Sony | DAV-IS10 | Sony DAV-IS10 Návod na použitie

3-212-589-31(1)
DVD systém domáceho kina
Návod na použitie
© 2007 Sony Corporation
3-212-592-11(1)
DAV-IS10
Návod
na jednoduché nastavenie
Po vykonaní príprav popísaných v tomto návode na jednoduché
nastavenie uvediete tento systém do prevádzky.
Podrobnosti pozri v návode na použitie.
© 2007 Sony Corporation
Slovensky
 Vybalenie
 Riadiaca jednotka
 Predný ľavý reproduktor
(biely konektor)
 Stredový reproduktor
(zelený konektor)
 Predný pravý reproduktor
(červený konektor)
 Surround ľavý reproduktor
(modrý konektor)
 Surround pravý reproduktor
(šedý konektor)
 Subwoofer
 AM rámová anténa
 FM drôtová anténa
 Video kábel (žltý)
 Diaľkové ovládanie (DO)
 Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
 Kalibračný mikrofón
 Rozmiestnenie
reproduktorov
Pre maximálny surround zvuk rozmiestnite
všetky reproduktory s výnimkou subwoofera
do rovnakej vzdialenosti od miesta
počúvania (). Subwoofer odporúčame
umiestniť do oblasti ().
Poznámka
V závislosti od polohy subwoofera sa môže
na TV obrazovke vyskytovať rušenie.
V takomto prípade umiestnite subwoofer
ďalej od TVP.
 Ak umiestňujete subwoofer pred predné
reproduktory, vzdialenosť musí byť kratšia
než 0,5 m1).
 Ak je subwoofer umiestnený mimo danú
oblasť, nízke tóny sa nemusia reprodukovať
účinne2). Nastavenie vzdialenosti je potrebné
vykonať z miesta počúvania.
 Na povrch subwoofera, kde je osadený
reproduktor, neumiestňujte žiadne
predmety.
 Subwoofer neumiestňujte pod stôl alebo
do skrinky atď.
 Subwoofer neumiestňujte za prekážky,
napr. TVP atď. Nebudú sa dobre
reprodukovať stredopásmové tóny.
 Prepojenie systému a TVP
Toto zapojenie je základné prepojenie
zariadenia s TVP. Audio kábel (červený/
biely) sa nedodáva.
3)
Sieťovú šnúru zapojte ako poslednú.











   
D
B
G
C
F
E




1)
2)
2)



TVP atď.


Audio kábel
(nedodávaný)

TV (AUDIO IN)
AUDIO
OUT
R
L

VIDEO
IN
DMPORT

VIDEO OUT (VIDEO)

TVP




FRONT R
FRONT L
SUR L
CENTER
ONLY FOR SS-IS10
SUR R
SPEAKER
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10
Sieťová šnúra3)

Do elektrickej
zásuvky
 Vloženie batérií
7
 Diaľkové ovládanie (DO)
 Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
 Rýchle nastavenie Quick Setup
Poznámka

1
2
3
4
5
6
Zobrazované položky sa líšia podľa
krajiny zakúpenia.
8
Zapnite TVP.
Stlačte / na DO.
Systém sa zapne.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
V spodnej časti TV obrazovky sa zobrazí
hlásenie [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (Stlačením [ENTER] spustíte
QUICK SETUP). Ak sa toto hlásenie
nezobrazí, zobrazte zobrazenie Quick Setup
a postup vykonajte znova. Podrobnosti
pozri v návode na použitie: “Obnovenie
zobrazenia Quick Setup” v časti “Krok 4:
Rýchle nastavenie Quick Setup”.
9
10
Stlačte bez vloženého disku.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Setup používaná pre nastavenie jazyka.
Stláčaním / zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
 Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3
so širokouhlým režimom; [16:9]
 Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3; [4:3 LETTER
BOX] alebo [4:3 PAN SCAN]
Stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie
[AUTO CALIBRATION].
Pripojte kalibračný mikrofón ()
do konektora ECM-AC2 na zadnom
paneli riadiacej jednotky a nastavte
ho do úrovne uší pomocou statívu
a pod. (nedodávaný).
Čelná strana každého reproduktora
musí smerovať na kalibračný mikrofón
a medzi reproduktormi a kalibračným
mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky.
Stláčaním / zvoľte [YES], potom
stlačte .
Automatická kalibrácia
[AUTO CALIBRATION] sa spustí.
Počas merania nerobte hluk.
Poznámka

Stláčaním / zvoľte jazyk.
Systém bude zobrazovať ponuky Menu
a titulky vo zvolenom jazyku.
Stlačte .
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu
pomeru strán pripojeného TVP.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
4:3 LETTER BOX
SCREEN SAVER:
4:3 PAN SCAN
BACKGROUND:
ON
BLACK LEVEL:
BLACK LEVEL (COMPONENT OUT):
OFF
4:3 OUTPUT:
FULL
11
12
Po spustení automatickej kalibrácie
([AUTO CALIBRATION])
sa reprodukuje hlasný zvuk. Nie je
možné znížiť hlasitosť. Berte ohľad
na deti a susedov.
Odpojte kalibračný mikrofón
a stláčaním / zvoľte [YES].
Stlačte .
Rýchle nastavenie Quick Setup
bolo ukončené. Všetky prepojenia
a nastavenia sú hotové.
Poznámka

Ak meranie nebolo úspešné, prečítajte
hlásenie a zopakujte automatickú
kalibráciu [AUTO CALIBRATION].


/

///,


ECM-AC2
DMPORT

filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_002-002_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 2 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Použitie optických nástrojov pri tomto
zariadení zvyšuje riziko poškodenia
zraku.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu a pod.
Toto zariadenie
je klasifikované
ako výrobok CLASS 1
LASER. Štítok
o klasifikácii je
umiestnený na spodnej
strane zariadenia.
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných
záležitostí použite adresy poskytnuté v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Bezpečnostné upozornenia
Zdroje napájania
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej
siete.
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením DVD
systému domáceho kina Sony. Pred používaním
zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
a uschovajte ho pre prípadné budúce použitie.
2SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_003-004_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 3 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Obsah
Vážení zákazníci ..................................... 2
O tomto návode....................................... 5
Disky vhodné pre prehrávanie ................ 5
Začíname – ZÁKLADY –
Krok 1: Rozmiestnenie reproduktorov ........ 9
Krok 2: Prepojenie systému ..................12
Krok 3: Pripojenie k TVP ..................... 17
Krok 4: Rýchle nastavenie
Quick Setup .................................... 18
Začíname
– POKROČILÉ –
Pripojenie k TVP (Pokročilé)................ 21
Pripojenie iných zariadení..................... 24
Montáž reproduktorov na stenu ............ 26
Základné operácie
Prehrávanie diskov................................ 30
Počúvanie rozhlasu alebo reprodukcia
zvuku z iných zariadení ..................33
Reprodukcia zvuku z TVP alebo VCR
cez všetky reproduktory..................35
Výber režimu Movie alebo Music ........ 36
Nastavenia zvuku
Reprodukcia priestorového zvuku
pomocou zvukových polí................ 37
Nastavenie úrovne nízkych, stredových
a vysokých tónov ............................ 38
Používanie funkcie HDMI
CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’
Theatre Sync
Príprava na funkciu
HDMI CONTROL.......................... 40
Sledovanie DVD disku stlačením jediného
tlačidla ............................................ 42
(One-Touch Play)
Reprodukcia zvuku TVP reproduktormi
tohto systému .................................. 43
(System Audio Control)
Vypnutie systému spolu s TVP............. 44
(System Power Off)
Reprodukcia digitálneho zvuku z STB
(Set Top Box) zariadenia alebo
digitálneho satelitného prijímača cez
tento systém.................................... 45
(STB SYNCHRO)
Rôzne funkcie pri prehrávaní
diskov
Vyhľadanie konkrétneho miesta
na disku .......................................... 47
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
Vyhľadanie titulu/kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď. ....................... 48
Vyhľadávanie podľa scény.................... 49
(Picture Navigation)
Obnovenie prehrávania z pozície
zastavenia prehrávania disku.......... 50
(Resume Play)
Vytvorenie programu............................ 51
(Program Play)
Prehrávanie v náhodnom poradí ........... 53
(Shuffle Play)
Opakované prehrávanie ........................ 54
(Repeat Play)
Ponuka Menu DVD diskov................... 55
Zmena zvuku ........................................ 55
Výber ponuky [ORIGINAL] alebo
[PLAY LIST] na DVD-R/
DVD-RW disku.............................. 57
Zobrazenie informácií o disku.............. 58
Zmena zorných uhlov ........................... 61
Zobrazenie titulkov............................... 61
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom
a zvukom ........................................ 62
(A/V SYNC)
Súbory formátu MP3 a JPEG ............... 62
Prehrávanie DATA CD alebo DATA
DVD diskov s audio súbormi MP3
a obrazovými súbormi JPEG.......... 64
Prehrávanie audio skladieb a obrazových
súborov vo forme Slide show
so sprievodným zvukom................. 66
Prehrávanie súborov DivX® ................. 68
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (Ver.2.0) ............. 70
(PBC Playback)
Pokračovanie
3SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_003-004_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 4 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Funkcie tunera
Uloženie rozhlasových staníc ............... 71
Počúvanie rozhlasu ............................... 72
Radio Data System (RDS) .................... 74
Ďalšie operácie
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým
ovládaním ....................................... 75
Počúvanie multikanálového zvuku TV
vysielania
(Multiplex Broadcast Sound).......... 77
(DUAL MONO)
Počúvanie zvuku pri nízkej úrovni
hlasitosti.......................................... 77
(NIGHT MODE)
Vypínací časovač .................................. 78
Úprava jasu displeja.............................. 78
Zmena režimu zobrazenia ..................... 79
(INFORMATION MODE)
Zmena vzhľadu dotykových tlačidiel........79
(ILLUMINATION MODE)
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT............... 80
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 98
Poznámky k diskom ............................. 99
Riešenie problémov .............................. 99
Samodiagnostická funkcia.................. 103
(Keď sa na displeji zobrazia
písmená/číslice)
Technické údaje.................................. 104
Slovník................................................ 105
Tabuľka kódov jazykov ...................... 108
Index častí a ovládacích prvkov ......... 109
Prehľad ponuky Control Menu
(Ovládacie Menu)......................... 114
Prehľad ponuky Setup pre DVD......... 117
Prehľad ponuky System Menu............ 119
Prehľad ponuky Tuner Menu.............. 119
Index ................................................... 120
Pokročilejšie nastavenia
Uzamykanie diskov............................... 82
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Automatická kalibrácia vhodných
nastavení ......................................... 85
(AUTO CALIBRATION)
Ponuka nastavení Setup ........................ 88
Nastavenie jazyka pre zobrazenie
alebo zvuk....................................... 89
[LANGUAGE SETUP]
Nastavenia zobrazenia .......................... 90
[SCREEN SETUP]
Užívateľské nastavenia.......................... 93
[CUSTOM SETUP]
Nastavenia reproduktorov..................... 94
[SPEAKER SETUP]
Obnovenie výrobných nastavení........... 97
4SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_005-007_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 5 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na
ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (DO).
Na ovládanie zariadenia môžete použiť aj
ovládacie prvky na riadiacej jednotke, ak majú
podobné alebo rovnaké označenie ako
ovládacie prvky na DO.
• V závislosti od krajiny sa môžu položky
ponuky Control Menu líšiť.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať
všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky.
• V tomto návode sa používajú nižšie zobrazené
symboly.
Symbol
Význam
Disky vhodné
pre prehrávanie
Formát
diskov
Logo disku
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
Funkcie sú dostupné pre DVD
VIDEO a DVD-R/DVD-RW disky
v režime Video a DVD+R/DVD+RW
disky
Funkcie sú dostupné pre DVD-R/
DVD-RW disky v režime VR
(Video Recording)
Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD
disky (vrátane Super VCD alebo
CD-R/CD-RW diskov vo formáte
video CD alebo Super VCD)
Funkcie sú dostupné pre audio CD
alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte audio CD
VIDEO CD
(Ver. 1.1 a 2.0)/
Audio CD
CD-RW/CD-R
(audio údaje)
(súbory MP3)
(súbory JPEG)
Funkcie sú dostupné pre DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW disky)
obsahujúce audio súbory MP31),
obrazové súbory JPEG a video súbory
DivX2)3)
Funkcie sú dostupné pre DATA DVD
disky (DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW)
disky obsahujúce audio súbory
MP31), obrazové súbory JPEG
a video súbory DivX2)3)
Logá “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný formát
pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO/
MPEG.
2)
DivX® je technológia pre kompresiu video súborov
vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
3)
DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné
značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú
sa na základe licencie.
Pokračovanie
5SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_005-007_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 6 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Poznámka k CD/DVD diskom
Systém dokáže prehrávať CD-ROM/CD-R/
CD-RW disky so záznamom v nasledovných
formátoch:
– Audio CD
– Video CD
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom norme ISO
9660 Level 1/Level 2 alebo rozšírenému
formátu - Joliet
Systém dokáže prehrávať DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R disky
so záznamom v nasledovných formátoch:
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
UDF (Universal Disk Format)
Príklady nevhodných diskov
Systém nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom
v iných formátoch, než sú uvedené na str. 5.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte
PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• DVD Audio disky.
• DATA DVD disky obsahujúce iné súbory než
audio MP3, obrazové JPEG alebo video DivX
súbory.
• DVD-RAM disky.
• DVD VIDEO disky s odlišným regionálnym
kódom (str. 7, 107).
• Super Audio CD disky.
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare
štvorca, srdca).
• Nepoužívajte disky s komerčne dostupnými
doplnkami, napr. so štítkom alebo obopínacím
prstencom.
Prstenec
Štítok
• Adaptér na konverziu 8 cm disku
na štandardný rozmer.
Adaptér
• Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou
na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku
lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske
a pod.
Poznámky k CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskom
V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW diskov v tomto zariadení možné
z dôvodu kvality záznamu, stavu disku, alebo
vlastností záznamového zariadenia
a záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode
na použitie záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch
nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania,
aj keď sú tieto disky správne uzatvorené.
V takomto prípade disk prehrávajte
v štandardnom režime prehrávania. Nemusí byť
tiež možné prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
Audio disk kódovaný
technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). V poslednom čase niektoré hudobné
vydavateľstvá distribuujú disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv.
Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia
sa dať prehrávať v tomto zariadení.
6SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_005-007_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 7 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade
so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie
na tomto produkte nie je zaručené.
CD disk typu Multi Session
• Ak sú súbory MP3 uložené na disku v prvej
sekcii (Session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenávané metódou Multi
Session. Ak sú potom súbory MP3 uložené
aj v ďalších sekciách, môžu sa tieto súbory tiež
prehrávať.
• Ak sú súbory JPEG uložené na disku v prvej
sekcii (First Session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenávané metódou Multi
Session. Ak sú potom súbory JPEG uložené
aj v ďalších sekciách, môžu sa tieto súbory tiež
prehrávať.
• Ak sú audio skladby a obrazové dáta na
hudobnom CD disku alebo Video CD disku
zaznamenané v prvej sekcii, bude sa prehrávať
iba prvá sekcia.
Regionálny kód
Váš systém má regionálny kód vyznačený
na spodnej strane riadiacej jednotky a môžete
v ňom prehrávať len DVD disky, ktoré majú ten
istý regionálny kód.
Systém dokáže prehrávať aj DVD VIDEO disky
označené značkou ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk
sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie [Playback
prohibited by area limitations.] (Prehrávanie nie
je povolené miestnym obmedzením). Niektoré
DVD VIDEO disky nemusia mať vyznačený
regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich
prehrávanie obmedzené pre určitý región.
Poznámka o funkciách
prehrávania DVD a VIDEO CD
diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO
CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom softvéru. Vzhľadom na to, že tento
systém prehráva DVD a VIDEO CD disky podľa
samotného obsahu disku upraveného výrobcom,
niektoré funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete
z pokynov uvedených pri DVD alebo Video CD
disku.
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou
na ochranu autorských práv vlastníka programu
podľa príslušných patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné len so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je určené len pre
domáce alebo iné obmedzené využívanie, ak
spoločnosť Macrovision neuvedie inak. Spätné
upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
Systém je vybavený adaptívnym maticovým
surround dekodérom Dolby* Digital a Dolby
Pro Logic (II) a systémom DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité-D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii spoločnosti DTS, Inc. “DTS”
a “DTS Digital Surround” sú ochranné známky
spoločnosti DTS, Inc.
7SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 8 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Začíname – ZÁKLADY –
Začíname – ZÁKLADY –
Obsah balenia
• Riadiaca jednotka (1)
• Reproduktory (5)
• Subwoofer (1)
• AM rámová anténa (1)
• FM drôtová anténa (1)
• Video kábel (1)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
• Kalibračný mikrofón (1)
• Konzoly (5)
• Kľúč (1)
• Návod na použitie
• Návod na jednoduché nastavenie
Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO)
Systém je možné ovládať dodávaným diaľkovým ovládaním. Do diaľkového ovládania vložte dve
batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #. Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte
ho na senzor na riadiacej jednotke.
Poznámka
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo
silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu
batérií a následnej korózii.
8SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 9 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Aby sa dosiahol maximálny možný surround
(priestorový) efekt, mali by byť všetky
reproduktory okrem subwoofera rozmiestnené
v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania
(1). Subwoofer odporúčame umiestniť do
oblasti (2).
Efektívne využívanie
subwoofera
Začíname – ZÁKLADY –
Krok 1: Rozmiestnenie
reproduktorov
Aby sa zvýraznili nízke tóny, subwoofer
umiestnite čo najbližšie ku stene.
Do blízkosti steny
Reproduktory a subwoofer rozmiestnite podľa
obrázka nižšie.
Predný reproduktor (L)
Stredový reproduktor
Subwoofer
2
Predný
reproduktor
(R)
Poznámka
• Ak umiestňujete subwoofer pred predné reproduktory,
vzdialenosť musí byť kratšia než 0,5 m.*
*
1
1
Surround reproduktor (L)
1
1
1
Surround reproduktor (R)
Rada
• Subwoofer tiež môžete umiestniť po stranách smerom
k polohe počúvania.
• Po umiestnení reproduktorov môžu byť reproduktory
nestabilné. V takomto prípade pomocou komerčne
dostupnej spinky alebo lepiacej pásky atď. zaistite
reproduktorový kábel.
• Ak je subwoofer umiestnený mimo danú oblasť (3),
nízke tóny sa nemusia reprodukovať účinne. Nastavenie
vzdialenosti je potrebné vykonať z miesta počúvania.
3
3
Pokračovanie
9SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 10 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
• Subwoofer neumiestňujte za prekážky, napr. TVP
atď. Nebudú sa dobre reprodukovať stredopásmové
tóny.
Začíname – ZÁKLADY –
• Na povrch subwoofera, kde je osadený reproduktor,
neumiestňujte žiadne predmety.
TVP atď.
• Subwoofer neumiestňujte pod stôl alebo do skrinky atď.
Poznámka
• Reproduktory neumiestňujte na naklonený povrch.
• Reproduktory neumiestňujte na miesta:
– Extrémne horúce alebo chladné.
– Prašné alebo znečistené.
– Veľmi vlhké.
– Vystavené otrasom.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Pri umiestňovaní reproduktorov a/alebo špeciálnych
podstavcov (nedodávané) upevnených
k reproduktorom buďte opatrný, keďže pri umiestnení
reproduktorov na špeciálne povrchovo upravenú
podlahu (voskovanie, olejovanie, leštenie atď.) môže
dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy.
• Na čistenie používajte jemnú handričku určenú napr.
na čistenie skla.
• Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové
prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
• V závislosti od polohy subwoofera sa môže na TV
obrazovke vyskytovať rušenie. V takomto prípade
umiestnite subwoofer ďalej od TVP.
Rada
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov,
odporúčame upraviť aj nastavenia. Podrobnosti
pozri “Automatická kalibrácia vhodných nastavení”
(str. 85).
10SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 11 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Poznámka k manipulácii
so subwooferom
Začíname – ZÁKLADY –
• Pri dvíhaní nevkladajte prsty do otvorov
v subwooferi. Môže sa poškodiť reproduktor
subwoofera. Pri dvíhaní držte subwoofer za spodnú
stranu.
Subwoofer
Otvory
• Nestláčajte povrch subwoofera, kde je osadený
reproduktor.
Reproduktor
11SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 12 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Začíname – ZÁKLADY –
Krok 2: Prepojenie systému
Toto zapojenie je základné prepojenie systému.
Pozri schému zapojenia nižšie a ďalšie informácie v častiach 1 až 4 na nasledovných stranách.
2 Stredový reproduktor
2 Predný
reproduktor (L)
3 AM rámová anténa
2 Predný
reproduktor (R)
Zadná strana riadiacej jednotky
DMPORT
3 FM drôtová
anténa
Spodná strana
subwoofera
1 Konektor
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10
SPEAKER
FRONT R
Subwoofer
2 Surround
reproduktor (L)
FRONT L
ONLY FOR SS-IS10
SUR R
SUR L
CENTER
4 Sieťová šnúra
2 Surround
reproduktor (R)
12SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 13 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
1 Zapojenie riadiacej jednotky
Spodná strana subwoofera
Zadná strana riadiacej jednotky
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10
DMPORT
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS10
SUR R
SUR L
CENTER
Subwoofer
Konektor
Skrutky
Kábel SYSTEM CONTROL
Pokračovanie
13SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Prepojte systémový konektor riadiacej jednotky s konektorom SYSTEM CONTROL na subwooferi.
Zasuňte konektor kábla SYSTEM CONTROL a zaistite skrutky na konektore.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 14 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Začíname – ZÁKLADY –
2 Pripojenie reproduktorov
Zapojte konektory reproduktorových káblov do príslušných konektorov SPEAKER. Konektory
reproduktorových káblov a príslušné konektory určené na ich pripojenie sú farebne rozlíšené.
Predný
reproduktor (R)
Predný
reproduktor (L)
Stredový reproduktor
Reproduktorové káble
Zelený
Červený
Biely
Subwoofer
Spodná časť
subwoofera
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS10
SUR R
Šedý
SUR L
CENTER
Modrý
Reproduktorové káble
Surround reproduktor (R)
Surround reproduktor (L)
3 Pripojenie antény
Pripojenie AM rámovej antény
Tvar a dĺžka antény konštrukčne zodpovedá príjmu AM signálov. Nerozoberajte, ani nezvinujte
anténu.
1
2
Z plastového podstavca zložte len rám.
Zostavte AM rámovú anténu.
14SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 15 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
3
Pripojte káble do konektorov pre AM anténu.
Káble pripojte do niektorého z konektorov.
Začíname – ZÁKLADY –
Zatlačte poistku a zasuňte káble.
DMPORT
Zasuňte po túto
časť.
Poznámka
• AM rámovú anténu neumiestňujte do blízkosti systému ani iných AV zariadení. Môže vznikať šum.
Rada
• Pre kvalitný zvuk nastavte smerovanie AM rámovej antény.
4
AM rámovú anténu pripojte správne a pevne.
Pripojenie FM drôtovej antény
FM drôtovú anténu pripojte do konektora FM 75 Ω COAXIAL.
FM drôtová anténa
(dodávaná)
DMPORT
Konektor FM 75 Ω COAXIAL
Poznámka
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM drôtovej antény ju vodorovne narovnajte.
Rada
• Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, podľa obrázka nižšie prepojte riadiacu jednotku s externou FM anténou
pomocou koaxiálneho kábla 75 Ohm (nedodávaný).
Zadná strana riadiacej jednotky
Externá FM anténa
Pokračovanie
15SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 16 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Začíname – ZÁKLADY –
4 Pripojenie sieťovej šnúry
Pred pripojením sieťovej šnúry subwoofera do elektrickej zásuvky pripojte k subwooferu všetky
reproduktory (str. 14).
Subwoofer
Do elektrickej siete
Sieťová šnúra
Poznámka
• Po pripojení sieťovej šnúry vyčkajte cca 20 sekúnd, kým zariadenie zapnete stlačením "/1.
16SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 17 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Krok 3: Pripojenie k TVP
: Smer toku video signálu
TVP
: Smer toku audio signálu
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
B
L
R
A
DMPORT
Zadná strana riadiacej jednotky
Potrebné káble
A Video kábel
.
Žltý
Pri tomto zapojení sa odosiela video signál do TVP. Prepojte konektor VIDEO OUT (VIDEO)
na riadiacej jednotke s konektorom VIDEO IN na TVP.
B Audio kábel (nedodávaný)
Biely (L/audio)
Červený (R/audio)
Pri tomto zapojení sa odosiela audio signál z TVP do tohto systému. Zvuk TVP je pri tomto prepojení
možné reprodukovať reproduktormi. Prepojte konektor TV (AUDIO IN) na riadiacej jednotke
s konektormi AUDIO OUT na TVP.
Poznámka
• Pri pripájaní konektora ho zasuňte úplne.
Príklad
Nesprávne
Správne
17SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Toto zapojenie je základné prepojenie riadiacej jednotky a TVP. Iné možnosti prepojenia s TVP pozri
str. 21. Prepojenia s inými zariadeniami pozri str. 24.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
Začíname – ZÁKLADY –
DAV-IS10_SK.book Page 18 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Krok 4: Rýchle nastavenie
Quick Setup
4
Stlačte
bez vloženého disku.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte
systém na prevádzku minimálnym počtom
základných nastavení.
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
"/1
5
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Systém bude zobrazovať ponuky Menu
a titulky vo zvolenom jazyku.
C/X/x/c,
DISPLAY
6
Stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu pomeru
strán pripojeného TVP.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
1
2
Zapnite TVP.
Stlačte [/1.
Systém sa zapne.
3
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
7
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
x Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3
so širokouhlým režimom
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
hlásenie [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (Stlačením [ENTER] spustíte
QUICK SETUP). Ak sa toto hlásenie
nezobrazí, zobrazte zobrazenie Quick Setup
(str. 20) a postup vykonajte znova.
[16:9] (str. 90)
x Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
[4:3 LETTER BOX] alebo
[4:3 PAN SCAN] (str. 90)
8
Stlačte
.
Zobrazí sa zobrazenie
[AUTO CALIBRATION].
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
18SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 19 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
9
Čelná strana každého reproduktora musí
smerovať na kalibračný mikrofón a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
nesmú byť žiadne prekážky.
Nie je možné znížiť hlasitosť. Berte ohľad na deti
a susedov.
• Radšej meranú zónu opustite a počas merania
nerobte hluk (meranie trvá cca 1 minútu).
Môžete narušiť meranie.
11 Odpojte kalibračný mikrofón
a stláčaním C/c zvoľte [YES].
Measurement complete.
FRONT L :
5.00m 0.0dB
FRONT R :
5.00m 0.0dB
CENTER :
5.00m + 1.0dB
SUBWOOFER :
5.00m + 4.0dB
SURROUND L :
3.00m - 2.0dB
SURROUND R :
3.00m - 2.0dB
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
Poznámka
• Konektor ECM-AC2 je určený len pre
dodávaný kalibračný mikrofón. Nepripájajte iné
mikrofóny.
Zadná strana riadiacej jednotky
YES
NO
Poznámka
• Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti,
v ktorej je systém inštalovaný.
• Ak meranie zlyhá, prečítajte si hlásenie
a zopakujte proces [AUTO CALIBRATION].
DMPORT
Do konektora ECM-AC2
12 Stlačte
.
Rýchle nastavenie (Quick Setup) je
dokončené. Všetky zapojenia a nastavenia
sú dokončené.
Kalibračný mikrofón
Vypnutie rýchleho nastavenia
Quick Setup
V ktoromkoľvek kroku stlačte
DISPLAY.
Rada
• Ak zrušíte postup [AUTO CALIBRATION],
nastavte reproduktory podľa časti “Nastavenia
reproduktorov” (str. 94).
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov, upravte
aj nastavenia reproduktorov. Pozri “Automatická
kalibrácia vhodných nastavení” (str. 85).
• Ak chcete zmeniť nastavenia, pozri “Ponuka
nastavení Setup” (str. 88).
• Podrobnosti o automatickej kalibrácii [AUTO
CALIBRATION] a chybových hláseniach pre
[AUTO CALIBRATION] pozri “Automatická
kalibrácia vhodných nastavení” (str. 85).
10 Stláčaním X/x zvoľte [YES], potom
stlačte
.
Automatická kalibrácia ([AUTO
CALIBRATION]) sa spustí. Počas merania
nerobte hluk.
Poznámka
• Po spustení automatickej kalibrácie ([AUTO
CALIBRATION]) sa reprodukuje hlasný zvuk.
Pokračovanie
19SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Pripojte kalibračný mikrofón
do konektora ECM-AC2 na zadnom
paneli riadiacej jednotky a nastavte ho
do úrovne uší pomocou statívu a pod.
(nedodávaný).
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_008-020_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 20 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Začíname – ZÁKLADY –
Obnovenie zobrazenia
Quick Setup
1 V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2 Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
[SETUP]
.
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3 Stláčaním X/x zvoľte [QUICK] a stlačte
.
Zobrazí sa zobrazenie Quick Setup.
20SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_021-029_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 21 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Začíname – POKROČILÉ –
Pripojenie k TVP (Pokročilé)
Obrazový signál z DVD disku je vyvedený do pripojeného TVP.
Prepojenie zvoľte podľa typu konektorov na TVP A, B alebo C. Kvalita obrazu sa zvyšuje od
prepojenia A (štandardné) smerom k C (HDMI).
Do vstupného
konektora HDMI
Do konektora
HDMI OUT
Zadná strana
riadiacej
jednotky
Začíname – POKROČILÉ –
Pripojenie k TVP video káblom/zložkovým video káblom/
HDMI káblom
IN
DMPORT
s konektorom
C TVP
HDMI IN
Do konektora
VIDEO OUT
(VIDEO)
Do konektorov VIDEO OUT
(COMPONENT)
VIDEO
IN
Y
Do vstupného
video konektora
Do vstupných
zložkových video
konektorov
s konektorom
A TVP
VIDEO IN
PB/CB
PR/CR
s konektormi
B TVP
COMPONENT
: Smer toku signálu
VIDEO IN
Poznámka
• Keď pripájate HDMI kábel, orientujte konektory správne.
.
Pokračovanie
21SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_021-029_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 22 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
A Pripojenie k TVP s konektorom VIDEO IN
Pripojte video kábel.
.
Žltý
B Pripojenie k TVP s konektormi COMPONENT VIDEO IN
Pripojte zložkový video kábel (nedodávaný). Aby ste namiesto video konektorov mohli používať
konektory VIDEO (COMPONENT) OUT (Y, PB/CB, PR/CR), TVP musí disponovať konektormi
COMPONENT VIDEO IN (Y, PB/CB, PR/CR). Ak TVP dokáže prijať signál v progresívnom formáte,
môžete použiť toto zapojenie a nastaviť výstupný signál zo systému do progresívneho formátu
(tento systém je kompatibilný s progresívnym formátom 525 alebo 625) (str. 91).
Červený
Modrý
Zelený
C Pripojenie k TVP vybavenému konektorom HDMI (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)/DVI (Digitálne obrazové rozhranie) IN
Aby sa cez konektor HDMI OUT (Multimediálne výstupné rozhranie s vysokým rozlíšením) prenášal
digitálny obrazový a zvukový signál vo vysokej kvalite, používajte certifikovaný HDMI
(Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) kábel.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
Systém disponuje technológiou multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC.
Pripojenie k TVP vybavenému vstupným konektorom DVI (Digitálne obrazové rozhranie)
Používajte HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) - DVI (Digitálne obrazové
rozhranie) konverzný kábel (nedodávaný) s HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) DVI (Digitálne obrazové rozhranie) adaptérom (nedodávaný). Konektor DVI (Digitálne obrazové
rozhranie) neprenáša audio signál. Navyše nie je možné prepojiť konektor HDMI OUT (Multimediálne
výstupné rozhranie s vysokým rozlíšením) s konektormi DVI (Digitálne obrazové rozhranie), ktoré
nie sú HDCP (Širokopásmová ochrana digitálneho záznamu)-kompatibilné (napr. konektory DVI
na monitoroch PC).
22SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_021-029_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 23 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Pripojenie k TVP digitálnym optickým káblom
TVP s digitálnym optickým konektorom
Zadná strana riadiacej jednotky
OPTICAL
DIGITAL
OUT
DMPORT
Do výstupného
digitálneho
optického
konektora
Začíname – POKROČILÉ –
TVP s výstupným digitálnym optickým konektorom (napr. TVP s digitálnym satelitným prijímačom
atď.) môžete pripojiť do konektora TV (DIGITAL IN OPTICAL) namiesto do konektorov TV
(AUDIO IN) na zadnom paneli riadiacej jednotky.
Systém dokáže prijímať digitálne aj analógové signály. Digitálne signály majú pred analógovými
signálmi prioritu. Ak sa tok digitálneho signálu zastaví, po niekoľkých sekundách sa spustí tok
analógového signálu.
Do konektora TV
(DIGITAL IN
OPTICAL)
: Smer toku audio signálu
Poznámka
• Pri pripájaní digitálneho optického kábla zasúvajte konektor, kým nezacvakne.
23SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_021-029_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 24 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Pripojenie iných zariadení
Môžete používať ďalšie pripojené zariadenia.
Prepojenie systému s iným zariadením
Zvuk z iného zariadenia sa reprodukuje reproduktormi tohto systému.
VCR, digitálny satelitný
prijímač atď.
Do výstupného digitálneho
koaxiálneho konektora
COAXIAL
DIGITAL
OUT
Do konektora SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL)
Zadná strana
riadiacej
jednotky
DMPORT
Do konektora DMPORT
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
: Smer toku signálu
Poznámka
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/neodpájajte do/z riadiacej jednotky, keď je systém zapnutý.
• Pri pripájaní adaptéra DIGITAL MEDIA PORT dodržte orientáciu značiek V.
.
Rada
• Digitálny audio vstup môžete priradiť tak, aby zodpovedal zdroju vstupného signálu “TV” a “SAT/CABLE”.
Podrobnosti pozri [DIGITAL IN] (str. 93).
24SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_021-029_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 25 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Pripojenie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (nedodávaný) pripojte do konektora DMPORT. Podrobnosti
o adaptéri DIGITAL MEDIA PORT pozri “Používanie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT” (str. 80).
Digitálny satelitný prijímať môžete pripojiť do konektora SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
alebo TV (DIGITAL IN OPTICAL).
Na prepojenie použite digitálny koaxiálny kábel (nedodávaný) a prepojte ho s konektorom
SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) alebo prepojte digitálny optický kábel (nedodávaný)
s konektorom TV (DIGITAL IN OPTICAL).
Systém dokáže prijímať digitálne aj analógové signály. Digitálne signály majú pred analógovými
signálmi prioritu. Ak sa tok digitálneho signálu zastaví, po niekoľkých sekundách sa spustí tok
analógového signálu.
Digitálny koaxiálny kábel
Začíname – POKROČILÉ –
Ak pripájate digitálny satelitný prijímač vybavený konektorom
DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL)
Digitálny optický kábel
Poznámka
• Aby ste predišli šumu a rušeniu, zapojenia vykonajte správne.
25SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_021-029_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 26 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Montáž reproduktorov na stenu
Reproduktory môžete používať zavesené na stene.
Montáž reproduktorov na stenu
1
2
Pripravte si bežne dostupné skrutky (nedodávané), ktoré budú vyhovovať otvorom
na konzole.
Konzolu upevnite na stenu cez otvor 1.
1
2
3
4
Rada
3
• Aby sa reproduktor neotáčal, použite tiež otvor 2.
Zložte zadný kryt pomocou kľúča (dodávaný) a pomocou krížového skrutkovača (+)
(nedodávaný) demontujte podstavec.
Kľúč (dodávaný)
Zadný kryt
26SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_021-029_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 27 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
4
Na miesto A zatlačte dodávaným kľúčom (1) a vytiahnite reproduktorové káble (2).
(2)
A
Keď je aretačný prvok dole,
káble sú zaistené.
5
Začíname – POKROČILÉ –
(1)
Keď je aretačný prvok hore,
káble je možné vytiahnuť.
Reproduktorové káble prevlečte cez otvor 3.
3
6
Odpojené reproduktorové káble znova zapojte podľa správnej polarity 3/#
do príslušných reproduktorových konektorov (1) zatlašte aretačný prvok úplne nadol (2).
(2)
(1)
3
#
Rada
• Ak je obtiažne zatlačiť aretačný prvok nadol, použite kľúč (dodávaný).
Pokračovanie
27SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_021-029_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 28 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
7
Znova nasaďte zadný kryt pomocou kľúča (dodávaný).
8
Reproduktor upevnite na konzolu pomocou skrutky z kroku 3 cez otvor 4.
4
Poznámka
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál a pevnosť steny. Sadrokartónové steny sú obzvlášť krehké. Pri takýchto
stenách naskrutkujte skrutky do nosníkov. Reproduktory inštalujte na zvislé a ploché steny v miestach, kde je
v stenách výstuha.
• Informácie o skrutkách a vhodnosti ich použitia vám poskytne ich predajca.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou inštaláciou
(t.j. nedostatočná pevnosť steny, nesprávna montáž tohto produktu alebo živelné pohromy).
Pripojenie reproduktorových káblov
Konektory reproduktorových káblov a príslušné konektory určené na ich pripojenie sú farebne
rozlíšené.
3
#
Čierny
Izoláciu reproduktorového
kábla nezasúvajte až do
reproduktorových
konektorov.
28SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_021-029_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 29 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Rada
• Reproduktorové káble môžete z konektorov odpojiť. Pritlačte konektor výčnelkom smerom nadol na tvrdý a rovný
povrch (1) a vytiahnite káble z konektora (2).
(1)
Výčnelok
Zabránenie skratovaniu reproduktorov
Skratovanie reproduktorov môže poškodiť systém. Pri pripájaní reproduktorov preto dodržujte
nasledovné bezpečnostné upozornenia. Odizolovaná časť kábla sa nesmie dotýkať inej svorky alebo
odizolovanej časti iného kábla (pozri nižšie).
Odizolovaný reproduktorový
kábel je v kontakte s iným
reproduktorovým konektorom.
Začíname – POKROČILÉ –
(2)
Odizolované konce sú vo
vzájomnom kontakte z dôvodu
nadmerného odizolovania.
Poznámka
• Dodržte polaritu reproduktorových káblov a reproduktorových konektorov: 3 do + a # do –. Ak zameníte polaritu,
zvuk môže byť skreslený a môžu v ňom absentovať nízke frekvencie.
29SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_030-036_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 30 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Základné operácie
Základné operácie
Prehrávanie diskov
V závislosti od DVD alebo VIDEO CD disku môžu byť niektoré funkcie rozdielne alebo nedostupné.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku.
Dotykové tlačidlá
"/1
FUNCTION
VOLUME
Z
FUNCTION
/
Z
./>
"/1
Otvor pre disk
H
X
Poznámka
• Dotykové tlačidlá reagujú na jemný dotyk. Nestláčajte ich
silno.
• Na povrch riadiacej jednotky neklaďte ťažké predmety.
Môžete aktivovať dotykové tlačidlá alebo deaktivovať
tlačidlá na riadiacej jednotke.
x
VOLUME +/–
MUTING
Rada
• Dotykové tlačidlá sú funkčné, keď svietia.
• Môžete zvoliť spôsob zobrazovania dotykových tlačidiel
na vrchnom paneli riadiacej jednotky (str. 79).
30SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_030-036_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 31 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
1
2
3
Zapnite TVP.
Prepínač vstupného signálu na TVP prepnite tak, aby sa zobrazil obraz z tohto systému.
Stlačte "/1.
Systém sa zapne.
Ak nie je zvolený zdroj vstupného signálu “DVD”, stláčaním FUNCTION na DO alebo
FUNCTION (dotykové tlačidlo) na riadiacej jednotke zvoľte “DVD”.
Na displeji sa zobrazí “No Disc” a systém je pripravený na vloženie disku.
Základné operácie
4
Vložte disk.
Disk zasuňte do otvoru tak, aby sa disk automaticky vtiahol dnu.
Popisom nahor
Disk sa do riadiacej jednotky vtiahne automaticky a na displeji sa zobrazí nasledovná indikácia.
5
Stlačte H na DO alebo N (dotykové tlačidlo) na riadiacej jednotke.
Systém spustí prehrávanie (Continuous play - súvislé prehrávanie).
Nastavte hlasitosť pomocou VOLUME +/– na DO, alebo stláčaním VOLUME +/– (dotykové
tlačidlo) na riadiacej jednotke.
Rada
• Môžete zmeniť rýchlosť, akou sa zvyšuje/znižuje hlasitosť.
Rýchle zvyšovanie/znižovanie hlasitosti:
– Zatlačte a pridržte VOLUME +/– na DO.
– Stlačte VOLUME +/– (dotykové tlačidlo) na riadiacej jednotke, keď sa zobrazí “VOLUME XX” (X je nejaké
číslo) a zatlačte a pridržte VOLUME +/–.
Precízne zvyšovanie/znižovanie hlasitosti:
– Krátko stlačte VOLUME +/– na DO.
– Krátko stlačte VOLUME +/– (dotykové tlačidlo) na riadiacej jednotke.
• Ak prepojíte systém s TVP HDMI káblom, môžete ich jednoducho ovládať funkciou HDMI CONTROL.
Podrobnosti pozri str. 39.
Poznámka
• Ak zapnete funkciu HDMI CONTROL, TVP pripojený k riadiacej jednotke káblom HDMI je možné
synchronizovane ovládať so systémom. Podrobnosti pozri str. 39.
Pokračovanie
31SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_030-036_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 32 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Úspora energie v pohotovostnom režime
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý. Pohotovostný režim zrušíte jedným stlačením "/1.
Poznámka
• Keď je systém vypnutý, nezasúvajte disk do riadiacej jednotky.
Základné operácie
Ďalšie operácie
Pre
Stlačte
Zastavenie
x
Pozastavenie
X
Obnovenie prehrávania
po pozastavení
X / H na DO alebo N (dotykové tlačidlo) na riadiacej
jednotke.
Presun na nasledujúcu
kapitolu, skladbu alebo
scénu
> (okrem diskov s JPEG súbormi).
Presun na predchádzajúcu
kapitolu, skladbu alebo
scénu
. (okrem diskov s JPEG súbormi).
Dočasné vypnutie zvuku
MUTING. Zvuk obnovíte opätovným stlačením tlačidla
alebo zvýšením hlasitosti tlačidlom VOLUME +.
Zastavenie prehrávania
a vybratie disku
Z
Opakovanie predchádzajúcej
(Instant Replay - rýchle zopakovanie) počas
scény*
prehrávania.
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne**
(Instant Advance - rýchly posuv) počas
prehrávania.
* Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky. Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX.
** Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R disky. Tlačidlo nie je možné použiť
pri súboroch DivX.
Poznámka
• Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia Instant Replay alebo Instant Advance dostupná.
32SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_030-036_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 33 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Počúvanie rozhlasu alebo reprodukcia zvuku z iných
zariadení
Výber pripojeného zariadenia
FUNCTION
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný zdroj signálu.
Po každom stlačení FUNCTION sa režim systému mení v nasledovnom poradí.
DVD t FM t AM t TV t SAT/CABLE t DMPORT t DVD t …
Rada
• Digitálny audio vstup môžete priradiť tak, aby zodpovedal zdroju vstupného signálu “TV” a “SAT/CABLE”.
Podrobnosti pozri [DIGITAL IN] (str. 93).
Poznámka
• Ak súčasne používate konektory TV (AUDIO IN) (analógové prepojenie) aj konektor TV (DIGITAL IN
OPTICAL) (digitálne prepojenie), prioritu má digitálne prepojenie.
Pokračovanie
33SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Základné operácie
Môžete pracovať s TVP, VCR alebo inými zariadeniami pripojenými do konektorov TV alebo SAT/
CABLE na zadnom paneli riadiacej jednotky. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie daných
zariadení.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_030-036_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 34 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Zmena úrovne výstupného zvukového signálu z pripojených
zariadení
Základné operácie
Ak je zariadenie pripojené do konektora TV (AUDIO IN) na zadnom paneli riadiacej jednotky, môže
sa vyskytnúť rušenie. Nejde o poruchu. Závisí to od pripojeného zariadenia.
Aby sa tomu predišlo, môžete zmeniť úroveň vstupného zvukového signálu z iného zariadenia.
FUNCTION
X/x/c,
SYSTEM
MENU
S otvoreným krytom.
1
2
3
4
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji nezobrazí “TV”.
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “ATTENUATE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “ATT ON”: Stlmenie úrovne vstupného signálu. Úroveň výstupného signálu sa zmení.
• “ATT OFF”: Normálna úroveň vstupného signálu.
5
6
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Poznámka
• “ATTENUATE” sa zobrazí, len ak je zdroj vstupného signálu nastavený na “TV”.
34SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_030-036_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 35 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Reprodukcia zvuku z TVP alebo VCR cez všetky
reproduktory
Zvuk TVP alebo VCR je možné reprodukovať všetkými reproduktormi systému.
Podrobnosti pozri “Krok 3: Pripojenie k TVP” (str. 17), “Pripojenie k TVP (Pokročilé)” (str. 21)
a “Pripojenie iných zariadení” (str. 24).
Základné operácie
FUNCTION
SOUND
FIELD
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji nezobrazí “TV” alebo “SAT/CABLE”.
Stláčaním SOUND FIELD zobrazte na displeji požadované zvukové pole.
Ak chcete reprodukovať zvuk z TVP alebo stereo zvuk z 2-kanálových zdrojov zvuku cez všetky
reproduktory tohto systému, zvoľte zvukové pole “PLII MOVIE” alebo “PLII MUSIC”.
Podrobnosti o zvukovom poli pozri str. 37.
Poznámka
• Ak nastavíte funkciu [HDMI CONTROL] v ponuke [CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 93), aktivuje sa funkcia
System Audio Control a z TVP sa nemusí reprodukovať žiadny zvuk. Podrobnosti pozri str. 43.
• Ak súčasne používate konektory TV (AUDIO IN) (analógové prepojenie) aj konektor TV (DIGITAL IN
OPTICAL) (digitálne prepojenie), prioritu má digitálne prepojenie.
35SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_030-036_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 36 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Výber režimu Movie alebo Music
Základné operácie
Môžete zvoliť vhodný zvukový režim pre filmy (Movie) alebo hudbu (Music).
MOVIE/
MUSIC
S otvoreným krytom.
Počas prehrávania stlačte MOVIE/MUSIC.
Stláčajte MOVIE/MUSIC, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný režim. Výrobné nastavenie je
podčiarknuté.
• “AUTO”: Automatický výber režimu za účelom reprodukcie zvukového efektu podľa disku alebo
zvukového toku.
• “MOVIE”: Vhodný zvuk pre filmy.
• “MUSIC”: Vhodný zvuk pre hudbu.
Rada
• Keď je zvolený režim Movie alebo Music, na displeji je zobrazené “MOVIE” alebo “MUSIC”. Keď nie je
na displeji zobrazené “MOVIE” ani “MUSIC”, zvolené je “AUTO”.
Poznámka
• V závislosti od disku alebo zdroja signálu, ak zvolíte “AUTO”, nemusí byť počuť začiatok reprodukcie zvuku,
pretože sa automaticky volí optimálny režim. Aby k tomu nedochádzalo, zvoľte “MOVIE” alebo “MUSIC”.
36SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_037-038_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 37 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Automatická reprodukcia
pôvodného zvuku
Nastavenia zvuku
Reprodukcia
priestorového zvuku
pomocou zvukových polí
Funkcia automaticky identifikuje typ vstupného
audio signálu (Dolby Digital, DTS alebo
štandardné 2 kanálové stereo), a ak je to
potrebné, vykoná príslušné dekódovanie. Tento
režim reprodukuje zvuk tak, ako bol nahraný/
kódovaný bez akýchkoľvek surround efektov
(napr. bez dozvuku).
Ak však zvuk neobsahuje nízkofrekvenčné
signály (Dolby Digital LFE atď.),
nízkofrekvenčný signál pre výstup do
subwoofera sa bude generovať.
Reprodukcia zvuku
z viacerých reproduktorov
Nastavenia zvuku
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov na systéme môžete získať priestorový
zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho
domova vytvoria zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
kinosál a koncertných miestností.
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Režim umožňuje reprodukovať zvuk všetkých
typov diskov z viacerých reproduktorov.
Poznámka
SOUND
FIELD
• Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu nereprodukuje
z viacerých reproduktorov.
• V závislosti od disku alebo zdroja signálu nemusí byť
počuť začiatok reprodukcie zvuku, pretože sa
automaticky volí optimálny režim. Aby k tomu
nedochádzalo, zvoľte “A.F.D. STD”.
Reprodukcia 2-kanálových
zdrojov zvuku (napr. CD disky)
cez 5.1 kanálov
Stlačte SOUND FIELD.
Stláčaním SOUND FIELD zobrazte na displeji
požadované zvukové pole.
Všetky zvukové polia
Zvukové pole
Displej
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
PORTABLE AUDIO
ENHANCER
P. AUDIO
OMNI-DIRECTIONAL
SOUND
OMNI-DIR
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysokočistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
Poznámka
• Ak je vstupný audio signál multikanálový, režimy
Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC sa zrušia
a multikanálový zdrojový signál sa vyvedie priamo
na výstup.
• Ak je vstupný signál dvojjazyčné vysielanie, režimy
Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC nefungujú.
Pokračovanie
37SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_037-038_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 38 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Zvukové efekty
x PORTABLE AUDIO ENHANCER
Tento režim reprodukuje neskreslený zvuk
z prenosného audio zariadenia. Režim je ideálny
pre počúvanie súborov MP3 a iných
komprimovaných audio súborov.
x OMNI-DIRECTIONAL SOUND
Nastavenie úrovne
nízkych, stredových
a vysokých tónov
Môžete jednoducho nastaviť nízke, stredové
a vysoké tóny.
Tento režim reprodukuje stereo efekt
v akejkoľvek pozícii pomocou piatich
satelitných reproduktorov.
Vypnutie priestorového efektu
Stláčajte SOUND FIELD, kým sa na displeji
nezobrazí “A.F.D. STD”.
TONE
Rada
• Systém si zapamätá naposledy zvolené zvukové polia
pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.
Pri každom zvolení zdroja vstupného signálu ako
DVD alebo TUNER sa pre takýto zdroj vstupného
signálu automaticky aplikuje zvukové pole, ktoré
bolo pri tomto zdroji vstupného signálu použité
naposledy. Napríklad: zvolíte zdroj vstupného
signálu DVD a aplikujete preň zvukové pole Dolby
Pro Logic II MOVIE, potom prepnete na iný zdroj
vstupného signálu a pre tento zdroj vstupného signálu
aplikujete iné zvukové pole. Ak následne opäť
prepnete na DVD, automaticky sa pre tento zdroj
vstupného signálu aplikuje zvukové pole Dolby Pro
Logic II MOVIE.
X/x,
1
Stláčajte TONE, kým sa na displeji
nezobrazí “BASS”, “MIDDLE” alebo
“TREBLE”.
• “BASS”: Nastavenie úrovne nízkych
tónov (–6.0 dB – +6.0 dB, 0.5 dB kroky).
• “MIDDLE”: Nastavenie úrovne
stredových tónov (–6.0 dB – +6.0 dB,
0.5 dB kroky).
• “TREBLE”: Nastavenie úrovne vysokých
tónov (–6.0 dB – +6.0 dB, 0.5 dB kroky).
2
Stláčaním X/x vykonajte nastavenie.
Nastavená hodnota sa zobrazí na displeji.
3
Stlačte
.
38SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_039-046_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 39 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
HDMI CONTROL je štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu využívaný systémom HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) pre HDMI rozhrania (Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením).
Funkcia HDMI CONTROL nefunguje v nasledovných prípadoch:
• Keď prepojíte tento systém so zariadením, ktoré nie je kompatibilné s funkciou HDMI CONTROL
od spoločnosti Sony.
• Ak prepojíte túto riadiacu jednotku a iné zariadenia iným než HDMI prepojením.
Odporúčame prepájať tento systém so zariadeniami disponujúcimi funkciou ‘BRAVIA’ Theatre Sync.
Poznámka
• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí funkcia HDMI CONTROL fungovať. Pozri návod na použitie
pripojeného zariadenia.
39SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
Funkciu ‘BRAVIA’ Theatre Sync je možné používať len s TVP Sony ‘BRAVIA’, ktoré touto funkciou
disponujú.
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú kompatibilné s funkciou HDMI CONTROL pomocou HDMI
kábla (nedodávaný) sa nasledovným spôsobom zjednoduší ovládanie:
• One-Touch Play (str. 42): Stlačením jediného tlačidla H na DO sa zapne TVP, automaticky sa na
ňom zvolí zdroj vstupného signálu DVD a automaticky sa nastaví reprodukcia zvuku z reproduktorov
tohto systému.
• System Audio Control (str. 43): Počas sledovania TVP môžete zvoliť, či sa bude zvuk reprodukovať
z reproduktorov TVP alebo reproduktorov tohto systému.
• System Power Off (str. 44): Keď vypnete TVP tlačidlom zapnutia/vypnutia na DO pre TVP, systém
sa vypne tiež.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_039-046_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 40 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Príprava na funkciu HDMI CONTROL
Ak chcete používať funkciu HDMI CONTROL, nastavte tento systém aj TVP.
Pred používaním funkcie HDMI CONTROL musíte vykonať nasledovný postup.
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
1
2
3
4
Riadiaca jednotka musí byť pripojená k TVP (kompatibilnému s funkciou HDMI
CONTROL) cez HDMI prepojenie.
Zapnite systém a TVP.
Prepínač vstupného signálu na TVP prepnite tak, aby sa zobrazil obraz z tohto systému.
Nastavte príslušnú funkciu HDMI CONTROL pre tento systém aj TVP.
Podrobnosti o tomto systéme pozri “Nastavenie funkcie [HDMI CONTROL]” ďalej v texte.
Podrobnosti o nastavení TVP pozri v návode na použitie TVP. V závislosti od pripojeného TVP
môže byť funkcia HDMI CONTROL z výroby vypnutá.
Nastavenie funkcie [HDMI CONTROL]
X/x,
DISPLAY
1
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Control Menu.
40SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_039-046_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 41 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
2
Stláčaním X/x zvoľte
[SETUP] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
3
BNR
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM] a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
4
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM SETUP] a stlačte
.
Položka ponuky Setup je zvolená.
CUSTOM SETUP
OFF
HDMI CONTROL:
OFF
STB SYNCHRO:
TV
OPT,
SAT/CABLE
COAX
DIGITAL IN:
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
5
6
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI CONTROL] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [ON].
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
7
• [ON]: Zapnutie funkcie [HDMI CONTROL].
• [OFF]: Vypnutie funkcie [HDMI CONTROL].
Stlačte
.
Poznámka
• Ak sa v kroku 6 zobrazí [Please verify the HDMI connection.], skontrolujte, či je systém s TVP prepojený správne.
41SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_039-046_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 42 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Sledovanie DVD disku stlačením jediného tlačidla
(One-Touch Play)
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
Jednoduchým stlačením H (jeden dotyk) na DO sa naraz zapne tento systém aj potrebné zariadenia
prepojené HDMI prepojením a automaticky sa spustí prehrávanie DVD disku.
H
Skontrolujte HDMI prepojenie príslušného zariadenia a zistite, či je [HDMI CONTROL] nastavené
na [ON] (str. 40).
Stlačte H na DO.
Systém aj zariadenia prepojené HDMI prepojením sa súčasne zapnú a automaticky sa spustí
prehrávanie DVD disku.
Tento systém a TVP fungujú nasledovne:
Tento systém
TVP
Zapnutie.
r
Prepnutie na zdroj signálu “DVD”.
r
Prehrávanie DVD disku a reprodukcia
zvuku.
Zapnutie.
r
Prepnutie na zdroj vstupného
signálu HDMI.
r
Minimalizácia hlasitosti.
Poznámka
• Ak je aktívna funkcia “DMPORT”, funkcia One-Touch Play nefunguje.
• V závislosti od TVP sa nemusí zobraziť začiatok programu na disku.
42SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_039-046_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 43 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Reprodukcia zvuku TVP reproduktormi tohto systému
(System Audio Control)
Reproduktory systému budú vďaka jednoduchej operácii reprodukovať zvuk TVP.
Ak chcete používať funkciu System Audio Control, prepojte riadiacu jednotku a TVP audio káblom
(nedodávaný) (A) a HDMI káblom (nedodávaný) (B).
: Smer toku audio signálu
TVP
AUDIO
OUT
A
L
R
IN
DMPORT
B
Zadná strana riadiacej
jednotky
V závislosti od nastavenia TVP sa systém automaticky zapne a prepne zdroj signálu na “TV”, keď
začnete sledovať TVP. Zvuk z TVP sa reprodukuje reproduktormi systému a súčasne sa minimalizuje
úroveň hlasitosti v reproduktoroch TVP.
Funkciu System Audio Control môžete používať nasledovne:
• Keď zapnete systém počas sledovania TVP, zvuk z TVP sa bude automaticky reprodukovať z reproduktorov tohto
systému.
• Hlasitosť systému je možné ovládať nastavovaním hlasitosti na TVP.
• Ak vypnete systém, zvuk sa bude reprodukovať reproduktormi TVP.
Funkciu System Audio Control tiež môžete ovládať cez Menu TVP. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
Poznámka
• Ak TVP zapnete skôr ako systém, zvuk TVP sa chvíľu nebude reprodukovať.
• Keď zvolíte TV program (je zvýraznený aktívny obraz) alebo obnovíte režim TV signálu počas sledovania TV
signálu aj DVD signálu pomocou funkcie PAP (Picture and picture - Obraz a obraz), prehrávanie DVD disku
sa zastaví.
• Ak chcete reprodukovať zvuk reproduktormi TVP, na systéme nastavte [AUDIO (HDMI)] na [ON] (str. 94).
43SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
IN
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_039-046_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 44 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Vypnutie systému spolu s TVP
(System Power Off)
Keď vypnete TVP tlačidlom zapnutia/vypnutia na DO od TVP, systém sa tiež automaticky vypne.
Ak chcete používať funkciu System Power Off, prepojte riadiacu jednotku a TVP audio káblom
(nedodávaný) a HDMI káblom (nedodávaný). Pozri str. 43.
Keď vypnete systém tlačidlom "/1 na DO od systému alebo priamo na riadiacej jednotke, TVP
sa nevypne.
Poznámka
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
• Pred použitím funkcie System Power Off musí byť TVP napájaný. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
• V závislosti od podmienok sa systém nemusí vypnúť.
44SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_039-046_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 45 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Reprodukcia digitálneho zvuku z STB (Set Top Box) zariadenia
alebo digitálneho satelitného prijímača cez tento systém
(STB SYNCHRO)
Môžete sledovať digitálny obrazový a zvukový signál z STB zariadenia alebo digitálneho satelitného
prijímača. Zvuk sa reprodukuje cez reproduktory tohto systému. Obrazový signál z STB zariadenia
alebo digitálneho satelitného prijímača sa zobrazuje na TVP cez HDMI prepojenie (prepojenie
HDMI 1 zobrazené nižšie). Vykonajte zapojenia a nastavenia.
Prepojenie systému
Poznámka
• Aby sa mohol reprodukovať zvuk z STB zariadenia, TVP musí disponovať 2 vstupnými HDMI konektormi.
• Názvy vstupných konektorov HDMI v nasledovnom obrázku slúžia len ako príklad.
: Smer toku video signálu
: Smer toku audio signálu
TVP
Do HDMI 2 (HDMI kábel)
Do HDMI 1 (HDMI kábel)
Zadná strana riadiacej jednotky
DMPORT
STB
C
Digitálny koaxiálny kábel alebo
digitálny optický kábel
Nastavenie [STB SYNCHRO]
1
2
3
4
5
Stlačte "/1.
V režime zastavenia prehrávania stlačte
Stláčaním X/x zvoľte
DISPLAY.
[SETUP] a stlačte
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM] a stlačte
.
.
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM SETUP] a stlačte
.
Poznámka
• Aby bolo možné nastaviť funkciu [STB SYNCHRO], je potrebné nastaviť [HDMI CONTROL] na [ON] (str. 40).
Pokračovanie
45SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
Prepojte STB zariadenie so vstupným konektorom HDMI na TVP pomocou HDMI kábla
(nedodávaný) (prepájajte od najnižšieho čísla).
Po prepojení podľa nasledovného obrázka môžete reprodukovať vysielaný multikanálový zvukový
signál reproduktormi tohto systému.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_039-046_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 46 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
6
7
Stláčaním X/x zvoľte [STB SYNCHRO] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [ON].
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
8
• [ON]: Zapnutie funkcie [STB SYNCHRO].
• [OFF]: Vypnutie funkcie [STB SYNCHRO].
Stlačte
.
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
Nastavenie[DIGITAL IN] sa zvolí automaticky.
CUSTOM SETUP
ON
HDMI CONTROL:
ON
STB SYNCHRO:
DIGITAL IN: TV OPT, SAT/CABLE COAX
PAUSE MODE:TV OPT, SAT/CABLE COAX
TV COAX, SAT/CABLE OPT
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
9
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie podľa koaxiálneho alebo optického kábla (C).
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [TV t OPT, SAT/CABLE t COAX]: Vstupné optické audio signály sa priradia zdroju
signálu “TV”, vstupné koaxiálne audio signály sa priradia zdroju signálu “SAT/CABLE”.
• [TV t COAX, SAT/CABLE t OPT]: Vstupné koaxiálne audio signály sa priradia zdroju
signálu “TV”, vstupné optické audio signály sa priradia zdroju signálu “SAT/CABLE”.
10 Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
Rada
• Túto funkciu môžete realizovať na STB zariadení alebo digitálnom satelitnom prijímači, ktoré nie sú kompatibilné
s funkciou HDMI CONTROL.
Poznámka
• V závislosti od TVP nemusí táto funkcia fungovať, keď je STB zariadenie alebo digitálny satelitný prijímač
pripojený do konektora HDMI 1 na TVP.
Reprodukcia digitálneho zvuku
Zvoľte HDMI vstup na TVP pripojenom k STB zariadeniu alebo digitálnemu satelitnému
prijímaču (zobrazenie HDMI 1 v predošlom texte).
Systém automaticky prijme signál z konektorov SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL alebo
OPTICAL) a zvuk z STB zariadenia alebo digitálneho satelitného prijímača sa bude reprodukovať
reproduktormi tohto systému.
46SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 47 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Prehrávanie vpred
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Vyhľadanie konkrétneho
miesta na disku
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo
vyhľadať sledovaním obrazu alebo spomaleným
prehrávaním.
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (len DVD VIDEO/DVD v režime VR/
DivX video/VIDEO CD disky)
×2B (len DVD VIDEO/CD disky)
Prehrávanie vzad
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (len DVD VIDEO/DVD v režime VR/
DivX video/VIDEO CD disky)
×2b (len DVD VIDEO disky)
Každým stlačením sa rýchlosť prehrávania zvýši.
(len DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video, VIDEO CD disky)
c/C
STEP
H
m/M
/
Poznámka
• V závislosti od DVD/DivX video/VIDEO CD disku
nemusia byť niektoré popísané operácie dostupné.
Rýchle vyhľadanie miesta
zrýchleným prehrávaním
vpred/vzad (Scan)
(Okrem súborov JPEG)
Počas prehrávania disku stlačte /m alebo
M/ . Po vyhľadaní želaného miesta obnovíte
stlačením tlačidla H štandardné prehrávanie.
Každým stlačením tlačidla /m alebo M/
počas vyhľadávania sa rýchlosť prehrávania zmení.
Každým stlačením sa indikácia mení nasledovne.
Skutočné rýchlosti sa môžu v závislosti od disku
odlišovať.
V režime pozastavenia stlačte /m alebo
M/ . Štandardnú rýchlosť prehrávania
obnovíte stlačením H. Každým stlačením
tlačidla /m alebo M/ v režime
Slow-motion Play sa rýchlosť prehrávania zmení.
Dostupné sú dve rýchlosti. Každým stlačením
sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne:
Prehrávanie vpred
2
y1
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Sledovanie snímky po snímke
(Slow-motion Play)
Prehrávanie vzad
(len DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW disky)
2
y1
Prehrávanie po jednotlivých
snímkach (Freeze Frame)
(len DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video, VIDEO CD disky)
Počas pozastavenia prehrávania stlačením STEP
C(
) prepnete na nasledujúcu snímku.
Stlačením c STEP (
) prepnete na
predchádzajúcu snímku (len DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW disky). Stlačením H
obnovíte štandardnú rýchlosť prehrávania.
Poznámka
• Na DVD-R/DVD-RW disku v režime VR nie je
možné vyhľadávať statické zábery.
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
funguje len pri video súboroch DivX.
47SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 48 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
[ALBUM]
Vyhľadanie titulu/
kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď.
Na DVD disku je možné vyhľadávať podľa titulu
alebo kapitoly a na VIDEO CD/CD/DATA CD/
DATA DVD disku podľa stopy/skladby, indexu
alebo scény. Keďže sú tituly a stopy (skladby) na
disku označené špecifickým číslom, požadovaný
titul alebo stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním
ich čísla. Taktiež je možné vyhľadať požadovanú
scénu zadaním časového kódu.
[FILE]
Príklad: Ak zvolíte
[CHAPTER]
Zvolené je zobrazenie [** (**)]
(označenie ** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén,
albumov alebo súborov.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Zvolený riadok
3
Stlačte
.
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
Číselné
tlačidlá
CLEAR
12(27)
(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
X/x,
DISPLAY
4
1
Ak sa pomýlite
Stlačte
DISPLAY. (Pri prehrávaní
DATA CD/DATA DVD disku so súbormi
JPEG stlačte
DISPLAY dvakrát.)
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zvoľte podľa potreby číslo titulu,
kapitoly, stopy/skladby, indexu, scény
atď.
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
Podľa disku sa na displeji zobrazujú rôzne
položky.
[TITLE], [SCENE], [TRACK]
[CHAPTER], [INDEX]
[TIME/TEXT]
Pre vyhľadávanie počiatočného miesta
zadaním časového kódu zvoľte [TIME/TEXT].
Číslo vymažte stláčaním CLEAR, potom
zadajte nové číslo.
5
Stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
Vyhľadávanie scény zadaním
časového kódu (len DVD VIDEO
a DVD disky v režime VR)
1 V kroku 2 zvoľte
[TIME/TEXT].
[T **:**:**] (prehrávací čas aktuálneho
titulu) je zvolené.
2 Stlačte
.
[T **:**:**] sa zmení na [T --:--:--].
[TRACK]
48SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 49 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte časový
údaj, potom stlačte
.
Príklad: pre vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku jednoducho
zadajte “21020”.
Vyhľadávanie podľa
scény
(Picture Navigation)
Rada
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), skladbu (VIDEO CD/CD) alebo súbor
(DATA CD/DATA DVD (DivX video)) stlačením
číselných tlačidiel a
.
Obrazovku môžete rozdeliť na 9 rovnakých častí
a rýchlejšie tak nájsť požadovanú scénu.
Poznámka
• Na DVD+RW disku nie je možné vyhľadávať scény
zadaním časového kódu.
PICTURE
NAVI
S otvoreným krytom.
1
Počas prehrávania stlačte PICTURE
NAVI.
Na TV obrazovke sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.
CHAPTER VIEWER
2
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
C/X/x/c,
ENTER
Stláčaním PICTURE NAVI zvoľte
požadovanú položku.
• [TITLE VIEWER] (len DVD VIDEO
disky)
• [CHAPTER VIEWER] (len DVD
VIDEO disky)
• [TRACK VIEWER] (len VIDEO CD/
Super VCD disky)
Pokračovanie
49SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 50 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
3
Stlačte
.
Úvodná scéna každého titulu, kapitoly
alebo stopy sa zobrazuje nasledovne.
1
2
3
Obnovenie prehrávania
z pozície zastavenia
prehrávania disku
(Resume Play)
4
4
5
6
7
8
9
Stláčaním C/X/x/c zvoľte titul, kapitolu
alebo stopu/skladbu a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvolenej
scény.
Obnovenie štandardného
prehrávania počas nastavovania
Systém si pamätá pozíciu, na ktorej ste
naposledy zastavili prehrávanie stlačením x
a na displeji sa zobrazí “Resume”. Kým
nevyberiete disk, funkcia Resume Play
(obnovenie prehrávania) bude pracovať aj po
prepnutí systému do pohotovostného režimu
stlačením "/1.
"/1
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých
položiek.
H
x
1
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji sa zobrazí “Resume”.
Ak sa “Resume” nezobrazí, funkcia
Resume Play nie je k dispozícii.
2
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bolo prehrávanie disku zastavené
v kroku 1.
50SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 51 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Prehrávanie disku prehrávaného
pred obnovením prehrávania
(Multi-disc Resume)
Vytvorenie programu
(Program Play)
(len DVD VIDEO, VIDEO CD disky)
Systém si pamätá miesto, v ktorom ste naposledy
zastavili prehrávanie disku a obnoví prehrávanie
z takéhoto miesta vždy, keď vložíte daný disk. Pri
obsadení pamäte sa vymaže z pamäte nastavenie
miesta prehrávania pre 1. disk.
Funkciu aktivujete nastavením [MULTI-DISC
RESUME] v ponuke [CUSTOM SETUP]
na [ON]. Podrobnosti pozri “[MULTI-DISC
RESUME] (len DVD VIDEO/VIDEO CD
disky)” (str. 94).
Obsah disku môžete prehrať vo vami zvolenom
poradí tým, že zmeníte poradie stôp (skladieb)
na disku – vytvoríte vlastný program.
Do programu môžete zaradiť až 99 položiek.
X/x/c,
DISPLAY
H
Poznámka
• Keď je v ponuke [CUSTOM SETUP] nastavené
[MULTI-DISC RESUME] na [OFF] (str. 94), miesto
zastavenia prehrávania sa z pamäte vymaže, ak
prepnete zdroj signálu stláčaním FUNCTION.
• Podľa miesta zastavenia prehrávania môže dôjsť pri
jeho obnovení k miernej odchýlke od tohto miesta.
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa nemusí
uchovať v prípade, že:
– Vysuniete disk.
– Systém prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
– Zmeníte alebo obnovíte nastavenia v ponuke
Setup.
– Prepnete zdroj signálu stláčaním tlačidla
FUNCTION.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
– Zmeníte úroveň zabezpečenia Parental Control.
• Pri prehrávaní DVD-R/DVD-RW disku v režime VR,
VIDEO CD, CD, DATA CD a DATA DVD disku sa
miesto, v ktorom ste zastavili prehrávanie, uchová
v pamäti pre aktuálny disk.
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime Program
Play a Shuffle Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch pracovať
správne.
1
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[PROGRAM] a stlačte
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Rada
• Systém si dokáže pamätať miesto obnovenia
prehrávania až pre 10 posledných diskov.
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
.
Zobrazia sa voľby pre [PROGRAM].
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
SET
ON
Pokračovanie
51SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 52 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
3
Stláčaním X/x zvoľte [SET
a stlačte
.
t]
Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
sa zobrazí [TRACK]
PROGRAM
0:00:00
T
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
––
01
02
03
04
05
06
Stopy/skladby
na disku
4
Celkový čas položiek
programu
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na položku v stĺpci [T]
(v tomto prípade [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
5
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
7
Stlačením H spustíte prehrávanie
Program Play.
Prehrávanie Program Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Ten istý program prehráte znova zvolením [ON]
v kroku 3 a stlačením .
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Zmena alebo zrušenie programu
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Vytvorenie
programu”.
2 Pomocou X/x zvoľte číslo položky
programu, ktorú chcete zmeniť alebo zrušiť.
Ak chcete položku z programu zrušiť, stlačte
CLEAR.
3 Nové vloženie do programu vykonáte
Zvoľte položku (stopu, skladbu atď.),
ktorú chcete zaradiť do programu.
Napríklad zvolenie stopy/skladby [02].
Stláčaním X/x zvoľte [02] v stĺpci [T],
potom stlačte .
Zvolená položka (stopa, skladba atď.)
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
realizovaním kroku 5. Program zrušíte
zvolením [--] v stĺpci [T] a následným
stlačením
.
Zrušenie všetkých položiek
zaradených do programu
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Vytvorenie
programu”.
2 Stlačte X a zvoľte [ALL CLEAR].
3 Stlačte .
Celkový čas položiek programu
6
Ostatné položky (stopy, skladby atď.)
zaradíte do programu opakovaním
krokov 4 až 5.
Položky zaradené do programu
sa zobrazujú vo zvolenom poradí.
52SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 53 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Prehrávanie v náhodnom
poradí
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude prehrávať v náhodnom poradí.
x Pri prehrávaní VIDEO CD alebo
CD disku
• [TRACK]: Prehrávanie stôp/skladieb
na disku v náhodnom poradí.
(Shuffle Play)
x Keď je aktivované prehrávanie
programu
Táto funkcia umožňuje, že systém “pomieša”
(shuffle) skladby, takže sa prehrajú v náhodnom
poradí. Poradie prehrávania pri ďalšom
“pomiešaní” môže byť odlišné
od predchádzajúceho.
• [ON]: Prehrávanie položiek zaradených
do programu v náhodnom poradí.
x Pri prehrávaní DATA CD (okrem
DivX) alebo DATA DVD (okrem DivX)
disku.
Poznámka
X/x,
DISPLAY
4
• V náhodnom poradí sa môže zvoliť aj skladba,
ktorá sa už prehrala.
Stlačte
.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Poznámka
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
• Pri prehrávaní MP3 súborov sa môžu niektoré
skladby prehrať opakovane.
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
1
2
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Stláčaním X/x zvoľte
[SHUFFLE] a stlačte
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
• [ON (MP3)]: Pomiešanie MP3 audio
súborov v albume na aktuálnom disku.
Ak nie je zvolený žiadny album, prehrá
sa prvý album v náhodnom poradí.
Poznámka
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
.
Zobrazia sa voľby pre [SHUFFLE].
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
53SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 54 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Opakované prehrávanie
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
(Repeat Play)
x Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD diskov v režime VR.
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
titulov na disku.
• [TITLE]: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• [CHAPTER]: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
Všetky tituly/skladby/stopy/albumy na disku
alebo jednotlivé tituly/kapitoly/skladby/stopy/
albumy je možné opakovane prehrávať.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle alebo Program Play.
x Pri prehrávaní VIDEO CD alebo
CD disku
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
stôp/skladieb na disku.
• [TRACK]: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
x Pri prehrávaní DATA CD alebo
DATA DVD disku
X/x,
DISPLAY
REPEAT
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stlačte
.
Položka je zadaná.
Stláčaním X/x zvoľte
[REPEAT] a stlačte
.
Obnovenie štandardného
prehrávania
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
T
6 (14)
2:50
OFF
OFF
DISC
TRACK
54SK
4
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
albumov na disku.
• [ALBUM]: Opakované prehrávanie
aktuálneho albumu.
• [TRACK] (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálnej skladby.
• [FILE] (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho súboru.
PLAY
CD
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
• Stav režimu [REPEAT] môžete rýchlo zobraziť.
Stlačte REPEAT na diaľkovom ovládaní.
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
• Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku so
súbormi MP3 a JPEG, ktorých prehrávací čas nie je
rovnaký, nebude zvuk synchronizovať s obrazom.
• Keď je [MODE (MP3, JPEG)] nastavené
na [IMAGE (JPEG)] (str. 66), nie je možné zvoliť
[TRACK].
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 55 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Ponuka Menu DVD diskov
DVD disk je rozdelený na viacero úsekov
obrazu alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú
“tituly”. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť
požadovaný titul pomocou tlačidla DVD TOP
MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako je jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla DVD MENU.
Zmena zvuku
Číselné
tlačidlá
DVD
TOP MENU
DVD MENU
C/X/x/c,
1
2
3
AUDIO
Stlačte DVD TOP MENU alebo
DVD MENU.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny pri
rôznych DVD diskoch.
S otvoreným krytom.
1
Počas prehrávania stlačte AUDIO.
Na TV obrazovke sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete
prehrávať alebo meniť.
Stlačte
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Ak je DVD VIDEO alebo DATA CD/
DATA DVD (video súbory DivX) disk nahraný
vo viacerých audio formátoch (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio alebo DTS), môžete
zvukový formát počas prehrávania disku meniť.
Pri DVD VIDEO diskoch s viacjazyčnými
zvukovými stopami si môžete zvoliť
požadovaný jazyk.
Pri VIDEO CD, CD, DATA CD alebo DATA
DVD diskoch môžete zvoliť zvuk ľavého alebo
pravého kanála a reprodukovať zvuk zvoleného
kanála cez pravý aj ľavý reproduktor.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
.
2
Stláčaním AUDIO zvoľte požadovaný
audio signál.
Pokračovanie
55SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 56 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
x Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
x Pri prehrávaní Super VCD disku
Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri
každom DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené štyri číslice, reprezentujú
jazykový kód. Príslušné kódy jazykov pozri
“Tabuľka kódov jazykov” (str. 108). Ak je
dva- alebo viackrát zobrazený ten istý
jazyk, DVD VIDEO disk obsahuje záznam
vo viacerých zvukových formátoch.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 1.
• [1:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [1:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy
1 (monofonický).
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 2.
• [2:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 2
(monofonický).
• [2:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy
2 (monofonický).
x Pri prehrávaní DVD disku v režime VR
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku. Výrobné
nastavenie je podčiarknuté.
Príklad:
• [1: MAIN] (hlavný zvuk)
• [1: SUB] (vedľajší zvuk)
• [1: MAIN+SUB] (hlavný aj vedľajší zvuk)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie
je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení
[2:STEREO], [2:1/L] alebo [2:2/R] reprodukovaný
zvuk.
Poznámka
(len DVD, DivX video disky)
• [2: MAIN], [2: SUB] a [2: MAIN+SUB]
sa nezobrazí, ak je na disku zaznamenaná
len jedna zvuková stopa.
x Pri prehrávaní VIDEO CD, CD,
DATA CD (súbory MP3) alebo
DATA DVD (súbory MP3) disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [STEREO]: Štandardný stereo zvuk
• [1/L]: Zvuk ľavého kanála (monofonický)
• [2/R]: Zvuk pravého kanála
(monofonický)
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Možnosť výberu formátu audio signálu
na DATA CD alebo DATA DVD závisí
od súboru DivX uloženého na disku.
Formát sa zobrazuje na displeji.
Poznámka
Zobrazenie formátu audio
signálu
Ak počas prehrávania stláčate AUDIO, zobrazí
sa na TV obrazovke podľa nižšie zobrazených
príkladov formát aktuálneho audio signálu
(PCM, Dolby Digital, DTS atď.).
x Pri prehrávaní DVD disku
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
LFE
(Nízkofrekvenčný efekt)
Surround (L/R)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Predné (L/R) +
Stredová
L
C
R
LFE
LS
RS
Práve prehrávaný
formát záznamu
56SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 57 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Príklad:
Dolby Digital 3-kanálový
Surround
(Monofonická)
Predné (L/R)
Výber ponuky [ORIGINAL]
alebo [PLAY LIST]
na DVD-R/DVD-RW disku
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Práve prehrávaný formát
záznamu
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Niektoré DVD-R/DVD-RW disky obsahujú
v režime VR (Video Recording) dva druhy
titulov určených na prehrávanie: pôvodne
zaznamenané tituly ([ORIGINAL]) a tituly
vytvorené nahrávacím DVD zariadením za
účelom editovania ([PLAY LIST]). Môžete
si zvoliť druh prehrávaných titulov.
Audio súbor MP3
1: MP3 128k
Dátový tok
X/x,
DISPLAY
Audio signály
Audio signály zaznamenané na disku obsahujú
zvukové zložky (kanály) zobrazené nižšie.
Každý kanál je reprodukovaný samostatným
reproduktorom.
• Predná (L)
• Predná (R)
• Stredová
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (Monofonická): Tento signál môže
byť signálom spracovaným systémom
Dolby Surround Sound alebo monofonickým
surround audio signálom systému
Dolby Digital.
• LFE (nízkofrekvenčný) signál
1
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Príklad:
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[ORIGINAL/PLAY LIST] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [ORIGINAL/
PLAY LIST].
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
Pokračovanie
57SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 58 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [PLAY LIST]: Prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných titulov
[ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: Prehrávanie titulov v ich
pôvodnej verzii.
4
Stlačte
Zobrazenie informácií
o disku
.
DISPLAY
DISPLAY
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
na displeji
Údaje o disku ako napríklad zostávajúci čas
disku alebo celkový počet titulov na DVD disku,
stôp/skladieb na VIDEO CD, CD alebo MP3
disku, alebo názov súboru DivX môžete zobraziť
na displeji (str. 111).
Stlačte DISPLAY.
Počas prehrávania disku sa po každom stlačení
DISPLAY zobrazenie na displeji mení 1 t 2
t 3 t ... t 1 t ...
Niektoré zobrazené položky môžu po
niekoľkých sekundách zmiznúť.
Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-R/DVD-RW disku
1 Prehrávací čas a číslo aktuálneho titulu
2 Zostávajúci čas a číslo aktuálneho titulu
3 Prehrávací čas a číslo aktuálnej kapitoly
58SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 59 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
4 Zostávajúci čas a číslo aktuálnej kapitoly
5 Názov disku
6 Titul a kapitola
1
Na TV obrazovke sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.
Pri prehrávaní DATA CD
(DivX video) alebo DATA DVD
(DivX video) disku
1 Prehrávací čas aktuálneho súboru
2 Názov aktuálneho súboru
3 Číslo aktuálneho albumu a súboru
Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC) alebo CD disku
* Len VIDEO CD disky.
Pri prehrávaní DATA CD
(MP3 audio) alebo DATA DVD
(MP3 audio) disku
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)
Rada
• Pri prehrávaní VIDEO CD disku pomocou funkcií
PBC je na displeji zobrazený prehrávací čas.
Poznámka
• Systém dokáže zobraziť len prvú úroveň DVD/CD
textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Ak nie je možné zobraziť názov súboru MP3,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov disku alebo skladby
nemusí zobraziť.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX nemusí byť
zobrazený správne.
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
na TV obrazovke
Môžete skontrolovať prehrávací čas
a zostávajúci čas aktuálneho titulu, kapitoly
alebo stopy a celkový prehrávací čas
a zostávajúci čas disku. Môžete tiež zobraziť
DVD textovú informáciu a názov priečinka/
súboru MP3 zaznamenané na disku.
T 1:01:57
Informácia o čase
2
Stláčaním DISPLAY meníte informáciu
o čase.
Zobrazenie a druh časového údaja, ktorý je
možné zobrazovať, závisí od prehrávaného
disku.
x Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-RW disku
• T **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C **:**:**
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(s funkciami PBC)
• **:**
Prehrávací čas aktuálnej scény
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC) alebo CD disku
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej stopy/skladby
2 Zostávajúci čas a číslo aktuálnej stopy/skladby
3 Prehrávací čas disku
4 Zostávajúci čas disku
5 Názov disku
6 Stopa/skladba a index*
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej stopy/
skladby
• T–**:**
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby
• D **:**
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D–**:**
Zostávajúci čas aktuálneho disku
x Pri prehrávaní DATA CD (MP3 audio)
alebo DATA DVD (MP3 audio) disku
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej skladby
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
• **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Pokračovanie
59SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 60 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Poznámka
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
značky.
• V závislosti od práve prehrávaného druhu disku sa
môže stať, že systém dokáže zobraziť len obmedzený
počet znakov. V závislosti od disku sa tiež nemusia
všetky textové znaky zobraziť.
Zobrazenie informácií
o dátume
(len pre súbory JPEG)
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazenie DVD/CD textu
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Control
Menu.
V kroku 2 stláčaním DISPLAY zobrazíte
textový údaj zaznamenaný na DVD/CD disku.
DVD/CD text sa na TV obrazovke zobrazí, len
ak je text uložený na disku. Textový údaj nie je
možné meniť. Ak disk neobsahuje textové údaje,
zobrazí sa “NO TEXT”.
BRAHMS SYMPHONY
Zobrazenie DATA CD/DATA DVD
(MP3 audio/DivX video) textu
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania audio
súborov MP3 alebo video súborov DivX
na DATA CD/DATA DVD disku je možné
na TV obrazovke zobraziť názov albumu/skladby/
stopy súboru a dátový tok audio údajov (množstvo
dát za sekundu v aktuálnom audio toku).
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
DATA CD JPEG
Informácia o dátume
* ”Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Rada
• Informácia o dátume je vo formáte [DD/MM/YYYY].
DD: Deň
MM: Mesiac
YYYY: Rok
Dátový tok*
T 17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Názov albumu
Názov skladby/súboru
* Zobrazí sa:
– Počas prehrávania audio súboru MP3 na DATA
CD/DATA DVD diskoch.
– Počas prehrávania video súboru DivX, ktorý
obsahuje audio signál vo formáte MP3, na DATA
CD/DATA DVD diskoch.
60SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 61 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Zmena zorných uhlov
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov), môžete prepínať zorný uhol.
Zobrazenie titulkov
Ak sú na diskoch zaznamenané titulky, môžete
si tieto titulky zobraziť/vypnúť počas
prehrávania disku. Ak sú na diskoch
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si počas prehrávania disku zvoliť
akúkoľvek jazykovú mutáciu titulkov
a kedykoľvek ich zobraziť.
S otvoreným krytom.
SUBTITLE
Počas prehrávania stlačte ANGLE.
Po každom stlačení tlačidla ANGLE sa zorný
uhol zmení.
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
zorného uhla aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané viaceré zorné uhly.
S otvoreným krytom.
Počas prehrávania stlačte SUBTITLE.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
ANGLE
Po každom stlačení tlačidla SUBTITLE sa jazyk
zmení.
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO disku
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch. Titulky
tiež nemusí byť možné vypnúť.
• Titulky je možné zmeniť, len ak má súbor DivX
príponu “.AVI” alebo “.DIVX” a obsahuje
informáciu o titulkoch v rámci totožného súboru.
61SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 62 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
Súbory formátu MP3
a JPEG
(A/V SYNC)
Ak zvuk nesúhlasí s obrazom na TV obrazovke,
môžete nastaviť oneskorenie medzi obrazom
a zvukom.
Čo je formát MP3/JPEG?
MP3 je technológia audio kompresie, ktorá
spĺňa predpisy ISO/MPEG. JPEG je technológia
kompresie pre obrazové súbory.
Disky, ktoré zariadenie
dokáže prehrávať
X/x/c,
SYSTEM
MENU
S otvoreným krytom.
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “A/V SYNC” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “LONG”: Korekcia posunu medzi
obrazom a zvukom o 130 ms.
• “SHORT”: Korekcia posunu medzi
obrazom a zvukom o 70 ms.
• “OFF”: Bez úpravy.
4
5
Stlačte
.
Systém dokáže prehrávať DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) alebo DATA DVD (DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD-ROM) disky
so záznamom vo formáte MP3 (MPEG 1 Audio
Layer 3) alebo vo formáte JPEG. Aby však systém
rozpoznal skladby (alebo súbory), DATA CD disky
musia obsahovať záznam v súlade s formátom ISO
9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk Format
(UDF). Je tiež možné prehrávať disky zaznamenané
metódou Multi Session.
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v pokynoch dodávaných s CD-R/CD-RW alebo
DVD-R/DVD-RW mechanikou a zapisovacím
softvérom (nedodávané).
Multi Session disky
Ak sú súbory formátu MP3 alebo JPEG
zaznamenané v prevej sekcii (Session), systém
bude tiež prehrávať súbory formátu MP3 alebo
JPEG v ďalších sekciách. Ak sú v prvej sekcii
zaznamenané audio skladby a obrazové dáta
vo formáte audio CD alebo video CD, bude
sa prehrávať iba prvá sekcia.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/
DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
Nastavenie sa aplikuje.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Audio súbory MP3 alebo
obrazové súbory JPEG, ktoré
systém dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory
MP3 alebo JPEG:
62SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 63 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
• S príponou “.MP3” (audio súbory MP3) alebo
“.JPG”/“.JPEG” (obrazové súbory JPEG)
• Kompatibilné s formátom obrazových súborov
DCF*
* “Design rule for Camera File system”: Štandardy
pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi
fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené asociáciou
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Ak vložíte DATA CD alebo DATA DVD disk,
postupne sa prehrávajú očíslované skladby
(súbory) od 1 až po 7. Akékoľvek včlenené
albumy/skladby (súbory) nachádzajúce sa
v rámci aktuálne zvoleného albumu majú
prioritu pred nasledujúcim albumom v tej istej
vetve. (Príklad: Album C obsahuje
podpriečinok D, takže sa prehrá skladba č. 4
pred skladbou č. 5.)
Poznámka
Keď stlačíte DVD MENU a na TV obrazovke
sa zobrazí zoznam albumov (str. 64), názvy
albumov sa usporiadajú v nasledovnom poradí:
A t B t C t D t F t G. V zozname
sa nezobrazia albumy, ktoré neobsahujú žiadne
skladby (súbory) (ako napr. album E).
Rada
Poradie prehrávania súborov
MP3 alebo JPEG
Poradie prehrávania audio súborov MP3 alebo
obrazových súborov JPEG na DATA CD alebo
DATA DVD disku je nasledovné:
• Ak ste pred názvy skladieb (alebo súborov) pri
ukladaní skladieb (alebo súborov) na disk umiestnili
čísla (01, 02, 03 atď.), skladby (alebo súbory)
sa prehrajú v očíslovanom poradí.
• Spustenie pri disku so zložitou štruktúrou priečinkov
môže trvať dlhší čas.
Poznámka
x Vetvenie obsahu disku
Vetva 1
ROOT
Album
Vetva 2
Vetva 3
: Hlavný priečinok
Vetva 4
Vetva 5
• V závislosti od softvéru použitého pri tvorbe DATA
CD alebo DATA DVD disku, prípadne ak je na disku
viac než 200 albumov a v každom albume je
300 skladieb (súborov), sa môže poradie prehrávania
odlišovať od uvedeného.
• Systém dokáže rozpoznať až 200 albumov. Žiadny
ďalší album sa neprehrá.
• Spustenie prehrávania môže trvať dlhší čas, keď
prepnete na nasledovný alebo na iný album.
• Niektoré typy súborov JPEG sa nedajú prehrať.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
• Systém prehrá akékoľvek údaje s príponou
“.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde
o formát MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní
takýchto údajov sa môže generovať silný hluk,
ktorý môže poškodiť váš reproduktorový systém.
• Systém nepodporuje audio súbory vo formáte
MP3PRO.
Skladba (MP3)
alebo súbor (JPEG)
63SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 64 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Prehrávanie DATA CD
alebo DATA DVD diskov
s audio súbormi MP3
a obrazovými súbormi
JPEG
3
Stláčaním X/x zvoľte album.
x Zvolenie albumu
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného albumu.
x Zvolenie skladby
Stlačte
.
Zobrazia sa skladby nachádzajúce sa
v albume.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
ALL BLUES
AUTUMN LEAVES
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
MY ROMANCE
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
WALTZ FOR DEBBY
DVD MENU
C/X/x/c,
H
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
.
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
Stlačením DVD MENU môžete vypnúť
zobrazenie zoznamu skladieb. Ďalším
stlačením DVD MENU zobrazíte zoznam
albumov.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
PICTURE
NAVI
S otvoreným krytom.
Výber audio súboru MP3 alebo
albumu
1
2
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Stlačte DVD MENU.
Na TV obrazovke sa zobrazia albumy
nachádzajúce sa na DATA CD alebo
DATA DVD disku. Keď sa začne prehrávať
album, jeho názov je zvýraznený.
3( 30)
Prehrávanie nasledujúcej/
predchádzajúcej skladby MP3
Stlačte ./>. Je síce možné zvoliť
nasledujúci album zatlačením a pridržaním >
po prehraní poslednej skladby z aktuálneho
albumu, nie je však možné vrátiť sa na
predchádzajúci album zatlačením a pridržaním
.. Pre návrat k predchádzajúcemu albumu
vyberte album v zozname albumov.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte DVD MENU.
BOSSA NOVA
CLASSIC
JAZZ
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
ROCK BEST HIT
SALSA OF CUBA
64SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 65 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Výber obrazového súboru
JPEG alebo albumu
1
2
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Stlačte DVD MENU.
Na TV obrazovke sa zobrazia albumy
nachádzajúce sa na DATA CD alebo
DATA DVD disku. Keď sa začne prehrávať
album, jeho názov je zvýraznený.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte C/c, keď nie je na TV obrazovke
zobrazené Control Menu. Je síce možné zvoliť
nasledujúci album zatlačením a pridržaním c
po prehraní posledného obrazového súboru
z aktuálneho albumu, nie je však možné vrátiť
sa na predchádzajúci album zatlačením
a pridržaním C. Pre návrat k predchádzajúcemu
albumu vyberte album v zozname albumov.
Otáčanie obrázka JPEG
3( 30)
Keď je na TV obrazovke zobrazený obrazový
súbor JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Počas zobrazenia súboru stlačte X/x.
Po každom stlačení X sa obrázok otočí
o 90° doľava.
Príklad pri jednom stlačení X:
Smer otáčania
3
Stláčaním X/x zvoľte album.
x Zvolenie albumu
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného albumu.
x Zvolenie obrazového súboru
Stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory z albumu sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
BOSSA NOVA
CLASSIC
JAZZ
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
ROCK BEST HIT
SALSA OF CUBA
Zastavenie prehrávania
13
14
15
16
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrázok a stlačte
.
Stlačte x.
Rada
• Na pravej strane TV obrazovky je zobrazené
rolovacie políčko. Pre zobrazenie ďalších obrazových
súborov zvoľte spodný obrázok a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrázku zvoľte vrchný obrázok
a stlačte X.
65SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 66 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Prehrávanie audio skladieb
a obrazových súborov
vo forme Slide show
so sprievodným zvukom
Prezentáciu Slide show môžete prehrať so
sprievodným zvukom, ak vložíte DATA CD
alebo DATA DVD disk obsahujúci súbory MP3
aj JPEG. Počas prehrávania DATA CD alebo
DATA DVD disku zvoľte režim [AUTO] podľa
nasledovného popisu.
5
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [AUTO]: Prehrávanie súborov JPEG
aj MP3 z toho istého albumu vo forme
prezentácie.
• [AUDIO (MP3)]: Súvislé prehrávanie
len súborov MP3.
• [IMAGE (JPEG)]: Prehrávanie súborov
JPEG vo forme prezentácie.
6
7
8
Stlačte
.
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na
DATA CD alebo DATA DVD disku.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album a stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
albumu.
Stláčaním DVD MENU môžete zobraziť/
vypnúť zoznam albumov.
Rada
DVD MENU
X/x,
DISPLAY
H
x
• Ak zvolíte [AUTO], systém dokáže rozpoznať až
300 MP3 a 300 JPEG súborov v jednom albume.
Ak zvolíte [AUDIO (MP3)] alebo [IMAGE (JPEG)],
systém dokáže rozpoznať až 600 MP3 a 600 JPEG
súborov v jednom albume. Bez ohľadu na zvolený
režim môže byť rozpoznaných maximálne
200 albumov.
Poznámka
1
2
3
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Stlačte x.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
4
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE
(MP3, JPEG)], potom stlačte
.
• Ak nastavíte [MODE (MP3, JPEG)] na [IMAGE
(JPEG)] pri disku, na ktorom sú len súbory MP3
alebo [AUDIO (MP3)] pri disku, na ktorom sú len
súbory JPEG, nemusí byť možné zmeniť nastavenie
[MODE (MP3, JPEG)].
• Ak zvolíte [AUDIO (MP3)], funkcia PICTURE
NAVI nefunguje.
• Ak súčasne prehrávate veľké MP3 a JPEG súbory,
zvuk môže vypadávať. Pri vytváraní súborov
odporúčame nastaviť dátový tok pre MP3 súbory
na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk stále vypadáva,
redukujte veľkosť súboru JPEG.
Zobrazia sa voľby pre [MODE (MP3, JPEG)].
12(27)
18(34)
T
2:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
66SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 67 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Špecifikovanie trvania
intervalu pri prehrávaní
prezentácie Slide show
Výber efektu pre obrazové
súbory v režime prezentácie
Slide show
(len pre súbory JPEG)
(len pre súbory JPEG)
Pri prehrávaní súborov JPEG v režime Slide
show môžete špecifikovať dĺžku trvania
zobrazenia obrázka na obrazovke.
Keď prehrávate súbory JPEG, môžete zvoliť
efekt, ktorým sa obrázok zmení počas
sledovania v režime Slide show.
1
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu pre JPEG súbory.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
.
2
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [NORMAL]: Nastavenie trvania od 6 do
9 sekúnd.
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW1].
4
Stlačte
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [MODE1]: Obrázok sa preklopí zhora
nadol.
• [MODE2]: Obrázok sa presúva zľava
doprava.
• [MODE3]: Obrázok sa zobrazuje
postupne zo stredu obrazovky.
• [MODE4]: Obrázky sa cyklicky náhodne
menia pomocou jednotlivých efektov.
• [MODE5]: Nasledujúci obrázok vytlačí
predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie tejto funkcie.
.
Poznámka
• Niektoré súbory JPEG sa zobrazujú dlhšie než iné.
Takto sa môže zdať, že trvanie zobrazenia je dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixelov a vyšším.
[EFFECT]
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
DATA CD JPEG
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
4
Stlačte
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
3
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
Stlačte dvakrát
.
67SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 68 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Prehrávanie súborov DivX®
Poradie prehrávania súborov
na DATA CD alebo DATA DVD
diskoch
Pozri “Poradie prehrávania súborov MP3 alebo
JPEG” (str. 63). Poradie prehrávania sa môže
líšiť v závislosti od softvéru použitého pre
vytvorenie súboru DivX, prípadne ak je na disku
viac než 200 albumov a v každom albume
600 súborov DivX.
Poznámka
DVD MENU
X/x,
H
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
Súbory DivX, ktoré systém
dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať súbory zaznamenané
vo formáte DivX, ktoré majú príponu “.AVI”
alebo “.DIVX”. Systém neprehrá súbory
s príponou “.AVI” alebo “.DIVX”, ak nie sú
vo formáte DivX video.
Rada
Video súbory DivX
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX®.
DATA CD a DATA DVD disky,
ktoré systém dokáže prehrávať
Prehrávanie DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) diskov v tomto
systéme je podmienené splneniu určitých
podmienok:
– Pri DATA CD/DATA DVD disku, ktorý okrem
DivX súborov obsahuje aj MP3 alebo JPEG
súbory, systém prehrá len video súbory DivX.
Systém však prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
• Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na DATA
CD alebo DATA DVD disku vhodných na
prehrávanie pozri “Disky, ktoré zariadenie dokáže
prehrávať” (str. 62).
Poznámka
• Systém nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený
spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším
rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška)/
veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže zvuk preskakovať,
alebo nemusí synchronizovať s práve prehrávaným
obrazom.
• Systém nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX,
ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto prípade
odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom dátovom toku.
Ak je zvuk stále nekvalitný, odporúčame používať
súbory, ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3.
Tento systém nie je kompatibilný s formátom WMA
(Windows Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže po stlačení H
trvať spustenie prehrávania určitý čas.
68SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 69 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Výber albumu
1
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte DVD MENU.
Stlačte C/c.
Zobrazia sa albumy (priečinky)
nachádzajúce sa na disku. Zobrazia sa
len albumy obsahujúce súbory DivX.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
3( 3)
Zastavenie prehrávania
MY FAVOURITES
NEW YEAR'S DAY
SUMMER 2003
Stlačte x.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru DivX
bez použitia zoznamu
2
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
albumu.
Výber súborov DivX pozri “Výber video
súboru DivX” (str. 69).
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Rada
• Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX môžete
prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet
prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí systému.
– Spustení prehrávania iného súboru.
– Vysunutí disku.
Stlačte C/c.
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte DVD MENU.
Zastavenie prehrávania
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
3
Na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor
DivX v rámci rovnakého albumu môžete
prepnúť stlačením ./>.
Stlačením > počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom albume môžete prepnúť na
prvý súbor v nasledujúcom albume. Stlačením
. nie je možné zvoliť predchádzajúci album.
Predchádzajúci album je možné zvoliť zo
zoznamu albumov.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album.
Stlačte x.
Výber video súboru DivX
1
Po kroku 2 z časti “Výber albumu”
stlačte
.
Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich
sa v albume.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
69SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_047-070_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 70 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Prehrávanie VIDEO CD
diskov s funkciami PBC
(Ver.2.0)
(PBC Playback)
Pomocou funkcií PBC (Playback Control) môžete
využívať jednoduché interaktívne operácie,
funkcie umožňujúce vyhľadávanie a pod.
PBC prehrávanie umožňuje prehrávať VIDEO
CD disky interaktívne, sledujúc zobrazené
Menu na TV obrazovke.
Poznámka
• V návode na použitie niektorých VIDEO CD diskov
môže byť pokyn “Stlačte ENTER” ([Press ENTER])
v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte SELECT” ([Press
SELECT]). V takomto prípade stlačte H.
Rada
• Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo . Systém
spustí súvislé prehrávanie. Nie je možné prehrávať
statické zábery ako napr. zobrazenie ponuky Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
Číselné
tlačidlá
1
Spustite prehrávanie VIDEO CD disku
s PBC funkciami.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
podľa výberu.
2
3
4
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Stlačte
.
Postupujte interaktívne podľa pokynov
v Menu.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku,
pretože sa postupy môžu v závislosti od
VIDEO CD disku odlišovať.
Návrat do Menu
Stlačte O RETURN.
70SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_071-074_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 71 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
6
Stláčaním X/x zvoľte požadované číslo
predvoľby.
Funkcie tunera
TUNED
Uloženie rozhlasových
staníc
STEREO
Rada
Uložiť je možné 20 staníc pre rozhlasové pásmo
FM a 10 staníc pre rozhlasové pásmo AM. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimálnu úroveň.
7
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
Stlačte
.
Stanica sa uloží do pamäte.
TUNED
X/x,
TUNING
–/+
Stlačte TUNER MENU.
Opakovaním krokov 1 až 8 uložte
ostatné stanice.
Zmena čísla predvoľby
Opakujte postup od kroku 3.
Funkcie tunera
8
9
FUNCTION
STEREO
TUNER
MENU
S otvoreným krytom.
1
2
3
4
5
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM” alebo “AM”.
Zatlačte a pridržte TUNING + alebo –,
kým sa nezačne ladenie.
Ladenie sa zastaví po naladení danej
stanice. Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “STEREO” (pri stereo vysielaní).
Stlačte TUNER MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “Memory?”.
Stlačte
.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby
pre uloženie stanice.
TUNED
STEREO
71SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_071-074_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 72 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Počúvanie rozhlasu
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”
(str. 71).
DISPLAY
Automatické ladenie: zatlačte a pridržte
TUNING + alebo –. Automatické ladenie
sa zastaví automaticky, keď systém naladí
rozhlasovú stanicu. Ak chcete automatické
ladenie zastaviť manuálne, stlačte TUNING +
alebo –.
Naladenie stanice zadaním jej
frekvencie
V kroku 2 použite priame ladenie.
1 Stlačte DIRECT TUNING.
2 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte číslo
FUNCTION
PRESET
–/+
VOLUME
+/–
S otvoreným krytom.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM” alebo “AM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
požadované číslo predvoľby.
Po každom stlačení tlačidla systém vyvolá
jednu uloženú stanicu.
Rada
3
3 Stlačte
.
Ak je príjem FM stanice
nekvalitný
TUNER
MENU
1
požadovanej frekvencie. Napríklad
frekvenciu “98.00MHz” zadáte stláčaním
číselných tlačidiel v nasledovnom poradí.
9t8t0t0
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Ak je príjem FM stanice nekvalitný, zvoľte
monofonický príjem. Signál nebude
stereofonický, ale príjem sa zlepší.
1 Stlačte TUNER MENU.
2 Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
“FM Mode?” a stlačte
alebo c.
3 Stláčaním X/x zvoľte “MONO”.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “STEREO”: stereo príjem.
• “MONO”: monofonický príjem.
4 Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5 Stlačte TUNER MENU.
Rada
• Pre skvalitnenie príjmu presmerujte dodávané
antény.
Vypnutie rádia
Stlačením "/1 vypnite systém.
Na iný zdroj signálu prepnete stlačením
FUNCTION.
Počúvanie neuložených
rozhlasových staníc
V kroku 2 použite manuálne alebo automatické
ladenie.
Manuálne ladenie: stláčajte TUNING + alebo –.
72SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_071-074_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 73 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Pomenovanie uložených
staníc
Zobrazenie názvu stanice
a frekvencie na displeji
Každej uloženej stanici môžete priradiť názov.
Po naladení pomenovanej stanice sa na displeji
zobrazí jej názov (napríklad “XYZ”).
Každej uloženej stanici môže byť priradený
len jeden názov.
Ak je systém v režime “FM” alebo “AM”,
môžete na displeji zobraziť frekvenciu stanice.
Poznámka
• Pomenovať nie je možné predvoľby s rozhlasovými
stanicami vysielanými so systémom Radio Data
System (RDS) (str. 74).
1
2
* Zobrazí sa, ak uloženú stanicu pomenujete.
** Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa obnoví
štandardné zobrazenie.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
uloženú stanicu, pre ktorú chcete
vytvoriť indexový názov.
Stlačte TUNER MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “Name In?”.
TUNED
5
6
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa zobrazenie na displeji prepína nasledovne.
1 Názov stanice*
2 Frekvencia**
Funkcie tunera
3
4
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM” alebo “AM”.
Stlačte DISPLAY.
Stlačte
STEREO
.
Vytvorte názov pomocou C/X/x/c.
Stláčaním X/x zvoľte znak, potom stlačením
c presuňte kurzor na ďalšiu pozíciu.
Pre názov stanice môžete použiť písmená,
číslice a iné symboly.
Ak sa pomýlite
7
Stláčaním C/c zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním X/x zvoľte
požadovaný znak.
Ak chcete zrušiť znak, stláčaním C/c
“rozblikajte” znak, ktorý chcete zrušiť
a stlačte CLEAR.
Stlačte
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“Complete” a stanica sa uloží.
8
Stlačte TUNER MENU.
Rada
• Aktuálnu frekvenciu môžete skontrolovať na displeji
stláčaním DISPLAY (str. 73).
73SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_071-074_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 74 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Radio Data System (RDS)
Možnosti systému RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Rádio (tuner)
v tomto systéme ponúka pohodlné RDS funkcie,
ako napríklad zobrazenie názvu stanice. Funkcie
RDS sú dostupné len pre FM stanice.*
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
* Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Príjem RDS vysielania
Jednoducho zvoľte stanicu z FM pásma.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí názov stanice*.
* Ak nie je prijímaná stanica s RDS signálom,
na displeji sa jej názov nezobrazí.
Rada
• Ak je zobrazený názov stanice, môžete zobraziť jej
frekvenciu stláčaním DISPLAY.
74SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_075-081_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 75 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
TVP
Ďalšie operácie
Ovládanie TVP dodávaným
diaľkovým ovládaním
Nastavením signálu pre diaľkové ovládanie
(DO) môžete dodávaným diaľkovým ovládaním
ovládať váš TVP.
Indikátor
režimu TV
TV
C/X/x/c,
RETURN
TV INPUT
Číselný kód
SONY
501 (výrobné nastavenie), 502
ADMIRAL
510, 535, 542
AIWA
501, 536, 539
AKAI
503
AOC
503
BCLL&HOWELL
535, 542
BROKSONIC
503
CROSLEX
518
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
DAEWOO
503, 504, 505, 506, 507, 515
DAYTRON
517
Číselné
tlačidlá
EMERSON
503, 517
FISHER
508, 545
ENTER
FUJITSU
528
FUNAI
548
GENERAL
ELECTRIC
503, 509, 510
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517, 568, 576
TOOLS
TV MENU
TV CH +/–
Poznámka
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, číselný
kód sa môže obnoviť na výrobné nastavenie (Sony).
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
GRUNDIG
511, 533
HITACHI
503, 513, 514, 515, 517, 557
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KTV
503, 517
LOEWE
515, 556
LXI (Sears)
503, 508, 510, 517, 518, 551
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518, 566
MARANTZ
527
Ovládanie TVP pomocou DO
MITSUBISHI/MGA 503, 519, 527, 566, 568
Držte zatlačené tlačidlo TV [/1 a pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód výrobcu
vášho TVP (pozri tabuľku). Potom tlačidlo
TV [/1 uvoľnite.
NEC
503, 520, 527, 554
PANASONIC
509, 524, 553, 572
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PHILIPS
515, 518, 557
Ak je zadaný kód správny, indikátor režimu TV
dvakrát pomaly blikne. Ak je zadaný kód
nesprávny, indikátor režimu TV päťkrát rýchlo
zabliká.
PIONEER
509, 525, 526, 551, 555
Číselné kódy TVP, ktoré je možné
ovládať
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529
SAMSUNG
503, 515, 517, 531, 532, 534,
556, 557, 566, 569, 574
Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte
postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód
prislúchajúci vášmu TVP.
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
SANYO
508, 545, 546, 567
SCOTT
503, 566
Ďalšie operácie
VOLUME +/–
TV "/1
Výrobca
Pokračovanie
75SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_075-081_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 76 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Výrobca
Číselný kód
Ovládanie TVP
SHARP
517, 535, 550, 565
TVP je možné ovládať nasledovnými tlačidlami.
SIGNATURE
535, 542, 550
SYLVANIA
503, 518, 566
TELEFUNKEN/
SABA
530, 537, 538, 547, 549, 558
THOMSON
530, 537, 547, 549
Stlačením
Vykonáte
TV [/1
Vypnete/zapnete TVP.
TV INPUT
Prepínate vstupný signál TVP
medzi TV signálom a iným
zdrojom signálu.
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
VOLUME +/–*
Nastavíte hlasitosť TVP.
VIDECH
503, 514
TV CH +/–
Prepínate TV predvoľby.
WARDS
503, 517, 566
ZENITH
542, 543, 567
Číselné tlačidlá*, Prepínate TV predvoľby.
ENTER*
Káblová TV
TOOLS*
Zobrazíte ovládacie Menu
pre aktuálne zobrazenie.
Obnovíte predchádzajúce
zobrazenie
Výrobca
Číselný kód
RETURN*
SONY
802, 821, 822, 823, 824, 825,
865
TV MENU*
AMSTRAD
845, 846
C/X/x/c*,
BSKYB
862
GRUNDIG
859, 860
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
HUMAX
846, 847
JERROLD
830, 831
JERROLD/GI
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
MOTOROLA
807, 819
NOKIA
851, 853, 854, 864
OAK
841, 842, 843
PACE
848, 849, 850, 852, 862, 863,
864
PANASONIC
816, 826, 833, 834, 835, 855
PHILIPS
830, 831, 856, 857, 858, 859,
860, 864
PIONEER
828, 829
SCIENTIFIC
ATLANTA
815, 816, 817, 844
THOMSON
830, 831, 857, 861, 864, 876
ZENITH
826, 827
Zobrazíte Menu TVP.
* Volíte položky v Menu.
* Ak chcete používať tieto tlačidlá v TV režime
(indikátor režimu TV svieti), stlačte tlačidlo TV.
Tlačidlo - využite pre výber predvoľby
s číslom vyšším než 10. (Napr. pre predvoľbu
č. 25 stlačte -, potom 2 a 5.)
Poznámka
• V závislosti od TVP nemusí byť možné TVP ovládať,
alebo nemusia byť funkčné niektoré tlačidlá.
• Ak DO nepoužijete cca 10 sekúnd, režim TV
sa vypne.
76SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_075-081_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 77 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Počúvanie
multikanálového zvuku
TV vysielania (Multiplex
Broadcast Sound)
(DUAL MONO)
Ak systém prijíma viaczložkový vysielací
zvukový signál Dolby Digital, môžete
viaczložkový vysielací zvukový signál
(Multiplex broadcast sound) reprodukovať.
Počúvanie zvuku pri
nízkej úrovni hlasitosti
(NIGHT MODE)
Môžete počúvať zvukové efekty a dialógy
presne ako v kine, aj keď bude hlasitosť
nastavená na nižšiu úroveň. Režim je vhodný
pre sledovanie filmov v noci.
Poznámka
• Pre príjem signálu Dolby Digital je potrebné
k riadiacej jednotke optickým alebo koaxiálnym
káblom pripojiť digitálny satelitný prijímač (str. 24)
a nastaviť režim digitálneho výstupu digitálneho
satelitného prijímača na Dolby Digital.
S otvoreným krytom.
Ďalšie operácie
NIGHT
Stlačte NIGHT.
Na displeji sa zobrazí “NIGHT” a zvukový efekt
je aktivovaný.
Rada
• Ak chcete využiť ďalšie efekty, nastavte
[AUDIO DRC] na [STANDARD] alebo [MAX]
(str. 94).
AUDIO
S otvoreným krytom.
Stlačte AUDIO.
Vypnutie zvukového efektu
Znova stlačte NIGHT.
Stláčajte AUDIO, kým sa na displeji nezobrazí
požadovaný formát signálu. Výrobné nastavenie
je podčiarknuté.
• “MAIN”: Reproduktory budú reprodukovať
hlavný zvuk (jazyk).
• “SUB”: Reproduktory budú reprodukovať
vedľajší zvuk (jazyk).
• “MAIN+SUB”: Reproduktory budú
reprodukovať zmixovaný hlavný aj vedľajší
zvuk (jazyk).
77SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_075-081_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 78 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Vypínací časovač
(Sleep Timer)
Úprava jasu displeja
Jas displeja je možné upraviť v dvoch stupňoch.
Systém je možné nastaviť tak, aby sa v určitom
čase sám vypol. Môžete tak zaspávať pri hudbe.
Čas do vypnutia môžete meniť v 10-minútových
intervaloch.
SLEEP
DIMMER
S otvoreným krytom.
Stláčajte DIMMER.
Stlačte SLEEP.
Po každom ďalšom stlačení tlačidla sa čas
do vypnutia v minútach na displeji mení
nasledovne:
Po každom stlačení DIMMER sa jas displeja
zmení. Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “DIMMER OFF”: Jasný displej.
• “DIMMER ON”: Displej stmavne.
SLEEP OFF t SLEEP 90M t SLEEP 80M
R
r
SLEEP 10M ..... SLEEP 60M T SLEEP 70M
Ak nastavíte vypínací časovač, na displeji sa
rozsvieti “SLEEP”.
Kontrola zostávajúceho času
do vypnutia
Jedenkrát stlačte SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
do vypnutia
Stláčaním SLEEP zvoľte požadovaný čas.
Zrušenie funkcie Sleep Timer
Stláčajte SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí
“SLEEP OFF”.
78SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_075-081_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 79 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Zmena režimu zobrazenia
(INFORMATION MODE)
Zobrazené informácie na displeji je možné
zmeniť.
Zmena vzhľadu
dotykových tlačidiel
(ILLUMINATION MODE)
Môžete zvoliť spôsob zobrazovania dotykových
tlačidiel na vrchnom paneli riadiacej jednotky.
X/x/c,
X/x/c,
SYSTEM
MENU
S otvoreným krytom.
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “INFO MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “STANDARD”: Zobrazenie
komplexných informácií ako druh disku,
číslo skladby, režim opakovania,
frekvencia stanice atď. pre zvolený zdroj
signálu. Podrobnosti o zobrazovaných
informáciách pozri “Displej” (str. 111).
• “SIMPLE”: Zobrazenie len názvu
zvoleného zdroja signálu.
4
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
S otvoreným krytom.
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Ďalšie operácie
SYSTEM
MENU
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ILLUM MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “STANDARD”: Tlačidlá svietia
nepretržite.
• “SIMPLE”: Tlačidlá svietia, keď sa ich
dotknete. Aby boli dotykové tlačidlá
funkčné, jedenkrát sa ich dotknite, aby
sa rozsvietili. Tlačidlá zhasnú, ak sa ich
cca 10 sekúnd nedotknete.
4
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Pokračovanie
79SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_075-081_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 80 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Rada
• Aj keď je nastavený režim “SIMPLE”, počas
prehrávania sa na vrchnom paneli riadiacej jednotky
rozsvieti len N.
Poznámka
• Ak v režime “SIMPLE” dotykové tlačidlá zhasnú,
najskôr sa dotknite časti, kde sú umiestnené, aby
sa rozsvietili, potom s nimi môžete systém ovládať.
Zóna dotykových tlačidiel
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
slúži na reprodukciu zvuku z prenosného audio
zariadenia alebo PC. Ak pripojíte adaptér
DIGITAL MEDIA PORT, môžete zo zariadenia
pripojeného k systému reprodukovať zvuk
na tomto systéme.
Dostupnosť adaptérov DIGITAL MEDIA PORT
závisí od jednotlivých krajín.
Podrobnosti o adaptéri DIGITAL MEDIA
PORT pozri “Pripojenie iných zariadení”
(str. 24).
Poznámka
• Nepripájajte iný adaptér než DIGITAL MEDIA
PORT.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte do/z riadiacej jednotky, keď je systém
zapnutý.
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT (nedodávaný) sa môže reprodukovať aj
výstupný obrazový signál. V takomto prípade je
na výstup zo systému vyvedený len kompozitný
video signál (pozri str. 21, spôsob prepojenia A)
bez ohľadu na typ video signálu.
Prehrávanie z pripojeného
zariadenia na systéme
FUNCTION
1
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DMPORT”.
80SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_075-081_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 81 Thursday, August 30, 2007 12:13 PM
2
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
Zvuk a obraz sa bude prehrávať
na pripojenom zariadení resp. pripojenom
TVP.
Podrobnosti o ovládaní pozri v návode na
použitie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
(nedodávaný).
Rada
• Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné
komprimované audio súbory z prenosného zdroja
zvuku, môžete zdokonaliť zvuk. Stláčajte SOUND
FIELD, kým sa na displeji nezobrazí “P.AUDIO”.
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT (nedodávaný), môže byť možné ovládať
pripojené zariadenie pomocou niektorých tlačidiel
DO alebo riadiacej jednotky. Na nasledovnom
obrázku sú príklady tlačidiel, ktoré je možné
v takomto prípade používať.
Ďalšie operácie
./>
H
x
X
81SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 82 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
2
Pokročilejšie nastavenia
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Uzamykanie diskov
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Nastaviť môžete dva druhy obmedzenia
prehrávania disku.
• Custom Parental Control
Prehrávanie môžete obmedziť nastavením tak,
že systém neprehrá zvolené disky.
• Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou
úrovňou, napríklad vekom diváka. Nevhodné
scény sa neprehrajú, alebo sa nahradia inými
scénami.
Používané heslo je rovnaké pre režim Parental
Control aj Custom Parental Control.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
Stláčaním X/x zvoľte [ON t]
a stlačte
.
x Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa okno pre zadanie nového hesla.
PARENTAL CONTROL
Číselné
tlačidlá
X/x,
DISPLAY
x
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa okno pre potvrdenie hesla.
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
Zablokovanie prehrávania
určených diskov [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
To isté heslo Custom Parental Control môžete
nastaviť až pre 40 diskov. Pri nastavení pre
41. disk sa zruší nastavenie pre prvý disk.
1
.
Zobrazia sa voľby pre [PARENTAL
CONTROL].
Vložte disk, ktorý chcete uzamknúť.
Ak sa disk prehráva, zastavte prehrávanie
stlačením x.
82SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 83 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
5
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte
.
Zobrazí sa hlásenie [Custom parental
control is set.] (Užívateľský zámok je
nastavený.), potom sa obnoví zobrazenie
ponuky Control Menu.
Vypnutie funkcie Custom
Parental Control
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Zablokovanie
prehrávania určených diskov [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]”.
Obmedzenie prehrávania pre
deti [PARENTAL CONTROL]
(len DVD VIDEO disky)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou úrovňou,
napríklad vekom diváka. Funkcia [PARENTAL
CONTROL] (obmedzenie prehrávania)
umožňuje nastaviť úroveň, od ktorej má byť
sledovanie disku obmedzené.
1
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2 Stláčaním X/x zvoľte [OFF t], potom
stlačte
.
3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
2
.
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[PARENTAL CONTROL].
Prehrávanie disku, pre ktorý je
nastavený zámok Custom
Parental Control
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1 Vložte disk, pre ktorý je nastavený zámok
DVD VIDEO
Custom Parental Control.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
3
Stláčaním X/x zvoľte [PLAYER t]
a stlačte
.
x Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa okno pre zadanie nového hesla.
2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Systém je pripravený na prehrávanie.
Pokročilejšie nastavenia
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
Na TV obrazovke sa zobrazí zobrazenie
[CUSTOM PARENTAL CONTROL].
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Rada
• Ak ste zabudli vaše heslo, keď sa zobrazí okno
[CUSTOM PARENTAL CONTROL] vyzývajúce
na zadanie hesla, číselnými tlačidlami zadajte
6-ciferné číslo “199703”, potom stlačte
. Zobrazí
sa výzva na zadanie nového 4-ciferného hesla.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa okno pre potvrdenie hesla.
Pokračovanie
83SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 84 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
7
Stláčaním X/x zvoľte [LEVEL], potom
stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[LEVEL].
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
4
8:
7:
6:
5:
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte
.
8
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Nastavovanie režimu Parental Control
je dokončené.
OFF
USA
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Stláčaním X/x zvoľte [STANDARD],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[STANDARD].
NC17
R
Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň a stlačte
.
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
5
OFF
OFF
4:
PG13
USA
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Vypnutie funkcie Parental
Control
V kroku 8 nastavte [LEVEL] na [OFF].
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
USA
OTHERS
Prehrávanie disku, pre ktorý je
nastavený režim Parental Control
1 Vložte disk a stlačte H.
Na TV obrazovke sa zobrazí zobrazenie
pre zadanie hesla.
6
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň
pre obmedzenie prehrávania, potom
stlačte
.
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte [OTHERS t], číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky “Prehľad kódov oblastí
Parental Control” (str. 108).
2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Prehrávanie sa spustí.
Rada
• Ak ste zabudli heslo, vyberte disk a zopakujte kroky
1 až 3 z časti “Zablokovanie prehrávania určených
diskov [CUSTOM PARENTAL CONTROL]”. Keď
sa zobrazí okno pre zadanie hesla, zadajte 6-ciferné
číslo “199703”, potom stlačte
. Zobrazí sa výzva
na zadanie nového 4-ciferného hesla. Po zadaní
nového 4-ciferného hesla vložte do riadiacej jednotky
disk a stlačte H. Keď sa na TV obrazovke zobrazí
okno pre zadanie hesla, zadajte nové heslo.
84SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 85 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Poznámka
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto zariadení
nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania
vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control.
V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň.
Pri zrušení režimu Resume Play sa úroveň obnoví
na pôvodnú hodnotu.
Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION)
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
dokáže nastaviť vhodný surround zvuk
automaticky.
Zmena hesla
1
2
3
5
6
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
FUNCTION
.
C/X/x/c,
DISPLAY
Zobrazia sa voľby pre [PARENTAL
CONTROL].
Stláčaním X/x zvoľte [PASSWORD t]
a stlačte
.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
nové heslo a stlačte
.
Poznámka
• Po spustení automatickej kalibrácie ([AUTO
CALIBRATION]) sa reprodukuje hlasný zvuk.
Nie je možné znížiť hlasitosť. Berte ohľad na deti
a susedov.
Ak ste sa pri zadávaní hesla
pomýlili
Pred stlačením
správne.
Pokročilejšie nastavenia
4
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
stlačte C a zadajte číslo
Pokračovanie
85SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 86 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
1
Pripojte kalibračný mikrofón
do konektora ECM-AC2 na zadnom
paneli riadiacej jednotky a nastavte ho
do úrovne uší pomocou statívu a pod.
(nedodávaný).
4
Stláčaním X/x zvoľte
[AUTO
CALIBRATION], potom stlačte
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
AUTO CALIBRATION
START
Čelná strana každého reproduktora musí
smerovať na kalibračný mikrofón a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
nesmú byť žiadne prekážky.
DVD VIDEO
Poznámka
• Konektor ECM-AC2 je určený len pre
dodávaný kalibračný mikrofón. Nepripájajte iné
mikrofóny.
5
Stlačte
.
Zobrazí sa zobrazenie
[AUTO CALIBRATION].
Zadná strana riadiacej jednotky
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
DMPORT
YES
NO
Do konektora ECM-AC2
Kalibračný mikrofón
6
Stláčaním X/x zvoľte [YES] a stlačením
spustite automatickú kalibráciu
[AUTO CALIBRATION].
Počas merania nerobte hluk.
Measuring. Please wait a moment.
Poznámka
2
3
• Radšej meranú zónu opustite a počas merania
nerobte hluk (meranie trvá cca 1 minútu).
Môžete narušiť meranie. Počas merania
reproduktory reprodukujú testovacie signály.
• Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti,
v ktorej je systém inštalovaný.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
86SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 87 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
7
• Ak sa na TV obrazovke zobrazí chybové
hlásenie, prečítajte ho a zvoľte [YES].
Chybové hlásenie sa zobrazí, ak:
– Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
– Nie sú správne pripojené predné
reproduktory.
– Nie sú správne pripojené surround
reproduktory.
– Nie sú správne pripojené predné a surround
reproduktory.
– Nie je pripojený subwoofer.
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [YES] alebo
[NO], potom stlačte
.
x Meranie je v poriadku.
Odpojte kalibračný mikrofón a zvoľte
[YES]. Výsledok sa aplikuje.
Measurement complete.
FRONT L :
5.00m 0.0dB
FRONT R :
5.00m 0.0dB
CENTER :
5.00m + 1.0dB
SUBWOOFER :
5.00m + 4.0dB
SURROUND L :
3.00m - 2.0dB
SURROUND R :
3.00m - 2.0dB
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
NO
Prečítajte hlásenie a zvolením [YES]
zopakujte postup.
Measurement failure.
Check speaker connection.
Retry?
YES
NO
Ak sa počas kalibrácie [AUTO
CALIBRATION] zobrazí nasledovné hlásenie,
skontrolujte “Príčiny a riešenia” a znova
vykonajte automatickú kalibráciu.
Chybové
hlásenie
Príčiny a riešenia
[Check
Nezistil sa žiadny zvukový kanál.
calibration mic Skontrolujte, či je kalibračný
connection.]
mikrofón správne pripojený.
Ak je kalibračný mikrofón
pripojený správne, kalibračný
mikrofón alebo jeho kábel môže byť
poškodený.
[Mic input level Kalibračný mikrofón alebo systém
overloaded.]
je poškodený.
Obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony alebo na autorizované
servisné stredisko Sony.
[Check front
speaker
connection.]
Nie sú pripojené predné
reproduktory. Skontrolujte, či sú
predné reproduktory správne
pripojené (str. 12).
[Check
surround
speaker
connection.]
Je pripojený len jeden surround
reproduktor. Skontrolujte, či sú
surround reproduktory správne
pripojené (str. 12).
[Check front
and surround
speaker
connection.]
Nie sú pripojené predné
reproduktory a je pripojený len
jeden surround reproduktor.
Skontrolujte, či sú reproduktory
správne pripojené (str. 12).
[Check
subwoofer
connection.]
Obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony alebo na autorizované
servisné stredisko Sony.
Pokročilejšie nastavenia
x Meranie nie je v poriadku.
Chybové hlásenia pre
automatickú kalibráciu
Rada
• Môžete skontrolovať vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania. Pozri str. 94.
Poznámka
• Kým sa vykonáva automatická kalibrácia:
– Nevypínajte zariadenie.
– Nestláčajte žiadne tlačidlo.
– Nemeňte úroveň hlasitosti.
– Nemeňte zdroj signálu.
– Nevkladajte, ani nevyberajte disk.
– Neodpájajte kalibračný mikrofón.
87SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 88 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Ponuka nastavení Setup
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Zoznam položiek ponuky Setup pozri str. 117.
Zobrazované položky sa líšia v závislosti
od krajiny zakúpenia modelu.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
5
FUNCTION
X/x,
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Stláčaním X/x zvoľte zo zobrazeného
zoznamu položku ponuky:
[LANGUAGE SETUP], [SCREEN
SETUP], [CUSTOM SETUP] alebo
[SPEAKER SETUP]. Potom stlačte
.
Položka ponuky Setup je zvolená.
Príklad: [SCREEN SETUP]
DISPLAY
Zvolená položka
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
FULL
4:3 OUTPUT:
Poznámka
• Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
1
2
3
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
Položky ponuky Setup
6
Stláčaním X/x vyberte položku, potom
stlačte
.
Pre zvolenú položku sa zobrazia možné
voľby.
Príklad: [TV TYPE]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
JACKET
PICTURE
4:3 PAN
SCAN
FULL
Voľby
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
88SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 89 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
7
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie,
potom stlačte
.
Nastavenie je zadané a proces nastavovania
je dokončený.
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
[LANGUAGE SETUP]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
4:3 LETTER BOX
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
FULL
4:3 OUTPUT:
Zvolené nastavenie
Zobrazenie [LANGUAGE SETUP] umožňuje
nastaviť rôzne druhy jazykov pre On-screen
zobrazenie (na TV obrazovke) a pre zvuk.
V ponuke Setup zvoľte [LANGUAGE SETUP].
Podrobnosti pozri “Ponuka nastavení Setup”
(str. 88).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
x [OSD] (On-screen zobrazenie –
zobrazenie na obrazovke)
x [MENU] (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk zobrazovanej
ponuky Menu disku.
x [AUDIO] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte [ORIGINAL], zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
x [SUBTITLE] (len DVD VIDEO disky)
Pokročilejšie nastavenia
Prepínanie jazyka pre OSD zobrazenia.
Výber jazyka pre titulky zaznamenané na DVD
VIDEO disku.
Ak zvolíte [AUDIO FOLLOW], jazyk pre
titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka pre
zvukovú stopu.
Rada
• Ak v ponuke [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE]
zvolíte [OTHERS t], číselnými tlačidlami zadajte
a potvrďte kód jazyka z prehľadu “Tabuľka kódov
jazykov” (str. 108).
Poznámka
• Ak v ponukách [MENU], [SUBTITLE] alebo
[AUDIO] zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO
disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden
zo zaznamenaných jazykov.
89SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 90 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Nastavenia zobrazenia
[SCREEN SETUP]
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného TVP.
V ponuke Setup zvoľte [SCREEN SETUP].
Podrobnosti pozri “Ponuka nastavení Setup”
(str. 88).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
FULL
4:3 OUTPUT:
Poznámka
• Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu [4:3 LETTER
BOX] namiesto [4:3 PAN SCAN] a naopak.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Výber typu výstupného HDMI signálu
z konektora HDMI OUT.
[YCBCR]
Výstup YCBCR signálu.
[RGB]
Výstup RGB signálu.
Poznámka
• Ak je prehrávaný obraz nekvalitný, nastavte [YCBCR]
na [RGB].
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením
s konektorom DVI, automaticky sa na výstup vyvedú
[RGB] signály, aj keď zvolíte [YCBCR].
x [SCREEN SAVER]
x [TV TYPE]
Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP
(štandardný 4:3 alebo širokouhlý).
[16:9]
Zvoľte pri pripojení širokouhlého
TVP alebo TVP s funkciou
širokouhlého režimu.
[4:3 LETTER
BOX]
Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP s pomerom strán 4:3.
Vo vrchnej a spodnej časti
obrazovky sa zobrazia pruhy.
[4:3 PAN SCAN] Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP s pomerom strán 4:3.
Širokouhlý obraz sa automaticky
zobrazí na celú obrazovku a časti,
ktoré presahujú obrazovku, sú
orezané (pravá a ľavá).
[16:9]
Obraz šetriča sa na TV obrazovke zobrazí po
uplynutí 15 minút od prepnutia systému do
režimu pozastavenia alebo zastavenia, alebo ak
prehrávate CD, DATA CD (MP3) alebo DATA
DVD (MP3) disk viac než 15 minút. Šetrič
obrazovky je vhodný na ochranu obrazovky pred
poškodením. Šetrič vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla (napr. tlačidla H).
[ON]
Zapnutie šetriča obrazovky.
[OFF]
Vypnutie šetriča obrazovky.
x [BACKGROUND]
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia na
TV obrazovke v režime zastavenia alebo počas
prehrávania Super Audio CD, CD, DATA CD
(MP3) alebo DATA DVD (MP3) disku.
[JACKET
PICTURE]
Na pozadí sa zobrazí šablónový
obrázok (statický obrázok), avšak
iba v prípade, že je na disku
zaznamenaný (CD-EXTRA atď.).
Ak na disku šablónový obrázok
nie je, zobrazí sa obrázok
[GRAPHICS].
[GRAPHICS]
Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v pamäti systému
od výroby.
[BLUE]
Farba pozadia je modrá.
[BLACK]
Farba pozadia je čierna.
[4:3 LETTER BOX]
[4:3 PAN SCAN]
90SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 91 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
x [4:3 OUTPUT]
Toto nastavenie je účinné, len keď nastavíte [TV
TYPE] v [SCREEN SETUP] na [16:9] (str. 90).
Nastavte pre sledovanie progresívneho signálu
s pomerom strán 4:3. Ak zmeníte pomer strán
na vašom TVP kompatibilnom s progresívnym
formátom (525p/625p), zmeňte nastavenie
na TVP, nie na systéme. Toto nastavenie je
účinné len pri HDMI prepojení alebo pri výstupe
progresívneho signálu z konektorov VIDEO
OUT (COMPONENT).
Dokáže váš TVP spracovať
signály v progresívnom formáte?
Progresívny formát video signálov je spôsob
zobrazovania TV obrazu, pri ktorom sa redukuje
blikanie a zvyšuje sa ostrosť obrazu. Aby bolo
zobrazenie takéhoto signálu možné, je potrebné
k systému pripojiť TVP, ktorý dokáže spracovať
signály v progresívnom formáte.
Poznámka
• Toto nastavenie je účinné, len keď zvolíte
“PROGRE” (PROGRESSIVE) pomocou
RESOLUTION (str. 91).
[FULL]
Zvoľte, keď je možné meniť pomer
strán na TVP.
[NORMAL]
Zvoľte, keď nie je možné meniť
pomer strán na TVP. Zobrazenie
signálu s pomerom strán 16:9
s čiernymi pruhmi na ľavej
a pravej strane obrazu.
FUNCTION
RESOLUTION
TVP s pomerom strán 16:9
Pri výstupe signálov zo systému v progresívnom
formáte sa na displeji predného panela zobrazuje
“PROGRESSIVE”.
1 Stláčaním FUNCTION zvoľte “DVD”.
2 Stlačte RESOLUTION.
Na displeji sa zobrazí aktuálny signál.
Po každom stlačení tlačidla RESOLUTION
sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
Pokročilejšie nastavenia
S otvoreným krytom.
t “INTERLACE” (NORMAL)
r
“PROGRE” (PROGRESSIVE)
Pokračovanie
91SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 92 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
x “INTERLACE” (NORMAL)
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– váš TVP nie je kompatibilný s progresívnymi
signálmi alebo
– a TVP je pripojený do konektorov VIDEO
OUT (VIDEO).
x “PROGRE” (PROGRESSIVE)
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi
signálmi
– a TVP je pripojený do konektorov VIDEO
OUT (COMPONENT).
Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky,
štandardne zvoľte práve toto nastavenie. Takto
sa automaticky identifikuje typ záznamu
(softvéru) a zvolí sa vhodná metóda konverzie.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí,
ak pri týchto nastaveniach nebude splnená
niektorá z uvedených podmienok.
Poznámka
• Ak prepojíte TVP s riadiacou jednotkou HDMI
káblom, pričom je na systéme nastavené
“INTERLACE” (NORMAL), systém automaticky
zvolí nastavenie “PROGRE” (PROGRESSIVE).
Rada
• Keď prepojíte riadiacu jednotku a TVP HDMI káblom,
pre výber typu výstupného video signálu z konektora
HDMI OUT sa používa RESOLUTION.
Podrobnosti pozri “Výber typu výstupného video signálu
z konektora HDMI OUT (Výstupné multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)” (str. 92).
Typy DVD softvéru a metódy
konverzie
DVD softvér je možné rozdeliť na dva druhy:
Záznam snímaný filmovou technikou a záznam
snímaný video technikou.
Záznam snímaný video technikou je založený
na TV vysielaní, napr. TV inscenácie alebo situačné
komédie, a zobrazuje sa pri ňom 30 snímok/
60 políčok za sekundu. Záznam snímaný filmovou
technikou je odvodený od klasických filmov
a zobrazuje sa pri ňom 24 snímok za sekundu.
Niektoré záznamy na DVD disku sú kombináciou
záznamov snímaných video aj filmovou technikou.
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený obraz,
keď je výstupný signál v progresívnom formáte,
musí sa progresívny video signál konvertovať tak,
aby zodpovedal druhu sledovaného záznamu
na DVD disku.
Poznámka
• Pri prehrávaní záznamu snímaného video technikou
so signálom v progresívnom formáte sa môžu
niektoré časti obrazového záznamu z dôvodu procesu
konverzie pri výstupe cez konektory VIDEO OUT
(COMPONENT) zobrazovať neprirodzene. Aj keď
nastavíte “PROGRE” (PROGRESSIVE), nemá to
vplyv na výstupný obrazový signál z konektora
VIDEO OUT (VIDEO), pretože ide o výstupný
signál v prekladanom formáte.
Výber typu výstupného video
signálu z konektora HDMI OUT
(Výstupné multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)
Keď prepojíte riadiacu jednotku a TVP HDMI
káblom, zvoľte typ výstupného video signálu
z konektora HDMI OUT (Výstupné
multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením).
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
TVP/projektora atď.
1 Stláčaním FUNCTION zvoľte “DVD”.
2 Stlačte RESOLUTION.
Aktuálny typ video signálu sa zobrazuje
na displeji predného panela.
Po každom stlačení tlačidla RESOLUTION
sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
t “480p*” alebo “576p*”
r
“720p*”
r
“480p*” alebo “576p*”
r
“1080i*”
• “480p*”: Výstup video signálu
s rozlíšením [720 × 480p].
• “576p*”: Výstup video signálu
s rozlíšením [720 × 576p].
• “720p*”: Výstup video signálu
s rozlíšením [1280 × 720p].
• “1080i*”: Výstup video signálu
s rozlíšením [1920 × 1080i].
* i: prekladaný, p: progresívny
Poznámka
• Ak na displeji svieti indikátor HDMI, obraz v inom
rozlíšení než [720 × 480p] alebo [720 × 576p]
sa vertikálne roztiahne.
Pri pripojení štandardného TVP
s pomerom strán 4:3
V závislosti od disku nemusí obraz správne
vyplniť obrazovku.
Zmenu pomeru strán pozri str. 90.
92SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 93 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Užívateľské nastavenia
[CUSTOM SETUP]
Poznámka
• Keď je táto funkcia nastavená na [ON], aktívne
je nastavenie [DIGITAL IN].
x [DIGITAL IN]
Umožňujú nastavenie položiek týkajúcich
sa prehrávania a ďalších nastavení.
Priradenie digitálneho audio vstupu tak, aby
zodpovedal zdroju vstupného signálu “TV”
a “SAT/CABLE”.
V ponuke Setup zvoľte [CUSTOM SETUP].
Podrobnosti pozri “Ponuka nastavení Setup”
(str. 88).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
[TV t OPT,
Vstupné optické audio signály
SAT/CABLE t sa priradia zdroju signálu “TV”,
COAX]
vstupné koaxiálne audio signály
CUSTOM SETUP
OFF
HDMI CONTROL:
OFF
STB SYNCHRO:
DIGITAL IN: TV OPT, SAT/CABLE COAX
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
x [HDMI CONTROL]
[OFF]
Vypnutie funkcie
[HDMI CONTROL].
[ON]
Zapnutie funkcie
[HDMI CONTROL].
Zariadenia prepojené HDMI
káblom môžete vzájomne ovládať.
Poznámka
• Ak nastavíte [ON] a TVP nie je pripojený HDMI
káblom, zobrazí sa hlásenie [Please verify the HDMI
connection] a nie je možné zvoliť [ON].
x [STB SYNCHRO]
Zapnutie/vypnutie funkcie STB SYNCHRO.
Táto funkcia je dostupná, keď prepojíte systém
a TVP káblom HDMI a nastavíte [HDMI
CONTROL] na [ON]. Podrobnosti pozri
“Reprodukcia digitálneho zvuku z STB (Set Top
Box) zariadenia alebo digitálneho satelitného
prijímača cez tento systém” (str. 45).
[OFF]
Vypnutie funkcie
[STB SYNCHRO].
[ON]
Zapnutie funkcie
[STB SYNCHRO].
[TV t COAX,
Vstupné koaxiálne audio signály
SAT/CABLE t sa priradia zdroju signálu “TV”,
OPT]
vstupné optické audio signály
sa priradia zdroju signálu “SAT/
CABLE”.
x [PAUSE MODE]
(len DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW disky)
Výber kvality obrazu v režime pozastavenia.
[AUTO]
Scény s dynamickými zábermi
sa reprodukujú bez chvenia.
Štandardne vyberte túto voľbu.
[FRAME]
Obraz, vrátane nedynamických
objektov, sa reprodukuje vo
vysokom rozlíšení.
x [TRACK SELECTION]
(len DVD VIDEO disky)
Uprednostnenie zvukovej stopy s vyšším počtom
kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO disku,
na ktorom sú zaznamenané viaceré audio formáty
(PCM, DTS, MPEG audio alebo Dolby Digital).
[OFF]
Bez priority.
[AUTO]
S prioritou.
Pokročilejšie nastavenia
Zapnutie/vypnutie funkcie HDMI CONTROL.
Táto funkcia je dostupná pri prepojení systému
s TVP káblom HDMI. Podrobnosti pozri
“Príprava na funkciu HDMI CONTROL”
(str. 40).
sa priradia zdroju signálu “SAT/
CABLE”.
Poznámka
• Ak nastavíte túto položku na [AUTO], môže dôjsť
ku zmene jazyka. Nastavenie [TRACK
SELECTION] má prednostné postavenie (vyššiu
prioritu) pred nastavením [AUTO] v ponuke
[LANGUAGE SETUP] (str. 89). (V závislosti od
obsahu disku nemusí táto funkcia fungovať.)
• Ak majú zvukové stopy PCM, DTS, Dolby Digital
a MPEG audio rovnaký počet kanálov, systém
postupne volí PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG
audio.
Pokračovanie
93SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 94 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
x [MULTI-DISC RESUME]
(len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)
Aktivácia/deaktivácia režimu Multi-disc
Resume.
[ON]
Ukladanie miesta zastavenia
prehrávania do pamäte.
[OFF]
Neukladanie miesta zastavenia
prehrávania do pamäte.
Prehrávanie sa od miesta
zastavenia prehrávania obnoví
len pri aktuálne vloženom disku.
x [AUDIO DRC] (len DVD VIDEO disky)
Zúženie dynamického rozsahu zvukovej stopy.
Vhodné pri sledovaní filmov pri nízkej hlasitosti
v noci.
[OFF]
Bez kompresie dynamického
rozsahu.
[STANDARD]
Reprodukcia zvukovej stopy
s kompresiou dynamického
rozsahu v zmysle zámerov
technikov pre záznam.
[MAX]
Maximálna kompresia
dynamického rozsahu.
x [AUDIO (HDMI)]
Nastavenie výstupu audio signálu z konektora
HDMI OUT.
[OFF]
Audio signál nie je vyvedený
na konektor HDMI OUT.
[ON]
Výstup audio signálu konverziou
Dolby Digital, DTS alebo 96 kHz/
24 bit PCM signálu na 48 kHz/
16 bit PCM signál.
Poznámka
• Keď prepojíte riadiacu jednotku s TVP káblom
HDMI a zvolíte [ON], na zvuk z TVP sa neaplikujú
nastavenia AUDIO DRC, A/V SYNC, TONE,
MOVIE/MUSIC a zvukové pole.
x [DivX]
Zobrazenie registračného kódu tohto systému.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com
na Internete.
Nastavenia reproduktorov
[SPEAKER SETUP]
Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového
zvuku najskôr špecifikujte zapojenie
reproduktorov a vzdialenosť od pozície počúvania.
Využitím testovacích tónov nastavte hlasitosť
a vyváženie reproduktorov na rovnakú úroveň.
V ponuke Setup zvoľte položku [SPEAKER
SETUP]. Podrobnosti pozri “Ponuka nastavení
Setup” (str. 88).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
YES
YES
YES
YES
Obnovenie výrobného nastavenia
počas zmeny nastavenia
Zvoľte položku a stlačte CLEAR. Jedine
nastavenie [CONNECTION] sa neobnovuje
na výrobne nastavené hodnoty.
x [CONNECTION]
Ak nepripojíte stredový alebo surround
reproduktory alebo premiestnite surround
reproduktory, nastavte podľa toho parametre
pre [CENTER] a [SURROUND] reproduktory.
Keďže je nastavenie predných reproduktorov
a subwoofera fixné, nie je možné tieto
nastavenia meniť.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte stredový
reproduktor, zvoľte toto
nastavenie.
[SURROUND]
[YES]: Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte surround
reproduktory, zvoľte toto
nastavenie.
[SUBWOOFER]
[YES]
94SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 95 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
x [DISTANCE (FRONT)]
Výrobné nastavenie vzdialenosti reproduktorov
vo vzťahu k miestu počúvania je zobrazené
nižšie.
Ak ste nastavili vzdialenosť v nastaveniach
Quick Setup (str. 18), automaticky sa zobrazia
tieto nastavenia.
Pri premiestnení reproduktorov zmeňte
nastavenie vzdialenosti v ponuke Setup.
Pri premiestnení reproduktorov zmeňte
nastavenie vzdialenosti v ponuke Setup.
Predné reproduktory je možné
umiestniť vo vzdialenosti
od 0.0 až do 7.0 metrov
od pozície počúvania.
[CENTER]
3.0 m*
(Zobrazí sa, ak v ponuke
[CONNECTION]
nastavíte [CENTER]
na [YES].)
Stredový reproduktor
je možné umiestniť
vo vzdialenosti od 0.0 až
do 7.0 metrov od pozície
počúvania.
[SUBWOOFER]
3.0 m*
Subwoofer je možné
umiestniť vo vzdialenosti
od 0.0 až do 7.0 metrov
od pozície počúvania.
* Ak vykonáte rýchle nastavenie Quick Setup
(str. 18), výrobné nastavenia sa zmenia.
x [DISTANCE (SURROUND)]
Výrobné nastavenie vzdialenosti reproduktorov
vo vzťahu k miestu počúvania je zobrazené
nižšie.
Ak ste nastavili vzdialenosť v nastaveniach
Quick Setup (str. 18), automaticky sa zobrazia
tieto nastavenia.
Surround reproduktory je
možné umiestniť
vo vzdialenosti od 0.0 až
do 7.0 metrov od pozície
počúvania.
* Ak vykonáte rýchle nastavenie Quick Setup
(str. 18), výrobné nastavenia sa zmenia.
Poznámka
• V závislosti od toku vstupného signálu nemusí byť
nastavenie [DISTANCE (FRONT)]/[DISTANCE
(SURROUND)] efektívne.
• Ak je nastavenie vzdialenosti reproduktorov mimo
odporúčanú vzdialenosť, zobrazí sa
/
** m
(** je konkrétne číslo).
indikuje presah za
odporúčanú vzdialenosť.
indikuje presah pod
odporúčanú vzdialenosť.
Pokročilejšie nastavenia
[L/R]
3.0 m*
[L/R]
3.0 m*
(Zobrazí sa, ak v ponuke
[CONNECTION]
nastavíte [SURROUND]
na [YES].)
x [LEVEL (FRONT)]
Úroveň hlasitosti predných reproduktorov
môžete nastavovať nasledovne. Za účelom
jednoduchšieho nastavenia nastavte [TEST
TONE] na [ON].
[L/R]
0.0 dB
Nastavujte v rozmedzí -6.0 dB
až +6.0 dB.
[CENTER]
Nastavujte v rozmedzí -6.0 dB
0.0 dB
až +6.0 dB.
(Zobrazí sa, ak v ponuke
[CONNECTION]
nastavíte [CENTER]
na [YES].)
[SUBWOOFER]
0.0 dB
Nastavujte v rozmedzí -6.0 dB
až +6.0 dB.
Pokračovanie
95SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 96 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
x [LEVEL (SURROUND)]
Úroveň hlasitosti surround reproduktorov
môžete nastavovať nasledovne. Za účelom
jednoduchšieho nastavenia nastavte
[TEST TONE] na [ON].
[L/R]
Nastavujte v rozmedzí
0.0 dB
-6.0 dB až +6.0 dB.
(Zobrazí sa, ak v ponuke
[CONNECTION]
nastavíte [SURROUND]
na [YES].)
Nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov súčasne
Stláčajte VOLUME +/– na DO, alebo stláčajte
VOLUME +/– (dotykové tlačidlo) na riadiacej
jednotke.
1
Zobrazí sa Control Menu.
2
[OFF]
Testovací tón sa z reproduktorov
nereprodukuje.
[ON]
Počas nastavovania úrovne hlasitosti
reproduktorov sa testovací tón reprodukuje
postupne z jednotlivých reproduktorov.
Pri voľbe jednej z položiek [SPEAKER
SETUP] sa testovací tón reprodukuje
postupne z každého reproduktora.
Nastavenie úrovne hlasitosti
reproduktorov pomocou
testovacieho tónu
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
3
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
4
5
6
x [TEST TONE]
Aby bolo možné nastaviť položky [LEVEL
(FRONT)] a [LEVEL (SURROUND)], budú
reproduktory reprodukovať testovací tón.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte [SPEAKER
SETUP], potom stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte [TEST TONE],
potom stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte [ON], potom
stlačte
.
Postupne bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón.
7
8
9
Z vašej pozície počúvania pomocou
C/X/x/c upravte hodnotu
[LEVEL (FRONT)] alebo hodnotu
[LEVEL (SURROUND)].
Testovací tón sa reprodukuje len z práve
nastavovaného reproduktora.
Po dokončení nastavovania stlačte
Stláčaním X/x zvoľte [TEST TONE],
potom stlačte
.
10 Stláčaním X/x zvoľte [OFF], potom
stlačte
.
Poznámka
• Testovací signál nie je vyvedený na konektor
HDMI OUT.
C/X/x/c,
DISPLAY
96SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_082-097_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 97 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Obnovenie výrobných
nastavení
Obnovenie nastavení
v ponuke Setup na výrobné
nastavenia
1 Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
Obnovenie nastavení
zvukového poľa a rádia
na výrobné nastavenia
nezobrazí “DVD”.
2 V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Control
Menu.
3 Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
[SETUP]
.
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4 Stláčaním X/x zvoľte [RESET] a stlačte
5 Stláčaním X/x zvoľte [YES].
.
Postup môžete tiež ukončiť zadaním [NO].
Obnoví sa zobrazenie ponuky Control Menu.
6 Stlačte
"/1
Vypnite zariadenie.
Zatlačte a pridržte "/1 na riadiacej
jednotke na cca 5 sekúnd.
Cca 10 sekúnd sa na displeji striedavo
zobrazuje “MEMORY CLR”
a “PUSH POWER”.
3
Stlačte "/1.
Na displeji sa zobrazí “CLEARING”
a výrobné nastavenia sú obnovené. Po
zobrazení “CLEARED!” sa systém vypne.
Poznámka
• Keď zapnete systém po resetovaní a v riadiacej
jednotke nebude žiadny disk, na TV obrazovke sa
zobrazí sprievodné zobrazenie. Ak chcete vykonať
nastavenia Quick Setup (str. 18), stlačte
.
Ak chcete obnoviť štandardné zobrazenie, stlačte
CLEAR.
• Obnovia sa tiež výrobné nastavenia položiek
“BASS”, “MIDDLE” a “TREBLE”.
Pokročilejšie nastavenia
1
2
.
Obnoví sa výrobné nastavenie všetkých
nastavení popísaných na str. 89 až 96.
Pri resetovaní systému nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
Poznámka
• Ak v kroku 3 nestlačíte "/1 alebo stlačíte iné tlačidlo
než "/1 na riadiacej jednotke, systém sa zapne.
Nastavenie sa nevykoná.
• Keď zapnete systém po obnovení výrobných
nastavení, vyčkajte cca 20 sekúnd pred zapnutím
zariadenia stlačením "/1.
97SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 98 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Nastavenie hlasitosti
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
Zdroje napájania
• Ak nebudete subwoofer dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Sieťovú šnúru
ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Ak je hlasitosť nastavená dlhší čas na vyššiu úroveň,
zariadenie sa na povrchu zahrieva. Nejde o poruchu.
Povrchu zariadenia sa však nedotýkajte. Riadiacu
jednotku neumiestňujte na miesta s nedostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby nedochádzalo k jeho
nadmernému prehrievaniu.
• Na zariadenie nič neklaďte, aby ste nezakryli
ventilačné otvory. Zariadenie je vybavené
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak sú ventilačné
otvory zablokované, riadiaca jednotka sa môže
prehriať a môže dôjsť k poruche.
• Riadiacu jednotku neumiestňujte na mäkký povrch
(deka, plachta atď.) ani do blízkosti materiálov
(záclony, závesy), ktoré by mohli brániť v cirkulácii
vzduchu zablokovaním ventilačných otvorov.
• Riadiacu jednotku neumiestňujte do blízkosti tepelných
zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym
slnečným žiarením, nadmerne prašné miesta, miesta
podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Riadiacu jednotku neumiestňujte na naklonený
povrch. Zariadenie je určené na prevádzku
vo vodorovnej polohe.
• Riadiacu jednotku ani disky neumiestňujte do
blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú
mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory.
• Na povrch riadiacej jednotky a subwoofera neklaďte
žiadne predmety.
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme riadiacej jednotky môže kondenzovať
vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy
cca pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním systému vyberte zo zariadenia disk.
V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do
subwoofera odpojte subwoofer od elektrickej siete
a pred ďalším používaním nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
• Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi
nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým
signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov.
Čistenie
• Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
Zobrazenie farieb na TV
obrazovke
• Reproduktory systému môžu spôsobiť nesprávne
zobrazovanie farieb na TV obrazovke. V takomto
prípade vypnite TVP a opäť ho zapnite po cca 15 až
30 minútach. Ak sa farby stále zobrazujú nesprávne,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém je schopný prehrávať
statické video zábery na vašej TV obrazovke
aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší
čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Identifikačný štítok je umiestnený na spodnej strane
riadiacej jednotky.
Prenášanie systému
Pred prenášaním systému vykonajte za účelom
ochrany vnútorného mechanizmu nasledovný postup.
1 Stlačením Z vysuňte disk.
Z riadiacej jednotky vyberte disk.
2 Stlačením "/1 vypnite napájanie.
3 Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
zásuvky.
98SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 99 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Poznámky k diskom
Zaobchádzanie s diskmi
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli
znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte
sa povrchu disku.
• Na povrch disku nič nenalepujte.
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr,
ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Ak v servise dôjde počas opravy k výmene
niektorých dielov, môže si servis staré diely
ponechať.
Napájanie
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú
klimatizačné potrubia, ani nenechávajte disk
v zaparkovanom aute na slnku. Teplota
v interiéri sa môže značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk späť
do obalu.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
Ak sa na displeji striedavo zobrazuje
“PROTECTOR” a “PUSH POWER”.
Stlačením "/1 vypnite zariadenie a po vypnutí
zobrazenia “STANDBY” skontrolujte nasledovné
položky.
• Nie sú reproduktorové káble 3 a # skratované?
• Používate len určené reproduktory?
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na systéme?
Overte uvedené položky a vyriešte problémy.
Po zmiznutí “STANDBY” vyčkajte cca 20 sekúnd,
potom stlačením "/1 zariadenie zapnite. Ak sa
problém nevyriešil ani po vykonaní uvedeného,
kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Ďalšie informácie
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená
do elektrickej zásuvky.
• Stlačte "/1 po zmiznutí všetkých indikácií
z displeja.
• Po pripojení sieťovej šnúry vyčkajte cca
20 sekúnd, kým zariadenie zapnete stlačením "/1.
Obraz
Nie je vidieť obraz.
• Video prepojovacie káble nie sú správne
prepojené.
• Video prepojovacie káble sú poškodené.
• Riadiaca jednotka nie je pripojená do správneho
vstupného konektora na TVP (str. 17, 21).
• Na TVP nie je správne zvolený vstupný video
signál, takže nie je možné vidieť obraz zo systému.
• Nastavili ste progresívny formát, TVP však signál
v progresívnom formáte nedokáže spracovať.
V takomto prípade znova nastavte prekladaný
formát (výrobné nastavenie) (str. 91).
• Aj keď je váš TVP kompatibilný so signálmi
v progresívnom formáte (525p/625p), pri
nastavení systému do režimu pre progresívny
signál môže byť obraz ovplyvnený. V takomto
Pokračovanie
99SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 100 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
•
•
•
•
•
prípade znova nastavte prekladaný formát
(výrobné nastavenie) (str. 91).
Prepojte prepojovací kábel správne.
Riadiaca jednotka je pripojená k vstupnému
konektoru HDCP-nekompatibilného zariadenia
(indikátor “HDMI” na displeji nesvieti) (str. 111).
Ak konektor HDMI OUT používate na výstup
video signálu, zmena nastavenia typu výstupného
video signálu z konektora HDMI stláčaním
RESOLUTION môže problém vyriešiť (str. 92).
Pripojte riadiacu jednotku k TVP cez iný video
konektor než HDMI OUT a zdroj vstupného
signálu na TVP nastavte tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému. Zmeňte typ výstupného video
signálu z konektora HDMI OUT a zdroj
vstupného signálu na TVP prepnite späť na
HDMI. Ak sa obraz stále nezobrazí, zopakujte
postup a skúste iné voľby.
Tlačidlom RESOLUTION na DO ste zvolili
“PROGRE” (PROGRESSIVE) (indikátor
“PROGRESSIVE” na displeji svieti), aj keď váš
TVP nepodporuje signál v progresívnom formáte.
V takomto prípade odpojte HDMI kábel od
riadiacej jednotky a zvoľte “INTERLACE”
(NORMAL) tak, aby indikátor
“PROGRESSIVE” zhasol.
Ak je signál z konektora VIDEO OUT (VIDEO)
rušený, zmeňte nastavenie typu výstupného
signálu z konektora HDMI OUT stláčaním
RESOLUTION na [720 × 480p] alebo
[720 × 576p] (str. 92).
Dochádza k výskytu obrazového šumu.
• Disk je znečistený alebo chybný.
• Ak prechádza prehrávaný obrazový signál zo
systému cez VCR a následne vstupuje do TVP,
kvalita obrazu môže byť pri určitom DVD programe
ovplyvnená signálom ochrany proti kopírovaniu.
Ak problém pretrváva, aj keď ste riadiacu jednotku
pripojili priamo k TVP, skúste pripojiť riadiacu
jednotku do vstupného video konektora na TVP
(okrem konektora HDMI) (str. 21).
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď
v ponuke [SCREEN SETUP] nastavíte
v položke [TV TYPE] príslušný formát.
• Formát je fixne zadaný na vašom disku.
Na TV obrazovke sa vyskytujú nesprávne
farby.
Subwoofer a predné reproduktory systému sú
magneticky tienené, aby sa zabránilo vplyvu
magnetizmu. Niekedy sa však pri výskyte silného
magnetu môže šírenie magnetického poľa
vyskytnúť. V takomto prípade prekontrolujte
nasledovné:
• Ak používate reproduktory pri CRT TVP alebo
projektoroch, umiestnite reproduktory najmenej
0,3 m od TVP.
• Ak problém s nesprávnymi farbami pretrváva,
vypnite TVP a po cca 15 až 30 minútach ho znova
zapnite.
• Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (pískanie),
umiestnite reproduktory ďalej od TVP.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti reproduktorov
nenachádzajú žiadne magnetické predmety
(magnetické prvky na podstavci pre TVP,
zdravotnícke zariadenia, hračky atď.).
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
• Reproduktorové káble nie sú pevne pripojené.
• Ak je na displeji zobrazené “MUTING ON”,
stlačte na diaľkovom ovládaní MUTING.
• Systém je prepnutý v režime pozastavenia, alebo
v režime spomaleného prehrávania. Stlačením
H obnovíte štandardné prehrávanie.
• Systém je v režime rýchleho posuvu vpred alebo
vzad. Stlačením H obnovíte štandardné
prehrávanie.
• Skontrolujte umiestnenie reproduktorov (str. 94).
• Zariadenie pripojené do konektora HDMI OUT
nepodporuje formát audio signálu. V takomto
prípade nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 94).
Cez konektor HDMI OUT sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 94).
• Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI zariadeniu
(konektory DVI neodkážu prijímať audio signály).
• Vyskúšajte nasledovné: 1 Vypnite a znova
zapnite toto zariadenie. 2 Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3 Odpojte a znova
zapojte HDMI kábel.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené, alebo
sú zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
pripojené správne.
• Vykonajte automatickú kalibráciu ([AUTO
CALIBRATION]) (str. 85).
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú káble umiestnené ďalej od
transformátora alebo motora a vo vzdialenosti
najmenej 3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Presuňte TVP ďalej od audio zariadení.
• Konektory a koncovky káblov sú znečistené.
Vyčistite ich jemnou handričkou, mierne
navlhčenou v liehu.
• Vyčistite disk.
100SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 101 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Počas prehrávania VIDEO CD, CD alebo MP3
disku zvuk stráca stereo efekt.
• Stláčaním AUDIO nastavte audio signál
na [STEREO] (str. 55).
• Skontrolujte, či ste riadiacu jednotku pripojili
správne.
Pri prehrávaní zvukových stôp Dolby Digital,
DTS alebo MPEG audio sú surround efekty
ťažko počuteľné.
• Skontrolujte, či je zapnuté zvukové pole (str. 37).
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 12, 94).
• V závislosti od DVD disku nemusí byť výstupný
signál zaznamenaný pre všetky kanály
5.1-kanálového výstupu. Signál môže byť
monofonický alebo stereofonický, aj keď je
zvuková stopa zaznamenaná vo formáte Dolby
Digital alebo MPEG audio.
Zvuk je reprodukovaný len stredovým
reproduktorom.
• Skontrolujte zapojenie reproduktorov.
• V závislosti od disku môže byť zvuk
reprodukovaný len stredovým reproduktorom.
Zo surround reproduktorov nie je
reprodukovaný zvuk alebo len slabý zvuk.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 12, 94).
• Skontrolujte, či je zapnuté zvukové pole (str. 37).
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt
zo surround reproduktorov ťažko počuteľný.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
Nepočuť úvodný zvuk daného programu.
• Nastavte režim Movie/Music na “MOVIE” alebo
“MUSIC” (str. 36).
• Zvukové pole nastavte na “A.F.D. STD” (str. 37).
Prevádzka
Rozhlasové stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
Nasmerujte antény, alebo v prípade potreby
pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom
ladení). Použite priame ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice, alebo sa
vymazali (ak vyvolávate uložené stanice). Uložte
stanice (str. 71).
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Medzi diaľkovým ovládaním a riadiacou jednotkou
sú prekážky.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a riadiacou jednotkou je príliš veľká.
• Diaľkové ovládanie nie je smerované na senzor
signálov diaľkového ovládania na riadiacej jednotke.
• Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
Disk sa neprehráva.
• Vo vnútri nie je žiadny disk.
• Disk je vložený naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou
smerom nadol.
• Systém nedokáže prehrávať CD-ROM disky atď.
(str. 5).
• Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom
systému.
• Vo vnútri riadiacej jednotky sa skondenzovala
vlhkosť. Môže sa poškodiť snímacia šošovka.
Vyberte disk a ponechajte riadiacu jednotku
zapnutú cca pol hodiny.
• Disk nie je správne zapísaný.
• Disk je znečistený alebo chybný.
Nie je možné prehrávať súbor MP3.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi
MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO
9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi
MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF
(Universal Disk Format).
• Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
• Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.MP3”,
nejde o súbor vo formáte MP3.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém nedokáže prehrávať audio stopy vo
formáte MP3PRO.
• [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené na [IMAGE
(JPEG)] (str. 66).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MODE
(MP3, JPEG)], vyberte a znova vložte disk, alebo
vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video
súbor DivX.
Ďalšie informácie
Zvuk nie je reprodukovaný stredovým
reproduktorom.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 12, 94).
• Zvoľte iné zvukové pole než
“OMNI-DIRECTIONAL SOUND” (str. 37).
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt
zo stredového reproduktora ťažko počuteľný.
• Stlačením DISPLAY zobrazte na displeji
frekvenciu stanice.
Nie je možné prehrávať súbor JPEG.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi
JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO
9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi
JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF
(Universal Disk Format).
• Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo “.JPG”.
Pokračovanie
101SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 102 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
• Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka) × 2048
(výška) v štandardnom režime alebo viac než
2 000 000 pixelov pri progresívnom súbore JPEG,
ktorý sa využíva najmä na web-stránkach na
Internete.
• Rozmer je väčší než dokáže obrazovka zobraziť
(takéto obrázky sú redukované).
• [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené na [AUDIO
(MP3)] (str. 66).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MODE
(MP3, JPEG)], vyberte a znova vložte disk,
alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video
súbor DivX.
Súbory formátu MP3 a JPEG sa začnú
prehrávať súčasne.
• V ponuke [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené
[AUTO] (str. 66).
Nie je možné prehrávať video súbor DivX.
• Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
• Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo “.DIVX”.
• DATA CD/DATA DVD disk nie je vo formáte
DivX vyhovujúcom štandardu ISO 9660 Level 1/
Level 2 alebo Joliet/UDF.
• Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než
720 (šírka) x 576 (výška).
Názvy albumu/stopy (skladby)/súboru nie sú
zobrazené správne.
• Systém dokáže zobraziť len číslice a písmená
abecedy. Akýkoľvek iný znak sa zobrazí ako [*].
Pri prehrávaní sa disk neprehráva od začiatku.
• Je zapnutá jedna z funkcií Program Play, Shuffle
Play alebo Repeat Play.
Stlačením CLEAR pred prehrávaním disku tieto
funkcie zrušte.
• Je zapnutá funkcia Resume Play.
Na riadiacej jednotke alebo na diaľkovom
ovládaní stlačte x počas zastavenia, až potom
spustite prehrávanie (str. 50).
• Menu titulov, DVD diskov alebo diskov
s funkciou PBC sa automaticky zobrazuje
na TV obrazovke.
Systém automaticky prehráva disk.
• DVD disk je vybavený funkciou automatického
prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
• Niektoré disky obsahujú signál automatického
pozastavenia. Pri prehrávaní takéhoto disku
systém zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu automatického pozastavenia.
Niektoré funkcie ako zastavenie, Search,
Slow-motion Play alebo Repeat Play nie sú
dostupné.
• Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií. Pozri návod
na použitie dodávaný s diskom.
Hlásenia sa na TV obrazovke nezobrazujú
v požadovanom jazyku.
• V ponuke Setup zvoľte v položke [OSD] ponuky
[LANGUAGE SETUP] požadovaný jazyk pre
On-screen zobrazenie (str. 89).
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
• Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané
viacjazyčné zvukové stopy.
• Zmena jazyka pre zvuk nie je na DVD disku
dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť.
• Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku
zaznamenané.
• Zmena jazyka titulkov nie je na DVD disku
dostupná.
Titulky nie je možné vypnúť.
• Niektoré DVD disky neumožňujú vypnutie
titulkov.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
• Na práve prehrávanom DVD disku nie sú scény
z viacerých zorných uhlov zaznamenané (str. 61).
• Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku
dostupná.
Nie je možné vybrať disk a na displeji
sa zobrazí hlásenie “LOCKED”.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo
na autorizované servisné stredisko Sony.
Na TV obrazovke sa počas prehrávania
DATA CD alebo DATA DVD disku zobrazí
[Data error].
• Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete prehrávať,
je poškodený.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so
štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie
je vo formáte JPEG.
• Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo
“.DIVX”, nejde však o formát DivX, prípadne je
súbor vo formáte DivX, nie je však kompatibilný
s certifikovanými profilmi DivX.
Systém nepracuje správne.
• Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky,
potom ju po niekoľkých minútach znova zapojte.
102SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 103 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Na displeji sa zobrazí “DEMO PLAY”.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo
na autorizované servisné stredisko Sony.
Funkcia HDMI CONTROL nefunguje.
• Ak na displeji nesvieti “HDMI”, skontrolujte
HDMI prepojenie (str. 21).
• Nastavte [HDMI CONTROL] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 40, 93).
• Zistite, či je pripojené zariadenie kompatibilné
s funkciou HDMI CONTROL.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra pripojeného
zariadenia správne pripojená do elektrickej
zásuvky.
• Skontrolujte nastavenie funkcie HDMI
CONTROL na pripojenom zariadení. Pozri návod
na použitie pripojeného zariadenia.
• Ak zmeníte HDMI prepojenie, zapojte a odpojte
sieťovú šnúru, alebo ak došlo k výpadku
napájania, nastavte [HDMI CONTROL] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [OFF], potom nastavte
[HDMI CONTROL] v ponuke [CUSTOM
SETUP] na [ON] (str. 40, 93).
• Podrobnosti o funkcii HDMI CONTROL
pozri “Príprava na funkciu HDMI CONTROL”
(str. 40).
(Keď sa na displeji zobrazia písmená/
číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
(aby sa zabránilo poškodeniu systému) bliká za
účelom upozornenia na vzniknutý problém na
TV obrazovke alebo displeji predného panela
päťmiestny servisný kód (napr. C 13 50)
pozostávajúci z kombinácie písmena a 4 číslic.
V takomto prípade skontrolujte nasledovný
prehľad.
C:13:50
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Príčina a/alebo riešenie
C 13
• Disk je znečistený.
,Vyčistite disk pomocou jemnej
handričky (str. 99).
• Disk je vo formáte, ktorý systém
nedokáže prehrávať.
C 31
Disk nie je správne vložený.
,Reštartujte systém, potom vložte
disk správne.
E XX
(xx je nejaké
číslo)
Aby sa predišlo poruche systému,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
,Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko
Sony a informujte ich
o zobrazenom 5-miestnom
kóde.
Príklad: E 61 10
Ďalšie informácie
Systém ani TVP nereprodukuje žiadny zvuk
počas používania funkcie System Audio
Control.
• Zistite, či je pripojený TVP kompatibilný
s funkciou System Audio Control.
• Podrobnosti o funkcii System Audio Control pozri
“Reprodukcia zvuku TVP reproduktormi tohto
systému” (str. 43).
• Skontrolujte zapojenia.
Samodiagnostická
funkcia
Pokračovanie
103SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 104 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Zobrazenie čísla verzie
na obrazovke
Po zapnutí systému sa na obrazovke môže
zobraziť číslo verzie [VER.X.XX] (X je nejaké
číslo). Aj keď nejde o poruchu a táto funkcia
sa využíva len autorizovaným servisom Sony,
normálna prevádzka systému nebude možná.
Ak chcete systém používať, vypnite ho a znova
ho zapnite.
VER.X.XX
Technické údaje
Zosilňovač
Výstupný výkon (menovitý)
Predný L/Predný R (menovitý):
35 W + 35 W
(pri 10 Ohm, 1 kHz,
1% celkové harmonické
skreslenie (ďalej THD))
Výstupný výkon RMS (referenčný)
Predný L/Predný R*:
50 W + 50 W
(pri 10 Ohm, 1 kHz,
10% THD)
Stredový*:
50 W
(pri 10 Ohm, 1 kHz,
10% THD)
Surround L/Surround R*: 50 W + 50 W
(pri 10 Ohm, 1 kHz,
10% THD)
Subwoofer*:
100 W (pri 4 Ohm, 70 Hz,
10% THD) + 100 W (pri
4 Ohm, 500 Hz, 10% THD)
* V závislosti od nastavenia zvukových polí a zdrojov
zvukového signálu nemusí byť na výstupe žiadny
zvukový signál.
Vstupy (Analógové)
TV (AUDIO IN)
Citlivosť: 450/250 mV
Vstupy (Digitálne)
SAT/CABLE (COAXIAL IN)
Impedancia: 75 Ohm
DVD systém
Laser
Polovodičový laser
(DVD: λ = 645 - 660 nm)
(CD: λ = 770 - 800 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
Prenosový systém (norma) PAL/NTSC
Rádio (tuner)
Systém
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
Pásmo AM
Ladiaci rozsah
Anténa
Medzifrekvencia
PLL quartz-locked digital
synthesizer systém
87,5 – 108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
10,7 MHz
531 – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
AM rámová anténa
450 kHz
104SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 105 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Video
Výstupy
VIDEO: 1 Vš-š, 75 Ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vš-š,
75 Ohm
HDMI OUT: Typ A
(19 pinov)
Reproduktory
Predné/Stredový/Surround (SS-IS10)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Reproduktorové káble
Širokopásmový
reproduktor
35 mm
10 Ohm
45 × 55 × 40 mm (š/v/h)
0,07 kg
4,5 m × 2,3 m × 1,12 m × 2
Slovník
Album
Priečinok na dátovom CD disku, obsahujúci
audio súbory MP3 alebo súbory JPEG.
Chapter (Kapitola)
Úseky obrazu alebo zvuku na DVD disku, ktoré
sú menšie než tituly. Titul sa skladá
z niekoľkých kapitol.
Digital Cinema Auto Calibration
Technológia Digital Cinema Auto Calibration bola
vyvinutá spoločnosťou Sony za účelom
automatického zmerania a vykonania nastavení
reproduktorov pre dané prostredie v krátkom čase.
Subwoofer (SA-WSIS10)
DivX®
Systém reproduktora
Digitálna video technológia vytvorená
spoločnosťou DivX, Inc. Video súbory kódované
technológiou DivX disponujú vysokou kvalitou
pri relatívne malej veľkosti súboru.
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Dolby Digital
Hmotnosť (cca)
Výstupný výkon
(DIGITAL MEDIA PORT) DC OUT:
5 V, 700 mA
Tento zvukový formát pre kinosály vznikol
zdokonalením systému Dolby Surround Pro
Logic. Surround kanál je stereofonický
a s rozšíreným pásmom a v tomto formáte je aj
jeden oddelený kanál subwoofera pre
reprodukciu nízkych frekvencií. Formát sa tiež
nazýva “5.1”, pretože sa kanál pre subwoofer
počíta ako 0.1 kanál (keďže pracuje len vtedy,
keď je potreba reprodukcie hlbokých tónov).
Všetkých 6 kanálov je pri tomto formáte
zaznamenávaných zvlášť, čím sa dosiahne
dôkladné oddelenie všetkých kanálov. Navyše,
keďže sú všetky signály spracované digitálne,
došlo k minimalizácii výskytu rušenia signálu.
Právo na zmeny vyhradené.
Dolby Pro Logic II
Hmotnosť (cca)
Napájanie
Príkon
Riadiaca jednotka (HCD-IS10)
Rozmery (cca)
215 × 105 × 207 mm
(š/v/h)
3,0 kg
• Príkon v pohotovostnom režime 0,3 W
(alebo menej).
• Na plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové
prísady.
• Plne digitálnym zosilňovačom
S-master sa dosahuje viac než 85%
účinnosť výkonu.
• V niektorých skrinkách nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové
prísady.
Ďalšie informácie
2-pásmový,
2-reproduktorový
subwooferový reproduktor
120 mm + 160 mm
4 Ohm
190 × 450 × 450 mm
(š/v/h)
13,5 kg
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Zapnutý: 130 W
Pohotovostný režim:
0,3 W (v režime úspory
energie)
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysokočistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
x Movie mode (Režim pre film)
Režim pre film sa používa pri stereo televíznom
vysielaní a všetkých programoch kódovaných
systémom Dolby Surround. Výsledkom je
dokonalejšia smerovosť zvukového poľa, ktorá
simuluje kvalitu zvuku s oddelenými 5.1 kanálmi.
Pokračovanie
105SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 106 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
x Music mode (Režim pre hudbu)
Režim pre hudbu sa používa pri stereo
hudobných záznamoch a poskytuje široký
a hlboký zvukový priestor.
DTS
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc. Táto
technológia využíva 5.1-kanálový priestorový
zvuk. Zadný kanál je stereofonický a v tomto
formáte je aj jeden oddelený kanál pre
subwoofer. DTS tiež disponuje 5.1 oddelenými
kanálmi vo vysokej kvalite digitálneho zvuku.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
DVD
Na disk je možné uložiť až 8 hodín obrazu aj napriek
tomu, že priemer tohto disku je totožný s priemerom
bežného CD disku.
Kapacita údajov jednovrstvového jednostranného
DVD disku je 4,7 GB (Gigabajtov), čo je 7-krát viac
než kapacita CD disku. Dátová kapacita
dvojvrstvového jednostranného DVD disku je
8,5 GB, jednovrstvového obojstranného DVD
disku je 9,4 GB a kapacita dvojvrstvového
obojstranného DVD disku je 17 GB.
Obrazové údaje využívajú formát MPEG 2,
jeden z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie údajov. Obrazové
údaje sú komprimované približne v pomere 1:40
k ich pôvodnej veľkosti. DVD disk taktiež využíva
rozličnú úroveň technológie kódovania, ktorá mení
charakter údajov podľa aktuálneho stavu
reprodukovaného obrazu.
Zvukové údaje sú nahrané vo formáte Dolby Digital
a aj v PCM, čo vám umožňuje využívať reprodukciu
zvuku čo najvernejšie k danému prostrediu.
DVD disky sú tiež vybavené aj rôznymi ďalšími
funkciami, ako je zmena zorného uhla, viacjazyčné
mutácie a obmedzenie prehrávania (Parental Control).
DVD+RW disk
DVD+RW (plus RW) disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk. DVD+RW disky
využívajú formát záznamu, ktorý je
porovnateľný s DVD VIDEO formátom.
DVD-RW
106SK
DVD-RW disk je nahrávateľný a prepisovateľný
disk rovnakých rozmerov ako DVD VIDEO
disk. Na DVD-RW disk je možné nahrávať
v dvoch rôznych režimoch: v režime VR
a v režime Video. Režim Video vyhovuje
formátu DVD VIDEO disku a je plne
kompatibilný s DVD prehrávačmi, kým pri
DVD-RW diskoch nahraných v režime VR je
možné obsah disku programovať alebo editovať.
File (Súbor)
Obrazový súbor JPEG alebo video súbor DivX
zaznamenaný na DATA CD/DATA DVD disku.
(“Súbor” je definícia používaná pri tomto
systéme.) Jeden samostatný súbor zodpovedá
jednému samostatnému obrázku alebo
pohyblivému záznamu.
Funkcia viacerých zorných uhlov
Na niektorých diskoch sú zaznamenané pohľady
na scénu z viacerých zorných uhlov.
Funkcia viacerých jazykov
Na niektorých diskoch sú zvuk alebo titulky
zaznamenané vo viacerých jazykoch.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface - Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom zapojení,
čo vám umožní sledovať vysokokvalitný digitálny
obraz aj zvuk. HDMI špecifikácie sú kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection - Ochrana širokopásmových
prenosov digitálneho záznamu), ktorá slúži na
ochranu proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
MPEG audio
Kódovací systém na kompresiu digitálnych audio
signálov. MPEG-1 sa využíva pri formáte MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 sa využíva
ako jeden z audio formátov pri DVD diskoch.
Parental Control
Funkcia DVD diskov, ktorá umožňuje
obmedzenie prehrávania podľa predvoleného
veku používateľa a úrovne obmedzenia pre danú
krajinu. Obmedzenia závisia od daného disku.
Po zapnutí tejto funkcie je prehrávanie úplne
znemožnené, násilné scény sa vynechajú alebo
sa nahradia inými scénami a pod.
PCM (Pulse Code Modulation - Pulzná
kódová modulácia)
Spôsob konverzie analógového audio signálu
na digitálny. Využíva sa pri audio formáte
CD diskov.
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 107 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Playback Control (PBC)
Signály zakódované na VIDEO CD diskoch
(Ver. 2.0) na ovládanie prehrávania.
Pomocou ponúk Menu nahraných na VIDEO
CD diskoch s funkciami PBC môžete využívať
prehrávanie jednoduchých interaktívnych
programov, programov s vyhľadávaním a pod.
Progresívny formát
(Sekvenčné riadkovanie)
Oproti prekladanému formátu dokáže
progresívny formát reprodukovať 50 - 60 snímok
za sekundu tým, že reprodukuje všetky získavané
riadky (525 riadkov pri norme NTSC,
625 riadkov pri norme PAL). Celková kvalita
obrazu sa zvýši a statické zábery, text
a horizontálne riadky sa zobrazujú ostrejšie.
Regionálny kód
ALL
S-master
S-master je technológia plne digitálneho
zosilňovača vyvinutá spoločnosťou Sony, ktorá
účinne minimalizuje výskyt rozkladu a chvenia
zvuku, poskytuje výnimočnú čistotu dialógov
a vernú reprodukciu originálneho zvuku. Malá
zosilňovacia časť podporuje vyššiu energetickú
hospodárnosť a zlepšuje tepelné vlastnosti.
Scene (Scéna)
Na VIDEO CD diskoch s funkciami PBC
sú zobrazenia ponuky Menu, pohyblivé
záznamy a statické zábery rozdelené do častí,
ktoré sú nazývané “scénami”.
Spevnená sľudová bunková membrána
(Mica-reinforced-cellular-diaphragm)
Spevnená sľudová bunková membrána
(Mica-reinforced-cellular-diaphragm) je vyrobená
z nízkohmotnostného a vysokopevného
kompozitného materiálu, ktorý pozostáva
zo sľudových plátkov a syntetických vlákien.
Title (Titul)
Najdlhší úsek obrazu alebo hudobného diela
pri DVD disku, film atď. na video disku, alebo
album atď. na audio disku.
Track (Stopa/skladba)
Časti obrazu alebo zvuku na VIDEO CD, CD
alebo MP3 disku. Album sa skladá z niekoľkých
skladieb (len MP3 disk).
VIDEO CD
Kompaktný disk obsahujúci bežné filmy.
Obrazové údaje využívajú formát MPEG 1,
jeden z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie údajov.
Obrazové údaje sú komprimované približne
v pomere 1:140 k ich pôvodnej veľkosti. Z toho
vyplýva, že 12 cm VIDEO CD disk môže
obsahovať maximálne 74 minút bežného filmu.
VIDEO CD disky taktiež obsahujú audio údaje.
Zvuky mimo počuteľný prah sluchu sú
komprimované, zatiaľ čo počuteľné zvuky sú
uložené bez kompresie. VIDEO CD disky môžu
obsahovať až 6-krát viac audio údajov
než štandardné audio CD médiá.
Existujú dve verzie VIDEO CD diskov.
• Verzia 1.1: Môžete prehrávať iba bežný film
spolu so zvukom.
• Verzia 2.0: Môžete prehrávať statické zábery
s vysokým rozlíšením a využívať funkcie
PBC.
Tento systém umožňuje prehrávanie obidvoch
verzií.
Ďalšie informácie
Tento systém sa využíva na ochranu autorských
práv. Regionálny kód sa umiestňuje na každé
DVD zariadenie a DVD disk podľa oblasti
predaja. Každý regionálny kód je čitateľný na
zariadení, ako aj na obale disku. Systém dokáže
prehrávať disky s rovnakým regionálnym
kódom, aký je kód systému. Systém dokáže
prehrať tiež disk s označením “ ”. Aj keď
DVD disk nie je označený regionálnym kódom,
regionálne obmedzenie môže platiť.
Je skonštruovaná z vrstiev sľudových plátkov.
Vďaka tejto konštrukcii sa zrealizovala membrána
s nízkou hustotou ale zároveň s vysokou pevnosťou.
Pri tomto systéme sa spevnená sľudová bunková
membrána (Mica-reinforced-cellular-diaphragm)
využíva v subwooferi.
Záznam snímaný filmovou technikou,
záznam snímaný video technikou
DVD disky sú klasifikované ako disky s filmovým
alebo video záznamom. Filmové DVD disky
obsahujú záznam snímaný filmovou technikou
a používaný v kinách (24 snímok za sekundu).
Video DVD disky, napr. TV inscenácie alebo
situačné komédie obsahujú záznam 30 snímok
(alebo 60 políčok) za sekundu.
107SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 108 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Tabuľka kódov jazykov
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Bez uvedenia
Prehľad kódov oblastí Parental Control
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
108SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 109 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Riadiaca jednotka (predný panel)
FUNCTION
VOLUME
D [/1 (zapnutie/pohotovostný režim) (30)
B Senzor signálov diaľkového ovládania (8)
F Z (vysunutie) (30)
Ďalšie informácie
A Dotykové tlačidlá
(N/x/FUNCTION/VOLUME –/+) (30)
E Otvor pre disk (30)
C Displej (111)
Pokračovanie
109SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 110 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Riadiaca jednotka (zadný panel)
DMPORT
A Konektory AM (12)
B Konektory TV (AUDIO IN) (17)
F Konektor SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL) (24)
C Konektor HDMI OUT (21)
G Konektor VIDEO OUT (VIDEO) (17, 21)
D Konektor ECM-AC2 (18, 85)
H Konektor VIDEO OUT (COMPONENT) (21)
E Konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL) (23)
I Ventilačné otvory
J Konektor DMPORT (24, 80)
K Konektor FM 75Ω COAXIAL (12)
110SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 111 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Displej
Indikácie na displeji
SLEEP NIGHT
CD
TUNED TITLE CHAP
STEREO
DIGITAL
A Rozsvieti sa, ak je nastavený vypínací
časovač. (78)
B Rozsvieti sa, ak je nastavený nočný
režim. (77)
C Rozsvieti sa, ak je naladená rozhlasová
stanica. (Len rádio) (71)
D Rozsvieti sa, ak je na displeji
zobrazená časová informácia o titule
alebo kapitole. (Len DVD disky) (58)
E Monofonický/Stereofonický príjem
(Len rádio) (72)
F Rozsvieti sa, ak je nastavený režim
Music alebo Movie. (36)
H Rozsvieti sa, ak je vložený disk so
záznamom v norme NTSC.
NTSC
REPEAT 1
PROGRESSIVE
I Svieti, ak je konektor HDMI OUT
správne prepojený s HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)kompatibilným zariadením so
vstupným HDMI alebo DVI (Digital
Visual Interface) konektorom. (21)
J Aktuálny režim opakovaného
prehrávania (54)
K Rozsvieti sa, ak sú na výstup
z prehrávača vyvedené signály
v progresívnom formáte (len zdroj
signálu DVD). (91)
L Rozsvieti sa, ak je vložený disk
(len zdroj signálu DVD).
M Zobrazenie stavu systému (napr. číslo
kapitoly, titulu, stopy/skladby,
informácia o čase, frekvencia stanice,
stav prehrávania, zvukové pole atď.).
N Stav prehrávania
(len zdroj signálu DVD)
O Aktuálny surround formát
(Neplatí pre JPEG disky)
Ďalšie informácie
G Aktuálny surround formát
(Neplatí pre JPEG disky)
MONO MOVIE MUSIC
P Rozsvieti sa, keď je vložený CD alebo
DATA CD disk.
Pokračovanie
111SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 112 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Subwoofer
Spodná strana subwoofera
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS10
SUR R
SUR L
CENTER
A Ventilačné otvory
B Konektor SYSTEM CONTROL (12)
C Konektory SPEAKER (12)
112SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 113 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Diaľkové ovládanie (DO)
M
(30)
c/C STEP (47)
N m/M (47)
/
(47)
TUNING –/+ (71)
O REPEAT (54)
P VOLUME +/–3) (30, 72, 76)
Q MUTING (30)
R AUDIO2) (55, 77)
S PICTURE NAVI (49)
T MOVIE/MUSIC (36)
U RESOLUTION (91)
V DIRECT TUNING (72)
W TUNER MENU (71, 119)
X [/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(18, 30, 50)
Y DISPLAY (58, 72)
Z TV INPUT (76)
wj ENTER1) 3) (18, 34, 38, 40, 48, 71, 76, 82)
wk SOUND FIELD (35, 37)
wl DVD MENU (55)
TOOLS3) (76)
e;
ea H (prehrávanie)2) (30, 42, 47)
es x (zastavenie) (30, 50, 82)
S otvoreným krytom.
ed X (pozastavenie) (30)
ef TV CH +/–2) (76)
A TV [/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(76)
eg SUBTITLE (61)
B Tlačidlo TV/Indikátor režimu TV (76)
ej NIGHT (77)
C Z (vysunutie) (30)
ek DIMMER (78)
eh ANGLE (61)
D SLEEP (78)
el SYSTEM MENU (34, 79, 119)
E Číselné tlačidlá2) 3) (48, 76, 82)
1)
F CLEAR (48)
-/--3) (76)
Tlačidlo ENTER wj má rovnakú funkciu ako
tlačidlo
(ENTER) 0.
2)
Tlačidlá 5, H, TV CH + a AUDIO majú orientačné
hmatové body. Orientačné hmatové body používajte
pri ovládaní systému na orientáciu medzi tlačidlami.
3)
Tieto tlačidlá sa prepnú do režimu ovládania TVP, ak
je DO v režime TV. DO je v režime TV, ak indikátor
režimu TV 2 svieti pri stlačení tlačidla TV 2.
G TONE (38)
H FUNCTION (30, 71, 80, 85)
I DVD TOP MENU (55)
J C/X/x/c,
(ENTER)
(18, 34, 38, 40, 48, 71, 76, 82)
3)
Ďalšie informácie
DISPLAY (18, 40, 48, 82, 114)
TV MENU3) (76)
K O RETURN3) (50, 76)
L ./> (30)
PRESET –/+ (72)
113SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 114 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)
DISPLAY
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu. Stláčaním
DISPLAY zobrazujete alebo meníte ponuku Control Menu nasledovne:
, Control Menu 1
m
Control Menu 2 (zobrazí sa len pri niektorých diskoch)
m
Ponuka Control Menu vypnutá
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti o jednotlivých
položkách pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
114SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 115 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Číslo práve prehrávaného titulu1)
Číslo práve prehrávanej kapitoly2)
Celkový počet titulov1)
Celkový počet kapitol2)
Položky Control
Menu
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Zvolená položka
Funkčný názov
položky zvolenej
v Control Menu
DVD VIDEO
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Typ prehrávaného
disku3)
Prehrávací čas4)
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Aktuálne
nastavenie
Voľby
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Prevádzkové hlásenie
1)
Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne) sa zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí číslo skladby/
stopy, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo albumu. Číslo video albumu DivX sa zobrazí pri DATA
CD/DATA DVD diskoch.
2)
Pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí číslo indexu, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo audio súboru
MP3 alebo video súboru JPEG. Číslo video súboru DivX sa zobrazí pri DATA CD/DATA DVD diskoch.
3)
4)Zobrazenie
informácie o dátume pre súbor JPEG.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte
DISPLAY.
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Ďalšie informácie
Super VCD disk bude indikovaný ako “SVCD”. Pri DATA CD/DATA DVD disku sa v ponuke Control Menu 1
zobrazí “MP3” alebo v ponuke Control Menu 2 “JPEG”.
Názov položky, zdroj vstupného signálu, príslušný druh disku
[TITLE] (str. 48)/[SCENE] (str. 48)/[TRACK] (str. 48)
Výber titulu, scény alebo skladby/stopy pre prehrávanie.
[CHAPTER] (str. 48)/[INDEX] (str. 48)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
[TRACK] (str. 48)
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 57)
Výber typu titulov ([ORIGINAL] alebo upravené [PLAY LIST]) pri prehrávaní DVD-R/
DVD-RW disku.
[TIME/TEXT] (str. 48)
Kontrola uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby.
Zobrazenie DVD/CD textu alebo názvu skladby pri súbore MP3.
Pokračovanie
115SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 116 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
[AUTO CALIBRATION] (str. 85)
Automatické nastavenie úrovne hlasitosti jednotlivých reproduktorov.
[PROGRAM] (str. 51)
Zostavenie poradia prehrávania.
[SHUFFLE] (str. 53)
Prehrávanie v náhodnom poradí.
[REPEAT] (str. 54)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/albumov)
alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/albumu.
[PARENTAL CONTROL] (str. 82)
Nastavenie obmedzenia prehrávania disku.
[SETUP] (str. 88)
[QUICK] (str. 18)
Pomocou ponuky Quick Setup (Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky) zvoľte
požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (On-screen), pomer strán obrazu TVP
a [YES] alebo [NO] pre spustenie kalibrácie [AUTO CALIBRATION].
[CUSTOM]
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
[RESET]
Obnovenie nastavení v ponuke [SETUP] na výrobné nastavenia.
[ALBUM] (str. 48)
Výber albumu pre prehrávanie.
[FILE] (str. 48)
Výber súboru JPEG alebo DivX* pre prehrávanie.
*
[DATE] (str. 60)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
*
[INTERVAL] (str. 67)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime Slide
show na obrazovke.
*
[EFFECT] (str. 67)
Výber efektu, ktorý sa použije pri zobrazovaní v režime Slide show.
*
[MODE (MP3, JPEG)] (str. 66)
Výber typu dát: Audio súbory MP3 (AUDIO), obrazové súbory JPEG (IMAGE) alebo oboje
(AUTO) pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku.
* Tieto položky sa nezobrazia pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku s video súborom DivX.
Rada
• Indikátor ikony Control Menu svieti nazeleno
, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem
t
[OFF] (len [PROGRAM], [SHUFFLE] a [REPEAT]). Indikátor [ORIGINAL/PLAY LIST] svieti nazeleno,
ak nastavíte [PLAY LIST] (výrobné nastavenie).
116SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 117 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Prehľad ponuky Setup pre DVD
Pomocou ponuky DVD Setup môžete nastavovať nasledovné položky.
Skutočne zobrazené poradie položiek sa môže od uvedeného poradia odlišovať.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
LANGUAGE SETUP
OSD*
SCREEN SETUP
TV TYPE
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
YCBCR/RGB (HDMI)
YCBCR
RGB
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
FULL
NORMAL
MENU*
AUDIO*
SUBTITLE*
SCREEN SAVER
BACKGROUND
4:3 OUTPUT
* Požadovaný jazyk zvoľte zo zobrazeného zoznamu.
Ďalšie informácie
Pokračovanie
117SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 118 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
CUSTOM SETUP
SPEAKER SETUP
HDMI
CONTROL
STB
SYNCHRO
DIGITAL IN
CONNECTION
PAUSE
MODE
OFF
ON
OFF
ON
TV t OPT, SAT/CABLE t COAX
TV t COAX, SAT/CABLE t OPT
AUTO
FRAME
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
MULTI-DISC
ON
RESUME
OFF
AUDIO DRC
OFF
STANDARD
MAX
AUDIO
OFF
(HDMI)
ON
DivX
FRONT
CENTER
SUBWOOFER
YES
YES
NONE
YES
NONE
YES
DISTANCE
(FRONT)
L
R
CENTER
SUBWOOFER
0.0 – 7.0 m
0.0 – 7.0 m
0.0 – 7.0 m
0.0 – 7.0 m
DISTANCE
(SURROUND)
L
R
0.0 – 7.0 m
0.0 – 7.0 m
LEVEL
(FRONT)
L
R
CENTER
SUBWOOFER
L
R
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
SURROUND
LEVEL
(SURROUND)
TEST TONE
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
OFF
ON
118SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_098-119_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 119 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Prehľad ponuky System Menu
Pomocou DO môžete nastavovať nasledovné položky SYSTEM MENU.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
System Menu
A/V SYNC
LONG
SHORT
OFF
ATTENUATE*
ATT ON
ATT OFF
ILLUM MODE
STANDARD
SIMPLE
INFO MODE
STANDARD
SIMPLE
* “ATTENUATE” sa zobrazí, len ak je zdroj vstupného signálu nastavený na “TV”.
Prehľad ponuky Tuner Menu
Tuner Menu
Memory?
FM Mode?*
STEREO
MONO
Name In?**
Ďalšie informácie
Pomocou TUNER MENU na DO môžete nastavovať nasledovné položky.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
* “FM Mode?” sa zobrazí, len ak je zdroj vstupného signálu nastavený na “FM”.
** “Name In?” sa nezobrazí, ak systém prijíma RDS vysielanie (str. 74).
119SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_120-123_DAV-IS10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 120 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
Index
Číslice
DVD+RW 106
DVD-RW 57, 106
DVI 22
16:9 90
4:3 LETTER BOX 90
4:3 OUTPUT 91
4:3 PAN SCAN 90
5.1-kanálový surround zvuk 56
E
A
F
A/V SYNC 62
ALBUM 48
Album 105
ANGLE 61
ATTENUATE 34
AUDIO 89
AUDIO (HDMI) 94
AUDIO DRC 94
Auto Calibration 85, 105
FILE 48
File (Súbor) 106
Freeze Frame 47
Funkcia viacerých jazykov 107
Funkcia viacerých zorných
uhlov 61, 106
B
BACKGROUND 90
BASS 38
Batérie 8
C
Continuous play 30
Control Menu 114
CUSTOM 88
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 82
CUSTOM SETUP 93
D
D. C. A. C. 85, 105
DATA CD 64, 68
DATA DVD 64, 68
Diaľkové ovládanie 8, 75, 113
Digital Cinema Auto
Calibration 85, 105
Digitálne prepojenie 25
DIGITAL IN 93
DIGITAL MEDIA PORT 80
DIMMER 78
DISPLAY 73
Displej 58, 111
DivX® 68, 94, 105
Dolby Digital 55, 105
Dolby Pro Logic II 105
Dotykové tlačidlá 30
DTS 55, 106
DUAL MONO 77
DVD 106
EFFECT 67
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 90
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením) 22, 106
HDMI CONTROL 39, 93
CH
CHAPTER 48
Chapter (Kapitola) 105
I
ILLUMINATION MODE 79
INDEX 48
INFORMATION MODE 79
Instant Advance (rýchly posuv) 32
Instant Replay
(rýchle zopakovanie) 32
INTERLACE 92
INTERVAL 67
J
JPEG 62, 64
L
LANGUAGE SETUP 89
MP3 62, 64
MPEG audio 106
Multi Session CD 7
MULTI-DISC RESUME 94
Multikanálový zvuk TV
vysielania (Multiplex
Broadcast Sound) 77
MUTING 32
N
NIGHT 77
NIGHT MODE 77
O
Obsah balenia 8
OMNI-DIRECTIONAL
SOUND 38
ORIGINAL 57
OSD 89
Ovládanie TVP 75
P
PARENTAL CONTROL 83
Parental Control 107
PAUSE MODE 93
PBC Playback 70
PCM (Pulse Code Modulation Pulzná kódová modulácia) 107
PICTURE NAVI 49, 65
PLAY LIST 57
Playback Control (PBC) 107
Pomenovanie uložených staníc 73
Ponuka Setup 88, 117
Prehľad ponuky System
Menu 119
Prehľad ponuky Tuner
Menu 119
Pripojenie TVP 21
Program Play 51
PROGRESSIVE 92
Progresívny formát 91, 107
Q
Quick Setup 18
M
MENU 89
Menu DVD disku 55
MIDDLE 38
MODE (MP3, JPEG) 66
Montáž reproduktorov na stenu 26
MOVIE/MUSIC 36
120SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS10_SK\Fm\Sk_120-123_DAV-IS10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS10_SK.book Page 121 Thursday, August 30, 2007 10:33 AM
R
V
Rádio 72
Rozhlasové stanice 71
RDS 74
Regionálny kód 7, 107
Repeat Play 54
Reprodukcia zvuku
z iných zariadení 33
z konkrétneho miesta 47
z TVP 35
RESET 97
Resume Play 50
Režim FM 72
Riadiaca jednotka 109
Riešenie problémov 99
Vhodné disky 5
VIDEO CD 107
Vymazanie pamäte 97
Z
Zaobchádzanie s diskmi 99
Záznam snímaný filmovou
technikou 106
Záznam snímaný video
technikou 106
Zrýchlený posuv vpred 47
Zrýchlený posuv vzad 47
Zvukové pole 37
S
Scan 47
SCENE 48
Scene (Scéna) 107
SCREEN SAVER 90
SCREEN SETUP 90
SETUP 88
Shuffle Play 53
SLEEP 78
Slide show 66
Slow-motion Play 47
S-master 107
SPEAKER SETUP 94
CONNECTION 94
DISTANCE 95
LEVEL 95, 96
Spevnená sľudová bunková
membrána (Mica-reinforcedcellular-diaphragm) 106
STB SYNCHRO 93
SUBTITLE 61, 89
Subwoofer 112
SYSTEM MENU 34, 62, 79
T
Tabuľka kódov jazykov 108
TEST TONE 96
TIME/TEXT 48
TITLE 48
Title (Titul) 107
TRACK 48
Track (Stopa/skladba) 107
TRACK SELECTION 93
TREBLE 38
TV TYPE 90
121SK
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising