Sony | RDR-HX820 | Sony RDR-HX820 Návod na použitie

C:\Temp\Temp05\RDRHX820_SK\Fm\Sk_001-001_RDRRDR-HX820_SK.book
Page 1 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
HX820.fm
master page=right
2-886-041-E1(1)
DVD rekordér
Návod na použitie
Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie
o produktoch a službách Sony, navštívte:
www.sony-europe.com/myproduct
RDR-HX820
© 2006 Sony Corporation
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_002004_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 2 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru a riziku úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom, nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte na
autorizovaný servis.
Výmenu sieťovej šnúry je možné
vykonať len v autorizovanom
servise.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER.
Označenie o klasifikácii CLASS 1
LASER PRODUCT MARKING je
umiestnené na ochrannom kryte
lasera vo vnútri zariadenia.
Bezpečnostné
upozornenia
• Toto zariadenie je možné
prevádzkovať pri napätí
220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Skontrolujte, či sa prevádzkové
napätie zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
• Zariadenie umiestnite tak, aby
ste v prípade problému mohli
okamžite odpojiť sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
SHOWVIEW je ochranná známka
spoločnosti Gemstar Development
Corporation. Systém SHOWVIEW je
vyrobený v licencii od spoločnosti
Gemstar Development
Corporation.
Tento štítok upozorňujúci na
výskyt laserového žiarenia je
umiestnený vo vnútri puzdra
ochranného krytu lasera.
Toto zariadenie bolo testované
a bolo zistené, že pri používaní
prepojovacieho kábla kratšieho
než 3 metre vyhovuje
obmedzeniam stanoveným
nariadením EMC Directive.
Bezpečnosť
V prípade vniknutia
akéhokoľvek predmetu alebo
tekutiny do zariadenia odpojte
zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho
nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Pevný disk (HDD – Hard
Disk Drive)
UPOZORNENIE
Použitie optických nástrojov pri
tomto zariadení zvyšuje riziko
poškodenia zraku. Laserový lúč
použitý v tomto DVD rekordéri
môže poškodiť zrak, a preto sa
nepokúšajte rozoberať zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Bezpečnostné
upozornenia
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Pevný disk dosahuje vysokú
hustotu záznamu, čo umožňuje
vykonávať dlhotrvajúce
nahrávky a rýchly prístup
k zapísaným údajom. Môže
sa však veľmi rýchlo poškodiť
dôsledkom nárazov, otrasov
alebo vystavením prašnému
prostrediu. Pevný disk
udržiavajte mimo dosahu
magnetických polí. Ak chcete
predísť strate dôležitých údajov,
dodržiavajte nasledovné
bezpečnostné upozornenia.
• Rekordér nevystavujte silným
otrasom.
• Rekordér neumiestňujte na
miesta, ktoré sú vystavené
mechanickým otrasom, alebo
sú nestabilné.
• Zariadenie neumiestňujte na
horúci podklad, akým je napr.
VCR alebo zosilňovač
(receiver).
• Zariadenie nepoužívajte na
miestach s extrémnym
kolísaním teplôt (zmena
teploty musí byť menšia než
10°C/hod.).
• Rekordér nepremiestňujte
so zapojenou sieťovou šnúrou.
• Neodpájajte sieťovú šnúru
od elektrickej siete pri
zapnutom zariadení.
2
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_002004_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 3 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
• Pri odpájaní sieťovej šnúry
zariadenie vypnite a uistite sa,
či nepracuje pevný disk
(na displeji sú minimálne
30 sekúnd zobrazené hodiny
a nahrávanie alebo
kopírovanie je zastavené).
• Rekordér nepremiestňujte
aspoň 1 minútu od odpojenia
sieťovej šnúry od elektrickej
siete.
• Nepokúšajte sa svojpomocne
vymeniť alebo inovovať pevný
disk, pretože môže dôjsť k jeho
funkčnej poruche.
V prípade funkčnej poruchy
pevného disku nie je možné
obnoviť stratené údaje. Pevný
disk je len dočasný úložný
priestor.
Oprava pevného disku
(HDD)
• Obsah pevného disku je
možné skontrolovať počas
opravy alebo kontroly
pevného disku pri jeho
poruche alebo úprave. Obsah
disku však spoločnosť Sony
nezálohuje ani neukladá.
• V prípade potreby
formátovania alebo výmeny
pevného disku sa budú tieto
operácie vykonávať pod
dohľadom spoločnosti Sony.
Celý obsah pevného disku sa
vymaže vrátane obsahu, ktorý
porušuje zákony o ochrane
autorských práv.
Zdroje napájania
• Zariadenie je pod stálym
napätím, pokiaľ je sieťová
šnúra zapojená v sieťovej
zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie
používať dlhší čas, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej
siete. Pri odpájaní sieťovej
šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za šnúru
samotnú.
Umiestnenie
Autorské práva
• Zariadenie umiestnite
na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby ste
predišli jeho prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte na
mäkký povrch, akým je napr.
koberec, pretože by mohlo
dôjsť k zablokovaniu vetracích
otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do
uzavretých priestorov, akými
sú napr. knižnice alebo
vstavané skrinky.
• Neumiestňujte zariadenie do
blízkosti tepelných zdrojov ani
na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, prašné
miesta alebo miesta
podliehajúce mechanickým
otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte na
šikmý povrch. Zariadenie je
možné používať len vo
vodorovnej polohe.
• Zariadenie ani disky
neumiestňujte vedľa zariadení
so silným magnetom, akými sú
mikrovlnné rúry alebo veľké
reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké
predmety.
• TV programy, filmy,
videokazety, disky a iné
materiály môžu byť chránené
autorskými právami.
Neautorizované kopírovanie
takýchto materiálov môže byť
v rozpore so zákonom
o autorských právach. Pre
používanie rekordéra spolu
s vysielaním káblovej televízie
je potrebné tiež splnomocnenie
od poskytovateľa vysielania
káblovej televízie a/alebo
od majiteľa TV programu.
• Toto zariadenie je vybavené
technológiou na ochranu
autorských práv vlastníka
programu podľa príslušných
patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve.
Použitie tejto technológie je
možné iba so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je
určené iba pre domáce alebo iné
obmedzené využívanie, pokiaľ
spoločnosť Macrovision
neuvedie inak. Spätné
upravovanie a disasemblovanie
sú zakázané.
Nahrávanie
Pred skutočným nahrávaním
vykonajte skúšobné nahrávanie.
Kompenzácia strát
záznamov
Straty alebo znehodnotenia
záznamov, ktoré vzniknú
z dôvodu nefunkčnosti
rekordéra, jeho poruchy alebo
pri jeho oprave, spoločnosť Sony
nebude nijakým spôsobom
kompenzovať. Spoločnosť Sony
nebude nijakým spôsobom
a za žiadnych podmienok
obnovovať ani replikovať obsah
záznamu.
Ochrana proti kopírovaniu
Keďže toto zariadenie disponuje
funkciou ochrany proti
kopírovaniu, TV programy
prijímané prostredníctvom
externého tunera (nedodávaný)
môžu obsahovať signály ochrany
proti kopírovaniu (funkcia
ochrany proti kopírovaniu)
a v závislosti od typu signálu
nemusí byť ich nahrávanie možné.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento rekordér
je schopný zobrazovať
statické video zábery alebo
OSD zobrazenie na TV
obrazovke aj dlhší čas. Ak na
TV obrazovke ponecháte
dlhší čas pozastavený obraz
alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP
riziku trvalého poškodenia
obrazovky. Plazmové
obrazovky a projekčné TVP
sú na takéto zaobchádzanie
obzvlášť citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy ohľadom tohto
rekordéra, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
3
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_002004_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 4 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
O tomto návode
• V tomto návode je interný
pevný disk označovaný aj ako
“HDD” a výraz “disk” je
používaný ako všeobecné
označenie HDD, DVD alebo
CD disku, ak nie je v texte
alebo na obrázku uvedené
inak.
• Ikony ako napr. DVD
uvedené vo vrchnej časti
jednotlivých vysvetliviek
indikujú druh média, ktoré
je možné používať pri
popisovanej funkcii.
• Informácie v tomto návode
popisujú ovládacie prvky na
diaľkovom ovládaní (ďalej aj
DO). Na ovládanie rekordéra
môžete použiť aj ovládacie
prvky na rekordéri, ak majú
podobné alebo rovnaké
označenie ako ovládacie prvky
na DO.
• Príklady OSD zobrazení
použité v tomto návode
sa nemusia zhodovať
so skutočným zobrazením
na TV obrazovke.
• Jednotlivé vysvetlivky
ohľadom DVD diskov v tomto
návode sa týkajú DVD diskov
vytvorených v tomto
rekordéri. Vysvetlivky
sa nevzťahujú na DVD disky,
ktoré boli vytvorené v inom
rekordéri a v tomto rekordéri
sa prehrávajú.
4
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_005007_RDR-HX820.fm
master page=right
RDR-HX820_SK.book Page 5 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Stručný prehľad typov diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Disky vhodné na prehrávanie a nahrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Disky vhodné na prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zapojenia a nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Zapojenie rekordéra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Krok 1: Pripojenie anténového kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Krok 2: Pripojenie video káblov/HDMI kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Funkcie SMARTLINK (len pre prepojenia SCART) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Krok 3: Pripojenie audio káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Krok 4: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Krok 5: Príprava DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ovládanie TVP pomocou DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ak máte DVD prehrávač Sony alebo viac ako jeden DVD rekordér
Sony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zmena predvoľby na rekordéri pomocou DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Krok 6: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pripojenie VCR alebo podobného zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pripojenie do konektora LINE 3/DECODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pripojenie do konektorov LINE 2 IN na prednom paneli . . . . . . . . . . . . . 24
Pripojenie satelitného alebo digitálneho prijímača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pripojenie analógového dekodéra PAY-TV/Canal Plus . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Pripojenie dekodéra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nastavenie predvolieb na analógovom dekodéri PAY-TV/Canal Plus . . 27
Osem základných operácií – Spoznávanie vášho DVD rekordéra
1. Vloženie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Nahrávanie vysielania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zobrazenie stavu disku počas nahrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. Prehrávanie nahraného vysielania (Title List) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. Zobrazenie prehrávacieho/zostávajúceho času a informácií
o prehrávaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zobrazenie prehrávacieho/zostávajúceho času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kontrola voľného miesta na disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. Zmena názvu nahraného programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6. Pomenovanie a ochrana disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pomenovanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ochrana disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7. Prehrávanie disku v inom DVD zariadení (Uzatvorenie) . . . . . . . . . . . . . 38
Uzatvorenie disku pomocou tlačidla Z (otvorenie/zatvorenie) . . . . . . . . 39
Uzatvorenie disku pomocou zobrazenia “Disc Information” . . . . . . . . . . 39
Znovu otvorenie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8. Preformátovanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
5
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_005007_RDR-HX820.fm
master page=left
RDR-HX820_SK.book Page 6 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Časované nahrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Pred spustením nahrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Režim záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nahrávanie stereofonického a dvojjazyčného vysielania . . . . . . . . . . . . 43
Záznamy, ktoré nie je možné nahrávať. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Časované nahrávanie (Standard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Manuálne nastavenie časovača (Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Nahrávanie TV vysielania pomocou systému ShowView . . . . . . . . . . . . 46
Funkcia Quick Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Nastavenie kvality a veľkosti záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vytváranie kapitol v titule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kontrola/zmena/zrušenie nastavení časovača (Timer List) . . . . . . . . . . . . . 49
Nahrávanie z pripojeného zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Časované nahrávanie z pripojeného zariadenia (Synchro Rec) . . . . . . . 51
Nahrávanie z pripojeného zariadenia bez časovača. . . . . . . . . . . . . . . . 53
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Možnosti prehrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nastavenie kvality obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom (AV SYNC) . . . . . . 58
Pozastavenie TV vysielania (TV Pause/Pause Live TV). . . . . . . . . . . . . 58
Prehrávanie práve nahrávaného programu od jeho začiatku
(Chasing Playback) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Prehrávanie skôr nahraného programu počas nahrávania iného programu
(Simultaneous Rec and Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vyhľadávanie titulu/kapitoly/stopy (skladby) atď. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Prehrávanie audio súborov MP3, obrazových súborov JPEG alebo video
súborov DivX® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Audio súbory MP3, obrazové súbory JPEG a video súbory DivX. . . . . . 62
Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX súbory, ktoré rekordér dokáže
prehrávať. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Poradie prehrávania albumov, skladieb a súborov . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Vymazávanie a editovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Pred editovaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Vymazávanie a editovanie titulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Vymazanie viacerých titulov (Erase Titles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Vymazanie časti titulu (A-B Erase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Rozdelenie titulu (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Manuálne vytváranie kapitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Vytváranie a editovanie Playlistu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Presun titulu v Playliste (Change Order). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Spojenie viacerých titulov Playlistu (Combine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rozdelenie titulu Playlistu (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_005007_RDR-HX820.fm
master page=right
RDR-HX820_SK.book Page 7 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Kopírovanie (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Pred kopírovaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Režim “Dub Mode” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kopírovanie jedného titulu (Title Dubbing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kopírovanie viacerých titulov (Dub Selected Titles) . . . . . . . . . . . . . . . . 77
DV kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Pred DV kopírovaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Príprava na DV kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Nahrávanie celého obsahu DV kazety (One Touch Dubbing) . . . . . . . . . . . 81
Editovanie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Nastavenia a úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Nastavenia príjmu signálu z antény a jazyka (Basic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Programme Setting (Naladenie stanice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Programme Sort (Triedenie predvolieb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Auto Programme Title Labelling (Automatické pomenovanie programov)
(TV Guide Page) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Clock (Hodiny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
OSD (On-Screen Display – zobrazenie na obrazovke) . . . . . . . . . . . . . . 88
Video nastavenia (Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Audio nastavenia (Audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Nastavenia nahrávania (Recording) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Nastavenia pre disk (DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Nastavenia diaľkového ovládania/Výrobné nastavenia (Others) . . . . . . . . . 98
Easy Setup (Resetovanie rekordéra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Samodiagnostická funkcia (Keď sa na displeji zobrazí písmeno/číslice) . . . . . 107
Poznámky k rekordéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
i.LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Prehľad častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Tabuľka kódov jazykov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Kód oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_008011_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 8 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Stručný prehľad typov diskov
Disky vhodné na prehrávanie a nahrávanie
Ikona
používaná
v tomto
návode
Formátovanie
(nové disky)
Kompatibilita s inými DVD
prehrávačmi (uzatváranie)
HDD
Formátovanie
nepotrebné
Kopírovanie obsahu HDD
disku na DVD disk za
účelom prehrávania na iných
DVD prehrávačoch
+RW
Automatické
formátovanie
v režime +VR
(DVD+RW
VIDEO)
Prehrávateľné v DVD+RWkompatibilných
prehrávačoch (automatické
uzatvorenie)
Režim
VR
-RWVR
Formátovanie
v režime VR
(str. 29)
Prehrávateľné len
v prehrávačoch
kompatibilných s režimom
VR (uzatvorenie nie je
potrebné)
Režim
Video
-RWVideo
Prehrávateľné vo väčšine DVD
Formátovanie
v režime Video prehrávačov (uzatvorenie
potrebné) (str. 38)
(str. 29)
Typ
Logo disku
Pevný disk
(interný)
DVD+RW
DVDRW
DVD+R
+R
Automatické
formátovanie
v režime +VR
(DVD+R
VIDEO)
Prehrávateľné vo väčšine DVD
prehrávačov (uzatvorenie
potrebné) (str. 38)
Režim
VR
-RVR
Formátovanie
v režime VR
(str. 29)*1
Formátovanie
sa vykoná cez
zobrazenie
“Disc
Information”.
Prehrávateľné len v DVD-R
režim VR-kompatibilných
prehrávačoch (uzatvorenie
potrebné) (str. 38)
Režim
Video
-RVideo
Prehrávateľné vo väčšine DVD
Automaticky
prehrávačov (uzatvorenie
formátované
v režime Video potrebné) (str. 38)
DVD+R DL
DVD-R
8
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_008011_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 9 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Verzie vhodných diskov (od augusta 2006)
• 8-rýchlostné (a menej) DVD+RW disky
• 6-rýchlostné (a menej) DVD-RW disky
(Ver. 1.1, Ver. 1.2 s CPRM*2)
• 16-rýchlostné (a menej) DVD+R disky
• 16-rýchlostné (a menej) DVD-R disky
(Ver.2.0, Ver.2.1 s CPRM*2)
• 8-rýchlostné (a menej) DVD+R DL
(Dvojvrstvové) disky
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD+R
DL” a “DVD-R” sú obchodné značky.
*1
*2
Po vložení nenaformátovaného DVD-R disku do
tohto rekordéra sa disk automaticky naformátuje
do režimu Video. Aby ste nový DVD-R disk
naformátovali do režimu VR, naformátujte ho
pomocou zobrazenia “Disc Information” (str. 29).
CPRM (Content Protection for Recordable
Media – ochrana obsahu pre zapisovateľné
médiá) je technológia kódovania, ktorá chráni
autorské práva záznamov.
Disky, na ktoré nie je možné nahrávať
• 8 cm disky
• DVD-R DL (dvojvrstvové) disky
• DVD-RAM disky
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
9
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_008011_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 10 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Disky vhodné na prehrávanie
Typ
Logo
disku
Ikona
používaná v
tomto
návode
Charakteristika
DVD VIDEO
DVD
Disk s filmom, ktorý je možné zakúpiť
alebo požičať.
Rekordér tiež rozpoznáva DVD-RAM
a DVD-R Dual Layer (dvojvrstvové)
(režim Video) disky ako DVD Videokompatibilné disky. Ak má DVD-RAM
disk vyberateľnú kazetu, pred
prehrávaním kazetu vyberte.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte VIDEO CD/Super VIDEO
CD.
CD
Audio CD alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte Audio CD.
CD
DATA DVD
––
DATA DVD
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R/DVD-ROM disky obsahujúce
obrazové súbory JPEG alebo video
súbory DivX.
DATA CD
––
DATA CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW disky
obsahujúce audio súbory MP3,
obrazové súbory JPEG alebo video
súbory DivX.
8 cm DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R
disky
––
––
“DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné
značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na
základe licencie.
DivX® je technológia pre kompresiu video súborov
vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Nevhodné disky na prehrávanie
• PHOTO CD disky
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky, ktoré nie
sú vytvorené v niektorom z vyššie
uvedených formátov.
• Dátové úseky CD-Extra diskov
8 cm DVD+RW, DVD-RW a DVD-R
disky so záznamom nasnímaným DVD
kamkordérom.
(Nie je možné prehrávať statické zábery
zaznamenané DVD kamkordérom.)
• DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R disky, ktoré neobsahujú
súbory DVD Video, DivX alebo JPEG.
• DVD audio disky
• DVD-RAM a/alebo DVD-RAM disky len
s kazetou, ktoré neobsahujú záznam
vo formáte DVD Video.
• HD vrstva Super Audio CD (SACD) diskov
• DVD VIDEO disky s odlišným
regionálnym kódom (str. 11).
• DVD disky vytvorené iným rekordérom
a nesprávne uzatvorené.
10
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_008011_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 11 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Maximálny počet zaznamenateľných titulov
Disk
Počet titulov*
HDD
300
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
* Maximálna dĺžka každého titulu je 8 hodín.
Poznámka o funkciách prehrávania DVD
VIDEO/VIDEO CD diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD VIDEO/
VIDEO CD diskov môžu byť úmyselne
zablokované výrobcami softvéru. Keďže
tento rekordér prehráva DVD VIDEO/
VIDEO CD disky podľa obsahu disku
vytvoreného výrobcom softvéru, niektoré
funkcie prehrávania nemusia byť dostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie DVD
VIDEO/VIDEO CD diskov.
Regionálny kód (len DVD VIDEO disky)
Váš rekordér má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať
len DVD VIDEO disky, ktoré majú ten istý
regionálny kód. Tento systém je využívaný
pre ochranu autorských práv.
V tomto rekordéri je tiež možné prehrávať
DVD VIDEO disky označené symbolom ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk
sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie
“Playback prohibited by region code”
(“Prehrávanie zakázané kvôli regionálnemu
kódu”). V závislosti od vyhotovenia DVD
VIDEO disku sa na disku nemusí nachádzať
označenie regionálneho kódu, aj keď je
prehrávanie obmedzené regionálnym kódom.
Regionálny kód
Poznámka k diskom DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorý má DVD
záznam nahraný na jednej strane a digitálny
zvuk na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je
v súlade so štandardom Compact Disc (CD),
prehrávanie na tomto produkte nie je
zaručené.
b Poznámky
• Niektoré DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R, DVD-RAM alebo CD-RW/CD-R disky
nie je možné v rekordéri prehrávať z dôvodu
kvality záznamu alebo fyzického stavu disku,
prípadne vlastností záznamového zariadenia
a autoringového softvéru. Disk sa tiež neprehrá,
ak nebol správne uzatvorený. Podrobnosti pozri
v návode na použitie záznamového zariadenia.
• Na jeden DVD-RW disk nie je možné súčasne
kombinovať režimy VR a Video. Formát disku
zmeníte jeho preformátovaním (str. 40).
Nezabudnite na to, že po preformátovaní sa
z disku vymažú všetky údaje.
• Čas potrebný na nahrávanie nie je možné skrátiť
ani používaním vysokorýchlostných diskov.
• Odporúčame používať disky s označením
“For Video” na obale.
• Nový záznam nie je možné pridávať na DVD+R,
DVD-R a DVD-RW disky (režim Video), ktoré
obsahujú záznam vytvorený na inom DVD
rekordéri.
• V niektorých prípadoch nie je možné pridávať
nový záznam na DVD+RW disky, ktoré boli
vytvorené na inom DVD zariadení. Ak na takýto
disk pridáte nový záznam, tak tento DVD
rekordér prepíše pôvodnú ponuku Menu DVD
disku vlastnou ponukou Menu DVD disku.
• Nie je možné editovať záznam na DVD+RW,
DVD-RW (režim Video), DVD+R alebo DVD-R
diskoch, ktoré boli vytvorené v inom DVD
zariadení.
• Ak disk obsahuje PC dáta nerozpoznateľné týmto
rekordérom, takéto dáta sa môžu vymazať.
• V závislosti od disku nemusí byť možné nahrávať
na niektoré zapisovateľné disky.
Audio disk kódovaný technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact
Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky
kódované technológiou pre ochranu
autorských práv. Medzi takýmito diskmi
môžu byť aj disky nekompatibilné so
štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať
v tomto zariadení.
11
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 12 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Zapojenia a nastavenia
Zapojenie rekordéra
Rekordér zapojte a nastavte podľa postupu v krokoch 1 až 6. Sieťovú šnúru nezapájajte pred
krokom “Krok 4: Pripojenie sieťovej šnúry” na str. 17.
b Poznámky
•
•
•
•
Zoznam dodávaného príslušenstva pozri v časti “Technické údaje” (str. 108).
Pevným a správnym zapojením káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu.
Prečítajte si návody na použitie jednotlivých pripájaných zariadení.
Rekordér nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je vybavený buď vstupným video konektorom, alebo
konektorom SCART.
• Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých prepájaných zariadení od elektrickej siete.
Krok 1: Pripojenie anténového kábla
Anténový kábel pripojte podľa nižšie uvedeného postupu.
Do AERIAL IN
DVD rekordér
Do AERIAL OUT
TVP
Anténový kábel (dodávaný)
: Smer toku signálu
1
Odpojte anténový kábel od TVP a zapojte ho do konektora AERIAL IN na zadnom paneli
rekordéra.
2
Pomocou dodávaného anténového kábla prepojte konektor rekordéra AERIAL OUT
s anténovým vstupom vášho TVP.
12
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 13 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Krok 2: Pripojenie video káblov/HDMI kábla
B
D
INPUT
VIDEO
Audio/video kábel
(nedodávaný)
COMPONENT
VIDEO IN
Zložkový video
kábel
(nedodávaný)
Y
PB/CB
L
PR/CR
AUDIO
(zelený)
Zapojenia a nastavenia
Vyberte si jedno z nasledovných prepojení A až E podľa vstupného konektora vášho TV
monitora, projektora alebo AV zosilňovača (receivera). Umožní vám to sledovať obraz
na obrazovke.
(modrý)
(červený)
R
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
(žltý)
Do COMPONENT
VIDEO OUT
(zelený)
(modrý)
(červený)
Do LINE 2 OUT (VIDEO)
DVD rekordér
Do i LINE 1 – TV
Do LINE 2 OUT
(S VIDEO)
Do HDMI
OUT
HDMI kábel
(nedodávaný)
E
Kábel SCART
(nedodávaný)
S-video kábel
(nedodávaný)
C
HDMI IN
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
A
S VIDEO
INPUT
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
TVP
: Smer toku signálu
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
13
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 14 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
A Vstupný konektor SCART
b Poznámky
Ak nastavíte “Easy Setup - Line1 Output”
na “S Video” alebo “RGB” (str. 21), použite
kábel SCART, ktorý podporuje zvolený
signál.
• Medzi rekordér a TVP nezapájajte súčasne viac
než jeden typ video kábla.
• Ak pripojíte rekordér k TVP cez konektor
SCART, zdroj vstupného signálu na TVP
sa automaticky prepne na signál z rekordéra, keď
začnete prehrávanie. Ak je to potrebné, stlačením
TV t obnovte zdroj vstupného signálu na signál
z TVP.
• Pre správne zapojenie pomocou funkcie
SMARTLINK budete potrebovať kábel SCART,
ktorý má prepojených všetkých 21 pinov.
Podrobnosti o tomto prepojení sú uvedené
v návode na použitie vášho TVP.
• Ak pripojíte tento rekordér ku TVP s funkciou
SMARTLINK, nastavte v “Easy Setup - Line1
Output” na “Video”.
• Konektor HDMI OUT (zapojenie E) nie je
možné prepojiť s konektormi DVI, ktoré
nezodpovedajú štandardu HDCP (napr., DVI
konektor na PC monitoroch).
B Vstupný video konektor
Zapojenie poskytuje štandardnú kvalitu
obrazu.
C Vstupný konektor S VIDEO
Zapojenie poskytuje vysokú kvalitu obrazu.
D Vstupné zložkové video konektory
(Y, PB/CB, PR/CR)
Umožní vám to výbornú reprodukciu farieb
a obrazu vo vysokej kvalite.
Ak TVP dokáže prijímať signál
v progresívnom 525p/625p formáte, použite
toto prepojenie a v ponuke “Video” nastavte
“Component Out” na “On” (str. 90). Potom
nastavte “Progressive Output” v ponuke
“Video” na “On”, aby sa odosielal
progresívny video signál. Podrobnosti pozri
v časti “Progressive Output (Progresívny
výstupný signál)” na str. 90.
E Vstupný konektor HDMI
Pre využitie vysokokvalitného digitálneho
obrazu a zvuku pomocou konektora HDMI
OUT použite certifikovaný HDMI kábel
(nedodávaný).
Pri prehrávaní záznamu v širokouhlom
formáte
Niektoré záznamy nemusia rozmerovo
zodpovedať ploche vašej TV obrazovky.
Podrobnosti o zmene veľkosti obrazu pozri
na str. 89.
Ak pripájate VCR
Pripojte váš VCR do konektora LINE 3/
DECODER na rekordéri (str. 23).
* Tento DVD rekordér je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
Funkcie SMARTLINK
(len pre prepojenia SCART)
Ak je pripojený TVP (alebo iné pripojené
zariadenie, napr. set top box), ktorý disponuje
funkciou SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 alebo T-V LINK*5, môžete využívať
nasledovné funkcie SMARTLINK.
Pre nahrávanie
• TV Direct Rec.
Jednoducho môžete nahrať obraz, ktorý
práve sledujete na obrazovke TVP (str. 30).
• One Touch Timer
Jediným stlačením tlačidla TIMER na DO
môžete zapnúť rekordér aj TVP, nastaviť
zdroj vstupného signálu TVP na tento
rekordér a zobraziť ponuku nastavenia
časovaného nahrávania (str. 46).
Pre prehrávanie
• One Touch Play
Jediným stlačením tlačidla H (prehrávanie)
môžete zapnúť rekordér aj TVP, nastaviť zdroj
vstupného signálu TVP na tento rekordér
a spustiť prehrávanie (str. 55).
14
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 15 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
• One Touch Menu
Jediným stlačením tlačidla TITLE LIST
môžete zapnúť rekordér aj TVP, nastaviť zdroj
vstupného signálu TVP na tento rekordér
a zobraziť ponuku Title List (str. 55).
Zapojenia a nastavenia
Pre nastavenia
• Preset Download
Môžete stiahnuť nastavenia predvolieb na
tuneri TVP do rekordéra a v postupe “Easy
Setup” naladiť rekordér presne podľa týchto
údajov. Tento proces veľmi zjednodušuje
postup “Easy Setup”.
• Automatic Power Off
Ak rekordér po vypnutí TVP nebudete
používať, automaticky sa vypne.
• NexTView Download
Pomocou funkcie NexTView Download
vášho TVP môžete jednoducho nastaviť
časovač.
Pozri návod na použitie TVP.
*1
*2
*3
*4
*5
“MEGALOGIC” je ochranná známka
spoločnosti Grundig Corporation.
“EASYLINK” a “CINEMALINK” sú obchodné
značky spoločnosti Philips Corporation.
“Q-Link” a “NexTView Link” sú obchodné
značky spoločnosti Panasonic Corporation.
“EURO VIEW LINK” je obchodná značka
spoločnosti Toshiba Corporation.
“T-V LINK” je obchodná značka spoločnosti
JVC Corporation.
z Rada
Funkcie SMARTLINK tiež fungujú s TVP alebo
inými zariadeniami, ktoré sú vybavené funkciou
EPG Timer Control, EPG Title Download a Now
Recording. Podrobnosti pozri v návode na použitie
vášho TVP alebo iného zariadenia.
b Poznámky
• Funkcie SMARTLINK sú dostupné. len ak je pri
“Line1 Output” zvolené “Video”.
• Aby bolo možné používať všetky funkcie
SMARTLINK okrem One Touch Play, One
Touch Menu a One Touch Timer, rekordér musí
byť zapnutý.
• Nie všetky TVP sú vybavené vyššie uvedenými
funkciami.
15
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 16 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Krok 3: Pripojenie audio káblov
Vyberte si jedno z nasledovných prepojení A až B, podľa vstupného konektora na TVP,
projektore alebo AV zosilňovači (receiveri). Takto budete môcť počúvať zvuk.
[Reproduktory]
[Reproduktory]
Zadný (L)
Zadný (R)
AV zosilňovač (receiver)
s dekodérom
Predný (L)
A
Predný (R)
Stredový
Subwoofer
alebo
alebo
Do koaxiálneho alebo optického/
HDMI digitálneho vstupu
Optický digitálny
kábel (nedodávaný)
Koaxiálny digitálny
HDMI kábel
(nedodávaný) kábel (nedodávaný)
Do DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL)
Do HDMI OUT
DVD rekordér
Do LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L)
INPUT
(biely)
Audio/video
kábel
(nedodávaný)
B
VIDEO
(žltý)
L
(červený)
(biely)
AUDIO
R
(žltý)*
(červený)
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
: Smer toku signálu
* Žltý konektor sa používa pre prenos video signálov (str. 13).
A Vstupný digitálny audio konektor
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený
dekodérom Dolby*1 Digital, DTS*2 alebo
MPEG audio a digitálnym vstupným
konektorom, použite toto prepojenie. Môžete
využívať priestorové efekty Dolby Digital
(5.1ch), DTS (5.1ch) a MPEG audio (5.1ch).
B Vstupné audio konektory L/R
(ľavý/pravý)
Takéto prepojenie slúži na reprodukciu
zvuku z reproduktorov TVP alebo dvoch
reproduktorov zosilňovača (receivera).
16
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 17 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
z Rada
Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri
v návode na použitie pripojených zariadení.
b Poznámky
*1
*2
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby” a symbol dvojité D sú obchodné značky
spoločnosti Dolby Laboratories.
“DTS” a “DTS Digital Out” sú obchodné značky
spoločnosti Digital Theater Systems, Inc.
Sieťovú šnúru pripojte do konektora AC IN
na zariadení. Potom pripojte sieťové šnúry
rekordéra a TVP do elektrickej zásuvky.
Po pripojení sieťovej šnúry rekordéra chvíľu
počkajte, kým začnete rekordér používať.
Keď sa predný panel rozsvieti a rekordér
sa prepne do pohotovostného režimu, môžete
začať s rekordérom pracovať.
Ak k rekordéru pripájate ďalšie zariadenie
(str. 23), sieťovú šnúru zapojte až
po vykonaní všetkých zapojení.
1
Zapojenia a nastavenia
• Súčasne neprepájajte výstupné audio konektory
TVP s konektormi LINE IN (R-AUDIO-L).
Spôsobilo by to neželaný šum reprodukovaný
reproduktormi TVP.
• Pri prepojení B súčasne neprepájajte výstupné
audio konektory TVP s konektormi LINE IN
(R-AUDIO-L) a LINE 2 OUT (R-AUDIO-L).
Spôsobilo by to neželaný šum reprodukovaný
reproduktormi TVP.
• Po dokončení prepojenia A vykonajte príslušné
nastavenia “Easy Setup - Audio Connection”
(str. 21). V opačnom prípade nebude
z reproduktorov počuť žiadny zvuk.
• Ak pripojíte rekordér k AV zosilňovaču
(receiveru) pomocou HDMI kábla, budete musieť
vykonať jeden z nasledujúcich postupov:
– Pripojte AV zosilňovač (receiver) k TVP
pomocou HDMI kábla.
– Pripojte rekordér k TVP pomocou video kábla
iného než HDMI (zložkový video kábel,
S-VIDEO kábel alebo audio/video kábel).
Krok 4: Pripojenie
sieťovej šnúry
Do AC IN
2
Do elektrickej zásuvky
17
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 18 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Krok 5: Príprava DO
Rekordér je možné ovládať pomocou
dodávaného diaľkového ovládania (ďalej aj
DO). Do diaľkového ovládania vložte dve
batérie R6 (veľkosť AA) podľa správnej
polarity 3 a #. Keď používate diaľkové
ovládanie, smerujte ho na senzor
na rekordéri.
Ovládanie TVP pomocou DO
Po nastavení ovládacích signálov DO môžete
ovládať váš TVP.
b Poznámky
• V závislosti od niektorých pripojených zariadení
sa nemusí dať ovládať váš TVP, alebo používať
niektoré nižšie popísané tlačidlá.
• Ak zadáte nový číselný kód, predtým nastavený
číselný kód sa zruší.
Číselné
tlačidlá
TV/DVD
b Poznámky
• Ak dodávané DO spôsobuje náhodné ovládanie
iného DVD rekordéra alebo prehrávača Sony,
zmeňte kód príkazového režimu tohto rekordéra
(str. 19).
• Batérie používajte správne, aby nedochádzalo
k ich vytečeniu a následnej korózii. V prípade
vytečenia elektrolytu sa ho nedotýkajte rukami.
Dbajte na nasledovné:
– Nepoužívajte novú batériu spolu so starou, ani
nepoužívajte batérie rôznych výrobcov.
– Nenabíjajte batérie.
– Ak neplánujete DO používať dlhší čas, vyberte
batérie.
– V prípade vytečenia elektrolytu dôkladne
vyčistite priestor pre batérie a vložte nové
batérie.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania (označenie
na prednom
paneli) vystavený priamemu slnečnému žiareniu
alebo silnému svetlu zo svietidiel. Môže
dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní
rekordéra pomocou DO.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu
a príkazového režimu. Preto po výmene batérií
nastavte príslušný kód a príkazový režim vždy
nanovo.
TV 2 +/–
TV [/1
TV t
TV PROG
+/–
1
Pridržte zatlačené tlačidlo TV [/1
v spodnej časti DO.
Nestláčajte tlačidlo [/1 v hornej časti
DO.
18
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 19 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
2
Držte zatlačené tlačidlo TV [/1
a súčasne pomocou číselných tlačidiel
zadajte kód výrobcu vášho TVP.
Napríklad pre zadanie “09” stlačte “0”
a potom “9”. Po zadaní poslednej číslice
uvoľnite tlačidlo TV [/1.
Ak je uvedených viac než jeden kód,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
Výrobca
Číselný kód
Sony
01 (výr. nast.)
Hitachi
24
JVC
33
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
71
Sanyo
25
Thomson
43
Toshiba
38
Ak dodávané DO spôsobuje náhodné
ovládanie iného DVD prehrávača alebo
rekordéra Sony, po dokončení postupu z časti
“Krok 6: Easy Setup” nastavte príkazový
režim tohto rekordéra a dodávaného DO tak,
aby nebol zhodný s iným DVD prehrávačom
alebo rekordérom Sony.
Výrobné nastavenie príkazového režimu
tohto rekordéra a dodávaného DO je DVD3.
Zapojenia a nastavenia
Číselné kódy TVP, ktoré je možné
ovládať
Ak máte DVD prehrávač Sony
alebo viac ako jeden DVD
rekordér Sony
Číselné
tlačidlá
SYSTEM
MENU
M/m,
ENTER
DO pracuje nasledovne:
Tlačidlá
Operácie
TV [/1
Zapnutie a vypnutie
TVP
TV 2 (hlasitosť)
+/–
Nastavenie hlasitosti
vášho TVP
TV PROG +/–
Prepínanie predvolieb
na vašom TVP
TV t
Prepínanie zdroja
vstupného signálu TVP
1
Skontrolujte, či sa dokončil postup
“Easy Setup” (str. 21). Ak sa postup
“Easy Setup” nedokončil, najprv ho
vykonajte.
2
Stlačte SYSTEM MENU.
Zobrazí sa ponuka System Menu.
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Používanie tlačidla TV/DVD
(len pre zapojenia SCART)
Tlačidlo TV/DVD prepína zdroj vstupného
signálu medzi rekordérom a naposledy
zvoleným zdrojom vstupného signálu na
TVP. Pri používaní tohto tlačidla smerujte
DO na rekordér.
Ak pripojíte rekordér k TVP cez konektor
SCART, zdroj vstupného signálu na TVP
sa automaticky prepne na signál z rekordéra,
keď spustíte prehrávanie. Ak chcete sledovať
iný zdroj vstupného signálu, stlačením
tlačidla TV/DVD prepnite zdroj vstupného
signálu TVP.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
19
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 20 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
4
Zvoľte “Others” a stlačte ENTER.
Ak sa príkazový režim rekordéra nezmenil,
nastavte príkazový režim DO na výrobné
nastavenie DVD3. Ak zmeníte príkazový
režim DO na DVD1 alebo DVD2, nebude
možné ovládať tento rekordér.
Zmena predvoľby na rekordéri
pomocou DO
5
Zvoľte “Command Mode” a stlačte
ENTER.
Pomocou číselných tlačidiel je možné
prepínať predvoľby na rekordéri.
Číselné
tlačidlá
6
7
Zvoľte príkazový režim (DVD1, DVD2
alebo DVD3) a stlačte ENTER.
ENTER
Nastavte príkazový režim DO tak, aby
zodpovedal príkazovému režimu
rekordéra, ktorý ste nastavili v postupe
vyššie.
Vykonaním nižšie uvedených krokov
nastavte príkazový režim na DO.
1 Zatlačte a pridržte ENTER.
2 Držte zatlačené ENTER a pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód
príkazového režimu.
Príklad: predvoľba č. 50
Stlačte “5”, “0” a potom ENTER.
Príkazový režim Číselný kód
DVD1
Číselné tlačidlo 1
DVD2
Číselné tlačidlo 2
DVD3
Číselné tlačidlo 3
3 Držte zatlačené číselné tlačidlo aj
ENTER na viac než 3 sekundy.
Kontrola príkazového režimu pre rekordér
Stlačte x na rekordéri, keď je rekordér
vypnutý. Príkazový režim rekordéra sa
zobrazí na displeji.
20
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 21 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Vykonajte základné nastavenia podľa
pokynov na OSD obrazovke v ponuke “Easy
Setup”.
Dbajte na to, aby ste počas tohto postupu
neodpojili káble alebo neukončili postup
“Easy Setup”.
Easy Setup - Clock
Rekordér automaticky vyhľadáva časový
signál. Ak nie je možné nájsť časový
signál, nastavte hodiny manuálne
pomocou </M/m/, a stlačte ENTER.
[/1
Easy Setup - TV Type (str. 89)
Ak používate širokouhlý TVP, zvoľte
“16:9”. Ak používate štandardný TVP,
zvoľte buď “4:3 Letter Box” (obraz je
zmenšený) alebo “4:3 Pan Scan” (obraz
je roztiahnutý). Toto nastavenie určuje
spôsob zobrazovania “širokouhlého”
obrazu na TV obrazovke.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Easy Setup - Component Out
Ak používate konektor COMPONENT
VIDEO OUT, zvoľte “On”.
TV [/1
1
Easy Setup - Line3 Input
Ak chcete pripojiť dekodér ako napr.
analógový dekodér PAY-TV/Canal Plus
do konektora LINE 3/DECODER, zvoľte
“Yes”.
Zapnite rekordér a TVP. Potom prepnite
zdroj vstupného signálu TVP tak, aby
sa signál z rekordéra zobrazoval na TV
obrazovke.
Easy Setup - Line1 Output
Pre výstup video signálov zvoľte “Video”.
Pre výstup S-video signálov zvoľte “S Video”.
Pre výstup RGB signálov zvoľte “RGB”.
Po zvolení “Video” je možné využívať
funkciu SMARTLINK (str. 14).
• Ak nastavíte “Easy Setup - Component
Out” na “On”, nie je možné zvoliť “RGB”.
• Ak nastavíte “Easy Setup - Line3 Input”
na “Yes”, nie je možné zvoliť “S Video”.
Zobrazí sa hlásenie pre počiatočné
nastavenia.
• Ak sa toto hlásenie nezobrazí, zvoľte
“Easy Setup” v ponuke “SETUP”
v System Menu (str. 99).
2
Zapojenia a nastavenia
Easy Setup - Tuner System
Výber príslušnej krajiny/regiónu alebo
jazyka.
Poradie čísiel predvolieb sa nastaví podľa
zvolenej krajiny/regiónu.
Podrobnosti o manuálnej zmene čísiel
predvolieb pozri na str. 84.
• Ak žijete vo francúzsky hovoriacej
krajine, ktorá nie je uvedená
v zozname, zvoľte “ELSE - English”.
Krok 6: Easy Setup
Stlačte ENTER.
Za účelom nasledovných nastavení
vykonajte pokyny na obrazovke
(zobrazenie OSD).
Easy Setup - Audio Connection
Ak pripájate AV zosilňovač (receiver)
pomocou optického alebo koaxiálneho
digitálneho kábla, zvoľte “Yes:
DIGITAL OUT” a nastavte výstupný
digitálny signál (str. 92).
Easy Setup - OSD
Výber jazyka pre OSD zobrazenie.
3
Po zobrazení “Finish” stlačte ENTER.
Nastavenie “Easy Setup” je dokončené.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
21
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 22 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Návrat na predchádzajúci krok
Stlačte O RETURN.
z Rady
• Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený
dekodérom MPEG audio, nastavte “MPEG”
na “MPEG” (str. 92).
• Ak chcete opätovne spustiť postup “Easy Setup”,
v ponuke System Menu zvoľte v ponuke
“SETUP” položku “Easy Setup” (str. 99).
22
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 23 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Pripojenie VCR alebo podobného zariadenia
Pripojenie do konektora LINE 3/DECODER
Zapojenia a nastavenia
Po odpojení sieťovej šnúry rekordéra od elektrickej siete pripojte VCR alebo podobné
nahrávacie zariadenie do konektorov LINE IN na tomto rekordéri.
Použite konektor DV IN na prednom paneli, ak zariadenie disponuje výstupným DV
konektorom (konektor i.LINK) (str. 79).
Podrobnosti pozri v návode na použitie pripájaného zariadenia.
Ak chcete nahrávať na tomto rekordéri, pozri časť “Nahrávanie z pripojeného zariadenia bez
časovača” na str. 53.
Pripojenie VCR alebo podobného záznamového zariadenia do konektora LINE 3/DECODER
tohto rekordéra.
TVP
VCR
Kábel SCART (nedodávaný)
Do vstupu
SCART
Do i LINE 3/DECODER
Do i LINE 1 – TV
DVD rekordér
b Poznámky
• Obraz obsahujúci signály pre ochranu proti kopírovaniu nie je možné nahrávať.
• Ak budú prechádzať signály z tohto rekordéra cez VCR, na TV obrazovke môže byť obraz nekvalitný.
DVD rekordér
VCR
TVP
VCR je nutné pripojiť k DVD rekordéru a TVP je nutné pripojiť podľa zobrazenia nižšie. Videokazety
sledujte prostredníctvom druhého linkového vstupu na TVP.
Linkový vstup 1
VCR
DVD rekordér
TVP
Linkový vstup 2
• Funkcie SMARTLINK nie sú dostupné, ak sú zariadenia pripojené do konektora LINE 3/DECODER
na DVD rekordéri.
• Ak nahrávate na VCR z tohto DVD rekordéra, neprepínajte zdroj vstupného signálu na TVP stlačením
tlačidla TV/DVD na DO.
• Ak odpojíte sieťovú šnúru rekordéra, nebudete môcť sledovať obraz z pripojeného VCR.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
23
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 24 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Pripojenie do konektorov LINE 2 IN na prednom paneli
Pripojenie VCR alebo podobného záznamového zariadenia do konektorov LINE 2 IN na tomto
rekordéri. Ak zariadenie disponuje S-video konektorom, môžete namiesto audio/video kábla
použiť S-video kábel.
VCR atď.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
S-video kábel
(nedodávaný)
R
Audio/video kábel
(nedodávaný)
Do LINE 2 IN
DVD rekordér
: Smer toku signálu
z Rada
Ak pripojené zariadenie reprodukuje len monofonický zvuk, pripojte ho len do vstupných konektorov
L (MONO) a VIDEO na prednej časti rekordéra. Nezapájajte vstupný konektor R.
b Poznámky
• Pri používaní S-video kábla nepripájajte žltý konektor LINE IN (VIDEO).
• Výstupný konektor tohto rekordéra neprepájajte so vstupným konektorom iného zariadenia pri súčasnom
prepojení výstupného konektora iného zariadenia so vstupným konektorom tohto rekordéra. Spôsobilo by
to neželaný šum (spätná väzba).
• Medzi rekordér a TVP nezapájajte súčasne viac než jeden typ video kábla.
24
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 25 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Pripojenie satelitného alebo digitálneho prijímača
Satelitný prijímač,
CanalSat atď.
TVP
Zapojenia a nastavenia
Pripojte satelitný alebo digitálny prijímač do konektora LINE3/DECODER tohto rekordéra.
Pred pripájaním prijímača odpojte sieťovú šnúru rekordéra od elektrickej siete.
Podrobnosti o používaní funkcie Synchro-Rec (synchronizované nahrávanie) sú uvedené
nižšie. Pri tomto prepojení nenastavujte položku “Line3 Input” v ponuke “Scart Setting”
vo voľbe “Video” na “Decoder”.
Kábel SCART (nedodávaný)
Do vstupu
SCART
Do i LINE 3/DECODER
Do i LINE 1 – TV
DVD rekordér
Ak satelitný prijímač môže vysielať RGB
signály
Tento rekordér môže prijímať RGB signály.
Ak satelitný prijímač dokáže vysielať RGB
signály, prepojte konektor TV SCART
satelitného prijímača s konektorom LINE 3/
DECODER a nastavte položku “Line3 Input”
v ponuke “Scart Setting” v ponuke Video
na “Video/RGB” (str. 91). Toto zapojenie
a nastavenie vypne funkciu SMARTLINK.
Ak chcete používať funkciu SMARTLINK
spolu s kompatibilným zariadením set top
box, pozri jeho návod na použitie.
Ak chcete používať funkciu Synchro Rec
Toto zapojenie je potrebné pre používanie
funkcie synchronizovaného nahrávania
(Synchro Rec). Pozri časť “Časované
nahrávanie z pripojeného zariadenia
(Synchro Rec)” na str. 51.
Nastavte položku “Line3 Input” v ponuke
“Scart Setting” v ponuke “Video” (str. 91)
podľa špecifikácií vášho satelitného
prijímača. Podrobnosti pozri v návode
na použitie vášho satelitného prijímača.
b Poznámky
• Synchronizované nahrávanie nepracuje pri
niektorých prijímačoch. Podrobnosti pozri
v návode na použitie prijímača.
• Ak odpojíte sieťovú šnúru rekordéra, nebudete
môcť sledovať obraz z pripojeného prijímača.
25
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 26 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Pripojenie analógového dekodéra PAY-TV/Canal Plus
Ak k rekordéru pripojíte dekodér (nedodávaný), môžete sledovať alebo nahrávať programy
platenej káblovej televízie PAY-TV/Canal Plus. Pred zapájaním dekodéra odpojte sieťovú
šnúru rekordéra od elektrickej siete. Ak nastavíte “Line3 Input” na “Decoder” v kroku 5 v časti
“Nastavenie predvolieb na analógovom dekodéri PAY-TV/Canal Plus” (str. 27), nebude možné
zvoliť “L3”, pretože linkový vstup Line 3 bude predurčeným pre dekodér.
Pripojenie dekodéra
TVP
Analógový dekodér
PAY-TV/Canal Plus
Anténový kábel (dodávaný)
Do AERIAL IN
Do vstupu SCART
Kábel SCART
(nedodávaný)
Kábel SCART
(nedodávaný)
Do AERIAL OUT
Do i LINE 1 – TV
Do i LINE 3/DECODER
DVD rekordér
26
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 27 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Nastavenie predvolieb na
analógovom dekodéri PAY-TV/
Canal Plus
Zvoľte “Scart Setting” a stlačte ENTER.
5
Stláčaním M/m zvoľte “Video” alebo
“RGB” pre “Line1 Output”, “Decoder”
pre “Line3 Input” a “Video” pre “Line3
Output” a stlačte ENTER.
Zapojenia a nastavenia
Ak chcete sledovať alebo nahrávať analógové
programy PAY-TV/Canal Plus, pomocou
zobrazenej ponuky nastavte rekordér na
príjem príslušných kanálov.
Pre správne nastavenie predvolieb vykonajte
nižšie uvedený postup.
4
Znova sa zobrazí ponuka “Video”.
Číselné
tlačidlá
SYSTEM
MENU
6
Stlačením O RETURN obnovte
zobrazenie kurzora v ľavom stĺpci.
7
Zvoľte “Basic” a stlačte ENTER.
8
Zvoľte “Programme Setting” a stlačte
ENTER.
9
Stláčaním M/m zvoľte požadovanú
predvoľbu a stlačte ENTER.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
1
Stlačte SYSTEM MENU.
Zobrazí sa ponuka System Menu.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Video” a stlačte ENTER.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
27
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_012028_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 28 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
10 Stláčaním </, zvoľte “System”.
11 Stláčaním M/m zvoľte dostupný systém
TV vysielania - BG, DK, I alebo L.
Pre príjem vysielania vo Francúzsku
zvoľte “L”.
12 Stláčaním </, zvoľte “Channel”.
13 Pomocou M/m alebo číselných tlačidiel
zvoľte analógovú predvoľbu PAY-TV/
Canal Plus.
14 Stláčaním </, zvoľte “PAY-TV/
CANAL+”.
15 Stláčaním M/m zvoľte “On” a stlačte.
Návrat na predchádzajúci krok
Stlačte O RETURN.
b Poznámka
Ak odpojíte sieťovú šnúru rekordéra, nebudete
môcť sledovať obraz z pripojeného dekodéra.
28
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 29 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Osem základných operácií
— Spoznávanie vášho DVD rekordéra
1. Vloženie disku
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
Z (otvorenie/
zatvorenie)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
V tejto časti je uvedené základné ovládanie
nahrávania aktuálneho TV vysielania
na pevný disk (HDD) alebo na disk (DVD).
Podrobnosti o nastavení časovaného
nahrávania pozri na str. 42.
DVD
HDD
DVD
PROG +/–
TV/DVD
1
2
DISPLAY
Stlačte DVD.
Stlačte Z (otvorenie/zatvorenie)
a na nosič disku položte disk.
z REC
REC MODE
x REC
STOP
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
DATA CD
2. Nahrávanie vysielania
TV t
Nahrávanou/prehrávanou stranou nadol
3
Stlačením Z (otvorenie/zatvorenie)
zatvorte nosič disku.
Počkajte, kým z displeja predného panela
nezmizne hlásenie “LOAD”.
Nový DVD disk sa automaticky
naformátuje.
• Pri DVD-RW diskoch
DVD-RW disky sa naformátujú do
záznamového formátu (režim VR alebo
Video) nastaveného položkou “Format
DVD-RW” v ponuke “DVD”.
• Pri DVD-R diskoch
DVD-R disky sa automaticky
naformátujú do režimu Video. Aby ste
nový DVD-R disk naformátovali do
režimu VR, naformátujte ho pomocou
zobrazenia “Disc Information” (str. 40)
ešte pred vykonaním nahrávania.
Ak je disk nahrávateľný v tomto rekordéri,
môžete ho manuálne preformátovať tak,
aby bol prázdny (str. 40).
1
Stlačte HDD alebo DVD.
Ak chcete nahrávať na DVD disk, vložte
nahrávateľný DVD disk.
2
Stláčaním PROG +/– zvoľte číslo
predvoľby alebo zdroj vstupného
signálu, ktorý chcete nahrávať.
3
Stláčaním REC MODE zvoľte režim
záznamu.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
na TV obrazovke zmení nasledovne:
Podrobnosti o režime záznamu pozri
na str. 42.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
29
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 30 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
4
Stlačte z REC.
Funkcia Teletext
Spustí sa nahrávanie.
Nahrávanie sa automaticky zastaví
po 8 hodinách nepretržitého nahrávania
alebo v prípade, že je HDD alebo DVD
disk plný.
Niektoré vysielacie systémy zabezpečujú
Teletextovú službu*, v ktorej sú každý deň
aktualizované kompletné TV programy a ich
dáta (názov, dátum, predvoľba, počiatočný
čas nahrávania atď.). Počas nahrávania
vysielania rekordér automaticky prevezme
názov programu zo stránok Teletextu a uloží
ho ako názov titulu. Podrobnosti pozri v časti
“Auto Programme Title Labelling
(Automatické pomenovanie programov) (TV
Guide Page)” na str. 87.
Teletextové informácie sa nezobrazia na TV
obrazovke. Ak chcete prezerať teletextové
informácie na TV obrazovke, stláčaním TV/
DVD na DO prepnite zdroj vstupného
signálu na TVP (str. 18).
Zastavenie nahrávania
Stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
Sledovanie iného TV programu počas
nahrávania
Ak je TVP pripojený do konektora i LINE
1 – TV, pomocou tlačidla TV/DVD nastavte
TVP na vstupný TV signál a prepnite na
vysielanie, ktoré chcete sledovať. Ak je TVP
pripojený do konektora LINE 2 OUT alebo
COMPONENT VIDEO OUT, pomocou
tlačidla TV t nastavte TVP na vstupný TV
signál (str. 18).
TV Direct Rec.
Ak používate prepojenie SMARTLINK
a “TV Direct Rec.” je nastavené na “On”
(str. 95), môžete jednoducho nahrať práve
sledovaný program v TVP.
Keď sú TVP a rekordér zapnuté, stlačte z
REC. Rekordér spustí nahrávanie práve
sledovaného obrazu a zvuku v TVP.
b Poznámka
Ak sa na displeji predného panela zobrazí “TV”, nie
je možné počas nahrávania TV Direct Rec vypnúť
TVP ani prepnúť číslo predvoľby. Túto funkciu
vypnete nastavením “TV Direct Rec.” na “Off”
v ponuke “Recording” (str. 95).
* V niektorých oblastiach nedostupné
b Poznámky
• Po stlačení z REC môže chvíľu trvať, kým
sa nahrávanie spustí.
• Počas nahrávania nie je možné zmeniť režim
záznamu.
• V prípade výpadku elektrickej energie môže dôjsť
k vymazaniu nahrávaného vysielania.
• Nie je možné sledovať vysielanie PAY-TV/Canal
Plus počas nahrávania iného vysielania PAY-TV/
Canal Plus.
• Aby bolo možné používať funkciu TV Direct Rec,
je potrebné najskôr správne nastaviť čas
na hodinách rekordéra.
Zobrazenie stavu disku počas
nahrávania
Môžete skontrolovať také informácie
o nahrávaní, akými sú napr. nahrávací čas
alebo typ disku.
Počas nahrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazia sa informácie o nahrávaní.
A Typ disku/formát
B Stav nahrávania
C Režim záznamu
D Čas nahrávania
Stlačením DISPLAY vypnite zobrazenie.
30
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 31 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
3. Prehrávanie
nahraného vysielania
(Title List)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Zoznam titulov (Title List) s miniatúrami
(Príklad: DVD+RW)
+R
HDD
DVD
m
Rozšírený zoznam titulov (Title List)
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
/
mc
A Typ disku:
CM
x
Zobrazenie typu média, HDD alebo
DVD.
Zobrazí sa tiež typ titulu (Original alebo
Playlist) pre HDD alebo DVD-RW/
DVD-R (režim VR) disky.
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
Nahraný titul prehráte jeho zvolením
v ponuke Title List.
B Miesto na disku (voľné/celkovo)
1
Stlačte HDD alebo DVD.
Ak zvolíte DVD, vložte DVD disk (pozri
časť “1. Vloženie disku” na str. 29).
Prehrávanie sa spustí automaticky podľa
disku.
2
Stlačte TITLE LIST.
Rozšírenú ponuku Title List (zoznam
titulov) zobrazíte zvolením “Display
List” pomocou tlačidla OPTIONS
a následným stlačením ENTER.
C Informácie o titule:
Zobrazí sa číslo titulu, názov titulu
a dátum záznamu. Veľkosť titulu je
zobrazená v zozname titulov
s miniatúrou.
z (červený): Indikuje, že titul sa práve
nahráva.
: Indikuje, že titul sa práve kopíruje.
: Indikuje, že titul je chránený.
“NEW”: Indikuje, že titul je práve nahraný
(ešte neprehrávaný) (len HDD disk).
: Indikuje tituly so signálmi ochrany
proti kopírovaniu “Copy-Once” (Jedno
kopírovanie) (len HDD disk) (str. 75).
D Rolovacia lišta:
Zobrazí sa, ak sa všetky tituly nezmestia
do zobrazeného zoznamu. Ak chcete
zobraziť skryté tituly, stlačte M/m.
E Miniatúra titulu:
Zobrazia sa statické náhľady
jednotlivých titulov.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
31
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 32 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
3
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zmena poradia titulov (Sort)
Zobrazí sa podponuka.
Podponuka zobrazuje voľby
aplikovateľné len na zvolenú položku.
Zobrazené voľby sa líšia v závislosti
od modelu, situácie a typu disku.
Počas zobrazenia ponuky Title List stláčaním
OPTIONS zvoľte “Sort Titles”. Stláčaním
M/m zvoľte položku, potom stlačte ENTER.
Poradie
Zoradenie
By Date
Podľa dátumu nahrávania
(podľa dátumu) titulov. Najnovšie nahraný
titul sa zobrazí navrchu.
Podponuka Menu
4
Zvoľte “Play” a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného
titulu.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x (zastavenie).
Rolovanie zobrazenia zoznamu po stranách
(režim Page)
Počas zobrazenia zoznamu stláčajte
/
. Po každom stlačení
/
sa ponuka
Title List prepne na nasledujúcu/
predchádzajúcu stranu titulov.
Ponuka Title List pre HDD disk/DVD-RW/
DVD-R (režim VR) disky
Môžete prepínať zobrazenia ponuky Title List
na Original alebo Playlist.
Počas zobrazenia ponuky Title List stláčajte
</,.
By Title
(podľa titulu)
V abecednom poradí.
By Number
(podľa čísla)
Podľa čísla nahraného titulu.
Unseen Title
(neprehraný
titul) (len HDD
disk)
Podľa dátumu nahrávania
titulov. Najnovšie nahraný
a ešte neprehraný titul sa
zobrazí navrchu. Tituly
Playlistu nie sú zobrazené.
Zmena miniatúry titulu (Thumbnail)
(len HDD disk/DVD-RW/DVD-R disky
v režime VR)
Ako miniatúru v prehľade miniatúr v ponuke
Title List je možné zvoliť vašu obľúbenú
scénu.
1
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite zoznamy Title List.
2
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte “Set Thumbnail” a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
miniatúry a spustí sa prehrávanie titulu.
4
Počas sledovania obrazu zvoľte
stláčaním m/M scénu, ktorú chcete
nastaviť ako miniatúru, potom stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
5
Ak vám scéna vyhovuje, stlačte ENTER.
Ak vám scéna nevyhovuje, stláčaním
c/C zvoľte inú scénu, ktorú chcete
nastaviť ako miniatúru, potom stlačte
ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou
na potvrdenie.
• Ak chcete zmeniť miniatúru, stlačte M.
6
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Scéna je nastavená ako miniatúra titulu.
32
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 33 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Vypnutie zobrazenia ponuky Title List
Stlačte TITLE LIST.
z Rady
• Po nahraní sa ako miniatúra automaticky nastaví
prvá scéna záznamu (titulu).
• Položku “TITLE LIST” je možné zvoliť v ponuke
System Menu.
4. Zobrazenie
prehrávacieho/
zostávajúceho času
a informácií o prehrávaní
b Poznámky
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
Môžete zobraziť prehrávací čas a zostávajúci
čas aktuálneho titulu, kapitoly, stopy
(skladby) alebo disku. Rovnako je možné
zobraziť aj názov DVD/CD disku.
DISPLAY
ENTER
OPTIONS
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
• Názvy titulov sa nemusia zobraziť pri DVD
diskoch vytvorených v inom DVD rekordéri.
• Zobrazenie miniatúry môže niekoľko sekúnd
trvať.
• Po editovaní sa môže miniatúra zmeniť na úvodnú
scénu záznamu (titulu).
• Po kopírovaní sa miniatúra titulu nastavená na
zdroji záznamu zruší.
TIME/TEXT
Stlačte DISPLAY.
Zobrazenie sa líši v závislosti od typu disku
alebo stavu prehrávania.
A Číslo/názov titulu
(Zobrazí sa číslo stopy, názov stopy,
číslo scény alebo názov súboru pri CD,
VIDEO CD, DATA DVD alebo
DATA CD diskoch.)
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
33
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 34 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
B Dostupné funkcie pri DVD VIDEO
diskoch (
uhol/
audio/
titulky atď.) alebo údaje o prehrávaní
pri DATA DVD a DATA CD diskoch
C Aktuálne zvolená funkcia alebo audio
nastavenie (zobrazí sa len dočasne)
Príklad: Dolby Digital 5.1-kanálový
Zadné (L/R)
z Rady
• Ak je “DTS” vo voľbe “Audio Connection”
v ponuke “Audio” nastavené na “Off”, voľba
výberu zvukovej stopy DTS sa na obrazovke
nezobrazí, aj keď disk obsahuje zvukové stopy
DTS (str. 92).
• Ak je v ponuke “Video” (str. 91) nastavená
položka “Auto Display” na “On” (výrobné
nastavenie), pri používaní rekordéra sa
informácie automaticky zobrazia na obrazovke.
b Poznámka
Prehrávací čas súborov MP3 nemusí byť zobrazený
správne.
Predné (L/R)
+ Stredová
LFE (Nízkofrekvenčný
efekt)
D Aktuálne zvolený zorný uhol
E Typ disku*1/formát (str. 8)
F Typ titulu (zobrazí sa len pri Playliste)
Zobrazenie prehrávacieho/
zostávajúceho času
Informácie o prehrávaní alebo čase je možné
zobraziť na displeji predného panela.
Stláčajte TIME/TEXT.
G Režim prehrávania
Zobrazenie sa líši v závislosti od typu disku
alebo stavu prehrávania.
H Režim záznamu (str. 42)
Príklad: Pri prehrávaní DVD disku
I Lišta stavu prehrávania*2
J Číslo titulu (kapitoly*3) (str. 60)
(Zobrazí sa číslo stopy, číslo scény,
číslo albumu*3 alebo názov súboru pri
CD, VIDEO CD, DATA DVD alebo
DATA CD diskoch.)
K Pri DATA DVD, DATA CD sa zobrazí
názov albumu.
Pri CD diskoch s CD textom stlačte
TIME/TEXT.
Prehrávací čas a číslo aktuálneho
titulu
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
Prehrávací čas a číslo aktuálnej
kapitoly
L Prehrávací čas (zostávajúci čas*3)
*1
*2
*3
Super VIDEO CD disky sú zobrazené ako
“SVCD”, DATA CD disky ako “CD” a DATA
DVD disky ako “DVD”.
Nezobrazí sa pri VIDEO CD, DATA DVD alebo
DATA CD diskoch.
Zobrazí sa po stláčaní TIME/TEXT.
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
Príklad: Pri prehrávaní VIDEO CD disku
Prehrávací čas a číslo aktuálnej scény
alebo stopy
34
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 35 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Príklad: Pri prehrávaní CD disku
Prehrávací čas skladby a číslo aktuálnej skladby/
indexu
m
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
m
Prehrávací čas disku
m
Zostávajúci čas disku
m
Príklad: Pri prehrávaní audio skladby MP3
Čas prehrávania a číslo aktuálnej skladby
m
Číslo aktuálneho albumu
Príklad: Pri prehliadaní obrazových súborov
JPEG
Voľné miesto na disku môžete skontrolovať
pomocou zobrazenia “Disc Information”.
1
Vložte disk.
Pozri časť “1. Vloženie disku” na str. 29.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Disc
Information” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa “Disc Information”. Dostupné
nastavenia sa líšia v závislosti od typu
disku.
Príklad: Keď je vložený DVD+RW disk.
Číslo aktuálneho súboru a celkový počet súborov
v aktuálnom albume
m
Číslo aktuálneho albumu a celkový počet albumov
Príklad: Pri prehrávaní video súboru DivX
Číslo a prehrávací čas aktuálneho súboru
m
Číslo aktuálneho albumu
b Poznámky
• Rekordér dokáže zobraziť iba prvú úroveň
CD textu, akou je napr. názov disku.
• Prehrávací čas súborov MP3 nemusí byť
zobrazený správne.
“Remainder” (cca)
• Zostávajúci čas záznamu v každom
režime záznamu
• Lišta miesta na disku
• Zostávajúce miesto na disku/celkové
miesto na disku
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
CD text (ak je dostupný)
Kontrola voľného miesta
na disku
z Rada
Ak chcete zvýšiť voľné miesto na disku, pozri časť
“Uvoľnenie miesta na disku” (str. 66).
35
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 36 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
5. Zmena názvu
nahraného programu
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
5
Zvolený znak sa zobrazí v hornej časti
zobrazenia.
Príklad: Pomenovanie titulu
+R
DVD disk, titul alebo program môžete
pomenovať zadaním znakov. V názve titulu
alebo disku môže byť maximálne 64 znakov,
no skutočný počet znakov zobrazených
v ponukách Menu, akou je napr. Title List sa
môže meniť. Nižšie uvedené kroky popisujú
zmenu názvu nahraného vysielania.
Číselné
tlačidlá
Typ znakov sa bude meniť podľa jazyka
zvoleného v postupe “Easy Setup”.
Niektoré jazyky umožňujú vložiť mäkčeň
alebo dĺžeň.
Ak chcete zadať písmeno s mäkčeňom
alebo dĺžňom, najskôr vyberte mäkčeň
alebo dĺžeň a potom písmeno.
Príklad: Zvoľte “ ´ ” a potom “a” pre
zadanie “á”.
Medzeru medzi znaky vložíte zvolením
“Space” (medzera).
INPUT
SELECT
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Stláčaním </M/m/, vyberte znak,
ktorý chcete vložiť, potom stlačte
ENTER.
6
Opakovaním krokov 4 a 5 zadajte všetky
znaky v názve.
Riadok pre zadávanie
1
2
Stlačte TITLE LIST.
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte “Title Name” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie
znakov.
4
Ak chcete zrušiť znak, presuňte kurzor
napravo do znaku v riadku pre zadávanie.
Zvoľte “Back” a stlačte ENTER.
Ak chcete vložiť znak, presuňte kurzor
napravo do miesta, kde chcete vložiť
znak. Zvoľte znak a stlačte ENTER.
Všetky znaky zrušíte zvolením “Clear
All” a stlačením ENTER.
Stláčaním </M/m/, presuňte kurzor
na pravú stranu obrazovky a zvoľte “A”
(veľké písmená), “a” (malé písmená)
alebo “Symbol” a stlačte ENTER.
Zobrazia sa znaky zvoleného typu.
7
Zvoľte “Finish” a stlačte ENTER.
Nastavenie zrušíte výberom “Cancel”
(Zrušiť).
36
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 37 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Používanie číselných tlačidiel
Pri zadávaní znakov môžete tiež využiť
číselné tlačidlá. Pozri čísla pri každom riadku
znakov na TV obrazovke.
1
Pomocou zobrazenia “Disc Information”
môžete vykonávať nastavenia, ktoré majú
vplyv na celý disk.
Stlačte ENTER a zadajte ďalší znak.
Zvoľte “Finish” a stlačte ENTER.
z Rada
Medzi “A” (veľké písmená), “a” (malé písmená)
alebo “Symbol” je možné prepínať stláčaním
INPUT SELECT.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Pomenovanie disku
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
2
3
Vo vyššie uvedenom kroku 5 zadajte
požadovaný znak stláčaním príslušného
číselného tlačidla.
Príklad:
Pre zadanie “D” stlačte číselné tlačidlo 3
len raz.
Pre zadanie “F” stlačte číselné tlačidlo 3
trikrát.
6. Pomenovanie
a ochrana disku
Vložte disk.
Pozri časť “1. Vloženie disku” na str. 29.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Disc
Information” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa “Disc Information”. Dostupné
nastavenia sa líšia v závislosti od typu
disku.
Príklad: Ak je vložený DVD+RW disk.
3
Zvoľte “Disc Name” a stlačte ENTER.
Zadávanie názvu disku v zobrazení
“Input Disc Name” (str. 36).
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
37
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 38 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
b Poznámka
V názve DVD disku môže byť maximálne
64 znakov. Názov disku sa nemusí zobraziť
pri prehrávaní disku v inom DVD zariadení.
Ochrana disku
-RWVR
-RVR
7. Prehrávanie disku
v inom DVD zariadení
(Uzatvorenie)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Vložte disk.
Pozri časť “1. Vloženie disku” na str. 29.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Disc
Information” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa “Disc Information”. Dostupné
nastavenia sa líšia v závislosti od typu
disku.
Príklad: Ak je vložený DVD-RW
(režim VR) disk.
Uzatvorenie disku je potrebné v prípade, že
chcete disky nahrané v tomto rekordéri
prehrávať v inom DVD zariadení.
Po uzatvorení DVD+RW, DVD-RW (režim
Video), DVD+R alebo DVD-R (režim
Video) disku sa automaticky vytvorí Menu
DVD disku, ktoré je možné zobraziť pri
prehrávaní v inom DVD zariadení.
Pred uzatvorením skontrolujte rozdiel medzi
typmi diskov v nižšie uvedenej tabuľke.
Rozdiely medzi jednotlivými typmi diskov
+RW
A
“On”/“Off”: Indikuje nastavenie
ochrany (len DVD-RW/DVD-R
disky v režime VR)
-RWVR
B “Protect Disc”
3
4
Zvoľte “Protect Disc” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Protect” a stlačte ENTER.
Zrušenie ochrany
-RWVideo
V kroku 4 zvoľte “Unprotected”.
z Rada
Individuálnemu titulu je možné nastaviť ochranu
(str. 66).
-RVR
Disky sa automaticky uzatvoria pri
vybraní z rekordéra. Pri určitých
DVD zariadeniach, alebo ak je čas
záznamu príliš krátky, budete
musieť uzatvoriť disk manuálne.
Disk je možné editovať alebo naň
nahrávať aj po uzatvorení.
Uzatvorenie nie je potrebné pri
prehrávaní disku formátu VR
v kompatibilnom zariadení.
Aj keď je vaše druhé DVD
zariadenie kompatibilné s
formátom VR, môže byť potrebné
uzatvoriť disk, hlavne pri krátkom
čase záznamu. Disk je možné
editovať alebo naň nahrávať aj
po uzatvorení.
Uzatvorenie disku je potrebné pri
prehrávaní v inom zariadení než je
tento rekordér.
Po uzatvorení nie je možné disk
editovať alebo naň nahrávať. Ak
chcete na disk opätovne nahrávať,
znovu disk otvorte (str. 40), alebo
disk preformátujte (str. 40). Ak
však znovu naformátujete disk,
celý obsah disku sa vymaže.
Uzatvorenie disku je potrebné.
Disk je možné prehrávať len
v zariadení, ktoré podporuje
DVD-R disky v režime VR.
Po uzatvorení nie je možné disk
editovať, ani naň ďalej nahrávať
týmto rekordérom.
38
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 39 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
+R
-RVideo
Uzatvorenie disku je potrebné pri
prehrávaní v inom zariadení než je
tento rekordér.
Po uzatvorení nie je možné disk
editovať alebo naň nahrávať.
Uzatvorenie disku pomocou
zobrazenia “Disc Information”
1
Vložte disk.
Pozri časť “1. Vloženie disku” na str. 29.
2
Z (otvorenie/
zatvorenie)
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Disc
Information” a stlačte ENTER.
3
Zvoľte “Finalise” a stlačte ENTER.
Displej zobrazí približný čas potrebný na
uzatvorenie a opýta sa na potvrdenie
operácie.
(Príklad: DVD+RW)
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Uzatvorenie disku pomocou
tlačidla Z (otvorenie/zatvorenie)
1
Vykonajte nahrávanie.
Pozri časť “2. Nahrávanie vysielania”
na str. 29.
2
Stlačte Z (otvorenie/zatvorenie).
Displej zobrazí približný čas potrebný
na uzatvorenie a opýta sa na potvrdenie
operácie.
Pri DVD+RW diskoch rekordér
automaticky spustí uzatváranie disku.
Po uzatvorení sa disk automaticky
vysunie.
3
4
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Rekordér spustí uzatváranie disku.
z Rada
Môžete skontrolovať, či disk bol uzatvorený alebo
nie. Ak nemôžete v kroku 3 vyššie zvoliť
“Finalise”, disk už bol uzatvorený.
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
Zobrazí sa “Disc Information”.
b Poznámky
• V závislosti od stavu disku, záznamu alebo DVD
zariadenia, disk nemusí byť možné prehrávať
aj keď je uzatvorený.
• Rekordér nemusí byť schopný disk uzatvoriť,
ak bol nahraný v inom rekordéri.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Rekordér spustí uzatváranie disku.
Po uzatvorení sa disk automaticky
vysunie.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
39
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 40 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Znovu otvorenie disku
8. Preformátovanie disku
-RWVR -RWVideo
+RW
-RWVR -RWVideo
Pri DVD-RW (režim Video) diskoch
DVD-RW (režim Video) disk, ktorý je za
účelom obmedzenia dodatočného záznamu
alebo editovania uzatvorený, je možné znovu
otvoriť a povoliť tak ďalšie nahrávanie alebo
editovanie.
Pri DVD-RW (režim VR) diskoch
Nové disky sa po vložení naformátujú
automaticky. Ak je to potrebné, môžete
manuálne znovu naformátovať DVD+RW
alebo DVD-RW disk a vytvoriť tak prázdny
disk. Pri DVD-RW diskoch je možné zvoliť
formát záznamu (režim VR alebo Video)
podľa potreby (str. 65).
Ak nie je možné vykonať nahrávanie alebo
editovanie na DVD-RW (režim VR) disku,
ktorý bol uzatvorený na inom DVD
zariadení, otvorte disk.
b Poznámka
Rekordér nedokáže otvoriť DVD-RW disky (režim
Video), ktoré boli uzatvorené v inom rekordéri.
1
Vložte disk.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Pozri časť “1. Vloženie disku” na str. 29.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Disc
Information” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa “Disc Information”.
3
Zvoľte “Unfinalise” a stlačte ENTER.
Rekordér spustí znovu otvorenie disku.
Tento proces môže trvať niekoľko minút.
1
Vložte disk.
Pozri časť “1. Vloženie disku” na str. 29.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Disc
Information” a stlačte ENTER.
Príklad: Keď je vložený DVD+RW disk.
3
4
Zvoľte “Format” a stlačte ENTER.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Pri DVD-RW a nenahraných DVD-R
(režim Video) diskoch zvoľte “VR”
alebo “Video” a stlačte ENTER.
Vymaže sa celý obsah disku.
z Rada
Preformátovaním môžete zmeniť formát záznamu na
DVD-RW disk, alebo znovu nahrávať na DVD-RW
disk, ktorý bol uzatvorený.
40
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_029041_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 41 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
b Poznámka
Pri tomto modeli zodpovedá 1 GB (čítaj “gigabajt”)
1 miliarde bajtov. Čím je číslo väčšie, tým viac je
miesta na disku.
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
41
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_042053_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 42 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Časované nahrávanie
Pred spustením
nahrávania
Skôr než začnete nahrávanie…
• Skontrolujte, či sa na disku nachádza dostatok
voľného miesta pre záznam (str. 35). Pri HDD
disku, DVD+RW a DVD-RW diskoch
môžete vymazaním titulov zvýšiť voľné
miesto na disku (str. 66).
• Ak je to potrebné, nastavte kvalitu a veľkosť
obrazu pre záznam (str. 48).
z Rada
Časované nahrávanie sa vykoná bez ohľadu na to, či
je rekordér zapnutý. Rekordér je možné vypnúť bez
tohto, aby sa ovplyvnilo nahrávanie a to aj po
spustení nahrávania.
Stláčaním REC MODE zvoľte režim
záznamu.
Ak chcete zvoliť režim HQ+, nastavte
v ponuke “Recording” položku “HQ Setting”
vo voľbe “HDD Rec. Settings” na “HQ+”
(str. 95). V režime “HQ+” sa vykoná záznam
obrazu vo vyššej kvalite než v režime HQ
na HDD disku. Na displeji a v OSD
zobrazeniach sa HQ+ zobrazí ako HQ.
Režim záznamu
HQ+ (High quality Vysoká kvalita)
Čas nahrávania
(cca) (hodiny)
HDD
DVD*
20
–
HQ
R
32
1
HSP
R
46
1 hod.
30 min.
61
2
2 hod.
30 min.
SP (Štandardný
režim)
LSP
r
77
ESP
r
93
3
LP
r
124
4
EP
r
b Poznámka
Pre prehrávanie nahraného disku v inom DVD
zariadení, uzatvorte disk (str. 38).
Režim záznamu
Obdobne ako pri 3 štandardných režimoch
záznamu pri videokazetách si môžete
tlačidlom REC MODE zvoliť požadovaný
režim záznamu.
Režimy záznamu s vyššou kvalitou poskytujú
krajší záznam, veľký objem dát však
znamená nižší dostupný čas záznamu.
Naopak dlhší čas záznamu znamená menší
objem dát, čo má vplyv na zníženie obrazovej
kvality.
SLP (Dlhý záznam)
187
6
249
8
* Čas nahrávania pri DVD+R DL (dvojvrstvové)
disky je nasledovný:
HQ: 1 hodina 48 minút
HSP: 2 hodiny 42 minút
SP: 3 hodiny 37 minút
LSP: 4 hodiny 31 minút
ESP: 5 hodín 25 minút
LP: 7 hodín 14 minút
EP: 10 hodín 51 minút
SLP: 14 hodín 28 minút
b Poznámky
• Maximálny čas nepretržitého záznamu pre jeden
titul je osem hodín.
• Nižšie uvedené situácie môžu spôsobiť mierne
odchýlky v čase záznamu.
– Nahrávanie vysielania so slabým signálom
alebo programu, prípadne zdroja video signálu
s nízkou úrovňou kvality obrazu
– Nahrávanie na disk, ktorý už bol editovaný
– Nahrávanie len statického obrazu alebo zvuku
42
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_042053_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 43 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Nahrávanie stereofonického
a dvojjazyčného vysielania
Systém ZWEITON (nemecký stereo systém)
Záznamy chránené proti kopírovaniu nie je
možné pomocou tohto rekordéra nahrávať.
Akonáhle prijme rekordér počas nahrávania
signál ochrany proti kopírovaniu, nahrávanie
bude pokračovať, nahraný obraz však bude
len jednofarebná sivá obrazovka.
Signály
pre ochranu
proti
kopírovaniu
Bez signálov
Nahrávateľné disky
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
Časované nahrávanie
Rekordér automaticky prijíma a nahráva
stereofonické a dvojjazyčné vysielanie založené
na systéme ZWEITON alebo NICAM.
Na HDD a DVD-RW alebo DVD-R (režim
VR) disk je možné nahrať hlavnú aj vedľajšiu
zvukovú stopu. Počas prehrávania disku je
možné prepínať medzi hlavnou a vedľajšou
zvukovou stopou. Pri HDD disku je možné
zvoliť zvukovú stopu ešte pred spustením
nahrávania. V ponuke “Recording” nastavte
v položke “Bilingual Recording” vo voľbe
“HDD Rec. Settings” nastavenie “Main”,
“Sub” alebo “Main+Sub” (str. 94).
Na DVD+RW, DVD-RW (režim Video),
DVD+R alebo DVD-R (režim Video) disky
je možné súčasne nahrávať len jednu zvukovú
stopu (hlavnú alebo vedľajšiu). Zvoľte
zvukovú stopu pomocou ponuky nastavení
Setup pred samotným spustením nahrávania.
V ponuke “Recording” nastavte “Bilingual
Recording” v položke “DVD Rec. Settings”
na “Main” (predvolené) alebo “Sub” (str. 95).
Záznamy, ktoré nie je možné
nahrávať
-RVideo
Jedno
kopírovanie
Žiadne
kopírovanie
HDD
-RWVR
(CPRM*)
-RVR
(CPRM*)
Žiadne nahrávanie (nahrá sa
jednofarebná obrazovka)
* Nahraný disk je možné prehrávať len v CPRMkompatibilnom zariadení (str. 8).
Počas príjmu stereo vysielania sa zobrazí
“Stereo”.
Počas príjmu dvojjazyčného vysielania
v systéme ZWEITON sa zobrazí “Main”,
“Sub” alebo “Main/Sub”.
Systém NICAM
Pri príjme stereofonického alebo
dvojjazyčného vysielania založeného
na systéme NICAM sa na displeji zobrazí
“NICAM”.
Za účelom nahrávania vysielania NICAM
skontrolujte, či je položka “Audio”
v “Programme Setting” v ponuke “Basic”
nastavená na “NICAM” (výrobné
nastavenie). Ak nie je zvuk pri počúvaní
vysielania systémom NICAM kvalitný,
nastavte položku “Audio” na “Standard”
(pozri “Programme Setting (Naladenie
stanice)” na str. 84).
z Rada
Počas nahrávania dvojjazyčného vysielania je
možné zvoliť zvukovú stopu (hlavnú alebo
vedľajšiu) pomocou tlačidla AUDIO. Nemá to
žiadny vplyv na nahrávaný zvuk.
43
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_042053_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 44 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Časované nahrávanie
(Standard/ShowView)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Stlačte TIMER.
2
Stláčaním M/m zvoľte riadok “Day and
Time” alebo “Mode”. Potom stlačte
ENTER.
3
Stláčaním </, zvoľte položku
a nastavte ju stláčaním M/m. Potom
stlačte ENTER.
+R
Časovač je možné nastaviť celkovo pre
40 programov (8 programov pri použití
funkcie PDC/VPS) až 30 dní dopredu.
Časovač môžete nastaviť dvomi spôsobmi:
Štandardným spôsobom (Standard)
a metódou ShowView.
• Standard: Manuálne nastavte dátum, čas
a číslo predvoľby.
• ShowView: Zadajte kód ShowView určený
pre každý TV program (str. 46).
Manuálne nastavenie
časovača (Standard)
TIMER
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
x REC
STOP
1
Ak chcete vykonať ďalšie zmeny
položiek v iných riadkoch, opakujte
postup od kroku 2. Nastaviteľné položky
sú nasledovné.
“Day and Time”:
Nastavte dátum, čas spustenia
a zastavenia nahrávania a zvoľte
predvoľbu alebo zdroj vstupného signálu.
Položka dátumu sa mení nasledovne:
Today (dnes) y …… y Sat 28.10
(o 30 dní) y Sun (každú nedeľu) y
…… y Sat (každú sobotu) y
Mon - Fri (pondelok až piatok) y
Mon - Sat (pondelok až sobotu) y
Daily (denne) y Today (dnes)
“Mode”:
Výber režimu záznamu (str. 42).
“Media”:
Výber média, HDD alebo DVD disk.
“PDC/VPS”:
Nastavenie funkcie PDC/VPS.
Podrobnosti pozri v nižšie uvedenej časti
“Funkcia PDC/VPS”.
“Extend Time”:
Predlžovanie času v 10-minútových
intervaloch počas nahrávania,
maximálne o 60 minút. Ak predlžujete
čas nahrávania programu, pre ktorý je
nastavené denné alebo týždenné
nahrávanie, takto manuálne predĺžený
čas sa aplikuje na každé časované
nahrávanie.
Keď je “PDC/VPS” nastavené na “On”,
nie je možné vykonať nastavenie “Extend
Time”.
• Ak sa pomýlite, zvoľte položku a
zmeňte jej nastavenie.
44
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_042053_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 45 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
4
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “TIMER LIST”
(zoznam časovačov) (str. 49).
Na prednom paneli sa rozsvieti indikátor
TIMER REC a rekordér je pripravený
na nahrávanie.
Na rozdiel od VCR nie je nutné pred
spustením časovaného záznamu vypnúť
rekordér.
Stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
Ak sa na disku nenachádza dostatok voľného
miesta pre časované nahrávanie, rekordér
automaticky vymaže staré tituly na HDD
disku. Najstarší prehrávaný titul sa vymaže.
V ponuke “Recording” nastavte “Auto Title
Erase” vo voľbe “Timer Settings” na “On”
(str. 95). Chránené tituly sa nevymažú.
Ak sa nastavenia časovača prekrývajú
Prekrývajúce sa nastavenia časovača sa
zobrazujú nasledovne.
Časované nahrávanie
Zastavenie nahrávania v priebehu
časovaného nahrávania
Auto Title Erase (Automatické vymazanie
titulu) (len HDD disk)
Funkcia PDC/VPS
Signály PDC/VPS sú v niektorých
vysielacích systémoch vysielané spolu s TV
signálom. Tieto signály zabezpečujú to, že sa
časované nahrávanie vykoná bez ohľadu na
akékoľvek oneskorenie vysielania, predčasný
začiatok alebo prerušenie vysielania.
Používanie funkcie PDC/VPS
Vo vyššie uvedenom kroku 3 nastavte
položku “PDC/VPS” na “On”.
Po zapnutí tejto funkcie spustí rekordér
vyhľadávanie stanice ešte pred spustením
samotného nahrávania. Ak pri spustení
vyhľadávania sledujete TVP, na TV
obrazovke sa zobrazí hlásenie. Ak chcete
sledovať TVP, prepnite program na
samotnom TVP, alebo vypnite funkciu
vyhľadávania stanice PDC/VPS.
Ak vypnete funkciu vyhľadávania stanice
PDC/VPS, časované nahrávanie sa nespustí.
Vypnutie funkcie vyhľadávania stanice PDC/
VPS
Stlačte OPTIONS a zvoľte “PDC/VPS Scan Off”.
Ak sa chcete uistiť, či funkcia PDC/VPS
pracuje správne, pred spustením časovaného
nahrávania vypnite rekordér. Týmto sa
automaticky znova zapne funkcia
vyhľadávania stanice PDC/VPS a rekordér
zostane vypnutý.
Rec. Mode Adjust
Ak sa na disku nenachádza dostatok voľného
miesta, rekordér automaticky vyberie taký
režim záznamu, aby sa daný program
zaznamenal. V ponuke “Recording” nastavte
“Rec. Mode Adjust” vo voľbe “Timer
Settings” na “On” (str. 95).
Ak chcete uložiť nastavenie tak, ako je
zobrazené, zvoľte “OK”. Vysielanie, ktoré je
označené značkou
vedľa názvu má nižšiu
prioritu a nenahrá sa celé.
Prekrývajúce sa nastavenie zrušíte zvolením
“Cancel”.
Potvrdenie, zmena, alebo zrušenie
časovaného nahrávania
Pozri časť “Kontrola/zmena/zrušenie
nastavení časovača (Timer List)” na str. 49.
Predĺženie času trvania záznamu počas
nahrávania
1
Stlačením OPTIONS počas nahrávania
zvoľte “Extend Rec.” a stlačte ENTER.
2
Stláčaním M/m zvoľte čas trvania
nahrávania.
Trvanie je možné zvyšovať
v 10-minútových intervaloch
až po maximálnych 60 minút.
3
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
45
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_042053_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 46 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
One Touch Timer (Nastavenie časovača
jediným stlačením)
Ak používate prepojenie SMARTLINK,
môžete jednoducho zobraziť ponuku pre
nastavovanie časovača.
Keď je TVP zapnutý alebo v pohotovostnom
režime, stlačte TIMER. Rekordér sa
automaticky zapne a zdroj vstupného signálu
TVP sa prepne na signál z tohto rekordéra.
Zobrazí sa ponuka nastavení časovača
(Timer).
Nahrávanie TV vysielania
pomocou systému ShowView
Systém ShowView je funkcia, ktorá
zjednodušuje nastavenie časovača.
Jednoducho zadajte kód ShowView uvedený
v TV programe. Dátum, čas a číslo predvoľby
sa nastavia automaticky.
Skontrolujte, či sú správne nastavené čísla
predvolieb v položke “Programme Setting”
v ponuke “Basic” (str. 84).
z Rada
Ak nahrávate na HDD disk alebo DVD-RW (režim
VR) disk pri režime záznamu SP alebo pomalšom
na 2- a viacrýchlostný disk, titul môžete prehrať tak
ako je nahraný, ak zvolíte programový titul
v ponuke Title List (str. 59).
Číselné
tlačidlá
b Poznámky
• Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie o plnom
disku, vymeňte disk alebo vytvorte voľné miesto
pre nahrávania (len HDD/DVD+RW/DVD-RW
disky) (str. 67).
• Pred nastavením časovaného nahrávania
skontrolujte, či sú správne nastavené hodiny. Ak
nie, časované nahrávanie nebude možné vykonať.
• Za účelom nahrávania satelitného vysielania
zapnite satelitný prijímač a zvoľte satelitný
program, ktorý chcete nahrávať. Satelitný
prijímač nevypínajte, kým rekordér nedokončí
nahrávanie. Ak pripojíte zariadenie s funkciou
časovača, môžete využiť funkciu Synchro Rec
(str. 51).
• Aj keď je časovač nastavený na každodenné alebo
týždenné nahrávanie totožného programu,
časované nahrávanie nebude možné vykonať,
ak sa prekrýva s programom, ktorý má prioritu.
V ponuke Timer List sa vedľa prekrývajúceho
sa nastavenia zobrazí “
”. Skontrolujte prioritu
poradia nastavení.
• Aj keď je časovač nastavený, časované
nahrávanie nebude možné vykonať počas
nahrávania programu, ktorý má prioritu.
• Funkcia Rec Mode Adjust pracuje len s
časovaným nahrávaním a funkcia PDC/VPS sa
vypne. Nepracuje s funkciou Quick Timer ani
Synchro Rec. Okrem toho funkcia Rec Mode
Adjust nepracuje pri nahrávaní na HDD disk pri
nastavení “Auto Title Erase” vo voľbe “Timer
Settings” v ponuke “Recording” na “On”.
• Pri používaní funkcie PDC/VPS sa nemusí nahrať
začiatok niektorých záznamov.
• Čas trvania nahrávania nie je možné predĺžiť
pri nastavení “PDC/VPS” na “On”.
TIMER
</M/m/,,
ENTER
z REC
x REC
STOP
1
Stlačte TIMER.
2
Pomocou M/m zvoľte “ShowView No.”
a stlačte ENTER.
46
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_042053_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 47 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
3
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
kód ShowView, potom stlačte SET.
Zobrazí sa dátum, začiatočný a koncový
čas, číslo predvoľby, režim záznamu, atď.
(str. 44).
• Ak sa pomýlite pred stlačením ENTER,
stlačte </, a znovu zadajte správny
kód.
Funkcia Quick Timer
Rekordér je možné nastaviť tak, aby dĺžku
záznamu zvyšoval v 30-minútových
intervaloch.
Stláčaním z REC nastavte čas trvania.
(normálne nahrávanie)
• Ak chcete zmeniť nastavenie, stláčaním
</, zvoľte položku a stláčaním M/m
zmeňte jej nastavenie.
• Ak chcete znova zadať kód ShowView,
zvoľte “ShowView No.” a stlačte
ENTER. Potom zadajte kód ShowView
znova.
4
Počítadlo času sa postupne po jednej minúte
znižuje, kým nedosiahne údaj 0:00, potom
rekordér zastaví nahrávanie (napájanie sa
nevypne). Aj keď vypnete rekordér počas
nahrávania, rekordér bude pokračovať
v nahrávaní, kým sa počítadlo nevynuluje.
Funkcia Quick Timer nepracuje, ak je
v ponuke “Recording” nastavené “TV Direct
Rec.” na “On” (str. 95).
Časované nahrávanie
Každým stlačením sa čas predlžuje po
30-minútových intervaloch. Maximálny čas
je šesť hodín.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Na prednom paneli sa rozsvieti indikátor
TIMER REC a rekordér je pripravený
na nahrávanie.
Zrušenie funkcie Quick Timer
Stláčajte z REC, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí počítadlo.
Rekordér obnoví štandardný režim záznamu.
Zastavenie nahrávania v priebehu
časovaného nahrávania
Stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
Ak sa nastavenia časovača prekrývajú
Pozri str. 45.
Predĺženie času trvania záznamu počas
nahrávania
Pozri str. 45.
Potvrdenie, zmena, alebo zrušenie
časovaného nahrávania
Pozri časť “Kontrola/zmena/zrušenie
nastavení časovača (Timer List)” na str. 49.
z Rada
Funkcia Rec Mode Adjust pracuje tiež s touto
metódou nastavenia časovača (str. 45).
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
47
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_042053_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 48 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
“HDD Rec. Picture Size”/“DVD Rec.
Picture Size”:
Nastavenie veľkosti obrazu nahrávaného
vysielania.
• 4 : 3 (výr. nast.): Nastavenie pomeru
strán obrazu na 4:3.
• 16 : 9: Nastavenie pomeru strán obrazu
na 16:9 (širokouhlý režim).
• Auto (len HDD disk): Skutočná veľkosť
obrazu sa nastaví automaticky.
Nastavenie kvality a veľkosti
záznamu
Kvalitu a veľkosť nahrávaného obrazu je
možné nastaviť.
Nastavenie “DVD Rec. Picture Size”
funguje pri DVD-RW/DVD-R diskoch
(režim Video), keď je režim záznamu
nastavený na HQ, HSP, SP, LSP alebo
ESP. Pre všetky ostatné režimy záznamu
je pomer strán pevne nastavený na “4:3”.
Pri DVD-R/DVD-RW (režim VR)
diskoch sa nahráva skutočná veľkosť
obrazu bez ohľadu na nastavenie.
Napr. pri zdroji signálu s pomerom strán
obrazu 16:9 sa na disk nahrá obraz
s pomerom strán 16:9 aj vtedy, ak je
položka “DVD Rec. Picture Size”
nastavená na “4:3”.
Pri DVD+RW/DVD+R diskoch je formát
pomeru strán pevne nastavený na “4:3”.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
1
Pred spustením nahrávania stláčaním
OPTIONS zvoľte “Rec. Settings”. Potom
stlačte ENTER.
“Rec. NR” (redukcia šumu): Redukcia
šumu video signálu.
2
Zvoľte požadovanú položku, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre úpravy.
Príklad: Rec. NR
“Rec. Mode”:
Výber režimu záznamu pre požadovaný
čas záznamu a kvalitu obrazu.
Podrobnosti pozri v časti “Režim
záznamu” na str. 42.
“Rec. Video Equalizer”: Podrobnejšie
nastavenie obrazu.
Stláčaním M/m zvoľte položku, ktorú si
želáte upraviť, potom stlačte ENTER.
• Contrast: Zmena kontrastu.
• Brightness: Zmena celkovej úrovne jasu.
• Colour: Zmena sýtosti farieb.
3
Upravte nastavenie pomocou </M/m/
,, potom stlačte ENTER.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
“Rec. NR”: (menšia) Off (vyp.) 1 ~ 2
~ 3 (väčšia)
“Rec. Video Equalizer”:
• Contrast: (slabší) –3 ~ 0 ~ 3 (silnejší)
• Brightness: (tmavší) –3 ~ 0 ~ 3
(jasnejší)
• Colour: (slabšia) –3 ~ 0 ~ 3 (hlbšia)
Opakovaním krokov 2 a 3 upravíte
nastavenia ostatných položiek.
48
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_042053_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 49 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
b Poznámky
Kontrola/zmena/
zrušenie nastavení
časovača (Timer List)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
Pomocou ponuky Timer List je možné
skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť nastavenia
časovača.
Vytváranie kapitol v titule
Rekordér dokáže počas nahrávania
automaticky rozdeľovať záznam (titul)
na kapitoly vkladaním značiek kapitol
v 6-minútových intervaloch. Túto funkciu
zrušíte nastavením “Auto Chapter” v ponuke
“Recording” na “Off” (str. 95).
Pri nahrávaní na HDD disk, DVD-R (režim
Video) alebo DVD-RW (režim Video) disk
môžete vkladať alebo vymazávať kapitoly
manuálne (str. 69).
b Poznámka
Pri kopírovaní (str. 73) sa značky kapitol
z kopírovaného zdroja neuchovajú vo vytvorenom
titule.
Časované nahrávanie
• Ak má jeden program dva rozmery pomeru strán
obrazu, nahrá sa vo zvolenom pomere strán.
Ak však signál s pomerom strán 16:9 nie je možné
nahrať vo formáte 16:9, nahrá sa vo formáte 4:3.
• Pri prehrávaní obrazu s pomerom strán 16:9,
ktorý sa nahral vo formáte 4:3, bude obraz
zobrazovaný pevne vo formáte 4:3 Letter box
bez ohľadu na nastavenie “TV Type” v ponuke
“Video” (str. 89).
• Na obrazovke môžu pri používaní funkcie
“Rec. NR” zostávať v obraze "závoje".
• Nastavenie “Rec. Video Equalizer” nemá vplyv
na vstupný signál pre konektor DV IN a nepracuje
pri RGB signáloch.
TIMER LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
/
1
Stlačte TIMER LIST.
Zobrazí sa ponuka Timer List.
Informácie Timer zobrazujú dátum, čas
nahrávania, režim záznamu atď.
:
Indikuje, že sa nastavenie prekrýva
s iným nastavením.
z (červený):
Indikuje, že nastavenie sa práve nahráva.
:
Indikuje, že časované nahrávanie nie je
možné nahrať podľa nastavenia, pretože
ho nie je možné nahrať vo zvolenom
režime záznamu.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
49
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_042053_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 50 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
:
Indikuje, že nastavenie sa práve nahráva
na HDD disk.
:
Indikuje, že nastavenie sa práve nahráva
na DVD disk.
“Check Overlap”:
Kontrola prekrývajúcich sa nastavení
časovača.
Nastavenie časovača bez značky
má
prioritu pred ostatnými nastaveniami.
Ak sa do zoznamu nezmestia všetky
nastavenia časovača, zobrazí sa rolovacia
lišta.
Ak chcete zobraziť skryté nastavenia
časovača, stlačte M/m.
2
Zvoľte nastavenie časovača, ktoré
chcete skontrolovať/zmeniť/zrušiť
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Stlačením “Close” obnovíte zobrazenie
ponuky Timer List.
Nastavenie zmeníte alebo zrušíte
zopakovaním vyššie uvedených krokov
2 a 3.
Zvoľte jednu z volieb a stlačte ENTER.
“Modify”:
Zmena nastavenia časovača.
Stláčaním </, zvoľte položku
a nastavte ju stláčaním M/m. Zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
Ak sa nastavenia časovača prekrývajú
Vysielanie, ktoré začína ako prvé má prioritu
a nahrávanie druhého vysielania sa spustí až
po skončení prvého vysielania.
Nenahrá sa
“Erase”:
Zrušenie nastavenia časovača.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Ak sa má nahrávanie spustiť v rovnaký čas
Prioritu má vysielanie, ktoré nastavíte ako
posledné. V tomto príklade je nastavenie B
nastavené až po nastavení A, takže prvá časť
nastavenia časovača A sa nenahrá.
Ak sa koncový čas pre jedno nahrávanie
rovná počiatočnému času pre druhé
nahrávanie
Po skončení predchádzajúceho nahrávania
môže dôjsť k oneskorenému spusteniu
druhého nahrávania.
Rolovanie zobrazenia zoznamu po stranách
(režim Page)
Počas zobrazenia zoznamu stláčajte
/
. Po každom stlačení
/
sa ponuka
Title List prepne na nasledujúcu/
predchádzajúcu stranu nastavení časovača.
50
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_042053_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 51 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Vypnutie zobrazenia ponuky Timer List
Stlačte TIMER LIST alebo O RETURN.
z Rada
Počas nahrávania nie je možné upravovať nastavenie
časovača pre aktuálne nahrávanie, je však možné
predĺžiť čas trvania nahrávania (str. 45).
Nahrávanie z pripojeného
zariadenia
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
b Poznámky
HDD
DVD
INPUT
SELECT
Časované nahrávanie
• Ak je “PDC/VPS” nastavené na “On” pre viac
než jedno časované nahrávanie, počiatočné časy
sa môžu zmeniť podľa udalosti, ktorou môže byť
oneskorený alebo predčasný začiatok vysielania.
• Aj keď je časovač nastavený, časované
nahrávanie nebude možné vykonať počas
nahrávania programu, ktorý má prioritu.
• Aj keď je časovač nastavený na každodenné alebo
týždenné nahrávanie totožného programu,
časované nahrávanie nebude možné vykonať,
ak sa prekrýva s programom, ktorý má prioritu.
V ponuke Timer List sa vedľa prekrývajúceho sa
nastavenia zobrazí “
”. Skontrolujte prioritu
poradia nastavení.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
z REC
x REC
STOP
REC MODE
cz
SYNCHRO
REC
Časované nahrávanie
z pripojeného zariadenia
(Synchro Rec)
Rekordér je možné nastaviť tak, aby
automaticky nahrával vysielanie z
pripojeného zariadenia, ktoré disponuje
funkciou časovača (napr. satelitný prijímač).
Pripojte zariadenie do konektora LINE 3/
DECODER na rekordéri (str. 25).
Po zapnutí pripojeného zariadenia spustí
rekordér nahrávanie programu z konektora
LINE 3/DECODER.
1
Pred spustením nahrávania zvoľte HDD
alebo DVD.
Ak zvolíte DVD, vložte nahrávateľný
DVD disk (pozri časť “1. Vloženie disku”
na str. 29).
2
V ponuke “Recording” nastavte
“Synchro Rec.” na “Record to HDD”
alebo “Record to DVD” (str. 95).
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
51
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_042053_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 52 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
3
4
Stláčaním INPUT SELECT zvoľte “L3”.
Pri nahrávaní dvojjazyčného vysielania
na HDD alebo DVD-RW/DVD-R (režim
VR) disk zvoľte požadovaný audio
signál.
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Line Audio
Input”, potom stlačte ENTER. Potom
zvoľte “Bilingual” a stlačte ENTER.
Podrobnosti o nahrávaní dvojjazyčného
záznamu pozri na str. 43.
5
Stláčaním REC MODE zvoľte režim
záznamu.
Podrobnosti o režimoch záznamu pozri
na str. 42.
6
Nastavte časovač pripojeného
zariadenia na čas vysielania programu,
ktorý chcete nahrávať a vypnite
pripojené zariadenie.
7
Stlačte c z SYNCHRO REC.
Na prednom paneli sa rozsvieti indikátor
SYNCHRO REC. Rekordér je
pripravený na spustenie
synchronizovaného nahrávania.
Rekordér spustí nahrávanie automaticky
po prijatí vstupného signálu
z pripojeného zariadenia. Rekordér
zastaví nahrávanie, akonáhle sa
pripojené zariadenie vypne.
Zastavenie nahrávania
Stlačte x REC STOP alebo c z SYNCHRO
REC.
Zrušenie funkcie Synchro Rec
Stlačte c z SYNCHRO REC.
Indikátor SYNCHRO REC na rekordéri
zhasne.
b Poznámky
• Rekordér spustí nahrávanie len po zaregistrovaní
špeciálneho ovládacieho signálu z pripojeného
zariadenia. Začiatok niektorých programov sa
nemusí nahrať bez ohľadu na to, či je rekordér
zapnutý alebo nie.
• Počas synchronizovaného nahrávania nie je
možné vykonávať niektoré operácie, akou je
napr. štandardné nahrávanie.
• Ak chcete počas pohotovostného stavu
synchronizovaného nahrávania používať
pripojené zariadenie, zrušte synchronizované
nahrávanie stlačením c z SYNCHRO REC.
Dbajte na to, aby ste pripojené zariadenie vypli
a stlačením c z SYNCHRO REC obnovili
synchronizované nahrávanie ešte pred spustením
nahrávania.
• Funkcia Synchro Rec nebude pracovať, keď je
“Line3 Input” vo voľbe “Scart Setting” v ponuke
“Video” nastavené na “Decoder” (str. 91).
• Funkcia Synchro Rec nemusí pracovať pri
niektorých prijímačoch. Podrobnosti pozri
v návode na použitie prijímača.
• Keď je rekordér v pohotovostnom režime pre
synchronizované nahrávanie, funkcia Auto Clock
Set (str. 88) nepracuje.
• Aby bolo možné funkciu Synchro Rec používať,
musíte najskôr správne nastaviť čas na hodinách
rekordéra.
Ak sa nastavenia časovača pre
synchronizované nahrávanie a iné
časované nahrávanie prekrývajú
Bez ohľadu na to, či sa má vysielanie
nahrávať pomocou funkcie Synchro Rec, má
prioritu to vysielanie, ktoré sa spustí ako prvé
a nahrávanie druhého vysielania sa spustí až
po skončení vysielania prvého programu.
Prvé
vysielanie
Druhé
vysielanie
Nenahrá sa
52
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_042053_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 53 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Nahrávanie z pripojeného
zariadenia bez časovača
1
Stlačte HDD alebo DVD.
Ak zvolíte DVD, vložte nahrávateľný
DVD disk (pozri časť “1. Vloženie disku”
na str. 29).
2
Na pripojenom zariadení sa spustí
prehrávanie a prehrávaný záznam
sa nahrá na rekordér.
Nahrávanie zastavíte stlačením x REC
STOP na tomto rekordéri.
Ak pripájate digitálny kamkordér vybavený
konektorom DV IN
Postup ako nahrávať pri pripojení do
konektora DV IN pozri v časti “DV
kopírovanie” na str. 79.
Stláčaním INPUT SELECT zvoľte zdroj
vstupného signálu, podľa vykonaného
prepojenia.
z Rada
Nastavenia nahrávaného obrazu je možné vykonať
ešte pred samotným nahrávaním. Pozri “Nastavenie
kvality a veľkosti záznamu” na str. 48.
Zobrazenie na displeji predného panela
sa mení nasledovným spôsobom:
b Poznámky
Predvoľba
3
Stlačením tlačidla pozastavenia (alebo
prehrávania) na pripojenom zariadení
zrušte režim pozastavenia prehrávania.
Pri nahrávaní dvojjazyčného vysielania
na HDD alebo DVD-RW/DVD-R (režim
VR) disk zvoľte požadovaný audio
signál.
Časované nahrávanie
Môžete nahrávať z pripojeného VCR alebo
podobného zariadenia. Pripojenie VCR alebo
iného zariadenia pozri v časti “Pripojenie
VCR alebo podobného zariadenia” na str. 23.
Ak je pripojené zariadenie vybavené
výstupným konektorom DV (i.LINK),
použite konektor DV IN na prednom paneli.
7
• Počas nahrávania obrazu videohry nemusí byť
obraz kvalitný.
• Nie je možné nahrať žiadne vysielanie
so signálom ochrany proti kopírovaniu typu
"Žiadne kopírovanie" (Copy-Never). Rekordér
pokračuje v nahrávaní, nahrá sa však
jednofarebná obrazovka.
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Line Audio
Input”, potom stlačte ENTER. Potom
zvoľte “Bilingual” a stlačte ENTER.
Podrobnosti o nahrávaní dvojjazyčného
záznamu pozri na str. 43.
4
Stláčaním REC MODE zvoľte režim
záznamu.
Podrobnosti o režimoch záznamu pozri
na str. 42.
5
Do pripojeného zariadenia vložte
kazetu, z ktorej chcete nahrávať
a nastavte zariadenie do režimu
pozastavenia prehrávania.
6
Stlačte z REC.
Rekordér spustí nahrávanie.
53
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_054064_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 54 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
3
Zobrazí sa podponuka.
Prehrávanie
4
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
HDD
Z (otvorenie/
zatvorenie)
DVD
Číselné
tlačidlá
AUDIO
TOP MENU
MENU
SUBTITLE
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
/
.
H
X
2
Ponuka Menu DVD disku
Počas prehrávania DVD VIDEO, alebo
uzatvoreného DVD+RW, DVD-RW (režim
Video), DVD+R alebo DVD-R (režim
Video) disku, môžete zobraziť ponuku disku
stlačením tlačidla TOP MENU alebo MENU.
Prehrávanie VIDEO CD diskov pomocou
funkcií PBC
TITLE LIST
1
Zvoľte “Play” a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného
titulu.
Prehrávanie
HDD
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
>
x
Pomocou funkcií PBC (Playback Control)
môžete prehrávať VIDEO CD disky
interaktívne pomocou ponuky Menu
zobrazenej na TV obrazovke.
Po spustení prehrávania VIDEO CD disku
s funkciami PBC sa zobrazí ponuka Menu.
Číselnými tlačidlami zadajte položku
a stlačte ENTER. Potom vykonávajte pokyny
v Menu (stlačte H, ak sa zobrazí “Press
SELECT”).
V tomto rekordéri nepracuje PBC funkcia
Super VIDEO CD diskov. Super VIDEO CD
disky je možné prehrávať len v režime
nepretržitého prehrávania.
Stlačte HDD alebo DVD.
Zmena zorných uhlov
• Ak zvolíte DVD, vložte disk (pozri časť
“1. Vloženie disku” na str. 29).
• Ak vložíte DVD VIDEO, VIDEO CD,
CD, DATA DVD alebo DATA CD
disk, stlačte H. Spustí sa prehrávanie.
Pri diskoch, na ktorých sú zaznamenané
scény z rôznych zorných uhlov (viaceré zorné
uhly) sa na displeji zobrazí indikátor “
”.
Stlačením OPTIONS počas prehrávania
zvoľte “Change Angle” a stlačte ENTER.
Stlačte TITLE LIST.
Podrobnosti o ponuke Title List sú
uvedené v časti “Prehrávanie nahraného
vysielania (Title List)” na str. 31.
Príklad: DVD+RW
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Rýchle prehrávanie so zvukom
(Scan Audio)
Po stlačení M počas prehrávania titulu
zaznamenaného na HDD disku je možné
vykonať rýchle prehrávanie spolu s dialógmi
alebo zvukom (zobrazí sa “x1.3”).
Ak pre zmenu rýchlosti vyhľadávania stlačíte
M viac než dvakrát, nebude sa
reprodukovať žiadny zvuk.
54
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_054064_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 55 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Obnovenie prehrávania z pozície zastavenia
prehrávania (Resume Play)
Keď po zastavení prehrávania znova stlačíte
H, rekordér obnoví prehrávanie z miesta,
v ktorom ste stlačili x.
Za účelom prehrávania od začiatku zvoľte
“Play Beginning” stláčaním OPTIONS.
Potom stlačte ENTER. Prehrávanie sa spustí
od začiatku titulu/stopy (skladby)/scény.
b Poznámka
Počas pozastavenia obrazu na TV obrazovke nie je
možné obnoviť prehrávanie.
Prehrávanie diskov, pre ktoré je nastavené
obmedzenie prehrávania (Parental Control)
Ak prehrávate DVD disk, ktorý má nastavené
obmedzenie prehrávania, na TV obrazovke
sa zobrazí hlásenie “Do you want temporarily
change parental control to *?” (Chcete
dočasne zmeniť úroveň obmedzení na *?).
1
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo.
3
Stlačením ENTER zvoľte “OK”.
Rekordér spustí prehrávanie.
Nosič disku je možné zablokovať proti jeho
neželanému otváraniu deťmi.
Počas zapnutého rekordéra pridržte x, kým
sa na displeji predného panela nezobrazí
“LOCKED”. Kým je aktívna funkcia Child
Lock, tlačidlo Z (otvorenie/zatvorenie) nie je
funkčné.
Zablokovanie nosiča disku zrušíte počas
zapnutého rekordéra pridržaním x, kým
sa na displeji predného panela nezobrazí
“UNLOCKED”.
One Touch Play
(Prehrávanie jediným stlačením)
Prehrávanie
Miesto, kde ste prehrávanie zastavili,
sa neuchová v prípade, že:
– Vysuniete nosič disku (okrem HDD disku).
– Budete prehrávať ďalší titul (okrem HDD
disku).
– Prepnete ponuku Title List na Original
alebo Playlist (len HDD disk/DVD-RW/
DVD-R disky v režime VR).
– Budete editovať titul po zastavení
prehrávania.
– Zmeníte nastavenia rekordéra.
– Vypnete rekordér (len VIDEO CD/CD/
DATA DVD/DATA CD disky).
– Vykonáte nahrávanie (okrem HDD disku/
DVD-RW/DVD-R diskov v režime VR).
– Odpojíte sieťovú šnúru.
Zablokovanie nosiča disku (Child Lock)
Ak používate prepojenie SMARTLINK,
môžete jednoducho spustiť prehrávanie.
Stlačte H. Rekordér a TVP sa automaticky
zapnú a zdroj vstupného signálu TVP sa
prepne na rekordér. Prehrávanie sa spustí
automaticky.
One Touch Menu
(Zobrazenie Menu jediným stlačením)
Ak používate prepojenie SMARTLINK,
môžete jednoducho zobraziť ponuku Title
List.
Stlačte TITLE LIST. Rekordér a TVP sa
automaticky zapnú a zdroj vstupného signálu
TVP sa prepne na rekordér. Zobrazí sa
ponuka Title List.
z Rady
• Pre spustenie prehrávania v kroku 3 (str. 54) je
tiež možné použiť tlačidlo H.
• Aj keď v ponuke “Others” zvolíte “Factory
Setup” (str. 98), funkcia Child Lock zostane
aktívna.
Podrobnosti o zadaní hesla alebo jeho zmene
pozri v časti “Parental Control (Rodičovský
zámok) (len DVD VIDEO disky)” na str. 96.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
55
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_054064_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 56 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Možnosti prehrávania
Umiestnenie nižšie uvedených tlačidiel je uvedené na obrázku na str. 54.
Prehrávanie súborov MP3, JPEG alebo DivX pozri v časti “Prehrávanie audio súborov MP3,
obrazových súborov JPEG alebo video súborov DivX®” na str. 61.
Tlačidlá
Operácie
AUDIO
Opakovaným stláčaním výber jednej zo zvukových stôp
nahraných na disku počas štandardného prehrávania.
HDD -RWVR
-RVR
DVD
CD
VCD
DVD : Výber jazyka.
HDD -RWVR
VCD
SUBTITLE
CD
-RVR
: Výber hlavného/vedľajšieho zvuku.
: Výber stereo/monofonickej zvukovej stopy.
Opakovaným stláčaním výber jazyka pre titulky.
DVD
/
(rýchle zopakovanie/
rýchly posuv)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
. (predchádzajúce)/
> (nasledujúce)
(zrýchlený posuv vzad/vpred)
Zopakovanie scény/rýchly posuv vpred v scéne.
Posuv na začiatok predchádzajúceho/nasledujúceho titulu/
kapitoly/scény/stopy (skladby).
Pri HDD disku nie je možné prejsť na začiatok
predchádzajúceho/nasledujúceho titulu.
Zrýchlený posuv vzad/vpred na disku po stlačení počas
prehrávania.
Rýchlosť vyhľadávania sa mení nasledovne:
Zrýchlený posuv vzad Zrýchlený posuv vpred
m1 T t 1M*1
m2 T T t t 2M
m3*2 T T T t t t 3M*2
Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo, zrýchlený posuv vpred/vzad
bude pokračovať zvolenou rýchlosťou, kým tlačidlo neuvoľníte.
*1
*2
(spomalené prehrávanie,
krokovanie)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
Po stlačení M počas prehrávania titulu nahraného na HDD disku
je možné vykonať rýchle prehrávanie so zvukom (zobrazí sa
“x1.3”).
Rýchlosti prehrávania m3 a 3M sú dostupné len pri HDD
a DVD diskoch.
Spomalené prehrávanie po zatlačení na viac než 1 sekundu
v režime pozastavenia.
Krokované prehrávanie po jednotlivých snímkach po krátkom
stlačení v režime pozastavenia.
VCD *
* Len prehrávanie vpred
X (pozastavenie)
Pozastavenie prehrávania.
Štandardné prehrávanie obnovíte stlačením H.
56
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_054064_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 57 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
b Poznámky
• Zorné uhly a titulky nie je možné meniť
pri tituloch vytvorených v tomto rekordéri.
• Prehrávať je možné len prezentácie Slideshow
vytvorené DVD kamkordérom. Iné funkcie
prehrávania, ako napr. zrýchlený posuv vpred,
nie je možné používať.
2
• Ak prehrávate CD disk s DTS zvukovou stopou,
bude z výstupných konektorov LINE1-TV/LINE 3/
DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
reprodukovaný silný šum. Aby nedošlo k poškodeniu
audio systému, pri prepájaní konektorov LINE1-TV/
LINE 3/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
rekordéra so zosilňovačom cez analógové stereo
konektory by ste mali dodržiavať príslušné
bezpečnostné upozornenia. Aby bolo prehrávanie
v systéme DTS Digital Surround™ dokonalé,
do konektora DIGITAL OUT rekordéra je potrebné
pripojiť externý DTS dekodér.
• Ak prehrávate CD disk so zvukovou stopou DTS,
nastavte zvuk pomocou tlačidla AUDIO
na “Stereo” (str. 56).
Zvukové stopy DTS sú reprodukované len cez
konektor DIGITAL OUT (COAXIAL alebo
OPTICAL).
Pri prehrávaní DVD disku so zvukovými stopami
DTS nastavte v ponuke “Audio” položku “DTS”
na “On” (str. 92).
Nastavenie kvality obrazu
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
VCD DATA DVD *
-RWVR -RWVideo
DVD
DATA CD *
* Len video súbory DivX
1
Stláčaním OPTIONS počas nahrávania
zvoľte “Video Settings” a stlačte
ENTER.
3
Prehrávanie
Zobrazí sa zobrazenie pre úpravy.
“FNR” (Redukcia rámcového šumu):
Potlačenie šumu v jasovej zložke video
signálu.
“BNR“ (Redukcia blokového šumu):
Potlačenie “blokového šumu” alebo
mozaikovitého vzoru v obraze.
“MNR” (Redukcia moskytového šumu):
Potlačenie jemného šumu okolo obrysov
v obraze. Funkcie redukcie šumu sa
automaticky upravujú v rámci každého
rozsahu nastavenia podľa prenosovej
rýchlosti video signálov a ďalších faktorov.
“Sharpness”:
Zostrenie obrysov obrazu.
“PB Video Equalizer” (Video ekvalizér
pri prehrávaní):
Podrobnejšie nastavenie obrazu.
Zvoľte položku a stlačte ENTER.
• Contrast: Zmena kontrastu.
• Brightness: Zmena celkovej úrovne
jasu.
• Colour: Zmena sýtosti farieb.
• Hue: Zmena vyváženia farieb.
Poznámky k prehrávaniu zvukových stôp
DTS na CD disku
Poznámky k prehrávaniu DVD diskov
so zvukovými stopami DTS
Zvoľte položku a stlačte ENTER.
Stláčaním </, upravte nastavenie,
potom stlačte ENTER.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
“FNR”: (menšia) Off (vyp.) 1 2 3
(väčšia)
“BNR”: (menšia) Off (vyp.) 1 2 3
(väčšia)
“MNR”: (menšia) Off (vyp.) 1 2 3
(väčšia)
“Sharpness”*: (slabšia) Off (vyp.)
1
2 3 (silnejšia)
“PB Video Equalizer”:
• Contrast: (slabší) –3 ~ 0 ~ 3 (silnejší)
• Brightness: (tmavší) –3 ~ 0 ~ 3
(jasnejší)
• Colour: (slabšia) –3 ~ 0 ~ 3 (hlbšia)
• Hue: (dočervena) –3 ~ 0 ~ 3
(dozelena)
Opakovaním krokov 2 a 3 upravíte
nastavenia ostatných položiek.
* Nastavenie “1” zjemňuje obrysy obrazu.
Nastavenie “2” zostruje obrysy obrazu
a nastavenie “3” je účinnejšie než
nastavenie “2”.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
57
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_054064_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 58 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
b Poznámky
• Ak nie sú obrysy obrazu na obrazovke ostré,
nastavte “BNR” a/alebo “MNR” na “Off”.
• V závislosti od stavu disku alebo práve
prehrávanej scény nemusí byť účinok vyššie
uvedeného nastavenia BNR, MNR alebo FNR
rozpoznateľný. Tieto funkcie nemusia pracovať
pri niektorých veľkostiach obrazu.
• Ak použijete funkciu “Sharpness”, šum v titule
sa môže stať zreteľnejším. V takomto prípade
odporúčame použiť spolu s funkciou “Sharpness”
funkciu BNR. Ak nedôjde k zlepšeniu, nastavte
“Sharpness” na “Off”.
TV Pozastavenie TV vysielania
(TV Pause/Pause Live TV)
Aktuálne TV vysielanie je možné pozastaviť
a následne ho neskôr obnoviť. Táto funkcia je
užitočná najmä pri nečakanom telefonáte
alebo návšteve počas sledovania TV
programu.
1
Obraz sa pozastaví. Obraz je možné
pozastaviť až na 3 hodiny.
Nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom (AV SYNC)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
Počas sledovania TV vysielania
na tomto rekordéri stlačte X.
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
1
Stláčaním OPTIONS počas prehrávania
zvoľte “Audio Settings” a stlačte
ENTER.
2
Zvoľte “AV SYNC” a stlačte ENTER.
“AV SYNC”:
Ak je obraz oneskorený oproti zvuku,
táto funkcia zabezpečí oneskorenie
zvuku za účelom jeho synchronizácie
s obrazom (0 až 120 milisekúnd). Väčšie
čísla znamenajú väčšie oneskorenie
zvuku pri synchronizácii s obrazom.
Pri kopírovaní do VCR alebo iného
nahrávacieho video zariadenia dbajte
na to, aby ste nastavenie obnovili na
hodnotu 0 ms (výrobné nastavenie).
3
Stláčaním </, upravte nastavenie,
potom stlačte ENTER.
Pozastavenie TV vysielania
2
Opätovným stlačením X alebo H
obnovíte sledovanie pozastaveného
programu.
b Poznámky
• Pozastavené tituly sa neukladajú na HDD disk.
• Funkcia sa zruší v prípade, že:
– Stlačíte x (zastavenie).
– Stlačíte PROG +/–.
– Stlačíte DVD.
– Stlačíte Z (otvorenie/zatvorenie).
– Stlačíte TITLE LIST.
– Stlačíte INPUT SELECT.
– Vypnete rekordér.
– Spustí sa časované nahrávanie alebo
synchronizované nahrávanie.
– Zapne sa funkcia PDC/VPS (nastavenie “On”)
a spustí sa vyhľadávanie staníc.
– Spustí sa DV kopírovanie alebo bežné
kopírovanie.
• Obnovenie prehrávania pozastaveného programu
môže trvať aj jednu minútu alebo viac.
• Aj pri zrýchlenom posuve v nahranom programe
bude medzi nahraným vysielaním a aktuálnym
TV vysielaním časový rozdiel približne jedna
minúta alebo viac.
58
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_054064_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 59 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Prehrávanie práve
nahrávaného programu od jeho
začiatku (Chasing Playback)
HDD
-RWVR
Funkcia “Chasing Playback” umožňuje
súčasné sledovanie už nahranej časti
programu, pričom sa takýto program práve
nahráva. Nie je potrebné čakať, kým sa
nahrávanie dokončí.
Spustí sa prehrávanie práve nahrávaného
programu od jeho začiatku.
Ak zrýchleným posuvom vpred dosiahnete
miesto, ktoré sa práve nahráva, funkcia
Chasing Playback sa prepne na štandardné
prehrávanie.
b Poznámky
• Pri DVD-RW (režim VR) diskoch nie je táto
funkcia dostupná pri nahrávaní:
– Na 1-rýchlostný DVD-RW disk.
– V režimoch záznamu HQ alebo HSP.
• Obraz na TV obrazovke sa na niekoľko sekúnd
zastaví, keď budete aplikovať zrýchlený posuv
vpred/vzad alebo rýchle zopakovanie/rýchly
posuv počas nahrávania.
• Funkcia Chasing Playback je dostupná od viac
než jednej minúty po spustení nahrávania.
• Aj pri zrýchlenom posuve v nahranom programe
bude medzi nahraným vysielaním a aktuálnym
TV vysielaním časový rozdiel približne jedna
minúta alebo viac.
Prehrávanie skôr nahraného
programu počas nahrávania
iného programu
(Simultaneous Rec and Play)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
*1
*2
Funkcia Simultaneous Rec and Play nepracuje
počas nahrávania:
– Na 1-rýchlostný DVD-RW disk.
– V režimoch záznamu HQ alebo HSP.
V závislosti od podmienok nahrávania alebo pri
prehrávaní titulu nahraného v režimoch záznamu
HQ alebo HSP sa môže v obraze vyskytovať šum.
Pri zrýchlenom posuve dopredu/dozadu alebo
rýchlom zopakovaní/rýchlom posuve počas
nahrávania sa obraz na niekoľko sekúnd zastaví.
Prehrávanie
Stláčaním OPTIONS počas nahrávania
zvoľte “Chasing Playback” a stlačte ENTER.
• Počas nahrávania na HDD disk:
Prehrávanie iného titulu na HDD disku.
Prehrávanie predtým nahraného programu
na DVD disku stlačením DVD.
• Počas nahrávania na DVD disk:
Prehrávanie predtým nahraného programu
na HDD disku stlačením HDD.
• Počas nahrávania na DVD-RW (režim VR)
disk*1:
Prehrávanie iného titulu na tom istom
DVD-RW (režim VR) disku.*2
Počas nahrávania na HDD disk je možné
prehrávať tiež DVD VIDEO, VIDEO CD,
Super VIDEO CD, CD, DATA DVD alebo
DATA CD disk.
Príklad: Prehrávanie iného titulu na HDD
disku počas záznamu na HDD disk.
1
Počas nahrávania zobrazte ponuku Title
List (zoznam titulov) HDD disku
stlačením TITLE LIST.
2
Zvoľte titul, ktorý chcete prehrávať
a stlačte ENTER.
3
V podponuke zvoľte “Play” a stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného titulu.
Príklad: Prehrávanie DVD disku počas
nahrávania na HDD disk.
1
Počas nahrávania stlačte DVD a vložte
DVD disk do rekordéra.
2
Stlačením TITLE LIST zobrazte ponuku
Title List (zoznam titulov) DVD disku.
3
Zvoľte titul, ktorý chcete prehrávať
a stlačte ENTER.
4
V podponuke zvoľte “Play” a stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného titulu.
DATA DVD DATA CD
b Poznámka
Funkcia “Simultaneous Rec and Play”
umožňuje sledovať skôr nahraný program,
pričom sa súčasne nahráva iný program.
Prehrávanie pokračuje, aj keď sa spustí
časované nahrávanie. Túto funkciu
používajte nasledovným spôsobom:
Počas nahrávania na HDD disk nie je možné
prehrávať DVD, DivX video alebo VIDEO CD disk
so záznamom v norme NTSC. Pri prehrávaní video
súboru DivX alebo VIDEO CD disku nastavte
v ponuke “Video” položku “Colour System”
na “PAL” (str. 91).
59
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_054064_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 60 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie
čísla.
Príklad: Title Search
(Vyhľadávanie podľa titulu)
Vyhľadávanie titulu/
kapitoly/stopy (skladby)
atď.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
Číslo v zátvorkách indikuje celkový
počet titulov, stôp (skladieb) atď.
CD
DATA DVD DATA CD
Disk je možné prehľadávať podľa titulu,
kapitoly, scény alebo stopy (skladby). Keďže
sú tituly a stopy (skladby) označené
špecifickým číslom, požadovaný titul alebo
stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním ich
čísla. Taktiež je možné vyhľadať požadovanú
scénu zadaním časového kódu.
2
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
požadované číslo titulu, kapitoly,
skladby, časový kód atď.
Príklad: Time Search
Ak chcete vyhľadať scénu v čase
2 hodiny, 10 minút a 20 sekúnd, zadajte
“21020”.
Ak sa pomýlite, zvoľte iné číslo.
3
Stlačte ENTER.
Rekordér spustí prehrávanie
od zvoleného čísla.
Číselné
tlačidlá
b Poznámka
Metódu “Title Search” nie je možné využívať
pre HDD disk.
ENTER
OPTIONS
1
Stláčaním OPTIONS počas prehrávania
zvoľte metódu vyhľadávania a stlačte
ENTER.
“Title Search” (pri DVD diskoch)
“Chapter Search” (pri HDD/DVD
diskoch)
“Track Search” (pri CD/DATA CD
diskoch)
“Search” (pri VIDEO CD diskoch)
“Album Search” (pri DATA DVD/
DATA CD diskoch)
“Time Search” (pri HDD/DVD/DATA
DVD*/DATA CD* diskoch):
Vyhľadanie začiatočného miesta
zadaním časového kódu.
* Len video súbory DivX
“File Search” (pri DATA DVD/DATA
CD diskoch)
60
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_054064_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 61 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Prehrávanie audio
súborov MP3,
obrazových súborov
JPEG alebo video
súborov DivX®
DATA DVD DATA CD
Stlačte H.
Pri MP3 diskoch sa prehrávanie spustí
od prvej audio skladby MP3 na disku.
Pri obrazových súboroch JPEG sa spustí
prezentácia obrazových súborov na disku
v poradí za sebou (Slideshow).
Pri video súboroch DivX sa prehrávanie
spustí od prvého video súboru DivX
na disku.
Ak disk obsahuje MP3, JPEG aj DivX
súbory, po stlačení H sa prehrajú len
video súbory DivX.
Ak disk obsahuje MP3 aj JPEG súbory,
po stlačení H sa prehrajú len video
súbory JPEG.
Prehrávanie
Môžete prehrávať audio súbory MP3,
obrazové súbory JPEG a video súbory DivX
z DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
alebo obrazové súbory JPEG a video súbory
DivX z DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
diskov.
2
Zastavenie prehrávania alebo prezentácie
Slideshow
Stlačte x.
Pozastavenie prehrávania alebo prezentácie
Slideshow
Stlačte X.
AUDIO
SUBTITLE
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Play
Beginning” a stlačte ENTER.
DISPLAY
/
.
m
H
TIME/
TEXT
1
Prehrávanie začiatku súboru MP3 alebo
DivX
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Zrýchlený posuv vpred/vzad v súboroch
MP3 alebo DivX
>
Počas prehrávania stláčajte m/M.
x
X
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
audio súbor MP3, JPEG alebo DivX
Vložte disk.
Pozri časť “1. Vloženie disku” na str. 29.
Stlačte . alebo > počas prehrávania.
Ak budete opakovane stláčať . alebo >,
prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci
album. (Neplatí pre súbory JPEG.)
Prehrávanie video súboru DivX spomalene/
po jednotlivých snímkach
(len prehrávanie vpred)
Stlačte y/C v režime pozastavenia.
Prepnutie na nasledujúci alebo
predchádzajúci album
(Neplatí pre video súbory DivX.)
Počas prehrávania alebo prezentácie
Slideshow stlačte
/
.
Zobrazenie registračného kódu rekordéra
V ponuke “Others” zvoľte “Registration
Code” (str. 98).
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
61
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_054064_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 62 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Otáčanie obrázka
Počas zobrazenia obrázku JPEG stláčaním
OPTIONS zvoľte “Rotate Right” alebo
“Rotate Left” a stlačte ENTER.
z Rady
• Pri prehrávaní súboru MP3 stláčaním AUDIO
prepínate medzi stereo alebo monofonickou
zvukovou stopou.
• Počas prehrávania súborov MP3 alebo MPEG
zvuku video súborov DivX je možné tlačidlom
AUDIO meniť zvukovú stopu.
• Počas prehrávania video súborov DivX je možné
tlačidlom SUBTITLE zobraziť titulky.
• Keď je zobrazený obrázok JPEG je možné ho
otáčať pomocou tlačidiel </,.
• Stláčaním DISPLAY zobrazíte údaje o albume
JPEG alebo obrázku na TV obrazovke.
Následným stláčaním TIME/TEXT prepínate
medzi aktuálne zvoleným číslom obrázku
a číslom albumu.
b Poznámky
• Pri niektorých súboroch JPEG, najmä pri
obrázkoch s rozlíšením 3 milióny pixelov
a vyšším, sa môže interval zobrazenia obrázku
predĺžiť.
• Otočené obrázky JPEG sa po prepnutí na iný
priečinok neuložia.
• Obrázky väčšie než 720 x 480 bodov budú pri ich
zobrazení zmenšené na veľkosť 720 x 480.
• Nasledovné obrázky sa nezobrazia:
– Obrazové súbory JPEG v progresívnom
formáte
– Obrazové súbory JPEG v stupňoch šedej
– 4:1:1 Obrazové súbory JPEG
• Ak sa pokúsite prehrať poškodený súbor alebo
súbor, ktorý nespĺňa podmienky prehrávania,
zobrazí sa
, ale rekordér nedokáže prehrať
tento súbor.
• Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX
s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka) x 576
(výška)/veľkosť 4 GB.
Audio súbory MP3, obrazové
súbory JPEG a video súbory
DivX
MP3 je technológia kompresie zvuku, ktorá
zodpovedá určitým usmerneniam ISO/MPEG.
JPEG je technológia kompresie obrazu.
Audio skladby MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)
a obrazové súbory JPEG je možné prehrávať
na DATA CD diskoch (CD-ROM/CD-R/
CD-RW disky) alebo obrazové súbory JPEG na
DATA DVD diskoch (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R disky).
Aby rekordér rozpoznal video súbory DivX
a obrazové súbory JPEG, DATA CD
a DATA DVD disk musí obsahovať záznam
v súlade s formátom ISO9660 Level 1, Level
2 alebo Joliet.
DATA CD disky musia byť nahrané podľa
štandardu ISO9660 Level 1, Level 2 alebo
Joliet, aby rekordér rozpoznal MP3 skladby.
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®. Prehrávať môžete
DATA CD a DATA DVD disky obsahujúce
video súbory DivX.
Môžete tiež prehrávať disky nahrané
vo formáte MultiSession/Border.
Podrobnosti o formáte záznamu pozri
v návodoch na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Poznámka k diskom vo formáte
MultiSession
Ak sú audio skladby a obrazové údaje
na audio CD disku alebo Video CD disku
zaznamenané v prvej sekcii, bude sa
prehrávať len prvá sekcia.
b Poznámka
Rekordér nemusí byť schopný prehrať niektoré
DATA CD/DATA DVD disky vytvorené
vo formáte paketového zápisu.
62
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_054064_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 63 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Audio MP3, obrazové JPEG
a video DivX súbory, ktoré
rekordér dokáže prehrávať
Albumy sa prehrávajú v nasledovnom poradí:
Vetvenie obsahu disku
Vetva 1 Vetva 2 Vetva 3 Vetva 4 Vetva 5
ROOT
: Hlavný priečinok
Prehrávanie
Rekordér dokáže prehrávať nasledovné
skladby a súbory:
– MP3 súbory s príponou “.mp3”.
– JPEG súbory s príponou “.jpeg” alebo
“.jpg”.
– Obrazové súbory JPEG, ktoré sú
kompatibilné s formátom obrazových
súborov DCF*.
– DivX súbory s príponou “.avi” alebo
“.divx”.
Poradie prehrávania albumov,
skladieb a súborov
* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá
pre tvorbu systému súborov snímacích zariadení):
Štandardy pre obrazové súbory nasnímané
digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi
stanovené asociáciou JEIDA (Japan Electronic
Industries Development Association).
b Poznámky
• Prehrávač prehrá akékoľvek údaje s príponou
“.mp3”, “.jpeg”, “.jpg”, “.avi” alebo “.divx”, aj
keď nepôjde o formát MP3, JPEG alebo DivX.
Pri prehrávaní takýchto údajov sa môže
generovať silný hluk, ktorý môže poškodiť váš
reproduktorový systém.
• Rekordér nepodporuje audio súbory vo formáte
mp3PRO.
• Rekordér nemusí prehrať súbor DivX, ak bol
vytvorený spojením 2 alebo viacerých súborov
DivX.
• V závislosti od disku nemusí byť možné normálne
prehrávanie. Napríklad môže byť obraz
nekvalitný, prehrávanie nemusí byť plynulé, zvuk
môže vypadávať atď.
• V závislosti od disku môže spustenie prehrávania
trvať určitý čas.
• Niektoré súbory nie je možné prehrávať.
Album
Audio súbor MP3/
obrazový súbor JPEG/
video súbor DivX
Ak vložíte DATA CD/DATA DVD disk
a stlačíte H, postupne sa prehrávajú
očíslované skladby (súbory) od 1 až po 7.
Pri obrazových súboroch JPEG stlačením
prepnete na nasledujúci album.
(Napríklad ak chcete prepnúť z 1 na 2.)
Akékoľvek včlenené albumy/skladby
(súbory) nachádzajúce sa v rámci aktuálne
zvoleného albumu majú prioritu pred
nasledujúcim albumom v tej istej vetve.
(Príklad: Album C obsahuje podpriečinok
D, takže sa prehrá skladba č. 4 pred
skladbou č. 5.)
z Rady
• Ak ste pred názvy skladieb/súborov pri ukladaní
skladieb (alebo súborov) na disk umiestnili čísla
(01, 02, 03 atď.), skladby a súbory sa prehrajú
v očíslovanom poradí.
• Keďže spustenie prehrávania diskov s veľkým
počtom vetvení trvá dlhší čas, odporúčame vetviť
albumy na disku maximálne do dvoch vetiev.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
63
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_054064_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 64 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
b Poznámky
• V závislosti od softvéru používaného pri
vytváraní DATA DVD/DATA CD disku sa môže
poradie prehrávania odlišovať od uvedeného.
• Nie je možné prehrávať viac než 999
samostatných priečinkov. (Sú tu započítané tiež
priečinky, ktoré neobsahujú súbory JPEG/MP3/
DivX.)
• Nie je možné prehrávať viac než 999 priečinkov
a 9999 súborov. (Sú tu započítané tiež iné súbory
než JPEG/MP3/DivX a priečinky, ktoré
neobsahujú súbory JPEG/MP3/DivX.)
• V samostatnom priečinku je možné rozpoznať
maximálne 999 priečinkov a súborov. (Sú tu
započítané tiež priečinky, ktoré neobsahujú
súbory JPEG/MP3/DivX.)
• Prepnutie na nasledujúci alebo iný album môže
určitý čas trvať.
• Tento rekordér podporuje maximálnu rýchlosť
dátového toku audio súborov MP3 320 kb/s.
64
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_065072_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 65 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Vymazávanie a editovanie
Pred editovaním
Tento rekordér poskytuje rôzne možnosti
editovania.
b Poznámky
HDD
Editovacie funkcie
-RWVR
+RW
-RVR
-RWVideo
Pôvodný
titul
(Original)
Titul
Playlistu
Pôvodný
titul
(Original)
Titul
Playlistu
Vymazanie (str. 66)
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Ochrana (str. 66)
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Názov titulu (str. 66)
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Vymazanie úseku A-B
(str. 67)
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno*
Vymazanie titulu (str. 67)
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Rozdelenie (str. 68)
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nastavenie miniatúry
(str. 66)
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Značka kapitoly (str. 69)
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Vytváranie a editovanie
Playlistu (str. 69)
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
+R
Vymazávanie a editovanie
• Obsah editovania sa môže stratiť, ak počas
editovania vyberiete disk, alebo sa spustí
časované nahrávanie.
• DVD disky vytvorené v DVD kamkordéri nie je
možné v tomto rekordéri editovať.
• Ak sa zobrazí hlásenie a indikácia, že je disk
zaplnený, vymažte nepotrebné tituly.
• Pri editovaní DVD+R alebo DVD-R disku
dokončite editovanie ešte pred uzatvorením
disku. Uzatvorený disk nie je možné editovať.
-RVideo
Zmena poradia (str. 71)
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Spojenie (str. 71)
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
* Len DVD+RW disky
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
65
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_065072_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 66 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Uvoľnenie miesta na disku
Ak chcete uvoľniť miesto na DVD+RW alebo
DVD-RW (režim Video) disku, v zozname
titulov vymažte titul s najvyšším číslom.
Vymazávanie
a editovanie titulu
Titul s najvyšším číslom
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Táto časť popisuje základné editovacie
funkcie. Editovanie je nevratné! Za účelom
editovania HDD disku alebo DVD-RW/
DVD-R (režim VR) diskov bez zmeny
pôvodných záznamov vytvorte tituly
Playlistu (str. 69).
Pri HDD disku a DVD-RW (režim VR)
diskoch môžete vymazať akýkoľvek titul.
Pri DVD-R a DVD+R diskoch sa voľné
miesto na disku nezvýši ani po vymazaní
titulov.
Pozri časť “Vymazávanie a editovanie titulu”
na str. 66 alebo “Vymazávanie viacerých
titulov (Erase Titles)” na str. 67.
Prepínanie medzi zoznamom Playlist
a Original Title List
Môžete zobraziť tituly Playlistu v ponuke
Title List (Playlist) alebo pôvodné tituly
v ponuke Title List (Original). Medzi týmito
dvomi ponukami Title List prepínate
stláčaním </, počas zobrazenia ponuky
Title List. Vytvorenie a editovanie Playlistu
pozri na str. 69.
CHAPTER
MARK
ERASE
TITLE LIST
CHAPTER
MARK
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
O RETURN
>
.
mc
CM
X
1
Stlačte TITLE LIST.
Pri tituloch na HDD disku alebo
DVD-RW/DVD-R diskoch v režime VR
prepínate medzi ponukami Title List
v prípade potreby stláčaním </,.
2
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte voľbu a stlačte ENTER.
Titul môžete editovať nasledovne.
“Erase”: Vymazanie zvoleného titulu.
Po vyzvaní na potvrdenie zvoľte “OK”.
“Protect”: Ochrana titulu. Vedľa
chráneného titulu sa zobrazí “ ”.
“Title Name”: Zadávanie alebo zmena
názvu titulu (str. 36).
“A-B Erase”: Vymazanie časti titulu
(str. 67).
“Divide”: Rozdelenie titulu na dva tituly
(str. 68).
66
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_065072_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 67 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
“Set Thumbnail”: Zmena miniatúry
titulu zobrazovanej v ponuke Title List
(str. 32).
“Make a Playlist”: Pridanie celého titulu
do titulu Playlistu vo forme jednej scény
(str. 71).
z Rady
• Naraz je možné vymazať viacero titulov (str. 67).
• Automaticky je možné vymazať tituly, ktoré
sa prehrali (str. 95).
• Môžete pomenovať alebo premenovať DVD disky
(str. 37).
b Poznámka
Vymazanie viacerých titulov
(Erase Titles)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Pomocou ponuky OPTIONS môžete zvoliť
a naraz vymazať viacero titulov.
1
Stlačte TITLE LIST.
Pri tituloch na HDD disku alebo
DVD-RW/DVD-R diskoch v režime VR
prepínate medzi ponukami Title List
v prípade potreby stláčaním </,.
2
Zobrazí sa zoznam titulov, ktoré sa majú
vymazať. Zoznam môžete potvrdiť.
• Ak chcete zmeniť výber, zvoľte “Change”
a opakujte postup od kroku 3.
6
Vymazanie všetkých titulov na disku
HDD disk, DVD+RW alebo DVD-RW disk
môžete znova naformátovať, ak z neho chcete
vymazať záznam.
Formátovanie HDD disku pozri v časti
“Format (Formátovanie)” na str. 98.
Formátovanie DVD+RW alebo DVD-RW
disku pozri v časti “8. Preformátovanie
disku” na str. 40.
Vymazanie časti titulu
(A-B Erase)
HDD
+RW
-RWVR
-RVR
Môžete zvoliť určitú časť titulu (scénu)
a vymazať ju. Vymazané scény z titulu nie je
možné obnoviť!
1
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Erase
Titles”, potom stlačte ENTER.
Po vykonaní kroku 2 z časti
“Vymazávanie a editovanie titulu”
zvoľte “A-B Erase” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
bodu A. Spustí prehrávanie titulu.
• Pre prehrávanie od začiatku titulu
stlačte X a následne ..
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Pri zvolenom titule sa v zaškrtávacom
políčku zobrazí označenie zaškrtnutia.
• Zaškrtnutie zrušíte opätovným
stlačením ENTER.
• Ak chcete zrušiť všetky zaškrtnutia,
zvoľte “Reset”.
4
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Tituly sa vymažú.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber titulov,
ktoré sa majú vymazať.
3
Po dokončení výberu titulov zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
Vymazávanie a editovanie
Tituly Playlistu DVD-RW/DVD-R (režim VR)
disku nie je možné ochrániť.
5
Opakovaním kroku 3 vyberte všetky
tituly, ktoré chcete vymazať.
Miesto prehrávania
2
Pomocou m/M zvoľte bod A a stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
67
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_065072_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 68 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
3
Ak vám bod A vyhovuje, stlačte ENTER.
Ak vám bod A nevyhovuje, zvoľte bod A
pomocou c/C a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
bodu B.
4
Pomocou m/M zvoľte bod B a stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
5
Ak vám bod B vyhovuje, stlačte ENTER.
Ak vám bod B nevyhovuje, zvoľte bod B
pomocou c/C a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
potvrdenie.
• Ak chcete zmeniť nastavenie bodu A,
stlačte M a O RETURN a pokračujte
krokom 2.
• Ak chcete zmeniť nastavenie bodu B,
stlačte M a zopakujte krok 4.
• Ak chcete zobraziť titul bez
vymazávaných scén, zvoľte “Preview”
(okrem DVD+RW diskov).
6
Rozdelenie titulu (Divide)
HDD -RWVR *
-RVR
*
Ak chcete skopírovať dlhý titul na disk bez
zníženia kvality obrazu, rozdeľte titul na dva
kratšie tituly. Rozdelenie kapitoly je
nevratné!
* Pri DVD-RW/DVD-R (režim VR) disku je
možné rozdeliť iba tituly Playlistu.
1
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite zoznamy Title List.
2
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte “Divide” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
bodu rozdelenia. Titul sa bude prehrávať.
• Pre prehrávanie od začiatku titulu
stlačte X a následne ..
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Scéna sa vymaže. Zobrazí sa zobrazenie
pre nastavenie bodu A.
• Ak chcete pokračovať, zopakujte
postup od kroku 2.
• Ak chcete skončiť, zvoľte “Quit”.
z Rada
Za vymazanú scénu sa vloží značka pre kapitolu.
Značka pre kapitolu rozdelí titul na dve kapitoly
po obidvoch stranách značky.
4
b Poznámky
5
• V mieste vymazania časti titulu môže dočasne
vypadnúť obraz alebo zvuk.
• Časti kratšie ako päť sekúnd sa nemusia dať
vymazať.
• Pri DVD+RW diskoch sa môže vymazaná časť
mierne odlišovať od nastavenej časti.
Stláčaním m/M nastavte bod
rozdelenia, potom stlačte ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
V mieste, v ktorom chcete rozdeliť titul
stlačte ENTER.
Ak vám bod rozdelenia nevyhovuje,
zvoľte bod rozdelenia pomocou c/C
a stlačte ENTER. Zobrazí sa hlásenie
s výzvou na potvrdenie.
• Ak chcete zmeniť bod rozdelenia,
stlačte M.
6
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Titul je rozdelený na dva.
z Rada
Po rozdelené titulu sa obidvom titulom vzniknutým
rozdelením priradí názov pôvodného titulu pred
rozdelením.
68
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_065072_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 69 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Manuálne vytváranie kapitol
HDD
-RWVR
-RVR
V ktoromkoľvek mieste je počas prehrávania
alebo nahrávania možné manuálne vložiť
značku pre kapitolu.
V mieste, kde chcete titul rozdeliť na
kapitoly stlačte CHAPTER MARK.
Po každom stlačení tlačidla sa na obrazovke
zobrazí “Marking ...” a scéna naľavo
a napravo od značky pre kapitolu sa stane
samostatnou kapitolou.
Počas prehrávania je možné spojiť dve
kapitoly vymazaním značky pre kapitolu.
Stláčaním ./> vyhľadajte číslo
kapitoly a počas zobrazenia kapitoly, ktorá
obsahuje značku, ktorú chcete zrušiť, stlačte
CHAPTER MARK ERASE.
Aktuálna kapitola sa spojí s predchádzajúcou
kapitolou.
b Poznámky
• Počas kopírovania sa zrušia všetky značky pre
kapitoly.
• Ak chcete počas nahrávania vložiť značku pre
kapitoly manuálne, nastavte “Auto Chapter”
v ponuke “Recording” na “Off” (str. 95).
HDD -RWVR
-RVR
Editovanie Playlistu umožňuje editovanie
alebo opakované editovanie bez zmien
v pôvodných záznamoch. Môžete vytvoriť
až 97 titulov Playlistu.
Príklad: Na DVD-RW/DVD-R (režim VR)
disk ste nahrali niekoľko finálových
futbalových zápasov. Chcete vytvoriť výber
gólových scén a iných dôležitých okamihov,
no zároveň chcete zachovať pôvodný záznam
nezmenený.
Original
Vymazávanie a editovanie
Vymazanie značiek kapitol
Vytváranie a editovanie
Playlistu
Playlist
V takomto prípade môžete tieto okamihy
zozbierať a vytvoriť z nich tituly Playlistu.
Dokonca je možné v rámci titulu Playlistu
zmeniť poradie scén.
Titul Playlistu vyvolá z pôvodných titulov
všetky potrebné údaje pre prehrávanie. Ak
pre titul Playlistu využívate pôvodný titul,
pôvodný titul nebude možné editovať ani
vymazať.
b Poznámka
Tituly Playlistu s titulmi zaznamenanými
so signálmi ochrany proti kopírovaniu “CopyOnce” (Jedno kopírovanie) nie je možné kopírovať
ani presúvať (str. 75).
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
69
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_065072_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 70 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
1
Stlačte TITLE LIST.
8
Ak sa zobrazí ponuka Title List
(Original), stlačte <.
2
Ak vám bod OUT nevyhovuje, zvoľte
bod OUT pomocou c/C a stlačte
ENTER.
Zvolená scéna sa pridá do zoznamu scén.
• Pre pridávanie ďalších scén pokračujte
krokom 5.
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Create
a Playlist”, potom stlačte ENTER.
9
3
Ak vám bod OUT vyhovuje, stlačte
ENTER.
Po dokončení pridávania scén stlačte
m.
Zvoľte “Select” a stlačte ENTER.
A Celkové trvanie zvolenej scény
4
B Celkový počet scén
Zvoľte titul, ktorý chcete zaradiť
do titulu Playlistu a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
začiatočného bodu (IN). Spustí
prehrávanie titulu.
• Pre prehrávanie od začiatku titulu
stlačte X a následne ..
5
Stláčaním m/M zvoľte bod IN
a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
6
Ak vám bod IN vyhovuje, stlačte ENTER.
Ak vám bod IN nevyhovuje, zvoľte bod
IN pomocou c/C a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
koncového bodu (OUT).
7
Stláčaním m/M zvoľte bod OUT
a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
C Zvolená scéna
10 Zvoľte požadovanú scénu pre opätovné
editovanie a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
“Move”: Stláčaním </, zmeňte
poradie scén a stlačte ENTER.
“Erase”: Vymazanie scény. Pri výzve
na potvrdenie zvoľte “OK”.
• Pre pridávanie ďalších scén stlačte M
a pokračujte krokom 5.
• Ak chcete pridať viac scén z iného
titulu, zvoľte “Select” a pokračujte
krokom 4.
• Ak si chcete prezrieť všetky prenesené
scény v uvedenom poradí, zvoľte
“Preview”.
11 Po dokončení editovania ponuky Scene
List zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Titul zvoleného Playlistu sa pridá do
ponuky Title List (Playlist). Názov titulu
bude názvom prvej scény.
z Rada
Po vytvorení titulu Playlistu sa body IN a OUT
stanú značkami pre kapitoly a každá scéna sa stane
kapitolou.
70
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_065072_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 71 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
b Poznámka
Počas prehrávania editovanej scény sa môže obraz
pozastaviť.
4
Titul sa premiestni na novú pozíciu.
• Pre presun ďalších titulov pokračujte
krokom 3.
• Ak chcete skončiť, zvoľte “Quit”
a stlačte ENTER.
Vloženie celého titulu ako jednej scény
do titulu Playlist (Make a Playlist)
Stlačte TITLE LIST. Keď sa zobrazí
ponuka Title List (Playlist), stlačte ,.
2
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte “Make a Playlist” a stlačte
ENTER.
Zvolený titul sa pridá do ponuky Title
List (Playlist).
Názov titulu bude rovnaký ako názov
pôvodného titulu.
Prehrávanie titulu Playlistu
1
Stlačte TITLE LIST. Ak sa zobrazí
ponuka Title List (Original), stlačte <.
2
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte “Play” a stlačte ENTER.
Spojenie viacerých titulov
Playlistu (Combine)
HDD -RWVR
1
-RVR
Stlačte TITLE LIST.
Ak sa zobrazí ponuka Title List
(Original), stlačte <.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Combine”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber titulov.
3
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa číslo indikujúce poradie
zvoleného titulu.
Výber zrušíte opätovným stlačením ENTER.
Vymazávanie a editovanie
1
Stláčaním M/m zvoľte novú pozíciu
titulu a stlačte ENTER.
Presun titulu v Playliste
(Change Order)
-RWVR
-RVR
Poradie titulov Playlistu je možné meniť
v rámci ponuky Title List (Playlist).
1
4
Stlačte TITLE LIST.
Ak sa zobrazí ponuka Title List
(Original), stlačte <.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Change
Order”, potom stlačte ENTER.
3
Zvoľte titul, ktorý chcete presunúť
a stlačte ENTER.
Opakovaním kroku 3 vyberte všetky
tituly, ktoré chcete spojiť.
Všetky výbery zrušíte zvolením “Reset”.
5
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam titulov, ktoré sa majú
spojiť.
Ak chcete zmeniť výber, zvoľte
“Change” a pokračujte krokom 3.
6
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Tituly sa spoja.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
71
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_065072_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 72 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
z Rada
Všetky tituly sa spoja, názov titulu je názov prvého
titulu zo spájaných titulov.
b Poznámka
Po prekročení obmedzenia počtu spájaných kapitol
v titule sa posledné kapitoly spoja do jednej
kapitoly.
Rozdelenie titulu Playlistu
(Divide)
HDD -RWVR
-RVR
Môžete rozdeliť titul Playlistu. Podrobnosti
o operácii sú uvedené na str. 68.
72
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_073078_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 73 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
b Poznámky
Kopírovanie (HDD y DVD)
Pred kopírovaním
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Ak chcete nahrávať z digitálneho kamkordéra
pripojeného ku konektoru DV IN, pozri “DV
kopírovanie” na str. 79. Podrobnosti
o nahrávaní zo zariadenia pripojeného do
konektorov LINE IN sú uvedené v časti
“Nahrávanie z pripojeného zariadenia bez
časovača” na str. 53.
Skôr než začnete…
• Na DVD+RW, DVD-RW (režim Video),
DVD+R alebo DVD-R (režim Video) disk
nie je možné nahrať súčasne hlavnú aj
vedľajšiu zvukovú stopu. Pri dvojjazyčných
programoch nastavte v ponuke
“Recording” položku “Bilingual
Recording” vo voľbe “DVD Rec. Settings”
na “Main” (výrobné nastavenie) alebo
“Sub” (str. 95).
• Značky kapitol v zdroji kopírovania sa
neuložia v skopírovanom titule. Ak je
položka “Auto Chapter” v ponuke
“Recording” nastavená na “On” (str. 95),
kapitoly sa budú vytvárať automaticky v cca
6-minútových intervaloch.
Režim “Dub Mode”
V tomto rekordéri sa režim záznamu pre
kopírovanie zobrazí ako “Dub Mode”.
Dostupné sú tri metódy kopírovania: Highspeed Dubbing, Original Dubbing a Rec
Mode Conversion Dubbing. Prečítajte si
nasledovné a zvoľte metódu kopírovania
podľa požadovaného času, voľného miesta
a kvality obrazu.
Vysokorýchlostné kopírovanie
(High-speed Dubbing)
HDD , +RW / -RWVR / -RWVideo /
/ -RVR / -RVideo
+R
Kopírovanie (HDD y DVD)
V tejto časti výraz “kopírovanie” označuje
“vytvorenie kópie nahraného titulu na
pevnom disku (HDD) na iný disk, alebo
naopak”. Môžete zvoliť súčasné kopírovanie
jedného titulu (kopírovanie titulu – pozri
“Kopírovanie jedného titulu (Title Dubbing)”
na str. 76) alebo viacerých titulov naraz
(kopírovanie viacerých titulov – pozri
“Kopírovanie viacerých titulov (Dub
Selected Titles)” na str. 77).
Pred zahájením kopírovania si prečítajte
nasledovné bezpečnostné upozornenia, ktoré
sa vzťahujú na obidve metódy kopírovania.
• Počas kopírovania nie je možné nahrávať.
• Ak chcete prehrávať skopírovaný disk v inom
DVD zariadení, uzatvorte ho (str. 38).
• Na HDD disk nie je možné kopírovať z DVD
VIDEO diskov.
• Miniatúry nastavené pre pôvodne nahraný titul
(str. 32) sa v skopírovanom titule neuchovajú.
• Pri kopírovaní DVD+R DL disku sa môže video
záznam v mieste prechodu vrstiev na chvíľu
prerušiť.
Umožňuje skopírovať záznam uložený
na HDD disku na vysokorýchlostný DVD
disk (8-rýchlostné DVD+RW/6-rýchlostné
DVD-RW/16-rýchlostné DVD+R/
16-rýchlostné DVD-R, alebo pomalšie verzie
jednotlivých typov diskov) bez zmeny
režimu záznamu.
Nastavte “Dub Mode” na “Fast” v postupe
z časti “Kopírovanie jedného titulu
(Title Dubbing)” (str. 76) alebo
“Kopírovanie viacerých titulov
(Dub Selected Titles)” (str. 77).
Ak kopírujete viaceré tituly, môžete zvoliť
“Fast”, ak je medzi zvolenými titulmi jeden
alebo viac titulov, ktoré je možné kopírovať
vysokou rýchlosťou. Tituly, ktoré však nie je
možné kopírovať vysokou rýchlosťou sa
skopírujú v režime Original Dubbing.
Minimálny požadovaný čas je nasledovný (cca).
z Rady
• Po skopírovaní titulu Playlistu sa titul uloží ako
titul Original.
• Pri kopírovaní z DVD disku na HDD disk sa
uchová pôvodne nahraný pomer strán obrazu
a typ zvuku.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
73
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_073078_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 74 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Požadované časy pri zrýchlenom kopírovaní
z HDD disku na DVD disk (pri 60minútovom programe)*1
Rýchlosť*2 6x
6x
8x
Režim Vysokorý- Vysokorý- Vysokorýzázna- chlostný chlostný chlostný
DVD-RW DVD+RW DVD-R
mu
disk
disk
disk
8x
2,4x
Vysokorý- DVD+R
chlostný (dvojDVD+R
vrstvový)
disk
HQ
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
10 min. 10 min. 8 min. 8 min. 25 min.
HSP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
6 min. 6 min. 5 min. 5 min. 16 min.
40 sek. 40 sek.
40 sek.
SP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
5 min. 5 min. 3 min. 3 min. 12 min.
45 sek. 45 sek. 30 sek.
LSP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
4 min. 4 min. 3 min. 3 min. 10 min.
ESP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
3 min. 3 min. 2 min. 2 min. 8 min.
20 sek. 20 sek. 30 sek. 30 sek. 20 sek.
LP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 6 min.
30 sek. 30 sek.
15 sek.
EP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
1 min. 60
1 min. 60
60
*3
*3
40 sek. min.
15 sek. min.
min.*3
SLP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
1 min. 60
56 sek. 60
60
*3
*3
15 sek. min.
min.
min.*3
*1
*2
*3
Hodnoty vo vyššie uvedenej tabuľke sú len
orientačné. Skutočný čas potrebný pre
kopírovanie zahrňuje tiež čas pre vytvorenie
kontrolných informácií o disku a iných údajov.
Maximálna rýchlosť nahrávania tohto rekordéra.
Nahrávacia rýchlosť nemôže presiahnuť hodnotu
indikovanú v uvedenej tabuľke, aj keď používate
disk podporujúci vyššie nahrávacie rýchlosti.
V závislosti od stavu disku navyše rekordér
nemusí dokázať na disk nahrávať ani
maximálnou rýchlosťou uvádzanou v tabuľke.
Vysokorýchlostné kopírovanie (High-speed
Dubbing) nie je dostupné pri kopírovaní titulov
vytvorených v režime EP a SLP na DVD+RW
a DVD+R disky.
b Poznámky
• Vysokorýchlostné kopírovanie (High-speed
Dubbing) nie je dostupné pre nasledovné tituly:
– Tituly nahrané v režime HQ+.
– Tituly, ktoré obsahujú hlavnú aj vedľajšiu
zvukovú stopu (okrem DVD-RW/DVD-R
(režim VR) diskov).
– Tituly nahrané so zmiešaným pomerom strán
obrazu (4:3 a 16:9 atď.) (okrem DVD-RW/
DVD-R (režim VR) diskov).
– Kopírovanie z DVD disku na HDD disk
– Kopírovanie záznamu s pomerom strán 16:9
z HDD disku na DVD+RW/DVD+R disk
– Pri kopírovaní titulu s pomerom strán obrazu
16:9 nahraného v režime LP, EP alebo SLP na
DVD-RW alebo DVD-R disk v režime Video.
• Po kopírovaní na DVD-RW (režim Video)/
DVD+RW/DVD+R/DVD-R (režim Video) disk
sa na disku môžu zachovať aj zvyšné časti
editovaných titulov. Ak titul editujete, použite
metódu Original Dubbing alebo Rec Mode
Conversion Dubbing. Touto metódou sa
vyrovnajú medzery medzi jednotlivými scénami.
Kopírovanie podľa originálu
(Original Dubbing)
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
/ -RVR / -RVideo
+R
Kopírovanie Original Dubbing umožňuje
vykonať plynulé kopírovanie potlačením
medzier, ktoré zostávajú po editovaní.
V tomto prípade bude režim záznamu
rovnaký ako pri nahrávaní zdrojového titulu.
Ak chcete nastaviť “Dub Mode”
na “Original”, musíte vykonať výber
zo zobrazenia “Dub Selected Titles” (str. 77).
Nie je možné zvoliť “Original”, ak používate
metódu kopírovania popísanú v časti
“Kopírovanie jedného titulu (Title Dubbing)”
(str. 76).
b Poznámka
Ak sa pri kopírovaní z DVD disku na HDD disk
nedá zistiť režim záznamu kopírovaného
zdrojového titulu, “Dub Mode” sa v zobrazení
“Dub Selected Titles” automaticky nastaví na “SP”
(str. 77).
74
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_073078_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 75 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
z Rada
Kopírovanie v režime záznamu zdrojového titulu
eliminuje medzery, ktoré zostávajú po editovaní.
b Poznámky
• Pre tituly, ktorých pomer strán obrazu (16:9 alebo
4:3) je zmiešaný:
– Pri kopírovaní z HDD disku na DVD-RW/
DVD-R (režim Video) disk sa pomer strán
obrazu určí podľa nastavenia v položke “DVD
Rec. Picture Size” (str. 48).
– Pri kopírovaní z HDD disku na DVD-RW/
DVD-R (režim Video) disk v režime LP, EP
alebo SLP bude pomer strán vždy 4:3.
– Pri kopírovaní z HDD disku na DVD+RW
alebo DVD+R disk je pomer strán obrazu vždy
4:3.
• Kvalita obrazu sa nezlepší ani po skonvertovaní
titulu do režimu záznamu s lepšou kvalitou
obrazu.
Nie je možné kopírovať filmy ani iné DVD
Video záznamy na HDD disk. Pri kopírovaní
z DVD disku na HDD disk sa pri scénach
so signálmi ochrany proti kopírovaniu nahrá
šedá obrazovka.
Signály pre
ochranu
proti
kopírovaniu
Kopírovanie
Bez signálov
(Bez signálu
ochrany proti HDD
kopírovaniu)
,
Jedno
kopírovanie
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
,
-RWVR
-RVR
*
*
* Len CPRM-kompatibilné DVD-RW/DVD-R
(režim VR) disky
CPRM (Content Protection for Recordable Media
– ochrana obsahu pre zapisovateľné médiá) je
technológia kódovania, ktorá chráni autorské
práva záznamov.
Presun (Move)
HDD , -RWVR /
-RVR
Kopírovanie (HDD y DVD)
Umožňuje kopírovanie z HDD disku na DVD
disk a naopak v režime kopírovania, ktorý je
odlišný od pôvodného záznamu. Napr. pri
kopírovaní HQ titulu (veľkosť údajov je
veľká) v režime SP je možné zmenšiť veľkosť
údajov uložením viacerých titulov na menšie
miesto.
V položke “Dub Mode” vyberte v postupe
z časti “Kopírovanie jedného titulu
(Title Dubbing)” (str. 76) alebo v časti
“Kopírovanie viacerých titulov (Dub
Selected Titles)” (str. 77) odlišný režim,
než má pôvodný záznam. Pri kopírovaní
viacerých titulov sa všetky zvolené tituly
nahrajú v rovnakom režime záznamu.
Obmedzenia počas kopírovania
,
Kopírovanie so zmenou režimu kopírovania
(Rec Mode Conversion Dubbing)
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
/ -RVR / -RVideo
+R
Tituly so signálmi ochrany proti kopírovaniu
“Copy-Once” (Jedno kopírovanie) je možné
presunúť len z HDD disku na DVD-RW/
DVD-R (režim VR)* disk (po presunutí titulu
sa pôvodný titul na HDD disku vymaže).
Funkcia “Move” sa vykonáva rovnakým
spôsobom ako kopírovanie (str. 76). Tituly
so signálmi ochrany proti kopírovaniu
“Copy-Once” (Jedno kopírovanie) sú
označené značkou
.
b Poznámky
• Na HDD disk nie je možné presunúť nasledovné
tituly.
– Chránené tituly
– Tituly Playlistu
– Pôvodné tituly, na ktoré sa odkazuje z Playlistu
• Ak sa kopírovanie (Move) zastaví v jeho
priebehu, do cieľového umiestnenia sa nepresunie
žiadna časť titulu. Miesto na DVD+R/DVD-R
disku sa však zmenší.
• Aj keď vymažete scénu obsahujúcu signál
ochrany pred kopírovaním, obmedzenia
nahrávania titulu ostanú v platnosti.
* Len CPRM-kompatibilné DVD-RW/DVD-R
(režim VR) disky.
75
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_073078_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 76 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
6
7
Kopírovanie
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Vložte DVD disk, na ktorý/z ktorého
sa chystáte kopírovať.
2
Stlačením HDD alebo DVD zvoľte zdroj
signálu.
3
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite zoznamy Title List.
4
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
5
Zvoľte “Dubbing” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka pre výber režimu
kopírovania.
Ak je v zozname titulov zvolený titul
so značkou
(str. 75), zobrazí
sa okno pre potvrdenie.
Ak chcete titul presunúť (“Move”),
zvoľte “OK”.
Stláčaním M/m zvoľte režim
kopírovania.
Fast*
* Len kopírovanie z HDD disku na DVD disk.
Zobrazí sa v prípade, že je možné vykonať
zrýchlené kopírovanie titulu (str. 73).
Kopírovanie jedného titulu
(Title Dubbing)
1
Zvoľte “Dub Mode”.
8
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
kopírovania.
Automatické nastavenie režimu kopírovania
Ak sa na cieľovom disku nenachádza
dostatok voľného miesta, rekordér
automaticky vyberie režim kopírovania
s nižšou kvalitou obrazu podľa voľného
miesta. Ak sa na disku nenachádza
dostatočné voľné miesto pre zvolený režim
kopírovania, po kroku 8 sa na displeji zobrazí
nasledovné hlásenie.
Zvoľte “OK” a pokračujte krokom 8.
Ak chcete manuálne nastaviť režim
kopírovania, zvoľte “Cancel” a pokračujte
krokom 7.
Zastavenie kopírovania
A Veľkosť titulu (cca)
Ak veľkosť presiahne voľné miesto
na cieľovom médiu pre kopírovanie,
zobrazí sa načerveno.
B Smer kopírovania
C Voľné miesto na disku, na ktorý
sa chystáte kopírovať (cca)
Stlačením OPTIONS zvoľte “Stop Dubbing”
a stlačte ENTER. Pri výzve na potvrdenie
zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Ak sa kopírovanie (Move) zastaví v jeho
priebehu, do cieľového umiestnenia sa
nepresunie žiadna časť titulu. Miesto na
DVD+R/DVD-R disku sa však zmenší.
z Rada
Rekordér môžete počas kopírovania vypnúť.
Rekordér dokončí kopírovanie, aj keď ho vypnete.
D Informácie o kopírovanom titule
E Režim kopírovania a príslušné
voľné miesto (cca), ktoré zostane
po skopírovaní
76
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_073078_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 77 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
E
Kopírovanie viacerých titulov
(Dub Selected Titles)
Naraz je možné skopírovať maximálne
30 vybraných titulov.
1
Vložte DVD disk, na ktorý/z ktorého
sa chystáte kopírovať.
2
Stlačením HDD alebo DVD zvoľte zdroj
signálu.
3
Stlačte TITLE LIST.
F Poradie kopírovania
6
Opakovaním kroku 5 vyberte všetky
tituly, ktoré chcete kopírovať.
7
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka pre výber režimu
kopírovania.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite zoznamy Title List.
Stlačením OPTIONS zvoľte “Dub
Selected Titles” a stlačte ENTER.
5
Vyberte tituly podľa poradia, v ktorom
sa majú kopírovať a stlačte ENTER.
Tituly sa očíslujú vo zvolenom poradí.
• Výber zrušíte opätovným stlačením
ENTER.
• Všetky výbery zrušíte zvolením
“Reset”.
8
Stláčaním M/m zvoľte režim
kopírovania.
Rýchlo
*
Normálne
* Len kopírovanie z HDD disku na DVD disk.
Zobrazí sa, ak je pre titul dostupné (str. 73).
9
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
kopírovania.
Kopírovanie (HDD y DVD)
4
: Indikuje tituly so signálmi
ochrany proti kopírovaniu “CopyOnce” (Jedno kopírovanie) (str. 75).
Ak zvolíte titul so značkou
,
zobrazí sa okno s výzvou
na potvrdenie. Ak chcete titul
presunúť (“Move”), zvoľte “OK”.
Automatické nastavenie režimu kopírovania
A Celková veľkosť vybraných titulov
Ak veľkosť presiahne voľné miesto
na cieľovom médiu pre kopírovanie,
zobrazí sa načerveno.
Ak sa na cieľovom disku nenachádza
dostatok voľného miesta, rekordér
automaticky vyberie režim kopírovania
s nižšou kvalitou obrazu podľa voľného
miesta. Pre všetky tituly sa nastaví rovnaký
režim kopírovania. Ak sa na disku
nenachádza dostatočné voľné miesto pre
zvolený režim kopírovania, po kroku 9 v časti
“Kopírovanie viacerých titulov (Dub
Selected Titles)” na str. 77 sa na displeji
zobrazí nasledovné hlásenie.
B Smer kopírovania
C Voľné miesto na disku, na ktorý
sa chystáte kopírovať (cca)
D “PL”: Indikuje titul Playlistu.
Zvoľte “OK” a pokračujte krokom 9.
Ak chcete manuálne nastaviť režim
kopírovania, zvoľte “Cancel” a pokračujte
krokom 8.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
77
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_073078_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 78 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Zastavenie kopírovania
Stlačením OPTIONS zvoľte “Stop Dubbing”
a stlačte ENTER. Pri výzve na potvrdenie
zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Ak sa kopírovanie (Move) zastaví v jeho
priebehu, do cieľového umiestnenia sa
nepresunie žiadna časť titulu. Miesto na
DVD+R/DVD-R disku sa však zmenší.
z Rada
Rekordér môžete počas kopírovania vypnúť.
Rekordér dokončí kopírovanie, aj keď ho vypnete.
78
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_079083_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 79 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
b Poznámky
DV kopírovanie
Pred DV kopírovaním
Táto časť popisuje spôsob kopírovania
záznamu z digitálneho kamkordéra cez
konektor DV IN na prednom paneli. Ak
chcete kopírovať cez konektory LINE IN,
pozri “Nahrávanie z pripojeného zariadenia
bez časovača” na str. 53.
Konektor DV IN na tomto rekordéri
vyhovuje štandardu i.LINK.
Vykonajte postup z časti “Príprava na DV
kopírovanie” a potom postupujte časťou
o kopírovaní. Podrobnosti o rozhraní i.LINK
pozri v časti “i.LINK” na str. 110.
• Počas DV kopírovania nie je možné nahrávať.
• Konektor DV IN je len vstupným konektorom.
Nie je naň vyvedený výstupný signál.
• Konektor DV IN nie je možné používať, ak:
– Pri používaní digitálneho kamkordéra signál
vstupuje do konektora DV IN na prednom paneli
alebo ovládanie rekordéra nie je možné správne
vykonať (pozri “i.LINK” na str. 110). Zapojte
kamkordér do konektora LINE IN a vykonajte
postup v časti “Nahrávanie z pripojeného
zariadenia bez časovača” na str. 53.
– Vstupný signál nie je vo formáte DVC-SD.
K rekordéru nepripájajte digitálny kamkordér
formátu MICRO MV ani v prípade, že
disponuje konektorom i.LINK.
– Záznam na kazete obsahuje signály ochrany pred
kopírovaním, ktoré obmedzujú nahrávanie.
• Ak chcete disk prehrávať v inom DVD zariadení,
uzatvorte ho (str. 38).
Zapojenia
Za účelom nahrávania alebo editovania
z kazety vo formáte DV/Digital8 je možné
pripojiť do konektora DV IN na rekordéri
digitálny kamkordér. Táto operácia je veľmi
efektívna, pretože rekordér dokáže kazetu
prevíjať vpred alebo vzad – nemusíte ovládať
priamo digitálny kamkordér. Nasledovným
postupom môžete používať DV editovacie
funkcie (“DV Edit”) tohto rekordéra.
Pred prepojením pozri tiež návod na použitie
digitálneho kamkordéra.
Do DV IN
DV kopírovanie
DVD rekordér
Príprava na DV kopírovanie
i.LINK kábel (nedodávaný)
DV výstup
z Rada
Ak plánujete neskôr po kopírovaní vykonávať
ďalšie editovanie na disku, použite konektor DV IN
a nahrávajte na DVD-RW/DVD-R (režim VR) disk
alebo na HDD disk.
Digitálny kamkordér
: Smer toku signálu
1
Stlačením HDD alebo DVD zvoľte cieľ
kopírovania.
Ak zvolíte DVD, vložte disk (pozri časť
“1. Vloženie disku” na str. 29).
2
Do digitálneho kamkordéra vložte
zdrojovú kazetu vo formáte DV/Digital8.
Aby bolo v rekordéri možné vykonať
nahrávanie alebo editovanie, digitálny
kamkordér musí byť v režime video
prehrávania.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
79
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_079083_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 80 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
3
Stláčaním INPUT SELECT na DO zvoľte
“DV”.
Zobrazenie na displeji predného panela
sa mení nasledovným spôsobom:
Predvoľba
4
Stláčaním REC MODE na DO zvoľte
režim záznamu.
Režim záznamu sa mení nasledovne:
Podrobnosti o režimoch záznamu pozri
na str. 42.
5
Stlačením OPTIONS na DO zvoľte “DV
Audio Input” a stlačte ENTER. Potom
zvoľte nastavenie pre audio vstup.
“Stereo1” (výrobné nastavenie):
Nahrávanie len pôvodného zvuku.
Štandardne zvoľte pri kopírovaní DV
kazety toto nastavenie.
“Mix”: Nahrávanie zvuku Stereo 1 aj 2.
“Stereo2”: Nahrávanie len pridaného
zvuku.
“Mix” alebo “Stereo2” zvoľte len vtedy,
ak ste pri nahrávaní digitálnym
kamkordérom na kazetu dopĺňali ďalší
zvuk.
Rekordér je pripravený na spustenie
kopírovania. Zvoľte jednu z metód
kopírovania popísaných na nasledujúcich
stranách.
6
b Poznámky
• K rekordéru nie je možné pripojiť viac než jedno
digitálne video zariadenie.
• Rekordér nie je možné ovládať pomocou iného
zariadenia ani pomocou iného rekordéra
rovnakého modelu.
• Na disk nie je možné nahrať dátum, čas ani obsah
kazetovej pamäte.
• Ak nahrávate z DV/Digital8 kazety, ktorá
obsahuje viacero zvukových stôp, ako napr.
kazeta s viacerými vzorkovacími frekvenciami
(48 kHz, 44,1 kHz alebo 32 kHz), v mieste zmeny
frekvencie na disku nemusí byť počas prehrávania
počuť žiadny zvuk alebo len neprirodzený šum.
• Za účelom využívania funkcie automatického
označovania kapitol (“Auto Chapter”) tohto
rekordéra (str. 81, 82) nezabudnite na digitálnom
kamkordéri pred snímaním nastaviť správny čas.
• Ak sa pri zdrojovej DV/Digital8 kazete vyskytne
nasledovné, môže dôjsť k dočasnému
negatívnemu ovplyvneniu nahrávaného obrazu,
alebo sa môže počiatočný a koncový bod
programu líšiť od nastaveného. V takomto
prípade pozri časť “Nahrávanie z pripojeného
zariadenia bez časovača” (str. 53).
– Medzi záznamami na kazete sa nachádza
miesto bez záznamu.
– Časový kód kazety nie je kontinuálny.
– Ak sa počas kopírovania rozmer zdrojového
obrazového signálu alebo režim záznamu
na kazete zmení.
Nastavenie kvality a veľkosti
kopírovaného obrazu.
Pred spustením nahrávania stláčaním
OPTIONS zvoľte “Rec. Settings”
a vykonajte nastavenia nahrávania (str. 48).
z Rada
Rekordér môžete počas kopírovania vypnúť.
Rekordér dokončí kopírovanie, aj keď ho vypnete.
80
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_079083_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 81 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Nahrávanie celého
obsahu DV kazety
(One Touch Dubbing)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Môžete skopírovať celý obsah DV/Digital8
kazety na disk jediným stlačením tlačidla
ONE-TOUCH DUB na rekordéri. Rekordér
počas celého procesu ovláda digitálny
kamkordér a sám automaticky vykoná
nahrávanie.
z Rady
• Ak nastavíte “Finalise Disc” v ponuke “DVD”
v položke “One Touch Dubbing” na “Auto”
(str. 97), nahraný disk (okrem DVD-RW (režim
VR) disku) bude po dokončení záznamu
automaticky uzatvorený.
• Počas vykonávania funkcie One Touch Dubbing
je možné prehrávať predtým nahraný titul
na HDD disku.
b Poznámky
• Ak na kazete trvá miesto bez záznamu medzi
dvomi záznamami viac než päť minút, funkcia
One Touch Dubbing sa automaticky ukončí.
• Rekordér v takomto prípade pred skončením
kopírovania nahráva miesto bez záznamu v dĺžke
5 minút. Takúto situáciu ukončíte stlačením x
REC STOP.
DV kopírovanie
Vytváranie kapitol
Z obsahu skopírovaného na HDD alebo DVD
disk vznikne samostatný titul. Ak je položka
“Auto Chapter” v ponuke “Recording”
nastavená na “On”, titul sa bude deliť
na kapitoly. Pri kopírovaní na HDD alebo
DVD-RW/DVD-R (režim VR) disk vznikne
z každej snímanej scény na videokazete
samostatná kapitola na disku. Pri ostatných
diskoch rekordér delí titul na kapitoly v cca
6-minútových intervaloch.
Vykonajte kroky 1 až 6 z časti “Príprava
na DV kopírovanie” na str. 79 a stlačte
tlačidlo ONE-TOUCH DUB na rekordéri.
Rekordér previnie kazetu na začiatok a spustí
nahrávanie obsahu kazety.
Po dokončení nahrávania previnie rekordér
kazetu v digitálnom kamkordéri.
Zastavenie počas nahrávania
Stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
81
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_079083_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 82 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Editovanie programu
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
2
Zvoľte “DV EDIT” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s otázkou, či chcete
začať voliť scény.
+R
Môžete zvoliť scény na kazete formátu DV/
Digital8 a automaticky ich nahrať na HDD
alebo DVD.
Za účelom používania tejto funkcie bude
potrebné vykonať nasledovné:
• Ak je program už uložený, zobrazí sa
hlásenie s otázkou, či chcete editovať
existujúci program alebo vytvoriť nový
program. Editovanie existujúceho
programu obnovíte zvolením “Saved
Data”. Pokračujte krokom 9.
Pripojiť digitálny kamkordér a vykonať
prípravu na nahrávanie
m
Vybrať a editovať scény, ktoré chcete
kopírovať
Pomocou DO tohto rekordéra je možné
vyberať scény prevíjaním kazety vpred/vzad.
V tomto bode sa zvolené scény ešte
neskopírujú na disk. Rekordér si len
zapamätá body IN a OUT jednotlivých scén,
ktoré ste zvolili pre kopírovanie. Scény tiež
môžete vymazať alebo zmeniť ich poradie.
m
Kopírovanie zvolených scén
Po zvolení scén bude rekordér automaticky
prevíjať kazetu vpred a vzad a scény nahrá na
HDD alebo DVD disk.
Vytváranie kapitol
Z obsahu skopírovaného na HDD alebo DVD
disk vznikne samostatný titul. Ak je položka
“Auto Chapter” v ponuke “Recording”
nastavená na “On”, titul sa bude deliť
na kapitoly. Pri kopírovaní na HDD alebo
DVD-RW/DVD-R (režim VR) disk vznikne
z každej snímanej scény na videokazete
samostatná kapitola na disku. Pri ostatných
diskoch rekordér delí titul na kapitoly v cca
6-minútových intervaloch.
1
Vykonajte kroky 1 až 6 v časti “Príprava
na DV kopírovanie” na str. 79 a stlačte
tlačidlo SYSTEM MENU.
3
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
bodu IN (začiatok scény).
Spustí sa prehrávanie scény.
4
Stláčaním m/M zvoľte bod IN
a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
5
Ak vám bod IN vyhovuje, stlačte ENTER.
Ak vám bod IN nevyhovuje, zvoľte bod
IN pomocou c/C a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
bodu OUT (koniec scény).
6
Stláčaním m/M zvoľte bod OUT
a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
7
Ak vám bod OUT vyhovuje, stlačte
ENTER.
Ak vám bod OUT nevyhovuje, zvoľte
bod OUT pomocou c/C a stlačte
ENTER.
Zvolená scéna sa pridá do zoznamu
informačného bloku scény.
• Pre pridávanie ďalších scén pokračujte
krokom 4.
82
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_079083_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 83 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
8
Po dokončení pridávania scén stlačte
m.
Zobrazí sa zoznam scén.
Dátová kapacita potrebná na kopírovanie
Zobrazí sa načerveno, ak veľkosť
presiahne dostupné miesto na cieľovom
médiu pre kopírovanie.
12 Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
A Celkové trvanie zvolenej scény
Rekordér spustí nahrávanie obsahu
kazety podľa zostaveného programu.
B Celkový počet scén
Zastavenie počas nahrávania
Stláčaním </, zvoľte informačný
blok scény, ktorú chcete editovať
a stlačte ENTER.
Stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
Zobrazí sa podponuka.
“Move”: Stláčaním </, zmeňte
poradie scén a stlačte ENTER.
“Erase”: Vymazanie scény. Pri výzve
na potvrdenie zvoľte “OK”.
“Preview”: Prehrávanie zvolenej scény.
• Pre pridávanie ďalších scén stlačte M
a pokračujte krokom 4.
Automatické nastavenie režimu kopírovania
10 Po dokončení editovania ponuky Scene
List zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Ak sa na cieľovom disku nenachádza
dostatok voľného miesta, rekordér
automaticky vyberie režim kopírovania
s nižšou kvalitou obrazu podľa voľného
miesta. Pre všetky tituly sa nastaví rovnaký
režim kopírovania. Ak sa na disku
nenachádza dostatočné voľné miesto pre
zvolený režim kopírovania, po kroku 12
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
DV kopírovanie
9
C Informačný blok scény
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie
názvu titulu. Pre zadanie nového názvu
zvoľte “Enter” a postupujte podľa
pokynov na str. 36.
Zvoľte “OK” a pokračujte krokom 12.
Ak nechcete meniť režim kopírovania, zvoľte
“Cancel”. Kopírovanie sa však ukončí pred
dokončením programu.
11 Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Názov titulu sa uloží a zobrazí sa výzva,
či chcete spustiť nahrávanie.
Ak chcete zmeniť médium, zvoľte
“Media” a stlačte M/m.Ak chcete zmeniť
režim kopírovania, zvoľte “Dub Mode”
a stlačte M/m.
b Poznámky
• Ak nastavíte ako bod IN začiatok kazety a ako
bod OUT koniec kazety, body IN a OUT sa počas
kopírovania môžu mierne posunúť.
• Nie je možné nastaviť scénu kratšiu než jednu
sekundu.
83
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 84 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
1
V ponuke “Basic” zvoľte “Programme
Setting” a stlačte ENTER.
2
Stláčaním M/m zvoľte požadovanú
predvoľbu a stlačte ENTER.
3
Stláčaním </, zvoľte požadovanú
položku, ktorú chcete zmeniť, potom
stláčaním M/m zmeňte nastavenie
a stlačte ENTER.
4
Pre uloženie ďalšej predvoľby opakujte
postup od kroku 2.
Nastavenia a úpravy
Nastavenia príjmu
signálu z antény
a jazyka (Basic)
Ponuka “Basic” pomáha rekordéru pri
vykonávaní nastavení tunera, hodín a čísel
predvolieb.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Basic” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Basic”
s nasledovnými voľbami. Výrobné
nastavenia sú podčiarknuté.
Zobrazenie zrušíte opakovaným
stláčaním SYSTEM MENU.
Programme Setting
(Naladenie stanice)
Manuálne naladenie predvolieb.
Ak nie je možné niektoré predvoľby nastaviť
pomocou funkcie “Easy Setup”, môžete ich
nastaviť manuálne.
Ak nepočuť zvuk, alebo ak je obraz skreslený,
funkcia “Easy Setup” mohla zvoliť nesprávnu
TV normu. Nižšie uvedeným postupom
nastavte správnu normu.
System (Systém)
Zvoľte dostupný systém TV vysielania (str. 85).
BG
Vyberte túto voľbu v niektorej z
krajín západnej Európy, okrem
krajín uvedených v časti
“Prijímateľné kanály” na str. 85.
DK
Vyberte túto voľbu, ak sa
nachádzate v niektorej
z krajín východnej Európy.
I
Vyberte túto voľbu, ak sa
nachádzate vo Veľkej
Británii/Írsku.
L
Vyberte túto voľbu, ak sa
nachádzate vo Francúzsku.
84
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 85 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Channel (Kanál)
AFT
Stláčaním M/m zvoľte požadovanú
predvoľbu.
Predvoľby sa ladia v poradí podľa tabuľky.
• Ak poznáte číslo požadovaného kanála,
použite číselné tlačidlá a priamo ho zadajte.
Napríklad pre predvoľbu 5 najskôr zadajte
“0” a potom “5”.
• Pre zablokovanie predvoľby zadajte “00”.
Zablokované predvoľby sa budú pri
prepínaní predvolieb tlačidlami PROG +/–
preskakovať.
• Ak chcete zvoliť predvoľbu káblovej TV
alebo satelitného vysielania, stláčaním M/m
zobrazte požadovanú predvoľbu.
Zvolením “On” zapnite funkciu AFT.
On
Zapnutie funkcie Auto Fine
Tuning (Automatické jemné
doladenie).
Štandardne vyberte túto
voľbu.
Off
Umožňuje manuálne naladiť
obraz.
• Ak funkcia Auto Fine Tuning spoľahlivo
nepracuje, zvoľte “Off” a stlačte ,.
Stláčaním M/m vylaďte obraz a stlačte <.
Prijímateľné kanály
Name (Názov)
Zmena alebo zadanie nového názvu stanice
(až 5 znakov). Aby sa názov stanice zobrazil
automaticky, rekordér musí prijať informácie
o predvoľbe (napr. informácia
SMARTLINK).
Systém TV
vysielania
Pokrytie kanálov
BG (západoeurópske E2 – E12 VHF
krajiny, okrem nižšie
Taliansko A – H VHF
uvedených)
E21 – E69 UHF
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
Podrobnosti o zadávaní znakov pozri na str. 36.
DK
(Východoeurópske
krajiny)
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
PAY-TV/CANAL+
S21 – S41 HYPER
Naladenie kanálov PAY-TV/Canal Plus.
Podrobnosti pozri na str. 27.
S01 – S05 CATV
Audio (Zvuk)
I (Veľká Británia/
Írsko)
Zvoľte “NICAM” alebo “Standard”.
NICAM
Standard
Nastavenia a úpravy
S1 – S20 CATV
Írsko A – J VHF
Južná Afrika 4 – 13
VHF
Štandardne vyberte túto
voľbu.
B21 – B69 UHF
Vyberte túto voľbu, ak je
zvuk vysielania NICAM
nekvalitný.
S21 – S41 HYPER
S1 – S20 CATV
S01 – S05 CATV
L* (Francúzsko)
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
* Pre príjem vysielania vo Francúzsku zvoľte “L”.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
85
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 86 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Ladenie francúzskych CATV kanálov
Tento rekordér dokáže vyhľadávať CATV
kanály B až Q a kanály s HYPER frekvenciou
S21 až S41. V ponuke Channel Set sú kanály
označené ako S1 až S44. Napríklad kanál B je
označený číslom Channel Set S1 a kanál Q je
označený číslom Channel Set S23 (pozri
tabuľku nižšie). Ak je CATV kanál, ktorý
chcete uložiť, indikovaný frekvenciou (napr.
152,75 MHz), v nižšie uvedenej tabuľke
vyhľadajte príslušné číslo kanála.
Príslušný
kanál
Číslo
Channel
Set
Rozsah
prijímateľných
frekvencií
(MHz)
S25
S28
331,25–339,25
S26
S29
339,25–347,25
S27
S30
347,25–355,25
S28
S31
355,25–363,25
S29
S32
363,25–371,25
Príslušný
kanál
Číslo
Channel
Set
Rozsah
prijímateľných
frekvencií
(MHz)
S30
S33
371,25–379,25
S31
S34
379,25–387,25
S32
S35
387,25–395,25
B
S1
116,75–124,75
S33
S36
395,25–403,25
C
S2
124,75–132,75
S34
S37
403,25–411,25
D
S3
132,75–140,75
S35
S38
411,25–419,25
D
S4
140,75–148,75
S36
S39
419,25–427,25
E
S5
148,75–156,75
S37
S40
427,25–435,25
F
S6
156,75–164,75
S38
S41
435,25–443,25
F
S7
164,75–172,75
S39
S42
443,25–451,25
G
S8
172,75–180,75
S40
S43
451,25–459,25
H
S9
180,75–188,75
S41
S44
459,25–467,25
H
S10
188,75–196,75
I
S11
196,75–204,75
J
S12
204,75–212,75
J
S13
212,75–220,75
K
S14
220,75–228,75
Po naladení predvoľby môžete zmeniť ich
poradie v zobrazenom zozname.
L
S15
228,75–236,75
1
L
S16
236,75–244,75
V ponuke “Basic” zvoľte “Programme
Sort” a stlačte ENTER.
M
S17
244,75–252,75
N
S18
252,75–260,75
N
S19
260,75–268,75
2
Stláčaním M/m zvoľte riadok obsahujúci
predvoľbu, ktorú chcete presunúť
a stlačte ENTER.
• Pre zobrazenie ďalších strán
s predvoľbami 4 až 99 stláčajte M/m.
O
S20
268,75–276,75
P
S21
276,75–284,75
P
S22
284,75–292,75
Q
S23
292,75–300,75
S21
S24
299,25–307,25
S22
S25
307,25–315,25
S23
S26
315,25–323,25
S24
S27
323,25–331,25
Programme Sort
(Triedenie predvolieb)
86
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 87 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
3
Stláčajte M/m, kým sa požadovaný
riadok so stanicou nepresunie
na požadovanú pozíciu.
Zvolená predvoľba sa premiestni na novú
pozíciu.
4
5
Stlačením ENTER nastavenie potvrdíte.
2
Ak chcete zmeniť pozíciu ďalšej
predvoľby, zopakujte postup od kroku 2.
Stláčaním PROG +/– alebo číselných
tlačidiel zvoľte číslo predvoľby, pre ktorú
chcete nastaviť alebo zmeniť číslo strany
TV programu.
• Čísla strán TV programu (Príklad:
P301) sa zobrazia automaticky,
akonáhle ich rekordér zistí.
• Ak nie sú zistené žiadne čísla strán
(P000), musíte zadať príslušné číslo
strany manuálne.
Niektoré vysielacie systémy zabezpečujú
Teletextovú službu*, v ktorej sú každý deň
aktualizované kompletné TV programy a ich
dáta (názov, dátum, predvoľba, počiatočný
čas nahrávania atď.). Jedna strana s TV
programom znamená jeden deň v týždni.
Počas nahrávania vysielania rekordér
automaticky prevezme názov programu zo
stránok Teletextu a uloží ho ako názov titulu.
Čísla strán TV programu sú plne závislé od
samotného vysielania a môžu sa meniť.
V takomto prípade budete musieť zadať čísla
strán TV programu manuálne pomocou
ponuky TV Guide Page.
3
Zvoľte číslo strany TV programu, ktoré
chcete zmeniť a stlačte ENTER.
4
Stláčaním číselných tlačidiel alebo
</M/m/, zadajte číslo strany TV
programu a stlačením ENTER potvrďte
nastavenie.
• Ak sa pomýlite, znova zadajte správne
číslo.
• Pre obnovenie pôvodných nastavení
stlačte O RETURN.
5
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavíte alebo
zmeníte ostatné čísla strán s TV
programom.
* V niektorých oblastiach nedostupné.
1
V ponuke “Basic” zvoľte “TV Guide
Page” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka TV programu
(TV Guide Page).
Nastavenia a úpravy
Auto Programme Title
Labelling (Automatické
pomenovanie programov)
(TV Guide Page)
z Rada
Ak chcete prezerať teletext na TV obrazovke počas
vysielania, prepnite TV tuner stlačením TV/DVD.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
87
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 88 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
b Poznámky
• V kroku 4 vyššie zadajte “000”, ak nechcete pre
automatické pomenovanie používať číslo strany
s TV programom. Rekordér namiesto toho uloží
predvolený názov titulu (číslo predvoľby,
začiatočný čas - koncový čas).
• Za účelom získania čísla strany s TV programom
spolu s názvami programov a začiatočným časom
ich vysielania pozri na TV obrazovke teletextové
informácie.
• Ak teletextová strana s TV programom obsahuje
vždy informácie pre aktuálny deň, nastavte túto
stranu pre všetky dni.
• Ak spustíte nahrávanie viac než tri minúty pred
plánovaným začiatkom vysielania, nemusia
sa pre názov titulu preniesť správne informácie
o názve.
• Táto funkcia nemusí pri vysielaní programu
niektorými TV stanicami pracovať správne.
• Ak vysielací systém aktualizuje teletextové
informácie v momente spustenia nahrávania,
názov titulu sa nemusí zhodovať s nahraným
programom. V takomto prípade musíte manuálne
zadať správny názov (str. 36).
Clock (Hodiny)
z Rada
Ak nastavíte “Auto Adjust” na “On”, funkcia Auto
Clock Set sa aktivuje pri každom vypnutí
rekordéra.
b Poznámka
Funkcia Auto Clock Set nefunguje, keď je rekordér
v pohotovostnom režime pre synchronizované
nahrávanie.
Manuálne nastavenie hodín
Ak funkcia Auto Clock Set nenastavila
hodiny správne, skúste zvoliť inú stanicu
s časovým signálom alebo nastavte hodiny
manuálne.
1
V ponuke “Basic” zvoľte “Clock”
a stlačte ENTER.
2
Zvoľte “Auto Preset” a stlačte ENTER.
3
4
Zvoľte “Off” a stlačte ENTER.
5
Stláčaním M/m nastavte deň a stlačte ,.
Postupne nastavte mesiac, rok, hodinu a
minúty. Stláčaním </, zvoľte
požadovanú položku a stláčaním M/m
nastavte hodnotu. Deň týždňa sa nastaví
automaticky.
Zvoľte “Present Time” a stlačte ENTER.
Auto Adjust (Automatické nastavenie)
(Auto Clock Set)
Zapnutie funkcie automatického nastavenia
hodín (Auto Clock Set), ak miestna stanica
vysiela časový signál.
1
V ponuke “Basic” zvoľte “Clock”
a stlačte ENTER.
2
Zvoľte “Auto Preset” a stlačte ENTER.
3
4
Zvoľte “On” a stlačte ,.
Stláčajte M/m, kým sa nezobrazí
predvoľba stanice, ktorá vysiela časový
signál a stlačte ENTER.
Ak chcete zmeniť nastavenie, stlačením
< obnovte zobrazenie položky, ktorú
chcete zmeniť a stláčajte M/m.
6
• Ak rekordér neprijme časový signál
zo žiadnej stanice, položka “Auto
Adjust” sa automaticky prepne
na “Off” a na obrazovke sa zobrazí
ponuka pre manuálne nastavenie hodín.
Hodiny spustíte stlačením tlačidla
ENTER.
OSD (On-Screen Display –
zobrazenie na obrazovke)
Prepínanie jazyka zobrazenia na obrazovke
(OSD).
88
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 89 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Video nastavenia (Video)
Video nastavenia upravujú nastavenia položiek
vzťahujúcich sa na obraz, napr. veľkosť a farby.
Zvoľte nastavenia podľa typu TVP, tunera alebo
dekodéra pripojených k DVD rekordéru.
1
2
3
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
16 : 9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Video” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Video”
s nasledovnými voľbami. Výrobné
nastavenia sú podčiarknuté.
b Poznámka
V závislosti od disku sa môže namiesto režimu
“4:3 Pan Scan” automaticky zvoliť režim
“4:3 Letter Box” alebo naopak.
HDMI Resolution (Rozlíšenie HDMI)
TV Type (Typ TVP)
Nastavenie rozmeru obrazu pri prehrávaní
titulu vytvoreného z video záznamu
vo formáte 16:9 (str. 48) alebo z komerčného
DVD Video záznamu vo formáte 16:9.
Veľkosť prehrávaného obrazu zvoľte podľa
typu pripojeného TVP (širokouhlý TVP/TVP
so širokouhlým režimom alebo bežný TVP
s pomerom strán 4:3).
16 : 9
Vyberte túto voľbu, ak pripájate
širokouhlý TVP alebo TVP s
funkciou širokouhlého režimu.
4:3
Letter
Box
Vyberte túto voľbu, ak pripájate
TVP s obrazovkou s pomerom
strán 4:3. Vo vrchnej a spodnej
časti obrazovky sa zobrazia
pruhy.
4:3 Pan
Scan
Vyberte túto voľbu, ak pripájate
TVP s obrazovkou s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz sa
automaticky zobrazí na celej
ploche obrazovky a časti, ktoré
presahujú obrazovku, sú
orezané.
Auto
Nastavenia a úpravy
Video Output (Video výstup)
Voľba typu signálu, ktorý je na výstupe
z konektora HDMI OUT. Ak zvolíte “Auto”
(počiatočné), rekordér bude vysielať video
signál s najvyšším možným rozlíšením, ktoré
je prijateľné pre váš TVP. Ak je obraz
nekvalitný, neprirodzený, alebo vám
nevyhovuje, vyskúšajte inú voľbu vhodnú pre
disk a TVP/projektor atď. Podrobnosti pozri
v návodoch na použitie TVP/projektora atď.
Štandardne vyberte túto voľbu.
1920×1080i Výstup 1 920×1 080i video
signálu.
1280×720p
Výstup 1 280×720p video
signálu.
720×480/
576p
Výstup 720×480/576p video
signálu.
b Poznámka
Keď je zvolené iné nastavenie než “Auto”
a pripojený TVP neprijme zvolené rozlíšenie,
rekordér automaticky nastaví video signál tak,
aby vyhovoval vášmu TVP.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
89
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 90 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
4:3 Output (Výstup 4:3)
Toto nastavenie je účinné len ak nastavíte
“TV Type” vo voľbe “Video Output”
v ponuke “Video” na “16:9.”.
Nastavenie zvoľte, ak chcete sledovať signál
s pomerom strán 4:3. Ak je možné meniť
formát pomeru strán na vašom TVP, zmeňte
nastavenie na TVP, nie na tomto rekordéri.
Nastavenie je účinné len pre HDMI
prepojenie.
Full
Zvoľte, ak je možné meniť
formát pomeru strán
na vašom TVP.
Normal
Zvoľte, ak nie je možné meniť
formát pomeru strán
na vašom TVP. Zobrazenie
obrazu s pomerom strán 4:3
v pôvodnom formáte.
TVP s pomerom strán 16:9
Component Out
(Zložkový výstupný signál)
Nastavenie, či sú alebo nie sú na výstup
z konektorov COMPONENT VIDEO OUT
vyvedené video signály.
On
Výstup zložkových video
signálov. Zvoľte, ak chcete
sledovať progresívne signály.
Off
Na výstup nie sú vyvedené
žiadne signály.
b Poznámky
• Ak nastavíte “Line1 Output” vo voľbe “Scart
Setting” na “RGB”, nebudete môcť nastaviť
“Component Out” na “On”.
• Pri pripojení rekordéra k TV monitoru alebo
projektoru len cez konektory COMPONENT
VIDEO OUT nenastavujte položku na “Off”.
Ak v tomto prípade zvolíte “Off”, obraz sa
nemusí zobraziť.
Progressive Output
(Progresívny výstupný signál)
Ak TVP dokáže prijímať signál
v progresívnom 525p/625p formáte, nastavte
“Progressive Output” na “On”. Umožní vám
to výbornú reprodukciu farieb a obrazu
vo vysokej kvalite.
1
Zvoľte “Progressive Output” a stlačte
ENTER.
2
Zvoľte “On” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
potvrdenie.
3
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Video signál sa prepne do progresívneho
formátu na 5 sekúnd.
4
Ak bude video signál v poriadku, zvoľte
“Yes” a stlačte ENTER.
Ak je obraz skreslený, zvoľte “No”
a stlačte ENTER.
Progressive Mode (Progresívny režim)
DVD softvér je možné rozdeliť na dva druhy:
Záznam snímaný filmovou technikou a záznam
snímaný video technikou. Video softvér
(snímaný video technikou) je odvodený od TV
programov a zobrazuje sa pri ňom 25 snímok/
50 polí (30 snímok/60 polí) za sekundu.
Filmový softvér (snímaný filmovou technikou)
je odvodený od filmov a zobrazuje sa pri ňom
24 snímok za sekundu. Niektoré záznamy
na DVD disku sú kombináciou záznamov
snímaných video aj filmovou technikou.
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený
obraz, keď je rekordér v režime
PROGRESSIVE (50 alebo 60 polí za sekundu),
musí sa progresívny video signál konvertovať
tak, aby zodpovedal druhu sledovaného
softvéru (záznamu) na DVD disku.
Po nastavení “Progressive Output” na “On”
môžete jemne doladiť výstupný video signál
v progresívnom formáte 525p/625p.
Rekordér však musíte pripojiť cez konektory
COMPONENT VIDEO OUT k TVP, ktorý
dokáže spracovať video signál v progresívnom
formáte (str. 13).
Auto
Automatická detekcia typu softvéru
(filmový alebo video) a výber
príslušného režimu konverzie.
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Video
Pevné nastavenie režimu
konverzie do režimu pre softvér
snímaný video technikou.
b Poznámka
90
Ak sa v obraze po nastavení rekordéra do
progresívneho formátu v obraze vyskytuje šum,
zatlačte a pridržte x a stlačte PROGRAM –
(mínus) na zariadení.
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 91 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Scart Setting (Nastavenie pre Scart)
Nastavenie metódy vstupu/výstupu signálov
z konektorov SCART na zadnom paneli
rekordéra. Nastavte voľbu pre každú nižšie
uvedenú položku v závislosti od kombinácie
konektorov a metód, ktoré sa chystáte
používať.
Line1 Output (Linkový výstup 1)
Voľba metódy výberu výstupných video
signálov z konektora LINE 1 – TV.
RGB
Výstup RGB signálu.
Video
Výstup video signálu.
S Video
Výstup S-video signálov.
b Poznámky
Line3 Input (Linkový vstup 3)
Voľba metódy výberu vstupných video
signálov pre konektor LINE 3/DECODER.
Obraz nebude kvalitný, ak toto nastavenie
nezodpovedá typu vstupného video signálu.
Video/
RGB
Vstup video signálu alebo
RGB signálu.
Decoder
(Dekodér)
Vyberte túto voľbu, ak chcete
pripojiť analógový PAY-TV/
Canal Plus dekodér.
Ak pripojíte káblovú TV/
satelitný prijímač ako
CanalSat, nenastavujte túto
voľbu.
S Video
Vstup S-video signálov.
Výber kvality obrazu v režime pozastavenia.
Auto
Obraz, vrátane dynamicky
sa pohybujúcich objektov,
sa reprodukuje bez chvenia.
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Frame
Scény bez dynamických
pohybov sa reprodukujú
vo vysokom rozlíšení.
Colour System (TV norma)
Výber normy pri prehrávaní VIDEO CD
diskov (vrátane Super VIDEO CD diskov)/
video súborov DivX.
PAL
Prehrávanie disku v norme
PAL.
NTSC
Prehrávanie disku v norme
NTSC.
Auto Display (Automatické zobrazenie)
On
Automatické zobrazenie
informácií na obrazovke
po zapnutí rekordéra atď.
Off
Zobrazenie informácií až
po stlačení DISPLAY.
Nastavenia a úpravy
• Ak váš TVP nepodporuje S-video alebo RGB
signály, na TV obrazovke sa nezobrazí obraz, aj
keď zvolíte nastavenie “S Video” alebo “RGB”.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
• Nie je možné zvoliť ”RGB”, ak je vyššie uvedená
položka “Component Out” nastavená na “On”.
• Funkcia SMARTLINK je dostupná iba pri výbere
nastavenia “Video”.
Pause Mode (Režim pozastavenia)
(len HDD/DVD disky)
Screen Saver (Šetrič obrazovky)
Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 10 minút
od zobrazenia ponuky na TV obrazovke
(napr. ponuka System Menu). Šetrič
obrazovky je vhodný na ochranu obrazovky
pred poškodením.
On
Zapnutie šetriča obrazovky.
Off
Vypnutie tejto funkcie.
Line3 Output (Linkový výstup 3)
Výber výstupu video signálu pre konektor
LINE 3/DECODER.
Video
Výstup video signálu.
S Video
Výstup S-video signálov.
91
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 92 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Audio Connection (Audio prepojenie)
Audio nastavenia
(Audio)
Ponuka “Audio” umožňuje nastaviť zvuk
v závislosti od stavu prehrávania
a prepojenia.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Audio” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Audio”
s nasledovnými voľbami. Výrobné
nastavenia sú podčiarknuté.
Nasledovné nastaviteľné položky prepínajú
metódu výberu výstupu audio signálov
pri pripojení zariadenia, akým je napr.
zosilňovač (receiver) so vstupným
digitálnym konektorom.
Podrobnosti o prepojení pozri v časti
“Krok 3: Pripojenie audio káblov” na str. 16.
Po nastavení “Digital Out” na “On” zvoľte
“Dolby Digital,” “MPEG,” “DTS,” “48kHz/
96kHz PCM” a “Audio(HDMI)”.
Ak pripojíte zariadenie, ktoré nedokáže
spracovať zvolené audio signály,
reproduktory budú reprodukovať hlasný hluk
(alebo žiadny zvuk), čo môže mať
za následok poškodenie sluchu alebo
poškodiť reproduktory.
1
V ponuke “Audio” zvoľte “Audio
Connection” a stlačte ENTER.
2
Zvoľte “Digital Out” a stlačte ENTER.
On
Štandardne zvoľte túto
voľbu.
Off
Vzájomná previazanosť
digitálneho
a analógového okruhu je
minimálna.
Audio ATT (Stíšenie zvuku)
Ak je reprodukovaný zvuk skreslený,
nastavte túto položku na “On”. Rekordér
zníži výstupnú úroveň zvuku.
Táto funkcia ovplyvňuje výstup
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– Konektor LINE 1 – TV
– Konektor LINE 3/DECODER
On
Vyberte túto voľbu, ak je
reprodukovaný zvuk rušený.
Off
Štandardne zvoľte túto voľbu.
3
4
Zvoľte “On” a stlačte ENTER.
Nastavte digitálny výstupný signál.
• Dolby Digital (len HDD/DVD disky)
Výber typu signálov Dolby Digital.
D-PCM
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra Dolby
Digital. Priestorové (surround)
efekty výstupných signálov sa
vyberajú na základe nastavenia
“Downmix” v ponuke “Audio”.
Dolby
Digital
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu so vstavaným
dekodérom Dolby Digital.
92
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 93 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
b Poznámka
Ak je konektor HDMI OUT prepojený so
zariadením, ktoré nie je kompatibilné so signálmi
DOLBY DIGITAL, na výstupe budú automaticky
signály “D-PCM”, aj keď zvolíte “Dolby Digital”.
• MPEG (len DVD VIDEO disky)
Výber typu audio signálov MPEG.
PCM
MPEG
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu bez
vstavaného dekodéra MPEG.
Počas prehrávania
zvukových stôp MPEG audio
budú na výstup z konektora
DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL) rekordéra
vyvedené stereo signály.
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu so
vstavaným dekodérom MPEG.
b Poznámka
• DTS (len DVD VIDEO disky)
Nastavenie toho, či sa majú alebo nemajú
reprodukovať signály DTS.
On
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu bez
vstavaného dekodéra DTS.
Off
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu so
vstavaným dekodérom DTS.
48kHz/
16bit
Audio signály DVD VIDEO
diskov sú vždy konvertované
na frekvenciu 48kHz/16 bit
a vyvedené na výstup.
96kHz/
24bit
Všetky signály, vrátane
signálu 96 kHz/24 bit,
sa vyvedú na výstup bez
konverzie. Ak však záznam
obsahuje signály pre ochranu
autorských práv, audio
signály sa budú reprodukovať
pri vzorkovacej frekvencii
48kHz/16bit.
b Poznámky
• Nastavenie “48kHz/96kHz PCM” nemá žiadny
účinok pri reprodukcii audio signálov
z konektorov LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) alebo
konektora LINE 1 – TV/LINE 3/DECODER.
Ak je vzorkovacia frekvencia 96 kHz, signály
sa jednoducho skonvertujú na analógové signály
a následne sa reprodukujú.
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so
zariadením, ktoré nie je kompatibilné s 96 kHz
signálmi, na výstupe budú automaticky 48 kHz
PCM signály i keď zvolíte “96kHz/24bit”.
• Audio(HDMI)
Voľba typu video signálu, ktorý je na výstupe
z konektora HDMI OUT.
Auto
Štandardne vyberte túto voľbu.
Na výstupe je optimálny audio
signál, ktorý môže prijímať
TVP podľa nastavenia “Digital
Out” (str. 92).
PCM
Konverzia signálov Dolby
Digital alebo 96 kHz PCM
na 48 kHz/16 bit PCM.
b Poznámka
Ak je signál HDMI vysielaný do zariadenia, ktoré
nie je kompatibilné so signálmi DTS, signál nebude
na výstupe bez ohľadu na nastavenie “DTS”.
Nastavenia a úpravy
Ak je konektor HDMI OUT prepojený so
zariadením, ktoré nie je kompatibilné so signálmi
MPEG, na výstupe budú automaticky signály
“PCM” i keď zvolíte “MPEG”.
• 48kHz/96kHz PCM (len DVD VIDEO
disky)
Zvolenie vzorkovacej frekvencie audio
signálu.
b Poznámky
• Ak pripojíte rekordér k TVP, ktorý nie je
kompatibilný so signálmi DOLBY DIGITAL/
DTS a je zvolené “Auto”, bude reprodukovaný
hlasný šum (alebo žiadny zvuk). V takomto
prípade zvoľte “PCM”.
• Ak sú audio signály na výstupe do TVP
kompatibilného s HDMI, nastavte “Digital Out”
na “On”.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
93
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 94 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Audio DRC (Dynamic Range Control Nastavenie dynamického rozsahu)
(len DVD disky)
Nastavenie dynamického rozsahu (rozdiel
medzi tichými a silnými zvukmi) pri
prehrávaní DVD diskov, ktoré podporujú
funkciu “Audio DRC”. Funkcia má vplyv na
výstupný signál z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– Konektor LINE 1 – TV
– Konektor LINE 3/DECODER
– Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL)/HDMI OUT len ak je
“Dolby Digital” nastavené na “D-PCM”
(str. 92).
Standard
Štandardne zvoľte túto voľbu.
TV Mode
(Režim
TV)
Reprodukcia čistejšieho
zvuku aj pri zníženej
hlasitosti.
Wide
Range
(Široký
rozsah)
Pocit priameho účinkovania
v deji.
Nastavenia nahrávania
(Recording)
Ponuka “Recording” umožňuje nastaviť
nahrávanie.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Recording” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Recording”
s nasledovnými voľbami. Výrobné
nastavenia sú podčiarknuté.
Downmix (Zmixovanie) (len DVD disky)
Prepínanie zlučovacích metód do dvoch
kanálov pri prehrávaní DVD disku, na
ktorom sú zvukové zložky (kanály) nahrané
vo formáte Dolby Digital. Podrobnosti
o zložkách zadných signálov pozri v časti
“4. Zobrazenie prehrávacieho/zostávajúceho
času a informácií o prehrávaní” na str. 33.
Táto funkcia ovplyvňuje výstup
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– Konektor LINE 1 – TV
– Konektor LINE 3/DECODER
– Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL)/HDMI OUT len ak je
“Dolby Digital” nastavené na “D-PCM”
(str. 92).
Dolby
Surround
Normal
(Normálne)
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Multikanálové audio signály
sú za účelom priestorového
(surround) efektu
reprodukované
prostredníctvom dvoch
kanálov.
HDD Rec. Settings (Nastavenia HDD
nahrávania)
Bilingual Recording (Dvojjazyčný záznam)
Výber zvuku, ktorý sa má zaznamenať na
HDD disk.
Main
Nahrávanie hlavnej zvukovej
stopy pri dvojjazyčnom
vysielaní.
Sub
Nahrávanie vedľajšej
zvukovej stopy pri
dvojjazyčnom vysielaní.
Main+Sub
Nahrávanie hlavnej aj
vedľajšej zvukovej stopy pri
dvojjazyčnom vysielaní.
b Poznámka
Ak ste nastavili, aby sa počas kopírovania z DVD
disku na HDD disk zmenil režim záznamu, použije
sa zvuk nahraný na zdrojovom médiu (DVD disk)
bez ohľadu na toto nastavenie.
Viackanálové audio signály
sú za účelom reprodukcie
stereo zvuku zmixované do
dvoch kanálov.
94
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 95 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
HQ Setting (Nastavenie HQ)
Výber režimu HQ pre nahrávanie na HDD
disk (str. 42).
HQ+
Záznam vo vyššej kvalite
(cca 15 Mb/s).
HQ
Záznam v štandardnom
režime HQ.
TV Direct Rec. (Nahrávanie sledovaného
obrazu z TVP) (len HDD/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R disky)
Nastavenie, či sa priamo spustí nahrávanie
pomocou funkcie SMARTLINK (str. 30).
Nastavenie je účinné, len ak pripojíte
rekordér k TVP cez konektor SCART.
On
Umožňuje jednoduché
nahrávanie práve
sledovaného obrazu na TVP.
Off
Vypnutie funkcie TV Direct
Rec.
DVD Rec. Settings
(Nastavenia DVD nahrávania)
Bilingual Recording (Dvojjazyčný záznam)
(všetky nahrávateľné disky okrem DVD-RW/
DVD-R diskov v režime VR)
Výber zvuku, ktorý sa má zaznamenať
na nahrávateľný disk. Toto nastavenie nie je
potrebné pri nahrávaní na DVD-RW/DVD-R
(režim VR) disky, na ktorých sa nahráva
hlavná aj vedľajšia zvuková stopa.
Main
Nahrávanie vedľajšej
zvukovej stopy pri
dvojjazyčnom vysielaní.
Timer Settings (Nastavenia časovača)
Rec. Mode Adjust (Nastavenie režimu
záznamu)
On
Off
Automatické nastavenie
režimu záznamu, aby sa
umožnilo nahranie celého
programu (str. 45).
Výber cieľového média použitého pre
synchronizované nahrávanie (str. 51).
Record to
HDD
Nahrávanie na HDD disk.
Record to
DVD
Nahrávanie na DVD disk.
Auto Chapter
(Automatické označovanie kapitol)
Nastavenie pre automatické rozdeľovanie
záznamu (titulu) na kapitoly počas
nahrávania alebo kopírovania.
On
Vkladanie značiek pre
kapitoly v cca 6-minútových
intervaloch.
Off
Nevkladajú sa žiadne značky
pre kapitoly.
Nastavenia a úpravy
Sub
Nahrávanie hlavnej zvukovej
stopy pri dvojjazyčnom
vysielaní.
Synchro Rec.
(Synchronizované nahrávanie)
Vypnutie tejto funkcie.
b Poznámky
Auto Title Erase (Automatické vymazanie
titulu) (len HDD disk)
On
Automatické vymazávanie
starých titulov nahraných
na HDD disku (str. 45).
Off
Vypnutie tejto funkcie.
• Skutočný interval značiek kapitol sa môže líšiť
v závislosti od množstva informácií vo video
zázname, ktorý sa má nahrávať.
• Značky kapitol sa vkladajú automaticky tam, kde
na kazete začalo nové snímanie, ak je počas
DV kopírovania na HDD alebo DVD-RW/
DVD-R (režim VR) disk nastavené “Auto
Chapter” na “On”.
95
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 96 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
• Ak ste heslo zadali už predtým, zobrazí
sa okno pre zadávanie hesla.
Nastavenia pre disk
(DVD)
Ponuka “DVD” umožňuje nastaviť
rodičovský zámok, jazyk a iné nastavenia
týkajúce sa DVD diskov.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo. Potom zvoľte “OK”
a stlačte ENTER.
3
Zvoľte “Standard” a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“Standard”.
4
Zadajte zemepisnú oblasť, ktorá
predstavuje úroveň pre obmedzenie
prehrávania, potom stlačte ENTER.
Oblasť je zadaná.
• Ak zadáte “Others”, číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte kód
oblasti z tabuľky (str. 114). Potom
zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zvoľte “DVD” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “DVD” s
nasledovnými voľbami. Výrobné
nastavenia sú podčiarknuté.
Parental Control (Rodičovský zámok)
(len DVD VIDEO disky)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou
úrovňou, napríklad vekom diváka. Nevhodné
scény sa neprehrajú, alebo sa nahradia inými
scénami.
1
V ponuke “DVD” zvoľte “Parental
Control” a stlačte ENTER.
• Ak ste ešte nezadali heslo, zobrazí sa
dialógové okno pre zadanie nového
hesla.
96
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 97 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
5
Zvoľte “Level” a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“Level”.
z Rada
Ak v ponuke “DVD Menu”, “Subtitle” alebo
“Audio” zvolíte “Others”, číselnými tlačidlami
zadajte a potvrďte kód jazyka z prehľadu “Tabuľka
kódov jazykov” na str. 114.
b Poznámka
Ak v položke “DVD Menu”, “Subtitle” alebo
“Audio” nastavíte jazyk, ktorý sa na DVD VIDEO
disku nenachádza, automaticky sa zvolí jeden zo
zaznamenaných jazykov.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie
je obmedzenie.
Prehrávanie diskov označených vyššou
hodnotou než je nastavená bude zakázané.
6
Nastavte požadovanú úroveň a stlačte
ENTER.
Nastavenie Parental Control je dokončené.
b Poznámky
• Ak ste zabudli vaše heslo, musíte ho zadať znova
po zvolení “Parental Control” v ponuke “Factory
Setup” v ponuke “Others” (str. 98).
• Pri prehrávaní DVD VIDEO diskov, ktoré
nedisponujú funkciou Parental Control, nie je
možné prehrávanie na tomto rekordéri nijakým
spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne Parental
Control. V takomto prípade zadajte heslo
a zmeňte úroveň.
Language (Jazyk) (len DVD VIDEO disky)
DVD Menu (Menu DVD disku)
Prepínanie jazyka pre ponuku Menu DVD
disku.
Rekordér automaticky spustí formátovanie
v režime VR alebo Video (podľa výberu),
po vložení nového, nenaformátovaného
DVD-RW disku.
VR
Automatické formátovanie
disku v režime VR.
Video
Automatické formátovanie
disku v režime Video.
One Touch Dubbing
(Kopírovanie jedným tlačidlom)
Pri funkcii One Touch Dubbing sa zobrazujú
nasledovné voľby.
Finalize Disc (Uzatvorenie disku)
(všetky nahrávateľné disky okrem DVD-RW
diskov v režime VR)
Nastavenie automatického uzatvárania disku
po skončení kopírovania pomocou funkcie
One Touch Dubbing (str. 81).
Auto
Automatické uzatváranie
disku po skončení
kopírovania pomocou
funkcie One Touch Dubbing.
Manual
Umožňuje manuálne
uzatvoriť disk.
Nastavenia a úpravy
Pre zrušenie nastavenia Parental Control pre
disk nastavte v kroku 6 “Level” na “Off”.
Pre zmenu hesla zvoľte v kroku 3
“Password” a stlačte ENTER. Keď
sa zobrazí okno pre zadanie hesla, číselnými
tlačidlami zadajte nové
4-ciferné heslo. Potom zvoľte “OK” a stlačte
ENTER.
Format DVD-RW (Formátovanie DVD-RW
disku) (len DVD-RW disky)
Audio
Prepínanie jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte “Original”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
Subtitle (Titulky)
Prepínanie jazyka titulkov zaznamenaných
na disku.
Po výbere “Audio Follow” sa jazyk titulkov
zmení podľa jazyka, ktorý ste zvolili pre
zvukovú stopu.
97
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 98 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Factory Setup (Výrobné nastavenia)
Nastavenia diaľkového
ovládania/Výrobné
nastavenia (Others)
Umožňuje vybrať nastavenia podľa zvolenej
skupiny a obnoviť ich výrobné nastavenia.
Všetky predchádzajúce nastavenia sa však
zrušia.
1
V ponuke “Others” zvoľte “Factory
Setup” a stlačte , alebo ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber skupiny
nastavení.
2
Zvoľte skupinu nastavení (“Basic”,
“Video”, “Audio”, “Recording”,
“DVD”, “Others”, “Parental Control”
a “All”), ktorých výrobné nastavenia
chcete obnoviť a stlačte , alebo
ENTER.
3
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Obnovia sa výrobne nastavené hodnoty
zvolených nastavení.
4
Po zobrazení “Finish” stlačte ENTER.
Ponuka “Others” umožňuje zmeniť ďalšie
prevádzkové nastavenia.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Others” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Others”
s nasledovnými voľbami. Výrobné
nastavenia sú podčiarknuté.
Format (Formátovanie)
Môžete vymazať všetky tituly na HDD disku.
Dimmer (Osvetlenie displeja)
Nastavenie osvetlenia displeja.
Normal
Intenzívnejšie osvetlenie
displeja.
Save
Power
(Úspora
energie)
Slabšie osvetlenie displeja.
Vypnutie osvetlenia displeja
pri vypnutí zariadenia.
Command Mode (Príkazový režim)
Zmena príkazového režimu rekordéra
v prípade, že je DVD zariadeniam priradený
rovnaký príkazový režim. Podrobnosti pozri v
časti “Ak máte DVD prehrávač Sony alebo viac
ako jeden DVD rekordér Sony” na str. 19.
Registration Code (Registračný kód)
Zobrazenie registračného kódu video
súborov DivX pre tento rekordér.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com/
vod na Internete.
98
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_084099_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 99 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Easy Setup
(Resetovanie rekordéra)
Zvolením tejto položky spustíte postup “Easy
Setup”.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
4
5
Zvoľte “Start”.
Zvoľte “Easy Setup” a stlačte ENTER.
Nastavenia a úpravy
Vykonávajte pokyny od kroku 2 pre
postup “Easy Setup” (str. 21).
99
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 100 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Dochádza k výskytu obrazového šumu.
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania rekordéra vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr
ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
Obraz
Nie je vidieť obraz.
,
,
,
,
,
,
,
,
Prepojte prepojovacie káble správne.
Prepojovacie káble sú poškodené.
Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 12).
Prepnite zdroj vstupného signálu na TVP
(napr. na “VCR”) tak, aby sa zobrazil obraz
z rekordéra.
Skontrolujte, či je položka “Scart Setting”
v ponuke “Video” nastavená na príslušnú
položku, ktorá vyhovuje vášmu systému
(str. 91).
Pri pripojení rekordéra k TVP len cez
konektory COMPONENT VIDEO OUT
nastavte “Component Out” vo voľbe
“Video Output” v ponuke “Video” na “On”
(str. 90).
Rekordér nedokáže nahrávať signály
v norme NTSC.
Pri prehrávaní dvojvrstvového DVD disku
sa môže obraz a zvuk na krátko prerušiť
v mieste striedania vrstiev.
, Ak prechádza video signál z vášho
rekordéra cez VCR a následne vstupuje
do TVP, alebo ak je rekordér prepojený
s kombinovaným TVP/VIDEO
prehrávačom, kvalita obrazu môže byť
pri niektorých DVD diskoch ovplyvnená
signálom pre ochranu proti kopírovaniu. Ak
nedôjde k zlepšeniu kvality ani po prepojení
rekordéra priamo k TVP, pokúste sa zapojiť
rekordér do vstupného S-VIDEO konektora
vášho TVP.
, Rekordér je nastavený pre výstup signálu
v progresívnom formáte, aj keď váš TVP
nepodporuje progresívne signály.
V takomto prípade držte zatlačené x
a súčasne stlačte PROGRAM – (mínus)
na zariadení.
, Aj keď je váš TVP kompatibilný so
signálmi v progresívnom formáte (525p/
625p), pri nastavení rekordéra do režimu
pre progresívny signál môže byť obraz
ovplyvnený. V takomto prípade držte
zatlačené x a súčasne stlačte PROGRAM –
(mínus) na zariadení. Výstupný signál
rekordéra sa prepne do normálneho
(prekladaného) formátu.
, Prehrávate DVD disk so záznamom v inej
norme, než je norma vášho TVP.
, V obrazovom zázname na HDD disku
sa môže vyskytovať šum, čo je spôsobené
charakteristickými vlastnosťami HDD
disku. Nejde o poruchu.
, Pri prehrávaní dvojvrstvového DVD disku
sa môže obraz a zvuk na krátko prerušiť
v mieste striedania vrstiev.
Pri prepojení do konektora DV IN sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz nie je
kvalitný.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova
zapnite rekordér. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova zapojte i.LINK kábel.
Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz nie je
kvalitný.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova
zapnite rekordér. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova zapojte HDMI kábel.
100
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 101 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
, Ak je konektor HDMI OUT používaný
na výstup obrazu, zmena nastavenia
“HDMI Resolution” vo voľbe “Video
Output” v ponuke “Video” môže problém
vyriešiť (str. 89). Pripojte rekordér k TVP
cez iný video konektor než HDMI OUT
a zdroj vstupného signálu na TVP nastavte
tak, aby sa zobrazili OSD zobrazenia
z tohto rekordéra. Zmeňte nastavenie
“HDMI Resolution” vo voľbe “Video
Output” v ponuke “Video” a prepnite zdroj
vstupného signálu na TVP späť na HDMI.
Ak sa obraz stále nezobrazí, zopakujte
postup a skúste iné voľby.
, Rekordér je pripojený k vstupnému
zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné
s HDCP (str. 13).
, V závislosti od nastavenej kombinácie pre
“TV Type” a “4:3 Output” môžu byť okraje
orezané alebo sa obraz zobrazí s čiernymi
pruhmi, prípadne môže ľavá a pravá strana
obrazu blikať. V takomto prípade zmeňte
nastavenie na TVP, nie na rekordéri.
, Ak pripojíte DVI zariadenie, video signál
720×480/576p sa vyvedie na výstup, aj keď
zvolíte inú voľbu než 720×480/576p.
, Ak pripojíte DVI zariadenie a monitor PC,
ktorý je HDCP-kompatibilný, na výstup sa
vyvedie len video signál 720×480/576p.
Obraz prijímaného TV vysielania nevyplní
celú obrazovku.
, Stanicu v položke “Programme Setting”
v ponuke “Basic” nalaďte manuálne (str. 84).
, Pomocou tlačidla INPUT SELECT zvoľte
správny zdroj vstupného signálu, alebo
pomocou tlačidiel PROG +/- vyberte číslo
predvoľby akéhokoľvek TV vysielania.
Obraz TV vysielania je rušený.
, Zmeňte smerovanie TV antény.
, Nastavte obraz (pozri návod na použitie
TVP).
, Rekordér a TVP umiestnite ďalej od seba.
, TVP a všetky zväzky anténových káblov
umiestnite ďalej od seba.
, Anténový kábel je pripojený do konektora
AERIAL OUT na rekordéri. Pripojte
anténový kábel do konektora AERIAL IN.
, Stanica bola zablokovaná (str. 85).
, Spustilo sa časované nahrávanie, ktoré
preplo stanicu.
Obraz zo zariadenia zapojeného
do vstupného konektora rekordéra
sa nezobrazí na obrazovke.
, Ak je zariadenie pripojené ku konektoru
LINE 1 – TV, zvoľte na displeji predného
panela “L1” stláčaním PROG +/– alebo
INPUT SELECT.
Ak je zariadenie pripojené do konektorov
LINE 2 IN, stláčaním PROG +/– alebo
INPUT SELECT zvoľte na displeji
predného panela “L2”.
Ak je zariadenie pripojené do konektora
LINE 3/DECODER, stláčaním PROG +/–
alebo INPUT SELECT zvoľte na displeji
predného panela “L3”.
Ak je zariadenie pripojené do konektora
DV IN, (takéto prepojenie je zvyčajne
použité na pripojenie digitálneho
kamkordéra), stláčaním INPUT SELECT
zvoľte na displeji predného panela “DV”.
Prehrávaný obraz alebo TV vysielanie zo
zariadenia pripojeného cez rekordér je
rušený.
, Ak prechádza prehrávaný obraz z DVD
prehrávača, VCR alebo tunera cez rekordér
a následne vstupuje do TVP, kvalita obrazu
môže byť pri určitom programe ovplyvnená
signálom ochrany proti kopírovaniu.
Odpojte takéto zariadenie a pripojte ho
priamo k TVP.
Ďalšie informácie
V závislosti od pripojeného zariadenia
nemusí byť video signál vo zvolenom
rozlíšení HDMI vyvedený na výstup.
Nie je možné prepínať TV stanice.
Obraz nevyplní celú obrazovku.
, Nastavte “TV Type” vo voľbe “Video
Output” v ponuke “Video” podľa pomeru
strán obrazovky vášho TVP (str. 89).
Obraz nevyplní celú obrazovku ani
v prípade, že je v ponuke “Video” vo voľbe
“Video Output” v položke “TV Type”
nastavený správny pomer strán TVP.
, Pomer strán obrazu (formát zobrazovania)
v titule je zadaný nemenne.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
101
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 102 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Obraz je čiernobiely.
Hlasitosť zvuku je nízka.
, Skontrolujte, či nastavenie príslušnej
položky v “Line1 Output” v “Scart Setting”
v ponuke “Video” vyhovuje vášmu systému
(str. 91).
, Pri používaní kábla SCART skontrolujte,
či je kábel plne prepojený (21 pinov).
, Na niektorých DVD diskoch je hlasitosť
zvuku znížená.
Zvuk je možné vylepšiť nastavením
položky “Audio DRC” v ponuke “Audio”
na “TV Mode” (str. 94).
, Nastavte “Audio ATT” v ponuke “Audio”
na “Off” (str. 92).
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
, Znovu skontrolujte všetky prepojenia.
, Prepojovací kábel je poškodený.
, Na zosilňovači nie je správne zvolený zdroj
vstupného signálu, alebo je prepojenie
so zosilňovačom nesprávne.
, Rekordér je v režime prehrávania vzad,
zrýchleného posuvu vpred, spomaleného
prehrávania alebo pozastavenia.
, Ak audio signál nie je na výstupe na
konektoroch DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL)/HDMI OUT, skontrolujte
nastavenie “Audio Connection” v ponuke
“Audio” (str. 92).
, Rekordér pri súboroch DivX podporuje
len zvukové stopy MP3 a MPEG. Stlačte
AUDIO a zvoľte zvuk MP3 alebo MPEG.
Cez konektor HDMI OUT sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova
zapnite rekordér. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova zapojte HDMI kábel.
, Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI
zariadeniu (DVI konektory neprijímajú
audio signál).
, Zariadenie pripojené do konektora HDMI
OUT nepodporuje daný formát zvukových
signálov, takže nastavte “Audio(HDMI)”
vo voľbe “Audio Connection” v ponuke
“Audio” na “PCM” (str. 93).
Dochádza ku skresľovaniu zvuku.
, Nastavte “Audio ATT” v ponuke “Audio”
na “On” (str. 92).
Zvuk nie je kvalitný (je zašumený).
, Počas prehrávania CD disku so zvukovými
stopami DTS je na výstupe z konektorov
LINE 2 OUT R-AUDIO-L, konektora
LINE 1 – TV alebo LINE 3/DECODER
šum (str. 57).
Nie je možné prehrávať/nahrávať
alternatívnu zvukovú stopu.
, Pri nahrávaní z pripojeného zariadenia
nastavte “Line Audio Input” v ponuke
OPTIONS na “Bilingual” (str. 53).
, Viacjazyčné zvukové stopy (hlavná a
vedľajšia) nie je možné nahrávať na
DVD+RW, DVD-RW (režim Video),
DVD+R alebo DVD-R (režim Video)
disky. Požadovaný jazyk nahráte tak, že
v ponuke “Recording” nastavíte “Bilingual
Recording” vo voľbe “DVD Rec. Settings”
na “Main” alebo “Sub” ešte pred samotným
nahrávaním (str. 95). Hlavnú aj vedľajšiu
zvukovú stopu je možné nahrávať
na DVD-RW/DVD-R (režim VR) disk.
, Pre nahrávanie hlavnej aj vedľajšej
zvukovej stopy nie je možné použiť iné
disky než HDD alebo DVD-RW/DVD-R
(režim VR) disky. Za účelom nahrávania na
HDD disk nastavte “Bilingual Recording”
vo voľbe “HDD Rec. Settings” v ponuke
“Recording” na “Main+Sub” (str. 94).
, Ak je rekordér prepojený s AV
zosilňovačom cez konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL alebo OPTICAL) a pri HDD/
DVD-RW/DVD-R (režim VR) disku chcete
počas prehrávania prepínať medzi
zvukovými stopami, nastavte “Dolby
Digital” v ponuke “Audio” vo voľbe
“Audio Connection” na “D-PCM” (str. 92).
Prehrávanie
Rekordér neprehráva žiadny
z prehrávateľných typov diskov
(okrem HDD disku).
, Disk je vložený naopak. Disk vložte
popisom smerom nahor.
, Disk nie je vložený správne.
, Vo vnútri rekordéra skondenzovala vlhkosť.
V takomto prípade, ak je rekordér zapnutý,
ponechajte ho zapnutý (ak je vypnutý,
ponechajte ho vypnutý) na cca hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
, Ak bol disk vytvorený v inom rekordéri,
rekordér nedokáže prehrávať disk, ktorý
nebol uzatvorený (str. 38).
102
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 103 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Rekordér nespustí prehrávanie od začiatku.
, Je aktivovaná funkcia Resume play (str. 55).
, Vložili ste DVD disk, ktorého úvodná
ponuka Title Menu alebo ponuka Menu
DVD disku sa zobrazí na TV obrazovke
automaticky pri prvom vložení.
Prehrávanie spustite cez ponuku Menu.
Rekordér spustí prehrávanie automaticky.
, Na DVD VIDEO disku je integrovaná
funkcia automatického prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
, Niektoré disky obsahujú signál
automatického pozastavenia. Pri prehrávaní
takéhoto disku rekordér zastaví prehrávanie
pri dosiahnutí príslušného signálu
automatického pozastavenia.
Niektoré funkcie ako zastavenie
prehrávania, vyhľadávanie alebo spomalené
prehrávanie nie sú dostupné.
Súbory DivX sa neprehrávajú.
, Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
, Súbor má inú príponu než “.avi” alebo
“.divx”.
, DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video) disk neobsahuje záznam
vo formáte DivX, ktorý je v súlade so
štandardom ISO 9660 Level 1/Level 2
alebo Joliet.
, Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než
720 (šírka) x 576 (výška).
Súbory MP3 sa neprehrávajú.
, Súbory MP3 nie sú nahrané vo formáte
vyhovujúcom rekordéru (str. 61).
Súbory JPEG sa neprehrávajú.
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
, Na prehrávanom DVD disku nie sú
zaznamenané viacjazyčné zvukové stopy.
, Zmena jazyka zvukovej stopy nie je na
DVD VIDEO disku dostupná.
, Pokúste sa zmeniť jazyk pomocou ponuky
Menu DVD VIDEO disku.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť, alebo
sa titulky nedajú vypnúť.
, Na prehrávanom DVD VIDEO disku nie sú
zaznamenané viacjazyčné titulky.
, Zmena titulkov nie je na DVD VIDEO
disku dostupná.
, Pokúste sa zmeniť titulky pomocou ponuky
Menu DVD VIDEO disku.
, Titulky nie je možné meniť pri diskoch
nahraných v tomto rekordéri.
Nie je možné zmeniť zorný uhol.
, Na práve prehrávanom DVD VIDEO disku
nie sú scény z viacerých zorných uhlov
zaznamenané.
, Pokúšate sa zmeniť zorný uhol, keď
na displeji nie je zobrazený indikátor
“
” (str. 54).
, Obrazové súbory JPEG nie sú nahrané vo
formáte vyhovujúcom rekordéru (str. 61).
, Nie je možné prehrávať zábery JPEG
v progresívnom formáte.
Ďalšie informácie
, Niektoré DVD disky neumožňujú
využívanie niektorých vyššie uvedených
funkcií. Pozri návod na použitie disku.
, Zmena zorných uhlov nie je na DVD
VIDEO disku dostupná.
, Pokúste sa zmeniť zorný uhol pomocou
ponuky Menu DVD VIDEO disku.
, Zorný uhol nie je možné zmeniť pri tituloch
nahraných v tomto rekordéri.
, Zorný uhol nie je možné zmeniť pri
spomalenom prehrávaní alebo jeho
pozastavení.
Pozastavenie TV vysielania nepracuje.
, Nahrávate na HDD disk, alebo je HDD disk
plný.
Nahrávanie/Časované
nahrávanie/Editovanie
Nie je možné zmeniť číslo predvoľby
stanice, z ktorej sa práve nahráva.
, Zdroj vstupného signálu TVP nastavte
na “TV”.
Nahrávanie sa nespustí okamžite
po stlačení tlačidla z REC.
, Rekordér ovládajte až po zmiznutí hlásení
“LOAD”, “FORMAT” alebo
“INFOWRITE” z displeja.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
103
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 104 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Na disk sa nič nenahralo, pričom bol
časovač nastavený správne.
, Počas nahrávania došlo k výpadku
napájania.
, Nastavenie vstavaných hodín rekordéra
sa zrušilo z dôvodu dlhšieho výpadku
elektrickej energie než 1 hodina. Nastavte
hodiny znova (str. 88).
, Stanica bola zablokovaná po nastavení
časovaného nahrávania. Pozri časť
“Programme Setting (Naladenie stanice)”
na str. 84.
, Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete
a potom ju znovu zapojte.
, V ponuke OPTIONS ste zvolili “PDC/VPS
Scan Off” (str. 45).
, Vysielanie obsahuje signály ochrany proti
kopírovaniu, ktoré znemožnia kopírovanie.
, Nastavenia časovačov sa prekrývajú (str. 50).
, V rekordéri sa nenachádza žiadny DVD
disk.
, Na disku nie je dostatočné miesto pre
nahrávanie.
, Rekordér práve kopíroval (HDDyDVD).
, Rekordér aplikoval funkciu DV Dubbing.
Nahrávanie sa nezastaví okamžite po
stlačení tlačidla x REC STOP.
, Nahrávanie dát na disk trvá ešte niekoľko
sekúnd, kým je možné nahrávanie zastaviť.
Nahrávanie sa po stlačení x nezastaví.
, Stlačte x REC STOP.
Časované nahrávanie nie je úplné, alebo mu
chýba začiatok.
, Počas nahrávania došlo k výpadku
napájania. Ak sa dodávka elektrickej
energie obnoví ešte v rámci času
nastaveného pre časovač, obnoví sa aj
nahrávanie.
Ak výpadok elektrickej energie trvá viac než
1 hodinu, znovu nastavte hodiny (str. 88).
, Nastavenia časovačov sa prekrývajú (str. 50).
, Na disku nebolo dostatočné voľné miesto.
, Pracuje funkcia PDC/VPS.
Predtým uložený záznam sa vymazal.
, Dáta, ktoré nie sú prehrávateľné
rekordérom a ktoré boli na DVD disk
zapísané pomocou PC sa z disku vymažú
po jeho vložení do rekordéra.
, “Auto Title Erase” vo voľbe “Timer
Settings” v ponuke “Recording” je
nastavené na “On” (str. 95).
Funkcia PDC/VPS nefunguje.
, Skontrolujte správnosť nastavenia hodín
a dátumu.
, Skontrolujte, či je nastavený čas funkcie
PDC/VPS správny (v TV programe sa môže
vyskytnúť chyba). Ak vysielanie, ktoré chcete
nahrávať, neobsahuje správne PDC/VPS
informácie, rekordér nespustí nahrávanie.
, Ak je príjem nekvalitný, signál PDC/VPS
sa môže zmeniť a rekordér nemusí spustiť
nahrávanie.
, Je aplikované nastavenie “PDC/VPS Scan
Off” (str. 45).
Nahrávanie zo zariadenia
s časovačom
Na disk sa nič nenahralo, pričom bola
funkcia Synchro-Rec nastavená správne.
, Zabudli ste vypnúť pripojené zariadenie.
Vypnite pripojené zariadenie a prepnite
rekordér do pohotovostného režimu pre
synchronizované nahrávanie (SynchroRec) (str. 51).
, Rekordér nebol prepnutý do pohotovostného
režimu pre synchronizované nahrávanie.
Stlačením c z SYNCHRO REC prepnite
rekordér do pohotovostného režimu pre
nahrávanie. Indikátor SYNCHRO REC
na prednom paneli musí svietiť (str. 51).
, Zariadenie nie je pripojené do konektora
LINE 3/DECODER na rekordéri.
, Rekordér je pripojený k výstupnému TV
konektoru pripojeného zariadenia.
Synchronizované nahrávanie sa
nedokončilo.
, Nastavenie časovača pre pripojené
zariadenie sa prekrýva s nastavením
časovača rekordéra (str. 52).
, Počas nahrávania došlo k výpadku napájania.
Rekordér spustí nahrávanie automaticky
po zapnutí satelitného prijímača.
, Bola aktivovaná funkcia Synchro-Rec.
Vypnite satelitný prijímač a zrušte funkciu
Synchro-Rec (str. 51).
104
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 105 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Kopírovanie
Skopírovali ste titul, ale titul sa nezobrazil
v ponuke HDD Title List.
, Titul obsahuje signál pre ochranu proti
kopírovaniu, takže sa presunul (str. 75).
Vysokorýchlostné kopírovanie nie je
možné.
, Titul nie je možné kopírovať vysokou
rýchlosťou (str. 74). Aj keď vykonáte
vymazanie úseku A-B tak, aby titul
neobsahoval záznamy s rôznymi pomermi
strán obrazu, titul sa stále bude považovať
za titul so záznamom so zmiešaným
pomerom strán.
Displej
Diaľkové ovládanie (DO)
Diaľkové ovládanie nefunguje.
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
, Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a rekordérom je príliš veľká.
, Po výmene batérií sa obnovia výrobné
nastavenia kódu výrobcu diaľkového
ovládania. Znovu nastavte tento kód (str. 18).
, Diaľkové ovládanie nie je smerované na
senzor signálov diaľkového ovládania na
rekordéri.
, Pre rekordér a diaľkové ovládanie sú
nastavené rôzne príkazové režimy.
Nastavte rovnaký príkazový režim (str. 19).
Výrobné nastavenie príkazového režimu
tohto rekordéra a dodávaného DO je DVD3.
, Stlačte x (zastavenie) na zariadení, keď je
rekordér vypnutý, aby ste skontrolovali
príkazový režim.
Hodiny sa zastavili.
Bliká indikátor TIMER REC.
, Na disku nie je dostatok voľného miesta.
, Do rekordéra vložte zapisovateľný disk.
, Vložený DVD disk je chránený (str. 38).
Indikácia režimu záznamu nie je správna.
, Ak nahrávanie alebo kopírovanie trvalo
menej než 10 minút, alebo ak je dlhšie než
10 minút zobrazený obraz s minimálnou
dynamikou, indikácia režimu záznamu
nemusí byť zobrazená správne. Skutočné
nahrávanie alebo kopírovanie sa bude vždy
zhodovať so zvoleným režimom záznamu.
, Po prehrávaní titulov vytvorených v režime
EP a SLP sa môže indikátor režimu
záznamu v závislosti od nahrávaného
vysielania zmeniť.
Keď je rekordér vypnutý, na displeji
sa nezobrazujú hodiny.
, “Dimmer” v ponuke “Others” je nastavené
na “Save Power” (str. 98).
Iné
Rekordér nefunguje správne.
, Resetujte rekordér. Zatlačte a pridržte [/1
na rekordéri na viac než 10 sekúnd, kým
sa na displeji nezobrazí “WELCOME”.
, Statická elektrina atď. môže mať vplyv
na správnosť prevádzky rekordéra. Vypnite
rekordér a počkajte, kým sa na displeji
nezobrazia hodiny. Potom odpojte rekordér od
elektrickej siete a po chvíli ho znovu zapojte.
Ďalšie informácie
, Opäť nastavte hodiny (str. 88).
, Nastavenie hodín sa zrušilo z dôvodu
dlhšieho výpadku elektrickej energie než
1 hodina. Nastavte hodiny znova (str. 88).
Na displeji predného panela sa zobrazuje
5-miestny kód.
, Aktivovala sa samodiagnostická funkcia
(pozri tabuľku na str. 107).
Nosič disku sa po stlačení tlačidla Z
(otvorenie/zatvorenie) nevysunie.
, Po zázname alebo editovaní DVD disku
môže vysunutie nosiča disku chvíľu trvať.
Je to spôsobené zápisom dát na disk
v rekordéri.
Nosič disku nie je možné otvoriť
a na displeji je zobrazené “LOCKED”.
, Nosič disku je zablokovaný. Zrušte funkciu
Child Lock (str. 55).
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
105
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 106 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Nosič disku nie je možné otvoriť
a na displeji je zobrazené “TRAY LOCKED”.
, Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony
alebo na autorizované servisné stredisko
Sony.
Nosič disku sa po stlačení tlačidla Z
(otvorenie/zatvorenie) nevysunie a nie je
možné vybrať disk.
, Vypnite rekordér. Počkajte, kým sa na
displeji zobrazia hodiny a odpojte sieťovú
šnúru od elektrickej siete. (Ak sa rekordér
nevypne, alebo ak na displeji nie sú
zobrazené hodiny, odpojte sieťovú
šnúru.)Držte zatlačené A na rekordéri
a súčasne zapojte sieťovú šnúru. Tlačidlo
uvoľnite, keď sa vysunie nosič disku. Potom
zatlačte a pridržte [/1 na rekordéri na cca
10 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí
“WELCOME”.
Na displeji sa zobrazí “FAN ERROR”.
, Skontrolujte, či ventilátor v zadnej časti
zariadenia nie je blokovaný. Potom
okamžite odpojte sieťovú šnúru od
elektrickej siete. Po chvíli znova zapojte
sieťovú šnúru a stlačte [/1 na rekordéri.
Pri vypnutí rekordéra počuť mechanické
zvuky.
, Keď rekordér nastavuje čas pre funkciu
Auto Clock Set, prípadne sa ladia stanice
pre funkciu PDC/VPS, môže byť počuť
prevádzkové zvuky (napr. vstavaný
ventilátor), aj keď je zariadenie vypnuté.
Nejde o poruchu.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“RECOVERY”.
, V prípade vypnutia rekordéra alebo
výpadku napájania sa pri opätovnom
zapnutí aktivuje funkcia obnovenia stavu
rekordéra (recovery). Rekordér
nevypínajte, kým z displeja nezmizne
hlásenie “RECOVERY”.
Na displeji sa zobrazí “HDD ERROR”.
, Nastala funkčná porucha HDD disku.
Zatlačte a pridržte
[/1 na rekordéri na viac než 10 sekúnd,
kým sa na displeji nezobrazí
“WELCOME”.Ak sa týmto riešením
neodstráni vzniknutá porucha, naformátujte
HDD disk rekordéra pridržaním tlačidla
HDD na rekordéri na viac než 10 sekúnd,
kým sa na displeji nezobrazí “FORMAT”.
Vymaže sa celý obsah HDD disku. Ak sa
týmto riešením problém neodstráni, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
106
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 107 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Samodiagnostická
funkcia
(Keď sa na displeji
zobrazí písmeno/číslice)
Poznámky k rekordéru
Prevádzka
Prvé tri znaky Príčina a/alebo Riešenie
servisného
kódu
• Ak prenesiete zariadenie priamo
zo studeného prostredia do teplého, alebo
ak je zariadenie umiestnené vo veľmi vlhkej
miestnosti, na šošovkách zariadenia môže
kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nemusí pracovať správne.
V takomto prípade, ak je rekordér zapnutý,
ponechajte ho zapnutý (ak je vypnutý,
ponechajte ho vypnutý) na cca hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním zariadenia vyberte z neho
disk a pevný disk nevystavujte nárazom ani
otrasom. Ak tak nespravíte, disk alebo
pevný disk sa môžu poškodiť (str. 2).
C 13
Nastavenie hlasitosti
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
bliká na displeji predného panela za účelom
upozornenia na vzniknutý problém
päťmiestny servisný kód (napr. C 13 00)
pozostávajúci z kombinácie písmena a číslic.
V takomto prípade skontrolujte nasledovný
prehľad.
C 31
DVD/CD disk nie je správne
vložený.
, Disk vložte správne.
E XX
(xx je nejaké
číslo)
Aby sa predišlo nesprávnemu
používaniu rekordéra,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
, Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné
stredisko Sony
a informujte ich
o zobrazenom
5–miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti
s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo
so žiadnym zvukovým signálom. V opačnom
prípade môže dôjsť počas prehrávania pasáže
s vysokou úrovňou zvuku k poškodeniu
reproduktorov.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Ďalšie informácie
Vznikol problém s HDD
diskom.
, Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné
stredisko.
DVD disk je znečistený.
, Vyčistite disk pomocou
jemnej handričky.
Čistiace disky, čističe diskov/šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu
zariadenia.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
107
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 108 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Poznámky k diskom
• Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste
predišli znečisteniu povrchu disku.
Nedotýkajte sa povrchu disku. Prach,
odtlačky prstov alebo škrabance môžu
spôsobiť funkčnú poruchu.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov,
ako je kúrenie, ani nenechávajte disk v aute
zaparkovanom na slnku, pretože sa môže
teplota v interiéri značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk
do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené na
čistenie vinylových LP platní.
• Nepoužívajte nasledovné typy diskov.
– Disky neštandardných tvarov
(napr. v tvare obdĺžnika alebo srdca).
– Disky s nalepeným štítkom alebo
etiketou.
– Disky s nalepenou lepiacou páskou alebo
zvyškami lepidla.
Náhradné diely
V prípade opravy si môže servis ponechať
nahradené diely za účelom recyklácie alebo
opätovného použitia.
Technické údaje
Systém
Laser: Polovodičový laser
Pokrytie kanálov:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 až E12, R1 až R12, F2 až
F10, Taliansko A až H, Írsko A až J,
Južná Afrika 4 až 13
UHF: E21 až E69, R21 až R69, B21
až B69, F21 až F69
CATV: S01 až S05, S1 až S20,
Francúzsko B až Q
HYPER: S21 až S41
Vyššie uvedené pokrytie kanálov zaručuje
len príjem vysielania v rámci týchto pásiem.
Nezaručuje sa tým schopnosť prijímať signál
za každých podmienok. Podrobnosti pozri
v časti “Prijímateľné kanály” (str. 85).
Príjem video signálu: Frekvenčná
syntéza
Príjem audio signálu: Deliaci nosný
systém
Anténový výstup: 75-Ohm,
asymetrický anténový konektor
Časovač: Hodiny: Systém Quartz
locked/Indikácia času: 24-hodinový
režim zobrazenia (číslicový)/Čas
zálohovaného napájania: 1 hodina
Formát video záznamu: MPEG-2,
MPEG-1
Formát audio záznamu/vhodný
dátový tok: Dolby Digital
2-kanálový
256 kb/s/128 kb/s (v režime EP a SLP)
108
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 109 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Dodávané príslušenstvo:
Sieťová šnúra (1)
Anténový kábel (1)
Diaľkové ovládanie (DO) (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Právo na zmeny vyhradené.
Kompatibilita s prenosovými systémami
(normy)
Tento rekordér je konštrukčne riešený pre
nahrávanie v norme PAL a pre prehrávanie
v norme PAL alebo NTSC.
Signály v norme SECAM je možné prijímať
aj nahrávať, ale prehrávanie sa vykoná len
v norme PAL. Nahrávanie zdroja video
signálu v inej norme nie je zaručené.
Ďalšie informácie
Vstupy a výstupy
LINE 2 OUT
(AUDIO): RCA konektor/2 Vrms/
10 kOhm
(VIDEO): RCA konektor/1,0 Vš-š
(S VIDEO): 4-pinový, mini DIN/
Y: 1,0 Vš-š, C: 0,3 Vš-š (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): RCA konektor/2 Vrms/viac než
22 kOhm
(VIDEO): RCA konektor/1,0 Vš-š
(S VIDEO): 4-pinový, mini DIN/
Y: 1,0 Vš-š, C: 0,3 Vš-š (PAL)
LINE 1 – TV: 21-pinový konektor
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
LINE 3/DECODER: 21-pinový konektor
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
S-Video OUT (downstream)
Dekodér
DV IN: 4-pinový/i.LINK S100
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optický výstupný konektor/–18 dBm
(vlnová dĺžka: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
RCA konektor/Y: 1,0 Vš-š,
PB/CB: 0,7 Vš-š, PR/CR: 0,7 Vš-š
HDMI OUT: 19-pinový štandardný
konektor HDMI
Všeobecne
Napájanie: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Príkon: 46 W
Rozmery (cca):
430 x 73 x 328 mm (šírka/výška/hĺbka)
vrátane prečnievajúcich častí
Kapacita pevného disku: 160 GB
Hmotnosť (cca): 4,7 kg
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť: 25% až 80%
109
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 110 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
i.LINK
Konektor DV IN v tomto rekordéri je
i.LINK-kompatibilný pre digitálne
kamkordéry. Táto časť popisuje štandard
i.LINK a jeho vlastnosti.
Čo je i.LINK?
i.LINK je digitálne sériové rozhranie pre
spracovanie digitálnych video, digitálnych
audio signálov a iných údajov v obidvoch
smeroch medzi zariadeniami disponujúcimi
konektorom i.LINK a zároveň na ovládanie
iného zariadenia.
i.LINK-kompatibilné zariadenie je možné
pripojiť pomocou samostatného kábla
i.LINK. Rozhranie je možné použiť pri
operáciách a prenose údajov medzi rôznymi
digitálnymi AV zariadeniami. Pri pripojení
viac ako dvoch zariadení kompatibilných
s rozhraním i.LINK k tomuto rekordéru
v uzavretom cykle je možné vykonávať
operácie a prenos údajov nielen medzi
pripojeným zariadením a rekordérom, ale aj
medzi ostatnými zariadeniami
prostredníctvom priamo pripojeného
zariadenia.
Spôsob ovládania však môže byť niekedy
odlišný, v závislosti od charakteristík
a technických špecifikácií pripojeného
zariadenia a rovnako sa nemusia pri
niektorých pripájaných zariadeniach vykonať
niektoré operácie a prenos údajov.
b Poznámka
Štandardne je možné prostredníctvom kábla
i.LINK (DV prepojovací kábel) pripojiť k rekordéru
iba jedno zariadenie. Pri pripájaní tohto rekordéra
k i.LINK-kompatibilnému zariadeniu s viac než
dvoma konektormi i.LINK (DV konektory) pozri
tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
Názov “i.LINK”
i.LINK je výraz pre dátovú zbernicu IEEE
1394 navrhnutú spoločnosťou SONY a je to
tiež obchodná značka uznávaná mnohými
spoločnosťami.
IEEE 1394 je medzinárodná norma
štandardizovaná inštitútom Institute of
Electrical and Electronics Engineers.
Prenosová rýchlosť rozhrania
i.LINK
Maximálna prenosová rýchlosť rozhrania
i.LINK je v závislosti od zariadenia rôzna.
Sú definované tri maximálne prenosové
rýchlosti:
S100 (cca 100 Mb/s*)
S200 (cca 200 Mb/s)
S400 (cca 400 Mb/s)
Prenosová rýchlosť je uvedená v časti
“Technické údaje” návodu na použitie každého
zariadenia. Na niektorých zariadeniach je tiež
uvedená pri konektore i.LINK.
Maximálna prenosová rýchlosť zariadenia, na
ktorom nie je táto rýchlosť uvedená (napr. aj
toto zariadenie), je “S100”.
Pri pripojení zariadení k zariadeniu
s odlišnou maximálnou prenosovou
rýchlosťou sa niekedy môže táto rýchlosť
odlišovať od uvedenej prenosovej rýchlosti.
* Čo je Mb/s?
Skratka Mb/s znamená megabity za sekundu alebo
inými slovami množstvo údajov, ktoré je možné
odoslať a prijať za jednu sekundu. Napr. prenosová
rýchlosť 100 Mb/s znamená, že za jednu sekundu je
možné preniesť 100 megabitov údajov.
Funkcie rozhrania i.LINK
v tomto rekordéri
Podrobnosti o kopírovaní počas pripojenia
tohto rekordéra k inému video zariadeniu
s DV konektormi pozri na str. 79.
DV konektor v tomto rekordéri je určený len
pre vstup signálov DVC-SD. Tento konektor
nie je určený pre výstup signálov. DV
konektor nedokáže spracovať signály
MICRO MV zo zariadenia, akým je napr.
digitálny kamkordér formátu MICRO MV
s konektorom i.LINK.
Ďalšie upozornenia sú uvedené
v poznámkach na str. 79.
Podrobnosti s upozorneniami týkajúcimi
sa prepojenia tohto rekordéra pozri tiež
v návode na použitie pripájaného zariadenia.
Potrebný kábel i.LINK
Použite kábel Sony i.LINK so 4-pinovými
konektormi (za účelom DV kopírovania).
i.LINK a
sú obchodné značky.
110
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 111 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Diaľkové ovládanie
J Tlačidlo TV/DVD
K Tlačidlo TOP MENU (54)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
L Tlačidlo CHAPTER MARK (69)
Tlačidlo CHAPTER MARK ERASE (69)
M Tlačidlo SYSTEM MENU (82, 84)
Tlačidlo TITLE LIST (31, 54, 66)
Tlačidlo TIMER (44, 46)
N Tlačidlo TIMER LIST (49)
O Tlačidlo DISPLAY (33)
P Tlačidlo </M/m/,/ENTER (21)
Q Tlačidlo O RETURN (49)
R Tlačidlo OPTIONS (40)
T Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (56)
U Tlačidlá mc / CM
(vyhľadávanie/spomalené prehrávanie/
prehrávanie po snímkach) (56)
A Tlačidlo HDD (29)
Tlačidlo DVD (29)
B Tlačidlo [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (21)
C Tlačidlo Z (otvorenie/zatvorenie) (29)
D Tlačidlá PROG (program) +/– (29)
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod*.
E Číselné tlačidlá (46, 60)
Tlačidlo 5 má orientačný hmatový bod*.
F Tlačidlo INPUT SELECT (53, 79)
G Tlačidlo AUDIO (56)
Tlačidlo AUDIO má orientačný hmatový
bod*.
H Tlačidlo SUBTITLE (56)
I Tlačidlo MENU (54)
Ďalšie informácie
S Tlačidlá
(rýchle zopakovanie)/
(rýchly posuv) (31, 61)
V Tlačidlo H (prehrávanie) (54)
Tlačidlo X (pozastavenie) (56)
Tlačidlo x (zastavenie) (54)
Tlačidlo H má orientačný hmatový bod*.
W Tlačidlo TIME/TEXT (33)
X Tlačidlo z REC (29)
Tlačidlo x REC STOP (29)
Tlačidlo c z SYNCHRO REC (51)
Tlačidlo REC MODE (29)
Y Tlačidlá 2 (hlasitosť) +/– (18)
Z Tlačidlo TV [/1 (zapnutie/
pohotovostný režim) (18)
wj Tlačidlá TV PROG (Program) +/– (18)
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod*.
wk Tlačidlo TV t (18)
* Pri ovládaní rekordéra využívajte hmatový bod
na orientáciu medzi tlačidlami.
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
111
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 112 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Predný panel
A Tlačidlo [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (21)
J Tlačidlo x REC STOP (29)
B Displej (112)
K Tlačidlo/Indikátor HDD (29)
Tlačidlo/Indikátor DVD (29)
C Nosič disku (29)
L Konektor
D Tlačidlo A (otvorenie/zatvorenie) (29)
M Tlačidlo ONE-TOUCH DUB (81)
E Indikátor TIMER REC (44)
Indikátor SYNCHRO REC (51)
N Tlačidlá PROGRAM +/– (29)
F Tlačidlo H (prehrávanie) (54)
O Tlačidlo INPUT SELECT (51, 79)
G Tlačidlo x (zastavenie) (54)
P Tlačidlo REC MODE (29)
H
Q Konektory LINE 2 IN (S VIDEO/
VIDEO/L(MONO) AUDIO R) (24)
(senzor signálov diaľkového
ovládania) (18)
I Tlačidlo z REC (29)
DV IN (79)
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod*.
* Pri ovládaní rekordéra využívajte hmatový bod
na orientáciu medzi tlačidlami.
Displej
HDD
DVD
SMARTLINK
DVD NICAM
VCD TV
A Indikátory HDD/DVD
Zobrazujú zvolené médium a stav
prehrávania/nahrávania.
B Indikátor smeru kopírovania
C Indikátor SMARTLINK (14)
E Indikátor NICAM (43)
D Zobrazuje sa nasledovné:
F Indikátor TV (29)
• Prehrávací/zostávajúci čas
• Číslo aktuálneho titulu/kapitoly/stopy
(skladby)/indexu
• Čas nahrávania/režim záznamu
112
• Hodiny
• Číslo predvoľby
• Indikácia TV Direct Rec (29):
Namiesto posledných dvoch číslic
napravo sa zobrazí “TV”.
G Typ disku*
H Indikátor
(uhol) (54)
* Pri DATA CD diskoch sa zobrazí “CD”.
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 113 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Zadný panel
A Konektory AERIAL IN/OUT (12)
B Konektor HDMI OUT (Highdefinition multimedia interface out výstupné mutlimediálne rozhranie s
vysokým rozlíšením) (13, 16)
C Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL/OPTICAL) (16)
D Konektory LINE 2 OUT (R-AUDIOL/VIDEO) (13, 16)
E Konektor LINE 2 OUT (S VIDEO)
(13)
F Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (13)
G Konektor LINE 3/DECODER (23)
H Konektor AC IN (17)
I Konektor LINE 1 - TV (13)
Ďalšie informácie
113
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_100114_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 114 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Tabuľka kódov jazykov
Podrobnosti pozri na str. 97.
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Bez udania
Oblasť Kód
Podrobnosti pozri na str. 96.
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
114
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_115120_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 115 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Index
Výrazy v úvodzovkách sa
zobrazujú v OSD
zobrazeniach na obrazovke.
Číslice
16:9 21, 89
4:3 Letter Box 21, 89
4:3 Pan Scan 21, 89
“48kHz/96kHz PCM” 93
A
“A-B Erase” 67
Anténa 12
“AFT” 85
Album 34, 63
“Album Search” 60
AUDIO 56
“Audio” 92, 97
“Audio ATT” 92
“Audio Connection” 21, 92
“Audio DRC” 94
Audio kábel 16
“Audio Settings” 58
Audio súbory MP3 61
“Auto Adjust” 88
“Auto Chapter” 95
Auto Clock Set 88
“Auto Display” 91
“Auto Title Erase” 45, 95
“AV SYNC” 58
B
“Basic” 84
Batérie 18
Bez signálov 43
“Bilingual” 52, 53
“Bilingual Recording” 94, 95
“BNR” 57
“Brightness” 48, 57
C
Canal Plus 26
CD disk 10
Clock (Hodiny) 21, 88
“Colour” 48, 57
“Colour System” 91
“Combine” 71
“Command Mode” 20, 98
Component Out 21, 90
COMPONENT VIDEO
OUT 14
“Contrast” 48, 57
CPRM 9
“Create a Playlist” 70
Čas nahrávania 42
Časované nahrávanie
“Auto Title Erase” 45
Kontrola/zmena/
zrušenie 49
Manuálne nastavenie 44
“Rec. Mode Adjust”
45
ShowView 46
Synchro Rec 51
Časti a ovládacie prvky 111
Číselné tlačidlá 37, 47
Číslo albumu 34
Číslo kapitoly 34, 69
Číslo titulu 34
D
DATA CD disk 10
“Decoder” 27
Diaľkové ovládanie 18, 111
“Digital Out” 92
Digitálny kamkordér 79
“Dimmer” 98
“Disc Information” 35, 37, 40
Disky vhodné na
prehrávanie 10
Displej 34, 112
“Divide” 68
Dolby Digital 16, 92
“Downmix” 94
DTS 93
“Dub Mode” 73, 83
“DV Audio Input” 80
DV Dubbing 79
One Touch Dubbing
81, 97
Program Edit 82
“DV EDIT” 82
DV IN 79
“DVD” 96
“DVD Menu” 97
“DVD Rec. Picture Size” 48
“DVD Rec. Settings” 95
DVD VIDEO disk 10
DVD+R disk 8, 65
DVD+RW disk 8, 65
DVD-R disk 8, 65
DVD-RAM disk 10
DVD-RW disk 8, 65
Dvojjazyčný záznam 43
E
Easy Setup 21, 99
Editovanie 65, 69
DV Edit 79
“Erase” 50, 66, 70, 83
“Erase Titles” 67
“Extend Rec.” 45
F
“Factory Setup” 98
“File Search” 60
“Finalise” 39
“Finalise Disc” 97
“FNR” 57
“Format” 40, 98
“Format DVD-RW” 97
Formátovanie 40
Freeze Frame 56
G
GB 41
H
“HDD Rec. Picture Size” 48
“HDD Rec. Settings” 94
HDMI
“Audio(HDMI)” 93
“HDMI Resolution” 89
HDMI OUT 13, 16
Hlavný zvuk 43, 95
“HQ Setting” 95
“Hue” 57
,Pokračovanie
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
115
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_115120_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 116 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
CH
M
P
“Change Angle” 54
“Change Order” 71
“Channel” 85
Chapter (Kapitola) 34, 49, 69
CHAPTER MARK 69
CHAPTER MARK
ERASE 69
“Chapter Search” 60
Chasing Playback 59
“Check Overlap” 50
Child Lock 55
I
“Make a Playlist” 71
Manual Clock Set 88
MENU 54
Menu
Menu DVD disku 54
Ponuka Top Menu 54
Miesto na disku 35, 66
Miniatúra 32
“Mix” 80
“MNR” 57
“Modify” 50
“Move” 70, 83
MPEG 93
i.LINK 110
INPUT SELECT 53, 80
N
Parental Control 55, 96
Pause Live TV 58
“Pause Mode” 91
PAY-TV 26
“PAY-TV/CANAL+” 85
“PB Video Equalizer” 57
PBC 54
PDC 45
“Play Beginning” 55, 61
Prehrávanie 10, 54
Audio súbory MP3 61
Krokovanie 56
Obrazové súbory
JPEG 61
Obnovenie
prehrávania 55
Rýchle prehrávanie
so zvukom 54
Rýchly posuv 56
Rýchle zopakovanie 56
Spomalené
prehrávanie 56
Video súbory DivX 61
Zrýchlený posuv
vpred 56
Zrýchlený posuv vzad 56
Playlist 32, 65, 69
Pomenovanie 37
Predný panel 112
“Present Time” 88
“Preview” 70, 83
Program Edit 82
“Programme Setting” 84
“Programme Sort” 86
“Progressive Mode” 90
“Progressive Output” 90
“Protect” 66
“Protect Disc” 38
J
Jedno kopírovanie 43
K
Kontrola/zmena/zrušenie
nastavení časovača (Timer
List) 49
Kopírovanie
“Dub Mode” 73
High-speed Dubbing
73
Original Dubbing 74
Rec Mode
Conversion
Dubbing 75
Kód oblasti 114
Kvalita obrazu 48, 57
L
“Language” 97
LINE 2 IN 24
LINE 3/DECODER 23
“Line Audio Input” 52, 53
“Line1 Output” 91
“Line3 Input” 91
“Line3 Output” 91
Lišta stavu prehrávania 34
Nahrávanie 42
čas nahrávania 30, 42
formát záznamu 8
režim záznamu 30, 42
nastavenie obrazu 48
počas sledovania iného
programu 30
Nahrávateľné disky 8
“Name” 85
Nastavenia pre disk 37, 40, 96
Nastavenie
nahrávaného obrazu 48
prehrávaného obrazu 57
prehrávaného zvuku 58
NICAM 43, 85
O
Obrazové súbory JPEG 61
Ochrana
disku 38
titulu 66
One Touch Dubbing 81, 97
One Touch Menu 15, 55
One Touch Play 14, 55
One Touch Timer 14, 46
Original 32, 65
“OSD” 21, 88
“Others” 98
Otvorenie disku 40
Ovládanie TVP pomocou
DO 18
Q
Quick Timer 47
116
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_115120_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 117 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
R
T
V
REC 30
REC STOP 30, 81
“Rec. Mode” 48
“Rec. Mode Adjust” 45, 95
“Rec. NR” 48
“Rec. Settings” 48
“Rec. Video Equalizer” 48
“Recording” 94
Regionálny kód 11
“Registration Code” 98
Resetovanie rekordéra 99
Resume Play 55
Režim Page 32, 50
Režim prehrávania 34
Režim Video 8
Režim VR 8
“RGB” 21, 91
Riešenie problémov 100
Teletext 30, 87
“Time Search” 60
TIME/TEXT 34
TIMER 44
Timer List 49
“Timer Settings” 95
Title (Titul) 34
TITLE LIST 54
Title List 31, 54
Miniatúra 32
Sort 32
“Title Name” 66
“Title Search” 60
TOP MENU 54
“Track Search” 60
Tuner System (Systém
tunera) 21
“TV Direct Rec.” 14, 30, 95
TV normy 109
Typy diskov 8, 65
“TV Guide Page” 87
TV Pause 58
TV system (Systém TV
vysielania) 84
TV t 18, 30
“TV Type” 21, 89
TV/DVD 19, 30
Vedľajší zvuk 43, 95
Veľkosť obrazu 48
Vhodné disky 8, 10
“Video” 21, 89, 91
VIDEO CD disk 10
Video kábel 13
Video vstup 14
“Video Output” 89
“Video Settings” 57
Video súbory DivX 61
VPS 45
Vyhľadávanie
rýchle prehrávanie so
zvukom 54
vyhľadanie začiatku
titulu/kapitoly/
stopy (skladby) 56
zrýchlený posuv
vzad/vpred 56
Vymazanie všetkých
titulov 67
Vytváranie kapitol 69
S
S VIDEO 14
“S Video” 21, 91
Satelitný prijímač 25
Scan Audio 54
“Scart Setting” 91
Scene List 70
“Screen Saver” 91
“Search” 60
“Set Thumbnail” 67
“Sharpness” 57
ShowView 46
Sieťová šnúra 17
Signály pre ochranu proti
kopírovaniu 43
Simultaneous Rec and Play 59
Slow-motion play 56
SMARTLINK 14
Sort 32
“Stereo1” 80
“Stereo2” 80
Stručný prehľad typov
diskov 8
SUBTITLE 56
“Subtitle” 97
Super VIDEO CD disk 10
Synchro Rec 51
“System” 84
U
“Unfinalise” 40
Uzatvorenie 38
Z
Zadávanie znakov 36
Zadný panel 113
Zaobchádzanie s diskmi 108
Zapojenie
anténového kábla 12
audio káblov 16
video káblov 13
Zorný uhol 54
Zostávajúci čas 34
ZWEITON 43
Žiadne kopírovanie 43
117
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_115120_RDR-HX820.fm
master page=left
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 118 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_115120_RDR-HX820.fm
master page=right
specdef 20060530
RDR-HX820_SK.book Page 119 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
RDR-HX820
2-886-041-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDR-HX820_SK\Fm\Sk_115120_RDR-HX820.fm
master page=left
RDR-HX820_SK.book Page 120 Tuesday, August 22, 2006 11:25 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising