Sony | CMT-BX3 | Sony CMT-BX3 Návod na použitie

3-095-504-21(2)
Mikro Hi-Fi
komponentový
systém
Návod na použitie
CMT-BX3
© 2007 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku
vzniku požiaru a riziku
úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru,
nezakrývajte ventilačné otvory systému
novinami, obrusmi, záclonami atď.
Na systém neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
na zariadenie neklaďte nádoby naplnené
kvapalinou (napr. vázy).
Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej
elektrickej zásuvky. V prípade
spozorovania problémov so zariadením
ihneď odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
siete.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo
knižnica.
Batérie nevystavujte príliš vysokým
teplotám ako napríklad priamemu
slnečnému žiareniu alebo ohňu.
Len pre modely pre Juhovýchodnú
Áziu, Indiu a Afriku
Štítok s modelovým označením je
umiestnený v spodnej časti zariadenia.
UPOZORNENIE
Používanie optických pomôcok spolu
s týmto systémom zvyšuje riziko
poškodenia zraku.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Tento systém je klasifikovaný ako výrobok
CLASS 1 LASER. Označenie o klasifikácii
je umiestnené v zadnej časti zariadenia.
2SK
Poznámka pre užívateľov z krajín,
ktoré sa riadia Smernicami EU
Podľa Smernice EU vzťahujúcej sa
na bezpečnosť produktov EMC a R&TTE je
výrobcom tohto produktu spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan.
Autorizovaným zástupcom je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
V záručnom liste sú uvedené adresy
servisných stredísk, v ktorých si môžete
uplatniť záruku prípadne opraviť
zariadenie.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie
ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Diaľkové
ovládanie
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný
disk, ktorý má DVD záznam nahraný
na jednej strane a digitálny zvuk na druhej
strane. Keďže strana disku DualDisc
s audio záznamom nezodpovedá
štandardu CD, nie je ich prehrávanie
v tomto systéme zaručené.
Audio disk kódovaný technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie
diskov kompatibilných so štandardom
Compact Disc (CD). V poslednom
čase niektoré hudobné vydavateľstvá
distribuujú disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež
disky, ktoré nevyhovujú štandardu CD
a z toho dôvodu ich nemusí byť možné
v tomto zariadení prehrávať.
 “WALKMAN” a logo “WALKMAN”
sú ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
 MICROVAULT je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
 ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
a príslušné logá sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
 U.S. a zahraničné patenty sú
licencované spoločnosťou Dolby
Laboratories.
 Technológia kódovania MPEG Layer-3
a patenty sú licencované spoločnosťami
Fraunhofer IIS a Thomson.
3SK
Obsah
Popis častí a ovládacích prvkov ...... 5
Informácie na displeji ......................... 9
Začíname
Bezpečné zapojenie
systému .................................................10
Nastavenie hodín ...............................11
Základné operácie
Prehrávanie CD/MP3 disku .............12
Počúvanie rozhlasu ...........................13
Počúvanie hudby z USB
zariadenia .............................................14
Používanie voliteľných audio
zariadení ................................................16
Nastavenie zvuku ...............................16
Zmena zobrazení na displeji ..........17
Ďalšie operácie
Vytvorenie programu
(Program Play) .....................................18
Uloženie rozhlasových staníc ........19
Používanie časovačov.......................20
4SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ..........................21
Hlásenia .................................................24
Bezpečnostné upozornenia ...........25
Technické údaje ..................................27
Pripojiteľné USB zariadenia ............28
V návode sú popísané operácie vykonávané pomocou diaľkového ovládania (ďalej
aj DO). Tie isté operácie je možné vykonať aj ovládacími prvkami na systéme, ktoré
majú totožné alebo podobné označenia.
Systém
Predný panel
Popis častí a ovládacích prvkov
Popis častí a ovládacích prvkov
Vrchný panel
Pokračovanie

5SK
Diaľkové ovládanie (DO)

Indikátor USB MEMORY
Svieti, ak je pripojené voliteľné USB
zariadenie (digitálny hudobný prehrávač
alebo USB pamäťové médium).

Konektor AUDIO IN (str. 16)
Pripojenie voliteľného audio zariadenia.

Konektor PHONES
Zapojte slúchadlá.

(USB) port (str. 14, 28)
Pripojenie voliteľného USB zariadenia
(digitálny hudobný prehrávač alebo USB
pamäťové médium).


Tlačidlo / (zapnutie)
(str. 11, 20, 23)
Stlačením zapnete systém.

Indikátor STANDBY (str. 17, 21)
Svieti keď je systém vypnutý.

Senzor signálov DO (str. 21)

Tlačidlo  (otvorenie/
zatvorenie) (str. 12)
Stlačením otvoríte alebo zatvoríte nosič
disku.
Tlačidlá pre prehrávanie
a funkčné tlačidlá
Systém: Tlačidlo USB 
(prehrávanie/pozastavenie)
(str. 14)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na USB.
Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie voliteľného USB zariadenia
(digitálny hudobný prehrávač alebo USB
pamäťové médium).
DO: Tlačidlo USB (str. 14)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na USB.
Systém: Tlačidlo CD 
(prehrávanie/pozastavenie)
(str. 12)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na CD.
Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie disku.
DO: Tlačidlo CD (str. 12)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na CD.
6SK

Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie.
Stlačením potvrdíte nastavenia.
Tlačidlo TUNER/BAND (str. 13)
Tlačidlo / (posuv vzad/
vpred) (str. 12, 15, 18)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na
TUNER. Stláčaním prepínate pásmo FM
alebo AM.
Systém: Tlačidlo AUDIO IN (str. 16)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na
AUDIO IN.
DO: Tlačidlo FUNCTION
Stláčaním zvolíte zdroj zvuku.
Tlačidlo ENTER (str. 11, 18, 19, 20)

Stláčaním volíte skladbu alebo súbor.
Systém: Tlačidlo TUNE +/
(ladenie) (str. 13)
DO: Tlačidlo +/ (ladenie)
(str. 13, 19)
Stláčaním naladíte želanú stanicu.

Tlačidlo
+/ (výber priečinka)
(str. 12, 15, 18)
Tlačidlo DISPLAY (str. 17)
Stláčaním zvolíte priečinok.
Stláčaním prepínate zobrazené
informácie na displeji.
Tlačidlo / (zrýchlený
posuv vzad/vpred) (str. 12, 15)

Stláčaním vyhľadávate miesto v skladbe
alebo súbore.
Tlačidlo PLAY MODE/TUNING
MODE (str. 12, 13, 15, 18, 19)
Stlačením zvolíte režim prehrávania CD
diskov, MP3 diskov alebo voliteľného
USB zariadenia (digitálny hudobný
prehrávač alebo USB pamäťové médium).
Stláčaním prepínate režim ladenia.

Systém: Tlačidlo VOL +/
(str. 12, 13, 14, 16)
DO: Tlačidlo VOLUME +/
(str. 12, 13, 14, 16)

Stláčaním nastavíte úroveň hlasitosti.
Tlačidlá pre nastavenie zvuku
(str. 16)
Systém: Tlačidlo DSGX
DO: Tlačidlo EQ

Stláčaním zvolíte zvukový efekt.
Tlačidlo CLOCK/TIMER SELECT
(str. 20)
Tlačidlo CLOCK/TIMER SET
(str. 11, 20)

Stlačte pre nastavenie hodín a časovača
Play Timer.
Systém: Tlačidlo /CANCEL
(zastavenie/zrušenie) (str. 12, 13, 15)
DO: Tlačidlo  (zastavenie)
(str. 12, 13, 15)
Stlačením zastavíte prehrávanie.
Popis častí a ovládacích prvkov
DO: Tlačidlo  (prehrávanie),
Tlačidlo  (pozastavenie)
Pokračovanie

7SK

Tlačidlo REPEAT/FM MODE
(str. 12, 13, 15)
Stlačte pre opakované prehrávanie disku,
skladby alebo súboru.
Stláčaním prepínate režim príjmu
v pásme FM (mono/stereo).

Kryt priestoru pre batérie (str. 11)

Tlačidlo CLEAR (str. 18)
Stlačením zrušíte skladbu alebo súbor
zaradený do programu.

Tlačidlo TUNER MEMORY (str. 19)
Stlačením uložíte stanicu.

Tlačidlo SLEEP (str. 20)
Stláčaním nastavíte vypínací časovač
Sleep Timer.
8SK
Popis častí a ovládacích prvkov
Informácie na displeji

Zdroj zvuku



Audio formát
Režim prehrávania (str. 12, 15)


DSGX (str. 16)
Indikátor pre príjem pomocou
tunera (str. 13)

Príjem pomocou tunera (str. 13)
Časovač (str. 20)

Prehrávanie/Pozastavenie

Textové informácie
9SK
Začíname
Správne zapojenie systému
Ľavý reproduktor
Pravý reproduktor
Elektrická zásuvka
 Reproduktorový kábel (Červený/)
 Reproduktorový kábel (Čierny/)
 AM rámová anténa
 FM drôtová anténa (Vodorovne vystrite.)
 Hnedá strana pre iné krajiny
 Biela strana pre modely pre Severnú Ameriku
 Reproduktory
Do konektorov SPEAKER vkladajte
len odizolovanú časť reproduktorových
káblov.
 Antény
Nájdite vhodné miesto a nasmerujte
anténu tak, aby umožňovala čo najlepší
príjem.
Aby ste sa vyvarovali rušeniu,
umiestnite antény a anténové káble ďalej
od reproduktorových káblov, sieťovej
šnúry a USB kábla.
10SK
 Napájanie
Bezpečné prenášanie systému
1
Za účelom ochrany CD mechaniky
vyberte zo systému disk.
2
Stlačením CD  zvoľte zdroj
zvuku CD.
3
Držte zatlačené TUNER/BAND 
a DSGX  a súčasne stlačte  
na systéme tak, aby sa zobrazilo
“STANDBY”.
4
Po zobrazení “LOCK” odpojte sieťovú
šnúru.
Používanie diaľkového ovládania (DO)
Vysuňte kryt priestoru pre batérie 
a vložte dve dodávané batérie R6 (veľkosť
AA) do diaľkového ovládania. Najskôr
vkladajte stranu s označením . Dodržte
správnu polaritu podľa obrázka.
Nastavenie hodín
Pre nastavenie hodín používajte tlačidlá
na DO.
1
Stlačením /  zapnite
systém.
2
Stlačte CLOCK/TIMER SET .
Ak sa na displeji zobrazí aktuálny
režim, stláčaním /  zvoľte
“CLOCK SET” a stlačte ENTER .
3
Stláčaním / 
nastavte hodinu a stlačte
ENTER .
4
Začíname
Pri modeloch s prepínačom napätia
nastavte prepínač VOLTAGE SELECTOR
do polohy zodpovedajúcej napätiu
v miestnej elektrickej sieti.
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej
zásuvky.
Ak vidlica tvarovo nepasuje do zásuvky,
zložte dodávaný adaptér pre vidlicu
(iba pre modely vybavené adaptérom).
Rovnako nastavte minúty.
Ak odpojíte sieťovú šnúru od
elektrickej siete alebo nastane
výpadok v dodávke elektrickej
energie, nastavenie hodín sa zruší.
Zobrazenie hodín pri vypnutom
systéme
Stlačte DISPLAY . Hodiny sa zobrazia
približne na 8 sekúnd.
Poznámky
 Pri štandardnom používaní by mali batérie
vydržať cca 6 mesiacov.
 Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
Nemiešajte rôzne typy batérií.
 Ak neplánujete DO dlhší čas používať,
vyberte z neho batérie. Predídete tak
možnému poškodeniu DO vytečením batérií
a následnou koróziou.
11SK
Ďalšie operácie
Základné operácie
Prehrávanie CD/MP3
disku
1 Zvoľte zdroj zvuku CD.
Stlačte tlačidlo CD .
2
Vložte disk.
Na systéme stlačte   a na nosič
disku položte disk popisom nahor.
Ďalším stlačením   na systéme
nosič zatvoríte.
Nosič disku nezatvárajte nasilu
prstom. Môžete poškodiť systém.
3
Spustite prehrávanie.
4
Nastavte hlasitosť.
Stlačte  (alebo CD 
na systéme) .
Stlačte VOLUME +/ (alebo VOL
+/ na systéme) .
12SK
Pre
Pozastavenie
prehrávania
Zastavenie
prehrávania
Výber
priečinka
na MP3 disku
Výber skladby
alebo súboru
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
alebo súbore
Výber režimu
Repeat Play
Stlačte
 (alebo CD 
na systéme) .
Prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením
tlačidla.
 .
+/ .
/ .
Počas prehrávania držte
zatlačené /
 a tlačidlo uvoľnite
v požadovanom mieste.
Opakovane REPEAT
 na DO, kým sa
nezobrazí “REP” alebo
“REP1”.
Zmena režimu prehrávania
Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE
. Môžete zvoliť normálne prehrávanie
(“ *” pre všetky MP3 súbory na disku),
náhodné prehrávanie (“SHUF” alebo
“
SHUF*”) alebo prehrávanie
programu (“PGM”).
* Pri prehrávaní CD-DA disku režim
(SHUF) Play pracuje rovnako ako
bežný režim pre náhodné prehrávanie
(Shuffle Play).
Poznámky k režimu Repeat Play
 Všetky skladby alebo súbory na disku sa
opakovane prehrávajú až 5-krát.
 “REP1” indikuje opakovanie jednej skladby,
až kým prehrávanie nezastavíte.
Poznámky k prehrávaniu MP3 diskov
Poznámky k prehrávaniu Multi
Session diskov
 Ak disk začína sekciou CD-DA (alebo MP3),
je rozpoznaný ako CD-DA (alebo MP3) disk
a iné sekcie sa neprehrajú.
 CD disk v zmiešanom CD formáte bude
rozpoznaný ako CD-DA (audio) disk.
Stláčajte TUNER/BAND .
2
3
Zvoľte režim ladenia.
Stláčajte TUNING MODE 
dovtedy, kým sa nezobrazí “AUTO”.
Nalaďte požadovanú rozhlasovú
stanicu.
Stlačte +/ (alebo TUNE +/
na systéme) . Keď systém vyhľadá
stanicu, ladenie sa automaticky zastaví.
Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “ST” (len pri stereo FM vysielaní).
Základné operácie
 Na disk s MP3 súbormi neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
 Priečinky bez MP3 súborov sa vynechajú.
 MP3 súbory sa prehrávajú v poradí, v akom
sú uložené na disku.
 Systém dokáže prehrávať len MP3 súbory
s príponou “.MP3”.
 Ak sú na disku súbory s príponou
“.MP3”, ale nejde o súbory MP3, môže sa
reprodukovať šum alebo sa môže systém
poškodiť.
 Maximálny počet:
 Priečinkov je 255 (vrátane hlavného
priečinka).
 MP3 súborov je 511.
 MP3 súborov a priečinkov na jednom
disku je 512.
 Úrovní priečinkov (stromová štruktúra
súborov) je 8.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/
zapisovacími MP3 softvérmi, záznamovými
zariadeniami a médiami nie je zaručená.
Nekompatibilné MP3 disky môžu
produkovať šum alebo prerušovaný zvuk,
alebo sa nemusia vôbec prehrať.
Počúvanie rozhlasu
1 Zvoľte “FM” alebo “AM”.
Ak naladíte stanicu, ktorá poskytuje
službu RDS, na displeji sa zobrazí jej
názov (len modely pre Európu).
4
Nastavte hlasitosť.
Stlačte VOLUME +/ (alebo VOL
+/ na systéme) .
Zastavenie automatického ladenia
Stlačte  .
Naladenie stanice s nekvalitným
signálom
Ak sa nezobrazí “TUNED” a ladenie sa
nezastaví, stláčajte TUNING MODE
 dovtedy, kým nezmizne “AUTO”
a “PRESET” a potom stláčaním +/
(alebo TUNE +/ na systéme) 
nalaďte želanú stanicu.
Redukcia šumu pri nekvalitnom príjme
FM stereo stanice
Stláčajte FM MODE  dovtedy, kým
sa nezobrazí “MONO”. Stereo príjem sa
vypne.
13SK
Počúvanie hudby z USB
zariadenia
1
2
K
(USB) portu  systému môžete
pripojiť voliteľné USB zariadenie
(digitálny hudobný prehrávač alebo
USB pamäťové média) a počúvať hudbu
uloženú na tomto USB zariadení.
Pozri zoznam v časti “Pripojiteľné USB
zariadenia” (str. 28), v ktorom sú uvedené
USB zariadenia pripojiteľné k tomuto
systému.
Tento systém dokáže prehrávať
nasledujúce audio formáty: ATRAC/
MP3*/WMA*/AAC*
* Súbory, ktoré obsahujú ochranu proti
Zvoľte zdroj zvuku USB.
Stlačte USB .
Pripojte voliteľné USB zariadenie
(digitálny hudobný prehrávač
alebo USB pamäťové médium)
do (USB) portu  tak, ako je
zobrazené nižšie.
USB zariadenie (digitálny
hudobný prehrávač alebo
USB pamäťové médium)
kopírovaniu (Digital Rights Management),
tento systém nedokáže prehrať.
Ak je potrebné na prepojenie pripojiť
USB kábel, pripojte USB kábel
dodávaný s USB zariadením.
Podrobnosti o pripojení a ovládaní
pozri v návode na použitie
dodávanom s USB zariadením.
Po pripojení USB zariadenia sa
zobrazovanie na displeji mení
nasledovne:
“READING”  “ATRAC AD1)” alebo
“STORAGE DRIVE2)”
1)
2)
Pri prepájaní digitálneho hudobného
prehrávača.
Pri prepájaní USB pamäťového média. Ak je
tento údaj zaznamenaný, zobrazí sa tiež
označenie kapacity.
Poznámka
V závislosti od typu pripájaného USB
zariadenia môže trvať cca 10 sekúnd, kým sa
zobrazí na displeji “READING”.
3
4
Spustite prehrávanie.
Stlačte  (alebo USB 
na systéme) .
Nastavte hlasitosť.
Stlačte VOLUME +/ (alebo VOL
+/ na systéme) .
14SK
Poznámky k USB zariadeniu
Ďalšie operácie
Pre
Pozastavenie
prehrávania
+/ .
Výber súboru / .
Vyhľadanie
Počas prehrávania držte
miesta v súbore zatlačené /
 a tlačidlo uvoľnite
v požadovanom mieste.
Výber režimu Opakovane REPEAT
 na DO, kým sa
Repeat Play
nezobrazí “REP”
alebo “REP1”.
Odpojenie USB Zatlačte a pridržte 
 dovtedy, kým sa
zariadenia
na displeji nezobrazí
“NO DEVICE”
a potom odpojte USB
zariadenie.
Zmena režimu prehrávania
Počas režimu zastavenia USB zariadenia
stláčajte PLAY MODE . Môžete
zvoliť normálne prehrávanie (“
pre
všetky súbory v priečinku na digitálnom
hudobnom prehrávači), náhodné
prehrávanie (“SHUF” alebo “
SHUF”)
alebo prehrávanie programu (“PGM”).
 Systém neprepájajte s USB zariadením
pomocou USB rozbočovača.
 Pri niektorých USB zariadeniach sa medzi
vykonaním operácie na zariadení a tomto
systéme môže vyskytnúť oneskorenie.
 Tento systém nemusí podporovať všetky
funkcie, ktoré poskytuje pripojené USB
zariadenie.
 Poradie prehrávania na tomto systéme
sa môže líšiť od poradia prehrávania
na pripojenom USB zariadení.
 Pred odpojením USB zariadenia vždy zatlačte
a pridržte   dovtedy, kým sa nezobrazí
“NO DEVICE”. Odpojením USB zariadenia
keď nie je zobrazené “NO DEVICE” môžete
poškodiť dáta v USB zariadení alebo môžete
poškodiť samotné USB zariadenie.
 Na USB zariadenie s audio súbormi
neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné
priečinky.
 Priečinky bez audio súborov sa vynechajú.
 Súbory sa prehrávajú v poradí, v akom boli
prenesené na USB zariadenie.
 Maximálny počet priečinkov a súborov, ktoré
môže obsahovať dané USB zariadenie je
nasledovné:
 Digitálny hudobný prehrávač:
65 535 skupín (maximálne 999 skladieb
v skupine)
 USB pamäťové médium: 999 súborov
Maximálny počet súborov a priečinkov sa
môže líšiť od štruktúry súborov a priečinkov.
 Audio formáty, ktoré môžete počúvať
pomocou tohto systému, sú nasledovné:
 MP3: prípona súboru “.mp3”
 Windows Media Audio súbor: prípona
súboru “.wma”
 AAC: prípona súboru “.m4a”
Aj keď názov súboru má vyššie uvedenú
koncovku, ale aktuálny súbor je iný, môže
to spôsobiť vznik šumu alebo funkčných
porúch.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/
zapisovacími softvérmi, záznamovými
zariadeniami a médiami nie je zaručená.
Nekompatibilné USB zariadenia môžu
produkovať šum alebo prerušovaný zvuk,
alebo prehrávanie nemusí vôbec fungovať.
Základné operácie
Zastavenie
prehrávania
Výber priečinka
Stlačte
 (alebo USB 
na systéme) .
Prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením
tlačidla.
 .
15SK
Používanie voliteľných
audio zariadení
1 Pomocou analógového audio
kábla (nedodávaný) pripojte
voliteľné audio zariadenia
do konektora AUDIO IN .
2
3
Znížte hlasitosť.
Stlačte VOLUME  (alebo VOL 
na systéme) .
Zvoľte zdroj zvuku AUDIO IN.
Stlačte AUDIO IN  na systéme.
4
Spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
5
Nastavte hlasitosť.
Stlačte VOLUME +/ (alebo
VOL +/ na systéme) .
16SK
Nastavenie zvuku
Zapnutie zvukového efektu
Pre
Stlačte
Reprodukciu
DSGX  na systéme.
dynamickejšieho
zvuku (Dynamic
Sound Generator
X-tra)
Nastavenie
Opakovane EQ 
zvukového efektu pre zvolenie “BASS”
alebo “TREBLE”,
potom stláčaním +/
 nastavte úroveň.
Zmena zobrazení
na displeji
1)
2)
Stlačte
Opakovane DISPLAY
 keď je systém
zapnutý.
DISPLAY  keď je
systém vypnutý2).
Hodiny sa zobrazia
na 8 sekúnd.
Napríklad môžete počas prehrávania
zobraziť informácie o CD/MP3 disku
alebo USB zariadení ako číslo skladby
alebo súboru alebo názov priečinka, alebo
počas zastavenia môžete zobraziť celkový
prehrávací čas.
Indikátor STANDBY  na systéme svieti,
keď je systém vypnutý.
Základné operácie
Pre
Zmenu
zobrazovaných
informácií na
displeji1)
Kontrolu hodín
pri vypnutom
systéme
Poznámky k zobrazeným
informáciám
 Znaky, ktoré nemôžu byť zobrazené,
sa zobrazia ako “_”.
 Nasledovné informácie sa nezobrazia;
 Celkový prehrávací čas CD-DA disku,
v závislosti od režimu prehrávania.
 Celkový prehrávací čas a zostávajúci čas
pre MP3 disk a USB zariadenie.
 Nasledovné informácie sa nezobrazia
správne;
 Názvy priečinkov alebo súborov
nekompatibilných s normou ISO9660
Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom
formáte.
 Nasledovné informácie sa zobrazia;
 Informácia ID3 tag MP3 súborov, keď je
použitá verzia ID3 1 a 2 (až do 62 znakov
pre MP3 disk).
 Informácia ID3 tag “ATRAC” súborov,
keď je použitá verzia ID3 2.
17SK
Ďalšie operácie
4
Vytvorenie programu
CD
Keď celkový čas programu prekročí
100 minút pre CD disk alebo zadáte
skladbu na CD disku s číslom 21
a vyšším alebo zvolíte MP3 súbor,
zobrazí sa “ . ”.
(Program Play)
1
Zvoľte požadovaný zdroj zvuku.
CD
Stlačením CD  zvoľte zdroj zvuku
CD.
USB
Stlačením USB  zvoľte zdroj zvuku
USB.
2
Počas zastavenia stláčajte
PLAY MODE  dovtedy, kým sa
nezobrazí “PGM”.
3
Stláčaním / 
zobrazte číslo požadovanej
skladby alebo súboru.
Pri zaraďovaní súborov do programu
stláčaním
+/  zvoľte
požadovaný priečinok a zvoľte číslo
požadovaného súboru.
Príklad: Keď zaraďujete skladby
z CD disku
Stlačením ENTER  zaradíte
skladbu alebo súbor
do programu.
USB
Celkový čas sa nemôže zobraziť, preto
sa zobrazí “ . ”.
5
Pre zaradenie ďalších skladieb
alebo súborov do programu
zopakujte kroky 3 až 4. Celkovo
môžete do programu zaradiť
až 25 skladieb alebo súborov.
6
Prehrávanie skladieb
alebo súborov zaradených
do programu spustíte
stlačením  .
Vytvorený program zostáva v pamäti
systému, kým neotvoríte nosič disku
alebo neodpojíte USB zariadenie.
Stlačením   prehráte ten istý
program znova.
Zrušenie prehrávania programu
(režimu Program Play).
Číslo zvolenej skladby alebo
súboru
Celkový prehrávací čas
programu (vrátane
zvolenej skladby alebo
súboru)
Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE
 dovtedy, kým nevypne zobrazenie
“PGM”.
Zrušenie poslednej skladby alebo
súboru z programu
V režime zastavenia stlačte tlačidlo
CLEAR .
18SK
Uloženie rozhlasových
staníc
Do pamäte systému je možné uložiť
rozhlasové stanice a potom ich môžete
naladiť jednoduchým navolením
príslušného čísla predvoľby.
Pri ukladaní staníc používajte tlačidlá
na DO.
Nalaďte rozhlasovú stanicu
(pozri “Počúvanie rozhlasu”
(str. 13)).
2
Stlačte TUNER MEMORY .
Pre vyvolanie uložených staníc
stláčajte TUNING MODE 
dovtedy, kým sa na displeji
nezobrazí “PRESET” a potom
stláčaním +/  zvoľte číslo
požadovanej predvoľby.
Ďalšie operácie
1
6
Číslo predvoľby
3
Stláčaním +/  zvoľte číslo
požadovanej predvoľby.
Ak už je pod zvoleným číslom
predvoľby uložená iná stanica, nová
stanica prepíše starú.
4
5
Stlačte ENTER .
Pre uloženie ďalších staníc
opakujte kroky 1 až 4.
Do pamäte systému je možné uložiť
až 20 staníc v pásme FM a 10 staníc
v pásme AM. Ak odpojíte sieťovú
šnúru alebo nastane výpadok
v dodávke elektrického prúdu, stanice
budú uložené v pamäti systému
cca pol dňa.
19SK
Používanie časovačov
Systém je vybavený dvomi časovačmi.
Ak používate časovač Play Timer
(Prehrávací časovač) s časovačom Sleep
Timer (Vypínací časovač), bude mať
časovač Sleep Timer prioritu.
6
Sleep Timer (Vypínací časovač):
Môžete zaspávať pri hudbe. Tento časovač
môžete používať, aj keď ste nenastavili
čas (hodiny).
7
Stláčajte SLEEP .
Ak zvolíte “AUTO”, systém sa
automaticky vypne po 100 minútach
alebo po skončení prehrávania
aktuálneho disku.
Play Timer (Prehrávací časovač):
Systém môžete nastaviť tak, aby sa CD
prehrávač, rádio alebo voliteľné USB
zariadenie v určitý čas zapli.
Pre nastavenie časovača Play Timer
používajte tlačidlá na DO. Skontrolujte,
či sú správne nastavené hodiny.
1
Pripravte zdroj zvuku.
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním
VOLUME +/  nastavte úroveň
hlasitosti.
Aby sa prehrávanie spustilo od určitej
skladby alebo súboru, vytvorte
program (str. 18).
2
3
Stlačte CLOCK/TIMER SET .
Stláčaním /  zvoľte
“PLAY SET” a potom stlačte
ENTER .
Zobrazí sa “ON” a na displeji bliká
indikácia hodín.
4
20SK
5
Nastavte čas spustenia prehrávania.
Stláčaním /  nastavte
hodinu a stlačte ENTER . Začne
blikať indikácia minút. Rovnako
nastavte minúty.
Postupom z kroku 4 nastavte
čas ukončenia prehrávania.
Zvoľte požadovaný zdroj zvuku.
Stláčajte /  dovtedy, kým
sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku
a stlačte ENTER . Na displeji sa
zobrazia nastavenia časovača.
Stlačením /  vypnite
systém.
Systém sa zapne cca 15 sekúnd pred
nastaveným časom. Ak je systém
v nastavenom čase zapnutý, časovač
Play Timer nebude fungovať.
Aktivovanie časovača alebo kontrola
nastavení
Stlačte CLOCK/TIMER SELECT ,
potom stláčajte / , kým
sa nezobrazí “PLAY SEL” a stlačte
ENTER .
Zrušenie časovača
Zopakujte uvedený postup, kým sa
nezobrazí “TIMER OFF” a stlačte
ENTER .
Zmena nastavenia
Opakujte postup od kroku 1.
Rada
Nastavenie pre časovač Play Timer zostáva
v pamäti, kým ho nezrušíte manuálne.
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
1 Skontrolujte, či sú sieťová šnúra
a reproduktorové káble správne
pripojené.
2 Vyhľadajte problém v tomto prehľade
a vykonajte uvedené opatrenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Všeobecne
Zvuk je reprodukovaný iba z jedného
kanála, prípadne zvuk pravého
a ľavého reproduktora nie je vyvážený.
 Reproduktory rozmiestnite maximálne
symetricky.
 Používajte len dodávané reproduktory.
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
 Premiestnite systém ďalej od zdroja
šumu.
 Systém pripojte do inej elektrickej
zásuvky.
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
DO a senzorom  na systéme
a premiestnite systém ďalej od žiariviek.
 DO smerujte na senzor diaľkového
ovládania na systéme.
 DO priblížte k systému.
CD/MP3 prehrávač
Vypadáva zvuk, alebo sa disk
neprehráva.
 Vyčistite disk, prípadne ho vymeňte.
 Systém umiestnite na miesto bez
vibrácií (napr. na stabilný podstavec).
 Reproduktory umiestnite ďalej
od systému alebo ich položte
na samostatné podstavce.
Pri reprodukcii hudby pri vysokej
hlasitosti môže vibrácia reproduktorov
spôsobiť výpadky zvuku.
Ďalšie informácie
Keď bliká indikátor STANDBY
Okamžite odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete a skontrolujte
nasledovné.
 Ak je váš systém vybavený
prepínačom napätia. Je prepínač
nastavený na správnu hodnotu?
 Používate len dodávané
reproduktory?
 Neblokuje niečo ventilačné otvory
na vrchnej alebo zadnej časti
systému?
Keď indikátor STANDBY  prestane
blikať, znovu zapojte sieťovú šnúru
a systém zapnite. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
 Sieťovú šnúru pripojte k elektrickému
stabilizátoru so šumovým filtrom
(komerčne dostupný).
Pri prehrávaní disku systém
neprehráva disk od začiatku.
 Stláčaním PLAY MODE  vypnite
zobrazenie “PGM” alebo “SHUF”, aby
sa obnovilo štandardné prehrávanie.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie
než zvyčajne.
 Pri nasledovných diskoch trvá
spustenie prehrávania dlhšie.
 Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
 Disk zapísaný vo formáte Multi Session.
 Neuzatvorený disk (disk, na ktorý je
možné dopĺňať dáta).
 Disky s veľkým počtom priečinkov.
Pokračovanie

21SK
USB zariadenie
Používate podporované USB
zariadenie?
 Ak pripojíte nepodporované USB
zariadenie, môžu nastať nasledujúce
problémy. Pozri “Pripojiteľné USB
zariadenia” (str. 28), kde sú uvedené
podporované typy zariadení.
 USB zariadenie sa nerozpozná.
 Mená súborov a priečinkov nie sú
zobrazované na tomto systéme.
 Nie je možné prehrávanie.
 Vypadáva zvuk.
 Počuť šum.
Zobrazí sa “OVER CURRENT”.
 Zistil sa problém s úrovňou
elektrického prúdu z
(USB)
portu . Vypnite systém a odpojte
USB zariadenie z
(USB) portu
. Skontrolujte, či je USB zariadenie
v poriadku. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
Nie je počuť zvuk.
 USB zariadenie nie je správne
pripojené. Vypnite systém, znova
pripojte USB zariadenie a skontrolujte,
či USB MEMORY indikátor  svieti.
Zvuk je skreslený.
 Dátový tok použitý pri kódovaní
súborov bol nízky. Preneste na USB
zariadenie súbory kódované s vyšším
dátovým tokom.
Zvuk je prerušovaný alebo je v ňom
šum.
 Vypnite systém a znova pripojte USB
zariadenie.
 Audio súbory obsahujú šum. Šum
mohol vzniknúť pri vytváraní audio
súborov v PC v dôsledku vlastností PC.
Vytvorte nové audio súbory.
22SK
 Ak používate USB pamäťové
médium, skopírujte súbory na váš PC,
naformátujte USB pamäťové médium
(použite formát FAT16 alebo FAT32)
a skopírujte súbory nazad na USB
pamäťové médium.*
USB zariadenie nie je možné pripojiť
(USB) portu .
k
 USB zariadenie pripájate opačne.
Pripojte USB zariadenie správne
otočené.
USB zariadenie používané v inom
zariadení nefunguje.
 Pravdepodobne je používaný
nepodporovaný formát. Ak je tomu
tak, najskôr si z bezpečnostných
dôvodov zálohujte dôležité súbory
z USB pamäťového média na pevný
disk vášho PC. Potom naformátujte
USB pamäťové médium (použite
formát FAT16 alebo FAT32) a preneste
zálohované audio súbory nazad na
USB pamäťové médium.*
“READING” sa zobrazuje dlhšiu dobu.
 Ak je na USB zariadení príliš veľa
priečinkov a súborov, tak dokončenie
čítania môže chvíľu trvať. Preto sa
odporúča nasledovné.
 Celkový počet priečinkov na USB
zariadení: 100 alebo menej
 Celkový počet súborov v adresári:
100 alebo menej
Chybné zobrazenie.
 Znova preneste audio súbory na USB
zariadenie. Údaje uložené na USB
zariadení môžu byť poškodené.
Prehrávanie sa nespustí.
 Vypnite systém a znova pripojte USB
zariadenie.
 Pripojte USB zariadenie, ktoré tento
systém dokáže prehrávať.
 Stlačením  (alebo USB 
na systéme)  spustite prehrávanie.
Pri prehrávaní disku systém
neprehráva disk od začiatku.
 Nastavte normálny režim prehrávania.
Súbory sa neprehrávajú.
 USB zariadenia formátované iným
súborovým systémom než je FAT16
alebo FAT32 nie sú podporované.*
 Ak USB pamäťové médium obsahuje
partície, tak sa prehrávajú len súbory
z prvej partície.
 Súbory, ktoré sú kódované alebo
chránené heslom atď., nie je možné
prehrávať.
Rádio
Zvuk nie je kvalitný (šumí), alebo nie
je možné naladiť stanicu. (Na displeji
bliká “TUNED” alebo “ST”.)
 Správne pripojte anténu.
 Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie
pre anténu tak, aby umožňovala čo
najlepší príjem.
 Aby ste sa vyvarovali rušeniu,
umiestnite antény a anténové káble
ďalej od reproduktorových káblov,
sieťovej šnúry a USB kábla.
 Pripojte komerčne dostupnú externú
anténu.
 Ak je AM anténa poškodená,
kontaktujte predajcu Sony.
 Vypnite okolité elektrické zariadenia.
Zmena kroku ladenia v rozhlasovom
pásme AM
Krok ladenia v rozhlasovom pásme AM
je z výroby nastavený na hodnotu 9 kHz
(v niektorých oblastiach 10 kHz; táto
funkcia nie je dostupná pri modeloch pre
Európu).
Na zmenu kroku ladenia v pásme AM
používajte tlačidlá na systéme.
a vypnite systém.
2 Počas zatlačenia TUNER/BAND 
stlačte / .
Všetky uložené stanice v pásme AM
sa zrušia. Pre nastavenie pôvodného
kroku ladenia postup zopakujte.
Skvalitnenie príjmu rozhlasu
Vypnite napájanie CD prehrávača
funkciou riadenia napájania CD
prehrávača. Z výroby je táto funkcia
zapnutá.
1 Stláčaním FUNCTION  prepnite
zdroj zvuku na CD a vypnite systém.
2 Keď “STANDBY” prestane blikať,
zatlačte a pridržte /CANCEL 
a súčasne stlačte /  na systéme.
Zobrazí sa “CD POWER OFF”. Pri
vypnutom napájaní CD prehrávača
sa predĺži čas sprístupnenia CD
disku. Pre zapnutie funkcie riadenia
napájania CD prehrávača zopakujte
uvedený postup, kým sa nezobrazí
“CD POWER ON”.
Ďalšie informácie
* Toto zariadenie podporuje súborový systém
formátu FAT16 a FAT32, avšak niektoré USB
pamäťové zariadenia nemusia podporovať
oba tieto systémy FAT. Podrobnosti pozri
v návode na použitie USB pamäťového média.
1 Nalaďte nejakú stanicu v pásme AM
Obnovenie výrobných nastavení
Ak systém stále nepracuje správne
napriek vykonaniu uvedených
odporúčaní, nasledovným postupom
obnovte výrobné nastavenia systému.
Pre obnovenie výrobných nastavení
používajte tlačidlá na samotnom systéme.
1 Odpojte sieťovú šnúru. Zapojte
sieťovú šnúru. Zapnite systém.
2 Súčasne stlačte
 a / .
  , /CANCEL
Zrušia sa všetky užívateľské nastavenia
ako napr. uloženie staníc, nastavenie
hodín a časovača.
23SK
Hlásenia
CD/MP3 prehrávač, rádio
CD OVER: Počas zatlačenia  
v režime prehrávania/pozastavenia ste
na konci disku.
COMPLETE: Operácia ukladania je
dokončená.
INVALID: Stlačili ste nesprávne tlačidlo.
LOCKED: Nosič disku sa neotvorí.
Obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
NO DISC: V systéme nie je vložený disk,
alebo ste vložili disk nevhodný na
prehrávanie.
NO STEP: Skladby alebo súbory zaradené
do programu sa vymazali.
PUSH SELECT: Pokúsili ste sa nastaviť
hodiny alebo časovač počas prevádzky
časovača.
PUSH STOP: Počas prehrávania ste
stlačili PLAY MODE .
READING: Systém načítava informácie
z disku. Niektoré tlačidlá nie je možné
použiť.
SET CLOCK: Pokúsili ste sa nastaviť
časovač ešte pred nastavením hodín.
SET TIMER: Pokúsili ste sa aktivovať
časovač, pričom ešte nie je časovač
Play Timer nastavený.
STEP FULL: Do programu chcete
zaradiť viac než 26 skladieb (krokov
programu).
TIME NG: Časy aktivácie a vypnutia
pre časovač Play Timer sú nastavené
na rovnaký čas.
24SK
USB zariadenie
ATRAC AD: Je pripojené ATRAC audio
zariadenie.
ERROR: USB zariadenie nebolo
rozpoznané alebo je pripojené
neznáme zariadenie.
INVALID: Vykonali ste neplatnú alebo
aktuálne nedovolenú operáciu.
NO DEVICE: USB zariadenie nie je
pripojené alebo bolo pripojenie
USB zariadenia zrušené.
NO STEP: Skladby alebo súbory zaradené
do programu sa vymazali.
NO TRACK: V systéme nie je nahraný
žiadny súbor, ktorý sa môže prehrať.
NOT SUPPORTED: Je pripojené
nepodporované USB zariadenie.
PLEASE WAIT: Systém sa pripravuje
na používanie USB zariadenia.
READING: Systém rozpoznáva
USB zariadenie.
REMOVED: USB zariadenie bolo
odpojené.
STEP FULL: Do programu chcete
zaradiť viac než 26 skladieb
(krokov programu).
STORAGE DRIVE: Je pripojené
USB pamäťové médium.
Príklady zobrazení
Zobrazenie
Indikuje
2 (dva)
5 (päť)
6 (šesť)
8 (osem)
0 (nula)
A
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
|
”
$
%
,
.
?
@
^
Disky VHODNÉ na prehrávanie
 Audio CD disk.
 CD-R/CD-RW disky (audio údaje/
MP3 súbory).
Disky, ktoré sa v tomto systéme
NEDAJÚ prehrávať
 CD-ROM disk.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom
v iných než CD alebo MP3 formátoch
vyhovujúcich norme ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet alebo formátu Multi Session.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom
vo formáte Multi Session neukončené
“zatváracou sekciou”.
 CD-R/CD-RW disky s nekvalitným
záznamom, poškriabané alebo znečistené
CD-R/CD-RW disky alebo CD-R/CD-RW
disky zapísané na nekompatibilnom
záznamovom zariadení.
 Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
 Disky obsahujúce iné súbory ako
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
 Disky neštandardných tvarov
(napr. srdce, obdĺžnik, hviezda).
 Disky polepené papierom alebo nálepkami.
 Disky z požičovní alebo disky so
zvyškami lepidla na povrchu/okrajoch.
 Disky so znečisteným povrchom
od popisovacieho atramentu, ktorý
je na dotyk lepkavý.
Ďalšie informácie
B
Bezpečnostné
upozornenia
Poznámky k diskom
 Pred prehrávaním vyčistite disk
pomocou čistiacej handričky.
Postupujte od stredu k okrajom.
 Na čistenie diskov nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, bežne
dostupné čistiace prostriedky ani
antistatické spreje určené na čistenie
vinylových LP platní.
Pokračovanie

25SK
 Disky nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani tepelným
zdrojom, ako sú klimatizačné
potrubia, ani nenechávajte disky v aute
zaparkovanom na slnku.
Bezpečnosť
 Ak systém neplánujete dlhší čas
používať, odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej zásuvky. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
 Ak do systému vnikne akýkoľvek
predmet alebo kvapalina, systém
odpojte od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Sieťovú šnúru je možné vymeniť iba
v autorizovanom servise.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte do naklonenej
polohy ani na miesta, ktoré sú
extrémne horúce alebo chladné,
prašné alebo znečistené, veľmi
vlhké, bez dostatočnej ventilácie,
vystavené otrasom, vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo
intenzívnemu osvetleniu.
 Pri umiestnení systému alebo
reproduktorov na povrchy, ktoré sú
špeciálne ošetrované (napr. voskom,
olejom, leštiacim prípravkom atď.)
buďte opatrní. Môže dôjsť k vzniku
škvŕn alebo zmene odtieňov na povrchu.
 Ak systém prenesiete priamo
zo studeného prostredia do teplého,
alebo ak je systém umiestnený vo veľmi
vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme CD prehrávača môže
kondenzovať vlhkosť a systém sa môže
poškodiť. V takomto prípade vyberte
disk a ponechajte systém zapnutý bez
obsluhy približne hodinu, kým sa
vlhkosť neodparí.
Nárast teploty vo vnútri systému
 Systém sa počas prevádzky zahrieva.
Nejedná sa o poruchu.
26SK
 Ak bude systém dlhšie pracovať
pri vysokej hlasitosti, teplota povrchu
systému narastie. Aby ste predišli riziku
popálenia, nedotýkajte sa povrchu
systému.
 Nezakrývajte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Reproduktory nie sú magneticky tienené,
preto môže byť obraz v blízko stojacom
TVP vplyvom magnetizmu skreslený.
V takom prípade vypnite TVP a po
15 až 30 minútach ho opäť zapnite.
Ak sa aj napriek tomu obraz nezlepšil,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
Čistenie povrchu systému
Na čistenie systému použite jemnú
handričku mierne navlhčenú v jemnom
čistiacom roztoku. Nepoužívajte
drsné handričky, čistiace prášky ani
rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín alebo
lieh.
Technické údaje
Systém
Zosilňovač
USB
Podporovaný dátový tok:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kb/s, VBR
ATRAC: 48  352 kb/s
(ATRAC3plus), 66/105/132 kb/s
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kb/s, VBR
AAC: 48  320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Systém: Systém prehrávania kompaktných
diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Vyžarovanie: nepretržité
Výkon lasera*: Menej než 44,6 μW
* Tento výkon je hodnotou nameranou
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu
šošovky na optickom snímacom bloku
cez 7 mm štrbinu.
Frekvenčný rozsah: 20 Hz  20 kHz
Odstup signál - šum: Viac než 90 dB
Dynamický rozsah: Viac než 90 dB
Rádio
FM stereo, superheterodyne tuner
s pásmami FM/AM
Pásmo FM:
Ladiaci rozsah
Modely pre Kanadu:
87,5  108,0 MHz (krok ladenia
100 kHz)
Ostatné modely:
87,5  108,0 MHz (krok ladenia
50 kHz)
Anténa: FM drôtová anténa
Anténové konektory: 75 Ohm, asymetrické
Medzifrekvencia: 10,7 MHz
Rozhlasové pásmo AM:
Ladiaci rozsah
Modely pre Kanadu:
530  1 710 kHz (krok ladenia 10 kHz)
531  1 710 kHz (krok ladenia 9 kHz)
Model pre Európu:
531  1 602 kHz (krok ladenia 9 kHz)
Ostatné modely:
530  1 710 kHz (krok ladenia 10 kHz)
531  1 602 kHz (krok ladenia 9 kHz)
Anténa: AM rámová anténa, externý
anténový konektor
Medzifrekvencia: 450 kHz
Ďalšie informácie
Modely pre Kanadu:
Výstupný výkon DIN (menovitý):
18 + 18 W (6 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS
(referenčný): 25 + 25 W (6 Ohm
pri 1 kHz, 10% THD)
Model pre Európu:
Výstupný výkon DIN (menovitý):
18 + 18 W (6 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS
(referenčný): 25 + 25 W (6 Ohm
pri 1 kHz, 10% THD)
Hudobný výkon (referenčný):
38 + 38 W (6 Ohm pri 1 kHz,
10% THD)
Ostatné modely:
Výstupný výkon DIN (menovitý):
18 + 18 W (6 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS
(referenčný): 25 + 25 W (6 Ohm
pri 1 kHz, 10% THD)
Vstupy:
AUDIO IN (stereo minikonektor):
Napätie 250 mV, impedancia 47 kOhm
(USB) port: Typ A, maximálny
prúd 500 mA
Výstupy:
PHONES (stereo minikonektor):
pre slúchadlá s impedanciou 8 Ohm
alebo viac
SPEAKER: Pre reproduktory
s impedanciou 6 až 16 Ohm
CD prehrávač
Reproduktor
Systém reproduktorov: Širokopásmový,
priemer 10 cm, kónusový typ
Menovitá impedancia: 6 Ohm
Rozmery (š/v/h): Cca 140 × 245 × 210 mm
Hmotnosť: Cca 1,9 kg/reproduktor
Pokračovanie

27SK
Všeobecne
Napájanie
Modely pre Kanadu: 120 V AC, 60 Hz
Model pre Európu: 230 V AC, 50/60 Hz
Modely pre Austráliu: 230  240 V
AC, 50/60 Hz
Modely pre Kóreu: 220 V AC, 60 Hz
Modely pre Taiwan: 120 V AC, 50/60 Hz
Ostatné modely: 120 V, 220 V, 230
 240 V AC, 50/60 Hz, nastaviteľné
prepínačom napätia
Príkon: 65 W
Rozmery (š/v/h) (bez reproduktorov):
Cca 200 × 132 × 298 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov): 3,7 kg
Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
(1)/Batérie R6 (veľkosť AA) (2)/AM rámová
anténa (1)/FM drôtová anténa (1)
Právo na zmeny vyhradené.
 Príkon v pohotovostnom
režime: 0,5 W
 V niektorých plošných
spojoch nie sú
použité halogenidové
samozhasínajúce prísady.
 Skrinky nie sú vyrobené
s halogenidovými
samozhasínajúcimi
prísadami.
28SK
Pripojiteľné USB
zariadenia
V tomto systéme môžete prehrávať
nasledujúce Sony USB zariadenia.
Ostatné USB zariadenia sa nemôžu
prehrávať na tomto systéme.
Overené digitálne hudobné
prehrávače spoločnosti Sony
(stav k januáru 2007)
Názov
produktu
Walkman
®
Názov modelu
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Overené pamäťové média spoločnosti
Sony (stav k januáru 2007)
Najnovšie informácie o kompatibilných
zariadeniach nájdete na nasledujúcich
web-stránkach.
Pre spotrebiteľov v USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Pre spotrebiteľov v Kanade:
Anglicky <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francúzsky <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Pre spotrebiteľov v Európe:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Pre spotrebiteľov v Latinskej Amerike:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Pre spotrebiteľov v Ázii a Oceánii:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Ďalšie informácie
Názov
Názov modelu
produktu
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Poznámky
 Nepoužívajte iné USB zariadenia než uvedené
USB zariadenia. Prevádzkovanie iných
modelov než uvedených nie je zaručené.
 Prevádzkovanie nemusí byť vždy zaručené,
dokonca aj keď používate uvedené USB zariadenia.
 Niektoré z uvedených USB zariadení nemusia
byť dostupné v niektorých krajinách.
Poznámky k Walkmanu
 V tomto systéme nie je možné prehrávať
formát Linear PCM.
 V tomto systéme nie je možné prehrávať
bezstratový audio formát ATRAC Advanced
Lossless.
 V tomto systéme nie je možné prehrávať
súbory zaznamenané priamo na Walkman
bez použitia PC.
29SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising