Sony | DVP-FX730 | Sony DVP-FX730 Návod na použitie

DVP-FX730_SK.book Page 1 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
4-126-490-11(1)
Prenosný
CD/DVD
prehrávač
Návod na použitie
z
Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch
a službách Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct
DVP-FX730
© 2009 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_02-03_DVP-FX730.fm
master page=left
DVP-FX730_SK.book Page 2 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo riziku úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti. Aby
nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom, nerozoberajte
zariadenie. Prípadné opravy
prenechajte na autorizovaný
servis. Výmenu sieťovej
šnúry je možné vykonať len
v autorizovanom servise.
Batérie alebo batérie
vložené v zariadení
nevystavujte nadmernému
teplu ako napr. priamemu
slnečnému žiareniu a pod.
Tento štítok je umiestnený na
spodnej časti zariadenia.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER
(LASEROVÝ VÝROBOK
1. TRIEDY). Označenie
o klasifikácii CLASS 1 LASER
je umiestnené na spodnej strane
zariadenia.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie
ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Upozornenie
• Použitie optických nástrojov
pri tomto zariadení zvyšuje
riziko poškodenia zraku.
Laserový lúč použitý v tomto
CD/DVD prehrávači môže
poškodiť zrak, preto sa
nepokúšajte rozoberať
zariadenie. Prípadné opravy
prenechajte na autorizovaný
servis.
• Pri nesprávnom vložení
akumulátora hrozí riziko
explózie. Nahraďte ho len
rovnakým typom, alebo
ekvivalentom odporúčaným
výrobcom.
Likvidácia starých akumulátorov
a batérií (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na akumulátore/
batérii alebo na jeho obale
upozorňuje, že akumulátor/
batériu nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom
odpade.
Na určitých akumulátoroch/
batériách sa môže tento symbol
používať v kombinácii s určitým
chemickým symbolom.
Chemické symboly pre ortuť
(Hg) alebo olovo (Pb) sa
dopĺňajú na akumulátory/batérie
obsahujúce viac než 0,0005%
ortuti alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu akumulátorov/batérií na
životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s akumulátormi/
batériami. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo
kvôli zachovaniu dát neustále
napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento
akumulátor/batériu smie
vymieňať len kvalifikovaný
servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/
batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba
životnosti do zberného strediska
prevádzkujúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu
z elektrických a elektronických
zariadení.
S ostatnými akumulátormi/
batériami nakladajte v zmysle
platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné
miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto
výrobku alebo akumulátorov/
batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
2
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_02-03_DVP-FX730.fm
master page=right
DVP-FX730_SK.book Page 3 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Zariadenie nerozoberajte ani
neupravujte. Môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Za účelom
výmeny nabíjateľných
akumulátorov, údržby a opráv
vnútorných častí zariadenia
kontaktujte autorizované servisné
stredisko Sony alebo značkové
servisné stredisko Sony.
Bezpečnostné
upozornenia
• Zariadenie umiestnite tak, aby
ste v prípade problému mohli
okamžite odpojiť sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
• Zariadenie je pod stálym
napätím, kým je sieťová šnúra
v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
• Nadmerný akustický tlak zo
slúchadiel môže spôsobiť
poškodenie sluchu.
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa
nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite
adresy poskytnuté v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
DÔLEŽITÉ
UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento prehrávač
je schopný zobrazovať statické
video zábery na vašej TV
obrazovke aj dlhší čas. Ak na
TV obrazovke ponecháte dlhší
čas pozastavený obraz alebo
zobrazenú ponuku Menu,
vystavujete váš TVP riziku
trvalého poškodenia
obrazovky. Plazmové
a projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa zariadenia,
kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
Autorské práva, licencie
a obchodné značky
• Toto zariadenie je vybavené
technológiou na ochranu
autorských práv vlastníka
programu podľa príslušných
patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve.
Použitie tejto technológie je
možné len so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je
určené len pre domáce alebo
iné obmedzené využívanie,
ak spoločnosť Macrovision
neuvedie inak. Spätné
upravovanie a disasemblovanie
sú zakázané.
• Vyrobené v licencii spoločnosti
Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojité-D sú
obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
• Logo “DVD+RW”,
“DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD+R DL”, “DVD-R”,
“DVD VIDEO” a “CD” sú
obchodné značky.
• Technológia kódovania zvuku
MPEG Layer-3 a patenty sa
používajú v licencii od
spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
• DivX, DivX Certified
a príslušné logá sú obchodné
značky spoločnosti DivX, Inc.
a používajú sa na základe
licencie.
• TENTO PRODUKT JE
LICENCOVANÝ V RÁMCI
MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE LEN
NA OSOBNÉ
A NEKOMERČNÉ
POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM PRE
DEKÓDOVANIE
OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV
V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM MPEG-4
VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”),
KTORÉ BOLI ENKÓDOVANÉ
SPOTREBITEĽOM
V SPOJITOSTI S OSOBNOU
A NEKOMERČNOU
ČINNOSŤOU A/ALEBO
ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA
OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU
LICENCOVANÉHO
SPOLOČNOSŤOU MPEG LA
NA VYTVORENIE
OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU
MPEG-4. NA ŽIADNE INÉ
POUŽÍVANIE LICENCIA
NEBOLA VYDANÁ ANI SA
NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE
INFORMÁCIÍ
VZŤAHUJÚCICH SA NA
PREZENTAČNÉ, INTERNÉ
A KOMERČNÉ POUŽÍVANIE
A LICENCOVANIE JE
MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI
MPEG LA, LLC.
POZRI WEB-STRÁNKU
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
O tomto návode
• V tomto návode sa výraz
“disk” používa všeobecne na
označenie DVD alebo CD
diskov, ak nie je v texte alebo
na obrázkoch uvedené inak.
• Ikony, ako napr.
,
uvedené vo vrchnej časti
jednotlivých vysvetliviek
indikujú druh média, ktoré je
možné používať pri popisovanej
funkcii. Podrobnosti pozri
“Médiá vhodné na prehrávanie”
(str. 27).
• NUTNÉ informácie, ktoré je
potrebné vedieť (aby sa
zabránilo nesprávnemu
fungovaniu) sú uvedené pod
ikonou b. POMOCNÉ
informácie (rady a iné užitočné
informácie) sú uvedené pod
ikonou z.
3
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_04-04_DVP-FX730.fm
master page=left
DVP-FX730_SK.book Page 4 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Prehľad častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prípravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Kontrola dodávaného príslušenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nabíjanie nabíjateľného akumulátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Používanie adaptéra pre napájanie v automobile . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pripojenie k TVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Prehrávanie MP3, JPEG a video súborov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nastavenie veľkosti a kvality obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastavenia a úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Ponuka nastavení Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Médiá vhodné na prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
27
29
30
4
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_05-08_DVP-FX730.fm master page=Right_2
DVP-FX730_SK.book Page 5 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Prehľad častí
a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na stranách, ktorých
čísla sú uvedené v zátvorkách.
Prehrávač
A LCD panel (str. 12)
B Reproduktor
C Tlačidlo DISPLAY
Zobrazenie informácií o prehrávaní.
• Pri prehrávaní DVD disku:
Zobrazenie informácií o prehrávaní
a zmena režimu prehrávania.
Pozri str. 14.
• Pri prehrávaní CD disku alebo video
súboru: Po každom stlačení tohto
tlačidla sa prepína informácia o čase.
• Pri prehrávaní VIDEO CD disku:
Zobrazenie informácií o prehrávaní.
D Tlačidlo MENU
INPUT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
OPEN
PUSH CLOSE
POWER CHARGE
Zobrazenie Menu alebo zmena režimu
prehrávania.
• Pri prehrávaní DVD disku:
Zobrazenie Menu.
• Pri prehrávaní CD alebo VIDEO CD
disku: Po každom stlačení tohto
tlačidla sa prepína režim prehrávania
(Repeat Play, Random Play a bežné
prehrávanie). (Pri VIDEO CD disku,
len ak je “PBC” nastavené na “Off”.)
• Pri prehrávaní obrazového súboru
JPEG: Zobrazenie prehľadu miniatúr
a prehrávanie prezentácie
(Slide Show). Pozri str. 16.
Tlačidlo C/X/x/c
OPERATE
OFF ON
DC IN 9.5V
A PHONES B
AUDIO OUT
VIDEO OUT
Tlačidlá C D E a F majú rovnakú
funkciu ako tlačidlá na diaľkovom
ovládaní (DO).
Zvýrazňovanie položiek za účelom ich
výberu.
• Pri prehrávaní DVD, CD alebo
VIDEO CD disku: Tlačidlá C/c na
prehrávači fungujú rovnako ako
tlačidlá m/M na DO.
Tlačidlá VOLUME + a N (prehrávanie)
majú orientačný hmatový bod. Pri ovládaní
prehrávača využívajte hmatový bod na
orientáciu medzi tlačidlami.
,Pokračovanie
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
5
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_05-08_DVP-FX730.fm
master page=Left_2
DVP-FX730_SK.book Page 6 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Tlačidlo ENTER
Potvrdenie zvolenej položky.
• Pri prehrávaní DVD, CD alebo
VIDEO CD disku: Tlačidlo
ENTER na prehrávači funguje
rovnako ako tlačidlo N.
Tlačidlo RETURN
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia.
Tlačidlo OPTIONS
Zobrazenie Menu pre nastavovanie
LCD monitora (str. 17) a používanie
ponuky nastavení Setup (str. 18).
E Tlačidlo VOLUME
(hlasitosť zvuku) +/–
Nastavenie hlasitosti.
F Tlačidlo N (prehrávanie) (str. 12)
J Indikátor POWER (str. 12)
K Indikátor CHARGE (str. 9)
L
(senzor signálov diaľkového
ovládania)
Keď používate diaľkové ovládanie,
smerujte ho na senzor .
M Prepínač OPERATE (str. 12)
Zapnutie alebo vypnutie prehrávača.
N Prepínač HOLD
Aby sa predišlo náhodnému stláčaniu
tlačidiel na prehrávači, posuňte
prepínač HOLD v smere šípky.
Všetky ovládacie prvky na prehrávači
sa zablokujú. Funkčné budú len
ovládacie prvky na DO.
Spustenie alebo obnovenie
prehrávania.
O Konektor PHONES (slúchadlá) A, B
Tlačidlo X (pozastavenie) (str. 12)
P USB konektor (typ A) (str. 16)
Pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
Tlačidlo x (zastavenie) (str. 12)
Zastavenie prehrávania.
Tlačidlo . (predchádzajúce)
Prepnutie na začiatok aktuálnej
kapitoly/stopy (skladby)/scény.
Ak chcete prepnúť na začiatok
predchádzajúcej kapitoly/stopy
(skladby)/scény, stlačte tlačidlo dvakrát.
Tlačidlo > (nasledujúce)
Prepnutie na nasledujúcu kapitolu/
stopu (skladbu)/scénu.
G Kryt priestoru pre disk (str. 12)
H Tlačidlo OPEN (str. 12)
Otvorenie krytu priestoru pre disk.
I PUSH CLOSE (str. 12)
Do tohto konektora pripojte USB
zariadenie.
Q Konektor AUDIO OUT (str. 11)
R Konektor VIDEO OUT (str. 11)
S Konektor DC IN 9.5V (str. 9, 10)
Pripojenie AC adaptéra alebo adaptéra
pre napájanie v automobile.
T Tlačidlo INPUT (str. 16)
Po každom stlačení tlačidla sa
zobrazenie na LCD monitore zmení
nasledovne:
• Režim disku (výrobné nastavenie):
Pri prehrávaní vloženého disku.
• USB režim: Pri prehrávaní
DATA súborov z pripojeného USB
zariadenia. Po zvolení tohto režimu
sa na LCD monitore zobrazí “USB”.
Zatvorenie krytu priestoru pre disk.
6
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_05-08_DVP-FX730.fm master page=Right_2
DVP-FX730_SK.book Page 7 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Diaľkové ovládanie (DO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V Tlačidlo TOP MENU
Zobrazenie Menu alebo zmena režimu
prehrávania.
• Pri prehrávaní DVD VIDEO disku:
Zobrazenie Top Menu.
• Pri prehrávaní DVD disku v režime
VR: Prepínanie medzi ponukou
“Original” a “Play List” na disku
s vytvoreným Playlistom. Prepínanie
nie je možné počas prehrávania.
Dvakrát stlačte x a potom
TOP MENU.
W Tlačidlá m/M (vyhľadávanie/
spomalenie)
Tlačidlá C D E a F majú rovnakú
funkciu ako tlačidlá na prehrávači.
Tlačidlá 5, N a AUDIO majú orientačný
hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača
využívajte hmatový bod na orientáciu
medzi tlačidlami.
U Číselné tlačidlá
Zadávanie čísiel titulu/kapitoly atď.
• Pri prehrávaní DVD VIDEO, CD
alebo VIDEO CD disku:
Vyhľadávanie priamym zadaním
čísla titulu/kapitoly/stopy (skladby)
číselnými tlačidlami a stlačením
ENTER.
Stláčaním C/c prepínate titul alebo
kapitolu. (Pri VIDEO CD disku, len
ak je “PBC” nastavené na “Off”.)
Tlačidlo CLEAR
Zrušenie zadanej položky.
Zrýchlený posuv vzad/vpred po
stlačení počas prehrávania.
Stláčaním meníte rýchlosť.
• Pri prehrávaní DVD disku:
Spomalený posuv vzad/vpred po
stlačení počas pozastavenia.
Stláčaním meníte rýchlosť.
• Pri prehrávaní VIDEO CD disku
alebo video súboru: Spomalený posuv
vpred po stlačení počas pozastavenia.
Stláčaním meníte rýchlosť.
X Tlačidlo
ADVANCE
Rýchly posuv v aktuálnej scéne vpred
(len DVD disky).
Y Tlačidlo AUDIO
Prepínanie audio signálu.
• Pri prehrávaní DVD VIDEO disku:
Po každom stlačení tohto tlačidla sa
prepína jazyk zvukovej stopy.
Dostupné jazykové verzie sú rôzne
pri každom disku.
• Pri prehrávaní DVD disku v režime
VR: Po každom stlačení tohto
tlačidla sa prepína typ zvukovej
stopy zaznamenanej na disku medzi
hlavným, vedľajším a hlavným aj
vedľajším zvukom.
,Pokračovanie
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
7
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_05-08_DVP-FX730.fm
master page=Left_2
DVP-FX730_SK.book Page 8 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
• Pri prehrávaní CD alebo VIDEO CD
disku: Po každom stlačení tohto
tlačidla sa prepína režim medzi
stereo a mono (ľavý/pravý) zvukom.
• Pri prehrávaní DivX video súboru:
Po každom stlačení tohto tlačidla sa
prepína audio signál. Ak sa zobrazí
“No Audio” (Žiadny zvuk),
prehrávač nepodporuje daný formát
audio signálu.
Tlačidlo SUBTITLE
Prepínanie titulkov.
• Pri prehrávaní DVD disku:
Po každom stlačení tohto tlačidla sa
prepínajú titulky. Dostupné jazykové
verzie sú rôzne pri každom disku.
• Pri prehrávaní DivX video súboru:
Stlačte tlačidlo počas prehrávania.
Počas zobrazenia informácií
o titulkoch stláčajte X/x a následne
ENTER.
Tlačidlo ANGLE
Prepínanie zorných uhlov. Ak je
zobrazená značka “
” (značka
zorného uhla), môžete prepínať zorné
uhly. Niektoré disky nemusia umožniť
zvolenie zorných uhlov. (len DVD
VIDEO disky)
8
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_09-11_DVP-FX730.fm
master page=right
DVP-FX730_SK.book Page 9 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Prípravy
Skontrolujte, či ste spolu so zariadením
dostali nasledovné príslušenstvo:
• AC adaptér (1)
• Adaptér pre napájanie v automobile (1)
• Audio/video kábel (minikonektor × 2
y RCA konektor × 3) (1)
• Diaľkové ovládanie (s batériou) (1)
Pred prvým použitím prehrávača, alebo
ak sa akumulátor vybije, nabite
nabíjateľný akumulátor.
1
Prípravy
Kontrola dodávaného
príslušenstva
Nabíjanie
nabíjateľného
akumulátora
Pripojte AC adaptér.
Po začatí nabíjania sa naoranžovo
rozsvieti indikátor CHARGE.
OPERATE
OFF ON
DC IN 9.5V
A PHONES B
AUDIO OUT
VIDEO OUT
Výmena batérie v DO
Po vybití batérie nie je možné ovládanie.
Vymeňte batériu.
1
Pripravte si novú batériu
(lítiová batéria CR2025).
2
Vysuňte držiak batérie (2),
pričom držte zatlačenú poistku (1).
DC IN 9.5V
Do elektrickej zásuvky
AC adaptér (dodávaný)
3
4
Po skončení nabíjania indikátor
CHARGE zhasne.
Odpojte AC adaptér.
Vyberte starú batériu.
Do držiaka vložte novú batériu stranou
3 nahor a držiak zasuňte úplne dnu,
kým nezacvakne.
z
Ak sa namiesto indikátora CHARGE rozsvieti
indikátor POWER, prepínač OPERATE je
v polohe “ON”. Nastavte prepínač OPERATE
do polohy “OFF” a zistite, či sa indikátor
CHARGE rozsvietil.
b
Akumulátor nabíjajte v prostredí s teplotou
5°C až 35°C.
,Pokračovanie
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
9
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_09-11_DVP-FX730.fm
master page=left
DVP-FX730_SK.book Page 10 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Čas nabíjania a prehrávací čas
Časy zodpovedajú nasledovným
podmienkam:
Používanie adaptéra
pre napájanie
v automobile
– Bežná teplota (20°C)
– Používajú sa slúchadlá
– Minimálne nastavenie podsvietenia
V závislosti od okolitej teploty a stavu
nabíjateľného akumulátora môže byť čas
nabíjania dlhší, alebo sa môže prehrávací čas
skrátiť.
Adaptér pre napájanie v automobile
(dodávaný) je určený pre napájanie
z autobatérie s napätím 12 V a uzemneným
záporným pólom (nie je určeným pre
napájanie z autobatérie s napätím 24 V
a uzemneným kladným pólom).
Čas nabíjania: Cca 5 hodín
Prehrávací čas: Cca 5 hodín
Kontrola stavu akumulátora
Pri zastavení prehrávania sa zobrazuje
indikátor stavu akumulátora. Ak je
akumulátor vybitý, zobrazí sa
, alebo
bliká indikátor CHARGE. Nastavte
prepínač OPERATE do polohy “OFF”,
pripojte AC adaptér a nabite akumulátor.
1
2
Naštartujte motor.
Pripojte adaptér pre napájanie
v automobile.
OPERATE
OFF ON
DC IN 9.5V
A PHONES B
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DC IN 9.5V
Nabitý
Vybitý
Do konektora
pre zapaľovač
v automobile
Adaptér pre napájanie
v automobile (dodávaný)
3
Zapnite prehrávač.
b
• Vodič by počas vedenia automobilu nemal
pripájať ani odpájať adaptér.
• Kábel nesmie prekážať vodičovi. LCD monitor
neinštalujte do zorného poľa vodiča.
• Konektora pre zapaľovač vyčistite.
Ak je konektor znečistený, môže dôjsť k zlému
kontaktu alebo poruche.
• Adaptér používajte počas chodu motora.
Ak ho používate pri vypnutom zapaľovaní,
môže sa vybiť autobatéria.
10
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_09-11_DVP-FX730.fm
master page=right
DVP-FX730_SK.book Page 11 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Po použití prehrávača v automobile
Vypnite prehrávač.
3
Vypnite motor.
Odpojte adaptér pre napájanie
v automobile.
b
• Pred vypnutím prehrávača neodpájajte
napájací adaptér a ani nevypínajte motor
automobilu. Inak môže dôjsť k poškodeniu
prehrávača.
• Po použití odpojte adaptér od konektora.
Ak ho neodpojíte, môže sa vybiť autobatéria.
• Prehrávač ani príslušenstvo nenechávajte
v automobile.
Pripojenie k TVP
Po pripojení prehrávača k TVP alebo
monitoru môžete zdokonaliť komfort
sledovania.
1
Prípravy
1
2
Pomocou audio/video kábla
(dodávaný) pripojte tento
prehrávač k TVP alebo monitoru.
OPERATE
OFF ON
DC IN 9.5V
A PHONES B
AUDIO OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
VIDEO OUT
Do vstupných
AUDIO/VIDEO
konektorov na
TVP alebo
monitore
Audio/video kábel
(dodávaný)
z
• Ak chcete prehrávať disk po sledovaní
v režime “USB”, stlačením INPUT zvoľte
režim disku. Pozri str. 6.
• Prehrávač môžete pripojiť k AV zosilňovaču
rovnako ako k TVP. Prepojenie je rovnaké
ak pri pripojení k TVP, žltá koncovka audio/
video kábla sa však nepoužíva.
b
• Podrobnosti pozri v návode na použitie
pripájaného zariadenia.
• Pred pripájaním vypnite prehrávač aj pripájané
zariadenie a odpojte ich od napájania.
11
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
master page=left
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_12-17_DVP-FX730.fm
DVP-FX730_SK.book Page 12 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
4
Prehrávanie
Vložte disk, ktorý chcete
prehrávať.
Disk položte na nosič prehrávanou
stranou smerom nadol a jemne ho
pritlačte, kým nezacvakne.
Prehrávanie diskov
V závislosti od disku môžu byť niektoré
funkcie rozdielne alebo nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
disku.
Pripojte AC adaptér.
Prehrávanou stranou nadol
N
INPUT
DISPLAY
MENU
X
ENTER
OPEN
PUSH
CLOSE
RETURN
OPTIONS
5
x
VOLUME
Stlačením PUSH CLOSE na kryte
priestoru pre disk zatvorte kryt
priestoru pre disk.
OPEN
PUSH CLOSE
OPERATE
OFF ON
HOLD
6
Stlačte N.
Prehrávanie sa spustí.
V závislosti od disku sa môže zobraziť
Menu disku. Stláčaním C/X/x/c
zvoľte položku a stlačte ENTER.
OPERATE
Zastavenie prehrávania
1
2
Otvorte LCD panel.
Prepínač OPERATE nastavte
do polohy “ON”.
Prehrávač sa zapne a indikátor
napájania POWER sa rozsvieti
nazeleno.
3
Stlačte OPEN na kryte priestoru
pre disk.
Stlačte x.
Pozastavenie prehrávania
Stlačte X.
z
Ak chcete prehrávať disk po sledovaní v režime
“USB”, stlačením INPUT zvoľte režim disku.
Pozri str. 6.
b
• Pred prehrávaním v prehrávači musíte disky
vytvorené DVD rekordérmi správne uzatvoriť.
Podrobné informácie o uzatváraní pozri
v návode na použitie DVD rekordéra.
• Po otvorení krytu priestoru pre disk sa môže
disk stále otáčať. Pred vybratím disku počkajte,
kým sa jeho otáčanie zastaví.
12
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_12-17_DVP-FX730.fm
master page=right
DVP-FX730_SK.book Page 13 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Poznámky k šetriču obrazovky
Obnovenie prehrávania z miesta
zastavenia prehrávania disku
(Resume Play)
Keď po zastavení prehrávania znova
stlačíte N, prehrávač obnoví prehrávanie
z miesta, v ktorom ste stlačili x.
z
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte
dvakrát x a potom stlačte N.
• Ak zariadenie po vypnutí znova zapnete,
obnovenie prehrávania sa vykoná automaticky.
b
• V závislosti od miesta zastavenia prehrávania
môže dôjsť pri jeho obnovení k miernej
odchýlke od tohto miesta.
• Miesto obnovenia prehrávania sa zruší, ak:
– Vypnete prehrávač (vrátane pohotovostného
režimu) pri prehrávaní DVD (režim VR) disku.
– Otvoríte kryt priestoru pre disk.
– Stlačíte INPUT.
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (PBC Playback)
Funkcie PBC (Playback Control)
umožňujú prehrávať VIDEO CD disky
interaktívne pomocou zobrazeného Menu.
Po spustení prehrávania VIDEO CD disku
s funkciami PBC sa zobrazí ponuka Menu.
Číselnými tlačidlami na DO zadajte položku
a stlačte ENTER. Potom vykonávajte
pokyny v Menu (stlačte N, ak sa zobrazí
“Press SELECT” (Stlačte SELECT)).
Rôzne operácie prehrávania
Pre
Operácia
Zmena veľkosti
obrazu na LCD
monitore
Stlačením OPTIONS
zvoľte “LCD Mode”
(str. 17).
Zobrazenie Menu Stlačte MENU (str. 5)
alebo TOP MENU
DVD diskov
(str. 7).
Zobrazenie
informácií
o prehrávaní
DVD disku
Stlačte DISPLAY
(str. 14).
Opakované
prehrávanie
DVD*1 diskov
(Repeat Play)
Stláčaním DISPLAY
zvoľte “Repeat”
(str. 14).
Zrýchlený posuv
na DVD disku
vzad/vpred
(Scan Play)
Stláčaním C/c na
prehrávači nastavte
rýchlosť (str. 5).
Prehrávanie
• Obraz šetriča obrazovky sa zobrazí
po uplynutí 15 minút od prepnutia
zariadenia do režimu pozastavenia alebo
zastavenia, ak nevykonáte žiadnu
operáciu. Zobrazenie šetriča sa vypne po
stlačení N. Nastavenie šetriča
“Screen Saver” pozri str. 19.
• Prehrávač sa po 15 minútach od spustenia
funkcie šetriča obrazovky prepne do
pohotovostného režimu. Stlačením N
pohotovostný režim zrušíte.
Prepínanie medzi Stláčajte TOP MENU
pôvodnými
(str. 7).
titulmi
a Playlistom na
DVD (režim VR)
disku
Zobrazenie
Stlačte DISPLAY
informácií
(str. 5).
o prehrávaní CD
alebo VIDEO CD
disku
Opakované
prehrávanie CD
alebo VIDEO
CD*2 diskov
(Repeat Play)
Stláčajte MENU
(str. 5).
Prehrávanie CD
alebo VIDEO
CD*2 diskov
v náhodnom
poradí
(Random Play)
Stláčajte MENU
(str. 5).
*1 Len DVD VIDEO disky
*2 Len ak je “PBC” nastavené na “Off”.
,Pokračovanie
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
13
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_12-17_DVP-FX730.fm
master page=left
DVP-FX730_SK.book Page 14 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
• Angle (Uhol): Výber zorného uhla
stláčaním X/x.
• T.Time (Čas titulu): Zobrazenie času
počas prehrávania titulu. Po stlačení
ENTER sa zobrazí “00:00:00”.
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
želaný časový kód.
• C.Time (Čas kapitoly): Zobrazenie
času počas prehrávania kapitoly.
Po stlačení ENTER sa zobrazí
“00:00:00”. Stláčaním číselných
tlačidiel zadajte želaný časový kód.
• Repeat (Opakovanie): Zvoľte
“ Chapter” (Kapitola), “ Title”
(Titul), “ All” (Všetky) alebo
“Off” (Vyp.) stláčaním X/x.
• Time Disp. (Zobrazenie času):
Zobrazí sa “Title Elapsed” (Uplynutý
čas). Zvoľte “Title Elapsed”
(Uplynutý titul), “Title Remain”
(Zostávajúci titul), “Chapter Elapsed”
(Uplynutá kapitola) alebo
“Chapter Remain” (Zostávajúca
kapitola) stláčaním X/x.
Používanie zobrazenia
informácií o prehrávaní
Počas prehrávania DVD disku môžete na
monitore skontrolovať aktuálne informácie
o prehrávaní. Zobrazenie informácií
o prehrávaní tiež umožní zvoliť titul/
kapitolu alebo prepnúť zvuk/titulky atď.
Na zadávanie čísiel používajte číselné
tlačidlá na DO.
1
Počas prehrávania DVD disku stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa aktuálna informácia
o prehrávaní.
Príklad: Pri prehrávaní DVD VIDEO
disku
Položky
Aktuálna informácia
o prehrávaní*
Menu
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
02 2CH DOLBY DIGITAL English
Subtitle
01 English
3
Stlačte ENTER.
Title Elapsed 00:12:01
Stav
akumulátora
Uplynutý alebo zostávajúci
čas
* Počas prehrávania DVD disku v režime VR sa
vedľa čísla titulu zobrazí “PL” (Playlist) alebo
“ORG” (Original).
2
Vypnutie zobrazenia
Stlačte DISPLAY alebo RETURN.
b
Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých
položiek.
Stláčaním X/x zvoľte položky
a stlačte ENTER.
• Title (Titul): Výber čísla titulu
stláčaním X/x alebo číselných
tlačidiel.
• Chapter (Kapitola): Výber čísla
kapitoly stláčaním X/x alebo
číselných tlačidiel.
• Audio (Zvuk): Výber zvuku
stláčaním X/x.
• Subtitle (Titulky): Výber titulkov
stláčaním X/x.
14
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_12-17_DVP-FX730.fm
master page=right
DVP-FX730_SK.book Page 15 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Prehrávanie MP3, JPEG
a video súborov
Prepnutie na nasledujúci alebo
predchádzajúci súbor
Stlačte > alebo ..
Zastavenie prehrávania
C/X/x/c
ENTER
INPUT
DISPLAY
MENU
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
./>
VOLUME
x
OPEN
PUSH CLOSE
X
N
1
Stláčaním X/x zvoľte album
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam súborov
nachádzajúcich sa v albume.
Príklad: Zoznam MP3 súborov
Dir:001
Stlačte x.
Obnoví sa zobrazenie zoznamu súborov.
Pozastavenie prehrávania (len MP3)
Stlačte X.
Opätovným stlačením X obnovíte
prehrávanie.
Prehrávanie
Môžete prehrávať MP3, JPEG a video
súbory. Podrobnosti o vhodných súboroch
na prehrávanie pozri “Médiá vhodné na
prehrávanie” (str. 27). Ak nastavíte
DATA, zobrazí sa zoznam albumov.
DATA CD disky so záznamom vo formáte
KODAK Picture CD sa začnú prehrávať
automaticky po vložení takéhoto disku.
z
Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX
môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je
predvolený počet prehraní. Nasledovné situácie
sa počítajú ako jedno prehranie:
– Keď stlačíte x.
– Keď vypnete prehrávač (vrátane
pohotovostného režimu).
– Keď otvoríte kryt priestoru pre disk.
– Keď spustíte prehrávanie iného súboru.
– Keď stlačíte INPUT.
– Keď odpojíte USB zariadenie.
b
V závislosti od daného súboru môže spustenie
prehrávania určitý čas trvať, alebo sa nemusí
jeho prehrávanie spustiť. Podrobnosti
o vhodných súboroch na prehrávanie pozri
“Médiá vhodné na prehrávanie” (str. 27).
MY BEST
..
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
• Na predošlú alebo ďalšiu stranu
prepnete stláčaním > alebo ..
• Ak chcete obnoviť zoznam albumov,
stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
ENTER.
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor
a stlačte ENTER.
Výber JPEG súboru
Otáčanie obrázka JPEG
Počas zobrazenia obrázka stlačte C/X/x/c.
Obrazový súbor sa otočí.
c: Otáčanie obrázka o 90 stupňov doprava.
C: Otáčanie obrázka o 90 stupňov doľava.
X: Vertikálne preklápanie obrázka
(nahor a nadol).
x: Horizontálne preklápanie obrázka
(doľava a doprava).
Spustí sa prehrávanie zvoleného
súboru.
,Pokračovanie
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
15
master page=left
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_12-17_DVP-FX730.fm
DVP-FX730_SK.book Page 16 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Zobrazenie prehľadu miniatúr
Stlačte MENU počas zobrazenia
obrazového súboru.
Obrazové súbory v albume sa zobrazia
v 12 políčkach, pričom na prvom mieste je
práve zobrazený súbor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Slide Show
Prehrávanie dát z USB
zariadenia
Môžete prehrávať DATA súbory
z USB zariadenia.
1
2
Stlačením INPUT zvoľte “USB”.
Do USB konektora pripojte USB
zariadenie.
12
Prev
Next
T
U
P
IN
Y
LA
P
IS
D
U
N
E
R
E
T
N
E
U
T
DC
IN
9.5
V
INPUT
N
R
EO
VID
N
E
IO
M
T
P
LU
O
O
V
2
E
1
R
Prehrávanie prezentácie
Slide Show
M
• Pre posuv na predošlý alebo ďalší
prehľad miniatúr zvoľte v spodnej
časti zobrazenia “bPrev” alebo
“NextB” a stlačte ENTER.
• Prehľad miniatúr vypnete stlačením
MENU.
DIO
AU
T
OU
IN/
B
ES
A
HO
ER
OP
F
OF
PH
ON
LD
ATE
ON
USB konektor
USB zariadenie
Odpojenie USB zariadenia
Pri zobrazení obrazového súboru, od
ktorého chcete spustiť prezentáciu,
stlačte MENU.
1
2
Zobrazí sa prehľad miniatúr.
Podporované USB zariadenia Sony
Stláčaním C/X/x/c zvoľte v spodnej
časti monitora “Slide Show” a stlačte
ENTER.
Podporované sú nasledovné USB čítačky/
zapisovačky pamäťových kariet Sony
a USB pamäťové jednotky “Micro Vault”
Sony: MSAC-US40, séria USM-J, séria
USM-JX, séria USM-J/B, séria USM-L
a séria USM-LX.
Prezentácia sa spustí od zobrazeného
obrázka.
Zastavenie prezentácie
Zobrazenie zoznamu súborov obnovíte
stlačením x.
Zobrazenie prehľadu miniatúr obnovíte
stlačením MENU.
Pozastavenie prezentácie
Stlačte X.
Stlačením INPUT zrušte režim “USB”.
Odpojte USB zariadenie.
b
• USB zariadenie neodpájajte, kým bliká
indikátor prístupu. Inak sa môžu poškodiť
alebo stratiť dáta.
• USB zariadenia, ktoré je možné pripojiť
k prehrávaču sú pamäťové jednotky Flash
a čítačky viacerých typov pamäťových kariet.
Ostatné zariadenia (digitálny fotoaparát, USB
rozbočovač (Hub) atď.) nie je možné pripojiť.
Po pripojení nekompatibilného zariadenia sa
zobrazí chybové hlásenie.
16
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_12-17_DVP-FX730.fm
master page=right
DVP-FX730_SK.book Page 17 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
• Hue (Odtieň): Nastavenie vyváženia
červených a zelených odtieňov
stláčaním C/c.
• Color (Farby): Nastavenie sýtosti
farieb stláčaním C/c.
• Default (Výrobné nastavenie):
Obnovenie výrobných nastavení
pri všetkých nastaveniach.
Nastavenie veľkosti
a kvality obrazu
INPUT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
OPEN
PUSH CLOSE
1
Stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka Menu.
2
4
Stlačte ENTER.
C/X/x/c
ENTER
* V režime “Normal” (Bežný) sa obraz
zobrazuje v originálnej konfigurácii so
zachovaním pomeru strán. Obraz s pomerom
OPTIONS
strán 4:3 sa zobrazí s čiernymi pruhmi po
RETURN
bokoch. Obraz s pomerom strán 4:3 Letter box
sa zobrazí s čiernymi pruhmi po všetkých
stranách.
V režime “Full” (Celá obrazovka) sa obraz
nastaví tak, aby vyplnil celú plochu monitora.
Obraz s pomerom strán 16:9 sa zobrazuje
v originálnej konfigurácii. (Čierne pruhy
v pôvodnom obraze 16:9 nie je možné
eliminovať.) Obraz s pomerom strán 4:3 sa
zobrazuje roztiahnutý.
Prehrávanie
Môžete nastavovať obraz zobrazený na
LCD monitore.
Stláčaním X/x zvoľte
“LCD Mode” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie “LCD Mode”.
Vypnutie ponuky Menu
Stlačte dvakrát OPTIONS alebo
RETURN.
Položky
LCD Mode
LCD Aspect
Full
Backlight
10
Contrast
10
Hue
0
Color
10
b
V závislosti od disku sa možnosť nastavenia
veľkosti obrazu líši.
Default
Select:
3
ENTER Cancel: RETURN
Stláčaním X/x zvoľte položky
a stlačte ENTER.
• LCD Aspect (Pomer strán): Zmena
veľkosti obrazu. Stláčaním X/x* zvoľte
“Normal” (Bežný) alebo “Full”
(Celá obrazovka).
• Backlight (Podsvietenie):
Nastavenie jasu stláčaním C/c
• Contrast (Kontrast): Nastavenie
kontrastu stláčaním C/c.
17
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
master page=left
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_18-21_DVP-FX730.fm
DVP-FX730_SK.book Page 18 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
: General Setup
(Hlavné nastavenia) (str. 18)
Nastavenia prehrávača.
: Audio Setup
(Nastavenia zvuku) (str. 19)
Nastavenia zvuku podľa podmienok
prehrávania.
: Language Setup
(Nastavenia jazyka) (str. 20)
Nastavenia jazykov pre OSD
zobrazenie (na monitore) alebo pre
zvuk.
: Parental Control
(Rodičovský zámok) (str. 20)
Nastavenie rodičovských
obmedzení.
Nastavenia a úpravy
Ponuka nastavení Setup
Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Niektoré disky obsahujú nastavenia
prehrávania, ktoré majú prioritu.
INPUT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTER
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
VOLUME
RETURN
OPEN
PUSH CLOSE
x
1
2
V režime zastavenia prehrávania
stlačte OPTIONS.
Uvedené položky zvoľte a nastavte
stláčaním X/x a ENTER.
Vypnutie ponuky Setup
Zobrazí sa ponuka Menu.
V režime Resume Play nie je možné
využívať ponuku Setup. Dvojitým
stlačením x zrušte režim Resume Play
a stlačte OPTIONS.
Stlačte dvakrát OPTIONS alebo
RETURN.
Stláčaním X/x zvoľte “Setup”
a stlačte ENTER.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Zobrazí sa ponuka Setup.
Výber pomeru strán podľa pripojeného TVP.
Kategória ponuky Setup Položky
General Setup
Select:
3
4
TV Display
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
ENTER Cancel: RETURN
Stláčaním X/x zvoľte kategóriu
ponuky Setup a stlačte ENTER.
General Setup
(Hlavné nastavenia)
◆ TV Display (TV obrazovka)
(len DVD disky)
4:3
Zvoľte pri pripojení
Pan Scan štandardného TVP s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz sa
automaticky zobrazí na celej
ploche obrazovky a časti, ktoré
presahujú obrazovku, sú orezané.
4:3
Letter
Box
Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz sa
zobrazí s pruhmi vo vrchnej
a spodnej časti obrazovky.
16:9
Zvoľte pri pripojení širokouhlého
TVP alebo TVP s funkciou
širokouhlého režimu Wide.
18
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_18-21_DVP-FX730.fm
master page=right
DVP-FX730_SK.book Page 19 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
On (Zap.)
Pomocou funkcií PBC
môžete prehrávať VIDEO CD
disky cez zobrazené Menu.
Off (Vyp.)
Vypnutie funkcií PBC.
◆ DivX
16:9
◆ Default (Výrobné nastavenia)
b
V závislosti od disku sa môže namiesto režimu
“4:3 Pan Scan” automaticky zvoliť režim
“4:3 Letter Box” alebo naopak.
Obnovenie výrobných nastavení všetkých
funkcií. Všetky vykonané nastavenia sa
zrušia.
Audio Setup
(Nastavenia zvuku)
◆ Angle Mark (Značka zorného uhla)
(len DVD VIDEO disky)
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
Nastavenie zobrazovania značky indikátora
zorného uhla pri prehrávaní DVD disku so
záznamom scén z viacerých zorných uhlov.
◆ Audio DRC (Nastavenie dynamického
rozsahu) (len DVD disky)
On (Zap.)
Zobrazovanie značky
indikátora zorného uhla.
Off (Vyp.)
Nezobrazovanie značky
indikátora zorného uhla.
◆ Screen Saver (Šetrič obrazovky)
Obraz šetriča obrazovky sa zobrazí po
uplynutí 15 minút od prepnutia
prehrávania do režimu pozastavenia alebo
zastavenia. Šetrič obrazovky je vhodný na
ochranu obrazovky pred poškodením.
Stlačením N šetrič vypnete.
On (Zap.)
Zapnutie šetriča obrazovky.
Off (Vyp.)
Vypnutie šetriča obrazovky.
Nastavenia a úpravy
Zobrazenie registračného kódu tohto
prehrávača.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com
na Internete.
Funkcia umožňujúca čistejšiu reprodukciu
zvuku pri stíšení hlasitosti počas
prehrávania DVD disku s funkciou
“Audio DRC”.
Standard
(Bežný)
Bežný zvuk.
TV Mode
(TV režim)
Zvýraznenie tichších zvukov
aj pri nízkej úrovni hlasitosti.
Wide Range Vytváranie efektu priameho
(Široký
účinkovania v deji.
rozsah)
◆ PBC
Funkcia ovládania prehrávania - PBC
(Playback Control) ponúka interaktívne
prehrávanie programov na VIDEO CD
disku, ak je táto funkcia dostupná (str. 13).
,Pokračovanie
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
19
master page=left
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_18-21_DVP-FX730.fm
DVP-FX730_SK.book Page 20 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Language Setup
(Nastavenia jazyka)
Parental Control
(Rodičovský zámok)
◆ OSD (OSD zobrazenia)
Výber jazyka pre zobrazenia na obrazovke
(OSD).
Môžete obmedziť prehrávanie DVD disku
s funkciou Parental Control.
Na nastavenie tejto funkcie používajte DO.
◆ Disc Menu (Menu disku)
(len DVD VIDEO disky)
◆ Password (Heslo)
(len DVD VIDEO disky)
Prepínanie jazyka pre ponuku Menu disku.
Ak zvolíte “Original”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená
priorita.
Zadajte alebo zmeňte heslo. Zadajte heslo
pre funkciu Parental Control. Pomocou
číselných tlačidiel na DO zadajte 4-ciferné
heslo.
◆ Subtitle (Titulky) (len DVD VIDEO disky)
Zmena hesla
Zmena jazyka titulkov.
Ak zvolíte “Off”, nezobrazujú sa žiadne
titulky.
1
Stláčaním X/x zvoľte “Password”
a stlačte ENTER.
2
Overte, či je zvolené “Change”
(Zmeniť) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
◆ Audio (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte “Original”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená
priorita.
Parental Control
Old Password
New Password
b
Ak pre ponuky “Disc Menu”, “Subtitle” alebo
“Audio” zvolíte jazyk, ktorý nie je na disku
zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden zo
zaznamenaných jazykov.
Verify Password
OK
Enter password, then press ENTER .
3
V okne “Old Password” (Staré heslo)
zadajte aktuálne heslo, v okne
“New Password” (Nové heslo) zadajte
nové heslo, v okne “Verify Password”
(Overiť heslo) potvrďte nové heslo
a stlačte ENTER.
Ak ste sa pri zadávaní hesla pomýlili
Stlačte CLEAR alebo stláčaním C postupne
rušte čísla zadané pred stlačením ENTER
v kroku 3 a potom znova zadajte heslo.
Ak ste svoje heslo zabudli
V okne “Old Password” (Staré heslo) zadajte
“1369” a v okne “New Password” (Nové heslo)
a “Verify Password” (Overiť heslo) zadajte nové
heslo.
20
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_18-21_DVP-FX730.fm
master page=right
DVP-FX730_SK.book Page 21 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
◆ Parental Control (Rodičovský zámok)
(len DVD VIDEO disky)
Nastavenie úrovne obmedzení. Čím nižšia
je hodnota, tým prísnejšie je obmedzenie.
Pre nastavenie funkcie Parental Control je
nutné najskôr zadať heslo.
Nastavenie Parental Control
(Rodičovský zámok)
(obmedzenie prehrávania)
Stláčaním X/x zvoľte
“Parental Control” a stlačte ENTER.
2
Stláčaním X/x nastavte úroveň
obmedzení a stlačte ENTER.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie
je obmedzenie.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
Nastavenia a úpravy
1
Parental Control
Password
OK
Enter password, then press ENTER .
3
Zadajte vlastné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený
režim Parental Control
Vložte disk a stlačte N. Zobrazí sa okno
pre zadanie hesla. Číselnými tlačidlami na
DO zadajte vlastné heslo a stlačte ENTER.
b
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto
prehrávači nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne
Parental Control. V takomto prípade zadajte
heslo a zmeňte úroveň. Ak sa zruší režim
Resume Play, úroveň sa obnoví na pôvodnú
hodnotu.
21
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_22-29_DVP-FX730.fm
master page=left
DVP-FX730_SK.book Page 22 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Zvuk
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača
vyskytne nejaký problém, pokúste sa ho
vyriešiť pomocou nižšie uvedeného
prehľadu skôr než pristúpite k žiadosti
o opravu. Ak nejaký problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
, Skontrolujte, či je AC adaptér správne
pripojený (str. 9).
, Skontrolujte, či je nabíjateľný
akumulátor dostatočne nabitý (str. 9).
Nabíjateľný akumulátor sa nedá nabiť.
, Nabíjateľný akumulátor sa nenabíja, ak je
zariadenie zapnuté. Nastavte prepínač
OPERATE do polohy “OFF” (str. 9).
Obraz
Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového
šumu.
, Disk je znečistený alebo chybný (str. 26).
, Jas je nastavený na minimálnu úroveň.
Nastavte jas v položke “LCD Mode”
(str. 17).
, Keď je zobrazené “USB”, stlačte INPUT
(str. 6).
Na LCD monitore sa zobrazujú čierne
body a zostávajú tam červené, zelené,
modré body.
, Je to spôsobené charakteristickými
vlastnosťami LCD monitora. Nejde
o poruchu.
Nie je počuť zvuk.
, Prehrávač je prepnutý do režimu
pozastavenia alebo do režimu
spomaleného prehrávania (Slow Play).
, Prehrávač je v režime zrýchleného
posuvu vpred alebo vzad.
Hlasitosť zvuku je nízka.
, Na niektorých DVD diskoch je hlasitosť
zvuku nízka. Zvuk je možné vylepšiť
nastavením položky “Audio DRC”
v ponuke “Audio Setup” na “TV Mode”
(str. 19).
Prevádzka
Po stlačení tlačidiel sa nič nedeje.
, Prepínač HOLD je posunutý v smere
šípky (str. 6).
Disk sa neprehráva.
, Ak vložíte disk naopak, zobrazí sa hlásenie
“No Disc” (Žiadny disk) alebo “Cannot
play this disc.” (Disk sa nedá prehrať.).
Disk vložte správne, prehrávanou stranou
smerom nadol (str. 12).
, Disk nie je správne vložený, kým
nezacvakne (str. 12).
, Je vložený nekompatibilný disk. Overte, či
regionálny kód disku súhlasí s kódom
prehrávača a či je disk uzatvorený (str. 27).
, Keď je zobrazené “USB”, stlačte INPUT
(str. 6).
, Je nastavená funkcia Parental Control.
Zmeňte nastavenie (str. 20).
, Vo vnútri prehrávača skondenzovala
vlhkosť (str. 25).
Prehrávač automaticky prehráva disk
a zastaví prehrávanie.
, Disk je vybavený funkciou
automatického prehrávania.
, Pri prehrávaní disku obsahujúceho signál
automatického pozastavenia, prehrávač
zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu.
22
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_22-29_DVP-FX730.fm
master page=right
DVP-FX730_SK.book Page 23 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Pri prehrávaní disku zariadenie
neprehráva disk od začiatku.
, Je zvolený režim Repeat Play alebo
Random Play (str. 13).
, Je zapnutá funkcia Resume Play (str. 13).
, Automaticky sa prehráva Playlist
vytvorený na disku. Ak chcete prehrávať
pôvodné tituly, stlačte TOP MENU
a nastavte “Original” (str. 7).
Spustenie prehrávania určitý čas trvá.
, Spustenie prehrávania DVD (režim VR)
diskov môže určitý čas trvať.
, Pri zmene prehrávanej vrstvy na DVD+R
DL/-R DL diskoch môže prehrávanie
"zamrznúť".
Vypli sa titulky.
, Ak zmeníte rýchlosť prehrávania alebo
počas prehrávania prepnete scénu,
titulky sa môžu na chvíľu vypnúť.
Zobrazí sa “ ” alebo “ ” a prehrávač
nereaguje na stláčanie tlačidiel.
, Niektoré disky nemusia umožniť vykonať
určité operácie. Podrobnosti pozri
v návode na použitie disku.
Pri prehrávaní DVD (režim VR) disku sa
zobrazí “Copyright lock” (Blokované
autorským právom) a monitor je modrý.
, Obraz z digitálneho vysielania atď. môže
obsahovať signály ochrany pred
kopírovaním (napr. signál úplnej ochrany
pred kopírovaním, samostatnej ochrany
pred kopírovaním a signál bez ochrany).
Pri prehrávaní obrazu obsahujúceho
takéto signály ochrany pred kopírovaním
sa namiesto obrazu môže zobraziť modrá
obrazovka (monitor). Zobrazenie
normálneho obrazu môže chvíľu trvať.
(Len prehrávač, ktorý nedokáže prehrávať
obraz obsahujúci signál ochrany pred
kopírovaním.)
, Pri niektorých diskoch nie je možné
využívať tlačidlá C/c na prehrávači pre
Menu disku. V takomto prípade
používajte C/c na DO.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
, Batéria v diaľkovom ovládaní je vybitá.
, Medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom sú prekážky.
, Vzdialenosť medzi diaľkovým
ovládaním a prehrávačom je príliš veľká.
, Diaľkové ovládanie nie je nasmerované
na senzor diaľkového ovládania na
prehrávači.
, Senzor diaľkového ovládania je
vystavený priamemu slnečnému žiareniu
alebo silnému svetlu zo svietidiel.
, Ak tlačidlá AUDIO/SUBTITLE/
ANGLE nefungujú, výber realizujte cez
Menu DVD disku.
Ďalšie informácie
Prehrávanie "mrzne".
Tlačidlá C/c pri zobrazení Menu nefungujú.
Nie je možné prehrávať MP3,
JPEG alebo video súbory (str. 28).
,
,
,
,
,
Formát súboru je nekompatibilný.
Prípona súboru je nekompatibilná.
Súbor je poškodený.
Súbor je príliš veľký.
Ak zvolený súbor nie je podporovaný,
zobrazí sa “Data Error” (Chyba dát)
a súbor sa neprehrá.
, Z dôvodu kompresnej technológie
používanej pri DivX/MPEG-4 video
súboroch môže spustenie prehrávania
určitý čas trvať.
Názov súboru alebo albumu sa nezobrazí
správne.
, Prehrávač dokáže zobraziť len číslice
a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak
sa zobrazí ako “*” (str. 28).
Prehrávač nefunguje správne alebo sa
nevypne.
, Statická elektrina atď. môže mať vplyv na
správnosť prevádzky prehrávača.
Nastavte prepínač OPERATE do polohy
“OFF”, odpojte adaptér a stlačte ENTER
na prehrávači.
,Pokračovanie
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
23
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_22-29_DVP-FX730.fm
master page=left
DVP-FX730_SK.book Page 24 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Zapojenia
Na pripojenom zariadení nevidno obraz
ani nepočuť zvuk.
, Prepojte prepojovací kábel správne
(str. 11).
, Prepojovací kábel je poškodený.
, Skontrolujte nastavenie na pripojenom
TVP alebo zosilňovači.
, Keď je zobrazené “USB”, stlačte INPUT
(str. 6).
USB
Prehrávač nesprístupnil USB zariadenie
pripojené k prehrávaču.
, Odpojte a znova zapojte USB zariadenie
správne (str. 16).
, USB zariadenie je poškodené.
, Stlačením INPUT zvoľte “USB” (str. 16).
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť na cestách
Monitor a slúchadlá nepoužívajte počas
bicyklovania alebo vedenia akéhokoľvek
motorového vozidla. Môže dôjsť k nehode
a okrem toho je to v niektorých oblastiach
protizákonné. Takisto môže byť
nebezpečné počúvať hudbu v slúchadlách
pri vysokej hlasitosti počas chôdze, a to
najmä na prechode pre chodcov. Mali by
ste vždy dbať na zvýšenú opatrnosť alebo
pri možných rizikových situáciách
prehrávač nepoužívať.
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo tekutiny do zariadenia,
odpojte zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
prekontrolovať v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Ak nebudete zariadenie používať dlhší
čas, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
siete. Keď odpájate AC adaptér, ťahajte
za koncovku. Nikdy neťahajte za
samotnú šnúru.
• Nedotýkajte sa AC adaptéra mokrými
rukami. V opačnom prípade hrozí riziko
úrazu elektrickým prúdom.
• AC adaptér nepripájajte k elektronickému
transformátoru s cestovným meničom
napätia. Môže dôjsť k prehriatiu
a funkčnej poruche zariadenia.
Nárast teploty
Zariadenie sa počas nabíjania alebo dlhej
prevádzky zahrieva. Nejde o poruchu.
24
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_22-29_DVP-FX730.fm
master page=right
DVP-FX730_SK.book Page 25 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Umiestnenie
LCD monitor
• Zariadenie neumiestňujte do uzavretých
priestorov, akými sú napr. knižnice alebo
vstavané skrinky.
• Nezakrývajte ventilačné otvory
zariadenia novinami, obrusmi, záclonami
atď. Zariadenie neumiestňujte na mäkké
povrchy, ako napr. koberec.
• Zariadenie a adaptéry nenechávajte na
miestach blízko zdrojov tepla alebo na
miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo piesku, vlhkosti, dažďu,
mechanickým nárazom alebo v aute
so zatvorenými oknami.
• Zariadenie neumiestňujte na šikmý
povrch. Zariadenie je určené na
prevádzku vo vodorovnej polohe.
• Zariadenie ani disky neumiestňujte do
blízkosti zariadení so silnými magnetmi,
ako sú mikrovlnné rúry alebo veľké
reproduktory.
• Zariadenie nesmie spadnúť, ani byť
vystavené silným nárazom. Na zariadenie
a príslušenstvo neklaďte ťažké predmety.
• Aj keď je LCD monitor vyrobený
vysokoprecíznou technológiou, na
monitore sa môžu príležitostne vyskytnúť
rôznofarebné body. Nejde o poruchu.
• Na LCD monitor nehádžte ani neklaďte
žiadne predmety. Netlačte naň rukami
ani lakťami.
• LCD monitor nepoškoďte predmetmi
s ostrými hranami.
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo
studeného prostredia do teplého, alebo ak
je zariadenie umiestnené vo veľmi vlhkej
miestnosti, na optickom mechanizme
zariadenia môže kondenzovať vlhkosť.
Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto prípade
vyberte disk a ponechajte zariadenie
zapnuté bez obsluhy približne pol hodiny,
kým sa vlhkosť neodparí. Vlhkosť z LCD
monitora utrite handričkou a pod.
Zariadenie po chvíli zapnite.
• Šošovku lasera v prehrávači udržujte čistú.
Nedotýkajte sa jej. Dotyk môže šošovku
poškodiť a môže to znefunkčniť prehrávač.
Kryt priestoru pre disk otvárajte len pri
vkladaní alebo vyberaní disku.
• Zariadenie vypnite pred odpojením AC
adaptéra alebo adaptéra pre napájanie
v automobile. Inak môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia.
• Informujte sa o spôsobe likvidácie
akumulátorov podľa platných miestnych
predpisov a noriem. Kontaktujte
príslušné úrady.
• Keďže je životnosť akumulátora
limitovaná, jeho kapacita sa postupom
času a opakovaným používaním znižuje.
Ak je jeho kapacita už len cca polovičná,
vymeňte akumulátor za nový.
• Akumulátor sa nemusí nabiť na
maximálnu kapacitu, ak sa nabíja
prvýkrát, alebo ak ste ho dlhý čas
nepoužívali. Kapacita sa obnoví po
niekoľkých cykloch nabitia a vybitia.
Ďalšie informácie
Prevádzka
Nabíjateľný akumulátor
AC adaptér a adaptér pre napájanie
v automobile
• Používajte len dodávané adaptéry.
Používanie iných než dodávaných
adaptérov môže spôsobiť poruchu.
• Adaptéry nerozoberajte, ani neupravujte.
• Nedotýkajte sa kovových častí (obzvlášť
kovovými predmetmi). Môže dôjsť ku
skratu.
Nastavenie hlasitosti
Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie
časti s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo
so žiadnym zvukovým signálom.
V opačnom prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou úrovňou
zvuku k poškodeniu reproduktorov.
,Pokračovanie
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
25
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_22-29_DVP-FX730.fm
master page=left
DVP-FX730_SK.book Page 26 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Slúchadlá
Poznámky k diskom
• Prevencia pred poškodením sluchu:
Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej
úrovni hlasitosti. Lekári varujú pred
nepretržitým, hlasným a dlhotrvajúcim
počúvaním. Ak budete počuť "pískanie
v ušiach", znížte hlasitosť alebo
zariadenie vypnite.
• Ohľaduplnosť: Počúvajte pri nízkej
úrovni hlasitosti. Umožní vám to počuť aj
vonkajšie zvuky a zároveň budete
ohľaduplný k ľuďom okolo vás.
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste
predišli znečisteniu povrchu disku.
Nedotýkajte sa povrchu disku.
Čistenie
• Povrch zariadenia, panel a ovládacie
prvky čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
• LCD monitor opatrne čistite pomocou
jemnej suchej handričky. Aby sa špina
neusadila, čistite ho pravidelne.
LCD monitor nečistite mokrou
handričkou. Ak dnu vnikne voda, môže
dôjsť k jeho poruche.
• Ak je obraz/zvuk rušený, na šošovke
môže byť prach. V takomto prípade
vyčistite šošovku komerčne dostupným
dúchadlom s kefkou na objektívy
kamkordérov a fotoaparátov.
Počas čistenia sa šošovky nedotýkajte.
Čistiace disky, čističe diskov/šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu
zariadenia.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú
klimatizačné potrubia, ani nenechávajte
disk v zaparkovanom aute na slnku.
Teplota v interiéri sa môže značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk
späť do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, čistiace prostriedky na disky/
šošovky, ani antistatické spreje určené
pre čistenie vinylových LP platní.
• Ak ste tlačili štítok disku, pred
prehrávaním vysušte tlačiarenskú farbu.
• Nepoužívajte nasledovné typy diskov.
– Disky neštandardných tvarov
(napr. v tvare štvorca, srdca).
– Disky s nalepeným štítkom alebo
etiketou.
– Disky s nalepenou lepiacou páskou
alebo zvyškami lepidla.
26
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_22-29_DVP-FX730.fm
master page=right
DVP-FX730_SK.book Page 27 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Médiá vhodné na prehrávanie
Typ
Logo disku
DVD
Ikona
Charakteristika
• Komerčné DVD disky
• DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL disky
v režime +VR
• DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL disky
v režime Video
CD
• Audio CD disky
• CD-R/CD-RW disky
v audio CD formáte
Ďalšie informácie
DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL disky v režime VR
(Video Recording)
• VIDEO CD disky
s obsahom formátu
Super VCD diskov
• CD-R/CD-RW disky vo
formáte Video CD alebo
Super VCD.
DATA alebo
USB
—
b
• Poznámky k nahrávateľným médiám
V závislosti od kvality záznamu, fyzického
stavu média, vlastností záznamového
zariadenia a autorizačného softvéru nemusí
byť možné v tomto prehrávači prehrávať
niektoré nahrávateľné médiá.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode
na použitie záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/+R/+R DL diskoch
nemusia fungovať niektoré funkcie
prehrávania, aj keď sú tieto disky správne
uzatvorené. V takomto prípade disk
prehrávajte v štandardnom režime
prehrávania.
DATA CD/DATA DVD
disky alebo USB zariadenia
obsahujúce MP3, JPEG
alebo video súbory.
• Prehrávač, ktorý nedokáže prehrávať
obraz obsahujúci signál ochrany pred
kopírovaním
Záznam z DVD (režim VR) disku s ochranou
CPRM* sa nemusí prehrať, ak obsahuje signál
ochrany pred kopírovaním. Zobrazí sa
“Copyright Lock” (Blokované autorským
právom).
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media – ochrana obsahu pre nahrávateľné
médiá) je technológia kódovania, ktorá
chráni autorské práva záznamov.
,Pokračovanie
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
27
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_22-29_DVP-FX730.fm
master page=left
DVP-FX730_SK.book Page 28 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Poznámky k MP3, JPEG
a video súborom
Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné
súbory:
• MP3 súbory s príponou “.mp3”*1.
• JPEG súbory s príponou “.jpg”*2.
• Obrazové súbory JPEG v súlade
s formátom obrazových súborov DCF
(Design rule for Camera File system).
• Video súbory DivX s príponou “.avi”
alebo “.divx”.
• Video súbory MPEG-4 (Simple profile)
s príponou “.mp4”*3.
• DATA CD disky musia obsahovať
záznam v súlade so štandardom
ISO Level 9660 Level 1 alebo jeho
rozšíreným formátom Joliet.
• DATA DVD disky musia obsahovať
záznam v súlade so štandardom
UDF (Universal Disk Format).
*1 Súbory vo formáte mp3PRO nie je možné
prehrávať.
*2 Súbory s príponou “.jpe” alebo “.jpeg” je
možné prehrať po zmene prípony na “.jpg”.
*3 Súbory s ochranou autorských práv (Digital
Right Management) nie je možné prehrávať.
Súbory vo formáte MPEG-4 AVC nie je
možné prehrávať.
z
• Spustenie prehrávania pri zložitej štruktúre
priečinkov môže určitý čas trvať.
Albumy nečleňte do viac než dvoch vetiev.
• Prehrávač prehráva súbory v albume v poradí,
v akom boli na médiu vytvorené.
b
• Prehrávač prehrá akýkoľvek súbor uvedený
v tabuľke, aj keď bude formát súboru odlišný.
Prehrávanie takýchto dát môže spôsobiť
generovanie hluku, ktorý môže poškodiť
reproduktory.
• Nemusí byť možné prehrať niektoré DATA
disky vytvorené vo formáte Packet Write.
• Nemusí byť možné prehrať niektoré DATA
disky vytvorené s viacerými sekciami
(Multi session).
• Niektoré súbory JPEG nie je možné prehrávať.
• Prehrávač nedokáže zobraziť JPEG súbor,
ak je rozmer obrázka väčší než 3078 (šírka)
x 2048 (výška) v štandardnom režime alebo
väčší než 2000 (šírka) x 1200 (výška) pixlov
pri progresívnom súbore JPEG. (Niektoré
súbory JPEG v progresívnom formáte nie je
možné zobraziť, aj keď súbor zodpovedá
uvedeným parametrom.)
• Prehrávač nemusí prehrať kombináciu dvoch
alebo viacerých video súborov DivX/MPEG-4.
• Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX/
MPEG-4 s väčším rozmerom obrazu než 720
(šírka) × 576 (výška)/veľkosť 2 GB.
• Prehrávač nemusí prehrať niektoré video
súbory DivX/MPEG-4, ktorých dĺžka
presahuje 3 hodiny.
• Pri niektorých súboroch DivX/MPEG-4
nemusí byť možné bežné prehrávanie. Obraz
môže byť nekvalitný, prehrávanie nemusí byť
plynulé, zvuk môže vypadávať atď.
Odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom
dátovom toku. Ak je zvuk stále nekvalitný,
overte formát zvukovej stopy. (Pri video
súboroch DivX odporúčame používať zvukovú
stopu vo formáte MP3 a pri video súboroch
MPEG-4 vo formáte AAC LC.)
Tento prehrávač však nie je kompatibilný
s formátom WMA (Windows Media Audio).
• Prehrávač nemusí prehrať video súbory
s vysokým dátovým tokom z DATA CD disku
plynulo. Odporúčame prehrávanie
z DATA DVD diskov.
• Prehrávač sprístupní až 299 albumov. Okrem
prvých 299 albumov prehrávač neprehrá
žiadny ďalší album.
• Prehrávač dokáže rozpoznať celkovo až 648
súborov a albumov. Okrem prvých 648
súborov alebo albumov prehrávač neprehrá
žiadny ďalší súbor ani album.
• V závislosti od podmienok zápisu na médium
môže byť maximálny rozpoznaný počet
súborov a albumov na disku nižší než 648.
• Prehrávač dokáže zobraziť názov súboru alebo
albumu s až 14 znakmi. Špeciálne znaky sa
zobrazia ako “*”.
• Prehrávač dokáže zobraziť len názov práve
prehrávaného albumu. Albumy uložené na
vyššej úrovni sa zobrazujú ako “\..\”.
• Informácie o prehrávaní sa pri niektorých
súboroch nemusia zobraziť správne.
28
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_22-29_DVP-FX730.fm
master page=right
DVP-FX730_SK.book Page 29 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Poznámky ku komerčným
diskom
Technické údaje
Regionálny kód
Systém
Ide o systém používaný na ochranu
autorských práv. Regionálny kód je
vyznačený na obale DVD VIDEO disku
podľa krajiny predaja. Prehrávač dokáže
prehrávať DVD VIDEO disky označené
regionálnym kódom “ALL” alebo “2”.
Laser: Polovodičový laser
Prenosový systém (norma): PAL (NTSC)
ALL
Niektoré operácie prehrávania pri DVD
a VIDEO CD diskoch môžu byť úmyselne
zablokované výrobcom softvéru.
Vzhľadom na to, že tento prehrávač
prehráva DVD a VIDEO CD disky podľa
samotného obsahu disku vytvoreného
výrobcom, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie
sa dozviete z pokynov uvedených pri DVD
alebo VIDEO CD diskoch.
Audio disk kódovaný technológiou pre
ochranu autorských práv
Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact
Disc (CD). Niektoré hudobné vydavateľstvá
distribuujú disky kódované technológiou pre
ochranu autorských práv. Medzi takýmito
diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné so
štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať
v tomto zariadení.
Strana s audio záznamom pri duálnych
diskoch (DualDisc)
VIDEO (video výstup):
Minikonektor
Výstup 1,0 Vš-š/75 Ohm
AUDIO (audio výstup)
Stereo minikonektor
Výstup 2,0 Vrms/47 kOhm
Odporúčaná zaťažovacia impedancia viac
než 47 kOhm
PHONES (slúchadlá) A/B:
Stereo minikonektor
USB:
USB konektor typu A
(pre pripojenie USB zariadení)
LCD monitor
Rozmer panela: 7-palcový širokouhlý monitor
(uhlopriečka)
Riadiaca jednotka: Aktívna matica TFT
Rozlíšenie: 480 × 234 (počet efektívnych
pixlov: viac než 99,99 %)
Ďalšie informácie
Operácie pri prehrávaní DVD
a VIDEO CD diskov
Výstupy
Všeobecne
Napájanie:
Jednosmerné napätie (DC) 9,5 V (AC adaptér/
adaptér pre napájanie v automobile)
Jednosmerné napätie (DC) 7,4 V
(nabíjateľný akumulátor)
Príkon (prehrávanie DVD VIDEO diskov):
7 W (pri používaní so slúchadlami)
Rozmery (cca):
200 × 39,5 × 155 mm (šírka/výška/hĺbka)
vrátane prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca): 840 g
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť: 25% až 80%
AC adaptér: Striedavé napätie (AC) 110 - 240 V,
50/60 Hz
Adaptér pre napájanie v automobile:
Jednosmerné napätie (DC) 12 V
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 9.
Právo na zmeny vyhradené.
DualDisc (duálny disk) je obojstranný
disk, ktorý má DVD záznam nahraný na
jednej strane a digitálny zvuk na druhej
strane. Keďže strana s audio záznamom nie
je v súlade so štandardom Compact Disc
(CD), prehrávanie na tomto produkte nie je
zaručené.
29
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
master page=left
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_30-31_DVP-FX730.fm
DVP-FX730_SK.book Page 30 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Index
Číslice
16:9 18
4:3 Letter Box 18
4:3 Pan Scan 18
A
Angle Mark (Značka zorného uhla) 8, 19
Audio (Zvuk) 7, 20
Audio DRC 19
Audio Setup (Nastavenia zvuku) 19
B
Batéria v DO 9
C
CD 12, 27
Čas nabíjania a prehrávací čas 10
D
DATA 15, 27
Disc Menu (Menu disku) 20
DivX (video súbor) 15, 28
DVD 12, 27
R
Random Play
(Prehrávanie v náhodnom poradí) 13
Regionálny kód 29
Repeat Play (Opakované prehrávanie) 13
Resume Play (Obnovenie prehrávania) 13
Riešenie problémov 22
S
Screen Saver (Šetrič obrazovky) 13, 19
Setup (Nastavenia) 18
Subtitle (Titulky) 8, 20
T
TV Display (TV obrazovka) 18
U
USB 16
V
VIDEO CD 12, 27
Video súbor (DivX/MPEG-4) 15, 28
Z
Zobrazenie informácií o prehrávaní 14
G
General Setup (Hlavné nastavenia) 18
J
JPEG 15, 28
L
Language Setup (Nastavenia jazyka) 20
LCD Aspect (Pomer strán) 17
LCD Mode (Režim LCD) 17
M
Médiá vhodné na prehrávanie 27
MP3 15, 28
MPEG-4 (video súbor) 15, 28
O
OSD (OSD zobrazenia) 20
P
Parental Control (Rodičovský zámok) 20
Prezentácia Slide Show 16
Password (Heslo) 20
PBC 13, 19
30
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX730_SK\Fm\Sk_30-31_DVP-FX730.fmmaster page=BLANK_R
DVP-FX730_SK.book Page 31 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
DVP-FX730
4-126-490-11(1)
DVP-FX730_SK.book Page 32 Wednesday, March 25, 2009 9:11 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising