Sony | DVP-NS92V | Sony DVP-NS92V Návod na použitie

C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_01-01_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 1 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
2-634-585-11(2)
CD/DVD
prehrávač
Návod na použitie
DVP-NS92V
© 2005 Sony Corporation
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_02-02_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 2 Monday, October 10, 2005 6:06 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu
elektrickým prúdom,
nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Sieťovú šnúru je možné
vymeniť len v autorizovanom
servise.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER.
Označenie o klasifikácii CLASS 1
LASER PRODUCT MARKING je
umiestnené na zadnej strane
zariadenia.
UPOZORNENIE
Použitie optických nástrojov pri
tomto zariadení zvyšuje riziko
poškodenia zraku. Laserový lúč
použitý v tomto CD/DVD
prehrávači môže poškodiť zrak,
preto sa nepokúšajte rozoberať
zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Poznámky
k diskom
• Disk chytajte iba na okrajoch,
aby ste predišli znečisteniu
povrchu disku. Nedotýkajte
sa povrchu disku.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
• Disk nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani
pôsobeniu tepelných zdrojov,
ako je kúrenie, ani nenechávajte
disk v aute zaparkovanom na
slnku, pretože sa môže teplota
v interiéri značne zvýšiť.
• Po dokončení prehrávania
umiestnite disk do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej
handričky.
• Disk čistite smerom od stredu
k okrajom.
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
• Toto zariadenie je možné
prevádzkovať pri striedavom
napätí 220 – 240 V AC, 50/60
Hz. Skontrolujte, či sa
prevádzkové napätie zariadenia
zhoduje s napätím v miestnej
elektrickej sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
• Na čistenie nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo,
bežne dostupné čistiace
prostriedky, ani antistatické
spreje určené pre čistenie
vinylových LP platní.
• Ak ste potláčali štítok disku,
pred prehrávaním potlač vysušte.
Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte na
naklonený povrch. Zariadenie je
určené len pre prevádzku
vo vodorovnej polohe.
• Zariadenie ani disky
neumiestňujte do blízkosti
zariadení so silnými magnetmi,
ako sú mikrovlnné rúry alebo
veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké
predmety.
2
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_03-03_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 3 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Nastavenie hlasitosti
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo tekutiny do zariadenia odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Prehrávač je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď
je samotný prehrávač vypnutý.
• Ak nebudete prehrávač používať dlhší čas,
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za
koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru
samotnú.
Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti
s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo
so žiadnym zvukovým signálom. V opačnom
prípade môže dôjsť počas prehrávania pasáže
s vysokou úrovňou zvuku k poškodeniu
reproduktorov.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie tlačidlá
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom čistiacom prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako
lieh alebo benzín.
Čistiace disky, čističe diskov/šošoviek
Nepoužívajte bežne dostupné čistiace disky
čističe diskov/šošoviek (roztoky ani
spreje). Môžu zapríčiniť poruchu
zariadenia.
Umiestnenie
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
• Prehrávač umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby ste
predišli jeho prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch
ako je koberec.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti
tepelných zdrojov alebo na miesta
vystavené priamemu slnečnému žiareniu,
prašné miesta alebo miesta vystavené
mechanickým otrasom.
Upozornenie: Tento prehrávač je schopný
zobrazovať statické video zábery na vašej
TV obrazovke aj dlhší čas. Ak na TV
obrazovke ponecháte dlhší čas pozastavený
obraz alebo zobrazenú ponuku Menu,
vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Plazmové
a projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo
studeného prostredia do teplého, alebo ak je
zariadenie umiestnené vo veľmi vlhkej
miestnosti, na optickom mechanizme
zariadenia môže kondenzovať vlhkosť. Ak
k tomu dôjde, zariadenie nemusí pracovať
správne. V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté bez
obsluhy približne pol hodiny, kým sa
vlhkosť neodparí.
• Pri prenášaní prehrávača vyberte
z prehrávača disk. Ak tak nespravíte, disk sa
môže poškodiť.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
pri používaní vášho prehrávača, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
3
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_04-06_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 4 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
O tomto návode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Disky vhodné na prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Index častí a ovládacích prvkov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prehľad zobrazenia ponuky Control Menu (Ovládacie Menu) (Magic Pad) . . . 13
Zapojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zapojenie prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 1: Vybalenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO). . . . . . . . . . .
Krok 3: Pripojenie video/HDMI káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 4: Pripojenie audio káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 6: Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky (Quick Setup). . . . . .
16
16
16
17
21
24
24
Prehrávanie diskov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Obnovenie prehrávania z pozície zastavenia prehrávania disku
(Multi-disc Resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ponuka Menu DVD diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Výber ponuky “ORIGINAL” alebo “PLAY LIST” na DVD-RW/DVD-R disku . . 30
Výber časti prehrávania Super Audio CD disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Prehrávanie VIDEO CD diskov s funkciami PBC (PBC Playback) . . . . . . . . 32
Rôzne funkcie režimov prehrávania (Programme Play, Shuffle Play, Repeat
Play, A-B Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vyhľadávanie scény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vyhľadanie konkrétneho miesta na disku (Search, Scan, Slow-motion Play,
Freeze Frame) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vyhľadanie titulu/kapitoly/stopy (skladby)/scény atď. (Search Mode) . . . . . . 38
Vyhľadávanie podľa scény (PICTURE NAVIGATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Zobrazenie informácií o disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zobrazenie prehrávacieho a zostávajúceho času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nastavenia zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zmena zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Nastavenia režimu Surround . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_04-06_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 5 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Sledovanie filmov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Zmena zorných uhlov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazenie titulkov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie prehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE) . . . . . . . . .
Zostrenie obrazu (SHARPNESS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie kvality obrazu (BNR, MNR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom (AV SYNC) . . . . . . . . . .
51
51
52
54
55
56
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG. . . . . . . . . . 58
Súbory formátu MP3 a JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Prehrávanie audio súborov MP3 alebo obrazových súborov JPEG . . . . . . . 59
Prezentácia súborov JPEG (Slide Show) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Prehrávanie súborov DivX®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Video súbory DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Prehrávanie video súborov DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Používanie ďalších funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Uzamykanie diskov (CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ovládanie TVP alebo AV zosilňovača (receivera) dodávaným DO . . . . . . . . 70
Nastavenia a úpravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ponuka nastavení Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo zvuk (LANGUAGE SETUP) . . . . .
Nastavenia zobrazenia (SCREEN SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užívateľské nastavenia (CUSTOM SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenia pre zvuk (AUDIO SETUP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenia reproduktorov (SPEAKER SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
73
74
76
77
80
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samodiagnostická funkcia (Keď sa na displeji zobrazí písmeno/číslice). . . .
Slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabuľka kódov jazykov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
86
87
90
91
92
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
5
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_04-06_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 6 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
O tomto návode
• Informácie v tomto návode popisujú ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní. Na ovládanie
prehrávača môžete použiť aj ovládacie prvky na prehrávači, ak majú podobné alebo rovnaké
označenie ako tlačidlá na DO.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R
a DVD-RW/DVD-R disky.
• V tomto návode sú použité ikony zobrazené nižšie (spolu s popisom ich významu):
Ikony
Význam
Funkcie sú dostupné pre DVD VIDEO a DVD+RW/DVD+R disky v režime
+VR alebo DVD-RW/DVD-R disky v režime Video.
Funkcie sú dostupné pre DVD-RW/DVD-R disky v režime VR
(Video Recording).
Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD disky (vrátane Super VCD alebo CD-R/
CD-RW diskov vo formáte video CD alebo Super VCD).
Funkcie sú dostupné pre audio CD alebo CD-R/CD-RW disky vo formáte audio
CD.
Funkcie sú dostupné pre Super Audio CD (SACD) disky.
Funkcie sú dostupné pre DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) disky
obsahujúce audio súbory MP3*1, obrazové súbory JPEG a video súbory
DivX*2*3.
Funkcie sú dostupné pre DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R) disky obsahujúce audio súbory MP3*1, obrazové súbory JPEG a video súbory
DivX*2*3.
*1 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO
(International Standard Organization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG.
*2 DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa
na základe licencie.
6
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_07-15_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 7 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Disky vhodné
na prehrávanie
Formát diskov
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
Super Audio CD
(ďalej aj SACD)
VIDEO CD/
Audio CD
CD-RW/-R
Logo “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD-Video” a “CD” sú
obchodné značky.
Poznámka k CD/DVD diskom
Prehrávač dokáže prehrávať CD-ROM/CD-R/
CD-RW disky so záznamom v nasledovných
formátoch:
– Formát audio CD.
– Formát Video CD.
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660* Level 1/Level 2 alebo
rozšírenému formátu - Joliet.
– Obrazové CD disky vo formáte KODAK
Picture.
* Logický formát súborov a priečinkov na CD-ROM
diskoch definovaný štandardom ISO (International
Organization for Standardization).
Prehrávač dokáže prehrávať DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R disky
so záznamom v nasledovných formátoch:
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
UDF (Universal Disk Format).
Príklady nevhodných diskov
Prehrávač nedokáže prehrávať nasledovné
disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky
so záznamom v iných než uvedených
formátoch.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte
PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• DVD audio disky.
• Dátové DVD, ktoré neobsahujú audio MP3
súbory, obrazové súbory JPEG alebo video
súbory DivX.
Prehrávač tiež nedokáže prehrávať
nasledovné disky:
• DVD disky s rozdielnym regionálnym
kódom.
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare
obdĺžnika alebo srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo
nálepkou na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku
lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej
páske a pod.
Regionálny kód
Váš prehrávač má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať iba
DVD VIDEO disky, ktoré majú ten istý
regionálny kód. Tento systém je využívaný
pre ochranu autorských práv.
Prehrávač dokáže prehrávať aj
DVD VIDEO disky označené značkou
ALL
.
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk
sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie
“Playing prohibited by area limits”
(“Prehrávanie nie je povolené miestnym
obmedzením”). Niektoré DVD VIDEO disky
nemusia mať vyznačený regionálny kód aj
napriek tomu, že je ich prehrávanie
obmedzené pre určitý región.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Regionálny kód
00W
0-000-000-00
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
7
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_07-15_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 8 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Poznámky
• Poznámky k DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R alebo CD-R/CD-RW diskom
V tomto prehrávači nemusí byť možné prehrávať
niektoré DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R
alebo CD-R/CD-RW disky v závislosti od kvality
záznamu a stavu samotného disku alebo vlastností
zariadenia, na ktorom bol záznam vykonávaný,
prípadne záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na
použitie záznamového zariadenia. Pri niektorých
DVD+RW/DVD+R diskoch nemusia fungovať
niektoré funkcie prehrávania, aj keď sú tieto disky
správne uzatvorené. V takomto prípade disk
prehrávajte v štandardnom režime prehrávania.
Nie je tiež možné prehrávať DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
• Audio disk kódovaný technológiou pre
ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia
sa dať prehrávať v tomto zariadení.
• Poznámka k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk, ktorý
má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade
so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie
na tomto produkte nie je zaručené.
Ochrana autorských práv
Toto zariadenie je vybavené technológiou na
ochranu autorských práv vlastníka programu
podľa príslušných U.S. patentov a iných práv
o duševnom vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné iba so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je určené iba pre
domáce alebo iné obmedzené využívanie,
pokiaľ spoločnosť Macrovision neuvedie
inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie
sú zakázané.
Poznámka o funkciách
prehrávania DVD a VIDEO CD
diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO
CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom programu. Vzhľadom na to, že
tento prehrávač prehráva DVD a VIDEO CD
disky podľa samotného obsahu disku
vytvoreného výrobcom, niektoré funkcie
prehrávania nemusia byť k dispozícii. Ďalšie
informácie sa dozviete z pokynov uvedených
pri DVD alebo VIDEO CD disku.
8
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_07-15_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 9 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na stránkach, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predný panel
A Tlačidlo [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (27)
G Tlačidlo H (prehrávanie) (27)
B Indikátor HDMI (High-Definition
Multimedia Interface - Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)
(18, 74, 77, 88)
Svieti, ak je konektor HDMI OUT
správne prepojený s HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)kompatibilným zariadením s vstupným
HDMI alebo DVI (Digital Visual
Interface) konektorom.
I Tlačidlo x (zastavenie) (28)
C Indikátor SUPER AUDIO CD (31, 88)
Svieti, ak:
– prehrávate HD (High Density vysoká hustota) vrstvu Super Audio
CD disku.
– nie je vložený žiadny disk.
D Indikátor MULTI CHANNEL (31, 88)
Svieti, ak:
– prehrávate disk obsahujúci
viackanálový audio signál.
– nie je vložený žiadny disk.
E Nosič disku (27)
F Tlačidlo A (otvorenie/zatvorenie) (27)
H Tlačidlo X (pozastavenie) (28)
J Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (37)
K Tlačidlo/Indikátor PROGRESSIVE
(19)
Svieti, keď sú na výstupe z prehrávača
progresívne signály.
L Displej (11)
M Senzor signálov diaľkového ovládania
(16)
N Indikátor FL OFF (Vypnutie displeja)
(76)
O Indikátor VIDEO OFF (27)
* Prehrávač pracuje s verziou 1.1 špecifikácií
multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením
(HDMI).
DVD prehrávač je vybavený technológiou HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing
LLC.
9
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_07-15_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 10 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Zadný panel
COAXIAL
FRONT
OPTICAL
REAR
CENTER
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB / CB
PR / CR
L
DIGITAL
OUT
LINE OUT
R
S VIDEO
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
WOOFER
HDMI OUT
5.1CH OUTPUT
A Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL) (21)
B Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL)
(21)
C Konektory 5.1CH OUTPUT (21)
D Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
(21)
LINE (RGB) -TV
F Konektor S VIDEO OUT (17)
G Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (17) (Y, PB/CB, PR/CR)
H Konektor LINE (RGB) - TV (17)
I Konektor HDMI OUT (výstupné
multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením) (17)
E Konektor LINE OUT (VIDEO) (17)
10
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_07-15_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 11 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Displej
Pri prehrávaní DVD VIDEO/DVD disku v režime VR
Typ disku
Stav prehrávania Svieti, keď je možnosť meniť zorné uhly (51)
Svieti v režime
Repeat Play (35)
Aktuálny audio signál (46)
Aktuálny titul/kapitola alebo
prehrávací čas (41)
Pri prehrávaní VIDEO CD disku s funkciami Playback Control (PBC) (32)
Typ disku
Stav prehrávania
Svieti v režime A-B Repeat Play (35)
Aktuálna scéna alebo prehrávací čas (41)
Pri prehrávaní Super Audio CD, CD, DATA DVD (MP3 audio/DivX video), DATA CD (MP3 audio/
DivX video) alebo VIDEO CD disku (bez funkcií PBC)
Stav prehrávania
Typ disku*2
Svieti v režime
Repeat Play (35)
Aktuálna stopa/skladba*1 (41)
Svieti počas prehrávania audio súborov MP3 (58) Prehrávací čas (41)
*1 Pri prehrávaní video súborov DivX sa nezobrazí aktuálna stopa.
*2 Pri prehrávaní DATA DVD diskov sa zobrazí indikátor DVD. Pri prehrávaní HD vrstvy Super Audio CD
diskov sa druh disku nezobrazí.
z Rada
Intenzitu jasu displeja je možné zmeniť nastavením
“DISPLAY” v ponuke “CUSTOM SETUP” (str. 76).
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
11
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_07-15_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 12 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Diaľkové ovládanie
I Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (28)
J Tlačidlá
m/M
(vyhľadávanie/spomalené prehrávanie)
(38)
K Tlačidlo ZOOM (28, 61)
L Tlačidlá SLOW PLAY/FAST PLAY (28)
M Tlačidlo SA-CD (Super Audio CD)/
CD) (31)
N Tlačidlo SA-CD MULTI/2CH (Super
Audio CD multi-/2-kanálový zvuk)
(31)
O Tlačidlo
(titulky) (51)
P Tlačidlo
(audio) (45)
Q Tlačidlo [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (27)
R Tlačidlá 2 (hlasitosť) +/– (70)
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod.*
S Tlačidlo t (TV/video)/TIME/TEXT
(41, 70)
T Tlačidlo PICTURE NAVI (Picture
navigation) (40, 61)
U Tlačidlo ENTER
V Tlačidlo MENU (30)
W Tlačidlo ENTER (24)
X Tlačidlo DISPLAY (13)
Y Tlačidlo H (prehrávanie) (27)
Tlačidlo H má orientačný hmatový
bod.*
A Prepínač TV/DVD (71)
Z Tlačidlo X (pozastavenie) (28)
B Tlačidlo Z (otvorenie/zatvorenie) (28)
wj Tlačidlo x (zastavenie) (28)
C Číselné tlačidlá (30)
Tlačidlo číslo 5 má orientačný hmatový
bod.*
wk Tlačidlo SHUFFLE (34)
wl Tlačidlo REPEAT (35)
D Tlačidlo - (dvojciferné číslice)/
CLEAR (33, 70)
e; Tlačidlo SUR (surround) (47)
E Tlačidlo TOP MENU (30)
es Tlačidlo
F Tlačidlá C/X/x/c (30)
ed Tlačidlo VIDEO ON/OFF (27)
ea Tlačidlo SEARCH MODE (38)
(uhol) (51)
G Tlačidlo O RETURN (28)
H Tlačidlá
/
(opakovanie/
krokovanie/vpred/krokovanie) (28, 38)
* Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod
na orientáciu medzi tlačidlami.
12
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_07-15_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 13 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Prehľad zobrazenia ponuky Control Menu
(Ovládacie Menu) (Magic Pad)
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu.
Stláčaním DISPLAY zobrazujete alebo meníte Control Menu nasledovne:
, Control Menu 1
m
Control Menu 2 (zobrazí sa len pri niektorých diskoch)
m
Ponuka Control Menu vypnutá
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti
o jednotlivých položkách pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Číslo aktuálne prehrávanej kapitoly*2
Číslo aktuálne prehrávaného titulu*1
Celkový počet titulov*1
Celkový počet kapitol*2
Položky Control
Menu
Zvolená položka
Názov funkcie
položky zvolenej
v Control Menu
Prevádzkové hlásenie
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
PLAY
DVD VIDEO
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Typ práve
prehrávaného
disku*3
Prehrávací čas*4
Aktuálne
nastavenie
Voľby
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
*1
Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne)
sa zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/Super
Audio CD/CD disku sa zobrazí číslo stopy/
skladby, pri DATA CD/DATA DVD disku
sa zobrazí číslo albumu.
2
* Pri VIDEO CD/Super Audio CD/CD disku
sa zobrazí číslo indexu, pri DATA CD/DATA
DVD disku sa zobrazí číslo súboru MP3 alebo
JPEG. Číslo video súboru DivX pri DATA CD/
DATA DVD disku.
3
* Super VCD disk bude indikovaný ako “SVCD”.
*4 Zobrazenie informácie o dátume pre súbor JPEG.
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte DISPLAY.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
13
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_07-15_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 14 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Názov položky, Funkcia
TITLE (Titul) (str. 38)/SCENE (Scéna) (str. 38)/TRACK (Stopa/skladba) (str. 38)
Výber titulu, scény alebo stopy pre prehrávanie.
CHAPTER (Kapitola) (str. 38)/INDEX (str. 38)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
TRACK (Stopa/skladba) (str. 38)
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
ORIGINAL/PLAY LIST (str. 30)
Výber typu titulov (ORIGINAL alebo editovaný PLAY LIST) pri prehrávaní
DVD-RW/DVD-R v režime VR disku.
TIME/TEXT (str. 38)
Kontrola uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby.
Zobrazenie DVD/Super Audio CD/CD textu alebo názvu skladby/súboru pri DATA
CD/DATA DVD disku.
MULTI/2CH (str. 31)
Výber časti prehrávania Super Audio CD disku (ak je možnosť dostupná).
PROGRAM (str. 33)
Výber titulov, kapitol alebo stôp/skladieb z disku pre prehranie vo vami zadanom
poradí.
SHUFFLE (str. 34)
Prehrávanie titulov, kapitol alebo skladieb v náhodnom poradí.
REPEAT (str. 35)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/
albumov) alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/albumu/súboru.
A-B REPEAT (str. 35)
Výber úseku, ktorý chcete opakovane prehrávať.
BNR (str. 55)
Nastavenie kvality obrazu redukovaním “blokového šumu” alebo mozaikovania, ktoré
sa prejavujú na TV obrazovke.
MNR (str. 55)
Nastavenie kvality obrazu redukovaním rozmazávania, ktoré sa prejavuje v kontúrach
obrazu.
CUSTOM PICTURE MODE (str. 52)
Nastavenie video signálu z prehrávača. Môžete nastaviť takú kvalitu obrazu, ktorá
najviac zodpovedá práve sledovanému programu.
SHARPNESS (str. 54)
Nadsadenie kontúr záznamu, aby došlo k zostreniu obrazu.
AV SYNC (str. 56)
Nastavenie oneskorenia medzi obrazovým a zvukovým signálom.
PARENTAL CONTROL (str. 67)
Nastavenie obmedzenia prehrávania disku.
14
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_07-15_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 15 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
SETUP (str. 72)
Ponuka QUICK Setup (str. 24)
Pomocou ponuky Quick Setup (Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky) zvoľte
požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (On-screen), pomer strán obrazu TVP,
výstupný audio signál a veľkosť používaných reproduktorov.
Ponuka CUSTOM Setup
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
RESET
Obnovenie nastavení v ponuke “SETUP” na výrobné nastavenia.
ALBUM (str. 38)
Výber albumu pre prehrávanie.
FILE (Súbor) (str. 38)
Výber súboru JPEG pre prehrávanie.
ALBUM (str. 38)
Zvolenie albumu s video súbormi DivX, ktoré chcete prehrávať.
FILE (Súbor) (str. 38)
Výber video súboru DivX pre prehrávanie.
DATE (str. 61)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
INTERVAL (str. 63)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime
Slide Show na obrazovke.
EFFECT (str. 63)
Výber efektu, ktorý sa použije pri zobrazovaní v režime Slide Show.
MODE (MP3, JPEG) (str. 62)
Výber typu údajov pre prehrávanie; audio súbory MP3 (AUDIO), obrazové súbory
JPEG (IMAGE) alebo oboje (AUTO) pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku.
z Rada
Indikátor ikony Control Menu svieti nazeleno
, ak nastavíte akúkoľvek
t
položku okrem “OFF”. (Len “PROGRAM”,
“SHUFFLE”, “REPEAT”, “A-B REPEAT”,
“BNR”, “MNR”, “SHARPNESS”, “CUSTOM
PICTURE MODE”.) Indikátor “ORIGINAL/
PLAY LIST” svieti nazeleno, ak nastavíte “PLAY
LIST” (výrobné nastavenie). Indikátor “MULTI/
2CH” svieti nazeleno, ak zvolíte prehrávanie
multikanálovej časti na Super Audio CD disku.
Indikátor “AV SYNC” svieti nazeleno, ak nastavíte
vyššiu hodnotu, než 0 ms.
15
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_16-26_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 16 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Zapojenia
Zapojenie prehrávača
Prehrávač zapojte a nastavte podľa postupu v krokoch 1 až 6.
Poznámky
• Pevným a správnym zapojením koncoviek káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu.
• Prečítajte si návody na použitie jednotlivých pripájaných zariadení.
• Prehrávač nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je vybavený konektorom SCART alebo vstupným video
konektorom.
• Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých prepájaných zariadení od elektrickej siete.
Krok 1: Vybalenie
Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné príslušenstvo:
• Audio/video kábel (RCA konektor x 3 y RCA konektor x 3) (1)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Krok 2: Vloženie batérií do diaľkového ovládania
(ďalej aj DO)
Prehrávač je možné ovládať pomocou dodávaného diaľkového ovládania. Do diaľkového
ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #. Pri používaní
diaľkového ovládania smerujte DO na senzor diaľkového ovládania
na prehrávači.
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny
batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému
žiareniu alebo silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám pri
ovládaní pomocou diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu
obsahu batérií a následnej korózii.
16
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_16-26_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 17 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Krok 3: Pripojenie video/HDMI káblov
A
S VIDEO kábel
(nedodávaný)
(žltý)
INPUT
INPUT
B
Zapojenia
Pomocou video kábla pripojte tento prehrávač k TVP, projektoru alebo AV zosilňovaču
(receiveru). Zvoľte jedno z možných prepojení A až E podľa vstupných konektorov, akými je
váš TVP, projektor alebo AV zosilňovač (receiver) vybavený.
Aby bolo možné sledovať obraz s progresívnymi signálmi (525p alebo 625p) na kompatibilnom TVP,
projektore alebo monitore, je nutné vykonať prepojenie D. Ak pripájate prehrávač k TVP, projektoru
alebo AV zosilňovaču (receiveru) vybavenému vstupným HDMI konektorom, zvoľte zapojenie C.
S VIDEO
Audio/video
kábel (dodávaný)
VIDEO
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
L
AUDIO
R
Do S VIDEO OUT
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
(žltý)
CD/DVD prehrávač
Do LINE OUT (VIDEO)
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB / CB
P R / CR
L
OUT
DIGITAL
LINE OUT
R
S VIDEO
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
WOOFER
Do HDMI OUT
5.1CH OUTPUT
HDMI OUT
LINE (RGB) -TV
(zelený)
(modrý)
Do LINE
(RGB)-TV
(červený)
Kábel SCART
(nedodávaný)
HDMI kábel
(nedodávaný)
C
Do COMPONENT
VIDEO OUT
IN
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
COMPONENT
VIDEO IN
Y
(zelený)
PB/CB
(modrý)
PR/CR
(červený)
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač
(receiver)
D
: Smer toku signálu
Zložkový video kábel
(nedodávaný)
E
TVP
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
17
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_16-26_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 18 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Poznámka
Ak pripájate TVP s progresívnym formátom, použite len prepojenie podľa schémy D. Ak pripojíte TVP
podľa schémy D aj E, špeciálny ovládací signál vysielaný cez kábel SCART môže spôsobiť prepnutie
smerovania signálu do konektora SCART.
A Prepojenie cez vstupný video konektor
Žlté koncovky audio/video kábla (nedodávaný) zapojte do žltých (video) konektorov. Zapojenie
poskytuje štandardnú kvalitu obrazu.
Pri tomto prepojení stláčaním tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli zvoľte “NORMAL
(INTERLACE)” (výrobné nastavenie).
Žltý
Biely (L)
Červený (R)
Žltý
Biely (L)
Červený (R)
B Prepojenie cez vstupný konektor S VIDEO
Zapojte kábel S VIDEO (nedodávaný). Zapojenie poskytuje vysokú kvalitu obrazu.
Pri tomto prepojení stláčaním tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli zvoľte “NORMAL
(INTERLACE)” (výrobné nastavenie).
C Prepojenie cez vstupný konektor HDMI/DVI
Aby sa cez konektor HDMI OUT prenášal obrazový a zvukový signál vo vysokej kvalite,
použite certifikovaný HDMI kábel Sony (nedodávaný).
Zvukový signál Super Audio CD diskov sa cez konektor HDMI OUT neprenáša.
Pripojenie k TVP vybavenému vstupným konektorom DVI
Použite redukčný kábel HDMI-DVI (nedodávaný). DVI konektor nedokáže spracovať žiadne
audio signály, takže s týmto prepojením je nutné použiť ešte nejaké audio prepojenie (str. 21).
Navyše nie je možné prepojiť konektor HDMI OUT s konektormi DVI, ktoré nie sú
HDCP-kompatibilné (napr. konektory DVI na monitoroch PC).
D Pripojenie monitora, projektora alebo AV zosilňovača (receivera)
vybaveného vstupnými zložkovými video konektormi (Y, PB/CB, PR/CR)
Zariadenie pripojte do konektorov COMPONENT VIDEO OUT pomocou zložkového video
kábla (nedodávaný) alebo troch video káblov (nedodávané) rovnakej dĺžky a typu. Umožní vám
to výbornú reprodukciu farieb a obrazu vo vysokej kvalite.
Ak váš TVP dokáže spracovať signály v progresívnom formáte 525p/625p, použite toto
prepojenie a tlačidlom PROGRESSIVE na prednom paneli umožnite vyvedenie progresívnych
video signálov na výstup z prehrávača. Podrobnosti pozri v časti “Tlačidlo PROGRESSIVE”
(str. 19).
18
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_16-26_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 19 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Zelený
Modrý
Modrý
Zelený
Červený
Červený
Pripojte kábel SCART (nedodávaný). Zapojenie vykonajte správne, aby ste predišli hluku
a šumu. Pred pripojením kábla SCART skontrolujte, či TVP podporuje S-video alebo RGB
signály. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie TVP. Ak v ponuke Setup (str. 75) v položke
“SCREEN SETUP” nastavíte “LINE” na “S VIDEO” alebo “RGB”, použite kábel SCART
podporujúci jednotlivé signály.
Pri tomto prepojení stláčaním tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli zvoľte “NORMAL
(INTERLACE)” (výrobné nastavenie).
Zapojenia
E Prepojenie cez vstupný konektor SCART
Ak pripájate širokouhlý TVP
V závislosti od obsahu disku sa nemusí obraz prispôsobiť rozmeru vašej TV obrazovky.
Nastavenie formátu pomeru strán obrazu pozri na str. 74.
Poznámky
• Medzi tento prehrávač a TVP nezapájajte VCR atď. Ak budú prechádzať signály z tohto prehrávača cez
VCR, na TV obrazovke môže byť obraz nekvalitný. Ak je váš TVP vybavený len jednou sadou audio/video
konektorov, pripojte prehrávač do týchto konektorov.
VCR
CD/DVD prehrávač
Prepojte
priamo
TVP
• Ak v ponuke SCREEN SETUP nastavíte “LINE” na “RGB” (str. 75), na výstup z prehrávača nebudú
vyvedené zložkové video signály.
Pri prehrávaní disku so záznamom v norme NTSC sa výstupný video signál z prehrávača alebo
ponuka Setup atď. v norme NTSC nemusí zobraziť na TV obrazovke TVP pracujúcom v norme
PAL. V takomto prípade vyberte zo zariadenia disk.
Tlačidlo PROGRESSIVE
Pomocou tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli môžete voliť formát výstupných video
signálov prehrávača (progresívny alebo prekladaný) a spôsob konverzie progresívnych
signálov. Indikátor PROGRESSIVE sa rozsvieti, ak sú na výstupe z prehrávača progresívne
signály.
Každým stlačením tlačidla PROGRESSIVE sa zobrazenie mení nasledovne:
PROGRESSIVE AUTO
m
PROGRESSIVE VIDEO
m
NORMAL (INTERLACE)
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
19
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_16-26_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 20 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
◆PROGRESSIVE AUTO
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi signálmi,
– a TVP je pripojený do konektorov COMPONENT VIDEO OUT.
Štandardne zvoľte práve toto nastavenie. Takto sa automaticky identifikuje typ záznamu
(softvéru) a zvolí sa vhodná metóda konverzie.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude splnená
niektorá z uvedených podmienok.
◆PROGRESSIVE VIDEO
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi signálmi,
– a TVP je pripojený do konektorov COMPONENT VIDEO OUT,
– a chcete napevno nastaviť metódu konverzie na PROGRESSIVE VIDEO pre záznam snímaný
video technikou.
Toto nastavenie zvoľte, ak je po zvolení PROGRESSIVE AUTO obraz neostrý.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude splnená
niektorá z uvedených podmienok.
◆NORMAL (INTERLACE)
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– váš TVP nie je kompatibilný s progresívnymi signálmi, alebo,
– je TVP pripojený do iných konektorov, než COMPONENT VIDEO OUT (LINE OUT
(VIDEO) alebo S VIDEO OUT).
Toto nastavenie nie je dostupné, ak svieti indikátor HDMI.
◆Typy DVD softvéru a metódy konverzie
DVD softvér je možné rozdeliť na dva druhy: Záznam snímaný filmovou technikou a záznam
snímaný video technikou.
Záznam snímaný video technikou je založený na TV vysielaní, napr. TV inscenácie alebo
situačné komédie, a zobrazuje sa pri ňom 25 snímok/50 políčok za sekundu (30 snímok/60
políčok za sekundu). Záznam snímaný filmovou technikou je odvodený od klasických filmov
a zobrazuje sa pri ňom 24 snímok za sekundu. Niektoré záznamy na DVD disku sú kombináciou
záznamov snímaných video aj filmovou technikou.
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený obraz, keď je výstupný signál v progresívnom
formáte, musí sa progresívny video signál konvertovať tak, aby zodpovedal druhu sledovaného
záznamu na DVD disku.
Poznámky
• Pri prehrávaní záznamu snímaného video technikou so signálom v progresívnom formáte sa môžu niektoré
časti obrazového záznamu z dôvodu procesu konverzie pri výstupe cez konektory COMPONENT VIDEO
OUT zobrazovať neprirodzene. Obrazový signál z konektorov S VIDEO OUT a LINE OUT (VIDEO) nie
je ovplyvňovaný, keďže je na výstupe z nich signál v štandardnom (prekladanom) formáte.
• Ak v ponuke SCREEN SETUP nastavíte “LINE” na “RGB”, nastavenie prehrávača sa prepne na
“NORMAL (INTERLACE)”. Toto nastane, aj keď ste nastavili “PROGRESSIVE AUTO” alebo
“PROGRESSIVE VIDEO”.
• Pri použití výstupu LINE OUT (VIDEO) alebo S VIDEO OUT sa môže stať, že pri každom stlačení tlačidla
PROGRESSIVE na prednom paneli (prekladaný obraz sa zmení na progresívny alebo naopak) bude obraz
blikať.
20
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_16-26_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 21 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Krok 4: Pripojenie audio káblov
Vyberte si jedno z nasledovných prepojení A, B-1 alebo B-2 , podľa vstupného konektora
na TVP, projektore alebo AV zosilňovači (receiveri). Toto vám umožní počúvať zvuk.
Audio/video kábel
(dodávaný)
A
INPUT
(žltý)*
VIDEO
(biely)
(biely)
(žltý)*
(červený)
Zapojenia
(červený)
L
AUDIO
R
R-AUDIO-L
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač
(receiver)
VIDEO
LINE OUT
Do LINE OUT L/R (AUDIO)
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB / CB
PR / CR
L
DIGITAL
OUT
S VIDEO
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
LINE OUT
R
WOOFER
HDMI OUT
5.1CH OUTPUT
LINE (RGB) -TV
CD/DVD prehrávač
B-2
COAXIAL
Do DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL)/HDMI OUT
OPTICAL
B-1
Do 5.1CH OUTPUT
DIGITAL
Optický
digitálny kábel
(nedodávaný)
Pred pripojením
zložte kryt
konektora
OUT
HDMI OUT
FRONT
REAR
CENTER
L
R
WOOFER
5.1CH OUTPUT
alebo
alebo
Stereo audio kábel
(nedodávaný)
Koaxiálny
digitálny kábel
(nedodávaný)
alebo
HDMI kábel
(nedodávaný)
Monofonický audio
kábel (nedodávaný)
Do koaxiálneho alebo
optického/HDMI
digitálneho vstupu
Do audio vstupu
[Reproduktory]
[Reproduktory]
Zadný (R)
Zadný (L)
Predný (L)
Stredový
AV zosilňovač (receiver)
s 5.1-kanálovými
vstupmi/a dekodérom
B
Predný (R)
Subwoofer
: Smer toku signálu
* Žltý konektor sa používa pre prenos video signálov (str. 17).
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
21
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_16-26_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 22 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
B-1 : Pripojenie do konektorov pre
5.1-kanálový vstup
A Pripojenie do vstupných
audio konektorov L/R
Takéto prepojenie slúži na reprodukciu zvuku
z reproduktorov TVP alebo z dvoch
reproduktorov stereo zosilňovača (receivera).
Zapojenie vykonajte pomocou audio/video
kábla (dodávaný).
Žltý
Pomocou vstavaného multidekodéra Dolby
Digital, DTS, MPEG audio alebo Super
Audio CD tohto prehrávača môžete
reprodukovať 5.1-kanálový surround zvuk.
7.1-kanálové MPEG signály sa zmixujú do
5.1-kanálových signálov.
Na prepojenie použite stereo alebo
monofonický audio kábel (nedodávaný).
Biely (L)
Žltý
Biely (L)
Stereo audio kábel
Červený
(R)
Červený
(R)
Biely
Biely
Červený
Biely
Červený
Biely
Červený
Červený
• Surround efekt (str. 47)
TVP: Dynamic Theatre, Dynamic, Wide,
Night
Monofonický audio kábel
Stereo zosilňovač (receiver): Standard, Night
B Pripojenie k AV zosilňovaču
(receiveru) vybavenému
vstupnými konektormi pre 5.1ch
(kanálový) zvuk alebo vstupným
digitálnym audio konektorom
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený
5.1-kanálovými vstupnými konektormi,
využite pripojenie typu B-1 .
Ak vlastníte AV zosilňovač (receiver)
vybavený dekodérom Dolby Digital*1,
DTS*2, MPEG audio a chcete využívať tieto
funkcie, na zapojenie využite digitálny
konektor a pripojenie typu B-2 . Pomocou
týchto prepojení môžete v pohodlí vlastného
domova využívať reálnejšiu audio
reprodukciu.
Biely
Biely
Biely
Biely
• Surround efekt
Dolby Digital (5.1-kanálový), DTS
(5.1-kanálový), MPEG audio (5.1-kanálový),
Super Audio CD multikanálový
B-2 : Zapojenie do digitálneho vstupného
audio konektora
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený
dekodérom Dolby Digital, DTS alebo MPEG
audio a vstupným digitálnym konektorom,
použite toto prepojenie.
Zapojenie pomocou koaxiálneho alebo
optického digitálneho/HDMI kábla
(nedodávaný).
Koaxiálny kábel
Optický kábel
HDMI kábel
22
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_16-26_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 23 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
• Surround efekt
Dolby Digital (5.1-kanálový), DTS
(5.1-kanálový), MPEG audio (5.1-kanálový)
*2
Zapojenia
*1
• Ak pripojíte prehrávač k AV zosilňovaču
(receiveru) pomocou HDMI kábla, bude potrebné
vykonať jedno z uvedeného:
– Pripojte AV zosilňovač (receiver) k TVP HDMI
káblom.
– Pripojte prehrávač k TVP iným video káblom než
HDMI (zložkovým video káblom, S-VIDEO
alebo audio/video káblom).
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité-D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.
Vyrobené v licencii spoločnosti Digital Theater
Systems, Inc. na základe patentu USA č. 5 451
942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 226 616,
6 487 535 a ďalších súvzťažných patentov.
“DTS” a “DTS Digital Surround” sú ochranné
známky spoločnosti Digital Theater Systems,
Inc. Autorské práva 1996, 2003 Digital Theater
Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.
z Rady
• Pre pripojenie typu B-2
Správne nastavenie a rozmiestnenie
reproduktorov pozri v návode na použitie
pripojených zariadení.
• Zdokonalenie zvukových charakteristík:
– Použite kvalitné reproduktory.
– Použite predné, stredový a zadné reproduktory
rovnakej veľkosti a vlastností.
– Subwoofer umiestnite medzi predný pravý a ľavý
reproduktor.
• Ak pripájate 7 alebo viac reproduktorov, použite
zapojenie B-2 (6.1- a viackanálový zvuk).
Poznámky
Pre pripojenie typu B-2
• Po vykonaní všetkých prepojení skontrolujte, či
ste v postupe pre rýchle uvedenie do prevádzky
(str. 24) nastavili “DOLBY DIGITAL”
na “DOLBY DIGITAL” a “DTS” na “DTS”. Ak
je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený
dekodérom MPEG audio, nastavte v ponuke
Audio Setup “MPEG” na “MPEG” (str. 79).
V opačnom prípade nebude z reproduktorov
počuť žiadny zvuk.
• Ak pripojíte zosilňovač (receiver), ktorý
podporuje vzorkovaciu frekvenciu 96 kHz,
nastavte v ponuke “AUDIO SETUP” položku
“48kHz/96kHz PCM” na “96kHz/24bit” (str. 79).
• Efekty surround zvuku tohto prehrávača nie je
možné pri tomto zapojení využiť.
• Audio signály Super Audio CD disku nie sú
vyvedené na výstup z konektora DIGITAL OUT
(COAXIAL alebo OPTICAL)/HDMI OUT.
23
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_16-26_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 24 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry
Sieťové šnúry prehrávača a TVP zapojte do elektrickej zásuvky.
Krok 6: Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky
(Quick Setup)
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte prehrávač na prevádzku minimálnym počtom
základných nastavení.
Ak chcete preskočiť niektorú položku nastavenia, stlačte >. Pre návrat k predošlej položke
nastavenia stlačte ..
ENTER
1
2
3
Zapnite TVP.
Stlačte [/1.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite do polohy pre sledovanie
obrazu z tohto zariadenia.
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
hlásenie “Press [ENTER] to run QUICK
SETUP” (Stlačením Enter spustíte Quick
Setup). Ak sa toto hlásenie nezobrazí,
režim nastavenia pre rýchle uvedenie do
prevádzky spustíte zvolením “QUICK”
(rýchle uvedenie do prevádzky) v ponuke
“SETUP” (nastavenia) v Control Menu
(str. 73).
4
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Stlačte ENTER bez toho, aby bol
vložený disk.
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
5
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Prehrávač bude zobrazovať ponuky
Menu a titulky vo zvolenom jazyku.
6
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka nastavení Setup pre
voľbu pomeru strán pripojeného TVP.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
HDMI RESOLUTION:
4:3 LETTER BOX
YCBCR/RGB (HDMI):
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
24
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_16-26_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 25 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
7
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
◆ Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
• 4:3 LETTER BOX alebo 4:3 PAN
SCAN (str. 74)
8
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu
konektorov, ktoré sú využívané pre
pripojenie k zosilňovaču (receiveru).
Is this player connected to an amplifier
(receiver) ? Select the type of jack you
are using.
YES
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
DIGITAL & 5.1CH OUTPUT
NO
9
Stláčaním X/x zvoľte typ konektora,
ktorý použijete pre pripojenie
zosilňovača (receivera) a potom
stlačte ENTER.
Ak ste nepripojili AV zosilňovač
(receiver), zvoľte “NO” a pokračujte
krokom 19.
Ak pripájate AV zosilňovač (receiver)
pomocou audio kábla, zvoľte “YES:
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”
a pokračujte krokom 19. Ak pripájate AV
zosilňovač (receiver) pomocou optického
alebo koaxiálneho digitálneho kábla/
HDMI kábla, zvoľte “YES: DIGITAL
OUTPUT”. Zobrazí sa ponuka Setup pre
“DOLBY DIGITAL”.
Ak pripájate AV zosilňovač (receiver)
pomocou audio kábla, zvoľte “YES :
DIGITAL & 5.1CH OUTPUT”. Zobrazí
sa ponuka Setup pre “DOLBY
DIGITAL”.
Dolby Digital, ktoré sa budú vysielať
do zosilňovača (receivera).
Ak je vás AV zosilňovač (receiver)
vybavený dekodérom Dolby Digital,
zvoľte “DOLBY DIGITAL”. V opačnom
prípade zvoľte “D-PCM”.
AUDIO SETUP
AUDIO ATT:
OFF
AUDIO DRC:
STANDARD
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
D-PCM
DTS:
DOLBY DIGITAL
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Zapojenia
◆ Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3
so širokouhlým režimom
• 16:9 (str. 74)
10Stláčaním X/x zvoľte typ signálov
11Stlačte ENTER.
“DTS” je aktivované.
AUDIO SETUP
OFF
AUDIO ATT:
STANDARD
AUDIO DRC:
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
DTS
DTS:
D-PCM
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16 bit
12Stláčaním X/x zvoľte, či chcete
vysielať signál DTS do zosilňovača
(receivera).
Ak je váš AV zosilňovač (receiver)
vybavený dekodérom DTS, zvoľte “DTS”.
V opačnom prípade zvoľte “D-PCM”.
13Stlačte ENTER.
◆ Ak v kroku 9 zvolíte “DIGITAL OUTPUT”
• Nastavovanie pre rýchle uvedenie do
prevádzky (Quick Setup) a zapojenia sú
dokončené.
• Ak je váš AV zosilňovač (receiver)
vybavený dekodérom MPEG audio,
nastavte “MPEG” na “MPEG” (str. 79).
◆ Ak v kroku 9 zvolíte “DIGITAL & 5.1CH
OUTPUT”
Zobrazí sa ponuka Setup pre nastavenia
“SPEAKER SETUP”.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
25
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_16-26_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 26 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
14Stláčaním X/x nastavte veľkosť
stredového reproduktora.
Ak nie je pripojený žiadny stredový
reproduktor, zvoľte “NONE” (str. 80).
SPEAKER SETUP (DVD)
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(REAR):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
REAR:
SUBWOOFER:
Poznámka
Ak spustíte nastavovanie Quick Setup, nastavenia
uložené pre položky “PLAYBACK MEMORY”
v ponuke “CUSTOM SETUP” (str. 76) sa môžu
obnoviť na výrobne nastavené hodnoty.
LARGE
SMALL
LARGE
NONE
LARGE
YES
15Stlačte ENTER.
Zvolí sa “REAR”.
SPEAKER SETUP (DVD)
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(REAR):
OFF
TEST TONE:
LARGE
FRONT:
LARGE
LARGE(REAR)
CENTER:
LARGE(SIDE)
LARGE(REAR)
REAR:
SUBWOOFER:
YES
16Stláčaním X/x nastavte veľkosť
zadného reproduktora.
Ak nie je pripojený žiadny zadný
reproduktor, zvoľte “NONE”.
17Stlačte ENTER.
Zvolí sa “SUBWOOFER”.
SPEAKER SETUP (DVD)
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(REAR):
OFF
TEST TONE:
LARGE
FRONT:
LARGE
CENTER:
YES
LARGE(REAR)
REAR:
NONE
SUBWOOFER:
YES
ENTER
18Stláčaním X/x nastavte, či je, alebo
DISPLAY
nie je pripojený subwoofer.
19Stlačte ENTER.
Nastavovanie pre rýchle uvedenie do
prevádzky (Quick Setup) je dokončené.
Všetky zapojenia a nastavenia sú
dokončené.
Ak je váš AV zosilňovač (receiver)
vybavený dekodérom MPEG audio,
nastavte “MPEG” na “MPEG” (str. 79).
26
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_27-36_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 27 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
4
Prehrávanie diskov
Stlačte A na prehrávači
a umiestnite disk na nosič.
Prehrávanie diskov
Prehrávanou stranou nadol
5
Stlačte H.
Nosič disku sa zasunie. Prehrávač spustí
prehrávanie (Continuous Play - súvislé
prehrávanie). Nastavte hlasitosť na TVP
alebo na zosilňovači (receiveri).
V závislosti od disku sa na TV obrazovke
môže zobraziť Menu. Pre DVD VIDEO
disky pozri str. 30. Pre VIDEO CD disky
pozri str. 32.
Prehrávanie diskov
V závislosti od DVD alebo VIDEO CD disku
môžu byť niektoré funkcie rozdielne alebo
nedostupné.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku.
Zvýraznenie čistoty zvuku Super Audio CD/
CD diskov
ENTER
RETURN
Môžete minimalizovať vplyv video výstupu
jeho vypnutím.
Stláčajte VIDEO ON/OFF tak, aby sa rozsvietil
indikátor VIDEO OFF na prehrávači.
Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte VIDEO
ON/OFF znova.
Vypnutie prehrávača
VIDEO
ON/OFF
1
2
Zapnite TVP.
Stlačte [/1.
Prehrávač sa zapne.
3
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite do polohy pre sledovanie
obrazu z tohto zariadenia.
◆ Použitie zosilňovača (receivera)
Zapnite zosilňovač (receiver) a zvoľte
príslušný zdroj signálu (tento prehrávač).
Stlačte [/1. Prehrávač sa prepne
do pohotovostného režimu.
z Rada
Môžete nastaviť, aby sa prehrávač automaticky
vypol, vždy keď bude v režime zastavenia dlhšie
než 30 minút. Túto funkciu zapnete/vypnete
nastavením položky “AUTO POWER OFF”
v ponuke “CUSTOM SETUP” na “ON” alebo
“OFF” (str. 76).
Poznámky
• Audio signály Super Audio CD disku nie sú
vyvedené na výstup z konektora DIGITAL OUT
(COAXIAL alebo OPTICAL)/HDMI OUT.
• Funkcia VIDEO ON/OFF nefunguje, ak
používate HDMI prepojenie.
• Pred prehrávaním musíte DVD disky vytvorené
DVD rekordérmi správne uzatvoriť. Podrobné
informácie o uzatváraní pozri v návode
na použitie DVD rekordéra.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
27
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_27-36_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 28 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Ďalšie operácie
Poznámka
Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia Replay
(opakovanie) alebo Advance (vpred) dostupná.
Zrýchlené alebo spomalené
prehrávanie so zvukom
Počas zrýchleného alebo spomaleného
prehrávania scény môžete počúvať dialógy.
CLEAR
(opakovanie)
(vpred)
Počas prehrávania stlačte FAST PLAY alebo
SLOW PLAY.
Rýchlosť sa mení pri stlačení tlačidla FAST
PLAY alebo SLOW PLAY.
Obnovenie štandardného prehrávania
ZOOM
SLOW PLAY
Stlačte H.
FAST PLAY
Poznámky
Pre
Operácia
Zastavenie
Stlačte x.
Pozastavenie
Stlačte X.
Obnovenie prehrávania Stlačte X alebo H.
po pozastavení
Presun na nasledujúcu Stlačte >.
kapitolu, stopu alebo
scénu v režime
Continuous Play
Presun na
predchádzajúcu
kapitolu, skladbu
alebo scénu v režime
Continuous Play
Stlačte ..
Zastavenie prehrávania Stlačte Z.
a vybratie disku
Opakovanie
predchádzajúcej
scény*1
Počas prehrávania
stlačte
(opakovanie).
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne*2
Počas prehrávania
stlačte
(vpred).
Zväčšenie obrazu*3
Stláčajte ZOOM.
Stlačením CLEAR
zväčšenie zrušte.
*1 Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky.
Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX.
*2 Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R disky. Tlačidlo nie je
možné použiť pri súboroch DivX.
*3 Len video a JPEG súbory (okrem obrázkov
BACKGROUND). Zväčšený obraz môžete
pomocou C/X/x/c posúvať. V závislosti od
obsahu disku sa môže funkcia zväčšenia pri
posunutí obrazu automaticky zrušiť.
• Túto funkciu môžete použiť len pri DVD/VIDEO
CD/Super VCD diskoch a DVD-RW/DVD-R
diskoch v režime VR.
• Pri dosiahnutí maximálnej alebo minimálnej
rýchlosti prehrávania sa zobrazí “Operation not
possible”.
• V režime zrýchleného a spomaleného prehrávania
(Fast Play a Slow Play) nie je možné zmeniť zorný
uhol (str. 51), titulky (str. 51) ani zvuk (str. 45).
Zvuk je možné zmeniť len pri prehrávaní VIDEO
CD/Super VCD diskov.
• Funkcie zrýchleného a spomaleného prehrávania
nefungujú pri prehrávaní zvukových stôp DTS.
• Funkcie zrýchleného a spomaleného prehrávania nie
je možné použiť pri prehliadaní statických obrazov
pri DVD-RW/DVD-R diskoch v režime VR.
Zablokovanie nosiča disku
(Child Lock - Detský zámok)
Nosič disku je možné zablokovať proti jeho
neželanému otváraniu deťmi.
V pohotovostnom režime stlačte na DO
tlačidlo O RETURN, ENTER a následne [/1.
Prehrávač sa zapne a na displeji sa zobrazí
“LOCKED”. Pri zablokovaní otvoru pre disk
nebudú tlačidlá A a Z na prehrávači funkčné.
Odblokovanie nosiča disku
V pohotovostnom režime znova stlačte tlačidlo
O RETURN, ENTER a následne [/1.
Poznámka
Aj keď zvolíte v Control Menu v ponuke “SETUP”
položku “RESET” (str. 73), nosič disku ostane
zablokovaný.
28
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_27-36_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 29 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Obnovenie prehrávania
z pozície zastavenia
prehrávania disku
(Multi-disc Resume)
1
Prehrávanie diskov
Prehrávač si pamätá miesto, v ktorom ste
naposledy zastavili prehrávanie až pre
40 diskov a obnoví prehrávanie z takéhoto
miesta vždy, keď vložíte príslušný disk
do prehrávača. Pri uložení miesta zastavenia
pre 41. disk sa vymaže z pamäte nastavenie
pre 1. disk.
Poznámky
• Aby táto funkcia pracovala, v ponuke “CUSTOM
SETUP” musí byť “MULTI-DISC RESUME”
nastavené na “ON” (výrobné nastavenie) (str. 77).
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili sa v pamäti
neuchová v prípade, že:
– Zmeníte režim prehrávania.
– Zmeníte nastavenia v ponuke Setup.
• Pri prehrávaní DVD-RW/DVD-R disku v režime
VR, CD, Super Audio CD, DATA CD a DATA
DVD disku, sa miesto, v ktorom ste zastavili
prehrávanie, uchová v pamäti pre aktuálny disk.
Miesto pre obnovenie prehrávania sa zruší, ak:
– Vysuniete nosič disku.
– Odpojíte sieťovú šnúru (len Super Audio CD, CD
alebo DATA CD/DATA DVD disky).
– Prehrávač prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime Shuffle
Play a Programme Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch
pracovať.
• Keď je v ponuke “CUSTOM SETUP” nastavené
“MULTI-DISC RESUME” na “ON” a prehrávate
disk so záznamom (napr. DVD-RW), prehrávač
môže obnoviť prehrávanie iných, vami nahraných
diskov, z totožného miesta zapamätaného pre
prvý disk. Pre prehrávanie od začiatku disku
stlačte dvakrát x a potom stlačte H.
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“RESUME”.
2
Stlačte H.
Prehrávač spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bol disk zastavený v kroku 1.
z Rada
Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
29
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_27-36_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 30 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Ponuka Menu DVD
diskov
DVD disk je rozdelený na dlhé časti úsekov
obrazu alebo zvuku, ktoré sú nazývané
“tituly”. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť
požadovaný titul pomocou tlačidla TOP
MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla MENU.
Výber ponuky “ORIGINAL”
alebo “PLAY LIST” na
DVD-RW/DVD-R disku
Niektoré DVD-RW/DVD-R disky v režime
VR (Video Recording) obsahujú dva druhy
titulov určených na prehrávanie: pôvodne
zaznamenané tituly (ORIGINAL) a tituly
vytvorené nahrávacím DVD zariadením pre
editovanie (PLAY LIST). Môžete si zvoliť
druh prehrávaných titulov.
Číselné
tlačidlá
ENTER
TOP MENU
MENU
DISPLAY
ENTER
1
Počas zastavenia prehrávania
stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
1
2
Stlačte TOP MENU alebo MENU.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Menu DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny pri
rôznych DVD diskoch.
2
Zobrazia sa voliteľné položky pre ponuku
“ORIGINAL/PLAY LIST”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú
chcete prehrávať alebo meniť.
Ak stlačíte číselné tlačidlá, zobrazí sa
nasledovné zobrazenie.
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
požadovanú položku.
3
Stlačte ENTER.
DVD-VR
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• PLAY LIST: prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných
titulov (“ORIGINAL”).
• ORIGINAL: prehrávanie titulov v ich
pôvodnej verzii.
1
3
Stláčaním X/x zvoľte
(ORIGINAL/PLAY LIST) a potom
stlačte ENTER.
4
Stlačte ENTER.
30
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_27-36_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 31 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Výber časti prehrávania
Super Audio CD disku
Výber vrstvy prehrávania pri
hybridných Super Audio CD
diskoch
Niektoré Super Audio CD disky obsahujú
HD aj CD vrstvu. Môžete zvoliť, ktorá vrstva
sa bude prehrávať.
SA-CD/CD
SA-CD
MULTI/2CH
Po každom stlačení tlačidla sa bude striedavo
prepínať medzi prehrávaním HD alebo CD
vrstvy. Počas prehrávania CD vrstvy je
na displeji na prednom paneli zobrazený
indikátor “CD”.
Prehrávanie diskov
Počas zastavenia prehrávania stlačte
SA-CD/CD.
Poznámky
Výber časti prehrávania
pri Super Audio CD diskoch
obsahujúcich 2-kanalovú
+ multikanálovú časť
• Podrobnosti o Super Audio CD diskoch pozri
na str. 88.
• Jednotlivé režimy prehrávania pracujú len v rámci
zvolenej vrstvy alebo časti prehrávania.
Niektoré Super Audio CD disky obsahujú
2-kanálovú aj multikanálovú časť. Z týchto
dvoch častí si môžete vybrať tú, ktorú chcete
počúvať.
1
Počas zastavenia stlačte SA-CD MULTI/
2CH.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
2CH
2
Stláčaním SA-CD MULTI/2CH zvoľte
požadovanú položku.
• MULTI: Prehrávanie multikanálovej
časti disku.
• 2CH: Prehrávanie 2-kanálovej časti
disku.
Počas prehrávania multikanálovej časti
disku sa na displeji zobrazí indikátor
MULTI CHANNEL.
31
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_27-36_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 32 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Prehrávanie VIDEO CD
diskov s funkciami PBC
(PBC Playback)
Pomocou funkcií PBC (Playback Control)
môžete prehrávať VIDEO CD disky
interaktívne, sledujúc zobrazené Menu na TV
obrazovke.
z Rada
Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo ENTER.
Na obrazovke sa zobrazí hlásenie “Play without
PBC” (“Prehrávanie bez PBC”) a prehrávač spustí
prehrávanie v režime Continuous Play. Nie je
možné prehrávať statické zábery ako napr.
zobrazenie ponuky Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
Poznámka
V návode na použitie niektorých VIDEO CD
diskov môže byť pokyn “Stlačte ENTER” (Press
ENTER) v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte
SELECT” (Press SELECT). V takomto prípade
stlačte H.
Číselné
tlačidlá
ENTER
RETURN
1
Spustite prehrávanie VIDEO CD
disku s PBC funkciami.
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami
výberu.
2
3
4
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Stlačte ENTER.
Postupujte interaktívne podľa
pokynov v Menu.
Prečítajte si pokyny k disku, pretože
postup ovládania môže byť pri každom
VIDEO CD disku odlišný.
Obnovenie zobrazenia Menu
Stlačte O RETURN.
32
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_27-36_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 33 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
Rôzne funkcie režimov
prehrávania (Programme Play,
Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat
PLAY
DVD VIDEO
Play)
3
Stláčaním X/x zvoľte “SET t”, potom
stlačte ENTER.
Pri prehrávaní VIDEO CD, Super Audio
CD alebo CD disku sa zobrazí “TRACK”.
PROGRAM
CLEAR
ALL CLEAR
1. TITLE
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
ENTER
4
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
Poznámka
Režim prehrávania sa zruší, ak:
– Vysuniete nosič disku.
– Prepnete prehrávač do pohotovostného režimu
stlačením [/1.
1
Stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(PROGRAM), potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa voľba pre “PROGRAM”.
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na titul alebo stopu
v riadku “T” (v tomto prípade “01”).
SHUFFLE
REPEAT
Obsah disku môžete prehrať vo vami
zvolenom poradí tým, že zmeníte poradie
titulov, kapitol alebo stôp (skladieb) –
vytvoríte vlastný program. Do programu
môžete vložiť až 99 titulov, kapitol a stôp/
skladieb.
T
––
01
02
03
04
05
Tituly alebo stopy/skladby
zaznamenané na disku
DISPLAY
Vytvorenie programu
(Programme Play)
Prehrávanie diskov
Nastaviť môžete nasledovné režimy prehrávania:
• Programme Play (str. 33)
• Shuffle Play (str. 34)
• Repeat Play (str. 35)
• A-B Repeat Play (str. 35)
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
Kapitoly zaznamenané na disku
5
Zvoľte požadovaný titul, kapitolu alebo
stopu, ktorú chcete vložiť do programu.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Napríklad zvolenie kapitoly “03” z titulu
číslo “02”.
Stláčaním X/x zvoľte “02” v stĺpci “T”,
potom stlačte ENTER.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
33
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_27-36_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 34 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Stláčaním X/x zvoľte “03” v stĺpci “C”,
potom stlačte ENTER.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE 0 2 – 0 3
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD, Super Audio
CD alebo CD disku
Napríklad zvolenie stopy/skladby “02”.
Stláčaním X/x zvoľte “02” v stĺpci “T”,
potom stlačte ENTER. Pri Super Audio
CD diskoch sa môže číslo skladby
zobraziť trojciferne.
Zvolená stopa/skladba
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0:15:30
T
02
––
––
––
––
––
––
Pomocou X/x zvoľte programové číslo
titulu, kapitoly alebo stopy/skladby, ktoré
chcete zmeniť alebo zrušiť a stlačte c. Ak
chcete titul, kapitolu alebo stopu/skladbu
z programu zrušiť, stlačte CLEAR.
3
Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5. Položku programu
zrušíte zvolením “--” v stĺpci “T”
a následným stlačením ENTER.
T
––
01
02
03
04
05
Zvolený titul a kapitola
PROGRAM
2
––
01
02
03
04
05
Zrušenie všetkých titulov, kapitol alebo
stôp/skladieb zaradených do programu
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Vytvorenie
programu (Programme Play)”.
2
3
Stlačte X a zvoľte “ALL CLEAR”.
Stlačte ENTER.
z Rada
V programe titulov, kapitol alebo stôp/skladieb
môžete využiť režimy Repeat Play alebo Shuffle Play.
V režime Programme Play vykonajte kroky z častí
Repeat Play (str. 35) alebo Shuffle Play (str. 34).
Poznámky
• Ak zaraďujete do programu stopy zo Super VCD
disku, celkový prehrávací čas sa nezobrazí.
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.
Celkový čas stôp/skladieb v programe
6
Ostatné tituly, kapitoly alebo stopy/
skladby vložíte do programu
zopakovaním krokov 4 až 5.
Tituly, kapitoly alebo stopy/skladby
zaradené do programu sa zobrazia
vo zvolenom poradí.
7
Stlačením H spustite prehrávanie
Programme Play.
Prehrávanie v náhodnom poradí
(Shuffle play)
Táto funkcia umožňuje, že prehrávač
“pomieša” (shuffle) tituly, kapitoly alebo
stopy. Poradie prehrávania pri ďalšom
“pomiešaní” môže byť odlišné od predošlého.
1
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Prehrávanie Programme Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 2 zvoľte “OFF”.
Ten istý program prehráte znova zvolením
“ON” v kroku 3 a stlačením ENTER.
Zmena alebo zrušenie programu
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Vytvorenie
programu (Programme Play)”.
Počas prehrávania stlačte SHUFFLE.
TITLE
2
Stláčaním SHUFFLE zvoľte položky,
ktoré sa majú premiešať.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
• TITLE
• CHAPTER
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD, Super Audio
CD alebo CD disku
• TRACK
34
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_27-36_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 35 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
◆ Keď je režim Programme Play aktivovaný
• ON: Pomiešanie a prehrávanie zvolených
titulov, kapitol alebo stôp v režime
Programe Play v náhodnom poradí.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR alebo v kroku 2 zvoľte “OFF”.
z Rady
• Prehrávač môžete do režimu Shuffle Play nastaviť
tiež počas zastavenia. Po zvolení voľby “SHUFFLE”
stlačte H. Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
• Pri voľbe “CHAPTER” je možné prehrávať až 200
kapitol disku v náhodnom poradí.
Obnovenie štandardného prehrávania
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
Všetky tituly alebo stopy/skladby na disku,
či jednotlivé tituly, kapitoly alebo stopy/
skladby je možné opakovane prehrávať.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle alebo Programme Play.
1
Počas prehrávania stlačte REPEAT.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
2
Stláčaním REPEAT zvoľte položky,
ktoré sa majú opakovane prehrávať.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých titulov.
• TITLE: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• CHAPTER: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
◆ Pri prehrávaní DVD diskov v režime VR
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých titulov zvoleného typu.
• TITLE: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• CHAPTER: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD, Super Audio
CD alebo CD disku
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých stôp/skladieb.
• TRACK: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
◆ Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých albumov.
Stlačte CLEAR alebo v kroku 2 zvoľte “OFF”.
Prehrávanie diskov
• ALBUM: Opakované prehrávanie
aktuálneho albumu.
• TRACK (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálnej skladby.
• FILE (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho
súboru.
◆ Keď je aktivovaný režim Programme
Play alebo Shuffle Play
• ON: Opakované prehrávanie zadaných
položiek v režime Programme Play
alebo Shuffle Play.
z Rada
Režim Repeat Play môžete zvoliť počas zastavenia.
Po zvolení položky “REPEAT” stlačte H. Spustí
sa prehrávanie Repeat Play.
Poznámky
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.
• Ak sa pri opakovanom prehrávaní DATA CD/
DATA DVD disku s MP3 audio súbormi a JPEG
súbormi nezhoduje ich prehrávací čas, zvuk
nebude zodpovedať obrazu.
• Keď je “MODE (MP3, JPEG)” nastavené na
“IMAGE (JPEG)” (str. 62), nie je možné zvoliť
“TRACK”.
Opakované prehrávanie zvoleného
úseku (A-B Repeat Play)
Je možné opakovane prehrávať určitú časť
titulu, kapitoly, alebo skladby. (Funkciu
využijete, ak sa budete chcieť učiť napr. text
nejakej piesne.)
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(A-B
REPEAT), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “A-B REPEAT”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
SET
OFF
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
35
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_27-36_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 36 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
3
Stláčaním X/x zvoľte “SET t”, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie
“A-B REPEAT”.
A 18 - 1:32:30
4
B
Počas prehrávania stlačte ENTER
po nájdení počiatočného bodu (bod A)
úseku, ktorý sa bude opakovane
prehrávať.
Počiatočný bod (bod A) je nastavený.
A 18 - 1:32:30
5
B 18 - 1:33:05
Po dosiahnutí koncovej pozície (bod B)
opätovne stlačte ENTER.
Zobrazia sa nastavené body a prehrávač
spustí opakované prehrávanie zvolenej
časti.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte “OFF”.
Poznámky
• Pri zvolení režimu A-B Repeat Play sa zrušia
nastavenia pre režimy Shuffle Play, Repeat Play
a Programme Play.
• Prehrávanie A-B Repeat Play nepracuje pri
prelínaní rozdielnych titulov.
• Nemusí byť možné nastaviť režim A-B Repeat
Play pre disk v režime VR, ktorý obsahuje
statické zábery.
36
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_37-40_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 37 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Vyhľadávanie scény
Vyhľadanie konkrétneho
miesta na disku
(Search, Scan, Slow-motion Play,
Freeze Frame)
Rýchle vyhľadanie miesta
zrýchleným prehrávaním vpred/
vzad (Scan)
Počas prehrávania disku stlačte
m
alebo M
. Po vyhľadaní želaného miesta
obnovíte stlačením tlačidla H štandardné
prehrávanie. Každým stlačením tlačidla
m alebo M
počas vyhľadávania sa
rýchlosť prehrávania zmení. Každým
stlačením sa indikácia mení nasledovne.
Skutočné rýchlosti sa môžu v závislosti
od disku odlišovať.
(krokovanie)
(krokovanie)
Vyhľadávanie scény
Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo
vyhľadať sledovaním obrazu, alebo
spomaleným prehrávaním.
Počas prehrávania jedným krátkym stlačením
> alebo . prepnete na nasledujúcu
alebo predchádzajúcu kapitolu/stopu
(skladbu)/scénu. Prípadne zatlačením
a pridržaním > alebo . vyhľadávate
vpred alebo vzad. Po uvoľnení tlačidla
v požadovanom mieste bude od tohto miesta
pokračovať štandardné prehrávanie. (Search)
Prehrávanie vpred
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (len DVD VIDEO/DVD disky v režime VR/
VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2B (len DVD VIDEO/Super Audio CD/CD disky)
Prehrávanie vzad
×2b t 1m t 2m t 3m
Poznámky
• Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých uvedených funkcií.
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch môžete
vyhľadávať určitý bod len v rámci MP3 skladby
alebo video súboru DivX.
Rýchle vyhľadanie miesta
tlačidlami pre zrýchlený posuv
vpred/vzad (Search)
3m (len DVD VIDEO/DVD disky v režime VR/
VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD* disky)
×2b (len DVD VIDEO disky)
* Len DivX video
Rýchlosť prehrávania “×2B”/ “×2b” je cca
dvakrát vyššia než štandardná rýchlosť.
Rýchlosť prehrávania “3M”/“3m” je
vyššia než “2M”/“2m” a rýchlosť
prehrávania “2M”/“2m” je vyššia než
“1M”/“1m”.
Nasledujúcu/predchádzajúcu kapitolu, stopu/
skladbu alebo scénu môžete vyhľadať
stláčaním ./> na prehrávači.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
37
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_37-40_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 38 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Sledovanie snímky po snímke
(Slow-motion Play)
V režime pozastavenia stlačte
m alebo
M
. Stlačením H obnovíte štandardnú
rýchlosť prehrávania.
Každým stlačením tlačidla
m alebo
M
v režime Slow-motion Play sa
rýchlosť prehrávania zmení. Dostupné sú dve
rýchlosti. Každým stlačením sa rýchlosť
prehrávania mení nasledovne:
Prehrávanie vpred
2
y1
Prehrávanie vzad (len DVD disky/DVD
disky v režime VR)
2
y1
Rýchlosť prehrávania “2 y”/“2
nižšia než “1 y”/“1
”.
Vyhľadanie titulu/
kapitoly/stopy (skladby)/
scény atď. (Search Mode)
Pri DVD disku je možné vyhľadávať podľa
titulu alebo kapitoly a pri VIDEO CD/Super
Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD
disku podľa stopy/skladby, indexu alebo
scény. Keďže sú tituly a stopy (skladby) na
disku označené špecifickým číslom,
požadovaný titul alebo stopu (skladbu)
môžete zvoliť zadaním ich čísla. Je taktiež
možné vyhľadať požadovanú scénu zadaním
časového kódu.
” je
Číselné
tlačidlá
Poznámka
Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
pracuje len pri video súboroch DivX.
CLEAR
ENTER
Prehrávanie po jednotlivých
snímkach (Freeze Frame)
Počas pozastavenia prehrávania sa stlačením
(krokovanie) posuniete na
nasledujúcu snímku. Stlačením
(krokovanie) sa posuniete na predchádzajúcu
snímku (len DVD disky/DVD disky v režime
VR). Stlačením H obnovíte štandardnú
rýchlosť prehrávania.
SEARCH
MODE
1
Stlačte SEARCH MODE.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Vedľa ikony sa zobrazí “-- (**)”,
(označenie ** predstavuje čísla). Číslo
v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, stôp/skladieb, indexov alebo scén
atď. na disku.
Poznámky
• Na DVD-RW/DVD-R disku v režime VR nie je
možné vyhľadávať statické zábery.
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
pracuje len pri video súboroch DivX.
– –(10)
2
Stláčaním SEARCH MODE zvoľte
metódu vyhľadávania.
38
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_37-40_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 39 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO/DVD disku
v režime VR
TITLE
CHAPTER
TIME/TEXT
Pre vyhľadávanie počiatočného miesta
zadaním časového kódu zvoľte “TIME/
TEXT”.
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super
VCD disku bez funkcií PBC
INDEX
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super
VCD disku s funkciami PBC
SCENE
◆ Pri prehrávaní Super Audio CD/CD disku
TRACK
Poznámky
• Zobrazené číslo titulu, kapitoly alebo stopy
(skladby) zodpovedá číslu zaznamenanému
na disku.
• Na DVD+RW/DVD+R disku nie je možné
vyhľadávať scény zadaním časového kódu.
Vyhľadávanie scény
TRACK
z Rady
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/DVD
v režime VR), stopu/skladbu (Super Audio CD/
CD/DATA CD/DATA DVD) alebo súbor
(DATA CD/DATA DVD (DivX video))
stlačením číselných tlačidiel a ENTER.
• Na obrazovke môžete v zobrazení rozdelenom
na 9 častí zobraziť úvodnú scénu z titulov, kapitol
alebo stôp zaznamenaných na disku. Zvolením
niektorej zo zobrazených scén môžete priamo
spustiť prehrávanie. Podrobnosti pozri v časti
“Vyhľadávanie podľa scény (PICTURE
NAVIGATION)” (str. 40).
◆ Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku
ALBUM
TRACK (len súbory MP3)
FILE (len obrazové súbory JPEG)
◆ Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD
disku (video súbory DivX)
ALBUM
FILE
3
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
podľa potreby vyhľadávania číslo
titulu, stopy/skladby, scény atď.
◆ Ak zvolíte
TIME/TEXT
Príklad: pre vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku
jednoducho zadajte “21020”.
◆ Ak sa pomýlite
Číslo vymažte stláčaním CLEAR, potom
zadajte nové číslo.
4
Stlačte ENTER.
Prehrávač spustí prehrávanie
od zvoleného čísla.
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte SEARCH MODE, kým
sa zobrazenie nevypne.
39
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_37-40_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 40 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Vyhľadávanie podľa
scény (PICTURE NAVIGATION)
Obrazovku môžete rozdeliť na 9 rovnakých
častí a rýchlejšie tak nájsť požadovanú scénu.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stláčaním C/X/x/c zvoľte kapitolu,
titul alebo stopu/skladbu a stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvolenej scény.
PICTURE
NAVI
ENTER
RETURN
1
DISPLAY
Obnovenie štandardného prehrávania
počas nastavovania
Stlačte O RETURN alebo DISPLAY.
Počas prehrávania stlačte PICTURE
NAVI.
z Rada
Ak je na disku viac než 9 kapitol, titulov alebo stôp/
skladieb, v pravom spodnom rohu sa zobrazí
symbol V.
Pre zobrazenie ďalších kapitol, titulov alebo stôp
zvoľte spodné scény a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcej scéne vyberte horné scény
a stlačte X.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Poznámka
CHAPTER VIEWER
2
ENTER
Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých
položiek.
Stláčaním PICTURE NAVI zvoľte
požadovanú položku.
• CHAPTER VIEWER (len DVD
VIDEO disky): Zobrazenie úvodnej
scény z každej kapitoly.
• TITLE VIEWER (len DVD VIDEO
disky): Zobrazenie úvodnej scény
z každého titulu.
• TRACK VIEWER (len VIDEO CD/
Super VCD disky): Zobrazenie
úvodnej scény z každej stopy.
3
Stlačte ENTER.
Úvodná scéna každej kapitoly, titulu
alebo stopy sa zobrazuje nasledovne.
40
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_41-44_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 41 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Zobrazenie informácií
o disku
Zobrazenie
prehrávacieho
a zostávajúceho času
Prepínač
TV/DVD
TIME/TEXT
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super
VCD disku (s funkciami PBC)
• *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej scény
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC), Super Audio CD alebo
CD disku
• T *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
• T–*:*
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
• D *:*
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D–*:*
Zostávajúci čas aktuálneho disku
Zobrazenie informácií o disku
Môžete zobraziť prehrávací čas a zostávajúci
čas aktuálneho titulu, kapitoly alebo stopy
(skladby). Môžete tiež zobraziť DVD/Super
Audio CD/CD Text alebo názov skladby
(súbor MP3) alebo názov súboru (DivX),
ktoré sú uložené na disku.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo DVD
disku v režime VR
• T *:*:* (hodiny: minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–*:*:*
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C *:*:*
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–*:*:*
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
◆ Pri prehrávaní Super VCD disku
(bez funkcií PBC)
• T *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
◆ Pri prehrávaní DATA CD alebo DATA
DVD (MP3 audio) disku
• T *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej skladby
1
Prepínač TV/DVD musí byť
nastavený na DVD. Počas
prehrávania stlačte TIME/TEXT.
◆ Pri prehrávaní DATA CD alebo DATA
DVD (DivX video) disku
• *:*:* (hodiny: minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
T 1:01:57
Informácia
o čase
2
Stláčaním TIME/TEXT meníte
informáciu o čase.
Dostupná informácia o čase závisí
od typu prehrávaného disku.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
41
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_41-44_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 42 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
Zobrazenie DVD/Super Audio CD/CD Textu
V kroku 2 stláčaním TIME/TEXT zobrazíte
textový údaj zaznamenaný na DVD/Super
Audio CD/CD disku.
Textová informácia DVD/Super Audio CD/
CD disku sa zobrazí len vtedy, ak je na disku
zaznamenaná. Textový údaj nie je možné
meniť. Ak disk neobsahuje textové údaje,
zobrazí sa “NO TEXT”.
BRAHMS SYMPHONY
Zobrazenie informácií na displeji
Časovú a textovú informáciu zobrazenú
na TV obrazovke je tiež možné zobraziť
na displeji prehrávača. Pri prepínaní časovej
informácie na TV obrazovke sa prepína
nasledovne aj zobrazená informácia
na displeji.
Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo DVD disku
v režime VR
Prehrávací čas aktuálneho titulu
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
Zobrazenie názvu albumu DATA CD/DATA
DVD (MP3 audio alebo DivX video), atď.
Stlačením TIME/TEXT počas prehrávania
audio skladieb vo formáte MP3 alebo video
súborov DivX na DATA CD/DATA DVD
disku je možné na TV obrazovke zobraziť
názov albumu/skladby/súboru a dátový tok
zvukových údajov (množstvo prenesených
aktuálnych audio informácií za sekundu).
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
Zostávajúci čas aktuálnej
kapitoly
Dátový tok*
T
17:30
128k
Text
Číslo aktuálneho titulu a kapitoly
JAZZ
RIVER SIDE
(Automatické obnovenie hornej položky)
Názov albumu
Názov stopy/skladby
* Zobrazí sa:
– Počas prehrávania audio skladby vo formáte
MP3 na DATA CD/DATA DVD disku.
– Počas prehrávania video súboru DivX, ktorý
obsahuje zvukovú stopu vo formáte MP3
na DATA CD/DATA DVD disku.
42
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_41-44_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 43 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD
(MP3 audio) disku
Pri prehrávaní VIDEO CD disku (bez funkcií
PBC), Super Audio CD alebo CD disku
Prehrávací čas a číslo aktuálnej
skladby
Prehrávací čas a číslo aktuálnej
stopy/skladby
Názov skladby
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby*1
Číslo aktuálneho albumu a skladby
Prehrávací čas disku
Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku
(video súbory DivX)
Zobrazenie informácií o disku
(Automatické obnovenie hornej položky)
Zostávajúci čas disku
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Názov aktuálneho súboru
Číslo aktuálneho albumu a súboru
(Automatické obnovenie hornej položky)
Text
Číslo aktuálnej stopy/skladby
a indexu*2
(Automatické obnovenie hornej položky)
*1 Pri prehrávaní Super Audio CD disku sa aktuálna
skladba nezobrazuje.
*2 Číslo aktuálnej stopy/skladby a indexu
sa zobrazí len pri prehrávaní VIDEO CD alebo
Super Audio CD disku.
z Rady
• Pri prehrávaní VIDEO CD diskov pomocou
funkcií PBC je za textom zobrazené číslo stopy
a indexu.
• Pri prehrávaní VIDEO CD diskov pomocou
funkcií PBC je zobrazené číslo scény a prehrávací
čas.
• Ak sa textový údaj nezmestí do jedného riadku,
bude na displeji rolovať.
• Čas a textovú informáciu môžete tiež zobraziť
pomocou ponuky Control Menu (str. 13).
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
43
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_41-44_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 44 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Poznámky
• V závislosti od druhu disku a režimu prehrávania
sa textový údaj alebo názov skladby nemusia
zobraziť.
• Prehrávač dokáže zobraziť len prvú úroveň
textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX nemusí byť
zobrazený správne.
• Ak prehrávate disk obsahujúci len súbory JPEG,
na displeji sa zobrazí hlásenie “NO AUDIO
DATA”, ak je “MODE (MP3, JPEG)” nastavené
na “AUTO” a “JPEG”, ak je “MODE (MP3,
JPEG)” nastavené na “IMAGE (JPEG)”.
44
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_45-50_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 45 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Nastavenia zvuku
Zmena zvuku
1
Počas prehrávania stlačte
(audio).
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Nastavenia zvuku
Ak je DVD VIDEO alebo DATA DVD/
DATA CD (video súbory DivX) disk nahraný
vo viacerých audio formátoch (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio alebo DTS), môžete
zvukový formát počas prehrávania disku
meniť. Pri DVD VIDEO diskoch
s viacjazyčnými zvukovými stopami
si môžete zvoliť požadovaný jazyk.
Pri CD, DATA CD, DATA DVD alebo
VIDEO CD diskoch môžete zvoliť zvuk
pravého alebo ľavého kanála a zvolený kanál
bude reprodukovaný z ľavého a aj z pravého
reproduktora. Napríklad pri disku s hudobnou
skladbou môže pravý kanál reprodukovať
spev a ľavý inštrumentálnu hudbu. Ak chcete
počúvať iba inštrumentálnu časť skladby,
môžete zvoliť reprodukciu ľavého kanála
z obidvoch reproduktorov.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Dostupné jazykové verzie sú rôzne
pri každom DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené 4 číslice, reprezentujú
jazykový kód. Kódy jazykov pozri v časti
“Tabuľka kódov jazykov” na str. 91.
Ak je dva alebo viackrát zobrazený ten
istý jazyk, DVD VIDEO disk je nahraný
vo viacerých audio formátoch.
◆ Pri prehrávaní DVD diskov v režime VR
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku. Výrobné
nastavenie je podčiarknuté.
Príklad:
• 1: MAIN (hlavný zvuk)
• 1: SUB (vedľajší zvuk)
• 1: MAIN+SUB (hlavný aj vedľajší
zvuk)
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD, CD, DATA CD
alebo DATA DVD (MP3 audio) disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• STEREO: Štandardný stereo zvuk
• 1/L: Zvuk ľavého kanála
(monofonický)
• 2/R: Zvuk pravého kanála
(monofonický)
◆ Pri prehrávaní DATA CD alebo DATA
DVD (DivX video) disku
Zvoľte jeden zo zobrazených formátov
audio signálov. Ak sa zobrazí “No audio
data”, prehrávač nepodporuje formát
audio signálu zaznamenaný na disku.
◆ Pri prehrávaní Super VCD disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• 1:STEREO: Stereo zvuk audio stopy 1
• 1:1/L: Zvuk ľavého kanála audio stopy
1 (monofonický)
• 1:2/R: Zvuk pravého kanála audio
stopy 1 (monofonický)
• 2:STEREO: Stereo zvuk audio stopy 2
• 2:1/L: Zvuk ľavého kanála audio stopy
2 (monofonický)
• 2:2/R: Zvuk pravého kanála audio
stopy 2 (monofonický)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
Poznámky
2
Stláčaním
(audio) zvoľte
požadovaný audio signál.
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom
nie je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri
zvolení “2:STEREO”, “2:1/L” alebo “2:2/R”
reprodukovaný zvuk.
• Pri Super Audio CD diskoch nie je možné zmeniť
zvuk.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
45
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_45-50_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 46 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
• Pri prehrávaní DVD-RW/DVD-R disku v režime
VR: Ak je prehrávač prepojený s AV
zosilňovačom (receiverom) cez konektor
DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL)/
HDMI OUT a chcete prepínať medzi zvukovými
stopami, v ponuke “AUDIO SETUP” nastavte
“DOLBY DIGITAL” na “D-PCM”.
Zobrazenie formátu audio
signálu
Stláčaním
(zvuk) počas prehrávania je
možné zobraziť informácie o formáte audio
signálu. Formát aktuálneho audio signálu
(Dolby Digital, DTS, PCM atď.) sa zobrazuje
nasledovne.
◆Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Audio signály
Audio signály zaznamenané na disku
obsahujú zvukové zložky (kanály) zobrazené
nižšie. Každý kanál je reprodukovaný
samostatným reproduktorom.
• Predná (L)
• Predná (R)
• Stredová
• Zadná (L)
• Zadná (R)
• Zadná (monofonická): Tento signál môže
byť signálom spracovaným systémom
Dolby Surround Sound alebo
monofonickým zadným audio signálom
systému Dolby Digital.
• LFE (nízkofrekvenčný) signál
Poznámka
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
Zadná (L/R)
LFE
(Nízkofrekvenčný efekt)
Ak je “DTS” v ponuke “AUDIO SETUP”
nastavené na “D-PCM”, na obrazovke sa v ponuke
pre výber zvuku nezobrazí položka DTS, aj keď
bude disk zvukovú stopu DTS obsahovať (str. 79).
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Predná (L/R)
+ Stredová
L
C
R
LFE
LS
RS
Práve prehrávaný formát programu
Príklad:
Dolby Digital 3-kanálový
Predná (L/R)
Zadná (Mono)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Práve prehrávaný formát programu
◆Pri prehrávaní súboru DivX na DATA CD
alebo DATA DVD disku
Príklad:
MP3 súbory
1: MP3 128k
Dátový tok
46
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_45-50_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 47 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Zrušenie nastavenia
Nastavenia režimu
Surround
Počas prehrávania DVD diskov so zvukom
vo formátoch Dolby Digital, DTS a MPEG
Audio môžete reprodukovať priestorový
(surround) zvuk, aj keď máte zapojené len
2 alebo 4 reproduktory. Vyberte si taký
surround režim, ktorý najviac vyhovuje
nastaveniu vašich reproduktorov.
1
Počas prehrávania stlačte SUR.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
TVS DYNAMIC THEATER
2
Stláčaním SUR zvoľte jeden
zo surround režimov.
Nastavenia pre 2 reproduktory
Keď pripojíte stereo TVP alebo 2 predné
reproduktory, funkcia TVS (TV Virtual
Surround - Virtuálny priestorový zvuk) vám
poskytne zážitok z počúvania priestorových
zvukových efektov tým, že využije zvuk
z predných reproduktorov (L: ľavý, R: pravý)
na vytvorenie virtuálnych zadných
reproduktorov bez toho, aby boli skutočné
zadné reproduktory pripojené. Systém TVS
vytvorila spoločnosť Sony za účelom
reprodukcie surround zvuku v domácnosti
prostredníctvom obyčajného stereo TVP.
Systém pracuje len pri prehrávaní
multikanálových zvukových stôp Dolby.
Ak je prehrávač nastavený tak, aby boli
výstupné signály vyvedené na konektor
DIGITAL OUT (OPTICAL alebo COAXIAL),
surround efekty bude počuť len vtedy, ak
v ponuke “AUDIO SETUP” nastavíte
“DOLBY DIGITAL” a “DTS” na “D-PCM”
a “MPEG” nastavíte na “PCM” (str. 78).
◆TVS DYNAMIC THEATER
Vytvorí jednu sadu virtuálnych zadných
reproduktorov LARGE a virtuálny subwoofer
zo zvuku predných reproduktorov (L, R) bez
potreby skutočných zadných reproduktorov
a subwoofera (pozri nižšie). Tento režim je
účinný, keď je vzdialenosť medzi ľavým
a pravým reproduktorom krátka, napr.
zabudované reproduktory v stereo TVP.
TVP
Sub
woofer
Pozri vysvetlivky k jednotlivým
položkám v nasledovnej časti.
◆ Nastavenia pre 2 reproduktory
• TVS DYNAMIC THEATER
• TVS DYNAMIC
• TVS WIDE
• TVS NIGHT
• TVS STANDARD
◆ Nastavenia pre 4 až 6 reproduktorov
(Ak v ponuke “SPEAKER SETUP”
nastavíte “REAR” na “NONE” (str. 80),
nie je možné zvoliť tieto režimy.)
• NORMAL SURROUND
• ENHANCED SURROUND
• VIRTUAL REAR SHIFT
• VIRTUAL MULTI REAR
• VIRTUAL MULTI DIMENSION
Nastavenia zvuku
SUR
V kroku 2 zvoľte “OFF”.
◆TVS DYNAMIC
Využije zvuk zo skutočných predných
reproduktorov (L, R) na vytvorenie jednej
sady virtuálnych zadných reproduktorov
(zobrazenie nižšie). Tento režim je účinný,
keď je vzdialenosť medzi ľavým a pravým
reproduktorom krátka, napr. zabudované
reproduktory v stereo TVP.
TVP
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
47
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_45-50_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 48 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
◆TVS WIDE
Využije zvuk zo skutočných predných
reproduktorov (L, R) na vytvorenie piatich
sád virtuálnych zadných reproduktorov
(zobrazenie nižšie).
Tento režim je účinný, keď je vzdialenosť
medzi ľavým a pravým reproduktorom
krátka, napr. zabudované reproduktory
v stereo TVP.
TVP
◆TVS NIGHT
Mohutné zvuky, ako napr. explózie, sa
potlačia, ale tiché pasáže nie sú ovplyvnené.
Funkciu využijete, keď chcete zreteľne počuť
dialógy a priestorové efekty, charakteristické
pre režim “TVS WIDE”, pri nízkej hlasitosti.
◆TVS STANDARD
Využije zvuk zo skutočných predných
reproduktorov (L, R) na vytvorenie troch sád
virtuálnych zadných reproduktorov bez
pripojenia skutočných zadných
reproduktorov (zobrazenie nižšie).
Nastavenie použite, ak chcete používať efekty
TVS pri zapojení 2 samostatných
reproduktorov.
L
Nastavenia pre 4 až 6
reproduktorov
Pomocou 2 predných a 2 zadných
reproduktorov môžete vychutnávať
nasledovné surround efekty.
Prehrávač pripojte k zosilňovaču (receiveru)
prepojením typu B-1 (str. 21).
Budete mať zážitok zo zvukov Dolby
Surround (Pro Logic) alebo Digital Cinema
Sound (DCS). Režim DCS využije zvuk
zo skutočných zadných reproduktorov
na vytvorenie virtuálneho zvuku, ktorý je
posunutý mimo zadných reproduktorov,
alebo vytvorí celú sadu virtuálnych zadných
reproduktorov. Režimy “VIRTUAL REAR
SHIFT”, “VIRTUAL MULTI REAR”
a “VIRTUAL MULTI DIMENSION”
využívajú rovnakú technológiu.
◆NORMAL SURROUND
Záznam s 2-kanálovými audio signálmi
sa dekóduje dekodérom Dolby Surround
(Pro Logic), aby sa vytvorili surround efekty.
Zadné reproduktory reprodukujú identické
monofonické zvuky. Ak používate stredový
reproduktor, prehrávač vytvorí tiež príslušný
zvuk pre stredový reproduktor.
L
R
R
LS
RS
◆ENHANCED SURROUND
Umožňuje lepšie vnímanie prítomného zdroja
Dolby Surround (Pro Logic) s monofonickým
zadným signálom. V zadných reproduktoroch
sa vytvorí imaginárny stereo efekt.
L:Predný reproduktor (ľavý)
R:Predný reproduktor (pravý)
:Virtuálny reproduktor
48
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_45-50_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 49 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
◆VIRTUAL REAR SHIFT
Prehrávač vytvorí virtuálny zvuk, ktorý je
posunutý mimo skutočných zadných
reproduktorov.
Posunutá poloha závisí od nastavenia
“REAR” alebo “SIDE” pre zadné
reproduktory (str. 80).
REAR
L
R
◆VIRTUAL MULTI DIMENSION
Z jedného páru skutočných zadných
reproduktorov sa vytvorí imaginárny zvuk,
ktorý akoby vychádzal z vyššej polohy, než je
poslucháč.
Tento režim vytvára 5 sád virtuálnych
reproduktorov, obklopujúcich poslucháča
pod uhlom 30°. Efekt závisí od nastavenia
“REAR” alebo “SIDE” pre zadné
reproduktory (str. 80).
REAR
LS
SIDE
R
RS
R
LS
Nastavenia zvuku
L
L
RS
SIDE
LS
RS
L
R
LS
◆VIRTUAL MULTI REAR
Z jedného páru skutočných zadných
reproduktorov sa vytvorí imaginárny zvuk,
ktorý akoby vychádzal z početného zoskupenia
virtuálnych zadných reproduktorov.
Imaginárna poloha virtuálnych reproduktorov
závisí od nastavenia “REAR” alebo “SIDE”
pre zadné reproduktory (str. 80).
REAR
L
SIDE
L
R
LS
LS
RS
L: Predný reproduktor (ľavý)
R: Predný reproduktor (pravý)
LS: Zadný reproduktor (ľavý)
RS: Zadný reproduktor (pravý)
: Virtuálny reproduktor
RS
R
RS
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
49
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_45-50_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 50 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Poznámky
• Ak ste zvolili jeden zo surround režimov, vypnite
surround nastavenie pripojeného TVP alebo
zosilňovača (receivera).
• Nie všetky disky budú reagovať na funkciu “TVS
NIGHT” rovnakým spôsobom.
• Pre čo najvyšší zážitok z multikanálových
signálov z konektorov 5.1CH OUTPUT nastavte
správne polohu a vzdialenosť všetkých
reproduktorov (str. 21, 80).
• Ak prehrávaný signál neobsahuje signál pre zadné
reproduktory, TVS efekty nebudete počuť.
• Ak ste zvolili jeden z režimov TVS, nie je
na výstup z prehrávača vyvedený signál pre
stredový reproduktor.
• Dbajte na to, aby pozícia počúvania bola
v rovnakej vzdialenosti medzi reproduktormi
a aby boli reproduktory umiestnené v podobných
podmienkach.
• Ak využívate konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL alebo COAXIAL) a v ponuke
“AUDIO SETUP” ste nastavili “DOLBY
DIGITAL” na “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”
na “MPEG” a “DTS” na “DTS”, z reproduktorov
bude reprodukovaný zvuk, ale nebude mať
vlastnosti SURROUND efektu.
• Surround efekty nepracujú pri používaní funkcií
zrýchleného alebo spomaleného prehrávania, ani
keď je možné zmeniť surround režimy.
50
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_51-57_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 51 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Zobrazenie titulkov
Sledovanie filmov
Zmena zorných uhlov
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov) sa na displeji zobrazí indikátor
“
”. Môžete teda počas sledovania obrazu
kedykoľvek meniť zorný uhol.
Ak sú na DVD diskoch zaznamenané titulky,
môžete si tieto titulky meniť (prípadne
zobraziť/vypnúť) kedykoľvek počas
prehrávania disku.
1
Počas prehrávania stlačte
(titulky).
Sledovanie filmov
1
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Počas prehrávania stlačte
(uhol).
1:ENGLISH
Zobrazí sa číslo zorného uhla.
2
2
2
Stláčaním
(uhol) zvoľte číslo
požadovaného zorného uhla.
Scéna sa zmení zodpovedajúc zvolenému
zornému uhlu.
Poznámka
Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
zorného uhla aj napriek tomu, že sú na DVD
VIDEO disku zaznamenané viaceré zorné uhly.
Stláčaním (titulky) zvoľte
nastavenie.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Vyberte jazyk.
Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri
každom DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené 4 číslice, reprezentujú
jazykový kód. Kódy jazykov pozri v časti
“Tabuľka kódov jazykov” na str. 91.
◆ Pri prehrávaní DVD diskov v režime VR
Zvoľte “ON”.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
51
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_51-57_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 52 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Zvoľte zobrazený jazyk. Ak sa zobrazí
“OFF”, prehrávač nepodporuje formát
signálu pre titulky zaznamenaný
na disku.
Nastavenie
prehrávaného obrazu
(CUSTOM PICTURE MODE)
Vypnutie titulkov
V kroku 2 zvoľte “OFF”.
Poznámky
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané titulky vo viacerých
jazykoch. Titulky tiež nemusí byť možné vypnúť.
• Titulky je možné zmeniť, len ak má súbor DivX
príponu “.AVI” alebo “.DIVX” a obsahuje
informáciu o titulkoch v rámci totožného súboru.
• Pri prehrávaní disku s titulkami sa môže stať, že
pri stlačení tlačidla FAST PLAY alebo SLOW
PLAY sa titulky vypnú.
Nastavením výstupných video signálov
z DVD, VIDEO CD, DATA CD/DATA
DVD disku so súbormi JPEG alebo DATA
CD/DATA DVD disku so súbormi DivX
z prehrávača dosiahnete požadovanú kvalitu
obrazu. Vyberte si najvhodnejšie nastavenie
pre práve sledovaný program. Ak zvolíte
“MEMORY”, môžete vytvárať ďalšie
nastavenia pre jednotlivé zložky obrazu
(sýtosť farieb, jas atď.).
ENTER
RETURN
1
DISPLAY
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(CUSTOM PICTURE MODE) a stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “CUSTOM
PICTURE MODE”.
STANDARD
STANDARD
DYNAMIC 1
DYNAMIC 2
CINEMA 1
CINEMA 2
MEMORY
DVD VIDEO
52
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_51-57_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 53 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
3
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• STANDARD: Štandardný obraz.
• DYNAMIC 1: Výrazný dynamický
obraz vďaka zvýšeniu kontrastu
a intenzity farieb.
• DYNAMIC 2: Dynamickejší obraz, než
je pri DYNAMIC 1 vďaka ešte
výraznejšiemu zvýšeniu kontrastu
a intenzity farieb.
• CINEMA 1: Zvýraznenie detailov
v tmavých oblastiach obrazu vďaka
zvýšeniu úrovne čiernej farby.
• CINEMA 2: Zjasnenie bielej farby
a obohatenie čiernej farby, zvýraznenie
farebného kontrastu.
• MEMORY: Podrobnejšie nastavenie
obrazu.
Jednotlivé zložky obrazu môžete nastavovať
zvlášť.
• PICTURE: Zmena kontrastu
• BRIGHTNESS: Zmena celkovej úrovne
jasu
• COLOR: Prehĺbenie alebo zoslabenie
sýtosti farieb
• HUE: Zmena vyváženia farieb
1
V kroku 3 časti “Nastavenie
prehrávaného obrazu” zvoľte
“MEMORY” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa nastavovacie políčko
“PICTURE”.
(
)
C
01:32:55
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
PICTURE
z Rada
Pri sledovaní filmov odporúčame použiť nastavenie
“CINEMA 1” alebo “CINEMA 2”.
2
0
Stláčaním C/c nastavte kontrast
obrazu.
Sledovanie filmov
4
Nastavenia zložiek obrazu
vo voľbe “MEMORY”
Ak chcete nastaviť ďalšiu alebo
predchádzajúcu zložku obrazu bez
uloženia aktuálneho nastavenia,
stlačte X/x.
3
Stlačte ENTER.
Nastavenie sa uloží a zobrazí sa
nastavovacie políčko “BRIGHTNESS”.
4
Opakovaním krokov 2 a 3 upravíte
nastavenia zložiek “BRIGHTNESS”,
“COLOR” a “HUE”.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte O RETURN alebo DISPLAY.
Poznámka
Nastavenie “BRIGHTNESS” nemá vplyv na obraz,
ak je prehrávač pripojený cez konektor LINE OUT
(VIDEO), S VIDEO OUT alebo LINE (RGB) - TV
a tlačidlom PROGRESSIVE na prednom paneli ste
nastavili “PROGRESSIVE AUTO” alebo
“PROGRESSIVE VIDEO”.
53
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_51-57_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 54 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
4
Zostrenie obrazu
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
(SHARPNESS)
Zrušenie nastavenia “SHARPNESS”
V kroku 3 zvoľte “OFF”.
Poznámka
Zvýraznením kontúr obrazu môžete docieliť
ostrejší obraz.
Toto nastavenie nemá vplyv na obraz, ak je
prehrávač pripojený cez konektor LINE OUT
(VIDEO), S VIDEO OUT alebo LINE (RGB) - TV
a tlačidlom PROGRESSIVE na prednom paneli ste
nastavili “PROGRESSIVE AUTO” alebo
“PROGRESSIVE VIDEO”.
ENTER
DISPLAY
1
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(SHARPNESS), potom stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “SHARPNESS”.
OFF
OFF
1
2
3
DVD VIDEO
Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň.
• 1: Zvýraznenie kontúr.
• 2: Zvýraznenie kontúr viac než
pri nastavení 1.
54
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_51-57_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 55 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Nastavenie kvality
obrazu (BNR, MNR)
4
Stlačte ENTER.
Disk sa prehrá so zvoleným nastavením.
Zrušenie nastavenia “BNR”
V kroku 3 zvoľte “OFF”.
Cez položky “BNR” (Redukcia blokového
šumu) alebo “MNR” (Redukcia
rozmazávania) môžete upraviť kvalitu
obrazu.
Vypnutie zobrazenia ponuky Control Menu
Stláčajte DISPLAY, kým sa Control Menu
nevypne.
Poznámky
• Ak nie sú kontúry obrazu na obrazovke ostré,
nastavte “BNR” na “OFF”.
• V závislosti od stavu disku alebo práve
prehrávanej scény nemusí byť účinok nastavenia
“BNR” rozpoznateľný.
ENTER
Nastavenie BNR
Funkcia “BNR” nastaví kvalitu obrazu
redukovaním “blokového šumu” alebo
mozaikovania, ktoré sa prejavujú na TV
obrazovke.
1
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Funkcia “MNR” nastaví kvalitu obrazu
redukovaním rozmazania, ktoré sa prejavuje
v obrysoch obrazu.
Funkcie redukcie šumu sa automaticky
upravujú v rámci každého rozsahu nastavenia
podľa prenosovej rýchlosti video signálov
a ďalších faktorov.
1
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Sledovanie filmov
DISPLAY
Nastavenie MNR
Stláčaním X/x zvoľte
(MNR), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “MNR”.
Stláčaním X/x zvoľte
(BNR), potom stlačte ENTER.
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
Zobrazia sa voľby pre “BNR”.
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• OFF: Zrušenie funkcie “MNR”.
• ON: Zapnutie funkcie “MNR”.
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• OFF: Zrušenie funkcie “BNR”.
• ON: Zapnutie funkcie “BNR”.
4
Stlačte ENTER.
Disk sa prehrá so zvoleným nastavením.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
55
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_51-57_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 56 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Zrušenie nastavenia “MNR”
V kroku 3 zvoľte “OFF”.
Vypnutie zobrazenia ponuky Control Menu
Stláčajte DISPLAY, kým sa Control Menu
nevypne.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom
a zvukom (AV SYNC)
Poznámky
• Ak nie sú kontúry obrazu na obrazovke ostré,
nastavte “MNR” na “OFF”.
• V závislosti od stavu disku alebo práve
prehrávanej scény nemusí byť účinok nastavenia
“MNR” rozpoznateľný.
Ak obraz nesúhlasí so zvukom, môžete
nastaviť oneskorenie medzi obrazovým
a zvukovým signálom.
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(AV SYNC), potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
STOP
DVD VIDEO
0 ms
SET
3
Stláčaním x zvoľte “SET c”, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie
“AV SYNC”.
56
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_51-57_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 57 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
AV SYNC
4
0ms
Stláčaním c nastavte oneskorenie.
Po každom stlačení C/c sa oneskorenie
nastavuje v 10-milisekundových
intervaloch.
5
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
Zrušenie nastavenia “AV SYNC”
V kroku 4 stlačte CLEAR.
Sledovanie filmov
Poznámky
• Táto funkcia nie je účinná, ak používate konektor
DIGITAL OUT (OPTICAL alebo COAXIAL)
a nastavíte “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” alebo
“DTS” v ponuke AUDIO SETUP na “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” alebo “DTS” (str. 78).
• Táto funkcia nie je účinná, ak pripojíte Dolby
Digital alebo DTS-kompatibilné zariadenie cez
konektor HDMI OUT a nastavíte “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” alebo “DTS” v ponuke
AUDIO SETUP na “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” alebo “DTS” (str. 78).
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
pracuje len pri video súboroch DivX.
57
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_58-63_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 58 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Prehrávanie audio súborov MP3
a obrazových súborov JPEG
Súbory formátu MP3
a JPEG
MP3 je technológia audio kompresie, ktorá
spĺňa predpisy ISO/IEC MPEG. JPEG je
technológia kompresie pre obrazové súbory.
Môžete prehrávať DATA CD/DATA DVD
disky obsahujúce MP3 audio súbory alebo
obrazové JPEG súbory.
DATA CD/DATA DVD disky, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Poznámky
• Prehrávač prehrá akékoľvek údaje s príponou
“.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde
o formát MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní
takýchto údajov sa môže generovať silný hluk,
ktorý môže poškodiť váš reproduktorový systém.
• Prehrávač nepodporuje audio súbory vo formáte
MP3PRO.
• Niektoré súbory JPEG nie je možné prehrávať.
• Nie je možné prehrávať súbory MP3/JPEG, ak sú
na DATA CD/DATA DVD disku, ktorý tiež
obsahuje súbory DivX.
Poradie prehrávania albumov
(priečinkov), skladieb a súborov
Albumy sa prehrávajú v nasledovnom poradí:
◆Vetvenie obsahu disku
Vetva 1 Vetva 2 Vetva 3 Vetva 4 Vetva 5
Prehrávač dokáže prehrávať DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) alebo DATA
DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) disky so záznamom
zvuku MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)
a obrazovými súbormi JPEG. Aby však
prehrávač načítal skladby (súbory), disk musí
byť zaznamenaný vo formáte ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disk vo formáte UDF (Universal Disc Format).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie CD-R/CD-RW mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
ROOT
: Hlavný priečinok
Poznámka
Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/
DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet
Write.
Audio súbory MP3 alebo
obrazové súbory JPEG, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné
skladby a súbory:
– MP3 súbory s príponou “.MP3”.
– JPEG súbory s príponou “.JPEG” alebo
“.JPG”.
– Obrazové súbory JPEG, ktoré sú
kompatibilné s formátom obrazových
súborov DCF*.
Album
Skladba (MP3) alebo
súbor (JPEG)
* “Design rule for Camera File system”: Štandardy
pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi
fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené asociáciou
JEIDA (Japan Electronic Industries Development
Association).
58
DVP-NS92V
2-634-585-11(21)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_58-63_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 59 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Ak vložíte DATA CD/DATA DVD disk
a stlačíte H, postupne sa prehrávajú
očíslované skladby (súbory) od 1 až po 7.
Akékoľvek včlenené albumy/skladby
(súbory) nachádzajúce sa v rámci aktuálne
zvoleného albumu majú prioritu pred
nasledujúcim albumom v tej istej vetve.
(Príklad: Album C obsahuje podpriečinok
D, takže sa prehrá skladba č. 4 pred
skladbou č. 5.)
Keď stlačíte MENU a zobrazí sa zoznam
albumov (str. 60), albumy sa usporiadajú
v nasledovnom poradí:
A t B t C t D t F t G.
V zozname sa nezobrazia albumy, ktoré
neobsahujú žiadne skladby (súbory)
(ako napr. album E).
Poznámky
• V závislosti od softvéru používaného pri
vytváraní DATA CD/DATA DVD disku sa môže
poradie prehrávania od uvedeného odlišovať.
• Poradie prehrávania uvedené vyššie nemusí platiť,
ak je na DATA CD disku viac než 200 albumov
a viac než 300 súborov v každom albume.
• Prehrávač dokáže rozpoznať až 200 albumov
(počítajú sa aj priečinky neobsahujúce súbory
MP3 a JPEG). Okrem prvých 200 albumov
prehrávač neprehrá žiadny ďalší album.
• Prepnutie na nasledujúci alebo iný album môže
určitý čas trvať.
Audio skladby MP3 a obrazové súbory JPEG
je možné prehrávať z DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) alebo DATA DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R) diskov.
CLEAR
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
RETURN
• DATA CD disky so záznamom vo formáte
KODAK Picture CD sa začnú prehrávať
automaticky po vložení takéhoto disku.
• Ak DATA CD/DATA DVD disk neobsahuje
žiadne audio súbory MP3 alebo obrazové súbory
JPEG, na obrazovke sa zobrazí “No audio data”
alebo “No image data”.
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
z Rady
• Ak ste pred názvy skladieb/súborov umiestnili
čísla (01, 02, 03 atď.), skladby (súbory)
sa prehrajú v očíslovanom poradí.
• Keďže spustenie prehrávania diskov s veľkým
počtom vetvení trvá dlhší čas, odporúčame vetviť
albumy na disku maximálne do dvoch vetiev.
Prehrávanie audio
súborov MP3 alebo
obrazových súborov
JPEG
,pokračovanie
59
ZOOM
z Rada
Počas prehrávania súborov MP3 je možné zobraziť
informácie o disku (str. 41).
Poznámky
DVP-NS92V
2-634-585-11(21)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_58-63_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 60 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Výber albumu
Výber audio súboru MP3
1
1
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa
na disku.
Keď sa začne prehrávať album, jeho
názov je zvýraznený.
Po vykonaní kroku 2 z časti “Výber
albumu” stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam skladieb (súborov
MP3) nachádzajúcich sa v albume.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
3( 30)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
3
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album.
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
ENTER.
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
Stlačte H.
Spustí sa prehrávanie od zvoleného
albumu.
Ak chcete zvoliť súbor MP3, pozri časť
“Výber audio súboru MP3” (str. 60).
Ak chcete zvoliť súbor JPEG, pozri časť
“Výber obrazového súboru JPEG” (str. 61).
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte c alebo C.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Stláčajte MENU.
z Rada
Nastavením položky “MODE (MP3, JPEG)”
(str. 62) môžete vo zvolenom albume zvoliť
prehrávanie len súborov MP3, len súborov JPEG
alebo obidvoch typov súborov.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte c alebo C.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
audio súbor MP3
Stlačte > alebo . počas prehrávania.
Stlačením > počas prehrávania poslednej
skladby v aktuálnom albume môžete zvoliť
prvú skladbu z nasledujúceho albumu.
Stlačením . nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album
je možné zvoliť zo zoznamu albumov.
60
DVP-NS92V
2-634-585-11(21)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_58-63_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 61 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Výber obrazového súboru JPEG
1
Po vykonaní kroku 2 z časti “Výber
albumu” stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory na albume sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke. Na pravej
strane obrazovky je zobrazené rolovacie
políčko.
Otáčanie obrázka JPEG
Počas zobrazenia súboru stlačte X/x.
Po každom stlačení X sa obrázok otočí o 90°
doľava.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie. Štandardné zobrazenie sa obnoví
tiež vtedy, keď stlačením C/c prepnete na
nasledujúci/predchádzajúci obrázok.
Príklad: Keď jedenkrát stlačíte X.
Smer otáčania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pre zobrazenie ďalších obrazových
súborov zvoľte spodné obrázky a stlačte x.
Pre návrat k predchádzajúcemu obrázku
zvoľte vrchné obrázky a stlačte X.
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrázok a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zvolený obrázok.
Príklad
Počas zobrazenia obrázka stlačte ZOOM.
Obrázok môžete zväčšiť až 4-krát a pomocou
C/X/x/c ho môžete posúvať.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
◆Keď jedenkrát stlačíte (x2)
Obrázok sa 2-krát zväčší.
◆Keď dvakrát stlačíte (x4)
Obrázok sa 4-krát zväčší.
Zastavenie prehrávania obrazových
súborov JPEG
Stlačte x.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor JPEG
Počas prehrávania stlačte C alebo c.
Stlačením c počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom albume môžete zvoliť
prvý súbor z nasledujúceho albumu.
Stlačením C nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album
je možné zvoliť zo zoznamu albumov.
z Rady
• Počas zobrazenia obrázka JPEG môžete
nastavovať také voľby, ako je “INTERVAL”
(str. 63), “EFFECT” (str. 63) a “SHARPNESS”
(str. 54).
• Súbory JPEG môžete sledovať bez prehrávania
súborov MP3, ak nastavíte “MODE (MP3, JPEG)”
na “IMAGE (JPEG)” (str. 62).
• Vedľa položky “DATE” v zobrazení Control
Menu sa zobrazuje dátum nasnímania obrázka
(str. 13). V závislosti od digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra sa nemusí zobraziť dátum.
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
2
Zväčšenie obrázka JPEG (ZOOM)
Poznámka
Ak zvolíte “AUDIO (MP3)” vo voľbe “MODE
(MP3, JPEG)” (str. 62), PICTURE NAVI
nefunguje.
61
DVP-NS92V
2-634-585-11(21)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_58-63_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 62 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Prezentácia súborov
JPEG (Slide Show)
Prezentácia so sprievodným
zvukom (MODE (MP3, JPEG))
Súbory JPEG môžete prehrávať z DATA CD/
DATA DVD diskov v slede za sebou
vo forme prezentácie.
1
Ak sú súbory JPEG a MP3 umiestnené
v rovnakom albume, môžete realizovať
prezentáciu so sprievodným zvukom.
V režime zastavenia stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(MODE
(MP3, JPEG)), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “MODE (MP3,
JPEG)”.
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
MENU
ENTER
DISPLAY
1
3
Stlačte MENU.
3( 30)
2
3
4
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Stlačte H.
Spustí sa prezentácia súborov JPEG
zo zvoleného albumu.
5
Stláčaním X/x zvoľte album obsahujúci
súbory MP3 aj JPEG, ktoré chcete
prehrávať.
6
Stlačte H.
Stlačte x.
Poznámky
• Prezentácia sa zastaví, keď stlačíte X/x alebo
ZOOM. Stlačením H prezentáciu obnovíte.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak je “MODE (MP3,
JPEG)” nastavené na “AUDIO (MP3)” (str. 62).
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na
DATA CD/DATA DVD disku.
Stláčaním X/x zvoľte album.
Zastavenie prehrávania
Stláčaním X/x zvoľte “AUTO” (výrobné
nastavenie), potom stlačte ENTER.
• AUTO: Prehrávanie súborov JPEG aj
MP3 z toho istého albumu vo forme
prezentácie.
• AUDIO (MP3): Súvislé prehrávanie len
súborov MP3.
• IMAGE (JPEG): Súvislé prehrávanie
len súborov JPEG.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na
DATA CD/DATA DVD disku.
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
DATA CD MP3
Spustí sa prezentácia Slide Show
so sprievodným zvukom.
62
DVP-NS92V
2-634-585-11(21)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_58-63_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 63 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
z Rady
• Ak chcete opakovane prehrávať súbory MP3 aj
JPEG z jedného albumu, nastavte opakovanie
toho istého súboru MP3 alebo albumu, keď je
“MODE (MP3, JPEG)” nastavené na “AUTO”.
Opakovanie súboru alebo albumu pozri v časti
“Opakované prehrávanie (Repeat Play)” (str. 35).
• Bez ohľadu na zvolený režim dokáže prehrávač
rozpoznať maximálne 200 albumov. Ak zvolíte
“AUTO”, prehrávač dokáže rozpoznať až
300 súborov MP3 a 300 súborov JPEG v jednom
albume. Ak zvolíte “AUDIO (MP3)”, prehrávač
dokáže rozpoznať až 600 súborov MP3 a ak zvolíte
“IMAGE (JPEG)”, prehrávač dokáže rozpoznať
až 600 súborov JPEG v jednom albume.
Poznámky
• SLOW 1: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení NORMAL.
• SLOW 2: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení SLOW 1.
4
Stlačte ENTER.
Poznámka
Pri niektorých súboroch JPEG, obzvlášť pri
progresívnych súboroch JPEG alebo pri súboroch
JPEG s rozlíšením 3 000 000 pixelov a viac, môže
ich zobrazenie trvať dlhšie než zvyčajne, takže čas
ich zobrazenia na obrazovke sa môže zdať dlhší, než
ste nastavili.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú súbory
MP3 a JPEG umiestnené v tom istom albume.
• Ak je dĺžka zobrazovania súborov JPEG dlhšia než
dĺžka prehrávania súborov MP3 alebo naopak,
bude pokračovať prehrávanie bez zvuku alebo
obrazu (podľa toho, ktorý prehrávací čas je dlhší).
• Ak prehrávate súčasne kapacitne objemové MP3
dáta a JPEG dáta, zvuk môže vypadávať. Pri
vytváraní súborov odporúčame nastaviť dátový tok
pre MP3 súbory na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk
stále vypadáva, redukujte veľkosť súboru JPEG.
Výber efektu pre zobrazovanie
v režime Slide Show (EFFECT)
1
Počas zobrazenia obrázka JPEG alebo
počas zastavenia stlačte dvakrát
DISPLAY.
Špecifikovanie trvania intervalu
pri prezentácii Slide Show
(INTERVAL)
2
Stláčaním X/x zvoľte
(EFFECT), potom stlačte ENTER.
Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show
môžete špecifikovať spôsob zobrazovania
obrázka na obrazovke.
Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show
môžete špecifikovať dĺžku trvania zobrazenia
obrázka na obrazovke.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2005
1
MODE 1
MODE 1
MODE 2
MODE 3
MODE 4
MODE 5
OFF
Počas zobrazenia obrázka JPEG alebo
počas zastavenia stlačte dvakrát DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(INTERVAL), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “INTERVAL”.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2005
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW 1
SLOW 2
3
3
EFFECT
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• MODE 1: Obrázok sa preklopí zhora
nadol.
• MODE 2: Obrázok sa preklopí zľava
doprava.
• MODE 3: Obrázok sa premiestni mimo
stred obrazovky.
• MODE 4: Obrázky sa cyklicky
prepínajú náhodne jednotlivými
efektmi.
• MODE 5: Nasledujúci obrázok vytlačí
predchádzajúci.
• OFF: Vypnutie tejto funkcie.
DATA CD JPEG
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• NORMAL: Nastavenie trvania od 6 do
9 sekúnd.
• FAST: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení NORMAL.
DATA CD JPEG
4
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
Zobrazia sa voľby pre “EFFECT”.
Stlačte ENTER.
63
DVP-NS92V
2-634-585-11(21)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_64-66_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 64 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Prehrávanie súborov DivX®
Video súbory DivX
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou
DivXNetworks, Inc. Tento produkt je
produktom s oficiálnou certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX.
DATA CD a DATA DVD disky, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Prehrávanie DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R)
v tomto prehrávači je podmienené splneniu
určitých podmienok:
– Pri DATA DVD disku, ktorý okrem video
súborov DivX obsahuje aj MP3 a JPEG
súbory, prehrávač prehráva len súbory
DivX.
Prehrávač prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Súbory DivX, ktoré prehrávač
dokáže prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať súbory
zaznamenané vo formáte DivX a obsahujúce
príponu “.AVI” alebo “.DIVX” Prehrávač
neprehrá súbory s príponou “.AVI” alebo
“.DIVX”, ak nie sú vo formáte DivX.
z Rada
Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na DATA
CD/DATA DVD disku vhodných na prehrávanie
pozri v časti “DATA CD/DATA DVD disky, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať” (str. 58).
Poznámky
• Prehrávač nemusí prehrať súbor DivX, ak bol
vytvorený spojením 2 alebo viacerých súborov
DivX.
• Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX
s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka) x 576
(výška)/veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže vypadávať zvuk.
• Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré súbory
DivX, ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
Prehrávanie súborov v iných formátoch
na DATA CD alebo DATA DVD diskoch
Pozri časť “Poradie prehrávania albumov
(priečinkov), skladieb a súborov” (str. 58).
Poradie prehrávania sa môže líšiť v závislosti
od softvéru použitého pre vytvorenie súboru
DivX, prípadne ak je na disku viac než
200 albumov a v každom albume
600 súborov DivX.
Poznámka
Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/
DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet
Write.
64
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_64-66_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 65 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Výber albumu
Prehrávanie video
súborov DivX
1
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy (priečinky)
nachádzajúce sa na disku. Zobrazia sa len
albumy obsahujúce súbory DivX.
Môžete prehrávať súbory DivX uložené
na DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
a DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) diskoch.
MENU
ENTER
RETURN
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album.
3
Stlačte H.
Spustí sa prehrávanie od zvoleného
albumu.
Ak chcete zvoliť súbor DivX, pozri časť
“Výber video súboru DivX” (str. 66).
Stlačte x.
z Rada
Počas prehrávania súborov DivX je možné zobraziť
informáciu o disku (str. 41).
Poznámky
• Ak na DATA CD/DATA DVD disku nie sú
uložené žiadne súbory DivX, zobrazí sa hlásenie
indikujúce, že disk sa nedá prehrávať.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto
prípade odporúčame vytvoriť súbor pri vyššom
dátovom toku. Ak je zvuk stále nekvalitný,
odporúčame používať súbory, ktorých zvuková
stopa je vo formáte MP3. Tento prehrávač nie je
kompatibilný s formátom WMA (Windows
Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže od stlačenia
H (prehrávanie) po zobrazenie obrazu uplynúť
určitý čas.
• V závislosti od súboru DivX nemusí zvuk
zodpovedať práve prehrávanému obrazu.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C alebo c.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Stláčajte MENU.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
Prehrávanie súborov DivX®
Zastavenie prehrávania
65
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_64-66_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 66 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Výber video súboru DivX
1
Po vykonaní kroku 2 z časti “Výber
albumu” stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam súborov
nachádzajúcich sa v albume.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII
VENUS
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
ENTER.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C alebo c.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor DivX, bez potreby zobrazovať zoznam
súborov
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor DivX v rámci rovnakého albumu
môžete vykonať stlačením > alebo ..
Stlačením > počas prehrávania
posledného súboru v aktuálnom albume
môžete prepnúť na prvý súbor
v nasledujúcom albume. Stlačením . nie
je možné zvoliť predchádzajúci album.
Predchádzajúci album je možné zvoliť
zo zoznamu albumov.
z Rada
Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX
môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je
predvolený počet prehraní. Zostávajúci počet
prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí prehrávača. Toto zahŕňa aj automatické
vypnutie funkciou Auto Power Off. Keď chcete
zastaviť prehrávanie, stlačte X namiesto x.
– Vysunutí nosiča disku.
– Spustení prehrávania iného súboru.
66
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_67-71_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 67 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
3
Používanie ďalších
funkcií
Stláčaním X/x zvoľte
(PARENTAL CONTROL), potom stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “PARENTAL
CONTROL”.
Uzamykanie diskov
12(27)
18(34)
T
1:32:55
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
STOP
DVD VIDEO
PARENTAL CONTROL)
Nastaviť môžete dva druhy obmedzenia
prehrávania disku.
• Custom Parental Control
Prehrávanie môžete nastavením obmedziť
tak, že prehrávač neprehrá zvolené disky.
• Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO
diskov môže byť obmedzené
prednastavenou úrovňou, napríklad vekom
diváka. Nevhodné scény sa neprehrajú
alebo sa nahradia inými scénami.
Používané heslo je totožné pre režim Parental
Control, ako aj pre Custom Parental Control.
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
Stláčaním X/x zvoľte “ON t”, potom
stlačte ENTER.
◆ Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
nového hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Číselné
tlačidlá
ENTER
DISPLAY
◆ Ak ste heslo zadali už predtým
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
hesla.
5
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie “Custom parental
control is set.” (“Užívateľský zámok je
nastavený.”) a potom sa obnoví
zobrazenie ponuky Control Menu.
Custom Parental Control
To isté heslo Custom Parental Control môžete
nastaviť až pre 40 diskov. Pri nastavení pre
41. disk sa zruší nastavenie pre prvý disk.
Vypnutie funkcie Custom Parental Control
1
Vložte disk, ktorého prehrávanie chcete
zablokovať.
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Custom
Parental Control”.
Ak sa disk prehráva, zastavte prehrávanie
stlačením x.
2
Stláčaním X/x zvoľte “OFF t”, potom
stlačte ENTER.
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
2
Používanie ďalších funkcií
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie
hesla.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
67
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_67-71_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 68 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený
zámok Custom Parental Control
1
3
Stláčaním X/x zvoľte “PLAYER t”,
potom stlačte ENTER.
◆ Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
nového hesla.
Vložte disk, pre ktorý je nastavený
zámok Custom Parental Control.
Zobrazí sa okno “CUSTOM
PARENTAL CONTROL”.
PARENTAL CONTROL
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie
hesla.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávač je pripravený na prehrávanie.
z Rada
Ak ste zabudli vaše heslo, keď sa zobrazí okno
CUSTOM PARENTAL CONTROL na zadanie
hesla, zadajte pomocou číselných tlačidiel 6-ciferné
číslo “199703”, potom stlačte ENTER. Zobrazí
sa výzva pre zadanie nového 4-ciferného hesla.
◆ Ak ste heslo zadali už predtým
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
hesla.
4
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
Parental Control (obmedzenie
prehrávania)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou
úrovňou, napríklad vekom diváka. Funkcia
“PARENTAL CONTROL” (obmedzenie
prehrávania) umožňuje nastaviť úroveň, od
ktorej má byť sledovanie disku obmedzené.
1
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Zobrazia sa voľby pre “PARENTAL
CONTROL”.
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
OFF
USA
Stláčaním X/x zvoľte “STANDARD”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“STANDARD”.
Stláčaním X/x zvoľte
(PARENTAL CONTROL), potom stlačte
ENTER.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
STOP
DVD VIDEO
6
OFF
USA
USA
OTHERS
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň pre
obmedzenie prehrávania, potom stlačte
ENTER.
68
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_67-71_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 69 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte “OTHERS t”, číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky na str. 91.
7
Stláčaním X/x zvoľte “LEVEL”, potom
stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“LEVEL”.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
8
Poznámky
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control, nie je možné na tomto
prehrávači žiadnym spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne Parental
Control. V takomto prípade zadajte heslo
a zmeňte úroveň. Ak sa zruší režim Resume Play,
úroveň sa obnoví na pôvodnú hodnotu.
Zmena hesla
1
NC17
R
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zadajte požadovanú
úroveň, potom stlačte ENTER.
Stláčaním X/x zvoľte
(PARENTAL CONTROL), potom stlačte
ENTER.
Nastavovanie režimu Parental Control je
dokončené.
Zobrazia sa voľby pre “PARENTAL
CONTROL”.
3
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Vypnutie funkcie Parental Control
V kroku 8 nastavte “LEVEL” na “OFF”.
Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený
režim Parental Control
1
Vložte disk a stlačte H.
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
hesla.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
hesla.
4
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
5
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo, potom stlačte
ENTER.
6
Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
nové 4-ciferné heslo, potom stlačte
ENTER.
Používanie ďalších funkcií
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Stláčaním X/x zvoľte “PASSWORD t”,
potom stlačte ENTER.
Ak ste sa pri zadávaní hesla pomýlili
Pred stlačením ENTER stlačte C a zadajte
číslo správne.
z Rada
Ak ste svoje heslo zabudli, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 3 z časti “Parental Control (obmedzenie
prehrávania)”. Keď sa zobrazí okno pre zadanie
hesla, zadajte 6-ciferné číslo “199703”, potom stlačte
ENTER. Zobrazí sa výzva pre zadanie nového
4-ciferného hesla. Po zadaní nového 4-ciferného
hesla vymeňte v prehrávači disk a stlačte H. Keď sa
zobrazí okno pre zadanie hesla, zadajte nové heslo.
69
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_67-71_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 70 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Ovládanie TVP alebo AV
zosilňovača (receivera)
dodávaným DO
Nastavením signálu pre diaľkové ovládanie
(DO) môžete dodávaným diaľkovým
ovládaním ovládať váš TVP.
Ak pripojíte prehrávač k AV zosilňovaču
(receiveru), môžete na ňom dodávaným
diaľkovým ovládaním ovládať hlasitosť.
Poznámky
Ovládanie TVP pomocou DO
Číselné
tlačidlá
[/1
2 +/–
(TV/Video)
1
2
3
[/1
Zapnutie/vypnutie TVP.
2 (hlasitosť) +/– Nastavenie hlasitosti TVP.
t (TV/Video)
Prepínanie vstupného signálu
TVP medzi TV signálom
a inými zdrojmi vstupného
signálu.
Číselné tlačidlá
a-
Prepínanie predvolieb
na TVP.
Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať
• V závislosti od niektorých pripojených zariadení
sa nemusí dať ovládať váš TVP alebo AV
zosilňovač (receiver), alebo používať niektoré
nižšie popísané tlačidlá.
• Ak zadáte nový číselný kód, predtým nastavený
číselný kód sa zruší.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu.
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
Prepínač
TV/DVD
Keď je prepínač TV/DVD nastavený na TV,
DO vykonáva nasledovné operácie:
Prepínač TV/DVD prepnite do polohy TV.
Ak je uvedených viac kódov než jeden,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
Výrobca
Číselný kód
Sony
01 (výr. nast.)
Aiwa
01 (výr. nast.)
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
43, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
43, 75
Thomson
43, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
Zatlačte a pridržte [/1 a súčasne
číselnými tlačidlami zadajte číselný kód
výrobcu vášho TVP (pozri uvedenú
tabuľku).
Uvoľnite tlačidlo [/1.
70
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_67-71_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 71 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Ovládanie hlasitosti
na AV zosilňovači (receiveri)
pomocou DO
Prepínač
TV/DVD
z Rada
Ak chcete ovládať hlasitosť na TVP, aj keď je
prepínač TV/DVD nastavený na DVD, zopakujte
kroky 1 a 2 a zadajte číselný kód 90 (výrobné
nastavenie).
[/1
2 +/–
Číselné
tlačidlá
1
2
Prepínač TV/DVD prepnite do polohy DVD.
3
Uvoľnite tlačidlo [/1.
Pridržte zatlačené [/1 a pomocou
číselných tlačidiel zadajte číselný kód
podľa výrobcu (pozri tabuľku nižšie)
vášho AV zosilňovača (receivera).
Používanie ďalších funkcií
Tlačidlá 2 (hlasitosť) +/– ovládajú
nastavenie hlasitosti vášho AV
zosilňovača.
◆ Ak chcete ovládať hlasitosť na TVP
Prepínač TV/DVD prepnite do polohy TV.
Číselné kódy AV zosilňovačov (receiverov),
ktoré je možné ovládať
Ak je uvedených viac kódov než jeden,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu AV
zosilňovaču (receiveru).
Výrobca
Číselný kód
Sony
78, 79, 80, 91
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
71
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_72-82_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 72 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
3
Nastavenia a úpravy
Stláčaním X/x zvoľte “CUSTOM”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup.
Ponuka nastavení Setup
Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Nastavovať môžete tiež jazyk pre titulky
a zobrazenie ponuky Setup a iné položky.
Podrobnosti o jednotlivých položkách
ponuky Setup pozri na str. 73 až 82.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
4
Poznámka
Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
Stláčaním X/x zvoľte
zo zobrazeného zoznamu položku
ponuky: “LANGUAGE SETUP”,
“SCREEN SETUP”, “CUSTOM
SETUP”, “AUDIO SETUP” alebo
“SPEAKER SETUP”. Potom stlačte
ENTER.
Položka ponuky Setup je zvolená.
Príklad: “SCREEN SETUP”
Zvolená položka
ENTER
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
AUTO
HDMI RESOLUTION:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
DISPLAY
1
Položky ponuky Setup
Počas zastavenia prehrávania
stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(SETUP), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “SETUP”.
STOP
DVD VIDEO
QUICK
CUSTOM
RESET
QUICK
5
Stláčaním X/x zvoľte položku,
potom stlačte ENTER.
Pre zvolenú položku sa nastavia možné
voľby.
Príklad: “TV TYPE”
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
HDMI RESOLUTION:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
4:3 LETTER BOX
SCREEN SAVER:
4:3 PAN SCAN
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
FULL
4:3 OUTPUT:
Voľby
72
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_72-82_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 73 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
6
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie,
potom stlačte ENTER.
Nastavenie je zadané a proces
nastavovania je dokončený.
Príklad: “4:3 PAN SCAN”
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
(LANGUAGE SETUP)
Zvolené nastavenie
SCREEN SETUP
TV TYPE:
4:3 PAN SCAN
HDMI RESOLUTION:
AUTO
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
Sprístupnenie režimu Quick Setup
V kroku 3 zvoľte “QUICK”. Základné
nastavenia vykonáte postupom od kroku 5
v časti “Nastavenie pre rýchle uvedenie
do prevádzky” (str. 24).
Resetovanie všetkých vykonaných
nastavení cez ponuku “SETUP”
V kroku 3 zvoľte “RESET” a stlačte
ENTER.
2
Stláčaním X/x zvoľte “YES”.
Postup môžete tiež ukončiť zadaním
“NO”. Obnoví sa zobrazenie ponuky
Control Menu.
3
Stlačte ENTER.
Obnoví sa výrobné nastavenie všetkých
nastavení popísaných na str. 73 až 77. Pri
resetovaní prehrávača nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte
“LANGUAGE SETUP”. Podrobnosti
o používaní ponuky pozri v časti “Ponuka
nastavení Setup” (str. 72).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
◆ OSD (Zobrazenie na obrazovke)
Prepínanie jazyka pre OSD zobrazenia.
◆ MENU (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk
zobrazovanej ponuky Menu disku.
◆ AUDIO (len DVD VIDEO disky)
Prepínanie jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte “ORIGINAL”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
◆ SUBTITLE (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané
na DVD VIDEO disku.
Ak zvolíte “AUDIO FOLLOW”, jazyk pre
titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka
pre zvukovú stopu.
Nastavenia a úpravy
1
Zobrazenie “LANGUAGE SETUP”
umožňuje nastaviť rôzne druhy jazykov pre
On-screen zobrazenie (na TV obrazovke)
a pre zvuk.
z Rada
Ak v ponuke “MENU”, “SUBTITLE” alebo
“AUDIO” zvolíte “OTHERS t”, číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte kód jazyka z prehľadu
“Tabuľka kódov jazykov” na str. 91.
Poznámka
Ak cez ponuky “MENU”, “SUBTITLE” alebo
“AUDIO” zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD
VIDEO disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí
jeden zo zaznamenaných jazykov.
73
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_72-82_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 74 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Nastavenia zobrazenia
(SCREEN SETUP)
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného
TVP.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte možnosť
“SCREEN SETUP”. Podrobnosti o používaní
ponuky pozri v časti “Ponuka nastavení
Setup” (str. 72).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
HDMI RESOLUTION:
AUTO
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SCREEN SAVER:
ON
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
LINE:
VIDEO
4:3 OUTPUT:
FULL
◆ TV TYPE
Výber formátu pomeru strán pripojeného
TVP (štandardný 4:3 alebo širokouhlý).
16:9
Zvoľte pri pripojení
širokouhlého TVP alebo TVP
s funkciou režimu Wide.
4:3
LETTER
BOX
Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP s pomerom strán 4:3.
Vo vrchnej a spodnej časti
obrazovky sa zobrazia pruhy.
4:3
Zvoľte pri pripojení
PAN SCAN štandardného TVP s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz
sa automaticky zobrazí na celú
obrazovku a časti, ktoré
presahujú obrazovku, sú
orezané (pravá a ľavá).
16:9
Poznámka
Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu “4:3 LETTER
BOX“ namiesto “4:3 PAN SCAN” a naopak.
◆ HDMI RESOLUTION
Výber metódy výberu výstupných video
signálov vyvedených na konektor HDMI
OUT. Ak zvolíte AUTO (výrobné
nastavenie), na výstup z prehrávača sú
vyvedené video signály v najvyššom
možnom rozlíšení dostupnom pre TVP. Ak je
obraz nekvalitný, neprirodzený, alebo vám
nevyhovuje, vyskúšajte inú voľbu vhodnú pre
disk a TVP/projektor atď. Podrobnosti pozri
v návodoch na použitie TVP/projektora atď.
AUTO
Štandardne vyberte túto
voľbu.
1920x1080i
Výstup video signálov
s rozlíšením 1920×1080i.
1280x720p
Výstup video signálov
s rozlíšením 1280×720p.
720x480/576p
Výstup video signálov
s rozlíšením 720×480p
alebo 720×576p.
Poznámka
Aj keď je zvolené iné nastavenie než “AUTO”
a pripojený TVP nedokáže prijímať dané rozlíšenie,
prehrávač automaticky nastaví taký video signál,
ktorý je vhodný pre TVP.
◆ YCBCR/RGB (HDMI)
Výber metódy výberu výstupných HDMI
signálov vyvedených na konektor HDMI OUT.
YCBCR
Výstup YCBCR signálu.
RGB
Výstup RGB signálu.
Poznámky
• Ak je obraz skreslený, nastavte “YCBCR” na “RGB”.
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením
s konektorom DVI, automaticky sa na výstup vyvedú
“RGB” signály, aj keď zvolíte “YCBCR”.
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
◆ SCREEN SAVER
Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 15 minút
od prepnutia prehrávača do režimu
pozastavenia alebo zastavenia, alebo ak
prehrávate Super Audio CD, CD disk alebo
DATA CD/DATA DVD (súbory MP3) disk
viac než 15 minút. Šetrič obrazovky je
vhodný na ochranu obrazovky pred
poškodením. Stlačením H šetrič vypnete.
74
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_72-82_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 75 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
ON
Zapnutie šetriča obrazovky.
OFF
Vypnutie šetriča obrazovky.
◆ BACKGROUND
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia
TV obrazovky v režime zastavenia alebo
počas prehrávania Super Audio CD, CD
alebo DATA CD/DATA DVD disku
(súbory MP3).
JACKET
PICTURE
Na pozadí sa zobrazí šablónový
obrázok (statický obrázok),
avšak iba v prípade, že je
na disku zaznamenaný
(CD-EXTRA, atď.). Ak na
disku šablónový obrázok nie je,
zobrazí sa obrázok
“GRAPHICS”.
GRAPHICS Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v prehrávači
od výroby.
BLUE
Farba pozadia je modrá.
BLACK
Farba pozadia je čierna.
(525p/625p), zmeňte nastavenie na TVP, nie
na prehrávači. Nastavenie je účinné, len
ak tlačidlom PROGRESSIVE na prednom
paneli nastavíte “PROGRESSIVE AUTO”
alebo “PROGRESSIVE VIDEO”.
FULL
Zvoľte, ak je možné meniť
formát pomeru strán na vašom
TVP.
NORMAL
Zvoľte, ak nie je možné meniť
formát pomeru strán na vašom
TVP. Zobrazovanie obrazu
s pomerom strán 16:9
s čiernymi pruhmi po ľavej
a pravej strane obrazovky.
TVP s pomerom strán 16:9
◆ LINE
Výber výstupných video signálov
vyvedených na konektor LINE (RGB)-TV
na zadnom paneli prehrávača.
Výstup video signálov.
S VIDEO
Výstup S-video signálov.
RGB
Výstup RGB signálu.
Nastavenia a úpravy
VIDEO
Poznámky
• Ak váš TVP nepodporuje S-video alebo RGB
signály, na TV obrazovke sa nezobrazí obraz, aj
keď zvolíte nastavenie “S VIDEO” alebo “RGB”.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
• Ak je váš TVP vybavený len jedným konektorom
SCART (EURO AV), nenastavujte “S VIDEO”.
• Ak zvolíte “RGB”, nebude možné používať
tlačidlo PROGRESSIVE ani konektory
COMPONENT VIDEO OUT.
• Ak svieti indikátor HDMI, nie je možné zvoliť
“RGB”. Ak zapnete akékoľvek pripojené HDMI
zariadenie, “RGB” sa automaticky prepne
na “VIDEO”.
◆ 4:3 OUTPUT
Nastavenie je účinné, len ak nastavíte “TV
TYPE” v ponuke “SCREEN SETUP” na
“16:9”.” Sledovanie progresívnych signálov
vo formáte pomeru strán 4:3. Ak je možné
meniť formát pomeru strán na vašom TVP
kompatibilnom s progresívnym formátom
75
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_72-82_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 76 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Užívateľské nastavenia
OFF
(FL OFF)
Vypnutie osvetlenia displeja.
Indikátor FL OFF na prehrávači
sa rozsvieti.
(CUSTOM SETUP)
Umožňuje nastavenie položiek týkajúcich
sa prehrávania a ďalších nastavení.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte “CUSTOM
SETUP”. Podrobnosti o používaní ponuky
pozri v časti “Ponuka nastavení Setup”
(str. 72).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
CUSTOM SETUP
AUTO POWER OFF:
ON
AUTO PLAY:
OFF
DISPLAY:
BRIGHT
AUTO
PAUSE MODE:
PLAYBACK MEMORY:
ON
TRACK SELECTION:
OFF
ON
MULTI-DISC RESUME:
Registration Code
DivX:
AUTO
AUDIO (HDMI):
◆ AUTO POWER OFF
Aktivácia/vypnutie funkcie Auto Power Off.
ON
OFF
Prehrávač sa prepne do
pohotovostného režimu, ak je
v režime zastavenia dlhšie než
30 minút.
Deaktivácia tejto funkcie.
◆ AUTO PLAY
Aktivácia/deaktivácia funkcie Auto Play.
Funkcia je užitočná pri pripojení prehrávača
k časovaču (nedodávaný).
OFF
Deaktivácia tejto funkcie.
ON
Automatické spustenie
prehrávania, keď je prehrávač
zapnutý časovačom
(nedodávaný).
◆ DISPLAY
Nastavenie osvetlenia displeja.
BRIGHT
Silnejšie osvetlenie displeja.
DARK
Slabšie osvetlenie displeja.
AUTO
DARK
Ak nepoužívate prehrávač alebo
diaľkové ovládanie určitý čas,
displej stmavne.
AUTO OFF Ak nepoužívate prehrávač alebo
diaľkové ovládanie určitý čas,
displej sa vypne.
◆ PAUSE MODE (len DVD VIDEO/DVD
diskyv režime VR)
Výber obrázka v režime pozastavenia.
AUTO
Scény s dynamickými zábermi
sa reprodukujú bez chvenia.
Štandardne zvoľte túto voľbu.
FRAME
Scény bez dynamických
pohybov sa reprodukujú
vo vysokom rozlíšení.
◆ PLAYBACK MEMORY
Prehrávač dokáže uchovať nastavenie režimu
“CUSTOM PICTURE MODE” a iné
nastavenia pre jednotlivé disky až pre
40 diskov (Playback Memory).
Funkciu nastavte na “ON” alebo “OFF”.
ON
Po vybratí disku zostávajú
nastavenia pre disk uchované
v pamäti.
OFF
Nastavenia sa v pamäti
neuchovajú.
Funkcia Playback Memory ukladá do pamäte
nasledovné nastavenia.
– CUSTOM PICTURE MODE (str. 52)*
– AV SYNC (str. 56)*
– SHARPNESS (str. 54)*
* Len DVD VIDEO/VIDEO CD/Super VCD disky
Poznámky
• Prehrávač si zapamätá nastavenia až pre
40 diskov. Ak uložíte nastavenie pre 41. disk,
nastavenie pre prvý disk sa vymaže.
• Ak spustíte nastavovanie Quick Setup, akékoľvek
uložené nastavenia sa môžu obnoviť na výrobne
nastavené hodnoty.
◆ TRACK SELECTION (len DVD VIDEO disky)
Uprednostnenie zvukových stôp s vyšším
počtom kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO
disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré
audio formáty (PCM, MPEG audio, DTS
alebo Dolby Digital).
OFF
Bez priority.
AUTO
S prioritou.
76
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_72-82_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 77 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Poznámky
• Ak nastavíte túto položku na “AUTO”, môže
dôjsť k zmene jazyka. Nastavenie “TRACK
SELECTION” má prednostné postavenie (vyššiu
prioritu) pred nastavením “AUDIO” v ponuke
“LANGUAGE SETUP” (str. 73).
• Ak zvukové stopy PCM, DTS, MPEG audio
a Dolby Digital obsahujú rovnaký počet kanálov,
prehrávač postupne vyberá zvukové stopy PCM,
DTS, MPEG a Dolby Digital v uvedenom poradí.
◆ MULTI-DISC RESUME (len DVD VIDEO/
VIDEO CD disky)
Aktivácia/deaktivácia režimu Multi-disc
Resume. Miesto obnovenia prehrávania
sa uloží až pre 40 rôznych DVD VIDEO/
VIDEO CD diskov (str. 29).
ON
Uloženie miesta zastavenia
prehrávania až pre 40 diskov.
OFF
Neukladanie miest zastavenia
prehrávania do pamäte.
Prehrávanie sa od miesta
zastavenia prehrávania obnoví
len pri práve vloženom disku.
Poznámka
Ak spustíte nastavovanie Quick Setup, uložené
nastavenia pre funkciu Multi-disc Resume sa môžu
obnoviť na výrobne nastavené hodnoty.
◆ DivX
◆ AUDIO (HDMI)
Výber metódy výberu výstupných audio
signálov vyvedených na konektor HDMI OUT.
AUTO
PCM
Štandardne vyberte túto voľbu.
Výstup audio signálov podľa
nastavení “DIGITAL OUT”
(str. 78).
Konverzia signálov Dolby
Digital, DTS alebo 96 kHz/
24 bit PCM na signál 48 kHz/
16 bit PCM.
Poznámka
Ak pripojíte prehrávač k TVP nekompatibilnému
so signálmi DOLBY DIGITAL/DTS a zvolíte
“AUTO”, bude sa reprodukovať hlasný šum (alebo
sa nebude reprodukovať žiadny zvuk). V takomto
prípade zvoľte “PCM”.
(AUDIO SETUP)
Ponuka “AUDIO SETUP” vám umožňuje
nastaviť zvuk podľa podmienok prehrávania
a zapojenia.
V ponuke Setup zvoľte “AUDIO SETUP”.
Podrobnosti o používaní ponuky pozri v časti
“Ponuka nastavení Setup” (str. 72).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
AUDIO SETUP
AUDIO ATT:
OFF
AUDIO DRC:
STANDARD
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
D-PCM
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ AUDIO ATT (stíšenie)
Ak je reprodukovaný zvuk skreslený,
nastavte túto položku na “ON”. Prehrávač
znižuje výstupnú úroveň zvuku.
Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
– Konektor LINE (RGB)-TV
– Konektory 5.1CH OUTPUT
OFF
Štandardne zvoľte túto voľbu.
ON
Vyberte túto voľbu, ak je
reprodukovaný zvuk rušený.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(len DVD VIDEO/DVD disky v režime VR)
Nastavenia a úpravy
Zobrazenie registračného kódu tohto
prehrávača. Podrobnosti pozri na:
http://www.divx.com na Internete.
Nastavenia pre zvuk
Funkcia umožňuje čistejšiu reprodukciu
zvuku pri nízkej hlasitosti počas prehrávania
DVD disku s funkciou “Audio DRC”.
Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
– Konektory 5.1CH OUTPUT
– Konektor LINE (RGB)-TV
– Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL alebo
COAXIAL)/HDMI OUT, len ak je “DOLBY
DIGITAL” nastavené na “D-PCM” (str. 78).
STANDARD Štandardne zvoľte túto voľbu.
TV MODE
Reprodukcia čistejšieho zvuku
aj pri zníženej hlasitosti.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
77
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_72-82_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 78 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
WIDE
RANGE
Pocit priameho účinkovania
v deji.
OFF
◆ AUDIO FILTER
Výber digitálneho filtra pre redukciu šumu
nad 22,05 kHz (Vzorkovacia frekvencia (Vf)
audio zdrojov je 44,1 kHz), 24 kHz (Vf je
48 kHz), alebo 48 kHz (Vf je nad 96 kHz).
SHARP
Široký frekvenčný rozsah
s priestorovým pocitom.
SLOW
Uhladený a živý zvuk.
Poznámka
V závislosti od disku a podmienok prehrávania
môže byť účinok digitálneho filtra len mierny.
◆ DOWNMIX (len DVD VIDEO/DVD disky
v režime VR)
Prepínanie zlučovacích metód do dvoch
kanálov pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje zložky zadných signálov (kanálov)
alebo je nahraný vo formáte Dolby Digital.
Bližšie informácie o zložkách zadných
signálov sa nachádzajú v časti “Zobrazenie
formátu audio signálu” (str. 46). Funkcia
ovplyvňuje výstupný signál z nasledovných
konektorov:
– Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
– Konektor LINE (RGB)-TV
– Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL alebo
COAXIAL)/HDMI OUT len vtedy, ak je
“DOLBY DIGITAL” a “DTS” nastavené
na “D-PCM” (str. 78).
DOLBY
SUR–
ROUND
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Multikanálové audio signály sú
za účelom priestorového
(surround) efektu reprodukované
prostredníctvom dvoch kanálov.
NORMAL
Multikanálové audio signály
sú za účelom reprodukcie stereo
zvuku zmixované do dvoch
kanálov.
◆ DIGITAL OUT
Výber výstupu audio signálu na konektor
DIGITAL OUT (OPTICAL alebo
COAXIAL)/HDMI OUT.
ON
Štandardne zvoľte túto voľbu. Ak
zvolíte “ON”, ďalšie nastavenia pozri
v časti “Úprava signálu pre digitálny
výstup”.
Vzájomná previazanosť digitálneho
a analógového okruhu je minimálna.
Ak používate konektor HDMI OUT,
v závislosti od pripojeného zariadenia
sa bude reprodukovať PCM zvuk. Ak
je signál kódovaný za účelom ochrany
autorských práv, signál sa vyvedie len
vo formáte 48 kHz/16 bit PCM.
Poznámka
Audio signály Super Audio CD disku nie sú
vyvedené na výstup z konektora DIGITAL OUT
(OPTICAL alebo COAXIAL)/HDMI OUT.
Úprava signálu pre digitálny
výstup
Prepínanie metód výberu výstupných audio
signálov po pripojení zariadení ako
zosilňovač (receiver) alebo MD deck
do digitálneho vstupného konektora.
Podrobnosti o zapojení pozri na str. 21.
Po nastavení ”DIGITAL OUT” na “ON”
zvoľte “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”,
“DTS” a “48kHz/96kHz PCM”.
Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje
zvolený audio signál, reproduktory budú
reprodukovať hlasný hluk (alebo žiadny
zvuk), čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše
reproduktory.
Poznámky
• Funkcia AV SYNC (str. 56) nie je účinná,
ak využívate konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL alebo COAXIAL) a nastavíte
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG” alebo “DTS”
na “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” alebo “DTS”.
• Funkcia AV SYNC (str. 56) nie je účinná, ak cez
konektor HDMI OUT pripojíte Dolby Digital
alebo DTS-kompatibilné zariadenie a nastavíte
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG” alebo “DTS”
na “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” alebo “DTS”.
◆ DOLBY DIGITAL (len DVD VIDEO/DVD
disky v režime VR)
Výber typu signálov Dolby Digital.
D-PCM
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra Dolby
Digital. Pri úpravách položky
“DOWNMIX” v ponuke
“AUDIO SETUP” je možné
zvoliť, či signály vyhovujú
formátu Dolby Surround
(Pro Logic) alebo nie (str. 77).
78
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_72-82_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 79 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
DOLBY
DIGITAL
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu
so zabudovaným dekodérom
Dolby Digital.
Poznámka
Ak je konektor HDMI OUT prepojený
so zariadením nekompatibilným so signálmi
DOLBY DIGITAL, automaticky sa na výstup
vyvedú “D-PCM” signály, aj keď zvolíte
“DOLBY DIGITAL”.
◆ MPEG (len DVD VIDEO/DVD disky
v režime VR)
◆ 48kHz/96kHz PCM (len DVD VIDEO disky)
Zvolenie vzorkovacej frekvencie audio
signálu.
48kHz/16bit Audio signály DVD VIDEO
diskov sú vždy konvertované
na frekvenciu 48kHz/16 bit.
96kHz/24bit Všetky typy signálov, vrátane
signálov 96 kHz/24 bit, sú
na výstup vyvedené vo svojom
pôvodnom formáte. Ak je však
signál kódovaný z dôvodu
ochrany autorských práv,
výstupný signál bude len
vo formáte 48kHz/16 bit.
Výber typu audio signálov MPEG.
PCM
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra
MPEG. Ak prehrávate
multikanálové zvukové stopy
MPEG audio, predné
reproduktory budú
reprodukovať len signály
Predný (L) a Predný (R).
MPEG
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom
MPEG.
Poznámky
• Analógové audio signály vystupujúce
z konektorov LINE OUT L/R (AUDIO)
a konektorov 5.1CH OUTPUT nie sú týmto
nastavením nijako ovplyvňované a uchovávajú
si svoju pôvodnú úroveň vzorkovacej frekvencie.
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so
zariadením nekompatibilným so signálmi 96 kHz/
24 bit, automaticky sa na výstup vyvedú signály
48 kHz/16 bit PCM, aj keď zvolíte “96 kHz/
24 bit”.
Poznámka
Nastavenia a úpravy
Ak je konektor HDMI OUT prepojený
so zariadením nekompatibilným so signálmi
MPEG audio, automaticky sa na výstup vyvedú
“PCM” signály, aj keď zvolíte “MPEG”.
◆ DTS
Výber audio signálov typu DTS.
D-PCM
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra DTS.
DTS
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom DTS.
Poznámka
Ak je konektor HDMI OUT prepojený so
zariadením nekompatibilným so signálmi DTS,
automaticky sa na výstup vyvedú “D-PCM”
signály, aj keď zvolíte “DTS”.
79
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_72-82_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 80 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Nastavenia reproduktorov
3
Po poradí nastavujte nižšie
popísané položky.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
(SPEAKER SETUP)
Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového
zvuku najskôr špecifikujte veľkosť
pripojených reproduktorov a vzdialenosť
od pozície počúvania. Využitím testovacích
tónov nastavte hlasitosť a vyváženie
reproduktorov na rovnakú úroveň.
Nastavenie je účinné len pre pripojenie
reproduktorov do konektorov 5.1 CH
OUTPUT (str. 21).
Obnovenie výrobného nastavenia
Zvoľte položku a stlačte CLEAR. Nastavenie
položky “SIZE” sa však na výrobné
nastavenie neobnoví.
◆ SIZE
Zvoľte veľkosť reproduktorov.
• FRONT
LARGE
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Môžete vytvoriť dve rôzne nastavenia
reproduktorov. Jedno pre Super Audio CD
disky a druhé pre ostatné typy diskov.
SMALL
Zvoľte, ak reproduktor
nedokáže adekvátne
reprodukovať nízke frekvencie.
1
• CENTER
Vykonaním krokov 1 až 4 z časti
“Ponuka nastavení Setup” (str. 72)
zvoľte v ponuke Setup ponuku
“SPEAKER SETUP”.
SPEAKER SETUP
DVD:
SUPER AUDIO CD:
LARGE
Štandardne zvoľte túto voľbu.
SMALL
Zvoľte, ak reproduktor
nedokáže adekvátne
reprodukovať nízke frekvencie.
NONE
Ak nepripojíte stredový
reproduktor, zvoľte toto
nastavenie.
• REAR
2
Pomocou X/x zvoľte “DVD” alebo
“SUPER AUDIO CD” a stlačte
ENTER.
LARGE
(REAR/SIDE): Štandardne
zvoľte túto voľbu. Zvoľte podľa
polohy zadného reproduktora*.
SMALL
(REAR/SIDE): Ak je zvuk
rušený, alebo je surround efekt
iba málo počuteľný, zvoľte
práve toto nastavenie. Zvoľte
podľa polohy zadného
reproduktora*.
NONE
Ak nepripojíte zadné
reproduktory, zvoľte toto
nastavenie.
Príklad: “DVD”
SPEAKER SETUP(DVD)
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(REAR):
OFF
TEST TONE:
LARGE
FRONT:
LARGE
CENTER:
LARGE(REAR)
REAR:
SUBWOOFER:
YES
T
t
th
ENTER
* Umiestnenie zadných reproduktorov
Aby bol surround efekt čo najúčinnejší, správne
špecifikujte polohu zadných reproduktorov.
• Zvoľte “SIDE”, ak je umiestnenie zadných
reproduktorov v oblasti A na nižšie uvedenom
obrázku.
• Zvoľte “REAR”, ak je umiestnenie zadných
reproduktorov v oblasti B na nižšie uvedenom
obrázku.
Toto nastavenie ovplyvňuje iba režimy “VIRTUAL
REAR SHIFT”, “VIRTUAL MULTI REAR”
a “VIRTUAL MULTI DIMENSION” (str. 48).
Toto nastavenie nemá vplyv na multizvukové
signály Super Audio CD diskov.
80
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_72-82_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 81 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
B
D
A
(1~15 m)
90
A
(1~15 m)
45
C
20
C
• SUBWOOFER
YES
NONE
Ak pripojíte subwoofer, zvoľte
toto nastavenie pre reprodukciu
LFE (nízkofrekvenčný efekt)
kanála zo subwoofera.
Ak nepripojíte subwoofer,
zvoľte toto nastavenie.
Poznámky
◆ DISTANCE
Nastavenie vzdialenosti reproduktorov
od pozície počúvania.
Najskôr nastavte vzdialenosť predných
reproduktorov “FRONT” (A). Potom
nastavte hodnoty v položkách “CENTER”
(stredový reproduktor B), “REAR” (zadný
reproduktor C) a “SUBWOOFER” (D) tak,
aby zodpovedali skutočnej vzdialenosti
stredového, zadných reproduktorov
a subwoofera.
FRONT
(3m)
Vzdialenosť je možné nastaviť
v 0,2-metrových intervaloch od
1 až po 15 metrov.
CENTRE
(3m)
Vzdialenosť môžete nastavovať
v 0,2-metrových intervaloch, od
0,6 metra za predné reproduktory
(“FRONT”) alebo 1,6 metra
bližšie k pozícii počúvania.
Príklad: ak je “FRONT”
nastavené na 6 metrov, položku
“CENTER” môžete nastavovať
od 4,4 až do 6,6 metra.
REAR (3m) Vzdialenosť môžete nastavovať
v 0,2-metrových intervaloch, až
0,6 metra za predné reproduktory
(“FRONT”) alebo 5 metrov
bližšie k pozícii počúvania.
Príklad: ak je “FRONT”
nastavené na 6 metrov, položku
“REAR” môžete nastavovať od
1 až do 6,6 metra.
SUBWOOFER
(3m)
Nastavenia a úpravy
• Medzná frekvencia pre subwoofer je stanovená
na 120 Hz.
• Ak máte príliš malé reproduktory na reprodukciu
nízkych frekvencií hlbokých tónov, pre
reprodukciu nízkofrekvenčného zvuku využite
subwoofer. Ak nastavíte reproduktory na veľkosť
“SMALL”, aktivuje sa obvod presmerovania
nízkych frekvencií a nízke frekvencie sa budú
reprodukovať subwooferom.
• Aj keď je pripojených menej než 6 reproduktorov,
prehrávač smeruje zložky audio signálov
do predných reproduktorov.
Po každom premiestnení reproduktorov
zmeňte nastavenie vzdialenosti v ponuke
Setup. Začnite s nastavením pre predný
reproduktor. Výrobné nastavenia sú
v zátvorkách.
Vzdialenosť môžete nastavovať
v 0,2-metrových intervaloch, až
0,6 metra za predné reproduktory
(“FRONT”) alebo 1,6 metra
bližšie k pozícii počúvania.
Príklad: ak je “FRONT”
nastavené na 6 metrov, položku
“SUBWOOFER” môžete
nastavovať od 4,4 až do
6,6 metra.
Poznámka
Ak jednotlivé predné alebo zadné reproduktory nie
sú od pozície počúvania rovnako vzdialené,
nastavujte vzdialenosť bližšieho reproduktora.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
81
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_72-82_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 82 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
◆ LEVEL (FRONT)
Líši sa v závislosti od úrovne hlasitosti
predných reproduktorov. Za účelom
jednoduchšieho nastavenia nastavte “TEST
TONE” na “ON”.
Výrobné nastavenia sú v zátvorkách.
L (0 dB)
Nastavenie hodnoty od –6 dB
až do 0 dB (0,5 dB intervaly).
R (0 dB)
Nastavenie hodnoty od –6 dB
až do 0 dB (0,5 dB intervaly).
CENTRE
(0 dB)
Nastavenie hodnoty od –12 dB
až do 0 dB (0,5 dB intervaly).
SUBWOOFER Nastavenie hodnoty od –15 dB
(DVD:
až do +5 dB (0,5 dB intervaly).
5 dB/Super
Audio CD:
0 dB)
◆ LEVEL (REAR)
Líši sa v závislosti od úrovne hlasitosti
zadných reproduktorov. Za účelom
jednoduchšieho nastavenia nastavte “TEST
TONE” na “ON”.
Výrobné nastavenia sú v zátvorkách.
L (0 dB)
Nastavenie hodnoty od –12 dB
až do 0 dB (0,5 dB intervaly).
R (0 dB)
Nastavenie hodnoty od –12 dB
až do 0 dB (0,5 dB intervaly).
Nastavenie hlasitosti a úrovne
reproduktorov
1
V zobrazení ponuky Setup zvoľte
položku “SPEAKER SETUP”.
2
Zvoľte “TEST TONE” a nastavte “TEST
TONE” na “ON”.
Postupne bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón.
3
Z vašej pozície počúvania zvoľte
“LEVEL (FRONT)” alebo “LEVEL
(REAR)” a pomocou X/x upravte
hodnotu.
Testovací tón sa reprodukuje z ľavých aj
pravých reproduktorov súčasne.
4
Zvoľte “TEST TONE” a nastavením
“TEST TONE” na “OFF” vypnete
reprodukciu testovacieho tónu.
Poznámka
Signály testovacích tónov nie sú vyvedené
na výstup z konektora DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL)/HDMI OUT.
Nastavenie úrovne hlasitosti všetkých
reproduktorov súčasne
Použite ovládač hlasitosti na zosilňovači
(receiveri).
◆ TEST TONE
Reproduktory budú reprodukovať testovacie
tóny. Funkciu používajte pri zapojení cez
konektory 5.1CH OUTPUT a pri nastavovaní
položiek “LEVEL (FRONT)” a “LEVEL
(REAR)”.
OFF
Testovacie tóny sa
z reproduktorov
nereprodukujú.
ON
Počas nastavovania úrovne
hlasitosti reproduktorov sa
testovací tón reprodukuje
postupne z jednotlivých
reproduktorov.
82
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_83-91_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 83 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr,
ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
Obraz
Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.
Pri prepojení cez konektor HDMI OUT sa na
TV obrazovke nezobrazil žiadny obraz, alebo
obraz nie je kvalitný.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova
zapnite toto zariadenie. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova zapojte HDMI kábel.
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď
v ponuke “CUSTOM SETUP” nastavíte
položku “TV TYPE”.
Ďalšie informácie
, Prepojte prepojovacie káble správne.
, Prepojovacie káble sú poškodené.
, Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 17)
a prepínač vstupného signálu na TVP
nastavte do polohy umožňujúcej sledovanie
obrazu z tohto prehrávača.
, Nastavte položku “LINE” v ponuke
“SCREEN SETUP” tak, aby zodpovedala
vášmu systému (str. 74).
, Disk je znečistený alebo chybný.
, Ak video signál z vášho prehrávača
prechádza cez VCR a následne vstupuje do
TVP, alebo ak je pripojený TVP vybavený
VCR, kvalita obrazu môže byť pri
niektorých DVD programoch ovplyvnená
ochranou pred kopírovaním. Ak sa kvalita
obrazu zlepší ani po pripojení prehrávača
priamo k TVP, pokúste sa pripojiť váš
prehrávač k vstupnému S VIDEO
konektoru vášho TVP (str. 17).
, Disk obsahuje záznam v inej norme, než je
norma vášho TVP.
, Tlačidlom PROGRESSIVE na prednom
paneli ste zvolili “PROGRESSIVE AUTO”
alebo “PROGRESSIVE VIDEO” (indikátor
PROGRESSIVE svieti), aj keď váš TVP
nepodporuje signál v progresívnom
formáte. V takomto prípade odpojte HDMI
kábel od prehrávača a zvoľte “NORMAL
(INTERLACE)” tak, aby indikátor
PROGRESSIVE zhasol.
, Aj keď je váš TVP kompatibilný so signálmi
v progresívnom formáte (525p/625p), pri
nastavení prehrávača do režimu pre
progresívny signál môže byť obraz
ovplyvnený. V takomto prípade stláčaním
tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli
zvoľte “NORMAL (INTERLACE)” tak,
aby indikátor PROGRESSIVE zhasol a aby
sa prehrávač prepol do režimu pre
štandardný signál (v prekladanom formáte).
, Ak v ponuke “SCREEN SETUP” nastavíte
“LINE” na “RGB” (str. 74), na výstup
z prehrávača nebudú vyvedené zložkové
video signály.
, Funkcia VIDEO OFF nefunguje.
, Prehrávač je pripojený k vstupnému
konektoru HDCP-nekompatibilného
zariadenia (indikátor HDMI na prednom
paneli nesvieti). Pozri str. 18.
, Ak konektor HDMI OUT používate na
výstup video signálu, zmena nastavenia
“HDMI RESOLUTION” v ponuke
“SCREEN SETUP” môže problém vyriešiť
(str. 74). Pripojte prehrávač k TVP cez iným
video konektor než HDMI OUT a zdroj
vstupného signálu na TVP nastavte tak, aby
sa zobrazil obraz z prehrávača. Zmeňte
nastavenie “HDMI RESOLUTION”
v ponuke “SCREEN SETUP” a zdroj
vstupného signálu na TVP prepnite späť
na HDMI. Ak sa obraz stále nezobrazí,
zopakujte postup a skúste iné voľby.
, Formát zobrazovania (pomer strán) je fixne
zadaný na vašom DVD disku.
Obraz je čiernobiely.
, Nastavte položku “LINE” v ponuke
“SCREEN SETUP” tak, aby zodpovedala
vášmu TVP (str. 74).
, Niektoré TVP reprodukujú pri prehrávaní
diskov nahraných v norme NTSC
čiernobiely obraz.
, Pri pripojení káblom SCART (EURO AV)
skontrolujte, či má konektor prepojené
káblami všetky piny (21 pinov).
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
83
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_83-91_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 84 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
, Prepojte prepojovacie káble správne.
, Prepojovací kábel je poškodený.
, Prehrávač nie je pripojený k správnemu
vstupnému konektoru na zosilňovači
(receiveri) (str. 21).
, Na zosilňovači (receiveri) nie je správne
zvolený vstupný signál.
, Prehrávač je prepnutý do režimu
pozastavenia alebo do režimu spomaleného
prehrávania (Slow-motion Play).
, Prehrávač je v režime zrýchleného posuvu
vpred alebo vzad.
, Ak nie sú audio signály vyvedené
na konektor DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL alebo COAXIAL)/HDMI OUT,
skontrolujte nastavenia zvuku (str. 78).
, Audio signály Super Audio CD disku nie sú
vyvedené na výstup z konektora DIGITAL
OUT (OPTICAL alebo COAXIAL)/HDMI
OUT.
, Počas prehrávania Super VCD disku, na
ktorom nie je zaznamenaná audio stopa 2,
nie je pri zvolení “2:STEREO”, “2:1/L”
alebo “2:2/R” reprodukovaný zvuk.
, Ak prehrávate multikanálové zvukové
stopy MPEG audio, dva predné
reproduktory budú reprodukovať len signály
Predný (L) a Predný (R).
, Zariadenie pripojené do konektora HDMI
OUT nepodporuje formát audio signálu.
V takomto prípade nastavte
“AUDIO(HDMI)” v ponuke “AUDIO
SETUP” na “PCM” (str. 77).
Cez konektor HDMI OUT sa nereprodukuje
žiadny zvuk
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova
zapnite toto zariadenie. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova zapojte HDMI kábel.
, Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI
zariadeniu (konektory DVI neodkážu
prijímať audio signály).
, Na konektor HDMI OUT nie je vyvedený
výstupný zvukový signál zo Super Audio
CD diskov.
Dochádza ku skresľovaniu zvuku.
, V ponuke ”AUDIO SETUP” nastavte
“AUDIO ATT” na “ON” (str. 77).
Hlasitosť zvuku je nízka.
, Na niektorých DVD diskoch je hlasitosť
zvuku znížená. Zvuk je možné vylepšiť
nastavením položky “AUDIO DRC”
v ponuke “AUDIO SETUP” na “TV
MODE” (str. 77).
, V ponuke ”AUDIO SETUP” nastavte
“AUDIO ATT” na “OFF” (str. 77).
Pri prehrávaní zvukových stôp Dolby Digital,
MPEG audio alebo DTS sú priestorové
efekty ťažko počuteľné.
, Skontrolujte zapojenie a nastavenie
reproduktorov (str. 22, 24, 78).
, 5.1-kanálový zvuk nie je na disku
zaznamenaný.
Zvuk je reprodukovaný len stredovým
reproduktorom.
, V závislosti od disku môže byť zvuk
reprodukovaný len stredovým reproduktorom.
, Nastavte režim Surround na “OFF” (str. 47).
Prevádzka
Diaľkové ovládanie nefunguje.
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
, Medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom sú prekážky.
, Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom je príliš veľká.
, Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na
senzor diaľkového ovládania na prehrávači.
Disk sa neprehráva.
, Disk je naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou
stranou smerom nadol.
, Disk je zdeformovaný.
, Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré
disky (str. 7).
, Regionálny kód DVD disku nesúhlasí
s kódom prehrávača.
, Vo vnútri prehrávača skondenzovala
vlhkosť (str. 3).
, Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré
nie sú správne uzatvorené (str. 7).
Nie je možné prehrávať súbory MP3 (str. 59).
, DATA CD disk neobsahuje záznam so
súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/2 alebo Joliet.
, DATA DVD disk neobsahuje záznam so
súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom
štandardu UDF (Universal Disk Format).
, Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
, Aj keď názov súboru obsahuje príponu
“.MP3”, nejde o súbor vo formáte MP3.
, Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer III.
, Prehrávač nedokáže prehrávať audio stopy
vo formáte MP3PRO.
84
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_83-91_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 85 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “IMAGE (JPEG)” (str. 62).
, DATA CD/DATA DVD disk neobsahuje
video súbory DivX.
Nie je možné prehrávať súbory JPEG
(str. 59).
, DATA CD disk neobsahuje záznam so
súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo
Joliet.
, DATA DVD disk neobsahuje záznam so
súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom
štandardu UDF (Universal Disk Format).
, Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo
“.JPG”.
, Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka)
× 2048 (výška) v štandardnom režime alebo
viac než 3 300 000 pixelov (bodov)
pri progresívnom súbore JPEG. (Niektoré
súbory JPEG v progresívnom formáte nie je
možné zobraziť, aj keď súbor zodpovedá
uvedeným kapacitám.)
, Obraz nevyplní celú obrazovku
(je redukovaný).
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “AUDIO (MP3)” (str. 62).
, DATA CD/DATA DVD disk neobsahuje
video súbory DivX.
Súbory formátu MP3 a JPEG sa začnú
prehrávať súčasne.
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “AUTO” (str. 62).
, Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
, Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo
“.DIVX”.
, DATA CD/DATA DVD (DivX video) disk
neobsahuje záznam vo formáte DivX, ktorý
je v súlade so štandardom ISO 9660 Level
1/Level 2 alebo Joliet/UDF.
, Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než
720 (šírka) x 576 (výška).
Názov albumu/skladby/súboru sa nezobrazí
správne.
, Prehrávač dokáže zobraziť len číslice
a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak
sa zobrazí ako “*”.
, Je aktivovaný režim prehrávania
Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play
alebo A-B Repeat Play (str. 33).
, Funkcia Resume Play je zapnutá (str. 29).
Prehrávač automaticky prehráva disk.
, Disk je vybavený funkciou automatického
prehrávania.
, Položka “AUTO PLAY” je v ponuke
“CUSTOM SETUP” nastavená na “ON”
(str. 76).
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
, Pri prehrávaní disku obsahujúceho signál
automatického pozastavenia prehrávač
zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu.
Niektoré funkcie ako zastavenie,
vyhľadávanie, zrýchlené a spomalené
prehrávanie, Slow-motion Play, Repeat Play,
Shuffle Play alebo Programme Play nie je
možné vykonať.
, Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií. Pozri
návod na použitie dodávaný s diskom.
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
, Skúste zmeniť zvuk cez Menu DVD disku,
nie priamo tlačidlom na diaľkovom
ovládaní (str. 30).
, Na DVD disku nie sú zaznamenané
viacjazyčné zvukové stopy.
, Zmena jazykov nie je na DVD disku
dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť alebo
sa titulky nedajú vypnúť.
Ďalšie informácie
Nie je možné prehrávať súbory DivX.
Pri prehrávaní sa disk neprehráva od začiatku.
, Skúste zmeniť titulky cez Menu DVD disku,
nie priamo tlačidlom na diaľkovom
ovládaní (str. 30).
, Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku
zaznamenané.
, Zmena titulkov nie je na DVD disku dostupná.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
, Skúste zmeniť zorný uhol cez Menu DVD
disku, nie priamo tlačidlom na diaľkovom
ovládaní (str. 30).
, Scény nie sú na DVD disku nahrané
z viacerých zorných uhlov.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
85
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_83-91_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 86 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
, Zorný uhol môžete meniť len vtedy, keď je
na displeji predného panela rozsvietený
indikátor “
” (str. 11).
, Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku
dostupná.
Samodiagnostická
funkcia (Keď sa na displeji
zobrazí písmeno/číslice)
Zariadenie nepracuje správne.
, Statická elektrina atď. môže mať vplyv
na správnosť prevádzky prehrávača.
Odpojte prehrávač od elektrickej siete.
Na displeji nie je nič zobrazené.
, Položka “DISPLAY” v ponuke “CUSTOM
SETUP” je nastavená na “OFF” alebo
“AUTO OFF”. Nastavte “DISPLAY”
na iné nastavenie, než “OFF” alebo “AUTO
OFF” (str. 76)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
(aby sa zabránilo poškodeniu prehrávača)
sa na obrazovke a na displeji predného panela
za účelom upozornenia na vzniknutý problém
zobrazí päťmiestny servisný kód (napr. C 13 50)
pozostávajúci z kombinácie písmena a 4 číslic.
V takomto prípade skontrolujte nasledovný
prehľad.
C:13:50
Na obrazovke a na displeji predného panela
sa zobrazuje 5 číslic alebo písmen.
, Aktivovala sa samodiagnostická funkcia.
(Pozri tabuľku na str. 86.)
Nosič disku nie je možné otvoriť
a na displeji je zobrazené “LOCKED”.
, Je nastavený detský zámok (str. 28).
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Príčina a/alebo Riešenie
C 13
Disk je znečistený alebo
obsahuje záznam vo formáte,
ktorý prehrávač nedokáže
prehrávať (str. 7).
, Vyčistite disk pomocou
jemnej handričky, alebo
skontrolujte formát
záznamu (str. 2).
C 31
Disk nie je správne vložený.
, Disk vložte správne.
Nosič disku nie je možné otvoriť
a na displeji je zobrazené “TRAY LOCKED”.
, Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony
alebo na autorizované servisné stredisko
Sony.
Na TV obrazovke sa počas prehrávania
DATA CD alebo DATA DVD disku zobrazí
“Data error”.
, Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete
prehrávať, je poškodený.
, Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer III.
, Formát súboru JPEG nie je kompatibilný
so štandardom DCF (str. 58).
, Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”,
ale nie je vo formáte JPEG.
, Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo
“.DIVX”, nejde však o formát DivX,
prípadne je súbor vo formáte DivX, nie je
však kompatibilný s certifikovaným
profilom DivX.
E XX
Aby sa predišlo nesprávnemu
(xx je nejaké číslo) používaniu prehrávača,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
, Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné
stredisko Sony
a informujte ich
o zobrazenom
5-miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
86
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_83-91_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 87 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Slovník
Album (str. 58, 60)
Jednotka (priečinok) na DATA CD/DATA
DVD disku, do ktorej sa ukladajú súbory
JPEG alebo MP3. (“Album” je definícia
používaná pri tomto prehrávači.)
Chapter (Kapitola) (str. 11)
Úseky obrazu alebo zvuku, ktoré sú menšie
než tituly. Titul sa skladá z niekoľkých
kapitol. Na niektorých diskoch nemusia byť
zaznamenané žiadne kapitoly.
DivX® (str. 64)
Digitálna video technológia vytvorená
spoločnosťou DivXNetworks, Inc. Video
súbory kódované technológiou DivX
disponujú vysokou kvalitou pri relatívne
malej veľkosti súboru.
Dolby Digital (str. 18, 78)
Na disk je možné uložiť až 8 hodín obrazu aj
napriek tomu, že priemer tohto disku je totožný
s priemerom bežného CD disku.
Kapacita údajov jednovrstvového
jednostranného DVD disku je 4,7 GB
(gigabajtov), čo je 7-krát viac než kapacita
CD disku. Dátová kapacita dvojvrstvového
jednostranného DVD disku je 8,5 GB,
jednovrstvového obojstranného DVD disku
je 9,4 GB a kapacita dvojvrstvového
obojstranného DVD disku je 17 GB.
Obrazové dáta využívajú formát MPEG 2,
jeden z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie dát.
Obrazové dáta sú komprimované v pomere cca
1:40 (priemer) k ich pôvodnej veľkosti. DVD
disk taktiež využíva rozličnú úroveň
technológie kódovania, ktorá mení charakter
dát podľa aktuálneho stavu reprodukovaného
obrazu. Audio informácie sú zaznamenané
v multikanálovom formáte, napr. Dolby
Digital, čím sa poskytuje omnoho pôsobivejší
zážitok z počúvania zvuku.
DVD disky sú tiež vybavené aj rôznymi
ďalšími funkciami, ako je zmena zorného
uhla, viacjazyčné mutácie a obmedzenie
prehrávania (Parental Control).
DVD-RW disk (str. 6)
DVD-RW disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk rovnakých rozmerov,
ako je DVD VIDEO disk. Na DVD-RW disk
je možné nahrávať v dvoch rôznych
režimoch: v režime VR a v režime Video.
Režim Video vyhovuje formátu DVD
VIDEO disku a je plne kompatibilný s DVD
prehrávačmi, kým pri DVD-RW diskoch
nahraných v režime VR je možné obsah disku
programovať alebo editovať.
DTS (str. 18, 79)
DVD+RW disk (str. 6)
Technológia digitálnej kompresie zvuku
vyvinutá spoločnosťou Digital Theater
Systems, Inc. Táto technológia podporuje
multikanálový priestorový zvuk. Zadný kanál
je stereofonický a v tomto formáte je aj jeden
oddelený kanál pre subwoofer. DTS
poskytuje tiež digitálny zvuk vo vysokej
kvalite s oddelenými zvukovými kanálmi.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
DVD+RW (plus RW) disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk. DVD+RW disky
využívajú formát záznamu, ktorý je
porovnateľný s formátom DVD VIDEO.
Ďalšie informácie
Technológia digitálnej kompresie zvuku
vyvinutá spoločnosťou Dolby Laboratories.
Táto technológia podporuje multikanálový
priestorový zvuk. Zadný kanál je
stereofonický a v tomto formáte je aj jeden
oddelený kanál pre subwoofer. Dolby Digital
poskytuje rovnaký 5.1-kanálový digitálny
zvuk vysokej kvality, aký môžeme nájsť pri
systémoch surround zvuku “Dolby Digital”
pre kinosály. Precízne oddelenie všetkých
kanálov je zabezpečené samostatným
uložením kanálov na disk a ich digitálnym
spracovaním.
DVD VIDEO disk (str. 6)
Súbor (str. 58, 61)
Súbor JPEG zaznamenaný na DATA CD/
DATA DVD disku alebo DivX video na
DATA CD/DATA DVD disku (“Súbor” je
definícia používaná pri tomto prehrávači.).
Jeden samostatný súbor zodpovedá jednému
samostatnému obrázku alebo pohyblivému
záznamu.
,pokračovanie
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
87
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_83-91_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 88 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Záznam snímaný filmovou technikou,
záznam snímaný video technikou (str. 20)
DVD disky sú klasifikované ako disky
s filmovým alebo video softvérom. Filmové
DVD disky obsahujú záznam používaný
v kinách (24 snímok za sekundu).
Video DVD disky, napr. TV inscenácie alebo
situačné komédie obsahujú záznam
25 snímok/60 políčok (30 snímok/60
políčok) za sekundu.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením)
HDMI rozhranie podporujúce tok video aj
audio signálu cez jedno digitálne prepojenie.
Pri HDMI prepojení sa video signály
vo vysokom rozlíšení a multikanálové audio
signály prenášajú medzi AV zariadeniami
a kompatibilnými TVP v digitálnom formáte
bez strát na kvalite.
Keďže sú video signály kompatibilné
so súčasným DVI (Digital Visual Interface)
formátom, HDMI konektory môžete prepojiť
s DVI konektormi cez konverzný HDMI-DVI
kábel. HDMI špecifikácie sú kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection - Ochrana
širokopásmových prenosov digitálneho
záznamu), ktorá slúži na ochranu proti
kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
MPEG audio (str. 18, 79)
Medzinárodný štandardný systém kódovania
pre komprimovanie digitálnych audio
signálov, autorizovaný certifikátom ISO/IEC.
MPEG 1 spolupracuje s 2-kanálovým stereo
zvukom. MPEG 2 využívaný na DVD
diskoch spolupracuje s až 7.1-kanálovým
priestorovým zvukom.
Štandardný (prekladaný) formát (str. 20)
Pri štandardnom (prekladanom) formáte
sa zobrazuje každý druhý riadok obrazu ako
samostatné “pole” a ide o štandardnú metódu
zobrazovania záznamu v televíznych
štúdiách. Pole s párnym číslom zobrazuje
párne čísla riadkov obrazu a pole s nepárnym
číslom zobrazuje nepárne čísla riadkov
obrazu.
Progresívny formát (str. 19)
V porovnaní s prekladaným formátom, ktorý
zobrazuje každý druhý riadok obrazu (pole)
pre vytvorenie snímky, zobrazuje
progresívny formát celý obraz naraz ako
samostatnú snímku. Znamená to, že kým
prekladaný formát môže zobraziť 25 alebo
30 snímok (50-60 polí) za 1 sekundu,
progresívny formát dokáže zobraziť
50 - 60 snímok za 1 sekundu. Celková kvalita
obrazu sa zvýši a statické zábery, text
a horizontálne riadky sa zobrazujú ostrejšie.
Tento prehrávač je kompatibilný
s progresívnym formátom 525 alebo 625.
Progresívne súbory JPEG
Progresívne súbory JPEG sa často používajú
na Internete. Od bežných súborov JPEG
sa odlišujú tým, že sa postupne rozjasnejú
(“fade in”) a nezobrazujú sa postupným
vykresľovaním zhora nadol ako v prehliadači.
Umožní sa tak zobrazovanie obrázka počas
jeho sťahovania.
Super Audio CD (SACD) disk (str. 6)
Formát DSD (Direct Stream Digital) je
základnou technológiou Super Audio CD
disku, ktorá umožňuje hudobnú reprodukciu
maximálne vernú originálnemu zvuku. Táto
technológia využívajúca vzorkovaciu
frekvenciu 2,8224 MHz, ktorá je 64-krát
vyššia než pri bežnom CD disku a 1-bitové
kvantovanie, umožňuje nahrávať viac než
štvornásobok dátových informácií oproti
PCM formátu, ktorý sa používa pri bežných
CD diskoch. Super Audio CD disky
sa rozdeľujú na nasledujúce dva typy.
• Super Audio CD disk (jednovrstvový)
Disk obsahuje jednu HD vrstvu*.
*Vrstva signálu s vysokou hustotou (high density)
pre Super Audio CD disk
HD (vysoká hustota)
vrstva
• Super Audio CD disk (dvojvrstvový)
Disk obsahuje dvojitú HD vrstvu, čím
sa značne predĺži čas prehrávania.
Keďže sú obidve vrstvy na jednej strane, nie
je potrebné disk otáčať.
88
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_83-91_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 89 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
HD vrstva
HD vrstva
• Super Audio CD + CD disk (Hybridný disk)
Takýto disk pozostáva z HD vrstvy a CD
vrstvy. Keďže sú obidve vrstvy na jednej
strane, nie je potrebné disk otáčať. CD
vrstvu je možné prehrávať aj v bežných CD
prehrávačoch.
CD vrstva
HD vrstva
• 2-kanálový + Multikanálový Super Audio
CD disk
Takýto disk obsahuje časť pre prehrávanie
2 kanálov a časť pre prehrávanie viacerých
kanálov.
Časť pre prehrávanie
2 kanálov
Časť pre prehrávanie
viacerých kanálov
Title (Titul) (str. 11)
Najdlhší úsek obrazu alebo hudobného diela
pri DVD disku, film atď. na video disku,
alebo album atď. na audio disku.
Ďalšie informácie
89
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_83-91_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 90 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Technické údaje
Systém
Všeobecne
Laser: Polovodičový laser
Prenosový systém (norma): PAL/(NTSC)
Napájanie:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Príkon: 13 W
Rozmery (cca):
430 x 55,5 x 237 mm
(šírka/výška/hĺbka) vrátane
prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca): 2,12 kg
Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť: 25 % až 80 %
Audio charakteristiky
Frekvenčný rozsah: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz až 44 kHz (±1,0 dB)/DVD
VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz až 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz až 20 kHz (±0,5 dB)
Odstup signál-šum (pomer S/N): 115 dB
(len konektory LINE OUT L/R
(AUDIO))
Harmonické skreslenie: 0,003 %
Dynamický rozsah: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
(± 0,001 % W PEAK)
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 16.
Právo na zmeny vyhradené.
Výstupy
(Názov konektora: Typ konektora/Výstupná
úroveň/Zaťažovacia impedancia)
LINE OUT (AUDIO): RCA konektor/
2 Vrms/10 kOhm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optický
výstupný konektor/–18 dBm
(vlnová dĺžka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
HDMI OUT: Typ A (19-pinový)
LINE OUT (VIDEO): RCA konektor/
1,0 Vš-š/75 Ohm
S VIDEO OUT: 4-pinový, mini DIN/
Y:1,0 Vš-š, C:- 0,3 Vš-š (PAL), 0,286
Vš-š (NTSC)/75 Ohm
5.1CH OUTPUT: RCA konektor/2 Vrms/
10 kOhm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR): RCA konektor/Y: 1,0 Vš-š,
PB/CB, PR/ CR: 0,7 Vš-š/75 Ohm
90
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_83-91_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 91 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Tabuľka kódov jazykov
Podrobnosti pozri na str. 45, 51, 73.
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Bez udania
Ďalšie informácie
Kód Jazyk
Zoznam oblastných kódov pre funkciu Parental Control
Podrobnosti pozri na str. 68.
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
91
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_92-95_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 92 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Index
Číslice
E
P
16:9 74
4:3 LETTER BOX 74
4:3 OUTPUT 75
4:3 PAN SCAN 74
48kHz/96kHz PCM 79
5.1-kanálový surround zvuk 46
EFFECT 63
PARENTAL CONTROL 67
PAUSE MODE 76
PBC prehrávanie 32
PICTURE NAVIGATION 40, 61
PLAY LIST 30
PLAYBACK MEMORY 76
Ponuka nastavení Setup 72
Prekladaný formát 88
Pripojenia 17
PROGRAMME 33
Programme Play 33
PROGRESSIVE AUTO 19
Progresívny formát 88
PROGRESSIVE VIDEO 19
A
A-B REPEAT 35
ADVANCE 28
ALBUM 39
Album 58, 87
ANGLE 51
AUDIO 45, 73
AUDIO ATT 77
AUDIO DRC 77
AUDIO FILTER 78
AUDIO SETUP 77
AUTO PLAY 76
AUTO POWER OFF 76
AV SYNC 56
B
BACKGROUND 75
Batérie 16
BNR 55
C
CD disk 7, 27
Continuous play
CD/VIDEO CD disk 27
DVD disk 27
Control Menu 13
CUSTOM 72
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 67
CUSTOM PICTURE MODE 52
CUSTOM SETUP 76
D
DATA CD disk 6, 58, 64
DATA DVD disk 6, 64
DATE 61
DCS (Digital Cinema Sound) 48
Detský zámok 28
Diaľkové ovládanie 12, 16, 70
DIGITAL OUT 78
Digitálny výstup 78
DISPLAY 76
Displej 11
DISTANCE 81
DivX® 64, 77
DOLBY DIGITAL 45, 78, 87
DOWNMIX 78
DTS 45, 79, 87
DVD disk 6, 27, 87
DVD+RW disk 28, 87
DVD-RW disk 6, 30, 87
92
F
FAST PLAY 28
FILE 39
FL OFF 76
Freeze Frame 38
H
HDMI
AUDIO (HDMI) 77
HDMI 88
HDMI RESOLUTION 74
CH
CHAPTER 39
Chapter (Kapitola) 87
CHAPTER VIEWER 40
I
INDEX 39
INTERVAL 63
J
JPEG 58
L
LANGUAGE SETUP 73
LEVEL 82
LINE 75
M
MEMORY 53
MENU 73
Menu DVD disku 30
MNR 55
MODE (MP3, JPEG) 62
MP3 6, 58
MPEG 45, 79, 88
MULTI/2CH 31
MULTI-DISC RESUME 29, 77
N
Nastavenie pre rýchle uvedenie
do prevádzky (Quick Setup)
24, 73
NORMAL (INTERLACE) 19
O
Obnovenie prehrávania 29
ORIGINAL 30
ORIGINAL/PLAY LIST 30
OSD 73
Q
QUICK 73
R
REPEAT 35
Repeat Play 35
Replay 28
Reproduktory
Zapojenia 21
RESET 73
Riešenie problémov 83
S
Scan 37
SCENE 38
SCREEN SAVER 74
SCREEN SETUP 74
SETUP 72
SHARPNESS 54
SHUFFLE 34
Shuffle Play 34
SIZE 80
Slide Show 62
SLOW PLAY 28
Slow-motion Play 38
SPEAKER SETUP 80
SUBTITLE 73
Super Audio CD disk 6, 31, 88
SURROUND 47
Súbor 87
Štandardný (prekladaný)
formát 88
T
TEST TONE 82
TIME/TEXT 39, 41
TITLE 39
Title (Titul) 89
TITLE VIEWER 40
TOP MENU 30
TRACK 39
TRACK SELECTION 76
TV TYPE 74
TVS 47
TVS (TV Virtual Surround) 47
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_92-95_DVP-NS92V.fm
master page=right
DVP-NS92V_SK.book Page 93 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
V
Vhodné disky 7
VIDEO CD disk 6, 27
VIDEO OFF 27
Vyhľadanie
konkrétneho miesta
sledovaním TV
obrazovky 37
Vyhľadávanie 37
Z
Zaobchádzanie s diskmi 2
Zapojenia 16
Záznam snímaný filmovou
technikou 88
Záznam snímaný video
technikou 88
Zobrazenie
Displej 11
Ponuka Control Menu 13
Ponuka nastavení Setup 72
Zobrazenie na obrazovke
(OSD)
Ponuka Control Menu 13
Ponuka nastavení Setup 72
ZOOM 28, 61
Zrýchlený posuv vpred 37
Zrýchlený posuv vzad 37
93
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_92-95_DVP-NS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 94 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
DVP-NS92V
2-634-585-11(2)
DVP-NS92V_SK.book Page 95 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
C:\Temp\Temp05\DVP-NS92V_SK\Fm\SK_96-96_DVPNS92V.fm
master page=left
DVP-NS92V_SK.book Page 72 Friday, October 7, 2005 6:41 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
DVP-NS30
2-581-895-E2(1)
Download PDF

advertising