Sony | DAV-DZ260 | Sony DAV-DZ260 Návod na použitie

DAV-DZ260_SK.book Page 1 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
3-283-036-11(1)
DVD systém
domáceho kina
Návod na použitie
DAV-DZ260
© 2008 Sony Corporation
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_002-003_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 2 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu a pod.
Používajte len v interiéri.
Toto zariadenie je
klasifikované
ako výrobok CLASS 1
LASER. Štítok
o klasifikácii je
umiestnený na zadnej
strane zariadenia.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Tým,
že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným akumulátorom/
batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len
kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie
správneho nakladania s akumulátorom/batériou
odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba
životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení. S ostatnými akumulátormi/
batériami nakladajte v zmysle platných miestnych
predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte
na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku
alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných
záležitostí použite adresy poskytnuté v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
2SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_002-003_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 3 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Bezpečnostné upozornenia
Zdroje napájania
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej
siete.
O návode na použitie
• Pokyny v tomto návode na použitie sa
vzťahujú na ovládacie prvky na diaľkovom
ovládaní (DO). Na ovládanie zariadenia
môžete použiť aj ovládacie prvky na zariadení,
ak majú podobné alebo rovnaké označenie ako
ovládacie prvky na DO.
• V závislosti od krajiny sa môžu položky
ponuky Control Menu líšiť.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať
všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky.
• Pri modeloch pre Severnú Ameriku sa
používajú ako jednotky vzdialenosti stopy (ft).
• Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
3SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_004-004_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 4 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Obsah
O návode na použitie .............................. 3
Disky, ktoré je možné prehrávať ............. 5
Začíname
Krok 1: Umiestnenie systému......10
Krok 2: Prepojenie systému.........13
Krok 3: Rýchle nastavenie
Quick Setup .............................20
Krok 4: Reprodukcia zvuku cez
všetky reproduktory................23
Nastavenie zvuku
Reprodukcia priestorového zvuku
pomocou režimu dekódovania........ 25
Výber režimu zvuku.............................. 27
Počúvanie multikanálového zvuku TV
vysielania (Multiplex Broadcast
Sound)............................................. 27
Disk
Prehrávanie disku.................................. 28
Používanie režimu prehrávania............. 34
Vyhľadávanie/výber disku .................... 36
Prehrávanie audio súborov MP3/
obrazových súborov JPEG.............. 38
Prehrávanie súborov DivX®................. 41
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom
a zvukom......................................... 43
Obmedzenie prehrávania disku............. 44
Ponuka nastavení Setup ........................ 46
Ďalšie operácie
Získanie optimálneho surround zvuku pre
danú miestnosť................................ 71
Automatická kalibrácia vhodných
nastavení......................................... 72
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým
ovládaním ....................................... 73
Zvukové efekty ..................................... 74
Vypínací časovač (Sleep Timer)........... 74
Úprava jasu displeja ............................. 75
Zobrazenie informácií o disku.............. 75
Obnovenie výrobných nastavení .......... 78
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 79
Poznámky k diskom ............................. 80
Riešenie problémov .............................. 81
Samodiagnostická funkcia.................... 89
Technické údaje.................................... 90
Slovník.................................................. 91
Tabuľka kódov jazykov ........................ 93
Index častí a ovládacích prvkov ........... 94
Prehľad ponuky Control Menu
(Ovládacie Menu)........................... 98
Index ................................................... 102
Tuner
Uloženie rozhlasových staníc ............... 53
Počúvanie rozhlasu ............................... 54
Radio Data System (RDS) .................... 56
Funkcia ovládania cez HDMI
(Control for HDMI)/Externé
audio zariadenie
Používanie funkcie ovládania cez HDMI
pri funkcii “BRAVIA” Sync........... 57
Prehrávanie audio súborov/obrazových
súborov JPEG z USB zariadenia .... 60
Ukladanie skladieb do USB zariadenia......66
USB zariadenia, z ktorých je možné
prehrávať ......................................... 69
Používanie adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT .............................................. 69
4SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_005-007_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 5 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Disky, ktoré je možné prehrávať
Typ
Logo disku
Charakteristika
Ikona
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW vo formáte
DVD VIDEO alebo režime Video
• DVD+R/DVD+RW vo formáte
DVD VIDEO
Režim VR
(Video Recording)
• DVD-R/DVD-RW v režime VR
(Video Recording)
(okrem DVD-R DL)
Super Audio CD
• Super Audio CD
VIDEO CD
• VIDEO CD (Ver. 1.1 a 2.0)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM vo
formáte Video CD alebo Super VCD
CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW vo formáte audio CD
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM
vo formáte DATA CD s audio
súbormi MP3 1), obrazovými
súbormi JPEG2) a video súbormi
DivX3)4)5), v súlade so štandardom
ISO 96606) Level 1/Level 2 alebo
Joliet (rozšírený formát)
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW vo formáte
DATA DVD s audio súbormi
MP31), obrazovými súbormi JPEG2)
a video súbormi DivX3)4)5), v súlade
so štandardom UDF (Universal Disk
Format)
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO/MPEG.
Súbory MP3 musia byť vo formáte MPEG1 Audio Layer 3.
5SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_005-007_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 6 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
2)
Obrazové súbory JPEG musia byť v súlade s formátom obrazových súborov DCF. (DCF “Design rule for Camera
File system”: Štandardy pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
3)
Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku.
4) DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
5)
DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.
6)
Logický formát súborov a priečinkov na CD-ROM diskoch definovaný organizáciou ISO (International
Organization for Standardization).
Logá “DVD-RW”, “DVD+RW”, “DVD+R”, “DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
Príklady nevhodných diskov
Systém nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných formátoch, než sú uvedené na str. 5.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• Grafické CD disky.
• DVD Audio disky.
• DATA DVD disky obsahujúce iné súbory než audio MP3, obrazové JPEG alebo video DivX súbory*.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku.
• DVD-RAM disky.
Systém tiež nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• DVD VIDEO disky s odlišným regionálnym kódom (str. 7).
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare štvorca, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske a pod.
Poznámka k CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskom
V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality záznamu, stavu disku, alebo vlastností
záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na použitie
záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania, aj keď sú tieto
disky správne uzatvorené. V takomto prípade disk prehrávajte v štandardnom režime prehrávania. Nemusí
byť tiež možné prehrať niektoré DATA CD/DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
Audio disk kódovaný technológiou pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase niektoré hudobné vydavateľstvá distribuujú disky kódované technológiou pre
ochranu autorských práv. Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné so štandardom CD
a nemusia sa dať prehrávať v tomto zariadení.
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane a digitálny
zvuk na druhej strane. Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade so štandardom Compact Disc
(CD), prehrávanie na tomto produkte nie je zaručené.
6SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_005-007_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 7 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
CD disk typu Multi Session
• Ak je súbor MP3 uložený na disku v prvej sekcii (First Session), dokáže systém prehrávať aj CD disky
zaznamenávané metódou Multi Session. Ak sú potom súbory MP3 uložené aj v ďalších sekciách,
môžu sa tieto súbory tiež prehrávať.
• Ak je obrazový súbor JPEG uložený na disku v prvej sekcii (First Session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenávané metódou Multi Session. Ak sú potom súbory JPEG uložené aj v ďalších
sekciách, môžu sa tieto súbory tiež prehrávať.
• Ak sú audio súbory MP3 a obrazové súbory JPEG na audio CD disku alebo Video CD disku
zaznamenané v prvej sekcii, bude sa prehrávať iba prvá sekcia.
Regionálny kód
Váš systém má regionálny kód vyznačený na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať len DVD disky,
ktoré majú ten istý regionálny kód.
Systém dokáže prehrávať aj DVD VIDEO disky označené značkou ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie [Playback prohibited by
area limitations.] (Prehrávanie nie je povolené miestnym obmedzením). Niektoré DVD VIDEO disky
nemusia mať vyznačený regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich prehrávanie obmedzené pre určitý región.
Poznámka o funkciách prehrávania DVD alebo VIDEO CD diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD alebo VIDEO CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcami softvéru. Vzhľadom na to, že tento systém prehráva DVD alebo VIDEO CD disky podľa
samotného obsahu disku upraveného výrobcom, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete z pokynov uvedených pri DVD alebo VIDEO CD disku.
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa
príslušných patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve. Použitie tejto technológie je možné
len so súhlasom spoločnosti Macrovision a je určené len pre domáce alebo iné obmedzené využívanie,
ak spoločnosť Macrovision neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
Systém je vybavený adaptívnym maticovým surround dekodérom Dolby* Digital a Dolby Pro Logic (II)
a systémom DTS** Digital Surround System.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii spoločnosti DTS, Inc.
“DTS” a “DTS Digital Surround” sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc.
Systém disponuje technológiou multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
“BRAVIA” a
sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
7SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 8 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Začíname
Začíname
Obsah balenia
• Predné reproduktory (2)
a surround reproduktory (2)
• AM rámová anténa (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
• Kalibračný mikrofón (1)
• FM drôtová anténa (1)
• Stredový reproduktor (1)
alebo
• Podložky (1 sada)
• Subwoofer (1)
• Reproduktorové káble
(6, červený/biely/zelený/
šedý/modrý/fialový)
• Návod na použitie
• Zapojenia reproduktorov
a TVP (list)
• Diaľkové ovládanie (DO)
(1)
8SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 9 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO)
Poznámka
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo
silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu
batérií a následnej korózii.
Upevnenie podložiek na subwoofer
Dodávané podložky upevnite sa spodnú časť subwoofera, aby sa stabilizoval a aby sa predišlo jeho
posúvaniu.
,
Podložky oddeľte
z podkladu.
9SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
Začíname
Do diaľkového ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) (dodávané) podľa správnej polarity 3
a #. Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte ho na senzor na systéme.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 10 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Začíname
Krok 1: Umiestnenie systému
Aby sa dosiahol maximálny možný surround (priestorový) efekt, mali by byť všetky reproduktory
okrem subwoofera rozmiestnené v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania (A).
Systém však umožní umiestniť stredový reproduktor až o 1,6 metra bližšie (B) a surround
reproduktory až o 5,0 metrov bližšie (C) v porovnaní s prednými reproduktormi.
Predné reproduktory je možné umiestniť vo vzdialenosti od 1,0 až do 7,0 metrov (A) od pozície
počúvania.
Systém rozmiestnite podľa obrázka nižšie.
A Predný reproduktor (L (ľavý))
B Predný reproduktor (R (pravý))
C Stredový reproduktor
D Surround reproduktor (L (ľavý))
E Surround reproduktor (R (pravý))
F Subwoofer
G Zariadenie
B
A
C
G
A A
F
E
Pohľad zhora
A
A
C
A
A
D
B
B
A
A
C
C
D
E
Poznámka
• Reproduktory neumiestňujte na naklonený povrch.
• Reproduktory neumiestňujte na miesta:
– Extrémne horúce alebo chladné.
– Prašné alebo znečistené.
– Veľmi vlhké.
– Vystavené otrasom.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Pri umiestňovaní reproduktorov a/alebo špeciálnych podstavcov upevnených k reproduktorom buďte opatrný,
keďže pri umiestnení reproduktorov na špeciálne povrchovo upravenú podlahu (voskovanie, olejovanie, leštenie
atď.) môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy.
• Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
• O reproduktory sa neopierajte, ani sa na ne nevešajte. Môžu spadnúť.
Rada
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov, spoločnosť Sony odporúča upraviť aj nastavenia. Podrobnosti pozri
“Získanie optimálneho surround zvuku pre danú miestnosť” (str. 71) a “Automatická kalibrácia vhodných
nastavení” (str. 72).
10SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 11 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Montáž reproduktorov na stenu
Farebná násadka
Predný reproduktor (L): Biela
Predný reproduktor (R): Červená
Stredový reproduktor: Zelená
Surround reproduktor (L): Modrá
Surround reproduktor (R): Šedá
1
Pripravte si bežne dostupné skrutky (nedodávané), ktoré budú vyhovovať otvorom
na zadnej strane každého reproduktora. Pozri obrázok nižšie.
4 mm
30 mm
2
5 mm
Otvor na zadnej
strane reproduktora
10 mm
Skrutky naskrutkujte do steny.
Pre stredový reproduktor
Pre ostatné reproduktory
145 mm
8 až 10 mm
8 až 10 mm
3
Zaveste reproduktory na skrutky.
5 mm
Otvor na zadnej
strane reproduktora
10 mm
Zadná strana reproduktora
11SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
Začíname
Pred montážou reproduktorov na stenu pripojte k reproduktoru reproduktorový kábel.
Dodržte polaritu reproduktorových káblov a reproduktorových konektorov: reproduktorový kábel
s farebnou násadkou do konektora 3 a reproduktorový kábel s farebnou násadkou do konektora #.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 12 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Začíname
Poznámka
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál a pevnosť steny. Sadrokartónové steny sú obzvlášť krehké. Pri takýchto
stenách naskrutkujte skrutky do nosníkov. Reproduktory inštalujte na zvislé a ploché steny v miestach, kde je
v stenách výstuha.
• Informácie o skrutkách a vhodnosti ich použitia vám poskytne ich predajca.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou inštaláciou
(t.j. nedostatočná pevnosť steny, nesprávna montáž tohto produktu alebo živelné pohromy).
12SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 13 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Krok 2: Prepojenie systému
Poznámka
• Aby ste predišli šumu a rušeniu, zapojenia vykonajte správne.
• Ak pripojíte iné zariadenie s ovládaním hlasitosti, hlasitosť na ňom nastavte tak, aby zvuk nebol skreslený.
3 Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
3 Prenosné audio zariadenie
2 TVP
4 AM rámová anténa
4 FM drôtová anténa
5 Sieťová šnúra
1 Stredový
reproduktor
1 Subwoofer
1 Predný reproduktor (L)
1 Predný reproduktor (R)
1 Surround reproduktor (R)
1 Surround reproduktor (L)
: Smer toku signálu
13SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
Začíname
Pozri schému zapojenia nižšie a ďalšie informácie v častiach 1 až 5 na nasledovných stranách.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 14 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Začíname
1 Pripojenie reproduktorov
Farebné rozlíšenie konektora a farebnej násadky na reproduktorových kábloch zodpovedá označeniu
na konektoroch, do ktorých sa majú pripojiť. Dodržte polaritu reproduktorových káblov
a reproduktorových konektorov: reproduktorový kábel s farebnou násadkou do konektora 3
a reproduktorový kábel bez farebnej násadky do konektora #. Izoláciu reproduktorového kábla
nezasúvajte do reproduktorových konektorov.
Zadná strana reproduktora
Farebná násadka
(+)
(–)
Konektor
Pri pripájaní do zariadenia zasúvajte konektor, kým nezacvakne.
Zadný panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
R
R
KE
FE
EA
OO
SP
BW
SU
Do surround reproduktora (L)
(modrý)
ER
NT
CE
Do surround reproduktora (R)
(šedý)
R
KE
EA
RR
SP
SU
SU
RL
TL
ON
FR
Do stredového
reproduktora
(zelený)
Do subwoofera
(fialový)
TR
ON
FR
Do predného reproduktora
(R) (červený)
Do predného reproduktora (L) (biely)
14SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 15 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
2 Pripojenie k TVP
Digitálny optický kábel
(nedodávaný)
Digitálny koaxiálny kábel
(nedodávaný)
DIGITA
COAXIAL
L IN
OPTICAL
TV
alebo
Do výstupného digitálneho
koaxiálneho konektora na TVP
Do výstupného digitálneho
optického konektora na TVP
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Zadný panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
HDMI* kábel
(nedodávaný)
Kábel SCART (EURO AV)
(nedodávaný)
EURO
HDMI
AV
OUT
OU TP
Do konektora HDMI IN na TVP
UT (TO
TV )
Do konektora SCART (EURO AV) na TVP
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
Ak váš TVP disponuje HDMI konektorom, použite toto zapojenie a zvoľte typ výstupného signálu (str. 22).
Poznámka
• Video signál z konektora HDMI OUT nie je vyvedený na výstup, ak je aktívna funkcia “DMPORT”.
• Systém dokáže prijímať digitálne aj analógové signály. Digitálne signály majú pred analógovými signálmi prioritu.
(COAXIAL má prioritu pred OPTICAL.) Ak sa tok digitálneho signálu zastaví, po 2 sekundách sa začne tok
analógového signálu.
15SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
Začíname
Pri pripojení výstupných video konektorov k TVP zistite, aké vstupné video konektory má váš TVP
a zvoľte prepojenie A alebo B. Kvalita obrazu sa zvyšuje od prepojenia A (štandardné) smerom k B
(HDMI).
Ak TVP disponuje výstupným digitálnym optickým alebo koaxiálnym konektorom, môžete zvýšiť
kvalitu zvuku pripojením digitálneho kábla (A).
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 16 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Začíname
3 Pripojenie iných zariadení
Zvuk z pripojených zariadení môžete reprodukovať šiestimi reproduktormi tohto systému.
• Prenosné audio zariadenie: A
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT: B
Kábel so stereo minikonektorom
(nedodávaný)
K prenosnému audio
zariadeniu
Predný panel
(USB) konektor (Pozri str. 60.)
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
CENTER
Zadný panel
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
DC5VMAX
0.7A
RT
DMPO
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (nedodávaný)
Pripojenie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (nedodávaný) pripojte do konektora DMPORT. Podrobnosti pozri
“Používanie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT” (str. 69).
Poznámka
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT pripojte tak, aby boli značky V zarovnané. Pri odpájaní adaptéra stlačte A
a potiahnite konektor.
A
16SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 17 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Ak váš TVP disponuje viacerými vstupnými audio/video konektormi
VCR, digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation atď.
TVP
VCR, digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation atď.
Systém
: Smer toku signálu
Na TVP zvoľte signál z daného zariadenia. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
Ak váš TVP nedisponuje viacerými vstupnými audio/video konektormi, na príjem audio signálu z viac
než dvoch zariadení bude potrebný špeciálny prepínač.
17SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
Začíname
Zvuk zo zariadení pripojených k TVP môžete reprodukovať reproduktormi tohto systému. Zariadenia
pripojte nasledovne.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 18 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Začíname
4 Pripojenie antény
AM rámová anténa
(dodávaná)
A
B
Poznámka
• Kábel (A) alebo kábel (B) môžete pripojiť
do ľubovoľného konektora.
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Zadný panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
NNA
ANTE
FM drôtová anténa
(dodávaná)
IAL 75
COAX
FM
alebo
Poznámka
• AM rámovú anténu a kábel neumiestňujte do blízkosti systému ani iných AV zariadení. Môže vznikať šum.
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM drôtovej antény ju vodorovne narovnajte.
Rada
• Pre kvalitný zvuk nastavte smerovanie AM rámovej antény.
• Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, podľa obrázka nižšie prepojte zariadenie s externou FM anténou pomocou
koaxiálneho kábla 75 Ohm (nedodávaný).
Externá FM anténa
Zariadenie
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
AM
18SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 19 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
5 Pripojenie sieťovej šnúry
Začíname
Pred pripojením sieťovej šnúry systému do elektrickej zásuvky pripojte k zariadeniu všetky
reproduktory.
Zadný panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
Do elektrickej siete
Predvádzací režim
Po zapojení sieťovej šnúry systému do elektrickej zásuvky sa na displeji zobrazí predvádzacie
zobrazenie.
Aktivácia/deaktivácia predvádzacieho režimu
1
Stlačte [/1 na zariadení.
Systém sa zapne.
2
3
4
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “DEMO” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “DEMO ON”: Zapnutie.
• “DEMO OFF”: Vypnutie.
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Rada
• Ihneď po zakúpení, alebo ak je systém nastavený na výrobné nastavenia (napr. po vykonaní procesu
“COLD RESET” (str. 78)), môžete predvádzanie jednoducho vypnúť stlačením [/1 na DO.
19SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20071018
Začíname
DAV-DZ260_SK.book Page 20 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Krok 3: Rýchle
nastavenie Quick Setup
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte
systém na prevádzku pomocou základných
nastavení.
Poznámka
• Keď prepojíte systém a TVP HDMI káblom
(nedodávaný), je nutné nastaviť typ výstupného video
signálu tak, aby zodpovedal používanému TVP.
Podrobnosti pozri “Nastavenie typu výstupného
video signálu podľa vášho TVP” (str. 22).
5
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Systém bude zobrazovať ponuky Menu
a titulky vo zvolenom jazyku.
6
Stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu pomeru
strán pripojeného TVP.
"/1
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
7
C/X/x/c,
DISPLAY
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
x Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3 so
širokouhlým režimom
1
2
[16:9] (str. 47)
Zapnite TVP.
x Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
Stlačte [/1.
[4:3 LETTER BOX] alebo [4:3 PAN
SCAN] (str. 47)
Poznámka
• Zdroj vstupného signálu musí byť nastavený
na “DVD” (str. 23).
3
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
V spodnej časti TV obrazovky sa zobrazí
hlásenie [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (Stlačením [ENTER] spustíte
QUICK SETUP.). Ak sa toto hlásenie
nezobrazí, zobrazte zobrazenie Quick Setup
(str. 22) a postup vykonajte znova.
4
Stlačte
8
Stlačte
.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie
pre výber výstupných video signálov
z konektora EURO AV T OUTPUT
(TO TV) na zadnom paneli zariadenia.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
bez vloženého disku.
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
20SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 21 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
9
Stláčaním X/x zvoľte výstupný video
signál.
Začíname
• [VIDEO]: Výstup video signálu.
• [RGB]: Výstup RGB signálu.
IC
Poznámka
N/
IO I
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie [RGB]. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
10 Stlačte
AL M
A.C
AUD
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre nastavenie
rozmiestnenia reproduktorov.
Kalibračný mikrofón
11 Stláčaním C/c nastavte šablónu
rozmiestnenia reproduktorov, ktorá
zodpovedá ich skutočnému
rozmiestneniu.
Podrobnosti pozri “Získanie optimálneho
surround zvuku pre danú miestnosť”
(str. 71).
SPEAKER FORMATION
STANDARD
14 Stláčaním C/c zvoľte [YES].
12 Stlačte .
13 Pripojte kalibračný mikrofón
do konektora A.CAL MIC na prednom
paneli.
Umiestnite kalibračný mikrofón do úrovne
uší pomocou statívu a pod. (nedodávaný).
Čelná strana každého reproduktora musí
smerovať na kalibračný mikrofón a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
nesmú byť žiadne prekážky.
Poznámka
• K zariadeniu nesmú byť pripojené slúchadlá.
Ak sú pripojené slúchadlá, nie je možné
vykonávať nasledovné kroky.
15 Stlačte
.
Automatická kalibrácia ([AUTO
CALIBRATION]) sa spustí.
Počas merania nerobte hluk.
Poznámka
• Po spustení automatickej kalibrácie ([AUTO
CALIBRATION]) sa reprodukuje hlasný zvuk.
Nie je možné znížiť hlasitosť. Berte ohľad na deti
a susedov.
• Radšej meranú zónu opustite a počas merania
nerobte hluk (meranie trvá cca 3 minúty).
Môžete narušiť meranie.
16 Odpojte kalibračný mikrofón
a stláčaním C/c zvoľte [YES].
Poznámka
• Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti,
v ktorej je systém inštalovaný.
21SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 22 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Začíname
• Ak meranie zlyhá, prečítajte si hlásenie
a zopakujte proces [AUTO CALIBRATION].
17 Stlačte
.
Rýchle nastavenie (Quick Setup) je
dokončené. Všetky zapojenia a nastavenia
sú dokončené.
Vypnutie rýchleho nastavenia
Quick Setup
V ktoromkoľvek kroku stlačte
DISPLAY.
Rada
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov, upravte
aj nastavenia reproduktorov. Pozri “Získanie
optimálneho surround zvuku pre danú miestnosť”
(str. 71) a “Automatická kalibrácia vhodných
nastavení” (str. 72).
• Ak chcete zmeniť nastavenia, pozri “Ponuka
nastavení Setup” (str. 46).
Obnovenie zobrazenia Quick Setup
1
2
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
94( 99)
1 ( 1)
T
0: 01: 08
DVD VIDEO
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
4
Keď prepojíte zariadenie a TVP HDMI káblom,
zvoľte typ výstupných video signálov
z konektora HDMI OUT.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
TVP/projektora atď.
1
2
Stláčaním X/x zvoľte [QUICK]
a stlačte
.
Zobrazí sa zobrazenie Quick Setup.
Nastavenie typu výstupného
video signálu podľa vášho TVP
V závislosti od pripojenia k TVP (str. 15) zvoľte
typ výstupného video signálu zo systému.
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “DVD”.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Výber typu výstupného video
signálu vyvedeného na konektor
HDMI OUT
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [HDMI SETUP].
6
7
Stláčaním X/x zvoľte
[HDMI RESOLUTION] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie a stlačte
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Systém vyvedie
na výstup optimálny video signál pre
pripojený TVP.
• [1920 × 1080i]: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením
1920 × 1080i*.
• [1280 × 720p]: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením
1280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením
720 × 480p*.
* i: prekladaný, p: progresívny
** V závislosti od krajiny zakúpenia sa môže
zobraziť [720 × 576p].
Poznámka
• Ak na displeji svieti indikátor “HDMI”, obraz v inom
rozlíšení než [720 × 480p] alebo [720 × 576p]
sa vertikálne roztiahne.
22SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 23 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Poznámka
• Ak používate konektor TV (COAXIAL alebo
OPTICAL DIGITAL IN) (digitálne zapojenie),
digitálne zapojenie má prioritu.
2
3
Zvuk z DVD, TVP alebo VCR je možné
reprodukovať všetkými reproduktormi systému.
4
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “DEC. MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí želaný režim dekódovania.
Ak chcete reprodukovať zvuk z TVP alebo
stereo zvuk z 2-kanálových zdrojov zvuku
cez šesť reproduktorov tohto systému,
zvoľte režim dekódovania “PRO LOGIC”,
“PLII MOVIE” alebo “PLII MUSIC”.
Podrobnosti pozri str. 25.
FUNCTION
+/–
SYSTEM
MENU
Stlačte SYSTEM MENU.
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
X/x/c,
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Poznámka
1
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí požadovaný zdroj
signálu.
Po každom stlačení tlačidla FUNCTION +/–
sa zdroj signálu prepína nasledovne.
“DVD” t “TUNER FM” t
“TUNER AM” t “USB” t “TV” t
“DMPORT” t “AUDIO” t …
Zdroj signálu
Zdroj zvuku
“DVD”
Disk prehrávaný v tomto
systéme
“TUNER FM”/
”TUNER AM”
FM/AM rádio (str. 53)
“USB”
USB zariadenie (str. 60)
“TV”
TVP
“DMPORT”
Adaptér DIGITAL MEDIA
PORT (str. 69)
“AUDIO”
Prenosné audio zariadenie
(pripojené do konektora
AUDIO IN na prednom
paneli)
• Podľa používaného TVP môže byť potrebné vypnúť
reproduktory TVP, aby sa správne reprodukoval
surround zvuk pomocou systému.
Rada
• Ak počúvate audio súbory z prenosného audio
zariadenia, môžete zdokonaliť zvuk.
Stláčaním FUNCTION +/– zvoľte “AUDIO”.
Pripojte prenosné audio zariadenie.
Zvoľte “A.F.D. STD” pre “DEC. MODE”.
Pre zrušenie zvoľte iné nastavenie než “A.F.D. STD”.
Zmena úrovne výstupného
zvukového signálu
z pripojených zariadení
Pri počúvaní zariadenia pripojeného do
konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV)
na zadnom paneli alebo zariadenia pripojeného
do konektora AUDIO IN na prednom paneli
sa môže vyskytnúť skreslenie. Nejde o poruchu.
Závisí to od pripojeného zariadenia.
Aby sa predišlo skresleniu, redukujte úroveň
vstupného signálu na zariadení.
23SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
Začíname
Krok 4: Reprodukcia
zvuku cez všetky
reproduktory
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20071018
DAV-DZ260_SK.book Page 24 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Začíname
1
2
3
4
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TV” alebo “AUDIO”.
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ATTENUATE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “ATT ON”: Úroveň vstupného signálu
môžete stlmiť. Úroveň výstupného
signálu sa zmení.
• “ATT OFF”: Normálna úroveň vstupného
signálu.
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
24SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_025-027_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 25 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Nastavenie zvuku
Jednoduchým výberom predprogramovaných režimov dekódovania na systéme môžete získať
priestorový zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál a koncertných miestností.
Nastavenie zvuku
Reprodukcia priestorového zvuku pomocou režimu
dekódovania
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “DEC. MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí želaný režim dekódovania.
Displej
Režim dekódovania Efekt
“A.F.D. STD”
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
Reprodukcia zvuku tak, ako bol nahraný/kódovaný.
Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu bude reprodukovať z rôznych
reproduktorov.
“A.F.D. MULTI”
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
2-kanálový zdroj zvuku: 2-kanálový zvuk (predný ľavý a pravý kanál)
sa priradí tiež surround ľavému a pravému kanálu. V tomto režime
sa zvuk reprodukuje predným ľavým a pravým, surround ľavým
a pravým reproduktorom a subwooferom. Stredový reproduktor
nereprodukuje žiadny zvuk.
Multikanálový zdroj zvuku: Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu
bude reprodukovať z rôznych reproduktorov.
“PRO LOGIC”
Dolby Pro Logic
Dekódovanie vstupného signálu systémom Pro Logic a simulovanie
surround zvuku z 2-kanálových zdrojov zvuku.
Tento režim reprodukuje zvuk zo všetkých reproduktorov
a subwoofera. Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu nemusí
reprodukovať zo všetkých reproduktorov.
25SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_025-027_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 26 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Displej
Režim dekódovania Efekt
“PLII MOVIE”
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Dekódovanie vstupného signálu systémom Pro Logic II pre režim
filmu a reprodukcia piatich výstupných širokopásmových kanálov
z 2-kanálových zdrojov zvuku. Nastavenie je ideálne pri sledovaní
videokaziet so starými filmami alebo s dabingom.
Tento režim reprodukuje zvuk zo všetkých reproduktorov
a subwoofera. Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu nemusí
reprodukovať zo všetkých reproduktorov.
“PLII MUSIC”
Dolby Pro Logic II
MUSIC
Dekódovanie vstupného signálu systémom Pro Logic II pre režim
hudby a reprodukcia piatich výstupných širokopásmových kanálov
z 2-kanálových zdrojov zvuku. Nastavenie je ideálne pre štandardné
zdroje stereo zvuku, napríklad CD disky.
Tento režim reprodukuje zvuk zo všetkých reproduktorov
a subwoofera. Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu nemusí
reprodukovať zo všetkých reproduktorov.
“2CH STEREO”
2 CHANNEL
STEREO
V tomto režime je zvuk reprodukovaný predným ľavým a pravým
reproduktorom a subwooferom. Multikanálové priestorové formáty
sa zmixujú do 2 kanálov.
“HP 2CH”
HEADPHONE
2 CHANNEL
STEREO
Reprodukcia zvuku slúchadlami (ľavé/pravé). Multikanálové
priestorové formáty sa zmixujú do 2 kanálov.
“HP VIRTUAL”
HEADPHONE
VIRTUAL
Reprodukcia surround zvuku slúchadlami (ľavé/pravé). Tento režim
je účinný len pri prehrávaní multikanálových zdrojov zvuku.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Vypnutie priestorového efektu
Zvoľte “A.F.D. STD” alebo “2CH STEREO” pre “DEC. MODE”.
Poznámka
• Ak je vstupný audio signál multikanálový, režimy “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” a “PLII MUSIC” sa zrušia
a multikanálový zdrojový signál sa vyvedie priamo na výstup.
• Ak je vstupný signál dvojjazyčné vysielanie, režimy “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” a “PLII MUSIC” nefungujú.
• Režim dekódovania nie je možné zvoliť, ak zariadenie číta súbory z USB zariadenia alebo nahráva/kopíruje
skladby.
• V závislosti od vstupného toku nemusí režim dekódovania účinný.
• Ak zvolíte “A.F.D. MULTI”, surround alebo stereo efekt nemusí byť účinný. V takomto prípade zvoľte
“A.F.D. STD”, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” alebo “PLII MUSIC”.
26SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_025-027_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 27 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Výber režimu zvuku
Môžete zvoliť vhodný zvukový režim pre filmy
(Movie) alebo hudbu (Music).
(DUAL MONO)
SOUND
MODE
Ak systém prijíma alebo prehráva viaczložkový
vysielací zvukový signál Dolby Digital, môžete
viaczložkový vysielací zvukový signál
(Multiplex broadcast sound) reprodukovať.
Nastavenie zvuku
Počúvanie
multikanálového zvuku
TV vysielania (Multiplex
Broadcast Sound)
Poznámka
• Pre príjem signálu Dolby Digital je potrebné
k zariadeniu pripojiť TVP alebo iné zariadenie
optickým alebo koaxiálnym káblom (str. 15)
a nastaviť režim TVP alebo iného zariadenia
na Dolby Digital.
Stláčaním SOUND MODE počas
prehrávania zobrazte na displeji
požadovaný režim.
• “AUTO”: Automatický výber režimu
“MOVIE” alebo “MUSIC” za účelom
reprodukcie zvukového efektu podľa disku.
• “MOVIE”: Systém reprodukuje vhodný zvuk
pre filmy.
• “MUSIC”: Systém reprodukuje vhodný zvuk
pre hudbu.
AUDIO
Poznámka
• Tieto nastaviteľné položky nie je možné ovládať,
ak sú pripojené slúchadlá.
Stláčajte AUDIO, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný formát signálu.
• “MAIN”: Reproduktory budú reprodukovať
hlavný zvuk (jazyk).
• “SUB”: Reproduktory budú reprodukovať
vedľajší zvuk (jazyk).
• “MAIN+SUB”: Reproduktory budú
reprodukovať zmixovaný hlavný aj vedľajší
zvuk (jazyk).
27SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 28 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Položte disk na nosič a stlačte A.
Disk
Prehrávanie disku
Pri niektorých DVD VIDEO alebo VIDEO CD
diskoch môžu byť niektoré operácie odlišné
alebo nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.
Poznámka
• Pri prehrávaní 8 cm disku položte disk do
vnútornej najhlbšej časti nosiča. Dávajte pozor,
aby disk vo vnútornej časti nosiča nebol nakrivo.
• Nosič disku nezatvárajte nasilu vtláčaním
rukou. Môže dôjsť k poruche.
• Na nosič disku neklaďte viac než jeden disk.
Nastavenie hlasitosti
"/1
A
H
FUNCTION
6
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie
(Continuous play - súvislé prehrávanie).
Nosič disku
Pripojenie
slúchadiel
7
Na TV obrazovke a na displeji sa zobrazí
úroveň hlasitosti.
"/1
FUNCTION
+/–
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
./>
H
/m/
M/
x
X
1
2
3
28
SK
Poznámka
• V závislosti od stavu systému sa úroveň hlasitosti
nemusí zobraziť na TV obrazovke.
• Ak zapnete ovládanie funkcie HDMI, TVP pripojený
k systému káblom HDMI (nedodávaný) je možné
synchronizovane ovládať so systémom. Podrobnosti
pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri
funkcii “BRAVIA” Sync” (str. 57).
Rada
• Ak prepojíte systém s TVP HDMI káblom
(nedodávaný), môžete ich jednoducho ovládať
pomocou funkcie ovládanie cez HDMI. Podrobnosti
pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri
funkcii “BRAVIA” Sync” (str. 57).
Zapnite TVP.
Vypnutie systému
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý. Systém
sa prepne do pohotovostného režimu.
Stlačte "/1.
Systém sa zapne.
Ak nie je nastavený zdroj signálu “DVD”,
stláčaním FUNCTION +/– zvoľte “DVD”.
4
5
Nastavte hlasitosť pomocou VOLUME
+/– na DO alebo ovládačom VOLUME
na zariadení.
Stlačte A.
Vložte disk.
Úspora energie v pohotovostnom
režime
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý.
Ak chcete aktivovať úsporný režim, systém musí
byť v nasledovných režimoch.
– “DEMO” je nastavené na “OFF” (str. 19).
– [CONTROL FOR HDMI] je nastavené
na [OFF] (str. 57).
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 29 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Pre
Stlačte
Slúchadlá pripojte do konektora PHONES.
Zvuk systému je vypnutý.
(Instant Replay - rýchle
zopakovanie) počas
prehrávania.
Ďalšie operácie
Zopakovanie
predchádzajúcej
scény (posledných
10 sekúnd)7)
Pre
Stlačte
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne
(30 sekúnd vpred)8)
(Instant Advance rýchly posuv) počas
prehrávania.
Zastavenie
x
Pozastavenie
X
Obnovenie
prehrávania
po pozastavení
X alebo H
>
Presun na
nasledujúcu kapitolu,
1)
skladbu alebo scénu
Presun na
predchádzajúcu
kapitolu, skladbu
alebo scénu1)
.
Dočasné vypnutie
zvuku
MUTING.
Zvuk obnovíte opätovným
stlačením tlačidla, alebo
zvýšením hlasitosti tlačidlom
VOLUME +.
Zastavenie
A na zariadení.
prehrávania a vybratie
želaného disku
Rýchle vyhľadanie
miesta zrýchleným
prehrávaním vpred/
vzad (Scan)1)2)
Počas prehrávania disku stlačte
M/
alebo
/m.
Každým stlačením tlačidla
M/
alebo
/m počas
vyhľadávania sa rýchlosť
prehrávania zmení. Stlačením
H obnovíte štandardnú
rýchlosť prehrávania. Skutočné
rýchlosti sa môžu v závislosti
od disku odlišovať.
Sledovanie snímky
V režime pozastavenia stlačte
M/
alebo
/m4).
po snímke
(Slow-motion Play)3) Každým stlačením tlačidla
M/
alebo
/m4)
v režime Slow-motion Play sa
rýchlosť prehrávania zmení.
Dostupné sú dve rýchlosti.
Štandardnú rýchlosť prehrávania
obnovíte stlačením H.
Prehrávanie
po jednotlivých
snímkach
(Freeze Frame)3)5)6)
Stlačením STEP
prepnete
na nasledujúcu snímku počas
pozastavenia prehrávania.
Stlačením STEP
prepnete
na predchádzajúcu snímku
počas pozastavenia prehrávania
(len DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW disky). Stlačením
H obnovíte štandardnú
rýchlosť prehrávania.
1)
Neplatí pre obrazové súbory JPEG.
2)Rýchlosti
posuvu sa môžu v závislosti od disku
Disk
Používanie slúchadiel
odlišovať.
3)
Len DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO CD
disky.
4)
Okrem Super VIDEO CD diskov
5)
Na DVD diskoch v režime VR nie je možné
vyhľadávať statické obrázky.
6)
Pri DATA CD/DATA DVD diskoch funguje táto
funkcia len pri video súboroch DivX (okrem
modelov pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku).
7)
Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky.
Tlačidlo nie je možné používať pri video súboroch
DivX (okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku).
8)
Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/
DVD+R disky.
Tlačidlo nie je možné používať pri video súboroch
DivX (okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku).
Poznámka
• Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia Instant
Replay alebo Instant Advance dostupná.
Zobrazenie viacerých zorných
uhlov a titulkov
Zmena zorných uhlov
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov), môžete prepínať zorný uhol.
Počas prehrávania stláčaním tlačidla
ANGLE prepínate zorný uhol.
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
zorného uhla aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané viaceré zorné uhly.
29SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 30 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Zobrazenie titulkov
*
x DVD VIDEO
*
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Ak sú na diskoch zaznamenané titulky, môžete
si tieto titulky zobraziť/vypnúť počas
prehrávania disku. Ak sú na diskoch
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si počas prehrávania disku zvoliť
akúkoľvek jazykovú mutáciu titulkov
a kedykoľvek ich zobraziť.
Počas prehrávania stláčaním tlačidla
SUBTITLE prepínate jazyk titulkov.
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na disku zaznamenané
titulky vo viacerých jazykoch. Titulky tiež nemusí
byť možné vypnúť.
• Ak má video súbor DivX príponu “.AVI” alebo
“.DIVX” a obsahuje informácie o titulkoch s tým
istým názvom súboru, môžete prepínať titulky (okrem
modelov pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku).
Zmena zvuku
Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri každom
DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené štyri číslice, reprezentujú
jazykový kód. Príslušné kódy jazykov pozri
“Tabuľka kódov jazykov” (str. 93). Ak je dvaalebo viackrát zobrazený ten istý jazyk, DVD
VIDEO disk obsahuje záznam vo viacerých
zvukových formátoch.
x DVD v režime VR
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku.
Príklad:
• [1: MAIN] (hlavný zvuk)
• [1: SUB] (vedľajší zvuk)
• [1: MAIN+SUB] (hlavný aj vedľajší zvuk)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Poznámka
• [2: MAIN], [2: SUB] a [2: MAIN+SUB]
sa nezobrazí, ak je na disku zaznamenaná len
jedna zvuková stopa.
x VIDEO CD/CD/DATA CD (súbory MP3)/
DATA DVD (súbory MP3)
• [STEREO]: Štandardný stereo zvuk
• [1/L]: Zvuk ľavého kanála (monofonický)
• [2/R]: Zvuk pravého kanála (monofonický)
Ak je DVD VIDEO alebo DATA CD/
DATA DVD (video súbory DivX*) disk
nahraný vo viacerých audio formátoch (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio alebo DTS),
môžete zvukový formát počas prehrávania disku
meniť. Pri DVD VIDEO diskoch
s viacjazyčnými zvukovými stopami si môžete
zvoliť požadovaný jazyk.
Pri VIDEO CD, CD, DATA CD alebo
DATA DVD diskoch môžete zvoliť zvuk ľavého
alebo pravého kanála a reprodukovať zvuk
zvoleného kanála cez pravý aj ľavý reproduktor.
Pri Super Audio CD diskoch nie je možné meniť
zvuk.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Stláčaním AUDIO počas prehrávania zvoľte
požadovaný audio signál.
x DATA CD (súbory DivX) alebo DATA DVD
(súbory DivX) (okrem modelov pre Veľkú
Britániu a Severnú Ameriku)
Možnosť výberu formátu audio signálu na
DATA CD alebo DATA DVD závisí od súboru
DivX uloženého na disku. Formát sa zobrazuje
na displeji.
x Super VCD
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 1.
• [1:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [1:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 2.
• [2:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 2
(monofonický).
• [2:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy 2
(monofonický).
30SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 31 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Poznámka
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie
je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení
[2:STEREO], [2:1/L] alebo [2:2/R] reprodukovaný
zvuk.
x DATA CD (súbory DivX) alebo DATA DVD
(súbory DivX) (okrem modelov pre Veľkú
Britániu a Severnú Ameriku)
Príklad:
Audio súbor MP3
*
1:MP3
128k
Disk
Zobrazenie formátu audio
signálu
Dátový tok
*
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Ak počas prehrávania stláčate AUDIO, zobrazí
sa podľa nižšie zobrazených príkladov formát
aktuálneho audio signálu (PCM, Dolby Digital,
DTS atď.).
Výber časti prehrávania
pri Super Audio CD diskoch
Na Super Audio CD disku (str. 92) môžete
prehrávať zvolenú časť prehrávania.
x DVD
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
Surround (L/R)
1: ENGLISH
LFE
(Nízkofrekvenčný efekt)
Niektoré Super Audio CD disky obsahujú
2-kanálovú aj multikanálovú časť. Môžete
zvoliť, ktorá časť sa bude prehrávať.
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Predné (L/R) +
Stredová
C
R
LFE
LS
Výber časti prehrávania pri Super
Audio CD diskoch obsahujúcich
2-kanalovú + Multikanálovú časť
1
RS
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Práve prehrávaný formát záznamu
2
Príklad:
1:SPANISH
Stláčaním X/x zvoľte
[MULTI/2CH], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [MULTI/2CH].
Dolby Digital 3-kanálový
Predné (L/R)
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Surround
(Monofonická)
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Práve prehrávaný formát záznamu
3
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie a stlačte
.
• [MULTI]: Prehrávanie multikanálovej
časti disku.
• [2CH]: Prehrávanie 2-kanálovej časti
disku.
Poznámka
• Časť prehrávania nie je možné zmeniť počas
prehrávania.
31SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 32 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Výber vrstvy prehrávania pri
prehrávaní hybridných Super
Audio CD diskov
Niektoré Super Audio CD disky obsahujú HD
aj CD vrstvu. Môžete zvoliť, ktorá vrstva sa
bude prehrávať.
Poznámka
• Ak Super Audio CD disk neobsahuje HD vrstvu,
nie je možné zvoliť vrstvu prehrávania.
1
Stláčaním X/x zvoľte
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SUPER AUDIO CD/
CD LAYER].
3
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie a stlačte
.
• [SUPER AUDIO CD]: Prehrávanie
HD vrstvy.
Pri prehrávaní HD vrstvy svieti na displeji
indikátor “SA-CD”.
• [CD]: Prehrávanie CD vrstvy.
Pri prehrávaní CD vrstvy svieti na displeji
indikátor “CD”.
Poznámka
• Každá funkcia režimu prehrávania funguje len
v rámci vrstvy alebo časti zvolenej pre prehrávanie.
• Ak zvolíte CD vrstvu, nie je možné meniť časť
prehrávania.
• Audio signál Super Audio CD disku nie je vyvedený
na výstup z konektora HDMI OUT.
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (Ver.2.0)
(PBC Playback)
Pomocou funkcií PBC (Playback Control) môžete
využívať jednoduché interaktívne operácie,
funkcie umožňujúce vyhľadávanie a pod.
PBC prehrávanie umožňuje prehrávať VIDEO CD
disky interaktívne, sledujúc zobrazené Menu
na TV obrazovke.
Spustite prehrávanie VIDEO CD disku
s PBC funkciami.
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami
výberu.
2
3
4
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Stlačte
.
Postupujte interaktívne podľa pokynov
v Menu.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku,
pretože sa postupy môžu v závislosti
od VIDEO CD disku odlišovať.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
1
Návrat do Menu
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• V návode na použitie niektorých VIDEO CD diskov
môže byť pokyn “Stlačte ENTER” ([Press ENTER])
v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte SELECT”
([Press SELECT]). V takomto prípade stlačte H.
Rada
• Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo
.
Prehrávanie sa spustí. Nie je možné prehrávať statické
zábery ako napr. zobrazenie ponuky Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
Obnovenie prehrávania
z pozície zastavenia
prehrávania disku
(Resume Play)
Systém si pamätá pozíciu, v ktorej ste naposledy
zastavili prehrávanie stlačením x a na displeji
sa zobrazí “RESUME”. Kým nevyberiete disk,
funkcia Resume Play (obnovenie prehrávania)
bude pracovať aj po prepnutí systému do
pohotovostného režimu stlačením "/1.
1
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji sa zobrazí “RESUME”.
2
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie od miesta, v ktorom
bolo prehrávanie disku zastavené v kroku 1.
32SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 33 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
Disk
Poznámka
• Podľa miesta zastavenia prehrávania môže dôjsť pri
jeho obnovení k miernej odchýlke od tohto miesta.
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa nemusí
uchovať v prípade, že:
– Vysuniete disk.
– Systém prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
– Zmeníte alebo obnovíte nastavenia v ponuke
Setup.
– Zmeníte úroveň zabezpečenia Parental Control.
– Prepnete zdroj vstupného signálu stláčaním
tlačidla FUNCTION +/–.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
• Pri prehrávaní DVD disku v režime VR, VIDEO CD,
Super Audio CD, CD, DATA CD alebo DATA DVD
disku sa miesto, v ktorom ste zastavili prehrávanie,
uchová v pamäti pre aktuálny disk.
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime Program
Play a Shuffle Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch pracovať
správne.
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
Prehrávanie disku prehrávaného
pred obnovením prehrávania
(Multi-disc Resume)
Systém si pamätá miesto, v ktorom ste naposledy
zastavili prehrávanie disku a obnoví prehrávanie
z takéhoto miesta vždy, keď vložíte daný disk. Pri
obsadení pamäte sa vymaže z pamäte nastavenie
miesta prehrávania pre 1. disk.
Funkciu aktivujete nastavením [MULTI-DISC
RESUME] v ponuke [SYSTEM SETUP]
na [ON]. Podrobnosti pozri “[MULTI-DISC
RESUME] (len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)”
(str. 50).
Poznámka
• Systém si dokáže pamätať miesto obnovenia
prehrávania až pre 10 posledných diskov.
• Keď je v ponuke [SYSTEM SETUP] nastavené
[MULTI-DISC RESUME] na [OFF] (str. 50), miesto
zastavenia prehrávania sa z pamäte vymaže, ak
prepnete zdroj signálu stláčaním FUNCTION +/–.
33SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 34 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Zvolená položka (stopa, skladba atď.)
Používanie režimu
prehrávania
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Vytvorenie programu
(Program Play)
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas položiek programu
Obsah disku môžete prehrať vo vami zvolenom
poradí tým, že zmeníte poradie stôp (skladieb)
na disku – vytvoríte vlastný program.
Do programu môžete zaradiť až 99 položiek.
1
Stlačte
Stláčaním X/x zvoľte
[PROGRAM] a stlačte
7
Stláčaním X/x zvoľte [SET
a stlačte
.
t]
Celkový čas položiek programu
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Stopy/skladby na disku
4
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na položku v stĺpci [T]
(v tomto prípade [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
5
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Zvoľte položku (stopu, skladbu atď.),
ktorú chcete zaradiť do programu.
Napríklad zvolenie stopy/skladby [02].
Stláčaním X/x zvoľte [02] v stĺpci [T],
potom stlačte .
Stlačením H spustíte prehrávanie
Program Play.
Prehrávanie Program Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
.
Zobrazia sa voľby pre [PROGRAM].
3
Ostatné položky (stopy, skladby atď.)
zaradíte do programu opakovaním
krokov 4 až 5.
Položky zaradené do programu
sa zobrazujú vo zvolenom poradí.
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
6
Obnovenie štandardného
prehrávania
Keď nie je na TV obrazovke zobrazené
zobrazenie pre nastavenie programu stlačte
CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte [OFF]. Ten istý
program prehráte znova zvolením [ON] v kroku
3 a stlačením .
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Zmena alebo zrušenie programu
1
2
Vykonajte kroky 1 až 3 v časti
“Vytvorenie programu”.
Stláčaním X/x zvoľte číslo položky
programu, ktorú chcete zmeniť alebo
zrušiť.
Ak chcete položku z programu zrušiť,
stlačte CLEAR.
3
Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5.
Program zrušíte zvolením [--] v stĺpci [T]
a následným stlačením
.
34SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 35 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Zrušenie všetkých položiek
zaradených do programu
Obnovenie štandardného
prehrávania
1
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
2
3
Vykonajte kroky 1 až 3 v časti
“Vytvorenie programu”.
Stlačte X a zvoľte [ALL CLEAR].
Stlačte
.
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
• Funkciu Shuffle Play nie je možné použiť pri
prehrávaní VIDEO CD alebo Super VCD diskov
s funkciami PBC.
Disk
Prehrávanie v náhodnom
poradí
(Shuffle Play)
Opakované prehrávanie
Obsah disku môžete prehrať v náhodnom poradí.
Poradie prehrávania pri ďalšom “pomiešaní”
môže byť odlišné od predchádzajúceho.
(Repeat Play)
Poznámka
• Pri prehrávaní súborov MP3 sa môžu niektoré
skladby prehrať opakovane.
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[SHUFFLE] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SHUFFLE].
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude prehrávať v náhodnom poradí.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Vypnutie.
• [TRACK]: “Pomiešanie” (shuffle)
skladieb na disku.
x V režime Program Play
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Prehrávanie položiek zaradených
do programu v náhodnom poradí.
x DATA CD (okrem súborov DivX*)
alebo DATA DVD (okrem súborov DivX*)
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON (MUSIC)]: Pomiešanie audio súborov
MP3 v priečinku na aktuálnom disku.
Ak nie je zvolený žiadny priečinok, prehrá
sa prvý priečinok v náhodnom poradí.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
4
Stlačte
.
Obsah disku môžete prehrať opakovane.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle Play alebo Program Play.
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[REPEAT]
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
x DVD VIDEO/DVD v režime VR
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
titulov na disku.
• [TITLE]: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• [CHAPTER]: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
stôp/skladieb na disku.
• [TRACK]: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
x DATA CD/DATA DVD
• [OFF]: Vypnutie.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
35SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 36 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
priečinkov na disku.
• [FOLDER]: Opakované prehrávanie
aktuálneho priečinka.
• [TRACK] (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálneho súboru.
• [FILE] (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho
súboru (okrem modelov pre Veľkú
Britániu a Severnú Ameriku).
4
Stlačte
.
Položka je zadaná.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Vyhľadávanie/výber disku
Ponuka Menu DVD diskov
DVD disk je rozdelený na viacero úsekov
obrazu alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú
“tituly”. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť
požadovaný titul pomocou tlačidla DVD TOP
MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako je jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla DVD MENU.
1
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny pri
rôznych diskoch.
Poznámka
• Funkciu Repeat Play nie je možné použiť pri
prehrávaní VIDEO CD alebo Super VCD diskov
s funkciami PBC.
• Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku so
súbormi MP3 a JPEG, ktorých prehrávací čas nie je
rovnaký, nebude zvuk synchronizovať s obrazom.
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené na
[IMAGE] (str. 40), nie je možné zvoliť [TRACK].
Stlačte DVD TOP MENU
alebo DVD MENU.
2
3
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete
prehrávať alebo meniť.
Stlačte
.
Zobrazenie Menu DVD disku
v zobrazení Control Menu
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[DISC MENU] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [DISC MENU].
3
4
Stláčaním X/x zvoľte [MENU] alebo
[TOP MENU].
Stlačte
.
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
36SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 37 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Príklad:
[CHAPTER]
Zvolené je zobrazenie [** (**)] (označenie
** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén,
priečinkov alebo súborov.
Výber ponuky [ORIGINAL] alebo
[PLAY LIST] na DVD disku
v režime VR
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[ORIGINAL/PLAY LIST] a stlačte
Zvolený riadok
.
3
Stlačte
.
Vyhľadanie titulu/kapitoly/
stopy (skladby)/scény atď.
.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [PLAY LIST]: Prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných titulov
[ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: Prehrávanie pôvodných
titulov.
4
Stlačte
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
Zobrazia sa voľby pre
[ORIGINAL/PLAY LIST].
3
DVD VIDEO
Disk
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Funkcia je dostupná len pre DVD disky v režime
VR s vytvoreným Playlistom.
4
DVD VIDEO
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zvoľte podľa potreby číslo titulu, kapitoly,
stopy/skladby, indexu, scény atď.
Ak sa pomýlite, stlačením CLEAR zrušte číslo.
5
Stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného čísla.
Rada
Na DVD VIDEO/DVD disku v režime VR je
možné vyhľadávať podľa titulu alebo kapitoly a na
VIDEO CD/Super Audio CD/CD/DATA CD/
DATA DVD disku podľa stopy/skladby, indexu
alebo scény. Pri DATA CD/DATA DVD disku je
možné vyhľadávať podľa priečinka alebo súboru.
Keďže sú tituly a stopy (skladby) na disku
označené špecifickým číslom, požadovaný titul
alebo stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním ich
čísla. Taktiež je možné vyhľadať požadovanú
scénu zadaním časového kódu.
1
Stlačte
DISPLAY. (Pri prehrávaní
DATA CD/DATA DVD disku so súbormi
JPEG stlačte
DISPLAY dvakrát.)
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), stopu/skladbu (VIDEO CD/Super Audio
CD/CD) alebo súbor (DATA CD/DATA DVD
(súbory DivX))* stlačením číselných tlačidiel a
.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Vyhľadávanie scény zadaním
časového kódu
1
V kroku 2 zvoľte
[TIME].
[T **:**:**] (prehrávací čas aktuálneho
titulu) je zvolené.
2
Stlačte
.
[T **:**:**] sa zmení na [T --:--:--].
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
37SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 38 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
časový údaj.
Príklad: vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku. Stlačte
2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
4
Stlačte
Prehrávanie audio
súborov MP3/obrazových
súborov JPEG
.
Poznámka
• Na DVD+RW disku nie je možné vyhľadávať scény
zadaním časového kódu.
Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory
MP3 alebo JPEG:
• S príponou “.MP3” (audio súbory MP3) alebo
“.JPG”/“.JPEG” (obrazové súbory JPEG)
• Kompatibilné s formátom obrazových súborov
DCF*
* “Design rule for Camera File system”: Štandardy
pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi
fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené asociáciou
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Poznámka
• Systém prehrá akékoľvek údaje s príponou “.MP3”,
“.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde o formát MP3
alebo JPEG. Pri prehrávaní takýchto údajov sa môže
generovať silný hluk, ktorý môže poškodiť váš
reproduktorový systém.
• Systém nepodporuje audio súbory vo formáte MP3PRO.
• Systém dokáže rozpoznať až 200 priečinkov. Žiadny
ďalší priečinok sa neprehrá. (V závislosti od štruktúry
priečinkov môže byť počet priečinkov, ktoré systém
dokáže sprístupniť, nižší.)
• Systém dokáže sprístupniť až 150 MP3/JPEG
súborov v priečinku.
• Spustenie prehrávania môže trvať dlhší čas, keď
prepnete na nasledovný alebo na iný priečinok.
• Systém nemusí prehrať určité typy súborov JPEG
(napr. súbory JPEG s menším rozmerom obrazu než
8 (šírka) × 8 (výška)).
Výber súboru MP3 alebo
priečinka
1
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Zobrazia sa priečinky zaznamenané na DATA
CD alebo DATA DVD disku. Keď sa začne
prehrávať priečinok, jeho názov je zvýraznený.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
38SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 39 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
2
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
FOLDER LIST
x Prehrávanie súborov MP3 v priečinku
01
02
03
04
05
06
07
08
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
x Výber súboru MP3
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory nachádzajúce sa v priečinku.
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
súboru. Stlačením DVD MENU môžete
vypnúť zobrazenie zoznamu súborov.
Ďalším stlačením DVD MENU zobrazíte
zoznam priečinkov.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru MP3
Stlačte >/.. Je síce možné zvoliť
nasledujúci priečinok stlačením > po prehraní
posledného súboru z aktuálneho priečinka, nie je
však možné prepnúť na predchádzajúci priečinok
stlačením .. Pre návrat k predchádzajúcemu
priečinku vyberte priečinok v zozname priečinkov.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte DVD MENU.
Výber obrazového súboru JPEG
alebo priečinka
1
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Zobrazia sa priečinky zaznamenané na
DATA CD alebo DATA DVD disku. Keď
sa začne prehrávať priečinok, jeho názov je
zvýraznený.
2
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
Disk
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
x Prehrávanie súborov JPEG v priečinku
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
x Zvolenie obrazového súboru JPEG
zobrazením políčok
Stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory JPEG z priečinka sa
zobrazia v 16 políčkach na obrazovke.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrazový súbor JPEG a stlačte
.
Štandardné zobrazenie obnovíte stlačením
O RETURN.
Poznámka
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené
na [MUSIC], funkcia PICTURE NAVI nefunguje.
Rada
• Na pravej strane TV obrazovky je zobrazené
rolovacie políčko. Pre zobrazenie ďalších
obrazových súborov JPEG zvoľte spodný
obrázok JPEG a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrazovému súboru JPEG
zvoľte vrchný obrázok JPEG a stlačte X.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte c/C, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci priečinok
stlačením c po prehraní posledného obrázka
z aktuálneho priečinka, nie je však možné
prepnúť na predchádzajúci priečinok stlačením C.
Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku vyberte
priečinok v zozname priečinkov.
39SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 40 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
2
Otáčanie obrázka JPEG
Keď je na TV obrazovke zobrazený obrazový súbor
JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Stláčajte X/x počas zobrazenia obrazového súboru
JPEG.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné zobrazenie.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
4
Stlačte x.
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
5
6
Stláčaním X/x zvoľte
[BROWSING] a stlačte
7
.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
zoznam a stlačte
.
• [FOLDER LIST]: Zobrazenie zoznamu
priečinkov. Vykonajte krok 2 z časti
“Výber súboru MP3 alebo priečinka”.
• [PICTURE LIST]: Obrazové súbory JPEG
z priečinka sa zobrazia v 16 políčkach na
obrazovke. Vykonajte krok 2 z časti “Výber
obrazového súboru JPEG alebo priečinka”.
Prehrávanie audio súborov
MP3 a obrazových súborov
JPEG vo forme Slide Show
so sprievodným zvukom
Prezentáciu Slide Show môžete prehrať so
sprievodným zvukom, ak vložíte DATA CD
alebo DATA DVD disk obsahujúci v tom istom
priečinku súbory MP3 aj JPEG.
1
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
.
Stlačte DVD MENU.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok a stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
priečinka.
Stláčaním DVD MENU môžete zobraziť/
vypnúť zoznam priečinkov.
Zobrazia sa voľby pre [BROWSING].
3
Stlačte
Zobrazia sa priečinky nachádzajúce sa na
DATA CD alebo DATA DVD disku.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [AUTO]: Prehrávanie súborov JPEG aj
MP3 z toho istého priečinku vo forme
prezentácie.
• [MUSIC]: Len súvislé prehrávanie
súborov MP3.
• [IMAGE]: Prehrávanie len súborov JPEG
vo forme prezentácie.
Zastavenie prehrávania
Zobrazenie zoznamu súborov
MP3/JPEG
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE
(MUSIC, IMAGE)], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[MODE (MUSIC, IMAGE)].
Poznámka
• Obrazový súbor JPEG, nie je možné otáčať, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD] (str. 49).
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Poznámka
• Ak nastavíte [MODE (MUSIC, IMAGE)] na [IMAGE]
pri disku, na ktorom sú len súbory MP3 alebo [MUSIC]
pri disku, na ktorom sú len súbory JPEG, nemusí byť
možné zmeniť nastavenie [MODE (MUSIC, IMAGE)].
• Ak zvolíte [MUSIC], funkcia PICTURE NAVI nefunguje.
• Ak súčasne prehrávate veľké MP3 a JPEG súbory,
zvuk môže vypadávať. Pri vytváraní súborov
spoločnosť Sony odporúča nastaviť dátový tok pre
MP3 súbory na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk stále
vypadáva, redukujte veľkosť súboru JPEG.
Špecifikovanie trvania intervalu
zobrazenia obrazových súborov
JPEG pri prezentácii Slide Show
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
40SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 41 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
4
Stlačte
• Niektoré súbory JPEG sa môžu zobrazovať dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixelov a vyšším.
• Trvanie intervalu závisí od nastavenia [JPEG
RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP] (str. 48).
Výber efektu pre obrazové súbory
JPEG v režime prezentácie Slide
Show
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[EFFECT]
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [MODE 1]: Obrázok JPEG sa preklopí
zhora nadol.
• [MODE 2]: Obrázok JPEG sa na TV
obrazovke presúva zľava doprava.
• [MODE 3]: Obrázok JPEG sa zobrazuje
postupne zo stredu TV obrazovky.
• [MODE 4]: Obrázky JPEG sa cyklicky
náhodne prepínajú pomocou jednotlivých
efektov.
• [MODE 5]: Nasledujúci obrázok JPEG
vytlačí predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie.
4
Stlačte
(Okrem modelov pre Veľkú Britániu
a Severnú Ameriku)
.
Poznámka
1
Prehrávanie súborov
DivX®
.
Poznámka
• Nastavenie [EFFECT] nie je účinné, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD] (str. 49).
Disk
• [NORMAL]: Štandardný čas trvania.
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW 1].
Video súbory DivX
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD alebo DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX®.
DATA CD alebo DATA DVD disky,
ktoré systém dokáže prehrávať
Prehrávanie DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) alebo DATA DVD (DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) diskov
v tomto systéme je podmienené splneniu
určitých podmienok:
– Pri DATA CD/DATA DVD disku, ktorý
okrem DivX súborov obsahuje aj MP3 alebo
JPEG súbory, systém prehrá len video súbory
DivX.
Systém však prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Poradie prehrávania súborov
na DATA CD alebo DATA DVD
diskoch
Poradie prehrávania sa môže líšiť v závislosti od
softvéru použitého pre vytvorenie súboru DivX,
prípadne ak je na disku viac než 200 priečinkov
a v každom priečinku 150 súborov DivX.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
41SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 42 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Súbory DivX, ktoré systém
dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať súbory zaznamenané
vo formáte DivX, ktoré majú príponu “.AVI”
alebo “.DIVX”. Systém neprehrá súbory
s príponou “.AVI” alebo “.DIVX”, ak nie sú
vo formáte DivX video.
Rada
• Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na DATA CD
alebo DATA DVD disku vhodných na prehrávanie
pozri “Disky, ktoré je možné prehrávať” (str. 5).
Poznámka
• Systém nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený
spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším
rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška) alebo
veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže zvuk preskakovať,
alebo nemusí synchronizovať s práve prehrávaným
obrazom.
• Systém nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX,
ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto prípade
odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom dátovom toku.
Ak je zvuk stále nekvalitný, odporúčame používať
súbory, ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3.
Tento systém nie je pri prehrávaní súborov DivX
kompatibilný s formátom WMA (Windows Media
Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže po stlačení H
trvať spustenie prehrávania určitý čas.
3
Systém spustí prehrávanie zvoleného
priečinka.
Výber súborov DivX pozri “Výber video
súboru DivX” (str. 42).
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
1
Stlačte DVD MENU.
Zobrazí sa zoznam priečinkov
nachádzajúcich sa na disku. Zobrazia sa len
priečinky obsahujúce súbory DivX.
FOLDER LIST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
/
.
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte DVD MENU.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Výber video súboru DivX
1
Po kroku 2 z časti “Výber priečinka”
stlačte
.
Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich
sa v priečinku.
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
Výber priečinka
Stlačte H.
Stláčaním X/x zvoľte súbor
a stlačte
.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
/
.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok na prehrávanie.
42SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 43 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru DivX
bez použitia zoznamu súborov
Rada
• Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX môžete
prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet
prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí systému.
– Spustení prehrávania iného súboru.
– Vysunutí nosiča disku.
[A/V SYNC]
*
*
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku
Disk
Na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor
DivX v rámci rovnakého priečinka môžete
prepnúť stlačením >/..
Stlačením > počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom priečinku môžete prepnúť
na prvý súbor v nasledujúcom priečinku. Nie je
možné prepnúť na predchádzajúci priečinok
stlačením .. Predchádzajúci priečinok je
možné zvoliť zo zoznamu priečinkov.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom
a zvukom
Ak zvuk nesúhlasí s obrazom na TV obrazovke,
môžete nastaviť oneskorenie medzi obrazom
a zvukom.
1
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[A/V SYNC], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [A/V SYNC].
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Korekcia posunu medzi zvukom
a obrazom.
4
Stlačte
.
Poznámka
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť nastavenie
[A/V SYNC] účinné.
43SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 44 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa okno pre potvrdenie hesla.
Obmedzenie
prehrávania disku
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
[PARENTAL CONTROL]
7
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou úrovňou,
napríklad vekom diváka. Nevhodné scény sa
neprehrajú, alebo sa nahradia inými scénami.
Obmedzenie prehrávania môžete nastaviť
po zaregistrovaní hesla. Ak zapnete funkciu
[PARENTAL CONTROL], na prehranie diskov
s nastaveným obmedzením prehrávania je
potrebné zadať heslo.
1
2
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
6
OFF
USA
Stláčajte FUNCTION +/–, kým
sa na displeji nezobrazí “DVD”.
8
Stláčaním X/x zvoľte [PARENTAL
CONTROL t] a stlačte
.
x Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa okno pre zadanie nového hesla.
Stláčaním X/x zvoľte [STANDARD],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[STANDARD].
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte
.
9
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň
pre obmedzenie prehrávania, potom
stlačte
.
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte [OTHERS t], číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky “Prehľad kódov oblastí
Parental Control” (str. 93).
10 Stláčaním X/x zvoľte [LEVEL], potom
stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[LEVEL].
11 Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň a stlačte
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
.
Nastavovanie režimu [PARENTAL
CONTROL] je dokončené.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
44SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 45 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
5
Vypnutie funkcie
[PARENTAL CONTROL]
V kroku 11 nastavte [LEVEL] na [OFF].
Prehrávanie disku, pre ktorý
je nastavený režim
[PARENTAL CONTROL]
6
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Prehrávanie sa spustí.
Stláčaním X/x zvoľte [PARENTAL
CONTROL t] a stlačte
.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
7
Vložte disk a stlačte H.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
8
9
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [CHANGE
PASSWORD t] a stlačte
.
Disk
1
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
10 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
Poznámka
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
[PARENTAL CONTROL] nie je možné na tomto
zariadení nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania
vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control.
V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň.
Pri zrušení režimu Resume Play sa úroveň obnoví
na pôvodnú hodnotu.
Rada
nové 4-ciferné heslo a stlačte
.
11 Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
nové heslo a stlačte
.
Ak ste sa pri zadávaní hesla
pomýlili
Pred stlačením
správne.
stlačte C a zadajte číslo
• Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 7 z časti “Obmedzenie prehrávania disku”
(str. 44). Keď sa zobrazí okno pre zadanie hesla,
zadajte 6-ciferné číslo “199703”, potom stlačte
.
Zobrazí sa výzva na zadanie nového 4-ciferného
hesla. Po zadaní nového 4-ciferného hesla vložte do
systému disk a stlačte H. Keď sa zobrazí okno pre
zadanie hesla, zadajte nové heslo.
Zmena hesla
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
45SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 46 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
6
Ponuka nastavení Setup
Stláčaním X/x zvoľte položku
a stlačte
.
Pre zvolenú položku sa zobrazia možné
voľby.
Príklad: [TV TYPE]
Cez túto ponuku môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Zobrazované položky sa líšia v závislosti
od krajiny zakúpenia modelu.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
Poznámka
• Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Voľby
7
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte
.
Nastavenie je zadané a proces nastavovania
je dokončený.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Zvolené nastavenie
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte položku ponuky
Setup a stlačte
.
•
•
•
•
•
•
[LANGUAGE SETUP] (str. 47)
[VIDEO SETUP] (str. 47)
[HDMI SETUP] (str. 48)
[AUDIO SETUP] (str. 49)
[SYSTEM SETUP] (str. 50)
[SPEAKER SETUP] (str. 51)
Príklad: [VIDEO SETUP]
Zvolená položka
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
Poznámka
• Keď zapnete systém po resetovaní a v zariadení
nebude žiadny disk, na TV obrazovke sa zobrazí
sprievodné zobrazenie. Ak chcete vykonať rýchle
nastavenie Quick Setup (str. 20), stlačte
.
Štandardné zobrazenie obnovíte stlačením CLEAR.
Resetovanie všetkých
vykonaných nastavení
cez ponuku [SETUP]
Resetovanie všetkých vykonaných nastavení
cez ponuku [SETUP] pozri “Obnovenie
výrobných nastavení vykonaných cez ponuku
[SETUP]” (str. 78).
Položky ponuky Setup
46SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 47 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
Nastavenia zobrazenia
[VIDEO SETUP]
[LANGUAGE SETUP]
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
16:9
VIDEO
AUTO
Disk
Nastavenie jazyka pre OSD zobrazenia alebo
zvuk.
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného
TVP.
x [TV TYPE]
x [OSD]
(On-screen zobrazenie
– zobrazenie na obrazovke)
Prepínanie jazyka pre OSD zobrazenia na TV
obrazovke.
Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP.
[16:9]: Zvoľte pri pripojení širokouhlého TVP
alebo TVP s funkciou širokouhlého režimu.
x [MENU] (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk zobrazovanej
ponuky Menu disku.
x [AUDIO] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte [ORIGINAL], zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
[4:3 LETTER BOX]: Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom strán 4:3.
Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky
sa zobrazia pruhy.
x [SUBTITLE] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané
na DVD VIDEO disku.
Ak zvolíte [AUDIO FOLLOW], jazyk pre
titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka pre
zvukovú stopu.
Poznámka
[4:3 PAN SCAN]: Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom strán 4:3. Systém
automaticky zobrazí širokouhlý obraz na celú
obrazovku a časti, ktoré presahujú obrazovku,
sú orezané (pravá a ľavá).
• Ak v ponukách [MENU], [SUBTITLE] alebo
[AUDIO] zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO
disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden zo
zaznamenaných jazykov.
Rada
• Ak v ponuke [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE]
zvolíte [OTHERS t], číselnými tlačidlami zadajte
a potvrďte kód jazyka z prehľadu “Tabuľka kódov
jazykov” (str. 93).
Poznámka
• Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu [4:3 LETTER
BOX] namiesto [4:3 PAN SCAN] a naopak.
47SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 48 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
x [LINE]
Výber metódy výberu výstupných video
signálov z konektora EURO AV T OUTPUT
(TO TV) na zadnom paneli zariadenia.
[VIDEO]: Výstup video signálov.
[RGB]: Výstup RGB signálov.
Poznámka
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie [RGB]. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
• Kým svieti indikátor HDMI, nie je možné zvoliť
[RGB]. [RGB] sa automaticky prepne na [VIDEO],
keď zapnete akékoľvek pripojené HDMI zariadenie.
x [PAUSE MODE]
(len DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW disky)
Môžete zvoliť režim obrazu v režime
pozastavenia.
[AUTO]: Scény s dynamickými zábermi sa
reprodukujú bez chvenia. Štandardne vyberte
túto voľbu.
[FRAME]: Obraz, vrátane nedynamických
objektov, sa reprodukuje vo vysokom rozlíšení.
[1920 × 1080i]: Na výstup zo systému je vyvedený
video signál s rozlíšením 1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: Na výstup zo systému je vyvedený
video signál s rozlíšením 1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením 720 × 480p*.
* i: prekladaný, p: progresívny
** V závislosti od krajiny zakúpenia sa môže zobraziť
[720 × 576p].
Poznámka
• Ak na displeji svieti indikátor “HDMI”, obraz v inom
rozlíšení než [720 × 480p] alebo [720 × 576p]
sa vertikálne roztiahne.
x [CONTROL FOR HDMI]
Funkciu [CONTROL FOR HDMI] môžete
zapnúť alebo vypnúť. Táto funkcia je dostupná
pri prepojení systému s TVP káblom HDMI.
Podrobnosti pozri “Používanie funkcie
ovládania cez HDMI pri funkcii “BRAVIA”
Sync” (str. 57).
[OFF]: Vypnutie.
[ON]: Zapnutie. Zariadenia prepojené HDMI
káblom môžete vzájomne ovládať.
Poznámka
• Ak nastavíte [ON] a TVP nie je pripojený HDMI
káblom, zobrazí sa hlásenie [Please verify the HDMI
connection] a nie je možné zvoliť [ON].
Nastavenia pre HDMI
[HDMI SETUP]
x [VOLUME LIMIT]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080P)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
HD
x [HDMI RESOLUTION]
Výber typu výstupného video signálu vyvedeného
na konektor HDMI OUT. Podrobnosti pozri
“Výber typu výstupného video signálu
vyvedeného na konektor HDMI OUT” (str. 22).
[AUTO (1920 × 1080p)]: Systém vyvedie na
výstup optimálny video signál pre pripojený TVP.
Ak zmeníte výstupný signál z TVP do
reproduktorov systému cez Menu TVP alebo
stlačením THEATRE, zapne sa funkcia System
Audio Control (str. 59) a v závislosti od
nastavenia úrovne hlasitosti na systéme sa môže
reprodukovať hlasný zvuk. Tejto situácii môžete
predísť obmedzením maximálnej úrovne
hlasitosti.
[LEVEL3]: Maximálna úroveň hlasitosti je 10.
[LEVEL2]: Maximálna úroveň hlasitosti je 15.
[LEVEL1]: Maximálna úroveň hlasitosti je 20.
[OFF]: Vypnutie.
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná, len keď nastavíte
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
48SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 49 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Výber typu výstupného HDMI signálu
z konektora HDMI OUT.
[YCBCR]: Výstup YCBCR signálov.
[RGB]: Výstup RGB signálov.
Poznámka
x [AUDIO (HDMI)]
Nastavenie výstupu audio signálu z konektora
HDMI OUT.
[OFF]: Audio signál nie je vyvedený
na konektor HDMI OUT.
[ON]: Výstup audio signálu konverziou Dolby
Digital, DTS alebo 96 kHz/24 bit PCM signálu
na 48 kHz/16 bit PCM signál.
Disk
• Ak je prehrávaný obraz nekvalitný, nastavte [YCBCR]
na [RGB].
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením
s konektorom DVI, automaticky sa na výstup vyvedú
[RGB] signály, aj keď zvolíte [YCBCR].
nastavené na [16:9] a [HDMI RESOLUTION]
v ponuke [HDMI SETUP] nastavíte na iné rozlíšenie
než [720 × 480p] alebo [720 × 576p].
• [(1920 × 1080i) HD
] alebo [(1920 × 1080i) HD] je
možné zvoliť, len ak nastavíte [HDMI RESOLUTION]
v ponuke [HDMI SETUP] na [1920 × 1080i].
] alebo
• Ak zvolíte [(1920 × 1080i) HD
[(1920 × 1080i) HD], ďalší obrázok sa zobrazuje
po čiernom obraze.
• Tok HDMI signálu sa nakrátko preruší, ak:
– Do systému vkladáte, alebo zo systému vyberáte
DATA CD alebo DATA DVD disk.
– Pripojíte alebo odpojíte USB zariadenie.
Nastavenia zvuku
[AUDIO SETUP]
AUDIO SETUP
SPEAKER FORMATION:
AUTO CALIBRATION:
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
OFF
OFF
Poznámka
• Keď prepojíte systém s TVP káblom HDMI a zvolíte
[ON], na zvuk z TVP sa neaplikujú nastavenia
[AUDIO DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC BASS,
“DEC. MODE” a nastavenie režimu zvuku.
• Ak je zvolený iný zdroj signálu než “DVD”,
na konektor HDMI OUT nie je vyvedený audio
signál, aj keď nastavíte [AUDIO (HDMI)] na [ON].
x [JPEG RESOLUTION]
Výber rozlíšenia výstupného video signálu pri
súboroch JPEG vyvedeného na konektor HDMI
OUT
[SD ]: Výstup signálu so štandardným
rozlíšením a ohraničením čiernymi pruhmi.
[HD ]: Výstup signálu s vysokým (HD)
rozlíšením a ohraničením čiernymi pruhmi.
[HD]: Výstup signálu s vysokým (HD)
rozlíšením bez ohraničenia čiernymi pruhmi.
[(1920 × 1080i) HD ]: Výstup signálu s Full
HD rozlíšením a ohraničením čiernymi pruhmi.
[(1920 × 1080i) HD]: Výstup signálu s Full HD
rozlíšením a bez ohraničenia čiernymi pruhmi.
Poznámka
• Nastavenie [JPEG RESOLUTION] je účinné, len
ak je [TV TYPE] v ponuke [VIDEO SETUP]
x [SPEAKER FORMATION]
Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového
zvuku môžete špecifikovať polohu
reproduktorov. Podrobnosti pozri “Získanie
optimálneho surround zvuku pre danú
miestnosť” (str. 71).
x [AUTO CALIBRATION]
Automatická kalibrácia vhodných nastavení.
Podrobnosti pozri “Automatická kalibrácia
vhodných nastavení” (str. 72).
x [AUDIO DRC] (len DVD VIDEO disky)
Kompresia dynamického rozsahu zvukovej
stopy. Nastavenie [AUDIO DRC] je vhodné
pri sledovaní filmov pri nízkej hlasitosti v noci.
[OFF]: Bez kompresie dynamického rozsahu.
[STANDARD]: Reprodukcia zvukovej stopy
s kompresiou dynamického rozsahu v zmysle
zámerov technikov pre záznam.
[MAX]: Maximálna kompresia dynamického
rozsahu.
49SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 50 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Poznámka
• Nastavenie [AUDIO DRC] funguje len pri zvuku
Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION]
(len DVD VIDEO disky)
Uprednostnenie zvukovej stopy s vyšším počtom
kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO disku,
na ktorom sú zaznamenané viaceré audio formáty
(PCM, DTS, Dolby Digital alebo MPEG audio).
[OFF]: Vypnutie.
[AUTO]: Automatický výber zvukovej stopy
podľa priority.
Poznámka
• Ak nastavíte túto položku na [AUTO], môže dôjsť
ku zmene jazyka. Nastavenie [TRACK
SELECTION] má prednostné postavenie (vyššiu
prioritu) pred nastavením [AUTO] v ponuke
[LANGUAGE SETUP] (str. 47). (V závislosti od
obsahu disku nemusí táto funkcia fungovať.)
• Ak majú zvukové stopy PCM, DTS, Dolby Digital
a MPEG audio rovnaký počet kanálov, systém postupne
volí PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG audio.
x [BACKGROUND]
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia
na TV obrazovke v režime zastavenia alebo
počas prehrávania CD, DATA CD (MP3)
alebo DATA DVD (MP3) disku.
[JACKET PICTURE]: Na pozadí sa zobrazí
šablónový obrázok (statický obrázok), avšak
iba v prípade, že je na disku zaznamenaný
(CD-EXTRA atď.). Ak na disku šablónový
obrázok nie je, zobrazí sa obrázok [GRAPHICS].
[GRAPHICS]: Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v pamäti systému od výroby.
[BLUE]: Farba pozadia je modrá.
[BLACK]: Farba pozadia je čierna.
x [PARENTAL CONTROL]
Nastavenie obmedzenia prehrávania.
Podrobnosti pozri “Obmedzenie prehrávania
disku” (str. 44).
x [DivX]
(Okrem modelov pre Veľkú Britániu
a Severnú Ameriku)
Ďalšie nastavenia
[SYSTEM SETUP]
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
x [SCREEN SAVER]
Môžete redukovať riziko poškodenia obrazovky
(vypálenie obrazu). Šetrič vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla (napr. tlačidla H).
[ON]: Obraz šetriča sa na TV obrazovke zobrazí po
uplynutí 15 minút od prepnutia systému do režimu
pozastavenia alebo zastavenia, alebo ak prehrávate
Super Audio CD, CD, DATA CD (MP3) alebo
DATA DVD (MP3) disk viac než 15 minút.
[OFF]: Vypnutie.
Zobrazenie registračného kódu tohto systému.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com
na Internete.
x [MULTI-DISC RESUME]
(len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)
Funkciu [MULTI-DISC RESUME] môžete
zapnúť alebo vypnúť.
[ON]: Ukladanie miesta zastavenia prehrávania
až pre 10 diskov.
[OFF]: Neukladanie miesta zastavenia
prehrávania do pamäte. Prehrávanie sa od
miesta zastavenia prehrávania obnoví len
pri aktuálne vloženom disku v zariadení.
x [RESET]
Môžete obnoviť výrobné nastavenia pri
nastaveniach v ponuke [SET UP], okrem
nastavenia [PARENTAL CONTROL].
Podrobnosti pozri “Obnovenie výrobných
nastavení vykonaných cez ponuku [SETUP]”
(str. 78).
50SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 51 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Nastavenia reproduktorov
x [DISTANCE (FRONT)]
[SPEAKER SETUP]
Disk
Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového
zvuku najskôr špecifikujte zapojenie
reproduktorov a vzdialenosť od pozície počúvania.
Využitím testovacích tónov nastavte hlasitosť
a vyváženie reproduktorov na rovnakú úroveň.
Po premiestnení predných a stredového
reproduktora nastavte parametre vzdialenosti
(A) z miesta počúvania po reproduktory.
Parametre pre predné reproduktory je možné
nastaviť od 1,0 až do 7,0 metrov1) a pre stredový
reproduktor od 0,0 až do 7,0 metrov2).
Poznámka
• Položka [SPEAKER SETUP] nie je dostupná
pre nastavenia, ak sú pripojené slúchadlá.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST
TONE
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
A
YES
YES
YES
YES
x [CONNECTION]
Ak nepripojíte stredový alebo surround
reproduktory alebo premiestnite surround
reproduktory, nastavte podľa toho parametre pre
[CENTER] a [SURROUND] reproduktory. Keďže
je nastavenie predných reproduktorov a subwoofera
fixné, nie je možné tieto nastavenia meniť.
[L/R] 3.0 m/10 ft3): Nastavenie vzdialenosti
predných reproduktorov.
[CENTER] 3.0 m/10 ft3)4): Nastavenie
vzdialenosti stredového reproduktora
(až o 1,6 metra bližšie oproti predným
reproduktorom).
1)0,9
až 6,9 metra pri modeloch pre Severnú Ameriku.
[FRONT]
2)
0,0 až 6,9 metra pri modeloch pre Severnú Ameriku.
[YES]
3)
Ak vykonáte rýchle nastavenie Quick Setup (str. 20),
výrobné nastavenia sa zmenia.
[YES]: Štandardne nastavte práve toto
nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte stredový reproduktor,
zvoľte toto nastavenie.
4)
Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [CENTER] na [YES].
[SURROUND]
Po premiestnení surround reproduktorov
nastavte parametre vzdialenosti (B) z miesta
počúvania po reproduktory.
Parametre je možné nastaviť od 0,0 do
7,0 metrov1).
[CENTER]
[YES]: Štandardne nastavte práve toto
nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte surround reproduktory,
zvoľte toto nastavenie.
x [DISTANCE (SURROUND)]
[SUBWOOFER]
[YES]
Poznámka
• Keď zmeníte nastavenie [CONNECTION],
nastavenie [STANDARD] v ponuke [SPEAKER
FORMATION] zostane rovnaké, ostatné nastavenia
v ponuke [SPEAKER FORMATION] sa však
obnovia na [STANDARD].
51SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_028-052_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 52 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
[L/R] 0.0 dB*: Nastavenie úrovne hlasitosti
surround reproduktorov.
* Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [SURROUND]
na [YES].
x [TEST TONE]
B
[L/R] 3.0 m/10 ft2)3): Nastavenie vzdialenosti
surround reproduktorov (až o 5,0 metrov bližšie
oproti predným reproduktorom).
1)
0,0 až 6,9 metra pri modeloch pre Severnú Ameriku.
2)
Ak vykonáte rýchle nastavenie Quick Setup (str. 20),
výrobné nastavenia sa zmenia.
3)
Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke [CONNECTION]
nastavíte [SURROUND] na [YES].
Aby bolo možné nastaviť položky
[LEVEL (FRONT)] a [LEVEL (SURROUND)],
budú reproduktory reprodukovať testovací tón.
[OFF]: Testovací tón sa z reproduktorov
nereprodukuje.
[ON]: Počas nastavovania úrovne hlasitosti
reproduktorov sa testovací tón reprodukuje
postupne z jednotlivých reproduktorov. Pri
voľbe jednej z položiek [SPEAKER SETUP]
sa testovací tón reprodukuje postupne z každého
reproduktora.
Úroveň hlasitosti nastavujte nasledovne.
1
2
Poznámka
• Ak nie sú všetky predné a surround reproduktory
umiestnené v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania,
nastavte vzdialenosť podľa najbližšieho z nich.
• Surround reproduktory neumiestňujte do väčšej
vzdialenosti od pozície počúvania než predné
reproduktory.
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť nastavenie
[DISTANCE] účinné.
3
4
5
Nastavte [TEST TONE] na [ON].
Stláčaním C/X/x/c zvoľte želaný
reproduktor a nastavte úroveň
hlasitosti.
Stlačte
.
Opakujte kroky 1 až 3.
Po nastavení úrovne hlasitosti
reproduktorov stláčaním
C/X/x/c nastavte [TEST TONE] na
[OFF].
x [LEVEL (FRONT)]
Poznámka
Môžete nastaviť úroveň hlasitosti predných
a stredového reproduktora a subwoofera.
Za účelom jednoduchšieho nastavenia nastavte
[TEST TONE] na [ON].
• Testovací signál nie je vyvedený na konektor
HDMI OUT.
[L/R] 0.0 dB: Nastavenie úrovne hlasitosti
predných reproduktorov.
[CENTER] 0.0 dB*: Nastavenie úrovne
hlasitosti stredového reproduktora.
[SUBWOOFER] +2.0 dB: Nastavenie úrovne
hlasitosti subwoofera.
Rada
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých reproduktorov
súčasne, otáčajte ovládač VOLUME na systéme
alebo stláčajte VOLUME +/– na DO.
• Ak chcete obnoviť výrobne nastavenie po zmene
nastavení, zvoľte danú položku a stlačte CLEAR.
Jedine nastavenie [CONNECTION] sa neobnovuje
na výrobne nastavené hodnoty.
* Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [CENTER] na [YES].
x [LEVEL (SURROUND)]
Môžete nastaviť úroveň hlasitosti surround
reproduktorov. Za účelom jednoduchšieho
nastavenia nastavte [TEST TONE] na [ON].
52SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_053-056_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 53 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
Tuner
Uloženie rozhlasových
staníc
Uložiť je možné 20 staníc pre rozhlasové pásmo
FM a 10 staníc pre rozhlasové pásmo AM. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimálnu úroveň.
7
Stlačte
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“COMPLETE” a stanica sa uloží.
8
9
Ďalšie stanice uložíte opakovaním
krokov 2 až 7.
Stlačte SYSTEM MENU.
• Funkcie rádia môžete ovládať cez nasledovné
zobrazenie na TV obrazovke.
Zmena čísla predvoľby
Tuner
Ponuka System Menu sa vypne.
Rada
Opakujte postup od kroku 2.
Aktuálna stanica
Aktuálne pásmo a predvoľba
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Názov stanice
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TUNER FM” alebo
“TUNER AM”.
Zatlačte a pridržte TUNING +/–, kým
sa nezačne automatické ladenie.
Ladenie sa zastaví po naladení danej
stanice. Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “ST” (pri stereo vysielaní).
3
4
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “MEMORY”.
Stlačte
alebo c.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby
pre uloženie stanice.
6
Stláčaním X/x zvoľte požadované číslo
predvoľby.
53SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_053-056_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 54 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Ak je príjem FM stanice nekvalitný
Počúvanie rozhlasu
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”
(str. 53).
1
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TUNER FM” alebo
“TUNER AM”.
Ak je príjem FM stanice nekvalitný, zvoľte
monofonický príjem. Signál nebude
stereofonický, ale príjem sa zlepší.
1
2
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “FM MODE”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stláčaním PRESET +/– vyberte
požadované číslo predvoľby.
Po každom stlačení tlačidla systém vyvolá
jednu uloženú stanicu.
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
3
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
3
4
Stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte “MONO”.
• “STEREO”: stereo príjem.
• “MONO”: monofonický príjem.
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Vypnutie rádia
Stlačte "/1.
Pomenovanie uložených staníc
Počúvanie neuložených
rozhlasových staníc
V kroku 2 použite manuálne alebo automatické
ladenie.
Manuálne ladenie: stláčajte TUNING +/–.
Automatické ladenie: zatlačte a pridržte
TUNING +/–. Automatické ladenie sa zastaví
automaticky, keď systém naladí rozhlasovú
stanicu. Ak chcete automatické ladenie zastaviť
manuálne, stlačte TUNING +/– alebo x.
Naladenie stanice zadaním jej
frekvencie
1
2
3
4
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TUNER FM” alebo
“TUNER AM”.
Každej uloženej stanici môžete priradiť názov.
Po naladení pomenovanej stanice sa na displeji
zobrazí jej názov (napríklad “XYZ”).
Pre každú predvoľbu je možné zadať len jeden
názov.
Poznámka
• Pomenovať nie je možné predvoľby s rozhlasovými
stanicami vysielanými so systémom Radio Data
System (RDS) (str. 56).
1
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stlačte D.TUNING.
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
číslo frekvencie.
Stlačte
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TUNER FM” alebo
“TUNER AM”.
3
4
.
Stláčaním PRESET +/– vyberte uloženú
stanicu, pre ktorú chcete vytvoriť
indexový názov.
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “NAME IN”.
Rada
• Pre skvalitnenie príjmu presmerujte pripojené antény.
5
Stlačte
alebo c.
54SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_053-056_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 55 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
6
Vytvorte názov pomocou C/X/x/c.
Ak nie je zadaný názov stanice:
Stláčaním X/x zvoľte znak, potom
stlačením c presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
1 Frekvencia
Napr. “FM1 87.50”
2 Nastavenie “FM MODE”
Napr. “STEREO”
x “TUNER AM”
Pre názov stanice môžete použiť písmená,
číslice a iné symboly.
Ak sa pomýlite
7
Stlačte
.
1 Názov stanice
Napr. “SONY RADIO”
2 Frekvencia
Napr. “AM1 576”
Ak nie je zadaný názov stanice:
Tuner
Stláčaním C/c zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním X/x zvoľte
požadovaný znak.
Ak chcete zrušiť znak, stláčaním C/c
“rozblikajte” znak, ktorý chcete zrušiť
a stlačte CLEAR.
Ak je zadaný názov stanice
1 Frekvencia
Napr. “AM1 576”
Poznámka
• Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa obnoví pôvodné
zobrazenie.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“COMPLETE” a stanica sa uloží.
8
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Zobrazenie názvu stanice
a frekvencie na displeji
Ak je systém v režime “TUNER AM” alebo
“TUNER FM”, môžete na displeji zobraziť
frekvenciu stanice.
Stlačte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa zobrazenie zmení.
1 t 2 t .... t 1 t ....
x “TUNER FM”
Ak je zadaný názov stanice
1 Názov stanice
Napr. “SONY RADIO”
2 Frekvencia
Napr. “FM1 87.50”
3 Nastavenie “FM MODE”
Napr. “STEREO”
55SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_053-056_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 56 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Radio Data System (RDS)
Možnosti systému RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Rádio (tuner)
v tomto systéme ponúka pohodlné RDS funkcie,
ako napríklad zobrazenie názvu stanice. Funkcie
RDS sú dostupné len pre FM stanice.*
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
* Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Príjem RDS vysielania
Jednoducho zvoľte stanicu z FM pásma.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí názov stanice*.
* Ak nie je prijímaná stanica s RDS signálom,
na displeji sa nemusí zobraziť jej názov.
56SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 57 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Poznámka
Funkcia ovládania cez HDMI (Control
for HDMI)/Externé audio zariadenie
Používanie funkcie
ovládania cez HDMI pri
funkcii “BRAVIA” Sync
Funkcia ovládania cez HDMI je štandard pre
vzájomnú riadiacu funkciu využívaný
systémom HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) pre HDMI rozhrania (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením).
Funkcia ovládania cez HDMI nefunguje
v nasledovných prípadoch:
– Keď prepojíte tento systém so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI.
– Zariadenie nemá konektor HDMI.
Na DO systému sú špeciálne tlačidlá na ovládanie
TVP ako napr. THEATRE,
ONE-TOUCH PLAY, TV [/1. Podrobnosti
pozri “Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým
ovládaním” (str. 73) a v návode na použitie TVP.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
Príprava na funkciu ovládania
cez HDMI
(Control for HDMI - Easy Setting)
Systém je kompatibilný s funkciou Control for
HDMI - Easy Setting. Ak je TVP kompatibilný
s funkciou Control for HDMI - Easy Setting,
môžete funkciu [CONTROL FOR HDMI]
na systéme nastaviť automaticky pomocou
nastavenia na TVP. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
Ak TVP nie je kompatibilný s funkciou Control
for HDMI - Easy Setting, funkciu ovládania cez
HDMI na systéme a na TVP nastavte manuálne.
Poznámka
• Zobrazované položky sa líšia v závislosti od krajiny
zakúpenia modelu.
1
2
3
4
Systém a TVP musia byť prepojené
HDMI káblom.
Zapnite TVP a stlačením [/1 zapnite
systém.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa cez vstupný
konektor HDMI zobrazil obraz z tohto
systému.
Nastavte príslušnú funkciu ovládania
cez HDMI pre tento systém aj TVP.
Podrobnosti o nastavení na systéme pozri
v nasledovnom texte. Podrobnosti o nastavení
na TVP pozri v návode na použitie TVP
(pri niektorých TVP je z výroby funkcia
ovládania cez HDMI vypnutá).
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Táto funkcia je dostupná len pri TVP s funkciou
“BRAVIA” Sync.
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou ovládania cez HDMI
pomocou HDMI kábla (nedodávaný) sa
nasledovným spôsobom zjednoduší ovládanie
funkcií:
– Theatre Mode (str. 58)
– One-Touch Play (str. 58)
– System Power Off (str. 58)
– System Audio Control (str. 59)
– Volume Limit (str. 59)
• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia ovládania cez HDMI fungovať. Podrobnosti
pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
• Funkcia ovládania cez HDMI nemusí fungovať,
ak pripojíte zariadenie kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI, ale nebude vyrobené
spoločnosťou Sony.
TV
BRAVIA Sync
57SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 58 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Zapnutie/vypnutie funkcie
[CONTROL FOR HDMI]
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Funkcia One-Touch Play funguje, aj keď:
– Stlačíte A, keď je otvorený nosič disku
a na displeji je zobrazené H.
– Zatvoríte nosič disku zatlačením na nosič
disku.
– Stlačíte DVD TOP MENU/DVD MENU
a na displeji je zobrazené H.
– Zvolíte zdroj signálu “DVD” stláčaním
FUNCTION +/– a na displeji je zobrazené H.
Poznámka
• Funkcia One-Touch Play nefunguje, keď stlačíte H.
Tento systém a TVP fungujú nasledovne:
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [HDMI SETUP].
6
7
Stláčaním X/x zvoľte [CONTROL FOR
HDMI] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte
.
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Zapnutie.
Tento systém
TVP
Zapnutie.
(Ak ešte nie je zapnutý.)
r
Prepnutie na zdroj signálu
“DVD”.
r
Spustenie prehrávania
disku a reprodukcia zvuku.
Zapnutie.
(Ak ešte nie je zapnutý.)
r
Prepnutie na zdroj
vstupného signálu HDMI.
r
Minimalizácia hlasitosti.
(System Audio Control)
Poznámka
Poznámka
• Ak sa zobrazí [Please verify the HDMI connection.],
skontrolujte správnosť HDMI prepojenia.
Používanie režimu
Theatre Mode
(Theatre Mode)
Ak je TVP kompatibilný s režimom Theatre Mode,
môžete reprodukovať optimálny obraz vhodný pre
filmy a zvuk sa bude reprodukovať reproduktormi
systému automaticky po stlačení THEATRE.
Sledovanie DVD disku
stlačením jediného tlačidla
(One-Touch Play)
Stlačením jediného tlačidla ONE-TOUCH PLAY
sa zapne TVP, automaticky sa na ňom zvolí zdroj
vstupného signálu DVD a automaticky sa spustí
prehrávanie disku v systéme.
• Skontrolujte správnosť HDMI prepojenia a nastavte
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
• V závislosti od TVP sa nemusí prehrať úplný začiatok
programu na disku.
• V závislosti od disku môže spustenie prehrávania
trvať určitý čas.
Vypnutie systému spolu s TVP
(System Power Off)
Keď vypnete TVP tlačidlom POWER na DO od
TVP alebo tlačidlom TV [/1 na DO od systému,
automaticky sa vypne aj tento systém.
Poznámka
• Pred používaním funkcie System Power Off nastavte
funkciu na napájanie TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
• V závislosti od stavu systému (napr. ak je zvolený iný
zdroj signálu ako “DVD” alebo “TV”, alebo pri
prehrávaní CD disku), systém sa nemusí vypnúť
automaticky.
58SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 59 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Reprodukcia zvuku TVP
reproduktormi tohto systému
(System Audio Control)
Zvuk TVP je možné reprodukovať cez tento
systém jednoduchou operáciou.
Ak chcete používať túto funkciu, prepojte
systém a TVP audio káblom (nedodávaný)
a HDMI káblom (nedodávaný) (str. 15).
Stanovenie maximálnej úrovne
hlasitosti na systéme
(Volume Limit)
Ak zmeníte výstupný signál z TVP do
reproduktorov systému cez Menu TVP alebo
stlačíte THEATRE, v závislosti od nastavenia
úrovne hlasitosti na systéme sa môže
reprodukovať hlasný zvuk. Tejto situácii môžete
predísť obmedzením maximálnej úrovne
hlasitosti. Podrobnosti pozri “[VOLUME
LIMIT]” (str. 48).
Funkciu System Audio Control môžete používať
nasledovne:
• Počas sledovania TVP, pričom je zdroj
vstupného signálu nastavený na “TV”, sa zvuk
TVP automaticky reprodukuje reproduktormi
systému.
• Hlasitosť na systéme môžete ovládať DO
od TVP.
• Ak vypnete systém, alebo na systéme prepnete
iný zdroj vstupného signálu než “TV”, zvuk
TVP sa bude reprodukovať reproduktormi
TVP.
Funkciu System Audio Control tiež môžete
ovládať cez Menu TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
Poznámka
• Ak TVP zapnete skôr ako systém, zvuk TVP
sa chvíľu nebude reprodukovať.
• Ak je TVP v režime PAP (obraz a obraz), funkcia
System Audio Control nefunguje. Keď sa na TVP
režim PAP vypne, výstupný signál z TVP sa prepne
na jeden z režimov, ktoré boli aktívne pred režimom
PAP.
• Ak prepnete TV predvoľbu počas prehrávania DVD
disku na systéme, zdroj signálu “TV” sa automaticky
nastaví tak, že sa bude reprodukovať zvuk z TVP.
• Ak aktivujete funkciu One-Touch Play počas
sledovania TVP, zapne sa funkcia System Audio
Control a zvuk z TVP sa vypne.
• Počas nahrávania skladieb z audio CD disku na USB
jednotku funkcia System Audio Control nefunguje.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
V závislosti od TVP, ak na systéme nastavíte
zdroj signálu na “TV”, aktivuje sa funkcia
System Audio Control. Zvuk z TVP
sa reprodukuje reproduktormi systému
a automaticky sa minimalizuje úroveň hlasitosti
v reproduktoroch TVP.
Rada
• Systém a audio konektory TVP je možné prepojiť
digitálne. Podrobnosti pozri (str. 16).
59SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 60 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
2
Prehrávanie audio
súborov/obrazových
súborov JPEG z USB
zariadenia
Po pripojení USB zariadenia k tomuto systému
môžete prehrávať audio súbory (súbory MP3/
WMA/AAC)/obrazové súbory JPEG uložené
v USB zariadení (digitálny audio prehrávača alebo
USB pamäťová jednotka (nedodávané)).
Prehľad USB zariadení, ktoré je možné pripojiť
k tomuto systému pozri “USB zariadenia, z ktorých
je možné prehrávať” (str. 69).
Audio formát, ktorý je možné prehrávať
prostredníctvom tohto systému, je len formát
súborov MP3/WMA/AAC*.
* Systém nedokáže prehrávať súbory chránené
technológiou na ochranu autorských práv
(Digital Rights Management).
Poznámka
• Systém nedokáže prehrávať súbory WMA/AAC
na DATA CD/DATA DVD diskoch.
Pripojenie USB zariadenia
Pripojte USB zariadenie (digitálny
audio prehrávača alebo USB pamäťová
jednotka) do
(USB) konektora.
Po pripojení USB zariadenia sa zobrazuje
na displeji “READING”, kým systém
nenačíta všetky dáta z USB zariadenia.
Poznámka
• Keď pripájate USB zariadenie, orientujte jeho
konektor správne.
• USB zariadenie nepripájate nasilu, môže sa poškodiť.
• Vedľa USB zariadenia nič iné nepripájate.
• Podľa typu USB zariadenia môže uplynúť aj cca
10 sekúnd, kým sa na displeji zobrazí “READING”.
Odpojenie USB zariadenia
1
2
3
Stlačením x zastavte prehrávanie.
Stlačením [/1 vypnite systém.
Odpojte USB zariadenie
Poznámky k USB zariadeniu
• Systém dokáže prehrávať až 200 priečinkov,
vrátane albumov, ktoré neobsahujú audio
súbory a obrazové súbory JPEG. Ak je na USB
zariadení viac ako 200 priečinkov, priečinky,
ktoré systém sprístupní závisia od
konfigurácie priečinkov.
• Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory.
Súbor
Predný panel
Prípona súboru
Súbor MP3
“.mp3”
Súbor WMA
“.wma”
Súbor AAC
“.m4a”
Obrazový súbor JPEG “.jpg” alebo “.jpeg”
USB zariadenie
Poznámka
• Pri používaní konektora AUDIO IN/A.CAL MIC
pri súčasnom pripojení USB zariadenia dávajte pozor
na stiesnený priestor.
1
Stláčajte FUNCTION +/–, kým
sa na displeji nezobrazí “USB”.
Systém prehrá akékoľvek dáta s uvedenými
príponami, aj keď nepôjde o formát MP3/
WMA/AAC/JPEG. Pri prehrávaní takýchto
údajov sa môže generovať silný hluk, ktorý
môže poškodiť váš reproduktorový systém.
• Pri nasledovných USB zariadeniach/situáciách
sa môže spustenie prehrávania predĺžiť:
– USB zariadenie so zložitou štruktúrou
priečinkov.
– Ak sa práve prehrávali audio súbory
a obrazové súbory JPEG z iného priečinka.
• Z niektorých USB zariadení systém
v závislosti od súborového formátu nedokáže
prehrávať.
60SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 61 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Výber audio súboru alebo
priečinka
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým
sa na displeji nezobrazí “USB”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE
(MUSIC, IMAGE)], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [MODE (MUSIC,
IMAGE)].
4
5
6
Stláčaním X/x zvoľte [MUSIC].
Stlačte
.
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa priečinky na USB zariadení.
Keď sa začne prehrávať priečinok, jeho
názov je zvýraznený.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Prehrávanie audio súborov
v priečinku
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
x Výber audio súboru
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory nachádzajúce sa
v priečinku.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
• Systém dokáže prehrávať do 8 úrovne vetvenia
priečinkov.
• Systém nemusí prehrať nejaký audio súbor
v závislosti od druhu súboru.
• Po pripojení USB zariadenia systém z neho
načíta všetky súbory. Ak je v USB zariadení
množstvo súborov alebo priečinkov, celé
načítavanie môže trvať dlhý čas.
• Systém a USB zariadenie neprepájajte cez
USB hub.
• Pri niektorých USB zariadeniach môže byť
medzi vykonaním operácie na USB zariadení
a jej vykonaním týmto systémom časové
oneskorenie.
• Ak systém vypnete v režime Resume Play, po
jeho opätovnom zapnutí sa prehrávanie spustí
od začiatku audio súboru, ktorý sa prehrával
v režime Resume Play.
• Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným USB zariadením.
• Súbory uložené napr. pomocou PC sa nemusia
prehrať v ich pôvodnom poradí.
• Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť
od poradia prehrávania na pripojenom USB
zariadení.
• Pred odpájaním USB zariadenia vždy vypnite
systém. Ak odpojíte USB zariadenie, keď je
systém zapnutý, môžu sa poškodiť dáta na
USB zariadení.
• V USB zariadení neukladajte iné typy súborov
než audio súbory alebo obrazové súbory JPEG
ani nepotrebné priečinky.
• Priečinky bez audio súborov alebo obrazových
súborov JPEG sa vynechajú.
• Nie je možné zaručiť kompatibilitu
so všetkými kódovacími/zapisovacími
softvérmi pre formáty MP3/WMA/AAC
a záznamovými médiami. Nekompatibilné
USB zariadenie môže produkovať hluk alebo
rušenie audio signálu, alebo sa z neho vôbec
nebude prehrávať.
• Pred používaním USB zariadenia overte,
či neobsahuje nejaké vírusové súbory.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
61SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 62 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
súboru. Stlačením DVD MENU môžete
vypnúť zobrazenie zoznamu súborov.
Ďalším stlačením DVD MENU zobrazíte
zoznam priečinkov.
6
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa priečinky na USB zariadení.
Keď sa začne prehrávať priečinok, jeho
názov je zvýraznený.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Rada
• Systém dokáže sprístupniť až 150 audio súborov
v jednom priečinku.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho audio súboru
Stlačte >/.. Je síce možné zvoliť
nasledujúci priečinok stlačením >
po prehraní posledného súboru z aktuálneho
priečinka, nie je však možné prepnúť na
predchádzajúci priečinok stlačením ..
Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku
vyberte priečinok v zozname priečinkov.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte DVD MENU.
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Prezentácia obrazových súborov
JPEG z priečinka vo forme Slide Show
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
Súbory JPEG sa prehrajú vo forme
prezentácie. Interval zobrazovania
jednotlivých obrázkov prezentácie je
možné zmeniť (str. 63) a môžete ju obohatiť
efektmi (str. 63).
x Zvolenie obrazového súboru JPEG
zobrazením políčok
Stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory JPEG z priečinka sa
zobrazia v 16 políčkach na obrazovke.
Ďalšie operácie
Pozri “Ďalšie operácie” (str. 29).
Výber obrazového súboru JPEG
alebo priečinka
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “USB”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE
(MUSIC, IMAGE)], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [MODE (MUSIC,
IMAGE)].
4
5
Stláčaním X/x zvoľte [IMAGE].
Stlačte
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrazový súbor JPEG a stlačte
.
Štandardné zobrazenie obnovíte stlačením
O RETURN.
Rada
• Na pravej strane TV obrazovky je zobrazené
rolovacie políčko. Pre zobrazenie ďalších
obrazových súborov JPEG zvoľte spodný
obrázok JPEG a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrazovému súboru JPEG
zvoľte vrchný obrázok JPEG a stlačte X.
• Systém dokáže sprístupniť až 150 obrazových
súborov JPEG v jednom priečinku.
62SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 63 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte c/C, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci priečinok
stlačením c po prehraní posledného obrázka
z aktuálneho priečinka, nie je však možné
prepnúť na predchádzajúci priečinok stlačením
C. Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku
vyberte priečinok v zozname priečinkov.
Otáčanie obrázka JPEG
Výber efektu pre obrazové súbory
JPEG v režime prezentácie Slide
Show
1
2
Stlačte x.
Ďalšie operácie
Pozri “Ďalšie operácie” (str. 29).
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [NORMAL]: Nastavenie trvania od 6 do
9 sekúnd.
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW 1].
4
Stlačte
.
[EFFECT]
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [MODE 1]: Obrázok JPEG sa preklopí
zhora nadol.
• [MODE 2]: Obrázok JPEG sa na TV
obrazovke presúva zľava doprava.
• [MODE 3]: Obrázok JPEG sa zobrazuje
postupne zo stredu TV obrazovky.
• [MODE 4]: Obrázky JPEG sa cyklicky
náhodne prepínajú pomocou jednotlivých
efektov.
• [MODE 5]: Nasledujúci obrázok JPEG
vytlačí predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie.
Zastavenie prehrávania
Stlačte dvakrát
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
3
Poznámka
1
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
• Obrazový súbor JPEG, nie je možné otáčať, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD].
Špecifikovanie trvania intervalu
zobrazenia obrazových súborov
JPEG pri prezentácii Slide Show
Stlačte dvakrát
4
Stlačte
.
Poznámka
• Nastavenie [EFFECT] nie je účinné, ak je [JPEG
RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
] alebo
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
[(1920 × 1080i) HD] (str. 49).
Zobrazenie zoznamu audio
súborov/súborov JPEG
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Keď je na TV obrazovke zobrazený obrazový
súbor JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Stláčajte X/x počas zobrazenia obrazového
súboru JPEG.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
Poznámka
• Niektoré súbory JPEG sa môžu zobrazovať dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixelov a vyšším.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[BROWSING] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [BROWSING].
3
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
zoznam a stlačte
.
63SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 64 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
• [FOLDER LIST]: Zobrazenie zoznamu
priečinkov. Vykonajte krok 2 z časti
“Výber audio súboru alebo priečinka”.
• [PICTURE LIST]: Obrazové súbory
JPEG z priečinka sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke. Vykonajte
krok 2 z časti “Výber obrazového súboru
JPEG alebo priečinka”.
Vyhľadávanie audio súboru/
súboru JPEG/priečinka atď.
Na USB zariadení môžete vyhľadať audio súbor,
súbor JPEG alebo priečinok. Keďže sú audio
súbory a súbory JPEG na USB zariadení označené
unikátnymi číslami, môžete zvoliť želaný audio
súbor alebo súbor JPEG zadaním jeho čísla.
1
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
Audio súbory/súbory JPEG na USB zariadení
je možné prehrávať opakovane.
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[REPEAT]
Zvolené je zobrazenie [** (**)] (označenie
** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
audio súborov, súborov JPEG alebo
priečinkov.
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
• [OFF]: Vypnutie.
• [MEMORY]: Opakované prehrávanie
všetkých priečinkov na USB zariadení.
• [FOLDER]: Opakované prehrávanie
aktuálneho priečinka.
• [TRACK] (len audio súbory): Opakované
prehrávanie aktuálneho súboru.
4
Stlačte
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
• [TRACK]: Audio súbory.
• [FILE]: Obrazové súbory JPEG.
• [FOLDER]: Priečinky.
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
3
Stlačte
DISPLAY. (Pri prehrávaní
obrazového súboru JPEG stlačte
DISPLAY dvakrát.)
1(
1)
1( 144)
T
0: 23
.
USB MUSIC
Zvolený riadok
Položka je zadaná.
Obnovenie štandardného
prehrávania
3
Stlačte
.
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
T
1(
1)
1( 144)
1: 31
USB MUSIC
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené na
[IMAGE] (str. 62), nie je možné zvoliť [TRACK].
64SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 65 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
4
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zadajte želané číslo.
Dátový tok
Ak sa pomýlite, stlačením CLEAR zrušte
číslo.
5
Stlačte
T
0: 13
192k MP3
.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
Zobrazenie informácií o audio
súbore na displeji
Počas prehrávania disku sa po každom stlačení
DISPLAY zobrazenie mení:
1y2
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)*
* Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1 aj
ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
Názov priečinka*
Názov súboru*
* Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1 aj
ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
Poznámka
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
diakritické znamienka atď.
• V závislosti od práve prehrávaného typu súboru
sa môže stať, že systém dokáže zobraziť len
obmedzený počet znakov. V závislosti od súboru
sa tiež nemusia všetky textové znaky zobraziť.
Poznámka
• Ak nie je možné zobraziť názov audio súboru,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov súboru nemusí
zobraziť.
• Prehrávací čas súborov MP3 nemusí byť zobrazený
správne.
Zobrazenie informácií o audio
súbore na TV obrazovke
Informácie o audio súbore, ako je časová
informácia, názov priečinka/audio súboru
a dátový tok (množstvo dát za sekundu
v aktuálnom toku audio signálu) môžete
zobraziť na TV obrazovke.
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Stláčajte DISPLAY.
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Informácia o audio súbore sa zobrazí na TV
obrazovke
65SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 66 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Zobrazenie informácie
o dátume pri súbore JPEG
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Control
Menu.
2(
2)
6 ( 30)
1 6/9/2002
USB IMAGE
Informácia o dátume
* ”Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Rada
• Informácia o dátume je vo formáte [DD/MM/YYYY].
DD: Deň
MM: Mesiac
YYYY: Rok
Ukladanie skladieb
do USB zariadenia
Skladby z audio CD disku môžete uložiť do USB
zariadenia po ich prekódovaní do formátu MP3.
Do USB zariadenia tiež môžete skopírovať
súbory MP3 z DATA CD/DATA DVD disku.
Pripojenie USB zariadenia pozri “Pripojenie
USB zariadenia” (str. 60).
Používanie nahraného hudobného obsahu je
obmedzené len na súkromné účely. Na jeho
používanie na iné účely je potrebný súhlas
vlastníka autorských práv.
Poznámky k záznamu/
kopírovaniu na USB zariadenie
• Systém a USB zariadenie neprepájajte cez
USB hub.
• Overte, či je na USB zariadení dostatok miesta
na záznam/kopírovanie.
• Počas záznamu/kopírovania neodpájajte
USB zariadenie.
• Pri zázname skladieb z CD disku sa skladby
ukladajú ako súbory MP3 s dátovým tokom
128 kb/s.
• Pri kopírovaní súborov MP3 z DATA CD/
DATA DVD disku sa súbory MP3 ukladajú
s rovnakým dátovým tokom, aký majú
pôvodné súbory MP3.
• Do vytvoreného súboru MP3 sa neukladá
informácia CD Text.
• Ak ukončíte záznam v jeho priebehu, neúplný
súbor MP3 pri ktorom došlo k ukončeniu
záznamu sa odstráni.
• Záznam sa zastaví automaticky, ak:
– Počas záznamu/kopírovania sa USB
zariadenie zaplnilo.
– Počet súborov MP3 na USB zariadení
dosiahol limitovaný počet, ktorý systém
dokáže sprístupniť.
• Do priečinka môžete uložiť až 150 súborov.
• Do jedného USB zariadenia môžete uložiť až
199 priečinkov.
• Ak odstraňovaný priečinok obsahuje iné než
audio súbory alebo včlenené priečinky, tieto
sa neodstránia.
66SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 67 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
x Zrušenie označenej skladby
• Ak na USB zariadení už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom, pôvodný
priečinok alebo súbor sa pri zázname
neprepíše, ale nový priečinok alebo súbor sa
označí názvom s číslom o jedno vyšším.
• Z niektorých USB zariadení systém v závislosti
od súborového formátu nedokáže prehrávať.
Záznam skladieb z audio CD
disku do USB zariadenia
4
x Zrušenie všetkých označených
skladieb
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [s ALL]
a stlačte
.
6
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
RECORDING] a stlačte
[USB
.
Stláčaním X/x zvoľte [TRACK], potom
stlačte
.
Na displeji sa zobrazuje “READING”,
kým sa na TV obrazovke zobrazujú skladby
uložené na audio CD disku.
Systém spustí záznam a zobrazí sa jeho stav.
Pre zrušenie záznamu stlačte x.
Kopírovanie súborov MP3
z DATA CD/DATA DVD disku
do USB zariadenia
1
2
• Zobrazenie skladieb v závislosti od ich počtu
trvá aj niekoľko minút.
3
4
Zvoľte skladbu, ktorú chcete uložiť.
1
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
Free:
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
ALL
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
.
Skladby sa označujú vo zvolenom poradí.
x Zvolenie všetkých skladieb na audio
CD disku
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [x ALL]
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte
RECORDING] a stlačte
[USB
.
Stláčaním X/x zvoľte [TRACK] alebo
[FOLDER], potom stlačte
.
Poznámka
Skladby zvolené pre záznam.
x Výber želanej skladby
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
• [TRACK]: Zobrazia sa priečinky
zaznamenané na DATA CD/DATA DVD
disku. Môžete skopírovať zvolený súbor
MP3.
• [FOLDER]: Zobrazia sa priečinky
zaznamenané na DATA CD/DATA DVD
disku. Môžete skopírovať všetky súbory
MP3 v priečinku. Pokračujte krokom 6.
Na displeji sa zobrazuje “READING”, kým
sa na TV obrazovke zobrazujú skladby/
priečinky.
Voľné miesto na
USB zariadení
USB RECORDING
Vložte DATA CD alebo DATA DVD disk.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Poznámka
5
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [START]
a stlačte
.
Vložte audio CD disk.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
.
• Zobrazenie skladieb/priečinkov v závislosti
od ich počtu trvá aj niekoľko minút.
5
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
1
2
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
Označenie skladby sa zruší.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok a stlačte
.
Zobrazia sa súbory MP3 nachádzajúce
sa vo zvolenom priečinku.
6
Zvoľte súbory MP3/priečinky, ktoré
chcete kopírovať.
67SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 68 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Voľné miesto
na USB zariadení
USB RECORDING
2002_Remixes
2
x Odstránenie všetkých audio súborov
v priečinku
Free:
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Stlačte CLEAR.
START
x Odstránenie audio súboru
ALL
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory nachádzajúce sa
v priečinku.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný audio
súbor a stlačte CLEAR.
ALL
Kopírované súbory MP3/priečinky.
3
x Výber súborov MP3/priečinkov
na kopírovanie
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný súbor
MP3/priečinok a stlačte
.
Súbory MP3/priečinky sa označia.
x Výber všetkých súborov MP3/
priečinkov
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
ALL]
x Zrušenie označenia súborov MP3/
priečinkov
Stláčaním C/c zvoľte [YES], potom
stlačte
.
Pre zrušenie zvoľte [NO] a stlačte
.
Poznámka
• USB zariadenie počas odstraňovania neodpájajte.
• Ak odstraňovaný priečinok obsahuje iné než audio
súbory alebo včlenené priečinky, tieto sa neodstránia.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný súbor
MP3/priečinok a stlačte
. Značka sa zo
súboru MP3/priečinka odstráni.
x Zrušenie označenia všetkých
súborov MP3/priečinkov
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [
a stlačte
.
7
ALL]
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [START]
a stlačte
.
Systém spustí kopírovanie a zobrazí sa jeho
stav.
Pre zrušenie kopírovania stlačte x.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• Z DATA CD/DATA DVD disku môžete kopírovať
len audio súbory vo formáte MP3.
Odstránenie audio súborov
z USB zariadenia
Audio súbory môžete z USB zariadenia odstrániť.
1
68SK
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “USB”.
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 69 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
USB zariadenia,
z ktorých je možné
prehrávať
Systém spolupracuje s nasledovnými USB
zariadeniami Sony.
Overené digitálne audio
prehrávače Sony (k aprílu 2007)
Názov produktu Typové označenie
NWD-B103/B105/B103F/B105F
NWZ-A815/A816/A818
NWZ-S515/S516/S615F/S616F/
S618F
Overené digitálne záznamníky
Sony (k aprílu 2007)
Názov produktu Typové označenie
Digitálny
záznamník
ICD-U50/U60/U70
ICD-SX57/SX67/SX77
Overené USB pamäťové jednotky
Sony (k aprílu 2007)
Názov produktu Typové označenie
MICROVAULT USM 512JX/1GJX/2GJX/4GJX
Poznámka
• Nepoužívajte iné než uvedené USB zariadenia.
Fungovanie tu neuvedených modelov nie je zaručené.
• Správne fungovanie nie je možné zaručiť za každých
podmienok ani pri uvedených USB zariadeniach.
• Niektoré z uvedených USB zariadení nemusia byť
v niektorých krajinách v predaji.
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
(nedodávaný) slúži na reprodukciu zvuku
z prenosného audio zariadenia alebo PC.
Ak pripojíte adaptér DIGITAL MEDIA PORT,
môžete zo zariadenia pripojeného k systému
reprodukovať zvuk na tomto systéme.
Dostupnosť adaptérov DIGITAL MEDIA PORT
závisí od jednotlivých krajín.
Podrobnosti o adaptéri DIGITAL MEDIA
PORT pozri “Pripojenie adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT” (str. 16).
Poznámka
• Nepripájajte iný adaptér než DIGITAL MEDIA
PORT.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte, keď je systém zapnutý.
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT sa môže reprodukovať aj výstupný obrazový
signál. V takomto prípade bude na výstup zo systému
vyvedený len EURO AV OUTPUT signál, bez
ohľadu na daný typ video signálu.
Prehrávanie z pripojeného
zariadenia na systéme
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DMPORT”.
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
Zvuk a obraz sa bude prehrávať na
pripojenom zariadení resp. pripojenom
TVP.
Podrobnosti o ovládaní pozri v návode
na použitie adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Walkman®
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
Rada
• Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné
komprimované audio súbory z prenosného audio
zariadenia, môžete zdokonaliť zvuk. Zvoľte
“A.F.D. STD” pre “DEC. MODE” (str. 25).
Pre zrušenie zvoľte iné nastavenie než “A.F.D. STD”.
69SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_057-070_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 70 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT je možné ovládať pripojené zariadenie
pomocou niektorých tlačidiel na DO alebo na
zariadení. Na nasledovnom obrázku sú príklady
tlačidiel, ktoré je možné v takomto prípade používať.
./>
H
x
X
70SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 71 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
• [NO CENTER]: Zvoľte pri rozmiestnení
len predných a surround reproduktorov.
• [NO SURROUND]: Zvoľte pri
rozmiestnení len predných a stredového
reproduktora.
• [FRONT ONLY]: Zvoľte pri
rozmiestnení len predných reproduktorov.
• [ALL FRONT]: Zvoľte pri rozmiestnení
všetkých reproduktorov pred miesto
počúvania.
• [ALL FRONT - NO CENTER]: Zvoľte
pri rozmiestnení predných a surround
reproduktorov pred miesto počúvania.
Ďalšie operácie
Získanie optimálneho
surround zvuku pre danú
miestnosť
[SPEAKER FORMATION]
V závislosti od tvaru miestnosti môže nastať
situácia, že sa niektoré reproduktory nebudú dať
umiestniť. Pre najlepší surround zvuk odporúča
spoločnosť Sony najskôr zvoliť miesto pre
reproduktory.
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým
sa na displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [AUDIO SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [AUDIO SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte [SPEAKER
FORMATION], potom stlačte
.
Stlačte
.
Nastavenie je dokončené a zobrazí
sa potvrdzujúce zobrazenie.
9
Stláčaním C/c zvoľte [YES] alebo [NO],
potom stlačte
.
• [YES]: Pokračujte postupom
automatickej kalibrácie
([AUTO CALIBRATION]). Vykonajte
postup z kroku 7 v časti “Automatická
kalibrácia vhodných nastavení” (str. 72).
• [NO]: Ukončenie [SPEAKER
FORMATION].
Ďalšie operácie
1
8
Poznámka
• Ak premiestnite reproduktory a znova chcete počúvať
surround zvuk, odporúča spoločnosť Sony znova
nastaviť [SPEAKER FORMATION] a potom
[AUTO CALIBRATION] (str. 72).
• Keď zmeníte nastavenie [CONNECTION] v ponuke
[SPEAKER SETUP] (str. 51), nastavenie
[SPEAKER FORMATION] sa obnoví na
[STANDARD].
Zobrazia sa voľby pre
[SPEAKER FORMATION].
SPEAKER FORMATION
STANDARD
7
Stláčaním C/c zvoľte nastavenie.
• [STANDARD]: Zvoľte pri štandardnom
rozmiestnení reproduktorov.
71SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 72 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
IC
N/
IO I
[AUTO CALIBRATION]
AL M
A.C
AUD
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
dokáže nastaviť vhodný surround zvuk
automaticky.
Poznámka
• Po spustení automatickej kalibrácie ([AUTO
CALIBRATION]) sa reprodukuje hlasný testovací
zvuk. Nie je možné znížiť hlasitosť. Berte ohľad na
deti a susedov.
• K zariadeniu nesmú byť pripojené slúchadlá.
Ak sú pripojené slúchadlá, nie je možné vykonávať
nasledovné kroky.
1
2
Kalibračný mikrofón
Stláčajte FUNCTION +/–, kým
sa na displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
8
9
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [AUDIO SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [AUDIO SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte [AUTO
CALIBRATION], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [AUTO
CALIBRATION].
7
Pripojte kalibračný mikrofón
(dodávaný) do konektora A.CAL MIC
na prednom paneli.
Umiestnite kalibračný mikrofón do úrovne
uší pomocou statívu a pod. (nedodávaný).
Čelná strana každého reproduktora musí
smerovať na kalibračný mikrofón a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
nesmú byť žiadne prekážky.
Stláčaním C/c zvoľte [YES].
Stlačte
.
Automatická kalibrácia ([AUTO
CALIBRATION]) sa spustí.
Počas merania nerobte hluk.
Poznámka
• Radšej meranú zónu opustite a počas merania
nerobte hluk (meranie trvá cca 3 minútu).
Môžete narušiť meranie. Počas merania
reproduktory reprodukujú testovacie signály.
• Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti,
v ktorej je systém inštalovaný.
• Ak sa zobrazí chybové hlásenie, prečítajte ho
a zvoľte [YES].
Chybové hlásenie sa zobrazí, ak:
– K zariadeniu sú pripojené slúchadlá.
– Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
– Nie sú správne pripojené predné
reproduktory.
– Nie sú správne pripojené surround
reproduktory.
– Nie sú správne pripojené predné a surround
reproduktory.
72SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 73 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
10 Stláčaním C/c zvoľte [YES] alebo [NO],
potom stlačte
.
x Meranie je v poriadku.
Odpojte kalibračný mikrofón a zvoľte
[YES]. Výsledok sa aplikuje.
x Meranie nie je v poriadku.
Prečítajte hlásenie a zvolením [YES]
zopakujte postup.
Poznámka
Rada
• Môžete skontrolovať vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania. Pozri str. 51.
Nasledovnými tlačidlami môžete ovládať váš
TVP (len Sony). Tieto tlačidlá (iné než TV [/1,
TV INPUT a TV VOL +/–) používajte spolu
so stlačeným tlačidlom TV.
Poznámka
• V závislosti od TVP nemusí byť možné TVP ovládať,
alebo nemusia byť funkčné niektoré tlačidlá.
Stlačením
Vykonáte
TV [/1
Zapnete/vypnete TVP.
TV INPUT
Prepínate vstupný signál TVP
medzi TV signálom a iným
zdrojom signálu.
TV VOL +/–
Nastavíte hlasitosť TVP.
PROG +/–*
Prepínate TV predvoľby.
Ďalšie operácie
• Kým sa vykonáva automatická kalibrácia:
– Nevypínajte zariadenie.
– Nestláčajte žiadne tlačidlo.
– Nemeňte úroveň hlasitosti.
– Nemeňte zdroj signálu.
– Nemeňte disk.
– Nevkladajte, ani nevyberajte disk.
– K zariadeniu nepripájajte slúchadlá.
– Neodpájajte kalibračný mikrofón.
• Výsledkom merania pre [SUBWOOFER] je vždy
[YES], pretože systém nevykonáva kalibráciu pre
subwoofer.
Ovládanie TVP
dodávaným diaľkovým
ovládaním
Číselné tlačidlá*, Prepínate TV predvoľby.
-*, ENTER*
TOOLS*
Zobrazíte ovládacie Menu pre
aktuálne zobrazenie.
RETURN*
Prepnete na predchádzajúcu
predvoľbu alebo úroveň Menu
TVP.
MENU*
Zobrazíte Menu TVP.
MUTING*
Dočasne vypnete zvuk TVP.
C/X/x/c*,
* Volíte položky v Menu.
* Tieto tlačidlá používajte pri stlačení tlačidla TV.
73SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 74 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Zvukové efekty
Zvýraznenie nízkych frekvencií
Môžete zvýrazniť nízke frekvencie.
Stlačte DYNAMIC BASS.
Na displeji sa zobrazí “D. BASS ON” a nízke
frekvencie sa zvýraznia.
Vypnutie zvukového efektu
Znova stlačte DYNAMIC BASS.
Počúvanie zvuku pri nízkej
úrovni hlasitosti
Vypínací časovač
(Sleep Timer)
Systém je možné nastaviť tak, aby sa v určitom
čase sám vypol. Môžete tak zaspávať pri hudbe.
Čas do vypnutia môžete meniť v jedno- alebo
desaťminútových intervaloch.
Stlačte SLEEP.
Po každom ďalšom stlačení tlačidla SLEEP
sa čas do vypnutia mení v 10-minútových
intervaloch. Ak nastavíte vypínací časovač, na
displeji bliká “SLEEP”.
Kontrola zostávajúceho času
do vypnutia
Jedenkrát stlačte SLEEP.
Môžete počúvať zvukové efekty a dialógy
presne ako v kine, aj keď bude hlasitosť
nastavená na nižšiu úroveň. Režim je vhodný
pre sledovanie filmov v noci.
Zmena zostávajúceho času
do vypnutia
Stlačte NIGHT.
Zrušenie funkcie Sleep Timer
Na displeji sa zobrazí “NIGHT ON” a zvukový
efekt je aktivovaný.
Stláčajte SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí
“SLEEP OFF”.
Poznámka
Nastavenie vypínacieho
časovača pomocou ponuky
System Menu
• Tento efekt nefunguje pri Super Audio CD diskoch.
Ak vložíte Super Audio CD disk, keď je zobrazené
“NIGHT ON”, zvukový efekt sa automaticky vypne.
• Keď sa zvuk reprodukuje stredovým reproduktorom,
efekt je výraznejší a hovorené slovo (filmové dialógy
atď.) je dobre počuteľné. Keď sa zvuk reprodukuje
stredovým reproduktorom, alebo ak používate
slúchadlá, systém nastaví optimálnu úroveň
hlasitosti.
Stláčaním SLEEP zvoľte požadovaný čas.
1
2
3
Vypnutie zvukového efektu
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SLEEP” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Zobrazenie minút (čas do vypnutia) mení
v 10-minútových intervaloch.
Znova stlačte NIGHT.
Rada
• Číselnými tlačidlami môžete nastaviť čas do
vypnutia. V takomto prípade môžete čas do
vypnutia meniť v jednominútových intervaloch.
4
Stlačte
.
Nastavenie je dokončené a na displeji
predného panela bliká “SLEEP”.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
74SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 75 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Úprava jasu displeja
Jas displeja je možné upraviť v dvoch stupňoch.
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “DIMMER” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x nastavte jas displeja.
• “DIMMER OFF”: Jasný displej.
• “DIMMER ON”: Tmavý displej.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času na
displeji
Stláčajte DISPLAY.
Počas prehrávania disku sa po každom stlačení
DISPLAY zobrazenie mení:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Niektoré zobrazené položky môžu po
niekoľkých sekundách zmiznúť.
x DVD VIDEO/DVD v režime VR
1 Prehrávací čas aktuálneho titulu
2 Zostávajúci čas aktuálneho titulu
3 Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
4 Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
5 Názov disku
6 Titul a kapitola
Ďalšie operácie
5
Zobrazenie informácií
o disku
x VIDEO CD (bez funkcií PBC)/
Super Audio CD/CD
1 Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
2 Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
3 Prehrávací čas disku
4 Zostávajúci čas disku
5 Názov stopy/skladby
6 Stopa/skladba a index*
* Len VIDEO CD/Super Audio CD/CD disky.
x DATA CD (súbory MP3)/
DATA DVD (súbory MP3)
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)*
* Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1 aj
ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
x DATA CD (súbory DivX) alebo DATA DVD
(súbory DivX) (okrem modelov pre Veľkú
Britániu a Severnú Ameriku)
1 Prehrávací čas aktuálneho súboru
2 Názov aktuálneho súboru
75SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 76 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
3 Číslo aktuálneho albumu a súboru
Poznámka
x VIDEO CD (bez funkcií PBC)/
Super Audio CD/CD
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej stopy/
skladby
• T–**:**
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby
• D **:**
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D–**:**
Zostávajúci čas aktuálneho disku
• Systém dokáže zobraziť len prvú úroveň DVD/CD
textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Ak nie je možné zobraziť názov audio súboru MP3,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov disku alebo skladby
nemusí zobraziť.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX* nemusí byť
zobrazený správne.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Rada
• Pri prehrávaní VIDEO CD disku pomocou funkcií
PBC je na displeji zobrazený prehrávací čas.
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času na TV
obrazovke
1
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej stopy/
skladby
x DATA CD (súbory DivX) alebo DATA
DVD (súbory DivX) (okrem modelov pre
Veľkú Britániu a Severnú Ameriku)
• **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.
T
1: 01: 40
Informácia o čase
2
x DATA CD (súbory MP3)/
DATA DVD (súbory MP3)
Stláčaním DISPLAY meníte informáciu
o čase.
Zobrazenie a druh časového údaja, ktorý je
možné zobrazovať, závisí od prehrávaného
disku.
x DVD VIDEO/DVD v režime VR
• T **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C **:**:**
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
Poznámka
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
diakritické znamienka atď.
• V závislosti od práve prehrávaného druhu disku sa
môže stať, že systém dokáže zobraziť len obmedzený
počet znakov. V závislosti od disku sa tiež nemusia
všetky textové znaky zobraziť.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
Zobrazenie DVD/Super Audio CD/
CD textu
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania
zobrazíte textový údaj zaznamenaný na DVD/
Super Audio CD/CD disku.
DVD/Super Audio CD/CD text sa zobrazí, len
ak je text uložený na disku. Textový údaj nie je
možné meniť. Ak disk neobsahuje textové údaje,
zobrazí sa “NO TEXT”.
x VIDEO CD (s funkciami PBC)
• **:**
Prehrávací čas aktuálnej scény
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
76SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 77 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Zobrazenie DATA CD/DATA DVD
(MP3/DivX3)) textu
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania audio
súborov MP3 alebo video súborov DivX3)
na DATA CD/DATA DVD disku je možné
na TV obrazovke zobraziť názov priečinka/
súboru MP3/DivX3) a dátový tok audio údajov
(množstvo dát za sekundu v aktuálnom audio
toku).
Dátový tok1)
T
0: 13
192k MP3
5(
8)
10( 15)
18/ 9/ 2002
DATA CD JPEG
Informácia o dátume
* ”Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Rada
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Názov priečinka2)
Názov súboru MP32)/DivX3)
Ďalšie operácie
• Informácia o dátume je vo formáte [DD/MM/YYYY].
DD: Deň
MM: Mesiac
YYYY: Rok
1)
Zobrazí sa, ak:
– Prehrávate súbor MP3 z DATA CD/DATA DVD
disku.
– Prehrávate video súbor DivX obsahujúci audio
signály MP3 z DATA CD/DATA DVD disku
(okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku).
2)
Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí
názov priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3
tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1 aj
ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
3)
Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Zobrazenie informácie
o dátume pri súbore JPEG
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Control
Menu.
77SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 78 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
5
Obnovenie výrobných
nastavení
"/1
A
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
6
7
Obnovenie parametrov
systému (napr. uložené
stanice) na výrobné
nastavenia.
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [RESET]
a stlačte c.
Stláčaním C/c zvoľte [YES].
Postup môžete tiež ukončiť zadaním [NO].
Obnoví sa zobrazenie ponuky Control
Menu.
8
Stlačte
.
Pri resetovaní systému nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
x
Poznámka
• Obnovia sa výrobné nastavenia nastavení
[MODE (MUSIC, IMAGE)], [INTERVAL],
[EFFECT] a [MULTI/2CH].
1
2
Stlačením "/1 zapnite systém.
Na systéme stlačte súčasne x, A a "/1.
Na displeji sa zobrazí “COLD RESET”
a obnovia sa výrobné nastavenia systému.
Obnovenie výrobných
nastavení vykonaných cez
ponuku [SETUP]
Môžete obnoviť výrobné nastavenia pri
nastaveniach vykonaných v ponuke [SET UP]
(str. 46), okrem nastavenia
[PARENTAL CONTROL].
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým
sa na displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
78SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 79 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Nastavenie hlasitosti
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi
nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým
signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov.
Zdroje napájania
Čistenie
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Sieťovú šnúru
ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
• Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
Umiestnenie
Čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
Zobrazenie farieb na TV
obrazovke
• Reproduktory systému môžu spôsobiť nesprávne
zobrazovanie farieb na TV obrazovke. V takomto
prípade vypnite TVP a opäť ho zapnite po cca 15 až
30 minútach. Ak sa farby stále zobrazujú nesprávne,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
Ďalšie informácie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Ak je hlasitosť nastavená dlhší čas na vyššiu úroveň,
zariadenie sa na povrchu zahrieva. Nejde o poruchu.
Povrchu zariadenia sa však nedotýkajte. Zariadenie
neumiestňujte na miesta s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby nedochádzalo k jeho nadmernému
prehrievaniu.
• Na zariadenie nič neklaďte, aby ste nezakryli
ventilačné otvory. Zariadenie je vybavené
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak sú ventilačné
otvory zablokované, zariadenie sa môže prehriať
a môže dôjsť k poruche.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch (deka,
plachta atď.) ani do blízkosti materiálov (záclony,
závesy), ktoré by mohli brániť v cirkulácii vzduchu
zablokovaním ventilačných otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných
zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym
slnečným žiarením, nadmerne prašné miesta, miesta
podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch.
Zariadenie je určené na prevádzku vo vodorovnej
polohe.
• Zariadenie ani disky neumiestňujte do blízkosti
zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné
rúry alebo veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém je schopný prehrávať
statické video zábery na vašej TV obrazovke
aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší
čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Prevádzka
Prenášanie systému
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme riadiacej jednotky môže kondenzovať
vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy
cca pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním systému vyberte zo zariadenia disk.
V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do
zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
Pred prenášaním systému vyberte z neho disk a odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
79SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 80 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Poznámky k diskom
Zaobchádzanie s diskmi
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli
znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte
sa povrchu disku.
• Na povrch disku nič nenalepujte.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú
klimatizačné potrubia, ani nenechávajte disk
v zaparkovanom aute na slnku. Teplota
v interiéri sa môže značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk späť
do obalu.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
Systém dokáže prehrávať len štandardné okrúhle
disky. Používaním neštandardných (iných, než
okrúhlych) diskov (napr. štvorcových, v tvare
srdca alebo hviezdy) môžete spôsobiť poruchu
zariadenia.
Nepoužívajte disky s komerčne dostupnými
doplnkami, napr. so štítkom alebo obopínacím
prstencom.
80SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 81 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie
uvedeného prehľadu skôr, ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Ak v servise dôjde počas opravy k výmene niektorých dielov, môže si servis staré diely ponechať.
Napájanie
Riešenie
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená do elektrickej zásuvky.
• Stlačte "/1 po zmiznutí hlásenia “STANDBY” z displeja.
Ak sa na displeji striedavo
zobrazuje “PROTECTOR”
a “PUSH POWER”.
Stlačením "/1 vypnite zariadenie a po vypnutí zobrazenia “STANDBY”
skontrolujte nasledovné položky.
• Nie sú reproduktorové káble + a – skratované?
• Používate len určené reproduktory?
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na systéme?
• Po skontrolovaní a odstránení vyššie uvedených problémov znova zapnite
systém. Ak sa problém nevyriešil ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Obraz
Príznak
Riešenie
Nie je vidieť obraz.
• Kábel SCART (EURO AV) nie je správne pripojený.
• Kábel SCART (EURO AV) je poškodený.
• Zariadenie nie je pripojené do správneho konektora EURO AV t INPUT
(str. 15).
• Na TVP nie je správne zvolený vstupný video signál, takže nie je možné vidieť
obraz zo systému.
• Skontrolujte nastavenie výstupného video signálu na systéme (str. 15).
• Prepojte prepojovací kábel správne.
• Zariadenie je pripojené k vstupnému konektoru HDCP-nekompatibilného
zariadenia (indikátor “HDMI” na prednom paneli nesvieti) (str. 15).
• Ak konektor HDMI OUT používate na výstup video signálu, zmeňte nastavenie
typu výstupného video signálu z konektora HDMI. Problém sa tým môže
vyriešiť (str. 22).
Pripojte zariadenie k TVP cez iný video konektor než HDMI OUT a zdroj
vstupného signálu na TVP nastavte tak, aby sa zobrazil obraz z tohto systému.
Zmeňte typ výstupného video signálu z konektora HDMI OUT a zdroj
vstupného signálu na TVP prepnite späť na HDMI. Ak sa obraz stále nezobrazí,
zopakujte postup a skúste iné voľby.
Ďalšie informácie
Príznak
Dochádza k výskytu obrazového • Disk je znečistený alebo chybný.
šumu.
• Ak je signál z konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV) rušený, zmeňte
typ výstupného video signálu z konektora HDMI OUT nastavením
[HDMI RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP] na [720 × 480p]* (str. 22).
* V závislosti od krajiny zakúpenia sa môže zobraziť [720 × 576p].
Obraz nevyplní celú obrazovku, • Formát je fixne zadaný na vašom disku.
aj keď v ponuke [VIDEO SETUP]
nastavíte v položke [TV TYPE]
príslušný formát.
81SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 82 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Príznak
Riešenie
Na TV obrazovke sa vyskytujú
nesprávne farby.
Subwoofer a predné reproduktory systému sú magneticky tienené, aby sa
zabránilo vplyvu magnetizmu. Niekedy sa však pri výskyte silného magnetu
môže šírenie magnetického poľa vyskytnúť. V takomto prípade prekontrolujte
nasledovné:
• Ak používate reproduktory pri CRT TVP alebo projektoroch, umiestnite
reproduktory najmenej 0,3 m od TVP.
• Ak problém s nesprávnymi farbami pretrváva, vypnite TVP a po cca 15 až
30 minútach ho znova zapnite.
• Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (pískanie), umiestnite reproduktory
ďalej od TVP.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti reproduktorov nenachádzajú žiadne magnetické
predmety (magnetické prvky na podstavci pre TVP, zdravotnícke zariadenia,
hračky atď.).
Zvuk
Príznak
Riešenie
Nie je počuť zvuk.
• Reproduktorové káble nie sú pevne pripojené.
• Ak je na displeji zobrazené “MUTING ON”, stlačte na diaľkovom ovládaní
MUTING.
• Systém je prepnutý v režime pozastavenia, alebo v režime spomaleného
prehrávania. Stlačením H obnovíte štandardné prehrávanie.
• Systém je v režime rýchleho posuvu vpred alebo vzad. Stlačením H obnovíte
štandardné prehrávanie.
• Skontrolujte umiestnenie reproduktorov (str. 51).
• Audio signál Super Audio CD disku nie je vyvedený na výstup z konektora
HDMI OUT.
• Zariadenie pripojené do konektora HDMI OUT nepodporuje formát audio
signálu. V takomto prípade nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke
[HDMI SETUP] na [ON] (str. 49).
Cez konektor HDMI OUT sa
nereprodukuje žiadny zvuk.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON] (str. 49).
• Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI zariadeniu (konektory DVI neodkážu
prijímať audio signály).
• Na konektor HDMI OUT nie je vyvedený zvukový signál Super Audio CD
diskov.
• Vyskúšajte nasledovné: 1 Vypnite a znova zapnite toto zariadenie. 2 Vypnite
a znova zapnite pripojené zariadenie. 3 Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
Ľavý a pravý kanál sú
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia pripojené správne.
nevyvážené, alebo sú zamenené.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk. • Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 14, 51).
• Zvoľte “A.F.D. STD” pre “DEC. MODE” (str. 25).
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble umiestnené ďalej od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Presuňte TVP ďalej od audio zariadení.
• Konektory a koncovky káblov sú znečistené. Vyčistite ich jemnou handričkou,
mierne navlhčenou v liehu.
• Vyčistite disk.
Počas prehrávania VIDEO CD,
CD disku alebo súboru MP3
zvuk stráca stereo efekt.
• Stláčaním AUDIO nastavte [AUDIO] na [STEREO] (str. 30).
• Skontrolujte, či ste zariadenie pripojili správne.
82SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 83 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Príznak
Riešenie
Pri prehrávaní zvukových stôp • Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 25).
Dolby Digital, DTS alebo MPEG • Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 14, 51).
audio sú surround efekty ťažko • V závislosti od DVD disku nemusí byť výstupný signál zaznamenaný pre
počuteľné.
všetky kanály 5.1-kanálového výstupu. Signál môže byť monofonický alebo
stereofonický, aj keď je zvuková stopa zaznamenaná vo formáte Dolby Digital
alebo MPEG audio.
Zvuk je reprodukovaný len
stredovým reproduktorom.
• V závislosti od disku môže byť zvuk reprodukovaný len stredovým
reproduktorom.
Zvuk nie je reprodukovaný
stredovým reproduktorom.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 14, 51).
• Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 25).
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt zo stredového reproduktora ťažko
počuteľný.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
Pri pripojení cez konektor
DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
• Vzorkovacia frekvencia vstupného signálu je viac než 48 kHz.
Prevádzka
Príznak
Riešenie
Ďalšie informácie
Zo surround reproduktorov nie je • Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 14, 51).
reprodukovaný zvuk alebo len
• Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 25).
slabý zvuk.
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt zo surround reproduktorov ťažko
počuteľný.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
Rozhlasové stanice nie je možné • Skontrolujte, či je anténa správne pripojená. Nasmerujte anténu, alebo
naladiť.
v prípade potreby pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom ladení). Použite priame ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice, alebo sa vymazali (ak vyvolávate
uložené stanice). Uložte stanice (str. 53).
• Stlačením DISPLAY zobrazte na displeji frekvenciu stanice.
Diaľkové ovládanie (DO)
nefunguje.
• Medzi diaľkovým ovládaním a zariadením sú prekážky.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením je príliš veľká.
• Diaľkové ovládanie nie je smerované na senzor signálov diaľkového ovládania
na zariadení.
• Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
Disk sa neprehráva.
• Vo vnútri nie je žiadny disk.
• Disk je vložený naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou smerom nadol.
• Disk je zdeformovaný.
• Systém nedokáže prehrávať CD-ROM disky atď. (str. 5).
• Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom systému.
• Vo vnútri zariadenia skondenzovala vlhkosť. Môže sa poškodiť snímacia
šošovka. Vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté cca pol hodiny.
83SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 84 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Príznak
Riešenie
Nie je možné prehrávať súbor
MP3.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3 vo formáte
vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).
• Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
• Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.MP3”, nejde o súbor vo formáte MP3.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém nedokáže prehrávať audio stopy vo formáte MP3PRO.
• [MODE (MUSIC, IMAGE)] je nastavené na [IMAGE] (str. 40).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MODE (MUSIC, IMAGE)], vyberte
a znova vložte disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video súbor DivX (okrem modelov
pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku).
Nie je možné prehrávať súbory
JPEG.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte
vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).
• Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo “.JPG”.
• Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka) × 2048 (výška) v štandardnom režime
alebo viac než 2 000 000 pixelov pri progresívnom súbore JPEG, ktorý
sa využíva najmä na web-stránkach na Internete.
• Rozmer je väčší než dokáže TV obrazovka zobraziť (takéto obrázky sú
redukované).
• [MODE (MUSIC, IMAGE)] je nastavené na [MUSIC] (str. 40).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MODE (MUSIC, IMAGE)], vyberte
a znova vložte disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video súbor DivX (okrem modelov
pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku).
Súbory formátu MP3 a JPEG
sa začnú prehrávať súčasne.
• V ponuke [MODE (MUSIC, IMAGE)] je nastavené [AUTO] (str. 40).
Video súbor DivX nie je možné • Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
prehrávať (okrem modelov pre • Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo “.DIVX”.
Veľkú Britániu a Severnú
• DATA CD/DATA DVD disk nie je vo formáte DivX vyhovujúcom štandardu
Ameriku).
ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet/UDF.
• Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška).
Názvy priečinka/súboru nie sú
zobrazené správne.
• Systém dokáže zobraziť len číslice a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak
sa zobrazí ako [*].
Pri prehrávaní sa disk
neprehráva od začiatku.
• Je zapnutá jedna z funkcií Program Play, Shuffle Play alebo Repeat Play.
Stlačením CLEAR pred prehrávaním disku tieto funkcie zrušte.
• Je zapnutá funkcia Resume Play.
Na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní stlačte x počas zastavenia, až potom
spustite prehrávanie (str. 32).
• Menu titulov, DVD disku alebo PBC Menu sa automaticky zobrazuje na TV
obrazovke.
Systém automaticky prehráva
disk.
• DVD disk je vybavený funkciou automatického prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky
zastaví.
• Niektoré disky obsahujú signál automatického pozastavenia. Pri prehrávaní
takéhoto disku systém zastaví prehrávanie pri dosiahnutí príslušného signálu
automatického pozastavenia.
84SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 85 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Príznak
Riešenie
Niektoré funkcie ako zastavenie, • Niektoré disky neumožňujú využívanie niektorých vyššie uvedených funkcií.
vyhľadávanie, Slow-motion Play Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného disku.
alebo Repeat Play nie sú
dostupné.
Hlásenia sa na TV obrazovke
nezobrazujú v požadovanom
jazyku.
• V ponuke Setup zvoľte v položke [OSD] ponuky [LANGUAGE SETUP]
požadovaný jazyk pre On-screen zobrazenie (str. 47).
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá • Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané viacjazyčné zvukové stopy.
zmeniť.
• Zmena jazyka pre zvuk nie je na DVD disku dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť. • Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku zaznamenané.
• Zmena jazyka titulkov nie je na DVD disku dostupná.
Titulky nie je možné vypnúť.
• Niektoré DVD disky neumožňujú vypnutie titulkov.
Zorný uhol nie je možné zmeniť. • Na práve prehrávanom DVD disku nie sú scény z viacerých zorných uhlov
zaznamenané (str. 29).
• Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku dostupná.
Na TV obrazovke sa počas
prehrávania DATA CD alebo
DATA DVD disku zobrazí
[Data error].
• Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete prehrávať je poškodený (okrem modelov
pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku).
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie je vo formáte JPEG.
• Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo “.DIVX”, nejde však o formát
DivX, prípadne je súbor vo formáte DivX, nie je však kompatibilný
s certifikovanými profilmi DivX (okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku).
Systém nepracuje správne.
• Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky, potom ju po niekoľkých
minútach znova zapojte.
Funkcia ovládania cez HDMI
nefunguje.
• Ak na displeji nesvieti “HDMI”, skontrolujte HDMI prepojenie (str. 15).
• Nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON]
(str. 48).
• Zistite, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou
[CONTROL FOR HDMI].
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra pripojeného zariadenia správne pripojená
do elektrickej zásuvky.
• Skontrolujte nastavenie funkcie ovládania cez HDMI na pripojenom zariadení.
Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
• Ak zmeníte HDMI prepojenie, zapojte a odpojte sieťovú šnúru, alebo ak došlo
k výpadku napájania, nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke
[HDMI SETUP] na [OFF], potom nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke
[HDMI SETUP] na [ON] (str. 48).
• Podrobnosti pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri funkcii
“BRAVIA” Sync” (str. 57).
Systém ani TVP nereprodukuje
žiadny zvuk počas používania
funkcie System Audio Control.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke [CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 49).
• Zistite, či je pripojený TVP kompatibilný s funkciou System Audio Control.
• Podrobnosti pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri funkcii
“BRAVIA” Sync” (str. 57).
Ďalšie informácie
Nie je možné vybrať disk
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo na autorizované servisné
a na displeji sa zobrazí hlásenie
stredisko Sony.
“LOCKED”.
85SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 86 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
USB zariadenie
Príznak
Riešenie
Na displeji sa zobrazí
“OVERLOAD”.
• Zistil sa problém s úrovňou prúdového zaťaženia na
(USB) konektore.
Vypnite systém a odpojte USB zariadenie od
(USB) konektora.
Skontrolujte, či nie je problém na USB zariadení. Ak zobrazenie pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Je používané USB zariadenie
podporované?
• Ak pripojíte nepodporované USB zariadenie, môžu vzniknúť nasledovné
problémy. Podporované typy zariadení pozri “USB zariadenia, z ktorých je
možné prehrávať” (str. 69).
– USB zariadenie sa nesprístupní.
– Názvy priečinkov/súborov sa nezobrazia prostredníctvom systému.
– Prehrávanie nie je možné.
– Zvuk preskakuje.
– Vyskytuje sa šum.
– Reprodukuje sa rušený zvuk.
– Záznam sa zastaví pred dokončením.
Nie je počuť zvuk.
• USB zariadenie nie je správne pripojené. Vypnite systém a odpojte a znova
zapojte USB zariadenie.
Zvuk je rušený.
• Dátový tok použitý pri kódovaní audio súborov bol nízky. Do USB zariadenia
uložte audio súbory kódované s vyššími dátovými tokmi.
Počuť šum, alebo zvuk
vypadáva.
• Vypnite systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie.
• Šum sa mohol zaznamenať počas ukladania/kopírovania. Odstráňte súbor
a skúste zopakovať ukladanie/kopírovanie.
• Skopírujte súbory do PC, naformátujte USB zariadenie do formátu FAT12,
FAT16 alebo FAT32 a znova skopírujte súbory do USB zariadenia.*
* Tento systém podporuje formát FAT12, FAT16 a FAT32, niektoré USB
zariadenie však všetky uvedené formáty FAT nemusí podporovať.
Podrobnosti pozri v návode na použitie USB zariadenia, alebo kontaktujte
jeho predajcu/výrobcu.
USB zariadenie sa nedá pripojiť USB zariadenie pripájate nesprávne. Pripojte USB zariadenie správne.
do
(USB) konektora.
USB zariadenie používané
s iným zariadením nefunguje.
• Záznam môže byť v nepodporovanom formáte. Dôležité súbory z USB
zariadenia skopírujte (zálohujte) na pevný disk. Naformátujte USB zariadenie
do formátu FAT12, FAT16 alebo FAT32 a znova skopírujte zálohované audio
súbory do USB zariadenia.*
* Tento systém podporuje formát FAT12, FAT16 a FAT32, niektoré USB
zariadenie však všetky uvedené formáty FAT nemusí podporovať.
Podrobnosti pozri v návode na použitie USB zariadenia, alebo kontaktujte
jeho predajcu/výrobcu.
Dlhý čas sa zobrazuje
“READING”.
• Čítanie môže trvať dlhý čas v nasledovných prípadoch.
– Na USB zariadení je mnoho priečinkov alebo súborov .
– Štruktúra súborov je extrémne zložitá.
– Prekročila sa kapacita pamäte.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
• Spoločnosť Sony odporúča dodržiavať nasledovné.
– Celkový počet priečinkov na USB zariadení: 200 alebo menej
– Celkový počet súborov v priečinku: 150 alebo menej
Chybné zobrazovanie.
• Uložte dáta do USB zariadenia nanovo, pretože uložené dáta môžu byť
poškodené.
• Systém dokáže zobrazovať len číslice a písmená abecedy. Iné znaky
sa nezobrazia správne.
86SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 87 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Príznak
Riešenie
Počas prehrávania z USB
zariadenia sa na displeji
zobrazuje “DATA ERROR”.
• Audio súbor/súbor JPEG, ktorý chcete prehrávať, je poškodený.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie je vo formáte JPEG.
Prehrávanie sa nespustí.
• Vypnite systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie.
• Pripojte USB zariadenie, z ktorého systém dokáže prehrávať (str. 69).
• Stlačením H spustíte prehrávanie.
Prehrávanie sa nespustí od prvej • Zrušte režim Repeat Play (str. 64).
skladby.
Spustenie prehrávania audio
súborov/obrazových súborov
JPEG trvá dlhšie než pri iných
súboroch.
Ďalšie informácie
Z USB zariadenia (audio súbor/ • USB zariadenia naformátované do iných formátov než FAT12, FAT16 alebo
súbor JPEG) sa neprehráva.
FAT32 nie sú podporované.*
• Kódované súbory alebo súbory chránené heslom atď. nie je možné prehrávať.
• Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
• Súbor WMA nemá príponu “.wma”.
• Súbor AAC nemá príponu “.m4a”.
• Dáta nie sú v želanom formáte.
• Súbory MP3 v inom formáte než MPEG 1 Audio Layer 3 nie je možné
prehrávať.
• Ak rozdelíte USB zariadenie do partícií, prehrávať bude možné len audio
súbory z prvej partície.
• Systém dokáže prehrávať len do 8 úrovne vetvenia priečinkov.
• Pri audio súboroch/obrazových súboroch JPEG skontrolujte nastavenie
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (str. 61, 62).
• Počet priečinkov presiahol 200.
• Počet súborov presiahol 150.
• Pri audio súboroch/obrazových súboroch JPEG obsahuje priečinok viac než
150 súborov.
• Obrazový súbor JPEG nemá príponu “.JPG” alebo “.JPEG”.
• Rozmer obrázka JPEG je väčší než 3072 (šírka) × 2048 (výška) v štandardnom
režime alebo viac než 2 000 000 pixelov pri progresívnom súbore JPEG, ktorý
sa využíva najmä na web-stránkach na Internete.
• Obrázok JPEG s vysokým pomerom šírky k výške nie je možné prehrávať.
• Súbor WMA vo formáte WMA DRM, bezstratovom formáte WMA Lossless
alebo formáte WMA PRO nie je možné prehrávať.
• Súbor AAC vo formáte AAC DRM alebo bezstratovom formáte AAC Lossless
nie je možné prehrávať.
* Tento systém podporuje formát FAT12, FAT16 a FAT32, niektoré USB
zariadenie však všetky uvedené formáty FAT nemusí podporovať.
Podrobnosti pozri v návode na použitie USB zariadenia, alebo kontaktujte
jeho predajcu/výrobcu.
• Keď systém načíta systém všetky súbory z USB zariadenia, spustenie
prehrávania môže trvať dlhšie než zvyčajne, ak:
– Je počet priečinkov alebo súborov príliš veľký.
– Je štruktúra priečinkov alebo súborov príliš zložitá.
– Je kapacita pamäte príliš veľká.
– Je súbor príliš veľký.
– Je fyzická štruktúra v pamäti fragmentovaná.
• Spoločnosť Sony odporúča dodržiavať nasledovné.
– Celkový počet priečinkov na USB zariadení: 200 alebo menej
– Celkový počet súborov v priečinku: 150 alebo menej
87SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 88 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Príznak
Riešenie
Nie je možné spustiť záznam/
• Mohli vzniknúť nasledovné problémy.
kopírovanie do USB zariadenia.
– USB zariadenie je zaplnené.
– Počet súborov MP3 a priečinkov na USB zariadení presiahol maximálny
limit.
– USB zariadenie má nastavenú ochranu pred zápisom.
Záznam/kopírovanie sa zastaví
pred dokončením.
• Komunikačná rýchlosť USB zariadenia je príliš pomalá. Pripojte USB
zariadenie, z ktorého systém dokáže prehrávať.
• Ak sa mnohokrát vykonával záznam, kopírovanie a odstraňovanie dát,
súborová štruktúra na USB zariadení sa stáva zložitou. Podľa návodu na
použitie USB zariadenia naformátujte USB zariadenie. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Záznam na USB zariadenie
skončil chybou.
• Používate nepodporované USB zariadenie. Pozri “USB zariadenia, z ktorých je
možné prehrávať” (str. 69).
• Počas záznamu/kopírovania ste USB zariadenie odpojili alebo vypli. Odstráňte
neúplne uložený súbor a zopakujte záznam/kopírovanie. Ak sa problém
nevyrieši, USB zariadenie môže byť poškodené. Podľa návodu na použitie USB
zariadenia naformátujte USB zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Audio súbory alebo priečinky
na USB zariadení sa nedajú
odstrániť.
• Skontrolujte, či nie je na USB zariadení nastavená ochrana proti zápisu.
• Počas odstraňovania ste USB zariadenie odpojili alebo vypli. Odstráňte
neúplne odstránený súbor. Ak sa problém nevyrieši, USB zariadenie môže byť
poškodené. Podľa návodu na použitie USB zariadenia naformátujte USB
zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
88SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 89 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Samodiagnostická
funkcia
(Keď sa na displeji zobrazia písmená/
číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
(aby sa zabránilo poškodeniu systému) bliká
za účelom upozornenia na vzniknutý problém
na obrazovke alebo na displeji predného panela
päťmiestny servisný kód (napr. C 13 50)
pozostávajúci z kombinácie písmena a 4 číslic.
V takomto prípade skontrolujte nasledovný
prehľad.
Zobrazenie čísla verzie na TV
obrazovke
Po zapnutí systému sa na obrazovke môže
zobraziť číslo verzie [VER.X.XX] (X je nejaké
číslo). Aj keď nejde o poruchu a táto funkcia
sa využíva len autorizovaným servisom Sony,
normálna prevádzka systému nebude možná.
Ak chcete systém používať, vypnite ho a znova
ho zapnite.
VER.X.XX
C:13:50
Príčina a/alebo riešenie
C 13
Disk je znečistený.
,Vyčistite disk pomocou jemnej
handričky (str. 80).
C 31
Disk nie je správne vložený.
,Reštartujte systém, potom vložte
disk správne.
E XX
(XX je nejaké
číslo)
Aby sa predišlo poruche systému,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
,Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko
Sony a informujte ich
o zobrazenom 5-miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
Ďalšie informácie
Prvé tri znaky
servisného
kódu
89SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 90 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Technické údaje
Zosilňovač
Režim Stereo (menovitý) 108 W + 108 W
(pri 3 Ohm, 1 kHz,
1 % celkové harmonické
skreslenie (ďalej THD))
Režim Surround (referenčný)
Výstupný výkon RMS
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(na kanál pri 3 Ohm,
1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 140 W (pri
3 Ohm, 80 Hz, 10 % THD)
* V závislosti od nastavení režimu dekódovania
a zdrojov zvukového signálu nemusí byť na výstupe
žiadny zvukový signál.
Vstupy (Analógové)
TV (AUDIO IN)
Citlivosť: 450/250 mV
AUDIO IN
Citlivosť: 250/125 mV
Vstupy (Digitálne)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedancia: 75 Ohm/–
Výstupy (Analógové)
PHONES
Pre pripojenie slúchadiel
s nízkou aj vysokou
impedanciou.
Anténa
FM drôtová anténa
Anténové konektory
75 Ohm, asymetrický
Medzifrekvencia
10,7 MHz
Pásmo AM
Ladiaci rozsah
Modely pre Severnú Ameriku, Mexiko a Latinskú
Ameriku:
530 kHz – 1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
531 kHz – 1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Modely pre Európu, Rusko a Stredný Východ:
531 kHz – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Modely pre Austráliu a Nový Zéland:
531 kHz – 1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
Ostatné modely:
531 kHz – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
530 kHz – 1 610 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
Anténa
AM rámová anténa
Medzifrekvencia
450 kHz
Video
Výstupy
R/G/B: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
HDMI OUT: Typ A
(19 pinov)
Super Audio CD/DVD systém
Laser
Polovodičový laser
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
Prenosový systém (norma) PAL/NTSC
USB
Podporovaný dátový tok
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s - 320 kb/s
WMA:
48 kb/s - 192 kb/s
AAC:
48 kb/s - 320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
(USB) konektor:
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Širokopásmové, typ Bass
reflex, magneticky tienené
65 mm, kónusový typ
3 Ohm
103 mm × 164 mm × 82 mm
(š/v/h)
0,6 kg
Stredový (SS-CT80)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Širokopásmové, typ Bass
reflex, magneticky tienené
65 mm, kónusový typ
3 Ohm
265 mm × 93 mm × 71 mm
(š/v/h)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS80)
Rádio (tuner)
Systém
Reproduktory
Predné/Surround (SS-TS80)
PLL quartz-locked digital
synthesizer systém
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
Modely pre Severnú Ameriku:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(krok ladenia 100 kHz)
Ostatné modely:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Subwoofer typu Bass
reflex
160 mm, kónusový typ
3 Ohm
205 mm × 325 mm × 325 mm
(š/v/h)
5,2 kg
90SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 91 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Všeobecne
Napájanie
Príkon
Striedavé napätie (AC)
220 V – 240 V,
50/60 Hz
Zapnutý: 160 W
Pohotovostný režim:
0,3 W
(v režime úspory energie)
Výstupné napätie
(DIGITAL MEDIA PORT)
Jednosmerné 5 V
Výstupné prúdové zaťaženie
(DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Rozmery (cca)
430 mm × 66 mm × 385 mm
(š/v/h) vrátane
prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca)
4,2 kg
Právo na zmeny vyhradené.
Digital Cinema Auto Calibration
Technológia Digital Cinema Auto Calibration bola
vyvinutá spoločnosťou Sony za účelom
automatického zmerania a vykonania nastavení
reproduktorov pre dané prostredie v krátkom čase.
Dolby Digital
Tento zvukový formát pre kinosály vznikol
zdokonalením systému Dolby Surround Pro
Logic. Surround kanál je stereofonický
a s rozšíreným pásmom a v tomto formáte je aj
jeden oddelený kanál subwoofera pre
reprodukciu nízkych frekvencií. Formát sa tiež
nazýva “5.1”, pretože sa kanál pre subwoofer
počíta ako 0.1 kanál (keďže pracuje len vtedy,
keď je potreba reprodukcie hlbokých tónov).
Všetkých 6 kanálov je pri tomto formáte
zaznamenávaných zvlášť, čím sa dosiahne
dôkladné oddelenie všetkých kanálov. Navyše,
keďže sú všetky signály spracované digitálne,
došlo k minimalizácii výskytu rušenia signálu.
Dolby Pro Logic II
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysokočistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
Ďalšie informácie
• Príkon v pohotovostnom režime 0,3 W.
• Na plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové
prísady.
• Plne digitálnym zosilňovačom
S-master sa dosahuje viac než 85%
účinnosť výkonu.
Slovník
x Movie mode (Režim pre film)
Režim pre film sa používa pri stereo televíznom
vysielaní a všetkých programoch kódovaných
systémom Dolby Surround. Výsledkom je
dokonalejšia smerovosť zvukového poľa, ktorá
simuluje kvalitu zvuku s oddelenými 5.1 kanálmi.
x Music mode (Režim pre hudbu)
Režim pre hudbu sa používa pri stereo
hudobných záznamoch a poskytuje široký
a hlboký zvukový priestor.
Dolby Surround Pro Logic
Ako jedna z metód dekódovania zvuku Dolby
Surround, vytvorí metóda Dolby Surround Pro
Logic z dvojkanálového zvuku štvorkanálový
zvuk. V porovnaní s predošlým systémom
Dolby Surround, systém Dolby Surround Pro
Logic reprodukuje ľavo-pravú panoramatiku
prirodzenejšie a presnejšie lokalizuje zvuky. Pre
maximálne využitie systému Dolby Surround
Pro Logic je potrebné pripojiť pár surround
91SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 92 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
reproduktorov a stredový reproduktor. Surround
reproduktory reprodukujú monofonický zvuk.
• Vrstva Super Audio CD: Vrstva s vysokou
hustotou Super Audio CD disku.
• Vrstva CD1): Vrstva, ktorú dokážu čítať
bežné CD prehrávače.
DTS
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc. Táto
technológia využíva 5.1-kanálový priestorový
zvuk. Zadný kanál je stereofonický a v tomto
formáte je aj jeden oddelený kanál pre
subwoofer. DTS tiež disponuje 5.1 oddelenými
kanálmi vo vysokej kvalite digitálneho zvuku.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface - Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
zapojení, čo vám umožní sledovať
vysokokvalitný digitálny obraz aj zvuk. HDMI
špecifikácie sú kompatibilné s technológiou
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection - Ochrana širokopásmových
prenosov digitálneho záznamu), ktorá slúži na
ochranu proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
Jednovrstvový disk
(disk s jedinou vrstvou Super Audio CD)
Vrstva Super
Audio CD
Hybridný disk2)
(disk s vrstvou Super Audio CD aj vrstvou CD)
Vrstva CD3)
Vrstva Super
Audio CD3)
Vrstva Super Audio CD pozostáva z 2-kanálovej
alebo multikanálovej časti.
• 2-kanálová časť: Časť, na ktorej je záznam
2-kanálového zvuku.
• Multikanálová časť: Časť, na ktorej je
záznam multikanálového zvuku
(až 5.1 kanálov).
Parental Control
Funkcia DVD diskov, ktorá umožňuje
obmedzenie prehrávania podľa veku používateľa
a úrovne obmedzenia pre danú krajinu.
Obmedzenia závisia od daného disku.
Po zapnutí tejto funkcie je prehrávanie úplne
znemožnené, násilné scény sa vynechajú alebo
sa nahradia inými scénami a pod.
2-kanálová časť4)
Super Audio CD
Super Audio CD je nový štandard
vysokokvalitného audio disku, pri ktorom je
hudba zaznamenaná vo formáte DSD (Direct
Stream Digital) (bežné CD disky sú
zaznamenané vo formáte PCM). Pri formáte
DSD, ktorý využíva až 64x vyššiu vzorkovaciu
frekvenciu než pri bežnom CD disku a 1-bitovú
kvantizáciu, sa dosahuje širší frekvenčný aj
dynamický rozsah v rámci počuteľného
frekvenčného pásma. Takto sa umožní
reprodukcia zvuku, ktorý sa maximálne
približuje originálnemu zvuku.
x Typy Super Audio CD diskov
Rozlišujú sa dva druhy diskov, podľa
kombinácie vrstvy Super Audio CD a CD.
Multikanálová časť4)
Vrstva Super
Audio CD
1)Vrstvu
CD je možné prehrávať aj v bežných
CD prehrávačoch.
2)
Keďže sú obidve vrstvy na jednej strane, nie je
potrebné disk otáčať.
3)
Výber vrstvy pozri “Výber vrstvy prehrávania pri
prehrávaní hybridných Super Audio CD diskov”
(str. 32).
4)
Výber časti pozri “Výber časti prehrávania pri Super
Audio CD diskoch obsahujúcich 2-kanalovú
+ Multikanálovú časť” (str. 31).
92SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 93 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Tabuľka kódov jazykov
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ďalšie informácie
Kód Jazyk
1703 Bez uvedenia
Prehľad kódov oblastí Parental Control
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
93SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 94 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predný panel
A "/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(20, 78)
G Ovládač VOLUME (28)
B A (otvorenie/zatvorenie) (28)
C Displej (96)
I Konektor AUDIO IN/A.CAL MIC
(16, 72, 20)
D Tlačidlá ovládania prehrávania (28)
J
E
K Nosič disku (28)
(senzor diaľkového ovládania) (9)
H Konektor PHONES (28)
(USB) konektor (60)
F FUNCTION (23)
94SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 95 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Zadný panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
A Konektory SPEAKER (14)
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
E Konektor DMPORT
(DIGITAL MEDIA PORT) (16, 69)
C Konektory AM (18)
F Konektor HDMI OUT (15)
D Konektor EURO AV T OUTPUT
(TO TV) (15)
G Konektory TV (DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL) (15)
Ďalšie informácie
B Konektor COAXIAL 75Ω FM (18)
95SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 96 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Displej
Indikácie na displeji
A Stav prehrávania
B Bliká, ak je nastavený vypínací
časovač. (74)
C Zobrazenie stavu systému
(napr. číslo kapitoly, titulu, stopy/
skladby, informácia o čase, frekvencia
stanice, stav prehrávania, režim
dekódovania atď.).
F Svieti, ak je konektor HDMI OUT
správne prepojený s HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection)-kompatibilným zariadením
so vstupným HDMI alebo DVI (Digital
Visual Interface) konektorom. (15)
G Aktuálny surround formát
(neplatí pre súbory JPEG)
D Rozsvieti sa, ak je naladená rozhlasová
stanica. (len rádio) (53)
H Rozsvieti sa, ak je vložený disk
so záznamom v norme NTSC.
E Monofonický/Stereofonický príjem
(len rádio) (54)
I Svieti počas záznamu/kopírovania
do USB zariadenia. (66)
J Rozsvieti sa, ak je vložený Super Audio
CD/CD disk. (31)
96SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 97 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Diaľkové ovládanie (DO)
ABECEDNÉ PORADIE
P–Z
ANGLE 3 (29)
AUDIO qh (30)
CLEAR es (34, 46, 54)
D.TUNING ws (54)
DISC SKIP1) ed
DISPLAY wa (55, 65, 75)
DVD MENU wg (36)
DVD TOP MENU qd (36)
DYNAMIC BASS 6 (74)
ENTER2) wf (19, 20, 31, 34, 53, 71)
FUNCTION +/– 2 (23, 28)
MENU wg (73)
MUTING 7 (28)
NIGHT wd (74)
ONE-TOUCH PLAY eg (58)
PICTURE NAVI qg (39, 62)
PRESET +/– wj (54)
PROG +/– wj (73)
S-AIR MODE1) 4
SLEEP qj (74)
SOUND MODE 5 (27)
SUBTITLE ws (30)
SYSTEM MENU wf (19, 23, 74, 75)
THEATRE qk (57)
TOOLS wh (73)
TUNING +/– 0 (53)
TV wl (73)
TV INPUT w; (73)
TV VOL +/– ef (73)
VOLUME +/– 8 (28)
Číselné tlačidlá qf (32, 53, 73)
[/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
1 (19, 20, 28)
TV [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) ql (73)
C/X/x/c/
qs
(19, 20, 31, 34, 53, 71)
REPLAY/ADVANCE
9 (28)
./> wj (28)
m/M 0 (28)
STEP
/
9 (28)
SLOW
/
0 (28)
H (prehrávanie) e; (28)
x (zastavenie) wk (28)
X (pozastavenie) qa (28)
DISPLAY3) wh (20, 31, 34, 71)
O RETURN ea (32, 73)
-/-- es (73)
1)
Ďalšie informácie
A–O
POPIS TLAČIDIEL
Toto tlačidlo pri tomto
modeli nefunguje.
2)Tlačidlo ENTER má rovnakú
funkciu ako tlačidlo .
Ak ovládate TVP, tlačidlo
ENTER slúži na výber
predvoľby a tlačidlo
na výber položiek ponuky
Menu (str. 73).
3)
Toto tlačidlo funguje len pri
zdroji signálu “DVD” alebo
“USB”.
97SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 98 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu.
DISPLAY
Stláčajte
DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY sa zobrazenie ponuky Control Menu zmení.
1 t 2 t ... t 1 t ...
1 Control Menu 1
2 Control Menu 2 (zobrazí sa len pri niektorých diskoch)
3 Ponuka Control Menu vypnutá
Poznámka
• Ponuka Control Menu sa zobrazuje len pri zdroji signálu “DVD” alebo “USB”.
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti pozri
na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
98SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 99 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Číslo práve prehrávaného titulu1)
Číslo práve prehrávanej kapitoly2)
Celkový počet titulov1)
Celkový počet kapitol2)
Položky Control Menu
Zvolená položka
98( 9 9 )
13( 9 9 )
T
0: 0 4 : 1 7
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
DVD VIDEO
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Typ prehrávaného
disku3)
Prehrávací čas4)
Aktuálne nastavenie
Voľby
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Prevádzkové hlásenie
1)
Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne) sa zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/Super Audio CD/CD disku sa zobrazí
číslo stopy/skladby, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo priečinka. Číslo priečinka s video súborom
DivX pri DATA CD/DATA DVD disku (okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku).
2)
Pri VIDEO CD/Super Audio CD disku sa zobrazí číslo indexu, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo
súboru MP3 alebo JPEG. Číslo video súboru DivX pri DATA CD/DATA DVD disku (okrem modelov pre Veľkú
Britániu a Severnú Ameriku).
3)
Super VCD disk bude indikovaný ako “SVCD”.
Pri DATA CD/DATA DVD disku sa v ponuke Control Menu 1 zobrazí “MP3” alebo v ponuke Control Menu 2
“JPEG”.
4)
Pri obrazových súboroch JPEG sa zobrazí dátum.
Ďalšie informácie
Funkčný názov položky
zvolenej v Control Menu
Vypnutie zobrazenia
Stlačte
DISPLAY.
Prehľad položiek ponuky Control Menu (neplatí pre USB zariadenia)
Položka
Názov položky, zdroj vstupného signálu, príslušný druh disku
[TITLE] (str. 37)/[SCENE] (str. 37)/[TRACK] (str. 37)
Výber titulu, scény alebo skladby/stopy pre prehrávanie.
[CHAPTER] (str. 37)/[INDEX] (str. 37)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
[INDEX] (str. 37)
Zobrazenie a výber indexu pre prehrávanie.
[TRACK] (str. 37)
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 37)
Výber typu titulov (DVD-RW/DVD-R disk), ktoré sa budú prehrávať, [ORIGINAL] alebo
upravené [PLAY LIST].
99SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 100 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
[TIME] (str. 37)
Kontrola uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby.
Systém zobrazuje DVD/Super Audio CD/CD Text alebo názov súboru MP3.
[MULTI/2CH] (str. 31)
Na Super Audio CD disku môžete zvoliť časť prehrávania, ak je dostupná.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (str. 31)
Na Super Audio CD disku môžete zvoliť vrstvu prehrávania, ak je dostupná.
[PROGRAM] (str. 34)
Zostavenie poradia prehrávania.
[SHUFFLE] (str. 35)
Prehrávanie skladieb/súborov v náhodnom poradí.
[REPEAT] (str. 35)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/priečinkov/
súborov) alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/priečinka/súboru.
[A/V SYNC] (str. 43)
Korekcia posunu medzi zvukom a obrazom.
1)
1)
[DISC MENU] (str. 36)
Zobrazenie Menu DVD disku.
[BROWSING] (str. 40)
Zobrazenie zoznamu priečinkov/súborov JPEG
[SETUP] (str. 46)
[QUICK] (str. 20)
Vykonanie základných nastavení. Pomocou ponuky Quick Setup (Rýchle nastavenie) zvoľte
požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (On-screen), pomer strán obrazu TVP
a aktivujte alebo deaktivujte spustenie automatickej kalibrácie.
[CUSTOM]
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
[FOLDER] (str. 37)
Výber priečinka pre prehrávanie.
[FILE] (str. 37)
Výber súboru JPEG alebo DivX pre prehrávanie1).
2)
[DATE] (str. 77)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
2)
[INTERVAL] (str. 40)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime Slide
Show na obrazovke.
2)
[EFFECT] (str. 41)
Výber efektu, ktorý sa použije pri prepínaní obrázkov v režime Slide Show.
2)
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (str. 40)
Výber typu dát: Audio súbory MP3 , obrazové súbory JPEG alebo oboje pri prehrávaní DATA
CD/DATA DVD disku.
1)Okrem
2)
modelov pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku.
Počas prehrávania DATA CD/DATA DVD disku s video súborom DivX (okrem modelov pre Veľkú Britániu
a Severnú Ameriku) sa tieto položky nezobrazujú.
100SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_079-101_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 101 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Prehľad položiek ponuky Control Menu pre USB zariadenia
Položka
Názov položky, zdroj vstupného signálu, príslušný druh disku
[REPEAT] (str. 64)
Opakované prehrávanie celého obsahu USB zariadenia (všetky priečinky/súbory) alebo
jedného priečinka/súboru.
[BROWSING] (str. 63)
Zobrazenie zoznamu priečinkov/súborov JPEG
[DATE] (str. 66)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
[INTERVAL] (str. 63)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime Slide
Show na obrazovke.
[EFFECT] (str. 63)
Výber efektu, ktorý sa použije pri prepínaní obrázkov v režime Slide Show.
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (str. 61, 62)
Výber typu dát: Audio súbory alebo obrazové súbory JPEG pri prehrávaní z USB zariadenia.
[USB RECORDING] (str. 66)
Rada
• Indikátor ikony Control Menu svieti nažlto
, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem [OFF]
t
(len [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] a [A/V SYNC]). Indikátor [ORIGINAL/PLAY LIST] svieti nažlto,
ak nastavíte [PLAY LIST] (výrobné nastavenie).
Ďalšie informácie
Ukladanie skladieb z audio CD disku do USB zariadenia alebo kopírovanie súborov MP3
z DATA CD disku do USB zariadenia.
101SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ260_SK\Fm\Sk_102-103_DAV-DZ260.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ260_SK.book Page 102 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Index
Číslice
H
5.1-kanálový surround zvuk 31
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 49
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 92
HDMI RESOLUTION 48
HDMI SETUP 48
A
A/V SYNC 43
ANGLE 29
ATTENUATE 24
AUDIO 47
AUDIO (HDMI) 49
AUDIO DRC 49
AUDIO SETUP 49
AUTO CALIBRATION
49, 72, 91
B
BACKGROUND 50
C
COLD RESET 78
CONTROL FOR HDMI 48
Control Menu 98
CUSTOM 46
D
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 72, 91
DATA CD 41
DATA DVD 41
DEC. MODE 25
DEMO 19
Diaľkové ovládanie 9
DIGITAL MEDIA PORT 69
DIMMER 75
Disky, ktoré je možné
prehrávať 5
DISPLAY 55
Displej 75, 96
DivX® 41, 50
Dolby Digital 30, 91
Dolby Pro Logic II 91
Dolby Surround Pro Logic 91
DTS 30, 92
DUAL MONO 27
DYNAMIC BASS 74
E
EFFECT 41, 63
F
FM MODE 54
I
Instant Advance
(rýchly posuv) 29
Instant Replay
(rýchle zopakovanie) 29
INTERVAL 40, 63
J
JPEG RESOLUTION 49
L
LANGUAGE SETUP 47
LINE 48
M
MENU 47
Menu DVD disku 36
MODE (MUSIC, IMAGE)
40, 61, 62
Multi Session CD 7
MULTI-DISC RESUME 50
Multikanálový zvuk TV
vysielania (Multiplex
Broadcast Sound) 27
N
NIGHT 74
O
Obrazový súbor JPEG 38, 60
ORIGINAL 37
OSD 47
Ovládanie cez HDMI
(Control for HDMI) 57
P
PARENTAL CONTROL
44, 50, 92
PAUSE MODE 48
PBC Playback 32
PICTURE NAVI 39, 62
PLAY LIST 37
Pomenovanie uložených staníc 54
Predný panel 94
Program Play 34
Q
Quick Setup 20
R
RDS 56
Regionálny kód 7
Repeat Play 35
RESET 50, 78
Resume Play 32
S
SCREEN SAVER 50
SETUP 46
Shuffle Play 35
SLEEP 74
Slide Show 40
SPEAKER FORMATION 49, 71
SPEAKER SETUP 51
CONNECTION 51
DISTANCE 51
LEVEL 52
SUBTITLE 30, 47
Super Audio CD 31, 92
Súbor AAC 60
Súbor MP3 38, 60
Súbor WMA 60
SYSTEM MENU
19, 23, 24, 25, 54, 74, 75
SYSTEM SETUP 50
T
Tabuľka kódov jazykov 93
TEST TONE 52
TIME 37
TRACK SELECTION 50
TV TYPE 47
U
USB zariadenie 60
V
VIDEO SETUP 47
VOLUME LIMIT 48
Z
Zadný panel 95
Zvukový režim 27
102SK
model name [DAV-DZ260]
[3-283-036-11(1)]
DAV-DZ260_SK.book Page 103 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
DAV-DZ260_SK.book Page 104 Friday, January 18, 2008 6:41 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF