Sony | CMT-G1BIP | Sony CMT-G1BiP Návod na použitie

4-283-813-12(1) (SK)
Umiestnenie ovládacích prvkov
Úvodné informácie
Jednotka (predná strana)
Prehrávanie disku CD alebo MP3
Micro HI-FI
Component System
(Mikrosystém HI-FI)
SK
6 Naprogramovaný zoznam skladieb alebo súborov
Operácie
1 Vyberte funkciu CD.
alebo
Zrušenie naprogramovaného prehrávania
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/.
2 Vložte disk.
Stlačte tlačidlo  na jednotke a do zásobníka diskov
vložte disk tak, aby strana s potlačou smerovala nahor.
Zásobník diskov zatvorte stlačením tlačidla 
na jednotke.
3 Spustite prehrávanie.
Návod na použitie
alebo
Pri prenášaní systému
Operácia
Pozastavenie
prehrávania
Zastavenie
prehrávania
Výber priečinka
na disku MP3
Výber skladby
alebo súboru
Vyhľadanie miesta
v skladbe alebo
súbore
Výber
opakovaného
prehrávania
1 Vyberte disk, aby ste chránili mechanizmus
Zmena režimu prehrávania
alebo
©2011 Sony Corporation
Do nástennej elektrickej zásuvky
Rámová anténa
Drôtová anténa FM (Roztiahnite ju do vodorovnej polohy.)
Pripojte hnedú stranu.
75‑ohmový koaxiálny kábel s výstupným konektorom typu F
CMT‑G1iP/G1BiP
Likvidácia nepotrebných batérií
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa,
napríklad zapálené sviečky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, aby ste predišli nebezpečenstvu
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete pomocou
hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej
zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie
zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte
nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu
a podobne.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená od elektrickej
siete, kým je pripojená k sieťovej zásuvke.
VAROVANIE
Zariadenie musí byť bezpečne pripevnené k stene
v súlade s pokynmi na inštaláciu, aby sa predišlo
poraneniu.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto produktom
zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.
Toto zariadenie je
klasifikované ako
LASEROVÝ PRODUKT
1. TRIEDY. Toto
označenie sa nachádza
na zadnej vonkajšej časti.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108‑0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre
oblasť elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte
sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená,
že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý
by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Vzťahuje sa na toto príslušenstvo: diaľkový ovládač
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb)
sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili
správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách do uší
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť stratu sluchu.
(nie je súčasťou dodávky) (iba model CMT‑G1BiP)
Tlačidlo  (napájanie)
Indikátor STANDBY
Zásobník diskov
Displej
Tlačidlo  (otvorenie)
Tlačidlá prehrávania (/)
Tlačidlá TUNING +/
Tlačidlá / (presun dozadu
alebo dopredu)
Tlačidlá / (rýchle posunutie
dozadu alebo dopredu)
Port
(USB)
Konektor PHONES
Gombíky BASS/TREBLE
Gombík FUNCTION
Gombík VOLUME
Snímač diaľkového ovládača
Konektory AUDIO IN 1/2
Konektory SPEAKERS
Konektor AC IN
Konektor ANTENNA DAB 75 Ω (iba model
CMT-G1BiP)
Konektor ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL
Konektor ANTENNA AM
Diaľkový ovládač
 Antény
Anténu umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli dobrý
príjem, a potom ju nastavte.
Antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov
a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.
 Anténa DAB (iba model CMT‑G1BiP)
Pomocou externej antény DAB (nie je súčasťou dodávky)
môžete dosiahnuť vyššiu kvalitu zvuku vysielania
stanice DAB alebo DAB+. Dodanú drôtovú anténu DAB
odporúčame používať len dočasne, kým nepripojíte
externú anténu DAB.
 Napájanie
Zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky.
Po stlačení tlačidla  sa zapne systém.
 Reproduktory
Najprv odstráňte kryt pripojený ku koncu
reproduktorového kábla.
Čierny
Poznámky k čisteniu reproduktorov
ˎˎUtierajte ich mäkkou suchou handričkou (nie naškrobenou).
(Nikdy nepoužívajte kefu na drhnutie ani špongiu.)
ˎˎAk chcete zachovať lesk krytu, neutierajte ho použitím sily. Skôr
než ho utriete mäkkou suchou handričkou, najprv odstráňte prach
pomocou mäkkej kefky alebo prachovky.
ˎˎAk sa na ňom nachádzajú mastné škvrny alebo odtlačky prstov,
dýchnite na povrch a utrite ho mäkkou suchou handričkou.
ˎˎAk sa škvrna ťažko odstraňuje, utrite ju mäkkou handričkou
namočenou vo vlažnej mydlovej vode. (Nepoužívajte neutrálny
čistiaci prostriedok.)
ˎˎNepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol ani vlasovú vodu, pretože
môže poškodiť povrch.
ˎˎDávajte pozor, aby ste kryt nepoškriabali.
ˎˎDávajte pozor, aby na povrch nespadla zapálená cigareta ani zápalka,
pretože ho môže poškodiť.
Hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov,
ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD).
V poslednom čase začali niektoré nahrávacie spoločnosti
predávať rôzne hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito
diskami sa nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú štandard
pre disky CD, a preto ich možno nebudete môcť prehrať
v tomto produkte.
Oznámenie o licenciách a ochranných
známkach
Prilepenie podložiek reproduktorov
ˎˎiPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
ˎˎNa technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
ˎˎWindows Media je registrovanou ochrannou známkou
alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
ˎˎTento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto
technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná
bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej
oprávnenej dcérskej spoločnosti.
ˎˎVšetky ostatné ochranné známky a registrované
ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú označenia a .
™ ®
Tlačidlo  (napájanie)
Tlačidlá / (presun dozadu
alebo dopredu)
Tlačidlá +/ (ladenie)
Tlačidlá / (rýchle posunutie
dozadu alebo dopredu)
Tlačidlá
+/ (výber priečinka)
Tlačidlá prehrávania (//)
Tlačidlá FUNCTION +/
Tlačidlá VOLUME +/
Tlačidlo EQ
Tlačidlo TIMER MENU
Tlačidlo TOOL MENU
Tlačidlá ///
Tlačidlo RETURN
Tlačidlo ENTER
Tlačidlo CLEAR
Tlačidlo TUNER MEMORY
Tlačidlo REPEAT/FM MODE
Tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE
Tlačidlo SLEEP
Tlačidlo DISPLAY
(iba model CMT‑G1BiP)
Pripojte bielu stranu.
Do ľavého reproduktora
Do pravého reproduktora
Použite tlačidlá na jednotke.
prehrávača diskov CD.
2 Pomocou gombíka FUNCTION vyberte funkciu CD.
3 Stlačte a podržte tlačidlo  aspoň na 5 sekúnd.
4 Po zobrazení hlásenia LOCK odpojte napájací kábel.
Používanie diaľkového ovládača
V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou
diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však možno
vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú
rovnaké alebo podobné názvy.
Vloženie batérií
Vysuňte a odoberte kryt priestoru pre batérie. Potom
vložte dve batérie R03 (veľkosti AAA) (súčasť dodávky)
tak, aby ich póly zodpovedali obrázku nižšie, pričom
najprv zasuňte stranu .
Stlačte tlačidlo
. Ak chcete prehrávanie obnoviť,
stlačte toto tlačidlo znova.
.
+/ opakovane.
/.
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo / a na
požadovanom mieste ho pustite.
REPEAT/FM MODE opakovane,
kým sa nezobrazí indikátor REP
alebo REP1.
Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE/TUNING MODE. Môžete vybrať režim
normálneho prehrávania ( na prehrávanie všetkých
súborov MP3 uložených v priečinku na disku), režim
náhodného prehrávania (SHUF alebo  SHUF* na
náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo režim
naprogramovaného prehrávania (PGM).
*Pri prehrávaní (zvukového) disku CD-DA plní režim prehrávania
(SHUF) rovnakú funkciu ako klasický režim prehrávania
(SHUF).
Poznámka k opakovanému prehrávaniu
Indikátor REP1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude
opakovať až do zastavenia prehrávania.
Poznámky k režimu náhodného prehrávania
ˎˎKeď je nastavený režim náhodného prehrávania SHUF, systém
Podložky reproduktorov (súčasť dodávky) pripevnite
na spodnú stranu reproduktorov, aby sa reproduktory
nešmýkali.
Používanie zariadenia iPod alebo iPhone
Zariadenie iPod alebo iPhone pripojte k portu
(USB)
pomocou kábla USB dodaného so zariadením iPod alebo
iPhone.
Poznámky k používaniu diaľkového ovládača
ˎˎPri bežnom používaní by batérie mali vydržať približne
šesť mesiacov.
ˎˎNepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie
rôznych typov.
ˎˎAk diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batérie,
aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
ˎˎDiaľkový ovládač s vloženými batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Nastavenie času
1 Stlačením tlačidla  zapnite systém.
2 Stlačením tlačidla TIMER MENU vyberte režim
nastavenia času.
Ak bliká hlásenie PLAY SET?, opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť CLOCK SET? a stlačte
tlačidlo ENTER.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel / nastavte
hodiny a stlačte tlačidlo ENTER.
4 Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.
Poznámka
Po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania sa
nastavenia času vynulujú.
Zobrazenie času pri vypnutom systéme
Stlačte tlačidlo DISPLAY. Čas sa zobrazí približne
na osem sekúnd.
Príjem rozhlasovej stanice DAB alebo DAB+
(iba model CMT‑G1BiP)
Keď prvýkrát po zakúpení systému vyberiete
režim TUNER DAB, automaticky sa spustí funkcia
automatického vyhľadávania staníc DAB a vytvorí
sa zoznam dostupných služieb. Počas automatického
vyhľadávania staníc DAB sa zobrazujú znaky     .
Kým sa stanice DAB automaticky vyhľadávajú,
nestláčajte žiadne tlačidlo na jednotke ani diaľkovom
ovládači. Vyhľadávanie by sa prerušilo a zoznam
služieb by sa nemusel vytvoriť správne. Ak chcete
automatické vyhľadávanie staníc DAB spustiť manuálne,
vykonajte kroky uvedené v odseku Manuálne spustenie
automatického vyhľadávania staníc DAB v časti
Počúvanie rádia. Po presťahovaní do inej oblasti spustite
automatické vyhľadávanie staníc DAB manuálne a znova
zaregistrujte obsah vysielania.
Kým je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo CLEAR.
Počúvanie rádia
Stanice DAB a DAB+ možno ladiť iba na modeli
CMT‑G1BiP.
1 Vyberte režim TUNER DAB, TUNER FM alebo
TUNER AM.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/.
2 Nalaďte stanicu.
Automatické vyhľadávanie
Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE/TUNING
MODE, kým sa nezobrazí indikátor AUTO,
a potom stlačte tlačidlá +/. Po naladení stanice
sa vyhľadávanie automaticky zastaví a na displeji
sa rozsvietia indikátory TUNED a STEREO (iba
pre stereofónne programy).
Ak sa indikátor TUNED nerozsvieti a vyhľadávanie
stanice FM alebo AM nezastaví, stlačením tlačidla 
zastavte vyhľadávanie a nalaďte stanicu manuálne
(postup nájdete nižšie).
Po naladení stanice DAB/DAB+ alebo FM
poskytujúcej služby RDS sa zobrazia informácie
o vysielaní, napríklad názov služby alebo stanice.
Manuálne ladenie (iba v pásme FM
alebo AM)
Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE/TUNING
MODE, kým nezmiznú indikátory AUTO a PRESET,
a potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/ nalaďte
požadovanú stanicu.
bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory na disku.
Keď je nastavený režim náhodného prehrávania
SHUF, systém
bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory uložené
vo vybratom priečinku.
ˎˎPo vypnutí systému sa vybratý režim náhodného prehrávania
(SHUF alebo
 SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim
normálneho prehrávania ( ).
ˎˎPo naladení stanice DAB alebo DAB+ môže niekoľko sekúnd trvať,
Poznámky k prehrávaniu diskov MP3
ˎˎPo ukončení sekundárnej služby sa automaticky začne prijímať
ani nepotrebné priečinky.
ˎˎPriečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3, sa preskočia.
ˎˎSúbory MP3 sa prehrávajú v poradí, v akom sú nahraté na disku.
ˎˎSystém dokáže prehrávať iba súbory MP3 s príponou .mp3.
ˎˎAk má názov súboru príponu .mp3, ale nejde o súbor formátu MP3,
jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť
k poruche systému a poškodeniu systému reproduktorov.
ˎˎMaximálny počet:
ˋˋpriečinkov je 255 (vrátane koreňového priečinka),
ˋˋsúborov MP3 je 511,
ˋˋsúborov MP3 a priečinkov, ktoré sa môžu nachádzať
na jednom disku, je 512,
ˋˋúrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov) je 8.
ˎˎNemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými
programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3, nahrávacími
zariadeniami a záznamovými médiami. Nekompatibilné disky MP3
môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec
nemusia prehrávať.
ˎˎTento ladič rozhlasových staníc nepodporuje údajové služby.
ˎˎNa disk so súbormi MP3 neukladajte iné typy skladieb a súborov
Reproduktorové káble pripojte ku konektorom
SPEAKERS na jednotke.
Opačné konce reproduktorových káblov pripojte ku
konektorom na reproduktoroch podľa obrázka nižšie.
Reproduktorový kábel dôkladne utiahnite pomocou
skrutiek na konektoroch SPEAKERS.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna strana
obsahuje materiál nahratý vo formáte DVD a druhá
strana digitálny zvukový materiál. Keďže však strana so
zvukovým materiálom nespĺňa štandard pre kompaktné
disky (CD), prehrávanie v tomto produkte sa nezaručuje.
Do externej antény DAB (nie je súčasťou dodávky) (iba model CMT‑G1BiP)
Drôtová anténa DAB (Roztiahnite ju do vodorovnej polohy.)
Odstránenie poslednej naprogramovanej
skladby alebo súboru
Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte
tlačidlo DISPLAY.
Ďalšie operácie
(Zadná strana)
Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE/TUNING MODE, kým nezmizne
indikátor PGM.
Zobrazenie informácií o programe
Stlačte tlačidlo .
Čierny
prehráte stlačením tlačidla .
Program ostane dostupný, kým nevyberiete disk
zo zásobníka diskov alebo neodpojíte napájací kábel.
Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam prehrať
znova, stlačte tlačidlo .
Poznámky k prehrávaniu diskov s podporou viacerých
relácií
ˎˎAk je prvá relácia na disku reláciou CD-DA, ostatné relácie na disku
sa bez ohľadu na ich formát nerozpoznajú. Prehrávať možno len
skladby CD-DA v prvej relácii.
ˎˎAk má prvá relácia formát CD-ROM a nasledujúce relácie sú
nahraté v tom istom formáte, systém bude pokračovať v prehrávaní
súborov MP3 vo viacerých reláciách rovnakým spôsobom, kým
nenájde inú reláciu nahratú v odlišnom formáte.
Vytvorenie vlastného programu
(naprogramované prehrávanie)
1 Vyberte funkciu CD.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/.
2 Vyberte režim prehrávania.
Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte
tlačidlo PLAY MODE, kým sa nezobrazí
indikátor PGM.
3 Vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá /, kým sa
nezobrazí číslo požadovanej skladby alebo súboru.
Pri programovaní zvukových súborov opakovaným
 +/ vyberte požadovaný
stláčaním tlačidiel
priečinok a potom vyberte požadovaný súbor.
Poznámky k staniciam DAB a DAB+
kým začujete zvuk.
primárna služba.
Tip
Ak chcete obmedziť statický šum stereofónnej stanice FM
s nekvalitným príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo FM MODE, kým
sa nezobrazí indikátor MONO. Tým vypnete stereofónny príjem.
Manuálne spustenie automatického
vyhľadávania staníc DAB
1 Vyberte režim TUNER DAB.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/.
2 Stlačením tlačidla TOOL MENU spustite automatické
vyhľadávanie staníc DAB.
Zobrazia sa hlásenia Init Scan? a Push ENTER.
3 Stlačením tlačidla ENTER spustite vyhľadávanie.
Spustí sa vyhľadávanie. Priebeh vyhľadávania
signalizujú postupne sa objavujúce štvorčeky
(    ). V závislosti od služieb DAB a DAB+
dostupných vo vašej oblasti môže vyhľadávanie trvať
niekoľko minút.
Celkový čas prehrávania vybratej
skladby alebo súboru
4 Naprogramujte vybratú skladbu alebo súbor.
Stlačením tlačidla ENTER zadajte vybratú skladbu
alebo súbor.
5 Zopakovaním krokov č. 3 až 4 naprogramujte
ďalšie skladby alebo súbory až po maximálny počet
25 skladieb alebo súborov.
1 Vyberte funkciu USB.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/.
2 Zariadenie iPod alebo iPhone pripojte k portu
 (USB) pomocou kábla USB dodaného
so zariadením iPod alebo iPhone.
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo .
Ovládanie zariadenia iPod alebo iPhone
Operácia
Pozastavenie prehrávania
Výber stopy alebo kapitoly
zvukovej knihy alebo
súboru podcast
Stlačte tlačidlo
/.
/. Ak sa chcete
rýchlo posunúť dopredu
alebo dozadu, podržte toto
tlačidlo stlačené.
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo /
a na požadovanom mieste
ho pustite.
ENTER.
/.
Vyhľadanie miesta v stope
alebo kapitole zvukovej
knihy alebo súboru
podcast
Výber zvolenej položky
Posúvanie nahor alebo
nadol v ponukách
zariadenia iPod
Návrat do predchádzajúcej TOOL MENU alebo
ponuky alebo výber
RETURN.
ponuky
Používanie systému ako nabíjačky batérie
Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku
batérie zariadenia iPod alebo iPhone.
Zariadenie iPod alebo iPhone pripojte k portu  (USB)
pomocou kábla USB dodaného so zariadením iPod alebo
iPhone. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia
iPod alebo iPhone. Podrobné informácie nájdete
v používateľskej príručke zariadenia iPod alebo iPhone.
Zastavenie nabíjania zariadenia iPod
alebo iPhone
Vyberte zariadenie iPod alebo iPhone. Nabíjanie
zariadenia iPod alebo iPhone sa zastaví aj po vypnutí
systému.
Poznámky
ˎˎAk je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, systém nemusí
zariadenie rozpoznať. V takom prípade nabite zariadenie napríklad
pomocou počítača a potom ho pripojte k systému.
ˎˎVýkon systému sa môže líšiť v závislosti od technických parametrov
zariadenia iPod alebo iPhone.
ˎˎSystém neprenášajte, kým je k nemu pripojené zariadenie iPod alebo
iPhone. Mohlo by dôjsť k poruche.
ˎˎSkôr než odpojíte zariadenie iPod alebo iPhone, pozastavte
prehrávanie.
ˎˎAk chcete prehrávané video posunúť rýchlo dopredu (alebo dozadu)
a tlačidlo / nereaguje, podržte stlačené tlačidlá /.
ˎˎKeď je zariadenie iPhone pripojené k systému a počas prehrávania
vám niekto zatelefonuje, prehrávanie sa pozastaví a vy môžete
odpovedať na prichádzajúci hovor.
ˎˎAk chcete zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá VOLUME +/. Hlasitosť
sa nezmení, keď ju nastavíte pomocou zariadenia iPod alebo iPhone.
ˎˎInformácie o používaní zariadenia iPod alebo iPhone nájdete
v používateľskej príručke zariadenia iPod alebo iPhone.
ˎˎSpoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov
zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone pri používaní
zariadenia iPod alebo iPhone s týmto systémom.
Prehrávanie súboru
zo zariadenia USB
Systém dokáže prehrávať zvukový formát MP3, WMA*
alebo AAC*.
*Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych
práv) alebo súbory prevzaté z obchodov s hudbou online nemožno
v systéme prehrávať. Ak sa pokúsite prehrať niektorý z týchto
súborov, systém prehrá nasledujúci nechránený zvukový súbor.
Na webových lokalitách uvedených nižšie vyhľadajte
informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
Pre zákazníkov v Európe:
<http://support.sony-europe.com/>
1 Vyberte funkciu USB.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/.
Po dokončení vyhľadávania sa vytvorí zoznam
dostupných služieb.
Poznámky
ˎˎAk príslušná krajina alebo oblasť nepodporuje vysielanie služieb
DAB a DAB+, zobrazí sa hlásenie No Service.
ˎˎPri tomto postupe sa vymažú všetky predtým uložené predvoľby.
ˎˎSkôr než odpojíte drôtovú anténu DAB alebo drôtovú anténu
FM, skontrolujte, či je systém vypnutý, aby sa uložili vaše vlastné
nastavenia staníc DAB a DAB+.
Predvolenie rozhlasových staníc
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačením tlačidla TUNER MEMORY vyberte režim
pamäte ladenia.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel +/ vyberte číslo
Vybraté číslo skladby
alebo súboru
Prehrávanie obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone
požadovanej predvoľby.
Ak je už vybratému číslu predvoľby priradená iná
stanica, nahradí sa novou stanicou.
4 Stlačením tlačidla ENTER uložte stanicu.
5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4 uložte ďalšie stanice.
Môžete predvoliť až 20 staníc DAB, 20 staníc v pásme
FM a 10 staníc v pásme AM.
6 Ak chcete vyvolať predvolenú rozhlasovú stanicu,
opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE/TUNING
MODE, kým sa nezobrazí hlásenie PRESET, a potom
opakovaným stláčaním tlačidiel +/ vyberte číslo
požadovanej predvoľby.
2 Pripojte zariadenie USB k portu
3 Spustite prehrávanie.
(USB).
Stlačte tlačidlo .
Ďalšie operácie
Operácia
Pozastavenie
prehrávania
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo
. Ak chcete prehrávanie obnoviť,
stlačte toto tlačidlo znova.
. Ak chcete prehrávanie obnoviť,
stlačte tlačidlo *1. Ak chcete
obnovené prehrávanie zrušiť, stlačte
tlačidlo  znova*2.
Výber priečinka
+/ opakovane.
Výber súboru
/.
Vyhľadanie miesta Počas prehrávania podržte
v súbore
stlačené tlačidlo / a na
požadovanom mieste ho pustite.
Výber
REPEAT/FM MODE opakovane,
opakovaného
kým sa nezobrazí indikátor REP
prehrávania
alebo REP1.
*1 Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA s premenlivou
bitovou rýchlosťou (VBR) môže systém prehrávanie obnoviť
z iného miesta.
2
* Po obnovení prehrávania sa vrátite do najvyššieho priečinka.
Zmena režimu prehrávania
Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE/TUNING
MODE. Môžete vybrať režim normálneho prehrávania
(postupne sa prehrajú všetky súbory uložené v zariadení
– prehrajú sa
USB), režim prehrávania priečinka (
všetky súbory uložené v zadanom priečinku v zariadení
USB) alebo režim náhodného prehrávania (SHUF).
Poznámky k režimu prehrávania
ˎˎKeď vyberiete režim náhodného prehrávania SHUF, systém bude
v náhodnom poradí prehrávať všetky zvukové súbory uložené
v pripojenom zariadení USB. V režime náhodného prehrávania sa
môže ten istý súbor prehrať opakovane.
ˎˎKeď nastavíte režim prehrávania priečinka, nebude k dispozícii
funkcia REP1.
ˎˎKeď nastavíte režim náhodného prehrávania, nebude k dispozícii
funkcia opakovania.
ˎˎPo nastavení opakovaného prehrávania nebude k dispozícii režim
náhodného prehrávania. Ak je nastavený režim opakovaného
prehrávania REP1, nebude k dispozícii režim prehrávania priečinka.
ˎˎPo vypnutí systému sa vybratý režim náhodného prehrávania
(SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho
prehrávania.
Poznámka k opakovanému prehrávaniu
Ak režim REP vyberiete v režime normálneho prehrávania, systém
zopakuje prehrávanie všetkých zvukových súborov uložených
v zariadení USB.
Ak režim REP vyberiete v režime prehrávania priečinka, systém
zopakuje prehrávanie všetkých zvukových súborov uložených
vo vybratom priečinku.
Poznámky
ˎˎAk sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, pripojte kábel
USB dodaný so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť. Podrobné
informácie o spôsobe ovládania nájdete v návode na použitie
dodanom so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
ˎˎV závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže trvať
približne 10 sekúnd, kým sa zobrazí hlásenie Reading.
ˎˎSystém a zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom
rozbočovača USB.
ˎˎPo pripojení zariadenia USB systém načíta všetky súbory uložené
v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov
alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
ˎˎPri niektorých pripojených zariadeniach USB sa po vykonaní
operácie môže vyskytnúť oneskorenie, kým danú operáciu
vykoná systém.
ˎˎNemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými
programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory
uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou
nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk, spôsobovať
prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
ˎˎSystém nedokáže prehrávať zvukové súbory uložené v zariadení
USB v nasledujúcich prípadoch:
ˋˋkeď je v priečinku uložených celkovo viac než 100 zvukových
súborov,
ˋˋkeď je v zariadení USB uložených celkovo viac než
10 000 zvukových súborov,
ˋˋkeď je v zariadení USB uložených celkovo viac než 100 priečinkov
(vrátane priečinka ROOT a prázdnych priečinkov).
Tento počet sa môže líšiť v závislosti od štruktúry súborov
a priečinkov. V zariadení USB so zvukovými súbormi neukladajte
iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.
ˎˎKeď je v zariadení USB uložených viac ako 1000 zvukových súborov,
systém zobrazí číslo skladby v podobe znakov ---.
ˎˎSystém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
ˎˎSystém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným
zariadením USB.
ˎˎPriečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
ˎˎPomocou systému môžete počúvať nasledujúce zvukové formáty:
ˋˋMP3: prípona súboru .mp3,
ˋˋWMA: prípona súboru .wma,
ˋˋAAC: prípona súboru .m4a.
Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde o súbor príslušného
formátu, systém môže vytvárať hluk alebo sa môže poškodiť.
Používanie systému ako nabíjačky batérie
Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku
batérie zariadení USB s funkciou opätovného nabíjania.
Zariadenie USB sa začne nabíjať po pripojení k portu
(USB). Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia
USB. Podrobné informácie nájdete v používateľskej
príručke zariadenia USB.
Používanie voliteľných zvukových
zariadení
1 Pripravte zdroj zvuku.
Ku konektoru AUDIO IN 1 alebo AUDIO IN 2
na jednotke pripojte prídavné zvukové zariadenie
pomocou kábla na prenos analógového zvuku
(nie je súčasťou dodávky).
2 Znížte hlasitosť.
Stlačte tlačidlo VOLUME .
3 Vyberte funkciu AUDIO IN 1 alebo AUDIO IN 2.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/.
4 Spustite prehrávanie.
Spustite prehrávanie z pripojeného zariadenia
a nastavte hlasitosť.
Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš nízka, systém sa môže
automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Adekvátne nastavte
hlasitosť zariadenia. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického
prepnutia do pohotovostného režimu.
Systém ponúka nasledujúce režimy zobrazenia.
Režim zobrazenia Pri vypnutom systéme *
Režim úspory
Displej sa vypne, aby sa šetrila
energie*2
energia. Nastavenia časovača a času
budú naďalej aktívne.
Zobrazí sa čas.
Čas*3
1
* Keď je systém vypnutý, na jednotke svieti indikátor STANDBY.
*2 V režime úspory energie nemožno nastaviť hodiny.
*3 Po ôsmich sekundách sa režim zobrazenia času automaticky
prepne na režim úspory energie.
1
Poznámky k informáciám na displeji
ˎˎZnaky, ktoré nemožno zobraziť, sú nahradené znakom _.
ˎˎNezobrazujú sa nasledujúce informácie:
ˋˋcelkový čas prehrávania disku MP3 a zariadenia USB,
ˋˋzostávajúci čas prehrávania okrem diskov CD‑DA.
ˎˎNasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
ˋˋuplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného pomocou
formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
ˋˋnázvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normami
ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
ˎˎZobrazujú sa nasledujúce informácie:
ˋˋzostávajúci čas prehrávania skladby na disku CD‑DA,
ˋˋznačky ID3 v prípade súborov MP3 používajúcich značky ID3
verzie 1 a 2 (ak sa v jednom súbore MP3 používajú značky ID3
verzie 1 aj 2, prednosť má zobrazenie značiek ID3 verzie 2).
Poznámky k zobrazovaným informáciám
o staniciach DAB a DAB+ (iba model
CMT‑G1BiP)
Zobrazujú sa aj nasledujúce informácie:
maximálne 8 znakov názvu služby, maximálne
128 znakov služby DLS (Dynamic Label Segment)
a maximálne 16 znakov označenia skupiny,
hodnota 0 až 100 označujúca kvalitu signálu.
Používanie časovačov
Systém ponúka dve funkcie časovačov. Ak používate
obidva časovače, prednosť má časovač spánku.
Časovač spánku:
Môžete zaspávať pri hudbe. Táto funkcia je k dispozícii
aj v prípade, že nie je nastavený čas.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP.
Časovač prehrávania:
V predvolenom čase sa môžete zobúdzať na hudbu
z disku CD alebo zariadenia USB, prípadne na vysielanie
stanice v pásme FM, AM alebo DAB/DAB+ (iba model
CMT‑G1BiP). Skontrolujte, či ste nastavili čas.
1 Pripravte zdroj zvuku.
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním tlačidiel
VOLUME +/ nastavte hlasitosť.
Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku CD
alebo zvukovým súborom, vytvorte vlastný program.
2 Vyberte režim nastavenia časovača.
Stlačte tlačidlo TIMER MENU.
3 Nastavte časovač prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte
možnosť PLAY SET? a stlačte tlačidlo ENTER.
4 Nastavte čas spustenia prehrávania.
Operácia
Nastavenie
hlasitosti
Nastavenie
zvukového efektu
Stlačte tlačidlo
VOLUME +/.
EQ opakovane na výber položky
BASS alebo TREBLE. Stláčaním
tlačidiel / nastavte úroveň.
Operácia
Zmena informácií
na displeji*1
Zmena režimu
zobrazenia
(pozrite nižšie)
Stlačte tlačidlo
DISPLAY opakovane pri zapnutom
systéme.
DISPLAY opakovane pri vypnutom
systéme.*2
*1 Môžete napríklad zobraziť nasledujúce informácie o disku CD,
MP3 alebo zariadení USB:
ˋˋčíslo skladby alebo súboru,
ˋˋnázov skladby alebo súboru ( ),
ˋˋmeno interpreta ( ),
ˋˋnázov albumu alebo priečinka (
),
ˋˋcelkový čas prehrávania a celkový počet skladieb na disku
CD‑DA (iba po výbere režimu normálneho prehrávania
a zastavení prehrávača),
ˋˋcelkový počet priečinkov (albumov) na disku MP3 (iba po
výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača),
ˋˋoznačenie zväzku, ak sa nachádza na disku MP3 (iba po výbere
režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača).
*2 Keď je systém vypnutý, na jednotke svieti indikátor STANDBY.
káble správne a bezpečne zapojené.
2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte svoj
problém a vyriešte ho podľa uvedených pokynov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Ak bliká indikátor STANDBY
Okamžite odpojte napájací kábel a skontrolujte
nasledujúce skutočnosti.
ˎˎNastal medzi pólmi + a  reproduktorových
káblov skrat?
ˎˎSú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
Keď indikátor STANDBY prestane blikať, znova
pripojte napájací kábel a zapnite systém. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Všeobecné
Systém sa nezapne.
ˎˎJe zapojený napájací kábel?
Systém sa neočakávane prepol
do pohotovostného režimu.
ˎˎNie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva alebo
keď nereprodukuje zvukový signál, približne po
30 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného
režimu. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického
prepnutia do pohotovostného režimu.
Nastavenie času alebo časovača prehrávania
sa neočakávane zrušilo.
ˎˎAk približne minútu nevykonáte žiaden úkon,
nastavenie času alebo časovača prehrávania sa
automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova
od začiatku.
Neprehráva sa zvuk.
ˎˎNastal medzi pólmi + a  reproduktorových
káblov skrat?
ˎˎPoužívate iba dodané reproduktory?
ˎˎSú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
ˎˎNaladená stanica mohla dočasne prestať vysielať.
Zvuk sa reprodukuje len z jedného kanálu
alebo je hlasitosť ľavého a pravého kanálu
nevyvážená.
ˎˎUmiestnite reproduktory čo najsymetrickejšie.
ˎˎPripojte iba dodané reproduktory.
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
ˎˎPremiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
ˎˎZapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
ˎˎK napájaciemu káblu pripojte filter šumu (nie je
súčasťou dodávky).
Nefunguje diaľkový ovládač.
ˎˎOdstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým
5 Podľa rovnakého postupu ako v kroku č. 4 nastavte
6 Vyberte zdroj zvuku.
Po odpojení napájacieho kábla ostane
indikátor STANDBY svietiť.
Opakovaným stláčaním tlačidiel / nastavte hodiny
a stlačte tlačidlo ENTER. Podľa postupu uvedeného
vyššie nastavte minúty.
čas zastavenia prehrávania.
Opakovane stláčajte tlačidlá /, kým sa nezobrazí
požadovaný zdroj zvuku, a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
7 Vypnite systém.
Stlačte tlačidlo . Systém sa automaticky zapne
pred predvoleným časom.
Ak je v predvolenom čase systém zapnutý,
časovač prehrávania nespustí prehrávanie. Systém
nepoužívajte v čase od jeho zapnutia po spustenie
prehrávania.
Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte
možnosť PLAY SEL? a stlačte tlačidlo ENTER.
Zrušenie časovača
Opakujte postup uvedený vyššie, kým sa v kroku č. 3
nezobrazí hlásenie TIMER OFF? Potom stlačte
tlačidlo ENTER.
Zmena nastavenia
Začnite znova od kroku č. 1.
Poznámka
Zmena zobrazenia
1 Skontrolujte, či sú napájací kábel a reproduktorové
ovládačom a snímačom diaľkového ovládača na
jednotke a premiestnite jednotku ďalej od žiariviek.
ˎˎNamierte diaľkový ovládač na snímač diaľkového
ovládača na jednotke.
ˎˎPresuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.
možnosť TIMER SEL? a stlačte tlačidlo ENTER.
Nastavenie zvuku
Riešenie problémov
Ak ako časovač vyberiete zariadenie USB, v ktorom je uložených
veľa súborov alebo priečinkov, čítanie bude určitý čas trvať, takže
prehrávanie reagujúce na časovač sa spustí s miernym oneskorením.
Poznámky pre používateľov zariadenia iPod alebo iPhone
ˎˎIndikátor STANDBY nemusí zhasnúť ihneď
po odpojení napájacieho kábla. Indikátor zhasne
približne po 40 sekundách. Nie je to porucha.
ˎˎAk je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá,
systém ju pravdepodobne nebude môcť nabiť, ani keď
zariadenie pripojíte k systému. V takom prípade nabite
zariadenie napríklad pomocou počítača a potom ho
pripojte k systému.
ˎˎSkontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
pripojené na doraz.
ˎˎSystém môžete používať ako nabíjačku batérie
zariadenia iPod alebo iPhone, iba keď je zapnutý.
Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia
iPhone.
ˎˎHlasitosť zvonenia nastavte na zariadení iPhone.
Zariadenie USB
Používate podporované zariadenie USB?
ˎˎPo pripojení nepodporovaného zariadenia
USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy.
Na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie
súboru zo zariadenia USB si prečítajte informácie
o kompatibilných zariadeniach USB.
ˋˋZariadenie USB sa nerozpoznalo.
ˋˋV systéme sa nezobrazujú názvy súborov ani
priečinkov.
ˋˋNemožno prehrávať.
ˋˋZvuk je trhaný.
ˋˋPočuť šum.
ˋˋPočuť skreslený zvuk.
Neprehráva sa zvuk.
ˎˎZariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite
systém a znova pripojte zariadenie USB.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
ˎˎVypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.
ˎˎŠum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už samotné
hudobné údaje. Šum sa mohol pridať pri vytváraní
hudobných údajov v dôsledku stavu počítača. Vytvorte
hudobné údaje znova.
ˎˎPri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová
rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite súbory kódované
s vyššou bitovou rýchlosťou.
Zobrazenie hlásenia Reading alebo spustenie
prehrávania trvá dlho.
ˎˎČítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch.
ˋˋV zariadení USB je uložených veľa priečinkov
alebo súborov.
ˋˋŠtruktúra súborov je veľmi zložitá.
ˋˋPamäťová kapacita je nadmerne veľká.
ˋˋInterná pamäť je fragmentovaná.
ˎˎHudobné údaje odošlite do zariadenia USB znova,
ˎˎUtrite disk dočista a vložte ho naspäť.
ˎˎPresuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené
vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).
ˎˎPremiestnite reproduktory ďalej od systému alebo ich
položte na samostatné podstavce. Pri vysokej hlasitosti
môžu vibrácie reproduktora spôsobovať trhané
prehrávanie zvuku.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
ˎˎOpakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE/TUNING
MODE, kým nezmiznú indikátory PGM a SHUF,
čím sa vrátite do režimu normálneho prehrávania.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie než
zvyčajne.
ˎˎNasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný na
spustenie prehrávania:
ˋˋdisk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
ˋˋdisk nahratý v režime viacerých relácií,
ˋˋnefinalizovaný disk (disk, na ktorý možno
pridávať údaje),
ˋˋdisk s veľkým počtom priečinkov.
Zariadenie iPod alebo iPhone
Neprehráva sa zvuk.
Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, až kým ho manuálne
nezrušíte.
Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno nabiť.
Chybné zobrazenie.
ˎˎSkontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
Tip
zariadenie nemusí fungovať so systémom. V takom
prípade nabite zariadenie napríklad pomocou počítača
a potom ho pripojte k systému.
ˎˎUkončite všetky ostatné aplikácie systému iOS, ktoré
sú spustené v zariadení iPod alebo iPhone. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie dodanom
so zariadením iPod alebo iPhone.
ˎˎSkontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
pripojené na doraz.
ˎˎSkontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone používa
najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade
aktualizujte zariadenie iPod alebo iPhone, skôr než ho
začnete používať so systémom.
ˎˎKeďže sa ovládanie systému odlišuje od ovládania
zariadenia iPod alebo iPhone, pravdepodobne
nebudete môcť zariadenie iPod alebo iPhone ovládať
pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo
jednotke. V takom prípade používajte ovládacie tlačidlá
na zariadení iPod alebo iPhone.
Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
ˎˎV závislosti od stavu pripojeného zariadenia iPod alebo iPhone
sa časovač prehrávania nemusí aktivovať.
ˎˎAk je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá,
Prehrávač diskov CD alebo MP3
ˎˎPri používaní časovača prehrávania sa uistite, že sa neprehráva
obsah zariadenia iPod alebo iPhone.
Zariadenie iPod alebo iPhone nefunguje.
pripojené na doraz.
ˎˎSkontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone
prehráva hudbu.
ˎˎSkontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone používa
najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade
aktualizujte zariadenie iPod alebo iPhone, skôr než ho
začnete používať so systémom.
ˎˎNastavte hlasitosť.
Zvuk je skreslený.
ˎˎSkontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
pripojené na doraz.
ˎˎZnížte hlasitosť.
ˎˎPoložku EQ zariadenia iPod alebo iPhone nastavte
na hodnotu Off alebo Flat.
pretože údaje uložené v zariadení USB sa mohli
poškodiť.
ˎˎSystém dokáže zobraziť iba alfanumerické znakové
kódy. Iné znaky sa nezobrazujú správne.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
ˎˎVypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
ˎˎNa webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie
súboru zo zariadenia USB si prečítajte informácie
o kompatibilných zariadeniach USB.
ˎˎZariadenie USB nefunguje správne. Informácie
o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Ladič rozhlasových staníc
Je počuť silné bzučanie alebo šum, prípadne
nemožno prijímať stanice. (Na displeji bliká
indikátor TUNED alebo STEREO.)
ˎˎSprávne zapojte anténu.
ˎˎUmiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý
príjem, a potom ju nastavte znova.
ˎˎAntény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov
a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.
ˎˎVypnite elektrické zariadenia v blízkosti.
Rozhlasová stanica DAB alebo DAB+ sa
neprijíma správne (iba model CMT‑G1BiP).
ˎˎSkontrolujte všetky zapojenia antény a spustite
automatické vyhľadávanie staníc DAB (pozrite si časť
Príjem rozhlasovej stanice DAB alebo DAB+).
ˎˎAktuálna služba DAB alebo DAB+ nemusí byť
k dispozícii. Stláčaním tlačidiel +/ vyberte inú službu.
ˎˎAk ste sa presťahovali do inej oblasti, niektoré služby
alebo frekvencie sa mohli zmeniť a pravdepodobne
nebudete môcť naladiť zvyčajné vysielanie. Spustite
automatické vyhľadávanie staníc DAB a znova
zaregistrujte obsah vysielania. (Vykonaním tohto
postupu vymažete všetky predtým uložené predvoľby.)
Vysielanie služieb DAB alebo DAB+ bolo
prerušené (iba model CMT-G1BiP)
ˎˎZmeňte umiestnenie systému alebo otočením antény
zvýšte signalizovanú hodnotu kvality signálu. Ďalšie
informácie o kvalite signálu nájdete v časti Zmena
zobrazenia.
Zmena intervalu ladenia v pásme AM
Interval ladenia v pásme AM je z výroby predvolene
nastavený na hodnotu 9 kHz (alebo 10 kHz pre niektoré
oblasti; táto funkcia nie je k dispozícii pre európsky
model).
Pomocou tlačidiel na jednotke môžete interval ladenia
v pásme AM zmeniť.
1 Nalaďte ľubovoľnú stanicu v pásme AM a vypnite
systém.
2 Podržte stlačené tlačidlo TUNING + a stlačte
tlačidlo .
Všetky predvolené stanice v pásme AM sa vymažú.
Ak chcete obnoviť predvolený výrobný interval,
zopakujte uvedený postup.
Obnovenie výrobných nastavení systému
Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho
výrobné nastavenia.
Predvolené výrobné nastavenia jednotky obnovte
pomocou tlačidiel na jednotke.
1 Odpojte a znova zapojte napájací kábel a potom
zapnite systém.
2 Stlačte a podržte tlačidlá  a  na jednotke
aspoň na dve sekundy, kým sa nezobrazí hlásenie
RESET.
Odstránia sa všetky nastavenia nakonfigurované
používateľom, napríklad nastavenia predvolených
rozhlasových staníc, časovača alebo času.
Vypnutie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu
Systém je vybavený funkciou automatického prepnutia
do pohotovostného režimu. Vďaka tejto funkcii sa
systém približne po 30 minútach automaticky prepne
do pohotovostného režimu v prípade, že sa nepoužíva
alebo sa nereprodukuje zvukový signál.
Pri predvolenom nastavení je funkcia automatického
prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá.
Funkciu automatického prepnutia do pohotovostného
režimu vypnite pomocou tlačidiel na jednotke.
Aspoň dve sekundy po zapnutí systému stlačte
a podržte tlačidlo , kým sa nezobrazí hlásenie
AUTO STBY OFF.
Ak chcete túto funkciu zapnúť, zopakujte tento
postup, kým sa nezobrazí hlásenie AUTO STBY ON.
Poznámky
ˎˎHlásenie AUTO STBY sa zobrazí na displeji dve minúty pred
prepnutím systému do pohotovostného režimu.
ˎˎFunkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu
neplatí pre funkciu ladiča rozhlasových staníc (FM/AM/DAB),
aj keď ste ju aktivovali.
ˎˎSystém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu
v nasledujúcich prípadoch:
ˋˋpri zisťovaní zvukového signálu,
ˋˋpočas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov,
ˋˋkým je aktívny časovač prehrávania alebo spánku.
Nespustí sa prehrávanie.
ˎˎVypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
ˎˎNa webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie
súboru zo zariadenia USB si prečítajte informácie
o kompatibilných zariadeniach USB.
ˎˎStlačením tlačidla  spustite prehrávanie.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
ˎˎNastavte režim normálneho prehrávania.
Nemožno prehrávať súbory.
ˎˎZvukový súbor nemá príponu .mp3, .wma ani .m4a.
ˎˎÚdaje nie sú uložené vo formáte MP3, WMA ani AAC.
ˎˎUkladacie zariadenia USB naformátované pomocou
iných systémov súborov než FAT16 alebo FAT32 sa
nepodporujú.*
ˎˎAk používate ukladacie zariadenie USB rozdelené
na oblasti, prehrávať možno len súbory uložené
v prvej oblasti.
ˎˎNemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované,
chránené heslom atď.
*Tento systém podporuje systémy súborov FAT16 a FAT32, ale
niektoré ukladacie zariadenia USB nemusia podporovať obidva
tieto systémy FAT. Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie jednotlivých ukladacích zariadení USB alebo sa obráťte
na ich výrobcu.
Hlásenia
CD Over: Pri stláčaní tlačidla  počas prehrávania
alebo pozastavenia ste dosiahli koniec disku.
Error: Zariadenie USB sa nerozpoznalo alebo ste
pripojili neznáme zariadenie.
LOCKED: Zásobník diskov sa neotvára. Obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
No Device: Nepripojili ste žiadne zariadenie USB alebo
sa pripojené zariadenie USB zastavilo.
No Disc: V prehrávači sa nenachádza disk alebo ste
vložili disk, ktorý nemožno prehrať.
No Memory: V zariadení USB nie je vložené pamäťové
médium. Prípadne je v zariadení USB vložené
nenaformátované médium (exFAT a pod.).
No Preset (iba pre stanice DAB a DAB+): Nie je
uložená žiadna predvolená stanica.
No Service (iba pre stanice DAB a DAB+):
V príslušnej krajine alebo oblasti nevysiela žiadna
podporovaná stanica DAB alebo DAB+.
No Step: Všetky naprogramované skladby sa vymazali.
No Text (iba pre stanice DAB a DAB+): Prijímaná
služba neobsahuje textové informácie.
No Track: Zo zariadenia USB sa v systéme nenačítal
prehrateľný súbor.
Not in Use: Pokúsili ste sa vykonať špecifickú operáciu
v situácii, v ktorej je táto operácia zakázaná.
Not Supported: Pripojili ste nepodporované zariadenie
USB alebo iPod, prípadne zariadenie iPod alebo iPhone
s vybitou batériou.
Protect: Pokúsili ste sa prekročiť maximálnu povolenú
hlasitosť vstupu prenášaného do zosilňovača.
Keď zvýšite hlasitosť počas prehrávania disku CD
s príliš vysokou nahranou hlasitosťou alebo disku CD,
ktorý obsahuje príliš vysoké vstupné signály, zobrazí sa
toto hlásenie a preruší sa zvuk.
Ak chcete hlásenie odstrániť, upravte hlasitosť
pomocou gombíka VOLUME alebo BASS/TREBLE.
Odporúčame hlasitosť, pri ktorej zvuk nevyráža
z reproduktorov.
Ak hlásenie PROTECT nezmizne, skontrolujte,
či je bezpečne zapojený reproduktorový kábel.
Push STOP!: Počas prehrávania pomocou funkcie CD
ste stlačili tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE.
Step Full!: Pokúsili ste sa naprogramovať viac než
25 skladieb alebo súborov (krokov).
TIME NG!: Čas začatia a ukončenia časovača prehrávania
je rovnaký.
Všeobecné
Technické parametre
Hlavná jednotka
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ HARMONICKÉ SKRESLENIE:
(Iba model pre Spojené štáty)
V rozsahu výkonov od 250 mW po menovitý výkon vo frekvenčnom rozsahu
120 až 10 000 Hz so zaťažením obidvoch kanálov 6 ohmov pri minimálnom
výkone 50 W RMS (efektívnom) na kanál je celkové harmonické skreslenie
(THD) menšie než 10 %.
Zosilňovač
Európsky model:
Výstupný výkon DIN (nominálny): 40 W + 40 W (6 ohmov pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný): 50 W + 50 W (6 ohmov
pri 1 kHz, 10 % celkového harmonického skreslenia)
Hudobný výstupný výkon (referenčný): 60 W + 60 W (6 ohmov pri 1 kHz,
10 % celkového harmonického skreslenia)
Ostatné modely:
Výstupný výkon DIN (nominálny): 40 W + 40 W (6 ohmov pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný): 50 W + 50 W (6 ohmov
pri 1 kHz, 10 % celkového harmonického skreslenia)
Vstup
AUDIO IN (stereofónny minikonektor): citlivosť 700 mV, impedancia
47 kiloohmov
Výstupy
SPEAKERS: podporuje impedanciu 6 až 16 ohmov
Prehrávač diskov CD
Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
Systém: systém na prehrávanie kompaktných diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 µW
*Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu
objektívu na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Pomer signálu a šumu: viac ako 90 dB
Dynamický rozsah: viac ako 90 dB
ˎˎdisky Audio CD,
Ladič rozhlasových staníc
Upozornenia
ˎˎdisky CD-R/CD-RW (zvukové údaje alebo
súbory MP3).
Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
ˎˎdisky CD-ROM,
ˎˎdisky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo formáte
hudobných diskov CD alebo formáte MP3 v súlade
s normou ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet,
ˎˎdisky CD-R/CD-RW nahraté v režime viacerých relácií,
ktoré neboli finalizované pomocou funkcie ukončenia
relácie,
ˎˎnekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW, poškriabané
alebo znečistené disky CD-R/CD‑RW alebo disky
CD‑R/CD-RW nahraté pomocou nekompatibilného
nahrávacieho zariadenia,
ˎˎnesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
ˎˎdisky obsahujúce iné súbory než súbory vo formáte
MPEG 1 Audio Layer‑3 (MP3),
ˎˎdisky neštandardného tvaru (napríklad srdce, štvorec,
hviezda),
ˎˎdisky, na ktorých je prilepená lepiaca páska, papier
alebo nálepka,
ˎˎdisky z požičovne alebo používané disky s nalepenými
štítkami, pri ktorých lepidlo presahuje štítok,
ˎˎdisky s etiketami vytlačenými pomocou atramentu,
ktorý je na dotyk lepkavý.
Poznámky k diskom
ˎˎPred prehrávaním utrite disk pomocou čistiacej
tkaniny, pričom postupujte od stredu k okrajom.
ˎˎDisky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako sú
benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky alebo
antistatické spreje určené pre vinylové LP platne.
ˎˎDisky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani
zdrojom tepla, napríklad prieduchom horúceho
vzduchu, ani ich nenechávajte v aute zaparkovanom
na priamom slnečnom svetle.
Bezpečnosť
ˎˎAk jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte
napájací kábel (sieťovú šnúru) od nástennej zásuvky
(elektrickej siete). Pri odpájaní jednotky vždy ťahajte
za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
ˎˎV prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo
kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej
siete a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
ˎˎVýmenu napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Umiestnenie
ˎˎSystém neumiestňujte na šikmú plochu ani na
miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené, prašné,
znečistené, vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu
alebo ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu
slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
ˎˎPri umiestňovaní jednotky alebo reproduktorov na
špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované,
olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu týchto povrchov.
ˎˎAk systém prinesiete priamo z chladného na teplé
miesto alebo umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti,
na šošovke vo vnútri prehrávača diskov CD sa môže
skondenzovať vlhkosť a spôsobiť poruchu systému.
V takej situácii vyberte disk a nechajte systém zapnutý
približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Nárast teploty vnútri zariadenia
ˎˎNárast teploty v jednotke počas jej používania je
normálny jav, pre ktorý sa nemusíte znepokojovať.
ˎˎAk sa zariadenie používalo nepretržite pri vysokej
hlasitosti, nedotýkajte sa jeho povrchu, pretože môže
byť horúci.
ˎˎNeblokujte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je magneticky tienený,
a preto sa obraz na blízkych televíznych prijímačoch
môže magneticky zdeformovať. V takej situácii vypnite
televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite.
Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite reproduktory ďalej
od televízora.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
žiaden typ drsných podušiek, čistiaci prášok ani
rozpúšťadlá ako napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.
Ladenie v pásme AM:
Ladiaci rozsah:
Európsky model:
531 – 1602 kHz (s intervalom ladenia 9 kHz)
Ostatné modely:
530 – 1710 kHz (s intervalom ladenia 10 kHz)
531 – 1710 kHz (s intervalom ladenia 9 kHz)
Anténa: rámová anténa AM
Medzifrekvencia: 400 kHz
Ladenie v pásme FM:
Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový ladič staníc FM
Ladiaci rozsah:
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom 50 kHz)
Anténa: drôtová anténa FM
Konektory antény: 75 ohmov, nevyvážené
Medzifrekvencia: 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
Ladenie staníc DAB a DAB+ (iba model CMT‑G1BiP)
Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový ladič staníc DAB/FM
Frekvenčný rozsah*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
*Podrobné informácie nájdete v tabuľke frekvencií staníc DAB a DAB+
nižšie.
Anténa: drôtová anténa DAB
Konektor antény: 75 ohmov, vstupný typu F
Tabuľka frekvencií staníc DAB a DAB+ (Band-III)
Frekvencia
Označenie
Frekvencia
Označenie
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
* V systéme sa frekvencie zobrazujú s dvoma desatinnými miestami.
Zariadenia iPod a iPhone
Kompatibilné modely zariadení iPod a iPhone:
ˋˋiPod touch 4. generácie
ˋˋiPod touch 3. generácie
ˋˋiPod touch 2. generácie
ˋˋiPod touch 1. generácie
ˋˋiPod nano 6. generácie
ˋˋiPod nano 5. generácie (videokamera)
ˋˋiPod nano 4. generácie (video)
ˋˋiPod nano 3. generácie (video)
ˋˋiPod nano 2. generácie (hliník)
ˋˋiPod classic
ˋˋiPhone 4
ˋˋiPhone 3G
ˋˋiPhone 3GS
ˋˋiPhone
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod
alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku zariadenia
ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú
prevádzku.
USB
Podporovaná bitová rýchlosť:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s – 320 kb/s, premenlivá bitová
rýchlosť
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, premenlivá bitová rýchlosť
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB): Typ A, maximálny prúd 1 A
Port
Reproduktor
Systém reproduktorov: dvojsmerný systém reproduktorov, odraz
nízkych tónov
Jednotky reproduktorov:
Reproduktor na prenos nízkych tónov: 130 mm, kužeľovitý typ
Reproduktor na prenos vysokých tónov: 25 mm, mierne kupolovitý typ
Menovitá impedancia: 6 ohmov
Rozmery (Š x V x H):
približne 160 mm × 270 mm × 252 mm
Hmotnosť: čistá hmotnosť každého reproduktora približne 3,8 kg
Požiadavky na napájanie:
striedavý prúd, 230 V, 50/60 Hz
Spotreba energie: 50 W
Rozmery (Š x V x H) (bez reproduktorov):
približne 220 mm × 133 mm × 335 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov): približne 5,3 kg
Dodané príslušenstvo: diaľkový ovládač (1), batérie R03 (veľkosti AAA) (2),
napájací kábel (1), drôtová anténa FM (1), rámová anténa AM (1), drôtová
anténa DAB (1) (iba model CMT‑G1BiP), reproduktorové káble (2), podložky
reproduktorov (8)
Návrh a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
ˎˎPríkon v pohotovostnom režime: 0,5 W
Download PDF

advertising