Sony | DVP-NS765P | Sony DVP-NS765P Návod na použitie

C:\Temp\Temp01\DVP-NS765P_SK\Fm\Sk_01-01_DVP-NS765P.fm
master page=right
DVP-NS765P_SK.book Page 1 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
2-059-562-E2(1)
CD/DVD
Player
CD/DVD prehrávač
Návod na použitie
DVP-NS765P
 2004 Sony Corporation
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_02-02_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 2 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu
elektrickým prúdom,
nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Sieťovú šnúru je možné
vymeniť len v autorizovanom
servise.
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
• Toto zariadenie je možné napájať
pri napätí 220 - 240 V AC,
50/60 Hz. Skontrolujte,
či sa prevádzkové napätie
zariadenia zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
master page=left
Vážení
zákazníci
Ďakujeme vám za prejavenú
dôveru zakúpením CD/DVD
prehrávača Sony. Pred používaním
zariadenia si pozorne prečítajte
tento návod a uschovajte ho pre
budúce využitie.
Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte
na naklonený povrch. Zariadenie
je určené len pre prevádzku
vo vodorovnej polohe.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER.
Označenie o klasifikácii CLASS 1
LASER PRODUCT MARKING
je umiestnené na zadnej strane
zariadenia.
UPOZORNENIE
Použitie optických nástrojov
pri tomto zariadení zvyšuje riziko
poškodenia zraku. Laserový lúč
použitý v tomto CD/DVD
prehrávači môže poškodiť zrak,
preto sa nepokúšajte rozoberať
zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
2SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_03-03_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 3 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=right
Nastavenie hlasitosti
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo tekutiny do zariadenia odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Prehrávač je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď
je samotný prehrávač vypnutý.
• Ak nebudete prehrávač používať dlhší čas,
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte
za koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru
samotnú.
Umiestnenie
• Prehrávač umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby ste
predišli jeho prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch
ako je koberec.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti
tepelných zdrojov alebo na miesta
vystavené priamemu slnečnému žiareniu,
prašné miesta alebo miesta vystavené
mechanickým otrasom.
Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti
s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo
so žiadnym zvukovým signálom. V opačnom
prípade môže dôjsť počas prehrávania pasáže
s vysokou úrovňou zvuku k poškodeniu
reproduktorov.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie tlačidlá
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako
lieh alebo benzín.
Čistiace disky
Nepoužívajte bežne dostupné čistiace disky.
Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento prehrávač je schopný
zobrazovať statické video zábery na vašej
TV obrazovke aj dlhší čas. Ak na TV
obrazovke ponecháte dlhší čas pozastavený
obraz alebo zobrazenú ponuku Menu,
vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Plazmové
a projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
pri používaní vášho prehrávača, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete priamo
zo studeného prostredia do teplého, alebo
ak je zariadenie umiestnené vo veľmi vlhkej
miestnosti, na optickom mechanizme
zariadenia môže kondenzovať vlhkosť.
Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto prípade
vyberte disk a ponechajte zariadenie
zapnuté bez obsluhy približne pol hodiny,
kým sa vlhkosť neodparí.
• Pri prenášaní prehrávača vyberte
z prehrávača disk. Ak tak nespravíte, disk
sa môže poškodiť.
3SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_04-05_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 4 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=left
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vážení zákazníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
O tomto návode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Disky vhodné na prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Index častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu) (Magic Pad) . . . . . . . . . . 13
Zapojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zapojenie prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 1: Vybalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO) . . . . . . . . . .
Krok 3: Pripojenie video káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 4: Pripojenie audio káblov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 6: Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky (Quick Setup) . . . . .
16
16
16
17
21
26
26
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obnovenie prehrávania z pozície zastavenia prehrávania disku
(Multi-disc Resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponuka Menu DVD diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber ponuky “ORIGINAL” alebo “PLAY LIST” na DVD-RW disku . . . . . . .
Prehrávanie VIDEO CD diskov s funkciami PBC (PBC Playback) . . . . . . . .
Rôzne funkcie režimov prehrávania
(Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat Play) . . . . . .
29
31
32
32
33
34
Vyhľadávanie scény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vyhľadanie konkrétneho miesta na disku
(Search, Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame) . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vyhľadanie titulu/kapitoly/stopy (skladby)/scény atď. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Vyhľadávanie podľa scény (PICTURE NAVIGATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zobrazenie informácií o disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zobrazenie prehrávacieho a zostávajúceho času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nastavenia zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Zmena zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nastavenia TV Virtual Surround (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Sledovanie filmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Zmena zorných uhlov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazenie titulkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie prehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE) . . . . . . . . .
Zostrenie obrazu (SHARPNESS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
51
53
4SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_04-05_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 5 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=right
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG . . . . . . . . . 54
Súbory formátu MP3 a JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG . . . . . . . . . . 55
Prezentácia súborov JPEG (Slide Show) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Prehrávanie súborov DivX® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Video súbory DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Prehrávanie video súborov DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Používanie ďalších funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Uzamykanie diskov
(CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL) . . . . . . . . 65
Ovládanie TVP dodávaným DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Nastavenia a úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ponuka nastavení Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo zvuk (LANGUAGE SETUP) . . . . .
Nastavenie zobrazenia (SCREEN SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užívateľské nastavenia (CUSTOM SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenia pre zvuk (AUDIO SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
72
73
74
75
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samodiagnostická funkcia (keď sa na displeji zobrazí písmeno/číslice) . . .
Slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabuľka kódovania jazykov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
81
81
84
85
86
5SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_06-15_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 6 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
O tomto návode
• Informácie v tomto návode popisujú
ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní
(DO). Na ovládanie prehrávača môžete
použiť aj tlačidlá na prehrávači, ak majú
podobné alebo rovnaké označenie ako
tlačidlá na DO.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať
všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky.
• V tomto návode sú použité ikony zobrazené
nižšie (spolu s popisom ich významu):
Ikony
master page=left
Disky vhodné
na prehrávanie
Formát diskov
DVD VIDEO
(str. 81)
DVD-RW
(str. 81)
VIDEO CD
Význam
Funkcie sú dostupné pre
DVD VIDEO a DVD+RW/
DVD+R disky alebo
DVD-RW/DVD-R disky
v režime Video.
Funkcie sú dostupné pre
DVD-RW disky v režime VR
(Video Recording).
Funkcie sú dostupné pre
VIDEO CD disky (vrátane
Super VCD alebo CD-R/
CD-RW diskov vo formáte
video CD alebo Super VCD).
Funkcie sú dostupné pre audio
CD alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte audio CD.
Funkcie sú dostupné pre
DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW disky obsahujúce
audio súbory MP3*1, obrazové
súbory JPEG a video súbory
DivX).
Funkcie sú dostupné pre
DATA DVD (DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) disky obsahujúce
video súbory DivX*2*3.
*1 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný
formát pre kompresiu audio dát definovaný
normou ISO (International Standard
Organization)/MPEG.
*2 DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou
DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified a príslušné logá sú
obchodné značky spoločnosti DivXNetworks,
Inc. a používajú sa na základe licencie.
Audio CD
“DVD VIDEO” a “DVD-RW” sú obchodné
značky.
Poznámka k CD/DVD diskom
Prehrávač dokáže prehrávať CD-ROM/
CD-R/CD-RW disky so záznamom
v nasledovných formátoch:
– Formát Audio CD.
– Formát Video CD.
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660* Level 1/Level 2 alebo
rozšírenému formátu - Joliet.
– Obrazové CD disky vo formáte
KODAK Picture.
* Logický formát súborov a priečinkov na
CD-ROM diskoch definovaný štandardom ISO
(International Organization for Standardization).
Prehrávač dokáže prehrávať DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R
disky so záznamom v nasledovných
formátoch:
– Video súbory DivX vo formáte
vyhovujúcom štandardu UDF.
6SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_06-15_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 7 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Poznámky
Príklady nevhodných diskov
Prehrávač nedokáže prehrávať nasledovné
disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky
so záznamom v iných než uvedených
formátoch.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte
PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• DVD Audio disky.
• DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
disky, ktoré neobsahujú žiadne video
súbory DivX.
Prehrávač tiež nedokáže prehrávať
nasledovné disky:
• DVD disky s rozdielnym regionálnym
kódom.
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare
štvorca, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo
nálepkou na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku
lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej
páske a pod.
Regionálny kód
Váš prehrávač má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať iba
DVD VIDEO disky, ktoré majú rovnaké
regionálne kódy. Systém využívaný pre
ochranu autorských práv.
Prehrávač dokáže prehrávať aj
DVD VIDEO disky označené značkou
ALL
.
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk
sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie
“Playing prohibited by area limits”
(“Prehrávanie nie je povolené miestnym
obmedzením”). Niektoré DVD VIDEO disky
nemusia mať vyznačený regionálny kód
aj napriek tomu, že je ich prehrávanie
obmedzené pre určitý región.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Regionálny kód
master page=right
• Poznámky k DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R alebo CD-R/CD-RW diskom
V tomto prehrávači nemusí byť možné prehrávať
niektoré DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R
alebo CD-R/CD-RW disky v závislosti od kvality
záznamu a stavu samotného disku alebo vlastností
zariadenia, na ktorom bol záznam vykonávaný,
prípadne záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode
na použitie záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch
nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania,
aj keď sú tieto disky správne uzatvorené.
V takomto prípade disk prehrávajte v
štandardnom režime prehrávania. Nie je tiež
možné prehrávať DATA CD/DATA DVD disky
vytvorené vo formáte Packet Write.
• Audio disk kódovaný technológiou pre
ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase niektoré hudobné
vydavateľstvá distribuujú disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia
sa dať prehrávať v tomto zariadení.
Poznámka o funkciách prehrávania
DVD a VIDEO CD diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO
CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom programu. Vzhľadom na to, že
tento prehrávač prehráva DVD a VIDEO CD
disky podľa samotného obsahu disku
vytvoreného výrobcom, niektoré funkcie
prehrávania nemusia byť k dispozícii. Ďalšie
informácie sa dozviete z pokynov uvedených
pri DVD alebo VIDEO CD disku.
Ochrana autorských práv
Toto zariadenie je vybavené technológiou
na ochranu autorských práv vlastníka
programu podľa príslušných U.S. patentov
a iných práv o duševnom vlastníctve.
Použitie tejto technológie je možné iba
so súhlasom spoločnosti Macrovision a je
určené iba pre domáce alebo iné obmedzené
využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision
neuvedie inak. Spätné upravovanie
a disasemblovanie sú zakázané.
7SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_06-15_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 8 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=left
Poznámky k diskom
• Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste
predišli znečisteniu povrchu disku.
Nedotýkajte sa povrchu disku.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú
klimatizačné potrubia, ani nenechávajte
disk v zaparkovanom aute na slnku. Teplota
v interiéri sa môže značne zvýšiť.
• Po dokončení prehrávania umiestnite disk
do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky, ani antistatické spreje určené
pre čistenie vinylových LP platní.
• Ak ste potláčali štítok disku, pred
prehrávaním potlač vysušte.
8SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_06-15_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 9 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=right
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na stránkach, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predný panel
A Tlačidlo [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (29)
G Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (39)
B Nosič disku (29)
D Tlačidlo H (prehrávanie) (29)
H Tlačidlo/indikátor PROGRESSIVE
(progresívny signál) (19)
Svieti, keď sú na výstupe z prehrávača
progresívne signály.
E Tlačidlo X (pozastavenie) (30)
I Displej (10)
F Tlačidlo x (zastavenie) (30)
J
C Tlačidlo A (otvorenie/zatvorenie) (29)
(senzor signálov diaľkového
ovládania) (16)
,pokračovanie
9SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_06-15_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 10 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Displej
Pri prehrávaní DVD VIDEO/DVD-RW disku
Stav prehrávania Svieti, ak je možnosť meniť zorný uhol (50)
Druh disku
Svieti v režime
Repeat Play (36)
Aktuálny audio signál (47)
Aktuálny titul/kapitola alebo
prehrávací čas (43)
Pri prehrávaní VIDEO CD disku s funkciami Playback Control (PBC) (33)
Druh disku Stav prehrávania
Svieti v režime A-B Repeat Play (37)
Aktuálna scéna alebo prehrávací čas (43)
Pri prehrávaní CD, DATA DVD (DivX video), DATA CD (MP3 audio/DivX video) alebo VIDEO CD
disku (bez funkcií PBC)
Stav prehrávania
Druh disku
Svieti v režime
Repeat Play (36)
Aktuálna stopa/skladba* (43)
Svieti pri prehrávaní súborov MP3 (54)
Prehrávací čas (43)
* Pri prehrávaní video súborov DivX sa nezobrazí aktuálna stopa.
z Rada
Intenzitu jasu displeja je možné zmeniť nastavením
“DIMMER” v ponuke “CUSTOM SETUP” (str. 74).
10SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_06-15_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 11 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=right
Zadný panel
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB/CB
PR/CR
LINE (RGB)-TV
LINE OUT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
A Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL) (digitálny výstup,
koaxiálny) (23) (24) (25)
F Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (zložkový
video výstup, Y, PB/CB, PR/CR) (17)
B Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL)
(digitálny výstup, optický) (23) (24)
(25)
G Konektor LINE (RGB) - TV (linkový
výstup, RGB-TV) (17) (26)
C Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
(linkový výstup L/R, audio) (22) (23)
(24)
D Konektor LINE OUT (VIDEO)
(linkový výstup, video) (17)
E Konektor S VIDEO OUT (s-video
výstup) (17)
,pokračovanie
11SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_06-15_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 12 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=left
Diaľkové ovládanie (DO)
A Tlačidlo TV [/1 (zapnutie/
pohotovostný režim) (69)
B Tlačidlo Z (otvorenie/zatvorenie) (30)
C Číselné tlačidlá (32)
Tlačidlo 5 má orientačný hmatový bod.*
D
E
F
G
Tlačidlo CLEAR (zrušenie) (34)
Tlačidlo
(titulky) (50)
Tlačidlo
(audio) (46)
Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (30)
H Tlačidlá
m/M
(vyhľadávanie/spomalenie) (40)
I Tlačidlo X (pozastavenie) (30)
J Tlačidlo H (prehrávanie) (29)
Tlačidlo H má orientačný hmatový bod.*
K Tlačidlá C/X/x/c (32)
L Tlačidlo DISPLAY (zobrazenie) (13)
M Tlačidlo TOP MENU (Top Menu) (32)
N Tlačidlo [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (29)
O Tlačidlá 2 (hlasitosť) +/– (69)
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod.*
P Tlačidlo t (TV/video) (69)
Q Tlačidlo TIME/TEXT (čas/text) (43)
R Tlačidlo PICTURE MODE (režim
obrazu) (51)
S Tlačidlo
(uhol) (50)
T Tlačidlo SUR (surround) (48)
U Tlačidlo PICTURE NAVI (Picture
navigation) (42, 57)
V Tlačidlo ZOOM (zväčšenie) (30, 57)
W Tlačidlo
(zrýchlený posuv/
krokovanie) (30, 40)
X Tlačidlo
(rýchle zopakovanie/
krokovanie) (30, 40)
Y Tlačidlo x (zastavenie) (30)
Z Tlačidlo ENTER (potvrdenie) (27)
wj Tlačidlo O RETURN (návrat) (30)
wk Tlačidlo MENU (Menu) (32) (55)
* Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod
na orientáciu medzi tlačidlami.
12SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_06-15_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 13 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)
(Magic Pad)
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu.
Stláčaním DISPLAY zobrazujete alebo meníte Control Menu nasledovne:
, Ponuka Control Menu 1
m
Ponuka Control Menu 2 (len DATA CD disky s video súbormi DivX)
m
Vypnutie ponuky Control Menu
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti
o jednotlivých položkách pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Číslo práve prehrávanej kapitoly*2
Položky ponuky
Control Menu
Zvolená položka
Názov funkcie
položky zvolenej
v Control Menu
Prevádzkové
hlásenie
Číslo práve prehrávaného titulu*1 Aktuálny stav
prehrávania (N
Celkový počet titulov*1
Prehrávanie, X
Pozastavenie,
Celkový počet kapitol*2
x Zastavenie,
atď.)
Typ práve
prehrávaného
PLAY
disku*3
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
DVD VIDEO
Prehrávací čas*4
Aktuálne
nastavenie
Voľby
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
*1 Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne)
sa zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/CD disku
sa zobrazí číslo stopy/skladby, pri DATA DVD/
DATA CD disku sa zobrazí číslo albumu.
*2 Pri VIDEO CD disku sa zobrazí číslo indexu,
pri DATA CD disku sa zobrazí číslo súboru
MP3 alebo JPEG. Číslo video súboru DivX pri
DATA DVD disku.
*3 Super VCD disk bude indikovaný ako “SVCD”
*4 Zobrazenie informácie o dátume pre súbor JPEG.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte DISPLAY.
,pokračovanie
13SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_06-15_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 14 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=left
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Názov položky, Funkcia, Príslušný druh disku
TITLE (str. 40)/SCENE (str. 40)/TRACK (str. 40)
Výber titulu, scény alebo stopy pre prehrávanie.
CHAPTER (str. 40)/INDEX (str. 40)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
* TRACK (str. 40)
Výber skladby pre prehrávanie.
ORIGINAL/PLAY LIST (str. 32)
Výber typu titulov (ORIGINAL alebo PLAY LIST) pri prehrávaní DVD-RW disku.
TIME/TEXT (str. 40)
Zobrazenie uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby.
Zobrazenie DVD/CD textu alebo názvu skladby/súboru pri DATA DVD/DATA CD
disku.
PROGRAM (str. 34)
Výber titulov, kapitol alebo stôp/skladieb z disku pre prehranie vo vami zadanom
poradí.
SHUFFLE (str. 35)
Prehrávanie titulov, kapitol alebo skladieb v náhodnom poradí.
REPEAT (str. 36)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/
albumov) alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/albumu/súboru.
A-B REPEAT (str. 37)
Výber úseku, ktorý chcete opakovane prehrávať.
SHARPNESS (str. 53)
Nadsadenie kontúr záznamu, aby došlo k zostreniu obrazu.
PARENTAL CONTROL (str. 65)
Nastavenie obmedzenia prehrávania disku.
SETUP (str. 71)
Ponuka QUICK Setup (str. 26)
Pomocou ponuky Quick Setup (Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky) zvoľte
požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (On-screen), pomer strán obrazu TVP
a výstupný audio signál.
Ponuka CUSTOM Setup
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
RESET
Obnovenie nastavení v ponuke “SETUP” na výrobné nastavenia.
ALBUM (str. 40)
Výber albumu na prehrávanie.
FILE (str. 40)
Výber súboru JPEG alebo DivX na prehrávanie.
* DATE (str. 57)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
* INTERVAL (str. 60)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime
Slide Show na obrazovke.
14SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_06-15_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 15 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=right
* EFFECT (str. 60)
Výber efektu, ktorý sa použije pri zobrazovaní v režime Slide Show.
* MODE (MP3, JPEG) (str. 57)
Výber druhu čítaných dát; pri DATA CD disku sa budú prehrávať audio súbory MP3
(AUDIO), obrazové súbory JPEG (IMAGE) alebo obidva typy súborov (AUTO).
* Pri prehrávaní DATA CD disku so súborom DivX sa tieto položky nezobrazujú.
z Rada
Indikátor ikony Control Menu
svieti nazeleno,
t
ak nastavíte akúkoľvek položku okrem “OFF”.
(len “PROGRAM”, “SHUFFLE”, “REPEAT”,
“A-B REPEAT”, “SHARPNESS”). Indikátor
“ORIGINAL/PLAY LIST” svieti nazeleno,
ak nastavíte “PLAY LIST” (výrobné nastavenie).
15SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 16 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=left
Zapojenia
Zapojenie prehrávača
Prehrávač zapojte a nastavte podľa postupu v krokoch 1 až 6.
Poznámky
• Pevným zapojením koncoviek káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu.
• Prečítajte si návody na použitie jednotlivých pripájaných zariadení.
• Prehrávač nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je vybavený konektorom SCART alebo vstupným video
konektorom.
• Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých prepájaných zariadení od elektrickej siete.
Krok 1: Vybalenie
Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné príslušenstvo:
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Krok 2: Vloženie batérií do diaľkového ovládania
(ďalej aj DO)
Prehrávač je možné ovládať pomocou dodávaného diaľkového ovládania. Do diaľkového
ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #. Pri používaní
diaľkového ovládania smerujte DO na senzor diaľkového ovládania
na prehrávači.
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny
batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému
žiareniu alebo silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám pri
ovládaní pomocou diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu
obsahu batérií a následnej korózii.
16SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 17 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Krok 3: Pripojenie video káblov
C
S-VIDEO kábel
(nedodávaný)
INPUT
Zapojenia
Pomocou video kábla pripojte tento prehrávač k TVP, projektoru alebo AV zosilňovaču
(receiveru). Zvoľte jedno z možných prepojení A až D podľa vstupných konektorov, akými je
váš TVP, projektor alebo AV zosilňovač (receiver) vybavený.
Aby bolo možné sledovať obraz s progresívnymi signálmi (525p alebo 625p) na kompatibilnom
TVP, projektore alebo monitore, je nutné vykonať prepojenie A.
D
S VIDEO
INPUT
Audio/video kábel
(nedodávaný)
VIDEO
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
L
AUDIO
R
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
(žltý)
Do S VIDEO OUT
Do LINE OUT (VIDEO)
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB/CB
PR/CR
LINE (RGB)-TV
LINE OUT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
Do COMPONENT
VIDEO OUT
(modrý) (červený)
CD/DVD prehrávač
(zelený)
Do LINE
(RGB)-TV
Kábel SCART
(nedodávaný)
COMPONENT
VIDEO IN
Y
(zelený)
(modrý)
(červený)
A
PB
PR
TVP, projektor alebo
AV zosilňovač
(receiver)
Zložkový video kábel
(nedodávaný)
TVP
B
l : Smer toku signálu
Poznámky
Ak pripájate TVP s progresívnym formátom, použite len prepojenie podľa schémy A. Ak pripojíte TVP
podľa schémy A aj B, špeciálny ovládací signál vysielaný cez kábel SCART môže spôsobiť prepnutie
smerovania signálu do konektora SCART.
,pokračovanie
17SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 18 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
A Pripojenie monitora, projektora alebo AV zosilňovača (receivera)
vybaveného vstupnými zložkovými video konektormi (Y, PB/CB, PR/CR)
Zariadenie pripojte do konektorov COMPONENT VIDEO OUT pomocou zložkového video
kábla (nedodávaný) alebo troch video káblov (nedodávané) rovnakej dĺžky a typu. Umožní vám
to výbornú reprodukciu farieb a obrazu vo vysokej kvalite.
Ak váš TVP dokáže spracovať signály v progresívnom formáte 525p/625p, použite toto
prepojenie a tlačidlom PROGRESSIVE na prednom paneli umožnite vyvedenie progresívnych
video signálov na výstup z prehrávača. Podrobnosti pozri v časti “Tlačidlo PROGRESSIVE”
(str. 19).
Zelený
Modrý
Červený
Zelený
Modrý
Červený
B Prepojenie cez vstupný konektor SCART
Pripojte kábel SCART (nedodávaný). Zapojenie vykonajte správne, aby ste predišli hluku
a šumu. Pred pripojením kábla SCART skontrolujte, či TVP podporuje S-video alebo RGB
signály. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie TVP. Ak v ponuke Setup (str. 73) v položke
“SCREEN SETUP” nastavíte “LINE” na “S VIDEO” alebo “RGB”, použite kábel SCART
podporujúci jednotlivé signály.
Pri tomto prepojení stláčaním tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli zvoľte “NORMAL
(INTERLACE)” (výrobné nastavenie).
C Prepojenie cez vstupný video konektor
Žlté koncovky audio/video kábla (nedodávaný) zapojte do žltých (video) konektorov. Zapojenie
poskytuje štandardnú kvalitu obrazu.
Pri tomto prepojení stláčaním tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli zvoľte “NORMAL
(INTERLACE)” (výrobné nastavenie).
Žltý
Biely (L)
Červený (R)
Žltý
Biely (L)
Červený (R)
D Prepojenie cez vstupný konektor S VIDEO
Zapojte kábel S VIDEO (nedodávaný). Zapojenie poskytuje vysokú kvalitu obrazu.
Pri tomto prepojení stláčaním tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli zvoľte “NORMAL
(INTERLACE)” (výrobné nastavenie).
Ak pripájate širokouhlý TVP
V závislosti od obsahu disku sa nemusí obraz prispôsobiť rozmeru vašej TV obrazovky.
Nastavenie formátu pomeru strán obrazu pozri na str. 73.
18SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 19 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Poznámky
• Medzi tento prehrávač a TVP nezapájajte VCR atď. Ak budú prechádzať signály z tohto prehrávača cez
VCR, na TV obrazovke môže byť obraz nekvalitný. Ak je váš TVP vybavený len jednou sadou audio/video
konektorov, pripojte prehrávač do týchto konektorov.
CD/DVD prehrávač
Zapojenia
VCR
TVP
Prepojte
priamo
• Uvedomte si, že nie všetky vysokokvalitné TVP sú plne kompatibilné s týmto zariadením a v obraze
sa môžu prejavovať náznaky rušenia. V prípade problémov s obrazom s 525p alebo 625p progresívnym
signálom odporúčame zmeniť zapojenie a nastavenia na ‘štandardný’ výstupný signál. V prípade
akýchkoľvek otázok ohľadom kompatibility TVP s týmto DVD prehrávačom s 525p a 625p progresívnym
výstupným signálom kontaktujte naše centrum služieb zákazníkom (alebo predajcu).
• Ak pripojíte prehrávač k TVP cez konektor SCART, zdroj vstupného signálu na TVP sa automaticky
prepne na signál z prehrávača, keď spustíte prehrávanie. V takomto prípade obnovíte vstup na TV signál
stlačením t (TV/video) na DO.
• Ak v ponuke SCREEN SETUP nastavíte “LINE” na “RGB” (str. 26, 73), na výstup z prehrávača nebudú
vyvedené zložkové video signály.
Pri prehrávaní disku so záznamom v norme NTSC sa výstupný video signál z prehrávača alebo
ponuka Setup atď. v norme NTSC nemusí zobraziť na TV obrazovke TVP pracujúcom v norme
PAL. V takomto prípade vyberte zo zariadenia disk.
Tlačidlo PROGRESSIVE
Pomocou tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli môžete voliť formát výstupných video
signálov prehrávača (progresívny alebo prekladaný) a spôsob konverzie progresívnych
signálov. Indikátor PROGRESSIVE sa rozsvieti, ak sú na výstupe z prehrávača progresívne
signály.
Po každom stlačení PROGRESSIVE sa zobrazenie mení v nasledovnom poradí:
PROGRESSIVE AUTO
m
PROGRESSIVE VIDEO
m
NORMAL (INTERLACE)
◆PROGRESSIVE AUTO
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi signálmi
– a TVP je pripojený do konektorov COMPONENT VIDEO OUT.
Štandardne zvoľte práve toto nastavenie. Takto sa automaticky identifikuje typ záznamu
(softvéru) a zvolí sa vhodná metóda konverzie.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude splnená
niektorá z uvedených podmienok.
,pokračovanie
19SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 20 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=left
◆PROGRESSIVE VIDEO
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi signálmi
– a TVP je pripojený do konektorov COMPONENT VIDEO OUT
– a chcete napevno nastaviť metódu konverzie na PROGRESSIVE VIDEO pre záznam snímaný
video technikou.
Toto nastavenie zvoľte, ak je po zvolení PROGRESSIVE AUTO obraz neostrý.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude splnená
niektorá z uvedených podmienok.
◆NORMAL (INTERLACE)
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– váš TVP nie je kompatibilný s progresívnymi signálmi, alebo
– je TVP pripojený do iných konektorov, než COMPONENT VIDEO OUT (LINE OUT
(VIDEO) alebo S VIDEO OUT).
◆Typy DVD softvéru a metódy konverzie
DVD softvér je možné rozdeliť na dva druhy: Záznam snímaný filmovou technikou a záznam
snímaný video technikou..
Video softvér, napr. tv-inscenácie alebo sit-com seriály obsahuje záznam 30 snímok/60 políčok
za sekundu. Filmový softvér je odvodený od klasických filmov a zobrazuje sa pri ňom
24 snímok za sekundu. Niektoré záznamy na DVD disku sú kombináciou video aj filmového
softvéru.
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený obraz, keď je výstupný signál v progresívnom
formáte, musí sa progresívny video signál konvertovať tak, aby zodpovedal druhu sledovaného
softvéru (záznamu) na DVD disku.
Poznámky
• Pri prehrávaní video softvéru so signálom v progresívnom formáte sa môžu niektoré časti obrazového
záznamu z dôvodu procesu konverzie pri výstupe cez konektory COMPONENT VIDEO OUT zobrazovať
neprirodzene. Obrazový signál z konektorov S VIDEO OUT a LINE OUT (VIDEO) nie je ovplyvňovaný,
keďže je na výstupe z nich signál v štandardnom (prekladanom) formáte.
• Ak v ponuke SCREEN SETUP nastavíte “LINE” na “RGB”, nastavenie prehrávača sa prepne na
“NORMAL (INTERLACE)”. Toto nastane, aj keď ste nastavili “PROGRESSIVE AUTO” alebo
“PROGRESSIVE VIDEO”.
20SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 21 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=right
Krok 4: Pripojenie audio káblov
Podľa tabuľky uvedenej nižšie si zvoľte prepojenie, ktoré najlepšie vyhovuje vášmu systému.
Pozri tiež návody na použitie pripájaných zariadení.
Zapojenia
Výber prepojenia
Vyberte si jedno z nasledovných prepojení
A
Pripájané zariadenia
TVP
až
D
.
Prepojenie
A
(str. 22)
B
(str. 23)
C
(str. 24)
D
(str. 25)
Vaše nastavenie
(príklad)
• Surround efekty:
– TVS DYNAMIC (str. 48)
– TVS WIDE (str. 48)
Stereo zosilňovač (receiver) a dva reproduktory
• Surround efekty:
– TVS STANDARD (str. 48)
alebo
MD deck/DAT deck
• Surround efekty:
– TVS STANDARD (str. 48)
AV zosilňovač (receiver) vybavený dekodérom
Dolby*1 Surround (Pro Logic) a 3 až
6 reproduktormi
• Surround efekty:
– Dolby Surround (Pro Logic) (str. 81)
AV zosilňovač (receiver) vybavený vstupnými
digitálnymi konektormi a dekodérom Dolby
Digital, DTS*2 alebo MPEG audio
a 6 reproduktormi
• Surround efekty:
– Dolby Digital (5.1 ch) (str. 81)
– DTS (str. 81)
– MPEG audio (str. 81)
z Rada
Ak pripájate AV zosilňovač (receiver) podporujúci
vzorkovaciu frekvenciu 96 kHz, použite zapojenie
D .
*1 Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” a symbol
dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
*2 “DTS” a “DTS Digital Surround” sú obchodné
značky spoločnosti Digital Theater Systems, Inc.
,pokračovanie
21SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 22 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
A
Pripojenie k TVP
Takéto prepojenie slúži na reprodukciu zvuku z reproduktorov TVP. Ak používate kábel
SCART podľa schémy B v časti “Krok 3: Pripojenie video káblov” (str. 17), nie je potrebné
k vášmu TVP pripájať audio káble.
CD/DVD prehrávač
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB/CB
PR/CR
LINE (RGB)-TV
LINE OUT
S VIDEO
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
A
R-AUDIO-L
VIDEO
(žltý)*
(žltý)*
(biely)
(biely)
TVP
LINE OUT
Do LINE
OUT L/R
(AUDIO)
(červený)
Audio/video
kábel
(nedodávaný)
(červený)
l: Smer toku signálu
* Žltý konektor sa používa pre prenos video
signálov (str. 17).
z Rada
Ak pripájate monofonický TVP, použite konverzný
stereo-mono kábel (nedodávaný). Konektory LINE
OUT L/R (AUDIO) prepojte so vstupnými audio
konektormi na TVP.
22SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 23 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
B Pripojenie k stereo zosilňovaču (receiveru) s 2 reproduktormi /
Pripojenie k MD decku alebo DAT decku
Zapojenia
Ak je stereo zosilňovač (receiver) vybavený len vstupnými audio konektormi L a R (ľavým
a pravým), využite pripojenie typu B-1 . Ak je stereo zosilňovač (receiver) vybavený
vstupným digitálnym konektorom, alebo ak pripájate MD/DAT deck, využite pripojenie typu
B-2 . V takomto prípade pripojte prehrávač priamo k MD decku alebo DAT decku bez
prepojenia cez stereo zosilňovač (receiver).
CD/DVD prehrávač
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB/CB
PR/CR
LINE (RGB)-TV
LINE OUT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
Optický digitálny kábel
(nedodávaný)
Pred pripojením zložte kryt
konektora
B-2
COAXIAL
B-1
OPTICAL
(červený)
alebo
R-AUDIO-L
VIDEO
alebo
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
(biely)
LINE OUT
DIGITAL OUT
Do LINE OUT L/R (AUDIO)
Do DIGITAL OUT
(COAXIAL alebo OPTICAL)
Stereo audio kábel
(nedodávaný)
Koaxiálny digitálny
kábel (nedodávaný)
(biely)
Do koaxiálneho alebo optického
digitálneho vstupu
[Reproduktory]
(červený)
Do audio vstupu
Stereo zosilňovač (receiver)
Predný (L)
MD deck/DAT deck
Predný (R)
l: Smer toku signálu
,pokračovanie
23SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 24 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) vybavenému dekodérom Dolby
Surround (Pro Logic) a 3 až 6 reproduktormi
C
Počúvanie Dolby Surround efektov je možné len pri prehrávaní Dolby Surround audio alebo
multikanálových audio (Dolby Digital) diskov.
Ak je váš zosilňovač (receiver) vybavený len vstupnými audio konektormi R a L (ľavý, pravý),
využite pripojenie typu C-1 . Ak je zosilňovač (receiver) vybavený vstupným digitálnym
konektorom, využite pripojenie typu C-2 .
CD/DVD prehrávač
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB/CB
PR/CR
LINE (RGB)-TV
LINE OUT
S VIDEO
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
Optický digitálny
kábel (nedodávaný)
Pred pripojením
zložte kryt konektora
C-2
COAXIAL
C-1
OPTICAL
(červený)
alebo
R-AUDIO-L
VIDEO
alebo
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
(biely)
LINE OUT
DIGITAL OUT
Do LINE OUT L/R (AUDIO)
Stereo audio kábel (nedodávaný)
Do DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL)
Koaxiálny digitálny
kábel (nedodávaný)
(biely)
Do koaxiálneho alebo optického
digitálneho vstupu
(červený)
Do audio vstupu
[Reproduktory]
[Reproduktory]
Zosilňovač (receiver) vybavený
dekodérom Dolby Surround
Predný (L) Predný (R)
Zadný (L) Zadný (R)
Subwoofer
Stredový
Zadný (mono)
l: Smer toku signálu
Poznámka
Ak použijete systém 6 reproduktorov, nie je použitý
zadný monofonický reproduktor, ale stredový
reproduktor, 2 zadné reproduktory a subwoofer.
24SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 25 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
D Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) vybavenému vstupným digitálnym
konektorom, dekodérom (Dolby Digital, MPEG audio alebo DTS) a 6 reproduktormi
Takéto prepojenie umožňuje využívať funkciu dekodéra Dolby Digital, MPEG audio alebo DTS
pripojeného AV zosilňovača (receivera).
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB/CB
Zapojenia
CD/DVD prehrávač
PR/CR
LINE (RGB)-TV
LINE OUT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
COAXIAL
OPTICAL
D
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
Do DIGITAL OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL)
Koaxiálny digitálny
kábel (nedodávaný)
Do optického digitálneho vstupu
[Reproduktory]
Zadný (L)
alebo
Optický digitálny kábel
(nedodávaný)
Pred pripojením zložte kryt
konektora
Do koaxiálneho digitálneho vstupu
AV zosilňovač (receiver)
vybavený dekodérom
Subwoofer
Zadný (R)
[Reproduktory]
Predný (L)
Stredový
Predný (R)
l: Smer toku signálu
z Rada
Ak pripájate 7 alebo viac reproduktorov, použite
zapojenie D (6.1- a viackanálový zvuk).
Poznámky
• Po vykonaní všetkých prepojení skontrolujte, či ste
v postupe pre rýchle uvedenie do prevádzky (str. 26)
nastavili “DOLBY DIGITAL” na “DOLBY
DIGITAL” a “DTS” na “ON”. Ak je váš AV
zosilňovač (receiver) vybavený dekodérom MPEG
audio, nastavte “MPEG” na “MPEG” (str. 77). Inak
sa nebude reprodukovať zvuk, alebo sa bude
reprodukovať hlasný šum.
• Aby bolo možné počúvanie zvukových stôp DTS,
musíte použiť toto zapojenie. Z prehrávača nie je
DTS signál vyvedený na konektory LINE OUT L/
R (AUDIO), ani keď v postupe pre rýchle
uvedenie do prevádzky nastavíte “DTS” na “ON”
(str. 26).
• Ak pripojíte zosilňovač (receiver), ktorý
podporuje vzorkovaciu frekvenciu 96 kHz,
nastavte v ponuke “AUDIO SETUP” položku
“48kHz/96kHz PCM” na “96kHz/24bit” (str. 77).
25SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 26 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry
Sieťové šnúry prehrávača a TVP zapojte do elektrickej zásuvky.
Krok 6: Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky
(Quick Setup)
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte prehrávač na prevádzku minimálnym počtom
základných nastavení.
Ak chcete preskočiť nejakú položku nastavenia, stlačte >. Pre návrat k predošlej položke
nastavenia stlačte ..
"/1
./>
X/x
1
2
3
Zapnite TVP.
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
Stlačte [/1.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite do polohy vhodnej
na sledovanie obrazu z tohto
prehrávača.
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
hlásenie “Press [ENTER] to run QUICK
SETUP” (Stlačením Enter spustíte Quick
Setup). Ak sa toto hlásenie nezobrazí,
režim nastavenia pre rýchle uvedenie do
prevádzky spustíte zvolením “QUICK”
(rýchle uvedenie do prevádzky) v ponuke
“SETUP” (nastavenia) v Control Menu
(str. 72).
4
ENTER
5
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Prehrávač bude zobrazovať ponuky
Menu a titulky vo zvolenom jazyku.
Stlačte ENTER bez vloženého disku.
26SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 27 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
6
10Stlačte ENTER.
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka nastavení Setup pre
voľbu pomeru strán pripojeného TVP.
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
Is this player connected to an amplifier
(receiver) ? Select the type of jack you
are using.
Zapojenia
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu
konektorov, ktoré sú využívané pre
pripojenie k zosilňovaču (receiveru).
YES
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NO
7
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
◆ Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3
so širokouhlým režimom
• 16:9 (str. 73)
◆ Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
• 4:3 LETTER BOX alebo 4:3 PAN
SCAN (str. 73)
8
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu
výstupného video signálu z konektora
LINE (RGB)-TV.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
9
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
VIDEO
S VIDEO
RGB
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
typ výstupného signálu z konektora
LINE (RGB)-TV.
◆ Video signály
• VIDEO (str. 73)
◆ S-video signály
• S VIDEO (str. 73)
◆ RGB signály
• RGB (str. 73)
Ak zvolíte “RGB”, nebude možné
používať tlačidlo PROGRESSIVE
a na výstup z konektorov COMPONENT
VIDEO OUT prehrávača nebudú
vyvedené video signály.
11Stláčaním X/x zvoľte typ
konektora, ktorý použijete pre
pripojenie zosilňovača (receivera)
a potom stlačte ENTER.
Zvoľte takú položku, ktorá vyhovuje
audio prepojeniu, ktoré ste zvolili
na str. 22 až 25 ( A až D ).
A
• Ak pripojíte len TVP, zvoľte “NO”.
Nastavovanie pre rýchle uvedenie do
prevádzky a zapojenia sú dokončené.
B-1
C-1
• Zvoľte “LINE OUTPUT L/R
(AUDIO)”. Nastavovanie pre rýchle
uvedenie do prevádzky a zapojenia
sú dokončené.
B-2
C-2
D
• Zvoľte “DIGITAL OUTPUT”. Zobrazí
sa ponuka Setup pre “DOLBY
DIGITAL”.
12Stláčaním X/x zvoľte typ signálov
Dolby Digital, ktoré sa budú vysielať
do zosilňovača (receivera).
Vyberte signál, ktorý zodpovedá audio
prepojeniu vykonanému na str. 23 až 25
( B až D ).
AUDIO SETUP
OFF
AUDIO ATT:
STANDARD
AUDIO DRC:
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
D-PCM
DTS:
DOLBY DIGITAL
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
,pokračovanie
27SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_16-28_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 28 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
B-2
C-2
• D-PCM (str. 76)
D
• DOLBY DIGITAL (len v prípade, že je
zosilňovač (receiver) vybavený
dekodérom Dolby Digital) (str. 76)
13Stlačte ENTER.
“DTS” je aktivované.
AUDIO SETUP
OFF
AUDIO ATT:
STANDARD
AUDIO DRC:
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
OFF
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
ON
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
14Stláčaním X/x zvoľte, či chcete
vysielať signál DTS do zosilňovača
(receivera).
Zvoľte takú položku, ktorá vyhovuje
audio prepojeniu, ktoré ste zvolili
na str. 23 až 25 ( B až D ).
B-2
C-2
Využívanie priestorových
(surround) zvukových efektov
Aby ste naplno vychutnali zážitok
z priestorových (surround) zvukových
efektov, ktoré poskytuje tento prehrávač
alebo váš zosilňovač (receiver), je potrebné
nastaviť pre audio prepojenia zvolené na str.
23 až 25 ( B až D ) nasledovné
položky. Všetky tieto položky sú nastavené
z výroby a nie je preto potrebné ich
nastavovanie pri prvom zapojení prehrávača.
Používanie ponuky Setup pozri na str. 71.
Audio prepojenie (str. 23 až 25)
A
• Nie sú potrebné dodatočné nastavenia.
B-1
C-1
• Nastavte “DOWNMIX” na “DOLBY
SURROUND” (str. 76).
B-2
C-2
D
• Nastavte “DOWNMIX” na “DOLBY
SURROUND” (str. 76).
• Nastavte “DIGITAL OUT” na “ON”
(str. 76).
• OFF (str. 77)
D
• ON (len ak je zosilňovač (receiver)
vybavený dekodérom DTS) (str. 77)
15Stlačte ENTER.
Nastavovanie pre rýchle uvedenie
do prevádzky (Quick Setup) je
dokončené. Všetky zapojenia
a nastavenia sú dokončené.
Ak je váš AV zosilňovač (receiver)
vybavený dekodérom MPEG audio,
nastavte “MPEG” na “MPEG” (str. 77).
28SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_29-38_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 29 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
4
Prehrávanie diskov
Stlačte A na prehrávači
a umiestnite disk na nosič.
Prehrávanie diskov
[/1
A
Z
H
Prehrávanou stranou nadol
5
Stlačte H.
Nosič disku sa zasunie. Prehrávač spustí
prehrávanie (Continuous Play - súvislé
prehrávanie). Nastavte hlasitosť na TVP
alebo na zosilňovači (receiveri).
V závislosti od DVD disku sa na TV
obrazovke môže zobraziť DVD Menu.
Pre DVD VIDEO disky pozri str. 32.
Pre VIDEO CD disky pozri str. 33.
Prehrávanie diskov
V závislosti od DVD alebo VIDEO CD disku
môžu byť niektoré funkcie rozdielne alebo
nedostupné.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku.
[/1
Vypnutie prehrávača
Stlačte [/1. Prehrávač sa prepne
do pohotovostného režimu.
H
1
2
z Rada
Prehrávač sa vypne automaticky, vždy keď ho
necháte v režime zastavenia viac než 30 minút.
(Funkcia Auto Power Off)
Zapnite TVP.
Stlačte [/1.
Prehrávač sa zapne.
3
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite do polohy vhodnej na
sledovanie obrazu z tohto
prehrávača.
◆ Použitie zosilňovača (receivera)
Zapnite zosilňovač (receiver) a zvoľte
príslušný zdroj signálu (tento prehrávač).
,pokračovanie
29SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_29-38_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 30 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
z Rady
• Funkcia Instant Replay (rýchle zopakovanie)
je výhodná, ak chcete rýchlo zopakovať
premeškanú scénu alebo dialóg.
• Funkcia Instant Advance (rýchly posun)
je výhodná, ak chcete rýchlo preskočiť scénu,
ktorá vás nezaujíma.
Ďalšie operácie
Z
CLEAR
. />
master page=left
ZOOM
Poznámky
(rýchle
zopakovanie)
Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia Instant
Replay alebo Instant Advance dostupná.
(rýchly posuv vpred)
x
Zablokovanie nosiča disku
(Child Lock - Detský zámok)
X
H
Nosič disku je možné zablokovať proti jeho
neželanému otváraniu deťmi.
[/1
Pre
Operácia
Zastavenie
Stlačte x.
Pozastavenie
Stlačte X.
Obnovenie prehrávania
po pozastavení
Stlačte X alebo H.
Presun na nasledujúcu
kapitolu, stopu alebo
scénu v režime
Continuous Play
Stlačte >.
Presun na predchádzajúcu
kapitolu, skladbu alebo
scénu v režime
Continuous Play
Stlačte ..
Zastavenie prehrávania
a vysunutie disku
Stlačte Z.
V pohotovostnom režime stlačte na DO
tlačidlo O RETURN, ENTER a následne [/1.
Opakovanie
predchádzajúcej scény*1
Počas prehrávania
stlačte
(rýchle
zopakovanie).
Prehrávač sa zapne a na displeji sa zobrazí
“LOCKED”. Pri zablokovaní otvoru pre disk
nebudú tlačidlá A a Z na prehrávači funkčné.
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne*2
Počas prehrávania
stlačte
(rýchly posuv
vpred).
Zväčšenie obrazu*3
ENTER
Stláčajte ZOOM.
Stlačením CLEAR
zväčšenie zrušte.
*1 Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky.
Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX.
*2 Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW
disky. Tlačidlo nemôžete použiť pri súboroch DivX.
*3 Len video a JPEG súbory (okrem obrázkov
BACKGROUND). Zväčšený obraz môžete
pomocou C/X/x/c posúvať. V závislosti
od obsahu disku sa môže funkcia Zoom pri
posunutí obrazu automaticky zrušiť.
O RETURN
Odblokovanie nosiča disku
V pohotovostnom režime znova stlačte tlačidlo
O RETURN, ENTER a následne [/1.
Poznámky
Aj keď zvolíte v Control Menu v ponuke “SETUP”
položku “RESET” (str. 72), nosič disku ostane
zablokovaný.
30SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_29-38_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 31 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Obnovenie prehrávania
z pozície zastavenia
prehrávania disku
(Multi-disc Resume)
H
1
x
Poznámka
• Aby táto funkcia pracovala, v ponuke “CUSTOM
SETUP” musí byť “MULTI-DISC RESUME”
nastavené na “ON” (výrobné nastavenie) (str. 74).
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa neuchová
v prípade, že:
– Zmeníte režim prehrávania.
– Zmeníte nastavenia v ponuke Setup.
• Pri prehrávaní DVD-RW disku v režime VR, CD,
DATA CD a DATA DVD disku sa miesto,
v ktorom ste zastavili prehrávanie, uchová
v pamäti pre aktuálny disk.
Miesto pre obnovenie prehrávania sa zruší, ak:
– Vysuniete nosič disku.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
– Prehrávač prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime Shuffle
Play a Programme Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch
pracovať.
• Keď je v ponuke “CUSTOM SETUP” nastavené
“MULTI-DISC RESUME” na “ON” a prehrávate
disk so záznamom (napr. DVD-RW), prehrávač
môže obnoviť prehrávanie iných, vami nahraných
diskov z totožného miesta zapamätaného pre prvý
disk. Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte
dvakrát x a potom stlačte H.
Prehrávanie diskov
Prehrávač si pamätá miesto, v ktorom ste
naposledy zastavili prehrávanie až pre
40 diskov a obnoví prehrávanie z takéhoto
miesta vždy, keď vložíte príslušný disk
do prehrávača. Pri uložení miesta zastavenia
pre 41. disk sa vymaže z pamäte nastavenie
pre 1. disk.
master page=right
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“RESUME”.
2
Stlačte H.
Prehrávač spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bol disk zastavený v kroku 1.
z Rada
Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
31SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_29-38_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 32 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Ponuka Menu DVD
diskov
DVD disk je rozdelený na dlhé časti úsekov
obrazu alebo zvuku, ktoré sú nazývané
“tituly”. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť
požadovaný titul pomocou tlačidla
TOP MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla MENU.
Výber ponuky “ORIGINAL”
alebo “PLAY LIST”
na DVD-RW disku
Niektoré DVD-RW disky obsahujú v režime
VR (Video Recording) dva druhy titulov
určených na prehrávanie: pôvodne
zaznamenané tituly (ORIGINAL) a tituly
vytvorené nahrávacím DVD zariadením pre
editovanie (PLAY LIST). Môžete si zvoliť
druh prehrávaných titulov.
Číselné
tlačidlá
X/x
ENTER
C/X/x/c
TOP MENU
1
MENU
1
2
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
DVD-RW
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• PLAY LIST: Prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných
titulov (“ORIGINAL”).
• ORIGINAL: Prehrávanie titulov v ich
pôvodnej verzii.
1
Stlačte ENTER.
Stláčaním X/x zvoľte
(ORIGINAL/PLAY LIST) a potom
stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre ponuku
“ORIGINAL/PLAY LIST”.
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú
chcete prehrávať alebo meniť.
Ak stlačíte číselné tlačidlá, zobrazí
sa nasledovné zobrazenie.
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
požadovanú položku.
3
Počas zastavenia prehrávania
stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
Stlačte TOP MENU alebo MENU.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Menu DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny pri
rôznych DVD diskoch.
2
ENTER
DISPLAY
4
Stlačte ENTER.
SK
32
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_29-38_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 33 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Prehrávanie VIDEO CD
diskov s funkciami PBC
(PBC Playback)
z Rada
Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo ENTER.
Na obrazovke sa zobrazí hlásenie “Play without
PBC” (“Prehrávanie bez PBC”) a prehrávač spustí
prehrávanie v režime Continuous Play. Nie je
možné zobrazovať statické zábery ako napr. ponuku
Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
Poznámky
V návode na použitie niektorých VIDEO CD
diskov môže byť pokyn “Stlačte ENTER” (Press
ENTER) v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte
SELECT” (Press SELECT). V takomto prípade
stlačte H.
Číselné
tlačidlá
Prehrávanie diskov
Pomocou funkcií PBC (Playback Control)
môžete prehrávať VIDEO CD disky
interaktívne, sledujúc zobrazené menu na
TV obrazovke.
master page=right
./>
H
x
ENTER
O RETURN
1
Spustite prehrávanie VIDEO CD
disku s PBC funkciami.
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami
výberu.
2
3
4
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Stlačte ENTER.
Postupujte interaktívne podľa
pokynov v Menu.
Prečítajte si pokyny k disku, pretože
postup ovládania môže byť pri každom
VIDEO CD disku odlišný.
Obnovenie zobrazenia Menu
Stlačte O RETURN.
33SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_29-38_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 34 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
Rôzne funkcie režimov
prehrávania
(Programme Play, Shuffle Play,
PLAY
DVD VIDEO
Repeat Play, A-B Repeat Play)
Nastaviť môžete nasledovné režimy
prehrávania:
• Programme Play (str. 34)
• Shuffle Play (str. 35)
• Repeat Play (str. 36)
• A-B Repeat Play (str. 37)
3
Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
sa zobrazí “TRACK”.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
Poznámky
Režim prehrávania sa zruší, ak:
– Vysuniete nosič disku.
– Prepnete prehrávač do pohotovostného režimu
stlačením [/1.
Obsah disku môžete prehrať vo vami
zvolenom poradí tým, že zmeníte poradie
titulov, kapitol alebo stôp (skladieb) –
vytvoríte vlastný program. Do programu
môžete vložiť až 99 titulov, kapitol a stôp/
skladieb.
4
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na titul alebo stopu
v riadku “T” (v tomto prípade “01”).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
5
ENTER
X/x/c
DISPLAY
C
ALL
01
02
03
04
05
06
Zvoľte požadovaný titul, kapitolu alebo
stopu, ktorú chcete vložiť do programu.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Napríklad zvolenie kapitoly “03” z titulu
číslo “02”.
Stláčaním X/x zvoľte “02” v stĺpci “T”,
potom stlačte ENTER.
PROGRAM
Stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
T
––
01
02
03
04
05
Kapitoly zaznamenané na disku
CLEAR
1
T
––
01
02
03
04
05
Tituly alebo stopy/skladby
zaznamenané na disku
Vytvorenie programu
(Programme Play)
H
Stláčaním X/x zvoľte “SET t”, potom
stlačte ENTER.
Stláčaním X/x zvoľte
(PROGRAM), potom stlačte ENTER.
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
Zobrazí sa voľba pre “PROGRAM”.
SK
34
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_29-38_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 35 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Stláčaním X/x zvoľte “03” v stĺpci “C”,
potom stlačte ENTER.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE 0 2 – 0 3
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
––
01
02
03
04
05
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
Napríklad zvolenie stopy/skladby “02”.
Stláčaním X/x zvoľte “02” v stĺpci “T”,
potom stlačte ENTER.
Zvolená stopa/skladba
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0:15:30
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Celkový čas stôp/skladieb zaradených do programu
6
Ostatné tituly, kapitoly alebo stopy/
skladby vložíte do programu
zopakovaním krokov 4 až 5.
Tituly, kapitoly alebo stopy/skladby
zaradené do programu sa zobrazia
vo zvolenom poradí.
7
Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5. Položku programu
zrušíte zvolením “--” v stĺpci “T”
a následným stlačením ENTER.
Zrušenie všetkých titulov, kapitol alebo
stôp/skladieb zaradených do programu
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Vytvorenie
programu (Programme Play)”.
2
3
Stlačte X a zvoľte “ALL CLEAR”.
Stlačte ENTER.
z Rada
V programe titulov, kapitol alebo stôp/skladieb
môžete využiť režimy Repeat Play alebo Shuffle
Play. V režime Programme Play vykonajte kroky
z častí Repeat Play (str. 36) alebo Shuffle Play
(str. 35).
Prehrávanie diskov
Zvolený titul a kapitola
PROGRAM
3
master page=right
Poznámka
• Ak zaraďujete do programu stopy zo Super VCD
disku, celkový prehrávací čas sa nezobrazí.
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
Prehrávanie v náhodnom poradí
(Shuffle Play)
Táto funkcia umožňuje, že prehrávač
“pomieša” (shuffle) tituly, kapitoly alebo stopy.
Poradie prehrávania pri ďalšom “pomiešaní”
môže byť odlišné od predchádzajúceho.
Stlačením H spustite prehrávanie
Programme Play.
Prehrávanie Programme Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
CLEAR
Obnovenie štandardného prehrávania
H
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 2 zvoľte “OFF”.
Ten istý program prehráte znova zvolením
“ON” v kroku 3 a stlačením ENTER.
ENTER
X/x
DISPLAY
Zmena alebo zrušenie programu
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Vytvorenie
programu (Programme Play)”.
2
Pomocou X/x zvoľte programové číslo
titulu, kapitoly alebo stopy/skladby, ktoré
chcete zmeniť alebo zrušiť a stlačte c. Ak
chcete titul, kapitolu alebo stopu/skladbu
z programu zrušiť, stlačte CLEAR.
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
,pokračovanie
35SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_29-38_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 36 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
2
Stláčaním X/x zvoľte
(SHUFFLE) a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “SHUFFLE”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
TITLE
CHAPTER
3
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
Všetky tituly alebo stopy/skladby na disku,
či jednotlivé tituly, kapitoly alebo stopy/
skladby je možné opakovane prehrávať.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle alebo Program Play.
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude prehrávať v náhodnom poradí.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
• TITLE
• CHAPTER
CLEAR
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
• TRACK
H
◆ Keď je režim Programme Play
aktivovaný
• ON: Pomiešanie a prehrávanie
zvolených titulov, kapitol alebo stôp
v režime Programe Play v náhodnom
poradí.
4
Stlačte ENTER.
X/x
DISPLAY
1
2
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte
“OFF”.
z Rady
• Prehrávač môžete do režimu Shuffle Play nastaviť
tiež počas zastavenia. Po zvolení voľby
“SHUFFLE” stlačte H. Spustí sa prehrávanie
Shuffle Play.
• Pri voľbe “CHAPTER” je možné prehrávať až
200 kapitol disku v náhodnom poradí.
Poznámky
Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Obnovenie štandardného prehrávania
ENTER
Stláčaním X/x zvoľte
(REPEAT) a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “REPEAT”.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
• DISC: Opakovane prehráva všetky tituly.
• TITLE: Opakovane prehráva aktuálny
titul na disku.
• CHAPTER: Opakovane prehráva
aktuálnu kapitolu.
◆ Pri prehrávaní DVD-RW disku
• DISC: Opakovane prehráva všetky
tituly zvoleného typu.
• TITLE: Opakovane prehráva aktuálny
titul na disku.
• CHAPTER: Opakovane prehráva
aktuálnu kapitolu.
36SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_29-38_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 37 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
• DISC: Opakovane prehráva všetky
stopy/skladby.
• TRACK: Opakovane prehráva aktuálnu
stopu/skladbu.
Je možné opakovane prehrávať určitú časť
titulu, kapitoly, alebo skladby. (Funkciu
využijete, ak sa budete chcieť učiť napr. text
nejakej piesne.)
◆ Keď je aktivovaný režim Programme
Play alebo Shuffle Play
• ON: Opakovane prehráva zadané
položky v režime Programme Play
alebo Shuffle Play.
3
CLEAR
ENTER
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie, potom
stlačte ENTER.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 2 zvoľte
“OFF”.
z Rada
Režim Repeat Play môžete zvoliť počas zastavenia.
Po zvolení položky “REPEAT” stlačte H. Spustí
sa Repeat Play.
X/x
DISPLAY
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(A-B REPEAT), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “A-B REPEAT”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Poznámka
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami
PBC.
• Pri prehrávaní DATA CD disku, ktorý obsahuje
súbory MP3 audio aj obrazové súbory JPEG a ich
prehrávací čas nie je totožný, nebude pri
opakovaní zvuk zosúladený s obrazovým
súborom.
• Keď je “MODE (MP3, JPEG)” nastavené
na “IMAGE (JPEG)” (str. 59), nie je možné zvoliť
“TRACK”.
Prehrávanie diskov
◆ Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku
• DISC: Opakovane prehráva všetky
albumy.
• ALBUM: Opakovane prehráva
aktuálny album.
• TRACK (len súbory MP3): Opakovane
prehráva aktuálnu skladbu.
• FILE (len video súbory DivX):
Opakovane prehráva aktuálny súbor.
Opakované prehrávanie zvoleného
úseku (A-B Repeat Play)
PLAY
DVD VIDEO
OFF
SET
OFF
3
Stláčaním X/x zvoľte “SET t”, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie “A-B
REPEAT”.
A 18 - 1:32:30
B
,pokračovanie
37SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_29-38_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 38 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
4
master page=left
Počas prehrávania stlačte ENTER
po nájdení počiatočného bodu (bod A)
úseku, ktorý sa bude opakovane
prehrávať.
Počiatočný bod (bod A) je nastavený.
A 18 - 1:32:30
5
B 18 - 1:33:05
Po dosiahnutí koncovej pozície (bod B)
opätovne stlačte ENTER.
Zobrazia sa nastavené body a prehrávač
spustí opakované prehrávanie zvolenej
časti.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte
“OFF”.
Poznámka
• Pri zvolení režimu A-B Repeat Play sa zrušia
nastavenia pre režimy Shuffle Play, Repeat Play
a Programme Play.
• Prehrávanie A-B Repeat Play nepracuje pri
prelínaní rozdielnych titulov.
• Režim A-B Repeat Play nie je možné zvoliť pri
zázname na DVD-RW disku (režim VR), ktorý
pozostáva zo statických záberov.
38SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_39-42_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 39 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Vyhľadávanie scény
Vyhľadanie konkrétneho
miesta na disku (Search, Scan,
Slow-motion Play, Freeze Frame)
Rýchle vyhľadanie miesta
tlačidlami pre zrýchlený posuv
vpred/vzad (Search)
Nasledujúcu/predchádzajúcu kapitolu, stopu/
skladbu alebo scénu môžete vyhľadať
stláčaním ./> na prehrávači.
Počas prehrávania jedným krátkym stlačením
> alebo . prepnete na nasledujúcu
alebo predchádzajúcu kapitolu/stopu
(skladbu)/scénu. Prípadne zatlačením
a pridržaním > alebo . vyhľadávate
vpred alebo vzad. Po uvoľnení tlačidla
v požadovanom mieste bude od tohto miesta
pokračovať štandardné prehrávanie (Search).
Rýchle vyhľadanie miesta
zrýchleným prehrávaním vpred/
vzad (Scan)
m/
M
H
./>
H
Vyhľadávanie scény
Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo
vyhľadať sledovaním obrazu, alebo
spomaleným prehrávaním.
master page=right
Počas prehrávania disku stlačte
m
alebo M
. Po vyhľadaní želaného miesta
obnovíte stlačením tlačidla H štandardné
prehrávanie. Každým stlačením tlačidla
m alebo M
počas vyhľadávania
sa rýchlosť prehrávania zmení. Každým
stlačením sa indikácia mení nasledovne.
Skutočné rýchlosti sa môžu v závislosti
od disku odlišovať.
Prehrávanie vpred
×2B t 1M t 2M t 3M
Poznámky
• Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých uvedených funkcií.
• Pri DATA CD diskoch môžete konkrétne miesto
vyhľadávať len pri súboroch MP3 audio.
3M (len DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD/
DATA CD (DivX video)/DATA DVD disky)
×2B (len DVD VIDEO/CD disky)
Prehrávanie vzad
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD/DATA
CD (DivX video)/DATA DVD only)
×2b (DVD VIDEO only)
Rýchlosť prehrávania “×2B”/ “×2b” je
cca dvakrát vyššia než štandardná rýchlosť.
Rýchlosť prehrávania “3M”/“3m”
je vyššia než “2M”/“2m” a rýchlosť
prehrávania “2M”/“2m” je vyššia než
“1M”/“1m”.
,pokračovanie
39SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_39-42_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 40 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Sledovanie snímky po snímke
(Slow-motion Play)
V režime pozastavenia stlačte
m alebo
M
. Stlačením H obnovíte štandardnú
rýchlosť prehrávania.
Každým stlačením tlačidla
m alebo
M
v režime Slow-motion Play
sa rýchlosť prehrávania zmení. Dostupné sú
dve rýchlosti. Každým stlačením sa rýchlosť
prehrávania mení nasledovne:
Prehrávanie vpred
2
y1
Vyhľadanie titulu/
kapitoly/stopy (skladby)/
scény atď.
DVD disk je možné prehľadávať podľa titulu
alebo kapitoly a VIDEO CD/CD/DATA CD/
DATA DVD disk podľa stopy (skladby),
indexu, alebo scény. Keďže sú tituly a stopy
(skladby) na disku označené špecifickým
číslom, požadovaný titul alebo stopu
(skladbu) môžete zvoliť zadaním ich čísla.
Je taktiež možné vyhľadať požadovanú scénu
zadaním časového kódu.
Prehrávanie vzad (len DVD VIDEO/
DVD-RW disk)
2
y1
Rýchlosť prehrávania “2 y”/“2
nižšia než “1 y”/“1
”.
Číselné
tlačidlá
” je
CLEAR
Poznámka
Pri DATA CD diskoch pracuje táto funkcia len
pri video súboroch DivX.
ENTER
X/x
Prehrávanie po jednotlivých
snímkach (Freeze Frame)
Počas pozastavenia prehrávania sa stlačením
(krokovanie) posuniete
na nasledujúcu snímku. Stlačením
(krokovanie) sa posuniete na predchádzajúcu
snímku (len DVD VIDEO/DVD-RW disk).
Stlačením H obnovíte štandardnú
prehrávaciu rýchlosť.
Poznámky
• Na DVD-RW disku v režime VR nie je možné
vyhľadávať statické zábery.
• Pri DATA CD diskoch pracuje táto funkcia len
pri video súboroch DivX.
DISPLAY
1
Stlačte DISPLAY (pri prehrávaní
DATA CD disku so súbormi JPEG
stlačte tlačidlo dvakrát).
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte metódu
vyhľadávania.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO/DVD-RW disku
TITLE
CHAPTER
TIME/TEXT
Pre vyhľadávanie počiatočného miesta
zadaním časového kódu zvoľte “TIME/
TEXT”.
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super
VCD disku bez funkcií PBC
TRACK
INDEX
40SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_39-42_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 41 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super
VCD disku s funkciami PBC
5
master page=right
Stlačte ENTER.
Prehrávač spustí prehrávanie
od zvoleného čísla.
SCENE
◆ Pri prehrávaní CD disku
TRACK
◆ Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku
ALBUM
TRACK (len súbory MP3)
FILE (len obrazové súbory
JPEG a video súbory DivX)
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Zvolený riadok
3
Stlačte ENTER.
“** (**)” sa zmení na “-- (**)”.
12(27)
(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
1
V kroku 2 zvoľte
TIME/TEXT.
Zvolené je zobrazenie “T **:**:**”
(prehrávací čas aktuálneho titulu).
2
Stlačte ENTER.
Zobrazenie “T **:**:**” sa zmení
na “T --:--:--”.
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
časový údaj a stlačte ENTER.
Príklad: pre vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku
jednoducho zadajte “2:10:20”.
Vyhľadávanie scény
Príklad: Ak zvolíte
CHAPTER
Zvolené je zobrazenie “** (**)”
(označenie ** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový
počet titulov, kapitol, stôp/skladieb,
indexov alebo scén.
Vyhľadávanie scény zadaním časového
kódu (len DVD VIDEO/DVD-RW disky)
z Rady
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu
je možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/
DVD-RW), stopu/skladbu (CD) alebo súbor
(DATA CD (DivX video)/DATA DVD)
stlačením číselných tlačidiel a ENTER.
• Na obrazovke môžete v zobrazení rozdelenom
na 9 častí zobraziť úvodnú scénu z titulov, kapitol
alebo stôp zaznamenaných na disku. Zvolením
niektorej zo zobrazených scén môžete priamo
spustiť prehrávanie. Podrobnosti pozri v časti
“Vyhľadávanie podľa scény (PICTURE
NAVIGATION)” (str. 42).
Poznámky
4
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo titulu, kapitoly, stopy/skladby,
indexu alebo scény, ktoré chcete
vyhľadať.
• Zobrazené číslo titulu, kapitoly alebo stopy
(skladby) zodpovedá číslu zaznamenanému
na disku.
• Na DVD+RW disku nie je možné vyhľadávať
scény zadaním časového kódu.
◆ Ak sa pomýlite
Číslo vymažte stláčaním CLEAR, potom
zadajte nové číslo.
41SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_39-42_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 42 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Vyhľadávanie podľa
scény (PICTURE NAVIGATION)
3
Úvodná scéna každej kapitoly, titulu
alebo stopy sa zobrazuje nasledovne.
Obrazovku môžete rozdeliť na 9 rovnakých
častí a rýchlejšie tak nájsť požadovanú scénu.
4
PICTURE
NAVI
C/X/x/c
ENTER
O RETURN
DISPLAY
Stlačte ENTER.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stláčaním C/X/x/c zvoľte kapitolu,
titul alebo stopu/skladbu a stlačte
ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvolenej scény.
Obnovenie štandardného prehrávania
počas nastavovania
Stlačte O RETURN alebo DISPLAY.
1
Počas prehrávania stlačte
PICTURE NAVI.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
CHAPTER VIEWER
2
ENTER
z Rada
Ak je na disku viac než 9 kapitol, titulov alebo stôp/
skladieb, v pravom spodnom rohu sa zobrazí
symbol V.
Pre zobrazenie ďalších kapitol, titulov alebo stôp
zvoľte spodné scény a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcej scéne vyberte horné scény
a stlačte X.
Poznámka
Stláčaním PICTURE NAVI zvoľte
požadovanú položku.
Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých
položiek.
• CHAPTER VIEWER (len DVD
VIDEO disk): Zobrazenie úvodnej
scény z každej kapitoly.
• TITLE VIEWER (len DVD VIDEO
disk): Zobrazenie úvodnej scény
z každého titulu.
• TRACK VIEWER (len VIDEO CD/
Super VCD disk):
Zobrazenie úvodnej scény z každej
stopy.
42SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_43-45_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 43 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Zobrazenie informácií
o disku
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
TIME/TEXT
Zobrazenie informácií o disku
Môžete zobraziť prehrávací čas a zostávajúci
čas aktuálneho titulu, kapitoly alebo stopy
(skladby). Môžete tiež zobraziť DVD/CD Text
alebo názov skladby (súbor MP3) alebo názov
súboru (DivX), ktoré sú uložené na disku.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-RW disku
• T *:*:* (hodiny: minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–*:*:*
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C *:*:*
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–*:*:*
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super
VCD disku (s funkciami PBC)
• *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej scény
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC) alebo CD disku
• T *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
• T–*:*
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
• D *:*
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D –*:*
Zostávajúci čas aktuálneho disku
◆ Pri prehrávaní Super VCD disku
(bez funkcií PBC)
• T *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej stopy
◆ Pri prehrávaní DATA CD disku
(MP3 audio)
• T *:* (minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálnej skladby
1
Počas prehrávania stlačte TIME/
TEXT.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
T 1:01:57
Informácia o čase
2
Stláčaním TIME/TEXT meníte
informáciu o čase.
Dostupná informácia o čase závisí
od typu prehrávaného disku.
◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)/
DATA DVD (DivX video) disku
• *:*:* (hodiny: minúty: sekundy)
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
Zobrazenie DVD/CD Textu
V kroku 2 stláčaním TIME/TEXT zobrazíte
textový údaj zaznamenaný na DVD/CD disku.
DVD/CD textový údaj sa zobrazí len vtedy,
ak je na disku zaznamenaný. Textový údaj nie
je možné meniť. Ak disk neobsahuje textové
údaje, zobrazí sa “NO TEXT”.
BRAHMS SYMPHONY
,pokračovanie
43SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_43-45_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 44 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Zobrazenie názvu albumu atď. pri DATA CD/
DATA DVD disku.
Stlačením TIME/TEXT počas prehrávania
audio skladieb vo formáte MP3 na DATA CD
disku alebo video súborov DivX na DATA
CD/DATA DVD disku je možné na TV
obrazovke zobraziť názov albumu/skladby/
súboru a prenosovú rýchlosť zvukových
údajov (množstvo údajov aktuálnych audio
informácií za sekundu).
Prenosová rýchlosť*
master page=left
Zobrazenie informácií na displeji
Časovú a textovú informáciu zobrazenú na
TV obrazovke je tiež možné zobraziť na
displeji prehrávača. Pri prepínaní časovej
informácie na TV obrazovke sa prepína
nasledovne aj zobrazená informácia na
displeji.
Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo DVD-RW
disku
Prehrávací čas aktuálneho titulu
T
17:30
128k
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
JAZZ
RIVER SIDE
Názov albumu
Názov stopy (skladby)/súboru
* Zobrazí sa:
– Počas prehrávania audio skladby vo formáte
MP3 na DATA CD disku.
– Počas prehrávania video súboru DivX, ktorý
obsahuje zvukovú stopu vo formáte MP3
na DATA CD/DATA DVD disku.
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
Zostávajúci čas aktuálnej
kapitoly
Textový údaj
Číslo aktuálneho titulu a kapitoly
(automatické prepnutie na vrchnú položku)
Pri prehrávaní DATA CD disku (MP3 audio)
Prehrávací čas a číslo aktuálnej
skladby
Názov skladby
44SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_43-45_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 45 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Pri prehrávaní DATA CD (DivX video) alebo
DATA DVD (DivX video) disku
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Názov aktuálneho súboru
Číslo aktuálneho album a súboru
Pri prehrávaní VIDEO CD disku (bez funkcií
PBC) alebo CD disku
Prehrávací čas a číslo aktuálnej
stopy/skladby
z Rady
• Pri prehrávaní VIDEO CD diskov pomocou funkcií
PBC je zobrazené číslo scény a prehrávací čas.
• Ak sa textový údaj nezmestí do jedného riadku,
bude na displeji rolovať.
• Čas a textovú informáciu môžete tiež zobraziť
pomocou ponuky Control Menu (str. 13).
Poznámky
• V závislosti od druhu prehrávaného disku
sa textový údaj alebo názov skladby nemusia
zobraziť.
• Prehrávač dokáže zobraziť len prvú úroveň
textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX nemusí byť
zobrazený správne.
• Ak prehrávate disk obsahujúci len súbory JPEG,
na displeji sa zobrazí hlásenie “NO AUDIO
DATA”, ak je “MODE (MP3, JPEG)” nastavené
na “AUTO” a “JPEG”, ak je “MODE (MP3,
JPEG)” nastavené na “IMAGE (JPEG)”.
Zobrazenie informácií o disku
(automatické prepnutie na vrchnú položku)
master page=right
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby
Prehrávací čas disku
Zostávajúci čas disku
Textový údaj
Aktuálna stopa/skladba a index*
(automatické prepnutie na vrchnú položku)
* Aktuálna stopa/skladba a index sa zobrazia
len pri prehrávaní VIDEO CD disku.
45SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_46-49_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 46 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
2
Nastavenia zvuku
Zmena zvuku
Ak je DVD VIDEO alebo DATA DVD/
DATA CD (video súbory DivX) disk nahraný
vo viacerých audio formátoch (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio alebo DTS), môžete
zvukový formát počas prehrávania disku
meniť. Pri DVD VIDEO diskoch
s viacjazyčnými zvukovými stopami
si môžete zvoliť požadovaný jazyk.
Pri stereo CD, DATA CD alebo VIDEO CD
diskoch si môžete zvoliť zvuk z pravého alebo
ľavého kanála a reprodukovať zvuk
zvoleného kanála cez ľavý aj pravý
reproduktor. Napríklad pri disku s hudobnou
skladbou môže pravý kanál reprodukovať
spev a ľavý inštrumentálnu hudbu. Ak chcete
počúvať iba inštrumentálnu časť skladby,
môžete zvoliť reprodukciu ľavého kanála
z obidvoch reproduktorov.
master page=left
Stláčaním
(audio) zvoľte
požadovaný audio signál.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Dostupné jazykové verzie sú rôzne
pri každom DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené 4 číslice, reprezentujú
jazykový kód. Kódy jazykov pozri v časti
“Tabuľka kódovania jazykov” na str. 85.
Ak je dva alebo viackrát zobrazený ten
istý jazyk, DVD VIDEO disk je nahraný
vo viacerých audio formátoch.
◆ Pri prehrávaní DVD-RW disku
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku. Výrobné
nastavenie je podčiarknuté.
Príklad:
• 1: MAIN (hlavný zvuk)
• 1: SUB (vedľajší zvuk)
• 1: MAIN+SUB (hlavný aj vedľajší
zvuk)
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD, CD alebo
DATA CD (súbory MP3) disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• STEREO: Štandardný stereo zvuk
• 1/L: Zvuk ľavého kanála
(monofonický)
• 2/R: Zvuk pravého kanála
(monofonický)
◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Možnosť výberu formátu audio signálu
na DATA CD alebo DATA DVD závisí
od súboru DivX uloženého na disku.
Formát sa zobrazuje v zobrazení.
1
Počas prehrávania stlačte
(audio).
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
◆ Pri prehrávaní Super VCD disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• 1:STEREO: Stereo zvuk audio stopy 1.
• 1:1/L: Zvuk ľavého kanála audio stopy
1 (monofonický).
• 1:2/R: Zvuk pravého kanála audio
stopy 1 (monofonický).
• 2:STEREO: Stereo zvuk audio stopy 2.
• 2:1/L: Zvuk ľavého kanála audio stopy
2 (monofonický).
• 2:2/R: Zvuk pravého kanála audio
stopy 2 (monofonický).
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
46SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_46-49_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 47 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=right
Audio signály
Poznámka
Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie
je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení
“2:STEREO”, “2:1/L” alebo “2:2/R”
reprodukovaný zvuk.
Zobrazenie formátu audio
signálu
Stláčaním
počas prehrávania je možné
zobraziť informácie o formáte audio signálu.
Formát aktuálneho audio signálu (Dolby
Digital, DTS, PCM atď.) sa zobrazuje
nasledovne.
◆Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Poznámka
Dolby Digital 5.1 ch
Zadná (L/R)
Ak je “DTS” v ponuke “AUDIO SETUP”
nastavené na “OFF”, na obrazovke sa v ponuke pre
výber zvuku nezobrazí položka DTS, aj keď bude
disk zvukovú stopu DTS obsahovať (str. 77).
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Nastavenia zvuku
Príklad:
Audio signály zaznamenané na disku
obsahujú zvukové zložky (kanály) zobrazené
nižšie. Každý kanál je reprodukovaný
samostatným reproduktorom.
• Predná (L)
• Predná (R)
• Stredová
• Zadná (L)
• Zadná (R)
• Zadná (monofonická): Tento signál môže
byť signálom spracovaným systémom
Dolby Surround Sound alebo
monofonickým zadným audio signálom
systému Dolby Digital.
• LFE (nízkofrekvenčný) signál
Predná (L/R) LFE (Nízkofrekvenčná
+ Stredová zložka)
Príklad:
Dolby Digital 3 ch
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
Predná (L/R)
Zadná
(Mono)
◆Pri prehrávaní súboru DivX na DATA CD
alebo DATA DVD disku
Príklad:
MP3 audio
1: MP3 128k
Prenosová rýchlosť (dátový tok)
47SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_46-49_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 48 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Zrušenie nastavenia
Nastavenia TV Virtual
Surround (TVS)
Keď pripojíte stereo TVP alebo 2 predné
reproduktory, funkcia TVS (TV Virtual
Surround - Virtuálny priestorový zvuk) vám
poskytne zážitok z počúvania priestorových
zvukových efektov tým, že využije zvuk
z predných reproduktorov (L: ľavý, R: pravý)
na vytvorenie virtuálnych zadných
reproduktorov bez toho, aby boli skutočné
zadné reproduktory pripojené. Systém TVS
vytvorila spoločnosť Sony za účelom
reprodukcie surround zvuku v domácnosti
prostredníctvom obyčajného stereo TVP.
Ak je prehrávač nastavený tak, aby boli
výstupné signály vyvedené na konektor
DIGITAL OUT (OPTICAL alebo COAXIAL),
surround efekty bude počuť len vtedy,
ak v ponuke “AUDIO SETUP” nastavíte
“DOLBY DIGITAL” a “DTS” na “D-PCM”
a “MPEG” nastavíte na “PCM” (str. 76).
V kroku 2 zvoľte “OFF”.
◆TVS DYNAMIC
Využije zvuk zo skutočných predných
reproduktorov (L, R) na vytvorenie jednej
sady virtuálnych zadných reproduktorov
(zobrazenie nižšie).
Tento režim je účinný, keď je vzdialenosť
medzi ľavým a pravým reproduktorom
krátka, napr. zabudované reproduktory
v stereo TVP.
TV
◆TVS WIDE
Využije zvuk zo skutočných predných
reproduktorov (L, R) na vytvorenie piatich
sád virtuálnych zadných reproduktorov
(zobrazenie nižšie).
Tento režim je účinný, keď je vzdialenosť
medzi ľavým a pravým reproduktorom
krátka, napr. zabudované reproduktory
v stereo TVP.
TV
SUR
1
Počas prehrávania stlačte SUR.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
TVS DYNAMIC
2
Stláčaním SUR zvoľte jeden
z režimov TVS.
Pozri vysvetlivky k jednotlivým
položkám v nasledovnej časti.
• TVS DYNAMIC
• TVS WIDE
• TVS NIGHT
• TVS STANDARD
◆TVS NIGHT
Mohutné zvuky, ako napr. explózie, sa
potlačia, ale tiché pasáže nie sú ovplyvnené.
Funkciu využijete, keď chcete zreteľne počuť
dialógy a priestorové efekty, charakteristické
pre režim “TVS WIDE”, pri nízkej hlasitosti.
◆TVS STANDARD
Využije zvuk zo skutočných predných
reproduktorov (L, R) na vytvorenie troch sád
virtuálnych zadných reproduktorov bez
pripojenia skutočných zadných
reproduktorov (zobrazenie nižšie).
Nastavenie použite, ak chcete používať efekty
TVS pri zapojení 2 samostatných
reproduktorov.
48SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_46-49_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 49 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
L
master page=right
R
L: Predný reproduktor (ľavý)
R: Predný reproduktor (pravý)
: Virtuálny reproduktor
Poznámky
Nastavenia zvuku
• Ak prehrávaný signál neobsahuje signál pre zadné
reproduktory, TVS efekty nebudete počuť.
• Ak ste zvolili jeden z režimov TVS, vypnite
surround nastavenie pripojeného TVP alebo
zosilňovača (receivera).
• Dbajte na to, aby pozícia počúvania bola
v rovnakej vzdialenosti od reproduktorov a aby
boli reproduktory umiestnené v podobných
podmienkach.
• Nie všetky disky budú reagovať na funkciu
“TVS NIGHT” rovnakým spôsobom.
49SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_50-53_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 50 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Sledovanie filmov
Zmena zorných uhlov
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov) sa na displeji zobrazí indikátor
“
”. Môžete teda počas sledovania obrazu
kedykoľvek meniť zorný uhol.
Zobrazenie titulkov
Ak sú na DVD diskoch zaznamenané titulky,
môžete si tieto titulky meniť (prípadne
zobraziť/vypnúť) kedykoľvek počas
prehrávania disku.
1
1
Počas prehrávania stlačte
(titulky).
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Počas prehrávania stlačte
(uhol).
1:ENGLISH
Zobrazí sa číslo zorného uhla.
2
2
2
Stláčaním
(uhol) zvoľte číslo
požadovaného zorného uhla.
Scéna sa zmení zodpovedajúc zvolenému
zornému uhlu.
Poznámka
Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
zorného uhla aj napriek tomu, že sú na DVD
VIDEO disku zaznamenané viaceré zorné uhly.
Stláčaním
nastavenie.
(titulky) zvoľte
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Vyberte jazyk.
Dostupné jazykové verzie sú rôzne
pri každom DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené 4 číslice, reprezentujú
jazykový kód. Kódy jazykov pozri v časti
“Tabuľka kódovania jazykov” na str. 85.
◆ Pri prehrávaní DVD-RW disku
Vyberte “ON”.
◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Možnosť výberu titulkov na DATA CD
alebo DATA DVD závisí od súboru
DivX uloženého na disku. Možnosti
sa zobrazujú v zobrazení.
50SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_50-53_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 51 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Vypnutie titulkov
V kroku 2 zvoľte “OFF”.
Poznámky
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané titulky vo viacerých
jazykoch. Titulky tiež nemusí byť možné vypnúť.
• Pri DATA CD diskoch je možné meniť titulky len
pri video súboroch DivX.
• Titulky je možné zmeniť, len ak má súbor DivX
príponu “.AVI” alebo “.DIVX” a obsahuje
informáciu o titulkoch v rámci totožného súboru.
Nastavenie
prehrávaného obrazu
(CUSTOM PICTURE MODE)
Nastavením výstupných video signálov
z DVD, VIDEO CD, DATA CD disku
so súbormi JPEG alebo DATA CD/DATA
DVD disku so súbormi DivX z prehrávača
dosiahnete požadovanú kvalitu obrazu.
Vyberte si najvhodnejšie nastavenie
pre práve sledovaný program. Ak zvolíte
“MEMORY”, môžete vytvárať ďalšie
nastavenia pre jednotlivé zložky obrazu
(sýtosť farieb, jas atď.).
Sledovanie filmov
PICTURE
MODE
C/X/x/c
ENTER
DISPLAY
1
O RETURN
Počas prehrávania stlačte PICTURE
MODE.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
DYNAMIC 1
2
Stláčaním PICTURE MODE zvoľte
požadované nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• STANDARD: Štandardný obraz.
• DYNAMIC 1: Výrazný dynamický
obraz vďaka zvýšeniu kontrastu
a intenzity farieb.
,pokračovanie
51SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_50-53_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 52 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
• DYNAMIC 2: Dynamickejší obraz, než
je pri DYNAMIC 1 vďaka ešte
výraznejšiemu zvýšeniu kontrastu
a intenzity farieb.
• CINEMA 1: Zvýraznenie detailov
v tmavých oblastiach obrazu vďaka
zvýšeniu úrovne čiernej farby.
• CINEMA 2: Zjasnenie bielej farby
a obohatenie čiernej farby, zvýraznenie
farebného kontrastu.
• MEMORY: Podrobnejšie nastavenie
obrazu.
z Rada
Pri sledovaní filmov odporúčame použiť nastavenie
“CINEMA 1” alebo “CINEMA 2”.
Nastavenia zložiek obrazu
vo voľbe “MEMORY”
3
master page=left
Stlačte ENTER.
Nastavenie sa uloží a zobrazí
sa nastavovacie políčko
“BRIGHTNESS”.
4
Opakovaním krokov 2 a 3 upravíte
nastavenia zložiek “BRIGHTNESS”,
“COLOR” a “HUE”.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte O RETURN alebo DISPLAY.
Poznámka
Nastavenie “BRIGHTNESS” nemá vplyv na obraz,
ak je prehrávač pripojený cez konektor LINE OUT
(VIDEO), S VIDEO OUT alebo LINE (RGB) - TV
a tlačidlom PROGRESSIVE na prednom paneli ste
nastavili “PROGRESSIVE AUTO” alebo
“PROGRESSIVE VIDEO”.
Jednotlivé zložky obrazu môžete nastavovať
zvlášť.
• PICTURE: Zmena kontrastu
• BRIGHTNESS: Zmena celkovej úrovne
jasu
• COLOR: Prehĺbenie alebo zoslabenie
sýtosti farieb
• HUE: Zmena vyváženia farieb
1
Stláčaním PICTURE MODE zvoľte
“MEMORY” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa nastavovacie políčko
“PICTURE”.
(
)
C
01:32:55
PICTURE
2
Select :
0
ENTER
Cancel : RETURN
Stláčaním C/c nastavte kontrast
obrazu.
Ak chcete nastaviť ďalšiu alebo
predchádzajúcu zložku obrazu bez uloženia
aktuálneho nastavenia, stlačte X/x.
52SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_50-53_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 53 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
4
Zostrenie obrazu
master page=right
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
(SHARPNESS)
Zrušenie nastavenia “SHARPNESS”
V kroku 3 zvoľte “OFF”.
Zvýraznením kontúr obrazu môžete docieliť
ostrejší obraz.
Poznámka
Toto nastavenie nemá vplyv na obraz, ak je
prehrávač pripojený cez konektor LINE OUT
(VIDEO), S VIDEO OUT alebo LINE (RGB) - TV
a tlačidlom PROGRESSIVE na prednom paneli ste
nastavili “PROGRESSIVE AUTO” alebo
“PROGRESSIVE VIDEO”.
ENTER
Sledovanie filmov
X/x
DISPLAY
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(SHARPNESS), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “SHARPNESS”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
OFF
OFF
1
2
3
Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň.
• 1: Zvýraznenie kontúr.
• 2: Zvýraznenie kontúr viac než pri
nastavení 1.
53SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_54-61_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 54 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Prehrávanie audio súborov MP3
a obrazových súborov JPEG
Súbory formátu MP3
a JPEG
– JPEG súbory v súlade s formátom súborov
DCF*.
* “Design rule for Camera File system”: Štandardy
pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi
fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené asociáciou
JEIDA (Japan Electronic Industries Development
Association).
Poznámky
MP3 je technológia audio kompresie, ktorá
spĺňa predpisy ISO/MPEG. JPEG je
technológia kompresie pre obrazové súbory.
Prehrávať môžete DATA CD disky
obsahujúce audio súbory MP3 a obrazové
súbory JPEG.
DATA CD disky, ktoré prehrávač
dokáže prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať DATA CD disky
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) so záznamom
zvuku vo formáte MP3 (MPEG 1 Audio
Layer 3) a s obrazovými súbormi JPEG. Aby
prehrávač načítal skladby (súbory), disk musí
byť zaznamenaný vo formáte ISO9660 Level
1, 2 alebo Joliet. Taktiež môžete prehrávať
disky zaznamenané metódou Multi Session.
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri v
návode na použitie CD-R/CD-RW mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
• Prehrávač prehrá akékoľvek údaje s príponou
“.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď sa nebude
jednať o formát MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní
takýchto údajov sa môže generovať silný hluk,
ktorý môže poškodiť váš reproduktorový systém.
• Prehrávač nepodporuje audio súbory vo formáte
MP3PRO.
• Niektoré súbory JPEG nie je možné prehrávať.
• Nie je možné prehrávať súbory MP3/JPEG, ak sú
na DATA CD disku, ktorý tiež obsahuje súbory
DivX.
Poradie prehrávania albumov
(priečinkov), skladieb a súborov
Albumy sa prehrávajú v nasledovnom poradí:
◆Vetvenie obsahu disku
Vetva 1 Vetva 2 Vetva 3 Vetva 4 Vetva 5
ROOT
Poznámka k diskom so záznamom Multi
Session
Ak sú súbory formátu MP3 alebo JPEG
zaznamenané v prvej sekcii (session), prehrávač
bude tiež prehrávať súbory formátu MP3 alebo
JPEG v ďalších sekciách. Ak sú audio skladby
a obrazové dáta na audio CD disku alebo Video
CD disku zaznamenané v prvej sekcii, bude
sa prehrávať iba prvá sekcia.
Poznámka
Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD disky
vytvorené vo formáte Packet Write.
Audio súbory MP3 alebo
obrazové súbory JPEG, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné
skladby a súbory:
– MP3 súbory s príponou “.MP3”.
– JPEG súbory s príponou “.JPEG” alebo
“.JPG”.
Album
Skladba alebo súbor
54SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_54-61_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 55 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Ak vložíte DATA CD disk a stlačíte H,
postupne sa prehrávajú očíslované skladby
(súbory) od 1 až po 7. Akékoľvek včlenené
albumy/skladby (súbory) nachádzajúce
sa v rámci aktuálne zvoleného albumu majú
prioritu pred nasledujúcim albumom v tej
istej vetve. (Príklad: Album C obsahuje
podpriečinok D, takže sa prehrá skladba
č. 4 pred skladbou č. 5.)
Keď stlačíte MENU a zobrazí sa zoznam
albumov (str. 56), albumy sa usporiadajú
v nasledovnom poradí:
A t B t C t D t F t G.
V zozname sa nezobrazia albumy, ktoré
neobsahujú žiadne skladby (súbory)
(ako napr. album E).
Poznámky
• V závislosti od softvéru používaného pri
vytváraní DATA CD disku sa môže poradie
prehrávania od uvedeného odlišovať.
• Poradie prehrávania uvedené vyššie nemusí platiť,
ak je na DATA CD disku viac než 200 albumov
a viac než 300 súborov v každom albume.
• Prehrávač dokáže rozpoznať až 200 albumov
(počítajú sa aj priečinky neobsahujúce súbory
MP3 a JPEG). Okrem prvých 200 albumov
prehrávač neprehrá žiadny ďalší album.
• Prepnutie na nasledujúci alebo iný album môže
určitý čas trvať.
Prehrávanie audio
súborov MP3
a obrazových súborov
JPEG
Môžete prehrávať audio súbory MP3
a obrazové súbory JPEG z DATA CD diskov
(CD-ROM/CD-R/CD-RW disky).
CLEAR
./>
H
C/X/x/c
DISPLAY
ZOOM
PICTURE NAVI
x
ENTER
O RETURN
MENU
z Rada
Počas prehrávania súborov MP3 a JPEG je možné
zobraziť informácie o disku (str. 43).
Poznámky
• DATA CD disky so záznamom vo formáte
KODAK Picture CD sa začnú prehrávať
automaticky po vložení takéhoto disku.
• Ak DATA CD disk neobsahuje žiadne audio
súbory MP3 alebo obrazové súbory JPEG,
na obrazovke sa zobrazí “No audio data” alebo
“No image data”.
,pokračovanie
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
z Rady
• Ak ste pred názvy skladieb/súborov umiestnili
čísla (01, 02, 03 atď.), skladby (súbory)
sa prehrajú v očíslovanom poradí.
• Keďže spustenie prehrávania diskov s veľkým
počtom vetvení trvá dlhší čas, odporúčame vetviť
albumy na disku maximálne do dvoch vetiev.
master page=right
55SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_54-61_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 56 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Výber albumu
Výber audio súboru MP3
1
1
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce
sa na disku.
Keď sa začne prehrávať album, jeho
názov je zvýraznený.
Po vykonaní kroku 2 z časti “Výber
albumu” stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam skladieb (súborov
MP3) nachádzajúcich sa v albume.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
3( 30)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
3
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album.
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
ENTER.
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
Stlačte H.
Spustí sa prehrávanie od zvoleného
albumu.
Ak chcete zvoliť súbor MP3, pozri časť
“Výber audio súboru MP3” (str. 56).
Zastavenie prehrávania
Ak chcete zvoliť súbor JPEG, pozri časť
“Výber obrazového súboru JPEG”
(str. 57).
Stlačte c alebo C.
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte c alebo C.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Stláčajte MENU.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
audio súbor MP3
Stlačte > alebo . počas prehrávania.
Stlačením > počas prehrávania poslednej
skladby v aktuálnom albume môžete zvoliť
prvú skladbu z nasledujúceho albumu.
Stlačením . nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album
je možné zvoliť zo zoznamu albumov.
z Rada
Nastavením položky “MODE (MP3, JPEG)”
(str. 59) môžete vo zvolenom albume zvoliť
prehrávanie len súborov MP3, len súborov JPEG
alebo obidvoch typov súborov.
56SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_54-61_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 57 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Výber obrazového súboru JPEG
1
Po vykonaní kroku 2 z časti “Výber
albumu” stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory na albume sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke. Na pravej
strane obrazovky je zobrazené rolovacie
políčko.
Otáčanie obrázka JPEG
Počas zobrazenia súboru stlačte X/x.
Po každom stlačení X sa obrázok otočí
o 90° doľava.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie. Štandardné zobrazenie sa obnoví
tiež vtedy, keď stlačením C/c prepnete
na nasledujúci/predchádzajúci obrázok.
Príklad: Keď jedenkrát stlačíte X.
Smer otáčania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pre zobrazenie ďalších obrazových súborov
zvoľte spodné obrázky a stlačte x.
Pre návrat k predchádzajúcemu obrázku
zvoľte vrchné obrázky a stlačte X.
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrázok a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zvolený obrázok.
Príklad
Počas zobrazenia obrázka stlačte ZOOM.
Obrázok môžete zväčšiť až 4-krát a pomocou
C/X/x/c ho môžete posúvať.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
◆Keď jedenkrát stlačíte (x2)
Obrázok sa dvakrát zväčší.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor JPEG
Počas prehrávania stlačte C alebo c.
Stlačením c počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom albume môžete zvoliť
prvý súbor z nasledujúceho albumu.
Stlačením C nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album
je možné zvoliť zo zoznamu albumov.
◆Keď dvakrát stlačíte (x4)
Obrázok sa 4-krát zväčší.
,pokračovanie
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
2
Zväčšenie obrázka JPEG (ZOOM)
57SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_54-61_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 58 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Zrušenie zobrazenia obrázka JPEG
Stlačte x.
z Rady
• Počas zobrazenia obrázka JPEG môžete
nastavovať také voľby, ako je “INTERVAL”
(str. 60), “EFFECT” (str. 60) a “SHARPNESS”
(str. 53).
• Súbory JPEG môžete sledovať bez prehrávania
súborov MP3, ak nastavíte “MODE (MP3, JPEG)”
na “IMAGE (JPEG)” (str. 59).
• Vedľa položky “DATE” v zobrazení Control
Menu sa zobrazuje dátum nasnímania obrázka
(str. 13). V závislosti od digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra sa nemusí zobraziť dátum.
Prezentácia súborov
JPEG (Slide Show)
Súbory JPEG môžete prehrávať z DATA CD
diskov v slede za sebou vo forme prezentácie.
Poznámka
Ak zvolíte “AUDIO (MP3)” vo voľbe “MODE
(MP3, JPEG)” (str. 59), PICTURE NAVI
nefunguje.
H
x
X/x
MENU
1
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce
sa na DATA CD disku.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
3
Stláčaním X/x zvoľte album.
Stlačte H.
Spustí sa prezentácia súborov JPEG
zo zvoleného albumu.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
58SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_54-61_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 59 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
3
Poznámky
• Prezentácia sa zastaví, keď stlačíte X/x alebo
ZOOM. Stlačením H prezentáciu obnovíte.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak je “MODE (MP3,
JPEG)” nastavené na “AUDIO (MP3)” (str. 59).
Prezentácia so sprievodným
zvukom (MODE (MP3, JPEG))
Ak sú súbory JPEG a MP3 umiestnené
v rovnakom albume, môžete realizovať
prezentáciu so sprievodným zvukom.
Stláčaním X/x zvoľte “AUTO” (výrobné
nastavenie), potom stlačte ENTER.
• AUTO: Prehrávanie súborov JPEG
aj MP3 z toho istého albumu vo forme
prezentácie.
• AUDIO (MP3): Súvislé prehrávanie
len súborov MP3.
• IMAGE (JPEG): Súvislé prehrávanie
len súborov JPEG.
4
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce
sa na DATA CD disku.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Stláčaním X/x zvoľte album obsahujúci
súbory MP3 aj JPEG, ktoré chcete
prehrávať.
X/x
DISPLAY
1
ENTER
6
Stlačte H.
MENU
V režime zastavenia stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(MODE
(MP3, JPEG)), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “MODE (MP3,
JPEG)”.
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
DATA CD MP3
Spustí sa prezentácia Slide Show
so sprievodným zvukom.
z Rady
• Ak chcete opakovane prehrávať súbory MP3
aj JPEG z jedného albumu, nastavte opakovanie
toho istého súboru MP3, keď je “MODE (MP3,
JPEG)” nastavené na “AUTO”. Opakovanie
súboru alebo albumu pozri v časti “Opakované
prehrávanie (Repeat Play)” (str. 36).
• Bez ohľadu na zvolený režim dokáže prehrávač
rozpoznať maximálne 200 albumov. Ak zvolíte
“AUTO”, prehrávač dokáže rozpoznať až 300
súborov MP3 a 300 súborov JPEG v jednom
albume. Ak zvolíte “AUDIO (MP3)”, prehrávač
dokáže rozpoznať až 600 súborov MP3 a ak zvolíte
“IMAGE (JPEG)”, prehrávač dokáže rozpoznať až
600 súborov JPEG v jednom albume.
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
5
H
Poznámky
• Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú súbory
MP3 a JPEG umiestnené v tom istom albume.
• Ak je dĺžka zobrazovania súborov JPEG dlhšia než
dĺžka prehrávania súborov MP3 alebo naopak,
bude pokračovať prehrávanie bez zvuku alebo
obrazu (podľa toho, ktorý prehrávací čas je dlhší).
• Ak prehrávate súčasne kapacitne objemové MP3
dáta a JPEG dáta, zvuk môže vypadávať.
Odporúčame pri vytváraní súborov nastaviť
prenosovú rýchlosť pre MP3 súbory na 128 kb/s
alebo nižšiu. Ak zvuk stále vypadáva, redukujte
veľkosť súboru JPEG.
,pokračovanie
59SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_54-61_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 60 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Špecifikovanie trvania intervalu
pri prezentácii Slide Show
(INTERVAL)
Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show
môžete špecifikovať dĺžku trvania zobrazenia
obrázka na obrazovke.
4
Stlačte ENTER.
Poznámka
Pri niektorých súboroch JPEG, obzvlášť pri
progresívnych súboroch JPEG alebo pri súboroch
JPEG s rozlíšením 3 000 000 pixelov a viac, môže
ich zobrazenie trvať dlhšie než zvyčajne, takže čas
ich zobrazenia na obrazovke sa môže zdať dlhší,
než ste nastavili.
Výber efektu pre zobrazovanie
v režime Slide Show (EFFECT)
Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show
môžete špecifikovať spôsob zobrazovania
obrázka na obrazovke.
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Počas zobrazenia obrázka JPEG alebo
počas zastavenia stlačte dvakrát
DISPLAY.
ENTER
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
X/x
Stláčaním X/x zvoľte
(INTERVAL), potom stlačte ENTER.
DISPLAY
Zobrazia sa voľby pre “INTERVAL”.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2004
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
DATA CD JPEG
1
Počas zobrazenia obrázka JPEG alebo
počas zastavenia stlačte dvakrát
DISPLAY.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(EFFECT), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “EFFECT”.
INTERVAL
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• NORMAL: Nastavenie trvania
od 6 do 9 sekúnd.
• FAST: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení NORMAL.
• SLOW1: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení NORMAL.
• SLOW2: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení SLOW1.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2004
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
EFFECT
60SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_54-61_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 61 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
3
master page=right
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• MODE1: Obrázok sa preklopí zhora
nadol.
• MODE2: Obrázok sa preklopí zľava
doprava.
• MODE3: Obrázok sa premiestni mimo
stred obrazovky.
• MODE4: Obrázok sa cyklicky náhodne
upravuje jednotlivými efektmi.
• MODE5: Nasledujúci obrázok vytlačí
predchádzajúci.
• OFF: Vypnutie tejto funkcie.
4
Stlačte ENTER.
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG
61SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_62-64_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 62 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Prehrávanie súborov DivX®
Video súbory DivX
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou
DivXNetworks, Inc. Tento produkt je
produktom s oficiálnou certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX.
DATA CD a DATA DVD disky, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Prehrávanie DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) a DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW) v tomto prehrávači je
podmienené splneniu určitých podmienok:
– Pri DATA CD disku, ktorý okrem súborov
DivX obsahuje aj súbory MP3 alebo JPEG,
prehrá prehrávač len samotný súbor DivX.
– Pri DATA DVD disku prehráva prehrávač
len súbory DivX. Súbory v iných formátoch
než DivX, napr. MP3 alebo JPEG,
sa neprehrajú.
Prehrávač prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF).
Môžete tiež prehrávať DATA CD disky
so záznamom metódou Multi Session
(str. 54). DATA DVD disky so záznamom
metódou Multi Session sa neprehrajú.
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
master page=left
Súbory DivX, ktoré prehrávač
dokáže prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať súbory
zaznamenané vo formáte DivX a obsahujúce
príponu “.AVI” alebo “.DIVX”. Prehrávač
neprehrá súbory s príponou “.AVI” alebo
“.DIVX”, ak nie sú vo formáte DivX.
z Rada
Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na DATA
CD disku vhodných na prehrávanie pozri v časti
“DATA CD disky, ktoré prehrávač dokáže
prehrávať” (str. 54).
Poznámky
• Prehrávač nemusí prehrať súbor DivX, ak bol
vytvorený spojením 2 alebo viacerých súborov
DivX.
• Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX
s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576
(výška)/veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže vypadávať zvuk.
• Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré súbory
DivX, ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
Prehrávanie súborov v iných formátoch
na DATA CD alebo DATA DVD diskoch
Pozri časť “Poradie prehrávania albumov
(priečinkov), skladieb a súborov” (str. 54).
Poradie prehrávania sa môže líšiť v závislosti
od softvéru použitého pre vytvorenie súboru
DivX, prípadne ak je na disku viac než 200
albumov a v každom albume 600 súborov
DivX.
Poznámka
Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/
DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet
Write.
62SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_62-64_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 63 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Prehrávanie video
súborov DivX
Výber albumu
1
Zobrazia sa albumy (priečinky)
nachádzajúce sa na disku. Zobrazia sa len
albumy obsahujúce súbory DivX.
Môžete prehrávať súbory DivX uložené
na DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
a DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) diskoch.
./>
H
C/X/x/c
DISPLAY
x
ENTER
O RETURN
MENU
Stlačte MENU.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album.
3
Stlačte H.
Spustí sa prehrávanie od zvoleného
albumu.
Ak chcete zvoliť súbor DivX, pozri časť
“Výber video súboru DivX” (str. 64).
Zastavenie prehrávania
Prehrávanie súborov DivX®
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C alebo c.
z Rada
Počas prehrávania súborov DivX je možné zobraziť
informáciu o disku (str. 43).
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Stláčajte MENU.
Poznámky
• Ak na DATA DVD disku nie sú uložené žiadne
súbory DivX, zobrazí sa hlásenie indikujúce, že
disk sa nedá prehrávať.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto
prípade odporúčame vytvoriť súbor pri vyššom
dátovom toku. Ak je zvuk stále nekvalitný,
odporúčame používať súbory, ktorých zvuková
stopa je vo formáte MP3. Tento prehrávač nie je
kompatibilný s formátom WMA (Windows
Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže od stlačenia
H (prehrávanie) po zobrazenie obrazu uplynúť
určitý čas.
• V závislosti od súboru DivX nemusí zvuk
zodpovedať práve prehrávanému obrazu.
,pokračovanie
63SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_62-64_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 64 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=left
Výber video súboru DivX
1
Po vykonaní kroku 2 z časti “Výber
albumu” stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam súborov
nachádzajúcich sa v albume.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
ENTER.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C alebo c.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor DivX, bez potreby zobrazovať zoznam
súborov
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor DivX v rámci rovnakého albumu
môžete vykonať stlačením > alebo ..
Stlačením > počas prehrávania
posledného súboru v aktuálnom albume
môžete prepnúť na prvý súbor
v nasledujúcom albume. Stlačením .
nie je možné zvoliť predchádzajúci album.
Predchádzajúci album je možné zvoliť
zo zoznamu albumov.
z Rada
Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX
môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je
predvolený počet prehraní. Zostávajúci počet
prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí prehrávača. Toto zahŕňa aj automatické
vypnutie funkciou Auto Power Off. Keď chcete
zastaviť prehrávanie, stlačte X namiesto x.
– Vysunutí nosiča disku.
– Spustení prehrávania iného súboru.
64SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_65-70_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 65 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
3
Používanie ďalších funkcií
master page=right
Stláčaním X/x zvoľte
(PARENTAL CONTROL), potom stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “PARENTAL
CONTROL”.
Uzamykanie diskov
12(27)
18(34)
T
1:32:55
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
DVD VIDEO
PARENTAL CONTROL)
Nastaviť môžete dva druhy obmedzenia
prehrávania disku.
• Custom Parental Control
Prehrávanie môžete nastavením obmedziť
tak, že prehrávač neprehrá zvolené disky.
• Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO
diskov môže byť obmedzené
prednastavenou úrovňou, napríklad vekom
diváka. Nevhodné scény sa neprehrajú,
alebo sa nahradia inými scénami.
Používané heslo je totožné pre režim Parental
Control, ako aj pre Custom Parental Control.
ON
PLAYER
PASSWORD
OFF
4
Stláčaním X/x zvoľte “ON t”, potom
stlačte ENTER.
◆ Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
nového hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Custom Parental Control
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie
hesla.
◆ Ak ste heslo zadali už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
Číselné
tlačidlá
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
ENTER
Používanie ďalších funkcií
To isté heslo Custom Parental Control môžete
nastaviť až pre 40 diskov. Pri nastavení pre
41. disk sa zruší nastavenie pre prvý disk.
.
x
X/x
DISPLAY
1
Vložte disk, ktorý chcete uzamknúť.
Ak sa disk prehráva, zastavte prehrávanie
stlačením x.
2
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
5
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie “Custom parental
control is set.” (“Užívateľský zámok
je nastavený.”) a potom sa obnoví
zobrazenie ponuky Control Menu.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
,pokračovanie
65SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_65-70_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 66 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Vypnutie funkcie Custom Parental Control
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Custom
Parental Control”.
2
Stláčaním X/x zvoľte “OFF t”, potom
stlačte ENTER.
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený
zámok Custom Parental Control
1
Parental Control (obmedzenie
prehrávania)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou
úrovňou, napríklad vekom diváka. Funkcia
“PARENTAL CONTROL” (obmedzenie
prehrávania) umožňuje nastaviť úroveň,
od ktorej má byť sledovanie disku
obmedzené.
Vložte disk, pre ktorý je nastavený
zámok Custom Parental Control.
Zobrazí sa okno “CUSTOM
PARENTAL CONTROL”.
Číselné
tlačidlá
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
H
ENTER
X/x
DISPLAY
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávač je pripravený na prehrávanie.
z Rada
Ak ste zabudli vaše heslo, keď sa zobrazí okno
CUSTOM PARENTAL CONTROL na zadanie
hesla, zadajte pomocou číselných tlačidiel 6-ciferné
číslo “199703”, potom stlačte ENTER. Zobrazí
sa výzva pre zadanie nového 4-ciferného hesla.
1
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(PARENTAL CONTROL), potom stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “PARENTAL
CONTROL”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
ON
PLAYER
PASSWORD
OFF
3
Stláčaním X/x zvoľte “PLAYER t”,
potom stlačte ENTER.
◆ Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
nového hesla.
66SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_65-70_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 67 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
6
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
master page=right
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň
pre obmedzenie prehrávania, potom
stlačte ENTER.
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte “OTHERS t”, číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky na str. 68.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie
hesla.
7
Stláčaním X/x zvoľte “LEVEL”, potom
stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“LEVEL”.
◆ Ak ste heslo zadali už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER.
NC17
R
Stláčaním X/x zadajte požadovanú
úroveň, potom stlačte ENTER.
Nastavovanie režimu Parental Control
je dokončené.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Používanie ďalších funkcií
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
8:
7:
6:
5:
8
4
OFF
OFF
USA
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie
je obmedzenie.
5
Stláčaním X/x zvoľte “STANDARD”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“STANDARD”.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
USA
OTHERS
Vypnutie funkcie Parental Control
V kroku 8 nastavte “LEVEL” na “OFF”.
Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený
režim Parental Control
1
Vložte disk a stlačte H.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
,pokračovanie
67SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_65-70_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 68 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
z Rada
Ak ste svoje heslo zabudli, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 3 z časti “Parental Control (obmedzenie
prehrávania)”. Keď sa zobrazí okno pre zadanie
hesla, zadajte 6-ciferné číslo “199703”, potom
stlačte ENTER. Zobrazí sa výzva pre zadanie
nového 4-ciferného hesla. Po zadaní nového
4-ciferného hesla vymeňte v prehrávači disk
a stlačte H. Keď sa zobrazí okno pre zadanie
hesla, zadajte nové heslo.
Poznámky
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control, nie je možné na tomto
prehrávači žiadnym spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne Parental
Control. V takomto prípade zadajte heslo
a zmeňte úroveň. Ak sa zruší režim Resume Play,
úroveň sa obnoví na pôvodnú hodnotu.
master page=left
Regionálny kód
Štandard
Číselný kód
Argentína
2044
Austrália
2047
Rakúsko
2046
Belgicko
2057
Brazília
2070
Kanada
2079
Chile
2090
Čína
2092
Dánsko
2115
Fínsko
2165
Francúzsko
2174
Nemecko
2109
India
2248
Indonézia
2238
Taliansko
2254
Japonsko
2276
Kórea
2304
Malajzia
2363
Mexiko
2362
Holandsko
2376
Nový Zéland
2390
Nórsko
2379
Pakistan
2427
Filipíny
2424
Portugalsko
2436
Rusko
2489
Singapur
2501
Španielsko
2149
Švédsko
2499
Švajčiarsko
2086
Thajsko
2528
Veľká Británia
2184
68SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_65-70_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 69 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Zmena hesla
1
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
master page=right
Ovládanie TVP
dodávaným DO
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(PARENTAL CONTROL), potom stlačte
ENTER.
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu na vašom TVP Sony a zapínať/
vypínať takýto TVP.
Zobrazia sa voľby pre “PARENTAL
CONTROL”.
3
Stláčaním X/x zvoľte
“PASSWORD t”, potom stlačte
ENTER.
TV [/1
Číselné
tlačidlá
t
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
4
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
5
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo, potom stlačte
ENTER.
6
Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
nové 4-ciferné heslo, potom stlačte
ENTER.
2 +/–
CLEAR
TVP môžete ovládať pomocou nasledovných
tlačidiel.
Pred stlačením ENTER stlačte C a zadajte
číslo správne.
Stlačením
Vykonáte
TV [/1
Zapnete/vypnete TVP.
2 (hlasitosť) +/– Nastavíte hlasitosť na TVP.
t (TV/video)
Prepínate vstupný signál TVP
medzi TV signálom a inými
zdrojmi vstupného signálu.
,pokračovanie
Používanie ďalších funkcií
Ak ste sa pri zadávaní hesla pomýlili
69SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_65-70_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 70 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=left
Ovládanie TVP iných značiek
dodávaným diaľkovým ovládaním
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu, vypnúť/zapnúť TVP aj iného výrobcu
než Sony.
Ak je váš TVP uvedený v tabuľke nižšie,
zadajte príslušný kód výrobcu.
1
Kód výrobcu TVP (pozri tabuľka nižšie)
zadajte tak, že zatlačíte a pridržíte
tlačidlo TV [/1 a súčasne stlačíte
príslušné číselné tlačidlá.
2
Uvoľnite tlačidlo TV [/1.
Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať
Ak je uvedených viac kódov než jeden,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
Výrobca
Číselný kód
Sony
01 (výrobné nastavenie)
Aiwa
01 (výrobné nastavenie)
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Poznámky
• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusia
žiadne alebo niektoré uvedené tlačidlá
na dodávanom DO ovládať váš TVP.
• Ak zadáte nový číselný kód, predtým nastavený
číselný kód sa zruší.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu.
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
70SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_71-77_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 71 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
3
Nastavenia a úpravy
master page=right
Stláčaním X/x zvoľte “CUSTOM”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup.
Ponuka nastavení Setup
Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Nastavovať môžete tiež jazyk pre titulky
a zobrazenie ponuky Setup a iné položky.
Podrobnosti o jednotlivých položkách
ponuky Setup pozri na str. 72 až 77.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
4
Poznámka
Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
Stláčaním X/x zvoľte
zo zobrazeného zoznamu položku
ponuky: “LANGUAGE SETUP”,
“SCREEN SETUP”, “CUSTOM
SETUP” alebo “AUDIO SETUP”.
Potom stlačte ENTER.
Položka ponuky Setup je zvolená.
Príklad: “SCREEN SETUP”
Zvolená položka
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
ENTER
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
X/x
Nastavenia a úpravy
DISPLAY
1
Nastaviteľné položky
Počas zastavenia prehrávania
stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
(SETUP), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre “SETUP”.
( 47 )
QUICK
CUSTOM
RESET
QUICK
STOP
DVD VIDEO
5
Stláčaním X/x zvoľte položku,
potom stlačte ENTER.
Pre zvolenú položku sa nastavia možné
voľby.
Príklad: “TV TYPE”
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
Voľby
,pokračovanie
71SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_71-77_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 72 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
6
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie,
potom stlačte ENTER.
Nastavenie je zadané a proces
nastavovania je dokončený.
Príklad: “4:3 PAN SCAN”
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
(LANGUAGE SETUP)
Zvolené nastavenie
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
4:3 PAN SCAN
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
Zobrazenie “LANGUAGE SETUP”
umožňuje nastaviť rôzne druhy jazykov pre
On-screen zobrazenie (na TV obrazovke)
a pre zvuk.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte
“LANGUAGE SETUP”. Podrobnosti
o používaní zobrazenia pozri v časti “Ponuka
nastavení Setup” (str. 71).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Sprístupnenie režimu Quick Setup
V kroku 3 zvoľte “QUICK”. Základné
nastavenia vykonáte postupom od kroku 5
v časti “Nastavenie pre rýchle uvedenie
do prevádzky” (str. 26).
Resetovanie všetkých vykonaných
nastavení cez ponuku “SETUP”
1
V kroku 3 zvoľte “RESET” a stlačte
ENTER.
2
Stláčaním X/x zvoľte “YES”.
Postup môžete tiež ukončiť zadaním
“NO”. Obnoví sa zobrazenie ponuky
Control Menu.
3
Stlačte ENTER.
Obnoví sa výrobné nastavenie všetkých
nastavení popísaných na str. 72 až 75.
Pri resetovaní prehrávača nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
◆ OSD (On-screen zobrazenie)
Prepínanie jazyka pre OSD zobrazenia.
◆ MENU (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk
zobrazovanej ponuky Menu disku.
◆ AUDIO (len DVD VIDEO disky)
Prepínanie jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte “ORIGINAL”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
◆ SUBTITLE (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané
na DVD VIDEO disku.
Ak zvolíte “AUDIO FOLLOW”, jazyk
pre titulky sa mení v závislosti od voľby
jazyka pre zvukovú stopu.
z Rada
Ak v ponuke “MENU”, “SUBTITLE” alebo
“AUDIO” zvolíte “OTHERS t”, číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte kód jazyka z prehľadu
“Tabuľka kódovania jazykov” na str. 85.
Poznámka
Ak cez ponuky “MENU”, “SUBTITLE” alebo
“AUDIO” zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD
VIDEO disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí
jeden zo zaznamenaných jazykov.
72SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_71-77_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 73 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Nastavenie zobrazenia
(SCREEN SETUP)
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného
TVP.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte možnosť
“SCREEN SETUP”. Podrobnosti o používaní
zobrazenia pozri v časti “Ponuka nastavení
Setup” (str. 71).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
Poznámka
Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu “4:3 Letter Box“
namiesto “4:3 Pan Scan” a naopak.
◆ SCREEN SAVER
Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 15 minút
od prepnutia prehrávača do režimu
pozastavenia alebo zastavenia, alebo ak
prehrávate CD disk alebo DATA CD (súbory
MP3) disk viac než 15 minút. Šetrič obrazovky
je vhodný na ochranu obrazovky pred
poškodením. Stlačením H šetrič vypnete.
ON
Zapnutie šetriča obrazovky.
OFF
Vypnutie šetriča obrazovky.
◆ BACKGROUND
◆ TV TYPE
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia
TV obrazovky v režime zastavenia alebo
počas prehrávania CD disku/DATA CD
disku (súbory MP3).
Výber formátu pomeru strán pripojeného
TVP (štandardný 4:3 alebo širokouhlý).
JACKET
PICTURE
Zvoľte pri pripojení
širokouhlého TVP alebo TVP
s funkciou režimu Wide.
4:3
LETTER
BOX
Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom
strán 4:3. Vo vrchnej a spodnej
časti obrazovky sa zobrazia
pruhy.
4:3
Zvoľte pri pripojení
PAN SCAN štandardného TVP s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz
sa automaticky zobrazí na celú
plochu obrazovky a časti, ktoré
presahujú plochu obrazovky,
sú orezané (pravá a ľavá).
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
GRAPHICS Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v prehrávači
od výroby.
BLUE
Farba pozadia je modrá.
BLACK
Farba pozadia je čierna.
Nastavenia a úpravy
16:9
Na pozadí sa zobrazí šablónový
obrázok (statický obrázok), avšak
iba v prípade, že je na disku
zaznamenaný (CD-EXTRA atď.).
Ak na disku šablónový obrázok
nie je, zobrazí sa obrázok
“GRAPHICS”.
◆ LINE
Výber výstupných video signálov
vyvedených na konektor LINE (RGB)-TV
na zadnom paneli prehrávača.
VIDEO
Výstup video signálov.
S VIDEO
Výstup S-video signálov.
RGB
Výstup RGB signálov.
Poznámky
• Ak váš TVP nepodporuje S-video alebo RGB
signály, na TV obrazovke sa nezobrazí obraz, aj
keď zvolíte nastavenie “S VIDEO” alebo “RGB”.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
• Ak zvolíte “RGB”, nebude možné používať
tlačidlo PROGRESSIVE ani konektory
COMPONENT VIDEO OUT.
,pokračovanie
73SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_71-77_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 74 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
◆ 4:3 OUTPUT
Nastavenie je účinné, len ak nastavíte
“TV TYPE” v ponuke “SCREEN SETUP”
na “16:9”. Sledovanie progresívnych
signálov vo formáte pomeru strán 4:3. Ak je
možné meniť formát pomeru strán na vašom
TVP kompatibilnom s progresívnym
formátom (525p/625p), zmeňte nastavenie
na TVP, nie na prehrávači. Nastavenie je
účinné, len ak tlačidlom PROGRESSIVE
na prednom paneli nastavíte
“PROGRESSIVE AUTO” alebo
“PROGRESSIVE VIDEO”.
FULL
Zvoľte, ak je možné meniť
formát pomeru strán na vašom
TVP.
NORMAL
Zvoľte, ak nie je možné meniť
formát pomeru strán na vašom
TVP. Zobrazovanie obrazu
s pomerom strán 16:9
s čiernymi pruhmi po ľavej
a pravej strane obrazovky.
Užívateľské nastavenia
(CUSTOM SETUP)
Umožňuje nastavenie položiek týkajúcich
sa prehrávania a ďalších nastavení.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte
“CUSTOM SETUP”. Podrobnosti
o používaní zobrazenia pozri v časti
“Ponuka nastavení Setup” (str. 71).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
CUSTOM SETUP
AUTO PLAY:
OFF
DIMMER:
BRIGHT
AUTO
PAUSE MODE:
TRACK SELECTION:
OFF
MULTI-DISC RESUME:
ON
Registration Code
DivX:
◆ AUTO PLAY
Aktivácia/deaktivácia funkcie Auto Play.
Funkcia je užitočná pri pripojení prehrávača
k časovaču (nedodávaný).
TVP s pomerom strán 16:9
OFF
Deaktivácia tejto funkcie.
ON
Automatické spustenie
prehrávania, keď je prehrávač
zapnutý časovačom
(nedodávaný).
◆ DIMMER
Nastavenie osvetlenia displeja predného
panela.
BRIGHT
Silnejšie osvetlenie displeja.
DARK
Slabšie osvetlenie displeja.
AUTO
DARK
Ak nepoužívate prehrávač alebo
diaľkové ovládanie určitý čas,
displej stmavne.
74SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=right
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_71-77_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 75 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
◆ PAUSE MODE (len DVD VIDEO/DVD-RW disky)
Výber obrázka v režime pozastavenia.
Nastavenia pre zvuk
AUTO
Scény s dynamickými zábermi
sa reprodukujú bez chvenia.
Štandardne zvoľte túto voľbu.
(AUDIO SETUP)
FRAME
Scény bez dynamických
pohybov sa reprodukujú
vo vysokom rozlíšení.
Ponuka “AUDIO SETUP” vám umožňuje
nastaviť zvuk podľa podmienok prehrávania
a zapojenia.
◆ TRACK SELECTION (len DVD VIDEO disky)
Uprednostnenie zvukových stôp s vyšším
počtom kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO
disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré
audio formáty (PCM, MPEG audio, DTS
alebo Dolby Digital).
OFF
Bez priority.
AUTO
S prioritou.
V ponuke Setup zvoľte “AUDIO SETUP”.
Podrobnosti o používaní zobrazenia pozri
v časti “Ponuka nastavení Setup” (str. 71).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
AUDIO SETUP
AUDIO ATT:
OFF
AUDIO DRC:
STANDARD
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Poznámky
◆ MULTI-DISC RESUME (len DVD VIDEO/
VIDEO CD disky)
Aktivácia/deaktivácia režimu Multi-disc
Resume. Miesto obnovenia prehrávania
sa uloží až pre 40 rôznych DVD VIDEO/
VIDEO CD diskov (str. 31).
ON
Uloženie miesta zastavenia
prehrávania až pre 40 diskov.
OFF
Neukladanie miest zastavenia
prehrávania do pamäte.
Prehrávanie sa od miesta
zastavenia prehrávania obnoví
len pri aktuálne vloženom disku.
◆ DivX
Zobrazenie registračného kódu tohto
prehrávača. Podrobnosti pozri na http://
www.divx.com na Internete.
◆ AUDIO ATT (attenuation - stíšenie)
Ak je reprodukovaný zvuk skreslený,
nastavte túto položku na “ON”. Prehrávač
znižuje výstupnú úroveň zvuku.
Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE OUT L/R (AUDIO).
– Konektor LINE (RGB)-TV.
OFF
Štandardne zvoľte túto voľbu.
ON
Vyberte túto voľbu, ak je
reprodukovaný zvuk rušený.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(len DVD VIDEO/DVD-RW disky)
Funkcia umožňujúca čistejšiu reprodukciu
zvuku pri stíšení hlasitosti počas prehrávania
DVD disku s funkciou “AUDIO DRC”.
Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE OUT L/R (AUDIO).
– Konektor LINE (RGB)-TV.
– Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL alebo
COAXIAL) len vtedy, ak je “DOLBY
DIGITAL” nastavené na “D-PCM” (str. 76).
Nastavenia a úpravy
• Ak nastavíte túto položku na “AUTO”, môže
dôjsť k zmene jazyka. Nastavenie “TRACK
SELECTION” má prednostné postavenie (vyššiu
prioritu) pred nastavením “AUDIO” v ponuke
“LANGUAGE SETUP” (str. 72).
• Ak nastavíte “DTS” na “OFF” (str. 77), zvuková
stopa DTS sa neprehrá, ani keď nastavíte
“TRACK SELECTION” na “AUTO”.
• Ak zvukové stopy PCM, DTS, MPEG audio a Dolby
Digital obsahujú rovnaký počet kanálov, prehrávač
postupne vyberá zvukové stopy PCM, DTS, Dolby
Digital a MPEG audio v uvedenom poradí.
STANDARD Štandardne zvoľte túto voľbu.
TV MODE
Reprodukcia čistejšieho zvuku
aj pri zníženej hlasitosti.
WIDE
RANGE
Pocit priameho účinkovania
v deji.
,pokračovanie
75SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_71-77_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 76 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
◆ AUDIO FILTER
Výber digitálneho filtra pre redukciu šumu
nad 22,05 kHz (Vzorkovacia frekvencia (Vf)
audio zdrojov je 44,1 kHz), 24 kHz (Vf je
48 kHz), alebo 48 kHz (Vf je nad 96 kHz).
SHARP
Široký frekvenčný rozsah
s priestorovým pocitom.
SLOW
Poskytuje uhladený a živý zvuk.
Poznámka
V závislosti od disku a podmienok prehrávania
môže byť účinok digitálneho filtra len mierny.
◆ DOWNMIX (len DVD VIDEO/DVD-RW
disky)
Prepínanie zlučovacích metód do dvoch
kanálov pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje zložky zadných signálov (kanálov)
alebo je nahraný vo formáte Dolby Digital.
Podrobnosti o zložkách zadných signálov
pozri v časti “Zobrazenie formátu audio
signálu” (str. 47). Funkcia ovplyvňuje
výstupný signál z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE OUT L/R (AUDIO).
– Konektor LINE (RGB)-TV.
– Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL alebo
COAXIAL) len vtedy, ak je “DOLBY
DIGITAL” nastavené na “D-PCM” (str. 76).
DOLBY
SUR–
ROUND
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Multikanálové audio signály sú
za účelom priestorového
(surround) efektu reprodukované
prostredníctvom dvoch
kanáloch.
NORMAL
Multikanálové audio signály sú
za účelom reprodukcie stereo
zvuku zmixované do dvoch
kanálov.
◆ DIGITAL OUT
Úprava signálu pre digitálny
výstup
Prepínanie metód výberu výstupných audio
signálov po pripojení zariadení ako
zosilňovač (receiver) alebo MD deck
do digitálneho vstupného konektora.
Podrobnosti o zapojení pozri na str. 21.
Po nastavení ”DIGITAL OUT” na “ON”
zvoľte “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”,
“DTS” a “48kHz/96kHz PCM”.
AUDIO SETUP
AUDIO ATT:
OFF
AUDIO DRC:
STANDARD
AUDIO FILTER:
SHARP
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje
zvolený audio signál, reproduktory budú
reprodukovať hlasitý hluk (alebo žiadny
zvuk), čo môže poškodiť vaše reproduktory.
◆ DOLBY DIGITAL (len DVD VIDEO/
DVD-RW disky)
Zvolenie typu signálov Dolby Digital.
D-PCM
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra Dolby
Digital. Pri úpravách položky
“DOWNMIX” v ponuke
“AUDIO SETUP” je možné
zvoliť, či signály vyhovujú
formátu Dolby Surround
(Pro Logic), alebo nie (str. 75).
DOLBY
DIGITAL
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu
so zabudovaným dekodérom
Dolby Digital.
Výber výstupu audio signálu na konektor
DIGITAL OUT (OPTICAL alebo
COAXIAL).
ON
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Ak zvolíte “ON”, ďalšie nastavenia
pozri v časti “Úprava signálu pre
digitálny výstup”.
OFF
Vzájomná previazanosť digitálneho
a analógového okruhu je minimálna.
76SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_71-77_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 77 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=right
◆ MPEG (len DVD VIDEO/DVD-RW disky)
Zvolenie typu signálov MPEG audio.
PCM
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra
MPEG. Počas prehrávania
zvukových stôp MPEG audio
sú na výstup z konektora
DIGITAL OUT (OPTICAL
alebo COAXIAL) prehrávača
vyvedené stereo signály.
MPEG
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu
so zabudovaným dekodérom
MPEG.
◆ DTS
Nastavenie, či sú alebo nie sú na výstup
vyvedené DTS signály.
OFF
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra DTS.
ON
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu
so zabudovaným dekodérom
DTS.
◆ 48kHz/96kHz PCM (len DVD VIDEO disky)
Zvolenie vzorkovacej frekvencie audio
signálu.
Nastavenia a úpravy
48kHz/16bit Audio signály DVD VIDEO
diskov sú vždy konvertované
na frekvenciu 48kHz/16 bit.
96kHz/24bit Všetky typy signálov, vrátane
signálov 96 kHz/24 bit, sú
na výstup vyvedené vo svojom
pôvodnom formáte. Ak je však
signál kódovaný z dôvodu
ochrany autorských práv,
výstupný signál bude len
vo formáte 48kHz/16 bit.
Poznámka
Analógové audio signály vystupujúce z konektorov
LINE OUT L/R (AUDIO) nie sú týmto nastavením
nijako ovplyvňované a uchovávajú si svoju
pôvodnú úroveň vzorkovacej frekvencie.
77SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_78-85_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 78 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr,
ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
Obraz
Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.
, Prepojte prepojovacie káble správne.
, Prepojovacie káble sú poškodené.
, Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 17)
a prepínač vstupného signálu na TVP
nastavte do polohy umožňujúcej sledovanie
obrazu z tohto prehrávača.
, Nastavte položku “LINE” v ponuke
“SCREEN SETUP” tak, aby zodpovedala
vášmu systému (str. 73).
, Disk je znečistený alebo chybný.
, Ak video signál z vášho prehrávača
prechádza cez VCR a následne vstupuje
do TVP, alebo ak je pripojený TVP
vybavený VCR, kvalita obrazu môže byť pri
niektorých DVD programoch ovplyvnená
ochranou pred kopírovaním. Ak sa kvalita
obrazu zlepší ani po pripojení prehrávača
priamo k TVP, pokúste sa pripojiť váš
prehrávač k vstupnému S VIDEO
konektoru vášho TVP (str. 17).
, Disk obsahuje záznam v inej norme, než je
norma vášho TVP.
, Tlačidlom PROGRESSIVE na prednom
paneli ste zvolili “PROGRESSIVE
(AUTO)” alebo “PROGRESSIVE
(VIDEO)” (indikátor PROGRESSIVE
svieti), aj keď váš TVP nepodporuje signál
v progresívnom formáte. V takomto prípade
zvoľte “NORMAL (INTERLACE)” tak,
aby indikátor PROGRESSIVE zhasol.
master page=left
, Aj keď je váš TVP kompatibilný so signálmi
v progresívnom formáte (525p/625p),
pri nastavení prehrávača do režimu
pre progresívny signál môže byť obraz
ovplyvnený. V takomto prípade stláčaním
tlačidla PROGRESSIVE na prednom paneli
zvoľte “NORMAL (INTERLACE)” tak,
aby indikátor PROGRESSIVE zhasol a aby
sa prehrávač prepol do režimu pre
štandardný signál (v prekladanom formáte).
, Ak v ponuke SCREEN SETUP nastavíte
“LINE” na “RGB” (str. 26, 73), na výstupe
z prehrávača nebudú zložkové video signály.
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď
v ponuke “CUSTOM SETUP” nastavíte
položku “TV TYPE”.
, Formát zobrazovania (pomer strán) je fixne
zadaný na vašom DVD disku.
Obraz je čiernobiely.
, Nastavte položku “LINE” v ponuke
“SCREEN SETUP” tak, aby zodpovedala
vášmu TVP (str. 73).
, Niektoré TVP reprodukujú pri prehrávaní
diskov nahraných v norme NTSC
čiernobiely obraz.
, Pri pripojení káblom SCART (EURO AV)
skontrolujte, či má konektor prepojené
káblami všetky piny (21 pinov).
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
, Prepojte prepojovacie káble správne.
, Prepojovací kábel je poškodený.
, Prehrávač nie je pripojený k správnemu
vstupnému konektoru na zosilňovači
(receiveri) (str. 23, 24, 25).
, Na zosilňovači (receiveri) nie je správne
zvolený vstupný signál.
, Prehrávač je prepnutý do režimu
pozastavenia alebo do režimu spomaleného
prehrávania (Slow-motion Play).
, Prehrávač je v režime rýchleho posuvu
vpred alebo vzad.
, Ak nie sú audio signály vyvedené
na konektor DIGITAL OUT (OPTICAL
alebo COAXIAL), skontrolujte nastavenia
zvuku (str. 76).
, Počas prehrávania Super VCD disku,
na ktorom nie je zaznamenaná audio stopa
2, nie je pri zvolení “2:STEREO”, “2:1/L”
alebo “2:2/R” reprodukovaný zvuk.
78SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_78-85_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 79 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Dochádza ku skresľovaniu zvuku.
, V ponuke ”AUDIO SETUP” nastavte
“AUDIO ATT” na “ON” (str. 75).
Hlasitosť je nízka.
, Pri niektorých DVD diskoch je hlasitosť
nízka. Zvuk je možné vylepšiť nastavením
položky “AUDIO DRC” v ponuke “AUDIO
SETUP” na “TV MODE” (str. 75).
, V ponuke ”AUDIO SETUP” nastavte
“AUDIO ATT” na “OFF” (str. 75).
Prevádzka
Diaľkové ovládanie nefunguje.
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
, Medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom sú prekážky.
, Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom je príliš veľká.
, Diaľkové ovládanie nie je nasmerované
na senzor diaľkového ovládania
na prehrávači.
Disk sa neprehráva.
Nie je možné prehrávať súbory JPEG
(str. 55).
, DATA CD disk neobsahuje záznam
so súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo
Joliet.
, Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo
“.JPG”.
, Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka)
× 2048 (výška) v štandardnom režime alebo
viac než 3 300 000 pixelov (bodov)
pri progresívnom súbore JPEG.(Niektoré
súbory JPEG v progresívnom formáte nie je
možné zobraziť, aj keď súbor zodpovedá
uvedeným kapacitám.)
, Obraz nevyplní celú obrazovku
(je redukovaný).
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “AUDIO (MP3)” (str. 59).
, DATA CD disk obsahuje súbor DivX.
, Prehrávač dokáže prehrávať súbory JPEG
zaznamenané na DATA DVD disku.
Súbory formátu MP3 a JPEG sa začnú
prehrávať súčasne.
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “AUTO” (str. 59).
Nie je možné prehrávať súbory DivX.
, Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
, Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo
“.DIVX”.
, DATA CD (DivX video)/DATA DVD disk
neobsahuje záznam vo formáte DivX, ktorý
je v súlade so štandardom ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet/UDF.
, Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než
720 (šírka) x 576 (výška).
Nie je možné prehrávať súbory MP3 (str. 55).
, DATA CD disk neobsahuje záznam
so súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/2 alebo Joliet.
, Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
, Aj keď názov súboru obsahuje príponu
“.MP3”, nejde o súbor vo formáte MP3.
, Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
, Prehrávač nedokáže prehrávať audio stopy
vo formáte MP3PRO.
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené
na “IMAGE (JPEG)” (str. 59).
, DATA CD disk obsahuje súbor DivX.
, Prehrávač dokáže prehrávať súbory MP3
zaznamenané na DATA DVD disku.
Názov albumu/skladby/súboru sa nezobrazí
správne.
Ďalšie informácie
, Disk je naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou
stranou smerom nadol.
, Disk je zdeformovaný.
, Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré
disky (str. 7).
, Regionálny kód DVD disku nesúhlasí
s kódom prehrávača.
, Vo vnútri prehrávača sa kondenzovala
vlhkosť (str. 3).
, Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré
nie sú správne uzatvorené (str. 7).
master page=right
, Prehrávač dokáže zobraziť len číslice
a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak
sa zobrazí ako “*”.
Pri prehrávaní sa disk neprehráva od
začiatku.
, Je aktivovaný režim prehrávania
Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play
alebo A-B Repeat Play (str. 34).
, Funkcia Resume Play je zapnutá (str. 31).
,pokračovanie
79SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_78-85_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 80 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=left
Prehrávač automaticky prehráva disk.
Zariadenie nepracuje správne.
, Disk je vybavený funkciou automatického
prehrávania.
, Položka “AUTO PLAY” je v ponuke
“CUSTOM SETUP” nastavená na “ON”
(str. 74).
, Statická elektrina, atď. môže mať vplyv
na správnosť prevádzky prehrávača.
Odpojte prehrávač od elektrickej siete.
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
, Aktivovala sa samodiagnostická funkcia.
(Pozri tabuľku na str. 81.)
, Pri prehrávaní disku obsahujúceho signál
automatického pozastavenia prehrávač
zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu.
Niektoré funkcie ako zastavenie,
vyhľadávanie, Slow-motion Play, Repeat
Play, Shuffle Play alebo Programme Play
nie je možné vykonať.
, Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií. Pozri
návod na použitie dodávaný s diskom.
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
, Skúste zmeniť zvuk cez Menu DVD disku,
nie priamo tlačidlom na diaľkovom
ovládaní (str. 32).
, Na DVD disku nie sú zaznamenané
viacjazyčné zvukové stopy.
, Zmena jazykov nie je na DVD disku
dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť, alebo
sa titulky nedajú vypnúť.
, Skúste zmeniť titulky cez Menu DVD disku,
nie priamo tlačidlom na diaľkovom
ovládaní (str. 32).
, Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku
zaznamenané.
, Zmena titulkov nie je na DVD disku
dostupná.
Na obrazovke a na displeji predného panela
sa zobrazuje 5 číslic alebo písmen.
Nosič disku nie je možné otvoriť a na displeji
je zobrazené “LOCKED”.
, Je nastavený detský zámok (str. 30).
Nosič disku nie je možné otvoriť a na displeji
je zobrazené “TRAY LOCKED”.
, Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony
alebo na autorizované servisné stredisko
Sony.
Na TV obrazovke sa počas prehrávania
DATA CD alebo DATA DVD disku zobrazí
“Data error”.
, Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete
prehrávať, je poškodený.
, Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
, Formát súboru JPEG nie je kompatibilný
so štandardom DCF (str. 54).
, Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”,
ale nie je vo formáte JPEG.
, Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo
“.DIVX”, nejde však o formát DivX,
prípadne je súbor vo formáte DivX, nie je
však kompatibilný s certifikovaným
profilom DivX.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
, Skúste zmeniť zorný uhol cez Menu DVD
disku, nie priamo tlačidlom na diaľkovom
ovládaní (str. 32).
, Scény nie sú na DVD disku nahrané
z viacerých zorných uhlov.
, Zorný uhol môžete meniť len vtedy, keď
je na displeji predného panela rozsvietený
indikátor “
” (str. 10).
, Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku
dostupná.
80SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_78-85_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 81 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=right
Samodiagnostická
funkcia (keď sa na displeji
Slovník
zobrazí písmeno/číslice)
Jednotka (priečinok) na DATA CD disku,
do ktorej sa ukladajú súbory JPEG alebo
MP3. (“Album” je definícia používaná pri
tomto prehrávači.)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
(aby sa zabránilo poškodeniu prehrávača)
bliká za účelom upozornenia na vzniknutý
problém na obrazovke a na displeji predného
panela päťmiestny servisný kód
(napr. C 13 50) pozostávajúci z kombinácie
písmena a 4 číslic. V takomto prípade
skontrolujte nasledovný prehľad.
Album (str. 54, 56)
Chapter (Kapitola) (str. 10)
Úseky obrazu alebo zvuku, ktoré sú menšie
než tituly. Titul sa skladá z niekoľkých
kapitol. V závislosti od vyhotovenia disku
nemusia byť na disku uložené žiadne
kapitoly.
C:13:50
DivX® (str. 62)
Príčina a/alebo Riešenie
C 13
Disk je znečistený alebo
obsahuje záznam vo formáte,
ktorý prehrávač nedokáže
prehrávať (str. 7).
, Vyčistite disk pomocou
jemnej handričky, alebo
skontrolujte formát
záznamu (str. 8).
C 31
Disk nie je správne vložený.
, Disk vložte správne.
E XX
Aby sa predišlo nesprávnemu
(xx je akékoľvek používaniu prehrávača,
číslo)
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
, Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné
stredisko Sony
a informujte ich
o zobrazenom
5-miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
Dolby Digital (str. 21, 76)
Technológia digitálnej kompresie zvuku
vyvinutá spoločnosťou Dolby Laboratories.
Táto technológia podporuje multikanálový
priestorový zvuk. Zadný kanál je
stereofonický a v tomto formáte je aj jeden
oddelený kanál pre subwoofer. Dolby Digital
poskytuje rovnaký 5.1-kanálový digitálny
zvuk vysokej kvality, aký môžeme nájsť pri
systémoch surround zvuku “Dolby Digital”
pre kinosály. Precízne oddelenie všetkých
kanálov je zabezpečené samostatným
uložením kanálov na disk a ich digitálnym
spracovaním.
Ďalšie informácie
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Digitálna video technológia vytvorená
spoločnosťou DivXNetworks, Inc. Video
súbory kódované technológiou DivX
disponujú vysokou kvalitou pri relatívne
malej veľkosti súboru.
Dolby Surround (Pro Logic) (str. 21)
Technológia spracovania zvukových
signálov, vyvinutá spoločnosťou Dolby
Laboratories pre priestorovú reprodukciu
zvuku. Ak vstupný signál obsahuje surround
zložku, systém Pro Logic spracováva signály
do predných, stredového a zadných kanálov.
Zadný kanál je monofonický.
,pokračovanie
81SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_78-85_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 82 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=left
DTS (str. 21, 77)
DVD+RW disk (str. 6)
Technológia digitálnej kompresie zvuku
vyvinutá spoločnosťou Digital Theater
Systems, Inc. Táto technológia podporuje
multikanálový priestorový zvuk. Zadný kanál
je stereofonický a v tomto formáte je aj jeden
oddelený kanál pre subwoofer. DTS
poskytuje tiež digitálny zvuk vo vysokej
kvalite s oddelenými zvukovými kanálmi.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
DVD+RW (plus RW) disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk. DVD+RW disky
využívajú formát záznamu, ktorý
je porovnateľný s DVD VIDEO formátom.
DVD VIDEO disk (str. 6)
Na disk je možné uložiť až 8 hodín obrazu
aj napriek tomu, že priemer tohto disku
je totožný s priemerom bežného CD disku.
Kapacita údajov jednovrstvového
jednostranného DVD disku je 4,7 GB
(gigabajtov), čo je 7-krát viac než kapacita
CD disku. Dátová kapacita dvojvrstvového
jednostranného DVD disku je 8,5 GB,
jednovrstvového obojstranného DVD disku
je 9,4 GB a kapacita dvojvrstvového
obojstranného DVD disku je 17 GB.
Obrazové dáta využívajú formát MPEG 2,
jeden z najrozšírenejších svetových
štandardov technológie digitálnej kompresie
dát. Obrazové dáta sú komprimované
v pomere cca 1:40 (priemer) k ich pôvodnej
veľkosti. DVD disk taktiež využíva rozličnú
úroveň technológie kódovania, ktorá mení
charakter dát podľa aktuálneho stavu
reprodukovaného obrazu. Audio informácie
sú zaznamenané v multikanálovom formáte,
napr. Dolby Digital, čím sa poskytuje
omnoho silnejší zážitok z počúvania zvuku.
DVD disky sú tiež vybavené aj rôznymi
ďalšími funkciami, ako je zmena zorného
uhla, viacjazyčné mutácie a obmedzenie
prehrávania (Parental Control).
DVD-RW disk (str. 6)
DVD-RW disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk toho istého formátu, ako
je DVD VIDEO disk. DVD-RW disk je možné
nahrávať v dvoch rôznych režimoch: v režime
VR a v režime Video. Režim Video vyhovuje
formátu DVD VIDEO disku a je plne
kompatibilný s DVD prehrávačmi, kým pri
DVD-RW nahraných v režime VR je možné
obsah disku programovať alebo editovať.
Súbor (str. 54, 57)
Súbor JPEG zaznamenaný na DATA CD
disku alebo súbor DivX zaznamenaný
na DATA CD/DATA DVD disku. (“Súbor”
je definícia používaná pri tomto prehrávači.)
Jeden samostatný súbor zodpovedá jednému
samostatnému obrázku alebo pohyblivému
záznamu.
Záznam snímaný filmovou technikou,
záznam snímaný video technikou (str. 19)
DVD disky sú klasifikované ako disky
s filmovým alebo video záznamom. Filmové
DVD disky obsahujú záznam používaný
v kinách (24 snímok za sekundu).
Video DVD disky, napr. tv-inscenácie alebo
sit-com seriály obsahujú záznam 30 snímok/
60 políčok (24 snímok/50 políčok)
za sekundu.
MPEG audio (str. 21, 77)
Medzinárodný štandardný systém kódovania
pre komprimovanie digitálnych audio
signálov, autorizovaný certifikátom ISO/IEC.
MPEG 1 spolupracuje s 2-kanálovým stereo
zvukom. MPEG 2 využívaný na DVD
diskoch spolupracuje s až 7.1-kanálovým
priestorovým zvukom.
Štandardný (prekladaný) formát (str. 19)
Pri štandardnom (prekladanom) formáte
sa zobrazuje každý druhý riadok obrazu ako
samostatné “pole” a ide o štandardnú metódu
zobrazovania záznamu v televíznych
štúdiách. Pole s párnym číslom zobrazuje
párne čísla riadkov obrazu a pole s nepárnym
číslom zobrazuje nepárne čísla riadkov
obrazu.
82SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_78-85_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 83 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=right
Progresívny formát (str. 19)
V porovnaní s prekladaným formátom, ktorý
zobrazuje každý druhý riadok obrazu (pole)
pre vytvorenie snímky, zobrazuje
progresívny formát celý obraz naraz ako
samostatnú snímku. Znamená to, že kým
prekladaný formát môže zobraziť 25 alebo
30 snímok (50-60 polí) za 1 sekundu,
progresívny formát dokáže zobraziť 50 - 60
snímok za 1 sekundu. Celková kvalita obrazu
sa zvýši a statické zábery, text a horizontálne
riadky sa zobrazujú ostrejšie. Tento
prehrávač je kompatibilný s progresívnym
formátom 525 alebo 625.
Progresívne súbory JPEG
Progresívne súbory JPEG sa často používajú
na Internete. Od bežných súborov JPEG
sa odlišujú tým, že sa v prehliadači postupne
rozjasnejú (“fade in”) a nezobrazujú
sa postupným vykresľovaním zhora nadol.
Umožní sa tak zobrazovanie obrázka počas
jeho sťahovania.
Scene (Scéna) (str. 10)
Na VIDEO CD diskoch s funkciami PBC
sú zobrazenia ponuky Menu, pohyblivé
záznamy a statické zábery rozdelené do častí,
ktoré sú nazývané “scénami”.
Title (Titul) (str. 13)
Ďalšie informácie
Najdlhší úsek obrazu alebo hudobného diela
pri DVD disku, film atď. na video disku,
či album atď. na audio disku.
Track (Stopa/skladba) (str. 13)
Úseky obrazu alebo hudby na VIDEO CD,
CD alebo DATA CD disku (dĺžka skladby).
(“Skladba” na DATA CD disku je výraz
používaný pri tomto prehrávači.)
Video Index (VIDEO CD disk) (str. 13)
Číslo, ktoré rozdeľuje stopu/skladbu
na niekoľko častí kvôli jednoduchšiemu
vyhľadaniu požadovaného miesta na VIDEO
CD disku. V závislosti od disku nemusia byť
na disku zaznamenané žiadne indexy.
83SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_78-85_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 84 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=left
Technické údaje
Systém
Všeobecne
Laser: Polovodičový laser
Prenosový systém (norma): PAL/(NTSC)
Napájanie:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Príkon: 13 W
Rozmery (cca):
430 x 55,5 x 239 mm
(šírka/výška/hĺbka) vrátane
prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca): 2,1 kg
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť: 25 % až 80 %
Audio charakteristiky
Frekvenčný rozsah: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz až 44 kHz (±1,0 dB)/DVD
VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz až 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz až 20 kHz (±0,5 dB)
Odstup signál-šum (pomer S/N): 115 dB
(len konektory LINE OUT L/R
(AUDIO))
Harmonické skreslenie: 0,003 %
Dynamický rozsah: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
(±0,001 % W PEAK)
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 16.
Právo na zmeny vyhradené.
Výstupy
(Názov konektora: Typ konektora/Výstupná
úroveň/Zaťažovacia impedancia)
LINE OUT (AUDIO): RCA konektor/
2 Vrms/10 kOhm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optický
výstupný konektor/–18 dBm
(vlnová dĺžka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
LINE OUT (VIDEO): RCA konektor/
1,0 Vš-š/75 Ohm
S VIDEO OUT: 4-pinový mini DIN/Y:
1,0 Vš-š, C:- 0,3 Vš-š (PAL), 0,286 Vš-š
(NTSC)/75 Ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR): RCA konektor/Y: 1,0 Vš-š,
PB/CB, PR/ CR: 0,7 Vš-š/75 Ohm
84SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_78-85_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 85 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=right
Tabuľka kódovania jazykov
Podrobnosti pozri na str. 46, 50, 72.
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód jazyka
Kód jazyka
Kód jazyka
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Bez udania
Ďalšie informácie
Kód jazyka
85SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
master page=left
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_86-87_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 86 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
Index
Číslice
E
16:9 73
4:3 LETTER BOX 73
4:3 OUTPUT 74
4:3 PAN SCAN 73
48 kHz/96 kHz PCM 77
5.1-kanálový surround zvuk
21, 47
EFFECT 60
A
INDEX 40
Index 83
Instant Advance 30
Instant Replay 30
INTERVAL 60
A-B REPEAT 37
ALBUM 41
Album 54, 81
ANGLE 50
AUDIO 46, 72
AUDIO ATT 75
AUDIO DRC 75
AUDIO FILTER 76
AUDIO SETUP 75
AUTO PLAY 74
B
BACKGROUND 73
Batérie 16
C
CD disk 6, 29
CHAPTER 40
Chapter (Kapitola) 81
CHAPTER VIEWER 42
Continuous play
CD/VIDEO CD disk 29
DVD disk 29
Control Menu 13
CUSTOM 71
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 65
CUSTOM PICTURE MODE
51
CUSTOM SETUP 74
D
DATA CD disk 6, 54, 62
DATA DVD disk 6, 62
DATE 58
Detský zámok 30
Diaľkové ovládanie 12, 16, 69
DIGITAL OUT 76
Digitálny výstup 76
DIMMER 74
Displej 10
DivX® 62, 75
DOLBY DIGITAL 25, 46,
76, 81
DOWNMIX 76
DTS 25, 46, 77, 82
DVD disk 6, 29, 82
DVD+RW disk 30, 82
DVD-RW disk 6, 32, 82
F
FILE 41
Filmový softvér 82
Freeze Frame 40
I
J
JPEG 54
L
LANGUAGE SETUP 72
LINE 73
M
MEMORY 52
MENU 72
Menu DVD disku 32
MODE (MP3, JPEG) 59
MP3 6, 54
MPEG 46, 77, 82
MULTI-DISC RESUME 31, 75
N
Nastavenie pre rýchle uvedenie
do prevádzky (Quick Setup)
26, 72
NORMAL (INTERLACE) 19
O
On-screen zobrazenie
Ponuka Control Menu 13
Ponuka nastavení Setup 71
ORIGINAL 32
ORIGINAL/PLAY LIST 32
OSD 72
P
PARENTAL CONTROL 65
PAUSE MODE 75
PBC Playback 33
PICTURE MODE 51
PICTURE NAVIGATION 42,
57
PLAY LIST 32
Ponuka nastavení Setup 71
Prekladaný formát 82
Pripojenie 17
PRO LOGIC 24, 81
PROGRAM 34
Programme Play 34
Progresívny formát 83
PROGRESSIVE AUTO 19
PROGRESSIVE VIDEO 19
Q
QUICK 72
R
REPEAT 36
Repeat Play 36
Reproduktory
Zapojenia 21
RESET 72
Resume 31
Riešenie problémov 78
S
Scan 39
SCENE 40
Scene (Scéna) 83
SCREEN SAVER 73
SCREEN SETUP 73
SETUP 71
SHARPNESS 53
SHUFFLE 35
Shuffle Play 35
Slide Show 58
Slow-motion Play 40
SUBTITLE 72
SURROUND 21, 48
Súbor 82
Štandardný (prekladaný)
formát 82
T
TIME/TEXT 40, 43
TITLE 40
Title (Titul) 83
TITLE VIEWER 42
TOP MENU 32
TRACK 40
Track (Stopa/Skladba) 83
TRACK SELECTION 75
TRACK VIEWER 42
TV TYPE 73
TVS (TV Virtual Surround) 48
V
Vhodné disky 6
Video softvér 82
VIDEO CD disk 6, 29
Vyhľadanie konkrétneho miesta
sledovaním TV obrazovky 39
Vyhľadávanie 39
86SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_86-87_DVPDVP-NS765P_SK.book Page 87 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=right
Z
Zaobchádzanie s diskmi 8
Zapojenia 16
Zobrazenie
Displej 10
Ponuka Control Menu 13
Ponuka nastavení Setup 71
ZOOM 30, 57
Zrýchlený posuv vpred 39
Zrýchlený posuv vzad 39
Ďalšie informácie
87SK
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
C:\Temp\Temp01\DVPNS765P_SK\Fm\Sk_88-88_DVPDVP-NS765P_SK.book
Page 88 Monday, September 6, 2004 8:09 PM
NS765P.fm
master page=left
Vytlačené na 100% recyklovateľný papier.
Sony Corporation Printed in Czech Republic
DVP-NS765P
2-059-562-E2(1)
Download PDF

advertising