Sony | DAV-F200 | Sony DAV-F200 Návod na použitie

3-398-069-12(1)
DVD systém domáceho kina
Návod na použitie
© 2008 Sony Corporation
3-398-071-11(1)
DAV-F200
Zapojenie reproduktorov a TVP
Reproduktory a TVP pripojte a rozmiestnite podľa nasledovných
pokynov. Ďalšie podrobnosti pozri v návode na použitie.
© 2008 Sony Corporation
Slovensky
 Kontrola dodávaných
položiek
 Riadiaca jednotka (1)
 Predný reproduktor (L)
(biely konektor) (1)
 Predný reproduktor (R)
(červený konektor) (1)
 Subwoofer (1)
 Kryt podstavca (1)
 Skrutky (4)
 Záslepky (pre kryt podstavca) (2)
 FM drôtová anténa (1)
 Video kábel (1)
 Viazacia páska na káble (1)
 Rozmiestnenie
reproduktorov
 Obidva predné reproduktory (, )
umiestnite do rovnakej vzdialenosti
od seba, aká je ich vzdialenosť od pozície
počúvania (aby vytvorili rovnostranný
trojuholník). Predné reproduktory by
mali byť umiestnené vo výške na úrovni
uší v pozícii počúvania ().
 Predné reproduktory umiestnite
minimálne 0,6 m od seba ().
 Predné reproduktory umiestnite pred
TVP. Pred reproduktormi nesmú byť
žiadne odrazové prekážky ().
 Predné reproduktory orientujte smerom
dopredu. Reproduktory neumiestňujte
pod žiadnym uhlom ().
 Predné reproduktory odporúčame
umiestniť na okraj stola alebo podstavca
atď., aby nedochádzalo k odrazom
zvuku ().
 Prepojenie systému
Pripojenie riadiacej jednotky () ().
Prepojte systémový konektor na riadiacej
jednotke s konektorom SYSTEM CONTROL
na spodnej strane subwoofera (). Zasuňte
koncovku kábla SYSTEM CONTROL
a zaistite skrutky na koncovke.
Pripojenie reproduktorov (, ) ().
Zapojte reproduktorový konektor predného
ľavého reproduktora do konektora FRONT L
a reproduktorový konektor predného
pravého reproduktora do konektora
FRONT R na spodnej strane subwoofera.











2
3
3
B
A
11


C
D


FRONT R
FRONT L

SPEAKER IMPEDANCE USE 3
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-F200




A.F.D. STD
D.C.S.
FUNCTION
VOL
DVD HOME THEATRE SYSTEM DAV-F500
 Pripojenie TVP a FM
drôtovej antény
1
Prepojené káble umiestnite pozdĺž
podstavca (), viazacími páskami
spojte káble do zväzku v 2 miestach
na zadnej strane riadiacej jednotky ()
a pásky zaistite ().
Prečnievajúce časti viazacej pásky káblov
uložte do medzery medzi bočnými
stenami rámu ().
Pripojenie TVP a FM drôtovej antény sú
základné prepojenia so systémom ().
Pred prepájaním odpojte sieťové šnúry
všetkých pripájaných zariadení od
elektrickej zásuvky.
1
Odnímte kryt panela riadiacej
jednotky ().
Pred pripojením káblov zložte kryt
panela na zadnej strane riadiacej
jednotky.
Zatlačte na značku  na ľavej strane
krytu panela a posuňte ho doprava.
2
3
2
Pripojte FM drôtovú anténu ().
FM drôtovú anténu pripojte
do konektora ANTENNA na riadiacej
jednotke ().
 Pripevnenie krytu
podstavca a krytu panela
Po pripojení káblov pripevnite kryt
podstavca () a kryt panela.
Pred nasadzovaním krytu podstavca
odpojte sieťové šnúry všetkých pripájaných
zariadení od elektrickej zásuvky.
Nasaďte kryt panela na zadnú
stranu riadiacej jednotky ().
Rada
Ak sa káble nedajú do štrbiny napasovať,
spojte káble do zväzku dodávanou
viazaciou páskou na káble () a nasaďte
kryt panela.
Pripojte TVP.
Pripojte video kábel () do konektora
VIDEO IN na TVP.
Ak chcete reprodukovať zvuk TVP
reproduktormi tohto systému, pripojte
audio kábel (nedodávaný) do
konektorov AUDIO OUT.
Zviažte káble na zadnej strane
riadiacej jednotky ().
3
Nasaďte kryt podstavca ()
na zadnú stranu riadiacej
jednotky ().
Pripojené káble a prečnievajúce časti
umiestnite do vnútra krytu podstavca
(), potom upevnite kryt podstavca
4 skrutkami () ().
Pripevnite 2 záslepky (pre kryt
podstavca) (), ktoré prekryjú
dotiahnuté skrutky ().
Poznámka
Pri doťahovaní skrutiek nenarušte
žiadne káble.
Sieťovú šnúru zapojte ako poslednú.
Sieťová šnúra sa nachádza v spodnej
časti subwoofera ().
Podrobnosti o ovládaní systému pozri
v návode na použitie.


1
FM75
COAXIAL
Y
L
PB/CB
R
COMPONENT
VIDEO OUT
TV
AUDIO IN
PR/CR
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
VIDEO
VIDEO OUT
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
DMPORT
DC5V
0.7A Max
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
FM75
COAXIAL
ANTENNA

Audio kábel
(nedodávaný)
Y
L
PB/CB
TV
AUDIO IN
R
COMPONENT
VIDEO OUT

ANTENNA
2, 3
L
R

PR/CR
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
VIDEO
VIDEO OUT
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
DMPORT
DC5V
0.7A Max
FM75
COAXIAL
ANTENNA
Y
L

COMPONENT
R
PR/CR
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
VIDEO
VIDEO OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
DMPORT
DC5V
0.7A Max

VIDEO OUT
PB/CB
TV

AUDIO IN

2





1
FM75
COAXIAL
ANTENNA
Y
L
PB/CB
Y
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
VIDEO
VIDEO OUT
PR/CR
FM75
COAXIAL
ANTENNA
R
COMPONENT
VIDEO OUT
TV
AUDIO IN
L
PB/CB
R
COMPONENT
VIDEO OUT
TV
AUDIO IN
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
PR/CR
DC5V
0.7A Max
DMPORT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
VIDEO
VIDEO OUT
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
T
DIGIT
OPT
3

FM75
COAXIAL
Y
PB/CB
COMPONENT
R
PR/CR
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
VIDEO
VIDEO OUT
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
DMPORT
DC5V
0.7A Max

VIDEO OUT
TV
AUDIO IN
FM75
COAXIAL
ANTENNA
Y
L
PB/CB
R
COMPONENT
VIDEO OUT
TV
AUDIO IN
PR/CR
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
VIDEO
VIDEO OUT
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
DMPORT
DC5V
0.7A Max


L

ANTENNA

filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_002-003_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 2 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou (napr. vázy).
Toto zariadenie musí byť pripojené do elektrickej
zásuvky s ochranným uzemnením.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu a pod.
Toto zariadenie je
klasifikované
ako výrobok
CLASS 1 LASER
(LASEROVÝ
VÝROBOK 1. TRIEDY).
Štítok o klasifikácii je umiestnený na zadnej strane
riadiacej jednotky.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/
batérií, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak zariadenia
musia byť z bezpečnostných a prevádzkových
dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané
zabudovaným akumulátorom/batériou, tento
akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný
servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti
do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických
zariadení. S ostatnými akumulátormi/batériami
nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na
vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku
alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite adresy poskytnuté
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Bezpečnostné upozornenia
Zdroje napájania
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
• Systém je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra
subwoofera v elektrickej zásuvke, aj keď je riadiaca
jednotka vypnutá.
2SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_002-003_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 3 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
• Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej
siete.
O návode na použitie
• Pokyny v tomto návode na použitie sa vzťahujú
na ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (DO).
Na ovládanie riadiacej jednotky môžete použiť aj
ovládacie prvky na riadiacej jednotke, ak majú
podobné alebo rovnaké označenie ako ovládacie
prvky na DO.
• V závislosti od krajiny sa môžu položky
ponuky Control Menu líšiť.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať
všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky.
• Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
3SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_004-004_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 4 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Obsah
O návode na použitie .............................. 3
Disky, ktoré je možné prehrávať ............. 5
Začíname
Krok 1: Umiestnenie systému.......11
Krok 2: Prepojenie systému.........15
Krok 3: Rýchle nastavenie
Quick Setup .............................26
Krok 4: Zmena zdroja zvukového
signálu......................................29
Disk
Prehrávanie disku.................................. 30
Používanie režimu prehrávania............. 35
Vyhľadávanie/výber disku .................... 38
Prehrávanie audio súborov MP3/
obrazových súborov JPEG.............. 41
Prehrávanie súborov DivX®................. 45
Obmedzenie prehrávania disku............. 47
Nastavenie zvuku
Reprodukcia priestorového zvuku
pomocou režimu dekódovania........ 50
Výber zvukového režimu...................... 52
Počúvanie multikanálového zvuku
TV vysielania
(Multiplex Broadcast Sound).......... 53
Rádio
Ďalšie operácie
Ponuka nastavení Setup ........................ 74
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom
a zvukom ........................................ 80
Zmena úrovne vstupného zvukového
signálu ............................................ 80
Počúvanie zvuku pri nízkej úrovni
hlasitosti ......................................... 81
Vypínací časovač (Sleep Timer)........... 81
Úprava jasu displeja a podsvietenia.......... 82
Zobrazenie informácií o disku.............. 83
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým
ovládaním ....................................... 86
Obnovenie výrobných nastavení .......... 88
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 90
Poznámky k diskom ............................. 91
Riešenie problémov .............................. 92
Samodiagnostická funkcia.................. 100
Technické údaje.................................. 101
Slovník................................................ 102
Tabuľka kódov jazykov ...................... 104
Index častí a ovládacích prvkov ............. 105
Prehľad ponuky Control Menu
(Ovládacie Menu)......................... 110
Index ................................................... 114
Uloženie rozhlasových staníc ............... 54
Počúvanie rozhlasu ............................... 55
Radio Data System (RDS) .................... 57
Funkcia ovládania cez HDMI
(Control for HDMI)/
Externé audio zariadenie
Používanie funkcie ovládania cez HDMI
pri funkcii “BRAVIA” Sync........... 58
Prehrávanie audio súborov/obrazových
súborov JPEG z USB zariadenia........61
Prenos skladieb do USB zariadenia..........70
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT............... 73
4SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_005-008_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 5 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Disky, ktoré je možné prehrávať
Typ
Logo disku
Charakteristika
Ikona
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW vo formáte
DVD VIDEO alebo v režime Video
• DVD+R/DVD+RW vo formáte
DVD VIDEO
Režim VR
(Video Recording)
• DVD-R/DVD-RW v režime VR
(Video Recording)
(okrem DVD-R DL)
VIDEO CD
• VIDEO CD (Ver. 1.1 a 2.0)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM
vo formáte Video CD alebo
Super VCD
CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW vo formáte audio CD
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM
vo formáte DATA CD s audio
súbormi MP31), obrazovými
súbormi JPEG2) a video súbormi
DivX3)4, v súlade so štandardom
ISO 96605) Level 1/Level 2
alebo Joliet (rozšírený formát)
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW vo formáte
DATA DVD s audio súbormi
MP31), obrazovými súbormi
JPEG2) a video súbormi DivX3)4),
v súlade so štandardom UDF
(Universal Disk Format)
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO/MPEG.
Súbory MP3 musia byť vo formáte MPEG1 Audio Layer 3.
2)
Obrazové súbory JPEG musia byť v súlade s formátom obrazových súborov DCF. (DCF “Design rule for Camera
File system”: Štandardy pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).)
5SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_005-008_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 6 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe
licencie.
5)Logický formát súborov a priečinkov na CD-ROM diskoch definovaný organizáciou ISO (International
Organization for Standardization).
Logá “DVD-RW”, “DVD+RW”, “DVD+R”, “DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
3)
4)
Príklady nevhodných diskov
Systém nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných formátoch, než sú uvedené na str. 5.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• Grafické CD disky.
• DVD Audio disky.
• DATA DVD disky obsahujúce iné súbory než audio MP3, obrazové JPEG alebo video DivX súbory.
• DVD-RAM disky.
• Super Audio CD disky
Systém tiež nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• DVD VIDEO disky s odlišným regionálnym kódom (str. 7).
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare štvorca, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske a pod.
Poznámka k CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskom
V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality záznamu, stavu disku, alebo vlastností
záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na použitie
záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania, aj keď sú
tieto disky správne uzatvorené. V takomto prípade disk prehrávajte v štandardnom režime prehrávania.
Nemusí byť tiež možné prehrať niektoré DATA CD/DATA DVD disky vytvorené vo formáte
Packet Write.
Audio disk kódovaný technológiou pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase niektoré hudobné vydavateľstvá distribuujú disky kódované technológiou pre
ochranu autorských práv. Medzi takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež disky, ktoré nevyhovujú
štandardu CD a z toho dôvodu ich nemusí byť možné v tomto zariadení prehrávať.
6SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_005-008_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 7 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane a digitálny
zvuk na druhej strane. Keďže strana disku DualDisc s audio záznamom nezodpovedá štandardu CD,
nie je ich prehrávanie v tomto zariadení zaručené.
CD disk typu Multi Session
• Ak je súbor MP3 uložený na disku v prvej sekcii (First Session), dokáže systém prehrávať aj CD disky
zaznamenávané metódou Multi Session. Ak sú potom súbory MP3 uložené aj v ďalších sekciách,
môžu sa tieto súbory tiež prehrávať.
• Ak je obrazový súbor JPEG uložený na disku v prvej sekcii (First Session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenávané metódou Multi Session. Ak sú potom súbory JPEG uložené aj v ďalších
sekciách, môžu sa tieto súbory tiež prehrávať.
• Ak sú audio súbory MP3 a obrazové súbory JPEG na audio CD disku alebo Video CD disku
zaznamenané v prvej sekcii, bude sa prehrávať iba prvá sekcia.
Regionálny kód
Váš systém má regionálny kód vyznačený na zadnej strane riadiacej jednotky a môžete v ňom
prehrávať len DVD disky, ktoré majú ten istý regionálny kód.
Systém dokáže prehrávať aj DVD VIDEO disky označené značkou ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie [Playback prohibited
by area limitations.] (Prehrávanie nie je povolené miestnym obmedzením). Niektoré DVD VIDEO
disky nemusia mať vyznačený regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich prehrávanie obmedzené pre
určitý región.
Poznámka o funkciách prehrávania DVD alebo VIDEO CD diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD alebo VIDEO CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcami softvéru. Vzhľadom na to, že tento systém prehráva DVD alebo VIDEO CD disky podľa
samotného obsahu disku upraveného výrobcom, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete z pokynov uvedených pri DVD alebo VIDEO CD disku.
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa
príslušných patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve. Použitie tejto technológie je možné
len so súhlasom spoločnosti Macrovision a je určené len pre domáce alebo iné obmedzené využívanie,
ak spoločnosť Macrovision neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
Tento systém je vybavený systémom Dolby* Digital a DTS** Digital Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii na základe patentov USA č.: 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 a ďalších
udelených a registrovaných patentov v USA a v iných krajinách.
DTS a DTS 2.0 + Digital Out sú ochranné známky a logá DTS a symbol sú obchodné značky spoločnosti DTS,
Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
7SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_005-008_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 8 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Systém disponuje technológiou multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
“BRAVIA” je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
8SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 9 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Začíname
Začíname
Kontrola dodávaných položiek
• Riadiaca jednotka (1)
• Kryt podstavca (1)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Skrutky (4)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
• Predné reproduktory (2)
• Záslepky
(pre kryt podstavca) (2)
• Subwoofer (1)
• FM drôtová anténa (1)
• Návod na použitie
(tento návod)
• Zapojenie reproduktorov
a TVP (príloha)
• Video kábel (1)
• Viazacia páska na káble (1)
Príprava diaľkového ovládania
Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO)
Do diaľkového ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) (dodávané) podľa správnej polarity 3 a #.
Poznámka
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
9SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 10 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Začíname
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu
batérií a následnej korózii.
Ovládanie pomocou DO
Systém a TVP je možné ovládať dodávaným diaľkovým ovládaním.
x Ovládanie systému
Stlačte TV tak, aby TV štyrikrát zablikalo.
DO sa prepne do režimu ovládania systému. Keď ovládate systém, smerujte diaľkové ovládanie na stred
panela displeja.
A.F.D. STD
D.C.S.
FUNCTION
VOL
DVD HOME THEATRE SYSTEM DAV-F500
Senzor signálov DO
x Ovládanie TVP
Stlačte TV tak, aby TV cca 1 sekundu svietilo.
DO sa prepne do režimu ovládania TVP. Ak chcete ovládať systém, smerujte diaľkové ovládanie
na TVP. Podrobnosti pozri “Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým ovládaním” (str. 86).
TV
Poznámka
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo
silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám.
10SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 11 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Krok 1: Umiestnenie systému
Systém rozmiestnite podľa obrázka nižšie.
A Predný reproduktor (L (ľavý))
B Predný reproduktor (R (pravý))
C Subwoofer
D Riadiaca jednotka
B
A
D
C
A
A
Poznámka
• Ak do blízkosti riadiacej jednotky umiestňujete nejaký predmet (napr. reproduktory), na pravej strane riadiacej
jednotky (otvor pre disk) ponechajte voľný priestor na vkladanie/vyberanie disku (cca 15 cm).
Cca 15 cm
A.F.D. STD
D.C.S.
FUNCTION
VOL
DVD HOME THEATRE SYSTEM DAV-F500
• Reproduktory neumiestňujte na naklonený povrch.
• Reproduktory neumiestňujte na miesta:
– Extrémne horúce alebo chladné.
– Prašné alebo znečistené.
– Veľmi vlhké.
– Vystavené otrasom.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Pri umiestňovaní reproduktorov a/alebo špeciálnych podstavcov upevnených k reproduktorom buďte opatrný,
keďže pri umiestnení reproduktorov na špeciálne povrchovo upravenú podlahu (voskovanie, olejovanie, leštenie
atď.) môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy.
• Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
• O reproduktory sa neopierajte, ani sa na ne nevešajte. Môžu spadnúť.
• V závislosti od umiestnenia subwoofera sa môže na TV obrazovke vyskytnúť skreslenie. V takomto prípade
umiestnite subwoofer ďalej od TVP.
• Neblokujte ventilačné otvory na subwooferi (str. 108).
11SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
Začíname
Aby sa dosiahol maximálny možný surround (priestorový) efekt, mali by byť všetky reproduktory
okrem subwoofera rozmiestnené v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania (A).
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 12 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Začíname
• Pri dvíhaní subwoofera nevkladajte ruky do budiacej jednotky subwoofera. Môžete poškodiť budiacu jednotku.
Pri dvíhaní držte subwoofer za nožičky.
Budiaca jednotka
Rada
• Subwoofer odporúčame položiť na tvrdú podlahu.
• Subwoofer môžete položiť na ľubovoľnú stranu, smerom k miestu počúvania.
Efektívne používanie reproduktorov
Reproduktory umiestnite tak, aby bola vzdialenosť medzi nimi a ich vzdialenosť od miesta počúvania
(A a B) rovnaká (od 0,0 do 7,0 metrov).
Predný reproduktor (L)
Subwoofer
TVP
Predný reproduktor (R)
Poznámka
• Obidva predné reproduktory umiestnite do rovnakej vzdialenosti od seba, aká je ich vzdialenosť od pozície
počúvania (aby vytvorili rovnostranný trojuholník).
• Predné reproduktory umiestnite minimálne 0,6 m od seba.
• Predné reproduktory umiestnite pred TVP. Pred reproduktormi nesmú byť žiadne odrazové prekážky.
• Predné reproduktory orientujte smerom dopredu. Reproduktory neumiestňujte pod žiadnym uhlom.
Správne
Nesprávne
12SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 13 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
• Predné reproduktory odporúčame umiestniť na okraj stola alebo podstavca atď., aby nedochádzalo k odrazom
zvuku.
Začíname
Pohľad zboku
Odporúčané
Montáž reproduktorov na stenu
Pred montážou reproduktorov na stenu si pripravte bežne dostupné skrutky (nedodávané), ktoré budú
vyhovovať otvorom na zadnej strane každého reproduktora.
4 mm
30 mm
1
5 mm
Otvor na zadnej
strane reproduktora
10 mm
Demontujte skrutky (predinštalované) zo zadnej strany reproduktora.
Skrutky (predinštalované)
2
3
4
Demontujte podstavec reproduktora.
Odpojte reproduktorové káble od reproduktora.
Odnímte podstavec reproduktora.
13SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 14 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
5
Reproduktorové káble znova pripojte k reproduktorom.
Začíname
Farebné rozlíšenie konektora a farebnej násadky na reproduktorových kábloch zodpovedá označeniu
na konektoroch, do ktorých sa majú pripojiť. Dodržte polaritu reproduktorových káblov
a reproduktorových konektorov: reproduktorový kábel s farebnou násadkou pripojte do konektora 3
a reproduktorový kábel bez farebnej násadky do konektora #. Izoláciu reproduktorového kábla
nezasúvajte do reproduktorových konektorov.
Zadná strana reproduktora
Farebná násadka
(+)
(–)
Konektor
Farebná násadka
Predný reproduktor (L): Biela
Predný reproduktor (R): Červená
6
Skrutky naskrutkujte do steny.
5 až 7 mm
7
Zaveste reproduktory na skrutky.
Zadná strana reproduktora
Poznámka
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál a pevnosť steny. Sadrokartónové steny sú obzvlášť krehké. Pri takýchto
stenách naskrutkujte skrutky do nosníkov. Reproduktory inštalujte na zvislé a ploché steny v miestach, kde je
v stenách výstuha.
• Informácie o skrutkách a vhodnosti ich použitia vám poskytne ich predajca.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou inštaláciou
(t.j. nedostatočná pevnosť steny, nesprávna montáž tohto produktu alebo živelné pohromy).
14SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 15 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Krok 2: Prepojenie systému
Poznámka
• Aby ste predišli šumu a rušeniu, zapojenia vykonajte správne.
• Ak pripojíte iné zariadenie s ovládaním hlasitosti, hlasitosť na ňom nastavte tak, aby zvuk nebol skreslený.
Subwoofer
FRONT R
FRONT L
SPEAKER IMPEDANCE USE 3
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-F200
2 Predný reproduktor (L)
Spodná časť
subwoofera
2 Predný reproduktor (R)
6 Sieťová šnúra
1 Koncovka
5 FM drôtová anténa
A.F.D. STD
D.C.S.
FUNCTION
VOL
DVD HOME THEATRE SYSTEM DAV-F500
4 VCR, digitálny satelitný
prijímač alebo PlayStation
atď.
4 Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
3 TVP
: Smer toku signálu
15SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
Začíname
Pozri schému zapojenia nižšie a ďalšie informácie v častiach 1 až 6 na nasledovných stranách.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 16 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Demontáž krytu panela riadiacej jednotky
FM75
COAXIAL
ANTENNA
Začíname
Pred pripojením káblov zložte kryt panela z riadiacej jednotky.
Y
L
TV
PB/CB
AUDIO IN
COMPONENT
R
VIDEO OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
COAXIAL
DIGITAL OUT
VIDEO
VIDEO OUT
PR/CR
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
Zatlačte na značku B na ľavej
strane krytu panela a posuňte
ho doprava.
DMPORT
DC5V
0.7A Max
1 Pripojenie riadiacej jednotky
Prepojte systémový konektor na riadiacej jednotke s konektorom SYSTEM CONTROL na spodnej
strane subwoofera.
Zasuňte koncovku kábla SYSTEM CONTROL a zaistite skrutky na koncovke.
Spodná časť subwoofera
FRONT R
FRONT L
SPEAKER IMPEDANCE USE 3
Zadná strana riadiacej jednotky
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-F200
Koncovka
Skrutky
Kábel SYSTEM CONTROL
2 Pripojenie reproduktorov
Zapojte reproduktorový konektor predného ľavého reproduktora do konektora FRONT L
a reproduktorový konektor predného pravého reproduktora do konektora FRONT R na spodnej strane
subwoofera.
16SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 17 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Predný reproduktor (L)
Predný reproduktor (R)
R
NCE
E3
US
EDA
AKE
SPE
FRONT R
R
IMP
Začíname
L
NT
FRO
NT
FRO
Biely
(Predný reproduktor
(L (ľavý))
FRONT L
SPEAKER IMPEDANCE USE 3
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-F200
Červený (Predný reproduktor (R (pravý))
Spodná časť subwoofera
Nastavenie sklonu predných reproduktorov
Môžete nastaviť sklon predných reproduktorov: 0° a 10°.
(Z výroby je sklon reproduktorov nastavený na 10°.)
1
Demontujte skrutky (predinštalované) zo zadnej strany reproduktora.
Skrutky
(predinštalované)
2
3
Demontujte podstavec reproduktora.
Namontujte podstavec späť tak, že ho osadíte výčnelkom do otvorov pre sklon 0° alebo 10°.
0° alebo 10°.
Sklon: 0° (zvislo)
Sklon: 10°
17SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 18 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Prevlečte reproduktorový kábel cez štrbinu v podstavci, aby sa kábel nepricvikol
alebo nepresekol.
Začíname
4
5
Reproduktorový podstavec dotiahnite skrutkami.
Poznámka
• Pri doťahovaní skrutiek nenarušte reproduktorový kábel.
18SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 19 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
3 Pripojenie k TVP
Ak chcete reprodukovať zvuk TVP reproduktormi tohto systému, prepojte TVP a tento systém audio
káblom (nedodávaný) (A).
Pri pripojení výstupných video konektorov k TVP zistite, aké vstupné video konektory má váš TVP
a zvoľte prepojenie A, B alebo C. Kvalita obrazu sa zvyšuje od prepojenia A (štandardné) smerom
k C (HDMI).
Ak TVP disponuje výstupným digitálnym optickým alebo koaxiálnym konektorom, môžete zvýšiť
kvalitu zvuku pripojením digitálneho kábla (B).
Zložkový video kábel
(nedodávaný)*
Audio kábel
(nedodávaný)
Zelený
Modrý
Červený
Biely
Červený
R
L
AUDIO
IN
TV
OUT
EO
VID NENT
PO
COM B
PB/C
R
PR/C
Y
FM75
COAXIAL
ANTENNA
Do konektorov AUDIO OUT na TVP
Y
L
PB/CB
COMPONENT
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO IN
PR/CR
COAXIAL
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
DIGITAL OUT
VIDEO
VIDEO OUT
Panel konektorov riadiacej jednotky
Do konektorov COMPONENT VIDEO IN
na TVP
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
DMPORT
DC5V
0.7A Max
Digitálny optický kábel
(nedodávaný)
Video kábel
(dodávaný)
HDMI** kábel
(nedodávaný)
L IN
DIGITA
L
OPTICA
TV
VIDEO
VIDEO
OUT
OUT
Do konektora VIDEO IN
na TVP
Do konektora HDMI IN na TVP
Do výstupného digitálneho optického
konektora na TVP
* Ak TVP dokáže prijať signál v progresívnom formáte, môžete použiť toto zapojenie a nastaviť výstupný signál
zo systému do progresívneho formátu (str. 27).
** HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
Ak váš TVP disponuje HDMI konektorom, použite toto zapojenie a zvoľte typ výstupného signálu (str. 27).
19SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
Začíname
Pred prepájaním odpojte sieťové šnúry všetkých pripájaných zariadení od elektrickej zásuvky.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 20 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Začíname
Poznámka
• Pri pripájaní konektora zasuňte koncovku do konektora na doraz.
• Pri pripájaní digitálneho optického kábla zasuňte konektor tak, aby zacvakol (B).
• V režime “DMPORT” nie je video signál vyvedený na výstup z konektorov HDMI OUT a VIDEO OUT
(COMPONENT). Aby ste mohli sledovať obrazový signál, zvoľte prepojenie A, pretože je výstupný video signál
vyvedený z konektora VIDEO OUT (VIDEO).
• Systém dokáže prijímať digitálne aj analógové signály. Digitálne signály majú pred analógovými signálmi prioritu.
(COAXIAL má prioritu pred OPTICAL.) Ak sa tok digitálneho signálu zastaví, po 2 sekundách sa začne tok
analógového signálu.
Rada
• Namiesto k TVP môžete ďalšie zariadenia ako VCR, digitálny satelitný prijímač alebo konzolu PlayStation pripojiť
do konektora TV (AUDIO IN) (A) alebo TV (DIGITAL IN OPTICAL) (B).
Prepnutie prenosového systému (normy) (PAL alebo NTSC)
(len modely pre Juhovýchodnú Áziu)
Podľa pripojeného TVP môže byť potrebné zvoliť pre výstupný video signál normu PAL alebo NTSC.
Výrobné nastavenie normy je NTSC.
1
2
Stlačením \/1 vypnite systém.
Zapnite systém stlačením \/1 a súčasným stlačením VOL – na prednom paneli.
Po každom vykonaní tejto operácie sa norma prepína medzi normou PAL a NTSC.
Pri nastavení výstupného video signálu do normy NTSC svieti na displeji indikátor “NTSC”.
4 Pripojenie iných zariadení
Zvuk z pripojených zariadení môžete reprodukovať reproduktormi tohto systému.
• Digitálny satelitný prijímač atď.: A
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT: B
• AV receiver atď.: C (len ak je zvolený zdroj vstupného signálu DVD)
20SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 21 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Optický digitálny kábel
(nedodávaný)
Začíname
Koaxiálny digitálny kábel
(nedodávaný)
FM75
COAXIAL
ANTENNA
L IN
DIGITA
L
OPTICA
BLE
SAT/CA
Y
L
L IN
DIGITA AL
COAXI
PB/CB
COMPONENT
R
PR/CR
COAXIAL
DIGITAL OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
Panel konektorov riadiacej jednotky
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
DMPORT
DC5V
0.7A Max
Do výstupného
digitálneho koaxiálneho konektora
na digitálnom satelitnom prijímači
VIDEO
VIDEO OUT
alebo
VIDEO OUT
TV
AUDIO IN
BLE
SAT/CA
Do výstupného digitálneho optického
konektora na dig. satelitnom prijímači
Digitálny koaxiálny kábel
(nedodávaný)
RT
DMPO
DC5VMax
0.7A
UT
O
ITAL
DIG
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT
COAX
IAL
Do vstupného digitálneho
koaxiálneho konektora
na AV receiveri
Poznámka
• Na výstup z konektora DIGITAL OUT je vyvedený audio signál, len ak je zvolený zdroj vstupného signálu DVD
(stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji nezobrazí “DVD”).
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT pripojte tak, aby boli značky V zarovnané. Pri odpájaní zatlačte obidve strany
konektora a vytiahnite ho (B).
Pripojenie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (nedodávaný) pripojte do konektora DMPORT. Podrobnosti pozri
“Používanie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT” (str. 73).
21SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 22 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Začíname
Pripojenie k TVP vybavenému viacerými vstupnými audio/video
konektormi
Zvuk zo zariadení pripojených k TVP môžete reprodukovať reproduktormi tohto systému.
Zariadenia pripojte nasledovne.
VCR, digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation atď.
TVP
VCR, digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation atď.
Systém
A.F.D. STD
D.C.S.
FUNCTION
VOL
DVD HOME THEATRE SYSTEM DAV-F500
: Smer toku signálu
Na TVP zvoľte signál z daného zariadenia. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
Ak váš TVP nedisponuje viacerými vstupnými audio/video konektormi, na príjem audio signálu z viac
než dvoch zariadení bude potrebný špeciálny prepínač.
5 Pripojenie FM drôtovej antény
ANTEN
NA
FM75
COAXIAL
FM75
COAXIAL
ANTENNA
FM drôtová anténa
(dodávaná)
Y
L
PB/CB
COMPONENT
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO IN
PR/CR
COAXIAL
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
DIGITAL OUT
VIDEO
VIDEO OUT
Panel konektorov
riadiacej jednotky
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
DMPORT
DC5V
0.7A Max
Rada
• Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, podľa obrázka nižšie prepojte riadiacu jednotku s externou FM anténou
pomocou koaxiálneho kábla 75 Ohm (nedodávaný).
Externá FM anténa
Panel konektorov riadiacej jednotky
ANTENNA
FM75
COAXIAL
22SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 23 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Nasadenie krytu podstavca a krytu panela
1
Zviažte káble na zadnej strane riadiacej jednotky.
Prepojené káble umiestnite pozdĺž podstavca (1), viazacími páskami spojte káble do zväzku
v 2 miestach na zadnej strane riadiacej jednotky (2) a pásky zaistite (3).
1
FM75
COAXIAL
ANTENNA
3
Y
3
L
TV
PB/CB
AUDIO IN
R
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
VIDEO OUT
PR/CR
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
,
DMPORT
DC5V
0.7A Max
2
2
Prečnievajúce časti viazacích pások káblov uložte do medzery medzi bočnými
stenami rámu.
FM75
COAXIAL
ANTENNA
Y
L
TV
PB/CB
AUDIO IN
R
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
VIDEO OUT
PR/CR
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
DMPORT
DC5V
0.7A Max
3
Nasaďte kryt panela na zadnú stranu riadiacej jednotky.
FM75
COAXIAL
ANTENNA
Zviazané viazaciou páskou
na káble (dodávaná)
Y
L
TV
PB/CB
AUDIO IN
R
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
FM75
COAXIAL
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
ANTENNA
VIDEO OUT
PR/CR
Y
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
L
PB/CB
COMPONENT
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO IN
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
PR/CR
VIDEO
VIDEO OUT
DMPORT
DC5V
0.7A Max
ECM-AC2
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT
DIGITA
OPTI
Poznámka
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po zviazaní káblov do zväzku maximálne vodorovne narovnajte FM drôtovú anténu.
Rada
• Ak sa káble nedajú do štrbiny napasovať, spojte káble do zväzku dodávanou viazaciou páskou na káble
a nasaďte kryt panela.
23SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
Začíname
Po pripojení káblov zviažte voľné káble a nasaďte kryt panela a podstavca.
Pred nasadzovaním krytu podstavca odpojte sieťové šnúry všetkých pripájaných zariadení
od elektrickej zásuvky.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 24 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
4
Nasaďte kryt podstavca na zadnú stranu riadiacej jednotky.
FM75
COAXIAL
ANTENNA
Začíname
Pripojené káble a prečnievajúce časti umiestnite do vnútra krytu podstavca (1), potom upevnite
kryt podstavca 4 skrutkami (2).
Y
L
PB/CB
COMPONENT
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO IN
PR/CR
VIDEO
VIDEO OUT
1
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
DMPORT
DC5V
0.7A Max
ECM-AC2
2
Poznámka
• Pri nasadzovaní krytu podstavca nepricviknite ani nepreseknite káble.
• Ak sa kryt podstavca správne nezatvorí, zmeňte umiestnenie káblov.
• Pri doťahovaní skrutiek nenarušte žiadne káble.
5
Nasaďte 2 záslepky (pre kryt podstavca), ktoré prekryjú dotiahnuté skrutky.
FM75
COAXIAL
ANTENNA
Y
L
TV
PB/CB
AUDIO IN
R
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
VIDEO OUT
PR/CR
SAT/CABLE
DIGITAL IN
COAXIAL
OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
DMPORT
DC5V
0.7A Max
ECM-AC2
6 Pripojenie sieťových šnúr
Pred pripojením sieťovej šnúry subwoofera do elektrickej zásuvky pripojte k subwooferu predné
reproduktory.
Spodná časť subwoofera
Subwoofer
FRONT R
FRONT L
SPEAKER IMPEDANCE USE 3
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-F200
Do elektrickej
siete
Sieťová šnúra
24SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 25 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Predvádzací režim
Začíname
Po zapojení sieťovej šnúry systému do elektrickej zásuvky sa na displeji zobrazí predvádzacie
zobrazenie.
Aktivácia/deaktivácia predvádzacieho režimu
1
Stlačte [/1.
Systém sa zapne.
2
3
4
Stlačte SYSTEM MENU na DO.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “DEMO” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “DEMO ON”: Zapnutie.
• “DEMO OFF”: Vypnutie.
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Rada
• Ihneď po zakúpení, alebo ak je systém nastavený na výrobné nastavenia (str. 88), môžete predvádzanie jednoducho
vypnúť stlačením [/1 na DO.
25SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 26 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Začíname
4
Krok 3: Rýchle
nastavenie Quick Setup
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
5
Poznámka
bez vloženého disku.
Zobrazí sa ponuka Setup pre výber jazyka.
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte
systém na prevádzku pomocou základných
nastavení.
Zobrazované položky sa líšia v závislosti
od krajiny zakúpenia modelu.
• Keď prepojíte systém a TVP zložkovým video
káblom alebo HDMI káblom (nedodávaný), je nutné
nastaviť typ výstupného video signálu tak, aby
zodpovedal používanému TVP. Podrobnosti pozri
“Nastavenie typu výstupného video signálu podľa
vášho TVP” (str. 27).
Stlačte
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Systém bude zobrazovať ponuky Menu
a titulky vo zvolenom jazyku.
6
Stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu pomeru
strán pripojeného TVP.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT):
4:3 LETTER BOX
4:3 OUTPUT:
4:3 PAN SCAN
PAUSE MODE:
"/1
7
C/X/x/c,
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
x [16:9]
Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3 so
širokouhlým režimom (str. 75)
DISPLAY
x [4:3 LETTER BOX] alebo
[4:3 PAN SCAN]
1
2
Ak vlastníte štandardný TVP s pomerom
strán 4:3 (str. 75)
Zapnite TVP.
Stlačte [/1.
8
Poznámka
• Zdroj vstupného signálu musí byť nastavený
na “DVD” (str. 29).
3
Stlačte
.
Na TV obrazovke sa zobrazí
“QUICK SETUP is complete.” a rýchle
nastavenie Quick Setup je dokončené.
Všetky zapojenia a nastavenia sú dokončené.
Systém sa zapne.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
Vypnutie rýchleho nastavenia
Quick Setup
V spodnej časti TV obrazovky sa zobrazí
hlásenie [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (Stlačením [ENTER] spustíte
QUICK SETUP.). Ak sa toto hlásenie
nezobrazí, zobrazte zobrazenie Quick Setup
(str. 27) a postup vykonajte znova.
• Ak chcete zmeniť nastavenia,
pozri “Ponuka nastavení Setup” (str. 74).
V ktoromkoľvek kroku stlačte
DISPLAY.
Rada
26SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 27 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Obnovenie zobrazenia Quick Setup
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
DVD VIDEO
3
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
4
1
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
9 4( 99)
1 ( 1)
T
0: 01: 08
Keď prepojíte riadiacu jednotku a TVP HDMI
káblom, zvoľte typ výstupných video signálov
z konektora HDMI OUT.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
TVP/projektora atď.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [QUICK]
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Zobrazí sa zobrazenie Quick Setup.
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [HDMI SETUP].
Nastavenie typu výstupného
video signálu podľa vášho TVP
V závislosti od pripojenia k TVP (str. 19) zvoľte
typ výstupného video signálu zo systému.
FUNCTION
C/X/x/c,
DISPLAY
6
7
Stláčaním X/x zvoľte
[HDMI RESOLUTION] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie a stlačte
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Systém vyvedie
na výstup optimálny video signál pre
pripojený TVP.
• [1920 × 1080i]: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením
1920 × 1080i*.
• [1280 × 720p]: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením
1280 × 720p*.
• [720 × 480/576p]: Na výstup zo systému
je vyvedený video signál s rozlíšením
720 × 480p* alebo 720 × 576p*.
* i: prekladaný, p: progresívny
Dokáže váš TVP spracovať signál
v progresívnom formáte?
Progresívny formát je spôsob zobrazovania TV
obrazu, pri ktorom sa redukuje blikanie a obraz
je ostrejší. Aby sa tento spôsob dal využívať,
musí byť pripojený TVP, ktorý dokáže spracovať
signál v progresívnom formáte.
27SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
Začíname
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
Výber typu výstupného video signálu
vyvedeného na konektor HDMI OUT
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 28 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Začíname
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Ak zvolíte [NO], na výstup zo systému
nebude vyvedený výstupný signál
v progresívnom formáte.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [VIDEO SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [VIDEO SETUP].
6
7
Stláčaním X/x zvoľte [PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT)], potom stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie a stlačte
.
• [OFF]: Na výstup zo systému nie je
vyvedený výstupný signál
v progresívnom formáte. Túto voľbu
zvoľte, ak:
– TVP nepodporuje progresívny signál,
alebo
– TVP je pripojený do iných konektorov
než VIDEO OUT (COMPONENT).
• [ON]: Na výstup zo systému je vyvedený
výstupný signál v progresívnom formáte.
Túto voľbu zvoľte, ak:
– TVP podporuje progresívny signál
– a TVP je pripojený do konektorov
VIDEO OUT (COMPONENT).
Ak zvolíte [ON], zobrazí sa potvrdzujúce
zobrazenie. Postupujte nasledovne.
8
Stláčaním C/c zvoľte [START],
potom stlačte
.
Na výstup zo systému bude na 5 sekúnd
vyvedený výstupný signál v progresívnom
formáte. Skontrolujte, či je obraz zobrazený
správne.
9
Stláčaním C/c zvoľte [YES], potom
stlačte
.
Na výstup zo systému je vyvedený
výstupný signál v progresívnom formáte.
28SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_009-029_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20080115
DAV-F200_SK.book Page 29 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Nastavením zdroja zvukového signálu je možné
reprodukovať zvuk z DVD, TVP alebo VCR atď.
Poznámka
• Ak súčasne používate konektory TV (AUDIO IN)
(analógové prepojenie) a konektor TV (DIGITAL
IN OPTICAL) (digitálne prepojenie), prioritu má
digitálne prepojenie.
• Ak súčasne používate konektor SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL) a konektor SAT/CABLE
(DIGITAL IN OPTICAL) (digitálne prepojenie),
prioritu má prepojenie DIGITAL IN COAXIAL.
FUNCTION
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný zdroj signálu.
Po každom stlačení tlačidla FUNCTION
sa zdroj signálu prepína nasledovne.
“DVD” t “FM” t “USB” t “TV” t
“SAT/CABLE” t “DMPORT” t …
Zdroj signálu
Zdroj zvuku
“DVD”
Disk prehrávaný v tomto
systéme
“FM”
FM rádio (str. 54)
“USB”
USB zariadenie (str. 61)
“TV”
TVP
“SAT/CABLE”
Zariadenie pripojené do
konektorov SAT/CABLE
na riadiacej jednotke
“DMPORT”
Adaptér
DIGITAL MEDIA PORT
(str. 73)
29SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
Začíname
Krok 4: Zmena zdroja
zvukového signálu
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 30 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
3
Stlačte "/1.
Systém sa zapne.
Ak nie je nastavený zdroj vstupného
signálu “DVD”, stláčaním FUNCTION
zvoľte “DVD”.
Na displeji sa zobrazí “No Disc” a systém
je pripravený na vloženie disku.
Disk
Prehrávanie disku
4
Pri niektorých DVD VIDEO alebo VIDEO CD
diskoch môžu byť niektoré operácie odlišné
alebo nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.
Vložte disk.
Vtláčajte disk do otvoru pre disk,
kým sa disk automaticky nevtiahne.
Popisom dopredu
Otvor pre disk
"/1
Disk sa do riadiacej jednotky vtiahne
automaticky.
H
FUNCTION
Z
VOL +/–
5
Systém spustí prehrávanie
(Continuous play - súvislé prehrávanie).
"/1
Z
FUNCTION
Stlačte H.
6
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Na TV obrazovke a na displeji sa zobrazí
úroveň hlasitosti.
Poznámka
• Kým je systém vypnutý, nevtláčajte disk do riadiacej
jednotky.
• V závislosti od stavu systému sa úroveň hlasitosti
nemusí zobraziť na TV obrazovke.
./>
/
X
MUTING
H
Vypnutie systému
/m/
M/
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý. Systém sa
prepne do pohotovostného režimu.
x
VOLUME
+/–
1
2
Zapnite TVP.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
Úspora energie v pohotovostnom
režime
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý.
Ak chcete aktivovať úsporný režim, systém musí
byť v nasledovných režimoch.
– “DEMO” je nastavené na “OFF” (str. 25).
– [CONTROL FOR HDMI] je nastavené
na [OFF] (str. 58).
30SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 31 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Pre
Stlačte
Pre
Stlačte
Zastavenie
x
Prehrávanie po
jednotlivých snímkach
(Freeze Frame)3)5)6)
Pozastavenie
X
Stlačením
prepnete
na nasledujúcu snímku
počas pozastavenia
prehrávania. Stlačením
prepnete na
predchádzajúcu snímku
počas pozastavenia
prehrávania (len DVD
VIDEO/DVD-VR/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW disky).
Stlačením H obnovíte
štandardnú rýchlosť
prehrávania.
Obnovenie prehrávania X alebo H
po pozastavení
Presun na nasledujúcu >
kapitolu, skladbu alebo
scénu1)
Presun na
predchádzajúcu
kapitolu, skladbu alebo
scénu1)
. dvakrát v priebehu
1 sekundy.
Ak stlačíte . len
jedenkrát, prepnete na
začiatok aktuálnej kapitoly,
skladby alebo scény.
Dočasné vypnutie
zvuku
MUTING.
Zvuk obnovíte opätovným
stlačením tlačidla, alebo
zvýšením hlasitosti
tlačidlom VOLUME +.
Zastavenie prehrávania Z
a vybratie želaného
disku
Rýchle vyhľadanie
Počas prehrávania disku
miesta zrýchleným
stlačte M/
alebo
prehrávaním vpred/vzad
/m. Každým
(Scan)1)2)
stlačením tlačidla M/
alebo
/m počas
vyhľadávania sa rýchlosť
prehrávania zmení.
Stlačením H obnovíte
štandardnú rýchlosť
prehrávania. Skutočné
rýchlosti sa môžu
v závislosti od disku
odlišovať.
Sledovanie snímky
po snímke
(Slow-motion Play)3)
V režime pozastavenia
stlačte M/
alebo
/m4). Každým
stlačením tlačidla M/
alebo
/m4) v režime
Slow-motion Play sa
rýchlosť prehrávania
zmení. Dostupné sú dve
rýchlosti. Štandardnú
rýchlosť prehrávania
obnovíte stlačením H.
Disk
Ďalšie operácie
(Instant Replay Zopakovanie
rýchle zopakovanie)
predchádzajúcej scény
(posledných 10 sekúnd)7) počas prehrávania.
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne
(30 sekúnd vpred)8)
1)Neplatí
2)
(Instant Advance rýchly posuv)
počas prehrávania.
pre obrazové súbory JPEG.
Rýchlosti posuvu sa môžu v závislosti od disku
odlišovať.
3)Len
DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
VIDEO CD disky.
4)
Okrem Super VIDEO CD diskov
5)
Na DVD diskoch v režime VR nie je možné
vyhľadávať statické obrázky.
6)Pri
DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
funguje len pri video súboroch DivX.
7)
Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky.
Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX.
8)
Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/
DVD+R disky.
Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX.
Poznámka
• Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia
Instant Replay alebo Instant Advance dostupná.
31SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 32 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Zobrazenie viacerých zorných
uhlov a titulkov
• Titulky je možné zmeniť, len ak má súbor DivX
príponu “.AVI” alebo “.DIVX” a obsahuje
informáciu o titulkoch v rámci totožného súboru.
Zmena zvuku
SUBTITLE
ANGLE
Zmena zorných uhlov
Ak je DVD VIDEO alebo DATA CD/
DATA DVD (video súbory DivX) disk
nahraný vo viacerých audio formátoch
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio alebo DTS),
môžete zvukový formát počas prehrávania disku
meniť. Pri DVD VIDEO diskoch s viacjazyčnými
zvukovými stopami si môžete zvoliť požadovaný
jazyk.
Pri VIDEO CD, CD, DATA CD alebo
DATA DVD diskoch môžete zvoliť zvuk ľavého
alebo pravého kanála a reprodukovať zvuk
zvoleného kanála cez pravý aj ľavý reproduktor.
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov), môžete prepínať zorný uhol.
Počas prehrávania stláčaním tlačidla
ANGLE prepínate zorný uhol.
AUDIO
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
zorného uhla aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané viaceré zorné uhly.
Zobrazenie titulkov
Ak sú na diskoch zaznamenané titulky,
môžete si tieto titulky zobraziť/vypnúť počas
prehrávania disku. Ak sú na diskoch
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si počas prehrávania disku zvoliť
akúkoľvek jazykovú mutáciu titulkov
a kedykoľvek ich zobraziť.
Počas prehrávania stláčaním tlačidla
SUBTITLE prepínate jazyk titulkov.
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na disku zaznamenané
titulky vo viacerých jazykoch. Titulky tiež nemusí
byť možné vypnúť.
Stláčaním AUDIO počas prehrávania zvoľte
požadovaný audio signál.
x DVD VIDEO
Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri každom
DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené štyri číslice, reprezentujú
jazykový kód. Príslušné kódy jazykov pozri
“Tabuľka kódov jazykov” (str. 104). Ak je
dva- alebo viackrát zobrazený ten istý jazyk,
DVD VIDEO disk obsahuje záznam
vo viacerých zvukových formátoch.
32SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 33 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
x DVD v režime VR
Zobrazenie formátu audio
signálu
Ak počas prehrávania stláčate AUDIO, zobrazí
sa podľa nižšie zobrazených príkladov formát
aktuálneho audio signálu (PCM, Dolby Digital,
DTS atď.).
Disk
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku.
Príklad:
• [1: MAIN] (hlavný zvuk)
• [1: SUB] (vedľajší zvuk)
• [1: MAIN+SUB] (hlavný aj vedľajší zvuk)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
x DVD
Poznámka
• [2: MAIN], [2: SUB] a [2: MAIN+SUB] sa
nezobrazí, ak je na disku zaznamenaná len jedna
zvuková stopa.
x VIDEO CD/CD/DATA CD (súbory MP3)/
DATA DVD (súbory MP3)
• [STEREO]: Štandardný stereo zvuk.
• [1/L]: Zvuk ľavého kanála (monofonický).
• [2/R]: Zvuk pravého kanála (monofonický).
x DATA CD (video súbory DivX)/DATA DVD
(video súbory DivX)
Možnosť výberu formátu audio signálu
na DATA CD alebo DATA DVD disku závisí
od súboru DivX uloženého na disku.
Formát sa zobrazuje na displeji.
x Super VCD
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 1.
• [1:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [1:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 2.
• [2:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 2
(monofonický).
• [2:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy 2
(monofonický).
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
LFE
(Nízkofrekvenčný efekt)
Surround (L/R)
1: ENGLISH
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Predné (L/R)
+ Stredová
Príklad:
Dolby Digital 3-kanálový
Surround
(Monofonická)
Predné (L/R)
1:SPANISH
DOLBY DIGITAL 2 / 1
x DATA CD (video súbory DivX)/DATA DVD
(video súbory DivX)
Príklad:
Audio súbor MP3
Poznámka
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie je
zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení
[2:STEREO], [2:1/L] alebo [2:2/R] reprodukovaný zvuk.
1:MP3
128k
Dátový tok
33SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 34 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (Ver.2.0)
(PBC Playback)
Pomocou funkcií PBC (Playback Control) môžete
využívať jednoduché interaktívne operácie,
funkcie umožňujúce vyhľadávanie a pod.
PBC prehrávanie umožňuje prehrávať
VIDEO CD disky interaktívne, sledujúc
zobrazené Menu na TV obrazovke.
Rada
• Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo
.
Prehrávanie sa spustí. Nie je možné prehrávať statické
zábery ako napr. zobrazenie ponuky Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
Obnovenie prehrávania
z pozície zastavenia
prehrávania disku
(Resume Play)
Číselné
tlačidlá
Systém si pamätá pozíciu, v ktorej ste naposledy
zastavili prehrávanie stlačením x a na displeji
sa zobrazí “RESUME”. Kým nevyberiete disk,
funkcia Resume Play (obnovenie prehrávania)
bude pracovať aj po prepnutí systému do
pohotovostného režimu stlačením "/1.
"/1
1
Spustite prehrávanie VIDEO CD disku
s PBC funkciami.
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami
výberu.
2
3
4
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
H
Stlačte
.
x
Postupujte interaktívne podľa pokynov
v Menu.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku,
pretože sa postupy môžu v závislosti
od VIDEO CD disku odlišovať.
Návrat do Menu
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• V návode na použitie niektorých VIDEO CD diskov
môže byť pokyn “Stlačte ENTER” ([Press ENTER])
v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte SELECT”
([Press SELECT]). V takomto prípade stlačte H.
1
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji sa zobrazí “RESUME”.
2
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bolo prehrávanie disku zastavené
v kroku 1.
34SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 35 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Poznámka
Používanie režimu
prehrávania
Disk
• Podľa miesta zastavenia prehrávania môže dôjsť pri
jeho obnovení k miernej odchýlke od tohto miesta.
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa nemusí
uchovať v prípade, že:
– Vysuniete disk.
– Systém prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
– Zmeníte alebo obnovíte nastavenia v ponuke
Setup.
– Zmeníte úroveň zabezpečenia Parental Control.
– Prepnete zdroj vstupného signálu stláčaním
tlačidla FUNCTION.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
• Pri prehrávaní DVD disku v režime VR, VIDEO CD,
CD, DATA CD alebo DATA DVD disku sa miesto,
v ktorom ste zastavili prehrávanie, uchová v pamäti
pre aktuálny disk.
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime
Program Play a Shuffle Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch pracovať
správne.
Vytvorenie programu
(Program Play)
Obsah disku môžete prehrať vo vami zvolenom
poradí tým, že zmeníte poradie stôp (skladieb)
na disku – vytvoríte vlastný program.
Do programu môžete zaradiť až 99 položiek.
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
X/x/c,
Prehrávanie disku prehrávaného
pred obnovením prehrávania
DISPLAY
H
(Multi-disc Resume)
Systém si pamätá miesto, v ktorom ste naposledy
zastavili prehrávanie disku a obnoví prehrávanie
z takéhoto miesta vždy, keď vložíte daný disk.
Pri obsadení pamäte sa z pamäte vymaže
nastavenie miesta prehrávania pre 1. disk.
Funkciu aktivujete nastavením [MULTI-DISC
RESUME] v ponuke [SYSTEM SETUP]
na [ON]. Podrobnosti pozri “[MULTI-DISC
RESUME] (len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)”
(str. 79).
Poznámka
• Systém si pamätá miesto obnovenia prehrávania
až pre 10 posledných diskov.
• Keď je v ponuke [SYSTEM SETUP] nastavené
[MULTI-DISC RESUME] na [OFF] (str. 79), miesto
zastavenia prehrávania sa z pamäte vymaže,
ak prepnete zdroj signálu stláčaním FUNCTION.
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
1
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[PROGRAM] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [PROGRAM].
3
Stláčaním X/x zvoľte [SET
a stlačte
.
t]
Celkový čas položiek programu
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Stopy/skladby na disku
35SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 36 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
4
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na položku v stĺpci [T]
(v tomto prípade [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
5
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Zmena alebo zrušenie programu
1
2
3
PROGRAM
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas položiek programu
6
Ostatné položky (stopy, skladby atď.)
zaradíte do programu opakovaním
krokov 4 až 5.
Položky zaradené do programu sa
zobrazujú vo zvolenom poradí.
7
Stlačením H spustíte prehrávanie
Program Play.
Prehrávanie Program Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
Obnovenie štandardného
prehrávania
Keď nie je na TV obrazovke zobrazené
zobrazenie pre nastavenie programu stlačte
CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte [OFF]. Ten istý
program prehráte znova zvolením [ON] v kroku
3 a stlačením .
Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5.
Program zrušíte zvolením [--] v stĺpci [T]
a následným stlačením
.
Zvolená položka (stopa, skladba atď.)
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Stláčaním X/x zvoľte číslo položky
programu, ktorú chcete zmeniť alebo
zrušiť.
Ak chcete položku z programu zrušiť,
stlačte CLEAR.
Zvoľte položku (stopu, skladbu atď.),
ktorú chcete zaradiť do programu.
Napríklad zvolenie stopy/skladby [02].
Stláčaním X/x zvoľte [02] v stĺpci [T],
potom stlačte .
Vykonajte kroky 1 až 3 v časti
“Vytvorenie programu”.
Zrušenie všetkých položiek
zaradených do programu
1
2
3
Vykonajte kroky 1 až 3 v časti
“Vytvorenie programu”.
Stlačte X a zvoľte [ALL CLEAR].
Stlačte
.
Poznámka
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné
prehrávanie, zrušia sa tiež režimy Shuffle Play
a Repeat Play.
Prehrávanie v náhodnom
poradí
(Shuffle Play)
Obsah disku môžete prehrať v náhodnom poradí.
Poradie prehrávania pri ďalšom “pomiešaní”
môže byť odlišné od predchádzajúceho.
Poznámka
• Pri prehrávaní súborov MP3 sa môžu niektoré
skladby prehrať opakovane.
36SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 37 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
X/x,
DISPLAY
Disk
Poznámka
• Funkciu Shuffle Play nie je možné použiť pri
prehrávaní VIDEO CD alebo Super VCD diskov
s funkciami PBC.
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné prehrávanie,
zrušia sa tiež režimy Program Play a Repeat Play.
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[SHUFFLE] a stlačte
Obsah disku môžete prehrať opakovane.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle Play alebo Program Play.
.
Zobrazia sa voľby pre [SHUFFLE].
3
REPEAT
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá sa
bude prehrávať v náhodnom poradí.
x VIDEO CD/CD
• [OFF]: Vypnutie.
• [TRACK]: “Pomiešanie” (Shuffle)
skladieb na disku.
X/x,
x V režime Program Play
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Prehrávanie položiek zaradených
do programu v náhodnom poradí.
DISPLAY
x DATA CD (okrem súborov DivX)/
DATA DVD (okrem súborov DivX)
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON (MUSIC)]: Pomiešanie audio
súborov MP3 v priečinku na aktuálnom
disku. Ak nie je zvolený žiadny priečinok,
prehrá sa prvý priečinok v náhodnom
poradí.
4
Stlačte
.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[REPEAT]
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
x DVD VIDEO/DVD v režime VR
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
titulov na disku.
37SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 38 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
• [TITLE]: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• [CHAPTER]: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
x VIDEO CD/CD
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
stôp/skladieb na disku.
• [TRACK]: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
x DATA CD/DATA DVD
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
priečinkov na disku.
• [FOLDER]: Opakované prehrávanie
aktuálneho priečinka.
• [TRACK] (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálneho súboru.
• [FILE] (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho súboru.
Vyhľadávanie/výber disku
Ponuka Menu DVD diskov
DVD disk je rozdelený na viacero úsekov obrazu
alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú “tituly”.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý obsahuje
niekoľko titulov, si môžete zvoliť požadovaný titul
pomocou tlačidla DVD TOP MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako je jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla DVD MENU.
x V režime Shuffle Play
alebo Program Play
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Opakované prehrávanie položiek
v náhodnom poradí alebo položiek
zaradených do programu.
4
Stlačte
Číselné
tlačidlá
DVD
TOP MENU
C/X/x/c,
DVD
MENU
.
Položka je zadaná.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
1
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny pri
rôznych diskoch.
Poznámka
• Funkciu Repeat Play nie je možné použiť pri
prehrávaní VIDEO CD alebo Super VCD diskov
s funkciami PBC.
• Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku
so súbormi MP3 a JPEG, ktorých prehrávací čas nie
je rovnaký, nebude zvuk synchronizovať s obrazom.
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené na
[IMAGE] (str. 44), nie je možné zvoliť [TRACK].
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné
prehrávanie, zrušia sa tiež režimy Program Play
a Shuffle Play.
Stlačte DVD TOP MENU alebo
DVD MENU.
2
3
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete
prehrávať alebo meniť.
Stlačte
.
Rada
• Môžete ihneď zobraziť stav opakovaného prehrávania
[REPEAT]. Stlačte REPEAT na DO.
38SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 39 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Zobrazenie Menu DVD disku
v zobrazení Control Menu
1
Počas prehrávania stlačte
3
4
Stláčaním X/x zvoľte [MENU]
alebo [TOP MENU].
Stlačte
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [PLAY LIST]: Prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných titulov
[ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: Prehrávanie pôvodných
titulov.
[DISC MENU]
Zobrazia sa voľby pre [DISC MENU].
3
.
4
Stlačte
Disk
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte
[ORIGINAL/PLAY LIST] a stlačte
Zobrazia sa voľby
pre [ORIGINAL/PLAY LIST].
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
2
.
.
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Vyhľadanie titulu/kapitoly/
stopy (skladby)/scény atď.
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Výber ponuky [ORIGINAL] alebo
[PLAY LIST] na DVD disku
v režime VR
Funkcia je dostupná len pre DVD disky v režime
VR s vytvoreným Playlistom.
Na DVD VIDEO/DVD disku v režime VR je
možné vyhľadávať podľa titulu alebo kapitoly
a na VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD
disku podľa stopy/skladby, indexu alebo scény.
Pri DATA CD/DATA DVD disku je možné
vyhľadávať podľa priečinka alebo súboru. Keďže
sú tituly a stopy (skladby) na disku označené
špecifickým číslom, požadovaný titul alebo
stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním ich čísla.
Taktiež je možné vyhľadať požadovanú scénu
zadaním časového kódu.
Číselné
tlačidlá
X/x,
X/x,
DISPLAY
DISPLAY
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
1
Stlačte
DISPLAY. (Pri prehrávaní
DATA CD/DATA DVD disku so súbormi
JPEG stlačte
DISPLAY dvakrát.)
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
39SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 40 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
2
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
Príklad:
[CHAPTER]
Zvolené je zobrazenie [** (**)]
(označenie ** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén,
priečinkov alebo súborov.
9 8( 99)
1 3( 99)
T
0: 03: 17
Vyhľadávanie scény zadaním
časového kódu
1
2
DVD VIDEO
.
4
.
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
časový údaj.
Príklad: vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku. Stlačte
2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Stlačte
.
Poznámka
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
98( 99)
1 3( 99)
T
0: 03: 17
Stlačte
[T **:**:**] sa zmení na [T --:--:--].
4
Stlačte
[TIME].
[T **:**:**] (prehrávací čas aktuálneho
titulu) je zvolené.
Zvolený riadok
3
V kroku 2 zvoľte
• Na DVD+RW disku nie je možné vyhľadávať scény
zadaním časového kódu.
DVD VIDEO
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zvoľte podľa potreby číslo titulu, kapitoly,
stopy/skladby, indexu, scény atď.
Ak sa pomýlite, stlačením CLEAR zrušte
číslo.
5
Stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
Rada
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), stopu/skladbu (VIDEO CD/CD) alebo
súbor (DATA CD/DATA DVD (súbory DivX))
stlačením číselných tlačidiel a
.
40SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 41 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Výber súboru MP3 alebo
priečinka
Disk
Prehrávanie audio
súborov MP3/obrazových
súborov JPEG
Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory
MP3 alebo JPEG:
• S príponou “.MP3” (audio súbory MP3) alebo
“.JPG”/“.JPEG” (obrazové súbory JPEG)
• Kompatibilné s formátom obrazových súborov
DCF*
DVD
MENU
X/x,
* “Design rule for Camera File system”: Štandardy
pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi
fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené asociáciou
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
H
Poznámka
• Systém prehrá akékoľvek údaje s príponou “.MP3”,
“.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde o formát MP3
alebo JPEG. Pri prehrávaní takýchto údajov sa môže
generovať silný hluk, ktorý môže poškodiť váš
reproduktorový systém.
• Systém nepodporuje audio súbory vo formáte
MP3PRO.
• Systém dokáže rozpoznať až 200 priečinkov. Žiadny
ďalší priečinok sa neprehrá. (V závislosti od štruktúry
priečinkov môže byť počet priečinkov, ktoré systém
dokáže sprístupniť, nižší.)
• Systém dokáže sprístupniť až 150 MP3/JPEG
súborov v priečinku.
• Spustenie prehrávania môže trvať dlhší čas, keď
prepnete na nasledovný alebo na iný priečinok.
• Systém nemusí prehrať určité typy súborov JPEG
(napr. súbory JPEG s menším rozmerom obrazu
než 8 (šírka) × 8 (výška)).
1
2
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa priečinky zaznamenané na
DATA CD alebo DATA DVD disku. Keď
sa začne prehrávať priečinok, jeho názov
je zvýraznený.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
3
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Prehrávanie súborov MP3
v priečinku
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
x Výber audio súboru MP3
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory nachádzajúce
sa v priečinku.
41SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 42 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
súboru. Stlačením DVD MENU môžete
vypnúť zobrazenie zoznamu súborov.
Ďalším stlačením DVD MENU zobrazíte
zoznam priečinkov.
Zastavenie prehrávania
Výber obrazového súboru JPEG
alebo priečinka
PICTURE
NAVI
DVD
MENU
C/X/x/c,
O RETURN
Stlačte x.
H
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru MP3
Stlačte > pre prehrávanie nasledujúceho
súboru MP3. Dvakrát stlačte . pre
prehrávanie predchádzajúceho súboru MP3.
Ak stlačíte . len jedenkrát, prepnete na
začiatok aktuálneho súboru MP3. Je síce možné
zvoliť nasledujúci priečinok stlačením >
po prehraní posledného súboru z aktuálneho
priečinka, nie je však možné prepnúť na
predchádzajúci priečinok stlačením ..
Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku
vyberte priečinok v zozname priečinkov.
1
2
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa priečinky zaznamenané na
DATA CD alebo DATA DVD disku. Keď
sa začne prehrávať priečinok, jeho názov
je zvýraznený.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Vypnutie zobrazenia
Stlačte DVD MENU.
3
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Prehrávanie súborov JPEG
v priečinku
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
x Zvolenie obrazového súboru JPEG
zobrazením políčok
Stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory JPEG z priečinka sa
zobrazia v 16 políčkach na obrazovke.
42SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 43 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Zobrazenie zoznamu súborov
MP3/JPEG
Disk
1
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrazový súbor JPEG a stlačte
.
Štandardné zobrazenie obnovíte stlačením
O RETURN.
X/x,
Poznámka
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené
na [MUSIC], funkcia PICTURE NAVI
nefunguje.
DISPLAY
Rada
• Na pravej strane TV obrazovky je zobrazené
rolovacie políčko. Pre zobrazenie ďalších
obrazových súborov JPEG zvoľte spodný
obrázok JPEG a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrazovému súboru JPEG
zvoľte vrchný obrázok JPEG a stlačte X.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte c/C, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci priečinok
stlačením c po prehraní posledného obrázka
z aktuálneho priečinka, nie je však možné
prepnúť na predchádzajúci priečinok stlačením
C. Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku
vyberte priečinok v zozname priečinkov.
Otáčanie obrázka JPEG
Keď je na TV obrazovke zobrazený obrazový
súbor JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Stláčajte X/x počas zobrazenia obrazového
súboru JPEG.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
Poznámka
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[BROWSING] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [BROWSING].
3
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
zoznam a stlačte
.
• [FOLDER LIST]: Zobrazenie zoznamu
priečinkov. Vykonajte krok 3 z časti
“Výber súboru MP3 alebo priečinka”
alebo “Výber obrazového súboru JPEG
alebo priečinka”.
• [PICTURE LIST]: Obrazové súbory JPEG
z priečinka sa zobrazia v 16 políčkach na
obrazovke. Vykonajte krok 3 z časti “Výber
obrazového súboru JPEG alebo priečinka”.
Ak vo zvolenom priečinku nie je žiadny
súbor JPEG, zobrazí sa [No image data].
V takomto prípade zobrazte zoznam
priečinkov zvolením [FOLDER LIST].
• Obrazový súbor JPEG nie je možné otáčať, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD] (str. 78).
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
43SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 44 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Prehrávanie audio súborov
MP3 a obrazových súborov
JPEG vo forme Slide Show
so sprievodným zvukom
Prezentáciu Slide Show môžete prehrať so
sprievodným zvukom, ak vložíte DATA CD
alebo DATA DVD disk obsahujúci v tom istom
priečinku súbory MP3 aj JPEG.
7
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa priečinky nachádzajúce sa
na DATA CD alebo DATA DVD disku.
8
9
Stláčaním X/x zvoľte želaný priečinok.
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
priečinka.
Stláčaním DVD MENU môžete zobraziť/
vypnúť zoznam priečinkov.
Poznámka
• Ak zvolíte [MUSIC], funkcia PICTURE NAVI
nefunguje.
• Ak súčasne prehrávate veľké MP3 a JPEG súbory,
zvuk môže vypadávať. Pri vytváraní súborov
spoločnosť Sony odporúča nastaviť dátový tok pre
MP3 súbory na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk stále
vypadáva, redukujte veľkosť súboru JPEG.
DVD MENU
Špecifikovanie trvania intervalu
zobrazenia obrazových súborov
JPEG pri prezentácii Slide Show
DISPLAY
1
X/x,
x
2
1
2
3
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Stlačte x.
Stlačte
3
5
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE
(MUSIC, IMAGE)], potom stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [AUTO]: Prehrávanie súborov JPEG
aj MP3 z toho istého priečinku vo forme
prezentácie.
• [MUSIC]: Súvislé prehrávanie len
súborov MP3.
• [IMAGE]: Prehrávanie len súborov JPEG
vo forme prezentácie.
6
Stlačte
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [NORMAL]: Štandardný čas trvania.
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW 1].
DISPLAY.
Zobrazia sa voľby pre
[MODE (MUSIC, IMAGE)].
DISPLAY.
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
4
Stlačte dvakrát
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
H
4
Stlačte
.
Poznámka
• Niektoré súbory JPEG sa môžu zobrazovať dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixelov a vyšším.
• Trvanie intervalu závisí od nastavenia
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
(str. 78).
.
44SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 45 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Výber efektu pre obrazové súbory
JPEG v režime prezentácie
Slide Show
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[EFFECT]
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [MODE 1]: Obrázok JPEG sa preklopí
zhora nadol.
• [MODE 2]: Obrázok JPEG sa na TV
obrazovke presúva zľava doprava.
• [MODE 3]: Obrázok JPEG sa zobrazuje
postupne zo stredu TV obrazovky.
• [MODE 4]: Obrázky JPEG sa cyklicky
náhodne prepínajú pomocou jednotlivých
efektov.
• [MODE 5]: Nasledujúci obrázok JPEG
vytlačí predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie.
4
Stlačte
.
Poznámka
• Nastavenie [EFFECT] nie je účinné, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD] (str. 78).
Video súbory DivX
Disk
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Prehrávanie súborov DivX®
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD alebo DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX®.
DATA CD alebo DATA DVD disky,
ktoré systém dokáže prehrávať
Prehrávanie DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) alebo DATA DVD (DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) diskov
v tomto systéme je podmienené splneniu
určitých podmienok:
– Pri DATA CD/DATA DVD disku, ktorý okrem
DivX súborov obsahuje aj MP3 alebo JPEG
súbory, systém prehrá len video súbory DivX.
Systém však prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Poradie prehrávania súborov
na DATA CD alebo DATA DVD
diskoch
Poradie prehrávania sa môže líšiť v závislosti od
softvéru použitého pre vytvorenie súboru DivX,
prípadne ak je na disku viac než 200 priečinkov
a v každom priečinku je 150 súborov DivX.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
Súbory DivX, ktoré systém
dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať súbory zaznamenané
vo formáte DivX, ktoré majú príponu “.AVI”
alebo “.DIVX”. Systém neprehrá súbory
s príponou “.AVI” alebo “.DIVX”, ak nie sú
vo formáte DivX video.
45SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 46 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Rada
FOLDER LIST
• Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG
na DATA CD alebo DATA DVD disku vhodných
na prehrávanie pozri “Disky, ktoré je možné
prehrávať” (str. 5).
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Poznámka
• Systém nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený
spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším
rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška) alebo
veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže zvuk preskakovať,
alebo nemusí synchronizovať s práve prehrávaným
obrazom.
• Systém nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX,
ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto prípade
odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom dátovom toku.
Ak je zvuk stále nekvalitný, odporúčame používať
súbory, ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3.
Tento systém nie je pri prehrávaní súborov DivX
kompatibilný s formátom WMA (Windows Media
Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže po stlačení H
trvať spustenie prehrávania určitý čas.
2
3
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok na prehrávanie.
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
priečinka.
Výber súborov DivX pozri “Výber video
súboru DivX” (str. 46).
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
/
.
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte DVD MENU.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Výber priečinka
Výber video súboru DivX
DVD MENU
DVD MENU
X/x
X/x,
H
1
Stlačte DVD MENU.
Zobrazí sa zoznam priečinkov
nachádzajúcich sa na disku. Zobrazia sa len
priečinky obsahujúce súbory DivX.
1
Po kroku 2 z časti “Výber priečinka”
stlačte
.
Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich
sa v priečinku.
46SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 47 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Obmedzenie
prehrávania disku
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
/
.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Disk
[PARENTAL CONTROL]
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou úrovňou,
napríklad vekom diváka. Nevhodné scény sa
neprehrajú, alebo sa nahradia inými scénami.
Obmedzenie prehrávania môžete nastaviť
po zaregistrovaní hesla. Ak zapnete funkciu
[PARENTAL CONTROL], na prehranie diskov
s nastaveným obmedzením prehrávania je
potrebné zadať heslo.
Stlačte O RETURN.
FUNCTION
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Číselné
tlačidlo
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru DivX
bez použitia zoznamu súborov
Na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor
DivX v rámci rovnakého priečinka môžete
prepnúť stlačením >/..
Stlačením > počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom priečinku môžete prepnúť
na prvý súbor v nasledujúcom priečinku. Nie je
možné prepnúť na predchádzajúci priečinok
stlačením .. Predchádzajúci priečinok je
možné zvoliť zo zoznamu priečinkov.
Rada
• Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX môžete
prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet
prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí systému.
– Spustení prehrávania iného súboru.
– Vysunutí disku.
X/x,
DISPLAY
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
47SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 48 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
5
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
10 Stláčaním X/x zvoľte [LEVEL],
potom stlačte
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL t] a stlačte
.
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[LEVEL].
11 Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň a stlačte
x Ak ste ešte nezadali heslo
.
Nastavovanie režimu
[PARENTAL CONTROL] je dokončené.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie
je obmedzenie.
Zobrazí sa okno pre zadanie nového hesla.
PARENTAL CONTROL
Vypnutie funkcie
[PARENTAL CONTROL]
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
V kroku 11 nastavte [LEVEL] na [OFF].
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa okno pre potvrdenie hesla.
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
7
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo,
potom stlačte
.
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
OFF
USA
Prehrávanie disku, pre ktorý
je nastavený režim
[PARENTAL CONTROL]
1
Vložte disk a stlačte H.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Prehrávanie sa spustí.
Poznámka
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
[PARENTAL CONTROL] nie je možné na tomto
zariadení nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania
vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control.
V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň.
Pri zrušení režimu Resume Play sa úroveň obnoví
na pôvodnú hodnotu.
Rada
8
Stláčaním X/x zvoľte [STANDARD],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[STANDARD].
9
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň
pre obmedzenie prehrávania,
potom stlačte
.
• Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 7 z časti “Obmedzenie prehrávania disku”
(str. 47). Keď sa zobrazí okno pre zadanie hesla,
zadajte 6-ciferné číslo “199703”, potom stlačte
.
Zobrazí sa výzva na zadanie nového 4-ciferného
hesla. Po zadaní nového 4-ciferného hesla vložte
do riadiacej jednotky disk a stlačte H. Keď sa
zobrazí okno pre zadanie hesla, zadajte nové heslo.
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte [OTHERS t], číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky “Prehľad kódov oblastí
Parental Control” (str. 104).
48SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_030-049_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 49 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
11 Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
Zmena hesla
nové heslo a stlačte
.
Ak ste sa pri zadávaní hesla
pomýlili
Pred stlačením
správne.
stlačte C a zadajte číslo
Číselné
tlačidlo
Disk
FUNCTION
X/x,
DISPLAY
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL t] a stlačte
.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
7
8
9
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte
[CHANGE PASSWORD t] a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
10 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo a stlačte
.
49SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_050-053_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 50 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Nastavenie zvuku
Reprodukcia priestorového zvuku pomocou režimu
dekódovania
Jednoduchým výberom predprogramovaných režimov dekódovania na systéme môžete získať
priestorový zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál a koncertných miestností.
X/x/c,
SYSTEM
MENU
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “DEC. MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí želaný režim dekódovania.
Displej
Režim dekódovania Efekt
“AUTO”
Automatické prepínanie Automatický výber režimu dekódovania podľa disku alebo
2 CHANNEL
zvoleného zdroja zvukového signálu.
STEREO, WIDE
• “2CH STEREO”: Reprodukcia 2-kanálového zvuku bez
STAGE a PORTABLE ohľadu na typ vstupného audio signálu, keď sa prehráva audio
AUDIO
disk (napr. CD, DATA-CD (MP3) atď.), alebo ak je zvolený
zdroj vstupného signálu “FM”. Na prednom paneli svieti
indikátor AUTO.
• “WIDE STAGE”: Vytvorenie dojmu surround zvuku pomocou
dvoch predných reproduktorov a subwoofera, keď sa prehráva
obrazový disk (napr., DVD, VCD atď.), alebo ak je zvolený
zdroj vstupného signálu “TV” alebo “SAT/CABLE”.
Na prednom paneli svieti indikátor AUTO a WIDE STAGE.
• “PORTABLE AUDIO”: Produkcia čistého a zdokonaleného
zvuku z prenosného audio zariadenia, keď je zvolený zdroj
vstupného signálu “USB” alebo “DMPORT”. Na prednom
paneli svieti indikátor AUTO.
“2CH STEREO”
2 CHANNEL
STEREO
Reprodukcia 2-kanálového zvuku bez ohľadu na typ vstupného
audio signálu. Z výroby je pre zdroj vstupného signálu “TV”
a “SAT/CABLE” nastavené aplikovanie voľby “2CH STEREO”.
50SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_050-053_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 51 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
4
Stlačte
.
Zvolený režim dekódovania sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Vypnutie priestorového efektu
Poznámka
• V závislosti od typu zdroja signálu môže byť surround efekt ťažko počuteľný (napr. digitálny stereo signál, digitálny
viackanálový signál atď.), s výnimkou multikanálového signálu pri DVD diskoch.
• Režim dekódovania nie je možné zvoliť, ak riadiaca jednotka číta súbory z USB zariadenia alebo prenáša skladby.
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť režim dekódovania účinný.
• Surround efekt sa zruší, ak je zvukový režim nastavený na “SPORTS”.
Nastavenie zvuku
Zvoľte “2CH STEREO” pre “DEC. MODE” a nastavte zvukový režim (str. 52) na “MOVIE”
alebo “MUSIC”.
Rada
• Systém si zapamätá naposledy zvolený režim dekódovania pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.
Pri každom zvolení zdroja vstupného signálu ako “DVD” alebo “FM” sa pre takýto zdroj vstupného signálu
automaticky aplikuje režim dekódovania, ktorý bol pri tomto zdroji vstupného signálu použitý naposledy.
Napríklad: zvolíte zdroj vstupného signálu “DVD” a aplikujete preň režim dekódovania “AUTO”, potom prepnete
na iný zdroj vstupného signálu a pre tento zdroj vstupného signálu aplikujete iný režim dekódovania. Ak následne
opäť prepnete na “DVD”, automaticky sa pre tento zdroj vstupného signálu aplikuje režim dekódovania “AUTO”.
51SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_050-053_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 52 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Výber zvukového režimu
Môžete zvoliť vhodný zvukový režim pre rôzne
zdroje signálu, ako sú napr. filmy (Movie) alebo
hudba (Music).
Nastavenie úrovne nízkych
a vysokých tónov
Môžete jednoducho nastaviť úroveň nízkych
aj vysokých tónov.
TONE
X/x,
SOUND
MODE +/–
Stláčaním SOUND MODE +/– počas
prehrávania zobrazte na displeji
požadovaný režim.
• “AUTO”: Automatický výber režimu
“MOVIE” alebo “MUSIC” za účelom
reprodukcie zvukového efektu podľa disku
alebo toku audio signálu.
• “MOVIE”: Systém reprodukuje vhodný zvuk
pre filmy.
• “MUSIC”: Systém reprodukuje vhodný zvuk
pre hudbu.
• “SPORTS”: Systém do športových prenosov
pridá ozvenu.
• “NEWS”: Systém poskytuje vhodný zvuk
pre programy s hlasom (napr. správy).
1
Stláčajte TONE, kým sa na displeji
nezobrazí “BASS” alebo “TREBLE”.
• “BASS”: Nastavenie úrovne nízkych
tónov (-6.0 - +6.0, krok 0.5).
• “TREBLE”: Nastavenie úrovne vysokých
tónov (-6.0 - +6.0, krok 0.5).
2
Stláčaním X/x nastavujte.
Nastavená hodnota sa zobrazuje na displeji.
3
Stlačte
.
Poznámka
V závislosti od zvukového režimu nemusí byť zvukový
efekt dobre rozpoznateľný.
Poznámka
• V závislosti od disku alebo zdroja signálu, ak zvolíte
“AUTO”, nemusí byť počuť začiatok reprodukcie
zvuku, pretože systém automaticky volí optimálny
režim. Aby k tomu nedochádzalo, zvoľte iné
nastavenie než “AUTO”.
• V závislosti od toku vstupného signálu nemusí byť
zvukový režim účinný.
Rada
• Systém si zapamätá naposledy zvolený zvukový
režim pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.
52SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_050-053_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 53 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Počúvanie
multikanálového zvuku
TV vysielania (Multiplex
Broadcast Sound)
Nastavenie zvuku
(DUAL MONO)
Ak systém prijíma alebo prehráva viaczložkový
vysielací zvukový signál Dolby Digital, môžete
viaczložkový vysielací zvukový signál
(Multiplex broadcast sound) reprodukovať.
Poznámka
• Pre príjem signálu Dolby Digital je potrebné k riadiacej
jednotke pripojiť TVP alebo iné zariadenie optickým
alebo koaxiálnym digitálnym káblom (str. 19) a nastaviť
režim výstupného digitálneho signálu na TVP alebo
inom zariadení na Dolby Digital.
AUDIO
Stláčajte AUDIO, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný formát signálu.
• “MAIN”: Reproduktory budú reprodukovať
hlavný zvuk (jazyk).
• “SUB”: Reproduktory budú reprodukovať
vedľajší zvuk (jazyk).
• “MAIN+SUB”: Reproduktory budú
reprodukovať zmixovaný hlavný aj vedľajší
zvuk (jazyk).
53SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_054-057_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 54 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
4
Rádio
5
Stlačte
alebo c.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby
pre uloženie stanice.
Uloženie rozhlasových
staníc
Uložiť môžete 20 staníc v pásme FM. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimálnu úroveň.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “MEMORY”.
TUNED
6
STEREO
Stláčaním X/x zvoľte požadované číslo
predvoľby.
Rada
• Funkcie rádia môžete ovládať cez nasledovné
zobrazenie na TV obrazovke.
TUNED
Aktuálna stanica
STEREO
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
Aktuálne pásmo a predvoľba
7
FM
Stlačte
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“COMPLETE” a stanica sa uloží.
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
8
Názov stanice
9
Ďalšie stanice uložíte opakovaním
krokov 2 až 7.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
FUNCTION
Zmena čísla predvoľby
Stláčaním PRESET +/– zvoľte želanú predvoľbu
(str. 55), potom vykonajte postup od kroku 3.
X/x/c,
SYSTEM
MENU
TUNING
+/–
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM”.
Zatlačte a pridržte TUNING +/–, kým
sa nezačne automatické ladenie.
Ladenie sa zastaví po naladení danej
stanice. Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “STEREO” (pri stereo vysielaní).
3
Stlačte SYSTEM MENU.
54SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_054-057_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 55 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Počúvanie rozhlasu
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”
(str. 54)).
FUNCTION
Naladenie stanice zadaním
jej frekvencie
1
2
3
4
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM”.
Stlačte D.TUNING.
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
číslo frekvencie.
Stlačte
.
X/x/c,
VOLUME
+/–
1
D.TUNING
Ak je príjem FM stanice
nekvalitný
SYSTEM
MENU
PRESET
+/–
TUNING
+/–
x
Ak je príjem FM stanice nekvalitný, zvoľte
monofonický príjem. Signál nebude
stereofonický, ale príjem sa zlepší.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
1
2
Stláčaním PRESET +/– vyberte
požadované číslo predvoľby.
Rada
3
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “FM MODE”.
STEREO
alebo c.
Stlačte
Stláčaním X/x zvoľte “MONO”.
• “STEREO”: stereo príjem.
• “MONO”: Monofonický príjem.
Po každom stlačení tlačidla systém vyvolá
jednu uloženú stanicu.
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
Stlačte SYSTEM MENU.
TUNED
3
4
Rádio
Rada
• Pre skvalitnenie príjmu presmerujte pripojené antény.
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Vypnutie rádia
Stlačte "/1.
Počúvanie neuložených
rozhlasových staníc
V kroku 2 použite manuálne alebo automatické
ladenie.
Manuálne ladenie: stláčajte TUNING +/–.
Automatické ladenie: zatlačte a pridržte
TUNING +/–. Automatické ladenie sa zastaví
automaticky, keď systém naladí rozhlasovú
stanicu. Ak chcete automatické ladenie zastaviť
manuálne, stlačte TUNING +/– alebo x.
55SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_054-057_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 56 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Ak sa pomýlite
Pomenovanie uložených staníc
Každej uloženej stanici môžete priradiť názov.
Po naladení pomenovanej stanice sa na displeji
zobrazí jej názov (napríklad “XYZ”).
Pre každú predvoľbu je možné zadať len jeden
názov.
Stláčaním C/c zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním X/x zvoľte
požadovaný znak.
Ak chcete zrušiť znak, stláčaním C/c
“rozblikajte” znak, ktorý chcete zrušiť
a stlačte CLEAR.
7
Stlačte
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“COMPLETE” a stanica sa uloží.
FUNCTION
8
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
C/X/x/c,
SYSTEM
MENU
Zobrazenie názvu stanice
a frekvencie na displeji
Na displeji môžete zobraziť frekvenciu.
PRESET +/–
DISPLAY
1
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
3
4
Stláčaním PRESET +/– vyberte uloženú
stanicu, pre ktorú chcete vytvoriť
indexový názov.
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “NAME IN”.
TUNED
STEREO
Stlačte DISPLAY.
5
6
Stlačte
alebo c.
Stláčaním C/X/x/c zadávajte znaky.
Stláčaním X/x zvoľte znak, potom
stlačením c presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
TUNED
Po každom stlačení DISPLAY sa zobrazenie
na displeji nasledovne mení.
1 Názov stanice*
2 Frekvencia**
* Zobrazí sa, ak ste predvoľbu pomenovali.
** Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa obnoví pôvodné
zobrazenie.
STEREO
Pre názov stanice môžete použiť písmená,
číslice a iné symboly.
56SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_054-057_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 57 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Radio Data System (RDS)
(len modely pre Európu)
Možnosti systému RDS
Rádio
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Rádio (tuner)
v tomto systéme ponúka pohodlné RDS funkcie,
ako napríklad zobrazenie názvu stanice.
Funkcie RDS sú dostupné len pre FM stanice.*
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý, alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
* Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Príjem RDS vysielania
Jednoducho zvoľte stanicu z FM pásma.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí názov stanice*.
* Ak nie je prijímaná stanica s RDS signálom,
na displeji sa nemusí zobraziť jej názov.
57SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 58 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Poznámka
Funkcia ovládania cez HDMI (Control
for HDMI)/Externé audio zariadenie
Používanie funkcie
ovládania cez HDMI pri
funkcii “BRAVIA” Sync
Táto funkcia je dostupná len pri TVP s funkciou
“BRAVIA” Sync.
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou ovládania cez HDMI
pomocou HDMI kábla (nedodávaný) sa
nasledovným spôsobom zjednoduší ovládanie
funkcií:
– Theater/Theatre Mode (str. 59)
– One-Touch Play (str. 59)
– System Power Off (str. 60)
– System Audio Control (str. 60)
– Volume Limit (str. 60)
Funkcia ovládania cez HDMI je štandard
pre vzájomnú riadiacu funkciu využívaný
systémom HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) pre HDMI rozhrania (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením).
Funkcia ovládania cez HDMI nefunguje
v nasledovných prípadoch:
– Keď prepojíte tento systém so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI.
– Zariadenie nemá konektor HDMI.
Na DO systému sú špeciálne tlačidlá na
ovládanie TVP ako napr. THEATER/
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY, TV [/1.
Podrobnosti pozri “Ovládanie TVP dodávaným
diaľkovým ovládaním” (str. 86) a v návode
na použitie TVP.
• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia ovládania cez HDMI fungovať. Podrobnosti
pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
• Funkcia ovládania cez HDMI nemusí fungovať,
ak pripojíte zariadenie kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI, ale nebude vyrobené
spoločnosťou Sony.
Príprava na funkciu ovládania
cez HDMI
(Control for HDMI - Easy Setting)
Systém je kompatibilný s funkciou Control for
HDMI - Easy Setting. Ak je TVP kompatibilný
s funkciou Control for HDMI - Easy Setting,
môžete funkciu [CONTROL FOR HDMI] na
systéme nastaviť automaticky pomocou
nastavenia na TVP. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
Ak TVP nie je kompatibilný s funkciou Control
for HDMI - Easy Setting, funkciu ovládania cez
HDMI na systéme a na TVP nastavte manuálne.
Poznámka
• Zobrazované položky sa líšia v závislosti od krajiny
zakúpenia modelu.
1
2
3
4
Systém a TVP musia byť prepojené
HDMI káblom.
Zapnite TVP a stlačením [/1 zapnite
systém.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa cez vstupný
konektor HDMI zobrazil na TV
obrazovke obraz z tohto systému.
Nastavte príslušnú funkciu ovládania
cez HDMI pre tento systém aj TVP.
Podrobnosti o nastavení na systéme pozri
v nasledovnom texte. Podrobnosti
o nastavení na TVP pozri v návode na
použitie TVP (pri niektorých TVP je
z výroby funkcia ovládania cez HDMI
vypnutá).
ONE-TOUCH
THEATRE PLAY TV
BRAVIA Sync
58SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 59 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Zapnutie/vypnutie funkcie
[CONTROL FOR HDMI]
Používanie režimu Theater/
Theatre Mode
FUNCTION
(Theater/Theatre Mode)
Ak je TVP kompatibilný s režimom Theater/
Theatre Mode, môžete reprodukovať optimálny
obraz vhodný pre filmy a zvuk sa bude
reprodukovať reproduktormi systému automaticky
po stlačení THEATER/THEATRE.
X/x,
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Funkcia One-Touch Play funguje aj pri stlačení
DVD TOP MENU/DVD MENU a na displeji
sa zobrazí H.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [HDMI SETUP].
6
7
Stláčaním X/x zvoľte
[CONTROL FOR HDMI] a stlačte
Poznámka
• Funkcia One-Touch Play nefunguje, keď stlačíte H.
Systém a TVP fungujú nasledovne (napr.):
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
(One-Touch Play)
Stlačením jediného tlačidla ONE-TOUCH PLAY
sa zapne TVP, automaticky sa na ňom zvolí zdroj
vstupného signálu DVD a automaticky sa spustí
prehrávanie disku v systéme.
.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte
.
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Zapnutie.
Poznámka
• Ak sa zobrazí [Please verify the HDMI connection.],
skontrolujte správnosť HDMI prepojenia.
Tento systém
TVP
Zapnutie.
(Ak ešte nie je zapnutý.)
r
Prepnutie na zdroj
vstupného signálu “DVD”.
r
Spustenie prehrávania
disku a reprodukcia zvuku.
Zapnutie.
(Ak ešte nie je zapnutý.)
r
Prepnutie na zdroj
vstupného signálu HDMI.
r
Minimalizácia hlasitosti.
(System Audio Control)
Poznámka
• Skontrolujte správnosť HDMI prepojenia a nastavte
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
• V závislosti od TVP sa nemusí prehrať úplný začiatok
programu na disku.
• V závislosti od disku môže spustenie prehrávania
trvať určitý čas.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Sledovanie DVD disku
stlačením jediného tlačidla
DISPLAY
59SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 60 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Vypnutie systému spolu s TVP
(System Power Off)
Keď vypnete TVP tlačidlom POWER na DO od
TVP alebo tlačidlom TV [/1 na DO od systému,
automaticky sa vypne aj tento systém.
Poznámka
• Pred používaním funkcie System Power Off nastavte
funkciu na napájanie TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
• V závislosti od stavu systému (napr. ak je zvolený iný
zdroj signálu ako “DVD” alebo “TV”, alebo pri
prehrávaní CD disku), systém sa nemusí vypnúť
automaticky.
Poznámka
• Ak TVP zapnete skôr ako systém, zvuk TVP
sa chvíľu nebude reprodukovať.
• Ak je TVP v režime PAP (obraz a obraz), funkcia
System Audio Control nefunguje. Keď sa na TVP
režim PAP vypne, výstupný signál z TVP sa prepne
na jeden z režimov, ktorý bol aktívny pred režimom
PAP.
• Ak prepnete TV predvoľbu počas prehrávania DVD
disku na systéme, zdroj signálu “TV” sa automaticky
nastaví tak, že sa bude reprodukovať zvuk z TVP.
• Ak aktivujete funkciu One-Touch Play počas
sledovania TVP, zapne sa funkcia System Audio
Control a zvuk z TVP sa vypne.
• Počas prenosu skladieb z audio CD disku na USB
jednotku funkcia System Audio Control nefunguje.
Rada
Reprodukcia zvuku TVP
reproduktormi tohto systému
(System Audio Control)
Zvuk TVP je možné reprodukovať cez tento
systém jednoduchou operáciou.
Ak chcete používať túto funkciu, prepojte
systém a TVP audio káblom (nedodávaný)
a HDMI káblom (nedodávaný) (str. 19).
V závislosti od TVP, ak na systéme nastavíte
zdroj signálu na “TV”, aktivuje sa funkcia
System Audio Control. Zvuk z TVP sa
reprodukuje reproduktormi systému
a automaticky sa minimalizuje úroveň hlasitosti
v reproduktoroch TVP.
• Systém a audio konektory TVP je možné prepojiť
digitálne. Podrobnosti pozri str. 20.
Stanovenie maximálnej úrovne
hlasitosti na systéme
(Volume Limit)
Ak zmeníte výstupný signál z TVP do
reproduktorov systému cez Menu TVP alebo
stlačíte THEATER/THEATRE, v závislosti od
nastavenia úrovne hlasitosti na systéme sa môže
reprodukovať hlasný zvuk. Tejto situácii môžete
predísť obmedzením maximálnej úrovne
hlasitosti. Podrobnosti pozri “[VOLUME
LIMIT]” (str. 77).
Funkciu System Audio Control môžete používať
nasledovne:
• Počas sledovania TVP, pričom je zdroj
vstupného signálu nastavený na “TV”, sa zvuk
TVP automaticky reprodukuje reproduktormi
systému.
• Hlasitosť na systéme môžete ovládať DO
od TVP.
• Ak vypnete systém, alebo na systéme prepnete
iný zdroj vstupného signálu než “TV”, zvuk TVP
sa bude reprodukovať reproduktormi TVP.
Funkciu System Audio Control tiež môžete
ovládať cez Menu TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
60SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 61 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Prehrávanie audio súborov/
obrazových súborov JPEG
z USB zariadenia
* Systém nedokáže prehrávať súbory chránené
technológiou na ochranu autorských práv
(Digital Rights Management).
1
2
Poznámka
• Systém nedokáže prehrávať súbory WMA/AAC
na DATA CD/DATA DVD diskoch.
Pripojenie USB zariadenia
Ľavá strana riadiacej jednotky
Pripojte USB zariadenie do
portu.
(USB)
Po pripojení USB zariadenia sa zobrazuje
na displeji “Reading” a animované znaky,
kým systém nenačíta všetky dáta
z USB zariadenia.
USB zariadenia, z ktorých je
možné prehrávať
• Nepoužívajte iné USB zariadenia než uvedené
v prehľade “USB zariadenia, z ktorých je možné
prehrávať” (informujte sa u predajcu). Z dôvodu
zmien špecifikácií však nemusia aj niektoré
uvedené USB zariadenia správne fungovať.
Fungovanie modelov neuvedených v prehľade
(informujte sa u predajcu) nie je zaručené.
• Niektoré z uvedených USB zariadení nemusia
byť v niektorých krajinách v predaji.
• Formátovanie USB zariadenia vykonajte pomocou
samotného zariadenia alebo prostredníctvom
softvéru určeného na formátovanie zariadenia.
Inak nebudete môcť do tohto systému prenášať dáta
z USB zariadenia správne.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “USB”.
Poznámka
• Keď pripájate USB zariadenie, orientujte jeho
konektor správne.
• USB zariadenie nepripájate nasilu, môže sa poškodiť.
• Vedľa USB zariadenia nič iné nepripájate.
Odpojenie USB zariadenia
1
2
3
Stlačením x zastavte prehrávanie.
Stlačením [/1 vypnite systém.
Overte, či je systém vypnutý a odpojte
USB zariadenie.
Poznámky k USB zariadeniu
• Systém dokáže prehrávať až 200 priečinkov,
vrátane albumov, ktoré neobsahujú audio
súbory a obrazové súbory JPEG. Ak je na USB
zariadení viac ako 200 priečinkov, priečinky,
ktoré systém sprístupní závisia od
konfigurácie priečinkov.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Po pripojení USB zariadenia k riadiacej jednotke
môžete prehrávať audio súbory (súbory MP3/WMA/
AAC)/obrazové súbory JPEG prenesené
do USB zariadenia (digitálny audio prehrávač
alebo USB pamäťová jednotka (nedodávané)).
Prehľad USB zariadení pripojiteľných k tejto riadiacej
jednotke pozri v prehľade “USB zariadenia, z ktorých
je možné prehrávať” (informujte sa u predajcu).
Audio formát, ktorý je možné prehrávať
prostredníctvom tohto systému, je len formát súborov
MP3/WMA/AAC*.
FUNCTION
USB zariadenie
61SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 62 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
• Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory.
Súbor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prípona súboru
Súbor MP3
“.mp3”
Súbor WMA
“.wma”
Súbor AAC
“.m4a”
Súbor JPEG
“.jpg” alebo “.jpeg”
Systém prehrá akékoľvek dáta s uvedenými
príponami, aj keď nepôjde o formát MP3/
WMA/AAC/JPEG. Pri prehrávaní takýchto
údajov sa môže generovať silný hluk, ktorý
môže poškodiť váš reproduktorový systém.
Pri nasledovných USB zariadeniach/situáciách
sa môže spustenie prehrávania predĺžiť:
– USB zariadenie pre prenos so zložitou
štruktúrou priečinkov.
– Ak sa práve prehrávali audio súbory
a obrazové súbory JPEG z iného priečinka.
– Ak je na USB zariadení mnoho priečinkov
alebo súborov.
Z niektorých USB zariadení systém
v závislosti od súborového formátu nedokáže
prehrávať.
Systém dokáže prehrávať do 8. úrovne
vetvenia priečinkov.
Systém nemusí prehrať audio súbor
v závislosti od druhu súboru.
Systém a USB zariadenie neprepájajte
cez USB rozbočovač (hub).
Pri niektorých USB zariadeniach môže byť
medzi vykonaním operácie na USB zariadení
a jej vykonaním týmto systémom časové
oneskorenie.
Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným USB zariadením.
Súbory prenesené napr. pomocou PC sa
nemusia prehrať v ich pôvodnom poradí.
Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť
od poradia prehrávania na pripojenom USB
zariadení.
Pred odpájaním USB zariadenia vždy vypnite
systém. Ak odpojíte USB zariadenie,
keď je systém zapnutý, môžu sa poškodiť dáta
na USB zariadení.
V USB zariadení neukladajte iné typy súborov
než audio súbory alebo obrazové súbory JPEG
ani nepotrebné priečinky.
Priečinky bez audio súborov alebo obrazových
súborov JPEG sa vynechajú.
• Nie je možné zaručiť kompatibilitu so
všetkými kódovacími/zapisovacími softvérmi
a USB zariadeniami pre formáty MP3/WMA/
AAC. Nekompatibilné USB zariadenie môže
produkovať hluk alebo rušenie audio signálu,
alebo sa z neho vôbec nebude prehrávať.
• Pred používaním USB zariadenia overte,
či neobsahuje nejaké vírusové súbory.
Výber audio súboru alebo
priečinka
FUNCTION
DVD
MENU
X/x,
DISPLAY
H
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “USB”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE
(MUSIC, IMAGE)], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[MODE (MUSIC, IMAGE)].
4
5
6
Stláčaním X/x zvoľte [MUSIC].
Stlačte
.
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa prenesené priečinky na USB
zariadení. Keď sa začne prehrávať
priečinok, jeho názov je zvýraznený.
62SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 63 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Prehrávanie audio súborov
v priečinku
x Výber audio súboru
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory nachádzajúce
sa v priečinku.
Stlačte > pre prehrávanie nasledujúceho
súboru MP3. Dvakrát stlačte . pre
prehrávanie predchádzajúceho súboru MP3.
Ak stlačíte . len jedenkrát, prepnete na
začiatok aktuálneho súboru MP3. Je síce možné
zvoliť nasledujúci priečinok stlačením >
po prehraní posledného súboru z aktuálneho
priečinka, nie je však možné prepnúť na
predchádzajúci priečinok stlačením ..
Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku
vyberte priečinok v zozname priečinkov.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte DVD MENU.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Ďalšie operácie
Pozri “Ďalšie operácie” (str. 31).
Výber obrazového súboru JPEG
alebo priečinka
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
súboru. Stlačením DVD MENU môžete
vypnúť zobrazenie zoznamu súborov.
Ďalším stlačením DVD MENU zobrazíte
zoznam priečinkov.
Rada
FUNCTION
PICTURE
NAVI
• Systém dokáže sprístupniť až 150 audio súborov
v jednom priečinku.
• Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné
komprimované audio súbory z prenosného audio
zariadenia, môžete zdokonaliť zvuk. Zvoľte “AUTO”
pre “DEC. MODE” (str. 50) a nastavte zvukový
režim (str. 52) na “MOVIE”, “MUSIC” alebo
“NEWS”. Pre zrušenie zvoľte “2CH STEREO”.
C/X/x/c,
DVD
MENU
DISPLAY
H
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho audio súboru
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “USB”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
63SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 64 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
3
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE
(MUSIC, IMAGE)], potom stlačte
.
Rada
• Na pravej strane TV obrazovky je zobrazené
rolovacie políčko. Pre zobrazenie ďalších
obrazových súborov JPEG zvoľte spodný
obrázok JPEG a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrazovému súboru JPEG
zvoľte vrchný obrázok JPEG a stlačte X.
• Systém dokáže sprístupniť až 150 obrazových
súborov JPEG v jednom priečinku.
Zobrazia sa voľby pre
[MODE (MUSIC, IMAGE)].
4
5
6
Stláčaním X/x zvoľte [IMAGE].
Stlačte
.
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa prenesené priečinky na USB
zariadení. Keď sa začne prehrávať
priečinok, jeho názov je zvýraznený.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Prezentácia obrazových súborov
JPEG z priečinka vo forme Slide Show
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
Súbory JPEG sa prehrajú vo forme
prezentácie. Interval zobrazovania
jednotlivých obrázkov prezentácie je
možné zmeniť (str. 64) a môžete ju obohatiť
efektmi (str. 65).
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte c/C, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci priečinok
stlačením c po prehraní posledného obrázka
z aktuálneho priečinka, nie je však možné prepnúť
na predchádzajúci priečinok stlačením C.
Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku vyberte
priečinok v zozname priečinkov.
Otáčanie obrázka JPEG
Keď je na TV obrazovke zobrazený obrazový
súbor JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Stláčajte X/x počas zobrazenia obrazového
súboru JPEG.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné zobrazenie.
Poznámka
• Obrazový súbor JPEG, nie je možné otáčať, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD].
Zastavenie prehrávania
x Zvolenie obrazového súboru JPEG
zobrazením políčok
Stlačte x.
Stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory JPEG z priečinka sa
zobrazia v 16 políčkach na obrazovke.
Ďalšie operácie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pozri “Ďalšie operácie” (str. 31).
Špecifikovanie trvania intervalu
zobrazenia obrazových súborov
JPEG pri prezentácii Slide Show
1
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrazový súbor JPEG a stlačte
.
Štandardné zobrazenie obnovíte stlačením
O RETURN.
Stlačte dvakrát
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [NORMAL]: Štandardný čas trvania.
64SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 65 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW 1].
4
Stlačte
Zobrazenie zoznamu audio
súborov/súborov JPEG
.
Poznámka
• Niektoré súbory JPEG sa môžu zobrazovať dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixelov a vyšším.
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
1
[EFFECT]
2
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [MODE 1]: Obrázok JPEG sa preklopí
zhora nadol.
• [MODE 2]: Obrázok JPEG sa na TV
obrazovke presúva zľava doprava.
• [MODE 3]: Obrázok JPEG sa zobrazuje
postupne zo stredu TV obrazovky.
• [MODE 4]: Obrázky JPEG sa cyklicky
náhodne prepínajú pomocou jednotlivých
efektov.
• [MODE 5]: Nasledujúci obrázok JPEG
vytlačí predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie.
4
Stlačte
.
Poznámka
• Nastavenie [EFFECT] nie je účinné,
ak je [JPEG RESOLUTION] v ponuke
[HDMI SETUP] nastavené na [(1920 × 1080i) HD
alebo [(1920 × 1080i) HD] (str. 78).
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
3
Počas prehrávania stlačte
]
Stláčaním X/x zvoľte
[BROWSING] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [BROWSING].
3
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
zoznam a stlačte
.
• [FOLDER LIST]: Zobrazenie zoznamu
priečinkov. Vykonajte krok 2 z časti
“Výber audio súboru alebo priečinka”
alebo “Výber obrazového súboru JPEG
alebo priečinka”.
• [PICTURE LIST]: Obrazové súbory JPEG
z priečinka sa zobrazia v 16 políčkach na
obrazovke. Vykonajte krok 2 z časti “Výber
obrazového súboru JPEG alebo priečinka”.
Ak vo zvolenom priečinku nie je žiadny
súbor JPEG, zobrazí sa [No image data].
V takomto prípade zobrazte zoznam
priečinkov zvolením [FOLDER LIST].
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
X/x,
Výber efektu pre obrazové súbory
JPEG v režime prezentácie
Slide Show
Poznámka
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené
na [MUSIC] (str. 44), nie je možné zvoliť
[PICTURE LIST].
65SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 66 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Prehrávanie v náhodnom
poradí
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
(Shuffle Play)
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Audio súbory na USB zariadení je možné
prehrávať v náhodnom poradí.
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
Poznámka
• Pri prehrávaní audio súborov sa môžu niektoré
skladby prehrať opakovane.
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné
prehrávanie, zruší sa tiež režim Repeat Play.
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
Audio súbory/súbory JPEG na USB zariadení
je možné prehrávať opakovane.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimom Shuffle Play.
X/x,
DISPLAY
REPEAT
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[SHUFFLE] a stlačte
X/x,
DISPLAY
.
Zobrazia sa voľby pre [SHUFFLE].
3
4
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá sa
bude prehrávať v náhodnom poradí.
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON (MUSIC)]: Audio súbory v priečinku
na USB zariadení je možné prehrávať
v náhodnom poradí. Ak nie je zvolený
žiadny priečinok, prehrá sa prvý priečinok
v náhodnom poradí.
1
Stlačte
3
.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[REPEAT]
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
• [OFF]: Vypnutie.
• [MEMORY]: Opakované prehrávanie
všetkých priečinkov na USB zariadení.
66SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 67 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
• [FOLDER]: Opakované prehrávanie
aktuálneho priečinka.
• [TRACK] (len audio súbory): Opakované
prehrávanie aktuálneho súboru.
4
Stlačte
.
1
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Položka je zadaná.
Stlačte
DISPLAY. (Pri prehrávaní
obrazového súboru JPEG stlačte
DISPLAY dvakrát.)
Obnovenie štandardného
prehrávania
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
• [TRACK]: Audio súbory.
• [FILE]: Obrazové súbory JPEG.
• [FOLDER]: Priečinky.
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Zvolené je zobrazenie [** (**)]
(označenie ** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
audio súborov, súborov JPEG alebo
priečinkov.
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené na
[IMAGE] (str. 63), nie je možné zvoliť [TRACK].
T
Rada
1(
1)
1( 144)
0: 23
USB MUSIC
• Môžete ihneď zobraziť stav opakovaného prehrávania
[REPEAT]. Stlačte REPEAT na DO.
Vyhľadávanie audio súboru/
súboru JPEG/priečinka
Zvolený riadok
3
.
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
Na USB zariadení môžete vyhľadať audio súbor,
súbor JPEG alebo priečinok. Keďže sú audio
súbory a súbory JPEG na USB zariadení
označené unikátnymi číslami, môžete zvoliť
želaný audio súbor alebo súbor JPEG zadaním
jeho čísla.
1(
1)
1( 144)
T
1: 31
4
Číselné
tlačidlá
USB MUSIC
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zadajte želané číslo.
Ak sa pomýlite, stlačením CLEAR zrušte
číslo.
5
X/x,
Stlačte
Stlačte
.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
DISPLAY
67SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 68 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Zobrazenie informácií o audio
súbore na displeji
Zobrazenie informácií o audio
súbore na TV obrazovke
DISPLAY
Stláčajte DISPLAY.
Počas prehrávania z USB zariadenia sa po
každom stlačení DISPLAY zobrazenie mení:
1y2
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)*
* Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1
aj ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
DISPLAY
Informácie o audio súbore, ako je časová
informácia, názov priečinka/audio súboru
a dátový tok (množstvo dát za sekundu
v aktuálnom toku audio signálu) môžete
zobraziť na TV obrazovke.
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Informácia o audio súbore sa zobrazí na TV
obrazovke
Dátový tok
T
0: 13
192k MP3
Poznámka
• Ak nie je možné zobraziť názov audio súboru,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov súboru nemusí
zobraziť.
• Prehrávací čas súborov MP3 nemusí byť zobrazený
správne.
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Názov priečinka*
Názov súboru*
* Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1
aj ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
68SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 69 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Poznámka
Rada
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
diakritické znamienka atď.
• V závislosti od práve prehrávaného typu súboru sa
môže stať, že systém dokáže zobraziť len obmedzený
počet znakov. V závislosti od súboru sa tiež nemusia
všetky textové znaky zobraziť.
• Informácia o dátume je vo formáte [DD/MM/YYYY].
DD: Deň
MM: Mesiac
YYYY: Rok
• Informácie o dátume závisia od danej krajiny.
Zobrazenie informácie
o dátume pri súbore JPEG
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
DISPLAY
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB IMAGE
Informácia o dátume
* ”Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
69SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 70 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Prenos skladieb do USB
zariadenia
Prenos skladieb z audio CD
disku do USB zariadenia
Skladby z audio CD disku môžete preniesť do
USB zariadenia po ich prekódovaní do formátu
MP3. Do USB zariadenia tiež môžete prenášať
súbory MP3 z DATA CD/DATA DVD disku.
Pripojenie USB zariadenia pozri “Pripojenie
USB zariadenia” (str. 61).
Používanie preneseného hudobného obsahu je
obmedzené len na súkromné účely. Na jeho
používanie na iné účely je potrebný súhlas
vlastníka autorských práv.
C/X/x/c,
DISPLAY
Poznámky k prenosu na USB
zariadenie
• Riadiacu jednotku a USB zariadenie
neprepájajte cez USB rozbočovač (hub).
• Overte, či je na USB zariadení dostatok miesta
pre prenos.
• USB zariadenie počas prenosu neodpájajte.
• Pri prenose skladieb z CD disku sa skladby
prenášajú ako súbory MP3 s dátovým tokom
128 kb/s.
• Pri prenášaní súborov MP3 z DATA CD/
DATA DVD disku sa súbory MP3 prenášajú
s rovnakým dátovým tokom, aký majú
pôvodné súbory MP3.
• Do vytvoreného súboru MP3 sa neprenáša
informácia CD Text.
• Ak zastavíte prenos v jeho priebehu, neúplný
súbor MP3, pri ktorom došlo k ukončeniu
prenosu, sa odstráni.
• Prenos sa zastaví automaticky, ak:
– Počas prenosu sa USB zariadenie zaplnilo.
– Počet súborov MP3 na USB zariadení
dosiahol limitovaný počet, ktorý systém
dokáže sprístupniť.
• Do priečinka môžete preniesť až 150 súborov.
• Do jedného USB zariadenia môžete preniesť
až 199 priečinkov.
• Ak na USB zariadení už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom, pôvodný
priečinok alebo súbor sa pri prenose neprepíše,
ale nový priečinok alebo súbor sa označí
názvom s číslom o jedno vyšším.
• Z niektorých USB zariadení systém v závislosti
od súborového formátu nedokáže prehrávať.
x
1
2
Vložte audio CD disk.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
4
Stláčaním X/x zvoľte
[USB RECORDING] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [TRACK], potom
stlačte
.
Na displeji sa zobrazuje “READING”,
kým sa na TV obrazovke nezobrazia
skladby uložené na audio CD disku.
Poznámka
• Zobrazenie skladieb v závislosti od ich počtu
trvá aj niekoľko minút.
70SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 71 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
5
Zvoľte skladbu, ktorú chcete preniesť.
Prenos súborov MP3 z DATA CD/
DATA DVD disku do USB
zariadenia
Voľné miesto
na USB zariadení
USB RECORDING
1
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
Free:
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
ALL
Skladby zvolené pre prenos.
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
.
Skladby sa označujú vo zvolenom poradí.
C/X/x/c,
DISPLAY
x Zvolenie všetkých skladieb na audio
CD disku
x
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [x ALL]
a stlačte
.
x Zrušenie označenej skladby
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
Označenie skladby sa zruší.
.
1
2
x Zrušenie všetkých označených
skladieb
6
Vložte DATA CD alebo DATA DVD disk.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [s ALL]
a stlačte
.
3
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [START]
a stlačte
.
4
Systém spustí prenos a zobrazí sa jeho stav.
Pre zrušenie prenosu stlačte x.
Stláčaním X/x zvoľte
[USB RECORDING] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [TRACK] alebo
[FOLDER], potom stlačte
.
• [TRACK]: Zobrazia sa priečinky
zaznamenané na DATA CD/DATA DVD
disku. Môžete preniesť zvolený súbor MP3.
• [FOLDER]: Zobrazia sa priečinky
zaznamenané na DATA CD/DATA DVD
disku. Môžete preniesť všetky súbory
MP3 v priečinku. Pokračujte krokom 6.
Na displeji sa zobrazuje “READING”, kým
sa na TV obrazovke nezobrazia skladby/
priečinky.
Rada
• Systém automaticky vytvorí nový priečinok
pre prenášané súbory.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
x Výber želanej skladby
Poznámka
• Zobrazenie skladieb/priečinkov v závislosti
od ich počtu trvá aj niekoľko minút.
5
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok a stlačte
.
Zobrazia sa súbory MP3 nachádzajúce
sa v zvolenom priečinku.
71SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 72 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
6
Zvoľte súbory MP3/priečinky, ktoré
chcete preniesť.
Voľné miesto
na USB zariadení
USB RECORDING
2002_Remixes
Audio súbory môžete z USB zariadenia
odstrániť.
Free:
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Odstránenie audio súborov
z USB zariadenia
START
ALL
FUNCTION
ALL
CLEAR
Prenášané súbory MP3/priečinky.
x Výber súborov MP3/priečinkov
na kopírovanie
C/X/x/c,
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný súbor
MP3/priečinok a stlačte
.
Súbory MP3/priečinky sa označia.
x Výber všetkých súborov MP3/
priečinkov
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [
a stlačte
.
ALL]
x Zrušenie označenia súborov MP3/
priečinkov
1
2
Stlačte CLEAR.
x Odstránenie audio súboru
x Zrušenie označenia všetkých
súborov MP3/priečinkov
7
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory nachádzajúce sa
v priečinku.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný audio
súbor a stlačte CLEAR.
ALL]
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [START]
a stlačte
.
Systém spustí prenos a zobrazí sa jeho stav.
Pre zrušenie prenosu stlačte x.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• Z DATA CD/DATA DVD disku je možné prenášať
len súbory MP3.
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Odstránenie všetkých audio súborov
v priečinku
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný súbor
MP3/priečinok a stlačte
.
Označenie súboru MP3/priečinka sa zruší.
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [
a stlačte
.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “USB”.
3
Stláčaním C/c zvoľte [YES], potom
stlačte
.
Pre zrušenie zvoľte [NO] a stlačte
.
Poznámka
• USB zariadenie počas odstraňovania neodpájajte.
• Ak odstraňovaný priečinok obsahuje iné než audio
súbory alebo podpriečinky, odstránia sa zo
zobrazenia na TV obrazovke, neodstránia sa však
z USB zariadenia.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
72SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_058-073_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 73 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
2
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
Poznámka
Zvuk a obraz sa bude prehrávať na pripojenom
zariadení resp. pripojenom TVP.
Podrobnosti o ovládaní pozri v návode
na použitie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT.
Rada
• Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné
komprimované audio súbory z prenosného audio
zariadenia, môžete zdokonaliť zvuk. Zvoľte “AUTO”
pre “DEC. MODE” (str. 50) a nastavte zvukový
režim (str. 52) na “MOVIE”, “MUSIC” alebo
“NEWS”. Pre zrušenie zvoľte “2CH STEREO”.
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
je možné ovládať pripojené zariadenie pomocou
niektorých tlačidiel na DO alebo na riadiacej jednotke.
Na nasledovnom obrázku sú príklady tlačidiel, ktoré je
možné v takomto prípade používať.
• Nepripájajte iný adaptér než DIGITAL MEDIA PORT.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte, keď je riadiaca jednotka zapnutá.
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
sa môže reprodukovať aj výstupný obrazový signál.
V takomto prípade bude na výstup zo systému
vyvedený zložkový video signál, bez ohľadu na daný
typ video signálu.
Prehrávanie z pripojeného
zariadenia na systéme
./>
X
H
x
FUNCTION
1
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
(nedodávaný) slúži na reprodukciu zvuku
z prenosného audio zariadenia alebo PC.
Ak pripojíte adaptér DIGITAL MEDIA PORT,
môžete zo zariadenia pripojeného k systému
reprodukovať zvuk na tomto systéme.
Dostupnosť adaptérov DIGITAL MEDIA PORT
závisí od jednotlivých krajín.
Podrobnosti o adaptéri DIGITAL MEDIA PORT
pozri “Pripojenie adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT” (str. 21).
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DMPORT”.
73SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 74 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
•
•
•
•
Ďalšie operácie
Ponuka nastavení Setup
[HDMI SETUP] (str. 77)
[AUDIO SETUP] (str. 78)
[SYSTEM SETUP] (str. 78)
[SPEAKER SETUP] (str. 79)
Príklad: [VIDEO SETUP]
Cez túto ponuku môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Zobrazované položky sa líšia v závislosti
od krajiny zakúpenia modelu.
Zvolená položka
VIDEO SETUP
TV TYPE:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT):
4:3 OUTPUT:
PAUSE MODE:
Poznámka
• Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
16:9
OFF
FULL
AUTO
Položky ponuky Setup
FUNCTION
6
Stláčaním X/x zvoľte položku
a stlačte
.
Pre zvolenú položku sa zobrazia možné
voľby.
Príklad: [TV TYPE]
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT):
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
4:3 OUTPUT:
AUTO
4:3 PAN SCAN
PAUSE MODE:
X/x,
DISPLAY
Voľby
7
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte
.
Nastavenie je zadané a proces nastavovania
je dokončený.
VIDEO SETUP
4:3 LETTER BOX
TV TYPE:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT):
OFF
4:3 OUTPUT:
FULL
AUTO
PAUSE MODE:
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zvolené nastavenie
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte položku ponuky
Setup a stlačte
.
Poznámka
• Keď zapnete systém po resetovaní a v riadiacej
jednotke nebude žiadny disk, na TV obrazovke sa
zobrazí sprievodné zobrazenie. Ak chcete vykonať
rýchle nastavenie Quick Setup (str. 26), stlačte
.
Štandardné zobrazenie obnovíte stlačením CLEAR.
• [LANGUAGE SETUP] (str. 75)
• [VIDEO SETUP] (str. 75)
74SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 75 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Resetovanie všetkých
vykonaných nastavení
cez ponuku [SETUP]
Rada
Resetovanie všetkých vykonaných nastavení
cez ponuku [SETUP] pozri “Obnovenie
výrobných nastavení vykonaných cez ponuku
[SETUP]” (str. 89).
• Ak v ponuke [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE]
zvolíte [OTHERS t], číselnými tlačidlami zadajte
a potvrďte kód jazyka z prehľadu “Tabuľka kódov
jazykov” (str. 104).
Nastavenia zobrazenia
[VIDEO SETUP]
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného TVP.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT):
4:3 OUTPUT:
PAUSE MODE:
[LANGUAGE SETUP]
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
x [TV TYPE]
Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP.
Ďalšie operácie
Nastavenie jazyka pre OSD zobrazenia alebo
zvuk.
16:9
OFF
FULL
AUTO
[16:9]: Zvoľte pri pripojení širokouhlého TVP
alebo TVP s funkciou širokouhlého režimu.
x [OSD] (Zobrazenie na obrazovke)
Prepínanie jazyka pre OSD zobrazenia na TV
obrazovke.
x [MENU] (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk zobrazovanej
ponuky Menu disku.
[4:3 LETTER BOX]: Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom strán 4:3.
Pri širokouhlom obraze sa vo vrchnej a spodnej
časti TV obrazovky zobrazia pruhy.
x [AUDIO] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte [ORIGINAL], zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
x [SUBTITLE] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané
na DVD VIDEO disku.
Ak zvolíte [AUDIO FOLLOW], jazyk pre
titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka pre
zvukovú stopu.
[4:3 PAN SCAN]: Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom strán 4:3.
Systém automaticky zobrazí širokouhlý obraz
na celú obrazovku a časti, ktoré presahujú
obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).
Poznámka
• Ak v ponukách [MENU], [SUBTITLE] alebo
[AUDIO] zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO
disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden
zo zaznamenaných jazykov.
75SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 76 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Poznámka
• Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu [4:3 LETTER BOX]
namiesto [4:3 PAN SCAN] a naopak.
TVP s pomerom strán 16:9
x [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)]
Môžete zapnúť/vypnúť výstup progresívneho
signálu z konektorov VIDEO OUT
(COMPONENT). Podrobnosti pozri “Dokáže
váš TVP spracovať signál v progresívnom
formáte?” (str. 27).
Poznámka
• Nastavenie [4:3 OUTPUT] je účinné len pri nastavení
[TV TYPE] v ponuke [VIDEO SETUP] na [16:9].
x [COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
[OFF]: Výstup signálu v prekladanom formáte.
[ON]: Na výstup zo systému je vyvedený
výstupný signál v progresívnom formáte.
Ak zvolíte [ON], postupujte nasledovne.
(Len modely pre Juhovýchodnú Áziu)
1
[AUTO]: Výstupný video signál bude v norme
PAL alebo NTSC. Ak TVP pracuje v systéme
DUAL, zvoľte [AUTO].
[PAL]: Výstupný video signál sa zmení z normy
NTSC (norma disku) do normy PAL.
[NTSC]: Výstupný video signál sa zmení
z normy PAL (norma disku) do normy NTSC.
Zvoľte [ON] a stlačte
.
Zobrazí sa výzva na potvrdenie.
2
Stláčaním C/c zvoľte [START], potom
stlačte
.
Na výstup zo systému bude na 5 sekúnd
vyvedený výstupný signál v progresívnom
formáte. Skontrolujte, či je obraz zobrazený
správne.
3
Stláčaním C/c zvoľte [YES], potom
stlačte
.
Na výstup zo systému je vyvedený
výstupný signál v progresívnom formáte.
Ak zvolíte [NO], na výstup zo systému
nebude vyvedený výstupný signál
v progresívnom formáte.
Poznámka
• Nastavenie [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)]
je účinné len po prepojení riadiacej jednotky a TVP
zložkovým video káblom (str. 19).
Pri prehrávaní VIDEO CD disku je možné zvoliť
normu.
Poznámka
• Nie je možné zmeniť normu samotného disku.
• Je možné meniť len normu výstupného signálu
zo systému podľa normy pripojeného TVP (str. 20).
x [PAUSE MODE]
(len DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW disky)
Môžete zvoliť režim obrazu v režime
pozastavenia.
[AUTO]: Scény s dynamickými zábermi sa
reprodukujú bez chvenia. Štandardne vyberte
túto voľbu.
[FRAME]: Obraz, vrátane nedynamických
objektov, sa reprodukuje vo vysokom rozlíšení.
x [4:3 OUTPUT]
Ak používate TVP s pomerom strán 16:9,
môžete nastaviť pomer strán pre sledovanie
programov s pomerom strán 4:3. Ak je možné
zmeniť pomer strán na TVP, zmeňte nastavenie
na TVP a nie na tomto systéme.
[FULL]: Zvoľte, ak je možné zmeniť pomer
strán na TVP.
[NORMAL]: Zvoľte, ak nie je možné zmeniť
pomer strán na TVP. Programy s pomerom strán
16:9 sa zobrazia s čiernymi pruhmi na ľavej
a pravej strane.
76SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 77 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Nastavenia pre HDMI
x [VOLUME LIMIT]
[HDMI SETUP]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
SD
x [HDMI RESOLUTION]
[LEVEL3]: Maximálna úroveň hlasitosti je 15.
[LEVEL2]: Maximálna úroveň hlasitosti je 20.
[LEVEL1]: Maximálna úroveň hlasitosti je 30.
[OFF]: Vypnutie.
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná, len keď nastavíte
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
[AUTO (1920 × 1080p)]: Systém vyvedie na
výstup optimálny video signál pre pripojený TVP.
[1920 × 1080i]: Na výstup zo systému je vyvedený
video signál s rozlíšením 1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: Na výstup zo systému je vyvedený
video signál s rozlíšením 1280 × 720p*.
[720 × 480/576p]: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením 720 × 480p*
alebo 720 × 576p*.
Výber typu výstupného HDMI signálu
z konektora HDMI OUT.
[YCBCR]: Výstup YCBCR signálov.
[RGB]: Výstup RGB signálov.
Poznámka
* i: prekladaný, p: progresívny
• Ak je prehrávaný obraz nekvalitný, nastavte [YCBCR]
na [RGB].
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením
s konektorom DVI, automaticky sa na výstup vyvedú
[RGB] signály, aj keď zvolíte [YCBCR].
x [CONTROL FOR HDMI]
x [AUDIO (HDMI)]
Funkciu [CONTROL FOR HDMI] môžete
zapnúť alebo vypnúť. Táto funkcia je dostupná
pri prepojení systému s TVP káblom HDMI.
Podrobnosti pozri “Používanie funkcie
ovládania cez HDMI pri funkcii “BRAVIA”
Sync” (str. 58).
Nastavenie výstupu audio signálu z konektora
HDMI OUT.
[OFF]: Vypnutie.
[ON]: Zapnutie. Zariadenia prepojené HDMI
káblom môžete vzájomne ovládať.
Poznámka
• Ak nastavíte [ON] a TVP nie je pripojený HDMI
káblom, zobrazí sa hlásenie [Please verify the HDMI
connection] a nie je možné zvoliť [ON].
Ďalšie operácie
Výber typu výstupného video signálu vyvedeného
na konektor HDMI OUT. Podrobnosti pozri
“Výber typu výstupného video signálu
vyvedeného na konektor HDMI OUT” (str. 27).
Ak zmeníte výstupný signál z TVP do
reproduktorov systému cez Menu TVP alebo
stlačením THEATER/THEATRE, zapne sa
funkcia System Audio Control (str. 60)
a v závislosti od nastavenia úrovne hlasitosti
na systéme sa môže reprodukovať hlasný zvuk.
Tejto situácii môžete predísť obmedzením
maximálnej úrovne hlasitosti.
[OFF]: Audio signál nie je vyvedený
na konektor HDMI OUT.
[ON]: Výstup audio signálu konverziou
Dolby Digital, DTS alebo 96 kHz/24 bit PCM
signálu na 48 kHz/16 bit PCM signál.
Poznámka
• Keď prepojíte riadiacu jednotku s TVP káblom
HDMI a zvolíte [ON], na zvuk z TVP sa neaplikujú
nastavenia [AUDIO DRC], “A/V SYNC”, TONE,
“DEC. MODE” a nastavenie zvukového režimu.
• Ak je zvolený iný zdroj signálu než “DVD”, na
konektor HDMI OUT nie je vyvedený audio signál,
aj keď nastavíte [AUDIO (HDMI)] na [ON].
77SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 78 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
x [JPEG RESOLUTION]
Výber rozlíšenia výstupného video signálu
pri súboroch JPEG vyvedeného na konektor
HDMI OUT
[SD
]: Výstup signálu so štandardným
rozlíšením a ohraničením čiernymi pruhmi.
[HD
]: Výstup signálu s vysokým (HD)
rozlíšením a ohraničením čiernymi pruhmi.
[HD]: Výstup signálu s vysokým (HD)
rozlíšením bez ohraničenia čiernymi pruhmi.
[(1920 × 1080i) HD ]: Výstup signálu
s Full HD rozlíšením a ohraničením čiernymi
pruhmi.
[(1920 × 1080i) HD]: Výstup signálu s Full HD
rozlíšením a bez ohraničenia čiernymi pruhmi.
[OFF]: Bez kompresie dynamického rozsahu.
[STANDARD]: Reprodukcia zvukovej stopy
s kompresiou dynamického rozsahu v zmysle
zámerov technikov pre záznam.
[MAX]: Maximálna kompresia dynamického
rozsahu.
Poznámka
• Nastavenie [AUDIO DRC] funguje len pri zvuku
Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION]
(len DVD VIDEO disky)
Uprednostnenie zvukovej stopy s vyšším počtom
kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO disku, na
ktorom sú zaznamenané viaceré audio formáty
(PCM, DTS, Dolby Digital alebo MPEG audio).
Poznámka
• Nastavenie [JPEG RESOLUTION] je účinné,
len ak je [TV TYPE] v ponuke [VIDEO SETUP]
nastavené na [16:9] a [HDMI RESOLUTION]
v ponuke [HDMI SETUP] nastavíte na iné rozlíšenie
než [720 × 480/576p].
• [(1920 × 1080i) HD
] alebo [(1920 × 1080i) HD] je
možné zvoliť, len ak nastavíte [HDMI RESOLUTION]
v ponuke [HDMI SETUP] na [1920 × 1080i].
• Ak zvolíte [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD], ďalší obrázok sa zobrazuje
po čiernom obraze.
• Tok HDMI signálu sa nakrátko preruší, ak:
– Do systému vkladáte, alebo zo systému vyberáte
DATA CD alebo DATA DVD disk.
– Pripojíte alebo odpojíte USB zariadenie.
[OFF]: Vypnutie.
[AUTO]: Automatický výber zvukovej stopy
podľa priority.
Poznámka
• Ak nastavíte túto položku na [AUTO], môže dôjsť
ku zmene jazyka. Nastavenie [TRACK SELECTION]
má prednostné postavenie (vyššiu prioritu) pred
nastavením [AUTO] v ponuke [LANGUAGE SETUP]
(str. 75). (V závislosti od obsahu disku nemusí táto
funkcia fungovať.)
• Ak majú zvukové stopy PCM, DTS, Dolby Digital
a MPEG audio rovnaký počet kanálov, systém postupne
volí PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG audio.
Ďalšie nastavenia
Nastavenia zvuku
[SYSTEM SETUP]
[AUDIO SETUP]
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
OFF
OFF
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
x [SCREEN SAVER]
x [AUDIO DRC] (len DVD VIDEO disky)
Kompresia dynamického rozsahu zvukovej
stopy. Nastavenie [AUDIO DRC] je vhodné
pri sledovaní filmov pri nízkej hlasitosti v noci.
Môžete redukovať riziko poškodenia obrazovky
(vypálenie obrazu). Šetrič vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla (napr. tlačidla H).
78SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 79 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
[ON]: Obraz šetriča sa zobrazí, ak systém
neovládate cca 15 minút.
[OFF]: Vypnutie.
x [BACKGROUND]
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia
na TV obrazovke.
[SPEAKER SETUP]
Za účelom získania najkvalitnejšieho zvuku
je možné zmeniť nastavenie úrovne hlasitosti
reproduktorov.
SPEAKER SETUP
LEVEL(FRONT):
L:
R:
SUBWOOFER:
0.0dB
0.0dB
0.0dB
x [LEVEL (FRONT)]
x [PARENTAL CONTROL]
Nastavenie obmedzenia prehrávania.
Podrobnosti pozri “Obmedzenie prehrávania
disku” (str. 47).
x [DivX]
Zobrazenie registračného kódu tohto systému.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com
na Internete.
Môžete nastaviť úroveň hlasitosti predných
reproduktorov a subwoofera. Parametre je
možné nastaviť v rozsahu –6.0 dB až +6.0 dB.
[L] 0.0 dB: Nastavenie úrovne hlasitosti
predného reproduktora (L).
[R] 0.0 dB: Nastavenie úrovne hlasitosti
predného reproduktora (R).
[SUBWOOFER] 0.0 dB: Nastavenie úrovne
hlasitosti subwoofera.
Ďalšie operácie
[JACKET PICTURE]: Na pozadí sa zobrazí
šablónový obrázok (statický obrázok), avšak
iba v prípade, že je na disku zaznamenaný
(CD-EXTRA atď.). Ak na disku šablónový
obrázok nie je, zobrazí sa obrázok [GRAPHICS].
[GRAPHICS]: Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v pamäti systému od výroby.
[BLUE]: Farba pozadia je modrá.
[BLACK]: Farba pozadia je čierna.
Nastavenia reproduktorov
x [MULTI-DISC RESUME]
(len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)
Funkciu [MULTI-DISC RESUME] môžete
zapnúť alebo vypnúť.
[ON]: Ukladanie miesta zastavenia prehrávania
až pre 10 diskov.
[OFF]: Neukladanie miesta zastavenia
prehrávania do pamäte. Prehrávanie sa od
miesta zastavenia prehrávania obnoví len pri
aktuálne vloženom disku v riadiacej jednotke.
x [RESET]
Môžete obnoviť výrobné nastavenia pri
nastaveniach vykonaných v ponuke [SETUP],
okrem nastavenia [PARENTAL CONTROL].
Podrobnosti pozri “Obnovenie výrobných
nastavení vykonaných cez ponuku [SETUP]”
(str. 89).
79SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 80 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
Zmena úrovne vstupného
zvukového signálu
(A/V SYNC)
Pri počúvaní zvuku zo zariadenia pripojeného
do konektora TV (AUDIO IN) na riadiacej
jednotke sa môže vyskytnúť skreslenie. Nejde
o poruchu. Závisí to od pripojeného zariadenia.
Aby sa predišlo skresleniu, redukujte úroveň
vstupného signálu na riadiacej jednotke.
Ak zvuk nesúhlasí s obrazom na TV obrazovke,
môžete nastaviť oneskorenie medzi obrazom
a zvukom.
FUNCTION
X/x/c,
X/x/c,
SYSTEM
MENU
SYSTEM
MENU
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “A/V SYNC” a stlačte
alebo c.
Stlačte
4
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Poznámka
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “TV”.
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ATTENUATE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “ATT ON”: Úroveň vstupného signálu
môžete stlmiť. Úroveň výstupného
signálu sa zmení.
• “ATT OFF”: Normálna úroveň vstupného
signálu.
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
2
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “LONG”: Korekcia posunu medzi
zvukom a obrazom o 130 milisekúnd.
• “SHORT”: Korekcia posunu medzi
zvukom a obrazom o 70 milisekúnd.
• “OFF”: Žiadne nastavenie.
4
1
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť nastavenie
“A/V SYNC” účinné.
80SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 81 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Počúvanie zvuku pri
nízkej úrovni hlasitosti
Vypínací časovač
(Sleep Timer)
Môžete počúvať zvukové efekty a dialógy
presne ako v kine, aj keď bude hlasitosť
nastavená na nižšiu úroveň. Režim je vhodný
pre sledovanie filmov v noci.
Systém je možné nastaviť tak, aby sa v určitom
čase sám vypol. Môžete tak zaspávať pri hudbe.
Čas do vypnutia môžete meniť
v desaťminútových intervaloch.
SLEEP
NIGHT
Ďalšie operácie
Stlačte NIGHT.
Stlačte SLEEP.
Na displeji sa zobrazí “NIGHT ON” a zvukový
efekt je aktivovaný.
Po každom stlačení sa zobrazenie minút
(čas do vypnutia) na displeji mení nasledovne:
Vypnutie zvukového efektu
Znova stlačte NIGHT.
SLEEP OFF t SLEEP 90M t SLEEP 80M
R
r
SLEEP 10M ..... SLEEP 60M T SLEEP 70M
Ak nastavíte vypínací časovač, na displeji svieti
“SLEEP”.
Kontrola zostávajúceho času
do vypnutia
Jedenkrát stlačte SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
do vypnutia
Stláčaním SLEEP zvoľte požadovaný čas.
Zrušenie funkcie Sleep Timer
Stláčajte SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí
“SLEEP OFF”.
81SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 82 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Úprava jasu displeja
a podsvietenia
Jas displeja a podsvietenia je možné upraviť
v dvoch stupňoch.
Zmena režimu zobrazenia
(INFORMATION MODE)
Na displeji môžete zmeniť zobrazované
informácie.
DIMMER
X/x/c,
SYSTEM
MENU
Stláčajte DIMMER, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný režim.
• “DIMMER OFF”: Jasný displej.
• “DIMMER ON”: Tmavý displej.
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “INFO MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “STANDARD”: Zobrazovanie
komplexných informácií, ako je druh
disku, číslo skladby, režim opakovania,
frekvencia stanice atď., pre zvolený
zdroj vstupného signálu. Podrobnosti
o zobrazovaných informácií pozri
“Displej” (str. 107).
• “SIMPLE”: Zobrazovanie len názvu
zvoleného zdroja vstupného signálu.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
82SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 83 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Podsvietenie tlačidiel
predného panela
Zobrazenie informácií
o disku
(ILLUMINATION MODE)
Môžete nastaviť typ podsvietenia pre predný
panel.
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času na displeji
DISPLAY
Ďalšie operácie
X/x/c,
SYSTEM
MENU
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ILLUM MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “ON”: Podsvietenie je vždy zapnuté.
• “OFF”: Vypnutie podsvietenia po
uplynutí 10 sekúnd, ak nestlačíte žiadne
tlačidlo na prednom paneli (okrem
tlačidla \/1).
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Stláčajte DISPLAY.
Počas prehrávania disku sa po každom stlačení
DISPLAY zobrazenie mení:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Niektoré zobrazené položky môžu
po niekoľkých sekundách zmiznúť.
x DVD VIDEO/DVD v režime VR
1 Prehrávací čas aktuálneho titulu
2 Zostávajúci čas aktuálneho titulu
3 Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
4 Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
5 Názov disku
6 Titul a kapitola
x VIDEO CD (bez funkcií PBC)/CD
1 Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
2 Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
3 Prehrávací čas disku
4 Zostávajúci čas disku
5 Názov stopy/skladby
6 Stopa/skladba a index*
* Len VIDEO CD disky.
83SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 84 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
x Super VCD
1 Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
2 Text stopy/skladby
3 Číslo stopy/skladby a indexu
x DATA CD (súbory MP3)/DATA DVD
(súbory MP3)
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času na TV
obrazovke
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)*
DISPLAY
* Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1
aj ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
x DATA CD (video súbory DivX)/DATA DVD
(video súbory DivX)
1 Prehrávací čas aktuálneho súboru
2 Názov aktuálneho súboru
3 Číslo aktuálneho albumu a súboru
Poznámka
• Systém dokáže zobraziť len prvú úroveň DVD/CD
textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Ak nie je možné zobraziť názov audio súboru MP3,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov disku alebo skladby
nemusí zobraziť.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX nemusí byť
zobrazený správne.
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.
T
1: 01: 40
Rada
• Pri prehrávaní VIDEO CD disku pomocou funkcií
PBC je na displeji zobrazený prehrávací čas.
Informácia o čase
2
Stláčaním DISPLAY meníte informáciu
o čase.
Zobrazenie a druh časového údaja, ktorý je
možné zobrazovať, závisí od prehrávaného
disku.
x DVD VIDEO/DVD v režime VR
• T **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C **:**:**
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
x VIDEO CD (s funkciami PBC)
• **:**
Prehrávací čas aktuálnej scény
84SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 85 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
x VIDEO CD (bez funkcií PBC)/CD
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej stopy/
skladby
• T–**:**
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby
• D **:**
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D–**:**
Zostávajúci čas aktuálneho disku
x DATA CD (súbory MP3)/DATA DVD
(súbory MP3)
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej skladby
• **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Poznámka
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
diakritické znamienka atď.
• V závislosti od práve prehrávaného druhu disku sa
môže stať, že systém dokáže zobraziť len obmedzený
počet znakov. V závislosti od disku sa tiež nemusia
všetky textové znaky zobraziť.
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania
zobrazíte textový údaj zaznamenaný na DVD/
CD disku.
DVD/CD text sa zobrazí, len ak je text uložený
na disku. Textový údaj nie je možné meniť.
Ak disk neobsahuje textové údaje, zobrazí
sa “NO TEXT”.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
Zobrazenie DATA CD/DATA DVD
(MP3/DivX) textu
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania audio
súborov MP3 alebo video súborov DivX na
DATA CD/DATA DVD disku je možné na TV
obrazovke zobraziť názov priečinka/súboru MP3/
video súboru DivX a dátový tok audio údajov
(množstvo dát za sekundu v aktuálnom audio toku).
Ďalšie operácie
x DATA CD (video súbory DivX)/
DATA DVD (video súbory DivX)
Zobrazenie DVD/CD Textu
Dátový tok*
T
0: 13
192k MP3
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
DISPLAY
Názov priečinka**
Názov súboru MP3**/DivX
* Zobrazí sa, ak:
– Prehrávate súbor MP3 z DATA CD/DATA DVD
disku.
– Prehrávate video súbor DivX, ktorý obsahuje
audio signál vo formáte MP3, na DATA CD/
DATA DVD diskoch.
** Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1
aj ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
85SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 86 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Zobrazenie informácie
o dátume pri súbore JPEG
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
Ovládanie TVP
dodávaným diaľkovým
ovládaním
Nastavením signálu pre diaľkové ovládanie
(DO) môžete dodávaným diaľkovým ovládaním
ovládať váš TVP.
Poznámka
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, číselný
kód sa môže obnoviť na výrobné nastavenie (Sony).
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
Príprava diaľkového ovládania
na ovládanie TVP
DISPLAY
TV "/1
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD JPEG
Informácia o dátume
* ”Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Rada
• Informácia o dátume je vo formáte [DD/MM/YYYY].
DD: Deň
MM: Mesiac
YYYY: Rok
• Informácie o dátume závisia od danej krajiny.
Držte zatlačené tlačidlo TV [/1 a pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód výrobcu
vášho TVP (pozri tabuľku). Potom tlačidlo
TV [/1 uvoľnite.
Ak je zadaný kód správny, tlačidlo TV dvakrát
pomaly blikne. Ak je zadaný kód nesprávny,
tlačidlo TV päťkrát rýchlo zabliká.
86SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 87 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Číselné kódy TVP, ktoré je možné
ovládať
Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte
postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód
prislúchajúci vášmu TVP.
TVP
Výrobca
Číselný kód
SONY
Výrobca
Číselný kód
JERROLD/GI/
MOTOROLA
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833, 834, 835
PIONEER
828, 829
815, 816, 817, 844
501 (výrobné nastavenie)
SCIENTIFIC
ATLANTA
AIWA
501
TOCOM/PHILIPS
830, 831
AKAI
503
ZENITH
826, 827
DAEWOO
503, 506, 515, 544
FISHER
508, 545
GE
503, 509, 510, 544
GOLDSTAR/LG
503, 515, 517, 544, 568
533
HITACHI
503, 514, 515, 517, 544, 557,
571
ITT
521, 522
JVC
516
LOEWE
515
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518, 544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA 503, 527, 544, 566, 568
TVP je možné ovládať nasledovnými tlačidlami.
Aby bolo možné tieto tlačidlá používať (iné než
THEATER/THEATRE a TV [/1), nastavte
diaľkové ovládanie do režimu TV stlačením TV
tak, aby sa TV rozsvietilo na 1 sekundu.
Ak chcete režim TV vypnúť, stlačte TV tak,
aby TV štyrikrát zablikalo.
V závislosti od danej krajiny nemusia niektoré
tlačidlá fungovať.
NEC
503, 517, 544, 566
NOKIA
521, 522
Poznámka
PANASONIC
509, 553, 572
• Ak stlačíte akékoľvek z nasledovných tlačidiel
v režime TV, rozsvieti sa TV. (V závislosti
od nastavenia výrobcu nemusia niektoré tlačidlá
fungovať a TV sa nemusí rozsvietiť.)
• Ak stlačíte iné než uvedené tlačidlá, keď je DO
v režime TV, TV štyrikrát zabliká a DO automaticky
vypne režim TV.
• V závislosti od TVP nemusí byť možné TVP ovládať,
alebo nemusia byť funkčné niektoré tlačidlá.
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PIONEER
509, 525, 551
RCA/PROSCAN
503, 510, 544
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SAMPO
566
SAMSUNG
503, 515, 517, 544, 557, 566,
569, 574
SANYO
508, 545, 567
Stlačením
Vykonáte
SHARP
517, 535, 565
TV [/1
Zapnete/vypnete TVP.
TELEFUNKEN
530, 537, 547, 549, 558
THOMSON
530, 537, 547, 549
THEATER/
THEATRE
Nastavíte optimálny obraz vhodný
pre filmy.
TOSHIBA
535, 541, 551
TV VOL +/–
Nastavíte hlasitosť TVP.
543, 567
PROG +/–
c/C
Prepínate TV predvoľby.
Po stlačení / môžete prepnúť
na nasledovnú (c) alebo
predchádzajúcu (C) teletextovú
stranu.
ZENITH
Káblová TV
Výrobca
Číselný kód
SONY
821
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
Ďalšie operácie
GRUNDIG
Ovládanie TVP diaľkovým
ovládaním
87SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 88 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Stlačením
Vykonáte
Číselných
tlačidiel, -
Prepínate TV predvoľby.
Po stlačení / môžete zvoliť
teletextovú stranu zadaním jej
trojciferného čísla.
ANALOG
Prepnete do analógového režimu.
DIGITAL
Prepnete do digitálneho režimu.
/
Zobrazíte informácie na displeji.
/
Sprístupníte teletext.
Farebných
tlačidiel
Volíte voľby v Menu.
Obnovenie výrobných
nastavení
Obnovenie parametrov systému
(napr. uložené stanice)
na výrobné nastavenia.
Zobrazíte elektronický prehľad
digitálnych programov (EPG).
t/
Prepínate vstupný signál TVP
medzi TV signálom a iným
zdrojom signálu v režime TV.
Po stlačení / zastavíte aktuálnu
teletextovú stranu.
TOOLS/
OPTIONS
Zobrazíte ovládacie Menu
pre aktuálne zobrazenie.
MENU/HOME
Zobrazíte Menu TVP.
RETURN
Prepnete na predchádzajúcu
predvoľbu alebo úroveň Menu TVP.
MUTING
Dočasne vypnete zvuk TVP.
C/X/x/c,
Volíte položku v Menu.
Rada
• Funkcie týchto tlačidiel sú rovnaké ako tlačidiel
na diaľkovom ovládaní TVP Sony. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
A.F.D. STD
D.C.S.
FUNCTION
VOL
DVD HOME THEATRE SYSTEM DAV-F500
"/1
1
2
Vypnete zariadenie.
Zatlačte a pridržte "/1 na riadiacej
jednotke na cca 5 sekúnd.
Na displeji sa cca 10 sekúnd striedavo
zobrazuje “MEMORY CLR”
a “PUSH POWER”.
3
Stlačte "/1.
Na displeji sa zobrazí “CLEARING”
a obnovia sa výrobné nastavenia.
Po zobrazení “CLEARED!” sa systém
vypne.
Poznámka
• AK v kroku 3 nestlačíte [/1, alebo stlačíte iné
tlačidlo než [/1 na riadiacej jednotke, systém
sa zapne. Nastavenie sa neaplikuje.
• Ak zapnete systém po obnovení výrobných
nastavení, vyčkajte cca 20 sekúnd pred zapnutím
zariadenia stlačením [/1.
88SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 89 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
8
Obnovenie výrobných
nastavení vykonaných
cez ponuku [SETUP]
Stlačte
.
Pri resetovaní systému nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
Poznámka
Môžete obnoviť výrobné nastavenia pri
nastaveniach vykonaných v ponuke [SETUP]
(str. 74), okrem nastavenia
[PARENTAL CONTROL].
• Obnovia sa tiež výrobné nastavenia nastavení
[MODE (MUSIC, IMAGE)], [INTERVAL]
a [EFFECT].
FUNCTION
Ďalšie operácie
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
6
7
Stláčaním X/x zvoľte [RESET]
a stlačte c.
Stláčaním C/c zvoľte [YES].
Postup môžete tiež ukončiť zadaním [NO].
Obnoví sa zobrazenie ponuky
Control Menu.
89SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 90 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
do skrinky subwoofera, odpojte subwoofer
od elektrickej siete a pred ďalším používaním
ho nechajte prekontrolovať v autorizovanom servise.
Nastavenie hlasitosti
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Sieťovú šnúru
ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
• Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi
nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým
signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov.
Umiestnenie
Čistenie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu.
• Ak je hlasitosť nastavená dlhší čas na vyššiu úroveň,
zariadenie sa na povrchu zahrieva. Nejde o poruchu.
Povrchu zariadenia sa však nedotýkajte. Zariadenie
neumiestňujte na miesta s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby nedochádzalo k jeho nadmernému
prehrievaniu.
• Na subwoofer nič neklaďte, aby ste nezakryli
ventilačné otvory. Subwoofer je vybavený
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak sú ventilačné
otvory zablokované, subwoofer sa môže prehriať
a môže dôjsť k poruche.
• Subwoofer neumiestňujte na mäkký povrch (deka,
plachta atď.) ani do blízkosti materiálov (záclony,
závesy), ktoré by mohli brániť v cirkulácii vzduchu
zablokovaním ventilačných otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných
zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym
slnečným žiarením, nadmerne prašné miesta, miesta
podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Subwoofer neumiestňujte na naklonený povrch.
Zariadenie je určené na prevádzku vo vodorovnej
polohe.
• Riadiacu jednotku ani disky neumiestňujte do
blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú
mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory.
• Na riadiacu jednotku ani na subwoofer neklaďte ťažké
predmety.
• Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Prevádzka
Prenášanie systému
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme riadiacej jednotky môže kondenzovať
vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy
cca pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním zariadenia z neho vyberte disk.
V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
Pred prenášaním systému vyberte z neho disk a odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
Zdroje napájania
Čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
Zobrazenie farieb na TV
obrazovke
• Reproduktory systému môžu spôsobiť nesprávne
zobrazovanie farieb na TV obrazovke. V takomto
prípade vypnite TVP a opäť ho zapnite po cca 15 až
30 minútach. Ak sa farby stále zobrazujú nesprávne,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém je schopný prehrávať
statické video zábery na vašej TV obrazovke
aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší
čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
90SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 91 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Poznámky k diskom
Zaobchádzanie s diskmi
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli
znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte
sa povrchu disku.
• Na povrch disku nič nenalepujte.
Ďalšie informácie
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú
klimatizačné potrubia, ani nenechávajte disk
v zaparkovanom aute na slnku. Teplota
v interiéri sa môže značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk späť
do obalu.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
Systém dokáže prehrávať len štandardné okrúhle
disky. Používaním neštandardných (iných, než
okrúhlych) diskov (napr. štvorcových, v tvare
srdca alebo hviezdy) môžete spôsobiť poruchu
zariadenia.
Nepoužívajte disky s komerčne dostupnými
doplnkami, napr. so štítkom alebo obopínacím
prstencom.
91SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 92 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie
uvedeného prehľadu skôr, ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak v servise dôjde počas opravy k výmene niektorých dielov, môže si servis staré diely ponechať.
Napájanie
Príznak
Riešenie
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená do elektrickej zásuvky.
• Skontrolujte, či je systémový kábel správne pripojený.
Ak sa na displeji striedavo
zobrazuje “PROTECTOR”
a “PUSH POWER”.
Stlačením "/1 vypnite zariadenie a po vypnutí zobrazenia “STANDBY”
skontrolujte nasledovné položky.
• Nie sú reproduktorové káble + a – skratované?
• Používate len určené reproduktory?
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na systéme?
• Po skontrolovaní a odstránení vyššie uvedených problémov znova zapnite
systém. Ak sa problém nevyriešil ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Zariadenie nie je možné vypnúť. • Predvádzací režim (“DEMO”) je nastavený na “ON”. Nastavte “DEMO”
na “OFF” (str. 25).
Obraz
Príznak
Riešenie
Nie je vidieť obraz.
• Prepojovacie video káble sú nesprávne zapojené.
• Prepojovacie video káble sú poškodené.
• Riadiaca jednotka nie je pripojená do správneho vstupného konektora na TVP
(str. 19).
• Na TVP nie je správne zvolený vstupný video signál, takže nie je možné vidieť
obraz zo systému.
• Skontrolujte nastavenie výstupného video signálu na systéme (str. 19).
• Nastavili ste progresívny formát, TVP však nedokáže takýto signál spracovať.
V takomto prípade obnovte nastavenie na prekladaný formát (výrobné
nastavenie) (str. 27).
• Aj keď je TVP kompatibilný so signálom v progresívnom formáte (525p/625p),
môže byť pri nastavení progresívneho formátu obraz skreslený. V takomto prípade
obnovte nastavenie na prekladaný formát (výrobné nastavenie) (str. 27).
• Prepojte prepojovací kábel správne.
• Riadiaca jednotka je pripojená k vstupnému konektoru HDCP
-nekompatibilného zariadenia (indikátor “HDMI” na displeji nesvieti) (str. 19).
• Ak konektor HDMI OUT používate na výstup video signálu, zmeňte nastavenie
typu výstupného video signálu z konektora HDMI. Problém sa tým môže
vyriešiť (str. 27).
Pripojte riadiacu jednotku k TVP cez iný video konektor než HDMI OUT
a zdroj vstupného signálu na TVP nastavte tak, aby sa zobrazil obraz z tohto
systému. Zmeňte typ výstupného video signálu z konektora HDMI OUT a zdroj
vstupného signálu na TVP prepnite späť na HDMI. Ak sa obraz stále nezobrazí,
zopakujte postup a skúste iné voľby.
• Nastavili ste [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] v ponuke
[VIDEO SETUP] na [ON] (str. 76), hoci Váš TVP nepodporuje progresívny
signál. V takomto prípade nastavte [OFF].
92SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 93 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Príznak
Riešenie
Dochádza k výskytu obrazového • Disk je znečistený alebo chybný.
šumu.
• Ak prechádza prehrávaný obrazový signál zo systému cez VCR a následne
vstupuje do TVP, kvalita obrazu môže byť pri určitom DVD programe
ovplyvnená signálom ochrany proti kopírovaniu. Ak problém pretrváva, aj keď
ste riadiacu jednotku pripojili priamo k TVP, skúste pripojiť riadiacu jednotku
do vstupného video konektora na TVP (str. 19).
Obraz nevyplní celú obrazovku, • Formát je fixne zadaný na vašom disku.
aj keď v ponuke [VIDEO SETUP]
nastavíte v položke [TV TYPE]
príslušný formát.
Na TV obrazovke sa vyskytujú
nesprávne farby.
Zvuk
Príznak
Riešenie
Nie je počuť zvuk.
• Reproduktorové káble nie sú pevne pripojené.
• Ak je na displeji zobrazené “MUTING”, stlačte na diaľkovom ovládaní
MUTING.
• Systém je prepnutý v režime pozastavenia, alebo v režime spomaleného
prehrávania. Stlačením H obnovíte štandardné prehrávanie.
• Systém je v režime rýchleho posuvu vpred alebo vzad. Stlačením H obnovíte
štandardné prehrávanie.
• Skontrolujte umiestnenie reproduktorov (str. 79).
• Zariadenie pripojené do konektora HDMI OUT nepodporuje formát audio
signálu. V takomto prípade nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke
[HDMI SETUP] na [ON] (str. 77).
Cez konektor HDMI OUT
sa nereprodukuje žiadny zvuk.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON] (str. 77).
• Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI zariadeniu (konektory DVI neodkážu
prijímať audio signály).
• Vyskúšajte nasledovné: 1 Vypnite a znova zapnite toto zariadenie. 2 Vypnite
a znova zapnite pripojené zariadenie. 3 Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
Ďalšie informácie
Predné reproduktory systému sú magneticky tienené, aby sa zabránilo vplyvu
magnetizmu. Niekedy sa však pri výskyte silného magnetu môže šírenie
magnetického poľa vyskytnúť. V takomto prípade prekontrolujte nasledovné:
• Ak používate reproduktory pri CRT TVP alebo projektoroch, umiestnite
reproduktory najmenej 0,3 m od TVP.
• Ak problém s nesprávnymi farbami pretrváva, vypnite TVP a po cca 15 až
30 minútach ho znova zapnite.
• Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (pískanie), umiestnite reproduktory
ďalej od TVP.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti reproduktorov nenachádzajú žiadne magnetické
predmety (magnetické prvky na podstavci pre TVP, zdravotnícke zariadenia,
hračky atď.).
Ľavý a pravý kanál sú
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia pripojené správne.
nevyvážené, alebo sú zamenené.
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble umiestnené ďaleko od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Presuňte TVP ďalej od audio zariadení.
• Konektory a koncovky káblov sú znečistené. Vyčistite ich jemnou handričkou
mierne navlhčenou v liehu.
• Vyčistite disk.
93SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 94 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Príznak
Riešenie
Počas prehrávania VIDEO CD,
CD disku alebo súboru MP3
zvuk stráca stereo efekt.
• Stláčaním AUDIO nastavte [AUDIO] na [STEREO] (str. 32).
• Skontrolujte, či ste riadiacu jednotku pripojili správne.
Pri prehrávaní zvukových stôp • Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 50).
Dolby Digital, DTS alebo MPEG • Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 16, 79).
audio sú surround efekty ťažko • V závislosti od DVD disku nemusí byť výstupný signál zaznamenaný pre
počuteľné.
všetky kanály 5.1-kanálového výstupu. Signál môže byť monofonický alebo
stereofonický, aj keď je zvuková stopa zaznamenaná vo formáte Dolby Digital
alebo MPEG audio.
Nepočuť úvodný zvuk daného
programu.
• Nastavte iný zvukový režim než “AUTO” (str. 52).
Prevádzka
Príznak
Riešenie
Rozhlasové stanice nie je možné • Skontrolujte, či je anténa správne pripojená. Nasmerujte anténu, alebo
naladiť.
v prípade potreby pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom ladení). Použite priame ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice, alebo sa vymazali (ak vyvolávate
uložené stanice). Uložte stanice (str. 54).
• Stlačením DISPLAY zobrazte na displeji frekvenciu stanice.
Diaľkové ovládanie (DO)
nefunguje.
• Medzi diaľkovým ovládaním a riadiacou jednotkou sú prekážky.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a riadiacou jednotkou je príliš veľká.
• Diaľkové ovládanie nie je smerované na senzor signálov diaľkového ovládania
na riadiacej jednotke.
• Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
Disk sa neprehráva.
• Nie je vložený žiadny disk.
• Disk je vložený naopak.
Disk vkladajte správne, popisom smerom dopredu.
• Disk je pokrivený.
• Systém nedokáže prehrávať CD-ROM disky atď. (str. 5).
• Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom systému.
• Vo vnútri riadiacej jednotky skondenzovala vlhkosť. Môže sa poškodiť
snímacia šošovka. Vyberte disk a ponechajte riadiacu jednotku zapnutú
cca pol hodiny.
Nie je možné prehrávať súbor
MP3.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3 vo formáte
vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).
• Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
• Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.MP3”, nejde o súbor vo formáte MP3.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém nedokáže prehrávať audio stopy vo formáte MP3PRO.
• [MODE (MUSIC, IMAGE)] je nastavené na [IMAGE] (str. 44).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MODE (MUSIC, IMAGE)], vyberte
a znova vložte disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video súbor DivX.
94SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 95 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Príznak
Riešenie
Nie je možné prehrávať súbory
JPEG.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte
vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).
• Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo “.JPG”.
• Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka) × 2048 (výška) v štandardnom režime
alebo viac než 2 000 000 pixelov pri progresívnom súbore JPEG, ktorý
sa využíva najmä na web-stránkach na Internete.
• Rozmer je väčší než dokáže TV obrazovka zobraziť (takéto obrázky sú redukované).
• [MODE (MUSIC, IMAGE)] je nastavené na [MUSIC] (str. 44).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MODE (MUSIC, IMAGE)], vyberte
a znova vložte disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video súbor DivX.
Súbory formátu MP3 a JPEG sa • V ponuke [MODE (MUSIC, IMAGE)] je nastavené [AUTO] (str. 44).
začnú prehrávať súčasne.
• Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
• Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo “.DIVX”.
• DATA CD/DATA DVD disk nie je vo formáte DivX vyhovujúcom štandardu
ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet/UDF.
• Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška).
Názvy priečinka/súboru nie sú
zobrazené správne.
• Systém dokáže zobraziť len číslice a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak
sa zobrazí ako [*].
Pri prehrávaní sa disk
neprehráva od začiatku.
• Je zapnutá jedna z funkcií Program Play, Shuffle Play alebo Repeat Play.
Stlačením CLEAR pred prehrávaním disku tieto funkcie zrušte.
• Je zapnutá funkcia Resume Play.
V režime zastavenia stlačte x a spustite prehrávanie (str. 34).
• Menu titulov, DVD disku alebo PBC Menu sa automaticky zobrazuje na TV
obrazovke.
Ďalšie informácie
Nie je možné prehrávať video
súbor DivX.
Systém automaticky prehráva disk. • DVD disk je vybavený funkciou automatického prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky
zastaví.
• Niektoré disky obsahujú signál automatického pozastavenia. Pri prehrávaní
takéhoto disku systém zastaví prehrávanie pri dosiahnutí príslušného signálu
automatického pozastavenia.
Niektoré funkcie ako zastavenie, • Niektoré disky neumožňujú využívanie niektorých vyššie uvedených funkcií.
vyhľadávanie, Slow-motion Play Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného disku.
alebo Repeat Play nie sú
dostupné.
Hlásenia sa na TV obrazovke
nezobrazujú v želanom jazyku.
• V ponuke Setup zvoľte v položke [OSD] ponuky [LANGUAGE SETUP]
požadovaný jazyk pre OSD zobrazenie (str. 75).
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá • Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané viacjazyčné zvukové stopy.
zmeniť.
• Zmena jazyka pre zvuk nie je na DVD disku dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť. • Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku zaznamenané.
• Zmena jazyka titulkov nie je na DVD disku dostupná.
Titulky nie je možné vypnúť.
• Niektoré DVD disky neumožňujú vypnutie titulkov.
Zorný uhol nie je možné zmeniť. • Na práve prehrávanom DVD disku nie sú scény z viacerých zorných uhlov
zaznamenané (str. 32).
• Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku dostupná.
Nie je možné vybrať disk a na
displeji sa zobrazí hlásenie
“LOCKED”.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo na autorizované servisné
stredisko Sony.
95SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 96 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Príznak
Riešenie
Na TV obrazovke sa počas
prehrávania DATA CD alebo
DATA DVD disku zobrazí
[Data error].
• Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete prehrávať, je poškodený.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie je vo formáte JPEG.
• Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo “.DIVX”, nejde však o formát
DivX, prípadne je súbor vo formáte DivX, nie je však kompatibilný
s certifikovanými profilmi DivX.
Systém nepracuje správne.
• Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky, potom ju po niekoľkých
minútach znova zapojte.
Funkcia ovládania cez HDMI
nefunguje.
• Ak na displeji nesvieti “HDMI”, skontrolujte HDMI prepojenie (str. 19).
• Nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON] (str. 77).
• Zistite, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou [CONTROL FOR HDMI].
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra pripojeného zariadenia správne pripojená
do elektrickej zásuvky.
• Skontrolujte nastavenie funkcie ovládania cez HDMI na pripojenom zariadení.
Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
• Ak zmeníte HDMI prepojenie, zapojte a odpojte sieťovú šnúru. Prípadne ak
došlo k výpadku napájania, nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke
[HDMI SETUP] na [OFF], potom nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke
[HDMI SETUP] na [ON] (str. 77).
• Podrobnosti pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri funkcii
“BRAVIA” Sync” (str. 58).
Systém ani TVP nereprodukuje
žiadny zvuk počas používania
funkcie System Audio Control.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON] (str. 77).
• Zistite, či je pripojený TVP kompatibilný s funkciou System Audio Control.
• Podrobnosti pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri funkcii
“BRAVIA” Sync” (str. 58).
USB zariadenie
Príznak
Riešenie
Na displeji sa zobrazí
“OVERLOAD”.
• Zistil sa problém s úrovňou prúdového zaťaženia na
(USB) porte. Vypnite
systém a odpojte USB zariadenie od
(USB) portu. Skontrolujte, či nie je
problém na USB zariadení. Ak zobrazenie pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Je používané USB zariadenie
podporované?
• Ak pripojíte nepodporované USB zariadenie, môžu vzniknúť nasledovné
problémy. Pozri “USB zariadenia, z ktorých je možné prehrávať” (informujte
sa u predajcu), kde sú uvedené podporované typy zariadení.
– USB zariadenie sa nesprístupní.
– Názvy priečinkov/súborov sa nezobrazia prostredníctvom systému.
– Prehrávanie nie je možné.
– Zvuk preskakuje.
– Vyskytuje sa šum.
– Reprodukuje sa rušený zvuk.
– Prenos sa zastaví pred dokončením.
Nie je počuť zvuk.
• USB zariadenie nie je správne pripojené. Vypnite systém a odpojte a znova
zapojte USB zariadenie.
96SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 97 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Príznak
Riešenie
Zvuk je rušený.
• Dátový tok použitý pri kódovaní audio súborov bol nízky. Do USB zariadenia
uložte audio súbory kódované s vyššími dátovými tokmi.
Počuť šum, alebo zvuk
vypadáva.
• Vypnite systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie.
• Šum sa mohol zaznamenať počas prenosu. Odstráňte súbor a skúste zopakovať
prenos.
• Preneste súbory do PC, naformátujte USB zariadenie do formátu FAT12,
FAT16 alebo FAT32 a znova preneste súbory do USB zariadenia.*
* Tento systém podporuje formát FAT12, FAT16 a FAT32. Niektoré USB
zariadenie však všetky uvedené formáty FAT nemusí podporovať.
Podrobnosti pozri v návode na použitie USB zariadenia, alebo kontaktujte
jeho predajcu/výrobcu.
USB zariadenie sa nedá pripojiť • USB zariadenie pripájate nesprávne. Pripojte USB zariadenie správne.
do
(USB) portu.
• Záznam môže byť v nepodporovanom formáte. Dôležité súbory z USB
zariadenia preneste (zálohujte) na pevný disk. Naformátujte USB zariadenie
do formátu FAT12, FAT16 alebo FAT32 a znova skopírujte zálohované audio
súbory do USB zariadenia.*
* Tento systém podporuje formát FAT12, FAT16 a FAT32. Niektoré USB
zariadenie však všetky uvedené formáty FAT nemusí podporovať.
Podrobnosti pozri v návode na použitie USB zariadenia, alebo kontaktujte
jeho predajcu/výrobcu.
Dlhý čas sa zobrazuje
“READING”.
• Čítanie môže trvať dlhý čas v nasledovných prípadoch.
– Na USB zariadení je mnoho priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je extrémne zložitá.
– Prekročila sa kapacita pamäte.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
• Spoločnosť Sony odporúča dodržiavať nasledovné.
– Celkový počet priečinkov na USB zariadení: 200 alebo menej.
– Celkový počet súborov v priečinku: 150 alebo menej.
Chybné zobrazovanie.
• Uložte dáta do USB zariadenia nanovo, pretože prenesené dáta môžu byť
poškodené.
• Systém dokáže zobrazovať len číslice a písmená abecedy. Iné znaky
sa nezobrazia správne.
Počas prehrávania z USB
zariadenia sa na displeji
zobrazuje “Data Error”.
• Audio súbor/súbor JPEG, ktorý chcete prehrávať, je poškodený.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie je vo formáte JPEG.
Prehrávanie sa nespustí.
• Vypnite systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie.
• Pripojte USB zariadenie, z ktorého systém dokáže prehrávať.
Pozri “USB zariadenia, z ktorých je možné prehrávať” (informujte sa u predajcu).
• Stlačením H spustíte prehrávanie.
Ďalšie informácie
USB zariadenie používané
s iným zariadením nefunguje.
Prehrávanie sa nespustí od prvej • Zrušte režim Repeat Play (str. 66).
skladby.
97SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 98 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Príznak
Riešenie
Z USB zariadenia (audio súbor/ • USB zariadenia naformátované do iných formátov než FAT12, FAT16 alebo
súbor JPEG) sa neprehráva.
FAT32 nie sú podporované.*
• Súbory, ktoré sú kódované alebo chránené heslom atď., nie je možné prehrávať.
• Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
• Súbor WMA nemá príponu “.wma”.
• Súbor AAC nemá príponu “.m4a”.
• Dáta sa nepreniesli v želanom formáte.
• Súbory MP3 v inom formáte než MPEG 1 Audio Layer 3 nie je možné prehrávať.
• Ak je pamäť USB zariadenia rozdelená do partícií, prehrávať bude možné
len audio súbory z prvej partície.
• Systém dokáže prehrávať len do 8. úrovne vetvenia priečinkov.
• Pri audio súboroch/obrazových súboroch JPEG skontrolujte nastavenie
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (str. 62, 63).
• Počet priečinkov presiahol 200.
• Počet súborov presiahol 150.
• Pri audio súboroch/obrazových súboroch JPEG obsahuje priečinok viac než
150 súborov.
• Obrazový súbor JPEG nemá príponu “.JPG” alebo “.JPEG”.
• Rozmer obrázka JPEG je väčší než 3072 (šírka) × 2048 (výška) v štandardnom
režime alebo viac než 2 000 000 pixelov pri progresívnom súbore JPEG, ktorý
sa využíva najmä na web-stránkach na Internete.
• Obrázok JPEG s vysokým pomerom šírky k výške nie je možné prehrávať.
• Súbor WMA vo formáte WMA DRM, bezstratovom formáte WMA Lossless
alebo formáte WMA PRO nie je možné prehrávať.
• Súbor AAC vo formáte AAC DRM alebo bezstratovom formáte AAC Lossless
nie je možné prehrávať.
* Tento systém podporuje formát FAT12, FAT16 a FAT32. Niektoré USB
zariadenie však všetky uvedené formáty FAT nemusí podporovať.
Podrobnosti pozri v návode na použitie USB zariadenia, alebo kontaktujte
jeho predajcu/výrobcu.
Spustenie prehrávania audio
súborov/obrazových súborov
JPEG trvá dlhšie než pri iných
súboroch.
• Keď systém načíta všetky súbory z USB zariadenia, spustenie prehrávania
môže trvať dlhšie než zvyčajne, ak:
– Je počet priečinkov alebo súborov príliš veľký.
– Je štruktúra priečinkov alebo súborov príliš zložitá.
– Je kapacita pamäte príliš veľká.
– Je súbor príliš veľký.
– Je fyzická štruktúra v pamäti fragmentovaná.
• Spoločnosť Sony odporúča dodržiavať nasledovné.
– Celkový počet priečinkov na USB zariadení: 200 alebo menej.
– Celkový počet súborov v priečinku: 150 alebo menej.
Nie je možné spustiť prenos
do USB zariadenia.
• Mohli vzniknúť nasledovné problémy.
– USB zariadenie je zaplnené.
– Počet súborov MP3 a priečinkov na USB zariadení presiahol
maximálny limit.
– USB zariadenie má nastavenú ochranu pred zápisom.
Prenos sa zastaví pred
dokončením.
• Komunikačná rýchlosť USB zariadenia je príliš pomalá. Pripojte USB
zariadenie, z ktorého systém dokáže prehrávať.
• Ak sa mnohokrát vykonával prenos a odstraňovanie dát, súborová štruktúra
na USB zariadení sa stáva zložitou. Podľa návodu na použitie USB zariadenia
naformátujte USB zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
98SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 99 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Príznak
Riešenie
Prenos na USB zariadenie
skončil chybou.
• Používate nepodporované USB zariadenie. Pozri “USB zariadenia, z ktorých je
možné prehrávať” (informujte sa u predajcu).
• Počas prenosu ste USB zariadenie odpojili alebo vypli. Odstráňte neúplne
prenesený súbor a zopakujte prenos. Ak sa problém nevyrieši, USB zariadenie
môže byť poškodené. Podľa návodu na použitie USB zariadenia naformátujte
USB zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Audio súbory alebo priečinky
na USB zariadení sa nedajú
odstrániť.
• Skontrolujte, či nie je na USB zariadení nastavená ochrana proti zápisu.
• Počas odstraňovania ste USB zariadenie odpojili alebo vypli. Odstráňte
neúplne odstránený súbor. Ak sa problém nevyrieši, USB zariadenie môže byť
poškodené. Podľa návodu na použitie USB zariadenia naformátujte USB
zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ďalšie informácie
99SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 100 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Samodiagnostická
funkcia
(Keď sa na displeji zobrazia písmená/
číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
(aby sa zabránilo poškodeniu systému) bliká za
účelom upozornenia na vzniknutý problém na
obrazovke alebo na displeji predného panela
päťmiestny servisný kód (napr. C 13 50)
pozostávajúci z kombinácie písmena a 4 číslic.
V takomto prípade skontrolujte nasledovný
prehľad.
Zobrazenie čísla verzie na TV
obrazovke
Po zapnutí systému sa na obrazovke môže
zobraziť číslo verzie [VER.X.XX] (X je nejaké
číslo). Aj keď nejde o poruchu a táto funkcia
sa využíva len autorizovaným servisom Sony,
normálna prevádzka systému nebude možná.
Ak chcete systém používať, vypnite ho a znova
ho zapnite.
VER.X.XX
C:13:50
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Príčina a/alebo riešenie
C 13
• Disk je znečistený.
,Vyčistite disk pomocou
jemnej handričky (str. 91).
• Disk je vo formáte, ktorý systém
nedokáže prehrávať.
C 31
Disk nie je správne vložený.
,Reštartujte systém, potom vložte
disk správne.
E XX
(XX je nejaké
číslo)
Aby sa predišlo poruche systému,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
,Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko
Sony a informujte ich
o zobrazenom 5-miestnom
kóde.
Príklad: E 61 10
100SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 101 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Video
Technické údaje
Výstupy
Zosilňovač
Výstupný výkon (menovitý) 108 W + 108 W
(pri 3 Ohm, 1 kHz,
1 % celkové harmonické
skreslenie (ďalej THD))
Výstupný výkon RMS (referenčný)
FL/FR*: 135 W
(na kanál pri 3 Ohm,
1 kHz, 10 % THD)*
Subwoofer*: 135 W (pri
3 Ohm, 80 Hz, 10 % THD)
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vš-š,
75 Ohm
HDMI OUT: Typ A
(19 pinov)
Reproduktory
Predný reproduktor (SS-TSF200)
Systém reproduktora
Osadenie reproduktora
* V závislosti od nastavení režimu dekódovania
a zdrojov zvukového signálu nemusí byť na výstupe
žiadny zvukový signál.
DVD
Polovodičový laser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
Prenosový systém (norma) PAL/NTSC
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Subwoofer (SA-WSF200)
Napájanie:
Modely pre Thajsko:
Laser
Ostatné modely:
Príkon
USB
Podporovaný dátový tok
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s - 320 kb/s
WMA:
48 kb/s - 192 kb/s
AAC:
48 kb/s - 320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
(USB) port:
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
Rádio (tuner)
Systém
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
PLL quartz-locked digital
synthesizer systém
87,5 MHz - 108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
10,7 MHz
2-pásmový,
2 reproduktory, typ Bass
reflex, magneticky tienený
Stredohlbokotónový:
65 mm, kónusový typ
Vysokotónový: 40 mm,
kónusový typ
3 Ohm
95 mm × 185 mm × 80 mm
(š/v/h)
95 mm × 215 mm × 105 mm
(š/v/h) vrátane podstavca
0,85 kg
0,9 kg vrátane podstavca
Systém reproduktora
Osadenie reproduktora
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Striedavé napätie (AC)
220 V, 50/60 Hz
Striedavé napätie (AC)
220 V – 240 V,
50/60 Hz
Zapnutý: 105 W
Pohotovostný režim:
0,3 W
(v režime úspory energie)
Subwoofer typu Bass
reflex
160 mm, kónusový typ
3 Ohm
205 mm × 460 mm × 475 mm
(š/v/h)
13 kg
Ďalšie informácie
Vstupy (Analógové)
TV (AUDIO IN)
Citlivosť: 450/250 mV
Vstupy (Digitálne)
SAT/CABLE (COAXIAL)
Impedancia: 75 Ohm
Výstup (Digitálny)
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Impedancia: 75 Ohm
VIDEO: 1 Vš-š, 75 Ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
Riadiaca jednotka (HCD-F200)
Výstupné napätie (DIGITAL MEDIA PORT)
Jednosmerné 5 V
Výstupné prúdové zaťaženie (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Rozmery (cca)
434 mm × 185 mm × 78 mm
(š/v/h)
434 mm × 214 mm × 124 mm
(š/v/h) vrátane podstavca
Hmotnosť (cca)
3,6 kg
3,7 kg vrátane podstavca
101SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 102 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Právo na zmeny vyhradené.
• Príkon v pohotovostnom režime 0,3 W.
• Na určitých plošných spojoch nie sú
použité samozhasínajúce halogenidové
prísady.
• Plne digitálnym zosilňovačom S-master
sa dosahuje viac než 85% účinnosť
výkonu.
Slovník
Dolby Digital
Tento zvukový formát pre kinosály vznikol
zdokonalením systému Dolby Surround Pro
Logic. Surround kanál je stereofonický
a s rozšíreným pásmom a v tomto formáte je aj
jeden oddelený kanál subwoofera pre
reprodukciu nízkych frekvencií. Formát sa tiež
nazýva “5.1”, pretože sa kanál pre subwoofer
počíta ako 0.1 kanál (keďže pracuje len vtedy,
keď je potreba reprodukcie hlbokých tónov).
Všetkých 6 kanálov je pri tomto formáte
zaznamenávaných zvlášť, čím sa dosiahne
dôkladné oddelenie všetkých kanálov. Navyše,
keďže sú všetky signály spracované digitálne,
došlo k minimalizácii výskytu rušenia signálu.
DTS
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc. Táto
technológia využíva 5.1-kanálový priestorový
zvuk. Zadný kanál je stereofonický a v tomto
formáte je aj jeden oddelený kanál pre
subwoofer. DTS tiež disponuje 5.1 oddelenými
kanálmi vo vysokej kvalite digitálneho zvuku.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface - Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
zapojení, čo vám umožní sledovať
vysokokvalitný digitálny obraz aj zvuk. HDMI
špecifikácie sú kompatibilné s technológiou
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection - Ochrana širokopásmových
prenosov digitálneho záznamu), ktorá slúži na
ochranu proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
Prekladaný formát
(Prekladané riadkovanie)
Prekladaný formát je spôsob zobrazovania TV
obrazu pri norme NTSC s rýchlosťou snímkovania
30 snímok za sekundu. Každá snímka sa rozkladá
dvakrát - striedavo párne a nepárne riadky,
s rýchlosťou 60-krát za sekundu.
102SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 103 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Parental Control
Funkcia DVD diskov, ktorá umožňuje
obmedzenie prehrávania podľa veku používateľa
a úrovne obmedzenia pre danú krajinu.
Obmedzenia závisia od daného disku.
Po zapnutí tejto funkcie je prehrávanie úplne
znemožnené, násilné scény sa vynechajú alebo
sa nahradia inými scénami a pod.
Progresívny formát
(Sekvenčné riadkovanie)
Oproti prekladanému formátu dokáže progresívny
formát reprodukovať 50 - 60 snímok za sekundu
tým, že reprodukuje všetky získavané riadky
(525 riadkov pri norme NTSC). Celková kvalita
obrazu sa zvýši a statické zábery, text
a horizontálne riadky sa zobrazujú ostrejšie.
Tento formát je kompatibilný s progresívnym
formátom 525 alebo 625.
Ďalšie informácie
103SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 104 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Tabuľka kódov jazykov
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Bez uvedenia
Prehľad kódov oblastí Parental Control
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
104SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 105 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Riadiaca jednotka
Pohľad zhora
Pohľad spredu
WIDE STAGE
FUNCTION
Ďalšie informácie
AUTO
Pohľad sprava
VOL
A Ventilačné otvory
G Senzor signálov diaľkového ovládania (9)
B Tlačidlo "/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (26, 88)
H Tlačidlá VOL +/– (30)
C Indikátor AUTO (Režim dekódovania) (50)
J Displej (107)
D Indikátor WIDE STAGE (50)
K Otvor pre disk (30)
E Tlačidlá ovládania prehrávania/
Podsvietenie (30, 83)
L Kryt podstavca (23)
I Tlačidlo Z (vysunutie) (30)
F Tlačidlo FUNCTION (29)
105SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 106 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Panel konektorov
FM75
COAXIAL
ANTENNA
Y
L
DIGITAL IN
COAXIAL
PB/CB
SAT/CABLE
COMPONENT
VIDEO
VIDEO OUT
VIDEO OUT
R
TV
AUDIO IN
PR/CR
COAXIAL
DIGITAL OUT
Pohľad zľava
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
SAT/CABLE
TV
DIGITAL IN
OPTICAL
DMPORT
DC5V
0.7A Max
A Konektor ANTENNA (FM75Ω COAXIAL)
(22)
G Konektor SAT/CABLE
(DIGITAL IN OPTICAL) (20)
B Konektory VIDEO OUT (COMPONENT)
(19)
H Konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL) (19)
C Konektory TV (AUDIO IN R/L) (19)
I Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)
(len zdroj vstupného signálu DVD) (20)
D Konektor VIDEO OUT (VIDEO) (19)
J Konektor DMPORT (20, 73)
E Konektor SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL) (20)
K
(USB) port (61)
L Kryt panela (16, 23)
F Konektor HDMI OUT (19)
106SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 107 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Displej
SLEEP MUTING
DTS
TUNED TITLE CHAP
STEREO
MONO NTSC
CD
NIGHT
REPEAT 1
PROGRESSIVE
DIGITAL
A Svieti, ak je nastavený vypínací
časovač. (81)
B Svieti, keď je zvuk systému vypnutý.
(31, 87)
C Zobrazenie stavu USB prepojenia
E Svieti, keď je na displeji zobrazená
informácia o titule alebo kapitole
(len zdroj vstupného signálu DVD).
F Monofonický/Stereofonický príjem
(len rádio) (54)
G Svieti, keď je vložený disk
so záznamom v norme NTSC.
H Svieti, keď je vložený CD alebo
DATA CD disk. (5)
L Svieti, ak je konektor HDMI OUT
správne prepojený s HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection)-kompatibilným zariadením
so vstupným HDMI alebo DVI (Digital
Visual Interface) konektorom. (19)
M Aktuálny režim opakovania (37, 66)
N Svieti, keď je na výstup vyvedený signál
v progresívnom formáte (len zdroj
vstupného signálu DVD/USB). (27)
O Zobrazenie stavu systému
(napr. číslo kapitoly, titulu, stopy/
skladby, informácia o čase,
frekvencia stanice, stav prehrávania,
režim dekódovania atď.).
I Svieti, keď je vložený disk.
P Aktuálny surround formát
(neplatí pre súbory JPEG)
J Aktuálny surround formát
(neplatí pre súbory JPEG)
Q Stav prehrávania
Ďalšie informácie
D Svieti, ak je naladená rozhlasová
stanica (len rádio). (54)
K Svieti, ak je zapnutý nočný režim. (81)
107SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 108 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Subwoofer
Pohľad zozadu
Pohľad zospodu
FRONT R
FRONT L
SPEAKER IMPEDANCE USE 3
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-F200
A Ventilačné otvory
C Konektor SYSTEM CONTROL (16)
B Konektory SPEAKER
(FRONT R/FRONT L) (16)
108SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 109 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Diaľkové ovládanie (DO)
ABECEDNÉ PORADIE
M–Z
ANALOG ws (87)
ANGLE 6 (32)
AUDIO ea (32, 53)
CLEAR es (36, 56, 74)
D.TUNING wd (55)
DIGITAL 3 (87)
DIMMER ws (82)
DISPLAY wa (56, 83)
DVD MENU 7 (38)
DVD TOP MENU e; (38)
ENTER* 5 (25, 26, 35, 54)
FUNCTION 2 (29, 30)
MENU/HOME wl (87)
MUTING wh (30)
NIGHT ed (81)
ONE-TOUCH PLAY eg (59)
PICTURE NAVI qh (42)
PRESET +/– 9 (55)
PROG +/– qa (87)
REPEAT 3 (37, 66)
SLEEP ef (81)
SOUND MODE +/– qa (52)
SUBTITLE wd (32)
SYSTEM MENU 8 (25, 80, 82)
THEATER/THEATRE ql (58)
TONE qj (52)
TOOLS/OPTIONS 8 (87)
TUNING +/– wk (54)
TV qd (86)
TV VOL +/– qs (87)
VOLUME +/– qs (30)
Číselné tlačidlá 4 (34, 54, 86)
[/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
1 (25, 26, 30)
TV [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) w; (86)
C/X/x/c/
qg (25, 26, 35, 54)
REPLAY/ADVANCE
wf (30)
./> 9 (30)
m/M wk (30)
/
wk (30)
H (prehrávanie) q; (30)
x (zastavenie) wg (30)
X (pozastavenie) wj (30)
DISPLAY** wl (26, 35)
O RETURN qf (34)
Z (vysunutie) qk (30)
-/-- 5 (87)
/
wa (87)
/ es (87)
e; (87)
t/
7 (87)
c/C qa (87)
Ďalšie informácie
A–L
POPIS TLAČIDIEL
* Tlačidlo ENTER má
rovnakú funkciu ako
tlačidlo . Ak ovládate
TVP, tlačidlo ENTER slúži
na výber predvoľby
a tlačidlo
na výber
položiek ponuky Menu
(str. 87).
** Toto tlačidlo funguje len pri
zdroji vstupného signálu
“DVD” alebo “DMPORT”.
V závislosti od adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
nemusí toto tlačidlo
fungovať.
109SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 110 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu.
DISPLAY
Stláčajte
DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla
1 t 2 t ... t 1 t ...
DISPLAY sa zobrazenie ponuky Control Menu zmení.
1 Control Menu 1
2 Control Menu 2 (zobrazí sa, ak je dostupné)
3 Ponuka Control Menu vypnutá
Poznámka
• Ponuka Control Menu sa zobrazuje len pri zdroji signálu “DVD” alebo “USB”.
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti pozri
na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
110SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 111 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Číslo práve prehrávaného titulu
Číslo práve prehrávanej kapitoly
Celkový počet titulov
Celkový počet kapitol
Položky Control Menu
98( 9 9 )
13( 9 9 )
T
0: 0 4 : 1 7
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Zvolená položka
DVD VIDEO
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Typ prehrávaného
disku
Prehrávací čas
Aktuálne nastavenie
Voľby
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Ďalšie informácie
Funkčný názov položky
zvolenej v Control Menu
Prevádzkové hlásenie
Vypnutie zobrazenia
Stlačte
DISPLAY.
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Názov položky, zdroj vstupného signálu, príslušný druh disku
[TITLE] (str. 39)/[SCENE] (str. 39)/[TRACK] (str. 39)
Výber titulu, scény alebo skladby/stopy pre prehrávanie.
[CHAPTER] (str. 39)/[INDEX] (str. 39)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
[TRACK] (str. 39)
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 39)
Výber typu titulov (DVD-RW/DVD-R disk), ktoré sa budú prehrávať, [ORIGINAL]
alebo upravené [PLAY LIST].
[TIME] (str. 40)
Kontrola uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Po zadaní časového kódu môžete spustiť prehrávanie zo želaného miesta (len DVD VIDEO/
DVD-VR disky).
[PROGRAM] (str. 35)
Zostavenie poradia prehrávania.
[SHUFFLE] (str. 36)
Prehrávanie skladieb/súborov v náhodnom poradí.
[REPEAT] (str. 37)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/priečinkov/
súborov) alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/priečinka/súboru.
111SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 112 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
[DISC MENU] (str. 38)
Zobrazenie Menu DVD disku.
[BROWSING] (str. 43)
Zobrazenie zoznamu priečinkov/súborov JPEG.
[SETUP] (str. 74)
[QUICK] (str. 26)
Vykonanie základných nastavení. Pomocou rýchleho nastavenia Quick Setup zvoľte želaný
jazyk pre OSD zobrazenia, pomer strán TVP.
[CUSTOM]
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
[FOLDER] (str. 39)
Výber priečinka pre prehrávanie.
[FILE] (str. 39)
Výber súboru JPEG alebo DivX pre prehrávanie.
*
[DATE] (str. 86)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
*
[INTERVAL] (str. 44)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime
Slide Show na obrazovke.
*
[EFFECT] (str. 45)
Výber efektu, ktorý sa použije pri prepínaní obrázkov v režime Slide Show.
*
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (str. 44)
Výber typu dát: Audio súbory MP3 , obrazové súbory JPEG alebo oboje pri prehrávaní
DATA CD/DATA DVD disku.
* Tieto položky sa nezobrazia pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku s video súborom DivX.
112SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_090-113_DAV-F200.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 113 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Prehľad položiek ponuky Control Menu pre USB zariadenia
Položka
Názov položky, Funkcia
[REPEAT] (str. 66)
Opakované prehrávanie celého obsahu USB zariadenia (všetky priečinky/súbory)
alebo jedného priečinka/súboru.
[BROWSING] (str. 65)
Zobrazenie zoznamu priečinkov/súborov JPEG.
[DATE] (str. 69)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym fotoaparátom/kamkordérom.
[INTERVAL] (str. 64)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime
Slide Show na obrazovke.
[EFFECT] (str. 65)
Výber efektu, ktorý sa použije pri prepínaní obrázkov v režime Slide Show.
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (str. 62, 63)
Výber typu dát: Súbory MP3/AAC/WMA alebo JPEG pri prehrávaní z USB zariadenia.
[USB RECORDING] (str. 70, 71)
[SHUFFLE]
Prehrávanie súborov v náhodnom poradí.
[TRACK]
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
[FOLDER]
Výber priečinka pre prehrávanie.
Ďalšie informácie
Prenos skladieb z audio CD disku alebo súborov MP3 z CD/DATA CD/DATA DVD disku
do USB zariadenia.
[FILE]
Výber súboru JPEG pre prehrávanie.
[TIME]
Kontrola uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Rada
• Indikátor ikony Control Menu svieti nažlto
, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem [OFF]
t
(len [PROGRAM], [SHUFFLE] a [REPEAT]). Indikátor [ORIGINAL/PLAY LIST] svieti nažlto, ak nastavíte
[PLAY LIST] (výrobné nastavenie).
113SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_114-115_DAV-F200.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-F200_SK.book Page 114 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
Index
Číslice
4:3 OUTPUT 76
5.1-kanálový surround zvuk 33
A
A/V SYNC 80
ANGLE 32
ATTENUATE 80
AUDIO 75
AUDIO (HDMI) 77
AUDIO DRC 78
AUDIO SETUP 78
B
BACKGROUND 79
BASS 52
HDMI RESOLUTION 77
HDMI SETUP 77
I
ILLUMINATION MODE 83
INFORMATION MODE 82
Instant Advance (rýchly posuv) 31
Instant Replay
(rýchle zopakovanie) 31
INTERVAL 44, 64
J
JPEG RESOLUTION 78
L
LANGUAGE SETUP 75
C
M
COLOR SYSTEM
(VIDEO CD) 76
CONTROL FOR HDMI 77
Control Menu 110
CUSTOM 74, 89
MENU 75
Menu DVD disku 38
MODE (MUSIC, IMAGE)
44, 62, 64
Multi Session CD 7
MULTI-DISC RESUME 79
Multikanálový zvuk TV
vysielania (Multiplex
Broadcast Sound) 53
D
DATA CD 45
DATA DVD 45
DEC. MODE 50
DEMO 25
Diaľkové ovládanie 9
DIGITAL MEDIA PORT 73
DIMMER 82
Disky, ktoré je možné
prehrávať 5
DISPLAY 56
Displej 83, 107
DivX® 45, 79
Dolby Digital 32, 102
DTS 32, 102
DUAL MONO 53
E
EFFECT 45, 65
F
FM MODE 55
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 77
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 102
N
NIGHT 81
O
ORIGINAL 39
OSD 75
Ovládanie cez HDMI
(Control for HDMI) 58
P
PARENTAL CONTROL
47, 79, 103
PAUSE MODE 76
PBC Playback 34
PICTURE NAVI 42, 64
PLAY LIST 39
Pomenovanie uložených staníc 56
Prekladaný formát 102
Program Play 35
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT) 76
Progresívny formát 27, 103
R
RDS 57
Regionálny kód 7
Repeat Play 37
RESET 79, 89
Resume Play 34
Riadiaca jednotka 105
S
SCREEN SAVER 78
SETUP 74, 89
Shuffle Play 36, 66
SLEEP 81
Slide Show 44
SPEAKER SETUP 79
LEVEL 79
SUBTITLE 32, 75
Subwoofer 108
Súbor AAC 61
Súbor JPEG 41, 61
Súbor MP3 41, 61
Súbor WMA 61
SYSTEM MENU
25, 50, 55, 80, 82
SYSTEM SETUP 78
T
Tabuľka kódov jazykov 104
TIME 40
TRACK SELECTION 78
TREBLE 52
TV TYPE 75
U
USB zariadenie 61
V
VIDEO SETUP 75
VOLUME LIMIT 77
W
WIDE STAGE 50
Z
Zvukový režim 52
Q
Quick Setup 26
114SK
model name [DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-F200_SK\Fm\Sk_114-115_DAV-F200.fm]
masterpage:None Right
DAV-F200_SK.book Page 115 Wednesday, May 7, 2008 3:44 PM
model name1[DAV-F200]
[3-398-069-12(1)]
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF