Sony | CMT-CX5BiP | Sony CMT-CX5BiP CMT-CX5BiP Wall mountable Hi-Fi sound system Návod na použitie

4-278-006-11 (1) (SK)
Umiestnenie ovládacích prvkov
Úvodné informácie
Operácie
 Reproduktory
Jednotka (vrchná strana)
Reproduktorové káble pripojte ku konektorom
SPEAKERS na jednotke.
Micro HI-FI
Component System
SK
 Napájanie
 Anténa DAB/FM
Anténu umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli dobrý
príjem, a potom ju nastavte.
Antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov
a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.
1 Vyberte funkciu CD.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/ .
1 Zapojte napájací kábel do sieťového adaptéra.
2 Pripojte sieťový adaptér k jednotke a potom zapojte
2 Vložte disk.
Vložte disk do otvoru na disk tak, aby strana s etiketou
smerovala dopredu.
napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky.
Na displeji sa zobrazí ukážka. Po stlačení tlačidla
  sa systém zapne a ukážka sa automaticky
ukončí. Po vypnutí systému sa ukážka znova zobrazí
na displeji.
Návod na použitie
Prehrávanie disku CD alebo MP3
Vložte disk tak,
aby strana s etiketou
smerovala dopredu.
Po nastavení času sa systém prepne do režimu úspory
energie a ukážka sa zruší.
Jednotka (predná strana)
 Vysunutie disku
©2011 Sony Corporation
3 Spustite prehrávanie.
CMT-CX5BiP
 Reproduktorový kábel (pravý)
 Reproduktorový kábel (ľavý)
Likvidácia nepotrebných batérií
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa,
napríklad zapálené sviečky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, aby ste predišli nebezpečenstvu
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete pomocou
hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej
zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie
zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte
nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu,
ohňu a podobne.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od elektrickej
siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke.
Štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti
hlavnej jednotky.
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb)
sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené
k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti
produktu by ste ho mali odovzdať na príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu
likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Poznámky o diskoch DualDisc
VAROVANIE
Zariadenie musí byť bezpečne pripevnené k stene
v súlade s pokynmi na inštaláciu, aby sa predišlo
poraneniu.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto produktom
zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.
Toto zariadenie je
klasifikované ako
LASEROVÝ PRODUKT
1. TRIEDY. Toto
označenie sa nachádza
na spodnej vonkajšej časti
hlavnej jednotky.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108‑0075
Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre oblasť
elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti produktu
je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená,
že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Vzťahuje sa na toto príslušenstvo: diaľkový ovládač
DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna strana
obsahuje materiál nahratý vo formáte DVD a druhá
strana digitálny zvukový materiál. Keďže však strana so
zvukovým materiálom nespĺňa štandard pre kompaktné
disky (CD), prehrávanie v tomto produkte sa nezaručuje.
Hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov,
ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD).
V poslednom čase začali niektoré nahrávacie spoločnosti
predávať rôzne hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito
diskami sa nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú štandard
pre disky CD, a preto ich možno nebudete môcť prehrať
v tomto produkte.
Oznámenie o licenciách a ochranných
známkach
ˎiPhone,
ˎ
iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
ˎNa
ˎ technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
ˎWindows
ˎ
Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
produkt je chránený určitými právami duševného
ˎTento
ˎ
vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie alebo distribúcia takejto technológie
oddelene od tohto produktu je zakázaná bez licencie
od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti.
ostatné ochranné známky a registrované
ˎVšetky
ˎ
ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú označenia a .
Ľavý reproduktor
Používanie zariadenia iPod alebo iPhone
Keď zariadenie iPod alebo iPhone nepoužívate, nechajte
panel zatvorený.
Pri vyberaní vytiahnite adaptér panela pomocou
nechtu alebo plochého predmetu, pričom použite
otvor vnútri adaptéra.
Pred používaním vytlačte panel  a zasuňte adaptér
panela do panela zariadenia iPod alebo iPhone.
Pri používaní modelu iPod použite adaptér panela
dodaný s modelom iPod. Pri používaní modelu iPhone
použite adaptér panela dodaný so systémom. Podrobné
informácie o adaptéroch panela nájdete v pokynoch
dodaných s týmito adaptérmi.
Zadná strana
Stlačte tlačidlo  (prehrávanie) .
 Do sieťového adaptéra
 Drôtová anténa DAB/FM (Roztiahnite ju do vodorovnej polohy.)
Informácie o adaptéroch panela pre
modely iPhone
Číslo adaptéra je uvedené na spodnej strane
adaptéra panela.
V prípade modelov iPod použite adaptér panela dodaný
s modelom iPod alebo si zakúpte kompatibilný adaptér
panela od spoločnosti Apple, Inc.
Diaľkový ovládač
Adaptér
panela
: Pre model iPhone
: Pre modely iPhone 3G a iPhone 3GS
: Pre model iPhone 4
Poznámky
Nastavenie času
1 Stlačením tlačidla   zapnite systém.
2 Stlačením tlačidla TIMER MENU  vyberte režim
nastavenia času.
Ak bliká hlásenie PLAY SET?, opakovaným stláčaním
tlačidiel /  vyberte možnosť CLOCK SET?
(prechod) .
a stlačte tlačidlo
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  nastavte
hodiny a stlačte tlačidlo
(prechod) .
4 Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.
Poznámka
Nastavenia času sa obnovia po odpojení napájacieho kábla alebo
po výpadku napájania.
Zobrazenie času pri vypnutom systéme
Príjem rozhlasovej stanice DAB alebo DAB+
Pri prvom zapnutí po zakúpení systému sa automaticky
spustí funkcia automatického vyhľadávania staníc
DAB a vytvorí sa zoznam dostupných služieb. Počas
automatického vyhľadávania staníc DAB sa zobrazujú
. Kým sa stanice DAB automaticky
znaky
vyhľadávajú, nestláčajte žiadne tlačidlo na jednotke
ani diaľkovom ovládači. Vyhľadávanie by sa prerušilo
a zoznam služieb by sa nemusel vytvoriť správne.
Ak chcete automatické vyhľadávanie staníc DAB spustiť
manuálne, vykonajte kroky uvedené v odseku Manuálne
spustenie automatického vyhľadávania staníc DAB v časti
Počúvanie rádia. Po presťahovaní do inej oblasti spustite
automatické vyhľadávanie staníc DAB manuálne a znova
zaregistrujte obsah vysielania.
Stlačte tlačidlo DISPLAY . Čas sa zobrazí približne
na osem sekúnd.
Inštalácia
Pripojenie stojana k systému
Vysuňte a odoberte kryt priestoru pre batérie. Potom
vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) (nedodávajú sa) tak,
aby ich póly zodpovedali obrázku nižšie, pričom najprv
zasuňte stranu .
3 Pripevnite skrutky do steny. Bežne predávané
Zavesenie systému na stenu
Systém môžete nainštalovať na stenu. Pred inštaláciou
odpojte od jednotky stojan.
Zarážky
Poznámky
Používanie diaľkového ovládača
skrutky by mali vytŕčať 3 až 4 mm.
Systém nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú
časť steny.
190 mm
Zarážky
Odobratie
4 Zaveste systém na skrutky.
Zarovnajte otvory na zadnej strane systému so
skrutkami a potom systém zaveste na štyri skrutky.
3 až 4 mm
1 Pripevnite dodané podložky na zadnú stranu
Zadná strana reproduktora
1 Zasuňte zarážky stojana do drážok na jednotke.
2 Podržte stlačenú spodnú časť stojana a zasuňte
zarážky stojana do drážok.
Odpojenie stojana od systému
Miesto na
prilepenie
podložiek
Podržte stlačenú spodnú časť stojana a vytiahnite zarážky
stojana z jednotky.
ˎKeď
ˎ
reproduktory inštalujete v blízkosti jednotky, pripevnite
skrutky do steny podľa značiek  na spodnej strane, ako je
znázornené v tejto príručke.
ˎVzdialenosť
ˎ
medzi skrutkou jednotky a reproduktora je
minimálne 90 mm. Ak chcete systém nainštalovať tak, aby sa
medzi jednotkou a reproduktormi nachádzala medzera, pred
inštaláciou systému upravte dĺžku reproduktorového kábla.
kábel môžete podľa ilustrácie obtočiť okolo
ˎReproduktorový
ˎ
vystupujúcich častí na zadnej strane jednotky.
ˎUistite
ˎ
sa, že sú skrutky správne zarovnané. Hlavičky musia
vystupovať rovnomerne a dostatočne na to, aby sa zmestili
do otvorov na zadnej strane jednotky a reproduktorov.
ˎAk
ˎ nejaká osoba alebo predmet narazí do systému zaveseného
na stene, systém môže spadnúť.
ˎNa
ˎ systém zavesený na stene nevešajte ani neklaďte žiadne predmety.
ˎV
ˎ závislosti od materiálu steny môže teplo alebo prach zo systému
spôsobiť odlúpenie alebo odfarbenie tapety.
ˎSpoločnosť
ˎ
Sony nezodpovedá za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou steny alebo
nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými katastrofami atď.
Reprodukovanie zvuku s lepšou kvalitou
2 Pripravte si skrutky (nedodávajú sa) vhodné pre
Optimálnym umiestnením reproduktorov môžete
dosiahnuť lepšiu kvalitu zvuku.
Ak chcete dosiahnuť lepšiu kvalitu zvuku, nainštalujte
systém podľa nasledujúcich informácií.
ˎˎLepší výsledok dosiahnete ľavo-pravým umiestnením
reproduktorov podľa zvyčajnej polohy poslucháča
v miestnosti.
ˎˎReproduktory radšej inštalujte na zvyčajnej úrovni uší
v príslušnej miestnosti.
otvory na zadnej strane jednotky a reproduktorov.
Pozrite si ilustrácie nižšie.
4,6 mm
10 mm
Otvory na zadnej strane
jednotky a reproduktorov
™ ®
(výber priečinka) +/ 
opakovane.
Výber skladby
 (presun dozadu)/ (presun
alebo súboru
dopredu) .
Vyhľadanie miesta Počas prehrávania podržte stlačené
v skladbe alebo
tlačidlo  (rýchle posunutie
súbore
dozadu)/ (rýchle posunutie
dopredu)  a na požadovanom
mieste ho pustite.
Výber
REPEAT  opakovane, kým
opakovaného
sa nezobrazí indikátor REP
prehrávania
alebo REP1.
Vysunutie disku
 na jednotke .
*Pri prehrávaní (zvukového) disku CD-DA plní režim prehrávania
(SHUF) rovnakú funkciu ako klasický režim prehrávania
(SHUF).
Poznámka k opakovanému prehrávaniu
Poznámky
Tipy
Zarážky
Stlačte tlačidlo
 (pozastavenie) . Ak chcete
prehrávanie obnoviť, stlačte toto
tlačidlo znova.
 (zastavenie) .
Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte
tlačidlo PLAY MODE . Môžete vybrať režim
na prehrávanie všetkých
normálneho prehrávania (
súborov MP3 uložených v priečinku na disku), režim
 SHUF* na
náhodného prehrávania (SHUF alebo
náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo režim
naprogramovaného prehrávania (PGM).
reproduktorov a jednotky.
ˎPri
ˎ bežnom používaní by batérie mali vydržať približne
šesť mesiacov.
ˎNepoužívajte
ˎ
staré batérie spoločne s novými ani batérie
rôznych typov.
ˎAk
ˎ diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batérie,
aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
Operácia
Pozastavenie
prehrávania
Zmena režimu prehrávania
ˎPred
ˎ
inštaláciou systému skontrolujte, či je napájací kábel odpojený
od nástennej elektrickej zásuvky.
ˎPoužite
ˎ
skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť.
Ak chcete získať informácie o inštalácii, materiáli steny alebo
skrutkách, obráťte sa na predajcu skrutiek alebo odborníka
na inštaláciu.
ˎNedostatočná
ˎ
pevnosť steny alebo použitie nevhodných
skrutiek môže spôsobiť pád a poškodenie systému a môže
viesť k poraneniu osôb.
Stojan
Poznámky k používaniu diaľkového ovládača
Ďalšie operácie
Zastavenie
prehrávania
Výber priečinka
na disku MP3
Konektor
zariadenia iPod
alebo iPhone
V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou
diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však možno
vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú
rovnaké alebo podobné názvy.
ˎPo
ˎ zapnutí systému sa disk nevtiahne do otvoru na disk, kým sa
na displeji nezobrazí hlásenie No Disc. Kým sa nezobrazí hlásenie
No Disc, nepokúšajte sa o vtlačenie disku.
ˎNevkladajte
ˎ
disk neštandardného tvaru (napríklad srdce, štvorec
alebo hviezda). Disk môže spadnúť do systému a spôsobiť
nenapraviteľné poškodenie.
ˎPo
ˎ stlačení tlačidla  (vysunúť) na jednotke sa nepokúšajte disk,
ktorý sa objavil v otvore na disk, opätovne vložiť jednoduchým
zatlačením. Vyberte disk z otvoru na disk a potom ho vložte.
ˎKeď
ˎ
je disk vložený do polovice otvoru na disk, nevypínajte systém.
Disk by mohol spadnúť.
ˎNepoužívajte
ˎ
disk, na ktorom sú štítky, páska alebo lepidlo,
pretože môže spôsobiť poruchu.
ˎPo
ˎ vysunutí chytajte disk za okraje. Nedotýkajte sa povrchu.
ˎKým
ˎ
je systém vypnutý, nezatláčajte disk do otvoru na disk.
Mohlo by dôjsť k poruche systému.
ˎNevkladajte
ˎ
disk priemeru 8 cm s adaptérom. Mohlo by dôjsť
k poruche systému.
Text REP1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude opakovať
až do zastavenia prehrávania.
Poznámky k režimu náhodného prehrávania
ˎKeď
ˎ
je nastavený režim náhodného prehrávania SHUF, systém
bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory na disku.
Keď je nastavený režim náhodného prehrávania
SHUF, systém
bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory uložené vo
vybratom priečinku.
ˎPo
ˎ vypnutí systému sa vybratý režim náhodného prehrávania (SHUF
alebo
 SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho
prehrávania (
).
Poznámky k prehrávaniu diskov MP3
ˎNa
ˎ disk so súbormi MP3 neukladajte iné typy skladieb a súborov ani
nepotrebné priečinky.
ˎPriečinky,
ˎ
ktoré neobsahujú súbory MP3, sa preskočia.
MP3 sa prehrávajú v poradí, v akom sú nahraté na disku.
ˎSúbory
ˎ
ˎSystém
ˎ
dokáže prehrávať iba súbory MP3 s príponou .mp3.
ˎAk
ˎ má názov súboru príponu .mp3, ale nejde o súbor formátu MP3,
jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť
k poruche systému a poškodeniu systému reproduktorov.
ˎMaximálny
ˎ
počet:
priečinkov je 255 (vrátane koreňového priečinka),
súborov MP3 je 511,
súborov MP3 a priečinkov, ktoré sa môžu nachádzať na jednom
disku, je 512,
úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov) je 8.
ˎNemožno
ˎ
zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými
programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3, nahrávacími
zariadeniami a záznamovými médiami. Nekompatibilné disky MP3
môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec
nemusia prehrávať.
Poznámky k prehrávaniu diskov s podporou
viacerých relácií
ˎAk
ˎ je prvá relácia na disku reláciou CD-DA, ostatné relácie na disku
sa bez ohľadu na ich formát nerozpoznajú. Prehrávať možno len
skladby CD-DA v prvej relácii.
ˎAk
ˎ má prvá relácia formát CD-ROM a nasledujúce relácie sú nahraté
v tom istom formáte, systém bude pokračovať v prehrávaní súborov
MP3 vo viacerých reláciách rovnakým spôsobom, kým nenájde inú
reláciu nahratú v odlišnom formáte.
Skrutka
Hlavná
jednotka
Skrutka
(Stred)
Skrutka
Pravý reproduktor
Skrutka
Vytvorenie vlastného programu
(naprogramované prehrávanie)
Predvolenie rozhlasových staníc
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačením tlačidla TUNER MEMORY  vyberte režim
pamäte ladenia.
1 Vyberte funkciu CD.
Používanie voliteľných zvukových
zariadení
1 Pripravte zdroj zvuku.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/ .
Ku konektoru AUDIO IN  na jednotke pripojte
prídavné zvukové zariadenie pomocou kábla na
prenos analógového zvuku (nedodáva sa).
2 Vyberte režim prehrávania.
Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte
tlačidlo PLAY MODE , kým sa nezobrazí
indikátor PGM.
3 Vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá / , kým sa
nezobrazí číslo požadovanej skladby alebo súboru.
Pri programovaní zvukových súborov opakovaným
 +/  vyberte požadovaný
stláčaním tlačidiel
priečinok a potom vyberte požadovaný súbor.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel +/  vyberte
číslo požadovanej predvoľby.
Ak je už vybratému číslu predvoľby priradená iná
stanica, nahradí sa novou stanicou.
4 Stlačením tlačidla  uložte stanicu.
5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4 uložte ďalšie stanice.
Môžete predvoliť až 20 staníc DAB alebo DAB+
a 20 staníc FM.
6 Ak chcete vyvolať predvolenú rozhlasovú stanicu,
Vybraté číslo skladby
alebo súboru
Celkový čas prehrávania vybratej
skladby alebo súboru
4 Naprogramujte vybratú skladbu alebo súbor.
Stlačením tlačidla
alebo súbor.
 zadajte vybratú skladbu
5 Zopakovaním krokov č. 3 až 4 naprogramujte
ďalšie skladby alebo súbory až po maximálny počet
25 skladieb alebo súborov.
6 Naprogramovaný zoznam skladieb alebo súborov
prehráte stlačením tlačidla  .
Program ostane dostupný, kým nevyberiete disk
z otvoru na disk  alebo neodpojíte napájací kábel.
Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam prehrať
znova, stlačte tlačidlo  .
Zrušenie naprogramovaného prehrávania
Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE , kým nezmizne indikátor PGM.
Odstránenie poslednej naprogramovanej
skladby alebo súboru
Kým je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo CLEAR .
Zobrazenie informácií o programe
Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY .
Počúvanie rádia
1 Vyberte položku TUNER DAB alebo TUNER FM.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/ .
2 Nalaďte stanicu.
Automatické vyhľadávanie
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE ,
kým sa nezobrazí indikátor AUTO, a potom stlačte
tlačidlá +/ . Po naladení stanice sa vyhľadávanie
automaticky zastaví a na displeji sa rozsvieti indikátor
STEREO (iba pre stereofónne programy).
Ak sa vyhľadávanie stanice FM nezastaví, stlačením
tlačidla   zastavte vyhľadávanie a nalaďte stanicu
manuálne (postup nájdete nižšie).
Po naladení stanice FM poskytujúcej služby RDS
sa zobrazia informácie o vysielaní, napríklad názov
služby alebo stanice.
Manuálne ladenie (iba v pásme FM)
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE ,
kým nezmiznú indikátory AUTO a PRESET, a potom
opakovaným stláčaním tlačidiel +/  nalaďte
požadovanú stanicu.
Poznámky k staniciam DAB a DAB+
ˎPo
ˎ naladení stanice DAB alebo DAB+ môže niekoľko sekúnd trvať,
kým začujete zvuk.
ˎPo
ˎ ukončení sekundárnej služby sa automaticky začne prijímať
primárna služba.
ˎTento
ˎ
ladič rozhlasových staníc nepodporuje údajové služby.
Tip
Ak chcete obmedziť statický šum stereofónnej stanice FM
s nekvalitným príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo FM MODE ,
kým sa nezobrazí indikátor MONO. Tým vypnete stereofónny príjem.
Manuálne spustenie automatického
vyhľadávania staníc DAB
1 Opakovaným stláčaním tlačidiel FUNCTION +/ 
vyberte položku TUNER DAB.
2 Stlačením tlačidla TOOL MENU  spustite
automatické vyhľadávanie staníc DAB.
Zobrazia sa hlásenia Init Scan? a Push ENTER.
3 Stlačením tlačidla
 spustite vyhľadávanie.
Spustí sa vyhľadávanie. Priebeh vyhľadávania
).
signalizujú postupne sa objavujúce štvorčeky (
V závislosti od služieb DAB a DAB+ dostupných vo
vašej oblasti môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
Po dokončení vyhľadávania sa vytvorí zoznam
dostupných služieb.
Poznámky
ˎAk
ˎ príslušná krajina alebo oblasť nepodporuje vysielanie služieb
DAB a DAB+, zobrazí sa hlásenie No Service.
ˎPri
ˎ tomto postupe sa vymažú všetky predtým uložené predvoľby.
ˎPred
ˎ
odpojením antény DAB/FM skontrolujte, či je systém vypnutý,
aby sa zachovali vaše vlastné nastavenia staníc DAB a DAB+.
opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE ,
kým sa nezobrazí hlásenie PRESET, a potom
opakovaným stláčaním tlačidiel +/  vyberte
číslo požadovanej predvoľby.
Poznámka k predvoleniu staníc DAB a DAB+
Stanice so službou DAB a DAB+ môžete predvoliť iba v prípade,
ak možno službu prijímať.
Prehrávanie obsahu zariadenia
iPod alebo iPhone
1 Vyberte funkciu iPod.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/ .
2 Umiestnite zariadenie iPod alebo iPhone
na konektor.
2 Znížte hlasitosť.
Stlačte tlačidlo VOLUME  .
3 Vyberte funkciu AUDIO IN.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/ .
4 Spustite prehrávanie.
Spustite prehrávanie z pripojeného zariadenia
a nastavte hlasitosť.
Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš nízka, systém sa môže
automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Adekvátne nastavte
hlasitosť zariadenia. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického
prepnutia do pohotovostného režimu.
Nastavenie zvuku
Operácia
Nastavenie
hlasitosti
Vytvorenie
dynamickejšieho
zvuku (Dynamic
Sound Generator
X-tra)
Nastavenie
zvukového efektu
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo  .
Ovládanie zariadenia iPod alebo iPhone
Operácia
Pozastavenie
prehrávania
Výber stopy alebo
kapitoly zvukovej
knihy alebo
súboru podcast
Vyhľadanie miesta
v stope alebo
kapitole zvukovej
knihy alebo
súboru podcast
Výber zvolenej
položky
Posúvanie nahor
alebo nadol
v ponukách
zariadenia iPod
Návrat do
predchádzajúcej
ponuky alebo
výber ponuky
Stlačte tlačidlo
 (pozastavenie) /
 (zastavenie) .
 (presun dozadu)/ (presun
dopredu) . Ak sa chcete rýchlo
posunúť dopredu alebo dozadu,
podržte toto tlačidlo stlačené.
Počas prehrávania podržte stlačené
tlačidlo  (rýchle posunutie
dozadu)/ (rýchle posunutie
dopredu)  a na požadovanom
mieste ho pustite.
Vyberte zariadenie iPod alebo iPhone.
Poznámky k nabíjaniu zariadenia iPod alebo iPhone
ˎV
ˎ režime zobrazenia ukážky alebo času nemôžete zariadenie iPod
alebo iPhone nabíjať, ani keď je systém vypnutý.
ˎV
ˎ prípade nabíjania zariadenia iPod alebo iPhone pri vypnutom
systéme sa po dokončení nabíjania systém automaticky prepne do
režimu úspory energie. Maximálny čas nabíjania pri vypnutom
systéme je približne 4 hodiny.
ˎAk
ˎ počas nabíjania pri vypnutom systéme stlačíte tlačidlo
DISPLAY , systém prestane zariadenie iPod alebo iPhone nabíjať.
Ak chcete nabíjanie zariadenia iPod alebo iPhone opätovne spustiť,
znova ho pripojte v režime zobrazenia na úsporu energie.
Poznámky
Operácia
Zmena informácií
na displeji1)
Zmena režimu
zobrazenia
(pozrite nižšie)
ˎAk
ˎ je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, systém nemusí
zariadenie rozpoznať. V takom prípade nabite zariadenie napríklad
pomocou počítača a potom ho pripojte k systému.
ˎVýkon
ˎ
systému sa môže líšiť v závislosti od technických parametrov
zariadenia iPod alebo iPhone.
ˎZariadenie
ˎ
iPod alebo iPhone umiestňujte na konektor zariadenia
iPod alebo iPhone na jednotke alebo ho odtiaľ vyberajte pod uhlom,
ktorý je rovnaký ako uhol konektora. Zariadenie iPod alebo iPhone
neotáčajte ani ním nekývajte, aby ste nepoškodili konektor.
ˎJednotku
ˎ
neprenášajte, kým je zariadenie iPod alebo iPhone
umiestnené na konektore. Mohlo by dôjsť k poruche.
ˎPri
ˎ umiestňovaní alebo vyberaní zariadenia iPod alebo iPhone
podržte jednou rukou jednotku a dávajte pozor, aby ste omylom
nestlačili ovládacie prvky zariadenia iPod alebo iPhone.
ˎSkôr
ˎ
než odpojíte zariadenie iPod alebo iPhone, pozastavte
prehrávanie.
ˎAk
ˎ chcete prehrávané video posunúť rýchlo dopredu (alebo
dozadu) a tlačidlá /  nereagujú, podržte tlačidlá
/  stlačené.
ˎKeď
ˎ
je zariadenie iPhone pripojené k systému a počas prehrávania
vám niekto zatelefonuje, prehrávanie sa pozastaví a vy môžete
odpovedať na prichádzajúci hovor.
ˎAk
ˎ chcete zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá VOLUME +/ .
Pri nastavovaní pomocou zariadenia iPod alebo iPhone sa
hlasitosť nezmení.
ˎTento
ˎ
systém je určený iba pre zariadenia iPod alebo iPhone.
Nemôžete k nemu pripojiť iné prenosné zvukové prehrávače.
ˎInformácie
ˎ
o používaní zariadenia iPod alebo iPhone nájdete
v používateľskej príručke zariadenia iPod alebo iPhone.
ˎSpoločnosť
ˎ
Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov
zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone pri používaní
zariadenia iPod alebo iPhone s touto jednotkou.
Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
.
možnosť PLAY SET? a stlačte tlačidlo
4 Nastavte čas spustenia prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel /  nastavte
. Podľa postupu
hodiny a stlačte tlačidlo
uvedeného vyššie nastavte minúty.
Stlačte tlačidlo
DISPLAY  opakovane pri
zapnutom systéme.
DISPLAY  opakovane pri
vypnutom systéme.2)
Môžete napríklad zobraziť nasledujúce informácie o disku CD
alebo MP3:
číslo skladby alebo súboru,
názov skladby alebo súboru ( ),
meno interpreta ( ),
názov albumu alebo priečinka (
),
celkový čas prehrávania a celkový počet skladieb na disku CD‑DA
(iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení
prehrávača),
celkový počet priečinkov (albumov) na disku MP3 (iba po výbere
režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača),
označenie zväzku, ak sa nachádza na disku MP3 (iba po výbere
režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača).
Môžu sa zobraziť aj informácie o stanici DAB alebo DAB+,
napríklad názov služby, označenie kanálu, číslo predvoľby,
frekvencia, údaje služby DLS (Dynamic Label Segment) alebo
označenie skupiny.
Keď je systém vypnutý, na jednotke svieti indikátor STANDBY .
2)
Systém ponúka nasledujúce režimy zobrazenia.
Režim zobrazenia
Ukážka
Režim úspory
energie2)
Čas3)
Pri vypnutom systéme1)
Spustí sa ukážka.
Displej sa vypne, aby sa šetrila
energia. Nastavenia časovača
a času budú naďalej aktívne.
Zobrazí sa čas.
Keď je systém vypnutý, na jednotke svieti indikátor STANDBY .
V režime úspory energie nemožno nastaviť čas.
3)
Po ôsmich sekundách sa režim zobrazenia času automaticky prepne
na režim úspory energie.
6 Vyberte zdroj zvuku.
Prehrávač diskov CD alebo MP3
Obnovenie výrobných nastavení systému
čas zastavenia prehrávania.
Opakovane stláčajte tlačidlá / , kým sa
nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom stlačte
tlačidlo .
7 Vypnite systém.
Stlačte tlačidlo  . Systém sa automaticky zapne
pred predvoleným časom.
Ak je v predvolenom čase systém zapnutý,
časovač prehrávania nespustí prehrávanie. Systém
nepoužívajte v čase od jeho zapnutia po spustenie
prehrávania.
Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
možnosť TIMER SEL? a stlačte tlačidlo
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
.
Opakujte postup uvedený vyššie, kým sa v kroku č. 3
nezobrazí hlásenie TIMER OFF? Potom stlačte
.
tlačidlo
Zmena nastavenia
Poznámky pre používateľov zariadenia iPod alebo iPhone
ˎPri
ˎ používaní časovača prehrávania sa uistite, že sa neprehráva obsah
zariadenia iPod alebo iPhone.
ˎV
ˎ závislosti od stavu pripojeného zariadenia iPod alebo iPhone sa
časovač prehrávania nemusí aktivovať.
Tip
Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, až kým ho manuálne
nezrušíte.
Riešenie problémov
1 Skontrolujte, či sú napájací kábel a reproduktorové
káble správne a bezpečne zapojené.
2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte svoj
problém a vyriešte ho podľa uvedených pokynov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Ak bliká indikátor STANDBY
Okamžite odpojte napájací kábel a skontrolujte
nasledujúce skutočnosti.
ˎˎNastal medzi pólmi + a  reproduktorových
káblov skrat?
ˎˎSú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
ˎˎNastal skrat konektora zariadenia iPod alebo
iPhone ?
Keď indikátor STANDBY  prestane blikať, znova
pripojte napájací kábel a zapnite systém. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
2)
ˎZnaky,
ˎ
ktoré nemožno zobraziť, sú nahradené znakom _.
sa nasledujúce informácie:
ˎNezobrazujú
ˎ
celkový čas prehrávania disku MP3,
zostávajúci čas prehrávania okrem diskov CD-DA.
informácie sa nezobrazujú správne:
ˎNasledujúce
ˎ
uplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného pomocou
formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normami
ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
sa nasledujúce informácie:
ˎZobrazujú
ˎ
zostávajúci čas prehrávania skladby na disku CD-DA,
značky ID3 v prípade súborov MP3 používajúcich značky ID3
verzie 1 a 2 (ak sa v jednom súbore MP3 používajú značky ID3
verzie 1 aj 2, prednosť má zobrazenie značiek ID3 verzie 2),
Poznámky k informáciám o staniciach DAB a DAB+
na displeji
Zobrazujú sa aj nasledujúce informácie:
maximálne 8 znakov názvu služby, maximálne 128 znakov
služby DLS (Dynamic Label Segment) a maximálne 16 znakov
označenia skupiny,
hodnota 0 až 100 označujúca kvalitu signálu.
Používanie časovačov
Systém ponúka dve funkcie časovačov. Ak používate
obidva časovače, prednosť má časovač spánku.
Časovač spánku:
Môžete zaspávať pri hudbe. Táto funkcia je k dispozícii
aj v prípade, že nie je nastavený čas.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP .
Časovač prehrávania:
Všeobecné
Po zapojení napájacieho kábla sa na displeji
zobrazí ukážka, aj keď systém nie je zapnutý.
ˎˎKým je systém vypnutý, jedenkrát stlačte tlačidlo
DISPLAY . Ukážka zmizne.
Systém sa nezapne.
ˎˎJe zapojený napájací kábel?
Systém sa neočakávane prepol do
pohotovostného režimu.
ˎˎNie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva
alebo nereprodukuje zvukový signál, približne po
30 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného
režimu. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického
prepnutia do pohotovostného režimu.
Nastavenie času alebo časovača prehrávania
sa neočakávane zrušilo.
ˎˎAk približne minútu nevykonáte žiaden úkon,
nastavenie času alebo časovača prehrávania sa
automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova
od začiatku.
Neprehráva sa zvuk.
ˎˎNastal medzi pólmi + a  reproduktorových
káblov skrat?
ˎˎPoužívate iba dodané reproduktory?
ˎˎSú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
ˎˎNaladená stanica mohla dočasne prestať vysielať.
Zvuk sa reprodukuje len z jedného kanálu
alebo je hlasitosť ľavého a pravého kanálu
nevyvážená.
V predvolenom čase sa môžete zobúdzať na hudbu
z disku CD alebo zariadenia iPod alebo iPhone, prípadne
na vysielanie stanice DAB, DAB+ alebo FM. Skontrolujte,
či ste nastavili čas.
ˎˎUmiestnite reproduktory čo najsymetrickejšie.
ˎˎPripojte iba dodané reproduktory.
1 Pripravte zdroj zvuku.
ˎˎPremiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
ˎˎZapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
ˎˎK napájaciemu káblu pripojte filter šumu
(nedodáva sa).
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním tlačidiel
VOLUME +/  nastavte hlasitosť.
Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku CD
alebo zvukovým súborom, vytvorte vlastný program.
Vysielanie služieb DAB alebo DAB+ bolo
prerušené.
5 Podľa rovnakého postupu ako v kroku č. 4 nastavte
1)
Poznámky k informáciám na displeji
Po odpojení napájacieho kábla ostane
indikátor STANDBY  svietiť.
ˎˎAk ste sa presťahovali do inej oblasti, niektoré služby
alebo frekvencie sa mohli zmeniť a pravdepodobne
nebudete môcť naladiť zvyčajné vysielanie. Spustite
automatické vyhľadávanie staníc DAB a znova
zaregistrujte obsah vysielania. (Vykonaním tohto
postupu vymažete všetky predtým uložené predvoľby.)
ˎˎSkontrolujte umiestnenie systému alebo otočením
antény zvýšte signalizovanú hodnotu kvality signálu.
Ďalšie informácie o kvalite signálu nájdete v časti
Zmena zobrazenia.
Zrušenie časovača
EQ  opakovane na výber položky
BASS alebo TREBLE. Stláčaním
tlačidiel /  nastavte úroveň.
ˎˎOdstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým
ovládačom a snímačom diaľkového ovládača  na
jednotke a premiestnite jednotku ďalej od žiariviek.
ˎˎNamierte diaľkový ovládač na snímač na systéme.
ˎˎPresuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.
ˎˎIndikátor STANDBY  nemusí zhasnúť ihneď po
odpojení napájacieho kábla. Indikátor zhasne približne
po 40 sekundách. Nie je to porucha.
1)
TOOL MENU /RETURN 
(návrat) .
Zastavenie nabíjania zariadenia iPod
alebo iPhone
3 Nastavte časovač prehrávania.
možnosť PLAY SEL? a stlačte tlačidlo
Zmena zobrazenia
/ .
Bez ohľadu na to, či je systém zapnutý alebo vypnutý,
môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadenia
iPod alebo iPhone.
Zariadenie iPod alebo iPhone sa začne nabíjať po
umiestnení na konektor zariadenia iPod alebo iPhone .
Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia iPod
alebo iPhone. Pred nabíjaním umiestnite zariadenie iPod
alebo iPhone na konektor až po zastavení prehrávania.
Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke
zariadenia iPod alebo iPhone.
DSGX  na jednotke.
Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
Začnite znova od kroku č. 1.
 (prechod) .
Používanie systému ako nabíjačky batérie
Stlačte tlačidlo
VOLUME +/ .
Nefunguje diaľkový ovládač.
2 Vyberte režim nastavenia časovača.
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
ˎˎUtrite disk dočista a vložte ho naspäť.
ˎˎPresuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené
vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).
ˎˎPremiestnite reproduktory ďalej od systému alebo ich
položte na samostatné podstavce. Pri vysokej hlasitosti
môžu vibrácie reproduktora spôsobovať trhané
prehrávanie zvuku.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
ˎˎOpakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE , kým
nezmiznú indikátory PGM a SHUF, čím obnovíte
normálne prehrávanie.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.
ˎˎNasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný na
spustenie prehrávania:
disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
disk nahratý v režime viacerých relácií,
nefinalizovaný disk (disk, na ktorý možno
pridávať údaje),
disk s veľkým počtom priečinkov.
Zariadenia iPod a iPhone
Neprehráva sa zvuk.
ˎˎSkontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
pripojené na doraz.
ˎˎSkontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone
prehráva hudbu.
ˎˎSkontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone používa
najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade
aktualizujte zariadenie iPod alebo iPhone, skôr
než ho začnete používať so systémom.
ˎˎNastavte hlasitosť.
Zvuk je skreslený.
ˎˎSkontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
pripojené na doraz.
ˎˎZnížte hlasitosť.
ˎˎPoložku EQ zariadenia iPod alebo iPhone nastavte
na hodnotu Off alebo Flat.
Zariadenie iPod alebo iPhone nefunguje.
ˎˎAk je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá,
zariadenie nemusí fungovať so systémom. V takom
prípade nabite zariadenie napríklad pomocou počítača
a potom ho pripojte k systému.
ˎˎUkončite všetky ostatné aplikácie systému iOS, ktoré
sú spustené v zariadení iPod alebo iPhone. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie dodanom
so zariadením iPod alebo iPhone.
ˎˎSkontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
pripojené na doraz.
ˎˎSkontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone používa
najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade
aktualizujte zariadenie iPod alebo iPhone, skôr
než ho začnete používať so systémom.
ˎˎKeďže sa ovládanie systému odlišuje od ovládania
zariadenia iPod alebo iPhone, pravdepodobne
nebudete môcť zariadenie iPod alebo iPhone ovládať
pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo
jednotke. V takom prípade používajte ovládacie tlačidlá
na zariadení iPod alebo iPhone.
Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno nabiť.
ˎˎAk je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá,
systém ju pravdepodobne nebude môcť nabiť, ani keď
zariadenie pripojíte k systému. V takom prípade nabite
zariadenie napríklad pomocou počítača a potom ho
pripojte k systému.
ˎˎSkontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
pripojené na doraz.
ˎˎKeď chcete zariadenie iPod alebo iPhone nabiť pri
vypnutom systéme (v pohotovostnom režime), systém
nenabije úplne nabité zariadenie iPod alebo iPhone.
Nemení sa hlasitosť zvonenia
zariadenia iPhone.
ˎˎHlasitosť zvonenia nastavte na zariadení iPhone.
Ladič rozhlasových staníc
Je počuť silné bzučanie alebo šum, prípadne
nemožno prijímať stanice. (Na displeji bliká
indikátor STEREO.)
ˎˎSprávne zapojte anténu.
ˎˎUmiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý
príjem, a potom ju nastavte znova.
ˎˎAntény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov
a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.
ˎˎVypnite elektrické zariadenia v blízkosti.
Rozhlasová stanica DAB alebo DAB+ sa
neprijíma správne.
ˎˎSkontrolujte všetky zapojenia antény a spustite
automatické vyhľadávanie staníc DAB alebo DAB+
(pozrite si časť Príjem rozhlasovej stanice DAB
alebo DAB+).
ˎˎAktuálna služba DAB alebo DAB+ nemusí byť
k dispozícii. Stláčaním tlačidiel +/  vyberte
inú službu.
Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho
výrobné nastavenia.
Predvolené výrobné nastavenia jednotky obnovte
pomocou tlačidiel na jednotke.
1 Odpojte a znova zapojte napájací kábel a potom
zapnite systém.
2 Stlačte a podržte tlačidlá   a FUNCTION 
na jednotke aspoň na tri sekundy.
Odstránia sa všetky nastavenia nakonfigurované
používateľom, napríklad nastavenia predvolených
rozhlasových staníc, časovača alebo času.
Vypnutie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu
Systém je vybavený funkciou automatického prepnutia
do pohotovostného režimu. Vďaka tejto funkcii sa
systém približne po 30 minútach automaticky prepne
do pohotovostného režimu v prípade, že sa nepoužíva
alebo sa nereprodukuje zvukový signál.
Pri predvolenom nastavení je funkcia automatického
prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá.
Funkciu automatického prepnutia do pohotovostného
režimu vypnite pomocou tlačidiel na jednotke.
Keď je systém zapnutý, podržte stlačené tlačidlo
 , kým sa nezobrazí hlásenie AUTO STBY OFF.
Ak chcete túto funkciu zapnúť, zopakujte tento postup,
kým sa nezobrazí hlásenie AUTO STBY ON.
Poznámky
ˎHlásenie
ˎ
AUTO STBY sa zobrazí na displeji dve minúty pred
prepnutím systému do pohotovostného režimu.
ˎFunkcia
ˎ
automatického prepnutia do pohotovostného režimu
neplatí pre funkciu ladiča rozhlasových staníc (DAB/FM),
aj keď ste ju aktivovali.
ˎSystém
ˎ
sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu
v nasledujúcich prípadoch:
pri zisťovaní zvukového signálu,
počas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov,
kým je aktívny časovač prehrávania alebo spánku.
Poznámky k diskom
Zariadenia iPod a iPhone
ˎˎPred prehrávaním utrite disk pomocou čistiacej
tkaniny, pričom postupujte od stredu k okrajom.
ˎˎDisky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako sú
benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky alebo
antistatické spreje určené pre vinylové LP platne.
ˎˎDisky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani
zdrojom tepla, napríklad prieduchom horúceho
vzduchu, ani ich nenechávajte v aute zaparkovanom
na priamom slnečnom svetle.
Bezpečnosť
ˎˎAk jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte
napájací kábel (sieťovú šnúru) od nástennej zásuvky
(elektrickej siete). Pri odpájaní jednotky vždy ťahajte
za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
ˎˎV prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo
kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej
siete a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
ˎˎVýmenu napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Umiestnenie
ˎˎSystém neumiestňujte na šikmú plochu ani na
miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené, prašné,
znečistené, vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu
alebo ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu
slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
ˎˎPri umiestňovaní jednotky alebo reproduktorov na
špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované,
olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu týchto povrchov.
ˎˎAk systém prinesiete priamo z chladného na teplé
miesto alebo umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti,
na šošovke vo vnútri prehrávača diskov CD sa môže
skondenzovať vlhkosť a spôsobiť poruchu systému.
V takej situácii vyberte disk a nechajte systém zapnutý
približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
CD Over: Pri stláčaní tlačidla   počas prehrávania
alebo pozastavenia ste dosiahli koniec disku.
LOCKED: Nefunguje otvor na disk. Obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
No Disc: V prehrávači sa nenachádza disk alebo ste
vložili disk, ktorý nemožno prehrať.
No Preset (iba pre stanice DAB a DAB+): Nie je
uložená žiadna predvolená stanica.
No Service (iba pre stanice DAB a DAB+): V príslušnej
krajine alebo oblasti nevysiela žiadna podporovaná
stanica DAB alebo DAB+.
No Step: Všetky naprogramované skladby sa vymazali.
No Text (iba pre stanice DAB a DAB+): Prijímaná
služba neobsahuje textové informácie.
Not in Use: Pokúsili ste sa vykonať špecifickú operáciu
v situácii, v ktorej je táto operácia zakázaná.
Not Supported: Pripojili ste nepodporované zariadenie
iPod, prípadne zariadenie iPod alebo iPhone
s vybitou batériou.
Push STOP!: Počas prehrávania pomocou funkcie CD
ste stlačili tlačidlo PLAY MODE .
Step Full!: Pokúsili ste sa naprogramovať viac než
25 skladieb alebo súborov (krokov).
TIME NG!: Čas začatia a ukončenia časovača prehrávania
je rovnaký.
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je magneticky tienený,
a preto sa obraz na blízkych televíznych prijímačoch
môže magneticky zdeformovať. V takej situácii vypnite
televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite.
Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite reproduktory ďalej
od televízora.
Systém čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
žiaden typ drsných podušiek, čistiaci prášok ani
rozpúšťadlá ako napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.
Technické parametre
Zosilňovač
Model pre Spojené kráľovstvo:
Výstupný výkon DIN (nominálny): 15 W + 15 W (8 ohmov pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný): 20 W + 20 W
(8 ohmov pri 1 kHz, 10 % celkového harmonického skreslenia)
Hudobný výstupný výkon (referenčný): 20 W + 20 W (8 ohmov pri 1 kHz,
10 % celkového harmonického skreslenia)
Model pre Austráliu:
Výstupný výkon DIN (nominálny): 15 W + 15 W (8 ohmov pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný): 20 W + 20 W
(8 ohmov pri 1 kHz, 10 % celkového harmonického skreslenia)
Vstup
AUDIO IN (stereofónny minikonektor): citlivosť 700 mV, impedancia
47 kiloohmov
Výstupy
SPEAKERS: podporuje impedanciu 8 ohmov
Prehrávač diskov CD
Systém: systém na prehrávanie kompaktných diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 µW
*Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu
objektívu na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Pomer signálu a šumu: viac ako 90 dB
Dynamický rozsah: viac ako 90 dB
Ladič rozhlasových staníc
Upozornenia
Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový ladič staníc FM
Ladiaci rozsah:
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom po 50 kHz)
Anténa: drôtová anténa FM
ˎˎdisky Audio CD,
ˎˎdisky CD-R/CD-RW (zvukové údaje alebo
súbory MP3).
Ladenie staníc DAB a DAB+:
Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový ladič staníc DAB/FM
Frekvenčný rozsah*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Podrobné informácie nájdete v tabuľke frekvencií staníc DAB
a DAB+ nižšie.
Anténa: drôtová anténa DAB/FM
Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
Tabuľka frekvencií staníc DAB a DAB+ (Band-III)
Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
ˎˎdisky CD-ROM,
ˎˎdisky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo formáte
hudobných diskov CD alebo formáte MP3 v súlade
s normou ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet,
ˎˎdisky CD-R/CD-RW nahraté v režime viacerých
relácií, ktoré neboli finalizované pomocou funkcie
ukončenia relácie,
ˎˎnekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW, poškriabané
alebo znečistené disky CD-R/CD‑RW alebo disky
CD‑R/CD-RW nahraté pomocou nekompatibilného
nahrávacieho zariadenia,
ˎˎnesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
ˎˎdisky obsahujúce iné súbory než súbory vo formáte
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3),
ˎˎdisky neštandardného tvaru (napríklad srdce,
štvorec, hviezda),
ˎˎdisky, na ktorých je prilepená lepiaca páska, papier
alebo nálepka,
ˎˎdisky z požičovne alebo používané disky s nalepenými
štítkami, pri ktorých lepidlo presahuje štítok,
ˎˎdisky s etiketami vytlačenými pomocou atramentu,
ktorý je na dotyk lepkavý.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod
alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku zariadenia
ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Používanie
tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
Reproduktor
Systém reproduktorov: dvojsmerný systém reproduktorov, odraz nízkych tónov
Jednotky reproduktorov:
Reproduktor na prenos nízkych tónov: 80 mm, kužeľovitý typ
Reproduktor na prenos vysokých tónov: 40 mm, kužeľovitý typ
Menovitá impedancia: 8 ohmov
Rozmery (Š x V x H):
približne 140 mm × 245 mm × 103 mm
Hmotnosť: čistá hmotnosť každého reproduktora približne 1,2 kg
Počet: 2 kusy (ľavý/pravý)
Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
Sieťový adaptér
Vstup: striedavé napätie 100 V – 240 V, 50 alebo 60 Hz
Výstup: 19,5 V, jednosmerný prúd 3,9 A
Spotreba energie: 24 W
Rozmery (Š x V x H) (bez reproduktorov):
približne 250 mm × 245 mm × 130 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov): približne 2,2 kg
Počet hlavných jednotiek: 1 kus
Dodané príslušenstvo: Stojan (1), diaľkový ovládač (1), sieťový adaptér (1),
napájací kábel (1), drôtová anténa FM (1), podložky na zavesenie
na stenu (1 hárok), adaptéry panela pre modely iPhone (1 súprava)
Návrh a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Príkon v pohotovostnom režime: 0,5 W
Nárast teploty vnútri zariadenia
ˎˎNárast teploty v jednotke počas jej používania je
normálny jav, pre ktorý sa nemusíte znepokojovať.
ˎˎAk sa zariadenie používalo nepretržite pri vysokej
hlasitosti, nedotýkajte sa jeho povrchu, pretože
môže byť horúci.
ˎˎNeblokujte ventilačné otvory.
Čistenie krytu
Hlásenia
Kompatibilné modely zariadení iPod a iPhone:
iPod touch 4. generácie
iPod touch 3. generácie
iPod touch 2. generácie
iPod touch 1. generácie
iPod nano 6. generácie
iPod nano 5. generácie (videokamera)
iPod nano 4. generácie (video)
iPod nano 3. generácie (video)
iPod nano 2. generácie (hliník)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Frekvencia
Označenie
Frekvencia
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
Označenie
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
*V systéme sa frekvencie zobrazujú s dvoma desatinnými miestami.
Download PDF

advertising