Sony | CMT-BX30R | Sony CMT-BX30R Návod na použitie

3-293-639-11(1)
Mikro Hi-Fi
komponentový
systém
Návod na použitie
CMT-BX30R
© 2008 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru,
nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia
novinami, obrusmi, záclonami atď.
Na zariadenie neklaďte objekty s otvoreným
ohňom ako napríklad horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
zariadenie nevystavujte nárazom
a pádom a neklaďte naň nádoby naplnené
kvapalinou (napr. vázy).
Pretože sa sieťová šnúra používa na
odpájanie zariadenia od elektrickej
siete, pripojte zariadenie do ľahko
prístupnej elektrickej zásuvky. V prípade
spozorovania problémov so zariadením
ihneď odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
siete.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo
knižnica.
Batérie a zariadenie so zabudovanou
batériou nevystavujte príliš vysokým
teplotám ako napríklad slnečnému
žiareniu alebo ohňu.
UPOZORNENIE
Používanie optických pomôcok spolu
s týmto zariadením zvyšuje riziko
poškodenia zraku.
Modely pre Latinskú Ameriku
okrem modelov pre Argentínu
Štítok s označením modelu je umiestnený
na spodnej časti systému.
Okrem spotrebiteľov v USA a Kanade
2SK
Tento systém je klasifikovaný ako výrobok
CLASS 1 LASER. Pre Latinskú Ameriku
okrem modelov pre Mexiko a Argentínu
je označenie o klasifikácii umiestnené na
spodnej časti systému. Pre ostatné modely
je označenie o klasifikácii umiestnené
v zadnej časti systému.
Len model pre Európu:
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a slúchadlách do uší pri vysokej úrovni
hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie
alebo stratu sluchu.
Poznámka pre užívateľov z krajín,
ktoré sa riadia smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom
záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom
služieb alebo záručných záležitostí
použite adresy poskytnuté v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie
ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Diaľkové
ovládanie
Likvidácia starých
akumulátorov
a batérií
(Platí v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným
zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii
alebo na jeho obale upozorňuje,
že akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom komunálnom
odpade. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu
akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli
zachovaniu dát neustále napájané
zabudovaným akumulátorom/batériou,
tento akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba
životnosti do zberného strediska
prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu
odpadu z elektrických a elektronických
zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami
nakladajte v zmysle platných miestnych
predpisov a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné miesto
pre recykláciu použitých akumulátorov
a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
alebo akumulátorov/batérií kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný
disk, ktorý má DVD záznam nahraný
na jednej strane a digitálny zvuk na
druhej strane. Keďže strana disku
DualDisc s audio záznamom nezodpovedá
štandardu CD, nie je ich prehrávanie
v tomto zariadení zaručené.
Audio disk kódovaný technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie
diskov kompatibilných so štandardom
Compact Disc (CD). V poslednom
čase niektoré hudobné vydavateľstvá
distribuujú disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež
disky, ktoré nevyhovujú štandardu CD
a z toho dôvodu ich nemusí byť možné
v tomto systéme prehrávať.
 “WALKMAN” a logo “WALKMAN”
sú ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
 Technológia kódovania MPEG Layer-3
a patenty sú licencované spoločnosťami
Fraunhofer IIS a Thomson.
 Windows Media je ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation
v USA a/alebo ďalších krajinách.
3SK
Obsah
Popis častí a ovládacích prvkov ...... 5
Informácie na displeji ......................... 9
Začíname
Správne zapojenie systému ...........10
Nastavenie hodín ...............................12
Základné operácie
Prehrávanie CD/MP3 disku .............13
Počúvanie rozhlasu ...........................14
Nahrávanie obsahu disku
na USB zariadenie ..............................15
Prehrávanie hudby
z USB zariadenia .................................18
Používanie voliteľných audio
zariadení ................................................20
Nastavenie zvuku ...............................21
Zmena zobrazení na displeji ..........21
Ďalšie operácie
Vytvorenie programu
(Program Play) .....................................22
Uloženie rozhlasových staníc ........23
Používanie časovačov.......................24
4SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ..........................25
Hlásenia .................................................30
Bezpečnostné upozornenia ...........31
Technické údaje ..................................32
USB zariadenia kompatibilné
so systémom ........................................34
V návode sú popísané operácie vykonávané pomocou diaľkového ovládania
(ďalej aj DO). Tie isté operácie je možné vykonať aj ovládacími prvkami na systéme,
ktoré majú totožné alebo podobné označenia.
Systém
Predný panel
Popis častí a ovládacích prvkov
Popis častí a ovládacích prvkov
Vrchný panel
Pokračovanie

5SK
Diaľkové ovládanie

Indikátor USB MEMORY
Zobrazí sa keď je pripojené voliteľné
USB zariadenie.

Tlačidlo  (otvorenie/zatvorenie)
(str. 13)
Stlačením otvoríte alebo zatvoríte nosič
disku.

Konektor AUDIO IN (str. 20)
Pripojenie voliteľného audio zariadenia.

Konektor PHONES
Zapojte slúchadlá.

(USB) port (str. 15, 18, 34)
Pripojenie voliteľného USB zariadenia.

Tlačidlo / (zapnutie)
(str. 12, 24, 29)
Stlačením zapnete systém.

Indikátor STANDBY (str. 21, 25)
Svieti keď je systém vypnutý.

Senzor signálov DO (str. 25)

Tlačidlá pre prehrávanie
a funkčné tlačidlá
Systém: Tlačidlo USB 
(prehrávanie/pozastavenie)
(str. 18)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na USB.
Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie na voliteľnom USB zariadení.
DO: Tlačidlo USB (str. 18)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na USB.
Systém: Tlačidlo CD 
(prehrávanie/pozastavenie)
(str. 13)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na CD.
Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie disku.
DO: Tlačidlo CD (str. 13)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na CD.
6SK
Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie.

Tlačidlo ENTER (str. 12, 15, 16, 17,
22, 23, 24)
Stlačením potvrdíte nastavenia.
Tlačidlo TUNER/BAND (str. 14)

Stlačením prepnete zdroj zvuku na
TUNER. Stláčaním prepínate pásmo FM
alebo AM.
Tlačidlo / (posuv vzad/
vpred) (str. 13, 16, 17, 19, 22, 24)
Systém: Tlačidlo AUDIO IN (str. 20)
Stláčaním volíte skladbu alebo súbor.
Tlačidlo FUNCTION (str. 14, 20)
Systém: Tlačidlo TUNE +/
(ladenie) (str. 14)
DO: Tlačidlo +/ (ladenie)
(str. 14, 23)
Stláčaním zvolíte zdroj zvuku.
Stláčaním naladíte želanú stanicu.

Tlačidlo
+/ (výber priečinka)
(str. 13, 19, 22)
Stlačením prepnete zdroj zvuku
na AUDIO IN.
Systém: Tlačidlo CD-USB SYNC/
REC1 (str. 15, 16)
Stláčaním zvolíte priečinok.
Stlačením spustíte nahrávanie
obsahu disku na pripojené voliteľné
USB zariadenie.
Tlačidlo / (zrýchlený
posuv vzad/vpred) (str. 13, 19)

Stláčaním vyhľadávate miesto v skladbe
alebo súbore.
Tlačidlo USB MENU (str. 16, 17)
Stlačením vymažete audio súbory
a priečinky z pripojeného voliteľného
USB zariadenia.
Stlačením zvolíte pamäť pre čítanie
v prípade, že má USB zariadenie viac ako
jednu pamäť.
Popis častí a ovládacích prvkov
DO: Tlačidlo  (prehrávanie),
Tlačidlo  (pozastavenie)

Systém: Tlačidlo VOL +/
(str. 13, 14, 18, 20)
DO: Tlačidlo VOLUME +/
(str. 13, 14, 18, 20)
Stláčaním nastavíte úroveň hlasitosti.
Pokračovanie

7SK


Tlačidlo PLAY MODE/TUNING
MODE (str. 13, 14, 15, 19, 22, 23)
Kryt priestoru pre batérie (str. 11)
Stláčaním prepínate režim prehrávania
pre CD, MP3 disk alebo pre voliteľné
USB zariadenie.
Stláčaním prepínate režim ladenia.



Tlačidlá pre nastavenie zvuku
(str. 21)
Systém: Tlačidlo DSGX
DO: Tlačidlo EQ
Stlačením zrušíte skladbu alebo súbor
zaradené do programu.
Tlačidlo TUNER MEMORY (str. 23)
Stlačením uložíte stanicu.

Stláčaním zvolíte zvukový efekt.
Tlačidlo DISPLAY (str. 21)

Stláčaním prepínate zobrazené
informácie na displeji.
Systém: Tlačidlo /CANCEL
(zastavenie/zrušenie) (str. 13, 14,
16, 17, 19)
DO: Tlačidlo  (zastavenie)
(str. 13, 14, 16, 17, 19)
Stlačením zastavíte prehrávanie.

Tlačidlo CLOCK/TIMER SELECT
(str. 24)
Tlačidlo CLOCK/TIMER SET
(str. 12, 24)
Stlačte pre nastavenie hodín a časovača
Play Timer.

Tlačidlo REPEAT/FM MODE
(str. 13, 14, 19)
Stlačte pre opakované prehrávanie disku,
skladby alebo súboru.
Stláčaním prepínate režim príjmu
v pásme FM (mono/stereo).
8SK
Tlačidlo CLEAR (str. 22)

Tlačidlo SLEEP (str. 24)
Stláčaním nastavíte vypínací časovač
Sleep Timer.
Popis častí a ovládacích prvkov
Informácie na displeji


Zdroj zvuku
DSGX (str. 21)


Audio formát
Časovač (str. 24)


Režim prehrávania (str. 13, 19)
CD-USB nahrávanie (str. 15, 16)


Indikátor režimu príjmu (str. 14)
Príjem pomocou tunera (str. 14)
Prehrávanie/Pozastavenie

Textové informácie
9SK
Začíname
Správne zapojenie systému
Pravý reproduktor
alebo
Ľavý reproduktor
Elektrická zásuvka
 Reproduktorový kábel (Červený/)
 Reproduktorový kábel (Čierny/)
 AM rámová anténa
 FM drôtová anténa (Vodorovne vystrite.)
 Biela strana pre modely pre Severnú Ameriku
 Hnedá strana pre iné regióny (modely)
10SK
 Antény
 Reproduktory
Do konektorov SPEAKER vkladajte
len odizolovanú časť reproduktorových
káblov.
 Napájanie
Pri modeloch s prepínačom napätia
nastavte prepínač VOLTAGE SELECTOR
do polohy zodpovedajúcej napätiu
v miestnej elektrickej sieti.
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej
zásuvky.
Ak vidlica tvarovo nepasuje do zásuvky,
zložte dodávaný adaptér pre vidlicu
(iba pre modely vybavené adaptérom).
Poznámky
 Pri štandardnom používaní by mali batérie
vydržať cca 6 mesiacov.
 Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
Nepoužívajte rôzne typy batérií.
 Ak neplánujete DO dlhší čas používať,
vyberte z neho batérie. Predídete tak
možnému poškodeniu DO vytečením batérií
a následnou koróziou.
Začíname
Nájdite vhodné miesto a nasmerujte
anténu tak, aby umožňovala čo najlepší
príjem.
Aby ste sa vyvarovali rušeniu, umiestnite
antény a anténové káble ďalej od
reproduktorových káblov, sieťovej šnúry
a USB kábla.
Bezpečné prenášanie systému
1
Za účelom ochrany CD mechaniky
vyberte zo systému disk.
2
Stlačením CD  prepnete zdroj
zvuku na CD.
3
Držte zatlačené VOL +  a DSGX 
a súčasne stlačte   na systéme
tak, aby sa zobrazilo “STANDBY”.
4
Po zobrazení “LOCK” odpojte sieťovú
šnúru.
Používanie diaľkového ovládania (DO)
Vysuňte kryt priestoru pre batérie 
a vložte dve dodávané batérie R6 (veľkosť
AA) do diaľkového ovládania. Najskôr
vkladajte stranu s označením . Dodržte
správnu polaritu podľa obrázka.
11SK
Nastavenie hodín
Pre nastavenie hodín používajte tlačidlá
na DO.
1
Stlačením /  zapnite
systém.
2
Stlačte CLOCK/TIMER SET .
Na displeji začne blikať zobrazenie
hodín.
Ak na displeji bliká “PLAY SET?”,
stláčaním /  zvoľte
“CLOCK SET?” a potom stlačte
ENTER .
3
Stláčaním /  nastavte
hodinu a stlačte ENTER .
4
Rovnako nastavte minúty.
Ak odpojíte sieťovú šnúru od
elektrickej siete alebo nastane
výpadok dodávky elektrickej energie,
nastavenie hodín sa zruší.
Zobrazenie hodín pri vypnutom
systéme
Stlačte DISPLAY . Hodiny sa zobrazia
približne na 8 sekúnd.
12SK
Ďalšie operácie
Základné operácie
Stlačte tlačidlo CD .
2
Vložte disk.
Na systéme stlačte   a na nosič
disku položte disk popisom nahor.
Ďalším stlačením   na systéme
nosič zatvoríte.
Nosič disku nezatvárajte nasilu
prstom. Môžete poškodiť systém.
3
Spustite prehrávanie.
4
Nastavte hlasitosť.
Stlačte  (alebo CD  na
systéme) .
Stlačte VOLUME +/
(alebo VOL +/ na systéme) .
Zastavenie
prehrávania
Výber
priečinka na
MP3 disku
Výber skladby
alebo súboru
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
alebo súbore
Výber režimu
Repeat Play
Stlačte
 (alebo CD 
na systéme) .
Prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením
tlačidla.
 .
+/ .
/ .
Počas prehrávania držte
zatlačené /
 a tlačidlo uvoľnite
v požadovanom mieste.
Opakovane REPEAT
 na DO, kým sa
nezobrazí “REP” alebo
“REP1”.
Základné operácie
Prehrávanie
CD/MP3 disku
1 Zvoľte zdroj zvuku CD.
Pre
Pozastavenie
prehrávania
Zmena režimu prehrávania
Počas zastavenia prehrávača stláčajte
PLAY MODE . Môžete zvoliť bežné
prehrávanie (“ *” pre všetky MP3
súbory na disku), náhodné prehrávanie
(“SHUF” alebo “
SHUF*”) alebo
prehrávanie programu (“PGM”).
* Pri prehrávaní CD-DA disku režim
(SHUF) Play pracuje rovnako ako
bežný režim pre náhodné prehrávanie
(Shuffle Play).
Poznámky k režimu Repeat Play
 Všetky skladby alebo súbory na disku sa
opakovane prehrajú až 5-krát.
 “REP1” indikuje opakovanie jednej skladby,
až kým prehrávanie nezastavíte.
Pokračovanie

13SK
Poznámky k prehrávaniu MP3 diskov
 Na disk s MP3 súbormi neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
 Priečinky bez MP3 súborov sa vynechajú.
 MP3 súbory sa prehrávajú v poradí, v akom
sú uložené na disku.
 Systém dokáže prehrávať len MP3 súbory
s príponou “.MP3”.
 Ak sú na disku súbory s príponou
“.MP3”, ale nejde o súbory MP3, môže sa
reprodukovať šum alebo sa môže systém
poškodiť.
 Maximálny počet:
 Priečinkov je 255 (vrátane hlavného
priečinka).
 MP3 súborov je 511.
 MP3 súborov a priečinkov na jednom
disku je 512.
 Úrovní priečinkov (stromová štruktúra
súborov) je 8.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/
zapisovacími MP3 softvérmi, záznamovými
zariadeniami a médiami nie je zaručená.
Nekompatibilné MP3 disky môžu
produkovať šum alebo prerušovaný zvuk,
alebo sa nemusia vôbec prehrať.
Počúvanie rozhlasu
1
2
3
Zvoľte režim ladenia.
Stláčajte TUNING MODE , kým sa
nezobrazí “AUTO”.
Nalaďte požadovanú rozhlasovú
stanicu.
Stlačte +/ (alebo TUNE +/ na
systéme) . Keď systém vyhľadá
stanicu, ladenie sa automaticky
zastaví. Na displeji sa zobrazí
“TUNED” a “STEREO” (len pri stereo
FM vysielaní).
Ak naladíte stanicu, ktorá poskytuje
službu RDS, na displeji sa zobrazí jej
názov (len modely pre Európu).
Poznámky k prehrávaniu
Multi Session diskov
 Ak disk začína sekciou CD-DA (alebo MP3),
je rozpoznaný ako CD-DA (alebo MP3) disk
a iné sekcie sa neprehrajú.
 CD disk v zmiešanom CD formáte bude
rozpoznaný ako CD-DA (audio) disk.
Zvoľte “FM” alebo “AM”.
Stláčajte FUNCTION (alebo TUNER/
BAND na systéme) .
4
Nastavte hlasitosť.
Stlačte VOLUME +/ (alebo VOL
+/ na systéme) .
Zastavenie automatického ladenia
Stlačte  .
Naladenie stanice s nekvalitným
signálom
Ak sa nezobrazí “TUNED” a ladenie sa
nezastaví, stláčajte TUNING MODE
 dovtedy, kým nezmizne “AUTO”
a “PRESET” a potom stláčaním +/
(alebo TUNE +/ na systéme) 
nalaďte želanú stanicu.
Redukcia šumu pri nekvalitnom príjme
FM stereo stanice
Stláčajte FM MODE  dovtedy, kým sa
nezobrazí “MONO”. Stereo príjem sa vypne.
14SK
Ak je potrebné na prepojenie pripojiť
USB kábel, pripojte USB kábel
dodávaný s USB zariadením.
Podrobnosti o pripojení a ovládaní
pozri v návode na použitie
dodávanom s USB zariadením.
Nahrávanie obsahu
disku na USB
zariadenie
Synchronizované nahrávanie
2
Prepnite zdroj zvuku na CD
a potom vložte disk, z ktorého
chcete nahrávať.
3
Počas zastavenia CD prehrávača
stláčaním PLAY MODE  zvoľte
režim prehrávania.
Režim prehrávania sa automaticky
prepne do bežného režimu
prehrávania, ak nahrávanie spustíte
v režime náhodného prehrávania,
opakovaného prehrávania alebo
prehrávania programu (ak nie sú
naprogramované žiadne skladby
alebo súbory MP3).
Pre viac podrobností o režime
prehrávania pozri časť “Zmena
režimu prehrávania” (str. 13).
4
Celý obsah disku môže jednoducho
nahrať na USB zariadenie.
1
Základné operácie
Do
(USB) portu  systému môžete
pripojiť voliteľné USB zariadenie
a nahrávať hudbu uloženú na disku do
USB zariadenia.
Nahrávať je možné len z CD-DA
alebo MP3 diskov.
Audio formát súborov, ktoré systém
dokáže nahrávať, je MP3.
Približná rýchlosť nahrávania je 1 MB
za minútu pri nahrávaní z CD disku.
Pri nahrávaní z MP3 disku môže byť táto
rýchlosť aj vyššia.
Pozri zoznam v časti “USB zariadenia
kompatibilné so systémom” (str. 34),
v ktorom sú uvedené USB zariadenia
pripojiteľné k tomuto systému.
Stlačte CD-USB SYNC/REC1 
na systéme.
Začne blikať “REC” a na displeji sa
bude cyklicky zobrazovať “CD SYNC”,
“xxxMB Free” (zostávajúci voľný
priestor na USB zariadení)
a “Push Enter”.
USB zariadenie je v pohotovostnom
režime nahrávania a CD prehrávač
v režime pozastavenia prehrávania.
Podľa nižšie uvedeného obrázka
pripojte do (USB) portu 
USB zariadenie podporujúce
nahrávanie.
5
Stlačte ENTER .
Spustí sa nahrávanie. Po dokončení
nahrávania sa CD prehrávač aj
USB zariadenie automaticky zastavia.
USB zariadenie
Pokračovanie

15SK
Nahrávanie jednej skladby
alebo MP3 súboru počas
prehrávania (REC1)
Skladbu alebo MP3 súbor, ktorý je práve
prehrávaný môžete jednoducho nahrať
na USB zariadenie.
Ak má USB zariadenie viac ako jednu
pamäť (napríklad zabudovanú pamäť
a pamäťovú kartu), môžete si zvoliť
z ktorej pamäte budete čítať a nahrávať.
1
Pripojte USB zariadenie do
portu .
2
Zvoľte zdroj zvuku USB.
Stlačte USB .
3
V režime zastavenia stlačte
USB MENU  na systéme.
Zobrazí sa “Select?”. Ak už je audio
súbor alebo priečinok zvolený, zobrazí
sa “Erase?”. Stláčaním / 
zvoľte “Select?”.
4
Stlačte ENTER .
Zobrazí sa názov pamäte.
Názov pamäte môže byť rôzny
v závislosti od špecifikácií USB
zariadenia.
(USB)
1
Do (USB) portu pripojte
USB zariadenie podporujúce
nahrávanie .
2
Prepnite zdroj zvuku na CD
a potom vložte disk, z ktorého
chcete nahrávať.
3
Zvoľte skladbu alebo súbor MP3,
ktorý chcete nahrať a spustite
prehrávanie.
4
Počas prehrávania zvolenej
skladby alebo MP3 súboru
stlačte CD-USB SYNC/REC1 
na systéme.
5
Začne blikať “REC” a na displeji
sa bude cyklicky zobrazovať
“REC 1”, “xxxMB Free” (zostávajúci
voľný priestor na USB zariadení)
a “Push Enter”.
USB zariadenie je v pohotovostnom
režime nahrávania a CD prehrávač
v režime pozastavenia prehrávania.
Stláčaním /  zvoľte
pamäť.
Ak je možné zvoliť len jednu pamäť,
pokračujte krokom 6.
Pre zrušenie tejto operácie
stlačte  .
6
Stlačte ENTER .
7
Podľa postupu v krokoch 2 až 5
v časti “Synchronizované nahrávanie”
alebo “Nahrávanie jednej skladby
alebo MP3 súboru počas prehrávania
(REC1)” spustite nahrávanie.
5
Stlačte ENTER .
Spustí sa nahrávanie. Po dokončení
nahrávania bude CD prehrávač
pokračovať v prehrávaní.
16SK
Výber cieľového miesta pre
nahrávanie v USB zariadení
Zastavenie nahrávania
Stlačte  .
Odpojenie USB zariadenia
Zvoľte zdroj zvuku USB.
Stlačte USB .
2
V režime zastavenia zatlačte
a pridržte   na systéme dovtedy,
kým sa na displeji nezobrazí
“No Device”.
3
Odpojte USB zariadenie
Vymazanie audio súborov alebo
priečinkov z USB zariadenia
Audio súbory alebo priečinky môžete
z USB zariadenia vymazať.
1
Do
(USB) portu pripojte
USB zariadenie podporujúce
nahrávanie .
2
Zvoľte zdroj zvuku USB.
Stlačte USB .
3
Stláčaním /  alebo
+/  zvoľte audio súbor alebo
priečinok, ktorý chcete vymazať.
4
5
6
Ak do USB zariadenia nahrávate
prvýkrát, tak v hlavnom priečinku
“ROOT” sa vytvorí podpriečinok
“MUSIC”. Priečinky a súbory sa budú
v priečinku “MUSIC” vytvárať podľa
nižšie uvedených metód nahrávania.
Synchronizované nahrávanie1)
Zdroj pre
nahrávanie
MP3
CD-DA
Názov
priečinka
Rovnaký ako zdroj pre
nahrávanie2)
“CDDA001”3)
Stlačte ENTER .
Na displeji sa zobrazí “Track Erase?”
alebo “Folder Erase?”.
Pre zrušenie operácie vymazania
stlačte  .
“TRACK001”4)
Nahrávanie REC1
Zdroj pre
nahrávanie
Názov
priečinka
MP3
Stlačte USB MENU  na systéme.
Zobrazí sa “Erase?”.
Názov súboru
“REC1”5)
CD-DA
1)
2)
3)
4)
5)
Základné operácie
1
Všeobecné pravidlá o vytváraní
súborov a priečinkov
Názov súboru
Rovnaký ako
zdroj pre
nahrávanie2)
“TRACK001”4)
V režime Program Play má priečinok názov
“PGM_xxx” a názov súboru závisí od zdroja
pre nahrávanie (CD-DA alebo MP3 disk).
Je možné zadať názov až z 32 znakov.
Priečinkom sú čísla priraďované postupne
a ich maximálny počet je 999 (vrátane
priečinkov “ROOT” a “MUSIC”).
Súborom sú čísla priraďované postupne.
Po každom nahrávaní REC1 je nový súbor
nahraný do priečinka “REC1”.
Stlačte ENTER .
Zvolený audio súbor alebo priečinok
sa vymaže.
Pokračovanie

17SK
Poznámky
 Počas nahrávania alebo vymazávania
neodpájajte USB zariadenie. Ak USB
zariadenie odpojíte, môže dôjsť k poškodeniu
dát na USB zariadení alebo k poškodeniu
samotného USB zariadenia.
 Systém a USB zariadenie neprepájajte cez
USB hub.
 Pri nahrávaní z CD disku sa skladby ukladajú
ako súbory MP3 s dátovým tokom 128 kb/s.
Pri nahrávaní z MP3 disku sa súbory MP3
ukladajú s rovnakým dátovým tokom, aký
majú pôvodné súbory MP3.
 Počas nahrávania z MP3 disku sa
nereprodukuje žiadny zvuk a zobrazí sa
“High Speed”.
 Do vytvoreného súboru MP3 sa neukladá
informácia CD Text.
 Ak ukončíte nahrávanie v jeho priebehu,
vytvorí sa neúplný súbor MP3 ukončený
v mieste, pri ktorom došlo k ukončeniu
nahrávania.
 Nahrávanie sa zastaví automaticky, ak:
 Počas nahrávania sa USB zariadenie
zaplnilo.
 Počet audio súborov na USB zariadení
dosiahol limitovaný počet, ktorý systém
dokáže sprístupniť.
 Maximálny počet audio súborov a priečinkov
uložených na USB zariadení je 999 (vrátane
priečinkov “ROOT” a “MUSIC”).
Maximálny počet audio súborov a priečinkov
sa môže líšiť v závislosti od štruktúry audio
súborov a priečinkov.
 V režime Shuffle Play alebo Program Play nie
je možné audio súbory a priečinky vymazať.
 Ak odstraňovaný priečinok obsahuje iné ako
MP3/WMA/AAC súbory alebo včlenené
priečinky, tieto sa neodstránia.
 Ak na USB zariadení už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom, pôvodný
priečinok alebo súbor sa pri nahrávaní
neprepíše, ale nový priečinok alebo súbor sa
označí názvom s číslom o jedno vyšším.
Prehrávanie hudby
z USB zariadenia
Audio súbory uložené v USB zariadení
môžete prehrávať.
Tento systém dokáže prehrávať
nasledujúce audio formáty:
MP3*/WMA*/AAC*
Pozri zoznam v časti “USB zariadenia
kompatibilné so systémom” (str. 34),
v ktorom sú uvedené USB zariadenia
pripojiteľné k tomuto systému.
* Súbory, ktoré obsahujú ochranu proti
kopírovaniu (Digital Rights Management),
tento systém nedokáže prehrať.
Súbory stiahnuté z hudobných online
obchodov sa nemusia dať v tomto systéme
prehrať.
1
2
Zvoľte zdroj zvuku USB.
Stlačte USB .
Do (USB) portu pripojte
voliteľné USB zariadenie .
Po pripojení USB zariadenia
sa zobrazenie na displeji mení
nasledovne:
“Reading”  “Storage Drive*”
* Ak pripojíte USB pamäťové médium,
zobrazí sa tiež označenie zariadenia,
v prípade že je zaznamenané.
Poznámka
V závislosti od typu pripájaného USB
zariadenia môže trvať cca 10 sekúnd, kým
sa zobrazí na displeji “Reading”.
3
4
Spustite prehrávanie.
Stlačte  (alebo USB 
na systéme) .
Nastavte hlasitosť.
Stlačte VOLUME +/
(alebo VOL +/ na systéme) .
18SK
Poznámky k USB zariadeniu
Ďalšie operácie
Pre
Pozastavenie
prehrávania
Výber priečinka
+/ .
Výber súboru / .
Vyhľadanie
Počas prehrávania držte
miesta v súbore zatlačené /
 a tlačidlo uvoľnite
v požadovanom mieste.
Výber režimu Opakovane REPEAT
 na DO, kým sa
Repeat Play
nezobrazí “REP” alebo
“REP1”.
Odpojenie USB Zatlačte a pridržte 
 na systéme dovtedy,
zariadenia
kým sa na displeji
nezobrazí “No Device”
a potom odpojte USB
zariadenie.
* Pri prehrávaní VBR MP3/WMA súboru
môže systém obnoviť prehrávanie z iného
miesta.
 Počas prehrávania nie je možné zmeniť režim
prehrávania.
 Spustenie prehrávanie môže niekedy určitý
čas trvať ak:
 Štruktúra priečinkov je zložitá.
 Prekročila sa kapacita pamäte.
 Po pripojení USB zariadenia systém z neho
načíta všetky súbory. Ak je v USB zariadení
množstvo súborov alebo priečinkov, celé
načítavanie môže trvať dlhý čas.
 Systém a USB zariadenie neprepájajte cez
USB hub.
 Pri niektorých USB zariadeniach môže byť
medzi vykonaním operácie na USB zariadení
a jej vykonaním týmto systémom časové
oneskorenie.
 Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným USB zariadením.
 Poradie prehrávania na tomto systéme
sa môže líšiť od poradia prehrávania na
pripojenom USB zariadení.
 Pred odpojením USB zariadenia vždy zatlačte
a pridržte   na systéme dovtedy, kým
sa nezobrazí “No Device”. Odpojením USB
zariadenia keď nie je zobrazené “No Device”
môžete poškodiť dáta v USB zariadení alebo
môžete poškodiť samotné USB zariadenie.
 Na USB zariadenie s audio súbormi
neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné
priečinky.
 Priečinky bez audio súborov sa vynechajú.
 Maximálny počet audio súborov a priečinkov
uložených na USB zariadení je 999 (vrátane
priečinkov “ROOT” a “MUSIC”).
Maximálny počet audio súborov a priečinkov
sa môže líšiť v závislosti od štruktúry súborov
a priečinkov.
Základné operácie
Zastavenie
prehrávania
Stlačte
 (alebo USB 
na systéme) .
Prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením
tlačidla.
 . Pre obnovenie
prehrávania stlačte
 (alebo USB 
na systéme) *.
Pre zrušenie režimu
Resume Play stlačte
opäť  .
Zmena režimu prehrávania
Počas zastavenia USB zariadenia stláčajte
PLAY MODE . Môžete zvoliť bežné
prehrávanie (“ ” pre všetky súbory
na USB zariadení), náhodné prehrávanie
(“SHUF” alebo “
SHUF”) alebo
prehrávanie programu (“PGM”).
Pokračovanie

19SK
 Audio formáty, ktoré môžete prehrávať
pomocou tohto systému, sú nasledovné:
 MP3: prípona súboru “.mp3”
 Windows Media Audio súbor: prípona
súboru “.wma”
 AAC: prípona súboru “.m4a”
Aj keď názov súboru má vyššie uvedenú
príponu, ale formát súbor je iný, môže
to spôsobiť vznik šumu alebo funkčných
porúch.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/
zapisovacími softvérmi, záznamovými
zariadeniami a médiami nie je zaručená.
Nekompatibilné USB zariadenia môžu
produkovať šum alebo prerušovaný zvuk,
alebo prehrávanie nemusí vôbec fungovať.
Používanie voliteľných
audio zariadení
1 Pomocou analógového audio
kábla (nedodávaný) pripojte
voliteľné audio zariadenia do
konektora AUDIO IN .
2
3
Znížte hlasitosť.
Stlačte VOLUME 
(alebo VOL  na systéme) .
Zvoľte zdroj zvuku AUDIO IN.
Stláčajte FUNCTION
(alebo AUDIO IN na systéme) .
4
5
Spustite prehrávanie na
pripojenom zariadení.
Nastavte hlasitosť.
Stlačte VOLUME +/
(alebo VOL +/ na systéme) .
20SK
Nastavenie zvuku
Zapnutie zvukového efektu
Stlačte
DSGX  na systéme.
Opakovane EQ  pre
zvolenie “BASS” alebo
“TREBLE”, potom
stláčaním +/ 
nastavte úroveň.
Zmena zobrazení
na displeji
Pre
Zmenu
zobrazovaných
informácií na
displeji1)
Zobrazenie
hodín pri
vypnutom
systéme
 Znaky, ktoré nemôžu byť zobrazené,
sa zobrazia ako “_”.
 Nasledovné informácie sa nezobrazia:
 Celkový prehrávací čas CD-DA disku,
v závislosti od režimu prehrávania.
 Celkový prehrávací čas a zostávajúci čas
pre MP3 disk a USB zariadenie.
 Nasledovné informácie sa nezobrazia
správne:
 Názvy priečinkov alebo súborov
nekompatibilných s normou
ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet
v rozšírenom formáte.
 Nasledovné informácie sa zobrazia:
 Informácia ID3 tag MP3 súborov, keď je
použitá verzia ID3 1 a 2 (až do 62 znakov
pre MP3 disk).
 Modely pre ruský trh dokážu informácie
zobraziť s ruskými znakmi, ale tieto znaky
sa nemusia zobraziť vždy správne pri
diskoch, ktoré boli vytvorené niektorými
kódovacími/zapisovacími a záznamovými
zariadeniami.
Základné operácie
Pre
Reprodukciu
dynamickejšieho
zvuku (Dynamic
Sound
Generator X-tra)
Nastavenie
zvukového
efektu
Poznámky k zobrazeným
informáciám
Stlačte
Opakovane DISPLAY
, keď je systém
zapnutý.
DISPLAY  keď je
systém vypnutý2).
Hodiny sa zobrazia na
8 sekúnd.
1)
Môžete zobraziť informácie z CD/MP3
diskov ako napríklad:
 Číslo skladby alebo súboru v režime bežného
prehrávania.
 Názov skladby alebo súboru (“ ”) v režime
bežného prehrávania.
 Meno interpreta (“ ”) v režime bežného
prehrávania.
 Názov albumu alebo priečinka (“
”)
v režime bežného prehrávania.
 Celkový čas prehrávania, keď je prehrávač
v režime zastavenia.
2)
Indikátor STANDBY  na systéme svieti,
keď je systém vypnutý.
21SK
Ďalšie operácie
4
Vytvorenie programu
CD
Keď celkový čas programu prekročí
100 minút pre CD disk alebo zadáte
skladbu na CD disku s číslom 21
a vyšším alebo zvolíte MP3 súbor,
zobrazí sa “ . ”.
(Program Play)
1
Zvoľte požadovaný zdroj zvuku.
CD
Stlačením CD  prepnete zdroj
zvuku na CD.
USB
Stlačením USB  prepnete zdroj
zvuku na USB.
2
V režime zastavenia stláčajte
PLAY MODE  dovtedy, kým sa
nezobrazí “PGM”.
3
Stláčaním / 
zobrazte číslo požadovanej
skladby alebo súboru.
Pri zaraďovaní súborov do programu
stláčaním
+/  zvoľte
požadovaný priečinok a zvoľte číslo
požadovaného súboru.
Príklad: Keď zaraďujete skladby
z CD disku
Stlačením ENTER  zaradíte
skladbu alebo súbor do
programu.
USB
Celkový čas sa nemôže zobraziť, preto
sa zobrazí “ . ”.
5
Pre zaradenie ďalších skladieb
alebo súborov do programu
zopakujte kroky 3 až 4. Celkovo
môžete do programu zaradiť až
25 skladieb alebo súborov.
6
Prehrávanie skladieb alebo
súborov zaradených do
programu spustíte stlačením
 .
Vytvorený program zostáva v pamäti
systému, kým neotvoríte nosič disku
alebo neodpojíte USB zariadenie.
Stlačením   prehráte ten istý
program znova.
Zrušenie prehrávania programu
Číslo zvolenej skladby alebo
súboru
Celkový prehrávací čas
programu (vrátane
zvolenej skladby alebo
súboru)
Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE 
dovtedy, kým sa nevypne zobrazenie “PGM”.
Zrušenie poslednej skladby alebo
súboru z programu
V režime zastavenia stlačte tlačidlo
CLEAR .
22SK
Uloženie rozhlasových
staníc
Do pamäte systému je možné uložiť
rozhlasové stanice a potom ich môžete
naladiť jednoduchým navolením
príslušného čísla predvoľby.
Pri ukladaní staníc používajte tlačidlá
na DO.
Nalaďte rozhlasovú stanicu
(pozri “Počúvanie rozhlasu”
(str. 14)).
2
Stlačte TUNER MEMORY .
3
Stláčaním +/  zvoľte číslo
Pre vyvolanie uložených staníc
stláčajte TUNING MODE 
dovtedy, kým sa na displeji
nezobrazí “PRESET” a potom
stláčaním +/  zvoľte číslo
požadovanej predvoľby.
Ďalšie operácie
1
6
Číslo predvoľby
požadovanej predvoľby.
Ak už je pod zvoleným číslom
predvoľby uložená iná stanica,
nová stanica prepíše starú.
4
5
Stlačte ENTER .
Pre uloženie ďalších staníc
opakujte kroky 1 až 4.
Do pamäte systému je možné uložiť
až 20 staníc v pásme FM a 10 staníc
v pásme AM.
Ak odpojíte sieťovú šnúru alebo
nastane výpadok dodávky elektrickej
energie, stanice budú uložené
v pamäti systému cca pol dňa.
23SK
Používanie časovačov
Systém je vybavený dvomi časovačmi.
Ak používate časovač Play Timer
(Prehrávací časovač) s časovačom
Sleep Timer (Vypínací časovač), bude
mať časovač Sleep Timer prioritu.
Sleep Timer (Vypínací časovač):
Môžete zaspávať pri hudbe. Tento časovač
môžete používať, aj keď ste nenastavili
čas (hodiny).
Stláčajte SLEEP .
Ak zvolíte “AUTO”, systém sa
automaticky vypne po 100 minútach
alebo po skončení prehrávania
aktuálneho disku alebo USB zariadenia.
Play Timer (Prehrávací časovač):
Systém môžete nastaviť tak, aby sa
CD prehrávač, rádio alebo voliteľné
USB zariadenie v určitý čas zapli.
Pre nastavenie časovača Play Timer
používajte tlačidlá na DO. Skontrolujte,
či sú správne nastavené hodiny.
1
Pripravte zdroj zvuku.
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním
VOLUME +/  nastavte úroveň
hlasitosti.
Aby sa prehrávanie spustilo od určitej
skladby alebo súboru, vytvorte
program (str. 22).
2
3
Stlačte CLOCK/TIMER SET .
Stláčaním /  zvoľte
“PLAY SET?”, potom stlačte
ENTER .
Zobrazí sa “ON TIME” a indikácia
hodín bliká.
4
24SK
Nastavte čas spustenia
prehrávania.
Stláčaním /  nastavte
hodinu a stlačte ENTER . Začne
blikať indikácia minút. Rovnako
nastavte minúty.
5
6
Postupom z kroku 4 nastavte
čas ukončenia prehrávania.
Zvoľte požadovaný zdroj zvuku.
Stláčajte /  dovtedy, kým
sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku
a stlačte ENTER . Na displeji sa
zobrazia nastavenia časovača.
7
Stlačením /  vypnite systém.
Systém sa zapne cca 15 sekúnd pred
nastaveným časom. Ak je systém
v nastavenom čase zapnutý, časovač
Play Timer nebude fungovať.
Aktivovanie časovača alebo kontrola
nastavení
Stlačte CLOCK/TIMER SELECT , potom
stláčajte /  kým sa nezobrazí
“PLAY SEL?” a stlačte ENTER .
Zrušenie časovača
Podľa vyššie uvedeného postupu zobrazte
“TIMER OFF?” a stlačte ENTER .
Zmena nastavenia
Opakujte postup od kroku 1.
Rada
Nastavenie pre časovač Play Timer zostáva
v pamäti, kým ho nezrušíte manuálne.
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
1 Skontrolujte, či sú sieťová šnúra
a reproduktorové káble správne
pripojené.
2 Vyhľadajte problém v tomto
Keď bliká indikátor STANDBY
Okamžite odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete a skontrolujte
nasledovné.
 Ak je váš systém vybavený
prepínačom napätia. Je prepínač
nastavený na správnu hodnotu?
 Používate len dodávané
reproduktory?
 Neblokuje niečo ventilačné otvory
na vrchnej alebo zadnej časti
systému?
Keď indikátor STANDBY  prestane
blikať, znovu zapojte sieťovú šnúru
a systém zapnite. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Všeobecne
Zvuk je reprodukovaný iba z jedného
kanála, prípadne zvuk pravého
a ľavého reproduktora nie je
vyvážený.
 Reproduktory rozmiestnite maximálne
symetricky.
 Používajte len dodávané reproduktory.
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
DO a senzorom  na systéme
a premiestnite systém ďalej
od žiariviek.
 DO smerujte na senzor diaľkového
ovládania na systéme.
 DO priblížte k systému.
Indikátor STANDBY  zostane svietiť
aj po odpojení sieťovej šnúry.
 Okamžite po odpojení sieťovej
šnúry môže ďalej svietiť indikátor
STANDBY . Nejde o poruchu.
Po uplynutí cca 40 sekúnd indikátor
zmizne.
Ďalšie informácie
prehľade a vykonajte uvedené
opatrenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
 Premiestnite systém ďalej od zdroja
šumu.
 Systém pripojte do inej elektrickej
zásuvky.
 Sieťovú šnúru pripojte k elektrickému
stabilizátoru so šumovým filtrom
(komerčne dostupný).
CD/MP3 prehrávač
Vypadáva zvuk, alebo sa disk
neprehráva.
 Vyčistite disk, prípadne ho vymeňte.
 Systém umiestnite na miesto bez
vibrácií (napr. na stabilný podstavec).
 Reproduktory umiestnite ďalej
od systému, alebo ich položte na
samostatné podstavce. Pri reprodukcii
hudby pri vysokej hlasitosti môže
vibrácia reproduktorov spôsobiť
výpadky zvuku.
Pokračovanie

25SK
Pri prehrávaní disku systém
neprehráva disk od začiatku.
 Stláčaním PLAY MODE 
vypnite zobrazenie “PGM” alebo
“SHUF”, aby sa obnovilo štandardné
prehrávanie.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie
než zvyčajne.
 Pri nasledovných diskoch trvá
spustenie prehrávania dlhší čas.
 Disk so zložitou štruktúrou
priečinkov.
 Disk zapísaný vo formáte
Multi Session.
 Neuzatvorený disk (disk, na ktorý je
možné dopĺňať dáta).
 Disky s veľkým počtom priečinkov.
USB zariadenie
Nie je možné spustiť nahrávanie do
USB zariadenia.
 Mohli vzniknúť nasledovné problémy.
 USB zariadenie je zaplnené.
 Počet súborov a priečinkov na
USB zariadení presiahol maximálny
limit.
 USB zariadenie má nastavenú
ochranu pred zápisom.
Nahrávanie sa zastaví pred
dokončením.
 Používate nepodporované USB
zariadenie. Pozri “USB zariadenia
kompatibilné so systémom” (str. 34),
kde sú uvedené podporované typy
zariadení.
 USB zariadenie nie je správne
naformátované. Viac podrobností
o formátovaní nájdete v návode na
použitie USB zariadenia.
26SK
 Vypnite systém a odpojte USB
zariadenie. Ak má USB zariadenie
vypínač napájania, po odpojení od
systému ho vypnite a opätovne zapnite.
Potom vykonajte nahrávanie znova.
 Ak sa mnohokrát vykonávalo
nahrávanie a odstraňovanie dát,
súborová štruktúra na USB zariadení sa
fragmentuje. Podrobnosti ako vyriešiť
tento problém nájdete v návode na
použitie USB zariadenia. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Nahrávanie na USB zariadenie
skončilo chybou.
 Používate nepodporované USB
zariadenie. Pozri “USB zariadenia
kompatibilné so systémom” (str. 34),
kde sú uvedené podporované typy
zariadení.
 Vypnite systém a odpojte USB
zariadenie. Ak má USB zariadenie
vypínač napájania, po odpojení
od systému ho vypnite a opätovne
zapnite. Potom vykonajte nahrávanie
znova.
 Počas nahrávania ste USB zariadenie
odpojili alebo vypli. Odstráňte
neúplne uložený súbor a zopakujte
nahrávanie. Ak sa problém nevyrieši,
USB zariadenie môže byť poškodené.
Podrobnosti ako vyriešiť tento problém
nájdete v návode na použitie USB
zariadenia. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
Súbory alebo priečinky na USB
zariadení sa nedajú odstrániť.
 Skontrolujte, či nie je na USB zariadení
nastavená ochrana proti zápisu.
 Počas odstraňovania ste USB
zariadenie odpojili alebo vypli.
Odstráňte neúplne odstránený
súbor. Ak sa problém nevyrieši,
USB zariadenie môže byť poškodené.
Podrobnosti ako vyriešiť tento problém
nájdete v návode na použitie USB
zariadenia. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
Zobrazí sa “Over Current”.
 Zistil sa problém s úrovňou
elektrického prúdu z
(USB)
portu . Vypnite systém a odpojte
USB zariadenie od
(USB) portu .
Skontrolujte, či nie je problém na USB
zariadení. Ak zobrazenie pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
Zvuk je prerušovaný, skreslený alebo
je v ňom šum.
 Vypnite systém a odpojte a znova
zapojte USB zariadenie.
 Samotné hudobné dáta obsahujú šum
alebo skreslený zvuk. Šum sa mohol
zaznamenať počas nahrávania alebo
kopírovania. Odstráňte súbor a skúste
nahrávanie zopakovať.
USB zariadenie nie je možné pripojiť
do
(USB) portu .
 USB zariadenie pripájate nesprávne.
Pripojte USB zariadenie správnym
smerom.
Ďalšie informácie
Používate podporované
USB zariadenie?
 Ak pripojíte nepodporované
USB zariadenie, môžu
vzniknúť nasledovné problémy.
Pozri “USB zariadenia kompatibilné
so systémom” (str. 34), kde sú uvedené
podporované typy zariadení.
 USB zariadenie sa nesprístupní.
 Názvy priečinkov/súborov sa
nezobrazia prostredníctvom
systému.
 Prehrávanie nie je možné.
 Zvuk preskakuje.
 Vyskytuje sa šum.
 Reprodukuje sa rušený zvuk.
 Nahrávanie sa zastaví pred
dokončením.
Nie je počuť zvuk.
 USB zariadenie nie je správne
pripojené. Vypnite systém, potom
nanovo pripojte USB zariadenie
a skontrolujte, či začne svietiť indikátor
“USB MEMORY”.
Spustenie prehrávania môže trvať
dlhší čas a zobrazí sa “Reading”.
 Čítanie môže trvať dlhý čas
v nasledovných prípadoch.
 Na USB zariadení je mnoho
priečinkov alebo súborov.
 Štruktúra súborov je extrémne
zložitá.
 Prekročila sa kapacita pamäte.
 Interná pamäť je fragmentovaná.
Preto sa odporúča nasledovné.
 Celkový počet priečinkov na USB
zariadení: 100 alebo menej
 Celkový počet súborov v priečinku:
100 alebo menej
Pokračovanie

27SK
Chybné zobrazenie.
 Uložte dáta do USB zariadenia
nanovo, pretože uložené dáta môžu byť
poškodené.
 Systém dokáže zobrazovať len číslice
a písmená abecedy. Iné znaky sa
nezobrazia správne.
USB zariadenie sa nerozpozná.
 Vypnite systém, nanovo pripojte
USB zariadenie a potom opäť zapnite
systém.
 Pripojte podporované USB zariadenie
(str. 34).
 USB zariadenie nefunguje správne.
Podrobnosti ako vyriešiť tento problém
nájdete v návode na použitie USB
zariadenia. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
Prehrávanie sa nespustí.
 Vypnite systém, nanovo pripojte
USB zariadenie a potom opäť zapnite
systém.
 Pripojte podporované USB zariadenie
(str. 34).
 Stlačením  (alebo USB  na
systéme)  spustite prehrávanie.
Pri prehrávaní disku systém
neprehráva disk od začiatku.
 Nastavte normálny režim prehrávania.
28SK
Súbory sa neprehrávajú.
 Audio súbor nemá príponu “.mp3”,
“.wma”, “.m4a”.
 Dáta nie sú uložené vo formáte MP3/
WMA/AAC.
 USB zariadenia formátované iným
súborovým systémom než je FAT16
alebo FAT32 nie sú podporované.*
 Ak USB pamäťové zariadenie obsahuje
partície, tak sa prehrávajú len súbory
z prvej partície.
 Systém dokáže prehrávať súbory
z podpriečinkov až do 8. úrovne.
 Počet priečinkov presiahol 999.
 Počet súborov presiahol 999.
 Súbory, ktoré sú kódované alebo
chránené heslom atď., nie je možné
prehrávať.
* Tento systém podporuje súborový systém
FAT16 a FAT32, avšak niektoré USB
pamäťové médiá nemusia podporovať
oba tieto systémy FAT. Podrobnosti pozri
v návode na použitie USB pamäťového
zariadenia.
Rádio
Zmena kroku ladenia v rozhlasovom
pásme AM
Krok ladenia v rozhlasovom pásme AM
je z výroby nastavený na hodnotu 9 kHz
(v niektorých oblastiach 10 kHz; táto
funkcia nie je dostupná pri modeloch pre
Európu a Rusko).
Na zmenu kroku ladenia v pásme AM
používajte tlačidlá na systéme.
1 Nalaďte nejakú stanicu v pásme AM
a vypnite systém.
2 Zatlačte a pridržte ENTER 
a súčasne stlačte / .
Všetky uložené stanice v pásme AM
sa zrušia. Pre nastavenie pôvodného
kroku ladenia postup zopakujte.
Vypnite napájanie CD prehrávača
funkciou riadenia napájania
CD prehrávača. Z výroby je táto funkcia
zapnutá.
1 Stlačte CD , čím prepnete zdroj
zvuku na CD a vypnite systém.
2 Keď “STANDBY” prestane blikať,
zatlačte a pridržte   a súčasne
stlačte /  na systéme.
Zobrazí sa “CD POWER OFF”.
Pri vypnutom napájaní CD prehrávača
sa predĺži čas sprístupnenia CD
disku. Pre zapnutie funkcie riadenia
napájania CD prehrávača zopakujte
uvedený postup, kým sa nezobrazí
“CD POWER ON”.
Obnovenie výrobných nastavení
Ak systém stále nepracuje správne
napriek vykonaniu uvedených
odporúčaní, nasledovným postupom
obnovte výrobné nastavenia systému.
Pre obnovenie výrobných nastavení
používajte tlačidlá na samotnom systéme.
Ďalšie informácie
Zvuk nie je kvalitný (šumí), alebo nie
je možné naladiť stanicu. (Na displeji
bliká “TUNED” alebo “STEREO”.)
 Správne pripojte anténu.
 Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie
pre anténu tak, aby umožňovala čo
najlepší príjem.
 Aby ste sa vyvarovali rušeniu,
umiestnite antény a anténové káble
ďalej od reproduktorových káblov,
sieťovej šnúry a USB kábla.
 Pripojte komerčne dostupnú externú
anténu.
 Ak je AM anténa poškodená,
kontaktujte predajcu Sony.
 Vypnite okolité elektrické zariadenia.
Skvalitnenie príjmu rozhlasu
1 Odpojte sieťovú šnúru. Zapojte
sieťovú šnúru. Zapnite systém.
2 Súčasne stlačte  , VOL + 
a / .
Zrušia sa všetky užívateľské nastavenia
ako napr. uloženie staníc, nastavenie
hodín a časovača.
29SK
Hlásenia
CD/MP3 prehrávač, rádio
CD Over: Počas zatlačenia  
v režime prehrávania/pozastavenia ste
na konci disku.
Complete!: Operácia ukladania je
dokončená.
LOCKED: Nosič disku sa neotvorí.
Kontaktujte autorizovaný servis alebo
predajcu Sony.
No Disc: V systéme nie je vložený disk,
alebo ste vložili disk nevhodný na
prehrávanie.
No Step: Skladby alebo súbory zaradené
do programu sa vymazali.
Push SELECT!: Pokúsili ste sa nastaviť
hodiny alebo časovač počas prevádzky
časovača.
Push STOP!: Počas prehrávania ste
stlačili PLAY MODE .
Reading: Systém načítava informácie
z disku. Niektoré tlačidlá nie je možné
použiť.
SET CLOCK!: Pokúsili ste sa nastaviť
časovač ešte pred nastavením hodín.
SET TIMER!: Pokúsili ste sa aktivovať
časovač, pričom ešte nie je časovač
Play Timer nastavený.
Step Full!: Do programu chcete zaradiť
viac než 26 skladieb (krokov programu).
TIME NG!: Časy aktivácie a vypnutia
pre časovač Play Timer sú nastavené
na rovnaký čas.
USB zariadenie
30SK
Complete!: Audio súbor alebo priečinok
na USB zariadení bol odstránený.
Device Full!: USB zariadenie je zaplnené.
Erase Error!: Proces vymazania audio
súborov alebo priečinkov z USB
zariadenia zlyhal.
Error: USB zariadenie nebolo
rozpoznané, alebo je pripojené
neznáme zariadenie (str. 28).
Fatal Error!: Počas nahrávania alebo
mazania súborov alebo priečinkov
z USB zariadenia bolo USB zariadenie
odpojené.
FLDR Full: Počet priečinkov na USB
zariadení presiahol maximálny limit.
No Device: USB zariadenie nie je
pripojené, alebo bolo pripojenie USB
zariadenia zrušené.
No Step: Skladby alebo súbory zaradené
do programu sa vymazali.
No Track: V systéme nie je nahraný
žiadny súbor, ktorý sa môže prehrať.
Not in Use: Vykonali ste neplatnú
operáciu.
Not Supported: Je pripojené
nepodporované USB zariadenie.
Please Wait: Systém sa pripravuje
na používanie USB zariadenia.
Protected!: Pokúšate sa nahrávať alebo
vymazávať z USB zariadenia, ktoré je
chránené proti zápisu.
Reading: Systém rozpoznáva USB
zariadenie.
REC Error!: Nahrávanie sa nespustilo,
zastavilo sa, alebo ho nie je možné
vykonať (str. 26).
Removed: USB zariadenie bolo
odpojené.
Step Full!: Do programu chcete
zaradiť viac než 26 skladieb (krokov
programu).
Storage Drive: USB zariadenie
nie je pripojené.
Track Full: Počet súborov na USB
zariadení presiahol maximálny limit.
Bezpečnostné
upozornenia
Disky VHODNÉ na prehrávanie
 Audio CD disk
 CD-R/CD-RW disk (audio údaje/
MP3 súbory)
Bezpečnosť
 Ak systém neplánujete dlhší čas
používať, odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej zásuvky. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
 Ak do systému vnikne akýkoľvek
predmet alebo kvapalina, systém
odpojte od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Sieťovú šnúru je možné vymeniť iba
v autorizovanom servise.
Ďalšie informácie
Disky, ktoré sa v tomto systéme
NEDAJÚ prehrávať
 CD-ROM disk.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom
v iných než CD alebo MP3 formátoch
vyhovujúcich norme ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet alebo formátu
Multi Session.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom
vo formáte Multi Session neukončené
“zatváracou sekciou”.
 CD-R/CD-RW disky s nekvalitným
záznamom, poškriabané alebo
znečistené CD-R/CD-RW disky,
alebo CD-R/CD-RW disky zapísané
na nekompatibilnom záznamovom
zariadení.
 Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW
disky.
 Disky obsahujúce iné súbory ako
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
 Disky neštandardných tvarov
(napr. srdce, obdĺžnik, hviezda).
 Disky polepené papierom alebo
nálepkami.
 Disky z požičovní alebo disky so
zvyškami lepidla na povrchu/okrajoch.
 Disky so znečisteným povrchom od
popisovacieho atramentu, ktorý je na
dotyk lepkavý.
Poznámky k diskom
 Pred prehrávaním vyčistite disk
pomocou čistiacej handričky.
Postupujte od stredu k okrajom.
 Na čistenie diskov nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo,
bežne dostupné čistiace prostriedky ani
antistatické spreje určené na čistenie
vinylových LP platní.
 Disky nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani tepelným
zdrojom, ako sú klimatizačné
potrubia, ani nenechávajte disky v aute
zaparkovanom na slnku.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte do naklonenej
polohy ani na miesta, ktoré sú
extrémne horúce alebo chladné,
prašné alebo znečistené, veľmi
vlhké, bez dostatočnej ventilácie,
vystavené otrasom, vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo
intenzívnemu osvetleniu.
 Pri umiestnení systému alebo
reproduktorov na povrchy, ktoré sú
špeciálne ošetrované (napr. voskom,
olejom, leštiacim prípravkom atď.)
buďte opatrní. Môže dôjsť k vzniku
škvŕn alebo zmene odtieňov na
povrchu.
Pokračovanie

31SK
 Ak systém prenesiete priamo zo
studeného prostredia do teplého,
alebo ak je systém umiestnený vo
veľmi vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme CD prehrávača môže
kondenzovať vlhkosť a systém sa môže
poškodiť. V takomto prípade vyberte
disk a ponechajte systém zapnutý bez
obsluhy približne hodinu, kým sa
vlhkosť neodparí.
Nárast teploty vo vnútri systému
 Systém sa počas prevádzky zahrieva.
Nejde o poruchu.
 Ak bude systém dlhšie pracovať pri
vysokej hlasitosti, teplota povrchu
systému narastie. Aby ste predišli riziku
popálenia, nedotýkajte sa povrchu
systému.
 Nezakrývajte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Reproduktory nie sú magneticky tienené,
preto môže byť obraz v blízko stojacom
TVP vplyvom magnetizmu skreslený.
V takom prípade vypnite TVP a po
15 až 30 minútach ho opäť zapnite.
Ak sa aj napriek tomu obraz nezlepšil,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
Čistenie povrchu systému
Na čistenie systému použite jemnú
handričku mierne navlhčenú v jemnom
čistiacom roztoku. Nepoužívajte
drsné handričky, čistiace prášky ani
rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín alebo
lieh.
32SK
Technické údaje
Systém
Zosilňovač
Modely pre Európu a Rusko:
Výstupný výkon DIN (menovitý):
18 + 18 W (6 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon
RMS (referenčný): 25 + 25 W
(6 Ohm pri 1 kHz, 10% celkové
harmonické skreslenie (ďalej THD))
Hudobný výkon (referenčný):
38 + 38 W (6 Ohm pri 1 kHz,
10% THD)
Ostatné modely:
Výstupný výkon DIN (menovitý):
18 + 18 W (6 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS
(referenčný): 25 + 25 W (6 Ohm pri
1 kHz, 10% THD)
Vstupy:
AUDIO IN (stereo minikonektor):
Napätie 250 mV, impedancia
47 kOhm
(USB) port: Typ A, maximálny
prúd 500 mA
Výstupy:
PHONES (stereo minikonektor):
pre slúchadlá s impedanciou 8 Ohm
alebo viac
SPEAKER: akceptuje impedanciu
6 Ohm
USB
Podporovaný dátový tok
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kb/s, VBR
WMA: 32  192 kb/s, VBR
AAC: 48  320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Všeobecne
Systém: Systém prehrávania kompaktných
diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Vyžarovanie: Nepretržité
Výkon lasera*: Menej než 44,6 μW
Napájanie
Modely pre Európu a Rusko: 230 V
AC, 50/60 Hz
Modely pre Mexiko: 120 V AC, 60 Hz
Modely pre Argentínu: 220 V AC,
50/60 Hz
Ostatné modely: 120 V, 220 V,
230  240 V AC, 50/60 Hz,
nastaviteľné prepínačom napätia
Príkon
Modely pre Európu: 60 W
Ostatné modely: 63 W
Rozmery (š/v/h) (bez reproduktorov):
Cca 215 × 140 × 298 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov): Cca 3,9 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie (1), Batérie R6
(veľkosť AA) (2), AM rámová anténa (1),
FM drôtová anténa (1)
Právo na zmeny vyhradené.
* Tento výkon je hodnotou nameranou
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu
šošovky na optickom snímacom bloku
cez 7 mm štrbinu.
Frekvenčný rozsah: 20 Hz  20 kHz
Odstup signál - šum: Viac než 90 dB
Dynamický rozsah: Viac než 90 dB
Rádio
FM stereo, superheterodyne tuner
s pásmami FM/AM
Pásmo FM:
Ladiaci rozsah:
87,5  108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
Anténa: FM drôtová anténa
Anténové konektory: 75 Ohm, asymetrické
Medzifrekvencia: 10,7 MHz
Rozhlasové pásmo AM:
Ladiaci rozsah
Modely pre Európu a Rusko:
531  1 602 kHz (krok ladenia 9 kHz)
Ostatné modely:
530  1 710 kHz (krok ladenia 10 kHz)
531  1 710 kHz (krok ladenia 9 kHz)
Anténa: AM rámová anténa, externý
anténový konektor
Medzifrekvencia: 450 kHz
 Príkon v pohotovostnom
režime: 0,5 W
 V niektorých plošných
spojoch nie sú
použité halogenidové
samozhasínajúce prísady.
 Skrinky nie sú vyrobené
s halogenidovými
samozhasínajúcimi
prísadami.
Ďalšie informácie
CD prehrávač
Reproduktory
Systém reproduktorov: 2-pásmový,
2-reproduktorový, typ Bass-reflex
Osadenie reproduktora:
Stredohlbokotónový: 10 cm, kónusový typ
Vysokotónový: 4 cm, kónusový typ
Menovitá impedancia: 6 Ohm
Rozmery (š/v/h): Cca 140 × 245 × 215 mm
(s mriežkou reproduktora)
Hmotnosť: Cca 1,9 kg
33SK
Poznámky
USB zariadenia
kompatibilné
so systémom
Tento systém spolupracuje
s nasledovnými USB zariadeniami Sony.
S ostatnými USB zariadeniami nie je
možné prehrávať/nahrávať na tomto
systéme.
Overené digitálne hudobné
prehrávače spoločnosti Sony
(stav k marcu 2008)
Názov
produktu
Walkman
®
Typové označenie
NWD-B103 / B103F /
B105 / B105F
NWZ-A815 / A816 /
A818 / B103F / B105F
NWZ-S515 / S516 /
S615F / S616F / S618F
Najnovšie informácie o kompatibilných
zariadeniach nájdete na nasledujúcich
web-stránkach.
Pre spotrebiteľov v USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Pre spotrebiteľov v Kanade:
Anglicky <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francúzsky <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Pre spotrebiteľov v Európe:
<http://support.sony-europe.com/>
Pre spotrebiteľov v Latinskej Amerike:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Pre spotrebiteľov v Ázii a Oceánii:
<http://www.sony-asia.com/support>
34SK
 Formátovanie digitálneho audio prehrávača
alebo USB zariadenia vykonávajte
pomocou samotného zariadenia alebo
prostredníctvom softvéru určeného na
formátovanie zariadenia. Inak nebudete môcť
prostredníctvom tohto systému nahrávať na
USB zariadenia správne.
 Nepoužívajte iné USB zariadenia než
uvedené USB zariadenia. Fungovanie tu
neuvedených modelov nie je zaručené.
 Správne fungovanie nie je možné zaručiť
za každých podmienok ani pri uvedených
USB zariadeniach.
 Niektoré z uvedených USB zariadení nemusia
byť dostupné v niektorých krajinách.
®
Poznámky k Walkmanu
®
 Pri prenose audio súborov do Walkmana
prostredníctvom “Media Manager for
WALKMAN” skontrolujte, či prenášate
súbory formátu MP3. Súbory vo formáte
MP4 (AAC alebo VIDEO) sa v tomto
systéme nezobrazia.
 Keď prepájate Walkman so systémom sa
uistite, že zobrazenie “Creating Library”
alebo “Creating Database” zmizlo z displeja
Walkmana .
®
®
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising