Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 DVD systém domáceho kina Návod na použitie

4-295-622-13(1) (SK)
Systém domáceho
kina DVD
Návod na použitie
DAV-TZ215/DAV-TZ715
VAROVANIE
Upozornenie: Používanie
optických prístrojov
s týmto produktom
zvýši nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
Zariadenie neinštalujte
v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami atď., aby ste predišli
požiaru. Na zariadenie
neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu
na zariadenie a neklaďte naň
predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, aby ste predišli
nebezpečenstvu požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému
žiareniu, ohňu a podobne.
Zariadenie musí byť bezpečne
pripevnené k podlahe alebo stene
v súlade s pokynmi na inštaláciu,
aby sa predišlo poraneniu.
Iba na používanie v interiéri.
Toto zariadenie je klasifikované
ako produkty typu CLASS 1
LASER. Toto označenie sa
nachádza na zadnej vonkajšej časti.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia
starých
elektrických a
elektronických
zariadení
(predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte
alebo jeho balení znamená,
že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s komunálnym
odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý
by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto
produktu vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz
komunálneho odpadu alebo
obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Likvidácia
odpadových
batérií
(predpisy
platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo
balení znamená, že s batériou
dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako
s komunálnym odpadom.
Na určitých typoch batérií sa
môže tento symbol používať spolu
so symbolom chemickej značky.
2SK
Symboly chemickej značky ortuti
(Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu
by ste ho mali odovzdať na
príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste
zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom
vybratí batérie z produktu.
Batériu odovzdajte na príslušnom
zbernom mieste určenom na
recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz
komunálneho odpadu alebo
obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobca tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko.
Splnomocnený zástupca pre oblasť
elektromagnetickej kompatibility
a bezpečnosti produktu je
spoločnosť Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu
alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Upozornenia
Informácie o zdrojoch
napájania
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je
odpojené od elektrickej siete, kým
je pripojené k sieťovej zásuvke.
• Keďže sa zariadenie odpája od
elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné
fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od
sieťovej zásuvky.
Autorské práva
Tento systém zahŕňa
dekodéry priestorového zvuku
s adaptívnou matricou Dolby*
Digital a Dolby Pro Logic (II)
a systém DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého písmena D sú
ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie
podľa patentov USA č.:
5 956 674, 5 974 380, 6 487 535
a iných patentov vydaných alebo
čakajúcich na vydanie v USA
a iných krajinách. DTS,
príslušný symbol, ako aj DTS
spolu s týmto symbolom sú
registrovanými ochrannými
známkami a DTS Digital
Surround a logá DTS sú
ochrannými známkami
spoločnosti DTS, Inc. Produkt
obsahuje softvér. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
Tento systém je vybavený
technológiou High-Definition
Multimedia Interface
(HDMI™).
HDMI, logo HDMI
a High-Definition Multimedia
Interface sú ochrannými
známkami alebo
registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti
HDMI Licensing LLC
v USA a iných krajinách.
Logá DVD-RW, DVD-R,
DVD+RW, DVD+R, DVD
VIDEO a CD sú ochrannými
známkami.
BRAVIA je ochrannou
známkou spoločnosti
Sony Corporation.
PLAYSTATION je ochrannou
známkou spoločnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
Na technológiu a patenty
kódovania zvuku MPEG
Layer-3 poskytli licenciu
spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
Windows Media je
registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou
známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách. Tento
produkt obsahuje technológiu,
ktorá podlieha určitým právam
duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft.
Používanie alebo distribúcia
tejto technológie oddelene od
tohto produktu je zakázaná
bez príslušnej licencie alebo
licencií od spoločnosti
Microsoft.
Informácie o technológii
MPEG-4 Visual
TENTO PRODUKT JE
LICENCOVANÝ NA
ZÁKLADE LICENCIE
MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE NA
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ
ÚČELY SPOTREBITEĽA
NA DEKÓDOVANIE
VIDEA V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM MPEG-4
VISUAL STANDARD
(VIDEO MPEG-4),
KTORÉ ZAKÓDOVAL
SPOTREBITEĽ PRI
OSOBNEJ A NEKOMERČNE
J ČINNOSTI ALEBO
SA ZÍSKALO OD
POSKYTOVATEĽA
VIDEA S LICENCIOU OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA
NA POSKYTOVANIE
VIDEA MPEG-4. ŽIADNA
LICENCIA SA NEUDEĽUJE
ANI IMPLICITNE NA
ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
VRÁTANE INFORMÁCIÍ
SÚVISIACICH
S REKLAMNÝM,
INTERNÝM
A KOMERČNÝM
POUŽÍVANÍM
A LICENCOVANÍM
MOŽNO ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA,
LLC. NAVŠTÍVTE
LOKALITU HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.
Všetky ostatné ochranné
známky sú ochrannými
známkami príslušných
vlastníkov.
3SK
Informácie
o tomto Návode
na použitie
• Pokyny v tomto Návode na
použitie opisujú ovládacie
prvky na diaľkovom ovládači.
Môžete tiež používať
ovládacie prvky na zariadení,
ak majú rovnaký alebo
podobný názov ako prvky
na diaľkovom ovládači.
• Položky ponuky ovládania
sa môžu líšiť v závislosti
od oblasti.
• Označenie DVD môže
byť použité ako všeobecné
označenie pre disky DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R
a DVD-RW/DVD-R.
• Predvolené nastavenie je
podčiarknuté.
4SK
Obsah
Upozornenia................................................ 3
Informácie o tomto
Návode na použitie.............................. 4
Prehrateľné disky a súbory
v zariadení USB.................................... 6
Obsah balenia............................................ 10
Prehľad častí a ovládania ......................... 12
Sprievodca ponukou ovládania .............. 17
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia systému ........... 21
Krok č. 2: Pripojenie systému .......... 24
Krok č. 3: Nastavenie systému......... 28
Prehrávanie
Prehrávanie disku..................................... 31
Prehrávanie súborov na disku
alebo zo zariadenia USB ................... 31
Ďalšie možnosti ovládania
prehrávania......................................... 34
Výber režimu prehrávania ...................... 38
Zobrazenie informácií o disku
alebo zariadení USB .......................... 41
Počúvanie zvuku alebo sledovanie
videa z pripojeného
komponentu ....................................... 43
Nastavenia
Zmena jasu displeja predného
panela .................................................. 56
Zapnutie a vypnutie režimu ukážky ...... 56
Opätovné vykonanie rýchleho
nastavenia ........................................... 56
Automatické prepnutie systému
do pohotovostného režimu.............. 56
Ďalšie nastavenia ...................................... 57
Ďalšie informácie
Upozornenia ............................................. 64
Riešenie problémov.................................. 66
Technické parametre ............................... 72
Register ...................................................... 76
Tuner
Predvolenie rozhlasových staníc ............ 44
Počúvanie rádia ........................................ 44
Zvukový efekt
Priestorový zvuk ....................................... 46
Výber zvukového efektu .......................... 48
Pohodlné funkcie
Používanie funkcie Control for HDMI
(Ovládanie rozhrania HDMI)
pre funkciu BRAVIA Sync ............... 49
Prenos skladieb do zariadenia USB........ 51
Používanie časovača spánku ................... 54
Nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom ............................ 55
Zmena hlasitosti vstupu zvuku
z pripojených komponentov ............ 55
5SK
Prehrateľné disky a súbory v zariadení USB
Typ
6SK
Logo disku
Opis
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• Disky DVD-R/DVD-RW vo formáte
DVD VIDEO alebo vo videorežime
• Disky DVD+R/DVD+RW vo formáte
DVD VIDEO
Režim VR
(nahrávanie videa)
• Disky DVD-R/DVD-RW v režime VR
(nahrávanie videa) (okrem diskov
DVD-R DL)
VIDEO CD
• Disky VIDEO CD (Ver. 1.1 a 2.0)
• Super VCD
• Disky CD-R/CD-RW/CD-ROM vo
formáte Video CD alebo Super VCD
Super Audio CD
• Super Audio CD
CD
• Audio CD
• Disky CD-R/CD-RW vo formáte
Audio CD
DATA CD
–
• Disky CD-R/CD-RW/CD-ROM vo
formáte DATA CD, ktoré obsahujú
nasledujúce typy súborov a spĺňajú
normu ISO 96601) Level 1/Level 2
alebo Joliet (rozšírený formát):
– súbory MP3, 2)3)
– súbory s obrázkami JPEG,4)
– videosúbory Xvid/MPEG4.
DATA DVD
–
• Disky DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW vo formáte DATA
DVD, ktoré obsahujú nasledujúce typy
súborov a vyhovujú formátu UDF
(Universal Disk Format):
– súbory MP3, 2)3)
– súbory s obrázkami JPEG,4)
– videosúbory Xvid/MPEG4.
Ikona
Typ
Logo disku
Zariadenie USB
–
Opis
Ikona
• Zariadenie USB, ktoré obsahuje
nasledujúce typy súborov:
– súbory MP32)3) alebo WMA/AAC,3)
– súbory s obrázkami JPEG,4)
– videosúbory Xvid/MPEG4.
1)
Logický formát súborov a priečinkov na diskoch CD-ROM definovaný organizáciou ISO (International
Organization for Standardization).
2) MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný formát definovaný organizáciami ISO a MPEG pre komprimované
zvukové údaje. Súbory MP3 musia byť vo formáte MPEG1 Audio Layer 3.
3) Súbory s ochranou autorských práv (DRM – správa digitálnych práv) nedokáže tento systém prehrávať.
4) Súbory s obrázkami JPEG musia vyhovovať formátu pre súbory s obrázkami DCF. (DCF – Design rule for Camera
File system: obrazové normy pre digitálne fotoaparáty regulované asociáciou Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).)
Poznámky o diskoch
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD).
Disky DualDisc a niektoré hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv
nespĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD), a preto nemusia byť s týmto produktom kompatibilné.
Príklady diskov, ktoré tento systém nedokáže prehrať
Systém nedokáže prehrať tieto disky:
• iné disky CD-ROM/CD-R/CD-RW, ako sú disky nahrané vo formátoch uvedených na strane 6,
• disky CD-ROM nahrané vo formáte PHOTO CD,
• údajová časť zvláštnych stôp diskov CD,
• grafické disky CD,
• disky DVD Audio,
• disky DATA CD/DATA DVD, ktoré neobsahujú súbory MP3, súbory s obrázkami JPEG,
videosúbory Xvid ani videosúbory MPEG4,
• disky DATA CD/DATA DVD, ktoré sú vytvorené vo formáte Packet Write,
• disky DVD-RAM,
• disky Blu-ray Disc.
Systém tiež nedokáže prehrať tieto disky:
• disk DVD VIDEO s iným kódom oblasti (strana 8),
• disk, ktorý má neštandardný tvar (napríklad karta, srdce),
• disk, na ktorom je papier alebo nálepky,
• disk, na ktorom je lepidlo z lepiacej pásky alebo nálepka.
Poznámky o diskoch CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
V niektorých prípadoch disky CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW nemožno
na tomto systéme prehrať pre kvalitu záznamu alebo fyzický stav disku, prípadne pre charakter
nahrávacieho zariadenia a autorizačného softvéru.
Disk sa neprehrá, ak nebol správne finalizovaný. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie
nahrávacieho zariadenia.
7SK
Upozorňujeme, že niektoré funkcie prehrávania nemusia s niektorými diskami DVD+RW/DVD+R
fungovať, a to ani v prípade, ak boli správne finalizované. V takom prípade použite pre disk normálne
prehrávanie. Rovnako nemožno prehrať ani niektoré disky DATA CD/DATA DVD vytvorené
vo formáte Packet Write.
Poznámky o diskoch CD v režime Multi Session
• Tento systém dokáže prehrať disk CD v režime Multi Session, keď sa súbor MP3 nachádza
v prvej relácii. Všetky ďalšie súbory MP3 nahrané v neskorších reláciách možno tiež prehrať.
• Tento systém dokáže prehrať disk CD v režime Multi Session, keď sa súbor s obrázkom JPEG
nachádza v prvej relácii. Všetky ďalšie súbory s obrázkom JPEG nahrané v neskorších reláciách
možno tiež prehrať.
• Ak sú súbory MP3 a súbory s obrázkami JPEG vo formáte hudobného disku CD alebo Video CD
nahrané v prvej relácii, prehrá sa iba prvá relácia.
Kód oblasti
Kód oblasti systému je vytlačený na zadnej strane jednotky a systém bude prehrávať iba disky DVD
označené rovnakým kódom oblasti.
Disk DVD VIDEO označený symbolom ALL sa tiež bude dať prehrať na tomto systéme.
Ak sa pokúsite prehrať iný disk DVD VIDEO, na televíznej obrazovke sa zobrazí správa [Playback
prohibited by area limitations.] (Prehrávanie je zakázané obmedzeniami oblasti.). V závislosti od disku
DVD VIDEO nemusí na ňom byť uvedený kód oblasti, hoci prehrávanie tohto disku DVD VIDEO je
zakázané obmedzeniami oblasti.
Poznámky o ovládaní prehrávania disku DVD alebo VIDEO CD
Niektoré možnosti ovládania prehrávania disku DVD alebo VIDEO CD môžu byť zámerne nastavené
výrobcami softvéru. Keďže tento systém prehráva disk DVD alebo VIDEO CD podľa jeho obsahu,
ktorý navrhli výrobcovia softvéru, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii. Prečítajte si
návod na použitie disku DVD alebo VIDEO CD.
Poznámky o prehrateľných súboroch
• Systém dokáže rozpoznať najviac 200 priečinkov vrátane albumov (priečinkov), ktoré neobsahujú
zvukové súbory, súbory s obrázkami JPEG ani videosúbory. Keď je na disku DATA CD, DATA DVD
alebo v zariadení USB viac ako 200 priečinkov alebo keď je v priečinku viac ako 150 súborov,
priečinky a súbory rozpoznané systémom sa líšia v závislosti od konfigurácie priečinkov.
• Systém dokáže prehrať nasledujúce súbory.
Súbor
Prípona súboru
Súbor MP3
.mp3
Súbor WMA*
.wma
Súbor AAC*
.m4a
Súbor s obrázkom JPEG .jpg alebo .jpeg
8SK
Videosúbor Xvid
.avi
Videosúbor MPEG4
.mp4 alebo .m4v
Systém sa pokúsi prehrať všetky údaje s uvedenými príponami dokonca aj vtedy, ak nie sú vo formáte
MP3, WMA, AAC, JPEG, Xvid alebo MPEG4. Prehrávanie týchto údajov môže vygenerovať hlasný
hluk, ktorý môže poškodiť systém reproduktorov.
• Nasledujúce faktory môžu predĺžiť čas potrebný na spustenie prehrávania:
– keď je disk DATA CD, DATA DVD alebo zariadenie USB nahrané so zložitou stromovou
štruktúrou,
– keď sa práve prehrali zvukové súbory, súbory s obrázkami JPEG alebo videosúbory v inom
priečinku.
• Niektoré súbory na diskoch DATA CD, DATA DVD alebo v zariadeniach USB nemusí systém
dokázať v závislosti od formátu súborov prehrať.
• Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
• V závislosti od typu súboru systém nemusí byť schopný prehrať zvukový súbor, súbor s obrázkom
JPEG alebo videosúbor.
• Súbory nahrané zariadením, ako je počítač, sa nemusia prehrať v poradí, v ktorom boli nahrané.
• Priečinky, ktoré neobsahujú zvukové súbory, súbory s obrázkami JPEG ani videosúbory,
sa vynechajú.
• Nemožno zaručiť kompatibilitu s každým kódovacím/zapisovacím softvérom, so všetkými
nahrávacími zariadeniami a médiami pre súbory MP3, WMA a AAC.
• Nemožno zaručiť kompatibilitu s každým kódovacím/zapisovacím softvérom, so všetkými
nahrávacími zariadeniami a médiami pre video MPEG4.
• Poradie prehrávania nemusí platiť v závislosti od softvéru použitého na vytvorenie zvukového
súboru, súboru s obrázkom JPEG alebo videosúboru, prípadne ak existuje viac ako 200 priečinkov
alebo 150 súborov v každom priečinku.
* Iba zariadenie USB.
Poznámky o zariadeniach USB
• Systém podporuje veľkokapacitné zariadenia (MSC).
• Nie je zaručené, že tento systém bude fungovať so všetkými zariadeniami alebo pamäťami USB.
• Hoci je k dispozícii množstvo zložitých funkcií pre zariadenia USB, prehrateľný obsah zariadení USB
pripojených k systému je iba hudba, fotografie a video. Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie zariadenia USB.
• Po vložení zariadenia USB systém načíta všetky súbory v zariadení USB. Ak je v zariadení USB
uložených veľa priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
• Systém a zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom rozbočovača USB.
• Pri niektorých pripojených zariadeniach USB sa môže vyskytovať oneskorenie predtým, než systém
vykoná príslušnú operáciu.
• Poradie prehrávania systému sa môže líšiť od poradia prehrávania pripojeného zariadenia USB.
• Pred odpojením zariadenia USB systém vždy vypnite. Odpojenie zariadenia USB, keď je systém
zapnutý, môže poškodiť údaje v zariadení USB.
• Pred používaním zariadenia USB skontrolujte, či v zariadení USB nie sú žiadne súbory
napadnuté vírusom.
9SK
Obsah balenia
Hlavná jednotka
Zostavy reproduktorov
• DAV-TZ215
• DAV-TZ715
• Reproduktorové káble (1 súprava)
(červený/biely/zelený/sivý/modrý)
• Podložky (1 súprava)
• Súčiastky súpravy na montáž reproduktorov pre vysoké reproduktory
Pre model DAV-TZ715
(4)
10SK
(4)
(16)
Príslušenstvo
• Diaľkový ovládač (1)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Drôtová anténa FM (1)
alebo
• Obrazový kábel (1)
• Kábel High Speed HDMI* (1)
• Návod na použitie
• Sprievodca rýchlym
nastavením
• Sprievodca inštaláciou
reproduktorov (iba model
DAV-TZ715)
* Kábel High Speed HDMI sa
dodáva iba s niektorými modelmi
a v niektorých oblastiach.
11SK
Prehľad častí a ovládania
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Predný panel
A Zásobník diskov
Z (otvoriť/zatvoriť)
C
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
zásobníka diskov.
(snímač diaľkového ovládača)
Slúži na príjem signálu diaľkového
ovládača. Pri používaní nasmerujte
diaľkový ovládač na tento snímač.
D Ovládač MASTER VOLUME
Slúži na nastavenie hlasitosti systému.
E REC TO USB (strana 51)
Slúži na prenos stôp, súborov MP3
alebo rozhlasových programov do
zariadenia USB.
F
(port USB) (strana 31)
Slúži na pripojenie zariadenia USB.
G FUNCTION
Slúžia na výber zdroja prehrávania.
12SK
H Tlačidlá na ovládanie prehrávania
B Displej predného panela (strana 13)
N (prehrať)
Slúži na spustenie alebo opätovné
spustenie prehrávania.
x (zastaviť)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia
(bodu obnovenia).
I "/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie zariadenia alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
Displej predného panela
A Indikátor stavu prehrávania
B Indikátor SLEEP
Po nastavení časovača spánku zabliká.
C Displej stavu systému
D Indikátor TUNED (iba pre rádio)
Svieti pri prijímaní stanice.
E Indikátor ST (iba pre rádio)
Svieti pri prijímaní stereofónneho zvuku.
F Indikátor formátu priestorového zvuku
G Indikátor HDMI
Svieti, keď sa medzi televízorom
a jednotkou prenáša signál
prostredníctvom pripojenia HDMI.
H Indikátor NTSC
Svieti po nastavení systému farieb NTSC.
(iba modely pre Áziu, Blízky východ
a Európu)
I Indikátor prenosu do zariadenia USB
Svieti počas prenosu do zariadenia USB.
J Indikátor SA-CD
Svieti po načítaní disku Super Audio CD
alebo CD.
13SK
Zadný panel
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
VIDEO
OUT
SPEAKERS
OUT
L
TV
AUDIO IN
R
FRONT R
FRONT L
SUR R
ONLY FOR SS-TS
SUR L
CENTER SUBWOOFER
ONLY FOR ONLY FOR
SS-CT
SS-WS
A Konektory SPEAKERS (strana 24)
D Konektory TV (AUDIO IN L/R) (strana 25)
B Konektor VIDEO OUT (strana 25)
E Konektor HDMI OUT (strana 25)
C Konektor ANTENNA (COAXIAL 75Ω FM)
(strana 27)
14SK
B Tlačidlá označené čiernobielym textom
Diaľkový ovládač
THEATRE
Tlačidlá na výber funkcií
(strany 31, 43, 44)
ONE-TOUCH
PLAY
1
TV
BRAVIA Sync
1
2
DVD/CD
USB
4
5
6
TV
AUDIO
IN
FUNCTION
7
8
9
TIME/
TEXT
SOUND
MODE
SYSTEM
MENU
CLEAR
0
TV INPUT
AUDIO
DVD
TOP MENU
DVD/CD
3
FM
SUBTITLE
ANGLE
D.TUNING
MEM SEL
2,3
FM
USB
TV
FUNCTION
Slúži na postupné vyberanie funkcií.
DVD
MENU MUTING
TIME/TEXT (strana 41)
VOLUME
4
7
Slúžia na výber zdroja prehrávania.
Keď stlačíte tlačidlo na výber funkcie
a systém je vypnutý, automaticky sa zapne.
Slúži na zmenu informácií na displeji
predného panela.
SOUND MODE (strana 48)
RETURN
6
DISPLAY
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Slúži na výber zvukového režimu.
5
SHIFT
Na tlačidlách 5/AUDIO IN, VOLUME +,
AUDIO a N sa nachádzajú hmatové body.
Pri používaní diaľkového ovládača môžete
tieto body využiť na rozpoznanie tlačidiel.
A THEATRE (strana 49)
Slúži na prepnutie do optimálneho
videorežimu na automatické
sledovanie filmov.
ONE-TOUCH PLAY (strana 49)
SYSTEM MENU (strany 44, 46, 54, 56)
Slúži na prechod do ponuky systému.
AUDIO (strana 36)
Slúži na výber zvukového formátu
alebo stopy.
SUBTITLE (strana 35)
Slúži na výber jazyka titulkov v prípade,
že sú na disku DVD VIDEO zaznamenané
titulky vo viacerých jazykoch.
ANGLE (strana 35)
Slúži na prepínanie ďalších uhlov pohľadu,
keď sú na disku DVD VIDEO nahrané
viaceré uhly.
Slúži na aktivovanie prehrávania
jedným dotykom.
D.TUNING (strana 44)
TV "/1 (zapnúť/pohotovostný režim)*
MEM SEL (strany 31, 51)
Slúži na zapnutie televízora alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
Slúži na výber čísla pamäte zariadenia USB
na prehrávanie alebo prenos.
Slúži na výber rozhlasových frekvencií.
"/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
(strana 28)
Slúži na zapnutie systému alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
15SK
C Tlačidlá označené ružovým textom
(nasledujúce tlačidlá fungujú, keď
stlačíte a podržíte tlačidlo SHIFT (6)
Číselné tlačidlá (strany 35, 44)
Slúžia na zadávanie čísel titulov alebo
kapitol, rozhlasových frekvencií atď.
CLEAR (strany 34, 38, 54)
Slúži na vymazanie poľa zadávania.
TV INPUT*
Slúži na prepínanie vstupného zdroja
televízora.
D MUTING
O RETURN (strana 32)
Slúži na návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
DISPLAY (strany 17, 28, 31, 34, 38, 49,
51, 57)
Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní
na televíznej obrazovke.
* Funguje iba s televízormi Sony. V závislosti od
televízora niektoré tlačidlá nemusia fungovať.
Poznámka
• Tlačidlo AUDIO IN na tomto modeli nefunguje.
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
Vloženie batérií
VOLUME +/– (strana 31)
Vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA) tak,
aby póly 3 a # na batériách zodpovedali
značkám vo vnútri priestoru na batérie.
Slúži na nastavenie hlasitosti.
E Tlačidlá na ovládanie prehrávania
Pozrite si časť Ďalšie možnosti ovládania
prehrávania (strana 34).
./> (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
m/M (rýchly posun dozadu alebo
dopredu)
/
(pomalé prehrávanie)
N (prehrať)
X (pozastaviť)
x (zastaviť)
Tlačidlá na ovládanie rádia
Pozrite si časť Počúvanie rádia (strana 44).
PRESET +/–
TUNING +/–
F SHIFT
Stlačte a podržte toto tlačidlo, aby ste mohli
používať tlačidlá označené ružovým
textom (3).
G DVD TOP MENU (strana 36)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie hlavnej
ponuky disku DVD.
DVD MENU (strana 36)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie ponuky
disku DVD.
C/X/x/c
Slúži na zvýraznenie zobrazenej položky.
(ENTER)
Slúži na prechod na vybratú položku.
16SK
Poznámka
• Diaľkový ovládač nenechávajte na extrémne
horúcom ani extrémne vlhkom mieste.
• Nekombinujte novú batériu so starou.
• Nenechajte do krytu diaľkového ovládača spadnúť
cudzí predmet, najmä pri výmene batérií.
• Ak diaľkový ovládač plánujete dlhšie nepoužívať,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich
vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
Sprievodca ponukou ovládania
Ponuku ovládania môžete používať na výber funkcií a na zobrazenie súvisiacich informácií.
DISPLAY
Stlačte tlačidlo
DISPLAY počas používania funkcie DVD/CD alebo USB.
Každým stlačením tlačidla
DISPLAY sa ponuka ovládania zmení:
1 t 2 t 3 t 1 t ...
1 Ponuka ovládania č. 1
2 Ponuka ovládania č. 2 (zobrazí sa, keď je k dispozícii)
3 Vypnutie ponuky ovládania
17SK
Ponuka ovládania
Príklad: Ponuka ovládania č. 1 pri prehrávaní disku DVD VIDEO.
Číslo práve prehrávaného titulu
Číslo práve prehrávanej kapitoly
Celkový počet titulov
Celkový počet kapitol
Položky ponuky ovládania
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Vybratá položka
DVD VIDEO
Stav prehrávania
(N prehrávanie,
X pozastavené,
x zastavené atď.)
Typ prehrávaného zdroja
Čas prehrávania
Aktuálne nastavenie
Možnosti
Názov funkcie vybratej
položky ponuky prehrávania
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Správa o ovládaní
Zoznam položiek ponuky ovládania
V ponukách ovládania č. 1 a 2 sa budú zobrazovať rôzne položky v závislosti od zdroja. Podrobné
informácie nájdete na stranách v zátvorkách v nasledujúcej tabuľke.
Položka
Názov položky, funkcia, príslušný zdroj
[TITLE] (Titul) (strana 35)/[SCENE] (Scéna) (strana 35)/[TRACK] (Stopa) (strana 35)
Môžete vybrať titul, scénu alebo stopu, ktorá sa má prehrať.
[CHAPTER] (Kapitola) (strana 35)/[INDEX] (Register) (strana 35)
Môžete vybrať kapitolu alebo register, ktorý sa má prehrať.
[INDEX] (Register) (strana 35)
Môžete zobraziť register a vybrať register, ktorý sa má prehrať.
[TRACK] (Stopa) (strana 35)
Môžete vybrať stopu, ktorá sa má prehrať.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (Pôvodné/zoznam na prehratie) (strana 37)
Môžete vybrať typ titulov na prehratie (DVD-RW/DVD-R), položku [ORIGINAL] (Pôvodné)
alebo [PLAY LIST] (Zoznam na prehratie).
[TIME] (Čas) (strana 35)
Môžete skontrolovať uplynulý čas a zostávajúci čas prehrávania.
Prehrávanie môžete spustiť od požadovaného miesta tak, že zadáte časový kód (iba disky DVD
VIDEO/DVD-VR).
[MULTI/2CH] (Multi/2 k.) (strana 37)
Môžete vybrať oblasť prehrávania na disku Super Audio CD, pokiaľ je dostupná.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (Vrstva prehrávania diskov Super Audio CD/CD) (strana 37)
Môžete vybrať vrstvu prehrávania na disku Super Audio CD, pokiaľ je dostupná.
18SK
[PROGRAM] (strana 38)
Môžete vybrať stopy, ktoré sa prehrajú v požadovanom poradí.
[SHUFFLE] (Náhodne) (strana 39)
Môžete prehrávať stopy alebo súbory v náhodnom poradí.
[REPEAT] (Opakovať) (strana 39)
Môžete prehrávať celý disk alebo obsah zariadenia USB (všetky tituly, všetky stopy, všetky
priečinky, všetky súbory) opakovane alebo môžete prehrávať opakovane jeden titul, kapitolu,
stopu, priečinok alebo súbor.
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku a obrazu) (strana 55)
Môžete nastaviť oneskorenie medzi obrazom a zvukom.
[DISC MENU] (Ponuka disku) (strana 36)
Môžete zobraziť ponuku disku DVD.
[BROWSING] (Prehľadávanie) (strana 32)
Môžete zobraziť zoznam priečinkov/súborov s obrázkami JPEG.
[SETUP] (Nastavenie) (strana 57)
[CUSTOM] (Vlastné)
Okrem možnosti Quick Setup (Rýchle nastavenie) môžete upraviť rôzne ďalšie nastavenia.
[QUICK] (Rýchle) (strana 28)
Môžete vykonávať základné nastavenia. Pomocou rýchleho nastavenia vyberte požadovaný
jazyk displeja na obrazovke a pomer strán televízora.
[FOLDER] (Priečinok) (strana 35)
Môžete vybrať priečinok, ktorý sa má prehrať.
[FILE] (Súbor) (strana 35)
Môžete vybrať súbor s obrázkom JPEG alebo videosúbor, ktorý sa má prehrať.
[DATE] (Dátum) (strana 43)
Môžete zobraziť dátum nasnímania fotografie digitálnym fotoaparátom.
[INTERVAL] (strana 40)
Môžete vybrať trvanie zobrazenia snímok na televíznej obrazovke.
[EFFECT] (Efekt) (strana 40)
Môžete vybrať efekty, ktoré sa použijú pri zmene snímok počas prezentácie.
[MEDIA] (Médiá) (strana 33)
Môžete vybrať prioritu prehrávania jednotlivých typov médií (súbor MP3/AAC1)/WMA1),
súbor s obrázkami JPEG, videosúbor alebo súbory MP3 a súčasne súbory s obrázkami
JPEG2)), ktoré sa majú prehrať z disku DATA CD, DATA DVD alebo zo zariadenia USB.
[USB TRANSFER] (Prenos do zariadenia USB) (strana 51)
Môžete preniesť stopy na disku Audio CD alebo súbory MP3 na disku DATA CD/DATA
DVD do zariadenia USB.
1)
Iba zariadenie USB.
2)Iba
disky DATA CD/DATA DVD.
19SK
Tip
• Indikátor na ikone ponuky ovládania sa rozsvieti nažlto
t
, keď vyberiete akúkoľvek položku
okrem položky [OFF] (Vypnúť) (iba položky [PROGRAM], [SHUFFLE] (Náhodne), [REPEAT] (Opakovať)
a [A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku a obrazu)). Indikátor položky [ORIGINAL/PLAY LIST] (Pôvodné/zoznam
na prehratie) sa rozsvieti nažlto, keď vyberiete položku [PLAY LIST] (Zoznam na prehratie) (predvolené
nastavenie). Indikátor položky [MULTI/2CH] (Multi/2 k.) sa rozsvieti nažlto, keď vyberiete oblasť viackanálového
prehrávania na disku Super Audio CD.
20SK
Začíname
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia systému
Umiestnenie systému
Systém nainštalujte podľa nasledujúcej ilustrácie.
A
B
F
C
G
D
A Predný reproduktor (L (ľavý))
B Predný reproduktor (R (pravý))
C Stredový reproduktor
D Reproduktor na priestorový zvuk (L (ľavý))
E Reproduktor na priestorový zvuk (R (pravý))
F Basový reproduktor
G Jednotka
E
Pripevnenie podložiek na basový reproduktor
,
Odlepte podložky
z ochranného krytu.
Poznámka
• Pri umiestňovaní reproduktorov alebo stojanov reproduktorov s pripojenými reproduktormi na špeciálne ošetrenú
podlahu (navoskovanú, naolejovanú, vyleštenú a pod.) buďte opatrní, pretože to môže viesť k vytvoreniu škvŕn
alebo k zmene farby.
Montáž reproduktorov
(Iba model DAV-TZ715)
Informácie o montáži reproduktorov nájdete v Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov (príloha).
21SK
Začíname
Pri inštalácii reproduktorov na stenu
Upozornenie
• Obráťte sa na predajcu skrutiek alebo odborníka na inštaláciu, aby ste získali informácie o materiáli steny alebo
skrutkách, ktoré máte použiť.
• Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena zo sadrokartónu je zvlášť krehká,
pripevnite skrutky bezpečne do nosníka. Reproduktory nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú stenu.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou
steny alebo nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými katastrofami atď.
1
Pripojte reproduktorový kábel s farebnou izoláciou ku konektoru 3 a reproduktorový kábel
bez farebnej izolácie ku konektoru #.
Farebná izolácia
Ľavý predný reproduktor (L): biela
Pravý predný reproduktor (R): červená
Stredový reproduktor: zelená
Ľavý reproduktor na priestorový zvuk (L): modrá
Pravý reproduktor na priestorový zvuk (R): sivá
2
Pripravte si skrutky (nedodávajú sa) vhodné pre otvor na zadnej strane každého
reproduktora. Pozrite si ilustrácie nižšie.
4 mm
30 mm
22SK
5 mm
10 mm
Otvor na zadnej
strane reproduktora
3
Pripevnite skrutky do steny a potom zaveste reproduktor na stenu.
Hĺbka pripevnenej skrutky
Začíname
8 až 10 mm
Vysoké reproduktory (iba model DAV-TZ715)
Stredový reproduktor
145 mm
101,6 mm
Nízke reproduktory (iba model DAV-TZ215)
23SK
Začíname
Krok č. 2: Pripojenie systému
Pripojenie reproduktorov
1
Zasúvajte konektory reproduktorových káblov tak, aby sa zhodovali s farbou konektorov
SPEAKERS jednotky, kým necvaknú.
Zelená
(stredový reproduktor)
Fialová
(basový reproduktor)
KERS
SPEA
TR
FRON
TL
FRON
R
SUR
SUR
L
ER
CENT R
FO
ONLY
SS-CT
R
OOFE
SUBW FOR
ONLYS
SS-W
SS-TS
FOR
ONLY
Modrá
(ľavý reproduktor na priestorový zvuk (L))
Červená
(pravý predný reproduktor (R))
Sivá
(pravý reproduktor na priestorový zvuk (R))
Biela
(ľavý predný reproduktor (L))
2
Pripojte reproduktorový kábel s farebnou izoláciou ku konektoru 3 a reproduktorový kábel
bez farebnej izolácie ku konektoru #.
Reproduktorový kábel basového reproduktora je pripevnený k basovému reproduktoru.
Zadná strana reproduktora
Farebná izolácia (+)
Konektor
(–)
Poznámka
• Nezachyťte izoláciu reproduktorového kábla (gumený kryt) v pripojovacích svorkách reproduktora.
24SK
Pripojenie televízora alebo externého prijímača
Začíname
Keď pripájate iba televízor
Keď pripájate televízor a externý prijímač
Obraz
1 Obraz
2 Zvuk
1 Obraz
2 Zvuk
1 Pripojenie videa k televízoru
V závislosti od konektorov na televízore vyberte jeden zo spôsobov pripojenia.
x Spôsob č. 1: pripojenie pomocou obrazového kábla (dodáva sa)
Toto je základné pripojenie.
x Spôsob č. 2: pripojenie pomocou kábla HDMI*
Kvalita obrazu sa v porovnaní so spôsobom č. 1 zlepší.
IN
VIDEO
HDMI
IN
VIDEO
OUT
OUT
Spôsob č. 1
(dodáva sa)
Spôsob č. 2*
* Kábel High Speed HDMI sa dodáva iba s niektorými modelmi a v niektorých oblastiach.
25SK
Začíname
2 Pripojenie zvuku z televízora alebo externého prijímača
Ak chcete prostredníctvom systému počúvať zvuk z televízora alebo externého prijímača, musíte
vytvoriť pripojenie pomocou zvukového kábla (nedodáva sa).
OUT
AUDIO L
R
L
TV
IN
AUDIO
R
Zvukový kábel
(nedodáva sa)
Tip
• Namiesto televízora môžete ku konektoru TV pripojiť ďalší komponent, napríklad videorekordér, digitálny
satelitný prijímač alebo konzolu PlayStation.
Zmena systému farieb (PAL alebo NTSC) (iba modely pre Áziu, Blízky východ
a Európu)
V závislosti od televízora možno budete musieť vybrať systém farieb PAL alebo NTSC.
Úvodné nastavenie modelov pre Blízky východ a Európu je PAL.
Úvodné nastavenie modelov pre Áziu je NTSC.
1
2
Stlačením tlačidla "/1 vypnite systém.
Súčasným stlačením tlačidiel "/1 a FUNCTION na jednotke zapnite systém.
Každým vykonaním tejto operácie sa systém farieb prepne medzi nastaveniami PAL a NTSC.
Po nastavení systému farieb NTSC sa na displeji predného panela rozsvieti indikátor NTSC.
26SK
Pripojenie antény
Začíname
NNA
ANTE
FM
IAL 75
COAX
alebo
Drôtová anténa FM (dodáva sa)
Poznámka
• Po pripojení drôtovej antény FM ju rozložte a udržiavajte ju v čo najviac vodorovnej polohe.
Pripojenie kábla napájania (sieťového kábla)
1
Pripojte kábel napájania (sieťový kábel).
Na displeji predného panela sa zobrazí ukážka.
Sieťová zásuvka (elektrická sieť):
tvar sieťovej zásuvky sa líši
v závislosti od oblasti.
2
Stlačením tlačidla "/1 zapnite systém a opätovným stlačením tlačidla "/1 vypnite ukážku.
"/1
27SK
Začíname
5
Krok č. 3: Nastavenie
systému
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte jazyk
a stlačte tlačidlo
.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Vykonanie rýchleho nastavenia
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Zobrazené položky sa líšia v závislosti od oblasti.
"/1
6
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie, ktoré sa zhoduje s typom
vášho televízora, a stlačte tlačidlo
.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
4:3 LETTER BOX
PAUSE MODE:
4:3 PAN SCAN
C/X/x/c,
• [16:9]: Tento pomer strán je určený pre
širokouhlý televízor alebo štandardný
televízor s pomerom strán 4 : 3 so
širokouhlým režimom (strana 58).
• [4:3 LETTER BOX] (4 : 3 orámované)
alebo [4:3 PAN SCAN] (4 : 3 orezané):
Tento pomer strán je určený pre
štandardné televízory s pomerom
strán 4 : 3 (strana 58).
DISPLAY
1
2
3
4
Zapnite televízor.
Prepnite výber vstupu na televízore tak,
aby sa signál zo systému zobrazil na
televíznej obrazovke.
7
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie Control for HDMI (Ovládanie
rozhrania HDMI) a stlačte tlačidlo
.
Stlačením tlačidla "/1 zapnite systém.
Stlačte tlačidlo
bez vloženého disku
alebo pripojeného zariadenia USB.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
ON
OFF
OFF
SD
Home Theatre System
Press
Press
ENTER
CLEAR
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
Poznámka
• Ak sa správa nezobrazí, stlačte tlačidlo
DVD/CD. Ak sa správa naďalej nezobrazuje,
znova zobrazte obrazovku Quick Setup
(Rýchle nastavenie) (strana 56).
28SK
• [ON] (Zapnúť): Funkcia Control for
HDMI (Ovládanie rozhrania HDMI)
je zapnutá.
• [OFF] (Vypnúť): Funkcia Control for
HDMI (Ovládanie rozhrania HDMI)
je vypnutá.
8
SPEAKER FORMATION
Nastavenie typu videovýstupu,
aby sa zhodoval s televízorom
V závislosti od pripojenia televízora (strana 25)
vyberte typ videovýstupu systému.
Výber typu výstupu obrazového signálu
z konektora HDMI OUT
STANDARD
• [STANDARD] (Štandardné): Túto
možnosť vyberte pri bežnej inštalácii
všetkých reproduktorov.
• [NO CENTER] (Bez stredového):
Túto možnosť vyberte pri inštalácii iba
predných reproduktorov a reproduktorov
na priestorový zvuk.
• [NO SURROUND] (Bez priestorových):
Túto možnosť vyberte pri inštalácii iba
stredového a predných reproduktorov.
• [FRONT ONLY] (Iba predné): Túto
možnosť vyberte pri inštalácii iba
predných reproduktorov.
• [ALL FRONT] (Všetky predné): Túto
možnosť vyberte pri inštalácii všetkých
reproduktorov pred miestom počúvania.
• [ALL FRONT - NO CENTER] (Všetky
predné – bez stredového): Túto možnosť
vyberte pri inštalácii predných
reproduktorov a reproduktorov
na priestorový zvuk pred miestom
počúvania.
Ukončenie rýchleho nastavenia
V ľubovoľnom kroku stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Keď pripojíte zariadenie a televízor pomocou
kábla HDMI, vyberte typ výstupu obrazového
signálu z konektora HDMI OUT.
1
2
3
Stlačte tlačidlo DVD/CD.
Stlačte tlačidlo
DISPLAY, kým je
systém v režime zastavenia.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[SETUP] (Nastavenie) a potom
stlačte tlačidlo
.
CUSTOM
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[CUSTOM] (Vlastné) a potom stlačte
tlačidlo
.
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
29SK
Začíname
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte obrázok
umiestnenia reproduktorov, ktorý
zodpovedá skutočnému umiestneniu,
a stlačte tlačidlo
.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[HDMI SETUP] (Nastavenie rozhrania
HDMI) a stlačte tlačidlo
.
Začíname
5
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
6
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[HDMI RESOLUTION] (Rozlíšenie HDMI)
a stlačte tlačidlo
.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
7
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadované nastavenie a stlačte
tlačidlo
.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
AUTO(1920x1080p)
OFF
1920x1080i
LEVEL2
1280x720p
YCBCR
720x480p
OFF
SD
• [AUTO (1920 × 1080p)] (Automatické
1920 × 1080p): Systém vysiela optimálny
obrazový signál pre pripojený televízor.
• [1920 × 1080i]: Systém vysiela obrazový
signál 1920 × 1080i*.
• [1280 × 720p]: Systém vysiela obrazový
signál 1280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: Systém vysiela obrazový
signál 720 × 480p*.
* i: prekladaný, p: progresívny
** V závislosti od oblasti sa môže zobraziť položka
[720 × 480/576p] a systém môže vysielať
obrazový signál 720 × 576p.
30SK
4
Prehrávanie
5
Prehrávanie disku
Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
Stláčaním tlačidla VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Z
Prehrávanie
Prehrávanie súborov
na disku alebo zo
zariadenia USB
Z
DVD/CD
FUNCTION
"/1
VOLUME +/–
DVD/CD
USB
FUNCTION
N
C/X/x/c,
1
O
RETURN
Túto funkciu môžete vybrať aj opakovaným
stláčaním tlačidla FUNCTION.
2
3
DVD MENU
Stlačte tlačidlo DVD/CD.
DISPLAY
N
Stlačením tlačidla Z otvorte
zásobník diskov.
Položte disk do zásobníka a stlačte
tlačidlo Z.
VOLUME +/–
x
1
Stlačte tlačidlo DVD/CD alebo USB.
• DVD/CD: Ak používate disk.
• USB: Ak používate zariadenie USB.
Funkciu môžete vybrať aj opakovaným
stláčaním tlačidla FUNCTION.
2
Vložte zdrojové médium.
x Ak používate disk
Strana s označením smeruje nahor.
Položte disk do zásobníka a stlačením
tlačidla Z otvorte alebo zatvorte
zásobník diskov.
31SK
x Ak používate zariadenie USB
Stlačte tlačidlo MEM SEL.
Pripojte zariadenie USB priamo k jednotke.
Vybraté číslo pamäte
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
Zariadenie USB
Poznámka
Poznámka
• V závislosti od zariadenia USB môže trvať
približne 10 sekúnd, kým sa na displeji
predného panela zobrazí hlásenie READING.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka
[FOLDER LIST] (Zoznam priečinkov).
Ak sa ponuka [FOLDER LIST] (Zoznam
priečinkov) nezobrazí, stlačte tlačidlo
DVD MENU.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte priečinok.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
4
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Systém spustí prehrávanie súborov vo
vybratom priečinku.
x V prípade súborov s obrázkami JPEG
Systém spustí prezentáciu súborov vo
vybratom priečinku.
Stláčaním tlačidla VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Výber zdroja prehrávania
zariadenia USB
V závislosti od zariadenia USB môžete vybrať
číslo pamäte na prehrávanie.
32SK
Odpojenie zariadenia USB
1
Stlačením tlačidla x zastavte
prehrávanie.
2
3
Stlačením tlačidla [/1 vypnite systém.
Odpojte zariadenie USB.
Prehranie konkrétneho súboru
1
2
Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
x V prípade videosúborov alebo
zvukových súborov
5
• Keď pamäť nemožno vybrať, na televíznej obrazovke
sa zobrazí správa [Operation not possible.] (Operácia
nie je možná.).
• V závislosti od zariadenia USB sa číslo pamäte zmení.
3
Vyberte priečinok podľa krokov v časti
Prehrávanie súborov na disku alebo zo
zariadenia USB (strana 31).
Stlačením tlačidla
súborov.
zobrazte zoznam
Vyberte súbor.
Ak sa chcete vrátiť na zoznam súborov,
stlačte tlačidlo O RETURN.
x V prípade videosúborov alebo
zvukových súborov
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte súbor.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
x V prípade súborov s obrázkami JPEG
V prípade, že sú na disku alebo
v zariadení USB rôzne typy súborov
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c vyberte
obrázok.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Môžete vybrať typ súborov, ktorý sa prehrá
prednostne, keď sú na disku alebo v zariadení
USB zmiešané médiá (zvukové súbory, súbory
s obrázkami JPEG alebo videosúbory).
1
2
Spustite prehrávanie.
x V prípade videosúborov alebo
zvukových súborov
3
Stlačením tlačidla N spustite prehrávanie
od vybratého súboru.
x V prípade súborov s obrázkami JPEG
Stlačením tlačidla N spustite prezentáciu,
ktorá začne od vybratého súboru. Stlačením
tlačidla
zobrazte iba vybratý súbor.
Zapnutie a vypnutie zoznamu
priečinkov alebo súborov
Stlačte tlačidlo DVD MENU.
Zobrazenie zoznamu priečinkov alebo
súborov pomocou ponuky Control
Menu (Ponuka ovládania)
1
2
3
Stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[BROWSING] (Prehľadávanie)
a stlačte tlačidlo
.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadovaný zoznam a stlačte tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[MEDIA] (Médiá) a potom stlačte
tlačidlo
.
Prehrávanie
4
1
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
• [MUSIC/PHOTO] (Hudba/fotografie)
(iba disky DATA CD/DATA DVD):
Môžete prehrávať súbory s obrázkami
JPEG aj súbory MP3 v rovnakom
priečinku ako prezentáciu.
• [MUSIC] (Hudba): Prednostne sa
prehrajú zvukové súbory.
• [VIDEO]: Prednostne sa prehrajú
videosúbory.
• [PHOTO] (Fotografie): Prednostne sa
prehrajú súbory s obrázkami JPEG.
Súbory s obrázkami JPEG môžete
prehrávať ako prezentáciu.
Predvolené nastavenie sa líši v závislosti
od zdroja.
Podrobné informácie o priorite
prehrávania typov súborov v nastavení
[MEDIA] (Médiá) nájdete v časti Priorita
prehrávania podľa typov súborov
(strana 74).
• [FOLDER LIST] (Zoznam priečinkov):
Zobrazí sa zoznam priečinkov. Ak chcete
zobraziť zoznam súborov, stláčaním
tlačidiel X/x vyberte priečinok a stlačte
tlačidlo
.
• [PICTURE LIST] (Zoznam obrázkov)
(iba súbory s obrázkami JPEG): Zobrazí
sa zoznam miniatúr súborov s obrázkami
JPEG v príslušnom priečinku.
33SK
Ďalšie možnosti ovládania
prehrávania
Operácia
Stlačte tlačidlo
Sledovanie po
jednotlivých
poliach
X, potom stlačte tlačidlo
/m alebo M/
•
/m: spomalené
prehrávanie (dozadu)
• M/
: spomalené
prehrávanie (dopredu)
Každým stlačením tlačidla
/m alebo M/
počas
spomaleného prehrávania sa
zmení rýchlosť prehrávania.
Otočenie súboru
s obrázkom JPEG
X/x, keď je zobrazený súbor
s obrázkom JPEG
Na normálne zobrazenie sa
vrátite stlačením tlačidla
CLEAR, keď držíte stlačené
tlačidlo SHIFT.
Tlačidlá ovládania prehrávania
na diaľkovom ovládači
V závislosti od typu disku alebo súboru táto
funkcia nemusí fungovať.
Operácia
Stlačte tlačidlo
Zastavenie
x
Pozastavenie
X
Návrat
k normálnemu
prehrávaniu
alebo obnoveniu
prehrávania po
pozastavení
N
Zrušenie bodu
obnovenia
x dvakrát
Vynechanie
aktuálnej kapitoly,
stopy, súboru
alebo scény
. alebo >
• .: prechod na začiatok
• Ak stlačíte tlačidlo .
dvakrát za sekundu, prejdete
na predchádzajúcu položku.
• >: prechod na nasledujúcu
položku
Vynechanie
C alebo c počas prehrávania
aktuálneho súboru • C: prechod na predchádzajúci
s obrázkom JPEG
súbor
• c: prechod na nasledujúcu
položku
Rýchle nájdenie
bodu
34SK
/m alebo M/
počas
prehrávania disku
•
/m: rýchle vyhľadávanie
dozadu
• M/
: rýchle vyhľadávanie
dopredu
Každým stlačením tlačidla
/m alebo M/
počas
vyhľadávania sa zmení rýchlosť
vyhľadávania.
Tip
• Počas prehrávania súborov môžete vybrať
nasledujúci priečinok, keď budete ďalej stláčať
tlačidlo > (tlačidlo c pre súbory s obrázkami
JPEG) po poslednom súbore aktuálneho priečinka.
Nemôžete sa však vrátiť do predchádzajúceho
priečinka stláčaním tlačidla . (tlačidlo C pre
súbory s obrázkami JPEG). Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúci priečinok, vyberte ho v zozname
priečinkov.
• Súbor s obrázkom JPEG nemôžete otáčať, keď
položku [JPEG RESOLUTION] (Rozlíšenie súborov
s obrázkami JPEG) v ponuke [HDMI SETUP]
(Nastavenie HDMI) nastavíte na možnosť
[(1920 × 1080i) HD
] alebo [(1920 × 1080i) HD]
(strana 59).
Prehrávanie konkrétneho titulu/
kapitoly/stopy/scény atď.
3
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
Prehrávanie
Stlačte tlačidlo
.
Čísla môžete vybrať stláčaním číselných
tlačidiel, keď držíte stlačené tlačidlo SHIFT.
Výber titulu/kapitoly/stopy/scény/
registra/priečinka/čísla súboru
na prehrávanie
1
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadované číslo titulu, kapitoly,
stopy, scény atď. a stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte spôsob
vyhľadávania a stlačte tlačidlo
.
[TITLE/SCENE/TRACK]
(Titul/scéna/stopa)
•
[CHAPTER/INDEX]
(Kapitola/register)
•
[TRACK] (Stopa)
•
[INDEX] (Register)
•
[FOLDER] (Priečinok)
•
[FILE] (Súbor)
Ak urobíte chybu, stlačením tlačidla
CLEAR, keď držíte stlačené tlačidlo SHIFT,
zrušte príslušné číslo.
•
Príklad:
[CHAPTER] (Kapitola)
Je vybratá kapitola [** (**)]
(** nahrádza číslo).
Číslo v okrúhlych zátvorkách uvádza
celkový počet titulov, kapitol, stôp,
registrov, scén, priečinkov alebo súborov.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
Vybratý riadok
Poznámka
• Ak je položka [MEDIA] (Médiá) nastavená na
možnosť [MUSIC/PHOTO] (Hudba/fotografie)
a položka
[FILE] (Súbor) sa
nezobrazuje, znova stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Výber scény pomocou časového kódu
1
2
3
Stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[TIME] (Čas) a stlačte tlačidlo
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
časový kód, keď držíte stlačené tlačidlo
SHIFT, a stlačte tlačidlo
.
Ak napríklad chcete nájsť scénu 2 hodiny
10 minút a 20 sekúnd po začiatku, stlačte
tlačidlá 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]), keď držíte
stlačené tlačidlo SHIFT.
Poznámka
• Pomocou časového kódu nemôžete vyhľadať scénu
na disku DVD+RW.
Zmena uhlov
Stláčaním tlačidla ANGLE počas prehrávania
vyberte požadovaný uhol.
Zobrazovanie titulkov
Stláčaním tlačidla SUBTITLE počas
prehrávania vyberte požadovaný
jazyk titulkov.
35SK
x Super VCD
Zmena zvuku
Opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO
počas prehrávania vyberte zvuk.
x DVD VIDEO
Môžete prepínať zvukový formát alebo jazyk,
keď zdroj obsahuje viaceré zvukové formáty
alebo zvuk vo viacerých jazykoch.
Keď sa zobrazia 4 číslice, označujú kód jazyka.
Pozrite si časť Zoznam kódov jazykov
(strana 75), aby ste si overili, ktorý jazyk
tento kód predstavuje.
Keď sa jazyk zobrazí dva- alebo viackrát,
disk DVD VIDEO je nahraný vo viacerých
zvukových formátoch.
Príklad:
Kanál Dolby Digital 5.1
Priestorový (Ľ/P)
1: ENGLISH
Predný (Ľ/P) +
stredový
LFE
(nízkofrekvenčný efekt)
C
Keď prehrávate disk DVD, ktorý obsahuje
niekoľko titulov, požadovaný titul môžete
vybrať pomocou tlačidla DVD TOP MENU.
Keď prehrávate disk DVD, ktorý umožňuje
vyberať položky ako jazyk titulkov a jazyk zvuku,
vyberajte ich pomocou tlačidla DVD MENU.
R
LFE
LS
Používanie ponuky disku DVD
1
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Môžete zmeniť zvukovú stopu.
• [1:STEREO]: stereofónny zvuk zvukovej
stopy č. 1.
• [1:1/L] (1:1/Ľ): zvuk ľavého kanála zvukovej
stopy č. 1 (monofónny).
• [1:2/R] (1:2/P): zvuk pravého kanála zvukovej
stopy č. 1 (monofónny).
• [2:STEREO]: stereofónny zvuk zvukovej
stopy č. 2.
• [2:1/L] (2:1/Ľ): zvuk ľavého kanála zvukovej
stopy č. 2 (monofónny).
• [2:2/R] (2:2/P): zvuk pravého kanála zvukovej
stopy č. 2 (monofónny).
RS
2
Formát práve prehrávaného programu
x Disky VIDEO CD/CD/DATA CD (súbor MP3)/
DATA DVD (súbor MP3)/zariadenie USB
(zvukový súbor)
Môžete zmeniť zvukovú stopu.
• [STEREO]: stereofónny zvuk.
• [1/L] (1/Ľ): zvuk ľavého kanála (monofónny).
• [2/R] (2/P): zvuk pravého kanála
(monofónny).
36SK
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c vyberte
položku, ktorú chcete prehrať alebo
zmeniť, a stlačte tlačidlo
.
Čísla môžete vybrať stláčaním číselných
tlačidiel, keď držíte stlačené tlačidlo SHIFT.
x Disk DVD-VR
Keď disk obsahuje viacero zvukových stôp,
môžete prepínať zvukové stopy.
Stlačte tlačidlo DVD TOP MENU alebo
DVD MENU.
Zobrazenie ponuky disku DVD
v ponuke ovládania
1
2
3
Stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[DISC MENU] (Ponuka disku)
a stlačte tlačidlo
.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[MENU] (Ponuka) alebo [TOP MENU]
(Hlavná ponuka) a stlačte tlačidlo
.
Výber pôvodného titulu alebo
upraveného titulu na disku DVD-VR
Zmena vrstvy prehrávania
hybridného disku Super Audio CD
Niektoré disky Super Audio CD obsahujú vrstvu
Super Audio CD a vrstvu CD. Môžete zmeniť
vrstvu prehrávania, ktorú chcete počúvať.
1
1
Stlačte tlačidlo
DISPLAY, kým je
systém v režime zastavenia.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[ORIGINAL/PLAY LIST] (Pôvodné/
zoznam na prehratie) a stlačte
tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
• [PLAY LIST] (Zoznam na prehratie):
Môžete prehrávať tituly v poradí
existujúceho zoznamu na prehratie.
• [ORIGINAL] (Pôvodné): Môžete
prehrávať tituly tak, ako boli
pôvodne nahrané.
Výber oblasti prehrávania disku
Super Audio CD
Niektoré disky Super Audio CD obsahujú
dvojkanálovú a viackanálovú oblasť
prehrávania. Môžete vybrať oblasť prehrávania,
ktorú chcete počúvať.
1
2
Stlačte tlačidlo
DISPLAY, kým je
systém v režime zastavenia.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER]
(Vrstva prehrávania diskov Super Audio
CD/CD) a stlačte tlačidlo
.
Prehrávanie
Táto funkcia je k dispozícii iba pre disky
DVD-VR, ktoré majú vytvorený zoznam
na prehratie.
x Keď je aktuálna vrstva vrstvou CD
Zobrazí sa hlásenie [SUPER AUDIO CD].
x Keď je aktuálna vrstva vrstvou
Super Audio CD
Zobrazí sa hlásenie [CD].
3
Stlačením tlačidla
zmeňte vrstvu.
• [SUPER AUDIO CD]: Môžete
prehrať vrstvu Super Audio CD.
Keď systém prehráva vrstvu Super
Audio CD, na displeji predného
panela sa rozsvieti indikátor SA-CD.
• [CD]: Môžete prehrať vrstvu CD.
Keď systém prehráva vrstvu CD,
na displeji predného panela sa
rozsvieti indikátor CD.
Poznámka
• Zvukové signály disku Super Audio CD sa
neprenášajú z konektora HDMI OUT.
Stlačte tlačidlo
DISPLAY, kým je
systém v režime zastavenia.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[MULTI/2CH] (Multi/2 k.) a stlačte
tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte príslušné
nastavenie a potom stlačte tlačidlo
.
• [MULTI]: Môžete prehrať viackanálovú
oblasť prehrávania.
• [2CH] (2 k.): Môžete prehrať
dvojkanálovú oblasť prehrávania.
37SK
5
Výber režimu prehrávania
Vyberte stopu, ktorú chcete
naprogramovať.
Príklad: Nastavenie stopy č. 2 ako prvej
naprogramovanej stopy
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[02] v časti [T] a stlačte tlačidlo
.
Prehrávanie v naprogramovanom
poradí
Vybratá stopa
Číslo stopy [T]
(Naprogramované prehrávanie)
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Obsah disku môžete prehrávať v požadovanom
poradí tak, že usporiadate poradie stôp na disku,
aby ste vytvorili svoj vlastný program. Môžte
naprogramovať až 99 stôp.
1
2
3
Stlačte tlačidlo
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
.
[SET t] (Nastaviť) a stlačte tlačidlo
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Stopy nahrané na disku
4
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas naprogramovaných stôp
6
7
Celkový čas naprogramovaných stôp
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
DISPLAY.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[PROGRAM] a stlačte tlačidlo
.
PROGRAM
0: 03:51
T
Ak chcete naprogramovať ďalšie stopy,
zopakujte kroky č. 4 a 5.
Stlačením tlačidla N spustite
naprogramované prehrávanie.
Návrat na normálne prehrávanie
Ak sa obrazovka na nastavenie programu
nezobrazuje na televíznej obrazovke, podržte
stlačené tlačidlo SHIFT a stlačte tlačidlo CLEAR
alebo v kroku č. 3 vyberte položku [OFF]
(Vypnúť). Ak chcete prehrať rovnaký program
znova, v kroku č. 3 vyberte položku [ON]
(Zapnúť) a stlačte tlačidlo .
Stlačte tlačidlo c.
Zmena alebo zrušenie programu
Kurzor sa presunie na rad stôp [T] (v tomto
prípade [01]).
1
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
2
Postupujte podľa krokov č. 1 až 3 v časti
Prehrávanie v naprogramovanom poradí.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
naprogramované číslo stopy,
ktorú chcete zmeniť alebo zrušiť.
Ak chcete odstrániť stopu z programu,
podržte stlačené tlačidlo SHIFT a stlačte
tlačidlo CLEAR.
3
Nový program vytvoríte podľa kroku č. 5
v časti Prehrávanie v naprogramovanom
poradí.
Ak chcete program zrušiť, vyberte položku
[--] v časti [T] a stlačte tlačidlo
.
38SK
Zrušenie všetkých stôp
v naprogramovanom poradí
1
2
Postupujte podľa krokov č. 1 až 3 v časti
Prehrávanie v naprogramovanom poradí.
Stlačte tlačidlo X a vyberte položku [ALL
CLEAR] (Vymazať všetko), potom stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
• Náhodne nemôžete prehrávať disky VIDEO CD
ani Super VCD s funkciou prehrávania PBC.
Viacnásobné prehrávanie
(Opakované prehrávanie)
(Náhodné prehrávanie)
1
Poznámka
• Keď prehrávate súbory MP3, niektorá skladba sa
môžete prehrať opakovane.
1
Podržte stlačené tlačidlo SHIFT a stlačte tlačidlo
CLEAR alebo v kroku č. 3 vyberte položku
[OFF] (Vypnúť).
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
DISPLAY.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[SHUFFLE] (Náhodne) a stlačte
tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku,
ktorá sa má prehrať náhodne.
x Disky VIDEO CD, Super Audio CD a CD
• [OFF] (Vypnúť): Vypnuté.
• [TRACK] (Stopa): Stopy na disku môžete
prehrávať v náhodnom poradí.
x Počas naprogramovaného prehrávania
• [OFF] (Vypnúť): Vypnuté.
• [ON] (Zapnúť): Stopy vybraté
v naprogramovanom prehrávaní
môžete prehrávať v náhodnom poradí.
x Disky DATA CD (iba zvukové súbory),
DATA DVD (iba zvukové súbory)
a zariadenie USB (iba zvukové súbory)
Prehrávanie
Prehrávanie v náhodnom poradí
Návrat na normálne prehrávanie
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
DISPLAY.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[REPEAT] (Opakovať) a potom
stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku,
ktorá sa má opakovať, a potom stlačte
tlačidlo
.
x Disk DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF] (Vypnúť): Vypnuté.
• [DISC] (Disk): Môžete nechať opakovať
všetky tituly na disku.
• [TITLE] (Titul): Môžete nechať opakovať
aktuálny titul na disku.
• [CHAPTER] (Kapitola): Môžete nechať
opakovať aktuálnu kapitolu na disku.
x Disky VIDEO CD, Super Audio CD a CD
• [OFF] (Vypnúť): Vypnuté.
• [DISC] (Disk): Môžete nechať opakovať
všetky stopy na disku.
• [TRACK] (Stopa): Môžete nechať
opakovať aktuálnu stopu.
• [OFF] (Vypnúť): Vypnuté.
• [ON (MUSIC)] (Zapnúť (hudba)):
Môžete náhodne prehrávať zvukové
súbory v priečinku na aktuálnom disku
alebo v zariadení USB. Keď nie je vybratý
žiaden priečinok, náhodne sa prehrajú
súbory v prvom priečinku.
4
Stlačením tlačidla
prehrávanie.
spustite náhodné
39SK
x Disk DATA CD, DATA DVD
a zariadenie USB
3
• [OFF] (Vypnúť): Vypnuté.
• [DISC] (Disk) (iba disky DATA CD,
DATA DVD): Môžete nechať opakovať
všetky priečinky na disku.
• [MEMORY] (Pamäť) (iba zariadenie
USB): Môžete nechať opakovať všetky
priečinky v zariadení USB.
• [FOLDER] (Priečinok): Môžete nechať
opakovať aktuálny priečinok.
• [TRACK] (Stopa) (iba zvukové súbory):
Môžete nechať opakovať aktuálny súbor.
• [FILE] (Súbor) (iba videosúbory): Môžete
nechať opakovať aktuálny súbor.
4
Podržte stlačené tlačidlo SHIFT a stlačte tlačidlo
CLEAR alebo v kroku č. 3 vyberte položku
[OFF] (Vypnúť).
Poznámka
• Náhodne nemôžete opakovane prehrávať disky
VIDEO CD ani Super VCD s funkciou
prehrávania PBC.
Výber efektu pre prezentáciu
1
2
• [MODE 1] (Režim č. 1): Súbor
s obrázkom JPEG preletí zhora
nadol na televíznej obrazovke.
• [MODE 2] (Režim č. 2): Súbor
s obrázkom JPEG sa roztiahne zľava
doprava na televíznej obrazovke.
• [MODE 3] (Režim č. 3): Súbor
s obrázkom JPEG sa roztiahne
zo stredu televíznej obrazovky.
• [MODE 4] (Režim č. 4): Súbory
s obrázkami JPEG náhodne
prepínajú medzi efektmi.
• [MODE 5] (Režim č. 5): Nasledujúci
súbor s obrázkom JPEG postupne
prekryje predchádzajúci obrázok.
• [OFF] (Vypnúť): Vypnuté.
Stlačením tlačidla N spustite opakované
prehrávanie.
Návrat na normálne prehrávanie
Opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY,
kým sa v ponuke ovládania nezobrazí
položka
[EFFECT] (Efekt).
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[EFFECT] (Efekt) a potom stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
• Nastavenie [EFFECT] (Efekt) sa neuplatní,
keď položku [JPEG RESOLUTION] (Rozlíšenie
súborov s obrázkami JPEG) v ponuke [HDMI
SETUP] (Nastavenie HDMI) nastavíte na možnosť
[(1920 × 1080i) HD
] alebo [(1920 × 1080i) HD]
(strana 59).
• Nastavenie [EFFECT] (Efekt) nemôžete vybrať,
keď prehrávate disk, ktorý neobsahuje súbory
s obrázkami JPEG, používate zariadenie USB
alebo vyberiete pre položku [MEDIA] (Médiá)
nastavenie, ktoré neumožňuje prehrávať súbory
s obrázkami JPEG.
Výber trvania prezentácie
1
2
40SK
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
Opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY,
kým sa položka
[INTERVAL]
nezobrazí v ponuke ovládania.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[INTERVAL] a potom stlačte
tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
• Zobrazenie niektorých súborov s obrázkami JPEG
môže trhať dlhšie ako možnosť, ktorú ste vybrali,
a to najmä progresívnych súborov s obrázkami JPEG
alebo súborov s obrázkami JPEG, ktoré obsahujú
3 000 000 pixlov alebo viac.
• Nastavenie [INTERVAL] nemôžete vybrať,
keď prehrávate disk, ktorý neobsahuje súbory
s obrázkami JPEG, používate zariadenie USB
alebo vyberiete pre položku [MEDIA] (Médiá)
nastavenie, ktoré neumožňuje prehrávať súbory
s obrázkami JPEG.
Prehrávanie prezentácie
so zvukom
1
Pripravte priečinok na disku, ktorý
obsahuje súbory MP3 a súbory
s obrázkami JPEG.
Súbory MP3 a súbory s obrázkami JPEG
nesmú byť v oddelených priečinkoch.
Podrobné informácie o vytvorení takéhoto
disku nájdete v návode k počítaču,
softvéru atď.
2
3
Stlačte tlačidlo
DISPLAY.
5
Keď je vybratá možnosť [MUSIC/PHOTO]
(Hudba/fotografie), prejdite na krok č. 5.
Keď je vybratá iná položka ako [MUSIC/
PHOTO] (Hudba/fotografie), stláčaním
tlačidiel X/x vyberte položku [MUSIC/
PHOTO] (Hudba/fotografie) a potom
stlačte tlačidlo
.
Ak sa zoznam priečinkov nezobrazí,
stlačte tlačidlo DVD MENU.
Zoznam priečinkov môžete zobraziť alebo
skryť opakovaným stláčaním tlačidla
DVD MENU.
6
Prehrávanie
• [NORMAL] (Normálny): Môžete nastaviť
štandardné trvanie.
• [FAST] (Rýchly): Môžete nastaviť kratší
interval ako možnosť [NORMAL]
(Normálny).
• [SLOW 1] (Pomalý č. 1): Môžete nastaviť
dlhší interval ako možnosť [NORMAL]
(Normálny).
• [SLOW 2] (Pomalý č. 2): Môžete nastaviť
dlhší interval ako možnosť [SLOW 1]
(Pomalý č. 1).
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadovaný priečinok a stlačte
tlačidlo N.
Poznámka
• Ak prehrávate veľký súbor MP3 a súbor s obrázkom
JPEG súčasne, zvuk sa môže prerušiť. Spoločnosť
Sony odporúča, aby ste pri vytváraní súboru MP3
nastavili bitovú rýchlosť na 128 kb/s alebo menej.
Ak sa zvuk naďalej prerušuje, zmenšite veľkosť
súboru s obrázkom JPEG.
Zobrazenie informácií
o disku alebo zariadení USB
Zobrazenie informácií
o prehrávaní
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo TIME/TEXT.
Informácie na televíznej obrazovke
1
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[MEDIA] (Médiá) a potom stlačte
tlačidlo
.
T
0: 13
2
3
192k MP3
4, 5
Dvorak/Tchaikovsky/NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
41SK
1 [T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]
Čas prehrávania aktuálneho titulu, skladby,
kapitoly alebo disku
[T-**:**:**/C-**:**:**/D-**:**:**]
Zostávajúci čas aktuálneho titulu, skladby,
kapitoly alebo disku
[**:**:**]
Čas prehrávania aktuálnej scény alebo
videosúboru
2 Bitová rýchlosť
Zobrazuje sa pri prehrávaní zvukového
súboru.
3 Typ súboru
Zobrazuje sa pri prehrávaní zvukového
súboru alebo videosúboru.
4 Názov priečinka alebo súboru
Zobrazuje sa pri prehrávaní zvukového
súboru, súboru s obrázkom JPEG alebo
videosúboru.
Ak súbor MP3 obsahuje značku ID3,
systém zobrazí názov albumu alebo
názov titulu z informácií zo značky ID3.
Systém podporuje značky ID3 verzií 1.0,
1.1, 2.2, 2.3.
Zobrazenie informácií zo značky ID3
verzie 2.2/2.3 má prioritu, keď sú
v jednom súbore MP3 použité značky
ID3 verzie 1.0/1.1 aj verzie 2.2/2.3.
5 Textové informácie
Text DVD/Super Audio CD/CD sa zobrazí
iba vtedy, keď je text nahraný na disku. Text
nemôžete zmeniť. Ak disk neobsahuje text,
zobrazí sa správa NO TEXT.
Poznámka
x Disk DVD VIDEO/DVD-VR
1 Čas prehrávania aktuálneho titulu
2 Zostávajúci čas aktuálneho titulu
3 Čas prehrávania aktuálnej kapitoly
4 Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
5 Názov disku
6 Titul a kapitola
x Disky VIDEO CD (s funkciami PBC)
a Super VCD (s funkciami PBC)
1 Čas prehrávania aktuálnej položky
2 Názov disku
3 Číslo scény
x Disky VIDEO CD (bez funkcií PBC),
Super Audio CD a CD
1 Čas prehrávania aktuálnej stopy
2 Zostávajúci čas aktuálnej stopy
3 Čas prehrávania disku
4 Zostávajúci čas disku
5 Názov stopy
6 Stopa a register*
* Iba disky VIDEO CD a Super Audio CD.
x Disk Super VCD (bez funkcií PBC)
1 Čas prehrávania aktuálnej stopy
2 Text stopy
3 Stopa a indexové číslo
x Disky DATA CD, DATA DVD a zariadenie USB
(zvukový súbor)
1 Čas prehrávania a číslo aktuálnej stopy
2 Názov stopy (súboru)*
* Ak súbor MP3 obsahuje značku ID3, systém zobrazí
názov titulu z informácií zo značky ID3.
Systém podporuje značky ID3 verzií 1.0, 1.1, 2.2, 2.3.
Zobrazenie informácií zo značky ID3 verzie 2.2/2.3
má prioritu, keď sú v jednom súbore MP3 použité
značky ID3 verzie 1.0/1.1 aj verzie 2.2/2.3.
x Disky DATA CD (videosúbor), DATA DVD
(videosúbor) a zariadenie USB (videosúbor)
• V závislosti od prehrávaného zdroja systém
dokáže zobraziť iba obmedzený počet znakov.
Tiež v závislosti od zdroja sa nezobrazia všetky
textové znaky.
1 Čas prehrávania aktuálneho súboru
2 Názov aktuálneho súboru
3 Aktuálny album a číslo súboru
Informácie na displeji predného panela
• Systém dokáže zobraziť iba prvú úroveň textu DVD/
CD, napríklad názov disku alebo titul.
• V závislosti od textu názov disku alebo názov stopy sa
nemusí zobraziť.
• Čas prehrávania súborov MP3 a videosúborov sa
nemusí zobrazovať správne.
Poznámka
Každým stlačením tlačidla TIME/TEXT počas
prehrávania sa zobrazia nasledujúce informácie.
Niektoré zobrazené položky môžu po
niekoľkých sekundách zmiznúť.
42SK
Zobrazenie informácií o dátume
súboru s obrázkom JPEG
1
Vybratá položka sa zobrazí na displeji
predného panela.
Opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY,
kým sa v ponuke ovládania nezobrazí
položka
[DATE] (Dátum).
2
Disk prehrávaný systémom
FM
Rádio FM
USB
Zariadenie USB
TV
Televízor alebo externý
prijímač
Pripravte zdroj.
• DVD/CD: Vložte disk do jednotky
(strana 31).
• TUNER FM: Vyberte rozhlasový program
(strana 44).
• USB: Pripojte zariadenie USB priamo
k jednotke.
• TV: Na televízore alebo externom
prijímači vyberte kanál.
* Exchangeable Image File Format je formát obrázka
pre digitálne fotoaparáty definovaný asociáciou
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
3
Počúvanie zvuku
alebo sledovanie videa
z pripojeného komponentu
Zdroj
DVD/CD
Požadovanú funkciu môžete vybrať
aj opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION.
DATA CD
Informácie o dátume
Tlačidlo
Prehrávanie
Informácie o dátume môžete skontrolovať počas
prehrávania, keď je v súbore s obrázkom JPEG
zaznamenaná značka Exif*.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
Pomocou tlačidiel na výber funkcií
vyberte požadovanú funkciu.
Ovládajte pripojený komponent.
Ak chcete používať externý prijímač,
vyberte vstup externého prijímača
prostredníctvom televízora, ku ktorému je
pripojený.
Tlačidlá na
výber funkcií
43SK
8
Tuner
9
Predvolenie rozhlasových
staníc
Môžete predvoliť 20 rozhlasových staníc
v pásme FM.
Aktuálna stanica
Aktuálne pásmo a predvolené číslo
FM
FM 10 : 88.00 MHz
Stlačte tlačidlo FM.
Stlačte a podržte tlačidlo TUNING +/–,
kým sa nespustí automatické
vyhľadávanie.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď systém naladí
stanicu. Na displeji predného panela sa
zobrazí hlásenie TUNED. Pri prijímaní
stereofónneho programu sa na displeji
predného panela zobrazí aj indikátor ST.
3
4
5
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
položku MEMORY.
Stlačte tlačidlo
alebo c.
Na displeji predného panela sa zobrazí
predvolené číslo.
6
7
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadované predvolené číslo.
Stlačte tlačidlo
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
správa COMPLETE a stanica sa uloží.
44SK
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Zmena predvoleného čísla
Stláčaním tlačidiel PRESET +/– (strana 44)
vyberte požadované predvolené číslo, potom
vykonajte postup od kroku č. 3.
Počúvanie rádia
Najskôr predvoľte rozhlasové stanice a uložte
ich do pamäte systému (pozrite si časť
Predvolenie rozhlasových staníc (strana 44)).
1
2
1
2
Zopakujte kroky č. 2 až 7 na uloženie
ďalších staníc.
3
Stlačte tlačidlo FM.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
PRESET +/– vyberte predvolenú stanicu.
Stláčaním tlačidla VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Počúvanie rozhlasový staníc so
známymi frekvenciami
V kroku č. 2 stlačte tlačidlo D.TUNING, podržte
tlačidlo SHIFT a stláčaním číselných tlačidiel
vyberte frekvencie, potom stlačte tlačidlo
.
Počúvanie nepredvolených
rozhlasových staníc
V kroku č. 2 použite manuálne alebo
automatické ladenie.
Ak chcete používať manuálne ladenie,
opakovane stláčajte tlačidlá TUNING +/–.
Ak chcete používať automatické ladenie, stlačte
a podržte tlačidlo TUNING +/–. Automatické
ladenie sa automaticky zastaví, keď systém
začne prijímať rozhlasovú stanicu. Ak chcete
manuálne zastaviť automatické ladenie,
stlačte tlačidlo TUNING +/– alebo x.
V prípade, že program FM šumí
Ak program FM šumí, môžete vybrať
monofónny príjem. Príjem nebude mať
stereofónny efekt, ale zlepší sa.
1
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
FM MODE.
Stlačte tlačidlo
alebo c.
Tuner
3
4
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
položku MONO.
• STEREO: stereofónny príjem.
• MONO: monofónny príjem.
5
6
Stlačte tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
45SK
Zvukový efekt
Priestorový zvuk
Jednoduchým výberom niektorého z vopred naprogramovaných nastavení priestorového zvuku
systému môžete reprodukovať priestorový zvuk.
Reprodukovanie zvuku televízora s 5.1-kanálovým efektom
priestorového zvuku
1
2
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku SUR.SETTING a stlačte tlačidlo
alebo c.
Vybratá položka sa zobrazí na displeji predného panela.
3
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku PRO LOGIC a stlačte tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Poznámka
• Keď je zvuk televízneho programu monofónny, reprodukuje sa iba zo stredového reproduktora.
Výber nastavení priestorového zvuku podľa požiadaviek na počúvanie
1
2
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku SUR.SETTING a stlačte tlačidlo
alebo c.
Vybratá položka sa zobrazí na displeji predného panela.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte požadované nastavenie priestorového zvuku a stlačte
tlačidlo
.
Popisy nastavení priestorového zvuku nájdete v tabuľke nižšie.
4
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Informácie o výstupe z reproduktorov
V tabuľke nižšie sú uvedené možnosti po pripojení všetkých reproduktorov k jednotke a nastavení
položky [SPEAKER FORMATION] (Umiestnenie reproduktorov) na hodnotu [STANDARD]
(Štandardné) (strana 60).
Zvuk z
Nastavenie
Efekt
priestorového zvuku
A.F.D. MULTI
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
46SK
• Dvojkanálový zdroj: Systém prehráva dvojkanálový zvuk
z predných reproduktorov a reproduktorov na priestorový
zvuk, a to priradením dvojkanálového zvuku ľavému
a pravému kanálu na priestorový zvuk.
• Viackanálový zdroj: Systém prehráva zvuk z reproduktorov
v závislosti od počtu kanálov zdroja.
Zvuk z
PRO LOGIC
PLII MOVIE
PLII MUSIC
• Dvojkanálový zdroj: Systém simuluje priestorový zvuk
z dvojkanálových zdrojov a prehráva zvuk zo všetkých
reproduktorov.
– Funkcia PRO LOGIC slúži na dekódovanie v režime
Dolby Pro Logic.
– Funkcia PLII MOVIE slúži na dekódovanie v režime
filmov Dolby Pro Logic II.
– Funkcia PLII MUSIC slúži na dekódovanie v režime
hudby Dolby Pro Logic II.
• Viackanálový zdroj: Systém prehráva zvuk z reproduktorov
v závislosti od počtu kanálov zdroja.
2CH STEREO
Systém prehráva zvuk z predných reproduktorov a basového
reproduktora bez ohľadu na formát zvuku alebo počet
kanálov. Formáty viackanálového priestorového zvuku
sa zmiešajú a zredukujú na dva kanály.
A.F.D. STD
Systém rozozná formát zvuku zdroja a prehráva zvuk tak,
Zvukový efekt
Závisí od zdroja.
Nastavenie
Efekt
priestorového zvuku
ako bol nahraný alebo kódovaný.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
Poznámka
• Nastavenia priestorového zvuku nemôžete vybrať, kým systém načítava disk.
• V závislosti od prijímaného prúdu údajov sa nastavenia priestorového zvuku nemusia uplatniť.
47SK
Výber zvukového efektu
Výber vhodného efektu pre zdroj
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo SOUND MODE, kým sa na
displeji predného panela nezobrazí
požadovaný režim.
• AUTO: V závislosti od zdroja sa v systéme
automaticky vyberie režim MOVIE alebo
MUSIC na vytvorenie príslušného zvukového
efektu. Na displeji predného panela sa zobrazí
hlásenie AUTO.
• MOVIE: Systém zabezpečí zvuk vhodný pre
filmy. Na displeji predného panela sa zobrazí
hlásenie MOVIE.
• MUSIC: Systém zabezpečí zvuk vhodný pre
hudbu. Na displeji predného panela sa zobrazí
hlásenie MUSIC.
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri prehrávaní diskov
Super Audio CD.
Zlepšenie komprimovaného zvuku
Môžete zlepšiť komprimovaný zvuk, napríklad
súbor MP3.
Tento efekt sa aktivuje automaticky po splnení
všetkých nasledujúcich podmienok:
– Nastavená je funkcia USB.
– Položka SUR.SETTING je nastavená na
možnosť A.F.D. STD alebo A.F.D. MULTI
(strana 46).
Vypnutie zvukového efektu
Položku SUR.SETTING nastavte na inú
možnosť než A.F.D. STD alebo A.F.D. MULTI
(strana 46).
48SK
Pohodlné funkcie
Používanie funkcie Control
for HDMI (Ovládanie
rozhrania HDMI) pre
funkciu BRAVIA Sync
Funkcia Control for HDMI (Ovládanie
rozhrania HDMI) je štandard pre vzájomnú
riadiacu funkciu využívaný systémom CEC
(Consumer Electronics Control) pre rozhranie
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
(Control for HDMI (Ovládanie rozhrania
HDMI) – jednoduché nastavenie)
Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Control for HDMI (Ovládanie rozhrania
HDMI) – jednoduché nastavenie, môžete
nastaviť funkciu [CONTROL FOR HDMI]
(Ovládanie rozhrania HDMI) systému tak,
že nastavíte televízor. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Control for HDMI – Easy Setting (Ovládanie
rozhrania HDMI – jednoduché nastavenie),
nastavte funkciu Control for HDMI (Ovládanie
rozhrania HDMI) systému a televízora
manuálne.
1
2
3
4
Zapnite televízor a stlačením tlačidla [/1
zapnite systém.
Prepnite výber vstupu na televízore tak,
aby sa signál zo systému prenášaný
prostredníctvom vstupu HDMI zobrazil
na televíznej obrazovke.
Nastavte funkciu Control for HDMI
(Ovládanie rozhrania HDMI) na
televízore.
Podrobné informácie o nastavení televízora
nájdete v návode na použitie televízora.
Poznámka
• V závislosti od pripojeného komponentu nemusí
funkcia Control for HDMI (Ovládanie rozhrania
HDMI) fungovať. Pozrite si návod na použitie
príslušného komponentu.
Skontrolujte, či je systém a televízor
prepojený pomocou kábla HDMI.
Pohodlné funkcie
Táto funkcia je k dispozícii na televízoroch
s funkciou BRAVIA Sync.
Ak pomocou kábla HDMI pripojíte
komponenty značky Sony kompatibilné
s funkciou Control for HDMI (Ovládanie
rozhrania HDMI), ovládanie sa zjednoduší
nasledujúcim spôsobom:
– Vypnutie napájania systému (strana 50)
– Prehrávanie jedným dotykom (strana 50)
– Režim Kino (strana 50)
– Funkcia hlasitosti systému (strana 50)
– Obmedzenie hlasitosti (strana 51)
– Jednoduché ovládanie diaľkovým ovládačom
(strana 51)
– Sledovanie jazyka (strana 51)
Príprava funkcie Control for HDMI
(Ovládanie rozhrania HDMI)
5
6
Na systéme stlačte tlačidlo DVD/CD.
Stlačte tlačidlo
DISPLAY, kým je
systém v režime zastavenia.
7
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[SETUP] (Nastavenie) a potom
stlačte tlačidlo
.
8
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[CUSTOM] (Vlastné) a potom stlačte
tlačidlo
.
9
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[HDMI SETUP] (Nastavenie rozhrania
HDMI) a stlačte tlačidlo
.
49SK
10 Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
Stlačte tlačidlo THEATRE.
[CONTROL FOR HDMI] (Ovládanie
rozhrania HDMI) a potom stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
• V závislosti od televízora táto funkcia nemusí
fungovať.
11 Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[ON] (Zapnúť) a potom stlačte tlačidlo
.
Vypínanie systému spoločne
s televízorom
(Vypnutie napájania systému)
Keď pomocou tlačidla POWER na diaľkovom
ovládači televízora alebo pomocou tlačidla
TV [/1 na diaľkovom ovládači systému vypnete
televízor, systém sa vypne automaticky.
Poznámka
• Táto funkcia závisí od nastavenia televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
• V závislosti od stavu systému (napríklad počas
prehrávania disku CD) sa systém nemusí
automaticky vypnúť.
Sledovanie disku DVD jedným
stlačením tlačidla
(Prehrávanie jedným dotykom)
Stlačte tlačidlo ONE-TOUCH PLAY.
Televízor sa zapne, funkcia televízora sa nastaví
na vstup HDMI, ku ktorému je pripojený
systém, a systém začne automaticky
prehrávať disk.
Funkcia hlasitosti systému sa tiež automaticky
aktivuje.
Používanie režimu Kino
(Režim Kino)
Ak je televízor kompatibilný s režimom Kino,
môžete sledovať obraz a počúvať zvuk
v optimálnej kvalite vhodnej pre filmy a funkcia
hlasitosti systému sa aktivuje automaticky.
50SK
Počúvanie zvuku televízora
z reproduktorov tohto systému
(Funkcia hlasitosti systému)
Ak chcete používať túto funkciu, prepojte
systém a televízor pomocou zvukového kábla
a kábla HDMI (strana 25).
Keď je televízor zapnutý, stlačením
tlačidla [/1 zapnite systém.
Aktivuje sa funkcia hlasitosti systému.
Zvuk televízora sa začne prehrávať
z reproduktorov systému a hlasitosť
televízora sa automaticky stíši.
Poznámka
• Keď je televízor v režime PAP (picture and picture),
funkcia hlasitosti systému nebude fungovať.
Keď televízor opustí režim PAP, metóda výstupu
televízora sa vráti na metódu pred režimom PAP.
• Keď systém zapnete stlačením tlačidla na výber
funkcie, video a zvuk sa nemusia zhodovať.
• V závislosti od televízora, keď nastavíte hlasitosť
systému, úroveň hlasitosti sa zobrazí na televíznej
obrazovke. V tomto prípade sa úrovne hlasitosti,
ktoré sa zobrazia na televíznej obrazovke a displeji
predného panela systému, môžu líšiť.
Tip
• Funkciu hlasitosti systému môžete tiež ovládať
prostredníctvom ponuky televízora.
• Hlasitosť a stlmenie zvuku systému môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača televízora.
Obmedzenie hlasitosti zvuku
televízora prenášaného
z reproduktorov systému
(Obmedzenie hlasitosti)
Ak je aktivovaná funkcia ovládania
hlasitosti systému a zvuk televízora sa prenáša
z reproduktorov systému, hlasitosť sa obmedzí
na úroveň nastavenú v časti [VOLUME LIMIT]
(Obmedzenie hlasitosti). Podrobné informácie
nájdete v časti [VOLUME LIMIT] (Obmedzenie
hlasitosti) (strana 59).
(Jednoduché ovládanie diaľkovým
ovládačom)
Základné funkcie systému môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača televízora, keď je
na televíznej obrazovke zobrazený videovýstup
systému. Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
Zmena jazyka displeja na
obrazovke systému spoločne
s televízorom
(Sledovanie jazyka)
Keď zmeníte jazyk displeja na obrazovke
televízora, zmení sa aj jazyk displeja na
obrazovke systému.
Poznámka
• Keď je zobrazený displej na obrazovke systému,
táto funkcia nefunguje.
Môžete prenášať skladby z disku Audio CD
alebo rozhlasové programy do zariadenia
USB tak, že ich zakódujete do formátu MP3.
Do zariadenia USB môžete tiež prenášať súbory
MP3 z disku DATA CD alebo DATA DVD.
Informácie o pripojení zariadenia USB nájdete
v časti Prehrávanie súborov na disku alebo zo
zariadenia USB (strana 31).
Prenesená hudba je obmedzená iba na
súkromné používanie. Používanie hudby nad
rámec tohto obmedzenia vyžaduje povolenie
od vlastníkov autorských práv.
Poznámky o prenose do zariadenia USB
• Jednotku a zariadenie USB nepripájajte
prostredníctvom rozbočovača USB.
• Skontrolujte, či je v zariadení USB dostatok
miesta na prenos.
• Počas prenosu neodpájajte zariadenie USB.
• Keď prenášate stopy z disku Audio CD,
stopy sa nahrajú ako súbory MP3 s bitovou
rýchlosťou 128 kb/s.
• Keď prenášate súbory MP3 z disku DATA
CD/DATA DVD, súbory MP3 sa prenesú
s rovnakou bitovou rýchlosťou ako pôvodné
súbory MP3.
• Keď prenášate rozhlasový program, zvuk sa
nahrá ako súbor MP3 s bitovou rýchlosťou
128 kb/s.
• Do vytvorených súborov MP3 sa neprenesú
textové informácie z disku CD.
• Ak zastavíte prenos z disku Audio CD, keď nie
je prenesený celý súbor, vytváraný súbor MP3
sa odstráni.
• Prenos sa automaticky zastaví v prípade, že:
– sa v zariadení USB počas prenosu vyčerpá
voľné miesto,
– počet priečinkov v zariadení USB dosiahne
obmedzenie počtu priečinkov, ktoré
dokáže systém rozpoznať.
• V priečinku môžete uložiť najviac
150 súborov.
Pohodlné funkcie
Ovládanie systému pomocou
diaľkového ovládača televízora
Prenos skladieb
do zariadenia USB
51SK
• V jednom zariadení USB môžete uložiť najviac
199 priečinkov.
• Ak v zariadení USB už existuje priečinok alebo
súbor s rovnakým názvom ako ten, ktorý sa
snažíte preniesť, za jeho názov sa pridá
poradové číslo a pôvodný priečinok alebo
súbor sa neprepíše.
• Pri prenose jednej stopy z disku Audio CD
alebo jedného súboru MP3 z disku DATA CD/
DATA DVD
Zdroj
Názov priečinka Názov súboru
MP3
REC1-MP34)
Rovnaký ako
zdroj prenosu1)
Audio CD
REC1-CD4)
TRACK0013)
Výber cieľa prenosu zariadenia USB
V závislosti od zariadenia USB môžete na prenos
vybrať číslo pamäte.
Stlačte tlačidlo MEM SEL.
• Pri prenose rozhlasového programu
Názov priečinka Názov súboru
FM0014)
Vybraté číslo pamäte
TRACK0013)
1) Priradí
sa najviac 64 znakov z názvu (vrátane
prípony).
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
2)
Priečinky sa potom priraďujú podľa číselného
poradia.
3)
Súbory sa potom priraďujú podľa číselného poradia.
4) Pri každom prenose samostatnej stopy sa nový súbor
prenesie do priečinka REC1-MP3 alebo REC1-CD.
Poznámka
• Keď pamäť nemožno vybrať, na televíznej obrazovke
sa zobrazí správa [Operation not possible.] (Operácia
nie je možná.).
• V závislosti od zariadenia USB sa číslo pamäte zmení.
• Pred prenosom vyberte cieľ prenosu.
Pravidlá vytvárania priečinkov
a súborov
Pri prenose do zariadenia USB sa vytvorí
podpriečinok MUSIC priamo v priečinku
ROOT. Priečinky a súbory sa vytvárajú v tomto
priečinku MUSIC nasledujúcim spôsobom
na základe spôsobu prenosu a zdroja.
• Pri prenose viacerých stôp z disku Audio CD
alebo súborov MP3 z disku DATA CD/
DATA DVD
52SK
Zdroj
Názov priečinka Názov súboru
MP3
Rovnaký ako zdroj prenosu1)
Audio CD
FLDR0012)
TRACK0013)
Prenášanie stôp z disku Audio CD
alebo súborov MP3 z disku DATA CD/
DATA DVD do zariadenia USB
1
2
3
Vložte disk Audio CD/DATA CD/
DATA DVD.
Stlačte tlačidlo
DISPLAY, kým je
systém v režime zastavenia.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[USB TRANSFER] (Prenos do
zariadenia USB) a potom stlačte
tlačidlo
.
x Ak používate disk Audio CD
Stlačte tlačidlo
a prejdite na krok č. 5.
x Ak používate disk DATA CD/DATA DVD
Postupujte podľa nasledujúceho kroku.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[TRACK] (Stopa) alebo [FOLDER]
(Priečinok) a potom stlačte tlačidlo
.
x Ak používate disk DATA CD/DATA DVD
Zvyšné voľné miesto v zariadení USB
• [TRACK] (Stopa): Zobrazí sa zoznam
priečinkov. Stláčaním tlačidiel X/x
vyberte požadovaný priečinok a potom
stlačte tlačidlo
.
• [FOLDER] (Priečinok): Zobrazia sa
priečinky nahrané na disku DATA CD/
DATA DVD. Môžete preniesť všetky
súbory MP3 v priečinku.
5
Ak chcete zrušiť výber všetkých stôp,
vyberte položku [s ALL] (Všetky) a potom
stlačte tlačidlo
.
6
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c vyberte
položku [START] (Štart) a potom stlačte
tlačidlo
.
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Stopy alebo súbory MP3 môžete do zariadenia
USB jednoducho preniesť pomocou tlačidla
REC TO USB.
1
2
3
4
2
3
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
ALL
Stlačte tlačidlo x.
Vyberte požadovanú stopu alebo súbor
MP3 a stlačte tlačidlo N.
Na zariadení stlačte tlačidlo REC TO USB.
Rozsvieti sa tlačidlo z a na displeji
predného panela sa zobrazí hlásenie
READING. Potom sa na displeji predného
panela budú striedavo zobrazovať hlásenie
PUSH PLAY a zostávajúce voľné miesto
v zariadení USB.
Zvyšné voľné miesto v zariadení USB
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
Vložte disk Audio CD/DATA CD/
DATA DVD.
Ak chcete preniesť všetky stopy, prejdite
na krok č. 4.
Ak chcete preniesť jednu stopu, postupujte
podľa nasledujúceho kroku.
x Ak používate disk Audio CD
1
ALL
Prenos jedným stlačením tlačidla
Výber jednotlivých stôp/súborov MP3/
priečinkov
USB TRANSFER
ALL
Súbory MP3/priečinky určené na prenos.
Ak chcete zrušiť prenos, stlačte tlačidlo x.
Stláčaním tlačidiel X/x zvýraznite stopu/súbor
MP3/priečinok a stlačením tlačidla
ho
v kroku č. 5 označte znamienkom začiarknutia.
Ak chcete výber zrušiť, zvýraznite stopu/súbor
MP3/priečinok a stlačením tlačidla
odstráňte znamienko začiarknutia.
START
Pohodlné funkcie
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c vyberte
položku [x ALL] (Všetky) (pre disk Audio
CD) alebo [ ALL] (Všetky) (pre disk
DATA CD/DATA DVD) a potom stlačte
tlačidlo
.
USB TRANSFER
2002_Remixes
5
Stlačením tlačidla N spustite prenos.
Keď prenos skončí, na displeji predného
panela sa zobrazí hlásenie COMPLETE
a prehrávanie disku a zariadenia USB sa
automaticky zastaví.
Ak chcete zrušiť prenos, stlačte tlačidlo x.
Stopy určené na prenos.
53SK
Prenos rozhlasového programu
3
x Vymazanie všetkých zvukových
súborov v priečinku
Do zariadenia USB môžete preniesť rozhlasový
program, ktorý počúvate.
1
2
3
Stlačte tlačidlo CLEAR, keď držíte stlačené
tlačidlo SHIFT.
Stlačte tlačidlo FM.
x Vymazanie jedného zvukového súboru
Stláčaním tlačidiel PRESET +/– alebo
TUNING +/– vyberte rozhlasovú stanicu.
Stlačte tlačidlo
a potom pomocou
tlačidiel X/x vyberte požadovaný zvukový
súbor a stlačte tlačidlo CLEAR, keď držíte
stlačené tlačidlo SHIFT.
Na zariadení stlačte tlačidlo REC TO USB.
Rozsvieti sa tlačidlo z a na displeji
predného panela sa budú striedavo
zobrazovať hlásenia PLEASE a WAIT.
Potom sa na displeji predného panela budú
striedavo zobrazovať hlásenie PUSH PLAY
a zostávajúce voľné miesto v zariadení USB.
4
5
Vyberte zvukové súbory.
Stlačením tlačidla N spustite prenos.
Stlačením tlačidla x zastavte prenos.
Vytvorenie nového súboru MP3
počas prenosu
4
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[YES] (Áno) a potom stlačte tlačidlo
.
Ak chcete výber zrušiť, vyberte položku
[NO] (Nie) a potom stlačte tlačidlo
.
Poznámka
• Počas vymazávania neodpájajte zariadenie USB.
• Ak priečinok, ktorý chcete vymazať, obsahuje súbory
v inom formáte ako zvukovom, súbory sa vymažú zo
zoznamu na televíznej obrazovke, ale nevymažú sa zo
zariadenia USB.
Počas prenosu stlačte tlačidlo REC TO USB.
Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie
NEW TRACK a prenos bude pokračovať do
nového súboru MP3 hneď, ako stlačíte tlačidlo
REC TO USB.
Ak v priebehu niekoľkých sekúnd znova stlačíte
tlačidlo REC TO USB, nebude možné vytvoriť
nový súbor MP3.
Poznámka
Používanie časovača spánku
Systém môžete nastaviť tak, aby sa vypol
v predvolenom čase, takže budete môcť
zaspávať pri hudbe.
1
2
• Keď sa vytvorí nový súbor MP3, prenos sa dočasne
zastaví.
Vymazávanie zvukových súborov
zo zariadenia USB
Môžete vymazať zvukové súbory (.mp3, .wma
alebo .m4a) zo zariadenia USB.
1
2
54SK
Stlačte tlačidlo USB.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte priečinok.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
SLEEP a stlačte tlačidlo
alebo c.
Vybratá položka sa zobrazí na displeji
predného panela.
Tip
• Nový súbor MP3 sa vytvorí automaticky približne
po 1 hodine prenosu.
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
Zobrazenie minút (zostávajúci čas) sa mení
po 10 minútach.
4
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku
a obrazu)
Keď sa zvuk nezhoduje s obrazom na televíznej
obrazovke, môžete nastaviť oneskorenie medzi
obrazom a zvukom.
3
Stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Skreslenie zvuku pripojených komponentov
možno zlepšiť znížením hlasitosti vstupu.
1
2
3
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku
a obrazu) a potom stlačte tlačidlo
.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
• [OFF] (Vypnúť): Vypnuté.
• [ON] (Zapnúť): Môžete nastaviť
oneskorenie medzi obrazom a zvukom.
Stlačte tlačidlo TV.
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
ATTENUATE a stlačte tlačidlo
alebo c.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
• ATT ON: Môžete znížiť hlasitosť vstupu.
• ATT OFF: Normálna hlasitosť vstupu.
5
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Pohodlné funkcie
1
2
Zmena hlasitosti vstupu
zvuku z pripojených
komponentov
Poznámka
• V závislosti od prijímaného prúdu údajov sa funkcia
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku a obrazu)
nemusí uplatniť.
55SK
Nastavenia
Zmena jasu displeja
predného panela
1
2
1
2
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
DIMMER a stlačte tlačidlo
alebo c.
Vybratá položka sa zobrazí na displeji
predného panela.
3
Opätovné vykonanie
rýchleho nastavenia
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[SETUP] (Nastavenie) a potom
stlačte tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[QUICK] (Rýchle) a potom stlačte
tlačidlo
.
Ak chcete vybrať jas displeja predného
panela, stlačte tlačidlo X/x a potom
tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Zapnutie a vypnutie
režimu ukážky
Keď je systém v pohotovostnom režime, ukážku
môžete zapnúť alebo vypnúť na displeji
predného panela.
1
2
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
DEMO a stlačte tlačidlo
alebo c.
Vybratá položka sa zobrazí na displeji
predného panela.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie Quick Setup (Rýchle
nastavenie) vykonajte podľa krokov v časti
Vykonanie rýchleho nastavenia (strana 28).
Automatické
prepnutie systému do
pohotovostného režimu
Keď systém približne 30 minút nepoužívate
a rovnaký čas z neho nepočuť žiadny zvuk,
automaticky sa prepne do pohotovostného
režimu. Približne dve minúty pred prepnutím
systému do pohotovostného režimu začne
na displeji predného panela blikať hlásenie
AUTO STBY.
Funkciu automatického prepnutia do
pohotovostného režimu môžete zapnúť
alebo vypnúť.
1
2
• DEMO OFF: Vypnuté.
• DEMO ON: Zapnuté.
4
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Stlačte tlačidlo
DISPLAY, kým je
systém v režime zastavenia.
3
• DIMMER OFF: Displej predného panela
je jasný.
• DIMMER ON: Jas displeja predného
panela je tlmený.
4
Stlačte tlačidlo DVD/CD.
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
AUTO STBY a stlačte tlačidlo
alebo c.
Vybratá položka sa zobrazí na displeji
predného panela.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte príslušné
nastavenie a potom stlačte tlačidlo
.
• ON: Zapnuté.
• OFF: Vypnuté.
4
56SK
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
6
Ďalšie nastavenia
Zobrazia sa možnosti pre vybratú položku.
Príklad: [TV TYPE] (Typ televízora)
Možnosti ako obraz a zvuk môžete rôzne
nastavovať.
Zobrazené položky sa líšia v závislosti od oblasti.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
PAUSE MODE:
AUTO
4:3 PAN SCAN
Poznámka
• Nastavenia prehrávania uložené na disku sú
nadradené nad nastaveniami displeja a niektoré
uvedené funkcie nemusia fungovať.
1
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte príslušnú
položku a potom stlačte tlačidlo
.
Možnosti
Stlačte tlačidlo DVD/CD.
Stlačte tlačidlo
DISPLAY, kým je
systém v režime zastavenia.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[SETUP] (Nastavenie) a potom
stlačte tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[CUSTOM] (Vlastné) a potom stlačte
tlačidlo
.
5
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte príslušnú
položku nastavenia a potom stlačte
tlačidlo
.
• [LANGUAGE SETUP] (Nastavenie
jazyka) (strana 57)
• [VIDEO SETUP] (Nastavenie obrazu)
(strana 58)
• [HDMI SETUP] (Nastavenie rozhrania
HDMI) (strana 59)
• [AUDIO SETUP] (Nastavenie zvuku)
(strana 60)
• [SYSTEM SETUP] (Nastavenie systému)
(strana 61)
• [SPEAKER SETUP] (Nastavenie
reproduktorov) (strana 62)
Príklad: [VIDEO SETUP]
(Nastavenie obrazu)
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie sa vyberie a dokončí.
Príklad: [4:3 LETTER BOX]
(4 : 3 orámované)
VIDEO SETUP
4:3 LETTER BOX
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
AUTO
PAUSE MODE:
AUTO
Nastavenia
3
7
Vybraté nastavenie
Obnovenie všetkých nastavení funkcie
[SETUP] (Nastavenie)
Ak chcete obnoviť všetky nastavenia funkcie
[SETUP] (Nastavenie), pozrite si časť [RESET]
(Obnovenie) (strana 62).
Nastavenie jazyka displeja alebo
zvukovej stopy
[LANGUAGE SETUP] (Nastavenie jazyka)
Vybratá položka
VIDEO SETUP
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
PAUSE MODE:
16:9
AUTO
AUTO
Nastavujte rôzne jazyky displeja na obrazovke
alebo zvukovej stopy.
x [OSD] (Jazyk displeja na obrazovke) (displej
na obrazovke)
Môžete prepnúť jazyk displeja na televíznej
obrazovke.
Položky nastavenia
57SK
x [MENU] (Ponuka)
Môžete prepnúť jazyk ponuky disku.
x [AUDIO] (Zvuk)
[4:3 LETTER BOX] (4 : 3 orámované): Túto
možnosť vyberte po pripojení štandardného
televízora s pomerom strán 4 : 3. Systém zobrazí
širokouhlý obraz s okrajmi v hornej a dolnej
časti televíznej obrazovky.
Môžete prepnúť jazyk zvukovej stopy.
Po výbere položky [ORIGINAL] (Pôvodné)
sa zvolí jazyk, ktorý je na disku nastavený
ako primárny.
x [SUBTITLE] (Titulky)
Môžete prepnúť jazyk titulkov nahraných na
disku DVD VIDEO.
Po výbere položky [AUDIO FOLLOW] (Podľa
zvuku) sa jazyk titulkov mení v závislosti od
jazyka vybratého pre zvukovú stopu.
[4:3 PAN SCAN] (4 : 3 orezané): Túto možnosť
vyberte po pripojení štandardného televízora
s pomerom strán 4 : 3. Systém automaticky
zobrazí širokouhlý obraz na celej obrazovke
a oreže časti, ktoré presahujú.
Poznámka
• Ak v položke [MENU] (Ponuka), [AUDIO] (Zvuk)
alebo [SUBTITLE] (Titulky) vyberiete jazyk, ktorý
nie je nahratý na disku DVD VIDEO, automaticky
sa vyberie jeden z nahratých jazykov (v závislosti
od disku sa jazyk nemusí vybrať automaticky).
x [COLOR SYSTEM (VIDEO CD)] (Systém farieb
pre disky VIDEO CD)
Tip
(iba modely pre Áziu, Blízky východ a Európu)
• Ak v položke [MENU] (Ponuka), [AUDIO] (Zvuk)
a [SUBTITLE] (Titulky) vyberiete možnosť
[OTHERS t] (Iné), pomocou číselných tlačidiel
vyberte a zadajte príslušný kód jazyka, ktorý nájdete
v časti Zoznam kódov jazykov (strana 75).
Pri prehrávaní disku VIDEO CD môžete vybrať
požadovaný systém farieb.
Nastavenia displeja
[VIDEO SETUP] (Nastavenie obrazu)
Nastavenia vyberte podľa svojho televízora.
x [TV TYPE] (Typ televízora)
Môžete vybrať pomer strán pripojeného
televízora.
[16:9]: Túto možnosť vyberte po pripojení
širokouhlého televízora alebo televízora so
širokouhlým režimom.
58SK
[AUTO] (Automaticky): Systém reprodukuje
videosignál disku vo formáte PAL alebo NTSC.
Ak televízor používa duálny systém, vyberte
položku [AUTO] (Automaticky).
[PAL]: Systém zmení videosignál disku
vo formáte NTSC a reprodukuje ho vo
formáte PAL.
[NTSC]: Systém zmení videosignál disku
vo formáte PAL a reprodukuje ho vo
formáte NTSC.
Poznámka
• Nemôžete zmeniť samotný systém farieb disku.
• Systém farieb tohto systému môžete zmeniť podľa
pripojeného televízora (strana 25).
x [BLACK LEVEL] (Úroveň čiernej)
(iba latinskoamerické modely)
Môžete vybrať úroveň čiernej farby (úroveň
nastavenia) pre videosignály reprodukované
z iných konektorov než HDMI OUT.
[ON] (Zapnúť): Štandardná úroveň.
[OFF] (Vypnúť): Môžete znížiť štandardnú
úroveň čiernej farby. Túto možnosť použite
v prípade, ak je obraz príliš biely.
x [PAUSE MODE] (Režim pozastavenia)
(len disky DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
V režime pozastavenia môžete vybrať
konkrétny obraz.
Nastavenia výstupu HDMI
Táto funkcia je k dispozícii, keď prepojíte systém
a televízor kompatibilný s funkciou Control for
HDMI (Ovládanie rozhrania HDMI) pomocou
kábla HDMI.
[ON] (Zapnúť): Zapnuté. Môžete ovládať
jednotlivé komponenty pripojené pomocou
kábla HDMI.
[OFF] (Vypnúť): Vypnuté.
x [VOLUME LIMIT] (Obmedzenie hlasitosti)
Ak je aktivovaná funkcia ovládania hlasitosti
systému (strana 50), v závislosti od hlasitosti
systému sa môže reprodukovať hlasný zvuk.
Tomu môžete predísť obmedzením maximálnej
hlasitosti po aktivovaní funkcie ovládania
hlasitosti systému.
[OFF] (Vypnúť): Vypnuté.
[LEVEL3] (Úroveň 3): Maximálna hlasitosť sa
nastaví na hodnotu 10.
[LEVEL2] (Úroveň 2): Maximálna hlasitosť sa
nastaví na hodnotu 15.
[LEVEL1] (Úroveň 1): Maximálna hlasitosť sa
nastaví na hodnotu 20.
Nastavenia
[AUTO] (Automaticky): Obraz vrátane
objektov, ktoré sa dynamicky pohybujú,
sa vysiela bez chvenia. Toto nastavenie je
určené pre bežné používanie.
[FRAME] (Snímka): Obraz vrátane objektov,
ktoré sa nepohybujú dynamicky, sa vysiela
vo vysokom rozlíšení.
x [CONTROL FOR HDMI] (Ovládanie
rozhrania HDMI)
Poznámka
[HDMI SETUP] (Nastavenie
rozhrania HDMI)
x [HDMI RESOLUTION] (Rozlíšenie HDMI)
Môžete vybrať typ obrazového signálu, ktorý
sa prenáša z konektora HDMI OUT.
[AUTO (1920 × 1080p)] (Automatické
1920 × 1080p): Systém vysiela optimálny
obrazový signál pre pripojený televízor.
[1920 × 1080i]: Systém vysiela obrazový signál
1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: Systém vysiela obrazový signál
1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Systém vysiela obrazový signál
720 × 480p*.
* i: prekladaný, p: progresívny
** V závislosti od oblasti sa môže vysielať obrazový
signál [720 × 480/576p].
• Táto funkcia je dostupná len v prípade, že je položka
[CONTROL FOR HDMI] (Ovládanie rozhrania
HDMI) nastavená na možnosť [ON] (Zapnúť).
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Môžete vybrať typ výstupného signálu HDMI
z konektora HDMI OUT.
[YCBCR]: Systém vysiela signály YCBCR.
[RGB]: Systém vysiela signály RGB.
x [AUDIO (HDMI)] (Zvuk cez rozhranie HDMI)
Môžete vybrať stav zvukového výstupného
signálu z konektora HDMI OUT.
[OFF] (Vypnúť): Systém nevysiela z konektora
HDMI OUT žiadny zvuk.
[ON] (Zapnúť): Systém vysiela zvukové signály
konverziou signálov Dolby Digital, DTS alebo
PCM 96 kHz/24 bitov na signály PCM 48 kHz/
16 bitov.
59SK
Poznámka
• Ak funkciu nastavíte na inú hodnotu ako DVD/CD
alebo USB, systém nevysiela z konektora HDMI OUT
žiadny zvuk, a to ani po nastavení položky [AUDIO
(HDMI)] (Zvuk cez rozhranie HDMI) na možnosť
[ON] (Zapnúť).
x [JPEG RESOLUTION] (Rozlíšenie súborov
s obrázkami JPEG)
Môžete vybrať výstupné rozlíšenie súborov
s obrázkami JPEG z konektora HDMI OUT.
[SD ]: Systém vysiela v štandardnom
rozlíšení s čiernym okrajom.
[HD ]: Systém vysiela v rozlíšení HD
s čiernym okrajom.
[HD]: Systém vysiela v rozlíšení HD bez
čierneho okraja.
[(1920 × 1080i) HD ]: Systém vysiela v plnom
rozlíšení HD s čiernym okrajom.
[(1920 × 1080i) HD]: Systém vysiela v plnom
rozlíšení HD bez čierneho okraja.
Poznámka
• Nastavenie [JPEG RESOLUTION] (Rozlíšenie
súborov s obrázkami JPEG) sa uplatní len vtedy,
keď položku [TV TYPE] (Typ televízora) v ponuke
[VIDEO SETUP] (Nastavenie obrazu) nastavíte na
možnosť [16:9] a položku [HDMI RESOLUTION]
(Rozlíšenie HDMI) v ponuke [HDMI SETUP]
(Nastavenie rozhrania HDMI) na ľubovoľné hodnoty
s výnimkou možností [720 × 480p] a [720 × 480/
576p].
• Nastavenie [(1920 × 1080i) HD
] alebo
[(1920 × 1080i) HD] môžete vybrať len vtedy, keď
položku [HDMI RESOLUTION] (Rozlíšenie HDMI)
v ponuke [HDMI SETUP] (Nastavenie rozhrania
HDMI) nastavíte na možnosť [1920 × 1080i].
• Signál HDMI sa okamžite prestane vysielať v týchto
prípadoch:
– systém načítava alebo ruší načítanie disku
DATA CD alebo DATA DVD,
– po pripojení alebo odstránení zariadenia USB.
Nastavenia zvuku
[AUDIO SETUP] (Nastavenie zvuku)
x [SPEAKER FORMATION] (Umiestnenie
reproduktorov)
V závislosti od tvaru miestnosti možno
nebudete môcť nainštalovať niektoré
reproduktory. Ak chcete dosiahnuť lepší
priestorový zvuk, spoločnosť Sony odporúča,
aby ste sa najprv rozhodli pre vhodné
umiestnenie reproduktorov.
[STANDARD] (Štandardné): Túto možnosť
vyberte pri bežnej inštalácii všetkých
reproduktorov.
[NO CENTER] (Bez stredového): Túto možnosť
vyberte pri inštalácii iba predných
reproduktorov a reproduktorov na
priestorový zvuk.
[NO SURROUND] (Bez priestorových):
Túto možnosť vyberte pri inštalácii iba
stredového a predných reproduktorov.
[FRONT ONLY] (Iba predné): Túto možnosť
vyberte pri inštalácii iba predných
reproduktorov.
[ALL FRONT] (Všetky predné): Túto možnosť
vyberte pri inštalácii všetkých reproduktorov
pred miestom počúvania.
[ALL FRONT - NO CENTER] (Všetky predné –
bez stredového): Túto možnosť vyberte
pri inštalácii predných reproduktorov
a reproduktorov na priestorový zvuk
pred miestom počúvania.
x [AUDIO DRC]
Môžete komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Funkcia [AUDIO DRC]
je užitočná pri sledovaní filmov v noci
s nízkou hlasitosťou.
[OFF] (Vypnúť): Bez kompresie dynamického
rozsahu.
[STANDARD] (Štandardná): Systém
reprodukuje zvukovú stopu v dynamickom
rozsahu podľa zámerov technika nahrávania.
[MAX] (Maximálne): Systém komprimuje
dynamický rozsah na maximálnej úrovni.
60SK
Poznámka
• Funkcia [AUDIO DRC] je aktívna len v prípade
zvukového formátu Dolby Digital.
[GRAPHICS] (Grafika): Zobrazí sa predvolený
obrázok uložený v systéme.
[BLUE] (Modrá): Pozadie je modré.
[BLACK] (Čierna): Pozadie je čierne.
x [TRACK SELECTION] (Výber stopy)
Pri nahrávaní viacerých zvukových formátov
môžete nastaviť zvukovú stopu, ktorá obsahuje
najvyšší počet kanálov, ako primárnu (zvukový
formát PCM, DTS, Dolby Digital alebo MPEG).
[OFF] (Vypnúť): Vypnuté.
[AUTO] (Automaticky): Systém automaticky
vyberie zvukovú stopu podľa nastavenej
priority.
x [PARENTAL CONTROL] (Rodičovská
ochrana)
Funkcia [PARENTAL CONTROL] (Rodičovská
ochrana) umožňuje obmedziť prehrávanie
diskov DVD, ktoré majú hodnotenie. Scény
môžu byť zablokované alebo nahradené
inými scénami.
1
Poznámka
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[STANDARD] (Štandardná) a potom
stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
geografickú oblasť ako úroveň
obmedzenia prehrávania a potom
stlačte tlačidlo
.
Ak vyberiete položku [OTHERS t] (Iné),
pomocou číselných tlačidiel vyberte
a zadajte štandardný kód uvedený v časti
Zoznam kódov oblastí na rodičovskú
ochranu (strana 75).
Iné nastavenia
[SYSTEM SETUP] (Nastavenie systému)
x [SCREEN SAVER] (Šetrič obrazovky)
Môžete znížiť úroveň poškodenia zobrazovacieho
zariadenia (viacnásobné zobrazovanie).
Stlačením ľubovoľného tlačidla (napríklad
tlačidla N) šetrič obrazovky zrušíte.
[ON] (Zapnúť): Obraz šetriča obrazovky sa
zobrazí, keď systém nepoužívate približne
15 minút.
[OFF] (Vypnúť): Vypnuté.
x [BACKGROUND] (Pozadie)
Môžete vybrať farbu alebo obrázok pozadia
na televíznej obrazovke.
[JACKET PICTURE] (Obrázok obalu): Obrázok
obalu (snímka) sa zobrazí len vtedy, keď je
nahratý na disku (disk CD-EXTRA a pod.).
Ak disk neobsahuje obrázok obalu, zobrazí
sa aktuálny obrázok uložený v systéme.
Nastavenia
• Po nastavení tejto položky na možnosť [AUTO]
(Automaticky) sa môže zmeniť jazyk. Nastavenie
[TRACK SELECTION] (Výber stopy) má vyššiu
prioritu ako nastavenia [AUDIO] (Zvuk) v ponuke
[LANGUAGE SETUP] (Nastavenie jazyka)
(strana 57). (V závislosti od disku táto funkcia
nemusí fungovať.)
Pomocou číselných tlačidiel zadajte alebo
znova zadajte štvorciferné heslo a potom
stlačte tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[LEVEL] (Úroveň) a potom stlačte
tlačidlo
.
5
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadovanú úroveň a potom stlačte
tlačidlo
.
Čím je hodnota nižšia, tým väčšie je
obmedzenie.
Vypnutie funkcie [PARENTAL CONTROL]
(Rodičovská ochrana)
V kroku č. 5 nastavte položku [LEVEL]
(Úroveň) na možnosť [OFF] (Vypnúť).
Prehrávanie disku s nastavenou funkciou
[PARENTAL CONTROL] (Rodičovská ochrana)
Po načítaní disku stlačte tlačidlo N. Zobrazí sa
obrazovka na zadanie hesla. Pomocou číselných
tlačidiel zadajte štvorciferné heslo a potom
stlačte tlačidlo
.
61SK
Tip
• Ak heslo zabudnete, pomocou číselných tlačidiel
zadajte kód 199703 a potom stlačte tlačidlo .
Na obrazovke sa zobrazí výzva na zadanie
nového štvorciferného hesla. Po zadaní nového
štvorciferného hesla vymeňte disk v zariadení
a stlačte tlačidlo N. Po zobrazení obrazovky
na zadanie hesla zadajte nové heslo.
Zmena hesla
1
2
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
štvorciferné heslo a potom stlačte
tlačidlo
.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[CHANGE PASSWORD t] (Zmeniť heslo)
a potom stlačte tlačidlo
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové štvorciferné heslo a potom stlačte
tlačidlo
.
Ak sa pri zadávaní hesla pomýlite, skôr
než stlačíte tlačidlo
, stlačte tlačidlo C
a zadajte správnu číslicu.
4
Heslo potvrdíte tak, že ho znova zadáte
pomocou číselných tlačidiel, a potom
stlačíte tlačidlo
.
x [MULTI-DISC RESUME] (Obnovenie
viacerých diskov)
Tento systém načítava miesto, kde sa pri
poslednom prehrávaní zastavil disk, a pokračuje
v prehrávaní od tohto bodu, keď znova vložíte
rovnaký disk.
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku [YES]
(Áno) a potom stlačte tlačidlo
.
Tento proces môžete aj ukončiť a vrátiť sa do
ponuky Control Menu (Ponuka ovládania)
výberom položky [NO] (Nie).
Pri obnovovaní systému nestláčajte
tlačidlo [/1, pretože tento proces
trvá niekoľko sekúnd.
Poznámka
• Na predvolené hodnoty môžete obnoviť aj nastavenia
ponuky [MEDIA] (Médiá), [INTERVAL], [EFFECT]
(Efekt) a [MULTI/2CH] (Multi/2 k.).
Nastavenia reproduktorov
[SPEAKER SETUP] (Nastavenie
reproduktorov)
Nastavenia reproduktorov môžete upraviť
manuálne bez použitia funkcie Quick Setup
(Rýchle nastavenie).
Vyberte reproduktory, ktoré budete používať,
nastavte vzdialenosť od miesta počúvania
a potom upravte hlasitosť jednotlivých
reproduktorov. Hlasitosť môžete upraviť
pomocou funkcie [TEST TONE]
(Testovací tón).
x [CONNECTION] (Pripojenie)
[FRONT] (Predné)
[YES] (Áno)
[CENTER] (Stredový)
[ON] (Zapnúť): Systém ukladá v pamäti body
obnovenia prehrávania až pre 10 diskov.
[OFF] (Vypnúť): Systém neukladá body
obnovenia prehrávania v pamäti. Prehrávanie
sa spustí od bodu obnovenia prehrávania iba
pre aktuálny disk v zariadení.
Poznámka
• Keď sa pamäť obnovenia prehrávania zaplní, bod
obnovenia prehrávania najskôr prehrávaného
disku sa odstráni.
x [RESET] (Obnovenie)
Nastavenia ponuky [SETUP] (Nastavenie)
môžete s výnimkou funkcie [PARENTAL
CONTROL] (Rodičovská ochrana) obnoviť
na predvolené hodnoty.
62SK
[YES] (Áno): Toto nastavenie vyberajte
v bežných prípadoch.
[NONE] (Žiadne): Túto možnosť vyberte, ak sa
nebude používať žiadny stredový reproduktor.
[SURROUND] (Reproduktor na priestorový zvuk)
[YES] (Áno): Toto nastavenie vyberajte
v bežných prípadoch.
[NONE] (Žiadne): Túto možnosť vyberte,
ak sa nebude používať žiadny reproduktor
na priestorový zvuk.
[SUBWOOFER] (Basový)
[YES] (Áno)
Poznámka
• Po zmene nastavenia [CONNECTION] (Pripojenie)
sa zachová hodnota položky [STANDARD]
(Štandardné) v ponuke [SPEAKER FORMATION]
(Umiestnenie reproduktorov) a pre ostatné položky
v ponuke [SPEAKER FORMATION] (Umiestnenie
reproduktorov) sa obnoví nastavenie [STANDARD]
(Štandardné).
x [DISTANCE] (Vzdialenosť)
x [LEVEL (FRONT)] (Hlasitosť predného
reproduktora)
x [LEVEL (SURROUND)] (Hlasitosť
reproduktora na priestorový zvuk)
Môžete nastaviť hlasitosť reproduktorov na
priestorový zvuk. Hlasitosť môžete nastaviť
v rozsahu –6,0 dB až +6,0 dB. Nastavenie
hlasitosti zjednoduší nastavenie položky
[TEST TONE] (Testovací tón) na možnosť
[ON] (Zapnúť).
[L/R] (Ľavý/pravý) 0,0 dB: Nastavte hlasitosť
reproduktora na priestorový zvuk.
x [TEST TONE] (Testovací tón)
Hlasitosť reproduktorov môžete upraviť
pomocou funkcie [TEST TONE]
(Testovací tón).
Nastavenia
Nastavte vzdialenosť všetkých reproduktorov
od miesta počúvania.
Najlepší priestorový zvuk dosiahnete, ak všetky
reproduktory umiestníte v rovnakej vzdialenosti
od miesta počúvania. Predné reproduktory
môžu byť vzdialené od jedného do siedmich
metrov a stredový reproduktor a reproduktory
na priestorový zvuk od nula do siedmich
metrov.
Ak nemôžete umiestniť stredový reproduktor
v rovnakej vzdialenosti, môžete ho posunúť
až o 1,6 metra bližšie k miestu počúvania.
Ak nemôžete umiestniť reproduktory na
priestorový zvuk v rovnakej vzdialenosti,
môžete ich posunúť až o päť metrov bližšie
k miestu počúvania.
[FRONT] (Predné) 3,0 m: Nastavte vzdialenosť
predného reproduktora.
[CENTER] (Stredový) 3,0 m: Nastavte
vzdialenosť stredového reproduktora (môže
sa nachádzať až o 1,6 metra bližšie ako predné
reproduktory).
[SURROUND] (Reproduktor na priestorový
zvuk) 3,0 m: Nastavte vzdialenosť reproduktora
na priestorový zvuk (môže sa nachádzať až
o päť metrov bližšie ako predné reproduktory).
[L/R] (Ľavý/pravý) 0,0 dB: Nastavte hlasitosť
predného reproduktora.
[CENTER] (Stredový) 0,0 dB: Nastavte hlasitosť
stredového reproduktora.
[SUBWOOFER] (Basový) +2,0 dB: Nastavte
hlasitosť basového reproduktora.
[OFF] (Vypnúť): Testovací tón neznie
z reproduktorov.
[ON] (Zapnúť): Pri nastavovaní hlasitosti zaznie
testovací tón postupne z každého reproduktora.
Hlasitosť nastavte uvedeným postupom.
1
2
3
4
Nastavte položku [TEST TONE] (Testovací
tón) na možnosť [ON] (Zapnúť).
Opakovaným stláčaním tlačidiel C/X/x/c
vyberte požadovaný reproduktor
a hlasitosť a potom stlačte tlačidlo
.
Zopakujte krok č. 2.
Po nastavení hlasitosti stláčaním
tlačidiel C/X/x/c nastavte položku
[TEST TONE] (Testovací tón) na
možnosť [OFF] (Vypnúť).
Môžete nastaviť hlasitosť predných
reproduktorov a stredového a basového
reproduktora. Hlasitosť môžete nastaviť
v rozsahu –6,0 dB až 0 dB pre [L/R] (Ľavý/
pravý) a –6,0 dB až +6,0 dB pre [CENTER]
(Stredový) a [SUBWOOFER] (Basový).
Nastavenie hlasitosti zjednoduší nastavenie
položky [TEST TONE] (Testovací tón) na
možnosť [ON] (Zapnúť).
63SK
Nastavenie hlasitosti
Ďalšie informácie
Upozornenia
Informácie o zdrojoch napájania
Informácie o čistení
• Ak neplánujete používať jednotku dlhší čas,
odpojte ju od nástennej zásuvky (elektrickej siete).
Pri odpájaní šnúry ťahajte za zástrčku. Nikdy
neťahajte za samotnú šnúru.
• Kryt, panel a ovládacie prvky čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace
s vaším systémom, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Informácie o umiestnení
• Systém položte na miesto s dostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Pri dlhodobej veľkej záťaži sa kryt stane horúci
na dotyk. Nie je to porucha. Treba sa však vynúť
dotýkaniu sa krytu. Systém neumiestňujte do
stiesneného priestoru s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, pretože to môže zapríčiniť prehriatie.
• Na systém neklaďte nič, čo by mohlo zakryť
ventilačné otvory. Systém je vybavený
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak zakryjete
ventilačné otvory, systém sa môže prehriať
a poškodiť.
• Systém neumiestňujte na povrchy (koberce,
prikrývky atď.) ani do blízkosti materiálov (záclon,
závesov), ktoré môžu zakryť ventilačné otvory.
• Systém neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla,
napríklad radiátorov alebo prieduchov, ani ho
neumiestňujte na miesto vystavené priamemu
slnečnému svetlu, nadmernému množstvu prachu,
mechanickým vibráciám ani otrasom.
• Systém neinštalujte na šikmú plochu. Systém je
navrhnutý na fungovanie iba vo vodorovnej polohe.
• Systém a disky uchovávajte mimo zariadení so
silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo
veľké reproduktory.
• Na systém neumiestňujte ťažké predmety.
Prevádzka
• Ak je systém prinesený priamo z chladného na
teplé miesto alebo je umiestnený do veľmi vlhkej
miestnosti, na šošovkách vo vnútri zariadenia sa
môže skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo, systém
nemusí fungovať správne. V takom prípade vyberte
disk a nechajte systém zapnutý približne pol hodiny,
kým sa vlhkosť neodparí.
• Ak nejaký predmet spadne dovnútra, zariadenie
odpojte od zásuvky a nechajte ho skontrolovať
kvalifikovanému personálu, skôr než ho budete
znova používať.
64SK
• Počas počúvania časti s veľmi nízkymi vstupnými
signálmi alebo bez zvukových signálov nenastavujte
maximálnu hlasitosť. Ak tak urobíte, pri náhlom
prehratí časti s vysokou úrovňou hlasitosti sa môžu
poškodiť reproduktory.
Čistiace disky a čističe diskov
alebo šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky ani čističe diskov alebo
šošoviek (vrátane kvapalných alebo typov v spreji).
Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Informácie o farbe televízora
• Ak reproduktory spôsobujú nerovnomernosť farieb
na televíznej obrazovke, vypnite televízor a po 15 až
30 minútach ho znova zapnite. Ak nerovnomernosť
farieb pretrváva, presuňte reproduktory ďalej od
televízneho prijímača.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém dokáže natrvalo
udržať zastavený videoobraz alebo obraz displeja
na televíznej obrazovke. Ak necháte zastavený
videoobraz alebo obraz displeja na obrazovke
zobrazený na televízore dlhší čas, hrozí trvalé
poškodenie televíznej obrazovky. Týmto
problémom sú ohrozené najmä projekčné
televízory.
Premiestňovanie systému
• Pred premiestňovaním systému skontrolujte,
či v ňom nie je vložený disk a vytiahnite kábel
napájania (sieťový kábel) zo sieťovej zásuvky
(elektrickej siete).
Poznámky o diskoch
Manipulácia s diskami
• Manipulujte s diskom za jeho okraje, aby disk
zostal čistý. Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk nepriliepajte papier ani lepiacu pásku.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ho nenechávajte
v aute zaparkovanom na priamom slnečnom
svetle, pretože teplota môže vo vnútri auta
výrazne stúpnuť.
• Po prehratí odložte disk do obalu.
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej tkaniny.
Disk utierajte od stredu smerom von.
Ďalšie informácie
Informácie o čistení
• Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo,
komerčné čistiace prostriedky ani antistatické
spreje určené pre vinylové LP platne.
Tento systém môže prehrávať iba štandardné
okrúhle disky. Používanie neštandardných
diskov s iným ako kruhovým tvarom (napríklad
v tvare karty, srdca alebo hviezdy) môže
spôsobiť poruchu.
Nepoužívajte disk, na ktorom je pripevnené
komerčne dostupné príslušenstvo, napríklad
štítok alebo prstenec.
65SK
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať
opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov. Ak by akýkoľvek
problém pretrval, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Ak servisný personál vymení počas opravy niektoré časti, môže si ich ponechať.
Všeobecné
Príznak
Problémy a riešenia
Napájanie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne pripojená.
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou je príliš veľká.
• Batérie v diaľkovom ovládači sú slabé.
Systém nefunguje normálne.
• Odpojte sieťový kábel (kábel napájania) od nástennej zásuvky (elektrickej siete)
a po niekoľkých minútach ho znova pripojte.
• Postupujte podľa nasledujúcich krokov. (Parametre systému, napríklad uložené
stanice, sa obnovia na predvolené hodnoty.)
1 Stlačením tlačidla "/1 zapnite systém.
2 Na zariadení súčasne stlačte tlačidlá N, FUNCTION a "/1. Na displeji
predného panela sa zobrazí hlásenie COLD RESET.
Obraz
66SK
Príznak
Problémy a riešenia
Obraz sa nezobrazuje.
• Obrazový vstup na televízore nie je nastavený tak, aby bolo možné sledovať
obraz zo systému.
• Skontrolujte metódu výstupu systému.
Obraz sa nezobrazuje
po vytvorení pripojenia
pomocou kábla HDMI.
• Hlavná jednotka je pripojená k vstupnému zariadeniu, ktoré nie je
kompatibilné s technológiou HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) (na prednom paneli sa nerozsvieti indikátor HDMI).
• Ak ako obrazový výstup používate konektor HDMI OUT, zmeňte typ
obrazového výstupného signálu z konektora HDMI OUT (strana 59).
Prepojte televízor a zariadenie pomocou obrazového konektora, nie však
konektora HDMI OUT, a prepnite vstup televízora na pripojený obrazový
vstup, aby sa zobrazil displej na obrazovke. Zmeňte typ obrazového výstupného
signálu z konektora HDMI OUT a prepnite vstup televízora späť na formát
HDMI. Ak sa obraz naďalej nezobrazuje, zopakujte tieto kroky a vyskúšajte
iné možnosti.
Na obraze sa objavuje šum.
• Ak sa obrazový výstup zo systému prenáša do televízora cez videorekordér,
kvalitu obrazu môže ovplyvňovať signál ochrany pred kopírovaním, ktorý sa
používa na niektoré programy na diskoch DVD. Pripojte jednotku priamo
k televízoru.
Obraz sa nezobrazuje na
celej televíznej obrazovke.
• Skontrolujte nastavenie položky [TV TYPE] (Typ televízora) v ponuke
[VIDEO SETUP] (Nastavenie obrazu) (strana 58).
• Pomer strán na disku je nemenný.
Príznak
Problémy a riešenia
Na televíznej obrazovke sa
Reproduktory systému obsahujú magnetické súčiastky, preto sa môže vyskytnúť
objavuje nerovnomernosť farieb. magnetické rušenie. Keď sa na televíznej obrazovke objaví nerovnomernosť
farieb, skontrolujte tieto položky.
• Nainštalujte reproduktory aspoň 0,3 metra od televízora.
• Ak nerovnomernosť farieb pretrváva, jedenkrát vypnite televízor a potom ho
znova zapnite po 15 až 30 minútach.
• Uistite sa, že sa v blízkosti reproduktorov nenachádza žiadny magnetický
objekt (magnetická zarážka na stojane televízora, zdravotnícka pomôcka,
hračka atď.).
• Umiestnite reproduktory ďalej od televízora.
Obraz je pri prehrávaní
skreslený.
• Nastavte položku [YCBCR] v ponuke [YCBCR/RGB (HDMI)] na možnosť
[RGB] (strana 59).
Zvuk
Príznak
Problémy a riešenia
Zvuk sa neprehráva.
• Reproduktorový kábel nie je pripojený na doraz.
• Skontrolujte nastavenia reproduktorov (strana 62).
Je počuť silné bzučanie
alebo šum.
• Premiestnite televízor ďalej od zvukových zariadení.
• Vyčistite disk.
Pri prehrávaní disku VIDEO
• Stlačením tlačidla AUDIO vyberte stereofónny zvuk (strana 36).
CD, CD alebo zvukového súboru
sa stratí stereofónny efekt.
Ďalšie informácie
• Skontrolujte nasledujúci stav.
Keď je k televízoru pomocou
konektora HDMI priamo
– Konektor AUDIO OUT (výstup zvuku) na televízore prepojte pomocou
pripojený komponent (digitálny
zvukového kábla so systémom (strana 25) a vyberte funkciu TV.
satelitný prijímač, PlayStation 3
– Vypnite reproduktory televízora.
atď.), nepočuť žiadny zvuk.
• Skontrolujte nastavenie priestorového zvuku (strana 46).
Z konkrétneho reproduktora
alebo zo všetkých reproduktorov • Skontrolujte pripojenia a nastavenia reproduktorov (str. 24, 62).
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť • V závislosti od disku DVD nemusí výstupný signál využívať celý
len veľmi slabý zvuk.
5.1-kanálový systém.
• Prehráva sa dvojkanálový zdroj.
Zvuk sa prenáša iba zo
stredového reproduktora.
• V závislosti od disku sa zvuk môže prenášať iba zo stredového reproduktora.
Z televízora sa neprenáša
žiaden zvuk systému.
• Nastavte položku [AUDIO (HDMI)] (Zvuk cez rozhranie HDMI) v ponuke
[HDMI SETUP] (Nastavenie rozhrania HDMI) na možnosť [ON] (Zapnúť)
(strana 59).
• Z konektora HDMI OUT sa nereprodukuje zvuk disku Super Audio CD.
• Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1 Vypnite a znova zapnite systém.
2 Vypnite a znova zapnite pripojený komponent.
3 Odpojte a znova pripojte kábel HDMI.
• Pri kódovaní zvukových súborov bola použitá nízka bitová rýchlosť. Preneste
Zvuk súborov prehrávaných
z disku DATA CD, DATA DVD na disk DATA CD, DATA DVD alebo zariadenie USB zvukové súbory
kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.
alebo zariadenia USB je
skreslený.
Pri prehrávaní zo zariadenia
USB počuť šum alebo sa
zvuk prerušuje.
• Skopírujte súbory do počítača, naformátujte zariadenie USB vo formáte FAT12,
FAT16 alebo FAT32 a znova preneste súbory do zariadenia USB.
67SK
Prehrávanie disku
Príznak
Problémy a riešenia
Disk sa neprehráva.
• Kód oblasti disku DVD sa nezhoduje so systémom.
• Vo vnútri zariadenia skondenzovala vlhkosť a môže spôsobiť poškodenie
šošoviek. Vyberte disk a nechajte zariadenie zapnuté približne pol hodiny.
Nemožno zmeniť jazyk
zvukovej stopy ani titulkov.
• Nastavte jazyk v ponuke disku.
Prehrávanie disku sa
nespustí od začiatku.
• V režime zastavenia stlačte na zariadení alebo diaľkovom ovládači tlačidlo x
a spustite prehrávanie (strana 34).
Disk DATA CD alebo DATA
DVD nemožno prehrať.
• Disk DATA CD nie je nahraný vo formáte ISO 9660 Level 1/Level 2 ani Joliet.
• Disk DATA DVD nie je nahraný vo formáte UDF (Universal Disk Format).
Nemožno prehrať súbor.
• Prípona názvu súboru alebo formát súboru nie je správny. Pozrite si časť
Prehrateľné disky a súbory v zariadení USB (strana 6).
• Skontrolujte nastavenie [MEDIA] (Médiá) (strana 33).
• Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
• Skontrolujte, či počet priečinkov nepresahuje 200.
• Skontrolujte, či počet zvukových súborov alebo súborov s obrázkami JPEG
v príslušnom priečinku nepresahuje 150.
Súbor s obrázkom JPEG
nemožno zobraziť.
• Súbor s obrázkom JPEG je väčší ako 3 072 (šírka) × 2 048 (výška) pixlov
v normálnom formáte alebo väčší ako 2 000 000 pixlov v progresívnom
formáte, ktorý sa používa najmä pre webové lokality na internete.
Videosúbor nemožno prehrať.
• Rozlíšenie videosúboru je väčšie ako 720 (šírka) × 576 (výška).
Názvy priečinkov alebo súborov, • Systém dokáže zobraziť iba čísla a písmená abecedy. Ostatné znaky sa zobrazujú
prípadne názvy súborov sa
ako znak [_].
nezobrazujú správne.
Názvy súborov sa nezobrazujú
správne.
• Systém dokáže zobraziť iba znakové kódy, ktoré predstavujú čísla a písmená
abecedy. Iné znaky sa nezobrazujú správne.
Prehrávanie zo zariadenia USB
68SK
Príznak
Problémy a riešenia
Prehrávanie zo zariadenia USB
sa nespustí od začiatku.
• V režime zastavenia stlačte na zariadení alebo diaľkovom ovládači tlačidlo x
a spustite prehrávanie (strana 34).
Zariadenie USB nemožno
prehrať.
• Nepodporujú sa zariadenia USB naformátované pomocou iných systémov
súborov než FAT12, FAT16 alebo FAT32.*
* Tento systém podporuje systémy FAT12, FAT16 a FAT32, ale niektoré
zariadenia USB nemusia podporovať všetky tieto systémy. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie zariadenia USB alebo sa obráťte
na výrobcu.
• Ak používate zariadenie USB rozdelené na oblasti, prehrávať možno len
zvukové súbory uložené v prvej oblasti.
Nemožno prehrať súbor.
• Prípona názvu súboru alebo formát súboru nie je správny. Pozrite si časť
Prehrateľné disky a súbory v zariadení USB (strana 6).
• Skontrolujte nastavenie [MEDIA] (Médiá) (strana 33).
• Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
• Skontrolujte, či počet priečinkov nepresahuje 200.
• Skontrolujte, či počet zvukových súborov alebo súborov s obrázkami JPEG
v príslušnom priečinku nepresahuje 150.
• Zašifrované súbory alebo súbory chránené heslami a pod. nemožno prehrať.
Príznak
Problémy a riešenia
Súbor s obrázkom JPEG
nemožno zobraziť.
• Súbor s obrázkom JPEG je väčší ako 3 072 (šírka) × 2 048 (výška) pixlov
v normálnom formáte alebo väčší ako 2 000 000 pixlov v progresívnom
formáte, ktorý sa používa najmä pre webové lokality na internete.
Videosúbor nemožno prehrať.
• Rozlíšenie videosúboru je väčšie ako 720 (šírka) × 576 (výška).
Nemožno prehrať súbor WMA. • Súbor WMA vo formáte WMA DRM, WMA Lossless alebo WMA PRO
nemožno prehrať.
Nemožno prehrať súbor AAC.
• Súbor AAC vo formáte AAC DRM alebo AAC Lossless nemožno prehrať.
Názvy priečinkov alebo súborov, • Systém dokáže zobraziť iba čísla a písmená abecedy. Ostatné znaky sa zobrazujú
prípadne názvy súborov sa
ako znak [_].
nezobrazujú správne.
Názvy súborov sa nezobrazujú
správne.
• Systém dokáže zobraziť iba znakové kódy, ktoré predstavujú čísla a písmená
abecedy. Iné znaky sa nezobrazujú správne.
Spustenie prehrávania trvá dlho. • Keď systém načíta všetky súbory zo zariadenia USB, môže spustenie
prehrávania trvať dlhšie ako zvyčajne, a to v týchto prípadoch:
– V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra priečinkov alebo súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je veľmi veľká.
– Príslušný súbor je veľmi veľký.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
• Systém prehráva zvukový súbor vo formáte AAC.
• Súbor môže byť nahraný v nepodporovanom formáte. V takom prípade najskôr
preventívne zálohujte dôležité súbory v zariadení USB tak, že ich skopírujete na
pevný disk počítača. Naformátujte zariadenie USB vo formáte FAT12, FAT16
alebo FAT32 a znova preneste súbory do zariadenia USB.
Prenos zvukovej stopy alebo súboru
Príznak
Problémy a riešenia
Nemožno spustiť prenos
do zariadenia USB.
• Mohli sa vyskytnúť tieto problémy.
– Zariadenie USB je plné.
– Počet zvukových súborov a priečinkov v zariadení USB dosiahol maximum.
– Zariadenie USB je chránené proti zápisu.
Prenos sa zastaví pred
dokončením.
• Rýchlosť komunikácie zariadenia USB je výrazne pomalá. Pripojte zariadenie
USB, ktoré tento systém dokáže prehrať.
• Ak ste niekoľkokrát opakovane presúvali a vymazávali súbory, štruktúra
súborov v zariadení USB je zložitá. Postupujte podľa pokynov v návode na
použitie zariadenia USB a naformátujte zariadenie USB. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
• Zariadenie USB je plné.
• Počet zvukových súborov a priečinkov v zariadení USB dosiahol maximum.
Ďalšie informácie
Zariadenie USB používané
v inom zariadení nefunguje.
Pri prenose do zariadenia USB
sa vyskytla chyba.
• Zariadenie USB ste počas vymazávania odpojili alebo vypli. Vymažte čiastočne
odstránený súbor. Ak sa problém nevyriešil, zariadenie USB môže byť
Zvukové súbory alebo priečinky poškodené. Postupujte podľa pokynov v návode na použitie zariadenia USB
a naformátujte zariadenie USB. Ak problém pretrváva, obráťte sa na
v zariadení USB nemožno
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
vymazať.
• Skontrolujte, či nie je zariadenie USB chránené proti zápisu.
69SK
Tuner
Príznak
Problémy a riešenia
Nemožno naladiť
rozhlasové stanice.
• Skontrolujte, či je anténa bezpečne pripojená. Nastavte anténu alebo v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál staníc príliš slabý. Použite priame ladenie.
Príjem FM je nekvalitný.
• Použite 75-ohmový koaxiálny kábel (nedodáva sa) na pripojenie zariadenia
k externej anténe FM.
Control for HDMI (Ovládanie rozhrania HDMI)
Príznak
Problémy a riešenia
Funkcia Control for HDMI
(Ovládanie rozhrania HDMI)
nefunguje.
• Nastavte položku [CONTROL FOR HDMI] (Ovládanie rozhrania HDMI)
v ponuke [HDMI SETUP] (Nastavenie rozhrania HDMI) na možnosť
[ON] (Zapnúť) (strana 59).
• Skontrolujte, či je pripojený komponent kompatibilný s funkciou [CONTROL
FOR HDMI] (Ovládanie rozhrania HDMI).
• Skontrolujte nastavenie pripojeného komponentu pre funkciu Control
for HDMI (Ovládanie rozhrania HDMI). Pozrite si návod na použitie
príslušného komponentu.
• Ak zmeníte pripojenie HDMI, pripojíte a odpojíte kábel napájania (sieťový
kábel) alebo dôjde k výpadku elektrickej energie, nastavte položku [CONTROL
FOR HDMI] (Ovládanie rozhrania HDMI) v ponuke [HDMI SETUP]
(Nastavenie rozhrania HDMI) na možnosť [OFF] (Vypnúť) a potom
na možnosť [ON] (Zapnúť) (strana 59).
• Podrobné informácie nájdete v časti Používanie funkcie Control for HDMI
(Ovládanie rozhrania HDMI) pre funkciu BRAVIA Sync (strana 49).
Pri používaní funkcie ovládania • Skontrolujte, či je pripojený televízor kompatibilný s funkciou ovládania
hlasitosti systému sa neprenáša
hlasitosti systému.
zvuk zo systému ani televízora. • Podrobné informácie nájdete v časti Používanie funkcie Control for HDMI
(Ovládanie rozhrania HDMI) pre funkciu BRAVIA Sync (strana 49).
Hlásenia
Príznak
Problémy a riešenia
Striedavo sa zobrazujú hlásenia • Stlačením tlačidla "/1 vypnite systém a po zmiznutí hlásenia STANDBY
PROTECTOR a PUSH POWER. skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
– Nastal medzi pólmi + a – reproduktorových káblov skrat?
– Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
– Po kontrole skutočností uvedených vyššie a vyriešení problémov zapnite
systém. Ak príčinu problému nemožno nájsť ani po kontrole týchto
skutočností, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
70SK
Postupne sa zobrazujú hlásenia
OVERLOAD, REMOVE USB
a PUSH POWER.
• Zistil sa problém s úrovňou elektrického prúdu z portu
(USB). Vypnite
systém a vytiahnite zariadenie USB z portu
(USB). Skontrolujte, či so
zariadením USB nie sú žiadne problémy. Ak sa tieto hlásenia naďalej zobrazujú,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Zobrazí sa hlásenie LOCKED
a nemožno vysunúť disk.
• Obráťte sa na predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony.
Príznak
Problémy a riešenia
Zobrazí sa hlásenie
DATA ERROR.
• Súbor, ktorý chcete prehrať, je poškodený.
• Formát súboru nezodpovedá prípone názvu súboru. Pozrite si časť Prehrateľné
disky a súbory v zariadení USB (strana 6).
• Formát súboru s obrázkom JPEG nezodpovedá formátu DCF.
Pri prehrávaní sa dlho zobrazuje • Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch:
hlásenie READING.
– V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra priečinkov alebo súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je veľmi veľká.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
Ďalšie informácie
71SK
Funkcia autodiagnostického testu
(Na displeji sa zobrazia písmená
alebo číslice)
Keď je funkcia autodiagnostického testu aktívna
s cieľom chrániť systém pred poruchami,
na televíznej obrazovke alebo displeji predného
panela sa zobrazí päťmiestne servisné číslo
(napr. C 13 50) obsahujúce kombináciu jedného
písmena a štyroch číslic. V takom prípade si
pozrite nasledujúcu tabuľku.
C:13:50
Technické parametre
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny):
Predný Ľ + predný P:
65 W + 65 W
(pri 3 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný):
Predný Ľ/predný P/
stredový/priestorový Ľ/
priestorový P: 100 W
(na kanál pri 3 ohmoch,
1 kHz)
Basový: 100 W
(pri 3 ohmoch, 80 Hz)
Vstupy (analógové)
TV (AUDIO IN)
Citlivosť: 450/250 mV
Systém Super Audio CD/DVD
Prvé tri znaky
servisného
čísla
Príčina alebo opravná činnosť
C 13
Disk je znečistený.
,Vyčistite disk jemnou
handričkou (strana 65).
E XX
(XX zastupuje
číslo)
Systém aktivoval funkciu
autodiagnostického testu
s cieľom zabrániť poruche.
,Obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti
Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony a uveďte
päťmiestne servisné číslo.
Príklad: E 61 10
Vlastnosti laserovej diódy Trvanie žiarenia:
nepretržité
Výstupný výkon lasera:
menej ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti
200 mm od povrchu objektívu na bloku optickej
prenosky s clonou 7 mm.
Systém formátu signálu
Latinskoamerické modely: NTSC
Ostatné modely:
NTSC/PAL
USB
Port
(USB):
Maximálny prúd:
Tuner
Systém
Ladiaci rozsah
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
číslo verzie
Po zapnutí systému sa môže na televíznej
obrazovke zobraziť číslo verzie [VER.X.XX]
(X zastupuje číslicu). Hoci nejde o poruchu
a toto číslo slúži len na servisné účely
spoločnosti Sony, systém nebude normálne
fungovať. Systém bude fungovať až po vypnutí
a opätovnom zapnutí.
500 mA
Anténa
Konektory antény
Digitálny syntezátor
so slučkou fázového
závesu riadený kryštálom
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom 50 kHz)
Drôtová anténa FM
75 ohmov, nevyvážené
Video
Výstupy
VIDEO: 1 Vš-š, 75 ohmov
HDMI OUT: Typ A
(19 kolíkov)
Reproduktory
Predné
DAV-TZ215 (SS-TS102)
VER.X.XX
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
72SK
103 mm × 164 mm ×
85 mm (Š x V x H)
0,5 kg
Rozmery (približne)
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
235 mm × 1 000/970/940/
910 mm × 235 mm
(iba reproduktor:
103 mm × 545 mm ×
77 mm) (Š x V x H)
2,2 kg
Stredový (SS-CT101)
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
265 mm × 94 mm × 70 mm
(Š x V x H)
0,6 kg
DAV-TZ215 (SS-TS102)
Hmotnosť (približne)
Hmotnosť (približne)
wma
48 kb/s – 192 kb/s
44,1 kHz
Xvid
169 mm × 300 mm ×
320 mm (Š x V x H)
5,3 kg
DAV-TZ715 (SS-WS102)
Rozmery (približne)
WMA (iba zariadenie USB)
235 mm × 1 000/970/940/
910 mm × 235 mm
(iba reproduktor:
103 mm × 545 mm ×
77 mm) (Š x V x H)
2,2 kg
DAV-TZ215 (SS-WS101)
Hmotnosť (približne)
mp3
32 kb/s – 320 kb/s
32/44,1/48 kHz
AAC (iba zariadenie USB)
Basový
Rozmery (približne)
Prípona súboru:
Bitová rýchlosť:
Vzorkovacie frekvencie:
225 mm × 395 mm ×
315 mm (Š x V x H)
6,5 kg
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Latinskoamerické modely: 110 V – 240 V, striedavý
prúd, 50/60 Hz
Modely pre Saudskú Arábiu:
127 V – 240 V, striedavý
prúd, 50/60 Hz
Ostatné modely:
220 V – 240 V, striedavý
prúd, 50/60 Hz
Príkon
Zapnuté: 105 W
Pohotovostný režim:
0,2 W*
* Platí, keď je systém v tomto stave:
– Položka DEMO je nastavená na možnosť OFF.
– Funkcia [CONTROL FOR HDMI] (Ovládanie
rozhrania HDMI) je nastavená na možnosť
[OFF] (Vypnúť).
Prípona súboru:
Bitová rýchlosť:
Vzorkovacie frekvencie:
m4a
48 kb/s – 320 kb/s
44,1 kHz
Prípona súboru:
avi
Videokodek:
Video Xvid
Bitová rýchlosť:
4,854 Mb/s (max.)
Rozlíšenie/obnovovacia frekvencia:
720 × 480/30 snímok/s
720 × 576/25 snímok/s
Zvukový kodek:
MP3
MPEG4
Formát súborov:
Prípona súboru:
Videokodek:
Formát súborov MP4
mp4/m4v
MPEG4 Simple Profile
(formát AVC nie je
kompatibilný)
Bitová rýchlosť:
4 Mb/s
Rozlíšenie/obnovovacia frekvencia:
720 × 576/30 snímok/s
Zvukový kodek:
AAC-LC (formát HE-AAC
nie je kompatibilný)
Formát DRM:
Nie je kompatibilný
Ďalšie informácie
Hmotnosť (približne)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
103 mm × 164 mm ×
85 mm (Š x V x H)
0,5 kg
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Rozmery (približne)
Podporovaný formát súborov
Prípona súboru:
Bitová rýchlosť:
Vzorkovacie frekvencie:
Priestorové
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
430 mm × 67 mm ×
335 mm (Š x V x H)
vrátane vystupujúcich častí
3,6 kg
Návrh a technické parametre sa môžu zmeniť
bez upozornenia.
• Príkon v pohotovostnom režime: 0,2 W.
• Na niektorých plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové prísady.
• Pomocou plne digitálneho zosilňovača S-Master
možno dosiahnuť viac než 85-percentnú účinnosť
napájania zostavy zosilňovača.
73SK
Priorita prehrávania podľa typov súborov
V tabuľke nižšie nájdete informácie o priorite prehrávania typov súborov v nastavení
[MEDIA] (Médiá).
Typ súboru na disku
alebo v zariadení USB
Nastavenie [MEDIA] (Médiá)
[VIDEO]
Disk
[MUSIC/
PHOTO]
(Hudba/
fotografie)
Zariadenie USB Disk
[MUSIC]
(Hudba)
Disk/
Disk/
zariadenie USB zariadenie USB
Iba videosúbory
Videosúbory
Videosúbory
Videosúbory
Videosúbory
Videosúbory
Iba súbory s obrázkami
JPEG
Súbory
s obrázkami
JPEG
Súbory
s obrázkami
JPEG
Súbory
s obrázkami
JPEG
Súbory
s obrázkami
JPEG
Súbory
s obrázkami
JPEG
Iba zvukové súbory*
Súbory MP3
Zvukové
súbory
Súbory MP3
Zvukové
súbory*
Zvukové
súbory*
Videosúbory a súbory
s obrázkami JPEG
Videosúbory
Videosúbory
Súbory
s obrázkami
JPEG
Súbory
s obrázkami
JPEG
Videosúbory
Videosúbory a zvukové
súbory*
Videosúbory
Videosúbory
Súbory MP3
Zvukové
súbory*
Zvukové
súbory*
Zvukové súbory* a súbory
s obrázkami JPEG
Súbory MP3
a súbory
s obrázkami
JPEG
s prezentáciou
Zvukové
súbory
Súbory MP3
a súbory
s obrázkami
JPEG
s prezentáciou
Súbory
s obrázkami
JPEG
Zvukové
súbory*
Videosúbory, zvukové
súbory* a súbory
s obrázkami JPEG
Videosúbory
Videosúbory
Súbory MP3
a súbory
s obrázkami
JPEG
s prezentáciou
Súbory
s obrázkami
JPEG
Zvukové
súbory*
* Pri používaní disku môžete prehrávať len súbory MP3.
74SK
[PHOTO]
(Fotografie)
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639: 1988 (E/F).
Jazyk
Kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Ďalšie informácie
Kód
1703 nezadaný
Zoznam kódov oblastí na rodičovskú ochranu
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
2044
2047
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
Argentína
Austrália
Belgicko
Brazília
Čile
Čína
Dánsko
Filipíny
Fínsko
2174
2376
2248
2238
2276
2079
2304
2363
2362
Francúzsko
Holandsko
India
Indonézia
Japonsko
Kanada
Kórea
Malajzia
Mexiko
2109
2390
2379
2427
2436
2046
2489
2501
Nemecko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Portugalsko
Rakúsko
Rusko
Singapur
2184 Spojené
kráľovstvo
2149 Španielsko
2086 Švajčiarsko
2499 Švédsko
2254 Taliansko
2528 Thajsko
75SK
Register
A
I
S
A/V SYNC (Synchronizácia
zvuku a obrazu) 55
ANGLE 35
ATTENUATE 55
AUDIO 58
AUDIO (HDMI) (Zvuk cez
rozhranie HDMI) 59
AUDIO DRC 60
AUDIO SETUP (Nastavenie
zvuku) 60
AUTO STBY 56
INTERVAL 40
B
LANGUAGE SETUP
(Nastavenie jazyka) 57
SCREEN SAVER
(Šetrič obrazovky) 61
SETUP (Nastavenie) 57
SLEEP 54
SPEAKER FORMATION
(Umiestnenie
reproduktorov) 60
SPEAKER SETUP (Nastavenie
reproduktorov) 62
CONNECTION
(Pripojenie) 62
DISTANCE (Vzdialenosť) 63
LEVEL (Hlasitosť) 63
SUBTITLE 35, 58
Super Audio CD 37
SYSTEM MENU 45, 46, 54,
55, 56
SYSTEM SETUP
(Nastavenie systému) 61
BACKGROUND (Pozadie) 61
BLACK LEVEL (Úroveň
čiernej) 59
C
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(Systém farieb pre disky
VIDEO CD) 58
CONTROL FOR HDMI
(Ovládanie rozhrania
HDMI) 59
Control for HDMI (Ovládanie
rozhrania HDMI) 49
CUSTOM (Vlastné) 57
D
DEMO 56
DIMMER 56
disk CD v režime
Multi Session 8
displej predného panela 13
E
EFFECT (Efekt) 40
F
FM MODE 45
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 59
HDMI RESOLUTION
(Rozlíšenie HDMI) 59
HDMI SETUP (Nastavenie
rozhrania HDMI) 59
76SK
J
JPEG RESOLUTION
(Rozlíšenie súborov
s obrázkami JPEG) 60
K
kód oblasti 8
L
M
MEDIA (Médiá) 33, 41
MENU (Ponuka) 58
MULTI-DISC RESUME
(Obnovenie viacerých
diskov) 62
T
naprogramované
prehrávanie 38
náhodné prehrávanie 39
TEST TONE (Testovací tón) 63
TIME (Čas) 35
TRACK SELECTION
(Výber stopy) 61
TV TYPE (Typ televízora) 58
O
V
opakované prehrávanie 39
OSD 57
VIDEO SETUP
(Nastavenie obrazu) 58
VOLUME LIMIT
(Obmedzenie hlasitosti) 59
N
P
PARENTAL CONTROL
(Rodičovská ochrana) 61
PAUSE MODE (Režim
pozastavenia) 59
ponuka disku DVD 36
ponuka ovládania 17
predný panel 12
prehrateľné disky 6
Q
Quick Setup (Rýchle
nastavenie) 28
R
RESET (Obnovenie) 62
Z
zadný panel 14
zoznam kódov jazykov 75
4-295-622-13(1) (SK)
©2012 Sony Corporation
Download PDF