Sony | DVP-NS76H | Sony DVP-NS76H Návod na použitie

C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_01-01_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 1 Tuesday, April 11, 2006 11:35 AM
2-666-956-E1(2)
CD/DVD
prehrávač
Návod na použitie
DVP-NS76H
© 2006 Sony Corporation
DVP-NS76H
2-666-956-E1(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_02-02_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 2 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu
elektrickým prúdom,
nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Výmenu sieťovej šnúry je
možné vykonať len
v autorizovanom servise.
a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Poznámky
k diskom
• Disk chytajte iba na okrajoch,
aby ste predišli znečisteniu
povrchu disku. Nedotýkajte
sa povrchu disku.
Bezpečnostné
upozornenia
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER.
Označenie o klasifikácii CLASS 1
LASER PRODUCT MARKING
je umiestnené na zadnej strane
zariadenia.
UPOZORNENIE
Použitie optických nástrojov pri
tomto zariadení zvyšuje riziko
poškodenia zraku. Laserový lúč
použitý v tomto CD/DVD
prehrávači môže poškodiť zrak,
preto sa nepokúšajte rozoberať
zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
Bezpečnosť
• Toto zariadenie je možné
prevádzkovať pri napätí
220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Skontrolujte, či sa prevádzkové
napätie zariadenia zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej
sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte
na naklonený povrch. Zariadenie
je určené len pre prevádzku
vo vodorovnej polohe.
• Zariadenie ani disky
neumiestňujte do blízkosti
zariadení so silnými magnetmi,
ako sú mikrovlnné rúry alebo
veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké
predmety.
• Disk nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani
pôsobeniu tepelných zdrojov,
ako je kúrenie, ani nenechávajte
disk v aute zaparkovanom na
slnku, pretože sa môže teplota
v interiéri značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte
disk späť do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej
handričky. Disk čistite smerom
od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo,
bežne dostupné čistiace
prostriedky, ani antistatické
spreje určené pre čistenie
vinylových LP platní.
• Ak ste potláčali štítok disku,
pred prehrávaním potlač vysušte.
2
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_03-03_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 3 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Nastavenie hlasitosti
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo tekutiny do zariadenia odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Prehrávač je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď
je samotný prehrávač vypnutý.
• Ak nebudete prehrávač používať dlhší čas,
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za
koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru
samotnú.
Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti
s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo
so žiadnym zvukovým signálom. V opačnom
prípade môže dôjsť počas prehrávania pasáže
s vysokou úrovňou zvuku k poškodeniu
reproduktorov.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako
lieh alebo benzín.
Čistiace disky, čističe diskov/šošoviek
Nepoužívajte bežne dostupné čistiace disky
alebo čističe diskov/šošoviek (roztoky ani
spreje). Môžu zapríčiniť poruchu
zariadenia.
Umiestnenie
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
• Prehrávač umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby ste
predišli jeho prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch
ako je koberec.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti
tepelných zdrojov alebo na miesta
vystavené priamemu slnečnému žiareniu,
prašné miesta alebo miesta vystavené
mechanickým otrasom.
Upozornenie: Tento prehrávač je schopný
zobrazovať statické video zábery na vašej
TV obrazovke aj dlhší čas. Ak na TV
obrazovke ponecháte dlhší čas pozastavený
obraz alebo zobrazenú ponuku Menu,
vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Plazmové
a projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo
studeného prostredia do teplého, alebo ak je
zariadenie umiestnené vo veľmi vlhkej
miestnosti, na optickom mechanizme
zariadenia môže kondenzovať vlhkosť.
Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto prípade
vyberte disk a ponechajte zariadenie
zapnuté bez obsluhy približne pol hodiny,
kým sa vlhkosť neodparí.
• Pri prenášaní prehrávača vyberte
z prehrávača disk. Ak tak nespravíte, disk sa
môže poškodiť.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
pri používaní vášho prehrávača, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
3
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_04-06_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 4 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
O tomto návode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Disky vhodné na prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Index častí a ovládacích prvkov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prehľad zobrazenia ponuky Control Menu (Ovládacie Menu) (Magic Pad) . . . 12
Zapojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zapojenie prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 1: Vybalenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO). . . . . . . . . . .
Krok 3: Pripojenie video káblov/HDMI káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 4: Pripojenie audio káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 6: Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
20
22
22
Prehrávanie diskov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Obnovenie prehrávania z pozície zastavenia prehrávania disku
(Multi-disc Resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ponuka Menu DVD diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Výber ponuky “ORIGINAL” alebo “PLAY LIST” na DVD-RW/DVD-R disku. . . . . 27
Prehrávanie VIDEO CD diskov s funkciami PBC (PBC Playback) . . . . . . . . 28
Rôzne funkcie režimov prehrávania
(Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat Play) . . . . . . 29
Vyhľadávanie scény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vyhľadanie konkrétneho miesta na disku
(Search, Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame). . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vyhľadanie titulu/kapitoly/stopy (skladby)/scény atď. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vyhľadávanie podľa scény (PICTURE NAVIGATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Zobrazenie informácií o disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zobrazenie prehrávacieho a zostávajúceho času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nastavenia zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Zmena zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Nastavenia TV Virtual Surround (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sledovanie filmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Zmena zorných uhlov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazenie titulkov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie prehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE) . . . . . . . . .
Zvýšenie ostrosti obrazu (SHARPNESS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie kvality obrazu (BNR, MNR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom (AV SYNC) . . . . . . . . . .
44
44
45
47
48
49
4
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_04-06_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 5 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG. . . . . . . . . . 51
Súbory formátu MP3 a JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Prehrávanie audio súborov MP3 alebo obrazových súborov JPEG . . . . . . . 52
Prezentácia súborov JPEG (Slide Show) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Prehrávanie súborov DivX®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Video súbory DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Prehrávanie video súborov DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Používanie ďalších funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Uzamykanie diskov
(CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL). . . . . . . . . 60
Ovládanie TVP dodávaným DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Nastavenia a úpravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ponuka nastavení Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo zvuk (LANGUAGE SETUP) . . . . .
Nastavenia zobrazenia (SCREEN SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užívateľské nastavenia (CUSTOM SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenia pre zvuk (AUDIO SETUP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
65
66
68
69
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samodiagnostická funkcia (Keď sa na displeji zobrazí písmeno/číslice). . . .
Slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabuľka kódov jazykov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehľad kódov oblastí Parental Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
75
76
78
79
79
80
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
5
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_04-06_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 6 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
O tomto návode
•Informácie v tomto návode popisujú ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (ďalej aj DO).
Na ovládanie prehrávača môžete použiť aj tlačidlá na prehrávači, ak majú podobné alebo
rovnaké označenie ako tlačidlá na DO.
•Označenie “DVD” sa môže vzťahovať všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R
(+VR režim) a DVD-RW/DVD-R disky (režim Video).
•V tomto návode sú použité ikony zobrazené nižšie (spolu s popisom ich významu):
Ikony
Význam
Funkcie sú dostupné pre DVD VIDEO a DVD+RW/DVD+R disky v režime
+VR alebo DVD-RW/DVD-R disky v režime Video.
Funkcie sú dostupné pre DVD-RW/DVD-R disky v režime VR
(Video Recording).
Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD disky (vrátane Super VCD alebo CD-R/
CD-RW diskov vo formáte video CD alebo Super VCD).
Funkcie sú dostupné pre audio CD alebo CD-R/CD-RW disky vo formáte
audio CD.
Funkcie sú dostupné pre DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW disky
obsahujúce audio súbory MP3*1, obrazové súbory JPEG a video súbory
DivX*2*3).
Funkcie sú dostupné pre DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R) disky obsahujúce audio súbory MP3*1, obrazové súbory JPEG a video súbory
DivX*2*3.
*1 MP3 (MPEG1 Audio Layer III) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO
(International Standard Organization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG.
*2 DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe
licencie.
6
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_07-14_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 7 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Disky vhodné
na prehrávanie
Formát diskov
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
VIDEO CD/
Audio CD
CD-RW/-R
Logo “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD-Video” a “CD” sú
obchodné značky.
Poznámka k CD/DVD diskom
Prehrávač dokáže prehrávať CD-ROM/CD-R/
CD-RW disky so záznamom v nasledovných
formátoch:
– Formát audio CD.
– Formát Video CD.
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660* Level 1/Level 2 alebo
rozšírenému formátu - Joliet.
– Obrazové CD disky vo formáte KODAK
Picture.
* Logický formát súborov a priečinkov na CD-ROM
diskoch definovaný štandardom ISO (International
Organization for Standardization).
Prehrávač dokáže prehrávať DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R
disky so záznamom v nasledovných
formátoch:
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
UDF (Universal Disk Format).
Príklady nevhodných diskov
Prehrávač nedokáže prehrávať nasledovné
disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky
so záznamom v iných než uvedených
formátoch.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte
PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• DVD audio disky.
• HD vrstvu SACD diskov.
• Dátové DVD, ktoré neobsahujú audio MP3
súbory, obrazové súbory JPEG alebo video
súbory DivX.
Prehrávač tiež nedokáže prehrávať
nasledovné disky:
• DVD VIDEO disky s odlišným
regionálnym kódom.
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare
obdĺžnika alebo srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo
nálepkou na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku
lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej
páske a pod.
Regionálny kód
Váš prehrávač má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať iba
DVD VIDEO disky, ktoré majú ten istý
regionálny kód. Tento systém sa využíva
na ochranu autorských práv.
Prehrávač dokáže prehrávať aj DVD
VIDEO disky označené symbolom
ALL
.
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk
sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie
“Playing prohibited by area limits”
(“Prehrávanie nie je povolené miestnym
obmedzením”). Niektoré DVD VIDEO disky
nemusia mať vyznačený regionálny kód
aj napriek tomu, že je ich prehrávanie
obmedzené pre určitý región.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Regionálny kód
00W
0-000-000-00
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
7
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_07-14_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 8 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Poznámky
• Poznámky k DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R alebo CD-R/CD-RW diskom
V tomto prehrávači nemusí byť možné prehrávať
niektoré DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R
alebo CD-R/CD-RW disky v závislosti od kvality
záznamu a stavu samotného disku alebo vlastností
zariadenia, na ktorom bol záznam vykonávaný,
prípadne záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode
na použitie záznamového zariadenia. Pri
niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch nemusia
fungovať niektoré funkcie prehrávania, aj keď sú
tieto disky správne uzatvorené. V takomto
prípade disk prehrávajte v štandardnom režime
prehrávania. Nemusí byť tiež možné prehrať
niektoré DATA CD/DATA DVD disky vytvorené
vo formáte Packet Write.
• Audio disk kódovaný technológiou pre
ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia
sa dať prehrávať v tomto zariadení.
• Poznámka k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk, ktorý
má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade
so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie
na tomto produkte nie je zaručené.
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou na
ochranu autorských práv vlastníka programu
podľa príslušných patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné len so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je určené len pre
domáce alebo iné obmedzené využívanie,
pokiaľ spoločnosť Macrovision neuvedie
inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie
je zakázané.
Poznámka o funkciách
prehrávania DVD a VIDEO CD
diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO
CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom programu. Vzhľadom na to, že
tento prehrávač prehráva DVD a VIDEO CD
disky podľa samotného obsahu disku
vytvoreného výrobcom, niektoré funkcie
prehrávania nemusia byť k dispozícii. Ďalšie
informácie sa dozviete z pokynov uvedených
pri DVD alebo VIDEO CD disku.
8
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_07-14_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 9 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na stránkach, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predný panel
A Tlačidlo [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (24)
F Tlačidlo H (prehrávanie) (24)
B Nosič disku (24)
H Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (33)
C Displej (10)
D Indikátor HDMI* (High-Definition
Multimedia Interface - Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)
(17, 66, 69, 77)
Svieti, ak je konektor HDMI OUT
správne prepojený s HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)kompatibilným zariadením s vstupným
HDMI alebo DVI (Digital Visual
Interface) konektorom.
E Tlačidlo A (otvorenie/zatvorenie) (24)
G Tlačidlo x (zastavenie) (25)
I Tlačidlo/Indikátor PROGRESSIVE (18)
Svieti, keď sú na výstupe z prehrávača
progresívne signály.
J Senzor signálov DO (15)
* Prehrávač pracuje s verziou 1.1 špecifikácií
multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením
(HDMI).
DVD prehrávač je vybavený technológiou HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
Zadný panel
LINE OUT
COAXIAL
VIDEO
L
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
Y
PB/CB
LINE
(RGB)
-TV
PR/CR
S VIDEO OUT
A Konektor HDMI OUT (multimediálny
výstup s vysokým rozlíšením) (16)
E Konektor LINE OUT (VIDEO) (16)
B Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL) (20)
G Konektor S VIDEO OUT (16)
C Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) (20)
D Konektory LINE OUT L/R (AUDIO) (20)
F Konektor LINE (RGB) - TV (16)
H Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (16) (Y, PB/CB, PR/CR)
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
9
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_07-14_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 10 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Displej
Pri prehrávaní DVD VIDEO/DVD disku v režime VR
Typ disku
Stav prehrávania
Svieti v režime
Repeat Play (31)
Svieti, keď je možnosť meniť zorné uhly (44)
Aktuálny audio signál (41)
Aktuálny titul/kapitola alebo
prehrávací čas (37)
Pri prehrávaní VIDEO CD disku s funkciami Playback Control (PBC) (28)
Typ disku
Stav prehrávania
Svieti v režime A-B Repeat Play (32)
Aktuálna scéna alebo prehrávací čas (37)
Pri prehrávaní CD, DATA DVD (MP3 audio/DivX video), DATA CD (MP3 audio/DivX video)
alebo VIDEO CD disku (bez funkcií PBC)
Stav prehrávania
Typ disku*2
Svieti v režime
Repeat Play (31)
Aktuálna stopa/skladba*1 (37)
Svieti počas prehrávania audio súborov MP3 (51)
Prehrávací čas (37)
*1 Pri prehrávaní video súborov DivX sa nezobrazí aktuálna stopa.
*2 Pri prehrávaní DATA DVD diskov sa zobrazí indikátor DVD.
Pri prehrávaní VIDEO CD diskov (s PBC) sa zobrazí indikátor VCD.
10
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_07-14_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 11 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Diaľkové ovládanie (DO)
H Tlačidlá
/
(opakovanie/
krokovanie/vpred/krokovanie) (25, 34)
I Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (25)
J Tlačidlá
m/M
(vyhľadávanie/spomalené prehrávanie)
(34)
K Tlačidlo ZOOM (25, 54)
L Tlačidlá SLOW PLAY/FAST PLAY
(25)
M Tlačidlo
(audio) (40)
N Tlačidlo
(titulky) (44)
O Tlačidlo [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (24)
P Tlačidlá 2 (hlasitosť) +/– (63)
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod.*
Q Tlačidlo t (TV/video) (63)
R Tlačidlo PICTURE NAVI (Picture
navigation) (36, 54)
S Tlačidlo TIME/TEXT (37)
T Tlačidlo MENU (27)
U Tlačidlo ENTER (22)
V Tlačidlo DISPLAY (12)
W Tlačidlo H (prehrávanie) (24)
Tlačidlo H má orientačný hmatový
bod.*
X Tlačidlo x (zastavenie) (25)
Y Tlačidlo X (pozastavenie) (25)
A Tlačidlo TV [/1 (zapnutie/
pohotovostný režim) (63)
Z Tlačidlo SUR (surround) (42)
B Tlačidlo Z (otvorenie/zatvorenie) (25)
wj Tlačidlo
C Číselné tlačidlá (27)
Tlačidlo číslo 5 má orientačný hmatový
bod.*
(uhol) (44)
* Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod
na orientáciu medzi tlačidlami.
D Tlačidlo CLEAR (29)
E Tlačidlo TOP MENU (27)
F Tlačidlá C/X/x/c (27)
G Tlačidlo O RETURN (návrat) (24, 25)
11
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_07-14_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 12 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Prehľad zobrazenia ponuky Control Menu (Ovládacie
Menu) (Magic Pad)
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu.
Stláčaním DISPLAY zobrazujete alebo meníte Control Menu nasledovne:
, Control Menu 1
m
Control Menu 2 (zobrazí sa len pri niektorých diskoch)
m
Ponuka Control Menu vypnutá
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti
o jednotlivých položkách pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Číslo aktuálne prehrávanej kapitoly*2
Číslo aktuálne prehrávaného titulu*1
Celkový počet titulov*1
Celkový počet kapitol*2
Položky Control
Menu
Zvolená položka
Názov funkcie
položky zvolenej
v Control Menu
Prevádzkové hlásenie
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
PLAY
DVD VIDEO
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Typ práve
prehrávaného
disku*3
Prehrávací čas*4
Aktuálne
nastavenie
Voľby
PROGRAM
ENTER
*1 Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne)
sa zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/CD disku
sa zobrazí číslo skladby/stopy, pri DATA CD/
DATA DVD disku sa zobrazí číslo albumu.
2 Pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí číslo
*
indexu, pri DATA CD/DATA DVD disku
sa zobrazí číslo súboru MP3 alebo JPEG. Číslo
video súboru DivX pri DATA CD/DATA DVD
disku.
*3 Super VCD disk bude indikovaný ako “SVCD”.
*4 Zobrazenie informácie o dátume pre súbor
JPEG.
Quit: DISPLAY
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte DISPLAY.
12
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_07-14_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 13 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Názov položky, Funkcia
TITLE (str. 34)/SCENE (str. 34)/TRACK (str. 34)
Výber titulu, scény alebo stopy pre prehrávanie.
CHAPTER (str. 34)/INDEX (str. 34)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
TRACK (str. 34)
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
ORIGINAL/PLAY LIST (str. 27)
Výber typu titulov (ORIGINAL alebo editovaný PLAY LIST) pri prehrávaní
DVD-RW/DVD-R v režime VR disku.
TIME/TEXT (str. 34)
Zobrazenie uplynutého a zostávajúceho prehrávacieho času.
Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby.
Zobrazenie DVD/CD textu alebo názvu skladby/súboru pri DATA DVD/DATA CD
disku.
PROGRAM (str. 29)
Výber titulov, kapitol alebo stôp/skladieb z disku pre prehranie vo vami zadanom
poradí.
SHUFFLE (str. 30)
Prehrávanie titulov, kapitol alebo stôp/skladieb v náhodnom poradí.
REPEAT (str. 31)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/
albumov) alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/albumu/súboru.
A-B REPEAT (str. 32)
Výber úseku, ktorý chcete opakovane prehrávať.
CUSTOM PICTURE MODE (str. 45)
Nastavenie video signálu z prehrávača. Môžete nastaviť takú kvalitu obrazu, ktorá
najviac zodpovedá práve sledovanému programu.
SHARPNESS (str. 47)
Nadsadenie kontúr záznamu, aby došlo k zostreniu obrazu.
BNR (str. 48)
Nastavenie kvality obrazu redukovaním “blokového šumu” alebo mozaikovania, ktoré
sa prejavujú na TV obrazovke.
MNR (str. 48)
Nastavenie kvality obrazu redukovaním rozmazávania, ktoré sa prejavuje v kontúrach
obrazu.
AV SYNC (str. 49)
Nastavenie oneskorenia medzi obrazovým a zvukovým signálom.
PARENTAL CONTROL (str. 60)
Nastavenie obmedzenia prehrávania disku.
RGB (str. 64)
Ponuka QUICK Setup (str. 22)
Pomocou ponuky Quick Setup (Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky) zvoľte
požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (On-screen), pomer strán obrazu TVP
a výstupný audio signál.
Ponuka CUSTOM Setup
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
RESET
Obnovenie nastavení v ponuke “SETUP” na výrobné nastavenia.
ALBUM (str. 34)
Výber album obsahujúceho audio súbory MP3 a obrazové súbory JPEG pre prehrávanie.
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
13
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_07-14_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 14 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
FILE (str. 34)
Výber súboru JPEG pre prehrávanie.
ALBUM (str. 34)
Zvolenie albumu s video súbormi DivX, ktoré chcete prehrávať.
FILE (str. 34)
Výber video súboru DivX pre prehrávanie.
DATE (str. 54)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
INTERVAL (str. 56)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime
Slide Show na obrazovke.
EFFECT (str. 56)
Výber efektu, ktorý sa použije pri zobrazovaní v režime Slide Show.
MODE (MP3, JPEG) (str. 55)
Výber typu údajov pre prehrávanie; audio súbory MP3 (AUDIO), obrazové súbory
JPEG (IMAGE) alebo oboje (AUTO) pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku.
z Rada
Indikátor ikony Control Menu svieti nazeleno
, ak nastavíte akúkoľvek
t
položku okrem “OFF”. (Len “PROGRAM”,
“SHUFFLE”, “REPEAT”, “A-B REPEAT”,
“SHARPNESS”, “CUSTOM PICTURE MODE”,
“BNR”, “MNR”.) Indikátor “ORIGINAL/PLAY
LIST” svieti nazeleno, ak nastavíte “PLAY LIST”
(výrobné nastavenie). Indikátor “AV SYNC” svieti
nazeleno, ak nastavíte vyššiu hodnotu, než 0 ms.
14
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_15-23_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 15 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Zapojenia
Zapojenie prehrávača
Zapojenia
Prehrávač zapojte a nastavte podľa postupu v krokoch 1 až 6.
Poznámky
• Pevným a správnym zapojením koncoviek káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu.
• Podrobnosti o pripájaných zariadeniach pozri v ich návodoch na použitie.
• Prehrávač nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je vybavený konektorom SCART alebo vstupným video
konektorom.
• Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých prepájaných zariadení od elektrickej siete.
Krok 1: Vybalenie
Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné príslušenstvo:
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Krok 2: Vloženie batérií do diaľkového ovládania
(ďalej aj DO)
Prehrávač je možné ovládať pomocou dodávaného diaľkového ovládania. Do diaľkového
ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #. Pri používaní
diaľkového ovládania smerujte DO na senzor diaľkového ovládania
na prehrávači.
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny
batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému
žiareniu alebo silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám
pri ovládaní pomocou diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu
obsahu batérií a následnej korózii.
15
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_15-23_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 16 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Krok 3: Pripojenie video káblov/HDMI káblov
Pomocou video kábla pripojte tento prehrávač k TVP, projektoru alebo AV zosilňovaču
(receiveru). Zvoľte jedno z možných prepojení A až E podľa vstupných konektorov, akými je
váš TVP, projektor alebo AV zosilňovač (receiver) vybavený.
Aby bolo možné sledovať obraz s progresívnymi signálmi (525p alebo 625p) na kompatibilnom
TVP, projektore alebo monitore, je nutné vykonať prepojenie D. Ak pripájate prehrávač k TVP,
projektoru alebo AV zosilňovaču (receiveru) so vstupným HDMI konektorom, zvoľte zapojenie C.
A
S VIDEO kábel
(nedodávaný)
INPUT
B
S VIDEO
(žltý)
INPUT
Audio/video kábel
(nedodávaný)
VIDEO
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
L
AUDIO
R
Do S VIDEO OUT
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
(žltý)
Do LINE OUT (VIDEO)
LINE OUT
COAXIAL
VIDEO
R
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
Y
PB/CB
AUDIO
L
LINE
(RGB)
-TV
PR/CR
COMPONENT VIDEO OUT
S VIDEO OUT
CD/DVD prehrávač
Do HDMI OUT
(zelený) (modrý)
Do LINE
(RGB)-TV
Kábel SCART
(nedodávaný)
(červený)
HDMI kábel
(nedodávaný)
C
Do COMPONENT
VIDEO OUT
IN
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
COMPONENT
VIDEO IN
Y
(zelený)
PB/CB
(modrý)
PR/CR
(červený)
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač
(receiver)
16
D
INPUT
Zložkový video kábel
(nedodávaný)
TVP
E
: Smer toku signálu
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_15-23_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 17 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Poznámka
Ak pripájate TVP s progresívnym formátom, použite len prepojenie podľa schémy D. Ak pripojíte TVP
podľa schémy D aj E, špeciálny ovládací signál vysielaný cez kábel SCART môže spôsobiť prepnutie
smerovania signálu do konektora SCART.
Žlté koncovky audio/video kábla (nedodávaný) zapojte do žltých (video) konektorov. Zapojenie
poskytuje štandardnú kvalitu obrazu.
Pri tomto prepojení stláčaním tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli zvoľte “NORMAL
(INTERLACE)” (výrobné nastavenie).
Žltý
Biely (L)
Červený (R)
Zapojenia
A Prepojenie cez vstupný video konektor
Žltý
Biely (L)
Červený (R)
B Prepojenie cez vstupný konektor S VIDEO
Zapojte kábel S VIDEO (nedodávaný). Zapojenie poskytuje vysokú kvalitu obrazu.
Pri tomto prepojení stláčaním tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli zvoľte “NORMAL
(INTERLACE)” (výrobné nastavenie).
C Prepojenie cez vstupný konektor HDMI/DVI
Aby sa cez konektor HDMI OUT prenášal obrazový a zvukový signál vo vysokej kvalite,
použite certifikovaný HDMI kábel Sony (nedodávaný). Pri prepojení do konektora HDMI OUT
konektor HDMI správne zasuňte do príslušného konektora. HDMI kábel neohýnajte, ani naň
ničím netlačte.
Pripojenie k TVP vybavenému vstupným konektorom DVI
Použite redukčný kábel HDMI-DVI (nedodávaný). DVI konektor nedokáže spracovať žiadne
audio signály, takže s týmto prepojením je nutné použiť ešte nejaké audio prepojenie (str. 20).
Navyše nie je možné prepojiť konektor HDMI OUT s konektormi DVI, ktoré nie sú HDCPkompatibilné (napr. konektory DVI na monitoroch PC).
D Pripojenie monitora, projektora alebo AV zosilňovača (receivera)
vybaveného vstupnými zložkovými video konektormi (Y, PB/CB, PR/CR)
Zariadenie pripojte do konektorov COMPONENT VIDEO OUT pomocou zložkového video
kábla (nedodávaný) alebo troch video káblov (nedodávané) rovnakej dĺžky a typu. Umožní vám
to výbornú reprodukciu farieb a obrazu vo vysokej kvalite.
Ak váš TVP dokáže spracovať signály v progresívnom formáte 525p/625p, použite toto prepojenie
a tlačidlom PROGRESSIVE na prednom paneli umožnite vyvedenie progresívnych video signálov
na výstup z prehrávača. Podrobnosti pozri v časti “Tlačidlo PROGRESSIVE” (str. 18).
Zelený
Zelený
Modrý
Modrý
Červený
Červený
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
17
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_15-23_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 18 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
E Prepojenie cez vstupný konektor SCART
Pripojte kábel SCART (nedodávaný). Zapojenie vykonajte správne, aby ste predišli hluku
a šumu. Pred pripojením kábla SCART skontrolujte, či TVP podporuje S-video alebo RGB
signály. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie TVP. Ak v ponuke Setup (str. 67) v položke
“SCREEN SETUP” nastavíte “LINE” na “S VIDEO” alebo “RGB”, použite kábel SCART
podporujúci jednotlivé signály.
Pri tomto prepojení stláčaním tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli zvoľte “NORMAL
(INTERLACE)” (výrobné nastavenie).
Pripojenie k štandardnému TVP s formátom zobrazenia 4:3
V závislosti od obsahu disku sa nemusí obraz prispôsobiť rozmeru vašej TV obrazovky.
Nastavenie formátu pomeru strán obrazu pozri na str. 66.
Poznámky
• Medzi tento prehrávač a TVP nezapájajte VCR atď. Ak budú prechádzať signály z tohto prehrávača cez
VCR, na TV obrazovke môže byť obraz nekvalitný. Ak je váš TVP vybavený len jednou sadou audio/video
konektorov, pripojte prehrávač do týchto konektorov.
VCR
CD/DVD prehrávač
TVP
Prepojte
priamo
• Ak v ponuke SCREEN SETUP nastavíte “LINE” na “RGB” (str. 67), na výstup z prehrávača nebudú
vyvedené zložkové video signály.
Pri prehrávaní disku so záznamom v norme NTSC sa výstupný video signál z prehrávača alebo
ponuka Setup atď. v norme NTSC nemusí zobraziť na TV obrazovke TVP pracujúcom v norme
PAL. V takomto prípade vyberte zo zariadenia disk.
Tlačidlo PROGRESSIVE
Pomocou tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli môžete voliť formát výstupných video
signálov prehrávača (progresívny alebo prekladaný) a spôsob konverzie progresívnych
signálov. Indikátor PROGRESSIVE sa rozsvieti, ak sú na výstupe z prehrávača progresívne
signály.
Každým stlačením tlačidla PROGRESSIVE sa zobrazenie mení nasledovne:
,
PROGRESSIVE AUTO
m
PROGRESSIVE VIDEO
m
NORMAL (INTERLACE)
18
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_15-23_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 19 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
◆PROGRESSIVE VIDEO
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi signálmi,
– a TVP je pripojený do konektorov COMPONENT VIDEO OUT,
– a chcete napevno nastaviť metódu konverzie na PROGRESSIVE VIDEO pre záznam snímaný
video technikou.
Toto nastavenie zvoľte, ak je po zvolení PROGRESSIVE AUTO obraz neostrý.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude splnená
niektorá z uvedených podmienok.
Zapojenia
◆PROGRESSIVE AUTO
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi signálmi,
– a TVP je pripojený do konektorov COMPONENT VIDEO OUT.
Štandardne zvoľte práve toto nastavenie. Takto sa automaticky identifikuje typ záznamu
(softvéru) a zvolí sa vhodná metóda konverzie.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude splnená
niektorá z uvedených podmienok.
◆NORMAL (INTERLACE)
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– váš TVP nie je kompatibilný s progresívnymi signálmi, alebo,
– je TVP pripojený do iných konektorov, než COMPONENT VIDEO OUT (LINE OUT
(VIDEO) alebo S VIDEO OUT).
Toto nastavenie nie je dostupné, ak svieti indikátor HDMI.
◆Typy DVD softvéru a metódy konverzie
DVD softvér je možné rozdeliť na dva druhy: Záznam snímaný filmovou technikou a záznam
snímaný video technikou.
Záznam snímaný video technikou je založený na TV vysielaní, napr. TV inscenácie alebo
situačné komédie, a zobrazuje sa pri ňom 25 snímok/50 políčok za sekundu (30 snímok/
60 políčok za sekundu). Záznam snímaný filmovou technikou je odvodený od klasických filmov
a zobrazuje sa pri ňom 24 snímok za sekundu. Niektoré záznamy na DVD disku sú kombináciou
záznamov snímaných video aj filmovou technikou.
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený obraz, keď je výstupný signál v progresívnom
formáte, musí sa progresívny video signál konvertovať tak, aby zodpovedal druhu sledovaného
záznamu na DVD disku.
Poznámky
• Pri prehrávaní záznamu snímaného video technikou so signálom v progresívnom formáte sa môžu niektoré
časti obrazového záznamu z dôvodu procesu konverzie pri výstupe cez konektory COMPONENT VIDEO
OUT zobrazovať neprirodzene. Obrazový signál z konektorov S VIDEO OUT a LINE OUT (VIDEO) nie
je ovplyvňovaný, keďže je na výstupe z nich signál v štandardnom (prekladanom) formáte.
• Ak v ponuke SCREEN SETUP nastavíte “LINE” na “RGB”, nastavenie prehrávača sa prepne
na “NORMAL (INTERLACE)”. Toto nastane, aj keď ste nastavili “PROGRESSIVE AUTO” alebo
“PROGRESSIVE VIDEO”.
19
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_15-23_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 20 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Krok 4: Pripojenie audio káblov
Vyberte si jedno z nasledovných prepojení A alebo B podľa vstupného konektora vášho TV
monitora, projektora alebo AV zosilňovača (receivera). Toto vám umožní počúvať zvuk.
(červený)
(žltý)*
Audio/video kábel
(nedodávaný)
INPUT
VIDEO
(biely)
(biely)
(žltý)*
(červený)
A
L
AUDIO
R
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač
(receiver)
LINE OUT
VIDEO
R
AUDIO
L
Do LINE OUT L/R (AUDIO)
LINE OUT
COAXIAL
VIDEO
AUDIO
R
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
Y
PB/CB
L
LINE
(RGB)
-TV
PR/CR
COMPONENT VIDEO OUT
S VIDEO OUT
Do DIGITAL OUT
(COAXIAL alebo OPTICAL)/HDMI OUT
CD/DVD prehrávač
COAXIAL
alebo
alebo
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
Optický digitálny
kábel (nedodávaný)
Pred pripojením
zložte kryt konektora
Koaxiálny digitálny kábel
(nedodávaný)
HDMI kábel (nedodávaný)
[Reproduktory]
Do koaxiálneho alebo
optického/HDMI digitálneho
vstupu
[Reproduktory]
Zadný (R)
Zadný (L)
Predný (L)
Stredový
B
Predný (R)
AV zosilňovač (receiver)
s dekodérom
Subwoofer
: Smer toku signálu
* Žltý konektor sa používa na prenos video signálov (str. 16).
z Rada
Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie pripojených zariadení.
20
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_15-23_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 21 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
• Priestorový (Surround) efekt
Dolby Digital (5.1-kanálový), DTS
(5.1-kanálový), MPEG audio (5.1-kanálový)
A Pripojenie do vstupných
audio konektorov L/R
Žltý
Biely (L)
Žltý
Biely (L)
Červený
(R)
Červený
(R)
• Surround efekt (str. 42)
TVP: Dynamic Theatre, Dynamic, Wide,
Night
Zapojenia
Takéto prepojenie slúži na reprodukciu zvuku
z reproduktorov TVP alebo z dvoch
reproduktorov stereo zosilňovača (receivera).
Zapojenie pomocou audio/video kábla
(nedodávaný).
*1
*2
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité-D
sú obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.
“DTS” a “DTS Digital Out” sú obchodné značky
spoločnosti Digital Theater Systems, Inc.
Poznámky
Stereo zosilňovač (receiver): Standard, Night
B Zapojenie do digitálneho
vstupného audio konektora
Toto zapojenie použite, ak je váš AV
zosilňovač (receiver) vybavený dekodérom
Dolby Digital*1, DTS*2 alebo MPEG audio
a digitálnym vstupným konektorom.
Zapojenie pomocou koaxiálneho alebo
optického digitálneho/HDMI kábla
(nedodávaný).
• Po vykonaní všetkých prepojení skontrolujte,
či ste v postupe pre rýchle uvedenie do prevádzky
(str. 22) nastavili “DOLBY DIGITAL”
na “DOLBY DIGITAL” a “DTS” na “DTS”.
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený
dekodérom MPEG audio, nastavte v ponuke
Audio Setup “MPEG” na “MPEG” (str. 71).
V opačnom prípade nebude z reproduktorov
počuť žiadny zvuk.
• Ak pripojíte zosilňovač (receiver), ktorý
podporuje vzorkovaciu frekvenciu 96 kHz,
nastavte v ponuke “AUDIO SETUP” položku
“48kHz/96kHz PCM” na “96kHz/24bit” (str. 71).
• Pri tomto prepojení nie je možné používať TVS
efekty tohto prehrávača.
• Ak pripojíte prehrávač k AV zosilňovaču
(receiveru) pomocou HDMI kábla, bude potrebné
vykonať jedno z uvedeného:
– Pripojte AV zosilňovač (receiver) k TVP HDMI
káblom.
– Pripojte prehrávač k TVP iným video káblom než
HDMI (zložkovým video káblom, S-VIDEO
alebo audio/video káblom).
• Pri prepojení do konektora HDMI OUT konektor
HDMI správne zasuňte do príslušného konektora.
HDMI kábel neohýnajte, ani naň ničím netlačte.
Koaxiálny kábel
Optický kábel
HDMI kábel
21
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_15-23_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 22 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry
Sieťové šnúry prehrávača a TVP zapojte do elektrickej zásuvky.
Krok 6: Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte prehrávač na prevádzku minimálnym počtom
základných nastavení.
Ak chcete preskočiť niektorú položku nastavenia, stlačte >. Pre návrat k predošlej položke
nastavenia stlačte ..
ENTER
1
2
3
Zapnite TVP.
Stlačte [/1.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite do polohy pre sledovanie
obrazu z tohto prehrávača.
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
hlásenie “Press [ENTER] to run QUICK
SETUP” (Stlačením Enter spustíte Quick
Setup). Ak sa toto hlásenie nezobrazí,
režim nastavenia pre rýchle uvedenie
do prevádzky spustíte zvolením
“QUICK” v ponuke “SETUP”
(nastavenia) v Control Menu (str. 65).
4
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Stlačte ENTER bez toho, aby bol
vložený disk.
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
5
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Prehrávač bude zobrazovať ponuky
Menu a titulky vo zvolenom jazyku.
6
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu
pomeru strán pripojeného TVP.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
HDMI RESOLUTION:
4:3 LETTER BOX
YCBCR/RGB (HDMI):
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
22
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_15-23_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 23 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
7
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
◆ Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
• 4:3 LETTER BOX alebo 4:3 PAN
SCAN (str. 66)
8
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu
konektorov, ktoré sú využívané na
pripojenie k zosilňovaču (receiveru).
Is this player connected to an amplifier
(receiver) ? Select the type of jack you
are using.
YES
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NO
9
Stláčaním X/x zvoľte typ konektora,
ktorý použijete pre pripojenie
zosilňovača (receivera) a potom
stlačte ENTER.
Ak ste nepripojili AV zosilňovač
(receiver), zvoľte “NO” a pokračujte
krokom 13.
Ak pripájate AV zosilňovač (receiver)
pomocou audio kábla, zvoľte “YES:
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”
a pokračujte krokom 13.
Ak pripájate AV zosilňovač (receiver)
pomocou optického alebo koaxiálneho
digitálneho kábla/HDMI kábla, zvoľte
“YES: DIGITAL OUTPUT”. Zobrazí sa
ponuka Setup pre “DOLBY DIGITAL”.
Dolby Digital, ktoré sa budú vysielať
do zosilňovača (receivera).
Ak je vás AV zosilňovač (receiver)
vybavený dekodérom Dolby Digital,
zvoľte “DOLBY DIGITAL”. V opačnom
prípade zvoľte “D-PCM”.
AUDIO SETUP
AUDIO ATT:
OFF
AUDIO DRC:
STANDARD
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
D-PCM
DTS:
DOLBY DIGITAL
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Zapojenia
◆ Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3
so širokouhlým režimom
• 16:9 (str. 66)
10Stláčaním X/x zvoľte typ signálov
11Stlačte ENTER.
“DTS” je aktivované.
AUDIO SETUP
OFF
AUDIO ATT:
STANDARD
AUDIO DRC:
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
OFF
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
ON
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16 bit
12Stláčaním X/x zvoľte, či chcete
vysielať signál DTS do zosilňovača
(receivera).
Ak je váš AV zosilňovač (receiver)
vybavený dekodérom DTS, zvoľte “ON”.
V opačnom prípade zvoľte “OFF”.
13Stlačte ENTER.
◆ Ak v kroku 9 zvolíte “DIGITAL OUTPUT”
• Nastavovanie pre rýchle uvedenie do
prevádzky (Quick Setup) a zapojenia sú
dokončené.
• Ak je váš AV zosilňovač (receiver)
vybavený dekodérom MPEG audio,
nastavte “MPEG” na “MPEG” (str. 71).
23
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_24-32_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 24 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
4
Prehrávanie diskov
Stlačte A na prehrávači
a umiestnite disk na nosič.
Prehrávanie diskov
V závislosti od DVD alebo VIDEO CD disku
môžu byť niektoré funkcie rozdielne alebo
nedostupné.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku.
Prehrávanou stranou nadol
5
Stlačte H.
Nosič disku sa zasunie. Prehrávač spustí
prehrávanie (Continuous Play - súvislé
prehrávanie). Nastavte hlasitosť na TVP
alebo na zosilňovači (receiveri).
V závislosti od disku sa na TV obrazovke
môže zobraziť Menu. Pre DVD VIDEO
disky pozri str. 27. Pre VIDEO CD disky
pozri str. 28.
Vypnutie prehrávača
Stlačte [/1. Prehrávač sa prepne do
pohotovostného režimu.
ENTER
RETURN
z Rada
Môžete nastaviť, aby sa prehrávač automaticky vypol
vždy, keď bude v režime zastavenia dlhšie než
30 minút. Túto funkciu zapnete/vypnete nastavením
položky “AUTO POWER OFF” v ponuke
“CUSTOM SETUP” na “ON” alebo “OFF” (str. 68).
Poznámky k prehrávaniu zvukových stôp
DTS na DVD VIDEO disku
1
2
Zapnite TVP.
Stlačte [/1.
Prehrávač sa zapne.
3
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite do polohy pre sledovanie
obrazu z tohto prehrávača.
◆ Použitie zosilňovača (receivera)
Zapnite zosilňovač (receiver) a zvoľte
príslušný zdroj vstupného signálu (tento
prehrávač).
• Audio signály DTS sú vyvedené len na
konektor DIGITAL OUT (COAXIAL alebo
OPTICAL)/HDMI OUT.
• Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
so zvukovými stopami DTS nastavte
v “AUDIO SETUP” položku “DTS”
na “ON” (str. 71).
• Ak pripojíte prehrávač ku audio zariadeniu
bez DTS dekodéra, v ponuke “AUDIO
SETUP” nenastavujte “DTS” na “ON”
(str. 71). Z reproduktorov môže byť
reprodukovaný hlasný hluk, ktorý môže
poškodiť váš sluch alebo reproduktory.
Poznámka
Pred prehrávaním musíte DVD disky vytvorené
DVD rekordérmi správne uzatvoriť. Podrobné
informácie o uzatváraní pozri v návode na použitie
DVD rekordéra.
24
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_24-32_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 25 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Ďalšie operácie
Poznámka
Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia Replay
(opakovanie) alebo Advance (vpred) dostupná.
Zrýchlené alebo spomalené
prehrávanie so zvukom
(opakovanie)
(vpred)
Počas prehrávania stlačte FAST PLAY alebo
SLOW PLAY.
Rýchlosť sa mení pri stlačení tlačidla FAST
PLAY alebo SLOW PLAY.
ZOOM
SLOW PLAY
Prehrávanie diskov
Počas zrýchleného alebo spomaleného
prehrávania scény môžete počúvať dialógy.
CLEAR
Obnovenie štandardného prehrávania
FAST PLAY
Stlačte H.
Poznámky
Pre
Operácia
Zastavenie
Stlačte x.
Pozastavenie
Stlačte X.
Obnovenie prehrávania Stlačte X alebo H.
po pozastavení
Presun na nasledujúcu
kapitolu, stopu alebo
scénu v režime
Continuous Play
Stlačte >.
Presun na
Stlačte ..
predchádzajúcu
kapitolu, skladbu alebo
scénu v režime
Continuous Play
Zastavenie prehrávania Stlačte Z.
a vybratie disku
• Túto funkciu môžete použiť len pri DVD/VIDEO
CD/Super VCD diskoch a DVD-RW/DVD-R
diskoch v režime VR.
• Pri dosiahnutí maximálnej alebo minimálnej
rýchlosti prehrávania sa zobrazí “Operation not
possible”.
• V režime zrýchleného a spomaleného prehrávania
(Fast Play a Slow Play) nie je možné zmeniť zorný
uhol (str. 44), titulky (str. 44) ani zvuk (str. 40).
Zvuk je možné zmeniť len pri prehrávaní VIDEO
CD/Super VCD diskov.
• Funkcie zrýchleného a spomaleného prehrávania
nefungujú pri prehrávaní zvukových stôp DTS.
• Funkcie zrýchleného a spomaleného prehrávania nie
je možné použiť pri prehliadaní statických obrazov
pri DVD-RW/DVD-R diskoch v režime VR.
Zablokovanie nosiča disku
(Child Lock - Detský zámok)
Opakovanie
predchádzajúcej
scény*1
Počas prehrávania
stlačte
(opakovanie).
Nosič disku je možné zablokovať proti jeho
neželanému otváraniu deťmi.
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne*2
Počas prehrávania
stlačte
(vpred).
V pohotovostnom režime stlačte na DO
tlačidlo O RETURN, ENTER a následne [/1.
Zväčšenie obrazu*3
Stláčajte ZOOM.
Stlačením CLEAR
zväčšenie zrušte.
Prehrávač sa zapne a na displeji sa zobrazí
“LOCKED”. Pri zablokovaní otvoru pre disk
nebudú tlačidlá A a Z na prehrávači funkčné.
*1 Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky.
Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX.
*2 Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R disky. Tlačidlo nie je
možné použiť pri súboroch DivX.
*3 Len video a JPEG súbory (okrem obrázkov
BACKGROUND). Zväčšený obraz môžete
pomocou C/X/x/c posúvať. V závislosti
od obsahu disku sa môže funkcia zväčšenia pri
posunutí obrazu automaticky zrušiť.
Odblokovanie nosiča disku
V pohotovostnom režime znova stlačte tlačidlo
O RETURN, ENTER a následne [/1.
Poznámka
Aj keď zvolíte v Control Menu v ponuke “SETUP”
položku “RESET” (str. 65), nosič disku ostane
zablokovaný.
25
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_24-32_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 26 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Obnovenie prehrávania
z pozície zastavenia
prehrávania disku
(Multi-disc Resume)
Prehrávač si pamätá miesto, v ktorom ste
naposledy zastavili prehrávanie až pre 6 diskov
a obnoví prehrávanie z takéhoto miesta vždy,
keď vložíte príslušný disk do prehrávača.
Pri uložení miesta zastavenia pre 7. disk
sa vymaže z pamäte nastavenie pre 1. disk.
1
Poznámky
• Aby táto funkcia pracovala, v ponuke “CUSTOM
SETUP” musí byť “MULTI-DISC RESUME”
nastavené na “ON” (výrobné nastavenie) (str. 68).
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa neuchová
v prípade, že:
– Zmeníte režim prehrávania.
– Zmeníte nastavenia v ponuke Setup.
• Pri prehrávaní DVD-RW/DVD-R disku v režime
VR, CD, DATA CD a DATA DVD disku,
sa miesto, v ktorom ste zastavili prehrávanie,
uchová v pamäti pre aktuálny disk.
Miesto obnovenia prehrávania sa zruší, ak:
– Vysuniete nosič disku.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
– Prehrávač prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime Shuffle
Play a Programme Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch
pracovať.
• Keď je v ponuke “CUSTOM SETUP” nastavené
“MULTI-DISC RESUME” na “ON” a prehrávate
disk so záznamom (napr. DVD-RW), prehrávač
môže obnoviť prehrávanie iných, vami nahraných
diskov z totožného miesta zapamätaného pre prvý
disk.
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“RESUME”.
2
Stlačte H.
Prehrávač spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bol disk zastavený v kroku 1.
z Rada
Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
26
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_24-32_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 27 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Ponuka Menu DVD
diskov
Niektoré DVD-RW/DVD-R disky v režime
VR (Video Recording) obsahujú dva druhy
titulov určených na prehrávanie: pôvodne
zaznamenané tituly (ORIGINAL) a tituly
vytvorené nahrávacím DVD zariadením pre
editovanie (PLAY LIST). Môžete si zvoliť
druh prehrávaných titulov.
Prehrávanie diskov
DVD disk je rozdelený na dlhé časti úsekov
obrazu alebo zvuku, ktoré sú nazývané “tituly”.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý obsahuje
niekoľko titulov, si môžete zvoliť požadovaný
titul pomocou tlačidla TOP MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla MENU.
Výber ponuky “ORIGINAL”
alebo “PLAY LIST” na
DVD-RW/DVD-R disku
Číselné
tlačidlá
ENTER
TOP MENU
MENU
ENTER
DISPLAY
1
Počas zastavenia prehrávania
stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
1
Stlačte TOP MENU alebo MENU.
2
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Menu DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny
pri rôznych DVD diskoch.
2
Zobrazia sa voliteľné položky pre ponuku
“ORIGINAL/PLAY LIST”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú
chcete prehrávať alebo meniť.
Ak stlačíte číselné tlačidlá, zobrazí
sa nasledovné zobrazenie.
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
požadovanú položku.
3
1
3
Stlačte ENTER.
Stláčaním X/x zvoľte
(ORIGINAL/PLAY LIST) a potom
stlačte ENTER.
DVD-VR
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• PLAY LIST: Prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných
titulov (“ORIGINAL”).
• ORIGINAL: Prehrávanie titulov v ich
pôvodnej verzii.
4
Stlačte ENTER.
27
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_24-32_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 28 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Prehrávanie VIDEO CD
diskov s funkciami PBC
(PBC Playback)
Pomocou funkcií PBC (Playback Control)
môžete prehrávať VIDEO CD disky
interaktívne, sledujúc zobrazené Menu na TV
obrazovke.
z Rada
Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo ENTER.
Na obrazovke sa zobrazí hlásenie “Play without
PBC” (“Prehrávanie bez PBC”) a prehrávač spustí
prehrávanie v režime Continuous Play. Nie je
možné prehrávať statické zábery ako napr.
zobrazenie ponuky Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
Poznámka
V návode na použitie niektorých VIDEO CD
diskov môže byť pokyn “Stlačte ENTER” (Press
ENTER) v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte
SELECT” (Press SELECT). V takomto prípade
stlačte H.
Číselné
tlačidlá
ENTER
RETURN
1
Spustite prehrávanie VIDEO CD
disku s PBC funkciami.
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami
výberu.
2
3
4
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Stlačte ENTER.
Postupujte interaktívne podľa
pokynov v Menu.
Prečítajte si pokyny k disku, pretože
postup ovládania môže byť pri každom
VIDEO CD disku odlišný.
Obnovenie zobrazenia Menu
Stlačte O RETURN.
28
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_24-32_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 29 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
Rôzne funkcie režimov
prehrávania (Programme Play,
Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat
PLAY
DVD VIDEO
Play)
3
Stláčaním X/x zvoľte “SET t”, potom
stlačte ENTER.
Pri prehrávaní VIDEO CD/CD diskov
sa zobrazuje “TRACK”.
PROGRAM
CLEAR
ALL CLEAR
1. TITLE
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
Prehrávanie diskov
Nastaviť môžete nasledovné režimy
prehrávania:
• Programme Play (str. 29)
• Shuffle Play (str. 30)
• Repeat Play (str. 31)
• A-B Repeat Play (str. 32)
T
––
01
02
03
04
05
ENTER
Tituly alebo stopy/
skladby na disku
DISPLAY
4
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na titul alebo stopu
v stĺpci “T” (v tomto prípade “01”).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
Poznámka
Režim prehrávania sa zruší, ak:
– Vysuniete nosič disku.
– Prepnete prehrávač do pohotovostného režimu
stlačením [/1.
Vytvorenie programu
(Programme Play)
Obsah disku môžete prehrať vo vami
zvolenom poradí tým, že zmeníte poradie
titulov, kapitol alebo stôp (skladieb) –
vytvoríte vlastný program. Do programu
môžete vložiť až 99 titulov, kapitol a stôp/
skladieb.
1
Stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(PROGRAM), potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa voľba pre “PROGRAM”.
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
Kapitoly na disku
5
Zvoľte požadovaný titul, kapitolu alebo
stopu, ktorú chcete vložiť do programu.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Napríklad zvolenie kapitoly “03” z titulu
číslo “02”.
Stláčaním X/x zvoľte “02” v stĺpci “T”,
potom stlačte ENTER.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
29
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_24-32_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 30 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Stláčaním X/x zvoľte “03” v stĺpci “C”,
potom stlačte ENTER.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE 0 2 – 0 3
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
2
Pomocou X/x zvoľte programové číslo
titulu, kapitoly alebo stopy/skladby, ktoré
chcete zmeniť alebo zrušiť a stlačte c. Ak
chcete titul, kapitolu alebo stopu/skladbu
z programu zrušiť, stlačte CLEAR.
3
Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5. Položku programu
zrušíte zvolením “--” v stĺpci “T”
a následným stlačením ENTER.
T
––
01
02
03
04
05
Zvolený titul a kapitola
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD
disku
Napríklad zvolenie stopy/skladby “02”.
Stláčaním X/x zvoľte “02” v stĺpci “T”,
potom stlačte ENTER.
Zrušenie všetkých titulov, kapitol alebo
stôp/skladieb zaradených do programu
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Vytvorenie
programu (Programme Play)”.
2
3
Stlačte X a zvoľte “ALL CLEAR”.
Stlačte ENTER.
Zvolená stopa/skladba
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Celkový čas stôp/skladieb v programe
6
Ostatné tituly, kapitoly alebo stopy/
skladby vložíte do programu
zopakovaním krokov 4 až 5.
Naprogramované tituly, kapitoly alebo
stopy sa zobrazia vo zvolenom poradí.
7
Stlačením H spustite prehrávanie
Programme Play.
Prehrávanie Programme Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
z Rada
V programe titulov, kapitol alebo stôp/skladieb
môžete využiť režimy Repeat Play alebo Shuffle Play.
V režime Programme Play vykonajte kroky z častí
Repeat Play (str. 31) alebo Shuffle Play (str. 30).
Poznámky
• Ak zaraďujete do programu stopy zo Super VCD
disku, celkový prehrávací čas sa nezobrazí.
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.
Prehrávanie v náhodnom poradí
(Shuffle Play)
Táto funkcia umožňuje, že prehrávač
“pomieša” (shuffle) tituly, kapitoly alebo
stopy. Poradie prehrávania pri ďalšom
“pomiešaní” môže byť odlišné od
predchádzajúceho.
1
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 2 zvoľte
“OFF”. Ten istý program prehráte znova
zvolením “ON” v kroku 3 a stlačením
ENTER.
Zmena alebo zrušenie programu
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti
“Vytvorenie programu (Programme
Play)”.
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
(SHUFFLE) a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “SHUFFLE”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
TITLE
CHAPTER
30
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_24-32_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 31 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorú
chcete prehrávať v náhodnom poradí.
3
4
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých titulov.
• TITLE: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• CHAPTER: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
◆ Pri prehrávaní DVD diskov v režime VR
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých titulov zvoleného typu.
• TITLE: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• CHAPTER: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých stôp/skladieb.
• TRACK: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
◆ Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých albumov.
• ALBUM: Opakované prehrávanie
aktuálneho albumu.
• TRACK (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálnej skladby.
• FILE (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho
súboru.
◆ Keď je aktivovaný režim Programme
Play alebo Shuffle Play
• ON: Opakované prehrávanie zadaných
položiek v režime Programme Play
alebo Shuffle Play.
Stlačte ENTER.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte “OFF”.
z Rady
• Prehrávač môžete do režimu Shuffle Play nastaviť
tiež počas zastavenia. Po zvolení voľby
“SHUFFLE” stlačte H. Spustí sa prehrávanie
Shuffle Play.
• Pri voľbe “CHAPTER” je možné prehrávať až
200 kapitol disku v náhodnom poradí.
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
Všetky tituly alebo stopy/skladby na disku,
či jednotlivé tituly, kapitoly alebo stopy/
skladby je možné opakovane prehrávať.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle alebo Programme Play.
4
1
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte “OFF”.
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(REPEAT), potom stlačte ENTER.
Prehrávanie diskov
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
• TITLE
• CHAPTER
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
• TRACK
◆ Keď je režim Programme Play aktivovaný
• ON: Pomiešanie a prehrávanie zvolených
titulov, kapitol alebo stôp v režime
Programe Play v náhodnom poradí.
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
Stlačte ENTER.
Spustí sa prehrávanie Repeat Play.
Obnovenie štandardného prehrávania
z Rada
Režim Repeat Play môžete zvoliť počas zastavenia.
Po zvolení položky “REPEAT” stlačte H. Spustí
sa prehrávanie Repeat Play.
Zobrazia sa voľby pre “REPEAT”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Poznámky
DVD VIDEO
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.
• Ak sa pri opakovanom prehrávaní DATA CD/
DATA DVD disku s MP3 audio súbormi a JPEG
súbormi nezhoduje ich prehrávací čas, zvuk
nebude zodpovedať obrazu.
• Keď je “MODE (MP3, JPEG)” nastavené na
“IMAGE (JPEG)” (str. 55), nie je možné zvoliť
“TRACK”.
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
31
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_24-32_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 32 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Opakované prehrávanie
zvoleného úseku
(A-B Repeat Play)
Je možné opakovane prehrávať určitú časť
titulu, kapitoly alebo stopy/skladby. (Funkciu
využijete, ak sa budete chcieť učiť napr. text
nejakej piesne.)
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte “OFF”.
Poznámky
• Pri zvolení režimu A-B Repeat Play sa zrušia
nastavenia pre režimy Shuffle Play, Repeat Play
a Programme Play.
• Prehrávanie A-B Repeat Play nepracuje pri
prelínaní rozdielnych titulov.
• Nemusí byť možné nastaviť režim A-B Repeat
Play pre DVD-RW/DVD-R disk (režim VR),
ktorý obsahuje súbory statických záberov
(obrázkov).
Stláčaním X/x zvoľte
(A-B REPEAT), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “A-B REPEAT”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
SET
OFF
3
Stláčaním X/x zvoľte “SET t”, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie
“A-B REPEAT”.
A 18 - 1:32:30
4
B
Počas prehrávania stlačte ENTER
po nájdení počiatočného bodu (bod A)
úseku, ktorý sa bude opakovane
prehrávať.
Počiatočný bod (bod A) je nastavený.
A 18 - 1:32:30
5
B 18 - 1:33:05
Po dosiahnutí koncovej pozície (bod B)
opätovne stlačte ENTER.
Zobrazia sa nastavené body a prehrávač
spustí opakované prehrávanie zvolenej
časti.
32
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_33-36_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 33 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Rýchle vyhľadanie miesta
tlačidlami pre zrýchlený posuv
vpred/vzad (Search)
Vyhľadávanie scény
Vyhľadanie konkrétneho
miesta na disku (Search,
Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)
Rýchle vyhľadanie miesta
zrýchleným prehrávaním vpred/
vzad (Scan)
(krokovanie)
(krokovanie)
Vyhľadávanie scény
Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo
vyhľadať sledovaním obrazu alebo
spomaleným prehrávaním.
Nasledujúcu/predchádzajúcu kapitolu, stopu/
skladbu alebo scénu môžete vyhľadať
stláčaním ./> na prehrávači.
Počas prehrávania jedným krátkym stlačením
> alebo . prepnete na nasledujúcu
alebo predchádzajúcu kapitolu/stopu
(skladbu)/scénu. Prípadne zatlačením
a pridržaním > alebo . vyhľadávate
vpred alebo vzad. Po uvoľnení tlačidla
v požadovanom mieste bude od tohto miesta
pokračovať štandardné prehrávanie (Search).
Počas prehrávania disku stlačte
m
alebo M
. Po vyhľadaní želaného miesta
obnovíte stlačením tlačidla H štandardné
prehrávanie. Každým stlačením tlačidla
m alebo M
počas vyhľadávania
sa rýchlosť prehrávania zmení. Každým
stlačením sa indikácia mení nasledovne.
Skutočné rýchlosti sa môžu v závislosti
od disku odlišovať.
Prehrávanie vpred
×2B t 1M t 2M t 3M
Poznámky
• Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých uvedených funkcií.
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch môžete
vyhľadávať určitý bod len v rámci MP3 skladby
alebo video súboru DivX.
3M (len DVD VIDEO/DVD režim VR/
VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD* disky)
×2B (len DVD VIDEO/CD disky)
Prehrávanie vzad
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (len DVD VIDEO/DVD režim VR/
VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD* disky)
×2b (len DVD VIDEO/CD disky)
* Len DivX video
Rýchlosť prehrávania “×2B”/ “×2b” je
cca dvakrát vyššia než štandardná rýchlosť.
Rýchlosť prehrávania “3M”/“3m” je
vyššia než “2M”/“2m” a rýchlosť
prehrávania “2M”/“2m” je vyššia než
“1M”/“1m”.
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(12)
33
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_33-36_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 34 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Sledovanie snímky po snímke
(Slow-motion Play)
V režime pozastavenia stlačte
m alebo
M
. Stlačením H obnovíte štandardnú
rýchlosť prehrávania.
Každým stlačením tlačidla
m alebo
M
v režime Slow-motion Play sa
rýchlosť prehrávania zmení. Dostupné sú dve
rýchlosti. Každým stlačením sa rýchlosť
prehrávania mení nasledovne:
Prehrávanie vpred
2
y1
Prehrávanie vzad (len DVD disky/DVD
disky v režime VR)
2
Vyhľadanie titulu/
kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď.
Pri DVD disku je možné vyhľadávať podľa
titulu alebo kapitoly a pri VIDEO CD/CD/
DATA CD/DATA DVD disku podľa stopy/
skladby, indexu, súboru alebo scény. Keďže
sú tituly a stopy (skladby) na disku označené
špecifickým číslom, požadovaný titul alebo
stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním ich
čísla. Taktiež je možné vyhľadať požadovanú
scénu zadaním časového kódu.
y1
Rýchlosť prehrávania “2 y”/“2
nižšia než “1 y”/“1
”.
” je
Číselné
tlačidlá
Poznámka
CLEAR
Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
pracuje len pri video súboroch DivX.
ENTER
Prehrávanie po jednotlivých
snímkach (Freeze Frame)
Počas pozastavenia prehrávania sa stlačením
(krokovanie) posuniete na
nasledujúcu snímku. Stlačením
(krokovanie) sa posuniete na predchádzajúcu
snímku (len DVD disky/DVD disky v režime
VR). Stlačením H obnovíte štandardnú
rýchlosť prehrávania.
DISPLAY
1
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
Poznámky
• Na DVD-RW/DVD-R disku v režime VR nie je
možné vyhľadávať statické zábery.
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
pracuje len pri video súboroch DivX.
Stlačte DISPLAY (pri prehrávaní
DATA CD/DATA DVD disku s JPEG
súbormi stlačte tlačidlo dvakrát).
2
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO/DVD disku
v režime VR
TITLE
CHAPTER
TIME/TEXT
Pre vyhľadávanie počiatočného miesta
zadaním časového kódu zvoľte “TIME/
TEXT”.
34
DVP-NS76H
2-666-956-E1(12)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_33-36_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 35 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super
VCD disku bez funkcií PBC
4
TRACK
INDEX
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super
VCD disku s funkciami PBC
Ak sa pomýlite
Číslo vymažte stláčaním CLEAR, potom
zadajte nové číslo.
SCENE
◆ Pri prehrávaní CD disku
5
TRACK
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo titulu, kapitoly, skladby,
indexu, scény atď., ktoré chcete
vyhľadať.
Prehrávač spustí prehrávanie od
zvoleného čísla.
ALBUM
TRACK (len súbory MP3)
FILE (len obrazové súbory
JPEG)
◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Vyhľadávanie scény zadaním časového
kódu (len DVD VIDEO/DVD disky v režime
VR)
1
V kroku 2 zvoľte
TIME/TEXT.
Zvolené je zobrazenie “T **:**:**”
(prehrávací čas aktuálneho titulu).
2
Stlačte ENTER.
Zobrazenie “T **:**:**” sa zmení
na “T --:--:--”.
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
časový údaj a stlačte ENTER.
Príklad: pre vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku
jednoducho zadajte “2:10:20”.
ALBUM
FILE
Príklad: Ak zvolíte
CHAPTER
Zvolené je zobrazenie “** (**)” (označenie
** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén,
albumov alebo súborov.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Zvolený riadok
3
Stlačte ENTER.
Zobrazenie “** (**)” sa zmení na “-- (**)”.
12(27)
(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Vyhľadávanie scény
◆ Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD
disku
Stlačte ENTER.
z Rady
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/DVD
v režime VR), stopu/skladbu (CD/DATA CD/
DATA DVD) alebo súbor (DATA CD (DivX
video)/DATA DVD (DivX video)) stlačením
číselných tlačidiel a ENTER.
• Na obrazovke môžete v zobrazení rozdelenom
na 9 častí zobraziť úvodnú scénu z titulov, kapitol
alebo stôp zaznamenaných na disku. Zvolením
niektorej zo zobrazených scén môžete priamo
spustiť prehrávanie. Podrobnosti pozri v časti
“Vyhľadávanie podľa scény (PICTURE
NAVIGATION)” (str. 36).
Poznámky
• Zobrazené číslo titulu, kapitoly alebo stopy
(skladby) zodpovedá číslu zaznamenanému
na disku.
• Na DVD+RW/DVD+R disku nie je možné
vyhľadávať scény zadaním časového kódu.
35
DVP-NS76H
2-666-956-E1(12)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_33-36_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 36 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Vyhľadávanie podľa
scény (PICTURE NAVIGATION)
Obrazovku môžete rozdeliť na 9 rovnakých
častí a rýchlejšie tak nájsť požadovanú scénu.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stláčaním C/X/x/c zvoľte kapitolu,
titul alebo stopu/skladbu a stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvolenej scény.
PICTURE
NAVI
ENTER
RETURN
DISPLAY
Obnovenie štandardného prehrávania
počas nastavovania
Stlačte O RETURN alebo DISPLAY.
1
Počas prehrávania stlačte PICTURE
NAVI.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
CHAPTER VIEWER
ENTER
z Rada
Ak je na disku viac než 9 kapitol, titulov alebo stôp/
skladieb, v pravom spodnom rohu sa zobrazí
symbol V.
Pre zobrazenie ďalších kapitol, titulov alebo stôp
zvoľte spodné scény a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcej scéne vyberte horné scény
a stlačte X.
Poznámka
Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých
položiek.
2
Stláčaním PICTURE NAVI zvoľte
požadovanú položku.
• CHAPTER VIEWER (len DVD
VIDEO disky): Zobrazenie úvodnej
scény z každej kapitoly.
• TITLE VIEWER (len DVD VIDEO
disky): Zobrazenie úvodnej scény
z každého titulu.
• TRACK VIEWER (len VIDEO CD/
Super VCD disky):
Zobrazenie úvodnej scény z každej
stopy.
3
Stlačte ENTER.
Úvodná scéna každej kapitoly, titulu
alebo stopy sa zobrazuje nasledovne.
36
DVP-NS76H
2-666-956-E1(12)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_37-39_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 37 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Zobrazenie informácií
o disku
Zobrazenie
prehrávacieho
a zostávajúceho času
TIME/TEXT
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super
VCD disku (s funkciami PBC)
• *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej scény
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC) alebo CD disku
• T *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
• T–*:*
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
• D *: *
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D –*:*
Zostávajúci čas aktuálneho disku
Zobrazenie informácií o disku
Môžete zobraziť prehrávací čas a zostávajúci
čas aktuálneho titulu, kapitoly alebo stopy
(skladby). Môžete tiež zobraziť DVD/CD
Text alebo názov skladby (súbor MP3)
alebo názov súboru (DivX), ktoré sú uložené
na disku.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo DVD
disku v režime VR
• T *:*:* (hodiny: minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–*:*:*
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C *:*:*
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–*:*:*
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
◆ Pri prehrávaní Super VCD disku
(bez funkcií PBC)
• T *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
◆ Pri prehrávaní DATA CD (MP3 audio)
alebo DATA DVD (MP3 audio) disku
• T *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej skladby
1
Počas prehrávania stlačte TIME/
TEXT.
◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
• *:*:* (hodiny: minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
T 1:01:57
Informácia
o čase
2
Stláčaním TIME/TEXT meníte
informáciu o čase.
Dostupná informácia o čase závisí
od typu prehrávaného disku.
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
37
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_37-39_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 38 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
Zobrazenie DVD/CD Textu
V kroku 2 stláčaním TIME/TEXT zobrazíte
textový údaj zaznamenaný na DVD/CD
disku.
DVD/CD textový údaj sa zobrazí len vtedy,
ak je na disku zaznamenaný. Textový údaj nie
je možné meniť. Ak disk neobsahuje textové
údaje, zobrazí sa “NO TEXT”.
Zobrazenie informácií na displeji
Časovú a textovú informáciu zobrazenú na
TV obrazovke je tiež možné zobraziť na
displeji prehrávača. Pri prepínaní časovej
informácie na TV obrazovke sa prepína
nasledovne aj zobrazená informácia
na displeji.
Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo DVD disku
v režime VR
Prehrávací čas aktuálneho titulu
BRAHMS SYMPHONY
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
Zobrazenie názvu albumu pri DATA CD (MP3
audio/DivX video)/DATA DVD (MP3 audio/
DivX video) disku.
Stlačením TIME/TEXT počas prehrávania
audio skladieb vo formáte MP3 alebo video
súborov DivX na DATA CD/DATA DVD
disku je možné na TV obrazovke zobraziť
názov albumu/skladby/súboru a dátový tok
zvukových údajov (množstvo práve
prenášaných audio informácií za sekundu).
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
Zostávajúci čas aktuálnej
kapitoly
Dátový tok*
T
17:30
128k
Text
Číslo aktuálneho titulu a kapitoly
JAZZ
RIVER SIDE
(Automatické obnovenie hornej položky)
Názov albumu
Názov skladby/súboru
* Zobrazí sa:
– Počas prehrávania audio skladby vo formáte
MP3 na DATA CD/DATA DVD disku.
– Počas prehrávania video súboru DivX, ktorý
obsahuje zvukovú stopu vo formáte MP3
na DATA CD/DATA DVD disku.
38
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_37-39_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 39 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Pri prehrávaní DATA CD (MP3 audio)/DATA
DVD (MP3 audio) disku
Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC) alebo CD disku
Prehrávací čas a číslo aktuálnej
skladby
Prehrávací čas a číslo aktuálnej
stopy/skladby
Názov skladby
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby
Číslo aktuálneho albumu a skladby
Prehrávací čas disku
Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)/DATA
DVD (DivX video) disku
Zobrazenie informácií o disku
(Automatické obnovenie hornej položky)
Zostávajúci čas disku
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Názov aktuálneho súboru
Číslo aktuálneho albumu a súboru
(Automatické obnovenie hornej položky)
Text
z Rady
• Pri prehrávaní VIDEO CD diskov pomocou
funkcií PBC je za textom zobrazené číslo stopy
a indexu.
• Pri prehrávaní VIDEO CD diskov pomocou
funkcií PBC je zobrazené číslo scény a prehrávací
čas.
• Ak sa textový údaj nezmestí do jedného riadka,
bude na displeji rolovať.
• Čas a textovú informáciu môžete tiež zobraziť
pomocou ponuky Control Menu (str. 12).
Poznámky
• V závislosti od druhu disku a režimu prehrávania
sa textový údaj alebo názov skladby nemusia
zobraziť.
• Prehrávač dokáže zobraziť len prvú úroveň
textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX nemusí byť
zobrazený správne.
• Ak prehrávate disk obsahujúci len súbory JPEG,
na displeji sa zobrazí hlásenie “NO AUDIO
DATA”, ak je “MODE (MP3, JPEG)” nastavené
na “AUTO” a “JPEG”, ak je “MODE (MP3,
JPEG)” nastavené na “IMAGE (JPEG)”.
39
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_40-43_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 40 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Nastavenia zvuku
Zmena zvuku
Ak je DVD VIDEO alebo DATA CD (video
súbory DivX)/DATA DVD (video súbory
DivX) disk nahraný vo viacerých audio
formátoch (PCM, Dolby Digital, MPEG
audio alebo DTS), môžete zvukový formát
počas prehrávania disku meniť. Pri DVD
VIDEO diskoch s viacjazyčnými zvukovými
stopami si môžete zvoliť požadovaný jazyk.
Pri CD, DATA CD, DATA DVD alebo
VIDEO CD diskoch môžete zvoliť zvuk
pravého alebo ľavého kanála a zvolený kanál
bude reprodukovaný z ľavého a aj z pravého
reproduktora. Napríklad pri disku s hudobnou
skladbou môže pravý kanál reprodukovať
spev a ľavý inštrumentálnu hudbu. Ak chcete
počúvať iba inštrumentálnu časť skladby,
môžete zvoliť reprodukciu ľavého kanála
z obidvoch reproduktorov.
1
Počas prehrávania stlačte
(audio).
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Dostupné jazykové verzie sú rôzne
pri každom DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené 4 číslice, reprezentujú
jazykový kód. Kódy jazykov pozri v časti
“Tabuľka kódov jazykov” na str. 79. Ak
je dva- alebo viackrát zobrazený ten istý
jazyk, DVD VIDEO disk je nahraný
vo viacerých audio formátoch.
◆ Pri prehrávaní DVD diskov v režime VR
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku. Výrobné
nastavenie je podčiarknuté.
Príklad:
• 1: MAIN (hlavný zvuk)
• 1: SUB (vedľajší zvuk)
• 1: MAIN+SUB (hlavný aj vedľajší
zvuk)
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD, CD, DATA CD
(súbory MP3) alebo DATA DVD (súbory
MP3) disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• STEREO: Štandardný stereo zvuk
• 1/L: Zvuk ľavého kanála
(monofonický)
• 2/R: Zvuk pravého kanála
(monofonický)
◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Zvoľte jeden zo zobrazených formátov
audio signálov. Ak sa zobrazí “No audio
data”, prehrávač nepodporuje formát
audio signálu zaznamenaný na disku.
◆ Pri prehrávaní Super VCD disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• 1:STEREO: Stereo zvuk audio stopy 1
• 1:1/L: Zvuk ľavého kanála audio stopy
1 (monofonický)
• 1:2/R: Zvuk pravého kanála audio
stopy 1 (monofonický)
• 2:STEREO: Stereo zvuk audio stopy 2
• 2:1/L: Zvuk ľavého kanála audio stopy
2 (monofonický)
• 2:2/R: Zvuk pravého kanála audio
stopy 2 (monofonický)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
Poznámky
2
Stláčaním
(audio) zvoľte
požadovaný audio signál.
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom
nie je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri
zvolení “2:STEREO”, “2:1/L” alebo “2:2/R”
reprodukovaný zvuk.
40
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_40-43_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 41 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
• Pri prehrávaní DVD-RW/DVD-R disku v režime
VR: Ak je prehrávač prepojený s AV
zosilňovačom (receiverom) cez konektor
DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL)/
HDMI OUT a chcete prepínať medzi zvukovými
stopami, v ponuke “AUDIO SETUP” nastavte
“DOLBY DIGITAL” na “D-PCM”.
Zobrazenie formátu audio
signálu
Stláčaním
(zvuk) počas prehrávania je
možné zobraziť informácie o formáte audio
signálu. Formát aktuálneho audio signálu
(Dolby Digital, DTS, PCM atď.) sa zobrazuje
nasledovne.
◆Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Audio signály
Audio signály zaznamenané na disku
obsahujú zvukové zložky (kanály) zobrazené
nižšie. Každý kanál je reprodukovaný
samostatným reproduktorom.
• Predná (L)
• Predná (R)
• Stredová
• Zadná (L)
• Zadná (R)
• Zadná (monofonická): Tento signál môže
byť signálom spracovaným systémom
Dolby Surround Sound alebo
monofonickým zadným audio signálom
systému Dolby Digital.
• LFE (nízkofrekvenčný) signál
Dolby Digital 5.1-kanálový
Zadná (L/R)
LFE
(Nízkofrekvenčný efekt)
Ak je “DTS” v ponuke “AUDIO SETUP”
nastavené na “OFF”, na obrazovke sa v ponuke pre
výber zvuku nezobrazí položka DTS, aj keď bude
disk zvukovú stopu DTS obsahovať (str. 71).
Nastavenia zvuku
Poznámka
Príklad:
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Predná (L/R)
+ Stredová
Príklad:
Dolby Digital 3-kanálový
Predná (L/R)
Zadná (Mono)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
◆Pri prehrávaní súboru DivX na DATA CD
alebo DATA DVD disku
Príklad:
MP3 audio
1: MP3 128k
Dátový tok
41
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_40-43_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 42 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Nastavenia TV Virtual
Surround (TVS)
Keď pripojíte stereo TVP alebo 2 predné
reproduktory, funkcia TVS (TV Virtual
Surround - Virtuálny priestorový zvuk) vám
poskytne zážitok z počúvania priestorových
zvukových efektov tým, že využije zvuk
z predných reproduktorov (L: ľavý, R: pravý) na
vytvorenie virtuálnych zadných reproduktorov
bez toho, aby boli skutočné zadné reproduktory
pripojené. Systém TVS vytvorila spoločnosť
Sony za účelom reprodukcie surround zvuku
v domácnosti prostredníctvom obyčajného
stereo TVP. Systém pracuje len pri prehrávaní
multikanálových zvukových stôp Dolby.
Ak je prehrávač nastavený tak, aby boli
výstupné signály vyvedené na konektor
DIGITAL OUT (OPTICAL alebo COAXIAL)/
HDMI OUT, surround efekty bude počuť len
vtedy, ak v ponuke “AUDIO SETUP” nastavíte
“DOLBY DIGITAL” na “D-PCM” a “MPEG”
nastavíte na “PCM” (str. 70).
SUR
Zrušenie nastavenia
V kroku 2 zvoľte “OFF”.
◆TVS DYNAMIC THEATER
Vytvorí jednu sadu virtuálnych zadných
reproduktorov LARGE a virtuálny subwoofer
zo zvuku predných reproduktorov (L, R) bez
potreby skutočných zadných reproduktorov
a subwoofera (zobrazenie nižšie).
Tento režim je účinný, keď je vzdialenosť
medzi ľavým a pravým reproduktorom
krátka, napr. zabudované reproduktory
v stereo TVP.
TVP
Sub
woofer
◆TVS DYNAMIC
Využije zvuk zo skutočných predných
reproduktorov (L, R) na vytvorenie jednej
sady virtuálnych zadných reproduktorov
(zobrazenie nižšie).
Tento režim je účinný, keď je vzdialenosť
medzi ľavým a pravým reproduktorom
krátka, napr. zabudované reproduktory
v stereo TVP.
TVP
1
Počas prehrávania stlačte SUR.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
TVS DYNAMIC THEATER
2
42
Stláčaním SUR zvoľte jeden
z režimov TVS.
◆TVS WIDE
Využije zvuk zo skutočných predných
reproduktorov (L, R) na vytvorenie piatich
sád virtuálnych zadných reproduktorov
(zobrazenie nižšie).
Tento režim je účinný, keď je vzdialenosť
medzi ľavým a pravým reproduktorom
krátka, napr. zabudované reproduktory
v stereo TVP.
TVP
Pozri vysvetlivky k jednotlivým
položkám v nasledovnej časti.
• TVS DYNAMIC THEATER
• TVS DYNAMIC
• TVS WIDE
• TVS NIGHT
• TVS STANDARD
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_40-43_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 43 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
◆TVS NIGHT
Mohutné zvuky (napr. explózie) sa potlačia,
ale tiché pasáže nie sú ovplyvnené. Funkciu
využijete, keď chcete zreteľne počuť dialógy
a priestorové efekty, charakteristické pre
režim “TVS WIDE”, pri nízkej hlasitosti.
◆TVS STANDARD
Využije zvuk zo skutočných predných
reproduktorov (L, R) na vytvorenie troch sád
virtuálnych zadných reproduktorov bez
pripojenia skutočných zadných
reproduktorov (zobrazenie nižšie).
Nastavenie použite, ak chcete používať efekty
TVS pri zapojení 2 samostatných
reproduktorov.
L
R
Nastavenia zvuku
L: Predný reproduktor (ľavý)
R: Predný reproduktor (pravý)
: Virtuálny reproduktor
Poznámky
• Ak ste zvolili jeden z režimov TVS, vypnite
priestorové nastavenie pripojeného TVP alebo
zosilňovača (receivera).
• Nie všetky disky budú reagovať na funkciu “TVS
NIGHT” rovnakým spôsobom.
• Ak prehrávaný signál neobsahuje signál pre zadné
reproduktory, TVS efekty nebudete počuť.
• Ak ste zvolili jeden z režimov TVS, nie je na
výstup z prehrávača vyvedený signál pre stredový
reproduktor.
• Nastavte predné reproduktory tak, aby vytvorili
rovnostranný trojuholník na vrchole s pozíciou
počúvania.
• Ak využívate konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL alebo COAXIAL)/HDMI OUT
a v ponuke “AUDIO SETUP” ste nastavili
“DOLBY DIGITAL” na “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” na “MPEG” a “DTS” na “ON”,
z reproduktorov bude reprodukovaný zvuk,
ale nebude mať vlastnosti SURROUND efektu.
• Efekty funkcie TVS nepracujú pri používaní
funkcií rýchleho alebo pomalého prehrávania,
ani keď je možné zmeniť režim TVS.
43
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_44-50_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 44 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Sledovanie filmov
Zmena zorných uhlov
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov) sa na displeji zobrazí indikátor
“
”. Môžete teda počas sledovania obrazu
kedykoľvek meniť zorný uhol.
Zobrazenie titulkov
Ak sú na DVD diskoch zaznamenané titulky,
môžete si tieto titulky meniť (prípadne
zobraziť/vypnúť) kedykoľvek počas
prehrávania disku.
1
1
Počas prehrávania stlačte
(titulky).
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Počas prehrávania stlačte
(uhol).
1:ENGLISH
Zobrazí sa číslo zorného uhla.
2
2
Stláčaním
(uhol) zvoľte číslo
požadovaného zorného uhla.
Scéna sa zmení zodpovedajúc zvolenému
zornému uhlu.
Poznámka
2
Stláčaním (titulky) zvoľte
nastavenie.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Zvoľte jazyk.
Dostupné jazykové verzie sú rôzne
pri každom DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené 4 číslice, reprezentujú
jazykový kód. Kódy jazykov pozri v časti
“Tabuľka kódov jazykov” na str. 79.
◆ Pri prehrávaní DVD diskov v režime VR
Zvoľte “ON”.
Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
zorného uhla aj napriek tomu, že sú na DVD
VIDEO disku zaznamenané viaceré zorné uhly.
44
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_44-50_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 45 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Zvoľte zobrazený jazyk.
Vypnutie titulkov
Nastavenie
prehrávaného obrazu
(CUSTOM PICTURE MODE)
V kroku 2 zvoľte “OFF”.
Poznámky
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané titulky vo viacerých
jazykoch. Titulky tiež nemusí byť možné vypnúť.
• Titulky je možné zmeniť, len ak má súbor DivX
príponu “.AVI” alebo “.DIVX” a obsahuje
informáciu o titulkoch v rámci totožného súboru.
• Pri prehrávaní disku s titulkami sa môže stať, že
pri stlačení tlačidla FAST PLAY alebo SLOW
PLAY sa titulky vypnú.
Nastavením výstupných video signálov
z DVD, VIDEO CD, DATA CD/DATA
DVD disku so súbormi JPEG alebo DATA
CD/DATA DVD disku so súbormi DivX
z prehrávača dosiahnete požadovanú kvalitu
obrazu. Vyberte si najvhodnejšie nastavenie
pre práve sledovaný program. Ak zvolíte
“MEMORY”, môžete vytvárať ďalšie
nastavenia pre jednotlivé zložky obrazu
(sýtosť farieb, jas atď.).
Sledovanie filmov
ENTER
RETURN
1
DISPLAY
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(CUSTOM PICTURE MODE) a stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “CUSTOM
PICTURE MODE”.
STANDARD
STANDARD
DYNAMIC 1
DYNAMIC 2
CINEMA 1
CINEMA 2
MEMORY
DVD VIDEO
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
45
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_44-50_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 46 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
3
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• STANDARD: Štandardný obraz.
• DYNAMIC 1: Výrazný dynamický
obraz vďaka zvýšeniu kontrastu
a intenzity farieb.
• DYNAMIC 2: Dynamickejší obraz, než
je pri DYNAMIC 1 vďaka ešte
výraznejšiemu zvýšeniu kontrastu
a intenzity farieb.
• CINEMA 1: Zvýraznenie detailov
v tmavých oblastiach obrazu vďaka
zvýšeniu úrovne čiernej farby.
• CINEMA 2: Zjasnenie bielej farby
a obohatenie čiernej farby, zvýraznenie
farebného kontrastu.
• MEMORY: Podrobnejšie nastavenie
obrazu.
4
Nastavenia zložiek obrazu
vo voľbe “MEMORY”
Jednotlivé zložky obrazu môžete nastavovať
zvlášť.
• PICTURE: Zmena kontrastu
• BRIGHTNESS: Zmena celkovej úrovne
jasu
• COLOR: Prehĺbenie alebo zoslabenie
sýtosti farieb
• HUE: Zmena vyváženia farieb
1
V kroku 3 časti “Nastavenie
prehrávaného obrazu” zvoľte
“MEMORY” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa nastavovacie políčko
“PICTURE”.
C
01:32:55
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
PICTURE
z Rada
Pri sledovaní filmov vám odporúčame použiť
nastavenie “CINEMA 1” alebo “CINEMA 2”.
2
0
Stláčaním C/c nastavte kontrast
obrazu.
Pre prepnutie na nasledujúci alebo
predchádzajúci obrázok bez uloženia
aktuálneho nastavenie stlačte X/x.
3
Stlačte ENTER.
Nastavenie sa uloží a zobrazí sa
nastavovacie políčko “BRIGHTNESS”.
4
Opakovaním krokov 2 a 3 upravíte
nastavenia zložiek “BRIGHTNESS”,
“COLOR” a “HUE”.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte O RETURN alebo DISPLAY.
Poznámka
Nastavenie “BRIGHTNESS” nemá vplyv na obraz,
ak je prehrávač pripojený cez konektor LINE OUT
(VIDEO), S VIDEO OUT alebo LINE (RGB) - TV
a tlačidlom PROGRESSIVE na prednom paneli ste
nastavili “PROGRESSIVE AUTO” alebo
“PROGRESSIVE VIDEO”.
46
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_44-50_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 47 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Zvýšenie ostrosti obrazu
4
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
(SHARPNESS)
Zrušenie nastavenia “SHARPNESS”
V kroku 3 zvoľte “OFF”.
Poznámka
Zvýraznením kontúr obrazu môžete docieliť
ostrejší obraz.
Toto nastavenie nemá vplyv na obraz, ak je
prehrávač pripojený cez konektor LINE OUT
(VIDEO), S VIDEO OUT alebo LINE (RGB) - TV
a tlačidlom PROGRESSIVE na prednom paneli ste
nastavili “PROGRESSIVE AUTO” alebo
“PROGRESSIVE VIDEO”.
ENTER
1
Sledovanie filmov
DISPLAY
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(SHARPNESS), potom stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “SHARPNESS”.
OFF
OFF
1
2
3
DVD VIDEO
Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň.
• 1: Zvýraznenie kontúr.
• 2: Zvýraznenie kontúr viac než
pri nastavení 1.
47
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_44-50_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 48 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Nastavenie kvality
obrazu (BNR, MNR)
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• OFF: Zrušenie funkcie “BNR”.
• ON: Zapnutie funkcie “BNR”.
4
Stlačte ENTER.
Disk sa prehrá so zvoleným nastavením.
Cez položky “BNR” (Redukcia blokového
šumu) alebo “MNR” (Redukcia
rozmazávania) môžete upraviť kvalitu obrazu
Zrušenie nastavenia “BNR”
V kroku 3 zvoľte “OFF”.
Vypnutie zobrazenia ponuky Control Menu
Stláčajte DISPLAY, kým sa Control Menu
nevypne.
Poznámky
ENTER
DISPLAY
• Ak nie sú kontúry obrazu na obrazovke ostré,
nastavte “BNR” na “OFF”.
• V závislosti od stavu disku alebo práve
prehrávanej scény nemusí byť účinok nastavenia
“BNR” rozpoznateľný.
Nastavenie MNR
Nastavenie BNR
Funkcia “BNR” nastaví kvalitu obrazu
redukovaním “blokového šumu” alebo
mozaikovania, ktoré sa prejavujú na TV
obrazovke.
1
1
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Funkcia “MNR” nastaví kvalitu obrazu
redukovaním rozmazania, ktoré sa prejavuje
v obrysoch obrazu.
Funkcie redukcie šumu sa automaticky
upravujú v rámci každého rozsahu nastavenia
podľa prenosovej rýchlosti video signálov
a ďalších faktorov.
Stláčaním X/x zvoľte
(BNR), potom stlačte ENTER.
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(MNR), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “MNR”.
Zobrazia sa voľby pre “BNR”.
DVD VIDEO
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• OFF: Zrušenie funkcie “MNR”.
• ON: Zapnutie funkcie “MNR”.
48
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_44-50_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 49 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
4
Stlačte ENTER.
Disk sa prehrá so zvoleným nastavením.
Zrušenie nastavenia “MNR”
V kroku 3 zvoľte “OFF”.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom
a zvukom (AV SYNC)
Vypnutie zobrazenia ponuky Control Menu
Stláčajte DISPLAY, kým sa Control Menu
nevypne.
Poznámky
• Ak nie sú kontúry obrazu na obrazovke ostré,
nastavte “MNR” na “OFF”.
• V závislosti od stavu disku alebo práve
prehrávanej scény nemusí byť účinok nastavenia
“MNR” rozpoznateľný.
Ak obraz nesúhlasí so zvukom, môžete
nastaviť oneskorenie medzi obrazovým
a zvukovým signálom.
CLEAR
1
Sledovanie filmov
ENTER
DISPLAY
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(AV SYNC), potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
STOP
DVD VIDEO
0 ms
SET
3
Stláčaním x zvoľte “SET c”, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie
“AV SYNC”.
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
49
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_44-50_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 50 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
AV SYNC
4
0ms
Stláčaním c nastavte oneskorenie.
Po každom stlačení C/c sa oneskorenie
nastavuje v 10-milisekundových
intervaloch.
5
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
Zrušenie nastavenia “AV SYNC”
V kroku 4 stlačte CLEAR.
Poznámky
• Táto funkcia nie je účinná, ak používate konektor
DIGITAL OUT (OPTICAL alebo COAXIAL)
a nastavíte “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” alebo
“DTS” v ponuke AUDIO SETUP na “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” alebo “ON” (str. 70).
• Táto funkcia nie je účinná, ak pripojíte Dolby
Digital- alebo DTS-kompatibilné zariadenie cez
konektor HDMI OUT a nastavíte “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” alebo “DTS” v ponuke
AUDIO SETUP na “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” alebo “ON” (str. 70).
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
pracuje len pri video súboroch DivX.
50
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_51-56_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 51 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Prehrávanie audio súborov MP3
a obrazových súborov JPEG
Súbory formátu MP3
a JPEG
MP3 je technológia audio kompresie, ktorá
spĺňa predpisy ISO/IEC MPEG. JPEG je
technológia kompresie pre obrazové súbory.
Môžete prehrávať DATA CD/DATA DVD
disky obsahujúce MP3 audio súbory alebo
obrazové JPEG súbory.
DATA CD/DATA DVD disky, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Poradie prehrávania albumov
(priečinkov), skladieb a súborov
Albumy sa prehrávajú v nasledovnom poradí:
◆Vetvenie obsahu disku
Vetva 1 Vetva 2 Vetva 3 Vetva 4 Vetva 5
ROOT
: Hlavný priečinok
Poznámka
Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/
DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet
Write.
Audio súbory MP3 alebo
obrazové súbory JPEG, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné
skladby a súbory:
– MP3 súbory s príponou “.MP3”.
– JPEG súbory s príponou “.JPEG” alebo
“.JPG”.
– Obrazové súbory JPEG, ktoré sú
kompatibilné s formátom obrazových
súborov DCF*.
Album
Skladba (MP3)
alebo súbor (JPEG)
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
Prehrávač dokáže prehrávať DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) alebo DATA
DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) disky so záznamom zvuku
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) a obrazovými
súbormi JPEG. Aby však prehrávač načítal
skladby (súbory), disk musí byť zaznamenaný
vo formáte ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo
Joliet a DATA DVD disk vo formáte UDF
(Universal Disc Format).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie CD-R/CD-RW mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Poznámky
• Prehrávač prehrá akékoľvek údaje s príponou
“.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde
o formát MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní
takýchto údajov sa môže generovať silný hluk,
ktorý môže poškodiť váš reproduktorový systém.
• Prehrávač nepodporuje audio súbory vo formáte
MP3PRO.
• Niektoré súbory JPEG nie je možné prehrávať.
• Nie je možné prehrávať súbory MP3/JPEG, ak sú
na DATA CD/DATA DVD disku, ktorý tiež
obsahuje súbory DivX.
* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá
pre tvorbu systému súborov snímacích zariadení):
Štandardy pre obrazové súbory nasnímané
digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou JEIDA (Japan Electronic Industries
Development Association).
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(11)
51
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_51-56_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 52 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Ak vložíte DATA CD/DATA DVD disk
a stlačíte H, postupne sa prehrávajú
očíslované skladby (súbory) od 1 až po 7.
Akékoľvek včlenené albumy/skladby
(súbory) nachádzajúce sa v rámci aktuálne
zvoleného albumu majú prioritu pred
nasledujúcim albumom v tej istej vetve.
(Príklad: Album C obsahuje podpriečinok
D, takže sa prehrá skladba č. 4 pred
skladbou č. 5.)
Keď stlačíte MENU a zobrazí sa zoznam
albumov (str. 53), albumy sa usporiadajú
v nasledovnom poradí:
A t B t C t D t F t G.
V zozname sa nezobrazia albumy, ktoré
neobsahujú žiadne skladby (súbory)
(ako napr. album E).
z Rady
• Ak ste pred názvy skladieb/súborov pri ukladaní
skladieb (alebo súborov) na disk umiestnili čísla
(01, 02, 03 atď.), skladby a súbory sa prehrajú
v očíslovanom poradí.
• Keďže spustenie prehrávania diskov s veľkým
počtom vetvení trvá dlhší čas, odporúčame vetviť
albumy na disku maximálne do dvoch vetiev.
Poznámky
• V závislosti od softvéru používaného pri
vytváraní DATA CD/DATA DVD disku sa môže
poradie prehrávania od uvedeného odlišovať.
• Poradie prehrávania uvedené vyššie nemusí platiť,
ak je na DATA CD disku viac než 200 albumov
a viac než 300 súborov v každom albume.
• Prehrávač dokáže rozpoznať až 200 albumov
(počítajú sa aj priečinky neobsahujúce súbory
MP3 a JPEG). Okrem prvých 200 albumov
prehrávač neprehrá žiadny ďalší album.
• Prepnutie na nasledujúci alebo iný album môže
určitý čas trvať.
Prehrávanie audio
súborov MP3 alebo
obrazových súborov
JPEG
Audio skladby MP3 a obrazové súbory JPEG
je možné prehrávať z DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) alebo DATA DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R) diskov.
CLEAR
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
RETURN
ZOOM
z Rada
Počas prehrávania súborov MP3 je možné zobraziť
informácie o disku (str. 37).
Poznámky
• DATA CD disky so záznamom vo formáte
KODAK Picture CD sa začnú prehrávať
automaticky po vložení takéhoto disku.
• Ak DATA CD/DATA DVD disk neobsahuje
žiadne audio súbory MP3 alebo obrazové súbory
JPEG, na obrazovke sa zobrazí “No audio data”
alebo “No image data”.
52
DVP-NS76H
2-666-956-E1(11)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_51-56_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 53 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Výber albumu
Výber audio súboru MP3
1
1
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na
disku.
Keď sa začne prehrávať album, jeho
názov je zvýraznený.
Po vykonaní kroku 2 z časti “Výber
albumu” stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam skladieb (súborov
MP3) nachádzajúcich sa v albume.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
3( 30)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
3
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album.
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
ENTER.
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
Stlačte H.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte c alebo C.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Stláčajte MENU.
z Rada
Nastavením položky “MODE (MP3, JPEG)”
(str. 55) môžete vo zvolenom albume zvoliť
prehrávanie len súborov MP3, len súborov JPEG
alebo obidvoch typov súborov.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte c alebo C.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
audio súbor MP3
Stlačte > alebo . počas prehrávania.
Stlačením > počas prehrávania poslednej
skladby v aktuálnom albume môžete zvoliť
prvú skladbu z nasledujúceho albumu.
Stlačením . nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album
je možné zvoliť zo zoznamu albumov.
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(11)
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
Spustí sa prehrávanie od zvoleného
albumu.
Ak chcete zvoliť súbor MP3, pozri časť
“Výber audio súboru MP3” (str. 53).
Ak chcete zvoliť súbor JPEG, pozri časť
“Výber obrazového súboru JPEG” (str. 54).
53
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_51-56_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 54 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Výber obrazového súboru JPEG
1
Po vykonaní kroku 2 z časti “Výber
albumu” stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory na albume sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke. Na pravej
strane obrazovky je zobrazené rolovacie
políčko.
Otáčanie obrázka JPEG
Počas zobrazenia súboru stlačte X/x.
Po každom stlačení X sa obrázok otočí
o 90° doľava.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie. Štandardné zobrazenie sa obnoví
tiež vtedy, keď stlačením C/c prepnete
na nasledujúci/predchádzajúci obrázok.
Príklad: Keď jedenkrát stlačíte X.
Smer otočenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pre zobrazenie ďalších obrazových súborov
zvoľte spodné obrázky a stlačte x.
Pre návrat k predchádzajúcemu obrázku
zvoľte vrchné obrázky a stlačte X.
2
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrázok a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zvolený obrázok.
Príklad
Zväčšenie obrázka JPEG (ZOOM)
Počas zobrazenia obrázka stlačte ZOOM.
Obrázok môžete zväčšiť až 4-krát a pomocou
C/X/x/c ho môžete posúvať.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
◆Keď jedenkrát stlačíte (x2)
Obrázok sa dvakrát zväčší.
◆Keď dvakrát stlačíte (x4)
Obrázok sa štyrikrát zväčší.
Zrušenie zobrazenia obrázka JPEG
Stlačte x.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor JPEG
Počas prehrávania stlačte C alebo c.
Stlačením c počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom albume môžete zvoliť
prvý súbor z nasledujúceho albumu.
Stlačením C nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album
je možné zvoliť zo zoznamu albumov.
z Rady
• Počas zobrazenia obrázka JPEG môžete
nastavovať také voľby, ako je “INTERVAL”
(str. 56), “EFFECT” (str. 56) a “SHARPNESS”
(str. 47).
• Súbory JPEG môžete sledovať bez prehrávania
súborov MP3, ak nastavíte “MODE (MP3, JPEG)”
na “IMAGE (JPEG)” (str. 55).
• Vedľa “DATE” v zobrazení Control Menu sa
zobrazuje dátum nasnímania obrázka (str. 12).
V závislosti od digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra sa nemusí zobraziť dátum.
Poznámka
Ak zvolíte “AUDIO (MP3)” vo voľbe “MODE
(MP3, JPEG)” (str. 55), PICTURE NAVI
nefunguje.
54
DVP-NS76H
2-666-956-E1(11)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_51-56_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 55 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Prezentácia súborov
JPEG (Slide Show)
Prezentácia so sprievodným
zvukom (MODE (MP3, JPEG))
Súbory JPEG môžete prehrávať z DATA CD/
DATA DVD diskov v slede za sebou
vo forme prezentácie.
1
Ak sú súbory JPEG a MP3 umiestnené
v rovnakom albume, môžete realizovať
prezentáciu so sprievodným zvukom.
V režime zastavenia stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(MODE
(MP3, JPEG)), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “MODE (MP3,
JPEG)”.
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
MENU
ENTER
DISPLAY
3
Stlačte MENU.
• AUTO: Prehrávanie súborov JPEG aj
MP3 z toho istého albumu vo forme
prezentácie.
• AUDIO (MP3): Súvislé prehrávanie
len súborov MP3.
• IMAGE (JPEG): Súvislé prehrávanie
len súborov JPEG.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na
DATA CD/DATA DVD disku.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
3
4
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Stlačte H.
Spustí sa prezentácia súborov JPEG
zo zvoleného albumu.
Stlačte x.
Poznámky
• Prezentácia sa zastaví, keď stlačíte X/x alebo
ZOOM. Stlačením H prezentáciu obnovíte.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak je “MODE (MP3,
JPEG)” nastavené na “AUDIO (MP3)” (str. 55).
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na
DATA CD/DATA DVD disku.
Stláčaním X/x zvoľte album.
Zastavenie prehrávania
Stláčaním X/x zvoľte “AUTO” (výrobné
nastavenie), potom stlačte ENTER.
5
Stláčaním X/x zvoľte album obsahujúci
súbory MP3 aj JPEG, ktoré chcete
prehrávať.
6
Stlačte H.
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
1
DATA CD MP3
Spustí sa prezentácia Slide Show
so sprievodným zvukom.
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(11)
55
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_51-56_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 56 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
z Rady
• Ak chcete opakovane prehrávať súbory MP3
aj JPEG z jedného albumu, nastavte opakovanie
toho istého súboru MP3 alebo albumu, keď je
“MODE (MP3, JPEG)” nastavené na “AUTO”.
Opakovanie súboru alebo albumu pozri v časti
“Opakované prehrávanie (Repeat Play)” (str. 31).
• Bez ohľadu na zvolený režim dokáže prehrávač
rozpoznať maximálne 200 albumov. Ak zvolíte
“AUTO”, prehrávač dokáže rozpoznať až
300 súborov MP3 a 300 súborov JPEG v jednom
albume. Ak zvolíte “AUDIO (MP3)”, prehrávač
dokáže rozpoznať až 600 súborov MP3 a ak zvolíte
“IMAGE (JPEG)”, prehrávač dokáže rozpoznať až
600 súborov JPEG v jednom albume.
Poznámky
• SLOW 1: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení NORMAL.
• SLOW 2: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení SLOW 1.
4
Poznámka
Pri niektorých súboroch JPEG, obzvlášť pri
progresívnych súboroch JPEG alebo pri súboroch
JPEG s rozlíšením 3 000 000 pixelov a viac, môže
ich zobrazenie trvať dlhšie než zvyčajne, takže čas
ich zobrazenia na obrazovke sa môže zdať dlhší, než
ste nastavili.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú súbory MP3
a JPEG umiestnené v tom istom albume.
• Ak je dĺžka zobrazovania súborov JPEG dlhšia než
dĺžka prehrávania súborov MP3 alebo naopak, bude
pokračovať prehrávanie bez zvuku alebo obrazu
(podľa toho, ktorý prehrávací čas je dlhší).
• Ak prehrávate súčasne kapacitne objemové MP3
dáta a JPEG dáta, zvuk môže vypadávať. Pri
vytváraní súborov odporúčame nastaviť dátový tok
pre MP3 súbory na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk
stále vypadáva, redukujte veľkosť súboru JPEG.
Výber efektu pre zobrazovanie
v režime Slide Show (EFFECT)
1
Počas zobrazenia obrázka JPEG alebo
počas zastavenia stlačte dvakrát
DISPLAY.
Špecifikovanie trvania intervalu
pri Slide Show (INTERVAL)
2
Stláčaním X/x zvoľte
(EFFECT), potom stlačte ENTER.
Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show
môžete špecifikovať spôsob zobrazovania
obrázka na obrazovke.
Zobrazia sa voľby pre “EFFECT”.
Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show
môžete špecifikovať dĺžku trvania zobrazenia
obrázka na obrazovke.
1
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2006
Počas zobrazenia obrázka JPEG alebo
počas zastavenia stlačte dvakrát
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
(INTERVAL), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “INTERVAL”.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2006
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW 1
SLOW 2
3
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• MODE 1: Obrázok sa preklopí zhora
nadol.
• MODE 2: Obrázok sa preklopí zľava
doprava.
• MODE 3: Obrázok sa premiestni mimo
stred obrazovky.
• MODE 4: Obrázky sa cyklicky
prepínajú náhodne jednotlivými
efektmi.
• MODE 5: Nasledujúci obrázok vytlačí
predchádzajúci.
• OFF: Vypnutie tejto funkcie.
DATA CD JPEG
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• NORMAL: Nastavenie trvania od 6 do
9 sekúnd.
• FAST: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení NORMAL.
DATA CD JPEG
MODE 1
MODE 1
MODE 2
MODE 3
MODE 4
MODE 5
OFF
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
56
Stlačte ENTER.
4
Stlačte ENTER.
DVP-NS76H
2-666-956-E1(11)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_57-59_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 57 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Prehrávanie súborov DivX®
Video súbory DivX
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX.
DATA CD a DATA DVD disky, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať súbory
zaznamenané vo formáte DivX a obsahujúce
príponu “.AVI” alebo “.DIVX”. Prehrávač
neprehrá súbory s príponou “.AVI” alebo
“.DIVX”, ak nie sú vo formáte DivX.
z Rada
Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na DATA
CD/DATA DVD disku vhodných na prehrávanie
pozri v časti “DATA CD/DATA DVD disky, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať” (str. 51).
Poznámky
• Prehrávač nemusí prehrať súbor DivX, ak bol
vytvorený spojením 2 alebo viacerých súborov
DivX.
• Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX
s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576
(výška)/veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže vypadávať zvuk.
• Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré súbory
DivX, ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
Prehrávanie súborov DivX®
Prehrávanie DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R)
v tomto prehrávači je podmienené splneniu
určitých podmienok:
– Pri DATA DVD disku, ktorý okrem video
súborov DivX obsahuje aj MP3 a JPEG
súbory, prehrávač prehráva len súbory
DivX.
Prehrávač prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Súbory DivX, ktoré prehrávač
dokáže prehrávať
Prehrávanie súborov v iných formátoch
na DATA CD alebo DATA DVD diskoch
Pozri časť “Poradie prehrávania albumov
(priečinkov), skladieb a súborov” (str. 51).
Poradie prehrávania sa môže líšiť v závislosti
od softvéru použitého na vytvorenie súboru
DivX, prípadne ak je na disku viac než
200 albumov a v každom albume
600 súborov DivX.
Poznámka
Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/
DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet
Write.
57
DVP-NS76H
2-666-956-E11(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_57-59_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 58 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Výber albumu
Prehrávanie video
súborov DivX
1
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy (priečinky)
nachádzajúce sa na disku. Zobrazia sa len
albumy obsahujúce súbory DivX.
Môžete prehrávať súbory DivX uložené
na DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
a DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) diskoch.
MENU
ENTER
RETURN
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album.
3
Stlačte H.
Spustí sa prehrávanie od zvoleného
albumu.
Ak chcete zvoliť súbor DivX, pozri časť
“Výber video súboru DivX” (str. 59).
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
z Rada
Počas prehrávania súborov DivX je možné zobraziť
informáciu o disku (str. 37).
Poznámky
• Ak na DATA CD/DATA DVD disku nie sú
uložené žiadne súbory DivX, zobrazí sa hlásenie
indikujúce, že disk sa nedá prehrávať.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto
prípade odporúčame vytvoriť súbor pri vyššom
dátovom toku. Ak je zvuk stále nekvalitný,
odporúčame používať súbory, ktorých zvuková
stopa je vo formáte MP3. Tento prehrávač nie je
kompatibilný s formátom WMA (Windows
Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže od stlačenia
H (prehrávanie) po zobrazenie obrazu uplynúť
určitý čas.
• V závislosti od súboru DivX nemusí zvuk
zodpovedať práve prehrávanému obrazu.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C alebo c.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Stláčajte MENU.
58
DVP-NS76H
2-666-956-E11(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_57-59_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 59 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Výber video súboru DivX
1
Po vykonaní kroku 2 z časti “Výber
albumu” stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam súborov
nachádzajúcich sa v albume.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII
VENUS
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
ENTER.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Prehrávanie súborov DivX®
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C alebo c.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor DivX, bez potreby zobrazovať zoznam
súborov
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor DivX v rámci rovnakého albumu
môžete vykonať stlačením > alebo ..
Stlačením > počas prehrávania
posledného súboru v aktuálnom albume
môžete prepnúť na prvý súbor
v nasledujúcom albume. Stlačením .
nie je možné zvoliť predchádzajúci album.
Predchádzajúci album je možné zvoliť
zo zoznamu albumov.
z Rada
Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX
môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je
predvolený počet prehraní. Zostávajúci počet
prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí prehrávača. Toto zahŕňa aj automatické
vypnutie funkciou Auto Power Off. Keď chcete
zastaviť prehrávanie, stlačte X namiesto x.
– Vysunutí nosiča disku.
– Spustení prehrávania iného súboru.
59
DVP-NS76H
2-666-956-E11(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_60-63_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 60 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
3
Používanie ďalších
funkcií
Stláčaním X/x zvoľte
(PARENTAL CONTROL), potom stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “PARENTAL
CONTROL”.
Uzamykanie diskov
12(27)
18(34)
T
1:32:55
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
STOP
DVD VIDEO
PARENTAL CONTROL)
Nastaviť môžete dva druhy obmedzenia
prehrávania disku.
• Custom Parental Control
Prehrávanie môžete nastavením obmedziť
tak, že prehrávač neprehrá zvolené disky.
• Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO
diskov môže byť obmedzené
prednastavenou úrovňou, napríklad vekom
diváka. Nevhodné scény sa neprehrajú,
alebo sa nahradia inými scénami.
Používané heslo je rovnaké pre režim
Parental Control aj Custom Parental Control.
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
Stláčaním X/x zvoľte “ON t”, potom
stlačte ENTER.
◆ Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
nového hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Číselné
tlačidlá
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie
hesla.
ENTER
DISPLAY
◆ Ak ste heslo zadali už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
5
Zobrazí sa hlásenie “Custom parental
control is set.” (“Užívateľský zámok je
nastavený.”) a potom sa obnoví
zobrazenie ponuky Control Menu.
Custom Parental Control
To isté heslo Custom Parental Control môžete
nastaviť až pre 40 diskov. Pri nastavení pre
41. disk sa zruší nastavenie pre prvý disk.
1
Vložte disk, ktorého prehrávanie chcete
zablokovať.
Ak sa disk prehráva, zastavte prehrávanie
stlačením x.
2
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER.
Vypnutie funkcie Custom Parental Control
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Custom
Parental Control”.
2
Stláčaním X/x zvoľte “OFF t”, potom
stlačte ENTER.
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
60
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_60-63_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 61 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený
zámok Custom Parental Control
1
3
Stláčaním X/x zvoľte “PLAYER t”,
potom stlačte ENTER.
◆ Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
nového hesla.
Vložte disk, pre ktorý je nastavený
zámok Custom Parental Control.
Zobrazí sa okno “CUSTOM
PARENTAL CONTROL”.
PARENTAL CONTROL
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie
hesla.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávač je pripravený na prehrávanie.
z Rada
Ak ste zabudli vaše heslo, keď sa zobrazí okno
CUSTOM PARENTAL CONTROL na zadanie
hesla, zadajte pomocou číselných tlačidiel 6-ciferné
číslo “199703”, potom stlačte ENTER. Zobrazí
sa výzva na zadanie nového 4-ciferného hesla.
◆ Ak ste heslo zadali už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
4
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
Parental Control (obmedzenie
prehrávania)
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
5
Stláčaním X/x zvoľte
(PARENTAL CONTROL), potom stlačte
ENTER.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Zobrazia sa voľby pre “PARENTAL
CONTROL”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
USA
USA
OTHERS
STOP
DVD VIDEO
6
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
Stláčaním X/x zvoľte “STANDARD”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“STANDARD”.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
OFF
USA
Používanie ďalších funkcií
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou
úrovňou, napríklad vekom diváka. Funkcia
“PARENTAL CONTROL” (obmedzenie
prehrávania) umožňuje nastaviť úroveň, od
ktorej má byť sledovanie disku obmedzené.
1
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER.
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň pre
obmedzenie prehrávania, potom stlačte
ENTER.
Oblasť je zadaná.
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
61
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_60-63_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 62 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Ak zadáte “OTHERS t”, číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky na str. 79.
7
Stláčaním X/x zvoľte “LEVEL”, potom
stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“LEVEL”.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
8:
7:
6:
5:
8
Poznámky
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control, nie je možné na tomto
prehrávači žiadnym spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne Parental
Control. V takomto prípade zadajte heslo
a zmeňte úroveň. Ak je režim Resume Play
zrušený, úroveň sa obnoví na pôvodnú hodnotu.
OFF
Zmena hesla
OFF
1
NC17
R
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
Stláčaním X/x zadajte požadovanú
úroveň, potom stlačte ENTER.
2
Nastavovanie režimu Parental Control je
dokončené.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
PG13
USA
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Stláčaním X/x zvoľte
(PARENTAL CONTROL), potom stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “PARENTAL
CONTROL”.
3
4:
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte “PASSWORD t”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
4
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
5
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
6
Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
nové 4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Vypnutie funkcie Parental Control
V kroku 8 nastavte “LEVEL” na “OFF”.
Ak ste sa pri zadávaní hesla pomýlili
Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený
režim Parental Control
1
Vložte disk a stlačte H.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
Pred stlačením ENTER stlačte C a zadajte
číslo správne.
z Rada
Ak ste svoje heslo zabudli, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 3 z časti “Parental Control (obmedzenie
prehrávania)”. Keď sa zobrazí okno pre zadanie
hesla, zadajte 6-ciferné číslo “199703”, potom
stlačte ENTER. Zobrazí sa výzva na zadanie
nového 4-ciferného hesla. Po zadaní nového
4-ciferného hesla vymeňte v prehrávači disk
a stlačte H. Keď sa zobrazí okno pre zadanie
hesla, zadajte nové heslo.
62
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_60-63_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 63 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Ovládanie TVP
dodávaným DO
Ovládanie TVP iných značiek
dodávaným diaľkovým
ovládaním
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu na vašom TVP Sony a zapínať/
vypínať takýto TVP.
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu, vypnúť/zapnúť TVP aj iného výrobcu
než Sony.
Ak je váš TVP uvedený v tabuľke nižšie,
zadajte príslušný kód výrobcu.
TV
Číselné
tlačidlá
1
Kód výrobcu TVP (pozri tabuľka nižšie)
zadajte tak, že zatlačíte tlačidlo TV [/1
a súčasne stlačíte príslušné číselné
tlačidlá.
2
Uvoľnite tlačidlo TV [/1.
2 +/–
t
Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať
Ak je uvedených viac kódov než jeden,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
Číselný kód
TVP môžete ovládať pomocou nasledovných
tlačidiel.
Sony
01 (výr. nast.)
Aiwa
01 (výr. nast.)
Stlačením
Je možné
Grundig
11
TV [/1
Vypnúť/zapnúť TVP.
Hitachi
24
2 (hlasitosť) +/– Nastaviť hlasitosť na TVP.
JVC
33
t (TV/video)
LG
06
Loewe
06
Prepínať vstupný signál TVP
medzi TV signálom a iným
zdrojom signálu.
Poznámka
V závislosti od niektorých pripojených zariadení
sa nemusí dať ovládať váš TVP pomocou niektorých
alebo všetkých tlačidiel na dodávanom DO.
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Používanie ďalších funkcií
Výrobca
Poznámky
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu.
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
• V závislosti od niektorých pripojených zariadení
sa nemusí dať ovládať váš TVP pomocou
niektorých alebo všetkých tlačidiel na dodávanom
DO.
63
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_64-71_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 64 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
3
Nastavenia a úpravy
Stláčaním X/x zvoľte “CUSTOM”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup.
Ponuka nastavení Setup
Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Nastavovať môžete tiež jazyk pre titulky
a zobrazenie ponuky Setup a iné položky.
Podrobnosti o jednotlivých položkách
ponuky Setup pozri na str. 65 až 71.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
4
Poznámka
Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
Stláčaním X/x zvoľte zo
zobrazeného zoznamu položku
ponuky: “LANGUAGE SETUP”,
“SCREEN SETUP”, “CUSTOM
SETUP”, “AUDIO SETUP” alebo
“SPEAKER SETUP”. Potom stlačte
ENTER.
Položka ponuky Setup je zvolená.
Príklad: “SCREEN SETUP”
Zvolená položka
ENTER
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
AUTO
HDMI RESOLUTION:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
DISPLAY
1
Položky ponuky Setup
Počas zastavenia prehrávania
stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(SETUP), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “SETUP”.
STOP
DVD VIDEO
QUICK
CUSTOM
RESET
QUICK
5
Stláčaním X/x zvoľte položku,
potom stlačte ENTER.
Pre zvolenú položku sa zobrazia možné
voľby.
Príklad: “TV TYPE”
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
HDMI RESOLUTION:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
4:3 LETTER BOX
SCREEN SAVER:
4:3 PAN SCAN
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
FULL
4:3 OUTPUT:
Voľby
64
DVP-NS76H
2-666-956-E1(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_64-71_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 65 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
6
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie,
potom stlačte ENTER.
Nastavenie je zadané a proces
nastavovania je dokončený.
Príklad: “4:3 PAN SCAN”
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
(LANGUAGE SETUP)
Zvolené nastavenie
SCREEN SETUP
4:3 PAN SCAN
TV TYPE:
AUTO
HDMI RESOLUTION:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
Sprístupnenie režimu Quick Setup
Zobrazenie “LANGUAGE SETUP” umožňuje
nastaviť rôzne druhy jazykov pre OSD
zobrazenie (na TV obrazovke) a pre zvuk.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte
“LANGUAGE SETUP”. Podrobnosti
o používaní ponuky pozri v časti “Ponuka
nastavení Setup” (str. 64).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
V kroku 3 zvoľte “QUICK”. Základné
nastavenia vykonáte postupom od kroku 5
v časti “Nastavenie pre rýchle uvedenie
do prevádzky” (str. 22).
Resetovanie všetkých vykonaných
nastavení cez ponuku “SETUP”
◆ OSD (On-Screen Display – zobrazenie
na obrazovke)
1
V kroku 3 zvoľte “RESET” a stlačte
ENTER.
Prepínanie jazyka zobrazenia na obrazovke
(OSD).
2
Stláčaním X/x zvoľte “YES”.
Postup môžete tiež ukončiť zadaním
“NO”. Obnoví sa zobrazenie ponuky
Control Menu.
3
Stlačte ENTER.
Obnoví sa výrobné nastavenie všetkých
nastavení popísaných na str. 65 až 69. Pri
resetovaní prehrávača nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
◆ MENU (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk
zobrazovanej ponuky Menu disku.
Prepínanie jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte “ORIGINAL”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
◆ SUBTITLE (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané
na DVD VIDEO disku.
Ak zvolíte “AUDIO FOLLOW”, jazyk pre
titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka
pre zvukovú stopu.
Nastavenia a úpravy
◆ AUDIO (len DVD VIDEO disky)
z Rada
Ak v ponuke “MENU”, “SUBTITLE” alebo
“AUDIO” zvolíte “OTHERS t”, číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte kód jazyka z prehľadu
“Tabuľka kódov jazykov” na str. 79.
Poznámka
Ak cez ponuky “MENU”, “SUBTITLE” alebo
“AUDIO” zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD
VIDEO disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí
jeden zo zaznamenaných jazykov.
65
DVP-NS76H
2-666-956-E1(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_64-71_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 66 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Nastavenia zobrazenia
(SCREEN SETUP)
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného
TVP.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte možnosť
“SCREEN SETUP”. Podrobnosti o používaní
ponuky pozri v časti “Ponuka nastavení
Setup” (str. 64).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
HDMI RESOLUTION:
AUTO
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SCREEN SAVER:
ON
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
LINE:
VIDEO
4:3 OUTPUT:
FULL
◆ TV TYPE
Výber formátu pomeru strán pripojeného
TVP (štandardný 4:3 alebo širokouhlý).
16:9
Zvoľte pri pripojení
širokouhlého TVP alebo TVP
s funkciou režimu Wide.
4:3
LETTER
BOX
Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP s pomerom strán 4:3.
Vo vrchnej a spodnej časti
obrazovky sa zobrazia pruhy.
4:3
Zvoľte pri pripojení
PAN SCAN štandardného TVP s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz
sa automaticky zobrazí na celú
obrazovku a časti, ktoré
presahujú obrazovku,
sú orezané (pravá a ľavá).
16:9
Poznámka
Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu “4:3 LETTER
BOX“ namiesto “4:3 PAN SCAN” a naopak.
◆ HDMI RESOLUTION
Výber metódy výberu výstupných video
signálov vyvedených na konektor HDMI
OUT. Ak zvolíte AUTO (výrobné
nastavenie), na výstup z prehrávača sú
vyvedené video signály v najvyššom
možnom rozlíšení dostupnom pre TVP. Ak je
obraz nekvalitný, neprirodzený, alebo vám
nevyhovuje, vyskúšajte inú voľbu vhodnú pre
disk a TVP/projektor atď. Podrobnosti pozri
v návodoch na použitie TVP/projektora atď.
AUTO
Štandardne vyberte túto
voľbu.
1920x1080i
Výstup video signálov
s rozlíšením 1920 × 1080i.
1280x720p
Výstup video signálov
s rozlíšením 1280 × 720p.
720x480/576p
Výstup video signálov
s rozlíšením 720 × 480p
alebo 720 × 576p.
Poznámky
• Aj keď je zvolené iné nastavenie než “AUTO”
a pripojený TVP nedokáže prijímať dané
rozlíšenie, prehrávač automaticky nastaví taký
video signál, ktorý je vhodný pre TVP.
• Ak indikátor HDMI na prednom paneli svieti,
obrazový signál z konektora S VIDEO OUT
a LINE OUT (VIDEO) bude vertikálne
roztiahnutý. (Neplatí pri zvolení 720 × 480/576p.)
◆ YCBCR/RGB (HDMI)
Výber metódy výberu výstupných HDMI
signálov vyvedených na konektor HDMI
OUT.
YCBCR
Výstup YCBCR signálu.
RGB
Výstup RGB signálu.
4:3 LETTER BOX
Poznámky
4:3 PAN SCAN
• Ak je obraz skreslený, nastavte “YCBCR”
na “RGB”.
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený
so zariadením s konektorom DVI, automaticky
sa na výstup vyvedú “RGB” signály, aj keď
zvolíte “YCBCR”.
66
DVP-NS76H
2-666-956-E1(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_64-71_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 67 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
◆ SCREEN SAVER
◆ 4:3 OUTPUT
Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 15 minút
od prepnutia prehrávača do režimu
pozastavenia alebo zastavenia, alebo ak
prehrávate CD disk alebo DATA CD (súbory
MP3)/DATA DVD (súbory MP3) disk viac
než 15 minút. Šetrič obrazovky je vhodný
na ochranu obrazovky pred poškodením.
Stlačením H šetrič vypnete.
Nastavenie je účinné, len ak nastavíte “TV
TYPE” v ponuke “SCREEN SETUP”
na “16:9”. Toto umožní sledovanie
progresívnych signálov vo formáte pomeru
strán 4:3. Ak je možné meniť formát pomeru
strán na vašom TVP kompatibilnom
s progresívnym formátom (525p/625p),
zmeňte nastavenie na TVP, nie na prehrávači.
Nastavenie je účinné, len ak tlačidlom
PROGRESSIVE na prednom paneli nastavíte
“PROGRESSIVE AUTO” alebo
“PROGRESSIVE VIDEO”.
ON
Zapnutie šetriča obrazovky.
OFF
Vypnutie šetriča obrazovky.
◆ BACKGROUND
Výber farby alebo obrázka pozadia na TV
obrazovke v režime zastavenia alebo počas
prehrávania CD alebo DATA CD (súbory
MP3)/DATA DVD (súbory MP3) disku.
JACKET
PICTURE
Na pozadí sa zobrazí šablónový
obrázok (statický obrázok),
avšak iba v prípade, že je
na disku zaznamenaný
(CD-EXTRA, atď.). Ak na
disku šablónový obrázok nie je,
zobrazí sa obrázok
“GRAPHICS”.
GRAPHICS Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v prehrávači
od výroby.
BLUE
Farba pozadia je modrá.
BLACK
Farba pozadia je čierna.
FULL
Zvoľte, ak je možné meniť
formát pomeru strán na vašom
TVP.
NORMAL
Zvoľte, ak nie je možné meniť
formát pomeru strán na vašom
TVP. Zobrazovanie obrazu
s pomerom strán 16:9
s čiernymi pruhmi po ľavej
a pravej strane obrazovky.
TVP s pomerom strán 16:9
Nastavenia a úpravy
◆ LINE
Výber výstupných video signálov
vyvedených na konektor LINE (RGB)-TV
na zadnom paneli prehrávača.
VIDEO
Výstup video signálu.
S VIDEO
Výstup S-video signálu.
RGB
Výstup RGB signálu.
Poznámky
• Ak váš TVP nepodporuje S-video alebo RGB
signály, na TV obrazovke sa nezobrazí obraz, aj
keď zvolíte nastavenie “S VIDEO” alebo “RGB”.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
• Ak je váš TVP vybavený len jedným konektorom
SCART (EURO AV), nenastavujte “S VIDEO”.
• Ak zvolíte “RGB”, nebude možné používať
tlačidlo PROGRESSIVE ani konektory
COMPONENT VIDEO OUT.
• Ak svieti indikátor HDMI, nie je možné zvoliť
“RGB”. Ak zapnete akékoľvek pripojené HDMI
zariadenie, “RGB” sa automaticky prepne
na “VIDEO”.
67
DVP-NS76H
2-666-956-E1(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_64-71_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 68 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Užívateľské nastavenia
(CUSTOM SETUP)
Umožňuje nastavenie položiek týkajúcich
sa prehrávania a ďalších nastavení.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte “CUSTOM
SETUP”. Podrobnosti o používaní ponuky
pozri v časti “Ponuka nastavení Setup” (str. 64).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
CUSTOM SETUP
AUTO POWER OFF:
ON
AUTO PLAY:
OFF
DIMMER:
BRIGHT
AUTO
PAUSE MODE:
TRACK SELECTION:
OFF
ON
MULTI-DISC RESUME:
Registration Code
DivX:
AUTO
AUDIO (HDMI):
◆ AUTO POWER OFF
Zapnutie/vypnutie funkcie Auto Power Off.
ON
OFF
Prehrávač sa prepne do
pohotovostného režimu, ak je
v režime zastavenia dlhšie než
30 minút.
Deaktivácia tejto funkcie.
◆ AUTO PLAY
Aktivácia/deaktivácia funkcie Auto Play.
Funkcia je užitočná pri pripojení prehrávača
k časovaču (nedodávaný).
OFF
Deaktivácia tejto funkcie.
ON
Automatické spustenie
prehrávania, keď je prehrávač
zapnutý časovačom
(nedodávaný).
◆ DIMMER
◆ PAUSE MODE (len DVD VIDEO/DVD disky
v režime VR)
Výber kvality zobrazenia obrazu v režime
pozastavenia prehrávania.
AUTO
Obraz, vrátane dynamických
objektov, sa reprodukuje bez
chvenia. Štandardne zvoľte túto
voľbu.
FRAME
Scény bez dynamických
pohybov sa reprodukujú
vo vysokom rozlíšení.
◆ TRACK SELECTION (len DVD VIDEO
disky)
Uprednostnenie zvukových stôp s vyšším
počtom kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO
disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré
audio formáty (PCM, MPEG audio, DTS
alebo Dolby Digital).
OFF
Bez priority.
AUTO
S prioritou.
Poznámky
• Ak nastavíte túto položku na “AUTO”, môže
dôjsť k zmene jazyka. Nastavenie “TRACK
SELECTION” má prednostné postavenie (vyššiu
prioritu) pred nastavením “AUDIO” v ponuke
“LANGUAGE SETUP” (str. 65).
• Ak zvukové stopy PCM, DTS, MPEG audio
a Dolby Digital obsahujú rovnaký počet kanálov,
prehrávač postupne vyberá zvukové stopy PCM,
DTS, MPEG a Dolby Digital v uvedenom poradí.
◆ MULTI-DISC RESUME (len DVD VIDEO/
VIDEO CD disky)
Aktivácia/deaktivácia režimu Multi-disc
Resume. Miesto obnovenia prehrávania
sa uloží až pre 6 rôznych DVD VIDEO/
VIDEO CD diskov (str. 26).
ON
Uloženie miesta zastavenia
prehrávania pre 6 diskov.
OFF
Neukladanie miest zastavenia
prehrávania do pamäte.
Prehrávanie sa od miesta
zastavenia prehrávania obnoví
len pri práve vloženom disku.
Nastavenie osvetlenia displeja.
BRIGHT
Silnejšie osvetlenie displeja.
DARK
Slabšie osvetlenie displeja.
AUTO
DARK
Ak nepoužívate prehrávač alebo
diaľkové ovládanie určitý čas,
displej stmavne.
Poznámka
Ak spustíte nastavovanie Quick Setup, uložené
nastavenia pre funkciu Multi-disc Resume sa môžu
obnoviť na výrobne nastavené hodnoty.
68
DVP-NS76H
2-666-956-E1(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_64-71_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 69 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
◆ DivX
Zobrazenie registračného kódu tohto
prehrávača. Podrobnosti pozri na
http://www.divx.com na Internete.
◆ AUDIO (HDMI)
Nastavenia pre zvuk
(AUDIO SETUP)
Výber metódy výberu výstupných audio
signálov vyvedených na konektor HDMI
OUT.
Ponuka “AUDIO SETUP” vám umožňuje
nastaviť zvuk podľa podmienok prehrávania
a zapojenia.
AUTO
Štandardne vyberte túto voľbu.
Výstup audio signálov podľa
nastavení “DIGITAL OUT”
(str. 70).
V ponuke Setup zvoľte “AUDIO SETUP”.
Podrobnosti o používaní ponuky pozri v časti
“Ponuka nastavení Setup” (str. 64).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
PCM
Konverzia signálu Dolby
Digital alebo 96 kHz/24 bit
PCM na 48 kHz/16 bit PCM.
AUDIO SETUP
AUDIO ATT:
OFF
AUDIO DRC:
STANDARD
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Poznámka
Ak pripojíte prehrávač k TVP nekompatibilnému
so signálmi DOLBY DIGITAL/DTS a zvolíte
“AUTO”, bude sa reprodukovať hlasný šum
(alebo sa nebude reprodukovať žiadny zvuk).
V takomto prípade zvoľte “PCM”.
◆ AUDIO ATT (Stíšenie zvuku)
Ak je reprodukovaný zvuk skreslený,
nastavte túto položku na “ON”. Prehrávač
znižuje výstupnú úroveň zvuku.
Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
– Konektor LINE (RGB)-TV
Štandardne zvoľte túto voľbu.
ON
Zvoľte túto voľbu, ak je
reprodukovaný zvuk rušený.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(len DVD VIDEO/DVD disky v režime VR)
Funkcia umožňujúca čistejšiu reprodukciu
zvuku pri stíšení hlasitosti počas prehrávania
DVD disku s funkciou “AUDIO DRC”.
Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
– Konektor LINE (RGB)-TV
– Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL alebo
COAXIAL)/HDMI OUT, len ak je “DOLBY
DIGITAL” nastavené na “D-PCM” (str. 70).
Nastavenia a úpravy
OFF
STANDARD Štandardne zvoľte túto voľbu.
TV MODE
Reprodukcia čistejšieho zvuku
aj pri zníženej hlasitosti.
WIDE
RANGE
Pocit priameho účinkovania
v deji.
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(2)
69
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_64-71_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 70 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
◆ AUDIO FILTER
Výber digitálneho filtra pre redukciu šumu
nad 22,05 kHz (Vzorkovacia frekvencia (Vf)
audio zdrojov je 44,1 kHz), 24 kHz (Vf je 48
kHz), alebo 48 kHz (Vf je nad 96 kHz).
SHARP
Široký frekvenčný rozsah
s priestorovým pocitom.
SLOW
Uhladený a živý zvuk.
Poznámka
V závislosti od disku a podmienok prehrávania
môže byť účinok digitálneho filtra len mierny.
◆ DOWNMIX (len DVD VIDEO/DVD disky
v režime VR)
Prepínanie zlučovacích metód do dvoch
kanálov pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje zložky zadných signálov (kanálov)
alebo je nahraný vo formáte Dolby Digital.
Podrobnosti o zložkách zadných signálov
pozri v časti “Zobrazenie formátu audio
signálu” (str. 41). Funkcia ovplyvňuje
výstupný signál z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
– Konektor LINE (RGB)-TV
– Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL alebo
COAXIAL)/HDMI OUT, len ak je “DOLBY
DIGITAL” nastavené na “D-PCM” (str. 70).
DOLBY
SUR–
ROUND
NORMAL
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Multikanálové audio signály
sú za účelom priestorového
(surround) efektu reprodukované
prostredníctvom dvoch kanálov.
Multikanálové audio signály
sú za účelom reprodukcie stereo
zvuku zmixované do dvoch
kanálov.
Úprava signálu pre digitálny
výstup
Prepínanie metód výberu výstupných audio
signálov po pripojení zariadení ako
zosilňovač (receiver) alebo MD deck
do digitálneho vstupného konektora.
Podrobnosti o zapojení pozri na str. 20.
Po nastavení ”DIGITAL OUT” na “ON”
zvoľte “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”,
“DTS” a “48kHz/96kHz PCM”.
Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje
zvolený audio signál, reproduktory budú
reprodukovať hlasný hluk (alebo žiadny
zvuk), čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše
reproduktory.
Poznámky
• Funkcia AV SYNC (str. 49) nie je účinná, ak
využívate konektor DIGITAL OUT (OPTICAL
alebo COAXIAL) a nastavíte “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” alebo “DTS” na “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” alebo “ON”.
• Funkcia AV SYNC (str. 49) nie je účinná, ak
cez konektor HDMI OUT pripojíte Dolby
Digital- alebo DTS-kompatibilné zariadenie
a nastavíte “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” alebo
“DTS” na “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” alebo
“ON”.
◆ DOLBY DIGITAL (len DVD VIDEO/DVD
disky v režime VR)
Výber typu signálov Dolby Digital.
D-PCM
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra Dolby
Digital. Pri úpravách položky
“DOWNMIX” v ponuke
“AUDIO SETUP” je možné
zvoliť, či signály vyhovujú
formátu Dolby Surround
(Pro Logic) alebo nie (str. 69).
DOLBY
DIGITAL
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom
Dolby Digital.
◆ DIGITAL OUT
Výber výstupu audio signálu na konektor
DIGITAL OUT (OPTICAL alebo
COAXIAL)/HDMI OUT.
ON
Štandardne zvoľte túto voľbu. Ak
zvolíte “ON”, ďalšie nastavenia pozri
v časti “Úprava signálu pre digitálny
výstup”.
OFF
Vzájomná previazanosť digitálneho
a analógového okruhu je minimálna.
Ak používate konektor HDMI OUT,
v závislosti od pripojeného zariadenia
sa bude reprodukovať PCM zvuk. Ak
je signál kódovaný za účelom ochrany
autorských práv, signál sa vyvedie len
vo formáte 48 kHz/16 bit PCM.
Poznámka
Ak je konektor HDMI OUT prepojený
so zariadením nekompatibilným so signálmi
DOLBY DIGITAL, automaticky sa na výstup
vyvedú “D-PCM” signály, aj keď zvolíte “DOLBY
DIGITAL”.
70
DVP-NS76H
2-666-956-E1(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_64-71_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 71 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
◆ MPEG (len DVD VIDEO/DVD disky
v režime VR)
Výber typu audio signálov MPEG.
PCM
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra
MPEG. Ak prehrávate
multikanálové zvukové stopy
MPEG audio, predné
reproduktory budú
reprodukovať len signály
Predný (L) a Predný (R).
MPEG
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu
so zabudovaným dekodérom
MPEG.
Poznámky
• Analógové audio signály vystupujúce
z konektorov LINE OUT L/R (AUDIO) nie sú
týmto nastavením nijako ovplyvňované
a uchovávajú si svoju pôvodnú úroveň
vzorkovacej frekvencie.
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený
so zariadením nekompatibilným so signálmi
96 kHz/24 bit, automaticky sa na výstup vyvedú
signály 48 kHz/16 bit PCM, aj keď zvolíte
“96kHz/24bit”.
Poznámka
Ak je konektor HDMI OUT prepojený
so zariadením nekompatibilným so signálmi MPEG
audio, automaticky sa na výstup vyvedú “PCM”
signály, aj keď zvolíte “MPEG”.
◆ DTS
Výber audio signálov typu DTS.
OFF
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra DTS.
ON
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom DTS.
Nastavenia a úpravy
Poznámka
Ak je konektor HDMI OUT prepojený
so zariadením nekompatibilným so signálmi DTS,
automaticky sa pre výstupný signál nastaví “OFF”,
aj keď zvolíte “ON”.
◆ 48kHz/96kHz PCM (len DVD VIDEO disky)
Zvolenie vzorkovacej frekvencie audio
signálu.
48kHz/16bit Audio signály DVD VIDEO
diskov sú vždy konvertované
na frekvenciu 48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit Všetky typy signálov, vrátane
signálov 96 kHz/24 bit, sú na
výstup vyvedené vo svojom
pôvodnom formáte. Ak je však
signál kódovaný z dôvodu
ochrany autorských práv,
výstupný signál bude len
vo formáte 48 kHz/16 bit.
71
DVP-NS76H
2-666-956-E1(2)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_72-79_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 72 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr,
ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
Obraz
Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.
, Prepojte prepojovacie káble správne.
, Prepojovacie káble sú poškodené.
, Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 16)
a prepínač vstupov na TVP nastavte do
polohy umožňujúcej sledovanie obrazu
z tohto prehrávača.
, Nastavte položku “LINE” v ponuke
“SCREEN SETUP” tak, aby zodpovedala
vášmu systému (str. 66).
, Disk je znečistený alebo chybný.
, Ak video signál z vášho prehrávača
prechádza cez VCR a následne vstupuje do
TVP, alebo ak je pripojený TVP vybavený
VCR, kvalita obrazu môže byť pri
niektorých DVD programoch ovplyvnená
ochranou pred kopírovaním. Ak sa kvalita
obrazu zlepší ani po pripojení prehrávača
priamo k TVP, pokúste sa pripojiť váš
prehrávač k vstupnému S VIDEO
konektoru vášho TVP (str. 16).
, Disk obsahuje záznam v inej norme, než je
norma vášho TVP.
, Tlačidlom PROGRESSIVE na prednom
paneli ste zvolili “PROGRESSIVE AUTO”
alebo “PROGRESSIVE VIDEO” (indikátor
PROGRESSIVE svieti), aj keď váš TVP
nepodporuje signál v progresívnom
formáte. V takomto prípade odpojte HDMI
kábel od prehrávača a zvoľte “NORMAL
(INTERLACE)” tak, aby indikátor
PROGRESSIVE zhasol.
72
, Aj keď je váš TVP kompatibilný so signálmi
v progresívnom formáte (525p/625p), pri
nastavení prehrávača do režimu pre
progresívny signál môže byť obraz
ovplyvnený. V takomto prípade stláčaním
tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli
zvoľte “NORMAL (INTERLACE)” tak,
aby indikátor PROGRESSIVE zhasol a aby
sa prehrávač prepol do režimu pre
štandardný signál (v prekladanom formáte).
, Ak v ponuke “SCREEN SETUP” nastavíte
“LINE” na “RGB” (str. 66), na výstup
z prehrávača nebudú vyvedené zložkové
video signály.
, Prehrávač je pripojený k vstupnému
konektoru HDCP-nekompatibilného
zariadenia (indikátor HDMI na prednom
paneli nesvieti). Pozri str. 17.
, Ak konektor HDMI OUT používate na výstup
video signálu, zmena nastavenia “HDMI
RESOLUTION” v ponuke “SCREEN
SETUP” môže problém vyriešiť (str. 66).
Pripojte prehrávač k TVP cez iný video
konektor než HDMI OUT a zdroj vstupného
signálu na TVP nastavte tak, aby sa zobrazil
obraz z prehrávača. Zmeňte nastavenie “HDMI
RESOLUTION” v ponuke “SCREEN
SETUP” a zdroj vstupného signálu na TVP
prepnite späť na HDMI. Ak sa obraz stále
nezobrazí, zopakujte postup a skúste iné voľby.
, Ak je signál z konektorov LINE OUT
(VIDEO) alebo S VIDEO OUT rušený,
zmeňte nastavenie “HDMI
RESOLUTION” v ponuke “SCREEN
SETUP” na “720 × 480/576p”.
Pri prepojení cez konektor HDMI OUT sa na
TV obrazovke nezobrazil žiadny obraz, alebo
obraz nie je kvalitný.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova
zapnite toto zariadenie. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova zapojte HDMI kábel.
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď
v ponuke “CUSTOM SETUP” nastavíte
položku “TV TYPE”.
, Formát zobrazovania (pomer strán) je fixne
zadaný na vašom DVD disku.
Obraz je čiernobiely.
, Nastavte položku “LINE” v ponuke
“SCREEN SETUP” tak, aby zodpovedala
vášmu TVP (str. 66).
, Niektoré TVP reprodukujú pri prehrávaní
diskov nahraných v norme NTSC
čiernobiely obraz.
, Pri pripojení káblom SCART (EURO AV)
skontrolujte, či má konektor prepojené
káblami všetky piny (21 pinov).
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_72-79_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 73 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Zvuk
Prevádzka
Nie je počuť zvuk.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
, Prepojte prepojovacie káble správne.
, Prepojovací kábel je poškodený.
, Prehrávač nie je pripojený k správnemu
vstupnému konektoru na zosilňovači
(receiveri) (str. 20).
, Na zosilňovači (receiveri) nie je správne
zvolený vstupný signál.
, Prehrávač je prepnutý do režimu
pozastavenia alebo do režimu spomaleného
prehrávania (Slow-motion Play).
, Prehrávač je v režime zrýchleného posuvu
vpred alebo vzad.
, Ak nie sú audio signály vyvedené
na konektor DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL alebo COAXIAL)/HDMI OUT,
skontrolujte nastavenia zvuku (str. 70).
, Počas prehrávania Super VCD disku, na
ktorom nie je zaznamenaná audio stopa 2,
nie je pri zvolení “2:STEREO”, “2:1/L”
alebo “2:2/R” reprodukovaný zvuk.
, Ak prehrávate multikanálové zvukové
stopy MPEG audio, dva predné
reproduktory budú reprodukovať len signály
Predný (L) a Predný (R).
, Zariadenie pripojené do konektora HDMI
OUT nepodporuje formát audio signálu.
V takomto prípade nastavte
“AUDIO(HDMI)” v ponuke “AUDIO
SETUP” na “PCM” (str. 69).
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
, Medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom sú prekážky.
, Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom je príliš veľká.
, Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na
senzor diaľkového ovládania na prehrávači.
Cez konektor HDMI OUT sa nereprodukuje
žiadny zvuk
Dochádza ku skresľovaniu zvuku.
, V ponuke ”AUDIO SETUP” nastavte
“AUDIO ATT” na “ON” (str. 69).
Hlasitosť zvuku je nízka.
, Na niektorých DVD diskoch je hlasitosť
zvuku znížená. Zvuk je možné vylepšiť
nastavením položky “AUDIO DRC”
v ponuke “AUDIO SETUP” na “TV
MODE” (str. 69).
, V ponuke ”AUDIO SETUP” nastavte
“AUDIO ATT” na “OFF” (str. 69).
, Disk je naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou
stranou smerom nadol.
, Disk je zdeformovaný.
, Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré
disky (str. 7).
, Regionálny kód DVD disku nesúhlasí
s kódom prehrávača.
, Vo vnútri prehrávača skondenzovala
vlhkosť (str. 3).
, Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré
nie sú správne uzatvorené (str. 7).
Nie je možné prehrávať súbory MP3 (str. 52).
, DATA CD disk neobsahuje záznam
so súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/2 alebo Joliet.
, DATA DVD disk neobsahuje záznam
so súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom
štandardu UDF (Universal Disk Format).
, Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
, Aj keď názov súboru obsahuje príponu
“.MP3”, nejde o súbor vo formáte MP3.
, Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio
Layer III.
, Prehrávač nedokáže prehrávať audio stopy
vo formáte mp3PRO.
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “IMAGE (JPEG)” (str. 55).
, DATA CD/DATA DVD obsahuje video
súbor DivX.
Ďalšie informácie
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova
zapnite toto zariadenie. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova zapojte HDMI kábel.
, Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI
zariadeniu (konektory DVI neodkážu
prijímať audio signály).
Disk sa neprehráva.
Nie je možné prehrávať súbory JPEG
(str. 52).
, DATA CD disk neobsahuje záznam
so súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo
Joliet.
, DATA DVD disk neobsahuje záznam
so súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom
štandardu UDF (Universal Disk Format).
, Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo “.JPG”.
,pokračovanie
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
73
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_72-79_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 74 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
, Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka)
× 2048 (výška) v štandardnom režime alebo
viac než 3 300 000 pixelov (bodov) pri
progresívnom súbore JPEG. (Niektoré
súbory JPEG v progresívnom formáte nie je
možné zobraziť, aj keď súbor zodpovedá
uvedeným kapacitám.)
, Obraz nevyplní celú obrazovku
(je redukovaný).
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “AUDIO (MP3)” (str. 55).
, DATA CD/DATA DVD obsahuje video
súbor DivX.
Súbory formátu MP3 a JPEG sa začnú
prehrávať súčasne.
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “AUTO” (str. 55).
Nie je možné prehrávať súbory DivX.
, Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
, Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo
“.DIVX”.
, DATA CD/DATA DVD (DivX video) disk
neobsahuje záznam vo formáte DivX, ktorý je
v súlade so štandardom ISO 9660 Level 1/
Level 2 alebo Joliet/UDF.
, Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než
720 (šírka) x 576 (výška).
Názov albumu/skladby/súboru sa nezobrazí
správne.
, Prehrávač dokáže zobraziť len číslice
a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak
sa zobrazí ako “*”.
Pri prehrávaní sa disk neprehráva
od začiatku.
, Je aktivovaný režim prehrávania
Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play
alebo A-B Repeat Play (str. 29).
, Funkcia Resume Play je zapnutá (str. 26).
Niektoré funkcie ako zastavenie,
vyhľadávanie, zrýchlené a spomalené
prehrávanie, Slow-motion Play, Repeat Play,
Shuffle Play alebo Programme Play nie je
možné vykonať.
, Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií. Pozri
návod na použitie dodávaný s diskom.
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
, Skúste zmeniť zvuk cez Menu DVD disku,
nie priamo tlačidlom na diaľkovom
ovládaní (str. 27).
, Na prehrávanom DVD disku nie sú
zaznamenané viacjazyčné zvukové stopy.
, Zmena jazykov nie je na DVD disku
dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť, alebo
sa titulky nedajú vypnúť.
, Skúste zmeniť titulky cez Menu DVD disku,
nie priamo tlačidlom na diaľkovom
ovládaní (str. 27).
, Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku
zaznamenané.
, Zmena titulkov nie je na DVD disku
dostupná.
Nie je možné zmeniť zorný uhol.
, Skúste zmeniť zorný uhol cez Menu DVD
disku, nie priamo tlačidlom na diaľkovom
ovládaní (str. 27).
, Scény nie sú na DVD disku nahrané
z viacerých zorných uhlov.
, Zorný uhol môžete meniť len vtedy, keď je
na displeji predného panela rozsvietený
indikátor “
” (str. 10).
, Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku
dostupná.
Zariadenie nepracuje správne.
Prehrávač automaticky prehráva disk.
, Disk je vybavený funkciou automatického
prehrávania.
, Položka “AUTO PLAY” je v ponuke
“CUSTOM SETUP” nastavená na “ON”
(str. 68).
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
, Statická elektrina atď. môže mať vplyv na
správnosť prevádzky prehrávača. Odpojte
prehrávač od elektrickej siete.
Na obrazovke a na displeji predného panela
sa zobrazuje 5 číslic alebo písmen.
, Aktivovala sa samodiagnostická funkcia.
(Pozri tabuľku na str. 75.)
, Pri prehrávaní disku obsahujúceho signál
automatického pozastavenia prehrávač
zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu.
74
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_72-79_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 75 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Nosič disku nie je možné otvoriť
a na displeji je zobrazené “LOCKED”.
, Je nastavený detský zámok (str. 25).
Samodiagnostická
funkcia (Keď sa na displeji
Nosič disku nie je možné otvoriť
a na displeji je zobrazené “TRAY LOCKED”.
zobrazí písmeno/číslice)
, Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony
alebo na autorizované servisné stredisko
Sony.
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
(aby sa zabránilo poškodeniu prehrávača)
sa na obrazovke a na displeji predného panela
za účelom upozornenia na vzniknutý problém
zobrazí päťmiestny servisný kód
(napr. C 13 50) pozostávajúci z kombinácie
písmena a 4 číslic. V takomto prípade
skontrolujte nasledovný prehľad.
Na TV obrazovke sa počas prehrávania
DATA CD alebo DATA DVD disku zobrazí
“Data error”.
, Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete
prehrávať, je poškodený.
, Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio
Layer III.
, Formát súboru JPEG nie je kompatibilný
so štandardom DCF (str. 51).
, Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”,
ale nie je vo formáte JPEG.
, Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo
“.DIVX”, nejde však o formát DivX,
prípadne je súbor vo formáte DivX, nie je
však kompatibilný s certifikovaným
profilom DivX.
C:13:50
Príčina a/alebo Riešenie
C 13
Disk je znečistený alebo
obsahuje záznam vo formáte,
ktorý prehrávač nedokáže
prehrávať (str. 7).
, Vyčistite disk pomocou
jemnej handričky, alebo
skontrolujte formát
záznamu (str. 2).
C 31
Disk nie je správne vložený.
, Disk vložte správne.
E XX
Aby sa predišlo nesprávnemu
(xx je nejaké číslo) používaniu prehrávača,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
, Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné
stredisko Sony
a informujte ich
o zobrazenom
5-miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
Ďalšie informácie
Prvé tri znaky
servisného
kódu
75
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_72-79_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 76 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Slovník
Album (str. 53, 58)
Jednotka (priečinok) na DATA CD/DATA
DVD disku, do ktorej sa ukladajú súbory
DivX, JPEG alebo MP3. (“Album” je
definícia používaná pri tomto prehrávači.)
Chapter (Kapitola) (str. 10)
Úseky obrazu alebo zvuku, ktoré sú menšie
než tituly. Titul sa skladá z niekoľkých
kapitol. Na niektorých diskoch nemusia byť
zaznamenané žiadne kapitoly.
DivX® (str. 57)
Digitálna video technológia vytvorená
spoločnosťou DivX, Inc. Video súbory
kódované technológiou DivX disponujú
vysokou kvalitou pri relatívne malej veľkosti
súboru.
Dolby Digital (str. 17, 70)
Technológia digitálnej kompresie zvuku
vyvinutá spoločnosťou Dolby Laboratories.
Táto technológia podporuje multikanálový
priestorový zvuk. Zadný kanál je
stereofonický a v tomto formáte je aj jeden
oddelený kanál pre subwoofer. Dolby Digital
poskytuje rovnaký 5.1-kanálový digitálny
zvuk vysokej kvality, aký môžeme nájsť pri
systémoch surround zvuku “Dolby Digital”
pre kinosály. Precízne oddelenie všetkých
kanálov je zabezpečené samostatným
uložením kanálov na disk a ich digitálnym
spracovaním.
DTS (str. 17, 71)
Technológia digitálnej kompresie zvuku
vyvinutá spoločnosťou Digital Theater
Systems, Inc. Táto technológia podporuje
multikanálový priestorový zvuk. Zadný kanál
je stereofonický a v tomto formáte je aj jeden
oddelený kanál pre subwoofer. DTS
poskytuje tiež digitálny zvuk vo vysokej
kvalite s oddelenými zvukovými kanálmi.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
DVD VIDEO disk (str. 6)
Na disk je možné uložiť až 8 hodín obrazu aj
napriek tomu, že priemer tohto disku je
totožný s priemerom bežného CD disku.
Kapacita údajov jednovrstvového
jednostranného DVD disku je 4,7 GB
(gigabajtov), čo je 7-krát viac než kapacita CD
disku. Dátová kapacita dvojvrstvového
jednostranného DVD disku je 8,5 GB,
jednovrstvového obojstranného DVD disku je
9,4 GB a kapacita dvojvrstvového
obojstranného DVD disku je 17 GB.
Obrazové dáta využívajú formát MPEG 2,
jeden z najrozšírenejších svetových
štandardov technológie digitálnej kompresie
dát. Obrazové dáta sú komprimované
v pomere cca 1:40 (priemer) k ich pôvodnej
veľkosti. DVD disk taktiež využíva rozličnú
úroveň technológie kódovania, ktorá mení
charakter dát podľa aktuálneho stavu
reprodukovaného obrazu. Audio informácie sú
zaznamenané v multikanálovom formáte,
napr. Dolby Digital, čím sa poskytuje omnoho
pôsobivejší zážitok z počúvania zvuku.
DVD disky sú tiež vybavené aj rôznymi
ďalšími funkciami, ako je zmena zorného uhla,
viacjazyčné mutácie a obmedzenie
prehrávania (Parental Control).
DVD-RW disk (str. 6)
DVD-RW disk je zapisovateľný
a prepisovateľný disk rovnakých rozmerov ako
DVD VIDEO disk. Na DVD-RW disk je možné
nahrávať v dvoch rôznych režimoch: v režime
VR a v režime Video. Režim Video vyhovuje
formátu DVD VIDEO disku a je plne
kompatibilný s DVD prehrávačmi, kým pri
DVD-RW diskoch nahraných v režime VR je
možné obsah disku programovať alebo editovať.
DVD+RW disk (str. 6)
DVD+RW (plus RW) disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk. DVD+RW disky
využívajú formát záznamu, ktorý je
porovnateľný s formátom DVD VIDEO.
File (Súbor) (str. 51, 54)
Súbor JPEG zaznamenaný na DATA CD/
DATA DVD disku alebo DivX video na
DATA CD/DATA DVD disku (“Súbor” je
definícia používaná pri tomto prehrávači).
Jeden samostatný súbor zodpovedá jednému
samostatnému obrázku alebo pohyblivému
záznamu.
76
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_72-79_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 77 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Záznam snímaný filmovou technikou,
záznam snímaný video technikou (str. 19)
DVD disky sú klasifikované ako disky
s filmovým alebo video softvérom. Filmové
DVD disky obsahujú záznam používaný
v kinách (24 snímok za sekundu).
Video DVD disky, napr. TV inscenácie alebo
situačné komédie obsahujú záznam
25 snímok/60 políčok (30 snímok/
60 políčok) za sekundu.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením)
HDMI rozhranie podporujúce tok video aj
audio signálu cez jedno digitálne prepojenie.
Pri HDMI prepojení sa video signály
vo vysokom rozlíšení a multikanálové audio
signály prenášajú medzi AV zariadeniami
a kompatibilnými TVP v digitálnom formáte
bez strát na kvalite.
Keďže sú video signály kompatibilné
so súčasným DVI (Digital Visual Interface)
formátom, HDMI konektory môžete prepojiť
s DVI konektormi cez konverzný HDMI-DVI
kábel. HDMI špecifikácie sú kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection - Ochrana
širokopásmových prenosov digitálneho
záznamu), ktorá slúži na ochranu proti
kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
Progresívny formát (str. 18)
V porovnaní s prekladaným formátom, ktorý
zobrazuje každý druhý riadok obrazu (pole)
pre vytvorenie snímky, zobrazuje
progresívny formát celý obraz naraz ako
samostatnú snímku. Znamená to, že kým
prekladaný formát môže zobraziť 25 alebo
30 snímok (50-60 polí) za 1 sekundu,
progresívny formát dokáže zobraziť
50 - 60 snímok za 1 sekundu. Celková kvalita
obrazu sa zvýši a statické zábery, text
a horizontálne riadky sa zobrazujú ostrejšie.
Tento prehrávač je kompatibilný
s progresívnym formátom 525 alebo 625.
Progresívne súbory JPEG
Progresívne súbory JPEG sa často používajú
na Internete. Od bežných súborov JPEG
sa odlišujú tým, že sa v prehliadači postupne
rozjasnejú (“fade in”) a nezobrazujú
sa postupným vykresľovaním zhora nadol.
Umožní sa tak zobrazovanie obrázka počas
jeho sťahovania.
Title (Titul) (str. 10)
Najdlhší úsek obrazu alebo hudobného diela
pri DVD disku, film atď. na video disku,
alebo album atď. na audio disku.
Ďalšie informácie
MPEG audio (str. 17, 71)
Medzinárodný štandardný systém kódovania
pre komprimovanie digitálnych audio
signálov, autorizovaný certifikátom ISO/IEC.
MPEG 1 spolupracuje s 2-kanálovým stereo
zvukom. MPEG 2 využívaný na DVD
diskoch spolupracuje s až 7.1-kanálovým
priestorovým zvukom.
Štandardný (prekladaný) formát (str. 19)
Pri štandardnom (prekladanom) formáte
sa zobrazuje každý druhý riadok obrazu ako
samostatné “pole” a ide o štandardnú metódu
zobrazovania záznamu v televíznych
štúdiách. Pole s párnym číslom zobrazuje
párne čísla riadkov obrazu a pole s nepárnym
číslom zobrazuje nepárne čísla riadkov
obrazu.
77
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_72-79_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 78 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Technické údaje
Systém
Všeobecne
Laser: Polovodičový laser
Prenosový systém (norma): PAL/(NTSC)
Napájanie:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Príkon: 12 W
Rozmery (cca):
430 x 43 x 237 mm
(šírka/výška/hĺbka) vrátane
prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca): 1,92 kg
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť: 25 % až 80 %
Audio charakteristiky
Frekvenčný rozsah: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz až 44 kHz (±1,0 dB)/DVD
VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz až 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz až 20 kHz (±0,5 dB)
Odstup signál-šum (pomer S/N): 115 dB
(len konektory LINE OUT L/R
(AUDIO))
Harmonické skreslenie: 0,003 %
Dynamický rozsah: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
(± 0,001 % W PEAK)
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 15.
Právo na zmeny vyhradené.
Výstupy
(Názov konektora: Typ konektora/Výstupná
úroveň/Zaťažovacia impedancia)
LINE OUT (AUDIO): RCA konektor/
2 Vrms/10 kOhm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optický
výstupný konektor/–18 dBm
(vlnová dĺžka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
HDMI OUT: Typ A (19-pinový)
LINE OUT (VIDEO): RCA konektor/
1,0 Vš-š/75 Ohm
S VIDEO OUT: 4-pinový, mini DIN/
Y: 1,0 Vš-š, C: 0,3 Vš-š (PAL),
0,286 Vš-š (NTSC)/75 Ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR): RCA konektor/Y: 1,0 Vš-š, PB/
CB, PR/ CR: 0,7 Vš-š/75 Ohm
78
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_72-79_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 79 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Tabuľka kódov jazykov
Podrobnosti pozri na str. 40, 44, 65.
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Bez udania
Ďalšie informácie
Kód Jazyk
Prehľad kódov oblastí Parental Control
Podrobnosti pozri na str. 61.
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
79
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_80-83_DVP-NS76H.fm
master page=left
DVP-NS76H_SK.book Page 80 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Index
Číslice
F
Q
16:9 66
4:3 LETTER BOX 66
4:3 OUTPUT 67
4:3 PAN SCAN 66
48kHz/96kHz PCM 71
5.1-kanálový Surround zvuk 41
FAST PLAY 25
FILE 35
Freeze Frame 34
QUICK 65
A
A-B REPEAT 32
ADVANCE 25
ALBUM 35
Album 51, 76
ANGLE 44
AUDIO 40, 65
AUDIO ATT 69
AUDIO DRC 69
AUDIO FILTER 70
AUDIO SETUP 69
AUTO PLAY 68
AUTO POWER OFF 68
AV SYNC 49
B
BACKGROUND 67
Batérie 15
BNR 48
C
CD disk 7, 24
Continuous play
CD/VIDEO CD disk 24
DVD disk 24
Control Menu 12
CUSTOM 64
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 60
CUSTOM PICTURE MODE 45
CUSTOM SETUP 68
D
DATA CD disk 6, 51, 57
DATA DVD disk 6, 51, 57
DATE 54
Detský zámok 25
Diaľkové ovládanie 11, 15, 63
DIGITAL OUT 70
Digitálny výstup 70
DIMMER 68
Displej 10
DivX® 57, 69
DOLBY DIGITAL 40, 70, 76
DOWNMIX 70
DTS 40, 71, 76
DVD disk 6, 24, 76
DVD+RW disk 6, 25, 76
DVD-RW disk 6, 27, 76
E
EFFECT 56
H
HDMI
AUDIO (HDMI) 69
HDMI 77
HDMI RESOLUTION 66
CH
CHAPTER 34
Chapter (Kapitola) 76
CHAPTER VIEWER 36
I
INDEX 35
INTERVAL 56
J
JPEG 51
L
LANGUAGE SETUP 65
LINE 67
M
MEMORY 46
MENU 65
Menu DVD disku 27
MNR 48
MODE (MP3, JPEG) 55
MP3 6, 51
MPEG 40, 71, 77
MULTI-DISC RESUME 26, 68
N
Nastavenie pre rýchle uvedenie
do prevádzky 22, 65
NORMAL (INTERLACE) 18
O
ORIGINAL 27
ORIGINAL/PLAY LIST 27
OSD 65
P
PARENTAL CONTROL 60
PAUSE MODE 68
PBC Playback 28
PICTURE NAVIGATION 36, 54
PLAY LIST 27
Ponuka nastavení Setup 64
Prekladaný formát 77
Pripojenie 16
PROGRAMME 29
Programme Play 29
PROGRESSIVE AUTO 18
Progresívny formát 77
PROGRESSIVE VIDEO 18
R
REPEAT 31
Repeat Play 31
Replay 25
Reproduktory
Zapojenia 20
RESET 65
Resume 26
Riešenie problémov 72
S
Scan 33
SCENE 34
SCREEN SAVER 67
SCREEN SETUP 66
SETUP 64
SHARPNESS 47
SHUFFLE 30
Shuffle Play 30
Slide Show 55
SLOW PLAY 25
Slow-motion Play 34
SUBTITLE 65
Surround 42
Súbor 76
Štandardný (prekladaný)
formát 77
T
TIME/TEXT 34, 37
TITLE 34
Title (Titul) 77
TITLE VIEWER 36
TOP MENU 27
TRACK 35
TRACK SELECTION 68
TV TYPE 66
TVS 42
TVS (TV Virtual Surround) 42
V
Vhodné disky 7
VIDEO CD disk 6, 24
Vyhľadanie konkrétneho miesta
sledovaním TV obrazovky 33
Vyhľadávanie 33
80
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
C:\Temp\Temp05\DVP-NS76H_SK\Fm\Sk_80-83_DVP-NS76H.fm
master page=right
DVP-NS76H_SK.book Page 81 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Z
Zaobchádzanie s diskmi 2
Zapojenia 15
Záznam snímaný filmovou
technikou 77
Záznam snímaný video
technikou 77
Zobrazenie
Displej 10
Ponuka Control Menu 12
Ponuka nastavení Setup 64
Zobrazenie na obrazovke (OSD)
Ponuka Control Menu 12
Ponuka nastavení Setup 64
ZOOM 25, 54
Zrýchlený posuv vpred 33
Zrýchlený posuv vzad 33
Ďalšie informácie
81
DVP-NS76H
2-666-956-E1(1)
DVP-NS76H_SK.book Page 82 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
DVP-NS76H_SK.book Page 83 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
DVP-NS76H_SK.book Page 84 Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF