Sony | CMT-S30iP | Sony CMT-S30iP Hi-fi systém Návod na použitie

Jednotka
4-460-927-11(1) (SK)
Začíname
Počúvanie rádia
1 Vyberte funkciu FM.
Stlačte tlačidlo FM .
2 Nalaďte stanicu.
Automatické vyhľadávanie
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE ,
kým sa nezobrazí indikátor AUTO, a potom
stlačte tlačidlo TUNING+/TUNING .
Vyhľadávanie sa po naladení stanice
automaticky zastaví.
Domáci zvukový systém
Návod na použitie
Diaľkový ovládač
Ak sa vyhľadávanie nezastaví, stlačením
tlačidla   zastavte vyhľadávanie a nalaďte
stanicu manuálne (postup nájdete nižšie).
Manuálne ladenie
©2013 Sony Corporation
 Drôtová anténa FM (Roztiahnite ju do
vodorovnej polohy.)
 Do pravého reproduktora
 Do ľavého reproduktora
SK
CMT-S30iP
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste
predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného
ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou,
napríklad vázy, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vo vstavanej skrini.
Keďže sa jednotka odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite
odpojte hlavný konektor od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená od
elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej
zásuvke.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvyšuje nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
Okrem modelov pre
zákazníkov v Kanade
Toto zariadenie
je klasifikované
ako LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY.
Toto označenie sa
nachádza na zadnej
vonkajšej časti.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre
otázky týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov Európskej
únie je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa
servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Tento symbol na produkte alebo jeho
balení znamená, že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
produktu. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Vzťahuje sa na toto príslušenstvo: diaľkový
ovládač
Iba pre
Európu
Likvidácia odpadových
batérií (predpisy
platné v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou s týmto
produktom nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg)
alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí
životnosti produktu by ste ho mali odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili správnu
likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za
odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Po naladení stanice poskytujúcej služby RDS
sa na displeji zobrazí názov stanice
(iba európsky model).
Tip
Pre zákazníkov v Európe
a Austrálii
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
 Reproduktorový kábel (červený/)
 Reproduktorový kábel (čierny/)
 Do nástennej elektrickej zásuvky
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE ,
kým sa nezobrazí indikátor MANUAL, a potom
opakovane stláčajte tlačidlo TUNING+/
TUNING , kým nenaladíte požadovanú
stanicu.
Prilepenie podložiek reproduktorov
 ANTENNA
Pri nastavovaní umiestnite a otočte anténu tak,
aby ste dosiahli dobrý príjem.
Anténu umiestnite ďalej od reproduktorových
káblov a napájacieho kábla, aby ste
predišli šumu.
Dodané podložky reproduktorov prilepte do
jednotlivých rohov spodnej strany reproduktorov,
aby sa reproduktory nešmýkali.
Ak chcete obmedziť statický šum stereofónnej
stanice FM s nekvalitným príjmom, opakovane
stláčajte tlačidlo FM MODE , kým sa nezobrazí
indikátor MONO. Tým vypnete stereofónny príjem.
Príjem stratí stereofónny efekt, ale zlepší sa.
Predvolenie rozhlasových staníc
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačením tlačidla TUNER MEMORY 
 Konektor AUDIO IN
Pripojte externý zvukový komponent.
vyberte režim pamäte ladenia.
 SPEAKERS
V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie
pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké
operácie však možno vykonávať aj pomocou
tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo
podobné názvy.
Pripojte reproduktorové káble.
 Napájanie
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej
zásuvky.
PRESET+/PRESET  vyberte číslo
požadovanej predvoľby.
Ak je už vybratému číslu predvoľby priradená
iná stanica, nahradí sa novou stanicou.
4 Stlačením tlačidla  uložte stanicu.
5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4 uložte
Operácie
ďalšie stanice.
Prehrávanie disku CD, MP3
alebo WMA
Poznámky k používaniu diaľkového
ovládača
 Pri bežnom používaní by batéria mala vydržať
približne šesť mesiacov.
 Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte
z neho batériu, aby sa v dôsledku jej vytečenia
nepoškodil a neskorodoval.
Pri prenášaní systému
1 Vyberte disk, aby ste chránili
mechanizmus prehrávača diskov CD.
2 Stlačením tlačidla  (zapnutie alebo
pohotovostný režim)  na jednotke
vypnite systém a skontrolujte, či prestalo
blikať hlásenie STANDBY.
3 Odpojte napájací kábel.
Nastavenie času
1 Stlačením tlačidla   zapnite systém.
2 Stlačením tlačidla TIMER MENU 
vyberte režim nastavenia času.
Ak sa zobrazí hlásenie SELECT, opakovaným
stláčaním tlačidiel /  vyberte
možnosť CLOCK a potom stlačte tlačidlo
(potvrdenie) .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/  nastavte hodiny a stlačte
tlačidlo .
4 Podľa rovnakého postupu nastavte
minúty.
1 Vyberte funkciu CD.
Stlačte tlačidlo CD .
2 Vložte disk.
Na jednotke stlačte tlačidlo   a do
priehradky na disk CD vložte disk, pričom
strana s potlačou musí smerovať nahor.
Priehradku na disk CD zatvorte stlačením
tlačidla   na jednotke.
3 Spustite prehrávanie.
Prehrávanie disku CD-DA sa spustí
automaticky.
Ak chcete prehrávať disk MP3/WMA,
stlačte tlačidlo  (prehrávanie) .
Ďalšie operácie
Operácia
Stlačte tlačidlo
Pozastavenie
prehrávania
 (pozastavenie) .
Ak chcete prehrávanie
obnoviť, stlačte
tlačidlo  .
Zastavenie
prehrávania
 (zastavenie)  dvakrát.
Výber skladby
alebo súboru
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
alebo súbore
 (presun dozadu)/
 (presun dopredu) .
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo 
(rýchle posunutie
dozadu)/ (rýchle
posunutie dopredu) 
a na požadovanom mieste
ho uvoľnite.
Výber
opakovaného
prehrávania
REPEAT  opakovane, kým
sa nezobrazí indikátor RPT 1,
RPT FLDR* alebo RPT ALL.
Poznámka
Nastavenia času sa stratia po odpojení napájacieho
kábla alebo po výpadku napájania.
Zobrazenie hodín pri vypnutom systéme
Stlačte tlačidlo DISPLAY . Čas sa zobrazí
približne na 8 sekúnd.
(výber priečinka) +/
  opakovane.
Výber priečinka
na disku MP3/
WMA
* Len disk MP3/WMA
Zmena režimu prehrávania
Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte
tlačidlo PLAY MODE . Môžete vybrať normálne
prehrávanie (FLDR na prehrávanie všetkých
súborov MP3/WMA uložených v priečinku
na disku), náhodné prehrávanie (SHUF alebo
FLDRSHUF na náhodné prehrávanie súborov
v priečinku) alebo naprogramované prehrávanie
(PROGRAM).
Poznámka k opakovanému prehrávaniu
Indikátor RPT 1 signalizuje, že sa jedna skladba
alebo súbor bude opakovať až do zastavenia
prehrávania.
Prehrávanie súboru
zo zariadenia USB
Podrobnosti o kompatibilných modeloch
nájdete v časti iPod/iPhone v sekcii Zariadenia
kompatibilné so systémom. Podrobnosti
o spôsobe používania zariadení iPod alebo
iPhone nájdete v používateľskej príručke
dodanej so zariadením iPod alebo iPhone.
Systém dokáže prehrávať zvukové súbory
vo formáte MP3/WMA*.
Informácie o kompatibilných zariadeniach USB
nájdete na webových lokalitách uvedených
v časti Zariadenia USB v sekcii Zariadenia
kompatibilné so systémom. Podrobnosti
o spôsobe používania zariadenia USB nájdete
v používateľskej príručke dodanej s príslušným
zariadením.
1 Vyberte funkciu USB.
Stlačte tlačidlo USB .
2 Zariadenie iPod alebo iPhone pripojte
k portu
(USB)  pomocou kábla USB
dodaného so zariadením iPod alebo
iPhone.
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo  .
Ovládanie zariadenia iPod alebo iPhone
Poznámky k prehrávaniu diskov MP3/WMA
 Na disk so súbormi MP3/WMA neukladajte iné
typy súborov ani nepotrebné priečinky.
 Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3/WMA,
sa preskočia.
 Súbory MP3/WMA sa prehrávajú v poradí, v akom
sú nahraté na disku.
 Pomocou tohto systému môžete počúvať
nasledujúce formáty zvuku:
 MP3: prípona súboru .mp3,
 WMA: prípona súboru .wma.
 Ak názov súboru obsahuje správnu príponu,
ale nejde o súbor v príslušnom formáte, jeho
prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý
môže viesť k poruche systému.
 Maximálny počet:
 priečinkov je 256 (vrátane koreňového
priečinka),
 súborov MP3/WMA je 999,
 úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov)
je 8.
 Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie
alebo zápis súborov MP3/WMA, nahrávacími
zariadeniami a záznamovými médiami.
Nekompatibilné disky MP3/WMA môžu vytvárať
hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa
vôbec nemusia prehrávať.
Poznámka k prehrávaniu diskov s podporou
viacerých relácií
Systém dokáže prehrávať nepretržité relácie na
disku v prípade, keď sú nahraté v rovnakom formáte
relácie ako prvá relácia. Keď sa vyskytne relácia
nahratá v odlišnom formáte, túto reláciu ani
relácie nasledujúce po nej nemožno prehrávať.
Upozorňujeme, že aj v prípade, keď sú relácie
nahraté v rovnakom formáte, niektoré z nich sa
nemusia prehrávať.
Môžete predvoliť až 20 staníc FM. Aj po
odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku
napájania ostanú predvolené stanice uložené
približne pol dňa.
Naladenie predvolenej
rozhlasovej stanice
Ak ste zaregistrovali rozhlasovú stanicu pod
číslom predvoľby 1 až 6, rozhlasová stanica sa
naladí stlačením tlačidla TUNER MEMORY
NUMBER (1 až 6) , keď je systémová funkcia
nastavená na pásmo FM.
Ak ste zaregistrovali rozhlasovú stanicu pod
číslom predvoľby 7 alebo vyšším, opakovane
stláčajte tlačidlo TUNING MODE , kým
sa nezobrazí indikátor PRESET, a potom
opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET+/
PRESET  vyberte číslo požadovanej
predvoľby.
* Súbory s ochranou autorských práv DRM
(Správa digitálnych práv) sa v tomto systéme
nedajú prehrávať.
Súbory prevzaté z hudobných obchodov online
sa v tomto systéme nedajú prehrávať.
1 Vyberte funkciu USB.
Stlačte tlačidlo USB .
2 Pripojte zariadenie USB k portu
(USB) .
Stlačte tlačidlo
Pozastavenie
prehrávania
 / .
Zastavenie
 .
Ďalšie operácie
Výber skladby
/ .
Operácia
Stlačte tlačidlo
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo / 
a na požadovanom mieste
ho uvoľnite.
Pozastavenie
prehrávania
 . Ak chcete prehrávanie
obnoviť, stlačte
tlačidlo  .
Zastavenie
prehrávania
 . Ak chcete prehrávanie
obnoviť, stlačte
tlačidlo  *. Ak chcete
obnovené prehrávanie zrušiť,
stlačte tlačidlo   znova.
Výber zvolenej
položky
Posúvanie
nahor alebo
nadol
v ponukách
zariadenia iPod
/ .
Návrat na
 /RETURN .
predchádzajúcu
ponuku*
Používanie systému ako nabíjačky batérie
Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako
nabíjačku batérie zariadenia iPod alebo iPhone.
Nabíjanie sa spustí po pripojení zariadenia iPod
alebo iPhone k portu
(USB)  pomocou
kábla USB dodaného so zariadením iPod alebo
iPhone. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji
zariadenia iPod alebo iPhone. Podrobné
informácie nájdete v používateľskej príručke
zariadenia iPod alebo iPhone.
Zastavenie nabíjania zariadenia
iPod alebo iPhone
Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone. Nabíjanie
zariadenia iPod alebo iPhone sa zastaví aj po
vypnutí systému.
Poznámky
3 Spustite prehrávanie.
 Výkon systému sa môže líšiť v závislosti od
špecifikácií zariadenia iPod alebo iPhone.
Ak nemôžete zariadenie iPod alebo iPhone
ovládať bežne pomocou systému, ovládajte
ho priamo.
 Systém neprenášajte, kým je k nemu pripojené
zariadenie iPod alebo iPhone. Mohlo by dôjsť
k poruche.
 Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia iPod alebo
iPhone jednou rukou podržte systém a dávajte
pozor, aby ste omylom nestlačili ovládacie prvky
zariadenia iPod alebo iPhone.
 Skôr než odpojíte zariadenie iPod alebo iPhone,
pozastavte prehrávanie.
 Ak chcete zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá
VOLUME +/ . Hlasitosť sa nezmení, keď ju
nastavíte pomocou zariadenia iPod alebo iPhone.
 Informácie o používaní zariadenia iPod alebo
iPhone nájdete v používateľskej príručke
zariadenia iPod alebo iPhone.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani
poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení
iPod alebo iPhone pri používaní zariadenia iPod
alebo iPhone s týmto systémom.
Výber priečinka
Výber súboru
+/
 Systém nemôžete používať ako nabíjačku batérií,
keď je vypnutý.
 Niektoré zariadenia USB možno nabíjať, iba keď je
v systéme zapnutá funkcia USB.
Vytvorenie vlastného
programu (naprogramované
prehrávanie)
  opakovane.
Keď je prehrávač zastavený, opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE , kým sa
nezobrazí indikátor PROGRAM.
3 Vyberte číslo požadovanej skladby
alebo súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá / ,
kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby
alebo súboru.
Pri programovaní súborov MP3/WMA
opakovaným stláčaním tlačidiel
+/
  vyberte požadovaný priečinok
a potom vyberte požadovaný súbor.
/ .
REPEAT  opakovane, kým
sa nezobrazí indikátor RPT 1,
RPT FLDR alebo RPT ALL.
* Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA
s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR) môže
systém prehrávanie obnoviť z iného miesta.
Zmena režimu prehrávania
Kým je zariadenie USB zastavené, opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE  Môžete vybrať
normálne prehrávanie (FLDR na prehrávanie
všetkých súborov uložených v priečinku
na zariadení USB), náhodné prehrávanie
(SHUF alebo FLDRSHUF na náhodné prehrávanie
súborov v priečinku) alebo naprogramované
prehrávanie (PROGRAM).
Poznámka k opakovanému prehrávaniu
Indikátor RPT ALL signalizuje, že sa všetky zvukové
súbory v zariadení USB budú opakovať až do
zastavenia prehrávania.
Poznámky
Poznámky k nabíjaniu zariadenia USB
pomocou tohto systému
2 Vyberte režim prehrávania.
Vyhľadanie
Počas prehrávania podržte
miesta v súbore stlačené tlačidlo / 
a na požadovanom mieste
ho uvoľnite.
Výber
opakovaného
prehrávania
Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako
nabíjačku batérie zariadení USB s funkciou
opätovného nabíjania.
Zariadenie USB sa začne nabíjať po pripojení
k portu
(USB) . Stav nabíjania sa zobrazuje
na displeji zariadenia USB. Podrobné informácie
nájdete v používateľskej príručke zariadenia USB.
Stlačte tlačidlo CD  alebo USB .
Stlačte tlačidlo  .
/ .
Používanie systému ako nabíjačky batérie
1 Vyberte funkciu CD alebo USB.
Operácia
* V niektorých aplikáciách môže byť táto operácia
neplatná.
Používanie diaľkového ovládača
Vysuňte a odoberte kryt priestoru pre batérie.
Potom vložte batériu R6 (veľkosti AA)
(nedodáva sa) tak, aby jej pól zodpovedal
obrázku nižšie, pričom najprv zasuňte stranu .
Prehrávanie obsahu
zariadenia iPod alebo iPhone
 Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB,
pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB,
ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie
o spôsobe ovládania nájdete v návode na použitie
dodanom so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
 V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB
môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa zobrazí
indikátor SEARCH.
 Systém a zariadenie USB nepripájajte
prostredníctvom rozbočovača USB.
 Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky
súbory uložené v zariadení USB. Ak je v zariadení
USB uložených veľa priečinkov alebo súborov,
prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
 Pri niektorých pripojených zariadeniach USB sa po
vykonaní operácie môže vyskytnúť oneskorenie,
kým systém vykoná príslušnú operáciu.
 Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie alebo
zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení USB
boli pôvodne kódované pomocou
nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk,
spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec
nemusia prehrávať.
 Tento systém nedokáže prehrávať zvukové súbory
uložené v zariadení USB v nasledujúcich
prípadoch:
 keď je v priečinku viac než 999 zvukových
súborov,
 keď je v zariadení USB uložených celkovo viac
než 999 zvukových súborov,
 keď je v zariadení USB uložených viac než
256 priečinkov (vrátane priečinka ROOT
a prázdnych priečinkov).
Tieto počty sa môžu líšiť v závislosti od štruktúry
súborov a priečinkov. V zariadení USB so
zvukovými súbormi neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
 Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky
8 priečinkov.
 Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
 Súbory a priečinky sa zobrazujú v poradí ich
vytvorenia v zariadení USB.
 Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
 Pomocou tohto systému môžete počúvať
nasledujúce formáty zvuku:
 MP3: prípona súboru .mp3,
 WMA: prípona súboru .wma,
Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde
o súbor príslušného formátu, systém môže
vydávať hluk alebo sa môže poškodiť.
Vybraté číslo
skladby alebo
súboru
Celkový čas
prehrávania
vybratej skladby
(iba disk CD-DA)
4 Naprogramujte vybratú skladbu
alebo súbor.
Stlačením tlačidla  zadajte vybratú
skladbu alebo súbor.
5 Zopakovaním krokov č. 3 až 4
naprogramujte ďalšie skladby alebo
súbory až po maximálny počet
64 skladieb alebo súborov.
6 Naprogramovaný zoznam skladieb
alebo súborov prehráte stlačením
tlačidla  .
Naprogramovaný zoznam bude k dispozícii
až do vykonania niektorej z týchto operácií:
 zmena funkcie,
 vypnutie systému,
 odpojenie napájacieho kábla,
 otvorenie priehradky na disk CD.
Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam
prehrať znova, stlačte tlačidlo  .
Zrušenie naprogramovaného prehrávania
Stlačte tlačidlo PLAY MODE .
Odstránenie poslednej naprogramovanej
skladby alebo súboru
Kým je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo
CLEAR .
Používanie voliteľných
zvukových komponentov
1 Pripravte zdroj zvuku.
Ku konektoru AUDIO IN  na jednotke
pripojte prídavné zvukové zariadenie
pomocou kábla na prenos analógového
zvuku (nedodáva sa).
2 Znížte hlasitosť.
Stlačte tlačidlo VOLUME  .
3 Vyberte funkciu AUDIO IN.
Stlačte tlačidlo AUDIO IN .
4 Spustite prehrávanie.
Spustite prehrávanie z pripojeného
komponentu a nastavte hlasitosť.
Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného komponentu príliš nízka,
systém sa môže automaticky prepnúť do
pohotovostného režimu. Adekvátne nastavte
hlasitosť komponentu. Pozrite si časť
Vypnutie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu.
Nastavenie zvuku
Operácia
Stlačte tlačidlo
Nastavenie
hlasitosti
VOLUME +/ .
Vytvorenie
dynamickejšieho
zvuku
BASS BOOST .
Nastavenie
zvukového efektu
EQ  opakovane, kým sa
nezobrazí požadovaný
zvukový efekt.
Používanie časovačov
Systém ponúka dve funkcie časovačov.
Ak používate obidva časovače, prednosť
má časovač automatického vypnutia.
Časovač automatického vypnutia:
Môžete zaspávať pri hudbe. Táto funkcia je
k dispozícii aj v prípade, keď nie je nastavený čas.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP .
Ak vyberiete možnosť AUTO, systém sa
automaticky vypne po zastavení aktuálne
prehrávaného disku alebo zariadenia USB,
prípadne po 100 minútach.
Časovač prehrávania:
V predvolenom čase sa môžete prebúdzať na
hudbu z disku CD, zo zariadenia iPod, iPhone
alebo USB, zo zvukového komponentu
pripojeného ku konektoru AUDIO IN , prípadne
na rozhlasové vysielanie v pásme FM.
Skontrolujte, či ste nastavili čas.
1 Pripravte zdroj zvuku.
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním tlačidiel
VOLUME +/  nastavte hlasitosť.
Ak chcete začať konkrétnou skladbou na
disku CD alebo zvukovým súborom, vytvorte
vlastný program.
2 Vyberte režim nastavenia časovača.
Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
Ak čas nie je nastavený, systém bude
v režime nastavenia času. V takom prípade
nastavte čas.
3 Nastavte časovač prehrávania.
Zmena informácií na displeji
Operácia
Stlačte tlačidlo
Zmena informácií
na displeji*
DISPLAY  opakovane
pri zapnutom systéme.
Kontrola času
pri vypnutom
systéme
DISPLAY  pri vypnutom
systéme. Čas sa zobrazí
na 8 sekúnd.
* Môžete napríklad zobraziť nasledujúce informácie
o disku CD/MP3/WMA alebo zariadení USB:
 číslo skladby alebo súboru počas normálneho
prehrávania,
 názov skladby, súboru alebo titulu počas
normálneho prehrávania,
 názov interpreta počas normálneho
prehrávania,
 názov albumu alebo priečinka počas
normálneho prehrávania,
 celkový čas prehrávania a celkový počet
skladieb na disku CD-DA (iba po výbere
režimu normálneho prehrávania a zastavení
prehrávača).
Poznámky k informáciám na displeji
 Znaky, ktoré nemožno zobraziť, sú nahradené
znakom _.
 Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
 celkový čas prehrávania disku MP3/WMA
a zariadenia USB,
 zostávajúci čas prehrávania súboru MP3/WMA.
 Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
 uplynulý čas prehrávania súboru MP3/WMA
kódovaného pomocou formátu VBR
(premenlivá bitová rýchlosť),
 názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú
v súlade s normami ISO9660 Level 1, Level 2
alebo Joliet v rozšírenom formáte.
 Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
 zostávajúci čas prehrávania skladby,
 značky ID3 v prípade súborov MP3
používajúcich značky ID3 verzie 1 a 2
(ak sa v jednom súbore MP3 používajú
značky ID3 verzie 1 aj 2, prednosť má
zobrazenie značiek ID3 verzie 2),
 maximálne 31 znakov značky ID3 použitím
veľkých písmen (A až Z), číslic (0 až 9)
a symbolov (+ – . / [ ] _ | ~).
Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť PLAY SET a stlačte
tlačidlo .
4 Nastavte čas spustenia prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
nastavte hodiny a stlačte tlačidlo . Podľa
postupu uvedeného vyššie nastavte minúty.
5 Podľa rovnakého postupu ako v kroku
č. 4 nastavte čas zastavenia prehrávania.
6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovane stláčajte tlačidlá / ,
kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku,
a potom stlačte tlačidlo .
7 Vypnite systém.
Stlačte tlačidlo  . Systém sa automaticky
zapne pred predvoleným časom.
Ak je v predvolenom čase systém zapnutý,
časovač prehrávania nespustí prehrávanie.
Systém nepoužívajte v čase od jeho zapnutia
po spustenie prehrávania.
Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/  vyberte možnosť SELECT
a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/  vyberte možnosť PLAY SEL
a stlačte tlačidlo .
Zrušenie časovača
Opakujte postup uvedený vyššie, kým sa
v kroku č. 3 nezobrazí hlásenie OFF. Potom
stlačte tlačidlo .
Zmena nastavenia
Začnite znova od kroku č. 1.
Poznámky pre používateľov zariadenia
iPod alebo iPhone
 Pri používaní časovača prehrávania sa uistite,
že sa neprehráva obsah zariadenia iPod
alebo iPhone.
 V závislosti od stavu pripojeného zariadenia
iPod alebo iPhone sa časovač prehrávania
nemusí aktivovať.
Tip
Nastavenie časovača prehrávania sa zachová,
až kým ho manuálne nezrušíte.
Zariadenia kompatibilné
so systémom
iPod/iPhone
Spoločne so systémom môžete používať
nasledujúce modely zariadenia iPod alebo
iPhone. Skôr než začnete zariadenie iPod alebo
iPhone používať so systémom, aktualizujte
softvér zariadenia na najnovšiu verziu.
Vyrobené pre zariadenia:
 iPhone 5,
 iPhone 4S,
 iPhone 4,
 iPhone 3GS,
 iPod touch (5. generácie),
 iPod touch (4. generácie),
 iPod touch (3. generácie),
 iPod classic,
 iPod nano (7. generácie),
 iPod nano (6. generácie),
 iPod nano (5. generácie),
 iPod nano (4. generácie).
Zariadenia USB
Na webových lokalitách uvedených nižšie
vyhľadajte informácie o kompatibilných
zariadeniach USB.
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v Kanade:
http://esupport.sony.com/CA
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
http://esupport.sony.com/LA
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Riešenie problémov
1 Skontrolujte, či sú napájací kábel
a reproduktorové káble správne
a pevne zapojené.
2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte
svoj problém a vyriešte ho podľa
uvedených pokynov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ak sa na displeji zobrazí text
PROTECT
Okamžite odpojte napájací kábel a po
skončení zobrazovania indikátora PROTECT
skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
 Nastal medzi pólmi + a  reproduktorových
káblov skrat?
 Sú ventilačné otvory systému niečím
zakryté?
Keď po kontrole skutočností uvedených
vyššie nenájdete žiadne chyby, znova pripojte
napájací kábel a zapnite systém. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Všeobecné
Systém sa nezapne.
 Je zapojený napájací kábel?
Systém sa neočakávane prepol do
pohotovostného režimu.
 Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva
alebo nereprodukuje zvukový signál, približne
po 30 minútach sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu. Pozrite si časť
Vypnutie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu.
Nastavenie hodín alebo funkcia časovača
prehrávania sa neočakávane zrušila.
 Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon,
nastavenie času alebo časovača prehrávania
sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte
znova od začiatku.
Neprehráva sa zvuk.
 Nastal medzi pólmi + a  reproduktorových
káblov skrat?
 Používate iba dodané reproduktory?
 Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
 Naladená stanica mohla dočasne prestať
vysielať.
Zvuk sa reprodukuje len z jedného
kanálu alebo je hlasitosť ľavého
a pravého kanálu nevyvážená.
 Umiestnite reproduktory čo najsymetrickejšie.
 Pripojte iba dodané reproduktory.
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
 Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
 Zapojte systém do inej nástennej elektrickej
zásuvky.
 K napájaciemu káblu pripojte filter šumu
(dostupný samostatne).
Nefunguje diaľkový ovládač.
 Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým
ovládačom a snímačom diaľkového
ovládača  na jednotke a premiestnite
jednotku ďalej od žiariviek.
 Namierte diaľkový ovládač na snímač
na systéme.
 Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.
Prehrávač diskov CD/MP3/WMA
Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
 Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
 Presuňte systém na miesto, ktoré nie je
vystavené vibráciám (napríklad na stabilný
podstavec).
 Premiestnite reproduktory ďalej od systému
alebo ich položte na samostatné podstavce.
Pri vysokej hlasitosti môžu vibrácie
reproduktora spôsobovať trhané
prehrávanie zvuku.
iPod/iPhone
Neprehráva sa zvuk.
 Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
bezpečne pripojené.
 Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone
prehráva hudbu.
 Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone
používa najnovšiu verziu softvéru. V opačnom
prípade aktualizujte zariadenie iPod alebo
iPhone, skôr než ho začnete používať so
systémom.
 Upravte hlasitosť.
Zvuk je skreslený.
 Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
bezpečne pripojené.
 Znížte hlasitosť.
 Ekvalizér EQ zariadenia iPod alebo iPhone
nastavte na hodnotu Off (vypnuté) alebo Flat
(plochý zvuk).
Zariadenie iPod alebo iPhone nefunguje.
 Ukončite všetky ostatné aplikácie systému iOS
spustené v zariadení iPod alebo iPhone.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie dodanom so zariadením iPod
alebo iPhone.
 Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
bezpečne pripojené.
 Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone
používa najnovšiu verziu softvéru. V opačnom
prípade aktualizujte zariadenie iPod alebo
iPhone, skôr než ho začnete používať
so systémom.
 Keďže sa ovládanie systému odlišuje od
ovládania zariadenia iPod alebo iPhone,
pravdepodobne nebudete môcť zariadenie
iPod alebo iPhone ovládať pomocou tlačidiel
na diaľkovom ovládači alebo jednotke.
V takom prípade používajte ovládacie
tlačidlá na zariadení iPod alebo iPhone.
Pripojené zariadenie iPod alebo iPhone
nemožno nabiť.
 Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
bezpečne pripojené.
 Skontrolujte, či je zapnutý systém.
Zariadenie USB
Pripojené zariadenie USB nemožno nabiť.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB bezpečne
pripojené.
 Niektoré zariadenia USB možno nabíjať, iba
keď je v systéme zapnutá funkcia USB.
Používate podporované zariadenie USB?
 Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB
sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy.
Informácie o kompatibilných zariadeniach USB
si prečítajte na webových lokalitách uvedených
v časti Zariadenia USB v sekcii Zariadenia
kompatibilné so systémom.
 Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 V systéme sa nezobrazujú názvy súborov
ani priečinkov.
 Nemožno prehrávať.
 Zvuk je trhaný.
 Počuť šum.
 Počuť skreslený zvuk.
Zobrazí sa indikátor OVER CURRENT.
 Zistil sa problém s úrovňou elektrického
prúdu z portu
(USB) . Vypnite systém
a vytiahnite zariadenie USB z portu
(USB) . Skontrolujte, či je zariadenie USB
v poriadku. Ak sa tento text zobrazuje na
displeji aj naďalej, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Neprehráva sa zvuk.
 Zariadenie USB nie je správne pripojené.
Vypnite systém a znova pripojte
zariadenie USB.
Počuť šum, zvuk je trhaný alebo
skreslený.
 Nastavte režim normálneho prehrávania.
 Vypnite systém a znova pripojte
zariadenie USB.
 Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už
samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať
pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku
stavu počítača. Vytvorte hudobné údaje znova.
 Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová
rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite súbory
kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie
než zvyčajne.
Zobrazenie indikátora SEARCH alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
 Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný
na spustenie prehrávania:
 disk nahratý so zložitou stromovou
štruktúrou,
 disk nahratý v režime viacerých relácií,
 nefinalizovaný disk (disk, na ktorý možno
pridávať údaje),
 disk s veľkým počtom priečinkov.
 Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
 V zariadení USB je uložených veľa priečinkov
alebo súborov.
 Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
 Vnútorná pamäť je fragmentovaná.
Chybné zobrazenie.
 Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB
znova, pretože údaje uložené v zariadení USB
sa mohli poškodiť.
 Systém dokáže zobraziť iba alfanumerické
znakové kódy. Iné znaky sa nezobrazujú
správne.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
 Informácie o kompatibilných zariadeniach USB
si prečítajte na webových lokalitách uvedených
v časti Zariadenia USB v sekcii Zariadenia
kompatibilné so systémom.
 Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie
o riešení tohto problému nájdete v návode na
použitie zariadenia USB.
Nespustí sa prehrávanie.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
 Informácie o kompatibilných zariadeniach USB
si prečítajte na webových lokalitách uvedených
v časti Zariadenia USB v sekcii Zariadenia
kompatibilné so systémom.
 Stlačením tlačidla   spustite prehrávanie.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
 Nastavte režim normálneho prehrávania.
Nemožno prehrávať súbory.
 Zvukové súbory majú pravdepodobne
nevhodné prípony. Tento systém podporuje
nasledujúce prípony súborov:
 MP3: prípona súboru .mp3,
 WMA: prípona súboru .wma.
 Zvukové súbory boli pravdepodobne
vytvorené vo formátoch odlišných od formátov
MP3/WMA.
 Úložné zariadenia USB naformátované
pomocou iných systémov súborov než FAT16
alebo FAT32 sa nepodporujú.*
 Ak používate úložné zariadenie USB rozdelené
na oblasti, prehrávať možno len súbory
uložené v prvej oblasti.
 Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované,
chránené heslom atď.
* Tento systém podporuje systémy súborov FAT16
a FAT32, ale niektoré ukladacie zariadenia USB
nemusia podporovať obidva tieto systémy FAT.
Podrobné informácie nájdete v návode na použitie
jednotlivých ukladacích zariadení USB alebo sa
obráťte na ich výrobcu.
Tuner
Je počuť silné bzučanie alebo šum
alebo sa nedajú naladiť stanice.
 Správne zapojte anténu.
 Anténu umiestnite na iné miesto alebo ju
otočte tak, aby ste dosiahli lepší príjem.
 Anténu umiestnite ďalej od reproduktorových
káblov a napájacieho kábla, aby ste
predišli šumu.
 Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.
Je počuť niekoľko rozhlasových
staníc naraz.
 Anténu umiestnite na iné miesto alebo ju
otočte tak, aby ste dosiahli lepší príjem.
 Zviažte kábel antény, napríklad pomocou
bežne dostupných káblových príchytiek,
a upravte dĺžku kábla.
Obnovenie výrobných nastavení
systému
Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte
jeho výrobné nastavenia.
1 Odpojte a znova zapojte napájací kábel
a potom zapnite systém.
2 Podržte stlačené tlačidlo   na
diaľkovom ovládači a tlačidlo EQ  na
jednotke, kým sa nezobrazí indikátor
RESET OK.
Odstránia sa všetky nastavenia
nakonfigurované používateľom, napríklad
nastavenia predvolených rozhlasových staníc,
časovača alebo času.
Vypnutie funkcie automatického
prepnutia do pohotovostného režimu
Systém je vybavený funkciou automatického
prepnutia do pohotovostného režimu. Vďaka
tejto funkcii sa systém približne po 30 minútach
automaticky prepne do pohotovostného režimu
v prípade, že sa nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál.
Pri predvolenom nastavení je funkcia
automatického prepnutia do pohotovostného
režimu zapnutá.
Funkciu automatického prepnutia do
pohotovostného režimu vypnite pomocou
tlačidiel na jednotke.
Keď je systém zapnutý, podržte stlačené
tlačidlo  , kým sa nezobrazí
indikátor AUTO STANDBY OFF.
Ak chcete túto funkciu zapnúť, zopakujte
tento postup, kým sa nezobrazí indikátor
AUTO STANDBY ON.
Poznámky
 Funkcia automatického prepnutia do
pohotovostného režimu neplatí pre funkciu FM.
 Systém sa nemusí automaticky prepnúť do
pohotovostného režimu v nasledujúcich
prípadoch:
 po zistení zvukového signálu,
 ak je pripojené zariadenie iPod, iPhone
alebo USB,
 počas prehrávania zvukových skladieb
alebo súborov,
 kým je aktívny časovač prehrávania alebo
automatického vypnutia.
Hlásenia
DISC ERR: Vložili ste disk, ktorý nemožno prehrať.
FULL: Pokúsili ste sa naprogramovať viac než
64 skladieb alebo súborov (krokov).
NO FILE: Na diskoch CD-R/CD-RW alebo
v zariadení USB nie sú žiadne súbory, ktoré by
sa dali prehrať.
NO STEP: Všetky naprogramované skladby sa
vymazali.
NO USB: Nie je pripojené žiadne zariadenie USB
alebo ste pripojili nepodporované
zariadenie USB.
PLAY SET: Nie je nastavený časovač prehrávania
a pokúsili ste sa ho vybrať.
PLS STOP: Počas prehrávania ste stlačili tlačidlo
PLAY MODE .
SELECT: Počas operácie časovača ste stlačili
tlačidlo TIMER MENU .
TIME NG: Čas začatia a ukončenia časovača
prehrávania je rovnaký.
Upozornenia
Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
 zvukové disky CD,
 disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje alebo
súbory MP3/WMA).
Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
 disky CD-ROM,
 disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo
formáte hudobných diskov CD a sú v súlade
s normou ISO9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet,
 disky CD-R/CD-RW nahraté v režime viacerých
relácií, ktoré neboli finalizované pomocou
funkcie ukončenia relácie,
 nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW,
poškriabané alebo znečistené disky CD-R/
CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW nahraté
pomocou nekompatibilného nahrávacieho
zariadenia,
 nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
 disky obsahujúce iné súbory než súbory vo
formáte MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA,
 disky neštandardného tvaru (napríklad srdce,
štvorec, hviezda),
 disky, na ktorých je prilepená lepiaca páska,
papier alebo nálepka,
 disky z požičovne alebo používané disky
s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo
presahuje štítok,
 disky s etiketami vytlačenými pomocou
atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.
Poznámky o diskoch
 Pred prehrávaním utrite disk pomocou
čistiacej tkaniny, pričom postupujte od stredu
k okrajom.
 Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako sú
benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky
alebo antistatické spreje určené pre vinylové
LP platne.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.
Poznámka o diskoch DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna
strana obsahuje materiál nahratý vo formáte
DVD a druhá strana digitálny zvukový materiál.
Keďže však strana so zvukovým materiálom
nespĺňa štandard Compact Disc (CD),
prehrávanie v tomto produkte sa nezaručuje.
Hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard Compact Disc (CD).
V poslednom čase začali niektoré nahrávacie
spoločnosti predávať rôzne hudobné disky
kódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv. Medzi týmito diskami sa
nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú štandard
pre disky CD, a preto ich možno nebudete môcť
prehrať v tomto produkte.
Bezpečnosť
 Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať,
úplne odpojte napájací kábel (sieťovú šnúru)
od nástennej zásuvky (elektrickej siete).
Pri odpájaní jednotky vždy ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotný kábel.
 V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do systému odpojte systém od
elektrickej siete a pred ďalším používaním ho
nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
 Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na
miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené,
prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej
cirkulácie vzduchu alebo ktoré sú vystavené
vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo
jasnému svetlu.
 Pri umiestňovaní jednotky alebo reproduktorov
na špeciálne upravené povrchy (napríklad
voskované, olejované alebo leštené) buďte
opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn
alebo odfarbeniu týchto povrchov.
 Ak je systém prinesený priamo z chladného
na teplé miesto alebo je umiestnený do veľmi
vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri
prehrávača diskov CD sa môže skondenzovať
vlhkosť a spôsobiť poruchu systému. V takej
situácii vyberte disk a nechajte systém zapnutý
približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Nárast teploty vnútri zariadenia
 Nárast teploty v jednotke počas jej používania
je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte
znepokojovať.
 Ak sa zariadenie používalo nepretržite pri
vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho povrchu,
pretože môže byť horúci.
 Neblokujte ventilačné otvory.
Technické parametre
Hlavná jednotka
Zosilňovač
Výstupný výkon (nominálny): 4 W + 4 W
(8 ohmov pri 1 kHz, 1 % celkového
harmonického skreslenia)
Nepretržitý efektívny výstupný výkon
(referenčný): 5 W + 5 W (8 ohmov pri 1 kHz,
10 % celkového harmonického skreslenia)
Vstup
AUDIO IN (stereofónny minikonektor):
citlivosť 1 V, impedancia 50 kiloohmov
Výstupy
SPEAKERS: podporuje impedanciu 8 ohmov
CD prehrávač
Systém: systém na prehrávanie kompaktných
diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm
od povrchu objektívu na bloku optickej prenosky
s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika: 20 Hz  20 kHz
Pomer signálu a šumu: viac ako 90 dB
Dynamický rozsah: viac ako 90 dB
Systém reproduktorov
Ladič rozhlasových staníc
Čistenie krytu
USB
Systém reproduktorov nie je magneticky tienený,
a preto sa obraz na blízkych televíznych
prijímačoch môže magneticky zdeformovať.
V takej situácii vypnite televízor, počkajte
15 až 30 minút a znova ho zapnite.
Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite
reproduktory ďalej od televízora.
Systém čistite jemnou textíliou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ drsnej
podušky, čistiaci prášok ani rozpúšťadlo,
ako napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový ladič staníc FM
Anténa: drôtová anténa FM
Ladiaci rozsah:
Kanadské a brazílske modely: 87,5 MHz 
108,0 MHz (s krokom 100 kHz)
Ostatné modely: 87,5 MHz  108,0 MHz
(s krokom 50 kHz)
Port
(USB)*:
Typ A, maximálny prúd: 5 V, 1 A
* Na pripojenie zariadenia k portu
(USB) využite kábel USB
dodávaný so zariadením iPod alebo iPhone.
Podporované formáty zvuku (iba disky MP3/WMA
a zariadenia USB)
Podporovaná bitová rýchlosť:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s 
320 kb/s, premenlivá bitová rýchlosť
WMA: 32 kb/s  192 kb/s, premenlivá
bitová rýchlosť
Vzorkovacie frekvencie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Reproduktor
Systém reproduktorov: celý rozsah, priemer 8 cm
(3 1/8 palca), kónický typ
Menovitá impedancia: 8 ohmov
Rozmery (Š x V x H): približne 148 mm × 240 mm
× 127 mm (5 7/8 palca × 9 1/2 palca × 5 palcov)
Hmotnosť: čistá hmotnosť každého reproduktora
približne 1,2 kg (2 libry 10 3/8 unce)
Počet: 2 kusy
Všeobecné
Požiadavky na napájanie: striedavé napätie
120 V  240 V, 50 alebo 60 Hz
Spotreba energie: 23 W
Rozmery (Š x V x H) vrátane najväčších
vyčnievajúcich častí (bez reproduktorov):
približne 170 mm × 133 mm × 240 mm
(6 3/4 palca × 5 1/4 palca × 9 1/2 palca)
Hmotnosť (bez reproduktorov): pribl. 1,3 kg
(2 libry 13 7/8 unce)
Počet hlavných jednotiek: 1 kus
Dodané príslušenstvo: diaľkový ovládač (1),
drôtová anténa FM (1), podložky
reproduktorov (8)
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
 Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,5 W
 Na niektorých plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové prísady.
Oznámenie o licenciách
a ochranných známkach
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod
touch sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA
a iných krajinách.
 Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť
zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani
za súlad s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto príslušenstva
so zariadením iPod alebo iPhone môže
ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
 Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
 Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
 Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene od
tohto produktu je zakázaná bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti.
 Všetky ostatné ochranné známky
a registrované ochranné známky patria
príslušným vlastníkom. V tejto príručke
sa neuvádzajú označenia TM a .
®
Download PDF

advertising