Sony | CMT-BT60 | Sony CMT-BT60 Návod na použitie

4-456-714-12 (1) (SK)
Osobný zvukový systém
SK Návod na použitie
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna
strana obsahuje materiál nahratý vo formáte DVD
a druhá strana digitálny zvukový materiál. Keďže
však strana so zvukovým materiálom nespĺňa
štandard pre kompaktné disky (CD), prehrávanie
v tomto produkte sa nezaručuje.
Umiestnenie ovládacích prvkov
Operácie
Jednotka (vrchná strana)
Prehrávanie disku CD-DA/MP3
1 Opakovane stláčajte tlačidlo CD v oblasti
FUNCTION  na diaľkovom ovládači alebo
tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým
sa na displeji nezobrazí „CD“ .
Hudobné disky kódované
pomocou technológií na ochranu
autorských práv
2 Vložte disk do otvoru na disk tak, aby strana
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné
disky (CD). V poslednom čase začali niektoré
nahrávacie spoločnosti predávať rôzne hudobné
disky kódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv. Upozorňujeme, že medzi týmito
diskami sa nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú
štandard pre disky CD, a preto ich možno
nebudete môcť prehrať v tomto produkte.
s etiketou smerovala dopredu.
Disk vložte tak, aby
strana s etiketou
smerovala dopredu.
Oznámenie o licenciách a ochranných
známkach
©2013 Sony Corporation
CMT-BT60/BT60B
Pre zákazníkov v Európe a Austrálii
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou,
napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite
odpojte hlavný konektor od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená
od elektrickej siete, kým je pripojená
k sieťovej zásuvke.
Štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení
pomocou kábla kratšieho ako tri metre.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto produktom
zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.
Toto zariadenie je
klasifikované ako
LASEROVÝ PRODUKT
1. TRIEDY. Toto označenie
sa nachádza na spodnej
vonkajšej časti jednotky.
Pre zákazníkov v Austrálii
Toto zariadenie by sa malo inštalovať a používať
vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi žiaričom
a ľudským telom (okrem končatín: rúk, zápästí,
nôh a členkov).
Pre zákazníkov v Európe
Ak chcete systém pripojiť k hostiteľským
počítačom alebo periférnym zariadeniam, použite
správne tienené a uzemnené káble a konektory.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce
sa súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Tento symbol na produkte alebo jeho
balení znamená, že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto
toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
produktu. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Iba
pre Európu
Likvidácia nepotrebných
batérií (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu
by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný
personál. Po uplynutí životnosti produktu by
ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili
správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že
zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie
súvisiace ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Podrobné informácie nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo iných
krajinách.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú
registrovanými ochrannými známkami vo
vlastníctve spoločnosti BLUETOOTH SIG, Inc.
a spoločnosť Sony Corporation ich používa
na základe licencie.
N Mark je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
Android je ochrannou známkou spoločnosti
Google Inc.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene od
tohto produktu je zakázaná bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti.
Názvy systémov a produktov uvedené v tejto
príručke sú vo všeobecnosti ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami príslušných výrobcov. V príručke
sa neuvádzajú označenia ™ a .
®
  Vysuňte disk.
Diaľkový ovládač
Používanie diaľkového ovládača
Vysuňte a zložte kryt priestoru pre batérie. Potom
vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA), pričom
najprv zasuňte stranu  tak, aby póly batérií
zodpovedali obrázku nižšie.
Poznámky k používaniu diaľkového ovládača
Pri bežnom používaní by batérie mali vydržať približne
šesť mesiacov.
Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie
rôznych typov.
Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho
batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil
a neskorodoval.
Po zmiznutí hlásenia „READING“ sa prehrávanie
spustí automaticky.
Keď z inej funkcie prepínate na funkciu CD
a disk je už vložený v otvore na disk,
prehrávanie spustíte stlačením tlačidla  .
Disky s priemerom 8 cm na tomto systéme použiť nemožno.
Nevkladajte disk s priemerom 8 cm s adaptérom. Mohlo by
dôjsť k poruche systému.
Do otvoru na disk nemôžete vložiť disk, ak sa na displeji
nezobrazí hlásenie „NO DISC“.
Ak do otvoru na disk nemôžete disk vložiť ani po zobrazení
hlásenia „NO DISC“, je možné, že v otvore sa disk
už nachádza. Vysunutie takéhoto disku vynútite stlačením
a podržaním tlačidla  . Ak systém ani vtedy disk
nevysunie, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ak nemôžete disk vysunúť a na displeji sa zobrazí hlásenie
„LOCKED“, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Nevkladajte disky neštandardných tvarov (napríklad srdce,
štvorec alebo hviezda). Disk môže spadnúť do systému
a spôsobiť nenapraviteľné poškodenie.
Keď je disk vložený do polovice otvoru na disk, systém
nevypínajte. Disk by mohol spadnúť.
Nepoužívajte disk, na ktorom sú štítky, páska alebo lepidlo,
pretože môže spôsobiť poruchu.
Po vysunutí chytajte disk za okraje. Nedotýkajte sa povrchu.
Operácia
Postup:
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo  .
Ak chcete prehrávanie obnoviť,
znova stlačte toto tlačidlo.
Zastavenie
prehrávania
Výber skladby
alebo súboru
Vyhľadanie
miesta v skladbe
alebo súbore
Úvodné informácie
Výber
opakovaného
prehrávania
Výber priečinka
na disku MP3
Vysunutie disku
 Antény
Nastavenie hodín
 Anténa DAB/FM (je súčasťou dodávky)
(iba model CMT-BT60B)
 Drôtová anténa FM (je súčasťou dodávky)
(iba model CMT-BT60)
 Rámová anténa AM (je súčasťou dodávky)
(iba model CMT-BT60)
1 Stlačením tlačidla   zapnite systém.
2 Stlačením tlačidla TIMER MENU  vyberte
Antény umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli
dobrý príjem, a potom ich upevnite na pevnom
povrchu (okno, stena atď.).
Antény umiestnite ďalej od napájacieho kábla
jednotky a ostatných Audio/Video komponentov,
aby ste predišli šumu.
Koniec drôtovej antény pásma FM zaistite
lepiacou páskou.
3
 Vstup prívodu napájania
striedavým prúdom (AC IN)
Po zapojení všetkých komponentov
a príslušenstva zapojte napájací kábel 
do elektrickej zásuvky v stene.
 Port USB
Zariadenie USB pripojte k portu USB pomocou
USB kábla (nedodáva sa).
 Konektor AUDIO IN (externý vstup)
Prídavné externé zariadenie pripojte prepojovacím
zvukovým káblom (nedodáva sa).
Príprava rámovej antény pásma AM
Kábel vinutia antény
oviňte okolo antény
a stojan antény
zvýšte.
Anténu postavte
a zaistite ju do štrbiny
tak, aby za zvuku
kliknutia zapadla.
režim nastavenia času.
Ak bliká text PLAY SET, opakovaným stláčaním
tlačidiel /  vyberte možnosť CLOCK
(prechod) .
a stlačte tlačidlo
Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
nastavte hodiny a stlačte tlačidlo
(prechod) .
4 Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.
Stlačte tlačidlo  .
Stlačte tlačidlo / .
Počas prehrávania
podržte stlačené tlačidlo
/  (alebo
/  na jednotke)
a na požadovanom mieste
ho uvoľnite.
Opakovane stláčajte tlačidlo
REPEAT , kým sa nezobrazí
„ “ (všetky skladby alebo
súbory) alebo „ 1“ (jedna
skladba alebo súbor).
Opakovane stláčajte
+/ .
tlačidlo
Stlačte tlačidlo  
na jednotke.
Zmena režimu prehrávania
Kým je prehrávač zastavený, opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE . Zvoliť
môžete režim normálneho prehrávania
(nezobrazí sa žiadna indikácia ani „FLDR“*),
režim náhodného prehrávania (zobrazí sa
„SHUF“ alebo „FLDR SHUF“*) alebo režim
naprogramovaného prehrávania (zobrazí
sa „PGM“).
Režim prehrávania
Poznámka
Nastavenia času sa obnovia po odpojení napájacieho kábla
alebo po výpadku napájania.
Zobrazenie času pri vypnutom systéme
Opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY 
zobrazíte hodiny. Hodiny sa zobrazia na
približne 8 sekúnd.
Ak je systém v pohotovostnom
režime BLUETOOTH, hodiny sa stlačením
tlačidla DISPLAY nezobrazia .
Príjem rozhlasovej stanice DAB alebo
DAB+ (iba model CMT-BT60B)
Pri prvom zapnutí po zakúpení systému
sa automaticky spustí funkcia automatického
vyhľadávania staníc DAB a vytvorí sa zoznam
dostupných služieb. Počas automatického
vyhľadávania staníc DAB sa zobrazujú
znaky . Kým sa stanice DAB
automaticky vyhľadávajú, nestláčajte žiadne
tlačidlo na jednotke ani diaľkovom ovládači.
Vyhľadávanie by sa prerušilo a zoznam služieb
by sa nemusel vytvoriť správne. Ak chcete
automatické vyhľadávanie staníc DAB spustiť
manuálne, vykonajte kroky uvedené v odseku
„Manuálne spustenie automatického vyhľadávania
staníc DAB“. Po presťahovaní do inej oblasti
spustite automatické vyhľadávanie staníc DAB
manuálne a znova zaregistrujte obsah vysielania.
Manuálne ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE ,
kým sa nezobrazí hlásenie MANUAL, a potom
opakovaným stláčaním tlačidiel TUNE +/ 
nalaďte požadovanú stanicu.
Poznámky k prehrávaniu diskov MP3
Na disk so súbormi MP3 neukladajte nepotrebné priečinky
a súbory.
Priečinky bez súborov MP3 systém nerozpozná.
Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3 s príponou „.mp3“.
Ak názov súboru obsahuje príponu „.mp3“, ale súbor
vo formáte MP3 to nie je, jeho prehrávaním môžete
spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poruche systému.
Maximálny počet priečinkov a súborov MP3 kompatibilných
so systémom je:
999* priečinkov (vrátane koreňového priečinka)
999 súborov
250 súborov v jednom priečinku
8 úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov)
Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými
programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3,
jednotkami CD-R/RW, nahrávacími zariadeniami
a nahrávacími médiami. Nekompatibilné disky MP3 môžu
vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo
sa vôbec nemusia prehrávať.
* Zahŕňa aj priečinky bez súborov MP3 alebo priečinky
obsahujúce iné typy súborov. Počet priečinkov, ktoré
dokáže systém rozpoznať, môže byť menší ako skutočný
počet priečinkov v závislosti od priečinkovej štruktúry.
Poznámky
Ďalšie operácie
V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie
pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké
operácie však možno vykonávať aj pomocou
tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo
podobné názvy.
Poznámky k režimu náhodného prehrávania
Keď sa režim náhodného prehrávania nastaví na „SHUF“,
systém bude v náhodnom poradí prehrávať všetky skladby
alebo súbory na disku. Keď je nastavený režim náhodného
prehrávania FLDR SHUF, systém bude náhodne prehrávať
všetky skladby alebo súbory uložené vo vybratom priečinku.
Po vypnutí systému sa vybratý režim náhodného
prehrávania („SHUF“ alebo „FLDR SHUF“) vymaže z pamäte
a obnoví sa režim normálneho prehrávania alebo FLDR.
* Keď sa zobrazí „FLDR“ alebo „FLDR SHUF“, prehrajú
sa všetky súbory vo zvolenom priečinku na disku MP3.
Pri prehrávaní disku CD-DA plní systém rovnakú funkciu
ako pri bežnom prehrávaní (bez indikácie) alebo pri
náhodnom prehrávaní „SHUF“.
Keď sa zobrazí „PUSH STOP“
Počas prehrávania režim prehrávania zmeniť
nemožno. Prehrávanie zastavte a potom zmeňte
režim prehrávania.
Poznámka k režimu prehrávania
Ak sa napájací kábel odpojí, keď je systém
zapnutý, prehrávanie sa spustí v režime
bežného prehrávania.
Poznámky k opakovanému prehrávaniu
Symbol
signalizuje, že sa všetky skladby alebo súbory
budú prehrávať opakovane až do zastavenia prehrávania.
 1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude
prehrávať až do zastavenia prehrávania.
Ak sa napájací kábel odpojí, keď je systém zapnutý, režim
opakovaného prehrávania sa zruší.
Vytvorenie vlastného programu
(naprogramované prehrávanie)
1 Opakovane stláčajte tlačidlo CD v oblasti
FUNCTION  na diaľkovom ovládači alebo
tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým sa
na displeji nezobrazí „CD“ .
2 Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE ,
kým sa znova nezobrazí indikátor PGM.
3 Vyberte priečinok (len disk MP3).
+/ 
Opakovaným stláčaním tlačidiel
vyberte požadovaný priečinok.
Ak chcete naprogramovať všetky súbory
.
v priečinku, stlačte tlačidlo
4 Vyberte číslo požadovanej skladby
alebo súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá / ,
kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby
alebo súboru.
Vybraté číslo
skladby alebo
súboru
5 Stlačte tlačidlo
Celkový čas
prehrávania vybratej
skladby alebo súboru
.
Ak v prípade disku CD-DA celkový čas
prehrávania prekročí 100 minút alebo
ak naprogramujete súbory MP3, zobrazí
sa symbol „--.--“.
6 Ďalšie skladby alebo súbory (max. 25)
naprogramujete opakovaním krokov 3 až 5.
7 Stlačte tlačidlo  .
Spustí sa prehrávanie naprogramovaného
zoznamu skladieb alebo súborov.
Program ostane dostupný, kým nevyberiete
disk z otvoru na disk  alebo neodpojíte
napájací kábel.
Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam
prehrať znova, stlačte tlačidlo  .
Zrušenie naprogramovaného
prehrávania
Keď je prehrávač zastavený, opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE , kým
nezmizne indikátor PGM.
Poznámky k staniciam DAB a DAB+
Pred ladením staníc DAB a DAB+ skontrolujte, či sa vykonalo
úvodné vyhľadávanie staníc DAB.
Po naladení stanice poskytujúcej služby RDS sa zobrazia
informácie o vysielaní, napríklad názov služby alebo stanice.
Po naladení stanice DAB alebo DAB+ môže niekoľko sekúnd
trvať, kým začujete zvuk.
Po ukončení sekundárnej služby sa automaticky začne
prijímať primárna služba.
Tento rozhlasový prijímač nepodporuje údajové služby.
Tip
Ak chcete obmedziť statický šum stereofónnej stanice
FM s nekvalitným príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo
FM MODE , kým sa nezobrazí indikátor „MONO“.
Zmena intervalu ladenia v pásme AM
(okrem modelov pre Európu a Rusko)
Interval ladenia v pásme AM je z výroby
predvolene nastavený na hodnotu 9 kHz (alebo
10 kHz pre niektoré oblasti). Na vykonanie tejto
operácie používajte tlačidlá na jednotke.
FUNCTION  na diaľkovom ovládači alebo
tlačidla FUNCTION  na jednotke vyberte
stanicu AM.
2 Stlačením tlačidla /  vypnite systém.
3 Na jednotke podržte stlačené tlačidlo
FUNCTION  a potom stlačte tlačidlo / .
Na displeji sa zobrazí „STEP 9K“ alebo
„STEP 10K“. Po zmene intervalu sa všetky
predvolené stanice v pásme AM vymažú.
Manuálne spustenie
automatického vyhľadávania
staníc DAB (len CMT-BT60B)
Pred naladením staníc DAB a DAB+ musíte
vykonať úvodné vyhľadávanie staníc DAB.
Po presťahovaní sa do inej oblasti tiež spustite
úvodné vyhľadávanie staníc DAB manuálne,
aby sa informácie o službách DAB a DAB+
aktualizovali.
1 Opakovane stláčajte tlačidlo TUNER
FUNCTION  na diaľkovom ovládači alebo
tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým
sa na displeji nezobrazí „DAB“ .
2 Po stlačení tlačidla OPTIONS  sa zobrazí
ponuka nastavenia.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  zvoľte
položku „OK“ a potom stlačte tlačidlo .
Spustí sa vyhľadávanie. Priebeh vyhľadávania
signalizujú hviezdičky (*******). V závislosti
od služieb DAB a DAB+ dostupných vo vašej
oblasti môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
Po dokončení vyhľadávania sa vytvorí zoznam
dostupných služieb.
Poznámky
Ak vaša krajina alebo oblasť nepodporuje vysielanie služieb
DAB/DAB+, zobrazí sa text „NO SERV“.
Pri tomto postupe sa vymažú všetky predtým uložené
predvoľby.
Pred odpojením antény DAB/FM skontrolujte, či je systém
vypnutý, aby sa zachovali vaše vlastné nastavenia staníc
DAB a DAB+.
Predvolenie rozhlasových staníc
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY .
Predvolené číslo
na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo
FUNCTION  na jednotke, kým sa na displeji
nezobrazí „FM“ alebo „AM“ (CMT-BT60), alebo
„DAB“ alebo „FM“ (CMT-BT60B).
2 Nalaďte stanicu.
Automatické vyhľadávanie
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE ,
kým sa nezobrazí indikátor AUTO, a potom
stlačte tlačidlá +/ . Po naladení stanice sa
vyhľadávanie automaticky zastaví a na displeji
sa rozsvieti indikátor „ST“ (iba pre stereofónne
programy) .
Ak sa vyhľadávanie nezastaví, stlačením
tlačidla   zastavte vyhľadávanie a nalaďte
stanicu manuálne (postup nájdete nižšie).
Po naladení stanice poskytujúcej služby RDS sa
zobrazia informácie o vysielaní, napríklad názov
služby alebo stanice.
na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo
FUNCTION  na jednotke, kým sa
na displeji nezobrazí „USB“ .
2 Zariadenie USB pripojte priamo
prostredníctvom USB kábla dodávaného
s USB zariadením do USB portu 
na jednotke.
3 Stlačením tlačidla   spustite prehrávanie.
Ďalšie operácie
Operácia
Postup:
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo  . Ak chcete
prehrávanie obnoviť, znova
stlačte toto tlačidlo.
Stlačte tlačidlo  . Ak chcete
prehrávanie obnoviť, stlačte
tlačidlo   *1. Ak chcete
obnovené prehrávanie zrušiť,
stlačte znova tlačidlo   *2.
Výber priečinka Opakovane stláčajte
+/  .
tlačidlo
Výber súboru Stlačte tlačidlo / .
Zastavenie
prehrávania
Vyhľadanie
miesta
v súbore
Výber
opakovaného
prehrávania
*1
*2
Počas prehrávania držte
stlačené tlačidlo / 
(/  na jednotke)
a potom tlačidlo v požadovanom
mieste uvoľnite.
Opakovane stláčajte tlačidlo
REPEAT , kým sa nezobrazí
„ “ (všetky zvukové súbory)
alebo „ 1“ (jeden zvukový
súbor)
Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA s premenlivou
bitovou rýchlosťou (VBR) môže systém prehrávanie
obnoviť z iného miesta.
Po obnovení prehrávania sa zobrazí počet priečinkov.
Zmena režimu prehrávania
Kým je prehrávač zastavený, opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE . Zvoliť môžete
režim normálneho prehrávania (nezobrazí
sa žiadna indikácia ani „FLDR“ *1) alebo režim
náhodného prehrávania (zobrazí sa „SHUF“ alebo
„FLDR SHUF“*2).
*1
Keď sa nezvolí žiadne označenie, systém prehrá
všetky súbory na USB zariadení. Keď sa zvolí „FLDR“,
systém prehrá všetky súbory vo zvolenom priečinku
na USB zariadení.
Keď sa zvolí „SHUF“, systém prehrá všetky zvukové
súbory na USB zariadení v náhodnom poradí. Keď sa
zvolí „FLDR SHUF“, systém prehrá všetky zvukové súbory
vo zvolenom priečinku v náhodnom poradí.
Poznámka k režimu prehrávania
Ak sa napájací kábel odpojí, keď je systém
zapnutý, prehrávanie sa spustí v režime bežného
prehrávania.
Poznámky k opakovanému prehrávaniu
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel TUNE +/ 
vyberte číslo pamäte.
Ak je už vybratému číslu predvoľby priradená
iná stanica, nahradí sa novou stanicou.
4 Stlačením tlačidla
1 Opakovane stláčajte tlačidlo CD FUNCTION 
1 Opakovane stláčajte tlačidlo USB FUNCTION 
*2
Poznámky
Naladenie rozhlasovej stanice
* Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa
digitálnych práv) alebo súbory prevzaté z online
hudobných predajní sa v tomto systéme nedajú prehrávať.
Ak sa pokúsite prehrať niektorý z týchto súborov, systém
prehrá nasledujúci nechránený zvukový súbor.
zvoľte možnosť „INITIAL“ a potom stlačte
tlačidlo .
Kým je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo CLEAR .
Počúvanie rádia
Po pripojení USB pamäte alebo USB zariadenia
k tomuto systému môžete prehrávať zvukové
súbory uložené na USB zariadení. Zvukové súbory,
ktoré je možné prehrať, sú vo formáte MP3/
WMA*/AAC*.
Na webových lokalitách uvedených nižšie
vyhľadajte informácie o kompatibilných
zariadeniach USB.
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
1 Opakovaným stláčaním tlačidla TUNER
Odstránenie poslednej naprogramovanej
skladby alebo súboru
Ak sa po naprogramovaní disk vysunie, všetky
naprogramované skladby alebo súbory sa vymažú.
Ak sa napájací kábel odpojí, keď je systém zapnutý,
naprogramované skladby alebo súbory sa vymažú.
Prehrávanie súboru
zo zariadenia USB
 zaregistrujte príslušnú
stanicu.
Na displeji sa zobrazí „COMPLETE“ .
5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4 zaregistrujte
ďalšie stanice.
Môžete predvoliť až 20 staníc v pásme FM,
10 staníc v pásme AM (iba model
CMT-BT60) a 20 staníc v pásme DAB/DAB+
(iba model CMT-BT60B).
Naladenie predvolenej rozhlasovej
stanice
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE ,
kým sa na displeji nezobrazí „PRESET“ , a potom
stláčaním TUNE +/  vyberte číslo požadovanej
predvolenej stanice.
„ “ signalizuje, že všetky súbory sa budú opakovane
prehrávať, až kým prehrávanie nezastavíte.
„ 1“ signalizuje, sa jeden súbor bude opakovane
prehrávať, až kým prehrávanie nezastavíte.
Ak sa napájací kábel odpojí, keď je systém zapnutý, režim
opakovaného prehrávania sa zruší.
Poznámka k režimu náhodného
prehrávania
Po vypnutí systému sa zvolený režim náhodného prehrávania
(„SHUF“ alebo „FLDR SHUF“) vymaže z pamäte a obnoví sa
režim normálneho prehrávania (bez označenia alebo „FLDR“).
Poznámky
Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť od poradia
prehrávania v pripojenom digitálnom hudobnom
prehrávači.
Pred odpojením zariadenia USB vždy vypnite systém.
Odpojenie zariadenia USB, keď je systém zapnutý,
môže poškodiť údaje v zariadení USB.
Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, pripojte
kábel USB dodaný so zariadením USB, ktoré chcete
pripojiť. Podrobné informácie o pripojení nájdete v návode
na použitie ovládača USB.
V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže určitý
čas trvať, kým sa hlásenie „READING“ po pripojení zobrazí.
Zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom
rozbočovača USB.
Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky súbory
v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa
priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže
trvať dlho.
V prípade niektorých pripojených USB zariadení môže trvať
dlho, kým sa signály prenesú alebo kým sa ukončí načítanie
USB zariadenia.
Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými
programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory
uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou
nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk alebo
nemusia vôbec fungovať.
Maximálny počet priečinkov a súborov uložených
v zariadení USB kompatibilných s týmto systémom je:
1 000* priečinkov (vrátane koreňového priečinka)
3 000 súborov
250 súborov v jednom priečinku
8 úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov)
* Zahŕňa to aj priečinky bez prehrateľných zvukových
súborov a prázdne priečinky. Počet priečinkov, ktoré dokáže
systém rozpoznať, môže byť menší ako skutočný počet
priečinkov v závislosti od priečinkovej štruktúry.
Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované
pripojeným zariadením USB.
Priečinky bez zvukových súborov neboli rozpoznané.
Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce
zvukové formáty:
MP3: prípona súboru „.mp3“,
WMA: prípona súboru .wma,
AAC: prípona súboru „.m4a“, „.mp4“ alebo „.3gp“.
Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde o súbor
príslušného formátu, systém môže vydávať hluk alebo
sa môže poškodiť.
Nabíjanie zariadenia USB, iPod,
iPhone alebo iPad
Ak zariadenie USB, iPod, iPhone alebo iPad
pripojíte do portu USB , keď je systém zapnutý,
nabíjanie sa spustí automaticky.
Zastavenie nabíjania zariadenia USB
Stlačením tlačidiel /  vypnite systém a potom
odpojte USB kábel.
Poznámka
Zariadenie USB, iPod, iPhone alebo iPad nemožno nabíjať,
keď je systém vypnutý. Niektoré zariadenia USB, iPod, iPhone
alebo iPad vzhľadom k ich vlastnostiam nabíjať nemožno.
Používanie funkcie BLUETOOTH
Hudbu zo svojho zariadenia „WALKMAN“
alebo BLUETOOTH môžete počúvať cez
bezdrôtové pripojenie.
Zariadenie BLUETOOTH
ako „WALKMAN“
Tento systém podporuje verzie a profily
BLUETOOTH A2DP a AVRCP. O podrobnostiach
ohľadom bezdrôtovej technológie BLUETOOTH
sa dozviete v časti „Bezdrôtová technológia
BLUETOOTH“.
O indikátore BLUETOOTH
Indikátor BLUETOOTH  umožňuje kontrolu
stavu BLUETOOTH.
Stav systému
Systém je v pohotovostnom
režime BLUETOOTH (keď je
systém zapnutý).
Počas párovania zariadení
BLUETOOTH
Systém sa pokúša o spojenie
so zariadením BLUETOOTH.
Systém vytvoril spojenie so
zariadením BLUETOOTH.
Stav indikátora
Bliká pomaly
modrým svetlom.
Bliká rýchlo
modrým svetlom.
Bliká modrým
svetlom.
Svieti modrým
svetlom.
Umožnenie príjmu kodeku AAC
Zo zariadenia BLUETOOTH môžete prijímať
údaje vo formáte kodeku AAC. Príjem umožníte
nastavením prostredníctvom ponuky možností.
1 Po stlačení tlačidla OPTIONS  sa zobrazí
ponuka nastavenia.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť „BT AAC“ a potom stlačte
tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť „ON“ (zap.) alebo „OFF“
(vyp.), a potom stlačte tlačidlo .
ON: príjem kodeku formátu AAC
OFF: príjem kodeku formátu SBC
Poznámky
Ak nastavenie/inštaláciu spustíte počas pripojenia
BLUETOOTH, pripojenie sa preruší.
Ak sa zvuk počas príjmu kodeku formátu AAC preruší,
BT AAC nastavte v ponuke na „OFF“ (vyp.).
Párovanie systému so
zariadením BLUETOOTH
Párovanie je operácia, pri ktorej sa zariadenia
BLUETOOTH vopred vzájomne zaregistrujú.
Systém so zariadením BLUETOOTH spárujete
podľa nižšie uvedeného postupu. Párovanie sa
po vykonaní nemusí vykonať znova. Po ukončení
párovania pokračujte na „Počúvanie hudby cez
pripojenie BLUETOOTH.“
1 Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do
vzdialenosti jedného metra od systému.
2 Opakovane stláčajte tlačidlo BLUETOOTH
v oblasti FUNCTION  alebo tlačidlo
FUNCTION  na jednotke, kým sa
na displeji nezobrazí „BT AUDIO“ .
 Indikátor BLUETOOTH  bliká pomaly
modrým svetlom.
 Ak sa systém v minulosti už so zariadením
BLUETOOTH automaticky spojil, stlačte
tlačidlo BLUETOOTH  na jednotke, čím
zrušíte spojenie a na displeji sa zobrazí
„BT AUDIO“ .
3 Tlačidlo BLUETOOTH  na jednotke podržte
stlačené na 2 sekundy alebo dlhšie.
Indikátor BLUETOOTH  bliká rýchlo modrým
svetlom a „PAIRING“ bliká na displeji .
Systém je v režime párovania.
4 Na zariadení BLUETOOTH vykonajte párovanie
a vyhľadajte na ňom tento systém.
Po skončení vyhľadávania sa na displeji
zariadenia BLUETOOTH môže zobraziť zoznam
nájdených zariadení.
 Tento systém sa zobrazí ako
„SONY:CMT-BT60“ alebo „SONY:CMT-BT60B“.
Ak sa nezobrazí, postup od kroku 1 zopakujte.
 Pri vytváraní spojenia s týmto systémom
na zariadení BLUETOOTH zvoľte zvukový
profil (A2DP, AVRCP).
 Ak zariadenie BLUETOOTH nepodporuje
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile),
na systéme nemožno vykonať prehrávanie,
ani žiadne iné operácie.
 Podrobnosti o prevádzke zariadenia
BLUETOOTH, ktoré sa má pripojiť, nájdete
v návode na použitie vášho zariadenia
BLUETOOTH.
5 Zvoľte „SONY:CMT-BT60“ alebo
„SONY:CMT-BT60B“ na displeji
zariadenia BLUETOOTH.
Ak sa na vašom zariadení BLUETOOTH zobrazí
výzva na zadanie hesla, zadajte „0000“.
6 Zariadenie BLUETOOTH spustite do prevádzky
a vykonajte spojenie.
Keď je párovanie ukončené a spojenie
so zariadením BLUETOOTH vytvorené,
zobrazenie na displeji  sa zmení z „PAIRING“
na „BT AUDIO“ a indikátor BLUETOOTH  bliká
pomaly modrým svetlom.
 V závislosti od typu zariadenia BLUETOOTH
sa spojenie po ukončení párovania môže
spustiť automaticky.
Poznámky
V závislosti od zariadenia sa heslo môže volať „Kód“,
„PIN-kód“, „PIN“ alebo „Heslo“ atď.
Pohotovostný režim párovania sa na systéme po približne
5 minútach zruší. Ak párovanie nie je úspešné, vykonajte
postup od kroku č. 1.
Ak chcete systém párovať s viacerými zariadeniami
BLUETOOTH, postup krokov 1 až 6 vykonajte pre každé
zariadenie BLUETOOTH individuálne.
Tip
Párovanie s ďalším zariadením BLUETOOTH môžete vykonať
alebo sa o ďalšie BLUETOOTH spojenie pokúsiť aj keď
spojenie s jedným zariadením BLUETOOTH je už vytvorené.
Keď sa úspešne vytvorí spojenie s ďalším zariadením
BLUETOOTH, predchádzajúce spojenie sa zruší.
Vymazanie informácií o registrácii
párovania
1 Opakovane stláčajte tlačidlo BLUETOOTH
v oblasti FUNCTION  na diaľkovom ovládači
alebo tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým
sa na displeji nezobrazí „BT AUDIO“ .
Keď sa systém spojí so zariadením BLUETOOTH,
názov zariadenia nastavený pre pripojené
zariadenie BLUETOOTH sa zobrazí na displeji 
systému. Spojenie so zariadením BLUETOOTH
zrušíte stlačením tlačidla BLUETOOTH 
na jednotke, pričom na displeji sa zobrazí
„BT AUDIO“.
2 Po stlačení tlačidla OPTIONS  sa zobrazí
ponuka nastavenia.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť „DEL LINK“ a stlačte
tlačidlo .
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  zvoľte
položku „OK“ a potom stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa „COMPLETE“ a všetky informácie
o párovaní sa vymažú.
Poznámka
Ak ste informácie o párovaní vymazali, spojenie BLUETOOTH
nebude možné vykonať, pokiaľ sa párovanie nevykoná znova.
Aby ste zariadenie BLUETOOTH mohli znovu pripojiť, musíte
na ňom zadať heslo.
Pripojenie jedným dotykom (NFC)
NFC umožňuje diaľkový prenos údajov
jednoduchým dotykom na špecifické miesto
na vašom zariadení.
Kompatibilné telefóny smartphone sú tie, ktoré
sú vybavené funkciou NFC (kompatibilný operačný
systém: Android verzia 2.3.3 alebo novšia
s výnimkou systému Android 3.x).
Na webovej lokalite uvedenej nižšie vyhľadajte
informácie o kompatibilných zariadeniach.
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Príprava na vašom telefóne smartphone
(Android)
Na svojom telefóne smartphone musíte mať
nainštalovanú aplikáciu kompatibilnú s NFC.
Ak aplikáciu „NFC Easy Connect“ nemáte
nainštalovanú, môžete si ju prevziať z Google Play.
 Aplikácia kompatibilná s NFC nemusí byť
v niektorých regiónoch alebo krajinách
dostupná.
 Pre niektoré telefóny smartphone môže byť
táto funkcia k dispozícii bez nutnosti preberania
aplikácie „NFC Easy Connect“. V takom prípade
sa obsluha, prevádzka a špecifikácie telefónu
smartphone môžu od popisu v tejto príručke líšiť.
1 Prejdite na nižšie uvedenú webovú lokalitu
a aplikáciu si nainštalujte.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Ak prístup zrealizujete pomocou
dvojrozmerného kódu 2D
Použite aplikáciu čítacieho zariadenia
dvojrozmerných kódov 2D.
Poznámka
Tieto operácie nemusia byť v prípade určitých zariadení
BLUETOOTH dostupné. Aktuálne operácie sa okrem toho
môžu v závislosti od pripojeného zariadenia BLUETOOTH líšiť.
Kontrola adresy pripojeného
zariadenia BLUETOOTH
Stlačte tlačidlo DISPLAY , kým je názov
zariadenia BLUETOOTH nastavený na pripojenom
zariadení BLUETOOTH zobrazený na displeji .
Na displeji systému sa na 8 sekúnd v dvoch
častiach zobrazí adresa zariadenia BLUETOOTH.
Zrušenie spojenia so zariadením
BLUETOOTH
2 Nastavte si svoj telefón smartphone tak,
aby umožňoval funkciu NFC.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie dodanom s telefónom smartphone.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH  na jednotke.
Na displeji sa zobrazí „UNLINKED“ .
V závislosti od typu zariadenia BLUETOOTH
sa spojenie po zastavení prehrávania môže
automaticky zrušiť.
Nastavenie zvuku
Nastavenie funkcie bass boost
Opakovaným stláčaním tlačidla BASS BOOST 
vyberte „ON“ (zap.) alebo „OFF“ (vyp.).
Nastavenie basov a výšok
Opakovaným stláčaním tlačidiel BASS +/ 
na diaľkovom ovládači nastavíte úroveň basových
tónov alebo tlačidiel TREBLE +/  nastavíte
úroveň vysokých tónov.
Tip
Tento systém disponuje funkciou DSEE na reprodukciu
čistých vysokých tónov aj napriek degradácii spôsobenej
kompresiou.
Funkcia DSEE sa zvyčajne aktivuje automaticky rozpoznaním
zvukového zdroja, v závislosti od práve používanej funkcie
sa však nemusí aktivovať vôbec.
O aplikácii „NFC Easy Connect“.
Jedná sa o bezplatnú aplikáciu, obzvlášť pre
Android. Na internete hľadajte podrobné
informácie o aplikácii „NFC Easy Connect“
a o možnosti jej prevzatia.
 Aplikácia kompatibilná s NFC nemusí byť
v niektorých regiónoch alebo krajinách
dostupná.
Používanie voliteľných
zvukových komponentov
1 Hlasitosť stíšite stláčaním tlačidla
VOLUME   na diaľkovom ovládači
alebo tlačidla VOL –  na jednotke.
Pripojenie k telefónu smartphone
jedným dotykom
2 Ku konektoru AUDIO IN  pripojte prídavný
Svoj telefón smartphone podržte v blízkosti
systému. Systém sa automaticky zapne, spustí
sa párovanie a vytvorí sa spojenie BLUETOOTH.
3 Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO IN
1 Na svojom telefóne smartphone spustite
aplikáciu „NFC Easy Connect“.
Pozrite sa, či sa na displeji zobrazilo zobrazenie
aplikácie.
2 Svoj telefón smartphone podržte v blízkosti
jednotky.
Podržte inteligentný telefón v blízkosti
symbolu N  na hlavnej jednotke a kontakt
udržiavajte, kým inteligentný telefón
nezavibruje.
Ukončite spojenie so svojim telefónom
smartphone podľa inštrukcií na obrazovke.
O časti svojho telefónu smartphone, ktorá
sa používa na dotykový kontakt, sa dozviete
v návode na použitie svojho telefónu
smartphone.
 Vytvorené spojenie prerušíte tak, že svoj telefón
smartphone podržíte v blízkosti značky N 
na jednotke.
 Keď telefón smartphone kompatibilný
s NFC podržíte v blízkosti jednotky, zatiaľ
čo je so systémom v spojení iné zariadenie
BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH sa odpojí
a systém sa spojí s telefónom smartphone.
 Keď telefón smartphone spojený so systémom
podržíte v blízkosti iných slúchadiel alebo
reproduktora BLUETOOTH kompatibilného s
NFC, telefón smartphone sa od systému odpojí
a pripojí sa k zariadeniu BLUETOOTH, v blízkosti
ktorého sa nachádza.
Počúvanie hudby cez pripojenie
BLUETOOTH
Zariadenie BLUETOOTH môžete ovládať
spojením systému a zariadenia BLUETOOTH
prostredníctvom AVRCP.
Skôr ako spustíte prehrávanie hudby, skontrolujte
nasledujúce skutočnosti:
 Funkcia BLUETOOTH zariadenia BLUETOOTH
je aktivovaná.
 Párovanie sa dokončilo.
1 Opakovane stláčajte tlačidlo BLUETOOTH
v oblasti FUNCTION  na diaľkovom ovládači
alebo tlačidlo FUNCTION  na jednotke,
kým sa na displeji nezobrazí „BT AUDIO“ .
2 Vytvorte spojenie BLUETOOTH so zariadením
BLUETOOTH.
Po vytvorení spojenia sa na displeji zobrazí
„LINKED“  a potom názov zariadenia
BLUETOOTH nastavené zariadením
BLUETOOTH.
Ak sa zariadenie BLUETOOTH v minulosti
už so systémom spojilo, môže sa pripojiť
automaticky bez potreby akéhokoľvek
zásahu zo strany používateľa.
3 Stlačením tlačidla   spustite prehrávanie.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže byť
nutné stlačiť tlačidlo   dvakrát.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže
byť potrebné softvér AV zariadenia BLUETOOTH
spustiť vopred.
4 Hlasitosť nastavíte stláčaním tlačidiel
VOLUME +/  na diaľkovom ovládači
alebo tlačidiel VOL +/  na jednotke.
Ďalšie operácie
Operácia
Postup:
Pozastavenie
Stlačte tlačidlo  *.
prehrávania
Zastavenie
Stlačte tlačidlo  .
prehrávania
Výber priečinka Stlačte tlačidlo
+/ .
Výber súboru
Stlačte tlačidlo / .
Vyhľadanie
miesta
v súbore
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo / 
(alebo /  na jednotke)
a na požadovanom mieste
ho uvoľnite.
* V závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže byť nutné
stlačiť tlačidlo   dvakrát.
zvukový komponent pomocou prepojovacieho
zvukového kábla (nedodáva sa).
v oblasti FUNCTION  na diaľkovom ovládači
alebo tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým
sa na displeji nezobrazí „AUDIO IN“ .
4 Spustite prehrávanie z pripojeného zariadenia.
Nastavenie hlasitosti na pripojenom
komponente počas prehrávania.
5 Hlasitosť nastavíte stláčaním tlačidiel
VOLUME +/  na diaľkovom ovládači
alebo tlačidiel VOL +/  na jednotke.
Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš nízka, systém
sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.
Adekvátne nastavte hlasitosť zariadenia.
Nastavenie funkcie
automatického prepnutia
do pohotovostného režimu
Vďaka funkcii automatického prepnutia
do pohotovostného režimu sa systém
približne po 30 minútach automaticky prepne
do pohotovostného režimu v prípade, že
sa nepoužíva alebo nereprodukuje zvukový
signál. „AUTO: STBY“ sa pred prepnutím
systému do pohotovostného režimu zobrazí
na displeji  na dve minúty. Pri predvolenom
nastavení je funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu zapnutá.
Túto funkciu môžete vypnúť prostredníctvom
ponuky nastavení.
1 Po stlačení tlačidla OPTIONS  sa zobrazí
ponuka nastavenia.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť AUTO:STBY a stlačte
tlačidlo .
Zmena zobrazenia
Operácia
Postup:
Zmena informácií Opakovane stláčajte tlačidlo
na displeji  *1
DISPLAY , keď je systém
zapnutý.
Zobrazenie hodín Opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY , keď je systém
vypnutý. *2 Časový údaj sa
zobrazí približne na 8 sekúnd.
*1
*2
Informácie popísané nižšie si môžete zobraziť aj počas
prehrávania disku CD-DA/MP3.
Informácie sa nezobrazujú v režime BLUETOOTH.
Disk CD-DA
 zostávajúci čas prehrávania skladby
 celkový zostávajúci čas prehrávania
Disk MP3
 názov skladby alebo súboru („ “),
 meno interpreta („ “),
 názov albumu („ “).
Poznámky k informáciám na displeji
Znaky, ktoré nemožno zobraziť, sú nahradené znakom „_“.
Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
zostávajúci alebo celkový čas prehrávania disku MP3
zostávajúci čas prehrávania súboru MP3
Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
uplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného
pomocou formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade
s normami ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet
v rozšírenom formáte.
Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
celkový čas prehrávania disku CD-DA (okrem prípadu,
keď je vybratý režim PGM a prehrávač je zastavený),
zostávajúci čas prehrávania skladby na disku CD-DA,
zostávajúci čas prehrávania disku CD-DA (iba po výbere
režimu normálneho prehrávania počas prehrávania),
Informácie v podobe značiek ID3 pre súbory MP3. Keď sú v
jednom súbore MP3 použité značky ID3 verzie 1 aj verzie 2,
prioritu má zobrazenie informácií zo značky ID3 verzie 2,
maximálne 64 znakov pre značku ID3, pričom povolené
znaky sú veľké písmená (A až Z), číslice (0 až 9) a symboly
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
Poznámky k informáciám na displeji
DAB/DAB+
Poznámky
Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného
režimu neplatí pre funkciu tunera rozhlasových staníc
(FM/AM/DAB), aj keď ste ju aktivovali.
Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného
režimu v nasledujúcich prípadoch:
pri zisťovaní zvukového signálu
počas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov
kým je aktívny časovač automatického vypnutia alebo
časovač prehrávania
Systém znova odpočíta čas (30 minút), kým neprejde
do pohotovostného režimu, aj keď je funkcia
pohotovostného režimu aktivovaná, keď je pripojené
zariadenie USB alebo keď je stlačené tlačidlo na
diaľkovom ovládač alebo na jednotke.
Nastavenie pohotovostného
režimu pre BLUETOOTH
Keď je pohotovostný režim pre BLUETOOTH
aktívny, systém sa prepne do vyčkávacieho režimu
pre pripojenie BLUETOOTH, aj keď je vypnutý.
Ak systém príjme z pripojeného zariadenia
BLUETOOTH povel na prehrávanie, zapne
sa a spustí prehrávanie hudby. Pohotovostný
režim pre BLUETOOTH je v predvolenom
nastavení vypnutý.
1 Po stlačení tlačidla OPTIONS  sa zobrazí
ponuka nastavenia.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť „BT STBY“ a potom stlačte
tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť „ON“ (zap.) alebo „OFF“
(vyp.), a potom stlačte tlačidlo .
4 Stlačením tlačidla /  vypnite systém.
Keď je „BT STBY“ nastavené na „ON“ (zap.),
systém sa zapne a hudbu môžete počúvať
aktivovaním BLUETOOTH na pripojenom
komponente.
Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
nastavte hodiny a stlačte tlačidlo .
Zabliká indikátor minút. Podľa postupu
uvedeného vyššie nastavte minúty.
Po nastavení času spustenia systém prejde
na nastavenie času zastavenia.
5 Čas zastavenia sa nastaví rovnako, ako
v kroku 4 nastavovania času spustenia.
Ak na displeji bliká „TIME NG“
Čas spustenia aj zastavenia je rovnaký. Zmeňte
čas zastavenia.
6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovane stláčajte tlačidlá / ,
kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku,
a potom stlačte tlačidlo .
Ohľadom dostupných zvukových zdrojov
si pozrite krok 1.
Po ukončení výberu zvukového zdroja sa na
displeji zobrazí potvrdenie času prehrávania.
7 Stlačením tlačidla /  vypnite systém.
 Po nastavení časovača prehrávania sa systém
automaticky zapne približne 15 sekúnd pred
predvoleným časom (pásmo FM, AM alebo
DAB) alebo 90 sekúnd pred predvoleným
časom (disk CD-DA alebo zariadenie USB).
 Ak je v predvolenom čase systém zapnutý,
časovač prehrávania sa nespustí. Kým sa
nezapne a nespustí prehrávanie, systém
nepoužívajte.
Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť SELECT a potom stlačte
tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť PLAY SEL a stlačte
tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí nastavenie časovača.
Zrušenie časovača
Postup opakujte ako v prípade „Kontrola
nastavení“, kým sa v kroku č. 3 nezobrazí „OFF“
(vyp.) a potom stlačte tlačidlo .
Zmena nastavenia
Začnite znova od kroku č. 1.
Poznámky
Keď je zdroj zvuku časovača prehrávania nastavený
na rozhlasovú stanicu, ktorú nastavíte pomocou
automatického (AUTO) alebo manuálneho (MANUAL)
ladenia a po nastavení časovača zmeníte frekvenciu alebo
pásmo rozhlasovej stanice, nastavenie časovača rozhlasovej
stanice sa zmení tiež.
Keď je zdroj zvuku časovača prehrávania nastavený na
rozhlasovú stanicu, naladenú z prednastavenej rozhlasovej
stanice (číslo predvoľby 1 až 20) a ak po nastavení časovača
zmeníte frekvenciu rozhlasovej stanice alebo pásmo,
nastavenie časovača rozhlasovej stanice sa nezmení.
Ladenie rozhlasovej stanice pre časovač je stanovené
na hodnotu, ktorú ste preň nastavli.
Tip
Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, až kým
ho manuálne nezrušíte.
Zobrazujú sa aj nasledujúce informácie;
 maximálne 8 znakov názvu služby, maximálne 128 znakov
služby DLS (Dynamic Label Segment) a maximálne
16 znakov označenia skupiny,
 hodnota 0 až 100 označujúca kvalitu signálu.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť „ON“ (zap.) alebo „OFF“
(vyp.), a potom stlačte tlačidlo .
4 Nastavte čas spustenia.
Riešenie problémov
1 Skontrolujte, či je napájací kábel
riadne pripojený.
Používanie časovačov
Systém ponúka Časovač spánku
a Časovač prehrávania. Časovač spánku
má prednosť pred časovačom prehrávania.
Časovač môžete nastaviť tlačidlami na diaľkovom
ovládači.
2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte
svoj problém a vyriešte ho podľa uvedených
pokynov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ak bliká indikátor STANDBY
Nastavenie časovača spánku
Po uplynutí času nastaveného pre časovač spánku
sa systém automaticky vypne.
Časovač spánku funguje aj keď čas nie
je nastavený.
1 Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP 
vyberte požadovaný čas.
 Ak zvolíte „30MIN“ systém sa vypne po
30 minútach.
 Časovač spánku zrušíte výberom
položky „OFF“.
Okamžite odpojte napájací kábel a skontrolujte
nasledujúcu skutočnosť.
 Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
Keď indikátor STANDBY  prestane blikať,
znova pripojte napájací kábel a zapnite
systém. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Všeobecné
Systém sa nezapne.
Nastavenie časovača prehrávania
 Je napájací kábel zapojený správne?
Disk CD-DA alebo MP3 alebo rádio môžete
počúvať každý deň v stanovenom čase.
Skontrolujte, či ste pred nastavením časovača
nastavili čas.
Systém sa neočakávane prepol do
pohotovostného režimu.
1 Pripravte zvukový zdroj a stlačením tlačidla
VOLUME (alebo VOL) +/  nastavte
hlasitosť.
Dostupné zvukové zdroje sú CD, USB a TUNER
(FM, AM alebo DAB)* v oblasti FUNCTION.
Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku
CD, zvukovým súborom alebo rozhlasovou
stanicou, vytvorte si vlastný program.
* FM alebo AM pre CMT-BT60 alebo FM alebo DAB
pre CMT-BT60B.
2 Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť PLAY SET a stlačte
tlačidlo .
Na displeji sa rozbliká počiatočný čas.
 Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva
alebo nereprodukuje zvukový signál,
približne po 30 minútach sa automaticky
prepne do pohotovostného režimu. Pozrite
si „Nastavenie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu“.
Nastavenie hodín alebo funkcia časovača
prehrávania sa neočakávane zrušila.
 Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon,
nastavenie času alebo časovača prehrávania
sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova
od začiatku.
Neprehráva sa zvuk.
 Stláčaním tlačidla VOLUME + .
 Skontrolujte, či sú doplnkové zvukové
komponenty správne pripojené a funkciu
nastavte na AUDIO IN.
 Naladená stanica mohla dočasne prestať vysielať.
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
Nespustí sa prehrávanie.
 Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
 Zapojte systém do inej nástennej elektrickej
zásuvky.
 Odporúča sa použiť napájací kábel s filtrom
šumu (nie je súčasťou dodávky).
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
 Na webových lokalitách uvedených v časti
„Prehrávanie súboru na zariadení USB“
si prečítajte informácie o kompatibilných
zariadeniach USB.
Nefunguje diaľkový ovládač.
 Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým
ovládačom a snímačom diaľkového ovládača 
na jednotke a premiestnite jednotku ďalej
od žiariviek.
 Namierte diaľkový ovládač na snímač signálu
diaľkového ovládača na systéme .
 Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.
Disk CD-DA/MP3
Systém nevysunul disk a na displeji
sa zobrazilo hlásenie „LOCKED“ .
 Poraďte sa s najbližším predajcom produktov
spoločnosti Sony alebo miestnym autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Sony.
Disk nemožno vložiť.
 Skontrolujte, či je systém zapnutý.
 Nevkladajte disk do otvoru na disk, kým sa
na displeji nezobrazí hlásenie „NO DISC“ .
Disk alebo súbor sa neprehrá.
 Nefinalizovaný disk (disk CD-R alebo CD-RW,
na ktorý možno pridávať údaje).
Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
 Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
 Presuňte systém na miesto, ktoré nie je
vystavené vibráciám (napríklad na stabilný
podstavec).
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
 Normálne prehrávanie obnovíte opakovaným
stláčaním tlačidla PLAY MODE , kým hlásenie
„PGM“ a „SHUF“ z displeja  nezmizne.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie než
zvyčajne.
 Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný
na spustenie prehrávania:
 disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
 disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
 disk s veľkým počtom priečinkov.
Zariadenie USB
Používate podporované zariadenie USB?
 Po pripojení nepodporovaného zariadenia
USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy.
Na webových lokalitách uvedených v časti
„Prehrávanie súboru na zariadení USB“
si prečítajte informácie o kompatibilných
zariadeniach USB.
 Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 V systéme sa nezobrazujú názvy súborov
ani priečinkov.
 Nemožno prehrávať.
 Zvuk je trhaný.
 Počuť šum.
 Počuť skreslený zvuk.
Neprehráva sa zvuk.
 Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite
systém a znova pripojte zariadenie USB.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
 Pripojili ste nepodporované zariadenie USB.
Pripojte podporované zariadenie USB.
 Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.
 Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už
samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať
pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku stavu
počítača. V takomto prípade súbor vymažte
a hudobné údaje odošlite znova.
 Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová
rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite súbory
kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.
Zobrazenie hlásenia „READING“ alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
 Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
 V zariadení USB je uložených veľa priečinkov
alebo súborov.
 Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 V pamäti nie je dostatok voľného miesta.
 Vnútorná pamäť je fragmentovaná.
Chybné zobrazenie.
 Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB
znova, pretože údaje uložené v zariadení USB
sa mohli poškodiť.
 Tento systém dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
 Veľké písmená (A až Z).
 Číslice (0 až 9).
 Symboly (< > * +, [ ] @ \ _).
Iné znaky sa nahradia podtržníkom „_“.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
 Na webových lokalitách uvedených v časti
„Prehrávanie súboru na zariadení USB“
si prečítajte informácie o kompatibilných
zariadeniach USB.
 Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie
o riešení tohto problému nájdete v návode
na použitie dodanom so zariadením USB.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
 Nastavte režim normálneho prehrávania.
Zariadenie USB nemožno nabiť.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB bezpečne
pripojené.
 Nabíjanie nemožno vykonať, keď je napájanie
systému vypnuté.
 Zariadenie USB nemusí tento systém
podporovať. Na príslušných webových
lokalitách nájdete informácie o kompatibilných
zariadeniach USB.
Tuner
Je počuť silné bzučanie alebo šum,
prípadne nemožno prijímať stanice.
(Na displeji bliká „ST“.)
 Správne zapojte anténu.
 Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli
dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
 Antény umiestnite ďalej od napájacieho kábla,
aby ste predišli šumu.
 Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.
Je počuť niekoľko rozhlasových
staníc naraz.
 Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli
dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
 Zviažte káble antény, napríklad pomocou bežne
dostupných káblových príchytiek, a upravte
dĺžku káblov.
Rozhlasová stanica DAB/DAB+
sa neprijíma správne.
 Skontrolujte všetky zapojenia antény a spustite
automatické vyhľadávanie staníc DAB (pozrite
si časť „Manuálne spustenie automatického
vyhľadávania staníc DAB“ (iba model
CMT-BT60B)).
 Aktuálna služba DAB alebo DAB+ nemusí byť
k dispozícii. Stláčaním tlačidiel TUNE +/ 
vyberte inú službu.
 Ak ste sa presťahovali do inej oblasti, niektoré
služby alebo frekvencie sa mohli zmeniť
a pravdepodobne nebudete môcť naladiť
zvyčajné vysielanie. Spustite automatické
vyhľadávanie staníc DAB a znova zaregistrujte
obsah vysielania. (Vykonaním tohto postupu
vymažete všetky predtým uložené predvoľby.)
Vysielanie služieb DAB alebo DAB+
bolo prerušené.
 Skontrolujte umiestnenie systému alebo
otočením antény zvýšte signalizovanú hodnotu
kvality signálu. Ďalšie informácie o kvalite
signálu nájdete v časti „Zmena zobrazenia“.
Obnovenie výrobných nastavení
systému
Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte
jeho výrobné nastavenia.
Predvolené výrobné nastavenia systému obnovte
pomocou tlačidiel na jednotke.
1 Odpojte napájací kábel a presvedčite sa, že
indikátor STANDBY  nesvieti. Potom znova
pripojte napájací kábel a zapnite systém.
2 Na jednotke stlačte a podržte tlačidlá  
a / , kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie RESET.
Odstránia sa všetky nastavenia
nakonfigurované používateľom, napríklad
nastavenia predvolených rozhlasových staníc,
časovača alebo času.
Ak problém pretrváva aj po vykonaní
všetkých krokov uvedených vyššie, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Hlásenia
CANNOT PLAY (nemožno prehrať): Systém
nemôže prehrávať zvukové súbory pre
nepodporovaný formát súborov alebo
obmedzenie pri prehrávaní.
CAN’T PLAY (nemožno prehrať): Do prehrávača
ste vložili disk, napr. CD-ROM alebo DVD, ktorý
sa v tomto systéme nedá prehrať.
COMPLETE (hotovo): Predvolená operácia stanice
sa normálne ukončila.
DATA ERROR (údajová chyba): Pokúsili ste
sa prehrať súbor, ktorý nemožno prehrať.
ERROR (chyba): Počas inicializácie ste obsluhovali
systém. Počkajte chvíľu, kým sa inicializácia ukončí.
FULL (plné): Pokúsili ste sa naprogramovať viac
než 25 skladieb alebo súborov.
LOCKED (zablokované): Otvor na disky sa
zablokoval a disk nemožno vybrať. Obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
NO DEVICE (žiadne zariadenie): nepripojili
ste žiadne zariadenie USB alebo sa pripojené
zariadenie USB odpojilo.
NO DISC (žiaden disk): V prehrávači
sa nenachádza disk alebo ste vložili disk,
ktorý nemožno prehrať.
NO MEMORY (žiadna pamäť): V zariadení USB
nie je vložené pamäťové médium alebo systém
pamäťové médium neidentifikoval.
NO STEP (žiaden krok): Všetky naprogramované
skladby sa vymazali.
NO SUPPORT (žiadna podpora): Systém
nepodporuje pripojené zariadenie USB.
NO TRACK (žiadna skladba): v zariadení USB
alebo na disku nie sú žiadne prehrateľné súbory.
NOT USED (nepoužíva sa): Stlačili ste tlačidlo,
ktorým nemožno nič prehrať.
OVER CURRENT (prepätie): vyberte zariadenie
USB z portu, vypnite systém a potom zapnite
systém.
PUSH STOP (stlačte stop): počas prehrávania
pomocou funkcie CD alebo USB ste stlačili
tlačidlo PLAY MODE .
READING (načítavanie): Systém číta informácie
o disku alebo o zariadení USB. Niektoré tlačidlá
počas načítavania nefungujú.
TIME NG (zmeňte čas ukončenia): Čas začatia
a ukončenia časovača prehrávania je rovnaký.
Upozornenia
Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
 Zvukové disky CD-DA
 CD-R/CD-RW (zvukové údaje skladieb na CD-DA
a MP3 súborov)
Nepoužívajte disky CD-R/CD-RW, na ktorých
nie sú uložené žiadne údaje. Disk by
sa mohol poškodiť.
Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
 disky CD-ROM,
 8 cm disky,
 disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté
vo formáte hudobných diskov CD alebo
formáte MP3 v súlade s normou ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet,
 disky CD-R/CD-RW nahraté vo formáte viacerých
relácií s neuzatvorenou reláciou,
 nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW,
poškriabané alebo znečistené disky CD-R/CDRW
alebo disky CDR/CD-RW nahraté pomocou
nekompatibilného nahrávacieho zariadenia,
 nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
 disky obsahujúce iné súbory než súbory
vo formáte MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3),
 disky neštandardného tvaru (napríklad srdce,
štvorec, hviezda),
 disky, na ktorých je prilepená lepiaca páska,
papier alebo nálepka,
 disky z požičovne alebo používané disky
s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo
presahuje štítok,
 disky s etiketami vytlačenými pomocou
atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.
Poznámky k diskom CD-DA
 Pred prehrávaním utrite disk pomocou čistiacej
tkaniny, pričom postupujte od stredu k okrajom.
 Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako
sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky
alebo antistatické spreje určené pre vinylové
LP platne.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.
Bezpečnosť
 Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať,
úplne odpojte napájací kábel (sieťový kábel)
od nástennej zásuvky (elektrickej siete).
Pri odpájaní systému vždy ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotný kábel.
 V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do systému odpojte systém
od elektrickej siete a pred ďalším používaním
ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
 Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na
miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené,
prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej
cirkulácie vzduchu alebo ktoré sú vystavené
vibráciám, priamemu slnečnému svetlu
alebo jasnému svetlu.
 Pri umiestňovaní systému na špeciálne upravené
povrchy (napríklad voskované, olejované alebo
leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť
k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu povrchu.
 Ak systém prinesiete priamo z chladného
na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi
vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri
prehrávača diskov CD sa môže skondenzovať
vlhkosť a spôsobiť poruchu systému. V takej
situácii vyberte disk a nechajte systém zapnutý
približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Nárast teploty vnútri zariadenia
 Nárast teploty v jednotke počas jej používania
je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte
znepokojovať.
 Ak sa zariadenie používalo nepretržite pri
vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho povrchu,
pretože môže byť horúci.
 Neblokujte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je magneticky
tienený, a preto sa obraz na blízkych televíznych
prijímačoch môže magneticky zdeformovať.
V takej situácii televízor vypnite, počkajte
15 až 30 minút a znova ho zapnite.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ drsných
podušiek, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá
ako napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.
Špecifikácie
Zosilňovač
Výstupný výkon (nominálny): 16 W + 16 W (8 ohmov pri 1 kHz,
1% THD)
Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný): 20 W + 20 W
(8 ohmov pri 1 kHz, 10% THD)
Vstupy a výstupy
Bezdrôtová technológia
BLUETOOTH
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH je
technológia krátkeho dosahu, ktorá spája digitálne
zariadenia, ako osobné počítače a digitálne
fotoaparáty. Pomocou bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH môžete zapojené zariadenia
obsluhovať v rozsahu približne 10 metrov.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
sa zvyčajne používa medzi dvomi
zariadeniami, jedno zariadenie však možno
spojiť s viacerými zariadeniami.
Na pripojenie nepotrebujete žiadne drôty
ako v prípade pripojenia USB a nemusíte
umiestniť zariadenia oproti sebe ako v prípade
bezdrôtovej infračervenej technológie. Túto
technológiu môžete využívať s jedným zariadením
BLUETOOTH vo svojej taške alebo vrecku.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH predstavuje
celosvetový štandard podporovaný tisíckami
spoločností. Tieto spoločnosti vytvárajú produkty,
ktoré spĺňajú celosvetový štandard.
Podporované verzie a profily BLUETOOTH
Profily predstavujú štandardný súbor funkcií
pre rôzne možnosti produktov BLUETOOTH.
Tento systém podporuje nasledujúce verzie
a profily BLUETOOTH.
Podporované verzie BLUETOOTH:
 BLUETOOTH štandardná verzia 3.0
Podporované profily BLUETOOTH:
 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Poznámky
Aby bolo možné zariadenie BLUETOOTH pripojené k tomuto
systému používať, zariadenie musí podporovať rovnaký
profil, ako tento systém. Uvedomte si, že funkcie zariadenia
BLUETOOTH môžu byť v závislosti od špecifikácií zariadenia
iné, aj ak má rovnaký profil, ako tento systém.
Z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH sa prehrávanie zvuku na tomto systéme
môže mierne oneskoriť v porovnaní s prehrávaním
na vysielajúcom zariadení.
AUDIO IN (stereofónny minikonektor): Citlivosť 700 mV,
impedancia 47 kiloohmov
USB:
Podporovaná bitová rýchlosť: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, premenlivá bitová rýchlosť
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, premenlivá bitová rýchlosť
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB port: Typ A, 5 V jednosmerný prúd 2,1 A
Prehrávač diskov CD-DA/MP3
Systém: Systém na prehrávanie kompaktných diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm
od povrchu objektívu na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika: 20 Hz – 20 kHz
Pomer signálu a šumu: viac ako 90 dB
Dynamický rozsah: viac ako 90 dB
Ladič rozhlasových staníc
Pásmo AM rozhlasového prijímača (len CMT-BT60):
Ladiaci rozsah:
Európske modely:
531 kHz – 1 602 kHz (s intervalom ladenia 9 kHz)
Modely pre Áziu:
531 kHz – 1 602 kHz (s intervalom ladenia 9 kHz)
530 kHz – 1 610 kHz (s intervalom ladenia 10 kHz)
Ostatné modely:
531 kHz – 1 710 kHz (s intervalom ladenia 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz (s intervalom ladenia 10 kHz)
Anténa: Rámová anténa AM
Medzifrekvencia: 400 kHz
Ladenie v pásme FM:
Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový ladič
staníc FM
Anténa: Drôtová anténa FM
Ladiaci rozsah: 87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom 50 kHz)
Ladenie staníc DAB a DAB+ (iba model CMT-BT60B):
Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový ladič
staníc DAB/FM
Frekvenčný rozsah*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Podrobné informácie nájdete v tabuľke frekvencií staníc DAB
a DAB+ nižšie.
Anténa: Drôtová anténa DAB/FM
Služby DAB/DAB+ sú dostupné iba v krajinách/regiónoch,
ktoré služby DAB/DAB+ podporujú.
Tabuľka frekvencií staníc DAB a DAB+ (Band-III)
Frekvencia
Označenie
Frekvencia
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
Efektívny komunikačný rozsah
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať do
vzdialenosti približne 10 metrov (vzdialenosť bez
prekážok) od seba. Efektívny komunikačný rozsah
sa môže skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:
 keď sa medzi zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH nachádza osoba, kovový predmet,
stena alebo iná prekážka,
 na miestach s nainštalovanou bezdrôtovou
sieťou LAN,
 ak sa v blízkosti používajú mikrovlnné rúry,
 na miestach s výskytom iných
elektromagnetických vĺn.
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
Účinky iných zariadení
Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová sieť LAN
(IEEE 802.11b/g) používajú rovnaké frekvenčné
pásmo (2,4 GHz). Pri používaní zariadenia
BLUETOOTH v blízkosti zariadenia so schopnosťou
pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN sa môže
vyskytnúť elektromagnetické rušenie. To môže mať
za následok nižšie rýchlosti prenosu údajov, šum
alebo neschopnosť pripojenia. V takom prípade
vyskúšajte nasledujúce riešenia:
 Skúste spojenie tohto systému a mobilného
telefónu BLUETOOTH alebo zariadenia
BLUETOOTH, keď ste najmenej 10 metrov
od zariadenia s pripojením k bezdrôtovej
sieti LAN.
 Keď používate zariadenie BLUETOOTH
do vzdialenosti 10 metrov, napájanie vybavenia
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN vypnite
Účinky na iné zariadenia
Rádiové vlny vysielané týmto systémom môžu
spôsobovať rušenie prevádzky niektorých
lekárskych zariadení. Keďže toto rušenie
môže spôsobiť poruchu zariadenia, vždy
vypnite napájanie tohto systému, mobilného
telefónu BLUETOOTH a zariadenia BLUETOOTH
v nasledujúcich umiestneniach:
 v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny,
 v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
Poznámky
Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré
vyhovujú špecifikáciám BLUETOOTH ako prostriedok
zaistenia bezpečnosti počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH. Toto zabezpečenie však nemusí
byť dostatočné v závislosti od obsahu nastavenia a ďalších
faktorov, preto buďte pri komunikácii pomocou technológie
BLUETOOTH vždy opatrní.
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani
iné straty vyplývajúcu z úniku informácií počas komunikácie
pomocou technológie BLUETOOTH.
Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť zaručená so všetkými
zariadeniami BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil
ako táto jednotka.
Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto systému musia
vyhovovať špecifikáciám zariadenia Bluetooth predpísaným
spoločnosťou BLUETOOTH SIG, Inc., a ich súlad musí byť
overený. Avšak aj keď zariadenie vyhovuje špecifikáciám
BLUETOOTH, môžu sa vyskytnúť prípady, keď vlastnosti
alebo špecifikácie zariadenia BLUETOOTH znemožnia
pripojenie alebo môžu mať za následok odlišné metódy
ovládania, zobrazovania alebo prevádzky.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH pripojeného
k tejto jednotke, prostredia komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku.
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Označenie
* Frekvencie sa v systéme zobrazujú s dvoma desatinnými miestami.
Časť BLUETOOTH
Komunikačný systém:
BLUETOOTH štandardná verzia 3.0
Výstup:
Štandardné BLUETOOTH, energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah:
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie:
FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podporované kodeky:
SCMS-T
Šírka pásma prenosu:
20 Hz – 20 000 Hz (so vzorkovacou frekvenciou 44,1 kHz)
*1
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov,
ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény,
operačný systém, softvérová aplikácia atď.
*2
Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel komunikácie
BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Reproduktory
Reproduktor s celým rozsahom
Pasívny vyžarovač
Menovitá impedancia: 8 ohmov
Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
Model pre Latinskú Ameriku:
Striedavý prúd 120 – 240 V, 50/60 Hz
Ostatné modely:
Striedavý prúd 220 – 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie: 29 W
Rozmery (Š x V x H):
Pribl. 481 mm × 202 mm × 86 mm (vrát. vystupujúcich častí)
Hmotnosť: Približne 3,0 kg
Dodané príslušenstvo: Diaľkový ovládač (RM-AMU171) (1),
R6 (veľkosť AA) batérie (2), napájací kábel (1), FM/AM anténa (1)
(len model CMT-BT60), DAB/FM drôtová anténa (1)
(len model CMT-BT60B)
Návrh a technické parametre sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,5 W
Download PDF

advertising