Sony | RDR-HX1010 | Sony RDR-HX1010 Návod na použitie

C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_001-001_RDRRDR-HX1010_SK.book Page 1 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
HX1010.fm
master page=right
2-635-893-E1(1)
DVD rekordér
Návod na použitie
RDR-HX1010
© 2005 Sony Corporation
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_002-003_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 2 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Bezpečnostné upozornenia
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom, nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Výmenu sieťovej šnúry je možné
vykonať len v autorizovanom servise.
Toto zariadenie je klasifikované ako
výrobok CLASS 1 LASER. Označenie
o klasifikácii CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING je umiestnené
na ochrannom kryte lasera vo vnútri
zariadenia.
UPOZORNENIE
Použitie optických nástrojov pri tomto
zariadení zvyšuje riziko poškodenia
zraku. Laserový lúč použitý v tomto
DVD rekordéri môže poškodiť zrak,
a preto sa nepokúšajte rozoberať
zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Tento štítok upozorňujúci na výskyt
laserového žiarenia je umiestnený
vo vnútri puzdra ochranného krytu
lasera.
• Toto zariadenie je možné
prevádzkovať pri napätí 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz. Skontrolujte, či sa
prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
SHOWVIEW je ochranná známka
spoločnosti Gemstar Development
Corporation. Systém SHOWVIEW
je vyrobený v licencii so spoločnosťou
Gemstar Development Corporation.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre
zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Bezpečnostné
upozornenia
Toto zariadenie bolo testované
a bolo zistené, že pri používaní
prepojovacieho kábla kratšieho než
3 metre vyhovuje obmedzeniam
stanoveným nariadením EMC
Directive.
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo tekutiny
do zariadenia odpojte zariadenie
od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte
prekontrolovať v autorizovanom
servise.
Pevný disk
(HDD – Hard Disk Drive)
Pevný disk dosahuje vysokú hustotu
záznamu, čo umožňuje vykonávať
dlhotrvajúce nahrávky a rýchly
prístup k zapísaným údajom. Môže
sa však veľmi rýchlo poškodiť
dôsledkom nárazov, otrasov alebo
vystavením prašnému prostrediu.
Pevný disk udržiavajte mimo
dosahu magnetických polí.
Ak chcete predísť strate dôležitých
údajov, dodržiavajte nasledovné
bezpečnostné upozornenia.
• Rekordér nevystavujte silným
otrasom.
• Rekordér neumiestňujte na miesta,
ktoré sú vystavené mechanickým
otrasom alebo sú nestabilné.
• Zariadenie neumiestňujte
na horúci podklad, akým je napr.
VCR alebo zosilňovač (receiver).
• Zariadenie nepoužívajte
na miestach s extrémnym
kolísaním teplôt (zmena teploty
musí byť menšia než 10°C/hod.).
• Rekordér nepremiestňujte
so zapojenou sieťovou šnúrou.
• Neodpájajte sieťovú šnúru
od elektrickej siete pri zapnutom
zariadení.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry
zariadenie vypnite a uistite sa,
či nepracuje pevný disk (na displeji
sú zobrazené hodiny a nahrávanie
alebo kopírovanie je zastavené).
• Rekordér nepremiestňujte aspoň
1 minútu od odpojenia sieťovej
šnúry od elektrickej siete.
2
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_002-003_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 3 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
V prípade funkčnej poruchy
pevného disku nie je možné obnoviť
stratené údaje. Pevný disk je len
dočasný úložný priestor.
určené na prevádzku
vo vodorovnej polohe.
• Zariadenie ani disky
neumiestňujte vedľa zariadení
so silným magnetom, akými sú
mikrovlnné rúry alebo veľké
reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké
predmety.
Oprava pevného disku (HDD)
Nahrávanie
• Nepokúšajte sa svojpomocne
vymeniť alebo inovovať pevný
disk, pretože môže dôjsť k jeho
funkčnej poruche.
• Obsah pevného disku je možné
skontrolovať počas opravy
alebo kontroly pevného disku pri
jeho poruche alebo úprave. Obsah
disku však spoločnosť Sony
nezálohuje ani neukladá.
• V prípade potreby formátovania
alebo výmeny pevného disku sa budú
tieto operácie vykonávať pod
dohľadom spoločnosti Sony. Celý
obsah pevného disku sa vymaže
vrátane obsahu, ktorý porušuje
zákony o ochrane autorských práv.
Zdroje napájania
• Zariadenie je pod stálym napätím,
pokiaľ je sieťová šnúra zapojená
v sieťovej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie používať
dlhšiu dobu, odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
• Pred odpojením sieťovej šnúry sa
na displeji predného panela uistite,
či nepracuje pevný disk rekordéra
(nahrávanie alebo kopírovanie).
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu,
aby ste predišli jeho prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte
na mäkký povrch, akým je napr.
koberec, pretože by mohlo dôjsť
k zablokovaniu vetracích otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte
do uzavretých priestorov, akými
sú napr. knižnice alebo vstavané
skrinky.
• Neumiestňujte zariadenie
do blízkosti tepelných zdrojov ani
na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, prašné miesta
alebo miesta podliehajúce
mechanickým otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte
na šikmý povrch. Zariadenie je
• Vytvorený záznam nie je možné
kompenzovať za žiadnych okolností
ani v prípade, že došlo k funkčnej
poruche tohto zariadenia.
• Pred vytvorením skutočného
nahrávania vykonajte skúšobné
nahrávanie.
Ochrana autorských práv
• TV programy, filmy, videokazety,
disky a iné materiály môžu byť
chránené autorskými právami.
Neautorizované kopírovanie
takýchto materiálov môže byť
v rozpore so zákonom
o autorských právach. Taktiež
môže byť potrebný súhlas
prevádzkovateľa káblovej
televízie a/alebo vlastníka
programu pri nahrávaní
z káblového rozvodu.
• Toto zariadenie je vybavené
technológiou na ochranu
autorských práv vlastníka
programu podľa príslušných U.S.
patentov a iných práv o duševnom
vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné iba
so súhlasom spoločnosti
Macrovision a je určené iba pre
domáce alebo iné obmedzené
využívanie, pokiaľ spoločnosť
Macrovision neuvedie inak.
Spätné upravovanie
a disasemblovanie sú zakázané.
Ochrana proti kopírovaniu
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
UPOZORNENIE: Tento
rekordér je schopný zobrazovať
statické video zábery alebo OSD
zobrazenie na TV obrazovke aj
dlhší čas. Ak na TV obrazovke
ponecháte dlhší čas pozastavený
obraz alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP
riziku trvalého poškodenia
obrazovky. Plazmové obrazovky
a projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy ohľadom tohto rekordéra,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
O tomto návode
• V tomto návode je interný pevný
disk označovaný aj ako “HDD”
a výraz “disk” je používaný
ako všeobecné označenie HDD,
DVD alebo CD disku, ak nie je
v texte alebo na obrázku uvedené
inak.
• Informácie v tomto návode
popisujú ovládacie prvky
na diaľkovom ovládaní (ďalej
aj DO). Na ovládanie rekordéra
môžete použiť aj ovládacie prvky
na rekordéri, ak majú podobné
alebo rovnaké označenie
ako ovládacie prvky na DO.
• Príklady OSD zobrazení použité
v tomto návode sa nemusia
zhodovať so skutočným
zobrazením na TV obrazovke.
• Jednotlivé vysvetlivky ohľadom
DVD diskov v tomto návode sa
týkajú DVD diskov vytvorených
v tomto rekordéri. Vysvetlivky sa
nevzťahujú na DVD disky, ktoré
boli vytvorené v inom rekordéri
a v tomto rekordéri sa prehrávajú.
Keďže toto zariadenie disponuje
funkciou ochrany proti kopírovaniu,
TV programy prijímané
prostredníctvom externého tunera
(nedodávaný) môžu obsahovať
signály ochrany proti kopírovaniu
(funkcia ochrany proti kopírovaniu)
a v závislosti od typu signálu ich
nemusí byť možné nahrať.
3
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_004-006_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 4 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Možnosti DVD rekordéra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Stručný prehľad typov diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Disky vhodné na prehrávanie a nahrávanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Disky vhodné na prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zapojenia a nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zapojenie rekordéra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Krok 1: Vybalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Krok 2: Pripojenie anténového kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Krok 3: Pripojenie video káblov/HDMI káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Funkcie SMARTLINK (len pre prepojenia SCART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tlačidlo PROGRESSIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Krok 4: Pripojenie audio káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Krok 6: Príprava DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ovládanie TVP pomocou DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ovládanie hlasitosti na AV zosilňovači (receiveri) pomocou DO . . . . . . . . . . . . . . 20
Ak máte DVD prehrávač Sony alebo viac ako jeden DVD rekordér Sony . . . . . . . 21
Krok 7: Ponuka Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pripojenie VCR alebo podobného zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pripojenie do konektora LINE 3/DECODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pripojenie do konektorov LINE 2 IN alebo LINE 4 IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pripojenie satelitného alebo digitálneho prijímača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pripojenie dekodéra PAY-TV/Canal Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Pripojenie dekodéra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nastavenie kanálov PAY-TV/Canal Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sedem základných operácií – Spoznávanie vášho DVD rekordéra
1. Vloženie a formátovanie DVD disku (Disc Info) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vloženie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Formátovanie DVD disku (Disc Info) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Nahrávanie vysielania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Zobrazenie stavu disku počas nahrávania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3. Prehrávanie nahraného vysielania (Title List) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. Zobrazenie času prehrávania a informácií o prehrávaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Zobrazenie času prehrávania/zostávajúceho času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. Zmena názvu nahraného programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6. Pomenovanie a ochrana disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pomenovanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ochrana disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7. Prehrávanie disku v inom DVD zariadení (uzatvorenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Znovu otvorenie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_004-006_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 5 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Časované nahrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Pred spustením nahrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Režim záznamu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nahrávanie stereofonického a dvojjazyčného vysielania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Záznamy, ktoré nie je možné nahrávať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Časované nahrávanie (Standard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Manuálne nastavenie časovača (Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nahrávanie TV vysielania pomocou systému ShowView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Funkcia Quick Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nastavenie kvality a veľkosti záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vytváranie kapitol v titule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kontrola/zmena/zrušenie nastavení časovača (Timer List) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Automatické vymazanie starých titulov (Auto Title Erase). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nahrávanie z pripojeného zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Časované nahrávanie z pripojeného zariadenia (Synchro Rec) . . . . . . . . . . . . . . 50
Nahrávanie z pripojeného zariadenia bez časovača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Možnosti prehrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Nastavenie kvality obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Nastavenie kvality zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pozastavenie TV vysielania (TV Pause) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Prehrávanie práve nahrávaného programu
od jeho začiatku (Chasing Playback) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Prehrávanie už nahraného programu počas nahrávania iného programu
(Simultaneous Rec and Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vyhľadávanie titulu/kapitoly/stopy (skladby) atď. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Vyhľadávanie podľa miniatúry (Visual Search) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Vyhľadávanie podľa čísla titulu alebo časového kódu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Prehrávanie audio súborov MP3 alebo obrazových súborov JPEG . . . . . . . . . . . . . . 61
Výber albumu alebo skladby MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Výber albumu alebo obrázku JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Audio skladby MP3 a obrazové súbory JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Audio skladby MP3 alebo obrazové súbory JPEG prehrávateľné
v tomto rekordéri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Poradie prehrávania albumov, skladieb a súborov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Vymazávanie a editovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Pred zahájením editovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Editovacie možnosti pri HDD disku a DVD-RW (režim VR) diskoch . . . . . . . . . . . 65
Editovacie možnosti pri DVD+RW/DVD-RW (režim Video)/
DVD+R/DVD-R diskoch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Vymazávanie a editovanie titulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Vymazanie kapitoly (Delete Chapter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Vymazanie časti titulu (A-B Erase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Vymazanie viacerých titulov (Erase Titles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rozdelenie titulu (Divide). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Vymazanie všetkých titulov na disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Vymazanie titulov za účelom získania miesta na disku (Disc Map) . . . . . . . . . . . 69
Manuálne vytváranie kapitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
5
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_004-006_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 6 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Vytváranie a editovanie Playlistu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Presun titulu v Playliste (Change Order) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Spojenie viacerých titulov Playlistu (Combine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rozdelenie titulu Playlistu (Divide). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kopírovanie (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Pred zahájením kopírovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Režim “Dub Mode”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kopírovanie jedného titulu (Title Dub) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kopírovanie viacerých titulov (Dub Selected Titles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
DV kopírovanie (DV Dubbing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Pred zahájením DV kopírovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Príprava na DV kopírovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Záznam celého obsahu DV kazety (One Touch Dubbing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Funkcia Program Edit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Nastavenia a úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Nastavenia príjmu signálu z antény a jazyka (Settings) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Channel Setting (Naladenie stanice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Channel List (Zmena/zablokovanie predvolieb). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
TV Guide Page (Strana sprievodcu TV programom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Clock (Hodiny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Language (Jazyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Video nastavenia (Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Audio nastavenia (Audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Nastavenia nahrávania a Parental Control (Features) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Nastavenia pre disk a DO/Výrobné nastavenia (Options) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ponuka Easy Setup (Resetovanie rekordéra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Samodiagnostická funkcia (keď sa na displeji zobrazia písmená/číslice) . . . . . . . . . 102
Poznámky k rekordéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
i.LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Prehľad častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Tabuľka kódov jazykov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Kód oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_007-011_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 7 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Možnosti DVD rekordéra
Nahrávanie/
Prehrávanie
Kompatibilné médium a príslušná strana
Okamžitý prístup k nahraným
titulom –– Title List
,
Prehrávanie titulu počas jeho
nahrávania –– Funkcia Chasing
Playback
,
Sledovanie jedného titulu počas
nahrávania iného titulu ––
Funkcia Simultaneous Rec and
Play
,
Kopírovanie/Editovanie
Vytvorenie programu –– Playlist
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
“3. Prehrávanie nahraného vysielania (Title List)” na str. 32
HDD
-RWVR
“Prehrávanie práve nahrávaného programu od jeho
začiatku (Chasing Playback)” na str. 58
HDD
VCD
+RW
-RWVR -RWVideo
CD
DATA DVD DATA CD
+R
-R
“Prehrávanie skôr nahraného programu počas nahrávania
iného programu (Simultaneous Rec and Play)” na str. 59
Kompatibilné médium a príslušná strana
,
Kopírovanie nahraného titulu na/z
HDD disku –– Kopírovanie
(HDD y DVD)
,
Automatické kopírovanie DV
kaziet –– DV kopírovanie
(DV Dubbing)
,
HDD
-RWVR
“Vytváranie a editovanie Playlistu” na str. 70
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
“Kopírovanie (HDD y DVD)” na str. 72
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
“DV kopírovanie” na str. 77
Zoznam vhodných diskov na prehrávanie a nahrávanie pozri na str. 8.
7
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_007-011_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 8 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Stručný prehľad typov diskov
Disky vhodné na prehrávanie a nahrávanie
Typ
Ikona
používaná
v tomto
návode
Logo disku
Formátovanie
– (nové disky)
Kompatibilita s inými DVD
prehrávačmi (uzatváranie)
Pevný disk
(interný)
HDD
(Formátovanie nie je
potrebné)
Kopírovanie obsahu HDD disku
na DVD disk za účelom
prehrávania na iných DVD
DVD+RW disk
+RW
Automatické
formátovanie v režime
+VR
Prehrávateľné vo väčšine
DVD+RW kompatibilných
prehrávačoch (automatické
uzatvorenie)
-RWVR
Formátovanie v režime
VR (str. 29)
Prehrávateľné iba v prehrávačoch
kompatibilných s režimom VR
(uzatvorenie nie je potrebné)
-RWVideo
Formátovanie v režime
Video (str. 29)
Prehrávateľné vo väčšine DVD
prehrávačov (uzatvorenie
potrebné) (str. 39)
+R
Automatické
formátovanie
Prehrávateľné vo väčšine DVD
prehrávačov (uzatvorenie
potrebné) (str. 39)
-R
Automatické
formátovanie
Prehrávateľné vo väčšine DVD
prehrávačov (uzatvorenie
potrebné) (str. 39)
DVDRW
disk
Režim
VR
*2
Režim
Video
DVD+R disk
DVD+R DL disky
DVD-R disk
Verzie vhodných diskov (od marca 2005)
8
• 8-rýchlostné (a menej) DVD+RW disky
• 6-rýchlostné (a menej) DVD-RW disky
(Ver. 1.1, Ver. 1.2 s CPRM*1)
• 16-rýchlostné (a menej) DVD+R disky
• 16-rýchlostné (a menej) DVD-R disky (Ver.2.0,
Ver.2.1)
• 2,4-rýchlostné DVD+R DL (dvojvrstvové)
disky
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD+R DL”
a “DVD-R” sú obchodné značky.
*1
*2
CPRM (Content Protection for Recordable Media
– ochrana obsahu pre zapisovateľné médiá) je
technológia kódovania, ktorá chráni autorské práva
záznamov.
Toto logo sa vzťahuje na 4- a 6-rýchlostné DVD-RW
disky.
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_007-011_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 9 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Funkcie nahrávania
Funkcie editovania
Prepis
(str. 41)
Auto.
označovanie kapitol
(str. 92)
Manuálne
označovanie kapitol
(str. 69)
Záznam
v režime
16:9
(str. 47)
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Zmena
názvu
titulu
(str. 66)
Vymazávanie titulu
(str. 68)
Vymazanie
úseku A-B
(str. 67)
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno*3
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Áno
Áno*4
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno*3
Áno
Áno*4
Nie
Nie
Disky, na ktoré nie je možné nahrávať
• Disky s priemerom 8 cm
• DVD-R disky v režime VR (formát video
záznamu)
*3
*4
Playlist
(str. 70)
Len vtedy, ak je režim záznamu LSP, SP, HSP alebo
HQ a položka “DVD Rec. Picture Size” je nastavená
na “16:9”.
Vymazaním titulov sa nezväčší voľné miesto na disku.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
9
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_007-011_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 10 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Disky vhodné na prehrávanie
Typ
Logo disku
Ikona
používaná
v tomto
návode
Charakteristika
DVD VIDEO disk
DVD
Disk s filmom, ktorý je možné zakúpiť alebo
požičať
VIDEO CD disk
VCD
VIDEO CD alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte VIDEO CD/Super VIDEO CD
CD disk
CD
Audio CD alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte Audio CD, ktoré je možné zakúpiť
DATA DVD
–
DATA DVD
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R/
DVD-ROM disky s obrazovými súbormi JPEG
DATA CD disk
–
DATA CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW disky obsahujúce
audio súbory MP3 alebo obrazové súbory JPEG
DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R
disky
s priemerom
8 cm
–
–
“DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
Nevhodné disky na prehrávanie
DVD+RW, DVD-RW a DVD-R disk
s priemerom 8 cm vytvorený v DVD
kamkordéri.
(Nie je možné prehrávať statické zábery
zaznamenané DVD kamkordérom.)
• DVD-R disky vytvorené v režime VR (formát
video záznamu)
• PHOTO CD disky
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky, ktoré nie sú
vytvorené vo formáte Audio CD alebo Video
CD, alebo ktoré neobsahujú súbory MP3
alebo JPEG
• Dátové úseky CD-Extra diskov
• DVD-ROM disky, ktoré neobsahujú súbory
JPEG, alebo ktoré nie sú vytvorené vo formáte
DVD Video
• DVD audio disky
• DVD-RAM disky
• HD vrstva Super Audio CD (SACD) diskov
• DVD VIDEO disky s odlišným regionálnym
kódom (str. 11)
10
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_007-011_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 11 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Maximálny počet zaznamenateľných titulov
Disk
Počet titulov*
HDD
300
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
* Maximálna dĺžka každého titulu je 8 hodín.
Poznámka o funkciách prehrávania DVD VIDEO/
VIDEO CD diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD VIDEO/
VIDEO CD diskov môžu byť úmyselne
zablokované výrobcami softvéru. Keďže tento
rekordér prehráva DVD VIDEO/VIDEO CD
disky podľa obsahu disku vytvoreného výrobcom
softvéru, niektoré funkcie prehrávania nemusia
byť dostupné. Pozri tiež návod na použitie DVD
VIDEO/VIDEO CD disku.
Regionálny kód (len DVD VIDEO disky)
Váš rekordér má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať
len DVD VIDEO disky, ktoré majú rovnaké
regionálne kódy. Tento systém je využívaný pre
ochranu autorských práv.
V tomto rekordéri je tiež možné prehrávať DVD
VIDEO disky označené symbolom ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk sa
na TV obrazovke zobrazí hlásenie “Playback
prohibited by region code.” (“Prehrávanie nie je
povolené miestnym obmedzením.”) V závislosti
od vyhotovenia DVD VIDEO disku sa na disku
nemusí nachádzať označenie regionálneho kódu,
aj keď je prehrávanie obmedzené regionálnym
kódom.
X
RDR–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Regionálny kód
Audio disk kódovaný technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskami sa môžu vyskytovať tiež disky,
ktoré nevyhovujú štandardu CD a z toho dôvodu
ich nemusí byť možné v tomto zariadení
prehrávať.
Poznámka k diskom DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorý má DVD
záznam nahraný na jednej strane a digitálny zvuk
na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade
so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie
na tomto produkte nie je zaručené.
b Poznámky
• V tomto rekordéri nemusí byť možné prehrávať
niektoré DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R alebo
CD-R/CD-RW disky v závislosti od kvality záznamu
a stavu samotného disku alebo vlastností zariadenia,
na ktorom bol záznam vykonávaný a tiež záznamového
softvéru. Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na použitie
záznamového zariadenia.
• Na jeden DVD-RW disk nie je možné súčasne
kombinovať režimy VR a Video. Formát disku zmeníte
jeho preformátovaním (str. 29). Nezabudnite na to,
že po preformátovaní sa z disku vymažú všetky údaje.
• Čas potrebný na nahrávanie nie je možné skrátiť ani
používaním vysokorýchlostných diskov.
• Odporúčame používať disky s označením “For Video”
na obale.
• Nový záznam nie je možné pridávať na DVD+R,
DVD-R a DVD-RW disky (režim Video), ktoré
obsahujú záznam vytvorený na inom DVD rekordéri.
• V niektorých prípadoch nie je možné pridávať nový
záznam na DVD+RW disky, ktoré boli vytvorené
na inom DVD zariadení. Ak na takýto disk pridáte
nový záznam, tak tento DVD rekordér prepíše pôvodnú
ponuku Menu DVD disku vlastnou ponukou Menu
DVD disku.
• Nie je možné editovať záznam na DVD+RW,
DVD-RW (režim Video), DVD+R alebo DVD-R
diskoch, ktoré boli vytvorené v inom DVD zariadení.
• Ak disk obsahuje PC dáta nerozpoznateľné týmto
rekordérom, takéto dáta môžu byť vymazané.
• V závislosti od disku nemusí byť možné nahrávať
na niektoré zapisovateľné disky.
11
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 12 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Zapojenia a nastavenia
Zapojenie rekordéra
Rekordér zapojte a nastavte podľa postupu v krokoch 1 až 7.
b Poznámky
• Pevným a správnym zapojením koncoviek káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu.
• Prečítajte si návody na použitie jednotlivých pripájaných zariadení.
• Rekordér nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je vybavený buď vstupným video konektorom, alebo konektorom
SCART.
• Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých prepájaných zariadení od elektrickej siete.
Krok 1: Vybalenie
Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné príslušenstvo:
• Sieťová šnúra (1)
• Anténový kábel (1)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
12
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 13 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Krok 2: Pripojenie anténového kábla
Anténový kábel pripojte podľa nižšie uvedeného postupu. Sieťovú šnúru nezapájajte pred krokom
“Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry” na str. 18.
AERIAL
DVD rekordér
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
Y
PB/
CB
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
-AUDIO
R
L
VIDEO
OPTICAL
S VIDEO
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
Zapojenia a nastavenia
Do AERIAL IN
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
AERIAL
IN
OUT
TVP
Do AERIAL OUT
Anténový kábel (dodávaný)
: Smer toku signálu
1
2
Odpojte anténový kábel od TVP a zapojte ho do konektora AERIAL IN na zadnom paneli rekordéra.
Pomocou dodávaného anténového kábla prepojte konektor rekordéra AERIAL OUT s anténovým
vstupom vášho TVP.
13
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 14 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Krok 3: Pripojenie video káblov/HDMI káblov
Vyberte si jedno z nasledovných prepojení A až E podľa vstupného konektora vášho TV monitora,
projektora alebo AV zosilňovača (receivera). Umožní vám to sledovať obraz na obrazovke.
A Pripojenie do vstupného konektora SCART
Ak nastavíte “Line1 Output” na “S Video” alebo “RGB” v ponuke “Easy Setup” (str. 22), použite kábel
SCART zodpovedajúci zvolenému signálu.
B Pripojenie do vstupného video konektora
Zapojenie poskytuje štandardnú kvalitu obrazu.
C Pripojenie do vstupného S-VIDEO konektora
Zapojenie poskytuje vysokú kvalitu obrazu.
D Pripojenie do vstupných zložkových video konektorov (Y, PB/CB, PR/CR)
Umožní vám to výbornú reprodukciu farieb a obrazu vo vysokej kvalite.
Ak TVP dokáže prijímať signál v progresívnom 525p/625p formáte, použite toto prepojenie a v ponuke
“Video” nastavte “Component Out” na “On” (str. 88). Potom stlačením tlačidla PROGRESSIVE na DO
umožníte výstup progresívnych video signálov. Podrobnosti pozri v časti “Tlačidlo PROGRESSIVE”
na str. 16.
E Pripojenie do vstupného HDMI konektora
Pre využitie vysokokvalitného digitálneho obrazu a zvuku pomocou konektora HDMI OUT použite
certifikovaný HDMI kábel (nedodávaný).
14
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 15 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
B
INPUT
C
INPUT
S-video kábel
(nedodávaný)
Audio/video kábel
(nedodávaný)
VIDEO
S VIDEO
L
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač
(receiver)
(žltý)
R
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač
(receiver)
Do LINE 2 OUT (S VIDEO)
DVD rekordér
Do LINE 2 OUT (VIDEO)
Do HDMI OUT
AERIAL
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
Y
P B/
CB
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
Zapojenia a nastavenia
AUDIO
-AUDIO
R
L
VIDEO
OPTICAL
S VIDEO
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
P R/
CR
~ AC IN
Do COMPONENT
VIDEO OUT
Do i LINE 1 – TV
(červený)
HDMI kábel
(nedodávaný)
(modrý)
(zelený)
SCART kábel
(nedodávaný)
COMPONENT
VIDEO IN
D
Y
(zelený)
E
A
PB/CB
(modrý)
PR/CR
(červený)
IN
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač
(receiver)
Zložkový video kábel
(nedodávaný)
TVP
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač
(receiver)
: Smer toku signálu
Pri prehrávaní záznamu v širokouhlom formáte
Niektoré záznamy nemusia rozmerovo zodpovedať
ploche vašej TV obrazovky. Podrobnosti o zmene
veľkosti obrazu pozri na str. 87.
Ak pripájate VCR
Pripojte váš VCR do konektora LINE 3/
DECODER na rekordéri (str. 23).
b Poznámky
• Medzi rekordér a TVP nezapájajte súčasne viac
než jeden typ video kábla.
• Tlačidlo PROGRESSIVE nie je možné používať
s prepojeniami B a C.
• Ak pripojíte rekordér k TVP cez konektor SCART,
zdroj vstupného signálu na TVP sa automaticky prepne
na signál z rekordéra, keď začnete prehrávanie. Ak je
to potrebné, stlačením t TV/VIDEO obnovte zdroj
vstupného signálu na signál z TVP.
• Pre správne zapojenie pomocou funkcie SMARTLINK
budete potrebovať kábel SCART, ktorý má
prepojených všetkých 21 pinov. Podrobnosti o tomto
prepojení sú uvedené v návode na použitie vášho TVP.
• Ak pripojíte tento rekordér k TVP s funkciou
SMARTLINK, nastavte v ponuke “Easy Setup”
položku “Line1 Output” na “Video”.
• Konektor HDMI OUT (zapojenie E) nie je možné
prepojiť s konektormi DVI, ktoré nezodpovedajú
štandardu HDCP (napr., DVI konektor na PC
monitoroch).
* Tento DVD rekordér zodpovedá špecifikáciám normy
High-Definition Multimedia Interface Specifications,
verzie 1.1.
Tento DVD rekordér je vybavený technológiou HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
15
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 16 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
*4
Funkcie SMARTLINK
(len pre prepojenia SCART)
Ak je pripojený TVP (alebo iné pripojené
zariadenie, napr. set top box), ktorý disponuje
funkciou SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 alebo T-V LINK*5, tak tento rekordér
automaticky aktivuje funkciu SMARTLINK
po dokončení všetkých prepojení A na str. 14
(keď zapnete TVP, rozsvieti sa indikátor
SMARTLINK). Môžete využiť nasledovné
funkcie SMARTLINK.
• Preset Download
Môžete stiahnuť nastavenia predvolieb na tuneri
TVP do rekordéra a v postupe “Easy Setup”
naladiť rekordér presne podľa týchto údajov
Tento proces veľmi zjednodušuje postup “Easy
Setup”. Dbajte na to, aby ste počas tohto postupu
neodpojili káble alebo neukončili postup
“Easy Setup” (str. 22).
• TV Direct Rec
Jednoducho môžete nahrať obraz, ktorý práve
sledujete na obrazovke TVP (str. 31).
• One Touch Play
Jediným stlačením tlačidla H (prehrávanie)
môžete zapnúť rekordér aj TVP, nastaviť zdroj
vstupného signálu TVP na tento rekordér
a spustiť prehrávanie (str. 54).
• One Touch Menu
Jediným stlačením tlačidla TITLE LIST môžete
zapnúť rekordér aj TVP, nastaviť zdroj
vstupného signálu TVP na tento rekordér
a zobraziť ponuku Title List (str. 54).
• One Touch Timer
Jediným stlačením tlačidla [TIMER] môžete
zapnúť rekordér aj TVP, nastaviť predvoľbu TVP
na tento rekordér a zobraziť ponuku nastavenia
časovača (str. 44).
• Automatic Power Off
Ak rekordér po vypnutí TVP nebudete používať,
automaticky sa vypne.
• NexTView Download
Pomocou funkcie NexTView Download vášho
TVP môžete jednoducho nastaviť časovač.
Pozri návod na použitie TVP.
*1
*2
*3
“MEGALOGIC” je ochranná známka spoločnosti
Grundig Corporation.
“EASYLINK” a “CINEMALINK” sú obchodné
značky spoločnosti Philips Corporation.
“Q-Link” a “NexTView Link” sú obchodné značky
spoločnosti Panasonic Corporation.
*5
“EURO VIEW LINK” je obchodná značka
spoločnosti Toshiba Corporation.
“T-V LINK” je obchodná značka spoločnosti JVC
Corporation.
z Rada
Funkcie SMARTLINK tiež fungujú s TVP alebo inými
zariadeniami, ktoré sú vybavené funkciou EPG Timer
Control, EPG Title Download a Now Recording.
Podrobnosti pozri v návode na použitie vášho TVP
alebo iného zariadenia.
b Poznámky
• Funkcie SMARTLINK sú dostupné len vtedy, ak je pri
“Line1 Output” zvolené “Video”.
• Nie všetky TVP sú vybavené vyššie uvedenými
funkciami.
Tlačidlo PROGRESSIVE
Pomocou tlačidla PROGRESSIVE môžete voliť
formát výstupných video signálov rekordéra:
prekladaný alebo progresívny.
1
Rekordér prepojte pomocou konektorov
COMPONENT VIDEO OUT (zobrazenie D
na str. 14).
2
V ponuke “Video” nastavte
“Component Out” na “On” (str. 88).
3
Stlačte tlačidlo PROGRESSIVE.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“PROGRESSIVE” a na výstup z rekordéra sú
vyvádzané signály v progresívnom formáte.
Progressive (progresívny signál)
Zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi
signálmi,
– a TVP je pripojený do konektorov
COMPONENT VIDEO OUT.
Obraz nebude ostrý alebo sa vôbec nezobrazí,
ak pri nastavení výstupu progresívnych signálov
nebude splnená niektorá z uvedených podmienok.
Interlace (prekladaný signál)
Zvoľte túto pozíciu, ak:
– váš TVP nie je kompatibilný s progresívnymi
signálmi, alebo,
– je TVP pripojený do iných konektorov,
než COMPONENT VIDEO OUT (LINE 2 OUT
(VIDEO alebo S VIDEO)).
z Rada
Keď zvolíte výstup progresívnych signálov, môžete
jemne nastaviť signál podľa typu sledovaného záznamu
(str. 89).
16
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 17 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Krok 4: Pripojenie audio káblov
Vyberte si jedno z nasledovných prepojení A alebo B podľa vstupného konektora vášho TV monitora,
projektora alebo AV zosilňovača (receivera). Takto budete môcť počúvať zvuk.
Zapojenia a nastavenia
A Pripojenie do vstupných audio konektorov L/R
Takéto prepojenie slúži na reprodukciu zvuku z reproduktorov TVP alebo dvoch reproduktorov
zosilňovača (receivera). Môžete využiť nasledovné priestorové (surround) efekty (str. 55).
• TVP: Dynamic, Wide, Night
• Stereo zosilňovač (receiver): Standard, Night
B Pripojenie do vstupného digitálneho audio konektora
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený dekodérom Dolby*1 Digital, DTS*2 alebo MPEG audio
a digitálnym vstupným konektorom, použite toto prepojenie. Môžete využívať priestorové efekty Dolby
Digital (5.1ch), DTS (5.1ch) a MPEG audio (5.1ch).
(červený)
(žltý)
Audio/video kábel
(nedodávaný)
A
INPUT
VIDEO
(biely)
(biely)
L
(červený)
(žltý)*
AUDIO
R
-AUDIO
R
L
LINE
2
OUT
VIDEO
S VIDEO
Do LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
AERIAL
LINE 1 - TV
HDMI OUT
DIGITAL OUT
OUT
DVD rekordér
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
IN
Y
P B/
CB
COAXIAL
-AUDIO
R
L
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač
(receiver)
VIDEO
S VIDEO
OPTICAL
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
Do DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL)
DIGITAL OUT
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
OPTICAL
Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
Optický digitálny
HDMI kábel
(nedodávaný) kábel
(nedodávaný)
alebo
alebo
Do koaxiálneho alebo optického/HDMI
digitálneho vstupu
[Reproduktory]
[Reproduktory]
Zadný (L)
Zadné (R)
Predný (L)
Stredový
B
Predné (R)
AV zosilňovač
(receiver) s dekodérom
Subwoofer
: Smer toku signálu
* Žltý konektor sa používa pre prenos video signálov (str. 14).
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
17
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 18 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
z Rada
Správne nastavenie a rozmiestnenie reproduktorov pozri
v návode na použitie pripojených zariadení.
b Poznámky
• Súčasne neprepájajte výstupné audio konektory TVP
s konektormi LINE IN (R-AUDIO-L). Spôsobilo by to
neželaný šum reprodukovaný reproduktormi TVP.
• Pri prepojení A nezapájajte súčasne konektory LINE
IN (R-AUDIO-L) a LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
do výstupných audio konektorov na TVP. Spôsobilo by
to neželaný šum reprodukovaný reproduktormi TVP.
• Po dokončení prepojenia B vykonajte príslušné
nastavenia položky “Audio Connection” v ponuke
“Easy Setup” (str. 22). V opačnom prípade nebude
z reproduktorov počuť žiadny zvuk.
• Pri prepojení B nie je možné využívať surround
zvukové efekty tohto rekordéra.
• Ak pripojíte rekordér k AV zosilňovaču (receiveru)
pomocou HDMI kábla, budete musieť vykonať jeden
z nasledujúcich postupov:
– Pripojte AV zosilňovač (receiver) k TVP pomocou
HDMI kábla.
– Pripojte rekordér k TVP pomocou video kábla iného
než HDMI (zložkový video kábel, S VIDEO kábel
alebo audio/video kábel).
*1 Vyrobené
v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
“Dolby” a symbol dvojité D sú obchodné značky
spoločnosti Dolby Laboratories.
*2 “DTS” a “DTS Digital Out” sú obchodné značky
spoločnosti Digital Theater Systems, Inc.
Krok 5: Pripojenie sieťovej
šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do konektora AC IN
na zariadení. Potom pripojte sieťové šnúry
rekordéra a TVP do elektrickej zásuvky.
Po pripojení sieťovej šnúry rekordéra chvíľu
počkajte, kým začnete rekordér používať. Keď sa
predný panel rozsvieti a rekordér sa prepne do
pohotovostného režimu, môžete začať
s rekordérom pracovať.
Ak k rekordéru pripájate ďalšie zariadenie
(str. 23), sieťovú šnúru zapojte až po vykonaní
všetkých zapojení.
~ AC IN
1
Do AC IN
2
Do elektrickej zásuvky
18
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 19 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Krok 6: Príprava DO
Nastavením ovládacích signálov DO môžete
ovládať váš TVP.
Ak pripojíte rekordér k AV zosilňovaču
(receiveru), môžete na ňom dodávaným
diaľkovým ovládaním ovládať hlasitosť.
b Poznámky
• V závislosti od niektorých pripojených zariadení sa
nemusí dať ovládať váš TVP alebo AV zosilňovač
(receiver) pomocou niektorých nižšie popísaných
tlačidiel.
• Ak zadáte nový číselný kód, predtým nastavený číselný
kód sa zruší.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže sa
obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu. Zadajte
príslušný číselný kód nanovo.
Zapojenia a nastavenia
Rekordér je možné ovládať pomocou dodávaného
diaľkového ovládania (ďalej aj DO).
Do diaľkového ovládania vložte dve batérie R6
(veľkosť AA) podľa správnej polarity 3 a #.
Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte ho
na senzor
na rekordéri.
Ovládanie TVP pomocou DO
Prepínač TV/
DVD
[/1
Číselné tlačidlá,
SET, -/--
b Poznámky
• Ak dodávané DO spôsobuje náhodné ovládanie iného
DVD rekordéra alebo prehrávača Sony, zmeňte
kód príkazového režimu tohto rekordéra (str. 21).
• Batérie používajte správne, aby nedochádzalo k ich
vytečeniu a následnej korózii. V prípade vytečenia sa
nedotýkajte elektrolytu. Dbajte na nasledovné:
– Nepoužívajte novú batériu spolu so starou,
ani nepoužívajte batérie rôznych výrobcov.
– Nenabíjajte batérie.
– Ak neplánujete DO používať dlhší čas, vyberte
batérie.
– V prípade vytečenia elektrolytu dôkladne vyčistite
priestor pre batérie a vložte nové batérie.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania (označenie
na prednom
paneli) vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo
silnému svetlu zo svietidiel. Môže dochádzať
k funkčným poruchám pri ovládaní rekordéra pomocou
DO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
2 +/–
0
t TV/VIDEO
1
2
3
Prepínač TV/DVD prepnite do polohy TV.
Pridržte stlačené tlačidlo [/1.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte kód
výrobcu vášho TVP (pozri “Číselné kódy
TVP, ktoré je možné ovládať” nižšie).
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
19
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 20 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
4
Uvoľnite tlačidlo [/1.
Keď je prepínač TV/DVD v polohe TV, DO
vykonáva nasledovné operácie:
Tlačidlá
Operácie
[/1
Zapnutie a vypnutie
TVP
2 (hlasitosť) +/–
Nastavenie hlasitosti
vášho TVP
PROG +/–
Prepínanie predvolieb
na vašom TVP
(režim Wide) Zapnutie/vypnutie
širokouhlého režimu na
širokouhlom TVP Sony
t TV/VIDEO
Prepínanie zdroja
vstupného signálu TVP
Číselné tlačidlá
a SET, -/--*
Prepínanie predvolieb
na vašom TVP
* Ak na prepínanie predvolieb na TVP používate
číselné tlačidlá, stlačením -/-- a následným
stlačením číselných tlačidiel zadajte dvojciferné
čísla predvolieb.
Výrobca
Číselný kód
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
Ovládanie hlasitosti na AV
zosilňovači (receiveri) pomocou DO
Prepínač
TV/DVD
Používanie tlačidla t TV/VIDEO
(len pre zapojenia SCART)
Keď je prepínač TV/DVD nastavený na DVD,
tlačidlom t TV/VIDEO prepínate medzi
rekordérom a posledným vstupom zvoleným
na TVP. Pri používaní tohto tlačidla smerujte DO
na rekordér.
Ak pripojíte rekordér k TVP cez konektor SCART,
zdroj vstupného signálu na TVP sa automaticky
prepne na signál z rekordéra, keď spustíte
prehrávanie. Ak chcete sledovať iný zdroj
vstupného signálu, stlačením tlačidla t TV/
VIDEO prepnite zdroj vstupného signálu TVP.
Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať
Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte
postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód
prislúchajúci vášmu TVP.
Výrobca
Číselný kód
Sony
01 (výrobné nastavenie)
Aiwa
01 (výrobné nastavenie)
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
[/1
Číselné tlačidlá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
2 +/–
Prepínač TV/DVD prepnite do polohy DVD.
Pridržte stlačené [/1 a pomocou číselných
tlačidiel zadajte číselný kód podľa výrobcu
(pozri tabuľku nižšie) vášho AV zosilňovača
(receivera).
Uvoľnite tlačidlo [/1.
Tlačidlá 2 (hlasitosť) +/– ovládajú
nastavenie hlasitosti vášho AV zosilňovača.
Ak chcete ovládať hlasitosť na TVP, prepnite
prepínač TV/DVD do polohy TV.
z Rada
Ak chcete ovládať hlasitosť na TVP, aj keď je prepínač
TV/DVD v polohe DVD, zopakujte kroky uvedené
vyššie a zadajte číselný kód 90 (výrobné nastavenie).
20
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 21 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Číselné kódy AV zosilňovačov (receiverov),
ktoré je možné ovládať
Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte
postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód
prislúchajúci vášmu AV zosilňovaču (receiveru).
Stlačte SYSTEM MENU.
Zobrazí sa ponuka System Menu.
2
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
SETUP
Číselný kód
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
TV Guide Page
Features
Clock
84, 85, 86
Options
Language
Kenwood
92, 93
Easy Setup
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
Sony
78, 79, 80, 91
Denon
3
Zvoľte “Options” a stlačte ENTER.
Zapojenia a nastavenia
Výrobca
1
SETUP
Ak máte DVD prehrávač Sony alebo
viac ako jeden DVD rekordér Sony
Ak dodávané DO spôsobuje náhodné ovládanie
iného DVD prehrávača alebo rekordéra Sony,
nastavte príkazový režim tohto rekordéra
a dodávaného DO tak, aby nebol zhodný s iným
DVD prehrávačom alebo rekordérom Sony.
Výrobné nastavenie príkazového režimu tohto
rekordéra a dodávaného DO je DVD3.
Settings
Format DVD-RW :
VR
Video
HDD Bilingual Rec. :
Main
Audio
DVD Bilingual Rec. :
Main
Features
Dimmer :
Normal
Options
Power Save :
Off
Auto Display :
On
Command Mode :
DVD3
Easy Setup
Factory Setup
4
Zvoľte “Command Mode” a stlačte ENTER.
SETUP
Settings
Format DVD-RW :
VR
Video
HDD Bilingual Rec. :
Main
Audio
DVD Bilingual Rec. :
Main
Features
Dimmer :
Options
Power Save :
Easy Setup
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM
MENU
Normal
Command Mode :
Off
DVD1
On
DVD2
DVD3
Factory Setup
DVD3
Auto Display :
5
Zvoľte príkazový režim (DVD1, DVD2 alebo
DVD3) a stlačte ENTER.
6
Prepínač COMMAND MODE na DO prepnite
do vyššie zvoleného príkazového režimu.
Návrat na predchádzajúci krok
M/m,
ENTER
O RETURN
Stlačte O RETURN.
Skontrolujte, či je prepínač príkazového režimu
nastavený na výrobné nastavenie DVD3 ešte
pred tým, než zmeníte príkazový režim
na rekordéri. Ak zmeníte príkazový režim DO
na DVD1 alebo DVD2, pravdepodobne nebude
možné ovládať tento rekordér.
Prepínač
COMMAND
MODE
21
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 22 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
TV Type (Typ TVP)
Ak používate širokouhlý TVP, zvoľte “16:9”.
Ak používate štandardný TVP, zvoľte
buď “4:3 Letter Box” (obraz je zmenšený)
alebo “4:3 Pan Scan” (obraz je roztiahnutý).
Toto nastavenie určuje spôsob zobrazovania
“širokouhlého” obrazu na TV obrazovke.
Krok 7: Ponuka Easy Setup
Vykonajte základné nastavenia podľa pokynov
na OSD obrazovke v ponuke “Easy Setup”.
Component Out (Zložkový výstupný signál)
Ak používate konektor COMPONENT
VIDEO OUT, zvoľte “On”.
[/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
Line3 Input (Linkový vstup 3)
Ak sa chystáte pripojiť dekodér do konektora
LINE 3/DECODER, zvoľte “Yes”.
0
Line1 Output (Linkový výstup 1)
Pre výstup video signálov zvoľte “Video”.
Pre výstup S-Video signálov zvoľte “S Video”.
Pre výstup RGB signálov zvoľte “RGB”.
Zvolením “Video” je možné využívať funkciu
SMARTLINK.
• Ak nastavíte “Component Out” na “On”,
nie je možné zvoliť “RGB”.
Ak nastavíte “Line3 Input” na “Yes”,
nie je možné zvoliť “S Video”.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
1
Zapnite rekordér a prepnite zdroj vstupného
signálu TVP tak, aby sa signály z rekordéra
zobrazovali na TV obrazovke.
Zobrazí sa hlásenie o úvodných nastaveniach.
• Ak sa toto hlásenie nezobrazí, režim
nastavenia pre rýchle uvedenie
do prevádzky (funkcia “Easy Setup”)
spustíte zvolením “Easy Setup” v ponuke
“SETUP” (str. 82).
2
Audio Connection (Audio prepojenie)
Ak ste pripojili AV zosilňovač (receiver)
pomocou digitálneho optického alebo
koaxiálneho kábla, zvoľte “Yes: DIGITAL
OUT” a nastavte digitálny výstupný signál
(str. 91).
3
Po zobrazení “Finish” stlačte ENTER.
Nastavenie “Easy Setup” je dokončené.
Stlačte ENTER.
Za účelom nasledovných nastavení vykonajte
pokyny na obrazovke (zobrazenie OSD).
OSD
Výber jazyka pre OSD zobrazenie.
Tuner System (Systém tunera)
Zvoľte príslušnú krajinu alebo jazyk.
Poradie čísiel predvolieb sa nastaví podľa
zvolenej krajiny.
Podrobnosti o manuálnej zmene čísiel
predvolieb pozri na str. 82.
• Ak žijete vo francúzsky hovoriacej krajine,
ktorá nie je uvedená v zozname, zvoľte
“ELSE”.
Návrat na predchádzajúci krok
Stlačte O RETURN.
z Rady
• Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený
dekodérom MPEG audio, nastavte “MPEG”
na “MPEG” (str. 91).
• Ak chcete opätovne spustiť postup “Easy Setup”,
v ponuke System Menu zvoľte v ponuke “SETUP”
položku “Easy Setup” (str. 96).
Clock (Hodiny)
Rekordér automaticky vyhľadáva časový
signál. Ak nie je možné nájsť časový signál,
nastavte hodiny manuálne pomocou </M/m/
, a stlačte ENTER.
22
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 23 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Pripojenie VCR alebo podobného zariadenia
Pripojenie do konektora LINE 3/DECODER
Zapojenia a nastavenia
Po odpojení sieťovej šnúry rekordéra od elektrickej siete pripojte VCR alebo podobné záznamové
zariadenie do konektorov LINE IN na tomto rekordéri.
Ak je pripojené zariadenie vybavené výstupným konektorom DV (i.LINK), použite konektor DV IN
na prednom paneli (str. 77).
Pozri tiež návod na použitie pripojeného zariadenia.
Ak chcete nahrávať na tomto rekordéri, pozri časť “Nahrávanie z pripojeného zariadenia bez časovača”
(str. 52).
Pripojenie VCR alebo podobného záznamového zariadenia do konektora LINE 3/DECODER tohto
rekordéra.
TVP
VCR
SCART kábel (nedodávaný)
Do vstupu
SCART
Do i LINE 3/DECODER
Do i LINE 1 – TV
AERIAL
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
Y
PB/
CB
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
OPTICAL
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
DVD rekordér
b Poznámky
• Obraz obsahujúci signály pre ochranu proti kopírovaniu nie je možné nahrávať.
• Ak budú prechádzať signály z tohto rekordéra cez VCR, na TV obrazovke môže byť obraz nekvalitný.
DVD rekordér
VCR
TVP
VCR je nutné pripojiť k DVD rekordéru a TVP je nutné pripojiť podľa zobrazenia nižšie. Video kazety sledujte
prostredníctvom druhého linkového vstupu na TVP.
Linkový vstup 1
VCR
DVD rekordér
TVP
Linkový vstup 2
• Funkcie SMARTLINK nie sú dostupné, ak sú zariadenia pripojené do konektora LINE 3/DECODER na DVD
rekordéri.
• Ak nahrávate na VCR z tohto DVD rekordéra, neprepínajte zdroj vstupného signálu na TVP stlačením tlačidla t
TV/VIDEO na DO.
• Ak odpojíte sieťovú šnúru rekordéra, nebudete môcť sledovať obraz z pripojeného VCR.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
23
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 24 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Pripojenie do konektorov LINE 2 IN alebo LINE 4 IN
Pripojte VCR alebo podobné záznamové zariadenie do konektorov LINE 2 IN alebo LINE 4 IN na tomto
rekordéri. Ak zariadenie disponuje S-video konektorom, môžete namiesto audio/video kábla použiť
S-video kábel.
VCR, atď.
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
L
R
Audio/video kábel
(nedodávaný)
S-video kábel
(nedodávaný)
Do LINE 2 IN
DVD rekordér (predná časť)
(zadná časť)
AERIAL
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
Y
PB/
CB
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
-AUDIO
R
L
VIDEO
OPTICAL
S VIDEO
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
P R/
CR
~ AC IN
Do LINE 4 IN
VCR, atď.
: Smer toku signálu
z Rada
Ak pripojené zariadenie reprodukuje len monofonický zvuk, pripojte ho len do vstupných konektorov L (MONO)
a VIDEO na prednej časti rekordéra. Nezapájajte vstupný konektor R.
b Poznámky
• Pri používaní S-video kábla nepripájajte žltý konektor LINE IN (VIDEO).
• Výstupný konektor tohto rekordéra neprepájajte so vstupným konektorom iného zariadenia pri súčasnom prepojení
výstupného konektora iného zariadenia so vstupným konektorom tohto rekordéra. Môže sa vyskytnúť rušenie zvuku
(spätná väzba).
• Medzi rekordér a TVP nezapájajte súčasne viac než jeden typ video kábla.
24
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 25 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Pripojenie satelitného alebo digitálneho prijímača
TVP
Do vstupu SCART
Zapojenia a nastavenia
Pripojte satelitný alebo digitálny prijímač do konektora LINE3/DECODER tohto rekordéra. Pred
pripájaním prijímača odpojte sieťovú šnúru rekordéra od elektrickej siete.
Podrobnosti o používaní funkcie Synchro-Rec (synchronizované nahrávanie) sú uvedené nižšie.
Satelitný prijímač, atď.
SCART kábel
(nedodávaný)
Do i LINE 1 – TV
AERIAL
Do i LINE 3/DECODER
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
Y
PB/
CB
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
OPTICAL
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
DVD rekordér
Ak satelitný prijímač môže vysielať RGB signály
Tento rekordér môže prijímať RGB signály.
Ak satelitný prijímač môže vysielať RGB signály,
zapojte konektor TV SCART na satelitnom
prijímači s konektorom LINE 3/DECODER
a nastavte “Line3 Input” v položke “Scart Setting”
na “Video/RGB” v ponuke “Video” (str. 89).
Toto zapojenie a nastavenie vypne funkciu
SMARTLINK. Ak chcete používať funkciu
SMARTLINK spolu s kompatibilným zariadením
set top box, pozri jeho návod na použitie.
Ak chcete používať funkciu Synchro Rec
Toto zapojenie je potrebné pre používanie funkcie
synchronizovaného nahrávania (Synchro Rec).
Pozri časť “Časované nahrávanie z pripojeného
zariadenia (Synchro Rec)” (str. 50).
Podľa špecifikácií vášho satelitného tunera
nastavte “Line3 Input” časti “Scart Setting”
v ponuke “Video” (str. 89). Podrobnosti pozri
v návode na použitie vášho satelitného prijímača.
Ak používate prijímač B Sky B, nezabudnite
prepojiť konektor VCR SCART na prijímači
s konektorom LINE 3/DECODER. Potom
nastavte položku “Line3 Input” v ponuke “Scart
Setting” podľa špecifikácií konektora VCR
SCART satelitného prijímača.
b Poznámky
• Nenastavujte položku “Line3 Input” v ponuke “Scart
Setting” v ponuke “Video” na “Decoder”.
• Synchronizované nahrávanie nepracuje pri niektorých
prijímačoch. Podrobnosti pozri v návode na použitie
prijímača.
• Ak odpojíte sieťovú šnúru rekordéra, nebudete môcť
sledovať obraz z pripojeného prijímača.
25
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 26 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Pripojenie dekodéra PAY-TV/Canal Plus
Ak k rekordéru pripojíte dekodér (nedodávaný), môžete sledovať alebo nahrávať programy platenej
káblovej televízie PAY-TV/Canal Plus. Pred zapájaním dekodéra odpojte sieťovú šnúru rekordéra
od elektrickej siete.
Pripojenie dekodéra
TVP
Anténový kábel
(dodávaný)
Do AERIAL IN
Do vstupu SCART
PAY-TV/Canal Plus
dekodér
SCART kábel
(nedodávaný)
SCART kábel (nedodávaný)
Do i LINE 1 – TV
Do AERIAL OUT
Do i LINE 3/DECODER
DVD rekordér
AERIAL
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
Y
PB/
CB
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
OPTICAL
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
26
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 27 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Nastavenie kanálov PAY-TV/Canal
Plus
Zvoľte “Scart Setting” a stlačte ENTER.
Video - Scart Setting
5
Line1 Output
Line3 Input
Line3 Output
Video
Video/RGB
Video
Video
Video/RGB
S Video
Video
Decoder
S Video
S Video
Video
S Video
S Video
S Video
Video
RGB
Video/RGB
Video
Stláčaním M/m zvoľte “Video” alebo “RGB”
pre “Line1 Output”, “Decoder” pre “Line3
Input” a “Video” pre “Line3 Output” a stlačte
ENTER.
Znova sa zobrazí ponuka “Video”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
0
6
Stlačením O RETURN obnovte zobrazenie
kurzora v ľavom stĺpci.
7
Zvoľte “Settings” a stlačte ENTER.
SYSTEM
MENU
Zapojenia a nastavenia
Ak chcete sledovať alebo nahrávať programy
PAY-TV/Canal Plus, pomocou ponuky
na obrazovke (OSD) nastavte rekordér na príjem
príslušných kanálov.
Pre správne nastavenie kanálov vykonajte nižšie
uvedený postup.
4
SETUP
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
TV Guide Page
Features
Clock
Options
Language
Easy Setup
1
8
Stlačte SYSTEM MENU.
2
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
SETUP
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
TV Guide Page
Features
Clock
Options
Language
Zvoľte “Channel Setting” a stlačte ENTER.
Settings - Channel Setting
Zobrazí sa ponuka System Menu.
9
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C2
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Stláčaním PROG +/– zvoľte požadovanú
predvoľbu.
Zvolená predvoľba
Easy Setup
3
Prog. 8
Settings - Channel Setting
Zvoľte “Video” a stlačte ENTER.
SETUP
Settings
TV Type :
16 : 9
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
Features
Progressive Mode :
Auto
Options
Scart Setting
Line4 Input :
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C24
Station Name :
PQR
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
Video
Easy Setup
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
27
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 28 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
10 Zvoľte “System” a stlačte ENTER.
Settings - Channel Setting
System :
BG
BG
Normal / CATV :
Normal
DK
Channel Set :
C
I2
Station Name :
CDE
L
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
Návrat na predchádzajúci krok
Stlačte O RETURN.
b Poznámky
11 Stláčaním M/m zvoľte dostupný systém TV
• Ak v kroku 5 vyššie nastavíte “Line3 Input”
na “Decoder”, nebudete môcť zvoliť “L3”, pretože
vstup Line 3 už bude vyhradený pre dekodér.
• Ak odpojíte sieťovú šnúru rekordéra, nebudete môcť
sledovať obraz z pripojeného dekodéra.
vysielania - BG, DK, I alebo L a stlačte
ENTER.
Pre príjem vysielania vo Francúzsku zvoľte
“L”.
12 Zvoľte “Normal/CATV” a stlačte ENTER.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Normal
Channel Set :
2
C
CATV
Station Name :
PQR
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
13 Zvoľte “Normal” a stlačte ENTER.
Pre nastavenie CATV (káblová TV) kanálov
zvoľte “CATV”.
14 Zvoľte “Channel Set” a stlačte ENTER.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
2
C
C24
Station Name :
PQR
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
15 Zvoľte kanál PAY-TV/Canal Plus a stlačte
ENTER.
16 Zvoľte “PAY-TV/CANAL+” a stlačte ENTER.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C24
Station Name :
PQR
PAY - TV / CANAL+ :
Off
On
Audio :
NICAM
Off
Prog. 6
17 Zvoľte “On” a stlačte ENTER.
28
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_029-040_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 29 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Formátovanie DVD disku
(Disc Info)
Sedem základných operácií
— Spoznávanie vášho DVD rekordéra
1. Vloženie a formátovanie
DVD disku (Disc Info)
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DVD
-RWVR -RWVideo
Nové disky sa po vložení naformátujú
automaticky. Ak je to potrebné, môžete manuálne
znovu naformátovať DVD+RW alebo DVD-RW
disk a vytvoriť tak prázdny disk. Pri DVD-RW
diskoch je možné zvoliť formát záznamu (režim
VR alebo Video) podľa potreby (str. 8).
DATA DVD DATA CD
Z
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
</M/m/,,
ENTER
1
2
TOOLS
Stlačte DVD.
Stlačte Z (otvorenie/zatvorenie) a na nosič
disku položte disk.
1
Vložte disk.
Sedem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
Vloženie disku
+RW
Pozri “Vloženie disku” na str. 29.
2
Stlačte TOOLS.
Zobrazí sa ponuka TOOLS.
Close
Stranou, ktorú chcete prehrávať/nahrávať
smerom nadol
3
Stop
Erase
Protect
Dubbing
Stlačením Z (otvorenie/zatvorenie) zatvorte
nosič disku.
Počkajte, kým z displeja predného panela
nezmizne hlásenie “LOAD”.
Nový DVD disk sa automaticky naformátuje.
Možnosti pre disk alebo obrazový súbor
V ponuke TOOLS sú zobrazené voľby
aplikovateľné na celý disk (napr. ochrana
disku), na rekordér (napr. audio nastavenia
počas nahrávania), alebo na niektoré položky
v zozname ponúk (napr. vymazanie viacerých
titulov). Zobrazené voľby sa líšia v závislosti
od typu prehrávaného disku a situácie.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
29
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_029-040_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 30 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
3
Pohybujte kurzorom nadol v ponuke TOOLS,
kým nezvolíte “Disc Info” a stlačte ENTER.
Príklad: Ak je vložený DVD-RW (režim VR)
disk.
Disc Information
Close
DiscName Movie
Disc Name
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Date
13.10.2005 ~ 28.10.2005
HQ : 0H30M
Remainder LSP : 1H15M
SLP : 3H00M
Format
HSP : 0H45M
LP : 1H30M
SEP : 4H00M
VR
Protect Disc
Finalise
Off
SP : 1H00M
EP : 2H00M
z Rady
• Preformátovaním môžete zmeniť formát záznamu
na DVD-RW disk, alebo znovu nahrávať na DVD-RW
disk, ktorý bol uzatvorený.
• Pri DVD+RW a DVD-RW diskoch (režim Video)
môžete skontrolovať voľné miesto a umiestnenie titulu
na disku pomocou zobrazenia Disc Map (str. 69).
b Poznámka
Pri tomto modeli zodpovedá 1 GB (čítaj “gigabajt”)
1 miliarde bajtov. Čím je číslo väčšie, tým je väčší
priestor na disku.
Erase All
Format
2. 3 / 4. 7GB
1 “Disc Name” (len DVD disky)
2 “Media”: Typ disku
3 “Format”: Typ formátu záznamu
(len DVD-RW disky)
4 “On”/“Off”: Indikuje nastavenie
ochrany (len DVD-RW disky v režime VR)
5 “Title no.”: Celkový počet titulov
6 “Date”: Dátumy záznamu najstarších
a najnovších titulov (len DVD disky)
7 “Continuous Rem. Time”/“Remainder”
(orientačne)
• Zostávajúci čas záznamu v každom režime
záznamu
• Lišta miesta na disku
• Zostávajúce miesto na disku/celkové miesto
na disku
8 Tlačidlá nastavenia disku
“Disc Name” (str. 38)
“Protect Disc” (str. 38)
“Finalise”/“Unfinalise” (str. 39)
“Erase All” (str. 69)
“Format”
Dostupné nastavenia sa líšia v závislosti
od typu disku.
4
5
Zvoľte “Format” a stlačte ENTER.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Pri DVD-RW diskoch zvoľte “VR”
alebo “Video” a stlačte ENTER.
Vymaže sa celý obsah disku.
30
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_029-040_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 31 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
2. Nahrávanie vysielania
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
HDD
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
Stlačte z REC.
Spustí sa nahrávanie.
Záznam sa automaticky zastaví po 8 hodinách
nepretržitého nahrávania alebo v prípade,
že je HDD alebo DVD disk plný.
Zastavenie nahrávania
Stlačte x REC STOP pod krytom DO.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
Pozastavenie nahrávania
Stlačte X REC PAUSE pod krytom DO.
Nahrávanie obnovíte opätovným stlačením tohto
tlačidla.
0
t TV/VIDEO
DISPLAY
X REC PAUSE
x REC STOP
z REC
Ak je TVP pripojený do konektora LINE 1 – TV,
pomocou tlačidla t TV/VIDEO nastavte TVP
na vstupný TV signál a prepnite na vysielanie,
ktoré chcete sledovať. Ak je TVP pripojený
do konektora LINE OUT alebo COMPONENT
VIDEO OUT, pomocou tlačidla t TV/VIDEO
nastavte TVP na vstupný TV signál (str. 19).
TV Direct Rec
REC MODE
1
Sledovanie iného TV programu počas
nahrávania
Stlačte HDD alebo DVD.
Ak nahrávate na DVD disk, vložte
do rekordéra zapisovateľný DVD disk
(pozri “Vloženie disku” na str. 29).
2
Stláčaním PROG +/– zvoľte číslo predvoľby
alebo zdroj vstupného signálu, ktorý chcete
nahrávať.
3
Stláčaním REC MODE zvoľte režim záznamu.
Ak používate prepojenie SMARTLINK, môžete
jednoducho nahrávať to, čo práve sledujete v TVP.
Keď je TVP zapnutý alebo v pohotovostnom
režime, stlačte z REC. Rekordér sa automaticky
zapne a spustí sa nahrávanie toho, čo práve
sledujete na TV obrazovke.
Sedem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
V tejto časti je uvedené základné ovládanie
nahrávania aktuálneho TV vysielania na pevný
disk (HDD) alebo na disk (DVD). Podrobnosti
o nastavení časovaného záznamu pozri na str. 41.
4
b Poznámka
Ak sa na displeji predného panela zobrazí “TV”, nie je
možné počas nahrávania TV Direct Rec vypnúť TVP
ani prepnúť číslo predvoľby. Túto funkciu vypnete
nastavením “TV Direct Rec” na “Off” v ponuke
“Features” (str. 92).
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
na TV obrazovke zmení nasledovne:
HQ
HSP
SP
LSP
LP
SEP
SLP
EP
Podrobnosti o režime záznamu pozri na
str. 41.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
31
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_029-040_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 32 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Funkcia Teletext
Niektoré vysielacie systémy zabezpečujú
Teletextovú službu*, v ktorej sú každý deň
aktualizované kompletné programy a ich dáta
(titul, dátum, stanica, počiatočný čas nahrávania
atď.). Počas nahrávania vysielania rekordér
automaticky prevezme názov programu
zo stránok Teletextu a uloží ho ako názov titulu.
Podrobnosti pozri v časti “TV Guide Page (Strana
sprievodcu TV programom)” (str. 85).
Teletextové informácie sa nezobrazia na TV
obrazovke. Ak chcete prezerať teletextové informácie
na TV obrazovke, stláčaním t TV/VIDEO na DO
prepnite zdroj vstupného signálu na TVP.
3. Prehrávanie nahraného
vysielania (Title List)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Nahraný titul prehráte jeho zvolením v ponuke
Title List.
HDD
* V niektorých oblastiach nedostupné.
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
z Rada
Ak nechcete sledovať TVP počas nahrávania, môžete
TVP vypnúť. Pri používaní dekodéra dbajte na to,
aby dekodér ostal zapnutý.
TITLE LIST
M/m,
ENTER
b Poznámky
• Po stlačení z REC môže chvíľu trvať, kým sa
nahrávanie spustí.
• Počas nahrávania alebo pozastavenia nahrávania nie
je možné zmeniť režim záznamu.
• V prípade výpadku elektrickej energie môže dôjsť
k vymazaniu nahrávaného vysielania.
• Nie je možné sledovať vysielanie PAY-TV/Canal Plus
počas nahrávania iného vysielania PAY-TV/Canal
Plus.
• Aby bolo možné používať funkciu TV Direct Rec,
je potrebné najskôr správne nastaviť čas na hodinách
rekordéra.
m
1
Počas nahrávania stlačte dvakrát DISPLAY.
Zobrazia sa informácie o nahrávaní.
M
H/X/x
Stlačte HDD alebo DVD.
Ak zvolíte DVD, vložte DVD disk (pozri
“Vloženie disku” na str. 29).
Prehrávanie sa spustí automaticky podľa
disku.
Zobrazenie stavu disku počas
nahrávania
Môžete skontrolovať také informácie o nahrávaní,
akými sú napr. čas záznamu alebo typ disku.
TOOLS
/
2
Stlačte TITLE LIST.
Rozšírenú ponuku Title List (zoznam titulov)
zobrazíte zvolením “Display List” pomocou
tlačidla TOOLS a následným stlačením
ENTER.
A Typ disku/formát
B Stav nahrávania
C Režim záznamu
D Čas nahrávania
Stlačením DISPLAY vypnite zobrazenie.
32
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_029-040_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 33 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Zoznam titulov (Title List) s miniatúrami
(Príklad: DVD-RW disk v režime VR)
TITLE LIST
ORIGINAL
3
Zobrazí sa podponuka.
Podponuka zobrazuje voľby aplikovateľné
len na zvolenú položku. Zobrazené voľby sa
líšia v závislosti od modelu, situácie a typu
prehrávaného disku.
4.3 / 4.7GB
12 Tennis
Fri 28.10. 2005 13:00
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
AAB
(0H30M) LSP 0.9GB
11 Travel
DEF
Wed 26.10. 2005 20:00 (0H30M) SEP 0.3GB
10 Mystery
Tue 25.10. 2005 9:00
TITLE LIST
AAB
(1H00M) SLP 0.8GB
ORIGINAL
12 Tennis
9 World Sports
Fri 28.10. 2005 13:00
11 Travel
Play Beginning
Erase
DEF
SEP 0.3GB
Wed 26.10. 2005 20:00 (0H30M)
Protect
m
10 Mystery
Tue 25.10. 2005 9:00
Rozšírený zoznam titulov (Title List)
TITLE LIST
4.3 / 4.7GB
Close
AAB
Play LSP 0.9GB
(0H30M)
ORIGINAL
9 World Sports
Tennis
AAB Fri
11
Travel
DEF Wed 26.10
10
Title Name
Delete ChapterGHI
SEP 0.6GB
Wed 19.10. 2005 20:00 (1H00M)
A-B Erase
4.3 / 4.7GB
12
Dubbing
AAB
Visual Search
(1H00M)
SLP 0.8GB
Podponuka
28.10
25.10
Mystery
AAB Tue
9
World Sports
GHI
8
Family
DEF Mon
7
Nature
L3
Sat
15.10
6
News
GHI
Fri
14.10
5
Weather
L3
Thu
13.10
Wed 19.10
17.10
4
Zvoľte “Play” a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného titulu.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
A Typ disku:
Zobrazenie typu média, HDD alebo DVD.
Zobrazí sa tiež typ titulu (Original alebo
Playlist) pre DVD-RW (režim VR) disky.
B Miesto na disku (voľné/celkovo)
C Informácie o titule:
Zobrazí sa číslo titulu, názov titulu a dátum
záznamu. Veľkosť titulu je zobrazená
v zozname titulov s miniatúrou.
z (červená): Indikuje, že titul sa práve
nahráva.
: Indikuje, že titul sa práve kopíruje.
: Indikuje, že titul je chránený.
“NEW” (alebo N): Indikuje, že titul je práve
nahraný (ešte neprehrávaný) (len HDD disk).
: Indikuje, že je aktivovaná funkcia Update
(len HDD disk) (str. 43).
: Indikuje tituly so signálmi ochrany
proti kopírovaniu “Copy-Once” (len HDD
disk) (str. 73).
D Rolovacia lišta:
Zobrazí sa, ak sa všetky tituly nezmestia
do zobrazeného zoznamu. Ak chcete zobraziť
skryté tituly, stlačte M/m.
E Miniatúra titulu
Zobrazia sa statické náhľady jednotlivých
titulov.
Rolovanie zobrazenia zoznamu po stranách
(režim Page)
Počas zobrazenia zoznamu stláčajte
/
.
Každým stlačením
/
sa zobrazí
predchádzajúca/nasledujúca strana zoznamu
titulov.
Sedem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
GHI
Wed 19.10. 2005 20:00 (1H00M) SEP 0.6GB
Ponuka Title List pre HDD disk/DVD-RW
(režim VR) disky
Môžete prepínať zobrazenia ponuky Title List
na Original alebo Playlist.
Počas zobrazenia ponuky Title List stlačte
TOOLS a zvoľte “Original” alebo “Playlist”.
Potom stlačte ENTER.
Podrobnosti pozri v časti ”Editovacie možnosti pri
HDD a DVD-RW (režim VR) diskoch” na str. 65.
Zmena poradia titulov (Sort)
Počas zobrazenia ponuky Title List stlačte
TOOLS a zvoľte “Sort Titles”. Stláčaním M/m
zvoľte položku a stlačte ENTER.
Poradie
Zoradenie
By Date
Podľa dátumu nahrávania titulov.
(podľa dátumu) Najnovšie nahraný titul sa zobrazí
navrchu.
By Title
(podľa titulu)
V abecednom poradí.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
33
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_029-040_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 34 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Poradie
Zoradenie
By Number
(podľa čísla)
Podľa čísla zaznamenaného titulu.
Unseen Title
(neprehraný
titul) – (len
HDD disk)
Podľa dátumu nahrávania titulov.
Najnovšie nahraný a ešte
neprehraný titul sa zobrazí
navrchu. Tituly Playlistu nie sú
zobrazené.
Zmena miniatúry titulu (Thumbnail) (len HDD/
DVD-RW disky v režime VR)
Ako miniatúru v prehľade miniatúr v ponuke Title
List je možné zvoliť vašu obľúbenú scénu.
1
2
3
4
5
4. Zobrazenie času
prehrávania a informácií
o prehrávaní
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DATA DVD DATA CD
Čas prehrávania a zostávajúci čas aktuálneho
titulu, kapitoly alebo skladby je možné zobraziť.
Rovnako je možné zobraziť aj názov DVD/CD
disku.
V režime zastavenia stlačte TITLE LIST.
Zvoľte požadovaný titul, ktorého miniatúru
chcete zmeniť a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
Zvoľte “Set Thumbnail” a stlačte ENTER.
Na pozadí sa spustí prehrávanie zvoleného
titulu.
Počas sledovania obrazu zvoľte stlačením
H, X, alebo m/M scénu, ktorú chcete
nastaviť ako miniatúru, potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Scéna je nastavená ako miniatúra titulu.
Vypnutie zobrazenia ponuky Title List
Stlačte TITLE LIST.
z Rady
• Po nahraní sa ako miniatúra automaticky nastaví prvá
scéna záznamu (titulu).
• Položku “TITLE LIST” je možné zvoliť v ponuke
System Menu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
TIME/TEXT
Stláčajte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie zmení
nasledovne:
Zobrazenie 1 t Zobrazenie 2 t Bez zobrazenia
Zobrazenie sa líši v závislosti od typu disku alebo
stavu prehrávania.
Zobrazenie 1
Príklad: Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Title 1
Angle3(5)
1 : English DolbyDigital 2/0
b Poznámky
• Názvy titulov sa nemusia zobraziť pri DVD diskoch
vytvorených v inom DVD rekordéri.
• Znaky, ktoré nie je možné zobraziť, sa nahradia za znak
“*”.
• Zobrazenie miniatúry môže niekoľko sekúnd trvať.
• Po editovaní sa môže miniatúra zmeniť na úvodnú
scénu záznamu (titulu).
• Po kopírovaní sa miniatúra titulu nastavená na zdroji
záznamu zruší.
A Číslo/názov titulu
(Zobrazí sa číslo stopy, názov stopy, číslo
scény alebo názov súboru pri CD, VIDEO
CD, DATA DVD alebo DATA CD diskoch.)
B Dostupné funkcie pri DVD VIDEO diskoch
(
uhol/
audio/
titulky, atď.)
alebo údaje o prehrávaní pri DATA DVD
a DATA CD diskoch.
34
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_029-040_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 35 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
C Aktuálne zvolená funkcia alebo audio
nastavenie (zobrazí sa len dočasne)
Príklad: Dolby Digital 5.1-kanálový
Zadné (L/R)
1 : English DolbyDigital 3/2.1
z Rady
• Ak je v ponuke “Audio” nastavená položka “DTS”
na “Off”, voľba výberu stopy DTS sa na obrazovke
nezobrazí, ani ak disk obsahuje zvukové stopy DTS
(str. 91).
• Ak je položka “Auto Display” nastavená na “On”
(výrobné nastavenie) v ponuke “Options” (str. 95),
po zapnutí rekordéra, atď., sa automaticky zobrazia
informácie o prehrávaní.
Predné (L/R) +
Stredový
LFE (Nízkofrekvenčný
efekt)
D Aktuálne zvolený zorný uhol
Zobrazenie 2
Príklad: Počas prehrávania DVD-RW (režim VR)
disku
Písmená alebo symboly, ktoré nie je možné zobraziť, sa
nahradia znakom “*”.
Zobrazenie času prehrávania/
zostávajúceho času
Informácie o prehrávaní alebo čase je možné
zobraziť na TV obrazovke aj na displeji predného
panela.
Stláčajte TIME/TEXT.
Zobrazenie sa líši v závislosti od typu disku alebo
stavu prehrávania.
A Typ disku*1/formát (str. 8)
B Typ titulu (zobrazí sa len pri Playliste)
(str. 65)
Displej
Príklad: Pri prehrávaní DVD disku
Čas prehrávania a číslo aktuálneho titulu
C Režim prehrávania
Sedem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
b Poznámka
D Režim záznamu (str. 41)
E Lišta stavu prehrávania*2
Zostávajúci čas prehrávania aktuálneho titulu
F Číslo titulu (kapitoly*3) (str. 60)
(Zobrazí sa číslo stopy, číslo scény, číslo
albumu*3 alebo názov súboru pri CD, VIDEO
CD, DATA DVD alebo DATA CD diskoch.)
G Názov albumu pri CD diskoch s údajmi CD
text, DATA DVD diskoch alebo DATA CD
diskoch sa zobrazí po opakovanom stláčaní
TIME/TEXT.
Čas prehrávania a číslo aktuálnej kapitoly
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
H Čas prehrávania (zostávajúci čas*3)
*1
*2
*3
Super VIDEO CD disky sú zobrazené ako “SVCD”,
DATA CD disky ako “CD” a DATA DVD disky
ako “DVD”.
Nezobrazí sa pri VIDEO CD, DATA DVD alebo
DATA CD diskoch.
Zobrazí sa po stláčaní TIME/TEXT.
Príklad: Pri kopírovaní DVD disku
Zostávajúci čas prebiehajúceho kopírovania
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
35
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_029-040_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 36 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Príklad: Pri prehrávaní VIDEO CD disku
Čas prehrávania číslo aktuálnej scény
alebo stopy/skladby
Príklad: Pri prehrávaní CD disku
Čas prehrávania skladby a číslo aktuálnej skladby/
indexu
m
Zostávajúci čas aktuálnej skladby
m
Čas prehrávania disku
5. Zmena názvu nahraného
programu
Môžete pomenovať DVD disk, titul alebo program
zadaním znakov. V názve titulu alebo disku môže
byť maximálne 64 znakov, no skutočný počet
znakov zobrazených v ponukách Menu, akou je
napr. Title List sa môže meniť. Nižšie uvedené
kroky popisujú zmenu názvu nahraného
vysielania.
m
Zostávajúci čas disku
m
CD text (ak je dostupný)
Číselné
tlačidlá, SET
Príklad: Pri prehrávaní audio skladby MP3
Čas prehrávania a číslo aktuálnej skladby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
m
Číslo aktuálneho albumu
TITLE LIST
Príklad: Pri prehliadaní obrazových súborov
JPEG
</M/m/,,
ENTER
Číslo aktuálneho súboru a celkový počet súborov
v aktuálnom albume
m
Číslo aktuálneho albumu a celkový počet albumov
b Poznámky
• Rekordér dokáže zobraziť len prvú úroveň textu CD
disku, akou je napr. názov disku.
• Písmená alebo symboly, ktoré nie je možné zobraziť,
sa nahradia znakom “*”.
• Prehrávací čas súborov MP3 nemusí byť zobrazený
správne.
1
2
Stlačte TITLE LIST.
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte “Title Name” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie znakov.
4
Stláčaním </M/m/, presuňte kurzor
na pravú stranu obrazovky a zvoľte “A”
(veľké písmená), “a” (malé písmená) alebo
“Symbol” a stlačte ENTER.
Zobrazia sa znaky zvoleného typu.
36
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_029-040_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 37 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
5
Stláčaním </M/m/, vyberte znak,
ktorý chcete vložiť, potom stlačte ENTER.
Zvolený znak sa zobrazí v hornej časti
zobrazenia.
Príklad: Pomenovanie titulu
Používanie číselných tlačidiel
Pri zadávaní znakov môžete tiež využiť číselné
tlačidlá.
Vo vyššie uvedenom kroku 5 zadajte
požadovaný znak stláčaním príslušného
číselného tlačidla.
Príklad:
Pre zadanie “D” stlačte číselné tlačidlo 3
len raz.
Pre zadanie “F” stlačte číselné tlačidlo 3
trikrát.
2
3
Stlačte SET a zadajte ďalší znak.
Input Title Name
1
6
"A"
2
Back
7
"a"
3
Clear All
8
4
Space
9
Cancel
0
Finish
5
Symbol
Typ znakov sa bude meniť podľa jazyka
zvoleného v postupe “Easy Setup”. Niektoré
jazyky umožňujú vložiť mäkčeň alebo dĺžeň.
Ak chcete zadať písmeno s mäkčeňom alebo
dĺžňom, najskôr vyberte mäkčeň alebo dĺžeň
a potom písmeno.
Príklad: Zvoľte “´” a potom “a” pre zadanie
“á”.
Medzeru medzi znaky vložíte zvolením
“Space” (medzera).
6
Zvoľte “Finish” a stlačte ENTER.
z Rady
• Všetky zobrazené znaky je možné vymazať pridržaním
tlačidla CLEAR na viac než dve sekundy.
• Medzi “A” (veľké písmená), “a” (malé písmená)
alebo “Symbol” je možné prepínať aj po stlačení
INPUT SELECT.
Opakovaním krokov 4 a 5 zadajte všetky
znaky v názve.
Riadok pre zadanie znakov
Input Title Name
1
-
6
"A"
2
c
Back
7
"a"
3
f
Clear All
8
Space
9
Cancel
0
Finish
4
5
Sedem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
1
Symbol
Ak chcete zrušiť znak, presuňte kurzor
napravo od znaku v riadku pre zadávanie.
Zvoľte “Back” a stlačte ENTER.
Ak chcete vložiť znak, presuňte kurzor
napravo do miesta, kde chcete vložiť znak.
Zvoľte znak a stlačte ENTER.
Všetky znaky zrušíte zvolením “Clear All”
a stlačením ENTER.
7
Zvoľte “Finish” a stlačte ENTER.
Nastavenie zrušíte výberom “Cancel” (zrušiť).
37
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_029-040_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 38 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
b Poznámka
6. Pomenovanie a ochrana
disku
Pomocou zobrazenia Disc Information môžete
vykonávať nastavenia, ktoré majú vplyv na celý
disk.
V názve DVD disku môže byť maximálne 64 znakov.
Názov disku sa nemusí zobraziť pri prehrávaní disku
v inom DVD zariadení.
Ochrana disku
-RWVR
1
Vložte disk.
Pozri “Vloženie disku” na str. 29.
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stlačením TOOLS zvoľte “Disc Info” a stlačte
ENTER.
Disc Information
0
Close
DiscName
Disc Name
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Date
13.10.2005 ~ 28.10.2005
HQ : 0H30M
Remainder LSP : 1H15M
SLP : 3H00M
</M/m/,,
ENTER
Format
HSP : 0H45M
LP : 1H30M
SEP : 4H00M
VR
Protect Disc
Finalise
Off
Erase All
SP : 1H00M
EP : 2H00M
Format
2. 3 / 4. 7GB
TOOLS
3
4
Zvoľte “Protect Disc” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Protect” a stlačte ENTER.
Zrušenie ochrany
Pomenovanie disku
V kroku 4 zvoľte “Don’t Protect”.
+RW
1
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Vložte disk.
Pozri “Vloženie disku” na str. 29.
2
z Rada
Individuálnemu titulu je možné nastaviť ochranu
(str. 66).
Stlačením TOOLS zvoľte “Disc Info” a stlačte
ENTER.
Príklad: Ak je vložený DVD-RW (režim VR)
disk.
Disc Information
Close
DiscName
Disc Name
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Date
13.10.2005 ~ 28.10.2005
HQ : 0H30M
Remainder LSP : 1H15M
SLP : 3H00M
Format
HSP : 0H45M
LP : 1H30M
SEP : 4H00M
VR
Protect Disc
Finalise
Off
SP : 1H00M
EP : 2H00M
Erase All
Format
2. 3 / 4. 7GB
3
Zvoľte “Disc Name” a stlačte ENTER.
Zadávanie názvu disku v zobrazení “Input
Disc Name” (str. 36).
38
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_029-040_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 39 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
7. Prehrávanie disku
v inom DVD zariadení
(uzatvorenie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
1
Rozdiely medzi jednotlivými typmi diskov
2
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
Disky sa automaticky uzatvoria pri
vybraní z rekordéra. Avšak pre určité
DVD zariadenia, alebo v prípade, že je
doba záznamu krátka, je potrebné disk
uzavrieť. Disk je možné editovať alebo
naň nahrávať aj po uzatvorení.
Uzatvorenie nie je potrebné
pri prehrávaní disku formátu VR
v kompatibilnom zariadení.
Aj keď je vaše druhé DVD zariadenie
kompatibilné s formátom VR, môže byť
potrebné uzatvoriť disk, hlavne pri
krátkom čase záznamu. Disk je možné
editovať alebo naň nahrávať aj
po uzatvorení.
Uzatvorenie disku je potrebné pri
prehrávaní v inom zariadení než je tento
rekordér. Po uzatvorení nie je možné
disk editovať alebo naň nahrávať.
Ak chcete naň znovu nahrávať, zrušte
uzatvorenie a preformátujte ho (str. 29).
Ak však znovu naformátujete disk, celý
obsah disku sa vymaže.
Uzatvorenie disku je potrebné pri
prehrávaní v inom zariadení než je tento
rekordér. Po uzatvorení nie je možné
disk editovať alebo naň nahrávať.
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
Vložte disk.
Pozri “Vloženie disku” na str. 29.
Stlačením TOOLS zvoľte “Disc Info” a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa “Disc Information”.
3
Zvoľte “Finalise” a stlačte ENTER.
Displej zobrazí približný čas potrebný
na uzatvorenie a opýta sa na potvrdenie
operácie.
Finalise
About xx min is needed for finalising this disc.
Cannot cancel finalising during transaction.
Do you want to finalise?
OK
4
Sedem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
Uzatvorenie disku je potrebné, v prípade že chcete
disky nahrané v tomto rekordéri prehrávať v inom
DVD zariadení.
Po uzatvorení DVD+RW, DVD-RW
(režim Video), DVD+R alebo DVD-R disku,
automaticky sa vytvorí menu DVD, ktoré je
možné zobraziť pri prehrávaní v inom DVD
zariadení.
Pred uzatvorením skontrolujte rozdiel medzi
typmi diskov v nižšie uvedenej tabuľke.
Cancel
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Rekordér zaháji uzatvorenie disku.
z Rada
Môžete skontrolovať, či disk bol uzatvorený alebo nie.
Ak nemôžete v kroku 3 vyššie zvoliť “Finalise”, disk už
bol uzatvorený.
b Poznámky
• V závislosti od stavu disku, záznamu alebo DVD
zariadenia, disk nemusí byť možné prehrávať aj keď je
uzatvorený.
• Rekordér nemusí byť schopný disk uzatvoriť, ak bol
nahraný v inom rekordéri.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
39
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_029-040_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 40 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Znovu otvorenie disku
-RWVR -RWVideo
Pri DVD-RW (režim Video) diskoch
DVD-RW disk (režim Video), ktorý bol
uzatvorený na ochranu pred ďalším záznamom
alebo editáciou je možné znovu otvoriť pre ďalší
záznam a editáciu.
Pri DVD-RW (režim VR) diskoch
Ak nie je možné nahrávať alebo editovať
DVD-RW (režim VR) disk, ktorý bol uzatvorený
v inom DVD rekordéri, môže sa zobraziť hlásenie
“This disc was finalised. Unfinalise it.” (Disk je
uzatvorený. Otvorte ho.).
b Poznámka
Rekordér taktiež nie je schopný otvoriť DVD-RW disky
(režim Video), ktoré boli uzatvorené v inom rekordéri.
1
Vložte disk.
Pozri “Vloženie disku” na str. 29.
2
Stlačením TOOLS zvoľte “Disc Info” a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa “Disc Information”.
3
Zvoľte “Unfinalise” a stlačte ENTER.
Rekordér zaháji znovu otvorenie disku.
Tento proces môže trvať niekoľko minút.
40
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_041-052_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 41 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Režim záznamu
Čas nahrávania
(hodiny)
HQ (vysoká kvalita)
86
1
HSP R
131
1 hod. 30
min.
SP (štandardný režim)
174
2
LSP r
218
2 hod. 30
min.
LP r
265
3
EP r
352
4
SLP r
526
6
SEP (dlhý záznam)
693
8
Časované nahrávanie
HDD
Pred spustením
nahrávania
• Tento rekordér dokáže nahrávať na rôzne typy
diskov. Podľa potreby zvoľte typ disku (str. 8).
• Skontrolujte, či sa na disku nachádza dostatok
voľného miesta pre záznam (str. 29). Pri HDD,
DVD+RW a DVD-RW diskoch je možné
uvoľniť miesto vymazaním titulov (str. 69).
• Ak je to potrebné, nastavte kvalitu a veľkosť
obrazu pre záznam (str. 47).
z Rada
Časované nahrávanie sa vykoná bez ohľadu na to, či je
rekordér zapnutý. Rekordér je možné vypnúť bez tohto,
aby sa ovplyvnilo nahrávanie a to aj po spustení
nahrávania.
b Poznámka
Pre prehrávanie nahraného disku v inom DVD zariadení,
uzatvorte disk (str. 39).
Časované nahrávanie
Skôr než začnete nahrávanie…
DVD*
* Čas nahrávania pri DVD+R DL (dvojvrstvové)
diskoch je nasledovný:
HQ: 1 hodina 48 minút
HSP: 2 hodiny 42 minút
SP: 3 hodiny 37 minút
LSP: 4 hodiny 31 minút
LP: 5 hodín 25 minút
EP: 7 hodín 14 minút
SLP: 10 hodín 51 minút
SEP: 14 hodín 28 minút
Režim záznamu “HQ+”
Režim záznamu
Obdobne ako režimy záznamu SP alebo LP pri
VCR disponuje aj tento rekordér až 8 rôznymi
režimami záznamu.
Režim záznamu zvoľte podľa požadovaného času
a kvality záznamu. Napr. ak kladiete dôraz
na kvalitu záznamu, zvoľte režim High Quality
(HQ). Ak kladiete dôraz na dĺžku záznamu, zvoľte
režim Super Extended Play (SEP). Rýchlosti
nahrávania v nasledovnej tabuľke sú orientačné
a aktuálne časy sa môžu líšiť. Maximálny čas
nepretržitého záznamu jedného titulu je 8 hodín.
Záznam presahujúci tento čas sa nenahrá.
V režime “HQ+” sa vykoná záznam obrazu
vo vyššej kvalite než v režime HQ na HDD disku.
V ponuke “Features” nastavte “HQ Setting”
na “HQ+” (str. 94). Maximálna doba záznamu je
56 hodín. Na displeji sa zobrazí “HQ”.
b Poznámka
Nižšie uvedené situácie môžu spôsobiť mierne odchýlky
v dĺžke záznamu.
– Nahrávanie vysielania so slabým signálom
alebo programu, prípadne zdroja video signálu
s nízkou úrovňou kvality obrazu
– Nahrávanie na disk, ktorý už bol editovaný
– Nahrávanie len statického obrazu alebo zvuku
Stláčaním REC MODE zvoľte režim záznamu.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
41
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_041-052_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 42 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Nahrávanie stereofonického
a dvojjazyčného vysielania
Rekordér automaticky prijíma a nahráva
stereofonické a dvojjazyčné vysielanie založené
na systéme ZWEITON alebo NICAM.
Na HDD a DVD-RW (režim VR) disk je možné
nahrať hlavnú aj vedľajšiu zvukovú stopu. Počas
prehrávania disku je možné prepínať medzi
hlavnou a vedľajšou zvukovou stopou. Pri HDD
disku je možné zvoliť zvukovú stopu ešte pred
spustením nahrávania. V ponuke “Options”
nastavte “HDD Bilingual Rec.” na “Main”, “Sub”
alebo “Main+Sub” (str. 94).
Na DVD+RW, DVD-RW (režim Video), DVD+R
alebo DVD-R disky je možné súčasne nahrávať
len jednu zvukovú stopu (hlavnú alebo vedľajšiu).
Zvoľte zvukovú stopu pomocou ponuky nastavení
Setup pred samotným spustením nahrávania.
V ponuke “Options” nastavte “DVD Bilingual
Rec.” na “Main” (výrobné nastavenie) alebo
“Sub” (str. 95).
Systém ZWEITON (nemecký stereo systém)
Záznamy, ktoré nie je možné
nahrávať
Záznamy chránené proti kopírovaniu nie je možné
pomocou tohto rekordéra nahrávať.
Akonáhle prijme rekordér počas nahrávania signál
ochrany proti kopírovaniu, nahrávanie bude
pokračovať, nahraný obraz však bude
len jednofarebná sivá obrazovka.
Signály
ochrany proti
kopírovaniu
Bez signálov
Jedno kopírovanie
Zapisovateľné disky
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
HDD
-RWVR
Žiadne
kopírovanie
(CPRM*)
Žiadne nahrávanie (nahrá sa
jednofarebná obrazovka)
* Nahraný disk je možné prehrávať len
v CPRM- kompatibilnom zariadení (str. 8).
Počas príjmu stereo vysielania sa zobrazí
“Stereo”.
Počas príjmu dvojjazyčného vysielania v systéme
ZWEITON sa zobrazí “Main”, “Sub” alebo
“Main/Sub”.
Systém NICAM
Pri príjme stereofonického alebo dvojjazyčného
vysielania založeného na systéme NICAM sa
na displeji zobrazí “NICAM”.
Za účelom nahrávania vysielania systémom
NICAM skontrolujte, či je položka [NICAM/
Standard] v nastavení stanice [Channel Settings]
v ponuke [Settings] zapnutá (On) (výrobné
nastavenie). Ak nie je zvuk pri počúvaní
vysielania systémom NICAM kvalitný, nastavte
položku “Audio” na “Standard” (pozri “Channel
Setting (Naladenie stanice)” na str. 82).
z Rada
Počas nahrávania dvojjazyčného vysielania je možné
zvoliť zvukovú stopu (hlavnú alebo vedľajšiu) pomocou
tlačidla
(audio). Nemá to žiadny vplyv
na nahrávaný zvuk.
42
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_041-052_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 43 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
1
Časované nahrávanie
(Standard/ShowView)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Timer - Standard
OK
-R
4
5
6
7
8
9
Start
Stop
:
:
Prog.
PDC/VPS On
Media Mode
Details
Update Off
• Ak sa zobrazí “Timer – ShowView”, stlačením
< prepnite zobrazenie na “Standard”.
2
Stláčaním </, zvoľte položku a nastavte
ju stláčaním M/m.
“Date”: Nastavenie dátumu.
Položka sa mení nasledovne:
Today (dnes) y Tomorrow (zajtra) y ……
y Thu 28.10 (o 1 mesiac neskôr) y Sun
(každú nedeľu) y …… y Sat (každú sobotu)
y Mon-Fri (od pondelka do piatka) y
Mon-Sat (od pondelka do soboty) y Sun-Sat
(od nedele do soboty) y Today (dnes)
Časované nahrávanie
3
Date
Today
VIDEO Plus+
Manuálne nastavenie časovača
(Standard)
2
Cancel
Set the timer manually.
Časovač je možné nastaviť celkovo pre 30
programov (8 programov pri použití funkcie PDC/
VPS) až mesiac dopredu.
Časovač môžete nastaviť dvomi spôsobmi:
štandardná metóda a metóda ShowView.
• Standard: Manuálne nastavte dátum, čas a číslo
predvoľby.
• ShowView: Zadajte číslo ShowView určené pre
každý TV program (str. 45).
1
Stlačte [TIMER].
“Start”: Nastavenie času spustenia.
“Stop”: Nastavenie času ukončenia.
“Prog.”: Výber čísla predvoľby alebo zdroja
vstupného signálu.
“Media”: Voľba média, HDD alebo DVD disk.
“Mode”: Voľba režimu záznamu (str. 41).
• Ak chcete zmeniť nastavenie pre funkciu
PDC/VPS alebo Update, zvoľte “Details”
a stlačte ENTER. Stláčaním </, zvoľte
položku a nastavte ju stláčaním M/m.
“PDC/VPS”: Nastavenie funkcie PDC/VPS.
Podrobnosti pozri v nižšie uvedenej časti
“Funkcia PDC/VPS”.
“Update” (len HDD disk): Automaticky sa
nahráva na predtým vykonaný záznam,
ktorý je nastavený pre každodenné alebo
týždenné nahrávanie.
Ponuku časovaného záznamu obnovíte
zvolením “Previous” a stlačením ENTER.
• Ak sa pomýlite, zvoľte položku a zmeňte jej
nastavenie.
0
[TIMER]
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
x REC STOP
3
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam Timer List (str. 48).
Na prednom paneli sa rozsvieti indikátor
TIMER REC a rekordér je pripravený
na nahrávanie.
Na rozdiel od VCR nie je nutné pred
spustením časovaného záznamu vypnúť
rekordér.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
43
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_041-052_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 44 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Zastavenie nahrávania v priebehu časovaného
nahrávania
Otvorte kryt DO a stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
Ak sa nastavenia časovača prekrývajú
Prekrývajúce sa nastavenia časovača sa zobrazujú
nasledovne.
Timer
These timer settings overlap. Do you want to continue?
Funkcia PDC/VPS
Signály PDC/VPS sú v niektorých vysielacích
systémoch vysielané spolu s TV signálom. Tieto
signály zabezpečujú to, že sa časované nahrávanie
vykoná bez ohľadu na akékoľvek oneskorenie
vysielania, predčasný začiatok alebo prerušenie
vysielania.
Používanie funkcie PDC/VPS
Vo vyššie uvedenom kroku 2 nastavte položku
“PDC/VPS” na “On”.
Po zapnutí tejto funkcie spustí rekordér
vyhľadávanie stanice ešte pred spustením
samotného nahrávania. Ak pri spustení
vyhľadávania sledujete TVP, na TV obrazovke sa
zobrazí hlásenie. Ak chcete sledovať TVP,
prepnite program na samotnom TVP, alebo
vypnite funkciu vyhľadávania stanice PDC/VPS.
Ak vypnete funkciu vyhľadávania stanice PDC/
VPS, časované nahrávanie sa nespustí.
Vypnutie funkcie vyhľadávania stanice PDC/VPS
Stlačte TOOLS a zvoľte “PDC/VPS Scan Off”.
Ak sa chcete uistiť, či funkcia PDC/VPS pracuje
správne, pred spustením časovaného nahrávania
vypnite rekordér. Týmto sa automaticky znova
zapne funkcia vyhľadávania stanice PDC/VPS
a rekordér zostane vypnutý.
Túto funkciu zrušíte stlačením TOOLS počas
zobrazenia ponuky Timer List. Zvoľte “Rec Mode
Adjust” a stlačte ENTER. Zvoľte “Off” a stlačte
ENTER.
PDC/VPS
Wed 29.10 20:30-22:00 DEF DVD SP
PDC/VPS
OK
Cancel
Ak chcete uložiť nastavenie tak, ako je zobrazené,
zvoľte “OK”. Vysielanie, ktoré začína ako prvé
má prioritu a nahrávanie druhého vysielania sa
spustí až po skončení prvého vysielania.
Prekrývajúce sa nastavenie zrušíte zvolením
“Cancel”.
Potvrdenie, zmena, alebo zrušenie časovaného
nahrávania
Pozri “Kontrola/zmena/zrušenie nastavení
časovača (Timer List)” (str. 48).
Predĺženie času trvania záznamu počas
nahrávania
1
Stlačením TOOLS počas nahrávania zvoľte
“Extend Rec” a stlačte ENTER.
Extend Rec. Time
OK
Set the timer extend function.
Cancel
Wed 28.9 10:00-11:30 AAB
DVD SP
Extend Time
Nastavenie režimu záznamu (Rec Mode Adjust)
Ak sa na disku nenachádza dostatok voľného
miesta, rekordér automaticky vyberie taký režim
záznamu, aby sa daný program zaznamenal. Táto
funkcia je štandardne zapnutá (nastavenie “On”).
Wed 29.10 21:00-22:00 AAB DVD SP
Off
2
Stláčaním M/m zvoľte čas trvania nahrávania.
Trvanie je možné zvyšovať v 10-minútových
intervaloch až po maximálnych 60 minút.
3
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
One Touch Timer
Ak používate prepojenie SMARTLINK, môžete
jednoducho zobraziť ponuku pre nastavovanie
časovača.
Keď je TVP zapnutý alebo v pohotovostnom
režime, stlačte [TIMER]. Rekordér sa automaticky
zapne a zdroj vstupného signálu TVP sa prepne
na signál z tohto rekordéra. Zobrazí sa ponuka
nastavení časovača (Timer).
44
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_041-052_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 45 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
z Rada
Nahraný program je možné prehrávať zvolením titulu
programu v ponuke Title List.
b Poznámky
Systém ShowView zjednodušuje nastavenia
časovača. Stačí zadať číslo ShowView uvedené
v televíznom programe. Dátum, čas a číslo
predvoľby sa nastavia automaticky.
Skontrolujte, či sú správne nastavené čísla
predvolieb v položke “Channel Setting” v ponuke
“Settings” (str. 82).
Číselné
tlačidlá, SET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
Časované nahrávanie
• Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie o plnom disku,
vymeňte disk alebo vytvorte voľné miesto pre
nahrávania (len HDD/DVD+RW/DVD-RW disky)
(str. 68).
• Pred nastavením časovaného nahrávania skontrolujte,
či sú správne nastavené hodiny. Ak nie, časované
nahrávanie nebude možné vykonať.
Za účelom nahrávania satelitného vysielania zapnite
satelitný prijímač a zvoľte satelitný program,
ktorý chcete nahrávať. Satelitný prijímač nevypínajte,
kým rekordér nedokončí nahrávanie. Ak pripojíte
zariadenie s funkciou časovača, môžete využiť funkciu
Synchro Rec (str. 50).
• Aj keď je časovač nastavený na každodenné alebo
týždenné nahrávanie totožného programu, časované
nahrávanie nebude možné vykonať, ak sa prekrýva
s programom, ktorý má prioritu. V ponuke Timer List
sa vedľa prekrývajúceho sa nastavenia zobrazí “
”.
Skontrolujte prioritu poradia nastavení.
• Aj keď je časovač nastavený, časované nahrávanie
nebude možné vykonať počas nahrávania programu,
ktorý má prioritu.
• Funkcia Rec Mode Adjust pracuje len s časovaným
nahrávaním a funkcia PDC/VPS sa vypne. Nepracuje
s funkciou Quick Timer ani Synchro Rec. Okrem toho
funkcia Rec Mode Adjust nepracuje pri nahrávaní
na HDD disk pri nastavení “Auto Title Erase” na “On”
• Pri používaní funkcie PDC/VPS sa nemusí nahrať
začiatok niektorých záznamov.
• Čas trvania záznamu nie je možné predĺžiť pri
nastavení “PDC/VPS” na “On”.
Nahrávanie TV vysielania pomocou
systému ShowView
0
[TIMER]
</M/m/,,
ENTER
z REC
1
x REC STOP
Stlačte [TIMER].
Timer - VIDEO Plus+
Set the timer by entering the timer code.
PlusCode No.
OK
Cancel
Standard
• Ak sa zobrazí “Timer – Standard”, stlačením
< prepnite zobrazenie na “ShowView”.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo
ShowView a stlačte SET.
• Ak sa pomýlite, stlačte CLEAR a znovu
zadajte správny kód.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
45
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_041-052_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 46 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
3
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa dátum, čas zahájenia a ukončenia,
číslo predvoľby, režim záznamu, atď. (str. 44).
Timer - VIDEO Plus+
OK
Is the following timer setting correct? To modify,
adjust each item or re-enter the timer code.
Date
Prog. Media Mode
Start
Stop
Wed 28.9
21 : 00
22 : 00
AAB
PDC/VPS On
HDD
SP
Update
Off
Cancel
Details
Change
• Ak chcete zmeniť nastavenie, stláčaním </
, zvoľte položku a stláčaním M/m zmeňte
jej nastavenie. Pre funkciu PDC/VPS alebo
Update zvoľte “Details” a zmeňte nastavenie
(str. 44).
Pre opätovné zadanie čísla ShowView zvoľte
“Change”.
4
Funkcia Quick Timer
Rekordér je možné nastaviť tak, aby dĺžku
záznamu zvyšoval v 30-minútových intervaloch.
Stláčaním z REC nastavte čas trvania.
Každým stlačením sa dĺžka záznamu zvýši
o 30 minút. Maximálny čas je šesť hodín.
0:30
1:00
5:30
6:00
(normálny záznam)
Počítadlo času sa postupne po jednej minúte
znižuje, kým nedosiahne údaj 0:00, potom
rekordér zastaví nahrávanie (napájanie sa
nevypne). Aj keď vypnete rekordér počas
nahrávania, rekordér bude pokračovať
v nahrávaní, kým sa počítadlo nevynuluje.
Funkcia Quick Timer nepracuje, ak je v ponuke
“Features” nastavené “TV Direct Rec” na “On”
(str. 92).
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Na prednom paneli sa rozsvieti indikátor
TIMER REC a rekordér je pripravený
na nahrávanie.
Zrušenie funkcie Quick Timer
Stláčajte z REC, kým sa na displeji predného
panela nezobrazí počítadlo. Rekordér obnoví
štandardný režim záznamu.
Zastavenie nahrávania v priebehu časovaného
nahrávania
Otvorte kryt DO a stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
Ak sa nastavenia časovača prekrývajú
Pozri str. 44.
Predĺženie času trvania záznamu počas
nahrávania
Pozri str. 44.
Potvrdenie, zmena, alebo zrušenie časovaného
nahrávania
Pozri “Kontrola/zmena/zrušenie nastavení
časovača (Timer List)” (str. 48).
z Rada
Funkcia Rec Mode Adjust pracuje tiež s touto metódou
nastavenia časovača (str. 44).
46
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_041-052_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 47 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
“HDD Rec. Picture Size”/“DVD Rec. Picture
Size”: Nastavenie veľkosti obrazu
nahrávaného vysielania.
• 4:3 (výr. nast.): Nastavenie pomeru strán
obrazu na 4:3.
• 16:9: Nastavenie pomeru strán obrazu
na 16:9 (širokouhlý režim).
• Auto (len HDD disk): Aktuálna veľkosť
obrazu sa nastaví automaticky.
Nastavenie kvality a veľkosti
záznamu
Kvalitu a veľkosť nahrávaného obrazu je možné
nastaviť.
2
3
4
5
6
7
8
9
Nastavenie “DVD Rec. Picture Size” funguje
pri DVD-R a DVD-RW diskoch (režim
Video), keď je režim záznamu nastavený
na HQ, HSP, SP, or LSP. Pre všetky ostatné
režimy záznamu je pomer strán pevne
nastavený na “4:3”.
Pri DVD-RW (režim VR) diskoch sa aktuálna
veľkosť obrazu zaznamená bez ohľadu
na nastavenie. Napr. pri zdroji signálu
s pomerom strán obrazu 16:9 sa na disk
zaznamená obraz s pomerom strán 16:9
aj vtedy, ak je položka “DVD Rec. Picture
Size” nastavená na “4:3”.
Pri DVD+RW/DVD+R diskoch je formát
pomeru strán pevne nastavený na “4:3”.
0
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
1
Pred spustením nahrávania stlačte TOOLS
a zvoľte “Rec Settings”. Potom stlačte
ENTER.
“Rec NR” (redukcia šumu): Redukcia šumu
video signálu.
Rec. Settings
Select the item you want to change.
Rec Mode :
SP
HDD Rec. Picture Size:
4:3
DVD Rec. Picture Size:
4:3
Rec NR :
2
“Rec Video Equalizer”: Podrobnejšie
nastavenie obrazu.
Stláčaním M/m zvoľte položku, ktorú si želáte
upraviť, potom stlačte ENTER.
• Contrast (Kontrast): Zmena kontrastu.
• Brightness (Jas): Zmena celkovej úrovne
jasu.
• Colour (Farebná sýtosť): Zmena sýtosti
farieb.
Rec Video Equalizer
2
Zvoľte požadovanú položku, potom stlačte
ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre úpravy.
Príklad: Rec NR
Rec NR
Off
1
2
3
“Rec Mode”: Výber režimu záznamu pre
požadovaný čas záznamu a kvalitu obrazu.
Podrobnosti pozri v časti “Režim záznamu”
na str. 41.
Časované nahrávanie
1
3
Upravte nastavenie pomocou </M/m/,,
potom stlačte ENTER.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
“Rec NR”: (slabší) Off 1 ~ 2 ~ 3 (silnejší)
“Rec Video Equalizer”:
• Contrast (Kontrast):
(slabší) –3 ~ 0 ~ 3 (silnejší)
• Brightness (Jas):
(tmavší) –3 ~ 0 ~ 3 (jasnejší)
• Colour (Farebná sýtosť):
(slabšia) –3 ~ 0 ~ 3 (hlbšia)
Opakovaním krokov 2 a 3 upravíte nastavenia
ostatných položiek.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
47
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_041-052_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 48 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
b Poznámky
• Ak má jeden program dva rozmery pomeru strán
obrazu, nahrá sa vo zvolenom pomere strán. Ak však
signál s pomerom strán 16:9 nie je možné nahrať
vo formáte 16:9, nahrá sa vo formáte 4:3.
• Na obrazovke môžu pri používaní funkcie “Rec NR”
zostávať v obraze “závoje”.
• Nastavenie “Rec Video Equalizer” nemá vplyv
na vstup do konektora DV IN a nepracuje pri signáloch
RGB.
Vytváranie kapitol v titule
Kontrola/zmena/zrušenie
nastavení časovača
(Timer List)
HDD
+RW
-RWVR -RW
+RVideo
+R
-R
Pomocou ponuky Timer List je možné
skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť nastavenia
časovača.
Rekordér dokáže počas nahrávania automaticky
rozdeľovať záznam (titul) na kapitoly vložením
značiek kapitol. Túto funkciu zrušíte nastavením
“Auto Chapter” v ponuke “Features” na “Off”
(str. 92).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Pri nahrávaní na HDD alebo DVD-RW (režim VR)
disk
TIMER LIST
Rekordér vyhľadáva zmeny v obraze a zvuku
a automaticky vkladá značky kapitol. Môžete tiež
vložiť a vymazať značky kapitol manuálne
(str. 69).
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TOOLS
/
Pri nahrávaní na iné zapisovateľné disky
Značky kapitol sa počas nahrávania vkladajú
približne v 6-minútových intervaloch.
b Poznámka
Pri kopírovaní (str. 72) sa značky kapitol z kopírovaného
zdroja neuchovajú vo vytvorenom titule.
1
Stlačte TIMER LIST.
Zobrazí sa ponuka Timer List.
10:30
TIMER LIST
Mon-Sat
22:00-22:15 AAB
SP
Fri
29.10 20:30-21:30 DEF
SP
Fri
29.10 21:00-22:00 GHI
SLP
Sat 30.10 16:00-17:00 DEF
SLP
PDC
VPS
PDC
VPS
Informácie Timer zobrazujú dátum, čas
nahrávania, režim záznamu atď.
: Indikuje, že sa nastavenie prekrýva
s iným nastavením.
(dozelena): Indikuje, že nastavenie je
možné nahrávať.
z (červená): Indikuje, že nastavenie sa práve
nahráva.
a (sivý): Indikuje, že nastavenie nie je možné
nahrávať vo zvolenom režime záznamu.
: Indikuje práve nahrávané nastavenie
na HDD disk.
: Indikuje práve nahrávané nastavenie
na DVD disk.
48
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_041-052_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 49 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
: Indikuje, že je aktívna funkcia Update.
Ak sa do zoznamu nezmestia všetky
nastavenia časovača, zobrazí sa rolovacia
lišta.
Ak chcete zobraziť skryté nastavenia
časovača, stlačte M/m.
2
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte jednu z volieb a stlačte ENTER.
“Modify”: Zmena nastavenia časovača.
Stláčaním </, zvoľte položku a nastavte ju
stláčaním M/m. Zvoľte “OK” a stlačte
ENTER. Pre funkciu PDC/VPS alebo Update
zvoľte “Details” a zmeňte nastavenie (str. 44).
Vysielanie, ktoré začína ako prvé má prioritu
a nahrávanie druhého vysielania sa spustí až
po skončení prvého vysielania.
7:00
8:00
9:00
10:00
A
Nenahrá sa
B
Ak sa má nahrávanie spustiť v rovnaký čas
Prioritu má vysielanie, ktoré nastavíte
ako posledné. V tomto príklade je nastavenie B
nastavené až po nastavení A, takže prvá časť
nastavenia časovača A sa nenahrá.
7:00
8:00
9:00
10:00
A
Časované nahrávanie
Zvoľte nastavenie časovača, ktoré chcete
skontrolovať/zmeniť/zrušiť a stlačte ENTER.
Ak sa nastavenia časovača prekrývajú
B
Modify
OK
Cancel
Modify the timer setting.
Date
Start
Stop
Mon-Sat
22 : 00
22 : 15
Prog. Media Mode
AAB
HDD
SP
Update
On
Details
Ak sa koncový čas pre jedno nahrávanie rovná
počiatočnému času pre druhé nahrávanie
Po skončení predchádzajúceho nahrávania môže
dôjsť k oneskorenému spusteniu druhého nahrávania.
7:00
PDC/VPS Off
9:00
10:00
A
“Erase”: Zrušenie nastavenia časovača.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
B
Rolovanie zobrazenia zoznamu po stranách
Erase
Are you sure you want to erase this timer setting?
Mon-Sat 22:00-22:15
HDD SP
AAB
OK
Počas zobrazenia zoznamu stláčajte
/
.
Každým stlačením
/
sa zobrazí
predchádzajúca/nasledujúca strana zoznamu
nastavení časovača.
Vypnutie zobrazenia ponuky Timer List
Stlačte TIMER LIST alebo O RETURN.
Cancel
“Check Overlap”: Kontrola prekrývajúcich sa
nastavení časovača.
Check Overlap
These timer settings overlap.
Fri
29.10
20:30-21:30
DEF
DVD SP
Fri
29.10
21:00-22:00
GHI
DVD SLP PDC/VPS
z Rada
Počas nahrávania nie je možné upravovať nastavenie
časovača pre aktuálne nahrávanie, je však možné predĺžiť
čas trvania záznamu (str. 44).
PDC/VPS
Close
Stlačením “Close” obnovíte zobrazenie
ponuky Timer List.
Nastavenie zmeníte alebo zrušíte
zopakovaním vyššie uvedených krokov 2 a 3.
b Poznámky
• Ak je “PDC/VPS” nastavené na “On” pre viac než
jedno časované nahrávanie, počiatočné časy sa môžu
zmeniť podľa udalosti, ktorou môže byť oneskorený
alebo predčasný začiatok vysielania.
• Aj keď je časovač nastavený, časované nahrávanie
nebude možné vykonať počas nahrávania programu,
ktorý má prioritu.
• Aj keď je časovač nastavený na každodenné alebo
týždenné nahrávanie totožného programu, časované
nahrávanie nebude možné vykonať, ak sa prekrýva
s programom, ktorý má prioritu. V ponuke Timer List
sa vedľa prekrývajúceho sa nastavenia zobrazí “
”.
Skontrolujte prioritu poradia nastavení.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
49
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_041-052_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 50 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Automatické vymazanie starých
titulov (Auto Title Erase)
Nahrávanie z pripojeného
zariadenia
HDD
Ak sa na disku nenachádza dostatok voľného
miesta pre časované nahrávanie, rekordér
automaticky vymaže staré tituly na HDD disku.
Najstarší prehrávaný titul sa vymaže. Chránené
tituly sa nevymažú.
1
HDD
+RW
-RWVR -RW
+RVideo
HDD
2
3
Stlačte TIMER LIST.
4
5
6
Zobrazí sa ponuka Timer List.
7
8
9
Stlačením TOOLS zvoľte “Auto Title Erase”
a stlačte ENTER.
3
Zvoľte “On” a stlačte ENTER.
-R
DVD
1
2
+R
0
INPUT SELECT
</M/m/,,
ENTER
Výrobné nastavenie je “Off”.
TOOLS
REC MODE
X REC PAUSE
x REC STOP
SYNCHRO
REC
Časované nahrávanie
z pripojeného zariadenia
(Synchro Rec)
Rekordér je možné nastaviť tak, aby automaticky
nahrával vysielanie z pripojeného zariadenia,
ktoré disponuje funkciou časovača (napr. satelitný
prijímač). Pripojte zariadenie do konektora
LINE 3/DECODER na rekordéri (str. 25).
Po zapnutí pripojeného zariadenia spustí rekordér
nahrávanie programu z konektora LINE 3/
DECODER.
1
Pred spustením záznamu zvoľte HDD alebo
DVD.
Ak zvolíte DVD, vložte zapisovateľný DVD
disk (pozri “Vloženie disku” na str. 29).
2
V ponuke “Features” nastavte “Synchro
Rec” na “Record to HDD” alebo “Record
to DVD” (str. 94).
50
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_041-052_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 51 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
3
4
Stláčaním INPUT SELECT zvoľte “L3”.
Pri nahrávaní dvojjazyčného vysielania
na HDD alebo DVD-RW (režim VR) disk
zvoľte vstupný linkový audio konektor.
5
Stláčaním REC MODE zvoľte režim záznamu.
Podrobnosti o režimoch záznamu pozri
na str. 41.
6
Nastavte časovač pripojeného zariadenia
na čas vysielania programu, ktorý chcete
nahrávať a vypnite pripojené zariadenie.
7
Stlačte SYNCHRO REC.
Na prednom paneli sa rozsvieti indikátor
SYNCHRO REC. Rekordér je pripravený
na spustenie synchronizovaného nahrávania.
Rekordér spustí nahrávanie automaticky
po prijatí vstupného signálu z pripojeného
zariadenia. Rekordér zastaví nahrávanie,
akonáhle sa pripojené zariadenie vypne.
Zastavenie nahrávania
Stlačte x REC STOP alebo SYNCHRO REC.
Zrušenie funkcie Synchro Rec
Stlačte SYNCHRO REC.
Indikátor SYNCHRO REC na rekordéri zhasne.
• Rekordér spustí nahrávanie len po zaregistrovaní video
signálu z pripojeného zariadenia. Začiatok niektorých
programov sa nemusí nahrať bez ohľadu na to, či je
rekordér zapnutý alebo nie.
• Počas synchronizovaného nahrávania nie je možné
vykonávať niektoré operácie, akou je napr. štandardné
nahrávanie.
• Ak chcete počas pohotovostného stavu
synchronizovaného nahrávania používať pripojené
zariadenie, zrušte synchronizované nahrávanie
stlačením SYNCHRO REC. Dbajte na to, aby ste
pripojené zariadenie vypli a neskorším stlačením
SYNCHRO REC obnovili synchronizované
nahrávanie ešte pred spustením nahrávania.
• Funkcia synchronizovaného nahrávania nepracuje pri
nastavení “Line3 Input” v “Scart Setting” v ponuke
“Video” na “Decoder” (str. 89).
• Funkcia Synchro Rec nemusí pracovať pri niektorých
prijímačoch. Podrobnosti pozri v návode na použitie
prijímača.
• Keď je rekordér v pohotovostnom režime pre
synchronizované nahrávanie, funkcia Auto Clock Set
(str. 86) nepracuje.
• Aby bolo možné funkciu Synchro Rec používať, musíte
najskôr správne nastaviť čas na hodinách rekordéra.
Časované nahrávanie
Stlačením TOOLS zvoľte “Line Audio Input”
a stlačte ENTER. Potom zvoľte “Bilingual”
a stlačte ENTER.
Podrobnosti o dvojjazyčnom zázname pozri
na str. 42.
b Poznámky
Ak sa nastavenia časovača pre synchronizované
nahrávanie a iné časované nahrávanie
prekrývajú
Bez ohľadu na to, či sa má vysielanie nahrávať
pomocou funkcie Synchro Rec, má prioritu
to vysielanie, ktoré sa spustí ako prvé a nahrávanie
druhého vysielania sa spustí až po skončení
vysielania prvého programu.
7:00
8:00
9:00
10:00
Prvý
program
Druhý
program
Nenahrá sa
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
51
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_041-052_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 52 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Ak pripojíte digitálnu videokameru s konektorom
DV IN
Nahrávanie z pripojeného
zariadenia bez časovača
Pozri “DV kopírovanie” na str. 77 pre vysvetlenie
ako nahrávať pri pripojení konektora DV IN.
Môžete nahrávať z pripojeného VCR
alebo podobného zariadenia. Pripojenie VCR
alebo iného zariadenia pozri v časti “Pripojenie
VCR alebo podobného zariadenia” na str. 23.
Ak je pripojené zariadenie vybavené výstupným
konektorom DV (i.LINK), použite konektor DV
IN na prednom paneli.
1
Stlačte HDD alebo DVD.
Ak zvolíte DVD, vložte zapisovateľný DVD
disk (pozri “Vloženie disku” na str. 29).
2
z Rada
Nastavenia nahrávaného obrazu je možné vykonať ešte
pred samotným nahrávaním. Pozri “Nastavenie kvality
a veľkosti záznamu” na str. 47.
b Poznámky
• Počas nahrávania obrazu videohry nemusí byť obraz
kvalitný.
• Nie je možné nahrať žiadne vysielanie so signálom
ochrany proti kopírovaniu typu “Žiadne kopírovanie”
(Copy-Never). Rekordér pokračuje v nahrávaní,
nahrá sa však jednofarebná obrazovka.
Stláčaním INPUT SELECT zvoľte zdroj
vstupného signálu, podľa vykonaného
prepojenia.
Zobrazenie na displeji predného panela sa
mení nasledovným spôsobom:
Predvoľba
3
L1
L2
L3
L4
DV
Pri nahrávaní dvojjazyčného vysielania na
HDD alebo DVD-RW (režim VR) disk zvoľte
vstupný linkový audio konektor.
Stlačením TOOLS zvoľte “Line Audio Input”
a stlačte ENTER. Potom zvoľte “Bilingual”
a stlačte ENTER.
Podrobnosti o dvojjazyčnom zázname pozri
na str. 42.
4
Stláčaním REC MODE zvoľte režim záznamu.
Podrobnosti o režimoch záznamu pozri
na str. 41.
5
Stlačením X REC PAUSE prepnite rekordér
do režimu pozastavenia nahrávania.
6
Do pripojeného zariadenia vložte kazetu,
z ktorej chcete nahrávať a nastavte
zariadenie do režimu pozastavenia
prehrávania.
7
Súčasne stlačte tlačidlo X REC PAUSE
na tomto rekordéri a tlačidlo pre
pozastavenie alebo prehrávanie
na pripojenom zariadení.
Spustí sa nahrávanie.
Nahrávanie zastavíte stlačením x REC STOP
na tomto rekordéri.
52
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_053-064_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 53 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Príklad: DVD-RW (režim VR) disk
Prehrávanie
TITLE LIST
ORIGINAL
12 Tennis
Prehrávanie
Fri 28.10. 2005 13:00
+RW
VCD
AAB
(0H30M) LSP 0.9GB
11 Travel
DEF
Wed 26.10. 2005 20:00 (0H30M) SEP 0.3GB
10 Mystery
HDD
DVD
4.3 / 4.7GB
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
Tue 25.10. 2005 9:00
AAB
(1H00M) SLP 0.8GB
9 World Sports
DATA DVD DATA CD
GHI
Wed 19.10. 2005 20:00 (1H00M) SEP 0.6GB
3
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PROG +/–
INPUT
SELECT
SUR
TITLE LIST
TOP MENU
MENU
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
4
Zvoľte “Play” a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného titulu.
Prehrávanie
Z
HDD
Ponuka Menu DVD disku
Počas prehrávania DVD VIDEO, alebo
uzatvoreného DVD+RW, DVD-RW (režim
Video), DVD+R alebo DVD-R disku, môžete
zobraziť ponuku disku stlačením tlačidla TOP
MENU alebo MENU.
Prehrávanie VIDEO CD diskov pomocou funkcií
PBC
PROGRESSIVE
/
>
.
H/X/x
Pomocou funkcií PBC (Playback Control) môžete
prehrávať VIDEO CD disky interaktívne pomocou
ponuky Menu zobrazenej na TV obrazovke.
Po spustení prehrávania VIDEO CD disku
s funkciami PBC sa zobrazí ponuka Menu.
Číselnými tlačidlami zadajte položku a stlačte
ENTER. Potom vykonávajte pokyny v Menu
(stlačte H, ak sa zobrazí “Press SELECT”).
V tomto rekordéri nepracuje PBC funkcia Super
VIDEO CD diskov. Super VIDEO CD disky je
možné prehrávať len v režime nepretržitého
prehrávania.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
1
2
Stlačte HDD alebo DVD.
Rýchle prehrávanie so zvukom (Scan Audio)
• Ak zvolíte DVD, vložte disk
(pozri “Vloženie disku” na str. 29).
• Ak vložíte DVD VIDEO, VIDEO CD alebo
CD disk, stlačte H. Spustí sa prehrávanie.
Po stlačení M počas prehrávania titulu
zaznamenaného na HDD disku je možné vykonať
rýchle prehrávanie spolu s dialógmi alebo zvukom
(zobrazí sa “x1.5”).
Ak pre zmenu rýchlosti vyhľadávania stlačíte M
viac než dvakrát, nebude sa reprodukovať žiadny
zvuk.
Stlačte TITLE LIST.
Podrobnosti o ponuke Title List sú uvedené
v časti “Prehrávanie nahraného vysielania
(Title List)” na str. 32.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
53
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_053-064_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 54 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Obnovenie prehrávania z pozície zastavenia
prehrávania (Resume Play)
Keď po zastavení prehrávania znova stlačíte H,
rekordér obnoví prehrávanie z miesta, v ktorom
ste stlačili x. Za účelom prehrávania od začiatku
zvoľte “Play Beginning” stlačením TOOLS.
Potom stlačte ENTER. Prehrávanie sa spustí od
začiatku titulu/stopy (skladby)/scény.
Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa neuchová
v prípade, že:
– Vysuniete nosič disku (okrem HDD disku).
– Budete prehrávať ďalší titul (okrem HDD disku).
– Prepnete ponuku Title List na Original alebo Playlist
(len HDD disk/DVD-RW disky v režime VR).
– Budete editovať titul po zastavení prehrávania.
– Zmeníte nastavenia rekordéra.
– Vypnete rekordér (len VIDEO CD/CD/DATA
DVD/DATA CD disky).
– Vykonáte nahrávanie (okrem HDD disku/
DVD-RW diskov v režime VR).
– Prepnete medzi obrazovými súbormi JPEG
a audio súbormi MP3.
b Poznámka
Zablokovanie nosiča disku zrušíte počas
zapnutého rekordéra pridržaním x, kým sa
na displeji predného panela nezobrazí
“UNLOCKED”.
One Touch Play
Ak používate prepojenie SMARTLINK, môžete
jednoducho spustiť prehrávanie.
Stlačte H. Rekordér a TVP sa automaticky
zapnú a zdroj vstupného signálu TVP sa prepne
na rekordér. Prehrávanie sa spustí automaticky.
One Touch Menu
Ak používate prepojenie SMARTLINK, môžete
jednoducho zobraziť ponuku Title List.
Stlačte TITLE LIST. Rekordér a TVP sa
automaticky zapnú a zdroj vstupného signálu TVP
sa prepne na rekordér. Zobrazí sa ponuka Title
List.
z Rady
• Na spustenie prehrávania je možné použiť tiež tlačidlo
H v kroku 3 (str. 53).
• Aj keď zvolíte “Factory Setup” v ponuke “Options”
(str. 95), detský zámok zostane nastavený.
Počas pozastavenia obrazu na TV obrazovke nie je
možné obnoviť prehrávanie.
Prehrávanie diskov, pre ktoré je nastavené
obmedzenie prehrávania (Parental Control)
Ak prehrávate DVD disk, ktorý má nastavené
obmedzenie prehrávania, na TV obrazovke sa
zobrazí hlásenie “Do you want temporarily
change parental control to *?” (Chcete dočasne
zmeniť úroveň obmedzení na *?).
1
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadanie vášho hesla.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné
heslo.
3
Stlačením ENTER zvoľte “OK”.
Rekordér spustí prehrávanie.
Podrobnosti o zadaní hesla alebo jeho zmenu sú
uvedené v časti “Parental Control (Rodičovský
zámok) (len DVD VIDEO disky)” na str. 93.
Zablokovanie nosiča disku (Child Lock)
Nosič disku je možné zablokovať proti jeho
neželanému otváraniu deťmi.
Počas zapnutého rekordéra pridržte x, kým sa na
displeji predného panela nezobrazí “LOCKED”.
Kým je aktívna funkcia Child Lock, tlačidlo Z
(otvorenie/zatvorenie) nie je funkčné.
54
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_053-064_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 55 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Možnosti prehrávania
Umiestnenie nižšie uvedených tlačidiel je uvedené na obrázku na str. 53.
Tlačidlá
Operácie
(zvuk)
HDD -RWVR
VCD
Opakovaným stláčaním výber jednej zo zvukových stôp nahraných na disku.
DVD
DVD : Výber jazyka.
HDD -RWVR : Výber hlavného alebo vedľajšieho zvuku.
CD
VCD
: Výber stereo alebo monofonickej zvukovej stopy.
Opakovaným stláčaním výber jazyka pre titulky.
DVD
(uhol)
Opakovaným stláčaním výber zorného uhla.
Pri diskoch, na ktorých sú zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(multi-uhly) sa na displeji zobrazí indikátor “
”.
DVD
SUR (surround)
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
DVD
Prehrávanie
(titulky)
CD
Opakovaným stláčaním výber jedného z efektov TVS.
TVS* (TV Virtual Surround) umožňuje počúvanie virtuálnych surround
zvukových efektov vytváraných zo zvuku pravého a ľavého predného
reproduktora. Zvolené nastavenie sa na niekoľko sekúnd zobrazí na displeji.
“TVS OFF”: Bez surround efektu
“TVS DYNAMIC”: Vytvorenie jednej sady virtuálnych zadných
reproduktorov.
“TVS WIDE”: Vytvorenie piatich sád virtuálnych zadných reproduktorov.
“TVS NIGHT”: Vytvorenie piatich sád virtuálnych zadných reproduktorov.
Efektívne pri nízkej hlasitosti.
“TVS STANDARD”: Vytvorenie troch sád virtuálnych zadných
reproduktorov. Efektívne pri používaní dvoch samostatných predných
reproduktorov.
* Systém TVS vytvorila spoločnosť Sony za účelom reprodukcie surround zvuku
v domácom prostredí prostredníctvom bežného stereo TVP.
Progressive
(progresívny signál)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
DVD
VCD
/
(rýchle
zopakovanie/rýchly posuv)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
Prepínanie typu výstupných video signálov na prekladaný alebo progresívny
formát (str. 16).
Zopakovanie scény/rýchly posuv vpred v scéne.
DVD
. (predchádzajúce)/
> (nasledujúce)
Posuv na začiatok predchádzajúceho/nasledujúceho titulu/kapitoly/scény/
stopy (skladby).
Pri HDD disku nie je možné prejsť na začiatok predchádzajúceho/
nasledujúceho titulu.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
55
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_053-064_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 56 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Tlačidlá
Operácie
(zrýchlený posuv vzad/
vpred)
Zrýchlený posuv vzad/vpred na disku po stlačení počas prehrávania.
Rýchlosť vyhľadávania sa mení nasledovne:
zrýchlený posuv vzad zrýchlený posuv vpred
m1 T t 1M*1
m2 T T t t 2M
m3*2 T T T t t t 3M*2
Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo, zrýchlený posuv vpred/vzad bude pokračovať
zvolenou rýchlosťou, kým tlačidlo neuvoľníte.
*1 Po
stlačení M počas prehrávania titulu zaznamenaného na HDD disku je
možné vykonať rýchle prehrávanie so zvukom (zobrazí sa “x1.5”).
*2 Rýchlosti prehrávania m3 a 3M sú dostupné len pri HDD a DVD diskoch.
(spomalené prehrávanie,
krokovanie)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
Spomalené prehrávanie po stlačení na viac než 1 sekundu v režime
pozastavenia.
Krokované prehrávanie po jednotlivých snímkach po krátkom stlačení
v režime pozastavenia.
VCD *
DVD
* Len prehrávanie vpred
X (pozastavenie)
Pozastavenie prehrávania.
Štandardné prehrávanie obnovíte stlačením H.
b Poznámky
• Funkciu TVS je možné využívať nastavením “Digital
Out” na “On” a “Dolby Digital” na “D-PCM”
a “MPEG” na “PCM” v ponuke “Audio”.
• Po nastavení priestorových surround efektov môže byť
znížená hlasitosť.
• Ak prehrávaný signál neobsahuje signál pre zadné
reproduktory, priestorové (surround) efekty môžu byť
len ťažko počuteľné.
Navyše v závislosti od práve prehrávaného titulu
a prostredia, v ktorom rekordér používate, môžu byť
priestorové surround efekty len ťažko počuteľné.
• Ak ste zvolili jeden zo surround režimov, vypnite
surround nastavenia pripojeného TVP alebo
zosilňovača (receivera).
• Dbajte na to, aby pozícia počúvania bola v rovnakej
vzdialenosti medzi reproduktormi a aby boli
reproduktory umiestnené v podobných podmienkach.
• Uhly a titulky nie je možné meniť pri tituloch
vytvorených v tomto rekordéri.
• Ak pre počúvanie audio signálov MPEG používate
konektor DIGITAL OUT (COAXIAL alebo
OPTICAL) a nastavíte “MPEG” na “MPEG” v ponuke
“Audio”, po zvolení niektorého z režimov TVS nebude
reproduktormi reprodukovaný žiadny zvuk.
• Audio signály 96 kHz PCM a DTS nedisponujú
priestorovými surround efektmi.
• Počas rýchleho prehrávania so zvukom nie je možné
využívať priestorové surround efekty.
Poznámky k prehrávaniu zvukových stôp DTS
na CD disku
• Ak prehrávate CD disk s DTS zvukovou stopou, bude
z analógových stereo konektorov reprodukovaný silný
šum. Aby nedošlo k poškodeniu audio systému,
pri prepájaní rekordéra so zosilňovačom cez analógové
stereo konektory by ste mali dodržiavať príslušné
bezpečnostné upozornenia. Aby bolo prehrávanie
v systéme DTS Digital Surround™ dokonalé,
do digitálneho konektora rekordéra je potrebné pripojiť
externý 5.1-kanálový dekodér.
• Ak prehrávate CD disk so zvukovou stopou DTS,
nastavte zvuk pomocou tlačidla
(audio)
na “Stereo” (str. 55).
Poznámky k prehrávaniu DVD diskov
so zvukovými stopami DTS
Zvukové stopy DTS sú reprodukované len cez konektor
DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL).
Počas prehrávania DVD disku so zvukovými stopami
DTS nastavte v ponuke “Audio” položku “DTS” na “On”
(str. 91).
56
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_053-064_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 57 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
3
Nastavenie kvality obrazu
HDD
DVD
1
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Stlačením TOOLS počas nahrávania zvoľte
“Video Settings” a stlačte ENTER.
Video Settings
Select the item you want to change.
2
C NR :
2
BNR :
2
MNR :
1
DVE :
Off
PB Video Equalizer
2
Zvoľte položku a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre úpravy.
“Y NR” (Luminance Noise Reduction Redukcia jasového šumu): Potlačenie šumu
v jasovej zložke video signálu.
“C NR” (Chroma Noise Reduction - Redukcia
farbového šumu): Potlačenie šumu
vo farbovej zložke video signálu.
“BNR” (Block Noise Reduction – Redukcia
šumu): Potlačenie “block noise – šumu” alebo
mozaikovitého vzoru v obraze.
“MNR” (Mosquito Noise Reduction –
Redukcia šumu): Potlačenie jemného šumu
okolo obrysov v obraze. Funkcie redukcie
šumu sa automaticky upravujú v rámci
každého rozsahu nastavenia podľa prenosovej
rýchlosti video signálov a ďalších faktorov.
“DVE” (Digital Video Enhancer - Zlepšenie
obrazu): Zostrenie obrysov obrazu.
“PB Video Equalizer” (video ekvalizér pri
prehrávaní): Podrobnejšie nastavenie obrazu.
Zvoľte položku a stlačte ENTER.
• Contrast (Kontrast): Zmena kontrastu.
• Brightness (Jas): Zmena celkovej úrovne
jasu.
• Colour (Farebná sýtosť): Zmena sýtosti
farieb.
• Hue (Odtieň farieb): Zmena vyváženia
farieb.
Prehrávanie
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
“Y NR”:
(slabší) Off (vyp.) 1
2 3 (silnejší)
“C NR”:
(slabší) Off (vyp.) 1
2 3 (silnejší)
“BNR”:
(slabší) Off (vyp.) 1
2 3 (silnejší)
“MNR”:
(slabší) Off (vyp.) 1 2 3 (silnejší)
“DVE”*:
(slabší) Off (vyp.) 1 2 3 (silnejší)
“PB Video Equalizer”:
• Contrast (Kontrast):
(slabší) –3 ~ 0 ~ 3 (silnejší)
• Brightness (Jas):
(tmavší) –3 ~ 0 ~ 3 (jasnejší)
• Colour (Farebná sýtosť):
(slabšia) –3 ~ 0 ~ 3 (hlbšia)
• Hue (Odtieň farieb):
(červená) –3 ~ 0 ~ 3 (dozelena)
Opakovaním krokov 2 a 3 upravíte nastavenia
ostatných položiek.
-R
VCD
Y NR :
Stláčaním </, upravte nastavenie,
potom stlačte ENTER.
* Nastavenie “1” zjemňuje obrysy obrazu.
Nastavenie “2” zostruje obrysy obrazu
a nastavenie “3” je účinnejšie než nastavenie “2”.
b Poznámky
• Ak nie sú obrysy obrazu na obrazovke ostré, nastavte
“BNR” a/alebo “MNR” na “Off”.
• V závislosti od stavu disku alebo práve prehrávanej scény
nemusí byť účinok vyššie uvedeného nastavenia BNR,
MNR, Y NR alebo C NR rozpoznateľný. Tieto funkcie
nemusia pracovať pri niektorých veľkostiach obrazu.
• Pri používaní funkcie DVE môže byť šum pri
prehrávaní titulu výraznejší. V takomto prípade
odporúčame použiť funkciu BNR spolu s funkciou
DVE. Ak nedôjde k zlepšeniu, znížte úroveň DVE
na “1” alebo zvoľte “Off”.
Nastavenie kvality zvuku
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DATA CD
1
Stlačením TOOLS počas prehrávania zvoľte
“Audio Settings” a stlačte ENTER.
2
Zvoľte položku a stlačte ENTER.
“Surround” (TVS): Výber jedného
z priestorových (surround) režimov.
Podrobnosti pozri v časti “Možnosti
prehrávania” na str. 55.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
57
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_053-064_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 58 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
“Audio Filter”: Výber digitálneho filtra za
účelom potlačenia šumu nad 22,05 kHz (Fvz*
je 44,1 kHz), 24 kHz (Fvz je 48 kHz) alebo
48 kHz (Fvz je viac než 96 kHz).
• Sharp (výrobné nastavenie): Široký
frekvenčný rozsah s priestorovým pocitom.
• Slow: Poskytuje uhladený a živý zvuk.
“AV SYNC”: Ak je obraz oneskorený oproti
zvuku, táto funkcia zabezpečí oneskorenie
zvuku za účelom jeho synchronizácie
s obrazom (0 až 120 milisekúnd). Väčšie čísla
znamenajú väčšie oneskorenie zvuku pri
synchronizácii s obrazom. Pri kopírovaní
do VCR alebo iného nahrávacieho video
zariadenia dbajte na to, aby ste nastavenie
vrátili na hodnotu 0 ms (výrobné nastavenie).
* Vzorkovacia frekvencia zdroja audio signálu.
Táto funkcia upravuje len výstupné signály
z konektorov LINE 1 – TV, LINE 3/DECODER
alebo LINE 2 OUT (AUDIO L/R).
3
Stláčaním </M/m/, vyberte voľbu,
potom stlačte ENTER.
b Poznámka
V závislosti od disku alebo prostredia prehrávania nemusí
byť zmena efektu funkcie Audio Filter dostatočne účinná.
Pozastavenie TV vysielania
(TV Pause)
Aktuálne TV vysielanie je možné pozastaviť
a následne ho neskôr obnoviť. Táto funkcia je
užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo
návšteve počas sledovania TV programu.
1
Počas sledovania TV vysielania na tomto
rekordéri stlačte X.
Obraz sa pozastaví. Obraz je možné
pozastaviť až na 3 hodiny.
News
ABCD 9
Stereo
Pozastavenie TV vysielania
2
Opätovným stlačením X alebo H obnovíte
sledovanie pozastaveného programu.
b Poznámky
• Pozastavené tituly sa neukladajú na HDD disk.
• Funkcia sa zruší v prípade, že:
– Stlačíte x (zastavenie).
– Stlačíte PROG +/–.
– Stlačíte DVD.
– Stlačíte Z (otvorenie/zatvorenie).
– Stlačíte TITLE LIST.
– Stlačíte INPUT SELECT.
– Vypnete rekordér.
– Spustí sa časované nahrávanie alebo
synchronizované nahrávanie.
– Zapne sa funkcia PDC/VPS a spustí sa vyhľadávanie
staníc.
– Spustí sa DV kopírovanie alebo bežné kopírovanie.
• Obnovenie pozastaveného vysielania môže trvať
niekoľko sekúnd.
• Aj pri zrýchlenom posuve v nahranom programe bude
medzi nahraným vysielaním a aktuálnym TV
vysielaním časový rozdiel približne jedna minúta alebo
viac.
Prehrávanie práve nahrávaného
programu od jeho začiatku
(Chasing Playback)
HDD
-RWVR
Funkcia “Chasing playback” umožňuje súčasné
sledovanie už nahranej časti programu, pričom sa
takýto program práve nahráva. Nie je potrebné
čakať, kým sa nahrávanie dokončí.
Stlačením TOOLS počas nahrávania zvoľte
“Chasing Playback” a stlačte ENTER.
Spustí sa prehrávanie práve nahrávaného
programu od jeho začiatku.
Ak zrýchleným posuvom vpred dosiahnete
miesto, ktoré sa práve nahráva, funkcia Chasing
Playback sa prepne na štandardné prehrávanie.
b Poznámky
• Pri DVD-RW (režim VR) diskoch nie je táto funkcia
dostupná pri nahrávaní:
– Na 1-rýchlostný DVD-RW disk.
– V režimoch záznamu HQ alebo HSP.
• Obraz na TV obrazovke sa na niekoľko sekúnd zastaví,
keď budete aplikovať zrýchlený posuv vpred/vzad
alebo rýchle zopakovanie/rýchly posuv počas
nahrávania.
• Funkcia Chasing Playback je dostupná od viac než
jednej minúty po spustení nahrávania.
• Aj pri zrýchlenom posuve v nahranom programe bude
medzi nahraným vysielaním a aktuálnym TV
vysielaním časový rozdiel približne jedna minúta
alebo viac.
58
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_053-064_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 59 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Prehrávanie už nahraného
programu počas nahrávania iného
programu
(Simultaneous Rec and Play)
HDD
DVD
+RW -RWVR -RWVideo
+R
VCD
CD DATA DVD DATA CD
-R
*1
*2
1
Počas nahrávania stlačte DVD a vložte DVD
disk do rekordéra.
2
Stlačením TITLE LIST zobrazte ponuku Title
List (zoznam titulov) DVD disku.
3
Zvoľte titul, ktorý chcete prehrávať a stlačte
ENTER.
4
V podponuke zvoľte “Play” a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného titulu.
b Poznámka
Počas nahrávania na HDD disk nie je možné prehrávať
DVD alebo VIDEO CD disk vytvorený v prenosovom
systéme (norme) NTSC. Za účelom prehrávania VIDEO
CD disku skontrolujte, či je položka “Colour System”
nastavená na “PAL” (str. 94).
Prehrávanie
Funkcia “Simultaneous Rec and Play” umožňuje
sledovať predtým nahraný program, pričom sa
súčasne nahráva iný program. Prehrávanie
pokračuje, aj keď sa spustí časovaný záznam. Túto
funkciu používajte nasledovným spôsobom:
• Počas nahrávania na HDD disk:
Prehrávanie iného titulu na HDD disku.
Prehrávanie predtým nahraného programu
na DVD disku stlačením DVD.
• Počas nahrávania na DVD disk:
Prehrávanie predtým nahraného programu
na HDD disku stlačením HDD.
• Počas nahrávania na DVD-RW (režim VR)
disk*1:
Prehrávanie iného titulu na tom istom DVD-RW
(režim VR) disku.*2
Príklad: Prehrávanie DVD disku počas
nahrávania na HDD disk.
Funkcia Simultaneous Rec and Play nepracuje počas
nahrávania:
– Na 1-rýchlostný DVD-RW disk.
– V režimoch záznamu HQ alebo HSP.
V závislosti od podmienok nahrávania alebo
pri prehrávaní titulu nahraného v režimoch záznamu
HQ alebo HSP sa môže v obraze vyskytovať šum.
Pri zrýchlenom posuve dopredu/dozadu alebo
rýchlom zopakovaní/rýchlom posuve počas
nahrávania sa obraz na niekoľko sekúnd zastaví.
Počas nahrávania na HDD disk je možné
prehrávať tiež DVD VIDEO, VIDEO CD, Super
VIDEO CD, CD, DATA DVD alebo DATA CD
disk.
Príklad: Prehrávanie iného titulu na HDD disku
počas záznamu na HDD disk.
1
Počas nahrávania zobrazte ponuku Title List
(zoznam titulov) HDD disku stlačením
TITLE LIST.
2
Zvoľte titul, ktorý chcete prehrávať a stlačte
ENTER.
3
V podponuke zvoľte “Play” a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného titulu.
59
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_053-064_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 60 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Vyhľadávanie titulu/
kapitoly/stopy (skladby)
atď.
Číselné
tlačidlá, SET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
Vyhľadávanie podľa čísla titulu
alebo časového kódu
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DATA DVD DATA CD
Disk je možné prehľadávať podľa titulu, kapitoly,
scény alebo stopy (skladby). Keďže sú tituly
a stopy (skladby) označené špecifickým číslom,
požadovaný titul alebo stopu (skladbu) môžete
zvoliť zadaním ich čísla. Taktiež je možné
vyhľadať požadovanú scénu zadaním časového
kódu.
0
1
</M/m/,,
ENTER
Stlačením TOOLS počas prehrávania zvoľte
metódu vyhľadávania a stlačte ENTER.
“Title Search” (pri DVD diskoch)
“Chapter Search” (pri HDD/DVD diskoch)
“Track Search” (pri CD/DATA CD diskoch)
“Search” (pri VIDEO CD diskoch)
“Album Search” (pri DATA DVD/DATA CD
diskoch)
“Time Search” (pri HDD/DVD diskoch):
Vyhľadanie začiatočného miesta zadaním
časového kódu.
“File Search” (pri DATA DVD/DATA CD
diskoch)
TOOLS
VISUAL
SEARCH
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie čísla.
Príklad: Title Search
Vyhľadávanie podľa miniatúry
(Visual Search)
Title : -- (21)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Každá kapitola sa zobrazí ako miniatúra.
Požadovanú scénu je možné vyhľadať vizuálne.
1
Počas prehrávania stlačte VISUAL SEARCH.
VISUAL SEARCH
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, stôp (skladieb) atď.
2
9 World Sports
Príklad: Time Search
Ak chcete vyhľadať scénu v čase 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd, zadajte “21020”.
Ak sa pomýlite, stlačením CLEAR zrušte
chybný údaj a znovu zadajte správne číslo.
Chapter 4(30)
0:12:45
2
Pomocou </, zvoľte scénu a stlačte
ENTER.
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
požadované číslo titulu, kapitoly, skladby,
časový kód atď.
3
Stlačte SET.
Rekordér spustí prehrávanie od zvoleného čísla.
Spustí sa prehrávanie zvolenej scény.
b Poznámka
Metódu “Title Search” nie je možné využívať pre HDD
disk.
60
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_053-064_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 61 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Prehrávanie audio súborov
MP3 alebo obrazových
súborov JPEG
Výber albumu alebo skladby MP3
1
Stlačte TITLE LIST.
Zobrazí sa zoznam albumov.
Zobrazenie strany meníte stláčaním
DATA DVD DATA CD
/
.
/
.
TITLE LIST
Music Album
2
Classic
1
Opera
2
Symphony
3
Samba
Dance
4
Live
Jazz
5
Piano
Jazz
6
My heart
Pop music
7
Paradise
Pop music
8
The Best
Pop music
Classic
Prehrávanie
Audio skladby MP3 a obrazové súbory JPEG je
možné prehrávať na DATA CD diskoch
(CD-ROM/CD-R/CD-RW disky) alebo obrazové
súbory JPEG na DATA DVD diskoch
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R disky).
Zvoľte album a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Zvoľte “View Album” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam skladieb.
Zobrazenie strany meníte stláčaním
0
DISPLAY
TITLE LIST
TIME/TEXT
8 The Best
TITLE LIST
/
.
m
2
02 Lonely
3
03 Candy
4
04 Rainy day
5
05 Station
TOOLS
6
06 Magic
7
07 Moon
8
08 Butterfly
>
M
H
Vložte disk.
Pozri “Vloženie disku” na str. 29.
2
01 Holiday
</M/m/,,
ENTER
x
1
1
Stlačte H.
Pri MP3 diskoch sa prehrávanie spustí
od prvej audio skladby MP3 na disku.
Pri obrazových súboroch JPEG sa spustí
prehliadka obrazových súborov na disku
v poradí za sebou.
Ak DATA CD disk obsahuje audio skladby
MP3 aj obrazové súbory JPEG, prehrávanie sa
spustí od obrazových súborov JPEG, keď ste
prvýkrát stlačili H.
4
Zvoľte skladbu a stlačte ENTER.
“Play”: Prehrávanie skladby.
“Play Beginning”: Prehrávanie od začiatku
skladby.
“Track Data”: Zobrazenie údajov o skladbe,
napr. interpret a názov albumu.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Rýchly posuv dopredu alebo dozadu v skladbe
Počas prehrávania stláčajte m/M.
Posuv na predchádzajúcu alebo nasledujúcu
MP3 skladbu
Počas prehrávania stláčajte . alebo >.
Ak budete stláčať . alebo >, presuniete sa
na predchádzajúci alebo nasledujúci album.
Presun na nasledujúci alebo predchádzajúci album
Počas prehrávane stlačte
/
.
z Rada
Stláčaním tlačidla
(audio) prepínate medzi stereo
alebo monofonickými audio skladbami.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
61
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_053-064_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 62 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Zmena rýchlosti prehliadania obrázkov v poradí
za sebou (Slideshow)
Výber albumu alebo obrázku JPEG
1
Stlačte TITLE LIST.
Zobrazí sa zoznam albumov.
Zobrazenie strany meníte stláčaním
/
.
TITLE LIST
Presun na nasledujúci alebo predchádzajúci
album
Photo Album
2
1
Flowers
ROOT
2
Aquarium
Summer
3
Festival
Summer
4
Hiking
Summer
5
Tennis match
Summer
6
Zoo
Summer
7
Consert
Winter
8
Party
Winter
Počas zobrazenia obrázku JPEG stlačte
Zvoľte album a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte “View Album” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam obrázkov.
Zobrazenie strany meníte stláčaním
/
.
/
.
z Rady
• Ak sa prehráva DATA CD disk, ktorý obsahuje súbory
MP3 aj JPEG, môžete pri zobrazení zoznamu albumov
prepínať medzi fotoalbumami a hudobnými albumami
pomocou tlačidiel </,.
• Počas zobrazeného obrázku je možné otáčať obrázok
JPEG pomocou tlačidiel </,.
• Opakovaným stláčaním DISPLAY zobrazíte údaje
o albume JPEG alebo obrázku na TV obrazovke.
Následným stláčaním TIME/TEXT prepínate medzi
aktuálne zvoleným číslom obrázku a číslom albumu.
b Poznámky
TITLE LIST
6 Zoo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DSC00029 25.11.2005 15:50
4
Stlačením TOOLS počas zobrazeného zoznamu
albumov alebo obrázkov zvoľte “Slideshow
Speed” a stlačte ENTER. Následne zvoľte
rýchlosť medzi “Fast” (rýchle), “Normal”
a “Slow”.
Zvoľte obrázok a stlačte ENTER.
“View Image”: Obrázok sa zobrazí na celej
obrazovke.
“Slideshow”: Spustí sa prehliadka obrázkov
v albume v poradí za sebou (Slideshow).
“Image Data”: Zobrazenie údajov o čase
nasnímania obrázku.
• Ak DVD disk (napr. disk vytvorený v DVD video
kamkordéri) obsahuje video záznam aj zábery JPEG,
je možné prehrávať len video záznam.
• Pri niektorých súboroch JPEG, najmä pri obrázkoch
s rozlíšením 3 milióny pixelov a vyšším, sa môže
interval zobrazenia obrázku predĺžiť.
• Otočené zábery JPEG sa po stlačení x alebo prepnutí
na iný priečinok neuložia.
• Zábery väčšie než 720 x 480 budú pri ich zobrazení
zmenšené na veľkosť 720 x 480.
• Nie je možné zobraziť zábery s vyšším rozlíšením než
4 megapixely.
• Nie je možné zobraziť zábery JPEG v progresívnom
formáte.
• Ak sa pokúsite prehrať poškodený súbor alebo súbor,
ktorý nespĺňa podmienky prehrávania, zobrazí sa
,
ale rekordér nedokáže prehrať tento súbor.
Zastavenie prehrávania obrazových súborov
JPEG
Stlačte x.
Zobrazenie predchádzajúceho alebo
nasledujúceho obrázka
Počas zobrazenia obrázku stlačte ./>.
Otočenie obrázku
Stlačením TOOLS počas zobrazenia obrázku
zvoľte “Rotate Right” alebo “Rotate Left” a stlačte
ENTER.
62
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_053-064_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 63 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Audio skladby MP3 a obrazové
súbory JPEG
Poznámka k diskom vo formáte MultiSession
Ak sú audio skladby MP3 alebo obrazové súbory
JPEG zaznamenané v prvej sekcii, rekordér prehrá
audio skladby MP3 alebo obrazové súbory JPEG
tiež v ďalších sekciách. Ak sú audio skladby
a obrazové údaje na audio CD disku alebo Video
CD disku zaznamenané v prvej sekcii, bude sa
prehrávať len prvá sekcia.
Rekordér dokáže prehrávať nasledovné skladby
a súbory:
– MP3 skladby s príponou “.MP3”, “.mp3” alebo
“.Mp3”.
– Obrazové súbory JPEG s príponou “.JPEG”,
“.jpg”, “.JPG”, “.Jpg”, “.jpeg” alebo “.Jpeg”.
– Obrazové súbory JPEG, ktoré sú kompatibilné
s formátom obrazových súborov DCF*.
* “Design rule for Camera File system”: Obrazový
štandard pre digitálne fotoaparáty stanovený
asociáciou JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Prehrávanie
MP3 je technológia audio kompresie, ktorá spĺňa
predpisy ISO/MPEG. JPEG je technológia
kompresie pre obrazové súbory.
Audio skladby MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)
a obrazové súbory JPEG je možné prehrávať
na DATA CD diskoch (CD-ROM/CD-R/CD-RW
disky) alebo obrazové súbory JPEG na DATA
DVD diskoch (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R disky).
DATA CD disky musia byť nahrané podľa
štandardu ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet,
aby rekordér rozpoznal MP3 skladby. DATA
DVD disky je potrebné vytvoriť vo formáte
Universal Disc Format (UDF). Môžete tiež
prehrávať neuzatvorené disky vo formáte
MultiSession.
Podrobnosti o formáte záznamu pozri v návodoch
na použitie CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW
mechaník a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Audio skladby MP3 alebo obrazové
súbory JPEG prehrávateľné
v tomto rekordéri
b Poznámky
• Rekordér prehrá akékoľvek údaje s príponou “.MP3”,
“.mp3”, “Mp3”, “.JPEG”, “.jpg”, “.JPG”, “.Jpg”,
“.jpeg” alebo “.Jpeg” aj v prípade, že súbory nie sú
vo formáte MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní takýchto
údajov sa môže generovať silný hluk, ktorý môže
poškodiť váš reproduktorový systém.
• Rekordér nepodporuje audio súbory vo formáte
MP3PRO.
• Niektoré súbory nie je možné prehrávať.
• Znaky, ktoré nie je možné zobraziť, sa nahradia za znak
“*”.
b Poznámka
Rekordér nemusí byť schopný prehrať niektoré DATA
CD/DATA DVD disky vytvorené vo formáte
paketového zápisu.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
63
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_053-064_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 64 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Poradie prehrávania albumov,
skladieb a súborov
Albumy sa prehrávajú v nasledovnom poradí:
Štruktúra disku
z Rady
• Ak ste pred názvy skladieb/súborov pri ukladaní
skladieb (alebo súborov) na disk umiestnili čísla (01,
02, 03 atď.), skladby a súbory sa prehrajú
v očíslovanom poradí.
• Keďže spustenie prehrávania diskov s veľkým počtom
vetvení trvá dlhší čas, odporúčame vetviť albumy
na disku maximálne do dvoch vetiev.
Vetva 1 Vetva 2 Vetva 3 Vetva 4 Vetva 5
ROOT
: Hlavný priečinok
b Poznámky
• V závislosti od softvéru používaného pri vytváraní
DATA DVD/DATA CD disku sa môže poradie
prehrávania odlišovať od uvedeného.
• Nie je možné prehrávať viac než 199 samostatných
priečinkov. (Sú tu započítané tiež priečinky,
ktoré neobsahujú súbory JPEG/MP3.)
• Nie je možné prehrávať viac než 999 priečinkov
a súborov. (Sú tu započítané tiež súbory iné než JPEG/
MP3 a priečinky, ktoré neobsahujú súbory JPEG/
MP3.)
• V samostatnom priečinku je možné rozpoznať
maximálne 200 priečinkov a súborov.
(Sú tu započítané tiež priečinky, ktoré neobsahujú
súbory JPEG/MP3.)
• Prepnutie na nasledujúci alebo iný album môže určitý
čas trvať.
• Tento rekordér podporuje maximálnu prenosovú
rýchlosť audio skladieb MP3 160 kb/s.
Album Audio MP3 skladba/
JPEG obrazový súbor
Ak vložíte DATA CD/DATA DVD disk a stlačíte
H, očíslované skladby (alebo súbory) sa
postupne prehrávajú od 1 až po 7. Pre obrazové
JPEG súbory, stlačte
pre posuv
na nasledujúci album. (Napríklad, ak chcete ísť
z 1 na 2.) Všetky albumy/skladby (alebo
súbory) v aktuálne zvolenom albume majú
prioritu pred nasledujúcom albume v rovnakej
vetve. (Príklad: C obsahuje D, takže 4 sa prehrá
pred 5.) Po stlačení TITLE LIST a zobrazení
zoznamu albumov (str. 32) sa názvy albumov
usporiadajú v nasledovnom poradí: A t B t
C t D t F t G. Albumy, ktoré neobsahujú
žiadne skladby (alebo súbory) (ako napr. album
E), sa v zozname nezobrazia.
64
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_065-071_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 65 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Vytvorenie a editovanie titulov Playlistu
Vymazávanie a editovanie
Pred zahájením editovania
Tento rekordér poskytuje rôzne možnosti
editovania. Pred editovaním skontrolujte typ disku
na displeji a zvoľte vhodnú voľbu pre príslušný
disk (str. 8).
b Poznámky
Príklad: Na DVD-RW (režim VR) disk ste nahrali
niekoľko finálových futbalových zápasov.
Chcete vytvoriť výber gólových scén a iných
dôležitých okamihov, no zároveň chcete zachovať
pôvodný záznam nezmenený.
Vymazávanie a editovanie
• Obsah editovania sa môže stratiť, ak počas editovania
vyberiete disk alebo sa spustí časované nahrávanie.
• DVD disky vytvorené v DVD kamkordéri nie je možné
v tomto rekordéri editovať.
Playlist je skupina titulov Playlistu vytvorená
z pôvodného titulu za účelom editovania.
Pri vytvorení Playlistu sa na disk uložia
len kontrolné informácie potrebné pre prehrávanie
(napr. poradie prehrávania). Keďže pôvodné tituly
zostávajú nezmenené, tituly Playlistu je možné
opakovane editovať.
Originál
Editovacie možnosti pri HDD disku
a DVD-RW (režim VR) diskoch
Playlist
HDD -RWVR
Môžete vykonávať pokročilejšie editovacie
funkcie. Predovšetkým máte k dispozícii dve
možnosti pre HDD disk a DVD-RW (režim VR)
disky: Editovanie buď pôvodného záznamu
(nazývaný “Original”), alebo údajov o prehrávaní
vytvorených z pôvodného záznamu (nazývaný
“Playlist”). Keďže každá jedna možnosť je
v podstate odlišná a poskytuje rôzne vlastnosti,
prečítajte si pozorne nasledovné informácie
a vyberte si tú možnosť, ktorá najlepšie vyhovuje
vašim potrebám.
Editovanie pôvodných titulov (Original)
Editovanie sa aplikuje na pôvodné tituly.
Ak chcete zachovať nezmenený pôvodný záznam,
vytvorte a editujte Playlist (pozri ďalej).
Editovacie funkcie dostupné pre pôvodné tituly:
– Pomenovanie titulu (str. 66).
– Nastavenie ochrany proti vymazaniu (str. 66).
– Vymazanie titulu (str. 66).
– Vymazanie viacerých titulov (str. 68).
– Vymazanie časti titulu (A-B Erase) (str. 67).
– Vymazanie všetkých titulov na disku (str. 69).
– Vymazanie kapitoly (str. 67).
– Rozdelenie titulu na dva tituly (len HDD disk)
(str. 68).
V takomto prípade môžete tieto okamihy zozbierať
a vytvoriť z nich tituly Playlistu. Dokonca je
možné v rámci titulu Playlistu zmeniť poradie scén
(“Vytváranie a editovanie Playlistu” na str. 70).
Pokročilejšie editovacie funkcie pre tituly
Playlistu:
– Nastavenie ochrany proti vymazaniu (len HDD
disk) (str. 66).
– Pomenovanie titulu (str. 66).
– Vymazanie titulu (str. 66).
– Vymazanie viacerých titulov (str. 68).
– Vymazanie časti titulu (A-B Erase) (str. 67).
– Usporiadanie poradia titulov (len DVD-RW
(režim VR) disky) (str. 71).
– Rozdelenie titulu na viaceré tituly (str. 68).
– Spojenie viacerých titulov do jedného (str. 71).
– Vymazanie kapitoly (str. 67).
z Rada
V ponuke Title List (Playlist) môžete zobraziť tituly
Playlistu na disku a v ponuke Title List (Original) môžete
zobraziť pôvodné tituly. Medzi týmito dvomi ponukami
Title List prepínate tak, že stlačíte TOOLS počas
zobrazenia ponuky Title List a zvolíte “Original”
alebo “Playlist”.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
65
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_065-071_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 66 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
b Poznámky
• Titul Playlistu vyvolá z pôvodných titulov všetky
potrebné údaje pre prehrávanie. Ak pre titul Playlistu
využívate pôvodný titul, pôvodný titul nebude možné
vymazať.
• Ak sa zobrazí hlásenie a indikácia, že je disk zaplnený,
vymažte nepotrebné tituly.
• Tituly Playlistu s titulmi zaznamenanými so signálmi
ochrany proti kopírovaniu “Copy-Once” nie je možné
kopírovať ani presúvať (str. 73).
Editovacie možnosti pri DVD+RW/
DVD-RW (režim Video)/DVD+R/
DVD-R diskoch
+RW
-RWVideo
+R
Vymazávanie a editovanie
titulu
HDD
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
Táto časť popisuje základné editovacie funkcie.
Editovanie je nevratné! Za účelom editovania
HDD disku alebo DVD-RW (režim VR) diskov
bez zmeny pôvodných záznamov vytvorte tituly
Playlistu (str. 70).
-R
Môžete vykonávať jednoduché editovanie. Keďže
tituly v režime Video sú skutočné záznamy
na disku, nie je možné vrátiť vykonané editovanie
naspäť. Základné editovacie funkcie dostupné pre
tituly v režime Video:
– Nastavenie ochrany proti vymazaniu (str. 66).
– Pomenovanie titulu (str. 66).
– Vymazanie titulu (str. 66).
– Vymazanie viacerých titulov (str. 68).
– Vymazanie časti titulu (A-B Erase)
(len DVD+RW disky) (str. 67).
– Vymazanie všetkých titulov na disku (str. 69).
– Vymazanie titulov za účelom získania miesta
na disku (Disc Map) (len DVD+RW a DVD-RW
(režim Video) disky) (str. 69).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
.
m
>
M
X
CHAPTER
MARK ERASE
CHAPTER
MARK
b Poznámky
• Pri editovaní DVD+R alebo DVD-R disku dokončite
editovanie ešte pred uzatvorením disku. Uzatvorený
disk nie je možné editovať.
• Pri DVD+R a DVD-R diskoch sa dostupné miesto
na disku nezväčší ani po vymazaní titulov.
• Ak sa zobrazí hlásenie a indikácia, že je disk zaplnený,
vymažte nepotrebné tituly.
1
Stlačte TITLE LIST.
Pri tituloch na HDD disku alebo DVD-RW
diskoch v režime VR prepínate medzi
ponukami Title List v prípade potreby
stlačením TOOLS a zvolením “Original”
alebo “Playlist” v ponuke TOOLS.
2
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte voľbu a stlačte ENTER.
Titul môžete editovať nasledovne.
“Erase”: Vymazanie zvoleného titulu.
Po vyzvaní na potvrdenie zvoľte “OK”.
“Protect”: Ochrana titulu. V zobrazení pre
nastavenie ochrany zvoľte “On”. Vedľa
chráneného titulu sa zobrazí “ ”. Nastavenie
ochrany zrušíte výberom “Off”.
“Title Name”: Zadávanie alebo zmena názvu
titulu (str. 36).
66
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_065-071_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 67 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
“Set Thumbnail”: Zmena miniatúry titulu
zobrazovanej v ponuke Title List (str. 34).
“A-B Erase”: Vymazanie časti titulu (str. 67).
“Delete Chapter”: Vymazanie častí kapitol
titulu počas zobrazenia miniatúr
(pozri nižšie).
“Divide”: Rozdelenie titulu na dva tituly
(str. 68).
Vymazanie časti titulu
(A-B Erase)
HDD
+RW
-RWVR
Môžete zvoliť určitú časť titulu (scénu) a vymazať
ju. Vymazané scény z titulu nie je možné obnoviť!
1
Po vykonaní kroku 2 z časti “Vymazávanie
a editovanie titulu” zvoľte “A-B Erase”
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie bodu A.
• Pre prehrávanie od začiatku titulu stlačte X
a následne ..
b Poznámka
A–B Erase (Set point A)
5 Weather
Tituly Playlistu DVD-RW (režim VR) disku nie je možné
ochrániť.
Vymazanie kapitoly
(Delete Chapter)
Vymazávanie a editovanie
z Rady
• Naraz je možné vymazať viacero titulov (str. 68) alebo
všetky tituly na disku (str. 69).
• Automaticky je možné vymazať tituly, ktoré sa prehrali.
• Môžete pomenovať alebo premenovať DVD disky
(str. 38).
Miesto prehrávania
HDD -RWVR
Pre každú kapitolu sa zobrazí miniatúra. Časť
v titule je možné jednoduchým spôsobom zvoliť
a vymazať.
Vymazanie kapitoly nie je možné vrátiť naspäť.
1
Po vykonaní kroku 2 z časti “Vymazávanie
a editovanie titulu” zvoľte “Delete Chapter”
a stlačte ENTER.
2
Zvoľte miniatúru kapitoly pomocou </,
a stlačte ENTER.
2
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie bodu B.
3
OK
Cancel
Reset All
• Výber zrušíte opätovným stlačením
ENTER.
• Viac kapitol vymažete zopakovaním
kroku 2.
• Všetky výbery zrušíte zvolením “Reset All”.
3
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Stláčaním m/M zvoľte bod B a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie.
• Ak chcete zmeniť nastavenie bodu A alebo
B, zvoľte “Change A” alebo “Change B”
a pokračujte krokom 2 alebo 3.
• Ak chcete zobraziť titul bez vymazávaných
scén, zvoľte “Preview” (okrem DVD+RW
diskov).
Delete Selected Chapters 9 World Sports
Chapter 4(30)
0:12:45
Stláčaním m/M zvoľte bod A a stlačte
ENTER.
4
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Scéna sa vymaže, zobrazí sa hlásenie
s otázkou, či chcete vymazať ďalšiu scénu.
• Ak chcete pokračovať vo vymazávaní,
zvoľte “Yes” a zopakujte postup od kroku 2.
• Ak nechcete pokračovať, zvoľte “No”.
z Rada
Za vymazanú scénu sa vloží značka pre kapitolu. Značka
pre kapitolu rozdelí titul na dve kapitoly po obidvoch
stranách značky.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie.
4
Zvoľte “Yes” a stlačte ENTER.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
67
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_065-071_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 68 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
b Poznámky
• V mieste vymazania časti titulu môže dočasne
vypadnúť obraz alebo zvuk.
• Časti kratšie ako päť sekúnd sa nemusia dať vymazať.
• Pri DVD+RW diskoch sa môže vymazaná časť mierne
odlišovať od nastavenej časti.
Vymazanie viacerých titulov
(Erase Titles)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Rozdelenie titulu (Divide)
HDD -RWVR *
Ak chcete skopírovať dlhý titul na disk bez
zníženia kvality obrazu, rozdeľte titul na dva
kratšie tituly. Rozdelenie kapitoly nie je možné
vrátiť naspäť.
* Pri DVD-RW (režim VR) disku je možné rozdeliť len
tituly Playlistu.
-R
1
Pomocou ponuky TOOLS môžete zvoliť a naraz
vymazať viacero titulov.
1
2
Stlačte TITLE LIST.
Stlačením TOOLS zvoľte “Erase Titles”
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber titulov,
ktoré sa majú vymazať.
3
Stlačte TITLE LIST.
V prípade potreby prepínate medzi ponukami
Title List stlačením TOOLS a zvolením
“Original” alebo “Playlist” v ponuke TOOLS.
2
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte “Divide” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie bodu
rozdelenia. Na pozadí sa spustí prehrávanie
titulu.
• Pre prehrávanie od začiatku titulu stlačte X
a následne ..
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Pri zvolenom titule sa v zaškrtávacom políčku
zobrazí označenie zaškrtnutia.
• Zaškrtnutie zrušíte opätovným stlačením
ENTER.
• Ak chcete zrušiť všetky zaškrtnutia, zvoľte
“Reset All”.
Divide
1 Vacation
Erase Titles
Select the titles to erase.
OK
12
Tennis
28.10
11
Travel
26.10
10
Mystry
25.10
9
World Sports
19.10
8
Family
17.10
Cancel
Reset All
4
Opakovaním kroku 3 vyberte všetky tituly,
ktoré chcete vymazať.
5
Po dokončení výberu titulov zvoľte “OK”
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam titulov, ktoré sa majú
vymazať. Zoznam môžete potvrdiť.
• Ak chcete zmeniť výber, zvoľte “Change”
a opakujte postup od kroku 3.
6
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Tituly sa vymažú.
4
Stláčaním m/M nastavte bod rozdelenia,
potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie.
• Ak chcete zmeniť bod rozdelenia, zvoľte
“Change”.
5
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie názvu
titulu.
• Ak chcete použiť pôvodný názov titulu,
zvoľte “No”.
6
Po zvolení “Yes” a stlačení ENTER môžete
zadávať nový názov.
Pozri popis na str. 36. Po zadaní nového názvu
sa titul rozdelí na dva tituly.
68
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_065-071_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 69 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
3
Vymazanie všetkých titulov
na disku
HDD
1
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
Stláčaním </, zvoľte titul a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber titulov,
ktoré sa majú vymazať.
• Výber zrušíte opätovným stlačením ENTER.
• Viac titulov vymažete zopakovaním kroku 3.
-R
Stlačením TOOLS zvoľte “Disc Info” a stlačte
ENTER.
Disc Map
Zobrazí sa “Disc Information”.
2
3
2 Journey
Fri 17.9.2004 20:00 (1H00M)
SP 0.6GB
Zvoľte “Erase All” a stlačte ENTER.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Vymažú sa všetky tituly na disku (okrem
chránených titulov).
Erase
Cancel
Vymazanie titulov za účelom
získania miesta na disku
(Disc Map)
+RW
-RWVideo
Pri nahrávaní na DVD+RW alebo DVD-RW
(režim Video) disk rekordér vyhľadáva
najrozsiahlejšie voľné miesto a nahrávanie vykoná
na takéto miesto. Skôr než začnete, skontrolujte
pomocou funkcie Disc Map stav disku
a vymazaním titulov vytvorte dostatočné voľné
miesto na disku pre nahrávanie.
1
2
Vložte disk a stlačte TITLE LIST.
Stlačením TOOLS zvoľte “Disc Map” a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa “Disc Map”.
• Ak chcete skontrolovať voľné miesto, zvoľte
miesto stláčaním </,.
Disc Map
Empty Title
HQ: 0H30M
LP : 1H30M
HSP: 0H45M
EP : 2H00M
Erase
SP : 1H00M
SLP: 3H00M
2.3 GB
LSP: 1H15M
SEP: 4H00M
Cancel
• Ak sa na niektorom okraji obrazovky
zobrazí b alebo B, môžete stláčaním
</, rolovať do strán.
4
Zvoľte “Erase” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie.
5
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zvolené tituly sa vymažú a voľné miesto
na disku sa zvýši.
• Ak chcete zmeniť výber, zvoľte “Change”.
Vymazávanie a editovanie
Zvolený titul
Manuálne vytváranie kapitol
HDD
-RWVR
V ktoromkoľvek mieste je počas prehrávania alebo
nahrávania možné manuálne vložiť značku
pre kapitolu.
V mieste, kde chcete titul rozdeliť na kapitoly
stlačte CHAPTER MARK.
Po každom stlačení tlačidla sa na obrazovke
zobrazí “Marking…” a scéna naľavo a napravo
od značky pre kapitolu sa stane samostatnou
kapitolou.
Vymazanie značiek pre kapitoly
Počas prehrávania je možné spojiť dve kapitoly
vymazaním značky pre kapitolu. Stláčaním ./
> vyhľadajte číslo kapitoly a počas zobrazenia
kapitoly, ktorá obsahuje značku, ktorú chcete
zrušiť, stlačte CHAPTER MARK ERASE.
Aktuálna kapitola sa spojí s predchádzajúcou
kapitolou.
b Poznámky
• Počas kopírovania sa zrušia všetky značky pre kapitoly.
• Ak chcete počas nahrávania vložiť značku pre kapitoly
manuálne, nastavte “Auto Chapter” v ponuke
“Features” na “Off”.
69
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_065-071_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 70 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Vytváranie a editovanie
Playlistu
5
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
koncového bodu (OUT) a na pozadí pokračuje
prehrávanie titulu.
6
HDD -RWVR
Editovanie Playlistu umožňuje editovanie alebo
opakované editovanie bez zmien v pôvodných
záznamoch. Môžete vytvoriť až 97 titulov
Playlistu.
1
2
Stláčaním m/M zvoľte bod OUT a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie.
Ak chcete zmeniť nastavenie bodu IN alebo
OUT, zvoľte “Change IN” alebo “Change
OUT” a zopakujte krok 5 alebo 6. Zvolenú
scénu si prezriete zvolením “Preview”.
b Poznámka
Po vytvorení titulu Playlist z pôvodných titulov nebude
možné vymazávať ani editovať pôvodné tituly.
Stláčaním m/M zvoľte bod IN a stlačte
ENTER.
7
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Ponuka Scene List zobrazuje všetky zvolené
scény.
Stlačte TITLE LIST.
Stlačením TOOLS zvoľte “Create Playlist”
a stlačte ENTER.
Celkový čas zvolenej scény Celkový počet scén
Scene List
Total 0:13:19
Scenes 1
Create Playlist
Select a title to start capturing.
3
1
Cancel
12
Tennis
28.10
11
Travel
26.10
10
Mystry
25.10
9
World Sports
19.10
8
Family
17.10
7
Nature
15.10
Capture(Set IN point)
9 World Sports
Quit
Add
Preview
• Pre pridávanie ďalších scén zvoľte “Add”
a pokračujte krokom 3.
• Ak si chcete prezrieť všetky prenesené scény
v uvedenom poradí, zvoľte “Preview”.
8
Zvoľte požadovanú scénu pre opätovné
editovanie a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
“Move”: Zmena poradia scén.
“Erase”: Vymazanie scény. Výber sa zruší.
“Preview”: Zobrazenie miniatúr scén.
“Change IN”: Umožňuje zmenu nastavenia
bodu IN a zopakovanie postupu od kroku 5.
“Change OUT”: Umožňuje zmenu nastavenia
bodu OUT a zopakovanie postupu od kroku 6.
Zvoľte “Capture” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
začiatočného bodu (IN). Na pozadí sa spustí
prehrávanie titulu.
• Pre prehrávanie od začiatku titulu stlačte X
a následne ..
World Sports
0:10:26 - 0:23:45
Zvoľte titul, ktorý chcete zaradiť do titulu
Playlistu a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
“Capture”: Pridanie časti titulu do titulu
Playlistu vo forme jednej scény.
“Capture All”: Pridanie celého titulu do titulu
Playlistu vo forme jednej scény. Po prenose
titulu prejdite na krok 8.
4
OK
Scene List
ORIGINAL
9
Po dokončení editovania ponuky Scene List
zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie názvu
titulu. Ak chcete zadať nový názov, zvoľte
“Enter” (str. 36).
10 Ak chcete použiť predvolený názov, zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
70
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_065-071_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 71 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
2
Prehrávanie titulu Playlistu
Stlačte TOOLS počas zobrazenej ponuky Title
List. Zvoľte “Playlist” a stlačte ENTER. Keď sa
zobrazí ponuka Title List (Playlist), zvoľte titul
a stlačte H.
Stlačením TOOLS zvoľte “Combine” a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber titulov.
3
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa číslo indikujúce poradie zvoleného
titulu.
Výber zrušíte opätovným stlačením ENTER.
z Rada
Po vytvorení titulu Playlistu sa body IN a OUT stanú
značkami pre kapitoly a každá scéna sa stane kapitolou.
Combine
Select the titles to combine.
b Poznámka
4
1
Počas prehrávania editovanej scény sa môže obraz
pozastaviť.
3
25. 9
Cruising
Cancel
25. 9
2
Journey
17. 9
1
Vacation
15. 9
Reset All
Opakovaním kroku 3 vyberte všetky tituly,
ktoré chcete spojiť.
Všetky výbery zrušíte zvolením “Reset All”.
-RWVR
5
Poradie titulov Playlistu je možné meniť v rámci
ponuky Title List (Playlist).
1
Zobrazí sa zoznam titulov, ktoré sa majú
spojiť.
Ak chcete zmeniť výber, zvoľte “Change”
a pokračujte krokom 3.
Stlačením TITLE LIST zobrazte ponuku Title
List (Playlist).
Combine
Ak sa zobrazí ponuka Title List (Original),
stlačte TOOLS a zvoľte “Playlist”.
2
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Vymazávanie a editovanie
4
Presun titulu v Playliste
(Change Order)
OK
Yacht
Combine the titles in the following order.
1
4
Yacht
25. 9
2
3
Cruising
25. 9
Zvoľte titul, ktorý chcete presunúť a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
OK
Zvoľte “Change Order” a stlačte ENTER.
6
Change Order
1
Vacation
15.9
Cancel
4
Journey
17.9
Stláčaním M/m zvoľte novú pozíciu titulu
a stlačte ENTER.
Titul sa premiestni na novú pozíciu.
Spojenie viacerých titulov
Playlistu (Combine)
HDD
1
-RWVR
Stlačením TITLE LIST zobrazte ponuku Title
List (Playlist).
Ak sa zobrazí ponuka Title List (Original),
stlačte TOOLS a zvoľte “Playlist”.
Cancel
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber názvu titulu
zo zvolených titulov.
Ak chcete zadať nový názov, zvoľte “Enter
Text” a pokračujte postupom na str. 36.
Ak chcete zmeniť výber, zvoľte “Change”
a pokračujte krokom 3.
Where do you want to move this title?
2
Change
7
Zadajte názov a stlačte ENTER.
Tituly sa spoja.
b Poznámka
Po prekročení obmedzenia počtu spájaných kapitol
v titule sa posledné kapitoly spoja do jednej kapitoly.
Rozdelenie titulu Playlistu (Divide)
HDD -RWVR
Môžete rozdeliť titul Playlistu. Podrobnosti
o operácii sú uvedené na str. 68.
71
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_072-076_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 72 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Kopírovanie (HDD y DVD)
Pred zahájením
kopírovania
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
V tejto časti “kopírovanie” označuje “vytvorenie
kópie nahraného titulu na pevnom disku (HDD)
na iný disk, alebo naopak”. Môžete zvoliť súčasné
kopírovanie jedného titulu (kopírovanie titulu –
pozri “Kopírovanie jedného titulu (Title Dub)”
na str. 74) alebo viacerých titulov naraz
(kopírovanie viacerých titulov – pozri
“Kopírovanie viacerých titulov (Dub Selected
Titles)” na str. 75).
Pred zahájením kopírovania si prečítajte
nasledovné bezpečnostné upozornenia, ktoré sa
vzťahujú na obidve metódy kopírovania.
Ak chcete nahrávať z digitálnej videokamery
pripojenej ku konektoru DV IN, pozri “DV
kopírovanie” na str. 77. Podrobnosti o nahrávaní
zo zariadenia pripojeného do konektorov LINE IN
sú uvedené v časti “Nahrávanie z pripojeného
zariadenia bez časovača” na str. 52.
Skôr než začnete…
• Podľa potreby zvoľte typ disku (str. 8). Tento
rekordér dokáže nahrávať na rôzne typy diskov.
• Na DVD+RW, DVD-RW (režim Video),
DVD+R alebo DVD-R disk nie je možné
zaznamenať súčasne hlavnú aj vedľajšiu zvukovú
stopu. Pri dvojjazyčných programoch nastavte
v ponuke Options položku “DVD Bilingual
Rec.” na “Main” (výrobné nastavenie) alebo
“Sub” (str. 95).
• Časované nahrávanie a synchronizované
nahrávanie sa počas kopírovania nespustia. Pred
spustením kopírovania skontrolujte v ponuke
Timer List, či nie je aktivované časované
nahrávanie.
• Ak je “Auto Chapter” v ponuke “Features”
nastavené na “On”, počas kopírovania z HDD
disku na DVD disk alebo pri rozpoznaní zmien
v obraze a zvuku počas kopírovania z DVD
disku na HDD disk sa značky kapitol vložia
automaticky v približne 6-minútových
intervaloch. Značky kapitol v zdroji kopírovania
sa neuložia v skopírovanom titule.
72
• Pre tituly, ktorých pomer strán obrazu (16:9
alebo 4:3) je zmiešaný:
– Pri kopírovaní z HDD disku na DVD-RW
(režim Video) alebo DVD-R disk sa pomer
strán obrazu uchová podľa nastavenia
v položke “DVD Rec. Picture Size” (str. 47).
– Pri kopírovaní z HDD disku na DVD+RW alebo
DVD+R disk je pomer strán obrazu vždy 4:3.
– Pri kopírovaní z HDD disku na DVD-RW
(režim Video) sa uchová pôvodný pomer strán
obrazu.
z Rady
• Po skopírovaní titulu Playlistu sa titul uloží ako titul
Original.
• Pri kopírovaní z DVD disku na HDD disk sa uchová
pôvodne nahraný pomer strán obrazu a typ zvuku.
b Poznámky
• Ak chcete prehrávať skopírovaný disk v inom DVD
zariadení, uzatvorte ho (str. 39).
• V závislosti od stavu disku nemusí rekordér pracovať
správne. Vykonajte pokyny, ktoré sa zobrazia
na obrazovke.
• Na HDD disk nie je možné kopírovať z DVD VIDEO
diskov.
• Miniatúry nastavené pre pôvodne nahraný titul (str. 34)
sa v skopírovanom titule neuchovajú.
Režim “Dub Mode“
V tomto rekordéri sa režim záznamu pre
kopírovanie zobrazí ako “Dub Mode”. Dostupné
sú dve metódy kopírovania: zrýchlené kopírovanie
(High-speed Dubbing) a kopírovanie s konverziou
režimu záznamu (Rec Mode Conversion
Dubbing). Prečítajte si nasledovné a zvoľte
metódu kopírovania podľa požadovaného času,
voľného miesta a kvality obrazu.
Zrýchlené kopírovanie (High-speed Dubbing)
HDD , +RW / -RWVR / -RWVideo / +R /
-R
Umožňuje skopírovať záznam uložený na HDD
disku na vysokorýchlostný DVD disk
(8-rýchlostné DVD+RW/6-rýchlostné DVD-RW/
16-rýchlostné DVD+R/16-rýchlostné DVD-R,
alebo pomalšie verzie jednotlivých typov diskov)
bez zmeny režimu záznamu.
Nastavte “Dub Mode” na “Fast” v ponuke “Title
Dub” alebo “Dub Selected Titles” (str. 74). Nie je
možné zvoliť “Fast”, ak sú zvolené tituly, ktoré nie
je možné kopírovať pri vyššej rýchlosti (akými sú
napríklad tituly zobrazené v ďalej uvedených
“Poznámkach”). Minimálny požadovaný čas je
nasledovný (približne).
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_072-076_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 73 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Rýchlosť*2 6x
6x*3
8x*4
8x*4
2.4x
Vysokorýchlostný
DVD+RW
disk
Vysokorýchlostný
DVD-R
disk
Vysokorýchlostný
DVD+R
disk
DVD+R
disk
(dvojvrstvový
)
HQ
10 min. 10 min. 8 min. 8 min. 25 min.
HSP
6 min. 6 min. 5 min. 5 min. 16 min.
40 sek. 40 sek.
40 sek.
SP
5 min. 5 min. 3 min. 3 min. 12 min.
45 sek. 45 sek. 30 sek.
LSP
4 min. 4 min. 3 min. 3 min. 10 min.
LP
3 min. 3 min. 2 min. 2 min. 8 min.
20 sek. 20 sek. 30 sek. 30 sek. 20 sek.
EP
2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 6 min.
30 sek. 30 sek.
15 sek.
SLP
1 min. 60
1 min. 60
60
40 sek. min.*5 15 sek. min.*5 min.*5
SEP
1 min. 60
56 sek. 60
60
15 sek. min.*5
min.*5 min.*5
*1
*2
*3
*4
*5
Hodnoty vo vyššie uvedenej tabuľke sú len orientačné.
Skutočný čas potrebný pre kopírovanie zahrňuje tiež
čas pre vytvorenie kontrolných informácií o disku
a iných údajov.
Maximálna rýchlosť zápisu tohto rekordéra. Hodnota
sa môže líšiť v závislosti od stavu disku. Tento
rekordér rovnako nemusí dokázať zapisovať
pri maximálnej rýchlosti na disky s vyššou rýchlosťou
zápisu, než je maximálna rýchlosť zápisu rekordéra.
Maximálna rýchlosť mechaniky v tomto rekordéri je 6x
pri použití 6- a viacrýchlostných DVD+RW diskov.
Maximálna rýchlosť mechaniky v tomto rekordéri je 8x pri
použití 8- a viacrýchlostných DVD+R/DVD-R diskov.
Vysokorýchlostné kopírovanie (High-speed Dubbing)
nie je dostupné pri kopírovaní titulov vytvorených
v režime SLP a SEP na DVD+RW a DVD+R disky.
b Poznámky
• Vysokorýchlostné kopírovanie (High-speed Dubbing)
nie je dostupné pre nasledovné tituly:
– Tituly nahrané v režime HQ+.
– Tituly, ktoré obsahujú hlavnú aj vedľajšiu zvukovú
stopu (okrem DVD-RW (režim VR) diskov).
– Tituly nahrané so zmiešaným pomerom strán obrazu
(4:3 a 16:9 atď.) (okrem DVD-RW (režim VR) diskov).
• Po kopírovaní na DVD-RW (režim Video)/DVD+RW/
DVD+R/DVD-R disk sa na disku môžu zachovať aj zvyšné
časti editovaných titulov. Ak titul editujete, použite metódu
Rec Mode Conversion Dubbing. Touto metódou sa
vyrovnajú medzery medzi jednotlivými scénami.
• Pri prehrávaní kopírovaného DVD+R DL disku sa môže
video záznam v mieste prechodu vrstiev na chvíľu prerušiť.
/
-R
Umožňuje kopírovanie z HDD disku na DVD disk
a naopak v režime kopírovania, ktorý je odlišný
od pôvodného záznamu. Napr. pri kopírovaní HQ
titulu (veľkosť údajov je veľká) v režime SP je
možné zmenšiť veľkosť údajov uložením
viacerých titulov na menšie miesto.
V položke “Dub Mode” vyberte v postupe v časti
“Kopírovanie jedného titulu (Title Dub)” na str. 74
alebo v časti “Kopírovanie viacerých titulov (Dub
Selected Titles)” na str. 75 odlišný režim
od pôvodného záznamu.
Ak sa titul nahraný na HDD disk v režime HQ
alebo HQ+ skonvertuje na iný režim, rekordér
automaticky pridelí dátový tok. Takto sa uchová
maximálna možná kvalita obrazu.
b Poznámka
Kvalita obrazu sa nezlepší ani po skonvertovaní titulu
do režimu záznamu s lepšou kvalitou obrazu.
Obmedzenia počas kopírovania
Nie je možné kopírovať filmy ani iné DVD Video
záznamy na HDD disk. Pri kopírovaní z DVD
disku na HDD disk sa pri scénach so signálmi
ochrany proti kopírovaniu nahrá prázdny obraz.
Kopírovanie
Signály pre
ochranu
proti
kopírovaniu
Bez signálov
(Bez signálu
ochrany proti
kopírovaniu)
Jedno
kopírovanie
Kopírovanie (HDD y DVD)
Režim
záznamu
Vysokorýchlostný
DVD-RW
disk
Funkcia Rec Mode Conversion Dubbing
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo / +R
HDD
HDD
+RW
-RWVR
,
Požadované časy pri zrýchlenom kopírovaní z HDD
disku na DVD disk (pri 60-minútovom programe)*1
-RWVideo
+R
,
-RWVR
,
-R
*
* Len CPRM-kompatibilné DVD-RW (režim VR) disky
CPRM (Content Protection for Recordable Media
– ochrana obsahu pre zapisovateľné médiá)
je technológia kódovania, ktorá chráni autorské práva
záznamov.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
73
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_072-076_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 74 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Presun (Move)
HDD , -RWVR
Tituly so signálmi ochrany proti kopírovaniu
“Copy-Once” je možné z HDD disku na
DVD-RW (režim VR)* disk len presunúť (po
presunutí titulu sa pôvodný titul na HDD disku
vymaže). Funkcia “Move” sa vykonáva rovnakým
spôsobom ako kopírovanie (str. 74). Tituly
so signálmi ochrany proti kopírovaniu
“Copy-Once” sú označené značkou
.
Kopírovanie
HDD
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
Kopírovanie jedného titulu
(Title Dub)
1
Vložte DVD disk, na ktorý/z ktorého sa
chystáte kopírovať.
• Na HDD disk nie je možné presunúť nasledovné tituly.
– Chránené tituly
– Tituly Playlistu
– Pôvodné tituly, na ktoré sa odkazuje z Playlistu
• Ak sa presun zastaví pred jeho dokončením, titul
na HDD disku sa nevymaže.
2
Stlačením HDD alebo DVD zvoľte zdroj
signálu.
3
Stlačením TITLE LIST zobrazte ponuku Title
List.
* Len CPRM-kompatibilné DVD-RW (režim VR) disky.
4
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
b Poznámky
Zobrazí sa podponuka.
5
Zvoľte “Dubbing” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka pre výber režimu
kopírovania.
Ak je v zozname titulov zvolený titul
so značkou
(str. 74), zobrazí sa okno pre
potvrdenie.
Ak chcete titul presunúť (“Move”), zvoľte
“Yes”.
Title Dub
2.0GB
2.6GB
This title will be dubbed. Set the dub mode.
1 World Cup Final
Dub Mode
SP 2.0GB
Rec Mode: SP
Start
Cancel
A Veľkosť titulu (približná)
B Smer kopírovania
C Voľné miesto na disku, na ktorý sa
chystáte kopírovať (približné)
D Informácie o kopírovanom titule
E Režim kopírovania a príslušné voľné
miesto (približne), ktoré zostane
po skopírovaní
6
Zvoľte “Dub Mode”.
74
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_072-076_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 75 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
7
Stláčaním M/m zvoľte režim kopírovania.
Rýchlo*
HQ
SEP
HSP
SLP
SP
EP
LSP
LP
* Zobrazí sa v prípade, že je možné vykonať
zrýchlené kopírovanie titulu (str. 72).
8
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí indikácia o kopírovaní
(str. 35).
Automatické nastavenie režimu kopírovania
(Auto Dub Mode)
Naraz je možné skopírovať maximálne 30
vybraných titulov. Pre každý titul je možné zvoliť
režim kopírovania.
1
Vložte DVD disk, na ktorý/z ktorého sa
chystáte kopírovať.
2
Stlačením HDD alebo DVD zvoľte zdroj
signálu.
3
Stlačením TITLE LIST zobrazte ponuku Title
List.
4
Stlačením TOOLS zvoľte “Dub Selected
Titles” a stlačte ENTER.
Dub Selected Titles
There is not enough memory for the dubbing.
Select "Auto Dub Mode" or adjust the mode.
Reset
Cancel
5
Zvoľte “Auto Dub mode” a stlačením ENTER
spustite kopírovanie. Ak si želáte manuálne
nastaviť režim kopírovania, zvoľte “Reset”
a prejdite na krok 7.
z Rady
• Ak ani potom nie je voľné miesto dostatočné pre
zvolený režim kopírovania, vymažte nepotrebné časti
titulu alebo uvoľnite miesto na disku vymazaním
niektorých titulov na disku (str. 69).
• Rekordér môžete počas kopírovania vypnúť. Rekordér
dokončí kopírovanie, aj keď ho vypnete.
Start
Cancel
4 World Tour – Asia 3
25.6
3 World Cup Final
20.6
2 World Tour – Asia 2
18.6
1 World Tour – Asia 1
11.6
Settings
Reset
Vyberte tituly podľa poradia, v ktorom sa
majú kopírovať a stlačte ENTER.
Tituly sa očíslujú vo zvolenom poradí. Výber
zrušíte opätovným stlačením ENTER.
Ak je v zozname titulov zvolený titul
so značkou
(str. 74), zobrazí sa okno pre
potvrdenie.
Ak chcete titul presunúť (“Move”), zvoľte
“Yes”.
Zastavenie kopírovania
Stlačením TOOLS zvoľte “Stop Dubbing”
a stlačte ENTER. Pri výzve na potvrdenie zvoľte
“Yes” a stlačte ENTER.
4.6GB
ORIGINAL
Title Dub
Auto Dub Mode
0.0GB
Select title(s) in the order you want to dub them.
Kopírovanie (HDD y DVD)
Ak sa na cieľovom disku nenachádza dostatok
voľného miesta, rekordér automaticky vyberie
režim kopírovania s nižšou kvalitou obrazu podľa
voľného miesta. Ak sa na disku nenachádza
dostatočné voľné miesto pre zvolený režim
kopírovania, po kroku 8 sa na displeji zobrazí
nasledovné hlásenie.
Kopírovanie viacerých titulov
(Dub Selected Titles)
6
Opakovaním kroku 5 vyberte všetky tituly,
ktoré chcete kopírovať.
Nastavenia pre každý titul vykonáte zvolením
“Settings” (pozri “Zmena nastavení pre každý
titul” ďalej). Ak si želáte zrušiť všetky výbery,
zvoľte “Reset” a prejdite na krok 5.
7
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí indikácia o kopírovaní
(str. 35).
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
75
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_072-076_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 76 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Zmena nastavení pre každý titul
Počas kopírovania viacerých titulov je možné
vykonať podrobnejšie nastavenia pre každý
z vybraných titulov.
1
V kroku 6 v časti “Kopírovanie viacerých
titulov (Dub Selected Titles)” na str. 75 zvoľte
“Settings” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie pre zmenu
nastavení.
Za účelom opätovného výberu titulov zvoľte
“Change” a prejdite na krok 5 vo vyššie
uvedenej časti “Kopírovanie viacerých titulov
(Dub Selected Titles)”. Ak chcete, aby režim
kopírovania nastavil rekordér tak, aby sa
zvolené tituly zmestili na disk, zvoľte
“Auto Dub Mode”.
Dub Selected Titles
2.1GB
World Tour – Asia 1
11.6
Rec Mode: SP
Dub Mode: Fast 0.3GB
Cancel
2
World Tour – Asia 2
18.6
Rec Mode: SP
Dub Mode: Fast 0.3GB
Auto mode
Change
World Tour – Asia 3
25.6
Rec Mode: SP
Dub Mode: Fast 0.3GB
4
World Cup Final
Rec Mode: SP
Dub Selected Titles
There is not enough memory. Select
"Auto Dub Mode" or change the selection.
Auto Dub Mode
Change
Cancel
Start
1
3
Ak sa na cieľovom disku nenachádza dostatok
voľného miesta, rekordér automaticky vyberie
režim kopírovania s nižšou kvalitou obrazu podľa
voľného miesta. Pre všetky tituly sa nastaví
rovnaký režim kopírovania. Ak sa na disku
nenachádza dostatočné voľné miesto pre zvolený
režim kopírovania, po kroku 7 v časti
“Kopírovanie viacerých titulov” na str. 75 sa
na displeji zobrazí nasledovné hlásenie.
Zvoľte “Auto Dub mode” a stlačte ENTER. Ak ste
vybrali len jeden titul, zvoľte “OK”.
4.6GB
Adjust the settings for the dubbing here.
Automatické nastavenie režimu kopírovania
(Auto Dub Mode)
20.6
Dub Mode: Fast 1.2GB
1 Celková veľkosť vybraných titulov
2 Smer kopírovania
3 Voľné miesto na disku, na ktorý sa
chystáte kopírovať (približné)
Zastavenie kopírovania
Stlačením TOOLS zvoľte “Stop Dubbing”
a stlačte ENTER. Pri výzve na potvrdenie zvoľte
“Yes” a stlačte ENTER.
z Rady
• Rekordér môžete počas kopírovania vypnúť. Rekordér
dokončí kopírovanie, aj keď ho vypnete.
• Kopírovanie viacerých titulov (Multiple Title Dubbing)
je možné zahájiť zvolením “DUBBING” v ponuke
System Menu.
4 Informácie o kopírovanom titule
(názov titulu, pôvodný režim záznamu,
režim kopírovania a veľkosť údajov
po skopírovaní)
5 Poradie kopírovania
2
Vyberte titul, ktorého nastavenie si želáte
zmeniť a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
“Dub Mode”: Výber režimu kopírovania pre
každý titul (str. 72).
“Change Order”: Presun titulu za účelom
zmeny poradia kopírovania. Stláčaním M/m
zvoľte nové umiestnenie a stlačte ENTER.
“Cancel”: Zrušenie výberu titulu. Titul sa
vylúči z kopírovania.
3
4
Zvoľte voľbu a stlačte ENTER.
Po dokončení nastavení zvoľte “Start”
a stlačte ENTER.
76
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_077-081_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 77 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
b Poznámky
DV kopírovanie (DV Dubbing)
Pred zahájením DV
kopírovania
Táto časť popisuje spôsob kopírovania záznamu
z digitálneho kamkordéra cez konektor DV IN na
prednom paneli. Ak chcete kopírovať cez
konektory LINE IN, pozri “Nahrávanie
z pripojeného zariadenia bez časovača” na str. 52.
• Konektor DV IN je len pre vstup signálu. V tomto
konektore nie sú na výstupe žiadne signály.
• Nie je možné použiť DV IN konektor, ak:
– Váš digitálny kamkordér nespolupracuje s týmto
rekordérom. Zapojte kamkordér do konektora LINE
IN a vykonajte postup v časti “Nahrávanie
z pripojeného zariadenia bez časovača” na str. 52.
– Vstupný signál nie je vo formáte DVC-SD.
K rekordéru nepripájajte digitálny kamkordér
formátu MICRO MV ani v prípade, že disponuje
konektorom i.LINK.
– Záznam na kazete obsahuje signály ochrany pred
kopírovaním, ktoré obmedzujú nahrávanie.
• Ak chcete disk prehrávať v inom DVD zariadení,
uzatvorte ho (str. 39).
Nahrávanie z konektora DV IN
Zapojenia
DVD rekordér
Do DV IN
z Rada
Ak plánujete neskôr po kopírovaní vykonávať ďalšie
editovanie na disku, použite konektor DV IN
a nahrávajte na DVD-RW (režim VR) disk alebo na
HDD disk.
i.LINK kábel (nedodávaný)
Príprava na DV kopírovanie
Za účelom nahrávania alebo editovania z kazety
vo formáte DV/Digital8 je možné pripojiť
do konektora DV IN na rekordéri digitálny
kamkordér. Táto operácia je veľmi efektívna,
pretože rekordér dokáže kazetu prevíjať vpred
alebo vzad – nemusíte ovládať priamo digitálny
kamkordér. Nasledovným postupom môžete
používať DV editovacie funkcie (“DV Edit”) tohto
rekordéra.
Pred prepojením pozri tiež návod na použitie
digitálneho kamkordéra.
DV kopírovanie (DV Dubbing)
Konektor DV IN v tomto rekordéri vyhovuje
štandardu i.LINK. Môžete pripojiť ľubovoľné
zariadenie vybavené konektorom i.LINK (DV)
a nahrávať digitálne signály.
Vykonajte postup z časti “Príprava na DV
kopírovanie” a potom postupujte časťou
o kopírovaní. Podrobnosti o rozhraní i.LINK pozri
v časti “i.LINK” na str. 105.
DV výstup
Digitálny kamkordér
: Smer toku signálu
1
Stlačením HDD alebo DVD zvoľte cieľ
záznamu.
Ak zvolíte DVD, vložte disk (pozri “Vloženie
disku” na str. 29).
2
Vložte zdrojovú DV/Digital8 kazetu do vášho
digitálneho kamkordéra.
Aby mohol rekordér nahrávať alebo editovať,
kamkordér musí byť v režime prehrávania.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
77
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_077-081_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 78 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
3
Stláčaním INPUT SELECT na DO zvoľte “DV.”
b Poznámky
Zobrazenie na displeji predného panela sa
mení nasledovným spôsobom:
• K rekordéru nie je možné pripojiť viac než jedno
digitálne video zariadenie.
• Rekordér nie je možné ovládať pomocou iného
zariadenia ani pomocou iného rekordéra rovnakého
modelu.
• Na disk nie je možné nahrať dátum, čas ani obsah
kazetovej pamäte.
• Ak nahrávate z DV/Digital8 kazety, ktorá obsahuje
viacero zvukových stôp, ako napr. kazeta s viacerými
vzorkovacími frekvenciami (48 kHz, 44,1 kHz alebo
32 kHz), v mieste zmeny frekvencie na disku nemusí
byť počas prehrávania počuť žiadny zvuk alebo len
neprirodzený šum.
• Za účelom využívania funkcie automatického
označovania kapitol tohto rekordéra (str. 79)
nezabudnite na digitálnom kamkordéri pred snímaním
nastaviť správny čas.
• Ak sa rozmer zdrojového obrazového signálu zmení,
alebo ak na kazete nie je žiadny záznam, môže dôjsť
k dočasnému negatívnemu ovplyvneniu nahrávaného
obrazu.
Predvoľba
4
L1
L2
L3
L4
DV
Stláčaním REC MODE na DO zvoľte režim
záznamu.
Režim záznamu sa mení nasledovne:
HQ
SEP
HSP
SLP
SP
EP
LSP
LP
Podrobnosti o režimoch záznamu pozri
na str. 41.
5
Stlačením TOOLS na DO zvoľte “DV Audio
Input” a stlačte ENTER. Následne zvoľte
nastavenie zvukového vstupu.
“Stereo1” (počiatočné): Záznam iba
pôvodného zvuku. Pri kopírovaní z DV
kazety zvoľte toto nastavenie.
“Mix”: Záznam oboch kanálov stereo 1 a 2.
“Stereo2”: Záznam iba doplnkového zvuku.
“Mix” alebo “Stereo2” zvoľte len vtedy, ak ste
pri nahrávaní digitálnym kamkordérom
na kazetu dopĺňali ďalší zvuk.
Rekordér je pripravený na spustenie
kopírovania. Zvoľte jednu z metód
kopírovania popísaných na nasledujúcich
stranách.
z Rady
• Rekordér môžete počas kopírovania vypnúť. Rekordér
dokončí kopírovanie, aj keď ho vypnete.
• Nastavenia nahrávaného obrazu je možné vykonať ešte
pred samotným nahrávaním. Pozri “Nastavenie kvality
a veľkosti záznamu” na str. 47.
78
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_077-081_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 79 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Záznam celého obsahu
DV kazety
(One Touch Dubbing)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Funkcia Program Edit
HDD
-R
Môžete skopírovať celý obsah DV/Digital8 kazety
na disk jediným stlačením tlačidla ONE-TOUCH
DUB na rekordéri. Rekordér počas celého procesu
ovláda digitálny kamkordér a sám automaticky
vykoná záznam.
Vykonajte kroky 1 až 5 v časti “Príprava na DV
kopírovanie” na str. 77 a stlačte tlačidlo
ONE-TOUCH DUB na rekordéri.
Rekordér previnie kazetu a zaháji kopírovanie
obsahu z kazety.
Po dokončení záznamu rekordér znova previnie
kazetu v digitálnom kamkordéri.
Zastavenie nahrávania
Otvorte kryt DO a stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
z Rady
• Ak nastavíte “Finalise Disc” v časti “Features” - “One
Touch Dubbing” na “Auto” (str. 94), nahraný disk
(okrem DVD-RW (režim VR)) bude po dokončení
záznamu automaticky uzatvorený.
• Počas vykonávania funkcie One Touch Dubbing je
možné prehrávať predtým nahraný titul na HDD disku.
b Poznámky
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Môžete zvoliť scény na kazete formátu DV/
Digital8 a automaticky ich nahrať na HDD alebo
DVD.
Za účelom používania tejto funkcie bude potrebné
vykonať nasledovné:
Pripojiť digitálny kamkordér a vykonať
prípravu na nahrávanie
m
Zvoľte a editujte scény, ktoré chcete
skopírovať
Pomocou DO rekordéra previňte pásku pre
zvolenie scén. V tomto bode sa zvolené scény ešte
neskopírujú na disk. Rekordér si zapamätá IN
a OUT body scén, zvolených pre kopírovanie.
Poradie scén je možné zmeniť alebo niektoré
scény vylúčiť.
m
Kopírovanie zvolených
scén
Po zvolení scén rekordér automaticky previnie
pásku dopredu alebo dozadu a skopíruje scény
na HDD alebo DVD.
DV kopírovanie (DV Dubbing)
Tvorba kapitol
Obsah skopírovaný na HDD alebo DVD bude ako
jeden titul. Ak je položka “Auto Chapter”
v ponuke “Features” nastavená na “On”, titul sa
rozdelí na kapitoly. Pri kopírovaní na HDD alebo
DVD-RW (režim VR), každý samostatný záznam
na kazete sa na disku stane kapitolou. Pri
ostatných diskoch sa kapitola vytvorí približne
každých 6 minút.
+RW
Tvorba kapitol
Obsah skopírovaný na HDD alebo DVD bude ako
jeden titul. Ak je položka “Auto Chapter”
v ponuke “Features” nastavená na “On”, titul sa
rozdelí na kapitoly. Pri kopírovaní na HDD alebo
DVD-RW (režim VR), každý samostatný záznam
na kazete sa na disku stane kapitolou.
Pri ostatných diskoch sa kapitola vytvorí približne
každých 6 minút.
1
Vykonajte kroky 1 až 5 v časti “Príprava na
DV kopírovanie” na str. 77 a stlačte tlačidlo
SYSTEM MENU.
• Ak na kazete trvá miesto bez záznamu medzi dvomi
záznamami viac než päť minút, funkcia One Touch
Dubbing sa automaticky ukončí.
• Rekordér v takomto prípade pred skončením
kopírovania nahráva miesto bez záznamu v dĺžke
5 minút. Takúto situáciu ukončíte stlačením x REC
STOP.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
79
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_077-081_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 80 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
2
Zvoľte “DV EDIT” a stlačte ENTER.
6
Na displeji sa objaví otázka, či chcete zahájiť
voľbu scén.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa nová ponuka Scene List so
zvolenou scénou.
Pre pridávanie ďalších scén zvoľte “Add”.
Scenes Selection
Do you want to select a scene?
DV EDIT
Start
3
1
A Miniatúra
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
B Informácia o čase
C Celková dĺžka programu
D Celkový počet scén
Stláčaním m/M zvoľte bod IN a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie bodu
OUT (koniec scény). Na pozadí sa spustí
prehrávanie scény od bodu IN.
Stláčaním m/M zvoľte bod OUT a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s otázkou, či chcete pridať
zvolené scénu do ponuky Scene List.
Zvolenú scénu si pozriete zvolením
“Preview”.
Body IN alebo OUT je možné opätovne
nastaviť po zvolení “Change IN” alebo
“Change OUT” a zopakovaním postupu
od kroku 4.
Scenes Selection
Po dokončení pridávania scén zvoľte scénu,
ktorú chcete editovať a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
“Move”: Zmena poradia scén. Poradie meňte
podľa pokynov na obrazovke pomocou M/m
a ENTER.
“Erase”: Vymazanie scény. Pri výzve
na potvrdenie zvoľte “OK”.
“Preview”: Prehrávanie zvolenej scény.
“Change IN”: Zmena začiatku scény.
Opakujte postup od kroku 4.
“Change OUT”: Zmena koncového bodu
scény. Opakujte postup od kroku 5.
Controlling...
5
Quit
Add
7
Select scene(Set IN point)
OK
0:00:30-0:00:52
0H00M22S
• Ak je program už uložený, zobrazí sa
hlásenie s otázkou, či chcete editovať
existujúci program alebo vytvoriť nový
program. Editovanie existujúceho programu
obnovíte zvolením “Saved Data”.
Pokračujte krokom 6.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie bodu IN
(začiatok scény).
Na pozadí sa spustí prehrávanie scény.
4
Total 0:00:22
Scenes 1
SCENE LIST
Cancel
8
Po dokončení editovania ponuky Scene List
zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie názvu
titulu. Pre zadanie nového názvu zvoľte
“Enter” a postupujte podľa pokynov na str. 36.
Title Name
Enter the title name.
DV 11.10.03 13:30 - 12.11.03 16:46
OK
Enter
Do you want to capture the scene
between IN 0:00:30 and OUT 0:00:52?
OK
Cancel
Preview
Change IN
Change OUT
80
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_077-081_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 81 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
9
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Predvolený názov titulu je zadaný. Zobrazí sa
hlásenie s otázkou, či chcete spustiť
nahrávanie.
Ak chcete zmeniť médium, zvoľte “Media”
a stlačte M/m. Ak chcete zmeniť režim
kopírovania, zvoľte “Dub Mode” a stlačte M/m.
DV Dubbing
2.6GB
Change the dubbing mode if necessary.
Select "Start" to start dubbing.
Media
Dub Mode
DVD
SP 0.8GB
Start
Cancel
Kapacita potrebná pre kopírovanie.
10 Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
DV kopírovanie (DV Dubbing)
Rekordér spustí nahrávanie obsahu kazety
podľa zostaveného programu.
• Ak nahrávanie z dôvodu zvoleného režimu
kopírovania nie je vhodné, zobrazí sa
hlásenie s otázkou, či chcete pokračovať.
Ak chcete zmeniť režim kopírovania, zvoľte
“Reset” a zopakujte postup od kroku 9.
Ak chcete, aby režim kopírovania nastavil
rekordér, zvoľte “Auto Dub Mode”.
• Ak sa na disku nenachádza dostatok
voľného miesta ani po zmene režimu
kopírovania, zobrazí sa otázka, či chcete
vykonať neúplný záznam.
Ak chcete pokračovať, zvoľte “OK”.
Zastavenie nahrávania
Otvorte kryt DO a stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
b Poznámky
• Záznam nahraný na HDD alebo DVD disk sa nemusí
nahrať podľa programu v prípade, že časový kód kazety
nie je postupný alebo sú na kazete medzery medzi
záznamami. V tomto prípade pozri “Nahrávanie
z pripojeného zariadenia bez časovača” na str. 52.
• Počiatočné a koncové body programu sa môžu líšiť
oproti nastaveným bodom, ak je zdrojová kazeta
formátu DV/Digital8 v jednom z nasledujúcich stavov:
– Režim záznamu bol počas snímania zmenený.
– Medzi záznamami na kazete sa nachádza miesto bez
záznamu.
• Ak nastavíte ako bod IN začiatok kazety a ako bod
OUT koniec kazety, body IN a OUT sa počas
kopírovania môžu mierne posunúť.
• Nie je možné nastaviť scénu kratšiu než jednu sekundu.
81
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 82 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
2
Stláčaním PROG +/– zvoľte požadovanú
predvoľbu.
Nastavenia a úpravy
Zvolená predvoľba
Settings - Channel Setting
Nastavenia príjmu signálu
z antény a jazyka (Settings)
Ponuka “Settings” pomáha rekordéru pri
vykonávaní nastavení tunera, hodín a čísel
predvolieb.
3
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C2
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Zvoľte “System” a stlačte ENTER.
Settings - Channel Setting
1
2
3
Počas zastavenia rekordéra stlačte SYSTEM
MENU.
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Settings” a stlačte ENTER.
4
Zobrazia sa voľby ponuky “Settings”.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Zobrazenie zrušíte opakovaným stláčaním
SYSTEM MENU.
System :
BG
BG
Normal / CATV :
Normal
DK
Channel Set :
C
I3
Station Name :
AAB
L
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
TV Guide Page
Features
Clock
Options
Language
Prog. 8
Zvoľte systém TV vysielania (BG, DK, I
alebo L) a stlačte ENTER (str. 83).
BG
Vyberte túto voľbu v niektorej
z krajín západnej Európy,
okrem krajín uvedených
v časti “Prijímateľné kanály”
(str. 83).
DK
Vyberte túto voľbu, ak sa
nachádzate v niektorej
z krajín východnej Európy.
I
Vyberte túto voľbu, ak sa
nachádzate vo Veľkej
Británii/Írsku.
L
Vyberte túto voľbu, ak sa
nachádzate vo Francúzsku.
SETUP
Settings
Prog. 8
Easy Setup
Channel Setting
(Naladenie stanice)
Manuálne naladenie predvolieb.
Ak nie je možné niektoré predvoľby nastaviť
pomocou funkcie “Easy Setup”, môžete ich
nastaviť manuálne.
Ak nepočuť zvuk, alebo ak je obraz skreslený,
funkcia “Easy Setup” mohla zvoliť nesprávnu TV
normu. Nižšie uvedeným postupom nastavte
správnu normu.
1
5
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C3
Station Name :
AAB
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 1
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Normal
Channel Set :
3
C
CATV
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 8
6
Zvoľte “Normal” a stlačte ENTER.
Pre naladenie CATV (káblová TV) staníc
zvoľte “CATV”.
7
Zvoľte “Channel Set” a stlačte ENTER.
V ponuke “Settings” zvoľte “Channel Setting”
a stlačte ENTER.
Settings - Channel Setting
Zvoľte “Normal/CATV” a stlačte ENTER.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
3
C
C2
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 8
82
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 83 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
8
9
Stláčajte M/m, kým sa nezobrazí požadovaný
kanál a stlačte ENTER.
Kanály sa prehľadávajú v poradí podľa
tabuľky nižšie.
• Ak poznáte číslo požadovaného kanála,
použite číselné tlačidlá a priamo ho zadajte.
Napríklad pre kanál číslo 5 najskôr stlačte
“0” a potom “5”. Potom stlačte ENTER.
Prijímateľné kanály
Systém TV
vysielania
Pokrytie kanálov
BG (západoeurópske E2 – E12 VHF
krajiny, okrem nižšie
Taliansko A – H VHF
uvedených)
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
Zvoľte “Audio” a stlačte ENTER.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C5
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
NICAM
Audio :
NICAM
Standard
S21 – S41 HYPER
Prog. 8
S01 – S05 CATV
DK
(Východoeurópske
krajiny)
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
NICAM
Standard
S21 – S41 HYPER
Štandardne vyberte túto
voľbu.
Vyberte túto voľbu, ak je zvuk
vysielania NICAM
nekvalitný.
S01 – S05 CATV
I (Veľká Británia/
Írsko)
Írsko A – J VHF
Južná Afrika 4 – 13 VHF
B21 – B69 UHF
Zvoľte “NICAM” a stlačte ENTER.
S1 – S20 CATV
Zvoľte “AFT” a stlačte ENTER.
S21 – S41 HYPER
Settings - Channel Setting
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C5
Station Name :
CDE
PAY - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
On
AFT :
Off
S01 – S05 CATV
Prog. 8
L (Francúzsko)
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
Nastavenia a úpravy
10
11
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
12
On
Zapnutie funkcie Auto Fine
Tuning (Automatické jemné
doladenie). Štandardne
vyberte túto voľbu.
Off (vyp.)
Umožňuje manuálne naladiť
obraz.
Zvolením “On” zapnite funkciu AFT a stlačte
ENTER.
• Ak funkcia Auto Fine Tuning spoľahlivo
nepracuje, zvoľte “Off” a stlačte ENTER.
Po zobrazení lišty pre jemné doladenie
stláčaním </, nalaďte ostrý obraz.
Potom stlačte ENTER.
• Pre naladenie ďalšej stanice zopakujte
postup od kroku 2.
Naladenie francúzskych kanálov CATV
Tento rekordér dokáže vyhľadávať CATV kanály
B až Q a kanály s HYPER frekvenciou S21
až S41. V ponuke Channel Set sú kanály označené
ako S1 až S44. Napríklad kanál B je označený
číslom Channel Set S1 a kanál Q je označený
číslom Channel Set S23 (pozri tabuľku nižšie).
Ak je CATV kanál, ktorý chcete uložiť,
indikovaný frekvenciou (napr. 152,75 MHz),
v nižšie uvedenej tabuľke vyhľadajte príslušné
číslo kanála.
Zodpovedajúci kanál
Číslo
Channel
Set
Rozsah
prijímateľných
frekvencií (MHz)
B
S1
116,75–124,75
C
S2
124,75–132,75
D
S3
132,75–140,75
D
S4
140,75–148,75
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
83
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 84 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Zodpovedajúci kanál
Číslo
Channel
Set
Rozsah
prijímateľných
frekvencií (MHz)
Zodpovedajúci kanál
Číslo
Channel
Set
Rozsah
prijímateľných
frekvencií (MHz)
E
S5
148,75–156,75
S38
S41
435,25–443,25
F
S6
156,75–164,75
S39
S42
443,25–451,25
F
S7
164,75–172,75
S40
S43
451,25–459,25
G
S8
172,75–180,75
S41
S44
459,25–467,25
H
S9
180,75–188,75
H
S10
188,75–196,75
I
S11
196,75–204,75
J
S12
204,75–212,75
Station Name (Názov stanice)
J
S13
212,75–220,75
Zmena alebo zadanie nového názvu stanice
(až 5 znakov). Aby sa názvy staníc zobrazovali
automaticky, musí rekordér prijať informácie
o stanici (napr. informácie funkcie
SMARTLINK).
K
S14
220,75–228,75
1
L
S15
228,75–236,75
L
S16
236,75–244,75
M
S17
V ponuke “Settings” zvoľte “Channel Setting”
a stlačte ENTER.
Settings - Channel Setting
System :
BG
244,75–252,75
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C3
AAB
N
S18
252,75–260,75
Station Name :
PAY - TV / CANAL+ :
Off
N
S19
260,75–268,75
Audio :
NICAM
O
S20
268,75–276,75
P
S21
276,75–284,75
P
S22
284,75–292,75
Q
S23
292,75–300,75
S21
S24
299,25–307,25
S22
S25
307,25–315,25
S23
S26
315,25–323,25
S24
S27
323,25–331,25
Prog. 1
2
Stláčaním PROG +/– zvoľte pozíciu
predvoľby, pre ktorú chcete zmeniť alebo
vytvoriť názov.
3
Zvoľte “Station Name” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie znakov.
Input Station Name
1
6
"A"
2
Back
7
"a"
3
Clear All
8
4
Space
9
Cancel
0
Finish
Symbol
S25
S28
331,25–339,25
S26
S29
339,25–347,25
S27
S30
347,25–355,25
S28
S31
355,25–363,25
S29
S32
363,25–371,25
4
S30
S33
371,25–379,25
PAY-TV/CANAL+
S31
S34
379,25–387,25
S32
S35
387,25–395,25
Naladenie kanálov PAY-TV/Canal Plus.
Podrobnosti pozri na str. 27.
S33
S36
395,25–403,25
S34
S37
403,25–411,25
S35
S38
411,25–419,25
S36
S39
419,25–427,25
S37
S40
427,25–435,25
5
Podrobnosti o zadávaní znakov pozri
na str. 36.
Zvoľte “Finish” a stlačte ENTER.
84
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 85 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Channel List
(Zmena/zablokovanie predvolieb)
TV Guide Page
(Strana sprievodcu TV programom)
Zmena alebo zablokovanie predvolieb po naladení
staníc. Ak akúkoľvek z predvolieb nevyužívate
alebo obsahuje nežiaducu TV stanicu, môžete ju
zablokovať.
Taktiež môžete zmeniť názvy staníc. Ak nie sú
názvy staníc zobrazené, môžete ich zadať
manuálne.
Niektoré vysielacie systémy zabezpečujú
Teletextovú službu*, v ktorej sú každý deň
aktualizované kompletné TV programy a ich dáta
(titul, dátum, stanica, počiatočný čas záznamu
atď.). Jedna strana s TV programom znamená
jeden deň v týždni. Počas nahrávania vysielania
rekordér automaticky prevezme názov programu
zo stránok Teletextu a uloží ho ako názov titulu.
Čísla strán TV programu sú plne závislé
od samotného vysielania a môžu sa meniť.
V takomto prípade budete musieť zadať čísla strán
TV programu manuálne pomocou ponuky TV
Guide Page.
1
V ponuke “Settings” zvoľte “Channel List”
a stlačte ENTER.
Settings - Channel List
2
Name
Prog
Channel
1
C3
AAB
2
C5
FGH
3
C12
4
C21
5
C23
6
C24
* V niektorých oblastiach nedostupné.
PQR
V ponuke “Settings” zvoľte “TV Guide Page”
a stlačte , alebo ENTER.
Zobrazí sa ponuka TV programu (TV Guide
Page).
2
Stláčaním PROG +/– zvoľte číslo predvoľby,
pre ktorú chcete nastaviť alebo zmeniť číslo
strany TV programu.
• Čísla strán TV programu (Príklad: P301) sa
zobrazia automaticky, akonáhle ich rekordér
detekuje.
Settings - TV Guide Page
Pre zobrazenie ďalších strán s predvoľbami 7
až 99 stláčajte M/m.
3
Stláčajte M/m, kým sa požadovaný riadok
so stanicou nepresunie na požadovanú
pozíciu.
Zvolená stanica sa uloží na novú pozíciu.
4
5
Channel
Name
1
C3
AAB
2
C12
3
C21
4
C5
5
C23
6
C24
PQR
Stlačením ENTER nastavenie potvrdíte.
b Poznámka
Skontrolujte, či zablokujete správne predvoľby.
Ak omylom zablokujete nesprávnu predvoľbu, musíte ju
znova manuálne nastaviť.
Mon
P 302
Tue
P 303
Wed
P 304
Thu
P 305
Fri
P 306
Sat
P 307
Prog. 4
Settings - TV Guide Page
FGH
Ak chcete zmeniť alebo zablokovať predvoľby
ďalších staníc, opakujte postup od kroku 2.
P 301
• Ak nie sú zistené žiadne čísla strán (P000),
musíte zadať príslušné číslo strany
manuálne.
Settings - Channel List
Prog
Sun
Nastavenia a úpravy
Stláčaním M/m zvoľte riadok obsahujúci
predvoľbu, ktorú chcete zmeniť alebo
zablokovať.
Pre zmenu stlačte ENTER a pokračujte
krokom 3.
Pre zablokovanie stlačte CLEAR a pokračujte
krokom 5. Zablokované pozície sa pri
prepínaní predvolieb tlačidlami PROG +/–
vynechajú.
1
3
Sun
P 000
Mon
P 000
Tue
P 000
Wed
P 000
Thu
P 000
Fri
P 000
Sat
P 000
Prog. 4
Zvoľte číslo strany TV programu, ktoré chcete
zmeniť a stlačte ENTER.
Settings - TV Guide Page
Sun
PP 000
0 0
Mon
P 000
Tue
P 000
Wed
P 000
Thu
P 000
Fri
P 000
Sat
P 000
Prog. 4
0
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
85
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 86 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
4
Stláčaním číselných tlačidiel alebo </M/m/
, zadajte číslo strany TV programu
a stlačením ENTER potvrďte nastavenie.
• Ak sa pomýlite, stlačte CLEAR a znovu
zadajte správne číslo.
4
Stláčajte M/m, kým sa nezobrazí predvoľba
stanice, ktorá vysiela časový signál a stlačte
ENTER.
Settings - Clock
On
Auto Adjust :
Present Time :
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavíte alebo
zmeníte ostatné čísla strán s TV programom.
• V kroku 4 vyššie zadajte “000”, ak nechcete pre
automatické pomenovanie používať číslo strany s TV
programom. Rekordér namiesto toho uloží predvolený
názov titulu (číslo predvoľby, začiatočný
čas – koncový čas).
• Za účelom získania čísla strany s TV programom spolu
s názvami programov a začiatočným časom ich
vysielania pozri na TV obrazovke teletextové
informácie.
• Ak teletextová strana s TV programom obsahuje vždy
informácie pre aktuálny deň, nastavte túto stranu pre
všetky dni.
• Ak spustíte nahrávanie viac než tri minúty pred
plánovaným začiatkom vysielania, nemusia sa pre
názov titulu preniesť správne informácie o názve.
• Táto funkcia nemusí pri vysielaní programu niektorými
TV stanicami pracovať správne.
• Ak vysielací systém aktualizuje teletextové informácie
v momente spustenia nahrávania, názov titulu sa
nemusí zhodovať s nahraným programom. V takomto
prípade musíte manuálne zadať správny názov (str. 36).
1
1. 1. 2004. 21:39
• Ak rekordér neprijme časový signál
zo žiadnej stanice, položka “Auto Adjust” sa
automaticky prepne na “Off” a na obrazovke
sa objaví ponuka pre manuálne nastavenie
hodín.
z Rada
Ak chcete prezerať teletext na TV obrazovke počas
vysielania, prepnite TV tuner stlačením t (TV/
VIDEO).
b Poznámky
Thu
z Rada
Ak nastavíte “Auto Adjust” na “On”, funkcia Auto Clock
Set bude aktivovaná pri každom vypnutí rekordéra.
b Poznámka
Funkcia Auto Clock Set nefunguje, keď je rekordér
v pohotovostnom režime pre synchronizované
nahrávanie.
Manuálne nastavenie hodín
Ak funkcia Auto Clock Set nenastavila hodiny
správne, skúste zvoliť inú stanicu s časovým
signálom alebo nastavte hodiny manuálne.
1
V ponuke “Settings” zvoľte “Clock” a stlačte
ENTER.
2
Zvoľte “Auto Adjust” a stlačte ENTER.
Settings - Clock
Off
Auto Adjust :
Present Time :
3
4
Clock (Hodiny)
Thu
1
1. 1. 2004. 21:39
Zvoľte “Off” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Present Time” a stlačte ENTER.
Clock - Present Time
Set the time and date manually.
Auto Adjust (Automatické nastavenie)
Zapnutie funkcie automatického nastavenia hodín
(Auto Clock Set), ak miestna stanica vysiela časový
signál.
1
V ponuke “Settings” zvoľte “Clock” a stlačte
ENTER.
2
Zvoľte “Auto Adjust” a stlačte ENTER.
Sat 1
5
Settings - Clock
Auto Adjust :
Present Time :
3
Off
Thu
1
2005
0 : 00
Stláčaním M/m nastavte deň a stlačte ,.
Postupne nastavte mesiac, rok, hodinu
a minúty. Stláčaním </, zvoľte
požadovanú položku a stláčaním M/m
nastavte hodnotu. Deň týždňa sa nastaví
automaticky.
1
Ak chcete zmeniť nastavenie, stlačením <
obnovte zobrazenie položky, ktorú chcete
zmeniť a stláčajte M/m.
1. 1. 2004. 21:39
Zvoľte “On” a stlačte ,.
6
Hodiny spustíte stlačením tlačidla ENTER.
86
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 87 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Language (Jazyk)
OSD (On-Screen Display – zobrazenie
na obrazovke)
Prepínanie jazyka pre OSD zobrazenia.
DVD Menu (len DVD VIDEO disky)
Prepínanie jazyka pre ponuku Menu DVD disku.
Audio (Zvuk) (len DVD VIDEO disky)
Prepínanie jazyka pre zvukovú stopu.
Pri nastavení “Original” sa na disku zvolí jazyk,
ktorému je určená priorita.
Subtitle (Titulky) (len DVD VIDEO disky)
Prepínanie jazyka titulkov zaznamenaných
na disku.
Po výbere “Audio Follow” sa jazyk titulkov zmení
podľa jazyka, ktorý ste zvolili pre zvukovú stopu.
Video nastavenia (Video)
Video nastavenia upravujú nastavenia položiek
vzťahujúcich sa na obraz, napr. veľkosť a farby.
Zvoľte nastavenia podľa typu TVP, tunera alebo
dekodéra pripojených k DVD rekordéru.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte SYSTEM
MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Video” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Video” s nasledovnými
voľbami. Výrobné nastavenia sú
podčiarknuté.
SETUP
TV Type :
16:9
Video
HDMI Resolution :
Auto
Audio
Pause Mode :
Auto
Features
4:3 Output :
Full
Options
Component Out :
Off
Progressive Mode :
Auto
Easy Setup
Scart Setting
Line4 Input :
Video
b Poznámka
Ak v ponuke “DVD Menu”, “Subtitle” alebo “Audio”
nastavíte jazyk, ktorý sa na DVD VIDEO disku
nenachádza, automaticky sa zvolí jeden
zo zaznamenaných jazykov.
TV Type (Typ TVP)
Nastavenie veľkosti obrazu pri prehrávaní titulu
vytvoreného z video záznamu vo formáte 16:9
(str. 47) alebo z komerčného DVD Video
záznamu vo formáte 16:9.
Veľkosť prehrávaného obrazu zvoľte podľa typu
pripojeného TVP (širokouhlý TVP/TVP
so širokouhlým režimom alebo bežný TVP
s pomerom strán 4:3).
16:9
Vyberte túto voľbu, ak pripájate
širokouhlý TVP alebo TVP
s funkciou širokouhlého režimu.
4:3 Letter
Box
Vyberte túto voľbu, ak pripájate
TVP s obrazovkou s pomerom
strán 4:3. Vo vrchnej a spodnej
časti obrazovky sa zobrazia pruhy.
4:3 Pan
Scan
Vyberte túto voľbu, ak pripájate
TVP s obrazovkou s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz sa
automaticky zobrazí na celej
ploche obrazovky a časti, ktoré
presahujú obrazovku, sú orezané.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
Nastavenia a úpravy
z Rada
Ak v ponuke “DVD Menu”, “Subtitle” alebo “Audio”
zvolíte “Others”, číselnými tlačidlami zadajte a potvrďte
kód jazyka z prehľadu “Tabuľka kódov jazykov”
na str. 113.
Settings
87
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 88 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
4:3 Output
16:9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
Toto nastavenie je účinné len ak nastavíte
“TV Type” v ponuke “Video” na “16:9.”
Sledovanie progresívneho signálu s pomerom
strán 4:3. Ak môžete zmeniť pomer strán na TVP
kompatibilnom s progresívnym snímkovaním
(525p/625p), zmeňte nastavenie vášho TVP,
nie rekordéra. Toto nastavenie platí len pre
prepojenie HDMI alebo pre progresívny signál,
vystupujúci cez konektory COMPONENT
VIDEO OUT.
Full
Túto voľbu zvoľte ak chcete
zmeniť pomer strán obrazu vášho
TVP.
Normal
Túto voľbu zvoľte ak nemôžete
zmeniť pomer strán obrazu
na vašom TVP. Zobrazí obraz
s pomerom strán 16:9 s čiernymi
pruhmi na ľavej a pravej strane
obrazu.
b Poznámka
V závislosti od disku sa môže namiesto režimu “4:3 Pan
Scan” automaticky zvoliť režim “4:3 Letter Box” alebo
naopak.
HDMI Resolution (Rozlíšenie HDMI)
Voľba typu signálu, ktorý je na výstupe z konektora
HDMI OUT. Ak zvolíte “Auto” (počiatočné),
rekordér bude vysielať video signál s najvyšším
možným rozlíšením, ktoré je prijateľné pre váš TVP.
Ak obraz nie je čistý, prirodzený alebo podľa vašich
predstáv, vyskúšajte inú možnosť, ktorá bude
zodpovedať disku a vášmu TVP/projektoru, atď.
Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie TVP/
projektoru, atď.
Auto
Štandardne vyberte túto voľbu.
1920×1080i
Výstup 1 920×1 080i video
signálu
1280×720p
Výstup 1 280×720p video signálu
720×480/
576p
Výstup 720×480/576p video
signálu.
TVP s pomerom strán 16:9
Component Out (Zložkový výstupný signál)
Nastavenie, či sú alebo nie sú na výstup
z konektorov COMPONENT VIDEO OUT
vyvedené video signály.
On
Reprodukcia zložkového video
signálu. Zvoľte, ak chcete sledovať
progresívne signály.
Off (vyp.)
Nereprodukujú sa žiadne signály.
b Poznámka
Keď je zvolené iné nastavenie než “Auto” a pripojený
TVP neprijme zvolené rozlíšenie, rekordér automaticky
nastaví video signál tak, aby vyhovoval vášmu TVP.
Pause Mode (Režim pozastavenia)
(len HDD/DVD disky)
Výber kvality obrazu v režime pozastavenia.
Auto
Obraz, vrátane dynamických
objektov, sa reprodukuje bez
chvenia. Štandardne vyberte túto
voľbu.
Frame
Obraz, vrátane nedynamických
objektov, sa reprodukuje pri
vysokom rozlíšení.
b Poznámky
• Ak nastavíte “Line1 Output” na “RGB”, nebudete
môcť nastaviť “Component Out” na “On”.
• Pri pripojení rekordéra k TV monitoru alebo projektoru
len cez konektory COMPONENT VIDEO OUT
nenastavujte položku na “Off”. Ak v tomto prípade
zvolíte “Off”, obraz sa nemusí zobraziť.
88
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 89 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Progressive Mode (Progresívny režim)
Auto
Video
Automatická detekcia typu
softvéru (filmový alebo video)
a výber príslušného režimu
konverzie. Štandardne vyberte
túto voľbu.
Pevné nastavenie režimu
konverzie do režimu pre softvér
snímaný video technikou.
• Nie je možné zvoliť “RGB”, ak je uvedená položka
“Component Out” nastavená na “On”.
• Funkcia SMARTLINK je dostupná len pri výbere
nastavenia “Video”.
Line3 Input (Linkový vstup 3)
Voľba metódy výberu vstupných video signálov
pre konektor LINE 3/DECODER. Obraz nebude
kvalitný, ak toto nastavenie nezodpovedá typu
vstupného video signálu.
Video/
RGB
Vstup video signálu alebo RGB
signálu.
Decoder
(Dekodér)
Vyberte túto voľbu, ak chcete
pripojiť PAY-TV/Canal Plus
dekodér.
S Video
Vstup S-video signálov.
Line3 Output (Linkový výstup 3)
Voľba metódy výberu výstupných video signálov
pre konektor LINE 3/DECODER.
Video
Výstup video signálu.
S Video
Výstup S-video signálov.
Line4 Input (Linkový vstup 4)
Voľba metódy výberu vstupných video signálov
pre konektor LINE 4 IN na zadnom paneli
rekordéra.
Video
Vstup video signálu.
S Video
Vstup S-video signálov.
Nastavenia a úpravy
DVD softvér je možné rozdeliť na dva druhy:
filmový softvér a video softvér. Video softvér
(snímaný video technikou) je odvodený od TV
programov, napr. inscenácie a sit-com seriály
a zobrazuje sa pri ňom 30 snímok/60 polí
(25 snímok/50 polí) za sekundu. Filmový softvér
(snímaný filmovou technikou) je odvodený
od filmov a zobrazuje sa pri ňom 24 snímok
za sekundu. Niektoré záznamy na DVD disku sú
kombináciou video aj filmového softvéru.
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený
obraz, keď je rekordér v režime PROGRESSIVE
(50 alebo 60 polí za sekundu), musí sa progresívny
video signál konvertovať tak, aby zodpovedal
druhu sledovaného softvéru (záznamu) na DVD
disku.
Po stlačení PROGRESSIVE (indikátor
“PROGRESSIVE” sa rozsvieti) môžete jemne
doladiť výstupný video signál v progresívnom
formáte 525p/625p. Rekordér však musíte pripojiť
cez konektory COMPONENT VIDEO OUT
k TVP, ktorý dokáže spracovať video signál
v progresívnom formáte (str. 14).
Scart Setting (Nastavenie pre Scart)
Nastavenie metódy vstupu/výstupu signálov
z konektorov SCART na zadnom paneli
rekordéra. Nastavte voľbu pre každú nižšie
uvedenú položku v závislosti od kombinácie
konektorov a metód, ktoré sa chystáte používať.
Line1 Output (Linkový výstup 1)
Voľba metódy výberu výstupných video signálov
z konektora LINE 1 – TV.
RGB
Výstup RGB signálu.
Video
Výstup video signálu.
S Video
Výstup S-video signálov.
b Poznámky
• Ak váš TVP nepodporuje S-video alebo RGB signály,
na TV obrazovke sa nezobrazí obraz, aj keď zvolíte
nastavenie “S Video” alebo “RGB”. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
89
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 90 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Audio nastavenia (Audio)
Ponuka “Audio” umožňuje nastaviť zvuk
v závislosti od stavu prehrávania a prepojenia.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte SYSTEM
MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Audio” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Audio” s nasledovnými
voľbami. Výrobné nastavenia
sú podčiarknuté.
SETUP
Settings
Audio ATT :
Off
Video
Audio DRC :
Standard
Audio
Downmix :
Dolby Surround
Features
Audio Connection
Options
Easy Setup
Standard
Štandardne vyberte túto voľbu.
TV Mode
Reprodukcia čistejšieho zvuku aj
pri zníženej hlasitosti.
Wide
Range
Pocit priameho účinkovania v deji.
Downmix (len DVD disky)
Prepínanie zlučovacích metód do dvoch kanálov
pri prehrávaní DVD disku, na ktorom sú zvukové
zložky (kanály) nahrané vo formáte Dolby Digital.
Podrobnosti o zložkách zadných signálov pozri
v časti “4. Zobrazenie času prehrávania
a informácií o prehrávaní” na str. 34. Táto funkcia
ovplyvňuje výstup z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– Konektor LINE 1 – TV
– Konektor LINE 3/DECODER
– Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL alebo
COAXIAL)/HDMI OUT len ak je “Dolby
Digital” nastavené na “D-PCM” (str. 91).
Dolby
Surround
Štandardne vyberte túto voľbu.
Viackanálové audio signály sú
za účelom priestorového
(surround) efektu reprodukované
prostredníctvom dvoch kanálov.
Normal
Viackanálové audio signály sú
za účelom reprodukcie stereo
zvuku zmixované do dvoch
kanálov.
Audio ATT (Stíšenie zvuku)
Ak je zvuk počas prehrávania rušený, nastavte
túto položku na “On”. Rekordér zníži výstupnú
úroveň zvuku.
Táto funkcia ovplyvňuje výstup z nasledovných
konektorov:
– Konektory LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– Konektor LINE 1 – TV
– Konektor LINE 3/DECODER
On
Vyberte túto voľbu, ak je
reprodukovaný zvuk rušený.
Off (vyp.)
Štandardne vyberte túto voľbu.
Audio DRC (Dynamic Range Control - Nastavenie
dynamického rozsahu) (len DVD disky)
Funkcia umožňujúca čistejšiu reprodukciu zvuku
stíšením hlasitosti počas prehrávania DVD disku
s funkciou “Audio DRC”. Funkcia má vplyv
na výstup z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– Konektor LINE 1 – TV
– Konektor LINE 3/DECODER
– Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL
alebo COAXIAL)/HDMI OUT len ak je “Dolby
Digital” nastavené na “D-PCM” (str. 91).
Audio Connection (Audio prepojenie)
Nasledovné nastaviteľné položky prepínajú
metódu výberu výstupu audio signálov pri
pripojení zariadenia, akým je napr. zosilňovač
(receiver) so vstupným digitálnym konektorom.
Podrobnosti o prepojení pozri v časti “Krok 4:
Pripojenie audio káblov” na str. 17.
Po nastavení “Digital Out” na “On” zvoľte “Dolby
Digital”, “MPEG”, “DTS”, “48kHz/96kHz PCM”
a “Audio(HDMI)”.
Ak pripojíte zariadenie, ktoré nedokáže spracovať
zvolené audio signály, reproduktory budú
reprodukovať hlasný hluk (alebo žiadny zvuk),
čo môže mať za následok poškodenie sluchu alebo
poškodiť reproduktory.
90
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 91 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
1
V ponuke “Audio” zvoľte “Audio
Connection” a stlačte ENTER.
Audio - Audio Connection
Digital Out :
D-PCM
MPEG :
PCM
DTS :
Off
48kHz/96kHz PCM :
48kHz/16bit
• DTS (len DVD VIDEO disky)
Nastavenie toho, či sa majú alebo nemajú
reprodukovať signály DTS.
Auto
On
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu bez vstavaného
dekodéra DTS.
Off (vyp.)
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu so vstavaným
dekodérom DTS.
Zvoľte “Digital Out” a stlačte ENTER.
On
Štandardne vyberte túto
voľbu.
Off (vyp.)
3
4
Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné so signálmi MPEG, na výstupe
budú automaticky signály “PCM” i keď zvolíte “MPEG”.
On
Dolby Digital :
Audio(HDMI) :
2
b Poznámka
Vzájomná previazanosť
digitálneho a analógového
okruhu je minimálna.
Zvoľte “On” a stlačte ENTER.
Nastavte digitálny výstupný signál.
• Dolby Digital (len HDD/DVD disky)
Výber typu signálov Dolby Digital.
Dolby
Digital
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra Dolby
Digital. Priestorové (surround)
efekty výstupných signálov sa
vyberajú na základe nastavenia
“Downmix” v ponuke “Audio”.
Ak je signál HDMI vysielaný do zariadenia, ktoré nie je
kompatibilné so signálmi DTS, signál nebude na výstupe
bez ohľadu na nastavenie “DTS”.
• 48kHz/96kHz PCM (len DVD VIDEO disky)
Zvolenie vzorkovacej frekvencie audio signálu.
48kHz/
16bit
Audio signály na DVD Video
disku sa najprv skonvertujú
na 48kHz/16bit a následne
reprodukujú.
96kHz/
24bit
Všetky signály so vzorkovacou
frekvenciou 96kHz/24bit sú
reprodukované bez konverzie.
Ak však záznam obsahuje signály
pre ochranu autorských práv,
audio signály sa budú
reprodukovať pri vzorkovacej
frekvencii 48kHz/16bit.
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu so vstavaným
dekodérom Dolby Digital.
b Poznámka
Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné so signálmi DOLBY
DIGITAL, na výstupe budú automaticky signály
“D-PCM” i keď zvolíte “Dolby Digital”.
• MPEG (len DVD VIDEO disky)
Výber typu audio signálov MPEG.
PCM
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu bez vstavaného
dekodéra MPEG. Počas
prehrávania zvukových stôp
MPEG audio budú na výstup
z konektora DIGITAL OUT
(COAXIAL alebo OPTICAL)
rekordéra vyvedené stereo
signály.
MPEG
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu so vstavaným
dekodérom MPEG.
Nastavenia a úpravy
D-PCM
b Poznámka
b Poznámky
• Nastavenie “48kHz/96kHz PCM” nemá žiadny účinok
pri reprodukcii audio signálov z konektorov
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L). Ak je vzorkovacia
frekvencia 96kHz, signály sa jednoducho skonvertujú
na analógové signály s frekvenciou 96kHz a následne
sa reprodukujú.
• Ak pre počúvanie audio signálov MPEG používate
konektor DIGITAL OUT (COAXIAL alebo
OPTICAL) a nastavíte “MPEG” na “MPEG” v ponuke
“Audio”, po zvolení niektorého z režimov TVS nebude
reproduktormi reprodukovaný žiadny zvuk.
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné s 96 kHz signálmi, na výstupe
budú automaticky 48 kHz PCM signály i keď zvolíte
“96kHz/24bit”.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
91
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 92 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
• Audio(HDMI)
Voľba typu video signálu, ktorý je na výstupe
z konektora HDMI OUT.
Auto
PCM
Štandardne vyberte túto voľbu.
Na výstupe je optimálny audio
signál, ktorý môže prijímať TVP
podľa nastavenia “Digital Out”
(str. 91).
Konverzia signálov Dolby Digital
alebo 96 kHz PCM na 48 kHz/16
bit PCM.
b Poznámky
• Ak pripojíte rekordér k TVP, ktorý nie je kompatibilný
so signálmi DOLBY DIGITAL/DTS a je zvolené
“Auto”, bude reprodukovaný hlasný šum (alebo žiadny
zvuk). V takomto prípade zvoľte “PCM”.
• Ak sú audio signály na výstupe do TVP
kompatibilného s HDMI, nastavte “Digital Out”
na “On”.
Nastavenia nahrávania
a Parental Control (Features)
Ponuka “Features” umožňuje nastaviť nahrávanie
a zmeniť nastavenia rodičovského zámku.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte SYSTEM
MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Features” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Features” s nasledovnými
voľbami. Výrobné nastavenia sú
podčiarknuté.
SETUP
Settings
TV Direct Rec :
On
Video
Auto Chapter :
On
Audio
Parental Control
Features
One Touch Dubbing
Options
Synchro Rec :
Record to HDD
HQ Setting :
HQ
Colour System :
PAL
Screen Saver :
On
Easy Setup
TV Direct Rec (Nahrávanie sledovaného obrazu
z TVP) (len HDD/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/
DVD-R disky)
On
Umožňuje jednoduché nahrávanie
práve sledovaného obrazu na TVP
pomocou systému SMARTLINK.
Off (vyp.)
Vypnutie funkcie TV Direct Rec.
Auto Chapter (Automatické označovanie kapitol)
Nastavenie pre automatické rozdeľovanie
záznamu (titulu) na kapitoly počas nahrávania
alebo kopírovania.
On
Pri HDD a DVD-RW (režim VR)
disku rekordér detekuje zmeny
v obraze a zvuku a automaticky
vkladá značky kapitol.
Pri ostatných zapisovateľných
diskoch vkladá rekordér značky
kapitol v približne 6-minútových
intervaloch.
Off (vyp.)
Nevkladajú sa žiadne značky pre
kapitoly.
92
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 93 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
3
b Poznámky
• Skutočný interval značiek kapitol sa môže líšiť
v závislosti od množstva informácií vo video zázname,
ktorý sa má nahrávať.
• Značky kapitol sa vkladajú automaticky tam, kde
na kazete začalo nové snímanie, ak je počas DV
kopírovania na HDD alebo DVD-RW (režim VR) disk
nastavené “Auto Chapter” na “On”.
Parental Control (Rodičovský zámok)
(len DVD VIDEO disky)
Features - Parental Control
V ponuke “Features” zvoľte “Parental
Control” a stlačte ENTER.
• Ak ste ešte nezadali heslo, zobrazí sa
dialógové okno pre zadanie nového hesla.
Level :
Off
Standard :
USA
USA
Password
Others
4
Zadajte zemepisnú oblasť, ktorá predstavuje
úroveň pre obmedzenie prehrávania, potom
stlačte ENTER.
Oblasť je zadaná.
• Ak zadáte “Others”, číselnými tlačidlami
zadajte a potvrďte kód oblasti z tabuľky
(str. 113). Potom zvoľte “OK” a stlačte
ENTER.
5
Zvoľte “Level” a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“Level”.
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou úrovňou,
napríklad vekom diváka. Nevhodné scény sa
neprehrajú, alebo sa nahradia inými scénami.
1
Zvoľte “Standard” a stlačte , alebo ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“Standard”.
Features - Parental Control
Features - Parental Control
Enter a new password.
OK
Level :
Off
Standard :
8
Password
7
5
4
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Prehrávanie diskov označených vyššou
hodnotou než je nastavená bude zakázané.
• Ak ste heslo zadali už predtým, zobrazí sa
okno pre zadávanie hesla.
Features - Parental Control
6
Enter your password.
OK
Cancel
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné
heslo. Potom zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Features - Parental Control
Level :
Off
Standard :
USA
Nastavenia a úpravy
6
Cancel
Nastavte požadovanú úroveň a stlačte
ENTER.
Nastavenie Parental Control je dokončené.
Pre zrušenie nastavenia Parental Control pre
disk nastavte v kroku 6 “Level” na “Off”.
Pre zmenu hesla zvoľte v kroku 3 “Password”
a stlačte ENTER. Keď sa zobrazí dialógové
okno pre zadanie hesla, číselnými tlačidlami
zadajte 4-ciferné heslo. Potom zvoľte “OK”
a stlačte ENTER.
Password
b Poznámky
• Ak ste zabudli vaše heslo, musíte ho zadať znova
po zvolení “Parental Control” v ponuke “Factory
Setup” v ponuke “Options” (str. 95).
• Pri prehrávaní DVD VIDEO diskov, ktoré nedisponujú
funkciou Parental Control, nie je možné prehrávanie
na tomto rekordéri nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania
vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control. V takomto
prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
93
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 94 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
One Touch Dubbing
Pri funkcii One Touch Dubbing sa zobrazujú
nasledovné voľby.
Finalize Disc (Uzatvorenie disku) (všetky
zapisovateľné disky okrem DVD-RW diskov
v režime VR)
Nastavenie automatického uzatvárania disku
po skončení kopírovania pomocou funkcie One
Touch Dubbing (str. 79).
Auto
Automatické uzatváranie disku
po skončení kopírovania pomocou
funkcie One Touch Dubbing.
Manual
Umožňuje manuálne uzatvoriť
disk.
Synchro Rec (Synchronizované nahrávanie)
Výber cieľového média použitého
pre synchronizované nahrávanie (str. 50).
Nastavenia pre disk a DO/
Výrobné nastavenia
(Options)
Ponuka “Options” umožňuje zmeniť ďalšie
prevádzkové nastavenia.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte SYSTEM
MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Options” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Options” s nasledovnými
voľbami. Výrobné nastavenia sú
podčiarknuté.
SETUP
Record to
HDD
Record to
DVD
Nahrávanie na HDD disk.
Nahrávanie na DVD disk.
Settings
Format DVD-RW :
VR
Video
HDD Bilingual Rec. :
Main
Audio
DVD Bilingual Rec. :
Main
Features
Dimmer :
Normal
Options
Power Save :
Off
Auto Display :
On
Command Mode :
DVD3
Easy Setup
Factory Setup
HQ Setting (Nastavenie HQ) (len HDD disk)
Výber režimu HQ pre nahrávanie na HDD disk
(str. 41).
HQ+
HQ
Záznam vo vyššej kvalite
(cca 15 Mb/s).
Záznam v štandardnom režime
HQ.
Format DVD-RW (Formátovanie DVD-RW disku)
(len DVD-RW disky)
Rekordér automaticky spustí formátovanie v režime
VR alebo Video (podľa výberu), po vložení nového,
nenaformátovaného DVD-RW disku.
VR
Automatické formátovanie disku
v režime VR.
Video
Automatické formátovanie disku
v režime Video.
Colour System (TV norma)
Výber normy pri prehrávaní VIDEO CD diskov
(vrátane Super VIDEO CD diskov).
PAL
Prehrávanie disku v norme PAL.
NTSC
Prehrávanie disku v norme NTSC.
Screen Saver (Šetrič obrazovky)
Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 10 minút
od zobrazenia ponuky na TV obrazovke (napr.
ponuka System Menu). Šetrič obrazovky je
vhodný na ochranu obrazovky pred poškodením.
On
Zapnutie šetriča obrazovky.
Off (vyp.)
Vypnutie šetriča obrazovky.
HDD Bilingual Rec. (Dvojjazyčné nahrávanie
na HDD disk). (len HDD disk)
Výber zvuku, ktorý sa má zaznamenať na HDD
disk.
Main
Nahrávanie hlavnej zvukovej stopy
pri dvojjazyčnom vysielaní.
Sub
Nahrávanie vedľajšej zvukovej
stopy pri dvojjazyčnom vysielaní.
Main+Sub
Nahrávanie hlavnej aj vedľajšej
zvukovej stopy pri dvojjazyčnom
vysielaní.
94
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 95 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
b Poznámka
Auto Display (Automatické zobrazenie)
Ak ste nastavili, aby sa počas kopírovania z DVD disku
na HDD disk zmenil režim záznamu, použije sa zvuk
nahraný na zdrojovom médiu (DVD disk) bez ohľadu
na toto nastavenie.
DVD Bilingual Rec. (Dvojjazyčné nahrávanie
na DVD disk). (pre všetky zapisovateľné disky
okrem DVD-RW diskov v režime VR)
Výber zvuku, ktorý sa má zaznamenať
na zapisovateľný disk. Toto nastavenie nie je
potrebné pri nahrávaní na DVD-RW (režim VR)
disky, na ktorých sa nahráva hlavná aj vedľajšia
zvuková stopa.
Main
Nahrávanie hlavnej zvukovej
stopy pri dvojjazyčnom vysielaní.
Sub
Nahrávanie vedľajšej zvukovej
stopy pri dvojjazyčnom vysielaní.
Slabšie osvetlenie displeja.
Vypnutie osvetlenia displeja pri
vypnutí zariadenia.
Zobrazenie informácií až
po stlačení DISPLAY.
DVD1
Vyberte túto voľbu, ak predvolený
príkazový režim spôsobuje
konflikt s iným DVD zariadením.
DVD2
Vyberte túto voľbu, ak predvolený
príkazový režim spôsobuje
konflikt s iným DVD zariadením.
DVD3
Predvolený príkazový režim
rekordéra.
Factory Setup (Výrobné nastavenia)
b Poznámka
Ak je v ponuke “Options” nastavené “Power Save”
na “On”, displej bude počas pohotovostného režimu
vypnutý bez ohľadu na toto nastavenie.
Umožňuje vybrať nastavenia podľa zvolenej
skupiny a obnoviť ich výrobné nastavenia. Všetky
predchádzajúce nastavenia sa však zrušia.
1
V ponuke “Options” zvoľte “Factory Setup”
a stlačte , alebo ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber skupiny
nastavení.
2
Zvoľte skupinu nastavení (“Settings”,
“Video”, “Audio”, “Features”, “Options”,
“Parental Control” a “All”), ktorých výrobné
nastavenia chcete obnoviť a stlačte , alebo
ENTER.
3
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Obnovia sa výrobné nastavenia zvolených
nastavení.
4
Po zobrazení “Finish” stlačte ENTER.
Power Save
Nastavenie úsporného režimu pri vypnutí
(pohotovostný režim).
On
Zapnutie úsporného režimu.
Displej je počas pohotovostného
režimu rekordéra vypnutý.
Off (vyp.)
Úsporný režim nie je nastavený.
Štandardne vyberte túto voľbu.
b Poznámky
• Režim Power Save nepracuje v nasledovných
prípadoch ani v prípade, že je “Power Save” nastavené
na “On”.
– Je nastavené synchronizované nahrávanie.
– V ponuke Timer List je aktivovaný časovač s voľbou
“PDC/VPS” nastavenou na “On”.
• Funkcie SMARTLINK nie sú dostupné, ak je “Power
Save” nastavené na “On”.
Nastavenia a úpravy
Power
Save
Off (vyp.)
Zmena príkazového režimu rekordéra v prípade,
že je DVD zariadeniam priradený rovnaký
príkazový režim. Dbajte na to, aby bol prepínač
Command Mode na DO nastavený rovnako podľa
nastavenia tejto položky. Podrobnosti pozri v časti
“Ak máte DVD prehrávač Sony alebo viac
ako jeden DVD rekordér Sony” na str. 21.
Nastavenie osvetlenia displeja predného panela.
Intenzívnejšie osvetlenie displeja.
Automatické zobrazenie
informácií na obrazovke
po zapnutí rekordéra atď.
Command Mode (Príkazový režim)
Dimmer (Osvetlenie displeja)
Normal
On
95
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_082-096_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 96 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Ponuka Easy Setup
(Resetovanie rekordéra)
Zvolením tejto položky spustíte postup “Easy
Setup”.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte SYSTEM
MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Easy Setup” a stlačte ENTER.
SETUP
Settings
Video
Audio
Features
Options
Easy Setup
4
5
6
Easy Setup
Stlačte ENTER.
Zvoľte “Start”.
Vykonávajte pokyny od kroku 2 pre postup
“Easy Setup” (str. 22).
96
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 97 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Ďalšie informácie
,
Riešenie problémov
Ak sa počas používania rekordéra vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr
ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
,
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
Obraz
,
,
,
Nie je vidieť obraz.
,
,
,
,
Prepojte prepojovacie káble správne.
Prepojovacie káble sú poškodené.
Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 13).
Prepnite zdroj vstupného signálu na TVP
(napr. na “VCR”) tak, aby sa zobrazil obraz
z rekordéra.
Skontrolujte, či je položka “Scart Setting”
v ponuke “Video” nastavená na príslušnú
položku, ktorá vyhovuje vášmu systému
(str. 89).
Ak pripojíte rekordér k TVP len cez konektory
COMPONENT VIDEO OUT, nastavte
“Component Out” v ponuke “Video” na “On”
(str. 88).
Rekordér nedokáže nahrávať signály v norme
NTSC.
Pri prehrávaní dvojvrstvového DVD disku sa
môže obraz a zvuk na krátko prerušiť v mieste
striedania vrstiev.
Dochádza k výskytu obrazového šumu.
, Ak prechádza video signál z vášho rekordéra cez
VCR a následne vstupuje do TVP, alebo ak je
rekordér prepojený s kombinovaným TVP/
VIDEO prehrávačom, kvalita obrazu môže byť
pri niektorých DVD diskoch ovplyvnená
signálom pre ochranu proti kopírovaniu.
Ak nedôjde k zlepšeniu kvality ani po prepojení
rekordéra priamo k TVP, pokúste sa zapojiť
,
,
Ďalšie informácie
,
,
,
,
rekordér do vstupného S-VIDEO konektora
vášho TVP.
Rekordér je nastavený pre výstup signálu
v progresívnom formáte (indikátor
PROGRESSIVE svieti), aj keď váš TVP
nepodporuje progresívny signál. V takomto
prípade stláčajte PROGRESSIVE, kým indikátor
PROGRESSIVE nezhasne.
Aj keď je váš TVP kompatibilný so signálmi
v progresívnom formáte (525p/625p),
pri nastavení rekordéra do režimu pre progresívny
signál môže byť obraz ovplyvnený. V takomto
prípade odpojte HDMI kábel od rekordéra
a stlačením PROGRESSIVE vypnite indikátor
PROGRESSIVE a rekordér je nastavený
do štandardného formátu (prekladaný).
Prehrávate DVD disk so záznamom v inej
norme, než je norma vášho TVP.
V obrazovom zázname na HDD disku sa môže
vyskytovať šum, čo je spôsobené
charakteristickými vlastnosťami HDD disku.
Nejde o poruchu.
Pri prehrávaní dvojvrstvového DVD disku sa
môže obraz a zvuk na krátko prerušiť v mieste
striedania vrstiev.
Rekordér je pripojený k vstupnému zariadeniu,
ktoré nie je kompatibilné s HDCP (str. 14).
Ak je konektor HDMI OUT používaný na výstup
obrazu, zmena nastavenia “HDMI Resolution”
v ponuke “Video” môže problém vyriešiť
(str. 88). prepojte TVP a rekordér pomocou
video konektora iného než HDMI OUT
a prepnite vstup na TVP na pripojený video
vstup, aby ste mohli sledovať zobrazenia na
obrazovke. Zmeňte nastavenie “HDMI
Resolution” v ponuke “Video” a prepnite vstup
TVP späť na HDMI. Ak sa obraz nezobrazí,
zopakujte postup a vyskúšajte iné možnosti.
Obraz prijímaného TV vysielania nevyplní celú
obrazovku.
, Stanicu v položke “Channel Setting” v ponuke
“Settings” nalaďte manuálne (str. 82).
, Pomocou tlačidla INPUT SELECT zvoľte
správny zdroj vstupného signálu, alebo pomocou
tlačidiel PROG +/- vyberte číslo predvoľby
akéhokoľvek TV vysielania.
Obraz TV vysielania je rušený.
, Zmeňte smerovanie TV antény.
, Nastavte obraz (pozri návod na použitie TVP).
, Rekordér a TVP umiestnite ďalej od seba.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
97
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 98 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
, TVP a všetky zväzky anténových káblov
umiestnite ďalej od seba.
, RF kábel je pripojený do konektora AERIAL
OUT na rekordéri. Pripojte RF kábel
do konektora AERIAL IN.
Nie je možné prepínať TV stanice.
, Stanica bola zablokovaná (str. 85).
, Spustilo sa časované nahrávanie, ktoré preplo
stanicu.
Obraz je čiernobiely.
, Skontrolujte, či nastavenie príslušnej položky
v “Line1 Output” v “Scart Setting” v ponuke
“Video” vyhovuje vášmu systému (str. 89).
, Pri používaní kábla SCART skontrolujte, či je
kábel plne prepojený (21 pinov).
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
Obraz zo zariadenia zapojeného do vstupného
konektora rekordéra sa nezobrazí na obrazovke.
, Ak je zariadenie pripojené ku konektoru LINE 1
– TV, zvoľte na displeji predného panela “L1”
stláčaním PROG +/– alebo INPUT SELECT.
Ak je zariadenie pripojené ku konektorom LINE 2
IN, pomocou PROG +/– alebo INPUT SELECT
zvoľte na displeji predného panela “L2”.
Ak je zariadenie pripojené ku konektorom LINE 4
IN, pomocou PROG +/– alebo INPUT SELECT
zvoľte na displeji predného panela “L4”.
Ak je zariadenie pripojené ku konektoru LINE 3/
DECODER, pomocou PROG +/– alebo INPUT
SELECT zvoľte na displeji predného panela “L3”.
Ak je zariadenie pripojené do konektora DV IN,
(takéto prepojenie je zvyčajne použité pre
pripojenie digitálneho kamkordéra), stláčaním
PROG +/– alebo INPUT SELECT zvoľte
na displeji predného panela “DV”.
, Ak je do konektora LINE 4 IN na rekordéri
pripojený S-video kábel, nastavte “Line4 Input”
v ponuke “Video” na “S Video” (str. 89).
Prehrávaný obraz alebo TV vysielanie zo zariadenia
pripojeného cez rekordér je rušený.
, Ak prechádza prehrávaný obraz z DVD
prehrávača, VCR alebo tunera cez rekordér
a následne vstupuje do TVP, kvalita obrazu
môže byť pri určitom programe ovplyvnená
signálom ochrany proti kopírovaniu. Odpojte
takéto zariadenie a pripojte ho priamo k TVP.
Obraz nevyplní celú obrazovku.
, Nastavte “TV Type” v ponuke “Video” podľa
pomeru strán vášho TVP (str. 87).
Obraz nevyplní celú obrazovku ani pri nastavení
veľkosti obrazu v položke “TV Type” v ponuke
“Video”.
, Pomer strán obrazu (formát zobrazovania)
v titule je zadaný fixne.
98
, Znovu skontrolujte všetky prepojenia.
, Prepojovací kábel je poškodený.
, Na zosilňovači nie je správne zvolený zdroj
vstupného signálu, alebo je prepojenie
so zosilňovačom nesprávne.
, Rekordér je v režime prehrávania vzad,
zrýchleného posuvu vpred, spomaleného
prehrávania alebo pozastavenia.
, Ak audio signál nie je na výstupe na konektoroch
DIGITAL OUT (OPTICAL alebo COAXIAL)/
HDMI OUT, skontrolujte nastavenie
“Audio Connection” v ponuke “Audio” (str. 90).
Na konektore HDMI OUT nie je na výstupe žiadny
zvuk.
, Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI zariadeniu
(DVI konektory neprijímajú audio signál).
, Zariadenie pripojené ku konektorom HDMI OUT
nepodporuje daný formát zvukových signálov,
takže nastavte “Audio(HDMI)” v časti “Audio” “Audio Connection” na “PCM” (str. 92).
Dochádza ku skresľovaniu zvuku.
, V ponuke “Audio” nastavte “Audio ATT”
na “On” (str. 90).
Zvuk nie je kvalitný (je zašumený).
, Počas prehrávania CD disku so zvukovými
stopami DTS je na výstupe z konektorov LINE 2
OUT R-AUDIO-L, konektora LINE 1 – TV
alebo LINE 3/DECODER šum (str. 56).
Hlasitosť zvuku je nízka.
, Na niektorých DVD diskoch je hlasitosť zvuku
znížená.
Hlasitosť zvuku sa pravdepodobne zlepší
po nastavení položky “Audio DRC” v ponuke
“Audio” na “TV Mode” (str. 90).
, V ponuke “Audio” nastavte “Audio ATT”
na “Off” (str. 90).
, Je aktivovaný niektorý z priestorových efektov
TVS (str. 55).
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 99 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Nie je možné nahrávať alternatívnu zvukovú stopu.
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
, Pri nahrávaní z pripojeného zariadenia nastavte
“Line Audio Input” v ponuke TOOLS
na “Bilingual” (str. 52).
, Viacjazyčné zvukové stopy (hlavná a vedľajšia) nie
je možné nahrávať na DVD+RW, DVD-RW (režim
Video), DVD+R alebo DVD-R disky. Požadovaný
jazyk nahráte tak, že v ponuke “Options” zvolíte
“Main” alebo “Sub” v položke “Bilingual
Recording” ešte pred samotným nahrávaním
(str. 95). Hlavnú aj vedľajšiu zvukovú stopu je
možné nahrávať na DVD-RW (režim VR) disk.
, Pre nahrávanie hlavnej aj vedľajšej zvukovej
stopy nie je možné použiť iné disky než HDD
alebo DVD-RW (režim VR) disky. Za účelom
nahrávania na HDD disk nastavte “HDD
Bilingual Rec.” v ponuke “Options”
na “Main+Sub” (str. 94).
, Ak je rekordér prepojený s AV zosilňovačom cez
konektor DIGITAL OUT (COAXIAL alebo
OPTICAL) a pri DVD-RW (režim VR) disku
chcete počas prehrávania prepínať medzi
zvukovými stopami, nastavte “Dolby Digital”
časti “Audio Connection“v ponuke “Audio”
na “D-PCM” (str. 91).
, Niektoré disky obsahujú signál automatického
pozastavenia. Pri prehrávaní takéhoto disku
rekordér zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu automatického pozastavenia.
Rekordér neprehráva žiadny z prehrávateľných
typov diskov (okrem HDD disku).
, Disk je vložený naopak. Disk vložte popisom
smerom nahor.
, Disk nie je vložený správne.
, Vo vnútri rekordéra skondenzovala vlhkosť.
Vyberte disk a ponechajte rekordér vypnutý
cca pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
, Ak bol disk vytvorený v inom rekordéri, rekordér
nedokáže prehrávať disk, ktorý nebol uzatvorený
(str. 39).
Rekordér nespustí prehrávanie od začiatku.
, Je aktivovaná funkcia Resume play (str. 54).
, Vložili ste DVD disk, ktorého úvodná ponuka
Title Menu alebo ponuka Menu DVD disku sa
zobrazí na TV obrazovke automaticky pri prvom
vložení. Prehrávanie spustite cez ponuku Menu.
Rekordér spustí prehrávanie automaticky.
, Na DVD VIDEO disku je integrovaná funkcia
automatického prehrávania.
, Niektoré DVD disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií. Pozri
návod na použitie disku.
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
, Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané
viacjazyčné zvukové stopy.
, Zmena jazyka zvukovej stopy nie je na DVD
VIDEO disku dostupná.
, Pokúste sa zmeniť jazyk pomocou ponuky Menu
DVD VIDEO disku.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť, alebo sa titulky
nedajú vypnúť.
, Na prehrávanom DVD VIDEO disku nie sú
zaznamenané viacjazyčné titulky.
, Zmena titulkov nie je na DVD VIDEO disku dostupná.
, Pokúste sa zmeniť titulky pomocou ponuky
Menu DVD VIDEO disku.
, Titulky nie je možné meniť pri diskoch
nahraných v tomto rekordéri.
Ďalšie informácie
Prehrávanie
Niektoré funkcie ako zastavenie prehrávania,
vyhľadávanie alebo spomalené prehrávanie
nie sú dostupné.
Nie je možné zmeniť zorný uhol.
, Na práve prehrávanom DVD VIDEO disku nie sú
scény z viacerých zorných uhlov zaznamenané.
, Pokúšate sa zmeniť zorný uhol, keď na TV obrazovke
nie je zobrazený indikátor “
” (str. 55).
, Zmena zorných uhlov nie je na DVD VIDEO
disku dostupná.
, Pokúste sa zmeniť zorný uhol pomocou ponuky
Menu DVD VIDEO disku.
, Zorný uhol nie je možné zmeniť pri tituloch
nahraných v tomto rekordéri.
Súbory MP3 sa neprehrávajú.
, Súbory MP3 nie sú nahrané vo formáte
vyhovujúcom rekordéru (str. 63).
Súbory JPEG sa neprehrávajú.
, Obrazové súbory JPEG nie sú nahrané
vo formáte vyhovujúcom rekordéru (str. 63).
, Nie je možné prehrávať zábery JPEG
v progresívnom formáte.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
99
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 100 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Pozastavenie TV vysielania nepracuje.
, Nahrávate na HDD disk alebo je HDD disk plný.
Nahrávanie/Časované
nahrávanie/Editovanie
Nie je možné zmeniť číslo predvoľby stanice,
z ktorej sa práve nahráva.
, Zdroj vstupného signálu TVP nastavte na “TV”.
Nahrávanie sa nespustí okamžite po stlačení
tlačidla z REC.
, Rekordér ovládajte až po zmiznutí hlásení
“LOAD”, “FORMAT” alebo “INFOWRITE”
z displeja.
Na disk sa nič nenahralo, pričom bol časovač
nastavený správne.
, Počas nahrávania došlo k výpadku napájania.
, Nastavenie zabudovaných hodín rekordéra sa
zrušilo z dôvodu výpadku elektrickej energie
dlhšieho než 1 hodinu. Nastavte hodiny znova
(str. 86).
, Stanica bola zablokovaná po nastavení
časovaného nahrávania. Pozri časť “Channel
Setting (Naladenie stanice)” na str. 82.
, Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete
a potom ju znovu zapojte.
, V ponuke TOOLS ste zvolili “PDC/VPS Scan
Off” (str. 44).
, Vysielanie obsahuje signály ochrany proti
kopírovaniu, ktoré znemožnia kopírovanie.
, Nastavenia časovačov sa prekrývajú (str. 49).
, V rekordéri sa nenachádza žiadny DVD disk.
, Na disku nie je dostatočné miesto pre
nahrávanie.
, Rekordér aplikoval funkciu DV Dubbing.
Nahrávanie sa nezastaví okamžite po stlačení
tlačidla x REC STOP.
, Zápis dát na disk trvá ešte niekoľko sekúnd,
kým je možné nahrávanie zastaviť.
Nahrávanie sa po stlačení x nezastaví.
, Otvorte kryt DO a stlačte x REC STOP.
Časované nahrávanie nie je úplné, alebo
mu chýba začiatok.
, Počas nahrávania došlo k výpadku napájania.
Ak sa dodávka elektrickej energie obnoví ešte
v rámci času nastaveného pre časovač, obnoví sa
aj nahrávanie.
Ak výpadok elektrickej energie trvá viac než
1 hodinu, znovu nastavte hodiny (str. 86).
, Nastavenia časovačov sa prekrývajú (str. 49).
, Na disku chýbalo voľné miesto.
, Pracuje funkcia PDC/VPS.
Predtým uložený záznam sa vymazal.
, Údaje, ktoré boli na DVD disku zaznamenané
pomocou PC, sa pri vložení disku vymažú.
, “Auto Title Erase” v ponuke TOOLS (zobrazí sa
po stlačení TOOLS počas zobrazenej ponuky
Timer List) je nastavené na “On” (str. 50).
, Titul sa aktualizoval a nahradil za nový (str. 43).
Funkcia PDC/VPS nefunguje.
, Skontrolujte správnosť nastavenia hodín
a dátumu.
, Skontrolujte, či je nastavený čas funkcie PDC/
VPS správny (v TV programe sa môže vyskytnúť
chyba). Ak vysielanie, ktoré chcete nahrávať,
neobsahuje správne PDC/VPS informácie,
rekordér nespustí nahrávanie.
, Ak je príjem nekvalitný, signál PDC/VPS sa
môže zmeniť a rekordér nemusí spustiť
nahrávanie.
, Je aplikované nastavenie “PDC/VPS Scan Off”
(str. 44).
Nahrávanie zo zariadenia
s časovačom
Na disk sa nič nenahralo, pričom bola funkcia
Synchro-Rec nastavená správne.
, Zabudli ste vypnúť pripojené zariadenie. Vypnite
pripojené zariadenie a prepnite rekordér
do pohotovostného režimu pre synchronizované
nahrávanie (Synchro-Rec) (str. 50).
, Rekordér nebol prepnutý do pohotovostného
režimu pre synchronizované nahrávanie.
Stlačením SYNCHRO REC prepnite rekordér
do pohotovostného režimu pre synchronizované
nahrávanie. Indikátor SYNCHRO REC
na prednom paneli musí svietiť (str. 50).
, Rekordér je pripojený k výstupnému
TV konektoru pripojeného zariadenia.
100
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 101 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Synchronizované nahrávanie sa nedokončilo.
, Nastavenie časovača pre pripojené zariadenie sa
prekrýva s nastavením časovača rekordéra
(str. 51).
, Počas nahrávania došlo k výpadku napájania.
Rekordér spustí nahrávanie automaticky
po zapnutí satelitného prijímača.
, Bola aktivovaná funkcia Synchro-Rec. Vypnite
satelitný prijímač a zrušte funkciu Synchro-Rec
(str. 50).
Displej
Hodiny sa zastavili.
, Opäť nastavte hodiny (str. 86).
, Nastavenie hodín sa zrušilo z dôvodu dlhšieho
výpadku elektrickej energie než 1 hodina.
Nastavte hodiny znova (str. 86).
Bliká indikátor TIMER REC.
, Na disku nie je dostatok voľného miesta.
, Do rekordéra vložte zapisovateľný disk.
, Ak nahrávanie alebo kopírovanie trvalo menej
než 3 minúty, indikácia režimu záznamu nemusí
byť zobrazená správne. Samotné nahrávanie sa
však vykoná správne, v zmysle nastaveného
režimu záznamu.
, Po prehrávaní titulov vytvorených v režime SLP
a SEP sa môže indikátor režimu nahrávania
zmeniť v závislosti od nahrávaného vysielania.
Na displeji sa nezobrazujú hodiny.
, V ponuke “Options” je položka “Dimmer”
nastavená na “Power Save” (str. 95).
, Ak je v ponuke “Options” nastavené “Power
Save” na “On” a rekordér je v pohotovostnom
režime (str. 95).
Diaľkové ovládanie (DO)
Diaľkové ovládanie nefunguje.
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
, Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a rekordérom je príliš veľká.
, Po výmene batérií sa obnovia výrobné
nastavenia kódu výrobcu diaľkového ovládania.
Znovu nastavte tento kód (str. 19).
Na signály diaľkového ovládania reaguje aj iné
zariadenie Sony.
, Zariadenie aj rekordér majú nastavený rovnaký
príkazový režim. Nastavte pre rekordér iný
príkazový režim (str. 21).
Iné
Rekordér nefunguje správne.
, Resetujte rekordér. Stlačte a držte [/1
na rekordéri na viac než 10 sekúnd, kým sa
na displeji nezobrazí “WELCOME”.
, Statická elektrina atď. môže mať vplyv
na správnosť prevádzky rekordéra. Vypnite
rekordér a počkajte, kým sa na displeji
nezobrazia hodiny. Potom odpojte rekordér
od elektrickej siete a po chvíli ho znovu zapojte.
Na displeji predného panela sa zobrazuje
5-miestny kód.
Ďalšie informácie
Indikácia režimu záznamu nie je správna.
, Zapnite rekordér.
, Diaľkové ovládanie nie je smerované na senzor
signálov diaľkového ovládania na rekordéri.
, Pre rekordér a diaľkové ovládanie sú nastavené
rôzne príkazové režimy. Nastavte rovnaký
príkazový režim (str. 21). Výrobné nastavenie
príkazového režimu tohto rekordéra
a dodávaného DO je DVD3.
, Prepínač TV/DVD prepnite do polohy DVD
(str. 20).
, Aktivovala sa samodiagnostická funkcia
(pozri tabuľku na str. 102).
Nosič disku sa po stlačení tlačidla Z (otvorenie/
zatvorenie) nevysunie.
, Po zázname alebo editovaní DVD disku môže
vysunutie nosiča disku chvíľu trvať. Je to
spôsobené zápisom dát na disk v rekordéri.
Nosič disku nie je možné otvoriť a na displeji je
zobrazené “TRAY LOCKED”.
, Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo
na autorizované servisné stredisko Sony.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“RECOVERY”.
, V prípade vypnutia rekordéra alebo výpadku
napájania sa pri opätovnom zapnutí aktivuje
funkcia obnovenia stavu rekordéra (recovery).
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
101
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 102 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Rekordér nevypínajte, kým z displeja nezmizne
hlásenie “RECOVERY”.
Na displeji sa zobrazí “HDD ERROR”.
, Nastala funkčná porucha HDD disku. Stlačte
a držte @/1 na rekordéri na viac než 10 sekúnd,
kým sa na displeji nezobrazí “WELCOME”.
Ak sa týmto riešením neodstráni vzniknutá
porucha, naformátujte HDD disk rekordéra
pridržaním tlačidla HDD na rekordéri na viac
než 10 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí
“FORMAT”. Vymaže sa celý obsah HDD disku.
Ak sa týmto riešením problém neodstráni,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Na displeji sa zobrazí “FAN ERROR”.
, Skontrolujte, či ventilátor v zadnej časti zariadenia
nie je blokovaný. Potom okamžite odpojte sieťovú
šnúru od elektrickej siete. Po chvíli znova zapojte
sieťovú šnúru a stlačte [/1 na rekordéri.
Samodiagnostická funkcia
(keď sa na displeji zobrazia
písmená/číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie bliká
na displeji predného panela za účelom
upozornenia na vzniknutý problém päťmiestny
servisný kód (napr. C 13 00) pozostávajúci
z kombinácie písmena a číslic. V takomto prípade
skontrolujte nasledovný prehľad.
Prvé tri znaky
Príčina a/alebo riešenie
servisného kódu
C 13
Vznikol problém s HDD
diskom.
, Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné
stredisko.
DVD disk je znečistený.
, Vyčistite disk pomocou
jemnej handričky.
C 31
DVD/CD disk nie je správne
vložený.
, Disk vložte správne.
Pri vypnutí rekordéra počuť mechanické zvuky.
, Keď rekordér nastavuje čas pre funkciu Auto
Clock Set, prípadne sa ladia stanice pre funkciu
PDC/VPS, môže byť počuť prevádzkové zvuky
(napr. vstavaný ventilátor), aj keď je zariadenie
vypnuté. Nejde o poruchu.
Nosič disku sa po stlačení tlačidla Z (otvorenie/
zatvorenie) nevysunie a nie je možné vybrať
disk.
, Vypnite rekordér. Počkajte, kým sa na displeji
zobrazia hodiny a odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete. Stlačte a pridržte A
na rekordéri a súčasne zapojte sieťovú šnúru
do elektrickej siete. Keď sa nosič vysunie,
uvoľnite tlačidlo. Potom stlačte a pridržte @/1
na rekordéri na cca 10 sekúnd, kým sa na displeji
nezobrazí “WELCOME”.
E XX
Aby sa predišlo nesprávnemu
(xx je nejaké číslo) používaniu rekordéra,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
, Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné
stredisko Sony a informujte
ich o zobrazenom
5-miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
Na displeji sa zobrazí “LOCKED”.
, Nosič disku je zablokovaný. Zrušte funkciu
Child Lock (str. 54).
102
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 103 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Poznámky k diskom
Poznámky k rekordéru
Prevádzka
• Ak prenesiete zariadenie priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti,
na šošovkách zariadenia môže kondenzovať
vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto prípade vyberte
disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez
obsluhy cca pol hodiny, kým sa vlhkosť
neodparí.
• Pred prenášaním zariadenia vyberte z neho disk.
V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
Nastavenie hlasitosti
Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti
s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym
zvukovým signálom. V opačnom prípade môže
dôjsť počas prehrávania pasáže s vysokou úrovňou
zvuku k poškodeniu reproduktorov.
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli
znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte sa
povrchu disku. Prach, odtlačky prstov alebo
škrabance môžu spôsobiť funkčnú poruchu
prehrávania/nahrávania.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
ani pôsobeniu tepelných zdrojov, ako je kúrenie,
ani nenechávajte disk v aute zaparkovanom
na slnku, pretože sa môže teplota v interiéri
značne zvýšiť.
• Po dokončení prehrávania umiestnite disk
do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
Čistenie
Oprava pevného disku (HDD)
• Pravdepodobne bude potrebné pristupovať
k dátam na HDD disku za účelom jeho
testovania; nie je zámerom na disk kopírovať
alebo ukladať údaje, tituly alebo iné informácie.
• V prípade nutnosti výmeny alebo inicializácie
(formátovania) disku sa vykoná formátovanie
HDD disku na základe nášho uváženia.
V takomto prípade sa vymaže celý obsah
(vrátane všetkých údajov porušujúcich autorské
práva).
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, akými sú
napr. benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
• Nepoužívajte nasledovné typy diskov.
– Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare
obdĺžnika alebo srdca).
– Disky s nalepeným štítkom alebo etiketou.
– Disky s nalepenou lepiacou páskou
alebo zvyškami lepidla.
Ďalšie informácie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
žiadne drsné handričky, práškové prostriedky
alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Čistiace disky
Nepoužívajte bežne dostupné čistiace disky.
Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
103
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 104 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Technické údaje
Systém
Laser: Polovodičový laser
Pokrytie kanálov:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 až E12, R1 až R12, F2 až F10,
Taliansko A až H, Írsko A až J, Južná Afrika 4
až 13/UHF: E21 až E69, R21 až R69, B21
až B69, F21 až F69/CATV: S01 až S05, S1
až S20, Francúzsko B až Q/HYPER: S21 až S41
Vyššie uvedené pokrytie kanálov zaručuje
len príjem vysielania v rámci týchto pásiem.
Nezaručuje sa tým schopnosť prijímať signál
za každých podmienok.
Príjem video signálu: Frekvenčná syntéza
Príjem audio signálu: Deliaci nosný systém
Anténový výstup: Asymetrický anténový
konektor 75 Ohm
Časovač: Hodiny: Systém Quartz locked/Indikácia
času: 24-hodinový režim zobrazenia (číslicový)/
Čas zálohovania napájania: 1 hodina
Formát video záznamu: MPEG Video
Formát audio záznamu/aplikovaná
prenosová rýchlosť: 2-kanálový Dolby
Digital/256 kb/s
Vstupy a výstupy
LINE 2 OUT
(AUDIO): RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm
(VIDEO): RCA konektor/1,0 Vš-š
(S VIDEO): 4-pinový, mini DIN/Y:1,0 Vš-š, C:
0,3 Vš-š (PAL)
LINE 2 IN/LINE 4 IN
(AUDIO): RCA konektor/2 Vrms/viac než
22 kOhm
(VIDEO): RCA konektor/1,0 Vš-š
(S VIDEO): 4-pinový, mini DIN/Y:1,0 Vš-š, C:
0,3 Vš-š (PAL)
LINE 1 – TV: 21-pinový
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
LINE 3/DECODER: 21-pinový
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
S-Video OUT (downstream)
Dekodér
DV IN: 4-pinový/i.LINK S100
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optický výstupný
konektor/–18 dBm (vlnová dĺžka: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): RCA konektor/
0,5 Vš-š/75 Ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
RCA konektor/Y: 1,0 Vš-š, PB/CB: 0,7 Vš-š,
PR/CR: 0,7 Vš-š
HDMI OUT: Typ A (19-pinov)
Všeobecne
Napájanie: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Príkon: 55 W
Rozmery (cca): 430 x 75x 328 mm (šírka/
výška/hĺbka) vrátane prečnievajúcich častí
Kapacita pevného disku: 400 GB
Hmotnosť (cca): 5,2 kg
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť: 25% až 80%
Dodávané príslušenstvo:
Sieťová šnúra (1)
Anténový kábel (1)
Diaľkové ovládanie (DO) (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Právo na zmeny vyhradené.
Kompatibilita s prenosovými systémami (normy)
Tento rekordér je navrhnutý pre nahrávanie
v prenosovom systéme PAL a pre prehrávanie
v prenosovom systéme PAL alebo NTSC.
Signály v norme SECAM je možné prijímať
aj nahrávať, ale prehrávanie sa vykoná len
v norme PAL. Nahrávanie zdroja video signálu
v iných normách nie je zaručené.
104
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 105 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
i.LINK
Konektor DV IN v tomto rekordéri je
i.LINK-kompatibilný. Táto časť popisuje štandard
i.LINK a jeho vlastnosti.
Čo je i.LINK?
b Poznámka
Štandardne je možné prostredníctvom kábla i.LINK (DV
prepojovací kábel) pripojiť k rekordéru iba jedno
zariadenie. Pri pripájaní tohto rekordéra
k i.LINK-kompatibilnému zariadeniu s viac než dvoma
konektormi i.LINK (DV konektory) pozri návod
na použitie pripájaného zariadenia.
Názov “i.LINK”
i.LINK je výraz pre dátovú zbernicu IEEE 1394
navrhnutú spoločnosťou SONY a je to tiež
obchodná značka uznávaná mnohými
spoločnosťami.
IEEE 1394 je medzinárodná norma
štandardizovaná inštitútom Institute of Electrical
and Electronics Engineers.
Maximálna prenosová rýchlosť rozhrania i.LINK
je v závislosti od zariadenia rôzna. Sú definované
tri maximálne prenosové rýchlosti:
S100 (cca 100 Mb/s*)
S200 (cca 200 Mb/s)
S400 (cca 400 Mb/s)
Prenosová rýchlosť je uvedená v časti “Technické
údaje” návodu na použitie každého zariadenia.
Na niektorých zariadeniach je tiež uvedená
pri konektore i.LINK.
Maximálna prenosová rýchlosť zariadenia,
na ktorom nie je táto rýchlosť uvedená (napr. aj
toto zariadenie), je “S100”.
Pri pripojení zariadení k zariadeniu s odlišnou
maximálnou prenosovou rýchlosťou sa niekedy
môže táto rýchlosť odlišovať od uvedenej
prenosovej rýchlosti.
* Čo je Mb/s?
Skratka Mb/s znamená megabity za sekundu
alebo inými slovami množstvo údajov, ktoré je možné
odoslať a prijať za jednu sekundu. Napr. prenosová
rýchlosť 100 Mb/s znamená, že za jednu sekundu je
možné preniesť 100 megabitov údajov.
Funkcie rozhrania i.LINK v tomto
rekordéri
Ďalšie informácie
i.LINK je digitálne sériové rozhranie pre
spracovanie digitálnych video, digitálnych audio
signálov a iných údajov v obidvoch smeroch
medzi zariadeniami disponujúcimi konektorom
i.LINK a zároveň na ovládanie iného zariadenia.
i.LINK-kompatibilné zariadenie je možné pripojiť
pomocou jedného kábla i.LINK. Rozhranie je
možné použiť pri operáciách a prenose údajov
medzi rôznymi digitálnymi AV zariadeniami.
Pri pripojení viac ako dvoch zariadení
kompatibilných s rozhraním i.LINK k tomuto
rekordéru v uzavretom cykle je možné vykonávať
operácie a prenos údajov nielen medzi pripojeným
zariadením a rekordérom, ale aj medzi ostatnými
zariadeniami prostredníctvom priameho
prepojenia.
Spôsob operácií môže byť niekedy odlišný
v závislosti od charakteristík a technických
špecifikácií pripojeného zariadenia a rovnako sa
nemusia pri niektorých pripájaných zariadeniach
vykonať niektoré operácie a prenos údajov.
Prenosová rýchlosť rozhrania
i.LINK
Podrobnosti o kopírovaní počas pripojenia tohto
rekordéra k inému video zariadeniu s DV
konektormi pozri na str. 77.
DV konektor v tomto rekordéri je určený len
pre vstup signálov DVC-SD. Tento konektor nie
je určený pre výstup signálov. DV konektor
nedokáže spracovať signály MICRO MV
zo zariadenia, akým je napr. digitálny kamkordér
formátu MICRO MV s konektorom i.LINK.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v poznámkach
na str. 77.
Podrobnosti s upozorneniami týkajúcimi
sa prepojenia tohto rekordéra pozri tiež v návode
na použitie pripájaného zariadenia.
Potrebný kábel i.LINK
Použitie 4-pinový kábel Sony i.LINK (za účelom
DV kopírovania).
i.LINK a
sú obchodné značky.
105
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 106 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Diaľkové ovládanie (DO)
A Prepínač TV/DVD (19)
B Tlačidlo Z (otvorenie/zatvorenie) (29)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C Tlačidlo [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (22)
D Tlačidlo HDD (31)
Tlačidlo DVD (29)
E Tlačidlá PROG (program) +/– (31)
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod*.
F Číselné tlačidlá (45, 60)
Tlačidlo SET (45)
Tlačidlo 5 má orientačný hmatový bod*.
G Tlačidlá 2 (hlasitosť) +/- (19)
H Tlačidlo CLEAR/-/-- (dvojciferné číslo)
(45)
I Tlačidlo
Tlačidlo
(audio) (55)
(titulky) (55)
Tlačidlo
(audio) má orientačný
hmatový bod*.
J Tlačidlo INPUT SELECT (52, 77)
Tlačidlo t TV/VIDEO (19)
K Tlačidlo DISPLAY (34)
Tlačidlo TIME/TEXT (34)
L Tlačidlo [TIMER] (43, 45)
M Tlačidlo SUR (surround) (55)
N Tlačidlo SYSTEM MENU (79, 82)
Tlačidlo TITLE LIST (32, 53, 61, 66)
Tlačidlo TIMER LIST (48)
O Tlačidlo TOP MENU (53)
P Tlačidlo MENU (53)
Q Tlačidlo </M/m/,/ENTER (22)
R Tlačidlo O RETURN (48)
S Tlačidlo TOOLS (29)
T Tlačidlá
(rýchle zopakovanie)/
(rýchly posuv) (32, 61)
106
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 107 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
U Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (55)
V Tlačidlá mc /
(vyhľadávanie) (55)
CM
W Tlačidlo VISUAL SEARCH (60)
X Tlačidlo H (prehrávanie) (53)
Tlačidlo X (pozastavenie) (55)
Tlačidlo x (zastavenie) (53)
Tlačidlo H má orientačný hmatový bod*.
Y Tlačidlo z REC (31)
Tlačidlo X REC PAUSE (31)
Tlačidlo x REC STOP (31)
Z Tlačidlo REC MODE (31)
wj Tlačidlá CHAPTER MARK/CHAPTER
MARK ERASE (69)
wk Tlačidlá SYNCHRO REC (50)
wl Tlačidlo
(širokouhlý režim) (19)
e; Tlačidlo
(uhol) (55)
ea Prepínač COMMAND MODE
(DVD 1,2,3) (21)
Ďalšie informácie
es Tlačidlo PROGRESSIVE (16)
* Pri ovládaní rekordéra využívajte hmatový bod
na orientáciu medzi tlačidlami.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
107
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 108 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Predný panel
A Tlačidlo [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (22)
J
B Displej (35, 109)
L Tlačidlo SYSTEM MENU (79, 82)
C Nosič disku (29)
M Tlačidlo TOOLS (29)
D Indikátor TIMER REC (43)
Indikátor SYNCHRO REC (50)
N Tlačidlo </M/m/,/ENTER (22)
E Tlačidlo A (otvorenie/zatvorenie) (29)
F Tlačidlo/Indikátor HDD (31)
Tlačidlo/Indikátor DVD (29)
G
(senzor signálov diaľkového ovládania)
(19)
H Tlačidlo H (prehrávanie) (53)
Tlačidlo X (pozastavenie) (55)
Tlačidlo x (zastavenie) (53)
I Tlačidlo z REC (31)
Tlačidlo X REC PAUSE (31)
Tlačidlo x REC STOP (31)
Konektor DV IN (77)
K Tlačidlo ONE-TOUCH DUB (79)
O Tlačidlo O RETURN (48)
P Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (55)
Q Tlačidlá PROGRAM +/- (31)
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod*.
R Tlačidlo INPUT SELECT (52, 77)
S Tlačidlo REC MODE (41)
T Konektory LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R) (24)
* Pri ovládaní rekordéra využívajte hmatový bod
na orientáciu medzi tlačidlami.
108
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 109 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Displej
HDD
DVD
DVD RW
VR
VCD
NICAM HDMI
TV
PROGRESSIVE
SMARTLINK
A Indikátory HDD/DVD
Zobrazujú zvolené médium a stav
prehrávania/záznamu/kopírovania.
B Typ disku*/Formát záznamu
C Indikátor NICAM (42)
D Indikátory audio signálov (34)
E Indikátor TV (31)
F Zobrazí sa nasledovné (35):
• Čas prehrávania/zostávajúci čas
• Číslo aktuálneho titulu/kapitoly/stopy
(skladby)/indexu
• Nahrávací čas/režim záznamu
• Clock (Hodiny)
• Číslo predvoľby
• Indikácia TV Direct Rec (31): namiesto
posledných dvoch číslic napravo sa zobrazí
“TV”.
G Indikátor
(uhol) (55)
I Indikátor PROGRESSIVE (16)
* Pri DATA CD diskoch sa zobrazí “CD”.
Ďalšie informácie
H Indikátor SMARTLINK (14)
z Rada
Displej je možné vypnúť nastavením položky “Dimmer” v ponuke “Options” na “Power Save” (str. 95).
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
109
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 110 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Zadný panel
AERIAL
LINE 3 /
DECODER
HDMI OUT
LINE 1 - TV
IN
DIGITAL OUT
OUT
Y
PB/
CB
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/DOLBY DIGITAL
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
OPTICAL
LINE
4
IN
LINE
2
OUT
A Konektory AERIAL IN/OUT (13)
B Konektor HDMI OUT (high-definition
multimedia interface out) (14)
-AUDIO
R
L
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
VIDEO OUT
PR/
CR
~ AC IN
H Konektory LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/
VIDEO) (14, 17)
I Konektor LINE 4 IN (S VIDEO) (24)
D Konektor LINE 3/DECODER (23)
J Konektory LINE 4 IN (R-AUDIO-L/
VIDEO) (24)
E Konektory COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) (14)
K Konektory DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL) (17)
C Konektor LINE 1 - TV (14)
F Konektor AC IN (18)
G Konektor LINE 2 OUT (S VIDEO) (14)
110
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 111 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Slovník
Chapter (Kapitola) (str. 60)
Úseky obrazu alebo zvuku, ktoré sú menšie než
tituly. Titul sa skladá z niekoľkých kapitol.
Na niektorých diskoch nemusia byť zaznamenané
žiadne kapitoly.
Signály pre ochranu proti kopírovaniu (str. 42)
Kopírovanie môže byť znemožnené vlastníkom
autorských práv atď. Tieto signály sú aplikované
v niektorých softvéroch alebo TV programoch
a znemožňujú nahrávanie takýchto programov
týmto rekordérom.
Dolby Digital (str. 91)
DTS (str. 91)
Technológia digitálnej kompresie zvuku vyvinutá
spoločnosťou Digital Theater Systems, Inc. Táto
technológia podporuje viackanálový priestorový
zvuk. Zadný kanál je stereofonický a v tomto
formáte je aj jeden oddelený kanál pre subwoofer.
DTS poskytuje tiež digitálny zvuk vo vysokej
kvalite s oddelenými zvukovými kanálmi.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
DVD+R disk (str. 8)
DVD+R (čítaj “plus R”) disk je zapisovateľný disk
rovnakých rozmerov ako DVD VIDEO disk.
Na DVD+R disk je možné nahrávať len raz,
pričom bude formát disku rovnaký ako formát
DVD VIDEO disku.
DVD+RW (čítaj “plus RW”) disk je
zapisovateľný a súčasne prepisovateľný disk.
DVD+RW disky využívajú formát záznamu,
ktorý je porovnateľný s DVD VIDEO formátom.
DVD-R disk (str. 8)
DVD-R je zapisovateľný disk rovnakých
rozmerov ako DVD VIDEO disk. Na DVD-R disk
je možné nahrávať len raz, pričom bude formát
disku rovnaký ako formát DVD VIDEO disku.
DVD-RW disk (str. 8)
DVD-RW disk je zapisovateľný a prepisovateľný
disk rovnakých rozmerov ako DVD VIDEO disk.
Na DVD-RW disk je možné nahrávať v dvoch
rôznych režimoch: v režime VR a v režime Video.
Režim Video vyhovuje formátu DVD VIDEO
disku, kým obsah diskov vytvorených v režime
VR (videozáznam) je možné vkladať do
programu, alebo editovať.
DVD VIDEO disk (str. 10)
Na disk je možné uložiť až 8 hodín obrazu aj
napriek tomu, že priemer tohto disku je totožný
s priemerom bežného CD disku.
Kapacita údajov jednovrstvového jednostranného
DVD disku je 4,7 GB (gigabajtov), čo je 7-krát
viac než kapacita CD disku. Dátová kapacita
dvojvrstvového jednostranného DVD disku je 8,5
GB, jednovrstvového obojstranného DVD disku
je 9,4 GB a kapacita dvojvrstvového
obojstranného DVD disku je 17 GB.
Obrazové dáta využívajú formát MPEG 2, jeden
z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie dát. Obrazové
dáta sú komprimované v pomere cca 1:40
(priemer) k ich pôvodnej veľkosti. DVD disk
taktiež využíva rozličnú úroveň technológie
kódovania, ktorá mení charakter dát podľa
aktuálneho stavu reprodukovaného obrazu. Audio
informácie sú zaznamenané vo formáte Dolby
Digital ako aj v PCM, čím sa poskytuje omnoho
pôsobivejší zážitok z počúvania zvuku.
DVD disky sú tiež vybavené rôznymi ďalšími
funkciami, ako je zmena zorného uhla,
viacjazyčné mutácie a rodičovský zámok
(Parental Control).
Ďalšie informácie
Technológia digitálnej kompresie zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories. Táto
technológia podporuje viackanálový priestorový
zvuk. Zadný kanál je stereofonický a v tomto
formáte je aj jeden oddelený kanál pre subwoofer.
Dolby Digital poskytuje rovnaký digitálny zvuk
vysokej kvality s oddelenými kanálmi,
aký môžeme nájsť pri systémoch “Dolby Digital”
pre kiná.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
DVD+RW disk (str. 8)
Pevný disk (HDD) (str. 2)
Pevný disk (HDD) je ucelený mechanický systém,
ktorý pozostáva z diskových platní a mechaniky.
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
111
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 112 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Diskové platne sú ploché, okrúhle, pevné platne
s tenkou vrstvou magnetického média.
Magnetické hlavy zaznamenávajú údaje na rýchlo
sa točiace diskové platne, čím sa umožňuje rýchle
a efektívne čítanie a zapisovanie údajov.
Znamená to, že kým prekladaný formát môže
zobraziť 25-30 snímok/50-60 polí za 1 sekundu,
progresívny formát dokáže zobraziť 50/60 snímok
za 1 sekundu. Celková kvalita obrazu sa zvýši
a statické zábery, text a horizontálne riadky sa
zobrazujú ostrejšie.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
zapojení. Prepojenie HDMI prenáša štandardné
a HD video signály a multikanálové audio signály
v digitálnej forme bez strát do AV zariadení ako sú
napr. TVP vybavené rozhraním HDMI.
Špecifikácia HDMI podporuje HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection),
technológiu ochrany proti kopírovaniu,
ktorá využíva kódovaciu technológiu pre digitálne
video signály.
Title (Titul) (str. 60)
Najdlhší úsek obrazu alebo hudobného diela pri
DVD disku, film atď. na video disku, alebo album
atď. na audio disku.
Track (Stopa/skladba) (str. 60)
Úseky hudobných údajov na CD/VIDEO CD
disku (dĺžka skladby).
Prekladaný formát (str. 16)
Prekladaný formát zobrazuje každý druhý riadok
obrazu ako samostatné “pole” a je štandardnou
metódou používanou pre zobrazovanie
v televíziách. Pole s párnym číslom zobrazuje
párne čísla riadkov obrazu a pole s nepárnym
číslom zobrazuje nepárne čísla riadkov obrazu.
MPEG audio (str. 91)
Medzinárodný štandardný systém kódovania
pre komprimovanie digitálnych audio signálov,
autorizovaný certifikátom ISO/IEC. MPEG 2
využívaný na DVD diskoch spolupracuje s až
7.1-kanálovým priestorovým zvukom.
Original (str. 65)
Pôvodné tituly fyzicky nahrané na HDD/DVDRW (režim VR) disku. Vymazaním pôvodných
titulov dôjde k uvoľneniu miesta na disku.
Playlist (str. 65)
Informácie o prehrávaní vytvorené zo skutočných
záznamov na DVD-RW (režim VR) disku.
Playlist neovplyvňuje pôvodné tituly a obsahuje
len informácie potrebné pre riadenie prehrávania.
Tituly Playlistu zaberú len minimálny priestor
na disku.
Progresívny formát (str. 16)
V porovnaní s prekladaným formátom, ktorý
zobrazuje každý druhý riadok obrazu (pole)
pre vytvorenie snímky, zobrazuje progresívny
formát celý obraz naraz ako samostatnú snímku.
112
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_097-113_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 113 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
Tabuľka kódov jazykov
Podrobnosti pozri na str. 87.
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ďalšie informácie
Kód Jazyk
1703 Neurčené
Kód oblasti
Podrobnosti pozri na str. 93.
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044–Argentína
2047–Austrália
2046–Rakúsko
2057–Belgicko
2070–Brazília
2079–Kanada
2090–Chile
2092–Čína
2115–Dánsko
2165–Fínsko
2174–Francúzsko
2109–Nemecko
2248–India
2238–Indonézia
2254–Taliansko
2276–Japonsko
2304–Kórea
2363–Malajzia
2362–Mexiko
2376–Holandsko
2390–Nový Zéland
2379–Nórsko
2427–Pakistan
2424–Filipíny
2436–Portugalsko
2489–Rusko
2501–Singapur
2149–Španielsko
2499–Švédsko
2086–Švajčiarsko
2528–Thajsko
2184–Veľká
Británia
113
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_114-116_RDR-HX1010.fm
master page=left
RDR-HX1010_SK.book Page 114 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
“A-B Erase” 67
Anténa 13
“AFT” 83
Album 35, 64
“Album Search” 60
“Audio” 87
Audio 55, 90
“Audio Connection” 22
Audio kábel 17
“Audio DRC” 90
“Audio Filter” 57
“Audio Settings” 57
“Auto Adjust” 86
“Auto Chapter” 92
Auto Clock Set 86
“Auto Display” 95
“Auto Title Erase” 50
“AV SYNC” 58
“Channel Setting” 82
Chapter (Kapitola) 35, 48,
69, 111
CHAPTER MARK 69
CHAPTER MARK ERASE 69
“Chapter Search” 60
“Check Overlap” 49
Clock (Hodiny) 22, 86
“Colour” 47, 57
“Colour System” 94
“Combine” 71
“Command Mode” 21, 95
“Component Out” 88
COMPONENT VIDEO OUT 15
“Contrast” 47, 57
CPRM 8
“Create Playlist” 70
Čas záznamu 41
Časované nahrávanie
kontrola/zmena/zrušenie 48
manuálne nastavenie 43
Nastavenie režimu
záznamu 44
ShowView 45
Synchronizované
nahrávanie 50
Číselné tlačidlá 37, 45
Číslo albumu 35
Číslo kapitoly 35
Číslo titulu 35
Časti a ovládacie prvky 106
Čistenie diskov 103
B
D
Batérie 19
Bez signálov 42
“Bilingual” 51, 52
“BNR” 57
“Brightness” 47, 57
DATA CD 10
“Decoder” 27
Detský zámok 54
Diaľkové ovládanie (DO) 19,
106
“Digital Out” 91
Digitálny kamkordér 77
“Dimmer” 95
“Disc Info” 29, 38, 69
Disky vhodné na prehrávanie 10
Displej
predný panel 35, 109
“Divide” 68
Dolby Digital 17, 91, 111
“Downmix” 90
Index
Výrazy v úvodzovkách sa
zobrazujú v OSD
zobrazeniach.
Číslice
16:9 22, 87
4:3 Letter Box 22, 87
4:3 Pan Scan 22, 87
“48kHz/96kHz PCM” 91
A
C
“C NR” 57
Canal Plus 26
“Capture” 70
“Capture All” 70
“CATV” 82
CD disk 10
“Change IN” 70, 80
“Change OUT” 70, 80
“Channel List” 85
DTS 91, 111
“Dub Mode” 72, 81
“DV Audio Input” 78
DV kopírovanie 77
One Touch Dubbing 79, 94
Funkcia Program Edit 79
“DV EDIT” 80
DV IN 77
“DVD Bilingual Rec.” 95
“DVD Menu” 87
“DVD Rec. Picture Size” 47
DVD VIDEO 10, 111
DVD+R 8, 111
DVD+RW 8, 111
DVD-R 8, 111
DVD-RW 8, 111
DVD-RW (režim Video)
disky 66
“DVE” 57
Dvojjazyčný záznam 42
E
Editovanie 65, 70
DV Edit 77
“Erase” 49, 66, 70, 80
“Erase All” 69
“Erase Titles” 68
“Extend Rec” 44
F
“Factory Setup” 95
“Features” 92
“File Search” 60
“Finalise” 39
“Finalise Disc” 94
“Format” 29
“Format DVD-RW” 94
Formátovanie 29
Funkcia Chasing Playback 58
Funkcia Program Edit 79
Funkcia Quick Timer 46
Funkcia Simultaneous Rec
and Play 59
G
GB 30
H
“HDD Bilingual Rec.” 94
HDMI
114
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_114-116_RDR-HX1010.fm
master page=right
RDR-HX1010_SK.book Page 115 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
“Audio(HDMI)” 92
“HDMI Resolution” 88
HDMI OUT 14
“Hue” 57
I
i.LINK 105
INPUT SELECT 52, 78
Interlace (prekladaný signál) 112
J
Jedno kopírovanie 42
K, L
Kontrola/zmena/zrušenie
nastavení časovača 48
Kopírovanie
“Dub Mode” 72
Kopírovanie vo vysokej
rýchlosti 72
Funkcia Rec Mode
Conversion
Dubbing 73
“Settings” 76
Kód oblasti 113
Krokovanie 56
Kvalita obrazu 47, 57
Kvalita zvuku 57
Language (Jazyk) 87
LINE 2 IN 24
LINE 3/DECODER 23
LINE 4 IN 24
“Line Audio Input” 51, 52
“Line1 Output” 89
“Line3 Input” 89
“Line3 Output” 89
“Line4 Input” 89
Lišta stavu prehrávania 35
MPEG 91, 112
N
Nahrávanie 41, 50, 92
čas záznamu 32
formát záznamu 8
nastavenie obrazu 47
počas sledovania iného
programu 31
režim záznamu 32, 41
“Update” 43
Nastavenie
nahrávaného obrazu 47
prehrávaného obrazu 57
prehrávaného zvuku 57
Nastavenia pre disk 29, 38,
69, 94
Nastavenie režimu záznamu 44
NICAM 42, 83
“Normal” 82
O
Obnovenie prehrávania 54
Obrazové súbory JPEG 61
Ochrana
disk 38
titul 66
Ochrana proti kopírovaniu 111
One Touch Dubbing 79, 94
One Touch Menu 54
One Touch Play 54
One Touch Timer 44
On-screen zobrazenie
“OSD” jazyk 22, 87
“Options” 94
Original 33, 65, 112
Otvorenie disku 40
Ovládanie TVP pomocou DO 19
M
P
Manuálne nastavenie hodín 86
Mapa disku 69
MENU 53
Miesto na disku 30
Miniatúra 34
“Mix” 78
“MNR” 57
“Modify” 49
“Move” 70, 80
MP3 súbory 61
“Pause Mode” 88
PAY-TV 26
“PAY-TV/CANAL +” 84
“PB Video Equalizer” 57
PBC 53
PDC 44
“Play Beginning” 54, 61
Ponuka Menu
Menu DVD disku 53
Top Menu 53
Pomenovanie 38
Prehrávanie 10, 35, 53, 55, 56
zrýchlený posuv vpred 56
zrýchlený posuv vzad 56
krokovanie 56
rýchly posuv 55
rýchle zopakovanie 55
Obrazové súbory JPEG 61
MP3 súbory 61
obnovenie prehrávania 54
rýchle prehrávanie so
zvukom 53
spomalené prehrávanie 56
Prepínač TV/DVD 19
“Power Save” 95
“Present Time” 86
“Preview” 70, 80
Ponuka Easy Setup 22, 96
Pozastavenie TV vysielania 58
Predný panel 108
Prekladaný formát 112
Progresívny signál 16, 112
“Progressive Mode” 89
“Protect Disc” 38
“Protect” 66
R
REC 31
“Rec Mode” 47
“Rec NR” 47
REC PAUSE 31
“Rec Settings” 47
REC STOP 79
“Rec Video Equalizer” 47
Režim Page 33
Režim prehrávania 35
Režim Video 8
Režim VR 8, 65
RECOVERY 101
Regionálny kód 11
Resetovanie rekordéra 96
“RGB” 22, 89
Riešenie problémov 97
Rodičovský zámok 54, 93
Rýchle prehrávanie so
zvukom 53
S
S VIDEO 14
“S Video” 22, 89
,pokračovanie
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
115
C:\Temp\Temp05\RDRHX1010_SK\Fm\Sk_114-116_RDRRDR-HX1010_SK.book
Page 116 Friday, July 22, 2005 4:34 PM
HX1010.fm
Sieťová šnúra 18
“Scart Setting” 89
Šetrič obrazovky 94
“Search” 60
SET 20, 37
“Set Thumbnail” 66
“Settings” 82
ShowView 45
Signály pre ochranu proti
kopírovaniu 42
Spomalené prehrávanie 56
SMARTLINK 16
“Station Name” 84
“Stereo1” 78
“Stereo2” 78
Stopa/Skladba 112
Stručný prehľad typov diskov 8
Super VIDEO CD disk 10
Surround 55
Synchronizované nahrávanie 50
“System” 82
Systém tunera 22
Systém TV vysielania 82
T
Teletext 32, 85
“Time Search” 60
TIME/TEXT 35
TIMER 43
Timer List 48
Titulky 55, 87
Titulky 55, 87
Titul 35, 112
TITLE LIST 53
“Title Name” 66
“Title Search” 60
TOP MENU 53
“Track Search” 60
“TV Direct Rec” 31, 92
“TV Guide Page” 85
TV normy 104
“TV Type” 22, 87
TV/VIDEO 31
TVS (TV Virtual Surround) 55
Typy diskov 8
U
“Unfinalise” 40
Usporiadanie 33
Uzatvorenie 39
V
Veľkosť obrazu 47
Vhodné disky 8, 10
VIDEO CD disk 10
“Video” 22, 89, 87
Video kábel 14
Video vstup 14
“Video Settings” 57
Vizuálne vyhľadávanie 60
VPS 44
Vyhľadávanie
zrýchlený posuv vzad/
vpred 56
vyhľadanie začiatku
master page=left
titulu/kapitoly/
stopy (skladby) 55
rýchle prehrávanie
so zvukom 53
režim vyhľadávania 60
vizuálne vyhľadávanie 60
Vytváranie kapitol 69
Y
“Y NR” 57
Z
Zadávanie znakov 36
Zadný panel 110
Zaobchádzanie s diskami 103
Zapisovateľné disky 8
Zapojenia 14
anténového kábla 13
audio káblov 17
video káblov 14
Zložkový video vstup 14
Zorný uhol 55
Zostávajúci čas disku 35
Zoznam pre prehrávanie 33,
65, 70, 112
Zoznam scén 70
Zoznam titulov 32, 53
Miniatúra 34
Usporiadanie 33
ZWEITON 42
Žiadne kopírovanie 42
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
RDR-HX1010
2-635-893-E1(1)
Download PDF

advertising