Sony | CMT-DH3 | Sony CMT-DH3 Návod na použitie

3-097-194-15(1)
Mikro Hi-Fi
komponentový
systém
Návod na použitie
CMT-DH3
© 2007 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru,
nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia
novinami, obrusmi, záclonami atď.
Na zariadenie neklaďte objekty s otvoreným
ohňom ako napríklad horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
zariadenie nevystavujte nárazom
a pádom a neklaďte naň nádoby naplnené
kvapalinou (napr. vázy).
Pretože sa sieťová šnúra používa
na odpájanie zariadenia od elektrickej siete,
pripojte zariadenie do ľahko prístupnej
elektrickej zásuvky. V prípade spozorovania
problémov so zariadením ihneď odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo
knižnica.
Batérie a zariadenie so zabudovanou
batériou nevystavujte príliš vysokým
teplotám ako napríklad slnečnému
žiareniu alebo ohňu.
UPOZORNENIE
Používanie optických pomôcok spolu
s týmto zariadením zvyšuje riziko
poškodenia zraku.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER
(LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY).
Štítok o klasifikácii je umiestnený
na zadnej strane zariadenia.
Len modely pre Európu
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a slúchadlách do uší pri vysokej úrovni
hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie
alebo stratu sluchu.
2SK
Poznámka pre užívateľov z krajín,
ktoré sa riadia smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí
týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb
alebo záručných záležitostí použite adresy
uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii
alebo na jeho obale upozorňuje,
že akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom komunálnom
odpade. Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s akumulátormi/
batériami. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných a prevádzkových
dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento
akumulátor/batériu smie vymieňať len
kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba
životnosti do zberného strediska
prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu
odpadu z elektrických a elektronických
zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami
nakladajte v zmysle platných miestnych
predpisov a noriem. Akumulátory
a batérie odovzdajte na vyhradené
zberné miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
alebo akumulátorov/batérií kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
O tomto návode
 Ikony ako napr.
uvedené
vo vrchnej časti jednotlivých vysvetliviek
indikujú druh média, ktoré je možné
používať pri popisovanej funkcii.
 Na obrázkoch sú použité OSD
zobrazenia (zobrazenia na obrazovke)
v angličtine.
 V závislosti od disku sa môžu položky
ponuky Control Menu líšiť.
 V závislosti od krajiny sa môžu
položky ponuky Setup líšiť.
 V závislosti od krajiny sa môže predný
panel zariadenia líšiť.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie
ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie
3SK
Obsah
O tomto návode ................................... 3
Disky vhodné na prehrávanie.......... 6
Popis častí a ovládacích prvkov ....11
Počúvanie rozhlasu ...........................60
Začíname
USB zariadenie
Zapojenie systému ............................18
Zapojenie TVP .....................................20
Nastavenie hodín ...............................23
Rýchle nastavenie
QUICK SETUP .......................................24
Používanie funkcie
THEATRE SYNC ....................................26
Prehrávanie hudby
z USB zariadenia .................................62
Zostavenie programu
z USB zariadenia .................................65
 Program Play
Disk
Prehrávanie disku...............................27
 Normal Play
Používanie režimu prehrávania ....33
Vyhľadávanie/výber disku ..............38
Prehrávanie súborov MP3/JPEG ...41
Prehrávanie
video súborov DivX® .........................47
Nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom............................49
 A/V SYNC
Obmedzenie prehrávania disku ...50
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Ponuka nastavení Setup
pre DVD zariadenie ...........................55
4SK
Rádio
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku ...............................67
Spievanie s hudbou: Karaoke ........67
Ďalšie operácie
Časovač ..................................................73
Zmena zobrazení na displeji ..........75
Zobrazenie informácií o disku .......75
Pripojenie voliteľných zariadení ...79
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ..........................81
Bezpečnostné upozornenia ...........93
Technické údaje ..................................94
Prehľad ponuky Control Menu
(Ovládacie Menu) ...............................97
Tabuľka kódov jazykov.................. 101
Pripojiteľné USB zariadenia ......... 103
Slovník................................................. 104
Index .................................................... 108
5SK
Disky vhodné na prehrávanie
Typ
DVD VIDEO
Charakteristika
 DVD VIDEO
 DVD-R*/-RW*/+R/+RW
vo formáte DVD VIDEO
* tiež v režime Video
Režim VR
VIDEO CD
 DVD-R/-RW
v režime VR (Video Recording)
 VIDEO CD
 Super VCD*
 CD-ROM*/-R*/-RW*
* vo formáte VIDEO CD alebo
Super VCD
CD
 AUDIO CD*
 CD-R*/-RW*
* vo formáte AUDIO CD
DATA CD
6SK
 CD-ROM/-R/-RW
vo formáte DATA CD s audio
súbormi MP31), obrazovými
súbormi JPEG2) alebo video
súbormi DivX3) a v súlade s normou
ISO 96604) Level 1 alebo Level 2
resp. Joliet (rozšírený formát).
Ikona
používaná
v tomto
návode
Logo
Typ
DATA DVD
Charakteristika
Ikona
používaná
v tomto
návode
Logo
 DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
vo formáte DATA DVD s audio
súbormi MP31), obrazovými
súbormi JPEG2) alebo video súbormi
DivX3), v súlade s formátom UDF
(Universal Disk Format).
Tento systém dokáže prehrávať aj disky s nasledovnými logami disku:
1)
2)
3)
4)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou
ISO/MPEG. Audio súbory MP3 musia byť vo formáte MPEG 1 Audio Layer 3.
Obrazové súbory JPEG musia byť v súlade s formátom obrazových súborov DCF. (DCF “Design
rule for Camera File system”: Štandardy pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi fotoaparátmi/
kamkordérmi stanovené asociáciou Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA)).
Video súbory DivX musia byť vo formáte DivX s príponou “.AVI” alebo “.DIVX”.
Logický formát súborov a priečinkov na CD-ROM diskoch definovaný organizáciou ISO
(International Organization for Standardization).
Logá “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
Pokračovanie

7SK
Nevhodné disky na prehrávanie
 CD-ROM disky so záznamom
vo formáte PHOTO CD.
 DATA CD disky so záznamom
vo formáte MP3 PRO.
 Dátové úseky CD-Extra diskov.1)
 Dátové úseky zmiešaných CD diskov.2)
 Super Audio CD disky.
 DVD Audio disky.
 DVD-RAM disky.
 DVD VIDEO disky s odlišným
regionálnym kódom.
 Disky neštandardných tvarov
(napr. v tvare srdca, štvorca, hviezdy).
 Disky so znečisteným povrchom od
zvyšku lepidla po povrchovej nálepke,
lepiacej páske a pod.
1)
2)
8SK
CD-Extra: V tomto formáte sa audio údaje
(AUDIO CD dáta) zaznamenajú v sekcii 1
a dáta v sekcii 2.
Zmiešané CD disky: V tomto formáte sa
dáta zaznamenajú v prvej stope a audio dáta
(AUDIO CD dáta) v druhej a ďalších stopách
sekcie.
Regionálne kódy DVD VIDEO
diskov, ktoré je možné v tomto
systéme prehrávať
Váš systém má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete na ňom
prehrávať iba DVD VIDEO disky, ktoré
majú rovnaké regionálne kódy.
V tomto systéme je taktiež možné
prehrávať DVD VIDEO disky označené
.
symbolom
Pri pokuse prehrávať DVD VIDEO
disk s odlišným regionálnym kódom
sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie
“Playback prohibited by area limitations.”
(Prehrávanie nie je povolené miestnym
obmedzením.). V závislosti od
vyhotovenia DVD VIDEO disku sa
na disku nemusí nachádzať označenie
regionálneho kódu, aj keď je prehrávanie
obmedzené regionálnym kódom.
Poznámka k duálnym diskom
Duálny disk (DualDisc) je obojstranný
disk, ktorý má DVD záznam nahraný
na jednej strane a digitálny zvuk
na druhej strane. Keďže strana
disku DualDisc s audio záznamom
nezodpovedá štandardu CD, nie je ich
prehrávanie v tomto zariadení zaručené.
Poznámky k CD-R/-RW a DVD-R/
-RW/+R/+RW diskom
 V niektorých prípadoch nemusí
byť prehrávanie CD-R/-RW
a DVD-R/-RW/+R/+RW diskov
v tomto zariadení možné z dôvodu
kvality záznamu, stavu disku, alebo
vlastností záznamového zariadenia
a záznamového softvéru. Disk sa tiež
neprehrá, ak nebol správne uzatvorený.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
záznamového zariadenia.
 Pri niektorých DVD+R/+RW diskoch
nemusia fungovať niektoré funkcie
prehrávania, aj keď sú tieto disky
správne uzatvorené. V takomto prípade
disk prehrávajte v štandardnom režime
prehrávania.
 Nie je možné prehrávať disky
vytvorené vo formáte Packet Write.
Poznámka k funkciám
prehrávania DVD VIDEO
a VIDEO CD diskov
Niektoré funkcie prehrávania
DVD VIDEO a VIDEO CD diskov môžu
byť úmyselne zablokované výrobcami
softvéru. Vzhľadom na to, že tento systém
prehráva DVD VIDEO alebo VIDEO CD
disky podľa samotného obsahu disku
upraveného výrobcom, niektoré funkcie
prehrávania nemusia byť k dispozícii.
Ďalšie informácie sa dozviete z pokynov
uvedených pri DVD VIDEO alebo
VIDEO CD disku.
Audio disk kódovaný
technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie
diskov kompatibilných so štandardom
Compact Disc (CD). V poslednom
čase niektoré hudobné vydavateľstvá
distribuujú disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež
disky, ktoré nevyhovujú štandardu CD
a z toho dôvodu ich nemusí byť možné
v tomto zariadení prehrávať.
Multi Session disky
 Tento systém dokáže prehrávať disky
vo formáte Multi Session, ak je audio
súbor MP3, obrazový súbor JPEG
alebo video súbor DivX v prvej sekcii.
Potom je možné prehrávať aj audio
súbory MP3, obrazové súbory JPEG
alebo video súbory DivX v ďalších
sekciách.
 Ak je prvá sekcia zaznamenaná
vo formáte AUDIO CD alebo
VIDEO CD, bude sa prehrávať len prvá
sekcia.
 Systém rozpozná Multi Session disk
ako AUDIO CD disk, ak je na disku
zaznamenaná sekcia vo formáte
AUDIO CD. Systém však prehrá disk,
len ak je prvá sekcia zaznamenaná
vo formáte AUDIO CD.
 Pri DATA CD alebo DATA DVD disku
systém prehrá video súbory DivX, aj
keď disk obsahuje audio súbory MP3
alebo obrazové súbory JPEG.
Pokračovanie

9SK
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou
na ochranu autorských práv podľa
príslušných patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné len so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je určené
len pre domáce alebo iné obmedzené
využívanie, ak spoločnosť Macrovision
neuvedie inak. Spätné upravovanie
a disasemblovanie sú zakázané.
 Tento systém je vybavený systémom
Dolby* Digital a DTS** Digital Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti
Dolby Laboratories.
“Dolby” a symbol dvojité-D sú obchodné
značky spoločnosti Dolby Laboratories.
** “DTS” je ochranná známka spoločnosti
DTS, Inc. a “DTS 2.0 + Digital Out” je
obchodná značka spoločnosti DTS, Inc.
 USA a zahraničné patenty sú
používané v licencii spoločnosti
Dolby Laboratories.
 DivX je technológia kompresie video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
DivX, DivX Certified a príslušné logá sú
obchodné značky spoločnosti DivX, Inc.
a používajú sa na základe licencie.
 “WALKMAN” a logo “WALKMAN”
sú ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
 MICROVAULT je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
 ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
a príslušné logá sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
 Technológia kódovania MPEG Layer-3
a patenty sú licencované spoločnosťami
Fraunhofer IIS a Thomson.
®
10SK
V návode sú popísané operácie vykonávané pomocou diaľkového ovládania
(ďalej aj DO). Tie isté operácie je možné vykonať aj ovládacími prvkami na systéme,
ktoré majú totožné alebo podobné označenia.
Predný panel
Popis častí a ovládacích prvkov
Popis častí a ovládacích prvkov
* Funkcia ECHO LEVEL nie je dostupná na modeloch pre Európu a Rusko.
Vrchný panel
Pokračovanie

11SK
Diaľkové ovládanie (ďalej aj DO)

Indikátor STANDBY (81)
Svieti, keď je systém vypnutý.

Indikátor USB MEMORY
Svieti, keď je pripojené voliteľné
USB zariadenie (digitálny audio
prehrávač alebo USB pamäťová
jednotka).

 (vysunutie) (29)
Stlačením vysuniete disk.

Otvor pre disk

+/ (26, 28, 63, 66)
Stláčaním zvolíte album.

(USB) port (62)
Pripojenie voliteľného USB zariadenia
(digitálny audio prehrávač alebo
USB pamäťová jednotka).

Systém:  (zapnutie/
pohotovostný režim)
(23, 24, 60, 74, 89)
DO: TV 1) (zapnutie/
pohotovostný režim) (22)
Stlačením zapnete systém.
Stlačením zapnete TVP.
12SK

PRESET +/ (61)
Konektor PHONES
Stlačením zvolíte predvoľbu
(uloženú stanicu).
Pripojenie slúchadiel.
/ (posuv vzad/vpred)
(28, 43, 48, 63, 66)

Stláčaním volíte skladbu alebo súbor.
Stlačením zobrazujete na displeji
informácie o disku alebo hodiny.
DO: TV CH +/1) (22)
Stláčaním prepínate TV predvoľby.
DO: SLOW
/
(28)
Stlačením spustíte spomalené
prehrávanie.
DO: TUNING +/ (60)
Stláčaním naladíte želanú stanicu.
DISPLAY (63, 75)

PROGRESSIVE (21, 80)
Stlačením prepínate formát video signálu
(prekladaný alebo progresívny formát).
/ (zrýchlený posuv vzad/
vpred) (28, 63)

Stláčaním vyhľadávate miesto v skladbe
alebo súbore.
Stlačením zvýrazníte nízke tóny.

Prijímač IR signálu
ECHO LEVEL (67)
DSGX (67)

(Okrem modelov pre Európu a Rusko)
Otáčaním nastavíte úroveň ozveny
z mikrofónu.

MIC LEVEL (67)
Stlačením prepnete zdroj signálu
na DVD.
Stlačením spustíte prehrávanie disku.
Otáčaním nastavíte úroveň hlasitosti
mikrofónu.
Konektor MIC (67)
Pripojenie mikrofónu.

Konektor AUDIO IN (80)
Pripojenie voliteľného audio zariadenia.
Popis častí a ovládacích prvkov

Systém: DVD  (prehrávanie)
(21, 27)
Systém: USB  (prehrávanie)
(63, 66)
Stlačením prepnete zdroj signálu na USB.
Stlačením spustíte prehrávanie
z voliteľného USB zariadenia (digitálny
audio prehrávač alebo USB pamäťová
jednotka).
Pokračovanie

13SK
Systém: TUNER/BAND (60)

Stlačením prepnete zdroj zvuku na
TUNER.
Stláčaním prepínate pásmo FM a AM.
VOLUME +/2) (27, 63)
Systém: AUDIO IN
Stlačením prepnete zdroj zvuku na
AUDIO IN.
FUNCTION +/
(21, 27, 60, 62, 65, 67)
Stláčaním zvolíte zdroj vstupného
signálu.

REPEAT/FM MODE (37, 61, 63)
Stlačte pre opakované prehrávanie disku,
skladby alebo súboru.
Stláčaním prepínate režim príjmu
v pásme FM (mono/stereo).

TV VOL +/1)2) (22)
Stláčaním nastavíte hlasitosť na TVP.

DIMMER (75)
Stláčaním nastavíte jas displeja.

PICTURE NAVI (40)
Stlačením zvolíte formát VIEWER na
vyhľadávanie kapitol, titulov a stôp
(skladieb).
Stlačením zobrazíte miniatúry.

AUDIO (30, 68, 69, 78)
Stlačením zobrazíte aktuálny audio signál
na TV obrazovke.
 (zastavenie) (28, 60, 63)
 (pozastavenie) (28, 63)

Stlačením zastavíte alebo pozastavíte
prehrávanie.
Stláčaním prepínate jazyk pre titulky
(DVD VIDEO).
DO:  (prehrávanie)
(27, 34, 42, 48, 53, 63, 66)
2)
Stlačením spustíte prehrávanie.
14SK
Stláčaním nastavíte hlasitosť.
SUBTITLE (29)

ANGLE (29)
ADVANCE
Stláčaním prepínate zorný uhol
(len DVD VIDEO s viacerými zornými
uhlami).
Stlačením vykonáte posuv vpred
v aktuálnej scéne počas prehrávania.

DVD/USB/TUNER MENU
(38, 45, 61)
Stlačením zobrazíte položky MENU
na TV obrazovke.
Stlačením uložíte stanicu.
Stláčaním prepínate režim prehrávania
pri používaní voliteľného USB zariadenia.

EQ (67)
REPLAY
(28)
(28)
Stlačením vykonáte zopakovanie
predošlej scény počas prehrávania.
 STEP/ STEP  (28)
Stlačením spustíte prehrávanie
po jednotlivých snímkach počas
pozastavenia prehrávania.

 RETURN (32)
Stlačením obnovíte zobrazenie
predošlého Menu na TV obrazovke.
Stláčaním zvolíte zvukový efekt.


/// (23, 24, 33, 35, 36, 38,
42, 63, 65, 73)
DISPLAY (25, 33, 38, 45, 49, 50,
55, 70, 79, 90)
Stláčaním volíte položky Menu.
Stlačením zobrazíte Control Menu na TV
obrazovke.
Stlačením potvrdíte nastavenia.

DVD TOP MENU (38)
TV1) (22)
Stlačením aktivujete ovládanie funkcií
na TVP.
Popis častí a ovládacích prvkov

ENTER (23, 41, 61, 65)

Stlačením zobrazíte Menu titulov
na DVD disku na TV obrazovke.
Pokračovanie

15SK


CLEAR (34, 40, 66)
TIME/TEXT (75)
Stlačením zrušíte skladbu alebo súbor
zaradené do programu.
Stláčaním prepínate zobrazované
informácie na displeji.
-/--1)
Stlačením aktivujete režim zadávania
číslic (jedno- alebo dvojciferne).

Číselné tlačidlá2)
(22, 28, 31, 38, 52)
Stláčaním volíte skladbu alebo súbor.
Stláčaním zadáte heslo alebo kód.

TV/VIDEO1) (21)
Stláčaním prepínate zdroj vstupného
signálu.
SLEEP (73)
Stláčaním nastavíte vypínací časovač
(Sleep Timer).
10/01)

Stlačením umožníte zadanie
dvojciferných číslach.
TIMER MENU (23, 73)


KEY CONTROL / (72)
Stláčaním upravíte výšku tónu, aby ste
prispôsobili skladbu polohe vášho hlasu.
Stlačte pre nastavenie hodín a časovačov.
THEATRE SYNC (26)
Stlačením aktivujete funkciu
THEATRE SYNC.
SCORE (71)
Stláčaním nastavíte úroveň obtiažnosti
pre režim hodnotenia (skóre).
KARAOKE MODE (68)
Stlačením zvolíte režim Karaoke.
KARAOKE PON (72)
Stlačením aktivujete zdroj signálu
KARAOKE PON.
16SK
1)
2)
Toto tlačidlo sa používa na ovládanie TVP
Sony. Podrobnosti pozri “Ovládanie TVP
Sony” (str. 22).
Číselné tlačidlo 5, TV VOL +, VOLUME + 
a   má orientačný hmatový bod.
Pri ovládaní systému využívajte hmatový bod na
orientáciu medzi tlačidlami.
Displej
Popis častí a ovládacích prvkov
 Indikácia zvoleného zdroja vstupného
signálu.
 Indikácia zvoleného režimu
prehrávania. (33)
 Svieti, ak je nastavený vypínací
časovač. (73)
 Svieti, ak je naladená rozhlasová
stanica. (60)
 Svieti, ak je zapnutý režim DSGX.
(67)
 Indikácia stavu prehrávania.
 Svieti, ak je zvolený režim DTS. (58)
 Svieti, ak je zvolený režim
Dolby Digital. (58)
 Svieti, ak je zvolené “P AUTO” alebo
“P VIDEO”. (21)
 Svieti, keď je výstupný video signál
v norme NTSC. (21)
 Svieti počas prehrávania VIDEO CD
disku s funkciami PBC. (31)
 Indikácia typu formátu audio signálu.
 Informácie o skladbe/albume.
 Svieti, keď je zobrazené číslo kapitoly
alebo titulu.
 Indikácia typu prehrávaného disku.
(27)
 Zobrazenie textových informácií.
17SK
Začíname
Zapojenie systému
alebo
Pravý reproduktor
Elektrická zásuvka
Ľavý reproduktor
 AM rámová anténa
 Biela strana pre modely pre Severnú Ameriku
 Hnedá strana pre iné krajiny
 FM drôtová anténa (Vodorovne vystrite.)
 FM/AM antény
Nájdite vhodné miesto a nasmerujte
anténu tak, aby umožňovala čo najlepší
príjem.
Aby ste sa vyvarovali rušeniu,
umiestnite antény a anténové káble ďalej
od reproduktorových káblov a sieťovej
šnúry.
 Reproduktory
18SK
 Napájanie
Upevnenie podložiek
pod reproduktory
Dodávané podložky upevnite do
spodných rohov reproduktorov, aby
sa stabilizovali a aby sa predišlo ich
posúvaniu.
Začíname
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej
zásuvky.
Ak dodávaný adaptér vidlice nepasuje
do elektrickej zásuvky, zložte ho z vidlice
koncovky (len pre modely vybavené
adaptérom).
Vloženie dvoch batérií R6
(veľkosť AA) do DO
Vysuňte kryt priestoru pre batérie a vložte
dve dodávané batérie R6 (veľkosť AA) do
diaľkového ovládania. Najskôr vkladajte
stranu s označením . Dodržte správnu
polaritu podľa obrázka.
Bezpečné prenášanie systému
Nasledovným postupom ochránite
DVD mechaniku.
Používajte tlačidlá na systéme.
1 Stlačením /  zapnite systém
a stlačte DVD  .
2 Overte, či v systéme nie je žiadny
disk a či je zobrazené “No Disc”.
Poznámka
Ak neplánujete DO dlhší čas používať, vyberte
z neho batérie. Predídete tak možnému
poškodeniu DO vytečením batérií a následnou
koróziou.
3 Stlačením /  vypnite systém.
Zobrazenie “STANDBY” sa musí
vypnúť.
4 Sieťovú šnúru odpojte
od elektrickej zásuvky.
Rada
Pri štandardnom používaní by mali batérie
vydržať cca 6 mesiacov. Ak už systém nereaguje
na povely DO, vymeňte obidve batérie za nové.
19SK
Zapojenie TVP
Vstupný video konektor na TVP prepojte
s konektorom VIDEO OUT pomocou
dodávaného video kábla.
Pripojenie video zariadenia
Video zariadenie pripojte k TVP
pomocou video kábla (nedodávaný).
Tento systém však nepripájajte k TVP
cez iné video zariadenie. Pri sledovaní
obrazového signálu z tohto systému môže
byť obraz rušený. Tento systém pripojte
k TVP priamo.
TVP
Video zariadenie
Systém
Nepripájajte
priamo.
Rada
Získanie vyššej obrazovej kvality:
 Vstupné konektory COMPONENT
VIDEO na TVP prepojte s konektormi
COMPONENT VIDEO OUT na zariadení
pomocou voliteľného zložkového video
kábla. Ak je TVP kompatibilný so signálom
v progresívnom formáte, použite toto
prepojenie a stláčaním PROGRESSIVE 
na zariadení zobrazte na displeji “P AUTO”
alebo “P VIDEO” (str. 21).
 Vstupný konektor S VIDEO na TVP
prepojte s konektorom S VIDEO OUT
na zariadení pomocou voliteľného S-video
kábla.
20SK
Zmena prenosového systému (normy)
1 Stláčaním FUNCTION +/–  zvoľte
“DVD” (alebo stlačte DVD  
na systéme).
2 Stlačením /  vypnite systém.
3 Stlačte DISPLAY  pre zobrazenie
hodín.
Zmena formátu výstupného
video signálu vyvedeného
na konektory COMPONENT
VIDEO OUT
Progresívny formát je spôsob
zobrazovania TV obrazu, pri ktorom sa
redukuje blikanie a obraz je ostrejší. Aby
sa tento spôsob dal využívať, musí byť
pripojený TVP, ktorý dokáže spracovať
signál v progresívnom formáte.
Výstupný video signál z konektora
COMPONENT VIDEO OUT môže
byť v prekladanom alebo progresívnom
formáte.
1
Stláčaním FUNCTION +/ 
zvoľte “DVD” (alebo stlačte
DVD   na systéme).
2
Stláčajte PROGRESSIVE 
na zariadení.
4 Keď sú zobrazené hodiny, zatlačte
a pridržte   a súčasne stlačte
/ .
Systém sa automaticky zapne a norma
sa prepne.
Na displeji sa zobrazí “COLOR NTSC”
alebo “COLOR PAL”.
Poznámka
Ak ste ešte nenastavili čas, na displeji sa zobrazí
“––:––”.
Začíname
(Okrem modelov pre Európu a Rusko)
V závislosti od normy vášho TVP
nastavte normu PAL alebo NTSC.
Výrobné nastavenie normy sa líši podľa
krajiny zakúpenia.
Po každom vykonaní uvedeného postupu
sa prenosový systém (norma) prepína
nasledovne:
NTSC  PAL
Zvoľte “P AUTO” alebo “P VIDEO”,
ak TVP dokáže spracovať signál
v progresívnom formáte a TVP
je pripojený do konektorov
COMPONENT VIDEO OUT.
V opačnom prípade zvoľte
“INTERLACE”.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):
Systém automaticky identifikuje typ
záznamu (softvéru) a zvolí sa vhodná
metóda konverzie.
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):
Nemenné nastavenie režimu
konverzie do režimu PROGRESSIVE
VIDEO pre záznam snímaný video
technikou.
Toto nastavenie zvoľte, ak obraz nie je
pri nastavení “P AUTO” kvalitný.
Pokračovanie

21SK
Typy DVD VIDEO záznamu (softvéru)
a metódy konverzie
DVD VIDEO záznam (softvér) je možné
rozdeliť na dva typy:
 Záznam snímaný filmovou technikou
Záznam snímaný filmovou technikou
je odvodený od klasických filmov
a zobrazuje sa pri ňom 24 snímok
za sekundu.
 Záznam snímaný video technikou
Záznam snímaný video technikou je
založený na TV vysielaní, napr. TV
inscenácie alebo situačné komédie,
a zobrazuje sa pri ňom 30 snímok
alebo 60 políčok za sekundu.
Niektoré záznamy na DVD VIDEO
disku sú kombináciou záznamov
snímaných video aj filmovou technikou.
Aby sa na TV obrazovke zobrazoval
prirodzený obraz, keď je výstupný video
signál v progresívnom formáte, musí sa
progresívny video signál konvertovať
tak, aby zodpovedal druhu sledovaného
záznamu na DVD VIDEO disku.
Poznámka
Ak nastavenie nie je vhodné pre váš TVP alebo
vykonané prepojenie, obraz sa nemusí zobraziť,
alebo nemusí byť kvalitný.
22SK
Ak používate TVP
Zapnite TVP a prepnite zdroj vstupného
signálu TVP tak, aby sa obraz tohto
systému zobrazoval na TV obrazovke.
Ovládanie TVP Sony
Pomocou nasledovných tlačidiel môžete
ovládať TVP Sony. Tieto tlačidlá sú
označené oranžovou farbou.
Pre
Zapnutie/vypnutie
TVP
Prepínanie
vstupného signálu
TVP medzi TV
signálom a inými
zdrojmi vstupného
signálu.
Prepínanie TV
predvolieb
Nastavenie
hlasitosti TVP
Stlačte
TV /  spolu
s TV 
TV/VIDEO 
spolu s TV 
TV CH +/ 
alebo číselné
tlačidlá * spolu
s TV 
TV VOL +/ 
spolu s TV 
* Pre dvojciferné čísla zatlačte a pridržte TV 
a stlačte -/-- , potom stlačte príslušné číslo.
(Napríklad pre zadanie 25 zatlačte a pridržte
TV , súčasne stlačte -/--  a následne
stlačte 2 a 5.)
Poznámka
Nastavenie hodín
1
Stlačením /  zapnite
systém.
2
Stlačte TIMER MENU .
Zobrazenie hodín pri vypnutom
systéme
Stlačte DISPLAY .
Hodiny sa zobrazia približne
na 8 sekúnd.
Začíname
Pre nastavenie hodín používajte tlačidlá
na DO.
Ak odpojíte sieťovú šnúru od elektrickej siete
alebo nastane výpadok dodávky elektrickej
energie, nastavenie hodín sa zruší.
Na displeji začne blikať zobrazenie
hodín.
Ak na displeji bliká “PLAY SET?”,
stláčaním  alebo   zvoľte
“CLOCK SET?” a potom stlačte
ENTER .
3
Stláčaním  alebo   nastavte
hodinu.
4
Stlačte ENTER .
Na displeji začne blikať indikácia
minút.
5
Stláčaním  alebo   nastavte
minúty.
6
Stlačte ENTER .
Hodiny sa uvedú do prevádzky.
23SK
Rýchle nastavenie
QUICK SETUP
4
Stlačte ENTER  bez toho, aby
bol vložený disk.
Na TV obrazovke sa zobrazí
“LANGUAGE SETUP”.
Pred používaním systému ho môžete
vykonaním minimálnych základných
nastavení v postupe QUICK SETUP
pripraviť na prevádzku. Ak nechcete
vykonať rýchle nastavenia QUICK
SETUP, v kroku 3 stlačte CLEAR .
Na TV obrazovke sa vypne zobrazené
sprievodné hlásenie.
1
Zapnite váš TVP a zvoľte video
vstup.
2
Stlačením /  zapnite
systém.
Poznámka
V systéme nesmie byť vložený žiadny disk.
Inak sa sprievodné hlásenie nezobrazí.
Ak chcete vykonať rýchle nastavenie
QUICK SETUP, stlačte   na zariadení
a vyberte disk.
3
Stláčaním FUNCTION +/ 
zvoľte “DVD” (alebo stlačte
DVD   na systéme).
V spodnej časti TV obrazovky sa
zobrazí sprievodné hlásenie.
24SK
5
Stláčaním  alebo   zvoľte
jazyk a stlačte ENTER .
Nastavenie je zvolené a na
TV obrazovke sa zobrazí
“SCREEN SETUP”.
Rady
 Zvolený jazyk sa aplikuje pre položky
“OSD”, “MENU” a “SUBTITLE”.
 Dostupné jazyky sa líšia v závislosti
od krajiny zakúpenia.
6
Stláčaním  alebo   zvoľte
vhodné nastavenie pre váš TVP.
Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP s pomerom strán
4:3 so širokouhlým režimom
Zvoľte “16:9” (str. 57)
7
Stlačte ENTER .
Nastavenie sa zvolí a na TV
obrazovke sa zobrazí “QUICK SETUP
is complete.” (Rýchle nastavenie
QUICK SETUP je dokončené.).
Systém je pripravený na prehrávanie.
Ak chcete nastavenia meniť zvlášť,
pozri “Ponuka nastavení Setup
pre DVD zariadenie” (str. 55).
DISPLAY  v režime
zastavenia prehrávania.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
1 Stlačte
2 Stláčaním  alebo   zvoľte
(SETUP), potom stlačte
ENTER .
Začíname
Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
Zvoľte “4:3 LETTER BOX” alebo
“4:3 PAN SCAN” (str. 57)
Obnovenie zobrazenia QUICK SETUP
3 Stláčaním  alebo   zvoľte
“QUICK”, potom stlačte ENTER .
Poznámka
Sprievodné hlásenie sa zobrazí v spodnej časti
TV obrazovky pri prvom zapnutí systému,
alebo po vykonaní resetovania “RESET”
(str. 89).
Vypnutie rýchleho nastavenia
QUICK SETUP
Stlačte
DISPLAY .
25SK
Ovládanie funkcie
THEATRE SYNC
Používanie funkcie
THEATRE SYNC
Funkcia THEATRE SYNC umožňuje
zapnúť TVP Sony a tento systém, prepnúť
zdroj signálu na systéme na “DVD”
a prepnúť zdroj vstupného signálu
na TVP na nastavený vstupný signál
stlačením jediného tlačidla.
Príprava na používanie funkcie
THEATRE SYNC
Zaregistrujte zdroj vstupného signálu
pre TVP pripojený k tomuto systému.
Výber zdroja vstupného signálu na TVP
Zatlačte a pridržte SLEEP  a súčasne
stlačte nasledovné tlačidlá.
Stlačte
0
1 až 8
9
CLEAR 
Zdroj vstupného
signálu TVP
Žiadny zdroj vstupného
signálu
(Výrobné nastavenie)
VIDEO 1 až VIDEO 8
COMPONENT 1

COMPONENT 2
COMPONENT 3
+
COMPONENT 4
Zvolený zdroj vstupného signálu na TVP
sa uloží do pamäte DO.
26SK
DO smerujte na TVP, kým sa TVP
nezapne a nezvolí sa na ňom
správny zdroj vstupného signálu,
potom stlačte THEATRE SYNC .
Ak táto funkcia nepracuje, zmeňte dĺžku
času trvania vysielania. Dĺžka trvania
vysielania závisí od TVP.
Zmena dĺžky trvania vysielania
Zatlačte a pridržte   a súčasne
stlačte nasledovné tlačidlá.
Stlačte
1
2
3
4
5
6
7
8
Čas trvania
vysielania
0,5 (výrobné
nastavenie)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2
Disk
Disk vložte do otvoru pre disk
 popisom smerom nahor.
Ak sa prehrávanie nespustí
automaticky, stlačte   (alebo
DVD   na systéme).
Prehrávanie disku
Normal Play
Disk
Pri niektorých DVD VIDEO alebo
VIDEO CD diskoch môžu byť niektoré
operácie odlišné alebo nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného disku.
Príklad: Pri prehrávaní DVD VIDEO
disku
3
Stláčaním VOLUME +/ 
nastavte hlasitosť.
Poznámky
Číslo titulu
1
Uplynutý prehrávací čas
Stláčaním FUNCTION +/ 
zvoľte “DVD” (alebo stlačte
DVD   na systéme).
 V závislosti od stavu systému sa úroveň
hlasitosti nemusí zobraziť na TV obrazovke.
 Pri zapnutí zariadenia sa disk do otvoru
pre disk  nevtiahne skôr, kým sa na displeji
nezobrazí “No Disc”. Nepokúšajte sa
disk zatlačiť do otvoru, kým sa nezobrazí
“No Disc”.
 Nepoužívajte 8 cm disk s adaptérom. Ak tak
vykonáte, systém nemusí pracovať správne.
 Disk pri vyberaní uchopte za okraj a priamo
ho vytiahnite z otvoru pre disk .
Nedotýkajte sa povrchu disku.
Pokračovanie

27SK
Ďalšie operácie
Pre
Zastavenie
prehrávania
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte
 .
 . Pre obnovenie
prehrávania znova stlačte
  alebo  
(alebo DVD   na
systéme).
Zvolenie stopy Počas prehrávania
(skladby)1),
stláčajte  alebo
kapitoly alebo  .
video súbor
Prípadne stlačte číselné
tlačidlá , keď je
vypnutá ponuka Control
Menu a následne stlačte
ENTER 2).
Zvolenie
Počas prehrávania
albumu3)
alebo pozastavenia
prehrávania stláčajte
+/ .
Rýchle
Počas prehrávania stlačte
vyhľadanie
 alebo  .
miesta počas
Každým stlačením tlačidla
zrýchleného
 alebo   sa
posuvu vpred/ rýchlosť prehrávania
vzad (Lock
cyklicky mení.
Search)4)5)
Stlačením  
(alebo DVD 
 na systéme)
obnovíte štandardné
prehrávanie.
28SK
Pre
Sledovanie
snímky
po snímke
(Slow-motion
Play)6)
Stlačte
SLOW
alebo

SLOW
počas pozastavenia
prehrávania. Každým
stlačením tlačidla
SLOW
alebo
 sa
SLOW
rýchlosť prehrávania
zmení. Stlačením
  (alebo DVD
  na systéme)
obnovíte štandardné
prehrávanie.
Prehrávanie
STEP  
po jednotlivých pre prepnutie
snímkach
na ďalšiu snímku
(Freeze
počas pozastavenia
Frame)6)
prehrávania. Stlačením
 STEP 7)
počas pozastavenia
prehrávania prepnete
na predošlú snímku.
Stlačením  
(alebo DVD 
 na systéme)
obnovíte štandardné
prehrávanie.
 počas
Opakovanie
REPLAY
predchádzajú- prehrávania. (Instant
cej scény
Replay)7)

Rýchly
ADVANCE
posuv vpred
počas prehrávania.
v aktuálnej
(Instant Advance)7)
scéne
Pre
Prepnutie
na zdroj
signálu DVD
z iného zdroja
vstupného
signálu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Počas operácií v režime Lock Search
pri audio súboroch MP3 nie je možné zvoliť
audio skladbu.
Len DVD VIDEO, DVD-R/-RW (režim VR),
VIDEO CD, AUDIO CD disky a video súbory
DivX.
Len audio súbory MP3, obrazové súbory
JPEG a video súbory DivX.
Neplatí pre obrazové súbory JPEG.
V závislosti od disku sa skutočná rýchlosť
môže líšiť.
Len DVD VIDEO, DVD-R/-RW (režim VR),
VIDEO CD disky a video súbory DivX.
Len DVD VIDEO a DVD-R/-RW (režim VR)
disky.
Poznámky
 Na DVD-R/-RW disku v režime VR nie je
možné vyhľadávať statické zábery.
 Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia
Instant Replay alebo Instant Advance
v režime opakovaného prehrávania
Repeat Play dostupná.
Zobrazenie viacerých zorných
uhlov a titulkov
Zmena zorných uhlov
(len DVD VIDEO disky)
Pri prehrávaní DVD VIDEO diskov,
na ktorých sú zaznamenané scény
z rôznych zorných uhlov (pohľadov),
môžete zmeniť zorný uhol.
Disk
Stlačte
Stláčajte FUNCTION
+/  (alebo
stlačte DVD
  na systéme)
(Automatický výber
zdroja vstupného
signálu).
Vybratie disku   na zariadení.
Počas prehrávania stláčajte ANGLE .
Po každom stlačení tlačidla ANGLE 
sa zorný uhol zmení.
Poznámka
Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú
zmenu zorného uhla aj napriek tomu, že sú
na DVD VIDEO disku zaznamenané viaceré
zorné uhly.
Zobrazenie titulkov
(len DVD VIDEO, DVD-R/-RW
(režim VR) disky a video súbory DivX)
Pri DVD VIDEO, DVD-R/-RW
(režim VR) diskoch alebo video súboroch
DivX, na ktorých sú zaznamenané titulky,
môžete počas prehrávania zobraziť
alebo vypnúť titulky. Pri DVD VIDEO,
DVD-R/-RW (režim VR) diskoch alebo
video súboroch DivX, na ktorých sú
zaznamenané viacjazyčné titulky, môžete
tiež prepínať jazyk titulkov.
Počas prehrávania stláčajte SUBTITLE .
Po každom stlačení tlačidla SUBTITLE 
sa jazyk titulkov zmení, alebo sa titulky
vypnú.
Pokračovanie

29SK
Poznámky
 Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú
zmenu titulkov aj napriek tomu, že sú
na DVD VIDEO disku zaznamenané titulky
vo viacerých jazykoch. Titulky tiež nemusí
byť možné vypnúť.
 Titulky je možné zmeniť, len ak má súbor
DivX príponu “.AVI” alebo “.DIVX”
a obsahuje informáciu o titulkoch v rámci
totožného súboru.
Ďalšie praktické funkcie
Zmena zvuku
Ak je DVD VIDEO disk alebo video
súbor DivX nahraný vo viacerých
audio formátoch, môžete si počas
prehrávania disku zvoliť želaný audio
formát (zvuk). Pri DVD VIDEO diskoch
s viacjazyčnými zvukovými stopami si
môžete zvoliť požadovaný jazyk.
Pri prehrávaní VIDEO CD, AUDIO CD
diskov alebo audio súborov MP3 môžete
zvoliť zvuk ľavého alebo pravého kanála
a reprodukovať zvuk zvoleného kanála
cez pravý aj ľavý reproduktor. Napríklad
pri prehrávaní audio skladby s vokálmi
môže pravý kanál reprodukovať spev
a ľavý inštrumentálnu hudbu. Ak chcete
počúvať iba inštrumentálnu časť skladby,
môžete zvoliť reprodukciu ľavého kanála
z obidvoch reproduktorov.
Stláčaním AUDIO  počas prehrávania
zvoľte požadovaný audio signál.
30SK
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Pri prehrávaní DVD VIDEO disku:
Dostupné jazykové a zvukové verzie sú
rôzne pri každom DVD VIDEO disku.
Ak je zobrazené štvorciferné číslo,
reprezentuje jazykový kód (príslušné
kódy jazykov pozri “Tabuľka kódov
jazykov” (str. 101)). Ak je dva- alebo
viackrát zobrazený ten istý jazyk,
DVD VIDEO disk obsahuje záznam
vo viacerých zvukových formátoch.
V závislosti od disku sa zvuk môže
zmeniť automaticky.
Pri prehrávaní DVD-R/-RW (režim VR)
diskov:
Zobrazí sa počet zvukových stôp
zaznamenaných na disku.
Príklad:
 1: MAIN: Hlavný zvuk audio stopy 1.
 1: SUB: Vedľajší zvuk audio stopy 1.
 1: MAIN+SUB: Hlavný aj vedľajší zvuk
audio stopy 1.
 2: MAIN*: Hlavný zvuk audio stopy 2.
 2: SUB*: Vedľajší zvuk audio stopy 2.
 2: MAIN+SUB*: Hlavný aj vedľajší
zvuk audio stopy 2.
* Tieto položky sa nezobrazujú, ak je
na prehrávanom disku zaznamenaná len
jedna zvuková stopa.
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (Ver. 2.0)
 PBC Playback
Pri prehrávaní VIDEO CD, AUDIO CD
disku alebo audio súboru MP3:
 STEREO: Štandardný stereo zvuk.
 1/L: Zvuk ľavého kanála
(monofonický).
 2/R: Zvuk pravého kanála
(monofonický).
(len VIDEO CD disky)
Pomocou funkcií PBC (Playback Control
- Ovládanie prehrávania) môžete
využívať jednoduché interaktívne
operácie a prehrávať disky interaktívne
vďaka zobrazeným ponukám Menu
na TV obrazovke. Formát a štruktúra
Menu môžu byť pri každom disku rôzne.
Pri prehrávaní Super VCD disku:
 1: STEREO: Stereo zvuk audio stopy 1.
 1: 1/L: Zvuk ľavého kanála audio stopy
1 (monofonický).
 1: 2/R: Zvuk pravého kanála audio
stopy 1 (monofonický).
 2: STEREO: Stereo zvuk audio stopy 2.
 2: 1/L: Zvuk ľavého kanála audio stopy
2 (monofonický).
 2: 2/R: Zvuk pravého kanála audio
stopy 2 (monofonický).
1 Stlačením   (alebo DVD  
Disk
Pri prehrávaní video súboru DivX:
Možnosť výberu formátu audio signálu
závisí od daného súboru DivX.
na systéme) spustite prehrávanie
VIDEO CD disku s funkciami PBC
(Ver. 2.0).
Na TV obrazovke sa zobrazí
Menu PBC. Menu sa v závislosti
od konkrétneho VIDEO CD disku
nemusí zobraziť.
2 Stláčaním číselných tlačidiel 
zvoľte číslo požadovanej položky.
3 Stlačte ENTER .
V návode na použitie niektorých
VIDEO CD diskov môže byť pokyn
“Press ENTER” (Stlačte ENTER)
vyjadrený ako “Press SELECT”
(Stlačte SELECT). V takomto prípade
stlačte   (alebo DVD  
na systéme).
4 Pokračujte v prehrávaní podľa
pokynov v ponukách Menu.
Prečítajte si pokyny uvedené
pri VIDEO CD disku, pretože
sa postupy môžu v závislosti
od VIDEO CD disku odlišovať.
Pokračovanie

31SK
Obnovenie predchádzajúceho Menu
Stlačte  RETURN .
Poznámka
PBC prehrávanie sa zruší, ak aktivujete režim
Shuffle Play, Program Play alebo Repeat Play.
Zrušenie prehrávania s funkciami PBC
1 Stláčaním  alebo  
alebo číselných tlačidiel  zvoľte
stopu (skladbu) v režime zastavenia
prehrávania.
2 Stlačte   (alebo DVD  
na systéme) alebo ENTER .
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
Statické obrázky (napr. zobrazenie
Menu) sa nezobrazujú.
PBC prehrávanie obnovíte dvojitým
stlačením   a následným
stlačením   (alebo DVD  
na systéme).
Obnovenie prehrávania z pozície
zastavenia prehrávania disku
 Resume Play
Systém si zapamätá miesto, kde ste
zastavili prehrávanie disku. Prehrávanie
môžete teda obnoviť z tohto miesta.
Funkcia Resume Play (obnovenie
prehrávania) sa nezruší ani po vypnutí
systému (neplatí pre súbory MP3, JPEG
a DivX).
32SK
1 Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením  .
Na displeji sa zobrazí “Resume”.
Ak sa “Resume” nezobrazí, funkcia
Resume Play nie je k dispozícii.
2 Stlačte   (alebo DVD  
na systéme).
Systém spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bolo prehrávanie disku
zastavené v kroku 1.
Poznámky
 Funkcia Resume Play nepracuje v režime
Shuffle Play alebo Program Play.
 Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch
pracovať správne.
 Funkcia Resume Play sa zruší, keď:
 Stlačíte   v režime zastavenia
prehrávania.
 Vysuniete disk.
 Zmeníte zdroj signálu.
 Zmeníte nastavenia v ponuke Setup.
 Podľa miesta zastavenia prehrávania môže
dôjsť pri jeho obnovení k miernej odchýlke
od tohto miesta.
 Ak je “MULTI-DISC RESUME” nastavené
na “ON”, funkcia Resume Play sa pri
DVD VIDEO a VIDEO CD nezruší, ani
keď vysuniete disk alebo prepnete zdroj
vstupného signálu.
Rada
Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte
dvakrát   a následne   (alebo
DVD   na systéme).
Prehrávanie disku prehrávaného
pred obnovením prehrávania
 Multi-disc Resume
Poznámka
Keď je v ponuke “CUSTOM SETUP”
nastavené “MULTI-DISC RESUME” na “ON”
a prehrávate disk so záznamom, napr. DVD-R
disk, systém môže obnoviť prehrávanie ďalších,
vami nahraných diskov z totožného miesta
zapamätaného pre iný disk. Pre prehrávanie
od začiatku disku stlačte dvakrát  
a následne   (alebo DVD  
na systéme).
Vytvorenie programu
Program Play
Disk
(len DVD VIDEO a VIDEO CD disky)
Systém si pamätá miesto, v ktorom
ste naposledy zastavili prehrávanie až
pre 40 diskov a obnoví prehrávanie
z takéhoto miesta vždy, keď vložíte
príslušný disk znova. Pri uložení miesta
zastavenia pre 41. disk sa vymaže
z pamäte nastavenie pre 1. disk.
Funkciu aktivujete nastavením
“MULTI-DISC RESUME” v ponuke
“CUSTOM SETUP” na “ON” (str. 58).
Používanie režimu
prehrávania
Obsah disku môžete prehrať vo vami
zvolenom poradí tým, že vytvoríte
vlastný program, ktorý môže pozostávať
až z 99 položiek.
1
Stlačte
2
Stláčaním  alebo   zvoľte
(PROGRAM), potom
stlačte ENTER .
DISPLAY .
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “PROGRAM”.
3
Stláčaním  alebo  
zvoľte “SET”, potom
stlačte ENTER .
Číslo skladby
Pokračovanie

33SK
4
Stlačte  .
5
Kurzor sa presunie na zoznam
položiek “T” (v tomto prípade “01”).
Zvoľte položku (stopu, skladbu
atď.), ktorú chcete zaradiť
do programu.
Napríklad zvolenie stopy/skladby
“02”. Stláčaním  alebo   zvoľte
“02” v zozname “T”, potom stlačte
ENTER .
Zvolená položka (stopa, skladba atď.)
Zmena položky programu:
Stláčaním  alebo   zvoľte číslo
položky programu, ktorú chcete
zmeniť. Potom stlačte  .
Odstránenie položky programu:
Stláčaním  alebo   zvoľte číslo
položky programu, ktorú chcete
odstrániť. Potom stlačte CLEAR .
6
Odstránenie všetkých položiek
zaradených do programu:
Stláčaním   zvoľte “ALL CLEAR”.
Potom stlačte ENTER .
Ostatné položky (stopy, skladby
atď.) zaradíte do programu
opakovaním krokov 4 až 5.
7
Stlačte   (alebo DVD 
 na systéme).
Celkový čas položiek programu
Prehrávanie Program Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením   (alebo DVD  
na systéme) môžete ten istý program
prehrať znova.
34SK
Zrušenie prehrávania programu
Stlačte CLEAR , alebo v kroku 3 zvoľte
“OFF”. Ten istý program prehráte znova
zvolením “ON” v kroku 3 a stlačením
ENTER .
Stláčajte DISPLAY , kým
sa nevypne zobrazenie ponuky
Control Menu na TV obrazovke.
Poznámky
 Ak je aktívny režim Program Play, nastavenie
“REPEAT” sa automaticky zmení na “ON”,
ak je aktuálne nastavenie “DISC” alebo
“TRACK”.
 Prehrávanie Program Play nie je možné
vykonať počas PBC prehrávania VIDEO CD
diskov.
 Shuffle Play
Obsah aktuálneho disku môžete prehrať
v náhodnom poradí. Pri každom
prehrávaní Shuffle Play sa môže poradie
položiek líšiť.
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY .
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Rada
Režim Program Play sa zruší a program sa
odstráni, keď:
 Vysuniete disk.
 Vypnete systém.
 Zmeníte zdroj signálu.
Disk
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Prehrávanie v náhodnom
poradí
Stláčaním  alebo   zvoľte
(SHUFFLE), potom
stlačte ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “SHUFFLE”.
3
Stláčaním  alebo  zvoľte
požadované nastavenie.
Pri prehrávaní VIDEO CD alebo
AUDIO CD disku:
 TRACK: Prehrávanie všetkých
položiek na disku v náhodnom
poradí.
Keď je aktívny režim Program Play:
 ON: Prehrávanie všetkých položiek
programu v náhodnom poradí.
Pokračovanie

35SK
Pri prehrávaní DATA CD/DVD
diskov (okrem video súborov
DivX):
 ON: Prehrávanie všetkých audio
súborov MP3 zo zvoleného albumu
na disku v náhodnom poradí.
Ak nie je zvolený žiadny album,
prehrá sa v náhodnom poradí prvý
album.
4
Stlačte ENTER .
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Režim Shuffle Play zrušíte stlačením
CLEAR  alebo zvolením “OFF”
v kroku 3.
Opakované prehrávanie
Repeat Play
Všetky tituly, skladby (stopy), súbory
na disku alebo jednotlivé tituly , skladby
(stopy) alebo súbory je možné opakovane
prehrávať.
Súčasne môžete zvoliť režimy Shuffle Play
a Program Play.
1
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte DISPLAY , kým
sa nevypne zobrazenie ponuky
Control Menu na TV obrazovke.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Poznámky
 Režim Shuffle Play sa zruší, keď:
 Vysuniete disk.
 Vypnete systém.
 Zmeníte zdroj signálu.
 Vykonáte vyhľadávanie stopy (skladby)/
indexu.
 Prehrávanie Shuffle Play nie je možné
vykonať počas PBC prehrávania VIDEO CD
diskov.
 Pri prehrávaní audio súborov MP3 sa môže
rovnaká skladba prehrať opakovane.
36SK
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY .
Stláčaním  alebo   zvoľte
(REPEAT), potom stlačte
ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “REPEAT”.
3
Stláčaním  alebo   zvoľte
požadované nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-R/DVD-RW (režim VR) diskov:
 OFF: Bez opakovaného
prehrávania.
 DISC: Opakované prehrávanie
všetkých titulov na disku.
 TITLE: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu.
 CHAPTER: Opakované
prehrávanie aktuálnej kapitoly.
Pri prehrávaní DATA CD alebo
DATA DVD disku:
 OFF: Bez opakovaného
prehrávania.
 DISC: Opakované prehrávanie
všetkých albumov na disku.
 ALBUM: Opakované prehrávanie
aktuálneho albumu.
 TRACK1): Opakované prehrávanie
aktuálnej skladby.
 FILE2): Opakované prehrávanie
aktuálneho súboru.
1)
2)
Len audio súbory MP3.
Len video súbory DivX.
Keď je aktivovaný režim
Program Play alebo Shuffle Play
 OFF: Bez opakovaného
prehrávania.
 ON: Opakované prehrávanie
zadaných položiek v režime
Program Play alebo Shuffle Play.
4
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte DISPLAY , kým
sa nevypne zobrazenie ponuky
Control Menu na TV obrazovke.
Poznámky
 Nastavenie Repeat Play môžete zmeniť aj
stláčaním REPEAT/FM MODE .
 Na displeji svieti “REP”, ak je Repeat Play
nastavené na “DISC”, “ALBUM” alebo “ON”.
 Na displeji svieti “REP1”, ak je Repeat
Play nastavené na “TITLE”, “CHAPTER”,
“TRACK” alebo “FILE”.
 Pri niektorých DVD VIDEO diskoch nebude
prehrávanie Repeat Play možné.
 Prehrávanie Repeat Play nie je možné
vykonať počas PBC prehrávania VIDEO CD
diskov.
 Pri prehrávaní DATA CD/DVD disku
so súbormi MP3 a JPEG, ktorých
prehrávací čas nie je rovnaký, nebude zvuk
synchronizovať s obrazom.
 Keď je “MODE (MP3, JPEG)” nastavené
na “IMAGE (JPEG)” (str. 45), nie je možné
zvoliť “TRACK”.
 Prehrávanie Repeat Play sa zruší, keď:
 Vysuniete disk.
 Vypnete systém.
 Zmeníte zdroj signálu.
Disk
Pri prehrávaní VIDEO CD alebo
AUDIO CD disku:
 OFF: Bez opakovaného
prehrávania.
 DISC: Opakované prehrávanie
všetkých stôp/skladieb na disku.
 TRACK: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
Stlačte ENTER .
Spustí sa opakované prehrávanie
Repeat Play. Režim Repeat Play
zrušíte stlačením CLEAR  alebo
zvolením “OFF” v kroku 3.
37SK
Vyhľadávanie/výber
disku
Prehrávanie DVD VIDEO diskov
pomocou Menu
Niektoré DVD VIDEO disky disponujú
ponukami Menu, ktoré zjednodušia
prehrávanie DVD VIDEO diskov.
DVD VIDEO disky môžete prehrávať
pomocou takýchto ponúk Menu
zobrazovaných na TV obrazovke.
DVD TOP MENU
Stlačte DVD TOP MENU  alebo
DVD/USB/TUNER MENU .
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Menu. Obsah ponuky Menu je
rozdielny pri rôznych diskoch.
2
Stláčaním ///  alebo
číselných tlačidiel  zvoľte titul
alebo položku, ktoré chcete
prehrávať.
3
Stlačte ENTER .
Výber ponuky “ORIGINAL” alebo
“PLAY LIST” na DVD-R/-RW
disku v režime VR
DVD VIDEO disk je rozdelený na dlhé
časti úsekov obrazu alebo zvuku, ktoré
sú nazývané “tituly”. Pri prehrávaní
DVD VIDEO disku, ktorý obsahuje
niekoľko titulov, si môžete zvoliť
požadovaný titul pomocou tlačidla
DVD TOP MENU .
Táto funkcia je dostupná len pre DVD-R/
-RW disky v režime VR s vytvoreným
Playlistom.
DVD MENU
1
Niektoré DVD VIDEO disky umožňujú
voliť obsah disku pomocou ponuky
Menu. Pri prehrávaní takýchto
DVD VIDEO diskov, si môžete voliť
také položky, ako je jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, pomocou tlačidla
DVD/USB/TUNER MENU .
38SK
1
Stlačte DISPLAY  v režime
zastavenia prehrávania.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním  alebo   zvoľte
(ORIGINAL/PLAY LIST)
a potom stlačte ENTER .
1
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “ORIGINAL/PLAY LIST”.
Stláčaním  alebo   zvoľte
požadované nastavenie.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
 PLAY LIST: Prehrávanie podľa
Playlistu vytvoreného na disku.
 ORIGINAL: Prehrávanie podľa
pôvodne zaznamenaného poradia.
4
Príklad: Ak zvolíte
(CHAPTER)
Zvolené je zobrazenie “** (**)”
(označenie ** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový
počet titulov, kapitol, skladieb,
indexov, scén, albumov alebo
súborov.
Stlačte ENTER .
Vyhľadávanie titulu/kapitoly/
scény/stopy (skladby)/indexu/
albumu/súboru pomocou OSD
zobrazení
Zvolený riadok
3
Na disku môžete vyhľadávať rôzne
položky, ako je napr. titul, stopa (skladba)
a album. Každá položka je na disku
označená unikátnym číslom a číslo
želanej položky môžete zvoliť v ponuke
Control Menu. Pomocou časového
kódu môžete tiež vyhľadať konkrétne
miesto (Time Search) (len DVD VIDEO
a DVD-R/-RW (režim VR) disky).
Stláčaním  alebo   zvoľte
vyhľadávanú položku.
Disk
3
Stlačte DISPLAY .
(Pri prehrávaní DATA CD/DVD
disku so súbormi JPEG stlačte
DISPLAY  dvakrát.)
Stlačte ENTER .
Zobrazenie “** (**)” sa zmení
na “-- (**)”.
4
Stláčaním  alebo   alebo
číselných tlačidiel  zvoľte číslo
titulu, stopy (skladby), albumu
atď. alebo číslo súboru.
Ak sa pomýlite, stlačením CLEAR 
zrušte číslo.
Pokračovanie

39SK
5
Stlačte ENTER .
4 Pomocou číselných tlačidiel
zadajte časový kód , potom
stlačte ENTER .
Príklad: pre vyhľadanie scény
2 hodiny, 10 minút a 20 sekúnd
od začiatku jednoducho zadajte
“2:10:20”.
Ak sa pomýlite, stlačením CLEAR 
zrušte číslo.
Systém spustí prehrávanie
od zvoleného titulu, stopy (skladby),
albumu atď.
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte DISPLAY , kým sa
zobrazenie ponuky Control Menu
nevypne.
Poznámka
Rada
Pri niektorých diskoch nebude vyhľadávanie
Time Search možné.
Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu
je možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO
a DVD-R/-RW (režim VR) disky), stopu/
skladbu (AUDIO CD a VIDEO CD disky)
alebo súbor (súbory DivX na DATA CD/DVD
diskoch) stlačením číselných tlačidiel 
a ENTER .
Vyhľadanie konkrétneho miesta
zadaním časového kódu
 Time Search
(len DVD VIDEO a DVD-R/-RW
(režim VR) disky)
1 Stlačte
DISPLAY .
2 Stláčaním  alebo   zvoľte
(TIME/TEXT).
Zvolí sa “T **:**:**” (uplynutý
prehrávací čas aktuálneho titulu).
3 Stlačte ENTER .
Zobrazenie “T **:**:**” sa zmení
na “T--:--:--”.
40SK
Vyhľadávanie podľa scény
 Picture Navigation
1
Stláčaním PICTURE NAVI 
zvoľte formát VIEWER, podľa
ktorého chcete vyhľadávať.
 CHAPTER VIEWER
(DVD VIDEO)
 TITLE VIEWER (DVD VIDEO)
 TRACK VIEWER (VIDEO CD
alebo Super VCD)
2
Stlačte ENTER .
Zobrazí sa úvodná scéna z prvých
9 kapitol, titulov alebo stôp. Ak je
na disku viac než 9 kapitol, titulov
alebo stôp, v pravom spodnom rohu
sa zobrazí symbol “”.
Prehrávanie súborov
MP3/JPEG
3
Stláčaním ///  zvoľte
kapitolu, titul alebo stopu
a stlačte ENTER .
Systém spustí prehrávanie od zvolenej
scény.
Zrušenie vyhľadávania
Stlačte  RETURN  alebo
DISPLAY .
Poznámka
Niektoré disky neumožňujú zvolenie
niektorých položiek.
 V závislosti od softvéru používaného
pri vytváraní DATA CD alebo DATA DVD
disku sa môže poradie prehrávania
od uvedeného odlišovať.
 Systém dokáže prehrávať až 200 albumov,
vrátane albumov, ktoré neobsahujú audio
súbory MP3 a obrazové súbory JPEG. Okrem
prvých 200 albumov systém neprehrá žiadny
ďalší album.
 Maximálny počet audio súborov MP3 alebo
obrazových súborov JPEG v albume, ktorý
systém dokáže sprístupniť, je:
 600, keď je “MODE (MP3, JPEG)”
nastavené na “AUDIO (MP3)” alebo
“IMAGE (JPEG)”.
 300, keď je “MODE (MP3, JPEG)”
nastavené na “AUTO”.
 Systém dokáže prehrávať súbory MP3
a JPEG súčasne. Systém prehrá akékoľvek
dáta s príponou “.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”,
aj keď nepôjde o formát MP3 alebo JPEG.
Pri prehrávaní takýchto údajov sa môže
generovať silný hluk, ktorý môže poškodiť
váš reproduktorový systém.
Disk
Poznámky
Rada
Pre zobrazenie ďalších kapitol, titulov alebo stôp
zvoľte scénu v spodnom riadku a stlačte  .
Pre návrat k predchádzajúcej scéne vyberte scénu
v hornom riadku a stlačte  .
Pokračovanie

41SK
 V závislosti od kódovacieho/záznamového
softvéru, vlastností záznamového zariadenia
alebo záznamového média použitého
pri zázname audio súboru MP3 sa súbor
nemusí prehrať, môže vypadávať zvuk, alebo
sa môže generovať hluk.
 Pri nasledovných diskoch/situáciách sa môže
spustenie prehrávania predĺžiť:
 Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
 Disk zapísaný vo formáte Multi Session.
 Disk, na ktorý je možné pridať ďalšie
údaje (neuzatvorený disk).
 Ak sa práve prehrávali skladby alebo
súbory z iného albumu.
 V závislosti od formátu súboru niektoré
CD-R/-RW alebo DVD-R/-RW/+R/+RW
disky nemusí systém prehrať.
 Pri prehrávaní DATA CD alebo DATA DVD
diskov obsahujúcich súbory MP3 aj JPEG
zvoľte “MODE (MP3, JPEG)” z ponuky
Control Menu po dokončení načítania
tabuľky obsahu disku TOC. Ak chcete
prehrávať
 súbory MP3 aj JPEG, nastavte
“MODE (MP3, JPEG)” na “AUTO”.
 len súbory MP3, nastavte
“MODE (MP3, JPEG)” na “AUDIO (MP3)”.
 len súbory JPEG, nastavte
“MODE (MP3, JPEG)” na “IMAGE (JPEG)”.
 Systém dokáže prehrávať do 8. úrovne
vetvenia priečinkov.
42SK
Výber audio súboru MP3 alebo
albumu
1
Vložte disk do otvoru pre disk .
Systém spustí prehrávanie prvého
albumu.
2
Stlačte DVD/USB/TUNER MENU .
Na TV obrazovke sa zobrazí zoznam
albumov.
3
Stláčaním  alebo   zvoľte
album.
Prehrávanie albumu:
Stlačte   (alebo DVD  
na systéme).
Systém spustí prehrávanie od prvej
skladby zo zvoleného albumu.
Prehrávanie zastavíte stlačením  .
Prehrávanie skladby:
1 Stlačte ENTER .
Zobrazí sa zoznam audio súborov
MP3 v zvolenom albume.
Obnovenie zobrazenia zoznamu
albumov zo zobrazenia zoznamu
skladieb
Stlačte  RETURN .
Zobrazenie/vypnutie zobrazenia
zoznamu albumov alebo skladieb
2 Stláčaním  alebo   zvoľte
požadovaný súbor MP3 a stlačte
ENTER .
Systém spustí prehrávanie
zvoleného súboru MP3.
Prehrávanie zastavíte stlačením
 .
Zobrazenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej strany v zozname
skladieb alebo albumov
Stláčajte  alebo   počas zobrazenia
zoznamu skladieb alebo albumov.
Prehrávanie ďalšieho albumu
súborov MP3
Ďalší album zvolíte stláčaním  ,
kým sa nezvolí posledná skladba
v aktuálnom albume, potom jedenkrát
stlačte  . Zvolí sa prvá skladba
z ďalšieho albumu. Nie je však možné
zvoliť predchádzajúci album stláčaním
 . Pre zvolenie predchádzajúceho
albumu vyberte album v zozname
albumov.
Disk
Stláčajte DVD/USB/TUNER MENU .
Výber obrazového súboru JPEG
alebo albumu
1
Vložte disk do otvoru pre disk .
Systém spustí prehrávanie prvého
albumu.
2
Stlačte DVD/USB/TUNER MENU .
Na TV obrazovke sa zobrazí zoznam
albumov.
3
Stláčaním  alebo   zvoľte
album.
Prehrávanie albumu:
Stlačte   (alebo DVD  
na systéme).
Systém spustí prehrávanie prezentácie
od prvého obrazového súboru
zo zvoleného albumu.
Prehrávanie zastavíte stlačením  .
Pokračovanie

43SK
Prehrávanie obrazového súboru:
1 Stlačte PICTURE NAVI .
V 16 políčkach sa zobrazia
miniatúry obrazových súborov
JPEG zo zvoleného albumu.
Zobrazenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej strany v zozname
albumov
Stláčajte  alebo   počas zobrazenia
zoznamu albumov.
Zobrazenie nasledujúceho alebo
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte  alebo   počas prezentácie.
Prehrávanie ďalšieho albumu súborov
JPEG
Ak je vo zvolenom albume viac ako
16 obrazových súborov, napravo sa
zobrazí rolovacia lišta.
2 Stláčaním ///  zvoľte
obrazový súbor, ktorý chcete
zobraziť a stlačte   (alebo
DVD   na systéme).
Prezentácia sa spustí od zvoleného
obrazového súboru. Prehrávanie
zastavíte stlačením  .
44SK
Ďalší album zvolíte stláčaním  , kým
sa nezvolí posledný súbor v aktuálnom
albume, potom jedenkrát stlačte  .
Zvolí sa prvý súbor z ďalšieho albumu.
Nie je však možné zvoliť predchádzajúci
album stláčaním  . Pre zvolenie
predchádzajúceho albumu vyberte album
v zozname albumov.
Zobrazenie/vypnutie zobrazenia
zoznamu albumov
Stláčajte DVD/USB/TUNER MENU .
Otáčanie obrázka JPEG
2
Prehrávanie zastavíte
stlačením  .
3
Stlačte
4
Stláčaním  alebo   zvoľte
(MODE (MP3, JPEG)),
potom stlačte ENTER .
Poznámky
 Ak nastavíte “MODE (MP3, JPEG)”
na “AUDIO (MP3)”, tlačidlo PICTURE NAVI
 nefunguje.
 Ak stlačením  alebo   zvolíte ďalší alebo
predošlý obrazový súbor, obnoví sa pôvodné
zobrazenie obrázka, aj keď ste ho predtým
otočili.
 Stlačením  alebo   prezentáciu zastavíte.
Prehrávanie audio súborov
MP3 a obrazových súborov JPEG
vo forme prezentácie Slide
Show so sprievodným zvukom
Prezentáciu Slide Show môžete prehrať
so sprievodným zvukom, ak vložíte
DATA CD/DVD disk obsahujúci v tom
istom albume súbory MP3 aj JPEG.
1
DISPLAY .
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Disk
Keď je na TV obrazovke zobrazený
obrazový súbor JPEG, môžete ho otáčať
o 90 stupňov.
Počas zobrazenia obrazového súboru
stlačte  alebo  .
Stlačením CLEAR  obnovíte pôvodné
zobrazenie.
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “MODE (MP3, JPEG)”.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
 AUTO: Prehrávanie súborov
JPEG aj MP3 z toho istého
albumu vo forme prezentácie
so sprievodným zvukom.
 AUDIO (MP3): Súvislé prehrávanie
len súborov MP3.
 IMAGE (JPEG): Prehrávanie
súborov JPEG vo forme
prezentácie.
5
Stláčaním  alebo   zvoľte
“AUTO”, potom stlačte ENTER .
6
Stlačte DVD/USB/TUNER MENU .
Na TV obrazovke sa zobrazí zoznam
albumov.
Vložte disk do otvoru pre disk .
Systém spustí prehrávanie prvého
albumu.
Pokračovanie

45SK
7
Stláčaním  alebo   zvoľte
želaný album a stlačte  
(alebo DVD   na systéme).
Špecifikovanie rýchlosti prepínania
obrázkov pri prehrávaní prezentácie
Slide Show
Prezentácia so sprievodným zvukom
sa spustí od zvoleného albumu.
Prehrávanie zastavíte stlačením  .
1 Stláčaním
Zobrazenie/vypnutie zobrazenia
zoznamu albumov
Stláčajte DVD/USB/TUNER MENU .
Zrušenie prezentácie Slide Show
so sprievodným zvukom
V kroku 4 zvoľte “AUDIO (MP3)” alebo
“IMAGE (JPEG)”.
Poznámky
 V niektorých prípadoch nie je možné zmeniť
nastavenie “MODE (MP3, JPEG)”, keď bolo
“MODE (MP3, JPEG)” nastavené na
 “IMAGE (JPEG)” a zvolený disk obsahuje
len audio súbory MP3.
 “AUDIO (MP3)” a zvolený disk obsahuje
len obrazové súbory JPEG.
 Ak na disku nie sú žiadne audio súbory MP3,
na TV obrazovke sa zobrazí “No audio data”
a disk sa neprehrá.
 Ak na disku nie sú žiadne obrazové súbory
JPEG, na TV obrazovke sa zobrazí “No image
data” a disk sa neprehrá.
 Ak prehrávate súčasne dátovo objemové
súbory MP3 a JPEG, zvuk môže vypadávať.
(len obrazové súbory JPEG)
DISPLAY  zobrazte
na TV obrazovke ponuku
Control Menu pre súbory JPEG.
2 Stláčaním  alebo   zvoľte
(INTERVAL), potom stlačte
ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “INTERVAL”.
3 Stláčaním  alebo   zvoľte
požadovaný interval prepínania
obrázkov.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
 NORMAL: Nastavenie trvania
na 6 až 9 sekúnd (pri obrázkoch
s rozlíšením 4 000 000 pixlov alebo
viac je trvanie dlhšie).
 FAST: Nastavenie kratšieho trvania
než pri nastavení NORMAL.
 SLOW 1: Nastavenie dlhšieho
trvania než pri nastavení
NORMAL.
 SLOW 2: Nastavenie dlhšieho
trvania než pri nastavení SLOW 1.
4 Stlačte ENTER .
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
Poznámka
Pri niektorých súboroch JPEG (obzvlášť
pri progresívnych súboroch JPEG alebo
pri súboroch JPEG s rozlíšením 3 000 000
pixlov alebo viac) môže ich zobrazenie trvať
dlhšie než zvyčajne, takže čas ich zobrazenia
na obrazovke sa môže zdať dlhší, než ste
nastavili.
46SK
Výber efektu prepínania pre obrazové
súbory v režime prezentácie
Slide Show
(len obrazové súbory JPEG)
DISPLAY  zobrazte
na TV obrazovke ponuku
Control Menu pre súbory JPEG.
Prehrávanie video
súborov DivX®
1 Stláčaním
(EFFECT), potom stlačte
ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “EFFECT”.
3 Stláčaním  alebo   zvoľte
požadované nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
 MODE 1: Obrázok sa preklopí
zhora obrazovky nadol.
 MODE 2: Obrázok sa preklopí
zľava obrazovky doprava.
 MODE 3: Obrázok sa zobrazuje
postupne zo stredu obrazovky.
 MODE 4: Obrázky sa cyklicky
náhodne menia pomocou
jednotlivých efektov.
 MODE 5: Nasledujúci obrázok
vytlačí aktuálny.
 OFF: Vypnutie tejto funkcie.
Disk
2 Stláčaním  alebo   zvoľte
Video súbory DivX
®
DivX je technológia kompresie video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX . Systém dokáže
prehrávať súbory zaznamenané vo
formáte DivX, ktoré majú príponu “.AVI”
alebo “.DIVX”.
®
Poznámky
 Systém nemusí prehrať súbor DivX, ak bol
vytvorený spojením 2 alebo viacerých
súborov DivX.
 Systém nedokáže prehrávať súbory DivX
s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka)
× 576 (výška) alebo veľkosť 2 GB.
 V závislosti od povahy samotného video
súboru DivX nemusí byť obraz kvalitný, alebo
môže vypadávať zvuk.
 Systém nedokáže prehrávať niektoré súbory
DivX, ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
4 Stlačte ENTER .
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
Pokračovanie

47SK
Prehrávanie albumu video
súborov DivX alebo video
súboru DivX
1
Prehrávanie video súboru DivX:
1 Stlačte ENTER .
Zobrazí sa zoznam video súborov
DivX v zvolenom albume.
Do otvoru pre disk vložte
DATA CD/DVD disk s video
súborom DivX .
Systém spustí prehrávanie prvého
albumu.
2
Stlačte DVD/USB/TUNER MENU .
Na TV obrazovke sa zobrazí zoznam
albumov.
3
48SK
2 Stláčaním  alebo   zvoľte
požadovaný súbor DivX a stlačte
ENTER .
Systém spustí prehrávanie
od zvoleného video súboru DivX.
Prehrávanie zastavíte
stlačením  .
Zobrazenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej strany v zozname
súborov alebo albumov
Stláčaním  alebo   zvoľte
album.
Stláčajte  alebo   počas zobrazenia
zoznamu súborov alebo albumov.
Prehrávanie albumu:
Stlačte   (alebo DVD  
na systéme).
Systém spustí prehrávanie od prvého
video súboru DivX zo zvoleného
albumu. Prehrávanie zastavíte
stlačením  .
Prehrávanie ďalšieho albumu
súborov DivX
Ďalší album zvolíte stláčaním  ,
kým sa nezvolí posledný súbor
v aktuálnom albume, potom jedenkrát
stlačte  . Zvolí sa prvý súbor
z ďalšieho albumu. Nie je však možné
zvoliť predchádzajúci album stláčaním
 . Pre zvolenie predchádzajúceho
albumu vyberte album v zozname
albumov.
Obnovenie zobrazenia zoznamu
albumov zo zobrazenia zoznamu
súborov
Stlačte  RETURN .
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
zoznamu albumov
Nastavenie
oneskorenia medzi
obrazom a zvukom
 A/V SYNC
Poznámky
 V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto
prípade odporúčame vytvoriť súbor pri
nižšom dátovom toku. Ak je zvuk stále
nekvalitný, odporúčame používať súbory,
ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3.
Tento systém nie je kompatibilný s formátom
WMA (Windows Media Audio).
 Z dôvodu vlastností kompresnej
technológie používanej pri súboroch DivX
môže po stlačení   trvať spustenie
prehrávania (zobrazenie obrazu) určitý čas.
 V závislosti od súboru DivX nemusí zvuk
zodpovedať práve prehrávanému obrazu.
Ak zvuk nesúhlasí (nesynchronizuje)
s obrazom na TV obrazovke, môžete
nastaviť oneskorenie medzi obrazom
a zvukom.
Funkcia A/V SYNC nefunguje pri audio
súboroch MP3 a obrazových súboroch
JPEG na DATA CD/DVD disku.
1
Stlačte DISPLAY  v režime
zastavenia prehrávania.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Rada
Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX
môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je
predvolený počet prehraní. Zostávajúci počet
prehraní sa zníži pri:
 Vypnutí systému.
 Prehrávaní iného súboru DivX.
Disk
Stláčajte DVD/USB/TUNER MENU .
Stláčaním  alebo   zvoľte
(A/V SYNC), potom
stlačte ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “A/V SYNC”.
3
Stláčaním  alebo   zvoľte
požadované nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
 OFF: Žiadne nastavenie.
 ON: Korekcia posunu medzi
zvukom a obrazom.
4
Stlačte ENTER .
Poznámka
V závislosti od vstupného toku nemusí byť táto
funkcia účinná.
49SK
Obmedzenie
prehrávania disku
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Nastaviť môžete dva druhy želaného
obmedzenia prehrávania disku.
Custom Parental Control
Prehrávanie môžete obmedziť
nastavením tak, že systém neprehrá
zvolené disky.
Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD
VIDEO diskov môže byť obmedzené
prednastavenou úrovňou, napríklad
vekom diváka. Scéna, ktorá je “zakázaná”
sa neprehrá (vynechá sa), alebo sa
nahradí inou scénou.
Používané heslo je rovnaké pre režim
Parental Control aj Custom Parental
Control.
Obmedzenie prehrávania
určených diskov
 CUSTOM PARENTAL CONTROL
To isté heslo Custom Parental Control
môžete nastaviť až pre 40 diskov.
Pri nastavení pre 41. disk sa zruší
nastavenie obmedzenia prehrávania
pre prvý disk.
1
Vložte disk, pre ktorý chcete
nastaviť obmedzenie
prehrávania.
Ak sa disk prehráva, zastavte
prehrávanie stlačením  .
2
Stlačte DISPLAY  v režime
zastavenia prehrávania.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním  alebo   zvoľte
(PARENTAL CONTROL),
potom stlačte ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “PARENTAL CONTROL”.
4
50SK
Stláčaním  alebo   zvoľte
“ON ”, potom stlačte ENTER .
Ak ste ešte nezadali heslo:
Zobrazí sa okno pre zadanie nového
hesla.
Ak ste sa pri zadávaní hesla pomýlili
Stláčaním   zrušte chybne zadané
číslo, potom zadajte heslo znova.
Vypnutie funkcie
Custom Parental Control
“Obmedzenie prehrávania určených
diskov” (str. 50).
Pomocou číselných tlačidiel 
zadajte 4-ciferné heslo, potom stlačte
ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazí okno
pre potvrdenie hesla.
Ak ste heslo nastavili už predtým:
Na TV obrazovke sa zobrazí okno
pre zadanie hesla.
5
Pomocou číselných tlačidiel 
zadajte alebo potvrďte 4-ciferné
heslo, potom stlačte ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazí hlásenie
“Custom parental control is set.”
(“Užívateľský zámok je nastavený.”)
a potom sa obnoví zobrazenie ponuky
Control Menu.
Disk
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti
2 Stláčaním  alebo  zvoľte “OFF ”,
potom stlačte ENTER .
3 Pomocou číselných tlačidiel 
zadajte 4-ciferné heslo, potom stlačte
ENTER .
Prehrávanie disku, pre ktorý
je nastavené obmedzenie
Custom Parental Control
1 Vložte disk, pre ktorý je nastavený
zámok Custom Parental Control.
Zobrazí sa okno “CUSTOM
PARENTAL CONTROL”.
Pokračovanie

51SK
2 Pomocou číselných tlačidiel 
zadajte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER .
Systém je pripravený na prehrávanie.
Rada
Ak ste zabudli vaše heslo, tak zadajte pomocou
číselných tlačidiel  6-ciferné číslo “199703”,
keď sa zobrazí okno “CUSTOM PARENTAL
CONTROL” na zadanie hesla a potom stlačte
ENTER . Zobrazí sa výzva na zadanie
nového 4-ciferného hesla.
Obmedzenie prehrávania
pre deti
PARENTAL CONTROL
(len DVD VIDEO disky)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO
diskov môže byť obmedzené
prednastavenou úrovňou, napríklad
vekom diváka.
1
Stlačte DISPLAY  v režime
zastavenia prehrávania.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním  alebo   zvoľte
(PARENTAL CONTROL),
potom stlačte ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “PARENTAL CONTROL”.
52SK
3
Stláčaním  alebo   zvoľte
“PLAYER ”, potom stlačte
ENTER .
Ak ste ešte nezadali heslo:
Zobrazí sa okno pre zadanie nového
hesla.
Pomocou číselných tlačidiel 
zadajte 4-ciferné heslo, potom stlačte
ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazí okno
pre potvrdenie hesla.
Ak ste heslo nastavili už predtým:
Na TV obrazovke sa zobrazí okno
pre zadanie hesla.
4
Pomocou číselných tlačidiel 
zadajte alebo potvrďte 4-ciferné
heslo, potom stlačte ENTER .
Zobrazí sa okno pre nastavenie
úrovne obmedzenia prehrávania.
7
Stláčaním  alebo   zvoľte
“LEVEL”, potom stlačte ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “LEVEL”.
8
Nastavenie obmedzenia Parental
Control je dokončené.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie
je obmedzenie.
Funkciu Parental Control vypnete
nastavením “LEVEL” na “OFF”.
5
Stláčaním  alebo   zvoľte
“STANDARD”, potom stlačte
ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “STANDARD”.
6
Stláčaním  alebo  
zadajte zemepisnú oblasť,
ktorá predstavuje úroveň
pre obmedzenie prehrávania,
potom stlačte ENTER .
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte “OTHERS ”, číselnými
tlačidlami  zadajte a potvrďte
štandardný kód z tabuľky “Prehľad
kódov oblastí Parental Control”
(str. 102).
Disk
Stláčaním  alebo  
zvoľte požadovanú úroveň
obmedzenia a stlačte ENTER .
Ak ste sa pri zadávaní hesla pomýlili
Stláčaním   zrušte chybne zadané
číslo, potom zadajte heslo znova.
Prehrávanie disku, pre ktorý je
nastavené obmedzenie Parental
Control
1 Vložte disk a stlačte   (alebo
DVD   na systéme).
Na TV obrazovke sa zobrazí okno
pre zadanie hesla.
2 Pomocou číselných tlačidiel 
zadajte 4-ciferné heslo, potom stlačte
ENTER .
Prehrávanie sa spustí.
Pokračovanie

53SK
Poznámky
 V zobrazení ponuky Control Menu sa podľa
typu disku zobrazujú rôzne položky.
 Prehrávanie DVD VIDEO diskov, ktoré
nepodporujú funkciu Parental Control nie je
možné na tomto systéme nijakým spôsobom
obmedziť.
 Pri niektorých DVD VIDEO diskoch môžete
byť vyzvaný na zmenu úrovne Parental
Control počas prehrávania. V takomto
prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň. Ak je
režim Resume Play zrušený, úroveň sa obnoví
na pôvodnú hodnotu.
3
Na TV obrazovke sa zobrazí okno
pre zadanie hesla.
4
Pomocou číselných tlačidiel 
zadajte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER .
5
Pomocou číselných tlačidiel 
zadajte nové 4-ciferné heslo,
potom stlačte ENTER .
6
Pomocou číselných tlačidiel 
potvrďte nové 4-ciferné heslo
a stlačte ENTER .
Rada
Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk
a zopakujte kroky 1 až 3 z časti “Obmedzenie
prehrávania pre deti”. Keď sa zobrazí okno
pre zadanie hesla, zadajte “199703” pomocou
číselných tlačidiel , potom stlačte ENTER .
Zobrazí sa výzva na zadanie nového 4-ciferného
hesla. Po zadaní nového 4-ciferného hesla vložte
do systému disk a stlačte  . Keď sa zobrazí
okno pre zadanie hesla, zadajte nové heslo.
Stláčaním  alebo   zvoľte
“PASSWORD ”, potom stlačte
ENTER .
Ak ste sa pri zadávaní hesla pomýlili
Stláčaním   zrušte chybne zadané
číslo, potom zadajte heslo znova.
Zmena hesla
1
Stlačte DISPLAY  v režime
zastavenia prehrávania.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním  alebo   zvoľte
(PARENTAL CONTROL),
potom stlačte ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “PARENTAL CONTROL”.
54SK
Ponuka nastavení
Setup pre DVD
zariadenie
4
Položka ponuky Setup je zvolená.
Príklad: SCREEN SETUP
Disk
Cez ponuku Setup pre DVD zariadenie
môžete rôzne upravovať nastavenia
položiek, ako je obraz a zvuk.
Stláčaním  alebo   zvoľte
zo zobrazeného zoznamu
položku ponuky: “LANGUAGE
SETUP”, “SCREEN SETUP” alebo
“CUSTOM SETUP”. Potom stlačte
ENTER .
Zvolená položka
Poznámka
Nastavenia pre prehrávanie uložené
na disku majú prioritu pred nastaveniami
vykonanými cez ponuku Setup pre DVD
zariadenie. Niektoré nastavenia cez ponuku
Setup pre DVD zariadenie sa preto nemusia
aplikovať.
1
Stlačte DISPLAY  v režime
zastavenia prehrávania.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním  alebo   zvoľte
(SETUP), potom stlačte
ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre “SETUP”.
3
Položky ponuky Setup
5
Stláčaním  alebo   zvoľte
požadovanú položku a stlačte
ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazia voľby
pre zvolenú položku.
Príklad: TV TYPE
Stláčaním  alebo   zvoľte
“CUSTOM”, potom stlačte
ENTER .
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Setup.
Voľby
Pokračovanie

55SK
6
Stláčaním  alebo   zvoľte
požadované nastavenie a stlačte
ENTER .
OSD
(Zobrazenia na obrazovke) Zmena jazyka
pre OSD zobrazenia.
Nastavenie je zadané a proces
nastavovania je dokončený.
MENU*
(len DVD VIDEO disky) Výber jazyka
pre Menu DVD disku.
Zvolené nastavenie
Prehľad ponuky Setup
pre DVD zariadenie
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Nastavenie jazyka  LANGUAGE SETUP
Nastavenie jazyka pre OSD zobrazenia
alebo zvuk.
56SK
AUDIO*
(len DVD VIDEO disky) Výber jazyka
pre zvuk.
Ak zvolíte “ORIGINAL”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená
priorita.
SUBTITLE*
(len DVD VIDEO disky) Výber jazyka
pre titulky.
Ak zvolíte “AUDIO FOLLOW”, jazyk
pre titulky sa mení v závislosti od voľby
jazyka pre zvukovú stopu.
* Ak v ponukách “MENU”, “SUBTITLE”
alebo “AUDIO” zvolíte jazyk, ktorý nie
je na DVD VIDEO disku zaznamenaný,
automaticky sa zvolí jeden zo
zaznamenaných jazykov. V závislosti
od disku sa však jazyk nemusí zvoliť
automaticky.
Ak v ponuke “MENU”, “SUBTITLE”
a “AUDIO” zvolíte “OTHERS ”, číselnými
tlačidlami  zadajte a potvrďte kód jazyka
z prehľadu “Tabuľka kódov jazykov”
(str. 101).
Nastavenie zobrazenia
 SCREEN SETUP
Nastavenia zvoľte v závislosti
od pripojeného TVP.
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(Okrem modelov pre Európu a Rusko)
Výber výstupného video signálu
pri prehrávaní VIDEO CD disku.
AUTO: Výstupný video signál bude
v norme PAL alebo NTSC.
PAL: Pri prehrávaní disku v norme
NTSC sa zmení výstupný video signál
do normy PAL.
NTSC: Pri prehrávaní disku v norme
PAL sa zmení výstupný video signál
do normy NTSC.
Disk
TV TYPE1)
(len DVD VIDEO disky)
16:9: Zvoľte pri pripojení širokouhlého
TVP alebo TVP s funkciou širokouhlého
režimu.
4:3 LETTER BOX: Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom strán 4:3.
Po tomto nastavení sa zobrazí širokouhlý
obraz s pruhmi v hornej a dolnej časti
obrazovky.
4:3 PAN SCAN2): Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom strán 4:3.
Po tomto nastavení sa zobrazí širokouhlý
obraz na celej obrazovke a časti
prečnievajúce do strán sa orežú.
SCREEN SAVER
Šetrič obrazovky je vhodný na ochranu
obrazovky pred poškodením. Stlačením
  (alebo DVD   na systéme)
vypnete šetrič obrazovky.
ON: Obraz šetriča sa zobrazí, ak je
prehrávanie zastavené alebo pozastavené
cca 15 minút, prípadne ak prehrávate
AUDIO CD disk alebo audio súbory
MP3 dlhšie než 15 minút.
OFF: Nezobrazovanie šetriča.
BACKGROUND
Výber farby pozadia alebo obrázka
pozadia zobrazovaného na TV
obrazovke. Farebné pozadie alebo
obrázok sa na obrazovke zobrazí,
ak zastavíte prehrávanie, alebo pri
prehrávaní AUDIO CD disku alebo audio
súborov MP3.
JACKET PICTURE: Na pozadí sa
zobrazí šablónový obrázok (statický
obrázok), avšak iba v prípade, že je
na disku zaznamenaný (DVD VIDEO,
CD-EXTRA disk atď.). Ak na disku
šablónový obrázok nie je, zobrazí sa
obrázok “GRAPHICS”.
GRAPHICS: Na pozadí sa zobrazí
obrázok uložený v pamäti systému
od výroby.
BLUE: Farba pozadia je modrá.
BLACK: Farba pozadia je čierna.
4:3 OUTPUT3)
Toto nastavenie zmeňte, ak chcete
sledovať signál s pomerom strán
4:3 v progresívnom formáte.
Ak zmeníte pomer strán na vašom
TVP kompatibilnom s progresívnym
formátom (525p/625p), zmeňte
nastavenie na TVP, nie na tomto systéme.
Pokračovanie

57SK
FULL: Zvoľte, keď je možné meniť pomer
strán na TVP.
NORMAL: Zvoľte, keď nie je možné
meniť pomer strán na TVP. Zobrazenie
signálu s pomerom strán 16:9 s čiernymi
pruhmi na ľavej a pravej strane obrazu.
Nastavenie možností prehrávania
 CUSTOM SETUP
Nastavenia umožňujú nastavenie
položiek týkajúcich sa prehrávania
a ďalších nastavení.
TVP s pomerom strán 16:9
1)
Výrobné nastavenie sa líši podľa krajiny alebo
regiónu zakúpenia.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
2)
3)
58SK
Pri niektorých DVD VIDEO diskoch
môže dochádzať k automatickému výberu
formátu “4:3 LETTER BOX“ namiesto
“4:3 PAN SCAN” alebo naopak.
Toto nastavenie je účinné, len ak:
 Nastavíte “TV TYPE” v ponuke “SCREEN
SETUP” na “16:9”.
 Je zvolené “P AUTO” alebo “P VIDEO”
(str. 21).
PAUSE MODE
(len DVD VIDEO a DVD-R/-RW
(režim VR) disky)
AUTO: Scény s dynamickými zábermi
sa reprodukujú bez chvenia. Štandardne
vyberte túto voľbu.
FRAME: Obraz, vrátane nedynamických
objektov, sa reprodukuje vo vysokom
rozlíšení.
TRACK SELECTION
(len DVD VIDEO disky) Uprednostnenie
zvukovej stopy s vyšším počtom kanálov
pri prehrávaní DVD VIDEO disku,
na ktorom sú zaznamenané viaceré audio
formáty (PCM, DTS, MPEG audio alebo
Dolby Digital)1).
OFF: Bez priority.
AUTO2): S prioritou.
MULTI-DISC RESUME
(len DVD VIDEO a VIDEO CD disky)
ON: Ukladanie miesta zastavenia
prehrávania do pamäte až pre 40 diskov.
OFF: Neukladanie miesta zastavenia
prehrávania do pamäte. Prehrávanie
sa od miesta zastavenia prehrávania
obnoví len pri aktuálne vloženom disku
v systéme.
Disk
AUDIO DRC3) (Kompresia
dynamického rozsahu)
(len DVD VIDEO a DVD-R/-RW
(režim VR) disky)
OFF: Bez kompresie dynamického
rozsahu.
STANDARD: Reprodukcia zvukovej
stopy s kompresiou dynamického
rozsahu v zmysle zámerov technikov
pre záznam. Vhodné pri sledovaní filmov
pri nízkej hlasitosti v noci.
MAX: Maximálne zúženie (kompresia)
dynamického rozsahu.
DivX
Zobrazenie registračného kódu tohto
systému.
Podrobnosti pozri na
http://www.divx.com/vod na Internete.
1)
Ak majú jednotlivé zvukové stopy rovnaký
počet kanálov, systém ich postupne
volí v nasledovnom poradí: PCM, DTS,
Dolby Digital a MPEG.
2)
Ak nastavíte “TRACK SELECTION”
na “AUTO”, môže dôjsť k zmene jazyka.
Nastavenie “TRACK SELECTION” má
prednostné postavenie (vyššiu prioritu)
pred nastavením “AUDIO” v ponuke
“LANGUAGE SETUP”. V závislosti od disku
nemusí byť táto funkcia účinná.
3)
Nastavenie AUDIO DRC je možné vykonať
len pri zdrojovom signále Dolby Digital.
59SK
Ak sa nezobrazí “TUNED”
a ladenie sa nezastaví, stláčaním
TUNING +/  nalaďte želanú
stanicu. Ak naladíte stanicu, ktorá
poskytuje službu RDS, na displeji sa
zobrazí jej názov. (Len modely pre
Európu)
Rádio
Počúvanie rozhlasu
Rádio zapnete zvolením predvoľby alebo
manuálnym naladením stanice.
Počúvanie rozhlasového pásma
FM alebo AM
1
2
Stláčaním FUNCTION +/ 
zvoľte “TUNER FM” alebo
“TUNER AM” (alebo stláčaním
TUNER/BAND  na systéme
zvoľte “FM” alebo “AM”).
Zatlačte a pridržte TUNING
+/ , kým sa nezačne meniť
indikácia frekvencie a potom
tlačidlo uvoľnite.
Ladenie sa automaticky zastaví
po naladení nejakej stanice
a na displeji sa zobrazí “TUNED”.
Ak sa naladí FM stereo stanica,
na displeji sa zobrazí “ST”.
60SK
3
Nastavte hlasitosť.
Stlačte VOLUME +/ .
Zastavenie automatického ladenia
Stlačte  .
Zmena kroku ladenia v rozhlasovom
pásme AM
Výrobné nastavenie kroku ladenia
v pásme AM je 9 kHz (alebo 10 kHz
v niektorých krajinách, táto funkcia nie
je dostupná na modeloch pre Európu
a Rusko). Používajte tlačidlá na systéme.
1 Stláčaním TUNER/BAND 
na systéme zvoľte pásmo “AM”.
2 Stlačením /  vypnite systém.
3 Stlačte DISPLAY  pre zobrazenie
hodín.
4 Keď sú zobrazené hodiny zatlačte
TUNER/BAND  a stlačením / 
zapnite systém.
Na displeji sa zobrazí “AM 9k Step”
alebo “AM 10k Step”. Po zmene kroku
ladenia sa vymažú všetky uložené
predvoľby v pásme AM.
Rady
 Pre skvalitnenie príjmu nasmerujte dodávané
antény alebo pripojte externú anténu.
 Ak sa pri nekvalitnom príjme FM stereo
stanice vyskytuje šum, stláčaním REPEAT/
FM MODE  zobrazte “MONO”. Signál
nebude stereofonický, ale príjem sa zlepší.
4
Stláčaním +/  vyberte
požadované číslo predvoľby.
5
Stlačte ENTER .
Na displeji sa zobrazí “Complete!”.
Stanica sa uloží do pamäte.
6
Počúvanie uložených staníc
Nalaďte rozhlasovú stanicu
(pozri “Počúvanie rozhlasu
v pásme FM alebo AM” (str. 60)).
2
Stlačte DVD/USB/TUNER MENU .
Na displeji bliká “Memory?”.
3
Stlačte ENTER .
Na displeji začne blikať číslo
predvoľby.
Stanice sa ukladajú od čísla
predvoľby 1.
Do pamäte systému je možné uložiť
až 20 staníc v pásme FM a 10 staníc
v pásme AM.
Ak odpojíte sieťovú šnúru alebo
nastane výpadok dodávky elektrickej
energie, stanice budú uložené
v pamäti systému cca pol dňa.
7
Rádio
1
Ďalšie stanice uložíte
opakovaním krokov 1 až 6.
Ak chcete vyvolať uloženú
stanicu, stláčaním PRESET +/ 
vyberte želanú uloženú stanicu
(predvoľbu).
Uloženú stanicu môžete zvoliť aj
stláčaním príslušných číselných
tlačidiel  a následným stlačením
ENTER .
Zrušenie ukladania staníc
Číslo predvoľby
Stlačte DVD/USB/TUNER MENU .
61SK
USB zariadenie
2
Prehrávanie hudby
z USB zariadenia
K
(USB) portu  systému môžete
pripojiť voliteľné USB zariadenie
(digitálny audio prehrávač alebo USB
pamäťové jednotky) a počúvať hudbu
uloženú na takomto USB zariadení.
V časti “Pripojiteľné USB zariadenia”
(str. 103) pozri zoznam, v ktorom sú
uvedené USB zariadenia pripojiteľné
k tomuto systému.
Tento systém dokáže prehrávať
nasledujúce audio formáty: ATRAC/
MP3*/WMA*/AAC*
* Súbory, ktoré obsahujú ochranu proti
kopírovaniu (Digital Rights Management),
tento systém nedokáže prehrať.
Súbory stiahnuté z hudobných online
obchodov sa nemusia dať v tomto systéme
prehrať.
1
Zvoľte zdroj zvuku USB.
Stláčaním FUNCTION +/ 
zvoľte “USB”.
Pripojte voliteľné USB zariadenie
(digitálny audio prehrávač alebo
USB pamäťové jednotky) do
(USB) portu  tak, ako je
zobrazené nižšie.
USB zariadenie (digitálny
audio prehrávač alebo
USB pamäťové jednotky)
Ak je potrebné na prepojenie pripojiť
USB kábel, pripojte USB kábel dodávaný
s USB zariadením.
Podrobnosti o pripojení a ovládaní
pozri v návode na použitie dodávanom
s USB zariadením.
Po pripojení USB zariadenia sa
zobrazenie na displeji mení nasledovne:
“Reading”  “ATRAC AD1)” alebo
“StorageDrive2)”
1)
2)
Pri pripájaní digitálneho audio prehrávača.
Pri pripájaní USB pamäťovej jednotky.
Ak je tento údaj zaznamenaný, zobrazí sa tiež
označenie kapacity.
Poznámka
V závislosti od typu pripájaného USB
zariadenia môže trvať cca 10 sekúnd,
kým sa zobrazí na displeji “Reading”.
62SK
3
4
Spustite prehrávanie.
Stlačte   (alebo USB 
na systéme).
Nastavte hlasitosť.
Stlačte VOLUME +/ .
Ďalšie operácie
Výber albumu
Výber skladby
(súboru)
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
(súbore)
Výber režimu
Repeat Play
Stlačte
 .
 . Pre obnovenie
prehrávania znova
stlačte   alebo 
 (alebo USB  
na systéme).
+/ .
/ .
Počas prehrávania držte
zatlačené /
 a tlačidlo uvoľnite
v požadovanom mieste.
Opakovane REPEAT/
FM MODE , kým sa
nezobrazí “REP” alebo
“REP1”.
* Napríklad môžete počas prehrávania
zobraziť informácie o USB zariadení ako
číslo skladby alebo názov albumu, alebo
počas zastavenia môžete zobraziť celkový
prehrávací čas.
Zmena režimu prehrávania
1 Počas zastavenia prehrávania z USB
zariadenia stlačte DVD/USB/TUNER
MENU .
Na displeji sa zobrazí “Play Mode?”.
USB zariadenie
Pre
Zastavenie
prehrávania
Pozastavenie
prehrávania
Odpojenie USB Zatlačte a pridržte
  dovtedy,
zariadenia
kým sa na displeji
nezobrazí “No Device”
a potom odpojte USB
zariadenie.
DISPLAY 
Zobrazenie
opakovane.
informácií
o USB
zariadení*
2 Stlačte ENTER .
3 Stláčaním  alebo   zvoľte režim
prehrávania.
Zvoliť môžete nasledovné režimy
prehrávania:
 Continue (Štandardné prehrávanie):
Prehrávanie audio súborov
na USB zariadení v pôvodnom
poradí.
 AlbmContinue:
Prehrávanie audio súborov
na USB zariadení zo zvoleného
albumu.
 Shuffle:
Prehrávanie audio súborov
na USB zariadení v náhodnom
poradí.
Pokračovanie

63SK
 Albm Shuffle:
Prehrávanie audio súborov
na USB zariadení zo zvoleného
albumu v náhodnom poradí.
 Program:
Prehrávanie audio súborov
na USB zariadení v zostavenom
poradí (program).
Poznámky k USB zariadeniu
 Systém a USB zariadenie neprepájajte cez
USB rozbočovač (hub).
 Pri niektorých USB zariadeniach môže byť
medzi vykonaním operácie na USB zariadení
a jej vykonaním týmto systémom časové
oneskorenie.
 Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným USB zariadením.
 Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť
od poradia prehrávania na pripojenom USB
zariadení.
 Pred odpojením USB zariadenia vždy zatlačte
a pridržte   dovtedy, kým sa nezobrazí
“No Device”. Odpojením USB zariadenia,
keď nie je zobrazené “No Device”, môžete
poškodiť dáta v USB zariadení, alebo môžete
poškodiť samotné USB zariadenie.
 Na USB zariadenie s audio súbormi
neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné
priečinky.
 Priečinky bez audio súborov sa vynechajú.
 Súbory sa prehrávajú v poradí, v akom boli
prenesené na USB zariadenie.
64SK
 Maximálny počet albumov (priečinkov)
a skladieb (súborov), ktoré môže obsahovať
dané USB zariadenie je nasledovný:
 Digitálny audio prehrávač: 65 535 skupín
(maximálne 999 skladieb v skupine)
 USB pamäťová jednotka: 999 súborov
Maximálny počet skladieb (súborov)
a albumov (priečinkov) sa môže líšiť
v závislosti od štruktúry súborov
a priečinkov.
 Audio formáty, ktoré môžete prehrávať
pomocou tohto systému, sú nasledovné:
 MP3: prípona súboru “.mp3”
 Windows Media Audio súbor: prípona
súboru “.wma”
 AAC: prípona súboru “.m4a”
Aj keď názov súboru má vyššie uvedenú
príponu, ale formát súbor je iný, môže
to spôsobiť vznik šumu alebo funkčných
porúch.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/
zapisovacími softvérmi, záznamovými
zariadeniami a médiami nie je zaručená.
Nekompatibilné USB zariadenie môže
produkovať hluk alebo rušenie audio signálu,
alebo sa z neho vôbec nebude prehrávať.
Poznámky k zobrazeným
informáciám
Zostavenie programu
z USB zariadenia
Program Play
1
2
Zvoľte zdroj zvuku USB.
Stláčaním FUNCTION +/ 
zvoľte “USB”.
Počas zastavenia prehrávania
z USB zariadenia stlačte
DVD/USB/TUNER MENU .
Na displeji sa zobrazí “Play Mode?”.
3
4
Stlačte ENTER .
Stláčaním  alebo   zvoľte
“Program”, potom stlačte
ENTER .
Pokračovanie

USB zariadenie
 Znaky, ktoré sa nedajú zobraziť, sa zobrazia
ako “_”.
 Nasledovné informácie sa nezobrazia:
 Celkový prehrávací čas CD-DA disku,
v závislosti od režimu prehrávania.
 Celkový prehrávací čas a zostávajúci čas
pre MP3 disk a USB zariadenie.
 Nasledovné informácie sa nezobrazia
správne:
 Názvy priečinkov alebo súborov
nekompatibilných s normou ISO 9660
Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom
formáte.
 Nasledovné informácie sa zobrazia:
 Informácia ID3 tag MP3 súborov, keď je
použitá verzia ID3 1 a 2 (až do 62 znakov
pre MP3 disk).
 Informácia ID3 tag “ATRAC” súborov,
keď je použitá verzia ID3 2.
65SK
5
Opakovane stláčajte / ,
kým sa nezobrazí číslo požadovanej
skladby.
Pri zaraďovaní skladieb (súborov)
do programu stláčaním
+/ 
zvoľte požadovaný album (priečinok)
a zvoľte číslo požadovanej skladby
(súboru).
Príklad: Keď zaraďujete skladby
z USB zariadenia
8
Pre prehranie programu stlačte
  (alebo USB  
na systéme).
Vytvorený program zostáva
v pamäti systému, kým neodpojíte
USB zariadenie. Rovnaký program
prehráte znova stlačením  
(alebo USB   na systéme).
Zrušenie prehrávania programu
V kroku 4 zvoľte iný režim prehrávania
než “Program”.
Odstránenie poslednej skladby
(súboru) z programu
Číslo zvolenej skladby (súboru)
6
Stlačením ENTER  zaradíte
skladbu (súbor) do programu.
Celkový čas programu sa nedá
zobraziť, preto sa zobrazí “ . ”.
7
66SK
Pre zaradenie ďalších skladieb
(súborov) do programu
zopakujte kroky 5 až 6. Celkovo
môžete do programu zaradiť
až 25 skladieb (súborov).
V režime zastavenia prehrávania z USB
zariadenia stlačte CLEAR .
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku
Reprodukcia dynamickejšieho
zvuku (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Môžete zvýrazniť hlboké tóny a vytvoriť
mocnejší zvuk.
Nastavenie DSGX je ideálne pre zdroje
audio signálu (hudba).
Spievanie s hudbou:
Karaoke
Pri akomkoľvek multiplexnom
AUDIO CD, multiplexnom VIDEO CD
alebo DVD VIDEO disku vo formáte
Dolby Digital Karaoke môžete spievať
s hudbou.
Príprava na Karaoke
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
cyklicky mení nasledovne:
DSGX ON  DSGX OFF
Rada
Výrobné nastavenie je “DSGX ON”.
Nastavenie zvukového efektu
1
Stláčaním EQ  zvoľte “BASS”
alebo “TREBLE”.
2
Stláčaním PRESET +/ 
nastavte úroveň.
(len DVD VIDEO, DVD-R/-RW
(režim VR), VIDEO CD, AUDIO
CD disky, audio súbory MP3 a video
súbory DivX)
1
Stláčaním FUNCTION +/ 
zvoľte “DVD” (alebo stlačte DVD
  na systéme).
2
Otočením MIC LEVEL 
na systéme do polohy “MIN”
znížte úroveň hlasitosti
z mikrofónu a otočením
ECHO LEVEL * na systéme
do polohy “MIN” zrušte efekt
ozveny.
3
Pripojte voliteľný mikrofón
do konektora MIC 
na systéme.
Pokračovanie

Nastavenie zvuku
Stláčajte DSGX  na systéme.
67SK
4
Stlačte KARAOKE MODE .
Na TV obrazovke sa zobrazí
“KARAOKE MODE: ON”.
5
Spustite prehrávanie hudby
a nastavte hlasitosť.
Pri prehrávaní DVD VIDEO,
DVD-R/DVD-RW (režim VR) diskov
alebo video súborov DivX:
Systém reprodukuje audio signál
vo zvolenom zvukovom formáte.
Pri prehrávaní AUDIO CD,
VIDEO CD diskov alebo audio
súborov MP3:
Nastavenie zvuku sa automaticky
zmení na “1/L” a systém reprodukuje
audio signál ľavého kanála z predných
aj surround kanálov.
Ak chcete počuť vokály
(hlas interpreta):
Stláčaním AUDIO  zvoľte iný audio
kanál.
6
68SK
Môžete sa pustiť do spievania
s hudbou.
Ďalšie operácie
Pre
Nastavenie
hlasitosti
z mikrofónu.
Nastavenie
ozveny
z mikrofónu.
Zrušenie efektu
ozveny
Otáčajte
MIC LEVEL 
na systéme.
ECHO LEVEL *
na systéme.
ECHO LEVEL *
na systéme
až do polohy “MIN”.
* Okrem modelov pre Európu a Rusko
Vypnutie režimu Karaoke
Odpojte mikrofón, alebo stlačte
KARAOKE MODE . Na TV obrazovke
sa zobrazí “KARAOKE MODE: OFF”.
Poznámky
 V kroku 4 nie je možné aktivovať režim
Karaoke, ak je na TV obrazovke zobrazené
sprievodné hlásenie QUICK SETUP.
 Režim Karaoke sa automaticky vypne, keď:
 Vypnete systém.
 Zmeníte zdroj signálu.
 Pripojíte slúchadlá.
Formát Dolby Digital Karaoke
(len DVD VIDEO disky)
Formát Dolby Digital (reprodukujúci
surround zvuk cez 5 kanálov) môže
tiež obsahovať formát “Dolby Digital
Karaoke”, ktorý je určený špeciálne
pre spievanie Karaoke. Na diskoch
vo formáte Dolby Digital Karaoke sú
spolu so sprievodom zaznamenané tiež
zvukové stopy pre sprievodnú melódiu
a sprievodné vokály. Môžete ich zvoliť,
keď je režim Karaoke zapnutý.
Reprodukcia zvuku v bežnom
formáte Dolby Digital (5.1 kanálov)
Predný (L)
Stredový
Príklad:
2/0: Záznam len sprievodu.
3/0: Záznam aj so sprievodnou melódiou.
3/1: Záznam aj so sprievodnou melódiou a jedným
sprievodným vokálom.
3/2: Záznam aj so sprievodnou melódiou a dvomi
sprievodnými vokálmi.
Predný (R)
Nastavenie zvuku
Surround (L)
Stláčaním AUDIO  môžete zobraziť
informácie o audio signáli (str. 30).
Pri prehrávaní disku Dolby Digital
Karaoke sa pri aktuálnom formáte audio
signálu zobrazí “” (str. 78).
Surround (R)
Reprodukcia zvuku vo formáte
Dolby Digital Karaoke
Sprievod
Predný (L)
Sprievod
Stredový
Predný (R)
Sprievodná melódia
Surround (L)
Sprievodný vokál 1
Surround (R)
Sprievodný vokál 2
Zvoliť môžete ľubovoľný z nich.
Pokračovanie

69SK
Spievanie Karaoke pomocou
ponuky Control Menu
1
Jeden- alebo dvakrát stlačte
DISPLAY  počas prehrávania,
keď je režim Karaoke aktívny.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním  alebo   zvoľte
zo zobrazeného zoznamu
položku Karaoke a stlačte
ENTER .
Položka Karaoke je zvolená.
3
70SK
Stláčaním  alebo   zvoľte
požadované nastavenie a stlačte
ENTER .
Nastavenie režimu Karaoke
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
KARAOKE PON1)
ON: Spievanie Karaoke s akýmkoľvek
diskom potlačením zvuku vokálov, aj keď
nejde o Karaoke alebo multiplexný disk.
OFF: Zrušenie efektu “KARAOKE PON”.
KEY CONTROL2)
Úprava výšky tónu za účelom
prispôsobenia vášmu hlasovému rozsahu.
Zvolením “” zrušíte efekt
“KEY CONTROL”.
VOCAL SELECT3)
(len DVD VIDEO, VIDEO CD,
AUDIO CD disky)
Pri prehrávaní DVD VIDEO disku:
OFF (Vypnutie sprievodného
vokálu)

1+2 (Sprievodný vokál 1+2)

1 (Sprievodný vokál 1)

2 (Sprievodný vokál 2)
Pri prehrávaní VIDEO CD alebo
AUDIO CD disku:
OFF (Vypnutie vokálu)

L+R (Obidva reproduktory
reprodukujú rovnaký zvuk)

STEREO (Štandardný stereo zvuk)
SCORE MODE5)
Položku môžete zvoliť, keď je režim
Karaoke zapnutý.
Hodnotenie (skóre) sa vám počíta podľa
porovnania vášho hlasového výkonu
s pôvodným zvukovým zdrojom.
NORMAL: Pokročilejšia resp.
profesionálna úroveň.
EASY: Začiatočník resp. stredne
pokročilá úroveň.
DEMO: Predvádzací režim. Nepretržité
zobrazovanie výšky hodnotenia (skóre)
pri každej skladbe.
1 Stlačte SCORE  ešte pred
spievaním v režime Karaoke.
Na TV obrazovke sa zobrazí doposiaľ
najvyššie dosiahnuté hodnotenie
(skóre).
2 Po minimálne minúte spievania
stlačte SCORE  znova. Zobrazí
sa vaše hodnotenie (skóre).
Vaše hodnotenie sa vypočítava
v rozsahu 0 až 99.
Pokračovanie

Nastavenie zvuku
Pri prehrávaní Super VCD disku:
OFF (Vypnutie vokálu)

1:L+R

1:STEREO (Stereo zvuk audio
stopy 1)

2:L+R

2:STEREO (Stereo zvuk audio
stopy 2)
GUIDE MELODY4)
(len DVD VIDEO disky)
ON: Zapnutie sprievodnej melódie.
OFF: Vypnutie sprievodnej melódie.
71SK
1)
2)
3)
72SK
Hlas interpreta sa nemusí potlačiť, ak:
 Hrá len málo nástrojov.
 Prehráva sa duet.
 Zdrojová hudba obsahuje množstvo
ozvien alebo zborov.
 Hlas interpreta je mimo strednej polohy.
 Hlas v zdroji je vysoký soprán alebo tenor.
Nastavenie “KARAOKE PON” je tiež možné
zmeniť stláčaním KARAOKE PON , keď je
režim Karaoke aktívny.
Nastavenie “KARAOKE PON” sa
automaticky zmení na “OFF”, ak nastavíte
“VOCAL” na “ON”.
Nastavenie “KEY CONTROL” je tiež možné
meniť stláčaním KEY CONTROL  
(znižovanie výšky tónu) alebo
KEY CONTROL   (zvyšovanie
výšky tónu), keď je režim Karaoke
aktívny. Nastavenie “KEY CONTROL” sa
automaticky obnoví na výrobné nastavenie,
ak zmeníte skladbu alebo titul. Niektoré
disky neumožňujú vykonanie niektorých
uvedených operácií.
Nastavenie “VOCAL” sa automaticky zmení
na “OFF”, ak nastavíte “KARAOKE PON”
na “ON”.
Pri DVD VIDEO diskoch bez sprievodného
vokálu nie je možné vokál zapnúť.
Pri prehrávaní DVD VIDEO disku táto
funkcia funguje len pri diskoch vo formáte
Dolby Digital Karaoke. Pri DVD VIDEO
diskoch s 1 sprievodným vokálom nie je
možné vokál zmeniť.
Niektoré disky nemusia umožniť zmeniť
vokál.
4)
5)
Pri prehrávaní DVD VIDEO disku táto
funkcia funguje len pri diskoch vo formáte
Dolby Digital Karaoke.
Pri DVD VIDEO diskoch bez sprievodnej
melódie nebudete počuť sprievodnú melódiu,
ani keď nastavíte “ON”.
Keď systém vypnete, maximálne dosiahnuté
hodnotenie sa zruší.
Ak stlačíte iné tlačidlá na DO, funkcia
vypočítavania hodnotenia sa môže zrušiť.
V niektorých prípadoch nemusí byť možné
použiť režim hodnotenia (skóre).
Poznámka
Každé nastavenie Karaoke v uvedenom
prehľade sa automaticky zmení na “OFF” alebo
na výrobné nastavenie, ak:
 Vypnete systém.
 Zmeníte zdroj signálu.
 Pripojíte slúchadlá.
 Vypnete režim Karaoke.
 Vysuniete disk.
Ďalšie operácie
Časovač
Zaspávanie pri hudbe
Vypínací časovač (Sleep Timer)
Systém je možné nastaviť tak, aby sa
v určitom čase sám vypol. Môžete tak
zaspávať pri hudbe.
Vstávanie s hudbou
Prehrávací časovač (Play Timer)
Systém môžete nastaviť tak, aby sa
CD prehrávač, rádio alebo voliteľné USB
zariadenie v určitý čas zapli. Musia byť
nastavené hodiny (pozri “Nastavenie
hodín” (str. 23)).
1
 Disk: Vložte disk.
 Rádio: Nalaďte želanú uloženú
rozhlasovú stanicu (pozri
“Počúvanie rozhlasu” (str. 60)).
 USB zariadenie: Pripojte voliteľné
USB zariadenie (str. 62).
Stláčajte SLEEP .
Ďalšie operácie
Pre
Kontrolu
zostávajúceho
času
do vypnutia
Zmenu času
do vypnutia
Zrušenie
vypínacieho
časovača
(Sleep Timer)
Vykonajte
Jedenkrát stlačte
SLEEP .
Stláčaním SLEEP 
zvoľte požadovaný čas.
Stláčajte SLEEP ,
kým sa na displeji
nezobrazí
“SLEEP OFF”.
2
Stláčaním VOLUME +/ 
nastavte hlasitosť.
3
4
Stlačte TIMER MENU .
Stláčaním  alebo   zvoľte
“PLAY SET?”. Potom stlačte
ENTER .
Zobrazí sa “ON” a na displeji bliká
indikácia hodín.
5
Ďalšie operácie
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
minút do vypnutia cyklicky mení
nasledovne:
90min  80min  70min  … 
10min  OFF
Pripravte zdroj zvuku.
Nastavte čas spustenia
prehrávania.
Stláčaním  alebo   nastavte
hodinu a stlačte ENTER .
Na displeji začne blikať indikácia
minút. Rovnako nastavte minúty.
Zobrazí sa “OFF” a na displeji bliká
indikácia hodín.
Pokračovanie

73SK
6
Postupom z kroku 5 nastavte
čas ukončenia prehrávania.
7
Zvoľte požadovaný zdroj zvuku.
8
Stláčaním  alebo   zobrazte
na displeji želaný zdroj vstupného
signálu, potom stlačte ENTER .
Na displeji sa zobrazia nastavenia
časovača.
Stlačením   vypnite
systém.
Ďalšie operácie
Pre
Kontrolu
nastavení
Zmenu
nastavenia
Zrušenie
prehrávacieho
časovača
(Play Timer)
74SK
Vykonajte
1 Stlačte TIMER
MENU .
Na displeji bliká
“TIMER SEL?”.
2 Stlačte ENTER .
3 Stláčaním 
alebo   zvoľte
“PLAY SELECT?”,
potom stlačte
ENTER .
Opakujte postup
od kroku 1.
1 Stlačte TIMER
MENU .
Na displeji bliká
“TIMER SEL?”.
2 Stlačte ENTER .
3 Stláčaním
 alebo   zvoľte
“TIMER OFF?”,
potom stlačte
ENTER .
Poznámky
 Prehrávací časovač sa neaktivuje, ak je
systém už zapnutý, alebo ak na displeji bliká
“STANDBY”.
 Systém sa zapne cca 30 sekúnd pred
nastaveným časom.
Zmena zobrazení
na displeji
Zobrazenie hodín
Stlačte DISPLAY , keď je systém
vypnutý. Hodiny sa zobrazia na
8 sekúnd.
Nastavenie jasu displeja
Stláčajte DIMMER , keď je systém
zapnutý.
* Pri nastavení DIMMER 2 je displej
najtmavší.
Zobrazenie informácií o disku
na displeji na prednom paneli
Stlačte DISPLAY .
Po každom stlačení DISPLAY  sa
zobrazenie zmení z      ...
 Informácie o disku
 Zobrazenie hodín (na cca 8 sekúnd)
Zobrazenie uplynutého, zostávajúceho
času prehrávania a titulov.
Počas prehrávania stlačte TIME/TEXT .
Po každom stlačení TIME/TEXT  sa
zobrazenie mení z     … 
…
Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-R/-RW (režim VR) diskov:
 Ak sa prehráva Menu alebo titul
bez kapitoly
 Uplynutý prehrávací čas Menu
alebo aktuálneho titulu
 Názov disku1)
Pokračovanie

Ďalšie operácie
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
cyklicky mení nasledovne:
DIMMER OFF  DIMMER 1 
DIMMER 2*
Zobrazenie informácií
o disku
75SK
 Ak sa prehráva kapitola v iných než
uvedených podmienkach
 Uplynutý prehrávací čas aktuálneho
titulu
 Zostávajúci čas aktuálneho titulu
 Uplynutý prehrávací čas aktuálnej
kapitoly
 Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
 Názov disku1)2)
Pri prehrávaní AUDIO CD alebo
VIDEO CD disku (bez funkcií PBC):
 Uplynutý prehrávací čas aktuálnej
stopy/skladby
 Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
 Uplynutý prehrávací čas aktuálneho
disku3)
 Zostávajúci čas aktuálneho disku3)
 Názov disku1)4)
Pri prehrávaní VIDEO CD/
Super VCD disku:
 Uplynutý prehrávací čas aktuálnej
scény/stopy
 Názov disku1)4)
Zobrazenie celkového prehrávacieho
času a titulov
Stláčajte TIME/TEXT  počas
zastavenia prehrávania.
Po každom stlačení TIME/TEXT  sa
zobrazenie mení z       …
DVD VIDEO alebo DVD-R/-RW
(režim VR) disky:
 Celkový počet titulov na disku
 Názov disku1)
VIDEO CD disk bez funkcií PBC alebo
AUDIO CD disk:
 Celkový počet stôp/skladieb na disku
a celkový prehrávací čas disku
 Názov disku1)
VIDEO CD disk s funkciami PBC:
 Celkový počet scén na disku
 Názov disku1)
1)
2)
Pri prehrávaní audio súborov MP3
na DATA CD/DVD disku alebo video
súborov DivX na DATA CD/DVD disku:
 Uplynutý prehrávací čas aktuálnej
skladby/súboru
 Názov skladby a súboru5)
76SK
3)
Na displeji sa zobrazí “NO TEXT”,
ak DVD VIDEO disk nie je DVD-TEXT disk
alebo VIDEO CD disk neobsahuje textové
informácie.
Keď stlačíte TIME/TEXT  počas
zobrazenia názvu disku, na cca 2 sekundy
pred obnovením zobrazenia uplynutého
prehrávacieho času sa zobrazí číslo aktuálnej
kapitoly a aktuálneho titulu.
Keď je aktívny režim Program Play alebo
Shuffle Play, môže sa pri zobrazovaní
uplynutý prehrávací čas a zostávajúci čas
disku vynechať.
4)
5)
Keď stlačíte TIME/TEXT  počas
zobrazenia názvu disku, na cca 2 sekundy
pre obnovením zobrazenia uplynutého
prehrávacieho času sa zobrazí číslo aktuálnej
stopy (skladby) a číslo aktuálneho indexu (pri
disku bez funkcií PBC) alebo číslo aktuálnej
scény (pri disku s funkciami PBC).
Keď stlačíte TIME/TEXT  počas
zobrazenia názvu disku pri prehrávaní
video súborov DivX, na cca 2 sekundy
pred obnovením zobrazenia uplynutého
prehrávacieho času sa zobrazí číslo
aktuálneho albumu a číslo aktuálneho
súboru.
Poznámky
Stlačte TIME/TEXT .
Po každom stlačení TIME/TEXT 
počas prehrávania disku sa zobrazenie
mení z     …    …
Zobrazenie a druh časového údaja, ktorý
je možné zobrazovať na TV obrazovke,
závisí od prehrávaného disku.
T: Názov skladby
C: Kapitola
D: Disk
Dátový tok
Informácia o čase
Názov albumu
Názov disku/stopy (skladby)/
súboru
Ďalšie operácie
 Ak prehrávate disk obsahujúci len obrazové
súbory JPEG, na displeji sa zobrazí “JPEG”
alebo “No Audio”.
 Tlačidlo TIME/TEXT  nie je možné použiť
na zmenu zobrazovaných informácií o disku,
ak:
 Prehrávate súbor JPEG.
 Je prehrávanie zastavené pri DATA CD/
DVD diskoch s audio súbormi MP3
a/alebo obrazovými súbormi JPEG.
 Je prehrávanie zastavené pri DATA CD/
DVD diskoch s video súbormi DivX.
 Ak audio súbor MP3 obsahuje znaky, ktoré sa
nedajú zobraziť, zobrazia sa takéto znaky ako
“*”.
 Uplynutý prehrávací čas audio súborov MP3
a video súborov DivX nemusí byť zobrazený
správne.
Zobrazenie informácií o disku
v OSD zobrazení
Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-R/-RW (režim VR) diskov:
 Uplynutý prehrávací čas aktuálneho
titulu
 Zostávajúci čas aktuálneho titulu
 Uplynutý prehrávací čas aktuálnej
kapitoly
 Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
 Názov disku
Pokračovanie

77SK
Pri prehrávaní VIDEO CD/
Super VCD disku:
 Uplynutý prehrávací čas aktuálnej
scény/stopy
 Názov disku
Pri prehrávaní DVD VIDEO disku:
Napríklad pri formáte Dolby Digital
môžu byť na DVD VIDEO disku
zaznamenané viaceré zvukové signály,
od monofonického až po 5.1-kanálový.
Pri prehrávaní AUDIO CD alebo
VIDEO CD disku (bez funkcií PBC):
 Uplynutý prehrávací čas aktuálnej
skladby/stopy
 Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby
 Uplynutý prehrávací čas aktuálneho
disku
 Zostávajúci čas aktuálneho disku
 Názov disku
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
Pri prehrávaní DATA CD/DVD disku
Uplynutý prehrávací čas aktuálnej
skladby/súboru
Poznámky
 Zobraziť je možné len abecedné znaky, číslice
a niektoré symboly.
 V závislosti od disku sa môže stať, že systém
dokáže zobraziť len obmedzený počet znakov.
 Pri audio súboroch MP3 v inom formáte než
ISO 9660 Level 1 a Level 2 sa názov album
a skladby nemusia zobraziť.
Zobrazenie audio informácií o disku
(len DVD VIDEO disky a video súbory
DivX)
Ak počas prehrávania stláčate
AUDIO , na TV obrazovke sa
zobrazuje formát aktuálneho audio
signálu.
78SK
2 surround zložky
2 predné zložky
+ 1 stredová zložka
1 LFE zložka
(nízkofrekvenčný efekt)
Pri prehrávaní video súboru DivX:
Príklad:
Audio súbor MP3
Dátový tok
Zobrazenie informácie
o dátume pri obrazových
súboroch JPEG
Počas prehrávania môžete zobraziť
informácie o dátume snímania, ak súbory
JPEG obsahujú uloženú informáciu
Exif* tag.
Počas prehrávania stláčajte
DISPLAY .
Pripojenie voliteľných
zariadení
Za účelom rozšírenia vášho systému
je možné pripojiť voliteľné zariadenia.
Pozri návody na použitie jednotlivých
pripájaných zariadení.
Predný panel
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
Informácia o dátume
Ďalšie operácie
* ”Exchangeable Image File Format” je
obrazový formát digitálnych fotoaparátov
stanovený asociáciou Japan Electronics
& Information technology Industries
Association (JEITA).
Zadný panel
Poznámka
Formát informácií o dátume závisí od danej
krajiny.
Pokračovanie

79SK
 Konektor AUDIO IN
Prepojenie s výstupným audio
konektorom na voliteľnom zariadení
(prenosný audio prehrávač atď.).
 Konektory
COMPONENT VIDEO OUT
Prepojenie so vstupnými zložkovými
video konektormi na TVP alebo
projektore. Ak TVP dokáže spracovať
signál v progresívnom formáte,
použite toto prepojenie a stláčaním
PROGRESSIVE  na systéme zvoľte
“P AUTO” alebo “P VIDEO”. Získate
tak vyššiu kvalitu obrazu.
 Konektory S VIDEO OUT/
VIDEO OUT
Prepojenie so vstupným S-video/
video konektorom na TVP. Ak si
zvolíte S-VIDEO konektor, získate
vyššiu kvalitu obrazu.
 Konektor DIGITAL OUT
Prepojenie so vstupným digitálnym
optickým konektorom na voliteľnom
digitálnom zariadení (napr.
zosilňovač). Ak pripojený zosilňovač
disponuje dekodérom Dolby Digital
alebo DTS, môžete reprodukovať
5.1-kanálový zvuk.
Poznámka
Zvuk sa reprodukuje, len ak je zdroj signálu
nastavený na “DVD”.
80SK
Reprodukcia multikanálového
zvuku cez pripojený zosilňovač
1
Pripojte optický digitálny kábel.
Pozri “Pripojenie voliteľných
zariadení” (str. 79).
2
Pripojte reproduktory
k voliteľnému zosilňovaču
s dekodérom.
Umiestnenie reproduktorov pozri
v návode na použitie pripojeného
zosilňovača.
3
Spustite prehrávanie
multikanálového záznamu
(napr. DVD VIDEO disk).
4
Zvoľte požadovaný formát
audio signálu.
Pozri “Zmena zvuku” (str. 30).
Všeobecne
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní tohto systému
vyskytnú akékoľvek problémy, vykonajte
nasledovné:
1 Skontrolujte, či sú sieťová šnúra
a reproduktorové káble správne
pripojené.
2 Vyhľadajte problém v uvedenom
prehľade a vykonajte uvedené
riešenie.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Keď bliká indikátor STANDBY
Keď indikátor STANDBY  prestane
blikať, znovu zapojte sieťovú šnúru
a systém zapnite. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Na displeji sa zobrazí “– –:– –”.
 Nastal výpadok v napájaní. Znova
nastavte hodiny (str. 23) a časovač
(str. 73).
Nie je počuť zvuk.
 Stláčajte VOLUME + .
 Do konektora PHONES  sú
pripojené slúchadlá.
 Skontrolujte zapojenia reproduktorov
(str. 18).
 Systém je prepnutý v režime
pozastavenia, v režime spomaleného
prehrávania alebo vyhľadávania
Lock Search. Stlačením   (alebo
DVD   na systéme) spustite
prehrávanie.
Nie je počuť zvuk z mikrofónu.
 Stláčaním VOLUME +  alebo
otáčaním MIC LEVEL  na systéme
doprava nastavte hlasitosť signálu
z mikrofónu.
 Správne pripojte mikrofón
do konektora MIC .
Pokračovanie

Ďalšie informácie
Okamžite odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete a skontrolujte
nasledovné.
 Ak je váš systém vybavený
prepínačom napätia. Je prepínač
nastavený na správnu hodnotu?
 Používate len dodávané
reproduktory?
 Blokuje niečo ventilačné otvory
na zadnej časti zariadenia?
Nastavenie hodín alebo časovača sa
zrušilo.
 Sieťová šnúra nie je pripojená, alebo
vypadlo napájanie. Znova vykonajte
postup “Nastavenie hodín” (str. 23).
Ak bol nastavený časovač, znova
vykonajte postup “Vstávanie s hudbou”
(str. 73).
81SK
Je počuť šum alebo hluk.
 V blízkosti systému je TVP alebo VCR.
Premiestnite systém ďalej od TVP
alebo VCR.
 Premiestnite systém ďalej od zdroja
šumu.
 Systém pripojte do inej elektrickej
zásuvky.
 Sieťovú šnúru pripojte k elektrickému
stabilizátoru s filtrom (komerčne
dostupný).
Časovač nefunguje.
 Skontrolujte nastavenie časovača
a nastavte správny čas (str. 73).
 Zrušte vypínací časovač (Sleep Timer)
(str. 73).
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
 Odstráňte prekážky medzi diaľkovým
ovládaním a systémom.
 DO priblížte k systému.
 DO smerujte na senzor diaľkového
ovládania na systéme.
 Vymeňte batérie (R6/veľkosť AA).
 Premiestnite systém ďalej od žiarivky.
82SK
Vyskytla sa akustická spätná väzba.
 Znížte hlasitosť.
 Oddiaľte mikrofón od reproduktorov,
alebo zmeňte nasmerovanie
mikrofónu.
Na obrazovke TVP sa zobrazujú
nesprávne farby.
 Vypnite TVP a po 15 až 30 minútach
ho znova zapnite. Ak sú farby stále
nesprávne, umiestnite reproduktory
ďalej od TVP.
Funkcia THEATRE SYNC nefunguje.
 Ak je vzdialenosť medzi TVP
a systémom príliš veľká, funkcia
nemusí pracovať. Zariadenie priblížte
k TVP.
Reproduktory
Zvuk je reprodukovaný iba z jedného
kanála, alebo je zvuk reproduktorov
nevyvážený.
 Reproduktory rozmiestnite maximálne
symetricky.
 Skontrolujte, či sú reproduktory
pripojené správne.
 Prehrávaný zvuk je monofonický.
Prehrávač diskov
Disk sa nevysunie.
 Obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
Prehrávanie sa nespustí.
 Skontrolujte, či je vložený disk.
 Vyčistite disk (str. 93).
 Vyberte a znova vložte disk.
 Vložte kompatibilný disk (str. 6).
 Disk vložte do otvoru pre disk 
popisom smerom nahor.
 Vyberte disk. Z disku utrite vlhkosť
a ponechajte systém zapnutý niekoľko
hodín, kým sa vlhkosť neodparí.
 Stlačením   (alebo DVD  
na systéme) spustite prehrávanie.
 Regionálny kód DVD VIDEO disku
nesúhlasí s kódom systému.
 Zrušte funkciu Custom Parental
Control (str. 51).
Prehrávanie sa spustí automaticky.
 Na DVD VIDEO disku je integrovaná
funkcia automatického prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
 Niektoré disky obsahujú signál
automatického pozastavenia.
Pri prehrávaní takéhoto disku systém
zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu automatického
pozastavenia.
Niektoré funkcie ako zastavenie,
Lock Search, Slow-motion Play,
Repeat Play Shuffle Play alebo
Program Play nie sú dostupné.
 Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného disku.
Pokračovanie

Ďalšie informácie
Vypadáva zvuk.
 Vyčistite disk (str. 93).
 Vyberte a znova vložte disk.
 Premiestnite systém ďalej od zdroja
otrasov (napr. na stabilný podstavec).
 Reproduktory umiestnite ďalej
od systému, alebo ich položte
na samostatné podstavce.
Pri reprodukcii hudby s výraznými
hlbokými tónmi pri vysokej hlasitosti
môže vibrácia reproduktorov spôsobiť
výpadky zvuku.
Prehrávanie sa nespustí od prvej
skladby.
 Systém je prepnutý v režime
prehrávania Program Play alebo
Shuffle Play. Vypnite režim
Program Play a Shuffle Play.
 Je zapnutá funkcia Resume Play.
Dvakrát stlačte  . Potom
stlačením   (alebo DVD 
 na systéme) spustite prehrávanie
(str. 32).
 Menu titulov, DVD VIDEO disku
alebo PBC Menu sa automaticky
zobrazuje na TV obrazovke.
83SK
DATA CD disk (súbory MP3/JPEG/
DivX) sa nedá prehrať.
 DATA CD disk neobsahuje záznam
so súbormi JPEG vo formáte
vyhovujúcom norme ISO 9660 Level 1,
Level 2 alebo Joliet (rozšírený formát).
 DATA DVD disk neobsahuje záznam
so súbormi vo formáte vyhovujúcom
štandardu UDF (Universal Disk
Format).
 Audio súbor MP3 nemá príponu
“.MP3”.
 Dáta nie sú v želanom formáte.
 Audio súbory MP3 v inom formáte než
MPEG 1 Audio Layer 3 nie je možné
prehrávať.
 Systém dokáže prehrávať len
do 8. úrovne vetvenia priečinkov.
 Pri súboroch MP3/JPEG overte
nastavenie “MODE (MP3, JPEG)”
(str. 41).
 Disk obsahuje viac ako 200 albumov
(priečinkov).
 Album obsahuje viac ako 600 skladieb
(súborov).
 Pri súboroch MP3/JPEG obsahuje
album viac ako 300 skladieb (súborov),
keď je “MODE (MP3, JPEG)”
nastavené na “AUTO”.
84SK
 Spolu so súbormi MP3/JPEG obsahuje
DATA CD/DVD disk aj video súbor
DivX.
 Obrazový súbor JPEG nemá príponu
“.JPG” alebo “.JPEG”.
 Rozmer obrázka JPEG je väčší
než 3072 (šírka) × 2048 (výška)
v štandardnom režime alebo viac než
2 000 000 pixlov pri progresívnom
súbore JPEG, ktorý sa využíva najmä
na web-stránkach na Internete.
 Obrázok JPEG s vysokým pomerom
šírky k výške nie je možné prehrávať.
 Video súbor DivX nemá príponu
“.AVI” alebo “.DIVX”.
 Video súbor DivX s vysokým
pomerom šírky k výške nie je možné
prehrávať.
Spustenie prehrávania audio
súborov MP3 trvá dlhší čas než
pri iných súboroch.
 Keď systém načíta všetky súbory
(skladby) na disku, môže spustenie
prehrávania trvať dlhší čas ako
zvyčajne, ak:
 Je počet albumov (priečinkov) alebo
skladieb (súborov) na disku veľmi
vysoký.
 Je štruktúra albumov (priečinkov)
a skladieb (súborov) na disku veľmi
zložitá.
Znaky v názve disku, albumu,
skladby a texte DVD-TEXT sa
nezobrazujú správne.
 Používajte disk v súlade s normou
ISO 9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet
(rozšírený formát).
 Tento systém dokáže zobrazovať len
nasledujúce znakovú kódy:
 Veľké písmená (A až Z)
 Malé písmená (a až z)
 Číslice (0 až 9)
 Symboly (< > * +,  / [ ] _)
Iné znaky sa nemusia zobraziť správne.
Pri prehrávaní AUDIO CD, VIDEO CD
diskov, súborov MP3, DivX alebo
DVD VIDEO diskov zvuk stráca stereo
efekt.
 Skontrolujte, či ste systém pripojili
správne.
 Odpojte mikrofón, alebo stláčaním
KARAOKE MODE  zobrazte na TV
obrazovke “KARAOKE MODE: OFF”.
Používate podporované USB
zariadenie?
 Ak pripojíte nepodporované USB
zariadenie, môžu vzniknúť nasledovné
problémy. Pozri “Pripojiteľné USB
zariadenia” (str. 103), kde sú uvedené
podporované typy zariadení.
 USB zariadenie sa nerozpozná.
 Názvy priečinkov/súborov sa
nezobrazia prostredníctvom
systému.
 Prehrávanie nie je možné.
 Zvuk vypadáva.
 Vyskytuje sa šum.
Zobrazí sa “Over Current”.
 Zistil sa problém s úrovňou elektrického
prúdu z
(USB) portu . Vypnite
systém a odpojte USB zariadenie od
(USB) portu . Skontrolujte, či
nie je problém na USB zariadení. Ak
zobrazenie pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Nie je počuť zvuk.
 USB zariadenie nie je správne
pripojené. Vypnite systém, potom
nanovo pripojte USB zariadenie
a skontrolujte, či začne svietiť indikátor
“USB MEMORY” .
Ďalšie informácie
Pri prehrávaní zvukových stôp
Dolby Digital alebo MPEG audio sú
surround efekty ťažko počuteľné.
 Skontrolujte zapojenia reproduktorov
(str. 18).
 V závislosti od DVD VIDEO
disku nemusí byť výstupný signál
zaznamenaný pre všetky kanály
5.1-kanálového výstupu. Signál môže
byť monofonický alebo stereofonický,
aj keď je zvuková stopa zaznamenaná
vo formáte Dolby Digital alebo MPEG
audio.
USB zariadenie
Zvuk je skreslený.
 Dátový tok použitý pri kódovaní
súborov bol nízky. Preneste na USB
zariadenie súbory kódované s vyšším
dátovým tokom.
Pokračovanie

85SK
Zvuk je prerušovaný alebo je v ňom
šum.
 Vypnite systém a odpojte a znova
zapojte USB zariadenie.
 Audio súbory obsahujú šum. Šum
mohol vzniknúť pri vytváraní audio
súborov v PC v dôsledku vlastností PC.
Vytvorte nové audio súbory.
 Ak používate USB pamäťové
médium, skopírujte súbory na váš PC,
naformátujte USB pamäťové médium
(použite formát FAT16 alebo FAT32)
a skopírujte súbory nazad na USB
pamäťové médium.*
USB zariadenie nie je možné pripojiť
do
(USB) portu .
 USB zariadenie pripájate nesprávne.
Pripojte USB zariadenie správne.
USB zariadenie používané v inom
zariadení nefunguje.
 Záznam môže byť v nepodporovanom
formáte. Ak je tomu tak, najskôr si
z bezpečnostných dôvodov zálohujte
dôležité súbory z USB pamäťovej
jednotky na pevný disk vášho PC.
Potom naformátujte USB pamäťovú
jednotku (použite formát FAT16
alebo FAT32) a preneste zálohované
audio súbory späť na USB pamäťovú
jednotku.*
86SK
Dlhší čas sa zobrazuje “Reading”.
 Ak je na USB zariadení príliš veľa
priečinkov a súborov, tak dokončenie
čítania môže chvíľu trvať. Preto sa
odporúča nasledovné.
 Celkový počet priečinkov na
USB zariadení: 100 alebo menej
 Celkový počet súborov v priečinku:
100 alebo menej
Chybné zobrazenie.
 Uložte dáta do USB zariadenia
nanovo, pretože uložené dáta môžu byť
poškodené.
Prehrávanie sa nespustí.
 Vypnite systém a odpojte a znova
zapojte USB zariadenie.
 Pripojte USB zariadenie, z ktorého
systém dokáže prehrávať.
 Stlačením   (alebo USB  
na systéme) spustite prehrávanie.
Prehrávanie sa nespustí od prvej
skladby.
 Nastavte normálny režim prehrávania.
Súbory sa neprehrávajú.
 USB zariadenia formátované iným
súborovým systémom než je FAT16
alebo FAT32 nie sú podporované.*
 Ak USB pamäťové zariadenie obsahuje
partície, tak sa prehrávajú len súbory
z prvej partície.
 Súbory, ktoré sú kódované alebo
chránené heslom atď., nie je možné
prehrávať.
* Tento systém podporuje súborový systém
FAT16 a FAT32, avšak niektoré USB
pamäťové jednotky nemusia podporovať
oba tieto systémy FAT. Podrobnosti pozri
v návode na použitie USB pamäťovej
jednotky.
Obraz
Dochádza k výskytu obrazového
šumu.
 Vyčistite disk.
 Ak prechádza prehrávaný obrazový
signál zo systému cez VCR a následne
vstupuje do TVP, kvalita obrazu môže
byť pri určitých programoch z DVD
VIDEO diskov ovplyvnená signálom
ochrany proti kopírovaniu. Ak sa aj po
overení prepojení vyskytujú problémy,
pripojte systém priamo do vstupného
S-video konektora na TVP (str. 20).
Pokračovanie

Ďalšie informácie
Nie je vidieť obraz.
 Stláčaním FUNCTION +/  zvoľte
“DVD” (alebo stlačte DVD  
na systéme).
 Skontrolujte, či ste systém pripojili
správne.
 Video kábel je poškodený. Vymeňte
ho za nový.
 Skontrolujte, či ste systém pripojili
k vstupnému video konektoru vášho
TVP (str. 20).
 Skontrolujte, či je TVP zapnutý
a ovládajte TVP správne.
 Ak je TVP pripojený do konektorov
COMPONENT VIDEO OUT
na systéme a TVP nedokáže spracovať
signál v progresívnom formáte,
stláčaním PROGRESSIVE 
na systéme zvoľte “INTERLACE”.
 Nastavili ste progresívny formát,
TVP však nedokáže takýto signál
spracovať. V takomto prípade znova
nastavte prekladaný formát (výrobné
nastavenie) (str. 21).
 Aj keď je TVP kompatibilný
so signálom v progresívnom formáte
(525p/625p), môže byť pri nastavení
progresívneho formátu obraz
skreslený. V takomto prípade znova
nastavte prekladaný formát (výrobné
nastavenie) (str. 21).
 Skontrolujte, či je správne zvolený
vstupný video signál na TVP tak, aby
bolo možné sledovať obraz z tohto
systému.
 Správne nastavte normu podľa normy
TVP.
 Systém a TVP prepojte len dodávaným
video káblom.
87SK
 Antény umiestnite čo najďalej
od reproduktorových káblov.
 Pri prehrávaní VIDEO CD disku
so záznamom v inej norme, než je
norma nastavená na systéme, môže byť
obraz skreslený.
 Pri prehrávaní záznamu snímaného
video technikou so signálom
v progresívnom formáte sa môžu
niektoré časti obrazového záznamu
z dôvodu procesu konverzie
pri pripojení k TVP cez konektory
COMPONENT VIDEO OUT
zobrazovať neprirodzene.
 Normu nastavte podľa normy vášho
TVP (str. 57).
Pomer strán obrazu na TVP počas
prehrávania širokouhlého obrazu
nie je možné zmeniť, ani ak nastavíte
“TV TYPE” v položke “SCREEN SETUP”
v ponuke Setup.
 Pomer strán obrazu je nemenne zadaný
na DVD VIDEO disku.
 Ak na prepojenie systému používate
S-video kábel, pripojte ho priamo
k TVP. Inak nemusí byť možné zmeniť
pomer strán obrazu.
 V závislosti od TVP nemusí byť možné
zmeniť formát pomeru strán obrazu.
88SK
Hlásenia sa na TV obrazovke
nezobrazujú v požadovanom jazyku.
 V ponuke Setup zvoľte v položke
“OSD” ponuky “LANGUAGE SETUP”
požadovaný jazyk pre OSD zobrazenie
(str. 56).
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá
zmeniť.
 Na prehrávanom DVD VIDEO disku
nie sú zaznamenané viacjazyčné
zvukové stopy.
 Zmena jazyka pre zvuk nie je na DVD
VIDEO disku dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť.
 Na prehrávanom DVD VIDEO disku
nie sú zaznamenané viacjazyčné
titulky.
 Zmena titulkov nie je na DVD VIDEO
disku dostupná.
Titulky nie je možné vypnúť.
 Niektoré DVD VIDEO disky
neumožňujú vypnutie titulkov.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
 Na práve prehrávanom DVD VIDEO
disku nie sú scény z viacerých zorných
uhlov zaznamenané.
 Zmena zorných uhlov nie je na DVD
VIDEO disku dostupná.
Rádio
Voliteľné zariadenia
Predvoľby sa vymazali.
 Sieťová šnúra nie je pripojená, alebo
vypadlo napájanie na dlhšie než
pol dňa. Znova vykonajte postup
“Počúvanie uložených staníc” (str. 61).
Nie je počuť zvuk.
 Pozri odsek Všeobecne, časť “Nie je
počuť zvuk” (str. 81) a overte stav
systému.
 Zariadenie pripojte správne (str. 79)
a skontrolujte:
 Správnosť prepojenia káblov.
 Pevnosť prepojení.
 Zapnite pripojené zariadenie.
 Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie pripojeného zariadenia
a spustite na ňom prehrávanie.
Stereofonický program
v rozhlasovom pásme FM nie je
možné prijímať stereofonicky.
 Stláčajte REPEAT/FM MODE ,
kým sa z displeja nevypne zobrazenie
“MONO”.
Ak systém stále nepracuje správne
napriek vykonaniu uvedených
odporúčaní, alebo sa vyskytne iný,
tu nepopísaný problém, nasledovným
postupom resetujte systém:
Pre obnovenie výrobných nastavení
používajte tlačidlá na samotnom systéme.
1 Sieťovú šnúru odpojte od elektrickej
zásuvky.
2 Znova pripojte sieťovú šnúru.
3 Stlačením   zapnite systém.
4 Súčasne stlačte  , DISPLAY 
a  .
Na displeji sa zobrazí “RESET”.
Pokračovanie

Ďalšie informácie
Je počuť šum alebo hluk. (Na displeji
bliká “TUNED” alebo “ST”.)
 Nastavte správne pásmo a frekvenciu
(str. 60).
 Správne pripojte anténu (str. 18).
 Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie
pre anténu tak, aby umožňovala čo
najlepší príjem. Ak ste nedosiahli
vhodný príjem, odporúčame pripojiť
komerčne dostupnú externú anténu.
 Dodávaná FM drôtová anténa prijíma
signál po celej svojej dĺžke, takže dbajte
na jej vodorovné vystretie.
 Aby ste sa vyvarovali rušeniu,
umiestnite antény čo najďalej
od reproduktorových káblov, sieťovej
šnúry a USB kábla.
 Vypnite okolité elektrické zariadenia.
89SK
Obnovia sa výrobné nastavenia systému,
okrem nastavení DVD. Je potrebné
opätovne vykonať nastavenia ako napr.
uloženie staníc, nastavenie hodín
a časovača.
Pre obnovenie výrobných nastavení*
DVD zariadenia vykonajte resetovanie
nasledovným postupom:
DISPLAY  v režime
zastavenia prehrávania.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
1 Stlačte
2 Stláčaním  alebo   zvoľte
(SETUP), potom stlačte
ENTER .
3 Stláčaním  alebo   zvoľte
“RESET”, potom stlačte ENTER .
4 Stláčaním  alebo   zvoľte “YES”,
potom stlačte ENTER .
Proces trvá niekoľko sekúnd.
Pri resetovaní systému nestláčajte
 .
* Okrem nastavení Parental Control
90SK
Samodiagnostická funkcia
(Keď sa na displeji zobrazia písmená/
číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej
funkcie (aby sa zabránilo poškodeniu
systému) bliká za účelom upozornenia
na vzniknutý problém na obrazovke
a na displeji predného panela
päťmiestny servisný kód (napr. C 13 50)
pozostávajúci z kombinácie písmena
a 4 číslic. V takomto prípade skontrolujte
nasledovný prehľad.
Prvé tri znaky Príčina a/alebo
servisného
riešenie
kódu
C 13
Disk je znečistený.
 Disk čistite pomocou
čistiacej handričky
(str. 93).
C 31
Disk nie je správne
vložený.
 Reštartujte systém,
potom vložte disk
správne.
E XX
Aby sa predišlo
(XX je nejaké poruche systému,
číslo)
automaticky
sa aktivovala
samodiagnostická
funkcia.
 Kontaktujte
najbližšieho
predajcu Sony
alebo autorizované
servisné stredisko
Sony a informujte
ich o zobrazenom
5-miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
Zobrazenie čísla verzie
na TV obrazovke
Po zapnutí systému sa na obrazovke
môže zobraziť číslo verzie [VER.X.XX]
(X je nejaké číslo). Aj keď nejde
o poruchu a táto funkcia sa využíva len
autorizovaným servisom Sony, normálna
prevádzka systému nebude možná.
Ak chcete systém používať, vypnite ho
a znova ho zapnite.
Hlásenia
Počas prevádzky systému sa na prednom
displeji môže zobraziť alebo blikať
niektoré z nasledovných hlásení.
DVD zariadenie, Rádio
Cannot Play
 Vložili ste disk, ktorý nie je možné
prehrávať.
 Je vložený DVD VIDEO disk
s nepodporovaným regionálnym
kódom.
Pokračovanie

Ďalšie informácie
Data Error
 Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete
prehrávať, je poškodený.
 Súbor MP3 nie je v súlade s formátom
MPEG 1 Audio Layer 3.
 Súbor JPEG nie je v súlade s formátom
DCF.
 Súbor DivX nie je v súlade s profilom
DivX Certified.
 Aj keď názov súboru obsahuje príponu
“.MP3”, nejde o súbor vo formáte MP3.
 Aj keď názov súboru obsahuje príponu
“.JPG” alebo “.JPEG”, nejde o súbor
vo formáte JPEG.
 Aj keď názov súboru obsahuje príponu
“.AVI” alebo “.DIVX”, nejde o súbor
vo formáte DivX.
91SK
No Disc
V otvore pre disk  nie je vložený
žiadny disk.
No Step
Skladby alebo súbory zaradené do
programu sa vymazali.
Not In Use
Stlačili ste tlačidlo, ktoré v danom čase
nie je funkčné alebo sa nesmie stlačiť.
No Track
V systéme nie je nahraný žiadny súbor,
ktorý sa môže prehrať.
OFF TIME NG!
Čas aktivácie a ukončenia prehrávacieho
časovača (Play Timer) je rovnaký.
Not Supported
Je pripojené nepodporované USB
zariadenie.
PASSWORD
Je nastavená funkcia Custom Parental
Control alebo Parental Control.
Please Wait
Systém sa pripravuje na používanie USB
zariadenia.
Please Wait
Systém sa inicializuje.
Reading
Systém rozpoznáva USB zariadenie.
Reading
Systém načítava informácie z disku.
Niektoré tlačidlá nie je možné použiť.
Removed
USB zariadenie bolo odpojené.
USB zariadenie
ATRAC AD
Je pripojené ATRAC audio zariadenie.
Device Error
USB zariadenie sa nerozpoznalo.
No Device
USB zariadenie nie je pripojené, alebo
bolo pripojenie USB zariadenia zrušené.
92SK
Step Full!
Do programu chcete zaradiť viac než
26 skladieb (krokov programu).
StorageDrive
Je pripojené USB pamäťové médium.
Bezpečnosť
Bezpečnostné
upozornenia
Poznámky k diskom
Umiestnenie
 Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky. Postupujte od stredu
k okrajom.
 Na čistenie diskov nepoužívajte rozpúšťadlá
ako benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú
klimatizačné potrubia, ani nenechávajte disky
v aute zaparkovanom na slnku.
 Nepoužívajte disk obopnutý ochranným
prstencom. Môže to spôsobiť poruchu
zariadenia.
 Systém neumiestňujte do naklonenej polohy
ani na miesta, ktoré sú extrémne horúce
alebo chladné, prašné alebo znečistené, veľmi
vlhké, bez dostatočnej ventilácie, vystavené
otrasom, vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo intenzívnemu osvetleniu.
 Pri umiestnení systému alebo reproduktorov
na povrchy, ktoré sú špeciálne ošetrované
(napr. voskom, olejom, leštiacim prípravkom
atď.) buďte opatrní. Môže dôjsť k vzniku
škvŕn alebo zmene odtieňov na povrchu.
 Ak systém prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je systém
umiestnený vo veľmi vlhkej miestnosti,
na optickom mechanizme DVD prehrávača
môže kondenzovať vlhkosť a systém sa môže
poškodiť. V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte systém zapnutý bez obsluhy
približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Disky, ktoré sa v tomto systéme
NEDAJÚ prehrávať
Prevádzkové napätie
Pred používaním systému skontrolujte, či je
prevádzkové napätie systému zhodné s napätím
vo vašej elektrickej sieti.
Pokračovanie

Ďalšie informácie
 Disky neštandardných tvarov (napr. srdce,
obdĺžnik, hviezda).
 Disky polepené papierom alebo nálepkami.
 Disky z požičovní alebo disky so zvyškami
lepidla na povrchu/okrajoch.
 Disky so znečisteným povrchom
od popisovacieho atramentu, ktorý je na
dotyk lepkavý.
 Systém je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotný
systém vypnutý.
 Ak systém neplánujete dlhší čas používať,
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
zásuvky. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte
za koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru
samotnú.
 Ak do systému vnikne akýkoľvek
predmet alebo kvapalina, systém odpojte
od elektrickej siete a pred ďalším používaním
ho nechajte skontrolovať v autorizovanom
servise.
 Sieťovú šnúru je možné vymeniť iba
v autorizovanom servise.
93SK
Nárast teploty vo vnútri zariadenia
 Systém sa počas prevádzky zahrieva. Nejde
o poruchu.
 Ak bude systém dlhšie pracovať pri vysokej
hlasitosti, teplota povrchu systému narastie.
Aby ste predišli riziku popálenia, nedotýkajte
sa povrchu systému.
 Nezakrývajte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Predné reproduktory systému sú magneticky
tienené a môžu byť umiestnené v blízkosti TVP.
Niekedy sa však pri niektorých TVP môže
vyskytnúť skreslenie farieb. V takom prípade
vypnite TVP a po 15 až 30 minútach ho opäť
zapnite. Pravý reproduktor umiestnite na pravú
stranu systému a ľavý reproduktor umiestnite
na ľavú stranu systému. Ak sa aj napriek tomu
obraz nezlepšil, premiestnite reproduktory
ďalej od TVP.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Ak na TV obrazovke
ponecháte dlhší čas pozastavený obraz
alebo zobrazenú ponuku Menu (OSD
zobrazenia) z tohto systému, vystavujete
váš TVP riziku trvalého poškodenia
TV obrazovky. Projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Čistenie povrchu systému
Na čistenie systému použite jemnú handričku
mierne navlhčenú v jemnom čistiacom
roztoku. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace
prášky ani rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín
alebo lieh.
94SK
Technické údaje
Systém
Zosilňovač
Výstupný výkon DIN (menovitý)
40 W + 40 W
(6 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS
(referenčný)
50 W + 50 W
(6 Ohm pri 1 kHz, 10% celkové
harmonické skreslenie (ďalej THD))
Vstupy:
AUDIO IN (stereo minikonektor):
Napätie 620 mV,
impedancia 47 kOhm
MIC (minikonektor):
Citlivosť 0,8 mV,
impedancia 10 kOhm
(USB) port:
Typ A, maximálny prúdové zaťaženie
500 mA
Výstupy:
DIGITAL OUT
(štvorcový optický konektor):
Vlnová dĺžka 660 nm
VIDEO OUT (RCA konektor):
Maximálna výstupná úroveň
1 Vš-š, asymetrický, negatívna
synchronizácia, zaťažovacia
impedancia 75 Ohm
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
Pb/Cb: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
Pr/Cr: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
S VIDEO OUT
(4-pinový/mini-DIN konektor):
Y: 1 Vš-š, asymetrický, negatívna
synchronizácia
C: 0,286 Vš-š, zaťažovacia impedancia
75 Ohm
PHONES (stereo minikonektor):
pre slúchadlá s impedanciou 8 Ohm
alebo viac
Rádio
Podporovaný dátový tok:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kb/s, VBR
ATRAC: 48  352 kb/s
(ATRAC3plus), 66/105/132 kb/s
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kb/s, VBR
AAC: 48  320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
FM stereo, Superheterodyne tuner
s pásmami FM/AM
Pásmo FM
Ladiaci rozsah:
87,5  108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
Anténa:
FM drôtová anténa
Anténové konektory:
75 Ohm, asymetrické
Medzifrekvencia:
10,7 MHz
Pásmo AM
Ladiaci rozsah:
Modely pre Európu a Rusko:
531  1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Ostatné modely:
530  1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
531  1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Anténa:
AM rámová anténa
Anténové konektory:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia:
450 kHz
Prehrávač diskov
Systém:
Systém prehrávania kompaktných
diskov, digitálneho zvuku a obrazu
Laser:
Vlastnosti laserovej diódy:
Vyžarovanie: nepretržité
Výkon lasera*: Menej ako 1000 μW
* Tento výkon je hodnotou nameranou
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu
šošovky na optickom snímacom bloku
cez 7 mm štrbinu.
Polovodičový laser:
(DVD: λ=650 nm, CD: λ=790 nm)
Frekvenčný rozsah:
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz  22 kHz
(±1dB)
CD: 2 Hz  20 kHz (±0,5 dB)
Norma (prenosový systém):
Modely pre Európu a Rusko: PAL
Ostatné modely: NTSC a PAL
Reproduktory (SS-CDH3)
Systém reproduktorov:
Dvojpásmové, typ Bass reflex,
magneticky tienené
Osadenie reproduktora:
Stredohlbokotónový:
120 mm, kónusový typ
Vysokotónový: 40 mm, kónusový typ
Menovitá impedancia:
6 Ohm
Rozmery (š/v/h):
Cca 140 × 250 × 211 mm
Hmotnosť:
Cca 2,2 kg
Pokračovanie

Ďalšie informácie
USB
95SK
Všeobecne
Napájanie:
Modely pre Taiwan: Striedavé napätie
(AC) 120 V, 50/60 Hz
Modely pre Thajsko: Striedavé napätie
(AC) 220 V, 50/60 Hz
Ostatné modely:
Striedavé napätie (AC) 220  240 V,
50/60 Hz
Príkon:
45 W
Rozmery (š/v/h) (cca):
190 × 141 × 273 mm
Hmotnosť (cca):
2,8 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
AM rámová anténa (1)
FM drôtová anténa (1)
Video kábel (1)
Podložky pre reproduktory (8)
Právo na zmeny vyhradené.
• Príkon v pohotovostnom
režime: 0,5 W
• Na určitých plošných
spojoch nie sú použité
samozhasínajúce
halogenidové prísady.
96SK
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu.
Stláčaním DISPLAY  zobrazíte alebo vypnete ponuku Control Menu nasledovne:
Control Menu 1  Control Menu 2 (zobrazí sa len pri niektorých diskoch)  Ponuka
Control Menu vypnutá  Control Menu 1  …
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa typu disku.
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Číslo práve prehrávaného titulu
Číslo práve prehrávanej kapitoly
Celkový počet titulov
Celkový počet kapitol
Položky
Control Menu
Stav prehrávania ( Prehrávanie,
 Pozastavenie,  Zastavenie atď.)
Zvolená položka
Uplynutý prehrávací čas
Aktuálne nastavenie
Voľby
Funkčný názov
položky zvolenej
v Control Menu
Ďalšie informácie
Typ prehrávaného disku
Prevádzkové hlásenie
Pokračovanie

97SK
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Názov položky, príslušný typ disku, zdroj vstupného signálu
TITLE/SCENE/TRACK
Výber titulu, scény alebo stopy/skladby pre prehrávanie.
CHAPTER/INDEX
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
TRACK
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
ORIGINAL/PLAY LIST
Výber časti prehrávania, prehrávanie buď pôvodných záznamov alebo
vytvoreného Playlistu na disku.
TIME/TEXT
Zobrazenie uplynutého prehrávacieho a zostávajúceho času.
Zadanie časového kódu pre vyhľadanie obrazu a hudby.
Zobrazenie textových informácií z DVD TEXT diskov a pri audio
súboroch MP3.
PROGRAM
Prehrávanie položiek v zostavenom poradí (program).
SHUFFLE
Prehrávanie v náhodnom poradí.
REPEAT
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp
(skladieb)/albumov) alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/
albumu/súboru.
98SK
Položka
Názov položky, príslušný typ disku, zdroj vstupného signálu
A/V SYNC
Nastavenie časového oneskorenia medzi obrazom a zvukom.
PARENTAL CONTROL
Nastavenie obmedzenia prehrávania disku.
SETUP
QUICK Setup
Pomocou rýchleho nastavenia QUICK SETUP zvolíte želaný jazyk
pre OSD zobrazenia a nastavíte pomer strán TVP.
CUSTOM Setup
Okrem nastavení v ponuke QUICK SETUP je možné upraviť aj ďalšie
nastavenia.
RESET
Obnovenie nastavení v ponuke “SETUP” na výrobné nastavenia.
ALBUM
Výber albumu pre prehrávanie.
FILE
Výber súboru JPEG alebo DivX pre prehrávanie.
INTERVAL
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých
obrázkov v režime Slide Show na obrazovke.
Ďalšie informácie
DATE
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym fotoaparátom/
kamkordérom.
EFFECT
Výber efektu, ktorý sa použije pri prepínaní obrázkov v režime
prezentácie Slide Show.
Pokračovanie

99SK
Položka
Názov položky, príslušný typ disku, zdroj vstupného signálu
MODE (MP3, JPEG)
Výber typu dát: Audio súbory MP3 (AUDIO), obrazové súbory JPEG
(IMAGE) alebo oboje (AUTO) pri prehrávaní DATA CD/DVD disku.
KEY CONTROL*
Úprava výšky tónu, aby ste prispôsobili skladbu polohe vášho hlasu.
SCORE MODE*
Výber úrovne obtiažnosti pre režim hodnotenia (skóre).
KARAOKE PON*
Spievanie Karaoke pri diskoch so stereo záznamom stlmením vokálov.
VOCAL SELECT*
Výber sprievodného vokálu nahraného na disku vo formáte
Dolby Digital Karaoke (len DVD VIDEO disky).
Výber typu vokálu nahraného na disku (len VIDEO CD, AUDIO CD
disky). Vypnutie vokálu (len VIDEO CD, AUDIO CD disky).
GUIDE MELODY*
Zapnutie/vypnutie sprievodnej melódie pri diskoch vo formáte
Dolby Digital Karaoke.
* Táto funkcia je dostupná len v režime Karaoke.
100SK
Tabuľka kódov jazykov
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Bez uvedenia
Pokračovanie

Ďalšie informácie
Kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
101SK
Prehľad kódov oblastí Parental Control
102SK
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká Británia
Pripojiteľné USB
zariadenia
USB zariadenia
V tomto systéme môžete prehrávať
nasledujúce Sony USB zariadenia.
Ostatné USB zariadenia sa nemôžu
prehrávať na tomto systéme.
Overené digitálne audio prehrávače
spoločnosti Sony
(stav k januáru 2007)
Názov
produktu
Walkman
®
Typové označenie
Názov
Typové označenie
produktu
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Najnovšie informácie o kompatibilných
zariadeniach nájdete na nasledujúcich
web-stránkach.
Pre spotrebiteľov v USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Pre spotrebiteľov v Kanade:
Anglicky <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francúzsky <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Pre spotrebiteľov v Európe:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Pre spotrebiteľov v Latinskej Amerike:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Pre spotrebiteľov v Ázii a Oceánii:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Ďalšie informácie
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Overené pamäťové jednotky
spoločnosti Sony (stav k januáru 2007)
Poznámky
 Nepoužívajte iné USB zariadenia než
uvedené USB zariadenia. Fungovanie
tu neuvedených modelov nie je zaručené.
 Správne fungovanie nie je možné zaručiť
za každých podmienok ani pri uvedených
USB zariadeniach.
 Niektoré z uvedených USB zariadení nemusia
byť dostupné v niektorých krajinách.
Poznámky k Walkmanu
 V tomto systéme nie je možné prehrávať
formát Linear PCM.
 V tomto systéme nie je možné prehrávať
bezstratový audio formát ATRAC Advanced
Lossless.
 V tomto systéme nie je možné prehrávať
súbory zaznamenané priamo na Walkman
bez použitia PC.
103SK
Slovník
Album
Časti zvuku alebo obrazu na DATA CD
alebo DATA DVD diskoch obsahujúcich
audio súbory MP3, obrazové súbory
JPEG alebo video súbory DivX.
DivX®
Digitálna video technológia vyvinutá
spoločnosťou DivX, Inc. Video súbory
kódované technológiou DivX sa
vyznačujú vysokou kvalitou vzduchu
pri relatívne malej veľkosti súboru.
Dolby Digital
Tento zvukový formát pre kinosály
vznikol zdokonalením systému Dolby
Surround Pro Logic. Surround kanál
je stereofonický a s rozšíreným pásmom
a v tomto formáte je aj jeden oddelený
kanál subwoofera pre reprodukciu
nízkych frekvencií. Formát sa tiež nazýva
“5.1”, pretože sa kanál pre subwoofer
počíta ako 0.1 kanál (keďže pracuje
len vtedy, keď je potreba reprodukcie
hlbokých tónov). Všetkých 6 kanálov
je pri tomto formáte zaznamenávaných
samostatne, čím sa dosiahne dôkladné
oddelenie všetkých kanálov. Navyše,
keďže sú všetky signály spracované
digitálne, došlo k minimalizácii výskytu
rušenia signálu.
104SK
DTS
Technológia digitálnej kompresie zvuku
vyvinutá spoločnosťou Digital Theater
Systems, Inc. Táto technológia využíva
5.1-kanálový priestorový zvuk. Surround
kanál je stereofonický a v tomto formáte
je aj jeden oddelený kanál pre subwoofer.
DTS tiež disponuje 5.1 oddelenými
kanálmi vo vysokej kvalite digitálneho
zvuku. Precízne oddelenie všetkých
kanálov je zabezpečené samostatným
uložením kanálov na disk a ich
digitálnym spracovaním.
DVD VIDEO
Disk, na ktorý je možné uložiť až 8 hodín
obrazu aj napriek tomu, že priemer tohto
disku je totožný s priemerom bežného
AUDIO CD disku.
Kapacita údajov jednovrstvového
jednostranného DVD VIDEO disku
je 4,7 GB (Gigabajtov), čo je 7-krát
viac než kapacita AUDIO CD disku.
Dátová kapacita dvojvrstvového
jednostranného DVD VIDEO disku je
8,5 GB, jednovrstvového obojstranného
DVD VIDEO disku je 9,4 GB a kapacita
dvojvrstvového obojstranného DVD
VIDEO disku je 17 GB.
Obrazové údaje využívajú formát
MPEG 2, jeden z najrozšírenejších
svetových štandardov technológie
digitálnej kompresie údajov. Obrazové
údaje sú komprimované približne
v pomere 1:40 k ich pôvodnej veľkosti.
DVD VIDEO disk tiež využíva rozličnú
úroveň technológie kódovania, ktorá
mení charakter dát podľa aktuálneho
stavu reprodukovaného obrazu.
Zvukové údaje sú nahrané vo formáte
Dolby Digital a aj v PCM, čo vám
umožňuje využívať reprodukciu zvuku
čo najvernejšie k danému prostrediu.
DVD VIDEO disky sú tiež vybavené
aj rôznymi ďalšími funkciami, ako
je zmena zorného uhla, viacjazyčné
mutácie a obmedzenie prehrávania
(Parental Control).
DVD-RW
DVD-RW disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk rovnakých
rozmerov ako DVD VIDEO disk.
Na DVD-RW disk je možné nahrávať
v dvoch rôznych režimoch: v režime VR
a v režime Video. Režim Video vyhovuje
formátu DVD VIDEO disku a je plne
kompatibilný s DVD prehrávačmi,
kým pri DVD-RW diskoch nahraných
v režime VR je možné obsah disku
programovať alebo editovať.
DVD+RW (plus RW) disk je
nahrávateľný a prepisovateľný disk.
DVD+RW disky využívajú formát
záznamu, ktorý je porovnateľný
s DVD VIDEO formátom.
Obrazový súbor JPEG alebo video
súbor DivX zaznamenaný na DATA CD
alebo DATA DVD disku. (“Súbor” je
definícia používaná pri tomto systéme.)
Jeden samostatný súbor zodpovedá
jednému samostatnému obrázku alebo
pohyblivému záznamu.
Funkcia viacerých zorných uhlov
Na niektorých DVD VIDEO diskoch
sú zaznamenané pohľady na scénu
z viacerých zorných uhlov.
Funkcia viacerých jazykov
Na niektorých DVD VIDEO diskoch
sú zvuk alebo titulky zaznamenané
vo viacerých jazykoch.
Chapter (Kapitola)
Úseky obrazu alebo zvuku na
DVD VIDEO disku, ktoré sú menšie
než tituly. Titul sa skladá z niekoľkých
kapitol.
Pokračovanie

Ďalšie informácie
DVD+RW
File (Súbor)
105SK
Parental Control
Regionálny kód
Funkcia DVD VIDEO diskov, ktorá
umožňuje obmedzenie prehrávania podľa
veku používateľa a úrovne obmedzenia
pre danú krajinu. Obmedzenia závisia
od daného disku. Po zapnutí tejto funkcie
je prehrávanie úplne znemožnené,
násilné scény sa vynechajú alebo sa
nahradia inými scénami a pod.
Tento systém sa využíva na ochranu
autorských práv.
Regionálny kód sa umiestňuje na každé
DVD zariadenie a DVD VIDEO disk
podľa oblasti predaja. Každý regionálny
kód je uvádzaný na zariadení, ako aj na
obale disku. Systém dokáže prehrať len
disk s rovnakým regionálnym kódom,
aký je na systéme. Systém dokáže prehrať
”. Aj keď
tiež disky s označením “
DVD VIDEO disk nie je označený
regionálnym kódom, regionálne
obmedzenie môže platiť.
Playback Control (PBC)
Signály zakódované na VIDEO CD
diskoch (Ver. 2.0) na ovládanie
prehrávania. Pomocou ponúk Menu
nahraných na VIDEO CD diskoch
s funkciami PBC môžete využívať
prehrávanie jednoduchých interaktívnych
programov, programov s vyhľadávaním
a pod.
Prekladaný formát
(Prekladané riadkovanie)
Prekladaný formát je spôsob
zobrazovania TV obrazu pri norme
NTSC s rýchlosťou snímkovania
30 snímok za sekundu. Každá snímka
sa rozkladá dvakrát - striedavo párne
a nepárne riadky, s rýchlosťou 60-krát
za sekundu.
Progresívny formát
(Sekvenčné riadkovanie)
Oproti prekladanému formátu dokáže
progresívny formát reprodukovať
50  60 snímok za sekundu tým,
že reprodukuje všetky získavané
riadky (525 riadkov pri norme NTSC,
625 riadkov pri norme PAL). Celková
kvalita obrazu sa zvýši a statické zábery,
text a horizontálne riadky sa zobrazujú
ostrejšie. Tento formát je kompatibilný
s progresívnym formátom 525 alebo 625.
106SK
Scene (Scéna)
Na VIDEO CD diskoch s funkciami PBC
sú zobrazenia ponuky Menu, pohyblivé
záznamy a statické zábery rozdelené
do častí, ktoré sú nazývané “scénami”.
Title (Titul)
Najdlhší úsek obrazu alebo hudobného
diela pri DVD VIDEO disku, film atď.
na video disku, alebo album atď. na audio
disku.
Track (Stopa/skladba)
Časti obrazu alebo zvuku na VIDEO CD,
CD alebo MP3 disku. Album sa skladá
z niekoľkých skladieb (len MP3 disk).
VIDEO CD
Záznam snímaný filmovou technikou,
záznam snímaný video technikou
DVD VIDEO disky sú klasifikované ako
disky s filmovým alebo video záznamom.
Filmové DVD VIDEO disky obsahujú
záznam snímaný filmovou technikou
a používaný v kinách (24 snímok za
sekundu). Video DVD VIDEO disky,
napr. TV inscenácie alebo situačné
komédie obsahujú záznam 30 snímok
(alebo 60 políčok) za sekundu.
Ďalšie informácie
Kompaktný disk obsahujúci bežné filmy.
Obrazové údaje využívajú formát
MPEG 1, jeden z najrozšírenejších
svetových štandardov technológie
digitálnej kompresie údajov. Obrazové
údaje sú komprimované približne
v pomere 1:140 k ich pôvodnej veľkosti.
Z toho vyplýva, že 12 cm VIDEO CD
disk môže obsahovať maximálne
74 minút bežného filmu.
VIDEO CD disky taktiež obsahujú
audio údaje. Zvuky mimo počuteľný
prah sluchu sú komprimované, zatiaľ
čo počuteľné zvuky sú uložené bez
kompresie. VIDEO CD disky môžu
obsahovať až 6-krát viac audio údajov
než štandardné AUDIO CD disky.
Existujú 2 verzie VIDEO CD diskov.
 Verzia 1.1: Môžete prehrávať iba bežný
film spolu so zvukom.
 Verzia 2.0: Môžete prehrávať statické
zábery s vysokým rozlíšením a využívať
funkcie PBC.
Tento systém umožňuje prehrávanie
obidvoch verzií.
107SK
Index
Číslice
D
J
16:9 57
4:3 LETTER BOX 57
4:3 OUTPUT 57
4:3 PAN SCAN 57
DATA CD 6
DATA DVD 7
Diaľkové ovládanie 12
DIMMER 75
DISPLAY 23
Displej 17
DivX 47, 104
Dolby Digital 104
DTS 104
DVD 6
DVD+RW 6, 105
DVD-RW 6, 105
JPEG 41, 43, 45
A
A/V SYNC 49, 99
AAC 62, 64
ALBUM 99
Album 27, 104
ANGLE 29
ATRAC 62, 64
ATRAC AD 62
AUDIO 56
AUDIO DRC 59
EFFECT 47, 99
B
F
BACKGROUND 57
Batérie 19
FILE 99
File (Súbor) 105
Funkcia viacerých jazykov
105
Funkcia viacerých zorných
uhlov 29, 105
C
COLD RESET 89
COLOR SYSTEM
(VIDEO CD) 57
COMPONENT VIDEO OUT
21, 80
Continuous play 45
Control Menu 97
CUSTOM 55
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 50
CUSTOM SETUP 58
Časovač 73
108SK
E
CH
CHAPTER 39, 98
Chapter (Kapitola) 28, 104
I
INDEX 98
Instant Advance
(rýchly posuv) 28
Instant Replay
(rýchle zopakovanie) 28
INTERLACE 21
INTERVAL 99
K
Karaoke 67
ECHO 67, 68
KARAOKE PON 70, 100
KEY CONTROL 70, 100
SCORE MODE 71, 100
Vokál 68
VOCAL SELECT 70, 100
Krokovanie 28
L
LANGUAGE SETUP 24, 56
M
MENU 56
Menu DVD disku 38
Mikrofón 67, 68
MODE (MP3, JPEG) 100
MP3 6
MULTI-DISC RESUME
33, 58
Multi Session CD 9
O
ORIGINAL 38, 98
OSD 57
Ovládanie TVP 22
P
T
PARENTAL CONTROL
52, 99
Parental Control 106
PAUSE MODE 58
PBC Playback 31
PICTURE NAVI 40, 44
Playback Control (PBC) 106
Predný panel 79
Prehrávanie disku 27
Prekladaný formát 105
Prezentácia Slide Show 43, 45
Pripojenie iného zariadenia
79
PLAY LIST 38, 98
Počúvanie iných zariadení 80
Počúvanie rozhlasu 60
Ponuka Setup 24
Prehrávací časovač 73
Program Play 33
PROGRESSIVE AUTO 21
Progresívny formát 106
PROGRESSIVE VIDEO 21
Tabuľka kódov jazykov 101
THEATRE SYNC 26
TIME/TEXT 98
TITLE 36, 98
Title (Titul) 38, 106
TRACK 98
Track (Stopa/skladba) 6, 7
TRACK SELECTION 58
TV TYPE 57
Rádio 60
Regionálny kód 106
Repeat Play 36
RESET 89, 99
Resume Play 32
Riešenie problémov 81
Rozhlasové stanice 61
S
SCENE 98
Scene (Scéna) 106
SCREEN SAVER 57
SCREEN SETUP 24
SETUP 99
Shuffle Play 35
SLEEP 26, 73
Slow-motion Play 28
SUBTITLE 56
S VIDEO 80
USB 62
USB MEMORY 85
USB pamäťová jednotka 62,
103
V
VIDEO CD 6, 107
Vhodné disky 6
Vyhľadávanie 38
Vyhľadávanie 25, 56
Vyhľadanie konkrétneho
miesta sledovaním
TV obrazovky 39
Vypínací časovač 73
Výber 38
Z
Zadný panel 79
Zaobchádzanie s diskmi 27
Zapojenie TVP 20
Záznam snímaný filmovou
technikou 105
Zrýchlený posuv vpred 28
Zrýchlený posuv vzad 28
Ďalšie informácie
R
U
W
WMA 62, 64
109SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising