Sony | SHAKE-5 | Sony SHAKE-5 Domáci zvukový systém s vysokým výkonom a technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

4-462-816-12(1) (SK)
HOME AUDIO
SYSTEM
Návod na použitie
Začíname
Prehrávanie disku/USB
Prenos USB
Ladič rozhlasových staníc
Bluetooth
Nastavenie zvuku
Ďalšie operácie
Ďalšie informácie
SHAKE-5
VAROVANIE
Nevystavujte toto zariadenie
dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli
nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste
predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte
ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie
zariadenia, okamžite odpojte hlavnú
zástrčku od sieťovej zásuvky.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od elektrickej siete, kým je pripojené
k sieťovej zásuvke.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri
pripojení pomocou kábla kratšieho ako
tri metre.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvýši nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
2SK
Toto zariadenie je klasifikované ako
LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY.
Toto označenie sa nachádza na zadnej
vonkajšej časti.
Pri odbaľovaní alebo manipulácii s veľkým
alebo ťažkým reproduktorom využite pomoc
jednej alebo viacerých ďalších osôb. Pád
zariadenia môže mať za následok zranenie
osôb alebo poškodenie majetku.
Informácie pre zákazníkov
v Spojených štátoch amerických
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové čísla sa nachádzajú na
zadnej strane zariadenia. Tieto čísla vpíšte
na vyhradené riadky nižšie. Uveďte ich,
kedykoľvek sa v súvislosti s týmto
produktom obrátite na predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Číslo modelu ________________________
Sériové číslo _________________________
Tento symbol upozorňuje
používateľa na výskyt
neizolovaného
„nebezpečného napätia“
vo vnútri zariadenia, ktoré
môže byť dostatočne veľké,
aby osobám spôsobilo úraz
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na dôležité
pokyny týkajúce sa
prevádzky a údržby
(servisu) zariadenia
uvedené v dokumentoch
dodaných so zariadením.
Dôležité bezpečnostné pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prečítajte si tieto pokyny.
Uschovajte si tieto pokyny.
Venujte pozornosť všetkým varovaniam.
Dodržujte všetky pokyny.
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
Čistite ho iba suchou handričkou.
Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory.
Zariadenie inštalujte podľa pokynov
výrobcu.
8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti
tepelných zdrojov, napríklad radiátorov,
teplotných regulátorov, sporákov ani
iných zariadení (vrátane zosilňovačov),
ktoré produkujú teplo.
9) Neupravujte bezpečnostné prvky
polarizovanej ani uzemňovacej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva konektory,
z ktorých jeden je hrubší než druhý.
Uzemňovacia zástrčka má dva konektory
a tretí uzemňovací kolík. Širší konektor
a tretí kolík plnia bezpečnostnú funkciu.
Ak dodaná zástrčka nevyhovuje zásuvke,
požiadajte príslušného elektrikára
o výmenu zastaranej zásuvky.
10) Na napájací kábel nestúpajte ani ho
nestláčajte, a to najmä v oblasti zástrčky,
objímky a výstupu zo zariadenia.
11) Používajte len prípojky alebo
príslušenstvo určené výrobcom.
12) Používajte len vozík, podstavec, stojan,
konzolu alebo stolík určený výrobcom
alebo predávaný so zariadením. Pri
použití vozíka buďte opatrní, aby pri
pohybe vozíka, na ktorom je zariadenie
položené, nedošlo k úrazu v dôsledku
jeho prevrátenia.
13) Zariadenie odpojte od zásuvky počas
búrok, alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14) Všetky opravy prenechajte
kvalifikovanému servisnému personálu.
Kvalifikovaný servis je nevyhnutný
v prípade akéhokoľvek poškodenia
zariadenia, napríklad v prípade
poškodenia napájacieho kábla alebo
zástrčky, obliatia zariadenia alebo zásahu
inými predmetmi, vystavenia zariadenia
dažďu alebo vlhkosti, neštandardnej
prevádzky alebo pádu zariadenia.
Nasledujúce vyhlásenie FCC
sa vzťahuje len na verziu tohto
modelu, ktorá bola vyrobená na
predaj na území USA. Ostatné
verzie nemusia byť v súlade
s technickými smernicami FCC.
POZNÁMKA:
Toto zariadenie bolo testované a bolo
zistené, že spĺňa obmedzenia stanovené pre
digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15
pravidiel FCC. Tieto obmedzenia zaručujú
primeranú ochranu pred škodlivým rušením
v obytných oblastiach. Toto zariadenie
vytvára, využíva a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu. Ak sa neinštaluje
a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže
spôsobovať škodlivé rušenie
rádiokomunikácie. Nemožno však zaručiť,
že sa rušenie v konkrétnych prípadoch
inštalácie nevyskytne. Ak toto zariadenie
spôsobuje škodlivé rušenie rádiového
alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť
vypnutím a zapnutím prístroja, používateľ sa
môže pokúsiť o nápravu rušenia jedným
z nasledujúcich opatrení:
– Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie
prijímajúcej antény.
– Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Pripojte zariadenie k zásuvke v odlišnom
obvode, než ku ktorému je pripojený
prijímač.
– Obráťte sa na predajcu alebo skúseného
technika zabezpečujúceho údržbu rádií
a televízorov.
3SK
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akýmikoľvek
zmenami alebo úpravami, ktoré nie
sú výslovne uvedené v tejto príručke,
sa zbavujete právomoci používať toto
zariadenie.
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov
a konektorov, aby boli splnené
emisné limity komisie FCC.
Toto zariadenie nesmie byť umiestnené
v blízkosti alebo používané spolu s inou
anténou alebo vysielačom.
Toto zariadenie spĺňa emisné limity
komisie FCC, určené pre nekontrolované
prostredie, a spĺňa pokyny FCC k expozícii
rádiofrekvenčnému (RF) žiareniu
v Dodatku C OET65. Toto zariadenie
vyžaruje veľmi nízku úroveň RF energie
a považuje sa za spĺňajúce požiadavky na
maximálnu povolenú hranicu expozície
(MPE). Malo by sa však inštalovať a používať
vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi žiaričom
a ľudským telom (okrem končatín: rúk,
zápästí, nôh a členkov).
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho
balení znamená, že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
4SK
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
produktu. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Iba pre
Európu
Likvidácia
nepotrebných batérií
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou s týmto
produktom nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať
len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste
ho mali odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili
správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte na
príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonsko. Splnomocneným zástupcom
pre otázky týkajúce sa súladu produktu
s normami na základe právnych
predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo
záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto zariadenie je v súlade so základnými
požiadavkami a ďalšími dôležitými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Informácie pre zákazníkov
v Austrálii
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Oznámenie o licenciách a ochranných
známkach
• WALKMAN a logo WALKMAN sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
• Na technológiu a patenty kódovania
zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo
iných krajinách.
• Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene
od tohto produktu je zakázaná bez licencie
od spoločnosti Microsoft alebo jej
oprávnenej dcérskej spoločnosti.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú
registrovaným ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG,
Inc., a spoločnosť Sony Corporation
používa takéto známky na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy patria príslušným vlastníkom.
• N Mark je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA
a iných krajinách.
5SK
• Android je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
• Všetky ostatné ochranné známky
a registrované ochranné známky patria
príslušným vlastníkom. V tejto príručke
sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
6SK
Obsah
Sprievodca časťami a ovládacími
prvkami............................................8
Začíname
Bezpečné zapojenie systému .......11
Umiestnenie reproduktorov .......13
Nastavenie času.............................13
Prehrávanie disku/USB
Prehrávanie disku.........................13
Pred použitím zariadenia USB
spolu s týmto systémom ..............14
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB..............................14
Vyhľadávanie skladby alebo
zvukového súboru
(Vyhľadávanie skladieb) ..............15
Používanie režimu
prehrávania....................................15
Prenos USB
Prenos hudby ................................17
Ladič rozhlasových staníc
Počúvanie rádia ............................20
Bluetooth
Informácie o bezdrôtovej
technológii Bluetooth ...................21
Bezdrôtové počúvanie hudby
cez zariadenie Bluetooth ..............21
Nastavenie zvukových
kodekov Bluetooth........................24
Nastavenie/zrušenie
pohotovostného režimu
Bluetooth ........................................25
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku .........................25
Vytvorenie vlastného
zvukového efektu .........................26
Vytvorenie párty atmosféry
(DJ EFFECT) ................................26
Ďalšie operácie
Spievanie s hudbou ......................27
Zmena vzoru a farby
osvetlenia.......................................27
Používanie časovačov ..................27
Zmena zobrazenia ........................28
Používanie voliteľných
zariadení ........................................29
Deaktivácia tlačidiel
na jednotke (detská zámka) ........29
Nastavenie/zrušenie funkcie
automatického prepnutia
do pohotovostného režimu
(Platí iba pre európske
modely)..........................................30
Ďalšie informácie
Prehrateľné disky..........................30
Webové stránky ku
kompatibilným
zariadeniam USB..........................31
Riešenie problémov......................32
Hlásenia .........................................37
Preventívne opatrenia..................38
Technické parametre ...................40
7SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládania. Rovnaké
operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké
alebo podobné názvy.
Jednotka
AB
C
D
C E
FG
H
I
J
K
L
S RQ C P O N M
Diaľkové ovládanie RM-AMU163
T
A
H
Q
J
Z
C
Y
FLANGER
ISOLATOR
SOUND
FLASH
PHASER
MUSIC
MOVIE/
GAME
FOOTBALL
CD
USB
FUNCTION
D
B
U
V
D
W
C
X
8SK
1 "/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
Zapnite systém, alebo ho prepnite
do pohotovostného režimu.
Jednotka: NX (prehrávanie/
pozastavenie)
Diaľkové ovládanie:
N (prehrávanie)*,
X (pozastavenie)
Spustenie alebo pozastavenie
prehrávania.
Stlačením tlačidla NX alebo N
obnovíte prehrávanie.
B MUSIC, MOVIE/GAME, FOOTBALL
Vyberte predvolený zvukový efekt
(str. 25).
Jednotka: BASS BAZUCA (str. 25)
Stlačením vyberiete zvukový efekt
BASS BAZUCA.
Stlačením a podržaním vyberiete
zvukový efekt BASS CUT.
C
/ / /
Vyberte položky ponuky.
+/– (výber priečinka)
Vyberte priečinok na disku MP3
alebo v zariadení USB.
D Jednotka: VOLUME/DJ CONTROL
Upravte hlasitosť.
Nastavenie úrovne efektu DJ EFFECT
(str. 26).
Pomocou tohto tlačidla nemôžete
upraviť hlasitosť, keď je aktivovaný
efekt DJ EFFECT.
Diaľkové ovládanie: VOLUME +/–*
Upravte hlasitosť.
m/M (rýchle posunutie
dozadu alebo dopredu)
Stlačením a podržaním vyhľadáte
miesto v skladbe alebo súbore
počas prehrávania.
Diaľkové ovládanie:
DJ CONTROL +/–
Nastavenie úrovne efektu
DJ EFFECT.
./> (presun dozadu/
presun dopredu)
Výber skladby alebo súboru.
E Zásobník diskov
TUNING+/–
Nalaďte požadovanú stanicu.
G
x (zastavenie)
Zastavenie prehrávania.
Dvojnásobným stlačením tlačidla
zrušíte pokračovanie prehrávania
zariadenia USB.
Jednotka: ENTER
Diaľkové ovládanie:
Zadanie nastavení.
F Z OPEN/CLOSE
Vloženie alebo vysunutie disku.
(N-Mark) (str. 22)
Indikácia dotykového bodu funkcie
Near Field Communication (NFC).
H LED PATTERN (str. 27)
Zmena vzoru osvetlenia na
reproduktoroch a jednotke.
LED COLOR (str. 27)
Zmena farby osvetlenia na
reproduktoroch a jednotke.
I OPTIONS
Prechod do ponuky možností
alebo jej ukončenie.
9SK
J CD
Vyberte funkciu CD.
Jednotka: USB/USB SELECT
Diaľkové ovládanie: USB
Vyberte funkciu USB.
Vyberte zariadenie USB pripojené
k portu A alebo B počas
aktivácie funkcie USB.
Jednotka: TUNER/BAND
Vyberte funkciu TUNER.
Vyberte pásmo FM alebo AM
počas aktivácie funkcie TUNER.
T SLEEP (str. 27)
Nastavenie časovača automatického
vypnutia.
Jednotka: AUDIO IN
Vyberte funkciu TV/DVD/SAT
alebo PC/GAME.
U REPEAT/FM MODE
Opakované počúvanie celého obsahu
disku, zariadenia USB, prípadne
jednej skladby alebo súboru (str. 16).
Vyberte režim príjmu v pásme FM
(monofónny alebo stereofónny)
(str. 20).
Diaľkové ovládanie: FUNCTION
Vyberte funkciu.
V DISPLAY
Zmena informácií na displeji.
K Displej
L Spodný panel (str. 12)
M REC TO USB B
Prenos do voliteľného zariadenia
USB, ktoré je pripojené k portu B.
N Port B (REC/PLAY) (USB)
Pripojenie a prenos do voliteľného
zariadenia USB.
O Konektor MIC
Pripojenie mikrofónu.
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Nastavenie hlasitosti mikrofónu.
P Port A (PLAY) (USB)
Pripojte voliteľné zariadenie USB.
Q FLANGER, ISOLATOR, SOUND
FLASH, PHASER (str. 26)
Vyberte typ DJ EFFECT.
R Snímač diaľkového ovládania
10SK
S BLUETOOTH (str. 21, 23)
Stlačením tlačidla vyberte funkciu
Bluetooth.
Stlačením a podržaním tlačidla
aktivujete párovanie Bluetooth
počas aktivácie funkcie Bluetooth.
W SEARCH/TUNER MEMORY
Prechod do režimu vyhľadávania
alebo jeho ukončenie.
Predvolenie rozhlasových staníc
(str. 20).
X CLEAR
Odstránenie posledného kroku
z naprogramovaného zoznamu.
Y TIMER MENU (str. 13, 28)
Nastavenie času a časovačov.
Z PLAY MODE/TUNING MODE
Stlačením vyberiete režim
prehrávania disku AUDIO CD, disku
MP3 alebo zariadenia USB (str. 15).
Vyberte režim prehrávania (str. 20).
* Na tlačidlách VOLUME + a N sa
nachádzajú hmatové body. Pri ovládaní
systému môžete tento bod využiť na
orientáciu.
Začíname
Bezpečné zapojenie systému
Začíname
A Antény
Príklad:
Pri nastavovaní umiestnite a otočte
antény tak, aby ste dosiahli dobrý príjem.
Antény umiestnite ďalej od
reproduktorových káblov, napájacieho
kábla a kábla USB, aby ste predišli šumu.
Biela
Poznámky
Roztiahnite drôtovú
anténu FM do
vodorovnej polohy
• Používajte iba dodané reproduktory.
• Reproduktorové káble pripojte priamo
ku konektorom na reproduktoroch.
– Konektory LED SPEAKER
Rámová
anténa AM
B Reproduktory
– Konektory reproduktorov TWEETERS/
WOOFERS a SUBWOOFERS
Konektor reproduktora LED SPEAKER
pripojte k tejto koncovke.
Osvetlenie na reproduktoroch reaguje
podľa zdroja hudby. Vzor a farbu
osvetlenia môžete zvoliť podľa svojich
preferencií (str. 27).
Príklad:
Konektory reproduktora sú farebne
odlíšené podľa typu koncovky daného
reproduktora na jednotke.
11SK
C Konektory AUDIO IN
Ku konektorom zvukového výstupu
nasledujúceho zariadenia pripojte kábel
na prenos zvuku (nedodáva sa). Z tohto
systému sa prenáša zvuk.
– TV/DVD/SAT L/R
Pripojenie k televízoru alebo
zvukovému/obrazovému zariadeniu.
Pripojenie spodného panela
Na hlavnú jednotku môžete nasadiť
dodaný spodný panel, aby sa zvýšil
predný panel a uľahčilo ovládanie.
1 Konzoly spodného panela vsuňte
do otvorov na spodnej strane
hlavnej jednotky.
– PC/GAME L/R
Spodný
panel
Pripojenie k počítaču alebo hernému
zariadeniu.
Konzola
D Napájanie
Zapojte napájací kábel do nástennej
elektrickej zásuvky. Na displeji sa zobrazí
ukážka. Stlačením tlačidla "/1 sa systém
zapne a ukážka sa automaticky ukončí.
Ak sa dodaný adaptér na zástrčke
nezmestí do nástennej elektrickej
zásuvky, odpojte ho od zástrčky (platí
iba pre modely vybavené adaptérom).
Vloženie batérií
Vložte dve dodané batérie R6
(veľkosti AA) tak, aby póly
zodpovedali obrázku nižšie.
Otvor
Hlavná
jednotka
2 Zarážky spodného panela vsuňte
do otvorov na spodnej strane
hlavnej jednotky. Následne
zatlačte spodný panel tak, aby
zapadol do hlavnej jednotky.
Otvor
Zarážka
Poznámky
• Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými
ani batérie rôznych typov.
• Ak diaľkové ovládanie dlhý čas nepoužívate,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich
vytečenia nepoškodilo a neskorodovalo.
12SK
Umiestnenie
reproduktorov
Prehrávanie disku/USB
Prehrávanie disku
Aby bol zabezpečený optimálny výkon
systému, odporúčame umiestniť
reproduktory podľa nákresu.
A Jednotka
B Reproduktor (ľavý)
C Reproduktor (pravý)
na zariadení.
3 Vložte disk tak, aby strana
0,3 m
C
s etiketou smerovala
v prístroji nahor.
0,3 m
45
Keď prehrávate 8 cm
disk, napríklad CD
singel, vložte ho do
vnútorného kruhu
zásuvky.
4 Stlačením tlačidla Z OPEN/CLOSE
Nastavenie času
na jednotke zatvorte zásobník
diskov.
V režime úspory energie nemožno
nastaviť čas.
Zásobník diskov nezatvárajte nasilu,
pretože môže spôsobiť poruchu
jednotky.
1 Stlačením tlačidla "/1 zapnite
systém.
2 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.
Prehrávanie disku/USB
A
B
1 Stlačte tlačidlo CD.
2 Stlačte tlačidlo Z OPEN/CLOSE
5 Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie
„PLAY SET“, opakovaným stáčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
„CLOCK SET“ a potom stlačte
tlačidlo
.
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / nastavte hodiny
a stlačte tlačidlo
.
4 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / nastavte minúty
a stlačte tlačidlo
.
13SK
Pred použitím zariadenia
USB spolu s týmto
systémom
Na príslušných webových lokalitách
vyhľadajte informácie o kompatibilných
zariadeniach USB (str. 31).
Výber zdroja prehrávania alebo prenosu
cieľového miesta (výber pamäte USB)
Ak má zariadenie USB viac než jednu
pamäť (napríklad internú pamäť
a pamäťovú kartu), môžete si vybrať,
ktorá pamäť sa bude používať ako zdroj
prehrávania alebo cieľové miesto prenosu.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na jednotke.
Poznámka
Pamäť nemôžete vybrať počas prehrávania ani
prenosu. Pamäť vyberte ešte pred spustením
prehrávania alebo prenosu.
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB
Systém dokáže prehrávať nasledujúce
zvukové formáty:
– MP3: prípona súboru „.mp3“.
– WMA: prípona súboru „.wma“.
– AAC: prípona súboru „.m4a“, „.mp4“
alebo „.3gp“.
Ak majú zvukové súbory niektorú
z uvedených prípon, ale nejde o súbor
príslušného formátu, systém môže
vydávať hluk alebo sa môže poškodiť.
1 Opakovane stláčajte tlačidlo USB,
kým sa na displeji nerozsvieti
indikátor „USB A“ alebo „USB B“.
2 Pripojte zariadenie USB
k portu
A alebo
B.
1 Opakovane stláčajte tlačidlo USB/
USB SELECT, kým sa na displeji
nerozsvieti indikátor „USB A“
alebo „USB B“.
2 Pripojte zariadenie USB k portu A
alebo
B.
3 Počas zastavenia prehrávania stlačte
tlačidlo OPTIONS.
4 Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku „USB MEM SEL“ a stlačte
tlačidlo ENTER.
5 Stláčaním tlačidiel / vyberte
požadovanú pamäť a stlačte
tlačidlo ENTER.
14SK
Zariadenie USB
Poznámka
Ak zariadenie USB nemožno pripojiť
k portu , môžete použiť adaptér USB (nie je
súčasťou balenia) na pripojenie zariadenia
USB k zariadeniu
3 Stlačte tlačidlo N.
Zvukové súbory sa prehrávajú
v odlišnom poradí v závislosti
od režimu prehrávania.
Vyhľadávanie skladby
alebo zvukového súboru
Používanie režimu
prehrávania
(Vyhľadávanie skladieb)
1 Stlačte tlačidlo SEARCH.
Na displeji predného panela sa
rozsvieti nápis „SEARCH“.
2 (Iba zvukové súbory)
3 Stláčaním
/ vyberte
požadovanú skladbu alebo
zvukový súbor a stlačte
alebo N.
Spustí sa prehrávanie vybratej skladby
alebo súboru.
Poznámky k disku
• (Pre AUDIO CD) Tento systém dokáže
rozpoznať až 99 skladieb.
• (Pre disky MP3) Tento systém dokáže
rozpoznať až
– 999 priečinkov (vrátane koreňového
priečinka).
– 999 súborov MP3.
– 250 súborov MP3 v jednom priečinku.
– 8 úrovní priečinkov (stromová štruktúra
súborov).
• Nepodporujú sa informácie CD-TEXT.
Poznámky k zariadeniu USB
• Tento systém dokáže rozpoznať až
– 250 zvukových súborov v jednom
priečinku.
– 3000 zvukových súborov na zariadení USB.
– 1000 priečinkov na zariadení USB (vrátane
koreňového priečinka).
Počas zastavenia prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE.
Pri prehrávaní disku
• (prázdny): prehrať disk
• FLDR*: prehratie všetkých zvukových
súborov v priečinku na disku
* Pri prehrávaní disku AUDIO CD plní režim
prehrávania „FLDR“ rovnakú funkciu ako
režim prehrávania „(prázdny)“.
Pri prehrávaní zariadenia USB
• ALL USB: prehrávanie všetkých
zariadení USB
• 1 USB: prehrávanie zariadenia USB
• FLDR: prehratie všetkých zvukových
súborov v priečinku na zariadení USB
Prehrávanie disku/USB
Stláčaním tlačidiel / vyberte
požadovanú zložku a stlačte
tlačidlo
alebo N.
Prehrávanie v pôvodnej zložke
(Normálne prehranie)
Prehrávanie v náhodnom poradí
(Shuffle Play)
Počas zastavenia prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE.
Pri prehrávaní disku
• SHUF: náhodné poradie
• FLDR SHUF*: náhodné prehratie
všetkých zvukových súborov
v priečinku na disku
* Pri prehrávaní disku AUDIO CD plní režim
prehrávania „FLDR SHUF“ rovnakú funkciu
ako režim prehrávania „SHUF“.
Pri prehrávaní zariadenia USB
• ALL USB SHUF: náhodné prehrávanie
všetkých zariadení USB
• 1 USB SHUF: náhodné prehrávanie
zariadenia USB
• FLDR SHUF: náhodné prehrávanie
všetkých zvukových súborov
v priečinku na zariadení USB
15SK
Poznámka
5 Zopakovaním krokov č. 3 až 4
Po vypnutí systému sa vybratý režim
náhodného prehrávania vymaže z pamäte
a obnoví sa režim normálneho prehrávania.
naprogramujte ďalšie skladby
alebo zvukové súbory.
6 Stlačením tlačidla N spustite
Vytvorenie vlastného programu
(naprogramované prehrávanie)
naprogramované prehrávanie.
Odstránenie posledného kroku
z naprogramovaného zoznamu
Môžete vytvoriť program z 25 skladieb
v požadovanom poradí prehrávania.
Počas zastavenia prehrávania stlačte
tlačidlo CLEAR.
1 Pre funkciu CD:
Stlačením tlačidla CD vyberiete
funkciu CD.
Zrušenie naprogramovaného
prehrávania
Pre funkciu USB:
Počas pozastavenia prehrávania
opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE, kým z displeja
nezmizne nápis „PGM“.
Opakovaným stláčaním tlačidla USB
vyberte požadované zariadenie USB.
2 Počas pozastavenia prehrávania
Poznámky
opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE, kým sa na displeji
nerozsvieti „PGM“.
• (iba funkcia CD) Naprogramovaný zoznam
sa vymaže po otvorení zásobníka diskov.
• (iba funkcia USB) Naprogramovaný zoznam
sa vymaže, keď:
– vykonáte operáciu vymazania.
– odpojíte zariadenie USB.
– zmeníte výber pamäte USB.
3 (Iba zvukové súbory)
Opakovaným stláčaním tlačidla
+/– vyberte priečinok.
Ak chcete naprogramovať všetky
súbory v priečinku, stlačte tlačidlo
.
4 Opakovaným stláčaním ./>
vyberte požadovanú skladbu
alebo zvukový súbor a stlačte
Vybraté číslo skladby
alebo súboru
.
Celkový čas prehrávania
programu (vrátane vybratej
skladby alebo súboru)
Viacnásobné prehrávanie
(Repeat Play)
Opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT.
•
: opakované prehrávanie všetkých
skladieb alebo zvukových súborov
v priečinku/disku/zariadení USB
•
: opakované prehratie skladby
alebo zvukového súboru
Poznámky k zariadeniu USB
Ak v prípade disku AUDIO CD
celkový čas prehrávania prekročí
100 minút alebo ak naprogramujete
zvukový súbor, zobrazí sa „--.--“.
16SK
• Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť
od poradia prehrávania v pripojenom
digitálnom hudobnom prehrávači.
• Zvukové súbory alebo priečinky nemožno
vymazávať v režime náhodného prehrávania
ani v režime naprogramovaného prehrávania.
Prenos USB
Prenos hudby
Hudbu zo zvukového zdroja do
pripojeného voliteľného zariadenia
USB môžete prenášať cez port B.
Zvukový formát súborov prenášaných
týmto systémom je MP3. Môžete však
tiež prenášať súbory WMA a AAC zo
zariadenia USB A.
Poznámky
/ vyberte požadovanú bitovú
rýchlosť a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
• 128 KBPS: vytvorené súbory MP3
majú menšiu dátovú veľkosť a nižšiu
zvukovú kvalitu.
• 256 KBPS: vytvorené súbory MP3
majú väčšiu dátovú veľkosť, ale vyššiu
zvukovú kvalitu.
Prenos hudby z disku alebo
zariadenia USB
Všetku hudbu uloženú na disku alebo
USB A môžete jednoducho preniesť do
zariadenia USB B (Synchronizovaný
prenos). Takisto môžete preniesť jednu
skladbu alebo zvukový súbor počas
prehrávania (Prenos REC1).
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na jednotke.
Prenos USB
• Počas prenosu alebo operácií vymazávania
neodpájajte zariadenie USB. Mohli by
sa poškodiť údaje v zariadení USB alebo
samotné zariadenie USB.
• Pri prenose hudby sa súbory MP3/WMA/
AAC prenášajú s rovnakou bitovou
rýchlosťou ako pôvodné súbory.
• Pri prenose z funkcie AUDIO CD, TUNER,
TV/DVD/SAT alebo PC/GAME môžete
zvoliť bitovú rýchlosť pred prenosom.
• Prenos USB a vymazávanie je nedostupné,
keď je zásobník na disky otvorený.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
1 Pripojte prenositeľné zariadenie
USB k portu
B podľa nákresu.
Poznámka k obsahu chránenému
autorskými právami
Prenesená hudba je obmedzená iba na
súkromné používanie. Používanie hudby
nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje
povolenie od vlastníkov autorských práv.
Výber zdroja prehrávania alebo prenosu
cieľového miesta (výber pamäte USB)
Pozrite si časť str. 14.
Zariadenie USB
Výber bitovej rýchlosti
Poznámka
Môžete vybrať vyššiu bitovú rýchlosť
a preniesť hudbu vo vyššej kvalite.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na jednotke.
Ak zariadenie USB nemožno pripojiť
k portu , môžete použiť adaptér USB (nie je
súčasťou balenia) na pripojenie zariadenia
USB k zariadeniu.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť „REC BIT
RATE“ a stlačte tlačidlo ENTER.
17SK
2 Ak používate disk:
Stlačte tlačidlo CD a vložte disk.
Pre USB:
Opakovane stláčajte tlačidlo USB/
USB SELECT, kým sa na displeji
nerozsvieti indikátor „USB A“
a pripojte zariadenie USB, ktoré
chcete preniesť, do portu A.
3 Pre synchronizovaný prenos:
Keď sa zastaví prehrávanie,
opakovaným stláčaním tlačidla PLAY
MODE na diaľkovom ovládaní môžete
vybrať požadovaný režim prehrávania.
Poznámky
• Ak spustíte prenos v režime náhodného
prehrávania („FLDR SHUF“), zvolený
režim prehrávania sa automaticky zmení
na „FLDR“.
• Ak spustíte prenos v režime náhodného
prehrávania (okrem režimu „FLDR
SHUF“), opakovaného prehrávania alebo
naprogramovaného prehrávania bez
krokov, zvolený režim prehrávania sa
automaticky zmení na normálne
prehrávanie.
Prenos REC1:
Vyberte skladbu alebo zvukový súbor,
ktorý chcete preniesť, a potom spustite
prehrávanie.
4 Stlačte tlačidlo REC TO USB B.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„PUSH ENTER“.
5 Stlačte tlačidlo ENTER.
Prenos sa spustí, keď sa na displeji
zobrazí hlásenie „DON’T REMOVE“.
Pre synchronizovaný prenos:
Po dokončení prenosu sa zdroj
prenosu a zariadenie USB
automaticky zastaví.
Prenos REC1:
Po dokončení prenosu sa disk alebo
zariadenie USB naďalej prehráva.
18SK
Prenos analógového zvuku
(Analógový prenos)
Zvuk z analógového zvukového zdroja
(iného ako CD, USB alebo Bluetooth
funkcia) môžete prenášať do
zariadenia USB.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na jednotke.
1 Pripojte prenášateľné zariadenie
USB k portu
B (str. 17).
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
TUNER/BAND alebo AUDIO IN
vyberte zdroj, ktorý chcete
preniesť.
3 Stlačte tlačidlo REC TO USB B.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„PUSH ENTER“.
4 Stlačte tlačidlo ENTER.
Prenos sa spustí, keď sa na displeji
zobrazí hlásenie „DON’T REMOVE“.
5 Spustenie zdroja prehrávania.
Zastavenie prenosu
Stlačte tlačidlo x.
Vytvorenie nového súboru MP3
Stlačte tlačidla REC TO USB B počas
analógového prenosu.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„NEW TRACK“.
Nový súbor MP3 sa tiež vytvorí
automaticky približne po 1 hodine
prenosu.
Poznámky
• Keď sa vytvorí nový súbor MP3, prenos sa
dočasne zastaví.
• Ak v priebehu niekoľkých sekúnd znova
stlačíte tlačidlo REC TO USB B, je možné
vytvoriť nový súbor MP3.
Vymazanie zvukových súborov
alebo priečinkov zo zariadenia
USB
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na jednotke.
1 Počas pozastavenia prehrávania
opakovane stláčajte tlačidlo USB/
USB SELECT, kým sa na displeji
nerozsvieti „USB A“ alebo „USB B“.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
3 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
4 Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku „USB ERASE“ a stlačte
tlačidlo ENTER.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„FOLDER ERASE“ alebo
„TRACK ERASE“.
5 Stlačte tlačidlo ENTER.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„COMPLETE“.
Pravidlá vytvárania priečinkov
a súborov
Pri prenose do zariadenia USB sa
vytvorí podpriečinok „MUSIC“ priamo
v priečinku „ROOT“. Priečinky a súbory
sa vytvárajú v tomto priečinku „MUSIC“
nasledujúcim spôsobom na základe
spôsobu prenosu a zdroja.
Synchronizovaný prenos
Zdroj
Názov priečinka Názov súboru
Zvukové
súbory
Rovnaký ako zdroj
AUDIO CD „CDDA0001“*
Zdroj
Názov priečinka Názov súboru
Zvukové
súbory
„REC1-MP3“
AUDIO CD „REC1-CD“
Rovnaký ako
zdroj
„TRACK001“*
Analógový prenos
Zdroj
Názov priečinka Názov súboru
FM
„TUFM0001“*
AM
„TUAM0001“*
TV/DVD/
SAT
„EXTD0001“*
PC/GAME
„EXPG0001“*
„TRACK001“*
* Ďalšie čísla priečinkov a súborov sa priraďujú
postupne.
Poznámky o prenose do zariadenia
• Pri prenose hudby (okrem analógového
prenosu) sa neprodukuje žiaden zvuk.
• Do vytvorených súborov MP3 sa neprenesú
informácie z textu CD-TEXT.
• Prenos sa automaticky zastaví v prípade, že:
– sa v zariadení USB počas prenosu vyčerpá
voľné miesto,
– počet zvukových súborov a priečinkov
v zariadení USB dosiahol maximum.
• Ak v zariadení USB už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom ako ten,
ktorý sa snažíte preniesť, za jeho názov sa
pridá poradové číslo a pôvodný priečinok
alebo súbor sa neprepíše.
• Počas prenosu nemôžete vykonávať
nasledujúce operácie:
– Vysunutie disku.
– Výber inej skladby alebo súboru.
– Pozastavenie prehrávania alebo vyhľadanie
miesta v skladbe alebo súbore.
– Zmena funkcie alebo pásma tunera.
• Keď prenášate hudbu do zariadenia
Walkman® pomocou aplikácie
„Media Manager for WALKMAN“,
používajte formát MP3.
• Keď pripájate k systému Walkman®, zapojte
ho až potom, ako z displeja zariadenia
Walkman® zmizne hlásenie „Creating
Library“ (Vytvorenie knižnice) alebo
„Creating Database“ (Vytvorenie databázy).
Prenos USB
+/– vyberte
./> alebo
zvukový súbor alebo priečinok.
Prenos REC1
„TRACK001“*
19SK
Ladič rozhlasových staníc
Počúvanie rádia
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION vyberte pásmo FM
alebo AM.
2 Automatické vyhľadávanie:
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING
MODE, kým sa na displeji nerozsvieti
indikátor „AUTO“. Potom stlačte
tlačidlo TUNING+/–.
Po naladení stanice sa vyhľadávanie
automaticky zastaví a na displeji sa
rozsvietia indikátory „TUNED“ a „ST“
(iba pre stereofónne programy FM).
Ak sa text „TUNED“ nerozsvieti
a vyhľadávanie nezastaví, stlačením
tlačidla x zastavte vyhľadávanie.
Následne vykonajte manuálne
ladenie (nižšie).
Manuálne ladenie:
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING
MODE, kým z displeja nezmizne nápis
„AUTO“ a „PRESET“.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
TUNING+/– nalaďte požadovanú
stanicu.
V režime úspory energie nemožno
zmeniť interval ladenia AM.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na jednotke.
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
TUNER/BAND vyberte pásmo AM.
2 Stlačením tlačidla "/1 vypnite
systém.
3 Stlačte a podržte tlačidlo OPTIONS
a stlačte tlačidlo "/1.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„AM 9K STEP“ alebo „AM 10K STEP“.
Po zmene intervalu sa všetky
predvolené stanice v pásme AM
vymažú.
Predvolenie rozhlasových staníc
V pásme FM môžete uložiť až
20 obľúbených staníc a v pásme AM
10 staníc.
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
Predvolené číslo
Poznámka
Po naladení stanice FM poskytujúcej služby
RDS sa zobrazia informácie o vysielaní,
napríklad názov služby alebo stanice.
Informácie o RDS môžete skontrolovať
opakovaným stlačením tlačidla DISPLAY.
Tip
Ak chcete obmedziť statický šum stereofónnej
stanice FM s nekvalitným príjmom, opakovane
stláčajte tlačidlo FM MODE, kým sa na displeji
nezobrazí text „MONO“.
Zmena intervalu ladenia v pásme AM
(Okrem európskych modelov)
Interval ladenia v pásme AM je z výroby
predvolene nastavený na hodnotu 9 kHz
(alebo 10 kHz pre niektoré oblasti).
20SK
3 Opakovaným stlačením tlačidiel
TUNING+/– vyberte požadované
predvolené číslo a stlačte
.
Na displeji sa zobrazí „COMPLETE“.
Stanica je uložená.
Naladenie predvolenej stanice
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING
MODE, kým sa na displeji nerozsvieti
indikátor „PRESET“. Potom opakovaným
stlačením tlačidiel TUNING+/– vyberte
požadované predvolené číslo.
Bluetooth
Informácie o bezdrôtovej
technológii Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth je
technológia krátkeho dosahu, ktorá
umožňuje bezdrôtovú komunikáciu
údajov medzi digitálnymi zariadeniami.
Bezdrôtová technológia Bluetooth funguje
v rozsahu približne 10 metrov.
Podporované verzie, profily a kodeky
Bluetooth
Bezdrôtové počúvanie
hudby cez zariadenie
Bluetooth
Hudbu zo svojho zariadenia Bluetooth
môžete počúvať cez bezdrôtové
pripojenie.
Na webových lokalitách uvedených nižšie
vyhľadajte informácie o kompatibilných
Bluetooth zariadeniach (str. 31).
Indikátor BLUETOOTH svieti alebo bliká
modrou farbou a zobrazuje stav
Bluetooth.
Stav systému
Stav indikátora
Pohotovostný režim
Bluetooth
Pomaly bliká
Párovanie zariadení
Bluetooth
Rýchlo bliká
Pripájanie zariadenia Bliká
Bluetooth
Pripojenie Bluetooth
je vytvorené
Rozsvieti sa
Párovanie systému so zariadením
Bluetooth
Párovanie je operácia, pri ktorej sa
zariadenia Bluetooth vopred vzájomne
zaregistrujú. Párovanie sa po vykonaní
nemusí vykonať znova. Ak je zariadením
smartfón kompatibilný s NFC, manuálne
párovanie nie je nutné.
1 Zariadenie Bluetooth umiestnite
do vzdialenosti jedného metra
od systému.
2 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na jednotke vyberte funkciu
Bluetooth.
Ladič rozhlasových staníc/Bluetooth
Podporované verzie Bluetooth:
• Bluetooth štandardná verzia 3.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Podporované profily Bluetooth:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky Bluetooth:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
O indikátore BLUETOOTH
Na displeji sa zobrazí
„BLUETOOTH“.
Poznámka
Ak je systém pripojený k zariadeniu
Bluetooth, stlačením tlačidla BLUETOOTH
zariadenie Bluetooth odpojíte.
3 Stlačte a viac ako dve sekundy
podržte tlačidlo BLUETOOTH
na jednotke.
Na displeji bude blikať nápis
„PAIRING“.
21SK
4 Vykonajte párovanie zariadenia
Bluetooth.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie zariadenia Bluetooth.
5 Vyberte číslo modelu jednotky
na displeji zariadenia Bluetooth.
Vyberte napríklad „SONY:SHAKE-5“.
Ak zariadenie Bluetooth vyžaduje
prístupový kód, zadajte hodnotu
„0000“.
6 Vykonajte spojenie Bluetooth
zariadenia Bluetooth.
Po spárovaní a vytvorení spojenia
so zariadením Bluetooth sa na displeji
zobrazí názov zariadenia Bluetooth.
V závislosti od typu zariadenia
Bluetooth sa po dokončení párovania
môže pripojenie spustiť automaticky.
Adresu zariadenia Bluetooth môžete
skontrolovať opakovaným stlačením
tlačidla DISPLAY.
Poznámky
• Spárovať môžete najviac 9 zariadení
Bluetooth. Ak spárujete desiate zariadenie
Bluetooth, najdlhšie nepripojené zariadenie
sa nahradí novým.
• V závislosti od zariadenia sa heslo môže volať
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“ alebo
„Password“ atď.
• Pohotovostný režim párovania sa v systéme
približne po 5 minútach zruší. Ak párovanie
nie je úspešné, opakujte postup od kroku č. 1.
• Počas pripojenia k zariadeniu Bluetooth
systém nemožno detegovať a pripojenie
nemožno vytvoriť z iného zariadenia
Bluetooth, ktoré ešte nebolo spárované.
• Ak chcete zariadenie spárovať s iným
zariadením Bluetooth, opakujte kroky 1 až 6.
Zrušenie párovania
Podržte tlačidlo BLUETOOTH na
jednotke minimálne na dve sekundy,
kým sa na displeji nezobrazí nápis
„BLUETOOTH“.
22SK
Pripojenie k smartfónu pomocou
jediného dotyku (NFC)
Dotykom systému so smartfónom
kompatibilným s funkciou NFC sa systém
automaticky spustí s funkciou Bluetooth
a automaticky sa vykoná párovanie
a pripojenie Bluetooth.
Čo je funkcia NFC?
NFC (Near Field Communication) je
technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú
komunikáciu krátkeho dosahu medzi
rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné
telefóny a štítky IC. Vďaka funkcii NFC
možno komunikáciu údajov dosiahnuť
jednoducho dotykom určeného bodu
na zariadeniach kompatibilných
s funkciou NFC.
1 Prevezmite aplikáciu „NFC Easy
Connect“ a nainštalujte ju.
Prevezmite bezplatnú aplikáciu
pre systém Android z Google Play.
Aplikáciu vyhľadajte pomocou hesla
„NFC Easy Connect“ alebo získajte
prístup k lokalite preberania priamo
načítaním dvojrozmerného kódu
uvedeného nižšie. Na tento krok sa
môžu vzťahovať poplatky za dátovú
komunikáciu.
Dvojrozmerný kód* na priamy
prístup
* Použite aplikáciu čítacieho zariadenia
dvojrozmerných kódov.
Poznámky
Tip
• Aplikácia nemusí byť v niektorých
regiónoch alebo krajinách dostupná.
• V závislosti od inteligentného telefónu
môžete použiť funkciu NFC bez
inštalovania aplikácie. V takom prípade sa
ovládanie a špecifikácie smartfónu môžu
líšiť. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie smartfónu.
Ak párovanie a pripojenie Bluetooth zlyhá,
postupujte nasledujúcim spôsobom.
– Znova spustite aplikáciu „NFC Easy Connect“
a pomaly premiestnite smartfón nad
symbol N-Mark.
– Ak používate komerčne dostupné puzdro
na smartfón, odoberte ho.
Kompatibilné smartfóny
Smartfóny so zabudovanou
funkciou NFC (OS: Android 2.3.3
alebo novší, okrem Android 3.x)
2 Spustite aplikáciu „NFC Easy
Connect“ v smartfóne.
Uistite sa, že sa zobrazila obrazovka
aplikácie.
3 Dotknite sa smartfónom
Zariadenie Bluetooth môžete ovládať
spojením systému a zariadenia Bluetooth
prostredníctvom AVRCP.
Skôr ako spustíte prehrávanie hudby,
skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
– Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth
je zapnutá.
– Párovanie sa dokončilo.
x V prípade zariadenia Bluetooth
1 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na jednotke vyberte funkciu
Bluetooth.
Bluetooth
symbolu N-Mark na systéme,
kým nezavibruje.
Prehrávanie hudby zo zariadenia
Bluetooth
Na displeji sa zobrazí
„BLUETOOTH“.
2 Vytvorte spojenie BLUETOOTH
so zariadením Bluetooth.
Podľa pokynov zobrazených
v smartfóne dokončite spojenie.
Keď sa vytvorí pripojenie Bluetooth,
indikátor BLUETOOTH prestane
blikať a ostane rozsvietený. Na displeji
sa zobrazí názov zariadenia Bluetooth.
Zvukový zdroj môžete zmeniť zo
smartfónu na iné zariadenie Bluetooth
kompatibilné s funkciou NFC.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie zariadenia Bluetooth.
Automaticky sa pripojí naposledy
pripojené zariadenie Bluetooth.
Ak zariadenie nie je pripojené,
vykonajte pripojenie Bluetooth
zo zariadenia Bluetooth.
Po vytvorení spojenia sa na displeji
zobrazí názov zariadenia Bluetooth.
3 Stlačte tlačidlo N.
V závislosti od zariadenia Bluetooth
– možno bude potrebné stlačiť N
dvakrát.
– možno bude potrebné spustiť
prehrávanie zdroja zvuku na
zariadení Bluetooth.
23SK
Poznámky
• Keď systém nie je pripojený k žiadnemu
zariadeniu Bluetooth, automaticky sa pripojí
a prehrá súbory z naposledy pripojeného
zariadenia Bluetooth, keď stlačíte N.
• Ak sa systém pokúsite pripojiť k inému
zariadeniu Bluetooth, aktuálne pripojené
zariadenie Bluetooth sa odpojí.
x Smartfóny kompatibilné
s funkciou NFC
Vytvorte spojenie Bluetooth tak, že sa
smartfónom dotknete symbolu N-Mark
na systéme.
Spustite prehrávanie zdroja zvuku
v smartfóne. Podrobné informácie
o ovládaní prehrávania nájdete
v návode na použitie smartfónu.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
x V prípade zariadenia Bluetooth
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH na
jednotke. Na displeji sa zobrazí
„BLUETOOTH“.
V závislosti od typu zariadenia Bluetooth
sa spojenie Bluetooth po zastavení
prehrávania môže automaticky zrušiť.
x Smartfóny kompatibilné
s funkciou NFC
Znova sa dotknite smartfónom symbolu
N-Mark na systéme.
Vymazanie všetkých informácií
o registrácii párovania
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na jednotke.
1 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
vyberte funkciu Bluetooth.
Na displeji sa zobrazí
„BLUETOOTH“.
Ak je systém pripojený k zariadeniu
Bluetooth, na displeji sa zobrazí názov
zariadenia Bluetooth. Stlačením
tlačidla BLUETOOTH odpojte
zariadenie Bluetooth.
24SK
2 Stlačte a podržte tlačidlo OPTIONS
PHASER na 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie „PAIR
HISTORY“ a „CLEAR“ a všetky
informácie o párovaní sa vymažú.
Nastavenie zvukových
kodekov Bluetooth
Môžete vybrať zvukové kodeky Bluetooth,
keď pripojené zariadenie Bluetooth
podporuje funkciu Advanced Audio
Coding (AAC).
1 Na jednotke stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2 Opakovaným stlačením
/
vyberte možnosť „BT AAC“
a stlačte
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
/ vyberte možnosť „BT AAC
ON“ alebo „BT AAC OFF“.
• BT AAC ON: Funkcia Advanced
Audio Coding (AAC) sa vyberie,
ak zariadenie Bluetooth podporuje
formát AAC.
• BT AAC OFF: Vyberie sa možnosť
Sub Band Codec (SBC).
Poznámky
• Ak je funkcia AAC zapnutá, môžete si
vychutnať vysokokvalitný zvuk. Ak zvuk
AAC na vašom zariadení nemôžete počúvať,
vyberte možnosť „BT AAC OFF“.
• Ak toto nastavenie zmeníte, keď je systém
pripojený k zariadeniu Bluetooth, zariadenie
Bluetooth sa odpojí. Ak chcete pripojiť
zariadenie Bluetooth, vykonajte pripojenie
Bluetooth znovu.
Nastavenie/zrušenie
pohotovostného režimu
Bluetooth
Systém sa prepne do pohotovostného
režimu pripojenia Bluetooth a čaká na
spojenie Bluetooth, aj keď je systém
vypnutý.
1 Na jednotke stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2 Opakovaným stlačením
/
vyberte možnosť „BT STANDBY“
a stlačte
.
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku
Operácia
Redukcia
Stlačte a viac ako dve
basového zvuku sekundy podržte tlačidlo
(BASS CUT)
BASS BAZUCA
na jednotke.
Ak chcete zrušiť efekt
BASS CUT, stlačte
BASS BAZUCA znovu.
Poznámky
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
4 Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
systém.
Poznámka
Ak vymažete informácie o spárovaní, systém sa
do pohotovostného režimu Bluetooth neprepne.
Vyberte
predvolený
zvukový efekt
Stlačte MUSIC,
MOVIE/GAME alebo
FOOTBALL.
Ak chcete zrušiť
predvolený zvukový efekt,
opakovaným stláčaním
tlačidla MUSIC vyberte
možnosť „FLAT“.
Nastavenie zvuku
• Indikátor BASS BAZUCA
bliká, keď je efekt BASS
CUT zapnutý.
• Efekt BASS CUT sa
automaticky vypne,
keď vypnete systém.
/ vyberte možnosť „ON“
alebo „OFF“.
Keď je pohotovostný režim Bluetooth
zapnutý, systém sa automaticky zapne,
keď vytvoríte spojenie Bluetooth zo
zariadenia Bluetooth.
Postup
Posilnenie basov Stlačte tlačidlo BASS
a vytvorenie
BAZUCA na jednotke.
silnejšieho zvuku
25SK
Vytvorenie vlastného
zvukového efektu
Môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň
príslušných frekvenčných pásiem
a nastavenie uložiť do pamäte ako
„USER EQ“.
1 Na jednotke stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2 Opakovaným stlačením
/
vyberte možnosť „EQ EDIT“
a stlačte
.
3 Opakovaným stláčaním
/
nastavte úroveň ekvalizéra
a stlačte
.
Frekvenčné pásmo
Úroveň ekvalizéra
4 Opakujte krok č. 3 a nastavte
úroveň ostatných frekvenčných
pásiem a efektu priestorového
zvuku.
Používateľské nastavenie ekvalizéra sa
uloží, keď sa na displeji zobrazí nápis
„USER EQ“.
Aktivovanie používateľského nastavenia
ekvalizéra
Opakovaným stláčaním tlačidla MUSIC
vyberte položku „USER EQ“.
26SK
Vytvorenie párty
atmosféry
(DJ EFFECT)
1 Stlačením nasledujúceho tlačidla
vyberiete typ efektu.
Zvolené tlačidlo sa rozsvieti a efekt je
aktivovaný.
• FLANGER: Vytvorenie hlbokého
efektu typu flanger, ktorý znie
podobne ako hučanie lietadla.
• ISOLATOR: Izolujte konkrétne
frekvenčné pásmo nastavením
ostatných frekvenčných pásiem.
Napríklad keď sa chcete zamerať
iba na vokál a pod.
• SOUND FLASH: „Blikanie“
výstupného zvuku. Zvuk sa
pravidelne prerušuje.
• PHASER: Vytvára sa séria
maximálnych a minimálnych
hodnôt frekvenčného spektra,
podobne ako efekt svišťania.
2 Stlačením tlačidla DJ CONTROL +/–
upravte úroveň efektu.
Vypnutie zvukového efektu
Znova stlačte tlačidlo vybraného efektu.
Poznámky
• Efekt DJ EFFECT sa automaticky vypne,
keď vypnete systém alebo zmeníte funkciu
či naladené pásmo.
• Ak aktivujete DJ EFFECT počas prenosu,
zvukový efekt sa neprenesie do zariadenia
USB.
• Pomocou tlačidla VOLUME/DJ CONTROL
na jednotke nemôžete upraviť hlasitosť,
keď je aktivovaný efekt DJ EFFECT.
Ak chcete zmeniť hlasitosť, stlačte tlačidlo
VOLUME +/– na diaľkovom ovládaní.
Ďalšie operácie
Spievanie s hudbou
Môžete využívať ľubovoľný zvukový
zdroj, ktorý tento systém dokáže
prehrávať.
1 Dajte tlačidlo MIC LEVEL do polohy
MIN, aby sa znížila hlasitosť
mikrofónu.
2 Zapojte mikrofón do konektora
MIC na jednotke.
3 Spustite prehrávanie hudby
Používanie časovačov
Systém ponúka tri funkcie časovača.
Časovač prehrávania a nahrávania
nemôže byť aktivovaný súčasne.
Ak používate niektorý z nich spolu
s časovačom automatického vypnutia,
prednosť má časovač automatického
vypnutia.
Časovač automatického vypnutia
Môžete zaspávať pri počúvaní hudby.
Systém sa vypne po uplynutí
predvoleného času.
a nastavte hlasitosť.
4 Otáčaním tlačidla MIC LEVEL
Poznámka
Zvuk z mikrofónu sa neprenesie do zariadenia
USB počas prenosu USB.
Ak chcete zrušiť časovač automatického
vypnutia, opakovaným stláčaním tlačidla
SLEEP vyberte možnosť „SLEEP OFF“.
Tip
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia systému, stlačte tlačidlo SLEEP.
Časovač prehrávania/nahrávania
Skontrolujte, či ste nastavili čas.
Časovač prehrávania:
Zmena vzoru a farby
osvetlenia
V predvolenom čase sa môžete zobúdzať
na hudbu z disku, tunera alebo zariadenia
USB.
Časovač nahrávania:
Stlačením tlačidla LED PATTERN
alebo LED COLOR vyberte vzor
alebo farbu osvetlenia.
Hudbu z predvolenej rozhlasovej stanice
do zariadenia USB môžete prenášať
v zadaný čas.
Stlačením tlačidla LED PATTERN
alebo LED COLOR zobrazíte aktuálne
nastavenie. Opakovaným stlačením
okamžite zmeníte vzor alebo farbu
osvetlenia na jednotke a reproduktoroch.
1 Časovač prehrávania:
Ak chcete osvetlenie vypnúť, opakovaným
stlačením tlačidla LED PATTERN vyberte
položku „PATTERN OFF“.
Ďalšie operácie
nastavíte hlasitosť mikrofónu.
Ak dochádza k spätnej väzbe
(pískaniu), znížte hlasitosť,
premiestnite mikrofón ďalej od
reproduktorov alebo zmeňte jeho
nasmerovanie.
Po skončení odpojte mikrofón.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP.
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním
tlačidiel VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Ak chcete začať konkrétnou skladbou
alebo súborom, vytvorte vlastný
program (str. 16).
27SK
Časovač nahrávania:
Poznámky
Naladenie predvolenej rozhlasovej
stanice (str. 20).
• Systém sa automaticky zapne pred
predvoleným časom. Ak už je v predvolenom
čase systém zapnutý alebo na displeji bliká
nápis „STANDBY“, časovač prehrávania
a nahrávania sa neaktivuje.
• Systém nepoužívajte v čase od jeho zapnutia
po spustenie prehrávania alebo prenosu.
2 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť „PLAY SET“
alebo „REC SET“ a stlačte
.
4 Nastavte čas spustenia
prehrávania alebo prenosu.
Opakovaným stláčaním tlačidiel /
nastavte hodiny/minúty a stlačte
tlačidlo
.
5 Podľa rovnakého postupu ako
v kroku č. 4 nastavte čas
zastavenia prehrávania
alebo prenosu.
6 Opakovaným stláčaním tlačidla
/ vyberte požadovaný zdroj
zvuku a potom stlačte tlačidlo
.
Časovač nahrávania:
Pripojte prenášateľné zariadenie USB
k portu USB k portu B.
7 Stlačením tlačidla "/1 vypnite
systém.
Skontrolovanie nastavenia časovača
alebo opakované aktivovanie časovača
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.
Na displeji bude blikať nápis
„TIMER SELECT“.
2 Stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť „PLAY
SELECT“ alebo „REC SELECT“
a stlačte
.
Zrušenie časovača
Opakujte postup uvedený vyššie a v kroku
č. 3 vyberte možnosť „TIMER OFF“.
Potom stlačte tlačidlo
.
28SK
Zmena zobrazenia
Zmena režimu zobrazenia
Stláčajte tlačidlo DISPLAY opakovane
pri vypnutom systéme.
Ukážka
Displej sa zmení a indikátor bliká aj pri
vypnutom systéme.
Žiadny displej (v režime úspory energie)
Displej sa vypne, aby sa šetrila energia.
Nastavenia časovača a času budú naďalej
aktívne.
Hodiny
Po niekoľkých sekundách sa režim
zobrazenia času automaticky prepne
na režim úspory energie.
Zmena šablóny panela displeja
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS na
jednotke.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
„SPECTRUM“ a stlačte
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú šablónu
a stlačte tlačidlo
.
Stlačením tlačidla OPTIONS na
zatvoríte ponuku s možnosťami.
Zobrazenie informácií na displeji
Stláčajte tlačidlo DISPLAY opakovane
pri zapnutom systéme.
Informácie môžete zobraziť takto:
• V prípade AUDIO CD:
– Uplynulý čas a zostávajúci čas
počas prehrávania.
– Celkový čas prehrávania počas
zastavenia prehrávania.
• V prípade zvukových súborov:
– Uplynulý čas prehrávania, názov
súboru a priečinka.
– Informácie o názve skladby,
interpretovi a albume.
Poznámka
Uplynulý čas prehrávania zvukového súboru
kódovaného pomocou formátu VBR
(premenlivá bitová rýchlosť) sa nezobrazuje
správne.
Poznámka
(Platí iba pre európske modely)
Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš
nízka, systém sa môže automaticky prepnúť
do pohotovostného režimu. Nastavte hlasitosť
zariadenia. Informácie o vypnutí funkcie
automatického prepnutia do pohotovostného
režimu nájdete v časti „Nastavenie/zrušenie
funkcie automatického prepnutia do
pohotovostného režimu (Platí iba pre európske
modely)“ (str. 30).
Deaktivácia tlačidiel
na jednotke
(detská zámka)
Deaktiváciou tlačidiel na jednotke
(okrem tlačidla "/1) môžete zabrániť
nesprávnemu ovládaniu, napríklad deťmi.
Stlačte a viac ako päť sekúnd podržte
tlačidlo x na jednotke.
1 Opakovane stláčajte tlačidlo
VOLUME –, kým sa na displeji
panela nezobrazí text
„VOLUME MIN“.
2 Pripojte voliteľné zariadenie
(str. 11).
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„CHILD LOCK“ a „ON“.
Systém môžete ovládať iba pomocou
tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
Ak chcete voľbu zrušiť, podržte tlačidlo x
na jednotke stlačené na viac ako 5 sekúnd,
pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„CHILD LOCK“ a „OFF“.
Ďalšie operácie
Používanie voliteľných
zariadení
Poznámka
Funkcia detskej zámky sa zruší po odpojení
napájacieho kábla.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION vyberte funkciu,
ktorá zodpovedá pripojenému
zariadeniu.
4 Spustenie prehrávania
pripojeného zariadenia.
5 Opakovaným stláčaním tlačidla
VOLUME + nastavíte hlasitosť.
29SK
Nastavenie/zrušenie
funkcie automatického
prepnutia do
pohotovostného režimu
(Platí iba pre európske modely)
Systém je vybavený funkciou
automatického prepnutia do
pohotovostného režimu. Vďaka
tejto funkcii sa systém približne po
30 minútach automaticky prepne do
pohotovostného režimu v prípade,
že sa nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál.
Pri predvolenom nastavení je
funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu zapnutá.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS na
jednotke.
2 Opakovaným stlačením
/
vyberte možnosť „AUTO
STANDBY“ a stlačte
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
/ vyberte položku „ON“
alebo „OFF“.
Poznámky
• Približne dve minúty pred prepnutím do
pohotovostného režimu začne na displeji
blikať hlásenie „AUTO STANDBY“.
• Funkcia automatického prepnutia do
pohotovostného režimu nefunguje počas
funkcie ladenia.
• Systém sa nemusí automaticky prepnúť do
pohotovostného režimu v nasledujúcich
prípadoch:
– po zistení zvukového signálu,
– počas prehrávania zvukových súborov,
– kým je aktívny časovač prehrávania,
nahrávania alebo automatického vypnutia.
30SK
Ďalšie informácie
Prehrateľné disky
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW
– zvukové dáta
– Súbory MP3, ktoré spĺňajú normu
ISO9660 Level 1/Level 2 alebo jej
rozšírený formát – Joliet.
Poznámky
• MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je štandardný
formát definovaný organizáciou ISO
(International Organization for
Standardization), ktorý slúži na
komprimovanie zvukových dát. Súbory MP3
musia byť vo formáte MPEG 1 Audio Layer-3.
• Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3
s príponou „.mp3“.
Disky, ktoré nemožno prehrávať
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW, ktorý má nasledujúce
podmienky:
– formát záznamu MP3 PRO,
– nahraté v režime viacerých relácií,
ktoré neboli finalizované pomocou
funkcie ukončenia relácie,
– nahraté pomocou nekompatibilného
záznamového zariadenia,
– s nízkou kvalitou záznamu,
– so škrabancami alebo znečistením,
– nesprávne finalizované.
• Disky neštandardného tvaru (napríklad
srdce, štvorec, hviezda a pod.)
• Disky, na ktorých je prilepená lepiaca
páska, papier alebo nálepka
• Disky z požičovne alebo používané
disky s nalepenými štítkami, pri ktorých
lepidlo presahuje štítok
• Disky s etiketami vytlačenými pomocou
atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý
Poznámka o diskoch DualDisc
Disk DualDisc je obojstranný disk,
ktorého jedna strana obsahuje materiál
nahratý vo formáte DVD a druhá strana
digitálny zvukový materiál. Keďže však
strana so zvukovým materiálom nespĺňa
štandard pre kompaktné disky (CD),
prehrávanie v tomto produkte sa
nezaručuje.
Hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
Tento produkt je navrhnutý na
prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú
štandard pre kompaktné disky (CD).
V poslednom čase začali niektoré
nahrávacie spoločnosti predávať rôzne
hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv.
Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj
disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky
CD, a preto ich možno nebudete môcť
prehrať v tomto produkte.
Webové stránky
ku kompatibilným
zariadeniam USB
Na webových lokalitách uvedených
nižšie vyhľadajte najnovšie informácie
o kompatibilných zariadeniach USB
a Bluetooth.
Informácie pre zákazníkov v Latinskej
Amerike:
<http://esupport.sony.com/LA>
Informácie pre zákazníkov v Spojených
štátoch amerických:
<http://www.esupport.sony.com/>
Pre zákazníkov v Európe:
<http://support.sony-europe.com/>
Informácie pre zákazníkov v iných
krajinách a regiónoch:
<http://www.sony-asia.com/support>
Poznámky k prehrávaniu diskov
s podporou viacerých relácií
Ďalšie informácie
• Tento systém dokáže prehrať disk CD
v režime multisession, keď sa súbor
MP3 nachádza v prvej relácii. Prehrať
možno aj všetky následné súbory
MP3 nahrané v neskorších reláciách
(ak tieto neskoršie relácie obsahujú
formát AUDIO CD, systém tento disk
multisession nedokáže prehrať).
• Ak je prvá relácia nahraná vo formáte
AUDIO CD, prehrá sa iba prvá relácia.
31SK
Neprehráva sa zvuk.
Riešenie problémov
Ak zistíte nejaký problém so systémom,
v kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte
svoj problém a vyriešte ho podľa
uvedených pokynov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ak servisný personál vymení počas
opravy niektoré časti, môže si ich
ponechať.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„PROTECT EXX“ (X je číslo).
Okamžite odpojte napájací kábel
a skontrolujte nasledujúce
skutočnosti.
• Používate iba dodané reproduktory?
• Sú ventilačné otvory jednotky
niečím zakryté?
Po skontrolovaní vyššie uvedených
položiek a vyriešení všetkých
problémov zapojte sieťový kábel
a zapnite systém. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Všeobecné
Systém sa neočakávane prepol do
pohotovostného režimu.
• Nie je to porucha. Keď sa systém
nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál, približne po
30 minútach sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu (str. 30).
Nastavenie hodín alebo časovača
prehrávania sa zrušilo.
• Odpojil sa napájací kábel alebo došlo
k výpadku napájania. Nastavte čas
(str. 13) a časovač (str. 27) znovu.
32SK
• Upravte hlasitosť.
• Skontrolujte pripojenie reproduktorov
(str. 11).
• Skontrolujte pripojenie prípadného
voliteľného zariadenia (str. 11).
• Zapnite pripojené zariadenie.
• Počas nastavenia časovača nahrávania
sa neprehráva zvuk.
Neprehráva sa zvuk z mikrofónu.
• Nastavenie hlasitosti mikrofónu.
• Skontrolujte, či je mikrofón správne
pripojený ku konektoru MIC.
• Skontrolujte, či je zapnutý mikrofón.
Počuť šum alebo hluk.
• Premiestnite systém ďalej od
zdrojov šumu.
• Zapojte systém do inej nástennej
elektrickej zásuvky.
• K napájaciemu káblu pripojte bežne
predávaný filter šumu.
• Vypnite elektrické zariadenia
v blízkosti.
Nefunguje časovač.
• Skontrolujte nastavenie časovača
a nastavte správny čas (str. 27).
• Zrušenie funkcie časovača
automatického vypnutia (str. 27).
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Odstráňte prekážky medzi diaľkovým
ovládaním a jednotkou.
• Presuňte diaľkové ovládanie bližšie
k jednotke.
• Namierte diaľkové ovládanie na snímač
jednotky.
• Vymeňte batérie (R6/AA).
• Premiestnite jednotku ďalej od žiariviek.
Zariadenie vydáva zvukovú spätnú
väzbu.
• Znížte hlasitosť.
• Premiestnite mikrofón ďalej od
reproduktorov alebo zmeňte jeho
nasmerovanie.
Keď stlačíte nejaké tlačidlo na jednotke,
zobrazí sa hlásenie „CHILD LOCK“.
• Vypnite funkciu detskej zámky (str. 29).
Reproduktory
Zvuk sa reprodukuje len z jedného
kanálu alebo je hlasitosť ľavého
a pravého kanálu nevyvážená.
• Umiestnite reproduktory čo
najsymetrickejšie.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
pripojené bezpečne a správne.
• Prehráva sa monofónny zdroj.
Z konkrétneho reproduktora nepočuť
žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je reproduktor
pripojený bezpečne a správne.
Prehrávač diskov
Zásobník diskov sa neotvára a na
displeji predného panela sa zobrazí
hlásenie „LOCKED“.
Zásobník diskov sa nezatvára.
• Vložte disk správne.
Disk sa nevysunie.
• Disk sa nedá vysunúť počas
synchronizovaného prenosu CD-USB
alebo prenosu REC1. Ak chcete
prenos zrušiť, stlačte x a potom
Z OPEN/CLOSE na jednotke,
aby sa vysunul disk.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
• Vyčistite disk (str. 38).
• Znovu vložte disk.
• Vložte disk, ktorý systém dokáže
prehrávať (str. 30).
• Vyberte disk a utrite akúkoľvek
prípadnú vlhkosť na jeho povrchu,
nechajte systém zapnutý niekoľko
hodín, kým sa vlhkosť neodparí.
Zvuk je trhaný.
• Vyčistite disk (str. 38).
• Znovu vložte disk.
• Presuňte jednotku na miesto,
ktoré nie je vystavené vibráciám
(napríklad na stabilný podstavec).
• Premiestnite reproduktory ďalej
od jednotky, alebo ich položte na
samostatné podstavce. Pri vysokej
hlasitosti basov môžu vibrácie
reproduktora spôsobovať trhané
prehrávanie zvuku.
Prehrávanie sa nespustí od prvej
skladby.
• Nastavte režim normálneho
prehrávania (str. 15).
Názov priečinka, skladby, súboru
a znaky popisu ID3 sa nezobrazujú
správne.
• Popis ID3 nie je vo verzii 1(1.0/1.1)
a verzii 2(2.2/2.3).
• Tento systém dokáže zobraziť
nasledujúce znakové kódy:
– Veľké písmená (A až Z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (< > * +, [ ] \ _)
Iné znaky sa zobrazia ako „_“.
Ďalšie informácie
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Nespustí sa prehrávanie.
33SK
Zariadenie USB
Zvuk je zašumený, trhaný alebo
skreslený.
Pri prenose sa vyskytla chyba.
• Používate nepodporované zariadenie
USB. Na príslušných webových
lokalitách vyhľadajte informácie
o kompatibilných zariadeniach USB
(str. 31).
• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
• Šum alebo skreslený zvuk môžu
obsahovať už samotné hudobné údaje.
Šum sa mohol pridať počas prenosu.
Odstráňte súbor a skúste prenos
zopakovať.
• Pri kódovaní zvukových súborov
sa použila nízka bitová rýchlosť.
Do zariadenia USB odošlite zvukové
súbory kódované s vyššou bitovou
rýchlosťou.
• Používate nepodporované zariadenie
USB. Na príslušných webových
lokalitách vyhľadajte informácie
o kompatibilných zariadeniach USB
(str. 31).
• Zariadenie USB nie je správne
naformátované. Spôsob formátovania
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
• Vypnite systém a odpojte zariadenie
USB. Ak je zariadenie USB vybavené
spínačom napájania, po odpojení od
systému ho vypnite a znova zapnite.
Potom znova uskutočnite prenos.
• Ak ste niekoľkokrát opakovane
presúvali a vymazávali súbory,
štruktúra súborov v zariadení USB sa
fragmentovala. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode na
použitie dodanom so zariadením USB.
• Zariadenie USB ste počas prenosu
odpojili alebo vypli. Odstráňte čiastočne
prenesený súbor a zopakujte prenos.
Ak sa problém nevyriešil, zariadenie
USB môže byť poškodené. Informácie
o riešení tohto problému nájdete
v návode na použitie zariadenia USB.
Zvukové súbory alebo priečinky
v zariadení USB nemožno vymazať.
• Skontrolujte, či zariadenie USB nie je
chránené proti zápisu.
• Zariadenie USB ste počas vymazávania
odpojili alebo vypli. Odstráňte čiastočne
vymazaný súbor. Ak sa problém
nevyriešil, zariadenie USB môže byť
poškodené. Informácie o riešení tohto
problému nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Neprehráva sa zvuk.
• Zariadenie USB nie je správne
pripojené. Vypnite systém, znova
pripojte zariadenie USB, zapnite systém
a skontrolujte, či sa na displeji rozsvietil
indikátor „USB A“ alebo „USB B“.
34SK
Zobrazenie textu „READING“, alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
• Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
– V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov (str. 15).
– Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
Zobrazí sa text „OVER CURRENT“.
• Zistil sa problém s úrovňou elektrického
prúdu z portu A alebo B. Vypnite
systém a vyberte zariadenie USB z portu
USB. Skontrolujte, či je zariadenie USB
v poriadku. Ak sa tento text zobrazuje
na displeji aj naďalej, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Chybné zobrazenie.
• Údaje uložené v zariadení USB sa
mohli poškodiť, odošlite ich znova.
• Tento systém dokáže zobraziť
nasledujúce znakové kódy:
– Veľké písmená (A až Z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (< > * +, [ ] \ _)
Iné znaky sa zobrazia ako „_“.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
• Na príslušných webových lokalitách
vyhľadajte informácie o kompatibilných
zariadeniach USB (str. 31).
• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Nespustí sa prehrávanie.
• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
• Na príslušných webových lokalitách
vyhľadajte informácie o kompatibilných
zariadeniach USB (str. 31).
Prehrávanie sa nespúšťa od prvého
súboru.
• Nastavte režim normálneho
prehrávania (str. 15).
Nemožno prehrať zvukový súbor.
Ladič rozhlasových staníc
Je počuť silné bzučanie alebo šum,
prípadne nemožno prijímať stanice.
(Na displeji bude blikať nápis „TUNED“
alebo „ST“.)
• Správne zapojte anténu.
• Zmeňte umiestnenie a otočenie antény
tak, aby ste dosiahli dobrý príjem.
• Zapojte komerčne dostupnú externú
anténu.
• Ak sa dodaná anténa AM odpojila od
plastového podstavca, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
• Vypnite elektrické zariadenia
v blízkosti.
Zariadenie Bluetooth
Párovanie nemožno vykonať.
• Presuňte zariadenie Bluetooth bližšie
k systému.
• Párovanie nemusí byť možné, ak sa
v blízkosti systému nachádzajú aj iné
zariadenia Bluetooth. V takom prípade
vypnite ostatné zariadenia Bluetooth.
• Uistite sa, že k zariadeniu Bluetooth
bol zadaný správny prístupový kód.
Ďalšie informácie
• Nepodporuje sa zariadenie USB
naformátované pomocou iných
systémov súborov než FAT16 alebo
FAT32.*
• Zvukový súbor WMA vo formáte WMA
DRM, WMA Lossless alebo WMA PRO
nemožno prehrať.
• Zvukový súbor AAC vo formáte AAC
DRM alebo AAC Lossless nemožno
prehrať.
• Zvukové súbory AAC kódované na
96 kHz sa nejdú prehrať.
• V prípade, že v používanom zariadení
USB existujú viaceré partície, súbory sa
nemusia prehrávať.
• Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky
8 priečinkov.
• Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú
šifrované, chránené heslom atď.
• Súbory s ochranou autorských práv
DRM (Správa digitálnych práv)
nemožno v systéme prehrávať.
• Zvukový súbor MP3 PRO možno
prehrať ako súbor MP3.
* Tento systém podporuje systémy súborov
FAT16 a FAT32, ale niektoré zo zariadení
USB nemusí podporovať obidva systémy
FAT. Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie jednotlivých zariadení USB alebo
sa obráťte na ich výrobcu.
Pripojenie nie je možné.
• Zariadenie Bluetooth, ktoré chcete
pripojiť, nepodporuje profil A2DP
a nemožno ho pripojiť k systému.
• Aktivujte funkciu Bluetooth zariadenia
Bluetooth.
• Vytvorte spojenie zo zariadenia
Bluetooth.
• Informácie o registrácii párovania sa
vymazali. Znova vykonajte operáciu
párovania.
35SK
• Počas pripojenia k zariadeniu Bluetooth
systém nemožno detegovať a pripojenie
nemožno vytvoriť z iného zariadenia
Bluetooth, ktoré ešte nebolo spárované.
• Vymažte informácie o registrácii
spárovania zariadenia Bluetooth
(str. 24) a vykonajte párovanie znovu
(str. 21).
Zvuk vynecháva alebo sa mení alebo
sa stráca pripojenie.
• Systém a zariadenie Bluetooth sa
nachádzajú príliš ďaleko od seba.
• Ak sa medzi systémom a zariadením
Bluetooth nachádzajú prekážky,
odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
• Ak sa v blízkosti nachádza vybavenie,
ktoré vytvára elektromagnetické
žiarenie, ako napríklad bezdrôtová sieť
LAN, iné ako zariadenie Bluetooth alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
Zvuk zo zariadenia Bluetooth nie je
možné v systéme počuť.
• Najprv zvýšte hlasitosť zariadenia
Bluetooth a potom upravte hlasitosť
pomocou tlačidla VOLUME +/–.
Dochádza k silnému hučaniu, hluku
alebo skresleniu zvuku.
• Ak sa medzi systémom a zariadením
Bluetooth nachádzajú prekážky,
odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
• Ak sa v blízkosti nachádza vybavenie,
ktoré vytvára elektromagnetické
žiarenie, ako napríklad bezdrôtová sieť
LAN, iné ako zariadenie Bluetooth alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
• Stíšte hlasitosť pripojeného zariadenia
Bluetooth.
36SK
Obnovenie nastavení systému
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho predvolené nastavenia
z výroby.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na jednotke.
1 Odpojte napájací kábel a potom ho
znova zapojte.
2 Stlačením tlačidla "/1 zapnite
systém.
3 Stlačte a podržte tlačidlo x a zároveň
LED COLOR na 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie „RESET“
Všetky nastavenia nakonfigurované
používateľom, napríklad predvolené
rozhlasové stanice, časovač alebo
hodiny, sa vrátia na hodnoty nastavené
z výroby.
Hlásenia
OFF TIME NG
Čas zapnutia a vypnutia časovača
prehrávania alebo nahrávania je rovnaký.
Počas prevádzky môže na displeji blikať
alebo sa zobraziť niektoré z nasledujúcich
hlásení.
PROTECTED
Zariadenie USB je chránené proti zápisu.
CANNOT PLAY
Bol vložený disk, ktorý nemožno prehrať.
DEVICE ERROR
Zariadenie USB sa nerozpoznalo alebo ste
pripojili neznáme zariadenie.
DEVICE FULL
Pamäť zariadenia USB je plná.
FATAL ERROR
Zariadenie USB bolo odstránené počas
prenosu alebo vymazávania a mohlo sa
poškodiť.
FOLDER FULL
Nie je možné presúvať súbory na
zariadenie USB, lebo počet priečinkov
v ňom dosiahol maximum.
NO DEVICE
Nepripojili ste žiadne zariadenie USB.
NO DISC
V zásobníku diskov nie je vložený disk.
NO STEP
Všetky naprogramované kroky sa
vymazali.
READING
Systém číta informácie z disku alebo
zariadenia USB. Niektoré funkcie nie sú
dostupné.
REC ERROR
Prenos sa nespustil, po určitom čase sa
zastavil alebo sa nemohol vykonať.
STEP FULL
Pokúsili ste sa naprogramovať viac než
25 krokov.
TRACK FULL
Nie je možné presúvať súbory na
zariadenie USB, lebo počet súborov
v ňom dosiahol maximum.
UNLOCKED
Funkcia prevencie krádeže disku je
vypnutá.
Ďalšie informácie
NO MEMORY
V zariadení USB nie je vložené pamäťové
médium zodpovedajúce pamäti vybratej
na prehrávanie alebo prenos.
PUSH STOP
Pokúsili ste sa vykonať operáciu, ktorú
možno vykonať iba pri zastavenom
prehrávaní.
NO TRACK
V systéme nie je načítaný prehrateľný
súbor.
NOT IN USE
Pokúsili ste sa vykonať špecifickú
operáciu v situácii, v ktorej je táto
operácia zakázaná.
NOT SUPPORTED
Pripojili ste nepodporované zariadenie
USB, alebo je zariadenie USB pripojené
cez rozbočovač USB.
37SK
Preventívne opatrenia
Premiestňovanie jednotky
Pri ochrane diskového mechanizmu
postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na jednotke.
1 Stlačením tlačidla "/1 zapnite
systém.
2 Stlačte tlačidlo CD.
3 Vyberte disk.
Stlačením tlačidla Z OPEN/CLOSE
otvoríte a zatvoríte zásobník diskov.
Počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie „NO DISC“.
4 Stlačte a 3 sekundy podržte
tlačidlo CD a FLANGER.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„MECHA LOCK“.
5 Odpojte napájací kábel.
Poznámky k diskom
• Pred prehrávaním utrite disk pomocou
čistiacej tkaniny, pričom postupujte od
stredu k okrajom.
• Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel,
ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace
prostriedky alebo antistatické spreje určené
pre vinylové LP platne.
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani ich
nenechávajte v aute zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle.
Bezpečnosť
• Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať,
úplne odpojte napájací kábel (sieťovú šnúru)
od nástennej zásuvky (elektrickej siete). Pri
odpájaní jednotky vždy ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotný kábel.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do systému odpojte systém od
elektrickej siete a pred ďalším používaním
ho nechajte skontrolovať v autorizovanom
servise.
38SK
• (Informácie len pre zákazníkov v Spojených
štátoch amerických)
Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky možno zasunúť len
jedným spôsobom. Ak zástrčku nemožno do
zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa na predajcu.
• Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
Umiestnenie
• Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na
miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené,
prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej
cirkulácie vzduchu alebo ktoré sú vystavené
vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo
jasnému svetlu.
• Pri umiestňovaní jednotky alebo
reproduktorov na špeciálne upravené
povrchy (napríklad voskované, olejované
alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu
týchto povrchov.
• Ak je systém prinesený priamo z chladného
na teplé miesto alebo je umiestnený do veľmi
vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri
prehrávača jednotky sa môže skondenzovať
vlhkosť a spôsobiť poruchu systému. V takej
situácii vyberte disk a nechajte systém
zapnutý približne hodinu, kým sa vlhkosť
neodparí.
Nárast teploty vnútri zariadenia
• Nárast teploty v jednotke počas jej používania
je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte
znepokojovať.
• Ak sa zariadenie používalo nepretržite pri
vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho
povrchu, pretože môže byť horúci.
• Neblokujte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je magneticky
tienený, a preto sa obraz na blízkych televíznych
prijímačoch môže magneticky zdeformovať.
V takej situácii vypnite televízor, počkajte
15 až 30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde
k zlepšeniu, premiestnite reproduktory ďalej
od televízora.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku.
Nepoužívajte žiaden typ drsnej podušky, čistiaci
prášok ani rozpúšťadlo ako napríklad riedidlo,
benzín alebo alkohol.
Komunikácia cez Bluetooth
Ďalšie informácie
• Zariadenia Bluetooth by sa mali používať do
vzdialenosti približne 10 metrov (vzdialenosť
bez prekážok) od seba. Efektívny
komunikačný rozsah sa môže skrátiť pri
nasledujúcich podmienkach:
– keď sa medzi zariadeniami s pripojením
Bluetooth nachádza osoba, kovový predmet,
stena alebo iná prekážka,
– umiestnenia s nainštalovanou bezdrôtovou
sieťou LAN,
– ak sa v blízkosti používajú mikrovlnné rúry,
– umiestnenia s výskytom iných
elektromagnetických vĺn.
• Zariadenia Bluetooth a bezdrôtové siete LAN
(IEEE 802.11b/g) používajú rovnaké
frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní
zariadenia Bluetooth v blízkosti zariadenia so
schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej sieti
LAN sa môže vyskytnúť elektromagnetické
rušenie. To môže mať za následok nižšie
rýchlosti prenosu údajov, šum alebo
neschopnosť pripojenia. V takom prípade
vyskúšajte nasledujúce riešenia:
– Skúste spojenie tohto systému a zariadenia
Bluetooth, keď ste najmenej 10 metrov od
zariadenia s pripojením k bezdrôtovej
sieti LAN.
– Vypnite napájanie zariadenia s pripojením
k bezdrôtovej sieti LAN, keď používate
zariadenie Bluetooth do vzdialenosti
10 metrov.
• Rádiové vlny vysielané týmto systémom môžu
spôsobovať rušenie prevádzky niektorých
lekárskych zariadení. Keďže toto rušenie
môže spôsobiť poruchu zariadenia, vždy
vypnite napájanie systému a zariadenia
Bluetooth v nasledujúcich umiestneniach:
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny,
– v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám
Bluetooth ako prostriedok zaistenia
bezpečnosti počas komunikácie pomocou
technológie Bluetooth. Toto zabezpečenie
však nemusí byť dostatočné v závislosti
od obsahu nastavenia a ďalších faktorov,
preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie Bluetooth vždy opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
vyplývajúcu z úniku informácií počas
komunikácie pomocou technológie
Bluetooth.
• Komunikácia cez Bluetooth nemusí byť
zaručená so všetkými zariadeniami Bluetooth,
ktoré majú rovnaký profil ako táto jednotka.
• Zariadenia Bluetooth pripojené k tomuto
systému musia vyhovovať špecifikáciám
zariadenia Bluetooth predpísaným
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc., a ich súlad
musí byť overený. Avšak aj keď zariadenie
vyhovuje špecifikáciám Bluetooth, môžu sa
vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo
špecifikácie zariadenia Bluetooth znemožnia
pripojenie alebo môžu mať za následok
odlišné metódy ovládania, zobrazovania
alebo prevádzky.
• V závislosti od zariadenia Bluetooth
pripojeného k tejto jednotke, prostredia
komunikácie alebo okolitých podmienok sa
môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku.
39SK
Technické parametre
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE (THD):
(Iba model pre USA)
V rozsahu výkonov od 250 mW po
menovitý výkon vo frekvenčnom rozsahu
120 – 10 000 Hz so zaťažením obidvoch
kanálov 4 ohmy pri minimálnom
efektívnom výkone na kanál je celkové
harmonické skreslenie menšie než 0,7 %.
Zosilňovač
Nasledujúce údaje boli namerané pri
Model pre USA:
striedavý prúd 120 V, 60 Hz
Mexický model:
striedavý prúd 120 V – 240 V, 60 Hz
Európsky model:
striedavý prúd 220 V – 240 V,
50/60 Hz
Ostatné modely:
striedavý prúd 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Výškové/basové reproduktory
Výstupný výkon (nominálny):
350 W + 350 W (pri 4 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
Efektívny výstupný výkon
(referenčný):
600 W + 600 W (na kanál pri
4 ohmoch, 1 kHz)
Basové reproduktory
Výstupný výkon (nominálny):
350 W + 350 W (pri 4 ohmoch, 100 Hz,
1 % THD)
Efektívny výstupný výkon
(referenčný):
600 W + 600 W (na kanál pri
4 ohmoch, 100 Hz)
40SK
Vstupy
TV/DVD/SAT (AUDIO IN) L/R
Napätie 2 V, impedancia 47 kiloohmov
PC/GAME (AUDIO IN) L/R
Napätie 2 V, impedancia 47 kiloohmov
MIC
Citlivosť 1 mV, impedancia
10 kiloohmov
Port A (USB), B (USB): Typ A
časť USB
Podporovaná bitová rýchlosť
WMA:
48 kb/s – 192 kb/s, premenlivá bitová
rýchlosť, konštantná bitová rýchlosť
AAC:
48 kb/s – 320 kb/s, premenlivá bitová
rýchlosť, konštantná bitová rýchlosť
Vzorkovacie frekvencie
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Podporované zariadenie USB
Trieda veľkokapacitných zariadení
Maximálny prúd
500 mA
Disk/USB
Podporovaná bitová rýchlosť
MPEG1 Layer-3:
32 kb/s – 320 kb/s, premenlivá bitová
rýchlosť
MPEG2 Layer-3:
8 kb/s – 160 kb/s, premenlivá bitová
rýchlosť
MPEG1 Layer-2:
32 kb/s – 384 kb/s, premenlivá bitová
rýchlosť
Vzorkovacie frekvencie
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
MPEG2 Layer-3:
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz
MPEG1 Layer-2:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Prehrávač diskov
Časť Bluetooth
Systém
Systém na prehrávanie kompaktných
diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: Menej ako
44,6 μW
Komunikačný systém
Bluetooth štandardná verzia 3.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Výstup
Štandardné zariadenie Bluetooth,
energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Hranica priamej viditeľnosti približne
10 m1)
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Spôsob modulácie
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilné profily Bluetooth2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
* Tento výkon je hodnota nameraná
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu
objektívu na bloku optickej prenosky
s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika
20 Hz – 20 kHz
Pomer signálu a šumu
Viac ako 90 dB
Dynamický rozsah
Viac ako 88 dB
Ladič rozhlasových staníc
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový tuner FM/AM
Anténa:
Drôtová anténa FM
Rámová anténa AM
Ladenie v pásme AM
Ladiaci rozsah
Európsky model:
531 kHz – 1602 kHz (s krokom po
9 kHz)
Ostatné modely:
531 kHz – 1710 kHz (s krokom po
9 kHz)
530 kHz – 1710 kHz (s krokom po
10 kHz)
1) Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia atď.
2) Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel
komunikácie Bluetooth medzi zariadeniami.
Reproduktory
Systém reproduktorov
3-cestné, Bass Reflex
Jednotka reproduktora
Basové reproduktory: 200 mm
(8 palcov), kónický typ
Výškové reproduktory: 25 mm
(1 palec), lievikovitý typ
Basové reproduktory: 350 mm
(14 palcov), kónický typ
Menovitá impedancia
4 ohmy
Ďalšie informácie
Ladič rozhlasových staníc FM
Ladiaci rozsah
Model pre USA:
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom po
100 kHz)
Ostatné modely:
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom po
50 kHz)
41SK
Približné rozmery (Š x V x H)
490 mm × 660 mm × 360 mm
(19 3/8 palcov × 26 palcov ×
14 1/4 palce)
Približná hmotnosť
26,5 kg
Počet: 2 kusy
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Model pre USA:
striedavý prúd 120 V, 60 Hz
Mexický model:
striedavý prúd 120 V – 240 V, 60 Hz
Európsky model:
striedavý prúd 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Ostatné modely:
striedavý prúd 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie
370 W (0,5 W v režime úspory energie)
Približné rozmery (Š x V x H)
(bez reproduktorov)
505 mm × 160 mm × 350 mm
(20 palcov × 6 3/8 palcov ×
13 7/8 palcov)
Približná hmotnosť (bez reproduktorov)
6,0 kg
Dodané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie (1)
R6 (Batérie veľkosti AA) (2)
Drôtová anténa FM/Rámová
anténa AM (1)
Spodný panel (1)
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
42SK
©2013 Sony Corporation
Download PDF