Sony | DVP-FX870 | Sony DVP-FX870 Návod na použitie

DVP-FX870_SK.book Page 1 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
3-294-109-21(1)
Prenosný
CD/DVD
prehrávač
Návod na použitie
DVP-FX870
© 2008 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_02-04_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 2 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu
elektrickým prúdom,
nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Výmenu sieťovej šnúry je
možné vykonať len
v autorizovanom servise.
Batérie alebo batérie vložené
v zariadení nevystavujte
nadmernému teplu ako
napr. priamemu slnečnému
žiareniu a pod.
Tento štítok je umiestnený
na spodnej časti zariadenia.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER
(LASEROVÝ VÝROBOK 1.
TRIEDY). Označenie o klasifikácii
CLASS 1 LASER je umiestnené na
spodnej strane zariadenia.
Upozornenie
• Použitie optických nástrojov pri
tomto zariadení zvyšuje riziko
poškodenia zraku. Laserový lúč
použitý v tomto CD/DVD
prehrávači môže poškodiť zrak,
preto sa nepokúšajte rozoberať
zariadenie. Prípadné opravy
prenechajte na autorizovaný
servis.
• Pri nesprávnom vložení
akumulátora hrozí riziko
explózie. Nahraďte ho len
rovnakým typom, alebo
ekvivalentom odporúčaným
výrobcom.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Likvidácia starých akumulátorov
a batérií (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/
batérii alebo na jeho obale
upozorňuje, že akumulátor/batériu
nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom
odpade. Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu akumulátorov/batérií na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný
pracovník.
Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/
batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba životnosti
do zberného strediska
prevádzkujúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/
batériami nakladajte v zmysle
platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné
miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto
výrobku alebo akumulátorov/
batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Bezpečnostné
upozornenia
• Zariadenie umiestnite tak, aby
ste v prípade problému mohli
okamžite odpojiť sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
• Zariadenie je pod stálym
napätím, kým je sieťová šnúra
v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich
sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite
adresy poskytnuté
v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných a prevádzkových
dôvodov alebo kvôli zachovaniu
dát neustále napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento
2
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_02-04_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 3 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Bezpečnostné
upozornenia
•
Bezpečnosť na cestách
Monitor a slúchadlá nepoužívajte
počas bicyklovania alebo vedenia
akéhokoľvek motorového vozidla.
Môže dôjsť k nehode, naviac je to
v niektorých oblastiach
protizákonné. Takisto môže byť
nebezpečné počúvať hudbu
v slúchadlách pri vysokej hlasitosti
počas chôdze, a to najmä na
prechode pre chodcov. Mali by ste
vždy dbať na zvýšenú opatrnosť
alebo pri možných rizikových
situáciách prehrávač nepoužívať.
•
•
•
neumiestňujte na mäkké
povrchy, ako napr. koberec.
Zariadenie nenechávajte na
miestach blízko zdrojov tepla
alebo na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernej prašnosti alebo
piesku, vlhkosti, dažďu,
mechanickým nárazom alebo
v aute so zatvorenými oknami.
Zariadenie neumiestňujte na
šikmý povrch. Zariadenie je
určené na prevádzku
vo vodorovnej polohe.
Zariadenie ani disky
neumiestňujte do blízkosti
zariadení so silnými magnetmi,
ako sú mikrovlnné rúry alebo
veľké reproduktory.
Na zariadenie neklaďte ťažké
predmety.
Bezpečnosť
Prevádzka
V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo tekutiny do
zariadenia, odpojte zariadenie
od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte
prekontrolovať v autorizovanom
servise.
• Ak zariadenie prenesiete priamo
zo studeného prostredia do
teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej
miestnosti, na optickom
mechanizme zariadenia môže
kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu
dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto
prípade vyberte disk a ponechajte
zariadenie zapnuté bez obsluhy
približne pol hodiny, kým
sa vlhkosť neodparí.
• Šošovku lasera v prehrávači
udržujte čistú. Nedotýkajte sa
jej. Dotyk môže šošovku
poškodiť a môže to znefunkčniť
prehrávač. Kryt priestoru pre
disk otvárajte len pri vkladaní
alebo vyberaní disku.
Zdroje napájania
• Informácie o napájaní zariadenia
sú uvedené na štítku na AC
adaptéri. Skontrolujte, či sa
prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej
sieti.
• Ak nebudete zariadenie používať
dlhší čas, odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za
koncovku. Nikdy neťahajte za
samotnú šnúru.
• Nedotýkajte sa sieťovej šnúry ani
AC adaptéra mokrými rukami.
V opačnom prípade hrozí riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nárast teploty
Zariadenie sa počas nabíjania
alebo dlhej prevádzky zahrieva.
Nejde o poruchu.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby ste predišli jeho
prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte do
uzavretých priestorov, akými sú
napr. knižnice alebo vstavané
skrinky.
• Nezakrývajte ventilačné otvory
zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Zariadenie
LCD monitor
• Aj keď je LCD monitor
vyrobený vysokoprecíznou
technológiou, na monitore sa
môžu príležitostne vyskytnúť
rôznofarebné body. Nejde
o poruchu.
• LCD monitor nečistite mokrou
handričkou. Ak do zariadenia
vnikne voda, môže dôjsť k jeho
poruche.
• Na LCD monitor nehádžte ani
neklaďte žiadne predmety.
Netlačte naň rukami ani lakťami.
• LCD monitor nepoškoďte
predmetmi s ostrými hranami.
• LCD panel nezatvárajte, ak sa na
kryte priestoru pre disk nachádza
napríklad pero atď.
• Ak prenesiete zariadenie priamo
z chladného prostredia do
teplého, na LCD monitore môže
skondenzovať vlhkosť. V prípade
kondenzácie pred používaním
utrite prípadnú vlhkosť.
Na utieranie použite jemnú
utierku atď. Ak je LCD monitor
chladný, môže na ňom
kondenzovať vlhkosť aj po utretí.
Počkajte, kým sa LCD monitor
neohreje na izbovú teplotu.
AC adaptér
• Používajte len dodávaný AC
adaptér. Používanie iného než
dodávaného adaptéra môže
spôsobiť poruchu.
• Zariadenie nerozoberajte,
ani neupravujte.
• Adaptér nesmie spadnúť, ani byť
vystavený silným nárazom.
• AC adaptér neumiestňujte
do uzavretých priestorov, akými
sú napr. knižnice alebo skrinky
pre AV zariadenia.
• AC adaptér nepripájajte
k elektronickému transformátoru
s cestovným meničom napätia.
Môže dôjsť k prehriatiu
a funkčnej poruche zariadenia.
Akumulátor
• Informujte sa o spôsobe
likvidácie akumulátorov podľa
platných miestnych predpisov
a noriem. Kontaktujte príslušné
úrady.
• Keďže je životnosť akumulátora
limitovaná, jeho kapacita sa
postupom času a opakovaným
používaním znižuje. Ak je jeho
kapacita už len cca polovičná,
zakúpte nový akumulátor.
• Akumulátor sa nemusí nabiť na
maximálnu kapacitu, ak sa nabíja
prvýkrát, alebo ak ste ho dlhý čas
nepoužívali. Kapacita sa obnoví
po niekoľkých cykloch nabitia
a vybitia.
• Nenechávajte akumulátor
na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu
alebo v uzavretom aute na slnku,
kde teplota môže prekročiť 60°C.
• Akumulátor udržujte suchý.
• Neskratujte prepojovacie
kontakty pre akumulátor (A)
na spodnej strane prehrávača
a prepojovacie kontakty (C)
na akumulátore kovovými
predmetmi (napr. retiazka na
krku).
• Dbajte na to, aby sa prach alebo
piesok nedostal do kontaktu
s prepojovacími kontaktmi (A)
a otvormi (B) pre akumulátor na
spodnej strane prehrávača
a prepojovacími kontaktmi (C)
a otvormi (D) na akumulátore.
,Pokračovanie
3
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_02-04_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 4 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Spodná časť prehrávača
B
Čistenie
Povrch zariadenia, panel
a ovládacie prvky čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové
prostriedky alebo rozpúšťadlá ako
lieh alebo benzín.
A
Akumulátor
D
Čistiace disky, čističe
diskov/šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky,
čističe diskov/šošoviek (vrátane
typov na mokré a suché čistenie).
Môžu zapríčiniť poruchu
zariadenia.
C
DÔLEŽITÉ
UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento prehrávač
je schopný zobrazovať statické
video zábery na vašej TV
obrazovke aj dlhší čas. Ak na
TV obrazovke ponecháte dlhší
čas pozastavený obraz alebo
zobrazenú ponuku Menu,
vystavujete váš TVP riziku
trvalého poškodenia obrazovky.
Plazmové a projekčné TVP sú
na takéto zaobchádzanie
obzvlášť citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa zariadenia,
kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
Adaptér pre napájanie
v automobile
• Používajte len dodávaný adaptér.
Používanie iného než
dodávaného adaptéra môže
spôsobiť poruchu.
• Adaptér nerozoberajte,
ani neupravujte.
• Adaptér nesmie spadnúť, ani byť
vystavený silným nárazom.
• Nedotýkajte sa kovových častí
(obzvlášť kovovými predmetmi).
Môže dôjsť ku skratu.
• Adaptér pre napájanie
v automobile nenechávajte na
miestach blízko zdrojov tepla
alebo na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu,
mechanickým nárazom alebo
v aute so zatvorenými oknami.
Nastavenie hlasitosti
Nezvyšujte hlasitosť počas
reprodukcie časti s veľmi nízkou
úrovňou zvuku alebo so žiadnym
zvukovým signálom. V opačnom
prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou
úrovňou zvuku k poškodeniu
reproduktorov.
Slúchadlá
• Prevencia pred poškodením
sluchu
Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej
úrovni hlasitosti. Lekári varujú
pred nepretržitým, hlasným
a dlhotrvajúcim počúvaním.
Ak budete počuť "pískanie
v ušiach", znížte hlasitosť alebo
zariadenie vypnite.
• Ohľaduplnosť
Počúvajte pri nízkej úrovni
hlasitosti. Umožní vám to počuť aj
vonkajšie zvuky a zároveň budete
ohľaduplný k ľuďom okolo vás.
4
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_05-06_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 5 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Bezpečnostné upozornenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
O tomto návode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Disky vhodné pre prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prípravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kontrola dodávaného príslušenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Používanie diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LCD panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Pripojenie AC adaptéra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Používanie s akumulátorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Používanie s adaptérom pre napájanie v automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie zobrazenia nastavení prehrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadanie konkrétneho miesta na disku
(Search, Scan, Slow Play, Repeat Play, Random Play) . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG . . . . . . . . . .
Nastavenie veľkosti a kvality obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
21
23
25
28
Prehrávanie súborov DivX® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Prehrávanie video súborov DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Video súbory DivX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nastavenia a úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ponuka nastavení Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenia obrazu (General Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenia zvuku (Audio Setup). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo zvuk (Language Setup) . . . . . . . .
Nastavenia Parental Control (Parental Control) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
34
35
36
Zapojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pripojenie k inému zariadeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Súbory formátu MP3 a JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Index častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
5
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_05-06_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 6 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
O tomto návode
• Informácie v tomto návode popisujú ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (ďalej aj DO).
Na ovládanie prehrávača môžete použiť aj ovládacie prvky na prehrávači, ak majú
podobné alebo rovnaké označenie ako tlačidlá na DO.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R
(+VR režim) a DVD-RW/DVD-R (režim VR, režim Video) disky.
• V tomto návode sú použité ikony zobrazené nižšie (spolu s popisom ich významu):
Ikony
Význam
Funkcie sú dostupné pre DVD VIDEO a DVD+RW/DVD+R disky v režime
+VR alebo DVD-RW/DVD-R disky v režime Video
Funkcie sú dostupné pre DVD-RW/DVD-R disky v režime
VR (Video Recording)
Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD disky (vrátane Super VCD alebo CD-R/
CD-RW diskov vo formáte video CD alebo Super VCD)
Funkcie sú dostupné pre audio CD alebo CD-R/CD-RW disky vo formáte
audio CD
Funkcie sú dostupné pre DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW disky
obsahujúce audio súbory MP3*1, obrazové súbory JPEG a video súbory
DivX*2*3)
Funkcie sú dostupné pre DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R disky obsahujúce audio súbory MP3*1, obrazové súbory
JPEG a video súbory DivX*2*3)
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou
ISO (International Standard Organization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG.
*2 DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa
na základe licencie.
6
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_07-08_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 7 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Disky vhodné pre
prehrávanie
Formát diskov
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
(uzavretý disk)
DVD+RW/+R
(uzavretý disk)
VIDEO CD/
Audio CD
CD-RW/-R
Logo “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD VIDEO” a “CD” sú
obchodné značky.
Príklady nevhodných diskov
Prehrávač nedokáže prehrávať nasledovné
disky:
• Blu-ray disky.
• Disky so záznamom vo formáte AVCHD.
• HD DVD disky.
• DVD-RAM disky.
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so
záznamom v iných než uvedených
formátoch.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte
PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• DVD audio disky.
• DATA DVD disky, ktoré neobsahujú audio
MP3 súbory, obrazové súbory JPEG alebo
video súbory DivX.
• HD vrstvu Super Audio CD (SACD) diskov.
Prehrávač tiež nedokáže prehrávať
nasledovné disky:
• DVD VIDEO disky s rozdielnym
regionálnym kódom.
• Disky neštandardných tvarov
(napr. v tvare štvorca, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo
nálepkou na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku
lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej
páske a pod.
Poznámka k CD/DVD diskom
Prehrávač dokáže prehrávať CD-ROM/
CD-R/CD-RW disky so záznamom
v nasledovných formátoch:
– Audio CD
– Video CD
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660* Level 1 alebo rozšírenému
formátu - Joliet
– Formát KODAK Picture CD
* Logický formát súborov a priečinkov na
CD-ROM diskoch definovaný štandardom ISO
(International Organization for Standardization).
Prehrávač dokáže prehrávať DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R
disky so záznamom v nasledovných
formátoch:
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
UDF (Universal Disk Format).
Poznámky
• Poznámky k DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R alebo CD-R/CD-RW diskom
V tomto prehrávači nemusí byť možné prehrávať
niektoré DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R
alebo CD-R/CD-RW disky v závislosti od kvality
záznamu a stavu samotného disku alebo vlastností
zariadenia, na ktorom bol záznam vykonávaný,
prípadne záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na
použitie záznamového zariadenia. Pri niektorých
DVD+RW/DVD+R diskoch nemusia fungovať
niektoré funkcie prehrávania, aj keď sú tieto disky
správne uzatvorené. V takomto prípade disk
prehrávajte v štandardnom režime prehrávania.
Nemusí byť tiež možné prehrať niektoré
DATA CD/DATA DVD disky vytvorené vo
formáte Packet Write alebo Multi Session.
• Poznámky k DVD+R DL/DVD-R DL diskom
DVD-R DL disky so záznamom v režime VR sa
nemusia dať prehrávať. Súbory MP3 a JPEG
nahrané v druhej vrstve DVD+R DL/-R DL
(dvojvrstvový) disku sa nemusia dať prehrávať.
,Pokračovanie
7
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_07-08_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 8 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
• Audio disk kódovaný technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). V poslednom čase niektoré hudobné
vydavateľstvá distribuujú disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv.
Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia
sa dať prehrávať v tomto zariadení.
• Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade so
štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie na
tomto produkte nie je zaručené.
Obchodné značky
• Vyrobené v licencii spoločnosti
Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojité-D sú obchodné
značky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Vyrobené v licencii patentu USA č.:
5 451 942 a iných registrovaných
a platných USA a svetových patentov.
DTS a DTS Digital Out sú ochranné
známky a logá a symboly DTS sú obchodné
značky spoločnosti DTS, Inc.
©1996-2007 DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
Regionálny kód
Ide o systém používaný na ochranu
autorských práv. Regionálny kód je
vyznačený na obale DVD VIDEO disku
podľa krajiny predaja. Prehrávač dokáže
prehrávať DVD VIDEO disky označené
regionálnym kódom “ALL” alebo “2”.
ALL
Poznámka o funkciách
prehrávania DVD a VIDEO CD
diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD
a VIDEO CD diskov môžu byť úmyselne
zablokované výrobcom softvéru. Vzhľadom
na to, že tento prehrávač prehráva DVD
a VIDEO CD disky podľa samotného obsahu
disku vytvoreného výrobcom, niektoré
funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii.
Ďalšie informácie sa dozviete z pokynov
uvedených pri DVD alebo VIDEO CD disku.
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou na
ochranu autorských práv vlastníka programu
podľa príslušných patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné len so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je určené len pre
domáce alebo iné obmedzené využívanie,
ak spoločnosť Macrovision neuvedie inak.
Spätné upravovanie a disasemblovanie sú
zakázané.
8
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_09-14_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 9 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Prípravy
Kontrola dodávaného príslušenstva
Prípravy
Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné príslušenstvo:
• Audio/video kábel (minikonektor ×2 y
• Adaptér pre napájanie z autobatérie (1)
RCA konektor ×3) (1)
• Akumulátor (NP-FX110) (1)
• Sieťová šnúra (1)
• Diaľkové ovládanie (s batériou) (1)
• AC adaptér (1)
• Puzdro (1)
Používanie diaľkového ovládania
Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte ho na senzor
na prehrávači.
Výmena batérie v DO
Vložte lítiovú batériu CR2025. Dodržte polaritu 3 a #.
1
Vysuňte držiak batérie (2), pričom držte
zatlačenú poistku (1).
2
3
Vyberte starú batériu.
Do držiaka vložte novú batériu stranou 3
nahor a držiak vsuňte úplne dnu.
Poznámky
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania
vystavený priamemu slnečnému
žiareniu alebo silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
• Ak je batéria vybitá, nefunguje žiadne tlačidlo. Ak DO vôbec nefunguje, vymeňte batériu a skontrolujte
funkčnosť.
9
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_09-14_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 10 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
LCD panel
LCD panel zariadenia je možné otočiť maximálne o 180 stupňov doprava bez vplyvu na jeho
funkčnosť. Po otočení LCD panela ho môžete priklopiť k telu zariadenia bez vplyvu na jeho
funkčnosť.
Otáčanie LCD panela
1
2
Zariadenie umiestnite na stabilnú rovnú plochu.
3
Pomaly otočte LCD panel o 180 stupňov v smere šípky (doprava).
Potlačte palcami LCD panel nahor, aby sa otvoril do vertikálnej polohy.
Otočenie a sklopenie LCD panela
Po otočení LCD panela o 180 stupňov doprava ho potlačením priklopte k telu zariadenia.
Panel je v tejto polohe monitorom von.
Vrátenie LCD panela do pôvodnej polohy
Otvorte LCD panel do vertikálnej polohy a pomaly otočte LCD panel doľava.
Poznámky
• LCD panel neotáčajte o viac než 180 stupňov. LCD panel neotáčajte opačne. LCD panel sa môže zlomiť.
• Ak LCD panel nie je úplne otvorený, neotáčajte ho. LCD panel sa môže poškodiť.
• Po použití vždy vráťte LCD panel do pôvodnej polohy. LCD monitor sa pri náhodnom náraze môže
poškodiť.
10
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_09-14_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 11 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Pripojenie AC adaptéra
AC adaptér (dodávaný) zapojte v poradí 1 až 3 podľa obrázka nižšie.
AC adaptér odpojte opačným postupom.
A
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
Prípravy
PHONES
DC IN
9.5V
Do konektora DC IN 9.5 V
Konektor DC
2
AC adaptér
(dodávaný)
Sieťová šnúra (dodávaná)
1
3
Do elektrickej siete
Poznámka
Pred odpojením sieťovej šnúry zastavte prehrávanie. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
11
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_09-14_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 12 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Používanie s akumulátorom
Ak nie je v dosahu elektrická sieť, môžete prehrávač napájať z vloženého akumulátora
(dodávaný).
Pred používaním akumulátor úplne nabite.
Inštalácia akumulátora
1
2
Zarovnajte a zasuňte výčnelky na akumulátore do otvorov na spodnej strane zariadenia.
Posuňte akumulátor v smere šípky tak, aby zacvakol.
Akumulátor
Spodná časť prehrávača
Vybratie akumulátora
Stlačte uvoľňovací ovládač a posuňte akumulátor v smere šípky.
Uvoľňovací ovládač
Poznámky
•
•
•
•
Pred vložením akumulátora vypnite zariadenie.
Počas prehrávania nevyberajte akumulátor.
Nedotýkajte sa kontaktov na zariadení ani na akumulátore. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
Akumulátor pri vkladaní a vyberaní nesmie spadnúť.
12
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_09-14_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 13 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Nabíjanie akumulátora
1
2
Akumulátor nainštalujte na prehrávač (str. 12).
Pripojte AC adaptér k prehrávaču a potom ho pripojte do elektrickej zásuvky (str. 11).
Prípravy
Indikátor nabíjania
Konektor DC IN 9.5 V
HOLD
PHONES
A
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
Prehrávač
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
DC IN
9.5V
POWER
CHARGE
Akumulátor
Po začatí nabíjania sa rozsvieti indikátor CHARGE.
Po skončení nabíjania indikátor CHARGE zhasne.
3
Po skončení nabíjania odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky a odpojte AC adaptér.
Kontrola stavu akumulátora
Pri zastavení prehrávania sa na monitore zobrazuje indikátor akumulátora. Ak sa zobrazí
alebo ak bliká indikátor CHARGE, nabite akumulátor.
Nabitý
,
Vybitý
Indikátor akumulátora nie je zobrazený pri prehrávaní DVD, VIDEO CD disku alebo JPEG
súborov. Zastavte prehrávanie a skontrolujte stav akumulátora.
Čas nabíjania a maximálny prehrávací čas
Čas nabíjania (prehrávač vypnutý)
Prehrávací čas (LCD monitor zapnutý)
Cca
6 hodín
Cca
6 hodín*
* Ide o maximálny čas nepretržitého prehrávania v nasledovných podmienkach.
– Bežná teplota (20°C)
– Používajú sa slúchadlá
– Nastavenie osvetlenia na minimálnu úroveň
– V ponuke ”Audio Setup” je nastavené “Digital Output” na “Off”.
Prevádzkový čas závisí od stavu akumulátora.
Poznámky
• Indikátor akumulátora sa nezobrazuje, keď používate AC adaptér alebo vstup pre externé zdroje.
• Čas nabíjania závisí od podmienok používania, prostredia a ďalších faktorov. Odporúčame akumulátor
nabíjať pri teplote 10 - 30°C.
13
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_09-14_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 14 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Používanie s adaptérom pre napájanie v automobile
Ak chcete napájať prehrávač z konektora pre zapaľovač v automobile, použite dodávaný adaptér
pre napájanie v automobile. Adaptér je určený pre napätie 12 V z autobatérie. Nepoužívajte
konektor pre zapaľovač v automobile s napätím 24 V. Adaptér je určený pre automobily
s uzemnením záporným pólom. Nepoužívajte ho v automobiloch s uzemnením kladným pólom.
PHONES
A
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
DC IN
9.5V
Do konektora DC IN 9.5 V
Do konektora pre zapaľovač
v automobile
Adaptér pre napájanie z autobatérie (dodávaný)
z Rada
Ak adaptér pre napájanie z autobatérie prekáža pri vedení vozidla, použite komerčne dostupný predlžovací
kábel pre konektor pre zapaľovač v automobile.
Poznámky
•
•
•
•
Nepoužívajte poškodený adaptér alebo adaptér, ktorý spadol.
Kábel nesmie prekážať vodičovi. LCD monitor neinštalujte do zorného poľa vodiča.
Ak je obraz rušený, umiestnite prehrávač ďalej od adaptéra.
Adaptér používajte počas chodu motora. Ak ho používate pri vypnutom zapaľovaní, môže sa vybiť
autobatéria.
• Ak je konektor pre zapaľovač v automobile znečistený od popola atď., nedostatočný kontakt môže
spôsobovať zvyšovanie teploty. Pred použitím konektory dôkladne očistite.
• Počas nabíjania alebo dlhej prevádzky sa adaptér môže zahriať. Nejde o poruchu.
Po používaní adaptéra pre napájanie v automobile
Po vypnutí prehrávača odpojte adaptér od konektora pre zapaľovač.
Poznámky
• Keď je prehrávač zapnutý, nevypínajte zapaľovanie. Môže dôjsť k prerušeniu napájania a môže sa poškodiť
prehrávač.
• Po použití odpojte adaptér od konektora. Keďže niektoré automobily napájajú konektor pre zapaľovač, aj
keď je motor automobilu vypnutý, môže sa vybiť autobatéria.
• Pri odpájaní adaptéra ťahajte za koncovku.
• Ak počúvate autorádio, odpojte adaptér od konektora pre zapaľovač, aby nedochádzalo k rušeniu.
14
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 15 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
2
Prehrávanie diskov
Prehrávanie diskov
Stlačte [/1 na DO alebo posuňte
prepínač [/1/HOLD na prehrávači
do polohy “[/1”.
Prehrávač sa zapne a indikátor napájania
POWER sa rozsvieti nazeleno.
3
4
Vložte disk, ktorý chcete prehrávať.
Disk vkladajte správne, prehrávanou
stranou smerom nadol, kým nezacvakne.
x
H
DISPLAY
VOL
MENU
RETURN
OPTIONS
POWER CHARGE
Prehrávanou stranou nadol
O
P
E
N
PO
WE
R
CH
AR
GE
OPEN
LD
HO
5
\/1/HOLD
6
\/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
H
x
1
Stlačením PUSH CLOSE na
prehrávači zatvorte kryt priestoru
pre disk.
Otvorte LCD panel prehrávača.
Nastavte prepínač LINE SELECT
na pravej strane prehrávača do polohy
“OUT”.
Stlačte H.
Spustí sa prehrávanie.
• Pri niektorých diskoch sa prehrávanie
po zatvorení krytu priestoru pre disk
spustí automaticky.
• V závislosti od disku sa na monitore
môže zobraziť Menu disku.
Pre DVD VIDEO disky pozri str. 17.
Pre VIDEO CD disky pozri str. 20.
• Po prehraní všetkých titulov sa
prehrávanie zastaví a zobrazí sa ponuka
Menu.
Poznámky
• Ak vložíte disk prehrávanou stranou nahor,
zobrazí sa hlásenie “No Disc” alebo “Cannot play
this disc.”.
• Pred prehrávaním musíte disky vytvorené DVD
rekordérmi správne uzatvoriť. Podrobné
informácie o uzatváraní pozri v návode na
použitie DVD rekordéra.
,Pokračovanie
15
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
Prehrávanie diskov
V závislosti od DVD alebo VIDEO CD disku
môžu byť niektoré funkcie rozdielne alebo
nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.
Vložte akumulátor alebo pripojte AC adaptér.
Stlačte OPEN na kryte priestoru
pre disk.
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 16 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
• Po otvorení krytu priestoru pre disk sa môže disk
stále otáčať. Pred vybratím disku počkajte, kým sa
jeho otáčanie zastaví.
• Na monitore sa môže počas operácie zobraziť
” ”. Táto ikona znamená, že funkcia popísaná
v návode na použitie nie je dostupná pre
konkrétny DVD VIDEO disk.
• Spustenie prehrávania niektorých DVD-RW/
DVD-R (režim VR) diskov môže určitý čas trvať
v závislosti od zaznamenaného obsahu.
Ďalšie prehrávacie operácie
2
4
5
3
6
7
8
9
0
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Opätovným stlačením H obnovíte
prehrávanie z miesta zastavenia prehrávania
disku (Resume Play). Podrobnosti pozri str. 17.
Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte
dvakrát x a potom stlačte H.
1
.
>
x
X
Pre
Operácia
Zastavenie
Stlačte x.
Pozastavenie
Stlačte X.
Prepnutie na
nasledujúcu kapitolu,
skladbu alebo scénu
v režime Continuous
Play
Stlačte >.
Nastavte prepínač \/1/HOLD na prehrávači
do polohy “HOLD”. Ovládacie prvky na
prehrávači sa zablokujú. Funkčné budú
len prvky na DO.
Prepnutie na
predchádzajúcu
kapitolu, skladbu
alebo scénu v režime
Continuous Play
Stlačte ..
Prehrávanie zvukových stôp DTS
na DVD VIDEO disku
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne*
Počas prehrávania
stlačte
.
Vypnutie napájania
Stlačte \/1 na DO alebo posuňte prepínač
\/1/HOLD na prehrávači do polohy “\/1”.
Zablokovanie ovládacích prvkov na
prehrávači
• Reproduktory prehrávača nereprodukujú
DTS zvuk. Ak prehrávate DTS zvuk
z DVD VIDEO disku, pripojte prehrávač
k AV zosilňovaču (receiveru) (str. 39)
a nastavte “DTS” v ponuke “Audio Setup”
(str. 35).
• Ak pripojíte prehrávač ku audio zariadeniu
ako AV zosilňovač (receiver) bez DTS
dekodéra, v ponuke “Audio Setup”
nenastavujte “DTS” na “On” (str. 35).
Z reproduktorov môže byť reprodukovaný
hlasný hluk, ktorý môže poškodiť váš sluch
alebo reproduktory.
* Len DVD VIDEO, DVD-RW/DVD-R
(režim VR) disky.
Uvedené funkcie nemusia byť dostupné
pri niektorých scénach.
Poznámky
• Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 15 minút
od prepnutia zariadenia do režimu pozastavenia
alebo zastavenia, ak nevykonáte žiadnu operáciu.
Zobrazenie šetriča sa vypne po stlačení H.
Podrobnosti pozri str. 34.
• Po 15 minútach zobrazenia šetriča sa zariadenie
automaticky vypne (Auto Power Off).
16
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 17 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Obnovenie prehrávania z miesta
zastavenia prehrávania disku
(Resume Play)
DVD disk je rozdelený na dlhé časti úsekov
obrazu alebo zvuku, ktoré sú nazývané
“tituly”. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť
požadovaný titul pomocou tlačidla
TOP MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla MENU.
1
1
4
2
5
Číselné
tlačidlá
3
6
2
5
6
7
8
9
0
7
8
9
TOP MENU
0
3
4
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
x
1
1
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny
pri rôznych DVD diskoch.
Zobrazí sa hlásenie.
2
Stlačte H.
Prehrávač spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom ste prehrávanie zastavili
v kroku 1.
z Rady
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát
x a potom stlačte H.
• Ak zariadenie po vypnutí znova zapnete,
obnovenie prehrávania sa vykoná automaticky.
Poznámky
Stlačte TOP MENU alebo MENU.
2
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete
prehrávať alebo meniť.
3
Stlačte ENTER.
Poznámka
Pri niektorých diskoch nie je možné využívať
tlačidlá C/c na prehrávači pre Menu disku.
V takomto prípade používajte C/c na DO.
• V závislosti od miesta zastavenia prehrávania
môže dôjsť pri jeho obnovení k miernej odchýlke
od tohto miesta.
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa
neuchová v prípade, že:
– Vypnete prehrávač pri prehrávaní DVD- RW/
DVD-R (režim VR) disku.
– Otvoríte kryt priestoru pre disk.
– Vyberiete akumulátor alebo odpojíte AC adaptér.
– Prepnete prepínač LINE SELECT.
,Pokračovanie
17
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
Prehrávanie diskov
Ak zastavíte prehrávanie, prehrávač si
zapamätá miesto zastavenia prehrávania
a zobrazí hlásenie. Obnovenie prehrávania
z miesta zastavenia prehrávania disku
vykonáte opätovným stlačením H. Funkcia
Resume Play funguje, kým neotvoríte kryt
priestoru pre disk, aj keď prehrávač vypnete.
Ponuka Menu DVD diskov
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 18 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Zmena zvuku
Ak je DVD VIDEO disk nahraný vo viacerých
audio formátoch (PCM, Dolby Digital alebo
DTS), môžete formát zvuku meniť.
Pri DVD VIDEO diskoch s viacjazyčnými
zvukovými stopami si môžete zvoliť
požadovaný jazyk. Pri CD alebo VIDEO CD
diskoch si môžete zvoliť zvuk z pravého alebo
ľavého kanála a reprodukovať zvuk zvoleného
kanála cez ľavý aj pravý reproduktor. Napríklad
pri disku s hudobnou skladbou môže pravý
kanál reprodukovať spev a ľavý inštrumentálnu
hudbu. Ak chcete počúvať iba inštrumentálnu
časť skladby, môžete zvoliť reprodukciu ľavého
kanála z obidvoch reproduktorov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
z Rady
• Počas prehrávania DVD VIDEO disku môžete
stláčaním AUDIO skontrolovať aktuálny formát
zvuku (Dolby Digital, DTS, PCM atď.).
• Zvuk môžete prepnúť počas prehrávania DVD
disku v zobrazení nastavení prehrávania (str. 21).
Poznámky
0
AUDIO
1
◆ Pri prehrávaní Super VCD disku
• Stereo: Stereo zvuk audio stopy 1.
• Left: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• Right: Zvuk pravého kanála audio
stopy 1 (monofonický).
• Stereo 1: Stereo zvuk audio stopy 2.
• Left 1: Zvuk ľavého kanála audio
stopy 2 (monofonický).
• Right 1: Zvuk pravého kanála audio
stopy 2 (monofonický).
Stláčaním AUDIO zvoľte požadovaný
audio signál.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Dostupné jazykové verzie sú rôzne
pri každom DVD VIDEO disku.
Ak je dva- alebo viackrát zobrazený
ten istý jazyk, DVD VIDEO disk
obsahuje záznam vo viacerých
zvukových formátoch.
• Niektoré disky neumožňujú zmenu zvuku
aj napriek tomu, že sú na disku zaznamenané
zvuky vo viacerých formátoch.
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom
nie je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri
zvolení “Stereo 1”, “Left 1” alebo “Right 1”
reprodukovaný zvuk.
• Pri prehrávaní zvukových stôp na DVD-RW/
DVD-R (režim VR) disku cez audio zariadenie
ako AV zosilňovač (receiver) pripojené cez
konektor OPTICAL OUT nastavte
“Dolby Digital” v “Audio Setup”
na “Downmix PCM” (str. 35).
• Ak je “DTS” v ponuke “Audio Setup” nastavené
na “Off” (str. 35), na obrazovke sa v ponuke pre
výber zvuku nezobrazí položka DTS, aj keď bude
disk zvukovú stopu DTS obsahovať.
• Pri prehrávaní zvukovej stopy DTS na CD disku
nie je možné prepínať zvuk.
◆ Pri prehrávaní DVD diskov v režime VR
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku.
Príklad:
• 1.Main (hlavný zvuk)
• 1.Sub (vedľajší zvuk)
• 1.Main+Sub (hlavný aj vedľajší zvuk)
◆ Pri prehrávaní CD/VIDEO CD disku
• Stereo: Štandardný stereo zvuk
• Left: Zvuk ľavého kanála
(monofonický)
• Right: Zvuk pravého kanála
(monofonický)
18
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 19 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Zobrazenie titulkov
Zmena zorných uhlov
Ak sú na disku zaznamenané titulky, môžete si
tieto titulky meniť (prípadne zobraziť/vypnúť)
kedykoľvek počas prehrávania DVD disku.
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(viaceré zorné uhly) sa na obrazovke zobrazí
indikátor “ ”. Môžete teda počas sledovania
obrazu kedykoľvek meniť zorný uhol.
2
4
5
3
6
7
8
9
0
SUBTITLE
1
2
4
5
6
7
8
9
Prehrávanie diskov
1
3
0
ANGLE
1
Stláčaním SUBTITLE zvoľte nastavenie.
Dostupné jazykové verzie sú rôzne
pri každom disku.
Vypnutie titulkov
1
Stláčaním ANGLE zvoľte číslo
požadovaného zorného uhla.
Scéna sa zmení zodpovedajúc zvolenému
zornému uhlu.
V kroku 1 zvoľte “Subtitle Off”.
z Rada
Titulky môžete prepnúť počas prehrávania DVD
disku v zobrazení nastavení prehrávania (str. 21).
Poznámky
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané titulky vo viacerých
jazykoch. Titulky tiež nemusí byť možné vypnúť.
• Ak prehrávate disk s titulkami, titulky sa môžu po
stlačení
vypnúť.
Poznámky
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmeniť
zorný uhol, aj keď sú na nich nahrané scény
z viacerých zorných uhlov.
• Zorné uhly nie je možné meniť v režimoch
Slow Play alebo Scan Play.
• “
” (značka indikátora zorného uhla) sa
nezobrazí, ak je “Angle Mark” v ponuke
“General Setup” nastavené na “Off” (str. 34).
,Pokračovanie
19
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 20 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Výber ponuky “Original” alebo
“Play List” na DVD-RW/DVD-R
disku
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (PBC Playback)
Niektoré DVD-RW/DVD-R disky obsahujú
v režime VR (Video Recording) dva druhy
titulov určených na prehrávanie: pôvodne
zaznamenané tituly (Original) a tituly
vytvorené nahrávacím DVD zariadením pre
editovanie (Play List). Môžete si zvoliť druh
prehrávaných titulov.
Niektoré VIDEO CD disky disponujú
funkciami ovládania prehrávania - PBC
(Playback Control), ktoré umožňujú
prehrávať VIDEO CD disky interaktívne.
1
Číselné
tlačidlá
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
4
5
6
7
8
9
ENTER
3
H
0
TOP MENU
1
1
Počas zastavenia prehrávania stlačte
TOP MENU.
Zobrazí sa aktuálny režim.
Tlačidlo TOP MENU nefunguje, keď je
aktívna funkcia Resume Play. Najskôr
zrušte funkciu Resume Play dvojitým
stlačením x a potom stlačte TOP MENU.
2
Stláčaním TOP MENU prepnite režim.
z Rada
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania je možné
zobraziť aktuálny režim. V zobrazení nastavení
prehrávania (str. 21) sa vedľa čísla titulu zobrazí
“PL” alebo “ORG”.
Spustite prehrávanie VIDEO CD disku
s PBC funkciami.
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami
výberu.
2
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky a stlačte
ENTER.
3
Postupujte interaktívne podľa
zobrazených pokynov.
Prečítajte si pokyny k disku, pretože
postup ovládania môže byť pri každom
VIDEO CD disku odlišný.
z Rada
Funkciu PBC vypnete nastavením “PBC” na “Off”
v ponuke “General Setup” (str. 34) a otvorením
a zatvorením krytu priestoru pre disk.
Poznámky
• Ak je vložený disk, ktorý obsahuje titul Playlistu,
prehrávač automaticky spustí prehrávanie titulu
Playlistu.
• Ak nie je nahraný žiadny titul Playlistu, v kroku 1
sa zobrazí “ORG”. Ak stlačíte TOP MENU ešte
raz, zobrazí sa “ ”.
Poznámka
Pri niektorých VIDEO CD diskoch môže byť
v kroku 2 pokyn “Press ENTER” (Stlačte ENTER)
vyjadrený ako “Press SELECT” (Stlačte SELECT).
V takomto prípade stlačte H.
20
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 21 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Používanie zobrazenia
nastavení prehrávania
DISPLAY
1
Číselné
tlačidlá
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
3
4
5
6
7
8
9
Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
položku a stlačte ENTER.
Title
Chapter
Audio
Subtitle
Angle
T.Time
C.Time
Repeat
Time Disp.
Prehrávanie diskov
Počas prehrávania DVD disku môžete na
monitore skontrolovať aktuálne nastavenia
prehrávania. Zobrazenie nastavení
prehrávania tiež umožňuje prepínať zvuk,
titulky a zorné uhly, alebo vyhľadávať tituly
alebo skladby zadaním ich čísiel.
2
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte ENTER.
Čísla zadávajte číselnými tlačidlami
alebo tlačidlami X/x.
0
C/X/x/c
ENTER
Poznámka
O
Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých
položiek.
Vypnutie zobrazenia
1
Stlačte DISPLAY alebo O RETURN.
Počas prehrávania DVD disku
stlačte DISPLAY.
Vyhľadávanie titulu/kapitoly atď.
Zobrazí sa zobrazenie nastavení
prehrávania. Príklad: Pri prehrávaní
DVD VIDEO disku
Tituly alebo kapitoly na DVD disku môžete
vyhľadať zadaním ich čísla alebo časového kódu.
Položky Aktuálne nastavenia prehrávania
1
•
•
•
•
Menu
02/07
03/20
02 2CH DOLBY DIGITAL English
01 English
Title
Chapter
Audio
Subtitle
Title Elapsed 00:12:01
Stav
akumulátora
Uplynutý alebo
zostávajúci čas
V režime prehrávania, pozastavenia,
vyhľadávania alebo spomaleného
prehrávania sa v pravom hornom rohu
monitora zobrazí príslušná ikona.
Počas prehrávania DVD-RW/DVD-R
(režim VR) disku sa vedľa čísla titulu
zobrazí “PL” alebo “ORG”.
Stláčaním X/x vyberte v zobrazení
nastavení prehrávania metódu
vyhľadávania a stlačte ENTER.
Title
Chapter
T.Time*
C.Time*
* Tituly alebo kapitoly na DVD VIDEO disku môžete
vyhľadať zadaním ich čísla alebo časového kódu.
2
Stláčaním číselných tlačidiel alebo X/x
zvoľte číslo titulu alebo kapitoly
a stlačte ENTER.
Prehrávač spustí prehrávanie
od zvoleného čísla.
Ak v kroku 1 zvolíte “T.Time” alebo
“C.Time”, na monitore sa zobrazí
“00:00:00”. Pomocou číselných tlačidiel
zadajte želaný časový kód, potom stlačte
ENTER. Spustí sa prehrávanie od zadaného
časového kódu. V spodnej časti zobrazenia
nastavení prehrávania sa zobrazí uplynutý
alebo zostávajúci čas.
,Pokračovanie
21
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 22 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
z Rady
• Vyhľadávať môžete aj priamo bez použitia
ovládacieho Menu. Podrobnosti pozri str. 23.
• Ďalšie informácie o vyhľadávaní na CD alebo
VIDEO CD disku pozri na str. 23.
Poznámky
• Zobrazené číslo titulu/kapitoly zodpovedá číslu
zaznamenanému na disku.
• Čas pre kapitolu sa nezobrazuje pri prehrávaní
DVD-RW/DVD-R (režim VR) diskov.
Čas kapitoly sa zobrazí ako “--:--:--”.
• Niektoré disky neumožňujú využívanie časového
kódu.
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
Môžete zobraziť prehrávací čas a zostávajúci
čas aktuálneho titulu alebo kapitoly.
1
V zobrazení nastavenia prehrávania
zvoľte “Time Disp.” a stlačte ENTER.
Opakované prehrávanie DVD
VIDEO disku (Repeat Play)
Všetky tituly na DVD VIDEO disku, alebo
jednotlivé tituly alebo kapitoly je možné
opakovane prehrávať.
1
V zobrazení nastavenia prehrávania
zvoľte “Repeat” a stlačte ENTER.
2
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte ENTER.
Chapter: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
•
Title: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu.
•
All: Opakované prehrávanie
všetkých titulov.
Time Disp.
Title Elapsed
Title Remain
Chapter Elapsed
Chapter Remain
Title Elapsed 00:12:48
2
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
časovej informácie a stlačte ENTER.
•
•
•
•
Title Elapsed
Title Remain
Chapter Elapsed
Chapter Remain
•
Obnovenie štandardného prehrávania
V kroku 2 zvoľte “Off”.
z Rada
Pri opakovanom prehrávaní CD alebo VIDEO CD
diskov použite MENU (str. 24).
z Rada
Zobrazenie uplynutého času pri CD alebo
VIDEO CD disku pozri na str. str. 25.
Poznámky
• Pri DVD-RW/DVD-R (režim VR) diskoch sa
prehrávací čas a zostávajúci čas kapitoly
nezobrazuje.
• Výrobné nastavenie pre “Time Disp.”
je “Title Elapsed”. Po zvolení ďalšej voľby
v zobrazení “Time Disp.” a vypnutí zobrazenia
nastavení prehrávania sa po obnovení zobrazenia
nastavení prehrávania zobrazí “Title Elapsed”.
Poznámka
V závislosti od disku nemusí byť funkcia
opakovaného prehrávania dostupná.
22
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 23 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Vyhľadanie konkrétneho
miesta na disku
Rýchle vyhľadanie miesta
zrýchleným prehrávaním vpred/
vzad (Scan)
(Search, Scan, Slow Play,
Repeat Play, Random Play)
DISPLAY
H
1
2
4
5
6
7
8
9
0
3
MENU
.
>
m
M
◆ Prehrávanie vpred
H t 1M t 2M t 3M
◆ Prehrávanie vzad
H t 1m t 2m t 3m
Poznámky
• Niektoré disky neumožňujú vykonanie
niektorých popísaných operácií.
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch môžete
vyhľadávať konkrétne miesto len v rámci audio
súboru MP3.
Rýchle vyhľadanie miesta
tlačidlami ./> PREV
(predchádzajúce)/NEXT (Search)
Rýchlosť prehrávania “3M”/“3m” je
vyššia než “2M”/“2m” a rýchlosť
prehrávania “2M”/“2m” je vyššia než
“1M”/“1m”.
z Rada
C/c na prehrávači funguje rovnako ako m/M
na DO a ENTER na prehrávači funguje rovnako ako
H na DO. Táto funkcia je účinná pri prehrávaní
DVD diskov.
Poznámky
Počas prehrávania stlačením > alebo .
prepnete na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu kapitolu/stopu (skladbu)/
scénu.
• Počas zrýchleného prehrávania DVD alebo
VIDEO CD disku nepočuť zvuk.
• Rýchlosť vyhľadávania sa líši podľa typu disku.
z Rady
Ak poznáte číslo kapitoly alebo skladby (stopy),
môžete ich vyhľadať priamo zadaním príslušného
čísla číselnými tlačidlami.
– Počas prehrávania DVD VIDEO disku môžete
vyhľadávať titul alebo kapitolu pomocou
číselných tlačidiel a tlačidla ENTER. Stláčaním
C/c prepínate medzi titulom a kapitolou.
– Počas prehrávania CD/VIDEO CD disku
môžete vyhľadávať skladbu/stopu pomocou
číselných tlačidiel a tlačidla ENTER.
,Pokračovanie
23
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
Prehrávanie diskov
Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo
vyhľadať sledovaním obrazu alebo
spomaleným prehrávaním.
Stlačením m alebo M počas prehrávania
aktivujte zrýchlené prehrávanie vzad/vpred.
Stlačením H obnovíte štandardnú rýchlosť
prehrávania.
Každým stlačením tlačidla m alebo M
počas vyhľadávania sa rýchlosť prehrávania
zmení.
Každým stlačením sa indikácia mení
nasledovne.
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 24 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Sledovanie snímky po snímke
(Slow Play)
Opakované alebo náhodné
prehrávanie CD/VIDEO CD diskov
(Repeat Play, Random Play)
V režime pozastavenia stlačte m alebo
M. Stlačením H obnovíte štandardnú
prehrávaciu rýchlosť.
Každým stlačením tlačidla m alebo M
v režime Slow Play sa rýchlosť prehrávania
zmení. Každým stlačením sa rýchlosť
prehrávania mení nasledovne:
Všetky stopy/skladby na disku, alebo
jednotlivé stopy/skladby je možné opakovane
prehrávať (Repeat Play).
Stopy/skladby je tiež možné prehrávať
v náhodnom poradí (Random Play).
◆ Prehrávanie vpred
1
Ht1
t2
t3
Stláčaním MENU počas prehrávania
zvoľte režim prehrávania.
Track: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy (skladby).
•
All: Opakované prehrávanie
všetkých stôp (skladieb) na disku.
• Random: Prehrávanie všetkých stôp
(skladieb) na disku v náhodnom poradí.
•
◆ Prehrávanie vzad (len DVD)
Ht1
t2
t3
Rýchlosť prehrávania “3 ”/“3 ” je nižšia
než “2 ”/“2 ” a rýchlosť prehrávania
“2 ”/“2 ” je nižšia než “1 ”/“1 ”.
Poznámka
Rýchlosť spomaleného prehrávania sa líši podľa
typu disku.
Obnovenie štandardného prehrávania
V kroku 1 zvoľte “
Off”.
z Rada
V režime Random Play môžete spustiť prehrávanie
ďalšej náhodne vybranej skladby stláčaním >.
Poznámky
• Režim Repeat Play a Random Play nie je
možné použiť pri prehrávaní VIDEO CD
alebo Super VCD diskov s funkciami PBC.
• V závislosti od disku nemusí byť režim
Random Play dostupný.
• V režime Random Play sa môže viackrát
zopakovať tá istá skladba.
24
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 25 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
Pri prehrávaní DVD disku
Pri prehrávaní CD disku
Stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa číslo prehrávanej skladby/celkový
počet skladieb a uplynutý čas aktuálnej
skladby. Stláčaním DISPLAY meníte
informáciu o čase nasledovne.
•
•
•
•
Audio súbory MP3 a obrazové súbory JPEG
je možné prehrávať z DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) alebo DATA DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R) diskov. Vhodné MP3 a JPEG
súbory na prehrávanie pozri str. 43.
Ak vložíte DATA CD a DATA DVD disky,
zobrazí sa zoznam albumov.
Track Elapsed
Track Remain
Disc Elapsed
Disc Remain
Pri prehrávaní VIDEO CD disku
Stlačte DISPLAY.
Na monitore sa zobrazí “PBC On”
(ak nastavíte “PBC” na “Off”, zobrazí sa
číslo prehrávanej skladby/celkový počet
skladieb), uplynutý čas a režim zvuku.
1
C/X/x/c
ENTER
.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
MENU
>
H
X
x
Poznámka
Ak CD disk prehrávate v režime náhodného
prehrávania Random Play, na monitore sa
nezobrazí “Disc Elapsed” alebo “Disc Remain”.
Poznámka
DATA CD disky so záznamom vo formáte
KODAK Picture CD sa začnú prehrávať
automaticky po vložení takéhoto disku.
,Pokračovanie
25
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
Prehrávanie diskov
Počas prehrávania DVD disku stlačte
DISPLAY a potom použite zobrazenie
nastavení prehrávania (str. 21).
Prehrávanie audio
súborov MP3
a obrazových súborov
JPEG
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 26 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Prehrávanie audio súboru MP3
1
Stláčaním X/x zvoľte v zozname album
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam skladieb
(súborov MP3) nachádzajúcich sa
v albume.
Prehrávanie obrazového súboru
JPEG
1
Stláčaním X/x zvoľte v zozname album
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam súborov
nachádzajúcich sa v albume.
Dir:001
Dir:001
MY BEST
HAWAII
..
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
..
DSC00001
DSC00002
DSC00003
DSC00004
DSC00005
• Na predošlú alebo ďalšiu stranu
prepnete stláčaním > alebo ..
• Ak chcete obnoviť zoznam albumov,
stláčaním X/x zvoľte
a stlačte ENTER.
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
skladbu pre prehrávanie a stlačte
ENTER.
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
audio súbor MP3
• Na predošlú alebo ďalšiu stranu
prepnete stláčaním > alebo ..
• Ak chcete obnoviť zoznam albumov,
stláčaním X/x zvoľte
a stlačte ENTER.
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
obrázok pre zobrazenie a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa zvolený obrázok.
Príklad:
Stlačte > alebo ..
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Pozastavenie prehrávania
Stlačte X.
Opätovným stlačením X obnovíte
prehrávanie.
Poznámky
• Prehrávač dokáže sprístupniť celkovo cca 648
albumov a súborov.
• Prehrávač dokáže sprístupniť cca 299 albumov na
disku.
Zobrazenie prehľadu miniatúr
Keď je súbor zobrazený na monitore, stlačte
MENU. Obrazové súbory v albume sa
zobrazia v 12 políčkach, pričom na prvom
mieste je práve zobrazený súbor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
26
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 27 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
• Pre posuv na predošlú alebo ďalšiu
stránku prehľadu miniatúr zvoľte
v zobrazení ”bPrev“ alebo ”NextB”.
• Prehľad miniatúr vypnete stlačením
MENU.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor JPEG
Stlačte > alebo ..
Prezentácia súborov JPEG
(Slide Show)
Súbory JPEG môžete prehrávať z DATA CD/
DATA DVD diskov v slede za sebou vo
forme prezentácie.
1
Počas zobrazenia obrázka stlačte C/X/x/c.
X: Vertikálne preklápanie obrázka
(nahor a nadol).
x: Horizontálne preklápanie obrázka
(doľava a doprava).
c: Otáčanie obrázka o 90 stupňov doprava.
C: Otáčanie obrázka o 90 stupňov doľava.
Štandardné zobrazenie sa obnoví tiež vtedy,
keď stlačením ./> prepnete na
predchádzajúci/nasledujúci obrázok.
Príklad: Keď jedenkrát stlačíte C.
Pri zobrazení súboru, od ktorého
chcete spustiť prezentáciu stlačte
MENU.
Zobrazí sa prehľad miniatúr.
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Stláčaním C/X/x/c zvoľte
v spodnej časti monitora
“Slide Show” a stlačte ENTER.
Prezentácia sa spustí od zobrazeného
obrázka.
Zastavenie prehrávania obrazových
súborov JPEG
Stlačte x.
Obnoví sa zobrazenie zoznamu súborov.
Poznámky
Pozastavenie prezentácie
Stlačte X. Ďalším stlačením X alebo H
prezentáciu obnovíte.
Zastavenie prezentácie
Stlačte x alebo MENU.
• Z dôvodu veľkého počtu súborov alebo veľkosti
priečinkov môže zobrazovanie obrázkov chvíľu
trvať. Ak sa do niekoľkých minút nezobrazí žiadny
obrázok, niektoré súbory môžu byť príliš veľké.
• Pri niektorých súboroch JPEG, obzvlášť pri
progresívnych súboroch JPEG alebo pri súboroch
JPEG s rozlíšením 3 000 000 pixelov a viac, môže
ich zobrazenie trvať dlhšie.
• Prehrávač nedokáže zobraziť JPEG súbor, ak je
rozmer obrázka väčší než 3078 (šírka) x 2048
(výška) v štandardnom režime alebo viac než
3 300 000 pixelov pri progresívnom súbore JPEG.
(Niektoré súbory JPEG v progresívnom formáte
nie je možné zobraziť, aj keď súbor zodpovedá
uvedeným parametrom.)
• Prehrávač dokáže sprístupniť celkovo cca
648 albumov a súborov.
• Prehrávač dokáže sprístupniť cca 299 albumov na
disku.
27
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
Prehrávanie diskov
Otáčanie obrázka JPEG
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_15-28_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 28 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Nastavenie veľkosti
a kvality obrazu
Letterbox nahraný s pomerom strán 16:9 alebo
4:3 sa zobrazí s čiernymi pruhmi okolo celého
obrazu. V režime “Full” sa obraz s pomerom strán
16:9 zobrazí tak, aby vyplnil celú plochu
obrazovky.
Vypnutie Option Menu
Stlačte OPTIONS alebo O RETURN.
Môžete nastavovať obraz zobrazený na LCD
monitore. Pozri “General Setup” (str. 33),
ak je video signál vyvedený do TVP atď.
1
2
4
5
6
7
8
9
Poznámka
3
V závislosti od disku sa možnosť nastavenia
veľkosti obrazu líši.
0
C/X/x/c
ENTER
1
z Rady
• Ak je LCD panel zatvorený, LCD monitor sa
automaticky vypne.
• Nastavenia obrazu sú dostupné v ponuke
“General Setup” (str. 33).
OPTIONS
Stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka Option Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte “LCD Mode”
a stlačte ENTER.
Zobrazia sa položky pre “LCD Mode”.
3
Stláčaním X/x zvoľte položky
a stlačte ENTER.
• LCD Aspect: Zmena veľkosti obrazu.
Stláčaním X/x* zvoľte “Normal” alebo
“Full”.
• Backlight: Nastavenie jasu LCD
monitora stláčaním C/c.
• Contrast: Nastavenie kontrastu obrazu
stláčaním C/c.
• Hue: Nastavenie vyváženia medzi
červenými a zelenými odtieňmi
stláčaním C/c.
• Color: Nastavenie sýtosti farieb
stláčaním C/c.
• Default: Obnovenie výrobných
nastavení pri všetkých nastaveniach.
* V režime “Normal” sa obraz zobrazuje
v originálnej konfigurácii so zachovaním pomeru
strán. Napr. obraz s pomerom strán 4:3 sa zobrazí
s čiernymi pruhmi na bokoch a obraz vo formáte
28
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_29-31_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 29 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Prehrávanie video súboru DivX
Prehrávanie súborov DivX®
1
Prehrávanie video
súborov DivX
Stláčaním X/x zvoľte v zozname album
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam súborov
nachádzajúcich sa v albume.
Dir:001
MY FAVORITE
..
01 HAWAII
02 VENUS
• Na predošlú alebo ďalšiu stranu
prepnete stláčaním > alebo ..
• Ak chcete obnoviť zoznam albumov,
stláčaním X/x zvoľte
a stlačte ENTER.
DISPLAY
1
2
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c
ENTER
.
m
3
4
AUDIO
2
>
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
súbor pre prehrávanie a stlačte ENTER.
M
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
SUBTITLE
x
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
video súbor DivX
Poznámky
• Ak zvolený súbor nie je podporovaný, na LCD
monitore sa zobrazí “Data Error (DivX)” a súbor
sa neprehrá.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto
prípade odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom
dátovom toku. Ak je zvuk stále nekvalitný,
odporúčame používať súbory, ktorých zvuková
stopa je vo formáte MP3. Tento prehrávač nie je
kompatibilný s formátom WMA (Windows
Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže od stlačenia
H (prehrávanie) po zobrazenie obrazu uplynúť
určitý čas.
• V závislosti od súboru DivX nemusí zvuk
zodpovedať práve prehrávanému obrazu.
• Reproduktory prehrávača nereprodukujú DTS
zvuk. Ak prehrávate DTS zvuk z video súboru
DivX, pripojte prehrávač k AV zosilňovaču
(receiveru) (str. 39) a nastavte “DTS” v ponuke
“Audio Setup” (str. 35).
• Niektoré DivX súbory neumožňujú vykonanie
niektorých popísaných operácií.
Stlačte > alebo ..
Rýchle vyhľadanie miesta zrýchleným
prehrávaním video súboru DivX vpred/
vzad (Scan)
Počas prehrávania stláčaním M/m
zvoľte požadovanú rýchlosť vyhľadávania.
Sledovanie snímky po snímke (Slow Play)
Počas pozastavenia prehrávania stláčaním
M zvoľte požadovanú rýchlosť
spomaleného prehrávania.
Zobrazenie informácií o prehrávaní
Stláčajte DISPLAY.
Informácie o prehrávaní sa prepínajú
v poradí “Title Elapsed”, “Title Remain”,
“Display Off” a “Subtitle”.
Zmena zvuku
Stláčaním AUDIO počas prehrávania zvoľte
požadovaný audio signál. Ak sa zobrazí
“No Audio”, prehrávač nepodporuje formát
audio signálu zaznamenaný na disku.
,Pokračovanie
29
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
Prehrávanie súborov DivX®
Môžete prehrávať súbory DivX uložené
na DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
a DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) diskoch.
Ak vložíte DATA CD a DATA DVD disky,
zobrazí sa zoznam albumov.
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_29-31_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 30 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Zmena titulkov
Počas prehrávania stlačte SUBTITLE.
Počas zobrazenia titulkov stláčajte X/x
a potom ENTER.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
z Rada
Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX
môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je
predvolený počet prehraní. Zostávajúci počet
prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí prehrávača. Toto zahŕňa aj automatické
vypnutie funkciou Auto Power Off. Stlačením X
namiesto x zastavíte prehrávanie.
– Keď je kryt priestoru pre disk otvorený.
– Po spustení prehrávania iného súboru.
Poznámka
Spomalené prehrávanie vzad nie je dostupné.
Video súbory DivX
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX.
DATA CD a DATA DVD disky, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Prehrávač prehrá len DATA CD disky v súlade
s logickým formátom ISO 9660 Level 1 alebo
Joliet a DATA DVD disky v súlade s formátom
Universal Disk Format (UDF). Podrobnosti
o záznamovom formáte pozri v návode na
použitie diskových mechaník a zapisovacieho
softvéru (nedodávané).
Poznámka
Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/
DATA DVD disky vytvorené vo formáte
Packet Write alebo Multi Session.
Súbory DivX, ktoré prehrávač
dokáže prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať súbory
zaznamenané vo formáte DivX a obsahujúce
príponu “.AVI” alebo “.DIVX”. Prehrávač
súbory s príponou “.AVI” alebo “.DIVX”
neprehrá, ak nie sú vo formáte DivX.
Poznámky
• Prehrávač nemusí prehrať súbor DivX, ak bol
vytvorený spojením 2 alebo viacerých súborov
DivX.
• Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX
s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576
(výška)/veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže vypadávať zvuk.
• Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré súbory
DivX, ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• Prehrávač dokáže zobraziť názov súboru
z až 14 znakov. Znaky za 14. znakom sa
nezobrazia.
• Znaky, ktoré zariadenie nedokáže zobraziť sa
zobrazia ako “*”.
• V závislosti od disku sa názov súboru, ktorý
zariadenie nedokáže zobraziť, zobrazí ako “*”.
• Názvy súborov na CD-R/CD-RW disku zapísané
v súborovom systéme UDF sa nemusia zobraziť
správne.
30
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_29-31_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 31 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Poradie prehrávania video
súborov DivX
Poradie prehrávania sa môže líšiť v závislosti
od softvéru použitého pre vytvorenie súboru
DivX, prípadne ak je na disku viac než 299
albumov a v každom albume je 648 súborov
DivX. Pozri časť “Poradie prehrávania
albumov, skladieb a súborov” (str. 44).
Prehrávanie súborov DivX®
31
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_32-37_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 32 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
3
Nastavenia a úpravy
Ponuka nastavení Setup
Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Nastavovať môžete tiež jazyk pre titulky
a zobrazenie ponuky Setup a iné položky.
Podrobnosti o jednotlivých položkách
ponuky Setup pozri na str. 33 až 37.
Stláčaním X/x zvoľte želanú položku
z ponuky Setup: “General Setup”,
“Audio Setup”, “Language Setup”
alebo “Parental Control”, potom
stlačte ENTER.
Položka ponuky Setup je zvolená.
Príklad: “General Setup”
Zvolená položka
General Setup
Poznámka
Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
Select:
2
3
4
5
6
7
8
9
On
On
On
ENTER Cancel: RETURN
Stláčaním X/x zvoľte položku,
potom stlačte ENTER.
Pre zvolenú položku sa zobrazia
dostupné nastavenia.
Príklad: “TV Display”
0
C/X/x/c
ENTER
O
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
Položky ponuky Setup
4
1
TV Display
OPTIONS
General Setup
x
1
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
V režime zastavenia prehrávania
stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka Option Menu.
Ponuka Setup sa nezobrazí, ak je aktívna
funkcia Resume Play. Najskôr zrušte
funkciu Resume Play dvojitým stlačením
x a potom stlačte OPTIONS.
2
TV Display
Stláčaním X/x zvoľte “Setup”,
potom stlačte ENTER.
Select:
4 : 3 Letter Box
16 : 9
On
ENTER Cancel: RETURN
Nastavenia
5
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie,
potom stlačte ENTER.
Nastavenie je zadané a proces
nastavovania je dokončený.
Príklad: “4:3 PAN SCAN”
Zvolené nastavenie
Zobrazia sa položky ponuky “Setup”.
General Setup
General Setup
Select:
4 : 3 Pan Scan
TV Display
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
ENTER Cancel: RETURN
Select:
TV Display
4 : 3 Pan Scan
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
ENTER Cancel: RETURN
32
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_32-37_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 33 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Vypnutie ponuky Setup
Stlačte dvakrát OPTIONS alebo
O RETURN.
Nastavenia obrazu
(General Setup)
Nastavenia vykonajte podľa pripojeného TVP.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte
“General Setup”. Používanie ponuky pozri
“Ponuka nastavení Setup” (str. 32).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
General Setup
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
Nastavenia a úpravy
Select:
TV Display
ENTER Cancel: RETURN
◆ TV Display (len DVD disky)
Výber formátu pomeru strán pripojeného
TVP (štandardný 4:3 alebo širokouhlý).
4:3
Pan Scan
Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz sa
automaticky zobrazí na celej
ploche obrazovky a časti, ktoré
presahujú obrazovku, sú orezané.
4:3
Letter Box
Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz sa
zobrazí s pruhmi vo vrchnej
a spodnej časti obrazovky.
16:9
Zvoľte pri pripojení širokouhlého
TVP alebo TVP s funkciou
širokouhlého režimu Wide.
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9
,Pokračovanie
33
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_32-37_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 34 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Poznámka
Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu “4:3 Letter Box“
namiesto “4:3 Pan Scan” a naopak.
◆ Angle Mark
Nastavenie zobrazovania značky indikátora
zorného uhla pri prehrávaní DVD disku so
záznamom scén z viacerých zorných uhlov.
On
Zobrazovanie značky
indikátora zorného uhla.
Off
Nezobrazovanie značky
indikátora zorného uhla.
Nastavenia zvuku
(Audio Setup)
Ponuka “Audio Setup” vám umožňuje
nastaviť zvuk podľa podmienok prehrávania
a zapojenia.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte
“Audio Setup”. Používanie ponuky pozri
“Ponuka nastavení Setup” (str. 32).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Audio Setup
◆ Screen Saver
Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 15 minút
od prepnutia zariadenia do režimu
pozastavenia alebo zastavenia. Šetrič
obrazovky je vhodný na ochranu obrazovky
pred poškodením. Stlačením H šetrič
vypnete.
On
Zapnutie šetriča obrazovky.
Off
Vypnutie šetriča obrazovky.
◆ PBC
Funkcia ovládania prehrávania - PBC
(Playback Control) ponúka interaktívne
programy a programy s vyhľadávacími
funkciami (str. 20). Nastavenie je účinné
pri prehrávaní VIDEO CD diskov
s funkciami PBC. Nastavenie sa aplikuje až
po otvorení a zatvorení krytu priestoru pre
disk po vykonaní samotného nastavenia.
On
Off
Pomocou funkcií PBC môžete
prehrávať VIDEO CD disky cez
zobrazené Menu.
Vypnutie funkcií PBC.
◆ DivX
Zobrazenie registračného kódu tohto
prehrávača. Podrobnosti pozri na
http://www.divx.com
na Internete.
Select:
TV Mode
Digital Output
Off
ENTER Cancel: RETURN
◆ Audio DRC (Dynamic Range Control)
(len DVD disky)
Funkcia umožňujúca čistejšiu reprodukciu
zvuku pri stíšení hlasitosti počas prehrávania
DVD disku s funkciou “Audio DRC”.
Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektor AUDIO.
– Konektor OPTICAL OUT, len ak je
“Dolby Digital” nastavené na
“Downmix PCM” (str. 35).
Standard
Štandardne vyberte túto voľbu.
TV Mode
Zvýraznenie tichších zvukov, aj
pri nízkej úrovni hlasitosti.
Wide Range Vytváranie efektu priameho
účinkovania v deji.
◆ Digital Output
Výber výstupu audio signálu na konektor
OPTICAL OUT.
On
Štandardne vyberte túto voľbu.
Keď zvolíte “On”, pozri
“Nastavenie signálu pre digitálny
výstup” ohľadom ďalších
nastavení.
Off
Vzájomná previazanosť
digitálneho a analógového
okruhu je minimálna.
◆ Default
Obnovenie výrobných nastavení všetkých
funkcií. Všetky vykonané nastavenia sa
zrušia.
Audio DRC
34
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_32-37_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 35 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Nastavenie signálu pre digitálny
výstup
(Language Setup)
Ponuka “Language Setup” umožňuje nastaviť
rôzne druhy jazykov pre OSD zobrazenie
(na TV obrazovke) alebo pre zvuk.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte
“Language Setup”. Používanie ponuky pozri
“Ponuka nastavení Setup” (str. 32).
Language Setup
◆ Dolby Digital (len DVD disky)
Výber typu signálov Dolby Digital.
Downmix
PCM
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra
Dolby Digital.
Dolby Digital Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom
Dolby Digital.
Nastavenia a úpravy
Prepínanie metód výberu výstupných audio
signálov po pripojení audio zariadenia ako
AV zosilňovač (receiver) cez konektor
OPTICAL OUT.
Podrobnosti o prepojení pozri str. 38.
Po nastavení “Digital Output” na “On” zvoľte
“Dolby Digital” a “DTS”.
Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje
zvolený audio signál, reproduktory budú
reprodukovať hlasný hluk (alebo žiadny
zvuk), čo môže poškodiť váš sluch alebo
vaše reproduktory.
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
Select:
OSD
English
Disc Menu
Subtitle
Audio
English
English
English
ENTER Cancel: RETURN
◆ OSD (Zobrazenia na obrazovke)
Výber jazyka pre zobrazenia na obrazovke
(OSD).
◆ Disc Menu (len DVD VIDEO disky)
Výber typu audio signálov MPEG.
Prepínanie jazyka pre ponuku Menu disku.
Ak zvolíte “Original”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
PCM
◆ Subtitle (len DVD VIDEO disky)
◆ MPEG (len DVD disky)
MPEG
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra
MPEG. Ak prehrávate
multikanálové zvukové stopy
MPEG audio, predné
reproduktory budú
reprodukovať len signály
Predný (L) a Predný (R).
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom
MPEG.
◆ DTS
Zmena jazyka titulkov.
Ak zvolíte “Off”, nezobrazujú sa žiadne
titulky.
◆ Audio (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte “Original”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
Poznámka
Ak pre ponuky “Disc Menu”, “Subtitle” alebo
“Audio” zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO
disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden zo
zaznamenaných jazykov.
Nastavenie, či sú alebo nie sú na výstup
vyvedené DTS signály.
On
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom DTS.
Off
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra DTS.
35
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_32-37_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 36 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Nastavenia
Parental Control
Zmena hesla
1
Stláčaním X/x vyberte v zobrazení
nastavení Parental Control položku
“Password” a stlačte ENTER.
2
Zvoľte “Change” a stlačte ENTER.
(Parental Control)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
je možné obmedziť na základe nastavenia
funkcie Parental Control.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte
“Parental Control”. Používanie ponuky pozri
“Ponuka nastavení Setup” (str. 32).
Parental Control
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
3
Zadajte aktuálne 6-ciferné heslo v okne
“Old Password”.
4
Zadajte nové 6-ciferné heslo v okne
“New Password”.
5
V okne “Verify Password” zadajte nové
6-ciferné heslo znova (potvrďte ho)
a stlačte ENTER.
Password
Parental Control
Ak ste sa pri zadávaní hesla pomýlili
Select:
ENTER Cancel: RETURN
◆ Password
Zadajte alebo zmeňte heslo. Zadaním hesla je
možné obmedziť prehrávanie DVD disku
s funkciou Parental Control. Pri prvom
sprístupnení voľby Password zadajte nové
heslo (nie je potrebné zadávať staré heslo).
◆ Parental Control
Čím nižšia je nastavená hodnota, tým
prísnejšie je obmedzenie.
Pri nastavení funkcie Parental Control je
nutné zadať heslo v položke “Password”,
preto najskôr zadajte heslo.
Stlačte CLEAR alebo stláčaním C postupne
obnovujte predošlé zobrazenia pred stlačením
ENTER v kroku 5 a potom znova zadajte
heslo.
Nastavenie Parental Control
(obmedzenie prehrávania)
1
Stláčaním X/x vyberte v zobrazení
nastavení Parental Control položku
“Parental Control” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
Parental Control
Select:
Password
1
Parental Control
2
3
4
5
6
7
8 Adult
ENTER Cancel: RETURN
36
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_32-37_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 37 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
2
Stláčaním X/x zvoľte úroveň
obmedzení (1-8) a stlačte ENTER.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
Parental Control
Password
OK
Enter password, then press ENTER .
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 6-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER.
Nastavenia a úpravy
3
Nastavovanie režimu Parental Control je
dokončené.
Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený
režim Parental Control
1
Vložte disk a stlačte H.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
6-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
Ak ste svoje heslo zabudli
Vyberte disk a zopakujte postup z časti
“Zmena hesla” (str. 36). V okne “Old Password”
zadajte “136900”, v okne “New Password” zadajte
nové 6-ciferné heslo a v okne “Verify Password”
nové heslo potvrďte.
Poznámky
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto prehrávači
nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne
Parental Control. V takomto prípade zadajte heslo
a zmeňte úroveň. Ak sa zruší režim Resume Play,
úroveň sa obnoví na pôvodnú hodnotu.
37
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_38-40_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 38 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Zapojenia
Pripojenie k inému zariadeniu
Prepnutie prepínača LINE SELECT (IN/OUT)
LINE SELECT IN:
Tok vstupného obrazového a zvukového signálu z externého zariadenia.
Počas príjmu vstupného signálu z externého zariadenia sa na LCD
monitore zobrazuje hlásenie “Line In”.
LINE SELECT OUT:Výstup prehrávaného signálu z tohto zariadenia do TVP.
Poznámky
•
•
•
•
•
Pevným a správnym zapojením koncoviek káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu.
Podrobnosti o pripájaných zariadeniach pozri v ich návodoch na použitie.
Prehrávač nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je vybavený vstupným video konektorom.
Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých prepájaných zariadení od elektrickej siete.
Prehrávač pripojte priamo k TVP. Ak prechádza video signál z tohto zariadenia cez video deck do TVP,
obraz môže byť nekvalitný.
Pripojenie k TVP
TVP alebo monitor so vstupnými
audio/video konektormi
PHONES
A
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
DC IN
9.5V
Do AUDIO/VIDEO
Audio/video kábel (dodávaný)
Výstup prehrávaného signálu do TVP alebo monitora
1
Nastavte prepínač LINE SELECT na pravej strane prehrávača do polohy “OUT”.
38
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_38-40_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 39 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru)
Príklad 1
Stereo zosilňovač
PHONES
A
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
DC IN
9.5V
Do AUDIO
Do vstupu AUDIO
Zapojenia
Audio/video kábel (dodávaný)
Výstup analógového audio signálu do AV zosilňovača (receivera)
1
Nastavte prepínač LINE SELECT na pravej strane prehrávača do polohy “OUT”.
* Žltý konektor sa používa pre prenos video signálov (str. 38).
Príklad 2
Zosilňovač s dekodérom
Dolby Digital alebo DTS
PHONES
A
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
DC IN
9.5V
Do OPTICAL OUT
Do vstupu AUDIO
Optický digitálny kábel (nedodávaný)
Výstup digitálneho audio signálu do AV zosilňovača (receivera)
1
2
Nastavte prepínač LINE SELECT na pravej strane prehrávača do polohy “OUT”.
V ponuke “Audio Setup” nastavte “Digital Output” na “On” (str. 34).
39
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_38-40_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 40 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Pripojenie video prehrávača alebo kamkordéra
Video prehrávač alebo kamkordér
PHONES
A
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
DC IN
9.5V
Do výstupu AUDIO/VIDEO
Do AUDIO/VIDEO
Audio/video kábel (dodávaný)
Príjem prehrávaného signálu z video prehrávača alebo kamkordéra
1
Nastavte prepínač LINE SELECT na pravej strane prehrávača do polohy “IN”.
Poznámka
Po ukončení používania nastavte prepínač LINE SELECT do polohy “OUT”. Ak je prepínač v polohe “IN”,
nie je možné prehrávať na tomto prehrávači.
40
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_41-48_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 41 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr než
pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
Obraz
Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.
, Disk je znečistený alebo chybný.
, Jas je nastavený na minimálnu úroveň.
Nastavte jas v položke “LCD Mode” (str. 28).
, Ak prehrávate disky, nastavte prepínač
LINE SELECT do polohy “OUT”.
Ak chcete prehrávaný signál privieť do
iného zariadenia, nastavte prepínač
LINE SELECT do polohy “OUT”.
Ak prijímate prehrávaný signál z iného
zariadenia, nastavte prepínač
LINE SELECT do polohy “IN” (str. 38).
, Prepojte prepojovací kábel správne.
, Prepojovacie káble sú poškodené.
, Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 38)
a prepínač vstupov na TVP nastavte do
polohy umožňujúcej sledovanie obrazu
z tohto prehrávača.
, Prehrávač je pripojený do konektorov
COMPONENT VIDEO IN (Y, PB, PR)
na TVP.
, Ak video signál z vášho prehrávača
prechádza cez video deck a následne
vstupuje do TVP, alebo ak je pripojený TVP
vybavený VCR, kvalita obrazu môže byť pri
niektorých DVD programoch ovplyvnená
ochranou pred kopírovaním.
, Formát zobrazovania (pomer strán) je fixne
zadaný na vašom DVD disku.
Na LCD monitore sa zobrazujú čierne body
a zostávajú tam červené, zelené, modré body.
, Je to spôsobené charakteristickými
vlastnosťami LCD monitora.
Nejde o poruchu.
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
, Prehrávač je prepnutý do režimu
pozastavenia alebo do režimu spomaleného
prehrávania (Slow Play).
, Prehrávač je v režime zrýchleného posuvu
vpred alebo vzad.
, Počas prehrávania Super VCD disku, na
ktorom nie je zaznamenaná audio stopa 2,
nie je pri zvolení “Stereo 1”, “Left 1” alebo
“Right 1” reprodukovaný zvuk.
, Prepojte prepojovací kábel správne.
, Prepojovací kábel je poškodený.
, Prehrávač nie je pripojený k správnemu
vstupnému konektoru na zosilňovači
(receiveri) (str. 39).
, Na zosilňovači (receiveri) nie je správne
zvolený zdroj vstupného signálu.
, Ak nie sú audio signály vyvedené na
konektor OPTICAL OUT, skontrolujte
nastavenia zvuku (str. 35).
Hlasitosť zvuku je nízka.
, Na niektorých DVD diskoch je hlasitosť
zvuku nízka. Zvuk je možné vylepšiť
nastavením položky “Audio DRC” v ponuke
“Audio Setup” na “TV Mode” (str. 34).
Prevádzka
Diaľkové ovládanie nefunguje.
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
, Medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom sú prekážky.
, Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom je príliš veľká.
, Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na
senzor diaľkového ovládania na prehrávači.
, Senzor diaľkového ovládania je vystavený
priamemu slnečnému žiareniu alebo
silnému svetlu zo svietidiel.
41
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
Ďalšie informácie
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
, Ak používate akumulátor, skontrolujte, či je
nabitý.
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď
v ponuke “General Setup” nastavíte položku
“TV Display”.
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_41-48_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 42 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Po stlačení tlačidiel sa nič nedeje.
, Prepínač \/1/HOLD na prehrávači je
v polohe “HOLD” (str. 16).
Disk sa neprehráva.
, Disk je naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou
stranou smerom nadol.
, Disk nie je vložený správne.
, Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré
disky (str. 7).
, Regionálny kód DVD disku nesúhlasí
s kódom prehrávača (str. 8).
, Vo vnútri prehrávača skondenzovala
vlhkosť (str. 3).
, Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré
nie sú správne uzatvorené (str. 7).
, Je nastavená funkcia Parental Control.
Zmeňte nastavenie.
, Prepínač LINE SELECT na pravej strane
prehrávača je nastavený v polohe “IN”.
Prehrávač automaticky prehráva disk.
, Disk je vybavený funkciou automatického
prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
, Pri prehrávaní disku obsahujúceho signál
automatického pozastavenia, prehrávač
zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu.
Niektoré funkcie ako zastavenie, Search,
Scan, Slow Play, Repeat Play alebo Random
Play nie je možné vykonať.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť, alebo sa
titulky nedajú vypnúť.
, Skúste použiť Menu DVD disku namiesto
priameho tlačidla na diaľkovom ovládaní
(str. 17).
, Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku
zaznamenané.
, Zmena titulkov nie je na DVD disku
dostupná.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
, Skúste použiť Menu DVD disku namiesto
priameho tlačidla na diaľkovom ovládaní
(str. 17).
, Scény nie sú na DVD disku nahrané
z viacerých zorných uhlov.
, Zorný uhol môžete meniť len vtedy, keď je
zobrazený indikátor “
” (str. 19).
, Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku
dostupná.
Nie je možné prehrávať súbory MP3 (str. 43).
, DATA CD disk neobsahuje záznam so
súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1 alebo Joliet.
, DATA DVD disk neobsahuje záznam so
súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom
štandardu UDF (Universal Disk Format).
, Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
, Aj keď názov súboru obsahuje príponu
“.MP3”, nejde o súbor vo formáte MP3.
, Údaje nie sú dátami MPEG-1 Audio Layer III.
, Prehrávač nedokáže prehrávať audio stopy
vo formáte mp3PRO.
, Audio súbor MP3 je poškodený.
, Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
disku.
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
, Skúste použiť Menu DVD disku namiesto
priameho tlačidla na diaľkovom ovládaní
(str. 17).
, Na prehrávanom DVD disku nie sú
zaznamenané viacjazyčné zvukové stopy.
, Zmena jazykov nie je na DVD disku
dostupná.
42
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_41-48_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 43 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Nie je možné prehrávať súbory JPEG (str. 43).
, DATA CD disk neobsahuje záznam so
súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1 alebo Joliet.
, DATA DVD disk neobsahuje záznam so
súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom
štandardu UDF (Universal Disk Format).
, Súbor JPEG nemá príponu “.JPG”.
, Aj keď názov súboru obsahuje príponu
“.JPG”, nejde o súbor vo formáte JPEG.
, Formát súboru JPEG nie je kompatibilný
so štandardom DCF (str. 43).
, Rozmer obrázka je väčší než 3078 (šírka) ×
2048 (výška) v štandardnom režime alebo
viac než 3 300 000 pixelov (bodov) pri
progresívnom súbore JPEG. (Niektoré
súbory JPEG v progresívnom formáte nie je
možné zobraziť, aj keď súbor zodpovedá
uvedeným kapacitám.)
, Obrazový súbor JPEG je poškodený.
, Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
, Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo
“.DIVX”.
, DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video) disk neobsahuje záznam
vo formáte DivX, ktorý je v súlade so
štandardom ISO 9660 Level 1 alebo Joliet/
UDF.
, Video súbor DivX má väčší rozmer obrazu
než 720 (šírka) × 576 (výška).
Názov albumu/skladby/súboru sa nezobrazí
správne.
, Prehrávač dokáže zobraziť len číslice
a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak sa
zobrazí ako “*”.
Pri prehrávaní disku systém neprehráva
disk od začiatku.
, Je zvolený režim Repeat Play alebo
Random Play (str. 22 a 24).
, Je zapnutá funkcia Resume Play (str. 17).
Zariadenie nepracuje správne.
, Statická elektrina atď. môže mať vplyv
na správnosť prevádzky prehrávača.
Odpojte prehrávač od elektrickej siete.
MP3 je technológia audio kompresie, ktorá
spĺňa predpisy ISO/IEC MPEG. JPEG je
technológia kompresie pre obrazové súbory.
Môžete prehrávať DATA CD/DATA DVD
disky obsahujúce MP3 audio súbory alebo
obrazové JPEG súbory.
DATA CD/DATA DVD disky, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) alebo
DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) disky so
záznamom zvuku MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III) a obrazovými súbormi JPEG.
Prehrávač však prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1 alebo Joliet a DATA DVD disky
v súlade s formátom Universal Disk Format
(UDF). Podrobnosti o záznamovom formáte
pozri v návode na použitie diskových
mechaník a zapisovacieho softvéru
(nedodávané).
Poznámka
Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/
DATA DVD disky vytvorené vo formáte
Packet Write alebo Multi Session.
Audio súbory MP3 alebo
obrazové súbory JPEG, ktoré
prehrávač dokáže prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné
skladby a súbory:
• MP3 súbory s príponou “.MP3”.
• JPEG súbory s príponou “.JPG”.
• JPEG súbory v súlade s formátom súborov
DCF*.
* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá
pre tvorbu systému súborov snímacích zariadení):
Štandardy pre obrazové súbory nasnímané
digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou JEIDA (Japan Electronic Industries
Development Association).
43
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
Ďalšie informácie
Nie je možné prehrávať video súbor DivX.
Súbory formátu MP3
a JPEG
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_41-48_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 44 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Poznámky
• Pri súboroch s príponou “.JPE” alebo “.JPEG“
zmeňte príponu na “.JPG”.
• Prehrávač prehrá akékoľvek údaje s príponou
“.MP3”, “.JPG”, aj keď nepôjde o formát MP3
alebo JPEG. Pri prehrávaní takýchto údajov sa
môže generovať silný hluk, ktorý môže poškodiť
váš reproduktorový systém.
• Prehrávač nepodporuje audio súbory vo formáte
mp3PRO.
• Niektoré súbory JPEG nie je možné prehrávať.
• Prehrávač dokáže zobraziť názov súboru alebo
skladby až do 14 znakov. Znaky za 14. znakom sa
nezobrazia.
• Znaky, ktoré zariadenie nedokáže zobraziť sa
zobrazia ako “*”.
• V závislosti od disku sa názov súboru alebo
skladby, ktorý zariadenie nedokáže zobraziť,
zobrazí ako “*”.
• Názvy súborov na CD-R/CD-RW disku zapísané
v súborovom systéme UDF sa nemusia zobraziť
správne.
• Pri prehrávaní súboru MP3 s variabilným
dátovým tokom (VBR) nie je možné zobraziť
správne dátový tok.
Poradie prehrávania albumov,
skladieb a súborov
Poznámky k diskom
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste
predišli znečisteniu povrchu disku.
Nedotýkajte sa povrchu disku.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú
klimatizačné potrubia, ani nenechávajte
disk v zaparkovanom aute na slnku. Teplota
v interiéri sa môže značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk späť
do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
Skladby a súbory z albumu sa prehrávajú
v poradí, v akom sú uložené na médiu
(CD-R disk atď.).
z Rada
Keďže spustenie prehrávania diskov s veľkým
počtom vetvení trvá dlhší čas, odporúčame vetviť
albumy na disku maximálne do dvoch vetiev.
Poznámky
• Prehrávač dokáže rozpoznať až 299 albumov
(počítajú sa aj priečinky neobsahujúce súbory
MP3 a JPEG). Okrem prvých 299 albumov
prehrávač neprehrá žiadny ďalší album.
• Prehrávač dokáže rozpoznať celkovo až 648
súborov, skladieb a albumov (ich kombinácia).
Okrem prvých 648 súborov, skladieb alebo
albumov prehrávač neprehrá žiadnu ďalšiu
položku.
• V závislosti od podmienok zápisu na disk môže
byť maximálny rozpoznaný počet súborov,
skladieb a albumov na disku nižší než 648.
• V zozname albumov sa zobrazuje len názov práve
prehrávaného albumu. Albumy uložené na vyššej
úrovni sa zobrazujú ako “\..\”.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, čistiace prostriedky na disky/
šošovky, ani antistatické spreje určené
pre čistenie vinylových LP platní.
• Ak ste tlačili štítok disku, pred prehrávaním
vysušte tlačiarenskú farbu.
44
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_41-48_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 45 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Technické údaje
Systém
LCD monitor
Laser: Polovodičový laser
Prenosový systém (norma): PAL (NTSC)
Rozmer panela: 8-palcový širokouhlý
monitor (uhlopriečka)
Jednotka: Aktívna matica TFT
Rozlíšenie: 800 × 480 (počet efektívnych
pixelov: viac než 99,99 %)
Audio charakteristiky
Frekvenčný rozsah: DVD VIDEO
(PCM 48 kHz): 20 Hz až 22 kHz/
CD: 20 Hz až 20 kHz
Harmonické skreslenie: 0,01 %
Dynamický rozsah: DVD VIDEO: 90 dB/
CD: 90 dB
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
(±0,001 % W PEAK)
Vstupy/Výstupy
Napájanie:
Jednosmerné napätie 9,5 V (AC adaptér/
adaptér pre napájanie v automobile)
Jednosmerné napätie 7,4 V (akumulátor)
Príkon (prehrávanie DVD VIDEO
diskov):
23 W (pri napájaní z akumulátora)
8,5 W (bez akumulátora, zvuk cez
slúchadlá)
Rozmery (cca):
225,4 × 33,5 × 164,9 mm (šírka/výška/
hĺbka) vrátane prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca): 920 g
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť: 25 % až 80 %
AC adaptér 100-240 V AC, 50/60 Hz
Adaptér pre napájanie v automobile:
Jednosmerné napätie 12 V
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 9.
Právo na zmeny vyhradené.
45
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
Ďalšie informácie
VIDEO (video vstup/výstup):
Minikonektor (1)
Výstup 1,0 Vš-š/75 Ohm
AUDIO (audio vstup/výstup)/
OPTICAL OUT (optický výstup):
Stereo minikonektor/optický
minikonektor - kombinovaný (1)
Výstup 2,0 Vrms/47 kOhm
Odporúčaná zaťažovacia impedancia
viac než 47 kOhm
PHONES (slúchadlá) A/B:
Stereo minikonektor (2)
Všeobecne
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_41-48_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 46 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Pohľad zhora
DISPLAY
VOL
MENU
RETURN
OPTIONS
OPEN
PUSH CLOSE
A Tlačidlo VOL (úroveň hlasitosti) –/+*
I Tlačidlo MENU (17)
B Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (16)
J Tlačidlo RETURN (21)
C Tlačidlo x (zastavenie) (16)
L Tlačidlo OPTIONS (28)
D Tlačidlo X (pozastavenie) (16)
M Tlačidlá C/X/x/c, tlačidlo ENTER (17)
E Tlačidlo H (prehrávanie) (15)*
K
(senzor diaľkového ovládania) (9)
N Kryt priestoru pre disk (15)
F Reproduktor (16)
O PUSH CLOSE (15)
G LCD panel (10)
P Tlačidlo OPEN (15)
H Tlačidlo DISPLAY (21)
* Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový
bod na orientáciu medzi tlačidlami. Tlačidlá H
(prehrávanie) a VOL + majú orientačný
hmatový bod.
46
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_41-48_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 47 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Pohľad spredu
POWER CHARGE
A Indikátor POWER (15)
C
(senzor diaľkového ovládania) (9)
B Indikátor CHARGE (13)
Pohľad sprava
HOLD
PHONES
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
DC IN
9.5V
A Prepínač \/1 (zapnutie/pohotovostný
režim)/HOLD (15)
D Konektor VIDEO (vstup/výstup) (38)
B Konektor PHONES (slúchadlá) A, B
F Konektor DC IN 9.5V
(vstup pre AC adaptér) (11)
C Konektor AUDIO (vstup/výstup)/
Konektor OPTICAL OUT (optický
vstup) (38, 39)
E Prepínač LINE SELECT (IN/OUT) (15)
47
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
Ďalšie informácie
A
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_41-48_DVP-FX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 48 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Diaľkové ovládanie
A Tlačidlo DISPLAY (21)
B Číselné tlačidlá (17)*
2
4
5
6
D Tlačidlá C/X/x/c, tlačidlo ENTER (17)
7
8
9
E Tlačidlo O RETURN (21)
0
3
C Tlačidlo TOP MENU (17)
1
F Tlačidlá ./> PREV
(predchádzajúce)/NEXT (nasledujúce)
(16)
G Tlačidlá m /M (vyhľadávanie/
spomalenie) (23)
H Tlačidlo
ADVANCE (16)
I Tlačidlo X PAUSE (16)
J Tlačidlo \/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (15)
K Tlačidlá VOL (úroveň hlasitosti) +/–
L Tlačidlo CLEAR (36)
M Tlačidlo AUDIO (18)*
N Tlačidlo MENU (17)
O Tlačidlo SUBTITLE (19)
P Tlačidlo ANGLE (19)
Q Tlačidlo OPTIONS (28)
R Tlačidlo H PLAY (15)*
S Tlačidlo x STOP (16)
* Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod
na orientáciu medzi tlačidlami. Tlačidlo číslo 5
má orientačný hmatový bod.
48
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_49-51_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 49 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
Index
Číslice
O
16:9 33
4:3 Letter Box 33
4:3 Pan Scan 33
OPTICAL OUT 34
Original 20
OSD (Zobrazenia na
obrazovke) 35
A
Album 44
Angle 19
Audio 18, 35
Audio DRC 34
Audio Setup 34
P
B
Random Play 24
Repeat Play 22, 24
Resume Play 17
Riešenie problémov 41
Batérie 9
C
CD 7, 15
D
G
General Setup 33
J
JPEG 6, 43
L
Language Setup 35
R
S
Scan 23
Screen Saver 34
Search 23
Setup 32
Slide Show 27
Slow Play 24
Subtitle 19, 35
Ďalšie informácie
DATA CD 7, 30, 43
DATA DVD 7, 30, 43
Diaľkové ovládanie 9, 48
Digitálny výstup 34
Disc Menu 35
Displej 21, 33
DivX® 29, 30
Dolby Digital 18, 35
DTS 18, 35
DVD 7, 15
DVD+RW 7
DVD-RW 7, 20
PBC Playback 20
Play List 20
Pripojenie 38
T
Top Menu 17
TV Display 33
U
V
Vhodné disky 7
VIDEO CD 7, 8, 15
Z
Zaobchádzanie s diskmi 44
Zrýchlený posuv vpred 23
Zrýchlený posuv vzad 23
M
Menu DVD disku 17
MP3 6, 43
49
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_49-51_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 50 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_49-51_DVP-FX870.fm
master page=right
DVP-FX870_SK.book Page 51 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
DVP-FX870
3-294-109-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-FX870_SK\Fm\Sk_52-52_DVPFX870.fm
master page=left
DVP-FX870_SK.book Page 52 Friday, May 23, 2008 12:46 PM
z Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti
Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising