Sony | DAV-DZ20 | Sony DAV-DZ20 Návod na použitie

filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_01-01_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
DAV-DZ20_SK.book Page 1 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
2-895-955-11(1)
DVD systém
domáceho kina
Návod na použitie
DAV-DZ20
© 2007 Sony Corporation
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_02-02_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 2 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (Platí
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Použitie optických nástrojov pri tomto
zariadení zvyšuje riziko poškodenia zraku.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Batériu nevystavujte nadmernému teplu ako napr.
priamemu slnečnému žiareniu a pod.
Toto zariadenie je
klasifikované
ako výrobok CLASS 1
LASER. Štítok
o klasifikácii je
umiestnený na zadnej
strane zariadenia.
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Bezpečnostné upozornenia
Zdroje napájania
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej
siete.
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením
DVD systému domáceho kina Sony.
Pred používaním zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod a uschovajte ho
pre prípadné budúce použitie.
2SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_03-04_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 3 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Obsah
Vážení zákazníci ..................................... 2
O tomto návode....................................... 5
Disky vhodné na prehrávanie.................. 6
Začíname – ZÁKLADY –
Krok 1: Prepojenie systému a TVP .. 9
Krok 2: Umiestnenie systému ..... 13
Krok 3: Rýchle nastavenie
Quick Setup............................. 13
Začíname
– POKROČILÉ –
Vypnutie predvádzacieho zobrazenia .......16
Montáž reproduktorov na stenu ............ 17
Základné operácie
Prehrávanie diskov ...................... 18
Počúvanie rozhlasu alebo reprodukcia
zvuku z iných zariadení ...............19
Reprodukcia zvuku z TVP
cez všetky reproduktory ........ 20
Výber režimu Movie alebo Music
.................................................. 21
Nastavenia zvuku
Reprodukcia priestorového zvuku
pomocou zvukových polí................ 22
Rôzne funkcie pri prehrávaní
diskov
Vyhľadanie konkrétneho miesta na disku
........................................................ 24
(Scan, Slow-motion Play,
Freeze Frame)
Vyhľadanie titulu/kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď......................... 25
Vyhľadávanie podľa scény .................... 26
(Picture Navigation)
Obnovenie prehrávania z pozície
zastavenia prehrávania disku .......... 26
(Resume Play)
Vytvorenie programu ............................ 27
(Program Play)
Prehrávanie v náhodnom poradí ........... 29
(Shuffle Play)
Opakované prehrávanie ........................ 30
(Repeat Play)
Ponuka Menu DVD diskov................... 31
Zmena zvuku ........................................ 31
Výber ponuky [ORIGINAL] alebo
[PLAY LIST] na DVD-R/DVD-RW
disku ............................................... 33
Zobrazenie informácií o disku.............. 34
Zmena zorných uhlov ........................... 36
Zobrazenie titulkov............................... 37
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom
a zvukom ........................................ 37
(A/V SYNC)
Súbory formátu MP3 a JPEG ............... 38
Prehrávanie DATA CD alebo DATA
DVD diskov s audio súbormi MP3
a obrazovými súbormi JPEG.......... 40
Prehrávanie audio skladieb a obrazových
súborov vo forme Slide show
so sprievodným zvukom................. 42
Prehrávanie súborov DivX® ................ 44
(Okrem modelov pre Veľkú
Britániu a Severnú Ameriku)
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (Ver.2.0) ............. 46
(PBC Playback)
Funkcie tunera
Uloženie rozhlasových staníc ............... 47
Počúvanie rozhlasu ............................... 48
Radio Data System (RDS).................... 49
Ďalšie operácie
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým
ovládaním ....................................... 50
Používanie funkcie THEATRE SYNC
........................................................ 50
Zvukové efekty ..................................... 51
Vypínací časovač.................................. 52
Úprava jasu displeja.............................. 52
Deaktivácia tlačidiel na zariadení......... 53
(Child Lock)
Pokračovanie
3SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_03-04_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 4 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Pokročilejšie nastavenia
Uzamykanie diskov............................... 54
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Získanie optimálneho surround zvuku
pre danú miestnosť .......................... 57
(SPEAKER FORMATION)
Ponuka nastavení Setup ........................ 59
Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo
zvuk ................................................ 60
[LANGUAGE SETUP]
Nastavenia zobrazenia .......................... 61
[SCREEN SETUP]
Užívateľské nastavenia.......................... 62
[CUSTOM SETUP]
Nastavenia reproduktorov..................... 63
[SPEAKER SETUP]
Obnovenie výrobných nastavení........... 65
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia.................... 66
Poznámky k diskom.............................. 67
Riešenie problémov .............................. 67
Samodiagnostická funkcia .................... 71
(Keď sa na displeji zobrazí
písmeno/číslice)
Technické údaje .................................... 71
Slovník .................................................. 73
Tabuľka kódov jazykov......................... 76
Index častí a ovládacích prvkov............ 77
Prehľad ponuky Control Menu
(Ovládacie Menu) ........................... 79
Prehľad ponuky Setup pre DVD ........... 82
Prehľad ponuky System Menu .............. 83
Index ..................................................... 84
4SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_05-07_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 5 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
2)
Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
3)
DivX® je technológia pre kompresiu video súborov
vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú
na ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní
(DO). Na ovládanie zariadenia môžete použiť
aj ovládacie prvky na zariadení, ak majú
podobné alebo rovnaké označenie ako
ovládacie prvky na DO.
• V závislosti od krajiny sa môžu položky
ponuky Control Menu líšiť.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať
všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky.
• Pri modeloch pre Severnú Ameriku sa
používajú ako jednotky vzdialenosti stopy (ft).
• V tomto návode sa používajú nižšie zobrazené
symboly.
Symbol
4) DivX,
DivX Certified a príslušné logá sú obchodné
značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa
na základe licencie.
Význam
Funkcie sú dostupné pre DVD
VIDEO a DVD-R/DVD-RW disky
v režime Video a DVD+R/
DVD+RW disky.
Funkcie sú dostupné pre DVD-R/
DVD-RW disky v režime VR
(Video Recording).
Funkcie sú dostupné pre VIDEO
CD disky (vrátane Super VCD
alebo CD-R/CD-RW diskov
vo formáte video CD alebo
Super VCD).
Funkcie sú dostupné pre audio CD
alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte audio CD
Funkcie sú dostupné pre DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW disky
obsahujúce audio súbory MP31),
obrazové súbory JPEG a video
súbory DivX2)3)4)
Funkcie sú dostupné pre DATA
DVD disky (DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW)
disky obsahujúce audio súbory
MP31), obrazové súbory JPEG
a video súbory DivX2)3)4)
1) MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný formát
pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO/
MPEG.
5SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_05-07_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 6 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Disky vhodné
pre prehrávanie
Formát
diskov
Logo disku
DVD VIDEO
Systém dokáže prehrávať DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R disky
so záznamom v nasledovných formátoch:
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory* vo formáte vyhovujúcom štandardu
UDF (Universal Disc Format)
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Príklady nevhodných diskov
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO CD
(Ver. 1.1
a 2.0)/
Audio CD
CD-RW/CD-R
(audio údaje)
(súbory MP3)
(súbory JPEG)
Logo “DVD-RW”, “DVD+RW”, “DVD+R”,
“DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
Poznámka k CD/DVD diskom
Systém dokáže prehrávať CD-ROM/CD-R/
CD-RW disky so záznamom v nasledovných
formátoch:
– Audio CD formát.
– Video CD formát.
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX*
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo rozšírenému
formátu - Joliet
Systém nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom
v iných formátoch, než sú uvedené na str.6
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte
PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• DVD Audio disky.
• Super Audio CD disky.
• Dátové DVD, ktoré neobsahujú audio MP3
súbory, obrazové súbory JPEG alebo video
súbory DivX*.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
• DVD-RAM disky.
Systém tiež nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• DVD VIDEO disky s odlišným regionálnym
kódom (str. 7, 74)
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare
štvorca, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou
na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku
lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske
a pod.
Poznámky k CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskom
V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW diskov v tomto zariadení možné
z dôvodu kvality záznamu, stavu disku, alebo
vlastností záznamového zariadenia
a záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode
na použitie záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch
nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania,
aj keď sú tieto disky správne uzatvorené.
6SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_05-07_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 7 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
V takomto prípade disk prehrávajte v štandardnom
režime prehrávania. Nie je tiež možné prehrávať
DATA CD/DATA DVD disky vytvorené
vo formáte Packet Write.
Audio disk kódovaný
technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv.
Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia sa
dať prehrávať v tomto zariadení.
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade
so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie
na tomto produkte nie je zaručené.
CD disk typu Multi Session
• Ak sú súbory MP3 uložené na disku v prvej
sekcii (First session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenávané metódou Multi
Session. Ak sú potom súbory MP3 uložené aj
v ďalších sekciách, môžu sa tieto súbory tiež
prehrávať.
• Ak sú súbory JPEG uložené na disku v prvej
sekcii (First session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenávané metódou Multi
Session. Ak sú potom súbory JPEG uložené aj
v ďalších sekciách, môžu sa tieto súbory tiež
prehrávať.
• Ak sú audio skladby a obrazové dáta na
hudobnom CD disku alebo Video CD disku
zaznamenané v prvej sekcii, bude sa prehrávať
iba prvá sekcia.
Regionálny kód
Váš systém má regionálny kód vyznačený na
zadnej strane a môžete v ňom prehrávať len
DVD disky, ktoré majú ten istý regionálny kód.
Systém dokáže prehrávať aj DVD VIDEO disky
označené značkou ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk sa
na TV obrazovke zobrazí hlásenie [Playback
prohibited by area limitations.] (Prehrávanie nie
je povolené miestnym obmedzením). Niektoré
DVD VIDEO disky nemusia mať vyznačený
regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich
prehrávanie obmedzené pre určitý región.
Poznámka o funkciách
prehrávania DVD a VIDEO
CD diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO
CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom programu. Vzhľadom na to, že tento
systém prehráva DVD a VIDEO CD disky podľa
samotného obsahu disku upraveného výrobcom,
niektoré funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete
z pokynov uvedených pri DVD alebo Video
CD disku.
Ochrana autorských práv
Toto zariadenie je vybavené technológiou
na ochranu autorských práv vlastníka programu
podľa príslušných patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve. Použitie tejto technológie
je možné len so súhlasom spoločnosti Macrovision
a je určené len pre domáce alebo iné obmedzené
využívanie, ak spoločnosť Macrovision neuvedie
inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie je
zakázané.
Systém je vybavený adaptívnym maticovým
surround dekodérom Dolby* Digital a Dolby
Pro Logic (II) a systémom DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité-D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii spoločnosti DTS, Inc.
“DTS” a “DTS Digital Surround” sú ochranné
známky spoločnosti DTS, Inc.
7SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_08-15_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 8 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Začíname – ZÁKLADY –
Začíname – ZÁKLADY –
Pozri časť Obsah balenia v technických údajoch, str. 71
Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO)
Systém je možné ovládať dodávaným diaľkovým ovládaním. Do diaľkového ovládania vložte dve
batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #. Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte
ho na senzor na systéme.
Poznámka
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo
silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu
batérií a následnej korózii.
8SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_08-15_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 9 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Krok 1: Prepojenie systému a TVP
Pozri schému zapojenia nižšie a ďalšie informácie od 1 po 4 na nasledovných stranách.
Predný reproduktor (R)
Stredový reproduktor
Predný reproduktor (L)
AM rámová anténa
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
WOOFER
SPEAKER
COAXIAL
FM75
OUTPUT(TO TV)
Sieťová šnúra
FM drôtová anténa
TVP
Subwoofer
Surround reproduktor (L)
Surround reproduktor (R)
: Smer toku signálu
Pokračovanie
9SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Toto zapojenie je základné prepojenie zariadenia s reproduktormi a TVP.
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_08-15_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 10 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Začíname – ZÁKLADY –
1 Pripojenie reproduktorov
Potrebné káble
Farebné rozlíšenie konektora a farebnej násadky na reproduktorových kábloch zodpovedá označeniu
na konektoroch, do ktorých sa majú pripojiť.
Šedý
Do konektora SPEAKER
(+)
Farebná násadka
(–)
Čierny
Poznámka
• Izoláciu reproduktorového kábla nezasúvajte do konektora SPEAKER.
Zabránenie skratovaniu reproduktorov
Skratovanie reproduktorov môže poškodiť systém. Pri pripájaní reproduktorov preto dodržujte
nasledovné bezpečnostné upozornenia. Odizolovaná časť kábla sa nesmie dotýkať inej svorky alebo
odizolovanej časti iného kábla (pozri nižšie).
Odizolovaný reproduktorový kábel je v kontakte
s iným reproduktorovým konektorom.
Odizolované konce sú vo vzájomnom kontakte
z dôvodu nadmerného odizolovania.
Po pripojení všetkých zariadení, reproduktorov a sieťovej šnúry skontrolujte reprodukciou testovacieho
tónu, či sú všetky reproduktory pripojené správne. Podrobnosti o reprodukcii testovacieho tónu pozri
str. 64.
Ak sa z niektorého reproduktora nereprodukuje testovací tón, alebo sa testovací tón reprodukuje
z iného reproduktora než z toho, ktorého označenie je práve zobrazené v ponuke Setup, môže byť
reproduktor skratovaný. V takomto prípade dôkladne prekontrolujte všetky prepojenia.
Poznámka
• Dodržte polaritu káblov a konektorov na zariadení: 3 do 3 a # do #. Ak zameníte polaritu, zvuk môže byť
skreslený a môžu v ňom absentovať nízke frekvencie.
10SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_08-15_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 11 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
2 Pripojenie k TVP
Kábel SCART (EURO AV) (nedodávaný)
.
Kábel SCART (EURO AV) pripojte do konektora EURO AV T OUTPUT (TO TV) na zariadení.
Pri prepájaní káblom SCART (EURO AV) skontrolujte, či TVP podporuje S-video alebo RGB signály.
Ak TVP podporuje S-video signál, zmeňte vstupný režim TVP pre RGB signály. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie TVP.
Rada
• Ak chcete reprodukovať zvuk z TVP alebo stereo zvuk z 2-kanálových zdrojov zvuku cez 6 reproduktorov tohto
systému, zvoľte zvukové pole “Dolby Pro Logic”, “Dolby Pro Logic II MOVIE” alebo “Dolby Pro Logic II
MUSIC” (str. 22).
3 Pripojenie antény
Pripojenie AM rámovej antény
Tvar a dĺžka antény konštrukčne zodpovedá príjmu AM signálov. Nerozoberajte, ani nezvinujte
anténu.
1
2
3
Z podstavca zložte len rám.
Nastavte AM rámovú anténu.
Pripojte káble do konektorov pre AM anténu.
Kábel (A) alebo kábel (B) môžete pripojiť do ľubovoľného konektora.
Zatlačte poistku a zasuňte kábel.
A
B
Zasuňte po túto
časť.
Poznámka
• AM rámovú anténu neumiestňujte do blízkosti zariadenia ani iných AV zariadení. Môže vznikať šum.
Rada
• Pre kvalitný zvuk nastavte smerovanie AM rámovej antény.
Pokračovanie
11SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Potrebné káble
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_08-15_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 12 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
4
AM rámovú anténu pripojte správne a pevne.
Začíname – ZÁKLADY –
Pripojenie FM drôtovej antény
FM drôtovú anténu pripojte do konektora COAXIAL FM 75 Ω.
FM drôtová anténa
(dodávaná)
FM drôtová anténa
(dodávaná)
alebo
Konektor FM 75Ω COAXIAL
Konektor FM 75Ω COAXIAL
Poznámka
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM antény ju vodorovne narovnajte.
Rada
• Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, podľa obrázka nižšie prepojte zariadenie s externou FM anténou pomocou
koaxiálneho kábla 75 Ohm (nedodávaný).
Zariadenie
Externá FM anténa
4 Pripojenie sieťovej šnúry
Pred pripojením sieťovej šnúry systému do elektrickej zásuvky pripojte k zariadeniu všetky
reproduktory.
12SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_08-15_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 13 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Rozmiestnenie reproduktorov
Aby sa dosiahol maximálny možný surround
(priestorový) efekt, mali by byť všetky
reproduktory okrem subwoofera rozmiestnené
v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania (A).
Ak je to však potrebné, systém vám umožní
posunúť stredový reproduktor až o 1,6 metra
bližšie (B) a surround reproduktory až o 5,0
metrov bližšie (C) k pozícii počúvania.
Predné reproduktory je možné umiestniť
vo vzdialenosti od 1 až do 7 metrov (A)
od pozície počúvania.
Krok 3: Rýchle nastavenie
Quick Setup
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte
systém na prevádzku minimálnym počtom
základných nastavení.
"/1
C/X/x/c,
Reproduktory rozmiestnite podľa obrázka nižšie.
DISPLAY
1
2
Zapnite TVP.
Stlačte [/1.
Poznámka
• Zdroj vstupného signálu musí byť nastavený
na “DVD” (str. 18).
3
Poznámka
• Reproduktory neumiestňujte na naklonený povrch.
• Reproduktory neumiestňujte na miesta:
– Extrémne horúce alebo chladné.
– Prašné alebo znečistené.
– Veľmi vlhké.
– Vystavené otrasom.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Na čistenie používajte jemnú handričku určenú napr.
na čistenie skla.
• Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové
prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
hlásenie [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (Stlačením [ENTER] spustíte
QUICK SETUP). Ak sa toto hlásenie
nezobrazí, zobrazte zobrazenie Quick Setup
(str. 15) a postup vykonajte znova.
Rada
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov,
odporúčame upraviť aj nastavenia. Podrobnosti
o zapojeniach pozri “Získanie optimálneho surround
zvuku pre danú miestnosť” (str. 57).
Pokračovanie
13SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Krok 2: Umiestnenie
systému
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_08-15_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 14 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Začíname – ZÁKLADY –
4
Stlačte
bez vloženého disku.
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
9
Stláčaním X/x nastavte šablónu
rozmiestnenia reproduktorov, ktorá
zodpovedá ich skutočnému rozmiestneniu.
Podrobnosti pozri “Získanie optimálneho
surround zvuku pre danú miestnosť” (str. 57).
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
SPEAKER FORMATION
STANDARD
5
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Systém bude zobrazovať ponuky Menu
a titulky vo zvolenom jazyku.
6
Stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu pomeru
strán pripojeného TVP.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
10 Stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre nastavenie
vzdialenosti reproduktorov.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
11 Stláčaním X/x nastavte vzdialenosť
7
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
x Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3
so širokouhlým režimom
[16:9] (str. 61)
x Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
[4:3 LETTER BOX] alebo
[4:3 PAN SCAN] (str. 61)
8
Stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre nastavenie
rozmiestnenia reproduktorov.
predných reproduktorov od miesta
počúvania a stlačte
.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
12 Stláčaním X/x nastavte vzdialenosť
stredového reproduktora od miesta
počúvania a stlačte
.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
14SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_08-15_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 15 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
13 Stláčaním X/x nastavte vzdialenosť
Výber typu výstupných video
signálov
surround reproduktorov od miesta
počúvania a stlačte
.
Výber metódy výberu výstupných video
signálov z konektora EURO AV T OUTPUT
(TO TV) na zadnom paneli zariadenia.
Vypnutie Quick Setup
V ktoromkoľvek kroku stlačte
FUNCTION
DISPLAY.
Rada
VIDEO
FORMAT
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov, upravte
aj nastavenia reproduktorov. Pozri “Získanie
optimálneho surround zvuku pre danú miestnosť”
(str. 57).
• Ak chcete zmeniť nastavenia, pozri “Ponuka
nastavení Setup” (str. 59).
Zobrazenie zobrazenia Quick
Setup
1 V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
1
2
Zobrazí sa Control Menu.
2 Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
[SETUP]
.
Stláčajte VIDEO FORMAT.
Po každom stlačení tlačidla
VIDEO FORMAT sa zobrazenie
prepína nasledovne:
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
12(27)
18(34)
T
0:00:02
Stláčaním FUNCTION zvoľte “DVD”.
DVD VIDEO
t LINE VIDEO
R
LINE RGB
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3 Stláčaním X/x zvoľte [QUICK] a stlačte
Zobrazí sa zobrazenie Quick Setup.
• “LINE VIDEO”: Výstup video signálu.
• “LINE RGB”: Výstup RGB signálu.
Poznámka
.
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie “LINE RGB”. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
15SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Nastavovanie pre rýchle uvedenie
do prevádzky (Quick Setup) je dokončené.
Všetky zapojenia a nastavenia sú
dokončené.
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_16-17_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 16 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Aktivácia/deaktivácia
predvádzacieho režimu
Začíname – POKROČILÉ –
Vypnutie predvádzacieho
zobrazenia
1
2
3
"/1
X/x/c,
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “DEMO” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “DEMO ON”: Zapnutie predvádzacieho
režimu.
• “DEMO OFF”: Vypnutie predvádzacieho
režimu.
4
SYSTEM
MENU
Stlačte SYSTEM MENU.
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Po zapojení sieťovej šnúry systému do
elektrickej zásuvky sa na displeji zobrazí
predvádzacie zobrazenie. Ak stlačíte "/1
na DO, predvádzanie sa vypne.
Poznámka
• Ak stlačíte "/1 na zariadení, predvádzanie sa
nevypne.
• Ak predvádzací režim aktivujete v Menu System,
predvádzanie sa nevypne ani po stlačení "/1 na DO.
Aby sa predvádzanie vyplo, nastavte predvádzací
režim na Off, potom stlačte "/1 na DO. Keď je
predvádzací režim vypnutý, systém v pohotovostnom
režime šetrí energiu.
• Ak je systém nastavený na výrobné nastavenia
(napr. po vykonaní procesu “COLD RESET”
(str. 65)), predvádzanie môžete vypnúť jednoducho
stlačením "/1 na DO. Inak je potrebné predvádzanie
vypnúť nastavením “DEMO” na “DEMO OFF”.
16SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_16-17_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 17 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Montáž reproduktorov
na stenu
3
Zaveste reproduktory na skrutky.
4,6 mm
10 mm
Montáž reproduktorov
na stenu
1
Pripravte si bežne dostupné skrutky
(nedodávané), ktoré budú vyhovovať
otvorom na zadnej strane každého
reproduktora. Pozri obrázok nižšie.
Zadná strana reproduktora
4 mm
25 mm
4,6 mm
Otvor v zadnej
strane reproduktora
(neplatí pre stredový
reproduktor)
10 mm
2
Skrutky naskrutkujte do steny.
Začíname – POKROČILÉ –
Reproduktory môžete používať zavesené
na stene.
Poznámka
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál a pevnosť
steny. Sadrokartónové steny sú obzvlášť krehké.
Pri takýchto stenách naskrutkujte skrutky
do nosníkov. Reproduktory inštalujte na zvislé
a ploché steny v miestach, kde je v stenách výstuha.
• Informácie o skrutkách a vhodnosti ich použitia vám
poskytne ich predajca.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek
poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou
inštaláciou (t.j. nedostatočná pevnosť steny,
nesprávna montáž tohto produktu alebo živelné
pohromy).
6 až 9 mm
17SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_18-21_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 18 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
5
Vložte disk.
Položte disk na nosič a stlačte A.
Základné operácie
Základné operácie
Prehrávanie diskov
Nastavenie
hlasitosti
"/1
A
H FUNCTION
Poznámka
• Pri prehrávaní 8 cm disku položte disk
do vnútornej najhlbšej časti nosiča. Dávajte
pozor, aby disk vo vnútornej časti nosiča nebol
nakrivo.
• Nosič disku nezatvárajte nasilu vtláčaním
rukou. Môže dôjsť k poruche.
• Na nosič disku neklaďte viac než jeden disk.
Nosič disku
Z
"/1
6
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie (Continuous
play - súvislé prehrávanie).
Nastavte hlasitosť na zariadení.
Na TV obrazovke a na displeji sa zobrazí
úroveň hlasitosti.
FUNCTION
Poznámka
MUTING
VOLUME +/–
/
• V závislosti od stavu systému sa úroveň hlasitosti
nemusí zobraziť na TV obrazovke.
./ >
Úspora energie v pohotovostnom
režime
H
x
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý. Pohotovostný
režim zrušíte jedným stlačením "/1.
x
Pri niektorých DVD VIDEO alebo VIDEO CD
diskoch môžu byť niektoré operácie odlišné
alebo nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.
Ďalšie operácie
Pre
Stlačte
1
2
Zastavenie
x
Pozastavenie
X
Obnovenie prehrávania po
pozastavení
X alebo H
Presun na nasledujúcu
kapitolu, skladbu alebo
scénu
> (okrem JPEG
Presun na predchádzajúcu
kapitolu, skladbu alebo
scénu
. (okrem JPEG
3
Zapnite TVP.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
Stlačte "/1.
Systém sa zapne.
Ak nie je nastavený zdroj vstupného
signálu “DVD”, stláčaním FUNCTION
zvoľte “DVD”.
4
diskov)
diskov)
Stlačte A.
18SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_18-21_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 19 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Stlačte
Dočasné vypnutie zvuku
MUTING. Zvuk
obnovíte opätovným
stlačením tlačidla,
alebo zvýšením
hlasitosti tlačidlom
VOLUME +.
Zastavenie prehrávania
a vybratie disku
Z na DO alebo A
na zariadení.
Opakovanie
predchádzajúcej scény*
(Instant
replay - rýchle
zopakovanie) počas
prehrávania.
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne**
(Instant
advance - rýchly
posuv) počas
prehrávania.
* Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky.
Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX
(okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku).
** Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/
DVD+R disky. Tlačidlo nie je možné použiť pri
súboroch DivX (okrem modelov pre Veľkú Britániu
a Severnú Ameriku).
Počúvanie rozhlasu alebo
reprodukcia zvuku z iných
zariadení
FUNCTION
SYSTEM
MENU
X/x/c,
Výber pripojeného zariadenia
Poznámka
• Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia Instant
Replay alebo Instant Advance dostupná.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný zdroj signálu.
Po každom stlačení FUNCTION sa režim
systému mení v nasledovnom poradí.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
TV t …
Zmena úrovne výstupného
zvukového signálu
z pripojených zariadení
Ak je TVP pripojený do konektora EURO AV
T OUTPUT (TO TV) na zadnom paneli, môže
sa vyskytnúť rušenie. Nejde o poruchu. Závisí to
od pripojeného TVP.
Aby ste tomu predišli, je možné zmeniť úroveň
vstupného signálu.
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “TV”.
Stlačte SYSTEM MENU.
Pokračovanie
19SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
Základné operácie
Pre
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_18-21_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 20 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
3
Základné operácie
4
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ATTENUATE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “ATT ON”: Stlmenie úrovne vstupného
signálu. Úroveň výstupného signálu sa
zmení.
• “ATT OFF”: Normálna úroveň vstupného
signálu.
5
Stlačte
Reprodukcia zvuku z TVP
cez všetky reproduktory
Zvuk TVP je možné reprodukovať všetkými
reproduktormi systému.
Podrobnosti pozri “Krok 1: Prepojenie systému
a TVP” (str. 9).
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
FUNCTION
SOUND
FIELD
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “TV”.
Stláčaním SOUND FIELD zobrazte
na displeji požadované zvukové pole.
Ak chcete reprodukovať zvuk z TVP alebo
stereo zvuk z 2-kanálových zdrojov zvuku
cez 6 reproduktorov tohto systému, zvoľte
zvukové pole “PRO LOGIC”, “PLII
MOVIE” alebo “PLII MUSIC”.
Podrobnosti o zvukovom poli pozri str. 22.
20SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_18-21_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 21 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Výber režimu Movie alebo
Music
Môžete zvoliť vhodný zvukový režim pre filmy
(Movie) alebo hudbu (Music).
Základné operácie
MOVIE/
MUSIC
Počas prehrávania stlačte MOVIE/MUSIC.
Stláčajte MOVIE/MUSIC, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný režim. Výrobné
nastavenie je podčiarknuté.
• AUTO: Automatický výber režimu za účelom
reprodukcie zvukového efektu podľa disku.
• MOVIE: Vhodný zvuk pre filmy.
• MUSIC: Vhodný zvuk pre hudbu.
Rada
• Keď je zvolený režim Movie alebo Music, na displeji
je zobrazené “MOVIE” alebo “MUSIC”. Keď nie je
na displeji zobrazené “MOVIE” ani “MUSIC”,
zvolené je “AUTO”.
21SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_22-23_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 22 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Automatická reprodukcia
pôvodného zvuku
Nastavenia zvuku
Reprodukcia
priestorového zvuku
pomocou zvukových polí
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov na systéme môžete získať priestorový
zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho
domova poskytnú zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
kinosál a koncertných miestností.
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Funkcia automaticky identifikuje typ vstupného
audio signálu (Dolby Digital, DTS alebo
štandardné 2 kanálové stereo), a ak je to
potrebné, vykoná príslušné dekódovanie. Tento
režim reprodukuje zvuk tak, ako bol nahraný/
kódovaný bez akýchkoľvek surround efektov
(napr. bez dozvuku).
Ak však zvuk neobsahuje nízkofrekvenčné
signály (Dolby Digital LFE atď.),
nízkofrekvenčný signál pre výstup
do subwoofera sa bude generovať.
Reprodukcia zvuku
z viacerých reproduktorov
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
SOUND
FIELD
Režim umožňuje reprodukovať zvuk všetkých
typov diskov z viacerých reproduktorov.
Poznámka
• Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu nereprodukuje
z viacerých reproduktorov.
Reprodukcia 2-kanálových
zdrojov zvuku (napr. CD disky)
cez 5.1 kanálov
x Dolby Pro Logic
Stlačte SOUND FIELD.
Stláčaním SOUND FIELD zobrazte na displeji
požadované zvukové pole.
Všetky zvukové polia
Zvukové pole
Displej
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
Systém Dolby Pro Logic vytvorí 5 výstupných
kanálov z dvojkanálového zdroja zvukového
signálu. Tento režim vykoná dekódovanie Pro
Logic pre vstupný signál a reprodukuje ho cez
predné, stredový a surround reproduktory.
Surround kanál je monofonický.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysokočistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
22SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_22-23_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 23 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Poznámka
• Ak je vstupný audio signál multikanálový, režimy
Dolby Pro Logic a Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC sa zrušia a multikanálový zdrojový signál sa
vyvedie priamo na výstup.
• Ak je vstupný signál dvojjazyčné vysielanie, režimy
Dolby Pro Logic a Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC nefungujú.
Nastavenia zvuku
Počúvanie len cez predné
reproduktory a subwoofer
x 2 CHANNEL STEREO
V tomto režime je zvuk reprodukovaný len
dvoma prednými reproduktormi (L/R)
a subwooferom. Štandardné 2-kanálové (stereo)
zvukové zdroje nebudú spracované zvukovým
poľom. Multikanálové priestorové formáty sa
zmixujú do 2 kanálov.
Toto vám umožňuje reprodukciu akéhokoľvek
zdroja zvuku len cez predný ľavý a pravý
reproduktor a subwoofer.
Vypnutie priestorového efektu
Stláčajte SOUND FIELD, kým sa na displeji
nezobrazí “A.F.D. STD” alebo “2CH STEREO”.
23SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 24 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Prehrávanie vzad
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
×2b t 1m t 2m t 3m
Vyhľadanie konkrétneho
miesta na disku
3m (len DVD VIDEO/DVD v režime VR/DivX
video*/VIDEO CD disky)
×2b (len DVD VIDEO disky)
(Scan, Slow-motion Play,
Freeze Frame)
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Každým stlačením sa rýchlosť prehrávania zvýši.
Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo
vyhľadať sledovaním obrazu alebo spomaleným
prehrávaním.
Sledovanie snímky po snímke
(Slow-motion Play)
(len DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video*, VIDEO CD disky)
Poznámka
• V závislosti od DVD/DivX video*/VIDEO CD disku
nemusia byť niektoré popísané operácie dostupné.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Rýchle vyhľadanie miesta
zrýchleným prehrávaním
vpred/vzad (Scan)
(Okrem JPEG diskov)
Počas prehrávania disku stlačte /m alebo
M/ . Po vyhľadaní želaného miesta obnovíte
stlačením tlačidla H štandardné prehrávanie.
Každým stlačením tlačidla /m alebo
M/ počas vyhľadávania sa rýchlosť
prehrávania zmení. Každým stlačením sa
indikácia mení nasledovne. Skutočné rýchlosti
sa môžu v závislosti od disku odlišovať.
Prehrávanie vpred
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (len DVD VIDEO/DVD v režime VR/DivX
video*/VIDEO CD disky)
×2B (len DVD VIDEO/CD disky)
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
V režime pozastavenia stlačte /m alebo
M/ . Štandardnú rýchlosť prehrávania
obnovíte stlačením H. Každým stlačením
tlačidla /m alebo M/ v režime
Slow-motion Play sa rýchlosť prehrávania
zmení. Dostupné sú dve rýchlosti. Každým
stlačením sa rýchlosť prehrávania mení
nasledovne:
Prehrávanie vpred
2
y1
Prehrávanie vzad (len DVD VIDEO disky)
2
y1
Prehrávanie po jednotlivých
snímkach (Freeze Frame)
(len DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video*, VIDEO CD disky)
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Počas pozastavenia prehrávania sa stlačením
(krokovanie) posuniete na nasledujúcu
snímku. Stlačením
(krokovanie) sa
posuniete na predchádzajúcu snímku (len DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW disky). Stlačením
H obnovíte štandardnú rýchlosť prehrávania.
Poznámka
• Na DVD-R/DVD-RW disku v režime VR nie je
možné vyhľadávať statické zábery.
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch funguje táto
funkcia len pri video súboroch DivX (okrem modelov
pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku).
24SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 25 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Vyhľadanie titulu/
kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď.
1
Stlačte
DISPLAY. (Pri prehrávaní
DATA CD/DATA DVD disku so súbormi
JPEG stlačte dvakrát
DISPLAY.)
Stlačte
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
Podľa disku sa na displeji zobrazujú rôzne
položky.
[TITLE], [TRACK], [SCENE]
[CHAPTER], [INDEX]
Ak sa pomýlite
Číslo vymažte stláčaním CLEAR, potom
zadajte nové číslo.
5
Stlačte
Pre vyhľadávanie počiatočného miesta
zadaním časového kódu zvoľte [TIME/TEXT].
Vyhľadávanie scény zadaním
časového kódu (len DVD VIDEO
a DVD disky v režime VR)
1 V kroku 2 zvoľte
[TIME/TEXT].
[T **:**:**] (prehrávací čas aktuálneho
titulu) je zvolené.
.
[T **:**:**] sa zmení na [T --:--:--].
3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte časový
údaj, potom stlačte
[TRACK]
.
Príklad: pre vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku jednoducho
zadajte [2:10:20].
[ALBUM]
[FILE]
Príklad: Ak zvolíte
[CHAPTER]
Zvolené je zobrazenie [** (**)] (označenie
** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén,
albumov alebo súborov.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
2 Stlačte
[TIME/TEXT]
DVD VIDEO
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zvoľte podľa potreby číslo titulu, kapitoly,
stopy/skladby, indexu, scény atď.
Zobrazí sa Control Menu.
2
.
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Na DVD disku je možné vyhľadávať podľa titulu
alebo kapitoly a na VIDEO CD/CD/DATA CD/
DATA DVD disku podľa stopy/skladby, indexu
alebo scény. Keďže sú tituly a stopy (skladby) na
disku označené špecifickým číslom, požadovaný
titul alebo stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním
ich čísla. Taktiež je možné vyhľadať požadovanú
scénu zadaním časového kódu.
3
DVD VIDEO
Rada
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), skladbu (VIDEO CD/CD) alebo súbor*
(DATA CD/DATA DVD (DivX video)) stlačením
číselných tlačidiel a
.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Poznámka
• Na DVD+RW disku nie je možné vyhľadávať scény
zadaním časového kódu.
Zvolený riadok
25SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 26 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Vyhľadávanie podľa scény
(Picture Navigation)
TV obrazovku môžete rozdeliť na 9 rovnakých
častí a rýchlejšie tak nájsť požadovanú scénu.
1
CHAPTER VIEWER
ENTER
Stláčaním PICTURE NAVI zvoľte
požadovanú položku.
• [TITLE VIEWER]
(len DVD VIDEO disky)
• [CHAPTER VIEWER]
(len DVD VIDEO disky)
• [TRACK VIEWER]
(len VIDEO CD/Super VCD disky)
3
Stlačte
Systém si pamätá pozíciu, v ktorej ste naposledy
zastavili prehrávanie stlačením x a na displeji
sa zobrazí “RESUME”. Kým nevyberiete disk,
funkcia Resume Play (obnovenie prehrávania)
bude pracovať aj po prepnutí systému
do pohotovostného režimu stlačením "/1.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stláčaním C/X/x/c zvoľte titul, kapitolu
alebo stopu/skladbu a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvolenej
scény.
Obnovenie štandardného
prehrávania počas nastavovania
Stlačte O RETURN.
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji sa zobrazí “RESUME”.
Ak sa “RESUME” nezobrazí, funkcia
Resume Play nie je k dispozícii.
2
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bolo prehrávanie disku zastavené
v kroku 1.
.
Úvodná scéna každého titulu, kapitoly
alebo stopy sa zobrazuje nasledovne.
4
(Resume Play)
Počas prehrávania stlačte
PICTURE NAVI.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
2
Obnovenie prehrávania
z pozície zastavenia
prehrávania disku
Poznámka
• Podľa miesta zastavenia prehrávania môže dôjsť pri
jeho obnovení k miernej odchýlke od tohto miesta.
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa nemusí
uchovať v prípade, že:
– Vysuniete disk.
– Systém prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
– Zmeníte alebo obnovíte nastavenia v ponuke
Setup.
– Prepnete zdroj vstupného signálu stláčaním
tlačidla FUNCTION.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
• Pri prehrávaní DVD-R/DVD-RW disku v režime VR,
VIDEO CD, CD, DATA CD a DATA DVD disku sa
miesto, v ktorom ste zastavili prehrávanie, uchová
v pamäti pre aktuálny disk.
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime Program
Play a Shuffle Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch pracovať
správne.
Poznámka
• Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých
položiek.
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
26SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 27 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Prehrávanie disku prehrávaného
pred obnovením prehrávania
(Multi-disc Resume)
Vytvorenie programu
(Program Play)
(len DVD VIDEO, VIDEO CD disky)
Obsah disku môžete prehrať vo vami zvolenom
poradí tým, že zmeníte poradie stôp (skladieb)
na disku – vytvoríte vlastný program.
Do programu môžete zaradiť až 99 položiek.
1
Stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[PROGRAM] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [PROGRAM].
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
SET
ON
Poznámka
• Keď je v ponuke [CUSTOM SETUP] nastavené
[MULTI-DISC RESUME] na [OFF] (str. 62), miesto
zastavenia prehrávania sa z pamäte vymaže,
ak prepnete zdroj signálu stláčaním FUNCTION.
3
Stláčaním X/x zvoľte [SET
a stlačte
.
t]
Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
sa zobrazí [TRACK]
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
Stopy/skladby
na disku
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Systém si pamätá miesto, v ktorom ste
naposledy zastavili prehrávanie až pre 40 diskov
a obnoví prehrávanie z takéhoto miesta vždy,
keď vložíte príslušný disk. Pri uložení miesta
zastavenia pre 41. disk sa vymaže z pamäte
nastavenie pre 1. disk.
Funkciu aktivujete nastavením [MULTI-DISC
RESUME] v ponuke [CUSTOM SETUP]
na [ON]. Podrobnosti pozri “[MULTI-DISC
RESUME] (len DVD VIDEO/VIDEO CD
disky)” (str. 62).
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas položiek
programu
Pokračovanie
27SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 28 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
4
Stlačte c.
Zmena alebo zrušenie programu
Kurzor sa presunie na položku v stĺpci [T]
(v tomto prípade [01]).
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z “Vytvorenie
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
5
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Zvoľte položku, ktorú chcete zaradiť
do programu.
Napríklad zvolenie stopy/skladby [02].
Stláčaním X/x zvoľte [02] v stĺpci [T],
potom stlačte .
programu.”
2 Pomocou X/x zvoľte číslo položky
programu, ktoré chcete zmeniť alebo zrušiť.
Ak chcete položku z programu zrušiť,
stlačte CLEAR.
3 Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5.
Program zrušíte zvolením [--] v stĺpci [T]
a následným stlačením
.
Zrušenie položiek zaradených
do programu
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z “Vytvorenie
programu”.
Zvolená položka
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
2 Stlačte X a zvoľte [ALL CLEAR].
3 Stlačte .
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas položiek programu
6
Ostatné položky zaradíte do programu
opakovaním krokov 4 až 5.
Položky zaradené do programu sa
zobrazujú vo zvolenom poradí.
7
Stlačením H spustíte prehrávanie
Program Play.
Prehrávanie Program Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Ten istý program prehráte znova zvolením [ON]
v kroku 3 a stlačením .
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
28SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 29 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Prehrávanie v náhodnom
poradí
(Shuffle Play)
Poznámka
Stlačte
.
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
Zobrazí sa Control Menu.
Stláčaním X/x zvoľte
[SHUFFLE] a stlačte
Obnovenie štandardného
prehrávania
.
Zobrazia sa voľby pre [SHUFFLE].
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
3
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
• Pri prehrávaní MP3 súborov sa môžu niektoré
skladby prehrať opakovane.
2
4
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Táto funkcia umožňuje, že systém “pomieša”
(shuffle) skladby, takže sa prehrajú v náhodnom
poradí. Poradie prehrávania pri ďalšom “pomiešaní”
môže byť odlišné od predchádzajúceho.
1
Poznámka
• V náhodnom poradí sa zvolí aj skladba, ktorá sa
už prehrala.
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá sa
bude prehrávať v náhodnom poradí.
x Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD
disku
• [TRACK]: Prehrávanie stôp/skladieb
na disku v náhodnom poradí.
x Keď je aktivované prehrávanie
programu
• [ON]: Prehrávanie položiek zaradených
do programu v náhodnom poradí.
x Pri prehrávaní DATA CD (okrem
DivX*) alebo DATA DVD (okrem DivX*)
disku.
• [ON (MP3)]: Pomiešanie MP3 audio
súborov v albume na aktuálnom disku.
Ak nie je zvolený žiadny album, prehrá
sa prvý album v náhodnom poradí.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
29SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 30 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
x Pri prehrávaní DATA CD alebo
DATA DVD disku
Opakované prehrávanie
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
albumov na disku.
• [ALBUM]: Opakované prehrávanie
aktuálneho albumu.
• [TRACK] (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálnej skladby.
• [FILE] (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho
súboru.*
(Repeat Play)
Všetky tituly/skladby/albumy na disku alebo
jednotlivé tituly/kapitoly/skladby/albumy je
možné opakovane prehrávať.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle alebo Program Play.
1
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
4
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[REPEAT] a stlačte
6 (14)
2:50
.
Položka je zadaná.
.
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
T
Stlačte
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá sa
bude opakovane prehrávať.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
x Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD diskov v režime VR.
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
• Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku
so súbormi MP3 a JPEG, ktorých prehrávací čas nie
je rovnaký, nebude zvuk synchronizovať s obrazom.
• Keď je [MODE (MP3, JPEG)] nastavené na [IMAGE
(JPEG)] (str. 42), nie je možné zvoliť [TRACK].
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
titulov na disku.
• [TITLE]: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• [CHAPTER]: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
x Pri prehrávaní VIDEO CD alebo
CD disku
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
stôp/skladieb na disku.
• [TRACK]: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
30SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 31 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Ponuka Menu DVD diskov
1
Stlačte DVD TOP MENU alebo
DVD MENU.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Menu DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny pri
rôznych DVD diskoch.
2
3
Ak je DVD VIDEO alebo DATA CD/DATA
DVD (video súbory DivX*) disk nahraný
vo viacerých audio formátoch (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio alebo DTS), môžete
zvukový formát počas prehrávania disku meniť.
Pri DVD VIDEO diskoch s viacjazyčnými
zvukovými stopami si môžete zvoliť
požadovaný jazyk.
Pri VIDEO CD, CD, DATA CD alebo DATA
DVD diskoch môžete zvoliť zvuk ľavého alebo
pravého kanála a reprodukovať zvuk zvoleného
kanála cez pravý aj ľavý reproduktor.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
1
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete
prehrávať alebo meniť.
Stlačte
Počas prehrávania stlačte AUDIO.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
.
2
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
DVD disk je rozdelený na viacero úsekov
obrazu alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú
“tituly”. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť
požadovaný titul pomocou tlačidla DVD TOP
MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako je jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla DVD MENU.
Zmena zvuku
Stláčaním AUDIO zvoľte požadovaný
audio signál.
x Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri
každom DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené štyri číslice, reprezentujú
jazykový kód. Príslušné kódy jazykov pozri
“Tabuľka kódov jazykov” (str. 76). Ak je
dva- alebo viackrát zobrazený ten istý
jazyk, DVD VIDEO disk je nahraný
vo viacerých audio formátoch.
x Pri prehrávaní DVD disku v režime VR
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku. Výrobné
nastavenie je podčiarknuté.
Príklad:
• [1: MAIN] (hlavný zvuk)
• [1: SUB] (vedľajší zvuk)
• [1: MAIN+SUB] (hlavný aj vedľajší zvuk)
• [2: MAIN]
Pokračovanie
31SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 32 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Poznámka
• [2: MAIN], [2: SUB] a [2: MAIN+SUB] sa
nezobrazí, ak je na disku zaznamenaná len jedna
zvuková stopa.
Zobrazenie formátu audio
signálu
(len DVD, DivX video* disky)
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
x Pri prehrávaní VIDEO CD, CD, DATA
CD (súbory MP3) alebo DATA DVD
(súbory MP3) disku
Ak počas prehrávania stláčate AUDIO, zobrazí
sa podľa zobrazenia nižšie formát aktuálneho
audio signálu (PCM, Dolby Digital, DTS atď.).
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [STEREO]: Štandardný stereo zvuk
• [1/L]: Zvuk ľavého kanála (monofonický)
• [2/R]: Zvuk pravého kanála
(monofonický)
x Pri prehrávaní DVD disku
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) diskov
(okrem modelov pre Veľkú Britániu
a Severnú Ameriku)
Možnosť výberu formátu audio signálu na
DATA CD alebo DATA DVD závisí od
súboru DivX uloženého na disku. Formát sa
zobrazuje na displeji.
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Poznámka
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie
je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení
[2:STEREO], [2:1/L] alebo [2:2/R] reprodukovaný
zvuk.
L
Predné (L/R) +
Stredová
C
R
LFE
LS
RS
Práve prehrávaný
formát záznamu
x Pri prehrávaní Super VCD disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 1.
• [1:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [1:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy
1 (monofonický).
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 2.
• [2:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 2
(monofonický).
• [2:2/R]: Zvuk pravého kanála audio
stopy 2 (monofonický).
LFE
(nízkofrekvenčný efekt)
Surround (L/R)
Príklad:
Dolby Digital 3-kanálový
Surround
(Monofonická):
Predné (L/R)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Práve prehrávaný formát
záznamu
32SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 33 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
(okrem modelov pre Veľkú Britániu
a Severnú Ameriku)
Príklad:
Výber ponuky [ORIGINAL]
alebo [PLAY LIST]
na DVD-R/DVD-RW disku
Audio súbor MP3
1: MP3 128k
Dátový tok
Audio signály zaznamenané na disku obsahujú
zvukové zložky (kanály) zobrazené nižšie.
Každý kanál je reprodukovaný samostatným
reproduktorom.
• Predná (L)
• Predná (R)
• Stredová
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (Monofonická): Tento signál môže
byť signálom spracovaným systémom Dolby
Surround Sound alebo monofonickým
surround audio signálom systému Dolby
Digital.
• LFE (nízkofrekvenčný) signál
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[ORIGINAL/PLAY LIST] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [ORIGINAL/
PLAY LIST].
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Audio signály
Niektoré DVD-R/DVD-RW disky obsahujú
v režime VR (Video Recording) dva druhy
titulov určených na prehrávanie: pôvodne
zaznamenané tituly ([ORIGINAL]) a tituly
vytvorené nahrávacím DVD zariadením za
účelom editovania ([PLAY LIST]). Môžete si
zvoliť druh prehrávaných titulov.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [PLAY LIST]: Prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných titulov
[ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: Prehrávanie titulov v ich
pôvodnej verzii.
4
Stlačte
.
33SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 34 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Zobrazenie informácií
o disku
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
na displeji
Údaje o disku ako napríklad zostávajúci čas
disku alebo celkový počet titulov na DVD disku,
stôp/skladieb na VIDEO CD, CD alebo MP3
disku, alebo názov súboru DivX* môžete
zobraziť na displeji (str. 78).
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Stlačte DISPLAY.
Počas prehrávania disku sa po každom stlačení
DISPLAY zobrazenie mení 1t 2 t ...
t 1 t ...
Niektoré zobrazené položky môžu po
niekoľkých sekundách zmiznúť.
Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-R/DVD-RW disku
1 Prehrávací čas a číslo aktuálneho titulu
2 Zostávajúci čas aktuálneho titulu
3 Prehrávací čas a číslo aktuálnej kapitoly
4 Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
5 Názov disku
6 Titul a kapitola
Pri prehrávaní DATA CD (DivX
video) alebo DATA DVD (DivX
video) disku
(Okrem modelov pre Veľkú Britániu
a Severnú Ameriku)
1 Prehrávací čas aktuálneho súboru
2 Názov aktuálneho súboru
3 Číslo aktuálneho albumu a súboru
Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC) alebo CD disku
1 Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
2 Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
3 Prehrávací čas disku
4 Zostávajúci čas disku
5 Názov disku
6 Stopa/skladba a index*
* Len VIDEO CD disky.
Pri prehrávaní DATA CD
(MP3 audio) alebo DATA DVD
(MP3 audio) disku
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)
Rada
• Pri prehrávaní VIDEO CD diskov pomocou funkcií
PBC je zobrazený prehrávací čas.
Poznámka
• Systém dokáže zobraziť len prvú úroveň DVD/CD
textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Ak nie je možné zobraziť názov súboru MP3,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov disku alebo skladby
nemusí zobraziť.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX* nemusí byť
zobrazený správne.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
Môžete skontrolovať prehrávací čas
a zostávajúci čas aktuálneho titulu, kapitoly
alebo stopy a celkový prehrávací čas
a zostávajúci čas disku. Môžete tiež zobraziť
DVD textovú informáciu a názov priečinka/
súboru MP3 zaznamenané na disku.
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
T 1:01:57
Informácia o čase
34SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 35 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
2
Stláčaním DISPLAY meníte informáciu
o čase.
Zobrazenie a druh časového údaja, ktorý je
možné zobrazovať, závisí od prehrávaného
disku.
x Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-RW disku
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(s funkciami PBC)
• **:**
Prehrávací čas aktuálnej scény
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC) alebo CD disku
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej stopy/
skladby
• T–**:**
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby
• D **:**
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D–**:**
Zostávajúci čas aktuálneho disku
Zobrazenie DVD/CD textu
V kroku 2 stláčaním DISPLAY zobrazíte
textový údaj zaznamenaný na DVD/CD disku.
DVD/CD textový údaj sa zobrazí len vtedy,
ak je na disku zaznamenaný. Textový údaj nie je
možné meniť. Ak disk neobsahuje textové údaje,
zobrazí sa “NO TEXT”.
BRAHMS SYMPHONY
Zobrazenie DATA CD/DATA DVD
(MP3 audio/DivX video*) textu
Stlačením DISPLAY počas prehrávania audio
súborov MP3 na DATA CD/DATA DVD alebo
video súborov DivX* na DATA CD/DATA
DVD disku je možné na TV obrazovke zobraziť
názov albumu/skladby/súboru a dátový tok
audio údajov (množstvo dát za sekundu
v aktuálnom audio toku).
Dátový tok**
T 17:30
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
• T **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C **:**:**
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
128k
x Pri prehrávaní DATA CD (MP3 audio)
alebo DATA DVD (MP3 audio) disku
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) diskov
(okrem modelov pre Veľkú Britániu
a Severnú Ameriku)
• **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Poznámka
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
značky.
• V závislosti od práve prehrávaného druhu disku sa
môže stať, že systém dokáže zobraziť len obmedzený
počet znakov. V závislosti od disku sa tiež nemusia
všetky textové znaky zobraziť.
JAZZ
RIVER SIDE
Názov albumu
Názov skladby/súboru*
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
** Zobrazí sa:
– Počas prehrávania audio súboru MP3 na DATA
CD/DATA DVD diskoch.
– Počas prehrávania video súborov DivX
obsahujúcich audio stopu vo formáte MP3
na DATA CD/DATA DVD diskoch (okrem
modelov pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku).
Pokračovanie
35SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 36 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Zobrazenie informácií
o dátume
Zmena zorných uhlov
(len JPEG disky)
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
DATA CD JPEG
Informácia o dátume
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov), môžete prepínať zorný uhol.
Počas prehrávania stlačte ANGLE.
Po každom stlačení tlačidla ANGLE sa zorný
uhol zmení.
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
zorného uhla aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané viaceré zorné uhly.
* „Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Rada
• Informácia o dátume je vo formáte [DD/MM/YYYY].
DD: Deň
MM: Mesiac
YYYY: Rok
36SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 37 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Zobrazenie titulkov
*
*
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
(A/V SYNC)
Ak sú na diskoch zaznamenané titulky, môžete
si tieto titulky zobraziť/vypnúť počas
prehrávania disku. Ak sú na diskoch
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si počas prehrávania disku zvoliť
akúkoľvek jazykovú mutáciu titulkov
a kedykoľvek ich zobraziť.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
*
Ak zvuk nesúhlasí s obrazom na TV obrazovke,
môžete nastaviť oneskorenie medzi obrazom
a zvukom.
Stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
potom stlačte
.
[A/V SYNC],
Zobrazia sa voľby pre [A/V SYNC].
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO disku
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch. Titulky
tiež nemusí byť možné vypnúť.
• Titulky je možné zmeniť, len ak má súbor DivX
príponu “.AVI” alebo “.DIVX” a obsahuje
informáciu o titulkoch v rámci totožného súboru
(okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku).
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
3
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
1
Počas prehrávania stlačte SUBTITLE.
Po každom stlačení tlačidla SUBTITLE sa jazyk
zmení.
*
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [OFF]: Bez úpravy.
• [ON]: Korekcia posunu medzi zvukom
a obrazom.
4
Stlačte
.
Poznámka
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť táto
funkcia účinná.
37SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 38 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Súbory formátu MP3
a JPEG
Audio súbory MP3 alebo
obrazové súbory JPEG, ktoré
systém dokáže prehrávať
Čo je formát MP3/JPEG?
Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory
MP3 alebo JPEG:
• S príponou “.MP3” (audio súbory MP3) alebo
“.JPG”/“.JPEG” (obrazové súbory JPEG)
• Kompatibilné s formátom obrazových súborov
DCF
MP3 je technológia audio kompresie, ktorá
spĺňa predpisy ISO/MPEG. JPEG je technológia
kompresie pre obrazové súbory.
Disky, ktoré zariadenie
dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) alebo DATA DVD
(DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/
DVD-ROM) disky so záznamom vo formáte
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) alebo vo formáte
JPEG. Aby však systém rozpoznal skladby
(alebo súbory), DATA CD disky musia
obsahovať záznam v súlade s formátom ISO
9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet a DATA
DVD disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF). Taktiež môžete prehrávať disky
zaznamenané metódou Multi Session.
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v pokynoch dodávaných s CD-R/CD-RW alebo
DVD-R/DVD-RW mechanikou a zapisovacím
softvérom (nedodávané).
* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá
pre tvorbu systému súborov snímacích zariadení):
Štandardy pre obrazové súbory nasnímané
digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
Poznámka
• Systém prehrá akékoľvek údaje s príponou
“.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde
o formát MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní
takýchto údajov sa môže generovať silný hluk,
ktorý môže poškodiť váš reproduktorový
systém.
• Systém nepodporuje audio súbory vo formáte
MP3PRO.
Multi Session disky
Ak sú súbory formátu MP3 alebo JPEG
zaznamenané v prvej sekcii (session), systém
bude tiež prehrávať súbory formátu MP3 alebo
JPEG v ďalších sekciách. Ak sú v prvej sekcii
zaznamenané audio skladby a obrazové dáta
vo formáte audio CD alebo video CD, bude sa
prehrávať iba prvá sekcia.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
38SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 39 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Poradie prehrávania súborov
MP3 alebo JPEG
Poradie prehrávania audio súborov MP3 alebo
obrazových súborov JPEG na DATA CD alebo
DATA DVD disku je nasledovné:
x Vetvenie obsahu disku
Vetva 1
Vetva 3
Poznámka
Vetva 4
Vetva 5
• V závislosti od softvéru použitého pri tvorbe DATA
CD alebo DATA DVD disku, prípadne ak je na disku
viac než 200 albumov a v každom albume je
300 súborov sa môže poradie prehrávania odlišovať
od uvedeného.
• Systém dokáže rozpoznať až 200 albumov. Žiadny
ďalší album sa neprehrá.
• Spustenie prehrávania môže trvať dlhší čas, keď
prepnete na nasledovný alebo na iný album.
• Niektoré typy súborov JPEG sa nedajú prehrať.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Album
Vetva 2
Rada
• Ak ste pred názvy skladieb (alebo súborov) pri
ukladaní skladieb (alebo súborov) na disk umiestnili
čísla (01, 02, 03 atď.), skladby (alebo súbory) sa
prehrajú v očíslovanom poradí.
• Spustenie pri disku so zložitou štruktúrou priečinkov
môže trvať dlhší čas.
Skladba (MP3) alebo
súbor (JPEG)
Ak vložíte DATA CD alebo DATA DVD disk
a stlačíte H, postupne sa prehrávajú očíslované
skladby (súbory) od 1 až po 7. Akékoľvek
včlenené albumy/skladby (súbory)
nachádzajúce sa v rámci aktuálne zvoleného
albumu majú prioritu pred nasledujúcim
albumom v tej istej vetve. (Príklad: Album C
obsahuje podpriečinok D, takže sa prehrá
skladba č. 4 pred skladbou č. 5.)
Keď stlačíte DVD MENU a zobrazí sa zoznam
albumov (str. 40), názvy albumov sa
usporiadajú v nasledovnom poradí:
At B t C t D t F t G. V zozname
sa nezobrazia albumy, ktoré neobsahujú žiadne
skladby (súbory) (ako napr. album E).
39SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 40 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Prehrávanie DATA CD
alebo DATA DVD diskov
s audio súbormi MP3
a obrazovými súbormi
JPEG
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
.
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
Stlačením DVD MENU môžete vypnúť
zobrazenie zoznamu skladieb. Ďalším
stlačením DVD MENU zobrazíte zoznam
albumov.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Prehrávanie nasledujúcej/
predchádzajúcej skladby MP3
Výber audio súboru MP3 alebo
albumu
1
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Zobrazia sa albumy zaznamenané na
DATA CD alebo DATA DVD disku. Keď
sa začne prehrávať album, jeho názov je
zvýraznený.
Stlačte ./>. Je síce možné zvoliť
nasledujúci album zatlačením a pridržaním >
po prehraní poslednej skladby z aktuálneho
albumu, nie je však možné vrátiť sa na
predchádzajúci album zatlačením a pridržaním
.. Pre návrat k predchádzajúcemu albumu
vyberte album v zozname albumov.
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Stlačte O RETURN.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Vypnutie zobrazenia
Stlačte DVD MENU.
Výber obrazového súboru
JPEG alebo albumu
1
2
Stláčaním X/x zvoľte album.
x Ak zvolíte album
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného albumu.
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Zobrazia sa albumy zaznamenané na
DATA CD alebo DATA DVD disku.
Keď sa začne prehrávať album, jeho názov
je zvýraznený.
x Ak zvolíte skladbu
Stlačte
.
Zobrazia sa skladby (súbory MP3)
nachádzajúce sa v albume.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
40SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 41 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
2
Stláčaním X/x zvoľte album.
Otáčanie obrázka JPEG
x Ak zvolíte album
Keď je na TV obrazovke zobrazený obrazový
súbor JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Počas zobrazenia súboru stlačte X/x.
Po každom stlačení X sa obrázok otočí o 90°
doľava.
Príklad pri jednom stlačení X:
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného albumu.
x Ak zvolíte obrazový súbor
Stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory z albumu sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrázok a stlačte
.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Rada
• Na pravej strane TV obrazovky je zobrazené
rolovacie políčko. Pre zobrazenie ďalších obrazových
súborov zvoľte spodný obrázok a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrázku zvoľte vrchný obrázok
a stlačte X.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
1
Smer otáčania
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte C/c, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci album
zatlačením a pridržaním c po prehraní
posledného obrazového súboru z aktuálneho
albumu, nie je však možné vrátiť sa
na predchádzajúci album zatlačením
a pridržaním C. Pre návrat k predchádzajúcemu
albumu vyberte album v zozname albumov.
41SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 42 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Prehrávanie audio skladieb
a obrazových súborov
vo forme Slide show
so sprievodným zvukom
Prezentáciu Slide show môžete vykonať
so sprievodným zvukom, ak vložíte DATA CD
alebo DATA DVD disk obsahujúci súbory MP3
aj JPEG. Počas prehrávania DATA CD alebo
DATA DVD disku zvoľte režim [AUTO] podľa
nasledovného popisu.
1
2
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE
(MP3, JPEG)], potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [MODE (MP3, JPEG)].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [AUTO]: Prehrávanie súborov JPEG aj
MP3 z toho istého albumu vo forme
prezentácie.
• [AUDIO (MP3)]: Súvislé prehrávanie len
súborov MP3.
• [IMAGE (JPEG)]: Prehrávanie súborov
JPEG vo forme prezentácie.
5
6
Stlačte
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album a stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
albumu.
Stláčaním DVD MENU môžete zobraziť/
vypnúť zoznam albumov.
Rada
• Ak zvolíte [AUTO], systém dokáže rozpoznať až
300 MP3 a 300 JPEG súborov v jednom albume.
Ak zvolíte [AUDIO (MP3)] alebo [IMAGE (JPEG)],
systém dokáže rozpoznať až 600 MP3 alebo 600
JPEG súborov v jednom albume. Bez ohľadu na
zvolený režim môže byť rozpoznaných maximálne
200 albumov.
Poznámka
• Ak nastavíte [MODE (MP3, JPEG)] na [IMAGE
(JPEG)] pri disku, na ktorom sú len súbory MP3
alebo [AUDIO (MP3)] pri disku, na ktorom sú len
súbory JPEG, nemusí byť možné zmeniť nastavenie
[MODE (MP3, JPEG)].
• Ak zvolíte [AUDIO (MP3)], funkcia PICTURE
NAVI nefunguje.
• Ak súčasne prehrávate objemné MP3 dáta a JPEG
dáta, zvuk môže vypadávať. Pri vytváraní súborov
odporúčame nastaviť dátový tok pre MP3 súbory
na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk stále vypadáva,
redukujte veľkosť súboru JPEG.
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
7
.
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na
DATA CD alebo DATA DVD disku.
Špecifikovanie trvania
intervalu pri prehrávaní
prezentácie Slide show
(len pre súbory JPEG)
Pri prehrávaní súborov JPEG v režime Slide
show môžete špecifikovať dĺžku trvania
zobrazenia obrázka na TV obrazovke.
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
DATA CD JPEG
42SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 43 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
3
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [NORMAL]: Nastavenie trvania od 6
do 9 sekúnd.
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW1].
4
Stlačte
Poznámka
4
Stlačte
.
Výber efektu pre obrazové
súbory v režime prezentácie
Slide show
(len pre súbory JPEG)
Keď prehrávate súbory JPEG, môžete zvoliť
efekt, ktorým sa obrázok zmení počas
sledovania v režime Slide show.
1
Stlačte dvakrát
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [MODE1]: Obrázok sa preklopí zhora
nadol.
• [MODE2]: Obrázok sa na TV obrazovke
presúva zľava doprava.
• [MODE3]: Obrázok sa zobrazuje
postupne zo stredu TV obrazovky.
• [MODE4]: Obrázky sa cyklicky náhodne
menia pomocou jednotlivých efektov.
• [MODE5]: Nasledujúci obrázok vytlačí
predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie tejto funkcie.
.
• Niektoré súbory JPEG sa zobrazujú dlhšie než iné.
Takto sa môže zdať, že trvanie zobrazenia je dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixelov a vyšším.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[EFFECT]
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
43SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 44 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Prehrávanie súborov DivX®
(Okrem modelov pre Veľkú Britániu
a Severnú Ameriku)
Video súbory DivX
®
DivX je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX®.
DATA CD a DATA DVD disky,
ktoré systém dokáže prehrávať
Prehrávanie DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) diskov v tomto
systéme je podmienené splneniu určitých
podmienok:
– Pri DATA CD/DATA DVD disku, ktorý
okrem DivX súborov obsahuje aj MP3 alebo
JPEG súbory, systém prehrá len video súbory
DivX.
Systém však prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1/ Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Súbory DivX, ktoré systém
dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať súbory zaznamenané
vo formáte DivX a obsahujúce príponu “.AVI”
alebo “.DIVX”. Systém neprehrá súbory
s príponou “.AVI” alebo “.DIVX”, ak nie sú
vo formáte DivX video.
Rada
• Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na DATA
CD alebo DATA DVD disku vhodných na
prehrávanie pozri “Disky, ktoré zariadenie dokáže
prehrávať” (str. 38).
Poznámka
• Systém nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený
spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším
rozmerom obrazu než 720 (šírka) x 576 (výška)/
veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže zvuk preskakovať,
alebo nemusí synchronizovať s práve prehrávaným
obrazom.
• Systém nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX,
ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto prípade
odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom dátovom toku.
Ak je zvuk stále nekvalitný, odporúčame používať
súbory, ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3.
Tento systém nie je kompatibilný s formátom WMA
(Windows Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže po stlačení H
trvať spustenie prehrávania dlhšiu dobu.
Výber albumu
1
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa albumy (priečinky)
nachádzajúce sa na disku. Zobrazia sa len
albumy obsahujúce súbory DivX.
Poradie prehrávanie súborov
na DATA CD alebo DATA DVD
diskoch
Pozri “Poradie prehrávania súborov MP3 alebo
JPEG” (str. 39). Poradie prehrávania sa môže
líšiť v závislosti od softvéru použitého pre
vytvorenie súboru DivX, prípadne ak je na disku
viac než 200 albumov a v každom albume
600 súborov DivX.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
2
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album.
44SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 45 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
3
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru DivX
bez pohybu v zozname
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
albumu.
Výber súborov DivX pozri “Výber video
súboru DivX” (str. 45).
Na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor
DivX v rámci rovnakého albumu sa môžete
prepnúť stlačením ./>.
Stlačením > počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom albume sa môžete prepnúť
na prvý súbor v nasledujúcom albume.
Stlačením . nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album je
možné zvoliť zo zoznamu albumov.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C/c.
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte DVD MENU.
Rada
Stlačte x.
Výber video súboru DivX
1
Po kroku 2 z "Výber albumu" stlačte
.
Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich
sa v albume.
• Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX môžete
prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet
prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí systému.
– Spustení prehrávania iného súboru.
– Vysunutí nosiča disku.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Zastavenie prehrávania
.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C/c.
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Stlačte O RETURN.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
45SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_24-46_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 46 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Prehrávanie VIDEO CD
diskov s funkciami PBC
(Ver.2.0)
(PBC Playback)
Pomocou funkcií PBC (Playback Control)
môžete využívať jednoduché interaktívne
operácie, funkcie umožňujúce vyhľadávanie
a pod.
PBC prehrávanie umožňuje prehrávať VIDEO
CD disky interaktívne, sledujúc zobrazené
Menu na TV obrazovke.
1
Spustite prehrávanie VIDEO CD disku
s PBC funkciami.
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami
výberu.
2
3
4
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Stlačte
.
Postupujte interaktívne podľa pokynov
v Menu.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku,
pretože sa postupy môžu v závislosti
od VIDEO CD disku odlišovať.
Návrat do Menu
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• V návode na použitie niektorých VIDEO CD diskov
môže byť pokyn “Stlačte ENTER” ([Press ENTER])
v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte SELECT”
([Press SELECT]). V takomto prípade stlačte H.
Rada
• Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo
.
Systém spustí súvislé prehrávanie. Nie je možné
prehrávať statické zábery ako napr. zobrazenie
ponuky Menu. Dvojnásobným stlačením tlačidla x
a následným stlačením H obnovíte PBC
prehrávanie.
46SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_47-49_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 47 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Zmena čísla predvoľby
Funkcie tunera
Opakujte postup od kroku 1.
Uloženie rozhlasových
staníc
Uložiť je možné 20 staníc pre rozhlasové pásmo
FM a 10 staníc pre rozhlasové pásmo AM. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimálnu úroveň.
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “TUNER FM” alebo
“TUNER AM”.
Zatlačte a pridržte TUNING + alebo –,
kým sa nezačne ladenie.
Funkcie tunera
Ladenie sa zastaví po naladení danej
stanice. Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “ST” (pri stereo vysielaní).
3
4
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “MEMORY”.
Stlačte
alebo c.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby
pre uloženie stanice.
6
Stláčaním X/x zvoľte požadované číslo
predvoľby.
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
7
Stlačte
.
Stanica sa uloží do pamäte.
8
9
Ďalšie stanice uložíte opakovaním
krokov 1 až 7.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
47SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_47-49_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 48 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Počúvanie rozhlasu
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”
(str. 47).
1
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “TUNER FM” alebo
“TUNER AM”.
Ak je príjem FM stanice nekvalitný
Ak je príjem FM stanice nekvalitný, zvoľte
monofonický príjem. Signál nebude
stereofonický, ale príjem sa zlepší.
1 Stlačte SYSTEM MENU.
2 Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
“FM MODE”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
požadované číslo predvoľby.
Po každom stlačení tlačidla systém vyvolá
jednu uloženú stanicu.
3 Stlačte
alebo c.
4 Stláčaním X/x zvoľte “MONO”.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “STEREO”: stereo príjem.
• “MONO”: monofonický príjem.
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
3
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
5 Stlačte
6 Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Vypnutie rádia
Stlačte "/1.
Počúvanie neuložených
rozhlasových staníc
V kroku 2 použite manuálne alebo automatické
ladenie.
Manuálne ladenie: stláčajte TUNING + alebo –.
Automatické ladenie: zatlačte a pridržte
TUNING + alebo –. Automatické ladenie sa
zastaví automaticky, keď systém naladí
rozhlasovú stanicu. Ak chcete automatické
ladenie zastaviť manuálne, stlačte TUNING +
alebo –.
Pomenovanie uložených
staníc
Každej uloženej stanici môžete priradiť názov.
Po naladení pomenovanej stanice sa na displeji
zobrazí jej názov (napríklad “XYZ”).
Každej uloženej stanici môže byť priradený len
jeden názov.
Poznámka
• Pomenovať nie je možné predvoľby so systémom
Radio Data System (RDS) (str. 49).
1
Naladenie stanice zadaním jej
frekvencie
V kroku 2 použite priame ladenie.
1 Stlačte D.TUNING.
2 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte číslo
frekvencie.
3 Stlačte
.
.
Nastavenie sa aplikuje.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “TUNER FM” alebo
“TUNER AM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
3
4
Rada
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
uloženú stanicu, pre ktorú chcete
vytvoriť indexový názov.
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “NAME IN”.
• Pre skvalitnenie príjmu presmerujte dodávané
antény.
5
Stlačte
alebo c.
48SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_47-49_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 49 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
6
Pomocou smerových tlačidiel zadajte
názov.
Stláčaním X/x zvoľte znak, potom
stlačením c presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
Pre názov stanice môžete použiť písmená,
číslice a iné symboly.
Ak sa pomýlite
Stláčaním C/c zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním X/x zvoľte
požadovaný znak.
Ak chcete zrušiť znak, stláčaním C/c
“rozblikajte” znak, ktorý chcete zrušiť
a stlačte CLEAR.
Stlačte
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“COMPLETE” a stanica sa uloží.
8
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Možnosti systému RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Rádio (tuner)
v tomto systéme ponúka pohodlné RDS funkcie,
ako napríklad zobrazenie názvu stanice. Funkcie
RDS sú dostupné len pre FM stanice.*
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
* Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Funkcie tunera
7
Radio Data System (RDS)
Rada
• Stláčaním DISPLAY môžete zobraziť frekvenciu
(str. 49).
Zobrazenie názvu stanice
a frekvencie na displeji
Ak je systém v režime “TUNER AM” alebo
“TUNER FM”, môžete na displeji zobraziť
frekvenciu stanice.
Príjem RDS vysielania
Jednoducho zvoľte stanicu z FM pásma.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí názov stanice*.
* Ak nie je prijímaná stanica s RDS signálom,
na displeji sa nemusí zobraziť jej názov.
Stlačte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa zobrazenie prepína nasledovne.
1 Názov stanice*
2 Frekvencia**
* Zobrazí sa, ak uloženú stanicu pomenujete.
** Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa obnoví
štandardné zobrazenie.
49SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_50-53_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 50 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Ďalšie operácie
Ovládanie TVP dodávaným
diaľkovým ovládaním
TVP (len Sony) môžete ovládať pomocou
nasledovných tlačidiel.
Ovládanie TVP pomocou DO
TVP je možné ovládať nasledovnými tlačidlami.
Stlačením
Vykonáte
TV [/1
Vypnete/zapnete TVP.
TV INPUT
Prepínate vstupný signál TVP
medzi TV signálom a iným
zdrojom signálu.
TV VOL +/–
Nastavíte hlasitosť TVP.
TV CH +/–
Prepínate TV predvoľby.
Číselné tlačidlá* Prepínate TV predvoľby.
DVD MENU*
C/X/x/c*,
ENTER*
Zobrazíte Menu TVP.
*, Zobrazíte Menu TVP.
Používanie funkcie
THEATRE SYNC
Funkcia THEATRE SYNC umožňuje zapnúť
TVP Sony a tento systém, prepnúť zdroj signálu
na systéme na “DVD” a prepnúť zdroj vstupného
signálu na TVP na signál z tohto systému
stlačením jediného tlačidla.
Príprava na funkciu
THEATRE SYNC
Zaregistrujte zdroj vstupného signálu pre TVP
pripojený k tomuto systému.
Zatlačte a pridržte tlačidlo TV INPUT
a súčasne číselnými tlačidlami zadajte kód
pre zdroj vstupného signálu TVP
pripojeného k tomuto zariadeniu
(pozri tabuľku ďalej).
Zdroj vstupného signálu TVP je zvolený.
Nastavte TVP na vstup, ktorý používate
na pripojenie tohto zariadenia. Podrobnosti
pozri v návode na použitie TVP.
Stlačením
Číslo
Zdroj vstupného
signálu TVP
TV INPUT
0
Žiadny zdroj
vstupného signálu
(výrobné nastavenie).
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
Poznámka
6
VIDEO6
• V závislosti od TVP nemusí byť možné TVP ovládať,
alebo nemusia byť funkčné niektoré tlačidlá.
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
RETURN*
Prepnete na predchádzajúcu
predvoľbu alebo úroveň Menu
TVP.
* Tieto tlačidlá používajte pri súčasnom zatlačení
tlačidla TV.
- využite pre výber predvoľby s číslom vyšším
než 10. (Napr. pre predvoľbu č. 25 stlačte -,
potom 2 a 5.)
CLEAR*
COMPONENT 2
SYSTEM
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
* Okrem modelov pre Severnú Ameriku.
50SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_50-53_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 51 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Ovládanie funkcie
THEATRE SYNC
DO nasmerujte na TVP a toto zariadenie, potom
jedenkrát stlačte THEATRE SYNC.
Ak funkcia nepracuje, zmeňte dĺžku trvania
vysielania. Dĺžka trvania vysielania závisí
od TVP.
Zvukové efekty
Zvýraznenie nízkych
frekvencií
Môžete zvýrazniť nízke frekvencie.
Stlačte DYNAMIC BASS.
Zmena dĺžky trvania vysielania
Hlboké tóny sa zvýraznia.
Zatlačte a pridržte tlačidlo TV CH +
a súčasne číselnými tlačidlami zadajte kód
pre dĺžku trvania vysielania (pozri tabuľku
nižšie).
Vypnutie zvukového efektu
Znova stlačte DYNAMIC BASS.
Čas trvania vysielania signálu z DO je
nastavený.
Číslo
Čas vysielania
TV CH +
1
0,5 (predvolené nastavenie)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
Ďalšie operácie
Stlačením
Poznámka
• Funkcia je určená len pre TVP Sony. (Táto funkcia
nemusí pri niektorých TVP Sony fungovať.)
• Ak je vzdialenosť medzi TVP a týmto zariadením
príliš veľká, táto funkcia nemusí pracovať. Zariadenie
priblížte k TVP.
• Počas zadávania kódu smerujte DO na TVP a toto
zariadenie.
51SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_50-53_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 52 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Vypínací časovač
Úprava jasu displeja
Systém je možné nastaviť tak, aby sa v určitom
čase sám vypol. Môžete tak zaspávať pri hudbe.
Čas do vypnutia môžete meniť v jedno- alebo
desaťminútových intervaloch.
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SLEEP” a stlačte
alebo
c.
Jas displeja je možné upraviť v dvoch stupňoch.
1
2
3
4
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “DIMMER” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x nastavte jas displeja.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “DIMMER OFF”: Jasný displej.
• “DIMMER ON”: Displej stmavne.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
minút (čas do vypnutia) mení nasledovne:
Stlačte SYSTEM MENU.
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Rada
• Číselnými tlačidlami môžete nastaviť čas
do vypnutia. V takomto prípade môžete čas
do vypnutia meniť v jednominútových
intervaloch.
4
Stlačte
.
Nastavenie je dokončené a na displeji
predného panela sa zobrazí “SLEEP”.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa sa vypne.
Zmena zostávajúceho času
do vypnutia
Opakujte postup od kroku 1.
Zrušenie funkcie Sleep Timer
V kroku 3 zvoľte “SLEEP OFF”.
52SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_50-53_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 53 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Deaktivácia tlačidiel
na zariadení
(Child Lock)
Tlačidlá na zariadení môžete zablokovať (okrem
"/1), aby sa zabránilo neželanej prevádzke,
napr. chybné ovládanie deťmi (detský zámok).
Keď je aktívny detský zámok, tlačidlá
na zariadení nefungujú a na displeji svieti
“
”. (Systém je možné ovládať dodávaným
diaľkovým ovládaním.)
Poznámka
• Ak stlačíte nejaké tlačidlo, keď je aktívny detský
zámok, na displeji sa zobrazí “CHILD LOCK”.
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “CHILD LOCK” a stlačte
alebo c.
Ďalšie operácie
1
2
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “OFF”: Vypnutie funkcie detského
zámku.
• “ON”: Zapnutie funkcie detského zámku.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Rada
• Detský zámok môžete aktivovať stlačením x na viac
než 5 sekúnd (na displeji sa rozsvieti “
”).
Pre zrušenie zatlačte x na viac než 5 sekúnd tak, aby
“
” zmizlo z displeja.
53SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_54-65_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 54 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
4
Pokročilejšie nastavenia
Stláčaním X/x zvoľte [ON t]
a stlačte
.
x Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
nového hesla.
Uzamykanie diskov
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Nastaviť môžete dva druhy obmedzenia
prehrávania disku.
• Custom Parental Control
Prehrávanie môžete obmedziť nastavením tak,
že systém neprehrá zvolené disky.
• Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou
úrovňou, napríklad vekom diváka. Nevhodné
scény sa neprehrajú, alebo sa nahradia inými
scénami.
Používané heslo je rovnaké pre režim Parental
Control aj Custom Parental Control.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie
hesla.
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
Zablokovanie prehrávania
určených diskov [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
To isté heslo Custom Parental Control môžete
nastaviť až pre 40 diskov. Pri nastavení pre 41.
disk sa zruší nastavenie pre prvý disk.
1
Vložte disk, ktorý chcete uzamknúť.
Ak sa disk prehráva, zastavte prehrávanie
stlačením x.
2
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte
.
Zobrazí sa hlásenie [Custom parental
control is set.] (Užívateľský zámok je
nastavený.), potom sa obnoví zobrazenie
ponuky Control Menu.
.
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z “Zablokovanie
prehrávania určených diskov [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]”.
Zobrazia sa voľby pre
[PARENTAL CONTROL].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
.
Vypnutie funkcie Custom
Parental Control
Zobrazí sa Control Menu.
3
5
ENTER
2 Stláčaním X/x zvoľte [OFF t], potom
DVD VIDEO
stlačte
.
3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
54SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_54-65_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 55 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Prehrávanie disku, pre ktorý
je nastavený zámok
Custom Parental Control
2
.
Zobrazia sa voľby pre
[PARENTAL CONTROL].
1 Vložte disk, pre ktorý je nastavený zámok
Custom Parental Control.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Zobrazí sa okno [CUSTOM PARENTAL
CONTROL].
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
3
Stláčaním X/x zvoľte [PLAYER t]
a stlačte
.
x Ak ste ešte nezadali heslo
2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie
nového hesla.
Systém je pripravený na prehrávanie.
Rada
PARENTAL CONTROL
Obmedzenie prehrávania pre
deti [PARENTAL CONTROL]
(len DVD disky)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou úrovňou,
napríklad vekom diváka. Funkcia
[PARENTAL CONTROL] (obmedzenie
prehrávania) umožňuje nastaviť úroveň,
od ktorej má byť sledovanie disku obmedzené.
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie
hesla.
Pokročilejšie nastavenia
• Ak ste zabudli vaše heslo, keď sa zobrazí okno
[CUSTOM PARENTAL CONTROL] vyzývajúce
na zadanie hesla, číselnými tlačidlami zadajte
6-ciferné číslo “199703”, potom stlačte
. Zobrazí
sa výzva na zadanie nového 4-ciferného hesla.
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
Zobrazí sa Control Menu.
Pokračovanie
55SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_54-65_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 56 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
4
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte
.
8
Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň a stlačte
.
Nastavovanie režimu Parental Control je
dokončené.
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
OFF
USA
Stláčaním X/x zvoľte [STANDARD],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[STANDARD].
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Vypnutie funkcie Parental
Control
V kroku 8 nastavte [LEVEL] na [OFF].
Prehrávanie disku, pre ktorý je
nastavený režim Parental Control
OFF
USA
USA
OTHERS
1 Vložte disk a stlačte H.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
6
Prehrávanie sa spustí.
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň
pre obmedzenie prehrávania, potom
stlačte
.
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte [OTHERS t], číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky “Prehľad kódov oblastí
Parental Control” (str. 76).
7
.
Stláčaním X/x zvoľte [LEVEL], potom
stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[LEVEL].
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
Rada
• Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 3 z časti “Zablokovanie prehrávania
určených diskov [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]”. Keď sa zobrazí okno pre zadanie
hesla, zadajte 6-ciferné číslo “199703”, potom stlačte
. Zobrazí sa výzva na zadanie nového 4-ciferného
hesla. Po zadaní nového 4-ciferného hesla vymeňte
v systéme disk a stlačte H. Keď sa zobrazí okno pre
zadanie hesla, zadajte nové heslo.
Poznámka
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto zariadení
nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania
vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control.
V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň.
Pri zrušení režimu Resume Play sa úroveň obnoví
na pôvodnú hodnotu.
NC17
R
56SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_54-65_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 57 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Zmena hesla
1
Získanie optimálneho
surround zvuku pre danú
miestnosť
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[PARENTAL CONTROL].
3
Stláčaním X/x zvoľte [PASSWORD t]
a stlačte
.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
4
5
6
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
nové 4-ciferné heslo a stlačte
.
(SPEAKER FORMATION)
V závislosti od tvaru miestnosti môže nastať
situácia, že sa niektoré reproduktory nebudú dať
umiestniť. Pre najlepší surround zvuk
odporúčame najskôr zvoliť miesto
pre reproduktory.
1
2
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[SPEAKER FORMATION], potom
stlačte
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
stlačte C a zadajte číslo
4
Stlačte
DVD VIDEO
Pokročilejšie nastavenia
Ak ste sa pri zadávaní hesla
pomýlili
Pred stlačením
správne.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
.
Zobrazia sa voľby pre
[SPEAKER FORMATION].
SPEAKER FORMATION
STANDARD
Pokračovanie
57SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_54-65_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 58 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
5
Stláčaním C/c zvoľte nastavenie.
• [ALL FRONT]: Pri rozmiestnení
všetkých reproduktorov pred miesto
počúvania.
• [STANDARD]: Pri normálnom
rozmiestnení reproduktorov.
• [NO CENTER]: Pri rozmiestnení
len predných a surround reproduktorov.
• [ALL FRONT - NO CENTER]:
Pri rozmiestnení len predných a surround
reproduktorov pred miesto počúvania.
• [NO SURROUND]: Pri rozmiestnení
len stredového a predných reproduktorov.
• [SECOND ROOM]: Pri rozmiestnení
predných reproduktorov do jednej
miestnosti a surround reproduktorov
do inej miestnosti.
• [FRONT ONLY]: Pri rozmiestnení
len predných reproduktorov.
Poznámka
• Z reproduktorov v inej miestnosti
sa reprodukuje rovnaký zvuk ako z predných
a surround reproduktorov.
6
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
Poznámka
• Na displeji predného panela sa zobrazuje zvolená
šablóna [SPEAKER FORMATION]. Neindikuje
sa reproduktor reprodukujúci zvuk.
• Keď zmeníte nastavenie [CONNECTION] v ponuke
[SPEAKER SETUP], nastavenie [SPEAKER
FORMATION] sa obnoví na [STANDARD].
58SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_54-65_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 59 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Ponuka nastavení Setup
4
Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Zoznam položiek ponuky Setup pozri str. 82.
Zobrazované položky sa líšia v závislosti od
krajiny zakúpenia modelu.
Stláčaním X/x zvoľte zo zobrazeného
zoznamu položku ponuky:
[LANGUAGE SETUP], [SCREEN
SETUP], [CUSTOM SETUP] alebo
[SPEAKER SETUP]. Potom stlačte
.
Položka ponuky Setup je zvolená.
Príklad: [SCREEN SETUP]
Zvolená položka
Poznámka
• Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
1
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Položky ponuky Setup
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
5
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
Stláčaním X/x vyberte položku, potom
stlačte
.
Pre zvolenú položku sa zobrazia možné
voľby.
Príklad: [TV TYPE]
DVD VIDEO
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Voľby
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
6
Pokročilejšie nastavenia
12(27)
18(34)
T
0:00:02
3
16:9
ON
JACKET PICTURE
FULL
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie,
potom stlačte
.
Nastavenie je zadané a proces nastavovania
je dokončený.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
FULL
Zvolené nastavenie
Pokračovanie
59SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_54-65_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 60 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Resetovanie všetkých
vykonaných nastavení
cez ponuku [SETUP]
1 V kroku 3 zvoľte [RESET] a stlačte
2 Stláčaním X/x zvoľte [YES].
Nastavenie jazyka
pre zobrazenie alebo zvuk
.
Postup môžete tiež ukončiť zadaním [NO].
Obnoví sa zobrazenie ponuky Control Menu.
3 Stlačte
.
Obnoví sa výrobné nastavenie všetkých
nastavení popísaných na str. 60 až 64.
Pri resetovaní systému nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
[LANGUAGE SETUP]
Zobrazenie [LANGUAGE SETUP] umožňuje
nastaviť rôzne druhy jazykov pre On-screen
zobrazenie (na TV obrazovke) a pre zvuk.
V ponuke Setup zvoľte [LANGUAGE SETUP].
Podrobnosti pozri “Ponuka nastavení Setup”
(str. 59).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Poznámka
• Keď zapnete systém po resetovaní a v zariadení
nebude žiadny disk, na TV obrazovke sa zobrazí
sprievodné zobrazenie. Ak chcete vykonať nastavenia
Quick Setup (str. 13), stlačte
. Ak chcete obnoviť
štandardné zobrazenie, stlačte CLEAR.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
x [OSD] (On-screen zobrazenie
– zobrazenie na obrazovke)
Prepínanie jazyka pre OSD zobrazenia.
x [MENU] (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk zobrazovanej
ponuky Menu disku.
x [AUDIO] (len DVD VIDEO disky)
Prepínanie jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte [ORIGINAL], zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
x [SUBTITLE] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané na DVD
VIDEO disku.
Ak zvolíte [AUDIO FOLLOW], jazyk
pre titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka
pre zvukovú stopu.
Rada
• Ak v ponuke [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE]
zvolíte [OTHERS t], číselnými tlačidlami zadajte
a potvrďte kód jazyka z prehľadu “Tabuľka kódov
jazykov” (str. 76).
Poznámka
• Ak v ponukách [MENU], [SUBTITLE] alebo
[AUDIO] zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO
disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden
zo zaznamenaných jazykov.
60SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_54-65_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 61 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Nastavenia zobrazenia
[16:9]
[SCREEN SETUP]
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného
TVP.
[4:3 LETTER BOX]
V ponuke Setup zvoľte [SCREEN SETUP].
Podrobnosti pozri “Ponuka nastavení Setup”
(str. 59).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
[4:3 PAN SCAN]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
16:9
ON
JACKET PICTURE
Poznámka
• Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu [4:3 LETTER BOX]
namiesto [4:3 PAN SCAN] a naopak.
x [SCREEN SAVER]
x [TV TYPE]
[16:9]
Zvoľte pri pripojení širokouhlého
TVP alebo TVP s funkciou režimu
Wide.
[4:3 LETTER
BOX]
Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP formátu 4:3. Vo vrchnej
a spodnej časti obrazovky
sa zobrazia pruhy.
[4:3 PAN SCAN] Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP formátu 4:3. Širokouhlý
obraz sa automaticky zobrazí
na celú obrazovku a časti, ktoré
presahujú obrazovku, sú orezané
(pravá a ľavá).
[ON]
Zapnutie šetriča obrazovky.
[OFF]
Vypnutie šetriča obrazovky.
Pokročilejšie nastavenia
Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP
(štandardný 4:3 alebo širokouhlý).
Výrobné nastavenie závisí od konkrétnych
modelov.
Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 15 minút od
prepnutia systému do režimu pozastavenia alebo
zastavenia, alebo ak prehrávate Super Audio CD,
CD, DATA CD (MP3) alebo DATA DVD (MP3)
disk viac než 15 minút. Šetrič obrazovky je
vhodný na ochranu obrazovky pred poškodením.
Šetrič vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla
(napr. tlačidla H).
x [BACKGROUND]
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia na
TV obrazovke v režime zastavenia alebo počas
prehrávania Super Audio CD, CD, DATA CD
(MP3) alebo DATA DVD (MP3) disku.
[JACKET
PICTURE]
Na pozadí sa zobrazí šablónový
obrázok (statický obrázok), avšak
iba v prípade, že je na disku
zaznamenaný (CD-EXTRA atď.).
Ak na disku šablónový obrázok
nie je, zobrazí sa obrázok
[GRAPHICS].
[GRAPHICS]
Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v pamäti systému
od výroby.
[BLUE]
Farba pozadia je modrá.
[BLACK]
Farba pozadia je čierna.
Pokračovanie
61SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_54-65_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 62 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Užívateľské nastavenia
[CUSTOM SETUP]
Umožňuje nastavenie položiek týkajúcich sa
prehrávania a ďalších nastavení.
V ponuke Setup zvoľte [CUSTOM SETUP].
Podrobnosti pozri “Ponuka nastavení Setup”
(str. 59).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
CUSTOM SETUP
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
Registration Code
DivX:
x [PAUSE MODE] (len DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW disky)
Výber kvality zobrazenia obrazu v režime
pozastavenia prehrávania.
[AUTO]
[FRAME]
Scény s dynamickými zábermi
sa reprodukujú bez chvenia.
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Scény bez dynamických pohybov
sa reprodukujú vo vysokom
rozlíšení.
x [TRACK SELECTION] (len DVD VIDEO
disky)
Uprednostňuje zvukové stopy s vyšším počtom
kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO disku, na
ktorom sú zaznamenané viaceré audio formáty
(PCM, DTS, MPEG audio alebo Dolby Digital).
[OFF]
Bez priority.
[AUTO]
S prioritou.
x [MULTI-DISC RESUME] (len DVD VIDEO/
VIDEO CD disky)
Aktivácia/deaktivácia režimu Multi-disc
Resume.
[ON]
Uloženie miesta zastavenia
prehrávania pre 40 diskov.
[OFF]
Neukladanie miest zastavenia
prehrávania do pamäte.
Prehrávanie sa od miesta
zastavenia prehrávania obnoví
len pri aktuálne vloženom disku
v zariadení.
x [AUDIO DRC] (len DVD VIDEO disky)
Zúženie dynamického rozsahu zvukovej stopy.
Vhodné pri sledovaní filmov pri nízkej hlasitosti
v noci.
[OFF]
Bez kompresie dynamického
rozsahu.
[STANDARD]
Reprodukcia zvukovej stopy
s kompresiou dynamického
rozsahu v zmysle zámerov
technikov pre záznam.
[MAX]
Maximálna kompresia
dynamického rozsahu.
x [DivX]
(Okrem modelov pre Veľkú Britániu
a Severnú Ameriku)
Zobrazenie registračného kódu tohto systému.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com
na Internete.
Poznámka
• Ak nastavíte túto položku na [AUTO], môže dôjsť
ku zmene jazyka. Nastavenie [TRACK
SELECTION] má prednostné postavenie (vyššiu
prioritu) pred nastavením [AUTO] v ponuke
[LANGUAGE SETUP] (str. 60). (V závislosti od
obsahu disku nemusí táto funkcia fungovať.)
• Ak majú zvukové stopy PCM, DTS, Dolby Digital
a MPEG audio rovnaký počet kanálov, systém postupne
volí PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG audio.
62SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_54-65_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 63 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
x [DISTANCE]
Nastavenia reproduktorov
[SPEAKER SETUP]
Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového
zvuku najskôr špecifikujte zapojenie
reproduktorov a vzdialenosť od pozície počúvania.
Využitím testovacích tónov nastavte hlasitosť
a vyváženie reproduktorov na rovnakú úroveň.
Výrobné nastavenie vzdialenosti reproduktorov
vo vzťahu k miestu počúvania je zobrazené nižšie.
Ak ste nastavili vzdialenosť v nastaveniach
Quick Setup (str. 13), automaticky sa zobrazia
tieto nastavenia.
V ponuke Setup zvoľte položku [SPEAKER
SETUP]. Podrobnosti pozri “Ponuka nastavení
Setup” (str. 59).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
1,0 - 7,0 m3)
0,0 - 7,0 m2)
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST TONE:
OFF
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
YES
YES
YES
YES
Zvoľte položku a stlačte CLEAR. Jedine
nastavenie [CONNECTION] sa neobnovuje
na výrobne nastavené hodnoty.
x [CONNECTION]
[FRONT]
3.0 m/10 ft1)
Predné reproduktory je možné
umiestniť vo vzdialenosti od 1
až do 7 metrov 3) od pozície
počúvania.
[CENTER]
3.0 m/10 ft1)
Vzdialenosť stredového
reproduktora je možné priblížiť
k pozícii počúvania o 1,6 metra
bližšie, než je vzdialenosť
predných reproduktorov.
Ak nepripojíte stredový alebo surround
reproduktory alebo premiestnite surround
reproduktory, nastavte podľa toho parametre pre
[CENTER] a [SURROUND] reproduktory. Keďže
je nastavenie predných reproduktorov a subwoofera
fixné, nie je možné tieto nastavenia meniť.
(Zobrazí sa, ak
v ponuke
[CONNECTION]
nastavíte [CENTER]
na [YES].)
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte stredový
reproduktor, zvoľte toto nastavenie.
(Zobrazí sa, ak
v ponuke
[CONNECTION]
nastavíte
[SURROUND]
na [YES].)
[SURROUND]
[YES]: Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte surround
reproduktory, zvoľte toto nastavenie.
[SUBWOOFER] [YES]
[SURROUND]
3.0 m/10 ft1)
Pokročilejšie nastavenia
Obnovenie výrobného nastavenia
počas zmeny nastavenia
Pri premiestnení reproduktorov zmeňte
nastavenie vzdialenosti v ponuke Setup.
Surround reproduktory je
možné umiestniť
vo vzdialenosti od 0 až do
7 metrov 2) od pozície
počúvania.
1)Ak
vykonáte nastavenia Quick Setup (str. 13),
výrobné nastavenia sa zmenia.
2)
0,0 až 6,9 metra pri modeloch pre Severnú Ameriku.
3)0,9
až 6,9 metra pri modeloch pre Severnú Ameriku.
Poznámka
Poznámka
• Keď zmeníte nastavenie [CONNECTION],
nastavenie [SPEAKER FORMATION] sa obnoví
na [STANDARD].
• Ak jednotlivé predné alebo surround reproduktory
nie sú od miesta počúvania rovnako vzdialené,
nastavujte vzdialenosť bližšieho reproduktora.
Pokračovanie
63SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_54-65_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 64 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
• Surround reproduktory neumiestňujte do väčšej
vzdialenosti od pozície počúvania, než je vzdialenosť
predných reproduktorov.
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť nastavenie
[DISTANCE] účinné.
[ON]
x [LEVEL (FRONT)]
Úroveň hlasitosti predných reproduktorov
môžete nastavovať nasledovne. Za účelom
jednoduchšieho nastavenia nastavte
[TEST TONE] na [ON].
[L/R]
0.0 dB
Nastavujte v rozmedzí –6.0 dB
až 0.0 dB.
[CENTER]
0.0 dB
Nastavujte v rozmedzí –6.0 dB
až +6.0 dB.
(Zobrazí sa,
ak v ponuke
[CONNECTION]
nastavíte
[CENTER]
na [YES].)
[SUBWOOFER]
0.0 dB
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
3
Nastavujte v rozmedzí –6.0 dB
až +6.0 dB.
Úroveň hlasitosti surround reproduktorov
môžete nastavovať nasledovne. Za účelom
jednoduchšieho nastavenia nastavte
[TEST TONE] na [ON].
(Zobrazí sa, ak
v ponuke
[CONNECTION]
nastavíte
[SURROUND]
na [YES].)
Nastavenie úrovne hlasitosti
reproduktorov pomocou
testovacieho tónu
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
x [LEVEL (SURROUND)]
[L/R]
0.0 dB
Počas nastavovania úrovne hlasitosti
reproduktorov sa testovací tón reprodukuje
postupne z jednotlivých reproduktorov.
Pri voľbe jednej z položiek [SPEAKER
SETUP] sa testovací tón reprodukuje
postupne z každého reproduktora.
Nastavujte v rozmedzí –6.0 dB
až +6.0 dB.
Nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov súčasne
Použite ovládač VOLUME na zariadení alebo
stláčajte VOLUME +/– na DO.
x [TEST TONE]
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
4
5
6
Stláčaním X/x zvoľte [SPEAKER SETUP],
potom stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte [TEST TONE],
potom stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte [ON], potom
stlačte
.
Postupne bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón.
7
Z vašej pozície počúvania pomocou
C/X/x/c upravte hodnotu
[LEVEL (FRONT)] alebo hodnotu
[LEVEL (SURROUND)].
Testovací tón sa reprodukuje len z práve
nastavovaného reproduktora.
8
9
Po dokončení nastavovania stlačte
Stláčaním X/x zvoľte [TEST TONE],
potom stlačte
.
10 Stláčaním X/x zvoľte [OFF], potom
stlačte
.
Aby bolo možné nastaviť položky
[LEVEL (FRONT)] a [LEVEL
(SURROUND)], budú reproduktory
reprodukovať testovací tón.
[OFF]
Testovací tón sa z reproduktorov
nereprodukuje.
64SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
.
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_54-65_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 65 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Obnovenie výrobných
nastavení
Parametre systému (napr. uložené stanice)
môžete obnoviť na výrobné nastavenia.
"/ 1
1
2
A
x
Stlačením "/1 zapnite systém.
Na systéme stlačte súčasne x, A a "/1.
Na displeji sa zobrazí “COLD RESET”
a obnovia sa výrobné nastavenia systému.
Pokročilejšie nastavenia
65SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 66 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
do zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
Nastavenie hlasitosti
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Sieťovú šnúru
ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
• Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi
nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým
signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov.
Umiestnenie
Čistenie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu.
• Ak je hlasitosť nastavená dlhší čas na vyššiu úroveň,
zariadenie sa na povrchu zahrieva. Nejde o poruchu.
Povrchu zariadenia sa však nedotýkajte. Zariadenie
neumiestňujte na miesta s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby nedochádzalo k jeho nadmernému
prehrievaniu.
• Na zariadenie nič neklaďte, aby ste nezakryli
ventilačné otvory. Zariadenie je vybavené
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak sú ventilačné
otvory zablokované, zariadenie sa môže prehriať
a môže dôjsť k poruche.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch (deka,
plachta, atď.) ani do blízkosti materiálov (záclony,
závesy), ktoré by mohli brániť v cirkulácii vzduchu
zablokovaním vetracích otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných
zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym
slnečným žiarením, nadmerne prašné miesta, miesta
podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch.
Zariadenie je určené na prevádzku vo vodorovnej
polohe.
• Zariadenie ani disky neumiestňujte do blízkosti
zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné
rúry alebo veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
• Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
Zdroje napájania
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme riadiacej jednotky môže kondenzovať
vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy
cca pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním systému vyberte zo zariadenia disk.
V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
Čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
Zobrazenie farieb na TV
obrazovke
• Reproduktory systému môžu spôsobiť nesprávne
zobrazovanie farieb na TV obrazovke. V takomto
prípade vypnite TVP a opäť ho zapnite po cca 15 až
30 minútach. Ak sa farby stále zobrazujú nesprávne,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém je schopný prehrávať
statické video zábery na vašej TV obrazovke
aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší
čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Prenášanie systému
Pred prenášaním systému vyberte z neho disk a odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
66SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 67 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Poznámky k diskom
Zaobchádzanie s diskmi
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli
znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte sa
povrchu disku.
• Na povrch disku nič nenalepujte.
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr,
ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Ak v servise dôjde počas opravy k výmene
niektorých dielov, môže si servis staré diely
ponechať.
Napájanie
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov,
ako je kúrenie ani nenechávajte disk v aute
zaparkovanom na slnku, pretože sa môže
teplota v interiéri značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk späť
do obalu.
Čistenie
Ak sa na displeji striedavo zobrazuje
“PROTECTOR” a “PUSH POWER”.
Stlačením "/1 vypnite zariadenie a po vypnutí
zobrazenia “STANDBY” skontrolujte nasledovné
položky.
• Nie sú reproduktorové káble + a – skratované?
• Používate len určené reproduktory?
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na systéme?
Po skontrolovaní a odstránení vyššie uvedených
problémov znova zapnite systém. Ak sa problém
nevyriešil ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Ďalšie informácie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená
do elektrickej zásuvky.
• Stlačte "/1 po zmiznutí hlásenia “STANDBY”
z displeja.
Obraz
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
pre čistenie vinylových LP platní.
Systém dokáže prehrávať len štandardné okrúhle
disky. Používaním neštandardných (iných, než
okrúhlych) diskov (napr. štvorcových, v tvare
srdca alebo hviezdy) môžete spôsobiť poruchu
zariadenia.
Nepoužívajte disky s komerčne dostupnými
doplnkami, napr. so štítkom alebo obopínacím
prstenecom.
Nie je vidieť obraz.
• Kábel SCART (EURO AV) nie je správne
pripojený.
• Kábel SCART (EURO AV) je poškodený.
• Zariadenie nie je pripojené do správneho
konektora EURO AV t INPUT (str. 9).
• Na TVP nie je správne zvolený vstupný video
signál, takže nie je možné vidieť obraz zo systému.
• Skontrolujte nastavenie výstupného video signálu
na systéme (str. 15).
Dochádza k výskytu obrazového šumu.
• Disk je znečistený alebo chybný.
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď
v ponuke [SCREEN SETUP] nastavíte
v položke [TV TYPE] príslušný formát.
• Formát je fixne zadaný na vašom disku.
Pokračovanie
67SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 68 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Na TV obrazovke sa vyskytujú nesprávne farby.
Subwoofer a predné reproduktory systému sú
magneticky tienené, aby sa zabránilo vplyvu
magnetizmu. Niekedy sa však pri výskyte silného
magnetu môže šírenie magnetického poľa
vyskytnúť. V takomto prípade prekontrolujte
nasledovné:
• Ak používate reproduktory pri CRT TVP alebo
projektoroch, umiestnite reproduktory najmenej
0,3 m od TVP.
• Ak problém s nesprávnymi farbami pretrváva,
vypnite TVP a po cca 15 až 30 minútach ho znova
zapnite.
• Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (pískanie),
umiestnite reproduktory ďalej od TVP.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti reproduktorov
nenachádzajú žiadne magnetické predmety
(magnetické prvky na podstavci pre TVP,
zdravotnícke zariadenia, hračky atď.).
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
• Reproduktorové káble nie sú pevne pripojené.
• Ak je na displeji zobrazené “MUTING ON”,
stlačte na diaľkovom ovládaní MUTING.
• Systém je prepnutý v režime pozastavenia, alebo
v režime spomaleného prehrávania. Stlačením
H obnovíte štandardné prehrávanie.
• Systém je v režime rýchleho posuvu vpred alebo
vzad. Stlačením H obnovíte štandardné
prehrávanie.
• Skontrolujte umiestnenie reproduktorov (str. 63).
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené, alebo sú
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
pripojené správne.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 9, 63).
• Zvukové pole nastavte na “A.F.D. STD” (str. 22).
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble umiestnené
ďalej od transformátora alebo motora
a vo vzdialenosti najmenej 3 metre od TVP
alebo žiarivky.
• Presuňte TVP ďalej od audio zariadení.
• Konektory a koncovky káblov sú znečistené.
Vyčistite ich jemnou handričkou, mierne
navlhčenou v liehu.
• Vyčistite disk.
Počas prehrávania VIDEO CD, CD alebo MP3
disku zvuk stráca stereo efekt.
• Stláčaním AUDIO nastavte [AUDIO]
na [STEREO] (str. 31).
• Skontrolujte, či ste zariadenie pripojili správne.
Pri prehrávaní zvukových stôp Dolby Digital,
DTS alebo MPEG audio sú surround efekty
ťažko počuteľné.
• Skontrolujte, či je zapnuté zvukové pole (str. 22).
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 9, 63).
• V závislosti od DVD disku nemusí byť výstupný
signál zaznamenaný pre všetky kanály
5.1-kanálového výstupu. Signál môže byť
monofonický alebo stereofonický, aj keď je
zvuková stopa zaznamenaná vo formáte Dolby
Digital alebo MPEG audio.
Zvuk je reprodukovaný len stredovým
reproduktorom.
• V závislosti od disku môže byť zvuk
reprodukovaný len stredovým reproduktorom.
Zvuk nie je reprodukovaný stredovým
reproduktorom.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 9, 63).
• Skontrolujte, či je zapnuté zvukové pole (str. 22).
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt
zo stredového reproduktora ťažko počuteľný.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
Zo surround reproduktorov nie je
reprodukovaný zvuk alebo len slabý zvuk.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 9, 63).
• Skontrolujte, či je zapnuté zvukové pole (str. 22).
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt zo
surround reproduktorov ťažko počuteľný.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
Z reproduktorov indikovaných na displeji nie
je počuť zvuk.
• Na displeji predného panela sa zobrazuje zvolená
šablóna [SPEAKER FORMATION]. Neindikuje
sa reproduktor reprodukujúci zvuk (str. 22, 57).
Prevádzka
Stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
Nasmerujte antény, alebo v prípade potreby
pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom
ladení). Použite priame ladenie.
68SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 69 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice, alebo
sa vymazali (ak vyvolávate uložené stanice).
Uložte stanice (str. 47).
• Stlačením DISPLAY zobrazte na displeji
frekvenciu stanice.
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Medzi diaľkovým ovládaním a zariadením
sú prekážky.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a zariadením je príliš veľká.
• Diaľkové ovládanie nie je smerované na senzor
signálov diaľkového ovládania na zariadení.
• Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
Nie je možné prehrávať súbory MP3.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi
MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO
9660 Level 1/2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi
MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF
(Universal Disk Format).
• Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
• Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.MP3”,
nejde o súbor vo formáte MP3.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém nedokáže prehrávať audio stopy
vo formáte MP3PRO.
• [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené na
[IMAGE (JPEG)] (str. 42).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie
[MODE (MP3, JPEG)], vyberte a znova vložte
disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video
súbor DivX (okrem modelov pre Veľkú Britániu
a Severnú Ameriku).
Nie je možné prehrávať súbory JPEG.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi
JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO
9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
Súbory formátu MP3 a JPEG sa začnú
prehrávať súčasne.
• V ponuke [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené
[AUTO] (str. 42).
Video súbor DivX nie je možné prehrať
(okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku).
• Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
• Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo “.DIVX”.
• DATA CD/DATA DVD disk nie je vo formáte
DivX vyhovujúcom štandardu ISO 9660 Level 1/
Level 2 alebo Joliet/UDF.
• Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než
720 (šírka) × 576 (výška).
Ďalšie informácie
Disk sa neprehráva.
• Vo vnútri nie je žiadny disk.
• Disk je vložený naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou
smerom nadol.
• Disk je zdeformovaný.
• Systém nedokáže prehrávať CD-ROM disky atď.
(str. 6).
• Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom
systému.
• Vo vnútri zariadenia sa skondenzovala vlhkosť.
Môže sa poškodiť snímacia šošovka. Vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté cca pol hodiny.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi
JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF
(Universal Disk Format).
• Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo “.JPG”.
• Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka) ×
2048 (výška) v štandardnom režime alebo viac
než 2 000 000 pixelov pri progresívnom súbore
JPEG, ktorý sa využíva najmä na web-stránkach
na Internete.
• Rozmer je väčší než dokáže TV obrazovka
zobraziť (takéto obrázky sú redukované).
• [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené na
[AUDIO (MP3)] (str. 42).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie
[MODE (MP3, JPEG)], vyberte a znova vložte
disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video
súbor DivX (okrem modelov pre Veľkú Britániu
a Severnú Ameriku).
Názvy albumu/stopy (skladby)/súboru nie sú
zobrazené správne.
• Systém dokáže zobraziť len číslice a písmená
abecedy. Akýkoľvek iný znak sa zobrazí ako [*].
Pri prehrávaní sa disk neprehráva od začiatku.
• Je zapnutá jedna z funkcií Program Play, Shuffle
Play alebo Repeat Play.
Stlačením CLEAR pred prehrávaním disku tieto
funkcie zrušte.
• Je zapnutá funkcia Resume Play.
Na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní stlačte
x počas zastavenia, až potom spustite
prehrávanie (str. 26).
• Menu titulov, DVD alebo PBC sa automaticky
zobrazuje na TV obrazovke.
Systém automaticky prehráva disk.
• DVD disk je vybavený funkciou automatického
prehrávania.
Pokračovanie
69SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 70 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
• Niektoré disky obsahujú signál automatického
pozastavenia. Pri prehrávaní takéhoto disku
systém zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu automatického pozastavenia.
Niektoré funkcie ako zastavenie, Search,
Slow-motion Play alebo Repeat Play nie sú
dostupné.
• Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií. Pozri návod
na použitie dodávaný s diskom.
Hlásenia sa na TV obrazovke nezobrazujú
v požadovanom jazyku.
• V ponuke Setup zvoľte v položke [OSD] ponuky
[LANGUAGE SETUP] požadovaný jazyk pre
On-screen zobrazenie (str. 60).
• Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo
“.DIVX”, nejde však o formát DivX, prípadne je
súbor vo formáte DivX, nie je však kompatibilný
s certifikovaným profilom DivX.*
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Systém nepracuje správne.
• Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky,
potom ju po niekoľkých minútach znova zapojte.
Zariadenie nefunguje a na displeji svieti
“CHILD LOCK”, keď stlačíte nejaké tlačidlo
na zariadení.
• Vypnite funkciu detského zámku (str. 53).
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
• Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané
viacjazyčné zvukové stopy.
• Zmena jazyka pre zvuk nie je na DVD disku
dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť.
• Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku
zaznamenané.
• Zmena jazyka titulkov nie je na DVD disku
dostupná.
Titulky nie je možné vypnúť.
• Niektoré DVD disky neumožňujú vypnutie
titulkov.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
• Na práve prehrávanom DVD disku nie sú scény
z viacerých zorných uhlov zaznamenané (str. 36).
• Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku
dostupná.
Nie je možné vybrať disk a na displeji sa
zobrazí hlásenie “LOCKED”.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo
na autorizované servisné stredisko Sony.
Na TV obrazovke sa počas prehrávania
DATA CD alebo DATA DVD disku zobrazí
[Data error].
• Súbor MP3/JPEG/DivX*, ktorý chcete prehrávať,
je poškodený.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný
so štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie
je vo formáte JPEG.
70SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 71 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Samodiagnostická funkcia
(Keď sa na displeji zobrazí písmeno/
číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie (aby sa
zabránilo poškodeniu systému) bliká za účelom
upozornenia na vzniknutý problém na obrazovke
alebo na displeji predného panela päťmiestny
servisný kód (napr. C 13 50) pozostávajúci
z kombinácie písmena a 4 číslic. V takomto
prípade skontrolujte nasledovný prehľad.
C:13:50
Technické údaje
Zosilňovač
Režim Stereo (menovitý) 50 W + 50 W (pri 3 Ohm,
1 kHz, 1% celkové
harmonické skreslenie
(ďalej THD))
Režim Surround (referenčný)
Výstupný výkon RMS
FL/FR/C/SL/SR*: 67 W
(na kanál pri 3 Ohm,
1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 65 W
(pri 3 Ohm, 80 Hz,
10 % THD)
* V závislosti od nastavenia zvukových polí a zdrojov
zvukového signálu nemusí byť na výstupe žiadny
zvukový signál.
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Príčina a/alebo riešenie
C 13
Disk je znečistený.
,Vyčistite disk pomocou jemnej
handričky (str. 67).
Disk nie je správne vložený.
,Reštartujte systém, potom vložte
disk správne.
E XX
(xx je nejaké
číslo)
Aby sa predišlo poruche systému,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
,Kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony alebo autorizované servisné
stredisko Sony a informujte ich
o zobrazenom 5-miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
Zobrazenie čísla verzie
na TV obrazovke
Po zapnutí systému sa na obrazovke môže zobraziť
číslo verzie [VER.X.XX] (X je nejaké číslo).
Aj keď nejde o poruchu a táto funkcia sa využíva
len autorizovaným servisom Sony, normálna
prevádzka systému nebude možná. Ak chcete
systém používať, vypnite ho a znova ho zapnite.
VER.X.XX
Citlivosť: 450/250 mV
DVD systém
Laser
Polovodičový laser
(DVD disk: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
Prenosový systém (norma) PAL/NTSC
Rádio (tuner)
Systém
PLL quartz-locked digital
synthesizer systém
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
Modely pre Severnú Ameriku:
87,5-108,0 MHz
(krok ladenia 100 kHz)
Ostatné modely:
87,5-108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
Anténa
FM drôtová anténa
Anténové konektory
75 Ohm, asymetrické
Medzifrekvencia
10,7 MHz
Pásmo AM
Ladiaci rozsah
Modely pre Severnú Ameriku, Mexiko a Latinskú
Ameriku:
530 – 1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
531 – 1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Modely pre Európu, Rusko a Stredný Východ:
531 – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Ďalšie informácie
C 31
Vstupy (Analógové)
TV (AUDIO IN)
Pokračovanie
71SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 72 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Modely pre Austráliu a Nový Zéland:
531 – 1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
530 – 1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
Ostatné modely:
531 – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
530 – 1 610 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
Anténa
AM rámová anténa
Medzifrekvencia
450 kHz
Video
Výstupy
VIDEO: 1 Vš-š, 75 Ohm
R/G/B: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
Reproduktory
Predné/Surround (SS-TS60)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Typ Bass reflex,
magneticky tienený
Priemer 50 mm,
kónusový typ
3,0 Ohm
68 × 126 × 55 mm (š/v/h)
0,4 kg
Obsah balenia
• Predné reproduktory (2)
• Stredový reproduktor (1)
• Surround reproduktory (2)
• Subwoofer (1)
• AM rámová anténa (1)
• FM drôtová anténa (1)
• Reproduktorové káble (6, červený/biely/zelený/šedý/
modrý/fialový)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
• Návod na použitie
• Príkon v pohotovostnom režime 0,3 W
(alebo menej).
• Na plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové
prísady.
• Plne digitálnym zosilňovačom
S-master sa dosahuje viac než 85%
účinnosť výkonu.
Stredový (SS-CT54)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Typ Bass reflex,
magneticky tienený
Priemer 50 mm,
kónusový typ
3,0 Ohm
125 × 69 × 51 mm (š/v/h)
0,3 kg
Subwoofer (SS-WS75)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Typ Bass reflex,
magneticky tienený
Priemer 150 mm,
kónusový typ
3,0 Ohm
169 × 300 × 335 mm
(š/v/h)
3,8 kg
Všeobecne
Napájanie
Príkon
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Zapnutý: 80 W
Pohotovostný režim:
0,3 W (v režime úspory
energie)
430 × 67 × 310 mm (š/v/h)
vrátane prečnievajúcich
častí
3,2 kg
Právo na zmeny vyhradené.
72SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 73 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Dolby Surround Pro Logic
Slovník
Album
Priečinok na dátovom CD disku, obsahujúci
audio súbory MP3 alebo súbory JPEG.
DivX® (Okrem modelov pre Veľkú
Britániu a Severnú Ameriku)
Digitálna video technológia vytvorená
spoločnosťou DivX, Inc. Video súbory
kódované technológiou DivX disponujú
vysokou kvalitou pri relatívne malej veľkosti
súboru.
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysokočistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
x Movie mode (Režim pre film)
Režim pre film sa používa pri stereo televíznom
vysielaní a všetkých programoch kódovaných
systémom Dolby Surround. Výsledkom je
dokonalejšia smerovosť zvukového poľa, ktorá
simuluje kvalitu zvuku s oddelenými
5.1 kanálmi.
x Music mode (Režim pre hudbu)
Režim pre hudbu sa používa pri stereo
hudobných záznamoch a poskytuje široký
a hlboký zvukový priestor.
DTS
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc. Táto
technológia využíva 5.1 kanálový priestorový
zvuk. Zadný kanál je stereofonický a v tomto
formáte je aj jeden oddelený kanál pre
subwoofer. DTS tiež disponuje 5.1 oddelenými
kanálmi vo vysokej kvalite digitálneho zvuku.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
DVD disk
Na disk je možné uložiť až 8 hodín obrazu aj
napriek tomu, že priemer tohto disku je totožný
s priemerom bežného CD disku.
Kapacita údajov jednovrstvového
jednostranného DVD disku je 4,7 GB
(Gigabajtov), čo je 7-krát viac než kapacita
CD disku. Dátová kapacita dvojvrstvového
jednostranného DVD disku je 8,5 GB,
jednovrstvového obojstranného DVD disku je
9,4 GB a kapacita dvojvrstvového
obojstranného DVD disku je 17 GB.
Obrazové údaje využívajú formát MPEG 2,
jeden z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie údajov.
Obrazové údaje sú komprimované približne
v pomere 1:40 k ich pôvodnej veľkosti. DVD
disk taktiež využíva rozličnú úroveň technológie
kódovania, ktorá mení charakter údajov podľa
aktuálneho stavu reprodukovaného obrazu.
Zvukové údaje sú nahrané vo formáte Dolby
Digital a aj v PCM, čo vám umožňuje využívať
reprodukciu zvuku čo najvernejšie k danému
prostrediu.
Ďalšie informácie
Tento zvukový formát pre kinosály vznikol
zdokonalením systému Dolby Surround Pro
Logic. Surround kanál je stereofonický
a s rozšíreným pásmom a v tomto formáte je aj
jeden oddelený kanál subwoofera
pre reprodukciu nízkych frekvencií. Formát sa
tiež nazýva “5.1”, pretože sa kanál
pre subwoofer počíta ako 0.1 kanál (keďže
pracuje len vtedy, keď je potreba reprodukcie
hlbokých tónov). Všetkých 6 kanálov je pri
tomto formáte zaznamenávaných zvlášť, čím sa
dosiahne dôkladné oddelenie všetkých kanálov.
Navyše, keďže sú všetky signály spracované
digitálne, došlo k minimalizácii výskytu rušenia
signálu.
Ako jedna z metód dekódovania zvuku Dolby
Surround, vytvorí metóda Dolby Surround Pro
Logic z dvojkanálového zvuku štvorkanálový
zvuk. V porovnaní s predošlým systémom
Dolby Surround, systém Dolby Surround Pro
Logic reprodukuje ľavo-pravú panoramatiku
prirodzenejšie a presnejšie lokalizuje zvuky.
Pre maximálne využitie systému Dolby
Surround Pro Logic je potrebné pripojiť pár
surround reproduktorov a stredový reproduktor.
Surround reproduktory reprodukujú
monofonický zvuk.
Pokračovanie
73SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 74 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
DVD disky sú dokonca vybavené aj rôznymi
ďalšími funkciami, ako je zmena zorného uhla,
viacjazyčné mutácie a rodičovský zámok
(Parental Control).
DVD+RW disk
DVD+RW (plus RW) disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk. DVD+RW disky
využívajú formát záznamu, ktorý je
porovnateľný s DVD VIDEO formátom.
DVD-RW disk
DVD-RW disk je nahrávateľný a prepisovateľný
disk rovnakých rozmerov, ako je DVD VIDEO
disk. Na DVD-RW disk je možné nahrávať
v dvoch rôznych režimoch: v režime VR
a v režime Video. Režim Video vyhovuje
formátu DVD VIDEO disku a je plne
kompatibilný s DVD prehrávačmi, kým pri
DVD-RW nahraných v režime VR je možné
obsah disku programovať alebo editovať.
File (Súbor)
Obrazový súbor JPEG alebo video súbor DivX*
zaznamenaný na DATA CD/DATA DVD disku.
(“Súbor” je definícia používaná pri tomto
systéme.) Jeden samostatný súbor zodpovedá
jednému samostatnému obrázku alebo
pohyblivému záznamu.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú
Ameriku.
Funkcia viacerých jazykov
Na niektorých diskoch sú zvuk alebo titulky
zaznamenané vo viacerých jazykoch.
Funkcia viacerých zorných uhlov
Na niektorých diskoch sú zaznamenané pohľady
na scénu z viacerých zorných uhlov.
Chapter (Kapitola)
Úseky obrazu alebo zvuku na DVD disku, ktoré
sú menšie než tituly. Titul sa skladá
z niekoľkých kapitol.
MPEG audio
Kódovací systém na kompresiu digitálnych
audio signálov. MPEG-1 sa využíva pri formáte
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 sa
využíva ako jeden z audio formátov pri DVD
diskoch.
Parental Control
Funkcia DVD diskov, ktorá umožňuje
obmedzenie prehrávania podľa veku používateľa
a úrovne obmedzenia pre danú krajinu.
Obmedzenia závisia od daného disku;
po zapnutí tejto funkcie je prehrávanie úplne
znemožnené, násilné scény sa vynechajú alebo
sa nahradia inými scénami a pod.
PCM (Pulse Code Modulation - Pulzná
kódová modulácia)
Spôsob konverzie analógového audio signálu
na digitálny. Využíva sa pri audio formáte CD
diskov.
Playback Control (PBC)
Signály zakódované na VIDEO CD diskoch
(Ver. 2.0) na ovládanie prehrávania.
Pomocou ponúk Menu nahraných na VIDEO
CD diskoch s funkciami PBC môžete využívať
prehrávanie jednoduchých interaktívnych
programov, programov s vyhľadávaním a pod.
Regionálny kód
Tento systém je využívaný na ochranu
autorských práv. Regionálny kód sa umiestňuje
na každé DVD zariadenie a DVD disk podľa
oblasti predaja. Každý regionálny kód je
čitateľný na zariadení, ako aj na obale disku.
Systém dokáže prehrávať disky s rovnakým
regionálnym kódom, aký je kód systému.
Systém dokáže prehrať tiež disk s označením
“ ”. Aj keď DVD disk nie je označený
regionálnym kódom, regionálne obmedzenie
môže platiť.
ALL
Scene (Scéna)
Na VIDEO CD diskoch s funkciami PBC
sú zobrazenia ponuky Menu, pohyblivé
záznamy a statické zábery rozdelené do častí,
ktoré sú nazývané “scénami”.
Title (Titul)
Najdlhší úsek obrazu alebo hudobného diela
pri DVD disku, film atď. na video disku, alebo
album atď. na audio disku.
Track (Stopa/skladba)
Časti obrazu alebo zvuku na VIDEO CD, CD
alebo MP3 disku. Album sa skladá z niekoľkých
skladieb (len MP3 disk).
74SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 75 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
VIDEO CD disk
Kompaktný disk obsahujúci bežné filmy.
Obrazové údaje využívajú formát MPEG 1,
jeden z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie údajov.
Obrazové údaje sú komprimované približne
v pomere 1:140 k ich pôvodnej veľkosti. Z toho
vyplýva, že 12 cm VIDEO CD disk môže
obsahovať maximálne 74 minút bežného filmu.
VIDEO CD disky taktiež obsahujú audio údaje.
Zvuky mimo počuteľný prah sluchu
sú komprimované, zatiaľ čo počuteľné zvuky
sú uložené bez kompresie. VIDEO CD disky
môžu obsahovať až 6-krát viac audio údajov
než štandardné audio CD médiá.
Existujú dve verzie VIDEO CD diskov.
• Verzia 1.1: Môžete prehrávať iba bežný film
spolu so zvukom.
• Verzia 2.0: Môžete prehrávať statické zábery
s vysokým rozlíšením a využívať funkcie
PBC.
Tento systém umožňuje prehrávanie obidvoch
verzií.
Ďalšie informácie
Záznam snímaný filmovou technikou,
záznam snímaný video technikou
DVD disky sú klasifikované ako disky
s filmovým alebo video záznamom. Filmové
DVD disky obsahujú záznam snímaný filmovou
technikou a používaný v kinách (24 snímok
za sekundu). Video DVD disky, napr. TV
inscenácie alebo situačné komédie obsahujú
záznam 30 snímok (alebo 60 políčok)
za sekundu.
75SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 76 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Tabuľka kódov jazykov
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Bez udania
Prehľad kódov oblastí Parental Control
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
76SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 77 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predný panel
A "/1 (zapnutie/pohotovostný režim) (18)
F
B A (otvorenie/zatvorenie) (18)
G Ovládač VOLUME (18)
C Ovládanie disku (18)
H Nosič disku (18)
(senzor diaľkového ovládania) (8)
Ďalšie informácie
D FUNCTION (18)
E Displej (78)
Zadný panel
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
WOOFER
SPEAKER
COAXIAL
FM75
OUTPUT(TO TV)
A Konektory SPEAKER (9)
C Konektory AM (9)
B Konektor EURO AVT OUTPUT
(TO TV) (9)
D Konektor COAXIAL FM 75Ω (9)
Pokračovanie
77SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 78 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Displej
Indikácie na displeji
A Rozsvieti sa, ak je na displeji
zobrazená časová informácia o titule
alebo kapitole. (len DVD disky) (34)
H Aktuálny režim opakovania (30)
B Rozsvieti sa, ak je vložený disk
so záznamom v norme NTSC.
J Indikuje zvolenú šablónu
[SPEAKER FORMATION]. (57)
C Rozsvieti sa, ak je naladená rozhlasová
stanica. (len rádio) (47)
K Aktuálny surround formát (neplatí
pre JPEG disky)
D Monofonický/Stereofonický príjem
(len rádio) (48)
L Rozsvieti sa, ak je zvolené
DYNAMIC BASS. (51)
E Rozsvieti sa, ak je nastavený vypínací
časovač. (52)
M Zobrazenie stavu systému (napr. číslo
kapitoly, titulu, stopy/skladby,
informácia o čase, frekvencia stanice,
stav prehrávania, zvukové pole atď.).
F Rozsvieti sa, ak je nastavený režim
Music alebo Movie. (21)
I Svieti, keď je aktívny detský zámok.
(53)
G Stav prehrávania (len zdroj vstupného
signálu DVD)
78SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 79 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)
DISPLAY
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu. Stláčaním
DISPLAY zobrazujete alebo meníte ponuku Control Menu nasledovne:
Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti o jednotlivých
položkách pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Ďalšie informácie
, Control Menu 1
m
Control Menu 2 (zobrazí sa len pri niektorých diskoch)
m
Ponuka Control Menu vypnutá
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Pokračovanie
79SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 80 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Číslo práve prehrávaného titulu1)
Číslo práve prehrávanej kapitoly2)
Celkový počet titulov1)
Celkový počet kapitol2)
Položky Control
Menu
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Zvolená položka
Funkčný názov
položky zvolenej
v Control Menu
DVD VIDEO
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Typ prehrávaného
disku3)
Prehrávací čas4)
Aktuálne
nastavenie
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Voľby
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Prevádzkové hlásenie
1)
Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne) sa zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí číslo skladby/
stopy, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo albumu. Číslo DivX video albumu pri DATA CD/DATA
DVD diskoch (okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku).
2)
Pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí číslo indexu, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo audio súboru
MP3 alebo video súboru JPEG. Číslo video súboru DivX pri DATA CD/DATA DVD diskoch (okrem modelov
pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku).
3)
Super VCD disk bude indikovaný ako “SVCD”. Pri DATA CD/DATA DVD disku sa v ponuke Control Menu 1
zobrazí “MP3” alebo v ponuke Control Menu 2 “JPEG”.
4)
Zobrazenie informácie o dátume pre súbor JPEG.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte
DISPLAY.
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Názov položky, Funkcia, Príslušný druh disku
[TITLE] (str. 25)/[SCENE] (str. 25)/[TRACK] (str. 25)
Výber titulu, scény alebo stopy pre prehrávanie.
[CHAPTER] (str. 25)/[INDEX] (str. 25)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
[TRACK] (str. 25)
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 33)
Výber typu titulov (DVD-RW/DVD-R disk), ktoré sa budú prehrávať, [ORIGINAL] alebo
upravené [PLAY LIST].
80SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 81 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
[TIME/TEXT] (str. 25)
Zobrazenie uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby.
Zobrazenie DVD/CD textu alebo názvu skladby pri súbore MP3.
[SPEAKER FORMATION] (str. 57)
Nastavenie informácií o reproduktoroch.
[PROGRAM] (str. 27)
Zostavenie poradia prehrávania.
[SHUFFLE] (str. 29)
Prehrávanie v náhodnom poradí.
[REPEAT] (str. 30)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/albumov) alebo
jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/albumu.
[A/V SYNC] (str. 37)
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom.
*
*
[PARENTAL CONTROL] (str. 54)
Nastavenie obmedzenia prehrávania disku.
[SETUP] (str. 59)
[ALBUM] (str. 25)
Výber albumu pre prehrávanie.
Ďalšie informácie
[QUICK] (str. 13)
Pomocou ponuky Quick Setup (Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky) zvoľte
požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (On-screen), pomer strán obrazu TVP,
šablónu pre reproduktory a Yes (áno) alebo No (nie) pre spustenie automatickej kalibrácie
Auto Calibration.
[CUSTOM]
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
[RESET]
Obnovenie nastavení v ponuke [SETUP] na výrobné nastavenia.
[FILE] (str. 25)
Výber súboru JPEG alebo DivX* pre prehrávanie.
** [DATE] (str. 36)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
** [INTERVAL] (str. 42)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime Slide
show na obrazovke.
** [EFFECT] (str. 43)
Výber efektu, ktorý sa použije pri zobrazovaní v režime Slide show.
** [MODE (MP3, JPEG)] (str. 42)
Výber typu dát: audio súbory MP3 (AUDIO), obrazové súbory JPEG (IMAGE) alebo oboje
(AUTO) pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku.
* Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku.
** Počas prehrávania DATA CD/DATA DVD disku s video súborom DivX sa tieto položky nezobrazujú
(okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku).
Rada
• Indikátor ikony Control Menu svieti nazeleno
, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem
t
[OFF] (len [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] a [A/V SYNC]). Indikátor [ORIGINAL/PLAY LIST] svieti
nazeleno, ak nastavíte [PLAY LIST] (výrobné nastavenie).
81SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 82 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Prehľad ponuky Setup pre DVD
Pomocou ponuky Setup môžete nastavovať nasledovné položky.
Skutočne zobrazené poradie položiek sa môže od uvedeného poradia odlišovať.
LANGUAGE SETUP
CUSTOM SETUP
PAUSE
MODE
OSD*
MENU*
AUTO
FRAME
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
MULTI-DISC
ON
RESUME
OFF
AUDIO*
SUBTITLE*
AUDIO DRC
OFF
STANDARD
MAX
DivX**
SCREEN SETUP
TV TYPE
SCREEN SAVER
BACKGROUND
SPEAKER SETUP
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
CONNECTION
FRONT
CENTER
YES
YES
NONE
SURROUND YES
NONE
SUBWOOFER
YES
DISTANCE
FRONT
1.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
CENTER
SURROUND 0.0 m – 7.0 m
–6.0 dB – 0.0 dB
L
LEVEL
R
–6.0 dB – 0.0 dB
(FRONT)
–6.0 dB – +6.0 dB
CENTER
SUBWOOFER –6.0 dB – +6.0 dB
L
LEVEL
–6.0 dB – +6.0 dB
R
–6.0 dB – +6.0 dB
(SURROUND)
OFF
TEST TONE
ON
* Požadovaný jazyk zvoľte zo zobrazeného zoznamu.
** Okrem modelov pre Veľkú Britániu a Severnú Ameriku.
82SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_66-83_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 83 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Prehľad ponuky System Menu
Pomocou DO môžete nastavovať nasledovné položky SYSTEM MENU.
System Menu
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE3)
ATT ON
ATT OFF
OFF
ON
Zobrazí sa len počas “TUNER FM” alebo “TUNER AM”.
2)Zobrazí
3)
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO
CHILD LOCK
1)
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
sa len počas “TUNER FM”.
V závislosti od zvolenej funkcie sa nemusí zobraziť “ATTENUATE”.
Ďalšie informácie
83SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_84-86_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 84 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Index
Číslice
16:9 61
4:3 LETTER BOX 61
4:3 PAN SCAN 61
5.1-kanálový surround zvuk 32
A
A/V SYNC 37
ALBUM 25
Album 73
ANGLE 36
ATTENUATE 20
AUDIO 60
AUDIO DRC 62
B
BACKGROUND 61
Batérie 8
C
COLD RESET 65
Continuous play 18
Control Menu 79
CUSTOM 59
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 54
CUSTOM SETUP 62
FILE 25
FM MODE 48
Freeze Frame 24
Funkcia viacerých jazykov 74
Funkcia viacerých zorných
uhlov 36, 74
CH
Chapter (Kapitola) 74
CHAPTER 25
Child Lock 53
I
INDEX 25
Instant Advance (rýchly posuv)
18
Instant Replay (rýchle
zopakovanie) 18
INTERVAL 42
J
JPEG 38, 40
L
LANGUAGE SETUP 60
LINE RGB 15
LINE VIDEO 15
D
M
DATA CD 40, 44
DATA DVD 40, 44
DEMO 16
Diaľkové ovládanie 8, 50
DIMMER 52
DISPLAY 49
Displej 34, 78
DivX® 44, 62, 73
Dolby Digital 31, 73
Dolby Pro Logic II 73
Dolby Surround Pro Logic 73
DTS 31, 73
DVD 73
DVD+RW 74
DVD-RW 33, 74
DYNAMIC BASS 51
MENU 60
Menu DVD disku 31
MODE (MP3, JPEG) 42
Montáž reproduktorov na stenu
17
MOVIE/MUSIC 21
MP3 38, 40
MPEG audio 74
Multi Session CD 7
MULTI-DISC RESUME 62
MUTING 18
E
EFFECT 43
F
File (Súbor) 74
O
Obsah balenia 72
ORIGINAL 33
OSD 60
Ovládanie TVP 50
P
PARENTAL CONTROL 55
Parental Control 74
PAUSE MODE 62
PBC Playback 46
PCM (Pulse Code Modulation Pulzná kódová modulácia) 74
PICTURE NAVI 26, 41
PLAY LIST 33
Playback Control (PBC) 74
Pomenovanie uložených staníc
48
Ponuka Setup 59, 82
Predný panel 77
Predvádzanie 16
Prehľad ponuky System Menu
83
Program Play 27
R
Rádio 48
RDS 49
Regionálný kód 774
Repeat Play 30
Reprodukcia zvuku
konkrétneho miesta na disku
24
z iných zariadení 19
zvuku z TVP 20
RESET 60
Resume Play 26
Riešenie problémov 67
Rozhlasové stanice 47
S
Scan 24
Scene (Scéna) 74
SCENE 25
SCREEN SAVER 61
SCREEN SETUP 61
SETUP 59
Shuffle Play 29
SLEEP 52
Slide Show 42
Slow-motion Play 24
SPEAKER FORMATION 57
SPEAKER SETUP 63
CONNECTION 63
DISTANCE 63
LEVEL 64
SUBTITLE 37, 60
SYSTEM MENU 16, 19, 48,
52, 53
84SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_84-86_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 85 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
T
Tabuľka kódov jazykov 76
TEST TONE 64
THEATRE SYNC 50
TIME/TEXT 25
Title (Titul) 74
TITLE 25
Track (Stopa/skladba) 74
TRACK 25
TRACK SELECTION 62
TV TYPE 61
V
Vhodné disky 6
VIDEO CD 75
Výber 21
Vyhľadávanie 24
Z
Zadný panel 77
Zaobchádzanie s diskmi 67
Záznam snímaný filmovou
technikou 75
Zrýchlený posuv vpred 24
Zrýchlený posuv vzad 24
Zvukové pole 22
85SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
DAV-DZ20_SK.book Page 86 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
filename[C:\Temp\Temp05\DAV-DZ20_SK\Fm\Sk_87-87_DAV-DZ20.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
DAV-DZ20_SK.book Page 87 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Diaľkové ovládanie (DO)
POPIS TLAČIDIEL
ABECEDNÉ PORADIE
A–O
P–Z
ANGLE 5 (36)
AUDIO 4 (31)
CLEAR ef (25, 50, 60)
Číselné tlačidlá** qg (25, 48, 50,
54)
D.TUNING wf (48)
DISC SKIP* eg
DISPLAY 2 (34, 49)
DVD MENU wh (31, 44, 50)
DVD TOP MENU qf (31)
DYNAMIC BASS wd (51)
ENTER wg (50)
FUNCTION ws (18, 19, 26, 47,
57)
MOVIE/MUSIC qj (21)
MUTING 7 (18)
PICTURE NAVI 6 (26, 50)
PRESET +/– wk es (48)
SOUND FIELD qh (22)
SUBTITLE wf (37)
SYSTEM MENU wg (16, 19, 50,
52, 83)
THEATRE SYNC w; (51)
TUNING +/– 0 qs (47)
TV e; (50)
TV CH +/– wa (50)
TV INPUT qk (50)
TV VOL +/– eh (50)
VIDEO FORMAT 3 (15)
VOLUME +/–** 8 (18, 48, 64)
[/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) 1 (13, 16, 18, 26, 48)
TV [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) ej (50)
C/X/x/c/
qd (13, 16, 19, 25,
47, 54)
REPLAY/
ADVANCE 9 (18)
./> es wk (18)
m/M qs 0 (24)
/
SLOW qs 0 (24)
H (prehrávanie)** ea (18, 26,
56)
STEP 9 (24)
x (zastavenie) wl (18, 26, 54)
X (pozastavenie) qa (18)
Z (vysunutie/zatvorenie) ql (18)
DISPLAY wj (15, 25, 54, 79)
O RETURN ed (26)
-/-- ef (50)
* Tlačidlo DISC SKIP nie je pri
tomto modeli funkčné.
** Tlačidlá H, 5 a VOLUME +
majú orientačné hmatové body.
Orientačné hmatové body
používajte pri ovládaní
systému na orientáciu medzi
tlačidlami.
87SK
model name [DAV-DZ20]
[2-895-955-11(1)]
DAV-DZ20_SK.book Page 88 Thursday, February 15, 2007 10:33 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising