Sony | DAV-DZ860W | Sony DAV-DZ860W Návod na použitie

DAV-DZ860W_SK.book Page 1 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
3-283-045-11(1)
DVD systém
domáceho kina
Návod na použitie
DAV-DZ860W
© 2008 Sony Corporation
DAV-DZ860W
3-292-839-11(1)
Slovensky
Zapojenie reproduktorov a TVP
Reproduktory a TVP pripojte a rozmiestnite podľa nasledovných pokynov.
Ďalšie podrobnosti pozri v návode na použitie.
1
FRONT R
FRONT L
CENTER
RT10
SPEAKER
SPEAKER
EZW-
EZW-RT10
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
COAXIAL 75
FM
EZW-RT10
SPEAKER
CENTER
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
R
AUDIO IN
L
LINE
SUR R
SPEAKER
10
SUR L
RT
EZW-
CENTER SUBWOOFER
SUBWOOFER
EZW-RT10
EZW-RT10
S-AIR ID
SPEAKER
SPEAKER
A
B
C
L
L
PAIRING
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
R
R
© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
OUTPUT(TO TV)
AM
Ak pripojíte systém len k TVP
2
EURO AV
TVP

DIGITAL OUT
COAXIAL
OPTICAL
TV/VIDEO
OUTPUT(TO TV)
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
COAXIAL 75
FM
EZW-RT10
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
R
DMPORT
AUDIO IN
L
OUTPUT(TO TV)
LINE
Zapojenie STB (Set Top Box) alebo digitálneho satelitného prijímača


IN
OUT
DIGITAL OUT
IN
COAXIAL
OPTICAL
IN
COAXIAL
TVP
DIGITAL IN
COAXIAL
IN
OPTICAL
VIDEO
STB alebo digitálny
satelitný prijímač

DIGITAL OUT
VIDEO
HDMI OUT
OPTICAL
TV
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
EZW-RT10
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT

Kábel SCART (EURO AV) (nedodávaný)

HDMI kábel (nedodávaný)

Digitálny optický/koaxiálny kábel (nedodávaný)
R
AUDIO IN
LINE
L
OUTPUT(TO TV)
AM
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_002-003_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 2 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou (napr. vázy).
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu a pod.
Používajte len v interiéri.
Toto zariadenie je
klasifikované
ako výrobok CLASS 1
LASER (LASEROVÝ
VÝROBOK 1. TRIEDY).
Štítok o klasifikácii je
umiestnený na zadnej
strane zariadenia.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Tým,
že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným akumulátorom/
batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len
kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie
správneho nakladania s akumulátorom/batériou
odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba
životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení. S ostatnými akumulátormi/
batériami nakladajte v zmysle platných miestnych
predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte
na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku
alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných
záležitostí použite adresy poskytnuté v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
2SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_002-003_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 3 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Bezpečnostné upozornenia
Zdroje napájania
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej
siete.
O návode na použitie
• Pokyny v tomto návode na použitie sa
vzťahujú na ovládacie prvky na diaľkovom
ovládaní (DO). Na ovládanie zariadenia
môžete použiť aj ovládacie prvky na zariadení,
ak majú podobné alebo rovnaké označenie ako
ovládacie prvky na DO.
• V závislosti od krajiny sa môžu položky
ponuky Control Menu líšiť.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať
všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky.
• Pri modeloch pre Severnú Ameriku sa
používajú ako jednotky vzdialenosti stopy (ft).
• Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
Funkcia S-AIR
Systém je kompatibilný s funkciou S-AIR, ktorá
umožňuje bezdrôtový prenos zvukového signálu
medzi produktmi typu S-AIR.
So systémom je možné používať nasledovné
produkty S-AIR:
• Surround zosilňovač (dodávaný): Môžete
bezdrôtovo reprodukovať surround zvuk.
• S-AIR prijímač (voliteľný): Zvuk zo systému
môžete reprodukovať v inej miestnosti.
S-AIR prijímač je možné zakúpiť zvlášť ako
voliteľné príslušenstvo (skupina dostupných
produktov S-AIR sa líši v závislosti od danej
krajiny).
Informácie a pokyny pre surround zosilňovač
alebo S-AIR prijímač v tomto návode informujú
len o tom, kedy je možné surround zosilňovač
alebo S-AIR prijímač použiť.
Podrobnosti o funkcii S-AIR pozri “Používanie
produktov S-AIR” (str. 81).
3SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_004-004_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 4 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Obsah
O návode na použitie .............................. 3
Funkcia S-AIR ........................................ 3
Disky, ktoré je možné prehrávať ............. 5
Začíname
Krok 1: Zmontovanie
reproduktorov..........................11
Krok 2: Umiestnenie systému......16
Krok 3: Prepojenie systému.........19
Krok 4: Nastavenie bezdrôtového
systému....................................27
Krok 5: Rýchle nastavenie
Quick Setup .............................29
Krok 6: Reprodukcia zvuku
cez všetky reproduktory .........32
Nastavenie zvuku
Reprodukcia priestorového zvuku
pomocou režimu dekódovania........ 34
Výber zvukového režimu...................... 36
Počúvanie multikanálového zvuku
TV vysielania
(Multiplex Broadcast Sound).......... 37
Disk
Prehrávanie disku.................................. 38
Používanie režimu prehrávania............. 44
Vyhľadávanie/výber disku .................... 46
Prehrávanie audio súborov MP3/
obrazových súborov JPEG.............. 48
Prehrávanie súborov DivX®................. 52
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom
a zvukom......................................... 54
Obmedzenie prehrávania disku............. 54
Ponuka nastavení Setup ........................ 56
Rádio
Uloženie rozhlasových staníc ............... 64
Počúvanie rozhlasu ............................... 65
Radio Data System (RDS) .................... 67
Funkcia ovládania cez HDMI
(Control for HDMI)/Externé
audio zariadenie
Používanie funkcie ovládania cez HDMI
pri funkcii “BRAVIA” Sync .......... 68
Prehrávanie audio súborov/obrazových
súborov JPEG z USB zariadenia.... 71
Ukladanie skladieb do USB zariadenia.... 77
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT .............. 80
Používanie produktov S-AIR ............... 81
Ďalšie operácie
Získanie optimálneho surround zvuku
pre danú miestnosť.......................... 87
Automatická kalibrácia vhodných
nastavení......................................... 88
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým
ovládaním ....................................... 89
Zvukové efekty ..................................... 91
Vypínací časovač (Sleep Timer)........... 91
Úprava jasu displeja ............................. 92
Zobrazenie informácií o disku.............. 92
Obnovenie výrobných nastavení .......... 95
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 96
Poznámky k diskom ............................. 97
Riešenie problémov .............................. 98
Samodiagnostická funkcia.................. 108
Technické údaje.................................. 109
Slovník................................................ 111
Tabuľka kódov jazykov ...................... 113
Index častí a ovládacích prvkov ......... 114
Prehľad ponuky Control Menu
(Ovládacie Menu)......................... 119
Index ................................................... 123
4SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_005-007_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 5 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Disky, ktoré je možné prehrávať
Typ
Logo disku
Charakteristika
Ikona
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW vo formáte
DVD VIDEO alebo režime Video
• DVD+R/DVD+RW vo formáte
DVD VIDEO
Režim VR
(Video Recording)
• DVD-R/DVD-RW v režime VR
(Video Recording)
(okrem DVD-R DL)
Super Audio CD
• Super Audio CD
VIDEO CD
• VIDEO CD (Ver. 1.1 a 2.0)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM vo formáte
Video CD alebo Super VCD
CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW vo formáte audio CD
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM
vo formáte DATA CD s audio
súbormi MP31), obrazovými
súbormi JPEG2) a video súbormi
DivX3)4, v súlade so štandardom
ISO 966055) Level 1/Level 2 alebo
Joliet (rozšírený formát)
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW vo formáte
DATA DVD s audio súbormi
MP31), obrazovými súbormi
JPEG2) a video súbormi DivX3)4),
v súlade so štandardom UDF
(Universal Disk Format)
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO/MPEG.
Súbory MP3 musia byť vo formáte MPEG1 Audio Layer 3.
5SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_005-007_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 6 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
2)
Obrazové súbory JPEG musia byť v súlade s formátom obrazových súborov DCF. (DCF “Design rule for Camera
File system”: Štandardy pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).)
3)
DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
4)
DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe
licencie.
5)
Logický formát súborov a priečinkov na CD-ROM diskoch definovaný organizáciou ISO (International
Organization for Standardization).
Logá “DVD-RW”, “DVD+RW”, “DVD+R”, “DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
Príklady nevhodných diskov
Systém nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných formátoch, než sú uvedené na str. 5.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• Grafické CD disky.
• DVD Audio disky.
• DATA DVD disky obsahujúce iné súbory než audio MP3, obrazové JPEG alebo video DivX súbory.
• DVD-RAM disky.
Systém tiež nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• DVD VIDEO disky s odlišným regionálnym kódom (str. 7).
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare štvorca, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske a pod.
Poznámka k CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskom
V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality záznamu, stavu disku, alebo vlastností
záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na použitie
záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania, aj keď sú
tieto disky správne uzatvorené. V takomto prípade disk prehrávajte v štandardnom režime prehrávania.
Nemusí byť tiež možné prehrať niektoré DATA CD/DATA DVD disky vytvorené vo formáte
Packet Write.
Audio disk kódovaný technológiou pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase niektoré hudobné vydavateľstvá distribuujú disky kódované technológiou pre
ochranu autorských práv. Medzi takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež disky, ktoré nevyhovujú
štandardu CD a z toho dôvodu ich nemusí byť možné v tomto zariadení prehrávať.
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane a digitálny
zvuk na druhej strane. Keďže strana disku DualDisc s audio záznamom nezodpovedá štandardu CD,
nie je ich prehrávanie v tomto zariadení zaručené.
6SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_005-007_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 7 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
CD disk typu Multi Session
• Ak je súbor MP3 uložený na disku v prvej sekcii (First Session), dokáže systém prehrávať aj CD disky
zaznamenávané metódou Multi Session. Ak sú potom súbory MP3 uložené aj v ďalších sekciách,
môžu sa tieto súbory tiež prehrávať.
• Ak je obrazový súbor JPEG uložený na disku v prvej sekcii (First Session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenávané metódou Multi Session. Ak sú potom súbory JPEG uložené aj v ďalších
sekciách, môžu sa tieto súbory tiež prehrávať.
• Ak sú audio súbory MP3 a obrazové súbory JPEG na audio CD disku alebo Video CD disku
zaznamenané v prvej sekcii, bude sa prehrávať iba prvá sekcia.
Regionálny kód
Váš systém má regionálny kód vyznačený na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať len DVD disky,
ktoré majú ten istý regionálny kód.
Systém dokáže prehrávať aj DVD VIDEO disky označené značkou ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie [Playback prohibited
by area limitations.] (Prehrávanie nie je povolené miestnym obmedzením). Niektoré DVD VIDEO
disky nemusia mať vyznačený regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich prehrávanie obmedzené pre
určitý región.
Poznámka o funkciách prehrávania DVD alebo VIDEO CD diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD alebo VIDEO CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcami softvéru. Vzhľadom na to, že tento systém prehráva DVD alebo VIDEO CD disky podľa
samotného obsahu disku upraveného výrobcom, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete z pokynov uvedených pri DVD alebo VIDEO CD disku.
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa
príslušných patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve. Použitie tejto technológie je možné
len so súhlasom spoločnosti Macrovision a je určené len pre domáce alebo iné obmedzené využívanie,
ak spoločnosť Macrovision neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
Systém je vybavený adaptívnym maticovým surround dekodérom Dolby* Digital a Dolby Pro Logic (II)
a systémom DTS** Digital Surround System.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii spoločnosti DTS, Inc.
“DTS” a “DTS Digital Surround” sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc.
Systém disponuje technológiou multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
“BRAVIA” a
sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
“S-AIR” a príslušné logo sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
7SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 8 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Začíname
Začíname
Obsah balenia
• Predné reproduktory (2)
a surround reproduktory (2)
• Reproduktorové káble
(6, červený/biely/zelený/
šedý/modrý/fialový)
• Kryty stĺpikov podstavca (4)
• Skrutky (veľké, s podložkou) (8)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Skrutky (malé) (12)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
• Surround zosilňovač (1)
• Stredový reproduktor (1)
• Kalibračný mikrofón (1)
• Subwoofer (1)
• Podložky (1 sada)
• Kryt reproduktorového kábla (1)
• Stĺpiky podstavca (4)
• AM rámová anténa (1)
• FM drôtová anténa (1)
• Držiak reproduktorového
kábla (1)
• Základne (4)
• Montážne platne (4)
• Bezdrôtové vysielače
s prijímačmi (2)
alebo
• Návod na použitie
• Zapojenie reproduktorov
a TVP (list)
8SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 9 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Upevnenie podložiek na subwoofer
,
Podložky oddeľte
z podkladu.
Používanie DO
Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO)
Do diaľkového ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) (dodávané) podľa správnej polarity 3 a #.
Poznámka
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu
batérií a následnej korózii.
Ovládanie pomocou DO
Systém a TVP je možné ovládať dodávaným diaľkovým ovládaním.
x Ovládanie systému
Stlačte TV tak, aby TV štyrikrát zablikalo.
DO sa prepne do režimu ovládania systému. Keď ovládate systém, smerujte diaľkové ovládanie
na senzor signálov DO na zariadení.
x Ovládanie TVP
Stlačte TV tak, aby TV cca 1 sekundu svietilo.
DO sa prepne do režimu ovládania TVP. Ak chcete ovládať systém, smerujte diaľkové ovládanie
na TVP. Podrobnosti pozri “Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým ovládaním” (str. 89).
9SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
Začíname
Dodávané podložky upevnite sa spodnú časť subwoofera, aby sa stabilizoval a aby sa predišlo jeho
posúvaniu.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
Začíname
DAV-DZ860W_SK.book Page 10 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
TV
Poznámka
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo
silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
10SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 11 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Krok 1: Zmontovanie reproduktorov
Začíname
Pred pripojením reproduktorov upevnite reproduktory na podstavce.
(Pre predné a surround reproduktory)
Použite nasledovné časti:
• Predné a surround reproduktory (4)
• Reproduktorové káble (4, červený/biely/modrý/šedý)
• Stĺpiky podstavca (4)
• Základne (4)
• Montážne platne (4)
• Kryty stĺpikov podstavca (4)
• Skrutky (veľké, s podložkou) (8)
• Skrutky (malé) (12)
Aj keď sa zadná strana predných reproduktorov mierne odlišuje od surround reproduktorov, spôsob
zmontovania je rovnaký. (Obrázky v nasledovnom postupe slúžia ako príklad a zodpovedajú predným
reproduktorom.)
Zapojenie reproduktorových káblov do konektorov SPEAKER pozri str. 20.
Poznámka
• Na podlahu položte textíliu, aby sa podlaha pri montáži reproduktorov nepoškodila.
Rada
• Reproduktory môžete používať bez podstavcov, ak ich upevníte na stenu (str. 16).
1
Reproduktorový kábel prevlečte cez otvor v základni a stĺpiku.
Farebné rozlíšenie konektora a farebnej násadky na reproduktorových kábloch zodpovedá
označeniu na konektoroch, do ktorých sa majú pripojiť.
Reproduktorové káble používajte nasledovne:
• Predný reproduktor (L): Biely
• Predný reproduktor (R): Červený
• Surround reproduktor (L): Modrý
• Surround reproduktor (R): Šedý
Stĺpik podstavca orientujte správnym smerom. Prevlečte reproduktorový kábel (a systémový
reproduktorový kábel) cez koniec stĺpika podstavca, ktorý má dva otvory.
11SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 12 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Začíname
Stĺpik podstavca
Spodná časť základne
Dva otvory
,
Reproduktorový kábel
Vrchná časť základne
2
Na opačný koniec stĺpika podstavca nasaďte kryt stĺpika podstavca.
Orientujte otvor smerom k vám, nasaďte kryt stĺpika podstavca tak, aby otvor s výčnelkom v kryte
stĺpika podstavca zapasoval do drážky v stĺpiku podstavca, potom ho zaistite skrutkou.
Reproduktorový kábel prevlečte
cez otvor v kryte stĺpika.
Reproduktorový kábel
,
Otvor
,
Kryt stĺpika podstavca
Vrchná časť stĺpika
podstavca
Skrutka (malá)
12SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 13 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
3
Osaďte stĺpik podstavca do otvoru v reproduktore, nasuňte stĺpik podstavca
až na doraz, potom zaistite stĺpik podstavca montážnou platňou a skrutkami.
Kryt stĺpika podstavca
Začíname
Dodržte farebné rozlíšenie konektora na zadnej časti reproduktora a farebnej násadky
na reproduktorovom kábli.
Pri nasadzovaní
krytu stĺpika
podstavca na stĺpik
podstavca dodržte
správnu orientáciu.
Dotiahnite dve skrutky
(veľké, s podložkou).
,
Zadná strana reproduktora
4
Montážna platňa
Reproduktorové káble pripojte k reproduktoru.
Dodržte polaritu reproduktorových káblov a reproduktorových konektorov: reproduktorový kábel
s farebnou násadkou do konektora 3 a reproduktorový kábel bez farebnej násadky do konektora #.
Farebná násadka
Predný reproduktor (L): Biela
Predný reproduktor (R): Červená
Surround reproduktor (L): Modrá
Surround reproduktor (R): Šedá
Zadná strana reproduktora
13SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 14 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
5
Nasaďte stĺpik podstavca na základňu.
Začíname
Stĺpik podstavca nasuňte tak, aby sa drážka na spodnej časti stĺpika podstavca zarovnala
s výčnelkom na základni, potom stĺpik podstavca zaistite dvomi skrutkami.
Stĺpik podstavca
Drážka
,
Výčnelok
Základňa
Skrutky (malé)
Poznámka
• Miernym otáčaním stĺpika podstavca zarovnajte otvor v stĺpiku s výčnelkom na základni.
6
Nastavte výšku reproduktora.
Uvoľnite (ale nedemontujte) skrutky, nastavte výšku reproduktora a dotiahnite skrutky.
Najskôr nastavte jeden reproduktor, potom podľa jeho výšky nastavte ďalšie reproduktory.
Poznámka
• Pri nastavovaní výšky reproduktora uchopte reproduktor tak, aby reproduktor nespadol.
Rysky
,
Stĺpik podstavca
Uvoľnite dve skrutky.
Dotiahnite dve skrutky.
14SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 15 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
7
Narovnajte prípadné slučky na kábli.
Slučku na reproduktorovom kábli narovnajte vytiahnutím kábla spod základne.
Začíname
Reproduktorový kábel zaistite jeho
prevlečením cez otvor.
Nastavte dĺžku reproduktorového kábla.
Obrázok po kompletnom zmontovaní
Predný reproduktor (L):
Biely štítok
Biely
Predný reproduktor (R):
Červený štítok
Červený
Surround reproduktor (L):
Modrý štítok
Modrý
Surround reproduktor (R):
Šedý štítok
Šedý
15SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 16 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Začíname
Krok 2: Umiestnenie systému
Aby sa dosiahol maximálny možný surround (priestorový) efekt, mali by byť všetky reproduktory
okrem subwoofera rozmiestnené v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania (A).
Systém rozmiestnite podľa obrázka nižšie.
A Predný reproduktor (L (ľavý))
B Predný reproduktor (R (pravý))
C Stredový reproduktor
D Surround reproduktor (L (ľavý))
E Surround reproduktor (R (pravý))
F Subwoofer
G Zariadenie
H Surround zosilňovač
B
A
C
G
A A
F
E
A
A
H
D
A
Poznámka
• Reproduktory neumiestňujte na naklonený povrch.
• Reproduktory neumiestňujte na miesta:
– Extrémne horúce alebo chladné.
– Prašné alebo znečistené.
– Veľmi vlhké.
– Vystavené otrasom.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Pri umiestňovaní reproduktorov a/alebo špeciálnych podstavcov upevnených k reproduktorom buďte opatrný,
keďže pri umiestnení reproduktorov na špeciálne povrchovo upravenú podlahu (voskovanie, olejovanie, leštenie
atď.) môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy.
• Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
• O reproduktory sa neopierajte, ani sa na ne nevešajte. Môžu spadnúť.
Rada
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov, spoločnosť Sony odporúča upraviť aj nastavenia. Podrobnosti pozri
“Získanie optimálneho surround zvuku pre danú miestnosť” (str. 87) a “Automatická kalibrácia vhodných
nastavení” (str. 88).
16SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 17 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Montáž reproduktorov na stenu
Farebná násadka
Predný reproduktor (L): Biela
Predný reproduktor (R): Červená
Stredový reproduktor: Zelená
Surround reproduktor (L): Modrá
Surround reproduktor (R): Šedá
1
Pripravte si bežne dostupné skrutky (nedodávané), ktoré budú vyhovovať otvorom
na zadnej strane každého reproduktora. Pozri obrázok nižšie.
4 mm
30 mm
2
5 mm
Otvor na zadnej
strane reproduktora
10 mm
Skrutky naskrutkujte do steny.
Pre ostatné reproduktory
Pre stredový reproduktor
219 mm
217 mm
8 až 10 mm
8 až 10 mm
3
Zaveste reproduktory na skrutky.
5 mm
Otvor na zadnej
strane reproduktora
10 mm
Zadná strana reproduktora
17SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
Začíname
Pred montážou reproduktorov na stenu pripojte k reproduktoru reproduktorový kábel.
Dodržte polaritu reproduktorových káblov a reproduktorových konektorov: reproduktorový kábel
s farebnou násadkou do konektora 3 a reproduktorový kábel bez farebnej násadky do konektora #.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 18 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Začíname
Poznámka
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál a pevnosť steny. Sadrokartónové steny sú obzvlášť krehké. Pri takýchto
stenách naskrutkujte skrutky do nosníkov. Reproduktory inštalujte na zvislé a ploché steny v miestach, kde je
v stenách výstuha.
• Informácie o skrutkách a vhodnosti ich použitia vám poskytne ich predajca.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou inštaláciou
(t.j. nedostatočná pevnosť steny, nesprávna montáž tohto produktu alebo živelné pohromy).
18SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 19 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Krok 3: Prepojenie systému
Poznámka
• Aby ste predišli šumu a rušeniu, zapojenia vykonajte správne.
• Ak pripojíte iné zariadenie s ovládaním hlasitosti, hlasitosť na ňom nastavte tak, aby zvuk nebol skreslený.
3 Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
3 Prenosné audio zariadenie
2 TVP
3 VCR, digitálny satelitný
prijímač alebo PlayStation atď.
4 AM rámová anténa
5 Bezdrôtový
vysielač
s prijímačom
4 FM drôtová anténa
6 Sieťová šnúra
1 Stredový
reproduktor
1 Subwoofer
1 Predný reproduktor (L)
1 Predný reproduktor (R)
5 Bezdrôtový vysielač
s prijímačom
Surround
zosilňovač
6 Sieťová šnúra
1 Surround reproduktor (R)
1 Surround reproduktor (L)
: Smer toku signálu
19SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
Začíname
Pozri schému zapojenia nižšie a ďalšie informácie v častiach 1 až 6 na nasledovných stranách.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 20 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Začíname
1 Pripojenie reproduktorov
Farebné rozlíšenie konektora a farebnej násadky na reproduktorových kábloch zodpovedá označeniu
na konektoroch, do ktorých sa majú pripojiť. Dodržte polaritu reproduktorových káblov
a reproduktorových konektorov: reproduktorový kábel s farebnou násadkou do konektora 3
a reproduktorový kábel bez farebnej násadky do konektora #. Izoláciu reproduktorového kábla
nezasúvajte do reproduktorových konektorov.
Zadná strana reproduktora
Farebná násadka
(+)
(–)
Konektor
Pri pripájaní do zariadenia zasúvajte konektor, kým nezacvakne.
Zadný panel zariadenia
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
COAXIAL 75
FM
EZW-RT10
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
R
R
FE
KE
OO
EA
SP
BW
SU
CE
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
NT
R
DMPORT
AUDIO IN
LINE
L
OUTPUT(TO TV)
R
KE
TL
EA
ON
SP
FR
TR
ON
FR
ER
Do stredového reproduktora
(zelený)
Do subwoofera
(fialový)
Do predného reproduktora
(R) (červený)
Do predného reproduktora (L)
(biely)
Zadný panel surround zosilňovača
EZW-RT10
SP
EA
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
L
PAIRING
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
R
Do surround reproduktora (L)
(modrý)
KE
R
L
R
Do surround reproduktora (R) (šedý)
20SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 21 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
2 Pripojenie k TVP
Digitálny optický kábel
(nedodávaný)
Digitálny koaxiálny kábel
(nedodávaný)
DIGITA
COAXIAL
L IN
OPTICAL
TV
alebo
Do výstupného digitálneho
koaxiálneho konektora na TVP
Do výstupného digitálneho
optického konektora na TVP
FRONT L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Zadný panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
EZW-RT10
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
R
DMPORT
LINE
HDMI* kábel
(nedodávaný)
L
OUTPUT(TO TV)
Kábel SCART (EURO AV)
(nedodávaný)
EURO
HDMI
AUDIO IN
AV
OUT
OU TP
Do konektora HDMI IN na TVP
UT (TO
TV )
Do konektora SCART (EURO AV) na TVP
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
Ak váš TVP disponuje HDMI konektorom, použite toto zapojenie a zvoľte typ výstupného signálu (str. 31).
Poznámka
• Video signál z konektora HDMI OUT nie je vyvedený na výstup, ak je aktívna funkcia “DMPORT”.
• Systém dokáže prijímať digitálne aj analógové signály. Digitálne signály majú pred analógovými signálmi prioritu.
(COAXIAL má prioritu pred OPTICAL.) Ak sa tok digitálneho signálu zastaví, po 2 sekundách sa začne tok
analógového signálu.
21SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
Začíname
Pri pripojení výstupných video konektorov k TVP zistite, aké vstupné video konektory má váš TVP
a zvoľte prepojenie A alebo B. Kvalita obrazu sa zvyšuje od prepojenia A (štandardné) smerom
k B (HDMI).
Ak TVP disponuje výstupným digitálnym optickým alebo koaxiálnym konektorom, môžete zvýšiť
kvalitu zvuku pripojením digitálneho kábla (A).
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 22 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Začíname
3 Pripojenie iných zariadení
Zvuk z pripojených zariadení môžete reprodukovať šiestimi reproduktormi tohto systému.
• Prenosné audio zariadenie: A
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT: B
• VCR, digitálny satelitný prijímač alebo PlayStation atď.: C
Kábel so stereo minikonektorom
(nedodávaný)
K prenosnému audio
zariadeniu
Predný panel
(USB) konektor (Pozri str. 71.)
FRONT L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Zadný panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
EZW-RT10
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
R
AUDIO IN
L
OUTPUT(TO TV)
LINE
Audio kábel
(nedodávaný)
DC5VMAX
0.7A
RT
DMPO
Biely
Červený
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT
(nedodávaný)
R
AUDIO
IN
L
LINE
Do konektorov AUDIO OUT na inom
zariadení
Pripojenie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (nedodávaný) pripojte do konektora DMPORT. Podrobnosti pozri
“Používanie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT” (str. 80).
22SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 23 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Poznámka
A
Ak váš TVP disponuje viacerými vstupnými audio/video konektormi
Zvuk zo zariadení pripojených k TVP môžete reprodukovať reproduktormi tohto systému. Zariadenia
pripojte nasledovne.
VCR, digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation atď.
TVP
VCR, digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation atď.
Systém
: Smer toku signálu
Na TVP zvoľte signál z daného zariadenia. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
Ak váš TVP nedisponuje viacerými vstupnými audio/video konektormi, na príjem audio signálu z viac
než dvoch zariadení bude potrebný špeciálny prepínač.
23SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
Začíname
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT pripojte tak, aby boli značky V zarovnané. Pri odpájaní adaptéra stlačte A
a potiahnite konektor.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 24 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Začíname
4 Pripojenie antény
AM rámová anténa
(dodávaná)
A
B
Poznámka
• Kábel (A) alebo kábel (B) môžete pripojiť do ľubovoľného
konektora.
FRONT L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Zadný panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SPEAKER
EZW-RT10
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
R
DMPORT
AUDIO IN
LINE
NNA
ANTE
L
OUTPUT(TO TV)
FM drôtová anténa
(dodávaná)
IAL 75
COAX
FM
alebo
Poznámka
• AM rámovú anténu a kábel neumiestňujte do blízkosti systému ani iných AV zariadení. Môže vznikať šum.
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM drôtovej antény ju vodorovne narovnajte.
Rada
• Pre kvalitný zvuk nastavte smerovanie AM rámovej antény.
• Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, podľa obrázka nižšie prepojte systém s externou FM anténou pomocou
koaxiálneho kábla 75 Ohm (nedodávaný).
Externá FM anténa
Zariadenie
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
AM
24SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 25 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
5 Osadenie bezdrôtového vysielača s prijímačom
Zadný panel surround
zosilňovača
EZW-RT10
Zadný panel zariadenia
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
S-AIR ID
FRONT L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
EZW-RT10
SPEAKER
A
B
C
AM
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
L
PAIRING
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
R
AUDIO IN
LINE
R
L
OUTPUT(TO TV)
T10
EZW-R
10
EZW-RT
Bezdrôtový vysielač
s prijímačom
Bezdrôtový
vysielač
s prijímačom
Poznámka
• Pred zasúvaním bezdrôtového vysielača s prijímačom odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
• Nedotýkajte sa kontaktov bezdrôtového vysielača s prijímačom.
• Zasuňte bezdrôtový vysielač s prijímačom logom S-AIR smerom nahor.
• Zasuňte bezdrôtový vysielač s prijímačom tak, aby boli značky V zarovnané.
• Do slotu EZW-RT10 nezasúvajte nič iné než bezdrôtový vysielač s prijímačom.
25SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
Začíname
Zvuk z tohto zariadenia môžete vysielať do S-AIR produktu (napr. surround zosilňovač alebo S-AIR
prijímač).
S-AIR produkt je zariadenie kompatibilné s funkciou S-AIR.
Aby bolo možné používať funkciu S-AIR, je potrebné osadiť (zasunúť) bezdrôtové vysielače
s prijímačmi do zariadenia, surround zosilňovača a S-AIR prijímača.
Podrobnosti o funkcii S-AIR pozri “Používanie produktov S-AIR” (str. 81).
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 26 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Začíname
6 Pripojenie sieťových šnúr
Pred pripojením sieťových šnúr systému a surround zosilňovača do elektrickej zásuvky pripojte
k systému predné, stredový reproduktor a subwoofer. Surround reproduktory pripojte k surround
zosilňovaču.
Zadný panel surround
zosilňovača
EZW-RT10
Zadný panel zariadenia
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
S-AIR ID
FRONT L
CENTER
SPEAKER
A
B
C
COAXIAL 75
FM
EZW-RT10
SPEAKER
AM
SUBWOOFER
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
L
PAIRING
EURO AV
DIGITAL IN
R
AUDIO IN
LINE
R
L
OUTPUT(TO TV)
Do elektrickej siete
Do elektrickej siete
Predvádzací režim
Po zapojení sieťovej šnúry systému do elektrickej zásuvky sa na displeji zobrazí predvádzacie
zobrazenie.
Aktivácia/deaktivácia predvádzacieho režimu
1
Stlačte [/1 na zariadení.
Systém sa zapne.
2
3
4
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “DEMO” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “DEMO ON”: Zapnutie.
• “DEMO OFF”: Vypnutie.
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Rada
• Ihneď po zakúpení, alebo ak je systém nastavený na výrobné nastavenia (napr. po vykonaní procesu “COLD
RESET” (str. 95)), môžete predvádzanie jednoducho vypnúť stlačením [/1 na DO.
26SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 27 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Overenie stavu prenosu
Ak chcete používať bezdrôtový systém, nastavte
surround zosilňovač. Pred nastavením musia byť
bezdrôtové vysielače s prijímačmi správne
zasunuté v tomto zariadení a surround
zosilňovači (str. 25).
Tento bezdrôtový systém sa nazýva “S-AIR”.
Podrobnosti o funkcii S-AIR pozri “Používanie
produktov S-AIR” (str. 81).
Stav prenosu zvukového signálu medzi týmto
zariadením a surround zosilňovačom je možné
overiť skontrolovaním indikátora POWER/ON
LINE na surround zosilňovači.
Indikátor POWER/ Stav
ON LINE
Svieti nazeleno.
Prenos zvukového signálu je
aktívny.
Bliká nazeleno.
Prenos zvukového signálu nie
je aktívny.
Podrobnosti pozri “Prevádzka
surround zosilňovača” (str. 106).
Svieti načerveno.
Surround zosilňovač
nereprodukuje žiadny zvukový
signál.
Podrobnosti pozri “Prevádzka
surround zosilňovača” (str. 106).
Nesvieti.
Surround zosilňovač je
vypnutý, alebo sa aktivoval
jeho ochranný systém.
Podrobnosti pozri “Prevádzka
surround zosilňovača” (str. 106).
"/1
Indikátor POWER/
ON LINE
POWER
Prepínač S-AIR ID
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
Konektor PHONES
R
Prepínač SURROUND
SELECTOR
Toto zariadenie vysiela zvukový signál do
surround zosilňovača pripojeného k surround
reproduktorom. Prenos zvukového signálu
aktivujete vykonaním nasledovného postupu.
1
Stlačte "/1 na zariadení.
Systém sa zapne.
2
3
4
Prepínač SURROUND SELECTOR
na surround zosilňovači musí byť
nastavený na SURROUND.
Nastavte prepínač S-AIR ID
na surround zosilňovači na A.
Stlačte POWER na surround
zosilňovači.
Indikátor POWER/ON LINE sa rozsvieti
nazeleno. Ak nie, nasledovne overte stav
prenosu.
Reprodukcia zvuku v slúchadlách
Zvuk zo systému môžete tiež počúvať, ak do
konektora PHONES na surround zosilňovači
pripojíte slúchadlá.
Poznámka
• Ak do surround zosilňovača pripojíte slúchadlá,
z reproduktorov tohto systému ani reproduktorov
pripojených k surround zosilňovaču sa zvuk
nereprodukuje.
• Ak vypnete surround zosilňovač, keď sú do surround
zosilňovača pripojené slúchadlá, alebo ak je príjem
rozhlasového vysielania nekvalitný, úroveň hlasitosti
na zariadení sa môže minimalizovať. V takomto
prípade sa na displeji na prednom paneli striedavo
zobrazuje “HP NO LINK” a “VOLUME MIN”.
Skontrolujte kvalitu signálu rozhlasového vysielania
a znova nastavte úroveň hlasitosti.
Ak používate viacero S-AIR
produktov
Nastavením rôznych identifikačných znakov
(ID) pre jednotlivé S-AIR produkty môžete
zabrániť nesprávnemu prenosu signálu medzi
S-AIR produktmi. Podrobnosti pozri
“Aktivovanie prenosu zvukového signálu medzi
týmto a pomocným zariadením S-AIR
(Nastavenie ID)” (str. 81).
27SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
Začíname
Krok 4: Nastavenie
bezdrôtového systému
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 28 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Začíname
Prevencia pred prenosom signálu
susedmi
Aby nedochádzalo k prenosu signálu k/od
susedom/ov, môžete identifikovať toto
zariadenie a surround zosilňovač pomocou
spárovania. Podrobnosti pozri “Identifikácia
tohto zariadenia so špecifickým pomocným
zariadením S-AIR (Párovanie)” (str. 84).
2
Výčnelky držiaka reproduktorového
kábla zasuňte do otvorov v kryte
reproduktorového kábla a držiak
nasaďte na jeho miesto.
Držiak reproduktorového kábla
Nasadenie krytu na surround
zosilňovač
Po zapojení a nastavení môžete nasadiť na
surround zosilňovač kryt, aby ste usporiadali
a ukryli vyčnievajúce reproduktorové káble.
1
Surround zosilňovač
m
Kryt reproduktorového kábla nasaďte
jeho posunutím nadol pozdĺž drážok
na okrajoch surround zosilňovača.
Kryt reproduktorového kábla
Surround zosilňovač
Poznámka
Drážky
Kryt reproduktorového kábla posúvajte
nadol, kým nezacvakne. Prevráťte surround
zosilňovač naopak a uložte káble do krytu
reproduktorových káblov.
• Pri demontáži zložte držiak reproduktorového kábla
a následne kryt reproduktorového kábla. Ak chcete
zložiť držiak reproduktorového kábla, jemne zatlačte
výčnelok na držiaku a vytiahnite ho. Ak chcete zložiť
kryt reproduktorového kábla, jemne roztiahnite
okraje krytu a vysuňte ho.
• Pri ukladaní káblov nepoužívajte silu.
28SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 29 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte
systém na prevádzku pomocou základných
nastavení.
Zobrazované položky sa líšia v závislosti
od krajiny zakúpenia modelu.
5
Poznámka
• Keď prepojíte systém a TVP HDMI káblom
(nedodávaný), je nutné nastaviť typ výstupného video
signálu tak, aby zodpovedal používanému TVP.
Podrobnosti pozri “Nastavenie typu výstupného
video signálu podľa vášho TVP” (str. 31).
Začíname
Krok 5: Rýchle
nastavenie Quick Setup
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Systém bude zobrazovať ponuky Menu
a titulky vo zvolenom jazyku.
6
Stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu pomeru
strán pripojeného TVP.
"/1
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
C/X/x/c,
7
DISPLAY
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
x Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3 so
širokouhlým režimom
[16:9] (str. 58)
1
2
Zapnite TVP.
x Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
Stlačte [/1 na zariadení a POWER
na surround zosilňovači.
[4:3 LETTER BOX] alebo
[4:3 PAN SCAN] (str. 58)
Poznámka
• Zdroj vstupného signálu musí byť nastavený
na “DVD” (str. 32).
3
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
V spodnej časti TV obrazovky sa zobrazí
hlásenie [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (Stlačením [ENTER] spustíte
QUICK SETUP.). Ak sa toto hlásenie
nezobrazí, zobrazte zobrazenie Quick Setup
(str. 31) a postup vykonajte znova.
4
Stlačte
8
Stlačte
.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie
pre výber výstupných video signálov
z konektora EURO AV T OUTPUT
(TO TV) na zadnom paneli zariadenia.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
bez vloženého disku.
29SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 30 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Začíname
9
Stláčaním X/x zvoľte výstupný video
signál.
• [VIDEO]: Výstup video signálu.
• [RGB]: Výstup RGB signálu.
IC
Poznámka
N/
IO I
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie [RGB]. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
10 Stlačte
AL M
A.C
AUD
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre nastavenie
rozmiestnenia reproduktorov.
Kalibračný mikrofón
11 Stláčaním C/c nastavte šablónu
rozmiestnenia reproduktorov, ktorá
zodpovedá ich skutočnému
rozmiestneniu.
Podrobnosti pozri “Získanie optimálneho
surround zvuku pre danú miestnosť”
(str. 87).
SPEAKER FORMATION
STANDARD
14 Stláčaním C/c zvoľte [YES].
12 Stlačte .
13 Pripojte kalibračný mikrofón do
konektora A.CAL MIC na prednom
paneli.
Umiestnite kalibračný mikrofón do úrovne
uší pomocou statívu a pod. (nedodávaný).
Čelná strana každého reproduktora musí
smerovať na kalibračný mikrofón a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
nesmú byť žiadne prekážky.
Poznámka
• K zariadeniu ani k surround zosilňovaču nesmú byť
pripojené slúchadlá. Ak sú pripojené slúchadlá,
nie je možné vykonávať nasledovné kroky.
15 Stlačte
.
Automatická kalibrácia ([AUTO
CALIBRATION]) sa spustí.
Počas merania nerobte hluk.
Poznámka
• Po spustení automatickej kalibrácie ([AUTO
CALIBRATION]) sa reprodukuje hlasný zvuk.
Nie je možné znížiť hlasitosť. Berte ohľad na deti
a susedov.
• Pred vykonaním kalibrácie [AUTO
CALIBRATION] umiestnite surround
zosilňovač do vhodnej pozície. Ak surround
zosilňovač umiestnite na nevhodné miesto
(napr. do inej miestnosti), nevykoná sa správne
meranie.
• Radšej meranú zónu opustite a počas merania
nerobte hluk (meranie trvá cca 1 minútu).
Môžete narušiť meranie.
30SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 31 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
16 Odpojte kalibračný mikrofón
a stláčaním C/c zvoľte [YES].
17 Stlačte
.
Rýchle nastavenie (Quick Setup) je
dokončené. Všetky zapojenia a nastavenia
sú dokončené.
Vypnutie rýchleho nastavenia
Quick Setup
V ktoromkoľvek kroku stlačte
DISPLAY.
Rada
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov, upravte
aj nastavenia reproduktorov. Pozri “Získanie
optimálneho surround zvuku pre danú miestnosť”
(str. 87) a “Automatická kalibrácia vhodných
nastavení” (str. 88).
• Ak chcete zmeniť nastavenia, pozri “Ponuka
nastavení Setup” (str. 56).
Obnovenie zobrazenia
Quick Setup
1
2
Keď prepojíte zariadenie a TVP HDMI káblom,
zvoľte typ výstupných video signálov
z konektora HDMI OUT.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
TVP/projektora atď.
1
2
3
4
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
9 4( 99)
1 ( 1)
T
0: 01: 08
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “DVD”.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
DVD VIDEO
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
4
Výber typu výstupného video
signálu vyvedeného na konektor
HDMI OUT
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
V závislosti od pripojenia k TVP (str. 21) zvoľte
typ výstupného video signálu zo systému.
Stláčaním X/x zvoľte [QUICK]
a stlačte
.
Zobrazí sa zobrazenie Quick Setup.
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [HDMI SETUP].
6
7
Stláčaním X/x zvoľte
[HDMI RESOLUTION] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie a stlačte
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Systém vyvedie
na výstup optimálny video signál pre
pripojený TVP.
• [1920 × 1080i]: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením
1920 × 1080i*.
• [1280 × 720p]: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením
1280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením
720 × 480p*.
* i: prekladaný, p: progresívny
** V závislosti od krajiny zakúpenia sa môže
zobraziť [720 × 576p].
31SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
Začíname
Poznámka
• Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti,
v ktorej je systém inštalovaný.
• Ak meranie zlyhá, prečítajte si hlásenie
a zopakujte proces [AUTO CALIBRATION].
Nastavenie typu výstupného
video signálu podľa vášho TVP
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
Začíname
DAV-DZ860W_SK.book Page 32 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Krok 6: Reprodukcia
zvuku cez všetky
reproduktory
Poznámka
• Ak používate konektor TV (COAXIAL alebo
OPTICAL DIGITAL IN) (digitálne zapojenie),
digitálne zapojenie má prioritu.
2
3
Zvuk z DVD, TVP alebo VCR je možné
reprodukovať všetkými reproduktormi systému.
4
FUNCTION
+/–
SYSTEM
MENU
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “DEC. MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí želaný režim dekódovania.
Ak chcete reprodukovať zvuk z TVP alebo
stereo zvuk z 2-kanálových zdrojov zvuku
cez šesť reproduktorov tohto systému,
zvoľte režim dekódovania “PRO LOGIC”,
“PLII MOVIE” alebo “PLII MUSIC”.
Podrobnosti pozri str. 34.
5
X/x/c,
Stlačte SYSTEM MENU.
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Poznámka
1
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí želaný zdroj signálu.
Po každom stlačení tlačidla FUNCTION +/–
sa zdroj signálu prepína nasledovne.
“DVD” t “TUNER FM” t “TUNER
AM” t “USB” t “TV” t “LINE” t
“DMPORT” t “AUDIO” t …
Zdroj signálu
Zdroj zvuku
“DVD”
Disk prehrávaný v tomto systéme
“TUNER FM”/
“TUNER AM”
FM/AM rádio (str. 64)
“USB”
USB zariadenie (str. 71)
“TV”
TVP
“LINE”
Zariadenie pripojené do
konektorov LINE na zadnom
paneli
“DMPORT”
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT
(str. 80)
“AUDIO”
Prenosné audio zariadenie
(pripojené do konektora
AUDIO IN na prednom paneli)
• Podľa používaného TVP môže byť potrebné vypnúť
reproduktory TVP, aby sa správne reprodukoval
surround zvuk pomocou systému.
Rada
• Ak počúvate audio súbory z prenosného audio
zariadenia, môžete zdokonaliť zvuk.
Stláčaním FUNCTION +/– zvoľte “AUDIO”.
Pripojte prenosné audio zariadenie. Zvoľte
“A.F.D. STD” pre “DEC. MODE” a nastavte
zvukový režim (str. 36) na “MOVIE”, “MUSIC”
alebo “NEWS”.
Pre zrušenie zvoľte iné nastavenie než “A.F.D. STD”.
Zmena úrovne výstupného
zvukového signálu
z pripojených zariadení
Pri počúvaní zariadenia pripojeného do
konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV),
konektorov LINE na zadnom paneli alebo
zariadenia pripojeného do konektora AUDIO IN
na prednom paneli sa môže vyskytnúť
skreslenie. Nejde o poruchu. Závisí to od
pripojeného zariadenia.
32SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_008-033_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
DAV-DZ860W_SK.book Page 33 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Aby sa predišlo skresleniu, redukujte úroveň
vstupného signálu na zariadení.
2
3
4
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TV”, “LINE” alebo
“AUDIO”.
Začíname
1
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ATTENUATE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “ATT ON”: Úroveň vstupného signálu
môžete stlmiť. Úroveň výstupného
signálu sa zmení.
• “ATT OFF”: Normálna úroveň vstupného
signálu.
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
33SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_034-037_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 34 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Nastavenie zvuku
Reprodukcia priestorového zvuku pomocou režimu
dekódovania
Jednoduchým výberom predprogramovaných režimov dekódovania na systéme môžete získať
priestorový zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál a koncertných miestností.
X/x/c,
SYSTEM
MENU
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “DEC. MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí želaný režim dekódovania.
Displej
Režim dekódovania Efekt
“A.F.D. STD”
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
Reprodukcia zvuku tak, ako bol nahraný/kódovaný.
Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu bude reprodukovať z rôznych
reproduktorov.
“A.F.D. MULTI”
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
2-kanálový zdroj zvuku: 2-kanálový zvuk (predný ľavý a pravý kanál)
sa priradí tiež surround ľavému a pravému kanálu. V tomto režime
sa zvuk reprodukuje predným ľavým a pravým, surround ľavým
a pravým reproduktorom a subwooferom. Stredový reproduktor
nereprodukuje žiadny zvuk.
Multikanálový zdroj zvuku: Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu
bude reprodukovať z rôznych reproduktorov.
“PRO LOGIC”
Dolby Pro Logic
Dekódovanie vstupného signálu systémom Pro Logic a simulovanie
surround zvuku z 2-kanálových zdrojov zvuku.
Tento režim reprodukuje zvuk zo všetkých reproduktorov
a subwoofera. Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu nemusí
reprodukovať zo všetkých reproduktorov.
34SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_034-037_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 35 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Režim dekódovania Efekt
“PLII MOVIE”
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Dekódovanie vstupného signálu systémom Pro Logic II pre režim
filmu a reprodukcia piatich výstupných širokopásmových kanálov
z 2-kanálových zdrojov zvuku. Nastavenie je ideálne pri sledovaní
videokaziet so starými filmami alebo s dabingom.
Tento režim reprodukuje zvuk zo všetkých reproduktorov
a subwoofera. Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu nemusí
reprodukovať zo všetkých reproduktorov.
“PLII MUSIC”
Dolby Pro Logic II
MUSIC
Dekódovanie vstupného signálu systémom Pro Logic II pre režim
hudby a reprodukcia piatich výstupných širokopásmových kanálov
z 2-kanálových zdrojov zvuku. Nastavenie je ideálne pre štandardné
zdroje stereo zvuku, napríklad CD disky.
Tento režim reprodukuje zvuk zo všetkých reproduktorov
a subwoofera. Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu nemusí
reprodukovať zo všetkých reproduktorov.
“2CH STEREO”
2 CHANNEL
STEREO
V tomto režime je zvuk reprodukovaný predným ľavým a pravým
reproduktorom a subwooferom. Multikanálové priestorové formáty
sa zmixujú do 2 kanálov.
“HP THEATER”*
HEADPHONE
THEATER
Reprodukcia surround zvuku slúchadlami (ľavé/pravé).
“HP 2CH”
HEADPHONE
2 CHANNEL
STEREO
Reprodukcia zvuku slúchadlami (ľavé/pravé). Multikanálové
priestorové formáty sa zmixujú do 2 kanálov.
Nastavenie zvuku
Displej
* Používa sa technológia DCS (str. 36).
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Vypnutie priestorového efektu
Zvoľte “A.F.D. STD” alebo “2CH STEREO” pre “DEC. MODE” a nastavte zvukový režim (str. 36)
na “MOVIE” alebo “MUSIC”.
Poznámka
• V závislosti od disku alebo zdroja signálu, ak zvolíte “A.F.D. MULTI”, nemusí byť počuť začiatok reprodukcie
zvuku, pretože sa automaticky volí optimálny režim. Aby k tomu nedochádzalo, zvoľte “A.F.D. STD”.
• Ak je vstupný audio signál multikanálový, režimy “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” a “PLII MUSIC” sa zrušia
a multikanálový zdrojový signál sa vyvedie priamo na výstup.
• Ak je vstupný signál dvojjazyčné vysielanie, režimy “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” a “PLII MUSIC” nefungujú.
• Ak nastavíte zvukový režim (str. 36) na nasledovné nastavenie, režimy “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE”
a “PLII MUSIC” sa zrušia.
– “SPORTS”
– “MOVIE-D.C.S.-”
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť režim dekódovania účinný.
• Keď zmeníte režim dekódovania pomocou S-AIR prijímača, zvuk z S-AIR prijímača môže vypadávať.
Rada
• Systém si zapamätá naposledy zvolený režim dekódovania pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.
Pri každom zvolení zdroja vstupného signálu ako “DVD” alebo “TUNER” sa pre takýto zdroj vstupného signálu
automaticky aplikuje režim dekódovania, ktorý bol pri tomto zdroji vstupného signálu použitý naposledy. Napríklad:
zvolíte zdroj vstupného signálu “DVD” a aplikujete preň režim dekódovania “PRO LOGIC”, potom prepnete na iný
zdroj vstupného signálu a pre tento zdroj vstupného signálu aplikujete iný režim dekódovania. Ak následne opäť prepnete
na “DVD”, automaticky sa pre tento zdroj vstupného signálu aplikuje režim dekódovania “PRO LOGIC”.
35SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_034-037_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 36 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Výber zvukového režimu
Môžete zvoliť vhodný zvukový režim pre filmy
(Movie) alebo hudbu (Music).
zvuku, pretože systém automaticky volí optimálny
režim. Aby k tomu nedochádzalo, zvoľte iné
nastavenie než “AUTO”.
• V závislosti od toku vstupného signálu nemusí byť
zvukový režim účinný.
• Keď zmeníte zvukový režim pomocou S-AIR
prijímača, zvuk zo S-AIR prijímača môže vypadávať.
Digital Cinema Sound
DCS (Digital Cinema Sound)
SOUND
MODE +/–
Stláčaním SOUND MODE +/– počas
prehrávania zobrazte na displeji
požadovaný režim.
• “AUTO”: Automatický výber režimu
“MOVIE” alebo “MUSIC” za účelom
reprodukcie zvukového efektu podľa disku
alebo toku audio signálu.
• “MOVIE”: Systém reprodukuje vhodný zvuk
pre filmy.
• “MOVIE-D.C.S.-”*: Reprodukcia zvukových
charakteristík produkčného filmového štúdia
“Cary Grant Theater” Sony Pictures
Entertainment. Štandardný režim, vhodný pre
sledovanie väčšiny filmov.
• “MUSIC”: Systém reprodukuje vhodný zvuk
pre hudbu.
• “SPORTS”: Systém do športových prenosov
pridá ozvenu.
• “NEWS”: Systém poskytuje vhodný zvuk
pre programy s hlasom (napr. správy).
* Používa sa technológia DCS.
Spoločnosť Sony v spolupráci so spoločnosťou
Sony Pictures Entertainment zmapovala
zvukové prostredie filmových štúdií spoločnosti
a namerané údaje zlúčila spolu s technológiou
Sony DSP (Digital Signal Processor) a vyvinula
režim “Digital Cinema Sound”. V domácom
prostredí režim “Digital Cinema Sound”
simuluje ideálne zvukové prostredie kinosály,
presne podľa predstáv režiséra filmu.
Cinema Studio EX
Cinema Studio EX je ideálne pre sledovanie
filmového záznamu so zvukom kódovaným
v multikanálovom formáte (napr. DVD disky
Dolby Digital). Režim reprodukuje zvukové
charakteristiky štúdií Sony Pictures
Entertainment.
Zvukové pole Cinema Studio EX pozostáva
z nasledovných 3 prvkov.
• Virtual Multi Dimension
Vytvorenie 5 sád virtuálnych reproduktorov
obklopujúcich poslucháča z jedného páru
skutočných surround reproduktorov.
• Screen Depth Matching
V kinosále máte dojem, že vo filme je zvuk
reprodukovaný priamo z plátna. Tento prvok
vytvorí ten istý dojem vo vašej miestnosti
počúvania tak, že centruje zvuk z predných
reproduktorov do "vnútra" obrazovky.
• Cinema Studio Reverberation
Reprodukcia dozvukov typických pre
kinosálu.
Poznámka
• Ak k zariadeniu alebo surround zosilňovaču pripojíte
slúchadlá, alebo prehrávate Super Audio CD disk,
môžete zvoliť len “AUTO”, “MOVIE” alebo
“MUSIC”.
• V závislosti od disku alebo zdroja signálu, ak zvolíte
“AUTO”, nemusí byť počuť začiatok reprodukcie
V zvukovom poli Cinema Studio EX sú všetky
tieto prvky využívané súčasne.
36SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_034-037_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 37 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Poznámka
Počúvanie
multikanálového zvuku
TV vysielania (Multiplex
Broadcast Sound)
(DUAL MONO)
Ak systém prijíma alebo prehráva viaczložkový
vysielací zvukový signál Dolby Digital, môžete
viaczložkový vysielací zvukový signál
(Multiplex broadcast sound) reprodukovať.
Nastavenie zvuku
• Efekt virtuálnych reproduktorov môže spôsobiť
zvýšenie šumu v prehrávanom signáli.
• Pri počúvaní s režimami dekódovania, ktoré
využívajú virtuálne reproduktory, nebudete schopný
zachytiť zvuk vychádzajúci priamo zo skutočných
surround reproduktorov.
Poznámka
• Pre príjem signálu Dolby Digital je potrebné
k zariadeniu pripojiť TVP alebo iné zariadenie
optickým alebo koaxiálnym káblom (str. 21)
a nastaviť režim TVP alebo iného zariadenia
na Dolby Digital.
AUDIO
Stláčajte AUDIO, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný formát signálu.
• “MAIN”: Reproduktory budú reprodukovať
hlavný zvuk (jazyk).
• “SUB”: Reproduktory budú reprodukovať
vedľajší zvuk (jazyk).
• “MAIN+SUB”: Reproduktory budú
reprodukovať zmixovaný hlavný aj vedľajší
zvuk (jazyk).
37SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 38 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
4
5
Disk
Stlačte A.
Vložte disk.
Položte disk na nosič a stlačte A.
Prehrávanie disku
Pri niektorých DVD VIDEO alebo VIDEO CD
diskoch môžu byť niektoré operácie odlišné
alebo nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.
Poznámka
• Pri prehrávaní 8 cm disku položte disk do
vnútornej najhlbšej časti nosiča. Dávajte pozor,
aby disk vo vnútornej časti nosiča nebol nakrivo.
• Nosič disku nezatvárajte nasilu vtláčaním
rukou. Môže dôjsť k poruche.
• Na nosič disku neklaďte viac než jeden disk.
Nastavenie hlasitosti
"/1
A
H
FUNCTION
6
Nosič disku
Pripojenie
slúchadiel
"/1
FUNCTION
+/–
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie (Continuous
play - súvislé prehrávanie).
7
Nastavte hlasitosť pomocou VOLUME
+/– na DO alebo ovládačom VOLUME
na zariadení.
Na TV obrazovke a na displeji sa zobrazí
úroveň hlasitosti.
Poznámka
./>
H
/
X
MUTING
/m/
M/
x
VOLUME +/–
1
2
3
Zapnite TVP.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
Stlačte "/1.
Systém sa zapne.
Ak nie je nastavený zdroj vstupného
signálu “DVD”, stláčaním FUNCTION +/–
zvoľte “DVD”.
• V závislosti od stavu systému sa úroveň hlasitosti
nemusí zobraziť na TV obrazovke.
• Ak zapnete ovládanie funkcie HDMI, TVP pripojený
k systému káblom HDMI (nedodávaný) je možné
synchronizovane ovládať so systémom. Podrobnosti
pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri
funkcii “BRAVIA” Sync” (str. 68).
Vypnutie systému
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý. Systém
sa prepne do pohotovostného režimu.
Úspora energie v pohotovostnom
režime
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý.
Ak chcete aktivovať úsporný režim, systém musí
byť v nasledovných režimoch.
– “DEMO” je nastavené na “OFF” (str. 26).
– [CONTROL FOR HDMI] je nastavené na
[OFF] (str. 68).
– “S-AIR STBY” je nastavené na “OFF” (str. 83).
38SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 39 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Používanie slúchadiel
Pre
Slúchadlá pripojte do konektora PHONES.
Zvuk systému je vypnutý.
Slúchadlá tiež môžete pripojiť do konektora
PHONES na surround zosilňovači. (Zvuk
systému je vypnutý.) Pozri časť “Reprodukcia
zvuku v slúchadlách” (str. 27).
Prehrávanie po
Stlačením
prepnete
jednotlivých snímkach na nasledujúcu snímku počas
(Freeze Frame)3)5)6)
pozastavenia prehrávania.
Stlačením
prepnete na
predchádzajúcu snímku počas
pozastavenia prehrávania
(len DVD VIDEO/DVD-VR/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW disky). Stlačením
H obnovíte štandardnú
rýchlosť prehrávania.
Pre
Stlačte
Zastavenie
x
Pozastavenie
X
Obnovenie prehrávania X alebo H
po pozastavení
Presun na nasledujúcu >
kapitolu, skladbu
alebo scénu1)
(Instant Replay - rýchle
Zopakovanie
predchádzajúcej scény zopakovanie) počas
prehrávania.
(posledných
10 sekúnd)7)
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne
(30 sekúnd vpred)8)
(Instant Advance rýchly posuv) počas
prehrávania.
Presun na
predchádzajúcu
kapitolu, skladbu
alebo scénu1)
. dvakrát v priebehu
1 sekundy.
Ak stlačíte . len jedenkrát,
prepnete na začiatok aktuálnej
kapitoly, skladby alebo scény.
1)
Neplatí pre obrazové súbory JPEG.
2)
Rýchlosti posuvu sa môžu v závislosti od disku
odlišovať.
3)
Len DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO CD
disky.
Dočasné vypnutie
zvuku
MUTING.
Zvuk obnovíte opätovným
stlačením tlačidla, alebo
zvýšením hlasitosti
tlačidlom VOLUME +.
4)
Okrem Super VIDEO CD diskov
5)
Na DVD diskoch v režime VR nie je možné
vyhľadávať statické obrázky.
6)
Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
funguje len pri video súboroch DivX.
7)
Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky.
Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX.
8)
Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/
DVD+R disky. Tlačidlo nie je možné použiť pri
súboroch DivX.
Zastavenie
A na zariadení.
prehrávania a vybratie
želaného disku
Rýchle vyhľadanie
miesta zrýchleným
prehrávaním vpred/
vzad (Scan)1)2)
Sledovanie snímky
po snímke
(Slow-motion Play)3)
Počas prehrávania disku stlačte
M/
alebo
/m.
Každým stlačením tlačidla
M/
alebo
/m počas
vyhľadávania sa rýchlosť
prehrávania zmení. Stlačením
H obnovíte štandardnú
rýchlosť prehrávania. Skutočné
rýchlosti sa môžu v závislosti
od disku odlišovať.
V režime pozastavenia stlačte
M/
alebo
/m4).
Každým stlačením tlačidla
M/
alebo
/m4)
v režime Slow-motion Play
sa rýchlosť prehrávania
zmení. Dostupné sú dve
rýchlosti. Štandardnú rýchlosť
prehrávania obnovíte
stlačením H.
Disk
Ďalšie operácie
Stlačte
Poznámka
• Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia
Instant Replay alebo Instant Advance dostupná.
Zobrazenie viacerých zorných
uhlov a titulkov
Zmena zorných uhlov
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov), môžete prepínať zorný uhol.
Počas prehrávania stláčaním tlačidla
ANGLE prepínate zorný uhol.
39SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 40 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
zorného uhla aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané viaceré zorné uhly.
Zobrazenie titulkov
Ak sú zobrazené štyri číslice, reprezentujú
jazykový kód. Príslušné kódy jazykov pozri
“Tabuľka kódov jazykov” (str. 113). Ak je dvaalebo viackrát zobrazený ten istý jazyk, DVD
VIDEO disk obsahuje záznam vo viacerých
zvukových formátoch.
x DVD v režime VR
Ak sú na diskoch zaznamenané titulky, môžete
si tieto titulky zobraziť/vypnúť počas
prehrávania disku. Ak sú na diskoch
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si počas prehrávania disku zvoliť
akúkoľvek jazykovú mutáciu titulkov
a kedykoľvek ich zobraziť.
Počas prehrávania stláčaním tlačidla
SUBTITLE prepínate jazyk titulkov.
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku.
Príklad:
• [1: MAIN] (hlavný zvuk)
• [1: SUB] (vedľajší zvuk)
• [1: MAIN+SUB] (hlavný aj vedľajší zvuk)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Poznámka
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na disku zaznamenané
titulky vo viacerých jazykoch. Titulky tiež nemusí
byť možné vypnúť.
• Titulky je možné zmeniť, len ak má súbor DivX
príponu “.AVI” alebo “.DIVX” a obsahuje
informáciu o titulkoch v rámci totožného súboru.
• [2: MAIN], [2: SUB] a [2: MAIN+SUB] sa
nezobrazí, ak je na disku zaznamenaná len jedna
zvuková stopa.
Zmena zvuku
Ak je DVD VIDEO alebo DATA CD/DATA
DVD (video súbory DivX) disk nahraný vo
viacerých audio formátoch (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio alebo DTS), môžete zvukový formát
počas prehrávania disku meniť. Pri DVD VIDEO
diskoch s viacjazyčnými zvukovými stopami si
môžete zvoliť požadovaný jazyk.
Pri VIDEO CD, CD, DATA CD alebo DATA
DVD diskoch môžete zvoliť zvuk ľavého alebo
pravého kanála a reprodukovať zvuk zvoleného
kanála cez pravý aj ľavý reproduktor.
Pri Super Audio CD diskoch nie je možné meniť
zvuk.
x VIDEO CD/CD/DATA CD (súbory MP3)/
DATA DVD (súbory MP3)
• [STEREO]: Štandardný stereo zvuk
• [1/L]: Zvuk ľavého kanála (monofonický)
• [2/R]: Zvuk pravého kanála (monofonický)
x DATA CD (video súbory DivX)/DATA DVD
(video súbory DivX)
Možnosť výberu formátu audio signálu na
DATA CD alebo DATA DVD disku závisí
od súboru DivX uloženého na disku. Formát
sa zobrazuje na displeji.
x Super VCD
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 1.
• [1:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [1:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 2.
• [2:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 2
(monofonický).
• [2:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy 2
(monofonický).
Stláčaním AUDIO počas prehrávania zvoľte
požadovaný audio signál.
x DVD VIDEO
Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri každom
DVD VIDEO disku.
40SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 41 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Poznámka
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie
je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení
[2:STEREO], [2:1/L] alebo [2:2/R] reprodukovaný
zvuk.
x DATA CD (video súbory DivX)/
DATA DVD (video súbory DivX)
Príklad:
Audio súbor MP3
1:MP3
Zobrazenie formátu audio
signálu
Dátový tok
Disk
Ak počas prehrávania stláčate AUDIO, zobrazí
sa podľa nižšie zobrazených príkladov formát
aktuálneho audio signálu (PCM, Dolby Digital,
DTS atď.).
128k
Výber časti prehrávania pri
Super Audio CD diskoch
x DVD
Na Super Audio CD disku (str. 112) môžete
prehrávať zvolenú časť prehrávania.
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
Surround (L/R)
LFE (Nízkofrekvenčný efekt)
1: ENGLISH
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Predné (L/R) +
Stredová
C
R
LFE
LS
RS
Výber časti prehrávania pri Super
Audio CD diskoch obsahujúcich
2-kanalovú + Multikanálovú časť
Niektoré Super Audio CD disky obsahujú
2-kanálovú aj multikanálovú časť. Môžete
zvoliť, ktorá časť sa bude prehrávať.
1
Práve prehrávaný formát záznamu
Príklad:
Predné (L/R)
1:SPANISH
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Dolby Digital 3-kanálový
Surround
(Monofonická)
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Práve prehrávaný formát záznamu
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
[MULTI/2CH], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [MULTI/2CH].
3
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie a stlačte
.
• [MULTI]: Prehrávanie multikanálovej
časti disku.
• [2CH]: Prehrávanie 2-kanálovej časti
disku.
Poznámka
• Časť prehrávania nie je možné zmeniť počas
prehrávania.
• Ak Super Audio CD disk neobsahuje multikanálovú
časť prehrávania, nie je možné zvoliť časť
prehrávania.
41SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 42 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Zmena vrstvy prehrávania pri
prehrávaní hybridných Super
Audio CD diskov
PBC prehrávanie umožňuje prehrávať VIDEO
CD disky interaktívne, sledujúc zobrazené
Menu na TV obrazovke.
Niektoré Super Audio CD disky obsahujú Super
Audio CD aj CD vrstvu. Môžete zvoliť, ktorá
vrstva sa bude prehrávať.
1
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami
výberu.
Poznámka
2
• Ak Super Audio CD disk neobsahuje vrstvu Super
Audio CD, nie je možné zvoliť vrstvu prehrávania.
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
3
4
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[SUPER
AUDIO CD/CD LAYER], potom stlačte
Zobrazí sa [SUPER AUDIO CD].
x Ak je aktuálna vrstva je vrstva
Super Audio CD
Zobrazí sa [CD].
3
Stláčaním
prepínate vrstvu.
• [SUPER AUDIO CD]: Prehrávanie
vrstvy Super Audio CD.
Pri prehrávaní vrstvy Super Audio CD
svieti na displeji indikátor “SA-CD”.
• [CD]: Prehrávanie vrstvy CD.
Pri prehrávaní vrstvy CD svieti na displeji
indikátor “CD”.
Poznámka
• Každá funkcia režimu prehrávania funguje len
v rámci vrstvy alebo časti zvolenej pre prehrávanie.
• Ak zvolíte vrstvu CD, nie je možné meniť časť
prehrávania.
• Audio signál Super Audio CD disku nie je vyvedený
na výstup z konektora HDMI OUT.
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (Ver.2.0)
(PBC Playback)
Pomocou funkcií PBC (Playback Control) môžete
využívať jednoduché interaktívne operácie,
funkcie umožňujúce vyhľadávanie a pod.
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Stlačte
.
Postupujte interaktívne podľa pokynov
v Menu.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku,
pretože sa postupy môžu v závislosti
od VIDEO CD disku odlišovať.
.
x Ak aktuálna vrstva je vrstva CD
Spustite prehrávanie VIDEO CD disku
s PBC funkciami.
Návrat do Menu
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• V návode na použitie niektorých VIDEO CD diskov
môže byť pokyn “Stlačte ENTER” ([Press ENTER])
v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte SELECT” ([Press
SELECT]). V takomto prípade stlačte H.
Rada
• Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo
.
Prehrávanie sa spustí. Nie je možné prehrávať statické
zábery ako napr. zobrazenie ponuky Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
Obnovenie prehrávania z pozície
zastavenia prehrávania disku
(Resume Play)
Systém si pamätá pozíciu, v ktorej ste naposledy
zastavili prehrávanie stlačením x a na displeji
sa zobrazí “RESUME”. Kým nevyberiete disk,
funkcia Resume Play (obnovenie prehrávania)
bude pracovať aj po prepnutí systému do
pohotovostného režimu stlačením "/1.
1
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji sa zobrazí “RESUME”.
42SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 43 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
2
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bolo prehrávanie disku zastavené
v kroku 1.
Poznámka
zastavenia prehrávania sa z pamäte vymaže, ak
prepnete zdroj signálu stláčaním FUNCTION +/–.
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
Disk
• Podľa miesta zastavenia prehrávania môže dôjsť pri
jeho obnovení k miernej odchýlke od tohto miesta.
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa nemusí
uchovať v prípade, že:
– Vysuniete disk.
– Systém prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
– Zmeníte alebo obnovíte nastavenia v ponuke
Setup.
– Zmeníte úroveň zabezpečenia Parental Control.
– Prepnete zdroj vstupného signálu stláčaním
tlačidla FUNCTION +/–.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
• Pri prehrávaní DVD disku v režime VR, VIDEO CD,
Super Audio CD, CD, DATA CD alebo DATA DVD
disku sa miesto, v ktorom ste zastavili prehrávanie,
uchová v pamäti pre aktuálny disk.
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime
Program Play a Shuffle Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch pracovať
správne.
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
Prehrávanie disku prehrávaného
pred obnovením prehrávania
(Multi-disc Resume)
Systém si pamätá miesto, v ktorom ste
naposledy zastavili prehrávanie disku a obnoví
prehrávanie z takéhoto miesta vždy, keď vložíte
daný disk. Pri obsadení pamäte sa z pamäte
vymaže nastavenie miesta prehrávania
pre 1. disk.
Funkciu aktivujete nastavením [MULTI-DISC
RESUME] v ponuke [SYSTEM SETUP]
na [ON]. Podrobnosti pozri “[MULTI-DISC
RESUME] (len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)”
(str. 61).
Poznámka
• Systém si dokáže pamätať miesto obnovenia
prehrávania až pre 10 posledných diskov.
• Keď je v ponuke [SYSTEM SETUP] nastavené
[MULTI-DISC RESUME] na [OFF] (str. 61), miesto
43SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 44 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Zvolená položka (stopa, skladba atď.)
Používanie režimu
prehrávania
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Vytvorenie programu
(Program Play)
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas položiek programu
Obsah disku môžete prehrať vo vami zvolenom
poradí tým, že zmeníte poradie stôp (skladieb)
na disku – vytvoríte vlastný program.
Do programu môžete zaradiť až 99 položiek.
1
Stlačte
Stláčaním X/x zvoľte
[PROGRAM] a stlačte
7
Stláčaním X/x zvoľte [SET
a stlačte
.
t]
Celkový čas položiek programu
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Stopy/skladby na disku
4
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na položku v stĺpci [T]
(v tomto prípade [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
5
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Zvoľte položku (stopu, skladbu atď.),
ktorú chcete zaradiť do programu.
Napríklad zvolenie stopy/skladby [02].
Stláčaním X/x zvoľte [02] v stĺpci [T],
potom stlačte .
Stlačením H spustíte prehrávanie
Program Play.
Prehrávanie Program Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
.
Zobrazia sa voľby pre [PROGRAM].
3
Ostatné položky (stopy, skladby atď.)
zaradíte do programu opakovaním
krokov 4 až 5.
Položky zaradené do programu sa
zobrazujú vo zvolenom poradí.
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
6
Obnovenie štandardného
prehrávania
Keď nie je na TV obrazovke zobrazené
zobrazenie pre nastavenie programu stlačte
CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte [OFF]. Ten istý
program prehráte znova zvolením [ON] v kroku
3 a stlačením .
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Zmena alebo zrušenie programu
1
2
Vykonajte kroky 1 až 3 v časti
“Vytvorenie programu”.
Stláčaním X/x zvoľte číslo položky
programu, ktorú chcete zmeniť alebo
zrušiť.
Ak chcete položku z programu zrušiť,
stlačte CLEAR.
3
Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5.
Program zrušíte zvolením [--] v stĺpci [T]
a následným stlačením
.
44SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 45 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Zrušenie všetkých položiek
zaradených do programu
Obnovenie štandardného
prehrávania
1
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
2
3
Vykonajte kroky 1 až 3 v časti
“Vytvorenie programu”.
Stlačte X a zvoľte [ALL CLEAR].
Stlačte
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
.
Prehrávanie v náhodnom poradí
Poznámka
• Funkciu Shuffle Play nie je možné použiť pri
prehrávaní VIDEO CD alebo Super VCD diskov
s funkciami PBC.
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné prehrávanie,
zrušia sa tiež režimy Program Play a Repeat Play.
Disk
Poznámka
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné
prehrávanie, zrušia sa tiež režimy Shuffle Play
a Repeat Play.
(Shuffle Play)
Opakované prehrávanie
Obsah disku môžete prehrať v náhodnom poradí.
Poradie prehrávania pri ďalšom “pomiešaní”
môže byť odlišné od predchádzajúceho.
(Repeat Play)
Poznámka
• Pri prehrávaní súborov MP3 sa môžu niektoré
skladby prehrať opakovane.
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[SHUFFLE] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SHUFFLE].
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá sa
bude prehrávať v náhodnom poradí.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Vypnutie.
• [TRACK]: “Pomiešanie” (Shuffle)
skladieb na disku.
x V režime Program Play
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Prehrávanie položiek zaradených
do programu v náhodnom poradí.
x DATA CD (okrem súborov DivX)/
DATA DVD (okrem súborov DivX)
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON (MUSIC)]: Pomiešanie audio súborov
MP3 v priečinku na aktuálnom disku. Ak
nie je zvolený žiadny priečinok, prehrá sa
prvý priečinok v náhodnom poradí.
4
Stlačte
.
Obsah disku môžete prehrať opakovane.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle Play alebo Program Play.
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[REPEAT]
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
x DVD VIDEO/DVD v režime VR
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
titulov na disku.
• [TITLE]: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• [CHAPTER]: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
stôp/skladieb na disku.
• [TRACK]: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
45SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 46 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
x DATA CD/DATA DVD
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
priečinkov na disku.
• [FOLDER]: Opakované prehrávanie
aktuálneho priečinka.
• [TRACK] (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálneho súboru.
• [FILE] (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho
súboru.
4
Stlačte
.
Položka je zadaná.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Vyhľadávanie/výber disku
Ponuka Menu DVD diskov
DVD disk je rozdelený na viacero úsekov obrazu
alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú “tituly”. Pri
prehrávaní DVD disku, ktorý obsahuje niekoľko
titulov, si môžete zvoliť požadovaný titul pomocou
tlačidla DVD TOP MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako je jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla DVD MENU.
1
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny
pri rôznych diskoch.
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
• Funkciu Repeat Play nie je možné použiť pri
prehrávaní VIDEO CD alebo Super VCD diskov
s funkciami PBC.
• Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku so
súbormi MP3 a JPEG, ktorých prehrávací čas nie je
rovnaký, nebude zvuk synchronizovať s obrazom.
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené na
[IMAGE] (str. 50), nie je možné zvoliť [TRACK].
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné
prehrávanie, zrušia sa tiež režimy Program Play
a Shuffle Play.
Stlačte DVD TOP MENU
alebo DVD MENU.
2
3
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete
prehrávať alebo meniť.
Stlačte
.
Zobrazenie Menu DVD disku
v zobrazení Control Menu
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[DISC MENU] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [DISC MENU].
3
4
Stláčaním X/x zvoľte [MENU] alebo
[TOP MENU].
Stlačte
.
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
46SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 47 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Príklad:
[CHAPTER]
Zvolené je zobrazenie [** (**)] (označenie
** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén,
priečinkov alebo súborov.
Výber ponuky [ORIGINAL]
alebo [PLAY LIST] na DVD
disku v režime VR
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[ORIGINAL/PLAY LIST] a stlačte
Zvolený riadok
.
3
Stlačte
.
4
Vyhľadanie titulu/kapitoly/
stopy (skladby)/scény atď.
1
Stlačte
DISPLAY. (Pri prehrávaní
DATA CD/DATA DVD disku so súbormi
JPEG stlačte
DISPLAY dvakrát.)
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
DVD VIDEO
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zvoľte podľa potreby číslo titulu, kapitoly,
stopy/skladby, indexu, scény atď.
Ak sa pomýlite, stlačením CLEAR zrušte
číslo.
5
Na DVD VIDEO/DVD disku v režime VR je
možné vyhľadávať podľa titulu alebo kapitoly a na
VIDEO CD/Super Audio CD/CD/DATA CD/
DATA DVD disku podľa stopy/skladby, indexu
alebo scény. Pri DATA CD/DATA DVD disku je
možné vyhľadávať podľa priečinka alebo súboru.
Keďže sú tituly a stopy (skladby) na disku
označené špecifickým číslom, požadovaný titul
alebo stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním ich
čísla. Taktiež je možné vyhľadať požadovanú
scénu zadaním časového kódu.
.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [PLAY LIST]: Prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných titulov
[ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: Prehrávanie pôvodných
titulov.
4
Stlačte
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
Zobrazia sa voľby
pre [ORIGINAL/PLAY LIST].
3
DVD VIDEO
Disk
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Funkcia je dostupná len pre DVD disky v režime
VR s vytvoreným Playlistom.
Stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
Rada
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), stopu/skladbu (VIDEO CD/Super Audio
CD/CD) alebo súbor (DATA CD/DATA DVD
(súbory DivX)) stlačením číselných tlačidiel a
.
Vyhľadávanie scény zadaním
časového kódu
1
V kroku 2 zvoľte
[TIME].
[T **:**:**] (prehrávací čas aktuálneho
titulu) je zvolené.
2
Stlačte
.
[T **:**:**] sa zmení na [T --:--:--].
47SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 48 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
časový údaj.
Príklad: vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku. Stlačte
2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
4
Stlačte
.
Prehrávanie audio
súborov MP3/obrazových
súborov JPEG
Poznámka
• Na DVD+RW disku nie je možné vyhľadávať scény
zadaním časového kódu.
Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory
MP3 alebo JPEG:
• S príponou “.MP3” (audio súbory MP3) alebo
“.JPG”/“.JPEG” (obrazové súbory JPEG)
• Kompatibilné s formátom obrazových súborov
DCF*
* “Design rule for Camera File system”: Štandardy
pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi
fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené asociáciou
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Poznámka
• Systém prehrá akékoľvek údaje s príponou “.MP3”,
“.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde o formát MP3
alebo JPEG. Pri prehrávaní takýchto údajov sa môže
generovať silný hluk, ktorý môže poškodiť váš
reproduktorový systém.
• Systém nepodporuje audio súbory vo formáte MP3PRO.
• Systém dokáže rozpoznať až 200 priečinkov. Žiadny
ďalší priečinok sa neprehrá. (V závislosti od štruktúry
priečinkov môže byť počet priečinkov, ktoré systém
dokáže sprístupniť, nižší.)
• Systém dokáže sprístupniť až 150 MP3/JPEG
súborov v priečinku.
• Spustenie prehrávania môže trvať dlhší čas, keď
prepnete na nasledovný alebo na iný priečinok.
• Systém nemusí prehrať určité typy súborov JPEG
(napr. súbory JPEG s menším rozmerom obrazu než
8 (šírka) × 8 (výška)).
Výber súboru MP3 alebo priečinka
1
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Zobrazia sa priečinky uložené na DATA CD
alebo DATA DVD disku. Keď sa začne
prehrávať priečinok, jeho názov je zvýraznený.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
48SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 49 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
2
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
Zobrazia sa priečinky zaznamenané na
DATA CD alebo DATA DVD disku. Keď
sa začne prehrávať priečinok, jeho názov
je zvýraznený.
x Prehrávanie súborov MP3 v priečinku
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
FOLDER LIST
x Výber súboru MP3
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory v priečinku.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
súboru. Stlačením DVD MENU môžete
vypnúť zobrazenie zoznamu súborov.
Ďalším stlačením DVD MENU zobrazíte
zoznam priečinkov.
Zastavenie prehrávania
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Disk
01
02
03
04
05
06
07
08
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Prehrávanie súborov JPEG
v priečinku
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
x Zvolenie obrazového súboru JPEG
zobrazením políčok
Stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory JPEG z priečinka sa
zobrazia v 16 políčkach na obrazovke.
Stlačte x.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru MP3
Stlačte > pre prehrávanie nasledujúceho
súboru MP3. Dvakrát stlačte . pre
prehrávanie predchádzajúceho súboru MP3.
Ak stlačíte . len jedenkrát, prepnete na
začiatok aktuálneho súboru MP3.
Je síce možné zvoliť nasledujúci priečinok
stlačením > po prehraní posledného súboru
z aktuálneho priečinka, nie je však možné
prepnúť na predchádzajúci priečinok stlačením
.. Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku
vyberte priečinok v zozname priečinkov.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte DVD MENU.
Výber obrazového súboru JPEG
alebo priečinka
1
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrazový súbor JPEG a stlačte
.
Štandardné zobrazenie obnovíte stlačením
O RETURN.
Poznámka
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené
na [MUSIC], funkcia PICTURE NAVI nefunguje.
Rada
• Na pravej strane TV obrazovky je zobrazené
rolovacie políčko. Pre zobrazenie ďalších
obrazových súborov JPEG zvoľte spodný
obrázok JPEG a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrazovému súboru JPEG
zvoľte vrchný obrázok JPEG a stlačte X.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte c/C, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci priečinok
stlačením c po prehraní posledného obrázka
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
49SK
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 50 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
z aktuálneho priečinka, nie je však možné
prepnúť na predchádzajúci priečinok stlačením
C. Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku
vyberte priečinok v zozname priečinkov.
Otáčanie obrázka JPEG
Keď je na TV obrazovke zobrazený obrazový
súbor JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Stláčajte X/x počas zobrazenia obrazového
súboru JPEG.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
Prehrávanie audio súborov
MP3 a obrazových súborov
JPEG vo forme Slide Show
so sprievodným zvukom
Prezentáciu Slide Show môžete prehrať so
sprievodným zvukom, ak vložíte DATA CD
alebo DATA DVD disk obsahujúci v tom istom
priečinku súbory MP3 aj JPEG.
1
Poznámka
• Obrazový súbor JPEG nie je možné otáčať, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
] alebo
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
[(1920 × 1080i) HD] (str. 59).
2
Zastavenie prehrávania
3
Stlačte x.
Zobrazenie zoznamu súborov
MP3/JPEG/DivX
1
Počas prehrávania stlačte
Stláčaním X/x zvoľte
[BROWSING] a stlačte
4
• [FOLDER LIST]: Zobrazenie zoznamu
priečinkov. Vykonajte krok 2 z časti
“Výber obrazového súboru JPEG alebo
priečinka” (str. 49), “Výber súboru MP3
alebo priečinka” (str. 48) alebo “Výber
priečinka” (str. 52).
• [PICTURE LIST]: Obrazové súbory
JPEG z priečinka sa zobrazia v 16
políčkach na obrazovke. Vykonajte krok
2 z časti “Výber obrazového súboru JPEG
alebo priečinka” (str. 49).
Ak vo zvolenom priečinku nie je žiadny
súbor JPEG, zobrazí sa [No image data].
V takomto prípade zobrazíte zoznam
priečinkov zvolením [FOLDER LIST].
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [AUTO]: Prehrávanie súborov JPEG aj
MP3 z toho istého priečinku vo forme
prezentácie.
• [MUSIC]: Súvislé prehrávanie len
súborov MP3.
• [IMAGE]: Prehrávanie len súborov JPEG
vo forme prezentácie.
.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
zoznam a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE
(MUSIC, IMAGE)], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[MODE (MUSIC, IMAGE)].
DISPLAY.
Zobrazia sa voľby pre [BROWSING].
3
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
5
6
Stlačte
.
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa priečinky nachádzajúce sa na
DATA CD alebo DATA DVD disku.
7
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok a stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
priečinka.
Stláčaním DVD MENU môžete zobraziť/
vypnúť zoznam priečinkov.
Poznámka
• Ak zvolíte [MUSIC], funkcia PICTURE NAVI
nefunguje.
• Ak súčasne prehrávate veľké MP3 a JPEG súbory,
zvuk môže vypadávať. Pri vytváraní súborov
spoločnosť Sony odporúča nastaviť dátový tok pre
MP3 súbory na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk stále
vypadáva, redukujte veľkosť súboru JPEG.
50SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 51 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Špecifikovanie trvania intervalu
zobrazenia obrazových súborov
JPEG pri prezentácii Slide Show
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
.
4
Stlačte
.
Poznámka
• Nastavenie [EFFECT] nie je účinné, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD] (str. 59).
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
3
Disk
2
• [MODE 5]: Nasledujúci obrázok JPEG
vytlačí predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [NORMAL]: Štandardný čas trvania.
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW 1].
4
Stlačte
.
Poznámka
• Niektoré súbory JPEG sa môžu zobrazovať dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixelov a vyšším.
• Trvanie intervalu závisí od nastavenia
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
(str. 58).
Výber efektu pre obrazové súbory
JPEG v režime prezentácie
Slide Show
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[EFFECT]
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [MODE 1]: Obrázok JPEG sa preklopí
zhora nadol.
• [MODE 2]: Obrázok JPEG sa na TV
obrazovke presúva zľava doprava.
• [MODE 3]: Obrázok JPEG sa zobrazuje
postupne zo stredu TV obrazovky.
• [MODE 4]: Obrázky JPEG sa cyklicky
náhodne prepínajú pomocou jednotlivých
efektov.
51SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 52 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Prehrávanie súborov
DivX®
s príponou “.AVI” alebo “.DIVX”, ak nie sú
vo formáte DivX video.
Rada
• Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na DATA CD
alebo DATA DVD disku vhodných na prehrávanie
pozri “Disky, ktoré je možné prehrávať” (str. 5).
Poznámka
Video súbory DivX
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD alebo DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX®.
DATA CD alebo DATA DVD disky,
ktoré systém dokáže prehrávať
Prehrávanie DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) alebo DATA DVD (DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) diskov
v tomto systéme je podmienené splneniu
určitých podmienok:
– Pri DATA CD/DATA DVD disku, ktorý okrem
DivX súborov obsahuje aj MP3 alebo JPEG
súbory, systém prehrá len video súbory DivX.
Systém však prehrá len DATA CD disky v súlade
s logickým formátom ISO 9660 Level 1/Level 2
alebo Joliet a DATA DVD disky v súlade
s formátom Universal Disk Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
• Systém nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený
spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším
rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška) alebo
veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže zvuk preskakovať,
alebo nemusí synchronizovať s práve prehrávaným
obrazom.
• Systém nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX,
ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz nekvalitný,
alebo môže "mrznúť". V takomto prípade odporúčame
vytvoriť súbor pri nižšom dátovom toku. Ak je zvuk
stále nekvalitný, odporúčame používať súbory, ktorých
zvuková stopa je vo formáte MP3. Tento systém nie je
pri prehrávaní súborov DivX kompatibilný s formátom
WMA (Windows Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže po stlačení H
trvať spustenie prehrávania určitý čas.
Výber priečinka
1
Zobrazí sa zoznam priečinkov
nachádzajúcich sa na disku. Zobrazia sa
len priečinky obsahujúce súbory DivX.
Poradie prehrávania súborov na
DATA CD alebo DATA DVD diskoch
FOLDER LIST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Poradie prehrávania sa môže líšiť v závislosti od
softvéru použitého pre vytvorenie súboru DivX,
prípadne ak je na disku viac než 200 priečinkov
a v každom priečinku je 150 súborov DivX.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
2
Súbory DivX, ktoré systém
dokáže prehrávať
3
Systém dokáže prehrávať súbory zaznamenané
vo formáte DivX, ktoré majú príponu “.AVI”
alebo “.DIVX”. Systém neprehrá súbory
Stlačte DVD MENU.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok na prehrávanie.
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
priečinka.
Výber súborov DivX pozri “Výber video
súboru DivX” (str. 53).
52SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 53 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
/
Rada
• Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX môžete
prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet
prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí systému.
– Spustení prehrávania iného súboru.
– Vysunutí nosiča disku.
.
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte DVD MENU.
Zastavenie prehrávania
Disk
Stlačte x.
Výber video súboru DivX
1
Po kroku 2 z časti “Výber priečinka”
stlačte
.
Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich
sa v priečinku.
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
/
.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru DivX
bez použitia zoznamu súborov
Na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor
DivX v rámci rovnakého priečinka môžete
prepnúť stlačením >/..
Stlačením > počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom priečinku môžete prepnúť
na prvý súbor v nasledujúcom priečinku. Nie je
možné prepnúť na predchádzajúci priečinok
stlačením .. Predchádzajúci priečinok je
možné zvoliť zo zoznamu priečinkov.
53SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 54 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
Obmedzenie
prehrávania disku
[A/V SYNC]
[PARENTAL CONTROL]
Ak zvuk nesúhlasí s obrazom na TV obrazovke,
môžete nastaviť oneskorenie medzi obrazom
a zvukom.
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou úrovňou,
napríklad vekom diváka. Nevhodné scény sa
neprehrajú, alebo sa nahradia inými scénami.
Obmedzenie prehrávania môžete nastaviť po
zaregistrovaní hesla. Ak zapnete funkciu
[PARENTAL CONTROL], na prehranie diskov
s nastaveným obmedzením prehrávania je
potrebné zadať heslo.
1
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
potom stlačte
.
[A/V SYNC],
Zobrazia sa voľby pre [A/V SYNC].
3
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Korekcia posunu medzi zvukom
a obrazom.
4
1
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Stlačte
2
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
.
Poznámka
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
3
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť nastavenie
[A/V SYNC] účinné.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte [PARENTAL
CONTROL t] a stlačte
.
x Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa okno pre zadanie nového hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa okno pre potvrdenie hesla.
54SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 55 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
7
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte
.
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
Vypnutie funkcie
[PARENTAL CONTROL]
V kroku 11 nastavte [LEVEL] na [OFF].
Prehrávanie disku, pre ktorý je
nastavený režim
[PARENTAL CONTROL]
Vložte disk a stlačte H.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
OFF
USA
2
Disk
1
PARENTAL CONTROL
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Prehrávanie sa spustí.
Poznámka
8
Stláčaním X/x zvoľte [STANDARD],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[STANDARD].
9
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň pre
obmedzenie prehrávania, potom
stlačte
.
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte [OTHERS t], číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky “Prehľad kódov oblastí
Parental Control” (str. 113).
10 Stláčaním X/x zvoľte [LEVEL], potom
stlačte
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
[PARENTAL CONTROL] nie je možné na tomto
zariadení nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania
vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control.
V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň.
Pri zrušení režimu Resume Play sa úroveň obnoví
na pôvodnú hodnotu.
Rada
• Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 7 z časti “Obmedzenie prehrávania disku”
(str. 54). Keď sa zobrazí okno pre zadanie hesla,
zadajte 6-ciferné číslo “199703”, potom stlačte
.
Zobrazí sa výzva na zadanie nového 4-ciferného
hesla. Po zadaní nového 4-ciferného hesla vložte do
systému disk a stlačte H. Keď sa zobrazí okno pre
zadanie hesla, zadajte nové heslo.
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[LEVEL].
11 Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň a stlačte
.
Nastavovanie režimu [PARENTAL
CONTROL] je dokončené.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Zmena hesla
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
55SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 56 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
5
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL t] a stlačte
.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
7
8
9
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte
[CHANGE PASSWORD t] a stlačte
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
10 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo a stlačte
.
Ponuka nastavení Setup
Cez túto ponuku môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Zobrazované položky sa líšia v závislosti
od krajiny zakúpenia modelu.
Poznámka
.
• Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
1
2
11 Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
nové heslo a stlačte
Pred stlačením
správne.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
.
Ak ste sa pri zadávaní hesla
pomýlili
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
3
stlačte C a zadajte číslo
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte položku ponuky
Setup a stlačte
.
•
•
•
•
•
•
[LANGUAGE SETUP] (str. 57)
[VIDEO SETUP] (str. 57)
[HDMI SETUP] (str. 58)
[AUDIO SETUP] (str. 60)
[SYSTEM SETUP] (str. 60)
[SPEAKER SETUP] (str. 61)
Príklad: [VIDEO SETUP]
Zvolená položka
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
Položky ponuky Setup
6
Stláčaním X/x zvoľte položku
a stlačte
.
56SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 57 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Pre zvolenú položku sa zobrazia voľby.
Príklad: [TV TYPE]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
Voľby
Prepínanie jazyka pre OSD zobrazenia na TV
obrazovke.
x [MENU] (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk zobrazovanej
ponuky Menu disku.
Disk
7
x [OSD] (Zobrazenie na obrazovke)
x [AUDIO] (len DVD VIDEO disky)
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte
.
Nastavenie je zadané a proces nastavovania
je dokončený.
Príklad: [4:3 LETTER BOX]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Zvolené nastavenie
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte [ORIGINAL], zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
x [SUBTITLE] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané
na DVD VIDEO disku.
Ak zvolíte [AUDIO FOLLOW], jazyk pre
titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka pre
zvukovú stopu.
Poznámka
Poznámka
• Keď zapnete systém po resetovaní a v zariadení
nebude žiadny disk, na TV obrazovke sa zobrazí
sprievodné zobrazenie. Ak chcete vykonať rýchle
nastavenie Quick Setup (str. 29), stlačte
.
Štandardné zobrazenie obnovíte stlačením CLEAR.
Resetovanie všetkých vykonaných
nastavení cez ponuku [SETUP]
Resetovanie všetkých vykonaných nastavení
cez ponuku [SETUP] pozri “Obnovenie
výrobných nastavení vykonaných cez ponuku
[SETUP]” (str. 95).
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
[LANGUAGE SETUP]
• Ak v ponukách [MENU], [SUBTITLE] alebo
[AUDIO] zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO
disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden
zo zaznamenaných jazykov.
Rada
• Ak v ponuke [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE]
zvolíte [OTHERS t], číselnými tlačidlami zadajte
a potvrďte kód jazyka z prehľadu “Tabuľka kódov
jazykov” (str. 113).
Nastavenia zobrazenia
[VIDEO SETUP]
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného
TVP.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
Nastavenie jazyka pre OSD zobrazenia alebo zvuk.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
57SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 58 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
x [TV TYPE]
Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP.
[16:9]: Zvoľte pri pripojení širokouhlého TVP
alebo TVP s funkciou širokouhlého režimu.
x [PAUSE MODE]
(len DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW disky)
Môžete zvoliť režim obrazu v režime
pozastavenia.
[AUTO]: Scény s dynamickými zábermi sa
reprodukujú bez chvenia. Štandardne vyberte
túto voľbu.
[FRAME]: Obraz, vrátane nedynamických
objektov, sa reprodukuje vo vysokom rozlíšení.
[4:3 LETTER BOX]: Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom strán 4:3. Pri
širokouhlom obraze sa vo vrchnej a spodnej
časti TV obrazovky zobrazia pruhy.
[4:3 PAN SCAN]: Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom strán 4:3. Systém
automaticky zobrazí širokouhlý obraz na celú
obrazovku a časti, ktoré presahujú obrazovku, sú
orezané (pravá a ľavá).
Nastavenia pre HDMI
[HDMI SETUP]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
SD
x [HDMI RESOLUTION]
Poznámka
• Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu [4:3 LETTER
BOX] namiesto [4:3 PAN SCAN] a naopak.
x [LINE]
Výber metódy výberu výstupných video
signálov z konektora EURO AV T OUTPUT
(TO TV) na zadnom paneli zariadenia.
[VIDEO]: Výstup video signálov.
[RGB]: Výstup RGB signálov.
Poznámka
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie [RGB]. Podrobnosti pozri v návode na
použitie TVP.
• Kým svieti indikátor HDMI, nie je možné zvoliť
[RGB]. [RGB] sa automaticky prepne na [VIDEO],
keď zapnete akékoľvek pripojené HDMI zariadenie.
Výber typu výstupného video signálu
vyvedeného na konektor HDMI OUT.
Podrobnosti pozri “Výber typu výstupného
video signálu vyvedeného na konektor HDMI
OUT” (str. 31).
[AUTO (1920 × 1080p)]: Systém vyvedie na
výstup optimálny video signál pre pripojený TVP.
[1920 × 1080i]: Na výstup zo systému je vyvedený
video signál s rozlíšením 1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: Na výstup zo systému je vyvedený
video signál s rozlíšením 1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením 720 × 480p*.
* i: prekladaný, p: progresívny
** V závislosti od krajiny zakúpenia sa môže zobraziť
[720 × 576p].
x [CONTROL FOR HDMI]
Funkciu [CONTROL FOR HDMI] môžete
zapnúť alebo vypnúť. Táto funkcia je dostupná
pri prepojení systému s TVP káblom HDMI.
Podrobnosti pozri “Používanie funkcie
58SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 59 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
ovládania cez HDMI pri funkcii “BRAVIA”
Sync” (str. 68).
[OFF]: Vypnutie.
[ON]: Zapnutie. Zariadenia prepojené HDMI
káblom môžete vzájomne ovládať.
Poznámka
x [VOLUME LIMIT]
Ak zmeníte výstupný signál z TVP do
reproduktorov systému cez Menu TVP alebo
stlačením THEATRE, zapne sa funkcia System
Audio Control (str. 70) a v závislosti od
nastavenia úrovne hlasitosti na systéme sa môže
reprodukovať hlasný zvuk. Tejto situácii môžete
predísť obmedzením maximálnej úrovne
hlasitosti.
[LEVEL3]: Maximálna úroveň hlasitosti je 10.
[LEVEL2]: Maximálna úroveň hlasitosti je 15.
[LEVEL1]: Maximálna úroveň hlasitosti je 20.
[OFF]: Vypnutie.
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná, len keď nastavíte
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Výber typu výstupného HDMI signálu
z konektora HDMI OUT.
[YCBCR]: Výstup YCBCR signálov.
[RGB]: Výstup RGB signálov.
Poznámka
• Ak je prehrávaný obraz nekvalitný, nastavte [YCBCR]
na [RGB].
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením
s konektorom DVI, automaticky sa na výstup vyvedú
[RGB] signály, aj keď zvolíte [YCBCR].
x [AUDIO (HDMI)]
Poznámka
• Keď prepojíte systém s TVP káblom HDMI a zvolíte
[ON], na zvuk z TVP sa neaplikujú nastavenia
[AUDIO DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC BASS,
“DEC. MODE” a nastavenie zvukového režimu.
• Ak je zvolený iný zdroj signálu než “DVD”, na
konektor HDMI OUT nie je vyvedený audio signál,
aj keď nastavíte [AUDIO (HDMI)] na [ON].
Disk
• Ak nastavíte [ON] a TVP nie je pripojený HDMI
káblom, zobrazí sa hlásenie [Please verify the HDMI
connection] a nie je možné zvoliť [ON].
[ON]: Výstup audio signálu konverziou Dolby
Digital, DTS alebo 96 kHz/24 bit PCM signálu
na 48 kHz/16 bit PCM signál.
x [JPEG RESOLUTION]
Výber rozlíšenia výstupného video signálu
pri súboroch JPEG vyvedeného na konektor
HDMI OUT.
[SD
]: Výstup signálu so štandardným
rozlíšením a ohraničením čiernymi pruhmi.
[HD ]: Výstup signálu s vysokým (HD)
rozlíšením a ohraničením čiernymi pruhmi.
[HD]: Výstup signálu s vysokým (HD)
rozlíšením bez ohraničenia čiernymi pruhmi.
[(1920 × 1080i) HD
]: Výstup signálu s Full
HD rozlíšením a ohraničením čiernymi pruhmi.
[(1920 × 1080i) HD]: Výstup signálu s Full HD
rozlíšením a bez ohraničenia čiernymi pruhmi.
Poznámka
• Nastavenie [JPEG RESOLUTION] je účinné, len
ak je [TV TYPE] v ponuke [VIDEO SETUP]
nastavené na [16:9] a [HDMI RESOLUTION]
v ponuke [HDMI SETUP] nastavíte na iné rozlíšenie
než [720 × 480p] alebo [720 × 576p].
] alebo [(1920 × 1080i) HD]
• [(1920 × 1080i) HD
je možné zvoliť, len ak nastavíte [HDMI
RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
na [1920 × 1080i].
• Ak zvolíte [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD], ďalší obrázok sa zobrazuje
po čiernom obraze.
• Tok HDMI signálu sa nakrátko preruší, ak:
– Do systému vkladáte, alebo zo systému vyberáte
DATA CD alebo DATA DVD disk.
– Pripojíte alebo odpojíte USB zariadenie.
Nastavenie výstupu audio signálu z konektora
HDMI OUT.
[OFF]: Audio signál nie je vyvedený na
konektor HDMI OUT.
59SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 60 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Nastavenia zvuku
x [TRACK SELECTION]
(len DVD VIDEO disky)
[AUDIO SETUP]
AUDIO SETUP
S-AIR SETUP:
SPEAKER FORMATION:
AUTO CALIBRATION:
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
Uprednostnenie zvukovej stopy s vyšším počtom
kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO disku, na
ktorom sú zaznamenané viaceré audio formáty
(PCM, DTS, Dolby Digital alebo MPEG audio).
OFF
OFF
[OFF]: Vypnutie.
[AUTO]: Automatický výber zvukovej stopy
podľa priority.
Poznámka
x [S-AIR SETUP]
Nastavenie pre S-AIR. Podrobnosti pozri
“Používanie produktov S-AIR” (str. 81).
[ID]
Nastavenie identifikačného znaku (ID) systému.
• Ak nastavíte túto položku na [AUTO], môže dôjsť
ku zmene jazyka. Nastavenie [TRACK
SELECTION] má prednostné postavenie (vyššiu
prioritu) pred nastavením [AUTO] v ponuke
[LANGUAGE SETUP] (str. 57). (V závislosti od
obsahu disku nemusí táto funkcia fungovať.)
• Ak majú zvukové stopy PCM, DTS, Dolby Digital
a MPEG audio rovnaký počet kanálov, systém postupne
volí PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG audio.
[PAIRING]
Spárovanie systému a pomocného zariadenia
S-AIR (surround zosilňovač alebo S-AIR prijímač).
x [SPEAKER FORMATION]
Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového
zvuku môžete špecifikovať polohu reproduktorov.
Podrobnosti pozri “Získanie optimálneho surround
zvuku pre danú miestnosť” (str. 87).
x [AUTO CALIBRATION]
Ďalšie nastavenia
[SYSTEM SETUP]
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
Automatická kalibrácia vhodných nastavení.
Podrobnosti pozri “Automatická kalibrácia
vhodných nastavení” (str. 88).
x [AUDIO DRC] (len DVD VIDEO disky)
Kompresia dynamického rozsahu zvukovej
stopy. Nastavenie [AUDIO DRC] je vhodné
pri sledovaní filmov pri nízkej hlasitosti v noci.
[OFF]: Bez kompresie dynamického rozsahu.
[STANDARD]: Reprodukcia zvukovej stopy
s kompresiou dynamického rozsahu v zmysle
zámerov technikov pre záznam.
[MAX]: Maximálna kompresia dynamického
rozsahu.
x [SCREEN SAVER]
Môžete redukovať riziko poškodenia obrazovky
(vypálenie obrazu). Šetrič vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla (napr. tlačidla H).
[ON]: Obraz šetriča sa zobrazí, ak systém
neovládate cca 15 minút.
[OFF]: Vypnutie.
x [BACKGROUND]
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia na
TV obrazovke.
Poznámka
• Nastavenie [AUDIO DRC] funguje len pri zvuku
Dolby Digital.
[JACKET PICTURE]: Na pozadí sa zobrazí
šablónový obrázok (statický obrázok), avšak iba
60SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 61 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
v prípade, že je na disku zaznamenaný
(CD-EXTRA atď.). Ak na disku šablónový
obrázok nie je, zobrazí sa obrázok
[GRAPHICS].
[GRAPHICS]: Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v pamäti systému od výroby.
[BLUE]: Farba pozadia je modrá.
[BLACK]: Farba pozadia je čierna.
Poznámka
• Položku [SPEAKER SETUP] nie je možné ovládať,
ak sú k zariadeniu alebo surround zosilňovaču
pripojené slúchadlá.
x [PARENTAL CONTROL]
Nastavenie obmedzenia prehrávania.
Podrobnosti pozri “Obmedzenie prehrávania
disku” (str. 54).
YES
YES
YES
YES
x [CONNECTION]
Zobrazenie registračného kódu tohto systému.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com
na Internete.
Ak nepripojíte stredový alebo surround
reproduktory alebo premiestnite surround
reproduktory, nastavte podľa toho parametre pre
[CENTER] a [SURROUND] reproduktory. Keďže
je nastavenie predných reproduktorov a subwoofera
fixné, nie je možné tieto nastavenia meniť.
x [MULTI-DISC RESUME]
(len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)
[FRONT]
x [DivX]
Funkciu [MULTI-DISC RESUME] môžete
zapnúť alebo vypnúť.
[ON]: Ukladanie miesta zastavenia prehrávania
až pre 10 diskov.
[OFF]: Neukladanie miesta zastavenia
prehrávania do pamäte. Prehrávanie sa
od miesta zastavenia prehrávania obnoví len
pri aktuálne vloženom disku v zariadení.
x [RESET]
Môžete obnoviť výrobné nastavenia pri
nastaveniach v ponuke [SET UP], okrem nastavenia
[PARENTAL CONTROL]. Podrobnosti pozri
“Obnovenie výrobných nastavení vykonaných
cez ponuku [SETUP]” (str. 95).
Nastavenia reproduktorov
[SPEAKER SETUP]
Disk
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST
TONE
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
[YES]
[CENTER]
[YES]: Štandardne nastavte práve toto
nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte stredový reproduktor,
zvoľte toto nastavenie.
[SURROUND]
[YES]: Štandardne nastavte práve toto
nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte surround reproduktory,
zvoľte toto nastavenie.
[SUBWOOFER]
[YES]
Poznámka
• Keď zmeníte nastavenie [CONNECTION],
nastavenie [STANDARD] v ponuke [SPEAKER
FORMATION] zostane rovnaké, ostatné nastavenia
v ponuke [SPEAKER FORMATION] sa však
obnovia na [STANDARD].
x [DISTANCE (FRONT)]
Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového
zvuku najskôr špecifikujte zapojenie
reproduktorov a vzdialenosť od pozície počúvania.
Využitím testovacích tónov nastavte hlasitosť
a vyváženie reproduktorov na rovnakú úroveň.
Po premiestnení predných, stredového
reproduktora a subwoofera nastavte parametre
vzdialenosti (A) z miesta počúvania
po reproduktory.
Parametre je možné nastaviť od 0.00 do
7.00 metrov1).
61SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 62 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
A
1)
0.00 až 7.01 metra pri modeloch pre Severnú Ameriku.
2)
Ak vykonáte rýchle nastavenie Quick Setup (str. 29),
výrobné nastavenia sa zmenia.
3)
3.04 m/10 ft pri modeloch pre Severnú Ameriku.
4)
Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke [CONNECTION]
nastavíte [SURROUND] na [YES].
Poznámka
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť nastavenie
[DISTANCE] účinné.
• Ak je nastavenie vzdialenosti reproduktorov mimo
odporúčanú vzdialenosť, zobrazí sa
/
** m
(** je konkrétne číslo).
indikuje presah za
odporúčanú vzdialenosť.
indikuje presah pod
odporúčanú vzdialenosť.
[L/R] 3.00 m/10 ft2)3): Nastavenie vzdialenosti
predných reproduktorov.
[CENTER] 3.00 m/10 ft2)3)4): Nastavenie
vzdialenosti stredového reproduktora.
[SUBWOOFER] 3.00 m/10 ft2)3): Nastavenie
vzdialenosti subwoofera.
x [LEVEL (FRONT)]
1)
0.00 až 7.01 metra pri modeloch pre Severnú Ameriku.
2)
Ak vykonáte rýchle nastavenie Quick Setup (str. 29),
výrobné nastavenia sa zmenia.
3)
3.04 m/10 ft pri modeloch pre Severnú Ameriku.
4)
Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [CENTER] na [YES].
[L/R] 0.0 dB: Nastavenie úrovne hlasitosti
predných reproduktorov.
[CENTER] 0.0 dB*: Nastavenie úrovne
hlasitosti stredového reproduktora.
[SUBWOOFER] +2.0 dB: Nastavenie úrovne
hlasitosti subwoofera.
Môžete nastaviť úroveň hlasitosti predných
a stredového reproduktora a subwoofera.
Parametre je možné nastaviť v rozsahu –6.0 dB
až +6.0 dB. Za účelom jednoduchšieho
nastavenia nastavte [TEST TONE] na [ON].
* Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [CENTER] na [YES].
x [DISTANCE (SURROUND)]
Po premiestnení surround reproduktorov
nastavte parametre vzdialenosti (B) z miesta
počúvania po reproduktory.
Parametre je možné nastaviť od 0.00 do
7.00 metrov1).
x [LEVEL (SURROUND)]
Môžete nastaviť úroveň hlasitosti surround
reproduktorov. Parameter je možné nastaviť
v rozsahu –6.0 dB až +6.0 dB. Za účelom
jednoduchšieho nastavenia nastavte
[TEST TONE] na [ON].
[L/R] 0.0 dB*: Nastavenie úrovne hlasitosti
surround reproduktorov.
* Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [SURROUND] na [YES].
B
[L/R] 3.00 m/10 ft2)3)4): Nastavenie vzdialenosti
surround reproduktorov.
x [TEST TONE]
Aby bolo možné nastaviť položky
[LEVEL (FRONT)] a [LEVEL
(SURROUND)], budú reproduktory
reprodukovať testovací tón.
[OFF]: Testovací tón sa z reproduktorov
nereprodukuje.
[ON]: Počas nastavovania úrovne hlasitosti
reproduktorov sa testovací tón reprodukuje
postupne z jednotlivých reproduktorov.
62SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_038-063_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 63 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Pri voľbe jednej z položiek [SPEAKER SETUP]
sa testovací tón reprodukuje postupne z každého
reproduktora.
Úroveň hlasitosti nastavujte nasledovne.
1
2
Stláčaním C/X/x/c zvoľte želaný
reproduktor a nastavte úroveň
hlasitosti.
Stlačte
Disk
3
4
5
Nastavte [TEST TONE] na [ON].
.
Opakujte kroky 1 až 3.
Po nastavení úrovne hlasitosti
reproduktorov stláčaním C/X/x/c
nastavte [TEST TONE] na [OFF].
Poznámka
• Testovací signál nie je vyvedený na konektor
HDMI OUT.
Rada
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých reproduktorov
súčasne, otáčajte ovládač VOLUME na systéme
alebo stláčajte VOLUME +/– na DO.
• Ak chcete obnoviť výrobne nastavenie po zmene
nastavení, zvoľte danú položku a stlačte CLEAR.
Jedine nastavenie [CONNECTION] sa neobnovuje
na výrobne nastavené hodnoty.
63SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_064-067_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 64 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
Rádio
Uloženie rozhlasových
staníc
Uložiť je možné 20 staníc pre rozhlasové pásmo
FM a 10 staníc pre rozhlasové pásmo AM. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimálnu úroveň.
7
Stlačte
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“COMPLETE” a stanica sa uloží.
8
9
Ďalšie stanice uložíte opakovaním
krokov 2 až 7.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Rada
• Funkcie rádia môžete ovládať cez nasledovné
zobrazenie na TV obrazovke.
Aktuálna stanica
Zmena čísla predvoľby
Stláčaním PRESET +/– zvoľte želanú predvoľbu
(str. 65), potom vykonajte postup od kroku 3.
Aktuálne pásmo a predvoľba
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Názov stanice
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TUNER FM” alebo
“TUNER AM”.
Zatlačte a pridržte TUNING +/–, kým
sa nezačne automatické ladenie.
Ladenie sa zastaví po naladení danej
stanice. Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “ST” (pri stereo vysielaní).
3
4
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “MEMORY”.
Stlačte
alebo c.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby
pre uloženie stanice.
6
Stláčaním X/x zvoľte požadované číslo
predvoľby.
64SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_064-067_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 65 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Počúvanie rozhlasu
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”
(str. 64)).
1
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TUNER FM” alebo
“TUNER AM”.
Ak je príjem FM stanice
nekvalitný
Ak je príjem FM stanice nekvalitný, zvoľte
monofonický príjem. Signál nebude
stereofonický, ale príjem sa zlepší.
1
2
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “FM MODE”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
Stláčaním PRESET +/– vyberte
požadované číslo predvoľby.
Po každom stlačení tlačidla systém vyvolá
jednu uloženú stanicu.
3
4
3
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Stláčaním X/x zvoľte “MONO”.
• “STEREO”: stereo príjem.
• “MONO”: Monofonický príjem.
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
alebo c.
Stlačte
Rádio
2
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Vypnutie rádia
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Stlačte "/1.
Počúvanie neuložených
rozhlasových staníc
V kroku 2 použite manuálne alebo automatické
ladenie.
Manuálne ladenie: stláčajte TUNING +/–.
Automatické ladenie: zatlačte a pridržte
TUNING +/–. Automatické ladenie sa zastaví
automaticky, keď systém naladí rozhlasovú
stanicu. Ak chcete automatické ladenie zastaviť
manuálne, stlačte TUNING +/– alebo x.
Naladenie stanice zadaním jej
frekvencie
1
2
3
4
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TUNER FM” alebo
“TUNER AM”.
Pomenovanie uložených staníc
Každej uloženej stanici môžete priradiť názov.
Po naladení pomenovanej stanice sa na displeji
zobrazí jej názov (napríklad “XYZ”). Pre každú
predvoľbu je možné zadať len jeden názov.
Poznámka
• Pomenovať nie je možné predvoľby s rozhlasovými
stanicami vysielanými so systémom Radio Data
System (RDS) (str. 67).
1
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stlačte D.TUNING.
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
číslo frekvencie.
Stlačte
.
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TUNER FM” alebo
“TUNER AM”.
3
4
Stláčaním PRESET +/– vyberte uloženú
stanicu, pre ktorú chcete vytvoriť
indexový názov.
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “NAME IN”.
Rada
• Pre skvalitnenie príjmu presmerujte pripojené antény.
5
Stlačte
alebo c.
65SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_064-067_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 66 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
6
Vytvorte názov pomocou C/X/x/c.
Ak nie je zadaný názov stanice
Stláčaním X/x zvoľte znak, potom
stlačením c presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
1 Frekvencia
Napr. “FM1 87.50”
2 Nastavenie “FM MODE”
Napr. “STEREO”
x “TUNER AM”
Pre názov stanice môžete použiť písmená,
číslice a iné symboly.
Ak sa pomýlite
Stláčaním C/c zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním X/x zvoľte
požadovaný znak.
Ak chcete zrušiť znak, stláčaním C/c
“rozblikajte” znak, ktorý chcete zrušiť
a stlačte CLEAR.
7
Stlačte
.
Ak je zadaný názov stanice
1 Názov stanice
Napr. “SONY RADIO”
2 Frekvencia
Napr. “AM1 576”
Ak nie je zadaný názov stanice
1 Frekvencia
Napr. “AM1 576”
Poznámka
• Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa obnoví pôvodné
zobrazenie.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“COMPLETE” a stanica sa uloží.
8
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Zobrazenie názvu stanice
a frekvencie na displeji
Ak je systém v režime “TUNER AM” alebo
“TUNER FM”, môžete na displeji zobraziť
frekvenciu stanice.
Stlačte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa zobrazenie zmení.
1 t 2 t .... t 1 t ....
x “TUNER FM”
Ak je zadaný názov stanice
1 Názov stanice
Napr. “SONY RADIO”
2 Frekvencia
Napr. “FM1 87.50”
3 Nastavenie “FM MODE”
Napr. “STEREO”
66SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_064-067_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 67 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Radio Data System (RDS)
Možnosti systému RDS
Rádio
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Rádio (tuner)
v tomto systéme ponúka pohodlné RDS funkcie
ako napríklad zobrazenie názvu stanice. Funkcie
RDS sú dostupné len pre FM stanice.*
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý, alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
* Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Príjem RDS vysielania
Jednoducho zvoľte stanicu z FM pásma.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí názov stanice*.
* Ak nie je prijímaná stanica s RDS signálom,
na displeji sa nemusí zobraziť jej názov.
67SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 68 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Poznámka
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for
HDMI)/Externé audio zariadenie
Používanie funkcie
ovládania cez HDMI pri
funkcii “BRAVIA” Sync
Táto funkcia je dostupná len pri TVP s funkciou
“BRAVIA” Sync.
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou ovládania cez HDMI
pomocou HDMI kábla (nedodávaný) sa
nasledovným spôsobom zjednoduší ovládanie
funkcií:
– Theatre Mode (str. 69)
– One-Touch Play (str. 69)
– System Power Off (str. 69)
– System Audio Control (str. 70)
– Volume Limit (str. 70)
Funkcia ovládania cez HDMI je štandard pre
vzájomnú riadiacu funkciu využívaný
systémom HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) pre HDMI rozhrania (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením).
Funkcia ovládania cez HDMI nefunguje
v nasledovných prípadoch:
– Keď prepojíte tento systém so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI.
– Zariadenie nemá konektor HDMI.
Na DO systému sú špeciálne tlačidlá na ovládanie
TVP ako napr. THEATRE, ONE-TOUCH PLAY,
TV [/1. Podrobnosti pozri “Ovládanie TVP
dodávaným diaľkovým ovládaním” (str. 89)
a v návode na použitie TVP.
ONE-TOUCH
THEATRE PLAY TV
• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia ovládania cez HDMI fungovať. Podrobnosti
pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
• Funkcia ovládania cez HDMI nemusí fungovať,
ak pripojíte zariadenie kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI, ale nebude vyrobené
spoločnosťou Sony.
Príprava na funkciu ovládania
cez HDMI
(Control for HDMI - Easy Setting)
Systém je kompatibilný s funkciou Control for
HDMI - Easy Setting. Ak je TVP kompatibilný
s funkciou Control for HDMI - Easy Setting,
môžete funkciu [CONTROL FOR HDMI] na
systéme nastaviť automaticky pomocou
nastavenia na TVP. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
Ak TVP nie je kompatibilný s funkciou Control
for HDMI - Easy Setting, funkciu ovládania cez
HDMI na systéme a na TVP nastavte manuálne.
Poznámka
• Zobrazované položky sa líšia v závislosti od krajiny
zakúpenia modelu.
1
2
3
4
Systém a TVP musia byť prepojené
HDMI káblom.
Zapnite TVP a stlačením [/1 zapnite
systém.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa cez vstupný
konektor HDMI zobrazil na TV
obrazovke obraz z tohto systému.
Nastavte príslušnú funkciu ovládania
cez HDMI pre tento systém aj TVP.
Podrobnosti o nastavení na systéme pozri
v nasledovnom texte. Podrobnosti
o nastavení na TVP pozri v návode na
použitie TVP (pri niektorých TVP je
z výroby funkcia ovládania cez HDMI
vypnutá).
BRAVIA Sync
68SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 69 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Zapnutie/vypnutie funkcie
[CONTROL FOR HDMI]
1
2
Funkcia One-Touch Play funguje, aj keď:
– Stlačíte A, keď je otvorený nosič disku
a na displeji je zobrazené H.
– Zatvoríte nosič disku zatlačením na nosič
disku.
– Stlačíte DVD TOP MENU/DVD MENU
a na displeji je zobrazené H.
– Zvolíte zdroj signálu “DVD” stláčaním
FUNCTION +/– a na displeji je zobrazené H.
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Poznámka
• Funkcia One-Touch Play nefunguje, keď stlačíte H.
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
5
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Systém a TVP fungujú nasledovne (napr.):
Zobrazí sa ponuka Setup.
Tento systém
TVP
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI SETUP]
a stlačte
.
Zapnutie.
(Ak ešte nie je zapnutý.)
r
Prepnutie na zdroj
vstupného signálu “DVD”.
r
Spustenie prehrávania
disku a reprodukcia zvuku.
Zapnutie.
(Ak ešte nie je zapnutý.)
r
Prepnutie na zdroj
vstupného signálu HDMI.
r
Minimalizácia hlasitosti.
(System Audio Control)
Zobrazia sa voľby pre [HDMI SETUP].
6
7
Stláčaním X/x zvoľte
[CONTROL FOR HDMI] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte
.
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Zapnutie.
Poznámka
• Ak sa zobrazí [Please verify the HDMI connection.],
skontrolujte správnosť HDMI prepojenia.
Poznámka
• Skontrolujte správnosť HDMI prepojenia a nastavte
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
• V závislosti od TVP sa nemusí prehrať úplný začiatok
programu na disku.
• V závislosti od disku môže spustenie prehrávania
trvať určitý čas.
Používanie režimu Theatre Mode
(Theatre Mode)
Ak je TVP kompatibilný s režimom Theatre
Mode, môžete reprodukovať optimálny obraz
vhodný pre filmy a zvuk sa bude reprodukovať
reproduktormi systému automaticky po stlačení
THEATRE.
Vypnutie systému spolu s TVP
(System Power Off)
Keď vypnete TVP tlačidlom POWER na DO od
TVP alebo tlačidlom TV [/1 na DO od systému,
automaticky sa vypne aj tento systém.
Poznámka
Sledovanie DVD disku
stlačením jediného tlačidla
(One-Touch Play)
Stlačením jediného tlačidla ONE-TOUCH PLAY
sa zapne TVP, automaticky sa na ňom zvolí zdroj
vstupného signálu DVD a automaticky sa spustí
prehrávanie disku v systéme.
• Pred používaním funkcie System Power Off nastavte
funkciu na napájanie TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
• V závislosti od stavu systému (napr. ak je zvolený iný
zdroj signálu ako “DVD” alebo “TV”, alebo pri
prehrávaní CD disku), systém sa nemusí vypnúť
automaticky.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
4
69SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 70 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Reprodukcia zvuku TVP
reproduktormi tohto systému
(System Audio Control)
Zvuk TVP je možné reprodukovať cez tento
systém jednoduchou operáciou.
Ak chcete používať túto funkciu, prepojte
systém a TVP audio káblom (nedodávaný)
a HDMI káblom (nedodávaný) (str. 21).
V závislosti od TVP, ak na systéme nastavíte
zdroj signálu na “TV”, aktivuje sa funkcia
System Audio Control. Zvuk z TVP sa
reprodukuje reproduktormi systému
a automaticky sa minimalizuje úroveň hlasitosti
v reproduktoroch TVP.
Rada
• Systém a audio konektory TVP je možné prepojiť
digitálne. Podrobnosti pozri (str. 22).
Stanovenie maximálnej úrovne
hlasitosti na systéme
(Volume Limit)
Ak zmeníte výstupný signál z TVP do
reproduktorov systému cez Menu TVP alebo
stlačíte THEATRE, v závislosti od nastavenia
úrovne hlasitosti na systéme sa môže
reprodukovať hlasný zvuk. Tejto situácii môžete
predísť obmedzením maximálnej úrovne
hlasitosti. Podrobnosti pozri “[VOLUME
LIMIT]” (str. 59).
Funkciu System Audio Control môžete používať
nasledovne:
• Počas sledovania TVP, pričom je zdroj
vstupného signálu nastavený na “TV”, sa zvuk
TVP automaticky reprodukuje reproduktormi
systému.
• Hlasitosť na systéme môžete ovládať DO
od TVP.
• Ak vypnete systém, alebo na systéme prepnete
iný zdroj vstupného signálu než “TV”, zvuk TVP
sa bude reprodukovať reproduktormi TVP.
Funkciu System Audio Control tiež môžete
ovládať cez Menu TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
Poznámka
• Ak TVP zapnete skôr ako systém, zvuk TVP
sa chvíľu nebude reprodukovať.
• Ak je TVP v režime PAP (obraz a obraz), funkcia
System Audio Control nefunguje. Keď sa na TVP režim
PAP vypne, výstupný signál z TVP sa prepne na jeden
z režimov, ktoré boli aktívne pred režimom PAP.
• Ak prepnete TV predvoľbu počas prehrávania DVD
disku na systéme, zdroj signálu “TV” sa automaticky
nastaví tak, že sa bude reprodukovať zvuk z TVP.
• Ak aktivujete funkciu One-Touch Play počas
sledovania TVP, zapne sa funkcia System Audio
Control a zvuk z TVP sa vypne.
• Počas nahrávania skladieb z audio CD disku na USB
jednotku funkcia System Audio Control nefunguje.
70SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 71 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Prehrávanie audio
súborov/obrazových
súborov JPEG z USB
zariadenia
* Systém nedokáže prehrávať súbory chránené
technológiou na ochranu autorských práv (Digital
Rights Management).
Predný panel
USB zariadenie
Poznámka
• Pri používaní konektora AUDIO IN/A.CAL MIC pri
súčasnom pripojení USB zariadenia dávajte pozor
na stiesnený priestor.
1
Poznámka
• Systém nedokáže prehrávať súbory WMA/AAC
na DATA CD/DATA DVD diskoch.
2
USB zariadenia, z ktorých je
možné prehrávať
• Nepoužívajte iné USB zariadenia než uvedené
v prehľade “USB zariadenia, z ktorých je možné
prehrávať” (informujte sa u predajcu).
Fungovanie modelov neuvedených v prehľade
nie je zaručené.
• Správne fungovanie nie je možné zaručiť za
každých podmienok ani pri uvedených USB
zariadeniach.
• Niektoré z uvedených USB zariadení nemusia
byť v niektorých krajinách v predaji.
• Formátovanie USB zariadenia vykonávajte
pomocou samotného zariadenia alebo
prostredníctvom softvéru určeného na
formátovanie zariadenia. Inak nebudete môcť
do tohto systému prenášať dáta z USB
zariadenia správne.
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “USB”.
Pripojte USB zariadenie (digitálny
audio prehrávač alebo USB pamäťová
jednotka) do konektora
(USB).
Po pripojení USB zariadenia sa zobrazuje
na displeji “READING”, kým systém
nenačíta všetky dáta z USB zariadenia.
Poznámka
• Keď pripájate USB zariadenie, orientujte jeho
konektor správne.
• USB zariadenie nepripájate nasilu, môže sa poškodiť.
• Vedľa USB zariadenia nič iné nepripájate.
• Podľa typu USB zariadenia môže uplynúť aj cca
10 sekúnd, kým sa na displeji zobrazí “READING”.
Odpojenie USB zariadenia
1
2
3
Stlačením x zastavte prehrávanie.
Stlačením [/1 vypnite systém.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Po pripojení USB zariadenia k tomuto systému
môžete prehrávať audio súbory (súbory MP3/
WMA/AAC)/obrazové súbory JPEG uložené
v USB zariadení (digitálny audio prehrávač
alebo USB pamäťová jednotka (nedodávané)).
Prehľad USB zariadení pripojiteľných k tomuto
systému pozri v prehľade “USB zariadenia,
z ktorých je možné prehrávať” (informujte sa
u predajcu). Audio formát, ktorý je možné
prehrávať prostredníctvom tohto systému, je len
formát súborov MP3/WMA/AAC*.
Pripojenie USB zariadenia
Odpojte USB zariadenie
71SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 72 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Poznámky k USB zariadeniu
• Systém dokáže prehrávať až 200 priečinkov,
vrátane albumov, ktoré neobsahujú audio
súbory a obrazové súbory JPEG. Ak je na USB
zariadení viac ako 200 priečinkov, priečinky,
ktoré systém sprístupní závisia od
konfigurácie priečinkov.
• Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory.
Súbor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prípona súboru
Súbor MP3
“.mp3”
Súbor WMA
“.wma”
Súbor AAC
“.m4a”
Súbor JPEG
“.jpg” alebo “.jpeg”
Systém prehrá akékoľvek dáta s uvedenými
príponami, aj keď nepôjde o formát MP3/
WMA/AAC/JPEG. Pri prehrávaní takýchto
údajov sa môže generovať silný hluk, ktorý
môže poškodiť váš reproduktorový systém.
Pri nasledovných USB zariadeniach/situáciách
sa môže spustenie prehrávania predĺžiť:
– USB zariadenie so zložitou štruktúrou
priečinkov.
– Ak sa práve prehrávali audio súbory
a obrazové súbory JPEG z iného priečinka.
Z niektorých USB zariadení systém
v závislosti od súborového formátu nedokáže
prehrávať.
Systém dokáže prehrávať do 8. úrovne
vetvenia priečinkov.
Systém nemusí prehrať audio súbor
v závislosti od druhu súboru.
Po pripojení USB zariadenia systém z neho
načíta všetky súbory. Ak je v USB zariadení
množstvo súborov alebo priečinkov, celé
načítavanie môže trvať dlhý čas.
Systém a USB zariadenie neprepájajte cez
USB hub.
Pri niektorých USB zariadeniach môže byť
medzi vykonaním operácie na USB zariadení
a jej vykonaním týmto systémom časové
oneskorenie.
Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným USB zariadením.
Súbory uložené napr. pomocou PC sa nemusia
prehrať v ich pôvodnom poradí.
• Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť
od poradia prehrávania na pripojenom USB
zariadení.
• Pred odpájaním USB zariadenia vždy vypnite
systém. Ak odpojíte USB zariadenie, keď je
systém zapnutý, môžu sa poškodiť dáta na
USB zariadení.
• V USB zariadení neukladajte iné typy súborov
než audio súbory alebo obrazové súbory JPEG
ani nepotrebné priečinky.
• Priečinky bez audio súborov alebo obrazových
súborov JPEG sa vynechajú.
• Nie je možné zaručiť kompatibilitu so
všetkými kódovacími/zapisovacími softvérmi
pre formáty MP3/WMA/AAC a záznamovými
médiami. Nekompatibilné USB zariadenie
môže produkovať hluk alebo rušenie audio
signálu, alebo sa z neho vôbec nebude
prehrávať.
• Pred používaním USB zariadenia overte,
či neobsahuje nejaké vírusové súbory.
Výber audio súboru alebo
priečinka
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “USB”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE (MUSIC, IMAGE)],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[MODE (MUSIC, IMAGE)].
4
5
6
Stláčaním X/x zvoľte [MUSIC].
Stlačte
.
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa priečinky na USB zariadení.
Keď sa začne prehrávať priečinok, jeho
názov je zvýraznený.
72SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 73 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Je síce možné zvoliť nasledujúci priečinok
stlačením > po prehraní posledného súboru
z aktuálneho priečinka, nie je však možné
prepnúť na predchádzajúci priečinok stlačením
.. Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku
vyberte priečinok v zozname priečinkov.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
x Prehrávanie audio súborov
v priečinku
Vypnutie zobrazenia
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
Stlačte DVD MENU.
x Výber audio súboru
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory nachádzajúce sa
v priečinku.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
súboru. Stlačením DVD MENU môžete
vypnúť zobrazenie zoznamu súborov.
Ďalším stlačením DVD MENU zobrazíte
zoznam priečinkov.
Rada
• Systém dokáže sprístupniť až 150 audio súborov
v jednom priečinku.
• Ak počúvate komprimované audio súbory z USB
zariadenia, môžete zdokonaliť zvuk. Zvoľte
“A.F.D. STD” pre “DEC. MODE” (str. 34) a nastavte
zvukový režim (str. 36) na “MOVIE”, “MUSIC” alebo
“NEWS”. Pre zrušenie zvoľte iné nastavenie než
“A.F.D. STD”.
Ďalšie operácie
Pozri “Ďalšie operácie” (str. 39).
Výber obrazového súboru JPEG
alebo priečinka
1
2
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE (MUSIC, IMAGE)],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[MODE (MUSIC, IMAGE)].
4
5
6
Stláčaním X/x zvoľte [IMAGE].
Stlačte
.
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa priečinky na USB zariadení.
Keď sa začne prehrávať priečinok, jeho
názov je zvýraznený.
Zastavenie prehrávania
FOLDER LIST
Stlačte x.
01
02
03
04
05
06
07
08
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho audio súboru
Stlačte > pre prehrávanie nasledujúceho
audio súboru. Dvakrát stlačte . pre
prehrávanie predchádzajúceho audio súboru.
Ak stlačíte . len jedenkrát, prepnete
na začiatok aktuálneho audio súboru.
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “USB”.
7
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
73SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 74 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
x Prezentácia obrazových súborov
JPEG z priečinka vo forme Slide Show
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
Súbory JPEG sa prehrajú vo forme prezentácie.
Interval zobrazovania jednotlivých obrázkov
prezentácie je možné zmeniť (str. 74) a môžete
ju obohatiť efektmi (str. 74).
x Zvolenie obrazového súboru JPEG
zobrazením políčok
Stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory JPEG z priečinka sa
zobrazia v 16 políčkach na obrazovke.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrazový súbor JPEG a stlačte
.
Štandardné zobrazenie obnovíte stlačením
O RETURN.
Poznámka
• Obrazový súbor JPEG, nie je možné otáčať, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD].
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Ďalšie operácie
Pozri “Ďalšie operácie” (str. 39).
Špecifikovanie trvania intervalu
zobrazenia obrazových súborov
JPEG pri prezentácii Slide Show
1
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [NORMAL]: Štandardný čas trvania.
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW 1].
Rada
• Na pravej strane TV obrazovky je zobrazené
rolovacie políčko. Pre zobrazenie ďalších
obrazových súborov JPEG zvoľte spodný
obrázok JPEG a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrazovému súboru JPEG
zvoľte vrchný obrázok JPEG a stlačte X.
• Systém dokáže sprístupniť až 150 obrazových
súborov JPEG v jednom priečinku.
Stlačte dvakrát
4
Stlačte
.
Poznámka
• Niektoré súbory JPEG sa môžu zobrazovať dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixelov a vyšším.
Stlačte c/C, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci priečinok
stlačením c po prehraní posledného obrázka
z aktuálneho priečinka, nie je však možné prepnúť
na predchádzajúci priečinok stlačením C. Pre
návrat k predchádzajúcemu priečinku vyberte
priečinok v zozname priečinkov.
Výber efektu pre obrazové súbory
JPEG v režime prezentácie
Slide Show
Otáčanie obrázka JPEG
2
Keď je na TV obrazovke zobrazený obrazový
súbor JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Stláčajte X/x počas zobrazenia obrazového súboru
JPEG. Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[EFFECT]
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
74SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 75 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
• [MODE 1]: Obrázok JPEG sa preklopí
zhora nadol.
• [MODE 2]: Obrázok JPEG sa na TV
obrazovke presúva zľava doprava.
• [MODE 3]: Obrázok JPEG sa zobrazuje
postupne zo stredu TV obrazovky.
• [MODE 4]: Obrázky JPEG sa cyklicky
náhodne prepínajú pomocou jednotlivých
efektov.
• [MODE 5]: Nasledujúci obrázok JPEG
vytlačí predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie.
Stlačte
(Repeat Play)
Audio súbory/súbory JPEG na USB zariadení je
možné prehrávať opakovane.
1
2
[REPEAT]
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
.
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá sa
bude opakovane prehrávať.
• [OFF]: Vypnutie.
• [MEMORY]: Opakované prehrávanie
všetkých priečinkov na USB zariadení.
• [FOLDER]: Opakované prehrávanie
aktuálneho priečinka.
• [TRACK] (len audio súbory): Opakované
prehrávanie aktuálneho súboru.
Zobrazenie zoznamu audio
súborov/súborov JPEG
Stláčaním X/x zvoľte
[BROWSING] a stlačte
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
3
• Nastavenie [EFFECT] nie je účinné, ak je [JPEG
RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD] (str. 59).
2
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
.
Poznámka
1
Počas prehrávania stlačte
4
Stlačte
.
Položka je zadaná.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Zobrazia sa voľby pre [BROWSING].
3
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
zoznam a stlačte
.
• [FOLDER LIST]: Zobrazenie zoznamu
priečinkov. Vykonajte krok 2 z časti
“Výber audio súboru alebo priečinka”
alebo “Výber obrazového súboru JPEG
alebo priečinka”.
• [PICTURE LIST]: Obrazové súbory
JPEG z priečinka sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke. Vykonajte
krok 2 z časti “Výber obrazového súboru
JPEG alebo priečinka”.
Ak vo zvolenom priečinku nie je žiadny
súbor JPEG, zobrazí sa [No image data].
V takomto prípade zobrazíte zoznam
priečinkov zvolením [FOLDER LIST].
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené na
[IMAGE] (str. 73), nie je možné zvoliť [TRACK].
Vyhľadávanie audio súboru/
súboru JPEG/priečinka atď.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
4
Opakované prehrávanie
Na USB zariadení môžete vyhľadať audio súbor,
súbor JPEG alebo priečinok. Keďže sú audio
súbory a súbory JPEG na USB zariadení
označené unikátnymi číslami, môžete zvoliť
želaný audio súbor alebo súbor JPEG zadaním
jeho čísla.
75SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 76 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
1
Stlačte
DISPLAY. (Pri prehrávaní
obrazového súboru JPEG stlačte
DISPLAY dvakrát.)
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
• [TRACK]: Audio súbory.
• [FILE]: Obrazové súbory JPEG.
• [FOLDER]: Priečinky.
Počas prehrávania disku sa po každom stlačení
DISPLAY zobrazenie mení:
1y2
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)*
* Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1
aj ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
Poznámka
Zvolené je zobrazenie [** (**)] (označenie
** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
audio súborov, súborov JPEG alebo
priečinkov.
1(
1)
1 ( 144)
T
0: 23
USB MUSIC
Zobrazenie informácií o audio
súbore na TV obrazovke
Zvolený riadok
3
Stlačte
.
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
1(
1)
1 ( 144)
T
1: 31
• Ak nie je možné zobraziť názov audio súboru,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov súboru nemusí
zobraziť.
• Prehrávací čas audio súborov nemusí byť zobrazený
správne.
USB MUSIC
Informácie o audio súbore, ako je časová
informácia, názov priečinka/audio súboru a dátový
tok (množstvo dát za sekundu v aktuálnom toku
audio signálu) môžete zobraziť na TV obrazovke.
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Informácia o audio súbore sa zobrazí na TV
obrazovke
Dátový tok
T
4
192k MP3
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zadajte želané číslo.
Ak sa pomýlite, stlačením CLEAR zrušte
číslo.
5
0: 13
Stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
Zobrazenie informácií o audio
súbore na displeji
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Názov priečinka*
Názov súboru*
* Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1 aj
ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
Stláčajte DISPLAY.
76SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 77 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Poznámka
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
diakritické znamienka atď.
• V závislosti od práve prehrávaného typu súboru sa
môže stať, že systém dokáže zobraziť len obmedzený
počet znakov. V závislosti od súboru sa tiež nemusia
všetky textové znaky zobraziť.
Zobrazenie informácie
o dátume pri súbore JPEG
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB IMAGE
Informácia o dátume
* ”Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Rada
• Informácia o dátume je vo formáte [DD/MM/YYYY].
DD: Deň
MM: Mesiac
YYYY: Rok
Skladby z audio CD disku môžete uložiť do USB
zariadenia po ich prekódovaní do formátu MP3.
Do USB zariadenia tiež môžete skopírovať
súbory MP3 z DATA CD/DATA DVD disku.
Pripojenie USB zariadenia pozri “Pripojenie
USB zariadenia” (str. 71).
Používanie nahraného hudobného obsahu je
obmedzené len na súkromné účely. Na jeho
používanie na iné účely je potrebný súhlas
vlastníka autorských práv.
Poznámky k záznamu/
kopírovaniu na USB zariadenie
• Systém a USB zariadenie neprepájajte cez
USB hub.
• Overte, či je na USB zariadení dostatok miesta
na záznam/kopírovanie.
• Počas záznamu/kopírovania neodpájajte
USB zariadenie.
• Pri zázname skladieb z CD disku sa skladby
ukladajú ako súbory MP3 s dátovým tokom
128 kb/s.
• Pri kopírovaní súborov MP3 z DATA CD/
DATA DVD disku sa súbory MP3 ukladajú
s rovnakým dátovým tokom, aký majú
pôvodné súbory MP3.
• Do vytvoreného súboru MP3 sa neukladá
informácia CD Text.
• Ak ukončíte záznam v jeho priebehu, neúplný
súbor MP3 pri ktorom došlo k ukončeniu
záznamu sa odstráni.
• Nahrávanie sa zastaví automaticky, ak:
– Počas záznamu/kopírovania sa USB
zariadenie zaplnilo.
– Počet súborov MP3 na USB zariadení
dosiahol limitovaný počet, ktorý systém
dokáže sprístupniť.
• Do priečinka môžete uložiť až 150 súborov.
• Do jedného USB zariadenia môžete uložiť
až 199 priečinkov.
• Ak na USB zariadení už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom, pôvodný
priečinok alebo súbor sa pri nahrávaní
neprepíše, ale nový priečinok alebo súbor
sa označí názvom s číslom o jedno vyšším.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
Ukladanie skladieb
do USB zariadenia
77SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 78 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
x Zrušenie označenej skladby
• Z niektorých USB zariadení systém v závislosti
od súborového formátu nedokáže prehrávať.
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
Označenie skladby sa zruší.
x Zrušenie všetkých označených
skladieb
Záznam skladieb z audio CD
disku do USB zariadenia
1
2
Vložte audio CD disk.
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [s ALL]
a stlačte
.
6
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
4
Stláčaním X/x zvoľte
[USB RECORDING] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [TRACK], potom
stlačte
.
Na displeji sa zobrazuje “READING”, kým
sa na TV obrazovke nezobrazia skladby
uložené na audio CD disku.
Poznámka
Kopírovanie súborov MP3
z DATA CD/DATA DVD disku
do USB zariadenia
1
2
• Zobrazenie skladieb v závislosti od ich počtu
trvá aj niekoľko minút.
5
USB RECORDING
1
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
Free:
01
02
03
04
05
06
07
08
3
4
START
ALL
Skladby zvolené pre záznam.
x Výber želanej skladby
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
.
Skladby sa označujú vo zvolenom poradí.
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [x ALL]
a stlačte
.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
[USB RECORDING] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [TRACK] alebo
[FOLDER], potom stlačte
.
• [TRACK]: Zobrazia sa priečinky uložené
na DATA CD/DATA DVD disku.
Môžete skopírovať zvolený súbor MP3.
• [FOLDER]: Zobrazia sa priečinky
zaznamenané na DATA CD/DATA DVD
disku. Môžete skopírovať všetky súbory
MP3 v priečinku. Pokračujte krokom 6.
Na displeji sa zobrazuje “READING”, kým
sa na TV obrazovke nezobrazia skladby/
priečinky.
ALL
x Zvolenie všetkých skladieb na audio
CD disku
Vložte DATA CD alebo DATA DVD disk.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Zvoľte skladbu, ktorú chcete uložiť.
Voľné miesto
na USB zariadení
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [START]
a stlačte
.
Systém spustí záznam a zobrazí sa jeho
stav.
Pre zrušenie záznamu stlačte x.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
.
Poznámka
• Zobrazenie skladieb/priečinkov v závislosti
od ich počtu trvá aj niekoľko minút.
5
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok a stlačte
.
Zobrazia sa súbory MP3 nachádzajúce
sa v zvolenom priečinku.
6
Zvoľte súbory MP3/priečinky, ktoré
chcete kopírovať.
78SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 79 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Voľné miesto
na USB zariadení
USB RECORDING
2002_Remixes
2
x Odstránenie všetkých audio súborov
v priečinku
Free:
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Stlačte CLEAR.
START
x Odstránenie audio súboru
ALL
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory nachádzajúce sa
v priečinku.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný audio
súbor a stlačte CLEAR.
ALL
Kopírované súbory MP3/priečinky.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný súbor
MP3/priečinok a stlačte
.
Súbory MP3/priečinky sa označia.
x Výber všetkých súborov
MP3/priečinkov
ALL]
3
Stláčaním C/c zvoľte [YES], potom
stlačte
.
Pre zrušenie zvoľte [NO] a stlačte
.
Poznámka
• USB zariadenie počas odstraňovania neodpájajte.
• Ak odstraňovaný priečinok obsahuje iné než audio
súbory alebo podpriečinky, odstránia sa zo
zobrazenia na TV obrazovke, neodstránia sa však
z USB zariadenia.
x Zrušenie označenia súborov
MP3/priečinkov
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný súbor
MP3/priečinok a stlačte
. Značka sa zo
súboru MP3/priečinka odstráni.
Stlačte O RETURN.
x Zrušenie označenia všetkých
súborov MP3/priečinkov
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [
a stlačte
.
7
ALL]
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [START]
a stlačte
.
Systém spustí kopírovanie a zobrazí sa jeho
stav.
Pre zrušenie kopírovania stlačte x.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• Z DATA CD/DATA DVD disku môžete kopírovať
len audio súbory vo formáte MP3.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
x Výber súborov MP3/priečinkov
na kopírovanie
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
Odstránenie audio súborov
z USB zariadenia
Audio súbory môžete z USB zariadenia odstrániť.
1
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “USB”.
79SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 80 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
(nedodávaný) slúži na reprodukciu zvuku
z prenosného audio zariadenia alebo PC.
Ak pripojíte adaptér DIGITAL MEDIA PORT,
môžete zo zariadenia pripojeného k systému
reprodukovať zvuk na tomto systéme.
Dostupnosť adaptérov DIGITAL MEDIA PORT
závisí od jednotlivých krajín.
Podrobnosti o adaptéri DIGITAL MEDIA
PORT pozri “Pripojenie adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT” (str. 22).
Podrobnosti o ovládaní pozri v návode
na použitie adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT.
Rada
• Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné
komprimované audio súbory z prenosného audio
zariadenia, môžete zdokonaliť zvuk. Zvoľte
“A.F.D. STD” pre “DEC. MODE” (str. 34) a nastavte
zvukový režim (str. 36) na “MOVIE”, “MUSIC”
alebo “NEWS”. Pre zrušenie zvoľte iné nastavenie
než “A.F.D. STD”.
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT je možné ovládať pripojené zariadenie
pomocou niektorých tlačidiel na DO alebo na
zariadení. Na nasledovnom obrázku sú príklady
tlačidiel, ktoré je možné v takomto prípade používať.
Poznámka
• Nepripájajte iný adaptér než
DIGITAL MEDIA PORT.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte, keď je systém zapnutý.
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT sa môže reprodukovať aj výstupný obrazový
signál. V takomto prípade bude na výstup zo systému
vyvedený len EURO AV OUTPUT signál, bez
ohľadu na daný typ video signálu.
• Ak súčasne používate systém s bezdrôtovým
Bluetooth audio adaptérom (napr. TDM-BT1,
nedodávaný), môže sa aktívna vzdialenosť (dosah)
medzi Bluetooth vysielačom a bezdrôtovým
Bluetooth audio adaptérom skrátiť. V takomto
prípade umiestnite Bluetooth vysielač čo najďalej od
systému, alebo priblížte bezdrôtový Bluetooth audio
adaptér bližšie k Bluetooth vysielaču.
• Ak súčasne používate systém s bezdrôtovým sieťovým
audio adaptérom (napr. TDM-NC1, nedodávaný),
umiestnite bezdrôtový sieťový audio adaptér čo najďalej
od systému.
./>
X
H
x
Prehrávanie z pripojeného
zariadenia na systéme
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DMPORT”.
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
Zvuk a obraz sa bude prehrávať na
pripojenom zariadení resp. pripojenom
TVP.
80SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 81 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Používanie produktov
S-AIR
Zariadenie je kompatibilné s funkciou S-AIR
(str. 112), ktorá umožňuje bezdrôtový prenos
zvukového signálu medzi produktmi typu S-AIR.
Aktivovanie prenosu zvukového
signálu medzi týmto
a pomocným zariadením S-AIR
(Nastavenie ID)
Pre surround zosilňovač
Pre S-AIR prijímač
Produkty S-AIR
Pomocné zariadenie
S-AIR
(S-AIR prijímač)
Prenos zvukového signálu môžete aktivovať
jednoduchým zosúladením identifikačných
znakov (ID) tohto a pomocného zariadenia S-AIR.
Ak pre každé zariadenie nastavíte iný ID, môžete
používať viacero hlavných zariadení S-AIR.
Nastavenie identifikačného
znaku (ID) tohto zariadenia
1
Stlačte "/1 na zariadení.
Systém sa zapne.
2
3
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
4
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
Hlavné zariadenie S-AIR
5
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
6
Stláčaním X/x zvoľte [AUDIO SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [AUDIO SETUP].
7
Pomocné zariadenie S-AIR
(surround zosilňovač)
8
9
Stláčaním X/x zvoľte [S-AIR SETUP t]
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [ID], potom
stlačte
.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Dostupné sú dva typy produktov S-AIR.
• Hlavné zariadenie S-AIR (toto zariadenie):
Slúži na vysielanie zvukového signálu.
Používať môžete až tri hlavné zariadenia
S-AIR. (Počet použiteľných hlavných
zariadení S-AIR závisí od prevádzkového
prostredia.)
• Pomocné zariadenie S-AIR: Slúži na príjem
zvukového signálu.
– Surround zosilňovač: Môžete bezdrôtovo
reprodukovať surround zvuk.
– S-AIR prijímač: Zvuk zo systému môžete
reprodukovať v inej miestnosti.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný ID
a stlačte
.
Zvoliť môžete ľubovoľný ID (A, B alebo C).
Zobrazí sa výzva na potvrdenie.
10 Stlačte
.
Pre pomocné zariadenie S-AIR nastavte
rovnaký ID.
81SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 82 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Prenos zvukového signálu sa aktivuje
nasledovne (príklad):
Iné hlavné
zariadenie S-AIR
ID B
Toto zariadenie
ID A
so špecifickým pomocným zariadením S-AIR
vykonaním spárovania (str. 84).
Reprodukcia zvuku
zo systému v inej miestnosti
Pre S-AIR prijímač
ID A
Pomocné
zariadenie
S-AIR
ID A
ID B
Pomocné
zariadenie
S-AIR
Pomocné
zariadenie
S-AIR
Rada
• Ak si chcete overiť aktuálny ID, vykonajte uvedené
kroky 1 až 7. Ak párujete toto a pomocné zariadenie
S-AIR (str. 84), v zobrazení pre výber ID sa vedľa ID
zobrazí [(PAIRING)].
Zvuk systému môžete reprodukovať pomocou
S-AIR prijímača. S-AIR prijímač môžete
umiestniť kdekoľvek, bez ohľadu na umiestnenie
tohto zariadenia. Takto budete môcť počúvať
zvuk z tohto zariadenia v inej miestnosti.
Podrobnosti o S-AIR prijímači pozri v jeho
návode na použitie.
1
• Nastavenie ID zariadenia pozri
“Nastavenie identifikačného znaku (ID)
tohto zariadenia” (str. 81).
• Nastavenie ID pre S-AIR prijímač pozri
v jeho návode na použitie.
Nastavenie identifikačného
znaku (ID) surround zosilňovača
1
2
3
Prepínač SURROUND SELECTOR
na surround zosilňovači musí byť
nastavený na SURROUND.
Poznámka
• Ak používate iné pomocné zariadenie S-AIR
(napr. surround zosilňovač), nemeňte ID tohto
zariadenia. ID pre S-AIR prijímač nastavte
rovnako ako pre toto zariadenie.
• Ak párovaním spárujete toto a iné pomocné
zariadenie S-AIR (napr. surround zosilňovač),
je nutné spárovať toto zariadenie s S-AIR
prijímačom. Podrobnosti pozri “Identifikácia
tohto zariadenia so špecifickým pomocným
zariadením S-AIR (Párovanie)” (str. 84).
Prepínač S-AIR ID na surround
zosilňovači nastavte tak, aby
zodpovedal identifikačnému znaku (ID)
(A, B alebo C) zariadenia.
Stlačte POWER na surround
zosilňovači.
Po aktivovaní prenosu zvukového signálu
svieti indikátor POWER/ON LINE na
surround zosilňovači nazeleno.
Podrobnosti o indikátore POWER/ON LINE
pozri “Overenie stavu prenosu” (str. 27).
Nastavenie identifikačného
znaku (ID) S-AIR prijímača
Pozri návod na použitie S-AIR prijímača.
Poznámka
• Prenos zvukového signálu sa dá aktivovať
jednoduchým nastavením rovnakých identifikačných
znakov (ID) pre toto aj pomocné zariadenie S-AIR.
Ak však rovnaký ID používajú aj susedia, môžu
prijímať zvukový signál z vášho systému a vy môžete
prijímať zvukový signál od nich. Aby k tomu
nedochádzalo, môžete identifikovať toto zariadenie
Nastavte ID pre S-AIR prijímač podľa
ID tohto zariadenia.
2
Stlačte S-AIR MODE na DO.
Na displeji sa zobrazí zobrazenie pre režim
S-AIR. Po každom stlačení S-AIR MODE
sa režim S-AIR prepína.
• “PARTY”: S-AIR prijímač reprodukuje
zvuk podľa zdroja signálu na tomto
zariadení.
• “SEPARATE”: Pre S-AIR prijímač
je možné nastaviť želaný zdroj signálu,
pričom sa na tomto zariadení zdroj
signálu nezmení.
82SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 83 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
3
Zvoľte želaný zdroj signálu na S-AIR
prijímači.
x Keď nastavíte “PARTY”
Zdroj signálu sa prepína presne podľa
stláčania tlačidla FUNCTION +/– (str. 32).
x Keď nastavíte “SEPARATE”
Používanie S-AIR prijímača,
keď je toto zariadenie
v pohotovostnom režime
Pre S-AIR prijímač
Zdroj signálu sa prepína nasledovne.
“MAIN UNIT” t “TUNER FM” t
“TUNER AM” t “DMPORT” t
“AUDIO” t …
4
1
2
3
Poznámka
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “S-AIR STBY” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte želané
nastavenie.
• “ON”: Používanie S-AIR prijímača, keď
je toto zariadenie v pohotovostnom
režime alebo zapnuté.
• “OFF”: S-AIR prijímač nebude možné
používať, keď je toto zariadenie
v pohotovostnom režime.
Výrobné nastavenie sa líši podľa daného
modelu.
Nastavte úroveň hlasitosti na S-AIR
prijímači.
• Ak je zvukový signál iný než 2-kanálový stereo
signál, multikanálový zvuk sa zmixuje do 2 kanálov.
• Zvuk S-AIR prijímača je možné vypnúť operáciou
na tomto zariadení.
Stlačte SYSTEM MENU.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Ovládanie tohto zariadenia
prostredníctvom S-AIR prijímača
Toto zariadenie môžete ovládať pomocou
nasledovných tlačidiel S-AIR prijímača.
Stlačte
Funkcia
H, X, x,
./>
Rovnaké funkcie na diaľkovom
ovládaní aj zariadení.
S-AIR CH
Prepnutie zdroja signálu na tomto
systéme.
Podrobnosti pozri v návode na použitie S-AIR
prijímača.
Poznámka
• Ak nastavíte “S-AIR STBY” na “ON”, príkon
v pohotovostnom režime sa zvýši.
• Keď vypnete tento systém počas nastavenia
“S-AIR STBY” na “ON”, “S-AIR” na prednom
paneli bliká (ak prenos zvukového signálu medzi
týmto zariadením a S-AIR prijímačom nie je
aktivovaný), alebo svieti (ak prenos zvukového
signálu medzi týmto zariadením a S-AIR prijímačom
je aktivovaný).
• Ak vypnete systém s otvoreným nosičom disku, kým
je “S-AIR STBY” nastavené na “ON”, nosič disku
sa nemusí automaticky zatvoriť.
• Ak v zariadení nie je zasunutý bezdrôtový vysielač
s prijímačom, nie je možné nastaviť “S-AIR STBY”.
• Ak od zariadenia odpojíte bezdrôtový vysielač
s prijímačom, “S-AIR STBY” sa automaticky nastaví
na “OFF”.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Ak chcete zvoliť rovnaký zdroj signálu ako
na tomto zariadení, zvoľte “MAIN UNIT”.
Ak na tomto zariadení zvolíte
“TUNER FM” alebo “TUNER AM”, pre
tuner na S-AIR prijímači je možné zvoliť
len to isté pásmo. V takomto prípade zvoľte
na tomto zariadení iný zdroj signálu než
“TUNER FM” alebo “TUNER AM” a pre
tuner na S-AIR prijímači bude potom
možné zvoliť ľubovoľné pásmo.
Ak nastavíte “S-AIR STBY” na “ON”, môžete
používať S-AIR prijímač, aj keď je toto
zariadenie v pohotovostnom režime.
83SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 84 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Identifikácia tohto zariadenia
so špecifickým pomocným
zariadením S-AIR
(Párovanie)
Vaša miestnosť
Sused
Toto zariadenie
ID A
Žiadny prenos
Pre surround zosilňovač
Pre S-AIR prijímač
Aby sa aktivoval prenos zvukového signálu,
jednoducho nastavíte ID tohto aj pomocného
zariadenia S-AIR (napr. surround zosilňovač
alebo S-AIR prijímač). Ak však rovnaký ID
používajú aj susedia, môžu prijímať zvukový
signál z vášho systému a vy môžete prijímať
zvukový signál od nich. Aby k tomu
nedochádzalo, môžete identifikovať toto
zariadenie so špecifickým pomocným
zariadením S-AIR pomocou spárovania.
Vykonanie párovania
1
Prenos zvukového signálu je aktivovaný
pomocou identifikačného znaku (ID) (príklad).
Sused
Poznámka
2
ID A
ID A
x Po párovaní
Zosúlaďte ID pre toto aj pomocné
zariadenie S-AIR.
• Nastavenie ID zariadenia pozri
“Nastavenie identifikačného znaku (ID)
tohto zariadenia” (str. 81).
• Nastavenie ID surround zosilňovača pozri
“Nastavenie identifikačného znaku (ID)
surround zosilňovača” (str. 82).
• Nastavenie ID pre S-AIR prijímač pozri
v jeho návode na použitie.
ID A
Pomocné
zariadenie S-AIR
Pomocné zariadenie S-AIR, ktoré
chcete spárovať, umiestnite do
blízkosti tohto zariadenia.
• Od surround zosilňovača odpojte slúchadlá
(ak sú pripojené).
Toto zariadenie
Pomocné
zariadenie S-AIR
Pomocné
zariadenie S-AIR
Párovanie
x Pred párovaním
Vaša miestnosť
ID A
ID A
Pomocné
zariadenie S-AIR
3
4
Prenos zvukového signálu je aktívny len medzi
spárovaným týmto a pomocným
zariadením(ami) S-AIR.
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
5
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
84SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 85 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
7
Stláčaním X/x zvoľte [AUDIO SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [AUDIO SETUP].
8
9
Stláčaním X/x zvoľte [S-AIR SETUP t]
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [PAIRING], potom
stlačte
.
Zobrazí sa výzva na potvrdenie.
10 Stláčaním C/c zvoľte [YES], potom
stlačte
.
11 Spustite párovanie na pomocnom
zariadení S-AIR.
x Pre surround zosilňovač
Stlačením POWER na surround zosilňovači
zapnite surround zosilňovač a stlačte
PAIRING na zadnom paneli surround
zosilňovača.
Indikátor PAIRING na surround zosilňovač
pri spustení párovania bliká načerveno.
Po aktivovaní prenosu zvukového signálu
svieti indikátor PAIRING na surround
zosilňovači načerveno a zobrazí sa
potvrdzujúce zobrazenie.
Rada
• Na stlačenia tlačidla PAIRING na zadnom
paneli surround zosilňovača použite vhodný
tenký predmet (napr. kancelársku spinku).
Zrušenie párovania
Vykonajte nastavenie ID pre toto zariadenie
podľa postupu v časti “Nastavenie
identifikačného znaku (ID) tohto zariadenia”.
Ak zvolíte nový ID (môžete zvoliť rovnaký ID
ako predtým), párovanie sa zruší.
Ak je prenos zvukového
signálu nestabilný
Pre surround zosilňovač
Pre S-AIR prijímač
Ak používate viacero bezdrôtových systémov,
ktoré zdieľajú pásmo 2,4 GHz (napr. bezdrôtová
sieť LAN alebo Bluetooth), prenos signálu medzi
produktmi S-AIR alebo inými bezdrôtovými
systémami môže byť nestabilný. V takomto
prípade sa môže prenos skvalitniť zmenou
nasledovného nastavenia “RF CHANGE”.
1
2
3
x Pre S-AIR prijímač
Poznámka
12 Stláčaním C/c zvoľte ďalšiu operáciu.
x Dokončenie párovania
Zvoľte [NO] a stlačte
.
x Párovanie pre ďalšie pomocné
zariadenie S-AIR
Zvoľte [YES] a stlačte
.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
“RF CHANGE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte želané
nastavenie.
• “AUTO”: Štandardne nastavte práve toto
nastavenie. Systém mení nastavenie
“RF CHANGE” na “ON” alebo “OFF”
automaticky.
• “ON”: Systém vysiela zvukový signál
na vhodnejšom kanáli pre prenos.
• “OFF”: Systém vysiela zvukový signál
na tom istom kanáli pre prenos.
Pozri návod na použitie S-AIR prijímača.
Po aktivovaní prenosu zvukového signálu
sa zobrazí potvrdzujúce zobrazenie.
• Párovanie vykonajte do niekoľkých minút
po kroku 10. Ak tak nevykonáte, párovanie
sa automaticky zruší a zobrazí sa potvrdzujúce
zobrazenie. Ak chcete vykonať párovanie,
zvoľte [YES]. Ak chcete obnoviť
predchádzajúce zobrazenie, zvoľte [NO].
Stlačte SYSTEM MENU.
4
Stlačte
.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Toto zariadenie spustí párovanie.
Ak párovanie nechcete vykonať, zvoľte [NO].
Poznámka
• Ak vykonáte párovanie medzi týmto a ďalším
pomocným zariadením S-AIR (str. 84), prenos
zvukového signálu aktivovaný pomocou ID sa zruší.
• Ak vykonáte párovanie, v zobrazení pre výber ID
sa vedľa ID zobrazí [(PAIRING)].
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
6
Keď nastavíte “RF CHANGE” na
“OFF”, zvoľte ID tak, aby bol prenos
zvukového signálu stabilnejší (str. 81).
85SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_068-086_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 86 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Poznámka
• Ak v zariadení nie je zasunutý bezdrôtový vysielač
s prijímačom, nie je možné nastaviť “RF CHANGE”.
• Vo väčšine prípadov nebude potrebné toto nastavenie
meniť.
• Ak je “RF CHANGE” nastavené na “OFF”, prenos
signálu medzi týmto a pomocným zariadením S-AIR
je možné realizovať pomocou jedného
z nasledovných kanálov.
– S-AIR ID A: Kanál zodpovedajúci Wi-Fi kanálu 1
– S-AIR ID B: Kanál zodpovedajúci Wi-Fi kanálu 6
– S-AIR ID C: Kanál zodpovedajúci Wi-Fi kanálu 11
• Prenos je možné skvalitniť zmenou prenosového
kanála (frekvencie) iného bezdrôtového systému(ov).
Podrobnosti pozri v návode na použitie iného
bezdrôtového systému(ov).
86SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_087-095_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 87 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
• [NO CENTER]: Zvoľte pri rozmiestnení
len predných a surround reproduktorov.
• [NO SURROUND]: Zvoľte pri
rozmiestnení len predných a stredového
reproduktora.
• [FRONT ONLY]: Zvoľte pri
rozmiestnení len predných reproduktorov.
• [ALL FRONT]: Zvoľte pri rozmiestnení
všetkých reproduktorov pred miesto
počúvania.
• [ALL FRONT - NO CENTER]: Zvoľte
pri rozmiestnení predných a surround
reproduktorov pred miesto počúvania.
Ďalšie operácie
Získanie optimálneho
surround zvuku pre danú
miestnosť
[SPEAKER FORMATION]
V závislosti od tvaru miestnosti môže nastať
situácia, že sa niektoré reproduktory nebudú dať
umiestniť. Pre najlepší surround zvuk odporúča
spoločnosť Sony najskôr zvoliť miesto pre
reproduktory.
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [AUDIO SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [AUDIO SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte
[SPEAKER FORMATION], potom
stlačte
.
Stlačte
.
Nastavenie je dokončené a zobrazí
sa potvrdzujúce zobrazenie.
9
Stláčaním C/c zvoľte [YES] alebo [NO],
potom stlačte
.
• [YES]: Pokračujte postupom
automatickej kalibrácie ([AUTO
CALIBRATION]). Vykonajte postup
z kroku 7 v časti “Automatická kalibrácia
vhodných nastavení” (str. 88).
• [NO]: Ukončenie
[SPEAKER FORMATION].
Ďalšie operácie
1
8
Poznámka
• Ak premiestnite reproduktory a znova chcete počúvať
surround zvuk, odporúča spoločnosť Sony znova
nastaviť [SPEAKER FORMATION] a potom
[AUTO CALIBRATION] (str. 88).
• Keď zmeníte nastavenie [CONNECTION] v ponuke
[SPEAKER SETUP] (str. 61), nastavenie
[SPEAKER FORMATION] sa obnoví na
[STANDARD].
Zobrazia sa voľby pre [SPEAKER
FORMATION].
SPEAKER FORMATION
STANDARD
7
Stláčaním C/c zvoľte nastavenie.
• [STANDARD]: Zvoľte pri štandardnom
rozmiestnení reproduktorov.
87SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_087-095_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 88 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
IC
N/
IO I
[AUTO CALIBRATION]
AL M
A.C
AUD
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
dokáže nastaviť vhodný surround zvuk
automaticky.
Poznámka
• Po spustení automatickej kalibrácie ([AUTO
CALIBRATION]) sa reprodukuje hlasný testovací
zvuk. Nie je možné znížiť hlasitosť. Berte ohľad na
deti a susedov.
• K zariadeniu ani k surround zosilňovaču nesmú byť
pripojené slúchadlá. Ak sú pripojené slúchadlá, nie je
možné vykonávať nasledovné kroky.
1
2
Kalibračný mikrofón
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [AUDIO SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [AUDIO SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte
[AUTO CALIBRATION],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[AUTO CALIBRATION].
7
Pripojte kalibračný mikrofón
(dodávaný) do konektora A.CAL MIC
na prednom paneli.
Umiestnite kalibračný mikrofón do úrovne
uší pomocou statívu a pod. (nedodávaný).
Čelná strana každého reproduktora musí
smerovať na kalibračný mikrofón a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
nesmú byť žiadne prekážky.
8
9
Stláčaním C/c zvoľte [YES].
Stlačte
.
Automatická kalibrácia ([AUTO
CALIBRATION]) sa spustí.
Počas merania nerobte hluk.
Poznámka
• Pred kalibráciou [AUTO CALIBRATION]
zapnite surround zosilňovač a umiestnite
ho na vhodné miesto. Ak surround zosilňovač
umiestnite na nevhodné miesto (napr. do inej
miestnosti), nevykoná sa správne meranie.
• Radšej meranú zónu opustite a počas merania
nerobte hluk (meranie trvá cca 1 minútu).
Môžete narušiť meranie. Počas merania
reproduktory reprodukujú testovacie signály.
• Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti,
v ktorej je systém inštalovaný.
• Ak sa zobrazí chybové hlásenie, prečítajte ho
a zvoľte [YES].
Chybové hlásenie sa zobrazí, ak:
– Sú k zariadeniu alebo k surround zosilňovaču
pripojené slúchadlá.
– Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
88SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_087-095_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 89 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
– Nie sú správne pripojené predné
reproduktory.
– Nie sú správne pripojené surround
reproduktory.
– Nie je pripojený subwoofer.
– Nie sú správne pripojené predné a surround
reproduktory.
10 Stláčaním C/c zvoľte [YES] alebo [NO],
potom stlačte
.
x Meranie je v poriadku.
Odpojte kalibračný mikrofón a zvoľte
[YES]. Výsledok sa aplikuje.
Ovládanie TVP dodávaným
diaľkovým ovládaním
Nastavením signálu pre diaľkové ovládanie
(DO) môžete dodávaným diaľkovým ovládaním
ovládať váš TVP.
Poznámka
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, číselný
kód sa môže obnoviť na výrobné nastavenie (Sony).
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
x Meranie nie je v poriadku.
Prečítajte hlásenie a zvolením [YES]
zopakujte postup.
Poznámka
• Kým sa vykonáva automatická kalibrácia:
– Nevypínajte zariadenie.
– Nestláčajte žiadne tlačidlo.
– Nemeňte úroveň hlasitosti.
– Nemeňte zdroj signálu.
– Nevkladajte, ani nevyberajte disk.
– K zariadeniu ani k surround zosilňovaču
nepripájajte slúchadlá.
– Neodpájajte kalibračný mikrofón.
Rada
• Môžete skontrolovať vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania. Pozri str. 61.
Držte zatlačené tlačidlo TV [/1 a pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód výrobcu
vášho TVP (pozri tabuľku). Potom tlačidlo
TV [/1 uvoľnite.
Ak je zadaný kód správny, tlačidlo TV dvakrát
pomaly blikne. Ak je zadaný kód nesprávny,
tlačidlo TV päťkrát rýchlo zabliká.
Ďalšie operácie
Príprava diaľkového ovládania
na ovládanie TVP
Číselné kódy TVP, ktoré je možné
ovládať
Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte
postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód
prislúchajúci vášmu TVP.
TVP
Výrobca
Číselný kód
SONY
501 (výrobné nastavenie)
AIWA
501
AKAI
503
DAEWOO
503, 506, 515, 544
FISHER
508, 545
GE
503, 509, 510, 544
GOLDSTAR/LG
503, 515, 517, 544, 568
GRUNDIG
533
HITACHI
503, 514, 515, 517, 544, 557,
571
ITT
521, 522
JVC
516
LOEWE
515
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518, 544, 566
MARANTZ
527
89SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_087-095_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 90 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Výrobca
Číselný kód
MITSUBISHI/MGA 503, 527, 544, 566, 568
NEC
503, 517, 544, 566
NOKIA
521, 522
PANASONIC
509, 553, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PIONEER
509, 525, 551
RCA/PROSCAN
503, 510, 544
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SAMPO
566
SAMSUNG
503, 515, 517, 544, 557, 566,
569, 574
SANYO
508, 545, 567
SHARP
517, 535, 565
TELEFUNKEN
530, 537, 547, 549, 558
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 541, 551
ZENITH
543, 567
Poznámka
• Ak stlačíte akékoľvek z nasledovných tlačidiel
v režime TV, rozsvieti sa TV. (V závislosti od
nastavenia výrobcu nemusia niektoré tlačidlá
fungovať a TV sa nemusí rozsvietiť.)
• Ak stlačíte iné než uvedené tlačidlá, keď je DO
v režime TV, TV štyrikrát zabliká a DO automaticky
vypne režim TV.
• V závislosti od TVP nemusí byť možné TVP ovládať,
alebo nemusia byť funkčné niektoré tlačidlá.
Stlačením
Zapnete/vypnete TVP.
THEATRE
Nastavíte optimálny obraz vhodný
pre filmy.
TV VOL +/–
Nastavíte hlasitosť TVP.
PROG +/–,
c/C
Prepínate TV predvoľby.
Po stlačení / môžete prepnúť
na nasledovnú (c) alebo
predchádzajúcu (C) teletextovú
stranu.
Číselné tlačidlá,
Prepínate TV predvoľby.
Po stlačení / môžete zvoliť
teletextovú stranu zadaním jej
trojciferného čísla.
-
Káblová TV
Výrobca
Číselný kód
SONY
821
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/GI/
MOTOROLA
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833, 834, 835
PIONEER
828, 829
SCIENTIFIC
ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Ovládanie TVP diaľkovým
ovládaním
TVP je možné ovládať nasledovnými tlačidlami.
Aby bolo možné tieto tlačidlá používať (iné než
THEATRE a TV [/1), nastavte diaľkové
ovládanie do režimu TV stlačením TV tak, aby
sa TV rozsvietilo na 1 sekundu.
Ak chcete režim TV vypnúť, stlačte TV tak, aby
TV štyrikrát zablikalo.
Vykonáte
TV [/1
ANALOG
Prepnete do analógového režimu.
DIGITAL
Prepnete do digitálneho režimu.
/
/
Farebné tlačidlá
Zobrazíte informácie na displeji.
Sprístupníte teletext.
Volíte voľby v Menu.
Zobrazíte elektronický prehľad
digitálnych programov (EPG).
t/
Prepínate vstupný signál TVP
medzi TV signálom a iným
zdrojom signálu v režime TV.
Po stlačení
zastavíte aktuálnu
teletextovú stranu.
TOOLS
Zobrazíte ovládacie Menu pre
aktuálne zobrazenie.
MENU
Zobrazíte Menu TVP.
RETURN
Prepnete na predchádzajúcu
predvoľbu alebo úroveň Menu
TVP.
MUTING
Dočasne vypnete zvuk TVP.
C/X/x/c,
Volíte položku v Menu.
Rada
• Funkcie týchto tlačidiel sú rovnaké ako tlačidiel
na diaľkovom ovládaní TVP Sony. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
90SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_087-095_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 91 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Zvukové efekty
Zvýraznenie nízkych frekvencií
Môžete zvýrazniť nízke frekvencie.
Stlačte DYNAMIC BASS.
Na displeji sa zobrazí “D. BASS ON” a nízke
frekvencie sa zvýraznia.
Vypnutie zvukového efektu
Znova stlačte DYNAMIC BASS.
Môžete počúvať zvukové efekty a dialógy
presne ako v kine, aj keď bude hlasitosť
nastavená na nižšiu úroveň. Režim je vhodný
pre sledovanie filmov v noci.
Systém je možné nastaviť tak, aby sa v určitom
čase sám vypol. Môžete tak zaspávať pri hudbe.
Čas do vypnutia môžete meniť v jedno- alebo
desaťminútových intervaloch.
Stlačte SLEEP.
Po každom ďalšom stlačení tlačidla SLEEP
sa čas do vypnutia mení v 10-minútových
intervaloch.
Ak nastavíte vypínací časovač, na displeji bliká
“SLEEP”.
Kontrola zostávajúceho času
do vypnutia
Jedenkrát stlačte SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
do vypnutia
Ďalšie operácie
Počúvanie zvuku pri nízkej
úrovni hlasitosti
Vypínací časovač
(Sleep Timer)
Stláčaním SLEEP zvoľte požadovaný čas.
Stlačte NIGHT.
Na displeji sa zobrazí “NIGHT ON” a zvukový
efekt je aktivovaný.
Poznámka
• Tento efekt nefunguje pri Super Audio CD diskoch.
Ak vložíte Super Audio CD disk, keď je zobrazené
“NIGHT ON”, zvukový efekt sa automaticky vypne.
• Keď sa zvuk reprodukuje stredovým reproduktorom,
efekt je výraznejší a hovorené slovo (filmové dialógy
atď.) je dobre počuteľné. Keď sa zvuk nereprodukuje
stredovým reproduktorom, alebo ak používate
slúchadlá, systém nastaví optimálnu úroveň
hlasitosti.
Zrušenie funkcie Sleep Timer
Stláčajte SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí
“SLEEP OFF”.
Nastavenie vypínacieho
časovača pomocou ponuky
System Menu
1
2
3
Vypnutie zvukového efektu
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SLEEP” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Zobrazenie minút (čas do vypnutia) sa mení
v 10-minútových intervaloch.
Znova stlačte NIGHT.
Rada
• Číselnými tlačidlami môžete nastaviť čas do
vypnutia. V takomto prípade môžete čas do
vypnutia meniť v jednominútových intervaloch.
4
Stlačte
.
Nastavenie je dokončené a na displeji
predného panela bliká “SLEEP”.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
91SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_087-095_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 92 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Úprava jasu displeja
Jas displeja je možné upraviť v dvoch stupňoch.
Zobrazenie informácií
o disku
Stláčajte DIMMER.
Po každom stlačení DIMMER sa jas displeja
zmení.
Nastavenie jasu displeja
pomocou System Menu
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “DIMMER” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x nastavte jas displeja.
• “DIMMER OFF”: Jasný displej.
• “DIMMER ON”: Tmavý displej.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času na displeji
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Stláčajte DISPLAY.
Počas prehrávania disku sa po každom stlačení
DISPLAY zobrazenie mení:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Niektoré zobrazené položky môžu
po niekoľkých sekundách zmiznúť.
x DVD VIDEO/DVD v režime VR
1 Prehrávací čas aktuálneho titulu
2 Zostávajúci čas aktuálneho titulu
3 Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
4 Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
5 Názov disku
6 Titul a kapitola
x VIDEO CD (bez funkcií PBC)/
Super Audio CD/CD
1 Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
2 Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
3 Prehrávací čas disku
4 Zostávajúci čas disku
5 Názov stopy/skladby
6 Stopa/skladba a index*
* Len VIDEO CD/Super Audio CD/CD disky.
x Super VCD
1 Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
2 Text stopy/skladby
3 Číslo stopy/skladby a indexu
x DATA CD (súbory MP3)/
DATA DVD (súbory MP3)
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)*
* Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1
aj ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
92SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_087-095_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 93 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
x DATA CD (video súbory DivX)/
DATA DVD (video súbory DivX)
x VIDEO CD (bez funkcií PBC)/
Super Audio CD/CD
1 Prehrávací čas aktuálneho súboru
2 Názov aktuálneho súboru
3 Číslo aktuálneho albumu a súboru
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej stopy/
skladby
• T–**:**
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby
• D **:**
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D–**:**
Zostávajúci čas aktuálneho disku
Poznámka
• Systém dokáže zobraziť len prvú úroveň DVD/
CD textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Ak nie je možné zobraziť názov audio súboru MP3,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov disku alebo skladby
nemusí zobraziť.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX nemusí byť
zobrazený správne.
x DATA CD (súbory MP3)/
DATA DVD (súbory MP3)
Rada
x DATA CD (video súbory DivX)/
DATA DVD (video súbory DivX)
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času na TV
obrazovke
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.
T
Poznámka
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
diakritické znamienka atď.
• V závislosti od práve prehrávaného druhu disku sa
môže stať, že systém dokáže zobraziť len obmedzený
počet znakov. V závislosti od disku sa tiež nemusia
všetky textové znaky zobraziť.
1: 01: 40
Informácia o čase
2
• **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Ďalšie operácie
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej skladby
• Pri prehrávaní VIDEO CD disku pomocou funkcií
PBC je na displeji zobrazený prehrávací čas.
Stláčaním DISPLAY meníte informáciu
o čase.
Zobrazenie a druh časového údaja, ktorý je
možné zobrazovať, závisí od prehrávaného
disku.
x DVD VIDEO/DVD v režime VR
• T **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C **:**:**
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
Zobrazenie DVD/Super Audio CD/
CD textu
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania
zobrazíte textový údaj zaznamenaný na DVD/
Super Audio CD/CD disku.
DVD/Super Audio CD/CD text sa zobrazí, len
ak je text uložený na disku. Textový údaj nie je
možné meniť. Ak disk neobsahuje textové údaje,
zobrazí sa “NO TEXT”.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
x VIDEO CD (s funkciami PBC)
• **:**
Prehrávací čas aktuálnej scény
93SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_087-095_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 94 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Zobrazenie DATA CD/
DATA DVD (MP3/DivX) textu
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania audio
súborov MP3 alebo video súborov DivX na
DATA CD/DATA DVD disku je možné na TV
obrazovke zobraziť názov priečinka/súboru MP3/
DivX a dátový tok audio údajov (množstvo dát
za sekundu v aktuálnom audio toku).
Dátový tok*
T
0: 13
192k MP3
5(
8)
10( 15)
18/ 9/ 2002
DATA CD JPEG
Informácia o dátume
* ”Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Rada
• Informácia o dátume je vo formáte [DD/MM/YYYY].
DD: Deň
MM: Mesiac
YYYY: Rok
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Názov priečinka**
Názov súboru MP3**/DivX
* Zobrazí sa, ak:
– Prehrávate súbor MP3 z DATA CD/DATA DVD
disku.
– Prehrávate video súbor DivX, ktorý obsahuje
audio signál vo formáte MP3, na DATA CD/
DATA DVD diskoch.
** Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1
aj ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
Zobrazenie informácie
o dátume pri súbore JPEG
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
94SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_087-095_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 95 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Obnovenie výrobných
nastavení
Obnovenie parametrov systému
(napr. uložené stanice)
na výrobné nastavenia.
"/1
x
Stláčaním X/x zvoľte [RESET] a stlačte c.
Stláčaním C/c zvoľte [YES].
Postup môžete tiež ukončiť zadaním [NO].
Obnoví sa zobrazenie ponuky Control Menu.
8
Stlačte
.
Pri resetovaní systému nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
Poznámka
• Obnovia sa tiež výrobné nastavenia nastavení
[MODE (MUSIC, IMAGE)], [INTERVAL],
[EFFECT] a [MULTI/2CH].
Ďalšie operácie
1
2
A
6
7
Stlačením "/1 zapnite systém.
Na systéme stlačte súčasne x, A a "/1.
Na displeji sa zobrazí “COLD RESET”
a obnovia sa výrobné nastavenia systému.
Obnovenie výrobných
nastavení vykonaných
cez ponuku [SETUP]
Môžete obnoviť výrobné nastavenia pri
nastaveniach vykonaných v ponuke [SETUP]
(str. 56), okrem nastavenia [PARENTAL
CONTROL].
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
95SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 96 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Nastavenie hlasitosti
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi
nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým
signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov.
Zdroje napájania
Čistenie
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Sieťovú šnúru
ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
• Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Ak je hlasitosť nastavená dlhší čas na vyššiu úroveň,
zariadenie sa na povrchu zahrieva. Nejde o poruchu.
Povrchu zariadenia sa však nedotýkajte. Zariadenie
neumiestňujte na miesta s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby nedochádzalo k jeho nadmernému
prehrievaniu.
• Na zariadenie nič neklaďte, aby ste nezakryli
ventilačné otvory. Zariadenie je vybavené
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak sú ventilačné
otvory zablokované, zariadenie sa môže prehriať
a môže dôjsť k poruche.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch (deka,
plachta atď.) ani do blízkosti materiálov (záclony,
závesy), ktoré by mohli brániť v cirkulácii vzduchu
zablokovaním ventilačných otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných
zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym
slnečným žiarením, nadmerne prašné miesta, miesta
podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch.
Zariadenie je určené na prevádzku vo vodorovnej
polohe.
• Zariadenie ani disky neumiestňujte do blízkosti
zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné
rúry alebo veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme riadiacej jednotky môže kondenzovať
vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca
pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním systému vyberte zo zariadenia disk.
V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do
zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
Čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
Zobrazenie farieb na TV
obrazovke
• Reproduktory systému môžu spôsobiť nesprávne
zobrazovanie farieb na TV obrazovke. V takomto
prípade vypnite TVP a opäť ho zapnite po cca 15 až
30 minútach. Ak sa farby stále zobrazujú nesprávne,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém je schopný prehrávať
statické video zábery na vašej TV obrazovke
aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší
čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Prenášanie systému
Pred prenášaním systému vyberte z neho disk a odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
Funkcia S-AIR
• Keďže sa pri funkcii S-AIR audio signál šíri
rádiovými vlnami, ak rádiovým vlnám bránia
prekážky, zvuk môže vypadávať. Sú to bežné
vlastnosti rádiových vĺn a nejde o poruchu.
• Keďže sa pri funkcii S-AIR audio signál šíri
rádiovými vlnami, zariadenie generujúce
elektromagnetické žiarenie (napr. mikrovlnná rúra)
môže rušiť prenos zvukového signálu.
• Keďže sa pri funkcii S-AIR používajú rádiové vlny
zdieľajúce rovnaké frekvenčné pásmo ako iné
96SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 97 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
bezdrôtové systémy (napr. bezdrôtový LAN alebo
Bluetooth), môže sa vyskytnúť rušenie alebo
nekvalitný príjem. V takomto prípade vykonajte
nasledovný postup:
– Tento systém neumiestňujte do blízkosti iných
bezdrôtových systémov.
– Tento systém a iné bezdrôtové systémy
nepoužívajte súčasne.
• Prenosová vzdialenosť (dosah) závisí od prostredia
používania. Vyhľadajte miesto, kde je prenos medzi
hlavným a pomocným zariadením S-AIR
najúčinnejší a používajte ich v danom mieste.
Poznámky k diskom
Zaobchádzanie s diskmi
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli
znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte sa
povrchu disku.
• Na povrch disku nič nenalepujte.
Surround zosilňovač
• Typový štítok je umiestnený na bočnej strane.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
Ďalšie informácie
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú
klimatizačné potrubia, ani nenechávajte disk
v zaparkovanom aute na slnku. Teplota
v interiéri sa môže značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk späť
do obalu.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené na
čistenie vinylových LP platní.
Systém dokáže prehrávať len štandardné okrúhle
disky. Používaním neštandardných (iných, než
okrúhlych) diskov (napr. štvorcových, v tvare
srdca alebo hviezdy) môžete spôsobiť poruchu
zariadenia.
Nepoužívajte disky s komerčne dostupnými
doplnkami, napr. so štítkom alebo obopínacím
prstencom.
97SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 98 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie
uvedeného prehľadu skôr, ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak v servise dôjde počas opravy k výmene niektorých dielov, môže si servis staré diely ponechať.
V prípade problému s funkciou S-AIR odovzdajte pracovníkovi Sony na overenie kompletný systém
(hlavné aj pomocné zariadenie S-AIR).
Napájanie
Príznak
Riešenie
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená do elektrickej zásuvky.
• Stlačte "/1 po zmiznutí hlásenia “STANDBY” z displeja.
Ak sa na displeji striedavo
zobrazuje “PROTECTOR”
a “PUSH POWER”.
Stlačením "/1 vypnite zariadenie a po vypnutí zobrazenia “STANDBY”
skontrolujte nasledovné položky.
• Nie sú reproduktorové káble + a – skratované?
• Používate len určené reproduktory?
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na systéme?
• Po skontrolovaní a odstránení vyššie uvedených problémov znova zapnite
systém. Ak sa problém nevyriešil ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Obraz
Príznak
Riešenie
Nie je vidieť obraz.
• Kábel SCART (EURO AV) nie je správne pripojený.
• Kábel SCART (EURO AV) je poškodený.
• Zariadenie nie je pripojené do správneho konektora EURO AV t INPUT
(str. 21).
• Na TVP nie je správne zvolený vstupný video signál, takže nie je možné vidieť
obraz zo systému.
• Skontrolujte nastavenie výstupného video signálu na systéme (str. 21).
• Prepojte prepojovací kábel správne.
• Zariadenie je pripojené k vstupnému konektoru HDCP-nekompatibilného
zariadenia (indikátor “HDMI” na prednom paneli nesvieti) (str. 21).
• Ak konektor HDMI OUT používate na výstup video signálu, zmeňte nastavenie
typu výstupného video signálu z konektora HDMI. Problém sa tým môže
vyriešiť (str. 31).
Pripojte zariadenie k TVP cez iný video konektor než HDMI OUT a zdroj
vstupného signálu na TVP nastavte tak, aby sa zobrazil obraz z tohto systému.
Zmeňte typ výstupného video signálu z konektora HDMI OUT a zdroj
vstupného signálu na TVP prepnite späť na HDMI. Ak sa obraz stále nezobrazí,
zopakujte postup a skúste iné voľby.
Dochádza k výskytu obrazového • Disk je znečistený alebo chybný.
šumu.
• Ak je signál z konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV) rušený, zmeňte typ
výstupného video signálu z konektora HDMI OUT nastavením [HDMI
RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP] na [720 × 480p]* (str. 31).
* V závislosti od krajiny zakúpenia sa môže zobraziť [720 × 576p].
98SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 99 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Príznak
Riešenie
Obraz nevyplní celú obrazovku, • Formát je fixne zadaný na vašom disku.
aj keď v ponuke [VIDEO
SETUP] nastavíte v položke
[TV TYPE] príslušný formát.
Na TV obrazovke sa vyskytujú
nesprávne farby.
Subwoofer a predné reproduktory systému sú magneticky tienené, aby sa zabránilo
vplyvu magnetizmu. Niekedy sa však pri výskyte silného magnetu môže šírenie
magnetického poľa vyskytnúť. V takomto prípade prekontrolujte nasledovné:
• Ak používate reproduktory pri CRT TVP alebo projektoroch, umiestnite
reproduktory najmenej 0,3 m od TVP.
• Ak problém s nesprávnymi farbami pretrváva, vypnite TVP a po cca 15 až
30 minútach ho znova zapnite.
• Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (pískanie), umiestnite reproduktory
ďalej od TVP.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti reproduktorov nenachádzajú žiadne magnetické
predmety (magnetické prvky na podstavci pre TVP, zdravotnícke zariadenia,
hračky atď.).
Zvuk
Riešenie
Nie je počuť zvuk.
• Reproduktorové káble nie sú pevne pripojené.
• Ak je na displeji zobrazené “MUTING ON”, stlačte na diaľkovom ovládaní MUTING.
• Systém je prepnutý v režime pozastavenia, alebo v režime spomaleného
prehrávania. Stlačením H obnovíte štandardné prehrávanie.
• Systém je v režime rýchleho posuvu vpred alebo vzad. Stlačením H obnovíte
štandardné prehrávanie.
• Skontrolujte umiestnenie reproduktorov (str. 61).
• Audio signál Super Audio CD disku nie je vyvedený na výstup z konektora
HDMI OUT.
• Zariadenie pripojené do konektora HDMI OUT nepodporuje formát audio
signálu. V takomto prípade nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke
[HDMI SETUP] na [ON] (str. 59).
Cez konektor HDMI OUT sa
nereprodukuje žiadny zvuk.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON] (str. 59).
• Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI zariadeniu (konektory DVI neodkážu
prijímať audio signály).
• Na konektor HDMI OUT nie je vyvedený zvukový signál Super Audio CD diskov.
• Vyskúšajte nasledovné: 1 Vypnite a znova zapnite toto zariadenie. 2 Vypnite
a znova zapnite pripojené zariadenie. 3 Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
Ďalšie informácie
Príznak
Ľavý a pravý kanál sú
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia pripojené správne.
nevyvážené, alebo sú zamenené.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk. • Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 20, 61).
• Zvoľte “A.F.D. STD” pre “DEC. MODE” (str. 34).
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble umiestnené ďalej od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Presuňte TVP ďalej od audio zariadení.
• Konektory a koncovky káblov sú znečistené. Vyčistite ich jemnou handričkou,
mierne navlhčenou v liehu.
• Vyčistite disk.
Počas prehrávania VIDEO CD,
CD disku alebo súboru MP3
zvuk stráca stereo efekt.
• Stláčaním AUDIO nastavte [AUDIO] na [STEREO] (str. 40).
• Skontrolujte, či ste zariadenie pripojili správne.
99SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 100 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Príznak
Riešenie
Pri prehrávaní zvukových stôp • Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 34).
Dolby Digital, DTS alebo MPEG • Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 20, 61).
audio sú surround efekty ťažko • V závislosti od DVD disku nemusí byť výstupný signál zaznamenaný pre
počuteľné.
všetky kanály 5.1-kanálového výstupu. Signál môže byť monofonický alebo
stereofonický, aj keď je zvuková stopa zaznamenaná vo formáte Dolby Digital
alebo MPEG audio.
Zvuk je reprodukovaný len
stredovým reproduktorom.
• V závislosti od disku môže byť zvuk reprodukovaný len stredovým
reproduktorom.
Zvuk nie je reprodukovaný
stredovým reproduktorom.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 20, 61).
• Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 34).
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt zo stredového reproduktora ťažko
počuteľný.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
Zo surround reproduktorov nie je • Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 20, 61).
reprodukovaný zvuk alebo len
• Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 34).
slabý zvuk.
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt zo surround reproduktorov ťažko
počuteľný.
• Skontrolujte bezdrôtové nastavenie (str. 27).
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
Nepočuť úvodný zvuk daného
programu.
• Nastavte zvukový režim na “MOVIE” alebo “MUSIC” (str. 36).
• Zvoľte “A.F.D. STD” pre “DEC. MODE” (str. 34).
Prevádzka
Príznak
Riešenie
Rozhlasové stanice nie je možné • Skontrolujte, či je anténa správne pripojená. Nasmerujte anténu, alebo
naladiť.
v prípade potreby pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom ladení). Použite priame ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice, alebo sa vymazali (ak vyvolávate
uložené stanice). Uložte stanice (str. 64).
• Stlačením DISPLAY zobrazte na displeji frekvenciu stanice.
V pásme AM počuť šum.
• Upravte umiestnenie AM rámovej antény a kábla (str. 24).
Diaľkové ovládanie (DO)
nefunguje.
• Medzi diaľkovým ovládaním a zariadením sú prekážky.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením je príliš veľká.
• Diaľkové ovládanie nie je smerované na senzor signálov diaľkového ovládania
na zariadení.
• Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
Disk sa neprehráva.
• Nie je vložený žiadny disk.
• Disk je vložený naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou smerom nadol.
• Disk je zdeformovaný.
• Systém nedokáže prehrávať CD-ROM disky atď. (str. 5).
• Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom systému.
• Vo vnútri zariadenia skondenzovala vlhkosť. Môže sa poškodiť snímacia
šošovka. Vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté cca pol hodiny.
100SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 101 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Riešenie
Nie je možné prehrávať súbor
MP3.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3 vo formáte
vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).
• Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
• Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.MP3”, nejde o súbor vo formáte MP3.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém nedokáže prehrávať audio stopy vo formáte MP3PRO.
• [MODE (MUSIC, IMAGE)] je nastavené na [IMAGE] (str. 50).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MODE (MUSIC, IMAGE)], vyberte
a znova vložte disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video súbor DivX.
Nie je možné prehrávať súbory
JPEG.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte
vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).
• Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo “.JPG”.
• Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka) × 2048 (výška) v štandardnom režime
alebo viac než 2 000 000 pixelov pri progresívnom súbore JPEG, ktorý sa
využíva najmä na web-stránkach na Internete.
• Rozmer je väčší než dokáže TV obrazovka zobraziť (takéto obrázky sú redukované).
• [MODE (MUSIC, IMAGE)] je nastavené na [MUSIC] (str. 50).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MODE (MUSIC, IMAGE)], vyberte
a znova vložte disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video súbor DivX.
Súbory formátu MP3 a JPEG
sa začnú prehrávať súčasne.
• V ponuke [MODE (MUSIC, IMAGE)] je nastavené [AUTO] (str. 50).
Nie je možné prehrávať video
súbor DivX.
• Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
• Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo “.DIVX”.
• DATA CD/DATA DVD disk nie je vo formáte DivX vyhovujúcom štandardu
ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet/UDF.
• Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška).
Názvy priečinka/súboru nie sú
zobrazené správne.
• Systém dokáže zobraziť len číslice a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak
sa zobrazí ako [*].
Pri prehrávaní sa disk
neprehráva od začiatku.
• Je zapnutá jedna z funkcií Program Play, Shuffle Play alebo Repeat Play.
Stlačením CLEAR pred prehrávaním disku tieto funkcie zrušte.
• Je zapnutá funkcia Resume Play.
Na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní stlačte x počas zastavenia, až potom
spustite prehrávanie (str. 42).
• Menu titulov, DVD disku alebo PBC Menu sa automaticky zobrazuje na TV obrazovke.
Ďalšie informácie
Príznak
Systém automaticky prehráva disk. • DVD disk je vybavený funkciou automatického prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky
zastaví.
• Niektoré disky obsahujú signál automatického pozastavenia. Pri prehrávaní
takéhoto disku systém zastaví prehrávanie pri dosiahnutí príslušného signálu
automatického pozastavenia.
Niektoré funkcie ako zastavenie, • Niektoré disky neumožňujú využívanie niektorých vyššie uvedených funkcií.
vyhľadávanie, Slow-motion Play
Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného disku.
alebo Repeat Play nie sú dostupné.
101SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 102 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Príznak
Riešenie
Hlásenia sa na TV obrazovke
nezobrazujú v požadovanom
jazyku.
• V ponuke Setup zvoľte v položke [OSD] ponuky [LANGUAGE SETUP]
požadovaný jazyk pre OSD zobrazenie (str. 57).
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá • Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané viacjazyčné zvukové stopy.
zmeniť.
• Zmena jazyka pre zvuk nie je na DVD disku dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť. • Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku zaznamenané.
• Zmena jazyka titulkov nie je na DVD disku dostupná.
Titulky nie je možné vypnúť.
• Niektoré DVD disky neumožňujú vypnutie titulkov.
Zorný uhol nie je možné zmeniť. • Na práve prehrávanom DVD disku nie sú scény z viacerých zorných uhlov
zaznamenané (str. 39).
• Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku dostupná.
Nie je možné vybrať disk
a na displeji sa zobrazí hlásenie
“LOCKED”.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo na autorizované servisné
stredisko Sony.
Na TV obrazovke sa počas
prehrávania DATA CD alebo
DATA DVD disku zobrazí
[Data error].
• Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete prehrávať, je poškodený.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie je vo formáte JPEG.
• Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo “.DIVX”, nejde však o formát
DivX, prípadne je súbor vo formáte DivX, nie je však kompatibilný
s certifikovanými profilmi DivX.
Systém nepracuje správne.
• Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky, potom ju po niekoľkých
minútach znova zapojte.
Funkcia ovládania cez HDMI
nefunguje.
• Ak na displeji nesvieti “HDMI”, skontrolujte HDMI prepojenie (str. 21).
• Nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON]
(str. 58).
• Zistite, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou [CONTROL FOR HDMI].
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra pripojeného zariadenia správne pripojená
do elektrickej zásuvky.
• Skontrolujte nastavenie funkcie ovládania cez HDMI na pripojenom zariadení.
Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
• Ak zmeníte HDMI prepojenie, zapojte a odpojte sieťovú šnúru, alebo ak došlo
k výpadku napájania, nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke [HDMI
SETUP] na [OFF], potom nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke [HDMI
SETUP] na [ON] (str. 58).
• Podrobnosti pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri funkcii
“BRAVIA” Sync” (str. 68).
Systém ani TVP nereprodukuje
žiadny zvuk počas používania
funkcie System Audio Control.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke [CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 59).
• Zistite, či je pripojený TVP kompatibilný s funkciou System Audio Control.
• Podrobnosti pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri funkcii
“BRAVIA” Sync” (str. 68).
102SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 103 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
USB zariadenie
Riešenie
Na displeji sa zobrazí
“OVERLOAD”.
• Zistil sa problém s úrovňou prúdového zaťaženia na
(USB) konektore.
Vypnite systém a odpojte USB zariadenie od
(USB) konektora.
Skontrolujte, či nie je problém na USB zariadení. Ak zobrazenie pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Je používané USB zariadenie
podporované?
• Ak pripojíte nepodporované USB zariadenie, môžu vzniknúť nasledovné
problémy. Pozri “USB zariadenia, z ktorých je možné prehrávať” (informujte
sa u predajcu), kde sú uvedené podporované typy zariadení.
– USB zariadenie sa nesprístupní.
– Názvy priečinkov/súborov sa nezobrazia prostredníctvom systému.
– Prehrávanie nie je možné.
– Zvuk preskakuje.
– Vyskytuje sa šum.
– Reprodukuje sa rušený zvuk.
– Nahrávanie sa zastaví pred dokončením.
Nie je počuť zvuk.
• USB zariadenie nie je správne pripojené. Vypnite systém a odpojte a znova
zapojte USB zariadenie.
Zvuk je rušený.
• Dátový tok použitý pri kódovaní audio súborov bol nízky. Do USB zariadenia
uložte audio súbory kódované s vyššími dátovými tokmi.
Počuť šum, alebo zvuk
vypadáva.
• Vypnite systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie.
• Šum sa mohol zaznamenať počas ukladania/kopírovania. Odstráňte súbor
a skúste zopakovať ukladanie/kopírovanie.
• Skopírujte súbory do PC, naformátujte USB zariadenie do formátu FAT12,
FAT16 alebo FAT32 a znova skopírujte súbory do USB zariadenia.*
* Tento systém podporuje formát FAT12, FAT16 a FAT32. Niektoré USB
zariadenie však všetky uvedené formáty FAT nemusí podporovať.
Podrobnosti pozri v návode na použitie USB zariadenia, alebo kontaktujte
jeho predajcu/výrobcu.
Ďalšie informácie
Príznak
USB zariadenie sa nedá pripojiť • USB zariadenie pripájate nesprávne. Pripojte USB zariadenie správne.
do
(USB) konektora.
USB zariadenie používané
s iným zariadením nefunguje.
• Záznam môže byť v nepodporovanom formáte. Dôležité súbory z USB
zariadenia skopírujte (zálohujte) na pevný disk. Naformátujte USB zariadenie
do formátu FAT12, FAT16 alebo FAT32 a znova skopírujte zálohované audio
súbory do USB zariadenia.*
* Tento systém podporuje formát FAT12, FAT16 a FAT32. Niektoré USB
zariadenie však všetky uvedené formáty FAT nemusí podporovať.
Podrobnosti pozri v návode na použitie USB zariadenia, alebo kontaktujte
jeho predajcu/výrobcu.
Dlhý čas sa zobrazuje
“READING”.
• Čítanie môže trvať dlhý čas v nasledovných prípadoch.
– Na USB zariadení je mnoho priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je extrémne zložitá.
– Prekročila sa kapacita pamäte.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
• Spoločnosť Sony odporúča dodržiavať nasledovné.
– Celkový počet priečinkov na USB zariadení: 200 alebo menej
– Celkový počet súborov v priečinku: 150 alebo menej
Chybné zobrazovanie.
• Uložte dáta do USB zariadenia nanovo, pretože uložené dáta môžu byť
poškodené.
• Systém dokáže zobrazovať len číslice a písmená abecedy. Iné znaky
sa nezobrazia správne.
103SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 104 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Príznak
Riešenie
Počas prehrávania z USB
zariadenia sa na displeji
zobrazuje “DATA ERROR”.
• Audio súbor/súbor JPEG, ktorý chcete prehrávať, je poškodený.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie je vo formáte JPEG.
Prehrávanie sa nespustí.
• Vypnite systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie.
• Pripojte USB zariadenie, z ktorého systém dokáže prehrávať. Pozri “USB
zariadenia, z ktorých je možné prehrávať” (informujte sa u predajcu).
• Stlačením H spustíte prehrávanie.
Prehrávanie sa nespustí od prvej • Zrušte režim Repeat Play (str. 75).
skladby.
Z USB zariadenia (audio súbor/ • USB zariadenia naformátované do iných formátov než FAT12, FAT16 alebo
súbor JPEG) sa neprehráva.
FAT32 nie sú podporované.*
• Súbory, ktoré sú kódované alebo chránené heslom atď., nie je možné prehrávať.
• Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
• Súbor WMA nemá príponu “.wma”.
• Súbor AAC nemá príponu “.m4a”.
• Dáta nie sú v želanom formáte.
• Súbory MP3 v inom formáte než MPEG 1 Audio Layer 3 nie je možné prehrávať.
• Ak je pamäť USB zariadenia rozdelená do partícií, prehrávať bude možné len
audio súbory z prvej partície.
• Systém dokáže prehrávať len do 8. úrovne vetvenia priečinkov.
• Pri audio súboroch/obrazových súboroch JPEG skontrolujte nastavenie
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (str. 72, 73).
• Počet priečinkov presiahol 200.
• Počet súborov presiahol 150.
• Pri audio súboroch/obrazových súboroch JPEG obsahuje priečinok viac než
150 súborov.
• Obrazový súbor JPEG nemá príponu “.JPG” alebo “.JPEG”.
• Rozmer obrázka JPEG je väčší než 3072 (šírka) × 2048 (výška) v štandardnom
režime alebo viac než 2 000 000 pixelov pri progresívnom súbore JPEG, ktorý
sa využíva najmä na web-stránkach na Internete.
• Obrázok JPEG s vysokým pomerom šírky k výške nie je možné prehrávať.
• Súbor WMA vo formáte WMA DRM, bezstratovom formáte WMA Lossless
alebo formáte WMA PRO nie je možné prehrávať.
• Súbor AAC vo formáte AAC DRM alebo bezstratovom formáte AAC Lossless
nie je možné prehrávať.
* Tento systém podporuje formát FAT12, FAT16 a FAT32. Niektoré USB
zariadenie však všetky uvedené formáty FAT nemusí podporovať.
Podrobnosti pozri v návode na použitie USB zariadenia, alebo kontaktujte
jeho predajcu/výrobcu.
Spustenie prehrávania audio
súborov/obrazových súborov
JPEG trvá dlhšie než pri iných
súboroch.
• Keď systém načíta všetky súbory z USB zariadenia, spustenie prehrávania
môže trvať dlhšie než zvyčajne, ak:
– Je počet priečinkov alebo súborov príliš veľký.
– Je štruktúra priečinkov alebo súborov príliš zložitá.
– Je kapacita pamäte príliš veľká.
– Je súbor príliš veľký.
– Je fyzická štruktúra v pamäti fragmentovaná.
• Spoločnosť Sony odporúča dodržiavať nasledovné.
– Celkový počet priečinkov na USB zariadení: 200 alebo menej
– Celkový počet súborov v priečinku: 150 alebo menej
104SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 105 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Príznak
Riešenie
Nie je možné spustiť záznam/
• Mohli vzniknúť nasledovné problémy.
kopírovanie do USB zariadenia.
– USB zariadenie je zaplnené.
– Počet súborov MP3 a priečinkov na USB zariadení presiahol maximálny limit.
– USB zariadenie má nastavenú ochranu pred zápisom.
• Komunikačná rýchlosť USB zariadenia je príliš pomalá. Pripojte USB
zariadenie, z ktorého systém dokáže prehrávať.
• Ak sa mnohokrát vykonával záznam, kopírovanie a odstraňovanie dát,
súborová štruktúra na USB zariadení sa stáva zložitou. Podľa návodu na
použitie USB zariadenia naformátujte USB zariadenie. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Nahrávanie na USB zariadenie
skončilo chybou.
• Používate nepodporované USB zariadenie. Pozri “USB zariadenia, z ktorých je
možné prehrávať” (informujte sa u predajcu).
• Počas záznamu/kopírovania ste USB zariadenie odpojili alebo vypli. Odstráňte
neúplne uložený súbor a zopakujte záznam/kopírovanie. Ak sa problém
nevyrieši, USB zariadenie môže byť poškodené. Podľa návodu na použitie USB
zariadenia naformátujte USB zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Audio súbory alebo priečinky
na USB zariadení sa nedajú
odstrániť.
• Skontrolujte, či nie je na USB zariadení nastavená ochrana proti zápisu.
• Počas odstraňovania ste USB zariadenie odpojili alebo vypli. Odstráňte
neúplne odstránený súbor. Ak sa problém nevyrieši, USB zariadenie môže byť
poškodené. Podľa návodu na použitie USB zariadenia naformátujte USB
zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Funkcia S-AIR
Príznak
Riešenie
S-AIR prepojenie nie je aktívne
(prenos zvuku nie je aktívny),
napr. je indikátor na pomocnom
zariadení S-AIR v nasledovnom
stave:
• Nesvieti.
• Bliká.
• Svieti načerveno.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie S-AIR, umiestnite ho viac než 8 m
od tohto zariadenia.
• Overte ID pre toto aj pomocné zariadenie S-AIR (str. 81).
• Spárovali ste toto zariadenie s iným pomocným zariadením S-AIR. Spárujte
želané pomocné zariadenie S-AIR (str. 84).
• Toto zariadenie je spárované s iným pomocným zariadením S-AIR. Zrušte
spárovanie.
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR umiestnite ďalej od iných bezdrôtových
produktov.
• Prestaňte používať iný bezdrôtový produkt.
• Pomocné zariadenie S-AIR je vypnuté. Zapojte sieťovú šnúru a zapnite
pomocné zariadenie S-AIR.
Ďalšie informácie
Záznam/kopírovanie sa zastaví
pred dokončením.
105SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 106 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Príznak
Riešenie
Zvuk nie je reprodukovaný
pomocným zariadením S-AIR.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie S-AIR, umiestnite ho viac než 8 m
od tohto zariadenia.
• Overte ID pre toto aj pomocné zariadenie S-AIR (str. 81).
• Skontrolujte nastavenie párovania (str. 84).
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR umiestnite bližšie k sebe.
• Nepoužívajte zariadenia generujúce elektromagnetické žiarenie
(napr. mikrovlnná rúra).
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR umiestnite ďalej od iných bezdrôtových
produktov.
• Prestaňte používať iný bezdrôtový produkt.
• Zmeňte nastavenie “RF CHANGE” (str. 85).
• Zmeňte nastavenia ID pre hlavné aj pomocné zariadenie S-AIR.
• Vypnite toto aj pomocné zariadenie S-AIR a potom ich znova zapnite.
Počuť šum, alebo zvuk
vypadáva.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie S-AIR, umiestnite ho viac než 8 m
od tohto zariadenia.
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR umiestnite bližšie k sebe.
• Nepoužívajte zariadenia generujúce elektromagnetické žiarenie
(napr. mikrovlnná rúra).
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR umiestnite ďalej od iných bezdrôtových
produktov.
• Prestaňte používať iný bezdrôtový produkt.
• Zmeňte nastavenie “RF CHANGE” (str. 85).
• Zmeňte nastavenia ID pre hlavné aj pomocné zariadenie S-AIR.
Prevádzka surround zosilňovača
Ak surround reproduktory nereprodukujú žiadny zvuk, skontrolujte stav indikátora POWER/ON
LINE. Podrobnosti o indikátore POWER/ON LINE pozri “Krok 4: Nastavenie bezdrôtového systému”
(str. 27).
Príznak
Riešenie
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená do elektrickej zásuvky.
Indikátor POWER/ON LINE
sa nerozsvieti.
Vypnite surround zosilňovač a odpojte sieťovú šnúru surround zosilňovača,
potom skontrolujte nasledovné.
• Nie sú reproduktorové káble + a – skratované?
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na surround zosilňovači?
• Po overení uvedeného a odstránení prípadných problémov zapojte sieťovú
šnúru surround zosilňovača a zapnite surround zosilňovač. Ak sa problém
nevyriešil ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
106SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 107 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Príznak
Riešenie
Na displeji sa striedavo
zobrazuje “HP NO LINK”
a “VOLUME MIN” a hlasitosť
na tomto zariadení sa zníži
na minimálnu úroveň.
Ďalšie informácie
Nie je počuť zvuk.
• Svieti nazeleno.
Skontrolujte stav indikátora
– Reproduktorové káble nie sú pevne pripojené.
POWER/ON LINE na surround
– Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov.
zosilňovači.
– Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň.
– Na zariadení je vypnutý zvuk.
– V závislosti od zdroja signálu alebo nastavení zariadenia môže byť efekt
zo surround reproduktorov ťažko počuteľný.
– Sú pripojené slúchadlá.
• Bliká nazeleno.
– Zariadenie nie je nezapnuté.
– Spárovali ste toto s iným pomocným zariadením S-AIR.
– Surround zosilňovač je spárovaný s iným hlavným zariadením S-AIR.
– Overte ID tohto zariadenia a surround zosilňovača (str. 81).
– Párovanie nie je dokončené.
– Prenos zvukového signálu je nekvalitný.
Premiestnite surround zosilňovač tak, aby indikátor POWER/ON LINE
svietil nazeleno.
– Zariadenie a surround zosilňovač umiestnite ďalej od iného bezdrôtového
produktu.
– Prestaňte používať iný bezdrôtový produkt.
– Bezdrôtový(é) vysielač(e) s prijímačom(mi) je(sú) nesprávne osadený(é).
• Svieti načerveno.
– Prepnite prepínač SURROUND SELECTOR (SURROUND alebo
SURROUND BACK) na surround zosilňovači tak, aby nastavenie
zodpovedalo tomuto zariadeniu.
• Hlasitosť na tomto zariadení sa zníži na minimálnu úroveň ak vypnete surround
zosilňovač s pripojenými slúchadlami pred vypnutím tohto zariadenia, alebo je
príjem rozhlasového vysielania nekvalitný. V takomto prípade skontrolujte
kvalitu signálu rozhlasového vysielania a znova nastavte úroveň hlasitosti.
107SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 108 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Samodiagnostická
funkcia
(Keď sa na displeji zobrazia písmená/
číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie (aby
sa zabránilo poškodeniu systému) bliká za
účelom upozornenia na vzniknutý problém
na obrazovke alebo na displeji predného panela
päťmiestny servisný kód (napr. C 13 50)
pozostávajúci z kombinácie písmena a 4 číslic.
V takomto prípade skontrolujte nasledovný
prehľad.
Zobrazenie čísla verzie na TV
obrazovke
Po zapnutí systému sa na obrazovke môže
zobraziť číslo verzie [VER.X.XX] (X je nejaké
číslo). Aj keď nejde o poruchu a táto funkcia
sa využíva len autorizovaným servisom Sony,
normálna prevádzka systému nebude možná.
Ak chcete systém používať, vypnite ho a znova
ho zapnite.
VER.X.XX
C:13:50
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Príčina a/alebo riešenie
C 13
Disk je znečistený.
,Vyčistite disk pomocou jemnej
handričky (str. 97).
C 31
Disk nie je správne vložený.
,Reštartujte systém, potom vložte
disk správne.
E XX
(XX je nejaké
číslo)
Aby sa predišlo poruche systému,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
,Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko
Sony a informujte ich
o zobrazenom 5-miestnom
kóde.
Príklad: E 61 10
108SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 109 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Ostatné modely:
Technické údaje
Zosilňovač
Režim Stereo (menovitý)
108 W + 108 W (pri 3 Ohm,
1 kHz, 1 % celkové
harmonické skreslenie
(ďalej THD))
Režim Surround (referenčný)
Výstupný výkon RMS
FL/FR/C*: 143 W (na kanál
pri 3 Ohm, 1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 285 W (pri
1,5 Ohm, 80 Hz, 10 % THD)
* V závislosti od nastavení režimu dekódovania
a zdrojov zvukového signálu nemusí byť na výstupe
žiadny zvukový signál.
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
Pásmo AM
Ladiaci rozsah
Modely pre Severnú Ameriku, Mexiko a Latinskú
Ameriku:
530 kHz – 1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
531 kHz – 1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Modely pre Európu, Rusko a Stredný Východ:
531 kHz – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Modely pre Austráliu a Nový Zéland:
531 kHz – 1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
Ostatné modely:
531 kHz – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
530 kHz – 1 610 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
Anténa
AM rámová anténa
Medzifrekvencia
450 kHz
Video
Výstupy
VIDEO: 1 Vš-š, 75 Ohm
R/G/B: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
HDMI OUT: Typ A
(19 pinov)
Super Audio CD/DVD systém
Laser
Polovodičový laser
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
Prenosový systém (norma) PAL/NTSC
Reproduktory
Predné (SS-TS83)
Systém reproduktora
USB
Podporovaný dátový tok
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s - 320 kb/s
WMA:
48 kb/s - 192 kb/s
AAC:
48 kb/s - 320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
(USB) konektor:
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
Reproduktor
Rádio (tuner)
Hmotnosť (cca)
Systém
PLL quartz-locked digital
synthesizer systém
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
Modely pre Severnú Ameriku:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(krok ladenia 100 kHz)
Ďalšie informácie
Vstupy (Analógové)
TV (AUDIO IN)
Citlivosť: 450/250 mV
LINE (AUDIO IN)
Citlivosť: 450/250 mV
AUDIO IN
Citlivosť: 250/125 mV
Vstupy (Digitálne)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedancia: 75 Ohm/–
Výstupy (Analógové)
PHONES
Pre pripojenie slúchadiel
s nízkou aj vysokou
impedanciou.
87,5 MHz – 108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
10,7 MHz
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
2-pásmový,
2-reproduktorový + pasívny
žiarič, magneticky tienený
Vysokotónový: 50 mm,
kónusový typ
Stredohlbokotónový:
65 mm, kónusový typ
Pasívny žiarič: 65 mm,
kónusový typ
3 Ohm
113 mm × 830 mm × 84 mm
(š/v/h)
315 mm × 1 015 mm
- 1 335 mm × 315 mm (š/v/h)
vrátane podstavca
1,9 kg
3,8 kg vrátane podstavca
Stredový (SS-CT81)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Širokopásmový,
magneticky tienený
30 mm x 60 mm,
kónusový typ
3 Ohm
109SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 110 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
385 mm × 50 mm × 67 mm
(š/v/h)
0,4 kg
Surround (SS-TS84)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Širokopásmové, typ Bass
reflex, magneticky tienené
65 mm, kónusový typ
3 Ohm
113 mm × 830 mm × 84 mm
(š/v/h)
315 mm × 1 015 mm
- 1 335 mm × 315 mm (š/v/h)
vrátane podstavca
1,7 kg
3,6 kg vrátane podstavca
Subwoofer (SS-WS83)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Subwoofer typu Bass
reflex
160 mm, kónusový typ
1,5 Ohm
205 mm × 325 mm × 325 mm
(š/v/h)
5,2 kg
Všeobecne
Všeobecne
Napájanie
Príkon
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Bezdrôtový vysielač s prijímačom
(EZW-RT10)
Komunikačný systém
Výstup
Frekvenčné pásmo
Modulácia
Napájanie
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Striedavé napätie (AC)
220 V – 240 V,
50/60 Hz
Príkon
Zapnutý: 130 W
Pohotovostný režim: 0,3 W
(v režime úspory energie)
Výstupné napätie (DIGITAL MEDIA PORT)
Jednosmerné 5 V
Výstupné prúdové zaťaženie (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Rozmery (cca)
430 mm × 66 mm × 385 mm
(š/v/h) vrátane
prečnievajúcich častí
430 mm × 66 mm × 415 mm
(š/v/h) vrátane zasunutého
bezdrôtového vysielača
s prijímačom
Hmotnosť (cca)
4,3 kg
Striedavé napätie (AC)
220 V – 240 V,
50/60 Hz
Zapnutý: 50 W
85 mm × 100 mm × 330 mm
(š/v/h) (vrátane EZW-RT10)
85 mm × 100 mm × 345 mm
(š/v/h) (vrátane krytu
a držiaka reproduktorového
kábla)
1,7 kg vrátane krytu
a držiaka
reproduktorového kábla
Špecifikácie S-AIR ver. 1.0
12,0 mW
2,4000 GHz - 2,4835 GHz
DSSS
Jednosmerné (DC) 3,3 V,
350 mA
50 mm × 13 mm × 60 mm
(š/v/h)
24 g
Napájanie
Právo na zmeny vyhradené.
• Príkon v pohotovostnom režime 0,3 W.
• Na plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové
prísady.
• Plne digitálnym zosilňovačom
S-master sa dosahuje viac než 85%
účinnosť výkonu.
Surround zosilňovač (TA-SA100WR)
Zosilňovač
Režim Stereo (menovitý)
80 W + 80 W (pri 3 Ohm,
1 kHz, 1 % THD)
Režim Surround (referenčný) Výstupný výkon RMS
143 W (na kanál pri 3 Ohm,
1 kHz, 10 % THD)*
* V závislosti od zdroja vstupného signálu nemusí byť
na výstupe žiadny zvukový signál.
Menovitá impedancia:
3 - 16 Ω (Ohm)
110SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 111 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
x Music mode (Režim pre hudbu)
Slovník
Digital Cinema Auto Calibration
Technológia Digital Cinema Auto Calibration bola
vyvinutá spoločnosťou Sony za účelom
automatického zmerania a vykonania nastavení
reproduktorov pre dané prostredie v krátkom čase.
Digital Direct Twin Drive Subwoofer
Dolby Digital
Tento zvukový formát pre kinosály vznikol
zdokonalením systému Dolby Surround Pro
Logic. Surround kanál je stereofonický
a s rozšíreným pásmom a v tomto formáte je
aj jeden oddelený kanál subwoofera pre
reprodukciu nízkych frekvencií. Formát sa tiež
nazýva “5.1”, pretože sa kanál pre subwoofer
počíta ako 0.1 kanál (keďže pracuje len vtedy,
keď je potreba reprodukcie hlbokých tónov).
Všetkých 6 kanálov je pri tomto formáte
zaznamenávaných zvlášť, čím sa dosiahne
dôkladné oddelenie všetkých kanálov. Navyše,
keďže sú všetky signály spracované digitálne,
došlo k minimalizácii výskytu rušenia signálu.
Dolby Pro Logic II
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysokočistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
x Movie mode (Režim pre film)
Režim pre film sa používa pri stereo televíznom
vysielaní a všetkých programoch kódovaných
systémom Dolby Surround. Výsledkom je
dokonalejšia smerovosť zvukového poľa, ktorá
simuluje kvalitu zvuku s oddelenými 5.1 kanálmi.
Dolby Surround Pro Logic
Ako jedna z metód dekódovania zvuku Dolby
Surround, vytvorí metóda Dolby Surround Pro
Logic z dvojkanálového zvuku štvorkanálový
zvuk. V porovnaní s predošlým systémom
Dolby Surround, systém Dolby Surround Pro
Logic reprodukuje ľavo-pravú panoramatiku
prirodzenejšie a presnejšie lokalizuje zvuky. Pre
maximálne využitie systému Dolby Surround
Pro Logic je potrebné pripojiť pár surround
reproduktorov a stredový reproduktor. Surround
reproduktory reprodukujú monofonický zvuk.
DTS
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc. Táto
technológia využíva 5.1-kanálový priestorový
zvuk. Zadný kanál je stereofonický a v tomto
formáte je aj jeden oddelený kanál pre
subwoofer. DTS tiež disponuje 5.1 oddelenými
kanálmi vo vysokej kvalite digitálneho zvuku.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
Ďalšie informácie
Vďaka vlastnej technológii S-Master Sony
obsahuje systém Digital Direct Twin Drive
Subwoofer dva zosilňovače S-Master Digital
Amplifiers, ktoré poskytnú želaný výkon
strategicky umiestnenému subwooferu za
účelom produkcie jedinečného zvuku.
Jednoducho nastaviteľný systém Digital Direct
Twin Drive Subwoofer poskytuje stabilné
zvukové pole v širšej zóne bez potreby
nastavovať frekvenčný rozsah.
Režim pre hudbu sa používa pri stereo
hudobných záznamoch a poskytuje široký
a hlboký zvukový priestor.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface - Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
zapojení, čo vám umožní sledovať
vysokokvalitný digitálny obraz aj zvuk. HDMI
špecifikácie sú kompatibilné s technológiou
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection - Ochrana širokopásmových
prenosov digitálneho záznamu), ktorá slúži na
ochranu proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
Parental Control
Funkcia DVD diskov, ktorá umožňuje
obmedzenie prehrávania podľa veku používateľa
a úrovne obmedzenia pre danú krajinu.
Obmedzenia závisia od daného disku.
Po zapnutí tejto funkcie je prehrávanie úplne
znemožnené, násilné scény sa vynechajú alebo
sa nahradia inými scénami a pod.
111SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 112 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frekvencia)
V poslednom čase sa zaznamenal prudký rozmach
DVD médií, digitálneho vysielania a ďalších
vysokokvalitných médií.
Za účelom prenosu signálu z takýchto kvalitných
médií bez straty na kvalite vyvinula spoločnosť
Sony technológiu pod názvom “S-AIR” určenú pre
rádiový prenos digitálnych audio signálov bez
použitia kompresie a aplikovala ju do systému
EZW-RT10/EZW-T100.
Táto technológia prenáša digitálne audio signály
bez použitia kompresie pomocou frekvenčného
pásma 2,4 GHz v pásme ISM (Industrial,
Scientific, and Medical band - pásmo pre
priemysel, vedu a zdravotníctvo), ktoré je typické
pre bezdrôtové siete LAN a Bluetooth aplikácie.
Super Audio CD
Jednovrstvový disk
(disk s jedinou vrstvou Super Audio CD)
Vrstva Super
Audio CD
Hybridný disk2)
(disk s vrstvou Super Audio CD aj vrstvou CD)
Vrstva CD3)
Vrstva Super
Audio CD3)
Vrstva Super Audio CD pozostáva z 2-kanálovej
alebo multikanálovej časti.
• 2-kanálová časť: Časť, na ktorej je záznam
2-kanálového zvuku.
• Multikanálová časť: Časť, na ktorej je
záznam multikanálového zvuku
(až 5.1 kanálov).
Super Audio CD je nový štandard
vysokokvalitného audio disku, pri ktorom je
hudba zaznamenaná vo formáte DSD
(Direct Stream Digital) (bežné CD disky sú
zaznamenané vo formáte PCM). Pri formáte
DSD, ktorý využíva až 64x vyššiu vzorkovaciu
frekvenciu než pri bežnom CD disku a 1-bitovú
kvantizáciu, sa dosahuje širší frekvenčný
aj dynamický rozsah v rámci počuteľného
frekvenčného pásma. Takto sa umožní
reprodukcia zvuku, ktorý sa maximálne
približuje originálnemu zvuku.
2-kanálová časť4)
x Typy Super Audio CD diskov
Rozlišujú sa dva druhy diskov, podľa
kombinácie vrstvy Super Audio CD a CD.
• Vrstva Super Audio CD: Vrstva s vysokou
hustotou Super Audio CD disku.
• Vrstva CD1): Vrstva, ktorú dokážu čítať
bežné CD prehrávače.
Multikanálová časť4)
Vrstva Super
Audio CD
1)Vrstvu
CD je možné prehrávať aj v bežných
CD prehrávačoch.
2)
Keďže sú obidve vrstvy na jednej strane, nie je
potrebné disk otáčať.
3)
Výber vrstvy pozri “Zmena vrstvy prehrávania pri
prehrávaní hybridných Super Audio CD diskov”
(str. 42).
4)
Výber časti pozri “Výber časti prehrávania pri Super
Audio CD diskoch obsahujúcich 2-kanalovú +
Multikanálovú časť” (str. 41).
112SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 113 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Tabuľka kódov jazykov
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ďalšie informácie
Kód Jazyk
1703 Bez uvedenia
Prehľad kódov oblastí Parental Control
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
113SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 114 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predný panel
A "/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(29, 95)
G Ovládač VOLUME (38)
B A (otvorenie/zatvorenie) (38)
C Displej (116)
I Konektor AUDIO IN/A.CAL MIC
(22, 29, 88)
D Tlačidlá ovládania prehrávania (38)
J
E
K Nosič disku (38)
(senzor diaľkového ovládania) (9)
H Konektor PHONES (38)
(USB) konektor (71)
F FUNCTION (32)
114SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 115 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Zadný panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
COAXIAL 75
FM
EZW-RT10
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
R
AUDIO IN
L
LINE
OUTPUT(TO TV)
F Konektory LINE (AUDIO IN R/L) (22)
B Slot EZW-RT10 (25)
C Konektor COAXIAL 75Ω FM (24)
G Konektor DMPORT
(DIGITAL MEDIA PORT) (22, 80)
D Konektory AM (24)
H Konektor HDMI OUT (21)
E Konektor EURO AV T OUTPUT
(TO TV) (21)
I Konektory TV (DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL) (21)
Ďalšie informácie
A Konektory SPEAKER (20)
115SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 116 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Displej
Indikácie na displeji
A Stav prehrávania
B Bliká, ak je nastavený vypínací
časovač. (91)
C Zobrazenie stavu systému (napr. číslo
kapitoly, titulu, stopy/skladby,
informácia o čase, frekvencia stanice,
stav prehrávania, režim dekódovania
atď.).
G Svieti, ak je konektor HDMI OUT
správne prepojený s HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection)-kompatibilným zariadením
so vstupným HDMI alebo DVI (Digital
Visual Interface) konektorom. (21)
H Aktuálny surround formát (neplatí
pre súbory JPEG)
D Rozsvieti sa, ak je naladená rozhlasová
stanica. (len rádio) (64)
I Rozsvieti sa, ak je vložený disk
so záznamom v norme NTSC.
E Monofonický/Stereofonický príjem
(len rádio) (65)
J Svieti počas záznamu/kopírovania
do USB zariadenia. (77)
F Svieti, keď je zasunutý S-AIR vysielač
s prijímačom (nedodávaný) a systém
vysiela zvukový signál. (81)
K Rozsvieti sa, ak je vložený
Super Audio CD/CD disk. (41)
116SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 117 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Surround zosilňovač
Predný panel
Zadný panel
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
B POWER (ON/OFF) (27)
F Slot pre bezdrôtový vysielač
s prijímačom (EZW-RT10) (25)
C Indikátor POWER/ON LINE (27)
G Prepínač S-AIR ID (27)
D Indikátor PAIRING (81)
H Konektor SPEAKER L (11)
E PAIRING (81)
I Konektor SPEAKER R (11)
Ďalšie informácie
A Konektor PHONES (27)
R
J Prepínač SURROUND SELECTOR (27)
117SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 118 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Diaľkové ovládanie (DO)
ABECEDNÉ PORADIE
A–M
N–Z
ANALOG ed (89)
ANGLE 5 (39)
AUDIO e; (37, 40)
CLEAR es (44, 56, 65)
D.TUNING ws (65)
DIGITAL wa (89)
DIMMER ed (92)
DISPLAY qh (66, 76, 92)
DVD MENU 6 (46)
DVD TOP MENU wl (46)
DYNAMIC BASS wa (91)
ENTER* 4 (26, 29, 41, 44, 64, 87)
FUNCTION +/– 2 (32, 38)
MENU wk (89)
MUTING wg (38)
NIGHT w; (91)
ONE-TOUCH PLAY eg (69)
PICTURE NAVI qg (49, 73)
PRESET +/– 8 (65)
PROG +/– 0 (89)
S-AIR MODE qj (81)
SLEEP ef (91)
SOUND MODE +/– 0 (36)
SUBTITLE ws (40)
SYSTEM MENU 7
(26, 32, 85, 91, 92)
THEATRE qk (68)
TOOLS 7 (89)
TUNING +/– wj (64)
TV qs (89)
TV VOL +/– qa (89)
VOLUME +/– qa (38)
POPIS TLAČIDIEL
Číselné tlačidlá 3 (42, 64, 89)
Farebné tlačidlá ea (89)
[/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
1 (26, 29, 38)
TV [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) ql (89)
C/X/x/c/
qf
(26, 29, 41, 44, 64, 87)
REPLAY/ADVANCE
wd (38)
./> 8 (38)
m/M wj (38)
/
wj (38)
H (prehrávanie) 9 (38)
x (zastavenie) wf (38)
X (pozastavenie) wh (38)
DISPLAY** wk (29, 41, 44, 87)
O RETURN qd (42, 89)
-/-- 4 (89)
/
qh (89)
/ es (89)
wl (89)
t/
6 (89)
c/C 0 (89)
* Tlačidlo ENTER má
rovnakú funkciu ako
tlačidlo . Ak ovládate
TVP, tlačidlo ENTER slúži
na výber predvoľby
a tlačidlo
na výber
položiek ponuky Menu
(str. 89).
** Toto tlačidlo funguje len pri
zdroji signálu “DVD”,
“USB” alebo “DMPORT”.
V závislosti od adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
nemusí toto tlačidlo
fungovať.
118SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 119 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu.
DISPLAY
DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla
1 t 2 t ... t 1 t ...
DISPLAY sa zobrazenie ponuky Control Menu zmení.
1 Control Menu 1
2 Control Menu 2 (zobrazí sa, ak je dostupné)
3 Ponuka Control Menu vypnutá
Ďalšie informácie
Stláčajte
Poznámka
• Ponuka Control Menu sa zobrazuje len pri zdroji signálu “DVD” alebo “USB”.
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti pozri
na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
119SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 120 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Číslo práve prehrávaného titulu
Číslo práve prehrávanej kapitoly
Celkový počet titulov
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Celkový počet kapitol
Položky Control Menu
98( 99)
13 ( 9 9 )
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Zvolená položka
DVD VIDEO
Typ prehrávaného
disku
Prehrávací čas
Aktuálne nastavenie
Voľby
Funkčný názov položky
zvolenej v Control Menu
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Prevádzkové hlásenie
Vypnutie zobrazenia
Stlačte
DISPLAY.
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Názov položky, zdroj vstupného signálu, príslušný druh disku
[TITLE] (str. 47)/[SCENE] (str. 47)/[TRACK] (str. 47)
Výber titulu, scény alebo skladby/stopy pre prehrávanie.
[CHAPTER] (str. 47)/[INDEX] (str. 47)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
[INDEX] (str. 47)
Zobrazenie a výber indexu pre prehrávanie.
[TRACK] (str. 47)
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 47)
Výber typu titulov (DVD-RW/DVD-R disk), ktoré sa budú prehrávať, [ORIGINAL] alebo
upravené [PLAY LIST].
[TIME] (str. 47)
Kontrola uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Po zadaní časového kódu môžete spustiť prehrávanie zo želaného miesta (len DVD VIDEO/
DVD-VR disky).
[MULTI/2CH] (str. 41)
Na Super Audio CD disku môžete zvoliť časť prehrávania (ak je dostupná).
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (str. 41)
Na Super Audio CD disku môžete zvoliť vrstvu prehrávania (ak je dostupná).
[PROGRAM] (str. 44)
Zostavenie poradia prehrávania.
120SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 121 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
[SHUFFLE] (str. 45)
Prehrávanie skladieb/súborov v náhodnom poradí.
[REPEAT] (str. 45)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/priečinkov/
súborov) alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/priečinka/súboru.
[A/V SYNC] (str. 54)
Korekcia posunu medzi zvukom a obrazom.
[DISC MENU] (str. 46)
Zobrazenie Menu DVD disku.
[BROWSING] (str. 50)
Zobrazenie zoznamu priečinkov/súborov JPEG.
[SETUP] (str. 56)
[QUICK] (str. 29)
Vykonanie základných nastavení. Pomocou ponuky Quick Setup (Rýchle nastavenie) zvoľte
požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (OSD), pomer strán obrazu TVP a aktivujte
alebo deaktivujte spustenie automatickej kalibrácie.
[CUSTOM]
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
Ďalšie informácie
[FOLDER] (str. 47)
Výber priečinka pre prehrávanie.
[FILE] (str. 47)
Výber súboru JPEG alebo DivX pre prehrávanie.
*
[DATE] (str. 94)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
*
[INTERVAL] (str. 51)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime
Slide Show na obrazovke.
*
[EFFECT] (str. 51)
Výber efektu, ktorý sa použije pri prepínaní obrázkov v režime Slide Show.
*
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (str. 50)
Výber typu dát: Audio súbory MP3 , obrazové súbory JPEG alebo oboje pri prehrávaní
DATA CD/DATA DVD disku.
* Tieto položky sa nezobrazia pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku s video súborom DivX.
Prehľad položiek ponuky Control Menu pre USB zariadenia
Položka
Názov položky, zdroj vstupného signálu, príslušný druh disku
[REPEAT] (str. 75)
Opakované prehrávanie celého obsahu USB zariadenia (všetky priečinky/súbory) alebo
jedného priečinka/súboru.
[BROWSING] (str. 75)
Zobrazenie zoznamu priečinkov/súborov JPEG.
[DATE] (str. 77)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
[INTERVAL] (str. 74)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime
Slide Show na obrazovke.
121SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_096-122_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 122 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
[EFFECT] (str. 74)
Výber efektu, ktorý sa použije pri prepínaní obrázkov v režime Slide Show.
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (str. 72, 73)
Výber typu dát: Súbory MP3/AAC/WMA alebo JPEG pri prehrávaní z USB zariadenia.
[USB RECORDING] (str. 77)
Ukladanie skladieb z audio CD disku do USB zariadenia alebo kopírovanie súborov MP3
z CD/DATA CD/DATA DVD disku do USB zariadenia.
[SHUFFLE]
Prehrávanie súborov v náhodnom poradí.
[TRACK]
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
[FOLDER]
Výber priečinka pre prehrávanie.
[FILE]
Výber súboru JPEG pre prehrávanie.
[TIME]
Kontrola uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Rada
• Indikátor ikony Control Menu svieti nažlto
t
, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem [OFF]
(len [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] a [A/V SYNC]). Indikátor [ORIGINAL/PLAY LIST] svieti nažlto,
ak nastavíte [PLAY LIST] (výrobné nastavenie). Indikátor [MULTI/2CH] svieti nažlto, ak zvolíte multikanálovú
časť prehrávania na Super Audio CD disku.
122SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ860W_SK\Fm\Sk_123-123_DAV-DZ860W.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ860W_SK.book Page 123 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Index
Číslice
H
R
5.1-kanálový surround zvuk 41
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 59
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 111
HDMI RESOLUTION 58
HDMI SETUP 58
RDS 67
Regionálny kód 7
Repeat Play 45
RESET 61, 95
Resume Play 42
RF CHANGE 85
I
S
Instant Advance (rýchly posuv) 39
Instant Replay
(rýchle zopakovanie) 39
INTERVAL 51, 74
NIGHT 91
S-AIR 112
S-AIR prijímač 81
S-AIR SETUP 60
S-AIR STBY 83
SCREEN SAVER 60
SETUP 56, 95
Shuffle Play 45
SLEEP 91
Slide Show 50
SPEAKER FORMATION 60, 87
SPEAKER SETUP 61
CONNECTION 61
DISTANCE 61, 62
LEVEL 62
SUBTITLE 40, 57
Super Audio CD 41, 112
Surround zosilňovač 81, 117
Súbor AAC 71
Súbor JPEG 48, 71
Súbor MP3 48, 71
Súbor WMA 71
SYSTEM MENU 26, 32, 33,
34, 65, 83, 85, 91, 92
SYSTEM SETUP 60
O
T
ORIGINAL 47
OSD 57
Ovládanie cez HDMI
(Control for HDMI) 68
Tabuľka kódov jazykov 113
TEST TONE 62
TIME 47
TRACK SELECTION 60
TV TYPE 58
A
A/V SYNC 54
ANGLE 39
ATTENUATE 33
AUDIO 57
AUDIO (HDMI) 59
AUDIO DRC 60
AUDIO SETUP 60
AUTO CALIBRATION
60, 88, 111
B
J
BACKGROUND 60
JPEG RESOLUTION 59
C
L
CINEMA STUDIO EX 36
COLD RESET 95
CONTROL FOR HDMI 58
Control Menu 119
CUSTOM 56, 95
LANGUAGE SETUP 57
LINE 58
D
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 88, 111
DATA CD 52
DATA DVD 52
DEC. MODE 34
DEMO 26
Diaľkové ovládanie 9
Digital Cinema Sound 36
Digital Direct Twin Drive
Subwoofer 111
DIGITAL MEDIA PORT 80
DIMMER 92
Disky, ktoré je možné
prehrávať 5
DISPLAY 66
Displej 92, 116
DivX® 52, 61
Dolby Digital 40, 111
Dolby Pro Logic II 111
Dolby Surround Pro Logic 111
DTS 40, 111
DUAL MONO 37
DYNAMIC BASS 91
E
EFFECT 51, 74
F
FM MODE 65
M
MENU 57
Menu DVD disku 46
MODE (MUSIC, IMAGE)
50, 72, 73
Multi Session CD 7
MULTI-DISC RESUME 61
Multikanálový zvuk TV
vysielania (Multiplex
Broadcast Sound) 37
N
P
PARENTAL CONTROL
54, 61, 111
PAUSE MODE 58
PBC Playback 42
PICTURE NAVI 49, 74
PLAY LIST 47
Pomenovanie uložených staníc 65
Predný panel 114
Program Play 44
U
USB zariadenie 71
V
VIDEO SETUP 57
VOLUME LIMIT 59
Z
Zadný panel 115
Zvukový režim 36
Q
Quick Setup 29
123SK
model name [DAV-DZ860W]
[3-283-045-11(1)]
DAV-DZ860W_SK.book Page 124 Wednesday, April 2, 2008 3:04 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising