Sony | DVP-NS78H | Sony DVP-NS78H Návod na použitie

O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_01-01_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 1 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
3-209-004-E1(1)
CD/DVD
prehrávač
Návod na použitie
DVP-NS78H
© 2007 Sony Corporation
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_02-02_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 2 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu
elektrickým prúdom,
nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Výmenu sieťovej šnúry je
možné vykonať len
v autorizovanom servise.
Batériu nevystavujte
nadmernému teplu ako napr.
priamemu slnečnému
žiareniu a pod.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER.
Označenie o klasifikácii CLASS 1
LASER PRODUCT MARKING je
umiestnené na zadnej strane
zariadenia.
Upozornenie
Použitie optických nástrojov pri
tomto zariadení zvyšuje riziko
poškodenia zraku. Laserový lúč
použitý v tomto CD/DVD
prehrávači môže poškodiť zrak,
preto sa nepokúšajte rozoberať
zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich
sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite
adresy poskytnuté v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
• Toto zariadenie je možné
prevádzkovať pri napätí
220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Skontrolujte, či sa prevádzkové
napätie zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte
na naklonený povrch. Zariadenie
je určené na prevádzku
vo vodorovnej polohe.
• Zariadenie ani disky
neumiestňujte do blízkosti
zariadení so silnými magnetmi,
ako sú mikrovlnné rúry alebo
veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké
predmety.
Poznámky
k diskom
• Disk chytajte len na okrajoch,
aby ste predišli znečisteniu
povrchu disku. Nedotýkajte sa
povrchu disku. Odtlačky prstov,
nečistoty alebo škrabance na
povrchu disku môžu zapríčiniť
jeho nepoužiteľnosť.
• Disk nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani tepelným
zdrojom, ako sú klimatizačné
potrubia, ani nenechávajte disk
v zaparkovanom aute na slnku.
Teplota v interiéri sa môže
značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte
disk späť do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej
handričky. Disk čistite smerom
od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo,
bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické
spreje určené pre čistenie
vinylových LP platní.
• Ak ste tlačili štítok disku, pred
prehrávaním vysušte
tlačiarenskú farbu.
2
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_03-03_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 3 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Nastavenie hlasitosti
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo tekutiny do zariadenia, odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Prehrávač je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď
je samotný prehrávač vypnutý.
• Ak nebudete prehrávač používať dlhší čas,
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za
koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
Umiestnenie
• Prehrávač umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby
ste predišli jeho prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch
ako je koberec.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti
tepelných zdrojov alebo na miesta
vystavené priamemu slnečnému žiareniu,
prašné miesta alebo miesta vystavené
mechanickým otrasom.
• Zariadenie umiestnite tak, aby ste v prípade
problému mohli okamžite odpojiť sieťovú
šnúru od elektrickej siete.
Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti
s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo
so žiadnym zvukovým signálom. V opačnom
prípade môže dôjsť počas prehrávania pasáže
s vysokou úrovňou zvuku k poškodeniu
reproduktorov.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako
lieh alebo benzín.
Čistiace disky, čističe diskov/šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu
zariadenia.
Výmena častí
V prípade opravy si môže servis ponechať
nahradené diely za účelom recyklácie alebo
opätovného použitia.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento prehrávač je schopný
zobrazovať statické video zábery na vašej
TV obrazovke aj dlhší čas. Ak na TV
obrazovke ponecháte dlhší čas pozastavený
obraz alebo zobrazenú ponuku Menu,
vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Plazmové
a projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete priamo
zo studeného prostredia do teplého, alebo
ak je zariadenie umiestnené vo veľmi vlhkej
miestnosti, na optickom mechanizme
zariadenia môže kondenzovať vlhkosť.
Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto prípade
vyberte disk a ponechajte zariadenie
zapnuté bez obsluhy približne pol hodiny,
kým sa vlhkosť neodparí.
• Pri prenášaní prehrávača vyberte
z prehrávača disk. V opačnom prípade
sa môže disk poškodiť.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
3
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_04-05_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 4 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
O tomto návode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Disky vhodné pre prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Prehľad častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prehľad zobrazenia ponuky Control Menu (Ovládacie Menu) (Magic Pad) . . . . 11
Zapojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zapojenie prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 1: Pripojenie video káblov/HDMI káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcie HDMI CONTROL pre systém ‘BRAVIA’ Theatre Sync
(len pre prepojenia HDMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Pripojenie audio káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 4: Príprava DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým ovládaním . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 5: Rýchle nastavenie Quick Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
17
19
21
21
22
23
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rôzne funkcie režimu prehrávania
(Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat Play) . . . . . .
Nastavenie prehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE) . . . . . . . . .
Zvýšenie ostrosti obrazu (SHARPNESS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom (AV SYNC) . . . . . . . . .
Uzamykanie diskov
(CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL) . . . . . . . .
25
31
34
36
36
37
Vyhľadávanie scény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Vyhľadanie konkrétneho miesta na disku
(Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Vyhľadanie titulu/kapitoly/stopy (skladby)/scény atď. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Vyhľadávanie podľa scény (PICTURE NAVIGATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nastavenia zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Zmena zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Nastavenia TV Virtual Surround (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG . . . . . . . . . 47
Súbory formátu MP3 a JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG . . . . . . . . . . 48
Prezentácia súborov JPEG (Slide Show) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Prehrávanie súborov DivX® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Video súbory DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Prehrávanie video súborov DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_04-05_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 5 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Nastavenia a úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ponuka nastavení Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo zvuk (LANGUAGE SETUP) . . . . .
Nastavenia zobrazenia (SCREEN SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užívateľské nastavenia (CUSTOM SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenia pre zvuk (AUDIO SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
57
58
60
62
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samodiagnostická funkcia (Keď sa na displeji zobrazia písmená/číslice) . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabuľka kódov jazykov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehľad kódov oblastí Parental Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
67
68
69
69
70
O tomto návode
• Informácie v tomto návode popisujú ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (ďalej aj DO).
Na ovládanie prehrávača môžete použiť aj ovládacie prvky na prehrávači, ak majú podobné
alebo rovnaké označenie ako tlačidlá na DO.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať všeobecne na komerčné DVD, DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL (+VR režim) a DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL disky (režim VR, Video).
• V tomto návode sú použité ikony zobrazené nižšie (spolu s popisom ich významu):
Ikony
Význam
Funkcie sú dostupné pre DVD a DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL disky
v režime +VR alebo DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL disky v režime Video
Funkcie sú dostupné pre DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL disky v režime VR
(Video Recording)
Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD disky (vrátane Super VCD alebo CD-R/
CD-RW diskov vo formáte video CD alebo Super VCD)
Funkcie sú dostupné pre audio CD alebo CD-R/CD-RW disky vo formáte
audio CD
Funkcie sú dostupné pre DATA CD disky (CD-ROM/CD-R/CD-RW disky
obsahujúce audio súbory MP3*1, obrazové súbory JPEG a video súbory
DivX*2*3)
Funkcie sú dostupné pre DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/
DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL disky obsahujúce audio súbory MP3*1, obrazové
súbory JPEG a video súbory DivX*2*3)
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer III) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO
(International Standard Organization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG.
*2 DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe
licencie.
5
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_06-13_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 6 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Disky vhodné
pre prehrávanie
Formát diskov
Komerčné DVD
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R/
+R DL
VIDEO CD/
Audio CD
CD-RW/-R
Logo “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD+R DL”, “DVD-R”, “DVD VIDEO”
a “CD” sú obchodné značky.
Poznámka k CD/DVD diskom
Prehrávač dokáže prehrávať CD-ROM/
CD-R/CD-RW disky so záznamom
v nasledovných formátoch:
– Audio CD
– Video CD
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660* Level 1/Level 2 alebo
rozšírenému formátu - Joliet
– Formát KODAK Picture CD
* Logický formát súborov a priečinkov na
CD-ROM diskoch definovaný štandardom ISO
(International Organization for Standardization).
Prehrávač dokáže prehrávať DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL disky so záznamom
v nasledovných formátoch:
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
UDF (Universal Disk Format).
Príklady nevhodných diskov
Prehrávač nedokáže prehrávať nasledovné
disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom
v iných než uvedených formátoch.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte
PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• DVD audio disky.
• HD vrstvu Super Audio CD (SACD) diskov.
• DATA DVD disky, ktoré neobsahujú audio
MP3 súbory, obrazové súbory JPEG alebo
video súbory DivX.
• BD disky.
• HD DVD disky.
• Disky nasnímané AVCHD-kompatibilným
DVD video kamkordérom.
Prehrávač tiež nedokáže prehrávať
nasledovné disky:
• Komerčné DVD disky s odlišným
regionálnym kódom.
• Disky neštandardných tvarov
(napr. v tvare štvorca, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo
nálepkou na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku
lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej
páske a pod.
Regionálny kód
Váš prehrávač má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať iba
DVD VIDEO disky, ktoré majú rovnaké
regionálne kódy. Tento systém sa využíva
na ochranu autorských práv.
Prehrávač dokáže prehrávať aj komerčné
DVD disky označené symbolom ALL .
Pri pokuse prehrávať iný komerčný DVD disk
sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie
“Playing prohibited by area limits”
(“Prehrávanie nie je povolené miestnym
obmedzením”). Niektoré komerčné DVD
disky nemusia mať vyznačený regionálny
kód, aj napriek tomu, že je ich prehrávanie
obmedzené pre určitý región.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Regionálny kód
00W
0-000-000-00
6
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_06-13_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 7 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Poznámky
• Poznámky k DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL,
DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL alebo CD-R/
CD-RW diskom
V tomto prehrávači nemusí byť možné prehrávať
niektoré DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL,
DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL alebo CD-R/
CD-RW disky, v závislosti od kvality záznamu
a stavu samotného disku, alebo vlastností
zariadenia, na ktorom bol záznam vykonávaný,
prípadne záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode
na použitie záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL
diskoch nemusia fungovať niektoré funkcie
prehrávania, aj keď sú tieto disky správne
uzatvorené. V takomto prípade disk prehrávajte
v štandardnom režime prehrávania. Nemusí byť
tiež možné prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
• Audio disk kódovaný technológiou pre
ochranu autorských práv
Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). V poslednom čase niektoré hudobné
vydavateľstvá distribuujú disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv.
Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia
sa dať prehrávať v tomto zariadení.
• Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk, ktorý
má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade
so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie
na tomto produkte nie je zaručené.
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou
na ochranu autorských práv vlastníka
programu podľa príslušných patentov USA
a iných práv o duševnom vlastníctve.
Použitie tejto technológie je možné len
so súhlasom spoločnosti Macrovision a je
určené len pre domáce alebo iné obmedzené
využívanie, ak spoločnosť Macrovision
neuvedie inak. Spätné upravovanie
a disasemblovanie sú zakázané.
Poznámka o funkciách
prehrávania DVD a VIDEO CD
diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO
CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom softvéru. Vzhľadom na to, že tento
prehrávač prehráva DVD a VIDEO CD disky
podľa samotného obsahu disku vytvoreného
výrobcom, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie
sa dozviete z pokynov uvedených pri DVD
alebo VIDEO CD disku.
7
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_06-13_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 8 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predný panel
A Tlačidlo [/1
(zapnutie/pohotovostný režim) (25)
H Tlačidlo H (prehrávanie) (25)
B Nosič disku (25)
I Tlačidlo A (otvorenie/zatvorenie) (25)
G Tlačidlo x (zastavenie) (26)
C Displej (9)
D
(senzor diaľkového ovládania) (21)
E Tlačidlo PROGRESSIVE (17)
F Indikátor HDMI* (High-Definition
Multimedia Interface) (16, 58, 63)
Svieti, ak je konektor HDMI OUT
správne prepojený s HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection)-kompatibilným zariadením
so vstupným HDMI alebo DVI
(Digital Visual Interface) konektorom.
* Tento DVD prehrávač je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
“HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú obchodné značky
alebo ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC”.
Zadný panel
L
CENTER
A Konektor HDMI OUT (High-Definition
Multimedia Interface out) (15)
D Konektor LINE OUT (VIDEO) (15)
B Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL) (19)
F Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (15)
E Konektor LINE (RGB)-TV (15)
C Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
(19)
8
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_06-13_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 9 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Displej
Pri prehrávaní DVD disku
Prehrávací čas aktuálneho titulu/kapitoly (28)
Stav prehrávania
Svieti v režime
Repeat Play (33)
Svieti, keď je možnosť meniť zorné uhly (26)
Pri prehrávaní VIDEO CD disku s funkciami Playback Control (PBC) (28)
Stav prehrávania
Aktuálna scéna alebo prehrávací čas (28)
Svieti v režime A-B Repeat Play (33)
Pri prehrávaní CD, DATA DVD (MP3 audio/DivX video), DATA CD (MP3 audio/DivX video)
alebo VIDEO CD disku (bez funkcií PBC)
Stav prehrávania
Svieti v režime
Repeat Play (33)
Aktuálna stopa/skladba* (28)
Prehrávací čas (28)
* Pri prehrávaní video súborov DivX sa nezobrazí aktuálna stopa.
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
9
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_06-13_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 10 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Diaľkové ovládanie
H Tlačidlá
/
(opakovanie/
krokovanie/posuv vpred/krokovanie)
(26, 41)
I Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (26)
J Tlačidlá
m/M
(vyhľadávanie/spomalenie) (40)
K Tlačidlo ZOOM (26, 49)
L Tlačidlá SLOW PLAY/FAST PLAY
(26)
M Tlačidlo
N Tlačidlo
(audio) (44)
(titulky) (26, 50)
O Tlačidlo [/1
(zapnutie/pohotovostný režim) (25)
P Tlačidlá 2 (hlasitosť) +/– (22)
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod.*
Q Tlačidlo t (TV/video) (22)
R Tlačidlo PICTURE NAVI (obrazová
navigácia) (43, 49)
S Tlačidlo TIME/TEXT (28)
T Tlačidlo MENU (27)
U Tlačidlo ENTER (23)
V Tlačidlo DISPLAY (11)
W Tlačidlo H (prehrávanie) (25)
Tlačidlo H má orientačný hmatový
bod.*
X Tlačidlo x (zastavenie) (26)
A Tlačidlo TV [/1 (zapnutie/
pohotovostný režim) (22)
B Tlačidlo Z (otvorenie/zatvorenie) (26)
C Číselné tlačidlá (27)
Tlačidlo číslo 5 má orientačný hmatový
bod.*
Y Tlačidlo X (pozastavenie) (26)
Z Tlačidlo SUR (surround) (46)
wj Tlačidlo
(uhol) (26)
* Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod
na orientáciu medzi tlačidlami.
D Tlačidlo CLEAR (32)
E Tlačidlo TOP MENU (27)
F Tlačidlá C/X/x/c (27)
G Tlačidlo O RETURN (návrat) (27)
10
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_06-13_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 11 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Prehľad zobrazenia ponuky Control Menu
(Ovládacie Menu) (Magic Pad)
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu.
Stláčaním DISPLAY zobrazujete alebo meníte ponuku Control Menu nasledovne:
, Control Menu 1
m
Control Menu 2 (zobrazí sa len pri niektorých diskoch)
m
Ponuka Control Menu vypnutá
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti
o jednotlivých položkách pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Číslo práve prehrávanej kapitoly*2
Číslo práve prehrávaného titulu*1
Celkový počet titulov*1
Celkový počet kapitol*2
Položky Control
Menu
Zvolená položka
Funkčný názov
položky zvolenej
v Control Menu
Prevádzkové
hlásenie
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
PLAY
DVD VIDEO
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Typ prehrávaného
disku*3
Prehrávací čas*4
Aktuálne
nastavenie
Voľby
PROGRAM
ENTER
*1 Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne) sa
zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/CD disku sa
zobrazí číslo skladby/stopy, pri DATA CD/
DATA DVD disku sa zobrazí číslo albumu.
2
* Pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí číslo
indexu, pri DATA CD/DATA DVD disku sa
zobrazí číslo audio súboru MP3 alebo video
súboru JPEG. Číslo video súboru DivX pri
DATA CD/DATA DVD diskoch.
*3 Super VCD disk bude indikovaný ako “SVCD”.
*4 Zobrazenie informácie o dátume pre súbor
JPEG.
Quit: DISPLAY
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte DISPLAY.
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
11
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_06-13_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 12 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Názov položky, funkcia
TITLE (str. 41)/SCENE (str. 41)/TRACK (str. 41)
Výber titulu, scény alebo stopy pre prehrávanie.
CHAPTER (str. 41)/INDEX (str. 41)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
TRACK (str. 41)
Výber skladby pre prehrávanie.
TIME/TEXT (str. 41)
Kontrola uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby.
Zobrazenie DVD/CD textu alebo názvu skladby/súboru pri DATA DVD/DATA CD disku.
ORIGINAL/PLAY LIST (str. 28)
Výber typu titulov (ORIGINAL alebo PLAY LIST) pri prehrávaní DVD-VR disku.
PROGRAM (str. 31)
Výber titulov, kapitol alebo stôp/skladieb z disku pre prehranie vo vami zadanom
poradí.
SHUFFLE (str. 32)
Prehrávanie titulov, kapitol alebo stôp/skladieb v náhodnom poradí.
REPEAT (str. 33)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/
albumov) alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/albumu/súboru.
A-B REPEAT (str. 33)
Výber úseku, ktorý chcete opakovane prehrávať.
CUSTOM PICTURE MODE (str. 34)
Nastavenie video signálu z prehrávača. Môžete nastaviť takú kvalitu obrazu, ktorá
najviac zodpovedá práve sledovanému programu.
SHARPNESS (str. 36)
Nadsadenie kontúr záznamu, aby došlo k zostreniu obrazu.
AV SYNC (str. 36)
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom.
PARENTAL CONTROL (str. 37)
Nastavenie obmedzenia prehrávania disku.
SETUP (str. 56)
QUICK Setup (str. 23)
Pomocou ponuky Quick Setup (Rýchle nastavenie) zvoľte požadovaný jazyk pre zobrazenie
na obrazovke (On-screen), pomer strán obrazu TVP a výstupný audio signál.
CUSTOM Setup
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
RESET
Obnovenie nastavení v ponuke “SETUP” na výrobné nastavenia.
ALBUM (str. 41)
Výber album obsahujúceho audio súbory MP3 a obrazové súbory JPEG
pre prehrávanie.
FILE (str. 41)
Výber súboru JPEG pre prehrávanie.
ALBUM (str. 41)
Výber albumu s video súbormi DivX, ktoré chcete prehrávať.
FILE (str. 41)
Výber video súboru DivX pre prehrávanie.
12
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_06-13_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 13 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
DATE (str. 50)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
INTERVAL (str. 51)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime
Slide Show na obrazovke.
EFFECT (str. 52)
Výber efektu, ktorý sa použije pri zobrazovaní v režime Slide Show.
MODE (MP3, JPEG) (str. 51)
Výber typu dát. Audio súbory MP3 (AUDIO), obrazové súbory JPEG (IMAGE) alebo
oboje (AUTO) pri prehrávaní DATA CD alebo DATA DVD disku.
z Rada
Indikátor ikony Control Menu svieti nazeleno
, ak nastavíte akúkoľvek
t
položku okrem “OFF” (len “PROGRAM”,
“SHUFFLE”, “REPEAT”, “A-B REPEAT”,
“SHARPNESS”). Indikátor “ORIGINAL/PLAY
LIST” svieti nazeleno, ak nastavíte “PLAY LIST”
(výrobné nastavenie). Indikátor “CUSTOM
PICTURE MODE” svieti nazeleno, ak nastavíte
akúkoľvek položku okrem “STANDARD”.
Indikátor “AV SYNC” svieti nazeleno, ak nastavíte
viac než 0 ms.
13
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_14-24_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 14 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Zapojenia
Zapojenie prehrávača
Prehrávač zapojte a nastavte podľa postupu v krokoch 1 až 5.
Poznámky
•
•
•
•
Dodávané príslušenstvo pozri “Technické údaje” (str. 68).
Pevným a správnym zapojením koncoviek káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu.
Podrobnosti o pripájaných zariadeniach pozri v ich návodoch na použitie.
Prehrávač nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je vybavený buď vstupným video konektorom alebo
konektorom SCART.
• Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých prepájaných zariadení od elektrickej siete.
14
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_14-24_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 15 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Krok 1: Pripojenie video káblov/HDMI káblov
A
(žltý)
INPUT
VIDEO
Zapojenia
Prehrávač pripojte k TVP (monitoru), projektoru alebo audio zariadeniu ako napr. AV
zosilňovač (receiver) pomocou video kábla. Zvoľte jedno z možných prepojení A až D podľa
vstupných konektorov, akými sú váš TVP (monitor), projektor alebo audio zariadenie vybavené.
Aby bolo možné sledovať obraz s progresívnymi signálmi (525p alebo 625p) na kompatibilnom
TVP, projektore alebo monitore, je nutné vykonať prepojenie C. Ak pripájate prehrávač k TVP,
projektoru alebo audio zariadeniu so vstupným HDMI konektorom, zvoľte zapojenie B.
Audio/video kábel
(nedodávaný)
L
AUDIO
R
TVP, projektor alebo
audio zariadenie
(žltý)
Do LINE OUT (VIDEO)
L
CENTER
CD/DVD prehrávač
Do HDMI OUT
(zelený) (modrý)
Do LINE
(RGB)-TV
Kábel SCART
(nedodávaný)
(červený)
HDMI kábel
(nedodávaný)
B
Do COMPONENT
VIDEO OUT
HDMI IN
TVP, projektor alebo
audio zariadenie
COMPONENT
VIDEO IN
Y
(zelený)
PB/CB
(modrý)
PR/CR
(červený)
TVP, projektor alebo
audio zariadenie
C
Zložkový video kábel
(nedodávaný)
INPUT
TVP
D
: Smer toku signálu
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
15
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_14-24_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 16 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Poznámka
Ak pripájate TVP s progresívnym formátom,
použite len prepojenie podľa schémy C.
Ak pripojíte TVP podľa schémy C aj D, špeciálny
ovládací signál vysielaný cez kábel SCART môže
spôsobiť prepnutie smerovania signálu do
konektora SCART.
A Vstupný video konektor
Zapojenie poskytuje štandardnú kvalitu
obrazu. Pri tomto prepojení stláčaním tlačidla
PROGRESSIVE na prednom paneli zvoľte
“NORMAL (INTERLACE)”
(výrobné nastavenie).
Pripojenie k TVP vybavenému vstupným
konektorom DVI
Použite redukčný kábel HDMI-DVI
(nedodávaný). DVI konektor nedokáže
spracovať žiadne audio signály, takže s týmto
prepojením je nutné použiť ešte nejaké iné audio
prepojenie (str. 19). Konektor HDMI OUT nie
je navyše možné prepojiť s konektormi DVI,
ktoré nezodpovedajú štandardu HDCP
(napr. DVI konektor na PC monitoroch).
C Vstupné zložkové video
konektory (Y, PB/CB, PR/CR)
Ak je pripojený TVP Sony kompatibilný
s funkciou HDMI CONTROL, pozri str. 17.
Umožní vám to výbornú reprodukciu farieb
a obrazu vo vysokej kvalite.
Ak TVP dokáže prijímať signál
v progresívnom 525p/625p formáte, použite
toto prepojenie a stláčaním tlačidla
PROGRESSIVE na prednom paneli
umožnite vyvedenie progresívnych video
signálov na výstup z prehrávača. Podrobnosti
pozri v časti “Tlačidlo PROGRESSIVE”
(str. 17).
Pripojenie do konektora HDMI OUT
D Vstupný konektor SCART
Vykonajte nasledovný postup. Nesprávne
použitie môže zapríčiniť poškodenie
konektorov HDMI OUT.
Zapojenie vykonajte správne, aby ste predišli
hluku a šumu. Pri prepájaní káblom SCART
skontrolujte, či TVP podporuje S-video alebo
RGB signály. Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie TVP. Ak v ponuke Setup (str. 59)
v položke “SCREEN SETUP” nastavíte
“LINE” na “S VIDEO” alebo “RGB
(COMPONENT OFF)”, použite kábel
SCART podporujúci jednotlivé signály.
Pri tomto prepojení stláčaním tlačidla
PROGRESSIVE na prednom paneli zvoľte
“NORMAL (INTERLACE)”
(výrobné nastavenie).
B Vstupný konektor HDMI/DVI
Pre využitie vysokokvalitného digitálneho
obrazu a zvuku pomocou konektora HDMI
OUT použite certifikovaný HDMI kábel
Sony.
1
Pozorne zarovnajte konektor HDMI OUT
na zadnej strane prehrávača s HDMI
konektorom kábla presne podľa ich
tvaru.
Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo.
Konektor je naopak.
2
Nie je rovno
Zasuňte HDMI konektor priamo do
konektora HDMI OUT.
HDMI konektor neohýnajte, ani naň
netlačte.
Pripojenie k štandardnému TVP s pomerom
strán 4:3
V závislosti od disku nemusí obraz správne
vyplniť obrazovku. Zmenu pomeru strán
pozri str. 58.
Poznámky
• Medzi prehrávač a TVP nezapájajte súčasne
viac než jeden typ video kábla.
• Súčasne nevykonajte prepojenie B a D.
• Medzi tento prehrávač a TVP nezapájajte VCR
atď. Ak budú prechádzať signály z prehrávača
cez VCR, na TV obrazovke môže byť obraz
nekvalitný. Ak je váš TVP vybavený len jednou
16
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_14-24_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 17 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
VCR
TVP
Prepojte
priamo
• Ak pripojíte prehrávač k TVP cez konektor
SCART, zdroj vstupného signálu na TVP sa
automaticky prepne na signál z prehrávača, keď
spustíte prehrávanie. V takomto prípade obnovíte
vstup na TV signál stlačením t (TV/video)
na DO.
• Ak v ponuke SCREEN SETUP nastavíte “LINE”
na “RGB (COMPONENT OFF)” (str. 59), na
výstup z prehrávača nebudú vyvedené zložkové
video signály.
• Pred premiestňovaním prehrávača odpojte HDMI
kábel.
• Ak je prehrávač umiestnený na polici a je
pripojený HDMI kábel, nepritláčajte prehrávač
k stene police. Môže to zapríčiniť poškodenie
HDMI OUT konektora a HDMI kábla.
• Pri pripájaní/odpájaní neskrúcajte, ani neotáčajte
HDMI konektor.
Pri prehrávaní disku so záznamom v norme
NTSC sa výstupný video signál
z prehrávača alebo ponuka Setup atď.
v norme NTSC nemusí zobraziť na TV
obrazovke TVP pracujúceho v norme PAL.
V takomto prípade vyberte zo zariadenia
disk.
Funkcie HDMI CONTROL pre
systém ‘BRAVIA’ Theatre Sync
(len pre prepojenia HDMI)
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou HDMI CONTROL,
pomocou HDMI kábla (nedodávaný)
sa sprístupnia nasledovné funkcie:
• One-Touch Play (str. 25)
• System-Power Off
Keď vypnete TVP tlačidlom [/1 na DO
od TVP, zariadenia kompatibilné
s funkciou HDMI CONTROL
sa automaticky tiež vypnú.
Nastavte “HDMI CONTROL” na “ON”
v ponuke “CUSTOM SETUP” (str. 61).
Podrobnosti o nastaveniach TVP pozri tiež
v návode na použitie TVP.
Poznámka
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia HDMI CONTROL fungovať. Podrobnosti
pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
Zapojenia
CD/DVD
prehrávač
Príprava na funkcie ‘BRAVIA’ Theatre Sync
Tlačidlo PROGRESSIVE
Pomocou tlačidla PROGRESSIVE
na prednom paneli môžete voliť formát
výstupných video signálov prehrávača
(progresívny alebo prekladaný) a spôsob
konverzie progresívnych signálov.
Po každom stlačení tlačidla PROGRESSIVE
sa zobrazenie zmení nasledovne:
PROGRESSIVE AUTO
m
PROGRESSIVE VIDEO
m
NORMAL (INTERLACE)
,
sadou audio/video konektorov, pripojte prehrávač
do týchto konektorov.
◆PROGRESSIVE AUTO
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi
signálmi
– a TVP je pripojený do konektorov
COMPONENT VIDEO OUT.
Štandardne zvoľte za uvedených podmienok
práve toto nastavenie. Takto sa automaticky
identifikuje typ záznamu (softvéru) a zvolí sa
vhodná metóda konverzie.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec
nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude
splnená niektorá z uvedených podmienok.
◆PROGRESSIVE VIDEO
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi
signálmi
– a TVP je pripojený do konektorov
COMPONENT VIDEO OUT
– a chcete nemenne nastaviť metódu
konverzie na PROGRESSIVE VIDEO
pre záznam snímaný video technikou.
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
17
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_14-24_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 18 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Toto nastavenie zvoľte, ak je po zvolení
PROGRESSIVE AUTO obraz neostrý.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec
nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude
splnená niektorá z uvedených podmienok.
◆NORMAL (INTERLACE)
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– váš TVP nie je kompatibilný
s progresívnymi signálmi alebo
– je TVP pripojený do iných konektorov, než
COMPONENT VIDEO OUT (LINE OUT
(VIDEO)).
◆Typy DVD softvéru a metódy konverzie
DVD softvér je možné rozdeliť na dva druhy:
Záznam snímaný filmovou technikou
a záznam snímaný video technikou.
Záznam snímaný video technikou je založený
na princípe TV vysielania, napr. TV
inscenácie alebo situačné komédie,
a zobrazuje sa pri ňom 25 snímok/50 políčok
za sekundu (30 snímok/60 políčok
za sekundu). Záznam snímaný filmovou
technikou je odvodený od klasických filmov
a zobrazuje sa pri ňom 24 snímok za sekundu.
Niektoré záznamy na DVD disku sú
kombináciou záznamov snímaných video
aj filmovou technikou.
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený
obraz, keď je výstupný signál v progresívnom
formáte, musí sa progresívny video signál
konvertovať tak, aby zodpovedal druhu
sledovaného záznamu na DVD disku.
Poznámky
• Pri prehrávaní záznamu snímaného video
technikou so signálom v progresívnom formáte
sa môžu niektoré časti obrazového záznamu
z dôvodu procesu konverzie pri výstupe cez
konektory COMPONENT VIDEO OUT
zobrazovať neprirodzene. Obrazový signál
z konektorov LINE OUT (VIDEO) nie je
ovplyvňovaný, pretože je z nich vyvedený signál
v štandardnom (prekladanom) formáte.
• Ak v ponuke “SCREEN SETUP” nastavíte
“LINE” na “RGB”, nastavenie prehrávača
sa prepne na “NORMAL (INTERLACE)”. Toto
nastane, aj keď ste nastavili “PROGRESSIVE
AUTO” alebo “PROGRESSIVE VIDEO”.
18
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_14-24_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 19 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Krok 2: Pripojenie audio káblov
Vyberte si jedno z nasledovných prepojení A alebo B podľa vstupného konektora vášho TVP
(monitora), projektora alebo audio zariadenia ako napr. AV zosilňovač (receiver). Toto vám
umožní počúvanie zvuku.
INPUT
(žltý)*
Audio/video kábel
(nedodávaný)
VIDEO
(biely)
(biely)
(žltý)*
(červený)
A
Zapojenia
(červený)
L
AUDIO
R
TVP, projektor alebo
audio zariadenie
Do LINE OUT L/R (AUDIO)
L
CENTER
Do DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
CD/DVD prehrávač
alebo
Koaxiálny digitálny
kábel (nedodávaný)
HDMI kábel (nedodávaný)
Do koaxiálneho/HDMI
digitálneho vstupu
[Reproduktory]
[Reproduktory]
Zadný (R)
Zadný (L)
Predný (L)
B
Audio zariadenie
s dekodérom
Stredový
Predný (R)
Subwoofer
: Smer toku signálu
* Žltý konektor sa používa na prenos video signálov (str. 15).
z Rada
Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie pripojených zariadení.
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
19
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_14-24_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 20 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
A Vstupné audio konektory L/R
Takéto prepojenie slúži na reprodukciu zvuku
z reproduktorov TVP alebo dvoch
reproduktorov audio zariadenia.
B Vstupný digitálny audio
konektor
Ak je vaše audio zariadenie vybavené
dekodérom Dolby*1 Digital, DTS*2 alebo
MPEG audio a digitálnym vstupným
konektorom, použite toto prepojenie. Môžete
reprodukovať surround efekt Dolby Digital
(5.1ch) a DTS (5.1ch).
Ak pripojíte audio zariadenie Sony
kompatibilné s funkciou HDMI CONTROL,
pozri návod na použitie daného audio
zariadenia.
*1
*2
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-D
sú obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.
“DTS” a “DTS Digital Out” sú ochranné známky
spoločnosti DTS, Inc.
Poznámky
• Po vykonaní všetkých prepojení skontrolujte, či
ste v postupe pre rýchle uvedenie do prevádzky
Quick Setup (str. 23) nastavili “DOLBY
DIGITAL” na “DOLBY DIGITAL” a “DTS”
na “ON”. Ak je vaše audio zariadenie vybavené
dekodérom MPEG audio, nastavte “MPEG”
v ponuke Audio Setup na “MPEG” (str. 63).
V opačnom prípade nebude z reproduktorov
počuť žiadny zvuk.
• Ak pripojíte audio zariadenie, ktoré podporuje
vzorkovaciu frekvenciu 96 kHz, nastavte
v ponuke “AUDIO SETUP” položku “48kHz/
96kHz PCM” na “96kHz/24bit” (str. 63).
• Pri tomto prepojení nie je možné používať TVS
efekty tohto prehrávača.
• Ak pripojíte prehrávač k audio zariadeniu
pomocou HDMI kábla, budete musieť vykonať
jeden z nasledujúcich postupov:
– Pripojiť audio zariadenie k TVP pomocou HDMI
kábla.
– Pripojiť prehrávač k TVP pomocou video kábla
iného než HDMI (zložkový video kábel alebo
audio/video kábel).
• Pri prepojení do konektora HDMI OUT, správne
zasuňte konektor HDMI do príslušného
konektora. HDMI kábel neohýnajte, ani naň
netlačte.
20
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_14-24_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 21 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Krok 3: Pripojenie sieťovej šnúry
Sieťové šnúry prehrávača a TVP zapojte do elektrickej zásuvky.
Zapojenia
Krok 4: Príprava DO
Prehrávač je možné ovládať pomocou dodávaného diaľkového ovládania. Do diaľkového
ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #. Keď používate
diaľkové ovládanie, smerujte ho na senzor
na prehrávači.
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny
batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému
žiareniu alebo silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu
obsahu batérií a následnej korózii.
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
21
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_14-24_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 22 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Ovládanie TVP dodávaným
diaľkovým ovládaním
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu na vašom TVP Sony a zapínať/
vypínať TVP.
TV
Číselné
tlačidlá
2 +/–
Ovládanie TVP iných značiek
dodávaným diaľkovým
ovládaním
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu, vypnúť/zapnúť TVP iného výrobcu
než Sony.
Ak je váš TVP uvedený v tabuľke nižšie,
zadajte príslušný kód výrobcu.
1
Kód výrobcu TVP (pozri tabuľka nižšie)
zadajte tak, že zatlačíte tlačidlo TV [/1
a súčasne stlačíte príslušné číselné
tlačidlá.
2
Uvoľnite tlačidlo TV [/1.
t
Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať
Ak je uvedených viac kódov než jeden,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
TVP môžete ovládať pomocou nasledovných
tlačidiel.
Výrobca
Číselný kód
Sony
01 (výrobné nastavenie)
Stlačením
Vykonáte
Aiwa
01 (výrobné nastavenie)
TV [/1
Vypnete/zapnete TVP.
Grundig
11
2 (hlasitosť) +/– Nastavíte hlasitosť TVP.
Hitachi
24
t (TV/video)
JVC
33
Prepínate vstupný signál TVP
medzi TV signálom a inými
zdrojmi vstupného signálu.
LG
06
Loewe
06
Poznámka
Panasonic
17, 49
V závislosti od niektorých pripojených zariadení
sa nemusí dať ovládať váš TVP pomocou niektorých
alebo žiadnych tlačidiel na dodávanom DO.
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Poznámky
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu.
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
• V závislosti od niektorých pripojených zariadení
sa nemusí dať ovládať váš TVP pomocou
niektorých alebo žiadnych tlačidiel na
dodávanom DO.
22
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_14-24_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 23 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Krok 5: Rýchle nastavenie Quick Setup
Zapojenia
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte prehrávač na prevádzku minimálnym počtom
základných nastavení. Ak chcete preskočiť nejakú položku nastavenia, stlačte >. Pre návrat
k predošlej položke nastavenia stlačte ..
ENTER
1
2
3
5
Zapnite TVP.
Prehrávač bude zobrazovať ponuky
Menu a titulky vo zvolenom jazyku.
Stlačte [/1.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto prehrávača.
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
hlásenie “Press [ENTER] to run QUICK
SETUP” (Stlačením Enter spustíte Quick
Setup). Ak sa toto hlásenie nezobrazí,
režim nastavenia pre rýchle uvedenie do
prevádzky spustíte zvolením “QUICK”
(rýchle uvedenie do prevádzky) v ponuke
“SETUP” (nastavenia) v Control Menu
(str. 57).
4
Stlačte ENTER bez toho, aby bol
vložený disk.
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
6
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu
pomeru strán pripojeného TVP.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
HDMI RESOLUTION:
JPEG RESOLUTION: 4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
YCBCR/RGB (HDMI):
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
7
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
◆ Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3
so širokouhlým režimom
• 16:9 (str. 58)
◆ Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
• 4:3 LETTER BOX alebo 4:3 PAN
SCAN (str. 58)
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
23
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_14-24_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 24 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
8
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu
výstupného video signálu z konektora
LINE (RGB)-TV.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
HDMI RESOLUTION:
AUTO (1920×1080p)
JPEG RESOLUTION:
HD
VIDEO
YCBCR/RGB (HDMI):
S VIDEO
SCREEN SAVER:
RGB (COMPONENT OFF)
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
4:3 OUTPUT:
FULL
9
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
typ výstupného signálu z konektora
LINE (RGB)-TV.
◆ Video signály
• VIDEO (str. 59)
◆ S-video signály
• S VIDEO (str. 59)
◆ RGB signály
• RGB (COMPONENT OFF) (str. 59)
10Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu
konektorov, ktoré sú využívané pre
pripojenie k audio zariadeniu.
Is this player connected to an amplifier
(receiver)? Select the type of jack you
are using.
YES
LINE OUTPUT L/R(AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NO
11Stláčaním X/x zvoľte typ
konektora, ktorý používate pre
pripojenie audio zariadenia a potom
stlačte ENTER.
Ak ste nepripojili audio zariadenie,
zvoľte “NO” a pokračujte krokom 15.
Ak pripojíte audio zariadenie len
pomocou audio kábla, zvoľte
“YES: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”
a pokračujte krokom 15.
Ak pripojíte audio zariadenie len
pomocou digitálneho koaxiálneho kábla/
HDMI kábla, zvoľte “YES: DIGITAL
OUTPUT”.
12Stláčaním X/x zvoľte typ signálov
Dolby Digital, ktoré sa budú vysielať
do audio zariadenia.
Ak je vaše audio zariadenie vybavené
dekodérom Dolby Digital, zvoľte
“DOLBY DIGITAL”. V opačnom
prípade zvoľte “D-PCM”.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
D-PCM
DTS:
DOLBY DIGITAL
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
AUDIO (HDMI):
AUTO
13Stlačte ENTER.
“DTS” je aktivované.
AUDIO SETUP
STANDARD
AUDIO DRC:
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
OFF
AUDIO (HDMI):
ON
14Stláčaním X/x zvoľte, či chcete
vysielať signál DTS do audio
zariadenia.
Ak je vaše audio zariadenie vybavené
dekodérom DTS, zvoľte “ON”.
V opačnom prípade zvoľte “OFF”.
15Stlačte ENTER.
Všetky zapojenia a postup Quick Setup
sú dokončené.
Ak je vaše audio zariadenie vybavené
dekodérom MPEG audio, nastavte
“MPEG” na “MPEG” (str. 63).
24
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 25 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
4
Prehrávanie
Stlačte A na prehrávači
a umiestnite disk na nosič.
Prehrávanie diskov
Číselné
tlačidlá
CLEAR
TOP MENU
RETURN
(opakovanie)
ZOOM
SLOW PLAY
1
2
5
Stlačte H.
Nosič disku sa zasunie. Prehrávač spustí
prehrávanie (Continuous Play - súvislé
prehrávanie). Nastavte hlasitosť na TVP
alebo na audio zariadení.
V závislosti od disku sa na TV obrazovke
môže zobraziť Menu DVD disku.
Pre DVD VIDEO disky pozri str. 27.
Pre VIDEO CD disky pozri str. 28.
Vypnutie prehrávača
TIME/TEXT
MENU
ENTER
DISPLAY
(vpred)
FAST PLAY
Zapnite TVP.
Stlačte [/1.
Prehrávač sa zapne.
3
Prehrávanou stranou nadol
Prehrávanie
V závislosti od DVD alebo VIDEO CD disku
môžu byť niektoré funkcie rozdielne alebo
nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto prehrávača.
◆ Použitie audio zariadenia
Zapnite audio zariadenie a zvoľte
príslušný zdroj signálu (tento prehrávač).
Stlačte [/1. Prehrávač sa prepne do
pohotovostného režimu.
One-Touch Play
(len pre prepojenia SCART/HDMI)
Jediným stlačením tlačidla H na DO môžete
automaticky zapnúť prehrávač aj TVP,
nastaviť zdroj vstupného signálu TVP
na tento prehrávač. Prehrávanie sa spustí
automaticky.
Zdroj vstupného signálu na TVP sa prepne
na tento prehrávač automaticky aj
v nasledovných prípadoch:
– Stlačíte H, TOP MENU, MENU alebo
DISPLAY na DO.
Tieto tlačidlá nie sú funkčné pri prehrávaní
audio CD diskov alebo audio súborov MP3
v režime “AUDIO (MP3)”.
– Ak je vložený disk s funkciou
automatického prehrávania.
z Rada
Môžete nastaviť, aby sa prehrávač automaticky
vypol vždy, keď bude v režime zastavenia dlhšie
než 30 minút. Túto funkciu zapnete/vypnete
nastavením položky “AUTO POWER OFF”
v ponuke “CUSTOM SETUP” na “ON” alebo
“OFF” (str. 60).
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
25
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 26 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Poznámky k prehrávaniu zvukových stôp
DTS na DVD VIDEO disku
• Audio signály DTS sú vyvedené len na
konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT.
• Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
so zvukovými stopami DTS nastavte
v “AUDIO SETUP” položku “DTS”
na “ON” (str. 63).
• Ak pripojíte prehrávač ku audio zariadeniu
bez DTS dekodéra, v ponuke “AUDIO
SETUP” nenastavujte “DTS” na “ON”
(str. 63). Z reproduktorov môže byť
reprodukovaný hlasný hluk, ktorý môže
poškodiť váš sluch alebo reproduktory.
Poznámka
Pred prehrávaním musíte DVD disky vytvorené
DVD rekordérmi správne uzatvoriť. Podrobné
informácie o uzatváraní pozri v návode na použitie
DVD rekordéra.
Umiestnenie nižšie uvedených tlačidiel je
uvedené na obrázku na str. 25.
Operácia
Zastavenie
Stlačte x.
Pozastavenie
Stlačte X.
Obnovenie prehrávania Stlačte X alebo H.
po pozastavení
Prepnutie na nasledujúcu Stlačte >.
kapitolu, skladbu alebo
scénu v režime
Continuous Play
Prepnutie na
predchádzajúcu
kapitolu, skladbu
alebo scénu v režime
Continuous Play
Operácia
Počas prehrávania
stlačte
(opakovanie).
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne*2
Počas prehrávania
stlačte
(posuv vpred).
Zväčšenie obrazu*3
Stláčajte ZOOM.
Stlačením CLEAR
zväčšenie zrušte.
*1 Všetky DVD disky okrem DVD+R/DVD+RW/
DVD+R DL diskov. Tlačidlo nie je možné
použiť pri súboroch DivX.
*2 Len DVD disky. Tlačidlo nie je možné použiť
pri súboroch DivX.
*3 Len video a JPEG súbory (okrem obrázkov
BACKGROUND). Zväčšený obraz môžete
pomocou C/X/x/c posúvať. V závislosti
od obsahu disku sa môže funkcia zväčšenia pri
posunutí obrazu automaticky zrušiť.
Poznámka
Ďalšie operácie
Pre
Pre
Opakovanie
predchádzajúcej
scény*1
Stlačte ..
Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia Replay
(opakovanie) alebo Advance (posuv vpred) dostupná.
Zrýchlené alebo spomalené
prehrávanie so zvukom
Počas zrýchleného alebo spomaleného
prehrávania scény môžete počúvať dialógy.
Počas prehrávania stlačte FAST PLAY alebo
SLOW PLAY.
Rýchlosť sa mení pri stlačení tlačidla
FAST PLAY alebo SLOW PLAY.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte H.
Poznámky
Zastavenie
Stlačte Z.
prehrávania a vybratie
disku
Zmena zorného uhla
Počas prehrávania
stlačte
(uhol).
(uhol)
Stláčaním
zvoľte číslo
požadovaného
zorného uhla.
Zobrazenie titulkov
Počas prehrávania
stlačte
(titulky).
(titulky)
Stláčaním
zvoľte jazyk titulkov.
• Túto funkciu je možné použiť len pri prehrávaní
DVD, VIDEO CD alebo Super VCD diskov.
• Pri dosiahnutí maximálnej alebo minimálnej
rýchlosti prehrávania sa zobrazí “Operation not
possible”.
• V režime zrýchleného a spomaleného prehrávania
(Fast Play a Slow Play) nie je možné zmeniť zorný
uhol (str. 26), titulky (str. 26) ani zvuk (str. 44).
Zvuk je možné zmeniť len pri prehrávaní
VIDEO CD/Super VCD diskov.
• Funkcie zrýchleného a spomaleného prehrávania
nefungujú pri prehrávaní zvukových stôp DTS.
• Funkcie zrýchleného a spomaleného prehrávania
nie je možné použiť pri prehliadaní statických
záberov v režime DVD-VR.
26
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 27 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Zablokovanie nosiča disku
(Child Lock)
Nosič disku je možné zablokovať proti jeho
neželanému otváraniu deťmi.
V pohotovostnom režime stlačte na DO
tlačidlo O RETURN, ENTER a následne [/1.
Odblokovanie nosiča disku
V pohotovostnom režime znova stlačte tlačidlo
O RETURN, ENTER a následne [/1.
Poznámka
Aj keď zvolíte v Control Menu v ponuke “SETUP”
položku “RESET” (str. 57), nosič disku ostane
zablokovaný.
Obnovenie prehrávania z miesta
zastavenia prehrávania disku
(Multi-disc Resume)
Prehrávač si pamätá miesto, v ktorom ste
naposledy zastavili prehrávanie až pre 6 diskov
a obnoví prehrávanie z takéhoto miesta vždy,
keď vložíte príslušný disk do prehrávača. Pri
uložení miesta zastavenia pre 7. disk sa vymaže
z pamäte nastavenie pre 1. disk.
1
2
Ponuka Menu DVD diskov
DVD VIDEO disk je rozdelený na dlhé časti
úsekov obrazu alebo zvuku, ktoré sú
nazývané “tituly”. Pri prehrávaní
DVD VIDEO disku, ktorý obsahuje niekoľko
titulov, si môžete zvoliť požadovaný titul
pomocou tlačidla TOP MENU.
Pri prehrávaní DVD VIDEO disku, ktorý
umožňuje voľbu takých položiek, ako jazyk
pre titulky a zvukovú stopu, môžete tieto
položky voliť pomocou tlačidla MENU.
1
Stlačte TOP MENU alebo MENU.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Menu DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny
pri rôznych DVD diskoch.
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“RESUME”.
Prehrávanie
Prehrávač sa zapne a na displeji sa zobrazí
“LOCKED”. Pri zablokovaní nosiča pre disk
(Child Lock) nebudú tlačidlá A a Z
na prehrávači funkčné.
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa neuchová
v prípade, že:
– Zmeníte režim prehrávania.
– Zmeníte nastavenia v ponuke Setup.
• Pri prehrávaní DVD-VR disku, CD, DATA CD
a DATA DVD disku sa miesto, v ktorom ste
zastavili prehrávanie, uchová v pamäti pre
aktuálny disk.
Miesto obnovenia prehrávania sa zruší, ak:
– Vysuniete nosič disku.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
– Prehrávač prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime
Shuffle Play a Programme Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch
pracovať.
• Keď je v ponuke “CUSTOM SETUP” nastavené
“MULTI-DISC RESUME” na “ON” a prehrávate
disk so záznamom, taký ako je DVD-RW,
prehrávač môže obnoviť prehrávanie ďalších,
vami nahraných diskov z totožného miesta
zapamätaného pre iný disk.
2
Stlačte H.
Prehrávač spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bol disk zastavený v kroku 1.
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú
chcete prehrávať alebo meniť.
Ak stlačíte číselné tlačidlá, zobrazí
sa nasledovné zobrazenie.
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
požadovanú položku.
z Rada
Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát
x a potom stlačte H.
1
Poznámky
• Aby táto funkcia pracovala, v ponuke “CUSTOM
SETUP” musí byť “MULTI-DISC RESUME”
nastavené na “ON” (výrobné nastavenie) (str. 61).
3
Stlačte ENTER.
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
27
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 28 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Výber ponuky “ORIGINAL” alebo
“PLAY LIST” na DVD-VR disku
3
4
Niektoré DVD-VR disky (Video Recording)
obsahujú dva druhy titulov určených na
prehrávanie: pôvodne zaznamenané tituly
(ORIGINAL) a tituly vytvorené nahrávacím
DVD zariadením pre editovanie (PLAY LIST).
Môžete si zvoliť druh prehrávaných titulov.
1
Počas zastavenia prehrávania
stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(ORIGINAL/PLAY LIST) a potom
stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre ponuku
“ORIGINAL/PLAY LIST”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
DVD-VR
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• PLAY LIST: Prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných
titulov (“ORIGINAL”).
• ORIGINAL: Prehrávanie titulov v ich
pôvodnej verzii.
4
Stlačte ENTER.
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (PBC Playback)
Stlačte ENTER.
Postupujte interaktívne podľa
pokynov v Menu.
Prečítajte si pokyny k disku, pretože
postup ovládania môže byť pri každom
VIDEO CD disku odlišný.
Obnovenie zobrazenia Menu
Stlačte O RETURN.
z Rada
Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo ENTER.
Na obrazovke sa zobrazí hlásenie “Play without PBC”
(“Prehrávanie bez PBC”) a prehrávač spustí prehrávanie
v režime Continuous Play. Nie je možné prehrávať
statické zábery ako napr. zobrazenie ponuky Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
Poznámka
V návode dodávanom s diskom môže byť pri
niektorých VIDEO CD diskoch v kroku 3 pokyn
“Stlačte ENTER” (Press ENTER) vyjadrený ako
“Stlačte SELECT” (Press SELECT). V takomto
prípade stlačte H.
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
Môžete zobraziť prehrávací čas a zostávajúci
čas aktuálneho titulu, kapitoly, alebo stopy
(skladby). Môžete tiež zobraziť DVD/CD text
alebo názov skladby (súbor MP3) alebo názov
súboru (DivX), ktoré sú uložené na disku.
1
Počas prehrávania stlačte TIME/TEXT.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Pomocou funkcií PBC (Playback Control)
môžete prehrávať VIDEO CD disky interaktívne,
sledujúc zobrazené Menu na TV obrazovke.
1
Spustite prehrávanie VIDEO CD
disku s PBC funkciami.
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami
výberu.
2
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
T 1:01:57
Informácia o čase
2
Stláčaním TIME/TEXT meníte
informáciu o čase.
Dostupná informácia o čase závisí
od typu prehrávaného disku.
28
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 29 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
◆ Pri prehrávaní DVD disku
• T *:*:* (hodiny: minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–*:*:*
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C *:*:*
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–*:*:*
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC) alebo CD disku
• T *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
• T–*:*
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
• D *:*
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D –*:*
Zostávajúci čas aktuálneho disku
◆ Pri prehrávaní Super VCD disku
(bez funkcií PBC)
• T *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej stopy
◆ Pri prehrávaní DATA CD (MP3 audio)
alebo DATA DVD (MP3 audio) disku
• T *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej skladby
◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
• *:*:* (hodiny: minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Stláčaním TIME/TEXT počas prehrávania
audio súborov MP3 alebo video súborov
DivX na DATA CD/DATA DVD disku je
možné na TV obrazovke zobraziť názov
albumu/skladby (stopy)/súboru a dátový tok
audio údajov (množstvo dát za sekundu
v aktuálnom audio súbore).
Dátový tok*
T
17:30
128k
Prehrávanie
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super
VCD disku (s funkciami PBC)
• *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej scény
Zobrazenie názvu albumu DATA CD/
DATA DVD disku atď.
JAZZ
RIVER SIDE
Názov albumu
Názov skladby/súboru
* Zobrazí sa:
– Počas prehrávania audio skladby vo formáte
MP3 na DATA CD/DATA DVD disku.
– Počas prehrávania video súboru DivX, ktorý
obsahuje zvukovú stopu vo formáte MP3
na DATA CD/DATA DVD disku.
Zobrazenie informácií na displeji
Časovú a textovú informáciu zobrazenú na
TV obrazovke je tiež možné zobraziť na
displeji prehrávača. Pri prepínaní časovej
informácie na TV obrazovke sa prepína
nasledovne aj zobrazená informácia na
displeji.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
Zobrazenie DVD/CD textu
V kroku 2 stláčaním TIME/TEXT zobrazíte
textový údaj zaznamenaný na DVD/CD
disku. DVD/CD textový údaj sa zobrazí len
vtedy, ak je na disku zaznamenaný. Textový
údaj nie je možné meniť. Ak disk neobsahuje
textové údaje, zobrazí sa “NO TEXT”.
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
29
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 30 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Pri prehrávaní DATA CD (DivX video) alebo
DATA DVD (DivX video) disku
Prehrávací čas aktuálneho
titulu
Prehrávací čas aktuálneho súboru
,
Pri prehrávaní DVD disku
,
Názov aktuálneho súboru
,
Zostávajúci čas aktuálneho
titulu
Číslo aktuálneho albumu a súboru
(Automatické obnovenie hornej
položky)
Pri prehrávaní VIDEO CD disku (bez funkcií
PBC) alebo CD disku
Prehrávací čas a číslo aktuálnej
skladby
,
Prehrávací čas aktuálnej
kapitoly
,
Zostávajúci čas aktuálnej
kapitoly
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
,
Prehrávací čas disku
,
Zostávajúci čas disku
,
Text
Text
Číslo aktuálneho titulu
a kapitoly
(Automatické obnovenie hornej položky)
Pri prehrávaní DATA CD (MP3 audio) alebo
DATA DVD (MP3 audio) disku
,
Názov skladby
,
Číslo aktuálneho albumu
a skladby
(Automatické obnovenie hornej
položky)
,
Prehrávací čas a číslo aktuálnej
skladby
z Rady
• Pri prehrávaní VIDEO CD diskov bez funkcií
PBC je po texte zobrazené číslo stopy a indexu.
• Pri prehrávaní VIDEO CD disku pomocou
funkcií PBC je zobrazené číslo scény a prehrávací
čas.
• Dlhý text, ktorý sa nezmestí do jedného riadka,
bude na displeji predného panela rolovať.
• Čas a textovú informáciu môžete tiež zobraziť
pomocou ponuky Control Menu (str. 11).
Poznámky
• V závislosti od druhu disku a režimu prehrávania
sa DVD/CD text (textový údaj) alebo názov
skladby nemusia zobraziť.
• Prehrávač dokáže zobraziť len prvú úroveň DVD/
CD textovej informácie, t.j. názov disku alebo
titulu.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX nemusí byť
zobrazený správne.
• Ak prehrávate disk obsahujúci len súbory JPEG,
na displeji sa zobrazí hlásenie “BMG”, ak je
“MODE (MP3, JPEG)” nastavené na “AUTO”
alebo “AUTO (BGM)” a hlásenie “JPEG”, ak je
“MODE (MP3, JPEG)” nastavené na “IMAGE
(JPEG)”.
30
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 31 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Rôzne funkcie režimu
prehrávania (Programme Play,
3
Pri prehrávaní VIDEO CD/CD diskov
sa zobrazuje “TRACK”.
Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat
PROGRAM
Nastaviť môžete nasledovné režimy
prehrávania:
• Programme Play (str. 31)
• Shuffle Play (str. 32)
• Repeat Play (str. 33)
• A-B Repeat Play (str. 33)
Tituly alebo stopy/
skladby na disku
4
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
Vytvorenie programu
(Programme Play)
1
Stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(PROGRAM), potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa voľba pre “PROGRAM”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na titul alebo stopu
v stĺpci “T” (v tomto prípade “01”).
Režim prehrávania sa zruší, ak:
– Vysuniete nosič disku.
– Prepnete prehrávač do pohotovostného režimu
stlačením [/1.
Obsah disku môžete prehrať vo vami
zvolenom poradí tým, že zmeníte poradie
titulov, kapitol alebo stôp (skladieb) –
vytvoríte vlastný program. Do programu
môžete vložiť až 99 titulov, kapitol a stôp/
skladieb.
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
Kapitoly na disku
5
Zvoľte požadovaný titul, kapitolu alebo
stopu, ktorú chcete vložiť do programu.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Napríklad zvolenie kapitoly “03” z titulu
číslo “02”.
Stláčaním X/x zvoľte “02” v stĺpci “T”,
potom stlačte ENTER.
PROGRAM
PLAY
DVD VIDEO
T
––
01
02
03
04
05
Prehrávanie
ALL CLEAR
1. TITLE
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
Play)
Poznámka
Stláčaním X/x zvoľte “SET t”, potom
stlačte ENTER.
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
Stláčaním X/x zvoľte “03” v stĺpci “C”,
potom stlačte ENTER.
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
31
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 32 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
3
PROGRAM
T
ALL CLEAR
1. TITLE 0 2 – 0 3
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
––
01
02
03
04
05
Zrušenie všetkých titulov, kapitol alebo
stôp/skladieb zaradených do programu
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Vytvorenie
programu (Programme Play)”.
2
3
Stlačte X a zvoľte “ALL CLEAR”.
Zvolený titul a kapitola
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
Napríklad zvolenie stopy/skladby “02”.
Stláčaním X/x zvoľte “02” v stĺpci “T”,
potom stlačte ENTER.
Zvolená položka
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Celkový čas položiek programu
6
Ostatné tituly, kapitoly alebo stopy/
skladby vložíte do programu
zopakovaním krokov 4 až 5.
Tituly, kapitoly alebo stopy/skladby
zaradené do programu sa zobrazia
vo zvolenom poradí.
7
Stlačením H spustite prehrávanie
Programme Play.
Prehrávanie Programme Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5. Položku programu
zrušíte zvolením “--” v stĺpci “T”
a následným stlačením ENTER.
Stlačte ENTER.
z Rada
V programe titulov, kapitol alebo stôp/skladieb
môžete využiť režimy Repeat Play alebo Shuffle Play.
V režime Programme Play vykonajte kroky z častí
Repeat Play (str. 33) alebo Shuffle Play (str. 32).
Poznámky
• Ak zaraďujete do programu stopy zo Super VCD
disku, celkový prehrávací čas sa nezobrazí.
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.
Prehrávanie v náhodnom poradí
(Shuffle Play)
Táto funkcia umožňuje, že prehrávač
“pomieša” (shuffle) tituly, kapitoly alebo stopy.
Poradie prehrávania pri ďalšom “pomiešaní”
môže byť odlišné od predchádzajúceho.
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(SHUFFLE), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “SHUFFLE”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Obnovenie štandardného prehrávania
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
TITLE
CHAPTER
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte “OFF”.
Ten istý program prehráte znova zvolením
“ON” v kroku 3 a stlačením ENTER.
Zmena alebo zrušenie programu
32
1
Vykonajte kroky 1 až 3
z časti “Vytvorenie programu
(Programme Play)”.
2
Pomocou X/x zvoľte programové číslo
titulu, kapitoly alebo stopy/skladby, ktoré
chcete zmeniť alebo zrušiť a stlačte c. Ak
chcete titul, kapitolu alebo stopu/skladbu
z programu zrušiť, stlačte CLEAR.
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude prehrávať v náhodnom poradí.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
• TITLE
• CHAPTER
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
• TRACK
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 33 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
◆ Keď je režim Programme Play aktivovaný
• ON: Pomiešanie a prehrávanie zvolených
titulov, kapitol alebo stôp v režime
Programe Play v náhodnom poradí.
4
Stlačte ENTER.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte “OFF”.
z Rady
• Prehrávač môžete do režimu Shuffle Play nastaviť tiež
počas zastavenia. Po zvolení voľby “SHUFFLE”
stlačte H. Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
• Pri voľbe “CHAPTER” je možné prehrávať
až 200 kapitol disku v náhodnom poradí.
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
Všetky tituly alebo stopy/skladby na disku,
či jednotlivé tituly, kapitoly alebo stopy/
skladby je možné opakovane prehrávať.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle alebo Programme Play.
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(REPEAT), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “REPEAT”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Stlačte ENTER.
Spustí sa Repeat Play.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte “OFF”.
z Rada
Režim Repeat Play môžete zvoliť počas zastavenia.
Po zvolení položky “REPEAT” stlačte H. Spustí
sa Repeat Play.
DVD VIDEO
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
3
4
Prehrávanie
◆ Pri prehrávaní DVD-VR diskov
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých titulov zvoleného typu.
• TITLE: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• CHAPTER: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých stôp/skladieb.
• TRACK: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy (skladby).
◆ Pri prehrávaní DATA CD alebo
DATA DVD disku
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých albumov.
• ALBUM: Opakované prehrávanie
aktuálneho albumu.
• TRACK (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálnej stopy (skladby).
• FILE (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho
súboru.
◆ Keď je aktivovaný režim Programme
Play alebo Shuffle Play
• ON: Opakované prehrávanie zadaných
položiek v režime Programme Play
alebo Shuffle Play.
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých titulov.
• TITLE: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• CHAPTER: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
Poznámky
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.
• Ak sa pri opakovanom prehrávaní DATA CD/DATA
DVD disku s MP3 audio súbormi a JPEG súbormi
nezhoduje ich prehrávací čas, zvuk nebude
zodpovedať obrazu.
• Keď je “MODE (MP3, JPEG)” nastavené na “IMAGE
(JPEG)” (str. 51), nie je možné zvoliť “TRACK”.
Opakované prehrávanie zvoleného
úseku (A-B Repeat Play)
Je možné opakovane prehrávať určitú časť titulu,
kapitoly alebo skladby. (Funkciu využijete, ak
sa budete chcieť učiť napr. text nejakej piesne.)
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
33
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 34 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(A-B REPEAT), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “A-B REPEAT”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Stláčaním X/x zvoľte “SET t”, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie
“A-B REPEAT”.
A 18 - 1:32:30
(CUSTOM PICTURE MODE)
PLAY
DVD VIDEO
OFF
SET
OFF
3
Nastavenie
prehrávaného obrazu
B
Nastavením výstupných video signálov
z DVD, VIDEO CD, DATA CD/DATA
DVD disku so súbormi JPEG alebo DATA
CD/DATA DVD disku so súbormi DivX
z prehrávača dosiahnete požadovanú kvalitu
obrazu. Zvoľte si najvhodnejšie nastavenie
pre práve sledovaný program. Ak zvolíte
“MEMORY”, môžete vytvárať ďalšie
nastavenia pre jednotlivé zložky obrazu
(sýtosť farieb, jas atď.).
1
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
4
Počas prehrávania, po nájdení
počiatočného bodu (bod A) časti, ktorá
sa bude opakovane prehrávať, stlačte
ENTER.
2
Počiatočný bod (bod A) je nastavený.
A 18 - 1:32:30
5
Stláčaním X/x zvoľte
(CUSTOM PICTURE MODE) a stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “CUSTOM
PICTURE MODE”.
B 18 - 1:33:05
STANDARD
STANDARD
DYNAMIC 1
DYNAMIC 2
CINEMA 1
CINEMA 2
MEMORY
Po dosiahnutí koncového bodu (bod B)
opätovne stlačte ENTER.
Zobrazia sa nastavené body a prehrávač
spustí opakované prehrávanie zvolenej
časti.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte “OFF”.
Poznámky
• Pri zvolení režimu A-B Repeat Play sa zrušia
nastavenia pre režimy Shuffle Play, Repeat Play
a Programme Play.
• Prehrávanie A-B Repeat Play nepracuje pri
prelínaní rozdielnych titulov.
• Nemusí byť možné nastaviť režim A-B Repeat
Play pre DVD disk v režime VR, ktorý obsahuje
statické zábery.
3
DVD VIDEO
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• STANDARD: Štandardný obraz.
• DYNAMIC 1: Výrazný dynamický
obraz vďaka zvýšeniu kontrastu
a intenzity farieb.
• DYNAMIC 2: Dynamickejší obraz, než
je pri DYNAMIC 1 vďaka ešte
výraznejšiemu zvýšeniu kontrastu
a intenzity farieb.
34
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 35 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
• CINEMA 1: Zvýraznenie detailov
v tmavých oblastiach obrazu vďaka
zvýšeniu úrovne čiernej farby.
• CINEMA 2: Zjasnenie bielej farby
a obohatenie čiernej farby, zvýraznenie
farebného kontrastu.
• MEMORY: Podrobnejšie nastavenie
obrazu.
Opakovaním krokov 2 a 3 upravíte
nastavenia zložiek “BRIGHTNESS”,
“COLOR” a “HUE”.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte O RETURN alebo DISPLAY.
Stlačte ENTER.
Prehrávanie
4
4
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
z Rada
Pri sledovaní filmov vám odporúčame použiť
nastavenie “CINEMA 1” alebo “CINEMA 2”.
Nastavenia zložiek obrazu
vo voľbe “MEMORY”
Jednotlivé zložky obrazu môžete nastavovať
zvlášť.
• PICTURE: Zmena kontrastu
• BRIGHTNESS: Zmena celkovej úrovne
jasu
• COLOR: Prehĺbenie alebo zoslabenie
sýtosti farieb
• HUE: Zmena vyváženia farieb
1
V kroku 3 v časti “Nastavenie
prehrávaného obrazu” zvoľte
“MEMORY” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa nastavovacie políčko
“PICTURE”.
(
)
C
01:32:55
PICTURE
2
0
Stláčaním C/c nastavte kontrast
obrazu.
Pre prepnutie na nasledujúci alebo
predchádzajúci obrázok bez uloženia
aktuálneho nastavenie stlačte X/x.
3
Stlačte ENTER.
Nastavenie sa uloží a zobrazí sa
nastavovacie políčko “BRIGHTNESS”.
35
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 36 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Zvýšenie ostrosti obrazu
(SHARPNESS)
Zvýraznením kontúr obrazu môžete docieliť
ostrejší obraz.
1
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(SHARPNESS), potom stlačte
ENTER.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom
a zvukom (AV SYNC)
Ak zvuk nesúhlasí s obrazom na TV
obrazovke, môžete nastaviť oneskorenie
medzi obrazom a zvukom.
1
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Zobrazia sa voľby pre “SHARPNESS”.
Stláčaním X/x zvoľte
(AV SYNC), potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
OFF
OFF
1
2
3
DVD VIDEO
Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň.
STOP
DVD VIDEO
0 ms
SET
3
• 1: Zvýraznenie kontúr.
• 2: Zvýraznenie kontúr viac než
pri nastavení 1.
4
Stláčaním x zvoľte “SET c”, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa nastavovacie políčko
“AV SYNC”.
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
AV SYNC
Zrušenie nastavenia “SHARPNESS”
V kroku 3 zvoľte “OFF”.
4
0ms
Stláčaním c nastavte oneskorenie.
Po každom stlačení C/c sa oneskorenie
nastavuje po 10 milisekundách.
5
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
36
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 37 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Obnovenie nastavenia “AV SYNC”
V kroku 4 stlačte “CLEAR”.
Poznámky
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Nastaviť môžete dva druhy obmedzenia
prehrávania disku.
• Custom Parental Control
Prehrávanie môžete nastavením obmedziť
tak, že prehrávač neprehrá zvolené disky.
• Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO
diskov môže byť obmedzené
prednastavenou úrovňou, napríklad vekom
diváka. Nevhodné scény sa neprehrajú,
alebo sa nahradia inými scénami.
Používané heslo je totožné pre režim Parental
Control, ako aj pre Custom Parental Control.
Prehrávanie
• Táto funkcia nie je účinná, ak používate konektor
DIGITAL OUT (COAXIAL) a nastavíte
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG” alebo “DTS”
v ponuke AUDIO SETUP na “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” alebo “ON” (str. 62).
• Táto funkcia nie je účinná, ak pripojíte Dolby
Digital- alebo DTS-kompatibilné zariadenie
cez konektor HDMI OUT a nastavíte “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” alebo “DTS” v ponuke
AUDIO SETUP na “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” alebo “ON” (str. 62).
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
pracuje len pri video súboroch DivX.
Uzamykanie diskov
Custom Parental Control
To isté heslo Custom Parental Control môžete
nastaviť až pre 40 diskov. Pri nastavení pre
41. disk sa zruší nastavenie pre prvý disk.
1
Vložte disk, ktorý chcete uzamknúť.
Ak sa disk prehráva, zastavte prehrávanie
stlačením x.
2
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
(PARENTAL CONTROL), potom stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “PARENTAL
CONTROL”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
Stláčaním X/x zvoľte “ON t”, potom
stlačte ENTER.
◆ Ak ste ešte nezadali heslo
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
37
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 38 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Zobrazí sa okno pre zadanie nového
hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre potvrdenie hesla.
◆ Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
5
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie “Custom parental
control is set.” (“Užívateľský zámok
je nastavený.”) a potom sa obnoví
zobrazenie ponuky Control Menu.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávač je pripravený na prehrávanie.
z Rada
Ak ste zabudli vaše heslo, tak zadajte pomocou
číselných tlačidiel 6-ciferné číslo “199703”, keď
sa zobrazí okno CUSTOM PARENTAL CONTROL
na zadanie hesla a potom stlačte ENTER. Zobrazí
sa výzva na zadanie nového 4-ciferného hesla.
Parental Control
(obmedzenie prehrávania)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou
úrovňou, napríklad vekom diváka. Funkcia
“PARENTAL CONTROL” (obmedzenie
prehrávania) umožňuje nastaviť úroveň, od
ktorej má byť sledovanie disku obmedzené.
1
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
Vypnutie funkcie Custom Parental Control
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti
“Custom Parental Control”.
2
Stláčaním X/x zvoľte “OFF t”, potom
stlačte ENTER.
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
2
Zobrazia sa voľby pre “PARENTAL
CONTROL”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený
zámok Custom Parental Control
1
Vložte disk, pre ktorý je nastavený
zámok Custom Parental Control.
Zobrazí sa okno “CUSTOM
PARENTAL CONTROL”.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
Stláčaním X/x zvoľte
(PARENTAL CONTROL), potom stlačte
ENTER.
STOP
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
3
Stláčaním X/x zvoľte “PLAYER t”,
potom stlačte ENTER.
◆ Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa okno pre zadanie nového
hesla. Pomocou číselných tlačidiel
zadajte 4-ciferné heslo, potom stlačte
ENTER. Zobrazí sa okno pre potvrdenie
hesla.
◆ Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
38
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_25-39_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 39 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
4
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
5
Stláčaním X/x zvoľte “STANDARD”,
potom stlačte ENTER.
6
7
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň pre
obmedzenie prehrávania, potom stlačte
ENTER.
Zmena hesla
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte “OTHERS t”, číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky na str. 69.
2
Stláčaním X/x zvoľte “LEVEL”, potom
stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky ponuky
“LEVEL”.
8
1
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
Stláčaním X/x zvoľte
(PARENTAL CONTROL), potom stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre
“PARENTAL CONTROL”.
3
Stláčaním X/x zvoľte “PASSWORD t”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
Stláčaním X/x zadajte požadovanú
úroveň, potom stlačte ENTER.
4
Nastavovanie režimu Parental Control je
dokončené.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
5
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
6
Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
nové 4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Vypnutie funkcie Parental Control
Prehrávanie
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“STANDARD”.
Poznámky
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto prehrávači
nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne Parental
Control. V takomto prípade zadajte heslo
a zmeňte úroveň. Ak sa zruší režim Resume Play,
úroveň sa obnoví na pôvodnú hodnotu.
V kroku 8 nastavte “LEVEL” na “OFF”.
Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený
režim Parental Control
1
Vložte disk a stlačte H.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
Ak ste sa pri zadávaní hesla pomýlili
Pred stlačením ENTER stlačte C a zadajte
číslo správne.
z Rada
Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 3 z časti “Parental Control
(obmedzenie prehrávania)”. Keď sa zobrazí okno
pre zadanie hesla, zadajte “199703” pomocou
číselných tlačidiel, potom stlačte ENTER. Zobrazí
sa výzva na zadanie nového 4-ciferného hesla.
Po zadaní nového 4-ciferného hesla vymeňte
v prehrávači disk a stlačte H. Keď sa zobrazí okno
pre zadanie hesla, zadajte nové heslo.
39
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_40-43_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 40 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Prehrávanie vpred
×2B t 1M t 2M t 3M
Vyhľadávanie scény
Vyhľadanie konkrétneho
miesta na disku
(Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)
3M (len DVD/VIDEO CD/DATA CD*/
DATA DVD* disky)
×2B (len DVD VIDEO/CD disky)
Prehrávanie vzad
×2b t 1m t 2m t 3m
Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo
vyhľadať sledovaním obrazu alebo
spomaleným prehrávaním.
3m (len DVD/VIDEO CD/DATA CD*/
DATA DVD* disky)
×2b (len DVD VIDEO disky)
* Len DivX video.
Rýchlosť prehrávania “×2B”/ “×2b” je cca
2 krát vyššia než štandardná rýchlosť.
Rýchlosť prehrávania “3M”/“3m”
je vyššia než “2M”/“2m” a rýchlosť
prehrávania “2M”/“2m” je vyššia než
“1M”/“1m”.
(krokovanie)
(krokovanie)
Poznámky
• Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých uvedených funkcií.
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch môžete
vyhľadávať určitý bod len v rámci MP3 skladby
alebo video súboru DivX.
Rýchle vyhľadanie miesta
zrýchleným prehrávaním vpred/
vzad (Scan)
Sledovanie snímky po snímke
(Slow-motion Play)
V režime pozastavenia stlačte
m alebo
M
. Stlačením H obnovíte štandardnú
prehrávaciu rýchlosť.
Každým stlačením tlačidla
m alebo
M
v režime Slow-motion Play sa
rýchlosť prehrávania zmení. Dostupné sú
dve rýchlosti. Každým stlačením sa rýchlosť
prehrávania mení nasledovne:
Prehrávanie vpred
2
y1
Prehrávanie vzad (len DVD)
Počas prehrávania disku stlačte
m
alebo M
. Po vyhľadaní želaného miesta
obnovíte stlačením tlačidla H štandardné
prehrávanie. Každým stlačením tlačidla
m alebo M
počas vyhľadávania
sa rýchlosť prehrávania zmení. Každým
stlačením sa indikácia mení nasledovne.
Skutočné rýchlosti sa môžu v závislosti
od disku odlišovať.
2
y1
Rýchlosť prehrávania “2 y”/“2
je nižšia než “1 y”/“1 ”.
”
Poznámka
Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
pracuje len pri video súboroch DivX.
40
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_40-43_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 41 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Prehrávanie po jednotlivých
snímkach (Freeze Frame)
Počas pozastavenia prehrávania sa stlačením
(krokovanie) posuniete na
nasledujúcu snímku. Stlačením
(krokovanie) sa posuniete na predchádzajúcu
snímku (len DVD disk). Stlačením H
obnovíte štandardnú rýchlosť prehrávania.
Pri DVD disku je možné vyhľadávať podľa
titulu alebo kapitoly a pri VIDEO CD/CD/
DATA CD/DATA DVD disku podľa stopy/
skladby, indexu, súboru alebo scény. Keďže
sú tituly a stopy (skladby) na disku označené
špecifickým číslom, požadovaný titul alebo
stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním ich
čísla. Je taktiež možné vyhľadať požadovanú
scénu zadaním časového kódu.
Vyhľadávanie scény
Poznámky
• Na DVD-VR disku nie je možné vyhľadávať
statické zábery.
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
pracuje len pri video súboroch DivX.
Vyhľadanie titulu/
kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď.
Číselné
tlačidlá
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1
Stlačte DISPLAY (pri prehrávaní
DATA CD alebo DATA DVD disku
so súbormi JPEG stlačte tlačidlo
dvakrát).
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
◆ Pri prehrávaní DVD disku
TITLE
CHAPTER
TIME/TEXT
Pre vyhľadávanie počiatočného miesta
zadaním časového kódu zvoľte
“TIME/TEXT”.
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
41
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_40-43_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 42 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super
VCD disku bez funkcií PBC
4
TRACK
INDEX
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super
VCD disku s funkciami PBC
Ak sa pomýlite
Číslo vymažte stláčaním CLEAR, potom
zadajte nové číslo.
SCENE
◆ Pri prehrávaní CD disku
5
TRACK
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo titulu, kapitoly, skladby,
indexu, scény atď., ktoré chcete
vyhľadať.
◆ Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD
disku
Stlačte ENTER.
Prehrávač spustí prehrávanie
od zvoleného čísla.
ALBUM
TRACK (len súbory MP3)
FILE (len obrazové súbory JPEG)
◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Vyhľadávanie scény zadaním časového
kódu (len DVD disky)
1
V kroku 2 zvoľte
TIME/TEXT.
“T **:**:**” (prehrávací čas aktuálneho
titulu) je zvolené.
2
Stlačte ENTER.
“T **:**:**” sa zmení na “T --:--:--”.
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
časový kód, potom stlačte ENTER.
Príklad: pre vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku
jednoducho zadajte “2:10:20”.
ALBUM
FILE
Príklad: Ak zvolíte
CHAPTER.
Zvolené je zobrazenie “** (**)”
(označenie ** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén,
albumov alebo súborov.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Zvolený riadok
3
Stlačte ENTER.
Zobrazenie “** (**)” sa zmení na “-- (**)”.
12(27)
(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
z Rady
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD), stopu/
skladbu (CD/DATA CD/DATA DVD) alebo
súbor (DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video)) stlačením číselných tlačidiel
a ENTER.
• Na obrazovke môžete v zobrazení rozdelenom
na 9 častí zobraziť úvodnú scénu z titulov, kapitol
alebo stôp zaznamenaných na disku. Zvolením
niektorej zo zobrazených scén môžete priamo
spustiť prehrávanie. Podrobnosti pozri
“Vyhľadávanie podľa scény (PICTURE
NAVIGATION)” (str. 43).
Poznámky
• Zobrazené číslo titulu, kapitoly alebo stopy
(skladby) zodpovedá číslu zaznamenanému na
disku.
• Na DVD+RW/DVD+R /DVD+R DL disku nie je
možné vyhľadávať scény zadaním časového kódu.
42
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_40-43_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 43 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Vyhľadávanie podľa
scény (PICTURE NAVIGATION)
Obrazovku môžete rozdeliť na 9 rovnakých
častí a rýchlejšie tak nájsť požadovanú scénu.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prehrávanie sa spustí od zvolenej scény.
PICTURE
NAVI
ENTER
DISPLAY
RETURN
Obnovenie štandardného prehrávania
počas nastavovania
Vyhľadávanie scény
Stláčaním C/X/x/c zvoľte kapitolu,
titul alebo stopu/skladbu a stlačte
ENTER.
Stlačte O RETURN alebo DISPLAY.
1
Počas prehrávania stlačte
PICTURE NAVI.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
CHAPTER VIEWER
ENTER
z Rada
Ak je na disku viac než 9 kapitol, titulov alebo stôp/
skladieb, v pravom spodnom rohu sa zobrazí
symbol V.
Pre zobrazenie ďalších kapitol, titulov alebo stôp
zvoľte spodné scény a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcej scéne vyberte horné scény
a stlačte X.
Poznámka
Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých
položiek.
2
Stláčaním PICTURE NAVI zvoľte
požadovanú položku.
• CHAPTER VIEWER (len DVD
VIDEO disky): Zobrazenie úvodnej
scény z každej kapitoly.
• TITLE VIEWER (len DVD VIDEO
disky): Zobrazenie úvodnej scény
z každého titulu.
• TRACK VIEWER (len VIDEO CD/
Super VCD disky): Zobrazenie úvodnej
scény z každej stopy.
3
Stlačte ENTER.
Úvodná scéna každej kapitoly, titulu
alebo stopy sa zobrazuje nasledovne.
43
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_44-46_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 44 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Nastavenia zvuku
Zmena zvuku
Ak je DVD VIDEO alebo DATA CD (video
súbory DivX)/DATA DVD (video súbory
DivX) disk nahraný vo viacerých audio
formátoch (PCM, Dolby Digital, MPEG
audio alebo DTS), môžete zvukový formát
počas prehrávania disku meniť. Pri DVD
VIDEO diskoch s viacjazyčnými zvukovými
stopami si môžete zvoliť požadovaný jazyk.
Pri CD alebo VIDEO CD diskoch si môžete
zvoliť zvuk z pravého alebo ľavého kanála
a reprodukovať zvuk zvoleného kanála cez
ľavý aj pravý reproduktor. Napríklad pri
disku s hudobnou skladbou môže pravý kanál
reprodukovať spev a ľavý inštrumentálnu
hudbu. Ak chcete počúvať iba inštrumentálnu
časť skladby, môžete zvoliť reprodukciu
ľavého kanála z obidvoch reproduktorov.
1
Počas prehrávania stlačte
(audio).
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Stláčaním
(audio) zvoľte
požadovaný audio signál.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri
každom DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené 4 číslice, reprezentujú
jazykový kód. Príslušné kódy jazykov
pozri “Tabuľka kódov jazykov” na str. 69.
Ak je dva- alebo viackrát zobrazený ten istý
jazyk, DVD VIDEO disk obsahuje záznam
vo viacerých zvukových formátoch.
◆ Pri prehrávaní DVD-VR diskov
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku. Výrobné
nastavenie je podčiarknuté.
Príklad:
• 1: MAIN (hlavný zvuk)
• 1: SUB (vedľajší zvuk)
• 1: MAIN+SUB (hlavný aj vedľajší zvuk)
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• STEREO: Štandardný stereo zvuk
• 1/L: Zvuk ľavého kanála
(monofonický)
• 2/R: Zvuk pravého kanála
(monofonický)
◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Zvoľte jeden zo zobrazených formátov
audio signálov. Ak sa zobrazí “No audio
data”, prehrávač nepodporuje formát
audio signálu zaznamenaný na disku.
◆ Pri prehrávaní Super VCD disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• 1:STEREO: Stereo zvuk audio stopy 1.
• 1:1/L: Zvuk ľavého kanála audio stopy
1 (monofonický).
• 1:2/R: Zvuk pravého kanála audio
stopy 1 (monofonický).
• 2:STEREO: Stereo zvuk audio stopy 2.
• 2:1/L: Zvuk ľavého kanála audio stopy
2 (monofonický).
• 2:2/R: Zvuk pravého kanála audio
stopy 2 (monofonický).
◆ Pri prehrávaní DATA CD alebo DATA
DVD disku
Bude sa prehrávať interný zvuk
z prehrávača (pre pozadie).
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• BGM 1
• BGM 2
• BGM 3
• BGM 4
44
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_44-46_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 45 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Audio signály
Poznámky
Zobrazenie formátu audio
signálu
Stláčaním
(audio) počas prehrávania je
možné zobraziť informácie o formáte audio
signálu. Formát aktuálneho audio signálu
(Dolby Digital, DTS, PCM atď.) sa zobrazuje
nasledovne.
Audio signály zaznamenané na disku
obsahujú zvukové zložky (kanály) zobrazené
nižšie. Každý kanál je reprodukovaný
samostatným reproduktorom.
• Predná (L)
• Predná (R)
• Stredová
• Zadná (L)
• Zadná (R)
• Zadná (monofonická): Tento signál môže
byť signálom spracovaným systémom
Dolby Surround Sound alebo
monofonickým zadným audio signálom
systému Dolby Digital.
• LFE (nízkofrekvenčný) signál
Poznámka
Ak je “DTS” v ponuke “AUDIO SETUP”
nastavené na “OFF” (str. 63), na obrazovke sa
v ponuke pre výber zvuku nezobrazí položka DTS,
aj keď bude disk zvukovú stopu DTS obsahovať.
Nastavenia zvuku
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom
nie je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri
zvolení “2:STEREO”, “2:1/L” alebo “2:2/R”
reprodukovaný zvuk.
• Pri prehrávaní DVD-VR diskov: Ak je prehrávač
prepojený s audio zariadením cez konektor
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
a chcete prepínať medzi zvukovými stopami,
v ponuke “AUDIO SETUP” nastavte “DOLBY
DIGITAL” na “D-PCM” (str. 63).
• Ak je “MODE (MP3, JPEG)” nastavené na
“AUTO” alebo “AUTO (BGM)” (str. 51), keď
sa nebudú prehrávať súbory MP3, bude sa
reprodukovať interný zvuk z prehrávača
(pre pozadie).
◆Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
Zadné (L/R)
LFE
(Nízkofrekvenčný efekt)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Predné (L/R) +
Stredová
◆Pri prehrávaní súboru DivX na DATA CD
alebo DATA DVD disku
Príklad:
Audio súbor MP3
1: MP3 128k
Dátový tok
45
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_44-46_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 46 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Nastavenia TV Virtual
Surround (TVS)
Keď pripojíte stereo TVP alebo 2 predné
reproduktory, funkcia TVS (TV Virtual
Surround - Virtuálny priestorový zvuk) vám
poskytne zážitok z počúvania priestorových
zvukových efektov tým, že využije zvuk
z predných reproduktorov (L: ľavý, R: pravý)
na vytvorenie virtuálnych zadných
reproduktorov bez použitia skutočných
zadných reproduktorov. Systém TVS
vytvorila spoločnosť Sony za účelom
reprodukcie surround zvuku v domácnosti
prostredníctvom bežného stereo TVP.
Systém pracuje len pri prehrávaní
multikanálových zvukových stôp Dolby.
Ak je navyše prehrávač nastavený tak, aby
boli výstupné signály vyvedené na konektor
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT,
surround efekty bude počuť len vtedy,
ak v ponuke “AUDIO SETUP” nastavíte
“DOLBY DIGITAL” na “D-PCM”
a “MPEG” nastavíte na “PCM” (str. 63).
SUR
1
Počas prehrávania stlačte SUR.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
TVS DYNAMIC THEATER
2
Zrušenie nastavenia
V kroku 2 zvoľte “OFF”.
◆TVS DYNAMIC THEATER, TVS DYNAMIC,
TVS WIDE
Tento režim je účinný, keď je vzdialenosť
medzi ľavým a pravým reproduktorom
krátka, napr. zabudované reproduktory
v stereo TVP.
◆TVS NIGHT
Funkciu využijete, keď chcete zreteľne počuť
dialógy a priestorové efekty, charakteristické
pre režim “TVS WIDE”, pri nízkej hlasitosti.
◆ TVS STANDARD
Nastavenie použite, ak chcete využívať efekty
TVS pri zapojení 2 samostatných
reproduktorov.
Poznámky
• Ak prehrávaný signál neobsahuje signál pre zadné
reproduktory, priestorové (surround) efekty
nebude počuť.
• Ak ste zvolili jeden z režimov TVS, vypnite
surround nastavenie pripojeného TVP alebo audio
zariadenia.
• Nie všetky disky budú reagovať na funkciu
“TVS NIGHT” rovnakým spôsobom.
• Dbajte na to, aby pozícia počúvania bola
v rovnakej vzdialenosti medzi reproduktormi
a aby boli reproduktory umiestnené v podobných
podmienkach.
• Ak využívate konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT a v ponuke “AUDIO
SETUP” ste nastavili “DOLBY DIGITAL”
na “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” na “MPEG”
a “DTS” na “ON”, z reproduktorov bude
reprodukovaný zvuk, ale nebude mať vlastnosti
SURROUND efektu.
• Efekty funkcie TVS nepracujú pri používaní
funkcií rýchleho alebo pomalého prehrávania,
ani keď je možné zmeniť režim TVS.
Stláčaním SUR zvoľte jeden
z režimov TVS.
Pozri vysvetlivky k jednotlivým
položkám v nasledovnej časti.
• TVS DYNAMIC THEATER
• TVS DYNAMIC
• TVS WIDE
• TVS NIGHT
• TVS STANDARD
46
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_47-52_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 47 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Prehrávanie audio súborov MP3
a obrazových súborov JPEG
Súbory formátu MP3
a JPEG
MP3 je technológia audio kompresie, ktorá
spĺňa predpisy ISO/IEC MPEG. JPEG je
technológia kompresie pre obrazové súbory.
Môžete prehrávať DATA CD/DATA DVD
disky obsahujúce MP3 audio súbory alebo
obrazové JPEG súbory.
Poradie prehrávania albumov,
skladieb a súborov
Albumy sa prehrávajú v nasledovnom poradí:
◆Vetvenie obsahu disku
Vetva 1 Vetva 2 Vetva 3 Vetva 4 Vetva 5
Prehrávač dokáže prehrávať DATA CD alebo
DATA DVD disky so záznamom zvuku
vo formáte MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)
a s obrazovými súbormi JPEG.
Prehrávač prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
ROOT
: Hlavný priečinok
Poznámka
Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/
DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet
Write.
Audio súbory MP3 alebo
obrazové súbory JPEG, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné
skladby a súbory:
– MP3 súbory s príponou “.MP3”.
– JPEG súbory s príponou “.JPEG” alebo
“.JPG”.
– JPEG súbory v súlade s formátom súborov
DCF*.
Album
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
DATA CD/DATA DVD disky, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Poznámky
• Prehrávač prehrá akékoľvek údaje s príponou
“.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde
o formát MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní
takýchto údajov sa môže generovať silný hluk,
ktorý môže poškodiť váš reproduktorový systém.
• Prehrávač nepodporuje audio súbory vo formáte
mp3PRO.
• Niektoré súbory JPEG nie je možné prehrávať.
• Nie je možné prehrávať súbory MP3/JPEG,
ak sú na DATA CD/DATA DVD disku, ktorý tiež
obsahuje súbory DivX.
Skladba alebo súbor
* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá
pre tvorbu systému súborov snímacích zariadení):
Štandardy pre obrazové súbory nasnímané
digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou JEIDA (Japan Electronic Industries
Development Association).
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
47
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_47-52_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 48 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Ak vložíte DATA CD/DATA DVD disk
a stlačíte H, postupne sa prehrávajú
očíslované skladby (súbory) od 1 až po 7.
Akékoľvek včlenené albumy/skladby
(súbory) nachádzajúce sa v rámci aktuálne
zvoleného albumu majú prioritu pred
nasledujúcim albumom v tej istej vetve.
(Príklad: Album C obsahuje podpriečinok
D, takže sa prehrá skladba č. 4 pred
skladbou č. 5.)
Prehrávanie audio
súborov MP3
a obrazových súborov
JPEG
Môžete prehrávať DATA CD/DATA DVD
disky obsahujúce audio súbory MP3 alebo
obrazové súbory JPEG.
Keď stlačíte MENU a zobrazí sa zoznam
názvov albumov, názvy albumov
sa usporiadajú v nasledovnom poradí:
A t B t C t D t F t G.
V zozname sa nezobrazia albumy, ktoré
neobsahujú žiadne skladby (súbory)
(ako napr. album E).
CLEAR
z Rady
• Ak ste pred názvy skladieb/súborov pri ukladaní
skladieb (alebo súborov) na disk umiestnili čísla
(01, 02, 03 atď.), skladby a súbory sa prehrajú
v očíslovanom poradí.
• Keďže spustenie prehrávania diskov s veľkým
počtom vetvení trvá dlhší čas, odporúčame vetviť
albumy na disku maximálne do dvoch vetiev.
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
RETURN
ZOOM
Poznámky
• V závislosti od softvéru používaného pri
vytváraní DATA CD/DATA DVD disku sa môže
poradie prehrávania od uvedeného odlišovať.
• Poradie prehrávania uvedené vyššie nemusí platiť,
ak je na DATA CD disku viac než 200 albumov
a viac než 300 súborov v každom albume.
• Prehrávač dokáže rozpoznať až 200 albumov
(počítajú sa aj priečinky neobsahujúce súbory
MP3 a JPEG). Okrem prvých 200 albumov
prehrávač neprehrá žiadny ďalší album.
• Prepnutie na nasledujúci alebo iný album môže
určitý čas trvať.
z Rada
Počas prehrávania súborov MP3 je možné zobraziť
informácie o disku (str. 28).
Poznámky
• DATA CD disky so záznamom vo formáte
KODAK Picture CD sa začnú prehrávať
automaticky po vložení takéhoto disku.
• Ak DATA CD/DATA DVD disk neobsahuje
žiadne audio súbory MP3 alebo obrazové súbory
JPEG, na obrazovke sa zobrazí “No audio data”
alebo “No image data”.
Výber albumu
1
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce
sa na disku.
Keď sa začne prehrávať album, jeho
názov je zvýraznený.
2
3
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný album.
Stlačte H.
Spustí sa prehrávanie od zvoleného albumu.
Výber súborov MP3 pozri v časti “Výber
audio súboru MP3” (str. 49).
48
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_47-52_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 49 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Výber súborov JPEG pozri v časti
“Výber obrazového súboru JPEG”
(str. 49).
Výber obrazového súboru JPEG
1
Zastavenie prehrávania
Po vykonaní kroku 2 z časti “Výber
albumu” stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory na albume sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke. Na pravej
strane obrazovky je zobrazené rolovacie
políčko.
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte c alebo C.
1
2
3
4
Stláčajte MENU.
5
6
7
8
z Rada
Nastavením položky “MODE (MP3, JPEG)” (str. 51)
môžete vo zvolenom albume zvoliť prehrávanie len
súborov MP3, len súborov JPEG alebo obidvoch
typov súborov.
9
10
11
12
13
14
15
16
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Výber audio súboru MP3
1
Po vykonaní kroku 2 z časti
“Výber albumu” stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam skladieb (súborov
MP3) nachádzajúcich sa v albume.
2
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
ENTER.
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte c alebo C.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
audio súbor MP3
Počas prehrávania disku stlačte > alebo
.. Stlačením > počas prehrávania
poslednej skladby v aktuálnom albume
môžete zvoliť prvú skladbu z nasledujúceho
albumu.
Stlačením . nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album
je možné zvoliť zo zoznamu albumov.
2
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrázok a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zvolený obrázok.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor JPEG
Počas prehrávania stlačte C alebo c .
Stlačením c počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom albume môžete zvoliť
prvý súbor z nasledujúceho albumu.
Stlačením C nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album
je možné zvoliť zo zoznamu albumov.
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
Pre zobrazenie ďalších obrazových súborov
zvoľte spodný obrázok a stlačte x. Pre
návrat k predchádzajúcemu obrázku zvoľte
vrchný obrázok a stlačte X.
Otáčanie obrázka JPEG
Počas zobrazenia súboru stlačte X/x.
Po každom stlačení X sa obrázok otočí
o 90° doľava.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie. Štandardné zobrazenie sa obnoví
tiež vtedy, keď stlačením C/c prepnete
na nasledujúci/predchádzajúci obrázok.
Zväčšenie obrázka JPEG (ZOOM)
Počas zobrazenia obrázka stlačte ZOOM.
Obrázok môžete zväčšiť až 4-krát a pomocou
C/X/x/c ho môžete posúvať.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
49
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_47-52_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 50 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
◆Keď jedenkrát stlačíte (x2)
Obrázok sa dvakrát zväčší.
◆Keď dvakrát stlačíte (x4)
Obrázok sa štyrikrát zväčší.
Prezentácia súborov
JPEG (Slide Show)
Zobrazenie informácií o obrázku JPEG
Počas zobrazenia obrazového súboru JPEG
stlačte
(titulky).
Na obrazovke sa zobrazí názov súboru,
výrobca/model fotoaparátu, dátum, čas,
rozlíšenie obrázka, veľkosť súboru,
informácie o nastavení fotoaparátu (citlivosť
ISO, čas expozície, hodnota F, hodnota
expozície alebo ohnisková vzdialenosť)
pre daný obrázok.
Ak bol záber nasnímaný s bleskom, zobrazí
sa .
Ak je obrázok automaticky otočený, zobrazí
sa
.
Ak chcete informácie vypnúť, stlačte
(titulky).
V závislosti od digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra sa uvedené informácie nemusia
zobraziť.
Zastavenie prehrávania obrazových
súborov JPEG
Stlačte x.
z Rady
• Počas zobrazenia obrázka JPEG môžete
nastavovať také voľby, ako je “INTERVAL”
(str. 51) a “EFFECT” (str. 52) a “SHARPNESS”
(str. 36).
• Súbory JPEG môžete sledovať bez prehrávania
súborov MP3, ak nastavíte “MODE (MP3, JPEG)”
na “IMAGE (JPEG)” (str. 51).
• Vedľa položky “DATE” v zobrazení Control
Menu sa zobrazuje dátum nasnímania obrázka
(str. 11). V závislosti od digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra sa nemusí zobraziť dátum.
Poznámka
Ak zvolíte “AUDIO (MP3)” vo voľbe “MODE
(MP3, JPEG)” (str. 51), PICTURE NAVI
nefunguje.
Súbory JPEG môžete prehrávať z DATA CD/
DATA DVD diskov v slede za sebou
vo forme prezentácie.
MENU
ENTER
DISPLAY
1
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce
sa na DATA CD/DATA DVD disku.
2
3
Stláčaním X/x zvoľte album.
Stlačte H.
Spustí sa prezentácia súborov JPEG
zo zvoleného albumu.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Poznámky
• Slide Show sa zastaví po stlačení X/x alebo
ZOOM. Slide Show obnovíte stlačením H.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak je “MODE (MP3,
JPEG)” nastavené na “AUDIO (MP3)” (str. 51).
50
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_47-52_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 51 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Prezentácia so sprievodným
zvukom (MODE (MP3, JPEG))
Môžete realizovať prezentáciu
so sprievodným zvukom.
1
V režime zastavenia stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(MODE
(MP3, JPEG)), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “MODE (MP3,
JPEG)”.
3
DATA CD MP3
Stláčaním X/x zvoľte “AUTO” (výrobné
nastavenie), potom stlačte ENTER.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• AUTO: Prehrávanie súborov JPEG
spolu s audio súbormi MP3. Ak nie sú
dostupné žiadne súbory MP3, súbory
JPEG sa prehrajú so sprievodným
interným zvukom z prehrávača
(pre pozadie).
• AUTO (BGM): Prehrávanie súborov
JPEG so sprievodným interným
zvukom z prehrávača (pre pozadie).
Ak chcete zvoliť melódiu z dostupných
zvukov, stláčajte
(audio) počas
zobrazenia obrázka. Po zvolení súboru
MP3 sa bude prehrávať súbor MP3.
• AUDIO (MP3): Súvislé prehrávanie
len súborov MP3.
• IMAGE (JPEG): Súvislé prehrávanie
len súborov JPEG.
4
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce
sa na DATA CD/DATA DVD disku.
5
Stláčaním X/x zvoľte album obsahujúci
súbory MP3 aj JPEG, ktoré chcete
prehrávať.
6
Stlačte H.
Spustí sa prezentácia Slide Show
so sprievodným zvukom.
Poznámky
• Ak prehrávate disk, na ktorom sú len audio súbory
MP3 a “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “AUTO” alebo “AUTO (BGM)”, môžete
počúvať len audio súbory MP3.
• Ak prehrávate disk, na ktorom sú len obrazové
súbory JPEG, bude sa prehrávať interný zvuk
z prehrávača, ak je “MODE (MP3, JPEG)”
nastavené na “AUTO” alebo “AUTO (BGM)”.
• Ak prehrávanie súborov JPEG skončí počas
prehrávania súborov MP3, bude pokračovať
prehrávanie zvuku s obrázkom pozadia.
• Ak prehrávanie súborov MP3 skončí počas
prehrávania súborov JPEG, bude pokračovať
prehrávanie interného zvuku z prehrávača.
• Ak prehrávate súčasne kapacitne objemové MP3
dáta a JPEG dáta, zvuk môže vypadávať. Pri
vytváraní súborov odporúčame nastaviť dátový
tok pre MP3 súbory na 128 kb/s alebo menej.
Ak zvuk stále vypadáva, redukujte veľkosť súboru
JPEG.
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
AUTO (BGM)
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
z Rady
• Ak chcete opakovane prehrávať súbory MP3
aj JPEG z jedného albumu, nastavte opakovanie
toho istého súboru MP3 alebo albumu, keď je
“MODE (MP3, JPEG)” nastavené na “AUTO”
alebo “AUTO (BGM)”. Opakovanie súboru alebo
albumu pozri v časti “Opakované prehrávanie
(Repeat Play)” (str. 33).
• Bez ohľadu na zvolený režim dokáže prehrávač
rozpoznať maximálne 200 albumov. Ak zvolíte
“AUTO” alebo “AUTO (BGM)”, prehrávač
dokáže rozpoznať až 300 MP3 a 300 JPEG
súborov v jednom albume. Ak zvolíte “AUDIO
(MP3)”, prehrávač dokáže rozpoznať až 600 MP3
súborov a ak zvolíte “IMAGE (JPEG)”, prehrávač
dokáže rozpoznať až 600 JPEG súborov v jednom
albume.
Špecifikovanie trvania intervalu
pri prezentácii Slide Show
(INTERVAL)
Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show
môžete špecifikovať dĺžku trvania zobrazenia
obrázka na obrazovke.
1
Počas zobrazenia obrázka JPEG alebo
počas zastavenia stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(INTERVAL), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “INTERVAL”.
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
51
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_47-52_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 52 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW 1
SLOW 2
3
DATA CD JPEG
Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show
môžete špecifikovať spôsob zobrazovania
obrázka na obrazovke.
1
Počas zobrazenia obrázka JPEG alebo
počas zastavenia stlačte dvakrát
DISPLAY.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(EFFECT), potom stlačte ENTER.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• NORMAL: Nastavenie štandardného
trvania.
• FAST: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení NORMAL.
• SLOW 1: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení NORMAL.
• SLOW 2: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení SLOW 1.
4
Výber efektu pre zobrazovanie
v režime Slide Show (EFFECT)
Zobrazia sa voľby pre “EFFECT”.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
MODE 1
MODE 1
MODE 2
MODE 3
MODE 4
MODE 5
OFF
Stlačte ENTER.
Poznámky
• Pri niektorých súboroch JPEG, obzvlášť pri
progresívnych súboroch JPEG alebo pri súboroch
JPEG s rozlíšením 3 000 000 pixelov a viac, môže
ich zobrazenie trvať dlhšie než zvyčajne, takže čas
ich zobrazenia na obrazovke sa môže zdať dlhší,
než ste nastavili.
• Trvanie intervalu závisí od nastavenia “JPEG
RESOLUTION” v ponuke “SCREEN SETUP”
(str. 58).
DATA CD JPEG
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• MODE 1: Obrázky sa cyklicky
náhodne prepínajú jednotlivými
efektmi.
• MODE 2: Nasledujúci obrázok vytlačí
predchádzajúci.
• MODE 3: Obrázok sa preklopí zhora
nadol.
• MODE 4: Obrázok sa preklopí zľava
doprava.
• MODE 5: Obrázok sa zobrazuje
postupne zo stredu obrazovky.
• OFF: Vypnutie tejto funkcie.
4
Stlačte ENTER.
Poznámka
Toto nastavenie nefunguje, ak súbor JPEG obsahuje
informáciu o otočení.
52
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_53-55_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 53 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Prehrávanie súborov DivX®
Video súbory DivX
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX.
DATA CD a DATA DVD disky, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať súbory
zaznamenané vo formáte DivX a obsahujúce
príponu “.AVI” alebo “.DIVX”. Prehrávač
súbory s príponou “.AVI” alebo “.DIVX”
neprehrá, ak nie sú vo formáte DivX.
z Rada
Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na DATA
CD/DATA DVD disku vhodných na prehrávanie
pozri v časti “DATA CD/DATA DVD disky, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať” (str. 47).
Poznámky
• Prehrávač nemusí prehrať súbor DivX, ak bol
vytvorený spojením 2 alebo viacerých súborov
DivX.
• Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším
rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška)/
veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže vypadávať zvuk.
• Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré súbory
DivX, ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
Prehrávanie súborov DivX®
Prehrávanie DATA CD a DATA DVD
diskov v tomto prehrávači je podmienené
splnením určitých podmienok:
– Pri DATA DVD disku, ktorý okrem video
súborov DivX obsahuje aj MP3 a JPEG
súbory, prehrávač prehráva len súbory
DivX.
Prehrávač prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Súbory DivX, ktoré prehrávač
dokáže prehrávať
Prehrávanie súborov v iných formátoch
na DATA CD alebo DATA DVD diskoch
Pozri “Poradie prehrávania albumov,
skladieb a súborov” (str. 47). Poradie
prehrávania sa môže líšiť v závislosti
od softvéru použitého pre vytvorenie súboru
DivX, prípadne ak je na disku viac než
200 albumov a v každom albume
600 súborov DivX.
Poznámka
Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/
DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet
Write.
53
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_53-55_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 54 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Výber albumu
Prehrávanie video
súborov DivX
1
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy (priečinky)
nachádzajúce sa na disku. Zobrazia sa len
albumy obsahujúce súbory DivX.
Prehrávať môžete video súbory DivX
z DATA CD a DATA DVD diskov.
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album.
3
Stlačte H.
Spustí sa prehrávanie od zvoleného
albumu. Výber súborov DivX pozri
“Výber video súboru DivX” (str. 55).
MENU
ENTER
RETURN
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C alebo c.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Stláčajte MENU.
z Rada
Počas prehrávania súborov DivX je možné zobraziť
informáciu o disku (str. 28).
Poznámky
• Ak na DATA CD/DATA DVD disku nie sú
uložené žiadne súbory DivX, zobrazí sa hlásenie
indikujúce, že disk sa nedá prehrávať.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto
prípade odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom
dátovom toku. Ak je zvuk stále nekvalitný,
odporúčame používať súbory, ktorých zvuková
stopa je vo formáte MP3. Tento prehrávač nie je
kompatibilný s formátom WMA (Windows
Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže od stlačenia
H (prehrávanie) po zobrazenie obrazu uplynúť
určitý čas.
• V závislosti od súboru DivX nemusí zvuk
zodpovedať práve prehrávanému obrazu.
54
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_53-55_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 55 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Výber video súboru DivX
1
Po vykonaní kroku 2 z časti
“Výber albumu” stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam súborov
nachádzajúcich sa v albume.
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
ENTER.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C alebo c.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Prehrávanie súborov DivX®
Stlačte O RETURN.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor DivX bez potreby zobrazovať zoznam
súborov
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor DivX v rámci rovnakého albumu
môžete vykonať stlačením > alebo ..
Stlačením > počas prehrávania
posledného súboru v aktuálnom albume
môžete prepnúť na prvý súbor
v nasledujúcom albume. Stlačením .
nie je možné zvoliť predchádzajúci album.
Predchádzajúci album je možné zvoliť
zo zoznamu albumov.
z Rada
Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX
môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je
predvolený počet prehraní. Zostávajúci počet
prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí prehrávača. Toto zahŕňa aj automatické
vypnutie funkciou Auto Power Off. Keď chcete
zastaviť prehrávanie, stlačte X namiesto x.
– Vysunutí nosiča disku.
– Po spustení prehrávania iného súboru.
55
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_56-63_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 56 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
3
Nastavenia a úpravy
Stláčaním X/x zvoľte “CUSTOM”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup.
Ponuka nastavení Setup
Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Nastavovať môžete tiež jazyk pre titulky
a zobrazenie ponuky Setup a iné položky.
Podrobnosti o jednotlivých položkách
ponuky Setup pozri na str. 57 až 63.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
4
Poznámka
Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
Stláčaním X/x zvoľte
zo zobrazeného zoznamu položku
ponuky: “LANGUAGE SETUP”,
“SCREEN SETUP”, “CUSTOM
SETUP” alebo “AUDIO SETUP”.
Potom stlačte ENTER.
Položka ponuky Setup je zvolená.
Príklad: “SCREEN SETUP”
Číselné
tlačidlá
Zvolená položka
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
AUTO (1920×1080p)
HDMI RESOLUTION:
JPEG RESOLUTION:
HD
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
ENTER
DISPLAY
Položky ponuky Setup
1
Počas zastavenia prehrávania
stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(SETUP), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “SETUP”.
( 47 )
QUICK
CUSTOM
RESET
QUICK
STOP
DVD VIDEO
5
Stláčaním X/x zvoľte položku,
potom stlačte ENTER.
Pre zvolenú položku sa zobrazia možné
voľby.
Príklad: “TV TYPE”
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
HDMI RESOLUTION:
16:9
JPEG RESOLUTION: 4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
FULL
4:3 OUTPUT:
Voľby
56
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_56-63_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 57 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
6
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie,
potom stlačte ENTER.
Nastavenie je zadané a proces
nastavovania je dokončený.
Príklad: “4:3 PAN SCAN”
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
(LANGUAGE SETUP)
Zvolené nastavenie
SCREEN SETUP
4:3 PAN SCAN
TV TYPE:
AUTO (1920×1080p)
HDMI RESOLUTION:
JPEG RESOLUTION:
HD
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
“LANGUAGE SETUP” umožňuje nastaviť
rôzne druhy jazykov pre OSD zobrazenie
(na TV obrazovke) a pre zvuk.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte
“LANGUAGE SETUP”. Používanie ponuky
pozri “Ponuka nastavení Setup” (str. 56).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Sprístupnenie režimu Quick Setup
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
V kroku 3 zvoľte “QUICK”. Základné
nastavenia vykonáte postupom od kroku 5
v časti o postupe Quick Setup (str. 23).
1
V kroku 3 zvoľte “RESET” a stlačte
ENTER.
2
Stláčaním X/x zvoľte “YES”.
Postup môžete tiež ukončiť zadaním
“NO”. Obnoví sa zobrazenie ponuky
Control Menu.
3
Stlačte ENTER.
Obnoví sa výrobné nastavenie všetkých
nastavení popísaných na str. 57 až 63. Pri
resetovaní prehrávača nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
◆ OSD (Zobrazenia na obrazovke)
Výber jazyka pre zobrazenia na obrazovke
(OSD).
◆ MENU (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk
zobrazovanej ponuky Menu disku.
Nastavenia a úpravy
Resetovanie všetkých vykonaných
nastavení cez ponuku “SETUP”
◆ AUDIO (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte “ORIGINAL”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
◆ SUBTITLE (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané
na DVD VIDEO disku.
Ak zvolíte “AUDIO FOLLOW”, jazyk pre
titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka
pre zvukovú stopu.
z Rada
Ak v ponuke “MENU”, “SUBTITLE” alebo
“AUDIO” zvolíte “OTHERS t”, číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte kód jazyka z prehľadu
“Tabuľka kódov jazykov” na str. 69.
Poznámka
Ak cez ponuky “MENU”, “SUBTITLE” alebo
“AUDIO” zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD
VIDEO disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí
jeden zo zaznamenaných jazykov.
57
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_56-63_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 58 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Nastavenia zobrazenia
(SCREEN SETUP)
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného
TVP.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte možnosť
“SCREEN SETUP”. Používanie ponuky
pozri “Ponuka nastavení Setup” (str. 56).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
HDMI RESOLUTION: AUTO (1920×1080p)
JPEG RESOLUTION:
HD
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
LINE:
VIDEO
4:3 OUTPUT:
FULL
Poznámka
Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu “4:3 LETTER
BOX“ namiesto “4:3 PAN SCAN” a naopak.
◆ HDMI RESOLUTION
Voľba typu signálu, ktorý je na výstupe
z konektora HDMI OUT. Ak zvolíte AUTO
(1920×1080p) (výrobné nastavenie),
na výstup z prehrávača sú vyvedené video
signály v najvyššom možnom rozlíšení
dostupnom pre TVP. Ak je obraz nekvalitný,
alebo nespĺňa vaše predstavy, skúste inú
voľbu, ktorá vyhovuje disku a TVP/
projektoru atď. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie TVP/projektora atď.
AUTO
Štandardne nastavte práve
(1920x1080p) toto nastavenie.
1920×1080i
Výstup video signálov
s rozlíšením 1920×1080i.
Výber formátu pomeru strán pripojeného
TVP (štandardný 4:3 alebo širokouhlý).
1280×720p
Výstup video signálov
s rozlíšením 1280×720p.
16:9
Zvoľte pri pripojení širokouhlého
TVP alebo TVP s funkciou
širokouhlého režimu Wide.
720×480/
576p
Výstup video signálov
s rozlíšením 720×480/576p.
4:3
LETTER
BOX
Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom
strán 4:3. Zobrazenie
širokouhlého obrazu s pruhmi
vo vrchnej a spodnej časti
obrazovky.
Obnovenie nastavenia
◆ TV TYPE
4:3
Zvoľte pri pripojení
PAN SCAN štandardného TVP s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz sa
automaticky zobrazí na celú
obrazovku a časti, ktoré
presahujú obrazovku, sú
orezané (pravá a ľavá).
16:9
Ak je obraz neštandardný, alebo sa vôbec
nezobrazí, stlačením [/1 vypnite prehrávač,
číselnými tlačidlami na DO zadajte “369”
a stlačením [/1 znova zapnite prehrávač.
Poznámky
• Pri nastavení “AUTO (1920×1080p)” prehrávač
automaticky nastaví video signál vhodný pre daný
TVP.
V iných prípadoch prehrávač vysiela nastavený
signál, aj keď nie je vhodný pre daný TVP.
• Keď HDMI indikátor na prednom paneli svieti,
obraz tvorený signálom z konektora LINE OUT
(VIDEO) sa vertikálne roztiahne. (S výnimkou
nastavenia 720×480/576p.)
◆ JPEG RESOLUTION
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Nastavenie typu rozlíšenia súborov JPEG tak,
aby sa získala kvalita vysokého rozlíšenia cez
HDMI prepojenie.
Toto nastavenie nie je možné, keď je “HDMI
RESOLUTION” nastavené na “720×480/
576p” alebo “TV TYPE” na “4:3 LETTER
BOX” alebo “4:3 PAN SCAN”.
58
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_56-63_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 59 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
SD
Zobrazenie obrazu
v štandardnom rozlíšení
s čiernymi pruhmi.
HD
Zobrazenie obrazu vo vysokom
rozlíšení s čiernymi pruhmi.
HD
Zobrazenie obrazu vo vysokom
rozlíšení bez čiernych pruhov.
(1920×1080i) Zobrazenie obrazu vo vysokom
HD
rozlíšení s čiernymi pruhmi
v rozlíšení 1920×1080.
(1920×1080i) Zobrazenie obrazu vo vysokom
HD
rozlíšení bez čiernych pruhov
v rozlíšení 1920×1080.
ak prehrávate CD disk alebo DATA CD
(MP3 audio)/DATA DVD (MP3 audio) disk
viac než 15 minút. Šetrič obrazovky je
vhodný na ochranu obrazovky pred
poškodením. Stlačením H šetrič vypnete.
ON
Zapnutie šetriča obrazovky.
OFF
Vypnutie šetriča obrazovky.
◆ BACKGROUND
Výber farby alebo obrázka pozadia na TV
obrazovke v režime zastavenia alebo počas
prehrávania CD alebo DATA CD (MP3
audio)/DATA DVD (MP3 audio) disku.
JACKET
PICTURE
Poznámky
◆ YCBCR/RGB (HDMI)
Výber typu výstupného HDMI signálu
z konektora HDMI OUT.
YCBCR
Výstup YCBCR signálu.
RGB
Výstup RGB signálu.
Poznámky
• Ak je prehrávaný obraz nekvalitný, nastavte
“YCBCR” na “RGB”.
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený
so zariadením s konektorom DVI, automaticky
sa na výstup vyvedú “RGB” signály, aj keď
zvolíte “YCBCR”.
◆ SCREEN SAVER
GRAPHICS Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v prehrávači
od výroby.
BLUE
Farba pozadia je modrá.
BLACK
Farba pozadia je čierna.
◆ LINE
Výber výstupných video signálov
vyvedených na konektor LINE (RGB)-TV
na zadnom paneli prehrávača.
VIDEO
Výstup video signálu.
S VIDEO
Výstup S-video signálu.
Nastavenia a úpravy
• Ak chcete získať najvyššiu kvalitu obrazu, zvoľte
nastavenie “(1920×1080i) HD ” alebo
“(1920×1080i) HD”.
• Nastavenia “(1920×1080i) HD ”
a “(1920×1080i) HD” sú účinné, len ak nastavíte
“HDMI RESOLUTION” na “1920x1080i”
a “TV TYPE” na “16:9”.
• Ak zvolíte nastavenie “(1920×1080i) HD ”
alebo “(1920×1080i) HD”, funkcie Wipe,
Rotation a Zoom nebudú dostupné.
• Ak chcete používať funkcie Wipe, Rotation
a Zoom, zvoľte nastavenie “SD ”, “HD ”
alebo “HD”.
• Ak zvolíte nastavenie “(1920×1080i) HD ”
alebo “(1920×1080i) HD”, ďalší obrázok
sa zobrazuje po čiernej obrazovke.
• Tok HDMI signálu sa krátkodobo pozastaví počas
vkladania/vyberania DATA CD alebo DATA
DVD disku.
Na pozadí sa zobrazí šablónový
obrázok (statický obrázok),
avšak iba v prípade, že je
na disku zaznamenaný
(CD-EXTRA atď.). Ak na disku
šablónový obrázok nie je,
zobrazí sa obrázok
“GRAPHICS”.
RGB
Výstup RGB signálu, nie
(COMPONENT zložkového video signálu.
OFF)
Poznámky
• Ak váš TVP nepodporuje S-video alebo RGB
signál, na TV obrazovke sa nezobrazí obraz, aj
keď zvolíte nastavenie “S VIDEO” alebo “RGB”.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
• Ak je váš TVP vybavený len jedným konektorom
SCART (EURO AV), nenastavujte “S VIDEO”.
• Ak zvolíte “RGB (COMPONENT OFF)”, nie je
možné používať tlačidlo PROGRESSIVE ani
konektory COMPONENT VIDEO OUT.
• Nie je možné zvoliť “RGB (COMPONENT
OFF)”, keď je na výstup z prehrávača vyvedený
progresívny signál (str. 17).
Obraz šetriča obrazovky sa zobrazí po
uplynutí 15 minút od prepnutia prehrávača do
režimu pozastavenia alebo zastavenia, alebo
,Pokračovanie
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
59
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_56-63_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 60 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
◆ 4:3 OUTPUT
Toto nastavenie je účinné, len keď nastavíte
“TV TYPE” na “16:9” v ponuke “SCREEN
SETUP”. Nastavte pre obraz s pomerom strán
4:3. Ak je možné meniť formát pomeru strán
na vašom TVP, zmeňte nastavenie na TVP,
nie na tomto prehrávači.
FULL
Zvoľte, keď je možné meniť
pomer strán na TVP.
NORMAL
Zvoľte, keď nie je možné meniť
pomer strán na TVP.
Zobrazenie signálu s pomerom
strán 16:9 s čiernymi pruhmi
na ľavej a pravej strane obrazu.
Užívateľské nastavenia
(CUSTOM SETUP)
Umožňujú nastavenie položiek týkajúcich
sa prehrávania a ďalších nastavení.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte “CUSTOM
SETUP”. Používanie ponuky pozri “Ponuka
nastavení Setup” (str. 56).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
CUSTOM SETUP
AUTO POWER OFF:
ON
AUTO PLAY:
OFF
DIMMER:
BRIGHT
AUTO
PAUSE MODE:
TRACK SELECTION:
OFF
ON
MULTI-DISC RESUME:
Registration Code
DivX:
OFF
HDMI CONTROL:
ON
LANGUAGE FOLLOW:
TVP s pomerom strán 16:9
◆ AUTO POWER OFF
Aktivácia/vypnutie funkcie Auto Power Off.
ON
Prehrávač sa prepne do
pohotovostného režimu, ak je
v režime zastavenia dlhšie než
30 minút.
OFF
Deaktivácia tejto funkcie.
◆ AUTO PLAY
Aktivácia/deaktivácia funkcie Auto Play.
Funkcia je užitočná pri pripojení prehrávača
k časovaču (nedodávaný).
OFF
Deaktivácia tejto funkcie.
ON
Automatické spustenie
prehrávania, keď je prehrávač
zapnutý časovačom
(nedodávaný).
◆ DIMMER
Nastavenie osvetlenia displeja predného
panela.
BRIGHT
Silnejšie osvetlenie displeja.
DARK
Slabšie osvetlenie displeja.
AUTO
DARK
Ak nepoužívate prehrávač alebo
diaľkové ovládanie určitý čas,
osvetlenie stmavne.
60
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_56-63_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 61 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
◆ PAUSE MODE (len DVD disky)
◆ DivX
Výber kvality obrazu v režime pozastavenia.
Zobrazenie registračného kódu tohto
prehrávača. Podrobnosti pozri na
http://www.divx.com/vod na Internete.
AUTO
Scény s dynamickými zábermi
sa reprodukujú bez chvenia.
Štandardne vyberte túto voľbu.
FRAME
Obraz, vrátane nedynamických
objektov, sa reprodukuje
vo vysokom rozlíšení.
◆ TRACK SELECTION
(len DVD VIDEO disky)
Uprednostnenie zvukových stôp s vyšším
počtom kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO
disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré
audio formáty (PCM, MPEG audio, DTS
alebo Dolby Digital).
OFF
Bez priority.
AUTO
S prioritou.
◆ HDMI CONTROL
Zapnutie/vypnutie HDMI CONTROL
nastavenia.
OFF
Deaktivácia tejto funkcie.
ON
Umožňuje využívať funkcie
HDMI CONTROL (str. 17).
◆ LANGUAGE FOLLOW
Prepnutie jazykov DVD prehrávača
na rovnaký jazyk, ako je aktuálny jazyk
OSD zobrazení na TVP.
Táto voľba nie je dostupná, keď je “HDMI
CONTROL” nastavené na “OFF”.
ON
Zapnutie tejto funkcie.
OFF
Deaktivácia tejto funkcie.
Poznámky
Poznámky
• Pred používaním tejto funkcie vypnite akékoľvek
zobrazenie.
• Jazyk OSD zobrazení prehrávača sa uchová,
ak jazyk používaný na TVP nie je prehrávačom
podporovaný.
Nastavenia a úpravy
• Ak nastavíte túto položku na “AUTO”, môže
dôjsť k zmene jazyka. Nastavenie “TRACK
SELECTION” má prednostné postavenie (vyššiu
prioritu) pred nastavením “AUDIO” v ponuke
“LANGUAGE SETUP” (str. 57).
• Ak nastavíte položku “DTS” na “OFF” (str. 63),
zvuková stopa DTS sa neprehrá ani vtedy, ak
nastavíte “TRACK SELECTION” na “AUTO”.
• Ak zvukové stopy PCM, DTS, MPEG audio
a Dolby Digital obsahujú rovnaký počet kanálov,
prehrávač postupne vyberá zvukové stopy PCM,
DTS, MPEG a Dolby Digital v uvedenom poradí.
◆ MULTI-DISC RESUME
(len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)
Aktivácia/deaktivácia režimu Multi-disc
Resume. Miesto obnovenia prehrávania sa
uloží až pre 6 rôznych DVD VIDEO/VIDEO
CD diskov (str. 27).
ON
Uloženie miesta zastavenia
prehrávania pre 6 diskov.
OFF
Neukladanie miest zastavenia
prehrávania do pamäte.
Prehrávanie sa od miesta
zastavenia prehrávania obnoví
len pri práve vloženom disku.
Poznámka
Ak spustíte proces Quick Setup, nastavenia
Multi-disc Resume uložené v pamäti sa môžu
obnoviť na výrobné nastavenia.
61
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_56-63_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 62 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Nastavenia pre zvuk
(AUDIO SETUP)
Ponuka “AUDIO SETUP” vám umožňuje
nastaviť zvuk podľa podmienok prehrávania
a zapojenia.
V ponuke Setup zvoľte “AUDIO SETUP”.
Používanie ponuky pozri “Ponuka nastavení
Setup” (str. 56).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
AUDIO (HDMI):
AUTO
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(len DVD disky)
Funkcia umožňujúca čistejšiu reprodukciu
zvuku pri nižšej hlasitosti počas prehrávania
DVD disku s funkciou “AUDIO DRC”.
Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
– Konektor LINE (RGB)-TV
– Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT, len ak je “DOLBY DIGITAL”
nastavené na “D-PCM” (str. 63).
STANDARD Štandardne vyberte túto voľbu.
TV MODE
Zvýraznenie tichších zvukov,
aj pri nízkej úrovni hlasitosti.
WIDE
RANGE
Vytváranie efektu priameho
účinkovania v deji.
◆ DOWNMIX (len DVD disky)
Prepínanie zlučovacích metód do dvoch
kanálov pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje zložky zadných signálov (kanálov)
alebo je nahraný vo formáte Dolby Digital.
Podrobnosti o zadných zložkách signálu
pozri “Zobrazenie formátu audio signálu”
(str. 45). Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
– Konektor LINE (RGB)-TV
– Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT, ak je “DOLBY DIGITAL”
nastavené na “D-PCM” (str. 63).
DOLBY
SURROUND
Štandardne vyberte túto voľbu.
Multikanálové audio signály sú
za účelom priestorového
(surround) efektu reprodukované
prostredníctvom dvoch
kanáloch.
NORMAL
Multikanálové audio signály sú
za účelom reprodukcie stereo
zvuku zmixované do dvoch
kanálov.
◆ DIGITAL OUT
Zvoľte, ak sú výstupné audio signály
vyvedené na konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT.
ON
Štandardne vyberte túto voľbu.
Keď zvolíte “ON”, pozri “Nastavenie
signálu pre digitálny výstup” ohľadom
ďalších nastavení.
OFF
Vzájomná previazanosť digitálneho
a analógového okruhu je minimálna.
Ak používate konektor HDMI OUT,
zvukový signál PCM sa vyvedie na
výstup podľa pripojeného zariadenia.
Ak je signál kódovaný z dôvodu
ochrany autorských práv, výstupný
signál bude len vo formáte 48 kHz/
16 bit PCM.
Nastavenie signálu pre digitálny
výstup
Prepínanie metódy výberu výstupných audio
signálov po pripojení zariadení ako audio
zariadenie alebo MD deck do vstupného
digitálneho konektora.
Podrobnosti o prepojení pozri str. 19.
Po nastavení ”DIGITAL OUT” na “ON”
zvoľte “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”,
“DTS” a “48kHz/96kHz PCM”.
Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje
zvolený audio signál, reproduktory budú
reprodukovať hlasný hluk (alebo žiadny
zvuk), čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše
reproduktory.
Poznámky
• Funkcia AV SYNC (str. 36) nie je účinná,
ak používate konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL) a nastavíte “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” alebo “DTS” na “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” alebo “ON”.
• Funkcia AV SYNC (str. 36) nie je účinná, ak
pripojíte Dolby Digital- alebo DTS-kompatibilné
zariadenie cez konektor HDMI OUT a nastavíte
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG” alebo “DTS”
na “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” alebo “ON”.
62
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_56-63_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 63 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
◆ DOLBY DIGITAL (len DVD disky)
Výber typu signálov Dolby Digital.
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra Dolby
Digital. Pri úpravách položky
“DOWNMIX” v ponuke
“AUDIO SETUP” je možné
zvoliť, či signály vyhovujú
formátu Dolby Surround
(Pro Logic) alebo nie (str. 62).
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom
Dolby Digital.
Poznámka
Ak je konektor HDMI OUT prepojený so
zariadením, ktoré nie je kompatibilné so signálmi
DOLBY DIGITAL, na výstupe budú automaticky
“D-PCM” signály, aj keď zvolíte “DOLBY
DIGITAL”.
Výber typu audio signálov MPEG.
PCM
MPEG
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra
MPEG. Ak prehrávate
multikanálové zvukové stopy
MPEG audio, predné
reproduktory budú
reprodukovať len signály
Predný (L) a Predný (R).
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom
MPEG.
Poznámka
Ak je konektor HDMI OUT prepojený so
zariadením, ktoré nie je kompatibilné so signálmi
MPEG audio, na výstupe budú automaticky signály
“PCM”, aj keď zvolíte “MPEG”.
◆ DTS
Výber typu audio signálov DTS.
OFF
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra DTS.
ON
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom DTS.
◆ 48kHz/96kHz PCM (len DVD VIDEO disky)
Zvolenie vzorkovacej frekvencie audio
signálu.
48kHz/16bit Audio signály DVD VIDEO
diskov sú vždy konvertované
na frekvenciu 48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit Všetky typy signálov, vrátane
signálov 96 kHz/24 bit, sú na
výstup vyvedené vo svojom
pôvodnom formáte. Ak je však
signál kódovaný z dôvodu
ochrany autorských práv,
výstupný signál bude vo
formáte 48 kHz/16 bit.
Poznámky
• Analógové audio signály vystupujúce
z konektorov LINE OUT L/R (AUDIO)
nie sú týmto nastavením nijako ovplyvňované
a uchovávajú si svoju pôvodnú úroveň
vzorkovacej frekvencie.
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený
so zariadením, ktoré nie je kompatibilné
s 96 kHz/24 bit signálmi, na výstupe budú
automaticky 48 kHz/16 bit PCM signály, aj keď
zvolíte “96kHz/24bit”.
Nastavenia a úpravy
◆ MPEG (len DVD disky)
Poznámka
Ak je konektor HDMI OUT prepojený so
zariadením, ktoré nie je kompatibilné so signálmi
DTS, na výstupe budú automaticky signály “OFF”,
aj keď zvolíte “ON”.
◆ AUDIO (HDMI)
Výber metódy výberu výstupných audio
signálov vyvedených na konektor
HDMI OUT.
AUTO
Štandardne nastavte práve toto
nastavenie. Výstup audio
signálu podľa nastavení
“DIGITAL OUT” (str. 62).
PCM
Konverzia signálu Dolby
Digital alebo 96 kHz/24 bit
PCM na 48 kHz/16 bit PCM
signál.
Poznámka
Ak pripojíte prehrávač k TVP nekompatibilnému
so signálmi DOLBY DIGITAL/DTS a zvolíte
“AUTO”, bude sa reprodukovať hlasný šum
(alebo sa nebude reprodukovať žiadny zvuk).
V takomto prípade zvoľte “PCM”.
63
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_64-69_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 64 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr než
pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
Obraz
Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.
, Prepojte prepojovací kábel správne.
, Prepojovacie káble sú poškodené.
, Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 15)
a prepínač vstupov na TVP nastavte do
polohy umožňujúcej sledovanie obrazu
z tohto prehrávača.
, Nastavte položku “LINE” v ponuke
“SCREEN SETUP” tak, aby zodpovedala
vášmu systému (str. 59).
, Disk je znečistený alebo chybný.
, Ak video signál z vášho prehrávača
prechádza cez VCR a následne vstupuje do
TVP, alebo ak je pripojený TVP vybavený
VCR, kvalita obrazu môže byť pri
niektorých DVD programoch ovplyvnená
ochranou pred kopírovaním.
, Disk obsahuje záznam v inej norme, než je
norma vášho TVP.
, Tlačidlom PROGRESSIVE na prednom
paneli ste zvolili “PROGRESSIVE AUTO”
alebo “PROGRESSIVE”, aj keď váš TVP
nepodporuje signál v progresívnom formáte.
, Aj keď je váš TVP kompatibilný so signálmi
v progresívnom formáte (525p/625p),
pri nastavení prehrávača do režimu pre
progresívny signál môže byť obraz
ovplyvnený. V takomto prípade tlačidlom
PROGRESSIVE na prednom paneli zvoľte
“NORMAL (INTERLACE)” tak, aby sa
prehrávač nastavil do štandardného
(prekladaného) formátu.
, Ak v ponuke “SCREEN SETUP” nastavíte
“LINE” na “RGB (COMPONENT OFF)”
(str. 59), na výstup z prehrávača nebudú
vyvedené zložkové video signály.
, Zariadenie je pripojené k vstupnému
konektoru HDCP-nekompatibilného
zariadenia (indikátor HDMI na prednom
paneli nesvieti). pozri str. 16.
, Ak je konektor HDMI OUT používaný
na výstup video signálu, zmena nastavenia
položky “HDMI RESOLUTION” v ponuke
“SCREEN SETUP” môže problém vyriešiť
(str. 58). Pripojte zariadenie k TVP cez iný
video konektor než HDMI OUT a zdroj
vstupného signálu na TVP nastavte tak, aby
sa zobrazil obraz (OSD zobrazenia) z tohto
prehrávača. Zmeňte nastavenie “HDMI
RESOLUTION” v ponuke “SCREEN
SETUP” a prepnite zdroj vstupného signálu
na TVP späť na HDMI. Ak sa obraz stále
nezobrazí, zopakujte postup a skúste iné
voľby.
, Stlačením [/1 vypnite prehrávač, číselnými
tlačidlami na DO zadajte “369” a stlačením
[/1 znova prehrávač zapnite (str. 58).
Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz nie je
kvalitný.
, Vyskúšajte nasledovné: 1 Vypnite a znova
zapnite tento prehrávač. 2 Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3 Odpojte
a znova zapojte HDMI kábel.
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď
v ponuke “CUSTOM SETUP” nastavíte
položku “TV TYPE”.
, Formát zobrazovania (pomer strán) je fixne
zadaný na vašom DVD disku.
Obraz je čiernobiely.
, Nastavte položku “LINE” v ponuke
“SCREEN SETUP” tak, aby zodpovedala
vášmu TVP (str. 59).
, Niektoré TVP reprodukujú pri prehrávaní
diskov nahraných v norme NTSC
čiernobiely obraz.
, Pri používaní kábla SCART skontrolujte,
či je prepojených všetkých 21 kolíkov.
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
, Prepojte prepojovací kábel správne.
, Prepojovací kábel je poškodený.
, Prehrávač nie je pripojený k správnemu
vstupnému konektoru na audio zariadení
(str. 19).
, Na audio zariadení nie je správne zvolený
zdroj vstupného signálu.
64
DVP-NS76H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_64-69_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 65 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
, Prehrávač je prepnutý do režimu
pozastavenia alebo do režimu spomaleného
prehrávania (Slow-motion Play).
, Prehrávač je v režime zrýchleného posuvu
vpred alebo vzad.
, Ak nie sú audio signály vyvedené na
konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT, skontrolujte nastavenia zvuku
(str. 62).
, Počas prehrávania Super VCD disku, na
ktorom nie je zaznamenaná audio stopa 2,
nie je pri zvolení “2:STEREO”, “2:1/L”
alebo “2:2/R” reprodukovaný zvuk.
, Ak prehrávate multikanálové zvukové
stopy MPEG audio, dva predné
reproduktory budú reprodukovať len signály
Predný (L) a Predný (R).
, Zariadenie pripojené do konektora HDMI
OUT nepodporuje daný formát audio
signálu. V takomto prípade nastavte
“AUDIO (HDMI)” v ponuke “CUSTOM
SETUP” na “PCM” (str. 63).
Cez konektor HDMI OUT sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
Hlasitosť zvuku je nízka.
, Na niektorých DVD diskoch je hlasitosť
zvuku nízka. Zvuk je možné vylepšiť
nastavením položky “AUDIO DRC”
v ponuke “AUDIO SETUP” na
“TV MODE” (str. 62).
Prevádzka
Diaľkové ovládanie nefunguje.
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
, Medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom sú prekážky.
, Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom je príliš veľká.
, Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na
senzor diaľkového ovládania na prehrávači.
Disk sa neprehráva.
, Disk je naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou
stranou smerom nadol.
Nie je možné prehrávať súbory MP3 (str. 47).
, DATA CD disk neobsahuje záznam so
súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo
Joliet.
, DATA DVD disk neobsahuje záznam so
súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom
štandardu UDF (Universal Disk Format).
, Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
, Aj keď názov súboru obsahuje príponu
“.MP3”, nejde o súbor vo formáte MP3.
, Údaje nie sú dátami MPEG-1 Audio
Layer III.
, Prehrávač nedokáže prehrávať audio stopy
vo formáte mp3PRO.
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “IMAGE (JPEG)” (str. 51).
, DATA CD/DATA DVD disk obsahuje
video súbor DivX.
Nie je možné prehrávať súbory JPEG (str. 47).
, DATA CD disk neobsahuje záznam so
súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo
Joliet.
, DATA DVD disk neobsahuje záznam so
súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom
štandardu UDF (Universal Disk Format).
, Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo
“.JPG”.
, Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka)
× 2048 (výška) v štandardnom režime alebo
viac než 3 300 000 pixelov (bodov) pri
progresívnom súbore JPEG. (Niektoré
súbory JPEG v progresívnom formáte nie je
možné zobraziť, aj keď súbor zodpovedá
uvedeným kapacitám.)
, Obraz nevyplní celú obrazovku
(je redukovaný).
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “AUDIO (MP3)” (str. 51).
, DATA CD/DATA DVD disk obsahuje
video súbor DivX.
,Pokračovanie
DVP-NS76H
3-209-004-E1(1)
Ďalšie informácie
, Vyskúšajte nasledovné: 1 Vypnite a znova
zapnite tento prehrávač. 2 Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3 Odpojte
a znova zapojte HDMI kábel.
, Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI
zariadeniu (DVI konektory neprijímajú
audio signál).
, Disk je zdeformovaný.
, Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré
disky (str. 6).
, Regionálny kód DVD disku nesúhlasí
s kódom prehrávača.
, Vo vnútri prehrávača skondenzovala
vlhkosť (str. 3).
, Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré
nie sú správne uzatvorené (str. 6).
65
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_64-69_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 66 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Súbory formátu MP3 a JPEG sa začnú
prehrávať súčasne.
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “AUTO” (str. 51).
Súčasne sa spustí prehrávanie súborov
JPEG so sprievodným interným zvukom
z prehrávača (pre pozadie).
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “AUTO (BGM)” (str. 51).
Nie je možné prehrávať video súbor DivX.
, Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
, Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo
“.DIVX”.
, DATA CD/DATA DVD (DivX video) disk
neobsahuje záznam vo formáte DivX, ktorý
je v súlade s normou ISO 9660 Level 1/
Level 2 alebo Joliet/UDF.
, Video súbor DivX má väčší rozmer obrazu
než 720 (šírka) × 576 (výška).
Názov albumu/skladby/súboru sa nezobrazí
správne.
, Prehrávač dokáže zobraziť len číslice
a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak
sa zobrazí ako “*”.
Pri prehrávaní disku systém neprehráva
disk od začiatku.
, Je aktivovaný režim prehrávania
Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play
alebo A-B Repeat Play (str. 31).
, Je zapnutá funkcia Resume Play (str. 27).
Prehrávač automaticky prehráva disk.
, Disk je vybavený funkciou automatického
prehrávania.
, Položka “AUTO PLAY” je v ponuke
“CUSTOM SETUP” nastavená na “ON”
(str. 60).
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
, Skúste použiť Menu DVD disku namiesto
priameho tlačidla na diaľkovom ovládaní
(str. 27).
, Na prehrávanom DVD disku nie sú
zaznamenané viacjazyčné zvukové stopy.
, Zmena jazykov nie je na DVD disku
dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť, alebo
sa titulky nedajú vypnúť.
, Skúste použiť Menu DVD disku namiesto
priameho tlačidla na diaľkovom ovládaní
(str. 27).
, Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku
zaznamenané.
, Zmena titulkov nie je na DVD disku
dostupná.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
, Skúste použiť Menu DVD disku namiesto
priameho tlačidla na diaľkovom ovládaní
(str. 27).
, Scény nie sú na DVD disku nahrané
z viacerých zorných uhlov.
, Zorný uhol môžete meniť len vtedy, keď je
na displeji predného panela rozsvietený
indikátor “
” (str. 9).
, Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku
dostupná.
Zariadenie nepracuje správne.
, Statická elektrina atď. môže mať vplyv na
správnosť prevádzky prehrávača. Odpojte
prehrávač od elektrickej siete.
Na obrazovke a na displeji predného panela
sa zobrazuje 5 číslic alebo písmen.
, Aktivovala sa samodiagnostická funkcia.
(Pozri tabuľku na str. 67.)
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
, Pri prehrávaní disku obsahujúceho signál
automatického pozastavenia, prehrávač
zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu.
Nosič disku nie je možné otvoriť
a na displeji je zobrazené “LOCKED”.
Niektoré funkcie ako zastavenie, zrýchlené
a spomalené prehrávanie, Slow-motion
Play, Repeat Play, Shuffle Play alebo
Programme Play nie je možné vykonať.
Nosič disku nie je možné otvoriť
a na displeji je zobrazené “TRAY LOCKED”.
, Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií. Pozri
návod na použitie dodávaný s diskom.
, Je nastavený detský zámok (str. 27).
, Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony
alebo na autorizované servisné stredisko
Sony.
66
DVP-NS76H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_64-69_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 67 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Na TV obrazovke sa počas prehrávania
DATA CD alebo DATA DVD disku zobrazí
“Data error”.
, Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete
prehrávať, je poškodený.
, Údaje nie sú dátami MPEG-1 Audio
Layer III.
, Formát súboru JPEG nie je kompatibilný
so štandardom DCF (str. 47).
, Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”,
ale nie je vo formáte JPEG.
, Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo
“.DIVX”, nejde však o formát DivX,
prípadne je súbor vo formáte DivX, nie je
však kompatibilný s certifikovaným
profilom DivX.
Samodiagnostická
funkcia (Keď sa na displeji
zobrazia písmená/číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
(aby sa zabránilo poškodeniu prehrávača)
sa na obrazovke a na displeji predného panela
za účelom upozornenia na vzniknutý problém
zobrazí päťmiestny servisný kód
(napr. C 13 50) pozostávajúci z kombinácie
písmena a 4 číslic. V takomto prípade
skontrolujte nasledovný prehľad.
C:13:50
Funkcia HDMI CONTROL nefunguje.
Jazyk zobrazený na obrazovke
sa automaticky prepína.
, Ak je “LANGUAGE FOLLOW” nastavené
na “ON” v ponuke “CUSTOM SETUP”
(str. 61), jazyk zobrazenia na obrazovke
sa automaticky prepne podľa nastavenia
jazyka na pripojenom TVP, ak zmeníte
nastavenia jazyka na TVP atď.
DVD prehrávač sa automaticky zapne.
, Na TVP sa zvolil zdroj vstupného signálu
HDMI. Niektoré TVP disponujú touto
funkciou pre HDMI CONTROL.
, “HDMI CONTROL” v ponuke “CUSTOM
SETUP” je nastavené na “ON” (str. 61).
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Príčina a/alebo riešenie
C 13
Disk je znečistený alebo
obsahuje záznam vo formáte,
ktorý prehrávač nedokáže
prehrávať (str. 6).
, Vyčistite disk pomocou
jemnej handričky, alebo
skontrolujte formát
záznamu.
C 31
Disk nie je správne vložený.
, Disk vložte správne.
E XX
(xx je nejaké
číslo)
Aby sa predišlo nesprávnemu
používaniu prehrávača,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
, Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné
stredisko Sony
a informujte ich
o zobrazenom
5-miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
Ďalšie informácie
, Ak na prednom paneli nesvieti indikátor
HDMI, skontrolujte HDMI prepojenie (str. 15).
, Nastavte “HDMI CONTROL” v ponuke
“CUSTOM SETUP” na “ON” (str. 61).
, Zistite, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou HDMI
CONTROL. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie daného zariadenia.
, Ak zmeníte HDMI prepojenie, zapojte
a odpojte sieťovú šnúru, alebo ak došlo
k výpadku napájania, nastavte
“HDMI CONTROL” v ponuke “CUSTOM
SETUP” na “OFF”, potom nastavte
“HDMI CONTROL” v ponuke
“CUSTOM SETUP” na “ON” (str. 61).
67
DVP-NS76H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_64-69_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 68 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Technické údaje
Systém
Všeobecne
Laser: Polovodičový laser
Prenosový systém (norma): PAL/(NTSC)
Napájanie:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Príkon: 11 W
Rozmery (cca):
430 × 43 × 210,4 mm
(šírka/výška/hĺbka) vrátane
prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca): 1,76 kg
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť: 25 % až 80 %
Audio charakteristiky
Frekvenčný rozsah: DVD VIDEO
(PCM 48 kHz): 2 Hz až 22 kHz (±0,5 dB)
CD: 2 Hz až 20 kHz (±0,5 dB)
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
(±0,001 % W PEAK)
Výstupy
(Názov konektora: Typ konektora/
Výstupná úroveň/
Zaťažovacia impedancia)
LINE OUT (AUDIO): RCA konektor/
2 Vrms/10 kOhm
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
HDMI OUT: 19-pinový štandardný
konektor HDMI
LINE OUT (VIDEO): RCA konektor/
1,0 Vš-š/75 Ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR): RCA konektor/
Y: 1,0 Vš-š, PB/CB, PR/ CR: 0,7 Vš-š/
75 Ohm
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie (DO) (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Právo na zmeny vyhradené.
68
DVP-NS76H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_64-69_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 69 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Tabuľka kódov jazykov
Podrobnosti pozri str. 44, 57.
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ďalšie informácie
Kód Jazyk
1703 Bez uvedenia
Prehľad kódov oblastí Parental Control
Podrobnosti pozri str. 38.
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
69
DVP-NS76H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_70-71_DVP-NS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 70 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Index
Symboly
E
P
‘BRAVIA’ Theatre Sync 17
EFFECT 52
Číslice
F
16:9 58
4:3 LETTER BOX 58
4:3 OUTPUT 60
4:3 PAN SCAN 58
48kHz/96kHz PCM 63
5.1-kanálový surround zvuk 20
FAST PLAY 26
FILE 42
Freeze Frame 41
PARENTAL CONTROL 37
PAUSE MODE 61
PBC Playback 28
PICTURE NAVIGATION 43, 49
PLAY LIST 28
Ponuka Setup 56
Pripojenie 15
PROGRAMME 31
Programme Play 31
PROGRESSIVE AUTO 17
PROGRESSIVE VIDEO 17
A
A-B REPEAT 33
ADVANCE 26
ALBUM 42
Album 47
ANGLE 26
AUDIO 44, 57
AUDIO DRC 62
AUDIO SETUP 62
AUTO (BGM) 30, 44, 51
AUTO PLAY 60
AUTO POWER OFF 60
AV SYNC 36
B
BACKGROUND 59
Batérie 21
C
CD 6, 25
Continuous play
CD/VIDEO CD 25
DVD 25
Control Menu 11
CUSTOM 56
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 37
CUSTOM PICTURE MODE 34
CUSTOM SETUP 60
D
DATA CD 5, 47, 53
DATA DVD 5, 47, 53
DATE 50
Diaľkové ovládanie 10, 21, 22
DIGITAL OUT 62
Digitálny výstup 62
DIMMER 60
Displej 9
DivX® 53, 61
DOLBY DIGITAL 44, 63
DOWNMIX 62
DTS 44, 63
DVD 5, 25
DVD+RW 5, 26
DVD-RW 5
H
HDMI
AUDIO (HDMI) 63
HDMI CONTROL 17, 61
HDMI RESOLUTION 58
LANGUAGE FOLLOW 61
CH
CHAPTER 41
CHAPTER VIEWER 43
Child Lock 27
Q
QUICK 57
Quick Setup 23, 57
R
JPEG 47
JPEG RESOLUTION 58
REPEAT 33
Repeat Play 33
Replay 26
Reproduktory
Zapojenia 19
RESET 57
Resume 27
Riešenie problémov 64
L
S
I
INDEX 42
INTERVAL 51
J
LANGUAGE SETUP 57
LINE 59
M
MEMORY 35
MENU 57
Menu DVD disku 27
MODE (MP3, JPEG) 51
MP3 5, 47
MPEG 44, 63
MULTI-DISC RESUME 27, 61
N
NORMAL (INTERLACE) 17
O
OSD zobrazenie
Control Menu 11
Ponuka Setup 56
ORIGINAL 28
ORIGINAL/PLAY LIST 28
OSD 57
Scan 40
SCENE 41
SCREEN SAVER 59
SCREEN SETUP 58
SETUP 56
SHARPNESS 36
SHUFFLE 32
Shuffle Play 32
Slide Show 50
SLOW PLAY 26
Slow-motion Play 40
SUBTITLE 26, 50, 57
Surround 46
T
TIME/TEXT 28, 41
TITLE 41
TITLE VIEWER 43
TOP MENU 27
TRACK 42
TRACK SELECTION 61
TV TYPE 58
TVS (TV Virtual Surround) 46
V
Vhodné disky 6
VIDEO CD 5, 25
Vyhľadanie
Konkrétneho miesta
sledovaním TV obrazovky 40
Vyhľadávanie 40
70
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_70-71_DVP-NS78H.fm
master page=right
DVP-NS78H_SK.book Page 71 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Z
Zaobchádzanie s diskmi 2
Zapojenie 14
Záznam snímaný filmovou
technikou 18
Záznam snímaný video
technikou 18
Zobrazenia
Control Menu 11
Displej 9
Ponuka Setup 56
ZOOM 26, 49
Zrýchlený posuv vpred 40
Zrýchlený posuv vzad 40
Ďalšie informácie
71
DVP-NS78H
3-209-004-E1(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-NS78H_SK\Fm\Sk_72-72_DVPNS78H.fm
master page=left
DVP-NS78H_SK.book Page 72 Monday, August 6, 2007 5:32 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF