Sony | DAV-DZ700FW | Sony DAV-DZ700FW Návod na použitie

filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Covers\Sk_001-001_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
DAV-DZ700FW_SK.book Page 1 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
2-635-104-11(1)
DVD systém
domáceho kina
Návod na použitie
DAV-DZ700FW
© 2005 Sony Corporation
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
2-635-110-11(1)
DAV-DZ700FW
Slovensky
Zapojenia reproduktorov a TVP
Podľa obrázka nižšie rozmiestnite reproduktory A ~ H a TVP, potom podľa obrázka vpravo všetko zapojte.
Reproduktorové káble a koncovky sú farebne rozlíšené podľa konektorov na reproduktoroch, do ktorých sa majú zapojiť.
Poznámky a podrobnosti o rozmiestnení a montáži pozri ďalej v návode na použitie.
TVP
G
H
,
30%!+%2 .$2
3522/5
TVP
D
H
2
30%!+%
%/ #%.4%2
/- 6)$
).054&2
%52/!6
7//&%2
3!4
#/!8)!,
$)')4!,).
INPUT (FROM VIDEO)
Vstup z videozariadenia
$)22
&2/.4,
&2/.42
C
3522/5.$
/04)#!,
$)')4!,).
6)$%/
0 " # "
6)$%//54
). ,
2 !5$)/
9
#/-0/.%.4
2
6)$%/).
0 2 # 2
$6$/.,9
$)24
/540544
/4 6
%52/!6
OUTPUT (TO TV)
Výstup do TVP
0/7%
#/!8)!,
&- !-
H
G
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_002-003_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 2 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
3
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Toto zariadenie je
klasifikované ako
výrobok CLASS 1
LASER. Štítok
o klasifikácii je
umiestnený na zadnej
strane zariadenia.
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
do zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Sieťovú šnúru
ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
Umiestnenie
• Dbajte na dostatočný priestor okolo zariadenia pre
cirkuláciu vzduchu, aby ste zabránili nadmernému
zahrievaniu zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch (deka,
plachta atď.) ani do blízkosti materiálov (záclony,
závesy), ktoré by mohli brániť v cirkulácii vzduchu
zablokovaním vetracích otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných
zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym
slnečným žiarením, nadmerne prašné miesta, miesta
podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch.
Zariadenie je určené na prevádzku vo vodorovnej
polohe.
• Zariadenie ani disky neumiestňujte do blízkosti
zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlné
rúry alebo veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
• Ak prenesiete zariadenie priamo z chladného
prostredia do teplého, vo vnútri DVD systému
domáceho kina môže skondenzovať vlhkosť
a zapríčiniť poškodenie šošovky. Pri prvom zapnutí
zariadenia alebo po prenesení zariadenia z chladného
prostredia do teplého počkajte cca 30 minút pred
ďalšou obsluhou zariadenia, kým sa vytvorená
vlhkosť v zariadení neodparí.
Nakladanie s odpadom
z elektrických
a elektronických
zariadení (Vzťahuje
sa na Európsku Úniu
a ostatné európske
krajiny s legislatívou
upravujúcou
problematiku
separovaného zberu
odpadu)
Tento symbol na produkte alebo jeho obalovom
materiále indikuje, že produkt nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade. Produkt
odovzdajte do zberného strediska prevádzkujúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej
likvidácie tohto produktu v zmysle platných miestnych
predpisov a noriem zabránite negatívnym vplyvom
na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
Prispejete tak k zachovaniu, k ochrane a k zlepšeniu
kvality životného prostredia. Recyklácia materiálov
značne napomáha pri ochrane a zachovaní prírodných
zdrojov. Za účelom podrobnejších informácií
o problematike recyklácie produktov kontaktujte
príslušné miestne organizácie, strediská prevádzkujúce
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení alebo predajcu produktu.
Informujte sa o spôsobe likvidácie odpadu
z elektrických a elektronických zariadení podľa
platných miestnych predpisov a noriem.
2SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_002-003_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 3 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením
DVD systému domáceho kina Sony. Pred
používaním zariadenia si pozorne prečítajte
tento návod a uschovajte ho pre prípadné budúce
použitie.
3SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_004-005_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 4 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Obsah
Vážení zákazníci ..................................... 3
O tomto návode....................................... 6
Disky vhodné na prehrávanie.................. 6
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie
Menu).............................................. 10
Začíname
Vybalenie .............................................. 13
Vloženie batérií do diaľkového ovládania
(ďalej aj DO)................................... 13
Prehľad zapojení.................................... 14
Krok 1: Zapojenie sústavy
reproduktorov ................................. 15
Krok 2: Zapojenia antén........................ 25
Krok 3: Zapojenie TVP......................... 26
Krok 4: Zapojenie ostatných zariadení . 30
Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry ......... 32
Krok 6: Vypnutie predvádzacieho
zobrazenia....................................... 32
Krok 7: Nastavenie bezdrôtového
systému ........................................... 33
Krok 8: Nastavenie Quick Setup........... 35
Nastavenie reproduktorov..................... 37
Prehrávanie diskov
Prehrávanie diskov................................ 39
Ponuka Menu DVD diskov................... 43
Výber ponuky [ORIGINAL] alebo [PLAY
LIST] na DVD-RW disku............... 44
Výber časti prehrávania pri Super Audio
CD diskoch ..................................... 44
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (Ver.2.0) ............. 45
(PBC Playback)
Súbory formátu MP3 a JPEG................ 46
Prehrávanie DATA CD disku so súbormi
MP3 a JPEG.................................... 48
Prehrávanie audio skladieb a obrazových
súborov vo forme Slide show
so sprievodným zvukom................. 50
Prehrávanie súborov DivX®................. 52
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom
a zvukom......................................... 54
(A/V SYNC)
Vyhľadanie konkrétneho miesta
na disku ......................................... 55
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
Vyhľadanie titulu/kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď. ....................... 56
Vyhľadávanie podľa scény.................... 58
(Picture Navigation)
Zobrazenie informácií o disku.............. 59
Nastavenia zvuku
Zmena zvuku ........................................ 63
Reprodukcia priestorového zvuku
pomocou zvukových polí ............... 65
Reprodukcia zvuku z TVP alebo VCR cez
všetky reproduktory........................ 68
Zvukové efekty ..................................... 68
Používanie ďalších funkcií
Zmena zorných uhlov ........................... 70
Zobrazenie titulkov............................... 70
Uzamykanie diskov .............................. 71
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Ďalšie operácie
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým
ovládaním ....................................... 75
Používanie funkcie THEATRE
SYNC ............................................. 76
Reprodukcia zvuku z iných zariadení .....77
Počúvanie zvuku Multiplex Broadcast
Sound.............................................. 78
(DUAL MONO)
Počúvanie rozhlasu ............................... 79
Radio Data System (RDS).................... 81
Vypínací časovač.................................. 81
Úprava jasu displeja ............................. 82
Obnovenie výrobných nastavení .......... 82
4SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_004-005_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 5 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Nastavenia a úpravy
Ponuka nastavení Setup ........................ 83
Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo
zvuk ................................................84
[LANGUAGE SETUP]
Nastavenia zobrazenia .......................... 85
[SCREEN SETUP]
Užívateľské nastavenia.......................... 86
[CUSTOM SETUP]
Nastavenia reproduktorov ..................... 87
[SPEAKER SETUP]
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia....................90
Poznámky k diskom ..............................91
Riešenie problémov ..............................91
Samodiagnostická funkcia ....................94
(Keď sa na displeji zobrazí
písmeno/číslice)
Technické údaje .................................... 95
Slovník ..................................................96
Tabuľka kódov jazykov......................... 99
Index častí a ovládacích prvkov.......... 100
Prehľad ponuky Setup pre DVD ......... 105
Prehľad Menu AMP ............................106
Index ................................................... 107
5SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_006-012_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 6 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na
ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (DO).
Zariadenie je tiež možné ovládať ovládacími
prvkami na zariadení, ak majú ovládacie prvky
totožné alebo podobné označenie ako
ovládacie prvky na DO.
• V závislosti od krajiny sa môžu položky
ponuky Control Menu líšiť.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať
všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky.
• Pri modeloch pre Severnú Ameriku sa
používajú ako jednotky vzdialenosti stopy (ft).
• V tomto návode sa používajú nižšie zobrazené
symboly.
Symbol
Význam
Funkcie sú dostupné pre DVD VIDEO
a DVD-R/DVD-RW disky v režime
Video a DVD+R/DVD+RW disky.
Disky vhodné na
prehrávanie
Formát
diskov
Logo disku
DVD VIDEO
DVD-RW
VIDEO CD
Super Audio
CD
Audio CD
Funkcie sú dostupné pre DVD-RW
disky v režime VR (Video Recording).
Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD
disky (vrátane Super VCD alebo
CD-R/CD-RW diskov vo formáte
video CD alebo Super VCD).
CD-R/CD-RW
(audio údaje)
(súbory MP3)
(súbory JPEG)
Funkcie sú dostupné pre Super Audio
CD disky.
Funkcie sú dostupné pre audio CD
alebo CD-R/CD-RW disky vo formáte
audio CD.
Funkcie sú dostupné pre DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW disky
obsahujúce audio súbory MP3*1,
obrazové súbory JPEG a video súbory
DivX*2*3).
Logo “DVD VIDEO” a logo “DVD-RW” sú obchodné
značky.
Funkcie sú dostupné pre DATA DVD
(DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) disky obsahujúce video
súbory DivX*2*3.
Systém dokáže prehrávať CD-ROM/CD-R/
CD-RW disky so záznamom v nasledovných
formátoch:
– Formát audio CD.
– Formát Video CD.
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo rozšírenému
formátu - Joliet.
*1 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný formát
pre kompresiu audio údajov definovaný normou
ISO/MPEG.
*2 DivX® je technológia pre kompresiu video súborov
vyvinutá spoločnosťou DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné
značky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú
sa na základe licencie.
Poznámka k CD/DVD diskom
6SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_006-012_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 7 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Systém dokáže prehrávať DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R disky
so záznamom v nasledovných formátoch:
– Video súbory DivX vo formáte vyhovujúcom
štandardu UDF.
Poznámka k diskom DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam
nahraný na jednej strane a digitálny zvuk na druhej
strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade
so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie
na tomto produkte nie je zaručené.
Príklady nevhodných diskov
Systém nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom
v iných formátoch, než sú uvedené na str. 6.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte
PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• DVD Audio disky.
• DVD-RAM disky.
Systém tiež nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• DVD VIDEO disky s rozdielnym regionálnym
kódom (str. 8, 98).
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare
štvorca, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou
na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku
lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske
a pod.
Poznámky k CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskom
V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality
záznamu, stavu disku, alebo vlastností záznamového
zariadenia a záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne uzatvorený.
Podrobnosti pozri v návode na použitie záznamového
zariadenia.
Nie je možné prehrávať disky vytvorené vo formáte
Packet Write.
Audio disk kódovaný
technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase niektoré hudobné vydavateľstvá
distribuujú disky kódované technológiou pre ochranu
autorských práv. Medzi takýmito diskmi môžu byť aj
disky nekompatibilné so štandardom CD a nemusia sa
dať prehrávať v tomto zariadení.
Poznámka k PBC (Playback
Control) (VIDEO CD disky)
Systém podporuje štandardy Ver. 1.1 a Ver. 2.0
pre VIDEO CD disky. V závislosti od druhu
disku môžete teda využívať dva druhy
prehrávania.
Druh disku
Je možné
VIDEO CD
disky bez PBC
funkcií
(disky Ver. 1.1)
Video prehrávanie (pohyblivé
záznamy), ako aj prehrávanie
hudby.
VIDEO CD
disky s PBC
funkciami
(disky Ver. 2.0)
V porovnaní s diskmi Ver. 1.1 je
možné interaktívne prehrávanie
softvéru pomocou zobrazenia
Menu na TV obrazovke (PBC
Playback). Naviac je možné
prehrávanie statických záberov
(ak sa na disku nachádzajú)
s vysokým rozlíšením.
CD disk typu Multi Session
• Ak sú súbory MP3 uložené na disku v prvej
sekcii (First session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenané metódou Multi
Session. Ak sú potom súbory MP3 uložené aj
v ďalších sekciách, môžu sa tieto súbory tiež
prehrávať.
• Ak sú súbory JPEG uložené na disku v prvej
sekcii (First session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenané metódou Multi
Session. Ak sú potom súbory JPEG uložené aj
v ďalších sekciách, môžu sa tieto súbory tiež
prehrávať.
• Ak sú audio skladby a obrazové dáta na audio
CD disku alebo Video CD disku zaznamenané
v prvej sekcii, bude sa prehrávať iba prvá
sekcia.
7SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_006-012_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 8 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Štruktúra Super Audio CD
disku
Super Audio CD je nový štandard
vysokokvalitného audio disku, pri ktorom je
hudba zaznamenaná vo formáte DSD (Direct
Stream Digital) (bežné CD disky sú
zaznamenané vo formáte PCM). Pri formáte
DSD, ktorý využíva až 64x vyššiu vzorkovaciu
frekvenciu než pri bežnom CD disku a 1-bitovú
kvantizáciu, sa dosahuje širší frekvenčný aj
dynamický rozsah v rámci počuteľného
frekvenčného pásma. Takto sa umožní
reprodukcia zvuku, ktorý sa maximálne
približuje originálnemu zvuku.
Typy Super Audio CD diskov
Rozlišujú sa dva druhy diskov, podľa
kombinácie Super Audio CD a CD vrstvy.
• Vrstva Super Audio CD: Vrstva s vysokou
hustotou Super Audio CD disku
• Vrstva CD*1: Vrstva, ktorú dokážu čítať
bežné CD prehrávače
Jednovrstvový disk
(disk s jedinou Super Audio CD vrstvou)
Super Audio CD
vrstva
Hybridný disk*2
(disk so Super Audio CD vrstvou aj CD vrstvou)
2-kanálová časť*4
Multikanálová
časť*4
Super Audio CD
vrstva
*1 CD vrstvu je možné prehrávať aj v bežných CD
prehrávačoch.
*2 Keďže sú obidve vrstvy na jednej strane, nie je
potrebné disk otáčať.
*3 Výber vrstvy pozri v časti “Výber časti prehrávania
pri Super Audio CD diskoch” (str. 44).
*4 Výber časti pozri v časti “Výber časti prehrávania
pri Super Audio CD diskoch” (str. 44).
Regionálny kód
Váš systém má regionálny kód vyznačený na
zadnej strane a môžete na ňom prehrávať iba DVD
disky, ktoré majú rovnaké regionálne kódy.
Systém dokáže prehrávať aj DVD VIDEO disky
označené značkou ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk
sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie [Playback
prohibited by area limitations.] (Prehrávanie nie
je povolené miestnym obmedzením). Niektoré
DVD VIDEO disky nemusia mať vyznačený
regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich
prehrávanie obmedzené pre určitý región.
CD vrstva*3
Super Audio CD
vrstva*3
Super Audio CD vrstva pozostáva z 2-kanálovej
alebo multikanálovej časti.
• 2-kanálová časť: Časť, na ktorej je záznam
2-kanálového zvuku.
• Multikanálová časť: Časť, na ktorej je
záznam multikanálového zvuku
(až 5.1 kanálov).
Poznámka o funkciách
prehrávania DVD a VIDEO CD
diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO
CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom programu. Vzhľadom na to, že tento
systém prehráva DVD a VIDEO CD disky podľa
samotného obsahu disku upraveného výrobcom,
niektoré funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete
z pokynov uvedených pri DVD alebo VIDEO
CD disku.
8SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_006-012_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 9 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Ochrana autorských práv
Toto zariadenie je vybavené technológiou
na ochranu autorských práv vlastníka programu
podľa príslušných U.S. patentov a iných práv
o duševnom vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné iba so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je určené iba pre
domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ
spoločnosť Macrovision neuvedie inak.
Spätné upravovanie a disasemblovanie
sú zakázané.
Systém je vybavený adaptívnym maticovým
surround dekodérom Dolby*1 Digital a Dolby
Pro Logic (II) a systémom DTS*2 Digital
Surround System.
*1 Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité-D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
*2 Vyrobené v licencii spoločnosti Digital Theater
Systems, Inc.
“DTS” a “DTS Digital Surround” sú obchodné
značky spoločnosti Digital Theater Systems, Inc.
9SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_006-012_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 10 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)
DISPLAY
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu. Stláčaním
DISPLAY zobrazujete alebo meníte ponuku Control Menu nasledovne:
, Control Menu 1
m
Control Menu 2 (zobrazí sa len pri niektorých diskoch)
m
Ponuka Control Menu vypnutá
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti o jednotlivých
položkách pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
10SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_006-012_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 11 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Číslo aktuálne prehrávaného titulu*1
Číslo aktuálne prehrávanej kapitoly*2
Celkový počet titulov*1
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Celkový počet kapitol*2
Položky Control
Menu
12
18
T
Zvolená položka
Názov funkcie
položky zvolenej
v Control Menu
(27)
(34)
1:32:55
DVD VIDEO
Typ práve
prehrávaného disku*3
Prehrávací čas*4
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Aktuálne nastavenie
Voľby
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Prevádzkové hlásenie
*1 Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne) sa zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/Super Audio CD/CD disku
sa zobrazí číslo skladby/stopy, pri DATA CD disku sa zobrazí číslo albumu. Číslo video súboru (albumu) DivX
pri DATA DVD/DATA CD disku.
*2 Pri VIDEO CD/Super Audio CD disku sa zobrazí číslo indexu, pri DATA CD disku sa zobrazí číslo súboru MP3
alebo JPEG. Číslo video súboru DivX pri DATA DVD/DATA CD disku.
*3 Super VCD disk bude indikovaný ako “SVCD”. Pri DATA CD disku sa v ponuke Control Menu 1 zobrazí “MP3”
alebo v ponuke Control Menu 2 “JPEG”.
*4 Zobrazenie informácie o dátume pre súbor JPEG.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte
DISPLAY.
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Názov položky, Funkcia, Príslušný druh disku
[TITLE] (str. 56)/[SCENE] (str. 56)/[TRACK] (str. 56)
Výber titulu, scény alebo stopy pre prehrávanie.
[CHAPTER] (str. 56)/[INDEX] (str. 56)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
[INDEX] (str. 56)
Zobrazenie a výber indexu pre prehrávanie.
[TRACK] (str. 56)
Výber skladby pre prehrávanie.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 44)
Výber typu titulov ([ORIGINAL] alebo upravené [PLAY LIST]) pri prehrávaní DVD-RW
disku.
pokračovanie
11SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_006-012_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 12 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
[TIME/TEXT] (str. 57)
Zobrazenie uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby.
Zobrazenie DVD/CD textu alebo názvu skladby pri súbore MP3.
[MULTI/2CH] (str. 44)
Výber časti prehrávania Super Audio CD disku (ak sa dá vybrať).
[PROGRAM] (str. 41)
Zostavenie poradia prehrávania.
[SHUFFLE] (str. 42)
Prehrávanie v náhodnom poradí.
[REPEAT] (str. 42)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/albumov)
alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/albumu.
[PARENTAL CONTROL] (str. 71)
Nastavenie obmedzenia prehrávania disku.
[SETUP] (str. 83)
[QUICK] Setup (str. 35)
Pomocou ponuky Quick Setup (Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky) zvoľte
požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (On-screen), pomer strán obrazu TVP
a veľkosť používaných reproduktorov.
[CUSTOM] Setup
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
[RESET]
Obnovenie nastavení v ponuke [SETUP] na výrobné nastavenia.
[ALBUM] (str. 56)
Výber albumu pre prehrávanie.
[FILE] (str. 56)
Výber súboru JPEG alebo DivX pre prehrávanie.
* [DATE] (str. 61)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
* [INTERVAL] (str. 51)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime Slide
Show na obrazovke.
* [EFFECT] (str. 52)
Výber efektu, ktorý sa použije pri zobrazovaní v režime Slide Show.
* [MODE (MP3, JPEG)] (str. 50)
Výber typu údajov pre prehrávanie; audio súbory MP3 (AUDIO), obrazové súbory
JPEG (IMAGE) alebo oboje (AUTO) pri prehrávaní DATA CD disku.
* Tieto položky sa nezobrazia pri prehrávaní DATA CD disku s video súborom DivX.
Rada
• Indikátor ikony Control Menu svieti nazeleno
, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem
t
[OFF] (len [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT]). Indikátor [ORIGINAL/PLAY LIST] svieti nazeleno,
ak nastavíte [PLAY LIST] (výrobné nastavenie). Indikátor [MULTI/2CH] svieti nazeleno, ak pre prehrávanie
zvolíte multikanálovú časť Super Audio CD (ďalej aj SACD) disku.
12SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 13 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Začíname
Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali
nasledovné príslušenstvo:
• Reproduktory (5)
• Subwoofer (1)
• Podstavce (dlhé x 4, krátke x 4)
• Základne (4)
• Kryty konektorov (4)
• Skrutky (20)
• Surround zosilňovač (1)
• IR (infračervený) vysielač* (1)
• IR (infračervený) prijímač* (1)
• Podstavec pre IR prijímač* (1)
• Základňa reproduktora (1)
• AM rámová anténa (1)
• FM drôtová anténa (1)
• Reproduktorové káble (5 m x 6)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie veľkosti AA (R6) (2)
• Konzoly pre upevnenie na stenu
• Návod na použitie
• Pripojenie reproduktorov a TVP (list) (1)
* Káble IR vysielača a IR prijímača sú určené len
pre tento systém. Nepoužívajte bežne dostupné
predlžovacie káble.
Začíname
Vybalenie
Vloženie batérií
do diaľkového ovládania
(ďalej aj DO)
Systém je možné ovládať dodávaným
diaľkovým ovládaním. Do diaľkového ovládania
vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) podľa
správnej polarity 3 a #. Keď používate
diaľkové ovládanie, smerujte ho na senzor
na systéme.
Poznámka
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho
predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas
výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo intenzívnemu svetlu
zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas,
vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu
obsahu batérií a následnej korózii.
13SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 14 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Prehľad zapojení
Podľa nasledovných krokov 1 až 8 vykonajte všetky zapojenia a nastavenia.
“Krok 1: Zapojenie sústavy reproduktorov” (str. 15)
“Krok 2: Zapojenia antén” (str. 25)
“Krok 3: Zapojenie TVP” (str. 26)
“Krok 4: Zapojenie ostatných zariadení” (str. 30)
“Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry” (str. 32)
“Krok 6: Vypnutie predvádzacieho zobrazenia” (str. 32)
“Krok 7: Nastavenie bezdrôtového systému” (str. 33)
“Krok 8: Nastavenie Quick Setup” (str. 35)
Video signály sa odosielajú do TVP a výsledkom je obraz na TV obrazovke; audio signály
sa spracúvajú týmto systémom a sú reprodukované reproduktormi tohto systému. Okrem zvuku z DVD
alebo CD diskov tiež môžete reprodukovať zvuk z iných zdrojov zvuku (napr. TV programov).
14SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 15 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Krok 1: Zapojenie sústavy reproduktorov
Začíname
Dodávané reproduktory pripojte pomocou dodávaných reproduktorových káblov. Dodržte farebné
rozlíšenie konektorov a označení na kábloch. Nepripájajte iné než dodávané reproduktory.
Najlepší priestorový zvuk dosiahnete špecifikovaním parametrov reproduktorov (vzdialenosť, úroveň
hlasitosti atď.), pozri str. 87.
Potrebné káble
Reproduktorové káble
Konektor a farebná násadka na reproduktorovom kábli zodpovedajú farebnému označeniu konektorov
na zariadení, do ktorých sa majú pripojiť.
Šedý
(+)
(+)
(–)
Farebná násadka
(–)
Čierny
Potrebné príslušenstvo pre bezdrôtový systém
IR vysielač
Vysiela zvukový signál pomocou infračervených lúčov. Pripojte ho k systému.
IR prijímač
Prijíma zvukový signál pomocou infračervených lúčov. Pripojte ho k surround zosilňovaču.
pokračovanie
15SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 16 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Ak používate podstavec pre IR prijímač, nasaďte podstavec tak, aby boli trojuholníkové značky na IR
prijímači aj podstavci zarovnané.
IR prijímač
Trojuholníkové značky
Podstavec IR prijímača
Surround zosilňovač
Prijíma zvukový signál z IR prijímača a vysiela ho do surround reproduktorov.
Surround reproduktory a IR prijímač pripojte k surround zosilňovaču.
POWER/ON LINE
POWER
Upevnenie reproduktorov na podstavce
Pred pripojením reproduktorov upevnite reproduktory na podstavce.
Poznámka
• Na podlahu položte textíliu, aby sa podlaha nepoškodila.
Rada
• Reproduktory môžete používať bez podstavcov, ak ich upevníte na stenu (str. 22).
1
Podstavec vložte do základne.
16SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 17 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Dlhý podstavec je určený na postavenie na podlahu, krátky podstavec je určený na postavenie na
stôl alebo policu a pod.
alebo
Začíname
Podstavec (dlhý)
Podstavec (krátky)
Otvory pre skrutky
Základňa
2
Základňu upevnite k podstavcu skrutkami.
Spodná strana základne
Skrutky (3)
3
Reproduktorový kábel prevlečte cez otvor v základni, potom ho vytiahnite hore.
Spodná strana
základne
,
Reproduktorový kábel
pokračovanie
17SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 18 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
4
Reproduktorový kábel prevlečte cez otvor v reproduktore.
Otvor
Reproduktor
Reproduktorový kábel
Reproduktor
,
5
Reproduktor upevnite na podstavec.
,
Poznámka
• Reproduktorový kábel nepricviknite medzi reproduktor a podstavec.
• Pri manipulácii dávajte pozor, aby reproduktor nespadol.
18SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 19 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
6
Reproduktorový kábel pripojte k reproduktoru a nastavte jeho potrebnú dĺžku.
Začíname
Nastavte potrebnú dĺžku reproduktorového kábla.
7
Na reproduktor skrutkami upevnite kryt konektorov.
Kryt konektorov
Skrutky (2)
19SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 20 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Pripojenie reproduktorov
Predný reproduktor (R)
Predný reproduktor (L)
Stredový reproduktor
Zadná strana predného
reproduktora
Zadná strana predného
reproduktora
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
P B /C B
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
EURO AV
P R /C R
VIDEO IN
VIDEO
SPEAKER
DIR-T1
IR vysielač
IR prijímač
Subwoofer
Zadná strana
surround
reproduktora
Zadná strana
surround
reproduktora
SPEAKER
SURROUND L
SURROUND R
Surround reproduktor (L)
Surround zosilňovač
DIR-R2
Surround reproduktor (R)
20SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 21 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Poznámka
Začíname
• Reproduktory neumiestňujte na naklonený povrch.
• Reproduktory neumiestňujte na miesta:
– Extrémne horúce alebo chladné.
– Prašné alebo znečistené.
– Veľmi vlhké.
– Vystavené otrasom.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Pri umiestňovaní reproduktorov a/alebo špeciálnych podstavcov (nedodávané) buďte opatrný, keďže pri umiestnení
reproduktorov na špeciálne povrchovo upravenú podlahu (voskovanie, olejovanie, leštenie atď.) môže dôjsť
k poškodeniu povrchovej úpravy.
• Na čistenie používajte jemnú handričku určenú napr. na čistenie skla.
• Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
• O reproduktory sa neopierajte, ani sa na ne nevešajte. Môžu spadnúť.
Poznámky k umiestneniu IR vysielača a IR prijímača
• IR prijímač neumiestňujte na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu ani silnému svetlu zo svietidiel.
• Káble IR vysielača a IR prijímača sú určené len pre tento systém. Nepoužívajte bežne dostupné predlžovacie káble.
Poznámky k umiestneniu surround zosilňovača a základne reproduktora
• Na surround zosilňovač a základňu reproduktora neumiestňujte iné predmety než dodávané reproduktory.
• Keď umiestňujete reproduktor na surround zosilňovač alebo základňu reproduktora, musíte reproduktor postaviť
správne.
Pripojenie reproduktorových káblov
Reproduktorový kábel zasuňte po zahnutí na konci odizolovanej časti kábla. Takto sa reproduktorový
kábel nebude uvoľňovať v reproduktorovom konektore.
Poznámka
• Izoláciu reproduktorového kábla nezasúvajte do konektora SPEAKER.
Prevencia pred skratom
Skratovanie reproduktorov môže poškodiť systém. Pri pripájaní reproduktorov preto dodržujte
nasledovné bezpečnostné upozornenia. Odizolovaná časť kábla sa nesmie dotýkať iného konektora
alebo odizolovanej časti iného kábla.
21SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 22 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Príklady chybných zapojení reproduktorových káblov
Odizolovaná časť je v dôsledku
nadmerného odizolovania v kontakte
s odizolovanou časťou iného kábla.
Odizolovaná časť je
v kontakte s iným
konektorom.
Po pripojení všetkých zariadení, reproduktorov a sieťovej šnúry skontrolujte reprodukciou testovacieho
tónu, či sú všetky reproduktory pripojené správne. Podrobnosti o reprodukcii testovacieho tónu pozri
na str. 89.
Ak sa z niektorého reproduktora nereprodukuje testovací tón, alebo sa testovací tón reprodukuje
z iného reproduktora než z toho, ktorého označenie je práve zobrazené v ponuke Setup, môže byť
reproduktor skratovaný. V takomto prípade dôkladne prekontrolujte všetky prepojenia.
Poznámka
• Dodržte polaritu káblov a konektorov na zariadení: 3 do 3 a # do #. Ak zameníte polaritu, zvuk môže byť
skreslený a môžu v ňom absentovať nízke frekvencie.
Montáž reproduktorov na stenu
1
Pripravte si bežne dostupné skrutky (nedodávané), ktoré budú vyhovovať otvorom na
zadnej strane každého reproduktora. Pozri obrázok nižšie.
4,6 mm
4 mm
25 mm
2
Otvor na zadnej
strane reproduktora
10 mm
Skrutky naskrutkujte do steny.
Skrutky by mali vyčnievať cca 7 až 8 mm.
165 mm
7 až 8 mm
3
Z miesta pre dve skrutky na zadnej strane reproduktora odlepte nálepky.
22SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 23 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Začíname
4
Na zadnú stranu reproduktorov upevnite konzoly pre zavesenie na stenu.
Konzoly pre zavesenie na stenu
(7 × 7 mm, hrúbka 3 mm)
5
Zaveste reproduktory na skrutky.
4,6 mm
Otvor na zadnej
strane reproduktora
10 mm
Poznámka
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál a pevnosť steny. Sadrokartónové steny sú obzvlášť krehké. Pri takýchto
stenách naskrutkujte skrutky do nosníkov. Reproduktory inštalujte na zvislé a ploché steny v miestach, kde je
v stenách výstuha.
• Informácie o skrutkách a vhodnosti ich použitia vám poskytne ich predajca.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou inštaláciou
(t.j. nedostatočná pevnosť steny, nesprávna montáž tohto produktu alebo živelné pohromy).
23SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 24 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Bezdrôtový systém
Bezdrôtový systém pracuje na základe systému digitálneho prenosu zvuku infračervenými lúčmi (str. 96).
Nasledovná schéma znázorňuje zónu infračerveného prenosu (zóna dosahu infračervených lúčov).
Pohľad zhora
Pohľad zboku
Infračervený signál
Infračervený signál
10
10
10
10
IR vysielač
Cca 10m
IR prijímač
IR vysielač
Cca 10m
IR prijímač
Poznámka
• IR prijímač neumiestňujte na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu ani silnému svetlu zo svietidiel.
• Nepoužívajte IR vysielač a IR prijímač, ktoré nie sú dodávané s týmto systémom.
24SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 25 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Krok 2: Zapojenia antén
Začíname
Za účelom kvalitného počúvania rozhlasu pripojte AM/FM antény.
AM rámová anténa
FM drôtová anténa
Poznámka
• Aby nebol signál zašumený, umiestnite AM rámovú anténu ďalej od systému a iných zariadení.
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM antény ju vodorovne narovnajte.
Rada
• Keď pripojíte dodávanú AM rámovú anténu, kábel (A) a kábel (B) pripojte do ľubovoľného konektora.
A
B
• Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, podľa obrázka nižšie prepojte systém s externou FM anténou pomocou
koaxiálneho kábla 75 Ohm (nedodávaný).
Systém
Externá FM anténa
25SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 26 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Krok 3: Zapojenie TVP
Najskôr vykonajte video prepojenia a potom audio prepojenia.
Po prepojení výstupného audio konektora TVP s týmto systémom budete môcť počúvať zvuk z TVP
cez reproduktory tohto systému.
Pripojenie video káblov
Obrazový signál z DVD disku je vyvedený do TVP.
Do COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
VIDEO IN
VIDEO
COAXIAL
SPEAKER
DIR-T1
FM 75
Do EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
Do EURO AV
t INPUT (FROM VIDEO)
Do TVP s konektormi
COMPONENT VIDEO IN
EURO AV
Y
INPUT(FROM VIDEO)
PB/CB
PR/CR
TVP s konektormi
COMPONENT VIDEO IN
TVP
Systém pripojte k TVP káblom SCART (EURO AV) (nedodávaný).
Kábel SCART (EURO AV) pripojte do konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV) na systéme.
Pri prepájaní káblom SCART (EURO AV) skontrolujte, či TVP podporuje S-video alebo RGB signály.
Ak TVP podporuje S-video signál, zmeňte vstupný režim TVP na RGB signály. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie TVP.
Pripojenie k TVP vybavenému konektormi COMPONENT VIDEO IN
Pripojte zložkový video kábel (nedodávaný). Aby ste mohli používať konektory COMPONENT
VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR), TVP musí disponovať konektormi COMPONENT VIDEO IN
26SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 27 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
(Y,PB/CB, PR/CR). Ak váš TVP dokáže spracovať signály v progresívnom formáte, použite toto
prepojenie a nastavte výstupný signál zo systému na výstup progresívnych video signálov (str. 27).
Začíname
Zelený
Modrý
Červený
Pripojenie k štandardnému TVP s formátom zobrazenia 4:3
V závislosti od obsahu disku sa nemusí obraz prispôsobiť rozmeru vašej TV obrazovky.
Nastavenie formátu pomeru strán obrazu pozri na str. 85.
Dokáže váš TVP spracovať signály v progresívnom formáte?
Progresívny formát video signálov je spôsob zobrazovania TV obrazu, pri ktorom sa redukuje blikanie
a zvyšuje sa ostrosť obrazu. Aby bolo zobrazenie takéhoto signálu možné, je potrebné k systému
pripojiť TVP, ktorý dokáže spracovať signály v progresívnom formáte.
FUNCTION
PROGRESSIVE
Keď sú na výstupe zo systému signály v progresívnom formáte, na displeji je zobrazené “P AUTO”
alebo “P VIDEO”.
1
2
Stláčaním FUNCTION zvoľte “DVD”.
Stlačte PROGRESSIVE.
Po každom stlačení tlačidla PROGRESSIVE sa zobrazenie prepína nasledovne:
t P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi signálmi,
– a TVP je pripojený do konektorov COMPONENT VIDEO OUT.
Štandardne zvoľte práve toto nastavenie. Takto sa automaticky identifikuje typ záznamu (softvéru)
a zvolí sa vhodná metóda konverzie.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude splnená niektorá
z uvedených podmienok.
pokračovanie
27SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 28 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi signálmi,
– a TVP je pripojený do konektorov COMPONENT VIDEO OUT,
– a chcete napevno nastaviť metódu konverzie na PROGRESSIVE VIDEO pre záznam snímaný
video technikou.
Toto nastavenie zvoľte, ak je po zvolení PROGRESSIVE AUTO obraz neostrý.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude splnená niektorá
z uvedených podmienok.
x INTERLACE
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– váš TVP nie je kompatibilný s progresívnymi signálmi, alebo
– je TVP pripojený do iných konektorov, než COMPONENT VIDEO OUT (EURO AV T
OUTPUT (TO TV)).
Typy DVD softvéru a metódy konverzie
DVD softvér je možné rozdeliť na dva druhy: Záznam snímaný filmovou technikou a záznam snímaný
video technikou.
Záznam snímaný video technikou je založený na TV vysielaní, napr. TV inscenácie alebo situačné
komédie, a zobrazuje sa pri ňom 30 snímok/60 políčok za sekundu. Záznam snímaný filmovou
technikou je odvodený od klasických filmov a zobrazuje sa pri ňom 24 snímok za sekundu. Niektoré
záznamy na DVD disku sú kombináciou záznamov snímaných video aj filmovou technikou.
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený obraz, keď je výstupný signál v progresívnom formáte,
musí sa progresívny video signál konvertovať tak, aby zodpovedal druhu sledovaného záznamu
na DVD disku.
Poznámka
• Pri prehrávaní záznamu snímaného video technikou so signálom v progresívnom formáte sa môžu niektoré časti
obrazového záznamu z dôvodu procesu konverzie pri výstupe cez konektory COMPONENT VIDEO OUT
zobrazovať neprirodzene. Nastavenie “PROGRESSIVE AUTO” alebo “PROGRESSIVE VIDEO” nemá vplyv
na výstupný signál z konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV), pretože ide o signál v prekladanom formáte.
• Ak v ponuke [SCREEN SETUP] nastavíte [LINE] na [RGB] (str. 86), systém sa prepne do nastavenia
“INTERLACE”. Toto nastane, aj keď ste nastavili “PROGRESSIVE AUTO” alebo “PROGRESSIVE VIDEO”.
• Ak v ponuke [SCREEN SETUP] nastavíte [LINE] na [RGB] (str. 86), na výstupe zo systému nebudú zložkové
video signály.
Pripojenie audio káblov
Reprodukcia zvuku z TVP cez reproduktory tohto systému.
28SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 29 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
TVP
Začíname
AUDIO
OUT
L
R
Do VIDEO (AUDIO IN)
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
SPEAKER
VIDEO IN
VIDEO
COAXIAL
DIR-T1
FM 75
Prepojenie konektorov AUDIO OUT na TVP s konektormi VIDEO
(AUDIO IN) na tomto systéme
TVP pripojte do konektorov VIDEO (AUDIO IN) pomocou audio kábla (nedodávaný). Pri pripájaní
kábla dodržte farebné rozlíšenie koncoviek kábla s konektormi na zariadeniach.
Biely (L/audio)
Červený (R/audio)
Poznámka
• Prepojenia vykonajte dôkladne, predídete tak prípadnému brumu a šumu.
• Ak váš TVP nie je vybavený konektormi AUDIO OUT, nie je možné reprodukovať zvuk z TVP reproduktormi
tohto systému.
• Ak pripojíte TVP do konektorov VIDEO (AUDIO IN), nie je možné pripojiť iné zariadenia (napr. VCR)
(iné zariadenia je možné pripojiť koaxiálnym káblom (nedodávaný) do konektora COAXIAL DIGITAL IN
(str. 31)).
Rada
• Pre počúvanie zvuku z TVP zvoľte príslušný zdroj zvuku stláčaním FUNCTION. Podrobnosti pozri na str. 68.
• Ak chcete reprodukovať zvuk z TVP alebo stereo zvuk z 2-kanálových zdrojov zvuku cez 6 reproduktorov tohto
systému, zvoľte zvukové pole “Dolby Pro Logic”, “Dolby Pro Logic II MOVIE” alebo “Dolby Pro Logic II
MUSIC” (str. 65).
29SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 30 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Krok 4: Zapojenie ostatných zariadení
Ak do konektorov VIDEO/AUDIO OUT pripojíte iné zariadenie, môžete z takého zariadenia sledovať
a počúvať obrazový a zvukový signál.
Poznámka
• Ak v kroku 3 (str. 26) pripojíte TVP do konektorov VIDEO, nie je k systému možné pripojiť iné zariadenia. (Iné
zariadenia je možné pripojiť koaxiálnym káblom (nedodávaný) do konektora COAXIAL DIGITAL IN (str. 31)).
Prepojenie systému a iného zariadenia
Reprodukcia zvuku z iného zariadenia cez reproduktory tohto systému.
Digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation 2 atď.
COAXIAL
DIGITAL
OUT
Do SAT
(COAXIAL DIGITAL IN)
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
VIDEO IN
VIDEO
COAXIAL
SPEAKER
DIR-T1
Do VIDEO
(OPTICAL DIGITAL IN)
FM 75
Do VIDEO
(VIDEO/AUDIO IN)
VIDEO
OUT
OPTICAL
DIGITAL
OUT
AUDIO
OUT
L
R
VCR, digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation 2 atď.
Prepojenie konektorov VIDEO/AUDIO OUT na inom zariadení
s konektormi VIDEO (VIDEO/AUDIO IN) na tomto systéme
Pripojte VCR alebo iné zariadenie do konektorov VIDEO (VIDEO/AUDIO IN) pomocou video/audio
kábla (nedodávaný). Pri pripájaní kábla dodržte farebné rozlíšenie koncoviek kábla s konektormi
na zariadeniach.
Žltý (Video)
Biely (L/audio)
Červený (R/audio)
30SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 31 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Ak pripájate digitálny satelitný prijímač vybavený konektorom DIGITAL
OUT (COAXIAL alebo OPTICAL)
Začíname
Digitálny satelitný prijímač môžete namiesto pripojenia do konektorov VIDEO AUDIO IN pripojiť
do konektora VIDEO (OPTICAL DIGITAL IN) alebo SAT (COAXIAL DIGITAL IN).
Systém dokáže prijímať digitálne aj analógové signály. Digitálne signály majú pred analógovými
signálmi prioritu. Ak sa tok digitálneho signálu zastaví, po 2 sekundách sa zaháji tok analógového
signálu.
Ak pripájate digitálny satelitný prijímač nevybavený konektorom
DIGITAL OUT
Digitálny satelitný prijímač pripojte len do konektorov VIDEO AUDIO IN na systéme.
Počúvanie zvuku z prenosných zvukových zdrojov cez reproduktory
tohto systému
Audio káblom so stereo minikonektorom (nedodávaný) prepojte výstupné audio konektory prenosného
zdroja zvuku s konektorom AUDIO IN na prednom paneli systému.
Poznámka
• Prepojenia vykonajte dôkladne, predídete tak prípadnému brumu a šumu.
Rada
• Ak k systému pripojíte iné zariadenie, zvoľte príslušný zdroj zvuku stláčaním FUNCTION (str. 77).
31SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 32 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Krok 5: Pripojenie sieťovej
šnúry
Pred pripojením sieťovej šnúry systému
do elektrickej zásuvky pripojte k systému
všetky reproduktory (str. 15).
Krok 6: Vypnutie
predvádzacieho
zobrazenia
"/1
"/1
AMP MENU
"/1
X/x/c
ENTER
Zapnutie systému
Stlačte "/1.
Vypnutie systému
Stlačte "/1. Systém sa prepne
do pohotovostného režimu.
Počas prehrávania disku nevypínajte systém
stlačením "/1. Môžete vymazať nastavenia
jednotlivých ponúk Menu. Najskôr stlačením x
zastavte prehrávanie, potom stlačte "/1.
Po zapojení sieťovej šnúry systému do
elektrickej zásuvky sa na displeji zobrazí
predvádzacie zobrazenie. Ak stlačíte "/1
na DO, predvádzanie sa vypne.
Poznámka
• Ak stlačíte "/1 na systéme, predvádzanie sa nevypne.
• Ak predvádzací režim aktivujete v Menu AMP,
predvádzanie sa nevypne ani po stlačení "/1 na DO.
Aby sa predvádzanie vyplo, nastavte predvádzací
režim na Off, potom stlačte "/1 na DO.
Aktivácia/deaktivácia
predvádzacieho režimu
1
2
3
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “DEMO” a stlačte ENTER
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• DEMO OFF: Vypnutie predvádzacieho
režimu.
• DEMO ON: Zapnutie predvádzacieho
režimu.
4
Stlačte ENTER alebo AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
32SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 33 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Po pripojení reproduktorov, surround
zosilňovača, IR vysielača, IR prijímača
a sieťových šnúr nastavte bezdrôtový systém
pre bezproblémový príjem.
Príklad inštalácie
Nastavte vzájomnú polohu IR vysielača
a prijímača podľa obrázka.
Nastavte vzájomnú polohu IR vysielača
a prijímača priamo oproti sebe a smerujte ich
tak, aby začal indikátor POWER/ON LINE
svietiť nazeleno.
Začíname
Krok 7: Nastavenie
bezdrôtového systému
Pohľad zhora
IR vysielač
"/1
Stredový reproduktor
Predný
Predný
reproduktor (L)
reproduktor (R)
Indikátor POWER/ON LINE
TV
POWER
Subwoofer
POWER/ON LINE
POWER
Pozícia sledovania
1
Stlačte "/1 na systéme a POWER
na surround zosilňovači.
Systém a surround zosilňovač sa zapnú
a indikátor POWER/ON LINE sa rozsvieti
načerveno.
2
Nastavte vzájomnú polohu IR vysielača
a prijímača oproti sebe.
Polohu nastavujte, kým nebude indikátor
POWER/ON LINE svietiť nazeleno.
Rada
• IR vysielač je pohyblivý, aby sa mohla zmena
smerovania vykonávať jednoduchšie.
Poznámka
• Medzi IR vysielačom a prijímačom nesmú byť žiadne
prekážky. Inak môže byť zvuk zo zadných
reproduktorov prerušovaný.
• Ak indikátor POWER/ON LINE svieti načerveno,
prenos nefunguje. Polohu nastavujte, kým nebude
indikátor POWER/ON LINE svietiť nazeleno.
• Ak indikátor POWER/ON LINE bliká načerveno,
IR prijímač prijíma infračervený signál z iného
bezdrôtového zariadenia Sony. Meňte polohu
IR vysielača a/alebo prijímača tak, aby indikátor
POWER/ON LINE svietil nazeleno.
Surround
reproduktor (L)
Surround
reproduktor (R)
Surround
zosilňovač
Základňa reproduktora
IR prijímač
Upevnenie IR vysielača
a prijímača na stenu
IR vysielač a prijímač môžete upevniť na stenu,
keď:
– Sú medzi IR vysielačom a prijímačom
prekážky.
– Medzi IR vysielačom a prijímačom často
prechádzajú ľudia.
Pri upevňovaní IR vysielača a IR prijímača na
stenu zvoľte pozíciu IR vysielača až po zvolení
pozície IR prijímača.
33SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 34 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Upevnenie IR prijímača na stenu
1
IR vysielač
Do steny naskrutkujte bežne dostupnú
skrutku tak, aby prečnievala cca 4 mm.
Podstavec
2
4 mm
2
Do steny naskrutkujte bežne dostupné
2 skrutky tak, aby prečnievali cca 4 mm.
Skrutky naskrutkujte tak, aby boli od seba
vzdialené cca 30 mm.
Z IR prijímača demontujte podstavec
a zaveste ho cez otvor na zadnej strane
na skrutku.
Po upevnení na stenu IR prijímačom
nehýbte.
30 mm
IR prijímač
4 mm
3
Zaveste IR vysielač na stenu cez otvor
v spodnej časti podstavca na skrutku.
Po upevnení na stenu IR vysielačom
nehýbte.
Podstavec IR prijímača
IR vysielač
Rada
• Ak budete znova nasadzovať podstavec
na IR prijímač, nasaďte podstavec tak, aby boli
trojuholníkové značky na IR prijímači aj podstavci
zarovnané (str. 16).
Upevnenie IR vysielača na stenu
1
Otočte podstavec IR vysielača.
Podstavec
Rada
• Prečnievajúce káble môžete uložiť do drážok
v spodnej časti podstavca.
34SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 35 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Drážky
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte
systém na prevádzku minimálnym počtom
základných nastavení.
Ak chcete preskočiť niektorú položku
nastavenia, stlačte >. Pre návrat k predošlej
položke nastavenia stlačte ..
Poznámka
Začíname
Podstavec
Krok 8: Nastavenie Quick
Setup
"/1
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál a pevnosť
steny.
• IR vysielač a IR prijímač neupevňujte na slabé steny.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek
poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou
inštaláciou (t.j. nedostatočná pevnosť steny atď.),
nesprávnym používaním tohto produktu alebo
živelnými pohromami.
• Pred pripájaním/odpájaním káblov najskôr
demontujte IR vysielač alebo IR prijímač zo steny.
CLEAR
X/x
ENTER
./>
1
2
Zapnite TVP.
Stlačte [/1.
Poznámka
• Pred postupom Quick Setup odpojte slúchadlá.
Kroky za krokom 10 nie je možné vykonať,
ak sú zapojené slúchadlá.
• Zdroj zvuku musí byť nastavený na “DVD”.
3
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
hlásenie [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (Stlačením [ENTER] spustíte
QUICK SETUP). Ak sa toto hlásenie
nezobrazí, zobrazte Quick Setup a postup
vykonajte znova (str. 37).
Poznámka
• Ak stlačíte CLEAR počas zobrazenia
sprievodného hlásenia, hlásenie sa vypne. Ak je
potrebné vykonať postup Quick Setup, pozri časť
“Zobrazenie zobrazenia Quick Setup” (str. 37).
pokračovanie
35SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 36 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
4
Stlačte ENTER bez toho, aby bol
vložený disk.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
9
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
VIDEO
RGB
Stláčaním X/x zvoľte typ výstupných
video signálov.
• [VIDEO]: Výstup video signálov.
• [RGB]: Výstup RGB signálov.
5
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Poznámka
Systém bude zobrazovať ponuky Menu
a titulky vo zvolenom jazyku.
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie [RGB]. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
Poznámka
• Dostupné jazyky sa v závislosti od oblasti
odlišujú.
6
Zobrazí sa ponuka Setup pre nastavenie
vzdialenosti reproduktorov.
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu pomeru
strán pripojeného TVP.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
7
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
x Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
[4:3 LETTER BOX] alebo [4:3 PAN
SCAN] (str. 85)
x Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3
so širokouhlým režimom
[16:9] (str. 85)
8
10 Stlačte ENTER.
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu
výstupného video signálu z konektora
EURO AV T OUTPUT (TO TV)
na zadnom paneli systému.
11 Stláčaním X/x nastavte vzdialenosť
predných reproduktorov od miesta
počúvania a stlačte ENTER.
Nastaviť môžete 1.0 až 7.0 metrov.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
12 Stláčaním X/x nastavte vzdialenosť
stredového reproduktora od miesta
počúvania a stlačte ENTER.
Nastaviť môžete 0.0 až 7.0 metrov.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
Poznámka
• Dostupná vzdialenosť závisí od nastavenia pre
predné reproduktory.
36SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 37 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
13 Stláčaním X/x nastavte vzdialenosť
surround reproduktorov od miesta
počúvania.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
Poznámka
• Dostupná vzdialenosť závisí od nastavenia pre
predné reproduktory.
14 Stlačte ENTER.
Rozmiestnenie reproduktorov
Aby sa dosiahol maximálny možný surround
(priestorový) efekt, mali by byť všetky
reproduktory okrem subwoofera rozmiestnené
v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania (A).
Ak je to však potrebné, systém vám umožní
posunúť stredový reproduktor až o 1,6 metra
bližšie (B) a surround reproduktory až
o 5,0 metrov bližšie (C) k pozícii počúvania.
Predné reproduktory je možné umiestniť
vo vzdialenosti od 1 až do 7 metrov (A)
od pozície počúvania.
Začíname
Nastaviť môžete 0.0 až 7.0 metrov.
Nastavenie reproduktorov
Reproduktory rozmiestnite podľa obrázka nižšie.
Nastavovanie pre rýchle uvedenie
do prevádzky (Quick Setup) je dokončené.
Všetky zapojenia a nastavenia sú
dokončené.
Vypnutie režimu Quick Setup
V ktoromkoľvek kroku stlačte
DISPLAY.
Poznámka
• Ak chcete zmeniť jednotlivé nastavenia, pozri časť
“Ponuka nastavení Setup” (str. 83).
Zobrazenie zobrazenia Quick
Setup
1
Poznámka
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte ENTER.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
12(27)
18(34)
:
:
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3
Stláčaním X/x zvoľte [QUICK] a stlačte
ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie Quick Setup.
• Stredový a surround reproduktory neumiestňujte
do väčšej vzdialenosti od pozície počúvania, než sú
predné reproduktory.
Ak sa vyskytne jav nesprávneho
zobrazovania farieb na TVP
umiestnenom v blízkosti
reproduktorov
Predné a stredový reproduktor a subwoofer sú
z dôvodu eliminácie šírenia magnetického poľa
magneticky tienené, takže môžu byť umiestnené
v blízkosti TVP. Aj napriek tomu môže na
niektorých typoch TV prijímačov vzniknúť jav
nesprávneho zobrazovania (ovplyvňovania)
farieb. Keďže surround reproduktory nie sú
magneticky tienené, odporúčame ich umiestniť
ďalej od TVP.
V prípade pretrvávania
nesprávneho zobrazovania farieb...
Vypnite TVP a po cca 15 až 30 minútach ho opäť
zapnite.
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
37SK
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_013-038_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 38 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
V prípade opätovného
pretrvávania nesprávneho
zobrazovania farieb...
Reproduktory presuňte ďalej od TVP.
Ak sa vyskytne akustická spätná
väzba (pískanie)
Reproduktory premiestnite, alebo znížte
hlasitosť na systéme.
38SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 39 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
5
Vložte disk.
Položte disk na nosič a stlačte A.
Prehrávanie diskov
Prehrávanie diskov
Pri prehrávaní 8 cm disku umiestnite disk
do vnútornej formy v nosiči. Disk nesmie byť
vo vnútornej forme vložený nakrivo.
A H
Prehrávanie diskov
FUNCTION
"/1
Poznámka
Nosič disku
Nastavenie
hlasitosti
Pripojenie
slúchadiel
• Nosič disku nezatvárajte nasilu vtláčaním
rukou. Môže dôjsť k poruche.
• Na nosič disku neklaďte viac než jeden disk.
6
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie (súvislé
prehrávanie - Continuous Play).
Nastavte hlasitosť systému.
"/1
FUNCTION
Rada
REPEAT
• V závislosti od disku sa na TV obrazovke môže
zobraziť DVD Menu. Disk je možné prehrávať
interaktívne podľa pokynov v Menu. (DVD: str. 43),
(VIDEO CD: str. 45).
ALBUM –/+
X/x/c
ENTER
MUTING
VOLUME +/–
DISPLAY
/
./>
H
x
X
Úspora energie v pohotovostnom
režime
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý.
Pohotovostný režim zrušíte jedným stlačením "/1.
Ďalšie operácie
Pre
Stlačte
Pri niektorých DVD VIDEO alebo VIDEO CD
diskoch môžu byť niektoré operácie odlišné
alebo nedostupné.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku.
Zastavenie
x.
Pozastavenie
X.
Obnovenie prehrávania
po pozastavení
X alebo H.
1
2
Presun na nasledujúcu
kapitolu, skladbu alebo
scénu
> (okrem JPEG diskov).
3
Zapnite TVP.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
Stlačte "/1.
Systém sa zapne.
Ak nie je nastavený zdroj zvuku “DVD”,
stláčaním FUNCTION zvoľte “DVD”.
4
Stlačte A.
Presun na predchádzajúcu . (okrem JPEG
kapitolu, skladbu alebo
diskov).
scénu
Vypnutie zvuku
MUTING. Zvuk obnovíte
opätovným stlačením
tlačidla, alebo zvýšením
hlasitosti tlačidlom
VOLUME +.
pokračovanie
39SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 40 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Pre
Stlačte
Zastavenie prehrávania
a vybratie disku
A.
(rýchle
Opakovanie
predchádzajúcej scény*1 zopakovanie) počas
prehrávania.
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne*2
(rýchly posuv
vpred) počas prehrávania.
Prepnutie na nasledujúci
alebo predchádzajúci
album*3
ALBUM + alebo – počas
prehrávania.
*1 Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky.
Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX.
*2 Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW
disky. Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch
DivX.
*3 Len DATA CD/DATA DVD disky.
Poznámka
• Ak sa v systéme nenachádza žiadny disk, na displeji
sa zobrazí “NO DISC”.
Rada
• Funkcia Instant Replay (rýchle zopakovanie) je
výhodná, ak chcete rýchlo zopakovať premeškanú
scénu alebo dialóg.
• Funkcia Instant Advance (rýchly posuv vpred) je
výhodná, ak chcete rýchlo preskočiť scénu, ktorá vás
nezaujíma.
• Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia Instant
Replay alebo Instant Advance dostupná.
2
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie od miesta, v ktorom
bolo prehrávanie disku zastavené v kroku 1.
Poznámka
• Keď je v ponuke [CUSTOM SETUP] nastavené
[MULTI-DISC RESUME] na [OFF] (str. 87), miesto
zastavenia prehrávania sa z pamäte vymaže,
ak prepnete zdroj zvuku stláčaním FUNCTION.
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa nemusí
uchovať v prípade, že:
– Zmeníte režim prehrávania.
– Zmeníte nastavenia v ponuke Setup.
– Prepnete zdroj vstupného signálu stláčaním
tlačidla FUNCTION.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
• Pri prehrávaní DVD-RW disku v režime VR, CD,
Super Audio CD, DATA CD a DATA DVD disku
sa miesto, v ktorom ste zastavili prehrávanie, uchová
v pamäti pre aktuálny disk.
Miesto obnovenia prehrávania sa zruší, ak:
– Vysuniete nosič disku.
– Systém prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime Program
Play a Shuffle Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch pracovať.
• Podľa miesta zastavenia prehrávania môže dôjsť pri
jeho obnovení k miernej odchýlke od tohto miesta.
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
Obnovenie prehrávania
z pozície zastavenia
prehrávania disku
(Resume Play)
Prehrávanie disku prehrávaného
pred obnovením prehrávania
(Multi-disc Resume)
Systém si pamätá pozíciu, na ktorej ste
naposledy zastavili prehrávanie stlačením x
a na displeji sa zobrazí “RESUME”. Kým
nevyberiete disk, funkcia Resume Play
(obnovenie prehrávania) bude pracovať aj
po prepnutí systému do pohotovostného režimu
stlačením "/1.
Systém si pamätá miesto, v ktorom ste
naposledy zastavili prehrávanie až pre 40 diskov
a obnoví prehrávanie z takéhoto miesta vždy,
keď vložíte príslušný disk. Pri uložení miesta
zastavenia pre 41. disk sa vymaže z pamäte
nastavenie pre 1. disk.
Funkciu aktivujete nastavením [MULTI-DISC
RESUME] v ponuke [CUSTOM SETUP] na
[ON]. Podrobnosti pozri v časti “[MULTI-DISC
RESUME] (len DVD VIDEO/VIDEO CD
disk)” (str. 87).
1
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji sa zobrazí “RESUME”, takže
môžete opätovne spustiť prehrávanie od
miesta, v ktorom bolo prehrávanie disku
zastavené.
Ak sa “RESUME” nezobrazí, funkcia
Resume Play nie je k dispozícii.
(len DVD VIDEO, VIDEO CD disky)
Poznámka
• Keď je v ponuke [CUSTOM SETUP] nastavené
[MULTI-DISC RESUME] na [ON] (str. 87)
a prehrávate disk so záznamom (napr. DVD-RW),
40SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 41 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
systém môže obnoviť prehrávanie iných, vami
nahraných diskov, z totožného miesta zapamätaného
pre prvý disk. Pre prehrávanie od začiatku disku
stlačte dvakrát x a potom stlačte H.
Vytvorenie programu
(Program Play)
(len VIDEO CD, Super Audio CD,
CD disky)
5
Obsah disku môžete prehrať vo vami zvolenom
poradí tým, že zmeníte poradie stôp (skladieb)
na disku – vytvoríte vlastný program. Do
programu môžete zaradiť až 99 položiek.
1
Stlačte
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Zvoľte položku, ktorú chcete zaradiť
do programu.
Napríklad zvolenie stopy/skladby [02].
Stláčaním X/x zvoľte [02] v stĺpci [T], potom
stlačte ENTER. Pri Super Audio CD diskoch
sa môže číslo skladby zobraziť trojciferne.
DISPLAY.
Prehrávanie diskov
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
Zvolená skladba
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
0:15:30
T
PROGRAM
2
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Stláčaním X/x zvoľte
[PROGRAM] a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre [PROGRAM].
6 (14)
T
2:50
OFF
OFF
SET
ON
PLAY
CD
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas skladieb zaradených do programu
6
Ostatné položky zaradíte do programu
opakovaním krokov 4 až 5.
Skladby sa zobrazujú vo zvolenom poradí.
3
7
Stláčaním X/x zvoľte [SET t] a stlačte
ENTER.
Prehrávanie Program Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
Ak prehrávate VIDEO CD, Super Audio CD
alebo CD disk, zobrazí sa [TRACK].
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
Skladby na disku
4
Stlačením H spustíte prehrávanie
Program Play.
0:00:00
T
Obnovenie štandardného prehrávania
––
01
02
03
04
05
06
Stlačte CLEAR alebo v kroku 2 zvoľte [OFF].
Ten istý program prehráte znova zvolením [ON]
v kroku 3 a stlačením ENTER.
Celkový čas skladieb
zaradených do programu
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na položku v stĺpci [T]
(v tomto prípade [01]).
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
nevypne.
DISPLAY, kým sa Control Menu
Zmena alebo zrušenie programu
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Vytvorenie
programu (Program Play)”.
2
Pomocou X/x zvoľte číslo položky programu,
ktoré chcete zmeniť alebo zrušiť. Ak chcete
položku z programu zrušiť, stlačte CLEAR.
pokračovanie
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
41SK
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 42 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
3
x Pri prehrávaní VIDEO CD, SACD
alebo CD disku
Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5. Program zrušíte
zvolením [--] v stĺpci [T] a následným
stlačením ENTER.
• [TRACK]: Prehrávanie stôp/skladieb
na disku v náhodnom poradí.
Zrušenie položiek zaradených
do programu
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Vytvorenie
programu (Program Play)”.
2
3
Stlačte X a zvoľte [ALL CLEAR].
Stlačte ENTER.
4
Stlačte ENTER.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Stlačte CLEAR alebo v kroku 2 zvoľte [OFF].
Rada
Poznámka
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
Prehrávanie v náhodnom
poradí (Shuffle Play)
(len VIDEO CD, Super Audio CD,
CD disky)
Táto funkcia umožňuje, že systém “pomieša”
(shuffle) skladby, takže sa prehrajú v náhodnom
poradí. Poradie prehrávania pri ďalšom
“pomiešaní” môže byť odlišné
od predchádzajúceho.
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
• [ON]: Prehrávanie položiek zaradených
do programu v náhodnom poradí.
Obnovenie štandardného prehrávania
• V programe položiek môžete využiť režimy Repeat
Play alebo Shuffle Play. V režime Program Play
vykonajte kroky z častí Shuffle Play (str. 42) alebo
Repeat Play (str. 42).
1
x Keď je aktivované prehrávanie programu
Stláčaním X/x zvoľte
[SHUFFLE] a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre [SHUFFLE].
T
6 (14)
2:50
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
nevypne.
DISPLAY, kým sa Control Menu
Rada
• Systém môžete do režimu Shuffle Play nastaviť tiež
počas zastavenia. Po zvolení položky [SHUFFLE]
stlačte H. Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Poznámka
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
Všetky tituly, stopy/skladby alebo albumy
na disku, či jednotlivé tituly, kapitoly, stopy/
skladby alebo albumy je možné opakovane
prehrávať.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle alebo Program Play.
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
PLAY
CD
Stláčaním X/x zvoľte
[REPEAT] a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
OFF
OFF
TRACK
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude prehrávať v náhodnom poradí.
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
42SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 43 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
x Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-RW disku
x Pri prehrávaní VIDEO CD, SACD
alebo CD disku
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
stôp/skladieb na disku.
• [TRACK]: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
DVD disk je rozdelený na viacero úsekov
obrazu alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú
“tituly”. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje niekoľko titulov si môžete zvoliť
požadovaný titul pomocou tlačidla TOP MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla MENU.
Prehrávanie diskov
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
titulov na disku.
• [TITLE]: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• [CHAPTER]: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
Ponuka Menu DVD diskov
x Pri prehrávaní DATA CD alebo DATA
DVD disku
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
albumov na disku.
• [ALBUM]: Opakované prehrávanie
aktuálneho albumu.
• [TRACK] (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálnej skladby.
• [FILE] (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho súboru.
4
Číselné
tlačidlá
TOP
MENU
MENU
C/X/x/c
ENTER
Stlačte ENTER.
Položka je zadaná.
Pre obnovenie štandardného prehrávania
stlačte CLEAR, alebo v kroku 2 zvoľte [OFF].
1
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny pri
rôznych DVD diskoch.
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
nevypne.
DISPLAY, kým sa Control Menu
2
Rada
• Režim Repeat Play môžete zvoliť počas zastavenia.
Po zvolení položky [REPEAT] stlačte H. Spustí
sa prehrávanie Repeat Play.
• Stav režimu [REPEAT] môžete ihneď zobraziť
stlačením REPEAT. Po každom stlačení REPEAT
sa voľba [REPEAT] zmení.
Stlačte TOP MENU alebo MENU.
3
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete
prehrávať alebo meniť.
Stlačte ENTER.
Poznámka
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
• Pri prehrávaní DATA CD disku, ktorý obsahuje
audio súbory MP3 aj obrazové súbory JPEG a ich
prehrávací čas nie je rovnaký, nebude pri opakovaní
zvuk zosúladený s obrazom.
• Keď je [MODE (MP3, JPEG)] nastavené na [IMAGE
(JPEG)] (str. 50), nie je možné zvoliť [TRACK].
43SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 44 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Výber ponuky [ORIGINAL]
alebo [PLAY LIST]
na DVD-RW disku
Niektoré DVD-RW disky obsahujú v režime VR
(Video Recording) dva druhy titulov určených
na prehrávanie: pôvodne zaznamenané tituly
([ORIGINAL]) a tituly vytvorené nahrávacím
DVD zariadením za účelom editovania ([PLAY
LIST]). Môžete si zvoliť druh prehrávaných titulov.
X/x
ENTER
DISPLAY
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[ORIGINAL/PLAY LIST] a stlačte ENTER.
Výber časti prehrávania
pri Super Audio CD
diskoch
SA-CD/CD
MULTI/2CH
Výber časti prehrávania
pri Super Audio CD diskoch
obsahujúcich 2-kanalovú
+ Multikanálovú časť
Niektoré Super Audio CD disky obsahujú
2-kanálovú aj multikanálovú časť. Môžete
zvoliť, ktorá časť sa bude prehrávať.
1
Zobrazia sa voľby pre [ORIGINAL/PLAY
LIST].
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
2CH
DVD-RW
2
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [PLAY LIST]: Prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných titulov
[ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: Prehrávanie titulov v ich
pôvodnej verzii.
4
Stlačte ENTER.
Počas zastavenia prehrávania stlačte
MULTI/2CH.
Stláčaním MULTI/2CH zvoľte položku.
• [MULTI]: Prehrávanie multikanálovej
časti disku.
• [2CH]: Prehrávanie 2-kanálovej časti
disku.
Pri prehrávaní multikanálovej časti sa na
displeji zobrazí “MULTI”.
Poznámka
• Časť prehrávania nie je možné zmeniť počas
prehrávania.
44SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 45 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Výber vrstvy prehrávania
pri hybridných Super Audio
CD diskoch
Počas zastavenia prehrávania stlačte
SA-CD/CD.
Po každom stlačení tlačidla sa striedavo prepína
HD alebo CD vrstva. Pri prehrávaní CD vrstvy
sa na displeji zobrazí “CD”.
Poznámka
(PBC Playback)
Pomocou funkcií PBC (Playback Control) môžete
využívať jednoduché interaktívne operácie,
funkcie umožňujúce vyhľadávanie a pod.
PBC prehrávanie umožňuje prehrávať VIDEO
CD disky interaktívne, sledujúc zobrazené
Menu na TV obrazovke.
• Podrobnosti o Super Audio CD diskoch pozri
na str. 8.
• Každá funkcia prehrávania funguje len v rámci vrstvy
alebo časti zvolenej pre prehrávanie.
• Vrstvu prehrávania nie je možné zmeniť počas
prehrávania.
• Ak zvolíte CD vrstvu, nie je možné meniť časť
prehrávania stláčaním MULTI/2CH.
Prehrávanie diskov
Niektoré Super Audio CD disky obsahujú HD
aj CD vrstvu. Môžete zvoliť, ktorá vrstva
sa bude prehrávať.
Prehrávanie VIDEO CD
diskov s funkciami PBC
(Ver.2.0)
Číselné
tlačidlá
ENTER
1
Spustite prehrávanie VIDEO CD disku
s PBC funkciami.
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami výberu.
2
3
4
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Stlačte ENTER.
Postupujte interaktívne podľa pokynov
v Menu.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku.
(Postupy sa môžu v závislosti od VIDEO
CD disku odlišovať.).
Návrat do Menu
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• Pri niektorých VIDEO CD diskoch sa v kroku 1
nemusí zobraziť ponuka Menu.
pokračovanie
45SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 46 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
• V návode na použitie niektorých VIDEO CD diskov
môže byť pokyn “Stlačte ENTER” ([Press ENTER])
v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte SELECT” ([Press
SELECT]). V takomto prípade stlačte H.
Súbory formátu MP3 a JPEG
Rada
• Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo ENTER.
Na obrazovke sa zobrazí hlásenie [Play without PBC]
(Prehrávanie bez PBC) a systém spustí prehrávanie
v režime Continuous Play. Nie je možné prehrávať
statické zábery ako napr. zobrazenie ponuky Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
Čo je formát MP3/JPEG?
MP3 je technológia audio kompresie, ktorá
spĺňa predpisy ISO/MPEG. JPEG je technológia
kompresie pre obrazové súbory.
Disky, ktoré zariadenie
dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať DATA CD disky
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) so záznamom zvuku
vo formáte MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3)
a s obrazovými súbormi JPEG. Aby však
systém načítal skladby (súbory), disk musí byť
zaznamenaný vo formáte ISO 9660 Level 1, 2
alebo Joliet. Je tiež možné prehrávať disky
zaznamenané metódou Multi Session.
Podrobnosti o formáte záznamu pozri v návodoch
na použitie CD-R/CD-RW mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Multi Session disky
Ak sú súbory formátu MP3 alebo JPEG
zaznamenané v prevej sekcii (session), systém
bude tiež prehrávať súbory formátu MP3 alebo
JPEG v ďalších sekciách. Ak sú v prvej sekcii
zaznamenané audio skladby a obrazové dáta vo
formáte audio CD alebo video CD, bude sa
prehrávať iba prvá sekcia.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD disky
vytvorené vo formáte Packet Write. V takomto
prípade nie je možné prehrávať zaznamenané súbory
JPEG.
Audio súbory MP3 alebo
obrazové súbory JPEG, ktoré
systém dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory
MP3 alebo JPEG:
• S príponou “.MP3” (audio súbory MP3) alebo
“.JPG”/“.JPEG” (obrazové súbory JPEG).
• Kompatibilné s formátom obrazových súborov
DCF*.
46SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 47 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá
pre tvorbu systému súborov snímacích zariadení):
Štandardy pre obrazové súbory nasnímané
digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
Poradie prehrávania súborov
MP3 alebo JPEG
Poradie prehrávania audio súborov MP3 alebo
obrazových súborov JPEG na DATA CD disku
je nasledovné:
x Vetvenie obsahu disku
Vetva 1
Vetva 2
Vetva 3
Vetva 4
Rada
• Ak ste pred názvy skladieb/súborov pri ukladaní
skladieb (alebo súborov) na disk umiestnili čísla
(01, 02, 03 atď.), skladby a súbory sa prehrajú
v očíslovanom poradí.
• Keďže spustenie prehrávania diskov s veľkým
počtom vetvení trvá dlhší čas, odporúčame vetviť
albumy na disku maximálne do dvoch vetiev.
Poznámka
• V závislosti od softvéru používaného pri vytváraní
DATA CD disku sa môže poradie prehrávania od
uvedeného odlišovať.
• Poradie prehrávania uvedené vyššie nemusí platiť,
ak je na DATA CD disku viac než 200 albumov
a viac než 300 súborov v každom albume.
• Systém dokáže rozpoznať až 200 albumov (počítajú
sa aj priečinky neobsahujúce súbory MP3 a JPEG).
Okrem prvých 200 albumov systém neprehrá žiadny
ďalší album.
• Spustenie prehrávania môže trvať dlhší čas, keď
prepnete na nasledovný alebo na iný album.
• Niektoré typy súborov JPEG sa nedajú prehrať.
ROOT
Album
Vetva 5
Keď stlačíte MENU a zobrazí sa zoznam
albumov (str. 48), albumy sa usporiadajú
v nasledovnom poradí:
A t B t C t D t F t G. V zozname
sa nezobrazia albumy, ktoré neobsahujú žiadne
skladby (súbory) (ako napr. album E).
Prehrávanie diskov
Poznámka
• Systém prehrá akékoľvek údaje s príponou
“.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde
o formát MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní
takýchto údajov sa môže generovať silný hluk,
ktorý môže poškodiť váš reproduktorový
systém.
• Systém nepodporuje audio súbory vo formáte
MP3PRO.
Ak vložíte DATA CD disk a stlačíte H,
postupne sa prehrávajú očíslované skladby
(súbory) od 1 až po 7. Akékoľvek včlenené
albumy/skladby (súbory) nachádzajúce sa
v rámci aktuálne zvoleného albumu majú
prioritu pred nasledujúcim albumom v tej istej
vetve. (Príklad: Album C obsahuje
podpriečinok D, takže sa prehrá skladba č. 4
pred skladbou č. 5.)
Skladba (MP3) alebo
Súbor (JPEG)
47SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 48 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Prehrávanie DATA CD
disku so súbormi MP3
a JPEG
V systéme je možné prehrávať audio súbory
MP3 a obrazové súbory JPEG zaznamenané na
DATA CD diskoch (CD-ROM/CD-R/CD-RW
disky).
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album a stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného albumu.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
PICTURE
NAVI
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
x
Rada
• Počas prehrávania súborov MP3 a JPEG je možné
zobraziť informácie o disku (str. 59).
• Počas prehrávania súborov MP3 a JPEG môžete
zvoliť režim Repeat Play (str. 42) a počas prehrávania
súborov MP3 prepínať zvuk [AUDIO] (str. 63).
Výber albumu
1
Do systému vložte DATA CD disk.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na
DATA CD disku. Keď sa začne prehrávať
album, jeho názov je zvýraznený.
Stláčaním MENU môžete zobraziť/vypnúť
zoznam albumov.
Prehrávanie nasledujúcej/
predchádzajúcej skladby MP3
Stlačte ./>. Je síce možné zvoliť
nasledujúci album zatlačením a pridržaním >
po prehraní poslednej skladby z prvého albumu,
nie je však možné vrátiť sa na predchádzajúci
album zatlačením a pridržaním .. Pre návrat
k predchádzajúcemu albumu vyberte album
v zozname albumov.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte C/c, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci album
zatlačením a pridržaním c po prehraní
posledného obrazového súboru z prvého
albumu, nie je však možné vrátiť sa na
predchádzajúci album zatlačením a pridržaním
C. Pre návrat k predchádzajúcemu albumu
vyberte album v zozname albumov.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte MENU.
Výber audio súboru MP3
1
Do systému vložte DATA CD disk.
Zobrazia sa albumy zaznamenané na
DATA CD disku. Keď sa začne prehrávať
album, jeho názov je zvýraznený.
2
Stláčaním X/x zvoľte album a stlačte
ENTER.
48SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 49 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Zobrazia sa skladby (súbory MP3)
nachádzajúce sa v albume.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
3
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrázok a stlačte ENTER.
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
ENTER.
Prehrávanie diskov
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
1
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
Stlačením MENU môžete vypnúť zobrazenie
zoznamu skladieb. Ďalším stlačením MENU
zobrazíte zoznam albumov.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Prehrávanie nasledujúcej/
predchádzajúcej skladby MP3
Stlačte ./>. Je síce možné zvoliť
nasledujúci album zatlačením a pridržaním >
po prehraní poslednej skladby z prvého albumu,
nie je však možné vrátiť sa na predchádzajúci
album zatlačením a pridržaním .. Pre návrat
k predchádzajúcemu albumu vyberte album
v zozname albumov.
Návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu
Stlačte O RETURN.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte MENU.
Výber obrazového súboru JPEG
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte C/c, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci album
zatlačením a pridržaním c po prehraní
posledného obrazového súboru z prvého
albumu, nie je však možné vrátiť sa na
predchádzajúci album zatlačením a pridržaním
C. Pre návrat k predchádzajúcemu albumu
vyberte album v zozname albumov.
Otáčanie obrázka JPEG
Keď je na obrazovke zobrazený obrazový súbor
JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Počas zobrazenia súboru stlačte X/x. Po každom
stlačení X sa obrázok otočí o 90° doľava.
Príklad pri jednom stlačení X:
Smer otáčania
1
Do systému vložte DATA CD disk.
Zobrazia sa albumy zaznamenané na
DATA CD disku. Keď sa začne prehrávať
album, jeho názov je zvýraznený.
2
Stláčaním X/x zvoľte album a stlačte
PICTURE NAVI.
Obrazové súbory z albumu sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke.
pokračovanie
49SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 50 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
Poznámka
• Ak stlačíte C počas prehrávania prvého obrazového
súboru z albumu, nebude sa diať nič.
• Ak stlačením C/c prepnete na nasledujúci alebo
predchádzajúci obrázok, funkcia “Otáčania obrázka
JPEG” sa zruší.
• Prezentácia sa zastaví, keď stlačíte X/x.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Rada
• Na pravej strane obrazovky je zobrazené rolovacie
políčko. Pre zobrazenie ďalších obrazových súborov
zvoľte spodný obrázok a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrázku zvoľte vrchný obrázok
a stlačte X.
• Počas prehrávania súboru JPEG môžete tiež nastaviť
dĺžku trvania intervalu Slide show (str. 51) a efekt
(str. 52).
Prehrávanie audio skladieb
a obrazových súborov
vo forme Slide show
so sprievodným zvukom
Prezentáciu Slide show môžete vykonať
so sprievodným zvukom, ak vložíte DATA CD
disk obsahujúci súbory MP3 aj JPEG. Počas
prehrávania DATA CD disku zvoľte režim
[AUTO] podľa nasledovného popisu.
MENU
X/x
ENTER
DISPLAY
H
1
2
Do systému vložte DATA CD disk.
Stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE
(MP3, JPEG)], potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre [MODE (MP3, JPEG)].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
DATA CD MP3
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie a stlačte ENTER.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
50SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 51 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
5
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na
DATA CD disku.
6
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album a stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
albumu.
Stláčaním MENU môžete zobraziť/vypnúť
zoznam albumov.
• Ak súčasne prehrávate objemné MP3 dáta a JPEG
dáta, zvuk môže vypadávať. Pri vytváraní súborov
odporúčame nastaviť dátový tok pre MP3 súbory
na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk stále vypadáva,
redukujte veľkosť súboru JPEG.
Špecifikovanie trvania intervalu
pri prehrávaní Slide show
(len JPEG disky)
Pri prehrávaní súborov JPEG v režime Slide
show môžete špecifikovať dĺžku trvania
zobrazenia obrázka na obrazovke.
1
2
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
3 ( 12)
4)
1(
10 / 29 / 2 004
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
3
DATA CD JPEG
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [NORMAL]: Nastavenie trvania od 6 do
9 sekúnd. (Pri obrázkoch s rozlíšením
4 MP alebo viac sa trvanie predĺži.)
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW1].
Poznámka
• Súbory JPEG a MP3 nie je možné prehrávať súčasne,
ak nie sú uložené v tom istom albume.
• Ak je dĺžka zobrazovania súborov JPEG dlhšia než
dĺžka prehrávania súborov MP3, Slide show bude
pokračovať bez zvuku.
• Ak je dĺžka prehrávania súborov MP3 dlhšia než
dĺžka zobrazovania súborov JPEG, bude pokračovať
reprodukcia zvuku bez Slide show.
• Ak na DATA CD disku nie sú žiadne súbory MP3 ani
JPEG, na obrazovke sa zobrazí hlásenie [No audio
data] a [No image data].
• Ak nastavíte [MODE (MP3, JPEG)] na [IMAGE
(JPEG)] pri disku, na ktorom sú len súbory MP3
alebo [AUDIO (MP3)] pri disku, na ktorom sú len
súbory JPEG, nemusí byť možné zmeniť nastavenie
[MODE (MP3, JPEG)].
• Ak zvolíte [AUDIO (MP3)], funkcia PICTURE
NAVI nefunguje.
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu pre súbory JPEG.
Rada
• Počas prehrávania súboru JPEG môžete tiež nastaviť
dĺžku trvania intervalu Slide show (str. 51) a efekt
(str. 52).
• Ak chcete pri prehrávaní Slide show reprodukovať
tú istú skladbu, nastavte pre ňu režim Repeat Play
(str. 42).
• Ak zvolíte [AUTO], systém dokáže rozpoznať až
300 MP3 a 300 JPEG súborov v jednom albume.
Ak zvolíte [AUDIO (MP3)] alebo [IMAGE (JPEG)],
systém dokáže rozpoznať až 600 MP3 a 600 JPEG
súborov v jednom albume. Bez ohľadu na zvolený
režim môže byť rozpoznaných maximálne
200 albumov.
Stlačte dvakrát
Prehrávanie diskov
• [AUTO]: Prehrávanie súborov JPEG aj
MP3 z toho istého albumu vo forme
prezentácie.
• [AUDIO (MP3)]: Súvislé prehrávanie len
súborov MP3.
• [IMAGE (JPEG)]: Prehrávanie súborov
JPEG vo forme Slide show.
4
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
Poznámka
• Niektoré súbory JPEG sa zobrazujú dlhšie než iné.
Takto sa môže zdať, že trvanie zobrazenia je dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixelov a vyšším.
51SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 52 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Výber efektu pre obrazové
súbory v režime Slide show
Prehrávanie súborov DivX®
(len JPEG disky)
Keď prehrávate súbory JPEG, môžete zvoliť
efekt, ktorým sa obrázok upraví počas
sledovania v režime Slide show.
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu pre súbory JPEG.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte ENTER.
[EFFECT]
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
3 ( 12)
4)
1(
10/23/2004
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
3
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [MODE1]: Obrázok sa preklopí zhora
nadol.
• [MODE2]: Obrázok sa presúva zľava
doprava.
• [MODE3]: Obrázok sa zobrazuje
postupne zo stredu obrazovky.
• [MODE4]: Obrázok sa cyklicky náhodne
upravuje jednotlivými efektmi.
• [MODE5]: Nasledujúci obrázok vytlačí
predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie tejto funkcie.
4
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
Video súbory DivX
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivXNetworks,
Inc. Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX®.
DATA CD a DATA DVD disky,
ktoré systém dokáže prehrávať
Prehrávanie DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) a DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW) diskov v tomto systéme
je podmienené splneniu určitých podmienok:
– Pri DATA CD diskoch obsahujúcich okrem
audio súborov MP3 alebo obrazových
súborov JPEG aj video súbory DivX prehrá
systém len video súbory DivX.
– Pri DATA DVD disku systém prehrá len
video súbory DivX. Iné súbory než DivX
(napr. MP3 alebo JPEG) sa neprehrajú.
Systém však prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF).
52SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 53 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Prehrávanie súborov v iných
formátoch na DATA CD alebo
DATA DVD diskoch
Podrobnosti pozri v časti “Poradie prehrávania
súborov MP3 alebo JPEG” (str. 47). Poradie
prehrávania sa môže líšiť v závislosti od softvéru
použitého na vytvorenie súboru DivX, prípadne
ak je na disku viac než 200 albumov a v každom
albume 600 súborov DivX.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
Súbory DivX, ktoré systém
dokáže prehrávať
Rada
• Počas prehrávania súborov DivX je možné zobraziť
informácie o disku (str. 59).
Poznámka
• Ak na DATA DVD disku nie sú uložené žiadne
súbory DivX, zobrazí sa hlásenie indikujúce, že disk
sa nedá prehrávať.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto prípade
odporúčame vytvoriť súbor pri vyššom dátovom toku.
Ak je zvuk stále nekvalitný, odporúčame používať
súbory, ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3.
Tento systém nie je kompatibilný s formátom WMA
(Windows Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže od stlačenia H
po zobrazenie obrazu uplynúť určitý čas.
• V závislosti od súboru DivX nemusí zvuk
zodpovedať práve prehrávanému obrazu.
Prehrávanie diskov
Môžete tiež prehrávať DATA CD disky so
záznamom Multi Session (str. 46), Multi Session
DATA DVD disky sa však nedajú prehrávať.
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Výber albumu
1
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy (priečinky)
nachádzajúce sa na disku. Zobrazia sa len
albumy obsahujúce súbory DivX.
Systém dokáže prehrávať súbory zaznamenané
vo formáte DivX a obsahujúce príponu “.AVI”
alebo “.DIVX”. Systém neprehrá súbory
s príponou “.AVI” alebo “.DIVX”, ak nie sú
vo formáte DivX video.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Rada
• Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na DATA
CD disku vhodných na prehrávanie pozri v časti
“Audio súbory MP3 alebo obrazové súbory JPEG,
ktoré systém dokáže prehrávať” (str. 46).
Poznámka
• Systém nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený
spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším
rozmerom obrazu než 720 (šírka) x 576 (výška)/
veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže vypadávať zvuk.
• Systém nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX,
ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
2
3
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album.
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
albumu.
Ak chcete zvoliť súbor DivX, pozri časť
“Výber video súboru DivX” (str. 54).
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Prehrávanie video súborov
DivX
Môžete prehrávať súbory DivX uložené
na DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
a DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) diskoch.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C/c.
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte MENU.
53SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 54 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Výber video súboru DivX
1
Po vykonaní kroku 2 z časti “Výber
albumu” stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich
sa v albume.
MY FAVOURITES
1(2 )
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
(A/V SYNC)
Ak zvuk nesúhlasí s obrazom, môžete nastaviť
oneskorenie medzi obrazom a zvukom.
HAWAII 2004
VENUS
AMP MENU
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
ENTER.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Zastavenie prehrávania
X/x/c
ENTER
Stlačte x.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C/c.
Návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu
Stlačte O RETURN.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru DivX
bez pohybu v zozname
Na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor
DivX v rámci rovnakého albumu môžete
prepnúť stlačením ./>.
Stlačením > počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom albume môžete prepnúť
na prvý súbor v nasledujúcom albume.
Stlačením . nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album je
možné zvoliť zo zoznamu albumov.
1
2
3
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “A/V SYNC” a stlačte ENTER
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• SYNC OFF: Bez úpravy.
• SYNC ON: Korekcia posunu medzi
zvukom a obrazom.
4
Stlačte ENTER alebo AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
Poznámka
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť táto
funkcia účinná.
• V závislosti od zvukového poľa nemusí byť táto
funkcia účinná.
Rada
• Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX môžete
prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet
prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí systému.
– Vysunutí nosiča disku.
– Spustení prehrávania iného súboru.
54SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 55 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Prehrávanie vpred
Vyhľadanie konkrétneho
miesta na disku
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (len DVD VIDEO/DVD-RW/DivX video/VIDEO
CD disky)
×2B (len DVD VIDEO/Super Audio CD/CD disky)
Prehrávanie vzad
×2b t 1m t 2m t 3m
Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo
vyhľadať sledovaním obrazu alebo spomaleným
prehrávaním.
3m (len DVD VIDEO/DVD-RW/DivX video/
VIDEO CD disky)
×2b (len DVD VIDEO disky)
Prehrávanie diskov
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
Rýchlosť “×2B”/“×2b” je cca dvojnásobkom
štandardnej rýchlosti. Rýchlosť prehrávania
“3M”/“3m” je vyššia než “2M”/“2m”
a rýchlosť prehrávania “2M”/“2m” je vyššia
než “1M”/“1m”.
Sledovanie snímky po snímke
(Slow-motion Play)
(len DVD, DVD-RW, DivX video, VIDEO
CD disky)
/
H
SLOW
m/M
/
X
Poznámka
• V závislosti od DVD/VIDEO CD disku sa nemusia
vykonať niektoré popísané operácie.
Rýchle vyhľadanie miesta
zrýchleným prehrávaním
vpred/vzad (Scan)
(okrem JPEG diskov)
Počas prehrávania disku stlačte
m alebo
M . Po vyhľadaní želaného miesta obnovíte
stlačením tlačidla H štandardné prehrávanie.
Každým stlačením tlačidla
m alebo
M
počas vyhľadávania sa rýchlosť
prehrávania zmení. Každým stlačením sa
indikácia mení nasledovne. Skutočné rýchlosti
sa môžu v závislosti od disku odlišovať.
V režime pozastavenia stlačte
m alebo
M . Štandardnú rýchlosť prehrávania
obnovíte stlačením H. Každým stlačením
tlačidla
m alebo M
v režime Slowmotion Play sa rýchlosť prehrávania zmení.
Dostupné sú dve rýchlosti. Každým stlačením
sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne:
Prehrávanie vpred
2
y1
Prehrávanie vzad (len DVD VIDEO disky)
2
y1
Rýchlosť prehrávania “2
než “1 ”/“1 ”.
”/“2
” je nižšia
Prehrávanie po jednotlivých
snímkach (Freeze Frame)
(okrem Super Audio CD, CD a JPEG
diskov)
Počas pozastavenia prehrávania sa stlačením
(krokovanie) posuniete na nasledujúcu
snímku. Stlačením
(krokovanie)
pokračovanie
55SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 56 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
sa posuniete na predchádzajúcu snímku (len
DVD VIDEO/DVD-RW disky). Stlačením H
obnovíte štandardnú prehrávaciu rýchlosť.
Poznámka
• Na DVD-RW disku v režime VR nie je možné
vyhľadávať statické zábery.
• Pri DATA CD diskoch táto funkcia funguje len pri
súboroch DivX.
Vyhľadanie titulu/kapitoly/
stopy (skladby)/scény atď.
Na DVD disku je možné vyhľadávať podľa titulu
alebo kapitoly a na VIDEO CD/Super Audio
CD/CD/DATA CD/DATA DVD disku podľa
stopy/skladby, indexu alebo scény. Keďže sú
tituly a stopy (skladby) na disku označené
špecifickým číslom, požadovaný titul alebo
stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním ich čísla.
Taktiež je možné vyhľadať požadovanú scénu
zadaním časového kódu.
Číselné
tlačidlá
CLEAR
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Stlačte
DISPLAY. (Pri prehrávaní
DATA CD disku so súbormi JPEG
stlačte tlačidlo
DISPLAY dvakrát.)
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x vyberte vyhľadávaciu
metódu.
x Pri prehrávaní DVD VIDEO/DVD-RW disku
[TITLE]
[CHAPTER]
[TIME/TEXT]
Pre vyhľadávanie počiatočného miesta zadaním
časového kódu zvoľte [TIME/TEXT].
x Pri prehrávaní VIDEO CD/Super VCD
disku (bez funkcií PBC)
[TRACK]
56SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 57 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
[INDEX]
12(27)
(34)
T
1:32:55
x Pri prehrávaní VIDEO CD/Super VCD
disku (s funkciami PBC)
DVD VIDEO
[SCENE]
[TRACK]
[INDEX]
x Pri prehrávaní CD disku
4
[TRACK]
x Pri prehrávaní DATA CD disku (MP3)
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zvoľte podľa potreby číslo titulu, kapitoly,
stopy/skladby, indexu, scény atď.
Ak sa pomýlite
[ALBUM]
Číslo vymažte stláčaním CLEAR, potom
zadajte nové číslo.
[TRACK]
x Pri prehrávaní DATA CD disku
(JPEG)
5
[FILE]
Stlačte ENTER.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
[ALBUM]
[ALBUM]
Vyhľadávanie scény zadaním
časového kódu (len DVD VIDEO
disky)
[FILE]
1
x Pri prehrávaní súboru DivX
Príklad: Ak zvolíte
[CHAPTER]
Zvolené je zobrazenie [** (**)] (označenie
** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén,
albumov alebo súborov.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Prehrávanie diskov
x Pri prehrávaní SACD disku
DVD VIDEO
V kroku 2 zvoľte
[TIME/TEXT].
Zvolené je zobrazenie [T **:**:**]
(prehrávací čas aktuálneho titulu).
2
Stlačte ENTER.
[T **:**:**] sa zmení na [T --:--:--].
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte časový
údaj, potom stlačte ENTER.
Príklad: pre vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku jednoducho
zadajte [2:10:20].
Rada
Zvolený riadok
3
Stlačte ENTER.
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/
DVD-RW), skladbu (Super Audio CD/CD) alebo
súbor (DATA CD (DivX video)/DATA DVD)
stlačením číselných tlačidiel a ENTER.
Poznámka
• Na DVD+RW disku nie je možné vyhľadávať scény
zadaním časového kódu.
• Zobrazené číslo titulu, kapitoly alebo stopy (skladby)
zodpovedá číslu zaznamenanému na disku.
57SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 58 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Vyhľadávanie podľa
scény
(Picture Navigation)
Obrazovku môžete rozdeliť na 9 rovnakých častí
a rýchlejšie tak nájsť požadovanú scénu.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stláčaním C/X/x/c zvoľte titul, kapitolu
alebo stopu/skladbu a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí od zvolenej scény.
PICTURE
NAVI
Obnovenie štandardného
prehrávania počas nastavovania
Stlačte O RETURN alebo
DISPLAY.
Rada
C/X/x/c
ENTER
DISPLAY
1
• Ak je na disku viac než 9 titulov, kapitol alebo stôp/
skladieb, v pravom spodnom rohu sa zobrazí
značka V.
Pre zobrazenie ďalších titulov, kapitol alebo stôp/
skladieb, zvoľte dolnú scénu a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcej scéne vyberte horné scény
a stlačte X.
Poznámka
Počas prehrávania stlačte PICTURE
NAVI.
• Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých
položiek.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
CHAPTER VIEWER
2
ENTER
Stláčaním PICTURE NAVI zvoľte
požadovanú položku.
• [TITLE VIEWER] (len DVD VIDEO
disky): Zobrazenie úvodnej scény
z každého titulu.
• [CHAPTER VIEWER] (len DVD
VIDEO disky): Zobrazenie úvodnej scény
z každej kapitoly.
• [TRACK VIEWER] (len VIDEO CD/
Super VCD disky):
Zobrazenie úvodnej scény z každej stopy.
3
Stlačte ENTER.
Úvodná scéna každého titulu, kapitoly
alebo stopy sa zobrazuje nasledovne.
58SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 59 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Zobrazenie informácií
o disku
t Prehrávací čas a číslo aktuálneho
titulu
r
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
r
Prehrávací čas a číslo aktuálnej
kapitoly
r
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
r
Názov disku
r
Titul a kapitola
r
Po cca 2 sekundách sa obnoví vrchné
zobrazenie.
Prehrávanie diskov
DISPLAY
Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-RW disku
DISPLAY
Pri prehrávaní DATA CD (DivX
video) alebo DATA DVD (DivX
video) disku
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
na displeji
Údaje o disku ako napríklad zostávajúci čas
disku alebo celkový počet titulov na DVD disku
alebo stôp/skladieb na VIDEO CD, SACD,
CD alebo MP3 disku, alebo názov súboru DivX
môžete zobraziť na displeji (str. 101).
t Prehrávací čas aktuálneho súboru
r
Názov aktuálneho súboru
r
Číslo aktuálneho albumu a súboru
r
Po cca 2 sekundách sa obnoví vrchné
zobrazenie.
Stlačte DISPLAY.
Počas prehrávania disku sa po každom stlačení
DISPLAY mení zobrazenie na displeji podľa
nasledovného prehľadu.
59SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 60 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC), SACD alebo
CD disku
t Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
r
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
r
Prehrávací čas disku
r
Zostávajúci čas disku
r
Názov disku
r
Stopa/skladba a index*
r
Po cca 2 sekundách sa obnoví vrchné
zobrazenie.
[MODE (MP3, JPEG)] nastavené na [AUTO] alebo
[AUDIO (MP3)] (str. 50).
• Ak prehrávate disk obsahujúci len súbory MP3,
na displeji sa zobrazí hlásenie “NO IMAGE”, ak je
[MODE (MP3, JPEG)] nastavené na [IMAGE
(JPEG)] (str. 50).
Zobrazenie názvu stanice
a frekvencie na displeji
Ak je systém v režime “TUNER AM” alebo
“TUNER FM”, môžete na displeji zobraziť
frekvenciu stanice.
Stlačte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa zobrazenie cyklicky prepína nasledovne.
t Názov stanice*1
r
Frekvencia*2
* Okrem CD diskov.
Pri prehrávaní MP3 disku
t Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
r
Názov skladby (súboru)
Rada
• Pri prehrávaní VIDEO CD diskov pomocou funkcií
PBC je zobrazený prehrávací čas.
• Pri prehrávaní VIDEO CD diskov bez funkcií PBC je
za názvom disku zobrazené číslo stopy a indexu.
• Čas a textovú informáciu môžete tiež zobraziť
pomocou ponuky Control Menu.
*1 Zobrazí sa, ak uloženú stanicu pomenujete (str. 80).
*2 Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa obnoví
štandardné zobrazenie.
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
Môžete skontrolovať prehrávací čas
a zostávajúci čas aktuálneho titulu, kapitoly
alebo stopy (skladby) a celkový prehrávací čas
a zostávajúci čas disku. Môžete tiež zobraziť
DVD textovú informáciu a názov priečinka/
súboru MP3 zaznamenané na disku.
1
Poznámka
• Ak disk neobsahuje textové údaje, namiesto názvu
disku alebo stopy/skladby (súboru) sa zobrazí
“NO TEXT”.
• Systém dokáže zobraziť len prvú úroveň DVD/CD
textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Ak nie je možné zobraziť názov súboru MP3,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov disku alebo skladby
nemusí zobraziť.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX nemusí byť
zobrazený správne.
• Ak prehrávate disk obsahujúci len súbory JPEG,
na displeji sa zobrazí hlásenie “NO AUDIO”, ak je
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
T 1:01:57
Informácia o čase
2
Opakovaným stláčaním DISPLAY
prepínate informáciu o čase.
Zobrazenie a druh časového údaja, ktorý je
možné zobrazovať, závisí od prehrávaného
disku.
60SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 61 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
x Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-RW disku
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(s funkciami PBC)
• **:**
Prehrávací čas aktuálnej scény
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC), SACD alebo CD disku
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej skladby
• T–**:**
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby
• D **:**
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D–**:**
Zostávajúci čas aktuálneho disku
BRAHMS SYMPHONY
Zobrazenie DATA CD (MP3 audio/
DivX video)/DATA DVD (DivX
video) textu
Prehrávanie diskov
• T **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C **:**:**
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
DVD/Super Audio CD/CD text sa zobrazí, len
ak je text uložený na disku. Textový údaj nie je
možné meniť. Ak disk neobsahuje textové údaje,
zobrazí sa “NO TEXT”.
Stlačením DISPLAY počas prehrávania audio
súborov MP3 na DATA CD alebo video
súborov DivX na DATA CD/DATA DVD disku
je možné na TV obrazovke zobraziť názov
albumu/skladby/súboru a dátový tok audio
údajov (množstvo dát za sekundu v aktuálnom
audio toku).
Dátový tok*
T 17:30
128k
x Pri prehrávaní DATA CD disku (MP3)
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej skladby
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX
video)/DATA DVD (DivX video) disku
• **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Poznámka
• Zobrazujú sa len písmená abecedy a číslice.
• V závislosti od práve prehrávaného druhu disku
sa môže stať, že systém dokáže zobraziť len
obmedzený počet znakov. V závislosti od disku
sa tiež nemusia zobraziť všetky textové znaky.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
JAZZ
RIVER SIDE
Názov albumu
Názov skladby/súboru
* Zobrazí sa:
– Počas prehrávania audio súboru MP3 na DATA
CD disku.
– Počas prehrávania video súboru DivX, ktorý
obsahuje zvukovú stopu vo formáte MP3
na DATA CD/DATA DVD disku.
Zobrazenie informácií o dátume
(len JPEG disky)
Zobrazenie DVD/Super Audio CD/
CD textu
Počas prehrávania môžete zobraziť informáciu
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
V kroku 2 stláčaním DISPLAY zobrazíte
textový údaj zaznamenaný na DVD/Super
Audio CD/CD disku.
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
pokračovanie
61SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_039-062_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 62 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2003
DATA CD JPEG
Informácia o dátume
* “Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Rada
• Informácia o dátume je vo formáte [DD/MM/YYYY].
DD: Deň
MM: Mesiac
YYYY: Rok
Poznámka
• Ak informácia o dátume neexistuje, alebo sú údaje
poškodené, systém túto informáciu nezobrazí.
62SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_063-069_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 63 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
x Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Nastavenia zvuku
Zmena zvuku
x Pri prehrávaní DVD-RW disku
Zobrazia sa audio stopy uložené na disku.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
Príklad:
• [1: AUDIO]
• [2: AUDIO]
Nastavenia zvuku
Ak je DVD VIDEO alebo DATA DVD/DATA
CD (video súbory DivX) disk nahraný vo
viacerých audio formátoch (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio alebo DTS), môžete
zvukový formát počas prehrávania disku meniť.
Pri DVD VIDEO diskoch s viacjazyčnými
zvukovými stopami si môžete zvoliť
požadovaný jazyk.
Pri stereo VIDEO CD, CD alebo DATA CD
diskoch si môžete zvoliť zvuk z pravého alebo
ľavého kanála a reprodukovať zvuk zvoleného
kanála cez ľavý aj pravý reproduktor. Napríklad
pri disku s hudobnou skladbou môže pravý
kanál reprodukovať spev a ľavý inštrumentálnu
hudbu. Ak chcete počúvať iba inštrumentálnu
časť skladby, môžete zvoliť reprodukciu ľavého
kanála z obidvoch reproduktorov.
Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri
každom DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené 4 číslice, reprezentujú
jazykový kód. Podrobnosti o jazykových
kódoch pozri v časti “Tabuľka kódov
jazykov” (str. 99). Ak je dva- alebo viackrát
zobrazený ten istý jazyk, DVD VIDEO disk
je nahraný vo viacerých audio formátoch.
Poznámka
• [2: AUDIO] sa nezobrazí, ak je na disku
zaznamenaná len jedna audio stopa.
x Pri prehrávaní VIDEO CD, CD alebo
DATA CD (súbory MP3) disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [STEREO]: Štandardný stereo zvuk.
• [1/L]: Zvuk ľavého kanála
(monofonický).
• [2/R]: Zvuk pravého kanála
(monofonický).
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
AUDIO
Možnosť výberu formátu audio signálu
na DATA CD alebo DATA DVD závisí
od súboru DivX uloženého na disku.
Formát sa zobrazuje v zobrazení.
x Pri prehrávaní Super VCD disku
1
Počas prehrávania stlačte AUDIO.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 1.
• [1:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [1:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy
1 (monofonický).
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 2.
• [2:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 2
(monofonický).
• [2:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy
2 (monofonický).
Stláčaním AUDIO zvoľte požadovaný
audio signál.
pokračovanie
63SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_063-069_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 64 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Poznámka
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie
je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení
[2:STEREO], [2:1/L] alebo [2:2/R] reprodukovaný
zvuk.
• Pri SACD diskoch nie je možné meniť zvuk.
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Príklad:
MP3 súbory
1: MP3 128k
Zobrazenie formátu audio
signálu
Dátový tok
(len DVD, DivX disky)
Ak počas prehrávania stláčate AUDIO, zobrazí
sa podľa zobrazenia nižšie formát aktuálneho
audio signálu (PCM, Dolby Digital, DTS atď.).
x Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
LFE (nízkofrekvenčný efekt)
Surround (L/R)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Predné (L/R) +
Stredová
C
R
LFE
LS
RS
Práve prehrávaný audio
formát záznamu
Audio signály
Audio signály zaznamenané na disku obsahujú
zvukové zložky (kanály) zobrazené nižšie.
Každý kanál je reprodukovaný samostatným
reproduktorom.
• Predná (L)
• Predná (R)
• Stredová
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (Monofonická): Tento signál môže
byť signálom spracovaným systémom Dolby
Surround Sound alebo monofonickým
surround audio signálom systému Dolby
Digital.
• LFE (nízkofrekvenčný) signál
Príklad:
Dolby Digital 3-kanálový
Predné (L/R)
Surround
(Monofonická)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Práve prehrávaný audio
formát záznamu
64SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_063-069_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 65 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Reprodukcia
priestorového zvuku
pomocou zvukových polí
Displej
GAME
GAME
SPORTS
SPORTS
MONO MOVIE
MONO MOVIE
NIGHT
NIGHT
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HEADPHONE THEATER
HP THEATER
HEADPHONE 2CHANNEL HP 2CH
STEREO
*Použitie technológie DCS
Automatická reprodukcia
pôvodného zvuku
Nastavenia zvuku
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov na systéme môžete získať priestorový
zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho
domova umožnia zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
kinosál a koncertných miestností.
Zvukové pole
x AUTO FORMAT DIRECT AUTO
SOUND
FIELD
C/c
Stlačte SOUND FIELD.
Stláčajte SOUND FIELD, kým sa na displeji
nezobrazí požadované zvukové pole.
Zvukové pole tiež môžete zvoliť stláčaním C/c.
Všetky zvukové polia
Zvukové pole
Displej
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
Funkcia automaticky identifikuje typ vstupného
audio signálu (Dolby Digital, DTS alebo
štandardné 2-kanálové stereo), a ak je to potrebné,
vykoná príslušné dekódovanie. Tento režim
reprodukuje zvuk tak, ako bol nahraný/kódovaný
bez akýchkoľvek efektov (napr. bez dozvuku).
Ak však zvuk neobsahuje nízkofrekvenčné
signály (Dolby Digital LFE atď.),
nízkofrekvenčný signál pre výstup
do subwoofera sa bude generovať.
Počúvanie len cez predné
reproduktory a subwoofer
x 2 CHANNEL STEREO
V tomto režime je zvuk reprodukovaný len
dvoma prednými reproduktormi (L/R)
a subwooferom. Štandardné 2-kanálové (stereo)
zdroje zvuku nebudú spracované zvukovým
poľom. Multikanálové priestorové formáty
sa zmixujú do 2 kanálov.
Toto vám umožňuje reprodukciu akéhokoľvek
zdroja zvuku len cez predný ľavý a pravý
reproduktor a subwoofer.
CINEMA STUDIO EX C
C. ST. EX C*
Reprodukcia 2-kanálových
zdrojov zvuku (napr. CD disky)
cez 5.1 kanálov
MULTI ST.
MULTI ST.
x Dolby Pro Logic
REAR ST.
REAR ST.
HALL
HALL
Systém Dolby Pro Logic vytvorí 5 výstupných
kanálov z dvojkanálového zdroja zvukového
signálu. Tento režim vykoná dekódovanie Pro
Logic pre vstupný signál a reprodukuje ho cez
CINEMA STUDIO EX A
C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B
C. ST. EX B*
JAZZ CLUB
JAZZ CLUB
LIVE CONCERT
L. CONCERT
pokračovanie
65SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_063-069_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 66 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
predné, stredový a surround reproduktory.
Surround kanál je monofonický.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysoko čistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
Poznámka
• Ak je vstupný audio signál multikanálový, režimy
Dolby Pro Logic a Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC sa zrušia a multikanálový zdrojový signál
sa vyvedie priamo na výstup.
• Ak je vstupný signál dvojjazyčné vysielanie, režimy
Dolby Pro Logic a Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC nefungujú.
Digital Cinema Sound
DCS (Digital Cinema Sound)
Spoločnosť Sony v spolupráci so spoločnosťou
Sony Pictures Entertainment zmapovala
zvukové prostredie filmových štúdií spoločnosti
a namerané údaje zlúčila spolu s vlastnou
technológiou DSP (Digital Signal Processor)
za účelom projekcie režimu “Digital Cinema
Sound”. V domácom prostredí režim “Digital
Cinema Sound” simuluje ideálne zvukové
prostredie kinosály, presne podľa predstáv
režiséra filmu.
x CINEMA STUDIO EX A (Cinema Studio
EX A)
Reprodukcia zvukových charakteristík
klasického “Cary Grant Theater” produkčného
filmového štúdia Sony Pictures Entertainment.
Štandardný režim, vhodný pre sledovanie
väčšiny filmov.
x CINEMA STUDIO EX B (Cinema Studio
EX B)
Reprodukcia zvukových charakteristík
produkčného štúdia “Kim Novak Theater” Sony
Pictures Entertainment. Režim je ideálny pre
sledovanie sci-fi a akčných filmov, ktoré
obsahujú množstvo zvukových efektov.
x CINEMA STUDIO EX C (Cinema Studio
EX C)
Reprodukcia zvukových charakteristík
filmovacieho štúdia Sony Pictures
Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie
muzikálov alebo klasických filmov, ktoré
vo zvukovej stope obsahujú množstvo hudby.
Zvukové polia Cinema Studio EX
Cinema Studio EX je ideálne pre sledovanie
filmového záznamu so zvukom kódovaným
v multikanálovom formáte (napr. DVD disky
Dolby Digital). Režim reprodukuje zvukové
charakteristiky štúdií Sony Pictures
Entertainment.
Zvukové pole Cinema Studio EX pozostáva
z nasledovných 3 prvkov.
• Virtual Multi Dimension
Vytvorenie 5 sád virtuálnych reproduktorov
obklopujúcich poslucháča z jedného páru
skutočných surround reproduktorov.
• Screen Depth Matching
V kinosále máte dojem, že vo filme je zvuk
reprodukovaný priamo z plátna. Tento prvok
vytvorí ten istý dojem vo vašej miestnosti
počúvania tak, že centruje zvuk z predných
reproduktorov do "vnútra" obrazovky.
• Cinema Studio Reverberation
Reprodukcia dozvukov typických pre
kinosálu. V zvukovom poli Cinema Studio EX
sú všetky tieto prvky využívané súčasne.
Poznámka
• Efekt virtuálnych reproduktorov môže spôsobiť
zvýšenie šumu v prehrávanom signále.
• Pri počúvaní so zvukovými poliami, ktoré vytvárajú
virtuálne reproduktory, nebudete schopný zachytiť
zvuk vychádzajúci priamo zo skutočných surround
reproduktorov.
Reprodukcia 2-kanálových
zdrojov zvuku zo surround
reproduktorov a stredového
reproduktora
x MULTI ST.
Tento režim reprodukuje 2-kanálový zdroj
zvuku súčasne cez predné a surround
reproduktory a stredový reproduktor. Zvuk zo
surround reproduktorov je identický zo zvukom
z predných reproduktorov.
66SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_063-069_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 67 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
x REAR ST.
Tento režim reprodukuje 2-kanálový zdroj
zvuku len cez surround reproduktory. (Hoci
z predných reproduktorov nie je reprodukovaný
zvuk, zvuk sa reprodukuje zo surround
reproduktorov, ak nastavíte [SURROUND]
v ponuke [SPEAKER SETUP] na [NONE]
(str. 87).)
Výber zvukového poľa pre
filmy, hudbu, správy, športové
prenosy alebo iné druhy
programov
Nastavenia zvuku
Rada
• Ak zvolíte “MULTI ST.” alebo “REAR ST.”,
na displeji sa rozsvieti “LINK”.
Rada
• Systém si zapamätá naposledy zvolené zvukové polia
pre jednotlivé zdroje zvuku.
Pri každom zvolení zdroja zvuku ako DVD alebo
TUNER sa pre takýto zdroj zvuku automaticky
aplikuje zvukové pole, ktoré bolo pri tomto zdroji
zvuku použité naposledy. Napríklad ak zvolíte zdroj
zvuku DVD a aplikujete preň zvukové pole HALL,
potom prepnete na iný zdroj zvuku a pre tento zdroj
zvuku aplikujete iné zvukové pole. Ak následne opäť
prepnete na DVD, automaticky sa pre tento vstup
aplikuje zvukové pole HALL.
x HALL, JAZZ CLUB, LIVE CONCERT,
GAME, SPORTS, MONO MOVIE
Každý režim poskytuje vhodný zvuk pre zdroj
zvukového signálu.
Zreteľné počúvanie zvuku
pri nízkej úrovni hlasitosti
x NIGHT
Môžete počúvať zvukové efekty a dialógy
presne ako v kine, aj keď bude hlasitosť
nastavená na nižšiu úroveň. Režim je vhodný
pre sledovanie filmov v noci.
Surround zvuk pri počúvaní
cez slúchadlá
x HEADPHONE THEATER
Tento režim reprodukuje zvuk so surround
efektom cez slúchadlá L/R.
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
V tomto režime je zvuk reprodukovaný dvoma
reproduktormi v slúchadlách (L/R). Štandardné
2-kanálové (stereo) zdroje zvuku nebudú
spracované zvukovým poľom. Multikanálové
priestorové formáty sa zmixujú do 2 kanálov.
Vypnutie priestorového efektu
Stláčajte SOUND FIELD, kým sa na displeji
nezobrazí “A.F.D. AUTO” alebo “2CH
STEREO”.
67SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_063-069_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 68 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Reprodukcia zvuku z TVP
alebo VCR cez všetky
reproduktory
Zvukové efekty
AMP MENU
Zvuk z TVP alebo VCR môžete reprodukovať
všetkými reproduktormi tohto systému.
Podrobnosti pozri v časti “Krok 3: Zapojenie
TVP” (str. 26) a “Krok 4: Zapojenie ostatných
zariadení” (str. 30).
DSGX
X/x/c
ENTER
FUNCTION
SOUND
FIELD
Zvýraznenie nízkych frekvencií
Môžete zvýrazniť nízke frekvencie.
1
2
Stlačte DSGX.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “TV”, “VIDEO” alebo “SAT”
(podľa zapojenia).
Hlboké tóny sa zvýraznia.
Opakovaným stláčaním SOUND FIELD
zobrazte na displeji požadované
zvukové pole.
Znova stlačte DSGX.
Ak chcete reprodukovať zvuk z TVP alebo
stereo zvuk z 2-kanálových zdrojov zvuku
cez 6 reproduktorov tohto systému, zvoľte
zvukové pole “Dolby Pro Logic”, “Dolby
Pro Logic II MOVIE” alebo “Dolby Pro
Logic II MUSIC”.
Poznámka
• Ak súčasne používate konektory SAT (analógové
prepojenie) aj konektor OPTICAL DIGITAL IN
(digitálne prepojenie), prioritu má digitálne
prepojenie.
Vypnutie zvukového efektu
Zreteľné počúvanie zvuku pri
nízkej úrovni hlasitosti
Zúženie dynamického rozsahu zvukovej stopy.
Vhodné pri sledovaní filmov pri nízkej hlasitosti
v noci.
1
2
3
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte x/X, kým sa na displeji
nezobrazí “AUDIO DRC” a stlačte
ENTER alebo c.
Stláčaním x/X zvoľte nastavenie.
• DRC STD: Reprodukcia zvukovej stopy
s kompresiou dynamického rozsahu
v zmysle zámerov technikov pre záznam.
• DRC MAX: Maximálna kompresia
dynamického rozsahu.
• DRC OFF: Bez kompresie dynamického
rozsahu.
68SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_063-069_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 69 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
4
Stlačte ENTER alebo AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
Poznámka
• Nastavenie AUDIO DRC sa aplikuje len pri zdrojoch
zvuku Dolby Digital.
Nastavenia zvuku
69SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_070-074_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 70 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Zobrazenie titulkov
Používanie ďalších funkcií
Zmena zorných uhlov
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov), môžete zorný uhol prepínať.
Napríklad počas prehrávania scény
pohybujúceho sa vlaku je možné zvoliť pohľad
buď z prednej časti vlaku, ľavého okna alebo
pravého okna bez pozorovateľného prerušenia
prehrávaného obrazu.
Ak sú na diskoch zaznamenané titulky, môžete
si tieto titulky zobraziť/vypnúť počas
prehrávania disku. Ak sú na diskoch
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si počas prehrávania disku zvoliť
akúkoľvek jazykovú mutáciu titulkov
a kedykoľvek ich zobraziť. Ak sa učíte nejaký
cudzí jazyk, môžete si pre lepšie porozumenie
ku zvuku vo zvolenom jazyku zobraziť aj
titulky.
SUBTITLE
ANGLE
Počas prehrávania stlačte SUBTITLE.
Počas prehrávania stlačte ANGLE.
Po každom stlačení tlačidla ANGLE sa zorný
uhol zmení.
Po každom stlačení tlačidla SUBTITLE sa jazyk
zmení.
Poznámka
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
zorného uhla aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané viaceré zorné uhly.
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO disku
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch. Titulky
tiež nemusí byť možné vypnúť.
• Titulky je možné zmeniť, len ak má súbor DivX
príponu “.AVI” alebo “.DIVX” a obsahuje
informáciu o titulkoch v rámci totožného súboru.
70SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_070-074_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 71 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
3
Uzamykanie diskov
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre [PARENTAL
CONTROL].
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
Stláčaním X/x zvoľte [ON t], potom
stlačte ENTER.
x Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
nového hesla.
PARENTAL CONTROL
Používanie ďalších funkcií
Nastaviť môžete dva druhy obmedzenia
prehrávania disku.
• Custom Parental Control
Prehrávanie môžete obmedziť nastavením tak,
že systém neprehrá zvolené disky.
• Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou
úrovňou, napríklad vekom diváka. Nevhodné
scény sa neprehrajú alebo sa nahradia inými
scénami.
Používané heslo je totožné pre režim Parental
Control, ako aj pre Custom Parental Control.
DVD VIDEO
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Číselné
tlačidlá
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie
hesla.
C/X/x
ENTER
x Ak ste heslo zadali už predtým
DISPLAY
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
x
PARENTAL CONTROL
Zablokovanie prehrávania
určených diskov [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
To isté heslo Custom Parental Control môžete
nastaviť až pre 40 diskov. Pri nastavení
pre 41. disk sa zruší nastavenie pre prvý disk.
1
Vložte disk, ktorého prehrávanie
chcete zablokovať.
Ak sa disk prehráva, zastavte prehrávanie
stlačením x.
2
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Enter password, then press
5
ENTER
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie [Custom parental
control is set.] (Užívateľský zámok je
nastavený.), potom sa obnoví zobrazenie
ponuky Control Menu.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
71SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_070-074_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 72 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Vypnutie funkcie Custom
Parental Control
1
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Zablokovanie
prehrávania určených diskov [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]”.
2
Stláčaním X/x zvoľte [OFF t], potom
stlačte ENTER.
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
2
Zobrazia sa voľby pre [PARENTAL
CONTROL].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Vložte disk, pre ktorý je nastavený zámok
Custom Parental Control.
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
Prehrávanie disku, pre ktorý je
nastavený zámok Custom
Parental Control
1
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
ENTER.
3
Zobrazí sa okno [CUSTOM PARENTAL
CONTROL].
Stláčaním X/x zvoľte [PLAYER t],
potom stlačte ENTER.
x Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
nového hesla.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
2
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie
hesla.
Systém je pripravený na prehrávanie.
Rada
• Ak ste zabudli vaše heslo, keď sa zobrazí okno
[CUSTOM PARENTAL CONTROL] vyzývajúce na
zadanie hesla, číselnými tlačidlami zadajte 6-ciferné
číslo “199703”, potom stlačte ENTER. Zobrazí sa
výzva na zadanie nového 4-ciferného hesla.
x Ak ste heslo zadali už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
PARENTAL CONTROL
Obmedzenie prehrávania pre
deti [PARENTAL CONTROL]
Enter password, then press
ENTER
.
(len DVD disky)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou úrovňou,
napríklad vekom diváka. Funkcia [PARENTAL
CONTROL] (obmedzenie prehrávania)
umožňuje nastaviť úroveň, od ktorej má byť
sledovanie disku obmedzené.
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
4
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
72SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_070-074_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 73 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
PG13
USA
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Stláčaním X/x zvoľte [STANDARD],
potom stlačte ENTER.
Vypnutie funkcie Parental
Control
V kroku 8 nastavte [LEVEL] na [OFF].
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
USA
OTHERS
Prehrávanie disku, pre ktorý je
nastavený režim Parental Control
1
Vložte disk a stlačte H.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2
6
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň
pre obmedzenie prehrávania, potom
stlačte ENTER.
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte [OTHERS t], číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky na str. 74.
7
Stláčaním X/x zvoľte [LEVEL], potom
stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[LEVEL].
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Používanie ďalších funkcií
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[STANDARD].
4:
Prehrávanie sa spustí.
Rada
• Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 3 z časti “Zablokovanie prehrávania
určených diskov [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]”. Keď sa zobrazí okno na zadanie hesla,
zadajte 6-ciferné číslo “199703”, potom stlačte
ENTER. Zobrazí sa výzva na zadanie nového
4-ciferného hesla. Po zadaní nového 4-ciferného
hesla vymeňte v systéme disk a stlačte H. Keď sa
zobrazí okno pre zadanie hesla, zadajte nové heslo.
Poznámka
• V ponuke Control Menu sa v závislosti od typu disku
zobrazujú rozdielne položky.
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto zariadení
nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania
vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control.
V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň.
Pri zrušení režimu Resume Play sa úroveň obnoví
na pôvodnú hodnotu.
Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň a stlačte ENTER.
Nastavovanie režimu Parental Control je
dokončené.
73SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_070-074_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 74 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Regionálny kód
Štandard
Číselný
kód
Štandard
Číselný
kód
Argentína
2044
Malajzia
2363
Austrália
2047
Mexiko
2362
Rakúsko
2046
Holandsko
2376
Belgicko
2057
2390
Brazília
2070
Nový
Zéland
Kanada
2079
Nórsko
2379
Pakistan
2427
Filipíny
2424
Chile
2090
Čína
2092
Dánsko
2115
Fínsko
2165
Francúzsko
2174
Nemecko
2109
India
2248
Indonézia
2238
Taliansko
2254
Japonsko
2276
Kórea
2304
Ak ste sa pri zadávaní hesla
pomýlili
Pred stlačením ENTER stlačte C a zadajte číslo
správne.
Portugalsko 2436
Rusko
2489
Singapur
2501
Španielsko
2149
Švédsko
2499
Švajčiarsko
2086
Thajsko
2528
Veľká
Británia
2184
Zmena hesla
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
ENTER.
Zobrazia sa voľby pre [PARENTAL
CONTROL].
3
Stláčaním X/x zvoľte [PASSWORD t],
potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
4
5
6
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
nové 4-ciferné heslo a stlačte ENTER.
74SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_075-082_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 75 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
TVP
Ďalšie operácie
Ovládanie TVP dodávaným
diaľkovým ovládaním
Nastavením signálu pre diaľkové ovládanie
(DO) môžete dodávaným diaľkovým ovládaním
ovládať váš TVP.
TV ?/1
Číselné
tlačidlá
Číselný kód
01
DAEWOO
02
GRUNDIG
16
HITACHI
02, 04
JVC
05
MITSUBISHI/MGA 02, 06
PANASONIC
12, 15
PHILIPS
13, 14
SAMSUNG
02, 07, 13
SANYO
03
SHARP
08
THOMSON
09
TOSHIBA
08, 10, 11
Ovládanie TVP
Ďalšie operácie
TV/VIDEO
Výrobca
Sony
TVP je možné ovládať nasledovnými tlačidlami.
TV VOL +/–
Stlačením
Je možné
TV CH –/+
TV [/1
Vypnúť/zapnúť TVP.
TV/VIDEO
Prepínať vstupný signál TVP
medzi TV signálom a iným
zdrojom signálu.
TV
Poznámka
• Ak zadáte nový číselný kód, predtým nastavený
číselný kód sa zruší.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, číselný
kód sa môže obnoviť na výrobné nastavenie (Sony).
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
Ovládanie TVP pomocou DO
Držte zatlačené tlačidlo TV [/1 a pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód výrobcu
vášho TVP (pozri tabuľku). Potom tlačidlo
TV [/1 uvoľnite.
Ak je zadaný kód správny, DO vysiela do TVP
signál pre zapnutie/vypnutie.
Číselné kódy TVP, ktoré je možné
ovládať
Ak je uvedených viac než jeden kód, skúšajte
postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód
prislúchajúci vášmu TVP.
TV VOL +/–
Nastaviť hlasitosť TVP.
pri súčasnom
zatlačení tlačidla
TV
TV CH +/–
Zvoliť TV predvoľby.
pri súčasnom
zatlačení tlačidla
TV
Číselných
Zvoliť TV predvoľby.
tlačidiel pri
súčasnom
zatlačení tlačidla
TV*
* Len TVP Sony.
Číselnými tlačidlami môžete voliť predvoľby
na TVP.
- využite pre výber predvoľby s číslom vyšším
než 10. (Napr. pre predvoľbu č. 25 stlačte -,
potom 2 a 5.)
Poznámka
• V závislosti od TVP nemusí byť možné TVP ovládať,
alebo nemusia byť funkčné niektoré tlačidlá.
75SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_075-082_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 76 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Používanie funkcie
THEATRE SYNC
Stlačením
Číslo
Zdroj vstupného
signálu TVP
TV/VIDEO
0
Žiadny zdroj
vstupného signálu
(výrobné nastavenie)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
Funkcia THEATRE SYNC umožňuje zapnúť
TVP Sony a tento systém, prepnúť zdroj signálu
na systéme na “DVD” a prepnúť zdroj vstupného
signálu na TVP na signál z tohto systému
stlačením jediného tlačidla.
TV/VIDEO
THEATRE
SYNC
Číselné
tlačidlá
ALBUM –/+
CLEAR
TV CH +
Príprava na funkciu THEATRE
SYNC
Registrovanie zdroja vstupného signálu pre TVP
pripojeného k tomuto systému.
Zatlačte a pridržte tlačidlo TV/VIDEO
a súčasne číselnými tlačidlami zadajte kód
pre zdroj vstupného signálu TVP
pripojeného k tomuto systému
(pozri tabuľku ďalej).
Zdroj vstupného signálu TVP je zvolený.
Nastavte TVP na vstup, ktorý používate
na pripojenie tohto systému. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
INPUT
CLEAR*
COMPONENT 2
INPUT
ALBUM –*
COMPONENT 3
INPUT
ALBUM +*
COMPONENT 4
INPUT
* Okrem modelov pre Severnú Ameriku.
Ovládanie funkcie THEATRE
SYNC
DO nasmerujte na TVP a tento systém, potom
jedenkrát stlačte THEATRE SYNC.
Ak funkcia nepracuje, zmeňte dĺžku trvania
vysielania signálu. Dĺžka trvania vysielania
závisí od TVP.
Zmena dĺžky trvania vysielania
Zatlačte a pridržte tlačidlo TV CH + a súčasne
číselnými tlačidlami zadajte kód pre dĺžku
trvania vysielania (pozri tabuľku nižšie).
Čas trvania vysielania signálu z DO je nastavený.
Stlačením
Číslo
Čas vysielania
TV CH +
1
0,5 (výrobné nastavenie)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
76SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_075-082_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 77 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Poznámka
• Funkcia je určená len pre TVP Sony. (Táto funkcia
nemusí pri niektorých TVP Sony fungovať.)
• Ak je vzdialenosť medzi TVP a týmto systémom
príliš veľká, táto funkcia nemusí pracovať. Systém
priblížte k TVP.
• Počas zadávania kódu smerujte DO na TVP a tento
systém.
Reprodukcia zvuku
z iných zariadení
AMP MENU
FUNCTION
Ďalšie operácie
X/x/c
ENTER
Výber pripojeného zariadenia
Môžete pracovať s VCR alebo inými
zariadeniami pripojenými do konektorov
VIDEO alebo SAT na zadnom paneli alebo
do konektorov AUDIO IN na prednom paneli.
Informácie o ovládaní pripojeného zariadenia
pozri v jeho návode na použitie.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “TV”, “SAT” alebo “AUDIO”.
Po každom stlačení FUNCTION sa režim
systému mení v nasledovnom poradí.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
VIDEO t TV t SAT t AUDIO t DVD
t…
Zmena úrovne výstupného
zvukového signálu
z konektorov AUDIO IN
na prednom paneli
V závislosti od zariadenia môže z dôvodu
úrovne vstupného signálu zo zariadenia
pripojeného do konektorov AUDIO IN
pokračovanie
77SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_075-082_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 78 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
na prednom paneli počas jeho počúvania
dochádzať k skresleniu zvuku.
Aby k tomu nedochádzalo, môžete zmeniť
úroveň výstupného signálu zvuku z konektorov
AUDIO IN na prednom paneli.
1
2
3
(DUAL MONO)
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “AUDIO ATT” a stlačte
ENTER alebo c.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ATT ON”.
Úroveň výstupného signálu sa zmení.
Ak zvolíte “ATT OFF” a stlačíte x, túto
operáciu zrušíte.
4
Počúvanie zvuku Multiplex
Broadcast Sound
Stlačte ENTER alebo AMP MENU.
Ak systém prijíma viaczložkový vysielací
zvukový signál AC-3, môžete viaczložkový
vysielací zvukový signál (Multiplex broadcast
sound) reprodukovať.
Poznámka
• Aby bol možný príjem AC-3 signálu, je potrebné
k systému pripojiť digitálny satelitný prijímač
optickým káblom (str. 31) a nastaviť režim
digitálneho výstupu digitálneho satelitného prijímača
na AC-3.
Menu AMP sa vypne.
AMP MENU
X/x/c
ENTER
1
2
3
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte x/X, kým sa na displeji
nezobrazí “DUAL MONO” a stlačte
ENTER alebo c.
Stláčaním x/X zvoľte požadovaný zvuk.
• MAIN: Ľavý aj pravý reproduktor
reprodukujú hlavný zvuk.
• SUB: Ľavý aj pravý reproduktor
reprodukujú vedľajší zvuk.
• MAIN+SUB: Ľavý aj pravý reproduktor
reprodukujú hlavný aj vedľajší zvuk.
• MAIN/SUB: Ľavý reproduktor
reprodukuje hlavný zvuk a pravý
reproduktor reprodukuje vedľajší zvuk.
4
Stlačte ENTER alebo AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
78SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_075-082_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 79 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
6
Počúvanie rozhlasu
TUNER
MENU
FUNCTION
7
Stláčaním X/x zvoľte požadované číslo
predvoľby.
Stlačte ENTER.
Stanica sa uloží do pamäte.
8
CLEAR
VOLUME +/–
Zmena čísla predvoľby
PRESET
–/+
Opakujte postup od kroku 1.
TUNING –/+
Počúvanie rozhlasu
Uloženie rozhlasových staníc
Uložiť je možné 20 staníc pre rozhlasové pásmo
FM a 10 staníc pre rozhlasové pásmo AM. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimálnu úroveň.
1
2
Ďalšie operácie
C/X/x/c
ENTER
Opakovaním krokov 1 až 7 uložte
ostatné stanice.
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”
(str. 79)).
1
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM” alebo “AM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí požadované rozhlasové
pásmo.
Zatlačte a pridržte TUNING + alebo –,
kým sa nezačne ladenie.
Ladenie sa zastaví po naladení nejakej
stanice. Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “ST” (pri stereo vysielaní).
2
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
požadované číslo predvoľby.
Po každom stlačení tlačidla systém vyvolá
jednu uloženú stanicu.
3
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Vypnutie rádia
3
4
5
Stlačte TUNER MENU.
Stláčajte C/X/x/c, kým sa na displeji
nezobrazí “MEMORY”.
Stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby pre
uloženie stanice.
Stlačte "/1.
Počúvanie neuložených
rozhlasových staníc
V kroku 2 použite manuálne alebo automatické
ladenie.
Manuálne ladenie: stláčajte TUNING + alebo –.
Automatické ladenie: zatlačte a pridržte
TUNING + alebo –. Stlačením x zastavíte
automatické ladenie.
pokračovanie
79SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_075-082_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 80 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Rada
• Ak je príjem FM stanice nekvalitný, stláčajte FM
MODE, kým sa na displeji nezobrazí indikátor
“MONO”. Signál nebude stereofonický, ale príjem
sa zlepší. Stereofonický príjem obnovíte opätovným
stlačením tlačidla.
• Pre skvalitnenie príjmu presmerujte dodávané
antény.
• Stláčaním DISPLAY môžete zobraziť frekvenciu
(str. 60).
7
Stlačte ENTER.
Zadaný názov sa uloží do pamäte.
Pomenovanie uložených
staníc
Každej uloženej stanici môžete priradiť názov.
Po naladení pomenovanej stanice sa na displeji
zobrazí jej názov (napríklad “XYZ”).
Každej uloženej stanici môže byť priradený
len jeden názov.
1
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM” alebo “AM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
3
4
5
6
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
uloženú stanicu, pre ktorú chcete
vytvoriť indexový názov.
Stlačte TUNER MENU.
Stláčajte C/X/x/c, kým sa na displeji
nezobrazí “NAME IN?”.
Stlačte ENTER.
Pomocou smerových tlačidiel zadajte
názov.
Stláčaním X/x zvoľte znak, potom
stlačením c presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
Pre názov stanice môžete použiť písmená,
číslice a iné symboly.
Ak sa pomýlite
Stláčaním C/c zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním X/x zvoľte
požadovaný znak.
Ak chcete zrušiť znak, stláčaním C/c
rozblikajte znak, ktorý chcete zrušiť
a stlačte CLEAR.
80SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_075-082_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 81 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Radio Data System (RDS)
Možnosti systému RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Rádio v tomto
systéme ponúka pohodlné RDS funkcie, ako
napríklad zobrazenie názvu stanice. Funkcie
RDS sú dostupné len pre FM stanice.*
Vypínací časovač
Systém je možné nastaviť tak, aby sa v určitom
čase sám vypol. Môžete tak zaspávať pri hudbe.
Čas do vypnutia môžete meniť
v desaťminútových intervaloch.
SLEEP
Ďalšie operácie
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
* Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Stlačte SLEEP.
Príjem RDS vysielania
Po každom ďalšom stlačení tlačidla sa čas
do vypnutia mení nasledovne:
Jednoducho zvoľte stanicu z FM pásma.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
v informácii TUNER sa zobrazí názov stanice*.
* Ak nie je prijímaná stanica s RDS signálom,
na displeji sa nemusí zobraziť jej názov.
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Kontrola zostávajúceho času
do vypnutia
Jedenkrát stlačte SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
do vypnutia
Stláčaním SLEEP zvoľte požadovaný čas.
Zrušenie funkcie vypínacieho
časovača
Stláčajte SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí
“SLEEP OFF”.
81SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_075-082_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 82 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Úprava jasu displeja
Jas displeja je možné upraviť v dvoch stupňoch.
Obnovenie výrobných
nastavení
Parametre systému (napr. uložené stanice)
môžete obnoviť na výrobné nastavenia.
AMP MENU
"/1
X/x/c
ENTER
1
2
A
x
Stlačením "/1 zapnite systém.
Na systéme súčasne stlačte x, A a "/1.
Na displeji sa zobrazí “COLD RESET”
a obnovia sa výrobné nastavenia systému.
1
2
3
4
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “DIMMER” a stlačte ENTER
alebo c.
Stláčaním X/x nastavte jas displeja.
Stlačte ENTER alebo AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
82SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_083-089_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 83 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
3
Nastavenia a úpravy
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup.
Ponuka nastavení Setup
Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Nastavovať môžete tiež jazyk pre titulky
a zobrazenie ponuky Setup a iné položky.
Podrobnosti o jednotlivých položkách ponuky
Setup pozri na str. 84 až 89. Zoznam položiek
ponuky Setup pozri na str. 105.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
4
Poznámka
Stláčaním X/x zvoľte zo zobrazeného
zoznamu položku ponuky:
[LANGUAGE SETUP], [SCREEN
SETUP], [CUSTOM SETUP] alebo
[SPEAKER SETUP]. Potom stlačte
ENTER.
Položka ponuky Setup je zvolená.
Príklad: [SCREEN SETUP]
Zvolená položka
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
X/x
ENTER
Nastaviteľné položky
DISPLAY
1
5
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte ENTER.
Stláčaním X/x vyberte položku, potom
stlačte ENTER.
Pre zvolenú položku sa zobrazia možné
voľby.
Príklad: [TV TYPE]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
Nastavenia a úpravy
• Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
[SETUP]
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
12(27)
18(34)
:
:
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
Voľby
DVD VIDEO
6
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie,
potom stlačte ENTER.
Nastavenie je zadané a proces nastavovania
je dokončený.
BNR
pokračovanie
83SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_083-089_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 84 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
Zvolené nastavenie
Resetovanie všetkých
vykonaných nastavení
cez ponuku [SETUP]
1
2
3
V kroku 3 zvoľte [RESET] a stlačte ENTER.
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
[LANGUAGE SETUP]
Zobrazenie [LANGUAGE SETUP] umožňuje
nastaviť rôzne druhy jazykov pre On-screen
zobrazenie (na TV obrazovke) a pre zvuk.
V ponuke Setup zvoľte [LANGUAGE SETUP].
Podrobnosti o používaní ponuky pozri v časti
“Ponuka nastavení Setup” (str. 83).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Stláčaním X/x zvoľte [YES].
Postup môžete tiež ukončiť zadaním [NO].
Obnoví sa zobrazenie ponuky Control
Menu.
Stlačte ENTER.
Obnoví sa výrobné nastavenie všetkých
nastavení popísaných na str. 84 až 89.
Pri resetovaní systému nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
Poznámka
• Keď zapnete systém po resetovaní a v systéme
nebude žiadny disk, na TV obrazovke sa zobrazí
sprievodné zobrazenie. Ak chcete vykonať nastavenia
Quick Setup (str. 35), stlačte ENTER. Ak chcete
obnoviť štandardné zobrazenie, stlačte CLEAR.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
x [OSD] (On-screen zobrazenie)
Voľba jazyka pre zobrazenie na obrazovke.
x [MENU] (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk zobrazovanej
ponuky Menu disku.
x [AUDIO] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte [ORIGINAL], zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
x [SUBTITLE] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané na DVD
VIDEO disku.
Ak zvolíte [AUDIO FOLLOW], jazyk
pre titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka
pre zvukovú stopu.
Rada
• Ak v ponuke [MENU], [AUDIO] alebo [SUBTITLE]
zvolíte [OTHERS t], číselnými tlačidlami zadajte
a potvrďte kód jazyka z prehľadu “Tabuľka kódov
jazykov” (str. 99).
Poznámka
• Ak v ponukách [MENU], [SUBTITLE] alebo
[AUDIO] zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO
disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden
zo zaznamenaných jazykov.
84SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_083-089_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 85 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Nastavenia zobrazenia
[4:3 LETTER BOX]
[SCREEN SETUP]
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného
TVP.
V ponuke Setup zvoľte [SCREEN SETUP].
Podrobnosti o používaní ponuky pozri v časti
“Ponuka nastavení Setup” (str. 83).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
[4:3 PAN SCAN]
[16:9]
Poznámka
x [SCREEN SAVER]
x [TV TYPE]
Zvoľte formát pomeru strán pripojeného TVP
(štandardný 4:3 alebo širokouhlý).
Výrobné nastavenie závisí od konkrétnych
modelov.
[4:3 LETTER
BOX]
Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP formátu 4:3. Vo vrchnej
a spodnej časti obrazovky
sa zobrazia pruhy.
Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 15 minút
od prepnutia systému do režimu pozastavenia
alebo zastavenia, alebo ak prehrávate SACD,
CD alebo DATA CD (MP3) disk viac než
15 minút. Šetrič obrazovky je vhodný
na ochranu obrazovky pred poškodením.
Stlačením H šetrič vypnete.
[ON]
Zapnutie šetriča obrazovky.
[OFF]
Vypnutie šetriča obrazovky.
Nastavenia a úpravy
• Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu [4:3 LETTER
BOX] namiesto [4:3 PAN SCAN] a naopak.
[4:3 PAN SCAN] Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP formátu 4:3. Širokouhlý
obraz sa automaticky zobrazí
na celú obrazovku a časti, ktoré
presahujú obrazovku, sú orezané
(pravá a ľavá).
[16:9]
Zvoľte pri pripojení širokouhlého
TVP alebo TVP s funkciou režimu
Wide.
x [BACKGROUND]
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia na
TV obrazovke v režime zastavenia alebo počas
prehrávania SACD, CD alebo DATA CD disku
(súbory MP3).
[JACKET
PICTURE]
Na pozadí sa zobrazí šablónový
obrázok (statický obrázok), avšak
iba v prípade, že je na disku
zaznamenaný (CD-EXTRA, atď.).
Ak na disku šablónový obrázok
nie je, zobrazí sa obrázok
[GRAPHICS].
[GRAPHICS]
Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v pamäti systému
od výroby.
[BLUE]
Farba pozadia je modrá.
[BLACK]
Farba pozadia je čierna.
pokračovanie
85SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_083-089_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 86 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
x [LINE]
Výber metódy výberu výstupných video
signálov z konektora EURO AV T OUTPUT
(TO TV) na zadnom paneli systému.
[VIDEO]
Výstup video signálov.
[RGB]
Výstup RGB signálov.
Poznámka
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie [RGB]. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
Užívateľské nastavenia
[CUSTOM SETUP]
Umožňuje nastavenie položiek týkajúcich
sa prehrávania a ďalších nastavení.
V ponuke Setup zvoľte [CUSTOM SETUP].
Podrobnosti o používaní ponuky pozri v časti
“Ponuka nastavení Setup” (str. 83).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
CUSTOM SETUP
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
Registration Code
DivX:
x [4:3 OUTPUT]
Nastavenie je účinné, len ak nastavíte
[TV TYPE] v ponuke [SCREEN SETUP]
na [16:9] (str. 85). Toto umožní sledovanie
progresívnych signálov vo formáte pomeru strán
4:3. Ak je možné meniť formát pomeru strán
na vašom TVP kompatibilnom s progresívnym
formátom (525p/625p), zmeňte nastavenie
na TVP, nie na systéme.
x [PAUSE MODE] (len DVD VIDEO/
DVD-RW disky)
Výber kvality zobrazenia obrazu v režime
pozastavenia prehrávania.
Poznámka
• Nastavenie je účinné, len ak pomocou
PROGRESSIVE nastavíte “P AUTO
(PROGRESSIVE AUTO)” alebo “P VIDEO
(PROGRESSIVE VIDEO)” (str. 27).
[FULL]
Zvoľte, ak je možné meniť formát
pomeru strán na vašom TVP.
[NORMAL]
Zvoľte, ak nie je možné meniť
formát pomeru strán na vašom
TVP. Zobrazovanie obrazu
s pomerom strán 16:9 s čiernymi
pruhmi po ľavej a pravej strane
obrazovky.
[AUTO]
Scény s dynamickými zábermi
sa reprodukujú bez chvenia.
Štandardne zvoľte túto voľbu.
[FRAME]
Scény bez dynamických pohybov
sa reprodukujú vo vysokom
rozlíšení.
x [TRACK SELECTION] (len DVD VIDEO disky)
Uprednostňuje zvukové stopy s vyšším počtom
kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO disku, na
ktorom sú zaznamenané viaceré audio formáty
(PCM, DTS, MPEG audio alebo Dolby Digital).
[OFF]
Bez priority.
[AUTO]
S prioritou.
Poznámka
TVP s pomerom strán 16:9
• Ak nastavíte túto položku na [AUTO], môže dôjsť
ku zmene jazyka. Nastavenie [TRACK
SELECTION] má prednostné postavenie (vyššiu
prioritu) pred nastavením [AUTO] v ponuke
[LANGUAGE SETUP] (str. 84). (V závislosti od
obsahu disku nemusí táto funkcia fungovať.)
• Ak majú zvukové stopy PCM, DTS, Dolby Digital
a MPEG audio rovnaký počet kanálov, systém
postupne volí PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG
audio.
86SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_083-089_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 87 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
x [MULTI-DISC RESUME] (len DVD VIDEO/
VIDEO CD disky)
Aktivácia/deaktivácia režimu Multi-disc
Resume. Do pamäte je možné uložiť miesto
zastavenia prehrávania až pre 40 rôznych DVD
VIDEO/VIDEO CD diskov (str. 40).
[ON]
Uloženie miesta zastavenia
prehrávania pre 40 diskov.
[OFF]
Neukladanie miest zastavenia
prehrávania do pamäte.
Prehrávanie sa od miesta
zastavenia prehrávania obnoví
len pri aktuálne vloženom disku.
Nastavenia reproduktorov
[SPEAKER SETUP]
Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového
zvuku najskôr špecifikujte veľkosť pripojených
reproduktorov a vzdialenosť od pozície
počúvania. Využitím testovacích tónov nastavte
hlasitosť a vyváženie reproduktorov na rovnakú
úroveň.
Zobrazenie registračného kódu tohto systému.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com na
Internete.
• Ak sú k systému pripojené slúchadlá, tieto položky
nie sú dostupné.
Poznámka
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
YES
YES
BEHIND
YES
Nastavenia a úpravy
x [DivX]
V ponuke Setup zvoľte položku [SPEAKER
SETUP]. Podrobnosti pozri v časti “Ponuka
nastavení Setup” (str. 83).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Obnovenie výrobného nastavenia
počas zmeny nastavenia
Zvoľte položku a stlačte CLEAR. Jedine
nastavenie [SIZE] sa neobnovuje na výrobne
nastavené hodnoty.
x [SIZE]
Ak nepripojíte stredový alebo surround
reproduktory, alebo premiestnite surround
reproduktory, nastavte podľa toho parametre pre
[CENTER] a [SURROUND] reproduktory
a špecifikujte polohu surround reproduktorov.
Keďže je nastavenie predných reproduktorov
nemenné, nemôžete ho upravovať.
pokračovanie
87SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_083-089_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 88 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Schéma rozmiestnenia
1,0 - 7,0 m
0,0 - 7,0 m
90
A
B
45
A
B
20
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte stredový
reproduktor, zvoľte toto
nastavenie.
[SURROUND]
[SUBWOOFER]
[BEHIND]: Ak je umiestnenie
surround reproduktorov v oblasti
B, zvoľte toto nastavenie.
[SIDE]: Ak je umiestnenie
surround reproduktorov v oblasti
A, zvoľte toto nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte surround
reproduktory, zvoľte toto
nastavenie.
[YES]
Poznámka
• Pri zvolení položky dočasne vypadne zvuk.
• V závislosti od nastavenia ostatných reproduktorov
môže byť subwooferom reprodukovaný hlasný zvuk.
x [DISTANCE]
Výrobné nastavenie vzdialenosti reproduktorov
vo vzťahu k pozícii počúvania je zobrazené
nižšie.
Ak ste nastavili vzdialenosť v nastaveniach
Quick Setup (str. 35), automaticky sa zobrazia
tieto nastavenia.
Po premiestnení reproduktorov zmeňte
nastavenie vzdialenosti v ponuke Setup.
[FRONT]
3.0 m*
Vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania
je možné nastavovať v 0,2 m
krokoch od 1,0 až do 7,0 metrov.
[CENTER]
3.0 m*
(Zobrazí sa,
ak v ponuke
[SIZE] nastavíte
[CENTER]
na [YES].)
Vzdialenosť stredového
reproduktora od pozície počúvania
je možné nastavovať v 0,2 m
krokoch od 0,0 až do 7,0 metrov.
[SURROUND]
3.0 m*
(Nezobrazí sa,
ak v ponuke
[SIZE] nastavíte
[SURROUND]
na [NONE].)
Vzdialenosť surround reproduktorov
od pozície počúvania je možné
nastavovať v 0,2 m krokoch
od 0,0 až do 7,0 metrov.
* Ak vykonáte nastavenia Quick Setup (str. 35),
výrobné nastavenia sa zmenia.
Poznámka
• Pri nastavení vzdialenosti vypadne dočasne zvuk.
• Ak jednotlivé predné alebo surround reproduktory
nie sú od miesta počúvania rovnako vzdialené,
nastavujte vzdialenosť bližšieho reproduktora.
• Surround reproduktory neumiestňujte do väčšej
vzdialenosti od miesta počúvania, než je vzdialenosť
predných reproduktorov.
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť nastavenie
[DISTANCE] účinné.
x [LEVEL (FRONT)]
Úroveň hlasitosti predných reproduktorov
môžete nastavovať nasledovne. Za účelom
jednoduchšieho nastavenia nastavte [TEST
TONE] na [ON].
88SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_083-089_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 89 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
[L]
0 dB
Nastavujte v rozmedzí –6 dB
až 0 dB v 1 dB krokoch.
[R]
0 dB
Nastavujte v rozmedzí –6 dB
až 0 dB v 1 dB krokoch.
[CENTER]
Nastavujte v rozmedzí –6 dB
0 dB
až +6 dB v 1 dB krokoch.
(Zobrazí sa,
ak v ponuke [SIZE]
nastavíte
[CENTER]
na [YES].)
[SUBWOOFER] Nastavujte v rozmedzí –6 dB
0 dB
až +6 dB v 1 dB krokoch.
x [LEVEL (SURROUND)]
[L]
0 dB
Nastavujte v rozmedzí –6 dB
až +6 dB v 1 dB krokoch.
[R]
0 dB
Nastavujte v rozmedzí –6 dB
až +6 dB v 1 dB krokoch.
1
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
3
[OFF]
Testovacie tóny sa z reproduktorov
nereprodukujú.
[ON]
Počas nastavovania úrovne hlasitosti
reproduktorov sa testovací tón reprodukuje
postupne z jednotlivých reproduktorov.
Pri voľbe jednej z položiek [SPEAKER
SETUP] sa testovací tón reprodukuje
postupne z každého reproduktora.
[SETUP]
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup.
4
5
6
Stláčaním X/x zvoľte [SPEAKER
SETUP], potom stlačte ENTER alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte [TEST TONE],
potom stlačte ENTER alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte [ON], potom
stlačte ENTER.
Postupne bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón.
7
Z vašej pozície počúvania pomocou
C/X/x/c upravte hodnotu [BALANCE
(FRONT)] alebo hodnotu [LEVEL
(SURROUND)].
Testovací tón sa reprodukuje len z práve
nastavovaného reproduktora.
8
x [TEST TONE]
Aby bolo možné nastaviť položky [LEVEL
(FRONT)] a [LEVEL (SURROUND)], budú
reproduktory reprodukovať testovací tón.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
Nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov súčasne
Použite ovládač VOLUME na systéme, alebo
stláčajte VOLUME +/– na DO.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Nastavenia a úpravy
Úroveň hlasitosti surround reproduktorov
môžete nastavovať nasledovne. Za účelom
jednoduchšieho nastavenia nastavte [TEST
TONE] na [ON].
(Nastavenie sa nezobrazí, ak v ponuke [SIZE]
nastavíte [SURROUND] na [NONE].)
Nastavenie úrovne hlasitosti
reproduktorov pomocou
testovacieho tónu
9
Po dokončení nastavení stlačte
ENTER.
Stláčaním X/x zvoľte [TEST TONE],
potom stlačte ENTER.
10 Stláčaním X/x zvoľte [OFF], potom
stlačte ENTER.
Poznámka
• Pri úprave nastavení reproduktorov dočasne vypadne
zvuk.
89SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 90 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Čistenie
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
• Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
Umiestnenie
Čistiace disky
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Ak je hlasitosť nastavená dlhší čas na vyššiu úroveň,
zariadenie sa na povrchu zahrieva. Nejde o poruchu.
Povrchu zariadenia sa však nedotýkajte. Zariadenie
neumiestňujte na miesta s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby nedochádzalo k jeho nadmernému
prehrievaniu.
• Na zariadenie nič neklaďte, aby ste nezakryli
ventilačné otvory. Zariadenie je vybavené
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak sú ventilačné
otvory zablokované, zariadenie sa môže prehriať
a môže dôjsť k poruche.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch ako je
koberec, čím by mohlo dôjsť k zablokovaniu
vetracích otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných
zdrojov ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, prašné miesta alebo miesta
vystavené mechanickým otrasom.
• Nepoužívajte bežne dostupné čistiace CD/DVD
disky. Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
Zdroje napájania
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme zariadenia môže kondenzovať vlhkosť.
Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí pracovať
správne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte
zariadenie zapnuté bez obsluhy približne pol hodiny,
kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním systému vyberte zo zariadenia disk.
Ak tak nespravíte, disk sa môže poškodiť.
Nastavenie hlasitosti
• Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi
nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým
signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov.
Zobrazenie farieb na TV
obrazovke
• Reproduktory systému môžu spôsobiť nesprávne
zobrazovanie farieb na TV obrazovke. V takomto
prípade vypnite TVP a opäť ho zapnite po cca 15 až
30 minútach. Ak sa farby stále zobrazujú nesprávne,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
Pre model TA-WR2
Identifikačný štítok je umiestnený na spodnej strane
zariadenia.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém je schopný prehrávať
statické video zábery na vašej TV obrazovke aj
dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší čas
pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku Menu,
vystavujete váš TVP riziku trvalého poškodenia
obrazovky. Projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Prenášanie systému
Pred prenášaním systému vykonajte za účelom
ochrany vnútorného mechanizmu nasledovný postup.
1
2
3
Stláčaním FUNCTION zvoľte “DVD”.
4
Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
zásuvky.
Zo systému vyberte disk.
Na systéme súčasne stlačte x a "/1.
Na displeji sa zobrazí “STANDBY” a potom
“MECHA LOCK”.
90SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 91 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Poznámky k diskom
Zaobchádzanie s diskmi
• Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste predišli
znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte
sa povrchu disku.
• Na povrch disku nič nenalepujte.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, akými
sú napr. benzín, riedidlo, bežne dostupné
čistiace prostriedky ani antistatické spreje
určené na čistenie vinylových LP platní.
Systém dokáže prehrávať len štandardné okrúhle
disky. Používaním neštandardných (iných, než
okrúhlych) diskov (napr. štvorcových, v tvare
srdca alebo hviezdy) môžete spôsobiť poruchu
zariadenia.
Nepoužívajte disky s nasadeným
príslušenstvom, napr. štítok alebo obopínací
prstenec.
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr, ako
pristúpite k žiadosti o opravu. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
V prípade problémov so surround zosilňovačom
dodajte predajcovi Sony aj ostatné časti, aby
sa ľahšie zistila príčina problému (systém, IR
vysielač a IR prijímač).
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená
do elektrickej zásuvky.
Na displeji sa striedavo zobrazuje “PROTECT”
a “UNPLUG”.
Ihneď odpojte sieťovú šnúru a skontrolujte
nasledovné.
• Nie sú reproduktorové káble + a – skratované?
• Používate len určené reproduktory?
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na systéme?
Po skontrolovaní a odstránení vyššie uvedených
problémov znova zapojte sieťovú šnúru a zapnite
systém. Ak sa problém nevyriešil ani po vykonaní
uvedeného, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Ďalšie informácie
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov, ako
je kúrenie, ani nenechávajte disk v aute
zaparkovanom na slnku, pretože sa môže
teplota v interiéri značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk
do obalu.
Riešenie problémov
Indikátor POWER/ON LINE sa nerozsvieti.
• Reproduktorové káble + a – sú skratované.
V takomto prípade odpojte sieťovú šnúru
surround zosilňovača od elektrickej siete, znova
ju zapojte a potom znova zapnite surround
zosilňovač.
Obraz
Nie je vidieť obraz.
• Nastavili ste progresívny formát, TVP však signál
v progresívnom formáte nedokáže spracovať.
V takomto prípade znova nastavte prekladaný
formát (výrobné nastavenie) (str. 27).
• Aj keď je váš TVP kompatibilný so signálmi
v progresívnom formáte (525p/625p), pri
nastavení systému do režimu pre progresívny
signál môže byť obraz ovplyvnený. V takomto
prípade znova nastavte prekladaný formát
(výrobné nastavenie) (str. 27).
• Kábel SCART (EURO AV) nie je správne
pripojený.
• Kábel SCART (EURO AV) je poškodený.
pokračovanie
91SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 92 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
• Systém nie je pripojený k správnemu vstupnému
konektoru EURO AV t INPUT (str. 26).
• Na TVP nie je správne zvolený vstupný video
signál, takže nie je možné vidieť obraz zo systému.
• Skontrolujte nastavenie výstupného video signálu
na systéme (str. 86).
Dochádza k výskytu obrazového šumu.
• Disk je znečistený alebo chybný.
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď
v ponuke [SCREEN SETUP] nastavíte
v položke [TV TYPE] príslušný formát.
• Formát je fixne zadaný na vašom disku.
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
• Reproduktorové káble nie sú pevne pripojené.
• Ak je na displeji zobrazené “MUTING ON”,
stlačte na diaľkovom ovládaní MUTING.
• Systém je prepnutý v režime pozastavenia, alebo
v režime spomaleného prehrávania. Stlačením
H obnovíte štandardné prehrávanie.
• Systém je v režime rýchleho posuvu vpred alebo
vzad. Stlačením H obnovíte štandardné
prehrávanie.
• Skontrolujte nastavenia reproduktorov (str. 87).
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené, alebo sú
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
pripojené správne.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte zapojenie a nastavenia
reproduktorov (str. 15, 87).
• Zvukové pole nastavte na “AUTO FORMAT
DIRECT AUTO” (str. 65).
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble umiestnené
ďalej od transformátora alebo motora
a vo vzdialenosti najmenej 3 metre od TVP alebo
žiarivky.
• Premiestnite TVP ďalej od audio zariadení.
• Koncovka kábla a konektor sú znečistené.
Vyčistite ich jemnou handričkou, mierne
navlhčenou v liehu.
• Vyčistite disk.
Počas prehrávania VIDEO CD, CD alebo MP3
disku zvuk stráca stereo efekt.
• Stláčaním AUDIO nastavte [AUDIO]
na [STEREO] (str. 63).
• Skontrolujte, či ste systém pripojili správne.
Pri prehrávaní zvukových stôp Dolby Digital,
DTS alebo MPEG audio sú priestorové efekty
ťažko počuteľné.
• Skontrolujte, či je zapnuté zvukové pole (str. 65).
• Skontrolujte zapojenie a nastavenia
reproduktorov (str. 15, 87).
• V závislosti od DVD disku nemusí byť výstupný
signál zaznamenaný pre všetky kanály výstupu
5.1. Signál môže byť monofonický alebo
stereofonický, aj keď je zvuková stopa
zaznamenaná vo formáte Dolby Digital alebo
MPEG audio.
Zvuk je reprodukovaný len stredovým
reproduktorom.
• V závislosti od disku môže byť zvuk
reprodukovaný len stredovým reproduktorom.
Zvuk nie je reprodukovaný stredovým
reproduktorom.
• Skontrolujte zapojenie a nastavenie
reproduktorov.
• Skontrolujte, či je zapnuté zvukové pole (str. 65).
• V závislosti od zdroja zvuku môže byť efekt
zo stredového reproduktora ťažko počuteľný.
Zo surround reproduktorov nie je
reprodukovaný zvuk alebo len slabý zvuk.
• Skontrolujte zapojenie a nastavenie
reproduktorov.
• Skontrolujte, či je zapnuté zvukové pole (str. 65).
• V závislosti od zdroja zvuku môže byť efekt
zo surround reproduktorov ťažko počuteľný.
• Bezdrôtové nastavenie surround reproduktorov
nie je správne (str. 33).
• Plazmový TVP môže rušiť prenos signálu.
V takomto prípade zmeňte polohu IR vysielača
a IR prijímača (str. 33).
• IR prijímač neumiestňujte na miesto vystavené
priamemu slnečnému žiareniu ani silnému svetlu
zo svietidiel.
• Vyčistite povrch IR vysielača a prijímača.
Prevádzka
Stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
Nasmerujte antény, alebo v prípade potreby
pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom
ladení). Použite priame ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice alebo
sa z pamäte vymazali (keď vyvolávate uložené
stanice). Uložte stanice (str. 79).
• Stlačením DISPLAY zobrazte na displeji
frekvenciu stanice.
92SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 93 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Diaľkové ovládanie (DO) nepracuje.
• Medzi diaľkovým ovládaním a systémom sú
prekážky.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a systémom je príliš veľká.
• Diaľkové ovládanie nesmerujete na senzor
diaľkového ovládania na systéme.
• Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
Indikátor POWER/ON LINE krátko svieti
načerveno.
• Indikátor sa nakrátko rozsvieti načerveno. Nejde
o poruchu.
Indikátor POWER/ON LINE bliká načerveno.
• Premiestnite bezdrôtový systém ďalej od iného
bezdrôtového systému(ov).
• IR vysielač nasmerujte na IR prijímač.
Nie je možné prehrávať súbory MP3.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi
MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO
9660 Level 1/2 alebo Joliet.
• Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
• Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.MP3”,
nejde o súbor vo formáte MP3.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém nedokáže prehrávať audio stopy vo
formáte MP3PRO.
• [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené na [IMAGE
(JPEG)] (str. 50).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MODE
(MP3, JPEG)], vyberte a znova vložte disk, alebo
vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD disk obsahuje súbor DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory MP3 z DATA
DVD diskov.
Nie je možné prehrávať súbory JPEG.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi
JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO
9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
Súbory formátu MP3 a JPEG sa začnú
prehrávať súčasne.
• V ponuke [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené
[AUTO] (str. 50).
Nie je možné prehrávať súbory DivX.
• Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
• Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo “.DIVX”.
• DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX
video) disk neobsahuje záznam vo formáte DivX,
ktorý je v súlade so štandardom ISO 9660 Level 1/
Level 2 alebo Joliet/UDF.
• Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než
720 (šírka) × 576 (výška).
Ďalšie informácie
Disk sa neprehráva.
• Vo vnútri nie je žiadny disk.
• Disk je vložený naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou
smerom nadol.
• Disk je zdeformovaný.
• Systém nedokáže prehrávať CD-ROM disky atď.
(str. 7).
• Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom
systému.
• Vo vnútri systému skondenzovala vlhkosť. Môže
sa poškodiť snímacia šošovka. Vyberte disk
a ponechajte systém zapnutý cca pol hodiny.
• Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo “.JPG”.
• Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka) × 2048
(výška) v štandardnom režime alebo viac než
3 300 000 pixelov pri progresívnom súbore JPEG.
• Rozmer je väčší než dokáže obrazovka zobraziť
(takéto obrázky sú redukované).
• [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené na [AUDIO
(MP3)] (str. 50).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MODE
(MP3, JPEG)], vyberte a znova vložte disk, alebo
vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD disk obsahuje súbor DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory JPEG z DATA
DVD diskov.
Názvy albumu/stopy (skladby)/súboru nie sú
zobrazené správne.
• Systém dokáže zobraziť len číslice a písmená
abecedy. Akýkoľvek iný znak sa zobrazí ako [*].
Pri prehrávaní sa disk neprehráva od začiatku.
• Je zapnutá jedna z funkcií Program Play, Shuffle
Play alebo Repeat Play.
Stlačením CLEAR pred prehrávaním disku tieto
funkcie zrušte.
• Je zapnutá funkcia Resume Play.
Na systéme alebo na diaľkovom ovládaní stlačte
x počas zastavenia, až potom spustite
prehrávanie (str. 40).
• Menu titulov, DVD alebo PBC sa automaticky
zobrazuje na TV obrazovke.
Systém automaticky prehráva disk.
• DVD disk je vybavený funkciou automatického
prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
• Niektoré disky obsahujú signál automatického
pozastavenia. Pri prehrávaní takéhoto disku
systém zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu automatického pozastavenia.
pokračovanie
93SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 94 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Niektoré funkcie ako zastavenie, Search,
Slow-motion Play alebo Repeat Play nie sú
dostupné.
• Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií. Pozri návod
na použitie dodávaný s diskom.
Hlásenia sa na TV obrazovke nezobrazujú
v požadovanom jazyku.
• V ponuke Setup zvoľte v položke [OSD] ponuky
[LANGUAGE SETUP] požadovaný jazyk pre
On-screen zobrazenie (str. 84).
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
• Na DVD disku nie sú zaznamenané viacjazyčné
zvukové stopy.
• Zmena jazyka pre zvuk nie je na disku dostupná.
Samodiagnostická
funkcia
(Keď sa na displeji zobrazí písmeno/
číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
(aby sa zabránilo poškodeniu systému) bliká
za účelom upozornenia na vzniknutý problém
na obrazovke a na displeji predného panela
päťmiestny servisný kód (napr. C 13 50)
pozostávajúci z kombinácie písmena a 4 číslic.
V takomto prípade skontrolujte nasledovný
prehľad.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť.
• Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku
zaznamenané.
• Zmena jazyka titulkov nie je na DVD disku
dostupná.
Titulky nie je možné vypnúť.
• Niektoré DVD disky neumožňujú vypnutie
titulkov.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
• Scény nie sú na DVD disku nasnímané
z viacerých zorných uhlov (str. 70).
• Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku
dostupná.
Nie je možné vybrať disk a na displeji
sa zobrazí hlásenie “LOCKED”.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo
na autorizované servisné stredisko Sony.
Na TV obrazovke sa počas prehrávania DATA
CD alebo DATA DVD disku zobrazí [Data
error].
• Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete prehrávať,
je poškodený.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný
so štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie
je vo formáte JPEG.
• Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo
“.DIVX”, nejde však o formát DivX, prípadne je
súbor vo formáte DivX, nie je však kompatibilný
s certifikovaným profilom DivX.
C:13:50
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Príčina a/alebo Riešenie
C 13
Disk je znečistený.
,Vyčistite disk pomocou čistiacej
handričky (str. 91).
C 31
Disk nie je správne vložený.
,Reštartujte systém, potom vložte
disk správne.
E XX
(xx je nejaké
číslo)
Aby sa predišlo poruche systému,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
,Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko
Sony a informujte ich
o zobrazenom 5-miestnom
kóde.
Príklad: E 61 10
Systém nepracuje správne.
• Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky,
potom ju po niekoľkých minútach znova zapojte.
94SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 95 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Technické údaje
Pásmo AM
Ladiaci rozsah
531 – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
AM rámová anténa
450 kHz
Anténa
Medzifrekvencia
Zosilňovač
Režim Stereo (menovitý) 55 W + 55 W (3 Ohm pri
1 kHz, DIN)
Režim Surround (referenčný)
Výstupný výkon
Predné: 143 W + 143 W
(s SS-TS46)
Stredový*: 143 W
(s SS-CT46)
Surround*: 143 W + 143 W
(s SS-TS46B)
Subwoofer*: 285 W
(s SS-WS42)
* V závislosti od nastavenia zvukových polí a zdrojov
Video
Výstupy
Video: 1 Vš-š, 75 Ohm
R/G/B: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vš-š,
75 Ohm
Vstup
VIDEO: 1 Vš-š, 75 Ohm
Reproduktory
Predné
Reproduktorový systém
signálu nemusí byť na výstupe žiadny zvukový signál.
Osadenie reproduktora
Citlivosť: 450 mV
Impedancia: 50 kOhm
Vstupy (Digitálne)
VIDEO (Optický)
SAT (Koaxiálny)
AUDIO IN
Slúchadlá
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Impedancia: 75 Ohm
Citlivosť: 250/125 mV
Impedancia: 50 kOhm
Pripojiť je možné slúchadlá
s nízkou aj vysokou
impedanciou.
Hmotnosť (cca)
Stredový
Reproduktorový systém
Osadenie reproduktora
Super Audio CD/DVD systém
Laser
Polovodičový laser
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
Prenosový systém (norma) PAL/NTSC
Frekvenčný rozsah (v režime 2 CH STEREO)
DVD (PCM): 2 Hz až
22 kHz (±1,0 dB)
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Menej než 0,03 %
Rádio
Systém
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
PLL quartz-locked digital
synthesizer systém
87,5 – 108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
10,7 MHz
2-pásmový, typ Bass
reflex, magneticky tienené
55 × 110 mm,
kónusový typ,
priemer 25 mm,
symetrický kalotový typ
2,7 Ohm
300 × 79 × 116 mm (š/v/h)
1,2 kg
Surround
Reproduktorový systém
Osadenie reproduktora
CD: 2 Hz až 20 kHz
(±1,0 dB)
Harmonické skreslenie
Ďalšie informácie
Vstupy (Analógové)
TV, VIDEO
2-pásmový, typ Bass
reflex, magneticky tienené
70 × 100 mm,
kónusový typ,
priemer 25 mm,
symetrický kalotový typ
2,7 Ohm
265 × 1 108 × 265 mm
(š/v/h)
3,6 kg
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
2-pásmový, typ Bass reflex
70 × 100 mm,
kónusový typ,
priemer 25 mm,
symetrický kalotový typ
2,7 Ohm
265 × 1 108 × 265 mm
(š/v/h)
3,4 kg
Subwoofer
Reproduktorový systém
Osadenie reproduktora
Menovitá impedancia
Typ Bass reflex,
magneticky tienený
200 mm, kónusový typ
1,3 Ohm
pokračovanie
95SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 96 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
206 × 382 × 392 mm
(š/v/h)
7,8 kg
Album
Všeobecne
Napájanie
Príkon
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Dodávané príslušenstvo
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Zapnutý: 130 W
Pohotovostný režim:
0,3 W (v režime úspory
energie)
430 × 70 × 295 mm (š/v/h)
vrátane prečnievajúcich
častí
3,6 kg
Pozri str. 13.
Surround zosilňovač
Napájanie
Príkon
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Slovník
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
50 W
260 × 260,5 × 58 mm
(š/v/h)
1,45 kg
Právo na zmeny vyhradené.
Priečinok na dátovom CD disku, obsahujúci
audio súbory MP3 alebo súbory JPEG.
Chapter (Kapitola)
Úseky obrazu alebo zvuku na DVD disku, ktoré
sú menšie než tituly. Titul sa skladá
z niekoľkých kapitol.
Digitálny prenos zvuku
infračervenými lúčmi
V poslednom čase sa zaznamenal prudký
rozmach DVD zariadení, digitálnych satelitných
prijímačov a iných vysokokvalitných zariadení
(médií). Za účelom prenosu signálu z takýchto
kvalitných médií bez straty na kvalite vyvinula
spoločnosť Sony technológiu pod názvom
“Digitálny prenos zvuku infračervenými lúčmi”
určenú pre infračervený prenos digitálnych
audio signálov bez použitia kompresie
a zaviedla ju v tomto systéme.
Táto technológia prenáša digitálne audio signály
bez použitia kompresie vo vnútri
subprenosového frekvenčného pásma
prideleného komisiou IEC (International
Electronic Committee) a asociáciou JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association). (Pozri obr. 1)
Digitálny prenos (Digitálny prenos
zvuku infračervenými lúčmi)
Analógový
prenos
L
2
R
3
4
5
6 [MHz]
Obr. 1 Signálne spektrum pri digitálnom prenose
zvuku infračervenými lúčmi
DivX®
Digitálna video technológia vytvorená
spoločnosťou DivXNetworks, Inc. Video súbory
kódované technológiou DivX disponujú
vysokou kvalitou pri relatívne malej veľkosti
súboru.
96SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 97 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Dolby Digital
Tento zvukový formát pre kinosály vznikol
zdokonalením systému Dolby Surround Pro
Logic. Surround kanál je stereofonický
a s rozšíreným pásmom a v tomto formáte je aj
jeden oddelený kanál subwoofera pre
reprodukciu nízkych frekvencií. Formát sa tiež
nazýva “5.1”, pretože sa kanál pre subwoofer
počíta ako 0.1 kanál (keďže pracuje len vtedy,
keď je potreba reprodukcie hlbokých tónov).
Všetkých 6 kanálov je pri tomto formáte
zaznamenávaných zvlášť, čím sa dosiahne
dôkladné oddelenie všetkých kanálov. Navyše,
keďže sú všetky signály spracované digitálne,
došlo k minimalizácii výskytu rušenia signálu.
Dolby Pro Logic II
x Movie mode (Režim pre film)
Režim pre film sa používa pri stereo televíznom
vysielaní a všetkých programoch kódovaných
systémom Dolby Surround. Výsledkom je
dokonalejšia smerovosť zvukového poľa, ktorá má
vplyv na kvalitu zvuku s oddelenými 5.1 kanálmi.
x Music mode (Režim pre hudbu)
Režim pre hudbu sa používa pri stereo
hudobných záznamoch a poskytuje široký
a hlboký zvukový priestor.
Dolby Surround Pro Logic
Ako jedna z metód dekódovania zvuku Dolby
Surround, vytvorí metóda Dolby Surround Pro
Logic z dvojkanálového zvuku štvorkanálový
zvuk. V porovnaní s predošlým systémom
Dolby Surround, systém Dolby Surround Pro
Logic reprodukuje ľavo-pravú panoramatiku
prirodzenejšie a presnejšie lokalizuje zvuky. Pre
maximálne využitie systému Dolby Surround
Pro Logic je potrebné pripojiť pár surround
reproduktorov a stredový reproduktor. Surround
reproduktory reprodukujú monofonický zvuk.
DTS
Technológia digitálnej kompresie zvuku
vyvinutá spoločnosťou Digital Theater Systems,
Inc. Táto technológia využíva 5.1-kanálový
priestorový zvuk. Zadný kanál je stereofonický
a v tomto formáte je aj jeden oddelený kanál pre
DVD disk
Na disk je možné uložiť až 8 hodín obrazu aj
napriek tomu, že priemer tohto disku je totožný
s priemerom bežného CD disku.
Kapacita údajov jednovrstvového jednostranného
DVD disku je 4,7 GB (Gigabajtov), čo je 7-krát
viac než kapacita CD disku. Dátová kapacita
dvojvrstvového jednostranného DVD disku je
8,5 GB, jednovrstvového obojstranného DVD
disku je 9,4 GB a kapacita dvojvrstvového
obojstranného DVD disku je 17 GB.
Obrazové údaje využívajú formát MPEG 2, jeden
z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie dát. Obrazové
údaje sú komprimované približne v pomere 1:40
k ich pôvodnej veľkosti. DVD disk taktiež
využíva rozličnú úroveň technológie kódovania,
ktorá mení charakter dát podľa aktuálneho stavu
reprodukovaného obrazu.
Zvukové údaje sú nahrané vo formáte Dolby
Digital a aj v PCM, čo vám umožňuje využívať
reprodukciu zvuku čo najvernejšie k danému
prostrediu.
DVD disky sú tiež vybavené aj rôznymi ďalšími
funkciami, ako je zmena zorného uhla,
viacjazyčné mutácie a rodičovský zámok.
Ďalšie informácie
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysoko čistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
subwoofer. DTS tiež disponuje 5.1 oddelenými
kanálmi vo vysokej kvalite digitálneho zvuku.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov na
disk a ich digitálnym spracovaním.
DVD-RW disk
DVD-RW disk je nahrávateľný a prepisovateľný
disk rovnakých rozmerov, ako je DVD VIDEO
disk. Na DVD-RW disk je možné nahrávať
v dvoch rôznych režimoch: v režime VR
a v režime Video. Režim Video vyhovuje
formátu DVD VIDEO disku a je plne
kompatibilný s DVD prehrávačmi, kým pri
DVD-RW nahraných v režime VR je možné
obsah disku programovať alebo editovať.
DVD+RW disk
DVD+RW (plus RW) disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk. DVD+RW disky
využívajú formát záznamu, ktorý je
porovnateľný s DVD VIDEO formátom.
Súbor
Obrazový súbor JPEG zaznamenaný na DATA
CD disku alebo video súbor DivX zaznamenaný
na DATA CD/DATA DVD disku. (“Súbor”
je definícia používaná pri tomto systéme.) Jeden
samostatný súbor zodpovedá jednému
samostatnému obrázku/pohyblivému záznamu.
pokračovanie
97SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 98 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Záznam snímaný filmovou technikou,
záznam snímaný video technikou
DVD disky sú klasifikované ako disky
s filmovým alebo video záznamom. Filmové
DVD disky obsahujú záznam snímaný filmovou
technikou a používaný v kinách (24 snímok
za sekundu). Video DVD disky, napr. TV
inscenácie alebo situačné komédie obsahujú
záznam 30 snímok (alebo 60 políčok) za sekundu.
Funkcia viacerých zorných uhlov
Na niektorých diskoch sú zaznamenané pohľady
na scénu z viacerých zorných uhlov.
Funkcia viacerých jazykov
Systém dokáže prehrávať disky s rovnakým
regionálnym kódom, akým je kód systému.
Systém dokáže prehrať tiež disk s označením
“ ”. Aj keď DVD disk nie je označený
regionálnym kódom, regionálne obmedzenie
môže platiť.
ALL
Scene (Scéna)
Na VIDEO CD diskoch s funkciami PBC sú
zobrazenia ponuky Menu, pohyblivé záznamy
a statické zábery rozdelené do častí, ktoré sú
nazývané “scénami”.
Title (Titul)
Na niektorých diskoch sú zvuk alebo titulky
zaznamenané vo viacerých jazykoch.
Najdlhší úsek obrazu alebo hudobného diela
pri DVD disku, film atď. na video disku, alebo
album atď. na audio disku.
Parental Control (Rodičovský zámok)
Track (Stopa/Skladba)
Funkcia DVD diskov, ktorá umožňuje
obmedzenie prehrávania podľa veku používateľa
a úrovne obmedzenia pre danú krajinu.
Obmedzenie je rôzne pri každom disku; po
zapnutí tejto funkcie je prehrávanie úplne
znemožnené, násilné scény sa vynechajú, alebo
sa nahradia inými scénami a pod.
Časti obrazu alebo zvuku na VIDEO CD, CD
alebo MP3 disku. Album sa skladá z niekoľkých
skladieb (len MP3 disk).
Playback Control (PBC)
Signály zakódované na VIDEO CD diskoch
(Ver. 2.0) na ovládanie prehrávania.
Pomocou ponúk Menu nahraných na VIDEO
CD diskoch s funkciami PBC môžete využívať
prehrávanie jednoduchých interaktívnych
programov, programov s vyhľadávaním a pod.
Progresívny formát
(sekvenčné riadkovanie)
Oproti prekladanému formátu dokáže
progresívny formát reprodukovať 50 - 60
snímok za sekundu tým, že reprodukuje všetky
získavané riadky (525 riadkov pri norme NTSC,
625 riadkov pri norme PAL). Celková kvalita
obrazu sa zvýši a statické zábery, text
a horizontálne riadky sa zobrazujú ostrejšie.
Tento formát je kompatibilný s progresívnym
formátom 525 alebo 625.
VIDEO CD disk
Kompaktný disk obsahujúci hrané filmy.
Obrazové údaje využívajú formát MPEG 1,
jeden z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie údajov.
Obrazové údaje sú komprimované približne
v pomere 1:140 k ich pôvodnej veľkosti. Z toho
vyplýva, že 12 cm VIDEO CD disk môže
obsahovať maximálne 74 minút hraného filmu.
VIDEO CD disky taktiež obsahujú audio údaje.
Zvuky mimo počuteľný prah sluchu sú
komprimované, zatiaľ čo počuteľné zvuky sú
uložené bez kompresie. VIDEO CD disky môžu
obsahovať až 6-krát viac audio údajov než
štandardné audio CD médiá.
Existujú 2 verzie VIDEO CD diskov.
• Verzia 1.1: Môžete prehrávať iba hraný film
spolu so zvukom.
• Verzia 2.0: Môžete prehrávať obrázky
s vysokým rozlíšením a využívať funkcie
PBC.
Tento systém umožňuje prehrávanie obidvoch
verzií.
Regionálny kód
Tento systém je využívaný pre ochranu
autorských práv. Regionálny kód sa umiestňuje
na každé DVD zariadenie a DVD disk podľa
oblasti predaja. Každý regionálny kód je
čitateľný na zariadení, ako aj na obale disku.
98SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 99 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Tabuľka kódov jazykov
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nešpecifikovaný
Ďalšie informácie
Kód
99SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 100 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predný panel
A "/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(32, 39, 82)
H FUNCTION (39)
B Nosič disku (39)
J VOLUME (39)
C A (otvorenie/zatvorenie) (39, 82)
K
D H (prehrávanie) (39)
I Konektor PHONES (39)
(senzor signálov diaľkového
ovládania) (13)
E X (pozastavenie) (39)
L Displej (101)
F x (zastavenie) (39, 82)
M Konektor AUDIO IN
G ./> (39)
100SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 101 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Displej
Indikácie na displeji
B Rozsvieti sa, ak je na displeji
zobrazená časová informácia o titule
alebo kapitole (len DVD disky)
C Monofonický/Stereofonický príjem
(len rádio) (79)
D Rozsvieti sa, ak surround reproduktory
reprodukujú 2-kanálový zdroj zvuku
(66)
F Aktuálny zvukový efekt (neplatí pre
Super Audio CD disky) (64)
G Aktuálny režim (len pri zdroji zvuku
DVD)
H Rozsvieti sa počas prehrávania časti
s multikanálovým zvukom (MULTI)
(len Super Audio CD disky) (44)
I Stav prehrávania (len pri zdroji zvuku
DVD)
Ďalšie informácie
A Svieti počas prehrávania VIDEO CD
s funkciami PBC (len VIDEO CD disky)
(45)
E Aktuálny zvukový efekt (68)
101SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 102 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Zadný panel
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
SPEAKER
VIDEO IN
VIDEO
COAXIAL
DIR-T1
FM 75
A Konektory SPEAKER (15)
F Konektory AM (25)
B Konektor SAT COAXIAL DIGITAL IN
(30)
G Konektor FM 75Ω COAXIAL (25)
C Konektor VIDEO OPTICAL DIGITAL IN
(30)
I Konektory VIDEO VIDEO/AUDIO IN
(28, 30)
H Konektor DIR-T1 (15)
D Konektory COMPONENT VIDEO OUT
(26)
E Konektory EURO AV T OUTPUT (TO
TV) (26)
102SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 103 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Diaľkové ovládanie (DO)
J CLEAR, - (35, 41, 75, 76)
K TOP MENU (43)
L C/X/x/c/ENTER (32, 41, 65, 71, 77, 82, 83)
M O RETURN (45)
N
REPLAY, STEP (39)
O . PRESET –, TV CH – (35, 39, 75, 79)
P m/
SLOW, TUNING – (55, 79)
Q H (prehrávanie) (39)
Tlačidlo H má orientačný hmatový bod.*
R TV (75)
S THEATRE SYNC (76)
T "/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(32, 39, 79)
U AMP MENU (32, 77, 82)
V DSGX (68)
X SOUND FIELD (65)
Y DISPLAY (79)
Z PICTURE NAVI (49)
wj AUDIO (63)
wk SUBTITLE (70)
wl ANGLE (70)
Ďalšie informácie
W FUNCTION (27, 39, 68, 77)
e; ALBUM –/+ (39, 76)
ea MENU (43)
es MUTING (39)
ed VOLUME, TV VOL +/– (39, 75, 79)
Tlačidlo VOLUME, TV VOL + má
orientačný hmatový bod.*
ef
DISPLAY (10, 35, 41, 71, 83)
eg > PRESET +, TV CH + (35, 39, 75, 79)
eh
ej M/
A TV [/1 (zapnutie/pohotovostný režim) (75)
B TV/VIDEO (75)
C TUNER MENU (79)
D SLEEP (81)
ADVANCE, STEP (39)
SLOW, TUNING + (55, 79)
ek x (zastavenie) (39, 71, 79)
el X (pozastavenie) (39)
* Pri ovládaní systému využívajte hmatový bod
na orientáciu medzi tlačidlami.
E SA-CD/CD (44)
F PROGRESSIVE (27)
G REPEAT/FM MODE (42, 79)
H MULTI/2CH (44)
I Číselné tlačidlá (43, 71, 75)
Tlačidlo čísla 5 má orientačný hmatový bod.*
103SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 104 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Surround zosilňovač
POWER/ON LINE
POWER
Predný panel
SPEAKER
SURROUND L
SURROUND R
DIR-R2
Zadný panel
A Indikátor POWER/ON LINE (33)
C Konektor DIR-R2 (15)
B POWER (33)
D Konektory SPEAKER (15)
104SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 105 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Prehľad ponuky Setup pre DVD
Pomocou ponuky Setup môžete nastavovať nasledovné položky.
Skutočne zobrazené poradie položiek sa môže od uvedeného poradia odlišovať.
LANGUAGE SETUP
SCREEN SETUP
OSD
(Výber požadovaného
jazyka zo zobrazeného
zoznamu.)
TV TYPE
MENU
(Výber požadovaného
jazyka zo zobrazeného
zoznamu.)
SCREEN SAVER
(Výber požadovaného
jazyka zo zobrazeného
zoznamu.)
SUBTITLE
(Výber požadovaného
jazyka zo zobrazeného
zoznamu.)
CUSTOM SETUP
PAUSE
MODE
AUTO
FRAME
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
MULTI-DISC
ON
OFF
RESUME
DivX
LINE
4:3 OUTPUT
SPEAKER SETUP
SIZE
FRONT
CENTER
YES
YES
NONE
SURROUND BEHIND
SIDE
NONE
SUBWOOFER YES
DISTANCE
FRONT
1.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
CENTER
SURROUND 0.0 m – 7.0 m
–6 dB – 0 dB
L
LEVEL
R
–6 dB – 0 dB
(FRONT)
–6 dB – +6 dB
CENTER
SUBWOOFER –6 dB – +6 dB
L
LEVEL
–6 dB – +6 dB
R
–6 dB – +6 dB
(SURROUND)
OFF
TEST TONE
ON
Ďalšie informácie
AUDIO
BACKGROUND
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
FULL
NORMAL
105SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_090-106_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Left
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 106 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Prehľad Menu AMP
Pomocou AMP MENU na DO môžete nastavovať nasledovné položky.
Menu AMP
AUDIO DRC
DUAL MONO
A/V SYNC
DIMMER
DEMO
AUDIO ATT
DRC STD
DRC MAX
DRC OFF
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
SYNC OFF
SYNC ON
DIMMER ON
DIMMER OFF
DEMO ON
DEMO OFF
ATT ON
ATT OFF
106SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ700FW_SK\Fm\Sk_107-108_DAV-DZ700FW.fm]
masterpage:Right
specdef v20050315
DAV-DZ700FW_SK.book Page 107 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Index
Číslice
16:9 85
4:3 LETTER BOX 85
4:3 OUTPUT 86
4:3 PAN SCAN 85
5.1 Channel Surround 64
DVD disk 97
DVD+RW disk 97
DVD-RW disk 44, 97
JPEG 46, 48
PARENTAL CONTROL 72, 98
PAUSE MODE 86
PBC Playback 7, 45, 98
PICTURE NAVI 49, 58
PLAY LIST 44
Počúvanie zvuku z iných
zariadení 77
Počúvanie zvuku z TVP 68
Pomenovanie uložených staníc 80
Ponuka nastavení Setup 83, 105
Predný panel 100
Predvádzací režim 32
Prehľad Menu AMP 106
Prehľad zapojení 14
Pripojenie sieťovej šnúry 32
Príslušenstvo 13
Program Play 41
PROGRESSIVE AUTO 27
Progresívny formát 27, 98
PROGRESSIVE VIDEO 28
L
Q
LANGUAGE SETUP 84
LEVEL (FRONT) 88
LEVEL (SURROUND) 89
LINE 86
Quick Setup 35
E
EFFECT 52
A
F
A/V SYNC 54
ALBUM 56
Album 96
ANGLE 70
AUDIO 84
AUDIO ATT 78
AUDIO DRC 68
FILE 56
Funkcia viacerých jazykov 98
Funkcia viacerých zorných
uhlov 70, 98
B
BACKGROUND 85
Batérie 13
Bezdrôtový systém 24, 33
C
CHAPTER 56
Chapter (Kapitola) 96
COMPONENT VIDEO OUT 27
Control Menu 10
CUSTOM 83
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 71
CUSTOM SETUP 86
D
DATA CD disk 48, 52
DATA DVD disk 52
DEMO 32
Diaľkové ovládanie 13, 75, 103
Digitálne prepojenie 31
Digitálny prenos zvuku
infračervenými lúčmi 96
DIMMER 82
DISPLAY 59
Displej 59, 101
DISTANCE 88
DivX® 52, 87, 96
DOLBY DIGITAL 63
Dolby Digital 97
Dolby Pro Logic II 97
Dolby Surround Pro Logic 97
DSGX 68
DTS 63, 97
DUAL MONO 78
P
I
INDEX 56
Instant Advance 39
Instant Replay 39
INTERVAL 51
J
M
MENU 84
Menu AMP 32, 54, 68, 78
Menu DVD disku 43
MODE (MP3, JPEG) 50
Montáž reproduktorov
na stenu 22
MP3 46, 48
Multi Session CD disky 7
MULTI-DISC RESUME 87
Multiplex broadcast sound 78
N
Nastavenie reproduktorov 37
O
OSD zobrazenia
Ponuka Control Menu 10
Ponuka nastavení Setup 83
ORIGINAL 44
OSD 84
Ovládanie TVP 75
R
Rádio 79
RDS 81
Regionálny kód 8, 98
Repeat Play 42
RESET 84
Resume Play 40
Riešenie problémov 91
S
Scan 55
SCENE 56
Scene (Scéna) 98
SCREEN SAVER 85
SCREEN SETUP 85
SETUP 83
Shuffle Play 42
SIZE 87
SLEEP 81
Slide show 50
Slow-motion play 55
SPEAKER SETUP 87
SUBTITLE 70, 84
Super Audio CD disk 8, 44
Súbor 97
Súvislé prehrávanie 39
pokračovanie
107SK
model name [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
DAV-DZ700FW_SK.book Page 108 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
T
Tabuľka kódov jazykov 99
TEST TONE 89
THEATRE SYNC 76
TIME/TEXT 57
TITLE 56
Title (Titul) 98
TRACK 56
Track (Stopa/Skladba) 98
TRACK SELECTION 86
TUNER MENU 79
TV TYPE 85
U
Uložené stanice 79
V
Vhodné disky 6
VIDEO CD disk 98
Vyhľadanie
konkrétneho miesta
sledovaním TV obrazovky 55
Vyhľadávanie 55
Vypnutie zvuku 39
Z
Zadný panel 102
Zaobchádzanie s diskmi 91
Zapojenia antén 25
Zapojenie ostatných zariadení 30
Zapojenie sústavy
reproduktorov 15
Zapojenie TVP 26
Záznam snímaný filmovou
technikou 98
Zobrazenie
Ponuka nastavení Setup 83
Zrýchlený posuv vpred 55
Zrýchlený posuv vzad 55
Zvukové pole 65
typové označenie [DAV-DZ700FW]
[2-635-104-11(1)]
DAV-DZ700FW_SK.book Page 109 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
DAV-DZ700FW_SK.book Page 110 Tuesday, May 24, 2005 3:17 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising