Sony | DAV-DZ830W | Sony DAV-DZ830W Návod na použitie

filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_001-001_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
DAV-DZ830W_SK.book Page 1 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
2-895-975-11(1)
DVD systém
domáceho kina
Návod na použitie
DAV-DZ830W
© 2007 Sony Corporation
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
DAV-DZ830W
2-896-000-11(1)
Slovensky
Zapojenia reproduktorov a TVP
Reproduktory a TVP pripojte a rozmiestnite podľa nasledovných pokynov.
Podrobnejšie informácie pozri v Návode na použitie (Začíname -ZÁKLADY-, Začíname -POKROČILÉ-, Základné operácie).
1
Zapojenie reproduktorov
CENTER
FRONT R
FRONT L
SPEAKER
CENTER
WOOFER
SPEAKER
SUR R
SUR L
SPEAKER
FRONT R
FRONT R
FRONT L
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SAT /
CABLE
DIR-T1
WOOFER
OPTICAL
SAT/CABLE
SUR L
Sony Corporation © 2007 Printed in Czech Republic (EU)
EURO AV
DIR-T1
COAXIAL
WOOFER
R AUDIO IN L
(DVD ONLY)
DIGITAL IN
OUT
(DVD ONLY)
SUR R
AM
DMPORT
SUR L
SPEAKER
CENTER
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
FM75
2
Zapojenie STB (Set Top Box) alebo digitálneho satelitného prijímača
k systému

TVP
1 IN
1 IN
2 IN
2 IN
OUT

STB alebo digitálny satelitný prijímač

EURO AV
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
AM
DMPORT
OUT
(DVD ONLY)
WOOFER
R AUDIO IN L
SAT /
CABLE
DIR-T1
EURO AV
(DVD ONLY)
DIGITAL IN
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE
Y
P B/C B
P R/C R
OUTPUT(TO TV)
OUTPUT(TO TV)
COMPONENT VIDEO OUT
Ak pripojíte systém len k TVP
TVP

EURO AV
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
COAXIAL
AM
DMPORT
WOOFER
R AUDIO IN L
SAT /
CABLE
DIR-T1
SPEAKER
EURO AV
(DVD ONLY)
DIGITAL IN
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE

Kábel SCART (EURO AV) (nedodávaný)

HDMI kábel (nedodávaný)

HDMI kábel (nedodávaný)
Y
P B/C B
P R/C R
OUTPUT(TO TV)
OUTPUT(TO TV)
COMPONENT VIDEO OUT
FM75
FM75
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830WFlyer_SK\Fm\Covers\Sk_01-01_DAV-DZ230-Flyer.fm]
masterpage:Right
DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK.book Page 1 Monday, March 12, 2007 8:33 AM
3-099-783-13(1)
Prehľad
o HDMI CONTROL
Návod na použitie
© 2007 Sony Corporation
model name [Prehľad HDMI CONTROL]
[3-099-783-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK\Fm\Sk_0207_DAV-DZ230-Flyer.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK.book Page 2 Monday, March 12, 2007 8:33 AM
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’
Theatre Sync
Ak chcete používať funkciu ‘BRAVIA’ Theatre Sync, podľa popisu nižšie nastavte funkciu
HDMI CONTROL.
Po prepojení zariadení Sony (ktoré sú kompatibilné s funkciou HDMI CONTROL) HDMI káblom
(nedodávaný) sa nasledovne zjednoduší ovládanie:
– One-Touch Play (Prehrávanie jediným stlačením): Po stlačení jediného tlačidla H na zariadení alebo DO
sa automaticky zapne TVP a nastaví sa vstupný signál na sledovanie DVD disku.
– System Audio Control (Ovládanie zvuku systému): Počas sledovania TVP môžete zvoliť, či sa bude zvuk
reprodukovať z reproduktorov TVP alebo reproduktorov tohto systému.
– System Power Off (Vypnutie systému): Keď vypnete TVP tlačidlom POWER na DO pre TVP, systém
sa automaticky vypne tiež.
HDMI CONTROL je štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu využívaný systémom HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) pre HDMI rozhrania (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením).
Funkcia HDMI CONTROL nefunguje v nasledovných prípadoch:
– Keď prepojíte tento systém so zariadením, ktoré nie je kompatibilné s funkciou HDMI CONTROL od spoločnosti
Sony.
– Zariadenie nemá konektor HDMI.
Odporúčame prepájať tento systém so zariadeniami disponujúcimi funkciou ‘BRAVIA’ Theatre Sync.
Poznámka
• Nepoužívajte tlačidlo THEATRE SYNC na DO, keď je aktívna funkcia HDMI CONTROL. Podrobnosti pozri
v návode na použitie systému.
• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí funkcia HDMI CONTROL fungovať. Podrobnosti pozri v návode
na použitie daného zariadenia.
• Keď je [HDMI CONTROL] nastavené na [ON], pričom nie je pripojený HDMI kábel (nedodávaný), nie je možné
prepínať vstupný signál na TVP, ani pri prepojení káblom SCART (EURO AV). V takomto prípade nastavte
[HDMI CONTROL] na [OFF] (len modely pre Európu).
Príprava na funkciu HDMI CONTROL
Ak chcete používať funkciu HDMI CONTROL, systém musí byť prepojený s TVP (kompatibilným
s funkciou HDMI CONTROL) HDMI káblom (nedodávaný). Zapnite systém a TVP a prepínač
vstupného signálu na TVP prepnite tak, aby sa na TV obrazovke zobrazil obraz z tohto systému.
Potom zapnite príslušné funkcie HDMI CONTROL.
Nasledovný popis sa vzťahuje na tento systém. Podrobnosti o nastavení TVP pozri v návode na použitie
TVP.
Poznámka
• Zobrazované položky sa líšia v závislosti od krajiny zakúpenia modelu.
1
Stlačte "/1.
Systém sa zapne.
2SK
Prehľad o HDMI CONTROL
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK\Fm\Sk_0207_DAV-DZ230-Flyer.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK.book Page 3 Monday, March 12, 2007 8:33 AM
2
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[SETUP] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM] a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
5
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM SETUP] a stlačte
.
Položka ponuky Setup je zvolená.
CUSTOM SETUP
HDMI CONTROL:
PAUSE MODE:
TRACK SELECTION:
MULTI-DISC RESUME:
AUDIO DRC:
AUDIO (HDMI):
6
7
OFF
AUTO
OFF
ON
OFF
OFF
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI CONTROL] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [OFF]: Vypnutie funkcie [HDMI CONTROL].
• [ON]: Zapnutie funkcie [HDMI CONTROL].
8
Stlačte
.
Prehľad o HDMI CONTROL
3SK
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK\Fm\Sk_0207_DAV-DZ230-Flyer.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK.book Page 4 Monday, March 12, 2007 8:33 AM
Sledovanie DVD disku stlačením jediného tlačidla
(One-Touch Play)
Stlačte H na DO alebo na zariadení.
Keď sa na systéme spustí prehrávanie, TVP sa súčasne zapne a zdroj vstupného signálu na TVP
sa automaticky prepne na signál z DVD disku.
Zdroj vstupného signálu na TVP sa automaticky prepne na signál z DVD disku aj v nasledovných
prípadoch:
– Položíte DVD disk na nosič a stlačíte A.
– Stlačíte DISC SKIP na DO alebo DISC 1-5 na zariadení za účelom vloženia disku (len modely s meničom diskov).
Poznámka
• Ak vložíte do zariadenia CD/DATA-CD disk funkcia One-Touch Play nefunguje. Ak však vložíte disk do systému,
ktorý je v pohotovostnom režime, TVP sa zapne bez ohľadu na druh vloženého disku.
• Keď je aktívna funkcia “DMPORT” (v závislosti od modelu sa zobrazí “DMPORT1” alebo “DMPORT2”), funkcia
One-Touch Play nebude fungovať.
• V závislosti od TVP sa nemusí stihnúť zobraziť začiatok programu na disku.
Rada
• Funkcia One-Touch Play funguje súčasne s funkciou System Audio Control.
Reprodukcia zvuku TVP reproduktormi tohto systému
(System Audio Control)
Zvuk TVP je možné reprodukovať cez tento systém jednoduchou operáciou.
Počas sledovania TVP, pričom je zdroj vstupného signálu nastavený na “TV” (v závislosti od modelu
sa zobrazí “TV/VIDEO”), sa zvuk TVP reprodukuje reproduktormi systému. Túto funkciu tiež môžete
ovládať cez Menu TVP. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
Poznámka
• Ak TVP zapnete skôr ako systém, zvuk TVP sa chvíľu nebude reprodukovať.
• Ak je pri zapnutí systému zdroj vstupného signálu nastavený na “DVD”, aktivuje sa funkcia One-Touch Play.
V takomto prípade prepnite zdroj vstupného signálu na “TV” (v závislosti od modelu sa zobrazí “TV/VIDEO”).
• Keď zvolíte TV program (je zvýraznený aktívny obraz) alebo obnovíte režim TV signálu počas sledovania
TV signálu aj DVD signálu pomocou funkcie PAP (Picture and picture - Obraz a obraz), prehrávanie DVD disku
sa zastaví.
• Ak chcete reprodukovať zvuk reproduktormi TVP, na systéme nastavte [AUDIO (HDMI)] na [ON]. Podrobnosti
pozri v návode na použitie systému.
4SK
Prehľad o HDMI CONTROL
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK\Fm\Sk_0207_DAV-DZ230-Flyer.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK.book Page 5 Monday, March 12, 2007 8:33 AM
Reprodukcia digitálneho zvuku STB (Set Top Box) zariadenia alebo
zvuku digitálneho satelitného prijímača reproduktormi tohto systému
(len modely s konektorom DIGITAL IN (COAXIAL alebo OPTICAL))
Digitálny zvuk STB zariadenia alebo digitálneho satelitného prijímača môžete reprodukovať
reproduktormi tohto systému po vykonaní nasledovných prepojení a nastavení. Prepojte TVP
s konektormi HDMI IN pomocou HDMI kábla (nedodávaný) (prepájajte od najnižšieho čísla).
Názvy vstupných konektorov HDMI v nasledovnom obrázku slúžia len ako príklad.
Po prepojení podľa nasledovného obrázka môžete reprodukovať vysielaný multikanálový zvukový
signál reproduktormi tohto systému.
Video signál
Audio signál
TVP
Do HDMI 1 (HDMI kábel)
Do HDMI 2 (HDMI kábel)
DAV
STB
Digitálny zvuk (Koaxiálny/Optický kábel)
Nastavte [STB SYNCHRO] na [ON].
1
2
3
4
5
6
7
Stlačte "/1.
V režime zastavenia prehrávania stlačte
Stláčaním X/x zvoľte
DISPLAY.
[SETUP] a stlačte
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM] a stlačte
.
.
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM SETUP] a stlačte
Stláčaním X/x zvoľte [STB SYNCHRO] a stlačte
.
.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [OFF]: Vypnutie funkcie [STB SYNCHRO].
• [ON]: Zapnutie funkcie [STB SYNCHRO].
8
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje. Zvoľte vstupný HDMI signál na vašom TVP pripojenom k STB zariadeniu
alebo digitálnemu satelitnému prijímaču. Systém automaticky prijme signál z konektorov SAT/
CABLE a zvuk z STB zariadenia alebo digitálneho satelitného prijímača sa bude reprodukovať
reproduktormi tohto systému.
Rada
• Túto funkciu môžete realizovať na STB zariadení alebo digitálnom satelitnom prijímači, ktoré nie sú kompatibilné
s funkciou HDMI CONTROL.
Prehľad o HDMI CONTROL
5SK
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK\Fm\Sk_0207_DAV-DZ230-Flyer.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK.book Page 6 Monday, March 12, 2007 8:33 AM
Poznámka
• Aby bolo možné nastaviť funkciu [STB SYNCHRO], je potrebné nastaviť [HDMI CONTROL] na [ON] (pozri str. 2).
• V závislosti od TVP nemusí táto funkcia fungovať, keď je STB zariadenie alebo digitálny satelitný prijímač
pripojený do konektora HDMI 1 na TVP.
6SK
Prehľad o HDMI CONTROL
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK\Fm\Sk_0207_DAV-DZ230-Flyer.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-DZ230-DZ231-DZ530-DZ630-DZ830W-Flyer_SK.book Page 7 Monday, March 12, 2007 8:33 AM
model name [Prehľad HDMI CONTROL]
[3-099-783-13(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_002-002_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 2 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Bezpečnostné upozornenia
VÝSTRAHA
Zdroje napájania
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Použitie optických nástrojov pri tomto
zariadení zvyšuje riziko poškodenia
zraku.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Batériu nevystavujte nadmernému teplu ako napr.
priamemu slnečnému žiareniu a pod.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej
siete.
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením
DVD systému domáceho kina Sony.
Pred používaním zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod a uschovajte
ho pre prípadné budúce použitie.
Toto zariadenie je
klasifikované
ako výrobok CLASS 1
LASER. Štítok
o klasifikácii je
umiestnený na zadnej
strane zariadenia.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (Platí
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
2SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_003-004_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 3 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Obsah
Vážení zákazníci ..................................... 2
O tomto návode....................................... 5
Disky vhodné pre prehrávanie ................ 5
Začíname – ZÁKLADY –
Krok 1: Zmontovanie
reproduktorov ........................... 9
Krok 2: Prepojenie systému
a TVP........................................ 16
Krok 3: Umiestnenie systému ..... 20
Krok 4: Rýchle nastavenie Quick
Setup........................................ 22
Začíname
– POKROČILÉ –
Vypnutie predvádzacieho zobrazenia ... 25
Montáž reproduktorov a IR vysielača
na stenu ........................................... 26
Pripojenie k TVP (Pokročilé)................ 28
Pripojenie iných zariadení..................... 32
Základné operácie
Prehrávanie diskov ...................... 34
Počúvanie rozhlasu alebo
reprodukcia zvuku z iných
zariadení .................................. 35
Reprodukcia zvuku z TVP alebo VCR
cez všetky reproduktory ..........36
Výber režimu Movie alebo Music ...37
Nastavenia zvuku
Reprodukcia priestorového zvuku
pomocou zvukových polí................ 38
Počúvanie multikanálového zvuku TV
vysielania (Multiplex Broadcast
Sound) ..............................................40
(DUAL MONO)
Rôzne funkcie pri prehrávaní
diskov
Vyhľadávanie podľa scény.................... 43
(Picture Navigation)
Obnovenie prehrávania z pozície
zastavenia prehrávania disku.......... 43
(Resume Play)
Vytvorenie programu............................ 44
(Program Play)
Prehrávanie v náhodnom poradí ........... 46
(Shuffle Play)
Opakované prehrávanie ........................ 47
(Repeat Play)
Ponuka Menu DVD diskov................... 48
Zmena zvuku ........................................ 48
Výber ponuky [ORIGINAL] alebo
[PLAY LIST] na DVD-R/DVD-RW
disku .................................................50
Zobrazenie informácií o disku.............. 51
Zmena zorných uhlov ........................... 53
Zobrazenie titulkov............................... 54
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom
a zvukom ........................................ 54
(A/V SYNC)
Súbory formátu MP3 a JPEG ............... 55
Prehrávanie DATA CD alebo DATA
DVD diskov s audio súbormi MP3
a obrazovými súbormi JPEG.......... 57
Prehrávanie audio skladieb a obrazových
súborov vo forme Slide show
so sprievodným zvukom................. 59
Prehrávanie súborov DivX® ................ 61
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (Ver.2.0) ............. 63
(PBC Playback)
Funkcie tunera
Uloženie rozhlasových staníc ............... 64
Počúvanie rozhlasu ............................... 65
Radio Data System (RDS).................... 66
Vyhľadanie konkrétneho miesta
na disku........................................... 41
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
Vyhľadanie titulu/kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď......................... 42
Pokračovanie
3SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_003-004_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 4 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Ďalšie operácie
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým
ovládaním ....................................... 67
Používanie funkcie THEATRE SYNC ...68
Zvukové efekty ..................................... 70
Vypínací časovač .................................. 70
Úprava jasu displeja.............................. 71
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT............... 72
Deaktivácia tlačidiel na zariadení ......... 73
(Child Lock)
Pokročilejšie nastavenia
Uzamykanie diskov............................... 74
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Získanie optimálneho surround zvuku
pre danú miestnosť .......................... 77
(SPEAKER FORMATION)
Automatická kalibrácia vhodných
nastavení ......................................... 79
(AUTO CALIBRATION)
Ponuka nastavení Setup ........................ 81
Nastavenie jazyka pre zobrazenie
alebo zvuk....................................... 83
[LANGUAGE SETUP]
Nastavenia zobrazenia .......................... 83
[SCREEN SETUP]
Užívateľské nastavenia.......................... 85
[CUSTOM SETUP]
Nastavenia reproduktorov..................... 86
[SPEAKER SETUP]
Obnovenie výrobných nastavení........... 89
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 90
Poznámky k diskom ............................. 91
Riešenie problémov .............................. 91
Samodiagnostická funkcia.................... 96
(Keď sa na displeji zobrazia
písmená/číslice)
Technické údaje.................................... 96
Slovník.................................................. 98
Tabuľka kódov jazykov ...................... 102
Index častí a ovládacích prvkov ......... 103
Prehľad ponuky Control Menu
(Ovládacie Menu)......................... 107
Prehľad ponuky Setup pre DVD......... 110
Prehľad ponuky System Menu............ 111
Index ................................................... 112
4SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_005-007_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 5 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú
na ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní
(DO). Na ovládanie zariadenia môžete použiť
aj ovládacie prvky na zariadení, ak majú
podobné alebo rovnaké označenie ako
ovládacie prvky na DO.
• V závislosti od krajiny sa môžu položky
ponuky Control Menu líšiť.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať
všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky.
• Pri modeloch pre Severnú Ameriku sa
používajú ako jednotky vzdialenosti stopy (ft).
• V tomto návode sa používajú nižšie zobrazené
symboly.
Symbol
Disky vhodné
pre prehrávanie
Formát
diskov
Logo disku
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
Význam
Funkcie sú dostupné pre DVD
VIDEO a DVD-R/DVD-RW disky
v režime Video a DVD+R/
DVD+RW disky.
Funkcie sú dostupné pre DVD-R/
DVD-RW disky v režime VR
(Video Recording).
Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD
disky (vrátane Super VCD alebo
CD-R/CD-RW diskov vo formáte
video CD alebo Super VCD).
Funkcie sú dostupné pre audio CD
alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte audio CD
Funkcie sú dostupné pre DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW disky)
obsahujúce audio súbory MP31),
obrazové súbory JPEG a video
súbory DivX2)3)
Funkcie sú dostupné pre DATA
DVD disky (DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW)
disky obsahujúce audio súbory
MP31), obrazové súbory JPEG
a video súbory DivX2)3)
1)MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný formát pre
kompresiu audio dát definovaný normou ISO/MPEG.
2)
DivX® je technológia pre kompresiu video súborov
vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
3)
DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné
značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa
na základe licencie.
VIDEO CD
(Ver. 1.1 a 2.0)/
Audio CD
CD-RW/CD-R
(audio údaje)
(súbory MP3)
(súbory JPEG)
Logá “DVD-RW”, “DVD+RW”, “DVD+R”,
“DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
Poznámka k CD/DVD diskom
Systém dokáže prehrávať CD-ROM/CD-R/
CD-RW disky so záznamom v nasledovných
formátoch:
– Audio CD formát.
– Video CD formát.
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo rozšírenému
formátu - Joliet
Pokračovanie
5SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_005-007_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 6 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Systém dokáže prehrávať DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R disky
so záznamom v nasledovných formátoch:
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
UDF (Universal Disc Format)
Príklady nevhodných diskov
Systém nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom
v iných formátoch, než sú uvedené na str. 5.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte
PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• DVD Audio disky.
• Super Audio CD disky.
• Dátové DVD disky, ktoré neobsahujú audio
MP3 súbory, obrazové súbory JPEG alebo
video súbory DivX.
• DVD-RAM disky.
Systém tiež nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• DVD VIDEO disky s odlišným regionálnym
kódom (str. 6, 100).
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare
štvorca, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou
na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku
lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske
a pod.
Poznámky k CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskom
V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW diskov v tomto zariadení možné
z dôvodu kvality záznamu, stavu disku, alebo
vlastností záznamového zariadenia
a záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode
na použitie záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch
nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania,
aj keď sú tieto disky správne uzatvorené.
V takomto prípade disk prehrávajte
v štandardnom režime prehrávania. Nie je tiež
možné prehrávať DATA CD/DATA DVD disky
vytvorené vo formáte Packet Write.
Audio disk kódovaný
technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom
Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv.
Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia
sa dať prehrávať v tomto zariadení.
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade
so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie
na tomto produkte nie je zaručené.
CD disk typu Multi Session
• Ak sú súbory MP3 uložené na disku v prvej
sekcii (session), dokáže systém prehrávať aj
CD disky zaznamenávané metódou Multi
Session. Ak sú potom súbory MP3 uložené aj
v ďalších sekciách, môžu sa tieto súbory tiež
prehrávať.
• Ak sú súbory JPEG uložené na disku v prvej
sekcii (First session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenávané metódou Multi
Session. Ak sú potom súbory JPEG uložené aj
v ďalších sekciách, môžu sa tieto súbory tiež
prehrávať.
• Ak sú audio skladby a obrazové dáta
na hudobnom CD disku alebo Video CD disku
zaznamenané v prvej sekcii, bude sa prehrávať
iba prvá sekcia.
Regionálny kód
Váš systém má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať len
DVD disky, ktoré majú ten istý regionálny kód.
6SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_005-007_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 7 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Systém dokáže prehrávať aj DVD VIDEO disky
označené značkou ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk sa
na TV obrazovke zobrazí hlásenie [Playback
prohibited by area limitations.] (Prehrávanie nie
je povolené miestnym obmedzením). Niektoré
DVD VIDEO disky nemusia mať vyznačený
regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich
prehrávanie obmedzené pre určitý región.
Poznámka o funkciách
prehrávania DVD
a VIDEO CD diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO
CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom programu. Vzhľadom na to, že tento
systém prehráva DVD a VIDEO CD disky podľa
samotného obsahu disku upraveného výrobcom,
niektoré funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete
z pokynov uvedených pri DVD alebo Video CD
disku.
Ochrana autorských práv
Toto zariadenie je vybavené technológiou
na ochranu autorských práv vlastníka programu
podľa príslušných patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné len so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je určené len
pre domáce alebo iné obmedzené využívanie,
ak spoločnosť Macrovision neuvedie inak.
Spätné upravovanie a disasemblovanie je
zakázané.
Systém je vybavený adaptívnym maticovým
surround dekodérom Dolby* Digital a Dolby
Pro Logic (II) a systémom DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité-D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii spoločnosti DTS, Inc.
“DTS” a “DTS Digital Surround” sú ochranné
známky spoločnosti DTS, Inc.
7SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 8 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Začíname – ZÁKLADY –
Začíname – ZÁKLADY –
Pozri časť Obsah balenia v technických údajoch, str. 98.
Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO)
Systém je možné ovládať dodávaným diaľkovým ovládaním. Do diaľkového ovládania vložte dve
batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #. Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte
ho na senzor na systéme.
Poznámka
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo
silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu
batérií a následnej korózii.
Upevnenie podložiek na subwoofer
Dodávané podložky upevnite sa spodnú časť subwoofera, aby sa stabilizoval a aby sa predišlo jeho
posúvaniu.
8SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 9 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Krok 1: Zmontovanie reproduktorov
Poznámka
• Na podlahu položte textíliu, aby sa podlaha nepoškodila.
Rada
• Reproduktory môžete používať bez podstavcov, ak ich upevníte na stenu (str. 26).
Použite skrutky podľa uvedeného obrázka.
Skrutka (malá, čierna)
1
Skrutka (malá,
strieborná)
Skrutka (veľká,
s podložkou)
Prevlečte reproduktorový kábel (a systémový reproduktorový kábel) cez otvor
v základni a stĺpiku podstavca.
Reproduktorový kábel
Farebné rozlíšenie konektora a farebnej násadky na reproduktorových kábloch zodpovedá
označeniu na konektoroch, do ktorých sa majú pripojiť.
Reproduktorové káble používajte nasledovne:
• Predný reproduktor (L): Biely
• Predný reproduktor (R): Červený
• Surround reproduktor (R): Šedý
• Surround reproduktor (L): Modrý (použitý v kroku 4)
Pokračovanie
9SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Pred pripojením reproduktorov upevnite reproduktory na podstavce.
(Pre predné a surround reproduktory.)
Postup zmontovania surround reproduktora (L) (ľavý surround reproduktor) sa mierne odlišuje
od ostatných. (Surround reproduktor (L) má IR prijímač.) Akýkoľvek rozdiel v postupe je výrazne
vyznačený v texte, napr. “Pre surround reproduktor (L)”.
Zapojenie reproduktorových káblov do konektorov SPEAKER pozri str. 17.
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 10 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Začíname – ZÁKLADY –
Pre predné a surround reproduktor (R)
Stĺpik podstavca orientujte správnym smerom. Prevlečte reproduktorový kábel
(a systémový reproduktorový kábel) cez koniec stĺpika podstavca, ktorý má 2 otvory.
Stĺpik podstavca
Spodná časť základne
2 otvory
,
Reproduktorový kábel
Vrchná časť základne
Pre surround reproduktor (L)
Stĺpik podstavca orientujte správnym smerom. Prevlečte reproduktorový kábel určený
pre pripojenie k surround reproduktoru (R) a systémový reproduktorový kábel AC adaptéra cez
koniec stĺpika podstavca, ktorý má 2 otvory.
Stĺpik podstavca
Spodná časť základne
2 otvory
Reproduktorový kábel
(šedý konektor)
,
Systémový reproduktorový kábel AC adaptéra (AC-SD1)
Vrchná časť základne
10SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 11 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
2
Na opačný koniec stĺpika podstavca nasaďte kryt stĺpika podstavca.
Systémový reproduktorový kábel
(len surround reproduktor (L))
Prevlečte reproduktorový kábel (a systémový
reproduktorový kábel) cez otvor v kryte podstavca.
Reproduktorový kábel
,
,
Otvor
Kryt stĺpika podstavca
Vrchná časť stĺpika
podstavca
Skrutka (malá, čierna)
3
Osaďte stĺpik podstavca do otvoru v reproduktore, nasuňte stĺpik podstavca až
na doraz, potom zaistite stĺpik podstavca montážnou platňou a skrutkami.
Dodržte farebné rozlíšenie konektora na zadnej časti reproduktora a farebnej násadky
na reproduktorovom kábli.
Kryt stĺpika podstavca
Pri nasadzovaní
krytu stĺpika
podstavca na stĺpik
podstavca dodržte
správnu orientáciu.
Upevnite 2 skrutky (veľká,
s podložkou) na kríž.
,
Zadná strana reproduktora
(napr. predný reproduktor)
Montážna platňa
* Systémový reproduktorový kábel (len surround reproduktor (L))
Pokračovanie
11SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Orientujte otvor smerom k vám, nasaďte kryt stĺpika podstavca tak, aby otvor s výčnelkom v kryte
stĺpika podstavca zapasoval do drážky v stĺpiku podstavca, potom ho zaistite skrutkou.
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 12 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Pri upevňovaní montážnej platne umiestnite platňu podľa želanej výšky reproduktora.
Začíname – ZÁKLADY –
Nízka poloha
Vysoká poloha
Po upevnení stĺpika podstavca na základňu môžete nastaviť výšku reproduktora.
4
Pripojte reproduktorové káble (a systémový reproduktorový kábel) k reproduktoru.
Pri pripájaní reproduktorových káblov dodržte farebné rozlíšenie koncoviek kábla s príslušnými
konektormi na zariadeniach. 3 do 3 a # do #.
Pre predné a surround reproduktor (R)
Farebná násadka
Predný reproduktor (L): Biela
Predný reproduktor (R): Červená
Surround reproduktor (R): Šedá
Zadná strana reproduktora
(napr. predný reproduktor)
12SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 13 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Pre surround reproduktor (L)
Reproduktorový
kábel
Konektor
(šedý)
Systémový reproduktorový kábel AC adaptéra (AC-SD1)
Zadná strana reproduktora
Konektor
(modrý)
SA-TS76W
Farebná násadka
(modrá)
Pokračovanie
13SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Systémový reproduktorový kábel AC adaptéra (AC-SD1) používajte len pri pripájaní surround
reproduktora SA-TS76W.
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 14 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
5
Nasaďte stĺpik podstavca na základňu.
Začíname – ZÁKLADY –
Stĺpik podstavca nasuňte tak, aby sa drážka na spodnej časti stĺpika podstavca zarovnala
s výčnelkom na základni, potom stĺpik podstavca zaistite 2 skrutkami.
napr. predný
reproduktor
Stĺpik podstavca
Drážka
,
Výčnelok
Základňa
Skrutky (malé, strieborné)
Poznámka
• Miernym otáčaním stĺpika podstavca zarovnajte otvor v podstavci s výčnelkom na základni.
6
Nastavte výšku reproduktora.
Uvoľnite (ale nedemontujte) skrutky, nastavte výšku reproduktora a dotiahnite skrutky.
Najskôr nastavte jeden reproduktor, potom podľa jeho výšky nastavte ďalšie reproduktory.
Poznámka
• Pri nastavovaní výšky reproduktora uchopte reproduktor tak, aby reproduktor nespadol.
napr. predný reproduktor
Rysky
Stĺpik
podstavca
Uvoľnite 2 skrutky.
,
Okrem skrutiek
dotiahnutých v kroku 3
upevnite ďalšie 2 skrutky.
(Celkovo upevnite 4
skrutky.)
14SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 15 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
7
Odstráňte prípadné slučky na reproduktorovom kábli
(a systémovom reproduktorovom kábli*).
* Len surround reproduktor (L).
napr. predný reproduktor
Svorka kábla
,
Reproduktorový kábel zaistite
jeho prevlečením cez otvor.
Spodná časť základne
Nastavte dĺžku reproduktorového kábla.
Obrázok po kompletnom zmontovaní
Predný reproduktor (L):
Biely štítok
Predný reproduktor (R):
Červený štítok
Surround reproduktor (R):
Šedý štítok
Surround reproduktor (L):
Modrý štítok
IR prijímač
Systémový
reproduktorový
kábel
Biely
Červený
15SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Slučky na reproduktorovom kábli (a systémovom reproduktorovom kábli*) odstráňte vytiahnutím
reproduktorového kábla (a systémového reproduktorového kábla*) zo základne a jeho zaistením
v svorke kábla.
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 16 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Začíname – ZÁKLADY –
Krok 2: Prepojenie systému a TVP
Toto zapojenie je základné prepojenie zariadenia s reproduktormi a TVP. Iné možnosti prepojenia
s TVP pozri str. 28. Prepojenie s iným zariadením pozri str. 32.
Príjem progresívneho signálu pozri str. 30.
Pozri schému zapojenia nižšie a ďalšie informácie od 1 po 5 na nasledovných stranách.
Predný reproduktor (R)
Predný reproduktor (L)
Stredový reproduktor
AM rámová anténa
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
SPEAKER
CENTER
AM
DMPORT
SAT /
CABLE
DIR-T1
WOOFER
DIGITAL IN
FM75
R AUDIO IN L
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
Sieťová šnúra
FM drôtová anténa
IR vysielač
Subwoofer
TVP
Surround reproduktor (L)
Surround reproduktor (R)
AC adaptér
Sieťová šnúra
: Smer toku signálu
16SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 17 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
1 Pripojenie reproduktorov
Farebné rozlíšenie konektora a farebnej násadky na reproduktorových kábloch zodpovedá označeniu
na konektoroch, do ktorých sa majú pripojiť.
Do konektora SPEAKER
Farebná násadka
(+)
(–)
Poznámka
• Izoláciu reproduktorového kábla nezasúvajte do konektora SPEAKER.
Zabránenie skratovaniu reproduktorov
Skratovanie reproduktorov môže poškodiť systém. Pri pripájaní reproduktorov preto dodržujte
nasledovné bezpečnostné upozornenia. Odizolovaná časť kábla sa nesmie dotýkať inej svorky alebo
odizolovanej časti iného kábla (pozri nižšie).
Odizolovaný reproduktorový kábel je v kontakte Odizolované konce sú vo vzájomnom kontakte
z dôvodu nadmerného odizolovania.
s iným reproduktorovým konektorom.
Po pripojení všetkých zariadení, reproduktorov a sieťovej šnúry skontrolujte reprodukciou testovacieho
tónu, či sú všetky reproduktory pripojené správne. Podrobnosti o reprodukcii testovacieho tónu pozri
str. 88.
Ak sa z niektorého reproduktora nereprodukuje testovací tón, alebo sa testovací tón reprodukuje
z iného reproduktora než z toho, ktorého označenie je práve zobrazené v ponuke Setup, môže byť
reproduktor skratovaný. V takomto prípade dôkladne prekontrolujte všetky prepojenia.
Poznámka
• Dodržte polaritu káblov a konektorov na zariadení: 3 do 3 a # do #. Ak zameníte polaritu, zvuk môže byť
skreslený a môžu v ňom absentovať nízke frekvencie.
Pokračovanie
17SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Potrebné káble
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 18 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Začíname – ZÁKLADY –
2 Pripojenie k TVP
Potrebné káble
Kábel SCART (EURO AV) (nedodávaný)
.
Kábel SCART (EURO AV) pripojte do konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV) na zariadení.
Pri prepájaní káblom SCART (EURO AV) skontrolujte, či TVP podporuje S-video alebo RGB signály.
Ak TVP podporuje S-video signál, zmeňte vstupný režim TVP pre RGB signály. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie TVP.
Rada
• Ak chcete reprodukovať zvuk z TVP alebo stereo zvuk z 2-kanálových zdrojov zvuku cez 6 reproduktorov tohto
systému, zvoľte zvukové pole “Dolby Pro Logic”, “Dolby Pro Logic II MOVIE” alebo
“Dolby Pro Logic II MUSIC” (str. 38).
3 Pripojenie antény
Pripojenie AM rámovej antény
Tvar a dĺžka antény konštrukčne zodpovedá príjmu AM signálov. Nerozoberajte, ani nezvinujte
anténu.
1
2
3
Z plastového podstavca zložte len rám.
Nastavte AM rámovú anténu.
Pripojte káble do konektorov pre AM anténu.
Kábel (A) alebo kábel (B) môžete pripojiť do ľubovoľného konektora.
Zatlačte poistku a zasuňte
kábel.
A
B
Zasuňte po túto
časť.
Poznámka
• AM rámovú anténu neumiestňujte do blízkosti zariadenia ani iných AV zariadení. Môže vznikať šum.
Rada
• Pre kvalitný zvuk nastavte smerovanie AM rámovej antény.
18SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 19 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
4
AM rámovú anténu pripojte správne a pevne.
Pripojenie FM drôtovej antény
FM drôtová anténa
(dodávaná)
FM drôtová anténa
(dodávaná)
alebo
Konektor FM 75Ω COAXIAL
Konektor FM 75Ω COAXIAL
Poznámka
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM antény ju vodorovne narovnajte.
Rada
• Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, podľa obrázka nižšie prepojte zariadenie s externou FM anténou pomocou
koaxiálneho kábla 75 Ohm (nedodávaný).
Zariadenie
Externá FM anténa
4 Pripojenie IR vysielača
Vysielač vysiela zvukový signál pomocou infračervených signálov. Pripojte ho do konektora DIR-T1.
Ružový
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
DIR-T1
SPEAKER
CENTER
WOOFER
DIGITAL IN
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICA
SAT/CABLE
IR vysielač
5 Pripojenie sieťovej šnúry
Pred pripojením sieťovej šnúry systému a AC adaptéra do elektrickej zásuvky pripojte k systému
predné, stredový reproduktor a subwoofer, a surround reproduktor (R) pripojte k surround
reproduktoru (L).
19SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
FM drôtovú anténu pripojte do konektora COAXIAL FM 75 Ω.
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Začíname – ZÁKLADY –
DAV-DZ830W_SK.book Page 20 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Krok 3: Umiestnenie
systému
Pohľad zboku
Infračervený signál
10
10
Rozmiestnenie reproduktorov
Aby sa dosiahol maximálny možný surround
(priestorový) efekt, mali by byť všetky
reproduktory okrem subwoofera rozmiestnené
v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania
(A).
Nastavte vzájomnú polohu IR vysielača a IR
prijímača surround reproduktora (L) priamo
oproti sebe. Podrobnosti pozri “Nastavenie IR
vysielača a IR prijímača surround
reproduktora (L)” (str. 21).
Reproduktory rozmiestnite podľa obrázka
nižšie.
IR vysielač
IR prijímač surround reproduktora (L)
Nasledovná schéma znázorňuje zónu
infračerveného prenosu (zóna dosahu
infračervených lúčov).
Pohľad zhora
Infračervený signál
10
10
IR vysielač
Cca 10 m
Cca 10 m
IR vysielač
IR prijímač
Surround reproduktor (L)
Poznámka
• Surround reproduktor (L) s IR prijímačom
neumiestňujte na miesto vystavené priamemu
slnečnému žiareniu ani silnému svetlu zo svietidiel.
• Kábel IR vysielača je určený len pre tento systém.
• Reproduktory neumiestňujte na naklonený povrch.
• Reproduktory neumiestňujte na miesta:
– Extrémne horúce alebo chladné.
– Prašné alebo znečistené.
– Veľmi vlhké.
– Vystavené otrasom.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Pri umiestňovaní reproduktorov a/alebo špeciálnych
podstavcov upevnených k reproduktorom buďte
opatrný, keďže pri umiestnení reproduktorov
na špeciálne povrchovo upravenú podlahu
(voskovanie, olejovanie, leštenie atď.) môže dôjsť
k poškodeniu povrchovej úpravy.
• Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové
prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
• O reproduktory sa neopierajte, ani sa na ne nevešajte.
Môžu spadnúť.
Rada
• IR vysielač môžete za účelom vhodnejšej polohy
upevniť na stenu. Podrobnosti pozri str. 27.
• Polohu surround reproduktora (L) a (R) môžete
zameniť, podľa elektrickej zásuvky v stene a podľa
usporiadania reproduktorov (str. 21).
• Ak je prenos signálu nekvalitný, môžete tiež surround
reproduktory pripojiť k zariadeniu reproduktorovými
káblami (VOLITEĽNÉ, šedý/modrý) (dodávané).
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov,
odporúčame upraviť aj nastavenia. Podrobnosti pozri
“Získanie optimálneho surround zvuku pre danú
miestnosť” (str. 77) a “Automatická kalibrácia
vhodných nastavení” (str. 79).
Surround reproduktor (L)
20SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 21 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Po pripojení reproduktorov, surround
zosilňovača, IR vysielača a sieťových šnúr
nastavte bezdrôtový systém pre bezproblémový
príjem.
"/1
POWER
AC adaptér
Indikátor POWER
Indikátor stavu IR signálu
IR prijímač
Rada
• IR vysielač je za účelom jednoduchého nastavenia
polohy pohyblivý.
• IR vysielač môžete za účelom vhodnejšej polohy
upevniť na stenu. Podrobnosti pozri str. 27.
Poznámka
• Medzi IR vysielačom a IR prijímačom surround
reproduktora (L) nesmú byť žiadne prekážky. Inak
môže byť zvuk zo zadných reproduktorov
prerušovaný.
• Ak indikátor stavu IR signálu svieti naoranžovo,
prenos nefunguje. Polohu IR vysielača a surround
reproduktora (L) nastavujte, kým nebude indikátor
stavu IR signálu svietiť nazeleno.
• Ak indikátor stavu IR signálu bliká naoranžovo, IR
prijímač prijíma infračervený signál z iného
bezdrôtového zariadenia Sony. Meňte polohu IR
vysielača a/alebo surround reproduktora (L) tak, aby
indikátor stavu IR signálu svietil nazeleno.
Umiestnenie surround
reproduktora (L) do pozície
pre reproduktor (R)
V závislosti od umiestnenia elektrickej zásuvky
na stene môžete, ak je to potrebné, surround
reproduktor (L) umiestniť do pozície
pre reproduktor (R).
1 Stlačte SYSTEM MENU.
2 Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
Surround reproduktor (L)
“SL SR REV” a stlačte
alebo c.
3 Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
1 Stlačte POWER na AC adaptéri a potom "/1
na zariadení.
AC adaptér a systém sa zapnú.
Indikátor POWER na AC adaptéri sa rozsvieti
a indikátor stavu IR signálu na surround
reproduktore (L) sa rozsvieti naoranžovo.
2 Nastavte vzájomnú polohu IR vysielača a IR
prijímača surround reproduktora (L) priamo
oproti sebe.
Meňte polohu tak, aby indikátor stavu IR
signálu svietil nazeleno.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “REV OFF”: Umiestnenie surround
reproduktora (L) do pozície pre reproduktor
(L)
• “REV ON”: Umiestnenie surround
reproduktora (L) do pozície pre reproduktor
(R)
4 Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5 Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Poznámka
• Ak vykonáte vyššie uvedené, odporúčame tiež
zmeniť nastavenia reproduktorov. Podrobnosti pozri
“Získanie optimálneho surround zvuku pre danú
miestnosť” (str. 77) a “Automatická kalibrácia
vhodných nastavení” (str. 79).
21SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Nastavenie IR vysielača a IR
prijímača surround
reproduktora (L)
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
Začíname – ZÁKLADY –
DAV-DZ830W_SK.book Page 22 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Krok 4: Rýchle nastavenie
Quick Setup
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte
systém na prevádzku minimálnym počtom
základných nastavení.
"/1
5
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Systém bude zobrazovať ponuky Menu
a titulky vo zvolenom jazyku.
6
Stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu pomeru
strán pripojeného TVP.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
Zapnite TVP.
7
Stlačte [/1 na zariadení a POWER
na AC adaptéri.
Poznámka
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
hlásenie [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (Stlačením [ENTER] spustíte
QUICK SETUP). Ak sa toto hlásenie
nezobrazí, zobrazte zobrazenie Quick Setup
(str. 24) a postup vykonajte znova.
4
Stlačte
bez vloženého disku.
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
x Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3
so širokouhlým režimom
[16:9] (str. 83)
• Ak vykonáte nastavenia Quick Setup, odpojte
slúchadlá. Ak sú pripojené slúchadlá, nie je
možné vykonávať kroky po kroku 13.
• Zdroj vstupného signálu musí byť nastavený
na “DVD” (str. 34).
3
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
VIDEO
FULL
x Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
[4:3 LETTER BOX] alebo
[4:3 PAN SCAN] (str. 83)
8
Stlačte
.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie
pre výber výstupných video signálov
z konektora EURO AV T OUTPUT
(TO TV) na zadnom paneli zariadenia.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
4:3 OUTPUT:
VIDEO
RGB
22SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 23 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
9
Stláčaním X/x zvoľte výstupný video
signál.
Poznámka
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie [RGB]. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
10 Stlačte
Začíname – ZÁKLADY –
• [VIDEO]: Výstup video signálu.
• [RGB]: Výstup RGB signálu.
AUDIO IN / A.CAL MIC
Kalibračný mikrofón
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre nastavenie
rozmiestnenia reproduktorov.
11 Stláčaním C/c nastavte šablónu
rozmiestnenia reproduktorov, ktorá
zodpovedá ich skutočnému
rozmiestneniu.
Podrobnosti pozri “Získanie optimálneho
surround zvuku pre danú miestnosť”
(str. 77).
SPEAKER FORMATION
STANDARD(WIRELESS)
14 Stlačte
12 Stlačte .
13 Pripojte kalibračný mikrofón
do konektora A.CAL MIC na prednom
paneli a stláčaním X/x zvoľte [YES].
Umiestnite kalibračný mikrofón do úrovne
uší pomocou statívu a pod. (nedodávaný).
Čelná strana každého reproduktora musí
smerovať na kalibračný mikrofón a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
nesmú byť žiadne prekážky. Počas merania
nerobte hluk.
.
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
Automatická kalibrácia (Auto Calibration)
sa spustí.
Poznámka
• Po spustení automatickej kalibrácie ([AUTO
CALIBRATION]) sa reprodukuje hlasný zvuk.
Nie je možné znížiť hlasitosť. Berte ohľad na deti
a susedov.
• Radšej meranú zónu opustite a počas merania
nerobte hluk (meranie trvá cca 1 minútu).
Môžete narušiť meranie.
Pokračovanie
23SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_008-024_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 24 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
15 Odpojte kalibračný mikrofón
Začíname – ZÁKLADY –
a stláčaním C/c zvoľte [YES].
Measurement complete.
FRONT L :
5.00m 0.0dB
FRONT R :
5.00m 0.0dB
5.00m + 1.0dB
CENTER :
5.00m + 4.0dB
SUBWOOFER :
3.00m - 2.0dB
SURROUND L :
3.00m - 2.0dB
SURROUND R :
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
NO
Zobrazenie ponuky Quick Setup
1 V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2 Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
[SETUP]
.
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
Poznámka
• Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti,
v ktorej je systém inštalovaný.
• Ak meranie zlyhá, prečítajte si hlásenie
a zopakujte proces [AUTO CALIBRATION].
• Ak zvolíte [SECOND ROOM] pre [SPEAKER
FORMATION], meranie [SURROUND L]
a [SURROUND R] sa nezobrazuje.
16 Stlačte
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3 Stláčaním X/x zvoľte [QUICK] a stlačte
Zobrazí sa zobrazenie Quick Setup.
.
Rýchle nastavenie (Quick Setup) je
dokončené. Všetky zapojenia a nastavenia
sú dokončené.
Vypnutie Quick Setup
V ktoromkoľvek kroku stlačte
DISPLAY.
Rada
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov, upravte aj
nastavenia reproduktorov. Pozri “Získanie
optimálneho surround zvuku pre danú miestnosť”
(str. 77) a “Automatická kalibrácia vhodných
nastavení” (str. 79).
• Ak chcete zmeniť nastavenia, pozri “Ponuka
nastavení Setup” (str. 81).
24SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
.
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_025-033_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 25 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Aktivácia/deaktivácia
predvádzacieho režimu
Začíname – POKROČILÉ –
1
2
3
"/1
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “DEMO” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “DEMO ON”: Zapnutie predvádzacieho
režimu.
• “DEMO OFF”: Vypnutie predvádzacieho
režimu.
4
Stlačte
.
Začíname – POKROČILÉ –
Vypnutie predvádzacieho
zobrazenia
Nastavenie sa aplikuje.
X/x/c,
SYSTEM
MENU
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Po zapojení sieťovej šnúry systému
do elektrickej zásuvky sa na displeji zobrazí
predvádzacie zobrazenie. Ak stlačíte "/1
na DO, predvádzanie sa vypne.
Poznámka
• Ak stlačíte "/1 na zariadení, predvádzanie
sa nevypne.
• Ak predvádzací režim aktivujete v System Menu,
predvádzanie sa nevypne ani po stlačení "/1 na DO.
Aby sa predvádzanie vyplo, nastavte predvádzací
režim na Off, potom stlačte "/1 na DO. Keď je
predvádzací režim vypnutý, systém v pohotovostnom
režime šetrí energiu.
• Ak je systém nastavený na výrobné nastavenia (napr.
po vykonaní procesu “COLD RESET” (str. 89)),
predvádzanie môžete vypnúť jednoducho stlačením
"/1 na DO. Inak je potrebné predvádzanie vypnúť
nastavením “DEMO” na “DEMO OFF”.
25SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_025-033_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 26 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Pre ostatné reproduktory
Montáž reproduktorov
a IR vysielača na stenu
170 mm
Reproduktory môžete používať zavesené
na stene.
Podľa stavu IR prenosu (pre bezdrôtový systém)
môžete IR vysielač upevniť na stenu.
Montáž reproduktorov
na stenu
1
6 až 9 mm
3
Zaveste reproduktory na skrutky.
Pripravte si bežne dostupné skrutky
(nedodávané), ktoré budú vyhovovať
otvorom na zadnej strane každého
reproduktora. Pozri obrázok nižšie.
4,6 mm
10 mm
4 mm
30 mm
4,6 mm
Otvor na zadnej
strane reproduktora
Zadná strana reproduktora
10 mm
Poznámka
2
Skrutky naskrutkujte do steny.
Pre stredový reproduktor
265 mm
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál a pevnosť
steny. Sadrokartónové steny sú obzvlášť krehké. Pri
takýchto stenách naskrutkujte skrutky do nosníkov.
Reproduktory inštalujte na zvislé a ploché steny
v miestach, kde je v stenách výstuha.
• Informácie o skrutkách a vhodnosti ich použitia vám
poskytne ich predajca.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek
poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou
inštaláciou (t.j. nedostatočná pevnosť steny,
nesprávna montáž tohto produktu alebo živelné
pohromy).
6 až 9 mm
26SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_025-033_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 27 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Montáž IR vysielača na stenu
v spodnej časti podstavca na skrutku.
Po upevnení na stenu IR vysielačom nehýbte.
IR vysielač
Začíname – POKROČILÉ –
IR vysielač môžete upevniť na stenu, keď:
– Sú medzi IR vysielačom a IR prijímačom
surround reproduktora (L) prekážky.
– Medzi IR vysielačom a IR prijímačom
surround reproduktora (L) často prechádzajú
ľudia.
3 Zaveste IR vysielač na stenu cez otvory
Pri upevňovaní IR vysielača a surround
reproduktora (L) na stenu zvoľte pozíciu IR
vysielača až po zvolení pozície surround
reproduktora (L).
1 Otočte podstavec IR vysielača.
Podstavec
IR vysielač
Rada
• Prečnievajúce káble môžete uložiť do drážok
v spodnej časti podstavca.
Podstavec
Podstavec
2 Do steny naskrutkujte 2 bežne dostupné
Drážky
skrutky tak, aby prečnievali cca 4 mm.
Skrutky naskrutkujte tak, aby boli od seba
vzdialené cca 30 mm.
Poznámka
30 mm
4 mm
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál a pevnosť
steny.
• IR vysielač neupevňujte na slabé steny.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek
poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou
inštaláciou (t.j. nedostatočná pevnosť steny atď.),
nesprávnym používaním tohto produktu alebo
živelnými pohromami.
• Pred pripájaním/odpájaním kábla zložte najskôr
IR vysielač zo steny.
27SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_025-033_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 28 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Pripojenie k TVP (Pokročilé)
Obrazový signál z DVD disku je vyvedený do pripojeného TVP.
Prepojenie zvoľte podľa typu konektorov na TVP A, B alebo C. Kvalita obrazu sa zvyšuje
od prepojenia A (štandardné) smerom k C (HDMI).
C
TVP s konektorom HDMI* IN
IN
Do HDMI* OUT
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
SPEAKER
CENTER
AM
DMPORT
SAT /
CABLE
DIR-T1
WOOFER
DIGITAL IN
FM75
R AUDIO IN L
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
Y
OPTICAL
SAT/CABLE
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
Do COMPONENT
VIDEO OUT
B
Do EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
A
Y
PB/CB
PR/CR
TVP s konektormi
COMPONENT VIDEO IN
TVP s konektorom EURO AV INPUT
: Smer toku signálu
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
Systém disponuje technológiou multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
28SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_025-033_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 29 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Poznámka
• Ak súčasne prepojíte systém a TVP káblom HDMI aj káblom SCART (EURO AV), TVP môže automaticky zvoliť
zdroj vstupného signálu SCART (EURO AV). V takomto prípade nastavte želaný zdroj vstupného signálu na TVP,
alebo použite kábel SCART (EURO AV) so samostatnými audio konektormi.
A Pripojenie k TVP káblom SCART (EURO AV) (nedodávaný)
Kábel SCART (EURO AV) pripojte do konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV) na zariadení.
Pri prepájaní káblom SCART (EURO AV) skontrolujte, či TVP podporuje S-video alebo RGB signály.
Ak TVP podporuje S-video signál, zmeňte vstupný režim TVP pre RGB signály. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie TVP.
B Pripojenie k TVP s konektormi COMPONENT VIDEO IN
Začíname – POKROČILÉ –
.
Pripojte zložkový video kábel (nedodávaný). Aby ste mohli používať konektory COMPONENT
VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR), TVP musí disponovať konektormi COMPONENT VIDEO IN
(Y, PB/CB, PR/CR). Ak váš TVP dokáže spracovať signály v progresívnom formáte, použite toto
prepojenie a nastavte výstupný signál zo systému na výstup progresívnych video signálov (str. 30).
Zelený
Modrý
Červený
B Pripojenie k TVP vybavenému konektorom HDMI (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)/DVI (Digitálne obrazové rozhranie) IN
Aby sa cez konektor HDMI OUT (Multimediálne výstupné rozhranie s vysokým rozlíšením) prenášal
digitálny obrazový a zvukový signál vo vysokej kvalite, používajte certifikovaný HDMI
(Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) kábel (nedodávaný).
Pripojenie k TVP vybavenému vstupným konektorom DVI (Digitálne obrazové rozhranie)
Používajte HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) - DVI (Digitálne obrazové
rozhranie) konverzný kábel (nedodávaný) s HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
- DVI (Digitálne obrazové rozhranie) adaptérom (nedodávaný). Konektor DVI (Digitálne obrazové
rozhranie) neprenáša audio signál. Navyše nie je možné prepojiť konektor HDMI OUT (Multimediálne
výstupné rozhranie s vysokým rozlíšením) s konektormi DVI (Digitálne obrazové rozhranie), ktoré nie
sú HDCP (širokopásmová ochrana digitálneho záznamu)-kompatibilné (napr. konektory DVI
na monitoroch PC).
Výber typu výstupného video signálu z konektora HDMI OUT
(Výstupné multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
Keď prepojíte zariadenie a TVP HDMI káblom, zvoľte typ výstupného video signálu z konektora
HDMI OUT (Výstupné multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením).
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie TVP/projektora atď.
1
Stláčaním FUNCTION +/– zvoľte “DVD”.
Pokračovanie
29SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_025-033_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 30 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
2
Stláčajte VIDEO FORMAT.
Aktuálny typ video signálu sa zobrazuje na displeji predného panela.
Po každom stlačení tlačidla VIDEO FORMAT sa zobrazenie prepína nasledovne:
t 720 × 480p*
r
1280 × 720p*
r
720 × 480p*
r
1920 × 1080i*
• “720 × 480p*”: Výstup video signálu 720 × 480p.**
• “1280 × 720p*”: Výstup video signálu 1280 × 720p.
• “1920 × 1080i*”: Výstup video signálu 1920 × 1080i.
*i: prekladaný, p: progresívny
**V závislosti od krajiny sa môže zobraziť [720 × 576p].
Poznámka
• Ak na displeji svieti indikátor HDMI, obraz v inom rozlíšení než [720 × 480p] alebo [720 × 576p] sa vertikálne
roztiahne.
Pri pripojení štandardného TVP s pomerom strán 4:3
V závislosti od disku nemusí obraz správne vyplniť obrazovku.
Zmenu pomeru strán pozri str. 83.
Dokáže váš TVP spracovať signály v progresívnom formáte?
Progresívny formát video signálov je spôsob zobrazovania TV obrazu, pri ktorom sa redukuje blikanie
a zvyšuje sa ostrosť obrazu. Aby bolo zobrazenie takéhoto signálu možné, je potrebné k systému
pripojiť TVP, ktorý dokáže spracovať signály v progresívnom formáte.
VIDEO
FORMAT
FUNCTION +/–
Pri výstupe signálov zo systému v progresívnom formáte sa na displeji predného panela zobrazuje
“PROGRE”.
1
Stláčaním FUNCTION +/– zvoľte “DVD”.
30SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_025-033_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 31 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
2
Stláčajte VIDEO FORMAT.
Na displeji sa zobrazí aktuálny signál.
Po každom stlačení tlačidla VIDEO FORMAT sa zobrazenie prepína nasledovne:
t NORMAL (INTERLACE)
x NORMAL (INTERLACE)
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– váš TVP nie je kompatibilný s progresívnymi signálmi alebo
– je TVP pripojený do iných konektorov, než COMPONENT VIDEO OUT
(EURO AV T OUTPUT (TO TV)).
x PROGRESSIVE
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi signálmi
– a TVP je pripojený do konektorov COMPONENT VIDEO OUT.
Štandardne zvoľte za uvedených podmienok práve toto nastavenie. Takto sa automaticky
identifikuje typ záznamu (softvéru) a zvolí sa vhodná metóda konverzie.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude splnená niektorá
z uvedených podmienok.
Začíname – POKROČILÉ –
r
PROGRESSIVE
Poznámka
• Ak prepojíte TVP so zariadením HDMI káblom, pričom je na systéme nastavené “NORMAL (INTERLACE)”,
systém automaticky zvolí nastavenie “PROGRESSIVE”.
Rada
• Keď prepojíte zariadenie a TVP HDMI káblom, pre výber typu výstupného video signálu z konektora HDMI OUT
sa použije VIDEO FORMAT. Podrobnosti pozri “Výber typu výstupného video signálu z konektora HDMI OUT
(Výstupné multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)” (str. 29).
Typy DVD softvéru a metódy konverzie
DVD softvér je možné rozdeliť na dva druhy: Záznam snímaný filmovou technikou a záznam snímaný
video technikou.
Záznam snímaný video technikou je založený na TV vysielaní, napr. TV inscenácie alebo situačné
komédie, a zobrazuje sa pri ňom 30 snímok/60 políčok za sekundu. Záznam snímaný filmovou
technikou je odvodený od klasických filmov a zobrazuje sa pri ňom 24 snímok za sekundu. Niektoré
záznamy na DVD disku sú kombináciou záznamov snímaných video aj filmovou technikou.
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený obraz, keď je výstupný signál v progresívnom formáte,
musí sa progresívny video signál konvertovať tak, aby zodpovedal druhu sledovaného záznamu
na DVD disku.
Poznámka
• Pri prehrávaní záznamu snímaného video technikou so signálom v progresívnom formáte sa môžu niektoré časti
obrazového záznamu z dôvodu procesu konverzie pri výstupe cez konektory COMPONENT VIDEO OUT
zobrazovať neprirodzene. Aj keď nastavíte “PROGRESSIVE”, nemá to vplyv na výstupný obrazový signál
z konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV), pretože ide o výstupný signál v prekladanom formáte.
• Ak nastavíte [LINE] v [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 84), systém prepne formát na “INTERLACE”. Stane sa to
aj v prípade, že ste zvolili “PROGRESSIVE”.
• Ak nastavíte [LINE] v [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 84), na výstup zo systému nie je vyvedený zložkový
video signál.
31SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_025-033_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 32 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Pripojenie iných zariadení
Ak do konektorov AUDIO OUT pripojíte iné zariadenie, môžete z takého zariadenia reprodukovať
zvukový signál reproduktormi tohto systému. Ak chcete vykonať video prepojenie s inými
zariadeniami, pripojte takéto zariadenia priamo k TVP.
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
Do konektora DMPORT
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
CENTER
AM
DMPORT
SAT /
CABLE
DIR-T1
SPEAKER
WOOFER
DIGITAL IN
FM75
R AUDIO IN L
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE
Do SAT/CABLE
(DIGITAL IN OPTICAL) alebo
(DIGITAL IN COAXIAL)
COAXIAL
DIGITAL
OUT
alebo
OPTICAL
DIGITAL
OUT
Y
P B/C B
P R/C R
OUTPUT(TO TV)
COMPONENT VIDEO OUT
Do SAT/CABLE
(AUDIO IN)
AUDIO
OUT
L
R
VCR, digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation atď.
: Smer toku signálu
Prepojenie konektorov AUDIO OUT na inom zariadení s konektormi
SAT/CABLE (AUDIO IN) na tomto systéme
Pripojte VCR alebo iné zariadenie do konektorov TV/VIDEO (AUDIO IN) pomocou video/audio
kábla (nedodávaný). Pri pripájaní kábla dodržte farebné rozlíšenie koncoviek kábla s konektormi
na zariadeniach.
Biely (L/audio)
Červený (R/audio)
Pripojenie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (nedodávaný) pripojte do konektora DMPORT. Podrobnosti
o adaptéri DIGITAL MEDIA PORT pozri “Používanie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT” (str. 72).
32SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_025-033_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 33 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Reprodukcia zvuku z prenosného audio zariadenia cez tento systém
Prepojte výstupné audio konektory prenosného audio zariadenia s konektorom AUDIO IN na prednom
paneli zariadenia pomocou stereo kábla s minikonektorom (nedodávaný).
Ak pripájate digitálny satelitný prijímač vybavený konektorom
DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL)
Digitálny satelitný prijímač môžete namiesto pripojenia do konektorov SAT/CABLE (AUDIO IN)
pripojiť do konektora SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL alebo OPTICAL).
Na prepojenie použite digitálny koaxiálny kábel (nedodávaný) a prepojte ho s konektorom DIGITAL
IN COAXIAL alebo digitálny optický kábel (nedodávaný) na prepojenie s konektorom DIGITAL IN
OPTICAL.
Systém dokáže prijímať digitálne aj analógové signály. Digitálne signály majú pred analógovými
signálmi prioritu. (COAXIAL má prioritu pred OPTICAL.) Ak sa tok digitálneho signálu zastaví,
po 2 sekundách sa zaháji tok analógového signálu.
Začíname – POKROČILÉ –
Rada
• Ak počúvate audio súbory MP3 z prenosného zdroja zvuku, môžete zdokonaliť zvuk.
Stláčaním FUNCTION +/– zvoľte “AUDIO”. Pripojte prenosné audio zariadenie. Stláčajte SOUND FIELD +/–,
kým sa na displeji nezobrazí “A.F.D. STD”.
Pre zrušenie zvoľte iné nastavenie než “A.F.D. STD”.
Digitálny koaxiálny kábel
alebo
Digitálny optický kábel
Ak pripájate digitálny satelitný prijímač nevybavený konektorom
DIGITAL OUT
Digitálny satelitný prijímač pripojte len do konektora SAT/CABLE (AUDIO IN) na systéme.
Poznámka
• Aby ste predišli šumu a rušeniu, zapojenia vykonajte správne.
• Ak pripojíte iné zariadenie s ovládaním hlasitosti, hlasitosť na ňom nastavte tak, aby zvuk nebol skreslený.
33SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_034-037_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 34 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
4
5
Základné operácie
Stlačte A.
Vložte disk.
Položte disk na nosič a stlačte A.
Základné operácie
Prehrávanie diskov
Nastavenie
hlasitosti
"/1
A
H FUNCTION
Poznámka
Nosič disku
Z
• Pri prehrávaní 8 cm disku položte disk
do vnútornej najhlbšej časti nosiča. Dávajte
pozor, aby disk vo vnútornej časti nosiča nebol
nakrivo.
• Nosič disku nezatvárajte nasilu vtláčaním
rukou. Môže dôjsť k poruche.
• Na nosič disku neklaďte viac než jeden disk.
Pripojenie
slúchadiel
"/1
FUNCTION
+/–
6
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie (Continuous
Play - súvislé prehrávanie).
Nastavte hlasitosť na zariadení.
Na TV obrazovke a na displeji sa zobrazí
úroveň hlasitosti.
Poznámka
./>
/
X
H
x
MUTING
VOLUME
+/–
Pri niektorých DVD VIDEO alebo VIDEO CD
diskoch môžu byť niektoré operácie odlišné
alebo nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.
1
2
3
• V závislosti od stavu systému sa úroveň hlasitosti
nemusí zobraziť na TV obrazovke.
• Ak zapnete funkciu HDMI CONTROL (str. 85), TVP
pripojený k systému káblom HDMI je možné
synchronizovane ovládať so systémom. Podrobnosti
pozri Prehľad o funkcii HDMI CONTROL.
Rada
• Ak prepojíte systém s TVP HDMI káblom, môžete
ich jednoducho ovládať funkciou HDMI CONTROL.
Podrobnosti pozri Prehľad o funkcii HDMI
CONTROL.
Zapnite TVP.
Úspora energie v pohotovostnom
režime
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý. Pohotovostný
režim zrušíte jedným stlačením "/1.
Stlačte "/1.
Systém sa zapne.
Ak nie je nastavený zdroj vstupného
signálu “DVD”, stláčaním FUNCTION +/–
zvoľte “DVD”.
34SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_034-037_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 35 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Ďalšie operácie
Stlačte
Zastavenie
x
Pozastavenie
X
Obnovenie prehrávania
po pozastavení
X alebo H
Presun na nasledujúcu
kapitolu, skladbu alebo
scénu
> (okrem diskov
s JPEG súbormi)
Presun na predchádzajúcu
kapitolu, skladbu alebo
scénu
. (okrem diskov
s JPEG súbormi)
Dočasné vypnutie zvuku
MUTING. Zvuk
obnovíte opätovným
stlačením tlačidla,
alebo zvýšením
hlasitosti tlačidlom
VOLUME +.
Zastavenie prehrávania
a vybratie disku
Z na DO alebo A
na zariadení.
Opakovanie
predchádzajúcej scény*
(Instant Replay rýchle zopakovanie)
počas prehrávania.
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne**
(Instant Advance rýchly posuv) počas
prehrávania.
* Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky.
Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX.
** Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/
DVD+R disky. Tlačidlo nie je možné použiť
pri súboroch DivX.
Poznámka
• Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia Instant
Replay alebo Instant Advance dostupná.
FUNCTION
+/–
X/x/c,
SYSTEM
MENU
Výber pripojeného zariadenia
Môžete používať VCR alebo iné zariadenia
pripojené do konektorov SAT/CABLE
na zadnom paneli. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie daných zariadení.
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na displeji
nezobrazí “SAT/CABLE”.
Po každom stlačení FUNCTION +/– sa režim
systému mení v nasledovnom poradí.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
SAT/CABLE t TV t DMPORT t AUDIO
t…
Poznámka
• Ak súčasne používate konektory SAT/CABLE
(AUDIO IN) (analógové prepojenie) aj konektor
SAT/CABLE (COAXIAL alebo OPTICAL
DIGITAL IN) (digitálne prepojenie), prioritu má
digitálne prepojenie.
Pokračovanie
35SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
Základné operácie
Pre
Počúvanie rozhlasu alebo
reprodukcia zvuku z iných
zariadení
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_034-037_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 36 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Základné operácie
Zmena úrovne výstupného
zvukového signálu
z pripojených zariadení
Pri počúvaní zariadenia pripojeného
do konektorov SAT/CABLE alebo EURO AV
T OUTPUT (TO TV) na zadnom paneli alebo
do konektora AUDIO IN na prednom paneli sa
môže vyskytnúť rušenie. Nejde o poruchu.
Závisí to od pripojeného zariadenia.
Aby sa tomu predišlo, môžete zmeniť úroveň
vstupného zvukového signálu z iného
zariadenia.
1
2
3
4
FUNCTION
+/–
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ATTENUATE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Stlačte
SOUND
FIELD+/–
1
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Zvuk TVP alebo VCR je možné reprodukovať
všetkými reproduktormi systému.
Podrobnosti pozri “Krok 2: Prepojenie systému
a TVP” (str. 16), “Pripojenie k TVP
(Pokročilé)” (str. 28) a “Pripojenie iných
zariadení” (str. 32).
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “SAT/CABLE”, “TV”
alebo “AUDIO”.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “ATT ON”: Stlmenie úrovne vstupného
signálu. Úroveň výstupného signálu
sa zmení.
• “ATT OFF”: Normálna úroveň vstupného
signálu.
5
Reprodukcia zvuku z TVP
alebo VCR cez všetky
reproduktory
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “SAT/CABLE”
alebo “TV”.
Stláčaním SOUND FIELD +/– zobrazte
na displeji požadované zvukové pole.
Ak chcete reprodukovať zvuk z TVP alebo
stereo zvuk z 2-kanálových zdrojov zvuku
cez 6 reproduktorov tohto systému, zvoľte
zvukové pole “PRO LOGIC”, “PLII
MOVIE” alebo “PLII MUSIC”.
Podrobnosti o zvukovom poli pozri str. 38.
Poznámka
• Ak nastavíte funkciu [HDMI CONTROL] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 85), aktivuje sa
funkcia System Audio Control a z TVP sa nemusí
reprodukovať žiadny zvuk. Podrobnosti o funkcii
System Audio Control pozri Prehľad o funkcii HDMI
CONTROL.
• Ak súčasne používate konektory SAT/CABLE
(AUDIO IN) (analógové prepojenie) aj konektor SAT/
CABLE (COAXIAL alebo OPTICAL DIGITAL IN)
(digitálne prepojenie), prioritu má digitálne prepojenie.
36SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_034-037_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 37 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Výber režimu Movie alebo
Music
Môžete zvoliť vhodný zvukový režim pre filmy
(Movie) alebo hudbu (Music).
Základné operácie
MOVIE/
MUSIC
Počas prehrávania stlačte MOVIE/MUSIC.
Stláčajte MOVIE/MUSIC, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný režim. Výrobné
nastavenie je podčiarknuté.
• AUTO: Automatický výber režimu za účelom
reprodukcie zvukového efektu podľa disku
alebo zvukového toku.
• MOVIE: Vhodný zvuk pre filmy.
• MUSIC: Vhodný zvuk pre hudbu.
Rada
• Keď je zvolený režim Movie alebo Music, na displeji
je zobrazené “MOVIE” alebo “MUSIC”. Keď nie je
na displeji zobrazené “MOVIE” ani “MUSIC”,
zvolené je “AUTO”.
Poznámka
• V závislosti od disku alebo zdroja signálu, ak zvolíte
“AUTO”, nemusí byť počuť začiatok reprodukcie
zvuku, pretože sa automaticky volí optimálny režim.
Aby k tomu nedochádzalo, zvoľte “MOVIE” alebo
“MUSIC”.
37SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_038-040_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 38 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Zvukové pole
Displej
Nastavenia zvuku
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HEADPHONE THEATER
HP THEATER*
Reprodukcia
priestorového zvuku
pomocou zvukových polí
HEADPHONE
2 CHANNEL STEREO
HP 2CH
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov na systéme môžete získať priestorový
zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho
domova poskytnú zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
kinosál a koncertných miestností.
* Využitie technológie DCS
Automatická reprodukcia
pôvodného zvuku
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Funkcia automaticky identifikuje typ vstupného
audio signálu (Dolby Digital, DTS alebo
štandardné 2 kanálové stereo), a ak je to
potrebné, vykoná príslušné dekódovanie. Tento
režim reprodukuje zvuk tak, ako bol nahraný/
kódovaný bez akýchkoľvek surround efektov
(napr. bez dozvuku).
Ak však zvuk neobsahuje nízkofrekvenčné
signály (Dolby Digital LFE atď.),
nízkofrekvenčný signál pre výstup
do subwoofera sa bude generovať.
Reprodukcia zvuku
z viacerých reproduktorov
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
SOUND
FIELD+/–
Režim umožňuje reprodukovať zvuk všetkých
typov diskov z viacerých reproduktorov.
Poznámka
Stlačte SOUND FIELD +/–.
Stláčaním SOUND FIELD +/– zobrazte
na displeji požadované zvukové pole.
Všetky zvukové polia
• Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu nereprodukuje
z viacerých reproduktorov.
• V závislosti od disku alebo zdroja signálu nemusí byť
počuť začiatok reprodukcie zvuku, pretože sa
automaticky volí optimálny režim. Aby k tomu
nedochádzalo, zvoľte “A.F.D. STD”.
Zvukové pole
Displej
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Reprodukcia 2-kanálových
zdrojov zvuku (napr. CD disky)
cez 5.1 kanálov
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
x Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
Systém Dolby Pro Logic vytvorí 5 výstupných
kanálov z dvojkanálového zdroja zvukového
signálu. Tento režim vykoná dekódovanie
Pro Logic pre vstupný signál a reprodukuje ho
cez predné, stredový a surround reproduktory.
Surround kanál je monofonický.
CINEMA STUDIO EX A
C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B
C. ST. EX B*
CINEMA STUDIO EX C
C. ST. EX C*
38SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_038-040_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 39 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysokočistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
Poznámka
Digital Cinema Sound
DCS (Digital Cinema Sound)
Spoločnosť Sony v spolupráci so spoločnosťou
Sony Pictures Entertainment zmapovala
zvukové prostredie filmových štúdií spoločnosti
a namerané údaje zlúčila spolu s vlastnou
technológiou DSP (Digital Signal Processor)
a vyvinula režim “Digital Cinema Sound”. V
domácom prostredí režim “Digital Cinema
Sound” simuluje ideálne zvukové prostredie
kinosály, presne podľa predstáv režiséra filmu.
x CINEMA STUDIO EX A
(Cinema Studio EX A)
Reprodukcia zvukových charakteristík
klasického “Cary Grant Theater” produkčného
filmového štúdia Sony Pictures Entertainment.
Štandardný režim, vhodný pre sledovanie
väčšiny filmov.
x CINEMA STUDIO EX B
(Cinema Studio EX B)
Reprodukcia zvukových charakteristík
klasického “Kim Novak Theater” produkčného
filmového štúdia Sony Pictures Entertainment.
Režim je ideálny pre sledovanie sci-fi alebo
akčných filmov s množstvom zvukových
efektov.
Reprodukcia zvukových charakteristík
filmovacieho štúdia Sony Pictures
Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie
muzikálov alebo klasických filmov, ktoré
v zvukovej stope obsahujú množstvo hudby.
Cinema Studio EX
Cinema Studio EX je ideálne pre sledovanie
filmového záznamu so zvukom kódovaným
v multikanálovom formáte (napr. DVD disky
Dolby Digital). Režim reprodukuje zvukové
charakteristiky štúdií Sony Pictures Entertainment.
Zvukové pole Cinema Studio EX pozostáva
z nasledovných 3 prvkov.
• Virtual Multi Dimension
Vytvorenie 5 sád virtuálnych reproduktorov
obklopujúcich poslucháča z jedného páru
skutočných surround reproduktorov.
• Screen Depth Matching
V kinosále máte dojem, že vo filme je zvuk
reprodukovaný priamo z plátna. Tento prvok
vytvorí ten istý dojem vo vašej miestnosti
počúvania tak, že centruje zvuk z predných
reproduktorov do "vnútra" obrazovky.
• Cinema Studio Reverberation
Reprodukcia dozvukov typických pre kinosálu.
V zvukovom poli Cinema Studio EX sú všetky
tieto prvky využívané súčasne.
Nastavenia zvuku
• Ak je vstupný audio signál multikanálový, režimy
Dolby Pro Logic a Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC sa zrušia a multikanálový zdrojový signál
sa vyvedie priamo na výstup.
• Ak je vstupný signál dvojjazyčné vysielanie, režimy
Dolby Pro Logic a Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC nefungujú.
x CINEMA STUDIO EX C
(Cinema Studio EX C)
Poznámka
• Efekt virtuálnych reproduktorov môže spôsobiť
zvýšenie šumu v prehrávanom signáli.
• Pri počúvaní so zvukovými poliami, ktoré vytvárajú
virtuálne reproduktory, nebudete schopný zachytiť
zvuk vychádzajúci priamo zo skutočných surround
reproduktorov.
Počúvanie len cez predné
reproduktory a subwoofer
x 2 CHANNEL STEREO
V tomto režime je zvuk reprodukovaný len
dvoma prednými reproduktormi (L/R)
a subwooferom. Štandardné 2-kanálové (stereo)
zvukové zdroje nebudú spracované zvukovým
poľom. Multikanálové priestorové formáty sa
zmixujú do 2 kanálov.
Toto vám umožňuje reprodukciu akéhokoľvek
zdroja zvuku len cez predný ľavý a pravý
reproduktor a subwoofer.
Pokračovanie
39SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_038-040_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 40 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Reprodukcia priestorového
zvuku cez slúchadlá
x HEADPHONE THEATER
Tento režim reprodukuje priestorový zvuk
cez slúchadlá L/R.
Funkcia je založená na technológii “Digital
Cinema Sound”.
Počúvanie
multikanálového zvuku TV
vysielania (Multiplex
Broadcast Sound)
(DUAL MONO)
x HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO
Tento režim reprodukuje zvuk cez slúchadlá
L/R. Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové
zdroje nebudú spracované zvukovým poľom.
Multikanálové priestorové formáty sa zmixujú
do 2 kanálov.
Ak systém prijíma viaczložkový vysielací
zvukový signál Dolby Digital, môžete
viaczložkový vysielací zvukový signál
(Multiplex broadcast sound) reprodukovať.
Vypnutie priestorového efektu
• Pre príjem signálu Dolby Digital je potrebné
k systému optickým alebo koaxiálnym káblom
pripojiť digitálny satelitný prijímač (str. 32) a nastaviť
režim digitálneho výstupu digitálneho satelitného
prijímača na Dolby Digital.
Stláčajte SOUND FIELD +/–, kým sa na displeji
nezobrazí “A.F.D. STD” alebo “2CH STEREO”.
Rada
• Systém si zapamätá naposledy zvolené zvukové polia
pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.
Pri každom zvolení zdroja vstupného signálu ako
DVD alebo TUNER sa pre takýto zdroj vstupného
signálu automaticky aplikuje zvukové pole, ktoré
bolo pri tomto zdroji vstupného signálu použité
naposledy. Napríklad: zvolíte zdroj vstupného
signálu DVD a aplikujete preň zvukové pole
PRO LOGIC, potom prepnete na iný zdroj vstupného
signálu a pre tento zdroj vstupného signálu aplikujete
iné zvukové pole. Ak následne opäť prepnete
na DVD, automaticky sa pre tento zdroj vstupného
signálu aplikuje zvukové pole PRO LOGIC.
Poznámka
AUDIO
Stlačte AUDIO.
Stláčajte AUDIO, kým sa na displeji nezobrazí
požadovaný formát signálu.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “MAIN”: Reproduktory budú reprodukovať
hlavný zvuk (jazyk).
• “SUB”: Reproduktory budú reprodukovať
vedľajší zvuk (jazyk).
• “MAIN+SUB”: Reproduktory budú
reprodukovať zmixovaný hlavný aj vedľajší
zvuk (jazyk).
40SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 41 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Vyhľadanie konkrétneho
miesta na disku
(Scan, Slow-motion Play,
Freeze Frame)
Poznámka
(len DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video, VIDEO CD disky)
V režime pozastavenia stlačte /m alebo
M/ . Štandardnú rýchlosť prehrávania
obnovíte stlačením H. Každým stlačením
tlačidla /m alebo M/ v režime
Slow-motion Play sa rýchlosť prehrávania
zmení. Dostupné sú dve rýchlosti. Každým
stlačením sa rýchlosť prehrávania mení
nasledovne:
Prehrávanie vpred
2
y1
• V závislosti od DVD/DivX video/VIDEO CD disku
nemusia byť niektoré popísané operácie dostupné.
Prehrávanie vzad (len DVD VIDEO disky)
2
y1
Rýchle vyhľadanie miesta
zrýchleným prehrávaním
vpred/vzad (Scan)
Prehrávanie po jednotlivých
snímkach (Freeze Frame)
(Okrem súborov JPEG)
Počas prehrávania disku stlačte /m alebo
M/ . Po vyhľadaní želaného miesta obnovíte
stlačením tlačidla H štandardné prehrávanie.
Každým stlačením tlačidla /m alebo
M/ počas vyhľadávania sa rýchlosť
prehrávania zmení. Každým stlačením sa
indikácia mení nasledovne. Skutočné rýchlosti
sa môžu v závislosti od disku odlišovať.
Prehrávanie vpred
×2B t 1M t 2M t 3M
(len DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video, VIDEO CD disky)
Počas pozastavenia prehrávania sa stlačením
posuniete na nasledujúcu snímku.
Stlačením
sa posuniete na predchádzajúcu
snímku (len DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW
disky). Stlačením H obnovíte štandardnú
rýchlosť prehrávania.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo
vyhľadať sledovaním obrazu alebo spomaleným
prehrávaním.
Sledovanie snímky po snímke
(Slow-motion Play)
Poznámka
• Na DVD-R/DVD-RW disku v režime VR nie je
možné vyhľadávať statické zábery.
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
pracuje len pri video súboroch DivX.
3M (len DVD VIDEO/DVD v režime VR/DivX
video/VIDEO CD disky)
×2B (len DVD VIDEO/CD disky)
Prehrávanie vzad
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (len DVD VIDEO/DVD v režime VR/DivX
video/VIDEO CD disky)
×2b (len DVD VIDEO disky)
Každým stlačením sa rýchlosť prehrávania
zvýši.
41SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 42 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Vyhľadanie titulu/
kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď.
Na DVD disku je možné vyhľadávať podľa titulu
alebo kapitoly a na VIDEO CD/CD/DATA CD/
DATA DVD disku podľa stopy/skladby, indexu
alebo scény. Keďže sú tituly a stopy (skladby)
na disku označené špecifickým číslom,
požadovaný titul alebo stopu (skladbu) môžete
zvoliť zadaním ich čísla. Taktiež je možné vyhľadať
požadovanú scénu zadaním časového kódu.
1
Stlačte
DISPLAY. (Pri prehrávaní
DATA CD/DATA DVD disku so súbormi
JPEG stlačte
DISPLAY dvakrát.)
3
Stlačte
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
Podľa disku sa na displeji zobrazujú rôzne
položky.
[TITLE], [TRACK], [SCENE]
[CHAPTER], [INDEX]
[TIME/TEXT]
Pre vyhľadávanie počiatočného miesta
zadaním časového kódu zvoľte [TIME/TEXT].
Ak sa pomýlite
Číslo vymažte stláčaním CLEAR, potom
zadajte nové číslo.
5
Stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
Vyhľadávanie scény zadaním
časového kódu (len DVD VIDEO
a DVD disky v režime VR)
1 V kroku 2 zvoľte
[TIME/TEXT].
[T **:**:**] (prehrávací čas aktuálneho
titulu) je zvolené.
2 Stlačte
.
[T **:**:**] sa zmení na [T --:--:--].
3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte časový
[TRACK]
údaj, potom stlačte
[ALBUM]
[FILE]
Príklad: Ak zvolíte
[CHAPTER]
Zvolené je zobrazenie [** (**)] (označenie
** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén,
albumov alebo súborov.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zvoľte podľa potreby číslo titulu, kapitoly,
stopy/skladby, indexu, scény atď.
Zobrazí sa Control Menu.
2
.
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
DVD VIDEO
.
Príklad: pre vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku jednoducho
zadajte [2:10:20].
Rada
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), skladbu (VIDEO CD/CD) alebo súbor
(DATA CD/DATA DVD (DivX video)) stlačením
číselných tlačidiel a
.
Poznámka
• Na DVD+RW disku nie je možné vyhľadávať scény
zadaním časového kódu.
Zvolený riadok
42SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 43 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Vyhľadávanie podľa scény
(Picture Navigation)
TV obrazovku môžete rozdeliť na 9 rovnakých
častí a rýchlejšie tak nájsť požadovanú scénu.
1
CHAPTER VIEWER
ENTER
Stlačte
.
Úvodná scéna každého titulu, kapitoly
alebo stopy sa zobrazuje nasledovne.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stláčaním C/X/x/c zvoľte titul, kapitolu
alebo stopu/skladbu a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvolenej
scény.
Obnovenie štandardného
prehrávania počas nastavovania
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých
položiek.
Systém si pamätá pozíciu, v ktorej ste naposledy
zastavili prehrávanie stlačením x a na displeji
sa zobrazí “RESUME”. Kým nevyberiete disk,
funkcia Resume Play (obnovenie prehrávania)
bude pracovať aj po prepnutí systému
do pohotovostného režimu stlačením "/1.
1
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji sa zobrazí “RESUME”.
Ak sa “RESUME” nezobrazí, funkcia
Resume Play nie je k dispozícii.
2
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bolo prehrávanie disku zastavené
v kroku 1.
Poznámka
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Stláčaním PICTURE NAVI zvoľte
požadovanú položku.
• [TITLE VIEWER] (len DVD VIDEO
disky)
• [CHAPTER VIEWER] (len DVD
VIDEO disky)
• [TRACK VIEWER] (len VIDEO CD/
Super VCD disky)
3
(Resume Play)
Počas prehrávania stlačte
PICTURE NAVI.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
2
Obnovenie prehrávania
z pozície zastavenia
prehrávania disku
• Podľa miesta zastavenia prehrávania môže dôjsť
pri jeho obnovení k miernej odchýlke od tohto
miesta.
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa nemusí
uchovať v prípade, že:
– Vysuniete disk.
– Systém prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
– Zmeníte alebo obnovíte nastavenia v ponuke
Setup.
– Zmeníte úroveň zabezpečenia Parental control.
– Prepnete zdroj vstupného signálu stláčaním
tlačidla FUNCTION +/–.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
• Pri prehrávaní DVD-R/DVD-RW disku v režime VR,
VIDEO CD, CD, DATA CD a DATA DVD disku sa
miesto, v ktorom ste zastavili prehrávanie, uchová
v pamäti pre aktuálny disk.
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime
Program Play a Shuffle Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch pracovať
správne.
Pokračovanie
43SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 44 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
Prehrávanie disku prehrávaného
pred obnovením prehrávania
(Multi-disc Resume)
(len DVD VIDEO, VIDEO CD disky)
Systém si pamätá miesto, v ktorom ste
naposledy zastavili prehrávanie až pre 40 diskov
a obnoví prehrávanie z takéhoto miesta vždy,
keď vložíte príslušný disk. Pri uložení miesta
zastavenia pre 41. disk sa vymaže z pamäte
nastavenie pre 1. disk.
Funkciu aktivujete nastavením [MULTI-DISC
RESUME] v ponuke [CUSTOM SETUP]
na [ON]. Podrobnosti pozri “[MULTI-DISC
RESUME] (len DVD VIDEO/VIDEO CD
disky)” (str. 85).
Vytvorenie programu
(Program Play)
Obsah disku môžete prehrať vo vami zvolenom
poradí tým, že zmeníte poradie stôp (skladieb)
na disku – vytvoríte vlastný program.
Do programu môžete zaradiť až 99 položiek.
1
Stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[PROGRAM] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [PROGRAM].
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
SET
ON
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
Poznámka
• Keď je v ponuke [CUSTOM SETUP] nastavené
[MULTI-DISC RESUME] na [OFF] (str. 85), miesto
zastavenia prehrávania sa z pamäte vymaže, ak
prepnete zdroj signálu stláčaním FUNCTION +/–.
3
Stláčaním X/x zvoľte [SET
a stlačte
.
t]
Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
sa zobrazí [TRACK]
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Stopy/skladby na disku Celkový čas položiek
programu
44SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 45 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
4
Stlačte c.
Zmena alebo zrušenie programu
Kurzor sa presunie na položku v stĺpci [T]
(v tomto prípade [01]).
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z “Vytvorenie
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
5
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Napríklad zvolenie stopy/skladby [02].
Stláčaním X/x zvoľte [02] v stĺpci [T],
potom stlačte .
Zvolená položka
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
programu, ktorú chcete zmeniť alebo zrušiť.
Ak chcete položku z programu zrušiť, stlačte
CLEAR.
3 Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5.
Program zrušíte zvolením [--] v stĺpci [T]
a následným stlačením
.
Zrušenie všetkých položiek
zaradených do programu
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z “Vytvorenie
programu”.
2 Stlačte X a zvoľte [ALL CLEAR].
3 Stlačte .
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas položiek programu
6
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Zvoľte položku, ktorú chcete zaradiť
do programu.
programu.”
2 Pomocou X/x zvoľte číslo položky
Ostatné položky zaradíte do programu
opakovaním krokov 4 až 5.
Položky zaradené do programu sa
zobrazujú vo zvolenom poradí.
7
Stlačením H spustíte prehrávanie
Program Play.
Prehrávanie Program Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Ten istý program prehráte znova zvolením [ON]
v kroku 3 a stlačením .
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
45SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 46 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Prehrávanie v náhodnom
poradí
(Shuffle Play)
4
Stlačte
.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Táto funkcia umožňuje, že systém “pomieša”
(shuffle) skladby, takže sa prehrajú v náhodnom
poradí. Poradie prehrávania pri ďalšom
“pomiešaní” môže byť odlišné
od predchádzajúceho.
Poznámka
• Pri prehrávaní MP3 súborov sa môžu niektoré
skladby prehrať opakovane.
1
Poznámka
• V náhodnom poradí sa zvolí aj skladba, ktorá sa
už prehrala.
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[SHUFFLE] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SHUFFLE].
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá sa
bude prehrávať v náhodnom poradí.
x Pri prehrávaní VIDEO CD alebo
CD disku
• [TRACK]: Prehrávanie stôp/skladieb
na disku v náhodnom poradí.
x Keď je aktivované prehrávanie
programu
• [ON]: Prehrávanie položiek zaradených
do programu v náhodnom poradí.
x Pri prehrávaní DATA CD (okrem
DivX) alebo DATA DVD (okrem DivX)
disku.
• [ON (MP3)]: Pomiešanie MP3 audio
súborov v albume na aktuálnom disku.
Ak nie je zvolený žiadny album, prehrá
sa prvý album v náhodnom poradí.
46SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 47 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
x Pri prehrávaní DATA CD alebo DATA
DVD disku
Opakované prehrávanie
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
albumov na disku.
• [ALBUM]: Opakované prehrávanie
aktuálneho albumu.
• [TRACK] (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálnej skladby.
• [FILE] (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho
súboru.
(Repeat Play)
Všetky tituly/skladby/stopy/albumy na disku
alebo jednotlivé tituly/kapitoly/skladby/stopy/
albumy je možné opakovane prehrávať.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle alebo Program Play.
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[REPEAT] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá sa
bude opakovane prehrávať.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
x Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD diskov v režime VR.
4
Stlačte
.
Položka je zadaná.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
• Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku
so súbormi MP3 a JPEG, ktorých prehrávací čas nie
je rovnaký, nebude zvuk synchronizovať s obrazom.
• Keď je [MODE (MP3, JPEG)] nastavené na
[IMAGE (JPEG)] (str. 59), nie je možné zvoliť
[TRACK].
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
1
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
titulov na disku.
• [TITLE]: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• [CHAPTER]: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
x Pri prehrávaní VIDEO CD
alebo CD disku
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
stôp/skladieb na disku.
• [TRACK]: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
47SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 48 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Ponuka Menu DVD diskov
DVD disk je rozdelený na viacero úsekov
obrazu alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú
“tituly”. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť
požadovaný titul pomocou tlačidla
DVD TOP MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako je jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla DVD MENU.
1
Stlačte DVD TOP MENU
alebo DVD MENU.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
DVD disku. Obsah ponuky Menu je
rozdielny pri rôznych DVD diskoch.
2
3
Zmena zvuku
Ak je DVD VIDEO alebo DATA CD/DATA
DVD (video súbory DivX) disk nahraný
vo viacerých audio formátoch (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio alebo DTS), môžete
zvukový formát počas prehrávania disku meniť.
Pri DVD VIDEO diskoch s viacjazyčnými
zvukovými stopami si môžete zvoliť
požadovaný jazyk.
Pri VIDEO CD, CD, DATA CD alebo DATA
DVD diskoch môžete zvoliť zvuk ľavého alebo
pravého kanála a reprodukovať zvuk zvoleného
kanála cez pravý aj ľavý reproduktor.
1
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete
prehrávať alebo meniť.
Stlačte
Počas prehrávania stlačte AUDIO.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
.
2
Stláčaním AUDIO zvoľte požadovaný
audio signál.
x Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Dostupné jazykové verzie sú rôzne
pri každom DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené štyri číslice, reprezentujú
jazykový kód. Príslušné kódy jazykov pozri
“Tabuľka kódov jazykov” (str. 102). Ak je
dva- alebo viackrát zobrazený ten istý
jazyk, DVD VIDEO disk je nahraný
vo viacerých audio formátoch.
x Pri prehrávaní DVD disku v režime VR
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku. Výrobné
nastavenie je podčiarknuté.
Príklad:
• [1: MAIN] (hlavný zvuk)
• [1: SUB] (vedľajší zvuk)
• [1: MAIN+SUB] (hlavný aj vedľajší zvuk)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
48SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 49 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Poznámka
• [2: MAIN], [2: SUB] a [2: MAIN+SUB] sa
nezobrazí, ak je na disku zaznamenaná len jedna
zvuková stopa.
x Pri prehrávaní VIDEO CD, CD,
DATA CD (súbory MP3) alebo DATA DVD
(súbory MP3) disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [STEREO]: Štandardný stereo zvuk
• [1/L]: Zvuk ľavého kanála (monofonický)
• [2/R]: Zvuk pravého kanála
(monofonický)
Možnosť výberu formátu audio signálu
na DATA CD alebo DATA DVD závisí
od súboru DivX uloženého na disku.
Formát sa zobrazuje na displeji.
(len DVD, DivX video disky)
Ak počas prehrávania stláčate AUDIO, zobrazí
sa podľa zobrazenia nižšie formát aktuálneho
audio signálu (PCM, Dolby Digital, DTS atď.).
x Pri prehrávaní DVD disku
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
LFE
(nízkofrekvenčný efekt)
Surround (L/R)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Predné (L/R)
+ Stredová
LS
x Pri prehrávaní Super VCD disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 1.
• [1:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [1:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy
1 (monofonický).
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 2.
• [2:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 2
(monofonický).
• [2:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy
2 (monofonický).
C
R
LFE
RS
Práve prehrávaný
formát záznamu
Príklad:
Dolby Digital 3-kanálový
Surround
(Monofonická)
Predné (L/R)
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Zobrazenie formátu audio
signálu
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
Poznámka
S
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie
je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení
[2:STEREO], [2:1/L] alebo [2:2/R] reprodukovaný
zvuk.
Práve prehrávaný formát
záznamu
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Príklad:
Audio súbor MP3
1: MP3 128k
Dátový tok
Pokračovanie
49SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 50 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Audio signály
Audio signály zaznamenané na disku obsahujú
zvukové zložky (kanály) zobrazené nižšie.
Každý kanál je reprodukovaný samostatným
reproduktorom.
• Predná (L)
• Predná (R)
• Stredová
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (Monofonická): Tento signál môže
byť signálom spracovaným systémom Dolby
Surround Sound alebo monofonickým
surround audio signálom systému
Dolby Digital.
• LFE (nízkofrekvenčný) signál
Výber ponuky [ORIGINAL]
alebo [PLAY LIST]
na DVD-R/DVD-RW disku
Niektoré DVD-R/DVD-RW disky obsahujú
v režime VR (Video Recording) dva druhy
titulov určených na prehrávanie: pôvodne
zaznamenané tituly ([ORIGINAL]) a tituly
vytvorené nahrávacím DVD zariadením
za účelom editovania ([PLAY LIST]). Môžete si
zvoliť druh prehrávaných titulov.
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[ORIGINAL/PLAY LIST] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [ORIGINAL/
PLAY LIST].
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [PLAY LIST]: Prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných titulov
[ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: Prehrávanie titulov v ich
pôvodnej verzii.
4
Stlačte
.
50SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 51 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Zobrazenie informácií
o disku
Pri prehrávaní DATA CD
(MP3 audio) alebo DATA DVD
(MP3 audio) disku
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)
Rada
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
na displeji
Poznámka
• Systém dokáže zobraziť len prvú úroveň DVD/CD
textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Ak nie je možné zobraziť názov súboru MP3,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov disku alebo skladby
nemusí zobraziť.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX nemusí byť
zobrazený správne.
Stlačte DISPLAY.
Počas prehrávania disku sa po každom stlačení
DISPLAY zobrazenie mení 1 t 2 t ... t
1 t ...
Niektoré zobrazené položky môžu po
niekoľkých sekundách zmiznúť.
Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-R/DVD-RW disku
1 Prehrávací čas a číslo aktuálneho titulu
2 Zostávajúci čas aktuálneho titulu
3 Prehrávací čas a číslo aktuálnej kapitoly
4 Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
5 Názov disku
6 Titul a kapitola
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
Môžete skontrolovať prehrávací čas
a zostávajúci čas aktuálneho titulu, kapitoly
alebo stopy a celkový prehrávací čas
a zostávajúci čas disku. Môžete tiež zobraziť
DVD textovú informáciu a názov priečinka/
súboru MP3 zaznamenané na disku.
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Údaje o disku ako napríklad zostávajúci čas
disku alebo celkový počet titulov na DVD disku,
stôp/skladieb na VIDEO CD, CD alebo MP3
disku, alebo názov súboru DivX môžete zobraziť
na displeji (str. 105).
• Pri prehrávaní VIDEO CD diskov pomocou funkcií
PBC je zobrazený prehrávací čas.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
T 1:01:57
Informácia o čase
Pri prehrávaní DATA CD
(DivX video) alebo DATA DVD
(DivX video) disku
2
Stláčaním DISPLAY meníte informáciu
o čase.
1 Prehrávací čas aktuálneho súboru
2 Názov aktuálneho súboru
3 Číslo aktuálneho albumu a súboru
Zobrazenie a druh časového údaja, ktorý je
možné zobrazovať, závisí od prehrávaného
disku.
Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC) alebo CD disku
x Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-RW disku
1 Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
2 Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
3 Prehrávací čas disku
4 Zostávajúci čas disku
5 Názov disku
6 Stopa/skladba a index*
* Len VIDEO CD disky.
• T **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C **:**:**
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
Pokračovanie
51SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 52 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(s funkciami PBC)
• **:**
Prehrávací čas aktuálnej scény
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC) alebo CD disku
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej stopy/
skladby
• T–**:**
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby
• D **:**
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D–**:**
Zostávajúci čas aktuálneho disku
x Pri prehrávaní DATA CD (MP3 audio)
alebo DATA DVD (MP3 audio) disku
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej skladby/
stopy
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
• **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
Zobrazenie DVD/CD textu
V kroku 2 stláčaním DISPLAY zobrazíte
textový údaj zaznamenaný na DVD/CD disku.
DVD/CD textový údaj sa zobrazí len vtedy, ak
je na disku zaznamenaný. Textový údaj nie je
možné meniť. Ak disk neobsahuje textové údaje,
zobrazí sa “NO TEXT”.
BRAHMS SYMPHONY
Zobrazenie DATA CD/DATA DVD
(MP3 audio/DivX video) textu
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania audio
súborov MP3 alebo video súborov DivX
na DATA CD/DATA DVD disku je možné
na TV obrazovke zobraziť názov albumu/
skladby/stopy/súboru a dátový tok audio údajov
(množstvo dát za sekundu v aktuálnom audio
toku).
Poznámka
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
značky.
• V závislosti od práve prehrávaného druhu disku sa
môže stať, že systém dokáže zobraziť len obmedzený
počet znakov. V závislosti od disku sa tiež nemusia
všetky textové znaky zobraziť.
Dátový tok*
T 17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Názov albumu
Názov skladby/súboru
* Zobrazí sa:
– Počas prehrávania audio súboru MP3 na DATA
CD/DATA DVD diskoch.
– Počas prehrávania video súboru DivX z DATA
CD/DATA DVD diskov, ktorý obsahuje audio
signál vo formáte MP3.
52SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 53 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Zobrazenie informácií
o dátume
Zmena zorných uhlov
(len pre súbory JPEG)
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
DATA CD JPEG
Informácia o dátume
Počas prehrávania stlačte ANGLE.
Po každom stlačení tlačidla ANGLE sa zorný
uhol zmení.
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
zorného uhla aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané viaceré zorné uhly.
* ”Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Rada
• Informácia o dátume je vo formáte [DD/MM/YYYY].
DD: Deň
MM: Mesiac
YYYY: Rok
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov), môžete prepínať zorný uhol.
53SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 54 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Zobrazenie titulkov
Ak sú na diskoch zaznamenané titulky, môžete
si tieto titulky zobraziť/vypnúť počas
prehrávania disku. Ak sú na diskoch
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si počas prehrávania disku zvoliť
akúkoľvek jazykovú mutáciu titulkov
a kedykoľvek ich zobraziť.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
(A/V SYNC)
Ak zvuk nesúhlasí s obrazom na TV obrazovke,
môžete nastaviť oneskorenie medzi obrazom
a zvukom.
1
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
Počas prehrávania stlačte SUBTITLE.
Po každom stlačení tlačidla SUBTITLE sa jazyk
zmení.
Stlačte
2
Stláčaním X/x zvoľte
SYNC], potom stlačte
[A/V
.
Zobrazia sa voľby pre [A/V SYNC].
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO disku
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch. Titulky
tiež nemusí byť možné vypnúť.
• Titulky je možné zmeniť, len ak má súbor DivX
príponu “.AVI” alebo “.DIVX” a obsahuje
informáciu o titulkoch v rámci totožného súboru.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [OFF]: Bez úpravy.
• [ON]: Korekcia posunu medzi zvukom
a obrazom.
4
Stlačte
.
Poznámka
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť táto
funkcia účinná.
54SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 55 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Súbory formátu MP3
a JPEG
Audio súbory MP3 alebo
obrazové súbory JPEG, ktoré
systém dokáže prehrávať
Čo je formát MP3/JPEG?
Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory
MP3 alebo JPEG:
• S príponou “.MP3” (audio súbory MP3) alebo
“.JPG”/“.JPEG” (obrazové súbory JPEG)
• Kompatibilné s formátom obrazových súborov
DCF
MP3 je technológia audio kompresie, ktorá
spĺňa predpisy ISO/MPEG. JPEG je technológia
kompresie pre obrazové súbory.
Systém dokáže prehrávať DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) alebo DATA DVD
(DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/
DVD-ROM) disky so záznamom vo formáte
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) alebo vo formáte
JPEG. Aby však systém rozpoznal skladby
(alebo súbory), DATA CD disky musia
obsahovať záznam v súlade s formátom
ISO 9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet a DATA
DVD disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF). Taktiež môžete prehrávať disky
zaznamenané metódou Multi Session.
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v pokynoch dodávaných s CD-R/CD-RW alebo
DVD-R/DVD-RW mechanikou a zapisovacím
softvérom (nedodávané).
Poznámka
• Systém prehrá akékoľvek údaje s príponou
“.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde
o formát MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní
takýchto údajov sa môže generovať silný hluk,
ktorý môže poškodiť váš reproduktorový
systém.
• Systém nepodporuje audio súbory vo formáte
MP3PRO.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Disky, ktoré zariadenie
dokáže prehrávať
* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá pre
tvorbu systému súborov snímacích zariadení):
Štandardy pre obrazové súbory nasnímané
digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
Multi Session disky
Ak sú súbory formátu MP3 alebo JPEG
zaznamenané v prvej sekcii (session), systém
bude tiež prehrávať súbory formátu MP3 alebo
JPEG v ďalších sekciách. Ak sú v prvej sekcii
zaznamenané audio skladby a obrazové dáta
vo formáte audio CD alebo video CD, bude sa
prehrávať iba prvá sekcia.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
Pokračovanie
55SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 56 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Poradie prehrávania súborov
MP3 alebo JPEG
Poradie prehrávania audio súborov MP3 alebo
obrazových súborov JPEG na DATA CD alebo
DATA DVD disku je nasledovné:
x Vetvenie obsahu disku
Vetva 1
Album
Vetva 2
Vetva 3
Rada
• Ak ste pred názvy skladieb (alebo súborov)
pri ukladaní skladieb (alebo súborov) na disk
umiestnili čísla (01, 02, 03 atď.), skladby
(alebo súbory) sa prehrajú v očíslovanom poradí.
• Spustenie pri disku so zložitou štruktúrou priečinkov
môže trvať dlhší čas.
Poznámka
Vetva 4
Vetva 5
• V závislosti od softvéru použitého pri tvorbe
DATA CD alebo DATA DVD disku, prípadne ak je
na disku viac než 200 albumov a v každom albume je
300 súborov, sa môže poradie prehrávania odlišovať
od uvedeného.
• Systém dokáže rozpoznať až 200 albumov.
Žiadny ďalší album sa neprehrá.
• Spustenie prehrávania môže trvať dlhší čas, keď
prepnete na nasledovný alebo na iný album.
• Niektoré typy súborov JPEG sa nedajú prehrať.
Skladba (MP3) alebo
súbor (JPEG)
Ak vložíte DATA CD alebo DATA DVD disk
a stlačíte H, postupne sa prehrávajú očíslované
skladby (súbory) od 1 až po 7. Akékoľvek
včlenené albumy/skladby (súbory)
nachádzajúce sa v rámci aktuálne zvoleného
albumu majú prioritu pred nasledujúcim
albumom v tej istej vetve. (Príklad: Album C
obsahuje podpriečinok D, takže sa prehrá
skladba č. 4 pred skladbou č. 5.)
Keď stlačíte DVD MENU a zobrazí sa zoznam
albumov (str. 57), názvy albumov
sa usporiadajú v nasledovnom poradí:
A t B t C t D t F t G. V zozname
sa nezobrazia albumy, ktoré neobsahujú žiadne
skladby (súbory) (ako napr. album E).
56SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 57 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
Stlačením DVD MENU môžete vypnúť
zobrazenie zoznamu skladieb. Ďalším
stlačením DVD MENU zobrazíte zoznam
albumov.
Prehrávanie DATA CD
alebo DATA DVD diskov
s audio súbormi MP3
a obrazovými súbormi
JPEG
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Prehrávanie nasledujúcej/
predchádzajúcej skladby MP3
Zobrazia sa albumy zaznamenané na DATA
CD alebo DATA DVD disku. Keď sa začne
prehrávať album, jeho názov je zvýraznený.
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Výber audio súboru MP3 alebo
albumu
1
Stlačte O RETURN.
3( 30)
Vypnutie zobrazenia
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Stlačte DVD MENU.
Výber obrazového súboru
JPEG alebo albumu
1
Stláčaním X/x zvoľte album.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Stlačte ./>. Je síce možné zvoliť
nasledujúci album zatlačením a pridržaním >
po prehraní poslednej skladby z aktuálneho
albumu, nie je však možné vrátiť sa
na predchádzajúci album zatlačením a pridržaním
.. Pre návrat k predchádzajúcemu albumu
vyberte album v zozname albumov.
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Zobrazia sa albumy zaznamenané na DATA
CD alebo DATA DVD disku. Keď sa začne
prehrávať album, jeho názov je zvýraznený.
x Zvolenie albumu
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného albumu.
x Zvolenie skladby
3( 30)
Stlačte
.
Zobrazia sa skladby (súbory MP3)
nachádzajúce sa v albume.
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
.
Pokračovanie
57SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 58 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
2
Stláčaním X/x zvoľte album.
Otáčanie obrázka JPEG
x Zvolenie albumu
Keď je na TV obrazovke zobrazený obrazový
súbor JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Počas zobrazenia súboru stlačte X/x. Po každom
stlačení X sa obrázok otočí o 90° doľava.
Príklad pri jednom stlačení X:
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného albumu.
x Zvolenie obrazového súboru
Stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory z albumu sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrázok a stlačte
.
Smer otáčania
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Rada
• Na pravej strane TV obrazovky je zobrazené
rolovacie políčko. Pre zobrazenie ďalších obrazových
súborov zvoľte spodný obrázok a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrázku zvoľte vrchný obrázok
a stlačte X.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte C/c, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci album
zatlačením a pridržaním c po prehraní
posledného obrazového súboru z aktuálneho
albumu, nie je však možné vrátiť sa
na predchádzajúci album zatlačením
a pridržaním C. Pre návrat k predchádzajúcemu
albumu vyberte album v zozname albumov.
58SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 59 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Prehrávanie audio skladieb
a obrazových súborov
vo forme Slide show
so sprievodným zvukom
1
2
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE
(MP3, JPEG)], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [MODE (MP3,
JPEG)].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
StláčanímX/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [AUTO]: Prehrávanie súborov JPEG aj
MP3 z toho istého albumu vo forme
prezentácie.
• [AUDIO (MP3)]: Súvislé prehrávanie len
súborov MP3.
• [IMAGE (JPEG)]: Prehrávanie súborov
JPEG vo forme prezentácie.
5
6
Stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album a stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
albumu. Stláčaním DVD MENU môžete
zobraziť/vypnúť zoznam albumov.
Rada
• Ak zvolíte [AUTO], systém dokáže rozpoznať až
300 MP3 a 300 JPEG súborov v jednom albume.
Ak zvolíte [AUDIO (MP3)] alebo [IMAGE (JPEG)],
systém dokáže rozpoznať až 600 MP3 alebo
600 JPEG súborov v jednom albume. Bez ohľadu
na zvolený režim môže byť rozpoznaných maximálne
200 albumov.
Poznámka
• Ak nastavíte [MODE (MP3, JPEG)] na [IMAGE
(JPEG)] pri disku, na ktorom sú len súbory MP3
alebo [AUDIO (MP3)] pri disku, na ktorom sú len
súbory JPEG, nemusí byť možné zmeniť nastavenie
[MODE (MP3, JPEG)].
• Ak zvolíte [AUDIO (MP3)], funkcia PICTURE
NAVI nefunguje.
• Ak súčasne prehrávate objemné MP3 dáta a JPEG
dáta, zvuk môže vypadávať. Pri vytváraní súborov
odporúčame nastaviť dátový tok pre MP3 súbory
na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk stále vypadáva,
redukujte veľkosť súboru JPEG.
Špecifikovanie trvania
intervalu pri prehrávaní
prezentácie Slide show
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Prezentáciu Slide show môžete vykonať
so sprievodným zvukom, ak vložíte DATA CD
alebo DATA DVD disk obsahujúci súbory MP3
aj JPEG. Počas prehrávania DATA CD alebo
DATA DVD disku zvoľte režim [AUTO] podľa
nasledovného popisu.
7
(len pre súbory JPEG)
Pri prehrávaní súborov JPEG v režime Slide
show môžete špecifikovať dĺžku trvania
zobrazenia obrázka na TV obrazovke.
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
DATA CD JPEG
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa
na DATA CD alebo DATA DVD disku.
Pokračovanie
59SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 60 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
3
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [NORMAL]: Nastavenie trvania
od 6 do 9 sekúnd.
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW1].
4
Stlačte
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [MODE1]: Obrázok sa preklopí zhora
nadol.
• [MODE2]: Obrázok sa na TV obrazovke
presúva zľava doprava.
• [MODE3]: Obrázok sa zobrazuje
postupne zo stredu TV obrazovky.
• [MODE4]: Obrázky sa cyklicky náhodne
menia pomocou jednotlivých efektov.
• [MODE5]: Nasledujúci obrázok vytlačí
predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie tejto funkcie.
.
Poznámka
• Niektoré súbory JPEG sa zobrazujú dlhšie než iné.
Takto sa môže zdať, že trvanie zobrazenia je dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixelov a vyšším.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
4
Stlačte
.
Výber efektu pre obrazové
súbory v režime prezentácie
Slide show
(len pre súbory JPEG)
Keď prehrávate súbory JPEG, môžete zvoliť
efekt, ktorým sa obrázok zmení počas
sledovania v režime Slide show.
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[EFFECT]
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
60SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 61 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Prehrávanie súborov
DivX®
Video súbory DivX
DATA CD a DATA DVD disky,
ktoré systém dokáže prehrávať
Prehrávanie DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) diskov v tomto
systéme je podmienené splneniu určitých
podmienok:
– Pri DATA CD/DATA DVD disku, ktorý
okrem DivX súborov obsahuje aj MP3 alebo
JPEG súbory, systém prehrá len video súbory
DivX.
Systém však prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Systém dokáže prehrávať súbory zaznamenané
vo formáte DivX a obsahujúce príponu “.AVI”
alebo “.DIVX”. Systém neprehrá súbory
s príponou “.AVI” alebo “.DIVX”, ak nie sú
vo formáte DivX video.
Rada
• Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na DATA
CD alebo DATA DVD disku vhodných
na prehrávanie pozri “Disky, ktoré zariadenie dokáže
prehrávať” (str. 55).
Poznámka
• Systém nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený
spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším
rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška)/
veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže zvuk preskakovať,
alebo nemusí synchronizovať s práve prehrávaným
obrazom.
• Systém nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX,
ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto prípade
odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom dátovom toku.
Ak je zvuk stále nekvalitný, odporúčame používať
súbory, ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3.
Tento systém nie je kompatibilný s formátom WMA
(Windows Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže po stlačení H
trvať spustenie prehrávania určitý čas.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX®.
Súbory DivX, ktoré systém
dokáže prehrávať
Výber albumu
1
Poradie prehrávania súborov
na DATA CD alebo DATA DVD
diskoch
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa albumy (priečinky)
nachádzajúce sa na disku. Zobrazia sa
len albumy obsahujúce súbory DivX.
Pozri “Poradie prehrávania súborov MP3 alebo
JPEG” (str. 56). Poradie prehrávania sa môže
líšiť v závislosti od softvéru použitého pre
vytvorenie súboru DivX, prípadne ak je na disku
viac než 200 albumov a v každom albume
600 súborov DivX.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album.
Pokračovanie
61SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 62 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
3
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
albumu. Výber súborov DivX pozri “Výber
video súboru DivX” (str. 62).
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C/c.
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte DVD MENU.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor
DivX v rámci rovnakého albumu môžete
prepnúť stlačením ./>.
Stlačením > počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom albume môžete prepnúť
na prvý súbor v nasledujúcom albume.
Stlačením . nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album je
možné zvoliť zo zoznamu albumov.
Rada
Výber video súboru DivX
1
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru DivX
bez pohybu v zozname
Po kroku 2 z “Výber albumu”
stlačte
.
Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich
sa v albume.
• Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX môžete
prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet
prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí systému.
– Spustení prehrávania iného súboru.
– Vysunutí nosiča disku.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor
a stlačte
.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C/c.
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Stlačte O RETURN.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
62SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_041-063_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 63 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Prehrávanie VIDEO CD
diskov s funkciami PBC
(Ver.2.0)
(PBC Playback)
1
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Pomocou funkcií PBC (Playback Control)
môžete využívať jednoduché interaktívne
operácie, funkcie umožňujúce vyhľadávanie
a pod. PBC prehrávanie umožňuje prehrávať
VIDEO CD disky interaktívne, sledujúc
zobrazené Menu na TV obrazovke.
Spustite prehrávanie VIDEO CD disku
s PBC funkciami.
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami
výberu.
2
3
4
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Stlačte
.
Postupujte interaktívne podľa pokynov
v Menu.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku,
pretože sa postupy môžu v závislosti
od VIDEO CD disku odlišovať.
Návrat do Menu
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• V návode na použitie niektorých VIDEO CD diskov
môže byť pokyn “Stlačte ENTER” ([Press ENTER])
v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte SELECT”
([Press SELECT]). V takomto prípade stlačte H.
Rada
• Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo . Systém
spustí súvislé prehrávanie. Nie je možné prehrávať
statické zábery ako napr. zobrazenie ponuky Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
63SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_064-066_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 64 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Zmena čísla predvoľby
Funkcie tunera
Opakujte postup od kroku 1.
Uloženie rozhlasových
staníc
Uložiť je možné 20 staníc pre rozhlasové pásmo
FM a 10 staníc pre rozhlasové pásmo AM. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimálnu úroveň.
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TUNER FM” alebo
“TUNER AM”.
Zatlačte a pridržte TUNING + alebo –,
kým sa nezačne ladenie.
Ladenie sa zastaví po naladení danej
stanice. Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “ST” (pri stereo vysielaní).
3
4
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “MEMORY”.
Stlačte
alebo c.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby
pre uloženie stanice.
6
Stláčaním X/x zvoľte požadované číslo
predvoľby.
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
7
Stlačte
.
Stanica sa uloží do pamäte.
8
9
Ďalšie stanice uložíte opakovaním
krokov 1 až 7.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
64SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_064-066_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 65 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Počúvanie rozhlasu
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”
(str. 64).
1
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “TUNER FM”
alebo “TUNER AM”.
Ak je príjem FM stanice nekvalitný
Ak je príjem FM stanice nekvalitný, zvoľte
monofonický príjem. Signál nebude
stereofonický, ale príjem sa zlepší.
1 Stlačte SYSTEM MENU.
2 Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
“FM MODE”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
požadované číslo predvoľby.
Po každom stlačení tlačidla systém vyvolá
jednu uloženú stanicu.
3 Stlačte
alebo c.
4 Stláčaním X/x zvoľte “MONO”.
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
3
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
5 Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6 Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Vypnutie rádia
Funkcie tunera
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “STEREO”: stereo príjem.
• “MONO”: monofonický príjem.
Stlačte "/1.
Počúvanie neuložených
rozhlasových staníc
V kroku 2 použite manuálne alebo automatické
ladenie.
Manuálne ladenie: stláčajte TUNING + alebo –.
Automatické ladenie: zatlačte a pridržte
TUNING + alebo –. Automatické ladenie sa
zastaví automaticky, keď systém naladí
rozhlasovú stanicu. Ak chcete automatické
ladenie zastaviť manuálne, stlačte TUNING +
alebo –.
Naladenie stanice zadaním jej
frekvencie
Pomenovanie uložených
staníc
Každej uloženej stanici môžete priradiť názov.
Po naladení pomenovanej stanice sa na displeji
zobrazí jej názov (napríklad “XYZ”).
Každej uloženej stanici môže byť priradený len
jeden názov.
Poznámka
• Pomenovať nie je možné predvoľby s rozhlasovými
stanicami vysielanými so systémom Radio Data
System (RDS) (str. 66).
1
V kroku 2 použite priame ladenie.
1 Stlačte D.TUNING.
2 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte číslo
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
frekvencie.
3 Stlačte
.
Rada
• Pre skvalitnenie príjmu presmerujte dodávané
antény.
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “TUNER FM”
alebo “TUNER AM”.
3
4
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
uloženú stanicu, pre ktorú chcete
vytvoriť indexový názov.
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “NAME IN”.
Pokračovanie
65SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_064-066_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 66 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
5
6
Stlačte
alebo c.
Pomocou smerových tlačidiel zadajte
názov.
Stláčaním X/x zvoľte znak, potom
stlačením c presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
Pre názov stanice môžete použiť písmená,
číslice a iné symboly.
Ak sa pomýlite
Stláčaním C/c zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním X/x zvoľte
požadovaný znak.
Ak chcete zrušiť znak, stláčaním C/c
“rozblikajte” znak, ktorý chcete zrušiť
a stlačte CLEAR.
7
Stlačte
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“COMPLETE” a stanica sa uloží.
8
Stlačte SYSTEM MENU.
Radio Data System (RDS)
Možnosti systému RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Rádio (tuner)
v tomto systéme ponúka pohodlné RDS funkcie,
ako napríklad zobrazenie názvu stanice. Funkcie
RDS sú dostupné len pre FM stanice.*
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
* Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Ponuka System Menu sa vypne.
Príjem RDS vysielania
Rada
• Stláčaním DISPLAY môžete zobraziť frekvenciu
(str. 66).
Jednoducho zvoľte stanicu z FM pásma.
Zobrazenie názvu stanice
a frekvencie na displeji
* Ak nie je prijímaná stanica s RDS signálom,
na displeji sa nemusí zobraziť jej názov.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí názov stanice*.
Ak je systém v režime “TUNER AM” alebo
“TUNER FM”, môžete na displeji zobraziť
frekvenciu stanice.
Stlačte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa zobrazenie prepína nasledovne.
1 Názov stanice*
2 Frekvencia**
* Zobrazí sa, ak uloženú stanicu pomenujete.
** Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa obnoví
štandardné zobrazenie.
66SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_067-073_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 67 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Výrobca
Číselný kód
RCA/PROSCAN
503, 510, 544
SAMSUNG
515, 517, 544, 557, 566, 569,
574
SANYO
508, 545, 567
SHARP
517, 535, 565
TELEFUNKEN/
SABA
530, 537, 547, 549, 558
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 541, 551
Poznámka
ZENITH
543, 567
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, číselný
kód sa môže obnoviť na výrobné nastavenie (Sony).
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
Káblová TV
Ďalšie operácie
Ovládanie TVP dodávaným
diaľkovým ovládaním
Nastavením signálu pre diaľkové ovládanie
(DO) môžete dodávaným diaľkovým ovládaním
ovládať váš TVP.
Ovládanie TVP pomocou DO
Ak je zadaný kód správny, tlačidlo TV dvakrát
pomaly blikne. Ak je zadaný kód nesprávny,
tlačidlo TV päťkrát rýchlo zabliká.
Číselné kódy TVP, ktoré je možné
ovládať
Číselný kód
SONY
821, 824, 825
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD
830, 831
JERROLD/GI
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833, 834, 835
PIONEER
828, 829
SCIENTIFIC
ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte
postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód
prislúchajúci vášmu TVP.
Ovládanie TVP
TVP
Stlačením
Výrobca
Číselný kód
SONY/AIWA
501 (výrobné nastavenie)
DAEWOO
503, 506, 515, 544
FISHER
508, 545
GRUNDIG
533
HITACHI
503, 514, 515, 517, 544, 557
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
LG/GOLDSTAR
503, 515, 517, 544, 568
LOEWE
515
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518, 544, 566
MITSUBISHI/MGA 503, 527, 544, 566, 568
PANASONIC
509, 553, 572
PHILIPS
518, 557, 558
PIONEER
509, 525, 551
Ďalšie operácie
Držte zatlačené tlačidlo TV [/1 a pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód výrobcu
vášho TVP (pozri tabuľku). Potom tlačidlo
TV [/1 uvoľnite.
Výrobca
TVP je možné ovládať nasledovnými tlačidlami.
Vykonáte
TV [/1
TV INPUT
Vypnete/zapnete TVP.
Prepínate vstupný signál TVP
medzi TV signálom a iným
zdrojom signálu.
TV VOL +/–*
Nastavíte hlasitosť TVP.
TV CH +/–*
Prepínate TV predvoľby.
Číselné tlačidlá*, Prepínate TV predvoľby.
ENTER*
TOOLS*
Zobrazíte ovládacie Menu
pre aktuálne zobrazenie.
RETURN*
Prepnete na predchádzajúcu
predvoľbu alebo úroveň Menu TVP.
TV MENU*
Zobrazíte Menu TVP.
MUTING*
Dočasne vypnete zvuk TVP.
C/X/x/c*, * Volíte položky v Menu.
* Ak chcete používať tieto tlačidlá v TV režime
(tlačidlo TV svieti), stlačte tlačidlo TV.
Pokračovanie
67SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_067-073_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 68 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
- využite pre výber predvoľby s číslom vyšším
než 10. (Napr. pre predvoľbu č. 25 stlačte -,
potom 2 a 5.)
Poznámka
• V závislosti od TVP nemusí byť možné TVP ovládať,
alebo nemusia byť funkčné niektoré tlačidlá.
• Ak DO nepoužijete cca 10 sekúnd, režim TV
sa vypne.
Používanie funkcie
THEATRE SYNC
Funkcia THEATRE SYNC umožňuje zapnúť
TVP Sony a tento systém, prepnúť zdroj signálu
na systéme na “DVD” a prepnúť zdroj vstupného
signálu na TVP na signál z tohto systému
stlačením jediného tlačidla.
Príprava na funkciu
THEATRE SYNC
Zaregistrujte zdroj vstupného signálu pre TVP
pripojený k tomuto systému.
Zatlačte a pridržte tlačidlo TV INPUT
a súčasne číselnými tlačidlami zadajte kód
pre zdroj vstupného signálu TVP
pripojeného k tomuto zariadeniu
(pozri tabuľku ďalej).
Zdroj vstupného signálu TVP je zvolený.
Ak je zadaný kód správny, tlačidlo TV dvakrát
pomaly blikne. Ak je zadaný kód nesprávny,
tlačidlo TV päťkrát rýchlo zabliká.
Nastavte TVP na vstup, ktorý používate
na pripojenie tohto zariadenia. Podrobnosti
pozri v návode na použitie TVP.
Stlačte
Číslo
Zdroj vstupného
signálu TVP
TV INPUT
0
Žiadny zdroj
vstupného signálu
(výrobné nastavenie).
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
CLEAR*
COMPONENT 2
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 3
AUDIO*
COMPONENT 4
SUBTITLE* HDMI 1
68SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_067-073_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 69 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Stlačte
Číslo
Zdroj vstupného
signálu TVP
ANGLE*
HDMI 2
VIDEO
FORMAT*
HDMI 3
MOVIE/
MUSIC*
HDMI 4
DYNAMIC
BASS*
HDMI 5
Poznámka
• Funkcia je určená len pre TVP Sony. (Táto funkcia
nemusí pri niektorých TVP Sony fungovať.)
• Ak je vzdialenosť medzi TVP a týmto zariadením
príliš veľká, táto funkcia nemusí pracovať. Zariadenie
priblížte k TVP.
• Počas blikania tlačidla TV smerujte DO na TVP
a toto zariadenie.
• Počas zadávania kódu smerujte DO na TVP a toto
zariadenie.
* Okrem modelov pre Severnú Ameriku.
Ovládanie funkcie THEATRE
SYNC
DO nasmerujte na TVP a toto zariadenie, potom
jedenkrát stlačte THEATRE SYNC.
Ďalšie operácie
Počas vysielania kódu z DO tlačidlo TV bliká.
Ak funkcia nepracuje, zmeňte dĺžku trvania
vysielania. Dĺžka trvania vysielania závisí
od TVP.
Zmena dĺžky trvania vysielania
Zatlačte a pridržte tlačidlo TV CH +*
a súčasne číselnými tlačidlami zadajte kód
pre dĺžku trvania vysielania (pozri tabuľku
nižšie).
Čas trvania vysielania signálu z DO je
nastavený. Ak je zadaný kód dĺžky trvania
vysielania správny, tlačidlo TV dvakrát pomaly
blikne. Ak je zadaný kód nesprávny, tlačidlo TV
päťkrát rýchlo zabliká.
* Funkčné ako pri tlačidle TV CH +, tak aj pri
FUNCTION +.
Stlačte
Číslo
Čas vysielania
TV CH +
1
0,5 (výrobné
nastavenie)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
69SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_067-073_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 70 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Zvukové efekty
Zvýraznenie nízkych
frekvencií
Vypínací časovač
(Sleep Timer)
Stlačte DYNAMIC BASS.
Systém je možné nastaviť tak, aby sa v určitom
čase sám vypol. Môžete tak zaspávať pri hudbe.
Čas do vypnutia môžete meniť v jedno- alebo
desaťminútových intervaloch.
Hlboké tóny sa zvýraznia.
Stlačte SLEEP.
Vypnutie zvukového efektu
Po každom ďalšom stlačení tlačidla sa čas
do vypnutia mení nasledovne:
Môžete zvýrazniť nízke frekvencie.
Znova stlačte DYNAMIC BASS.
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Ak nastavíte vypínací časovač, na displeji sa
rozsvieti “SLEEP”.
Kontrola zostávajúceho času
do vypnutia
Jedenkrát stlačte SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
do vypnutia
Stláčaním SLEEP zvoľte požadovaný čas.
Zrušenie funkcie Sleep Timer
Stláčajte SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí
“SLEEP OFF”.
Nastavenie vypínacieho
časovača pomocou ponuky
System Menu
1 Stlačte SYSTEM MENU.
2 Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
“SLEEP” a stlačte
alebo c.
3 Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
minút (čas do vypnutia) mení nasledovne:
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Rada
• Číselnými tlačidlami môžete nastaviť čas do
vypnutia. V takomto prípade môžete čas do
vypnutia meniť v jednominútových intervaloch.
70SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_067-073_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 71 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
4 Stlačte
.
Nastavenie je dokončené a na displeji
predného panela sa zobrazí “SLEEP”.
5 Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Úprava jasu displeja
Jas displeja je možné upraviť v dvoch stupňoch.
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “DIMMER” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x nastavte jas displeja.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “DIMMER OFF”: Jasný displej.
• “DIMMER ON”: Displej stmavne.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ďalšie operácie
Ponuka System Menu sa vypne.
71SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_067-073_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 72 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
slúži na reprodukciu zvuku z prenosného audio
zariadenia alebo PC. Ak pripojíte adaptér
DIGITAL MEDIA PORT, môžete zo zariadenia
pripojeného k systému reprodukovať zvuk
na tomto systéme.
Dostupnosť adaptérov DIGITAL MEDIA PORT
je závislá od jednotlivých krajín.
Podrobnosti o adaptéri DIGITAL MEDIA
PORT pozri “Pripojenie iných zariadení”
(str. 32).
Poznámka
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT (nedodávaný), môže byť možné ovládať
pripojené zariadenie pomocou niektorých tlačidiel
DO tohto zariadenia. Na nasledovnom obrázku sú
príklady tlačidiel, ktoré je možné v takomto prípade
používať.
Poznámka
• Nepripájajte iný adaptér než DIGITAL MEDIA PORT.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte, keď je systém zapnutý.
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT (nedodávaný) sa môže reprodukovať aj
výstupný obrazový signál. V takomto prípade bude
na výstup zo systému vyvedený len EURO AV
OUTPUT signál, bez ohľadu na daný typ video
signálu.
./>
X
H
x
Prehrávanie z pripojeného
zariadenia na systéme
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “DMPORT”.
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
Zvuk a obraz sa bude prehrávať na systéme
resp. pripojenom TVP.
Podrobnosti o ovládaní pozri v návode
na použitie adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT (nedodávaný).
Rada
• Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné
komprimované audio súbory z prenosného zdroja
zvuku, môžete zdokonaliť zvuk. Stláčajte
SOUND FIELD +/–, kým sa na displeji nezobrazí
“A.F.D. STD”. Pre zrušenie zvoľte iné nastavenie než
“A.F.D. STD”.
72SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_067-073_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 73 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Deaktivácia tlačidiel
na zariadení
(Child Lock)
Tlačidlá na zariadení môžete zablokovať
(okrem "/1), aby sa zabránilo neželanej
prevádzke, napr. chybné ovládanie deťmi
(detský zámok).
Keď je aktívny detský zámok, tlačidlá
na zariadení nefungujú a na displeji svieti
“
”. (Systém je možné ovládať dodávaným
diaľkovým ovládaním.)
Poznámka
• Ak stlačíte nejaké tlačidlo, keď je aktívny detský
zámok, na displeji sa zobrazí “CHILD LOCK”.
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Ďalšie operácie
1
2
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “CHILD LOCK” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “OFF”: Vypnutie funkcie detského
zámku.
• “ON”: Zapnutie funkcie detského zámku.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Rada
• Detský zámok môžete aktivovať stlačením x na viac
než 5 sekúnd (na displeji sa rozsvieti “
”).
Pre zrušenie zatlačte x na viac než 5 sekúnd tak, aby
“
” zmizlo z displeja.
73SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 74 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
4
Pokročilejšie nastavenia
Stláčaním X/x zvoľte [ON t]
a stlačte
.
x Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
nového hesla.
Uzamykanie diskov
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Nastaviť môžete dva druhy obmedzenia
prehrávania disku.
• Custom Parental Control
Prehrávanie môžete obmedziť nastavením tak,
že systém neprehrá zvolené disky.
• Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou
úrovňou, napríklad vekom diváka. Nevhodné
scény sa neprehrajú, alebo sa nahradia inými
scénami.
Používané heslo je rovnaké pre režim
Parental Control aj Custom Parental Control.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie
hesla.
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
Zablokovanie prehrávania
určených diskov [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
To isté heslo Custom Parental Control môžete
nastaviť až pre 40 diskov. Pri nastavení pre 41.
disk sa zruší nastavenie pre prvý disk.
1
Vložte disk, ktorý chcete uzamknúť.
Ak sa disk prehráva, zastavte prehrávanie
stlačením x.
2
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
Zobrazia sa voľby
pre [PARENTAL CONTROL].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo,
potom stlačte
.
Zobrazí sa hlásenie [Custom parental
control is set.] (Užívateľský zámok je
nastavený.), potom sa obnoví zobrazenie
ponuky Control Menu.
Vypnutie funkcie Custom
Parental Control
Zobrazí sa Control Menu.
3
5
ENTER
.
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z “Zablokovanie
prehrávania určených diskov [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]”.
2 Stláčaním X/x zvoľte [OFF t],
DVD VIDEO
potom stlačte
.
3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
74SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 75 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Prehrávanie disku, pre ktorý
je nastavený zámok Custom
Parental Control
2
.
Zobrazia sa voľby pre
[PARENTAL CONTROL].
1 Vložte disk, pre ktorý je nastavený zámok
Custom Parental Control.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Zobrazí sa okno [CUSTOM PARENTAL
CONTROL].
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
3
Stláčaním X/x zvoľte [PLAYER t]
a stlačte
.
x Ak ste ešte nezadali heslo
2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
nového hesla.
Systém je pripravený na prehrávanie.
Rada
PARENTAL CONTROL
Obmedzenie prehrávania
pre deti [PARENTAL CONTROL]
(len DVD disky)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou úrovňou,
napríklad vekom diváka. Funkcia
[PARENTAL CONTROL] (obmedzenie
prehrávania) umožňuje nastaviť úroveň,
od ktorej má byť sledovanie disku obmedzené.
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie
hesla.
Pokročilejšie nastavenia
• Ak ste zabudli vaše heslo, keď sa zobrazí okno
[CUSTOM PARENTAL CONTROL] vyzývajúce
na zadanie hesla, číselnými tlačidlami zadajte
6-ciferné číslo “199703”, potom stlačte
. Zobrazí
sa výzva na zadanie nového 4-ciferného hesla.
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
Zobrazí sa Control Menu.
Pokračovanie
75SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 76 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
4
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte
.
8
Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň a stlačte
.
Nastavovanie režimu Parental Control je
dokončené.
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
OFF
USA
Stláčaním X/x zvoľte [STANDARD],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[STANDARD].
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
USA
OTHERS
4:
PG13
USA
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Vypnutie funkcie Parental Control
V kroku 8 nastavte [LEVEL] na [OFF].
Prehrávanie disku, pre ktorý je
nastavený režim Parental Control
1 Vložte disk a stlačte H.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Prehrávanie sa spustí.
6
Rada
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň
pre obmedzenie prehrávania, potom
stlačte
.
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte [OTHERS t], číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky “Prehľad kódov oblastí
Parental Control” (str. 102).
7
• Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 3 z časti “Zablokovanie prehrávania
určených diskov [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]”. Keď sa zobrazí okno pre zadanie
hesla, zadajte 6-ciferné číslo “199703”, potom stlačte
. Zobrazí sa výzva na zadanie nového 4-ciferného
hesla. Po zadaní nového 4-ciferného hesla vymeňte
v systéme disk a stlačte H. Keď sa zobrazí okno
pre zadanie hesla, zadajte nové heslo.
Poznámka
Stláčaním X/x zvoľte [LEVEL], potom
stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[LEVEL].
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto zariadení
nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania
vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control.
V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň.
Pri zrušení režimu Resume Play sa úroveň obnoví
na pôvodnú hodnotu.
OFF
8:
7:
6:
5:
NC17
R
76SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 77 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Zmena hesla
1
Získanie optimálneho
surround zvuku pre danú
miestnosť
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[PARENTAL CONTROL].
3
Stláčaním X/x zvoľte [PASSWORD t]
a stlačte
.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
4
5
6
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
nové heslo a stlačte
.
(SPEAKER FORMATION)
V závislosti od tvaru miestnosti môže nastať
situácia, že sa niektoré reproduktory nebudú dať
umiestniť. Pre najlepší surround zvuk
odporúčame najskôr zvoliť miesto
pre reproduktory.
1
2
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[SPEAKER FORMATION], potom
stlačte
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
stlačte C a zadajte číslo
4
DVD VIDEO
Pokročilejšie nastavenia
Ak ste sa pri zadávaní hesla
pomýlili
Pred stlačením
správne.
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “DVD”.
Stláčaním X/x zvoľte [SPEAKER
FORMATION], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby
pre [SPEAKER FORMATION].
SPEAKER FORMATION
STANDARD(WIRELESS)
Pokračovanie
77SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 78 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
5
Stláčaním C/c zvoľte nastavenie.
• [STANDARD (WIRELESS)]:
Pri rozmiestnení predných a stredového
reproduktora, prepojení systému
s reproduktorovými káblami a surround
reproduktormi pomocou bezdrôtového
systému.
• [ALL FRONT]: Pri rozmiestnení
všetkých reproduktorov pred miesto
počúvania.
• [ALL FRONT - NO CENTER]:
Pri rozmiestnení len predných a surround
reproduktorov pred miesto počúvania.
• [NO CENTER]: Pri rozmiestnení len
predných a surround reproduktorov.
• [SECOND ROOM]: Pri rozmiestnení
predných reproduktorov do jednej
miestnosti a surround reproduktorov
do inej miestnosti.
Surround reproduktory pripojte k systému.
• [NO SURROUND]: Pri rozmiestnení len
stredového a predných reproduktorov.
• [FRONT ONLY]: Pri rozmiestnení len
predných reproduktorov.
Reproduktory je možné rozmiestniť
nasledovne. Pripojte reproduktory
(impedancia 3,0 Ohm - nedodávané)
dodávanými reproduktorovými káblami
(VOLITEĽNÉ, šedý/modrý) k systému.
78SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 79 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Poznámka
• Z reproduktorov v inej miestnosti sa
reprodukuje rovnaký zvuk ako z predných
a surround reproduktorov.
• [STANDARD (WIRED)]:
Pri rozmiestnení všetkých reproduktorov
a pripojení k systému reproduktorovými
káblami.
Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION)
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
dokáže nastaviť vhodný surround zvuk
automaticky.
Poznámka
• Po spustení automatickej kalibrácie ([AUTO
CALIBRATION]) sa reprodukuje hlasný zvuk.
Nie je možné znížiť hlasitosť. Berte ohľad na deti
a susedov.
1
6
Stlačte
2
.
Nastavenie sa aplikuje.
7
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
3
• [YES]: Pokračovanie operácie [AUTO
CALIBRATION] pozri v kroku 4
v “Automatická kalibrácia vhodných
nastavení” (str. 79).
• [NO]: Ukončenie
[SPEAKER FORMATION].
Stláčaním X/x zvoľte
[SPEAKER FORMATION], potom
stlačte
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
Pokročilejšie nastavenia
Stláčaním X/x zvoľte [YES] alebo [NO],
potom stlačte
.
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
DVD VIDEO
SPEAKER FORMATION
Continue with AUTO CALIBRATION?
YES
NO
Poznámka
• Ak premiestnite reproduktory a chcete potom
počúvať surround zvuk, odporúčame znova nastaviť
[SPEAKER FORMATION] a potom
[AUTO CALIBRATION].
• Aby ste nastavili [AUTO CALIBRATION], je potrebné
pripojiť dodávaný kalibračný mikrofón.
• Na displeji predného panela sa zobrazuje zvolená
šablóna [SPEAKER FORMATION]. Neindikuje sa
reproduktor reprodukujúci zvuk.
• Keď zmeníte nastavenie [CONNECTION],
nastavenie [STANDARD (WIRED)] alebo
[STANDARD (WIRELESS)] v ponuke [SPEAKER
FORMATION] zostane rovnaké, ostatné nastavenia
v ponuke [SPEAKER FORMATION] sa však
obnovia na [STANDARD (WIRELESS)].
4
Stláčaním X/x zvoľte [AUTO
CALIBRATION], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[AUTO CALIBRATION].
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
Pokračovanie
79SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 80 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Pripojte kalibračný mikrofón do konektora
A.CAL MIC na prednom paneli a nastavte
ho do úrovne uší pomocou statívu a pod.
(nedodávaný). Čelná strana každého
reproduktora musí smerovať na kalibračný
mikrofón a medzi reproduktormi
a kalibračným mikrofónom nesmú byť
žiadne prekážky. Počas merania nerobte
hluk.
Poznámka
• Radšej meranú zónu opustite a počas merania
nerobte hluk (meranie trvá cca 1 minútu).
Môžete narušiť meranie. Počas merania
reproduktory reprodukujú testovacie signály.
• Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti,
v ktorej je systém inštalovaný.
• Ak sa zobrazí chybové hlásenie, prečítajte ho
a zvoľte [YES].
Chybové hlásenie sa zobrazí, ak:
– Sú pripojené slúchadlá.
– Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
– Nie sú správne pripojené predné
reproduktory.
– Nie sú správne pripojené surround
reproduktory.
– Nie sú správne pripojené predné a surround
reproduktory.
– Nie je pripojený subwoofer.
AUDIO IN / A.CAL MIC
Kalibračný mikrofón
6
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [YES] alebo
[NO], potom stlačte
.
x Meranie je v poriadku.
Odpojte kalibračný mikrofón a zvoľte
[YES]. Výsledok sa aplikuje.
Measurement complete.
FRONT L :
5.00m 0.0dB
FRONT R :
5.00m 0.0dB
5.00m + 1.0dB
CENTER :
5.00m + 4.0dB
SUBWOOFER :
3.00m - 2.0dB
SURROUND L :
3.00m - 2.0dB
SURROUND R :
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
NO
x Meranie nie je v poriadku.
Prečítajte hlásenie a zvolením [YES]
zopakujte postup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [YES],
potom stlačte
.
Measurement failure.
Kalibrácia sa spustí.
Check speaker connection.
Retry?
YES
NO
Measuring. Please wait a moment.
Rada
• Môžete skontrolovať vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania. Pozri str. 86.
80SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 81 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Poznámka
• Kým sa vykonáva automatická kalibrácia:
– Nevypínajte zariadenie.
– Nestláčajte žiadne tlačidlo.
– Nemeňte úroveň hlasitosti.
– Nemeňte zdroj signálu.
– Nemeňte disk.
– Nevkladajte, ani nevyberajte disk.
– Nepripájajte slúchadlá.
– Neodpájajte kalibračný mikrofón.
Ponuka nastavení Setup
Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Zoznam položiek ponuky Setup pozri str. 110.
Zobrazované položky sa líšia v závislosti
od krajiny zakúpenia modelu.
Poznámka
• Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
4
Pokročilejšie nastavenia
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Pokračovanie
81SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 82 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
5
Stláčaním X/x zvoľte zo zobrazeného
zoznamu položku ponuky:
[LANGUAGE SETUP], [SCREEN
SETUP], [CUSTOM SETUP] alebo
[SPEAKER SETUP]. Potom stlačte
.
Položka ponuky Setup je zvolená.
Príklad: [SCREEN SETUP]
Zvolená položka
Resetovanie všetkých
vykonaných nastavení
cez ponuku [SETUP]
1 V kroku 4 zvoľte [RESET] a stlačte
2 Stláčaním X/x zvoľte [YES].
Postup môžete tiež ukončiť zadaním [NO].
Obnoví sa zobrazenie ponuky Control Menu.
3 Stlačte
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
16:9
ON
JACKET PICTURE
FULL
.
.
Obnoví sa výrobné nastavenie všetkých
nastavení popísaných na str. 83 až 88.
Pri resetovaní systému nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
Poznámka
Položky ponuky Setup
6
Stláčaním X/x vyberte položku,
potom stlačte
.
• Keď zapnete systém po resetovaní a v zariadení
nebude žiadny disk, na TV obrazovke sa zobrazí
sprievodné zobrazenie. Ak chcete vykonať nastavenia
Quick Setup (str. 22), stlačte
. Ak chcete obnoviť
štandardné zobrazenie, stlačte CLEAR.
Pre zvolenú položku sa zobrazia možné
voľby.
Príklad: [TV TYPE]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Voľby
7
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie,
potom stlačte
.
Nastavenie je zadané a proces nastavovania
je dokončený.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
FULL
Zvolené nastavenie
82SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 83 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
[LANGUAGE SETUP]
Zobrazenie [LANGUAGE SETUP] umožňuje
nastaviť rôzne druhy jazykov pre On-screen
zobrazenie (na TV obrazovke) a pre zvuk.
V ponuke Setup zvoľte [LANGUAGE SETUP].
Podrobnosti pozri “Ponuka nastavení Setup”
(str. 81).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Nastavenia zobrazenia
[SCREEN SETUP]
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného
TVP.
V ponuke Setup zvoľte [SCREEN SETUP].
Podrobnosti pozri “Ponuka nastavení Setup”
(str. 81).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
FULL
4:3 OUTPUT:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
x [TV TYPE]
Prepínanie jazyka pre OSD zobrazenia.
[16:9]
Zvoľte pri pripojení širokouhlého
TVP alebo TVP s funkciou režimu
Wide.
[4:3 LETTER
BOX]
Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP formátu 4:3. Vo vrchnej
a spodnej časti obrazovky sa
zobrazia pruhy.
x [MENU] (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk zobrazovanej
ponuky Menu disku.
x [AUDIO] (len DVD VIDEO disky)
Prepínanie jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte [ORIGINAL], zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
[4:3 PAN SCAN] Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP formátu 4:3. Širokouhlý
obraz sa automaticky zobrazí na
celú obrazovku a časti, ktoré
presahujú obrazovku, sú orezané
(pravá a ľavá).
x [SUBTITLE] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané
na DVD VIDEO disku.
Ak zvolíte [AUDIO FOLLOW], jazyk
pre titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka
pre zvukovú stopu.
Pokročilejšie nastavenia
x [OSD] (On-screen zobrazenie – zobrazenie
na obrazovke)
Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP
(štandardný 4:3 alebo širokouhlý).
[16:9]
Rada
• Ak v ponuke [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE]
zvolíte [OTHERS t], číselnými tlačidlami zadajte
a potvrďte kód jazyka z prehľadu “Tabuľka kódov
jazykov” (str. 102).
[4:3 LETTER BOX]
Poznámka
• Ak v ponukách [MENU], [SUBTITLE] alebo
[AUDIO] zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO
disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden
zo zaznamenaných jazykov.
[4:3 PAN SCAN]
Pokračovanie
83SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 84 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
x [LINE]
Poznámka
• Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu
[4:3 LETTER BOX] namiesto [4:3 PAN SCAN]
a naopak.
Výber metódy výberu výstupných video
signálov z konektora EURO AV T OUTPUT
(TO TV) na zadnom paneli zariadenia.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
[VIDEO]
Výstup video signálu.
Výber typu výstupného HDMI signálu
z konektora HDMI OUT.
[RGB]
Výstup RGB signálu.
[YCBCR]
[RGB]
Výstup YCBCR signálu.
Výstup RGB signálu.
Poznámka
• Ak je prehrávaný obraz nekvalitný, nastavte [YCBCR]
na [RGB].
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením
s konektorom DVI, automaticky sa na výstup vyvedú
[RGB] signály, aj keď zvolíte [YCBCR].
x [SCREEN SAVER]
Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 15 minút
od prepnutia systému do režimu pozastavenia
alebo zastavenia, alebo ak prehrávate Super
Audio CD, CD, DATA CD (MP3) alebo
DATA DVD (MP3) disk viac než 15 minút. Šetrič
obrazovky je vhodný na ochranu obrazovky
pred poškodením. Šetrič vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla (napr. tlačidla H).
Poznámka
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie [RGB]. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
• Kým svieti indikátor HDMI, nie je možné zvoliť
[RGB]. [RGB] sa automaticky prepne na [VIDEO],
keď zapnete akékoľvek pripojené HDMI zariadenie.
x [4:3 OUTPUT]
Toto nastavenie je účinné, len keď nastavíte
[TV TYPE] v [SCREEN SETUP] na [16:9]
(str. 83). Nastavte pre sledovanie progresívneho
signálu s pomerom strán 4:3. Ak zmeníte pomer
strán na vašom TVP kompatibilnom
s progresívnym formátom (525p/625p), zmeňte
nastavenie na TVP, nie na systéme. Toto
nastavenie je účinné len pri HDMI prepojení
alebo pri výstupe progresívneho signálu
z konektorov COMPONENT VIDEO OUT.
Poznámka
[ON]
Zapnutie šetriča obrazovky.
[OFF]
Vypnutie šetriča obrazovky.
• Toto nastavenie je účinné, len keď zvolíte
“PROGRESSIVE” pomocou VIDEO FORMAT
(str. 30).
x [BACKGROUND]
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia
na TV obrazovke v režime zastavenia alebo
počas prehrávania Super Audio CD, CD, DATA
CD (MP3) alebo DATA DVD (MP3) disku.
[JACKET
PICTURE]
Na pozadí sa zobrazí šablónový
obrázok (statický obrázok), avšak
iba v prípade, že je na disku
zaznamenaný (CD-EXTRA atď.).
Ak na disku šablónový obrázok
nie je, zobrazí sa obrázok
[GRAPHICS].
[GRAPHICS]
Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v pamäti systému
od výroby.
[BLUE]
Farba pozadia je modrá.
[BLACK]
Farba pozadia je čierna.
[FULL]
Zvoľte, keď je možné meniť pomer
strán na TVP.
[NORMAL]
Zvoľte, keď nie je možné meniť
pomer strán na TVP. Zobrazenie
signálu s pomerom strán 16:9
s čiernymi pruhmi na ľavej
a pravej strane obrazu.
TVP s pomerom strán 16:9
84SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 85 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Užívateľské nastavenia
[CUSTOM SETUP]
Umožňuje nastavenie položiek týkajúcich
sa prehrávania a ďalších nastavení.
V ponuke Setup zvoľte [CUSTOM SETUP].
Podrobnosti pozri “Ponuka nastavení Setup”
(str. 81).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
CUSTOM SETUP
OFF
HDMI CONTROL:
OFF
STB SYNCHRO:
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
x [HDMI CONTROL]
[OFF]
Vypnutie funkcie HDMI
CONTROL.
[ON]
Zapnutie funkcie HDMI
CONTROL.
Zariadenia prepojené HDMI
káblom môžete vzájomne ovládať.
Poznámka
• Ak nastavíte [ON] a TVP nie je pripojený HDMI
káblom, zobrazí sa hlásenie [Please verify the HDMI
connection] a nie je možné zvoliť [ON].
x [STB SYNCHRO]
Zapnutie/vypnutie funkcie STB SYNCHRO.
Táto funkcia je dostupná, keď prepojíte systém
a TVP káblom HDMI a nastavíte [HDMI
CONTROL] na [ON]. Podrobnosti o tejto
funkcii pozri Prehľad o funkcii
HDMI CONTROL.
[OFF]
Vypnutie funkcie STB
SYNCHRO.
[ON]
Zapnutie funkcie STB
SYNCHRO.
x [PAUSE MODE]
(len DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW disky)
Výber kvality zobrazenia obrazu v režime
pozastavenia prehrávania.
[AUTO]
Scény s dynamickými zábermi sa
reprodukujú bez chvenia.
Štandardne zvoľte túto voľbu.
[FRAME]
Scény bez dynamických pohybov
sa reprodukujú vo vysokom
rozlíšení.
x [TRACK SELECTION]
(len DVD VIDEO disky)
Uprednostňuje zvukové stopy s vyšším počtom
kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO disku,
na ktorom sú zaznamenané viaceré audio
formáty (PCM, DTS, MPEG audio alebo
Dolby Digital).
[OFF]
Bez priority.
[AUTO]
S prioritou.
Poznámka
• Ak nastavíte túto položku na [AUTO], môže dôjsť
ku zmene jazyka. Nastavenie [TRACK
SELECTION] má prednostné postavenie (vyššiu
prioritu) pred nastavením [AUTO] v ponuke
[LANGUAGE SETUP] (str. 83). (V závislosti od
obsahu disku nemusí táto funkcia fungovať.)
• Ak majú zvukové stopy PCM, DTS, Dolby Digital
a MPEG audio rovnaký počet kanálov, systém
postupne volí PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG
audio.
Pokročilejšie nastavenia
Zapnutie/vypnutie funkcie HDMI CONTROL.
Táto funkcia je dostupná pri prepojení systému
s TVP káblom HDMI. Podrobnosti o tejto
funkcii pozri Prehľad o funkcii
HDMI CONTROL.
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná, len keď nastavíte
[HDMI CONTROL] na [ON].
x [MULTI-DISC RESUME]
(len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)
Aktivácia/deaktivácia režimu
Multi-disc Resume.
[ON]
Ukladanie miesta zastavenia
prehrávania pre 40 diskov.
[OFF]
Neukladanie miesta zastavenia
prehrávania do pamäte.
Prehrávanie sa od miesta
zastavenia prehrávania obnoví len
pri aktuálne vloženom disku
v zariadení.
Pokračovanie
85SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 86 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
x [AUDIO DRC] (len DVD VIDEO disky)
Zúženie dynamického rozsahu zvukovej stopy.
Vhodné pri sledovaní filmov pri nízkej hlasitosti
v noci.
[OFF]
Bez kompresie dynamického
rozsahu.
[STANDARD]
Reprodukcia zvukovej stopy
s kompresiou dynamického
rozsahu v zmysle zámerov
technikov pre záznam.
[MAX]
Maximálna kompresia
dynamického rozsahu.
x [AUDIO (HDMI)]
Nastavenie výstupu audio signálu z konektora
HDMI OUT.
[OFF]
Audio signál nie je vyvedený
na konektor HDMI OUT.
[ON]
Výstup audio signálu konverziou
Dolby Digital, DTS alebo 96 kHz/
24 bit PCM signálu na 48 kHz/
16 bit PCM signál.
Poznámka
• Keď prepojíte systém s TVP káblom HDMI a zvolíte
[ON], na zvuk z TVP sa neaplikujú nastavenia
AUDIO DRC, A/V SYNC, DYNAMIC BASS,
MOVIE/MUSIC a zvukové pole.
x [DivX]
Zobrazenie registračného kódu tohto systému.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com
na Internete.
Nastavenia reproduktorov
[SPEAKER SETUP]
Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového
zvuku najskôr špecifikujte zapojenie
reproduktorov a vzdialenosť od pozície
počúvania. Využitím testovacích tónov nastavte
hlasitosť a vyváženie reproduktorov na rovnakú
úroveň.
V ponuke Setup zvoľte položku [SPEAKER
SETUP]. Podrobnosti pozri “Ponuka nastavení
Setup” (str. 81).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Poznámka
• Tieto nastaviteľné položky nie je možné ovládať, ak
sú pripojené slúchadlá.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
YES
YES
YES
YES
Obnovenie výrobného nastavenia
počas zmeny nastavenia
Zvoľte položku a stlačte CLEAR. Jedine
nastavenie [CONNECTION] sa neobnovuje
na výrobne nastavené hodnoty.
x [CONNECTION]
Ak nepripojíte stredový alebo surround
reproduktory alebo premiestnite surround
reproduktory, nastavte podľa toho parametre
pre [CENTER] a [SURROUND] reproduktory.
Keďže je nastavenie predných reproduktorov
a subwoofera fixné, nie je možné tieto
nastavenia meniť.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte stredový
reproduktor, zvoľte toto nastavenie.
[SURROUND]
[YES]: Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte surround
reproduktory, zvoľte toto
nastavenie.
[SUBWOOFER]
[YES]
86SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 87 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
x [DISTANCE (SURROUND)]
Poznámka
• Keď zmeníte nastavenie [CONNECTION],
nastavenie [STANDARD (WIRED)] alebo
[STANDARD (WIRELESS)] v ponuke [SPEAKER
FORMATION] zostane rovnaké, ostatné nastavenia
v ponuke [SPEAKER FORMATION] sa však
obnovia na [STANDARD (WIRELESS)].
Výrobné nastavenie vzdialenosti reproduktorov
vo vzťahu k miestu počúvania je zobrazené nižšie.
Ak ste nastavili vzdialenosť v nastaveniach
Quick Setup (str. 22), automaticky sa zobrazia
tieto nastavenia.
x [DISTANCE (FRONT)]
Výrobné nastavenie vzdialenosti reproduktorov
vo vzťahu k miestu počúvania je zobrazené nižšie.
Ak ste nastavili vzdialenosť v nastaveniach
Quick Setup (str. 22), automaticky sa zobrazia
tieto nastavenia.
0.00 - 7.00 m2)/
0 - 23 ft
0.00 - 7.00 m2)/
0 - 23 ft
[L/R]
3.00 m/10 ft1)3)
(Zobrazí sa, ak
v ponuke
[CONNECTION]
nastavíte
[SURROUND]
na [YES].)
Pri premiestnení reproduktorov zmeňte
nastavenie vzdialenosti v ponuke Setup.
[L/R]
3.00 m/10 ft1)3)
[CENTER]
3.00 m/10 ft1)3)
(Zobrazí sa, ak
v ponuke
[CONNECTION]
nastavíte
[CENTER]
na [YES].)
[SUBWOOFER]
3.00 m/10 ft1)3)
Predné reproduktory je možné
umiestniť vo vzdialenosti od 0 až
do 7 metrov2) od pozície
počúvania.
Stredový reproduktor je možné
umiestniť vo vzdialenosti od 0 až
do 7 metrov2) od pozície
počúvania.
Subwoofer je možné umiestniť
vo vzdialenosti od 0 až do
7 metrov2) od pozície počúvania.
1)Ak vykonáte rýchle nastavenie Quick Setup (str.
22),
výrobné nastavenia sa zmenia.
2)
0.00 až 7.01 metra pri modeloch pre Severnú Ameriku.
3)3.04
m/10 ft pri modeloch pre Severnú Ameriku.
Surround reproduktory je
možné umiestniť
vo vzdialenosti od 0 až do
7 metrov2) od pozície
počúvania.
1)
Ak vykonáte rýchle nastavenie Quick Setup (str. 22),
výrobné nastavenia sa zmenia.
2)
0.00 až 7.01 metra pri modeloch pre Severnú Ameriku.
3)
3.04 m/10 ft pri modeloch pre Severnú Ameriku.
Pokročilejšie nastavenia
Pri premiestnení reproduktorov zmeňte
nastavenie vzdialenosti v ponuke Setup.
Poznámka
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť nastavenie
[DISTANCE] účinné.
• Ak je nastavenie vzdialenosti reproduktorov mimo
odporúčanú vzdialenosť, zobrazí sa
/
** m
(** je konkrétne číslo).
indikuje presah
za odporúčanú vzdialenosť.
indikuje presah
pod odporúčanú vzdialenosť.
x [LEVEL (FRONT)]
Úroveň hlasitosti predných reproduktorov
môžete nastavovať nasledovne. Za účelom
jednoduchšieho nastavenia nastavte
[TEST TONE] na [ON].
[L/R]
0.0 dB
Nastavujte v rozmedzí –6.0 dB
až +6.0 dB.
Pokračovanie
87SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 88 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
[CENTER]
0.0 dB
(Zobrazí sa, ak
v ponuke
[CONNECTION]
nastavíte
[CENTER]
na [YES].)
[SUBWOOFER]
+2.0 dB
Nastavujte v rozmedzí –6.0 dB
až +6.0 dB.
Nastavenie úrovne hlasitosti
reproduktorov pomocou
testovacieho tónu
1
Zobrazí sa Control Menu.
Nastavujte v rozmedzí –6.0 dB
až +6.0 dB.
2
x [LEVEL (SURROUND)]
Úroveň hlasitosti surround reproduktorov
môžete nastavovať nasledovne. Za účelom
jednoduchšieho nastavenia nastavte
[TEST TONE] na [ON].
(Zobrazí sa, ak
v ponuke
[CONNECTION]
nastavíte
[SURROUND]
na [YES].)
Nastavujte v rozmedzí –6.0 dB
až +6.0 dB.
Nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov súčasne
3
5
6
Testovací tón sa z reproduktorov
nereprodukuje.
[ON]
Počas nastavovania úrovne hlasitosti
reproduktorov sa testovací tón reprodukuje
postupne z jednotlivých reproduktorov.
Pri voľbe jednej z položiek [SPEAKER
SETUP] sa testovací tón reprodukuje
postupne z každého reproduktora.
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [SPEAKER
SETUP], potom stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte [TEST TONE],
potom stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte [ON], potom
stlačte
.
Postupne bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón.
7
Z vašej pozície počúvania pomocou
C/X/x/c upravte hodnotu
[LEVEL (FRONT)] alebo hodnotu
[LEVEL (SURROUND)].
Testovací tón sa reprodukuje len z práve
nastavovaného reproduktora.
x [TEST TONE]
[OFF]
[SETUP]
Zobrazí sa ponuka Setup.
Použite ovládač VOLUME na zariadení alebo
stláčajte VOLUME +/– na DO.
Aby bolo možné nastaviť položky [LEVEL
(FRONT)] a [LEVEL (SURROUND)], budú
reproduktory reprodukovať testovací tón.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
[L/R]
0.0 dB
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
8
9
Po dokončení nastavovania stlačte
Stláčaním X/x zvoľte [TEST TONE],
potom stlačte
.
10 Stláčaním X/x zvoľte [OFF], potom
stlačte
.
Poznámka
• Testovací signál nie je vyvedený na konektor
HDMI OUT.
88SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
.
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_074-089_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 89 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Obnovenie výrobných
nastavení
Parametre systému (napr. uložené stanice)
môžete obnoviť na výrobné nastavenia.
"/1
1
2
A
x
Stlačením "/1 zapnite systém.
Na systéme stlačte súčasne x, A a "/1.
Na displeji sa zobrazí “COLD RESET”
a obnovia sa výrobné nastavenia systému.
Pokročilejšie nastavenia
89SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 90 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné
upozornenia
Zdroje napájania
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Sieťovú šnúru
ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Ak je hlasitosť nastavená dlhší čas na vyššiu úroveň,
zariadenie sa na povrchu zahrieva. Nejde o poruchu.
Povrchu zariadenia sa však nedotýkajte. Zariadenie
neumiestňujte na miesta s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby nedochádzalo k jeho nadmernému
prehrievaniu.
• Na zariadenie nič neklaďte, aby ste nezakryli
ventilačné otvory. Zariadenie je vybavené
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak sú ventilačné
otvory zablokované, zariadenie sa môže prehriať
a môže dôjsť k poruche.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch (deka,
plachta, atď.) ani do blízkosti materiálov (záclony,
závesy), ktoré by mohli brániť v cirkulácii vzduchu
zablokovaním ventilačných otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných
zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym
slnečným žiarením, nadmerne prašné miesta, miesta
podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch.
Zariadenie je určené na prevádzku vo vodorovnej
polohe.
• Zariadenie ani disky neumiestňujte do blízkosti
zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné
rúry alebo veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme riadiacej jednotky môže kondenzovať
vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca
pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním systému vyberte zo zariadenia disk.
V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
do zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
Nastavenie hlasitosti
• Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi
nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým
signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov.
Čistenie
• Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
Zobrazenie farieb na TV
obrazovke
• Reproduktory systému môžu spôsobiť nesprávne
zobrazovanie farieb na TV obrazovke. V takomto
prípade vypnite TVP a opäť ho zapnite po cca 15 až
30 minútach. Ak sa farby stále zobrazujú nesprávne,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém je schopný prehrávať
statické video zábery na vašej TV obrazovke
aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší
čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Prenášanie systému
Pred prenášaním systému vyberte z neho disk a odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
AC adaptér
• Typový štítok je umiestnený na spodnej strane.
• Nepoužívajte iný AC adaptér než AC-SD1.
90SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 91 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Poznámky k diskom
Zaobchádzanie s diskmi
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli
znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte sa
povrchu disku.
• Na povrch disku nič nenalepujte.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov,
ako je kúrenie ani nenechávajte disk v aute
zaparkovanom na slnku, pretože sa môže
teplota v interiéri značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk späť
do obalu.
Čistenie
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
pre čistenie vinylových LP platní.
Systém dokáže prehrávať len štandardné okrúhle
disky. Používaním neštandardných (iných, než
okrúhlych) diskov (napr. štvorcových, v tvare
srdca alebo hviezdy) môžete spôsobiť poruchu
zariadenia.
Nepoužívajte disky s komerčne dostupnými
doplnkami, napr. so štítkom alebo obopínacím
prstencom.
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr,
ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Ak v servise dôjde počas opravy k výmene
niektorých dielov, môže si servis staré diely
ponechať.
V prípade problémov so surround zosilňovačom
dodajte predajcovi Sony aj ostatné časti kompletný systém (zariadenie, IR vysielač,
AC adaptér a surround reproduktor (L)), aby sa
ľahšie zistila príčina problému.
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená
do elektrickej zásuvky.
• Stlačte "/1 po zmiznutí hlásenia “STANDBY”
z displeja.
Ak sa na displeji striedavo zobrazuje
“PROTECTOR” a “PUSH POWER”.
Stlačením "/1 vypnite zariadenie a po vypnutí
zobrazenia “STANDBY” skontrolujte nasledovné
položky.
• Nie sú reproduktorové káble + a – skratované?
• Používate len určené reproduktory?
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na systéme?
Po skontrolovaní a odstránení vyššie uvedených
problémov znova zapnite systém. Ak sa problém
nevyriešil ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Ďalšie informácie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
Riešenie problémov
Indikátor stavu IR signálu na surround
reproduktore (L) nesvieti.
• Stlačením POWER vypnite AC adaptér, pripojte
reproduktory správne a stlačením POWER znova
zapnite AC adaptér.
Obraz
Nie je vidieť obraz.
• Kábel SCART (EURO AV) nie je správne pripojený.
• Kábel SCART (EURO AV) je poškodený.
• Zariadenie nie je pripojené do správneho
konektora EURO AV t INPUT (str. 16).
• Na TVP nie je správne zvolený vstupný video
signál, takže nie je možné vidieť obraz zo systému.
• Skontrolujte nastavenie výstupného video signálu
na systéme (str. 84).
Pokračovanie
91SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 92 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
• Nastavili ste progresívny formát, TVP však signál
v progresívnom formáte nedokáže spracovať.
V takomto prípade znova nastavte prekladaný
formát (výrobné nastavenie) (str. 30).
• Aj keď je váš TVP kompatibilný so signálmi
v progresívnom formáte (525p/625p),
pri nastavení systému do režimu pre progresívny
signál môže byť obraz ovplyvnený. V takomto
prípade znova nastavte prekladaný formát
(výrobné nastavenie) (str. 30).
• Znova zapojte kábel správne.
• Zariadenie je pripojené k vstupnému konektoru
HDCP-nekompatibilného zariadenia (indikátor
“HDMI” na prednom paneli nesvieti). Pozri str. 105.
• Ak konektor HDMI OUT používate na výstup
video signálu, zmena nastavenia typu výstupného
video signálu z konektora HDMI stláčaním
VIDEO FORMAT môže problém vyriešiť (str. 29).
Pripojte zariadenie k TVP cez iný video konektor
než HDMI OUT a zdroj vstupného signálu na TVP
nastavte tak, aby sa zobrazil obraz z tohto systému.
Zmeňte typ výstupného video signálu z konektora
HDMI OUT a zdroj vstupného signálu na TVP
prepnite späť na HDMI. Ak sa obraz stále
nezobrazí, zopakujte postup a skúste iné voľby.
• Tlačidlom VIDEO FORMAT na DO ste zvolili
“PROGRESSIVE” (indikátor “PROGRE” svieti),
aj keď váš TVP nepodporuje signál v progresívnom
formáte. V takomto prípade odpojte HDMI kábel
od zariadenia a zvoľte “INTERLACE” tak, aby
indikátor “PROGRE” zhasol.
• Ak je signál z konektora LINE OUT (VIDEO)
rušený, zmeňte nastavenie typu výstupného
signálu z konektora HDMI OUT stláčaním
VIDEO FORMAT na [720 × 480p]* (str. 29).
* V závislosti od krajiny sa môže zobraziť
[720 × 576p].
Dochádza k výskytu obrazového šumu.
• Disk je znečistený alebo chybný.
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď
v ponuke [SCREEN SETUP] nastavíte
v položke [TV TYPE] príslušný formát.
• Formát je fixne zadaný na vašom disku.
Na TV obrazovke sa vyskytujú nesprávne farby.
Subwoofer a predné reproduktory systému sú
magneticky tienené, aby sa zabránilo vplyvu
magnetizmu. Niekedy sa však pri výskyte silného
magnetu môže šírenie magnetického poľa
vyskytnúť. V takomto prípade prekontrolujte
nasledovné:
• Ak používate reproduktory pri CRT TVP alebo
projektoroch, umiestnite reproduktory najmenej
0,3 m od TVP.
• Ak problém s nesprávnymi farbami pretrváva,
vypnite TVP a po cca 15 až 30 minútach ho znova
zapnite.
• Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (pískanie),
umiestnite reproduktory ďalej od TVP.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti reproduktorov
nenachádzajú žiadne magnetické predmety
(magnetické prvky na podstavci pre TVP,
zdravotnícke zariadenia, hračky atď.).
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
• Reproduktorové káble nie sú pevne pripojené.
• Ak je na displeji zobrazené “MUTING ON”,
stlačte na diaľkovom ovládaní MUTING.
• Systém je prepnutý v režime pozastavenia, alebo
v režime spomaleného prehrávania. Stlačením
H obnovíte štandardné prehrávanie.
• Systém je v režime rýchleho posuvu vpred alebo
vzad. Stlačením H obnovíte štandardné
prehrávanie.
• Skontrolujte umiestnenie reproduktorov (str. 86).
• Zariadenie pripojené do konektora HDMI OUT
nepodporuje formát audio signálu. V takomto
prípade nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 86).
Cez konektor HDMI OUT sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 86).
• Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI
zariadeniu (konektory DVI neodkážu prijímať
audio signály).
• Vyskúšajte nasledovné: 1 Vypnite a znova
zapnite toto zariadenie. 2 Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3 Odpojte a znova
zapojte HDMI kábel.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené, alebo sú
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
pripojené správne.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 16, 86).
• Zvukové pole nastavte na “A.F.D. STD” (str. 38).
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble umiestnené
ďalej od transformátora alebo motora
a vo vzdialenosti najmenej 3 metre od TVP alebo
žiarivky.
92SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 93 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
• Presuňte TVP ďalej od audio zariadení.
• Konektory a koncovky káblov sú znečistené.
Vyčistite ich jemnou handričkou, mierne
navlhčenou v liehu.
• Vyčistite disk.
Z reproduktorov indikovaných na displeji nie
je počuť zvuk.
• Na displeji predného panela sa zobrazuje zvolená
šablóna [SPEAKER FORMATION]. Neindikuje
sa reproduktor reprodukujúci zvuk (str. 38, 77).
Počas prehrávania VIDEO CD, CD alebo MP3
disku zvuk stráca stereo efekt.
• Stláčaním AUDIO nastavte [AUDIO] na
[STEREO] (str. 48).
• Skontrolujte, či ste zariadenie pripojili správne.
Nepočuť úvodný zvuk daného programu.
• Nastavte režim Movie/Music na “MOVIE” alebo
Pri prehrávaní zvukových stôp Dolby Digital,
DTS alebo MPEG audio sú surround efekty
ťažko počuteľné.
• Skontrolujte, či je zapnuté zvukové pole (str. 38).
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 16, 86).
• V závislosti od DVD disku nemusí byť výstupný
signál zaznamenaný pre všetky kanály
5.1-kanálového výstupu. Signál môže byť
monofonický alebo stereofonický, aj keď je
zvuková stopa zaznamenaná vo formáte
Dolby Digital alebo MPEG audio.
Prevádzka
Zvuk nie je reprodukovaný stredovým
reproduktorom.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 16, 86).
• Skontrolujte, či je zapnuté zvukové pole (str. 38).
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt
zo stredového reproduktora ťažko počuteľný.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
Zo surround reproduktorov nie je
reprodukovaný zvuk alebo len slabý zvuk.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 16, 86).
• Skontrolujte, či je zapnuté zvukové pole (str. 38).
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt
zo surround reproduktorov ťažko počuteľný.
• Bezdrôtové nastavenie surround reproduktorov
nie je správne (str. 21).
• Plazmový TVP môže rušiť prenos signálu.
V takomto prípade zmeňte polohu IR vysielača
a IR prijímača surround reproduktora (L)
(alebo IR prijímača) (str. 21).
• Surround reproduktor (L) neumiestňujte
na miesto vystavené priamemu slnečnému
žiareniu ani silnému svetlu zo svietidiel.
• Vyčistite povrch IR vysielača a IR prijímača
surround reproduktora (L).
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
Rozhlasové stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
Nasmerujte antény, alebo v prípade potreby
pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom
ladení). Použite priame ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice, alebo sa
vymazali (ak vyvolávate uložené stanice). Uložte
stanice (str. 64).
• Stlačením DISPLAY zobrazte na displeji
frekvenciu stanice.
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Medzi diaľkovým ovládaním a zariadením sú
prekážky.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a zariadením je príliš veľká.
• Diaľkové ovládanie nie je smerované na senzor
signálov diaľkového ovládania na zariadení.
• Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
Indikátor stavu IR signálu na surround
reproduktore (L) krátko svieti naoranžovo.
• Indikátor sa bežne nakrátko rozsvieti naoranžovo.
Nejde o poruchu.
• Medzi IR vysielačom a IR prijímačom surround
reproduktora (L) sú prekážky (napr. osoba alebo
nejaký predmet). IR vysielač nasmerujte na IR
prijímač surround reproduktora (L).
Ďalšie informácie
Zvuk je reprodukovaný len stredovým
reproduktorom.
• V závislosti od disku môže byť zvuk
reprodukovaný len stredovým reproduktorom.
“MUSIC” (str. 37).
• Zvukové pole nastavte na “A.F.D. STD” (str. 38).
Indikátor stavu IR signálu na surround
reproduktore (L) bliká naoranžovo.
• IR prijímač surround reproduktora (L) prijíma
infračervený signál z iného bezdrôtového
zariadenia Sony. Zmeňte polohu IR vysielača
a/alebo surround reproduktora tak, aby indikátor
stavu IR signálu svietil nazeleno.
• Premiestnite bezdrôtový systém ďalej od iného
bezdrôtového systému(ov).
• IR vysielač nasmerujte na IR prijímač surround
reproduktora (L).
Pokračovanie
93SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 94 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Disk sa neprehráva.
• Vo vnútri nie je žiadny disk.
• Disk je vložený naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou
smerom nadol.
• Disk je zdeformovaný.
• Systém nedokáže prehrávať CD-ROM disky atď.
(str. 5).
• Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom
systému.
• Vo vnútri zariadenia sa skondenzovala vlhkosť.
Môže sa poškodiť snímacia šošovka. Vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté cca pol hodiny.
Nie je možné prehrávať súbory MP3.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi
MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660 Level 1/2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi
MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF
(Universal Disk Format).
• Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
• Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.MP3”,
nejde o súbor vo formáte MP3.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém nedokáže prehrávať audio stopy
vo formáte MP3PRO.
• [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené
na [IMAGE (JPEG)] (str. 59).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie
[MODE (MP3, JPEG)], vyberte a znova vložte
disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video
súbor DivX.
Nie je možné prehrávať súbory JPEG.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi
JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi
JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF
(Universal Disk Format).
• Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo “.JPG”.
• Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka) ×
2048 (výška) v štandardnom režime alebo viac
než 2 000 000 pixelov pri progresívnom súbore
JPEG, ktorý sa využíva najmä na web-stránkach
na Internete.
• Rozmer je väčší než dokáže TV obrazovka
zobraziť (takéto obrázky sú redukované).
• [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené na
[AUDIO (MP3)] (str. 59).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie
[MODE (MP3, JPEG)], vyberte a znova vložte
disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video
súbor DivX.
Súbory formátu MP3 a JPEG sa začnú
prehrávať súčasne.
• V ponuke [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené
[AUTO] (str. 59).
Nie je možné prehrávať video súbor DivX.
• Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
• Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo “.DIVX”.
• DATA CD/DATA DVD disk nie je vo formáte
DivX vyhovujúcom štandardu ISO 9660 Level 1/
Level 2 alebo Joliet/UDF.
• Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než
720 (šírka) × 576 (výška).
Názvy albumu/stopy (skladby)/súboru nie sú
zobrazené správne.
• Systém dokáže zobraziť len číslice a písmená
abecedy. Akýkoľvek iný znak sa zobrazí ako [*].
Pri prehrávaní sa disk neprehráva od začiatku.
• Je zapnutá jedna z funkcií Program Play, Shuffle
Play alebo Repeat Play.
Stlačením CLEAR pred prehrávaním disku tieto
funkcie zrušte.
• Je zapnutá funkcia Resume Play.
Na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní stlačte
x počas zastavenia, až potom spustite
prehrávanie (str. 43).
• Menu titulov, DVD alebo PBC sa automaticky
zobrazuje na TV obrazovke.
Systém automaticky prehráva disk.
• DVD disk je vybavený funkciou automatického
prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
• Niektoré disky obsahujú signál automatického
pozastavenia. Pri prehrávaní takéhoto disku
systém zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu automatického pozastavenia.
Niektoré funkcie ako zastavenie, Search,
Slow-motion Play alebo Repeat Play nie sú
dostupné.
• Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií. Pozri návod
na použitie dodávaný s diskom.
Hlásenia sa na TV obrazovke nezobrazujú
v požadovanom jazyku.
• V ponuke Setup zvoľte v položke [OSD] ponuky
[LANGUAGE SETUP] požadovaný jazyk pre
On-screen zobrazenie (str. 83).
94SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 95 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
• Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané
viacjazyčné zvukové stopy.
• Zmena jazyka pre zvuk nie je na DVD disku
dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť.
• Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku
zaznamenané.
• Zmena jazyka titulkov nie je na DVD disku
dostupná.
Titulky nie je možné vypnúť.
• Niektoré DVD disky neumožňujú vypnutie
titulkov.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
• Na práve prehrávanom DVD disku nie sú scény
z viacerých zorných uhlov zaznamenané (str. 53).
• Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku
dostupná.
Nie je možné vybrať disk a na displeji
sa zobrazí hlásenie “LOCKED”.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo
na autorizované servisné stredisko Sony.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra pripojeného
zariadenia správne pripojená do elektrickej
zásuvky.
• Skontrolujte nastavenie funkcie
HDMI CONTROL na pripojenom zariadení.
Pozri návod na použitie pripojeného zariadenia.
• Ak zmeníte HDMI prepojenie, zapojte a odpojte
sieťovú šnúru, alebo ak došlo k výpadku
napájania, nastavte [HDMI CONTROL] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [OFF], potom nastavte
[HDMI CONTROL] v ponuke [CUSTOM
SETUP] na [ON] (str. 85).
• Podrobnosti o funkcii HDMI CONTROL pozri
Prehľad o funkcii HDMI CONTROL.
Systém ani TVP nereprodukuje žiadny zvuk
počas používania funkcie
System Audio Control.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 86).
• Zistite, či je pripojený TVP kompatibilný
s funkciou System Audio Control.
• Podrobnosti o funkcii System Audio Control pozri
Prehľad o funkcii HDMI CONTROL.
Ďalšie informácie
Na TV obrazovke sa počas prehrávania DATA
CD alebo DATA DVD disku zobrazí
[Data error].
• Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete prehrávať,
je poškodený.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so
štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie
je vo formáte JPEG.
• Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo
“.DIVX”, nejde však o formát DivX, prípadne je
súbor vo formáte DivX, nie je však kompatibilný
s certifikovanými profilmi DivX.
Systém nepracuje správne.
• Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky,
potom ju po niekoľkých minútach znova zapojte.
Zariadenie nefunguje a na displeji svieti
“CHILD LOCK”, keď stlačíte nejaké tlačidlo
na zariadení.
• Vypnite funkciu detského zámku (str. 73).
Funkcia HDMI CONTROL nefunguje.
• Ak na displeji nesvieti “HDMI”, skontrolujte
HDMI prepojenie (str. 28).
• Nastavte [HDMI CONTROL] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 85).
• Zistite, či je pripojené zariadenie kompatibilné
s funkciou HDMI CONTROL.
95SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 96 Monday, April 16, 2007 12:36 PM
Samodiagnostická funkcia
(Keď sa na displeji zobrazia písmená/
číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie (aby sa
zabránilo poškodeniu systému) bliká za účelom
upozornenia na vzniknutý problém na obrazovke
alebo na displeji predného panela päťmiestny
servisný kód (napr. C 13 50) pozostávajúci
z kombinácie písmena a 4 číslic. V takomto
prípade skontrolujte nasledovný prehľad.
C:13:50
Technické údaje
Zosilňovač
Režim Stereo (menovitý) 108 W + 108 W
(pri 3 Ohm, 1 kHz,
1 % celkové harmonické
skreslenie (ďalej THD))
Režim Surround (referenčný)
Výstupný výkon RMS
FL/FR/C/SL/SR*: 143 W
(na kanál pri 3 Ohm,
1 kHz, 10 % THD)
SL/SR*: 100 W
(s SA-TS76W/SS-TS75)
Subwoofer*: 285 W
(pri 1,5 Ohm, 80 Hz,
10 % THD)
* V závislosti od nastavenia zvukových polí a zdrojov
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Príčina a/alebo riešenie
C 13
Disk je znečistený.
,Vyčistite disk pomocou jemnej
handričky (str. 91).
Disk nie je správne vložený.
,Reštartujte systém, potom vložte
disk správne.
Aby sa predišlo poruche systému,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
,Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko
Sony a informujte ich
o zobrazenom 5-miestnom
kóde.
Príklad: E 61 10
C 31
E XX
(xx je nejaké
číslo)
zvukového signálu nemusí byť na výstupe žiadny
zvukový signál.
Zobrazenie čísla verzie na TV
obrazovke
Po zapnutí systému sa na obrazovke môže zobraziť
číslo verzie [VER.X.XX] (X je nejaké číslo).
Aj keď nejde o poruchu a táto funkcia sa využíva
len autorizovaným servisom Sony, normálna
prevádzka systému nebude možná. Ak chcete
systém používať, vypnite ho a znova ho zapnite.
VER.X.XX
Vstupy (Analógové)
TV (AUDIO IN)
Citlivosť: 450/250 mV
SAT/CABLE (AUDIO IN) Citlivosť: 450/250 mV
AUDIO IN
Citlivosť: 250/125 mV
Vstupy (Digitálne)
SAT/CABLE (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedancia: 75 ohm/–
Výstupy (Analógové)
PHONES
Pre pripojenie slúchadiel
s nízkou aj vysokou
impedanciou.
DVD systém
Laser
Polovodičový laser
(DVD disk: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
Prenosový systém (norma) PAL/NTSC
Rádio (tuner)
Systém
PLL quartz-locked digital
synthesizer systém
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
Modely pre Severnú Ameriku:
87,5-108,0 MHz
(krok ladenia 100 kHz)
Ostatné modely:
87,5-108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
Anténa
FM drôtová anténa
Anténové konektory
75 Ohm, asymetrické
Medzifrekvencia
10,7 MHz
96SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 97 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Pásmo AM
Ladiaci rozsah
Modely pre Severnú Ameriku, Mexiko a Latinskú
Ameriku:
530 – 1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
531 – 1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Modely pre Európu, Rusko a Stredný Východ:
531 – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Modely pre Austráliu a Nový Zéland:
531 – 1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
530 – 1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
Ostatné modely:
531 – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
530 – 1 610 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
Anténa
AM rámová anténa
Medzifrekvencia
450 kHz
Surround (L) (SA-TS76W)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Surround (R) (SS-TS75)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Video
Výstupy
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vš-š,
75 Ohm
Subwoofer (SS-WS73)
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Dvojpásmové, typ Bass
reflex, magneticky tienené
Stredohlbokotónový:
Priemer 65 mm, kónusový
typ x 2
Vysokotónový: Priemer
50 mm, kónusový typ
3,0 Ohm
111 × 827 × 75 mm (š/v/h)
316 × 1 041 - 1 339 ×
316 mm (š/v/h) vrátane
podstavca
2,3 kg
4,6 kg vrátane podstavca
Stredový (SS-CT72)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Typ Bass reflex,
magneticky tienený
Priemer 160 mm,
kónusový typ
1,5 Ohm
197 × 322 × 345 mm (š/v/h)
5,6 kg
Všeobecne
Ďalšie informácie
Hmotnosť (cca)
Reproduktory
Predné (SS-TS74)
Reproduktor
Typ Bass reflex,
magneticky tienený
Priemer 65 mm,
kónusový typ
3,0 Ohm
111 × 827 × 75 mm (š/v/h)
316 × 1 041 - 1 339 ×
316 mm (š/v/h) vrátane
podstavca
1,7 kg
4,2 kg vrátane podstavca
VIDEO: 1 Vš-š, 75 Ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
R/G/B: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
HDMI OUT: Typ A
(19 pinov)
Systém reproduktora
Typ Bass reflex,
magneticky tienený
Priemer 65 mm,
kónusový typ
3,0 Ohm
111 × 827 × 75 mm (š/v/h)
316 × 1 041 - 1 339 ×
316 mm (š/v/h) vrátane
podstavca
2,2 kg
4,7 kg vrátane podstavca
Napájanie
Príkon
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Zapnutý: 180 W
Pohotovostný režim: 0,3 W
(v režime úspory energie)
Výstupné napätie (DIGITAL MEDIA PORT)
Jednosmerné 5 V
Výstupné prúdové zaťaženie (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Rozmery (cca)
430 × 63 × 380 mm (š/v/h)
vrátane prečnievajúcich
častí
Hmotnosť (cca)
4,2 kg
AC adaptér (AC-SD1)
Uzavretá ozvučnica,
magneticky tienený
30 x 60 mm, kónusový typ
3,0 Ohm
381 × 48 × 62 mm (š/v/h)
0,5 kg
Napájanie
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Príkon
Zapnutý: 40 W
Výstupné napätie
Jednosmerné 28,0 V
Výstupné prúdové zaťaženie pri SA-TS76W
1,5 A (maximálny prúd: 8 A)
Pokračovanie
97SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 98 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
249 × 45 × 82 mm (š/v/h)
265 × 45 × 82 mm (š/v/h)
vrátane sieťovej šnúry
0,8 kg
Právo na zmeny vyhradené.
Obsah balenia
• Predné reproduktory (2)
• Stredový reproduktor (1)
• Surround reproduktory (2)
• Subwoofer (1)
• AM rámová anténa (1)
• FM drôtová anténa (1)
• Reproduktorové káble (6, červený/biely/zelený/šedý/
modrý/fialový)
• Reproduktorové káble (VOLITEĽNÉ) (2, šedý/
modrý)*
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
• Kalibračný mikrofón (1)
• Podložky (1 sada)
• Stĺpiky podstavca (4)
• Základne (4)
• Montážne platne (4)
• Kryty stĺpikov podstavca (4)
• Skrutky (veľké, s podložkou) (16)
• Skrutky (malé, strieborné) (8)
• Skrutky (malé, čierne) (4)
• IR vysielač (1)**
• AC adaptér (1)
• Návod na použitie
• Prehľad o funkcii HDMI CONTROL
• Zapojenia reproduktorov a TVP
* Použite pre pripojenie surround reproduktorov
k systému reproduktorovými káblami.
** Kábel IR vysielača je určený len pre tento systém.
Nie je možné používať komerčne dostupné
predlžovacie káble.
•Príkon v pohotovostnom režime 0,3 W
(alebo menej).
•Na plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové
prísady.
•Plne digitálnym zosilňovačom
S-master sa dosahuje viac než 85%
účinnosť výkonu.
Slovník
Album
Priečinok na dátovom CD disku, obsahujúci
audio súbory MP3 alebo súbory JPEG.
Chapter (Kapitola)
Úseky obrazu alebo zvuku na DVD disku, ktoré
sú menšie než tituly. Titul sa skladá
z niekoľkých kapitol.
Digital Cinema Auto Calibration
Technológia Digital Cinema Auto Calibration
bola vyvinutá spoločnosťou Sony za účelom
automatického zmerania a vykonania nastavení
reproduktorov pre dané prostredie v krátkom
čase.
Digital Direct Twin Drive Subwoofer
Vďaka vlastnej technológii S-Master Sony
obsahuje systém Digital Direct Twin Drive
Subwoofer dva zosilňovače S-Master Digital
Amplifiers, ktoré poskytnú želaný výkon
strategicky umiestnenému subwooferu
za účelom produkcie jedinečného zvuku.
Jednoducho nastaviteľný systém Digital Direct
Twin Drive Subwoofer poskytuje stabilné
zvukové pole v širšej zóne bez potreby
nastavovať frekvenčný rozsah.
Digitálny prenos zvuku
infračervenými lúčmi
V poslednom čase sa zaznamenal prudký
rozmach DVD zariadení, digitálnych satelitných
prijímačov a iných vysokokvalitných zariadení
(médií). Za účelom prenosu signálu z takýchto
kvalitných médií bez straty na kvalite vyvinula
spoločnosť Sony technológiu pod názvom
“Digitálny prenos zvuku infračervenými lúčmi”
určenú pre infračervený prenos digitálnych
audio signálov bez použitia kompresie
a zaviedla ju v tomto systéme.
Táto technológia prenáša digitálne audio signály
bez použitia kompresie vo vnútri
subprenosového frekvenčného pásma
prideleného komisiou IEC (International
Electronic Committee) a asociáciou JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association). (Pozri obr. 1.)
98SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 99 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
x Music mode (Režim pre hudbu)
Analógový
prenos
Digitálny prenos (Digitálny prenos
zvuku infračervenými lúčmi)
Režim pre hudbu sa používa pri stereo
hudobných záznamoch a poskytuje široký
a hlboký zvukový priestor.
Dolby Surround Pro Logic
L
2
R
3
4
5
6 [MHz]
Obr. 1 Signálne spektrum pri digitálnom prenose
zvuku infračervenými lúčmi
DivX®
Digitálna video technológia vytvorená
spoločnosťou DivX, Inc. Video súbory kódované
technológiou DivX disponujú vysokou kvalitou
pri relatívne malej veľkosti súboru.
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysokočistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
x Movie mode (Režim pre film)
Režim pre film sa používa pri stereo televíznom
vysielaní a všetkých programoch kódovaných
systémom Dolby Surround. Výsledkom je
dokonalejšia smerovosť zvukového poľa, ktorá
simuluje kvalitu zvuku s oddelenými 5.1 kanálmi.
DTS
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc. Táto
technológia využíva 5.1-kanálový priestorový
zvuk. Zadný kanál je stereofonický a v tomto
formáte je aj jeden oddelený kanál pre
subwoofer. DTS tiež disponuje 5.1 oddelenými
kanálmi vo vysokej kvalite digitálneho zvuku.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov na
disk a ich digitálnym spracovaním.
DVD disk
Na disk je možné uložiť až 8 hodín obrazu aj napriek
tomu, že priemer tohto disku je totožný s priemerom
bežného CD disku.
Kapacita údajov jednovrstvového jednostranného
DVD disku je 4,7 GB (Gigabajtov), čo je 7-krát viac
než kapacita CD disku. Dátová kapacita
dvojvrstvového jednostranného DVD disku je
8,5 GB, jednovrstvového obojstranného DVD disku
je 9,4 GB a kapacita dvojvrstvového obojstranného
DVD disku je 17 GB.
Obrazové údaje využívajú formát MPEG 2, jeden
z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie údajov. Obrazové
údaje sú komprimované približne v pomere 1:40
k ich pôvodnej veľkosti. DVD disk taktiež využíva
rozličnú úroveň technológie kódovania, ktorá mení
charakter údajov podľa aktuálneho stavu
reprodukovaného obrazu.
Zvukové údaje sú nahrané vo formáte Dolby Digital
a aj v PCM, čo vám umožňuje využívať reprodukciu
zvuku čo najvernejšie k danému prostrediu.
DVD disky sú dokonca vybavené aj rôznymi
ďalšími funkciami, ako je zmena zorného uhla,
viacjazyčné mutácie a rodičovský zámok (Parental
Control).
Pokračovanie
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
Ďalšie informácie
Tento zvukový formát pre kinosály vznikol
zdokonalením systému Dolby Surround Pro
Logic. Surround kanál je stereofonický
a s rozšíreným pásmom a v tomto formáte je aj
jeden oddelený kanál subwoofera pre
reprodukciu nízkych frekvencií. Formát sa tiež
nazýva “5.1”, pretože sa kanál pre subwoofer
počíta ako 0.1 kanál (keďže pracuje len vtedy,
keď je potreba reprodukcie hlbokých tónov).
Všetkých 6 kanálov je pri tomto formáte
zaznamenávaných zvlášť, čím sa dosiahne
dôkladné oddelenie všetkých kanálov. Navyše,
keďže sú všetky signály spracované digitálne,
došlo k minimalizácii výskytu rušenia signálu.
Ako jedna z metód dekódovania zvuku Dolby
Surround, vytvorí metóda Dolby Surround Pro
Logic z dvojkanálového zvuku štvorkanálový
zvuk. V porovnaní s predošlým systémom Dolby
Surround, systém Dolby Surround Pro Logic
reprodukuje ľavo-pravú panoramatiku
prirodzenejšie a presnejšie lokalizuje zvuky.
Pre maximálne využitie systému Dolby Surround
Pro Logic je potrebné pripojiť pár surround
reproduktorov a stredový reproduktor. Surround
reproduktory reprodukujú monofonický zvuk.
99SK
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 100 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
DVD+RW disk
Parental Control
DVD+RW (plus RW) disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk. DVD+RW disky
využívajú formát záznamu, ktorý je
porovnateľný s DVD VIDEO formátom.
Funkcia DVD diskov, ktorá umožňuje
obmedzenie prehrávania podľa veku používateľa
a úrovne obmedzenia pre danú krajinu.
Obmedzenia závisia od daného disku.
Po zapnutí tejto funkcie je prehrávanie úplne
znemožnené, násilné scény sa vynechajú alebo
sa nahradia inými scénami a pod.
DVD-RW disk
DVD-RW disk je nahrávateľný a prepisovateľný
disk rovnakých rozmerov, ako je DVD VIDEO
disk. Na DVD-RW disk je možné nahrávať
v dvoch rôznych režimoch: v režime VR
a v režime Video. Režim Video vyhovuje
formátu DVD VIDEO disku a je plne
kompatibilný s DVD prehrávačmi, kým pri
DVD-RW nahraných v režime VR je možné
obsah disku programovať alebo editovať.
File (Súbor)
Obrazový súbor JPEG alebo video súbor DivX
zaznamenaný na DATA CD/DATA DVD disku.
(“Súbor” je definícia používaná pri tomto
systéme.) Jeden samostatný súbor zodpovedá
jednému samostatnému obrázku alebo
pohyblivému záznamu.
Funkcia viacerých zorných uhlov
Na niektorých diskoch sú zaznamenané pohľady
na scénu z viacerých zorných uhlov.
Funkcia viacerých jazykov
Na niektorých diskoch sú zvuk alebo titulky
zaznamenané vo viacerých jazykoch.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface - Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
zapojení, čo vám umožní sledovať
vysokokvalitný digitálny obraz aj zvuk. HDMI
špecifikácie sú kompatibilné s technológiou
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection - Ochrana širokopásmových prenosov
digitálneho záznamu), ktorá slúži na ochranu
proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
MPEG audio
Kódovací systém na kompresiu digitálnych audio
signálov. MPEG-1 sa využíva pri formáte MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 sa využíva
ako jeden z audio formátov pri DVD diskoch.
PCM (Pulse Code Modulation - Pulzná
kódová modulácia)
Spôsob konverzie analógového audio signálu na
digitálny. Využíva sa pri audio formáte CD diskov.
Playback Control (PBC)
Signály zakódované na VIDEO CD diskoch
(Ver. 2.0) na ovládanie prehrávania.
Pomocou ponúk Menu nahraných na VIDEO
CD diskoch s funkciami PBC môžete využívať
prehrávanie jednoduchých interaktívnych
programov, programov s vyhľadávaním a pod.
Progresívny formát
(sekvenčné riadkovanie)
Oproti prekladanému formátu dokáže progresívny
formát reprodukovať 50 - 60 snímok za sekundu
tým, že reprodukuje všetky získavané riadky
(525 riadkov pri norme NTSC, 625 riadkov pri
norme PAL). Celková kvalita obrazu sa zvýši
a statické zábery, text a horizontálne riadky sa
zobrazujú ostrejšie. Tento formát je kompatibilný
s progresívnym formátom 525 alebo 625.
Regionálny kód
Tento systém je využívaný na ochranu autorských
práv. Regionálny kód sa umiestňuje na každé
DVD zariadenie a DVD disk podľa oblasti predaja.
Každý regionálny kód je čitateľný na zariadení,
ako aj na obale disku. Systém dokáže prehrávať
disky s rovnakým regionálnym kódom, aký je kód
systému. Systém dokáže prehrať tiež disk
s označením “ ”. Aj keď DVD disk nie je
označený regionálnym kódom, regionálne
obmedzenie môže platiť.
ALL
Scene (Scéna)
Na VIDEO CD diskoch s funkciami PBC
sú zobrazenia ponuky Menu, pohyblivé
záznamy a statické zábery rozdelené do častí,
ktoré sú nazývané “scénami”.
Title (Titul)
Najdlhší úsek obrazu alebo hudobného diela
pri DVD disku, film atď. na video disku, alebo
album atď. na audio disku.
100SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 101 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Track (Stopa/skladba)
Časti obrazu alebo zvuku na VIDEO CD, CD
alebo MP3 disku. Album sa skladá z niekoľkých
skladieb (len MP3 disk).
VIDEO CD disk
Ďalšie informácie
Kompaktný disk obsahujúci bežné filmy.
Obrazové údaje využívajú formát MPEG 1,
jeden z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie údajov.
Obrazové údaje sú komprimované približne
v pomere 1:140 k ich pôvodnej veľkosti. Z toho
vyplýva, že 12 cm VIDEO CD disk môže
obsahovať maximálne 74 minút bežného filmu.
VIDEO CD disky taktiež obsahujú audio údaje.
Zvuky mimo počuteľný prah sluchu sú
komprimované, zatiaľ čo počuteľné zvuky sú
uložené bez kompresie. VIDEO CD disky môžu
obsahovať až 6-krát viac audio údajov
než štandardné audio CD médiá.
Existujú dve verzie VIDEO CD diskov.
• Verzia 1.1: Môžete prehrávať iba bežný film
spolu so zvukom.
• Verzia 2.0: Môžete prehrávať statické zábery
s vysokým rozlíšením a využívať funkcie
PBC.
Tento systém umožňuje prehrávanie obidvoch
verzií.
Záznam snímaný filmovou technikou,
záznam snímaný video technikou
DVD disky sú klasifikované ako disky s filmovým
alebo video záznamom. Filmové DVD disky
obsahujú záznam snímaný filmovou technikou
a používaný v kinách (24 snímok za sekundu).
Video DVD disky, napr. TV inscenácie alebo
situačné komédie obsahujú záznam 30 snímok
(alebo 60 políčok) za sekundu.
101SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 102 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Tabuľka kódov jazykov
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Bez špecifikácie
Prehľad kódov oblastí Parental Control
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
102SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 103 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predný panel
A "/1 (zapnutie/pohotovostný režim) (34)
G Ovládač VOLUME (34)
H Konektor PHONES (34)
I Konektor AUDIO IN/A.CAL MIC (22, 32)
D FUNCTION (34)
J Nosič disku (34)
E Displej (105)
F
(senzor diaľkového ovládania) (8)
Ďalšie informácie
B A (otvorenie/zatvorenie) (34)
C Ovládanie disku (34)
Pokračovanie
103SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 104 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Zadný panel
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
SPEAKER
CENTER
AM
DMPORT
SAT /
CABLE
DIR-T1
WOOFER
DIGITAL IN
FM75
R AUDIO IN L
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE
A Konektory SPEAKER (16)
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
B Konektor DIR-T1 (16)
H Konektory COMPONENT VIDEO OUT
(28)
C Konektory SAT/CABLE (AUDIO IN R/L)
(32)
I Konektor SAT/CABLE
(DIGITAL IN OPTICAL) (32)
D Konektor DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) (32, 72)
J Konektor SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL) (32)
E Konektory AM (16)
K Konektor HDMI OUT (28)
F Konektor COAXIAL FM 75Ω (16)
G Konektor EURO AV T OUTPUT
(TO TV) (16)
104SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 105 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Displej
Indikácie na displeji
A Svieti, ak je konektor HDMI OUT
správne prepojený s HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection)-kompatibilným zariadením
so vstupným HDMI alebo DVI
(Digital Visual Interface) konektorom.
(28)
B Rozsvieti sa, ak je na displeji
zobrazená časová informácia o titule
alebo kapitole. (len DVD disky) (51)
D Rozsvieti sa, ak je naladená rozhlasová
stanica. (len rádio) (64)
E Monofonický/Stereofonický príjem
(len rádio) (65)
F Rozsvieti sa, ak je nastavený vypínací
časovač. (70)
G Rozsvieti sa, ak je nastavený režim
Music alebo Movie. (37)
J Svieti, keď je aktívny detský zámok.
(73)
K Rozsvieti sa, ak sú na výstup
z prehrávača vyvedené signály
v progresívnom formáte
(len zdroj signálu DVD). (30)
L Indikuje zvolenú šablónu
[SPEAKER FORMATION]. (77)
M Svieti, keď je aktívna funkcia Digital
Cinema Sound (DCS). (38)
N Aktuálny surround formát
(neplatí pre JPEG disky)
O Rozsvieti sa, ak je zvolené
DYNAMIC BASS. (70)
P Zobrazenie stavu systému (napr. číslo
kapitoly, titulu, stopy/skladby,
informácia o čase, frekvencia stanice,
stav prehrávania, zvukové pole atď.).
Ďalšie informácie
C Rozsvieti sa, ak je vložený disk
so záznamom v norme NTSC.
I Aktuálny režim opakovaného
prehrávania (47)
H Stav prehrávania (len zdroj vstupného
signálu DVD)
Pokračovanie
105SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 106 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
AC adaptér
A Systémový reproduktorový kábel (9)
C POWER (ON/OFF) (21)
B Indikátor POWER (21)
D Sieťová šnúra (19)
Surround reproduktor (L)
A IR prijímač (21)
B Indikátor stavu IR signálu (21)
106SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 107 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)
DISPLAY
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu. Stláčaním
DISPLAY zobrazujete alebo meníte ponuku Control Menu nasledovne:
Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti o jednotlivých
položkách pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Ďalšie informácie
, Control Menu 1
m
Control Menu 2 (zobrazí sa len pri niektorých diskoch)
m
Ponuka Control Menu vypnutá
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Pokračovanie
107SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 108 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Číslo práve prehrávaného titulu1)
Číslo práve prehrávanej kapitoly2)
Celkový počet titulov1)
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Celkový počet kapitol2)
Položky Control
Menu
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Zvolená položka
Funkčný názov položky
zvolenej v Control Menu
DVD VIDEO
Typ prehrávaného
disku3)
Prehrávací čas4)
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Aktuálne nastavenie
Voľby
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Prevádzkové hlásenie
1)
Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne) sa zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí číslo skladby/
stopy, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo albumu. Číslo video albumu DivX pri DATA CD/
DATA DVD diskoch.
2)
Pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí číslo indexu, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo audio súboru
MP3 alebo video súboru JPEG. Číslo video súboru DivX pri DATA CD/DATA DVD diskoch.
3)
Super VCD disk bude indikovaný ako “SVCD”. Pri DATA CD/DATA DVD disku sa v ponuke Control Menu 1
zobrazí “MP3” alebo v ponuke Control Menu 2 “JPEG”.
4) Zobrazenie
informácie o dátume pre súbor JPEG.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte
DISPLAY.
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Názov položky, Funkcia, Príslušný druh disku
[TITLE] (str. 42)/[SCENE] (str. 42)/[TRACK] (str. 42)
Výber titulu, scény alebo stopy/skladby pre prehrávanie.
[CHAPTER] (str. 42)/[INDEX] (str. 42)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
[TRACK] (str. 42)
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 50)
Výber typu titulov (DVD-RW/DVD-R disk), ktoré sa budú prehrávať, [ORIGINAL] alebo
upravené [PLAY LIST].
[TIME/TEXT] (str. 42)
Zobrazenie uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby.
Zobrazenie DVD/CD textu alebo názvu skladby pri súbore MP3.
108SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 109 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
[SPEAKER FORMATION] (str. 77, 79)
Nastavenie rozmiestnenia reproduktorov./Automatické nastavenie úrovne hlasitosti
jednotlivých reproduktorov.
[PROGRAM] (str. 44)
Zostavenie poradia prehrávania.
[SHUFFLE] (str. 46)
Prehrávanie v náhodnom poradí.
[REPEAT] (str. 47)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/albumov)
alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/albumu.
[A/V SYNC] (str. 54)
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom.
[PARENTAL CONTROL] (str. 74)
Nastavenie obmedzenia prehrávania disku.
[SETUP] (str. 81)
[ALBUM] (str. 42)
Výber albumu pre prehrávanie.
[FILE] (str. 42)
Výber súboru JPEG alebo DivX* pre prehrávanie.
*
[DATE] (str. 53)
Ďalšie informácie
[QUICK] (str. 22)
Pomocou ponuky Quick Setup (Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky) zvoľte
požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (On-screen), pomer strán obrazu TVP,
šablónu pre reproduktory a Yes (áno) alebo No (nie) pre spustenie automatickej kalibrácie
Auto Calibration.
[CUSTOM]
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
[RESET]
Obnovenie nastavení v ponuke [SETUP] na výrobné nastavenia.
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
*
[INTERVAL] (str. 59)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime Slide
show na obrazovke.
*
[EFFECT] (str. 60)
Výber efektu, ktorý sa použije pri zobrazovaní v režime Slide show.
*
[MODE (MP3, JPEG)] (str. 59)
Výber typu dát. Audio súbory MP3 (AUDIO), obrazové súbory JPEG (IMAGE) alebo oboje
(AUTO) pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku.
* Tieto položky sa nezobrazia pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku s video súborom DivX.
Rada
• Indikátor ikony Control Menu svieti nazeleno
, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem
t
[OFF] (len [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] a [A/V SYNC]). Indikátor [ORIGINAL/PLAY LIST] svieti
nazeleno, ak nastavíte [PLAY LIST] (výrobné nastavenie).
109SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 110 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Prehľad ponuky Setup pre DVD
Pomocou ponuky DVD Setup môžete nastavovať nasledovné položky.
Skutočne zobrazené poradie položiek sa môže od uvedeného poradia odlišovať.
LANGUAGE SETUP
CUSTOM SETUP
HDMI
CONTROL
STB
SYNCHRO
PAUSE
MODE
TRACK
SELECTION
MULTI-DISC
RESUME
OSD*
MENU*
AUDIO*
SUBTITLE*
AUDIO DRC
AUDIO
(HDMI)
DivX
SCREEN SETUP
TV TYPE
YCBCR/RGB (HDMI)
SCREEN SAVER
BACKGROUND
LINE
4:3 OUTPUT
OFF
ON
OFF
ON
AUTO
FRAME
OFF
AUTO
ON
OFF
OFF
STANDARD
MAX
OFF
ON
SPEAKER SETUP
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
YCBCR
RGB
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
FULL
NORMAL
CONNECTION
FRONT
CENTER
SUBWOOFER
L
R
CENTER
SUBWOOFER
L
R
YES
YES
NONE
YES
NONE
YES
0.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
L
R
CENTER
SUBWOOFER
L
R
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
SURROUND
DISTANCE
(FRONT)
DISTANCE
(SURROUND)
LEVEL
(FRONT)
LEVEL
(SURROUND)
TEST TONE
OFF
ON
* Požadovaný jazyk zvoľte zo zobrazeného zoznamu.
110SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_090-111_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 111 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Prehľad ponuky System Menu
Pomocou DO môžete nastavovať nasledovné položky SYSTEM MENU.
System Menu
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE3)
ATT ON
ATT OFF
REV OFF
REV ON
OFF
ON
SL SR REV
CHILD LOCK
1)
Zobrazí sa len počas “TUNER FM” alebo “TUNER AM”.
2)
Zobrazí sa len počas “TUNER FM”.
Ďalšie informácie
3)V
závislosti od zvolenej funkcie sa nemusí zobraziť “ATTENUATE”.
111SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_112-114_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Left
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 112 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Index
Číslice
16:9 83
4:3 LETTER BOX 83
4:3 OUTPUT 84
4:3 PAN SCAN 83
5.1-kanálový surround zvuk 49
A
A/V SYNC 54
ALBUM 42
Album 98
ANGLE 53
ATTENUATE 36
AUDIO 83
AUDIO (HDMI) 86
AUDIO DRC 86
Auto Calibration 79, 98
B
BACKGROUND 84
Batérie 8
Bezdrôtový prenos 21
C
CINEMA STUDIO EX 39
COAXIAL (Digital Out) 33
COLD RESET 89
COMPONENT VIDEO OUT 30
Continuous play 34
Control Menu 107
CUSTOM 81
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 74
CUSTOM SETUP 85
D
D. C. A. C. 79, 98
DATA CD 57, 61
DATA DVD 57, 61
DEMO 25
Digital Cinema Auto
Calibration 79, 98
Digital Cinema Sound 39
Digitálne prepojenie 33
Digital Direct Twin Drive
Subwoofer 98
Digitálny prenos zvuku
infračervenými lúčmi 98
DIGITAL MEDIA PORT 72
DIMMER 71
DISPLAY 66
Displej 51, 105
DivX® 61, 86, 99
Dolby Digital 48, 99
Dolby Pro Logic II 99
Dolby Surround Pro Logic 99
DTS 48, 99
DUAL MONO 40
DVD 99
DVD+RW 100
DVD-RW 50, 100
DVI 29
DYNAMIC BASS 70
Diaľkové ovládanie 8, 67
E
EFFECT 60
F
FILE 42
File (Súbor) 100
FM MODE 65
Freeze Frame 41
Funkcia viacerých jazykov 100
Funkcia viacerých zorných
uhlov 53, 100
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 84
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením) 29, 100
HDMI CONTROL 85
CH
CHAPTER 42
Chapter (Kapitola) 98
Child Lock 73
I
INDEX 42
Instant Advance (rýchly posuv) 35
Instant Replay (rýchle
zopakovanie) 35
INTERLACE 31
INTERVAL 59
IR vysielač 21, 26
J
L
LANGUAGE SETUP 83
LINE 84
M
MENU 83
Menu DVD disku 48
MODE (MP3, JPEG) 59
Montáž reproduktorov a IR
vysielača na stenu 26
MOVIE/MUSIC 37
MP3 55, 57
MPEG audio 100
Multi Session CD 6
MULTI-DISC RESUME 85
Multikanálový zvuk TV
vysielania (Multiplex
Broadcast Sound) 40
MUTING 35
O
Obsah balenia 98
OPTICAL (Digital Out) 33
ORIGINAL 50
OSD 83
Ovládanie TVP 67
P
PARENTAL CONTROL 75
Parental Control 100
PAUSE MODE 85
PBC Playback 63
PCM (Pulse Code Modulation Pulzná kódová modulácia) 100
PICTURE NAVI 43, 58
PLAY LIST 50
Playback Control (PBC) 100
Ponuka Setup 81, 110
Pomenovanie uložených staníc 65
Pripojenie TVP 28
Pripojenie iného zariadenia 32
Program Play 44
PROGRESSIVE 31
Prehľad ponuky System Menu 111
Predvádzanie 25
Predný panel 103
Progresívny formát 30, 100
Q
Quick Setup 22
JPEG 55, 57
112SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_112-114_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061206
DAV-DZ830W_SK.book Page 113 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
R
Z
Rádio 65
RDS 66
Regionálny kód 6, 100
Repeat Play 47
Reprodukcia zvuku
konkrétneho miesta na disku 41
z iných zariadení 35
zvuku z TVP 36
RESET 82
Resume Play 43
Riešenie problémov 91
Rozhlasové stanice 64
Zadný panel 104
Zaobchádzanie s diskmi 91
Záznam snímaný filmovou
technikou 100
Zrýchlený posuv vpred 41
Zrýchlený posuv vzad 41
Zvukové pole 38
S
Scan 41
SCENE 42
Scene (Scéna) 100
SCREEN SAVER 84
SCREEN SETUP 83
SETUP 81
Shuffle Play 46
SL SR REV 21
SLEEP 70
Slide show 59
Slow-motion Play 41
SPEAKER FORMATION 77
SPEAKER SETUP 86
CONNECTION 86
DISTANCE 87
LEVEL 87, 88
STB SYNCHRO 85
SUBTITLE 54, 83
SYSTEM MENU 25, 36, 65,
70, 71, 73
T
Tabuľka kódov jazykov 102
TEST TONE 88
THEATRE SYNC 68
TIME/TEXT 42
TITLE 42
Title (Titul) 101
TRACK 42
Track (Stopa/skladba) 101
TRACK SELECTION 85
TV TYPE 83
V
Vhodné disky 5
VIDEO CD 101
Výber 37
Vyhľadávanie 41
113SK
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
DAV-DZ830W_SK.book Page 114 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
filename[O:\Sony\A_Preklad\DAV-DZ830W_SK\Fm\Sk_115-116_DAV-DZ830W.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ830W_SK.book Page 115 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Diaľkové ovládanie (DO)
POPIS TLAČIDIEL
ABECEDNÉ PORADIE
A–O
P–Z
ANGLE 4 (53)
AUDIO** es (48)
CLEAR ed (42, 66, 68, 82)
Číselné tlačidlá** qh (42, 65, 67, 74)
D.TUNING wd (65)
DISPLAY wa (51, 66)
DVD MENU 5 (48, 61)
DVD TOP MENU ea (48)
DYNAMIC BASS ws (70)
ENTER* 3 (22, 25, 36, 42, 64, 74)
FUNCTION +/– 2
(30, 34, 35, 43, 64, 77)
MOVIE/MUSIC ef (37)
MUTING wj (34)
PICTURE NAVI qg (43, 68)
PRESET +/– 7 qs (65)
SLEEP eg (70)
SOUND FIELD +/–** 9 (36, 38)
SUBTITLE wd (54)
SYSTEM MENU 6
(25, 36, 71, 111)
THEATRE SYNC w; (69)
TOOLS 6 (67)
TUNING +/– wg wl (64)
TV qa (67)
TV CH +/–** 9 (67)
TV INPUT qk (67)
TV MENU e; (67)
TV VOL +/– q; (67)
VIDEO FORMAT qj (30)
VOLUME +/– q; (34, 65, 88)
[/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) 1 (22, 25, 34, 43, 65)
TV [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) eh (67)
C/X/x/c/
qf
(22, 25, 36, 42, 64, 74)
REPLAY/
ADVANCE wf (34)
./> qs 7 (34)
m/M wl wg (41)
/
wl wg (41)
H (prehrávanie)** 8 (34, 43, 75)
x (zastavenie) wh (35, 43, 74)
X (pozastavenie) wk (35)
Z (otvorenie/zatvorenie) ql (35)
DISPLAY e; (24, 42, 74,
107)
O RETURN qd (43)
-/-- ed (68)
* Tlačidlo ENTER má rovnakú
funkciu ako tlačidlo .
** Tlačidlá H, číslo 5, AUDIO
a SOUND FIELD + (TV CH +)
majú orientačné hmatové body.
Orientačné hmatové body
používajte pri ovládaní
systému na orientáciu medzi
tlačidlami.
model name [DAV-DZ830W]
[2-895-975-11(1)]
DAV-DZ830W_SK.book Page 118 Monday, April 16, 2007 11:28 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising