Sony | DAV-DZ280 | Sony DAV-DZ280 Návod na použitie

DAV-DZ280_SK.book Page 1 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
4-122-220-11(1)
DVD systém
domáceho kina
Návod na použitie
DAV-DZ280
© 2009 Sony Corporation
Séria DAV
4-136-145-11(1)
Slovensky
Pripojiteľné USB zariadenia
Tento systém spolupracuje s nasledovnými USB zariadeniami Sony a mobilnými telefónmi Sony
Ericsson.
Overené USB zariadenia Sony
Názov produktu
Typové označenie
Walkman
NWD-B103/B105/B103F/B105F
NWD-E023F/E025F
NWZ-A815 / A816 / A818
NWZ-A726/A728/A729/A826/A828/A829
NWZ-B133/B135/B133F/B135F
NWZ-E435F/E436F/E438F
NWZ-S515/S516/S615F/S616F/S618F/S715F/S716F/S718F
NWZ-S636F/S638F/S639F/S736F/S738F/S739F
Digitálny
záznamník
ICD-UX71/UX81/UX91
ICD-SX68 / SX78 / SX88
MICROVAULT
USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX
USM1GL/2GL/4GL/8GL/16GL
USM1GLX/2GLX/4GLX/8GLX/16GLX

Overené mobilné telefóny Sony Ericsson
Názov produktu

Walkman
mobilný telefón
Typové označenie
W350i/W380i/W580i/W595/W660i
W710i/W760i/W850i/W880i/W890i
W902/W910i/W960i/W980
“WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
Niektoré z uvedených USB zariadení nemusia byť v niektorých krajinách v predaji.
Pre majiteľov modelov W595/W760i/W890i/W902/W910i
Výber zdroja prehrávania alebo miesta na prenos v mobilnom telefóne Sony Ericsson
Zdroj prehrávania alebo miesto na prenos je možné zvoliť nasledovne:


Interná pamäť mobilného telefónu
Pamäťová karta Memory Stick
“Memory Stick” je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
Výber zdroja prehrávania pri zdroji vstupného signálu “USB”
1 Stlačte MEMORY SELECT na diaľkovom ovládaní (DO).
Internú pamäť alebo pamäťovú kartu Memory Stick v mobilnom telefóne môžete zvoliť stláčaním
MEMORY SELECT na DO.
Ak v mobilnom telefóne nie je vložená žiadna pamäťová karta Memory Stick, nie je možné zvoliť používanú
pamäť.
Zvolené číslo pamäte
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
#1
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Výber miesta pre prenos pri zdroji vstupného signálu “DVD”
1 Vložte CD, DATA CD alebo DATA DVD disk.
2 Stlačte MEMORY SELECT na diaľkovom ovládaní (DO).
Internú pamäť alebo pamäťovú kartu Memory Stick v mobilnom telefóne môžete zvoliť stláčaním MEMORY
SELECT na DO.
Ak v mobilnom telefóne nie je vložená žiadna pamäťová karta Memory Stick, nie je možné zvoliť používanú
pamäť.
Poznámka
 Počas prehrávania alebo prenosu do USB zariadenia nie je možné zvoliť zdroj prehrávania alebo miesto pre prenos.
Zastavte prehrávanie alebo prenos do USB zariadenia a až potom zvoľte zdroj prehrávania alebo miesto pre prenos.
 Číslo zvolenej pamäte je možné overiť v OSD zobrazení.
Zvolené číslo pamäte
USB TRANSFER
1
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
#1
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
ALL
 Kartu Memory Stick je možné zvoliť, ak je zvolené číslo pamäte nasledovné:
Typové označenie
Číslo pamäte
W595
#2
W760i
#2
W890i
#2
W902
#2
W910i
#2
 Ak používate iný než 5 uvedených modelov, sprístupniť je možné len kartu Memory Stick.
 Miesto pre prenos zvoľte pred prenosom.
4-136-120-11(1)
Prehľad pre rýchle nastavenie
Quick Setup
Podrobnosti pozri v návode na použitie
DAV-DZ280
©2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
1 Pripojenie reproduktorov
Podľa farebného rozlíšenia pripojte konektory reproduktorových káblov
do príslušných konektorov SPEAKER na zariadení.
SUBWOOFER
Systém
(Hlavné zariadenie)
FRONT R
CENTER
FRONT L
SUR R
SUR L
 Aby sa dosiahol maximálny možný surround (priestorový) efekt, všetky reproduktory
rozmiestnite v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania.
 Subwoofer môžete umiestniť kdekoľvek v miestnosti.
 Všetky reproduktory okrem subwoofera by sa mali umiestniť do výšky uší.
2
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
Zadný panel hlavného zariadenia
KER
SPEA
FRONT
R
FRONT
L
I
HDM
SUR R
SUR L
OUT
DMPO
Biely
Červený
RT
DC5VMAX
0.7A
Modrý
Šedý
KER
SPEA
ER
R
OOFE
SUBW
CENT
Zelený
Fialový
Pripojenie reproduktorových káblov k reproduktoru
Zadná strana reproduktora
(–)
(+)
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
3
2 Pripojenie TVP
Podľa vstupných konektorov na TVP zvoľte spôsob pripojenia.
Spôsob 1: Pripojenie káblom SCART (EURO AV)
Kábel SCART (EURO AV)
(nedodávaný)
NNA
ANTE
IAL
COAXFM
75
EURO
OU TP
KER
SPEA
SUR R
TL
TR
FRON
UT (T
AV
)
O TV
SUR L
FRON
I OUT
HDM
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
Spôsob 2: Pripojenie káblom HDMI a káblom SCART (EURO AV)
I IN
HDM
Kábel SCART (EURO AV)
(nedodávaný)
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
OU TP
KER
SPEA
TL
SUR R
TR
FRON
UT (T
)
O TV
SUR L
FRON
I OUT
HDM
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
HDMI kábel (nedodávaný)
4
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
3 Rýchle nastavenie Quick Setup
Poznámka
Pred vykonaním rýchleho nastavenia Quick Setup nevkladajte disk.
1 Pripojte sieťovú šnúru.
Tvar elektrickej zásuvky závisí od danej krajiny.
2 Zapnite hlavné zariadenie a TVP.
/
/ (napájanie)
Zdroj vstupného signálu na TVP prepnite tak,
3 aby
sa zobrazilo hlásenie “Sony Home Theatre
System”.
Pomocou /// a
4 položky.
nastavte nasledovné
Zobrazované položky sa líšia v závislosti od krajiny
zakúpenia.
///,
(ENTER)
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
5
Home Theatre System
Zvoľte jazyk pre OSD
zobrazenia.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
/,
Zvoľte formát pomeru
strán pripojeného TVP.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
/,
Zvoľte výstupný video
signál.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
/,
6
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
Zvoľte [ON], ak je hlavné
zariadenie s TVP
prepojené HDMI
káblom.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
OFF
OFF
ON
OFF
SD
/,
Zvoľte konfiguráciu
reproduktorov.
SPEAKER FORMATION
STANDARD
/,
QUICK SETUP is complete.
Home Theatre System
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
7
Reprodukcia zvuku z TVP všetkými reproduktormi
1 Stláčaním FUNCTION +/– zobrazte “TV”.
2 Stlačte SYSTEM MENU.
/ zobrazte “DEC. MODE”
3 Stláčaním
a stlačte .
8
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
/ zobrazte “PRO LOGIC”
4 Stláčaním
a stlačte .
5 Stlačením SYSTEM MENU vypnite Menu.
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
9
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_002-004_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 2 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
VÝSTRAHA
Upozornenie – Použitie optických
nástrojov pri tomto zariadení zvyšuje
riziko poškodenia zraku.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte zdroje
otvoreného ohňa, napr. horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, zariadenie nevystavujte
špliechaniu a na zariadenie neklaďte nádoby naplnené
kvapalinou, napríklad vázy.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte nadmerným
teplotám (napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.).
Aby nedošlo k úrazu, zariadenie musí byť bezpečne
upevnené na podlahe/stene v súlade s pokynmi pre
inštaláciu.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách a slúchadlách
do uší pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť
trvalé poškodenie alebo stratu sluchu.
Používajte len v interiéri.
Toto zariadenie je
klasifikované
ako výrobok CLASS 1
LASER (LASEROVÝ
VÝROBOK 1. TRIEDY).
Štítok o klasifikácii je
umiestnený na zadnej
strane zariadenia.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov značne
napomáha pri ochrane a zachovaní prírodných zdrojov.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Tým,
že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným akumulátorom/
batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len
kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie
správneho nakladania s akumulátorom/batériou
odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba
životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení. S ostatnými akumulátormi/
batériami nakladajte v zmysle platných miestnych
predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte
na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo
akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Informácia: Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách aplikujúcich
legislatívu EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí
použite adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
2SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_002-004_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 3 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Bezpečnostné upozornenia
Zdroje napájania
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej
siete. Ak nastanú problémy a zariadenie nefunguje
štandardne, okamžite odpojte sieťovú šnúru od
elektrickej siete.
O návode na použitie
• Pokyny v tomto návode na použitie sa
vzťahujú na ovládacie prvky na diaľkovom
ovládaní (DO). Na ovládanie zariadenia
môžete použiť aj ovládacie prvky na zariadení,
ak majú podobné alebo rovnaké označenie
ako ovládacie prvky na DO.
• V závislosti od krajiny sa môžu položky
ponuky Control Menu líšiť.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať
všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky.
• Pri modeloch pre Severnú Ameriku sa
používajú ako jednotky vzdialenosti stopy (ft).
• Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou na
ochranu autorských práv vlastníka programu
podľa príslušných patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné len so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je určené len pre
domáce alebo iné obmedzené využívanie, ak
spoločnosť Macrovision neuvedie inak. Spätné
upravovanie a disasemblovanie sú zakázané.
Systém je vybavený adaptívnym maticovým
surround dekodérom Dolby* Digital a Dolby
Pro Logic (II) a systémom DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-D sú obchodné
značky spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii na základe patentov USA č.:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 487 535 a ďalších udelených a registrovaných
patentov v USA a v iných krajinách. DTS a DTS
Digital Surround sú ochranné známky a logá DTS
a symbol sú obchodné značky spoločnosti DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Systém disponuje technológiou multimediálneho
rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú obchodné značky
alebo ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC.
3SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_002-004_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 4 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Logá “DVD-RW”, “DVD-R”, “DVD+RW”,
“DVD+R”, “DVD VIDEO” a “CD” sú
obchodné značky.
“BRAVIA” je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
“PLAYSTATION” je obchodná značka
spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
“WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú
ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
DivX, DivX Certified a príslušné logá sú
obchodné značky spoločnosti DivX, Inc.
a používajú sa na základe licencie.
MPEG-4 Visual
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ
V RÁMCI MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE LEN NA OSOBNÉ
A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM PRE DEKÓDOVANIE
OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV MPEG-4
(“MPEG-4 VIDEO”), KTORÉ BOLI
ENKÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM
V SPOJITOSTI S OSOBNOU
A NEKOMERČNOU ČINNOSŤOU
A/ALEBO ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA OBRAZOVÉHO
ZÁZNAMU LICENCOVANÉHO MPEG LA
NA VYTVORENIE OBRAZOVÉHO
ZÁZNAMU MPEG-4. NA ŽIADNE INÉ
POUŽÍVANIE LICENCIA NEBOLA
VYDANÁ ANI SA NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ
VZŤAHUJÚCICH SA NA PREZENTAČNÉ,
INTERNÉ A KOMERČNÉ POUŽÍVANIE
A LICENCOVANIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ
OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC.
POZRI WEB-STRÁNKU
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
4SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_005-005_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 5 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Obsah
O návode na použitie .............................. 3
Disky, ktoré je možné prehrávať ............. 6
Začíname
Krok 1: Inštalácia systému .......... 11
Krok 2: Prepojenie systému ........ 15
Krok 3: Rýchle nastavenie
Quick Setup............................. 21
Krok 4: Výber zdroja vstupného
signálu ..................................... 23
Krok 5: Surround zvuk ................. 24
Disk
Prehrávanie disku.................................. 27
Používanie režimu prehrávania............. 32
Vyhľadávanie/výber obsahu disku ........ 35
Prehrávanie audio súborov MP3/
obrazových súborov JPEG.............. 37
Prehrávanie video súborov.................... 41
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom
a zvukom......................................... 43
Obmedzenie prehrávania disku............. 43
Zmena systémových nastavení pomocou
ponuky nastavení Setup ..................45
Rádio
Uloženie rozhlasových staníc ............... 52
Počúvanie rozhlasu ............................... 53
Radio Data System (RDS) .................... 54
Ďalšie operácie
Získanie optimálneho surround zvuku
pre danú miestnosť.......................... 71
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým
ovládaním ....................................... 72
Zvukové efekty ..................................... 72
Výber efektu vhodného pre daný zdroj
vstupného signálu ........................... 73
Zmena úrovne vstupného zvukového
signálu z pripojených zariadení..........74
Vypínací časovač (Sleep Timer)........... 74
Úprava jasu displeja.............................. 75
Zobrazenie informácií o disku.............. 75
Obnovenie výrobných nastavení .......... 78
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 79
Poznámky k diskom.............................. 80
Riešenie problémov .............................. 81
Samodiagnostická funkcia .................... 89
Technické údaje.................................... 90
Slovník.................................................. 91
Priorita prehrávania typov súborov...........93
Tabuľka kódov jazykov ........................ 94
Index častí a ovládacích prvkov ........... 95
Prehľad ponuky Control Menu
(Ovládacie Menu)........................... 99
Index ................................................... 103
Funkcia ovládania cez HDMI
(Control for HDMI)/
Externé audio zariadenie
Používanie funkcie ovládania cez HDMI
pri funkcii “BRAVIA” Sync........... 55
Prehrávanie súborov z USB zariadenia ..57
Prenos skladieb do USB zariadenia ....... 65
Používanie mobilného telefónu
Sony Ericsson ................................. 69
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT............... 69
5SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_006-008_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 6 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Disky, ktoré je možné prehrávať
Typ
Logo disku
Charakteristika
Ikona
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW vo formáte
DVD VIDEO alebo v režime Video
• DVD+R/DVD+RW vo formáte
DVD VIDEO
Režim VR
(Video Recording)
• DVD-R/DVD-RW v režime VR
(Video Recording) (okrem DVD-R DL)
VIDEO CD
• VIDEO CD (Ver. 1.1 a 2.0)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM vo formáte
Video CD alebo Super VCD
Super Audio CD
• Super Audio CD
CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW vo formáte audio CD
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM vo formáte
DATA CD s audio súbormi MP31),
obrazovými súbormi JPEG2), video
súbormi DivX a MPEG4 v súlade so
štandardom ISO 96603) Level 1/Level 2
alebo Joliet (rozšírený formát)
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW vo formáte DATA DVD
s audio súbormi MP31), obrazovými
súbormi JPEG2), video súbormi DivX
a MPEG4, v súlade so štandardom UDF
(Universal Disk Format)
1)MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO/MPEG.
Súbory MP3 musia byť vo formáte MPEG1 Audio Layer 3.
2)
Obrazové súbory JPEG musia byť v súlade s formátom obrazových súborov DCF. (DCF “Design rule for Camera
File system”: Štandardy pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).)
3)Logický formát súborov a priečinkov na CD-ROM diskoch definovaný organizáciou ISO (International
Organization for Standardization).
6SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_006-008_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 7 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Poznámky k diskom
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
Disky formátu DualDisc a niektoré audio disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv
nevyhovujú štandardu Compact Disc (CD) a nie je ich v tomto zariadení možné prehrávať.
Príklady nevhodných diskov
Systém nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných formátoch, než sú uvedené na str. 6.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• Grafické CD disky.
• DVD Audio disky.
• DATA DVD disky obsahujúce iné súbory než audio súbory MP3, obrazové súbory JPEG,
video súbory DivX alebo MPEG4.
• DVD-RAM disky.
• Blu-ray Disc médiá.
Systém tiež nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• DVD VIDEO disky s odlišným regionálnym kódom (str. 8).
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare štvorca, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske a pod.
Poznámka k CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskom
V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality záznamu, stavu disku, alebo vlastností
záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na použitie
záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania, aj keď sú tieto
disky správne uzatvorené. V takomto prípade disk prehrávajte v štandardnom režime prehrávania. Nemusí
byť tiež možné prehrať niektoré DATA CD/DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
CD disk typu Multi Session
• Ak je súbor MP3 uložený na disku v prvej sekcii (First Session), dokáže systém prehrávať aj CD disky
zaznamenávané metódou Multi Session. Ak sú potom súbory MP3 uložené aj v ďalších sekciách,
môžu sa tieto súbory tiež prehrávať.
• Ak je obrazový súbor JPEG uložený na disku v prvej sekcii (First Session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenávané metódou Multi Session. Ak sú potom súbory JPEG uložené aj v ďalších
sekciách, môžu sa tieto súbory tiež prehrávať.
• Ak sú audio súbory MP3 a obrazové súbory JPEG na audio CD disku alebo Video CD disku
zaznamenané v prvej sekcii, bude sa prehrávať iba prvá sekcia.
7SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_006-008_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 8 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Regionálny kód
Váš systém má regionálny kód vyznačený na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať len DVD disky,
ktoré majú ten istý regionálny kód.
Systém dokáže prehrávať aj DVD VIDEO disky označené značkou ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie [Playback prohibited
by area limitations.] (Prehrávanie nie je povolené miestnym obmedzením). Niektoré DVD VIDEO
disky nemusia mať vyznačený regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich prehrávanie obmedzené
pre určitý región.
Poznámka o funkciách prehrávania DVD alebo VIDEO CD diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD alebo VIDEO CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcami softvéru. Vzhľadom na to, že tento systém prehráva DVD alebo VIDEO CD disky podľa
samotného obsahu disku upraveného výrobcom, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete z pokynov uvedených pri DVD alebo VIDEO CD disku.
8SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 9 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Začíname
Začíname
Obsah balenia
• Predné reproduktory (2)
• FM drôtová anténa (1)
alebo
• Stredový reproduktor (1)
• Surround reproduktory (2)
• Návod na použitie
• Prehľad pre rýchle
nastavenie Quick Setup
• Reproduktorové káble
(6, červený/biely/zelený/
šedý/modrý/fialový)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
• Subwoofer (1)
• Podložky (1 sada)
9SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 10 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Začíname
Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO)
Do diaľkového ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) (dodávané) podľa správnej polarity 3 a #.
Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte ho na senzor na systéme.
Poznámka
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo
silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu
batérií a následnej korózii.
10SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 11 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Krok 1: Inštalácia systému
Začíname
Umiestnenie systému
Aby sa dosiahol maximálny možný surround (priestorový) efekt, všetky reproduktory rozmiestnite
v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania (A). Vzdialenosť môže byť od 1 do 7 metrov.
Ak nie je možné stredový reproduktor a surround reproduktory umiestniť do rovnakej vzdialenosti ako
(A), stredový reproduktor môžete umiestniť až o 1,6 metra bližšie (B) a surround reproduktory
až o 5,0 metrov bližšie (C) k pozícii počúvania.
Subwoofer môžete umiestniť kdekoľvek v miestnosti.
Subwoofer
Stredový reproduktor
Predný ľavý reproduktor (L)
Predný pravý reproduktor (R)
B
A
A
A
A
C
Surround ľavý reproduktor (L)
A
C
Surround pravý reproduktor (R)
Poznámka
• Pri umiestňovaní reproduktorov a/alebo špeciálnych podstavcov upevnených k reproduktorom buďte opatrný, keďže
pri umiestnení reproduktorov na špeciálne povrchovo upravenú podlahu (voskovanie, olejovanie, leštenie atď.) môže
dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy.
• O reproduktory sa neopierajte, ani sa na ne nevešajte. Môžu spadnúť.
11SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 12 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Začíname
Upevnenie podložiek na subwoofer
Dodávané podložky upevnite sa spodnú časť subwoofera, aby sa stabilizoval a aby sa predišlo jeho
posúvaniu.
,
Podložky oddeľte
z ochranného podkladu.
12SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 13 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Montáž reproduktorov na stenu
• Informácie o skrutkách a vhodnosti ich použitia vám poskytne ich predajca.
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál a pevnosť steny. Sadrokartónové steny sú obzvlášť krehké. Pri takýchto
stenách naskrutkujte skrutky do nosníkov. Reproduktory inštalujte na zvislé a ploché steny v miestach, kde je
v stenách výstuha.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou inštaláciou
(t.j. nedostatočná pevnosť steny, nesprávna montáž tohto produktu alebo živelné pohromy).
Pred montážou reproduktorov na stenu pripojte k reproduktoru reproduktorový kábel.
Dodržte polaritu reproduktorových káblov a reproduktorových konektorov: reproduktorový kábel
s farebnou násadkou do konektora 3 a reproduktorový kábel bez farebnej násadky do konektora #.
Farebná násadka
Predný ľavý reproduktor (L): Biela
Predný pravý reproduktor (R): Červená
Stredový reproduktor: Zelená
Surround ľavý reproduktor (L): Modrá
Surround pravý reproduktor (R): Šedá
1
Pripravte si bežne dostupné skrutky (nedodávané), ktoré budú vyhovovať otvorom
na zadnej strane každého reproduktora. Pozri obrázok nižšie.
4 mm
30 mm
2
5 mm
Otvor na zadnej
strane reproduktora
10 mm
Skrutky naskrutkujte do steny.
Pre stredový reproduktor
Pre ostatné reproduktory
145 mm
8 až 10 mm
8 až 10 mm
13SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
Začíname
Upozornenie
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 14 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
3
Zaveste reproduktory na skrutky.
Začíname
5 mm
Otvor na zadnej
strane reproduktora
10 mm
Zadná strana reproduktora
14SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 15 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Krok 2: Prepojenie systému
Začíname
Systém pripojte podľa informácií na nasledovných stranách.
Poznámka
• Ak pripojíte iné zariadenie s ovládaním hlasitosti, hlasitosť na ňom znížte tak, aby zvuk nebol skreslený.
Pripojenie reproduktorov
Farebné rozlíšenie konektora a farebnej násadky na reproduktorových kábloch závisia od typu
reproduktora. Podľa farebného rozlíšenia pripojte konektory reproduktorových káblov do príslušných
konektorov SPEAKER na zariadení.
Dodržte polaritu reproduktorových káblov a reproduktorových konektorov: reproduktorový kábel
s farebnou násadkou do konektora 3 a reproduktorový kábel bez farebnej násadky do konektora #.
Izoláciu reproduktorového kábla (gumová ochrana) nezasúvajte do reproduktorových konektorov.
Pripojenie reproduktorových káblov k zariadeniu
Pri pripájaní do zariadenia zasúvajte konektor, kým nezacvakne.
Červený
(Predný pravý reproduktor (R))
Biely
(Predný ľavý reproduktor (L))
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
EURO
Fialový
(Subwoofer)
OU TP
KER
SPEA
RR
FRONT
R
FRONT
L
HDMI
SPEA
CENTE
R
UT (TO
AV
TV )
SUR L
SU
OUT
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
Modrý
(Surround ľavý reproduktor (L))
Šedý
(Surround pravý reproduktor (R))
KER
OFER
SUBWO
Zelený
(Stredový reproduktor)
Pripojenie reproduktorových káblov k reproduktoru
Zadná strana reproduktora
Konektor
(–)
Farebná násadka
(+)
15SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 16 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Začíname
Pripojenie k TVP
Podľa vstupných konektorov na TVP zvoľte spôsob pripojenia.
ANTE
IAL 75
COAXFM
NNA
EURO
OU TP
KER
SPEA
RR
FRONT
R
FRONT
L
HDMI
SPEA
CENTE
R
UT (TO
AV
TV )
SUR L
SU
OUT
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
A Kábel SCART (EURO AV)
(nedodávaný)
KER
OFER
SUBWO
B HDMI kábel (nedodávaný)
Do konektora SCART
(EURO AV) na TVP.
Do konektora HDMI IN na TVP.
Spôsob 1: Pripojenie káblom SCART (EURO AV) (A)
Pri tomto pripojení sa prenáša video aj audio signál.
Spôsob 2: Pripojenie káblom HDMI* (B) a káblom SCART (EURO AV) (A)
Ak TVP disponuje HDMI konektorom, pripojte k TVP kábel HDMI aj SCART (EURO AV).
V porovnaní s pripojením len káblom SCART (EURO AV) sa zvýši kvalita obrazu.
Pri pripojení káblom HDMI je potrebné zvoliť typ výstupného signálu (str. 22).
Aby bolo možné sledovať obraz z adaptéra DIGITAL MEDIA PORT, je potrebné pripojiť TVP káblom
SCART (EURO AV). Video signál z adaptéra DIGITAL MEDIA PORT nie je vyvedený na výstup
z konektora HDMI OUT.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
Rada
• Ak systém a TVP s funkciou “BRAVIA” Sync prepojíte káblom HDMI, funkcia “BRAVIA” Sync sa aktivuje.
V takomto prípade nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON] (str. 47).
16SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 17 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Pripojenie iných zariadení
Začíname
Zvuk z pripojených zariadení môžete reprodukovať reproduktormi tohto systému.
Prenosné audio zariadenie (nedodávané): C
USB zariadenie (nedodávané): D
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (nedodávaný): E
D Pripojenie USB
zariadenia (str. 57).
C Kábel so stereo
minikonektorom
(nedodávaný)
NNA
ANTE
K prenosnému audio
zariadeniu
IAL 75
COAXFM
EURO
OU TP
SPEA
FRONT
R
FRONT
KER
L
HDMI
SPEA
CENTE
R
SUR R
UT (TO
AV
TV )
SUR L
OUT
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
E Adaptér DIGITAL MEDIA PORT
(str. 69)
KER
OFER
SUBWO
Poznámka
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT pripojte
tak, aby boli značky V zarovnané.
Pri odpájaní adaptéra stlačte
a potiahnite konektor.
17SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 18 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Začíname
Ak váš TVP disponuje viacerými vstupnými audio/video konektormi
Zvuk zo zariadení pripojených k TVP môžete reprodukovať reproduktormi tohto systému. Zariadenia
pripojte nasledovne.
VCR, digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation atď.
TVP
VCR, digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation atď.
Systém
: Smer toku signálu
Na TVP zvoľte signál z daného zariadenia. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
Ak váš TVP nedisponuje viacerými vstupnými audio/video konektormi, na príjem audio signálu z viac
než jedného zariadenia bude potrebný špeciálny prepínač.
18SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 19 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Pripojenie antény
Začíname
NNA
ANTE
5
IAL 7
COAXFM
alebo
FM drôtová anténa
(dodávaná)
Poznámka
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM drôtovej antény ju vodorovne narovnajte.
Rada
• Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, podľa obrázka nižšie prepojte systém s externou FM anténou pomocou
koaxiálneho kábla 75 Ohm (nedodávaný).
Externá FM anténa
Systém
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
19SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 20 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Začíname
Pripojenie sieťovej šnúry
Pred pripojením sieťovej šnúry systému do elektrickej zásuvky pripojte k zariadeniu všetky reproduktory.
Elektrická zásuvka: Tvar elektrickej zásuvky závisí
od danej krajiny.
Predvádzací režim
Po zapojení sieťovej šnúry systému do elektrickej zásuvky sa na displeji zobrazí predvádzacie
zobrazenie.
Aktivácia/deaktivácia predvádzacieho režimu
1
Stlačte [/1 na zariadení.
Systém sa zapne.
2
3
4
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “DEMO” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “DEMO ON”: Zapnutie.
• “DEMO OFF”: Vypnutie.
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Rada
• Ihneď po zakúpení, alebo ak je systém nastavený na výrobné nastavenia (napr. po vykonaní procesu “COLD RESET”
(str. 78)), môžete predvádzanie jednoducho vypnúť stlačením [/1 na DO.
20SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 21 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
5
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte
systém na prevádzku pomocou základných
nastavení.
Zobrazované položky sa líšia v závislosti
od krajiny zakúpenia.
"/1
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu pomeru
strán pripojeného TVP.
6
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP a stlačte
.
• [16:9]: Pre širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP s pomerom strán 4:3
so širokouhlým režimom (str. 47)
• [4:3 LETTER BOX] alebo
[4:3 PAN SCAN]: Pre štandardný TVP
s pomerom strán 4:3 (str. 47)
C/X/x/c,
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie
pre výber výstupných video signálov
z konektora EURO AV T OUTPUT
(TO TV) na zadnom paneli zariadenia.
DISPLAY
1
2
Zapnite TVP.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
Stlačte [/1.
Poznámka
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
• Zdroj vstupného signálu musí byť nastavený
na “DVD” (str. 23).
3
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
V spodnej časti TV obrazovky sa zobrazí
hlásenie [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (Stlačením [ENTER] spustíte QUICK
SETUP.). Ak sa toto hlásenie nezobrazí,
zobrazte zobrazenie Quick Setup (str. 22).
4
Stlačte
bez vloženého disku.
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
7
Stláčaním X/x zvoľte výstupný video
signál a stlačte
.
• [VIDEO]: Výstup video signálu.
• [RGB]: Výstup RGB signálu.
Poznámka
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie [RGB]. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
21SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
Začíname
Krok 3: Rýchle
nastavenie Quick Setup
Stláčaním X/x zvoľte jazyk a stlačte
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 22 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Zobrazí sa ponuka Setup pre funkciu
Control for HDMI (Ovládanie cez HDMI).
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Začíname
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
8
AUTO(1920x1080p)
OFF
OFF
ON
OFF
SD
94( 99)
1( 1)
T
0: 01: 08
DVD VIDEO
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte
.
• [OFF]: Vypnutie funkcie Control for HDMI.
• [ON]: Zapnutie funkcie Control for
HDMI (str. 55).
Zobrazí sa ponuka Setup pre nastavenie
rozmiestnenia reproduktorov.
4
Stláčaním X/x zvoľte [QUICK] a stlačte
.
Zobrazí sa zobrazenie Quick Setup.
Nastavenie typu výstupného
video signálu podľa vášho TVP
SPEAKER FORMATION
V závislosti od pripojenia k TVP (str. 16) zvoľte
typ výstupného video signálu zo systému.
Výber typu výstupného video
signálu vyvedeného na konektor
HDMI OUT
STANDARD
9
Stláčaním C/c nastavte šablónu
rozmiestnenia reproduktorov,
ktorá zodpovedá ich skutočnému
rozmiestneniu a stlačte
.
Podrobnosti pozri “Získanie optimálneho
surround zvuku pre danú miestnosť” (str. 71).
Rýchle nastavenie (Quick Setup) je
dokončené. Všetky zapojenia a nastavenia
sú dokončené.
Keď prepojíte zariadenie a TVP káblom HDMI,
zvoľte typ výstupných video signálov
z konektora HDMI OUT.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
TVP/projektora atď.
1
2
DISPLAY.
Obnovenie zobrazenia
Quick Setup
1
2
3
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Vypnutie rýchleho nastavenia
Quick Setup
V ktoromkoľvek kroku stlačte
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “DVD”.
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [HDMI SETUP].
22SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 23 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
6
.
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie a stlačte
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Systém vyvedie
na výstup optimálny video signál pre
pripojený TVP.
• [1920 × 1080i]: Na výstup zo systému
je vyvedený video signál s rozlíšením
1920 × 1080i*.
• [1280 × 720p]: Na výstup zo systému
je vyvedený video signál s rozlíšením
1280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: Na výstup zo systému
je vyvedený video signál s rozlíšením
720 × 480p*.
Krok 4: Výber zdroja
vstupného signálu
Začíname
7
Stláčaním X/x zvoľte
[HDMI RESOLUTION] a stlačte
Môžete zvoliť zdroj prehrávania (zdroj
vstupného signálu).
FUNCTION
+/–
* i: prekladaný, p: progresívny
** V závislosti od krajiny zakúpenia sa môže
zobraziť [720 × 480/576p].
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný zdroj signálu.
Po každom stlačení tlačidla FUNCTION +/–
sa zdroj signálu prepína nasledovne.
“DVD” y “TUNER FM” y “USB” y
“TV” y “DMPORT” y “AUDIO” y …
Zdroj signálu
Zdroj zvuku
“DVD”
Disk prehrávaný v tomto
systéme
“TUNER FM”
FM rádio (str. 52)
“USB”
USB zariadenie (str. 57)
“TV”
TVP
“DMPORT”
Adaptér DIGITAL MEDIA
PORT (str. 69)
“AUDIO”
Prenosné audio zariadenie
pripojené do konektora
AUDIO IN na prednom
paneli
23SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 24 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Začíname
Krok 5: Surround zvuk
Jednoduchým výberom predprogramovaných režimov dekódovania na systéme môžete získať
priestorový zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál a koncertných miestností.
SYSTEM MENU
X/x/c,
Reprodukcia zvuku z TVP s 5.1-kanálovým surround zvukovým
efektom
1
2
3
4
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “DEC. MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “PRO LOGIC”.
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Poznámka
• Ak má TV program monofonický zvuk, bude sa zvuk reprodukovať len stredovým reproduktorom.
Výber surround zvukových efektov podľa preferencií poslucháča
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “DEC. MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí želaný surround zvukový efekt.
Popis surround zvukových efektov pozri v uvedenej tabuľke.
24SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 25 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
Stlačte SYSTEM MENU.
Začíname
5
Ponuka System Menu sa vypne.
Zvuk z reproduktorov
Uvedená tabuľka popisuje možnosti pri pripojení všetkých reproduktorov k systému a nastavení
[SPEAKER FORMATION] na [STANDARD] (str. 71).
Výrobné nastavenie je “A.F.D. STD” (ak pripojíte slúchadlá, výrobné nastavenie je “HP 2CH”).
Zvuk z
Surround efekt
Efekt
Podľa zdroja signálu.
“A.F.D. STD”
Potlačenie zdrojového zvukového formátu a reprodukcia
zvuku tak, ako bol nahraný/kódovaný.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
“A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• 2-kanálový zdroj zvuku: Reprodukcia 2-kanálového zvuku
prednými aj surround reproduktormi priradením
2-kanálového zvuku surround ľavému a pravému kanálu.
• Multikanálový zdroj zvuku: Zvuk sa reprodukuje
reproduktormi v závislosti od počtu kanálov zdroja signálu.
“PRO LOGIC”
“PLII MOVIE”
“PLII MUSIC”
• 2-kanálový zdroj zvuku: Simulovanie surround zvuku
z 2-kanálových zdrojov zvuku a reprodukcia zvuku
všetkými reproduktormi.
– Pri nastavení “PRO LOGIC” sa vykoná dekódovanie
Dolby Pro Logic.
– Pri nastavení “PLII MOVIE” sa vykoná dekódovanie
Dolby Pro Logic II pre režim filmu (Movie).
– Pri nastavení “PLII MUSIC” sa vykoná dekódovanie
Dolby Pro Logic II pre režim hudby (Music).
• Multikanálový zdroj zvuku: Zvuk sa reprodukuje
reproduktormi v závislosti od počtu kanálov zdroja signálu.
“2CH STEREO”
Reprodukcia zvuku prednými reproduktormi a subwooferom
bez ohľadu na zvukový formát alebo počet kanálov.
Multikanálové priestorové (surround) formáty sa zmixujú
do 2 kanálov.
“HP 2CH”
Reprodukcia zvuku slúchadlami bez ohľadu na zvukový
formát alebo počet kanálov. Multikanálové priestorové
(surround) formáty sa zmixujú do 2 kanálov.
(HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO)
“HP VIRTUAL”
(HEADPHONE
VIRTUAL)
Reprodukcia zvuku obohateného o surround efekt
slúchadlami bez ohľadu na zvukový formát alebo počet
kanálov.
25SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_009-026_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20081027
DAV-DZ280_SK.book Page 26 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Vypnutie priestorového efektu
Začíname
Zvoľte “A.F.D. STD”, “2CH STEREO” alebo “HP 2CH” pre položku “DEC. MODE”.
Poznámka
• Ak je vstupný signál dvojjazyčné vysielanie, režimy “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” a “PLII MUSIC” nefungujú.
• Režim dekódovania nie je možné zvoliť počas načítavania disku.
• Režim dekódovania nie je možné zvoliť, ak zariadenie číta súbory z USB zariadenia alebo prenáša skladby.
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť režim dekódovania účinný.
• Ak zvolíte “A.F.D. MULTI”, surround alebo stereo efekt nemusí byť účinný. V takomto prípade zvoľte
“A.F.D. STD”, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” alebo “PLII MUSIC”.
26SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 27 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
4
Disk
Stlačením Z na zariadení otvorte nosič
disku a položte disk na nosič.
Položte disk na nosič a stlačte Z.
Prehrávanie disku
Disk
Pri niektorých DVD VIDEO alebo VIDEO CD
diskoch môžu byť niektoré operácie odlišné
alebo nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.
Popisom nahor.
Poznámka
Nastavenie hlasitosti
"/1
Z
N
• Pri prehrávaní 8 cm disku položte disk do
vnútornej najhlbšej časti nosiča. Dávajte pozor,
aby disk vo vnútornej časti nosiča nebol nakrivo.
• Na nosič disku neklaďte viac než jeden disk.
FUNCTION
5
Nosič disku
Pripojenie
slúchadiel
6
"/1
FUNCTION
+/–
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie (Continuous
Play - súvislé prehrávanie).
Ovládač
OPERATION DIAL
Nastavte hlasitosť pomocou
VOLUME +/– na DO alebo ovládačom
VOLUME na zariadení.
Na TV obrazovke a na displeji sa zobrazí
úroveň hlasitosti.
Poznámka
MUTING
STEP
/
/
,
VOLUME +/–
Vypnutie systému
./>
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý. Systém
sa prepne do pohotovostného režimu.
H
/m/
M/
x
X
1
2
3
• Ak zapnete funkciu ovládania cez HDMI, TVP
pripojený k systému káblom HDMI je možné
synchronizovane ovládať so systémom. Podrobnosti
pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri
funkcii “BRAVIA” Sync” (str. 55).
Zapnite TVP.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
Stlačte "/1.
Systém sa zapne.
Ak nie je nastavený zdroj vstupného
signálu “DVD”, stláčaním FUNCTION +/–
zvoľte “DVD”.
Úspora energie v pohotovostnom
režime
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý.
Ak chcete aktivovať úsporný režim, systém musí
byť v nasledovných režimoch.
– “DEMO” je nastavené na “OFF” (str. 20).
– [CONTROL FOR HDMI] je nastavené
na [OFF] (str. 55).
Používanie slúchadiel
Slúchadlá pripojte do konektora PHONES
na zariadení. Zvuk systému je vypnutý.
27SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 28 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Ďalšie operácie
Pre
Stlačte
Pre
Stlačte
Zastavenie
x
Prehrávanie po
jednotlivých snímkach
(Freeze Frame)2)4)5)
Pozastavenie
X
Stlačením STEP
prepnete na nasledujúcu
snímku počas pozastavenia
prehrávania. Stlačením
STEP
prepnete
na predchádzajúcu snímku
počas pozastavenia
prehrávania (len DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW
disky). Stlačením H
obnovíte štandardnú
rýchlosť prehrávania.
Obnovenie prehrávania X alebo H
po pozastavení
Presun na nasledujúcu
kapitolu, skladbu
alebo scénu1)
>
Presun na
predchádzajúcu
kapitolu, skladbu
alebo scénu1)
. dvakrát v priebehu
1 sekundy.
Ak stlačíte . len
jedenkrát, prepnete na
začiatok aktuálnej kapitoly,
skladby alebo scény.
Ovládačom
OPERATION DIAL na
zariadení1) vyhľadajte
želanú kapitolu, stopu/
skladbu alebo scénu
Dočasné vypnutie
zvuku
Otočenie ovládača
OPERATION DIAL
doprava funguje rovnako
ako stlačenie >. Otočenie
ovládača OPERATION
DIAL doľava funguje
rovnako ako stlačenie ..
MUTING.
Zvuk obnovíte opätovným
stlačením tlačidla alebo
zvýšením hlasitosti
tlačidlom VOLUME +.
Zastavenie prehrávania Z na zariadení.
a vybratie disku
Počas prehrávania disku
Rýchle vyhľadanie
miesta zrýchleným
stlačte M/
alebo
prehrávaním vpred/vzad
/m. Každým stlačením
(Scan)1)
alebo
tlačidla M/
/m počas vyhľadávania
sa rýchlosť prehrávania
zmení. Stlačením H
obnovíte štandardnú rýchlosť
prehrávania. Skutočné
rýchlosti sa môžu v závislosti
od disku odlišovať.
Sledovanie snímky
po snímke
(Slow-motion Play)2)
V režime pozastavenia
stlačte M/
alebo
/m3). Každým
stlačením tlačidla M/
alebo
/m3) v režime
Slow-motion Play sa
rýchlosť prehrávania
zmení. Dostupné sú dve
rýchlosti. Štandardnú
rýchlosť prehrávania
obnovíte stlačením H.
(Instant Replay Zopakovanie
rýchle zopakovanie)
predchádzajúcej scény
(posledných 10 sekúnd)6) počas prehrávania.
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne
(30 sekúnd vpred)7)
1)
(Instant Advance rýchly posuv) počas
prehrávania.
Neplatí pre obrazové súbory JPEG.
2)Len DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW/VIDEO CD disky.
3)
Okrem VIDEO CD diskov.
4)
Na DVD diskoch v režime VR nie je možné
vyhľadávať statické obrázky.
5)
Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
funguje len pri video súboroch.
6)Len
DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky.
Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch.
7)
Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/
DVD+R disky. Tlačidlo nie je možné použiť pri
súboroch.
Zobrazenie viacerých zorných
uhlov a titulkov
Zmena zorných uhlov
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov), môžete prepínať zorný uhol.
Počas prehrávania stláčaním tlačidla
ANGLE prepínate zorný uhol.
Zobrazenie titulkov
Ak sú na diskoch zaznamenané titulky, môžete
si tieto titulky zobraziť/vypnúť počas
prehrávania disku. Ak sú na diskoch
28SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 29 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si počas prehrávania disku zvoliť
akúkoľvek jazykovú mutáciu titulkov
a kedykoľvek ich zobraziť.
Počas prehrávania stláčaním tlačidla
SUBTITLE prepínate jazyk titulkov.
Poznámka
Zmena zvuku
x VIDEO CD/CD/DATA CD (súbory MP3)/
DATA DVD (súbory MP3)
• [STEREO]: Štandardný stereo zvuk
• [1/L]: Zvuk ľavého kanála (monofonický)
• [2/R]: Zvuk pravého kanála (monofonický)
x DATA CD (video súbory DivX)/DATA DVD
(video súbory DivX)
Disk
• Titulky je možné zvoliť, len ak má súbor DivX
príponu “.avi” alebo “.divx” a obsahuje informáciu
o titulkoch v rámci totožného súboru.
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Možnosť výberu formátu audio signálu na
DATA CD alebo DATA DVD disku závisí
od súboru DivX uloženého na disku. Formát
sa zobrazí na TV obrazovke.
x Super VCD
Ak je DVD VIDEO alebo DATA CD/DATA
DVD (video súbory DivX) disk nahraný
vo viacerých audio formátoch (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio alebo DTS), môžete
zvukový formát počas prehrávania disku meniť.
Pri DVD VIDEO diskoch s viacjazyčnými
zvukovými stopami si môžete zvoliť
požadovaný jazyk.
Pri VIDEO CD, CD, DATA CD alebo DATA
DVD diskoch môžete zvoliť zvuk ľavého alebo
pravého kanála a reprodukovať zvuk zvoleného
kanála cez pravý aj ľavý reproduktor. Pri Super
Audio CD diskoch nie je možné meniť zvuk.
Stláčaním AUDIO počas prehrávania zvoľte
požadovaný audio signál.
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 1.
• [1:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [1:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 2.
• [2:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 2
(monofonický).
• [2:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy 2
(monofonický).
Zobrazenie formátu audio
signálu
x DVD VIDEO
Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri každom
DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené štyri číslice, reprezentujú
jazykový kód. Príslušné kódy jazykov pozri
“Tabuľka kódov jazykov” (str. 94). Ak je dvaalebo viackrát zobrazený ten istý jazyk,
DVD VIDEO disk obsahuje záznam vo
viacerých zvukových formátoch.
Ak počas prehrávania stláčate AUDIO, zobrazí
sa podľa zobrazených príkladov formát
aktuálneho audio signálu (PCM, Dolby Digital,
DTS atď.).
x DVD-VR
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku.
Príklad:
• [1: MAIN] (hlavný zvuk)
• [1: SUB] (vedľajší zvuk)
• [1: MAIN+SUB] (hlavný aj vedľajší zvuk)
29SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 30 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
1
x DVD
Príklad:
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Dolby Digital 5.1-kanálový
LFE
(Nízkofrekvenčný efekt)
Surround (L/R)
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
2
Stláčaním X/x zvoľte
potom stlačte
.
[MULTI/2CH],
Zobrazia sa voľby pre [MULTI/2CH].
1: ENGLISH
3
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Predné (L/R)
+ Stredová
C
R
LFE
LS
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie a stlačte
.
• [MULTI]: Prehrávanie multikanálovej
časti disku.
• [2CH]: Prehrávanie 2-kanálovej časti disku.
RS
Práve prehrávaný formát záznamu
Poznámka
• Ak Super Audio CD disk neobsahuje multikanálovú
časť prehrávania, nie je možné zvoliť časť prehrávania.
Príklad:
Dolby Digital 3-kanálový
Surround
(Monofonická)
Predné (L/R)
1:SPANISH
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
Zmena vrstvy prehrávania
pri hybridných Super Audio CD
diskoch
R
S
Práve prehrávaný formát záznamu
x DATA CD (video súbory)/DATA DVD
(video súbory)
Niektoré Super Audio CD disky obsahujú Super
Audio CD aj CD vrstvu. Môžete zvoliť, ktorá
vrstva sa bude prehrávať.
1
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Príklad:
Audio súbor MP3
1:MP3
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
2
128k
Dátový tok
Stláčaním X/x zvoľte
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER],
potom stlačte
.
x Ak aktuálna vrstva je vrstva CD
Zobrazí sa [SUPER AUDIO CD].
Výber časti prehrávania
pri Super Audio CD diskoch
Niektoré Super Audio CD disky obsahujú
2-kanálovú aj multikanálovú časť. Môžete
zvoliť, ktorá časť sa bude prehrávať.
x Ak aktuálna vrstva je vrstva
Super Audio CD
Zobrazí sa [CD].
3
Stláčaním
prepínate vrstvu.
• [SUPER AUDIO CD]: Prehrávanie
vrstvy Super Audio CD.
Pri prehrávaní vrstvy Super Audio CD
svieti na displeji indikátor “SA-CD”.
• [CD]: Prehrávanie vrstvy CD.
Pri prehrávaní vrstvy CD svieti na displeji
indikátor “CD”.
30SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 31 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Poznámka
• Každá funkcia režimu prehrávania funguje len
v rámci vrstvy alebo časti zvolenej pre prehrávanie.
• Ak zvolíte vrstvu CD, nie je možné meniť časti
prehrávania.
• Audio signál Super Audio CD disku nie je vyvedený
na výstup z konektora HDMI OUT.
(PBC Playback)
Pomocou funkcií PBC (Playback Control) môžete
využívať jednoduché interaktívne operácie,
funkcie umožňujúce vyhľadávanie a pod.
PBC prehrávanie umožňuje prehrávať
VIDEO CD disky interaktívne, sledujúc
zobrazené Menu na TV obrazovke.
1
Spustite prehrávanie VIDEO CD disku
s PBC funkciami.
Obnovenie prehrávania
z pozície zastavenia
prehrávania disku
(Resume Play)
Systém si pamätá pozíciu, v ktorej ste naposledy
zastavili prehrávanie stlačením x a na displeji
sa zobrazí “RESUME”. Kým nevyberiete disk,
funkcia Resume Play (obnovenie prehrávania)
bude pracovať aj po prepnutí systému do
pohotovostného režimu stlačením "/1.
1
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Ak sa pomýlite, stlačením CLEAR zrušte
číslo.
3
4
Stlačte
.
Postupujte interaktívne podľa pokynov
v Menu.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku,
pretože sa postupy môžu v závislosti
od VIDEO CD disku odlišovať.
Návrat do Menu
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• V návode na použitie niektorých VIDEO CD diskov
môže byť pokyn “Stlačte ENTER” ([Press ENTER])
v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte SELECT”
([Press SELECT]). V takomto prípade stlačte H.
Rada
• Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo
.
Prehrávanie sa spustí. Nie je možné prehrávať statické
zábery ako napr. zobrazenie ponuky Menu.
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji sa zobrazí “RESUME”.
2
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami
výberu.
2
Disk
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (Ver.2.0)
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bolo prehrávanie disku zastavené
v kroku 1.
Poznámka
• Podľa miesta zastavenia prehrávania môže dôjsť pri
jeho obnovení k miernej odchýlke od tohto miesta.
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa nemusí
uchovať v prípade, že:
– Vysuniete disk.
– Systém prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
– Zmeníte alebo obnovíte nastavenia v ponuke
Setup.
– Zmeníte úroveň zabezpečenia Parental Control.
– Prepnete zdroj vstupného signálu stláčaním
tlačidla FUNCTION +/–.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
• Pri prehrávaní DVD disku v režime VR, VIDEO CD,
Super Audio CD, CD, DATA CD alebo DATA DVD
disku sa miesto, v ktorom ste zastavili prehrávanie,
uchová v pamäti pre aktuálny disk.
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime
Program Play a Shuffle Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch pracovať
správne.
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
31SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 32 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Prehrávanie disku prehrávaného
pred obnovením prehrávania
(Multi-disc Resume)
Systém si pamätá miesto, v ktorom ste naposledy
zastavili prehrávanie disku a obnoví prehrávanie
z takéhoto miesta vždy, keď vložíte daný disk.
Pri obsadení pamäte sa z pamäte vymaže
nastavenie miesta prehrávania pre 1. disk. Funkciu
aktivujete nastavením [MULTI-DISC RESUME]
v ponuke [SYSTEM SETUP] na [ON].
Podrobnosti pozri “[MULTI-DISC RESUME]
(len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)” (str. 50).
Poznámka
Používanie režimu
prehrávania
Vytvorenie programu
(Program Play)
Obsah disku môžete prehrať vo vami zvolenom
poradí tým, že zmeníte poradie stôp (skladieb)
na disku – vytvoríte vlastný program.
Do programu môžete zaradiť až 99 položiek.
1
• Systém si zapamätá miesta zastavenia prehrávania
až pre 10 diskov.
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[PROGRAM] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [PROGRAM].
3
Stláčaním X/x zvoľte [SET
a stlačte
.
t]
Celkový čas položiek programu
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Stopy/skladby na disku
4
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na položku v stĺpci [T]
(v tomto prípade [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
5
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Zvoľte položku (stopu, skladbu atď.),
ktorú chcete zaradiť do programu.
Napríklad zvolenie stopy/skladby [02].
Stláčaním X/x zvoľte [02] v stĺpci [T],
potom stlačte .
32SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 33 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Zvolená položka (stopa, skladba atď.)
PROGRAM
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas položiek programu
6
Ostatné položky (stopy, skladby atď.)
zaradíte do programu opakovaním
krokov 4 až 5.
Položky zaradené do programu
sa zobrazujú vo zvolenom poradí.
7
Stlačením H spustíte prehrávanie
Program Play.
Prehrávanie Program Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
Obnovenie štandardného
prehrávania
Keď nie je na TV obrazovke zobrazené
zobrazenie pre nastavenie programu stlačte
CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte [OFF]. Ten istý
program prehráte znova zvolením [ON] v kroku
3 a stlačením .
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Zmena alebo zrušenie programu
1
2
Vykonajte kroky 1 až 3 v časti
“Vytvorenie programu”.
Stláčaním X/x zvoľte číslo položky
programu, ktorú chcete zmeniť alebo
zrušiť.
Ak chcete položku z programu zrušiť,
stlačte CLEAR.
3
Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5.
Program zrušíte zvolením [--] v stĺpci [T]
a následným stlačením
.
1
2
3
Vykonajte kroky 1 až 3 v časti
“Vytvorenie programu”.
Stlačte X a zvoľte [ALL CLEAR].
Stlačte
.
Poznámka
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné prehrávanie,
zrušia sa tiež režimy Shuffle Play a Repeat Play.
Disk
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Zrušenie všetkých položiek
zaradených do programu
Prehrávanie v náhodnom poradí
(Shuffle Play)
Obsah disku môžete prehrať v náhodnom poradí.
Poradie prehrávania pri ďalšom “pomiešaní”
môže byť odlišné od predchádzajúceho.
Poznámka
• Pri prehrávaní súborov MP3 sa môžu niektoré
skladby prehrať opakovane.
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[SHUFFLE] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SHUFFLE].
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude prehrávať v náhodnom poradí.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Vypnutie.
• [TRACK]: Prehrávanie skladieb na disku
v náhodnom poradí.
x V režime Program Play
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Prehrávanie položiek zaradených
do programu v náhodnom poradí.
x DATA CD (okrem video súborov)/
DATA DVD (okrem video súborov)
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON (MUSIC)]: Prehrávanie audio
súborov MP3 v priečinku na aktuálnom
disku v náhodnom poradí. Ak nie je
zvolený žiadny priečinok, prehrá sa prvý
priečinok v náhodnom poradí.
33SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 34 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
4
Stlačte
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
.
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
stôp/skladieb na disku.
• [TRACK]: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
x DATA CD/DATA DVD
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
priečinkov na disku.
• [FOLDER]: Opakované prehrávanie
aktuálneho priečinka.
• [TRACK] (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálneho súboru.
• [FILE] (len video súbory): Opakované
prehrávanie aktuálneho súboru.
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
• Funkciu Shuffle Play nie je možné použiť pri
prehrávaní VIDEO CD alebo Super VCD diskov
s funkciami PBC.
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné
prehrávanie, zrušia sa tiež režimy Program Play
a Repeat Play.
4
Stlačte
.
Položka je zadaná.
Opakované prehrávanie
Obnovenie štandardného
prehrávania
(Repeat Play)
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Obsah disku môžete prehrať opakovane.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle Play alebo Program Play.
1
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[REPEAT]
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
3
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
• Funkciu Repeat Play nie je možné použiť pri
prehrávaní VIDEO CD alebo Super VCD diskov
s funkciami PBC.
• Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku so
súbormi MP3 a JPEG, ktorých prehrávací čas nie je
rovnaký, nebude zvuk synchronizovať s obrazom.
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné
prehrávanie, zrušia sa tiež režimy Program Play
a Shuffle Play.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
titulov na disku.
• [TITLE]: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• [CHAPTER]: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly na disku.
34SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 35 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Vyhľadávanie/výber
obsahu disku
Výber pôvodného alebo
upraveného titulu na DVD-VR
disku
Ponuka Menu DVD diskov
DVD disk je rozdelený na viacero úsekov obrazu
alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú “tituly”.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý obsahuje
niekoľko titulov, si môžete zvoliť požadovaný
titul pomocou tlačidla DVD TOP MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje voľbu
takých položiek, ako je jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla DVD MENU.
1
3
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete
prehrávať alebo meniť.
Stlačte
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[ORIGINAL/PLAY LIST] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[ORIGINAL/PLAY LIST].
3
Stlačte DVD TOP MENU alebo
DVD MENU.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny pri
rôznych diskoch.
2
1
Disk
Funkcia je dostupná len pre DVD disky v režime
VR s vytvoreným Playlistom.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [PLAY LIST]: Poradie prehrávania podľa
existujúceho Playlistu.
• [ORIGINAL]: Prehrávanie pôvodných
titulov.
4
Stlačte
.
Vyhľadanie titulu/kapitoly/
stopy (skladby)/scény atď.
.
Zobrazenie Menu DVD disku
v zobrazení Control Menu
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[DISC MENU] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [DISC MENU].
3
4
Stláčaním X/x zvoľte [MENU] alebo
[TOP MENU].
Stlačte
.
Na DVD VIDEO/DVD disku v režime VR je
možné vyhľadávať podľa titulu alebo kapitoly a na
VIDEO CD/Super Audio CD/CD/DATA CD/
DATA DVD disku podľa stopy/skladby, indexu
alebo scény. Pri DATA CD/DATA DVD disku je
možné vyhľadávať podľa priečinka alebo súboru.
Keďže sú tituly a stopy (skladby) na disku
označené špecifickým číslom, požadovaný titul
alebo stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním ich
čísla. Prípadne je možné vyhľadať požadovanú
scénu zadaním časového kódu.
1
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Stlačte
DISPLAY. (Ak je [MEDIA]
nastavené na [MUSIC/PHOTO], dvakrát
stlačte
DISPLAY.)
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
35SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 36 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Príklad:
[CHAPTER]
Zvolené je zobrazenie [** (**)]
(označenie ** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén,
priečinkov alebo súborov.
9 8( 99)
1 3( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
2
Stlačte
.
[T **:**:**] sa zmení na [T --:--:--].
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
časový údaj.
Príklad: vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku.
Stlačte 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
4
Stlačte
.
Poznámka
• Na DVD+RW disku nie je možné vyhľadávať scény
zadaním časového kódu.
Zvolený riadok
3
Stlačte
.
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
98( 99)
1 3( 99)
T
0: 03: 17
4
DVD VIDEO
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zvoľte podľa potreby číslo titulu, kapitoly,
stopy/skladby, indexu, scény atď.
Ak sa pomýlite, stlačením CLEAR zrušte
číslo.
5
Stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
Rada
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), stopu/skladbu (VIDEO CD/Super Audio
CD/CD) alebo súbor (DATA CD/DATA DVD (video
súbory)) stlačením číselných tlačidiel a
.
Vyhľadávanie scény zadaním
časového kódu
1
V kroku 2 zvoľte
[TIME].
[T **:**:**] (prehrávací čas aktuálneho
titulu) je zvolené.
36SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 37 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
4
Prehrávanie audio
súborov MP3/obrazových
súborov JPEG
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [MEDIA].
5
Ak je zvolené [MUSIC], stlačte DVD
MENU. Ak je zvolená iná položka než
[MUSIC], stláčaním X/x zvoľte [MUSIC]
a stlačte
.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
* “Design rule for Camera File system”: Štandardy
pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi
fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené asociáciou
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
6
Poznámka
Výber súboru MP3 alebo
priečinka
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Po vložení disku sa na TV obrazovke
zobrazí zoznam priečinkov.
3
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Disk
Zobrazia sa priečinky obsahujúce
súbory MP3.
Zvolený priečinok je zvýraznený nažlto.
Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory
MP3 alebo JPEG:
– S príponou “.mp3” (audio súbory MP3) alebo
“.jpg”/“.jpeg” (obrazové súbory JPEG).
– Kompatibilné s formátom obrazových
súborov DCF*.
• Systém prehrá akékoľvek súbory s príponou “.mp3”,
“.jpg” alebo “.jpeg”, aj keď nepôjde o formát MP3
alebo JPEG. Pri prehrávaní takýchto súborov sa môže
generovať silný hluk, ktorý môže poškodiť váš
reproduktorový systém.
• Systém neprehrá audio súbory vo formáte MP3PRO.
• Systém dokáže rozpoznať až 200 priečinkov. Žiadny
ďalší priečinok sa neprehrá. (V závislosti od štruktúry
priečinkov môže byť počet priečinkov, ktoré systém
dokáže sprístupniť, nižší.)
• Systém dokáže sprístupniť až 150 MP3/JPEG
súborov v priečinku.
• Spustenie prehrávania súborov môže trvať dlhší čas,
keď prepnete na nasledovný alebo na iný priečinok.
• Systém nemusí prehrať určité typy súborov JPEG
(napr. súbory JPEG s menším rozmerom obrazu
než 8 (šírka) × 8 (výška)).
[MEDIA]
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Prehrávanie súborov MP3
v priečinku
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
x Výber audio súboru MP3
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory nachádzajúce
sa v priečinku.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
súboru. Stlačením DVD MENU môžete
vypnúť zobrazenie zoznamu súborov.
Ďalším stlačením DVD MENU zobrazíte
zoznam priečinkov.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
/
.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
37SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 38 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru MP3
Stlačte > pre prehrávanie nasledujúceho súboru
MP3. Dvakrát stlačte . pre prehrávanie
predchádzajúceho súboru MP3. Ak stlačíte .
len jedenkrát, prepnete na začiatok aktuálneho
súboru MP3. Je síce možné zvoliť nasledujúci
priečinok stlačením > po prehraní posledného
súboru z aktuálneho priečinka, nie je však možné
prepnúť na predchádzajúci priečinok stlačením
.. Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku
vyberte priečinok v zozname priečinkov.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Stlačte DVD MENU.
Výber priečinka pomocou DO
Počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania môžete želaný priečinok zvoliť
rýchlo stláčaním
+/–.
Pozri “Ďalšie operácie” (str. 28).
Výber obrazového súboru JPEG
alebo priečinka
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Po vložení disku sa na TV obrazovke
zobrazí zoznam priečinkov.
3
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
4
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[MEDIA]
Zobrazia sa voľby pre [MEDIA].
5
Ak je zvolené [PHOTO], stlačte DVD
MENU. Ak je zvolená iná položka než
[PHOTO], stláčaním X/x zvoľte
[PHOTO] a stlačte
.
Zobrazia sa priečinky obsahujúce súbory JPEG.
38
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
/
.
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
Súbory JPEG sa prehrajú vo forme prezentácie.
Interval zobrazovania jednotlivých obrázkov
prezentácie je možné zmeniť (str. 39) a môžete
ju obohatiť efektmi (str. 40).
x Zvolenie obrazového súboru JPEG
zobrazením prehliadača obrázkov
Stlačte PICTURE NAVI.
Náhľady obrazových súborov JPEG
z priečinka sa zobrazia v 16 políčkach
na obrazovke.
Ďalšie operácie
2
FOLDER LIST
x Prehrávanie súborov JPEG v priečinku
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
1
Zvolený priečinok je zvýraznený nažlto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrazový súbor JPEG a stlačte
.
Predchádzajúce zobrazenie obnovíte
stlačením O RETURN.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte c/C, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci priečinok
stlačením c po prehraní posledného obrázka z
aktuálneho priečinka, nie je však možné prepnúť
na predchádzajúci priečinok stlačením C. Pre
návrat k predchádzajúcemu priečinku vyberte
priečinok v zozname priečinkov.
SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 39 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
5
Otáčanie obrázka JPEG
Keď je na TV obrazovke zobrazený obrazový
súbor JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Stláčajte X/x počas zobrazenia obrazového
súboru JPEG.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné zobrazenie.
Zobrazí sa zoznam priečinkov.
6
Poznámka
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok a stlačte H.
Disk
Systém spustí prehrávanie zvoleného
priečinka.
Stláčaním DVD MENU môžete zobraziť/
vypnúť zoznam priečinkov.
• Obrazový súbor JPEG, nie je možné otáčať, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD] (str. 48).
Zastavenie prehrávania
Ak je zvolené [MUSIC/PHOTO], stlačte
DVD MENU. Ak je zvolená iná položka
než [MUSIC/PHOTO], stláčaním X/x
zvoľte [MUSIC/PHOTO] a stlačte
.
Poznámka
Stlačte x.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Stlačte DVD MENU.
• Ak súčasne prehrávate kapacitne veľké MP3 a JPEG
súbory, zvuk môže vypadávať. Pri vytváraní súborov
spoločnosť Sony odporúča nastaviť dátový tok pre
MP3 súbory na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk stále
vypadáva, redukujte veľkosť súboru JPEG.
Výber priečinka pomocou DO
Počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania môžete želaný priečinok zvoliť
rýchlo stláčaním
+/–.
Ďalšie operácie
Výber trvania intervalu
zobrazenia obrazových súborov
JPEG pri prezentácii Slide Show
1
Pozri “Ďalšie operácie” (str. 28).
Prehrávanie prezentácie Slide
Show so sprievodným zvukom
Prezentáciu Slide Show môžete prehrať so
sprievodným zvukom, ak vložíte DATA CD
alebo DATA DVD disk obsahujúci v tom istom
priečinku súbory MP3 aj JPEG.
1
2
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
3
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
4
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[MEDIA]
Zobrazia sa voľby pre [MEDIA].
.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [NORMAL]: Štandardný čas trvania.
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW 1].
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
Stlačte
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
Po vložení disku sa na TV obrazovke
zobrazí zoznam priečinkov.
3
Stlačte
DISPLAY. (Ak je [MEDIA]
nastavené na [MUSIC/PHOTO], dvakrát
stlačte
DISPLAY.)
4
Stlačte
.
Poznámka
• Niektoré súbory JPEG sa môžu zobrazovať dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixlov a vyšším.
39SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 40 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Výber efektu pre obrazové
súbory JPEG v režime
prezentácie Slide show
1
Stlačte
DISPLAY. (Ak je [MEDIA]
nastavené na [MUSIC/PHOTO], dvakrát
stlačte
DISPLAY.)
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
4
5
4
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Stlačte
.
6
Ak sú na disku zmiešané typy súborov
(MP3, JPEG alebo video), môžete zvoliť prioritu
prehrávania.
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Po vložení disku sa na TV obrazovke
zobrazí zoznam priečinkov.
Stlačte
.
Zobrazenie zoznamu súborov
MP3/JPEG
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[BROWSING] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [BROWSING].
3
Výber priority prehrávania
podľa typu súboru
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Podrobnosti o priorite prehrávania podľa typov
súborov pri nastavení [MEDIA] pozri “Priorita
prehrávania typov súborov” (str. 93).
Poznámka
• Nastavenie [EFFECT] nie je účinné, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD] (str. 48).
[MEDIA]
• [MUSIC/PHOTO]: Prehrávanie súborov
JPEG aj MP3 z toho istého priečinka
vo forme prezentácie.
• [MUSIC]: Prioritné prehrávanie
súborov MP3.
• [VIDEO]: Prioritné prehrávanie video
súborov.
• [PHOTO]: Prioritné prehrávanie súborov
JPEG. Súbory JPEG môžete prehrávať
vo forme prezentácie.
[EFFECT]
• [MODE 1]: Obrázok JPEG sa preklopí
zhora nadol.
• [MODE 2]: Obrázok JPEG sa na TV
obrazovke presúva zľava doprava.
• [MODE 3]: Obrázok JPEG sa zobrazuje
postupne zo stredu TV obrazovky.
• [MODE 4]: Obrázky JPEG sa cyklicky
náhodne prepínajú pomocou jednotlivých
efektov.
• [MODE 5]: Nasledujúci obrázok JPEG
vytlačí predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [MEDIA].
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
3
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stlačte
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
zoznam a stlačte
.
• [FOLDER LIST]: Zobrazí sa zoznam
priečinkov. Vykonajte krok 6 z časti
“Výber súboru MP3 alebo priečinka”
(str. 37) alebo “Výber obrazového súboru
JPEG alebo priečinka” (str. 38).
• [PICTURE LIST] (len súbory JPEG):
Náhľady obrazových súborov JPEG
z priečinka sa zobrazia v 16 políčkach
na obrazovke. Vykonajte krok 6 z časti
“Výber obrazového súboru JPEG alebo
priečinka” (str. 38).
40SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 41 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Prehrávanie video súborov
Video súbory
DATA CD alebo DATA DVD disky,
ktoré systém dokáže prehrávať
Systém prehrá len DATA CD disky v súlade
s logickým formátom ISO 9660 Level 1/Level 2
alebo Joliet a DATA DVD disky v súlade
s formátom Universal Disk Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Poradie prehrávania súborov na
DATA CD alebo DATA DVD diskoch
Poradie prehrávania sa môže líšiť v závislosti od
softvéru použitého pre vytvorenie súboru DivX,
prípadne ak je na disku viac než 200 priečinkov
a v každom priečinku je 150 súborov DivX.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
Súbory DivX, ktoré systém
dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať súbory zaznamenané
vo formáte DivX, ktoré majú príponu “.avi”
alebo “.divx”. Systém neprehrá súbory
s príponou “.avi” alebo “.divx”, ak nie sú
vo formáte DivX video.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený
spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším
rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška) alebo
veľkosťou 2 GB.
Disk
Prehrávať môžete video súbory DivX a MPEG4.
DivX® je technológia pre kompresiu video súborov
vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc. Tento produkt je
produktom s oficiálnou certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD alebo DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX®.
• V závislosti od súboru DivX môže zvuk preskakovať,
alebo nemusí synchronizovať s práve prehrávaným
obrazom.
• Systém nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX,
ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz nekvalitný,
alebo môže "mrznúť". V takomto prípade odporúčame
vytvoriť súbor pri nižšom dátovom toku. Ak je zvuk
stále nekvalitný, odporúčame používať súbory, ktorých
zvuková stopa je vo formáte MP3. Tento systém nie je
pri prehrávaní súborov DivX kompatibilný s formátom
WMA (Windows Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže po stlačení H
trvať spustenie prehrávania určitý čas.
Video súbory MPEG4, ktoré
systém dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať súbory zaznamenané
vo formáte MP4, ktoré majú príponu “.mp4”
alebo “.m4v”. Systém neprehrá súbory
s príponou “.mp4” alebo “.m4v”, ak nie sú
vo formáte MPEG4 video.
Poznámka
• Nie je možné zaručiť kompatibilitu so všetkými
kódovacími/zapisovacími softvérmi, záznamovými
zariadeniami a záznamovými médiami pre formáty
MPEG4 video.
Výber priečinka
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Po vložení disku sa na TV obrazovke
zobrazí zoznam priečinkov.
3
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
4
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[MEDIA]
Zobrazia sa voľby pre [MEDIA].
5
Ak je zvolené [VIDEO], stlačte
DVD MENU. Ak je zvolená iná položka
než [VIDEO], stláčaním X/x zvoľte
[VIDEO] a stlačte
.
Zobrazia sa priečinky obsahujúce video súbory.
Zvolený priečinok je zvýraznený nažlto.
41SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 42 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
2
FOLDER LIST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
6
7
/
.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok na prehrávanie.
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
priečinka.
Výber video súborov pozri “Výber video
súboru” (str. 42).
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
/
.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Stlačte DVD MENU.
Výber priečinka pomocou DO
Počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania môžete želaný priečinok zvoliť
rýchlo stláčaním
+/–.
Ďalšie operácie
Stlačte O RETURN.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho video súboru
bez použitia zoznamu súborov
Na nasledujúci alebo predchádzajúci video
súbor v rámci rovnakého priečinka môžete
prepnúť stlačením >/..
Stlačením > počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom priečinku môžete prepnúť
na prvý súbor v nasledujúcom priečinku. Nie je
možné prepnúť na predchádzajúci priečinok
stlačením .. Predchádzajúci priečinok je
možné zvoliť zo zoznamu priečinkov.
Rada
• Ak je predvolený počet prehraní, video súbor DivX
môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený
počet prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí systému.
– Po spustení prehrávania iného súboru.
– Vysunutí nosiča disku.
Pozri “Ďalšie operácie” (str. 28).
Výber video súboru
1
.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Po kroku 6 z časti “Výber priečinka”
stlačte
.
Zobrazenie zoznamu
video súborov
1
HAWAII 2004
VENUS
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich
sa v priečinku.
FILE LIST
MY FAVOURITES
Počas prehrávania stlačte
2
Stláčaním X/x zvoľte
[BROWSING] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [BROWSING].
3
Stláčaním X/x zvoľte [FOLDER LIST]
a stlačte
.
Zobrazí sa zoznam priečinkov. Vykonajte
krok 6 z časti “Výber priečinka” (str. 41).
42SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 43 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Obmedzenie
prehrávania disku
[A/V SYNC]
[PARENTAL CONTROL]
Ak zvuk nesúhlasí s obrazom na TV obrazovke,
môžete nastaviť oneskorenie medzi obrazom
a zvukom.
Funkcia [PARENTAL CONTROL] umožní
obmedziť prehrávanie DVD diskov označených
klasifikáciami. Nevhodné scény sa neprehrajú,
alebo sa nahradia inými scénami.
Obmedzenie prehrávania môžete nastaviť
po zaregistrovaní hesla. Ak zapnete funkciu
[PARENTAL CONTROL], na prehranie diskov
s nastaveným obmedzením prehrávania je
potrebné zadať heslo.
1
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
potom stlačte
.
[A/V SYNC],
Zobrazia sa voľby pre [A/V SYNC].
3
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Korekcia oneskorenia medzi
obrazom a zvukom.
4
1
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Stlačte
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
.
Poznámka
Disk
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
3
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť nastavenie
[A/V SYNC] účinné.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL t]
a stlačte
.
x Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa okno pre zadanie nového hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
43SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 44 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa okno pre potvrdenie hesla.
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
7
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte
.
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
Vypnutie funkcie
[PARENTAL CONTROL]
V kroku 11 nastavte [LEVEL] na [OFF].
Prehrávanie disku, pre ktorý
je nastavený režim
[PARENTAL CONTROL]
1
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2
PARENTAL CONTROL
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Prehrávanie sa spustí.
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
8
Vložte disk a stlačte H.
OFF
USA
Stláčaním X/x zvoľte [STANDARD],
potom stlačte
.
Rada
• Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 6 z časti “Obmedzenie prehrávania disku”
(str. 43). Keď sa zobrazí okno pre zadanie hesla,
zadajte 6-ciferné číslo “199703”, potom stlačte
.
Zobrazí sa výzva na zadanie nového 4-ciferného
hesla. Po zadaní nového 4-ciferného hesla vložte do
systému disk a stlačte H. Keď sa zobrazí okno pre
zadanie hesla, zadajte nové heslo.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[STANDARD].
9
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň
pre obmedzenie prehrávania, potom
stlačte
.
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte [OTHERS t], číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky “Prehľad kódov oblastí
Parental Control” (str. 94).
10 Stláčaním X/x zvoľte [LEVEL],
potom stlačte
Zmena hesla
1
2
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
.
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[LEVEL].
4
11 Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň a stlačte
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
.
Nastavovanie režimu
[PARENTAL CONTROL] je dokončené.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL t]
a stlačte
.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
44SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 45 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
7
8
9
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte
[CHANGE PASSWORD t]
a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo a stlačte
.
nové heslo a stlačte
.
Ak ste sa pri zadávaní hesla
pomýlili
Pred stlačením
správne.
stlačte C a zadajte číslo
Cez túto ponuku môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Zobrazované položky sa líšia v závislosti
od krajiny zakúpenia.
Disk
10 Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
Zmena systémových
nastavení pomocou
ponuky nastavení Setup
Poznámka
• Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte položku ponuky
Setup a stlačte
.
•
•
•
•
•
•
[LANGUAGE SETUP] (str. 46)
[VIDEO SETUP] (str. 46)
[HDMI SETUP] (str. 47)
[AUDIO SETUP] (str. 49)
[SYSTEM SETUP] (str. 49)
[SPEAKER SETUP] (str. 50)
Príklad: [VIDEO SETUP]
Zvolená položka
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
Položky ponuky Setup
45SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 46 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
6
Stláčaním X/x zvoľte položku
a stlačte
.
Pre zvolenú položku sa zobrazia možné voľby.
Príklad: [TV TYPE]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
Voľby
7
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte
.
Nastavenie je zadané a proces nastavovania
je dokončený.
Príklad: [4:3 LETTER BOX]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Zvolené nastavenie
x [OSD] (Zobrazenie na obrazovke)
Prepínanie jazyka pre OSD zobrazenia na TV
obrazovke.
x [MENU] (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk zobrazovanej
ponuky Menu disku.
x [AUDIO] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte [ORIGINAL], zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
x [SUBTITLE] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané
na DVD VIDEO disku.
Ak zvolíte [AUDIO FOLLOW], jazyk pre
titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka pre
zvukovú stopu.
Poznámka
• Ak v ponukách [MENU], [SUBTITLE] alebo
[AUDIO] zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO
disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden
zo zaznamenaných jazykov.
Rada
Resetovanie všetkých vykonaných
nastavení cez ponuku [SETUP]
Resetovanie všetkých vykonaných nastavení
cez ponuku [SETUP] pozri “Obnovenie
výrobných nastavení vykonaných cez ponuku
[SETUP]” (str. 78).
• Ak v ponuke [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE]
zvolíte [OTHERS t], číselnými tlačidlami zadajte
a potvrďte kód jazyka z prehľadu “Tabuľka kódov
jazykov” (str. 94).
Nastavenia zobrazenia
[VIDEO SETUP]
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
[LANGUAGE SETUP]
Nastavenie jazyka pre OSD zobrazenia
alebo zvuk.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného TVP.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
46SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 47 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
x [TV TYPE]
Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP.
[16:9]: Zvoľte pri pripojení širokouhlého TVP
alebo TVP s funkciou širokouhlého režimu.
x [PAUSE MODE]
(len DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW disky)
Môžete zvoliť režim obrazu v režime
pozastavenia.
[4:3 LETTER BOX]: Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom strán 4:3. Pri
širokouhlom obraze sa vo vrchnej a spodnej
časti TV obrazovky zobrazia pruhy.
[4:3 PAN SCAN]: Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom strán 4:3. Systém
automaticky zobrazí širokouhlý obraz na celú
obrazovku a časti, ktoré presahujú obrazovku,
sú orezané (pravá a ľavá).
Disk
[AUTO]: Scény s dynamickými zábermi sa
reprodukujú bez chvenia. Toto nastavenie je
určené pre bežné prevádzku.
[FRAME]: Obraz, vrátane nedynamických
objektov, sa reprodukuje vo vysokom rozlíšení.
Nastavenia pre HDMI
[HDMI SETUP]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
SD
x [HDMI RESOLUTION]
Poznámka
• Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu [4:3 LETTER BOX]
namiesto [4:3 PAN SCAN] a naopak.
x [LINE]
Výber metódy výberu výstupných video
signálov z konektora EURO AV T OUTPUT
(TO TV) na zadnom paneli zariadenia.
[VIDEO]: Výstup video signálov.
[RGB]: Výstup RGB signálov.
Poznámka
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie [RGB]. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
• Kým svieti indikátor “HDMI”, nie je možné zvoliť
[RGB]. [RGB] sa automaticky prepne na [VIDEO],
keď zapnete akékoľvek pripojené HDMI zariadenie.
Výber typu výstupného video signálu vyvedeného
na konektor HDMI OUT. Podrobnosti pozri
“Výber typu výstupného video signálu
vyvedeného na konektor HDMI OUT” (str. 22).
[AUTO (1920 × 1080p)]: Systém vyvedie na
výstup optimálny video signál pre pripojený TVP.
[1920 × 1080i]: Na výstup zo systému je vyvedený
video signál s rozlíšením 1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: Na výstup zo systému je vyvedený
video signál s rozlíšením 1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením 720 × 480p*.
* i: prekladaný, p: progresívny
** V závislosti od krajiny zakúpenia sa môže zobraziť
[720 × 480/576p].
x [CONTROL FOR HDMI]
Funkciu [CONTROL FOR HDMI] môžete zapnúť
alebo vypnúť. Táto funkcia je dostupná pri
prepojení systému s TVP káblom HDMI.
Podrobnosti pozri “Používanie funkcie ovládania
cez HDMI pri funkcii “BRAVIA” Sync” (str. 55).
47SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 48 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
[OFF]: Vypnutie.
[ON]: Zapnutie. Zariadenia prepojené HDMI
káblom môžete vzájomne ovládať.
x [VOLUME LIMIT]
Ak zmeníte výstupný signál z TVP do
reproduktorov systému cez Menu TVP alebo
stlačením THEATRE, zapne sa funkcia System
Audio Control (str. 56) a v závislosti od nastavenia
úrovne hlasitosti na systéme sa môže reprodukovať
hlasný zvuk. Tejto situácii môžete predísť
obmedzením maximálnej úrovne hlasitosti.
[LEVEL3]: Maximálna úroveň hlasitosti je 10.
[LEVEL2]: Maximálna úroveň hlasitosti je 15.
[LEVEL1]: Maximálna úroveň hlasitosti je 20.
[OFF]: Vypnutie.
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná, len keď nastavíte
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Výber typu výstupného HDMI signálu
z konektora HDMI OUT.
[YCBCR]: Výstup YCBCR signálov.
[RGB]: Výstup RGB signálov.
Poznámka
• Ak je prehrávaný obraz nekvalitný, nastavte [YCBCR]
na [RGB].
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením
s konektorom DVI, automaticky sa na výstup vyvedú
[RGB] signály, aj keď zvolíte [YCBCR].
x [AUDIO (HDMI)]
Nastavenie výstupu audio signálu z konektora
HDMI OUT.
Poznámka
• Keď prepojíte systém s TVP káblom HDMI a zvolíte
[ON], na zvuk z TVP sa neaplikujú nastavenia
[AUDIO DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC BASS,
“DEC. MODE” a nastavenie zvukového režimu.
• Ak je zvolený iný zdroj signálu než “DVD” alebo
“USB”, na konektor HDMI OUT nie je vyvedený audio
signál, aj keď nastavíte [AUDIO (HDMI)] na [ON].
x [JPEG RESOLUTION]
Výber rozlíšenia výstupného video signálu
pri súboroch JPEG vyvedeného na konektor
HDMI OUT
[SD
]: Výstup signálu so štandardným
rozlíšením a ohraničením čiernymi pruhmi.
[HD ]: Výstup signálu s vysokým (HD)
rozlíšením a ohraničením čiernymi pruhmi.
[HD]: Výstup signálu s vysokým (HD)
rozlíšením bez ohraničenia čiernymi pruhmi.
[(1920 × 1080i) HD
]: Výstup signálu
s Full HD rozlíšením a ohraničením čiernymi
pruhmi.
[(1920 × 1080i) HD]: Výstup signálu s Full HD
rozlíšením a bez ohraničenia čiernymi pruhmi.
Poznámka
• Nastavenie [JPEG RESOLUTION] je účinné, len ak
je [TV TYPE] v ponuke [VIDEO SETUP] nastavené
na [16:9] a [HDMI RESOLUTION] v ponuke
[HDMI SETUP] nastavíte na iné rozlíšenie než
[720 × 480p] alebo [720 × 480/576p].
• [(1920 × 1080i) HD
] alebo [(1920 × 1080i) HD]
je možné zvoliť, len ak nastavíte [HDMI
RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
na [1920 × 1080i].
• Tok HDMI signálu sa nakrátko preruší, ak:
– Do systému vkladáte, alebo zo systému vyberáte
DATA CD alebo DATA DVD disk.
– Pripojíte alebo odpojíte USB zariadenie.
[OFF]: Audio signál nie je vyvedený na
konektor HDMI OUT.
[ON]: Výstup audio signálu konverziou Dolby
Digital, DTS alebo 96 kHz/24 bit PCM signálu
na 48 kHz/16-bit PCM signál.
48SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 49 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
(vyššiu prioritu) pred nastavením [AUTO] v ponuke
[LANGUAGE SETUP] (str. 46). (V závislosti od
obsahu disku nemusí táto funkcia fungovať.)
• Ak majú zvukové stopy PCM, DTS, Dolby Digital
a MPEG audio rovnaký počet kanálov, systém postupne
volí PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG audio.
Nastavenia zvuku
[AUDIO SETUP]
OFF
OFF
Ďalšie nastavenia
[SYSTEM SETUP]
x [SPEAKER FORMATION]
Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového
zvuku môžete špecifikovať polohu
reproduktorov. Podrobnosti pozri “Získanie
optimálneho surround zvuku pre danú
miestnosť” (str. 71).
x [AUDIO DRC] (len DVD VIDEO disky)
Kompresia dynamického rozsahu zvukovej
stopy. Nastavenie [AUDIO DRC] je vhodné pri
sledovaní filmov pri nízkej hlasitosti v noci.
[OFF]: Bez kompresie dynamického rozsahu.
[STANDARD]: Reprodukcia zvukovej stopy
s kompresiou dynamického rozsahu v zmysle
zámerov technikov pre záznam.
[MAX]: Maximálna kompresia dynamického
rozsahu.
Disk
AUDIO SETUP
SPEAKER FORMATION:
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
x [SCREEN SAVER]
Môžete redukovať riziko poškodenia obrazovky
(vypálenie obrazu). Šetrič vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla (napr. tlačidla H).
[ON]: Obraz šetriča sa zobrazí, ak systém
neovládate cca 15 minút.
[OFF]: Vypnutie.
x [BACKGROUND]
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia
na TV obrazovke.
Poznámka
• Nastavenie [AUDIO DRC] funguje len pri zvuku
Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION]
(len DVD VIDEO disky)
Uprednostnenie zvukovej stopy s vyšším počtom
kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO disku, na
ktorom sú zaznamenané viaceré audio formáty
(PCM, DTS, Dolby Digital alebo MPEG audio).
[OFF]: Vypnutie.
[AUTO]: Automatický výber zvukovej stopy
podľa priority.
Poznámka
[JACKET PICTURE]: Na pozadí sa zobrazí
šablónový obrázok (statický obrázok), avšak
iba v prípade, že je na disku zaznamenaný
(CD-EXTRA atď.). Ak na disku šablónový
obrázok nie je, zobrazí sa obrázok [GRAPHICS].
[GRAPHICS]: Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v pamäti systému od výroby.
[BLUE]: Farba pozadia je modrá.
[BLACK]: Farba pozadia je čierna.
x [PARENTAL CONTROL]
Nastavenie obmedzenia prehrávania.
Podrobnosti pozri “Obmedzenie prehrávania
disku” (str. 43).
• Ak nastavíte túto položku na [AUTO], môže dôjsť
ku zmene jazyka. Nastavenie [TRACK
SELECTION] má prednostné postavenie
49SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 50 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
[FRONT]
x [DivX]
[YES]
Zobrazenie registračného kódu tohto systému.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com
na Internete.
x [MULTI-DISC RESUME]
(len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)
[CENTER]
[YES]: Štandardne nastavte práve toto nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte stredový reproduktor,
zvoľte toto nastavenie.
[SURROUND]
Funkciu [MULTI-DISC RESUME] môžete
zapnúť alebo vypnúť.
[ON]: Ukladanie miesta zastavenia prehrávania
až pre 10 diskov.
[OFF]: Neukladanie miesta zastavenia
prehrávania do pamäte. Prehrávanie sa od
miesta zastavenia prehrávania obnoví len pri
aktuálne vloženom disku v zariadení.
x [RESET]
Môžete obnoviť výrobné nastavenia pri
nastaveniach v ponuke [SET UP], okrem nastavenia
[PARENTAL CONTROL]. Podrobnosti pozri
“Obnovenie výrobných nastavení vykonaných
cez ponuku [SETUP]” (str. 78).
Nastavenia reproduktorov
[SPEAKER SETUP]
[YES]: Štandardne nastavte práve toto
nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte surround reproduktory,
zvoľte toto nastavenie.
[SUBWOOFER]
[YES]
Poznámka
• Keď zmeníte nastavenie [CONNECTION],
nastavenie [STANDARD] v ponuke [SPEAKER
FORMATION] zostane rovnaké, ostatné nastavenia
v ponuke [SPEAKER FORMATION] sa však
obnovia na [STANDARD].
x [DISTANCE]
Po premiestnení predných, stredového a surround
reproduktorov nastavte parametre vzdialenosti
(A) z miesta počúvania po reproduktory.
Parametre pre predné reproduktory je možné
nastaviť od 1.0 až do 7.0 metrov1) a pre stredový
a surround reproduktory od 0.0 až do 7.0 metrov2).
Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového
zvuku najskôr špecifikujte zapojenie
reproduktorov a vzdialenosť od pozície počúvania.
Využitím testovacích tónov nastavte hlasitosť
a vyváženie reproduktorov na rovnakú úroveň.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST TONE
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
A
YES
YES
YES
YES
x [CONNECTION]
Ak nepripojíte stredový alebo surround
reproduktory, nastavte podľa toho parametre
pre [CENTER] a [SURROUND]. Keďže je
nastavenie predných reproduktorov
a subwoofera nemenné, nie je možné tieto
nastavenia meniť.
[FRONT] 3.0 m/10 ft3): Nastavenie vzdialenosti
predných reproduktorov.
[CENTER] 3.0 m/10 ft3)4): Nastavenie vzdialenosti
stredového reproduktora (až o 1,6 metra bližšie
oproti predným reproduktorom).
[SURROUND] 3.0 m/10 ft3)5):
Nastavenie vzdialenosti surround reproduktorov
(až o 5,0 metrov bližšie oproti predným
reproduktorom).
50SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_027-051_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 51 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
1)
0.9 až 6.9 metra pri modeloch pre Severnú Ameriku.
2)0.0
až 6.9 metra pri modeloch pre Severnú Ameriku.
3)
Ak vykonáte rýchle nastavenie Quick Setup (str. 21),
výrobné nastavenia sa zmenia.
4)Táto
položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [CENTER] na [YES].
5)
Poznámka
• Ak nie sú všetky predné a surround reproduktory
umiestnené v rovnakej vzdialenosti od pozície
počúvania, nastavte vzdialenosť podľa najbližšieho
z nich.
• Surround reproduktory neumiestňujte do väčšej
vzdialenosti od pozície počúvania než predné
reproduktory.
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť nastavenie
[DISTANCE] účinné.
Aby bolo možné nastaviť položky
[LEVEL (FRONT)] a [LEVEL
(SURROUND)], budú reproduktory
reprodukovať testovací tón.
[OFF]: Testovací tón sa z reproduktorov
nereprodukuje.
[ON]: Počas nastavovania úrovne hlasitosti
reproduktorov sa testovací tón reprodukuje
postupne z jednotlivých reproduktorov.
Pri voľbe jednej z položiek [SPEAKER SETUP]
sa testovací tón reprodukuje postupne z každého
reproduktora.
Úroveň hlasitosti nastavujte nasledovne.
1
2
x [LEVEL (FRONT)]
Môžete nastaviť úroveň hlasitosti predných
a stredového reproduktora a subwoofera.
Môžete nastaviť hodnoty od –6.0 dB do 0 dB pre
[L/R] a od –6.0 dB do +6.0 dB pre [CENTER]
a [SUBWOOFER]. Za účelom jednoduchšieho
nastavenia nastavte [TEST TONE] na [ON].
[L/R] 0.0 dB: Nastavenie úrovne hlasitosti
predných reproduktorov.
[CENTER] 0.0 dB*: Nastavenie úrovne
hlasitosti stredového reproduktora.
[SUBWOOFER] +2.0 dB: Nastavenie úrovne
hlasitosti subwoofera.
* Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [CENTER] na [YES].
3
4
5
Disk
Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke [CONNECTION]
nastavíte [SURROUND] na [YES].
x [TEST TONE]
Nastavte [TEST TONE] na [ON].
Stláčaním C/X/x/c zvoľte želaný
reproduktor a nastavte úroveň
hlasitosti.
Stlačte
.
Opakujte kroky 1 až 3.
Po nastavení úrovne hlasitosti
reproduktorov stláčaním C/X/x/c
nastavte [TEST TONE] na [OFF].
Rada
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých reproduktorov
súčasne, otáčajte ovládač VOLUME na systéme
alebo stláčajte VOLUME +/– na DO.
• Ak chcete obnoviť výrobne nastavenie po zmene
nastavení, zvoľte danú položku a stlačte CLEAR.
Jedine nastavenie [CONNECTION] sa neobnovuje
na výrobne nastavené hodnoty.
x [LEVEL (SURROUND)]
Môžete nastaviť úroveň hlasitosti surround
reproduktorov. Parameter je možné nastaviť
v rozsahu –6.0 dB až +6.0 dB. Za účelom
jednoduchšieho nastavenia nastavte
[TEST TONE] na [ON].
[L/R] 0.0 dB*: Nastavenie úrovne hlasitosti
surround reproduktorov.
* Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [SURROUND]
na [YES].
51SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_052-054_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 52 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
7
Stlačte
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“COMPLETE” a stanica sa uloží.
Rádio
Uloženie rozhlasových
staníc
8
9
Ďalšie stanice uložíte opakovaním
krokov 2 až 7.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Uložiť je možné 20 staníc pre rozhlasové pásmo
FM. Pred ladením znížte hlasitosť na minimálnu
úroveň.
Aktuálna stanica
Zmena čísla predvoľby
Stláčaním PRESET +/– zvoľte želanú predvoľbu
(str. 53), potom vykonajte postup od kroku 3.
Aktuálne pásmo a predvoľba
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Názov stanice
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TUNER FM”.
Zatlačte a pridržte TUNING +/–, kým
sa nezačne automatické ladenie.
Ladenie sa zastaví po naladení danej
stanice. Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “ST” (pri stereo vysielaní).
3
4
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “MEMORY”.
Stlačte
alebo c.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby
pre uloženie stanice.
6
Stláčaním X/x zvoľte požadované číslo
predvoľby.
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
52SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_052-054_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 53 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
2
Počúvanie rozhlasu
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”
(str. 52)).
1
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “TUNER FM”.
3
4
5
Po každom stlačení tlačidla systém vyvolá
jednu uloženú stanicu.
6
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Vypnutie rádia
Stlačte "/1.
Počúvanie neuložených
rozhlasových staníc
V kroku 2 použite manuálne alebo automatické
ladenie.
Manuálne ladenie: stláčajte TUNING +/–.
Automatické ladenie: zatlačte a pridržte
TUNING +/–. Automatické ladenie sa zastaví
automaticky, keď systém naladí rozhlasovú
stanicu. Ak chcete automatické ladenie zastaviť
manuálne, stlačte TUNING +/– alebo x.
Naladenie stanice zadaním jej
frekvencie
V kroku 2 stlačte D.TUNING, stláčaním
číselných tlačidiel zadajte číslo frekvencie
a stlačte
.
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Rada
3
Stláčaním X/x zvoľte “MONO”.
Rádio
Stláčaním PRESET +/– vyberte
požadované číslo predvoľby.
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
alebo c.
Stlačte
• “STEREO”: Stereo príjem.
• “MONO”: Monofonický príjem.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “FM MODE”.
Pomenovanie uložených staníc
Každej uloženej stanici môžete priradiť názov.
Po naladení pomenovanej stanice sa na displeji
zobrazí jej názov (napríklad “ABC”).
Pre každú predvoľbu je možné zadať len jeden
názov.
Poznámka
• Pomenovať nie je možné predvoľby s rozhlasovými
stanicami vysielanými so systémom Radio Data
System (RDS) (str. 54).
1
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TUNER FM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
3
4
Stláčaním PRESET +/– vyberte uloženú
stanicu, pre ktorú chcete vytvoriť
indexový názov.
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “NAME IN”.
Rada
• Pre skvalitnenie príjmu presmerujte pripojené antény.
Ak je príjem FM stanice
nekvalitný
Ak je príjem FM stanice nekvalitný, zvoľte
monofonický príjem. Signál nebude
stereofonický, ale príjem sa zlepší.
1
5
6
Stlačte
alebo c.
Vytvorte názov pomocou C/X/x/c.
Stláčaním X/x zvoľte znak, potom stlačením
c presuňte kurzor na ďalšiu pozíciu.
Stlačte SYSTEM MENU.
53SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_052-054_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 54 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Pre názov stanice môžete použiť písmená,
číslice a iné symboly.
Radio Data System (RDS)
Ak sa pomýlite
Stláčaním C/c zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním X/x zvoľte
požadovaný znak.
Ak chcete zrušiť znak, stláčaním C/c
“rozblikajte” znak, ktorý chcete zrušiť
a stlačte CLEAR.
7
Stlačte
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“COMPLETE” a stanica sa uloží.
8
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Zobrazenie názvu stanice
a frekvencie na displeji
Ak je systém v režime “TUNER FM”, môžete
na displeji zobraziť frekvenciu stanice.
Stlačte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa zobrazenie zmení.
1 t 2 t .... t 1 t ....
Ak je zadaný názov stanice
1 Názov stanice
Napr. “SONY RADIO”
2 Frekvencia
Napr. “FM1 87.50”
3 Nastavenie “FM MODE”
Napr. “STEREO”
Možnosti systému RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Rádio (tuner)
v tomto systéme ponúka pohodlné RDS funkcie
ako napríklad zobrazenie názvu stanice. Funkcie
RDS sú dostupné len pre FM stanice.*
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý, alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
* Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Príjem RDS vysielania
Jednoducho zvoľte stanicu z pásma FM.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí názov stanice*.
* Ak nie je prijímaná stanica s RDS signálom,
na displeji sa nemusí zobraziť jej názov.
Ak nie je zadaný názov stanice
1 Frekvencia
Napr. “FM1 87.50”
2 Nastavenie “FM MODE”
Napr. “STEREO”
54SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 55 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Poznámka
Funkcia ovládania cez HDMI (Control
for HDMI)/Externé audio zariadenie
Používanie funkcie
ovládania cez HDMI pri
funkcii “BRAVIA” Sync
Funkcia ovládania cez HDMI je štandard pre
vzájomnú riadiacu funkciu využívaný
systémom HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) pre HDMI rozhrania (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením).
Funkcia ovládania cez HDMI nefunguje
v nasledovných prípadoch:
– Keď prepojíte tento systém so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI.
– Zariadenie nemá konektor HDMI.
Na DO systému sú špeciálne tlačidlá na ovládanie
TVP ako napr. THEATRE, ONE-TOUCH PLAY,
TV [/1. Podrobnosti pozri “Ovládanie TVP
dodávaným diaľkovým ovládaním” (str. 72)
a v návode na použitie TVP.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
TV
Príprava na funkciu ovládania
cez HDMI
(Control for HDMI - Easy Setting)
Systém je kompatibilný s funkciou Control for
HDMI - Easy Setting. Ak je TVP kompatibilný
s funkciou Control for HDMI - Easy Setting,
môžete funkciu [CONTROL FOR HDMI]
na systéme nastaviť automaticky pomocou
nastavenia na TVP. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
Ak TVP nie je kompatibilný s funkciou Control
for HDMI - Easy Setting, funkciu ovládania cez
HDMI na systéme a na TVP nastavte manuálne.
1
2
3
4
Systém a TVP musia byť prepojené
HDMI káblom.
Zapnite TVP a stlačením [/1 zapnite
systém.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa cez vstupný
konektor HDMI zobrazil na TV
obrazovke obraz z tohto systému.
Nastavte príslušnú funkciu ovládania
cez HDMI pre tento systém aj TVP.
Podrobnosti o nastaveniach na systéme
pozri v nasledovnom texte. Podrobnosti
o nastavení na TVP pozri v návode
na použitie TVP (pri niektorých TVP môže
byť z výroby funkcia ovládania cez HDMI
vypnutá).
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Táto funkcia je dostupná len pri TVP s funkciou
“BRAVIA” Sync.
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou ovládania cez HDMI
(Control for HDMI) pomocou HDMI kábla sa
nasledovným spôsobom zjednoduší ovládanie
funkcií:
– Theatre Mode (str. 56)
– One-Touch Play (str. 56)
– System Power Off (str. 56)
– System Audio Control (str. 56)
– Volume Limit (str. 57)
– Language Follow (str. 57)
• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia ovládania cez HDMI fungovať. Podrobnosti
pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
• Funkcia ovládania cez HDMI nemusí fungovať,
ak pripojíte zariadenie kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI, ale nebude vyrobené
spoločnosťou Sony.
Zapnutie/vypnutie funkcie
[CONTROL FOR HDMI]
1
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “DVD”.
55SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 56 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
2
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Tento systém
TVP
Zapnutie.
(Ak ešte nie je zapnutý.)
r
Prepnutie na zdroj
vstupného signálu “DVD”.
r
Spustenie prehrávania
disku a reprodukcia zvuku.
Zapnutie.
(Ak ešte nie je zapnutý.)
r
Prepnutie na zdroj
vstupného signálu HDMI.
r
Minimalizácia hlasitosti.
(System Audio Control)
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [HDMI SETUP].
6
7
Stláčaním X/x zvoľte [CONTROL FOR
HDMI] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte
.
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Zapnutie.
Používanie režimu
Theatre Mode
(Theatre Mode)
Ak je TVP kompatibilný s režimom Theatre
Mode, môžete reprodukovať optimálny obraz
a zvuk vhodný pre filmy a zvuk sa bude
reprodukovať reproduktormi systému
automaticky po stlačení THEATRE.
Sledovanie DVD disku
stlačením jediného tlačidla
(One-Touch Play)
Stlačením jediného tlačidla ONE-TOUCH PLAY
sa zapne TVP, automaticky sa na ňom zvolí zdroj
vstupného signálu DVD a automaticky sa spustí
prehrávanie disku v systéme.
Poznámka
• Funkcia One-Touch Play nefunguje, keď stlačíte H.
Systém a TVP fungujú nasledovne (napr.):
Vypnutie systému spolu s TVP
(System Power Off)
Keď vypnete TVP tlačidlom POWER na DO od
TVP alebo tlačidlom TV [/1 na DO od systému,
automaticky sa vypne aj tento systém.
Poznámka
• Pred používaním funkcie System Power Off nastavte
funkciu na napájanie TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
• V závislosti od stavu systému (napr. ak je zvolený iný
zdroj signálu ako “DVD”, “TV” alebo “USB”, alebo
pri prehrávaní CD disku) sa systém nemusí vypnúť
automaticky.
Reprodukcia zvuku TVP
reproduktormi tohto systému
(System Audio Control)
Zvuk TVP je možné reprodukovať cez tento
systém jednoduchou operáciou.
Ak chcete používať túto funkciu, prepojte
systém a TVP káblom SCART (EURO AV)
a HDMI káblom (str. 16).
V závislosti od TVP, ak na systéme nastavíte
zdroj signálu na “TV”, aktivuje sa funkcia
System Audio Control. Zvuk z TVP sa
reprodukuje reproduktormi systému
a automaticky sa minimalizuje úroveň hlasitosti
v reproduktoroch TVP.
Funkciu System Audio Control môžete používať
nasledovne:
• Počas sledovania TVP, pričom je zdroj vstupného
signálu nastavený na “TV”, sa zvuk TVP
automaticky reprodukuje reproduktormi systému.
56SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 57 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
• Počas sledovania TVP, pričom je zdroj
vstupného signálu nastavený na “DVD” alebo
“USB” sa zvuk zvoleného zdroja signálu
reprodukuje reproduktormi systému. Zvuk
TVP sa nereprodukuje reproduktormi na TVP.
• Hlasitosť na systéme môžete ovládať DO
od TVP.
• Ak vypnete systém, alebo na systéme prepnete
iný zdroj vstupného signálu než “TV”, “DVD”
alebo “USB”, zvuk TVP sa bude reprodukovať
reproduktormi TVP.
Poznámka
• Ak je TVP v režime PAP (obraz a obraz), funkcia
System Audio Control nefunguje. Keď sa na TVP
režim PAP vypne, výstupný signál z TVP sa prepne
na jeden z režimov, ktorý bol aktívny pred
režimom PAP.
• Počas prenosu skladieb z audio CD disku na USB
zariadenie funkcia System Audio Control nefunguje.
Stanovenie maximálnej úrovne
hlasitosti na systéme
(Volume Limit)
Ak zmeníte výstupný signál z TVP do
reproduktorov systému cez Menu TVP (alebo
stlačíte THEATRE), v závislosti od nastavenia
úrovne hlasitosti na systéme sa môže reprodukovať
hlasný zvuk. Tejto situácii môžete predísť
obmedzením maximálnej úrovne hlasitosti.
Podrobnosti pozri “[VOLUME LIMIT]” (str. 48).
Prepnutie jazyka OSD
zobrazení na TVP
(Language Follow)
Keď zmeníte jazyk pre OSD zobrazenia na TVP,
jazyk pre OSD zobrazenia na systéme sa zmení
tiež. Ak je však zobrazené OSD zobrazenie
systému, táto funkcia nefunguje.
Po pripojení USB zariadenia k tomuto systému
môžete prehrávať audio súbory (súbory MP3/
WMA/AAC)/obrazové súbory JPEG/video súbory
(súbory DivX/MPEG4) uložené na USB zariadení
(digitálny audio prehrávač alebo USB pamäťová
jednotka) (nedodávané). Prehľad USB zariadení
pripojiteľných k tomuto systému pozri v prehľade
“USB zariadenia, z ktorých je možné prehrávať”
(informujte sa u predajcu).
Audio formáty, ktoré je možné prehrávať
prostredníctvom tohto systému, sú len formáty
súborov MP3/WMA/AAC*.
* Systém nedokáže prehrávať súbory chránené
technológiou na ochranu autorských práv
(Digital Rights Management).
Poznámka
• Systém nedokáže prehrávať súbory WMA/AAC
na DATA CD/DATA DVD diskoch.
USB zariadenia, z ktorých je
možné prehrávať
• Nepoužívajte iné než uvedené USB
zariadenia. Fungovanie tu neuvedených
modelov nie je zaručené.
• Správne fungovanie nie je možné zaručiť za
každých podmienok ani pri uvedených USB
zariadeniach.
• Niektoré z uvedených USB zariadení nemusia
byť v niektorých krajinách v predaji.
• Počas prehrávania alebo prenosu súborov
existuje zriedkavá možnosť, že sa tieto
operácie môžu zastaviť z dôvodu nadmernej
koncentrácie statickej elektriny v systéme
alebo USB zariadení. V takomto prípade
odpojte a znova zapojte USB zariadenie
a potom zopakujte danú operáciu od začiatku.
• Formátovanie USB zariadenia vykonávajte
pomocou samotného zariadenia alebo
prostredníctvom softvéru určeného na
formátovanie zariadenia. Inak nebudete môcť
do tohto systému prenášať dáta z USB
zariadenia správne.
• Niektoré súbory podporované prehrávačom
Walkman® tento systém nepodporuje.
• Ak k systému pripájate Walkman®, pripojte ho
až po zmiznutí hlásenia zobrazení “Creating
Library” alebo “Creating Database” na displeji
prehrávača Walkman®.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Funkciu System Audio Control tiež môžete
ovládať cez Menu TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
Prehrávanie súborov
z USB zariadenia
57SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 58 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
• Pri prenose hudby do prehrávača Walkman®
pomocou aplikácie “Media Manager for
WALKMAN” prenášajte súbory vo formáte
MP3. Podrobnosti pozri v návode na použitie
prehrávača Walkman®.
• Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory.
Súbor
Pripojenie USB zariadenia
•
USB zariadenie
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “USB”.
Pripojte USB zariadenie (digitálny
audio prehrávača alebo USB pamäťová
jednotka) do konektora
(USB).
Po pripojení USB zariadenia sa zobrazuje
na displeji “READING”, kým systém
nenačíta všetky dáta z USB zariadenia.
•
•
•
Poznámka
• USB zariadenie nepripájate nasilu, môže sa poškodiť.
• Okrem USB zariadenia nič iné nepripájate.
• Podľa typu USB zariadenia môže uplynúť aj cca
10 sekúnd, kým sa na displeji zobrazí “READING”.
•
Odpojenie USB zariadenia
•
1
2
3
•
Stlačením x zastavte prehrávanie.
Stlačením [/1 vypnite systém.
Odpojte USB zariadenie
Poznámky k USB zariadeniu
• Systém dokáže prehrávať až 200 priečinkov,
vrátane albumov (priečinkov), ktoré
neobsahujú audio súbory a obrazové súbory
JPEG. Ak je na USB zariadení viac ako
200 priečinkov, priečinky, ktoré systém
sprístupní závisia od konfigurácie priečinkov.
•
•
•
•
Prípona súboru
Súbor MP3
“.mp3”
Súbor WMA
“.wma”
Súbor AAC
“.m4a”
Súbor JPEG
“.jpg” alebo “.jpeg”
Súbor DivX
“.avi” alebo “.divx”
Súbor MPEG4
“.mp4” alebo “.m4v”
Systém prehrá akékoľvek dáta s uvedenými
príponami, aj keď nepôjde o formát MP3/
WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG4. Pri
prehrávaní takýchto údajov sa môže generovať
silný hluk, ktorý môže poškodiť váš
reproduktorový systém.
Pri nasledovných USB zariadeniach/situáciách
sa môže spustenie prehrávania predĺžiť:
– USB zariadenie so zložitou štruktúrou
priečinkov.
– Ak sa práve prehrávali audio súbory,
obrazové súbory JPEG alebo video súbory
z iného priečinka.
Z niektorých USB zariadení systém v závislosti
od súborového formátu nedokáže prehrávať.
Systém dokáže prehrávať do 8. úrovne
vetvenia priečinkov.
Systém nemusí prehrať nejaký audio, obrazový
JPEG alebo video súbor v závislosti od typu
súboru.
Po pripojení USB zariadenia systém z neho
načíta všetky súbory. Ak je na USB zariadení
množstvo súborov alebo priečinkov, celé
načítavanie môže trvať dlhý čas.
Systém a USB zariadenie neprepájajte cez
USB hub.
Pri niektorých USB zariadeniach môže byť medzi
vykonaním operácie na USB zariadení a jej
vykonaním týmto systémom časové oneskorenie.
Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným USB zariadením.
Súbory uložené napr. pomocou PC sa nemusia
prehrať v ich pôvodnom poradí.
Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť od
poradia prehrávania na pripojenom USB
zariadení.
Pred odpájaním USB zariadenia vždy vypnite
systém. Ak odpojíte USB zariadenie, keď je
systém zapnutý, môžu sa poškodiť dáta na
USB zariadení.
58SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 59 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
6
2
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
x Výber audio súboru
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory nachádzajúce sa
v priečinku.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “USB”.
Pripojte USB zariadenie do konektora
(USB).
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
súboru. Stlačením DVD MENU môžete
vypnúť zobrazenie zoznamu súborov.
Ďalším stlačením DVD MENU zobrazíte
zoznam priečinkov.
Po načítaní všetkých dát z USB zariadenia
sa na TV obrazovke zobrazí zoznam
priečinkov.
3
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
4
Rada
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[MEDIA]
Zobrazia sa voľby pre [MEDIA].
5
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Prehrávanie audio súborov
v priečinku
Výber audio súboru alebo
priečinka
1
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Ak je zvolené [MUSIC], stlačte
DVD MENU. Ak je zvolená iná položka
než [MUSIC], stláčaním X/x zvoľte
[MUSIC] a stlačte
.
Zobrazia sa priečinky obsahujúce audio
súbory.
Zvolený priečinok je zvýraznený nažlto.
• Systém dokáže sprístupniť až 150 audio súborov
v jednom priečinku.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
/
.
Zastavenie prehrávania
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
• Do USB zariadenia neukladajte iné typy súborov
než audio súbory, obrazové súbory JPEG alebo
video súbory ani nepotrebné priečinky.
• Priečinky bez audio súborov, obrazových
súborov JPEG alebo video súborov sa vynechajú.
• Nie je možné zaručiť kompatibilitu so
všetkými kódovacími/zapisovacími softvérmi,
záznamovými zariadeniami a médiami pre
formáty MP3/WMA/AAC. Nekompatibilné
USB zariadenie môže produkovať hluk alebo
rušenie audio signálu, alebo sa z neho vôbec
nebude prehrávať.
• Nie je možné zaručiť kompatibilitu so
všetkými kódovacími/zapisovacími softvérmi,
záznamovými zariadeniami a záznamovými
médiami pre formáty MPEG4 video.
• Pred používaním USB zariadenia overte,
či neobsahuje nejaké vírusové súbory.
Stlačte x.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho audio súboru
Stlačte > pre prehrávanie nasledujúceho
audio súboru. Dvakrát stlačte . pre
prehrávanie predchádzajúceho audio súboru.
59SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 60 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Ak stlačíte . len jedenkrát, prepnete na
začiatok aktuálneho audio súboru.
Je síce možné zvoliť nasledujúci priečinok
stlačením > po prehraní posledného súboru
z aktuálneho priečinka, nie je však možné
prepnúť na predchádzajúci priečinok stlačením
.. Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku
vyberte priečinok v zozname priečinkov.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
/
.
Stlačte DVD MENU.
x Prezentácia obrazových súborov
JPEG z priečinka vo forme Slide Show
Výber priečinka pomocou DO
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
Súbory JPEG sa prehrajú vo forme
prezentácie. Interval zobrazovania
jednotlivých obrázkov prezentácie je
možné zmeniť (str. 61) a môžete ju obohatiť
efektmi (str. 61).
Počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania môžete želaný priečinok zvoliť
rýchlo stláčaním
+/–.
Ďalšie operácie
Pozri “Ďalšie operácie” (str. 28).
x Zvolenie obrazového súboru JPEG
zobrazením prehliadača obrázkov
Výber obrazového súboru JPEG
alebo priečinka
1
2
3
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “USB”.
Pripojte USB zariadenie do konektora
(USB).
1
2
3
4
Po načítaní všetkých dát z USB zariadenia
sa na TV obrazovke zobrazí zoznam
priečinkov.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
4
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[MEDIA]
Zobrazia sa voľby pre [MEDIA].
5
Stlačte PICTURE NAVI.
Náhľady obrazových súborov JPEG
z priečinka sa zobrazia v 16 políčkach
na obrazovke.
Ak je zvolené [PHOTO], stlačte DVD
MENU. Ak je zvolená iná položka než
[PHOTO], stláčaním X/x zvoľte
[PHOTO] a stlačte
.
Zobrazia sa priečinky obsahujúce
súbory JPEG.
Zvolený priečinok je zvýraznený nažlto.
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrazový súbor JPEG a stlačte
.
Predchádzajúce zobrazenie obnovíte
stlačením O RETURN.
Rada
• Systém dokáže sprístupniť až 150 obrazových
súborov JPEG v jednom priečinku.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte c/C, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci priečinok
stlačením c po prehraní posledného obrázka
z aktuálneho priečinka, nie je však možné prepnúť
60SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 61 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
na predchádzajúci priečinok stlačením C.
Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku vyberte
priečinok v zozname priečinkov.
Otáčanie obrázka JPEG
Keď je na TV obrazovke zobrazený obrazový
súbor JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Stláčajte X/x počas zobrazenia obrazového
súboru JPEG.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné zobrazenie.
Poznámka
• Niektoré súbory JPEG sa môžu zobrazovať dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixlov a vyšším.
Výber efektu pre obrazové súbory
JPEG v režime prezentácie Slide
Show
1
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
2
3
Výber priečinka pomocou DO
Počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania môžete želaný priečinok zvoliť
rýchlo stláčaním
+/–.
Ďalšie operácie
Pozri “Ďalšie operácie” (str. 28).
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [NORMAL]: Štandardný čas trvania.
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW 2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW 1].
4
Stlačte
.
[EFFECT]
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [MODE 1]: Obrázok JPEG sa preklopí
zhora nadol.
• [MODE 2]: Obrázok JPEG sa na TV
obrazovke presúva zľava doprava.
• [MODE 3]: Obrázok JPEG sa zobrazuje
postupne zo stredu TV obrazovky.
• [MODE 4]: Obrázky JPEG sa cyklicky
náhodne prepínajú pomocou jednotlivých
efektov.
• [MODE 5]: Nasledujúci obrázok JPEG
vytlačí predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie.
Stlačte DVD MENU.
1
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Špecifikovanie trvania intervalu
zobrazenia obrazových súborov
JPEG pri prezentácii Slide Show
DISPLAY.
4
Stlačte
.
Poznámka
• Nastavenie [EFFECT] nie je účinné, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD] (str. 48).
Výber video súboru alebo
priečinka
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “USB”.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
• Obrazový súbor JPEG, nie je možné otáčať, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD].
Stlačte
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Poznámka
Pripojte USB zariadenie do konektora
(USB).
Po načítaní všetkých dát z USB zariadenia
sa na TV obrazovke zobrazí zoznam
priečinkov.
3
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
61SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 62 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
4
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[MEDIA]
Zobrazia sa voľby pre [MEDIA].
5
Ak je zvolené [VIDEO], stlačte DVD
MENU. Ak je zvolená iná položka než
[VIDEO], stláčaním X/x zvoľte [VIDEO]
a stlačte
.
Zobrazia sa priečinky obsahujúce video
súbory.
Zvolený priečinok je zvýraznený nažlto.
FOLDER LIST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho video súboru
Stlačte > pre prehrávanie nasledujúceho
video súboru. Dvakrát stlačte . pre
prehrávanie predchádzajúceho video súboru.
Ak stlačíte . len jedenkrát, prepnete na
začiatok aktuálneho video súboru.
Je síce možné zvoliť nasledujúci priečinok
stlačením > po prehraní posledného súboru
z aktuálneho priečinka, nie je však možné
prepnúť na predchádzajúci priečinok stlačením
.. Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku
vyberte priečinok v zozname priečinkov.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
6
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Prehrávanie video súborov
v priečinku
Stlačte DVD MENU.
Výber priečinka pomocou DO
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
Počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania môžete želaný priečinok zvoliť
rýchlo stláčaním
+/–.
x Výber video súboru
Ďalšie operácie
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory nachádzajúce
sa v priečinku.
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
súboru. Stlačením DVD MENU môžete
vypnúť zobrazenie zoznamu súborov.
Ďalším stlačením DVD MENU zobrazíte
zoznam priečinkov.
Pozri “Ďalšie operácie” (str. 28).
Poznámka
• Podrobnosti o video súboroch pozri “Prehrávanie
video súborov” (str. 41).
Výber priority prehrávania
podľa typu súboru
Ak sú na USB zariadení zmiešané typy súborov
(audio, JPEG alebo video), môžete zvoliť
prioritu prehrávania.
1
2
/
.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Pripojte USB zariadenie do konektora
(USB).
Po načítaní všetkých dát z USB zariadenia
sa na TV obrazovke zobrazí zoznam
priečinkov.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “USB”.
3
Stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
62SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 63 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
4
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[MEDIA]
Opakované prehrávanie
Zobrazia sa voľby pre [MEDIA].
5
• [MUSIC]: Prioritné prehrávanie audio
súborov.
• [VIDEO]: Prioritné prehrávanie video
súborov.
• [PHOTO]: Prioritné prehrávanie súborov
JPEG. Súbory JPEG môžete prehrávať vo
forme prezentácie.
6
(Repeat Play)
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Stlačte
Audio súbory/súbory JPEG/video súbory na
USB zariadení je možné prehrávať opakovane.
1
2
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
.
Zobrazia sa voľby pre [BROWSING].
3
[REPEAT]
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
zoznam a stlačte
.
• [FOLDER LIST]: Zobrazí sa zoznam
priečinkov. Vykonajte krok 6 z časti
“Výber audio súboru alebo priečinka”
(str. 59), “Výber obrazového súboru
JPEG alebo priečinka” (str. 60) alebo
“Výber video súboru alebo priečinka”
(str. 61).
• [PICTURE LIST] (len súbory JPEG):
Náhľady obrazových súborov JPEG
z priečinka sa zobrazia v 16 políčkach
na obrazovke. Vykonajte krok 2 z časti
“Výber obrazového súboru JPEG alebo
priečinka” (str. 60).
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
• [OFF]: Vypnutie.
• [MEMORY]: Opakované prehrávanie
všetkých priečinkov na USB zariadení.
• [FOLDER]: Opakované prehrávanie
aktuálneho priečinka.
• [TRACK] (len audio súbory): Opakované
prehrávanie aktuálneho súboru.
• [FILE] (len video súbory): Opakované
prehrávanie aktuálneho súboru.
4
Stlačte
.
Položka je zvolená.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Vyhľadávanie súboru alebo
priečinka
Na USB zariadení môžete vyhľadať audio súbor,
súbor JPEG, video súbor alebo priečinok. Keďže
sú audio súbory, súbory JPEG a video súbory na
USB zariadení označené unikátnymi číslami,
môžete zvoliť želaný audio súbor, súbor JPEG
alebo video súbor zadaním jeho čísla.
1
Stlačte
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Počas prehrávania stlačte
Stláčaním X/x zvoľte
[BROWSING] a stlačte
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
3
Zobrazenie zoznamu audio
súborov/obrazových súborov
JPEG/video súborov
2
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
.
Podrobnosti o priorite prehrávania podľa
typov súborov pri nastavení [MEDIA] pozri
“Priorita prehrávania typov súborov”
(str. 93).
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
63SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 64 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
2
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)*
• [TRACK]: Audio súbory.
• [FILE]: Obrazové súbory JPEG/video
súbory
• [FOLDER]: Priečinky.
* Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1 aj
ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
Zvolené je zobrazenie [** (**)]
(označenie ** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
audio súborov, súborov JPEG, video
súborov alebo priečinkov.
T
1(
1)
1 ( 144)
0: 23
USB
Zvolený riadok
3
Stlačte
.
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
T
1(
1)
1 ( 144)
1: 31
Poznámka
• Ak nie je možné zobraziť názov audio súboru,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov súboru nemusí
zobraziť.
• Prehrávací čas audio súborov nemusí byť zobrazený
správne.
USB
Zobrazenie informácií o audio
súbore/video súbore na TV
obrazovke
Informácie o audio súbore/video súbore, ako je
časová informácia, názov priečinka/audio
súboru/video súboru a dátový tok (množstvo dát
za sekundu v aktuálnom toku audio signálu)
môžete zobraziť na TV obrazovke.
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Informácia o audio súbore sa zobrazí na TV
obrazovke
Príklad pri prehrávaní audio súboru
4
Dátový tok*
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zadajte želané číslo.
T
0: 13
192k MP3
Ak sa pomýlite, stlačením CLEAR zrušte
číslo.
5
Stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
Zobrazenie informácií o audio
súbore na displeji
Stláčajte DISPLAY.
Počas prehrávania z USB zariadenia sa po
každom stlačení DISPLAY zobrazenie mení:
1y2
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Názov priečinka**
Názov audio súboru**/
video súboru
* Zobrazí sa pri prehrávaní audio súboru.
** Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1 aj
ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
64SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 65 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Poznámka
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
diakritické znamienka atď.
• V závislosti od práve prehrávaného typu súboru sa
môže stať, že systém dokáže zobraziť len obmedzený
počet znakov. V závislosti od súboru sa tiež nemusia
všetky textové znaky zobraziť.
Zobrazenie informácie
o dátume pri súbore JPEG
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB
Informácia o dátume
* ”Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Skladby z audio CD disku môžete preniesť do
USB zariadenia po ich prekódovaní do formátu
MP3. Do USB zariadenia tiež môžete prenášať
súbory MP3 z DATA CD/DATA DVD disku.
Pripojenie USB zariadenia pozri “Pripojenie
USB zariadenia” (str. 58).
Používanie preneseného hudobného obsahu je
obmedzené len na súkromné účely. Na jeho
používanie na iné účely je potrebný súhlas
vlastníka autorských práv.
Poznámky k prenosu do USB
zariadenia
• Systém a USB zariadenie neprepájajte cez
USB hub.
• Overte, či je na USB zariadení dostatok miesta
na prenos.
• USB zariadenie počas prenosu neodpájajte.
• Pri prenose skladieb z CD disku sa skladby
ukladajú ako súbory MP3 s dátovým tokom
128 kb/s.
• Pri prenose súborov MP3 z DATA CD/DATA
DVD disku sa súbory MP3 prenášajú s rovnakým
dátovým tokom, aký majú pôvodné súbory MP3.
• Do vytvoreného súboru MP3 sa neprenesie
informácia CD Text.
• Ak ukončíte prenos v jeho priebehu, neúplný
súbor MP3 pri ktorom došlo k ukončeniu
prenosu sa odstráni.
• Prenos sa zastaví automaticky, ak:
– Počas prenosu sa USB zariadenie zaplnilo.
– Počet súborov MP3 na USB zariadení
dosiahol limitovaný počet, ktorý systém
dokáže sprístupniť.
• Do priečinka môžete uložiť až 150 súborov.
• Do jedného USB zariadenia môžete uložiť
až 199 priečinkov.
• Ak na USB zariadení už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom, pôvodný
priečinok alebo súbor sa pri prenose neprepíše,
ale nový priečinok alebo súbor sa označí
názvom s číslom o jedno vyšším.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
Prenos skladieb do USB
zariadenia
65SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 66 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
6
Prenos skladieb z audio CD
disku do USB zariadenia
1
2
Systém spustí prenos a zobrazí sa jeho stav.
Pre zrušenie prenosu stlačte x.
Vložte audio CD disk.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Prenos súborov MP3
z DATA CD/DATA DVD disku
do USB zariadenia
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
4
Stláčaním X/x zvoľte
[USB TRANSFER] a stlačte
Stlačte
1
2
.
.
Na displeji sa zobrazuje “READING”, kým
sa na TV obrazovke nezobrazia skladby
uložené na audio CD disku.
Poznámka
• Zobrazenie skladieb v závislosti od ich počtu
trvá aj niekoľko minút.
5
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [START]
a stlačte
.
3
4
USB TRANSFER
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
ALL
Skladby zvolené pre prenos.
.
Stláčaním X/x zvoľte [TRACK] alebo
[FOLDER], potom stlačte
.
Poznámka
• Zobrazenie skladieb/priečinkov v závislosti
od ich počtu trvá aj niekoľko minút.
x Výber želanej skladby
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
.
Skladby sa označujú vo zvolenom poradí.
5
x Zvolenie všetkých skladieb na audio
CD disku
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [x ALL]
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok a stlačte
.
Zobrazia sa súbory MP3 nachádzajúce
sa v zvolenom priečinku.
6
x Zrušenie označenej skladby
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
Označenie skladby sa zruší.
Stláčaním X/x zvoľte
[USB TRANSFER] a stlačte
• [TRACK]: Zobrazia sa skladby
zaznamenané na DATA CD/DATA DVD
disku. Môžete preniesť zvolené súbory MP3.
• [FOLDER]: Zobrazia sa priečinky
zaznamenané na DATA CD/DATA DVD
disku. Môžete preniesť všetky súbory
MP3 v priečinku. Pokračujte krokom 6.
Na displeji sa zobrazuje “READING”, kým
sa na TV obrazovke nezobrazia skladby/
priečinky.
Voľné miesto na USB zariadení
2
3
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
Zvoľte skladbu, ktorú chcete preniesť.
1
Vložte DATA CD alebo DATA DVD disk.
Zvoľte súbory MP3/priečinky, ktoré
chcete preniesť.
.
x Zrušenie všetkých označených
skladieb
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [s ALL]
a stlačte
.
66SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 67 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Voľné miesto na USB zariadení
USB TRANSFER
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
START
1
2
3
ALL
4
ALL]
x Zrušenie označenia súborov
MP3/priečinkov
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný súbor
MP3/priečinok a stlačte
. Značka sa zo
súboru MP3/priečinka odstráni.
x Zrušenie označenia všetkých
súborov MP3/priečinkov
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [
a stlačte
.
7
Prenos jednej skladby z audio CD
disku alebo jedného súboru MP3
do USB zariadenia
Môžete preniesť práve prehrávanú skladbu/
súbor MP3. Skladba z audio CD disku sa
prenesie do USB zariadenia po jej prekódovaní
do formátu MP3.
1
2
3
Do USB zariadenia môžete prenášať skladby/
súbory MP3 jednoduchým stlačením
REC TO USB.
Zvoľte želanú skladbu/súbor MP3
a stlačte H.
Stlačte REC TO USB na systéme.
Rozsvieti sa REC TO USB a na displeji sa
zobrazí “READING”. Potom sa na displeji
striedavo zobrazuje “PUSH PLAY” a voľné
miesto na USB zariadení.
Systém spustí prenos a zobrazí sa jeho stav.
Pre zrušenie prenosu stlačte x.
Prenos stlačením jediného
tlačidla
Vložte audio CD/DATA CD/DATA DVD
disk.
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby/
súboru MP3.
ALL]
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [START]
a stlačte
.
Stlačte N na systéme.
4
Stlačte N na systéme.
Spustí sa prenos zvolenej skladby/súboru MP3.
Po dokončení prenosu sa na displeji zobrazí
“COMPLETE” a prehrávanie disku aj USB
zariadenie sa automaticky zastavia.
Pre zrušenie prenosu stlačte x.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný súbor
MP3/priečinok a stlačte
.
Súbory MP3/priečinky sa označia.
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [
a stlačte
.
Stlačte REC TO USB na systéme.
Prenos sa spustí.
Po dokončení prenosu sa na displeji zobrazí
“COMPLETE” a prehrávanie disku aj USB
zariadenie sa automaticky zastavia.
Pre zrušenie prenosu stlačte x.
x Výber súborov MP3/priečinkov
na kopírovanie
x Výber všetkých súborov
MP3/priečinkov
Stlačte x.
Rozsvieti sa REC TO USB a na displeji sa
zobrazí “READING”. Potom sa na displeji
striedavo zobrazuje “PUSH PLAY” a voľné
miesto na USB zariadení.
ALL
Prenášané súbory MP3/priečinky.
Vložte audio CD/DATA CD/DATA DVD
disk.
Prenos všetkých skladieb z audio
CD disku alebo všetkých súborov
MP3 do USB zariadenia
Skladby z audio CD disku sa prenesú do USB
zariadenia po ich prekódovaní do formátu MP3.
67SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 68 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Zobrazia sa súbory nachádzajúce
sa v priečinku.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný audio
súbor a stlačte CLEAR.
Pravidlá pre vytváranie
priečinkov a súborov
Pri prenose na USB zariadenie sa vytvorí
priečinok “MUSIC” priamo pod hlavnú vetvu
“ROOT”. Priečinky a súbory sa generujú
v rámci takéhoto priečinka “MUSIC”
nasledovne podľa spôsobu a zdroja prenosu.
• Pri prenose všetkých skladieb z audio CD
disku alebo všetkých súborov MP3 z DATA
CD/DATA DVD disku
Zdroj
Názov
priečinka
Názov súboru
MP3
Audio CD
Rovnaký ako zdroj prenosu1)
“FLDR001”2)
“TRACK001”3)
3
Stláčaním C/c zvoľte [YES], potom
stlačte
.
Pre zrušenie zvoľte [NO] a stlačte
.
Poznámka
• USB zariadenie počas odstraňovania neodpájajte.
• Ak odstraňovaný priečinok obsahuje iné než audio
súbory alebo podpriečinky, odstránia sa
zo zobrazenia na TV obrazovke, neodstránia
sa však z USB zariadenia.
• Pri prenose jednej skladby z audio CD disku
alebo jedného súboru MP3 z DATA CD/
DATA DVD disku
Zdroj
Názov
priečinka
Názov súboru
MP3
“REC1-MP3”4)
Audio CD
“REC1-CD”4)
Rovnaký ako
zdroj prenosu1)
“TRACK001”3)
1)
Názvu sa priradí až 64 znakov (vrátane prípony).
2)Ďalej
sa priečinky priraďujú v číselnom poradí.
3)
Ďalej sa súbory priraďujú v číselnom poradí.
4)
Nový súbor sa prenesie do priečinka “REC1-MP3”
alebo “REC1-CD” po každom vykonaní
prenosu REC1.
Odstránenie audio súborov
z USB zariadenia
Audio súbory (“.mp3”, “.wma” alebo “.m4a”)
môžete z USB zariadenia odstrániť.
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “USB”.
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Odstránenie všetkých audio súborov
v priečinku
Stlačte CLEAR.
x Odstránenie audio súboru
Stlačte
.
68SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 69 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
K systému môžete pripojiť mobilný telefón Sony
Ericsson a cez tento systém z neho prehrávať
audio súbory, alebo môžete preniesť audio
súbory zo systému do mobilného telefónu.
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
slúži na reprodukciu zvuku z prenosného audio
zariadenia alebo PC. Ak pripojíte adaptér
DIGITAL MEDIA PORT, môžete zo zariadenia
pripojeného k systému reprodukovať zvuk
na tomto systéme.
Dostupnosť adaptérov DIGITAL MEDIA PORT
závisí od jednotlivých krajín.
Podrobnosti o adaptéri DIGITAL MEDIA
PORT pozri str. 17.
1
2
Pripojte mobilný telefón do konektora
(USB).
Na mobilnom telefóne nastavte režim
prenosu dát na prenos súboru
(File Transfer (Mass Storage)).
Podrobnosti pozri v návode na použitie
mobilného telefónu.
3
Vykonajte prehrávanie alebo prenos
cez tento systém.
• Prehrávanie: Pozri “Prehrávanie súborov
z USB zariadenia” (str. 57).
• Prenos: Pozri “Prenos skladieb do USB
zariadenia” (str. 65)
Poznámka
• Telefón pripájajte k systému zapnutý.
• Pri pripájaní použite USB kábel dodávaný
s telefónom.
• Kým je mobilný telefón pripojený k systému,
nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu
do/z telefónu.
• Niektoré súbory podporované mobilným telefónom
tento systém nemusí podporovať.
• Ak je nejaká skladba registrovaná v mobilnom
telefóne v hudobnom Playliste a takúto skladbu týmto
systémom odstránite, Playlist sa neupraví.
Poznámka
• Nepripájajte iný adaptér než DIGITAL MEDIA
PORT.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte, keď je systém zapnutý.
Prehrávanie z pripojeného
zariadenia na systéme
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “DMPORT”.
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
Zvuk a obraz sa bude prehrávať na
pripojenom zariadení resp. pripojenom TVP.
Podrobnosti o ovládaní pozri v návode
na použitie adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT.
Poznámka
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT sa môže reprodukovať aj výstupný obrazový
signál. V takomto prípade bude na výstup zo systému
vyvedený len EURO AV T OUTPUT (TO TV)
signál, bez ohľadu na daný typ video signálu.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Používanie mobilného
telefónu Sony Ericsson
69SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_055-070_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 70 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Rada
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT je možné ovládať pripojené zariadenie
pomocou niektorých tlačidiel na DO alebo na
zariadení. Na nasledovnom obrázku sú príklady
tlačidiel, ktoré je možné v takomto prípade používať.
./>
H
x
X
70SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 71 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
7
Získanie optimálneho
surround zvuku pre danú
miestnosť
[SPEAKER FORMATION]
V závislosti od tvaru miestnosti môže nastať
situácia, že sa niektoré reproduktory nebudú dať
umiestniť. Pre najlepší surround zvuk odporúča
spoločnosť Sony najskôr zvoliť miesto pre
reproduktory.
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “DVD”.
8
Stlačte
.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Ďalšie operácie
• [STANDARD]: Zvoľte pri štandardnom
rozmiestnení reproduktorov.
• [NO CENTER]: Zvoľte pri rozmiestnení
len predných a surround reproduktorov.
• [NO SURROUND]: Zvoľte pri
rozmiestnení len predných a stredového
reproduktora.
• [FRONT ONLY]: Zvoľte pri
rozmiestnení len predných reproduktorov.
• [ALL FRONT]: Zvoľte pri rozmiestnení
všetkých reproduktorov pred miesto
počúvania.
• [ALL FRONT - NO CENTER]: Zvoľte
pri rozmiestnení predných a surround
reproduktorov pred miesto počúvania.
Ďalšie operácie
1
Stláčaním C/c zvoľte nastavenie.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [AUDIO SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [AUDIO SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte
[SPEAKER FORMATION],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[SPEAKER FORMATION].
SPEAKER FORMATION
STANDARD
71SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 72 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Ovládanie TVP
dodávaným diaľkovým
ovládaním
Nasledovnými tlačidlami môžete ovládať váš
TVP (len Sony). Tieto tlačidlá (iné než TV [/1,
THEATRE a TV INPUT) používajte spolu
so stlačeným tlačidlom TV.
Zvukové efekty
Zvýraznenie nízkych frekvencií
Môžete zvýrazniť nízke frekvencie.
Stlačte DYNAMIC BASS.
Na displeji sa zobrazí “D. BASS ON” a nízke
frekvencie sa zvýraznia.
Vypnutie zvukového efektu
Poznámka
• V závislosti od TVP nemusí byť možné TVP ovládať,
alebo nemusia byť funkčné niektoré tlačidlá.
Stlačením
Vykonáte
TV [/1
Zapnete/vypnete TVP.
THEATRE
Nastavíte optimálnu kvalitu
obrazu vhodnú pre filmy.
TV INPUT
Prepínate vstupný signál TVP
medzi TV signálom a iným
zdrojom signálu.
Znova stlačte DYNAMIC BASS.
Počúvanie zvuku pri nízkej
úrovni hlasitosti
Môžete počúvať zvukové efekty a dialógy
presne ako v kine, aj keď bude hlasitosť
nastavená na nižšiu úroveň. Režim je vhodný
pre sledovanie filmov v noci.
VOLUME +/–*
Nastavíte hlasitosť TVP.
Stlačte NIGHT.
PROG +/–*
Prepínate TV predvoľby.
Na displeji sa zobrazí “NIGHT ON” a zvukový
efekt je aktivovaný.
Číselné tlačidlá*, Prepínate TV predvoľby.
-*, ENTER*
TOOLS*
Zobrazíte ovládacie Menu pre
aktuálne zobrazenie.
RETURN*
Prepnete na predchádzajúcu
predvoľbu alebo úroveň Menu
TVP.
MENU*
Zobrazíte Menu TVP.
MUTING*
Dočasne vypnete zvuk TVP.
C/X/x/c*,
* Zvolíte položku v Menu.
Poznámka
• Tento efekt nefunguje pri Super Audio CD diskoch.
Ak vložíte Super Audio CD disk, keď je zobrazené
“NIGHT ON”, zvukový efekt sa automaticky vypne.
• Keď sa zvuk reprodukuje stredovým reproduktorom,
efekt je výraznejší a hovorené slovo (filmové dialógy
atď.) je dobre počuteľné. Keď sa zvuk nereprodukuje
stredovým reproduktorom, alebo ak používate
slúchadlá, systém nastaví optimálnu úroveň hlasitosti.
Vypnutie zvukového efektu
* Tieto tlačidlá používajte pri stlačení tlačidla TV.
Znova stlačte NIGHT.
Vylepšenie zvuku
komprimovaných súborov
Ak počúvate komprimované audio súbory
(napr. MP3), môžete zdokonaliť zvuk.
Tento efekt sa aktivuje automaticky, ak sú
splnené všetky nasledovné podmienky:
– Je zvolený zdroj vstupného signálu
“DMPORT”, “AUDIO” alebo “USB”.
72SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 73 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
– “DEC. MODE” je nastavené na “A.F.D. STD”
alebo “A.F.D. MULTI”.
– Nie sú pripojené slúchadlá.
Vypnutie zvukového efektu
Zvoľte iné nastavenie než “A.F.D. STD” alebo
“A.F.D. MULTI” pre položku “DEC. MODE”
(str. 24).
Výber efektu vhodného
pre daný zdroj
vstupného signálu
Môžete zvoliť vhodný zvukový režim pre filmy
(Movie) alebo hudbu (Music).
Stláčaním SOUND MODE počas
prehrávania zobrazte na displeji
požadovaný režim.
Poznámka
Ďalšie operácie
• “AUTO”: Systém automaticky zvolí
“MOVIE” (indikátor MOVIE sa rozsvieti)
alebo “MUSIC” (indikátor MUSIC sa
rozsvieti), aby sa produkoval zvukový efekt
podľa daného zdroja vstupného signálu.
• “MOVIE”: Systém reprodukuje vhodný zvuk
pre filmy. Svieti indikátor MOVIE.
• “MUSIC”: Systém reprodukuje vhodný zvuk
pre hudbu. Svieti indikátor MUSIC.
• Pri prehrávaní Super Audio CD diskov táto funkcia
nefunguje.
• Tieto nastaviteľné položky nie je možné ovládať,
ak sú pripojené slúchadlá.
73SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 74 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Zmena úrovne vstupného
zvukového signálu
z pripojených zariadení
Pri počúvaní zariadenia pripojeného do
konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV) na
zadnom paneli alebo zariadenia pripojeného do
konektora AUDIO IN na prednom paneli sa
môže vyskytnúť skreslenie. Nejde o poruchu.
Závisí to od pripojeného zariadenia.
Aby sa predišlo skresleniu, redukujte úroveň
vstupného signálu na zariadení.
1
2
3
4
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa na
displeji nezobrazí “TV” alebo “AUDIO”.
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ATTENUATE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “ATT ON”: Úroveň vstupného signálu
môžete stlmiť. Úroveň výstupného
signálu sa zmení.
• “ATT OFF”: Normálna úroveň vstupného
signálu.
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Vypínací časovač
(Sleep Timer)
Systém je možné nastaviť tak, aby sa v určitom
čase sám vypol. Môžete tak zaspávať pri hudbe.
Čas do vypnutia môžete meniť v 1- alebo
10-minútových intervaloch.
Stlačte SLEEP.
Po každom ďalšom stlačení tlačidla SLEEP
sa čas do vypnutia mení v 10-minútových
intervaloch.
Ak nastavíte vypínací časovač, na displeji bliká
“SLEEP”.
Kontrola zostávajúceho času
do vypnutia
Jedenkrát stlačte SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
do vypnutia
Stláčaním SLEEP zvoľte požadovaný čas.
Zrušenie funkcie Sleep Timer
Stláčajte SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí
“SLEEP OFF”.
Nastavenie vypínacieho
časovača pomocou ponuky
System Menu
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SLEEP” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Zobrazenie minút (čas do vypnutia) sa mení
v 10-minútových intervaloch.
Rada
• Číselnými tlačidlami môžete nastaviť čas do
vypnutia. V takomto prípade môžete čas do
vypnutia meniť v jednominútových intervaloch.
4
Stlačte
.
Nastavenie je dokončené a na displeji
predného panela bliká “SLEEP”.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
74SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 75 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Úprava jasu displeja
Jas displeja je možné upraviť v dvoch stupňoch.
Zobrazenie informácií
o disku
Stláčajte DIMMER.
Po každom stlačení DIMMER sa jas displeja
zmení.
Nastavenie jasu displeja
pomocou System Menu
1
2
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “DIMMER” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x nastavte jas displeja.
• “DIMMER OFF”: Displej je svetlý.
• “DIMMER ON”: Displej stmavne.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Stláčajte DISPLAY.
Počas prehrávania disku sa po každom stlačení
DISPLAY zobrazenie mení:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Niektoré zobrazené položky môžu
po niekoľkých sekundách zmiznúť.
x DVD VIDEO/DVD v režime VR
1 Prehrávací čas aktuálneho titulu
2 Zostávajúci čas aktuálneho titulu
3 Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
4 Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
5 Názov disku
6 Titul a kapitola
Ďalšie operácie
3
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času na displeji
x VIDEO CD (bez funkcií PBC)/
Super Audio CD/CD
1 Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
2 Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
3 Prehrávací čas disku
4 Zostávajúci čas disku
5 Názov stopy/skladby
6 Stopa/skladba a index*
* Len VIDEO CD/Super Audio CD disky.
x Super VCD
1 Prehrávací čas aktuálnej stopy
2 Názov stopy
3 Číslo stopy a indexu
x DATA CD (súbory MP3)/DATA DVD
(súbory MP3)
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)*
* Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí
názov albumu/titulu z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1 aj
ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
75SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 76 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
x DATA CD (video súbory)/DATA DVD
(video súbory)
x VIDEO CD (bez funkcií PBC)/
Super Audio CD/CD
1 Prehrávací čas aktuálneho súboru
2 Názov aktuálneho súboru
3 Číslo aktuálneho albumu a súboru
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
• T–**:**
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
• D **:**
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D–**:**
Zostávajúci čas aktuálneho disku
Poznámka
• Systém dokáže zobraziť len prvú úroveň DVD/CD
textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Ak nie je možné zobraziť názov audio súboru MP3,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov disku alebo skladby
nemusí zobraziť.
• Prehrávací čas súborov MP3 a video súborov nemusí
byť zobrazený správne.
Rada
• Pri prehrávaní VIDEO CD disku pomocou funkcií
PBC je na displeji zobrazený prehrávací čas.
x DATA CD (súbory MP3)/DATA DVD
(súbory MP3)
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej skladby
x DATA CD (video súbory)/DATA DVD
(video súbory)
• **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času na
TV obrazovke
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.
T
1: 01: 40
Poznámka
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
diakritické znamienka atď.
• V závislosti od práve prehrávaného druhu disku sa
môže stať, že systém dokáže zobraziť len obmedzený
počet znakov. V závislosti od disku sa tiež nemusia
zobraziť všetky textové znaky.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
Informácia o čase
2
Stláčaním DISPLAY meníte informáciu
o čase.
Zobrazenie a druh časového údaja, ktorý je
možné zobrazovať, závisí od prehrávaného
disku.
x DVD VIDEO/DVD v režime VR
• T **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C **:**:**
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
Zobrazenie DVD/Super Audio CD/
CD textu
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania
zobrazíte textový údaj zaznamenaný na DVD/
Super Audio CD/CD disku.
DVD/Super Audio CD/CD text sa zobrazí, len
ak je text uložený na disku. Textový údaj nie je
možné meniť. Ak disk neobsahuje textové údaje,
zobrazí sa “NO TEXT”.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
x VIDEO CD (s funkciami PBC)
• **:**
Prehrávací čas aktuálnej scény
76SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 77 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Zobrazenie DATA CD/DATA DVD
(súbory MP3/video súbory) textu
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania audio
súborov MP3 alebo video súborov na DATA CD/
DATA DVD disku je možné na TV obrazovke
zobraziť názov priečinka/súboru MP3/video
súboru a dátový tok audio údajov (množstvo dát
za sekundu v aktuálnom audio toku).
* ”Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Príklad pri prehrávaní audio súboru
Dátový tok*
T
0: 13
192k MP3
Ďalšie operácie
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Názov priečinka**
Názov audio súboru
MP3**/video súboru
* Zobrazí sa pri prehrávaní súboru MP3 z DATA CD/
DATA DVD disku.
** Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí
názov albumu/titulu z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1 aj
ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 ver. 2.2/2.3.
Zobrazenie informácie
o dátume pri súbore JPEG
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD
Informácia o dátume
77SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_071-078_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 78 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
6
Obnovenie výrobných
nastavení
Obnovenie parametrov systému
(napr. uložené stanice)
na výrobné nastavenia
7
Stláčaním X/x zvoľte [RESET]
a stlačte c.
Stláčaním C/c zvoľte [YES].
Postup môžete tiež ukončiť zadaním [NO].
Obnoví sa zobrazenie ponuky Control Menu.
8
Stlačte
.
Pri resetovaní systému nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
Poznámka
"/1
1
2
N
• Obnovia sa tiež výrobné nastavenia nastavení
[MEDIA], [INTERVAL], [EFFECT] a [MULTI/2CH].
x
Stlačením "/1 zapnite systém.
Na systéme stlačte súčasne x, N a "/1.
Na displeji sa zobrazí “COLD RESET”
a obnovia sa výrobné nastavenia systému.
Obnovenie výrobných
nastavení vykonaných
cez ponuku [SETUP]
Môžete obnoviť výrobné nastavenia
pri nastaveniach vykonaných v ponuke
[SETUP] (str. 45), okrem nastavenia
[PARENTAL CONTROL].
1
2
Stláčajte FUNCTION +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
78SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 79 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Nastavenie hlasitosti
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi
nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým
signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov.
Zdroje napájania
Čistenie
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Sieťovú šnúru
ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
• Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Umiestnenie
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme zariadenia môže kondenzovať vlhkosť.
Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí pracovať
správne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte
zariadenie zapnuté bez obsluhy cca pol hodiny, kým
sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním zariadenia z neho vyberte disk.
V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do
zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
Čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
Zobrazenie farieb na TV
obrazovke
• Reproduktory systému môžu spôsobiť nesprávne
zobrazovanie farieb na TV obrazovke. V takomto
prípade vypnite TVP a opäť ho zapnite po cca 15 až
30 minútach. Ak sa farby stále zobrazujú nesprávne,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
Ďalšie informácie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Ak je hlasitosť nastavená dlhší čas na vyššiu úroveň,
zariadenie sa na povrchu zahrieva. Nejde o poruchu.
Povrchu zariadenia sa však nedotýkajte. Zariadenie
neumiestňujte na miesta s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby nedochádzalo k jeho nadmernému
prehrievaniu.
• Na zariadenie nič neklaďte, aby ste nezakryli
ventilačné otvory. Zariadenie je vybavené
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak sú ventilačné
otvory zablokované, zariadenie sa môže prehriať
a môže dôjsť k poruche.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch (deka,
plachta atď.) ani do blízkosti materiálov (záclony,
závesy), ktoré by mohli brániť v cirkulácii vzduchu
zablokovaním ventilačných otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných
zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym
slnečným žiarením, nadmerne prašné miesta, miesta
podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch.
Zariadenie je určené na prevádzku vo vodorovnej
polohe.
• Zariadenie ani disky neumiestňujte do blízkosti
zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné
rúry alebo veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém je schopný prehrávať
statické video zábery na vašej TV obrazovke
aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší
čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Prenášanie systému
Pred prenášaním systému vyberte z neho disk a odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
79SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 80 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Poznámky k diskom
Zaobchádzanie s diskmi
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli
znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte sa
povrchu disku.
• Na povrch disku nič nenalepujte.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú
klimatizačné potrubia, ani nenechávajte disk
v zaparkovanom aute na slnku. Teplota
v interiéri sa môže značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk späť
do obalu.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
Systém dokáže prehrávať len štandardné okrúhle
disky. Používaním neštandardných (iných, než
okrúhlych) diskov (napr. štvorcových, v tvare
srdca alebo hviezdy) môžete spôsobiť poruchu
zariadenia.
Nepoužívajte disky s komerčne dostupnými
doplnkami, napr. so štítkom alebo obopínacím
prstencom.
80SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 81 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie
uvedeného prehľadu skôr, ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Ak v servise dôjde počas opravy k výmene niektorých dielov, môže si servis staré diely ponechať.
Napájanie
Riešenie
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená do elektrickej zásuvky.
• Stlačte "/1 po zmiznutí hlásenia “STANDBY” z displeja.
Ak sa na displeji striedavo
zobrazuje “PROTECTOR”
a “PUSH POWER”.
Stlačením "/1 vypnite zariadenie a po vypnutí zobrazenia “STANDBY”
skontrolujte nasledovné položky.
• Nie sú reproduktorové káble + a – skratované?
• Používate len určené reproduktory?
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na systéme?
• Po skontrolovaní a odstránení vyššie uvedených problémov znova zapnite
systém. Ak sa problém nevyriešil ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Obraz
Problém
Riešenie
Nie je vidieť obraz.
• Kábel SCART (EURO AV) nie je správne pripojený.
• Kábel SCART (EURO AV) je poškodený.
• Zariadenie nie je pripojené do správneho konektora EURO AV T OUTPUT
(TO TV) (str. 16).
• Na TVP nie je správne zvolený vstupný video signál, takže nie je možné vidieť
obraz zo systému.
• Skontrolujte nastavenie výstupného video signálu na systéme (str. 16).
• Prepojte prepojovací kábel správne.
• Zariadenie je pripojené k vstupnému konektoru HDCP-nekompatibilného
zariadenia (indikátor “HDMI” na prednom paneli nesvieti) (str. 16).
• Ak konektor HDMI OUT používate na výstup video signálu, zmeňte nastavenie
typu výstupného video signálu z konektora HDMI. Problém sa tým môže
vyriešiť (str. 22).
Pripojte zariadenie k TVP cez iný video konektor než HDMI OUT a zdroj
vstupného signálu na TVP nastavte tak, aby sa zobrazil obraz z tohto systému.
Zmeňte typ výstupného video signálu z konektora HDMI OUT a zdroj
vstupného signálu na TVP prepnite späť na HDMI. Ak sa obraz stále nezobrazí,
zopakujte postup a skúste iné voľby.
• Ak používate zdroj signálu “DMPORT”, video signál je vyvedený len
na výstup z konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV).
Ďalšie informácie
Problém
Dochádza k výskytu obrazového • Disk je znečistený alebo chybný.
šumu.
• Ak je signál z konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV) rušený, zmeňte
typ výstupného video signálu z konektora HDMI OUT nastavením
[HDMI RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP] na [720 × 480p]* (str. 22).
* V závislosti od krajiny zakúpenia sa môže zobraziť [720 × 480/576p].
81SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 82 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Problém
Riešenie
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj • Formát je fixne zadaný na vašom disku.
keď v ponuke [VIDEO SETUP]
nastavíte v položke [TV TYPE]
príslušný formát.
Na TV obrazovke sa vyskytujú
nesprávne farby.
Reproduktory systému obsahujú magnetické časti, takže sa môže vyskytnúť
magnetické rušenie. Ak spozorujte nesprávne zobrazovanie farieb na TVP,
prekontrolujte nasledovné.
• Ak používate reproduktory pri CRT TVP alebo projektoroch, umiestnite
reproduktory najmenej 0,3 m od TVP.
• Ak problém s nesprávnymi farbami pretrváva, vypnite TVP a po cca 15 až
30 minútach ho znova zapnite.
• Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (pískanie), umiestnite reproduktory
ďalej od TVP.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti reproduktorov nenachádzajú žiadne magnetické
predmety (magnetické prvky na podstavci pre TVP, zdravotnícke zariadenia,
hračky atď.).
Zvuk
Problém
Riešenie
Nie je počuť zvuk.
• Reproduktorové káble nie sú pevne pripojené.
• Ak je na displeji zobrazené “MUTING ON”, stlačte na diaľkovom ovládaní
MUTING.
• Systém je prepnutý v režime pozastavenia, alebo v režime spomaleného
prehrávania. Stlačením H obnovíte štandardné prehrávanie.
• Systém je v režime rýchleho posuvu vpred alebo vzad. Stlačením H obnovíte
štandardné prehrávanie.
• Skontrolujte umiestnenie reproduktorov (str. 50).
• Audio signál Super Audio CD disku nie je vyvedený na výstup z konektora
HDMI OUT.
• Zariadenie pripojené do konektora HDMI OUT nepodporuje formát
audio signálu. V takomto prípade nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke
[HDMI SETUP] na [ON] (str. 48).
Cez konektor HDMI OUT sa
nereprodukuje žiadny zvuk.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON] (str. 48).
• Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI zariadeniu (konektory DVI neodkážu
prijímať audio signály).
• Na konektor HDMI OUT nie je vyvedený zvukový signál Super Audio CD
diskov.
• Vyskúšajte nasledovné: 1 Vypnite a znova zapnite toto zariadenie. 2 Vypnite
a znova zapnite pripojené zariadenie. 3 Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
Ľavý a pravý kanál sú
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia pripojené správne.
nevyvážené, alebo sú zamenené.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk. • Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 15, 50).
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble umiestnené ďalej od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Presuňte TVP ďalej od audio zariadení.
• Konektory a koncovky káblov sú znečistené. Vyčistite ich jemnou handričkou
mierne navlhčenou v liehu.
• Vyčistite disk.
Počas prehrávania VIDEO CD,
CD disku alebo súboru MP3
zvuk stráca stereo efekt.
• Stláčaním AUDIO zvoľte stereo zvuk (str. 29).
• Skontrolujte, či ste zariadenie pripojili správne.
82SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 83 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Problém
Riešenie
Pri prehrávaní zvukových stôp • Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 24).
Dolby Digital, DTS alebo MPEG • Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 15, 50).
audio sú surround efekty ťažko • V závislosti od DVD disku nemusí byť výstupný signál zaznamenaný pre
počuteľné.
všetky kanály 5.1-kanálového výstupu. Signál môže byť monofonický alebo
stereofonický, aj keď je zvuková stopa zaznamenaná vo formáte Dolby Digital
alebo MPEG audio.
Zvuk je reprodukovaný len
stredovým reproduktorom.
• V závislosti od disku môže byť zvuk reprodukovaný len stredovým
reproduktorom.
Zvuk nie je reprodukovaný
stredovým reproduktorom.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 15, 50).
• Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 24).
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt zo stredového reproduktora
ťažko počuteľný.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
Prevádzka
Problém
Riešenie
Rozhlasové stanice nie je možné • Skontrolujte, či je anténa správne pripojená. Nasmerujte anténu, alebo
naladiť.
v prípade potreby pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom ladení). Použite priame ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice, alebo sa vymazali (ak vyvolávate
uložené stanice). Uložte stanice (str. 52).
Diaľkové ovládanie (DO)
nefunguje.
• Medzi diaľkovým ovládaním a zariadením sú prekážky.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením je príliš veľká.
• Diaľkové ovládanie nie je smerované na senzor signálov diaľkového ovládania
na zariadení.
• Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
Disk sa neprehráva.
• Nie je vložený žiadny disk.
• Disk je vložený naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou smerom nadol.
• Disk je zdeformovaný.
• Systém nedokáže prehrávať CD-ROM disky atď. (str. 6).
• Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom systému.
• Vo vnútri zariadenia skondenzovala vlhkosť. Môže sa poškodiť snímacia
šošovka. Vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté cca pol hodiny.
Nie je možné prehrávať súbor
MP3.
• DATA CD disk neobsahuje záznam vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam vo formáte vyhovujúcom štandardu
UDF (Universal Disk Format).
• Súbor MP3 nemá príponu “.mp3”.
• Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.mp3”, nejde o súbor vo formáte MP3.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém nedokáže prehrávať audio stopy vo formáte MP3PRO.
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MEDIA], vyberte a znova vložte disk,
alebo vypnite a znova zapnite systém.
Ďalšie informácie
Zo surround reproduktorov nie je • Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 15, 50).
reprodukovaný zvuk alebo len
• Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 24).
slabý zvuk.
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt zo surround reproduktorov
ťažko počuteľný.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
83SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 84 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Problém
Riešenie
Nie je možné prehrávať
súbory JPEG.
• DATA CD disk neobsahuje záznam vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam vo formáte vyhovujúcom štandardu
UDF (Universal Disk Format).
• Súbor má inú príponu než “.jpeg” alebo “.jpg”.
• Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka) × 2048 (výška) v štandardnom režime
alebo viac než 2 000 000 pixlov pri progresívnom súbore JPEG, ktorý
sa využíva najmä na web-stránkach na Internete.
• Rozmer je väčší než dokáže TV obrazovka zobraziť (takéto obrázky sú redukované).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MEDIA], vyberte a znova vložte disk,
alebo vypnite a znova zapnite systém.
Nie je možné prehrávať
video súbor.
• Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX alebo MP4.
• Súbor má inú príponu než “.avi”, “.divx”, “.mp4” alebo “.m4v”.
• DATA CD/DATA DVD disk nie je vytvorený vo formáte vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet/UDF.
• Video súbor má väčší rozmer obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška).
Názvy priečinka/súboru nie sú
zobrazené správne.
• Systém dokáže zobraziť len číslice a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak
sa zobrazí ako [*].
Pri prehrávaní sa disk
neprehráva od začiatku.
• Je zapnutá jedna z funkcií Program Play, Shuffle Play alebo Repeat Play.
Stlačením CLEAR pred prehrávaním disku tieto funkcie zrušte.
• Je zapnutá funkcia Resume Play.
Na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní stlačte x počas zastavenia, až potom
spustite prehrávanie (str. 31).
• Menu titulov, DVD disku alebo PBC Menu sa automaticky zobrazuje na TV
obrazovke.
Systém automaticky prehráva
disk.
• DVD disk je vybavený funkciou automatického prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky
zastaví.
• Niektoré disky obsahujú signál automatického pozastavenia. Pri prehrávaní
takéhoto disku systém zastaví prehrávanie pri dosiahnutí príslušného signálu
automatického pozastavenia.
Niektoré funkcie ako zastavenie, • Niektoré disky neumožňujú využívanie niektorých uvedených funkcií.
vyhľadávanie, Slow-motion Play Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného disku.
alebo Repeat Play nie sú
dostupné.
Hlásenia sa na TV obrazovke
nezobrazujú v požadovanom
jazyku.
• V ponuke Setup zvoľte v položke [OSD] ponuky [LANGUAGE SETUP]
požadovaný jazyk pre OSD zobrazenie (str. 46).
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá • Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané viacjazyčné zvukové stopy.
zmeniť.
• Zmena jazyka pre zvuk nie je na DVD disku dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť. • Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku zaznamenané.
• Zmena jazyka titulkov nie je na DVD disku dostupná.
Titulky nie je možné vypnúť.
• Niektoré DVD disky neumožňujú vypnutie titulkov.
Zorný uhol nie je možné zmeniť. • Na práve prehrávanom DVD disku nie sú scény z viacerých zorných uhlov
zaznamenané (str. 28).
• Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku dostupná.
Nie je možné vybrať disk a na
displeji sa zobrazí hlásenie
“LOCKED”.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo na autorizované servisné
stredisko Sony.
84SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 85 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Riešenie
Na TV obrazovke sa počas
prehrávania DATA CD alebo
DATA DVD disku zobrazí
[Data error].
• Súbor MP3/JPEG/video, ktorý chcete prehrávať, je poškodený.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.jpg” alebo “.jpeg”, ale nie je vo formáte JPEG.
• Prehrávaný súbor má príponu “.avi” alebo “.divx”, nejde však o formát DivX,
prípadne je súbor vo formáte DivX, nie je však kompatibilný s certifikovanými
profilmi DivX.
• Prehrávaný súbor má príponu “.mp4” alebo “.m4v”, nejde však o formát MP4,
prípadne je súbor vo formáte MP4, nie je však kompatibilný s jednoduchými
profilmi MPEG4 (Simple Profiles).
Systém nepracuje správne.
• Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky, potom ju po niekoľkých
minútach znova zapojte.
Funkcia ovládania cez HDMI
nefunguje.
• Ak na displeji nesvieti “HDMI”, skontrolujte HDMI prepojenie (str. 16).
• Nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON] (str. 47).
• Zistite, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou
[CONTROL FOR HDMI].
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra pripojeného zariadenia správne pripojená
do elektrickej zásuvky.
• Skontrolujte nastavenie funkcie ovládania cez HDMI na pripojenom zariadení.
Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
• Ak zmeníte HDMI prepojenie, zapojte a odpojte sieťovú šnúru. Prípadne
ak došlo k výpadku napájania, nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke
[HDMI SETUP] na [OFF], potom nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke
[HDMI SETUP] na [ON] (str. 47).
• Podrobnosti pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri funkcii
“BRAVIA” Sync” (str. 55).
Systém ani TVP nereprodukuje
žiadny zvuk počas používania
funkcie System Audio Control.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON] (str. 48).
• Zistite, či je pripojený TVP kompatibilný s funkciou System Audio Control.
• Podrobnosti pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri funkcii
“BRAVIA” Sync” (str. 55).
Ďalšie informácie
Problém
Zdroj vstupného signálu na TVP • Nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke [HDMI SETUP] na [OFF] (str. 47).
sa neprepne automaticky, keď je
systém a TV prepojený káblom
SCART (EURO AV).
USB zariadenie
Problém
Riešenie
Na displeji sa zobrazuje
• Zistil sa problém s úrovňou prúdového zaťaženia na
(USB) konektore.
“OVERLOAD”, “REMOVE
Vypnite systém a odpojte USB zariadenie od
(USB) konektora.
USB” a potom “PUSH POWER”. Skontrolujte, či nie je problém na USB zariadení. Ak zobrazenie pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Je používané USB zariadenie
podporované?
• Ak pripojíte nepodporované USB zariadenie, môžu vzniknúť nasledovné
problémy. Pozri “USB zariadenia, z ktorých je možné prehrávať”
(informujte sa u predajcu), kde sú uvedené podporované typy zariadení.
– USB zariadenie sa nesprístupní.
– Názvy priečinkov/súborov sa nezobrazia prostredníctvom systému.
– Prehrávanie nie je možné.
– Vypadáva zvuk.
– Vyskytuje sa šum.
– Reprodukuje sa rušený zvuk.
– Prenos sa zastaví pred dokončením.
85SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 86 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Problém
Riešenie
Nie je počuť zvuk.
• USB zariadenie nie je správne pripojené. Vypnite systém a odpojte a znova
zapojte USB zariadenie.
Zvuk je rušený.
• Dátový tok použitý pri kódovaní audio súborov bol nízky. Do USB zariadenia
preneste audio súbory kódované s vyššími dátovými tokmi.
Počuť šum, alebo zvuk
vypadáva.
• Vypnite systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie.
• Šum sa mohol zaznamenať počas prenosu. Odstráňte súbor a skúste zopakovať
prenos.
• Skopírujte súbory do PC, naformátujte USB zariadenie do formátu FAT12,
FAT16 alebo FAT32 a znova preneste súbory do USB zariadenia.*
* Tento systém podporuje formát FAT12, FAT16 a FAT32. Niektoré USB
zariadenia však všetky uvedené formáty nemusia podporovať. Podrobnosti pozri
v návode na použitie USB zariadenia, alebo kontaktujte jeho predajcu/výrobcu.
USB zariadenie sa nedá pripojiť • USB zariadenie pripájate nesprávne. Pripojte USB zariadenie správne.
do
(USB) konektora.
USB zariadenie používané
s iným zariadením nefunguje.
• Záznam môže byť v nepodporovanom formáte. Dôležité súbory z USB
zariadenia skopírujte (zálohujte) na pevný disk. Následne naformátujte USB
zariadenie do formátu FAT12, FAT16 alebo FAT32 a znova preneste súbory
do USB zariadenia.*
* Tento systém podporuje formát FAT12, FAT16 a FAT32. Niektoré USB
zariadenia však všetky uvedené formáty nemusia podporovať. Podrobnosti pozri
v návode na použitie USB zariadenia, alebo kontaktujte jeho predajcu/výrobcu.
Dlhý čas sa zobrazuje
“READING”.
• Čítanie môže trvať dlhý čas v nasledovných prípadoch.
– Na USB zariadení je mnoho priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je extrémne zložitá.
– Prekročila sa kapacita pamäte.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
• Spoločnosť Sony odporúča dodržiavať nasledovné.
– Celkový počet priečinkov na USB zariadení: 200 alebo menej
– Celkový počet súborov v priečinku: 150 alebo menej
Názvy súborov sa nezobrazujú
správne.
• Preneste audio dáta do USB zariadenia nanovo, pretože uložené dáta môžu
byť poškodené.
• Systém dokáže zobrazovať len číslice a písmená abecedy. Iné znaky
sa nezobrazia správne.
Počas prehrávania z USB
zariadenia sa na displeji
zobrazuje “DATA ERROR”.
• Audio súbor/súbor JPEG, ktorý chcete prehrávať, je poškodený.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.jpg” alebo “.jpeg”, ale nie je vo formáte JPEG.
• Prehrávaný súbor má príponu “.avi” alebo “.divx”, nejde však o formát DivX,
prípadne je súbor vo formáte DivX, nie je však kompatibilný s certifikovanými
profilmi DivX.
• Prehrávaný súbor má príponu “.mp4” alebo “.m4v”, nejde však o formát MP4,
prípadne je súbor vo formáte MP4, nie je však kompatibilný s jednoduchými
profilmi MPEG4 (Simple Profiles).
Prehrávanie sa nespustí.
• Vypnite systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie.
• Pripojte USB zariadenie, z ktorého systém dokáže prehrávať. Pozri
“USB zariadenia, z ktorých je možné prehrávať” (informujte sa u predajcu).
• Stlačením H spustíte prehrávanie.
Prehrávanie sa nespustí od prvej • Zrušte režim Repeat Play (str. 63).
skladby.
86SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 87 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Problém
Riešenie
Spustenie prehrávania dlhší čas
trvá.
• Systém prehráva audio súbor vo formáte AAC.
Spustenie prehrávania audio
súborov/obrazových súborov
JPEG trvá dlhšie než pri iných
súboroch.
• Keď systém načíta všetky súbory z USB zariadenia, spustenie prehrávania
môže trvať dlhšie než zvyčajne, ak:
– Je počet priečinkov alebo súborov príliš veľký.
– Je štruktúra priečinkov alebo súborov príliš zložitá.
– Je kapacita pamäte príliš veľká.
– Je súbor príliš veľký.
– Je fyzická štruktúra v pamäti fragmentovaná.
• Spoločnosť Sony odporúča dodržiavať nasledovné.
– Celkový počet priečinkov na USB zariadení: 200 alebo menej
– Celkový počet súborov v priečinku: 150 alebo menej
Nie je možné spustiť prenos do
USB zariadenia.
• Mohli vzniknúť nasledovné problémy.
– USB zariadenie je zaplnené.
– Počet súborov MP3 a priečinkov na USB zariadení presiahol maximálny limit.
– USB zariadenie má nastavenú ochranu pred zápisom.
Ďalšie informácie
Z USB zariadenia (audio súbor/ • USB zariadenia naformátované do iných formátov než FAT12, FAT16 alebo
súbor JPEG/video súbor)
FAT32 nie sú podporované.*
sa neprehráva.
• Súbory, ktoré sú kódované alebo chránené heslom atď., nie je možné prehrávať.
• Súbor MP3 nemá príponu “.mp3”.
• Súbor WMA nemá príponu “.wma”.
• Súbor AAC nemá príponu “.m4a”.
• Video súbor DivX nemá príponu “.avi” alebo “.divx”.
• Video súbor MPEG4 nemá príponu “.mp4” alebo “.m4v”.
• Dáta nie sú v želanom formáte.
• Súbory MP3 v inom formáte než MPEG 1 Audio Layer 3 nie je možné prehrávať.
• Ak je pamäť USB zariadenia rozdelená do partícií, prehrávať bude možné len
audio súbory z prvej partície.
• Systém dokáže prehrávať len do 8. úrovne vetvenia priečinkov.
• Overte nastavenie [MEDIA] (str. 62).
• Počet priečinkov presiahol 200.
• Počet súborov presiahol 150.
• Pri audio súboroch/obrazových súboroch JPEG obsahuje priečinok viac než
150 súborov.
• Obrazový súbor JPEG nemá príponu “.jpg” alebo “.jpeg”.
• Rozmer obrázka JPEG je väčší než 3072 (šírka) × 2048 (výška) v štandardnom
režime alebo viac než 2 000 000 pixlov pri progresívnom súbore JPEG, ktorý
sa využíva najmä na web-stránkach na Internete.
• Obrázok JPEG s vysokým pomerom šírky k výške nie je možné prehrávať.
• Systém nedokáže prehrávať audio stopy vo formáte MP3PRO.
• Súbor WMA vo formáte WMA DRM, bezstratovom formáte WMA Lossless
alebo formáte WMA PRO nie je možné prehrávať.
• Súbor AAC vo formáte AAC DRM alebo bezstratovom formáte AAC Lossless
nie je možné prehrávať.
* Tento systém podporuje formát FAT12, FAT16 a FAT32. Niektoré USB
zariadenia však všetky uvedené formáty nemusia podporovať. Podrobnosti pozri
v návode na použitie USB zariadenia, alebo kontaktujte jeho predajcu/výrobcu.
87SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 88 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Problém
Riešenie
Prenos sa zastaví pred
dokončením.
• Komunikačná rýchlosť USB zariadenia je príliš pomalá. Pripojte USB
zariadenie, z ktorého systém dokáže prehrávať.
• Ak sa mnohokrát vykonával prenos a odstraňovanie dát, súborová štruktúra na
USB zariadení sa stáva zložitou. Podľa návodu na použitie USB zariadenia
naformátujte USB zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Prenos do USB zariadenia
skončil chybou.
• Používate nepodporované USB zariadenie. Pozri “USB zariadenia, z ktorých je
možné prehrávať” (informujte sa u predajcu).
• Počas prenosu ste USB zariadenie odpojili alebo vypli. USB zariadenie môže
byť poškodené. Podľa návodu na použitie USB zariadenia naformátujte USB
zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Audio súbory alebo priečinky
na USB zariadení sa nedajú
odstrániť.
• Skontrolujte, či nie je na USB zariadení nastavená ochrana proti zápisu.
• Počas odstraňovania ste USB zariadenie odpojili alebo vypli. Odstráňte
neúplne odstránený súbor. Ak sa problém nevyrieši, USB zariadenie môže byť
poškodené. Podľa návodu na použitie USB zariadenia naformátujte USB
zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
88SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 89 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Samodiagnostická
funkcia
(Keď sa na displeji zobrazia písmená/
číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie (aby sa
zabránilo poškodeniu systému) bliká za účelom
upozornenia na vzniknutý problém na obrazovke
alebo na displeji predného panela päťmiestny
servisný kód (napr. C 13 50) pozostávajúci
z kombinácie písmena a 4 číslic. V takomto
prípade skontrolujte nasledovný prehľad.
Ak sa zobrazí číslo verzie na TV
obrazovke
Po zapnutí systému sa na obrazovke môže
zobraziť číslo verzie [VER.X.XX] (X je nejaké
číslo). Aj keď nejde o poruchu a táto funkcia sa
využíva len autorizovaným servisom Sony,
normálna prevádzka systému nebude možná.
Ak chcete systém používať, vypnite ho a znova
ho zapnite.
VER.X.XX
C:13:50
Príčina a/alebo riešenie
C 13
Disk je znečistený.
,Vyčistite disk pomocou jemnej
handričky (str. 80).
C 31
Disk nie je správne vložený.
,Reštartujte systém, potom vložte
disk správne.
E XX
(XX je nejaké
číslo)
Aby sa predišlo poruche systému,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
,Kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony alebo autorizované servisné
stredisko Sony a informujte ich
o zobrazenom 5-miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
Ďalšie informácie
Prvé tri znaky
servisného
kódu
89SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 90 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Reproduktory
Technické údaje
Predné/Surround (SS-TS92)
Systém reproduktora
Zosilňovač
Režim Stereo (menovitý) 108 W + 108 W
(pri 3 Ohm, 1 kHz,
1 % celkové harmonické
skreslenie (ďalej THD))
Výstupný výkon RMS pre režim Surround
(referenčný)
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(na kanál pri 3 Ohm,
1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 140 W (pri
3 Ohm, 80 Hz, 10 % THD)
* V závislosti od nastavení režimu dekódovania
a zdrojov zvukového signálu nemusí byť na výstupe
žiadny zvukový signál.
Vstupy (Analógové)
TV (AUDIO IN)
AUDIO IN
Výstupy (Analógové)
PHONES
Citlivosť: 450/250 mV
Citlivosť: 250/125 mV
Pre pripojenie slúchadiel
s nízkou aj vysokou
impedanciou.
Vlastnosti laserovej diódy Vyžarovanie: nepretržité
Výkon lasera: Menej než
44,6 μW
* Tento výkon je hodnotou nameranou vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky na
optickom snímacom bloku cez 7 mm štrbinu.
Prenosový systém (norma) PAL/NTSC
USB
(USB) konektor:
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
Rádio (tuner)
PLL quartz-locked digital
synthesizer systém
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
Modely pre Severnú Ameriku:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(krok ladenia 100 kHz)
Ostatné modely:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
Anténa
FM drôtová anténa
Anténové konektory
75 Ohm, asymetrický
Medzifrekvencia
10,7 MHz
Video
Výstupy
Hmotnosť (cca)
Stredový (SS-CT91)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
VIDEO: 1 Vš-š, 75 Ohm
R/G/B: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
HDMI OUT: Typ A
(19 pinov)
Širokopásmový, typ Bass
reflex, magneticky tienený
65 mm, kónusový typ
3 Ohm
265 mm × 94 mm × 77 mm
(š/v/h)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS91)
Systém reproduktora
Super Audio CD/DVD systém
Systém
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Širokopásmové,
typ Bass reflex
65 mm, kónusový typ
3 Ohm
103 mm × 164 mm × 94 mm
(š/v/h)
0,5 kg
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Subwoofer typu
Bass reflex
160 mm, kónusový typ
3 Ohm
168 mm × 300 mm × 325 mm
(š/v/h)
5,3 kg
Všeobecne
Napájanie
Striedavé napätie (AC)
220 V – 240 V,
50/60 Hz
Príkon
Zapnutý: 150 W
Pohotovostný režim:
0,3 W
(v režime úspory energie)
Výstupné napätie (DIGITAL MEDIA PORT)
Jednosmerné napätie 5 V
Výstupné prúdové zaťaženie (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Rozmery (cca)
430 mm × 66 mm × 390 mm
(š/v/h) vrátane
prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca)
4,3 kg
Podporovaný súborový formát
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Prípona súboru:
Dátový tok:
Vzorkovacie frekvencie:
mp3
32 kb/s - 320 kb/s
32/44,1/48 kHz
WMA (len USB zariadenie)
Prípona súboru:
Dátový tok:
Vzorkovacie frekvencie:
wma
48 kb/s - 192 kb/s
44,1 kHz
AAC (len USB zariadenie)
Prípona súboru:
Dátový tok:
Vzorkovacie frekvencie:
m4a
48 kb/s - 320 kb/s
44,1 kHz
90SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 91 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
DivX
Prípona súboru:
Video kodek:
Dátový tok:
Rýchlosť snímkovania:
Rozlíšenie:
Audio kodek:
avi/divx
DivX video
8 Mb/s (MAX)
30 snímok/s
720 × 576
MP3
MPEG4
Súborový formát:
Prípona súboru:
Video kodek:
Dátový tok:
Rýchlosť snímkovania:
Rozlíšenie:
Audio kodek:
DRM:
Súborový formát MP4
mp4/m4v
MPEG4 Simple Profile
(AVC nie je
kompatibilný.)
4 Mb/s
30 snímok/s
720 × 576
AAC-LC (HE-AAC nie je
kompatibilný.)
Nekompatibilný
Dolby Digital
Tento zvukový formát pre kinosály vznikol
zdokonalením systému Dolby Surround Pro Logic.
Surround kanál je stereofonický a s rozšíreným
pásmom a v tomto formáte je aj jeden oddelený
kanál subwoofera pre reprodukciu nízkych
frekvencií. Formát sa tiež nazýva “5.1”, pretože sa
kanál pre subwoofer počíta ako 0.1 kanál (keďže
pracuje len vtedy, keď je potreba reprodukcie
hlbokých tónov). Všetkých 6 kanálov je pri tomto
formáte zaznamenávaných zvlášť, čím sa dosiahne
dôkladné oddelenie všetkých kanálov. Navyše,
keďže sú všetky signály spracované digitálne, došlo
k minimalizácii výskytu rušenia signálu.
Dolby Pro Logic II
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysokočistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
x Movie mode (Režim pre film)
Ďalšie informácie
Právo na zmeny vyhradené.
Slovník
Režim pre film sa používa pri stereo televíznom
vysielaní a všetkých programoch kódovaných
systémom Dolby Surround. Výsledkom je
dokonalejšia smerovosť zvukového poľa, ktorá
simuluje kvalitu zvuku s oddelenými 5.1 kanálmi.
x Music mode (Režim pre hudbu)
Režim pre hudbu sa používa pri stereo
hudobných záznamoch a poskytuje široký
a hlboký zvukový priestor.
Dolby Surround Pro Logic
Ako jedna z metód dekódovania zvuku Dolby
Surround, vytvorí metóda Dolby Surround Pro
Logic z dvojkanálového zvuku štvorkanálový
zvuk. V porovnaní s predošlým systémom
Dolby Surround, systém Dolby Surround Pro
Logic reprodukuje ľavo-pravú panoramatiku
prirodzenejšie a presnejšie lokalizuje zvuky. Pre
maximálne využitie systému Dolby Surround
Pro Logic je potrebné pripojiť pár surround
reproduktorov a stredový reproduktor. Surround
reproduktory reprodukujú monofonický zvuk.
DTS
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc.
91SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 92 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Táto technológia využíva 5.1-kanálový
priestorový zvuk. Zadný kanál je stereofonický
a v tomto formáte je aj jeden oddelený kanál pre
subwoofer. DTS tiež disponuje 5.1 oddelenými
kanálmi vo vysokej kvalite digitálneho zvuku.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface - Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
zapojení, čo vám umožní sledovať
vysokokvalitný digitálny obraz aj zvuk.
HDMI špecifikácie sú kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection - Ochrana širokopásmových
prenosov digitálneho záznamu), ktorá slúži na
ochranu proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
Jednovrstvový disk
(disk s jedinou vrstvou Super Audio CD)
Vrstva Super
Audio CD
Hybridný disk2)
(disk s vrstvou Super Audio CD aj vrstvou CD)
Vrstva CD3)
Vrstva Super
Audio CD3)
Vrstva Super Audio CD pozostáva z 2-kanálovej
alebo multikanálovej časti.
• 2-kanálová časť: Časť, na ktorej je záznam
2-kanálového zvuku.
• Multikanálová časť: Časť, na ktorej je záznam
multikanálového zvuku (až 5.1 kanálov).
Parental Control
Funkcia DVD diskov, ktorá umožňuje
obmedzenie prehrávania podľa veku používateľa
a úrovne obmedzenia pre danú krajinu.
Obmedzenia závisia od daného disku.
Po zapnutí tejto funkcie je prehrávanie úplne
znemožnené, násilné scény sa vynechajú alebo
sa nahradia inými scénami a pod.
2-kanálová časť4)
Super Audio CD
Super Audio CD je nový štandard
vysokokvalitného audio disku, pri ktorom je
hudba zaznamenaná vo formáte DSD
(Direct Stream Digital) (bežné CD disky sú
zaznamenané vo formáte PCM). Pri formáte
DSD, ktorý využíva až 64x vyššiu vzorkovaciu
frekvenciu než pri bežnom CD disku a 1-bitovú
kvantizáciu, sa dosahuje širší frekvenčný
aj dynamický rozsah v rámci počuteľného
frekvenčného pásma. Takto sa umožní
reprodukcia zvuku, ktorý sa maximálne
približuje originálnemu zvuku.
x Typy Super Audio CD diskov
Rozlišujú sa dva druhy diskov, podľa
kombinácie vrstvy Super Audio CD a CD.
Multikanálová časť4)
Vrstva Super
Audio CD
1)Vrstvu
CD je možné prehrávať aj v bežných
CD prehrávačoch.
2)
Keďže sú obidve vrstvy na jednej strane, nie je
potrebné disk otáčať.
3)
Výber vrstvy pozri “Zmena vrstvy prehrávania
pri hybridných Super Audio CD diskoch” (str. 30).
4)Výber časti
pozri “Výber časti prehrávania pri Super
Audio CD diskoch” (str. 30).
• Vrstva Super Audio CD: Vrstva s vysokou
hustotou Super Audio CD disku.
• Vrstva CD1): Vrstva, ktorú dokážu čítať
bežné CD prehrávače.
92SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 93 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Priorita prehrávania typov súborov
Uvedená tabuľka informuje o priorite prehrávania podľa typov súborov pri nastavení [MEDIA].
Typ súboru na disku
alebo USB zariadení
Len video súbory
Nastavenie [MEDIA]
[VIDEO]
[MUSIC/
PHOTO]
[PHOTO]
[MUSIC]
Disk
USB
zariadenie
Disk
Disk/USB
zariadenie
Disk/USB
zariadenie
Video súbory
Video súbory
Video súbory
Video súbory
Obrazové
súbory JPEG
Obrazové
súbory JPEG
Obrazové
súbory JPEG
Obrazové
súbory JPEG
Len audio súbory
Audio súbory
Audio súbory
Audio súbory
Audio súbory
Audio súbory
Video súbory a obrazové
súbory JPEG
Video súbory
Video súbory
Obrazové
súbory JPEG
Obrazové
súbory JPEG
Video súbory
Video súbory a audio
súbory
Video súbory
Video súbory
Audio súbory
Audio súbory
Audio súbory
Audio súbory a obrazové
súbory JPEG
Audio súbory
a obrazové
súbory JPEG
s prezentáciou
Audio súbory
Audio súbory
a obrazové
súbory JPEG
s prezentáciou
Obrazové
súbory JPEG
Audio súbory
Video súbory
Audio súbory
a obrazové
súbory JPEG
s prezentáciou
Obrazové
súbory JPEG
Audio súbory
Video súbory, audio súbory Video súbory
a obrazové súbory JPEG
Ďalšie informácie
Video súbory
Len obrazové súbory JPEG Obrazové
súbory JPEG
93SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 94 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Tabuľka kódov jazykov
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Bez uvedenia
Prehľad kódov oblastí Parental Control
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
94SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 95 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predný panel
I
B Z (otvorenie/zatvorenie) (27)
K Konektor PHONES (27)
C Displej (97)
L Konektor AUDIO IN (17)
D FUNCTION (23)
M Tlačidlá ovládania prehrávania (27)
E
N Nosič disku (27)
(senzor diaľkového ovládania) (10)
(USB) konektor (58)
J Ovládač OPERATION DIAL (27)
Ďalšie informácie
A "/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(21, 78)
F Indikátor MOVIE/MUSIC (73)
G Ovládač VOLUME (27)
H REC TO USB (67)
95SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 96 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Zadný panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
EURO AV
HDMI OUT
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
A Konektory SPEAKER (15)
B Konektor COAXIAL 75Ω FM (19)
C Konektor EURO AV T OUTPUT
(TO TV) (16)
DC5V
0.7A MAX
OUTPUT(TO TV)
D Konektor DMPORT
(DIGITAL MEDIA PORT) (17, 69)
E Konektor HDMI OUT (16)
96SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 97 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Displej
Indikácie na displeji
A Stav prehrávania
B Bliká, keď je nastavený vypínací
časovač. (74)
G Aktuálny surround formát
(neplatí pre súbory JPEG)
D Svieti, keď je naladená rozhlasová
stanica (len rádio) (52)
H Svieti, ak je vložený disk so záznamom
v norme NTSC.
E Monofonický/Stereofonický príjem
(len rádio) (53)
I Svieti, ak je vložený Super Audio CD/
CD disk. (30)
Ďalšie informácie
C Zobrazenie stavu systému
(napr. číslo kapitoly, titulu, stopy/
skladby, informácia o čase, frekvencia
stanice, stav prehrávania, režim
dekódovania atď.).
F Svieti, ak je konektor HDMI OUT
správne prepojený s HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)kompatibilným zariadením so
vstupným HDMI alebo DVI (Digital
Visual Interface) konektorom. (16)
97SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 98 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Diaľkové ovládanie (DO)
ABECEDNÉ PORADIE
A–O
P–Z
ANGLE ws (28)
AUDIO qg (29)
CLEAR es (32, 53)
D.TUNING qh (53)
DIMMER ed (75)
DISPLAY wa (54, 64, 75)
DVD MENU wg (35)
DVD TOP MENU qd (35)
DYNAMIC BASS 4 (72)
ENTER wf (72)
FUNCTION +/– 2 (23, 27)
MEMORY SELECT1) ws
MENU wg (72)
MUTING 7 (27)
NIGHT wd (72)
ONE-TOUCH PLAY eh (56)
PICTURE NAVI ef (38, 60)
PRESET +/– wj (53)
PROG +/– wj (72)
S-AIR MODE2) eg
SLEEP qj (74)
SOUND MODE 3 (73)
SUBTITLE qh (28)
SYSTEM MENU 5 (20, 24, 52, 74)
THEATRE qk (55)
TOOLS wh (72)
TUNING +/– 0 (52)
TV wl (72)
TV INPUT w; (72)
VOLUME +/– 8 (27)
POPIS TLAČIDIEL
Číselné tlačidlá qf (31, 52, 72)
[/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
1 (20, 21, 27)
TV [/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
ql (72)
C/X/x/c/
qs
(20, 21, 30, 32, 52, 71)
+/– 6 (37, 57)
REPLAY/ADVANCE
9 (27)
./> wj (27)
m/M 0 (27)
STEP
/
9 (27)
SLOW
/
0 (27)
H (prehrávanie) e; (27)
x (zastavenie) wk (27)
X (pozastavenie) qa (27)
DISPLAY3) wh
(21, 30, 32, 45, 71, 99)
O RETURN ea (31, 72)
-/-- es (72)
1)
Pozri dodávanú prílohu.
2)Toto
tlačidlo pri tomto
modeli nefunguje.
3)
Toto tlačidlo funguje len
pri zdroji signálu “DVD”,
“USB” alebo “DMPORT”.
V závislosti od adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
nemusí toto tlačidlo
fungovať.
98SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 99 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu.
DISPLAY
DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla
1 t 2 t ... t 1 t ...
DISPLAY sa zobrazenie ponuky Control Menu zmení.
1 Control Menu 1
2 Control Menu 2 (zobrazí sa, ak je dostupné)
3 Ponuka Control Menu vypnutá
Ďalšie informácie
Stláčajte
Poznámka
• Ponuka Control Menu sa zobrazuje len pri zdroji signálu “DVD” alebo “USB”.
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti pozri
na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
99SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 100 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Číslo práve prehrávaného titulu
Číslo práve prehrávanej kapitoly
Celkový počet titulov
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Celkový počet kapitol
Položky Control Menu
98( 99)
13 ( 9 9 )
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Zvolená položka
Typ prehrávaného
disku
DVD VIDEO
Prehrávací čas
Aktuálne nastavenie
Voľby
Funkčný názov položky
zvolenej v Control Menu
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Prevádzkové hlásenie
Vypnutie zobrazenia
Stlačte
DISPLAY.
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Názov položky, zdroj vstupného signálu, príslušný druh disku
[TITLE] (str. 35)/[SCENE] (str. 35)/[TRACK] (str. 35)
Výber titulu, scény alebo skladby/stopy pre prehrávanie.
[CHAPTER] (str. 35)/[INDEX] (str. 35)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
[INDEX] (str. 35)
Zobrazenie a výber indexu pre prehrávanie.
[TRACK] (str. 35)
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 35)
Výber typu titulov (DVD-RW/DVD-R disk), ktoré sa budú prehrávať, [ORIGINAL]
alebo upravené [PLAY LIST].
[TIME] (str. 36)
Kontrola uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Po zadaní časového kódu môžete spustiť prehrávanie zo želaného miesta (len DVD VIDEO/
DVD-VR disky).
[MULTI/2CH] (str. 30)
Na Super Audio CD disku môžete zvoliť časť prehrávania (ak je dostupná).
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (str. 30)
Na Super Audio CD disku môžete zvoliť vrstvu prehrávania (ak je dostupná).
[PROGRAM] (str. 32)
Zostavenie poradia prehrávania.
100SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 101 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
[SHUFFLE] (str. 33)
Prehrávanie skladieb/súborov v náhodnom poradí.
[REPEAT] (str. 34)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/priečinkov/
súborov) alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/priečinka/súboru.
[A/V SYNC] (str. 43)
Korekcia posunu medzi zvukom a obrazom.
[DISC MENU] (str. 35)
Zobrazenie Menu DVD disku.
[BROWSING] (str. 40)
Zobrazenie zoznamu priečinkov/súborov JPEG.
[SETUP] (str. 45)
[QUICK] (str. 21)
Vykonanie základných nastavení. Pomocou ponuky Quick Setup (Rýchle nastavenie) zvoľte
požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (OSD), pomer strán obrazu TVP a aktivujte
alebo deaktivujte spustenie automatickej kalibrácie.
[CUSTOM]
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
Výber priečinka pre prehrávanie.
[FILE] (str. 35)
Výber súboru JPEG alebo video súboru pre prehrávanie.
*
[DATE] (str. 77)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym fotoaparátom/kamkordérom.
*
Ďalšie informácie
[FOLDER] (str. 35)
[INTERVAL] (str. 39)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime
Slide Show na obrazovke.
*
[EFFECT] (str. 40)
Výber efektu, ktorý sa použije pri prepínaní obrázkov v režime Slide Show.
[MEDIA] (str. 40)
Výber typu dát (súbory MP3, JPEG alebo video súbory, prípadne obidva typy - súbory MP3
aj JPEG) pre prehrávanie z DATA CD/DATA DVD disku.
* Tieto položky sa nezobrazia pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku s video súbormi.
Prehľad položiek ponuky Control Menu pre USB zariadenia
Položka
Názov položky, zdroj vstupného signálu, príslušný druh disku
[REPEAT] (str. 63)
Opakované prehrávanie celého obsahu USB zariadenia (všetky priečinky/súbory)
alebo jedného priečinka/súboru.
[BROWSING] (str. 63)
Zobrazenie zoznamu priečinkov/súborov JPEG.
[DATE] (str. 65)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym fotoaparátom/kamkordérom.
[INTERVAL] (str. 61)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime Slide
Show na obrazovke.
101SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_079-102_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 102 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
[EFFECT] (str. 61)
Výber efektu, ktorý sa použije pri prepínaní obrázkov v režime Slide Show.
[MEDIA] (str. 62)
Výber typu dát (súbory MP3/AAC/WMA, JPEG alebo video súbory) pre prehrávanie z USB
zariadenia.
[USB TRANSFER] (str. 65)
Prenos skladieb z audio CD disku alebo súborov MP3 z CD/DATA CD/DATA DVD disku
do USB zariadenia.
[SHUFFLE]
Prehrávanie súborov v náhodnom poradí.
[TRACK]
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
[FOLDER]
Výber priečinka pre prehrávanie.
[FILE]
Výber súboru JPEG pre prehrávanie.
[TIME]
Kontrola uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
[A/V SYNC]
Korekcia posunu medzi zvukom a obrazom.
Rada
• Indikátor ikony Control Menu svieti nažlto
t
, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem [OFF]
(len [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] a [A/V SYNC]). Indikátor [ORIGINAL/PLAY LIST] svieti nažlto,
ak nastavíte [PLAY LIST] (výrobné nastavenie). Indikátor [MULTI/2CH] svieti nažlto, ak zvolíte multikanálovú
časť prehrávania na Super Audio CD disku.
102SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-DZ280_SK\Fm\Sk_103-103_DAV-DZ280.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DAV-DZ280_SK.book Page 103 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Index
Číslice
H
Q
5.1-kanálový surround zvuk 29
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 48
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 92
HDMI RESOLUTION 47
HDMI SETUP 47
Quick Setup 21
A
A/V SYNC 43
ANGLE 28
ATTENUATE 74
AUDIO 46
AUDIO (HDMI) 48
AUDIO DRC 49
AUDIO SETUP 49
Audio súbor 57
I
Instant Advance
(rýchly posuv) 28
Instant Replay
(rýchle zopakovanie) 28
INTERVAL 39, 61
R
RDS 54
Regionálny kód 8
Repeat Play 34
RESET 50, 78
Resume Play 31
S
D
M
DATA CD 41
DATA DVD 41
DEMO 20
Diaľkové ovládanie 10
DIGITAL MEDIA PORT 69
DIMMER 75
Disky, ktoré je možné
prehrávať 6
DISPLAY 54
Displej 75, 97
DivX 57
DivX® 41, 50
Dolby Digital 29, 91
Dolby Pro Logic II 91
Dolby Surround Pro Logic 91
DTS 29, 91
DYNAMIC BASS 72
MEDIA 37, 38, 39, 40, 41, 59,
60, 62, 63
MENU 46
Menu DVD disku 35
MPEG4 57
Multi Session CD 7
MULTI-DISC RESUME 50
SCREEN SAVER 49
SETUP 45, 78
Shuffle Play 33
SLEEP 74
Slide Show 39
SPEAKER FORMATION 49, 71
SPEAKER SETUP 50
CONNECTION 50
DISTANCE 50
LEVEL 51
SUBTITLE 29, 46
Super Audio CD 30, 92
Súbor AAC 57
Súbor JPEG 37, 57
Súbor MP3 37, 57
Súbor WMA 57
SYSTEM MENU
20, 24, 53, 74, 75
SYSTEM SETUP 49
N
T
NIGHT 72
Tabuľka kódov jazykov 94
TEST TONE 51
TIME 36
TRACK SELECTION 49
TV TYPE 47
P
USB zariadenie 57
E
PARENTAL CONTROL
43, 49, 92
PAUSE MODE 47
PBC Playback 31
PICTURE NAVI 38, 60
Pomenovanie uložených staníc 53
Predný panel 95
Program Play 32
V
B
BACKGROUND 49
C
COLD RESET 78
CONTROL FOR HDMI 47
Control Menu 99
CUSTOM 45, 78
EFFECT 40, 61
F
FM MODE 53
J
JPEG RESOLUTION 48
L
LANGUAGE SETUP 46
LINE 47
O
OSD 46
Ovládanie cez HDMI
(Control for HDMI) 55
U
VIDEO SETUP 46
VOLUME LIMIT 48
Z
Zadný panel 96
103SK
model name [DAV-DZ280]
[4-122-220-11(1)]
DAV-DZ280_SK.book Page 104 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
DAV-DZ280_SK.book Page 105 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
DAV-DZ280_SK.book Page 106 Monday, December 8, 2008 11:14 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising