Sony | CMT-EX1 | Sony CMT-EX1 Návod na použitie

Compact
Component
System
Kompaktní komponentní systém
Návod k obsluze
Zostava s CD prehrávačom
SK
Návod na obsluhu
Zestaw muzyczny
PL
Instrukcja obsługi
Mikro Hi-Fi rendszer
HU
Használati útmutató
f
TEXT
CMT-EX1
©1999 Sony Corporation
Obalka.p65
1
CZ
13.6. 2000, 0:29
UPOZORNENIE
Upozornenie
Aby ste predišli vzniku požiaru alebo
elektrického šoku, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli elektrickému šoku, zariadenie
neotvárajte. Opravy prenechajte na kvalifikované
osoby.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretého
priestoru, ako je knižnica alebo vstavaná skrinka.
Toto zariadenie je
klasifikované ako
produkt CLASS 1
LASER. Označenie
CLASS 1 LASER
PRODUCT
MARKING je na
zadnej strane
zariadenia.
Používanie optického príslušenstva s týmto
zariadením môže zvýšiť riziko poškodenia očí.
Tienený prepojovací kábel, odporúčaný v tomto
návode, musí byť so zariadením použitý tak, aby
vyhovoval normám pre digitálne zariadenia podtriedy
B, časť 15, pravidiel FCC.
INFORMÁCIA
Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje normám
pre digitálne zariadenia triedy B, časť 15, pravidiel
FCC. Tieto normy zaručujú primeranú ochranu pred
rušením inými domácimi zariadeniami pri trvalej
inštalácii. Toto zariadenie vytvára, používa a môže
vyžarovať rádiofrekvenciu a ak nie je nainštalované
podľa inštrukcií, môže spôsobiť rušenie rádiového
signálu. Nie je však zaručené, že sa nevyskytne
rušenie pri každom spôsobe zapojenia. Ak zariadenie
spôsobí rušenie rádio- alebo TV príjmu, odporúčame
vám, aby ste vyskúšali odstrániť problém pomocou
nasledujúcich možností:
– Premiestnite alebo presmerujte anténu.
– Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Pripojte zariadenie na iný elektrický obvod, ako je
pripojený prijímač.
– Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika
a požiadajte ich o pomoc.
VÝSTRAHA
Akýmkoľvek neoprávneným zásahom do zariadenia,
ktorý nie je v súlade s týmto Návodom na obsluhu,
strácate nárok na záručnú opravu.
Tento symbol označuje, že vo
vnútri zariadenia je vysoké
napätie, ktoré môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
Tento symbol označuje, že
v priloženom návode na obsluhu
sú dôležité informácie o ovládaní
a údržbe.
Poznámky k inštalácii systému CATV:
Táto poznámka upozorňuje na to, že pri inštalácii
CATV systému treba dodržať ustanovenia článku
820-40 NEC, ktoré popisujú riadne uzemnenie
a najmä upozorňujú, že uzemnenie kábla by malo
byť pripojené na uzemňovací systém budovy tak
blízko pri vstupe kábla do budovy, ako je to možné.
2SK
SK_02-03.p65
2
15.6.2000, 21:16
Obsah
Príprava
Voliteľné príslušenstvo
Krok 1: Pripojenie systému ..................... 4
Krok 2: Nastavenie hodín ........................ 6
Krok 3: Uloženie rádiostaníc ................... 7
Šetrenie energie ........................................ 8
Pripojenie audio zariadení ...................... 20
Počúvanie zvuku z pripojených
zariadení ......................................... 21
Nahrávanie z CD na MD disk/kazetu ..... 22
Pripojenie externej antény ...................... 22
Základné operácie
Prehrávanie CD disku ............................... 9
Počúvanie rádia ...................................... 10
CD prehrávač
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ..................... 23
Odstránenie problémov ........................... 24
Technické parametre .............................. 26
Index ....................................................... 28
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
–– funkcia Shuffle Play .................... 12
Vytvorenie programu
–– funkcia Program Play .................. 13
Opakované prehrávanie skladieb
–– funkcia Repeat Play .................... 14
Použitie displeja ..................................... 15
Ďalšie funkcie
Vytvorenie dynamickejšieho zvuku ........ 16
Nastavenie priestorových efektov ........... 16
Používanie funkcie RDS (Radio Data
System) (iba modely pre Európu) .... 17
Zaspávanie s hudbou
— funkcia Sleep Timer .................... 17
Vstávanie s hudbou
— funkcia Daily Timer .................... 18
3SK
SK_02-03.p65
3
15.6.2000, 21:16
Príprava
Krok 1: Príprava systému
Pre pripojenie systému pomocou priložených káblov a príslušenstva, vykonajte kroky 1 až 5.
Predný kryt je vyrobený z tvrdeného skla. Manipulujte s ním opatrne.
Rámová AM anténa
Pravý reproduktor
Zadný kryt
Ľavý reproduktor
1 4
3
2
5
1 Odňatie zadného krytu.
2 Pripojenie reproduktorov.
Káble reproduktorov pripojte do konektorov
SPEAKER, ako je to zobrazené na obrázku.
Vložte túto časť
pruhovaný
Zatlačte na
zúbky a
posuňte
smerom nahor
jednofarebný
Poznámky
• Aby ste predišli nepríjemnému šumu, umiestnite
káble reproduktorov ďalej od antén.
• Zapojte káble pravého aj ľavého reproduktora.
V opačnom prípade nebude počuť zvuk.
4SK
SK_04-08.p65
4
15.6.2000, 21:16
3 Pripojenie AM antény.
Poznámka k sklenenému prednému
krytu CD prehrávača
Kryt CD prehrávača je vyrobený z tvrdeného skla.
Pri normálnych podmienkach je tento kryt
odolnejší voči otrasom a je pevnejší ako kryt
z obyčajného skla. Ale pri prudkom náraze alebo
škrabnutí sa môže rozbiť.
Príprava
Rámovú AM anténu pred pripojením
najskôr zložte.
Pripojte biely kábel do zásuvky U a červený
kábel do druhej zásuvky.
Vyrovnanie reproduktorov
Prichyťte priložené nožičky na zadnú časť spodnej
strany reproduktorov, aby ste vyrovnali
reproduktory.
Rámová
AM anténa
AM
Poznámka
Aby ste sa vyhli šumu, umiestnite káble antény ďalej
od káblov reproduktorov.
4 Nasadenie zadného krytu.
Káble preveďte otvorom na spodnej strane
zadného krytu.
Vloženie dvoch batérií typu R6
(veľkosť AA) do diaľkového ovládania
e
E
e
E
Tip
Pri normálnom používaní by batérie mali vydržať
asi 6 mesiacov. Ak zariadenie nereaguje na stláčanie
tlačidiel diaľkového ovládania, vymeňte obidve
batérie za nové.
5 Keď ukončíte pripájanie, pripojte
sieťovú šnúru do sieťovej zásuvky.
Poznámka
Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať,
vyberte batérie, aby ste sa vyhli ich prípadnému
vytečeniu a následnej korózii.
Pripojenie voliteľných zariadení
Pozri “Voliteľné zariadenia” na str. 20.
5SK
SK_04-08.p65
5
15.6.2000, 21:16
Krok 2: Nastavenie
hodín
3
Stláčaním +/– nastavte hodiny, potom
stlačte ENTER.
Zobrazenie minút začne blikať.
Skôr ako budete používať časovač, musíte
nastaviť hodiny.
Európske modely používajú 24-hodinový režim
zobrazovania a ostatné modely 12-hodinový
režim.
4
Na obrázkoch je použitý 24-hodinový režim.
Stláčaním +/– nastavte minúty, potom
stlačte ENTER.
Hodiny začnú bežať.
Nastavte hodiny pred zapnutím zariadenia.
Opätovné nastavenie hodín
Nastavený čas môžete zmeniť, keď je zariadenie
zapnuté.
DISPLAY
2,3,4
1 Stlačte TIMER SET.
2 Stláčaním +/– zobrazte “CLOCK SET”, potom
stlačte ENTER.
3 Opakujte kroky 2 až 4.
Zobrazenie hodín
Kedykoľvek môžete zobraziť hodiny.
1
2,3,4
1
Stláčaním DISPLAY zobrazte hodiny.
Tipy
Keď je zariadenie vypnuté, stlačte
TIMER SET.
Najskôr bliká “CLOCK SET” a neskôr začne
blikať zobrazenie dňa.
2
• Ak ste pri nastavovaní hodín urobili chybu,
opakujte všetko od kroku 1.
• Ak je zariadenie vypnuté, hodiny sú zobrazené
stále.
• Horná bodka bliká prvú polovicu minúty (0 až 29
sekúnd) a dolná bodka bliká druhú polovicu minúty
(30 až 59 sekúnd).
Stláčaním +/– nastavte aktuálny deň,
potom stlačte ENTER.
Zobrazovanie hodín začne blikať.
6SK
SK_04-08.p65
6
15.6.2000, 21:16
5
Krok 3: Uloženie
rádiostaníc
– 20 staníc pre pásmo FM a 10 pre pásmo AM.
6
3,4
1
4,6
5
6
Príprava
Začne blikať číslo pozície.
Vykonajte krok 6, pokiaľ číslo pozície bliká.
Ak sa so zariadením nepracuje viac ako 16
sekúnd, číslo pozície zmizne a zariadenie sa
nastaví do kroku 3. V takom prípade
pokračujte od kroku 4.
Môžete nastaviť nasledovný počet staníc:
2
Stlačte MEMORY.
Stláčaním +/– nastavte želanú pozíciu,
potom stlačte ENTER.
Stanica je uložená.
Nastavte pozície od 1 do 20 pre pásmo FM
a pozície od 1 do 10 pre pásmo AM.
7
Pre uloženie ďalších staníc opakujte
kroky 2 až 6.
Manuálne naladenie rádiostanice
1
Stlačením ?/1 zapnite zariadenie.
2
Stláčaním TUNER/BAND zobrazte
želané pásmo.
Po každom stlačení sa položky menia
nasledovne:
FM y AM
3
Stláčaním TUNING MODE zobrazte
“AUTO”.
4
Stlačte +/– (alebo TUNING +/– na
zariadení).
1 Stláčaním TUNING MODE v kroku 3 zobrazte
“MANUAL”.
2 Stláčaním +/– (alebo TUNING +/– na
zariadení) nalaďte stanicu a pokračujte od
kroku 5.
Zmena pozície stanice
Začnite od kroku 2.
pokračovanie
Frekvencia sa začne meniť tak, ako
zariadenie vyhľadáva stanice. Ak sa nejaká
stanica naladí, zobrazí sa “TUNED” a
“STEREO” (pre stereo program). Ak chcete
zastaviť vyhľadávanie, stlačte TUNING
MODE.
7SK
SK_04-08.p65
7
15.6.2000, 21:17
Krok 3: Uloženie rádiostaníc
(pokračovanie)
Tipy
• Ak uložíte novú stanicu, predchádzajúca stanica,
uložená pod touto pozíciou, sa vymaže.
• Ak dôjde k výpadku el. napätia alebo odpojíte
sieťovú šnúru, stanice ostanú uložené v pamäti
zariadenia asi jeden týždeň.
• Ak sa pri počúvaní FM stanice vyskytne šum,
odnímte FM anténu zo zadného panela
a umiestnite ju ďalej od zariadenia.
Šetrenie energie
Spotrebu el. energie v pohotovostnom režime
môžete znížiť na minimum (režim Power Saving)
a ušetriť tým el. energiu.
DISPLAY
, Keď je zariadenie vypnuté, stlačte
DISPLAY.
Zariadenie sa prepne do režimu Power
Saving a zobrazovanie hodín zmizne.
Stlačením ?/1 zapnete/vypnete zariadenie.
Vypnutie režimu Power Saving
Stlačte DISPLAY.
Hodiny sa zobrazia.
Poznámky
• Ak je nastavená funkcia Daily Timer, nemôžete
zapnúť režim Power Saving.
• Ak je nastavená funkcia Daily Timer počas režimu
Power Saving, režim nebude fungovať, pokiaľ
nevypnete funkciu Daily Timer.
8SK
SK_04-08.p65
8
15.6.2000, 21:17
Základné operácie
Prehrávanie CD disku
1
Zatlačte na Z (alebo stlačte OPEN/
CLOSE na diaľkovom ovládaní), aby
ste vysunuli nosič disku.
2
Vo vertikálnej polohe umiestnite CD
disk do nosiča disku.
Stlačením ?/1 zapnite zariadenie.
1,2
"/1 (Power)
?/1
Z
NX
3
OPEN/
CLOSE
CD H
x
Základné operácie
Popisom smerom dopredu.
Pri prehrávaní 8 cm CD
disku použite voliteľný
adaptér.
x
.m M>
./>
m/M
VOL –/+
"/1 (Power)
S
s
l/L
j/J
Pre zasunutie nosiča disku opätovne zatlačte
na Z (alebo stlačte OPEN/CLOSE na
diaľkovom ovládaní).
3
VOL +/–
Stlačte NX (alebo CD H na
diaľkovom ovládaní).
Prehrávanie sa začne.
pokračovanie
9SK
SK_09-11.p65
9
15.6.2000, 21:17
Prehrávanie CD disku (pokračovanie)
Pre
Vykonajte
Zastavenie prehrávaniaStlačte x.
Pauzu v prehrávaní
Výber skladby
Stlačte NX (alebo S
na diaľkovom ovládaní).
Opätovným stlačením
obnovíte prehrávanie.
Počúvanie rádia
Najskôr uložte stanice do pamäti zariadenia (pozri
str. 7). Stlačením "/1 zapnite zariadenie.
"/1
(Power)
Stláčajte ./>, pokiaľ
nenastavíte želanú skladbu.
Vyhľadanie želaného Počas prehrávania stlačte
miesta v skladbe
a podržte m/M, pokým
nenájdete želané miesto
v skladbe.
Vybratie CD disku
Nastavenie hlasitosti
Zatlačte na Z (alebo stlačte
OPEN/CLOSE na diaľkovom
ovládaní).
Stlačte VOL +/–.
?/1
Tipy
Z
NX
• Ak počúvate iný zdroj zvuku a chcete počúvať CD
disk, stlačte NX (alebo CD H na diaľkovom
ovládaní) (funkcia Automatic Source Selection).
• Ak stlačíte NX (alebo CD H na diaľkovom
ovládaní), keď je zariadenie vypnuté, automaticky
sa zapne a spustí sa prehrávanie CD disku (funkcia
One Touch Play).
• Ak zatlačíte na Z pokiaľ je zariadenie vypnuté,
automaticky sa zapne, nastaví sa na CD a nosič
disku sa vysunie.
• Ak chcete na počúvanie použiť slúchadlá, pripojte
ich do konektora PHONES na zadnom paneli.
Poznámky
• Netlačte disk nadol silou, pretože to môže spôsobiť
poruchu CD prehrávača. Nebráňte zariadeniu pri
vysúvaní CD disku. Pamätajte, aby ste zatlačili na
Z (alebo stlačili OPEN/CLOSE na diaľkovom
ovládaní) pre zasunutie nosiča disku.
• Netlačte silno na Z, pretože to môže poškodiť
zariadenie.
• Nosič disku nemusí fungovať, ak zatlačíte na Z
a máte natiahnuté rukavice. Zatlačte na Z holými
rukami alebo stlačte OPEN/CLOSE na diaľkovom
ovládaní.
x
.m M>
./>
TUNING –/+
TUNER/
BAND
"/1 (Power)
1
3
2
STEREO/
MONO
VOL +/–
10SK
SK_09-11.p65
10
VOL –/+
15.6.2000, 21:18
1
Stláčajte TUNER/BAND, pokiaľ sa
nezobrazí želané pásmo.
Po každom stlačení tlačidla sa položky
menia nasledovne:
FM y AM
2
MHz
Stláčajte TUNING MODE, pokiaľ sa
nezobrazí “PRESET”.
PRESET
TUNED STEREO
3
MHz
Stlačte TUNING MODE.
Tipy
• Ak počúvate iný zdroj zvuku a chcete počúvať
rádio, stlačte TUNER/BAND (funkcia Automatic
Source Selection).
• Ak stlačíte TUNER/BAND, keď je zariadenie
vypnuté, automaticky sa zapne a naladí sa stanica,
ktorú ste naposledy počúvali (funkcia One Touch
Play).
• Pre vylepšenie príjmu presmerujte priloženú
anténu, alebo pripojte externú anténu.
• Ak sa počas príjmu FM stanice vyskytne šum,
stláčaním STEREO/MONO nastavte “MONO”.
Príjem sa zlepší, vymiznú však stereo efekty.
Pre zrušenie opäť nastavte “STEREO”.
Základné operácie
AUTO
TUNED STEREO
Zrušenie automatického ladenia
Stláčaním l/L nastavte číslo
pozície, pod ktorou je uložená želaná
stanica.
PRESET
TUNED STEREO
MHz
Pre
Vykonajte
Vypnutie rádia
Stlačením "/1 vypnite
zariadenie.
Nastavenie hlasitosti
Stlačte VOL +/–.
Naladenie neuloženej stanice
• Stláčajte TUNING MODE, pokiaľ sa v kroku 2
nezobrazí “MANUAL”, potom stláčaním +/–
(alebo TUNING +/– na zariadení) nalaďte
želanú stanicu (manuálne ladenie).
• Stláčajte TUNING MODE, pokiaľ sa v kroku 2
nezobrazí “AUTO”, potom stlačte +/– (alebo
TUNING +/– na zariadení). Frekvencia sa
začne meniť tak, ako zariadenie vyhľadáva
stanice a zastaví sa, keď sa naladí nejaká stanica
(automatické ladenie).
11SK
SK_09-11.p65
11
15.6.2000, 21:18
CD
prehrávač
Zrušenie funkcie Shuffle Play
Prehrávanie skladieb
v náhodnom poradí
Stláčajte CD PLAY MODE, pokiaľ nezmizne
“SHUF” a “PGM”. Skladby sa začnú prehrávať v
pôvodnom poradí.
–– funkcia Shuffle Play
Tipy
• Ak počas normálneho prehrávania stláčaním CD
PLAY MODE nastavíte “SHUF”, všetky skladby sa
začnú prehrávať v náhodnom poradí.
• Ak chcete preskočiť skladbu, stlačte L.
Stlačením l sa vrátite na začiatok aktuálnej
skladby. Nemôžete sa však vrátiť na predchádzajúcu
skladbu.
Skladby na CD disku môžete prehrávať
v náhodnom poradí.
3
1
2
l/L
1
Stláčajte FUNCTION, pokiaľ sa
nezobrazí “CD”.
2
Stláčajte CD PLAY MODE, pokiaľ
nenastavíte “SHUF”.
SHUF
3
Stlačte CD H.
Skladby sa začnú prehrávať v náhodnom
poradí. Pri zvolení ďalšej skladby sa zobrazí
“;” a všetky skladby na disku sú prehrávané
v náhodnom poradí.
12SK
SK_12-15.p65
12
15.6.2000, 21:19
Vytvorenie programu
5
Skladby sa začnú prehrávať v nastavenom
poradí.
–– funkcia Program Play
Môžete vytvoriť program, ktorý bude
obsahovať až 24 skladieb vo vami zvolenom
poradí.
Stlačte CD H.
Zrušenie funkcie Program Play
Stláčajte CD PLAY MODE, pokiaľ nezmizne
“PGM” a “SHUF”.
5
1
2
Predtým ako začnete prehrávanie, program
môžete zmeniť.
s
3
3
Pre
Vymazanie celého
programu
Vykonajte
Keď zariadenie neprehráva,
vykonajte kroky 1 a 2,
potom stlačte s.
Pridanie skladby do
programu
Vykonajte krok 3.
CD prehrávač
Zmena v programe
Tipy
1
Stláčajte FUNCTION, pokiaľ sa
nezobrazí “CD”.
2
Stláčajte CD PLAY MODE, pokiaľ
nenastavíte “PGM”.
3
Stláčaním l/L nastavte želanú
skladbu, potom stlačte ENTER.
4
Na vloženie ďalších skladieb opakujte
krok 3.
• Program zostáva v pamäti zariadenia, aj keď sa
prehrávanie skončí. Ak chcete program opäť
prehrávať, stlačte CD H.
• Ak celkový čas prehrávania programu presiahne
100 minút, nezobrazí sa prehrávaný čas, ale iba
celkový počet skladieb.
• Ak sa pokúsite do programu vložiť viac skladieb ako
je povolené, zobrazí sa “STEP FULL”.
Po každom vložení skladby sa zobrazí celkový
čas prehrávania a posledne vložená skladba.
Môžete vložiť až 24 skladieb.
13SK
SK_12-15.p65
13
15.6.2000, 21:19
Opakované prehrávanie
skladieb –– funkcia Repeat Play
Zrušenie opakovaného prehrávania
Stláčajte REPEAT, pokiaľ nezmizne “REP”
alebo “REP 1”.
Skladby v pôvodnom poradí, náhodnom
alebo naprogramovanom poradí, môžete
opakovane prehrávať.
1
2
1
Stláčajte FUNCTION, pokiaľ sa
nezobrazí “CD”.
2
Počas prehrávania stláčajte REPEAT,
pokiaľ nenastavíte “REP” alebo
“REP 1”.
REP
REP: Pre opakovanie všetkých skladieb na
CD disku.
Prehrávanie
Opakovanie
Normálne
Všetkých skladieb
v pôvodnom poradí
Náhodné
(str. 12)
Všetkých skladieb
v náhodnom poradí
Programu
(str. 13)
Všetkých skladieb vo vami
nastavenom poradí
REP 1* : Pre opakovanie len jednej
skladby.
* Nie je možné nastaviť počas funkcie Shuffle
Play a Program Play.
14SK
SK_12-15.p65
14
15.6.2000, 21:20
Zobrazenie zostávajúceho
času prehrávania
Použitie displeja
Môžete zobraziť celkový počet skladieb,
celkový čas prehrávania a zostávajúci čas
prehrávania skladby alebo celého CD disku.
Ak je vložený CD TEXT disk, môžete zobraziť
informácie uložené na disku, ako napr. názov disku
alebo meno interpreta.
FUNCTION
Zobrazenie celkového času
prehrávania
1
Stláčajte FUNCTION, pokiaľ sa
nezobrazí “CD”.
2
Keď zariadenie neprehráva, stláčajte
DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla sa položky
menia nasledovne:
t Číslo aktuálnej skladby a prehrávaný čas
skladby
r
Číslo aktuálnej skladby a zostávajúci čas
prehrávania skladby
r
Zostávajúci čas prehrávania CD disku
r
Názov aktuálnej skladby*
r
Hodiny
CD prehrávač
DISPLAY
, Počas prehrávania stláčajte DISPLAY.
* pri prehrávaní CD TEXT disku.
Po každom stlačení tlačidla sa položky menia
nasledovne:
t Celkový počet skladieb a celkový čas
prehrávania disku (Celkový počet skladieb
a celkový čas prehrávania programu)
r
Názov disku*
r
Meno interpreta*
r
Hodiny
* pri prehrávaní CD TEXT disku.
15SK
SK_12-15.p65
15
15.6.2000, 21:20
Ďalšie
funkcie
Vytvorenie
dynamickejšieho zvuku
Nastavenie
priestorových efektov
Funkcia DSG (Dynamic Sound Generator)
automaticky vytvorí dynamickejší zvuk a tým
zlepší váš hudobný zážitok.
Môžete vychutnávať aj efekty priestorového
zvuku.
DSG
SURROUND
, Stlačte SURROUND.
, Stlačte DSG.
Po každom stlačení tlačidla sa položky
menia nasledovne:
t DSG 1 t DSG 2 t DSG OFF
Ak je funkcia DSG zapnutá, zobrazí sa
“DSG”.
Po každom stlačení tlačidla sa položky
menia nasledovne:
SURR ON y SURR OFF
Ak je funkcia SURROUND zapnutá, zobrazí
sa “SURR”.
Zrušenie funkcie SURROUND
Zrušenie funkcie DSG
Stláčaním SURROUND nastavte “SURR OFF”.
Stláčaním DSG nastavte “DSG OFF”.
16SK
SK_16-19.p65
16
15.6.2000, 21:20
Používanie funkcie RDS
(Radio Data System)
(iba modely pre Európu)
Čo je to Radio Data System?
Radio Data System (RDS) je služba, ktorá
umožňuje staniciam vysielať okrem bežného
signálu aj iné informácie.
Zaspávanie s hudbou
— funkcia Sleep Timer
Môžete nastaviť časový interval, po ktorom
zariadenie prestane prehrávať a automaticky sa
vypne. Môžete tak zaspávať pri počúvaní hudby.
Tento časový interval môžete nastavovať
v 10 minútových intervaloch.
Ďalšie funkcie
Poznámka
Funkcia RDS nemusí fungovať, ak naladená stanica
nevysiela RDS signály, alebo sú tieto signály slabé.
* Nie všetky FM stanice vysielajúce RDS signály,
poskytujú rovnaké služby. Informujte sa o
službách, ktoré poskytujú rádiá s RDS vysielaním
vo vašom okolí.
Príjem RDS vysielania
SLEEP
, Jednoducho nalaďte FM stanicu.
Ak naladíte stanicu s RDS vysielaním,
zobrazí sa názov stanice.
, Stláčaním SLEEP nastavte želaný
časový interval.
Zobrazenie RDS informácií
Po každom stlačení DISPLAY sa položky menia
nasledovne:
Názov stanice* y Frekvencia
* Ak je prijímaný RDS signál slabý, názov stanice sa
nemusí zobraziť.
Po každom stlačení tlačidla sa interval mení
nasledovne:
t AUTO t 90MIN t 80MIN
OFF T 10MIN...70MIN T
Po niekoľkých sekundách sa obnoví
pôvodné zobrazenie. Na displeji svieti
“SLEEP”.
Ak nastavíte “AUTO”, zariadenie sa vypne
po skončení prehrávania aktuálneho CD
disku (max. 100 minút). Zariadenie sa vypne
aj vtedy, ak manuálne vypnete prehrávanie
CD disku.
pokračovanie
17SK
SK_16-19.p65
17
15.6.2000, 21:20
Zaspávanie s hudbou (pokračovanie)
Zobrazenie zostávajúceho času
Vstávanie s hudbou
— funkcia Daily Timer
Raz stlačte SLEEP.
Zmena zostávajúceho časového
intervalu
Stláčaním SLEEP opäť nastavte želaný časový
interval.
Zrušenie funkcie Sleep Timer
Môžete nastaviť čas, kedy sa zariadenie
automaticky zapne. Môžete sa tak budiť pomocou
hudby. Pred používaním tejto funkcie musíte mať
nastavené hodiny (str. 6).
Pre budenie pomocou rádia musíte najskôr uložiť
želanú stanicu (str. 7).
Stláčaním SLEEP nastavte “OFF”.
Tip
8
4-7
Funkciu Sleep Timer môžete používaj aj vtedy,
ak nemáte nastavené hodiny.
Poznámka
Ak je zapnutá funkcia Sleep Timer, nemôžete použiť
funkciu Daily Timer.
4-7
3
2
TIMER
SELECT
1
Pripravte si zdroj zvuku, ktorý chcete
aktivovať pri zapnutí zariadenia.
• CD: Vložte CD disk. Ak chcete začať
prehrávanie od obľúbenej skladby,
vytvorte program (str. 13).
• Rádio: Nalaďte uloženú stanicu (str. 10).
• Kazeta: Nastavte časovač na audio
zariadenie, ktoré je pripojené cez konektor
TAPE.
2
Stlačením VOL +/– nastavte hlasitosť.
3
Stlačte TIMER SET.
18SK
SK_16-19.p65
18
15.6.2000, 21:20
4
5
Stláčajte +/–, pokiaľ sa nezobrazí
“TIMER SET”, potom stlačte ENTER.
Zmena nastavených hodnôt
Začnite od kroku 1.
Zobrazenie hodín začne blikať.
Kontrola nastavených hodnôt /
Použitie časovača
Nastavte čas, kedy sa má spustiť
prehrávanie.
Stlačte TIMER SELECT, aby ste označili
“DAILY”. Zobrazí sa čas zapnutia, čas vypnutia
a hudobný zdroj, potom sa obnoví pôvodné
zobrazenie.
Stláčaním +/– nastavte hodiny, potom stlačte
ENTER.
Zobrazenie minút začne blikať.
Zrušenie funkcie Daily Timer
Stláčaním TIMER SELECT nastavte “TIMER
OFF”.
6
Podobne ako v kroku 5 nastavte čas,
kedy sa má prehrávanie zastaviť.
Tip
Pre opätovné nastavenie funkcie Daily Timer
s rovnakými nastavenými hodnotami, stláčajte
TIMER SELECT, pokiaľ nenastavíte “DAILY”.
Potom vypnite zariadenie. Nie je potrebné opäť
nastavovať hodnoty časovača.
Ďalšie funkcie
Stláčaním +/– nastavte minúty, potom
stlačte ENTER.
Zobrazenie hodín začne opäť blikať.
Zobrazenie hudobného zdroja začne blikať.
7
Stláčaním +/– nastavte želaný hudobný
zdroj.
Zobrazenie zdroja sa mení nasledovne:
t TUNER y TAPE* T
t CD PLAY T
Po stlačení ENTER sa postupne zobrazí čas
zapnutia, čas vypnutia a hudobný zdroj.
Potom sa obnoví pôvodné zobrazenie. Na
displeji svieti “DAILY”.
* Nastavte ako hudobný zdroj audio zariadenie,
ktoré je pripojené cez konektor TAPE.
8
Stlačením ?/1 vypnite zariadenie.
Funkcia Daily Timer je nastavená.
V nastavenom čase sa zariadenie
automaticky zapne a zvolený hudobný zdroj
začne prehrávať. V čase nastavenom pre
ukončenie sa zariadenie automaticky vypne
a funkcia Daily Timer sa opäť nastaví.
19SK
SK_16-19.p65
19
15.6.2000, 21:24
Voliteľné príslušenstvo
Pripojenie audio
zariadení
Pre rozšírenie možností môžete k zariadeniu
pripojiť rôzne iné voliteľné zariadenia.
Podrobnosti pozri v návode na obsluhu
príslušných komponentov.
Pre pripojenie voliteľných zariadení najskôr
odnímte malý zadný kryt.
Pripojenie MD alebo
kazetového prehrávača
pre analógové nahrávanie
Farebne označené koncovky pripojte len ku
konektorom rovnakej farby.
Pre počúvanie nahrávok z MD alebo kazetového
prehrávača stláčaním FUNCTION nastavte
“TAPE”.
Do audio výstupu na MD
alebo kazetovom prehrávači
Pripojenie MD prehrávača pre
digitálne nahrávanie
Ak pripojíte MD prehrávač k zariadeniu pomocou
optického kábla (nedodaný), môžete nahrávať
skladby z CD disku na MD disk.
Do audio vstupu na MD
alebo kazetovom prehrávači
Do konektora DIGITAL IN na
MD prehrávači
20SK
SK_20-23.p65
20
15.6.2000, 21:20
Pripojenie slúchadiel
Pripojte slúchadlá do konektora PHONES.
Počúvanie zvuku
z pripojených zariadení
s
?/1 (Power)
2
1
Pripravte audio zariadenie.
2
Stláčajte FUNCTION, pokiaľ
nenastavíte “TAPE”.
Voliteľné príslušenstvo
Konektor PHONES
Po každom stlačení tlačidla sa položky
menia nasledovne:
t TUNER t TAPE t CD
Redukcia skreslenia zvuku
z pripojeného audio zariadenia
Môžete nastaviť vstupnú úroveň audio signálu pre
koncovky TAPE do dvoch úrovní.
Ak je zvuk z pripojeného audio zariadenia
skreslený, znížte vstupnú úroveň.
1 Stláčajte FUNCTION, pokiaľ sa nezobrazí
“TAPE”.
2 Stlačením ?/1 vypnite zariadenie.
3 Podržte x na zariadení stlačené a pomocou ?/
1 zapnite zariadenie.
Zobrazí sa “ATT ON”.
Ak je hlasitosť príliš nízka, opakujte kroky 1 až 3,
aby ste nastavili pôvodnú úroveň.
21SK
SK_20-23.p65
21
15.6.2000, 21:20
Nahrávanie z CD na MD
disk/kazetu
Pripojenie externej
antény
Pre ovládanie pripojených zariadení pozri návod
na obsluhu jednotlivých zariadení.
Pre vylepšenie príjmu odnímte zadný kryt
a pripojte externú anténu. Podrobnosti pozri
v návode na obsluhu jednotlivých zariadení.
FM anténa
Pripojte externú FM anténu.
4
2
Môžete použiť aj TV anténu.
1
Pripravte zariadenie na nahrávanie.
2
Stláčajte FUNCTION, pokiaľ sa
nezobrazí “CD”.
AM anténa
3
Začnite nahrávať.
Pripojte 6- až 15- metrový izolovaný drôt do
koncovky AM antény.
4
Stlačte CD H.
75-Ohm koaxiálny
kábel (nedodávaný)
Priloženú rámovú AM anténu nechajte pripojenú.
Prehrávanie sa začne.
Izolovaný drôt
(nedodávaný)
22SK
SK_20-23.p65
22
15.6.2000, 21:20
Ďalšie informácie
Dôležité
Ak pripojíte externú anténu, pripojte uzemňovací
vodič a AM anténu do koncovky U. Aby ste sa vyhli
výbuchu plynu, nepripájajte uzemňovací vodič na
plynové potrubie.
Bezpečnostné
upozornenia
Štítok s údajmi o prevádzkovom napätí, atď. je
umiestnený na spodnej strane zariadenia.
Bezpečnosť
Umiestnenie
• Ventilátor je počas používania zariadenia zapnutý.
Umiestnite zariadenie na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby ste sa vyhli jeho
prehriatiu.
• Na zariadenie nič neklaďte.
• Neumiestňujte zariadenie na šikmú plochu.
• Neumiestňujte zariadenie na miesta, kde by bolo
vystavené:
— Vysokej teplote alebo chladu
— Prachu alebo nečistote
— Vysokej vlhkosti
— Otrasom
— Priamemu slnečnému svetlu.
Voliteľné príslušenstvo/Ďalšie informácie
• Sklenený kryt prehrávača je vyrobený z tvrdeného
skla.
Pri normálnych podmienkach je tvrdené sklo
odolnejšie voči otrasom a znesie väčšiu záťaž ako
obyčajné sklo. Ale pri prudkom náraze alebo
škrabnutí sa môže rozbiť.
• Zariadenie je pod napätím, pokým nie je sieťová
šnúra odpojená zo siete. Dokonca aj vtedy, ak je
samo vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte
ho zo siete. Pri odpájaní ťahajte za koncovku,
nikdy nie za šnúru.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek predmet
alebo kvapalina, zariadenie odpojte a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
kvalifikovanej osobe.
• Výmena sieťovej šnúry môže byť vykonaná iba
v kvalifikovanom servise.
• Ak pripojíte zariadenie do siete, aj napriek tomu že
je vypnuté, spotrebúva energiu, aby sa uchovali
funkcie časovačov a diaľkového ovládania. Nie je
chybou, ak sa jeho povrch mierne zohreje.
Prenášanie zariadeni
Ak prenášate zariadenie, vyberte CD disk.
pokračovanie
23SK
SK_20-23.p65
23
15.6.2000, 21:20
Bezpečnostné upozornenia (pokračovanie)
Prevádzka
Ak ste zariadenie preniesli priamo z chladného do
teplého prostredia, alebo je umiestnené vo veľmi
vlhkej miestnosti, na optickom zariadení CD
prehrávača sa môže kondenzovať vlhkosť. V takom
prípade zariadenie nemusí správne fungovať.
Vyberte CD disk a nechajte zariadenie zapnuté asi 2
hodiny, pokým sa vlhkosť nevyparí.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy, týkajúce sa
tohto zariadenia, obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
Reproduktory
Tieto reproduktory majú magnetickú ochranu a preto
môžu byť používané blízko TV prijímača. Na
niektorých typoch TV prijímačov sa však môže
vyskytnúť magnetická deformácia. V takom prípade
vypnite TV prijímač a po 15 až 30 minútach ho opäť
zapnite.
Ak nenastalo zlepšenie, premiestnite reproduktory
ďalej od TV prijímača. Neumiestňujte k TV
prijímaču tiež objekty, v ktorých sa nachádzajú alebo
sú používané magnety, ako napr. audio stojany, TV
podstavce alebo hračky. Pri vzájomnom pôsobení so
zariadením to môže spôsobiť skreslenie obrazu.
Poznámky k CD diskom
• Neprehrávajte CD disk, na ktorom je nalepená
lepiaca páska alebo samolepka, ani lepkavý CD
disk, pretože to môže poškodiť zariadenie.
• Pred prehrávaním očistite disk pomocou čistiacej
handričky. Disk čistite od stredu smerom k
okrajom. Nepoužívajte roztoky ako benzín,
riedidlo, bežne dostupné čistidlá alebo antistatické
spreje na vinylové LP platne.
• Nevystavujte CD disk priamemu slnečnému svetlu
alebo zdrojom tepla, ako je napr. ústredné kúrenie,
ani ho nenechávajte v aute zaparkovanom na slnku.
Odstránenie problémov
Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne nejaký
problém, postupujte nasledovne:
Najskôr skontrolujte, či je sieťová šnúra správne a
pevne pripojená a preverte pripojenie
reproduktorov.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Všeobecne
Z reproduktorov nepočuť žiadny zvuk.
• Stlačte VOL +.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Skontrolujte pripojenie reproduktorov.
Zvuk šumí.
• TV prijímač alebo VCR je umiestnené príliš
blízko zariadenia. Premiestnite zariadenie
ďalej od TV prijímača alebo VCR.
“0:00” (alebo “0:00AM”) bliká na displeji.
• Výpadok prúdu. Opäť nastavte hodiny a
časovače.
Časovač nefunguje.
• Správne nastavte hodiny.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Medzi diaľkovým ovládaním a zariadením je
nejaká prekážka.
• Namierte diaľkové ovládanie na senzor na
zariadení.
• Vybili sa batérie. Vymeňte ich za nové.
• Neumiestňujte zariadenie do blízkosti meniča
prúdu.
Čistenie povrchu zariadenia
Použite mäkkú handričku jemne navlhčenú
v čistiacom roztoku.
24SK
SK_24-27.p65
24
15.6.2000, 21:20
CD prehrávač
Rádio
CD disk sa nemôže načítať.
• CD disk nebol správne vložený. Vložte CD
disk do nosiča disku vo vertikálnej polohe.
CD sa nedá vysunúť.
• CD disk má nalepenú lepiacu pásku,
samolepku, alebo je lepkavý.
CD disk sa neprehráva.
• CD disk je špinavý. Očistite ho pomocou
čistiacej handričky.
• Povrch CD disku je poškodený. Vložte iný
CD disk.
• CD disk je vložený naopak.
• Vo vnútri zariadenia skondenzovala vlhkosť.
Vyberte CD disk a zariadenie nechajte
zapnuté na 2 hodiny, pokým sa vlhkosť
nevyparí.
“- OVER -” je zobrazené na displeji.
• Stlačením M ste sa dostali na koniec CD
disku. Stlačte a podržte (alebo stláčajte) m
alebo ., aby ste sa dostali na skladbu, kde
je možné prehrávanie.
FM stereo program nie je prijímaný stereo.
• Stláčaním STEREO/MONO nastavte
“STEREO”.
Ak sa vyskytnú problémy, ktoré nie sú
popísané vyššie, resetujte zariadenie
nasledovne:
1 Odpojte sieťovú šnúru.
2 Stlačte a podržte ?/1, potom pripojte sieťovú
šnúru do siete.
Zariadenie sa nastaví na výrobcom stanovené
hodnoty. Všetky nastavenia, uložené stanice
a časovač sa vymažú a musíte ich opäť nastaviť.
Ďalšie informácie
Prehrávanie sa nezačne od prvej skladby.
• Je zapnutá funkcia Program alebo Shuffle
Play. Stláčajte CD PLAY MODE, pokiaľ
nezmizne “SHUF” a “PGM”.
Program šumí (“TUNED” alebo
“STEREO” je zobrazené na displeji).
• Premiestnite FM anténu zo zadného panela
mimo zariadenie. Nastavte anténu.
• Prijímaný signál je príliš slabý. Pripojte
externú anténu.
• Skontrolujte pripojenie antény.
• Kábel AM antény bol odpojený od držiaka.
25SK
SK_24-27.p65
25
15.6.2000, 21:21
CD prehrávač
Technické parametre
Systém
Laser
Zosilňovač
Výstup lasera
Výstupný výkon DIN (menovitý)
12 + 12 W
(4 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Výstupný výkon RMS (referenčný)
15 + 15 W
(4 Ohm pri 1 kHz, 10% THD)
Hudobný výstupný výkon (referenčný)
15 + 15 W
Frekvenčný rozsah
Vstupy
TAPE IN: napätie 250 mV,
impedancia 47 kOhm
Výstupy
TAPE OUT: napätie 250 mV,
impedancia 1 kOhm
CD OUT: Optický výstup
PHONES (stereo mini konektor):
pre slúchadlá s impedanciou
8 Ohm alebo vyššou
Compact disc and digital audio
systém
Polovodičový laser (λ=780 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
Max. 44.6 µW*
* Hodnota bola nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu
šošoviek na optickom Pick-up
bloku so 7 mm clonou.
20 Hz – 20,000 Hz
Rádio
FM stereo, FM/AM superheterodynový tuner
FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Konektory antény
Medzifrekvencia
87.5 – 108.0 MHz
(ladiaci krok 50 kHz)
FM drôtová anténa
75 Ohm nevyvážené
10.7 MHz
AM
Ladiaci rozsah:
Anténa
Medzifrekvencia
531 – 1,602 kHz
(ladiaci krok 9 kHz)
Rámová AM anténa
Externé koncovky antény
450 kHz
26SK
SK_24-27.p65
26
15.6.2000, 21:21
Reproduktory
Systém
Reproduktory
Impedancia
Rozmery
Hmotnosť
2-pásmový, bass-reflex
Basový:
9 cm priemer, kónusový
Výškový:
2 cm priemer, vyvážený
4 Ohm
130 x 216 x 183 mm
(š/v/h, vrátane vyčnievajúcich častí
a ovládačov)
Pribl. 1.8 kg na reproduktor
Všeobecne
Napájanie
Príkon
Rozmery
Hmotnosť
Dodávané príslušenstvo
Ďalšie informácie
230 V AC, 50/60 Hz
40 W
170 x 217 x 200 mm
(š/v/h, vrátane vyčnievajúcich častí
a ovládačov)
Pribl. 3.0 kg
Diaľkové ovládanie (1)
Batérie (2)
Rámová AM anténa (1)
Drôtová FM anténa (1)
Káble reproduktorov (2)
Nožičky reproduktorov (4)
Právo na zmeny vyhradené.
27SK
SK_24-27.p65
27
15.6.2000, 21:21
L, M
Index
Manuálne ladenie 7, 11
N
A
Nahrávanie z CD disku 22
Nastavenie
hlasitosti 10, 11
hodín 6
zvuku 16
Normálne prehrávanie 9
Antény 5, 22
Automatické ladenie 7, 11
B
Batérie 5
Bezpečnostné upozornenia 23
O
C, Č
Odstránenie problémov 24
CD prehrávač 9, 12
Časovač
vstávanie s hudbou 18
zaspávanie s hudbou 17
R
Rádio 7, 10
Rádiostanice
naladenie 10
uloženie 7
Reproduktory 4
Resetovanie zariadenia 25
S, Š
Šetrenie energiou 8
T, U, V, W, X, Y, Z
Uloženie rádiostaníc 7
Zapojenie. pozri Pripojenie
P, Q
Počúvanie
rádia 10
zvuku z pripojených
zariadení 21
Prehrávanie
CD disku 9
opakované (funkcia Repeat
Play) 14
programu (funkcia
Program Play) 13
skladieb v náhodnom
poradí (funkcia Shuffle
Play) 12
Priestorové efekty 16
Pripojenie
antény 5, 22
reproduktorov 4
voliteľných zariadení 20
D, E, F, G
Displej 6, 15
Funkcia Automatic Source
Selection
10, 11
Funkcia Daily Timer 18
Funkcia DSG (Dynamic Sound
Generator) 16
Funkcia One Touch Play 10,
11
Funkcia Program Play 13
Funkcia RDS 17
Funkcia Repeat Play 14
Funkcia Shuffle Play 12
Funkcia Sleep Timer 17
H, I, J, K
Hodiny
nastavenie 6
28SK
SK_28-28.p65
28
15.6.2000, 21:21
Download PDF