Sony | CMT-GS10 | Sony CMT-GS10 Návod na použitie

2-899-568-12(1)
Mikro Hi-Fi
komponentový systém
Návod na použitie
CMT-GS10
© 2007 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Upozornenie
Poznámka k duálnym diskom
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory systému novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na systém neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).
Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej
zásuvky. V prípade spozorovania problémov
so zariadením ihneď odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
Používanie optických pomôcok spolu s týmto
systémom zvyšuje riziko poškodenia zraku.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Tento systém je
klasifikovaný ako
výrobok CLASS 1
LASER. Označenie
o klasifikácii je
umiestnené v zadnej
časti zariadenia.
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
disku DualDisc s audio záznamom nezodpovedá
štandardu CD, nie je ich prehrávanie v tomto
systéme zaručené.
Audio disk kódovaný
technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). V poslednom čase niektoré hudobné
vydavateľstvá distribuujú disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež disky,
ktoré nevyhovujú štandardu CD a z toho dôvodu
ich nemusí byť možné v tomto zariadení prehrávať.
Technológia kódovania MPEG Layer-3 a patenty
sú licencované spoločnosťami Fraunhofer IIS
a Thomson.
3SK
Bezpečné zapojenie systému
FM drôtová anténa (Vodorovne vystrite.)
AM rámová anténa
Pravý reproduktor
Napájanie
Pri modeloch s prepínačom napätia nastavte
prepínač VOLTAGE SELECTOR do polohy
zodpovedajúcej napätiu v miestnej elektrickej sieti.
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Ak vidlica tvarovo nepasuje do zásuvky, zložte
dodávaný adaptér pre vidlicu (iba pre modely
vybavené adaptérom).
Elektrická zásuvka
4SK
Začíname
Antény
Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie pre anténu
tak, aby umožňovala čo najlepší príjem.
Aby ste sa vyvarovali rušeniu, umiestnite antény
a anténové káble ďalej od reproduktorových
káblov a sieťovej šnúry.
Reproduktory
Zasuňte len odizolovanú
časť kábla.
Jednofarebný (Červený/)
Ľavý reproduktor
Jednofarebný (Čierny/)
Podložky pod reproduktor
Upevnite dodávané podložky na spodnú časť
reproduktorov, čím predídete ich posúvaniu.
5SK
Základné operácie
Pred používaním systému
Používanie diaľkového ovládania (DO)
Vysuňte kryt priestoru pre batérie  a vložte dve
dodávané batérie R6 (veľkosť AA) do DO. Najskôr
vkladajte stranu s označením . Dodržte správnu
polaritu podľa obrázka.
Poznámky k používaniu DO
 Pri štandardnom používaní by mali batérie vydržať
cca 6 mesiacov.
 Nepoužívajte novú batériu spolu so starou. Nemiešajte rôzne
typy batérií.
 Ak neplánujete DO dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
Predídete tak možnému poškodeniu DO vytečením batérií
a následnou koróziou.
Nastavenie hodín
1 Zapnite systém.
Stlačte  (zapnutie/pohotovostný režim) .
2 Zvoľte režim nastavenia hodín.
Stlačte CLOCK/TIMER SET  na DO. Ak sa
na displeji zobrazí aktuálny režim, stláčaním
/  na DO zvoľte “CLOCK” a potom
stlačte ENTER  na DO.
3 Nastavte čas.
Stláčaním /  na DO nastavte
hodinu, potom stlačte ENTER  na DO.
Rovnako nastavte minúty.
Ak odpojíte sieťovú šnúru od elektrickej siete
alebo nastane výpadok v dodávke elektrickej
energie, nastavenie hodín sa zruší.
Pre zobrazenie hodín keď je systém vypnutý,
stlačte DISPLAY . Hodiny sa zobrazia
približne na 8 sekúnd.
6SK
Výber zdroja zvukového signálu
Prehrávanie CD/MP3 disku
Stlačte nasledovné tlačidlá (alebo stlačte
FUNCTION  na DO).
1 Zvoľte zdroj zvuku CD.
Pre zvolenie
CD prehrávača
Rádia
Zariadenia (pripojeného
pomocou audio kábla)
Stlačte
CD  na DO.
TUNER/BAND .
AUDIO IN .
Stlačte CD na DO (alebo opakovanie stláčajte
FUNCTION na DO) .
2 Vložte disk.
Stlačte  (vysunutie/zasunutie)  na systéme
a na nosič disku položte disk popisom nahor.
Nastavenie hlasitosti
Stláčajte VOLUME +/ na DO (alebo otočte
ovládačom VOLUME na systéme) .
Zapnutie zvukového efektu
Pre
Reprodukciu dynamickejšieho
zvuku (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Nastavenie zvukového efektu
Stlačte
DSGX 
na systéme.
EQ .
Stlačením  (vysunutie/zasunutie) 
na systéme zasuniete nosič disku.
Nosič disku nezatvárajte nasilu prstom. Môžete
poškodiť systém.
Základné operácie
Nastavenie zvuku
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte  (prehrávanie) (alebo CD 
(prehrávanie/pozastavenie) na systéme) .
Pre
Pozastavenie
prehrávania
Zastavenie
prehrávania
Výber priečinka
na MP3 disku
Výber skladby alebo
súboru
Vyhľadanie miesta
v skladbe alebo
súbore
Výber režimu
Repeat Play
Stlačte
 (pozastavenie) na DO
(alebo CD  na systéme)
. Prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením
tlačidla.
 (zastavenie) .
+/ .
/ (posuv vzad/
vpred) na DO (/
na systéme) .
Pridržte zatlačené
/ (zrýchlený posuv
vzad/vpred)  počas
prehrávania a tlačidlo
uvoľnite v požadovanom
mieste.
Opakovane REPEAT 
na DO, kým sa nezobrazí
“REP” alebo “REP1”.
Pokračovanie

7SK
Zmena režimu prehrávania
Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE . Môžete
zvoliť bežné prehrávanie (“ ” pre všetky MP3
súbory v priečinku na disku), náhodné prehrávanie
SHUF*”) alebo
Shuffle Play (“SHUF” alebo “
prehrávanie programu Program Play (“PGM”).
* Pri prehrávaní CD-DA disku režim
(SHUF) Play pracuje
rovnako ako bežný režim (shuffle) play.
Poznámky k režimu Repeat Play
 Všetky skladby alebo súbory na disku sa opakovane
prehrávajú až 5-krát.
 “REP1” indikuje opakovanie jednej skladby, až kým
prehrávanie nezastavíte.
Poznámky k prehrávaniu MP3 diskov
 Na disk s MP3 súbormi neukladajte iné typy súborov ani
nepotrebné priečinky.
 Priečinky bez MP3 súborov sa vynechajú.
 MP3 súbory sa prehrávajú v poradí, v akom sú uložené
na disku.
 Systém dokáže prehrávať len MP3 súbory s príponou “.MP3”.
 Ak sú na disku súbory s príponou “.MP3”, ale nejde o súbory
MP3, môže sa reprodukovať šum alebo sa môže systém
poškodiť.
 Maximálny počet:
Priečinkov je 150 (vrátane hlavného priečinka).
MP3 súborov je 255.
MP3 súborov a priečinkov na jednom disku je 256.
Úrovní priečinka (štruktúra súborov) je 8.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/zapisovacími MP3
softvérmi, záznamovými zariadeniami a médiami nie je
zaručená. Nekompatibilné MP3 disky môžu produkovať šum
alebo prerušovaný zvuk, alebo sa nemusia vôbec prehrať.
Poznámky k prehrávaniu Multi Session diskov
 Ak disk začína sekciou CD-DA (alebo MP3), je rozpoznaný
ako CD-DA (alebo MP3) disk a iné sekcie sa neprehrajú.
 CD disk v zmiešanom CD formáte bude rozpoznaný ako
CD-DA (audio) disk.
8SK
Počúvanie rozhlasu
1 Zvoľte “FM” alebo “AM”.
Stláčajte TUNER/BAND .
2 Zvoľte režim ladenia.
Stláčajte TUNING MODE , kým sa nezobrazí
“AUTO”.
3 Nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu.
Stlačte +/ na DO (TUNING + alebo 
na systéme) . Keď systém vyhľadá stanicu,
ladenie sa automaticky zastaví. Na displeji sa
zobrazí “TUNED” a “STEREO” (len pri stereo
FM vysielaní).
Zastavenie automatického ladenia
Stlačte  (zastavenie) .
Naladenie stanice s nekvalitným signálom
Ak sa nezobrazí “TUNED” a ladenie sa nezastaví,
stláčajte TUNING MODE , kým sa nezobrazí
“MANUAL” a potom stláčaním +/ na DO
(TUNING + alebo  na systéme)  nalaďte
želanú rozhlasovú stanicu.
Redukcia šumu pri nekvalitnom príjme FM
stereo stanice
Stláčajte FM MODE  na DO, kým sa nezobrazí
“MONO”. Stereo príjem sa vypne.
Zmena zobrazení na displeji
Stlačte
Opakovane DISPLAY 
keď je systém zapnutý.
DISPLAY  keď je systém
vypnutý2). Hodiny sa
zobrazia na 8 sekúnd.
1)
Napríklad môžete počas prehrávania zobraziť informácie
o CD/MP3 disku ako číslo skladby alebo súboru alebo názov
priečinka, alebo počas zastavenia môžete zobraziť celkový
prehrávací čas.
2)
Indikátor STANDBY  na systéme svieti, keď je systém
vypnutý.
Poznámky k zobrazeným informáciám
 Nasledovné informácie sa nezobrazia;
Celkový prehrávací čas CD-DA disku, v závislosti
od režimu prehrávania.
Celkový prehrávací čas MP3 disku.
Zostávajúci prehrávací čas skladby a MP3 súboru.
 Nasledovné informácie sa nezobrazia správne;
Uplynutý prehrávací čas MP3 súboru kódovaného VBR
(variabilný dátový tok).
Názvy priečinkov alebo súborov nekompatibilných
s normou ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet
v rozšírenom formáte.
 Nasledovné informácie sa zobrazia;
Informácia ID3 tag MP3 súborov, ak sú vo verzii ID3 1 a 2.
Až 15 znakov informácie ID3 tag vytvorenej veľkými
písmenami (A až Z), číslicami (0 až 9) a symbolmi (‘< > * +
,  / @ [ \ ] _).
Pripojenie voliteľných slúchadiel
Slúchadlá pripojte do konektora PHONES 
na systéme.
Pripojenie voliteľných zariadení
Pomocou analógového audio kábla (nedodávaný)
pripojte voliteľné audio zariadenia do tohto
konektora AUDIO IN  na systéme. Znížte
hlasitosť na systéme a zvoľte zdroj zvuku
AUDIO IN.
Základné operácie
Pre
Zmenu
zobrazovaných
informácií
na displeji1)
Kontrolu hodín
pri vypnutom
systéme
Používanie voliteľných audio
zariadení
9SK
Ďalšie operácie
Vytvorenie programu z CD disku
(Program Play - Prehrávanie programu)
1 Stlačením CD  zvoľte zdroj zvuku CD.
2 Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE , kým
Uloženie rozhlasových staníc
Do pamäte systému je možné uložiť rozhlasové
stanice a potom ich môžete naladiť jednoduchým
navolením príslušného čísla predvoľby.
Pri ukladaní staníc používajte tlačidlá na DO.
1 Nalaďte rozhlasovú stanicu
(pozri “Počúvanie rozhlasu”).
2 Stlačte TUNER MEMORY .
Číslo predvoľby
sa nezobrazí “PGM”.
3 Stláčaním / (alebo /
na systéme)  zobrazte číslo požadovanej
skladby alebo súboru.
Pri zaraďovaní MP3 súborov do programu
+/  zvoľte požadovaný
stláčaním
priečinok a zvoľte číslo požadovaného súboru.
Číslo zvolenej skladby alebo súboru
4 Stlačením ENTER  zaradíte skladbu alebo
súbor do programu.
5 Pre zaradenie ďalších skladieb alebo súborov
do programu zopakujte kroky 3 až 4. Celkovo
môžete do programu zaradiť až 15 skladieb
alebo súborov.
6 Prehrávanie skladieb alebo súborov
zaradených do programu spustíte stlačením
 (alebo CD  na systéme) .
Vytvorený program zostáva v pamäti systému,
kým neotvoríte nosič disku. Pre opätovné
prehranie programu prepnite zdroj zvuku na CD
a stlačte  (alebo CD  na systéme) .
Zrušenie prehrávania programu
Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE , kým
nezmizne “PGM”.
Zrušenie poslednej skladby alebo súboru
z programu
Počas zastavenia stlačte CLEAR  na DO.
Zobrazenie informácií o programe
(napr. celkový počet skladieb v programe)
Stláčajte DISPLAY .
10SK
3 Stláčaním +/ (TUNING + alebo  na
systéme)  zvoľte číslo požadovanej
predvoľby.
Ak už je pod zvoleným číslom predvoľby
uložená iná stanica, nová stanica prepíše starú.
4 Stlačte ENTER .
5 Pre uloženie ďalších staníc opakujte
kroky 1 až 4.
Do pamäte systému je možné uložiť až 20
staníc v pásme FM a 10 staníc v pásme AM.
Ak odpojíte sieťovú šnúru alebo nastane
výpadok v dodávke elektrického prúdu, stanice
budú uložené v pamäti systému cca 1/2 dňa.
6 Pre vyvolanie uložených staníc stláčajte
TUNING MODE , kým sa na displeji
nezobrazí “PRESET” a potom stláčaním +/
(alebo TUNING + a  na systéme)  zvoľte
číslo požadovanej predvoľby.
Zrušenie časovača
Používanie časovačov
Systém je vybavený dvomi časovačmi. Ak používate
obidva časovače, časovač Sleep Timer (vypínací
časovač) má prioritu.
Podľa postupu aktivácie časovača zobrazte “OFF”
a stlačte ENTER .
Zmenu nastavenia
Opakujte postup od kroku 1.
Sleep Timer (Vypínací časovač):
Rada
Môžete zaspávať pri hudbe. Tento časovač môžete
používať, aj keď ste nenastavili čas (hodiny).
Stláčajte SLEEP . Ak zvolíte “AUTO”, systém
sa automaticky vypne po 100 minútach alebo
po skončení prehrávania aktuálneho disku.
Nastavenie pre časovač Play Timer zostáva v pamäti, kým ho
nezrušíte manuálne.
Systém môžete nastaviť tak, aby sa CD prehrávač
alebo rádio v určitý čas zapli. Môžete tak vstávať
s hudbou.
Pre nastavenie časovača Play Timer používajte
tlačidlá na DO. Skontrolujte, či sú správne
nastavené hodiny.
1 Pripravte zdroj zvuku.
Ďalšie operácie
Play Timer (Prehrávací časovač):
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním VOLUME
+/  nastavte úroveň hlasitosti.
Aby sa prehrávanie spustilo od určitej skladby
alebo súboru z CD/MP3 disku, vytvorte
program.
2 Stlačte CLOCK/TIMER SET .
3 Stláčaním /  zvoľte “PLAY” a potom
stlačte ENTER .
Zobrazí sa “ON TIME” a indikácia hodín bliká.
4 Nastavte čas spustenia prehrávania.
Stláčaním /  nastavte hodinu
a stlačte ENTER .
Začne blikať indikácia minút. Rovnako nastavte
minúty.
5 Postupom z kroku 4 nastavte čas ukončenia
prehrávania.
6 Zvoľte požadovaný zdroj zvuku.
Stláčajte / , kým sa nezobrazí
požadovaný zdroj zvuku a stlačte ENTER .
Na displeji sa zobrazia nastavenia časovača.
7 Stlačením   vypnite systém.
Ak je systém v nastavenom čase zapnutý,
časovač Play Timer nebude fungovať.
Aktivovanie časovača alebo kontrola
nastavení
Stlačte CLOCK/TIMER SELECT , potom
stláčajte /  kým sa nezobrazí “PLAY”
a stlačte ENTER .
11SK
Riešenie problémov
1 Skontrolujte, či sú sieťová šnúra
a reproduktorové káble správne pripojené.
2 Vyhľadajte problém v tomto prehľade
a vykonajte uvedené opatrenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Keď bliká indikátor STANDBY
Okamžite odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
siete a skontrolujte nasledovné.
 Ak je váš systém vybavený prepínačom napätia.
Je prepínač nastavený na správnu hodnotu?
Keď indikátor STANDBY  na systéme
prestane blikať, znovu zapojte sieťovú šnúru
a systém zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Všeobecne
Systém sa počas prevádzky náhle vypol.
 Nie sú reproduktorové káble + a  skratované?
Skontrolujte, či sú reproduktorové káble správne
pripojené.
Nie je počuť zvuk.
 Nie sú reproduktorové káble + a  skratované?
 Používajte len dodávané reproduktory.
 Nezakrývajte ventilačné otvory.
Zvuk je reprodukovaný iba z jedného
kanála, prípadne zvuk pravého a ľavého
reproduktora nie je vyvážený.
 Reproduktory rozmiestnite maximálne
symetricky.
 Používajte len dodávané reproduktory.
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
 Premiestnite systém ďalej od zdroja šumu.
 Systém pripojte do inej elektrickej zásuvky.
 Sieťovú šnúru pripojte k elektrickému
stabilizátoru so šumovým filtrom (komerčne
dostupný).
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
 Odstráňte všetky prekážky medzi DO a senzorom
 na systéme a premiestnite systém ďalej
od žiariviek.
 DO smerujte na senzor diaľkového ovládania
na systéme.
 DO priblížte k systému.
12SK
CD/MP3 prehrávač
Vypadáva zvuk, alebo sa disk neprehráva.
 Vyčistite disk, prípadne ho vymeňte.
 Systém umiestnite na miesto bez vibrácií
(napr. na stabilný podstavec).
 Reproduktory umiestnite ďalej od systému
alebo ich položte na samostatné podstavce.
Pri reprodukcii hudby pri vysokej hlasitosti môže
vibrácia reproduktorov spôsobiť výpadky zvuku.
Pri prehrávaní disku systém neprehráva
disk od začiatku.
 Pre obnovenie štandardného prehrávania stláčajte
PLAY MODE , kým sa indikátory “PGM”
a “SHUF” nevypnú.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie než
zvyčajne.
 Pri nasledovných diskoch trvá spustenie
prehrávania dlhšie.
 Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
 Disk zapísaný vo formáte Multi Session.
 Neuzatvorený disk (disk, na ktorý je možné
dopĺňať dáta).
 Disky s veľkým počtom priečinkov.
Nosič disku sa neotvorí a zobrazí sa
“LOCKED”.
 Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo
na najbližší autorizovaný servis Sony.
Rádio
Zvuk nie je kvalitný (šumí), alebo nie je
možné naladiť stanicu. (Na displeji bliká
“TUNED” alebo “STEREO”.)
 Správne pripojte anténu.
 Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie pre
anténu tak, aby umožňovala čo najlepší príjem.
 Aby ste sa vyvarovali rušeniu, umiestnite anténu
ďalej od reproduktorových káblov a sieťovej
šnúry.
 Vypnite okolité elektrické zariadenia.
Zmena kroku ladenia v rozhlasovom
pásme AM
Krok ladenia v pásme AM je od výroby nastavený
na 9 kHz alebo 10 kHz (pre niektoré oblasti: táto
funkcia nie je dostupná pri modeloch pre Európu
a Rusko).
Na zmenu kroku ladenia v pásme AM používajte
tlačidlá na systéme.
1 Nalaďte nejakú stanicu v pásme AM a vypnite
systém.
2 Stlačte DISPLAY  pre zobrazenie hodín.
3 Pri stlačenom TUNING +  stlačte  .
Skvalitnenie príjmu rozhlasu
Vypnite napájanie CD prehrávača funkciou riadenia
napájania CD prehrávača. Z výroby je táto funkcia
zapnutá.
1 Stlačením CD (alebo stláčaním FUNCTION) 
zvoľte zdroj zvuku CD.
2 Stlačením   vypnite systém.
3 Keď “STANDBY” prestane blikať, stlačením
DISPLAY  zobrazte hodiny. Podržte stlačené
  a súčasne stlačte   na systéme.
Zobrazí sa “CD POWER OFF”. Pri vypnutom
napájaní CD prehrávača sa predĺži čas
sprístupnenia CD disku. Pre zapnutie
funkcie riadenia napájania CD prehrávača
zopakujte uvedený postup, kým sa nezobrazí
“CD POWER ON”.
COMPLETE : Operácia ukladania je dokončená.
FULL : Do programu chcete zaradiť viac než
15 skladieb (krokov programu).
NO DISC : V prehrávači nie je vložený disk, alebo
ste vložili disk nevhodný na prehrávanie.
NO STEP : Skladby zaradené do programu sa
zrušili.
OVER : Počas zatlačenia   v režime
prehrávania/pozastavenia ste na konci disku.
PUSH SELECT : Pokúsili ste sa nastaviť hodiny
alebo časovač počas prevádzky časovača.
PUSH STOP : Počas prehrávania ste stlačili
PLAY MODE .
READING : Systém načítava informácie z disku.
Niektoré tlačidlá nie je možné použiť.
SET CLOCK : Pokúsili ste sa nastaviť časovač ešte
pred nastavením hodín.
SET TIMER : Pokúsili ste sa aktivovať časovač,
pričom ešte nie je časovač Play Timer nastavený.
TIME NG : Časy aktivácie a vypnutia pre časovač
Play Timer sú nastavené na rovnaký čas.
Príklady zobrazení
Zobrazenie
Indikuje
2 (dva)
Zobrazenie
Indikuje
Z
5 (päť)
|
6 (šesť)
”
8 (osem)
$
0 (nula)
%
Obnovenie výrobných nastavení
A
,
Ak systém stále nepracuje správne napriek
vykonaniu uvedených odporúčaní, nasledovným
postupom obnovte výrobné nastavenia systému.
Pre obnovenie výrobných nastavení používajte
tlačidlá na systéme.
B
.
D
?
G
@
1 Odpojte sieťovú šnúru. Zapojte sieťovú šnúru.
H
^
Zapnite systém.
2 Súčasne stlačte  , DSGX  a  .
Zrušia sa užívateľské nastavenia ako napr.
uloženie staníc, nastavenie hodín a časovača.
Riešenie problémov/Hlásenia
Všetky uložené stanice v pásme AM sa zrušia.
Pre nastavenie pôvodného kroku ladenia postup
zopakujte.
Hlásenia
K
M
O
Q
R
S
13SK
Bezpečnostné upozornenia
 Sieťovú šnúru je možné vymeniť iba
v autorizovanom servise.
Umiestnenie
Disky VHODNÉ na prehrávanie
 Audio CD disk.
 CD-R/CD-RW disky (audio údaje/MP3 súbory).
Disky, ktoré sa v tomto systéme NEDAJÚ
prehrávať
 CD-ROM disk.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných než
CD alebo MP3 formátoch vyhovujúcich norme
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet alebo formátu
Multi Session.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom vo formáte
Multi Session neukončené “zatváracou sekciou”.
 CD-R/CD-RW disky s nekvalitným záznamom,
poškriabané alebo znečistené CD-R/CD-RW
disky alebo CD-R/CD-RW disky zapísané na
nekompatibilnom záznamovom zariadení.
 Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
 Disky obsahujúce iné súbory ako MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3).
 Disky neštandardných tvarov (napr. srdce,
obdĺžnik, hviezda).
 Disky polepené papierom alebo nálepkami.
 Disky z požičovní alebo disky so zvyškami lepidla
na povrchu/okrajoch.
 Disky so znečisteným povrchom od popisovacieho
atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.
Nárast teploty vo vnútri systému
 Systém sa počas prevádzky zahrieva. Nejde
o poruchu.
 Ak bude systém dlhšie pracovať pri vysokej
hlasitosti, teplota povrchu systému narastie.
Aby ste predišli riziku popálenia, nedotýkajte sa
povrchu systému.
 Nezakrývajte ventilačné otvory.
Poznámky k diskom
Systém reproduktorov
 Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou čistiacej
handričky. Postupujte od stredu k okrajom.
 Na čistenie diskov nepoužívajte rozpúšťadlá
ako benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
ani tepelným zdrojom, ako sú klimatizačné
potrubia, ani nenechávajte disky v aute
zaparkovanom na slnku.
Reproduktory nie sú magneticky tienené, preto
môže byť obraz v blízko stojacom TVP vplyvom
magnetizmu skreslený. V takom prípade vypnite
TVP a po 15 až 30 minútach ho opäť zapnite.
Ak sa aj napriek tomu obraz nezlepšil, premiestnite
reproduktory ďalej od TVP.
Bezpečnosť
14SK
 Systém neumiestňujte do naklonenej polohy
ani na miesta, ktoré sú extrémne horúce alebo
chladné, prašné alebo znečistené, veľmi vlhké,
bez dostatočnej ventilácie, vystavené otrasom,
vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo
intenzívnemu osvetleniu.
 Pri umiestnení systému alebo reproduktorov
na povrchy, ktoré sú špeciálne ošetrované
(napr. voskom, olejom, leštiacim prípravkom atď.)
buďte opatrní. Môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo
zmene odtieňov na povrchu.
 Ak systém prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je systém
umiestnený vo veľmi vlhkej miestnosti,
na optickom mechanizme CD prehrávača môže
kondenzovať vlhkosť a systém sa môže poškodiť.
V takomto prípade vyberte disk a ponechajte
systém zapnutý bez obsluhy približne hodinu,
kým sa vlhkosť neodparí.
 Systém je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotný
systém vypnutý.
 Ak systém neplánujete dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy
neťahajte za šnúru samotnú.
 Ak do systému vnikne akýkoľvek predmet
alebo kvapalina, systém odpojte od elektrickej
siete a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
Čistenie povrchu systému
Na čistenie systému použite jemnú handričku,
mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku.
Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani
rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín alebo lieh.
Technické údaje
Systém
Zosilňovač
Vstupy
AUDIO IN (stereo minikonektor):
Citlivosť 775 mV, impedancia 22 kOhm
Výstupy
PHONES (stereo minikonektor): Pre slúchadlá
s impedanciou 8 Ω (Ohm) alebo viac
SPEAKER: pre reproduktory s impedanciou
6 Ohm
CD prehrávač
Systém: Systém prehrávania kompaktných diskov
a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Vyžarovanie: nepretržité
Výkon lasera*: Menej než 44,6 μW
* Tento výkon je hodnotou nameranou
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
na optickom snímacom bloku cez 7 mm štrbinu.
Frekvenčný rozsah: 20 Hz  20 kHz
Odstup signál - šum: Viac než 90 dB
Dynamický rozsah: Viac než 90 dB
Rádio
FM stereo, superheterodyne tuner s pásmami
FM/AM
Anténa:
FM drôtová anténa
AM rámová anténa
Pásmo FM:
Ladiaci rozsah
Modely pre Kanadu:
87,5  108,0 MHz (krok ladenia 100 kHz)
Reproduktor
Systém reproduktorov: Širokopásmový,
priemer 12 cm, kónusový typ
Menovitá impedancia: 6 Ohm
Rozmery (š/v/h): Cca 160 × 246 × 211 mm
Hmotnosť: Cca 1,9 kg/reproduktor
Všeobecne
Napájanie:
Modely pre Kanadu: 120 V AC, 60 Hz
Modely pre Európu a Rusko: 230 V AC, 50/60 Hz
Modely pre Austráliu: 230  240 V AC, 50/60 Hz
Modely pre Kóreu: 220 V AC, 60 Hz
Modely pre Argentínu: 220 V AC, 50/60 Hz
Modely pre Mexiko: 127 V AC, 60 Hz
Ostatné modely: 120 V, 220 V alebo 230  240 V
AC, 50/60 Hz,
nastaviteľné prepínačom napätia
Príkon:
Modely pre Kanadu: 100 W
Model pre Európu: 110 W
Ostatné modely: 110 W
Rozmery (š/v/h) (bez reproduktorov):
Cca 170 × 246 × 307,5 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov): Cca 4,0 kg
Ďalšie informácie
Modely pre Kanadu:
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
50 + 50 W (6 Ohm pri 1 kHz, 10% THD)
Modely pre Európu a Rusko:
Výstupný výkon DIN (menovitý):
45 + 45 W (6 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
50 + 50 W (6 Ohm pri 1 kHz, 10% THD)
Hudobný výkon (referenčný): 75 + 75 W
Ostatné modely:
Nasledujúce hodnoty boli namerané pri napätí
AC 240 V 50/60 Hz (Austrálsky model),
AC 220 V, 60 Hz (Kórejský model), AC 220 V,
50/60 Hz (Argentínsky model), AC 127 V, 60 Hz
(Mexický model), AC 120 V alebo 240 V, 50/60 Hz
(ostatné modely)
Výstupný výkon DIN (menovitý):
45 + 45 W (6 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
50 + 50 W (6 Ohm pri 1 kHz, 10% THD)
Ostatné modely:
87,5  108,0 MHz (krok ladenia 50 kHz)
Medzifrekvencia: 10,7 MHz
Rozhlasové pásmo AM:
Ladiaci rozsah
Modely pre Kanadu:
530  1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
531  1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Modely pre Európu a Rusko:
531  1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Ostatné modely:
530  1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
531  1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Medzifrekvencia: 450 kHz
Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie (1)/
FM drôtová anténa/AM rámová anténa (1)/Batérie
R6 (veľkosť AA) (2)/Podložky pod reproduktor (8)
Právo na zmeny vyhradené.
 Príkon v pohotovostnom režime: 0,5 W
 V niektorých plošných spojoch nie sú
použité halogenidové samozhasínajúce
prísady.
 Skrinky nie sú vyrobené
s halogenidovými samozhasínajúcimi
prísadami.
15SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising