Sony | RDR-HX1020 | Sony RDR-HX1020 Návod na použitie

C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_001-001_RDRRDR-HX1020_SK.book
Page 1 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
HX1020.fm
master page=right
2-895-171-E1(1)
DVD rekordér
Návod na použitie
Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch
a službách Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-HX1020
© 2006 Sony Corporation
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_002-004_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 2 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru a riziku úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom, nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Výmenu sieťovej šnúry je možné
vykonať len v autorizovanom
servise.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER.
Označenie o klasifikácii CLASS 1
LASER PRODUCT MARKING
je umiestnené na ochrannom kryte
lasera vo vnútri zariadenia.
Bezpečnostné
upozornenia
• Toto zariadenie je možné
prevádzkovať pri striedavom
napätí 220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Skontrolujte, či sa prevádzkové
napätie zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
• Zariadenie umiestnite tak, aby
ste v prípade problému mohli
okamžite odpojiť sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
SHOWVIEW je ochranná známka
spoločnosti Gemstar Development
Corporation. Systém SHOWVIEW je
vyrobený v licencii od spoločnosti
Gemstar Development
Corporation.
Tento štítok upozorňujúci na
výskyt laserového žiarenia je
umiestnený vo vnútri puzdra
ochranného krytu lasera.
Toto zariadenie bolo testované
a bolo zistené, že pri používaní
prepojovacieho kábla kratšieho
než 3 metre vyhovuje
obmedzeniam stanoveným
nariadením EMC Directive.
Bezpečnosť
V prípade vniknutia
akéhokoľvek predmetu alebo
tekutiny do zariadenia odpojte
zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho
nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Pevný disk
(HDD – Hard Disk Drive)
Upozornenie
Použitie optických nástrojov pri
tomto zariadení zvyšuje riziko
poškodenia zraku. Laserový lúč
použitý v tomto DVD rekordéri
môže poškodiť zrak, a preto sa
nepokúšajte rozoberať zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Bezpečnostné
upozornenia
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
napomáha pri ochrane prírodných
zdrojov. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Pevný disk dosahuje vysokú
hustotu záznamu, čo umožňuje
vykonávať dlhotrvajúce
záznamy a rýchly prístup
k zapísaným údajom. Môže sa
však veľmi rýchlo poškodiť
dôsledkom nárazov, otrasov
alebo vystavením prašnému
prostrediu. Pevný disk
udržiavajte mimo dosahu
magnetických polí. Ak chcete
predísť strate dôležitých údajov,
dodržiavajte nasledovné
bezpečnostné upozornenia.
• Rekordér nevystavujte silným
otrasom.
• Rekordér neumiestňujte
na miesta, ktoré sú vystavené
mechanickým otrasom, alebo
sú nestabilné.
• Zariadenie neumiestňujte
na horúci podklad, akým je
napr. VCR alebo zosilňovač
(receiver).
• Zariadenie nepoužívajte
na miestach s extrémnym
kolísaním teplôt (zmena
teploty musí byť menšia než
10°C/hod.).
• Rekordér nepremiestňujte
so zapojenou sieťovou šnúrou.
• Neodpájajte sieťovú šnúru od
elektrickej siete pri zapnutom
zariadení.
2
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_002-004_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 3 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
• Pri odpájaní sieťovej šnúry
zariadenie vypnite a uistite sa,
či nepracuje pevný disk
(na displeji sú minimálne
30 sekúnd zobrazené hodiny
a nahrávanie alebo
kopírovanie je zastavené).
• Rekordér nepremiestňujte
aspoň 1 minútu od odpojenia
sieťovej šnúry od elektrickej
siete.
• Nepokúšajte sa svojpomocne
vymeniť alebo inovovať pevný
disk, pretože môže dôjsť k jeho
funkčnej poruche.
V prípade funkčnej poruchy
pevného disku nie je možné
obnoviť stratené údaje. Pevný
disk je len dočasný úložný
priestor.
Oprava pevného disku
(HDD)
• Obsah pevného disku je
možné skontrolovať počas
opravy alebo kontroly
pevného disku pri jeho
poruche alebo úprave. Obsah
disku však spoločnosť Sony
nezálohuje ani neukladá.
• V prípade potreby
formátovania alebo výmeny
pevného disku sa budú tieto
operácie vykonávať pod
dohľadom spoločnosti Sony.
Celý obsah pevného disku sa
vymaže vrátane obsahu, ktorý
porušuje zákony o ochrane
autorských práv.
Zdroje napájania
• Zariadenie je pod stálym
napätím, pokiaľ je sieťová
šnúra zapojená v sieťovej
zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie
používať dlhší čas, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej
siete. Keď odpájate sieťovú
šnúru zo zásuvky, ťahajte
za koncovku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na
miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby ste
predišli jeho prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte na
mäkký povrch, akým je napr.
koberec, pretože by mohlo
dôjsť k zablokovaniu vetracích
otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do
uzavretých priestorov, akými
sú napr. knižnice alebo
vstavané skrinky.
• Zariadenie neumiestňujte do
blízkosti tepelných zdrojov ani
na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, prašné
miesta alebo miesta
podliehajúce mechanickým
otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte na
šikmý povrch. Zariadenie je
určené na prevádzku vo
vodorovnej polohe.
• Zariadenie ani disky
neumiestňujte vedľa zariadení
so silným magnetom, akými sú
mikrovlnné rúry alebo veľké
reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké
predmety.
Nahrávanie
Pred skutočným nahrávaním
vykonajte skúšobné nahrávanie.
Kompenzácia strát
záznamov
Straty alebo znehodnotenia
záznamov, ktoré vzniknú
z dôvodu nefunkčnosti
rekordéra, jeho poruchy alebo
pri jeho oprave, spoločnosť Sony
nebude nijakým spôsobom
kompenzovať. Spoločnosť Sony
nebude nijakým spôsobom a za
žiadnych podmienok obnovovať
ani replikovať obsah záznamu.
Ochrana autorských práv
• TV programy, filmy,
videokazety, disky a iné
materiály môžu byť chránené
autorskými právami.
Neautorizované nahrávanie
takýchto materiálov môže byť
v rozpore so zákonmi
o autorských právach. Taktiež
môže byť potrebný súhlas
prevádzkovateľa káblovej
televízie a/alebo vlastníka
programu pri nahrávaní
z káblového rozvodu.
• Toto zariadenie je vybavené
technológiou na ochranu
autorských práv vlastníka
programu podľa príslušných
patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve.
Použitie tejto technológie
je možné len so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je
určené len pre domáce alebo
iné obmedzené využívanie,
ak spoločnosť Macrovision
neuvedie inak. Spätné
upravovanie
a disasemblovanie sú
zakázané.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
3
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_002-004_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 4 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Ochrana proti kopírovaniu
O tomto návode
Keďže toto zariadenie disponuje
funkciou ochrany proti
kopírovaniu, TV programy
prijímané prostredníctvom
externého tunera (nedodávaný)
môžu obsahovať signály ochrany
proti kopírovaniu (funkcia
ochrany proti kopírovaniu)
a v závislosti od typu signálu ich
nemusí byť možné nahrať.
• V tomto návode je interný
pevný disk označovaný aj ako
“HDD” a výraz „disk” je
používaný ako všeobecné
označenie HDD, DVD alebo
CD disku, ak nie je v texte
alebo na obrázku uvedené
inak.
• Ikony ako napr. DVD
uvedené vo vrchnej časti
jednotlivých vysvetliviek
indikujú druh média, ktoré je
možné používať pri
popisovanej funkcii.
• Informácie v tomto návode
popisujú ovládacie prvky na
diaľkovom ovládaní (ďalej aj
DO). Na ovládanie rekordéra
môžete použiť aj ovládacie
prvky na rekordéri, ak majú
podobné alebo rovnaké
označenie ako ovládacie prvky
na DO.
• Príklady OSD zobrazení
použité v tomto návode sa
nemusia zhodovať so
skutočným zobrazením na TV
obrazovke.
• Jednotlivé vysvetlivky
ohľadom DVD diskov v tomto
návode sa týkajú DVD diskov
vytvorených v tomto
rekordéri. Vysvetlivky sa
nevzťahujú na DVD disky,
ktoré boli vytvorené v inom
rekordéri a v tomto rekordéri
sa prehrávajú.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento rekordér
je schopný zobrazovať
statické video zábery alebo
OSD zobrazenie na TV
obrazovke aj dlhší čas.
Ak na TV obrazovke
ponecháte dlhší čas
pozastavený obraz alebo
zobrazenú ponuku Menu,
vystavujete váš TVP riziku
trvalého poškodenia
obrazovky. Plazmové
obrazovky a projekčné TVP
sú na takéto zaobchádzanie
obzvlášť citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy ohľadom tohto
rekordéra, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
4
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_005-007_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 5 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Stručný prehľad typov diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nahrávateľné a prehrávateľné disky pre video záznam . . . . . . . . . . . . . . 8
Nahrávateľné a prehrávateľné disky pre obrazové súbory JPEG . . . . . . 9
Disky, ktoré je možné prehrávať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zapojenia a nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Zapojenie rekordéra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Krok 1: Pripojenie anténového kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Krok 2: Pripojenie video káblov/HDMI kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Funkcie SMARTLINK (iba pre prepojenia SCART) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Krok 3: Pripojenie audio káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Krok 4: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Krok 5: Príprava DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ovládanie TVP pomocou DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ak máte DVD prehrávač Sony alebo viac ako jeden DVD rekordér Sony . . . 20
Zmena predvoľby na rekordéri pomocou DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Krok 6: Easy Setup (Jednoduché nastavenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pripojenie VCR alebo podobného zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pripojenie do konektora LINE 3/DECODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pripojenie do konektorov LINE 2 IN na prednom paneli . . . . . . . . . . . . . 24
Pripojenie satelitného alebo digitálneho prijímača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pripojenie analógového dekodéra PAY-TV/Canal Plus . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Pripojenie dekodéra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nastavenie predvolieb na analógovom dekodéri PAY-TV/Canal Plus . . . . 27
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
1. Vloženie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Nahrávanie vysielania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zobrazenie stavu disku počas nahrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. Prehrávanie nahraného vysielania (Title List) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. Zobrazenie prehrávacieho/zostávajúceho času a informácií o prehrávaní . . . 33
Zobrazenie prehrávacieho/zostávajúceho času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kontrola voľného miesta na disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. Zmena názvu nahraného programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6. Pomenovanie a ochrana disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pomenovanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ochrana disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7. Prehrávanie disku v inom DVD zariadení (Uzatvorenie) . . . . . . . . . . . . . 38
Uzatvorenie disku pomocou tlačidla Z (otvorenie/zatvorenie) . . . . . . . . 39
Uzatvorenie disku pomocou zobrazenia “Disc Information”. . . . . . . . . . . 39
Znovu otvorenie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8. Preformátovanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
5
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_005-007_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 6 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Časované nahrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Pred spustením nahrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Režim záznamu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nahrávanie stereofonického a dvojjazyčného vysielania. . . . . . . . . . . . . 43
Záznamy, ktoré nie je možné nahrávať. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Časované nahrávanie (Standard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Manuálne nastavenie časovača (Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Nahrávanie TV vysielania pomocou systému ShowView . . . . . . . . . . . . 46
Používanie funkcie Quick Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Nastavenie kvality a veľkosti záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vytváranie kapitol titulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kontrola/zmena/zrušenie nastavení časovača (Timer List) . . . . . . . . . . . . . 49
Nahrávanie z pripojeného zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Časované nahrávanie z pripojeného zariadenia (Synchro Rec) . . . . . . . 51
Nahrávanie z pripojeného zariadenia bez časovača. . . . . . . . . . . . . . . . 53
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Možnosti prehrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nastavenie kvality obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pozastavenie TV vysielania (TV Pause/Pause Live TV). . . . . . . . . . . . . 58
Prehrávanie práve nahrávaného programu od jeho začiatku
(Chasing Playback) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Prehrávanie už nahraného programu počas nahrávania iného programu
(Simultaneous Rec and Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Vyhľadávanie titulu/kapitoly/stopy (skladby) atď. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kopírovanie audio súborov MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kopírovanie audio albumu MP3 z disku na HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Správa audio súborov MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Vymazávanie albumov z HDD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Editovanie názvu albumu na HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Prehrávanie audio súborov MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Vymazávanie a editovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Pred editovaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Vymazávanie a editovanie titulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Vymazanie viacerých titulov (Erase Titles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Vymazanie časti titulu (A-B Erase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Rozdelenie titulu (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Manuálne vytváranie kapitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Vytváranie a editovanie Playlistu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Presun titulu v Playliste (Change Order) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Spojenie viacerých titulov Playlistu (Combine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rozdelenie titulu Playlistu (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Kopírovanie (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
6
Pred kopírovaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Režim “Dub Mode” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kopírovanie jedného titulu (Title Dubbing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kopírovanie viacerých titulov (Dub Selected Titles) . . . . . . . . . . . . . . . . 77
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_005-007_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 7 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
DV kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Pred DV kopírovaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Príprava na DV kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Záznam celého obsahu DV kazety (One Touch Dubbing) . . . . . . . . . . . . . . 81
Editovanie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Obrazové súbory JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Pred prácou s obrazovými súbormi JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Kopírovanie obrazových súborov JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Kopírovanie obrazových súborov JPEG z pripojeného digitálneho
fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Kopírovanie obrazových albumov JPEG
(HDD y DATA DVD/HDD T DATA CD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kopírovanie obrazových súborov JPEG (HDD y HDD) . . . . . . . . . . . . 87
Správa obrazových súborov vo formáte JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Vymazávanie albumu z HDD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Vymazávanie obrazových súborov JPEG z HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Editovanie názvov albumov na HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Prehrávanie obrazových súborov vo formáte JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Vytvorenie Photomovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Nastavenia a úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Nastavenia príjmu signálu z antény a jazyka (Basic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Programme Setting (Naladenie stanice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Programme Sort (Triedenie predvolieb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Automatické pomenovanie predvolieb (TV Guide Page). . . . . . . . . . . . . 97
Clock (Hodiny): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
OSD (On-screen zobrazenie – zobrazenie na obrazovke) . . . . . . . . . . . 98
Video nastavenia (Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Audio nastavenia (Audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Nastavenia nahrávania (Recording) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Nastavenia disku (DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Nastavenia pre DO/Výrobné nastavenia (Others) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Ponuka Easy Setup (Resetovanie rekordéra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Samodiagnostická funkcia (Keď sa na displeji zobrazí písmeno/číslice) . . 117
Poznámky k rekordéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Audio súbory MP3, obrazové súbory JPEG a video súbory DivX . . . . . . . . 120
Audio súbory MP3, obrazové súbory JPEG a video súbory DivX . . . . . 120
Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX súbory, ktoré rekordér
dokáže prehrávať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
i.LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Prehľad častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Tabuľka kódov jazykov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Regionálny kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_008-011_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 8 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Stručný prehľad typov diskov
Nahrávateľné a prehrávateľné disky pre video záznam
Typ
Logo disku
Pevný disk
(interný)
DVD+RW
Režim
VR
Ikona používaná Formátovanie
v tomto návode (nové disky)
HDD
Formátovanie
nepotrebné
Kopírovanie obsahu HDD
disku na DVD disk za
účelom prehrávania na iných
DVD prehrávačoch
+RW
Automaticky
formátované
do režimu +VR
(DVD+RW
VIDEO)
Prehrávateľné v DVD+RW
-kompatibilných
prehrávačoch (automatické
uzatvorenie)
-RWVR
Formátovanie
v režime VR
(str. 29)
Prehrávateľné len
v prehrávačoch
kompatibilných s režimom
VR (uzatvorenie nie je
potrebné)
-RWVideo
Prehrávateľné vo väčšine
Formátovanie
DVD prehrávačov
v režime Video
(uzatvorenie potrebné)
(str. 29)
(str. 38)
DVDRW
Režim
Video
DVD+R
Automaticky
formátované
do režimu +VR
(DVD+R
VIDEO)
Prehrávateľné vo väčšine
DVD prehrávačov
(uzatvorenie potrebné)
(str. 38)
-RVR
Formátovanie
v režime VR
(str. 29)*1
Formátovanie
sa vykoná cez
zobrazenie
“Disc
Information”.
Prehrávateľné len v DVD-R
režim VR-kompatibilných
prehrávačoch (uzatvorenie
potrebné) (str. 38)
-RVideo
Prehrávateľné vo väčšine
Automaticky
DVD prehrávačov
formátované
(uzatvorenie potrebné)
v režime Video
(str. 38)
+R
DVD+R DL
Režim
VR
DVD-R
Režim
Video
Kompatibilita s inými DVD
prehrávačmi (uzatváranie)
8
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_008-011_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 9 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Nahrávateľné a prehrávateľné disky pre obrazové súbory JPEG
Typ
Logo disku
Pevný disk
(interný)
DATA DVD
—
Ikona používaná Formátovanie
v tomto návode (nové disky)
Kompatibilita s inými DVD
prehrávačmi (uzatváranie)
Kopírovanie obrazových
súborov JPEG na DATA
DVD disk za účelom
zobrazenia alebo kopírovania
na iných DVD prehrávačoch,
ktoré dokážu prehrávať
obrazové súbory JPEG
HDD
Formátovanie
nepotrebné
DATA DVD
Prehrávateľné obrazové
súbory JPEG na DVD
Formátovanie
prehrávačoch, ktoré dokážu
na DATA DVD prehrávať obrazové súbory
disku (str. 29)
JPEG (uzatvorenie potrebné
v závislosti od disku)
(str. 38)
Verzie vhodných diskov
(od novembra 2006)
• 8-rýchlostné (a menej) DVD-RW disky
• 6-rýchlostné (a menej) DVD-RW disky
(Ver. 1.1, Ver. 1.2 s CPRM*2)
• 16-rýchlostné (a menej) DVD+R disky
• 16-rýchlostné (a menej) DVD-R disky
(Ver. 2.0, Ver. 2.1 s CPRM*2)
• 8-rýchlostné (a menej) DVD+R DL
(Dvojvrstvové) disky
Disky, na ktoré nie je možné nahrávať
• 8 cm disky.
• DVD-R DL (dvojvrstvové) disky
• DVD-RAM disky
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD+R DL”
a “DVD-R” sú obchodné značky.
*1
*2
Po vložení nenaformátovaného DVD-R disku
do tohto rekordéra sa disk automaticky
naformátuje do režimu Video. Aby ste nový
DVD-R disk naformátovali do režimu VR,
naformátujte ho pomocou zobrazenia “Disc
Information” (str. 29).
CPRM (Content Protection for Recordable
Media – ochrana obsahu pre nahrávateľné
médiá) je technológia kódovania, ktorá chráni
autorské práva záznamov.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
9
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_008-011_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 10 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Disky, ktoré je možné prehrávať
Typ
Logo
disku
Ikona
používaná
v tomto návode
Charakteristika
DVD VIDEO
DVD
Disk s filmom, ktorý je možné zakúpiť
alebo požičať.
Rekordér tiež rozpoznáva DVD-RAM
a DVD-R Dual Layer (dvojvrstvové)
(režim Video) disky ako DVD Video
-kompatibilné disky. Ak má DVD-RAM
disk vyberateľnú kazetu, pred
prehrávaním kazetu vyberte.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte VIDEO CD/Super
VIDEO CD
CD
Audio CD alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte Audio CD.
DATA DVD
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R/DVD-ROM disky obsahujúce
audio súbory MP3, obrazové súbory
JPEG alebo video súbory DivX.
CD-ROM/CD-R/CD-RW disky
obsahujúce audio súbory MP3,
obrazové súbory JPEG alebo video
súbory DivX.
CD
DATA DVD
—
DATA CD
—
DATA CD
DVD+RW/DVD-RW/
DVD-R
s priemerom 8 cm
—
—
“DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné
značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa
na základe licencie.
DivX® je technológia pre kompresiu video súborov
vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Nevhodné disky na prehrávanie
• PHOTO CD disky.
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky, ktoré nie
sú vytvorené v niektorom z vyššie
uvedených formátov.
• Dátové úseky CD-Extra diskov
• BD disky
• HD DVD disky
DVD+RW, DVD-RW a DVD-R disk
s priemerom 8 cm vytvorený v DVD
kamkordéri.
• Disky nasnímané AVCHD-kompatibilným
DVD video kamkordérom
• DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/
DVD-R disky, ktoré neobsahujú súbory
DVD Video, DivX, JPEG alebo MP3.
• DVD Audio disky.
• DVD-RAM a/alebo DVD-RAM disky len
s kazetou, ktoré neobsahujú záznam
vo formáte DVD Video.
• HD vrstva na Super Audio CD diskoch.
• DVD VIDEO disky s odlišným
regionálnym kódom (str. 11).
• DVD disky vytvorené iným rekordérom
a nesprávne uzatvorené.
10
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_008-011_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 11 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Maximálny počet zaznamenateľných titulov
Disk
Počet titulov*
HDD disk
300
DVD-RW/DVD-R
disk
99
DVD+RW/DVD+R
disk
49
DVD+R DL
49
kódované technológiou pre ochranu
autorských práv. Medzi takýmito diskmi sa
môžu vyskytovať tiež disky, ktoré
nevyhovujú štandardu CD a z toho dôvodu
ich nemusí byť možné v tomto zariadení
prehrávať.
Poznámka k duálnym diskom
* Maximálna dĺžka každého titulu je 8 hodín.
Poznámka o funkciách prehrávania DVD
VIDEO/VIDEO CD diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD VIDEO/
VIDEO CD diskov môžu byť úmyselne
zablokované výrobcami softvéru. Keďže
tento rekordér prehráva DVD VIDEO/
VIDEO CD disky podľa obsahu disku
vytvoreného výrobcom softvéru, niektoré
funkcie prehrávania nemusia byť dostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie DVD
VIDEO/VIDEO CD diskov.
Regionálny kód (len DVD VIDEO disky)
Váš rekordér má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať
iba DVD VIDEO disky, ktoré majú ten istý
regionálny kód. Tento systém je využívaný
na ochranu autorských práv.
V tomto rekordéri je tiež možné prehrávať DVD
VIDEO disky označené symbolom ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk
sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie
“Playback prohibited by region code.”
(“Prehrávanie nie je povolené miestnym
obmedzením.”). V závislosti od vyhotovenia
DVD VIDEO disku sa na disku nemusí
nachádzať označenie regionálneho kódu, aj
keď je prehrávanie obmedzené regionálnym
kódom.
Regionálny kód
Audio disk kódovaný technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact
Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej
strane a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je
v súlade so štandardom Compact Disc (CD),
prehrávanie na tomto produkte nie je
zaručené.
b Poznámky
• Niektoré DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R,
DVD-RAM alebo CD-RW/CD-R disky nie je
možné v rekordéri prehrávať z dôvodu kvality
záznamu alebo fyzického stavu disku, prípadne
vlastností záznamového zariadenia a autoringového
softvéru. Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na použitie
záznamového zariadenia.
• Na jeden DVD-RW disk nie je možné súčasne
kombinovať režimy VR a Video. Formát disku
zmeníte jeho preformátovaním (str. 40).
Nezabudnite na to, že po preformátovaní sa
z disku vymažú všetky údaje.
• Čas potrebný na nahrávanie nie je možné skrátiť
ani používaním vysokorýchlostných diskov.
• Odporúčame používať disky s označením
“For Video” na obale.
• Nový záznam nie je možné pridávať na DVD+R,
DVD-R a DVD-RW disky (režim Video), ktoré
obsahujú záznam vytvorený na inom DVD
rekordéri.
• V niektorých prípadoch nie je možné pridávať
nový záznam na DVD+RW disky, ktoré boli
vytvorené na inom DVD zariadení. Ak na takýto
disk pridáte nový záznam, tak tento DVD
rekordér prepíše pôvodnú ponuku Menu DVD
disku vlastnou ponukou Menu DVD disku.
• Nie je možné editovať záznam na DVD+RW,
DVD-RW (režim Video), DVD+R alebo DVD-R
diskoch, ktoré boli vytvorené v inom DVD
zariadení.
• Ak disk obsahuje PC dáta nerozpoznateľné týmto
rekordérom, takéto dáta sa vymažú.
• V závislosti od disku nemusí byť možné nahrávať
na niektoré nahrávateľné disky.
• Do rekordéra nevkladajte žiadne disky, ktoré
nedokáže prehrávať/na ktoré nedokáže nahrávať.
Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
11
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 12 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Zapojenia a nastavenia
Zapojenie rekordéra
Rekordér zapojte a nastavte podľa postupu v krokoch 1 až 6. Sieťovú šnúru nezapájajte
pred dokončením “Krok 4: Pripojenie sieťovej šnúry” na str. 18.
b Poznámky
•
•
•
•
Dodávané príslušenstvo pozri v “Technické údaje” (str. 118).
Pevným a správnym zapojením káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu.
Podrobnosti o pripájaných zariadeniach pozri v ich návodoch na použitie.
Rekordér nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je vybavený buď vstupným video konektorom alebo
konektorom SCART.
• Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých prepájaných zariadení od elektrickej siete.
12
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 13 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Krok 1: Pripojenie anténového kábla
Pripojte anténový kábel podľa nižšie uvedeného postupu.
Stena
Zapojenia a nastavenia
Do AERIAL IN
DVD rekordér
Do AERIAL OUT
TVP
Do anténového vstupu
Anténový kábel (dodávaný)
: Smer toku signálu
1
Odpojte anténový kábel od TVP a zapojte ho do konektora AERIAL IN na zadnom paneli
rekordéra.
2
Pomocou dodávaného anténového kábla prepojte konektor rekordéra AERIAL OUT
s anténovým vstupom vášho TVP.
13
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 14 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Krok 2: Pripojenie video káblov/HDMI kábla
Vyberte si jedno z nasledovných prepojení A až E podľa vstupného konektora vášho TV
monitora, projektora alebo AV zosilňovača (receivera). Toto vám umožní sledovať obraz na
obrazovke.
B
D
INPUT
VIDEO
Audio/video kábel
(nedodávaný)
COMPONENT
VIDEO IN
Zložkový video
kábel
(nedodávaný)
Y
PB/CB
L
PR/CR
AUDIO
(zelený)
(modrý)
(červený)
R
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač (receiver)
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač (receiver)
(žltý)
Do COMPONENT
VIDEO OUT
(zelený)
(modrý)
(červený)
Do LINE 2 OUT (VIDEO)
Do HDMI OUT
Do LINE 2 OUT
(S VIDEO)
HDMI kábel
(nedodávaný)
S-video kábel
(nedodávaný)
E
DVD rekordér
Do i LINE 1 – TV
Kábel SCART
(nedodávaný)
C
HDMI IN
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač (receiver)
A
S VIDEO
INPUT
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač (receiver)
TVP
: Smer toku signálu
14
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 15 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámky
Ak nastavíte “Easy Setup - Line1 Output”
na “S Video” alebo “RGB” (str. 22), použite
kábel SCART, ktorý podporuje zvolený
signál.
• Medzi rekordér a TVP nezapájajte súčasne viac
než jeden typ video kábla.
• Ak pripojíte rekordér k TVP cez konektor
SCART, zdroj vstupného signálu na TVP sa
automaticky prepne na signál z rekordéra, keď
začnete prehrávanie. Ak je to potrebné, stlačením
tlačidla TV t na DO prepnite zdroj vstupného
signálu na TVP.
• Pre správne zapojenie pomocou funkcie
SMARTLINK budete potrebovať kábel SCART,
ktorý má prepojených všetkých 21 kolíkov.
Podrobnosti o tomto prepojení pozri v návode
na použitie vášho TVP.
• Ak pripojíte tento rekordér ku TVP s funkciou
SMARTLINK, nastavte v “Easy Setup - Line1
Output” na “Video”.
• Konektor HDMI OUT (zapojenie E) nie je
možné prepojiť s konektormi DVI, ktoré
nezodpovedajú štandardu HDCP (napr., DVI
konektor na PC monitoroch).
• Ak je rekordér pripojený k TVP cez konektory
HDMI, vždy pri zapnutí sa najskôr zobrazí obraz,
kým zvuk chvíľu nebude počuť.
B Vstupný video konektor
Zapojenie poskytuje štandardnú kvalitu
obrazu.
C Vstupný konektor S VIDEO
Zapojenie poskytuje vysokú kvalitu obrazu.
D Vstupné zložkové video konektory
(Y, PB/CB, PR/CR)
Umožní vám to výbornú reprodukciu farieb
a obrazu vo vysokej kvalite.
Ak TVP dokáže prijímať signál
v progresívnom 525p/625p formáte, použite
toto prepojenie a v ponuke “Video” nastavte
“Component Out” na “On” (str. 100). Potom
nastavte “Progressive Output” v ponuke
“Video” na “On”, aby sa odosielal
progresívny video signál. Podrobnosti pozri
“Progressive Output” na str. 100.
E Vstupný konektor HDMI
Pre využitie vysokokvalitného digitálneho
obrazu a zvuku pomocou konektora HDMI
OUT použite certifikovaný HDMI kábel
(nedodávaný).
Pri prehrávaní záznamu v širokouhlom
formáte
Niektoré záznamy nemusia rozmerovo
zodpovedať ploche vašej TV obrazovky.
Zmenu rozmeru obrazu pozri str. 99.
Ak pripájate VCR
Pripojte váš VCR do konektora LINE 3/
DECODER na rekordéri (str. 23).
Zapojenia a nastavenia
A Vstupný konektor SCART
* Tento DVD rekordér je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing
LLC.
Funkcie SMARTLINK
(len pre prepojenia SCART)
Ak je pripojený TVP (alebo iné pripojené
zariadenie, napr. set top box), ktorý disponuje
funkciou SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 alebo T-V LINK*5, môžete využívať
nasledovné funkcie SMARTLINK.
Pre nahrávanie
• TV Direct Rec.
Jednoducho môžete nahrať obraz, ktorý
práve sledujete na obrazovke TVP (str. 30).
• One Touch Timer (Nastavenie časovača
jediným stlačením)
Jediným stlačením tlačidla TIMER na DO
môžete zapnúť rekordér aj TVP, nastaviť
zdroj vstupného signálu TVP na tento
rekordér a zobraziť ponuku nastavenia
časovaného nahrávania (str. 46).
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
15
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 16 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Pre prehrávanie
• One Touch Play
(Prehrávanie jediným stlačením)
Jediným stlačením tlačidla H
(prehrávanie) (str. 55) môžete zapnúť
rekordér aj TVP, nastaviť zdroj vstupného
signálu TVP na tento rekordér a spustiť
prehrávanie.
• One Touch Menu
(Zobrazenie Menu jediným stlačením)
Jediným stlačením tlačidla TITLE LIST
môžete zapnúť rekordér aj TVP, nastaviť
zdroj vstupného signálu TVP na tento
rekordér a zobraziť ponuku Title List
(str. 55).
• Nie všetky TVP sú vybavené vyššie uvedenými
funkciami.
Pre nastavenia
• Preset Download
Môžete stiahnuť nastavenia predvolieb na
tuneri TVP do rekordéra a v postupe “Easy
Setup” naladiť rekordér presne podľa týchto
údajov. Tento proces veľmi zjednodušuje
postup “Easy Setup”.
• Automatic Power Off
Ak rekordér po vypnutí TVP nebudete
používať, automaticky sa vypne.
• NexTView Download
Pomocou funkcie NexTView Download
vášho TVP môžete jednoducho nastaviť
časovač.
Pozri návod na použitie TVP.
*1
*2
*3
*4
*5
“MEGALOGIC” je ochranná známka
spoločnosti Grundig Corporation.
“EASYLINK” a “CINEMALINK” sú obchodné
značky spoločnosti Philips Corporation.
“Q-Link” a “NexTView Link” sú obchodné
značky spoločnosti Panasonic Corporation.
“EURO VIEW LINK” je obchodná značka
spoločnosti Toshiba Corporation.
“T-V LINK” je obchodná značka spoločnosti
JVC Corporation.
z Rada
Funkcie SMARTLINK tiež fungujú s TVP alebo
inými zariadeniami, ktoré sú vybavené funkciou
EPG Timer Control, EPG Title Download a Now
Recording. Podrobnosti pozri v návode na použitie
vášho TVP alebo iného zariadenia.
b Poznámky
• Funkcie SMARTLINK sú dostupné. len ak je pri
“Line1 Output” zvolené “Video”.
• Aby bolo možné používať všetky funkcie
SMARTLINK okrem One Touch Play,
One Touch Menu a One Touch Timer, rekordér
musí byť zapnutý.
16
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 17 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Krok 3: Pripojenie audio káblov
Vyberte si jedno z nasledovných prepojení A až B, podľa vstupného konektora na TVP,
projektore alebo AV zosilňovači (receiveri). Toto vám umožní počúvanie zvuku.
[Reproduktory]
Zadný (L)
Zadný (R)
AV zosilňovač (receiver)
s dekodérom
Predný (L)
A
Predný (R)
Stredový
Subwoofer
alebo
alebo
Zapojenia a nastavenia
[Reproduktory]
Do koaxiálneho alebo
optického/HDMI
digitálneho vstupu
HDMI kábel Koaxiálny digitálny
(nedodávaný) kábel (nedodávaný)
Optický digitálny
kábel (nedodávaný)
Do DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL)
Do HDMI OUT
DVD rekordér
Do LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L)
INPUT
Audio/video kábel
(nedodávaný)
B
VIDEO
(žltý)
(biely)
L
(červený)
(biely)
AUDIO
R
(žltý)*
(červený)
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač (receiver)
: Smer toku signálu
* Žltý konektor sa používa pre prenos video signálov (str. 14).
A Vstupný digitálny audio konektor
B Vstupné audio konektory L/R (ľavý/pravý)
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený
dekodérom Dolby*1 Digital, DTS*2 alebo
MPEG audio a digitálnym vstupným
konektorom, použite toto prepojenie. Môžete
využívať priestorové efekty Dolby Digital
(5.1ch), DTS (5.1ch) a MPEG audio (5.1ch).
Takéto prepojenie slúži na reprodukciu
zvuku z reproduktorov TVP alebo dvoch
reproduktorov zosilňovača (receivera).
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
17
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 18 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
z Rada
Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri
v návode na použitie pripojených zariadení.
b Poznámky
• Súčasne neprepájajte výstupné audio konektory
TVP s konektormi LINE IN (R-AUDIO-L).
Spôsobilo by to neželaný šum reprodukovaný
reproduktormi TVP.
• Pri prepojení B súčasne neprepájajte výstupné
audio konektory TVP s konektormi LINE IN
(R-AUDIO-L) a LINE 2 OUT (R-AUDIO-L).
Spôsobilo by to neželaný šum reprodukovaný
reproduktormi TVP.
• Po dokončení prepojenia A vykonajte príslušné
nastavenia “Easy Setup - Audio Connection”
(str. 22). V opačnom prípade nebude
z reproduktorov počuť žiadny zvuk.
• Ak pripojíte rekordér k AV zosilňovaču
(receiveru) pomocou HDMI kábla, budete musieť
vykonať jeden z nasledujúcich postupov:
– Pripojte AV zosilňovač (receiver) k TVP
pomocou HDMI kábla.
– Pripojte rekordér k TVP pomocou video kábla
iného než HDMI (zložkový video kábel,
S VIDEO kábel alebo audio/video kábel).
*1
*2
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby” a symbol dvojité D sú obchodné značky
spoločnosti Dolby Laboratories.
“DTS” a “DTS Digital Out” sú obchodné značky
spoločnosti Digital Theater Systems, Inc.
Krok 4: Pripojenie
sieťovej šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do konektora AC IN
na zariadení. Potom pripojte sieťové šnúry
rekordéra a TVP do elektrickej zásuvky.
Po pripojení sieťovej šnúry rekordéra chvíľu
počkajte, kým začnete rekordér
používať. Keď sa predný panel rozsvieti
a rekordér sa prepne do pohotovostného
režimu, môžete začať s rekordérom pracovať.
Ak k rekordéru pripájate ďalšie zariadenie
(str. 23), sieťovú šnúru zapojte až po
vykonaní všetkých zapojení.
1
Do AC IN
2
Do elektrickej siete
18
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 19 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Krok 5: Príprava DO
Po nastavení ovládacích signálov DO môžete
ovládať váš TVP.
b Poznámky
• V závislosti od niektorých pripojených zariadení
sa nemusí dať ovládať váš TVP, alebo používať
niektoré nižšie popísané tlačidlá.
• Ak zadáte nový číselný kód, predtým nastavený
číselný kód sa zruší.
Zapojenia a nastavenia
Rekordér je možné ovládať pomocou
dodávaného diaľkového ovládania (ďalej aj
DO). Do diaľkového ovládania vložte dve
batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej
polarity 3 a #. Keď používate diaľkové
ovládanie, smerujte ho na senzor
na rekordéri.
Ovládanie TVP pomocou DO
Číselné
tlačidlá
TV/DVD
b Poznámky
• Ak dodávané DO spôsobuje náhodné ovládanie
iného DVD rekordéra alebo prehrávača Sony,
zmeňte kód príkazového režimu tohto rekordéra
(str. 20).
• Batérie používajte správne, aby nedochádzalo
k ich vytečeniu a následnej korózii. V prípade
vytečenia elektrolytu sa ho nedotýkajte rukami.
Dbajte na nasledovné:
– Nepoužívajte novú batériu spolu so starou ani
nepoužívajte batérie rôznych výrobcov.
– Nenabíjajte batérie.
– Ak neplánujete DO používať dlhší čas, vyberte
batérie.
– V prípade vytečenia elektrolytu dôkladne
vyčistite priestor pre batérie a vložte nové
batérie.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania (označenie
na prednom
paneli) vystavený priamemu slnečnému žiareniu
alebo silnému svetlu zo svietidiel. Môže
dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní
rekordéra pomocou DO.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu
a príkazového režimu. Preto po výmene batérií
nastavte príslušný kód a príkazový režim vždy
nanovo.
TV 2 +/–
TV [/1
TV t
TV PROG
+/–
1
Pridržte zatlačené tlačidlo TV [/1
v spodnej časti DO.
Nestláčajte tlačidlo [/1 v hornej časti
DO.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
19
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 20 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
2
Držte zatlačené tlačidlo TV [/1
a súčasne pomocou číselných tlačidiel
zadajte kód výrobcu vášho TVP.
Napríklad pre zadanie “09” stlačte “0”
a potom “9”. Po zadaní poslednej číslice
uvoľnite tlačidlo TV [/1.
Číselné kódy TVP, ktoré je možné
ovládať
Ak je uvedených viac kódov než jeden,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
Výrobca
Číselný kód
Sony
01 (výr. nast.)
Hitachi
24
JVC
33
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
71
Sanyo
25
Thomson
43
Toshiba
38
Ak máte DVD prehrávač Sony
alebo viac ako jeden DVD
rekordér Sony
Ak dodávané DO spôsobuje náhodné
ovládanie iného DVD prehrávača alebo
rekordéra Sony, po dokončení postupu z časti
“Krok 6: Easy Setup” nastavte príkazový
režim tohto rekordéra a dodávaného DO tak,
aby nebol zhodný s iným DVD prehrávačom
alebo rekordérom Sony.
Výrobné nastavenie príkazového režimu
tohto rekordéra a dodávaného DO je DVD3.
Číselné
tlačidlá
SYSTEM
MENU
M/m,
ENTER
DO pracuje nasledovne:
Tlačidlá
Operácie
TV [/1
Zapnutie a vypnutie
TVP
TV 2
(hlasitosť) +/–
Nastavenie hlasitosti
vášho TVP
TV PROG +/–
Prepínanie predvolieb
na vašom TVP
TV t
Prepínanie zdroja
vstupného signálu TVP
1
Zistite, či sa dokončil postup
“Easy Setup” (str. 22). Ak sa postup
“Easy Setup” nedokončil, najprv
ho vykonajte.
2
Stlačte SYSTEM MENU.
Zobrazí sa ponuka System Menu.
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Používanie tlačidla TV/DVD
(len pre zapojenia SCART)
Tlačidlo TV/DVD prepína zdroj vstupného
signálu medzi rekordérom a naposledy
zvoleným zdrojom vstupného signálu na
TVP. Pri používaní tohto tlačidla smerujte
DO na rekordér.
Ak pripojíte rekordér k TVP cez konektor
SCART, zdroj vstupného signálu na TVP sa
automaticky prepne na signál z rekordéra, keď
spustíte prehrávanie. Ak chcete sledovať iný
zdroj vstupného signálu, stlačením tlačidla TV/
DVD prepnite zdroj vstupného signálu TVP.
20
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 21 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
4
Zvoľte “Others” a stlačte ENTER.
Ak sa príkazový režim rekordéra nezmenil,
nastavte príkazový režim DO na výrobné
nastavenie DVD3. Ak zmeníte príkazový
režim DO na DVD1 alebo DVD2, nebude
možné ovládať tento rekordér.
5
Zvoľte “Command Mode” a stlačte
ENTER.
Pomocou číselných tlačidiel je možné
prepínať predvoľby na rekordéri.
Zapojenia a nastavenia
Zmena predvoľby na rekordéri
pomocou DO
Číselné
tlačidlá
6
7
Zvoľte príkazový režim (DVD1, DVD2
alebo DVD3) a stlačte ENTER.
ENTER
Nastavte príkazový režim DO tak, aby
zodpovedal príkazovému režimu
rekordéra, ktorý ste nastavili v postupe
vyššie.
Vykonaním nižšie uvedených krokov
nastavte príkazový režim na DO.
1 Zatlačte a pridržte ENTER.
2 Držte zatlačené ENTER a pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód
príkazového režimu.
Príkazový
režim
Číselný kód
DVD1
Číselné tlačidlo 1
DVD2
Číselné tlačidlo 2
DVD3
Číselné tlačidlo 3
Príklad: predvoľba č. 50
Stlačte “5”, “0” a potom ENTER.
3 Držte zatlačené číselné tlačidlo aj
ENTER na viac než 3 sekundy.
Kontrola príkazového režimu pre rekordér
Stlačte x na rekordéri, keď je rekordér
vypnutý. Príkazový režim rekordéra sa
zobrazí na displeji.
21
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 22 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Easy Setup - Clock
Rekordér automaticky vyhľadáva časový
signál. Ak nie je možné nájsť časový
signál, nastavte hodiny manuálne
pomocou </M/m/, a stlačte ENTER.
Krok 6: Easy Setup
Vykonajte základné nastavenia podľa pokynov
na OSD obrazovke v ponuke “Easy Setup”.
Dbajte na to, aby ste počas tohto postupu
neodpojili káble alebo neukončili postup
“Easy Setup”.
Easy Setup - TV Type (str. 99)
Ak používate širokouhlý TVP, zvoľte
“16:9”. Ak používate štandardný TVP,
zvoľte buď “4:3 Letter Box” (obraz je
zmenšený) alebo “4:3 Pan Scan” (obraz
je roztiahnutý). Toto nastavenie určuje
spôsob zobrazovania “širokouhlého”
obrazu na TV obrazovke.
[/1
Easy Setup - Component Out
Ak používate konektor COMPONENT
VIDEO OUT, zvoľte “On”.
Easy Setup - Line3 Input
Ak chcete pripojiť dekodér ako napr.
analógový dekodér PAY-TV/Canal Plus
do konektora LINE 3/DECODER, zvoľte
“Yes”.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Easy Setup - Line1 Output
Pre výstup video signálov zvoľte “Video”.
Pre výstup S-Video signálov zvoľte
“S Video”.
Pre výstup RGB signálov zvoľte “RGB”.
Zvolením “Video” je možné využívať
funkcie SMARTLINK (str. 15).
• Ak nastavíte “Easy Setup - Component
Out” na “On”, nie je možné zvoliť “RGB”.
• Ak nastavíte “Easy Setup - Line3 Input”
na “Yes”, nie je možné zvoliť “S Video”.
TV [/1
1
Zapnite rekordér a TVP. Potom prepnite
zdroj vstupného signálu TVP tak, aby sa
signál z rekordéra zobrazoval na TV
obrazovke.
Zobrazí sa hlásenie pre počiatočné
nastavenia.
• Ak sa toto hlásenie nezobrazí, zvoľte
“Easy Setup” v ponuke “SETUP”
v System Menu (str. 109).
2
Easy Setup - Audio Connection
Ak ste pripojili AV zosilňovač (receiver)
pomocou digitálneho optického alebo
koaxiálneho kábla, zvoľte “Yes :
DIGITAL OUT” a nastavte výstupný
digitálny signál (str. 102).
Stlačte ENTER.
Za účelom nasledovných nastavení
vykonajte pokyny na obrazovke
(zobrazenie OSD).
Easy Setup - OSD
Výber jazyka pre OSD zobrazenie.
Easy Setup - Tuner System
Výber príslušnej krajiny/regiónu alebo
jazyka.
Poradie čísiel predvolieb sa nastaví podľa
zvolenej krajiny/regiónu.
Podrobnosti o manuálnej zmene čísiel
predvolieb pozri str. 94.
• Ak žijete vo francúzsky hovoriacej
krajine, ktorá nie je uvedená
v zozname, zvoľte “ELSE - English”.
3
Po zobrazení “Finish” stlačte ENTER.
Nastavenie “Easy Setup” je dokončené.
Návrat na predchádzajúci krok
Stlačte O RETURN.
z Rady
• Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený
dekodérom MPEG audio, nastavte “MPEG”
na “MPEG” (str. 102).
• Ak chcete opätovne spustiť postup “Easy Setup”,
v ponuke System Menu zvoľte v ponuke
“SETUP” položku “Easy Setup” (str. 109).
22
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 23 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Pripojenie VCR alebo podobného zariadenia
Pripojenie do konektora LINE 3/DECODER
Pripojenie VCR alebo podobného záznamového zariadenia do konektora LINE 3/DECODER
toho rekordéra.
Zapojenia a nastavenia
Po odpojení sieťovej šnúry rekordéra od elektrickej siete pripojte VCR alebo podobné
záznamové zariadenie do konektorov LINE IN na tomto rekordéri.
Použite konektor DV IN na prednom paneli, ak zariadenie disponuje výstupným DV
konektorom (konektor i.LINK) (str. 79).
Podrobnosti pozri v návode na použitie pripájaného zariadenia.
Nahrávanie na tento rekordér pozri “Nahrávanie z pripojeného zariadenia bez časovača” na str. 53.
TVP
VCR
Kábel SCART (nedodávaný)
Do vstupu SCART
Do i LINE 3/DECODER
Do i LINE 1 – TV
DVD rekordér
b Poznámky
• Obraz obsahujúci signály pre ochranu proti kopírovaniu nie je možné nahrávať.
• Ak budú prechádzať signály z tohto rekordéra cez VCR, na TV obrazovke môže byť obraz nekvalitný.
DVD rekordér
VCR
TVP
VCR je nutné pripojiť k DVD rekordéru a TVP je nutné pripojiť podľa zobrazenia nižšie. Videokazety
sledujte prostredníctvom druhého linkového vstupu na TVP.
Linkový vstup 1
VCR
DVD rekordér
TVP
Linkový vstup 2
• Funkcie SMARTLINK nie sú dostupné, ak sú zariadenia pripojené do konektora LINE 3/DECODER
na DVD rekordéri.
• Ak nahrávate na VCR z tohto DVD rekordéra, neprepínajte zdroj vstupného signálu na TVP stlačením
tlačidla TV/DVD na DO.
• Ak odpojíte sieťovú šnúru rekordéra, nebudete môcť sledovať obraz z pripojeného VCR.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
23
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 24 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Pripojenie do konektorov LINE 2 IN na prednom paneli
Pripojenie VCR alebo podobného záznamového zariadenia do konektorov LINE 2 IN na tomto
rekordéri. Ak zariadenie disponuje S-video konektorom, môžete namiesto audio/video kábla
použiť S-video kábel.
VCR atď.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
S-video kábel
(nedodávaný)
R
Audio/video kábel
(nedodávaný)
Do LINE 2 IN
DVD rekordér
: Smer toku signálu
z Rada
Ak pripojené zariadenie reprodukuje len monofonický zvuk, pripojte ho len do vstupných konektorov
L (MONO) a VIDEO na prednej časti rekordéra. Nezapájajte vstupný konektor R.
b Poznámky
• Pri používaní S-video kábla nepripájajte žltý konektor LINE IN (VIDEO).
• Výstupný konektor tohto rekordéra neprepájajte so vstupným konektorom iného zariadenia pri súčasnom
prepojení výstupného konektora iného zariadenia so vstupným konektorom tohto rekordéra. Spôsobilo by
to neželaný šum (spätná väzba).
• Medzi rekordér a TVP nezapájajte súčasne viac než jeden typ video kábla.
24
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 25 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Pripojenie satelitného alebo digitálneho prijímača
Satelitný prijímač,
CanalSat atď.
TVP
Zapojenia a nastavenia
Pripojte satelitný alebo digitálny prijímač do konektora LINE 3/DECODER tohto rekordéra.
Pred pripájaním prijímača odpojte sieťovú šnúru rekordéra od elektrickej siete.
Podrobnosti o používaní funkcie Synchro-Rec (synchronizované nahrávanie) sú uvedené
nižšie. Pri tomto prepojení nenastavujte položku “Line3 Input” v ponuke “Scart Setting”
vo voľbe “Video” na “Decoder”.
Kábel SCART (nedodávaný)
Do vstupu SCART
Do i LINE 3/DECODER
Do i LINE 1 – TV
DVD rekordér
Ak satelitný prijímač dokáže vysielať RGB
signály
Tento rekordér môže prijímať RGB signály.
Ak satelitný prijímač dokáže vysielať RGB
signály, zapojte konektor TV SCART na
satelitnom prijímači s konektorom LINE 3/
DECODER a nastavte “Line3 Input”
v položke “Scart Setting” na “Video/RGB”
v ponuke “Video” (str. 101). Toto zapojenie
a nastavenie vypne funkciu SMARTLINK.
Ak chcete používať funkciu SMARTLINK
spolu s kompatibilným zariadením set top
box, pozri jeho návod na použitie.
b Poznámky
• Synchronizované nahrávanie nepracuje pri
niektorých prijímačoch. Podrobnosti pozri
v návode na použitie prijímača.
• Ak odpojíte sieťovú šnúru rekordéra, nebudete
môcť sledovať obraz z pripojeného prijímača.
Ak chcete používať funkciu Synchro Rec
Toto zapojenie je potrebné pre používanie
funkcie synchronizovaného nahrávania.
Pozri “Časované nahrávanie z pripojeného
zariadenia (Synchro Rec)” na str. 51.
Nastavte položku “Line3 Input” v ponuke
“Scart Setting” (str. 101) v ponuke “Video”
podľa špecifikácií vášho satelitného
prijímača. Podrobnosti pozri v návode
na použitie vášho satelitného prijímača.
25
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 26 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Pripojenie analógového dekodéra PAY-TV/Canal Plus
Ak k rekordéru pripojíte dekodér (nedodávaný), môžete sledovať alebo nahrávať programy
platenej káblovej televízie PAY-TV/Canal Plus. Pred zapájaním dekodéra odpojte sieťovú
šnúru rekordéra od elektrickej siete. Ak v kroku 5 v časti “Nastavenie predvolieb
na analógovom dekodéri PAY-TV/Canal Plus” (str. 27) nastavíte “Line3 Input” na “Decoder”,
nebudete môcť zvoliť “L3”, pretože vstup Line 3 už bude vyhradený pre dekodér.
Pripojenie dekodéra
Analógový dekodér
PAY-TV/Canal Plus
TVP
Anténový kábel (dodávaný)
Do AERIAL IN
Do vstupu SCART
Kábel SCART
(nedodávaný)
Kábel SCART
(nedodávaný)
Do AERIAL OUT
Do i LINE 1 – TV
Do i LINE 3/DECODER
DVD rekordér
26
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 27 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Nastavenie predvolieb
na analógovom dekodéri
PAY-TV/Canal Plus
Zvoľte “Scart Setting” a stlačte ENTER.
5
Stláčaním M/m zvoľte “Video” alebo
“RGB” pre “Line1 Output”, “Decoder”
pre “Line3 Input” a “Video” pre “Line3
Output” a stlačte ENTER.
Zapojenia a nastavenia
Ak chcete sledovať alebo nahrávať analógové
programy PAY-TV/Canal Plus, pomocou
zobrazenej ponuky nastavte rekordér na
príjem príslušných kanálov.
Pre správne nastavenie predvolieb vykonajte
nižšie uvedený postup.
4
Znova sa zobrazí ponuka “Video”.
Číselné
tlačidlá
SYSTEM
MENU
6
Stlačením O RETURN obnovte
zobrazenie kurzora v ľavom stĺpci.
7
Zvoľte “Basic” a stlačte ENTER.
8
Zvoľte “Programme Setting” a stlačte
ENTER.
9
Stláčaním M/m zvoľte požadovanú
predvoľbu a stlačte ENTER.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
1
Stlačte SYSTEM MENU.
Zobrazí sa ponuka System Menu.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Video” a stlačte ENTER.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
27
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_012-028_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 28 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
10 Stláčaním </, zvoľte “System”.
11 Stláčaním M/m zvoľte dostupný systém
TV vysielania - BG, DK, I alebo L.
Pre príjem vysielania vo Francúzsku
zvoľte “L”.
12 Stláčaním </, zvoľte “Channel”.
13 Pomocou M/m alebo číselných tlačidiel
zvoľte analógovú predvoľbu PAY-TV/
Canal Plus.
14 Pomocou </, zvoľte “PAY-TV/
CANAL+”.
15 Stláčaním M/m zvoľte “On” a stlačte.
Návrat na predchádzajúci krok
Stlačte O RETURN.
b Poznámka
Ak odpojíte sieťovú šnúru rekordéra, nebudete
môcť sledovať obraz z pripojeného dekodéra.
28
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 29 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Osem základných operácií
— Spoznávanie vášho DVD rekordéra
1. Vloženie disku
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
Z
(otvorenie/
zatvorenie)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
V tejto časti je uvedené základné ovládanie
nahrávania aktuálneho TV vysielania na
pevný disk (HDD) alebo na disk (DVD).
Podrobnosti o nastavení časovaného
nahrávania pozri str. 42.
DVD
DVD
HDD
PROG +/–
TV/DVD
1
2
DISPLAY
Stlačte DVD.
Stlačte Z (otvorenie/zatvorenie)
a na nosič disku položte disk.
zREC
REC MODE
xREC
STOP
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
DATA CD
2. Nahrávanie vysielania
TVPt
Nahrávanou/prehrávanou stranou nadol
3
Stlačením Z (otvorenie/zatvorenie)
zatvorte nosič disku.
Počkajte, kým z displeja predného panela
nezmizne hlásenie “LOAD”.
Nový DVD disk sa automaticky
naformátuje.
• Pri DVD-RW diskoch
DVD-RW disky sa naformátujú
do záznamového formátu (režim VR
alebo Video) nastaveného položkou
“Format DVD-RW” v ponuke “DVD”.
• Pri DVD-R diskoch
DVD-R disky sa automaticky
naformátujú do režimu Video. Aby ste
nový DVD-R disk naformátovali
do režimu VR, naformátujte ho pomocou
zobrazenia “Disc Information” (str. 40)
ešte pred vykonaním nahrávania.
Ak je disk nahrávateľný v tomto rekordéri,
môžete ho manuálne preformátovať tak,
aby bol prázdny (str. 40).
1
Stlačte HDD alebo DVD.
Ak chcete nahrávať na DVD disk, vložte
nahrávateľný DVD disk.
2
Stláčaním PROG +/– zvoľte číslo
predvoľby alebo zdroj vstupného
signálu, ktorý chcete nahrávať.
3
Stláčaním REC MODE zvoľte režim
záznamu.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
na TV obrazovke zmení nasledovne:
Podrobnosti o režimoch záznamu pozri
str. 42.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
29
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 30 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
4
Stlačte z REC.
Funkcia Teletext
Spustí sa nahrávanie.
Nahrávanie sa automaticky zastaví po
8 hodinách nepretržitého nahrávania
alebo v prípade, že je HDD alebo DVD
disk plný.
Niektoré vysielacie systémy zabezpečujú
Teletextovú službu*, v ktorej sú každý deň
aktualizované kompletné TV programy a ich
dáta (názov, dátum, predvoľba, počiatočný
čas nahrávania atď.). Počas nahrávania
vysielania rekordér automaticky prevezme
názov programu zo stránok Teletextu a uloží
ho ako názov titulu. Podrobnosti pozri
“Automatické pomenovanie predvolieb (TV
Guide Page)” na str. 97.
Teletextové informácie sa nezobrazia na
TV obrazovke. Ak chcete prezerať
teletextové informácie na TV obrazovke,
stláčaním TV/DVD na DO prepnite zdroj
vstupného signálu na TVP (str. 19).
Zastavenie nahrávania
Stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
Sledovanie iného TV programu počas
nahrávania
Ak je TVP pripojený do konektora i LINE
1 – TV, pomocou tlačidla TV/DVD nastavte
TVP na vstupný TV signál a prepnite na
vysielanie, ktoré chcete sledovať. Ak je TVP
pripojený do konektora LINE 2 OUT alebo
COMPONENT VIDEO OUT, pomocou
tlačidla TV t nastavte TVP na vstupný
TV signál (str. 19).
TV Direct Rec.
Ak používate prepojenie SMARTLINK
a “TV Direct Rec.” je nastavené na “On”
(str. 105), môžete jednoducho nahrať práve
sledovaný program v TVP.
Keď sú TVP a rekordér zapnuté, stlačte z
REC. Rekordér spustí nahrávanie práve
sledovaného obrazu a zvuku v TVP.
b Poznámka
Ak sa na displeji zobrazí “TV”, počas TV Direct
Rec. nie je možné vypnúť TVP ani prepnúť
predvoľbu. Funkciu vypnete nastavením “TV
Direct Rec.” na “Off” v ponuke “Recording”
(str. 105).
* V niektorých oblastiach nedostupné
b Poznámky
• Po stlačení z REC môže chvíľu trvať, kým
sa nahrávanie spustí.
• Počas nahrávania nie je možné zmeniť režim
záznamu.
• V prípade výpadku elektrickej energie môže dôjsť
k vymazaniu nahrávaného vysielania.
• Nie je možné sledovať vysielanie PAY-TV/Canal
Plus počas nahrávania iného vysielania PAY-TV/
Canal Plus.
• Aby bolo možné používať funkciu TV Direct Rec,
je potrebné najskôr správne nastaviť čas na
hodinách rekordéra.
Zobrazenie stavu disku počas
nahrávania
Môžete skontrolovať také informácie
o zázname, akými sú napr. čas záznamu
alebo typ disku.
Počas nahrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazia sa informácie o nahrávaní.
A Typ disku/formát
B Stav nahrávania
C Režim záznamu
D Čas nahrávania
Stlačením DISPLAY vypnite zobrazenie.
30
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 31 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
3. Prehrávanie nahraného
vysielania (Title List)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
2
Stlačte TITLE LIST.
Rozšírenú ponuku Title List (zoznam
titulov) zobrazíte zvolením “Display
List” pomocou tlačidla OPTIONS
a následným stlačením ENTER.
Zoznam titulov (Title List) s miniatúrami
(Príklad: DVD+RW)
HDD
DVD
m
TITLE LIST
Rozšírený zoznam titulov (Title List)
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
/
mc
CM
x
A Typ disku:
1
Stlačte HDD alebo DVD.
Ak zvolíte DVD, vložte DVD disk (pozri
“1. Vloženie disku” na str. 29).
Prehrávanie sa spustí automaticky podľa
disku.
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
Nahraný titul prehráte jeho zvolením
v ponuke Title List.
Zobrazenie typu média, HDD alebo
DVD.
Zobrazí sa tiež typ titulu.
• “ORIGINAL”, “PLAYLIST”, “Music”
a “Photos” pri tituloch HDD
• “ORIGINAL”, “PLAYLIST” pri
tituloch DVD-RW/DVD-R (režim VR)
• “Music”, “Photos” pri tituloch DATA
DVD/DATA CD
B Miesto na disku (zostávajúce/celkovo
(237 GB pre dáta Video, 13 GB pre
dáta MP3/JPEG pri HDD))
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
31
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 32 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
C Informácie o titule:
Zastavenie prehrávania
Zobrazí sa číslo titulu, názov titulu
a dátum záznamu. Veľkosť titulu
je zobrazená v zozname titulov
s miniatúrou.
z (červený): Indikuje, že titul sa práve
nahráva.
: Indikuje, že titul sa práve kopíruje.
: Indikuje, že titul je chránený.
“NEW”: Indikuje, že titul je práve
nahraný (ešte neprehrávaný) (len HDD
disk).
: Indikuje tituly so signálmi ochrany
proti kopírovaniu “Copy-Once”
(len HDD disk) (str. 75).
: Indikuje, že titul je vytvorený
funkciou Photomovie (len HDD disk)
(str. 91).
: Indikuje, že titul je novovytvorený
funkciou Photomovie (ešte neprehraný)
(len HDD disk) (str. 91).
: Indikuje, že titul je vytvorený
funkciou Auto Photomovie (len HDD
disk) (str. 92).
D Rolovacia lišta:
Zobrazí sa, ak sa všetky tituly nezmestia
do zobrazeného zoznamu. Ak chcete
zobraziť skryté tituly, stlačte M/m.
E Miniatúra titulu:
Zobrazia sa statické náhľady
jednotlivých titulov.
3
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
Podponuka zobrazuje voľby
aplikovateľné len na zvolenú položku.
Zobrazené voľby sa líšia v závislosti
od modelu, situácie a typu disku.
Stlačte x (zastavenie).
Rolovanie zobrazenia zoznamu po stranách
(režim Page)
Počas zobrazenia zoznamu stláčajte
/
. Po každom stlačení
/
sa ponuka
Title List prepne na nasledujúcu/
predchádzajúcu stranu titulov.
Ponuka Title List pre HDD disk/DVD-RW/
DVD-R (režim VR) disky
Môžete prepínať zobrazenia ponuky Title List
na Original alebo Playlist.
Počas zobrazenia ponuky Title List stláčajte
</,.
Zmena poradia titulov (Sort)
Počas zobrazenia ponuky Title List stláčaním
OPTIONS zvoľte “Sort Titles”. Stláčaním M/
m zvoľte položku, potom stlačte ENTER.
Poradie
Zoradenie
By Date
Podľa dátumu nahrávania
(podľa dátumu) titulov. Najnovšie nahraný
titul sa zobrazí navrchu.
By Title
(podľa titulu)
V abecednom poradí.
By Number
(podľa čísla)
Podľa čísla nahraného titulu.
Unseen Title
(neprehraný
titul) (Len
HDD disk)
Podľa dátumu nahrávania
titulov. Najnovšie nahraný
a ešte neprehraný titul sa
zobrazí navrchu. Tituly
Playlistu nie sú zobrazené.
Podponuka
4
Zvoľte “Play” a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného
titulu.
32
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 33 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Zmena miniatúry titulu (Thumbnail)
(len HDD disk/DVD-RW/DVD-R disky
v režime VR)
Ako miniatúru v prehľade miniatúr v ponuke
Title List je možné zvoliť vašu obľúbenú
scénu.
4. Zobrazenie
prehrávacieho/
zostávajúceho času
a informácií o prehrávaní
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite zoznamy Title List.
2
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
DATA DVD DATA CD
3
Zvoľte “Set Thumbnail” a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
miniatúry a spustí sa prehrávanie titulu.
Môžete zobraziť prehrávací čas a zostávajúci
čas aktuálneho titulu, kapitoly, stopy
(skladby) alebo disku. Rovnako je možné
zobraziť aj názov DVD/CD disku.
4
Počas sledovania obrazu zvoľte
stláčaním m/M scénu, ktorú chcete
nastaviť ako miniatúru, potom stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
5
Ak vám scéna vyhovuje, stlačte ENTER.
Ak vám scéna nevyhovuje, stláčaním
c/C zvoľte inú scénu, ktorú chcete
nastaviť ako miniatúru, potom stlačte
ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
potvrdenie.
• Ak chcete zmeniť miniatúru, stlačte M.
6
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Scéna je nastavená ako miniatúra titulu.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DISPLAY
ENTER
OPTIONS
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
1
TIME/TEXT
Vypnutie zobrazenia ponuky Title List
Stlačte DISPLAY.
Stlačte TITLE LIST.
Zobrazenie sa líši v závislosti od typu disku
alebo stavu prehrávania.
z Rady
• Po nahraní sa ako miniatúra automaticky nastaví
prvá scéna záznamu (titulu).
• Položku “TITLE LIST” je možné zvoliť v ponuke
System Menu.
b Poznámky
• Názvy titulov sa nemusia zobraziť pri DVD
diskoch vytvorených v inom DVD rekordéri.
• Zobrazenie miniatúry môže niekoľko sekúnd
trvať.
• Po editovaní sa môže miniatúra zmeniť na úvodnú
scénu záznamu (titulu).
• Po kopírovaní sa miniatúra titulu nastavená
na zdroji záznamu zruší.
A Číslo/názov titulu
(Zobrazí sa číslo stopy, názov stopy,
číslo scény alebo názov súboru pri CD,
VIDEO CD, DATA DVD alebo
DATA CD diskoch.)
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
33
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 34 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
B Dostupné funkcie pri DVD VIDEO
diskoch (
uhol/
audio/
titulky, atď.) alebo údaje o prehrávaní
pri DATA DVD a DATA CD diskoch
C Aktuálne zvolená funkcia alebo audio
nastavenie (zobrazí sa len dočasne)
Príklad: Dolby Digital 5.1-kanálový
Zadné (L/R)
z Rady
• Ak je “DTS” vo voľbe “Audio Connection”
v ponuke “Audio” nastavené na “Off”, voľba
výberu zvukovej stopy DTS sa na obrazovke
nezobrazí, aj keď disk obsahuje zvukové stopy
DTS (str. 102).
• Ak je v ponuke “Video” nastavená položka “Auto
Display” na “On” (výrobné nastavenie) (str. 101),
pri používaní rekordéra sa informácie
automaticky zobrazia na obrazovke.
b Poznámka
Prehrávací čas súborov MP3 nemusí byť zobrazený
správne.
Predné (L/R) +
Stredová
LFE (nízkofrekvenčný
efekt)
D Aktuálne zvolený zorný uhol
E Typ disku*1/Formát (str. 8)
F Typ titulu (zobrazí sa len pri Playliste)
Zobrazenie prehrávacieho/
zostávajúceho času
Informácie o prehrávaní alebo čase je možné
zobraziť na displeji predného panela.
Stláčajte TIME/TEXT.
G Režim prehrávania
Zobrazenie sa líši v závislosti od typu disku
alebo stavu prehrávania.
H Režim záznamu (str. 42)
Príklad: Pri prehrávaní DVD disku
I Lišta stavu prehrávania*2
J Číslo titulu (kapitoly*3) (str. 60)
(Zobrazí sa číslo stopy, číslo scény,
číslo albumu*3 alebo názov súboru pri
CD, VIDEO CD, DATA DVD alebo
DATA CD diskoch.)
K Pri DATA DVD, DATA CD sa zobrazí
názov albumu.
Pri CD diskoch s CD textom stlačte
TIME/TEXT.
Prehrávací čas a číslo aktuálneho
titulu
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
Prehrávací čas a číslo aktuálnej
kapitoly
L Prehrávací čas (zostávajúci čas*3)
*1
*2
*3
Super VIDEO CD disky sú zobrazené ako
“SVCD”, DATA CD disky ako “CD” a DATA
DVD disky ako “DVD”.
Nezobrazí sa pri VIDEO CD, DATA DVD alebo
DATA CD diskoch.
Zobrazí sa po stláčaní TIME/TEXT.
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
Príklad: Pri prehrávaní VIDEO CD disku
Prehrávací čas a číslo aktuálnej scény
alebo stopy/skladby
34
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 35 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Príklad: Pri prehrávaní CD disku
Prehrávací čas skladby a číslo aktuálnej skladby/
indexu
m
Zostávajúci čas aktuálnej skladby
m
Prehrávací čas disku
m
Zostávajúci čas disku
m
Príklad: Pri prehrávaní audio skladby MP3
Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
m
Číslo aktuálneho albumu
Príklad: Pri prehliadaní obrazových súborov
JPEG
Voľné miesto na disku môžete skontrolovať
pomocou zobrazenia “Disc Information”.
1
Vložte disk.
Pozri “1. Vloženie disku” na str. 29.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Disc
Information” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa “Disc Information”. Dostupné
nastavenia sa líšia v závislosti od typu
disku.
Príklad: Keď je vložený DVD+RW disk.
Číslo aktuálneho súboru a celkový počet súborov
v aktuálnom albume
m
Číslo aktuálneho albumu a celkový počet albumov
Príklad: Pri prehrávaní video súboru DivX
Číslo a prehrávací čas aktuálneho súboru
m
Číslo aktuálneho albumu
b Poznámky
• Rekordér dokáže zobraziť iba prvú úroveň CD
textu, akou je napr. názov disku.
• Prehrávací čas súborov MP3 nemusí byť
zobrazený správne.
“Remainder” (cca)
• Zostávajúci čas záznamu v každom
režime záznamu
• Lišta miesta na disku
• Zostávajúce miesto na disku/celkové
miesto na disku
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
CD text (ak je dostupný)
Kontrola voľného miesta
na disku
z Rady
• Uvoľnenie miesta na disku pozri “Uvoľnenie
miesta na disku” (str. 66).
• V zobrazení “Disc Information” môžete
skontrolovať celkový počet a veľkosť obrazových
súborov JPEG/audio súborov MP3 na HDD.
35
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 36 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
5. Zmena názvu
nahraného programu
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
5
Zvolený znak sa zobrazí v hornej časti
zobrazenia.
Príklad: Pomenovanie titulu
+R
Môžete pomenovať DVD disk, titul alebo
program zadaním znakov. V názve titulu
alebo disku môže byť maximálne 64 znakov,
no skutočný počet znakov zobrazených v
ponukách Menu, akou je napr. Title List, sa
môže meniť. Nižšie uvedené kroky popisujú
zmenu názvu nahraného vysielania.
Číselné
tlačidlá
Typ znakov sa bude meniť podľa jazyka
zvoleného v postupe “Easy Setup”.
Niektoré jazyky umožňujú vložiť mäkčeň
alebo dĺžeň.
Ak chcete zadať písmeno s mäkčeňom
alebo dĺžňom, vyberte najprv mäkčeň
alebo dĺžeň a potom písmeno.
Príklad: Zvoľte “ ´ ” a potom “a” pre
zadanie “á”.
Medzeru medzi znaky vložíte zvolením
“Space” (medzera).
INPUT
SELECT
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Stláčaním </M/m/, vyberte znak,
ktorý chcete vložiť, potom stlačte
ENTER.
6
Opakovaním krokov 4 a 5 zadajte všetky
znaky v názve.
Riadok pre zadávanie
1
2
Stlačte TITLE LIST.
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte “Title Name” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie
znakov.
4
Ak chcete zrušiť znak, presuňte kurzor
napravo od znaku v riadku pre zadávanie.
Zvoľte “Back” a stlačte ENTER.
Ak chcete vložiť znak, presuňte kurzor
napravo do miesta, kde chcete vložiť
znak. Zvoľte znak a stlačte ENTER.
Všetky znaky zrušíte zvolením “Clear
All” a stlačením ENTER.
Stláčaním </M/m/, presuňte kurzor
na pravú stranu obrazovky a zvoľte “A”
(veľké písmená), “a” (malé písmená)
alebo “Symbol” a stlačte ENTER.
Zobrazia sa znaky zvoleného typu.
7
Zvoľte “Finish” a stlačte ENTER.
Nastavenie zrušíte výberom “Cancel”
(Zrušiť).
36
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 37 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Používanie číselných tlačidiel
Pri zadávaní znakov môžete tiež využiť
číselné tlačidlá. Pozri čísla pri každom riadku
znakov na TV obrazovke.
1
Pomocou zobrazenia “Disc Information”
môžete vykonávať nastavenia, ktoré majú
vplyv na celý disk.
Stlačte ENTER a zadajte ďalší znak.
Zvoľte “Finish” a stlačte ENTER.
z Rada
Medzi “A” (veľké písmená), “a” (malé písmená)
alebo “Symbol” je možné prepínať stláčaním
INPUT SELECT.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Pomenovanie disku
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
2
3
Vo vyššie uvedenom kroku 5 zadajte
požadovaný znak stláčaním príslušného
číselného tlačidla.
Príklad:
Pre zadanie “D” stlačte číselné tlačidlo 3
len raz.
Pre zadanie “F” stlačte číselné tlačidlo 3
trikrát.
6. Pomenovanie
a ochrana disku
Vložte disk.
Pozri “1. Vloženie disku” na str. 29.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Disc
Information” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa “Disc Information”. Dostupné
nastavenia sa líšia v závislosti od typu
disku.
Príklad: Ak je vložený DVD+RW disk.
3
Zvoľte “Disc Name” a stlačte ENTER.
Zadávanie názvu disku v zobrazení
“Input Disc Name” (str. 36).
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
37
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 38 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámka
V názve DVD disku môže byť maximálne
64 znakov. Názov disku sa nemusí zobraziť
pri prehrávaní disku v inom DVD zariadení.
Ochrana disku
-RWVR
1
-RVR
Vložte disk.
Pozri “1. Vloženie disku” na str. 29.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Disc
Information” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa “Disc Information”. Dostupné
nastavenia sa líšia v závislosti od typu
disku.
Príklad: Ak je vložený DVD-RW disk
(režim VR).
7. Prehrávanie disku
v inom DVD zariadení
(Uzatvorenie)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Uzatvorenie disku je potrebné, v prípade že
chcete disky nahrané v tomto rekordéri
prehrávať v inom DVD zariadení.
Po uzatvorení DVD+RW, DVD-RW (režim
Video), DVD+R alebo DVD-R (režim
Video) disku sa automaticky vytvorí Menu
DVD disku, ktoré je možné zobraziť pri
prehrávaní v inom DVD zariadení.
Pred uzatvorením skontrolujte rozdiel medzi
typmi diskov v nižšie uvedenej tabuľke.
Rozdiely medzi jednotlivými typmi diskov
+RW
A
“On”/“Off”: Indikuje nastavenie
ochrany (len DVD-RW/DVD-R
disky v režime VR)
-RWVR
B “Protect Disc”
3
4
Zvoľte “Protect Disc” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Protect” a stlačte ENTER.
Zrušenie ochrany
-RWVideo
V kroku 4 zvoľte “Unprotected”.
z Rada
Individuálnemu titulu je možné nastaviť ochranu
(str. 66).
-RVR
Disky sa automaticky uzatvoria pri
vybraní z rekordéra. Pri určitých
DVD zariadeniach, alebo ak je čas
záznamu príliš krátky, budete
musieť uzatvoriť disk manuálne.
Disk je možné editovať alebo naň
nahrávať aj po uzatvorení.
Uzatvorenie nie je potrebné pri
prehrávaní disku formátu VR
v kompatibilnom zariadení.
Aj keď je vaše druhé DVD
zariadenie kompatibilné
s formátom VR, môže byť potrebné
uzatvoriť disk, hlavne pri krátkom
čase záznamu. Disk je možné
editovať alebo naň nahrávať aj
po uzatvorení.
Uzatvorenie disku je potrebné pri
prehrávaní v inom zariadení než je
tento rekordér.
Po uzatvorení nie je možné disk
editovať alebo naň nahrávať. Ak
chcete naň znovu nahrávať, zrušte
uzatvorenie (str. 40)
a preformátujte ho (str. 40).
Ak však znovu naformátujete disk,
celý obsah disku sa vymaže.
Uzatvorenie disku je potrebné.
Disk je možné prehrávať len
v zariadení, ktoré podporuje
DVD-R disky v režime VR.
Po uzatvorení nie je možné disk
editovať, ani naň ďalej nahrávať
týmto rekordérom.
38
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 39 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
+R
-RVideo
Uzatvorenie disku je potrebné pri
prehrávaní v inom zariadení než je
tento rekordér.
Po uzatvorení nie je možné disk
editovať alebo naň nahrávať.
Uzatvorenie disku pomocou
zobrazenia “Disc Information”.
1
Vložte disk.
Pozri “1. Vloženie disku” na str. 29.
Z
(otvorenie/
zatvorenie)
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Disc
Information” a stlačte ENTER.
3
Zvoľte “Finalise” a stlačte ENTER.
Displej zobrazí približný čas potrebný
na uzatvorenie a vyzve vás na
potvrdenie.
(Príklad: DVD+RW)
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Uzatvorenie disku pomocou
tlačidla Z (otvorenie/
zatvorenie)
1
Stlačte Z (otvorenie/zatvorenie).
Displej zobrazí približný čas potrebný
na uzatvorenie a vyzve vás
na potvrdenie.
Pri DVD+RW diskoch rekordér
automaticky spustí uzatváranie disku.
Po uzatvorení sa disk automaticky
vysunie.
3
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Rekordér spustí uzatváranie disku.
Vykonajte nahrávanie.
Pozri “2. Nahrávanie vysielania” na
str. 29.
2
4
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
z Rada
Môžete skontrolovať, či disk bol uzatvorený alebo
nie. Ak nemôžete v kroku 3 vyššie zvoliť
“Finalise”, disk už bol uzatvorený.
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
Zobrazí sa “Disc Information”.
b Poznámky
• V závislosti od stavu disku, záznamu alebo DVD
zariadenia, disk nemusí byť možné prehrávať aj
keď je uzatvorený.
• Rekordér nemusí byť schopný disk uzatvoriť,
ak bol nahraný v inom rekordéri.
• Ak vložíte neuzatvorený disk do iného DVD
zariadenia, môže sa poškodiť záznam.
Rekordér spustí uzatváranie disku.
Po uzatvorení sa disk automaticky
vysunie.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
39
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 40 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Znovu otvorenie disku
-RWVR -RWVideo
8. Preformátovanie
disku
Pri DVD-RW (režim Video) diskoch
DVD-RW (režim Video) disk, ktorý je za
účelom obmedzenia dodatočného záznamu
alebo editovania uzatvorený, je možné znovu
otvoriť a povoliť tak ďalšie nahrávanie alebo
editovanie.
Pri DVD-RW diskoch (režim VR)
Ak nie je možné vykonať nahrávanie alebo
editovanie na DVD-RW (režim VR) disku,
ktorý bol uzatvorený na inom DVD
zariadení, otvorte disk.
+RW
-RWVR -RWVideo
Nové disky sa po vložení naformátujú
automaticky. Ak je to potrebné, môžete
manuálne znovu naformátovať DVD+RW
alebo DVD-RW disk a vytvoriť tak prázdny
disk. Pri DVD-RW diskoch je možné zvoliť
formát záznamu (režim VR alebo Video)
(str. 65) podľa potreby.
b Poznámka
Rekordér nedokáže otvoriť DVD-RW disky (režim
Video), ktoré boli uzatvorené v inom rekordéri.
1
Vložte disk.
Pozri “1. Vloženie disku” na str. 29.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Disc
Information” a stlačte ENTER.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Zobrazí sa “Disc Information”.
3
Zvoľte “Unfinalise” a stlačte ENTER.
Rekordér spustí znovu otvorenie disku.
Tento proces môže trvať niekoľko minút.
1
Vložte disk.
Pozri “1. Vloženie disku” na str. 29.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Disc
Information” a stlačte ENTER.
Príklad: Keď je vložený DVD+RW disk.
3
Zvoľte “Format” a stlačte ENTER.
40
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_029-041_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 41 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
4
5
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Video” alebo “Photo” a stlačte
ENTER.
Osem základných operácií — Spoznávanie vášho DVD rekordéra
Ak zvolíte “Video” a chcete
naformátovať DVD-RW disky
a nenahrané DVD-R (režim Video)
disky, zvoľte “VR” alebo “Video”
a stlačte ENTER.
Zvoľte “Photo”, ak chcete kopírovať
súbory JPEG.
Vymaže sa celý obsah disku.
z Rady
• Preformátovaním môžete zmeniť formát záznamu
na DVD-RW disk, alebo znovu nahrávať
na DVD-RW disk, ktorý bol uzatvorený.
• Môžete naformátovať DATA DVD disky, aby
ste skopírovali obrazové súbory JPEG z HDD.
b Poznámka
Pri tomto modeli zodpovedá 1 GB (čítaj “gigabajt”)
1 miliarde bajtov. Čím je číslo väčšie, tým viac je
miesta na disku.
41
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_042-053_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 42 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Časované nahrávanie
Pred spustením
nahrávania
Skôr než začnete nahrávanie…
• Skontrolujte, či sa na disku nachádza
dostatok voľného miesta pre záznam (str.
35). Pri HDD, DVD+RW a DVD-RW
diskoch je možné uvoľniť miesto
vymazaním titulov (str. 66).
• Ak je to potrebné, nastavte kvalitu a veľkosť
obrazu pre záznam (str. 48).
z Rada
Časované nahrávanie sa vykoná bez ohľadu na to, či
je rekordér zapnutý. Rekordér je možné vypnúť bez
tohto, aby sa ovplyvnilo nahrávanie a to aj po
spustení nahrávania.
Stláčaním REC MODE zvoľte režim
záznamu.
Ak chcete zvoliť režim HQ+, nastavte
v ponuke “Recording” položku “HQ Setting”
vo voľbe “HDD Rec. Settings” na “HQ+”
(str. 105). V režime “HQ+” sa vykoná
záznam obrazu vo vyššej kvalite než v režime
HQ na HDD disku. Na displeji a v OSD
zobrazeniach sa HQ+ zobrazí ako HQ.
Režim záznamu
Približný čas
záznamu (hodiny)
HDD
HQ+ (Vysoká
kvalita)
–
HQ
R
50
1
HSP
R
72
1 hod.
30 min.
96
2
SP (Štandardný
režim)
LSP
r
120
2 hod.
30 min.
ESP
r
144
3
LP
r
193
4
EP
r
b Poznámka
Pre prehrávanie nahraného disku v inom DVD
zariadení, uzatvorte disk (str. 38).
Režim záznamu
Obdobne ako pri 3 štandardných režimoch
záznamu pri videokazetách si môžete
tlačidlom REC MODE zvoliť požadovaný
režim záznamu.
Režimy záznamu s vyššou kvalitou poskytujú
krajší záznam, veľký objem dát však
znamená nižší dostupný čas záznamu.
Naopak dlhší čas záznamu znamená menší
objem dát, čo má vplyv na zníženie obrazovej
kvality.
DVD*
32
SLP (Dlhý záznam)
291
6
387
8
* Čas nahrávania pri DVD+R DL (dvojvrstvové)
diskoch je nasledovný:
HQ: 1 hodina 48 minút
HSP: 2 hodiny 42 minút
SP: 3 hodiny 37 minút
LSP: 4 hodiny 31 minút
ESP: 5 hodín 25 minút
LP: 7 hodín 14 minút
EP: 10 hodín 51 minút
SLP: 14 hodín 28 minút
b Poznámky
• Maximálny čas nepretržitého záznamu pre jeden
titul je osem hodín.
• Nižšie uvedené situácie môžu spôsobiť mierne
odchýlky v dĺžke záznamu.
– Nahrávanie vysielania so slabým signálom
alebo programu, prípadne zdroja video signálu
s nízkou úrovňou kvality obrazu
– Nahrávanie na disk, ktorý už bol editovaný.
– Nahrávanie len statického obrazu alebo zvuku.
42
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_042-053_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 43 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Nahrávanie stereofonického
a dvojjazyčného vysielania.
Záznamy chránené proti kopírovaniu nie je
možné pomocou tohto rekordéra nahrávať.
Akonáhle prijme rekordér počas nahrávania
signál ochrany proti kopírovaniu, nahrávanie
bude pokračovať, nahraný obraz však bude
len jednofarebná sivá obrazovka.
Signály pre
ochranu
proti
kopírovaniu
Bez signálov
Nahrávateľné disky
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
Časované nahrávanie
Rekordér automaticky prijíma a nahráva
stereofonické a dvojjazyčné vysielanie
založené na systéme ZWEITON alebo NICAM.
Na HDD a DVD-RW alebo DVD-R (režim
VR) disk je možné nahrať hlavnú aj vedľajšiu
zvukovú stopu. Počas prehrávania disku je
možné prepínať medzi hlavnou a vedľajšou
zvukovou stopou. Pri HDD disku je možné
zvoliť zvukovú stopu ešte pred spustením
nahrávania. V ponuke “Recording” nastavte
v položke “Bilingual Recording” vo voľbe
“HDD Rec. Settings” nastavenie “Main”,
“Sub” alebo “Main+Sub” (str. 104).
Na DVD+RW, DVD-RW (režim Video),
DVD+R alebo DVD-R (režim Video) disky
je možné súčasne nahrávať len jednu zvukovú
stopu (hlavnú alebo vedľajšiu). Zvoľte
zvukovú stopu pomocou ponuky nastavení
Setup pred samotným spustením nahrávania.
V ponuke “Recording” nastavte “Bilingual
Recording” v položke “DVD Rec. Settings”
na “Main” (predvolené) alebo “Sub” (str.
105).
Záznamy, ktoré nie je možné
nahrávať
-RVideo
Jedno
kopírovanie
Žiadne
kopírovanie
HDD
-RWVR
(CPRM*)
-RVR
(CPRM*)
Žiadne nahrávanie (nahrá sa
jednofarebná obrazovka)
* Nahraný disk je možné prehrávať iba v CPRM
-kompatibilnom zariadení (str. 8).
Systém ZWEITON (nemecký stereo systém)
Počas príjmu stereo vysielania sa zobrazí
“Stereo”.
Počas príjmu dvojjazyčného vysielania
v systéme ZWEITON sa zobrazí “Main”,
“Sub” alebo “Main/Sub”.
Systém NICAM
Pri príjme stereofonického alebo
dvojjazyčného vysielania založeného na
systéme NICAM sa na displeji predného
panela zobrazí “NICAM”.
Za účelom nahrávania vysielania NICAM
skontrolujte, či je položka “Audio”
v “Programme Setting” v ponuke “Basic”
nastavená na “NICAM” (výrobné nastavenie).
Ak nie je zvuk pri počúvaní vysielania
systémom NICAM kvalitný, nastavte “Audio”
na “Standard” (pozri “Programme Setting
(Naladenie stanice)” na str. 94).
z Rada
Počas nahrávania dvojjazyčného vysielania je
možné zvoliť zvukovú stopu (hlavnú alebo
vedľajšiu) pomocou tlačidla AUDIO. Nemá to
žiadny vplyv na nahrávaný zvuk.
43
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_042-053_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 44 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Časované nahrávanie
(Standard/ShowView)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Stlačte TIMER.
2
Stláčaním M/m zvoľte riadok “Day and
Time” alebo “Mode”. Potom stlačte
ENTER.
3
Stláčaním </, zvoľte položku
a nastavte ju stláčaním M/m. Potom
stlačte ENTER.
+R
Časovač je možné nastaviť celkovo pre
40 programov (8 programov pri použití
funkcie PDC/VPS) až 30 dní dopredu.
Časovač môžete nastaviť dvomi spôsobmi:
Štandardným spôsobom (Standard)
a metódou ShowView.
• Standard: Manuálne nastavte dátum, čas
a číslo predvoľby.
• ShowView: Zadajte kód ShowView určený
pre každý TV program (str. 46).
Manuálne nastavenie
časovača (Standard)
TIMER
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
xREC
STOP
1
Ak chcete vykonať ďalšie zmeny
položiek v iných riadkoch, opakujte
postup od kroku 2. Nastaviteľné položky
sú nasledovné.
“Day and Time”:
Nastavte dátum, čas spustenia
a zastavenia nahrávania a zvoľte
predvoľbu alebo zdroj vstupného signálu.
Položka dátumu sa mení nasledovne:
Today (dnes) y …… y Sat 28.10
(o 30 dní neskôr) y Sun (každú nedeľu)
y …… y Sat (každú sobotu) y
Mon - Fri (pondelok až piatok) y Mon
- Sat (pondelok až sobota) y Daily
(denne) y Today (dnes)
“Mode”:
Výber režimu záznamu (str. 42).
“Media”:
Výber média, HDD alebo DVD disku.
“PDC/VPS”:
Nastavenie funkcie PDC/VPS. Pozri
“Funkcia PDC/VPS” nižšie.
“Extend Time”:
Predlžovanie času v 10-minútových
intervaloch počas nahrávania,
maximálne o 60 minút. Ak predlžujete
čas nahrávania programu, pre ktorý je
nastavené denné alebo týždenné
nahrávanie, takto manuálne predĺžený
čas sa aplikuje na každé časované
nahrávanie.
Keď je “PDC/VPS” nastavené na “On”,
nie je možné vykonať nastavenie “Extend
Time”.
• Ak sa pomýlite, zvoľte položku
a zmeňte jej nastavenie.
44
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_042-053_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 45 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
4
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “TIMER LIST”
(str. 49). Na prednom paneli sa rozsvieti
indikátor TIMER REC a rekordér je
pripravený na nahrávanie.
Na rozdiel od VCR nie je nutné pred
spustením časovaného nahrávania
vypnúť rekordér.
Stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
Ak sa na disku nenachádza dostatok voľného
miesta pre časované nahrávanie, rekordér
automaticky vymaže staré tituly na HDD
disku. Najstarší prehrávaný titul sa vymaže.
V ponuke “Recording” nastavte “Auto Title
Erase” vo voľbe “Timer Settings” na “On”
(str. 105). Chránené tituly sa nevymažú.
Ak sa nastavenia časovača prekrývajú
Prekrývajúce sa nastavenia časovača sa
zobrazujú nasledovne.
Časované nahrávanie
Zastavenie nahrávania v priebehu
časovaného nahrávania
Auto Title Erase (Automatické vymazanie
titulu) (len HDD)
Funkcia PDC/VPS
Signály PDC/VPS sú v niektorých
vysielacích systémoch vysielané spolu s TV
signálom. Tieto signály zabezpečujú to, že sa
časované nahrávanie vykoná bez ohľadu na
akékoľvek oneskorenie vysielania, predčasný
začiatok alebo prerušenie vysielania.
Používanie funkcie PDC/VPS
Vo vyššie uvedenom kroku 3 nastavte
položku “PDC/VPS” na “On”.
Po zapnutí tejto funkcie spustí rekordér
vyhľadávanie stanice ešte pred spustením
samotného nahrávania. Ak pri spustení
vyhľadávania sledujete TVP, na TV
obrazovke sa zobrazí hlásenie. Ak chcete
sledovať TVP, prepnite program na
samotnom TVP, alebo vypnite funkciu
vyhľadávania stanice PDC/VPS.
Ak vypnete funkciu vyhľadávania stanice
PDC/VPS, časované nahrávanie sa nespustí.
Ak chcete uložiť nastavenie tak, ako je
zobrazené, zvoľte “OK”. Vysielanie, ktoré je
označené značkou
vedľa názvu má nižšiu
prioritu a nenahrá sa celé.
Prekrývajúce sa nastavenie zrušíte zvolením
“Cancel”.
Potvrdenie, zmena, alebo zrušenie
časovaného nahrávania
Pozri “Kontrola/zmena/zrušenie nastavení
časovača (Timer List)” na str. 49.
Predĺženie času trvania záznamu počas
nahrávania
1
Stlačením OPTIONS počas nahrávania
zvoľte “Extend Rec.” a stlačte ENTER.
2
Stláčaním M/m zvoľte čas trvania.
Trvanie je možné zvyšovať
v 10-minútových intervaloch až
po maximálnych 60 minút.
3
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Vypnutie funkcie vyhľadávania stanice PDC/
VPS
Stlačte OPTIONS a zvoľte “PDC/VPS Scan Off”.
Ak sa chcete uistiť, či funkcia PDC/VPS
pracuje správne, pred spustením časovaného
nahrávania vypnite rekordér. Týmto sa
automaticky znova zapne funkcia
vyhľadávania stanice PDC/VPS a rekordér
zostane vypnutý.
Rec. Mode Adjust
Ak sa na disku nenachádza dostatok voľného
miesta, rekordér automaticky vyberie taký
režim záznamu, aby sa daný program nahral.
V ponuke “Recording” nastavte “Rec Mode
Adjust” vo voľbe “Timer Settings” na “On”
(str. 105).
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
45
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_042-053_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 46 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
One Touch Timer
Ak používate prepojenie SMARTLINK,
môžete jednoducho zobraziť ponuku pre
nastavovanie časovača.
Keď je TVP zapnutý alebo v pohotovostnom
režime, stlačte TIMER. Rekordér sa
automaticky zapne a zdroj vstupného signálu
TVP sa prepne na signál z tohto rekordéra.
Zobrazí sa ponuka nastavení časovača
(Timer).
z Rada
Ak nahrávate na HDD disk alebo DVD-RW (režim
VR) disk pri režime záznamu SP alebo pomalšom
na 2x a viacrýchlostný disk, titul môžete prehrať
tak ako je nahraný, ak zvolíte programový titul
v ponuke Title List (str. 59).
Nahrávanie TV vysielania
pomocou systému ShowView
Systém ShowView zjednodušuje nastavenia
časovača. Jednoducho zadajte kód
ShowView uvedený v TV programe. Dátum,
čas a číslo predvoľby sa nastavia
automaticky.
Skontrolujte, či sú správne nastavené čísla
predvolieb v položke “Programme Setting”
v ponuke “Basic” (str. 94).
Číselné
tlačidlá
b Poznámky
• Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie o plnom
disku, vymeňte disk alebo vytvorte voľné miesto
pre nahrávania (iba HDD/DVD+RW/DVD-RW)
(str. 67).
• Pred nastavením časovaného nahrávania
skontrolujte, či sú správne nastavené hodiny.
Ak nie, časované nahrávanie nebude možné
vykonať.
• Za účelom nahrávania satelitného vysielania
zapnite satelitný prijímač a zvoľte satelitný
program, ktorý chcete nahrávať. Satelitný
prijímač nevypínajte, kým rekordér nedokončí
nahrávanie. Ak pripojíte zariadenie s funkciou
časovača, môžete využiť funkciu Synchro Rec
(str. 51).
• Aj keď je časovač nastavený na každodenné alebo
týždenné nahrávanie totožného programu,
časované nahrávanie nebude možné vykonať,
ak sa prekrýva s programom, ktorý má prioritu.
V ponuke Timer List sa vedľa prekrývajúceho sa
nastavenia zobrazí “
”. Skontrolujte prioritu
poradia nastavení.
• Aj keď je časovač nastavený, časované
nahrávanie nebude možné vykonať počas
nahrávania programu, ktorý má prioritu.
• Funkcia Rec Mode Adjust pracuje len
s časovaným nahrávaním a funkcia PDC/VPS
sa vypne. Okrem toho funkcia Rec Mode Adjust
nepracuje pri nahrávaní na HDD disk pri
nastavení “Auto Title Erase” vo voľbe “Timer
Settings” v ponuke “Recording” na “On”.
• Pri používaní funkcie PDC/VPS sa nemusí nahrať
začiatok niektorých záznamov.
• Čas trvania záznamu nie je možné predĺžiť pri
nastavení “PDC/VPS” na “On”.
TIMER
</M/m/,,
ENTER
zREC
xREC
STOP
1
Stlačte TIMER.
2
Pomocou M/m zvoľte “ShowView No.”
a stlačte ENTER.
46
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_042-053_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 47 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
3
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
kód ShowView, potom stlačte SET.
Zobrazí sa dátum, začiatočný a koncový
čas, číslo predvoľby, režim záznamu atď.
(str. 44).
• Ak sa pomýlite pred stlačením ENTER,
stlačte </, a znovu zadajte správny
kód.
Používanie funkcie Quick Timer
Rekordér je možné nastaviť tak, aby dĺžku
záznamu zvyšoval v 30-minútových
intervaloch.
Stláčaním z REC nastavte čas trvania.
(normálne nahrávanie)
• Ak chcete zmeniť nastavenie, stláčaním
</, zvoľte položku a stláčaním M/
m zmeňte jej nastavenie.
• Ak chcete znova zadať kód ShowView,
zvoľte “ShowView No.” a stlačte
ENTER. Potom zadajte kód ShowView
znova.
4
Počítadlo času sa postupne po jednej minúte
znižuje, kým nedosiahne údaj 0:00, potom
rekordér zastaví nahrávanie (napájanie sa
nevypne). Aj keď vypnete rekordér počas
nahrávania, rekordér bude pokračovať
v nahrávaní, kým sa počítadlo nevynuluje.
Funkcia Quick Timer nepracuje, ak je
v ponuke “Recording” nastavené “TV Direct
Rec” na “On” (str. 105).
Časované nahrávanie
Každým stlačením sa čas predlžuje
po 30-minútových intervaloch. Maximálny
čas je šesť hodín.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Na prednom paneli sa rozsvieti indikátor
TIMER REC a rekordér je pripravený na
nahrávanie.
Zrušenie funkcie Quick Timer
Stláčajte z REC, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí počítadlo.
Rekordér obnoví štandardný režim záznamu.
Zastavenie nahrávania v priebehu
časovaného nahrávania
Stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
Ak sa nastavenia časovača prekrývajú
Pozri str. 45.
Predĺženie času trvania záznamu počas
nahrávania
Pozri str. 45.
Potvrdenie, zmena, alebo zrušenie
časovaného nahrávania
Pozri “Kontrola/zmena/zrušenie nastavení
časovača (Timer List)” na str. 49.
z Rada
Funkcia Rec Mode Adjust pracuje tiež s touto
metódou nastavenia časovača (str. 45).
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
47
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_042-053_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 48 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
“HDD Rec. Picture Size”/“DVD Rec.
Picture Size”:
Nastavenie veľkosti obrazu nahrávaného
vysielania.
• 4 : 3 (výr. nast.): Nastavenie pomeru
strán obrazu na 4:3.
• 16 : 9: Nastavenie pomeru strán obrazu
na 16:9 (širokouhlý režim).
• Auto (len HDD): Skutočná veľkosť
obrazu sa nastaví automaticky.
Nastavenie kvality a veľkosti
záznamu
Kvalitu a veľkosť záznamu je možné nastaviť.
Nastavenie “DVD Rec. Picture Size”
funguje pri DVD-RW/DVD-R diskoch
(režim Video), keď je režim záznamu
nastavený na HQ, HSP, SP, LSP alebo
ESP. Pre všetky ostatné režimy záznamu je
pomer strán pevne nastavený na “4 : 3”.
Pri DVD-R/DVD-RW (režim VR) diskoch
sa nahráva skutočná veľkosť obrazu bez
ohľadu na nastavenie. Napr. pri zdroji
signálu s pomerom strán obrazu 16:9 sa na
disk nahrá obraz s pomerom strán 16:9 aj
vtedy, ak je položka “DVD Rec. Picture
Size” nastavená na “4 : 3”.
Pri DVD+RW/DVD+R diskoch je formát
pomeru strán pevne nastavený na “4 : 3”.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
1
Pred spustením nahrávania stláčaním
OPTIONS zvoľte “Rec. Settings”. Potom
stlačte ENTER.
“Rec. NR” (redukcia šumu): Redukcia
šumu video signálu.
2
“Rec. Video Equalizer”: Podrobnejšie
nastavenie obrazu.
Stláčaním M/m zvoľte položku, ktorú
chcete upraviť, potom stlačte ENTER.
• Contrast: Zmena kontrastu.
• Brightness: Zmena celkovej úrovne
jasu.
• Colour: Prehĺbenie alebo zoslabenie
sýtosti farieb.
Zvoľte požadovanú položku, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre úpravy.
Príklad: Rec. NR
“Rec. Mode”:
Výber režimu záznamu pre požadovaný
čas záznamu a kvalitu obrazu.
Podrobnejšie informácie pozri “Režim
záznamu” na str. 42.
3
Upravte nastavenie pomocou </M/m/
,, potom stlačte ENTER.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
“Rec. NR”: (slabšie) Off 1 ~ 2 ~ 3
(silnejšie)
“Rec. Video Equalizer”:
• Contrast: (slabší) –3 ~ 0 ~ 3 (silnejší)
• Brightness: (tmavšie) –3 ~ 0 ~ 3
(svetlejšie)
• Colour: (slabšie) –3 ~ 0 ~ 3 (hlbšie)
Opakovaním krokov 2 a 3 upravíte
nastavenia ostatných položiek.
48
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_042-053_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 49 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámky
Kontrola/zmena/
zrušenie nastavení
časovača (Timer List)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
Pomocou ponuky Timer List je možné
skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť nastavenia
časovača.
Časované nahrávanie
• Ak má jeden program dva rozmery pomeru strán
obrazu, nahrá sa vo zvolenom pomere strán.
Ak však signál s pomerom strán 16:9 nie je
možné nahrať vo formáte 16:9, nahrá sa
vo formáte 4:3.
• Pri prehrávaní obrazu s pomerom strán 16:9,
ktorý sa nahral vo formáte 4:3 bude obraz
zobrazovaný pevne vo formáte 4:3 Letter box bez
ohľadu na nastavenie “TV Type” v ponuke
“Video” (str. 99).
• Na obrazovke môžu pri používaní funkcie “Rec.
NR” zostávať v obraze "závoje".
• Nastavenie “Rec. Video Equalizer” nemá vplyv
na vstupný signál pre konektor DV IN a nepracuje
pri RGB signáloch.
Vytváranie kapitol titulu
Rekordér dokáže počas nahrávania
automaticky rozdeľovať záznam (titul)
na kapitoly vkladaním značiek kapitol
v 6-minútových intervaloch. Túto funkciu
zrušíte nastavením “Auto Chapter” v ponuke
“Recording” na “Off” (str. 105).
Pri nahrávaní na HDD disk, DVD-R (režim
Video) alebo DVD-RW (režim Video) disk
môžete vkladať alebo vymazávať kapitoly
manuálne (str. 69).
b Poznámka
Pri kopírovaní (str. 73) sa značky kapitol
z kopírovaného zdroja neuchovajú vo vytvorenom
titule.
TIMER LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
/
1
Stlačte TIMER LIST.
Zobrazí sa ponuka Timer List.
Informácie Timer zobrazujú dátum, čas
nahrávania, režim záznamu atď.
:
Indikuje, že sa nastavenie prekrýva
s iným nastavením.
z (červený):
Indikuje, že nastavenie sa práve nahráva.
:
Indikuje, že časované nahrávanie nie je
možné nahrať podľa nastavenia, pretože
ho nie je možné nahrať vo zvolenom
režime záznamu.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
49
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_042-053_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 50 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
:
Indikuje, že nastavenie sa práve nahráva
na HDD disk.
:
Indikuje, že nastavenie sa práve nahráva
na DVD disk.
“Check Overlap”:
Kontrola prekrývajúcich sa nastavení
časovača.
Nastavenie časovača bez značky
má
prioritu pre ostatnými nastaveniami.
Ak sa do zoznamu nezmestia všetky
nastavenia časovača, zobrazí sa rolovacia
lišta.
Ak chcete zobraziť skryté nastavenia
časovača, stlačte M/m.
2
Zvoľte nastavenie časovača, ktoré
chcete skontrolovať/zmeniť/zrušiť
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Stlačením “Close” obnovíte zobrazenie
ponuky Timer List.
Nastavenie zmeníte alebo zrušíte zopakovaním vyššie uvedených krokov 2 a 3.
Zvoľte jednu z volieb a stlačte ENTER.
“Modify”:
Zmena nastavenia časovača.
Stláčaním </, zvoľte položku
a nastavte ju stláčaním M/m. Zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
Ak sa nastavenia časovača prekrývajú
Vysielanie, ktoré začína ako prvé, má prioritu
a nahrávanie druhého vysielania sa spustí až
po ukončení prvého vysielania.
Nenahrá sa
“Erase”:
Zrušenie nastavenia časovača. Zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
Ak sa má nahrávanie spustiť v rovnaký čas
Prioritu má vysielanie, ktoré nastavíte ako
posledné. V tomto príklade je nastavenie B
nastavené až po nastavení A, takže prvá časť
nastavenia časovača A sa nenahrá.
Ak sa koncový čas pre jedno nahrávanie rovná
počiatočnému času pre druhé nahrávanie
Po skončení predchádzajúceho nahrávania
môže dôjsť k oneskorenému spusteniu
druhého nahrávania.
Rolovanie zobrazenia zoznamu po stranách
(režim Page)
Počas zobrazenia zoznamu stláčajte
/
. Každým stlačením
/
sa zobrazí
nasledujúca/predchádzajúca strana zoznamu
nastavení časovača.
50
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_042-053_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 51 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Vypnutie zobrazenia ponuky Timer List
Stlačte TIMER LIST alebo O RETURN.
z Rada
Počas nahrávania nie je možné upravovať
nastavenie časovača pre aktuálne nahrávanie, je
však možné predĺžiť čas trvania nahrávania (str.
45).
Nahrávanie
z pripojeného zariadenia
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
b Poznámky
HDD
DVD
INPUT
SELECT
Časované nahrávanie
• Ak je “PDC/VPS” nastavené na “On” pre viac
než jedno časované nahrávanie, počiatočné časy
sa môžu zmeniť podľa udalosti, ktorou môže byť
oneskorený alebo predčasný začiatok vysielania.
• Aj keď je časovač nastavený, časované
nahrávanie nebude možné vykonať počas
nahrávania programu, ktorý má prioritu.
• Aj keď je časovač nastavený na každodenné alebo
týždenné nahrávanie totožného programu,
časované nahrávanie nebude možné vykonať,
ak sa prekrýva s programom, ktorý má prioritu.
V ponuke Timer List sa vedľa prekrývajúceho sa
nastavenia zobrazí “
”. Skontrolujte prioritu
poradia nastavení.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
zREC
xREC
STOP
REC MODE
cz
SYNCHRO
REC
Časované nahrávanie
z pripojeného zariadenia
(Synchro Rec)
Rekordér je možné nastaviť tak, aby
automaticky nahrával vysielanie
z pripojeného zariadenia, ktoré disponuje
funkciou časovača (napr. satelitný prijímač).
Pripojte zariadenie do konektora LINE 3/
DECODER na rekordéri (str. 25).
Po zapnutí pripojeného zariadenia spustí
rekordér nahrávanie programu z konektora
LINE 3/DECODER.
1
Pred spustením nahrávania zvoľte HDD
alebo DVD.
Ak zvolíte DVD, vložte nahrávateľný
DVD disk (pozri “1. Vloženie disku” na
str. 29).
2
V ponuke “Recording” nastavte
“Synchro Rec.” na “Record to HDD”
alebo “Record to DVD” (str. 105).
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
51
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_042-053_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 52 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
3
4
Stláčaním INPUT SELECT zvoľte “L3”.
Pri nahrávaní dvojjazyčného vysielania
na HDD alebo DVD-RW/DVD-R (režim
VR) disk zvoľte požadovaný audio
signál.
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Line Audio
Input”, potom stlačte ENTER. Potom
zvoľte “Bilingual” a stlačte ENTER.
Podrobnosti o dvojjazyčnom zázname
pozri str. 43.
5
Stláčaním REC MODE zvoľte režim
záznamu.
Podrobnosti o režimoch záznamu pozri
str. 42.
6
Nastavte časovač pripojeného
zariadenia na čas vysielania programu,
ktorý chcete nahrávať a vypnite
pripojené zariadenie.
7
Stlačte c z SYNCHRO REC.
Na prednom paneli sa rozsvieti indikátor
SYNCHRO REC. Rekordér je
pripravený na spustenie
synchronizovaného záznamu.
Rekordér spustí nahrávanie automaticky
po prijatí vstupného signálu
z pripojeného zariadenia. Rekordér
zastaví nahrávanie, akonáhle sa
pripojené zariadenie vypne.
Zastavenie nahrávania
Stlačte x REC STOP alebo c z SYNCHRO
REC.
b Poznámky
• Rekordér spustí nahrávanie len po zaregistrovaní
špeciálneho ovládacieho signálu z pripojeného
zariadenia. Začiatok niektorých programov sa
nemusí nahrať bez ohľadu na to, či je rekordér
zapnutý alebo nie.
• Počas synchronizovaného nahrávania nie je
možné vykonávať niektoré operácie, akou je napr.
štandardné nahrávanie.
• Ak chcete počas pohotovostného stavu
synchronizovaného nahrávania používať
pripojené zariadenie, zrušte synchronizované
nahrávanie stlačením c z SYNCHRO REC.
Dbajte na to, aby ste pripojené zariadenie vypli
a stlačením c z SYNCHRO REC obnovili
synchronizované nahrávanie ešte pred spustením
nahrávania.
• Funkcia synchronizovaného nahrávania
nepracuje pri nastavení “Line3 Input” v “Scart
Setting” v ponuke “Video” na “Decoder” (str.
101).
• Funkcia Synchro Rec nemusí pracovať pri
niektorých prijímačoch. Podrobnosti pozri
v návode na použitie prijímača.
• Funkcia Auto Clock Set nefunguje, keď je
rekordér v pohotovostnom režime pre
synchronizované nahrávanie (str. 98).
• Aby bolo možné funkciu Synchro Rec používať,
musíte najskôr správne nastaviť čas na hodinách
rekordéra.
Ak sa nastavenia časovača pre
synchronizovaný záznam a iný časovaný
záznam prekrývajú
Bez ohľadu na to, či sa má vysielanie
nahrávať pomocou funkcie Synchro Rec, má
prioritu to vysielanie, ktoré sa spustí ako prvé
a nahrávanie druhého vysielania sa spustí až
po skončení vysielania prvého programu.
Zrušenie funkcie Synchro Rec
Stlačte c z SYNCHRO REC.
Indikátor SYNCHRO REC na rekordéri
zhasne.
Prvé
vysielanie
Druhé
vysielanie
Nenahrá sa
52
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_042-053_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 53 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Nahrávanie z pripojeného
zariadenia bez časovača
1
Stlačte HDD alebo DVD.
Ak zvolíte DVD, vložte nahrávateľný
DVD disk (pozri “1. Vloženie disku” na
str. 29).
2
Na pripojenom zariadení sa spustí
prehrávanie a prehrávaný záznam sa
nahrá na rekordér.
Nahrávanie zastavíte stlačením x REC
STOP na tomto rekordéri.
Ak pripájate digitálny kamkordér vybavený
konektorom DV IN
Pozri “DV kopírovanie” na str. 79 ohľadom
podrobností o spôsobe nahrávania cez
konektor DV IN.
Stláčaním INPUT SELECT zvoľte zdroj
vstupného signálu, podľa vykonaného
prepojenia.
z Rada
Nastavenia nahrávaného obrazu je možné vykonať
ešte pred samotným nahrávaním. Pozri “Nastavenie
kvality a veľkosti záznamu” na str. 48.
Zobrazenie na displeji predného panela
sa mení nasledovným spôsobom:
b Poznámky
Číslo
predvoľby
3
Stlačením tlačidla pozastavenia (alebo
prehrávania) na pripojenom zariadení
zrušte režim pozastavenia prehrávania.
Pri nahrávaní dvojjazyčného vysielania
na HDD alebo DVD-RW/DVD-R (režim
VR) disk zvoľte požadovaný audio
signál.
Časované nahrávanie
Môžete nahrávať z pripojeného VCR alebo
podobného zariadenia. Pripojenie VCR alebo
podobného zariadenia pozri “Pripojenie VCR
alebo podobného zariadenia” na str. 23.
Použite konektor DV IN na prednom paneli,
ak zariadenie disponuje výstupným DV
konektorom (konektor i.LINK) .
7
• Počas nahrávania obrazu videohry nemusí byť
obraz kvalitný.
• Nie je možné nahrať žiadne vysielanie so
signálom ochrany proti kopírovaniu typu "Žiadne
kopírovanie" (Copy-Never). Rekordér pokračuje
v nahrávaní, nahrá sa však jednofarebná
obrazovka.
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Line Audio
Input”, potom stlačte ENTER. Potom
zvoľte “Bilingual” a stlačte ENTER.
Podrobnosti o dvojjazyčnom zázname
pozri str. 43.
4
Stláčaním REC MODE zvoľte režim
záznamu.
Podrobnosti o režimoch záznamu pozri
str. 42.
5
Do pripojeného zariadenia vložte
zdrojovú kazetu a nastavte zariadenie
do režimu pozastaveného prehrávania.
6
Stlačte z REC.
Rekordér spustí nahrávanie.
53
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_054-064_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 54 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
3
Zobrazí sa podponuka.
Prehrávanie
4
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
HDD
DVD
Z (otvorenie/
zatvorenie)
Číselné
tlačidlá
AUDIO
TOP MENU
MENU
/
Ponuka Menu DVD disku
Počas prehrávania DVD VIDEO, alebo
uzatvoreného DVD+RW, DVD-RW (režim
Video), DVD+R alebo DVD-R (režim
Video) disku, môžete zobraziť ponuku disku
stlačením tlačidla TOP MENU alebo MENU.
Prehrávanie VIDEO CD diskov pomocou
funkcií PBC
SUBTITLE
TITLE LIST
1
Zvoľte “Play” a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného
titulu.
Prehrávanie
HDD
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
.
>
H
x
x
Pomocou funkcií PBC (Playback Control)
môžete prehrávať VIDEO CD disky
interaktívne, pomocou ponuky Menu
zobrazenej na TV obrazovke.
Po spustení prehrávania VIDEO CD disku
s funkciami PBC sa zobrazí ponuka Menu.
Číselnými tlačidlami zadajte položku
a stlačte ENTER. Potom vykonávajte pokyny
v Menu (stlačte H, ak sa zobrazí “Press
SELECT”).
V tomto rekordéri nepracuje PBC funkcia
Super VIDEO CD diskov. Super VIDEO CD
disky je možné prehrávať iba v režime
nepretržitého prehrávania.
Stlačte HDD alebo DVD.
Zmena zorných uhlov
• Ak zvolíte DVD, vložte disk (pozri “1.
Vloženie disku” na str. 29).
• Ak vložíte DVD VIDEO, VIDEO CD,
DATA DVD* alebo DATA CD* disk,
stlačte H. Spustí sa prehrávanie.
Pri diskoch, na ktorých sú zaznamenané
scény z rôznych zorných uhlov (multi-uhly)
sa na displeji zobrazí indikátor “
”.
Stlačením OPTIONS počas prehrávania
zvoľte “Change Angle” a stlačte ENTER.
* Len video súbory DivX.
2
Stlačte TITLE LIST.
Podrobnosti o ponuke Title List pozri “3.
Prehrávanie nahraného vysielania (Title
List)” na str. 31.
Príklad: DVD+RW disk
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Rýchle prehrávanie so zvukom (Scan Audio)
Po stlačení M počas prehrávania titulu
zaznamenaného na HDD disku je možné
vykonať rýchle prehrávanie spolu s dialógmi
alebo zvukom (zobrazí sa “x1.3”).
Ak pre zmenu rýchlosti vyhľadávania stlačíte
M viac než dvakrát, nebude sa
reprodukovať žiadny zvuk.
Zrýchlený posuv pred/vzad pri video súbore
DivX
Počas prehrávania stláčajte m/M.
54
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_054-064_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 55 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Prechod na nasledujúci alebo
predchádzajúci video súbor DivX
Počas prehrávania stláčajte . alebo >.
Ak budete stláčať . alebo >, prepnete
1
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo.
na nasledujúci alebo predchádzajúci album.
3
Stlačte ENTER pre zvolenie “OK”.
Rekordér spustí prehrávanie.
Registrovanie alebo zmenu hesla pozri
“Parental Control (len DVD VIDEO disky)”
na str. 106.
Zobrazenie registračného kódu rekordéra
Zablokovanie nosiča disku (Child Lock)
V ponuke “Others” zvoľte “Registration
Code” (str. 108).
Obnovenie prehrávania z pozície zastavenia
prehrávania (Resume Play)
Keď po zastavení prehrávania znova stlačíte
H, rekordér obnoví prehrávanie z miesta,
v ktorom ste stlačili x.
Za účelom prehrávania od začiatku zvoľte
“Play Beginning” stláčaním OPTIONS.
Potom stlačte ENTER. Prehrávanie sa spustí
od začiatku titulu/stopy (skladby)/scény.
Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa
neuchová v prípade, že:
– Vysuniete nosič disku (okrem HDD disku).
– Budete prehrávať ďalší titul (okrem HDD
disku).
– Prepnete ponuku Title List na Original
alebo Playlist (len HDD disk/DVD-RW/
DVD-R disky v režime VR).
– Budete editovať titul po zastavení
prehrávania.
– Zmeníte nastavenia rekordéra.
– Vypnete rekordér (len VIDEO CD/CD/
DATA DVD/DATA CD disky).
– Vykonáte nahrávanie (okrem HDD disku/
DVD-RW/DVD-R diskov v režime VR).
– Odpojíte sieťovú šnúru.
b Poznámka
Počas pozastavenia obrazu na TV obrazovke nie je
možné obnoviť prehrávanie.
Prehrávanie diskov, pre ktoré je nastavené
obmedzenie prehrávania (Parental Control)
Ak prehrávate DVD disk, ktorý má nastavené
obmedzenie prehrávania, na TV obrazovke
sa zobrazí hlásenie “Do you want temporarily
change parental control to *?” (Chcete
dočasne zmeniť úroveň obmedzení na *?) .
Nosič disku je možné zablokovať proti jeho
neželanému otváraniu deťmi.
Počas zapnutého rekordéra pridržte x, kým
sa na displeji predného panela nezobrazí
“LOCKED”. Kým je aktívna funkcia Child
Lock, tlačidlo Z (otvorenie/zatvorenie) nie
je funkčné.
Prehrávanie
Prehrávanie video súboru DivX spomalene/
po jednotlivých snímkach (len prehrávanie
vpred)
Stlačte y/C v režime pozastavenia.
Zablokovanie nosiča disku zrušíte počas
zapnutého rekordéra pridržaním x, kým sa
na displeji predného panela nezobrazí
“UNLOCKED”.
One Touch Play
Ak používate prepojenie SMARTLINK,
môžete jednoducho spustiť prehrávanie.
Stlačte H. Rekordér a TVP sa automaticky
zapnú a zdroj vstupného signálu TVP sa
prepne na rekordér. Prehrávanie sa spustí
automaticky.
One Touch Menu
Ak používate prepojenie SMARTLINK,
môžete jednoducho zobraziť ponuku Title
List.
Stlačte TITLE LIST. Rekordér a TVP sa
automaticky zapnú a zdroj vstupného signálu
TVP sa prepne na rekordér. Zobrazí sa
ponuka Title List.
z Rady
• Pre spustenie prehrávania v kroku 3 (str. 54) je
tiež možné použiť tlačidlo H.
• Aj keď v ponuke “Others” zvolíte “Factory
Setup” (str. 109), funkcia Child Lock zostane
aktívna.
• Pri video súboroch DivX sa prehrávanie spustí od
prvého video súboru DivX na disku.
• Počas prehrávania súborov MP3 alebo MPEG
zvuku video súborov DivX je možné tlačidlom
AUDIO meniť zvukovú stopu.
• Počas prehrávania video súborov DivX je možné
tlačidlom SUBTITLE zobraziť titulky.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
55
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_054-064_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 56 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Možnosti prehrávania
Umiestnenie nižšie uvedených tlačidiel je uvedené na obrázku na str. 54.
Operácie pri DivX pozri “Prehrávanie” na str. 54.
Operácie pri MP3 pozri “Prehrávanie audio súborov MP3” na str. 63.
Operácie pri JPEG pozri “Obrazové súbory JPEG” na str. 84.
Tlačidlá
Operácie
AUDIO
Stláčaním výber jednej zo zvukových stôp nahraných na disku
počas štandardného prehrávania.
HDD -RWVR
-RVR
DVD
CD
VCD
DVD : Výber jazyka.
HDD -RWVR
zvuku.
VCD
stopy.
SUBTITLE
CD
-RVR
: Výber hlavného alebo vedľajšieho
: Výber stereo alebo monofonickej zvukovej
Opakovaným stláčaním výber jazyka pre titulky.
DVD
/
(rýchle zopakovanie/
rýchly posuv)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
. (predchádzajúce)/>
(nasledujúce)
(zrýchlený posuv vzad/vpred)
Zopakovanie scény/rýchly posuv vpred v scéne.
Posuv na začiatok predchádzajúceho/nasledujúceho titulu/
kapitoly/scény/stopy (skladby).
Pri HDD disku nie je možné prejsť na začiatok
predchádzajúceho/nasledujúceho titulu.
Zrýchlený posuv vzad/vpred na disku po stlačení počas prehrávania.
Rýchlosť vyhľadávania sa mení nasledovne:
Zrýchlený posuv vzad Zrýchlený posuv vpred
m1 T t 1M*1
m2 T T t t 2M
m3*2 T T T t t t 3M*2
Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo, zrýchlený posuv vpred/vzad
bude pokračovať zvolenou rýchlosťou, kým tlačidlo neuvoľníte.
*1
*2
(spomalené prehrávanie,
krokovanie)
HDD
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
DVD
-RWVR
Po stlačení M počas prehrávania titulu nahraného na HDD disku je
možné vykonať rýchle prehrávanie so zvukom (zobrazí sa “x1.3”).
Rýchlosti prehrávania m3 a 3M sú dostupné len pri HDD
a DVD diskoch.
Spomalené prehrávanie po zatlačení na viac než 1 sekundu
v režime pozastavenia.
Krokované prehrávanie po jednotlivých snímkach po krátkom
stlačení v režime pozastavenia.
-RVR
VCD *
* Len prehrávanie vpred.
X (pozastavenie)
Pozastavenie prehrávania.
Štandardné prehrávanie obnovíte stlačením H.
56
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_054-064_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 57 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámky
• Zorné uhly a titulky nie je možné meniť pri
tituloch vytvorených v tomto rekordéri.
• Prehrávať je možné len prezentácie Slideshow
vytvorené DVD kamkordérom. Iné funkcie
prehrávania, ako napr. zrýchlený posuv vpred, nie
je možné používať.
2
• Ak prehrávate CD disk s DTS zvukovou stopou,
bude z výstupných konektorov LINE 1-TV/LINE
3/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
reprodukovaný silný šum. Aby nedošlo
k poškodeniu audio systému, pri prepájaní
konektorov LINE 1-TV/LINE 3/DECODER/
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) rekordéra
so zosilňovačom cez analógové stereo konektory
by ste mali dodržiavať príslušné bezpečnostné
upozornenia. Aby bolo prehrávanie v systéme
DTS Digital Surround™ dokonalé, do konektora
DIGITAL OUT rekordéra je potrebné pripojiť
externý DTS dekodér.
• Ak prehrávate CD disk so zvukovou stopou DTS,
nastavte zvuk pomocou tlačidla AUDIO
na “Stereo” (str. 56).
Poznámky k prehrávaniu DVD diskov
so zvukovými stopami DTS
Nastavenie kvality obrazu
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
VCD DATA DVD *
-RWVR -RWVideo
DVD
DATA CD *
* Len video súbory DivX.
1
Stláčaním OPTIONS počas nahrávania
zvoľte “Video Settings” a stlačte ENTER.
3
Prehrávanie
Zobrazí sa zobrazenie pre úpravy.
“FNR” (Redukcia rámcového šumu):
Potlačenie šumu v jasovej zložke video
signálu.
“BNR” (Block Noise Reduction Redukcia šumu):
Potlačenie “block noise – šumu” alebo
mozaikovitého vzoru v obraze.
“MNR” (Redukcia moskytového šumu):
Potlačenie jemného šumu okolo obrysov
v obraze. Funkcie redukcie šumu sa
automaticky upravujú v rámci každého
rozsahu nastavenia podľa prenosovej
rýchlosti video signálov a ďalších
faktorov.
“Sharpness”:
Zostrenie obrysov obrazu.
“PB Video Equalizer” (Video ekvalizér
pri prehrávaní):
Podrobnejšie nastavenie obrazu.
Zvoľte položku a stlačte ENTER.
• Contrast: Zmena kontrastu.
• Brightness: Zmena celkovej úrovne
jasu.
• Colour: Prehĺbenie alebo zoslabenie
sýtosti farieb.
• Hue: Zmena vyváženia farieb.
Poznámky k prehrávaniu zvukových stôp
DTS na CD disku
Zvukové stopy DTS sú reprodukované len cez konektor
DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL).
Počas prehrávania DVD disku so zvukovými
stopami DTS nastavte v ponuke “Audio” položku
“DTS” na “On” (str. 102).
Zvoľte položku a stlačte ENTER.
Stláčaním </, upravte nastavenie,
potom stlačte ENTER.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
“FNR”:
(slabšie) Off 1
2 3 (silnejšie)
„BNR”:
(slabšie) Off 1
2 3 (silnejšie)
“MNR”:
(slabšie) Off 1
2 3 (silnejšie)
“Sharpness”*:
(slabšia) Off 1
2 3 (silnejšia)
„PB Video Equalizer”:
• Contrast: (slabší) –3 ~ 0 ~ 3 (silnejší)
• Brightness:
(tmavšie) –3 ~ 0 ~ 3 (svetlejšie)
• Colour: (slabšie) –3 ~ 0 ~ 3 (hlbšie)
• Hue:
(dočervena) –3 ~ 0 ~ 3 (dozelena)
Opakovaním krokov 2 a 3 upravíte
nastavenia ostatných položiek.
* Nastavenie “1” zjemňuje obrysy obrazu.
Nastavenie “2” zostruje obrysy obrazu
a nastavenie “3” je účinnejšie než
nastavenie “2”.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
57
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_054-064_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 58 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámky
• Ak nie sú obrysy obrazu na obrazovke ostré,
nastavte “BNR” a/alebo “MNR” na “Off”.
• V závislosti od stavu disku alebo práve
prehrávanej scény nemusí byť účinok vyššie
uvedeného nastavenia BNR, MNR alebo FNR
rozpoznateľný. Tieto funkcie nemusia pracovať
pri niektorých veľkostiach obrazu.
• Ak použijete funkciu “Sharpness”, šum v titule sa
môže stať zreteľnejším. V takomto prípade
odporúčame použiť spolu s funkciou “Sharpness”
funkciu BNR. Ak nedôjde k zlepšeniu, nastavte
“Sharpness” na “Off”.
Pozastavenie TV vysielania
(TV Pause/Pause Live TV)
Aktuálne TV vysielanie je možné pozastaviť
a následne ho neskôr obnoviť. Táto funkcia je
užitočná najmä pri nečakanom telefonáte
alebo návšteve počas sledovania TV
programu.
1
Obraz sa pozastaví. Obraz je možné
pozastaviť až na 3 hodiny.
Nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom (AV SYNC)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
Počas sledovania TV vysielania
na tomto rekordéri stlačte X.
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
1
Stláčaním OPTIONS počas prehrávania
zvoľte “Audio Settings” a stlačte
ENTER.
2
Zvoľte “AV SYNC” a stlačte ENTER.
“AV SYNC”:
Ak je obraz oneskorený oproti zvuku,
táto funkcia zabezpečí oneskorenie
zvuku za účelom jeho synchronizácie
s obrazom (0 až 120 milisekúnd). Väčšie
čísla znamenajú väčšie oneskorenie
zvuku pri synchronizácii s obrazom.
Pri kopírovaní do VCR alebo iného
nahrávacieho video zariadenia dbajte na
to, aby ste nastavenie vrátili na hodnotu
0 ms (výrobné nastavenie).
3
Stláčaním </, upravte nastavenie,
potom stlačte ENTER.
Pozastavenie TV vysielania
2
Opätovným stlačením X alebo H
obnovíte sledovanie pozastaveného
programu.
b Poznámky
• Pozastavené tituly sa neukladajú na HDD disk.
• Funkcia sa zruší v prípade, že:
– Stlačíte x (zastavenie).
– Stlačíte PROG +/–.
– Stlačíte DVD.
– Stlačíte Z (otvorenie/zatvorenie).
– Stlačíte TITLE LIST.
– Stlačíte INPUT SELECT.
– Vypnete rekordér.
– Spustí sa časované nahrávanie alebo
synchronizované nahrávanie.
– Zapne sa funkcia PDC/VPS (nastavenie “On”)
a spustí sa vyhľadávanie staníc.
– Spustí sa DV kopírovanie alebo bežné
kopírovanie.
• Obnovenie prehrávania pozastaveného programu
môže trvať aj jednu minútu alebo viac.
• Aj pri zrýchlenom posuve v nahranom programe
bude medzi nahraným vysielaním a aktuálnym
TV vysielaním časový rozdiel približne jedna
minúta alebo viac.
58
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_054-064_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 59 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Prehrávanie práve
nahrávaného programu od jeho
začiatku (Chasing Playback)
HDD
-RWVR
Funkcia “Chasing Playback” umožňuje súčasné
sledovanie už nahranej časti programu, pričom
sa takýto program práve nahráva. Nie je
potrebné čakať, kým sa nahrávanie dokončí.
• Počas nahrávania na DVD disk:
Prehrávanie predtým nahraného programu
na HDD disku stlačením HDD.
• Počas nahrávania na DVD-RW (režim VR)
disk*1:
Prehrávanie iného titulu z toho istého
DVD-RW (režim VR) disku.*2
*1
*2
Spustí sa prehrávanie práve nahrávaného
programu od jeho začiatku.
Ak zrýchleným posuvom vpred dosiahnete
miesto, ktoré sa práve nahráva, funkcia Chasing
Playback sa prepne na štandardné prehrávanie.
b Poznámky
• Pri DVD-RW (režim VR) diskoch nie je táto
funkcia dostupná pri nahrávaní:
– Na 1x rýchlostný DVD-RW disk.
– V režimoch záznamu HQ alebo HSP.
• Obraz na TV obrazovke sa na niekoľko sekúnd
zastaví, keď budete aplikovať zrýchlený posuv
vpred/vzad alebo rýchle zopakovanie/rýchly
posuv počas nahrávania.
• Funkcia Chasing Playback je dostupná od viac
než jednej minúty po spustení nahrávania.
• Aj pri zrýchlenom posuve v nahranom programe
bude medzi nahraným vysielaním a aktuálnym
TV vysielaním časový rozdiel približne jedna
minúta alebo viac.
Prehrávanie už nahraného
programu počas nahrávania
iného programu (Simultaneous
Rec and Play)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
Funkcia “Simultaneous Rec and Play”
umožňuje sledovať skôr nahraný program,
pričom sa súčasne nahráva iný program.
Prehrávanie pokračuje, aj keď sa spustí
časované nahrávanie. Túto funkciu
používajte nasledovným spôsobom:
• Počas nahrávania na HDD disk:
Prehrávanie iného titulu na HDD disku.
Prehrávanie predtým nahraného programu
na DVD disku stlačením DVD.
Prehrávanie
Stláčaním OPTIONS počas nahrávania
zvoľte “Chasing Playback” a stlačte ENTER.
Funkcia Simultaneous Rec and Play nepracuje
počas nahrávania:
– Na 1x rýchlostný DVD-RW disk.
– V režimoch záznamu HQ alebo HSP.
V závislosti od podmienok nahrávania alebo pri
prehrávaní titulu nahraného v režimoch záznamu
HQ alebo HSP sa môže v obraze vyskytovať
šum. Pri zrýchlenom posuve vpred/vzad alebo
rýchlom zopakovaní/rýchlom posuve počas
nahrávania sa obraz na niekoľko sekúnd zastaví.
Počas nahrávania na HDD disk je možné
prehrávať tiež DVD VIDEO, VIDEO CD,
Super VIDEO CD, CD, DATA DVD alebo
DATA CD disk.
Príklad: Prehrávanie iného titulu na HDD
disku počas záznamu na HDD disk.
1
Počas nahrávania zobrazte ponuku Title
List (zoznam titulov) HDD disku
stlačením TITLE LIST.
2
Zvoľte titul, ktorý chcete prehrávať
a stlačte ENTER.
3
V podponuke zvoľte “Play” a stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného titulu.
Príklad: Prehrávanie DVD disku počas
nahrávania na HDD disk.
1
Počas nahrávania stlačte DVD a vložte
DVD disk do rekordéra.
2
Stlačením TITLE LIST zobrazte ponuku
Title List (zoznam titulov) DVD disku.
3
Zvoľte titul, ktorý chcete prehrávať
a stlačte ENTER.
4
V podponuke zvoľte “Play” a stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného titulu.
b Poznámka
Počas nahrávania na HDD disk nie je možné
prehrávať DVD, DivX video alebo VIDEO CD disk
so záznamom v norme NTSC. Pri prehrávaní video
súboru DivX alebo VIDEO CD disku nastavte
v ponuke “Video” položku “Colour System”
na “PAL” (str. 101).
59
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_054-064_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 60 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Príklad: Title Search (Vyhľadávanie
podľa titulu)
Vyhľadávanie titulu/
kapitoly/stopy (skladby)
atď.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
Číslo v zátvorkách indikuje celkový
počet titulov, stôp (skladieb) atď.
2
DATA DVD DATA CD
Disk je možné prehľadávať podľa titulu,
kapitoly, scény alebo stopy (skladby). Keďže
sú tituly a stopy (skladby) označené
špecifickým číslom, požadovaný titul alebo
stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním ich
čísla. Taktiež je možné vyhľadať požadovanú
scénu zadaním časového kódu.
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
požadované číslo titulu, kapitoly,
skladby, časový kód atď.
Príklad: Time Search
Ak chcete vyhľadať scénu v čase
2 hodiny, 10 minút a 20 sekúnd, zadajte
“21020”.
Ak sa pomýlite, zvoľte iné číslo.
3
Stlačte ENTER.
Rekordér spustí prehrávanie
od zvoleného čísla.
Číselné
tlačidlá
b Poznámka
Metódu “Title Search” nie je možné využívať
pre HDD disk.
ENTER
OPTIONS
1
Stláčaním OPTIONS počas prehrávania
zvoľte metódu vyhľadávania a stlačte
ENTER.
“Title Search” (pri DVD diskoch)
“Chapter Search” (pri HDD/DVD
diskoch)
“Track Search” (pri CD diskoch)
“Search” (pri VIDEO CD diskoch)
“Album Search” (pri DATA DVD*/
DATA CD* diskoch)
“Time Search” (pri HDD/DVD/DATA
DVD*/DATA CD* diskoch):
Vyhľadanie počiatočného miesta
zadaním časového kódu.
“File Search” (pri DATA DVD*/DATA
CD* diskoch)
* Len video súbory DivX
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie
čísla.
60
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_054-064_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 61 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
5
Kopírovanie audio
súborov MP3
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
6
Kopírovanie audio albumu MP3
z disku na HDD
Kopírovanie viacerých albumov
1
Vložte disk, ktorý chcete kopírovať
na HDD.
2
3
Stlačte DVD.
4
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Copy
Albums” a stlačte ENTER.
5
Zvoľte albumy, ktoré chcete kopírovať
a stlačte ENTER.
Vedľa zvoleného albumu sa
v zaškrtávacom políčku zobrazí
označenie zaškrtnutia.
• Zaškrtnutie zrušíte opätovným
stlačením ENTER.
• Ak chcete zrušiť všetky zaškrtnutia,
zvoľte “Reset”.
6
Opakovaním kroku 5 vyberte všetky
albumy, ktoré chcete kopírovať.
Na kopírovanie môžete zvoliť až
5 albumov.
7
Po dokončení výberu albumov zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
• Ak chcete zmeniť výber, zvoľte
“Change” a opakujte postup od kroku
5.
8
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
kopírovania.
DVD
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
1
Vložte disk, ktorý chcete kopírovať
na HDD.
2
3
Stlačte DVD.
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Music” Title List.
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Music” Title List.
Prehrávanie
Môžete skopírovať súbory MP3 z disku
(DATA DVD/DATA CD) na HDD.
Po skopírovaní súborov MP3 na HDD vám
funkcia Music Jukebox umožní prehrávať
súbory MP3 z HDD zvolením skladby
z ponuky “Music” Title List bez potreby
vymieňať disky.
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
kopírovania.
Režim kopírovania zrušíte zvolením
“Cancel” a stlačením ENTER.
HDD DATA DVD DATA CD
4
Zvoľte “Copy Album” a stlačte ENTER.
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
z Rada
Operáciu je možné spustiť aj zvolením “COPY
MUSIC” v ponuke System Menu.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
61
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_054-064_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 62 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámky
• Súbory MP3 z HDD nie je možné skopírovať
na disky alebo USB zariadenia.
• Rekordér kopíruje len audio súbory MP3 uložené
priamo pod zvoleným albumom. Ak je pod
zvoleným albumom ďalší pod-album, súbory
MP3 uložené pod pod-albumom sa neskopírujú.
• Ak chcete skopírovať súbory uložené priamo pod
hlavným priečinkom, v zozname audio albumov
zvoľte “ROOT”.
• Počas kopírovania súborov MP3 nie je možné
prehrávať ani nahrávať. Počas kopírovania sa
v zobrazení “Music” Title List zobrazí “ ”.
• Niektoré súbory MP3 nemusí byť možné
v závislosti od veľkosti súboru skopírovať.
• Súbory MP3 nie je možné skopírovať, ak je HDD
disk plný alebo takmer plný.
• Ak je názov kopírovaného albumu rovnaký ako
názov albumu, ktorý už je na HDD skopírovaný,
za názov sa automaticky pridáva vzrastajúce
číslo.
• Ak má kopírovaná skladba MP3 informáciu ID3
tag (album, skladba alebo interpret), skopíruje
sa aj takáto informácia. Môžu tam však byť aj
informácie, ktoré nie je možné skopírovať.
• Podrobnosti o obmedzeniach čísiel súborov/
albumov pri kopírovaní pozri “Audio súbory
MP3, obrazové súbory JPEG a video súbory
DivX” na str. 120.
Správa audio súborov
MP3
HDD
b Poznámka
Nie je možné vymazávať súbory MP3, ani editovať
názvy albumov na disku.
Vymazávanie albumov z HDD
1
2
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Music” Title List.
3
Zvoľte názov albumu a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
4
Zvoľte “Erase Album” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
5
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Album sa vymaže.
Pre zrušenie zvoľte “Cancel” a stlačte
ENTER.
Zastavenie kopírovania
Stlačením OPTIONS zvoľte “Stop Copying”
a stlačte ENTER. Pri výzve na potvrdenie
zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Ak kopírovanie zastavíte v jeho priebehu,
zo zvoleného albumu sa na HDD neskopíruje
žiadna skladba MP3. Ak sa však už dokončilo
kopírovanie nejakého albumu (z viacerých
zadaných albumov pre kopírovanie) pred
zastavením kopírovania, takýto album
zostane skopírovaný na HDD. Aby ste zistili,
ktoré albumy sa už skopírovali, pozri zoznam
“Music” Title List pre HDD.
Stlačte HDD.
Vymazanie viacerých albumov na HDD
1
2
Stlačte HDD.
3
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Erase
Albums” a stlačte ENTER.
4
Zvoľte albumy, ktoré chcete vymazať
a stlačte ENTER.
Vedľa zvoleného albumu sa
v zaškrtávacom políčku zobrazí
označenie zaškrtnutia.
• Zaškrtnutie zrušíte opätovným
stlačením ENTER.
• Ak chcete zrušiť všetky zaškrtnutia,
zvoľte “Reset”.
5
Opakovaním kroku 4 vyberte všetky
albumy, ktoré chcete vymazať.
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Music” Title List.
62
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_054-064_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 63 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
6
7
Po dokončení výberu albumov zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
• Ak chcete zmeniť výber, zvoľte “Change”
a opakujte postup od kroku 4.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Albumy sa vymažú.
Prehrávanie audio
súborov MP3
HDD DATA DVD DATA CD
Môžete prehrávať audio súbory MP3 z HDD/
DATA DVD/DATA CD diskoch.
Editovanie názvu albumu
na HDD
HDD
DVD
Prehrávanie
Môžete editovať názov albumu na HDD.
1
2
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Music” Title List.
3
AUDIO
Stlačte HDD.
TITLE LIST
/
Zobrazí sa podponuka.
4
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
Zvoľte názov albumu a stlačte ENTER.
>
m
.
m
Zvoľte “Album Name” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie
znakov.
5
Pomocou </M/m/, zvoľte znak
na klávesnici a stlačte ENTER.
6
Zvoľte “Finish” a stlačte ENTER.
x
1
Stlačte HDD alebo DVD.
Ak zvolíte DVD, vložte disk (pozri “1.
Vloženie disku” na str. 29).
Ak chcete prehrávať súbory MP3 z HDD,
musíte najskôr skopírovať súbory MP3
z DATA CD/DATA DVD diskov
na HDD (str. 61).
b Poznámky
• Ak zadáte neplatný znak, zobrazí sa výstražné
hlásenie. Zvoľte iný znak.
• Názov albumu môže pozostávať až z 32 znakov.
2
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Music” Title List.
Podrobnosti o ponuke Title List pozri “3.
Prehrávanie nahraného vysielania (Title
List)” na str. 31.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
63
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_054-064_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 64 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
3
Zvoľte album a stlačte ENTER.
z Rada
Pri prehrávaní súboru MP3 môžete stláčaním
AUDIO prepínať medzi stereo alebo monofonickou
zvukovou stopou.
Zobrazí sa podponuka.
4
Zvoľte „View Album“ a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam skladieb.
Zobrazenie strany meníte stláčaním
.
5
/
Zvoľte skladbu a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
6
Zvoľte “Play” a stlačte ENTER.
b Poznámky
• Ak disk obsahuje MP3, JPEG aj DivX súbory,
po stlačení H sa prehrajú len video súbory
DivX.
• Ak disk obsahuje MP3 aj DVD video záznamy,
po stlačení H sa prehrajú len DVD video
súbory.
Môžete tiež nastaviť režim opakovania.
Nastavenie režimu opakovania
pozri str. 64.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Zrýchlený posuv pred/vzad pri audio súbore
MP3
Počas prehrávania stláčajte m/M.
Prechod na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu audio skladbu MP3
Počas prehrávania stláčajte . alebo >.
Ak budete stláčať . alebo >, prepnete
na nasledujúci alebo predchádzajúci album.
Prepnutie na nasledujúci alebo
predchádzajúci album
Počas prehrávania stláčajte
/
.
Výber režimu opakovania
1
Vykonajte kroky 1 až 5 z časti
“Prehrávanie audio súborov MP3” na
str. 63 a stlačením OPTIONS zvoľte
“Repeat Mode (Music)”.
2
Zvoľte si niektorý z nasledovných
režimov opakovania a stlačte ENTER.
“All Repeat”:
Opakované prehrávanie všetkých stôp/
skladieb.
“Album Repeat”:
Opakované prehrávanie daného albumu.
Podrobnosti o prehrávateľných audio
súboroch MP3 pozri str. 120.
64
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_065-072_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 65 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Vymazávanie a editovanie
Pred editovaním
Tento rekordér poskytuje rôzne možnosti
editovania.
b Poznámky
HDD
Editovacie funkcie
Vymazávanie a editovanie
• Obsah editovania sa môže stratiť, ak počas
editovania vyberiete disk, alebo sa spustí
časované nahrávanie.
• DVD disky vytvorené v DVD kamkordéri nie
je možné v tomto rekordéri editovať.
• Ak sa zobrazí hlásenie a indikácia, že je disk
zaplnený, vymažte nepotrebné tituly.
• Rekordér používa určité miesto na HDD/diskoch
na systémové účely, takže zobrazená veľkosť
súboru nemusí zodpovedať skutočnosti.
• Pri editovaní DVD+R alebo DVD-R disku
dokončite editovanie ešte pred uzatvorením
disku. Uzatvorený disk nie je možné editovať.
-RWVR
+RW
-RVR
-RWVideo
Pôvodný
titul
(Original)
Titul
Playlistu
Pôvodný
titul
(Original)
Titul
Playlistu
Vymazanie (str. 66)
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Ochrana (str. 66)
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Pomenovanie (str. 66)
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Vymazanie úseku A-B
(str. 67)
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno*
Vymazanie titulov (str. 67) Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Rozdelenie (str. 68)
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nastavenie miniatúry
(str. 66)
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Značka kapitoly (str. 69)
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Vytváranie a editovanie
Playlistu (str. 69)
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
+R
-RVideo
Zmena poradia (str. 71)
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Spájanie (str. 71)
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
* Len DVD+RW disky
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
65
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_065-072_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 66 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Uvoľnenie miesta na disku
Ak chcete uvoľniť miesto na DVD+RW alebo
DVD-RW (režim Video) disku, v zozname
titulov vymažte titul s najvyšším číslom.
Vymazávanie
a editovanie titulu
Najvyššie číslo titulu
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Táto časť popisuje základné editovacie funkcie.
Editovanie je nevratné! Za účelom editovania
HDD disku alebo DVD-RW/DVD-R (režim
VR) diskov bez zmeny pôvodných záznamov
vytvorte tituly Playlistu (str. 69).
Pri HDD disku a DVD-RW (režim VR)
diskoch môžete vymazať akýkoľvek titul.
Pri DVD-R a DVD+R diskoch sa voľné
miesto na disku nezvýši ani po vymazaní
titulov.
Pozri “Vymazávanie a editovanie titulu” na
str. 66 alebo “Vymazanie viacerých titulov
(Erase Titles)” na str. 67.
Prepínanie medzi ponukou Playlist a Title
List
CHAPTER
MARK
ERASE
TITLE LIST
CHAPTER
MARK
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
O RETURN
Môžete zobraziť tituly Playlistu v ponuke
Title List (Playlist) alebo pôvodné tituly
v ponuke Title List (Original). Medzi týmito
dvomi ponukami Title List prepínate
stláčaním </, počas zobrazenia ponuky
Title List. Vytvorenie a editovanie Playlistu
pozri str. 69.
>
.
mc
CM
x
1
Stlačte TITLE LIST.
Pri tituloch na HDD disku alebo
DVD-RW/DVD-R diskoch v režime VR
prepínate medzi ponukami Title List
v prípade potreby stláčaním </,.
2
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte voľbu a stlačte ENTER.
Titul môžete editovať nasledovne.
“Erase”: Vymazanie zvoleného titulu.
Po vyzvaní na potvrdenie zvoľte “OK”.
“Protect”: Ochrana titulu. Vedľa
chráneného titulu sa zobrazí “ ”.
“Title Name”: Zadávanie alebo zmena
názvu titulu (str. 36).
“A-B Erase”: Vymazanie časti titulu
(str. 67).
“Divide”: Rozdelenie titulu na dva tituly
(str. 68).
66
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_065-072_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 67 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
“Set Thumbnail”: Zmena miniatúry titulu
zobrazovanej v ponuke Title List (str. 33).
“Make a Playlist”: Pridanie celého titulu
do titulu Playlistu vo forme jednej scény
(str. 71).
4
Opakovaním kroku 3 vyberte všetky
tituly, ktoré chcete vymazať.
5
Po dokončení výberu titulov zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam titulov, ktoré sa majú
vymazať. Zoznam môžete potvrdiť.
• Ak chcete zmeniť výber, zvoľte “Change”
a opakujte postup od kroku 3.
z Rady
• Naraz je možné vymazať viacero titulov (str. 67).
• Automaticky je možné vymazať tituly, ktoré sa
prehrali (str. 105).
• Môžete pomenovať alebo premenovať DVD disky
(str. 37).
6
b Poznámka
Vymazanie všetkých titulov na disku
Vymazanie viacerých titulov
(Erase Titles)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Tituly sa vymažú.
HDD disk, DVD+RW alebo DVD-RW disk
môžete znova naformátovať, ak z neho chcete
vymazať záznam.
Formátovanie HDD pozri “Format” na str. 109.
Formátovanie DVD+RW alebo DVD-RW
disku pozri “8. Preformátovanie disku” na
str. 40.
+R
Pomocou ponuky OPTIONS môžete zvoliť
a naraz vymazať viacero titulov.
Vymazanie časti titulu
(A-B Erase)
1
HDD
Stlačte TITLE LIST.
Pri tituloch na HDD disku alebo
DVD-RW/DVD-R diskoch v režime VR
prepínate medzi ponukami Title List
v prípade potreby stláčaním </,.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Erase
Titles”, potom stlačte ENTER.
-RWVR
-RVR
Môžete zvoliť určitú časť titulu (scénu)
a vymazať ju. Vymazané scény z titulu nie je
možné obnoviť!
1
Zobrazí sa zobrazenie pre výber titulov,
ktoré sa majú vymazať.
3
+RW
Vymazávanie a editovanie
Tituly Playlistu DVD-RW/DVD-R (režim VR)
disku nie je možné ochrániť.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Po kroku 2 z časti “Vymazávanie
a editovanie titulu” zvoľte “A-B Erase”
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
bodu A. Spustí sa prehrávanie titulu.
• Pre prehrávanie od začiatku titulu
stlačte X a následne ..
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Pri zvolenom titule sa v zaškrtávacom
políčku zobrazí označenie zaškrtnutia.
• Zaškrtnutie zrušíte opätovným
stlačením ENTER.
• Ak chcete zrušiť všetky zaškrtnutia,
zvoľte “Reset”.
Miesto prehrávania
2
Pomocou m/M zvoľte bod A a stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
67
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_065-072_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 68 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
3
Ak vám bod A vyhovuje, stlačte ENTER.
Ak vám bod A nevyhovuje, zvoľte bod A
pomocou c/C a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
bodu B.
4
Pomocou m/M zvoľte bod B a stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
5
Ak vám bod B vyhovuje, stlačte ENTER.
Ak vám bod B nevyhovuje, zvoľte bod B
pomocou c/C a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
potvrdenie.
• Ak chcete zmeniť nastavenie bodu A,
stlačte M a O RETURN a pokračujte
krokom 2.
• Ak chcete zmeniť nastavenie bodu B,
stlačte M a zopakujte krok 4.
• Ak chcete zobraziť titul bez
vymazávaných scén, zvoľte “Preview”
(okrem DVD+RW diskov).
6
Rozdelenie titulu (Divide)
HDD -RWVR *
-RVR
*
Ak chcete skopírovať dlhý titul na disk bez
zníženia kvality obrazu, rozdeľte titul na dva
kratšie tituly. Rozdelenie kapitoly je
nevratné!
* Pri DVD-RW/DVD-R (režim VR) disku je
možné rozdeliť iba tituly Playlistu.
1
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite zoznamy Title List.
2
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte “Divide” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
bodu rozdelenia. Titul sa bude prehrávať.
• Pre prehrávanie od začiatku titulu
stlačte X a následne ..
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Scéna sa vymaže. Zobrazí sa zobrazenie
pre nastavenie bodu A.
• Ak chcete pokračovať, zopakujte
postup od kroku 2.
• Ak chcete skončiť, zvoľte “Quit”.
z Rada
Za vymazanú scénu sa vloží značka pre kapitolu.
Značka pre kapitolu rozdelí titul na dve kapitoly
po obidvoch stranách značky.
4
b Poznámky
5
• V mieste vymazania časti titulu môže dočasne
vypadnúť obraz alebo zvuk.
• Časti kratšie ako päť sekúnd sa nemusia dať
vymazať.
• Pri DVD+RW diskoch sa môže vymazaná časť
mierne odlišovať od nastavenej časti.
Stláčaním m/M nastavte bod
rozdelenia, potom stlačte ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
V mieste, v ktorom chcete rozdeliť titul
stlačte ENTER.
Ak vám bod rozdelenia nevyhovuje,
zvoľte bod rozdelenia pomocou c/C
a stlačte ENTER. Zobrazí sa hlásenie
s výzvou na potvrdenie.
• Ak chcete zmeniť bod rozdelenia,
stlačte M.
6
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Titul je rozdelený na dva.
z Rada
Po rozdelení titulu sa obidvom titulom vzniknutým
rozdelením priradí názov pôvodného titulu pred
rozdelením.
68
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_065-072_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 69 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Manuálne vytváranie kapitol
HDD
-RWVR
-RVR
V ktoromkoľvek mieste je počas prehrávania
alebo nahrávania možné manuálne vložiť
značku pre kapitolu.
V mieste, kde chcete titul rozdeliť
na kapitoly, stlačte CHAPTER MARK.
Po každom stlačení tlačidla sa na obrazovke
zobrazí “Marking ...” a scéna naľavo
a napravo od značky pre kapitolu sa stane
samostatnou kapitolou.
Počas prehrávania je možné spojiť dve
kapitoly vymazaním značky pre kapitolu.
Stláčaním ./> vyhľadajte číslo
kapitoly a počas zobrazenia kapitoly, ktorá
obsahuje značku, ktorú chcete zrušiť, stlačte
CHAPTER MARK ERASE.
Aktuálna kapitola sa spojí s predchádzajúcou
kapitolou.
b Poznámky
• Počas kopírovania sa zrušia všetky značky
pre kapitoly.
• Ak chcete počas nahrávania vložiť značku pre
kapitoly manuálne, nastavte “Auto Chapter”
v ponuke “Recording” na “Off” (str. 105).
HDD -RWVR
-RVR
Editovanie Playlistu umožňuje editovanie
alebo opakované editovanie bez zmien
v pôvodných záznamoch. Môžete vytvoriť
až 97 titulov Playlistu.
Príklad: Na DVD-RW/DVD-R (režim VR) disk
ste nahrali niekoľko finálových futbalových
zápasov. Chcete vytvoriť výber gólových scén
a iných dôležitých okamihov, no zároveň
chcete zachovať pôvodný záznam nezmenený.
Original
Vymazávanie a editovanie
Vymazanie značiek pre kapitoly
Vytváranie a editovanie
Playlistu
Playlist
V takomto prípade môžete tieto okamihy
zozbierať a vytvoriť z nich tituly Playlistu.
Dokonca je možné v rámci titulu Playlistu
zmeniť poradie scén.
Titul Playlistu vyvolá z pôvodných titulov
všetky potrebné údaje pre prehrávanie. Ak pre
titul Playlistu využívate pôvodný titul, pôvodný
titul nebude možné editovať ani vymazať.
b Poznámka
Tituly Playlistu s titulmi zaznamenanými so signálmi
ochrany proti kopírovaniu “Copy-Once” nie je možné
kopírovať ani presúvať (str. 75).
1
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “PLAYLIST” Title
List.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Create
a Playlist”, potom stlačte ENTER.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
69
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_065-072_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 70 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
3
Zvoľte “Select” a stlačte ENTER.
4
Zvoľte titul, ktorý chcete zaradiť
do titulu Playlistu a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
začiatočného bodu (IN). Spustí
prehrávanie titulu.
• Pre prehrávanie od začiatku titulu
stlačte X a následne ..
9
Po dokončení pridávania scén
stlačte m.
A Celkové trvanie zvolenej scény
B Celkový počet scén
C Zvolená scéna
10 Zvoľte požadovanú scénu pre opätovné
editovanie a stlačte ENTER.
5
Stláčaním m/M zvoľte bod IN a
stlačte ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
6
Ak vám bod IN vyhovuje, stlačte ENTER.
Ak vám bod IN nevyhovuje, zvoľte bod
IN pomocou c/C a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
koncového bodu (OUT).
7
Stláčaním m/M zvoľte bod OUT
a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
8
Ak vám bod OUT vyhovuje, stlačte
ENTER.
Ak vám bod OUT nevyhovuje, zvoľte
bod OUT pomocou c/C a stlačte
ENTER.
Zvolená scéna sa pridá do zoznamu scén.
• Pre pridávanie ďalších scén pokračujte
krokom 5.
Zobrazí sa podponuka.
“Move”: Stláčaním </, zmeňte
poradie scén a stlačte ENTER.
“Erase”: Vymazanie scény. Po vyzvaní
na potvrdenie zvoľte “OK”.
• Pre pridávanie ďalších scén stlačte M
a pokračujte krokom 5.
• Ak chcete pridať viac scén z iného
titulu, zvoľte “Select” a pokračujte
krokom 4.
• Ak si chcete prezrieť všetky prenesené
scény v uvedenom poradí, zvoľte
“Preview”.
11 Po dokončení editovania ponuky Scene
List zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Titul zvoleného Playlistu sa pridá
do ponuky Title List (Playlist).
Názov titulu bude názvom prvej scény.
z Rada
Po vytvorení titulu Playlistu sa body IN a OUT
stanú značkami pre kapitoly a každá scéna sa stane
kapitolou.
b Poznámka
Počas prehrávania editovanej scény sa môže obraz
pozastaviť.
70
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_065-072_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 71 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Vloženie celého titulu ako jednej scény
do titulu Playlist (Make a Playlist)
Stlačte TITLE LIST.
Stlačením </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “ORIGINAL” Title
List.
2
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
3
Zvoľte “Make a Playlist” a stlačte
ENTER.
Zvolený titul sa pridá do ponuky Title
List (Playlist).
Názov titulu bude rovnaký ako názov
pôvodného titulu.
Prehrávanie titulu Playlistu
1
2
3
Stlačte TITLE LIST. Stlačením </,
v prípade potreby prepnite zoznamy Title
List.
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
Stláčaním M/m zvoľte novú pozíciu
titulu a stlačte ENTER.
Titul sa premiestni na novú pozíciu.
• Pre presun ďalších titulov pokračujte
krokom 3.
• Ak chcete skončiť, zvoľte “Quit”
a stlačte ENTER.
Spojenie viacerých titulov
Playlistu (Combine)
HDD -RWVR
1
-RVR
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite zoznamy Title List.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Combine”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber titulov.
3
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa číslo indikujúce poradie
zvoleného titulu.
Výber zrušíte opätovným stlačením
ENTER.
Zvoľte “Play” a stlačte ENTER.
Vymazávanie a editovanie
1
4
Presun titulu v Playliste
(Change Order)
-RWVR
-RVR
Poradie titulov Playlistu je možné meniť
v rámci ponuky Title List (Playlist).
1
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
4
Všetky výbery zrušíte zvolením “Reset”.
prepnite zoznamy Title List.
2
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Change
Order”, potom stlačte ENTER.
3
Zvoľte titul, ktorý chcete presunúť
a stlačte ENTER.
Opakovaním kroku 3 vyberte všetky
tituly, ktoré chcete spojiť.
5
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam titulov, ktoré sa majú
spojiť.
Ak chcete zmeniť výber, zvoľte
“Change” a pokračujte krokom 3.
6
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Tituly sa spoja.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
71
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_065-072_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 72 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
z Rada
Všetky tituly sa spoja, názov titulu je názov prvého
titulu zo spájaných titulov.
b Poznámka
Po prekročení obmedzenia počtu spájaných kapitol
v titule sa posledné kapitoly spoja do jednej
kapitoly.
Rozdelenie titulu Playlistu
(Divide)
HDD -RWVR
-RVR
Môžete rozdeliť titul Playlistu. Operácie
pozri str. 68.
72
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_073-078_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 73 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámky
Kopírovanie (HDD y DVD)
Pred kopírovaním
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Ak chcete nahrávať z digitálneho kamkordéra
pripojeného do konektora DV IN, pozri “DV
kopírovanie” na str. 79. Nahrávanie zo
zariadenia pripojeného do konektorov LINE
IN pozri “Nahrávanie z pripojeného
zariadenia bez časovača” na str. 53.
Skôr než začnete…
• Na DVD+RW, DVD-RW (režim Video),
DVD+R alebo DVD-R (režim Video) disk
nie je možné nahrať súčasne hlavnú aj
vedľajšiu zvukovú stopu. Pri dvojjazyčných
programoch nastavte v ponuke
“Recording” položku “Bilingual
Recording” vo voľbe “DVD Rec. Settings”
na “Main” (výrobné nastavenie) alebo
“Sub” (str. 105).
• Značky kapitol v zdroji kopírovania sa
v skopírovanom titule neuložia. Ak je
položka “Auto Chapter” v ponuke
“Recording” nastavená na “On” (str. 105),
kapitoly sa budú vytvárať automaticky v cca
6-minútových intervaloch.
Režim “Dub Mode”
V tomto rekordéri sa režim záznamu
pre kopírovanie zobrazí ako “Dub Mode”.
Dostupné sú tri metódy kopírovania:
High-speed Dubbing, Original Dubbing
a Rec Mode Conversion Dubbing. Prečítajte
si nasledovné a zvoľte metódu kopírovania
podľa požadovaného času, voľného miesta
a kvality obrazu.
Zrýchlené kopírovanie
(High-speed Dubbing)
HDD , +RW / -RWVR / -RWVideo /
/ -RVR / -RVideo
+R
Kopírovanie (HDD y DVD)
V tejto časti “kopírovanie” označuje
“vytvorenie kópie nahraného titulu na
pevnom disku (HDD) na iný disk, alebo
naopak”. Môžete zvoliť kopírovanie len
jedného titulu (Title Dubbing – pozri
“Kopírovanie jedného titulu (Title Dubbing)”
na str. 76) alebo viacerých titulov naraz
(Multiple Title Dubbing – pozri
“Kopírovanie viacerých titulov (Dub
Selected Titles)” na str. 77).
Pred začiatkom kopírovania si prečítajte
nasledovné bezpečnostné upozornenia, ktoré
sa vzťahujú na obidve metódy kopírovania.
• Počas kopírovania nie je možné nahrávať.
• Pre prehrávanie skopírovaného disku v inom
DVD zariadení, uzatvorte disk (str. 38).
• Na HDD disk nie je možné kopírovať z DVD
VIDEO diskov.
• Miniatúry nastavené pre pôvodne nahraný titul
(str. 33) sa v skopírovanom titule neuchovajú.
• Pri kopírovaní DVD+R DL disku sa môže video
záznam v mieste prechodu vrstiev na chvíľu
prerušiť.
Umožňuje skopírovať záznam uložený
na HDD disku na vysokorýchlostný DVD
disk (8-rýchlostné DVD+RW/6-rýchlostné
DVD-RW/16-rýchlostné DVD+R/
16-rýchlostné DVD-R, alebo pomalšie verzie
jednotlivých typov diskov) bez zmeny
režimu záznamu.
Nastavte “Dub Mode” na “Fast” v postupe
“Kopírovanie jedného titulu (Title Dubbing)”
(str. 76) alebo “Kopírovanie viacerých
titulov (Dub Selected Titles)” (str. 77).
Ak kopírujete viaceré tituly, môžete zvoliť
“Fast”, ak je medzi zvolenými titulmi jeden
alebo viac titulov, ktoré je možné kopírovať
vysokou rýchlosťou. Tituly, ktoré však nie je
možné kopírovať vysokou rýchlosťou sa
skopírujú v režime Original Dubbing.
Minimálny požadovaný čas je nasledovný
(cca).
z Rady
• Po skopírovaní titulu Playlistu sa titul uloží ako
titul Original.
• Pri kopírovaní z DVD disku na HDD disk
sa uchová pôvodne nahraný pomer strán obrazu
a typ zvuku.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
73
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_073-078_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 74 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Požadované časy pri zrýchlenom kopírovaní
z HDD disku na DVD disk
(pri 60-minútovom programe)*1
2,4x
DVD+R disk
(dvojvrstvový)
8x
Vysokorýchlostný
DVD+R disk
8x
Vysokorýchlostný
DVD-R disk
6x
Vysokorýchlostný
DVD+RW disk
Rec.
mode
6x
Vysokorýchlostný
DVD-RW disk
Rýchlosť*2
HQ
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
10 min. 10 min. 8 min. 8 min. 25 min.
HSP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
6 min. 6 min. 5 min. 5 min. 16 min.
40 sek. 40 sek.
40 sek.
SP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
5 min. 5 min. 3 min. 3 min. 12 min.
45 sek. 45 sek. 30 sek.
LSP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
4 min. 4 min. 3 min. 3 min. 10 min.
ESP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
3 min. 3 min. 2 min. 2 min. 8 min.
20 sek. 20 sek. 30 sek. 30 sek. 20 sek.
LP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 6 min.
30 sek. 30 sek.
15 sek.
EP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
1 min. 60
1 min. 60
60
40 sek. min.*3 15 sek. min.*3 min.*3
SLP
Cca
Cca
Cca
Cca
Cca
1 min. 60
56 sek. 60
60
15 sek. min.*3
min.*3 min.*3
*1
*2
*3
Hodnoty vo vyššie uvedenej tabuľke sú len
orientačné. Skutočný čas potrebný pre
kopírovanie zahrňuje tiež čas pre vytvorenie
kontrolných informácií o disku a iných údajov.
Maximálna rýchlosť nahrávania tohto rekordéra.
Nahrávacia rýchlosť nemôže presiahnuť hodnotu
indikovanú v uvedenej tabuľke, aj keď používate
disk podporujúci vyššie nahrávacie rýchlosti.
V závislosti od stavu disku navyše rekordér
nemusí dokázať na disk nahrávať ani
maximálnou rýchlosťou uvádzanou v tabuľke.
Vysokorýchlostné kopírovanie (High-speed
Dubbing) nie je dostupné pri kopírovaní titulov
vytvorených v režime EP a SLP na DVD+RW
a DVD+R disky.
b Poznámky
• Vysokorýchlostné kopírovanie (High-speed
Dubbing) nie je dostupné pre nasledovné tituly:
– Tituly nahrané v režime HQ+.
– Tituly, ktoré obsahujú hlavnú aj vedľajšiu
zvukovú stopu (okrem DVD-RW/DVD-R
(režim VR) diskov).
– Tituly nahrané so zmiešaným pomerom strán
obrazu (4:3 a 16:9 atď.) (okrem DVD-RW/
DVD-R (režim VR) diskov).
– Kopírovanie z DVD disku na HDD disk
– Kopírovanie záznamu s pomerom strán 16:9
z HDD disku na DVD+RW/DVD+R disk
– Pri kopírovaní titulu s pomerom strán obrazu
16:9 nahraného v režime LP, EP alebo SLP
na DVD-RW alebo DVD-R disk v režime
Video.
• Po kopírovaní na DVD-RW (režim Video)/
DVD+RW/DVD+R/DVD-R (režim Video) disk
sa na disku môžu zachovať aj zvyšné časti
editovaných titulov. Ak titul editujete, použite
metódu Original Dubbing alebo Rec Mode
Conversion Dubbing. Touto metódou sa
vyrovnajú medzery medzi jednotlivými scénami.
Original Dubbing
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
/ -RVR / -RVideo
+R
Kopírovanie Original Dubbing umožňuje
vykonať plynulé kopírovanie potlačením
medzier, ktoré zostávajú po editovaní.
V tomto prípade bude režim záznamu
rovnaký ako pri nahrávaní zdrojového titulu.
Ak chcete nastaviť “Dub Mode”
na “Original”, musíte vykonať výber
zo zobrazenia “Dub Selected Titles” (str. 77).
Nie je možné zvoliť “Original”, ak používate
spôsob kopírovania popísaný v “Kopírovanie
jedného titulu (Title Dubbing)” (str. 76).
b Poznámka
Ak sa pri kopírovaní z DVD disku na HDD disk
nedá zistiť režim záznamu kopírovaného
zdrojového titulu, “Dub Mode” sa v zobrazení
“Dub Selected Titles” automaticky nastaví na “SP”
(str. 77).
74
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_073-078_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 75 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Umožňuje kopírovanie z HDD disku na DVD
disk a naopak v režime kopírovania, ktorý je
odlišný od pôvodného záznamu. Napr. pri
kopírovaní HQ titulu (veľkosť údajov je
veľká) v režime SP je možné zmenšiť veľkosť
údajov uložením viacerých titulov na menšie
miesto.
Zvoľte iný režim než originálne nahrávanie
v “Dub Mode” v postupe “Kopírovanie
jedného titulu (Title Dubbing)” (str. 76)
alebo “Kopírovanie viacerých titulov (Dub
Selected Titles)” (str. 77). Pri kopírovaní
viacerých titulov sa všetky zvolené tituly
nahrajú v rovnakom režime záznamu.
b Poznámky
• Pre tituly, ktorých pomer strán obrazu (16:9 alebo
4:3) je zmiešaný:
– Pri kopírovaní z HDD disku na DVD-RW/
DVD-R (režim Video) disk sa pomer strán
obrazu určí podľa nastavenia v položke
“DVD Rec. Picture Size” (str. 48).
– Pri kopírovaní z HDD disku na DVD-RW/
DVD-R (režim Video) disk v režime LP, EP
alebo SLP bude pomer strán vždy 4:3.
– Pri kopírovaní z HDD disku na DVD+RW
alebo DVD+R disk je pomer strán obrazu vždy
4:3.
• Kvalita obrazu sa nezlepší ani po skonvertovaní
titulu do režimu záznamu s lepšou kvalitou
obrazu.
Nie je možné kopírovať filmy ani iné DVD
Video záznamy na HDD disk. Pri kopírovaní
z DVD disku na HDD disk sa pri scénach
so signálmi ochrany proti kopírovaniu nahrá
šedá obrazovka.
Signály
pre ochranu
proti
kopírovaniu
Kopírovanie
Bez signálov
(Bez signálu
ochrany proti HDD
kopírovaniu)
,
Jedno
kopírovanie
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
,
-RWVR
-RVR
*
*
* Len CPRM-kompatibilné DVD-RW/DVD-R
(režim VR) disky
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je kódovacia technológia, ktorá chráni
autorské práva obrazového záznamu.
Presun (Move)
HDD , -RWVR /
-RVR
Kopírovanie (HDD y DVD)
z Rada
Kopírovanie v režime záznamu zdrojového titulu
eliminuje medzery, ktoré zostávajú po editovaní.
Obmedzenia počas kopírovania
,
Rec Mode Conversion Dubbing
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
/ -RVR / -RVideo
+R
Tituly so signálmi ochrany proti kopírovaniu
“Copy-Once” (Jedno kopírovanie) je možné
presunúť len z HDD disku na DVD-RW/
DVD-R (režim VR)* disk (po presunutí titulu
sa pôvodný titul na HDD disku vymaže).
Funkcia “Move” sa vykonáva rovnakým
spôsobom ako kopírovanie (str. 76). Tituly
so signálmi ochrany proti kopírovaniu
“Copy-Once” sú označené značkou
.
b Poznámky
• Na HDD disk nie je možné presunúť nasledovné
tituly:
– Chránené tituly.
– Tituly Playlistu
– Pôvodné tituly, na ktoré sa odkazuje z Playlistu.
• Ak sa kopírovanie (Move) zastaví v jeho
priebehu, do cieľového umiestnenia sa nepresunie
žiadna časť titulu. Miesto na DVD+R/DVD-R
disku sa však zmenší.
• Aj keď vymažete scénu obsahujúcu signál
ochrany pred kopírovaním, obmedzenia
nahrávania titulu ostanú v platnosti.
* Len CPRM-kompatibilné DVD-RW/DVD-R
(režim VR) disky.
75
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_073-078_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 76 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
6
7
Kopírovanie
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Vložte DVD disk, na ktorý/z ktorého
sa chystáte kopírovať.
2
Stlačením HDD alebo DVD zvoľte zdroj
signálu.
3
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite zoznamy Title List.
4
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
5
Zvoľte “Dubbing” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka pre výber režimu
kopírovania.
Ak je v zozname titulov zvolený titul
so značkou
(str. 75), zobrazí sa
okno pre potvrdenie.
Ak chcete titul presunúť (“Move”),
zvoľte “OK”.
Stláčaním M/m zvoľte režim
kopírovania.
Zrýchlene*
* Len kopírovanie z HDD disku na DVD disk.
Zobrazí sa v prípade, že je možné vykonať
zrýchlené kopírovanie titulu (str. 73).
Kopírovanie jedného titulu
(Title Dubbing)
1
Zvoľte “Dub Mode.”
8
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
kopírovania.
Automatické nastavenie režimu kopírovania
Ak sa na cieľovom disku nenachádza
dostatok voľného miesta, rekordér
automaticky vyberie režim kopírovania
s nižšou kvalitou obrazu podľa voľného
miesta. Ak sa na disku nenachádza
dostatočné voľné miesto pre zvolený režim
kopírovania, po kroku 8 sa na displeji zobrazí
nasledovné hlásenie.
Zvoľte “OK” a pokračujte krokom 8.
Ak chcete manuálne nastaviť režim
kopírovania, zvoľte “Cancel” a pokračujte
krokom 7.
Zastavenie kopírovania
A Veľkosť titulu (cca)
Ak veľkosť presiahne voľné miesto
na cieľovom médiu pre kopírovanie,
zobrazí sa načerveno.
B Smer kopírovania
C Voľné miesto na disku, na ktorý sa
chystáte kopírovať (cca)
Stlačením OPTIONS zvoľte “Stop Dubbing”
a stlačte ENTER. Pri výzve na potvrdenie
zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Ak sa kopírovanie (Move) zastaví v jeho
priebehu, do cieľového umiestnenia sa
nepresunie žiadna časť titulu. Miesto na
DVD+R/DVD-R disku sa však zmenší.
z Rada
Rekordér môžete počas kopírovania vypnúť.
Rekordér dokončí kopírovanie, aj keď ho vypnete.
D Informácie o kopírovanom titule
E Režim kopírovania a príslušné
voľné miesto (cca), ktoré zostane
po skopírovaní
76
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_073-078_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 77 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
E
Kopírovanie viacerých titulov
(Dub Selected Titles)
Naraz je možné skopírovať maximálne
30 vybraných titulov.
1
Vložte DVD disk, na ktorý/z ktorého
sa chystáte kopírovať.
2
Stlačením HDD alebo DVD zvoľte zdroj
signálu.
3
Stlačte TITLE LIST.
F Poradie kopírovania
6
Opakovaním kroku 5 vyberte všetky
tituly, ktoré chcete kopírovať.
7
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka pre výber režimu
kopírovania.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite zoznamy Title List.
Stlačením OPTIONS zvoľte “Dub
Selected Titles” a stlačte ENTER.
5
Vyberte tituly podľa poradia, v ktorom
sa majú kopírovať a stlačte ENTER.
Tituly sa očíslujú vo zvolenom poradí.
• Výber zrušíte opätovným stlačením
ENTER.
• Všetky výbery zrušíte zvolením
“Reset”.
8
Stláčaním M/m zvoľte režim
kopírovania.
Zrýchlene*
Original
* Len kopírovanie z HDD disku na DVD disk.
Zobrazí sa, ak je pre daný titul dostupné
(str. 73).
9
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
kopírovania.
Kopírovanie (HDD y DVD)
4
: Indikuje tituly so signálmi
ochrany proti kopírovaniu
“Copy-Once” Jedno kopírovanie)
(str. 75). Ak zvolíte titul so značkou
, zobrazí sa okno s výzvou na
potvrdenie. Ak chcete titul presunúť
(“Move”), zvoľte “OK”.
Automatické nastavenie režimu kopírovania
A Celková veľkosť vybraných titulov
Ak veľkosť presiahne voľné miesto
na cieľovom médiu pre kopírovanie,
zobrazí sa načerveno.
B Smer kopírovania
Ak sa na cieľovom disku nenachádza
dostatok voľného miesta, rekordér
automaticky vyberie režim kopírovania
s nižšou kvalitou obrazu podľa voľného
miesta. Pre všetky tituly sa nastaví rovnaký
režim kopírovania. Ak sa na disku
nenachádza dostatočné voľné miesto
pre zvolený režim kopírovania, po kroku 9
v časti “Kopírovanie viacerých titulov (Dub
Selected Titles)” na str. 77 sa zobrazí
nasledovné zobrazenie.
C Voľné miesto na disku, na ktorý sa
chystáte kopírovať (cca)
D “PL”: Indikuje titul Playlistu.
Zvoľte “OK” a pokračujte krokom 9.
Ak chcete manuálne nastaviť režim
kopírovania, zvoľte “Cancel” a pokračujte
krokom 8.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
77
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_073-078_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 78 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Zastavenie kopírovania
Stlačením OPTIONS zvoľte “Stop Dubbing”
a stlačte ENTER. Pri výzve na potvrdenie
zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Ak sa kopírovanie (Move) zastaví v jeho
priebehu, do cieľového umiestnenia sa
nepresunie žiadna časť titulu. Miesto na
DVD+R/DVD-R disku sa však zmenší.
z Rada
Rekordér môžete počas kopírovania vypnúť.
Rekordér dokončí kopírovanie, aj keď ho vypnete.
78
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_079-083_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 79 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámky
DV kopírovanie
Pred DV kopírovaním
Táto časť popisuje spôsob kopírovania
záznamu z digitálneho kamkordéra cez
konektor DV IN na prednom paneli.
Ak chcete kopírovať cez konektory LINE IN,
pozri “Nahrávanie z pripojeného zariadenia
bez časovača” na str. 53.
Konektor DV IN na tomto rekordéri
vyhovuje štandardu i.LINK.
Vykonajte postup z časti “Príprava na DV
kopírovanie” a potom postupujte časťou
o kopírovaní. Podrobné informácie o systéme
i.LINK pozri “i.LINK” na str. 121.
Zapojenia
DVD rekordér
Za účelom nahrávania alebo editovania
z kazety vo formáte DV/Digital8 je možné
pripojiť do konektora DV IN na rekordéri
digitálny kamkordér. Táto operácia je veľmi
efektívna, pretože rekordér dokáže kazetu
prevíjať vpred alebo vzad – nemusíte ovládať
priamo digitálny kamkordér. Nasledovným
postupom môžete používať DV editovacie
funkcie (“DV Edit”) tohto rekordéra.
Pred prepojením pozri tiež návod na použitie
digitálneho kamkordéra.
DV kopírovanie
Príprava na DV kopírovanie
• Počas DV kopírovania nie je možné nahrávať.
• Konektor DV IN je len vstupným konektorom.
Nie je naň vyvedený výstupný signál.
• Konektor DV IN nie je možné používať, ak:
– Pri používaní digitálneho kamkordéra signál
vstupuje do konektora DV IN na prednom paneli
alebo ovládanie rekordéra nie je možné správne
vykonať (pozri “i.LINK” na str. 121). Pripojte
kamkordér do konektora LINE IN a vykonajte
postup z časti “Nahrávanie z pripojeného
zariadenia bez časovača” na str. 53.
– Vstupný signál nie je vo formáte DVC-SD.
K rekordéru nepripájajte digitálny kamkordér
formátu MICRO MV ani v prípade, že
disponuje konektorom i.LINK.
– Záznam na kazete obsahuje signály ochrany
pred kopírovaním, ktoré obmedzujú
nahrávanie.
• Ak chcete disk prehrávať v inom DVD zariadení,
uzatvorte ho (str. 38).
Do DV IN
i.LINK kábel (nedodávaný)
z Rada
Ak plánujete neskôr po kopírovaní vykonávať
ďalšie editovanie na disku, použite konektor DV IN
a nahrávajte na DVD-RW/DVD-R (režim VR) disk
alebo na HDD disk.
DV výstup
Digitálny kamkordér
: Smer toku signálu
1
Stlačením HDD alebo DVD zvoľte cieľ
záznamu.
Ak zvolíte DVD, vložte disk (pozri “1.
Vloženie disku” na str. 29).
2
Vložte zdrojovú DV/Digital8 kazetu
do vášho digitálneho kamkordéra.
Aby mohol rekordér nahrávať alebo
editovať, kamkordér musí byť v režime
prehrávania.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
79
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_079-083_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 80 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
3
Stláčaním INPUT SELECT na DO zvoľte
“DV”.
Zobrazenie na displeji predného panela
sa mení nasledovným spôsobom:
Číslo
predvoľby
4
Stláčaním REC MODE na DO zvoľte
režim záznamu.
Režim záznamu sa mení nasledovne:
Podrobnosti o režimoch záznamu pozri
str. 42.
5
Stlačením OPTIONS na DO zvoľte
“DV Audio Input” a stlačte ENTER.
Následne zvoľte nastavenie zvukového
vstupu.
“Stereo1” (výr. nast.): Nahrávanie len
pôvodného zvuku. Pri kopírovaní z DV
kazety zvoľte toto nastavenie.
„Mix”: Nahrávanie zvuku Stereo 1 aj 2.
„Stereo2”: Nahrávanie len pridaného
zvuku.
“Mix” alebo “Stereo2” zvoľte len vtedy,
ak ste pri nahrávaní digitálnym
kamkordérom na kazetu dopĺňali ďalší
zvuk.
Rekordér je pripravený na spustenie
kopírovania. Zvoľte jednu z metód
kopírovania popísaných na nasledujúcich
stranách.
6
b Poznámky
• K rekordéru nie je možné pripojiť viac než jedno
digitálne video zariadenie.
• Rekordér nie je možné ovládať pomocou iného
zariadenia ani pomocou iného rekordéra
rovnakého modelu.
• Na disk nie je možné nahrať dátum, čas ani obsah
kazetovej pamäte.
• Ak nahrávate z DV/Digital8 kazety, ktorá
obsahuje viacero zvukových stôp, ako napr.
kazeta s viacerými vzorkovacími frekvenciami
(48 kHz, 44,1 kHz alebo 32 kHz), v mieste zmeny
frekvencie na disku nemusí byť počas prehrávania
počuť žiadny zvuk alebo neprirodzený šum.
• Za účelom využívania funkcie automatického
označovania kapitol tohto rekordéra (str. 81, 82)
nezabudnite na digitálnom kamkordéri pred
snímaním nastaviť správny čas.
• Ak sa pri zdrojovej DV/Digital8 kazete vyskytne
nasledovné, môže dôjsť k dočasnému
negatívnemu ovplyvneniu nahrávaného obrazu,
alebo sa môže počiatočný a koncový bod
programu líšiť od nastaveného. V takomto
prípade pozri “Nahrávanie z pripojeného
zariadenia bez časovača” (str. 53).
– Medzi záznamami na kazete sa nachádza
miesto bez záznamu.
– Časový kód kazety nie je kontinuálny.
– Ak sa počas kopírovania rozmer zdrojového
obrazového signálu alebo režim záznamu
na kazete zmení.
Nastavenie kvality a veľkosti
kopírovaného obrazu.
Pred spustením nahrávania stláčaním
OPTIONS zvoľte “Rec Settings”
a vykonajte nastavenia nahrávania
(str. 48).
z Rada
Rekordér môžete počas kopírovania vypnúť.
Rekordér dokončí kopírovanie, aj keď ho vypnete.
80
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_079-083_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 81 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Nahrávanie celého
obsahu DV kazety
(One Touch Dubbing)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Môžete skopírovať celý obsah DV/Digital8
kazety na disk jediným stlačením tlačidla
ONE-TOUCH DUB na rekordéri. Počas
celého procesu rekordér ovláda digitálny
kamkordér a dokončuje celý záznam.
z Rady
• Ak nastavíte “Finalise Disc” v ponuke “DVD”
v položke “One Touch Dubbing” na “Auto”
(str. 108), nahraný disk (okrem DVD-RW (režim
VR) disku) bude po dokončení záznamu
automaticky uzatvorený.
• Počas vykonávania funkcie One Touch Dubbing
je možné prehrávať predtým nahraný titul
na HDD disku.
b Poznámky
• Ak na kazete trvá miesto bez záznamu medzi
dvomi záznamami viac než päť minút, funkcia
One Touch Dubbing sa automaticky ukončí.
• Rekordér v takomto prípade pred skončením
kopírovania nahráva miesto bez záznamu v dĺžke
5 minút. Takúto situáciu ukončíte stlačením x
REC STOP.
DV kopírovanie
Vytváranie kapitol
Z obsahu skopírovaného na HDD alebo DVD
disk vznikne samostatný titul. Ak je položka
“Auto Chapter” v ponuke “Recording”
nastavená na “On”, titul sa bude deliť na
kapitoly. Pri kopírovaní na HDD alebo
DVD-RW/DVD-R (režim VR) disk vznikne
z každej snímanej scény na videokazete
samostatná kapitola na disku. Pri ostatných
diskoch rekordér delí titul na kapitoly
v cca 6-minútových intervaloch.
Vykonajte kroky 1 až 6 z časti “Príprava
na DV kopírovanie” na str. 79 a stlačte
ONE-TOUCH DUB na rekordéri.
Rekordér previnie kazetu na začiatok a spustí
nahrávanie obsahu kazety.
Po dokončení nahrávania previnie rekordér
kazetu v digitálnom kamkordéri.
Zastavenie počas nahrávania
Stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
81
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_079-083_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 82 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
2
Program Edit
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Zvoľte “DV EDIT” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s otázkou, či chcete
začať voliť scény.
+R
Môžete zvoliť scény na kazete formátu DV/
Digital8 a automaticky ich nahrať na HDD
alebo DVD.
Za účelom používania tejto funkcie bude
potrebné vykonať nasledovné:
• Ak je program už uložený, zobrazí sa
hlásenie s otázkou, či chcete editovať
existujúci program alebo vytvoriť nový
program. Editovanie existujúceho
programu obnovíte zvolením “Saved
Data”. Pokračujte krokom 9.
Pripojiť digitálny kamkordér a vykonať
prípravu na nahrávanie.
m
Vybrať a editovať scény, ktoré chcete
kopírovať.
Pomocou DO tohto rekordéra je možné
vyberať scény prevíjaním kazety vpred/vzad.
V tomto bode sa zvolené scény ešte
neskopírujú na disk. Rekordér si iba
zapamätá body IN a OUT jednotlivých scén,
ktoré ste zvolili pre kopírovanie. Scény tiež
môžete vymazať alebo zmeniť ich poradie.
m
Kopírovanie zvolených scén
Po zvolení scén bude rekordér automaticky
prevíjať kazetu vpred a vzad a scény nahrá
na HDD alebo DVD disk.
Vytváranie kapitol
Z obsahu skopírovaného na HDD alebo DVD
disk vznikne samostatný titul. Ak je položka
“Auto Chapter” v ponuke “Recording”
nastavená na “On”, titul sa bude deliť
na kapitoly. Pri kopírovaní na HDD alebo
DVD-RW/DVD-R (režim VR) disk vznikne
z každej snímanej scény na videokazete
samostatná kapitola na disku. Pri ostatných
diskoch rekordér delí titul na kapitoly
v cca 6-minútových intervaloch.
1
Vykonajte kroky 1 až 6 z časti “Príprava
na DV kopírovanie” na str. 79 a stlačte
SYSTEM MENU.
3
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
bodu IN (začiatok scény).
Spustí sa prehrávanie scény.
4
Stláčaním m/M zvoľte bod IN
a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
5
Ak vám bod IN vyhovuje, stlačte ENTER.
Ak vám bod IN nevyhovuje, zvoľte bod
IN pomocou c/C a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
bodu OUT (koniec scény).
6
Stláčaním m/M zvoľte bod OUT
a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa pozastaví.
7
Ak vám bod OUT vyhovuje, stlačte
ENTER.
Ak vám bod OUT nevyhovuje, zvoľte
bod OUT pomocou c/C a stlačte
ENTER.
Zvolená scéna sa pridá do zoznamu
informačného bloku scény.
• Pre pridávanie ďalších scén pokračujte
krokom 4.
82
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_079-083_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 83 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
8
Po dokončení pridávania scén
stlačte m.
Zobrazí sa zoznam scén.
Dátová kapacita potrebná pre kopírovanie.
Ak veľkosť presiahne voľné miesto
na cieľovom médiu pre kopírovanie,
zobrazí sa načerveno.
12 Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
A Celkové trvanie zvolenej scény
Rekordér spustí nahrávanie obsahu
kazety podľa zostaveného programu.
B Celkový počet scén
Zastavenie počas nahrávania
Stláčaním </, zvoľte informačný
blok scény, ktorú chcete editovať
a stlačte ENTER.
Stlačte x REC STOP.
Zastavenie nahrávania môže trvať niekoľko
sekúnd.
Zobrazí sa podponuka.
“Move”: Stláčaním </, zmeňte
poradie scén a stlačte ENTER.
“Erase”: Vymazanie scény. Po vyzvaní
na potvrdenie zvoľte “OK”.
“Preview”: Prehrávanie zvolenej scény.
• Pre pridávanie ďalších scén stlačte M
a pokračujte krokom 4.
Automatické nastavenie režimu kopírovania
10 Po dokončení editovania ponuky Scene
List zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Ak sa na cieľovom disku nenachádza
dostatok voľného miesta, rekordér
automaticky vyberie režim kopírovania
s nižšou kvalitou obrazu podľa voľného
miesta. Pre všetky tituly sa nastaví rovnaký
režim kopírovania. Ak sa na disku
nenachádza dostatočné voľné miesto pre
zvolený režim kopírovania, po kroku 12
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
DV kopírovanie
9
C Informačný blok scény
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie
názvu titulu. Ak chcete zadať nový
názov, zvoľte “Enter” a vykonajte postup
podľa str.36.
Zvoľte “OK” a pokračujte krokom 12.
Ak nechcete meniť režim kopírovania, zvoľte
“Cancel”. Kopírovanie sa však ukončí pred
dokončením programu.
11 Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Názov titulu sa uloží a zobrazí sa výzva,
či chcete spustiť nahrávanie.
Ak chcete zmeniť médium, zvoľte
“Media” a stlačte M/m. Ak chcete zmeniť
režim kopírovania, zvoľte “Dub Mode”
a stlačte M/m.
b Poznámky
• Ak nastavíte ako bod IN začiatok kazety a ako
bod OUT koniec kazety, body IN a OUT sa počas
kopírovania môžu mierne posunúť.
• Nie je možné nastaviť scénu kratšiu než jednu
sekundu.
83
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_084-093_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 84 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Obrazové súbory JPEG
Pred prácou s obrazovými
súbormi JPEG
Pri obrazových súboroch JPEG môžete
využívať rôzne funkcie:
Kopírovanie obrazových súborov JPEG
• Obrazové súbory JPEG môžete skopírovať
na HDD disk rekordéra z DATA DVD,
DATA CD disku alebo pripojeného
digitálneho fotoaparátu.
• Obrazové súbory JPEG môžete kopírovať
z HDD na nahrávateľné DATA DVD disky.
Prehrávanie obrazových súborov vo
formáte JPEG
• Na TV obrazovke môžete prehrávať
obrazové súbory JPEG.
• Skupinu súborov JPEG môžete prezentovať
formou Slideshow.
Kopírovanie obrazových
súborov JPEG
HDD DATA DVD DATA CD
Obrazové súbory JPEG môžete skopírovať do
zvoleného albumu na HDD disku rekordéra
z DATA DVD, DATA CD disku alebo
pripojeného digitálneho fotoaparátu.
Obrazové súbory JPEG môžete kopírovať
z HDD na DATA DVD disky.
Kopírovanie obrazových
súborov JPEG z pripojeného
digitálneho fotoaparátu
Obrazové súbory JPEG môžete skopírovať na
HDD tak, že pripojíte digitálny fotoaparát do
USB konektora na rekordéri.
Pred pripájaním pozri tiež návod na použitie
digitálneho fotoaparátu.
HDD
DVD
Funkcia Photomovie
• Zo súborov JPEG uložených na HDD
môžete jednoducho vytvoriť Slideshow
(Photomovie) so zvukom a grafickými
efektmi.
• Ak sú súbory JPEG uložené na HDD,
rekordér vytvorí Photomovie automaticky,
aj kým bude rekordér vypnutý (Auto
Photomovie).
Kopírovanie obrazových súborov JPEG
z HDD na nahrávateľné DATA DVD disky
SYSTEM
MENU
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
• Pred kopírovaním súborov JPEG na
nahrávateľný DATA DVD disk musíte
nahrávateľný DATA DVD disk
preformátovať, ak je disk prázdny, alebo už
je naformátovaný do režimu Video.
Preformátovanie disku pozri str. 40.
• Rekordér pri kopírovaní súborov JPEG
z HDD a nahrávateľné DATA DVD disky
používa formát UDF (Universal Disk
Format) 1.02.
84
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_084-093_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 85 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
1
Pripojte správne digitálny fotoaparát
do USB konektora na rekordéri.
8
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
• Ak chcete zmeniť výber, zvoľte “Change”
a opakujte postup od kroku 6.
Zapojenia
DVD rekordér
9
Do USB konektora
Po dokončení výberu albumov zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
kopírovania.
b Poznámky
USB kábel (nedodávaný)
USB výstup
Digitálny fotoaparát
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Zvoľte “COPY PHOTO” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie “Copy Direction”.
4
Zvoľte “USB t HDD” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie “Auto categorise
Albums”.
5
Zvoľte “Yes” a stlačte ENTER.
Funkcia “Auto categorise Albums”
dokáže automaticky kategorizovať alebo
vytvoriť album pre kopírovanie podľa
daného súboru (napr.: 2005-12-24).
Ak nechcete použiť “Auto categorise
Albums”, zvoľte “No”.
6
Zvoľte albumy pre kopírovanie a stlačte
ENTER.
Vedľa zvoleného albumu sa
v zaškrtávacom políčku zobrazí
označenie zaškrtnutia.
• Zaškrtnutie zrušíte opätovným
stlačením ENTER.
• Ak chcete zrušiť všetky zaškrtnutia,
zvoľte “Reset”.
7
Opakovaním kroku 6 vyberte všetky
albumy, ktoré chcete kopírovať.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
Obrazové súbory JPEG
: Smer toku signálu
• Ak sú uložené súbory JPEG, väčšinu digitálnych
fotoaparátov rekordér rozpozná. V závislosti
od modelu však niektoré typy digitálnych
fotoaparátov rekordér nemusí rozpoznať.
• Pripojenie iných USB zariadení než digitálnych
fotoaparátov nie je podporované.
• Funkcia “Auto categorise Albums” dokáže
automaticky kategorizovať súbory, ktoré sa budú
kopírovať, podľa dátumu daných súborov JPEG.
Napr. ak digitálny fotoaparát ukladá zábery
do priečinka označovaného dátumom snímania,
vytvorí táto funkcia rovnaký album (priečinok)
na HDD.
• Funkcia “Auto categorise Albums” kategorizuje
obrazové súbory JPEG podľa dátumu od dátumu
až spred 99 dní pred dátumom najnovšieho
súboru.
• Nasledovné súbory JPEG sa skopírujú do albumu
“_____”:
– Súbory vytvorené viac než 99 dní pred
najnovším súborom pomocou pripojeného
digitálneho fotoaparátu.
– Súbory bez informácií o dátume.
• Ak zvolený album obsahuje viac než 200 súborov
JPEG, pri kopírovaní rekordér rozdelí album
na viacero samostatných albumov.
• Na kopírovanie môžete zvoliť až 5 albumov.
V závislosti od počtu súborov v albume však
nemusí byť možné zvoliť 5 albumov.
• Pripojte správne digitálny fotoaparát do USB
konektora na rekordéri. Ak je digitálny fotoaparát
správne pripojený, USB indikátor na prednom
paneli rekordéra bude svietiť.
• Počas prenosu dát z pripojeného digitálneho
fotoaparátu alebo počas jeho montáže USB
indikátor na prednom paneli bliká. V takejto
situácii digitálny fotoaparát neodpájajte. Môžete
poškodiť pamäť digitálneho fotoaparátu
a znemožniť kopírovanie.
• Rekordér rozpozná a skopíruje len obrazové
súbory JPEG. Z pripojeného digitálneho
fotoaparátu nie je možné kopírovať iné dáta.
• Z pripojeného digitálneho fotoaparátu môžete
skopírovať priečinky alebo obrazové súbory
JPEG pod priečinkom “ROOT” (pre režim
veľkokapacitnej pamäťovej jednotky).
85
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_084-093_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 86 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
• Z pripojeného digitálneho fotoaparátu môžete
skopírovať až 1 000 obrazových súborov JPEG.
• Ak zastavíte kopírovanie z digitálneho
fotoaparátu, digitálny fotoaparát nemusí zastaviť
kopírovanie ihneď. Nejde však o poruchu.
• V závislosti od modelu môže kopírovanie
obrazových súborov JPEG z pripojeného
digitálneho fotoaparátu trvať určitý čas.
• Ak sa pri niektorých digitálnych fotoaparátoch
čas kopírovania obrazových súborov JPEG
prekrýva s časovaným nahrávaním, môžu sa
nastavenia časovača zrušiť.
z Rada
Ak má digitálny fotoaparát režim PictBridge (PTP)
alebo režim veľkokapacitnej pamäťovej jednotky
pre prenos dát, odporúčame režim veľkokapacitnej
pamäťovej jednotky. Pozri návod na použitie
digitálneho fotoaparátu.
Kopírovanie obrazových
albumov JPEG (HDD y DATA
DVD/HDD T DATA CD)
Foto albumy (obrazové súbory JPEG) môžete
kopírovať z alebo na HDD alebo
nahrávateľné DATA DVD disky.
Foto albumy (obrazové súbory JPEG) môžete
tiež kopírovať z DATA CD diskov na HDD.
Obrazové súbory JPEG však nie je možné
kopírovať z HDD na nahrávateľné DATA CD
disky.
1
Vložte DVD alebo CD disk, na ktorý/
z ktorého sa chystáte kopírovať.
2
Stlačením HDD alebo DVD zvoľte zdroj
signálu.
Ak chcete obrazové súbory JPEG
kopírovať z HDD na DATA DVD disky,
stlačte HDD.
Za účelom kopírovania súborov JPEG
na nahrávateľný DATA DVD disk
musíte disk preformátovať, ak je disk
prázdny, alebo už je naformátovaný do
režimu Video. Preformátovanie disku
pozri str. 40.
3
Stlačte TITLE LIST.
5
Zvoľte “Copy Album” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
6
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
kopírovania.
Kopírovanie viacerých albumov
Môžete skopírovať viacero foto (súbory
JPEG) albumov.
1
Vložte DVD alebo CD disk, na ktorý/
z ktorého sa chystáte kopírovať.
2
Stlačením HDD alebo DVD zvoľte zdroj
signálu.
3
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Photos” Title List.
4
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Copy
Albums” a stlačte ENTER.
5
Zvoľte albumy, ktoré chcete kopírovať
a stlačte ENTER.
Vedľa zvoleného albumu sa
v zaškrtávacom políčku zobrazí
označenie zaškrtnutia.
• Zaškrtnutie zrušíte opätovným
stlačením ENTER.
• Ak chcete zrušiť všetky zaškrtnutia,
zvoľte “Reset”.
6
Opakovaním kroku 5 vyberte všetky
albumy, ktoré chcete kopírovať.
Na kopírovanie môžete zvoliť až
5 albumov.
7
Po dokončení výberu albumov zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
• Ak chcete zmeniť výber, zvoľte “Change”
a opakujte postup od kroku 5.
8
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
kopírovania.
z Rada
Operáciu je možné spustiť aj zvolením “COPY
PHOTO” v ponuke System Menu.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Photos” Title List.
4
Zvoľte názov albumu a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
86
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_084-093_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 87 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámky
• Pri kopírovaní z HDD použite DVD disky
(DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW) (okrem
DVD+R DL).
• Súbory JPEG nie je možné kopírovať na
nahrávateľné DVD disky, ktoré boli nahrané
na iných rekordéroch/zariadeniach.
• Ak chcete disk prehrávať v inom DVD zariadení,
uzatvorte ho (str. 38). Je však možné, že DATA
DVD disky uzavreté týmto rekordérom nemusí
byť možné prehrávať na inom zariadení (str. 84).
Kopírovanie obrazových
súborov JPEG (HDD y HDD)
Kopírovanie viacerých obrazových súborov
JPEG na HDD
Na HDD môžete skopírovať viacero súborov
JPEG do existujúceho albumu alebo
vytvoreného albumu.
1
2
Stlačte HDD.
3
4
Zvoľte album a stlačte ENTER.
5
Stlačením OPTIONS zvoľte “Copy
Selected Files” a stlačte ENTER.
6
Zvoľte súbory, ktoré chcete kopírovať
a stlačte ENTER.
Vľavo na spodku zvoleného súboru sa
v zaškrtávacom políčku zobrazí
označenie zaškrtnutia.
• Zaškrtnutie zrušíte opätovným
stlačením ENTER.
• Ak chcete zrušiť všetky zaškrtnutia,
zvoľte “Reset”.
• Ak chcete označiť všetky súbory,
zvoľte “Select All”.
7
Opakovaním kroku 6 vyberte všetky
súbory, ktoré chcete kopírovať.
8
Po dokončení výberu súborov zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
9
Zvoľte cieľový album a stlačte ENTER.
Ak chcete kopírovať do nového albumu,
zvoľte “New” a stlačte ENTER, potom
pomocou zobrazenej klávesnice zadajte
názov nového albumu.
• Ak chcete zmeniť výber, zvoľte “Change”
a opakujte postup od kroku 6.
10
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
kopírovania.
HDD
Na HDD môžete skopírovať súbor JPEG
do existujúceho albumu alebo vytvoreného
albumu.
Stlačte HDD.
4
Zvoľte album a stlačte ENTER.
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Photos” Title List.
Zobrazí sa podponuka.
5
Zvoľte „View Album“ a stlačte ENTER.
Zobrazí sa prehľad miniatúr.
6
Zvoľte súbor a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
7
8
Zvoľte “Copy File” a stlačte ENTER.
Zvoľte cieľový album a stlačte ENTER.
Ak chcete kopírovať do nového albumu,
zvoľte “New” a stlačte ENTER, potom
pomocou zobrazenej klávesnice zadajte
názov nového albumu.
9
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas
kopírovania.
Zvoľte “View Album” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa prehľad miniatúr.
Obrazové súbory JPEG
1
2
3
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Photos” Title List.
b Poznámky
• Pri zadávaní názvu nového albumu nie sú
niektoré znaky dostupné. Ak sa zobrazí hlásenie,
zvoľte iné znaky.
• Názov albumu môže pozostávať až z 32 znakov.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
87
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_084-093_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 88 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Poznámky ku kopírovaniu obrazových
súborov JPEG
• Táto funkcia kopíruje len súbory JPEG
uložené priamo pod zvoleným albumom.
Ak je pod zvoleným albumom ďalší
pod-album, súbory JPEG uložené pod
pod-albumom sa neskopírujú.
• Ak chcete skopírovať súbory uložené priamo
pod hlavným priečinkom, v zozname názvov
albumov zvoľte “ROOT”.
• Počas kopírovania súborov JPEG nie je
možné prehrávanie, nahrávanie ani časované
nahrávanie. Počas kopírovania sa v zobrazení
“Photos” Title List zobrazí “ ”.
• Ak sa pokúsite prehrať alebo kopírovať
poškodený súbor alebo súbor, ktorý nespĺňa
podmienky prehrávania/kopírovania,
zobrazí sa
, čo znamená, že rekordér
nedokáže prehrať/kopírovať tento súbor.
• Niektoré súbory JPEG nemusí byť možné
v závislosti od veľkosti súboru skopírovať.
• Súbory JPEG nie je možné skopírovať, ak je
HDD disk plný alebo takmer plný.
• Ak je názov kopírovaného albumu rovnaký
ako názov albumu, ktorý už je na HDD
skopírovaný, za názov sa automaticky
pridáva vzrastajúce číslo.
• Nie je možné skopírovať informácie
o otočení obrázka.
• Podrobnosti o obmedzeniach čísiel
súborov/albumov pri kopírovaní pozri
“Audio súbory MP3, obrazové súbory
JPEG a video súbory DivX” na str. 120.
Zastavenie kopírovania
88
Stlačením OPTIONS zvoľte “Stop Copying”
a stlačte ENTER. Pri výzve na potvrdenie
zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Ak kopírovanie zastavíte v jeho priebehu,
zo zvoleného albumu sa na HDD alebo
DATA DVD disk neskopíruje žiadny súbor
JPEG. Ak sa však už dokončilo kopírovanie
nejakého albumu (z viacerých zadaných
albumov pre kopírovanie) pred zastavením
kopírovania, takýto album zostane
skopírovaný na HDD alebo disk.
Aby ste zistili, ktoré albumy sa už
skopírovali, pozri zoznam “Photo” Title List
pre HDD alebo disk.
Ak zastavíte kopírovanie pri zápise na disk,
zostávajúca veľkosť súboru sa zredukuje, aj
keď zastavíte kopírovanie, keď ešte nie je nič
na disku skopírované. Z tohto dôvodu
neodporúčame zastavovať kopírovanie v jeho
priebehu.
Správa obrazových
súborov vo formáte JPEG
HDD
b Poznámka
Nie je možné vymazať obrazové súbory JPEG alebo
editovať názvy albumov na disku alebo pripojenom
digitálnom fotoaparáte.
Vymazávanie albumu z HDD
1
2
Stlačte HDD.
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Photos” Title List.
3
Zvoľte názov albumu a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
4
Zvoľte “Erase Album” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
5
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Album sa vymaže.
Pre zrušenie zvoľte “Cancel” a stlačte
ENTER.
Vymazanie viacerých albumov na HDD
1
2
Stlačte HDD.
3
Stláčaním OPTIONS zvoľte “Erase
Albums” a stlačte ENTER.
4
Zvoľte albumy a stlačte ENTER.
Vedľa zvoleného albumu sa
v zaškrtávacom políčku zobrazí
označenie zaškrtnutia.
• Zaškrtnutie zrušíte opätovným
stlačením ENTER.
• Ak chcete zrušiť všetky zaškrtnutia,
zvoľte “Reset”.
5
Opakovaním kroku 4 vyberte všetky
albumy, ktoré chcete zvoliť.
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Photos” Title List.
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_084-093_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 89 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
6
Po dokončení výberu albumov zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
• Ak chcete zmeniť výber, zvoľte “Change”
a opakujte postup od kroku 4.
7
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Albumy sa vymažú.
Vymazávanie obrazových
súborov JPEG z HDD
1
2
Zvoľte súbory JPEG, ktoré chcete
vymazať a stlačte ENTER.
Vľavo na spodku zvoleného súboru sa
v zaškrtávacom políčku zobrazí
označenie zaškrtnutia.
• Zaškrtnutie zrušíte opätovným
stlačením ENTER.
• Ak chcete zrušiť všetky zaškrtnutia,
zvoľte “Reset”.
7
Opakovaním kroku 6 vyberte všetky
súbory, ktoré chcete vymazať.
8
Po dokončení výberu súborov zvoľte
“OK” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
• Ak chcete zmeniť výber, zvoľte “Change”
a opakujte postup od kroku 6.
9
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Súbory sa vymažú.
Stlačte HDD.
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Photos” Title List.
3
6
Zvoľte názov albumu a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
4
Zvoľte “View Album” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa prehľad miniatúr.
6
Zvoľte súbor JPEG a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
Môžete editovať názov albumu na HDD.
Zvoľte “Erase File” a stlačte ENTER.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
1
2
Súbor sa vymaže.
Pre zrušenie zvoľte “Cancel” a stlačte
ENTER.
3
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
7
Stlačte HDD.
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Photos” Title List.
Obrazové súbory JPEG
5
Editovanie názvov albumov
na HDD
Zvoľte názov albumu a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
Vymazanie viacerých obrazových súborov
JPEG z HDD
4
Zvoľte “Album Name” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa klávesnica.
Stlačte HDD.
5
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Photos” Title List.
Pomocou </M/m/, zvoľte znak
na klávesnici a stlačte ENTER.
6
Zvoľte “Finish” a stlačte ENTER.
3
Zvoľte názov albumu a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
b Poznámky
4
Zvoľte „View Album“ a stlačte ENTER.
Zobrazí sa prehľad miniatúr.
5
Stlačením OPTIONS zvoľte “Erase
Selected Files” a stlačte ENTER.
1
2
• Ak zadáte neplatný znak, zobrazí sa výstražné
hlásenie. Zvoľte iný znak.
• Názov albumu môže pozostávať až z 32 znakov.
89
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_084-093_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 90 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
C Záhlavie názvov:
Zobrazenie zvolenej kategórie.
Prehrávanie obrazových
súborov vo formáte JPEG
D Rolovacia lišta:
Zobrazí sa, ak sa všetky tituly
nezmestia do zobrazeného
zoznamu. Ak chcete zobraziť
skryté tituly, stlačte M/m.
HDD DATA DVD DATA CD
Môžete prehrávať obrazové súbory JPEG
z HDD alebo DATA DVD/DATA CD disku.
HDD
DVD
3
Zvoľte titul a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
4
Zvoľte “View Album” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa prehľad miniatúr.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
/
.
H
x
>
x
5
Zvoľte miniatúru a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
6
Zvoľte “View Image” a stlačte ENTER.
b Poznámky
1
Stlačte HDD alebo DVD.
Ak zvolíte DVD, vložte disk (pozri “1.
Vloženie disku” na str. 29).
2
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Photos” Title List.
A Prehľad názvov albumov:
Zobrazenie názvu albumu.
• Ak disk obsahuje MP3, JPEG aj DivX súbory, po
stlačení H sa prehrajú len video súbory DivX.
• Ak disk (8 cm DVD+RW, DVD-RW a DVD-R
disk z DVD video kamkordéra atď.) obsahuje
súbory JPEG aj DVD video záznamy, po stlačení
H sa prehrajú len DVD video záznamy.
• Pri prehliadaní záznamov z disku sa niektoré
miniatúry nemusia zobraziť.
• Pri niektorých súboroch JPEG, najmä pri
obrázkoch s rozlíšením 3 milióny pixelov
a vyšším, sa môže interval zobrazenia obrázka
predĺžiť.
• Pri obrázkoch väčších než je rozmer TV
obrazovka sa veľkosť obrázka pri zobrazení
zredukuje.
• Súbory JPEG v progresívnom formáte sa
nezobrazia.
• Ak sa pokúsite prehrať poškodený súbor alebo
súbor, ktorý nespĺňa podmienky prehrávania,
zobrazí sa
a rekordér nedokáže prehrať tento
súbor.
B Miesto na disku (voľné/celkovo)
90
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_084-093_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 91 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Spustenie Slideshow
Stláčaním H zvoľte album zo zoznamu.
Ak stlačíte H počas zobrazenia obrázka,
Slideshow sa spustí od zvoleného obrázka.
Vytvorenie Photomovie
Zastavenie Slideshow
Zo súborov JPEG uložených na HDD môžete
jednoducho vytvoriť Slideshow
(Photomovie) s predinštalovaným zvukom
a grafickými efektmi.
Photomovie môžete skopírovať na
nahrávateľný disk ako video súbor.
Rekordér pridá grafické efekty a hudbu na
pozadie automaticky podľa nastavenej témy.
Stlačte x.
Pozastavenie Slideshow
Stlačte X.
Zobrazenie nasledujúceho/
predchádzajúceho obrázka
HDD
Stlačte . alebo >.
Prepnutie albumu
Stlačte
/
HDD
.
Otáčanie zvoleného obrázka
Zmena rýchlosti prehliadania obrázkov
v poradí za sebou (Slideshow)
1
Stlačte OPTIONS v zobrazení “Photos”
Title List.
2
Zvoľte “Slideshow Speed” a stlačte
ENTER.
3
Zvoľte želanú rýchlosť stlačte ENTER.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
xREC
STOP
1
2
Obrazové súbory JPEG
Počas zobrazenia súboru stlačte </,.
Počas prehrávania Slideshow môžete
obrázok aj otočiť, Slideshow sa však zastaví.
Prehrávanie obnovíte opätovným stlačením
H.
Po každom stlačení </, sa obrázok otočí
o 90° v zvolenom smere.
Nastavenie otočenia obrázka sa uloží, kým:
– Neodpojíte rekordér od napájania.
– Nevypnete hlavné napájanie.
– Nevyberiete disk obsahujúci daný obrázok.
– Neprepnete album (pri prehrávaní DATA
DVD/DATA CD disku).
Stlačte HDD.
Stlačte TITLE LIST.
Stláčaním </, v prípade potreby
prepnite na zoznam “Photos” Title List.
3
Zvoľte názov albumu a stlačte ENTER.
Zobrazí sa podponuka.
4
Zvoľte “New Photomovie” a stlačte
ENTER.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
91
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_084-093_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 92 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Ak chcete modifikovať nastavenia
Photomovie, zvoľte “Modify” pomocou
</, a stlačte ENTER.
z Rada
Operáciu môžete tiež spustiť nasledovným
postupom:
V zobrazení “Photos” Title List stlačte OPTIONS
a zvoľte “New Photomovie”.
Zastavenie vytvárania Photomovie
5
Pomocou M/m zvoľte položku
a nakonfigurujte nastavenia pomocou
</,, potom stlačte ENTER.
• “Theme”:
Zvoľte tému pre album. Rekordér pridá
grafické efekty a hudbu podľa
nastavenej témy nasledovne:
“Natural”
“Cheerful”
“Sea Breeze”
“Beautiful Days”
“Dynamic”
“Monochrome”
• “Order”:
Zvoľte “File Name Order” alebo
“Shuffle”. Photomovie bude
prezentovať vaše súbory JPEG
v nastavenom poradí.
• “Title Name”:
Zvoľte pre zmenu titulu.
6
Začnete zvolením “Create”.
Pre zrušenie zvoľte “Cancel”.
Vytvorený záznam Photomovie sa uloží
ako nahraný titul na HDD disk.
Vytvorený záznam Photomovie môžete
zobraziť jeho zvolením z ponuky
Original Title List.
Vytváranie Photomovie môžete zastaviť
jedným z nasledovných postupov:
– Stlačte x REC STOP.
– Stlačte OPTIONS a zvoľte “Stop
Photomovie”, potom zvoľte “OK”
v potvrdzujúcom zobrazení.
b Poznámky
• Uloženie obrazových súborov JPEG na HDD
rekordéra pozri str. 84.
• Zobrazenie vytvoreného záznamu Photomovie
z prehľadu video titulov, pozri str. 93.
• Ak sa celkový čas vytvárania Photomovie
prekryje s iným časom pre časované nahrávanie,
zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie. Vytváranie
Photomovie sa zruší, ak zvolíte “Cancel”.
Ak zvolíte vytváranie Photomovie, rekordér
spustí časované nahrávanie, ak po vytvorení
Photomovie ešte zostáva nejaký čas.
• Ak na HDD nie je žiadny súbor JPEG, nie je
možné vytvoriť Photomovie.
• Ak je HDD zaplnený, zobrazí sa výstražné
hlásenie a nie je možné vytvoriť Photomovie.
• Photomovie sa vytvorí v režime HQ.
Funkcia Auto Photomovie
Ak sú súbory JPEG uložené na HDD,
rekordér vytvorí Photomovie automaticky,
kým bude rekordér vypnutý. Funkcia sa
nazýva “Auto Photomovie”.
Rekordér vytvorí Auto Photomovie
v nasledovných podmienkach:
– “Auto Photomovie” je nastavené na “On”
v ponuke “Recording” (str. 106).
– Vypnete rekordér.
– Obrazové súbory JPEG sú uložené na HDD
rekordéra.
z Rady
• Auto Photomovie sa uloží ako video záznam.
Nájdete ho ako titul s označením “ ” v ponuke
Original Title List.
• Auto Photomovie môžete skopírovať na
nahrávateľné disky ako video súbory.
• Titul Auto Photomovie je rovnaký ako názov
albumu súborov JPEG, ktorý sa použili pri jeho
vytváraní.
92
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_084-093_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 93 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámky
• Rekordér sa pokúsi vytvoriť Auto Photomovie
dvakrát za deň (2:10/17:10) a v prípade úspechy
vytvorí jeden záznam Auto Photomovie za deň.
Ak je v takomto čase nastavený časovač, rekordér
vždy uprednostní časované nahrávanie.
• Na HDD je možné uložiť až tri Auto Photomovie.
Najnovší záznam Auto Photomovie pri vytvorení
prepíše najstarší.
• Ak na HDD nie je miesto, nie je možné vytvoriť
Auto Photomovie.
• Pri Auto Photomovie sa nevyužijú informácie
o otočení obrázka.
Prehrávanie Photomovie
Photomovie môžete prehrať z ponuky
Original Title List.
Podrobnosti o prehrávaní z ponuky Title List
pozri “3. Prehrávanie nahraného vysielania
(Title List)” na str. 31.
Obrazové súbory JPEG
z Rady
• Kopírovanie titulov Photomovie pozri
“Kopírovanie (HDD y DVD)” na str. 73.
• Editovanie titulov Photomovie pozri
“Vymazávanie a editovanie” na str. 65.
93
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 94 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
1
V ponuke “Basic” zvoľte “Programme
Setting” a stlačte ENTER.
2
Stláčaním M/m zvoľte požadovanú
predvoľbu a stlačte ENTER.
3
Stláčaním </, zvoľte požadovanú
položku, ktorú chcete zmeniť, potom
stláčaním M/m zmeňte nastavenie
a stlačte ENTER.
4
Pre uloženie ďalšej predvoľby opakujte
postup od kroku 2.
Nastavenia a úpravy
Nastavenia príjmu
signálu z antény
a jazyka (Basic)
Ponuka “Basic” pomáha rekordéru pri
vykonávaní nastavení tunera, hodín a čísel
predvolieb.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Basic” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Basic”
s nasledovnými voľbami. Výrobné
nastavenia sú podčiarknuté.
Zobrazenie zrušíte opakovaným
stláčaním SYSTEM MENU.
Programme Setting
(Naladenie stanice)
Manuálne naladenie predvolieb.
Ak nie je možné niektoré predvoľby nastaviť
pomocou funkcie “Easy Setup”, môžete ich
nastaviť manuálne.
Ak nepočuť zvuk, alebo ak je obraz skreslený,
funkcia “Easy Setup” mohla zvoliť nesprávnu
TV normu Nižšie uvedeným postupom
nastavte správnu normu.
System
Výber dostupnej TV normy (str. 95).
BG
Vyberte túto voľbu v niektorej
z krajín Západnej Európy,
okrem krajín uvedených
v časti “Prijímateľné kanály”
na str. 95.
DK
Vyberte túto voľbu, ak sa
nachádzate v niektorej
z krajín východnej Európy.
I
Vyberte túto voľbu, ak sa
nachádzate vo Veľkej
Británii/Írsku.
L
Vyberte túto voľbu, ak sa
nachádzate vo Francúzsku.
94
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 95 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Channel
AFT
Stláčaním M/m zvoľte požadovanú
predvoľbu.
Predvoľby sa ladia v poradí podľa tabuľky.
• Ak poznáte číslo požadovaného kanála,
použite číselné tlačidlá a priamo ho zadajte.
Napríklad pre predvoľbu 5 najskôr zadajte
“0” a potom “5”.
• Pre zablokovanie predvoľby zadajte “00”.
Zablokované predvoľby sa budú pri
prepínaní predvolieb tlačidlami PROG +/–
preskakovať.
• Ak chcete zvoliť predvoľbu káblovej TV
alebo satelitného vysielania, stláčaním M/m
zobrazte požadovanú predvoľbu.
Zvolením “On” zapnite funkciu AFT.
Name
Zmena alebo zadanie nového názvu stanice
(až 5 znakov). Aby sa názov stanice zobrazil
automaticky, rekordér musí prijať informácie
o predvoľbe (napr. informácia
SMARTLINK).
On
Zapnutie funkcie Auto Fine
Tuning (Automatické jemné
doladenie).
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Off
Umožňuje manuálne naladiť
obraz.
• Ak funkcia Auto Fine Tuning spoľahlivo
nepracuje, zvoľte “Off” a stlačte ,.
Stláčaním M/m vylaďte obraz a stlačte <.
Prijímateľné kanály
Systém TV
vysielania
Pokrytie kanálov
BG (západoeurópske E2 – E12 VHF
krajiny, okrem nižšie
Taliansko A – H VHF
uvedených)
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
Zadávanie znakov pozri str.36.
S21 – S41 HYPER
PAY-TV/CANAL+
Naladenie kanálov PAY-TV/Canal Plus.
Podrobnosti pozri str.27.
S01 – S05 CATV
I (Veľká Británia/
Írsko)
Audio
Zvoľte “NICAM” alebo “Standard”.
Nastavenia a úpravy
DK
(Východoeurópske
krajiny)
Írsko A – J VHF
Južná Afrika 4 – 13
VHF
B21 – B69 UHF
NICAM
Štandardne zvoľte túto voľbu.
S1 – S20 CATV
Standard
Vyberte túto voľbu, ak je
zvuk vysielania NICAM
nekvalitný.
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
L* (Francúzsko)
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
* Pre príjem vysielania vo Francúzsku zvoľte “L”.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
95
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 96 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Ladenie francúzskych CATV kanálov
Tento rekordér dokáže vyhľadávať CATV
kanály B až Q a kanály s HYPER frekvenciou
S21 až S41. V ponuke Channel Set sú kanály
označené ako S1 až S44. Napríklad kanál B je
označený číslom Channel Set S1 a kanál Q je
označený číslom Channel Set S23 (pozri
tabuľku nižšie). Ak je CATV kanál, ktorý
chcete uložiť, indikovaný frekvenciou (napr.
152,75 MHz), v nižšie uvedenej tabuľke
vyhľadajte príslušné číslo kanála.
Zodpovedajúci
kanál
Číslo
Channel
Set
Zodpovedajúci
kanál
Číslo
Channel
Set
Rozsah
prijímateľných
frekvencií
(MHz)
S25
S28
331,25–339,25
S26
S29
339,25–347,25
S27
S30
347,25–355,25
S28
S31
355,25–363,25
S29
S32
363,25–371,25
Rozsah
prijímateľných
frekvencií
(MHz)
S30
S33
371,25–379,25
S31
S34
379,25–387,25
S32
S35
387,25–395,25
B
S1
116,75–124,75
S33
S36
395,25–403,25
C
S2
124,75–132,75
S34
S37
403,25–411,25
D
S3
132,75–140,75
S35
S38
411,25–419,25
D
S4
140,75–148,75
S36
S39
419,25–427,25
E
S5
148,75–156,75
S37
S40
427,25–435,25
F
S6
156,75–164,75
S38
S41
435,25–443,25
F
S7
164,75–172,75
S39
S42
443,25–451,25
G
S8
172,75–180,75
S40
S43
451,25–459,25
H
S9
180,75–188,75
S41
S44
459,25–467,25
H
S10
188,75–196,75
I
S11
196,75–204,75
J
S12
204,75–212,75
J
S13
212,75–220,75
K
S14
220,75–228,75
Po naladení predvoľby môžete zmeniť ich
poradie v zobrazenom zozname.
L
S15
228,75–236,75
1
L
S16
236,75–244,75
V ponuke “Basic” zvoľte “Programme
Sort” a stlačte ENTER.
m
S17
244,75–252,75
N
S18
252,75–260,75
N
S19
260,75–268,75
O
S20
268,75–276,75
P
S21
276,75–284,75
2
Stláčaním M/m zvoľte riadok obsahujúci
predvoľbu, ktorú chcete presunúť
a stlačte ENTER.
• Pre zobrazenie ďalších strán
s predvoľbami 4 až 99 stláčajte M/m.
P
S22
284,75–292,75
Q
S23
292,75–300,75
S21
S24
299,25–307,25
S22
S25
307,25–315,25
S23
S26
315,25–323,25
S24
S27
323,25–331,25
Programme Sort
(Triedenie predvolieb)
96
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 97 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
3
Stláčajte M/m, kým sa požadovaný
riadok so stanicou nepresunie na
požadovanú pozíciu.
Zvolená predvoľba sa premiestni na novú
pozíciu.
4
5
Stlačením ENTER nastavenie potvrdíte.
2
Ak chcete zmeniť pozíciu ďalšej
predvoľby, zopakujte postup od kroku 2.
Stláčaním PROG +/– alebo číselných
tlačidiel zvoľte číslo predvoľby, pre ktorú
chcete nastaviť alebo zmeniť číslo strany
TV programu.
• Čísla predvolieb TV Guide Page
(napr.: P301) sa zobrazia automaticky,
keď ich rekordér identifikuje.
• Ak nie sú zistené žiadne čísla strán
(P000), musíte zadať príslušné číslo
strany manuálne.
Automatické pomenovanie
predvolieb (TV Guide Page)
* V niektorých oblastiach nedostupné.
1
3
Zvoľte číslo strany TV programu, ktoré
chcete zmeniť a stlačte ENTER.
4
Stláčaním číselných tlačidiel alebo </
M/m/, zadajte číslo strany TV
programu a stlačením ENTER potvrďte
nastavenie.
• Ak sa pomýlite, znova zadajte správne
číslo.
• Pre obnovenie pôvodných nastavení
stlačte O RETURN.
5
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavíte alebo
zmeníte ostatné čísla strán s TV
programom.
V ponuke “Basic” zvoľte “TV Guide
Page” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka TV Guide Page.
Nastavenia a úpravy
Niektoré vysielacie systémy zabezpečujú
Teletextovú službu*, v ktorej sú každý deň
aktualizované kompletné TV programy a ich
dáta (názov, dátum, predvoľba, počiatočný
čas nahrávania atď.). Jedna strana s TV
programom znamená jeden deň v týždni.
Počas nahrávania vysielania rekordér
automaticky prevezme názov programu
zo stránok Teletextu a uloží ho ako názov
titulu. Čísla strán TV programu sú plne
závislé od samotného vysielania a môžu
sa meniť. V takomto prípade budete musieť
zadať čísla strán TV programu manuálne
pomocou ponuky TV Guide Page.
z Rada
Ak chcete prezerať teletext na TV obrazovke počas
vysielania, prepnite TV tuner stlačením TV/DVD.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
97
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 98 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámky
• V kroku 4 vyššie zadajte “000”, ak nechcete pre
automatické pomenovanie používať číslo strany
s TV programom. Rekordér namiesto toho uloží
predvolený názov titulu (číslo predvoľby,
začiatočný čas - koncový čas).
• Za účelom získania čísla strany s TV programom
spolu s názvami programov a začiatočným časom
ich vysielania pozri na TV obrazovke teletextové
informácie.
• Ak teletextová strana s TV programom obsahuje
vždy informácie pre aktuálny deň, nastavte túto
stranu pre všetky dni.
• Ak spustíte nahrávanie viac než tri minúty pred
plánovaným začiatkom vysielania, nemusia
sa pre názov titulu preniesť správne informácie
o názve.
• Táto funkcia nemusí pri vysielaní programu
niektorými TV stanicami pracovať správne.
• Ak vysielací systém aktualizuje teletextové
informácie v momente spustenia nahrávania,
názov titulu sa nemusí zhodovať s nahraným
programom. V takomto prípade musíte manuálne
zadať správny názov (str. 36).
Clock (Hodiny)
z Rada
Ak nastavíte “Auto Adjust” na “On”, funkcia Auto
Clock Set sa aktivuje pri každom vypnutí
rekordéra.
b Poznámka
Funkcia Auto Clock Set nefunguje, keď je rekordér
v pohotovostnom režime pre synchronizované
nahrávanie.
Manuálne nastavenie hodín
Ak funkcia Auto Clock Set nenastavila
hodiny správne, skúste zvoliť inú stanicu
s časovým signálom alebo nastavte hodiny
manuálne.
1
V ponuke “Basic” zvoľte “Clock”
a stlačte ENTER.
2
Zvoľte “Auto Adjust” a stlačte ENTER.
3
4
Zvoľte “Off” a stlačte ENTER.
5
Stláčaním M/m nastavte deň a stlačte ,.
Postupne nastavte mesiac, rok, hodinu
a minúty. Stláčaním </, zvoľte
požadovanú položku a stláčaním M/m
nastavte hodnotu. Deň v týždni sa nastaví
automaticky.
Zvoľte “Present Time” a stlačte ENTER.
Auto Adjust (Automatické nastavenie hodín)
Zapnutie funkcie automatického nastavenia
hodín (Auto Clock Set), ak miestna stanica
vysiela časový signál.
1
V ponuke “Basic” zvoľte “Clock”
a stlačte ENTER.
2
Zvoľte “Auto Adjust” a stlačte ENTER.
3
4
Zvoľte “On” a stlačte ,.
Stláčajte M/m, kým sa nezobrazí
predvoľba stanice, ktorá vysiela časový
signál a stlačte ENTER.
Ak chcete zmeniť nastavenie, stlačením
< obnovte zobrazenie položky, ktorú
chcete zmeniť a stláčajte M/m.
6
• Ak rekordér neprijme časový signál
zo žiadnej stanice, položka “Auto
Adjust” sa automaticky prepne
na “Off” a na obrazovke sa zobrazí
ponuka pre manuálne nastavenie hodín.
Hodiny spustíte stlačením tlačidla
ENTER.
OSD (On-screen zobrazenie
– zobrazenie na obrazovke)
Prepínanie jazyka pre OSD zobrazenia.
98
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 99 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Video nastavenia (Video)
Nastavenia “Video” upravujú nastavenia
položiek vzťahujúcich sa na obraz, napr.
veľkosť a farby.
Zvoľte nastavenia podľa typu TVP, tunera alebo
dekodéra pripojených k DVD rekordéru.
16 : 9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Video” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Video”
s nasledovnými voľbami. Výrobné
nastavenia sú podčiarknuté.
TV Type
Nastavenie veľkosti obrazu pri prehrávaní
titulu vytvoreného z video záznamu
vo formáte 16:9 (str. 48) alebo z komerčného
DVD Video záznamu vo formáte 16:9.
Veľkosť prehrávaného obrazu zvoľte podľa
typu pripojeného TVP (širokouhlý TVP/TVP
so širokouhlým režimom alebo bežný TVP
s pomerom strán 4:3).
16 : 9
Vyberte túto voľbu, ak pripájate
širokouhlý TVP alebo TVP
s funkciou širokouhlého režimu.
4:3
Letter
Box
Vyberte túto voľbu, ak pripájate
TVP s obrazovkou s pomerom strán
4:3. Vo vrchnej a spodnej časti
obrazovky sa zobrazia pruhy.
4:3 Pan
Scan
Vyberte túto voľbu, ak pripájate
TVP s obrazovkou s pomerom strán
4:3. Širokouhlý obraz sa
automaticky zobrazí na celej ploche
obrazovky a časti, ktoré presahujú
obrazovku, sú orezané.
V závislosti od disku sa môže namiesto režimu “4:3
Pan Scan” automaticky zvoliť režim “4:3 Letter
Box” alebo naopak.
HDMI Resolution
Voľba typu signálu, ktorý je na výstupe
z konektora HDMI OUT. Ak zvolíte “Auto”
(počiatočné), rekordér bude vysielať video
signál s najvyšším možným rozlíšením, ktoré
je prijateľné pre váš TVP. Ak je obraz
nekvalitný, alebo nespĺňa vaše predstavy,
skúste inú voľbu, ktorá vyhovuje disku
a TVP/projektoru atď. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie TVP/projektora atď.
Auto
Štandardne zvoľte túto
voľbu.
1920×1080i
Výstup video signálov
s rozlíšením 1920 × 1080i.
1280×720p
Výstup video signálov
s rozlíšením 1280 × 720p.
720×480/
576p
Výstup 720×480/576p
video signálu.
Nastavenia a úpravy
Video Output
b Poznámka
b Poznámka
Keď je zvolené iné nastavenie než “Auto”
a pripojený TVP neprijme zvolené rozlíšenie,
rekordér automaticky nastaví video signál tak,
aby vyhovoval vášmu TVP.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
99
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 100 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
4:3 Output
Toto nastavenie je účinné len ak nastavíte
“TV Type” v ponuke “Video Output” na “16:
9” v ponuke “Video”.
Nastavenie zvoľte, ak chcete sledovať signál
s pomerom strán 4:3. Ak je možné meniť
formát pomeru strán na vašom TVP, zmeňte
nastavenie na TVP, nie na tomto rekordéri.
Nastavenie je účinné len pre HDMI
prepojenie.
Progressive Output
Ak TVP dokáže prijímať signál v progresívnom
525p/625p formáte, nastavte “Progressive
Output” na “On”. Umožní vám to výbornú
reprodukciu farieb a obrazu vo vysokej kvalite.
1
Zvoľte “Progressive Output” a stlačte
ENTER.
2
Zvoľte “On” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou
na potvrdenie.
Full
Zvoľte, ak je možné meniť
formát pomeru strán na
vašom TVP.
3
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Video signál sa prepne do progresívneho
formátu na 5 sekúnd.
Normal
Zvoľte, ak nie je možné meniť
formát pomeru strán na
vašom TVP. Zobrazenie
obrazu s pomerom strán 4:3
v pôvodnom formáte.
4
Ak bude video signál v poriadku, zvoľte
“Yes” a stlačte ENTER.
Ak je obraz skreslený, zvoľte “No”
a stlačte ENTER.
TVP s pomerom strán 16:9
Component Out
Nastavenie, či sú alebo nie sú na výstup
z konektorov COMPONENT VIDEO OUT
vyvedené video signály.
On
Výstup zložkových video
signálov. Zvoľte, ak chcete
sledovať progresívne signály.
Off
Na výstup nie sú vyvedené
žiadne signály.
b Poznámky
• Ak nastavíte “Line1 Output” vo voľbe “Scart
Setting” na “RGB”, nebudete môcť nastaviť
“Component Out” na “On”.
• Pri pripojení rekordéra k TV monitoru alebo
projektoru len cez konektory COMPONENT
VIDEO OUT nenastavujte položku na “Off”.
Ak v tomto prípade zvolíte “Off”, obraz sa
nemusí zobraziť.
Progressive Mode
DVD softvér je možné rozdeliť na dva druhy:
Záznam snímaný filmovou technikou a záznam
snímaný video technikou. Video softvér
(snímaný video technikou) je odvodený od TV
programov a zobrazuje sa pri ňom 25 snímok/
50 polí (30 snímok/60 polí) za sekundu.
Filmový softvér (snímaný filmovou technikou)
je odvodený od filmov a zobrazuje sa pri ňom
24 snímok za sekundu. Niektoré záznamy na
DVD disku sú kombináciou záznamov
snímaných video aj filmovou technikou.
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený
obraz, keď je rekordér v režime
PROGRESSIVE (50 alebo 60 polí za sekundu),
musí sa progresívny video signál konvertovať
tak, aby zodpovedal druhu sledovaného
softvéru (záznamu) na DVD disku.
Po nastavení “Progressive Output” na “On”
môžete jemne doladiť výstupný video signál
v progresívnom formáte 525p/625p
a výstupný video signál z konektora
HDMI OUT.
Rekordér však musíte pripojiť cez konektory
COMPONENT VIDEO OUT k TVP, ktorý
dokáže spracovať video signál
v progresívnom formáte (str. 14).
Auto
Automatická detekcia typu softvéru
(filmový alebo video) a výber
príslušného režimu konverzie.
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Video
Pevné nastavenie režimu konverzie
do režimu pre softvér snímaný video
technikou.
100
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 101 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámka
Ak sa v obraze po nastavení rekordéra do
progresívneho formátu v obraze vyskytuje šum,
zatlačte a pridržte x a stlačte PROGRAM –
(mínus) na zariadení.
Scart Setting
Nastavenie metódy vstupu/výstupu signálov
z konektorov SCART na zadnom paneli
rekordéra. V závislosti od kombinácie
konektorov a metód, ktoré sa chystáte
používať, nastavte voľbu pre každú nižšie
uvedenú položku.
Line1 Output
Voľba metódy výberu výstupných video
signálov z konektora LINE 1 – TV.
RGB
Výstup RGB signálu.
Video
Výstup video signálov.
S Video
Výstup S-video signálov.
b Poznámky
Line3 Input
Voľba metódy výberu vstupných video
signálov pre konektor LINE 3/DECODER.
Obraz nebude kvalitný, ak toto nastavenie
nezodpovedá typu vstupného video signálu.
Video/
RGB
Vstup video signálov alebo
RGB signálov.
Decoder
Vyberte túto voľbu, ak chcete
pripojiť analógový PAY-TV/
Canal Plus dekodér. Ak
pripojíte káblovú TV/
satelitný prijímač ako
CanalSat, nenastavujte túto
voľbu.
S Video
Vstup S-video signálov.
Video
Výstup video signálov.
S Video
Výstup S-video signálov.
Pause Mode (len HDD/DVD disky)
Výber kvality obrazu v režime pozastavenia.
Auto
Obraz, vrátane dynamicky
sa pohybujúcich objektov,
sa reprodukuje bez chvenia.
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Frame
Obraz, vrátane dynamicky
sa nepohybujúcich objektov,
sa reprodukuje vo vysokom
rozlíšení.
Colour System
Výber normy pri prehrávaní VIDEO CD
diskov (vrátane Super VIDEO CD diskov)/
video súborov DivX.
PAL
Prehrávanie disku v norme
PAL.
NTSC
Prehrávanie disku v norme
NTSC.
Auto Display
On
Automatické zobrazenie
informácií na obrazovke
po zapnutí rekordéra atď.
Off
Zobrazenie informácií až
po stlačení DISPLAY.
Nastavenia a úpravy
• Ak váš TVP nepodporuje S-video alebo RGB
signály, na TV obrazovke sa nezobrazí obraz, aj
keď zvolíte nastavenie “S Video” alebo “RGB”.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
• Nie je možné zvoliť ”RGB”, ak je vyššie uvedená
položka “Component Out” nastavená na “On”.
• Funkcia SMARTLINK je dostupná iba pri výbere
nastavenia “Video”.
Line3 Output
Výber výstupu video signálu pre konektor
LINE 3/DECODER.
Screen Saver
Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 10 minút
od zobrazenia ponuky na TV obrazovke
(napr. ponuka System Menu). Šetrič
obrazovky je vhodný na ochranu obrazovky
pred poškodením.
On
Zapnutie šetriča obrazovky.
Off
Vypnutie tejto funkcie.
101
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 102 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Audio Connection
Audio nastavenia
(Audio)
Ponuka “Audio” umožňuje nastaviť zvuk
v závislosti od stavu prehrávania
a prepojenia.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Audio” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Audio”
s nasledovnými voľbami. Výrobné
nastavenia sú podčiarknuté.
Audio ATT
Ak je reprodukovaný zvuk skreslený,
nastavte túto položku na “On”. Rekordér
zníži výstupnú úroveň zvuku.
Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE 2 OUT R-AUDIO-L.
– Konektor LINE 1 – TV.
– Konektor LINE 3/DECODER.
On
Vyberte túto voľbu, ak je
reprodukovaný zvuk rušený.
Off
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Nasledovné nastaviteľné položky prepínajú
metódu výberu výstupu audio signálov
pri pripojení zariadenia, akým je napr.
zosilňovač (receiver) so vstupným
digitálnym konektorom.
Podrobnosti o zapojeniach pozri “Krok 3:
Pripojenie audio káblov” na str. 17.
Po nastavení “Digital Out” na “On” zvoľte
“Dolby Digital,” “MPEG,” “DTS,” “48kHz/
96kHz PCM” a “Audio(HDMI)”.
Ak pripojíte zariadenie, ktoré nedokáže
spracovať zvolené audio signály,
reproduktory budú reprodukovať hlasný hluk
(alebo žiadny zvuk), čo môže mať
za následok poškodenie sluchu alebo
reproduktorov.
1
V ponuke “Audio” zvoľte “Audio
Connection” a stlačte ENTER.
2
Zvoľte “Digital Out” a stlačte ENTER.
3
4
On
Štandardne zvoľte túto
voľbu.
Off
Vzájomná previazanosť
digitálneho a analógového
okruhu je minimálna.
Zvoľte “On” a stlačte ENTER.
Nastavte digitálny výstupný signál.
• Dolby Digital (len HDD/DVD disky)
Výber typu signálov Dolby Digital.
D-PCM
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra Dolby
Digital. Priestorové (surround)
efekty výstupných signálov sa
vyberajú na základe nastavenia
“Downmix” v ponuke “Audio”.
Dolby
Digital
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu so vstavaným
dekodérom Dolby Digital.
102
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 103 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
b Poznámka
Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné so signálmi DOLBY
DIGITAL, na výstupe budú automaticky signály
“DPCM”, aj keď zvolíte “Dolby Digital”.
• MPEG (len DVD VIDEO disky)
Výber typu audio signálov MPEG.
PCM
MPEG
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu bez
vstavaného dekodéra MPEG.
Počas prehrávania
zvukových stôp MPEG audio
budú na výstup z konektora
DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL) rekordéra
vyvedené stereo signály.
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu so
vstavaným dekodérom MPEG.
b Poznámka
Ak je konektor HDMI OUT prepojený
so zariadením, ktoré nie je kompatibilné
so signálmi MPEG, na výstupe budú automaticky
signály “PCM” i keď zvolíte “MPEG”.
On
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu bez
vstavaného dekodéra DTS.
Off
Zvoľte pri pripojení rekordéra
k audio zariadeniu
so vstavaným dekodérom
DTS.
48kHz/
16bit
Audio signály DVD VIDEO
diskov sú vždy konvertované
na frekvenciu 48kHz/16 bit
a vyvedené na výstup.
96kHz/
24bit
Všetky signály, vrátane
signálu 96 kHz/24 bit,
sa vyvedú na výstup bez
konverzie. Ak však záznam
obsahuje signály pre ochranu
autorských práv, audio
signály sa budú reprodukovať
pri vzorkovacej frekvencii
48kHz/16bit.
b Poznámky
• Nastavenie “48kHz/96kHz PCM” nemá žiadny
účinok pri reprodukcii audio signálov
z konektorov LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) alebo
konektora LINE 1 – TV/LINE 3/DECODER.
Ak je vzorkovacia frekvencia 96 kHz, signály
sa jednoducho skonvertujú na analógové signály
a následne sa reprodukujú.
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený
so zariadením, ktoré nie je kompatibilné s 96 kHz
signálmi, na výstupe budú automaticky 48 kHz
PCM signály i keď zvolíte “96kHz/24bit”.
• Audio(HDMI)
Výber metódy výberu výstupných audio
signálov vyvedených na konektor HDMI
OUT.
Auto
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Na výstupe je optimálny
audio signál, ktorý môže
prijímať TVP podľa
nastavenia “Digital Out”
(str. 102).
PCM
Konverzia signálov Dolby
Digital alebo 96 kHz PCM
na 48 kHz/16 bit PCM.
b Poznámka
Ak je signál HDMI vysielaný do zariadenia, ktoré
nie je kompatibilné so signálmi DTS, signál nebude
na výstupe bez ohľadu na nastavenie “DTS”.
Nastavenia a úpravy
• DTS (len DVD VIDEO disky)
Nastavenie toho, či sa majú alebo nemajú
reprodukovať signály DTS.
• 48kHz/96kHz PCM (len DVD VIDEO
disky)
Zvolenie vzorkovacej frekvencie audio
signálu.
b Poznámky
• Ak pripojíte rekordér k TVP, ktorý nie je
kompatibilný so signálmi DOLBY DIGITAL/
DTS a je zvolené “Auto”, bude reprodukovaný
hlasný šum (alebo žiadny zvuk). V takomto
prípade zvoľte “PCM”.
• Ak sú audio signály na výstupe do TVP
kompatibilného s HDMI, nastavte “Digital Out”
na “On”.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
103
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 104 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Audio DRC (Dynamic Range Control)
(len DVD disky)
Nastavenie dynamického rozsahu (rozdiel
medzi tichými a silnými zvukmi)
pri prehrávaní DVD diskov, ktoré podporujú
funkciu “Audio DRC”. Funkcia má vplyv na
výstupný signál z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE 2 OUT R-AUDIO-L.
– Konektor LINE 1 – TV.
– Konektor LINE 3/DECODER.
– Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL)/HDMI OUT, len ak je
“Dolby Digital” nastavené na “D-PCM”
(str. 102).
Standard
Štandardne zvoľte túto voľbu.
TV Mode
Reprodukcia čistejšieho
zvuku aj pri zníženej
hlasitosti.
Wide
Range
(Široký
rozsah)
Pocit priameho účinkovania
v deji.
Nastavenia nahrávania
(Recording)
Ponuka “Recording” umožňuje nastaviť
nahrávanie.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “Recording” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Recording”
s nasledovnými voľbami. Výrobné
nastavenia sú podčiarknuté.
Downmix (len DVD disky)
Prepínanie zlučovacích metód do dvoch
kanálov pri prehrávaní DVD disku, na ktorom
sú zvukové zložky (kanály) nahrané vo formáte
Dolby Digital. Podrobnosti o signáloch pre
zadné zložky pozri “4. Zobrazenie
prehrávacieho/zostávajúceho času a informácií
o prehrávaní” na str. 33. Funkcia ovplyvňuje
výstupný signál z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE 2 OUT R-AUDIO-L.
– Konektor LINE 1 – TV.
– Konektor LINE 3/DECODER.
– Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL)/HDMI OUT, ak je
“Dolby Digital” nastavené na “D-PCM”
(str. 102).
Dolby
Surround
Normal
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Multikanálové audio signály
sú za účelom priestorového
(surround) efektu
reprodukované
prostredníctvom dvoch
kanálov.
HDD Rec. Settings
Bilingual Recording
Výber zvuku, ktorý sa má zaznamenať na
HDD disk.
Main
Záznam hlavnej zvukovej
stopy pri dvojjazyčnom
vysielaní.
Sub
Nahrávanie vedľajšej
zvukovej stopy pri
dvojjazyčnom vysielaní.
Main+Sub
Nahrávanie hlavnej aj
vedľajšej zvukovej stopy pri
dvojjazyčnom vysielaní.
b Poznámka
Ak ste nastavili, aby sa počas kopírovania z DVD
disku na HDD disk zmenil režim záznamu, použije
sa zvuk nahraný na zdrojovom médiu (DVD disk)
bez ohľadu na toto nastavenie.
Multikanálové audio signály
sú za účelom reprodukcie
stereo zvuku zmixované
do dvoch kanálov.
104
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 105 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
HQ Setting
Výber režimu HQ pre nahrávanie na HDD
disk (str. 42).
HQ+
Záznam vo vyššej kvalite
(cca 15 Mb/s).
HQ
Záznam v štandardnom
režime HQ.
TV Direct Rec. (len HDD/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R disky)
Nastavenie, či sa priamo spustí nahrávanie
pomocou funkcie SMARTLINK (str. 30).
Nastavenie je účinné, len ak pripojíte
rekordér k TVP cez konektor SCART.
On
Umožňuje jednoduché
nahrávanie práve
sledovaného obrazu na TVP.
Off
Vypnutie funkcie TV Direct
Rec.
DVD Rec. Settings
Bilingual Recording (všetky nahrávateľné
disky okrem DVD-RW/DVD-R diskov v režime VR)
Výber zvuku, ktorý sa má zaznamenať na
nahrávateľný disk. Toto nastavenie nie je
potrebné pri nahrávaní na DVD-RW/DVD-R
(režim VR) disky, na ktorých sa nahráva
hlavná aj vedľajšia zvuková stopa.
Main
Sub
Nahrávanie hlavnej zvukovej
stopy pri dvojjazyčnom
vysielaní.
Nahrávanie vedľajšej
zvukovej stopy pri
dvojjazyčnom vysielaní.
Rec. Mode Adjust
On
Off
Automatické nastavenie
režimu záznamu, aby sa
umožnilo nahranie celého
programu (str. 45).
Výber cieľového média použitého pre
synchronizované nahrávanie (str. 51).
Record to
HDD
Nahrávanie na HDD disk.
Record to
DVD
Nahrávanie na DVD disk.
Auto Chapter
Nastavenie pre automatické rozdeľovanie
záznamu (titulu) na kapitoly počas
nahrávania alebo kopírovania.
On
Vkladanie značiek pre
kapitoly v cca 6-minútových
intervaloch.
Off
Nevkladajú sa žiadne značky
kapitol.
Nastavenia a úpravy
Timer Settings
Synchro Rec.
Vypnutie tejto funkcie.
b Poznámky
Auto Title Erase (len HDD)
On
Automatické vymazávanie
starých titulov nahraných
na HDD disku (str. 45).
Off
Vypnutie tejto funkcie.
• Skutočný interval značiek kapitol sa môže líšiť
v závislosti od množstva informácií vo video
zázname, ktorý sa má nahrávať.
• Značky kapitol sa vkladajú automaticky tam, kde
na kazete začalo nové snímanie, ak je počas DV
kopírovania na HDD alebo DVD-RW/DVD-R
(režim VR) disk nastavené “Auto Chapter”
na “On”.
• Funkcia Auto Chapter nie je dostupná pri
Photomovie. Značky kapitol sa pri Photomovie
automaticky vkladajú v 6-minútových
intervaloch.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
105
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 106 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Auto Photomovie
Výber, čí sa automaticky vytvára
Photomovie.
On
Automatické vytváranie
Photomovie každý deň
(str. 92).
Off
Vypnutie tejto funkcie.
Nastavenia disku (DVD)
Ponuka “DVD” umožňuje nastaviť
rodičovský zámok, jazyk a iné nastavenia
týkajúce sa DVD diskov.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Zvoľte “DVD” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “DVD” s
nasledovnými voľbami. Výrobné
nastavenia sú podčiarknuté.
Parental Control (len DVD VIDEO disky)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou
úrovňou, napríklad vekom diváka. Nevhodné
scény sa neprehrajú, alebo sa nahradia inými
scénami.
1
V ponuke “DVD” zvoľte “Parental
Control” a stlačte ENTER.
• Ak ste ešte nezadali heslo, zobrazí sa
dialógové okno pre zadanie nového
hesla.
106
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 107 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
• Ak ste heslo zadali už predtým, zobrazí
sa okno pre zadávanie hesla.
2
5
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo. Potom zvoľte “OK”
a stlačte ENTER.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie
je obmedzenie.
Prehrávanie diskov označených vyššou
hodnotou než je nastavená bude zakázané.
6
3
Zvoľte “Standard” a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“Standard”.
Zvoľte “Level” a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“Level”.
Nastavte požadovanú úroveň a stlačte
ENTER.
Nastavenie Parental Control je dokončené.
b Poznámky
4
Zadajte zemepisnú oblasť, ktorá
predstavuje úroveň pre obmedzenie
prehrávania, potom stlačte ENTER.
Oblasť je zadaná.
• Ak zadáte “Others”, číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte kód
oblasti z tabuľky (str. 126). Potom
zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
• Ak ste zabudli vaše heslo, musíte ho zadať znova
po zvolení “Parental Control” v ponuke “Factory
Setup” v ponuke “Others” (str. 109).
• Pri prehrávaní DVD VIDEO diskov, ktoré
nedisponujú funkciou Parental Control, nie je
možné prehrávanie na tomto rekordéri nijakým
spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania
vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control.
V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň.
Nastavenia a úpravy
Pre zrušenie nastavenia Parental Control
pre disk nastavte v kroku 6 “Level” na
“Off”.
Pre zmenu hesla zvoľte v kroku 3
“Password” a stlačte ENTER. Keď sa
zobrazí okno pre zadanie hesla, číselnými
tlačidlami zadajte 4-ciferné heslo. Potom
zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Language (len DVD VIDEO disky)
DVD Menu
Prepínanie jazyka pre ponuku Menu DVD
disku.
Audio
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte “Original”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
Subtitle
Prepínanie jazyka titulkov zaznamenaných
na disku.
Po výbere “Audio Follow” sa jazyk titulkov
zmení podľa jazyka, ktorý ste zvolili
pre zvukovú stopu.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
107
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 108 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
z Rada
Ak v ponuke “DVD Menu”, “Subtitle” alebo
“Audio” zvolíte “Others”, číselnými tlačidlami
zadajte a potvrďte kód jazyka z prehľadu “Tabuľka
kódov jazykov” na str. 126.
b Poznámka
Nastavenia pre DO/
Výrobné nastavenia
(Others)
Ak v ponuke “DVD Menu”, “Subtitle” alebo
“Audio” nastavíte jazyk, ktorý sa na DVD VIDEO
disku nenachádza, automaticky sa zvolí jeden
zo zaznamenaných jazykov.
Ponuka “Others” umožňuje zmeniť ďalšie
prevádzkové nastavenia.
Format DVD-RW (len DVD-RW disky)
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
Rekordér automaticky spustí formátovanie
v režime VR alebo Video (podľa výberu),
po vložení nového, nenaformátovaného
DVD-RW disku.
VR
Automatické formátovanie
disku v režime VR.
Video
Automatické formátovanie
disku v režime Video.
Zvoľte “Others” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Others”
s nasledovnými voľbami. Výrobné
nastavenia sú podčiarknuté.
One Touch Dubbing
Pri funkcii One Touch Dubbing sa zobrazujú
nasledovné voľby.
Finalize Disc (všetky nahrávateľné disky
okrem DVD-RW diskov v režime VR)
Nastavenie automatického uzatvárania disku
po skončení kopírovania pomocou funkcie
One Touch Dubbing (str. 81).
Auto
Manual
Automatické uzatváranie
disku po skončení
kopírovania pomocou
funkcie One Touch Dubbing.
Umožňuje manuálne
uzatvoriť disk.
Dimmer
Nastavenie osvetlenia displeja predného
panela.
Normal
Intenzívnejšie osvetlenie
displeja.
Save
Power
Slabšie osvetlenie displeja.
Vypnutie osvetlenia displeja
pri vypnutí zariadenia.
Command Mode
Zmena príkazového režimu rekordéra
v prípade, že je DVD zariadeniam priradený
rovnaký príkazový režim. Podrobnosti pozri
“Ak máte DVD prehrávač Sony alebo viac
ako jeden DVD rekordér Sony” na str. 20.
Registration Code
Zobrazenie registračného kódu video
súborov DivX pre tento rekordér.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com/vod
na Internete.
108
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_094-109_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 109 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Factory Setup
Umožňuje vybrať nastavenia podľa zvolenej
skupiny a obnoviť ich výrobné nastavenia.
Všetky predchádzajúce nastavenia sa však
zrušia.
Easy Setup
(Resetovanie rekordéra)
1
V ponuke “Others” zvoľte “Factory
Setup” a stlačte , alebo ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber skupiny
nastavení.
Zvolením tejto položky spustíte postup
“Easy Setup”.
2
Zvoľte skupinu nastavení (“Basic”,
“Video”, “Audio”, “Recording”,
“DVD”, “Others”, “Parental Control”
a “All”), ktorých výrobné nastavenia
chcete obnoviť a stlačte , alebo
ENTER.
3
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Obnovia sa výrobné nastavenia
zvolených nastavení.
4
Po zobrazení “Finish” stlačte ENTER.
1
Počas zastavenia rekordéra stlačte
SYSTEM MENU.
2
3
Zvoľte “SETUP” a stlačte ENTER.
4
5
Zvoľte “Start”.
Zvoľte “Easy Setup” a stlačte ENTER.
Format
Môžete vymazať všetky tituly na HDD disku.
Nastavenia a úpravy
Vykonajte postup pre “Easy Setup”
(str. 22) od kroku 2.
109
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 110 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Dochádza k výskytu obrazového šumu.
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania rekordéra vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr,
ako pristúpite k žiadosti o opravu.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
Obraz
Nie je vidieť obraz.
,
,
,
,
,
,
,
,
Prepojte prepojovacie káble správne.
Prepojovacie káble sú poškodené.
Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 13).
Prepnite zdroj vstupného signálu na TVP
(napr. na “VCR” a “AV 1”) tak, aby sa
zobrazil obraz z rekordéra.
Skontrolujte, či je položka “Scart Setting”
v ponuke “Video” nastavená na príslušnú
položku, ktorá vyhovuje vášmu systému
(str. 101).
Pri pripojení rekordéra k TVP len cez
konektory COMPONENT VIDEO OUT
nastavte “Component Out” vo voľbe
“Video Output” v ponuke “Video” na “On”
(str. 100).
Rekordér nedokáže nahrávať signály
v norme NTSC.
Pri prehrávaní dvojvrstvového DVD disku
sa môže obraz a zvuk na krátko prerušiť
v mieste striedania vrstiev.
, Ak prechádza video signál z vášho
rekordéra cez VCR a následne vstupuje
do TVP, alebo ak je rekordér prepojený
s kombinovaným TVP/VIDEO
prehrávačom, kvalita obrazu môže byť pri
niektorých DVD diskoch ovplyvnená
signálom pre ochranu proti kopírovaniu.
Ak nedôjde k zlepšeniu kvality ani po
prepojení rekordéra priamo k TVP, pokúste
sa zapojiť rekordér k vstupnému S-VIDEO
konektoru vášho TVP.
, Rekordér je nastavený pre výstup signálu
v progresívnom formáte, aj keď váš TVP
nepodporuje progresívne signály.
V takomto prípade držte zatlačené x
a súčasne stlačte PROGRAM – (mínus)
na zariadení.
, Aj keď je váš TVP kompatibilný
so signálmi v progresívnom formáte (525p/
625p), pri nastavení rekordéra do režimu
pre progresívny signál môže byť obraz
ovplyvnený. V takomto prípade držte
zatlačené x a súčasne stlačte PROGRAM
– (mínus) na zariadení. Výstupný signál
rekordéra sa prepne do normálneho
(prekladaného) formátu.
, Prehrávate DVD disk so záznamom v inej
norme, než je norma vášho TVP.
, V obrazovom zázname na HDD disku sa
môže vyskytovať šum, čo je spôsobené
charakteristickými vlastnosťami HDD
disku. Nejde o poruchu.
, Pri prehrávaní dvojvrstvového DVD disku
sa môže obraz a zvuk na krátko prerušiť
v mieste striedania vrstiev.
Pri prepojení do konektora DV IN sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz nie je
kvalitný.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova
zapnite rekordér. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova zapojte i.LINK kábel.
Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz nie je
kvalitný.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova
zapnite rekordér. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova zapojte HDMI kábel.
110
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 111 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
, Ak je konektor HDMI OUT používaný na
výstup obrazu, zmena nastavenia “HDMI
Resolution” vo voľbe “Video Output”
v ponuke “Video” môže problém vyriešiť
(str. 99). Pripojte rekordér k TVP cez iný
video konektor než HDMI OUT a zdroj
vstupného signálu na TVP nastavte tak, aby
sa zobrazili OSD zobrazenia z tohto
rekordéra. Zmeňte nastavenie “HDMI
Resolution” vo voľbe “Video Output”
v ponuke “Video” a prepnite zdroj
vstupného signálu na TVP späť na HDMI.
Ak sa obraz nezobrazí, zopakujte postup
a vyskúšajte iné možnosti.
, Rekordér je pripojený k vstupnému
zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné
s HDCP (str. 14).
, V závislosti od nastavenej kombinácie pre
“TV Type” a “4:3 Output” môžu byť okraje
orezané alebo sa obraz zobrazí s čiernymi
pruhmi, prípadne môže ľavá a pravá strana
obrazu blikať. V takomto prípade zmeňte
nastavenie na TVP, nie na rekordéri.
V závislosti od pripojeného zariadenia
nemusí byť video signál vo zvolenom
rozlíšení HDMI vyvedený na výstup.
Obraz prijímaného TV vysielania nevyplní
celú obrazovku.
, Stanicu v položke “Programme Setting”
v ponuke “Basic” nalaďte manuálne (str. 94).
, Pomocou tlačidla INPUT SELECT zvoľte
správny zdroj vstupného signálu, alebo
pomocou tlačidiel PROG +/– vyberte číslo
predvoľby akéhokoľvek TV vysielania.
Obraz TV vysielania je rušený.
, Zmeňte smerovanie TV antény.
, Nastavte obraz (pozri návod na použitie
TVP).
, Rekordér a TVP umiestnite ďalej od seba.
, TVP a všetky zväzky anténových káblov
umiestnite ďalej od seba.
, Anténový kábel je pripojený do konektora
AERIAL OUT na rekordéri. Pripojte
anténový kábel do konektora AERIAL IN.
, Predvoľba je zablokovaná (str. 95).
, Spustilo sa časované nahrávanie, ktoré
preplo stanicu.
Obraz zo zariadenia zapojeného
do vstupného konektora rekordéra sa
nezobrazí na obrazovke.
, Ak je zariadenie pripojené ku konektoru
LINE 1 – TV, zvoľte na displeji predného
panela “L1” stláčaním PROG +/– alebo
INPUT SELECT.
Ak je zariadenie pripojené do konektorov
LINE 2 IN, stláčaním PROG +/– alebo
INPUT SELECT zvoľte na displeji
predného panela “L2”.
Ak je zariadenie pripojené do konektora
LINE 3/DECODER, stláčaním PROG +/–
alebo INPUT SELECT zvoľte na displeji
predného panela “L3”.
Ak je zariadenie pripojené do konektora
DV IN, (takéto prepojenie je zvyčajne
použité na pripojenie digitálneho
kamkordéra), stláčaním INPUT SELECT
zvoľte na displeji predného panela “DV”.
Prehrávaný obraz alebo TV vysielanie
zo zariadenia pripojeného cez rekordér je
rušený.
, Ak prechádza prehrávaný obraz z DVD
prehrávača, VCR alebo tunera cez rekordér
a následne vstupuje do TVP, kvalita obrazu
môže byť pri určitom programe ovplyvnená
signálom ochrany proti kopírovaniu.
Odpojte takéto zariadenie a pripojte ho
priamo k TVP.
Ďalšie informácie
, Ak pripojíte DVI zariadenie, video signál
720×480/576p sa vyvedie na výstup, aj keď
zvolíte inú voľbu než 720×480/576p.
, Ak pripojíte DVI zariadenie a monitor PC,
ktorý je HDCP-kompatibilný, na výstup sa
vyvedie len video signál 720×480/576p.
Nie je možné prepínať TV stanice.
Obraz nevyplní celú obrazovku.
, Nastavte “TV Type” vo voľbe “Video
Output” v ponuke “Video” podľa pomeru
strán obrazovky vášho TVP (str. 99).
Obraz nevyplní celú obrazovku ani
v prípade, že je v ponuke “Video” vo voľbe
“Video Output” v položke “TV Type”
nastavený správny pomer strán TVP.
, Pomer strán obrazu (formát zobrazovania)
v titule je pevne zadaný.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
111
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 112 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Obraz je čiernobiely.
Hlasitosť zvuku je nízka.
, Skontrolujte, či nastavenie príslušnej položky
v “Line1 Output” v “Scart Setting” v ponuke
“Video” vyhovuje vášmu systému (str. 101).
, Pri používaní kábla SCART skontrolujte, či
je kábel plne prepojený (21 pinov).
, Na niektorých DVD diskoch je hlasitosť
zvuku znížená.
Hlasitosť zvuku sa pravdepodobne zlepší po
nastavení položky “Audio DRC” v ponuke
“Audio” na “TV Mode” (str. 104)
, V ponuke “Audio” nastavte “Audio ATT”
na “Off” (str. 102).
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
, Znovu skontrolujte všetky prepojenia.
, Prepojovací kábel je poškodený.
, Na zosilňovači nie je správne zvolený zdroj
vstupného signálu, alebo je prepojenie
so zosilňovačom nesprávne.
, Rekordér je v režime prehrávania vzad,
zrýchleného posuvu vpred, spomaleného
prehrávania alebo pozastavenia.
, Ak audio signál nie je na výstupe na
konektoroch DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL)/HDMI OUT, skontrolujte
nastavenie “Audio Connection” v ponuke
“Audio” (str. 102)
, Rekordér pri súboroch DivX podporuje len
zvukové stopy MP3 a MPEG. Stlačte
AUDIO a zvoľte zvuk MP3 alebo MPEG.
Cez konektor HDMI OUT sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova
zapnite rekordér. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova zapojte HDMI kábel.
, Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI
zariadeniu (DVI konektory neprijímajú
audio signál).
, Zariadenie pripojené do konektora HDMI
OUT nepodporuje daný formát zvukových
signálov, takže nastavte “Audio(HDMI)”
vo voľbe “Audio Connection” v ponuke
“Audio” na “PCM” (str. 103).
Dochádza ku skresľovaniu zvuku.
, V ponuke “Audio” nastavte “Audio ATT”
na “On” (str. 102).
Zvuk nie je kvalitný (je zašumený).
, Počas prehrávania CD disku so zvukovými
stopami DTS je na výstupe z konektorov
LINE 2 OUT R-AUDIO-L, konektora
LINE 1 – TV alebo LINE 3/DECODER
šum (str. 57).
Nie je možné prehrávať/nahrávať
alternatívnu zvukovú stopu.
, Pri nahrávaní z pripojeného zariadenia
nastavte “Line Audio Input” v ponuke
OPTIONS na “Bilingual” (str. 53).
, Viacjazyčné zvukové stopy (hlavná
a vedľajšia) nie je možné nahrávať
na DVD+RW, DVD-RW (režim Video),
DVD+R alebo DVD-R (režim Video)
disky. Požadovaný jazyk nahráte tak, že
v ponuke “Recording” nastavíte “Bilingual
Recording” vo voľbe “DVD Rec. Settings”
na “Main” alebo “Sub” ešte pred samotným
nahrávaním (str. 105). Hlavnú aj vedľajšiu
zvukovú stopu je možné nahrávať
na DVD-RW/DVD-R (režim VR) disk.
, Pre nahrávanie hlavnej aj vedľajšej
zvukovej stopy nie je možné použiť iné
disky než HDD alebo DVD-RW/DVD-R
(režim VR) disky. Za účelom nahrávania na
HDD disk nastavte “Bilingual Recording”
vo voľbe “HDD Rec. Settings” v ponuke
“Recording” na “Main+Sub” (str. 104).
, Ak je rekordér prepojený s AV zosilňovačom
cez konektor DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL) a pri HDD/DVD-RW/
DVD-R (režim VR) disku chcete počas
prehrávania prepínať medzi zvukovými
stopami, nastavte “Dolby Digital” v ponuke
“Audio” vo voľbe “Audio Connection”
na “D-PCM” (str. 102).
Prehrávanie
Rekordér neprehráva žiadny z prehrávateľných
typov diskov (okrem HDD disku).
, Disk je vložený naopak. Disk vložte
popisom smerom nahor.
, Disk nie je vložený správne.
, Vo vnútri rekordéra skondenzovala vlhkosť.
V takomto prípade, ak je rekordér zapnutý,
ponechajte ho zapnutý (ak je vypnutý,
ponechajte ho vypnutý) na cca hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
, Ak bol disk vytvorený v inom rekordéri,
rekordér nedokáže prehrávať disk, ktorý
nebol uzatvorený (str. 38).
112
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 113 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Rekordér nespustí prehrávanie od začiatku.
, Je aktívna funkcia Resume play (str. 55).
, Vložili ste DVD disk, ktorého úvodná
ponuka Title Menu alebo ponuka Menu
DVD disku sa zobrazí na TV obrazovke
automaticky pri prvom vložení.
Prehrávanie spustite cez ponuku Menu.
Rekordér spustí prehrávanie automaticky.
, Na DVD VIDEO disku je integrovaná
funkcia automatického prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
, Niektoré disky obsahujú signál
automatického pozastavenia. Pri prehrávaní
takéhoto disku rekordér zastaví prehrávanie
pri dosiahnutí príslušného signálu
automatického pozastavenia.
Niektoré funkcie ako zastavenie
prehrávania, vyhľadávanie alebo spomalené
prehrávanie (Slow-motion) nie sú dostupné.
, Niektoré DVD disky neumožňujú
využívanie niektorých vyššie uvedených
funkcií. Pozri návod na použitie disku.
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť, alebo
sa titulky nedajú vypnúť.
, Na prehrávanom DVD VIDEO disku nie sú
zaznamenané viacjazyčné titulky.
, Zmena titulkov nie je na DVD VIDEO
disku dostupná.
, Pokúste sa zmeniť titulky pomocou ponuky
Menu DVD VIDEO disku.
, Titulky nie je možné meniť pri diskoch
nahraných v tomto rekordéri.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
, Na práve prehrávanom DVD VIDEO disku
nie sú scény z viacerých zorných uhlov
zaznamenané.
, Pokúšate sa zmeniť zorný uhol, keď na displeji
nie je zobrazený indikátor “
” (str. 54).
, Zmena zorných uhlov nie je na DVD
VIDEO disku dostupná.
Súbory DivX sa neprehrávajú.
, Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
, Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo
“.DIVX”.
, DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX
video) disk neobsahuje záznam vo formáte
DivX, ktorý je v súlade so štandardom
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet alebo UDF
(Universal Disk Format) 1.02.
, Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než
720 (šírka) x 576 (výška).
Súbory MP3 sa neprehrávajú.
, Súbory MP3 nie sú nahrané vo formáte
vyhovujúcom rekordéru (str. 120).
Súbory JPEG sa neprehrávajú
, Obrazové súbory JPEG nie sú nahrané vo
formáte vyhovujúcom rekordéru (str. 120).
, Nie je možné prehrávať zábery JPEG
v progresívnom formáte.
Pozastavenie TV vysielania nepracuje.
, Nahrávate na HDD disk, alebo je HDD disk
plný.
Ďalšie informácie
, Na prehrávanom DVD disku nie sú
zaznamenané viacjazyčné zvukové stopy.
, Zmena jazyka zvukovej stopy nie je na
DVD VIDEO disku dostupná.
, Pokúste sa zmeniť jazyk pomocou ponuky
Menu DVD VIDEO disku.
, Pokúste sa zmeniť zorný uhol pomocou
ponuky Menu DVD VIDEO disku.
, Zorný uhol nie je možné zmeniť pri tituloch
nahraných v tomto rekordéri.
, Zorný uhol nie je možné zmeniť pri
spomalenom prehrávaní alebo jeho
pozastavení.
Nahrávanie/Časované
nahrávanie/Editovanie
Nie je možné zmeniť číslo predvoľby
stanice, z ktorej sa práve nahráva.
, Zdroj vstupného signálu TVP nastavte
na “TV”.
Nahrávanie sa nespustí okamžite
po stlačení tlačidla z REC.
, Rekordér ovládajte až po zmiznutí hlásení
“LOAD”, “FORMAT” alebo
“INFOWRITE” z displeja.
Na disk sa nič nenahralo, pričom bol
časovač nastavený správne.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
113
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 114 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
, Počas nahrávania došlo k výpadku
napájania.
, Nastavenie vstavaných hodín rekordéra sa
zrušilo z dôvodu dlhšieho než hodinového
výpadku elektrickej energie. Znova
nastavte hodiny (str. 98).
, Stanica bola zablokovaná po nastavení
časovaného záznamu. Pozri “Programme
Setting (Naladenie stanice)” na str. 94.
, Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete
a potom ju znovu zapojte.
, V ponuke OPTIONS ste zvolili “PDC/VPS
Scan Off” (str. 45).
, Vysielanie obsahuje signály ochrany proti
kopírovaniu, ktoré znemožnia kopírovanie.
, Nastavenia časovačov sa prekrývajú (str. 50).
, V rekordéri sa nenachádza žiadny DVD disk.
, Na disku nie je dostatočné miesto pre
nahrávanie.
, Rekordér kopíruje (HDDyDVD).
, Rekordér aplikoval funkciu DV Dubbing.
Nahrávanie sa nezastaví okamžite po
stlačení tlačidla x REC STOP.
, Nahrávanie dát na disk trvá ešte niekoľko
sekúnd, kým je možné nahrávanie zastaviť.
Nahrávanie sa po stlačení x nezastaví.
, Stlačte x REC STOP.
Časovaný záznam nie je úplný alebo mu
chýba začiatok.
, Počas nahrávania došlo k výpadku napájania.
Ak sa dodávka elektrickej energie obnoví ešte
v rámci času nastaveného pre časovač, obnoví
sa aj nahrávanie.
Ak výpadok elektrickej energie trvá viac
než 1 hodinu, znovu nastavte hodiny
(str. 98).
, Nastavenia časovačov sa prekrývajú
(str. 50).
, Na disku nebolo dostatočné voľné miesto.
, Pracuje funkcia PDC/VPS.
Staré záznamy sa vymazali.
, Dáta, ktoré nie sú prehrávateľné
rekordérom a ktoré boli na DVD disk
zapísané pomocou PC sa z disku vymažú
po jeho vložení do rekordéra.
, V ponuke “Recording” je nastavené
“Auto Title Erase” vo voľbe “Timer
Settings” na “On” (str. 105).
Funkcia PDC/VPS nefunguje.
, Skontrolujte správnosť nastavenia hodín
a dátumu.
, Skontrolujte, či je nastavený čas funkcie PDC/
VPS správny (v TV programe sa môže
vyskytnúť chyba). Ak vysielanie, ktoré chcete
nahrávať, neobsahuje správne PDC/VPS
informácie, rekordér nespustí nahrávanie.
, Ak je príjem nekvalitný, signál PDC/VPS
sa môže zmeniť a rekordér nemusí spustiť
nahrávanie.
, Je aplikované nastavenie “PDC/VPS Scan
Off” (str. 45).
Nahrávanie zo zariadenia
s časovačom
Na disk sa nič nenahralo, pričom bola
funkcia Synchro-Rec nastavená správne.
, Zabudli ste vypnúť pripojené zariadenie.
Vypnite pripojené zariadenie a prepnite
rekordér do pohotovostného režimu pre
synchronizované nahrávanie Synchro-Rec
(str. 51).
, Rekordér nebol prepnutý do pohotovostného
režimu pre synchronizované nahrávanie.
Stlačením c z SYNCHRO REC prepnite
rekordér do pohotovostného režimu pre
nahrávanie. Indikátor SYNCHRO REC
na prednom paneli musí svietiť (str. 51).
, Zariadenie nie je pripojené do konektora
LINE 3/DECODER na rekordéri.
, Rekordér je pripojený k výstupnému TV
konektoru pripojeného zariadenia.
Synchronizované nahrávanie
sa nedokončilo.
, Nastavenie časovača pre pripojené
zariadenie sa prekrýva s nastavením
časovača rekordéra (str. 52).
, Počas nahrávania došlo k výpadku napájania.
Rekordér spustí nahrávanie automaticky
po zapnutí satelitného prijímača.
, Bola aktivovaná funkcia Synchro-Rec.
Vypnite satelitný prijímač a zrušte funkciu
Synchro-Rec (str. 51).
Kopírovanie
114
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 115 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Skopírovali ste titul, ale titul sa nezobrazil
v ponuke HDD Title List.
, Titul obsahuje signál pre ochranu proti
kopírovaniu, takže sa presunul (str. 75).
Vysokorýchlostné kopírovanie nie je
možné.
, Titul nie je možné kopírovať vysokou
rýchlosťou (str. 74). Aj keď vykonáte
vymazanie úseku A-B tak, aby titul
neobsahoval záznamy s rôznymi pomermi
strán obrazu, titul sa stále bude považovať
za titul so záznamom so zmiešaným
pomerom strán.
Displej
Hodiny sa zastavili.
, Nastavte hodiny znova (str. 98).
, Nastavenie hodín sa zrušilo z dôvodu
výpadku elektrickej energie dlhšieho než
1 hodinu. Znova nastavte hodiny (str. 98).
Bliká indikátor TIMER REC.
, Na disku nie je dostatok voľného miesta.
, Do rekordéra vložte nahrávateľný disk.
, Vložený DVD disk je chránený (str. 38).
, Ak nahrávanie alebo kopírovanie trvalo
menej než 10 minút, alebo ak je dlhšie než
10 minút zobrazený obraz s minimálnou
dynamikou, indikácia režimu záznamu
nemusí byť zobrazená správne. Skutočné
nahrávanie alebo kopírovanie sa bude vždy
zhodovať so zvoleným režimom záznamu.
, Po prehrávaní titulov vytvorených v režime
EP a SLP sa môže indikátor režimu
záznamu v závislosti od nahrávaného
vysielania zmeniť.
Keď je rekordér vypnutý, na displeji sa
nezobrazujú hodiny.
, “Dimmer” v ponuke “Others” je nastavené
na “Save Power” (str. 108).
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
, Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a rekordérom je príliš veľká.
, Po výmene batérií sa obnovia výrobné
nastavenia kódu výrobcu diaľkového
ovládania. Znova nastavte kód (str. 19).
, Diaľkové ovládanie nie je smerované na
senzor signálov diaľkového ovládania na
rekordéri.
, Pre rekordér a diaľkové ovládanie
sú nastavené rôzne príkazové režimy.
Nastavte rovnaký príkazový režim (str. 20).
Výrobné nastavenie príkazového režimu
tohto rekordéra a dodávaného DO je DVD3.
Stlačte x (zastavenie) na zariadení, keď je
rekordér vypnutý, aby ste skontrolovali
príkazový režim.
Ostatné
Rekordér nesprístupnil digitálny fotoaparát
pripojený k rekordéru.
, Pripojte správne digitálny fotoaparát
k rekordéru.
, Skontrolujte, či nie je digitálny fotoaparát
alebo kábel poškodený.
, Skontrolujte, či je digitálny fotoaparát
zapnutý.
Ďalšie informácie
Indikácia režimu záznamu nie je správna.
Diaľkové ovládanie (DO)
Rekordér nefunguje správne.
, Resetujte rekordér. Zatlačte a pridržte [/1
na rekordéri na viac než 10 sekúnd, kým sa
na displeji nezobrazí “WELCOME”.
, Statická elektrina atď. môže mať vplyv na
správnosť prevádzky rekordéra. Vypnite
rekordér od elektrickej siete a počkajte,
kým sa na displeji nezobrazia hodiny.
Potom odpojte rekordér od elektrickej siete
a po chvíli ho znovu zapojte.
Na displeji predného panela sa zobrazuje
5-miestny kód.
, Aktivovala sa samodiagnostická funkcia
(pozri tabuľku na str.117).
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
115
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 116 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Nosič disku sa po stlačení tlačidla Z
(otvorenie/zatvorenie) nevysunie.
, Po zázname alebo editovaní DVD disku
môže vysunutie nosiča disku chvíľu trvať.
Je to spôsobené zápisom dát na disk
v rekordéri.
Nosič disku nie je možné otvoriť a na
displeji je zobrazené “LOCKED”.
, Nosič disku ja zablokovaný. Zrušte funkciu
Child Lock (str. 55).
Nosič disku nie je možné otvoriť a na
displeji je zobrazené “TRAY LOCKED”.
, Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony
alebo na autorizované servisné stredisko
Sony.
Nosič disku sa po stlačení tlačidla Z
(otvorenie/zatvorenie) nevysunie a nie je
možné vybrať disk.
, Vypnite rekordér. Počkajte, kým sa na
displeji zobrazia hodiny a odpojte sieťovú
šnúru od elektrickej siete. (Ak sa rekordér
nevypne, alebo ak na displeji nie sú
zobrazené hodiny, odpojte sieťovú šnúru.)
Držte zatlačené A na rekordéri a súčasne
zapojte sieťovú šnúru. Tlačidlo uvoľnite,
keď sa vysunie nosič disku. Potom zatlačte
a pridržte [/1 na rekordéri na cca
10 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí
“WELCOME”.
Na displeji sa zobrazí “HDD ERROR”.
, Nastala funkčná porucha HDD disku.
Stlačte a držte [/1 na rekordéri na viac než
10 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí
“WELCOME”. Ak sa týmto riešením
neodstráni vzniknutá porucha, naformátujte
HDD disk rekordéra pridržaním tlačidla
HDD na rekordéri na viac než 10 sekúnd,
kým sa na displeji nezobrazí “FORMAT”.
Vymaže sa celý obsah HDD disku. Ak sa
týmto riešením problém neodstráni, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Na displeji sa zobrazí “FAN ERROR”.
, Skontrolujte, či ventilátor v zadnej časti
zariadenia nie je blokovaný. Potom
okamžite odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete. Po chvíli znova zapojte
sieťovú šnúru a stlačte [/1 na rekordéri.
Pri vypnutí rekordéra počuť mechanické
zvuky.
, Keď rekordér nastavuje čas pre funkciu
Auto Clock Set, prípadne sa ladia stanice
pre funkciu PDC/VPS, môže byť počuť
prevádzkové zvuky (napr. vstavaný
ventilátor), aj keď je zariadenie vypnuté.
Nejde o poruchu.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“RECOVERY”.
, V prípade vypnutia rekordéra alebo
výpadku napájania sa pri opätovnom
zapnutí aktivuje funkcia obnovenia stavu
rekordéra (recovery). Rekordér
nevypínajte, kým z displeja nezmizne
hlásenie “RECOVERY”.
116
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 117 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Samodiagnostická
funkcia
(Keď sa na displeji
zobrazí písmeno/číslice)
Poznámky k rekordéru
Prevádzka
Prvé tri znaky Príčina a/alebo Riešenie
servisného
kódu
• Ak prenesiete zariadenie priamo
zo studeného prostredia do teplého, alebo
ak je zariadenie umiestnené vo veľmi vlhkej
miestnosti, na šošovkách zariadenia môže
kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nemusí pracovať správne.
V takomto prípade, ak je rekordér zapnutý,
ponechajte ho zapnutý (ak je vypnutý,
ponechajte ho vypnutý) na cca hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním zariadenia vyberte z neho
disk a pevný disk nevystavujte otrasom ani
nárazom. Ak tak nespravíte, disk alebo
pevný disk sa môže poškodiť (str. 2).
C 13
Nastavenie hlasitosti
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
bliká na displeji predného panela za účelom
upozornenia na vzniknutý problém
päťmiestny servisný kód (napr. C 13 00)
pozostávajúci z kombinácie písmena a číslic.
V takomto prípade skontrolujte nasledovný
prehľad.
Vznikol problém s HDD
diskom.
, Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné
stredisko.
DVD disk je znečistený.
, Vyčistite disk pomocou
jemnej handričky.
DVD/CD disk nie je správne
vložený.
, Disk vložte správne.
E XX
(xx je nejaké
číslo)
Aby sa predišlo nesprávnemu
používaniu rekordéra,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
, Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné
stredisko Sony
a informujte ich
o zobrazenom
5–miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Ďalšie informácie
C 31
Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti
s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo
so žiadnym zvukovým signálom. V opačnom
prípade môže dôjsť počas prehrávania pasáže
s vysokou úrovňou zvuku k poškodeniu
reproduktorov.
Čistiace disky, čističe diskov/šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu
zariadenia.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
117
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 118 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Poznámky k diskom
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste
predišli znečisteniu povrchu disku.
Nedotýkajte sa povrchu disku. Prach,
odtlačky prstov alebo škrabance môžu
spôsobiť funkčnú poruchu.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov,
ako je kúrenie, ani nenechávajte disk v aute
zaparkovanom na slnku, pretože sa môže
teplota v interiéri značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk
do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
• Nepoužívajte nasledovné typy diskov.
– Disky neštandardných tvarov (napr.
v tvare obdĺžnika alebo srdca).
– Disky s nalepeným štítkom alebo
etiketou.
– Disky s nalepenou lepiacou páskou alebo
zvyškami lepidla.
Náhradné diely
V prípade opravy si môže servis ponechať
nahradené diely za účelom recyklácie alebo
opätovného použitia.
Technické údaje
Systém
Laser: Polovodičový laser
Pokrytie kanálov:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 až E12, R1 až R12, F2 až
F10, Taliansko A až H, Írsko A až J,
Južná Afrika 4 až 13
UHF: E21 až E69, R21 až R69, B21 až
B69, F21 až F69
CATV: S01 až S05, S1 až S20,
Francúzsko B až Q
HYPER: S21 až S41
Vyššie uvedené pokrytie kanálov zaručuje
len príjem vysielania v rámci týchto pásiem.
Nezaručuje sa tým schopnosť prijímať signál
za každých podmienok. Podrobnosti pozri
“Prijímateľné kanály” (str. 95).
Príjem video signálu: Frekvenčná
syntéza
Príjem audio signálu: Deliaci nosný
systém
Anténový výstup: Asymetrický
anténový konektor 75 Ohm
Časovač: Hodiny: Systém Quartz
locked/Indikácia času: 24-hodinový
režim zobrazenia (číslicový)/Čas
zálohy napájania: 1 hodina
Formát video záznamu: MPEG-2,
MPEG-1
Formát audio záznamu/vhodný
dátový tok: Dolby Digital
2-kanálový
256 kb/s/128 kb/s (v režime EP a SLP)
118
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 119 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Všeobecne
Napájanie: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Príkon: 52 W
Rozmery (cca):
430 × 73 × 328 mm (šírka/výška/
hĺbka) vrátane prečnievajúcich častí
Kapacita pevného disku: 250 GB
Hmotnosť (cca): 4,7 kg
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť: 25% až 80%
Dodávané príslušenstvo:
Sieťová šnúra (1)
Anténový kábel (1)
Diaľkové ovládanie (DO) (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Právo na zmeny vyhradené.
Kompatibilita s prenosovými systémami
Tento rekordér je navrhnutý pre nahrávanie
v norme PAL a pre prehrávanie v norme PAL
alebo NTSC.
Signály v norme SECAM je možné prijímať
aj nahrávať, ale prehrávanie sa vykoná len
v norme PAL. Nahrávanie zdroja video
signálu v iných normách nie je zaručené.
Ďalšie informácie
Vstupy a výstupy
LINE 2 OUT
(AUDIO): RCA konektor/2 Vrms/
10 kOhm
(VIDEO): RCA konektor/1,0 Vš-š
(S VIDEO): 4-pinový, mini DIN/Y:
1,0 Vš-š,
C: 0,3 Vš-š (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): RCA konektor/2 Vrms/viac než
22 kOhm
(VIDEO): RCA konektor/1,0 Vš-š
(S VIDEO): 4-pinový, mini DIN/Y:
1,0 Vš-š,
C: 0,3 Vš-š (PAL)
LINE 1 – TV: 21-pinový,
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
LINE 3/DECODER: 21-pinový,
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
S-Video OUT (downstream)
Dekodér
DV IN: 4-pinový/i.LINK S100
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optický výstupný konektor/–18 dBm
(vlnová dĺžka: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): RCA
konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
RCA konektor/Y: 1,0 Vš-š,
PB/CB: 0,7 Vš-š, PB/CB: 0,7 Vš-š
HDMI OUT: 19-pinový štandardný
konektor HDMI
USB: USB konektor (Pre pripojenie
digitálnych fotoaparátov)
119
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 120 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Audio súbory MP3,
obrazové súbory JPEG
a video súbory DivX
Audio súbory MP3, obrazové
súbory JPEG a video súbory
DivX
MP3 je technológia kompresie zvuku, ktorá
zodpovedá určitým usmerneniam ISO/
MPEG. JPEG je technológia kompresie
obrazu.
Je možné prehrávať audio súbory MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) a obrazové súbory
JPEG na HDD alebo DATA CD diskoch
(CD-ROM/CD-R/CD-RW disky) alebo
obrazové súbory JPEG na HDD alebo DATA
DVD diskoch (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R disky).
Aby rekordér načítal súbory MP3, JPEG
a DivX, DATA DVD disk musí byť
zaznamenaný vo formáte ISO9660 Level 1,
Level 2, Joliet alebo UDF (Universal Disk
Format) 1.02.
Aby rekordér rozpoznal súbory MP3. JPEG
a DivX, DATA CD disk musí obsahovať
záznam v súlade s formátom ISO9660 Level 1,
Level 2 alebo Joliet. DivX® je technológia
kompresie video súborov vyvinutá
spoločnosťou DivX, Inc. Tento produkt je
oficiálne certifikovaným produktom DivX® .
Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX.
Môžete tiež prehrávať disky nahrané
vo formáte MultiSession/Border.
Podrobnosti o formáte záznamu pozri
v návodoch na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Poznámka k diskom vo formáte
MultiSession/Border
Ak sú audio skladby a obrazové údaje na
audio CD disku alebo Video CD disku
zaznamenané v prvej sekcii, bude sa
prehrávať iba prvá sekcia.
b Poznámka
Rekordér podporuje tiež DATA CD/DATA DVD
disky vytvorené vo formáte Packet Write, niektoré
typy tohto formátu sa však nemusia sprístupniť.
Audio MP3, obrazové JPEG
a video DivX súbory, ktoré
rekordér dokáže prehrávať
Rekordér dokáže prehrávať nasledovné
skladby a súbory:
– MP3 súbory s príponou “.mp3”.
– JPEG súbory s príponou “.jpeg” alebo “.jpg”.
– Obrazové súbory JPEG, ktoré sú
kompatibilné s formátom obrazových
súborov DCF*.
– DivX súbory s príponou “.avi” alebo “.divx”.
* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá
pre tvorbu systému súborov snímacích zariadení):
Obrazový štandard pre digitálne fotoaparáty
stanovený asociáciou JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
z Rady
• Ak ste pred názvy skladieb/súborov pri ukladaní
skladieb (alebo súborov) na disk umiestnili čísla
(01, 02, 03 atď.), skladby a súbory sa prehrajú
v očíslovanom poradí.
• Keďže spustenie prehrávania diskov s veľkým
počtom vetvení trvá dlhší čas, odporúčame vetviť
albumy na disku maximálne do dvoch vetiev.
b Poznámky
• Prehrávač prehrá akékoľvek údaje s príponou “.mp3”,
“.jpeg”, “.jpg”, “.avi” alebo “.divx”, aj keď nepôjde
o formát MP3, JPEG alebo DivX. Pri prehrávaní
takýchto údajov sa môže generovať silný hluk, ktorý
môže poškodiť váš reproduktorový systém.
• Albumy, skladby alebo súbory obsahujúce znaky
ako ” * / : < > ? Y | \ nie je možné zobraziť alebo
prehrávať.
• Rekordér nepodporuje audio súbory vo formáte
mp3PRO.
• Rekordér nemusí prehrať súbor DivX, ak bol
vytvorený spojením 2 alebo viacerých súborov
DivX.
• V závislosti od disku nemusí byť možné normálne
prehrávanie. Napríklad môže byť obraz
nekvalitný, prehrávanie nemusí byť plynulé, zvuk
môže vypadávať atď.
• V závislosti od disku môže spustenie prehrávania
trvať určitý čas.
• Niektoré súbory nie je možné prehrávať.
• Pri súboroch MP3, JPEG alebo DivX dokáže
rekordér prehrávať až 200 albumov z DATA CD
alebo DATA DVD disku. Z jedného albumu
sa môže prehrávať až 200 skladieb a súborov.
Celkovo nie je možné prehrávať viac než
9999 skladieb a súborov z disku.
• Prepnutie na nasledujúci alebo iný album môže
určitý čas trvať.
120
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 121 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
• Tento rekordér podporuje maximálnu rýchlosť
dátového toku audio súborov MP3 320 kb/s.
• Nie je možné prehrávať viac než 4 GB súborov
MP3 alebo viac než 50 MB súborov JPEG.
• Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX
s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka) x 576
(výška)/veľkosť 4 GB.
Poznámky ku kopírovaniu obrazových
súborov JPEG/audio súborov MP3
Konektor DV IN v tomto rekordéri je
i.LINK-kompatibilný pre digitálne
kamkordéry. Táto časť popisuje štandard
i.LINK a jeho vlastnosti.
Čo je i.LINK?
i.LINK je digitálne sériové rozhranie pre
spracovanie digitálnych video, digitálnych
audio signálov a iných údajov v obidvoch
smeroch medzi zariadeniami disponujúcimi
konektorom i.LINK a zároveň na ovládanie
iného zariadenia.
i.LINK-kompatibilné zariadenie je možné
pripojiť pomocou jedného kábla i.LINK.
Rozhranie je možné použiť pri operáciách
a prenose údajov medzi rôznymi digitálnymi
AV zariadeniami. Pri pripojení viac ako
dvoch zariadení kompatibilných s rozhraním
i.LINK k tomuto rekordéru v uzavretom
cykle je možné vykonávať operácie a prenos
údajov nielen medzi pripojeným zariadením
a rekordérom, ale aj medzi ostatnými
zariadeniami prostredníctvom priamo
pripojeného zariadenia.
Spôsob ovládania však môže byť niekedy
odlišný, v závislosti od charakteristík
a technických špecifikácií pripojeného
zariadenia a rovnako sa nemusia pri
niektorých pripájaných zariadeniach vykonať
niektoré operácie a prenos údajov.
Ďalšie informácie
• Súbory JPEG/MP3 nie je možné skopírovať
na HDD, ak:
– Celkové miesto dostupné pre súbory
JPEG/MP3 na HDD zodpovedá 13 GB,
prípadne prekročí 13 GB po skopírovaní
súboru.
Miesto na HDD vyhradené pre súbory
JPEG/MP3 je limitované na 13 GB.
Súbory JPEG/MP3 nie je možné ukladať
nad túto kapacitu, aj keď je ešte voľné
miesto pre video záznam.
– Celkový dostupný počet albumov JPEG/
MP3 na HDD je 200.
– Celkový dostupný počet albumov JPEG
na HDD je 100.
– Celkový dostupný počet albumov MP3
na HDD je 200.
– Celkový dostupný počet súborov JPEG/
MP3 v rámci jedného albumu je 200.
– Pre súbory MP3 je vyhradených 200 MB
alebo viac.
– Pre súbory JPEG je vyhradených 50 MB
alebo viac.
• Ak je na HDD uložených 3 000 súborov
MP3, môžete skopírovať až 2 500 súborov
JPEG.
• Ak je na HDD uložených 4 000 súborov
JPEG, nie je už možné kopírovať súbory
MP3.
• Veľkosť súborov JPEG skopírovaných
na HDD môže automaticky vzrásť z dôvodu
prispôsobenia sa rozmeru TV obrazovky.
• Súbory JPEG nie je možné kopírovať na
DATA DVD disky uzatvorené na iných
rekordéroch/zariadeniach.
• Ak sa zobrazí výstražné hlásenie
indikujúce, že je HDD zaplnený, vymažte
nepotrebné albumy alebo súbory, aby sa
uvoľnilo miesto. Podrobnosti o vymazávaní
súborov pozri na str. 62, 88.
i.LINK
b Poznámka
Štandardne je možné prostredníctvom kábla
i.LINK (DV prepojovací kábel) pripojiť k rekordéru
iba jedno zariadenie. Pri pripájaní tohto rekordéra
k i.LINK-kompatibilnému zariadeniu s viac než
dvoma konektormi i.LINK (DV konektory) pozri
tiež návod na použitie pripájaného zariadenia.
Názov “i.LINK”
i.LINK je výraz pre dátovú zbernicu IEEE
1394 navrhnutú spoločnosťou SONY a je to
tiež obchodná značka uznávaná mnohými
spoločnosťami.
IEEE 1394 je medzinárodná norma
štandardizovaná inštitútom Institute of
Electrical and Electronics Engineers.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
121
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 122 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Prenosová rýchlosť rozhrania
i.LINK
Maximálna prenosová rýchlosť rozhrania
i.LINK je v závislosti od zariadenia rôzna.
Sú definované tri maximálne prenosové
rýchlosti:
S100 (cca 100 Mb/s*)
S200 (cca 200 Mb/s)
S400 (cca 400 Mb/s)
Potrebný kábel i.LINK
Použitie 4/4-pinový kábel Sony i.LINK
(za účelom DV kopírovania).
i.LINK a
sú obchodné značky.
Prenosová rýchlosť je uvedená v časti
“Technické údaje” návodu na použitie
každého zariadenia. Na niektorých
zariadeniach je tiež uvedená pri konektore
i.LINK.
Maximálna prenosová rýchlosť zariadenia, na
ktorom nie je táto rýchlosť uvedená (napr. aj
toto zariadenie), je “S100”.
Pri pripojení zariadení k zariadeniu
s odlišnou maximálnou prenosovou
rýchlosťou sa niekedy môže táto rýchlosť
odlišovať od uvedenej prenosovej rýchlosti.
* Čo je Mb/s?
Skratka Mb/s znamená megabity za sekundu alebo
inými slovami množstvo údajov, ktoré je možné
odoslať a prijať za jednu sekundu. Napr. prenosová
rýchlosť 100 Mb/s znamená, že za jednu sekundu je
možné preniesť 100 megabitov údajov.
Funkcie rozhrania i.LINK
v tomto rekordéri
Podrobnosti o kopírovaní počas pripojenia
tohto rekordéra k inému video zariadeniu
s DV konektormi pozri str.79.
DV konektor v tomto rekordéri je určený len
pre vstup signálov DVC-SD. Tento konektor
nie je určený pre výstup signálov. DV
konektor nedokáže spracovať signály
MICRO MV zo zariadenia, akým je napr.
digitálny kamkordér formátu MICRO MV
s konektorom i.LINK.
Ďalšie upozornenia sú uvedené
v poznámkach na str.79.
Podrobnosti s upozorneniami týkajúcimi
sa prepojenia tohto rekordéra pozri tiež
v návode na použitie pripájaného zariadenia.
122
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 123 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Diaľkové ovládanie
J Tlačidlo TV/DVD
K Tlačidlo TOP MENU (54)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
L Tlačidlo CHAPTER MARK (69)
Tlačidlo CHAPTER MARK ERASE (69)
M Tlačidlo SYSTEM MENU (82, 94)
Tlačidlo TITLE LIST (31, 54, 66)
Tlačidlo TIMER (44, 46)
N Tlačidlo TIMER LIST (49)
O Tlačidlo DISPLAY(33)
P Tlačidlo </M/m/,/ENTER (22)
Q Tlačidlo O RETURN (22)
R Tlačidlo OPTIONS (40)
S Tlačidlá
(rýchle zopakovanie)/
(rýchly posuv) (31, 63)
U Tlačidlá mc / CM
(vyhľadávanie/spomalené prehrávanie/
prehrávanie po snímkach) (56)
A Tlačidlo HDD (29)
Tlačidlo DVD (29)
B Tlačidlo [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (22)
C Tlačidlo Z (otvorenie/zatvorenie) (29)
D Tlačidlá PROG (program) +/– (29)
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod*.
E Číselné tlačidlá (46, 60)
Tlačidlo č. 5 má orientačný hmatový bod*.
F Tlačidlo INPUT SELECT (53, 79)
G Tlačidlo AUDIO (56)
Tlačidlo má orientačný hmatový bod*.
H Tlačidlo SUBTITLE(56)
I Tlačidlo MENU (54)
V Tlačidlo H (prehrávanie) (54)
Tlačidlo X (pozastavenie) (56)
Tlačidlo x (zastavenie) (54)
Tlačidlo H má orientačný hmatový bod*.
Ďalšie informácie
T Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (56)
W Tlačidlo TIME/TEXT(33)
X Tlačidlo z REC (29)
Tlačidlo x REC STOP (29)
Tlačidlo cz SYNCHRO REC (51)
Tlačidlo REC MODE (29)
Y Tlačidlá TV 2 (hlasitosť) +/– (19)
Z Tlačidlo TV [/1 (zapnutie/
pohotovostný režim) (19)
wj Tlačidlá TV PROG (Program) +/– (19)
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod*.
wk Tlačidlo TV t (19)
* Pri ovládaní rekordéra využívajte hmatový bod
na orientáciu medzi tlačidlami.
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
123
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 124 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Predný panel
A Tlačidlo [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (22)
K Tlačidlo/indikátor HDD (29)
Tlačidlo/indikátor DVD (29)
B Displej (125)
L
C Nosič disku(29)
M Konektor
D Tlačidlo A (otvorenie/zatvorenie) (29)
N Tlačidlo ONE-TOUCH DUB (81)
E USB indikátor (84)
Indikátor TIMER REC (44)
Indikátor SYNCHRO REC (51)
O Tlačidlá PROGRAM +/– (29)
F Tlačidlo H (prehrávanie) (54)
Q Tlačidlo REC MODE (29)
G Tlačidlo x (zastavenie) (54)
R Konektory LINE 2 IN (S VIDEO/
VIDEO/L(MONO) AUDIO R) (24)
H
(senzor diaľkového ovládania)(19)
I Tlačidlo z REC (29)
J Tlačidlo x REC STOP (29)
USB konektor (84)
DV IN(79)
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod*.
P Tlačidlo INPUT SELECT (51, 79)
* Pri ovládaní rekordéra využívajte hmatový bod
na orientáciu medzi tlačidlami.
124
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 125 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Displej
HDD
DVD
SMARTLINK
DVD NICAM
VCD TV
A Indikátory HDD/DVD
Zobrazujú zvolené médium a stav
prehrávania/nahrávania.
B Indikátor smeru kopírovania
• Hodiny
• Číslo predvoľby
• Indikácia TV Direct Rec (29)
Namiesto posledných dvoch číslic
napravo sa zobrazí “TV”.
C Indikátor SMARTLINK (15)
E Indikátor NICAM (43)
D Zobrazia sa nasledovné položky:
F Indikátor TV (29)
• Prehrávací/zostávajúci čas
• Číslo aktuálneho titulu/kapitoly/stopy
(skladby)/indexu
• Nahrávací čas/režim záznamu
G Typ disku*
H Indikátor
(uhol) (54)
* Pri DATA CD diskoch sa zobrazí “CD”.
Zadný panel
Ďalšie informácie
A Konektory AERIAL IN/OUT (13)
B Konektor HDMI OUT (high-definition
multimedia interface out) (14, 17)
C Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL/OPTICAL) (17)
D Konektory LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L/VIDEO) (14, 17)
E Konektor LINE 2 OUT (S VIDEO)
(14)
F Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (14)
G Konektor LINE 3/DECODER (23)
H Konektor AC IN (18)
I Konektor LINE 1 – TV (14)
125
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_110-126_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 126 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Tabuľka kódov jazykov
Podrobnosti pozri str.107.
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Bez udania
Kód oblasti
Podrobnosti pozri str.106.
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
126
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_127-131_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 127 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Index
Výrazy v úvodzovkách sa
zobrazujú v OSD
zobrazeniach na obrazovke.
Číslice
16:9 22, 99
4:3 Letter Box 22, 99
4:3 Pan Scan 22, 99
“48kHz/96kHz PCM” 103
A
“A-B Erase” 67
“AFT” 95
“Album Name” 63, 89
“Album Search” 60
“Audio ATT” 102
“Audio Connection” 22,
102
“Audio DRC” 104
“Audio Settings” 58
“Audio” 102, 107
“Auto Adjust” 98
“Auto Display” 101
“Auto Chapter” 105
“Auto Title Erase” 45, 105
“AV SYNC” 58
Album 34
Anténa 13
AUDIO 56
Audio kábel 17
Audio súbory MP3
Kopírovanie 61
Správa 62
Auto Clock Set 98
B
“Basic” 94
“Bilingual Recording”
104, 105
“Bilingual” 52, 53
“BNR” 57
“Brightness” 48, 57
Batérie 19
C
“Colour System” 101
“Colour” 48, 57
“Combine” 71
“Command Mode” 21, 108
“Contrast” 48, 57
“Copy Album” 61, 86
“Copy File” 87
“Create a Playlist” 69
Canal Plus 26
CD 10
Component Out 22, 100
COMPONENT VIDEO
OUT 15
Copy-Free 43
Copy-Never 43
Copy-Once 43
CPRM 9
Časované nahrávanie
“Auto Title Erase” 45
Kontrola/zmena/
zrušenie 49
Manuálne nastavenie
44
“Rec. Mode Adjust”
45
ShowView 46
Synchro Rec 51
Časti a ovládacie prvky
123
Číselné tlačidlá 37, 47
Číslo albumu 34
Číslo kapitoly 34, 69
Číslo titulu 34
“DVD Rec. Settings” 105
“DVD” 106
DATA CD 10
Diaľkové ovládanie 19,
123
Digitálny kamkordér 79
Disc Settings 37, 40, 106
Disky, ktoré je možné
prehrávať 10
Displej 34, 125
Dolby Digital 17, 102
DTS 103
DV IN 79
DV kopírovanie 79
One Touch Dubbing
81, 108
Program Edit 82
DVD VIDEO 10
DVD+R 8, 65
DVD+RW 8, 65
DVD-R 8, 65
DVD-RAM 10
DVD-RW 8, 65
Dvojjazyčný záznam 43
E
“Erase Album” 62, 88
“Erase File” 89
“Erase Titles” 67
“Erase” 50, 66, 70, 83
“Extend Rec.” 45
Easy Setup 22, 109
Editovanie 65, 69
DV Edit 79
D
F
“Decoder” 27
“Digital Out” 102
“Dimmer” 108
“Disc Information” 35, 37,
40
“Divide” 68
“Downmix” 104
“Dub Mode” 73, 83
“DV Audio Input” 80
“DV EDIT” 82
“DVD Menu” 107
“DVD Rec. Picture Size”
48
“Factory Setup” 109
“File Search” 60
“Finalise Disc” 108
“Finalise” 39
“FNR” 57
“Format DVD-RW” 108
“Format” 40, 109
Formátovanie 40
Freeze Frame 56
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
127
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_127-131_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 128 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
H
L
O
“HDD Rec. Picture Size”
48
“HDD Rec. Settings” 104
“HQ Setting” 105
“Hue” 57
HDMI OUT 14, 17
HDMI
“Audio(HDMI)” 103
“HDMI Resolution”
99
Hlavný zvuk 43, 105
Hodiny 22, 98
“Language” 107
“Line Audio Input” 52, 53
“Line1 Output” 101
“Line3 Input” 101
“Line3 Output” 101
LINE 2 IN 24
LINE 3/DECODER 23
Lišta stavu prehrávania 34
“OSD” 22, 98
“Others” 108
Obrazové súbory JPEG
Kopírovanie 84
Správa 88
Ochrana
Disk 38
Titul 66
One Touch Dubbing 81,
108
One Touch Menu 16, 55
One Touch Play 16, 55
One Touch Timer 15, 46
Original 32, 65
Ovládanie TVP pomocou
DO 19
CH
“Change Angle” 54
“Change Order” 71
“Channel” 95
“Chapter Search” 60
“Check Overlap” 50
Chapter (Kapitola) 34, 49,
69
CHAPTER MARK 69
CHAPTER MARK
ERASE 69
Chasing Playback 59
Child Lock 55
I
i.LINK 121
INPUT SELECT 53, 80
K
Kód oblasti 126
Kontrola/zmena/zrušenie
nastavení časovača (Timer
List) 49
Kopírovanie
“Dub Mode” 73
High-speed Dubbing
73
Original Dubbing 74
Rec Mode
Conversion
Dubbing 75
Kvalita obrazu 48, 57
M
“Make a Playlist” 71
“Mix” 80
“MNR” 57
“Modify” 50
“Move” 70, 83
Manual Clock Set 98
MENU 54
Menu
Menu DVD disku 54
Top Menu 54
Miesto na disku 35, 66
Miniatúra 33
MPEG 103
N
“Name” 95
“New Photomovie” 91
Nahrávací čas 42
Nahrávanie 42
Nastavenie obrazu 48
Formát záznamu 8
Režim záznamu 30,
42
Nahrávací čas 30, 42
Počas sledovania
iného programu
30
Nahrávateľné disky 8
Nastavenie
Prehrávaný obraz 57
Prehrávaný zvuk 58
Nahrávaný obraz 48
NICAM 43, 95
Normy 119
P
“Pause Mode” 101
“PAY-TV/CANAL+” 95
“PB Video Equalizer” 57
“Play Beginning” 55
“Present Time” 98
“Preview” 70, 83
“Programme Setting” 94
“Programme Sort” 96
“Progressive Mode” 100
“Progressive Output” 100
“Protect Disc” 38
“Protect” 66
Parental Control 55, 106
Pause Live TV 58
PAY-TV 26
PBC 54
PDC 45
Photomovie
Auto Photomovie 92,
106
Vytváranie 91
Playlist 32, 65, 69
Pomenovanie 37
Predný panel 124
Prehrávanie 10, 54
Audio súbory MP3 63
Freeze Frame 56
Instant Advance
(rýchly posuv)
56
128
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_127-131_RDR-HX1020.fm
master page=right
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 129 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Instant Replay (rýchle
zopakovanie) 56
Obrazové súbory
JPEG 90
Photomovie 93
Resume Play 55
Scan Audio 54
Slow-motion Play 56
Video súbory DivX
54
Zrýchlený posuv
vpred 56
Zrýchlený posuv vzad
56
Program Edit 82
Q
Quick Timer 47
R
“Rec. Mode Adjust” 45,
105
“Rec. Mode” 48
“Rec. NR” 48
“Rec. Settings” 48
“Rec. Video Equalizer” 48
“Recording” 104
“Registration Code” 108
“RGB” 22, 101
REC 30
REC STOP 30, 81
Regionálný kód 11
Resetovanie rekordéra 109
Resume Play 55
Režim Page 32, 50
Režim prehrávania 34
Režim Video 8
Režim VR 8
Riešenie problémov 110
S
“S Video” 22, 101
“Scart Setting” 101
“Screen Saver” 101
“Search” 60
“Set Thumbnail” 67
“Sharpness” 57
“Stereo1” 80
“Stereo2” 80
“Subtitle” 107
“System” 94
S VIDEO 15
Satelitný prijímač 25
Scan Audio 54
Scene List 70
ShowView 46
Sieťová šnúra 18
Signály pre ochranu proti
kopírovaniu 43
Simultaneous Rec and Play
59
Slideshow 91
Slow-motion play 56
SMARTLINK 15
Sort 32
Stručný prehľad typov
diskov 8
SUBTITLE 56
Super VIDEO CD 10
Synchro Rec 51
Systém TV vysielania 94
T
“Time Search” 60
“Timer Settings” 105
“Title Name” 66
“Title Search” 60
“Track Search” 60
“TV Direct Rec.” 15, 30,
105
“TV Guide Page” 97
“TV Type” 22, 99
Teletext 30, 97
TIME/TEXT 34
TIMER 44
Timer List 49
Title (Titul) 34
Title List 31, 54
Sort 32
Thumbnail 33
TITLE LIST 54
TOP MENU 54
Tuner System 22
TV Pause 58
TV/DVD 20, 30
TVP t 19, 30
Typy diskov 8, 65
U
“Unfinalise” 40
Uhol 54
Uzatvorenie 38
V
“Video Output” 99
“Video Settings” 57
“Video” 22, 99, 101
“View Album ” 64, 87, 90
“View Image ” 90
Vedľajší zvuk 43, 105
Veľkosť obrazu 48
Vhodné disky 8, 10
VIDEO CD 10
Video kábel 14
Video súbory DivX 54
Video vstup 15
VPS 45
Vyhľadávanie
Scan Audio 54
Vyhľadanie začiatku
titulu/kapitoly/
stopy (skladby)
56
Zrýchlený posuv
vzad/vpred 56
Vymazanie všetkých
titulov 67
Vytváranie kapitol 69
,Pokračovanie
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
129
C:\Temp\Temp05\RDRHX1020_SK\Fm\Sk_127-131_RDR-HX1020.fm
master page=left
specdef 20060921
RDR-HX1020_SK.book Page 130 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Z
Zadávanie kapitol 36
Zadný panel 125
Zaobchádzanie s diskmi
118
Zapojenie
Anténový kábel 13
Audio káble 17
Video káble 14
Znovu otvorenie 40
Zostávajúci čas 34
ZWEITON 43
130
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
RDR-HX1020_SK.book Page 131 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
C:\Temp\Temp05\RDR-HX1020_SK\Fm\Sk_132-132_RDRHX1020.fm
master page=left
RDR-HX1020_SK.book Page 132 Tuesday, November 21, 2006 6:49 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
DVP-NS30
2-581-895-E2(1)
Download PDF

advertising