Sony | DAV-IS50 | Sony DAV-IS50 Návod na použitie

3-299-549-11(1)
DVD systém domáceho kina
Návod na použitie
© 2008 Sony Corporation
3-299-550-11(1)
DAV-IS50
Návod na jednoduché
nastavenie
Po vykonaní príprav popísaných v tomto návode na jednoduché
nastavenie uvediete tento systém do prevádzky.
Podrobnosti pozri v návode na použitie.
© 2008 Sony Corporation
Slovensky
A Vybalenie
A Riadiaca jednotka
B Ľavý predný reproduktor
(biely konektor, kábel s dĺžkou 4,5 m)
C Stredový reproduktor
(zelený konektor, kábel s dĺžkou 3,0 m)
D Pravý predný reproduktor
(červený konektor, kábel s dĺžkou 4,5 m)
E Ľavý surround reproduktor
(modrý konektor, kábel s dĺžkou 5,0 m)
F Pravý surround reproduktor
(sivý konektor, kábel s dĺžkou 5,0 m)
G Subwoofer
H AM rámová anténa
I FM drôtová anténa
J Video kábel (žltý)
K Diaľkové ovládanie (DO)
L Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
M Kalibračný mikrofón
N Surround zosilňovač
O Kryt reproduktorových káblov
P Držiak reproduktorových káblov
Q Bezdrôtový vysielač s prijímačom
R Bezdrôtový vysielač
S Reproduktorové káble
(len na káblové pripojenie surround
reproduktorov) (2)
B Rozmiestnenie
reproduktorov
Aby sa dosiahol maximálny možný
surround (priestorový) efekt, mali by byť
všetky reproduktory okrem subwoofera
rozmiestnené v rovnakej vzdialenosti
od pozície počúvania (1). Subwoofer
odporúčame umiestniť do oblasti (2).
Poznámka
V závislosti od umiestnenia subwoofera sa
môže na TV obrazovke vyskytnúť skreslenie.
V takomto prípade umiestnite subwoofer
ďalej od TVP.
3 Ak umiestňujete subwoofer pred predné
reproduktory, vzdialenosť musí byť kratšia
než 0,5 m1).
4 Ak je subwoofer umiestnený mimo danú
oblasť, nízke tóny sa nemusia reprodukovať
účinne2). Nastavenie vzdialenosti je potrebné
vykonať z miesta počúvania.
5 Na povrch subwoofera, kde je osadený
reproduktor, neumiestňujte žiadne predmety.
6 Subwoofer neumiestňujte pod stôl alebo do
skrinky atď.
7 Subwoofer neumiestňujte za prekážky,
napr. TVP atď. Nebudú sa dobre
reprodukovať stredopásmové tóny.
C Vloženie bezdrôtového
vysielača/vysielača
s prijímačom
Vložte bezdrôtový vysielač do hlavného
zariadenia S-AIR (subwoofer)
1
Demontujte skrutky z krytu slotu pri
upozorňujúcej značke a vyberte kryt
slotu.
2
3
Vložte bezdrôtový vysielač.
Tie isté skrutky použite na upevnenie
bezdrôtového vysielača.
Vložte bezdrôtový vysielač s prijímačom
do pomocného zariadenia S-AIR
(surround zosilňovač).
D Pripojenie reproduktorov




Pred pripojením reproduktorov položte
subwoofer na stabilné pracovné miesto,
ktorého plocha je väčšia ako subwoofer.
Aby ste pri položení subwoofera na pracovné
miesto nepoškodili jeho povrch, položte pod
subwoofer jemnú handričku.
Stredový a predné reproduktory pripojte
do subwoofera a surround reproduktory
do surround zosilňovača. Konektory na
reproduktorových kábloch majú rovnakú
farbu ako konektory, do ktorých sa majú
pripojiť.
Reproduktory si označte, aby ste mali prehľad
o umiestnení každého reproduktora.
E Prepojenie systému a TVP
Toto zapojenie je základné prepojenie
zariadenia s TVP. Audio kábel (červený/biely)
sa nedodáva.
3)
Sieťovú šnúru zapojte ako poslednú.
A
A
H
B
C
E
F
I
D
G
J
K
L
M
N
O
P
ER
POW
N LINE
ER/O
POW
NES
PHO
Q
R
S
B
C
CG
D
D
B
B
G
1 A 1 1
E
1
1)
4
5
TVP atď.
F
2)
3
7
N F
1
E
6
2)
C
R
Zadná časť subwoofera
Zadný panel surround zosilňovača
EZW-RT10
T10
EZW-R
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
L
PAIRING
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
R
Q
D
D
B
C
Reproduktorové káble
G
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS50
Spodná časť
subwoofera
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS15
SUR R
SUR L
CENTER
Jemná handrička
Reproduktorové káble
EZW-RT10
E
N
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
L
PAIRING
Do elektrickej
zásuvky
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
Sieťová šnúra3)
R
F
E
Audio kábel (nedodávaný)
AUDIO
OUT
VIDEO
IN
TVP
L
R
J
VIDEO OUT (VIDEO)
TV (AUDIO IN)
H
DMPORT
I
A
G
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS50
Do elektrickej
zásuvky
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS15
SUR R
SUR L
CENTER
Sieťová šnúra3)
F Vloženie batérií
K Diaľkové ovládanie (DO)
L Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
G Nastavenie bezdrôtového
systému
Subwoofer vysiela zvukový signál do
surround zosilňovača, ktorý je pripojený
k surround reproduktorom. Pre zavedenie
prenosu zvuku vykonajte nasledovné kroky.
1
Na riadiacej jednotke stlačte ?/1.
Systém sa zapne.
2
Skontrolujte, či je prepínač
SURROUND SELECTOR na surround
zosilňovači prepnutý do polohy
SURROUND.
3
Prepínač S-AIR ID na surround
zosilňovači prepnite do polohy A.
4
Na surround zosilňovači stlačte
POWER.
Indikátor POWER/ON LINE sa rozsvieti
nazeleno.
Po vykonaní prepojení a nastavení môžete
na surround zosilňovač pripevniť kryt na
usporiadanie a uloženie presahujúcich
reproduktorových káblov.
1
2
Posunutím nadol v drážkach pozdĺž
hrán surround zosilňovača pripevnite
kryt reproduktorových káblov.
Zatlačte kryt reproduktorových káblov
nadol tak, aby zacvakol. Surround
zosilňovač otočte hore nohami a káble
uložte do krytu reproduktorových
káblov.
Výčnelky držiaka reproduktorových
káblov vložte do otvorov na kryte
reproduktorových káblov a zatlačte
ho na svoje miesto.
H Rýchle nastavenie
Quick Setup
Poznámka

1
2
Zobrazované položky sa líšia v závislosti
od krajiny zakúpenia.
Zapnite TVP.
Stlačte ?/1 na riadiacej jednotke
a POWER na surround zosilňovači.
Systém sa zapne.
3
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
V spodnej časti TV obrazovky sa
zobrazí hlásenie [Press [ENTER] to run
QUICK SETUP.] (Stlačením [ENTER]
spustíte QUICK SETUP). Ak sa toto
hlásenie nezobrazí, zobrazte zobrazenie
Quick Setup a postup vykonajte znova.
Podrobnosti pozri v návode na použitie:
“Obnovenie zobrazenia Quick Setup”
v časti “Krok 4: Rýchle nastavenie
Quick Setup”.
4
Stlačte bez vloženého disku.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Setup používaná pre nastavenie jazyka.
5
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Systém bude zobrazovať ponuky Menu
a titulky vo zvolenom jazyku.
6
Stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu
pomeru strán pripojeného TVP.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)::
4:3 LETTER BOX
4:3 OUTPUT:
4:3 PAN SCAN
PAUSE MODE:
7
8
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
x Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3
so širokouhlým režimom
[16:9]
x Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
[4:3 LETTER BOX] alebo
[4:3 PAN SCAN]
Stlačte
.
Zobrazí sa zobrazenie
[AUTO CALIBRATION].
9
Pripojte kalibračný mikrofón (M)
do konektora ECM-AC2 na zadnom
paneli riadiacej jednotky a nastavte
ho do úrovne uší pomocou statívu
a pod. (nedodávaný).
Čelná strana každého reproduktora
musí smerovať na kalibračný mikrofón
a medzi reproduktormi a kalibračným
mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky.
10 Stláčaním C/c zvoľte [YES], potom
stlačte .
Automatická kalibrácia
[AUTO CALIBRATION] sa spustí.
Počas merania nerobte hluk.
Poznámka

Po spustení automatickej kalibrácie
([AUTO CALIBRATION]) sa
reprodukuje hlasný zvuk. Nie je možné
znížiť hlasitosť. Berte ohľad na deti
a susedov.
11 Odpojte kalibračný mikrofón
a stláčaním C/c zvoľte [YES].
12 Stlačte
.
Rýchle nastavenie Quick Setup
je ukončené. Všetky zapojenia
a nastavenia sú vykonané.
Poznámka

Ak meranie zlyhá, postupujte podľa
hlásení a vykonajte kalibráciu znova
[AUTO CALIBRATION].
F
K
L
G
+/1
POWER
Prepínač S-AIR ID
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
Indikátor
POWER/ON LINE
POWER / ON LINE
PHONES
Konektor PHONES
L
PAIRING
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
R
Prepínač
SURROUND
SELECTOR
H
+/1
C/X/x/c,
ECM-AC2
DMPORT
M
4-111-096-21(1)
Slovensky
Stabilizácia S-AIR príjmu
Ak je S-AIR príjem nekvalitný alebo nestabilný, prečítajte si nasledovné inštrukcie.
Používanie produktov S-AIR (hlavné a pomocné zariadenie S-AIR)
Pred používaním produktov S-AIR si prečítajte nasledovné inštrukcie.
• Skontrolujte, či sú bezdrôtové adaptéry
zasunuté správne.
Bezdrôtové adaptéry zasuňte správne a na doraz
do slotov hlavného alebo pomocného zariadenia
S-AIR.
Zasuňte správne
• Skontrolujte, či je identifikačný znak
S-AIR ID pre hlavné aj pomocné zariadenie
S-AIR rovnaký.
Štandardné nastavenie identifikačného znaku
S-AIR ID pre hlavné aj pomocné zariadenie
S-AIR je “A”.
S-AIR ID
A
V závislosti od produktu S-AIR môžete
B
C
identifikačný znak S-AIR ID nastaviť
prepínačom alebo prostredníctvom Menu pre
Menu pre nastavenie S-AIR ID
Prepínač S-AIR ID
nastavenia. Podrobnosti pozri v návode na
použitie pre každý produkt S-AIR.
ID:
A
A
B
C
Prostredia, v ktorých sa produkty S-AIR (hlavné a pomocné
zariadenie S-AIR) používajú
Produkty S-AIR využívajú frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Niektoré elektronické zariadenia alebo
ďalšie faktory môžu spôsobiť stratu prepojenia alebo nestabilitu S-AIR príjmu.
• Vplyv elektronický zariadení
Nasledujúce zariadenia môžu spôsobiť rušenie
alebo môžu prerušiť prenos signálu.
– Mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny
– Bezdrôtové siete LAN, osobné počítače
– Herné zariadenia využívajúce rádiové signály
– Mikrovlnné rúry
• Ďalšie faktory
Nasledovné faktory môžu spôsobiť zhoršenie príjmu signálu.
– Materiály alebo stavebné objekty, ako napríklad steny a podlažia
– Prostredie, v ktorom je produkt S-AIR umiestnený
Pri používaní produktov S-AIR ich umiestnite čo najďalej od uvedených elektronických zariadení
alebo na miesta, kde je S-AIR príjem stabilný.
©2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Keď je S-AIR príjem nekvalitný
Skontrolujte nasledovné.
Káble (napr. sieťová šnúra, reproduktorové káble atď.), ktoré sú pripojené do S-AIR produktu veďte
mimo bezdrôtového adaptéra a slotu.
Okolo S-AIR produktov ponechajte čo najviac voľného priestoru.
S-AIR produkty neumiestňujte priamo na alebo do blízkosti ďalších elektronických zariadení.
S-AIR produkty neumiestňujte do uzavretých skriniek, kovových poličiek alebo pod stôl.
Vyhľadajte vhodné miesto (výšku, smer a umiestnenie v miestnosti) pre S-AIR produkty, kde bude
príjem čo najstabilnejší.
S-AIR produkty umiestnite tak, aby boli bezdrôtové adaptéry hlavného a pomocného zariadenia
S-AIR čo najbližšie.
S-AIR produkty umiestnite mimo dosah ďalších bezdrôtových zariadení.
S-AIR produkty umiestnite ďalej od kovových dverí a stolov.
Ak S-AIR príjem nie je možné vylepšiť, zmeňte nastavenie “RF CHANGE”.
Podrobnosti pozri v návode na použitie pre každý produkt S-AIR.
DAV-IS50_SK.book Page 2 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest, ako
je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď.
Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou (napr. vázy).
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte nadmerným
teplotám (napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.).
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok
CLASS 1 LASER (LASEROVÝ VÝROBOK
1. TRIEDY). Štítok o klasifikácii je umiestnený
na spodnej strane zariadenia.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/
batérií, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným akumulátorom/
batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu
odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte
v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené
zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov
a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Informácia pre spotrebiteľov
v krajinách s platnými
smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných
záležitostí použite adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
2SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
DAV-IS50_SK.book Page 3 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Bezpečnostné upozornenia
Zdroje napájania
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Sieťovú šnúru zariadenia zapojte do ľahko prístupnej
elektrickej zásuvky, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej
siete. Ak nastanú problémy a zariadenie nefunguje
štandardne, okamžite odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
O návode na použitie
• Pokyny v tomto návode na použitie sa
vzťahujú na ovládacie prvky na diaľkovom
ovládaní (DO). Na ovládanie riadiacej
jednotky môžete použiť aj ovládacie prvky
na riadiacej jednotke, ak majú podobné
alebo rovnaké označenie ako ovládacie
prvky na DO.
• V závislosti od krajiny sa môžu položky
ponuky Control Menu líšiť.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať
všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky.
• Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
Funkcia S-AIR
Systém je kompatibilný s funkciou S-AIR, ktorá
umožňuje bezdrôtový prenos zvukového signálu
medzi produktmi typu S-AIR.
So systémom je možné používať nasledovné
produkty S-AIR:
• Surround zosilňovač (dodávaný): Môžete
bezdrôtovo reprodukovať surround zvuk.
• S-AIR prijímač (voliteľný): Zvuk zo systému
môžete reprodukovať v inej miestnosti.
S-AIR prijímač je možné zakúpiť zvlášť ako
voliteľné príslušenstvo (skupina dostupných
produktov S-AIR sa líši v závislosti od danej
krajiny).
Informácie a pokyny pre surround zosilňovač
alebo S-AIR prijímač v tomto návode informujú
len o tom, kedy je možné surround zosilňovač
alebo S-AIR prijímač použiť.
Podrobnosti o funkcii S-AIR pozri “Používanie
produktov S-AIR” (str. 74).
3SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
DAV-IS50_SK.book Page 4 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Obsah
O návode na použitie .............................. 3
Funkcia S-AIR ........................................ 3
Disky, ktoré je možné prehrávať ............. 6
Začíname
Krok 1: Rozmiestnenie reproduktorov .....12
Krok 2: Prepojenie systému .................. 19
Krok 3: Nastavenie bezdrôtového
systému ........................................... 32
Krok 4: Rýchle nastavenie
Quick Setup .................................... 34
Základné operácie
Prehrávanie disku.................................. 38
Počúvanie rozhlasu alebo reprodukcia
zvuku z iných zariadení .................. 41
Reprodukcia zvuku z TVP cez všetky
reproduktory ................................... 43
Rôzne funkcie pri prehrávaní
diskov
Vyhľadanie titulu/kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď......................... 44
Obnovenie prehrávania z pozície
zastavenia prehrávania disku .......... 45
(Resume Play)
Vytvorenie programu ............................ 46
(Program Play)
Prehrávanie v náhodnom poradí ........... 47
(Shuffle Play)
Opakované prehrávanie ........................ 48
(Repeat Play)
Ponuka Menu DVD diskov................... 49
Zmena zvuku......................................... 50
Výber ponuky [ORIGINAL] alebo
[PLAY LIST] na DVD disku
v režime VR.................................... 51
Zobrazenie informácií o disku .............. 52
Zmena zorných uhlov ........................... 54
Zobrazenie titulkov ............................... 55
4SK
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom
a zvukom ........................................ 55
(A/V SYNC)
Prehrávanie audio súborov MP3/
obrazových súborov JPEG ............. 56
Prehrávanie audio súborov MP3
a obrazových súborov JPEG vo forme
prezentácie Slide Show
so sprievodným zvukom................. 59
Prehrávanie súborov DivX® ................ 60
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (Ver.2.0)............. 62
(PBC Playback)
Nastavenia zvuku
Reprodukcia priestorového zvuku
pomocou režimu dekódovania ....... 63
Výber zvukového režimu...................... 65
Nastavenie úrovne nízkych, stredových
a vysokých tónov............................ 66
Funkcie tunera
Uloženie rozhlasových staníc ............... 67
Počúvanie rozhlasu ............................... 68
Radio Data System (RDS).................... 70
Funkcia ovládania cez HDMI
(Control for HDMI)/
Externé audio zariadenie
Používanie funkcie ovládania cez HDMI
pri funkcii “BRAVIA” Sync .......... 70
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT .............. 73
Používanie produktov S-AIR ............... 74
DAV-IS50_SK.book Page 5 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Ďalšie operácie
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým
ovládaním ....................................... 80
Počúvanie multikanálového zvuku
TV vysielania
(Multiplex Broadcast Sound).......... 82
(DUAL MONO)
Počúvanie zvuku pri nízkej úrovni
hlasitosti.......................................... 83
(NIGHT MODE)
Vypínací časovač (Sleep Timer) ........... 83
Úprava jasu displeja .............................. 84
Zmena režimu zobrazenia ..................... 84
(INFORMATION MODE)
Zmena vzhľadu dotykových tlačidiel ....... 85
(ILLUMINATION MODE)
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................. 100
Poznámky k diskom............................ 101
Riešenie problémov ............................ 102
Samodiagnostická funkcia .................. 110
(Keď sa na displeji zobrazia
písmená/číslice)
Technické údaje.................................. 111
Slovník................................................ 112
Tabuľka kódov jazykov ...................... 114
Index častí a ovládacích prvkov ......... 115
Prehľad ponuky Control Menu
(Ovládacie Menu)......................... 121
Index ................................................... 124
Pokročilejšie nastavenia
Obmedzenie prehrávania disku............. 86
(PARENTAL CONTROL)
Automatická kalibrácia vhodných
nastavení ......................................... 88
(AUTO CALIBRATION)
Ponuka nastavení Setup ........................ 90
Nastavenie jazyka pre zobrazenie
alebo zvuk....................................... 91
[LANGUAGE SETUP]
Nastavenia zobrazenia .......................... 91
[VIDEO SETUP]
Nastavenia pre HDMI ........................... 93
[HDMI SETUP]
Nastavenia zvuku .................................. 94
[AUDIO SETUP]
Ďalšie nastavenia .................................. 95
[SYSTEM SETUP]
Nastavenia reproduktorov ..................... 96
[SPEAKER SETUP]
Obnovenie výrobných nastavení........... 99
5SK
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_006-009_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 6 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Disky, ktoré je možné prehrávať
Typ
Logo disku
Charakteristika
Ikona
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW vo formáte
DVD VIDEO alebo v režime
Video
• DVD+R/DVD+RW vo formáte
DVD VIDEO
Režim VR
(Video Recording)
• DVD-R/DVD-RW v režime VR
(Video Recording)
(okrem DVD-R DL)
VIDEO CD
• VIDEO CD (Ver. 1.1 a 2.0)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM
vo formáte Video CD alebo
Super VCD
CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW vo formáte audio CD
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM
vo formáte DATA CD s audio
súbormi MP31), obrazovými
súbormi JPEG2) a video súbormi
DivX3)4, v súlade so štandardom
ISO 96605) Level 1/Level 2 alebo
Joliet (rozšírený formát)
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW vo formáte
DATA DVD s audio súbormi
MP31), obrazovými súbormi
JPEG2) a video súbormi DivX3)4),
v súlade so štandardom UDF
(Universal Disk Format)
6SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_006-009_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 7 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO/MPEG.
Súbory MP3 musia byť vo formáte MPEG 1 Audio Layer 3.
2)Obrazové súbory JPEG musia byť v súlade s formátom obrazových súborov DCF. (DCF “Design rule for Camera
File system”: Štandardy pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).)
3)
DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
4)
DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe
licencie.
5)Logický formát súborov a priečinkov na CD-ROM diskoch definovaný organizáciou ISO (International
Organization for Standardization).
Logá “DVD-RW”, “DVD+RW”, “DVD+R”, “DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
Príklady nevhodných diskov
Systém nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných formátoch, než sú uvedené na str. 6.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• Grafické CD disky.
• DVD Audio disky.
• Dátové DVD disky obsahujúce iné súbory než audio MP3, obrazové JPEG alebo video DivX súbory.
• DVD-RAM disky.
• Super Audio CD disky.
Systém tiež nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• DVD VIDEO disky s odlišným regionálnym kódom (str. 8).
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare štvorca, srdca).
• Nepoužívajte disky s komerčne dostupnými doplnkami, napr. so štítkom alebo obopínacím
prstencom.
Prstenec
Štítok
• Adaptér na konverziu 8 cm disku na štandardný rozmer.
Adaptér
• Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske a pod.
Pokračovanie
7SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_006-009_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 8 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Poznámky k CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskom
V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality záznamu, stavu disku, alebo vlastností
záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na použitie
záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania, aj keď sú
tieto disky správne uzatvorené. V takomto prípade disk prehrávajte v štandardnom režime prehrávania.
Nemusí byť tiež možné prehrať niektoré DATA CD/DATA DVD disky vytvorené vo formáte
Packet Write.
Audio disk kódovaný technológiou pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase niektoré hudobné vydavateľstvá distribuujú disky kódované technológiou pre
ochranu autorských práv. Medzi takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež disky, ktoré nevyhovujú
štandardu CD a z toho dôvodu ich nemusí byť možné v tomto zariadení prehrávať.
Poznámka k duálnym diskom
Duálny disk (DualDisc) je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana disku DualDisc s audio záznamom nezodpovedá štandardu CD, nie je ich prehrávanie
v tomto zariadení zaručené.
CD disk typu Multi Session
• Ak je súbor MP3 uložený na disku v prvej sekcii (First Session), dokáže systém prehrávať aj CD disky
zaznamenávané metódou Multi Session. Ak sú potom súbory MP3 uložené aj v ďalších sekciách,
môžu sa tieto súbory tiež prehrávať.
• Ak je obrazový súbor JPEG uložený na disku v prvej sekcii (First Session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenávané metódou Multi Session. Ak sú potom súbory JPEG uložené aj v ďalších
sekciách, môžu sa tieto súbory tiež prehrávať.
• Ak sú audio súbory MP3 a obrazové súbory JPEG na audio CD disku alebo Video CD disku
zaznamenané v prvej sekcii, bude sa prehrávať iba prvá sekcia.
Regionálny kód
Váš systém má regionálny kód vyznačený na spodnej strane riadiacej jednotky a môžete v ňom
prehrávať len DVD disky, ktoré majú ten istý regionálny kód.
Systém dokáže prehrávať aj DVD VIDEO disky označené značkou ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie [Playback prohibited
by area limitations.] (Prehrávanie nie je povolené miestnym obmedzením). Niektoré DVD VIDEO
disky nemusia mať vyznačený regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich prehrávanie obmedzené
pre určitý región.
Poznámka o funkciách prehrávania DVD a VIDEO CD diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO CD diskov môžu byť úmyselne zablokované výrobcami
softvéru. Vzhľadom na to, že tento systém prehráva DVD alebo VIDEO CD disky podľa samotného
obsahu disku upraveného výrobcom, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii.
Ďalšie informácie sa dozviete z pokynov uvedených pri DVD alebo VIDEO CD disku.
8SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_006-009_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 9 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa
príslušných patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve. Použitie tejto technológie je možné
len so súhlasom spoločnosti Macrovision a je určené len pre domáce alebo iné obmedzené využívanie,
ak spoločnosť Macrovision neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie sú zakázané.
Systém je vybavený adaptívnym maticovým surround dekodérom Dolby* Digital a Dolby Pro Logic (II)
a systémom DTS** Digital Surround System.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-D sú obchodné značky
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii na základe patentov USA č.: 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 a ďalších
udelených a registrovaných patentov v USA a v iných krajinách. DTS a DTS Digital Surround sú ochranné
známky a logá DTS a symbol sú obchodné značky spoločnosti DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
Systém disponuje technológiou multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
“BRAVIA” je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
“S-AIR” a príslušné logo sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
9SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 10 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Začíname
Začíname
Obsah balenia
• Riadiaca jednotka (1)
– Surround pravý reproduktor
(šedý konektor) (len pre
bezdrôtové prepojenie)
• Surround zosilňovač
(TA-SA100WR) (1)
ER
POW
POW
• Reproduktory
– Predný ľavý reproduktor
(biely konektor) (len pre
káblové prepojenie)
• Subwoofer (1)
• AM rámová anténa (1)
– Predný pravý reproduktor
(červený konektor) (len pre
káblové prepojenie)
• FM drôtová anténa (1)
– Stredový reproduktor
(zelený konektor) (len pre
káblové prepojenie)
N LINE
ER/O
NES
PHO
• Video kábel (1)
• Kryt reproduktorových káblov (1)
• Držiak reproduktorových
káblov (1)
• Bezdrôtové adaptéry
– Bezdrôtový vysielač
s prijímačom
(EZW-RT10) (1)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
– Bezdrôtový vysielač
(EZW-T100) (1)
– Surround ľavý reproduktor
(modrý konektor) (len pre
bezdrôtové prepojenie)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
• Reproduktorové káble (2)
(len pre káblové prepojenie
surround reproduktorov)
• Kalibračný mikrofón (1)
• Konzoly (5)
• Kľúč (1)
• Návod na použitie
• Návod na jednoduché nastavenie
10SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 11 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO)
A
B
Poznámka
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo
silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu
batérií a následnej korózii.
11SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
Začíname
Systém je možné ovládať dodávaným diaľkovým ovládaním. Do diaľkového ovládania vložte dve
batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #. Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte
ho na senzor na riadiacej jednotke.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
Začíname
DAV-IS50_SK.book Page 12 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Rada
Krok 1: Rozmiestnenie
reproduktorov
Aby sa dosiahol maximálny možný surround
(priestorový) efekt, mali by byť všetky
reproduktory okrem subwoofera rozmiestnené
v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania (1).
Subwoofer odporúčame umiestniť do oblasti (2).
Reproduktory a subwoofer rozmiestnite podľa
obrázka nižšie.
• Subwoofer môžete položiť na ľubovoľnú stranu,
smerom k miestu počúvania.
• Po umiestnení reproduktorov môžu byť reproduktory
nestabilné. V takomto prípade pomocou komerčne
dostupnej viazacej pásky alebo lepiacej pásky atď.
zaistite reproduktorový kábel.
Efektívne využívanie
subwoofera
Aby sa zvýraznili nízke tóny, subwoofer
umiestnite čo najbližšie ku stene.
Do blízkosti steny
D
C
B
G
1 A 1 1
1
H F
1
E
Poznámka
2
D G
B
*
C
1
E
• Ak umiestňujete subwoofer pred predné reproduktory,
vzdialenosť musí byť kratšia než 0,5 m.*
2
1
2
1
A Riadiaca jednotka
B Predný reproduktor (L)
C Predný reproduktor (R)
D Stredový reproduktor
E Surround reproduktor (L)
F Surround reproduktor (R)
G Subwoofer
H Surround zosilňovač
1
2
2
1
F
• Ak je subwoofer umiestnený mimo danú oblasť (3),
nízke tóny sa nemusia reprodukovať účinne.
Nastavenie vzdialenosti je potrebné vykonať z miesta
počúvania.
12SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 13 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
3
3
Začíname
TVP atď.
• Na povrch subwoofera, kde je osadený reproduktor,
neumiestňujte žiadne predmety.
Poznámka
• Subwoofer neumiestňujte pod stôl alebo do skrinky atď.
• Reproduktory neumiestňujte na naklonený povrch.
• Reproduktory neumiestňujte na miesta:
– Extrémne horúce alebo chladné.
– Prašné alebo znečistené.
– Veľmi vlhké.
– Vystavené otrasom.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Pri umiestňovaní reproduktorov a/alebo špeciálnych
podstavcov (nedodávané) upevnených k reproduktorom
buďte opatrný, keďže pri umiestnení reproduktorov
na špeciálne povrchovo upravenú podlahu (voskovanie,
olejovanie, leštenie atď.) môže dôjsť k poškodeniu
povrchovej úpravy.
• Na čistenie používajte jemnú handričku určenú napr.
na čistenie skla.
• Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové
prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
• V závislosti od umiestnenia subwoofera sa môže na
TV obrazovke vyskytnúť skreslenie. V takomto
prípade umiestnite subwoofer ďalej od TVP.
Rada
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov, spoločnosť
Sony odporúča upraviť aj nastavenia. Podrobnosti
pozri “Automatická kalibrácia vhodných nastavení”
(str. 88).
• Subwoofer neumiestňujte za prekážky, napr. TVP
atď. Nebudú sa dobre reprodukovať stredopásmové
tóny.
Pokračovanie
13SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 14 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Začíname
Poznámka k manipulácii
so subwooferom
• Pri dvíhaní nevkladajte prsty do otvorov
v subwooferi. Môže sa poškodiť reproduktor
subwoofera. Pri dvíhaní držte subwoofer za spodnú
stranu.
Subwoofer
Otvory
• Pri dvíhaní subwoofera ho neuchopte za slot ZW-T100.
• Nestláčajte povrch subwoofera, kde je osadený
reproduktor.
Reproduktor
Slot EZW-T100
14SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 15 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Montáž reproduktorov na stenu
Dodávané surround reproduktory sú určené pre bezdrôtové pripojenie. Ak chcete použiť káblové
pripojenie, je potrebné vymeniť káble pre surround reproduktory. Podrobnosti o výmene káblov pre
surround reproduktory pozri v krokoch 2 až 4 v časti “Montáž reproduktorov na stenu” ďalej v texte.
Výstraha
• Informácie o skrutkách a vhodnosti ich použitia vám poskytne ich predajca.
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál a pevnosť steny. Sadrokartónové steny sú obzvlášť krehké. Pri takýchto
stenách naskrutkujte skrutky do nosníkov. Reproduktory inštalujte na zvislé a ploché steny v miestach, kde je
v stenách výstuha.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou inštaláciou
(t.j. nedostatočná pevnosť steny, nesprávna montáž tohto produktu alebo živelné pohromy).
1
2
Pripravte si bežne dostupné skrutky (nedodávané), ktoré budú vyhovovať otvorom na
konzole.
Konzolu upevnite na stenu cez otvor 1.
1
2
3
4
Rada
• Aby sa reproduktor neotáčal, použite tiež otvor 2.
Pokračovanie
15SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
Začíname
Pred montážou reproduktorov na stenu je potrebné rozhodnúť o spôsobe pripojenia surround
reproduktorov. Surround reproduktory je možné pripojiť 2 rôznymi spôsobmi.
A Pripojte surround reproduktory k S-AIR surround zosilňovaču (bezdrôtové pripojenie)
B Pripojte surround reproduktory k subwooferu (káblové pripojenie)
Spoločnosť Sony odporúča pri tomto systéme používať bezdrôtové pripojenie. Podrobnosti pozri
“Krok 2: Prepojenie systému” (str. 19).
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 16 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Zložte zadný kryt pomocou kľúča (dodávaný) a pomocou krížového skrutkovača (+)
(nedodávaný) demontujte podstavec.
Začíname
3
Kľúč (dodávaný)
Zadný kryt
4
Na miesto A zatlačte dodávaným kľúčom (1) a vytiahnite reproduktorové káble (2).
(2)
(1)
A
Keď je aretačný prvok dole,
káble sú zaistené.
5
Keď je aretačný prvok hore,
káble je možné vytiahnuť.
Reproduktorové káble prevlečte cez otvor 3.
3
16SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 17 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
6
Odpojené reproduktorové káble znova zapojte podľa správnej polarity 3/# do
príslušných reproduktorových konektorov (1) a zatlačte aretačný prvok úplne nadol (2).
Začíname
(2)
(1)
3
#
Rada
• Ak je ťažké zatlačiť aretačný prvok nadol, použite kľúč (dodávaný).
7
Znova nasaďte zadný kryt pomocou kľúča (dodávaný).
8
Reproduktor upevnite na konzolu pomocou skrutky z kroku 3 cez otvor 4.
4
Pokračovanie
17SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 18 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Začíname
Pripojenie reproduktorových káblov
Konektory reproduktorových káblov a príslušné konektory určené na ich pripojenie sú farebne
rozlíšené. Pre surround reproduktory sú dostupné 2 typy reproduktorových káblov. Reproduktorové
káble pre surround reproduktory môžete vymeniť podľa typu použitého pripojenia reproduktorov.
3
#
Čierny
3
Izoláciu reproduktorového
kábla nezasúvajte až do
reproduktorových
konektorov.
#
Čierny
Rada
• Reproduktorové káble (pre káblové pripojenie) môžete z konektora odpojiť. Pritlačte konektor výčnelkom smerom
nadol na tvrdý a rovný povrch (1) a vytiahnite káble z konektora (2).
(1)
(2)
Výčnelok
• Reproduktorové káble (pre bezdrôtové pripojenie) nie je možné z konektora odpojiť.
Zabránenie skratovaniu reproduktorov
Skratovanie reproduktorov môže poškodiť systém. Pri pripájaní reproduktorov preto dodržujte
nasledovné bezpečnostné upozornenia. Odizolovaná časť kábla sa nesmie dotýkať inej svorky alebo
odizolovanej časti iného kábla (pozri nižšie).
Odizolovaný reproduktorový
kábel je v kontakte s iným
reproduktorovým konektorom.
Odizolované konce sú vo
vzájomnom kontakte z dôvodu
nadmerného odizolovania.
Poznámka
Dodržte polaritu reproduktorových káblov a reproduktorových konektorov: 3 do + a # do –.
Ak zameníte polaritu, zvuk môže byť skreslený a môžu v ňom absentovať nízke frekvencie.
18SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 19 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Krok 2: Prepojenie systému
Začíname
Pozri schému zapojenia a ďalšie informácie v častiach 1 až 7 na nasledovných stranách.
Poznámka
• Aby ste predišli šumu a rušeniu, zapojenia vykonajte správne.
• Ak pripojíte iné zariadenie s ovládaním hlasitosti, hlasitosť na ňom nastavte tak, aby zvuk nebol skreslený.
Surround reproduktory je možné pripojiť 2 rôznymi spôsobmi.
A Pripojte surround reproduktory k S-AIR surround zosilňovaču (bezdrôtové pripojenie)
B Pripojte surround reproduktory k subwooferu (káblové pripojenie)
Spoločnosť Sony odporúča pri tomto systéme používať bezdrôtové pripojenie.
Pokračovanie
19SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 20 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Začíname
A Pripojte surround reproduktory k S-AIR surround zosilňovaču (bezdrôtové pripojenie)
5 Prenosné audio zariadenie
5 Adaptér
DIGITAL MEDIA PORT
5 VCR, digitálny
satelitný prijímač
alebo PlayStation
atď.
4 TVP
6 AM rámová
anténa
6 FM drôtová anténa
Predná strana riadiacej jednotky
Spodná časť
subwoofera
1 Konektor
3 Bezdrôtový
vysielač
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS50
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS15
SUR R
SUR L
CENTER
7 Sieťová šnúra
Zadná časť
subwoofera
2 Predný
reproduktor (R)
2 Stredový
reproduktor
2 Predný reproduktor (L)
3 Bezdrôtový vysielač s prijímačom
Surround zosilňovač
2 Surround reproduktor (L)
EZW-RT10
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
L
PAIRING
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
RR
2 Surround reproduktor (R)
7 Sieťová šnúra
20SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 21 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
B Pripojte surround reproduktory k subwooferu (káblové pripojenie)
5 Adaptér
DIGITAL MEDIA PORT
5 VCR, digitálny
satelitný prijímač
alebo PlayStation
atď.
Začíname
5 Prenosné audio zariadenie
4 TVP
6 AM rámová
anténa
6 FM drôtová anténa
Predná strana riadiacej jednotky
Spodná časť
subwoofera
1 Konektor
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS50
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS15
SUR R
SUR L
CENTER
Zadná časť
subwoofera
7 Sieťová šnúra
2 Stredový
reproduktor
2 Predný
reproduktor (R)
2 Surround
reproduktor (R)
2 Predný reproduktor (L)
2 Surround reproduktor (L)
21SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 22 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Začíname
1 Pripojenie riadiacej jednotky
Prepojte systémový konektor na riadiacej jednotke s konektorom SYSTEM CONTROL na spodnej
strane subwoofera.
Zasuňte konektor kábla SYSTEM CONTROL a zaistite skrutky na konektore.
Spodná časť subwoofera
Zadná strana riadiacej jednotky
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS50
DMPORT
SPEAKER
FRONT R
Zadná časť
subwoofera
Skrutky
FRONT L
ONLY FOR SS-IS15
SUR R
SUR L
CENTER
Konektor
Kábel SYSTEM CONTROL
Poznámka
• Pred pripojením riadiacej jednotky položte subwoofer na stabilnú pracovnú plochu, ktorá je väčšia než subwoofer.
• Na pracovnú plochu prestrite jemnú tkaninu, aby sa nepoškodil povrch subwoofera.
22SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 23 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
2 Pripojenie reproduktorov
(bezdrôtové pripojenie)
Reproduktorový konektor predných a stredového reproduktora pripojte do konektorov FRONT L,
FRONT R a CENTER na spodnej strane subwoofera. Reproduktorový konektor surround
reproduktorov pripojte do konektorov SPEAKER L a SPEAKER R na zadnej strane surround
zosilňovača.
Predný reproduktor (R) Predný reproduktor (L)
Stredový reproduktor
Reproduktorové káble
Zelený
Červený
Biely
Zadná časť
subwoofera
Spodná časť
subwoofera
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS50
SPEAKER
Slot EZW-T100
(Podrobnosti pozri
“Používanie produktov
S-AIR” (str. 74)).
UPOZORNENIE
Nevyberajte skrutky pred
inštalovaním EZW-T100.
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS15
SUR R
SUR L
CENTER
Zadný panel surround
zosilňovača
Modrý
EZW-RT10
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
Reproduktorové
káble
Surround
reproduktor (L)
L
PAIRING
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
R
Surround
reproduktor (R)
Šedý
Pokračovanie
23SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
Začíname
A Pripojte surround reproduktory k S-AIR surround zosilňovaču
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 24 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Začíname
B Pripojte surround reproduktory k subwooferu (káblové pripojenie)
Pripojte konektory reproduktorových káblov do príslušných konektorov SPEAKER. Konektory
reproduktorových káblov a príslušné konektory určené na ich pripojenie sú farebne rozlíšené.
Predný reproduktor (R) Predný reproduktor (L)
Stredový reproduktor
Reproduktorové káble
Zelený
Červený
Biely
Zadná časť
subwoofera
Spodná časť
subwoofera
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS50
Slot EZW-T100
(Podrobnosti pozri
“Používanie produktov
S-AIR” (str. 74)).
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS15
SUR R
SUR L
CENTER
UPOZORNENIE
Nevyberajte skrutky pred
inštalovaním EZW-T100.
Šedý
Modrý
Reproduktorové káble
Surround reproduktor (R)
Surround reproduktor (L)
24SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 25 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
3 Osadenie bezdrôtového vysielača/vysielača s prijímačom
Poznámka
• Pred osadzovaním bezdrôtového vysielača/vysielača s prijímačom odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
• Nedotýkajte sa kontaktov bezdrôtového vysielača/vysielača s prijímačom.
• Zasuňte bezdrôtový vysielač/vysielač s prijímačom logom S-AIR smerom nahor.
• Zasuňte bezdrôtový vysielač/vysielač s prijímačom tak, aby boli značky V zarovnané.
• Do slotu EZW-RT10 nezasúvajte nič iné než bezdrôtový vysielač s prijímačom.
• Do slotu EZW-T100 nezasúvajte nič iné než bezdrôtový vysielač.
Osadenie bezdrôtového vysielača do hlavného zariadenia S-AIR
(subwoofer)
1
Demontujte skrutky a zložte kryt slotu.
Zadná časť subwoofera
Kryt slotu
Poznámka
• Demontujte skrutky z krytu slotu pri upozorňujúcej značke. Nedemontujte iné skrutky.
• Kryt slotu nebude viac potrebný, po zložení ho však uchovajte.
2
Zasuňte bezdrôtový vysielač.
Zadná časť subwoofera
Pokračovanie
25SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
Začíname
Zvuk z hlavného S-AIR zariadenia môžete vysielať do S-AIR produktu (napr. surround zosilňovač
alebo S-AIR prijímač).
S-AIR produkt je zariadenie kompatibilné s funkciou S-AIR.
Aby bolo možné používať funkciu S-AIR, je potrebné osadiť (zasunúť) bezdrôtový vysielač/vysielač
s prijímačom do subwoofera, surround zosilňovača a S-AIR prijímača.
Podrobnosti o funkcii S-AIR pozri “Používanie produktov S-AIR” (str. 74).
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 26 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
3
Na upevnenie bezdrôtového vysielača použite tie isté skrutky.
Začíname
Zadná časť subwoofera
Poznámka
• Na upevnenie bezdrôtového vysielača nepoužívajte iné skrutky.
Osadenie bezdrôtového vysielača s prijímačom do pomocného
zariadenia S-AIR (surround zosilňovač)
EZW-RT10
T10
EZW-R
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
L
PAIRING
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
R
Bezdrôtový
vysielač
s prijímačom
4 Pripojenie k TVP
Použite nasledovné časti:
• Video kábel (1)
Ak chcete reprodukovať zvuk TVP reproduktormi tohto systému, prepojte TVP a tento systém audio
káblom (nedodávaný) (A).
Pri pripojení výstupných video konektorov k TVP zistite, aké vstupné video konektory má váš TVP
a zvoľte prepojenie A, B alebo C. Kvalita obrazu sa zvyšuje od prepojenia A (štandardné) smerom
k C (HDMI).
Ak TVP disponuje výstupným digitálnym optickým alebo koaxiálnym konektorom, môžete zvýšiť
kvalitu zvuku pripojením digitálneho kábla (B).
26SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 27 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Audio kábel
(nedodávaný)
Začíname
Digitálny optický kábel
(nedodávaný)
Biely
Červený
Do konektorov AUDIO OUT
na TVP
Do výstupného digitálneho
optického konektora na TVP
Zadná strana riadiacej jednotky
DMPORT
HDMI** kábel
(nedodávaný)
Video kábel
(dodávaný)
Zložkový video kábel
(nedodávaný)*
Zelený
Modrý
Červený
PB/CB
Do konektora HDMI IN
na TVP
PR/CR
Do konektora VIDEO IN
na TVP
Do konektorov COMPONENT
VIDEO IN na TVP
* Ak TVP dokáže prijať signál v progresívnom formáte, môžete použiť toto zapojenie a nastaviť výstupný signál
zo systému do progresívneho formátu (str. 37).
** HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
Ak váš TVP disponuje HDMI konektorom, použite toto zapojenie a zvoľte typ výstupného signálu (str. 36).
Poznámka
• V režime “DMPORT” nie je video signál vyvedený na výstup z konektorov HDMI OUT a COMPONENT VIDEO OUT.
• Systém dokáže prijímať digitálne aj analógové signály. Digitálne signály majú pred analógovými signálmi prioritu.
Ak sa tok digitálneho signálu zastaví, po 2 sekundách sa začne tok analógového signálu.
• Keď pripájate HDMI kábel, orientujte konektory správne.
• Pri pripájaní digitálneho optického kábla zasuňte konektor tak, aby zacvakol na miesto.
Rada
• Namiesto k TVP môžete ďalšie zariadenia ako VCR, digitálny satelitný prijímač alebo konzolu PlayStation pripojiť
do konektorov TV (AUDIO IN) (A) alebo TV (DIGITAL IN OPTICAL) (B).
27SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 28 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Začíname
5 Pripojenie iných zariadení
Zvuk z pripojených zariadení môžete reprodukovať reproduktormi tohto systému.
Zadná strana riadiacej jednotky
DMPORT
B
Koaxiálny digitálny
kábel (nedodávaný)
A
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT
Do výstupného digitálneho
koaxiálneho konektora iného
zariadenia (napr.: digitálny
satelitný prijímač)
Pripojenie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT pripojte do konektora DMPORT.
Podrobnosti pozri “Používanie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT” (str. 73).
Poznámka
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT pripojte tak, aby boli značky V zarovnané. Pri odpájaní adaptéra stlačte A
a potiahnite konektor.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/neodpájajte, keď je riadiaca jednotka zapnutá.
A
Rada
• Digitálny audio vstup môžete priradiť tak, aby zodpovedal zdroju vstupného signálu “TV” a “SAT/CABLE”.
Podrobnosti pozri [DIGITAL IN] (str. 95).
28SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 29 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Ak váš TVP disponuje viacerými vstupnými audio/video konektormi
VCR, digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation atď.
TVP
VCR, digitálny satelitný prijímač
alebo PlayStation atď.
Riadiaca jednotka
: Smer toku signálu
Na TVP zvoľte signál z daného zariadenia. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
Ak váš TVP nedisponuje viacerými vstupnými audio/video konektormi, na príjem audio signálu
z viac než dvoch zariadení bude potrebný špeciálny prepínač.
29SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
Začíname
Zvuk zo zariadení pripojených k TVP môžete reprodukovať reproduktormi tohto systému. Zariadenia
pripojte nasledovne.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 30 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Začíname
6 Pripojenie antény
AM rámová anténa (dodávaná)
A
B
Poznámka
• Kábel (A) alebo kábel (B) môžete
pripojiť do ľubovoľného konektora.
Zadná strana riadiacej jednotky
DMPORT
FM drôtová anténa
(dodávaná)
Poznámka
• AM rámovú anténu a kábel neumiestňujte do blízkosti systému ani iných AV zariadení. Môže vznikať šum.
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM drôtovej antény ju vodorovne narovnajte.
Rada
• Pre kvalitný zvuk nastavte smerovanie AM rámovej antény.
• Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, podľa obrázka nižšie prepojte riadiacu jednotku s externou FM anténou
pomocou koaxiálneho kábla 75 Ohm (nedodávaný).
Externá FM
anténa
Riadiaca jednotka
ANTENNA
AM
FM 75
COAXIAL
30SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 31 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
7 Pripojenie sieťovej šnúry
Zadná časť subwoofera
EZW-RT10
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
L
PAIRING
Do elektrickej
siete
Do elektrickej siete
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
R
Sieťová šnúra
Sieťová šnúra
Poznámka
• Po pripojení sieťovej šnúry vyčkajte cca 20 sekúnd, kým zariadenie zapnete stlačením "/1.
31SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
Začíname
Pred pripojením sieťových šnúr subwoofera a surround zosilňovača do elektrickej zásuvky pripojte
k subwooferu predné a stredový reproduktor. Surround reproduktory pripojte k surround zosilňovaču
(str. 23).
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
Začíname
DAV-IS50_SK.book Page 32 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Overenie stavu prenosu
Krok 3: Nastavenie
bezdrôtového systému
Ak chcete používať bezdrôtový systém, nastavte
surround zosilňovač. Pred nastavením musia byť
bezdrôtový vysielač a vysielač s prijímačom
správne osadené v subwooferi a surround
zosilňovači (str. 25).
Tento bezdrôtový systém sa nazýva “S-AIR”.
Podrobnosti o funkcii S-AIR pozri
“Používanie produktov S-AIR” (str. 74).
Stav prenosu zvukového signálu medzi
subwooferom a surround zosilňovačom je
možné overiť skontrolovaním indikátora
POWER/ON LINE na surround zosilňovači.
Indikátor POWER/ Stav
ON LINE
Svieti nazeleno.
Prenos zvukového signálu je
aktívny.
Bliká nazeleno.
Prenos zvukového signálu nie je
aktívny.
Podrobnosti pozri “Prevádzka
surround zosilňovača” (str. 109).
Svieti načerveno.
Surround zosilňovač
nereprodukuje žiadny zvukový
signál.
Podrobnosti pozri “Prevádzka
surround zosilňovača” (str. 109).
Nesvieti.
Surround zosilňovač je vypnutý,
alebo sa aktivoval jeho ochranný
systém.
Podrobnosti pozri “Prevádzka
surround zosilňovača” (str. 109).
"/1
Indikátor POWER/
ON LINE
POWER
Prepínač S-AIR ID
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
R
Reprodukcia zvuku v slúchadlách
Zvuk z riadiacej jednotky môžete tiež počúvať,
ak do konektora PHONES na surround
zosilňovači pripojíte slúchadlá.
Poznámka
Konektor PHONES
Prepínač SURROUND
SELECTOR
Subwoofer vysiela zvukový signál do surround
zosilňovača pripojeného k surround
reproduktorom. Prenos zvukového signálu
aktivujete vykonaním nasledovného postupu.
1
Stlačte "/1 na riadiacej jednotke.
Systém sa zapne.
2
3
4
Prepínač SURROUND SELECTOR
na surround zosilňovači musí byť
nastavený na SURROUND.
Nastavte prepínač S-AIR ID
na surround zosilňovači na A.
Stlačte POWER na surround
zosilňovači.
Indikátor POWER/ON LINE sa rozsvieti
nazeleno. Ak nie, nasledovne overte stav
prenosu.
• Ak do surround zosilňovača pripojíte slúchadlá,
z reproduktorov riadiacej jednotky ani reproduktorov
pripojených k surround zosilňovaču sa zvuk
nereprodukuje.
• Ak vypnete surround zosilňovač, keď sú do surround
zosilňovača pripojené slúchadlá, alebo ak je príjem
rozhlasového vysielania nekvalitný, úroveň hlasitosti
na systéme sa môže minimalizovať. V takomto
prípade sa na displeji na prednom paneli striedavo
zobrazuje “HP NO LINK” a “VOLUME MIN”.
Skontrolujte kvalitu signálu rozhlasového vysielania
a znova nastavte úroveň hlasitosti.
Ak používate viacero S-AIR
produktov
Nastavením rôznych identifikačných znakov
(ID) pre jednotlivé S-AIR produkty môžete
zabrániť nesprávnemu prenosu signálu medzi
S-AIR produktmi. Podrobnosti pozri
“Aktivovanie prenosu zvukového signálu medzi
hlavným zariadením S-AIR a pomocným
zariadením S-AIR (Nastavenie ID)” (str. 75).
32SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 33 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Prevencia pred prenosom signálu
susedmi
Výčnelky držiaka reproduktorových
káblov zasuňte do otvorov v kryte
reproduktorových káblov a držiak
nasaďte na jeho miesto.
Držiak reproduktorových káblov
Nasadenie krytu na surround
zosilňovač
Po zapojení a nastavení môžete nasadiť na
surround zosilňovač kryt, aby ste usporiadali
a ukryli vyčnievajúce reproduktorové káble.
1
Surround zosilňovač
m
Kryt reproduktorových káblov nasaďte
jeho posunutím nadol pozdĺž drážok
na okrajoch surround zosilňovača.
Kryt reproduktorových káblov
Poznámka
Surround zosilňovač
Drážky
Kryt reproduktorových káblov posúvajte
nadol, kým nezacvakne. Prevráťte surround
zosilňovač naopak a uložte káble do krytu
reproduktorových káblov.
• Pri demontáži zložte držiak reproduktorových káblov
a následne kryt reproduktorových káblov. Ak chcete
zložiť držiak reproduktorových káblov, jemne
zatlačte výčnelok na držiaku a vytiahnite ho. Ak
chcete zložiť kryt reproduktorových káblov, jemne
roztiahnite okraje krytu a vysuňte ho.
• Pri ukladaní káblov nepoužívajte silu.
33SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
Začíname
Aby nedochádzalo k prenosu signálu k/od
susedom/ov, môžete identifikovať hlavné
zariadenie S-AIR a surround zosilňovač
pomocou spárovania. Podrobnosti pozri
“Identifikácia hlavného zariadenia S-AIR so
špecifickým pomocným zariadením S-AIR
(Párovanie)” (str. 77).
2
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
Začíname
DAV-IS50_SK.book Page 34 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Krok 4: Rýchle nastavenie
Quick Setup
4
Stlačte
bez vloženého disku.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Vykonaním ďalej uvedených krokov pripravíte
systém na prevádzku pomocou základných
nastavení.
Poznámka
• Keď prepojíte systém a TVP zložkovým video
káblom alebo HDMI káblom (nedodávaný), je nutné
nastaviť typ výstupného video signálu tak, aby
zodpovedal používanému TVP. Podrobnosti pozri
“Nastavenie typu výstupného video signálu podľa
vášho TVP” (str. 36).
5
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Systém bude zobrazovať ponuky Menu
a titulky vo zvolenom jazyku.
6
"/1
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
Stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu pomeru
strán pripojeného TVP.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT):
4:3 LETTER BOX
4:3 OUTPUT:
4:3 PAN SCAN
PAUSE MODE:
C/X/x/c,
DISPLAY
7
1
2
x Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3 so
širokouhlým režimom
Zapnite TVP.
[16:9] (str. 91)
Stlačte [/1 na riadiacej jednotke
a POWER na surround zosilňovači.
x Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
Systém sa zapne.
[4:3 LETTER BOX] alebo [4:3 PAN SCAN]
(str. 91)
Poznámka
• Zdroj vstupného signálu musí byť nastavený
na “DVD” (str. 41).
3
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
V spodnej časti TV obrazovky sa zobrazí
hlásenie [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (Stlačením [ENTER] spustíte
QUICK SETUP). Ak sa toto hlásenie
nezobrazí, zobrazte zobrazenie Quick Setup
(str. 36) a postup vykonajte znova.
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
8
9
Stlačte
.
Pripojte kalibračný mikrofón do
konektora ECM-AC2 na zadnej strane
riadiacej jednotky.
Umiestnite kalibračný mikrofón do úrovne
uší pomocou statívu a pod. (nedodávaný).
Čelná strana každého reproduktora musí
smerovať na kalibračný mikrofón a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
nesmú byť žiadne prekážky.
34SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 35 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
11 Stlačte
Poznámka
Poznámka
• Po spustení automatickej kalibrácie
([AUTO CALIBRATION]) sa reprodukuje
hlasný zvuk. Nie je možné znížiť hlasitosť.
Berte ohľad na deti a susedov.
• Radšej meranú zónu opustite a počas merania
nerobte hluk (meranie trvá cca 1 minútu).
Môžete narušiť meranie.
DMPORT
12 Odpojte kalibračný mikrofón
a stláčaním C/c zvoľte [YES].
Kalibračný mikrofón
Poznámka
• Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti,
v ktorej je systém inštalovaný.
• Ak meranie zlyhá, prečítajte si hlásenie
a zopakujte proces [AUTO CALIBRATION].
13 Stlačte
.
Rýchle nastavenie (Quick Setup) je
dokončené. Všetky zapojenia a nastavenia
sú dokončené.
Vypnutie rýchleho nastavenia
Quick Setup
V ktoromkoľvek kroku stlačte
DISPLAY.
Rada
10 Stláčaním C/c zvoľte [YES].
Poznámka
• K zariadeniu ani k surround zosilňovaču nesmú
byť pripojené slúchadlá (str. 74). Ak sú
pripojené slúchadlá, nie je možné vykonávať
nasledovné kroky.
• Pred kalibráciou [AUTO CALIBRATION]
zapnite surround zosilňovač a umiestnite ho
na vhodné miesto. Ak surround zosilňovač
umiestnite na nevhodné miesto (napr. do inej
miestnosti), nevykoná sa správne meranie.
• Ak zrušíte proces [AUTO CALIBRATION], nastavte
reproduktory podľa časti “Nastavenia reproduktorov”
(str. 96).
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov, upravte
aj nastavenia reproduktorov. Pozri “Automatická
kalibrácia vhodných nastavení” (str. 88).
• Ak chcete zmeniť nastavenia, pozri “Ponuka
nastavení Setup” (str. 90).
• Podrobnosti o automatickej kalibrácii
[AUTO CALIBRATION] a chybových hláseniach
pre [AUTO CALIBRATION] pozri “Automatická
kalibrácia vhodných nastavení” (str. 88).
Pokračovanie
35SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
Začíname
Zadná strana riadiacej jednotky
Do konektora ECM-AC2
.
Automatická kalibrácia
[AUTO CALIBRATION] sa spustí. Počas
merania nerobte hluk.
• Konektor ECM-AC2 je určený len pre
dodávaný kalibračný mikrofón. Nepripájajte iné
mikrofóny.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 36 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Obnovenie zobrazenia Quick Setup
Začíname
1 Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V závislosti od pripojenia k TVP (str. 26) zvoľte
typ výstupného video signálu zo systému.
2 V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3 Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
Výber typu výstupného video
signálu vyvedeného na konektor
HDMI OUT
[SETUP]
.
Keď prepojíte riadiacu jednotku a TVP HDMI
káblom, zvoľte typ výstupných video signálov
z konektora HDMI OUT.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
TVP/projektora atď.
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
94(99)
1( 1)
T
0:01:08
Nastavenie typu výstupného
video signálu podľa vášho TVP
DVD VIDEO
1
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
BNR
S l
2
C
Zobrazí sa zobrazenie Quick Setup.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
l
4 Stláčaním X/x zvoľte [QUICK] a stlačte
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [HDMI SETUP].
6
7
Stláčaním X/x zvoľte
[HDMI RESOLUTION] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie a stlačte
.
• [AUTO(1920×1080p)]: Systém vyvedie na
výstup optimálny video signál pre pripojený
TVP.
• [1920×1080i]: Na výstup zo systému je vyvedený
video signál s rozlíšením 1920 × 1080i*.
• [1280×720p]: Na výstup zo systému je vyvedený
video signál s rozlíšením 1280 × 720p*.
• [720×480/576p]**: Na výstup zo systému je
vyvedený video signál s rozlíšením 720 × 480p*
alebo 720 × 576p*.
* i: prekladaný, p: progresívny
** V závislosti od krajiny zakúpenia sa môže
zobraziť [720×480p].
36SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_010-037_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 37 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Dokáže váš TVP spracovať signál
v progresívnom formáte?
7
2
– TVP nepodporuje progresívny signál, alebo
– TVP je pripojený do iných konektorov než
COMPONENT VIDEO OUT.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
[ON]: Na výstup zo systému je vyvedený
výstupný signál v progresívnom formáte.
Túto voľbu zvoľte, ak:
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
– TVP podporuje progresívny signál
– a TVP je pripojený do konektorov
COMPONENT VIDEO OUT.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Ak zvolíte [ON], zobrazí sa potvrdzujúce
zobrazenie. Postupujte nasledovne.
[SETUP]
8
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Na výstup zo systému bude na 5 sekúnd
vyvedený výstupný signál v progresívnom
formáte. Skontrolujte, či je obraz zobrazený
správne.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [VIDEO SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [VIDEO SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte
[PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)],
potom stlačte
.
Stláčaním C/c zvoľte [START], potom
stlačte
.
9
Stláčaním C/c zvoľte [YES], potom
stlačte
.
Na výstup zo systému je vyvedený
výstupný signál v progresívnom formáte.
Ak zvolíte [NO], na výstup zo systému
nebude vyvedený výstupný signál
v progresívnom formáte.
37SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
Začíname
[OFF]: Na výstup zo systému nie je
vyvedený výstupný signál v progresívnom
formáte. Túto voľbu zvoľte, ak:
Progresívny formát je spôsob zobrazovania TV
obrazu, pri ktorom sa redukuje blikanie a obraz
je ostrejší. Aby sa tento spôsob dal využívať,
musí byť pripojený TVP, ktorý dokáže spracovať
signál v progresívnom formáte.
1
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie a stlačte
.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_038-043_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 38 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Základné operácie
Základné operácie
Prehrávanie disku
Pri niektorých DVD VIDEO alebo VIDEO CD diskoch môžu byť niektoré operácie odlišné alebo
nedostupné.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku.
Dotykové tlačidlá
FUNCTION
VOLUME
"/1
FUNCTION
Z
/
./>
Z
"/1
Otvor pre disk
Poznámka
m/M,
/
H
X
x
VOLUME +/–
MUTING
• Dotykové tlačidlá reagujú na jemný dotyk. Nestláčajte ich
silno.
• Na povrch riadiacej jednotky neklaďte ťažké predmety.
Môžete aktivovať dotykové tlačidlá alebo deaktivovať
tlačidlá na riadiacej jednotke.
Rada
• Dotykové tlačidlá sú funkčné, keď svietia.
• Môžete zvoliť spôsob zobrazovania dotykových tlačidiel
na vrchnom paneli riadiacej jednotky (str. 85).
38SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_038-043_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 39 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
1
2
3
Zapnite TVP.
Prepínač vstupného signálu na TVP prepnite tak, aby sa zobrazil obraz z tohto systému.
Stlačte "/1.
4
Základné operácie
Systém sa zapne.
Ak nie je zvolený zdroj vstupného signálu “DVD”, stláčaním FUNCTION na DO alebo
FUNCTION (dotykové tlačidlo) na riadiacej jednotke zvoľte “DVD”.
Na displeji sa zobrazí “No Disc” a systém je pripravený na vloženie disku.
Vložte disk.
Vtláčajte disk do otvoru pre disk, kým sa disk automaticky nevtiahne.
Popisom nahor
Disk sa do riadiacej jednotky vtiahne automaticky a na displeji sa zobrazí nasledovná indikácia.
5
Stlačte H na DO alebo N (dotykové tlačidlo) na riadiacej jednotke.
Systém spustí prehrávanie (Continuous play - súvislé prehrávanie).
6
Nastavte hlasitosť pomocou VOLUME +/– na DO, alebo stláčaním VOLUME +/–
(dotykové tlačidlo) na riadiacej jednotke.
Na TV obrazovke a na displeji sa zobrazí úroveň hlasitosti. V závislosti od stavu systému sa úroveň
hlasitosti nemusí zobraziť na TV obrazovke.
Poznámka
• Ak zapnete funkciu ovládania cez HDMI, TVP pripojený k riadiacej jednotke káblom HDMI je možné
synchronizovane ovládať so systémom. Podrobnosti pozri str. 70.
Rada
• Ak prepojíte systém s TVP HDMI káblom, môžete ich jednoducho ovládať pomocou funkcie ovládania cez HDMI.
Podrobnosti pozri str. 70.
Pokračovanie
39SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_038-043_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 40 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Základné operácie
Úspora energie v pohotovostnom režime
Stlačením "/1, keď je systém zapnutý, prepnete systém do pohotovostného režimu. Pohotovostný
režim zrušíte jedným stlačením "/1.
Ak chcete aktivovať pohotovostný režim, systém musí byť v nasledovných režimoch.
– [CONTROL FOR HDMI] je nastavené na [OFF] (str. 71).
– “S-AIR STBY” je nastavené na “OFF” (str. 76).
Poznámka
• Kým je systém vypnutý, nevtláčajte disk do riadiacej jednotky.
Ďalšie operácie
Pre
Stlačte
Zastavenie
x
Pozastavenie
X
Obnovenie prehrávania po pozastavení X / H na DO alebo N (dotykové tlačidlo) na riadiacej jednotke.
Presun na nasledujúcu kapitolu,
skladbu alebo scénu1)
>
Presun na predchádzajúcu kapitolu,
skladbu alebo scénu1)
. dvakrát v priebehu 1 sekundy. Ak stlačíte . len jedenkrát,
prepnete na začiatok aktuálnej kapitoly, skladby alebo scény.
Dočasné vypnutie zvuku
MUTING. Zvuk obnovíte opätovným stlačením tlačidla alebo zvýšením
hlasitosti tlačidlom VOLUME +.
Zastavenie prehrávania a vybratie
želaného disku
Z
Rýchle vyhľadanie miesta zrýchleným Počas prehrávania disku stlačte M/
alebo
/m. Každým
prehrávaním vpred/vzad (Scan)1)2)
stlačením tlačidla M/
alebo
/m počas vyhľadávania sa rýchlosť
prehrávania zmení. Stlačením H obnovíte štandardnú rýchlosť
prehrávania. Skutočné rýchlosti sa môžu v závislosti od disku odlišovať.
Sledovanie snímky po snímke
(Slow-motion Play)3)
V režime pozastavenia stlačte M/
alebo
/m4). Každým
stlačením tlačidla M/
alebo
/m4) v režime Slow-motion Play
sa rýchlosť prehrávania zmení. Dostupné sú dve rýchlosti. Štandardnú
rýchlosť prehrávania obnovíte stlačením H.
Prehrávanie po jednotlivých snímkach Stlačením
prepnete na nasledujúcu snímku počas pozastavenia
(Freeze Frame)3)5)
prehrávania. Stlačením
prepnete na predchádzajúcu snímku počas
pozastavenia prehrávania (len DVD VIDEO/DVD-VR/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW disky).
Stlačením H obnovíte štandardnú rýchlosť prehrávania.
Opakovanie predchádzajúcej scény
(10 sekúnd pred)6)
(Instant Replay - rýchle zopakovanie) počas prehrávania.
Rýchly posuv vpred v aktuálnej scéne
(30 sekúnd vpred)7)
(Instant Advance - rýchly posuv) počas prehrávania.
1)
Neplatí pre obrazové súbory JPEG.
Rýchlosti posuvu sa môžu v závislosti od disku odlišovať.
3)
Len DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO CD disky.
4)
Okrem VIDEO CD diskov.
5)
Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia funguje len pri video súboroch DivX.
6)
Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky. Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX.
7)
Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R disky. Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX.
2)
Poznámka
• Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia Instant Replay alebo Instant Advance dostupná.
40SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_038-043_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 41 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Počúvanie rozhlasu alebo reprodukcia zvuku z iných
zariadení
Základné operácie
Výber pripojeného zariadenia
Môžete pracovať s TVP, VCR alebo inými zariadeniami pripojenými do konektorov TV alebo
SAT/CABLE na zadnom paneli riadiacej jednotky. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
daných zariadení.
FUNCTION
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný zdroj signálu.
Po každom stlačení FUNCTION sa režim systému mení v nasledovnom poradí.
DVD t FM t AM t TV t SAT/CABLE t DMPORT t DVD t …
Rada
• Digitálny audio vstup môžete priradiť tak, aby zodpovedal zdroju vstupného signálu “TV” a “SAT/CABLE”.
Podrobnosti pozri [DIGITAL IN] (str. 95).
Poznámka
• Ak súčasne používate konektory TV (AUDIO IN) (analógové prepojenie) a konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(digitálne prepojenie), prioritu má digitálne prepojenie.
41SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_038-043_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 42 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Základné operácie
Zmena úrovne výstupného zvukového signálu z pripojených
zariadení
Ak je zariadenie pripojené do konektora TV (AUDIO IN) na zadnom paneli riadiacej jednotky, môže
sa pri počúvaní vyskytnúť rušenie. Nejde o poruchu. Závisí to od pripojeného zariadenia.
Aby sa predišlo skresleniu, redukujte úroveň vstupného signálu na riadiacej jednotke.
FUNCTION
X/x/c,
SYSTEM
MENU
1
2
3
4
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji nezobrazí “TV”.
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “ATTENUATE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “ATT ON”: Úroveň vstupného signálu môžete stlmiť. Úroveň výstupného signálu sa zmení.
• “ATT OFF”: Normálna úroveň vstupného signálu.
5
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
6
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Poznámka
• “ATTENUATE” sa zobrazí, len ak je zdroj vstupného signálu nastavený na “TV”.
42SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_038-043_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 43 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Reprodukcia zvuku z TVP cez všetky reproduktory
Základné operácie
X/x/c,
SYSTEM
MENU
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “DEC. MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí želaný režim dekódovania.
Ak chcete reprodukovať zvuk z TVP alebo stereo zvuk z 2-kanálových zdrojov zvuku cez všetky
reproduktory tohto systému, zvoľte režim dekódovania “PLII MOVIE” alebo “PLII MUSIC”.
Podrobnosti pozri str. 63.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Poznámka
• Podľa používaného TVP môže byť potrebné vypnúť reproduktory TVP, aby sa správne reprodukoval surround zvuk
pomocou systému.
43SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 44 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
3
Stlačte
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Vyhľadanie titulu/
kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď.
4
Na DVD VIDEO/DVD disku v režime VR je
možné vyhľadávať podľa titulu alebo kapitoly
a na VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD
disku podľa stopy/skladby, indexu alebo scény.
Pri DATA CD/DATA DVD disku je možné
vyhľadávať podľa priečinka alebo súboru. Keďže
sú tituly a stopy (skladby) na disku označené
špecifickým číslom, požadovaný titul alebo
stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním ich čísla.
Prípadne je možné vyhľadať požadovanú scénu
zadaním časového kódu.
1
Stlačte
DISPLAY. (Pri prehrávaní
DATA CD/DATA DVD disku so súbormi
JPEG stlačte
DISPLAY dvakrát.)
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
Príklad: Ak zvolíte
[CHAPTER]
Zvolené je zobrazenie [** (**)] (označenie
** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén,
priečinkov alebo súborov.
9 8( 99)
1 3( 99)
T
0 : 03: 17
.
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
DVD VIDEO
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zvoľte požadované číslo titulu, kapitoly,
stopy/skladby, indexu, scény atď.
Ak sa pomýlite
Číslo vymažte stláčaním CLEAR, potom
zadajte nové číslo.
5
Stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
Rada
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), stopu/skladbu (VIDEO CD/CD) alebo
súbor (DATA CD/DATA DVD (súbory DivX))
stlačením číselných tlačidiel a .
Vyhľadávanie scény zadaním
časového kódu (len DVD VIDEO
a DVD disky v režime VR)
1 V kroku 2 zvoľte
[TIME].
[T **:**:**] (prehrávací čas aktuálneho
titulu) je zvolené.
2 Stlačte
.
[T **:**:**] sa zmení na [T --:--:--].
3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte časový
údaj.
DVD VIDEO
Príklad: pre vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku jednoducho
zadajte “2, 1, 0, 2, 0” ([2:10:20]).
4 Stlačte
Zvolený riadok
.
Poznámka
• Na DVD+R/DVD+RW disku nie je možné
vyhľadávať scény zadaním časového kódu.
44SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 45 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Obnovenie prehrávania
z pozície zastavenia
prehrávania disku
(Resume Play)
1
Systém si pamätá miesto, v ktorom ste naposledy
zastavili prehrávanie disku a obnoví prehrávanie
z takéhoto miesta vždy, keď vložíte daný disk.
Pri obsadení pamäte sa z pamäte vymaže
nastavenie miesta prehrávania pre 1. disk.
Funkciu aktivujete nastavením [MULTI-DISC
RESUME] v ponuke [SYSTEM SETUP]
na [ON]. Podrobnosti pozri “[MULTI-DISC
RESUME] (len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)”
(str. 96).
Poznámka
Stlačte H.
• Keď je v ponuke [SYSTEM SETUP] nastavené
[MULTI-DISC RESUME] na [OFF] (str. 96), miesto
zastavenia prehrávania sa z pamäte vymaže,
ak prepnete zdroj signálu stláčaním FUNCTION.
• Systém si pamätá miesto obnovenia prehrávania
až pre 10 posledných diskov.
Systém spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bolo prehrávanie disku zastavené
v kroku 1.
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji sa zobrazí “Resume”.
2
(len DVD VIDEO, VIDEO CD disky)
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Systém si pamätá pozíciu, v ktorej ste naposledy
zastavili prehrávanie stlačením x a na displeji
sa zobrazí “Resume”. Kým nevyberiete disk,
funkcia Resume Play (obnovenie prehrávania)
bude pracovať aj po prepnutí systému
do pohotovostného režimu stlačením "/1.
Prehrávanie disku prehrávaného
pred obnovením prehrávania
(Multi-disc Resume)
Rada
Poznámka
• Podľa miesta zastavenia prehrávania môže dôjsť pri
jeho obnovení k miernej odchýlke od tohto miesta.
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa nemusí
uchovať v prípade, že:
– Vysuniete disk.
– Systém prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
– Zmeníte alebo obnovíte nastavenia v ponuke
Setup.
– Prepnete zdroj vstupného signálu stláčaním
tlačidla FUNCTION.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
– Zmeníte úroveň zabezpečenia Parental Control.
• Pri prehrávaní DVD disku v režime VR, VIDEO CD,
CD, DATA CD a DATA DVD disku sa miesto,
v ktorom ste zastavili prehrávanie, uchová v pamäti
pre aktuálny disk.
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime
Program Play a Shuffle Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch pracovať
správne.
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
45SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 46 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Vytvorenie programu
5
Napríklad zvolenie stopy/skladby [02].
Stláčaním X/x zvoľte [02] v stĺpci [T],
potom stlačte .
(Program Play)
Zvolená položka (stopa, skladba atď.)
Obsah disku môžete prehrať vo vami zvolenom
poradí tým, že zmeníte poradie stôp (skladieb)
na disku – vytvoríte vlastný program. Do
programu môžete zaradiť až 99 položiek.
1
Stlačte
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[PROGRAM] a stlačte
Stláčaním X/x zvoľte [SET
a stlačte
.
6
t]
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Stopy/skladby na
disku
4
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na položku v stĺpci [T]
(v tomto prípade [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Ostatné položky (stopy, skladby atď.)
zaradíte do programu opakovaním
krokov 4 až 5.
Položky zaradené do programu sa
zobrazujú vo zvolenom poradí.
Celkový čas položiek
programu
PROGRAM
0: 03:51
T
Celkový čas položiek programu
.
Zobrazia sa voľby pre [PROGRAM].
3
Zvoľte položku (stopu, skladbu atď.),
ktorú chcete zaradiť do programu.
7
Stlačením H spustíte prehrávanie
Program Play.
Prehrávanie Program Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
Obnovenie štandardného
prehrávania
Keď nie je na TV obrazovke zobrazené
zobrazenie pre nastavenie programu stlačte
CLEAR, alebo v kroku 3 zvoľte [OFF].
Ten istý program prehráte znova zvolením [ON]
v kroku 3 a stlačením .
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
46SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 47 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Zmena alebo zrušenie programu
Prehrávanie v náhodnom
poradí
(Shuffle Play)
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti
2 Stláčaním X/x zvoľte číslo položky
programu, ktorú chcete zmeniť alebo zrušiť.
Ak chcete položku z programu zrušiť, stlačte
CLEAR.
3 Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5.
Program zrušíte zvolením [--] v stĺpci [T]
a následným stlačením
.
Zrušenie všetkých položiek
zaradených do programu
Obsah disku môžete prehrať v náhodnom poradí.
Poradie prehrávania pri ďalšom “pomiešaní”
môže byť odlišné od predchádzajúceho.
Poznámka
• Pri prehrávaní súborov MP3 sa môžu niektoré
skladby prehrať opakovane.
1
“Vytvorenie programu”.
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti
2 Stlačte X a zvoľte [ALL CLEAR].
3 Stlačte .
Počas prehrávania stlačte
Stláčaním X/x zvoľte
[SHUFFLE] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SHUFFLE].
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá sa
bude prehrávať v náhodnom poradí.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
“Vytvorenie programu”.
x VIDEO CD/CD
• [OFF]: Vypnutie.
• [TRACK]: Prehrávanie skladieb na disku
v náhodnom poradí.
Poznámka
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné
prehrávanie, zrušia sa tiež režimy Shuffle Play
a Repeat Play.
x V režime Program Play
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Prehrávanie položiek zaradených
do programu v náhodnom poradí.
x DATA CD (okrem súborov DivX)/
DATA DVD (okrem súborov DivX)
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON (MUSIC)]: Prehrávanie audio
súborov MP3 v priečinku na aktuálnom
disku v náhodnom poradí. Ak nie je
zvolený žiadny priečinok, prehrá sa prvý
priečinok v náhodnom poradí.
4
Stlačte
.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Pokračovanie
47SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 48 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné
prehrávanie, zrušia sa tiež režimy Program Play
a Repeat Play.
Obsah disku môžete prehrať opakovane.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle Play alebo Program Play.
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[REPEAT]
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
x DVD VIDEO/DVD v režime VR
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
titulov na disku.
• [TITLE]: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• [CHAPTER]: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
x VIDEO CD/CD
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
stôp/skladieb na disku.
• [TRACK]: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
x DATA CD/DATA DVD
• [OFF]: Vypnutie.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
priečinkov na disku.
• [FOLDER]: Opakované prehrávanie
aktuálneho priečinka.
• [TRACK] (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálneho súboru.
• [FILE] (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho
súboru.
48SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 49 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
x V režime Shuffle Play alebo
Program Play
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Opakované prehrávanie položiek
v náhodnom poradí alebo položiek
zaradených do programu.
4
Stlačte
.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
DVD disk je rozdelený na viacero úsekov
obrazu alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú
“tituly”. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť
požadovaný titul pomocou tlačidla
DVD TOP MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako je jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla DVD MENU.
1
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
DVD disku.
Obsah ponuky Menu je rozdielny pri
rôznych diskoch.
Poznámka
• Funkciu Repeat Play nie je možné použiť pri
prehrávaní VIDEO CD a Super VCD diskov
s funkciami PBC.
• Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku so
súbormi MP3 a JPEG, ktorých prehrávací čas nie je
rovnaký, nebude zvuk synchronizovať s obrazom.
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené na
[IMAGE] (str. 59), nie je možné zvoliť [TRACK].
• Ak stlačením CLEAR obnovíte štandardné
prehrávanie, zrušia sa tiež režimy Program Play
a Shuffle Play.
Rada
• Môžete ihneď zobraziť stav opakovaného prehrávania
[REPEAT]. Stlačte REPEAT na DO.
Stlačte DVD TOP MENU alebo
DVD MENU.
2
3
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Položka je zadaná.
Ponuka Menu DVD diskov
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete
prehrávať alebo meniť.
Stlačte
.
Zobrazenie Menu DVD disku
v zobrazení Control Menu
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[DISC MENU] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [DISC MENU].
3
4
Stláčaním X/x zvoľte [MENU] alebo
[TOP MENU].
Stlačte
.
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
49SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 50 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Zmena zvuku
x VIDEO CD/CD/DATA CD (súbory MP3)/
DATA DVD (súbory MP3)
• [STEREO]: Štandardný stereo zvuk
• [1/L]: Zvuk ľavého kanála (monofonický)
• [2/R]: Zvuk pravého kanála (monofonický)
Ak je DVD VIDEO alebo DATA CD/DATA
DVD (video súbor DivX) disk nahraný vo
viacerých audio formátoch (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio alebo DTS), môžete zvukový
formát počas prehrávania disku meniť.
Pri DVD VIDEO diskoch s viacjazyčnými
zvukovými stopami si môžete zvoliť požadovaný
jazyk.
Pri VIDEO CD, CD, DATA CD alebo
DATA DVD diskoch môžete zvoliť zvuk ľavého
alebo pravého kanála a reprodukovať zvuk
zvoleného kanála cez pravý aj ľavý reproduktor.
Stláčaním AUDIO počas prehrávania zvoľte
požadovaný audio signál.
x DVD VIDEO
Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri každom
DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené štyri číslice, reprezentujú
jazykový kód. Príslušné kódy jazykov pozri
“Tabuľka kódov jazykov” (str. 114). Ak je dvaalebo viackrát zobrazený ten istý jazyk,
DVD VIDEO disk obsahuje záznam vo
viacerých zvukových formátoch.
x DATA CD (video súbory DivX)/
DATA DVD (video súbory DivX)
Možnosť výberu formátu audio signálu na
DATA CD alebo DATA DVD disku závisí
od súboru DivX uloženého na disku. Formát
sa zobrazuje na displeji.
x Super VCD
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 1.
• [1:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [1:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 2.
• [2:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 2
(monofonický).
• [2:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy 2
(monofonický).
Poznámka
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom
nie je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení
[2:STEREO], [2:1/L] alebo [2:2/R] reprodukovaný
zvuk.
x DVD-VR
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku.
Príklad:
• [1: MAIN] (hlavný zvuk)
• [1: SUB] (vedľajší zvuk)
• [1: MAIN+SUB] (hlavný aj vedľajší zvuk)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Poznámka
• [2: MAIN], [2: SUB] a [2: MAIN+SUB] sa nezobrazí,
ak je na disku zaznamenaná len jedna zvuková stopa.
50SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 51 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Zobrazenie formátu audio
signálu
(len DVD VIDEO, DATA DVD,
DATA CD disky)
x DVD
Funkcia je dostupná len pre DVD disky v režime
VR s vytvoreným Playlistom.
1
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
LFE
(Nízkofrekvenčný efekt)
Surround (L/R)
1: ENGLISH
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
L
C
R
LFE
LS
Stláčaním X/x zvoľte
[ORIGINAL/PLAY LIST] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [ORIGINAL/
PLAY LIST].
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Predné (L/R)
+ Stredová
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
3
RS
• [PLAY LIST]: Prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných titulov
[ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: Prehrávanie pôvodných
titulov.
Práve prehrávaný
formát záznamu
Príklad:
4
Dolby Digital 3-kanálový
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Stlačte
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Ak počas prehrávania stláčate AUDIO, zobrazí
sa podľa nižšie zobrazených príkladov formát
aktuálneho audio signálu (PCM, Dolby Digital,
DTS atď.).
Výber ponuky [ORIGINAL]
alebo [PLAY LIST] na DVD
disku v režime VR
.
Surround
(Monofonická)
Predné (L/R)
1:SPANISH
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Práve prehrávaný formát
záznamu
x DATA CD (video súbory DivX)/
DATA DVD (video súbory DivX)
Príklad:
Audio súbor MP3
1:MP3
128k
Dátový tok
51SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 52 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Zobrazenie informácií
o disku
x DATA CD (video súbory DivX)/
DATA DVD (video súbory DivX)
1 Prehrávací čas aktuálneho súboru
2 Názov aktuálneho súboru
3 Číslo aktuálneho albumu a súboru
Poznámka
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času na
displeji
Stláčajte DISPLAY.
Počas prehrávania disku sa po každom stlačení
DISPLAY zobrazenie na displeji mení:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Niektoré zobrazené položky môžu
po niekoľkých sekundách zmiznúť.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Prehrávací čas aktuálneho titulu
2 Zostávajúci čas aktuálneho titulu
3 Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
4 Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
5 Názov disku
6 Titul a kapitola
• Systém dokáže zobraziť len prvú úroveň DVD/CD
textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Ak nie je možné zobraziť názov audio súboru MP3,
na displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov disku alebo skladby
nemusí zobraziť.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX nemusí byť
zobrazený správne.
Rada
• Pri prehrávaní VIDEO CD disku pomocou funkcií
PBC je na displeji zobrazený prehrávací čas.
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času na TV
obrazovke
1
Na TV obrazovke sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.
x VIDEO CD (bez funkcií PBC)/CD
1 Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
2 Zostávajúci čas aktuálnej stopy/skladby
3 Prehrávací čas disku
4 Zostávajúci čas disku
5 Názov stopy/skladby
6 Stopa/skladba a indexa)
a)
Len VIDEO CD disky.
x Super VCD
1 Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
2 Názov stopy/skladby
3 Číslo stopy/skladby a indexu
x DATA CD (súbory MP3) alebo DATA DVD
(súbory MP3)
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)b)
b)
Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 tag ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1 aj
ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie ID3 tag ver. 2.2/2.3.
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
T
1: 01: 40
Informácia o čase
2
Stláčaním DISPLAY meníte informáciu
o čase.
Zobrazenie a druh časového údaja, ktorý je
možné zobrazovať, závisí od prehrávaného
disku.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C **:**:**
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
52SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 53 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
x VIDEO CD (s funkciami PBC)
• **:**
Prehrávací čas aktuálnej scény
x VIDEO CD (bez funkcií PBC)/CD
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania audio
súborov MP3 alebo video súborov DivX na
DATA CD/DATA DVD disku je možné na TV
obrazovke zobraziť názov priečinka/súboru
MP3/video súboru DivX a dátový tok audio
údajov (množstvo dát za sekundu v aktuálnom
audio toku).
Dátový tok1)
T
0: 13
192k MP3
x DATA CD (súbory MP3)/
DATA DVD (súbory MP3)
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej skladby
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
x DATA CD (video súbory DivX)/
DATA DVD (video súbory DivX)
Názov priečinka2)
• **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho súboru
1)
Poznámka
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
interpunkčné znamienka.
• V závislosti od práve prehrávaného druhu disku sa
môže stať, že systém dokáže zobraziť len obmedzený
počet znakov. V závislosti od disku sa tiež nemusia
zobraziť všetky textové znaky.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
2)
Názov súboru
MP3/DivX2)
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej stopy/skladby
• T–**:**
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby
• D **:**
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D–**:**
Zostávajúci čas aktuálneho disku
Zobrazenie DATA CD/
DATA DVD (MP3/DivX) textu
Zobrazí sa, ak:
– Prehrávate súbor MP3 z DATA CD/DATA DVD
disku.
– Prehrávate video súbor DivX, ktorý obsahuje
audio signál vo formáte MP3, na DATA CD/
DATA DVD diskoch.
Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, systém zobrazí názov
priečinka/skladby (súboru) z informácie ID3 tag.
Systém podporuje ID3 tag ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ak jeden súbor MP3 obsahuje ID3 tag ver. 1.0/1.1
aj ver. 2.2/2.3, prioritu má zobrazenie
ID3 tag ver. 2.2/2.3.
Zobrazenie DVD/CD Textu
Stláčaním DISPLAY počas prehrávania
zobrazíte textový údaj zaznamenaný na DVD/
CD disku.
DVD/CD text sa na TV obrazovke zobrazí, len
ak je text uložený na disku. Textový údaj nie je
možné meniť. Ak disk neobsahuje textové údaje,
zobrazí sa “NO TEXT”.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
53SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 54 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Zobrazenie informácie
o dátume pri súbore JPEG
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
5(
8)
10( 15)
9 /18/2002
Zmena zorných uhlov
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov), môžete prepínať zorný uhol.
Počas prehrávania stláčaním tlačidla
ANGLE prepínate zorný uhol.
Poznámka
DATA CD JPEG
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
zorného uhla aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané viaceré zorné uhly.
Informácia o dátume
* ”Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Rada
• Informácia o dátume je vo formáte [MM/DD/YYYY].
MM: Mesiac
DD: Deň
YYYY: Rok
• Informácie o dátume závisia od danej krajiny.
54SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 55 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Zobrazenie titulkov
Počas prehrávania stláčaním tlačidla
SUBTITLE prepínate jazyk titulkov.
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na disku zaznamenané
titulky vo viacerých jazykoch. Titulky tiež nemusí
byť možné vypnúť.
• Titulky je možné zmeniť, len ak má súbor DivX
príponu “.AVI” alebo “.DIVX” a obsahuje
informáciu o titulkoch v rámci totožného súboru.
(A/V SYNC)
Ak zvuk nesúhlasí s obrazom na TV obrazovke,
môžete nastaviť oneskorenie medzi obrazom
a zvukom.
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “A/V SYNC” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “LONG”: Korekcia posunu medzi
zvukom a obrazom o 130 milisekúnd.
• “SHORT”: Korekcia posunu medzi
zvukom a obrazom o 70 milisekúnd.
• “OFF”: Žiadne nastavenie.
4
Stlačte
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Ak sú na diskoch zaznamenané titulky, môžete
si tieto titulky zobraziť alebo vypnúť počas
prehrávania disku. Ak sú na diskoch
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si počas prehrávania disku zvoliť
akúkoľvek jazykovú mutáciu titulkov
a kedykoľvek ich zobraziť.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Poznámka
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť nastavenie
“A/V SYNC” účinné.
55SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 56 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Prehrávanie audio
súborov MP3/obrazových
súborov JPEG
Výber súboru MP3 alebo
priečinka
1
2
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
* “Design rule for Camera File system”: Štandardy
pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi
fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené asociáciou
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Poznámka
Stlačte DVD MENU.
Na TV obrazovke sa zobrazia priečinky
nachádzajúce sa na DATA CD alebo
DATA DVD disku. Keď sa začne prehrávať
priečinok, jeho názov je zvýraznený.
Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory
MP3 alebo JPEG:
• S príponou “.MP3” (audio súbory MP3) alebo
“.JPG”/“.JPEG” (obrazové súbory JPEG)
• Kompatibilné s formátom obrazových
súborov DCF*
• Systém prehrá akékoľvek údaje s príponou “.MP3”,
“.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde o formát MP3
alebo JPEG. Pri prehrávaní takýchto údajov sa môže
generovať silný hluk, ktorý môže poškodiť váš
reproduktorový systém.
• Systém nepodporuje audio súbory vo formáte
MP3PRO.
• Systém dokáže rozpoznať až 200 priečinkov. Žiadny
ďalší priečinok sa neprehrá. (V závislosti od štruktúry
priečinkov môže byť počet priečinkov, ktoré systém
dokáže sprístupniť, nižší.)
• Systém dokáže sprístupniť až 150 MP3/JPEG
súborov v priečinku.
• Spustenie prehrávania môže trvať dlhší čas, keď
prepnete na nasledovný alebo na iný priečinok.
• Systém nemusí prehrať určité typy súborov JPEG
(napr. súbory JPEG s menším rozmerom obrazu než
8 (šírka) × 8 (výška)).
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
3
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Prehrávanie súborov MP3
v priečinku
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
x Výber audio súboru MP3
Stlačte
.
Zobrazia sa súbory nachádzajúce sa
v priečinku.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
súboru. Stlačením DVD MENU môžete
vypnúť zobrazenie zoznamu súborov.
Ďalším stlačením DVD MENU zobrazíte
zoznam priečinkov.
56SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 57 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Výber obrazového súboru
JPEG alebo priečinka
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru MP3
1
Stlačte > pre prehrávanie nasledujúceho
súboru MP3. Dvakrát stlačte . pre
prehrávanie predchádzajúceho súboru MP3.
Ak stlačíte . len jedenkrát, prepnete na
začiatok aktuálneho súboru MP3. Je síce možné
zvoliť nasledujúci priečinok stlačením >
po prehraní posledného súboru z aktuálneho
priečinka, nie je však možné prepnúť na
predchádzajúci priečinok stlačením ..
Pre návrat k predchádzajúcemu priečinku
vyberte priečinok v zozname priečinkov.
2
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Stlačte DVD MENU.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Stlačte O RETURN.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte DVD MENU.
3
Stláčaním X/x zvoľte priečinok.
x Prehrávanie súborov JPEG
v priečinku
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Na TV obrazovke sa zobrazia priečinky
nachádzajúce sa na DATA CD alebo
DATA DVD disku. Keď sa začne prehrávať
priečinok, jeho názov je zvýraznený.
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného priečinka.
x Zvolenie obrazového súboru JPEG
zobrazením políčok
Stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory JPEG z priečinka sa
zobrazia v 16 políčkach na obrazovke.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrazový súbor JPEG a stlačte
.
Štandardné zobrazenie obnovíte stlačením
O RETURN.
Pokračovanie
57SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 58 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Poznámka
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené
na [MUSIC], funkcia PICTURE NAVI
nefunguje.
Zobrazenie zoznamu súborov
MP3/JPEG/DivX
1
Rada
• Na pravej strane TV obrazovky je zobrazené
rolovacie políčko. Pre zobrazenie ďalších
obrazových súborov JPEG zvoľte spodný
obrázok JPEG a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrazovému súboru JPEG
zvoľte vrchný obrázok JPEG a stlačte X.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte C/c, keď nie je na TV obrazovke
zobrazené Control Menu. Je síce možné zvoliť
nasledujúci priečinok stlačením c po prehraní
posledného obrázka z aktuálneho priečinka,
nie je však možné prepnúť na predchádzajúci
priečinok stlačením C. Pre návrat
k predchádzajúcemu priečinku vyberte
priečinok v zozname priečinkov.
Otáčanie obrázka JPEG
Keď je na TV obrazovke zobrazený obrazový
súbor JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Stláčajte X/x počas zobrazenia obrazového
súboru JPEG.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[BROWSING] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [BROWSING].
3
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
zoznam a stlačte
.
• [FOLDER LIST]: Zobrazenie zoznamu
priečinkov. Vykonajte krok 3 z časti
“Výber súboru MP3 alebo priečinka”
(str. 56) alebo “Výber obrazového súboru
JPEG alebo priečinka” (str. 57).
• [PICTURE LIST]: Obrazové súbory
JPEG z priečinka sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke. Vykonajte
krok 3 z časti “Výber obrazového súboru
JPEG alebo priečinka”(str. 57).
Ak vo zvolenom priečinku nie je žiadny
súbor JPEG, zobrazí sa [No image data].
V takomto prípade zobrazte zoznam
priečinkov zvolením [FOLDER LIST].
Poznámka
• Obrazový súbor JPEG, nie je možné otáčať, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920×1080i)HD
] alebo
[(1920×1080i)HD] (str. 94).
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
58SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 59 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Prezentáciu Slide Show môžete prehrať so
sprievodným zvukom, ak vložíte DATA CD
alebo DATA DVD disk obsahujúci v tom istom
priečinku súbory MP3 aj JPEG.
1
2
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Špecifikovanie trvania
intervalu zobrazenia
obrazových súborov JPEG
pri prezentácii Slide Show
1
2
3
5
6
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [NORMAL]: Štandardný čas trvania.
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW1].
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE (MUSIC, IMAGE)],
potom stlačte
.
• [AUTO]: Prehrávanie súborov JPEG aj
MP3 z toho istého priečinku vo forme
prezentácie.
• [MUSIC]: Súvislé prehrávanie len
súborov MP3.
• [IMAGE]: Prehrávanie len súborov JPEG
vo forme prezentácie.
DISPLAY.
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
Zobrazia sa voľby pre
[MODE (MUSIC, IMAGE)].
4
Stlačte dvakrát
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Poznámka
• Keď je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavené
na [MUSIC], funkcia PICTURE NAVI nefunguje.
• Ak súčasne prehrávate veľké MP3 a JPEG súbory,
zvuk môže vypadávať. Pri vytváraní súborov
spoločnosť Sony odporúča nastaviť dátový tok pre
MP3 súbory na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk stále
vypadáva, redukujte veľkosť súboru JPEG.
4
Stlačte
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Prehrávanie audio súborov
MP3 a obrazových súborov
JPEG vo forme prezentácie
Slide Show so sprievodným
zvukom
.
Poznámka
• Niektoré súbory JPEG sa môžu zobrazovať dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixelov a vyšším.
• Trvanie intervalu závisí od nastavenia
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
(str. 94).
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa priečinky nachádzajúce sa na
DATA CD alebo DATA DVD disku.
7
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok a stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
priečinka.
Stláčaním DVD MENU môžete zobraziť
alebo vypnúť zoznam priečinkov.
59SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 60 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Výber efektu pre obrazové
súbory JPEG v režime
prezentácie Slide show
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[EFFECT]
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• [MODE1]: Obrázok JPEG sa preklopí
zhora nadol.
• [MODE2]: Obrázok JPEG sa na TV
obrazovke presúva zľava doprava.
• [MODE3]: Obrázok JPEG sa zobrazuje
postupne zo stredu TV obrazovky.
• [MODE4]: Obrázky JPEG sa cyklicky
náhodne prepínajú pomocou jednotlivých
efektov.
• [MODE5]: Nasledujúci obrázok JPEG
vytlačí predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie.
4
Stlačte
Prehrávanie súborov
DivX®
.
Poznámka
• Nastavenie [EFFECT] nie je účinné, ak je
[JPEG RESOLUTION] v ponuke [HDMI SETUP]
nastavené na [(1920×1080i)HD
] alebo
[(1920×1080i)HD] (str. 94).
Video súbory DivX
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD alebo DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX®.
DATA CD alebo DATA DVD disky,
ktoré systém dokáže prehrávať
Prehrávanie DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) alebo DATA DVD (DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) diskov
v tomto systéme je podmienené splneniu
určitých podmienok:
– Pri DATA CD/DATA DVD disku, ktorý okrem
DivX súborov obsahuje aj MP3 alebo JPEG
súbory, systém prehrá len video súbory DivX.
Systém však prehrá len DATA CD disky v súlade
s logickým formátom ISO 9660 Level 1/Level 2
alebo Joliet a DATA DVD disky v súlade
s formátom Universal Disk Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
Poradie prehrávania súborov
na DATA CD alebo DATA DVD
diskoch
Poradie prehrávania sa môže líšiť v závislosti od
softvéru použitého pre vytvorenie súboru DivX,
prípadne ak je na disku viac než 200 priečinkov
a v každom priečinku je 150 súborov DivX.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/
DATA DVD disky vytvorené vo formáte
Packet Write.
60SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 61 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Súbory DivX, ktoré systém
dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať súbory zaznamenané
vo formáte DivX, ktoré majú príponu “.AVI”
alebo “.DIVX”. Systém neprehrá súbory
s príponou “.AVI” alebo “.DIVX”, ak nie sú
vo formáte DivX video.
Výber priečinka
1
Stlačte DVD MENU.
Zobrazí sa zoznam priečinkov
nachádzajúcich sa na disku. Zobrazia sa len
priečinky obsahujúce súbory DivX.
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
• Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na DATA CD
alebo DATA DVD disku vhodných na prehrávanie
pozri “Disky, ktoré je možné prehrávať” (str. 6).
Poznámka
• Systém nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený
spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším
rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška) alebo
veľkosťou 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže zvuk preskakovať,
alebo nemusí synchronizovať s práve prehrávaným
obrazom.
• Systém nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX,
ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto prípade
odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom dátovom toku.
Ak je zvuk stále nekvalitný, odporúčame používať
súbory, ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3.
Tento systém nie je pri prehrávaní súborov DivX
kompatibilný s formátom WMA (Windows Media
Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže po stlačení H
trvať spustenie prehrávania určitý čas.
2
3
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
priečinok na prehrávanie.
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
priečinka.
Výber súborov DivX pozri “Výber video
súboru DivX” (str. 62).
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
FOLDER LIST
Rada
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
/
.
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte DVD MENU.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
61SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_044-062_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 62 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Výber video súboru DivX
1
Po vykonaní kroku 2 z časti
“Výber priečinka” stlačte
.
Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich
sa v priečinku.
Prehrávanie VIDEO CD
diskov s funkciami PBC
(Ver.2.0)
(PBC Playback)
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor
a stlačte
.
Pomocou funkcií PBC (Playback Control) môžete
využívať jednoduché interaktívne operácie,
funkcie umožňujúce vyhľadávanie a pod.
PBC prehrávanie umožňuje prehrávať
VIDEO CD disky interaktívne, sledujúc
zobrazené Menu na TV obrazovke.
1
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte
/
.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
podľa výberu.
2
3
4
Stlačte O RETURN.
Stlačte x.
Na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor
DivX v rámci rovnakého priečinka môžete
prepnúť stlačením >/..
Stlačením > počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom priečinku môžete prepnúť
na prvý súbor v nasledujúcom priečinku. Nie je
možné prepnúť na predchádzajúci priečinok
stlačením .. Predchádzajúci priečinok je
možné zvoliť zo zoznamu priečinkov.
Rada
• Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX môžete
prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet
prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí systému.
– Po spustení prehrávania iného súboru.
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Stlačte
.
Postupujte interaktívne podľa pokynov
v Menu.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku,
pretože sa postupy môžu v závislosti
od VIDEO CD disku odlišovať.
Zastavenie prehrávania
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru DivX
bez použitia zoznamu súborov
Spustite prehrávanie VIDEO CD disku
s PBC funkciami.
Návrat do Menu
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• V návode na použitie niektorých VIDEO CD diskov
môže byť pokyn “Stlačte ENTER” ([Press ENTER])
v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte SELECT” ([Press
SELECT]). V takomto prípade stlačte H.
Rada
• Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo .
Prehrávanie sa spustí. Nie je možné prehrávať statické
zábery ako napr. zobrazenie ponuky Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
62SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_063-066_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 63 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Nastavenia zvuku
Reprodukcia priestorového zvuku pomocou režimu
dekódovania
Nastavenia zvuku
Jednoduchým výberom predprogramovaného režimu dekódovania na systéme môžete získať
priestorový zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál a koncertných miestností.
X/x/c,
SYSTEM
MENU
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí “DEC. MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí želaný režim dekódovania.
Displej
Režim dekódovania Efekt
“A.F.D. STD”
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
Reprodukcia zvuku tak, ako bol nahraný/kódovaný.
Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu bude reprodukovať z rôznych
reproduktorov.
“A.F.D. MULTI”
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
2-kanálový zdroj zvuku: 2-kanálový zvuk (predný ľavý a pravý kanál)
sa priradí tiež surround ľavému a pravému kanálu. V tomto režime
sa zvuk reprodukuje predným ľavým a pravým, surround ľavým
a pravým reproduktorom a subwooferom. Stredový reproduktor
nereprodukuje žiadny zvuk.
Multikanálový zdroj zvuku: Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu
bude reprodukovať z rôznych reproduktorov.
“PLII MOVIE”
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Dekódovanie vstupného signálu systémom Pro Logic II pre režim
filmu a reprodukcia piatich výstupných širokopásmových kanálov
z 2-kanálových zdrojov zvuku. Nastavenie je ideálne pri sledovaní
videokaziet so starými filmami alebo s dabingom.
Tento režim reprodukuje zvuk zo všetkých reproduktorov
a subwoofera. Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu nemusí
reprodukovať zo všetkých reproduktorov.
Pokračovanie
63SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_063-066_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 64 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Displej
Režim dekódovania Efekt
“PLII MUSIC”
Dolby Pro Logic II
MUSIC
Dekódovanie vstupného signálu systémom Pro Logic II pre režim
hudby a reprodukcia piatich výstupných širokopásmových kanálov
z 2-kanálových zdrojov zvuku. Nastavenie je ideálne pre štandardné
zdroje stereo zvuku, napríklad CD disky.
Tento režim reprodukuje zvuk zo všetkých reproduktorov
a subwoofera. Zvuk sa v závislosti od zdroja signálu nemusí
reprodukovať zo všetkých reproduktorov.
“2CH STEREO”
2 CHANNEL
STEREO
V tomto režime je zvuk reprodukovaný predným ľavým a pravým
reproduktorom a subwooferom. Multikanálové priestorové formáty
sa zmixujú do 2 kanálov.
“HP THEATER”
HEADPHONE
THEATER
Reprodukcia surround zvuku slúchadlami (ľavé/pravé).
“HP 2CH”
HEADPHONE
2 CHANNEL
STEREO
Reprodukcia zvuku slúchadlami (ľavé/pravé). Multikanálové
priestorové formáty sa zmixujú do 2 kanálov.
4
Stlačte
.
Zvolený režim dekódovania sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Vypnutie priestorového efektu
Zvoľte “A.F.D. STD” alebo “2CH STEREO” pre “DEC. MODE” a nastavte zvukový režim (str. 65)
na “MOVIE” alebo “MUSIC”.
Poznámka
• V závislosti od disku alebo zdroja signálu, ak zvolíte “A.F.D. MULTI”, nemusí byť počuť začiatok reprodukcie
zvuku, pretože sa automaticky volí optimálny režim. Aby k tomu nedochádzalo, zvoľte “A.F.D. STD”.
• Ak je vstupný audio signál multikanálový, režimy “PLII MOVIE” a “PLII MUSIC” sa zrušia a multikanálový
zdrojový signál sa vyvedie priamo na výstup.
• Ak je vstupný signál dvojjazyčné vysielanie, režimy “PLII MOVIE” a “PLII MUSIC” nefungujú.
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť režim dekódovania účinný.
• Ak zvolíte “A.F.D. MULTI”, surround alebo stereo efekt nemusí byť účinný. V takomto prípade zvoľte “A.F.D. STD”,
“PLII MOVIE” alebo “PLII MUSIC”.
• Keď zmeníte režim dekódovania pomocou S-AIR prijímača (nedodávaný str. 76), zvuk z S-AIR prijímača môže
vypadávať.
Rada
• Systém si zapamätá naposledy zvolený režim dekódovania pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.
Pri každom zvolení zdroja vstupného signálu ako DVD alebo TUNER sa pre takýto zdroj vstupného signálu
automaticky aplikuje režim dekódovania, ktorý bol pri tomto zdroji vstupného signálu použitý naposledy.
Napríklad: zvolíte zdroj vstupného signálu DVD a aplikujete preň režim dekódovania Dolby Pro Logic II MOVIE,
potom prepnete na iný zdroj vstupného signálu a pre tento zdroj vstupného signálu aplikujete iný režim
dekódovania. Ak následne opäť prepnete na DVD, automaticky sa pre tento zdroj vstupného signálu aplikuje režim
dekódovania Dolby Pro Logic II MOVIE.
64SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_063-066_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 65 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Výber zvukového režimu
Môžete zvoliť vhodný zvukový režim pre filmy (Movie) alebo hudbu (Music).
Nastavenia zvuku
SOUND MODE
Stláčaním SOUND MODE počas prehrávania zobrazte na displeji požadovaný režim.
• “AUTO”: Automatický výber režimu “MOVIE” alebo “MUSIC” za účelom reprodukcie zvukového efektu podľa
disku alebo toku audio signálu.
• “MOVIE”: Systém reprodukuje vhodný zvuk pre filmy.
• “MUSIC”: Systém reprodukuje vhodný zvuk pre hudbu.
• “SPORTS”: Systém do športových prenosov pridá ozvenu.
• “NEWS”: Systém poskytuje vhodný zvuk pre programy s hovoreným slovom (napr. správy).
• “OMNI-DIR”: Systém reprodukuje stereo efekt v akejkoľvek pozícii pomocou satelitných reproduktorov.
Poznámka
• V závislosti od disku alebo zdroja signálu, ak zvolíte “AUTO”, nemusí byť počuť začiatok reprodukcie zvuku,
pretože systém automaticky volí optimálny režim. Aby k tomu nedochádzalo, zvoľte iné nastavenie než “AUTO”.
• Keď zmeníte zvukový režim pomocou S-AIR prijímača (nedodávaný str. 76), zvuk z S-AIR prijímača môže
vypadávať.
• Systém si zapamätá naposledy zvolený zvukový režim pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.
• Ak zvolíte “SPORTS”, v závislosti od toku vstupného signálu sa môže automaticky aplikovať
režim Pro Logic II MUSIC.
Rada
• Ak k surround zosilňovaču pripojíte slúchadlá, môžete zvoliť len “AUTO”, “MOVIE” alebo “MUSIC”.
65SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_063-066_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 66 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Nastavenie úrovne
nízkych, stredových
a vysokých tónov
Môžete jednoducho nastaviť nízke, stredové
a vysoké tóny.
TONE
X/x,
1
Stláčajte TONE, kým sa na displeji
nezobrazí “BASS”, “MIDDLE” alebo
“TREBLE”.
• “BASS”: Nastavenie úrovne nízkych
tónov (–6.0 – +6.0 dB, krok 0.5 dB).
• “MIDDLE”: Nastavenie úrovne stredových
tónov (–6.0 – +6.0 dB, krok 0.5 dB).
• “TREBLE”: Nastavenie úrovne vysokých
tónov (–6.0 – +6.0 dB, krok 0.5 dB).
2
Stláčaním X/x vykonajte nastavenie.
Nastavená hodnota sa zobrazuje na displeji.
3
Stlačte
.
Poznámka
• V závislosti od zvukového režimu nemusí byť
zvukový efekt dobre rozpoznateľný.
• Ak pripojíte k surround zosilňovaču slúchadlá,
nastavenie “MIDDLE” nie je dostupné.
66SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 67 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
6
Stláčaním X/x zvoľte požadované číslo
predvoľby.
Funkcie tunera
TUNED
Uloženie rozhlasových
staníc
STEREO
Rada
Uložiť je možné 20 staníc pre rozhlasové pásmo
FM a 10 staníc pre rozhlasové pásmo AM. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimálnu úroveň.
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
7
Aktuálna stanica
Aktuálne pásmo a predvoľba
.
8
9
Ďalšie stanice uložíte opakovaním
krokov 2 až 7.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Zmena čísla predvoľby
Funkcie tunera
• Funkcie rádia môžete ovládať cez nasledovné
zobrazenie na TV obrazovke.
Stlačte
Na displeji predného panela sa zobrazí
“COMPLETE” a stanica sa uloží.
Rada
Stláčaním PRESET +/– zvoľte želanú predvoľbu
(str. 68), potom vykonajte postup od kroku 3.
Názov stanice
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM” alebo “AM”.
Zatlačte a pridržte TUNING +/–, kým
sa nezačne automatické ladenie.
Ladenie sa zastaví po naladení danej
stanice. Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “STEREO” (pri stereo vysielaní).
3
4
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “MEMORY”.
Stlačte
alebo c.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby
pre uloženie stanice.
TUNED
STEREO
67SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 68 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Počúvanie rozhlasu
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”
(str. 67)).
1
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM” alebo “AM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stláčaním PRESET +/– vyberte
požadované číslo predvoľby.
Po každom stlačení tlačidla systém vyvolá
jednu uloženú stanicu.
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
3
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Naladenie stanice zadaním jej
frekvencie
V kroku 2 použite priame ladenie.
1 Stlačte D.TUNING.
2 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte číslo
požadovanej frekvencie. Napríklad
frekvenciu “98.0MHz” zadáte stláčaním
číselných tlačidiel v nasledovnom poradí.
9t8t0
3 Stlačte
.
Rada
• Pre skvalitnenie príjmu presmerujte pripojené antény.
Ak je príjem FM stanice
nekvalitný
Ak je príjem FM stanice nekvalitný, zvoľte
monofonický príjem. Signál nebude
stereofonický, ale príjem sa zlepší.
Vypnutie rádia
1 Stlačte SYSTEM MENU.
2 Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
Stlačením "/1 vypnite systém.
Na iný zdroj signálu prepnete stlačením
FUNCTION.
3 Stláčaním X/x zvoľte “MONO”.
Počúvanie neuložených
rozhlasových staníc
V kroku 2 použite manuálne alebo automatické
ladenie.
Manuálne ladenie: stláčajte TUNING +/–.
Automatické ladenie: zatlačte a pridržte
TUNING +/–. Automatické ladenie sa zastaví
automaticky, keď systém naladí rozhlasovú
stanicu. Ak chcete automatické ladenie zastaviť
manuálne, stlačte TUNING +/– alebo x.
“FM MODE” a stlačte
alebo c.
• “STEREO”: stereo príjem.
• “MONO”: monofonický príjem.
4 Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5 Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
68SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 69 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Pomenovanie uložených
staníc
Zobrazenie názvu stanice
a frekvencie na displeji
Každej uloženej stanici môžete priradiť názov.
Po naladení pomenovanej stanice sa na displeji
zobrazí jej názov (napríklad “XYZ”).
Pre každú predvoľbu je možné zadať len jeden
názov.
Ak je systém v režime “FM” alebo “AM”,
môžete na displeji zobraziť frekvenciu stanice.
1
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM” alebo “AM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
* Zobrazí sa, ak ste predvoľbu pomenovali.
** Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa obnoví pôvodné
zobrazenie.
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “NAME IN”.
TUNED
5
6
Po každom stlačení DISPLAY sa zobrazenie
na displeji mení nasledovne.
1 Názov stanice*
2 Frekvencia**
Stlačte
Funkcie tunera
3
4
Stláčaním PRESET +/– vyberte uloženú
stanicu, pre ktorú chcete vytvoriť
indexový názov.
Stlačte DISPLAY.
STEREO
alebo c.
Vytvorte názov pomocou C/X/x/c.
Stláčaním X/x zvoľte znak, potom
stlačením c presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
Pre názov stanice môžete použiť písmená,
číslice a iné symboly.
Ak sa pomýlite
Stláčaním C/c zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním X/x zvoľte
požadovaný znak.
Ak chcete zrušiť znak, stláčaním C/c
“rozblikajte” znak, ktorý chcete zrušiť
a stlačte CLEAR.
7
Stlačte
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“COMPLETE” a stanica sa uloží.
8
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
69SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 70 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Radio Data System (RDS)
Možnosti systému RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Rádio (tuner)
v tomto systéme ponúka pohodlné RDS funkcie
ako napríklad zobrazenie názvu stanice. Funkcie
RDS sú dostupné len pre FM stanice.*
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý, alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
* Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Príjem RDS vysielania
Jednoducho zvoľte stanicu z pásma FM.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí názov stanice*.
* Ak nie je prijímaná stanica s RDS signálom,
na displeji sa jej názov nezobrazí.
Rada
• Ak je zobrazený názov stanice, môžete zobraziť jej
frekvenciu stláčaním DISPLAY.
Funkcia ovládania cez HDMI
(Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Používanie funkcie
ovládania cez HDMI pri
funkcii “BRAVIA” Sync
Táto funkcia je dostupná len pri TVP s funkciou
“BRAVIA” Sync.
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou ovládania cez HDMI
pomocou HDMI kábla (nedodávaný) sa
nasledovným spôsobom zjednoduší ovládanie
funkcií:
– Theatre Mode (str. 71)
– One-Touch Play (str. 72)
– System Power Off (str. 72)
– System Audio Control (str. 72)
– Volume Limit (str. 73)
Funkcia ovládania cez HDMI je štandard pre
vzájomnú riadiacu funkciu využívaný
systémom HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) pre HDMI rozhrania (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením).
Funkcia ovládania cez HDMI nefunguje
v nasledovných prípadoch:
– Keď prepojíte tento systém so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI.
– Zariadenie nemá konektor HDMI.
Na DO systému sú špeciálne tlačidlá na ovládanie
TVP ako napr. THEATRE, ONE-TOUCH PLAY,
TV ?/1. Podrobnosti pozri “Ovládanie TVP
dodávaným diaľkovým ovládaním” (str. 80)
a v návode na použitie TVP.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
BRAVIA Sync
70SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 71 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Poznámka
• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia ovládania cez HDMI fungovať. Podrobnosti
pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
• Funkcia ovládania cez HDMI nemusí fungovať, ak
pripojíte zariadenie kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI, ale nebude vyrobené
spoločnosťou Sony.
Príprava na funkciu ovládania
cez HDMI
Ak TVP nie je kompatibilný s funkciou Control
for HDMI - Easy Setting, funkciu ovládania cez
HDMI na systéme a na TVP nastavte manuálne.
Poznámka
• Zobrazované položky sa líšia v závislosti od krajiny
zakúpenia modelu.
1
2
3
4
Systém a TVP musia byť prepojené
HDMI káblom.
Zapnite TVP a stlačením [/1 zapnite
systém.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa cez vstupný
konektor HDMI zobrazil na TV
obrazovke obraz z tohto systému.
Nastavte príslušnú funkciu ovládania
cez HDMI pre tento systém aj TVP.
Podrobnosti o nastavení na systéme pozri
v nasledovnom texte. Podrobnosti
o nastavení na TVP pozri v návode na
použitie TVP (pri niektorých TVP je
z výroby funkcia ovládania cez HDMI
vypnutá).
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [HDMI SETUP].
6
7
Stláčaním X/x zvoľte
[CONTROL FOR HDMI] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte
.
• [OFF]: Vypnutie.
• [ON]: Zapnutie.
Poznámka
• Ak sa zobrazí [Please verify the HDMI connection.],
skontrolujte správnosť HDMI prepojenia.
Používanie režimu Theatre
Mode
(Theatre Mode)
Ak je TVP kompatibilný s režimom Theatre Mode,
môžete reprodukovať optimálny obraz vhodný pre
filmy a zvuk sa bude reprodukovať reproduktormi
systému automaticky po stlačení THEATRE.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
(Control for HDMI - Easy Setting)
Systém je kompatibilný s funkciou Control for
HDMI - Easy Setting. Ak je TVP kompatibilný
s funkciou Control for HDMI - Easy Setting,
môžete funkciu [CONTROL FOR HDMI] na
systéme nastaviť automaticky pomocou
nastavenia na TVP. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
Zapnutie/vypnutie funkcie
[CONTROL FOR HDMI]
71SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 72 Friday, July 11, 2008 12:30 PM
Sledovanie DVD disku
stlačením jediného tlačidla
(One-Touch Play)
Stlačením jediného tlačidla ONE-TOUCH PLAY
sa zapne TVP, automaticky sa na ňom zvolí zdroj
vstupného signálu DVD a automaticky sa spustí
prehrávanie disku v systéme.
Funkcia One-Touch Play funguje, aj keď:
– Vložíte disk a na displeji sa zobrazí B.
– Stlačíte DVD TOP MENU/DVD MENU
a na displeji sa zobrazí B.
– Zvolíte zdroj signálu “DVD” stláčaním
FUNCTION a na displeji sa zobrazí B.
Poznámka
• Funkcia One-Touch Play nefunguje, keď stlačíte H.
Systém a TVP fungujú nasledovne (napr.):
Tento systém
TVP
Zapnutie.
(Ak ešte nie je zapnutý.)
r
Prepnutie na zdroj
vstupného signálu “DVD”.
r
Spustenie prehrávania
disku a reprodukcia zvuku.
Zapnutie.
(Ak ešte nie je zapnutý.)
r
Prepnutie na zdroj
vstupného signálu HDMI.
r
Minimalizácia hlasitosti.
(System Audio Control)
Vypnutie systému spolu s TVP
(System Power Off)
Keď vypnete TVP tlačidlom POWER na DO od
TVP alebo tlačidlom TV [/1 na DO od systému,
automaticky sa vypne aj tento systém.
Poznámka
• Pred používaním funkcie System Power Off nastavte
funkciu na napájanie TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
• V závislosti od stavu systému (napr. ak je zvolený iný
zdroj signálu ako “DVD” alebo “TV”, alebo pri
prehrávaní CD disku), systém sa nemusí vypnúť
automaticky.
Reprodukcia zvuku TVP
reproduktormi tohto systému
(System Audio Control)
Zvuk TVP je možné reprodukovať cez tento
systém jednoduchou operáciou.
Ak chcete používať túto funkciu, prepojte
systém a TVP audio káblom (nedodávaný)
a HDMI káblom (nedodávaný) (str. 27).
V závislosti od TVP, ak na systéme nastavíte
zdroj signálu na “TV”, aktivuje sa funkcia
System Audio Control. Zvuk z TVP sa
reprodukuje reproduktormi systému
a automaticky sa minimalizuje úroveň hlasitosti
v reproduktoroch TVP.
Poznámka
• Skontrolujte správnosť HDMI prepojenia a nastavte
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
• V závislosti od TVP sa nemusí prehrať úplný začiatok
programu na disku.
• V závislosti od disku môže spustenie prehrávania
trvať určitý čas.
Funkciu System Audio Control môžete používať
nasledovne:
• Počas sledovania TVP, pričom je zdroj
vstupného signálu nastavený na “TV”, sa zvuk
TVP automaticky reprodukuje reproduktormi
systému.
• Hlasitosť na systéme môžete ovládať DO
od TVP.
• Ak vypnete systém, alebo na systéme prepnete
iný zdroj vstupného signálu než “TV”, zvuk TVP
sa bude reprodukovať reproduktormi TVP.
Funkciu System Audio Control tiež môžete
ovládať cez Menu TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
72SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 73 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Poznámka
• Ak TVP zapnete skôr ako systém, zvuk TVP
sa chvíľu nebude reprodukovať.
• Ak je TVP v režime PAP (obraz a obraz), funkcia
System Audio Control nefunguje. Keď sa na TVP režim
PAP vypne, výstupný signál z TVP sa prepne na jeden
z režimov, ktorý bol aktívny pred režimom PAP.
• Ak prepnete TV predvoľbu počas prehrávania DVD
disku na systéme, zdroj signálu “TV” sa automaticky
nastaví tak, že sa bude reprodukovať zvuk z TVP.
• Ak aktivujete funkciu One-Touch Play počas
sledovania TVP, zapne sa funkcia System Audio
Control a zvuk z TVP sa vypne.
Rada
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
(nedodávaný) slúži na reprodukciu zvuku
z prenosného audio zariadenia alebo PC.
Ak pripojíte adaptér DIGITAL MEDIA PORT,
môžete zo zariadenia pripojeného k systému
reprodukovať zvuk na tomto systéme.
Dostupnosť adaptérov DIGITAL MEDIA PORT
závisí od jednotlivých krajín.
Podrobnosti o pripojení adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT pozri
“Pripojenie iných zariadení” (str. 28).
Poznámka
Stanovenie maximálnej
úrovne hlasitosti na systéme
(Volume Limit)
Ak zmeníte výstupný signál z TVP do
reproduktorov systému cez Menu TVP alebo
stlačíte THEATRE, v závislosti od nastavenia
úrovne hlasitosti na systéme sa môže
reprodukovať hlasný zvuk. Tejto situácii môžete
predísť obmedzením maximálnej úrovne
hlasitosti. Podrobnosti pozri “[VOLUME
LIMIT]” (str. 93).
• Nepripájajte iný adaptér než
DIGITAL MEDIA PORT.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte, keď je riadiaca jednotka zapnutá.
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
sa môže reprodukovať aj výstupný obrazový signál.
V takomto prípade je na výstup zo systému vyvedený
len kompozitný video signál (pozri str. 26, spôsob
prepojenia A) bez ohľadu na typ video signálu.
• Ak súčasne používate systém s bezdrôtovým
Bluetooth audio adaptérom (napr. TDM-BT1,
nedodávaný), môže sa aktívna vzdialenosť (dosah)
medzi Bluetooth vysielačom a bezdrôtovým
Bluetooth audio adaptérom skrátiť. V takomto
prípade umiestnite Bluetooth vysielač čo najďalej
od systému, alebo priblížte bezdrôtový Bluetooth
audio adaptér bližšie k Bluetooth vysielaču.
• Ak súčasne používate systém s bezdrôtovým
sieťovým audio adaptérom (napr. TDM-NC1,
nedodávaný), umiestnite bezdrôtový sieťový audio
adaptér čo najďalej od systému.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
• Systém a audio konektory TVP je možné prepojiť
digitálne. Podrobnosti pozri “4 Pripojenie k TVP”
(str. 26).
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
73SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 74 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Prehrávanie z pripojeného
zariadenia na systéme
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DMPORT”.
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
Zvuk a obraz sa bude prehrávať na
pripojenom zariadení resp. pripojenom TVP.
Podrobnosti o ovládaní pozri v návode na
použitie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT.
Rada
• Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné
komprimované audio súbory z prenosného zdroja
zvuku, môžete zdokonaliť zvuk. Zvoľte “A.F.D. STD”
pre “DEC. MODE” (str. 63) a nastavte zvukový režim
(str. 65) na “MOVIE”, “MUSIC” alebo “NEWS”.
Pre zrušenie zvoľte iné nastavenie než “A.F.D. STD”.
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
je možné ovládať pripojené zariadenie pomocou
niektorých tlačidiel na DO alebo na riadiacej jednotke.
Na nasledovnom obrázku sú príklady tlačidiel, ktoré je
možné v takomto prípade používať.
Používanie produktov S-AIR
Systém je kompatibilný s funkciou S-AIR
(str. 113), ktorá umožňuje bezdrôtový prenos
zvukového signálu medzi produktmi typu S-AIR.
Produkty S-AIR
Dostupné sú dva typy produktov S-AIR.
• Hlavné zariadenie S-AIR (riadiaca jednotka
a subwoofer tohto systému): Slúži na
vysielanie zvukového signálu. Používať
môžete až tri hlavné zariadenia S-AIR.
(Počet použiteľných hlavných zariadení
S-AIR závisí od prevádzkového prostredia.)
• Pomocné zariadenie S-AIR (surround
zosilňovač tohto systému): Slúži na príjem
zvukového signálu.
– Surround zosilňovač: Môžete bezdrôtovo
reprodukovať surround zvuk.
– S-AIR prijímač (nedodávaný): Zvuk
zo systému môžete reprodukovať v inej
miestnosti.
Pomocné zariadenie S-AIR
(S-AIR prijímač,
nedodávaný)
Hlavné zariadenie S-AIR
(riadiaca jednotka a subwoofer)
./>
H
X
x
Pomocné zariadenie S-AIR
(surround zosilňovač)
74SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 75 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Aktivovanie prenosu
zvukového signálu medzi
hlavným zariadením S-AIR
a pomocným zariadením
S-AIR (Nastavenie ID)
9
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný ID
a stlačte
.
Zvoliť môžete ľubovoľný ID (A, B alebo C).
Zobrazí sa výzva na potvrdenie.
10 Stlačte
.
Pre pomocné zariadenie S-AIR nastavte
rovnaký ID.
Prenos zvukového signálu sa aktivuje
nasledovne (príklad):
Pre surround zosilňovač (dodávaný)
Pre S-AIR prijímač (nedodávaný)
Prenos zvukového signálu môžete aktivovať
jednoduchým zosúladením identifikačných
znakov (ID) hlavného zariadenia S-AIR
a pomocného zariadenia S-AIR. Ak pre každé
zariadenie nastavíte iný ID, môžete používať
viacero hlavných zariadení S-AIR.
Iné hlavné
Hlavné zariadenie S-AIR zariadenie S-AIR
ID B
ID A
1
Stlačte "/1 na hlavnom zariadení S-AIR.
Systém sa zapne.
2
3
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
4
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
6
Stláčaním X/x zvoľte [AUDIO SETUP]
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [S-AIR SETUP t]
a stlačte
.
Poznámka
• Ak v hlavnom zariadení S-AIR nie je zasunutý
bezdrôtový vysielač, [S-AIR SETUP] nie je
možné zvoliť.
8
Pomocné
zariadenie
S-AIR
Rada
• Ak si chcete overiť aktuálny ID, vykonajte uvedené
kroky 1 až 7. Ak párujete hlavné zariadenie S-AIR
a pomocné zariadenie S-AIR (str. 77), v zobrazení
pre výber ID sa vedľa ID zobrazí [(PAIRING)].
Nastavenie identifikačného
znaku (ID) surround zosilňovača
1
2
Zobrazia sa voľby pre [AUDIO SETUP].
7
ID B
ID A
Pomocné
zariadenie
S-AIR
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
5
ID A
Pomocné
zariadenie
S-AIR
Stláčaním X/x zvoľte [ID], potom
stlačte
.
3
Prepínač SURROUND SELECTOR
na surround zosilňovači musí byť
nastavený na SURROUND.
Prepínač S-AIR ID na surround
zosilňovači nastavte tak, aby zodpovedal
identifikačnému znaku (ID) (A, B alebo C)
hlavného zariadenia S-AIR.
Stlačte POWER na surround
zosilňovači.
Po aktivovaní prenosu zvukového signálu
svieti indikátor POWER/ON LINE
na surround zosilňovači nazeleno.
Podrobnosti o indikátore POWER/
ON LINE pozri “Overenie stavu prenosu”
(str. 32).
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
Nastavenie identifikačného znaku
(ID) hlavného zariadenia S-AIR
Pokračovanie
75SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 76 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Nastavenie ID pre S-AIR prijímač
(nedodávaný)
2
Zdroj signálu sa prepína presne podľa
stláčania tlačidla FUNCTION (str. 41).
Pozri návod na použitie S-AIR prijímača.
Poznámka
• Prenos zvukového signálu sa dá aktivovať
jednoduchým nastavením rovnakých identifikačných
znakov (ID) pre hlavné zariadenie S-AIR aj pomocné
zariadenie S-AIR. Ak však rovnaký ID používajú
aj susedia, môžu prijímať zvukový signál z vášho
systému a vy môžete prijímať zvukový signál od nich.
Aby k tomu nedochádzalo, môžete identifikovať
hlavné zariadenie S-AIR so špecifickým pomocným
zariadením S-AIR vykonaním spárovania (str. 77).
Zvoľte želaný zdroj signálu na S-AIR
prijímači.
3
Nastavte úroveň hlasitosti na S-AIR
prijímači.
Poznámka
• Ak je zvukový signál iný než 2-kanálový stereo
signál, multikanálový zvuk sa zmixuje do 2 kanálov.
• Zvuk S-AIR prijímača je možné vypnúť operáciou
na hlavnom zariadení S-AIR.
• Zdroj zvuku je rovnaký na tomto systéme aj S-AIR
prijímači.
Reprodukcia zvuku zo
systému v inej miestnosti
Ovládanie tohto systému
prostredníctvom S-AIR prijímača
Pre S-AIR prijímač (nedodávaný)
Tento systém môžete ovládať pomocou
nasledovných tlačidiel S-AIR prijímača.
Zvuk systému môžete reprodukovať pomocou
S-AIR prijímača. S-AIR prijímač môžete
umiestniť kdekoľvek, bez ohľadu na umiestnenie
hlavného zariadenia S-AIR. Takto budete môcť
počúvať zvuk z tohto zariadenia v inej
miestnosti.
Podrobnosti o S-AIR prijímači pozri v jeho
návode na použitie.
1
Nastavte ID pre S-AIR prijímač podľa
ID hlavného zariadenia S-AIR.
• Nastavenie ID hlavného zariadenia S-AIR
pozri “Nastavenie identifikačného znaku
(ID) hlavného zariadenia S-AIR” (str. 75).
• Nastavenie ID pre S-AIR prijímač pozri
v jeho návode na použitie.
Poznámka
• Ak používate iné pomocné zariadenie S-AIR
(napr. surround zosilňovač), nemeňte ID
hlavného zariadenia S-AIR. ID pre S-AIR
prijímač nastavte rovnako ako pre hlavné
zariadenie S-AIR.
• Ak párovaním spárujete hlavné zariadenie S-AIR
a iné pomocné zariadenie S-AIR (napr. surround
zosilňovač), je nutné spárovať hlavné zariadenie
S-AIR s S-AIR prijímačom. Podrobnosti pozri
“Identifikácia hlavného zariadenia S-AIR so
špecifickým pomocným zariadením S-AIR
(Párovanie)” (str. 77).
Stlačte
Funkcia
H, X, x, Rovnaké funkcie na diaľkovom ovládaní
./> aj riadiacej jednotke.
S-AIR CH Prepnutie zdroja signálu na tomto systéme.
Podrobnosti pozri v návode na použitie S-AIR
prijímača.
Používanie S-AIR prijímača,
keď je hlavné zariadenie
S-AIR v pohotovostnom režime
Pre S-AIR prijímač (nedodávaný)
Ak nastavíte “S-AIR STBY” na “ON”, môžete
používať S-AIR prijímač, aj keď je hlavné
zariadenie S-AIR v pohotovostnom režime.
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “S-AIR STBY” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte želané
nastavenie.
• “ON”: Používanie S-AIR prijímača,
keď je hlavné zariadenie S-AIR
v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
• “OFF”: S-AIR prijímač nebude možné
používať, keď je hlavné zariadenie S-AIR
v pohotovostnom režime.
76SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 77 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Poznámka
Rada
• Ak v hlavnom zariadení S-AIR nie je disk a na displeji
svieti “S-AIR”, do hlavného zariadenia S-AIR môžete
vložiť disk a reprodukovať hudbu S-AIR prijímačom.
Prenos zvukového signálu je aktivovaný
pomocou identifikačného znaku (ID) (príklad).
Vaša miestnosť
Sused
Hlavné zariadenie S-AIR
ID A
ID A
ID A
Pomocné
zariadenie S-AIR
Pomocné
zariadenie S-AIR
x Po párovaní
Po spárovaní je prenos zvukového signálu
aktívny len medzi spárovaným hlavným
zariadením S-AIR a pomocným
zariadením(ami) S-AIR.
Vaša miestnosť
Sused
Hlavné zariadenie S-AIR
ID A
Žiadny prenos
Identifikácia hlavného
zariadenia S-AIR so
špecifickým pomocným
zariadením S-AIR (Párovanie)
Pre surround zosilňovač (dodávaný)
Pre S-AIR prijímač (nedodávaný)
Aby sa aktivoval prenos zvukového signálu,
jednoducho nastavíte ID hlavného zariadenia
S-AIR aj pomocného zariadenia S-AIR
(napr. surround zosilňovač alebo S-AIR
prijímač). Ak však rovnaký ID používajú aj
susedia, môžu prijímať zvukový signál z vášho
systému a vy môžete prijímať zvukový signál
od nich. Aby k tomu nedochádzalo, môžete
identifikovať hlavné zariadenie S-AIR
so špecifickým pomocným zariadením S-AIR
vykonaním spárovania.
ID A
ID A
Pomocné
zariadenie S-AIR
Pomocné
zariadenie S-AIR
Párovanie
1
Pomocné zariadenie S-AIR, ktoré
chcete spárovať, umiestnite do
blízkosti hlavného zariadenia S-AIR.
Poznámka
• Od surround zosilňovača odpojte slúchadlá
(ak sú pripojené).
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
• Ak nastavíte “S-AIR STBY” na “ON”, príkon
v pohotovostnom režime sa zvýši.
• Keď vypnete tento systém počas nastavenia
“S-AIR STBY” na “ON”, “S-AIR” na displeji bliká
(ak prenos zvukového signálu medzi hlavným
zariadením S-AIR a S-AIR prijímačom nie je
aktivovaný), alebo svieti (ak prenos zvukového signálu
medzi hlavným zariadením S-AIR a S-AIR prijímačom
je aktivovaný).
• Ak v hlavnom zariadení S-AIR nie je zasunutý
bezdrôtový vysielač, nie je možné nastaviť
“S-AIR STBY”.
• Ak od hlavného zariadenia S-AIR odpojíte
bezdrôtový vysielač, “S-AIR STBY” sa automaticky
nastaví na “OFF”.
• Keď vypnete tento systém počas nastavenia
“S-AIR STBY” na “ON”, nie je možné používať
iné tlačidlá než "/1.
x Pred párovaním
Pokračovanie
77SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 78 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
2
Zosúlaďte ID pre hlavné zariadenie
S-AIR aj pomocné zariadenie S-AIR.
• Nastavenie ID hlavného zariadenia S-AIR
pozri “Nastavenie identifikačného znaku
(ID) hlavného zariadenia S-AIR” (str. 75).
• Nastavenie ID surround zosilňovača pozri
“Nastavenie identifikačného znaku (ID)
surround zosilňovača” (str. 75).
• Nastavenie ID pre S-AIR prijímač pozri
v jeho návode na použitie.
3
4
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
5
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
7
Stláčaním X/x zvoľte [AUDIO SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [AUDIO SETUP].
8
Stláčaním X/x zvoľte [S-AIR SETUP t]
a stlačte
.
zariadení S-AIR.
x Pre surround zosilňovač
Stlačením POWER na surround zosilňovači
zapnite surround zosilňovač a stlačte
PAIRING na zadnom paneli surround
zosilňovača.
Indikátor PAIRING na surround zosilňovač
pri spustení párovania bliká načerveno.
Po aktivovaní prenosu zvukového signálu
svieti indikátor PAIRING na surround
zosilňovači načerveno a zobrazí
sa potvrdzujúce zobrazenie.
Rada
• Na stlačenia tlačidla PAIRING na zadnom
paneli surround zosilňovača použite vhodný
tenký predmet (napr. kancelársku spinku).
x Pre S-AIR prijímač
Pozri návod na použitie S-AIR prijímača.
Po aktivovaní prenosu zvukového signálu
sa zobrazí potvrdzujúce zobrazenie.
Poznámka
• Párovanie vykonajte do niekoľkých minút
po kroku 10. Ak tak nevykonáte, párovanie sa
automaticky zruší a zobrazí sa potvrdzujúce
zobrazenie. Ak chcete vykonať párovanie,
zvoľte [YES]. Ak chcete obnoviť
predchádzajúce zobrazenie, zvoľte [NO].
12 Stláčaním C/c zvoľte ďalšiu operáciu.
x Dokončenie párovania
Poznámka
9
11 Spustite párovanie na pomocnom
• Ak v hlavnom zariadení S-AIR nie je zasunutý
bezdrôtový vysielač, [S-AIR SETUP] nie je
možné zvoliť.
Zvoľte [NO] a stlačte
Stláčaním X/x zvoľte [PAIRING], potom
stlačte
.
Zvoľte [YES] a stlačte
Zobrazí sa výzva na potvrdenie.
10 Stláčaním C/c zvoľte [YES], potom
stlačte
.
Spustí sa párovanie na hlavnom zariadení
S-AIR. Ak párovanie nechcete vykonať,
zvoľte [NO].
.
x Párovanie pre ďalšie pomocné
zariadenie S-AIR
.
Poznámka
• Ak vykonáte párovanie medzi hlavným zariadením
S-AIR a ďalším pomocným zariadením S-AIR
(str. 77), prenos zvukového signálu aktivovaný
pomocou ID sa zruší.
• Ak vykonáte párovanie, v zobrazení pre výber ID
sa vedľa ID zobrazí [(PAIRING)].
Zrušenie párovania
Vykonajte nastavenie ID pre hlavné zariadenie
S-AIR podľa postupu v časti “Nastavenie
identifikačného znaku (ID) hlavného zariadenia
S-AIR” (str. 75). Ak zvolíte nový ID (môžete
zvoliť rovnaký ID ako predtým), párovanie
sa zruší.
78SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_067-079_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 79 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Ak je prenos zvukového
signálu nestabilný
Pre surround zosilňovač (dodávaný)
Pre S-AIR prijímač (nedodávaný)
Ak používate viacero bezdrôtových systémov,
ktoré zdieľajú pásmo 2,4 GHz (napr. bezdrôtová
sieť LAN alebo Bluetooth), prenos signálu
medzi produktmi S-AIR alebo inými
bezdrôtovými systémami môže byť nestabilný.
V takomto prípade sa môže prenos skvalitniť
zmenou nasledovného nastavenia
“RF CHANGE”.
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “RF CHANGE” a stlačte
alebo c.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)/Externé audio zariadenie
1
2
Poznámka
• Ak v hlavnom zariadení S-AIR nie je zasunutý
bezdrôtový vysielač, nie je možné nastaviť
“RF CHANGE”.
• Vo väčšine prípadov nebude potrebné toto nastavenie
meniť.
• Ak je “RF CHANGE” nastavené na “OFF”, prenos
signálu medzi hlavným zariadením S-AIR
a pomocným zariadením S-AIR je možné realizovať
pomocou jedného z nasledovných kanálov.
– S-AIR ID A: Kanál zodpovedajúci Wi-Fi kanálu 1
– S-AIR ID B: Kanál zodpovedajúci Wi-Fi kanálu 6
– S-AIR ID C: Kanál zodpovedajúci Wi-Fi kanálu 11
• Prenos je možné skvalitniť zmenou prenosového
kanála (frekvencie) iného bezdrôtového systému(ov).
Podrobnosti pozri v návode na použitie iného
bezdrôtového systému(ov).
Stláčaním X/x zvoľte želané
nastavenie.
• “AUTO”: Štandardne nastavte práve toto
nastavenie. Systém mení nastavenie
“RF CHANGE” na “ON” alebo “OFF”
automaticky.
• “ON”: Systém vysiela zvukový signál
na vhodnejšom kanáli pre prenos.
• “OFF”: Systém vysiela zvukový signál
na tom istom kanáli pre prenos.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
6
Keď nastavíte “RF CHANGE” na
“OFF”, zvoľte ID tak, aby bol prenos
zvukového signálu stabilnejší (str. 75).
79SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_080-085_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 80 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
TVP
Ďalšie operácie
Výrobca
Číselný kód
SONY
501 (výrobné nastavenie)
Ovládanie TVP dodávaným
diaľkovým ovládaním
AIWA
501
AKAI
503
DAEWOO
503, 506, 515, 544
FISHER
508, 545
GENERAL
ELECTRIC (GE)
503, 509, 510, 544
GOLDSTAR/LG
503, 515, 517, 544, 568
Nastavením signálu pre diaľkové ovládanie
(DO) môžete dodávaným diaľkovým ovládaním
ovládať váš TVP.
Poznámka
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, číselný
kód sa môže obnoviť na výrobné nastavenie (Sony).
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
GRUNDIG
533
HITACHI
503, 514, 515, 517, 544, 557,
571
ITT
521, 522
Príprava diaľkového
ovládania na ovládanie TVP
JVC
516
Držte zatlačené tlačidlo TV [/1 a pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód výrobcu
vášho TVP (pozri tabuľku). Potom tlačidlo
TV [/1 uvoľnite.
Ak je zadaný kód správny, tlačidlo TV dvakrát
pomaly blikne. Ak je zadaný kód nesprávny,
tlačidlo TV päťkrát rýchlo zabliká.
Číselné kódy TVP, ktoré je možné
ovládať
Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte
postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód
prislúchajúci vášmu TVP.
LOEWE
515
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518, 544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA 503, 527, 544, 566, 568
NEC
503, 517, 554, 566
NOKIA
521, 522
PANASONIC
509, 553, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PIONEER
509, 525, 551
RCA/PROSCAN
503, 510, 544
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SAMPO
566
SAMSUNG
503, 515, 517, 544, 557, 566,
569, 574
SANYO
508, 545, 567
SHARP
517, 535, 565
TELEFUNKEN
530, 537, 547, 549, 558
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 541, 551
ZENITH
543, 567
80SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_080-085_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 81 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Káblová TV
Výrobca
Číselný kód
SONY
821
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/GI/
MOTOROLA
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833, 834, 835
PIONEER
828, 829
SCIENTIFIC
ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Ovládanie TVP diaľkovým
ovládaním
TVP je možné ovládať nasledovnými tlačidlami.
Aby bolo možné tieto tlačidlá používať (iné než
THEATRE a TV [/1), nastavte diaľkové
ovládanie do režimu TV stlačením TV tak,
aby sa tlačidlo TV rozsvietilo na 1 sekundu.
Ak chcete režim TV vypnúť, stlačte TV tak,
aby TV štyrikrát zablikalo.
Poznámka
Stlačením
Vykonáte
TV [/1
Vypnete/zapnete TVP.
THEATRE
Nastavíte optimálny obraz vhodný
pre filmy.
TV VOL +/–
Nastavíte hlasitosť TVP.
TV CH +/–
Prepínate TV predvoľby.
Číselné tlačidlá,
, ENTER
Prepínate TV predvoľby.
TOOLS
Zobrazíte ovládacie Menu
pre aktuálne zobrazenie.
RETURN
Prepnete na predchádzajúcu
predvoľbu alebo úroveň Menu TVP.
Ďalšie operácie
• Ak stlačíte akékoľvek z nasledovných tlačidiel
v režime TV, rozsvieti sa tlačidlo TV. (V závislosti
od nastavenia výrobcu nemusia niektoré tlačidlá
fungovať a tlačidlo TV sa nemusí rozsvietiť.)
• Ak stlačíte iné než uvedené tlačidlá, keď je DO
v režime TV, tlačidlo TV štyrikrát zabliká a DO
automaticky vypne režim TV.
• V závislosti od TVP nemusí byť možné TVP ovládať,
alebo nemusia byť funkčné niektoré tlačidlá.
• Ak DO nepoužijete cca 10 sekúnd, režim TV sa vypne.
z
MENU
Zobrazíte Menu TVP.
MUTING
Dočasne vypnete zvuk TVP.
C/X/x/c,
Zvolíte položku v Menu.
PROG +/–,
c/C
Prepínate TV predvoľby.
Po stlačení / môžete prepnúť
na nasledovnú (c) alebo
predchádzajúcu (C) teletextovú
stranu.
Číselné tlačidlá,
Prepínate TV predvoľby.
Po stlačení / môžete zvoliť
teletextovú stranu zadaním jej
trojciferného čísla.
-
ANALOG
Prepnete do analógového režimu.
Pokračovanie
81SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_080-085_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 82 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Stlačením
Vykonáte
DIGITAL
Prepnete do digitálneho režimu.
/
Zobrazíte informácie na displeji.
/
Sprístupníte teletext.
Farebné tlačidlá
Volíte voľby v Menu.
Zobrazíte elektronický prehľad
digitálnych programov (EPG).
t/
Prepínate vstupný signál TVP
medzi TV signálom a iným
zdrojom signálu v režime TV.
Po stlačení / zastavíte aktuálnu
teletextovú stranu.
Počúvanie multikanálového
zvuku TV vysielania
(Multiplex Broadcast
Sound)
(DUAL MONO)
Ak systém prijíma alebo prehráva viaczložkový
vysielací zvukový signál Dolby Digital, môžete
viaczložkový vysielací zvukový signál
(Multiplex broadcast sound) reprodukovať.
Rada
Funkcie týchto tlačidiel sú rovnaké ako tlačidiel
na diaľkovom ovládaní TVP Sony. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
Poznámka
• Pre príjem signálu Dolby Digital je potrebné k riadiacej
jednotke pripojiť TVP alebo iné zariadenia optickým
alebo koaxiálnym digitálnym káblom (str. 27, 28)
a nastaviť režim výstupného digitálneho signálu na TVP
alebo iných zariadeniach na Dolby Digital.
AUDIO
Stláčajte AUDIO, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný formát signálu.
• “MAIN”: Reproduktory budú reprodukovať
hlavný zvuk (jazyk).
• “SUB”: Reproduktory budú reprodukovať
vedľajší zvuk (jazyk).
• “MAIN+SUB”: Reproduktory budú
reprodukovať zmixovaný hlavný aj vedľajší
zvuk (jazyk).
82SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_080-085_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 83 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Počúvanie zvuku pri
nízkej úrovni hlasitosti
(NIGHT MODE)
Môžete počúvať zvukové efekty a dialógy
presne ako v kine, aj keď bude hlasitosť
nastavená na nižšiu úroveň. Režim je vhodný
pre sledovanie filmov v noci.
Vypínací časovač
(Sleep Timer)
Systém je možné nastaviť tak, aby sa v určitom
čase sám vypol. Môžete tak zaspávať pri hudbe.
Čas do vypnutia môžete meniť
v desaťminútových intervaloch.
SLEEP
NIGHT
Ďalšie operácie
Stlačte SLEEP.
Stlačte NIGHT.
Na displeji sa zobrazí “NIGHT” a zvukový efekt
je aktivovaný.
Rada
• Ak chcete využiť ďalšie efekty, nastavte [AUDIO DRC]
na [STANDARD] alebo [MAX] (str. 95).
Vypnutie zvukového efektu
Znova stlačte NIGHT.
Po každom stlačení SLEEP sa zobrazenie minút
(čas do vypnutia) na displeji mení nasledovne:
SLEEP OFF t SLEEP 90M t SLEEP 80M
R
r
SLEEP 10M ..... SLEEP 60M T SLEEP 70M
Ak nastavíte vypínací časovač, na displeji svieti
“SLEEP”.
Kontrola zostávajúceho času
do vypnutia
Jedenkrát stlačte SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
do vypnutia
Stláčaním SLEEP zvoľte požadovaný čas.
Zrušenie funkcie Sleep Timer
Stláčajte SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí
“SLEEP OFF”.
83SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_080-085_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 84 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Úprava jasu displeja
Zmena režimu zobrazenia
Jas displeja je možné upraviť v dvoch stupňoch.
(INFORMATION MODE)
Na displeji môžete zmeniť zobrazované
informácie.
DIMMER
X/x/c,
SYSTEM
MENU
Stláčajte DIMMER.
Po každom stlačení DIMMER sa jas displeja
zmení.
• “DIMMER OFF”: Jasný displej.
• “DIMMER ON”: Displej stmavne.
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “INFO MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “STANDARD”: Zobrazovanie
komplexných informácií, ako je druh
disku, číslo skladby, režim opakovania,
frekvencia stanice atď., pre zvolený zdroj
vstupného signálu. Podrobnosti
o zobrazovaných informáciách pozri
“Displej” (str. 117).
• “SIMPLE”: Zobrazovanie len názvu
zvoleného zdroja vstupného signálu.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
84SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_080-085_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 85 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Zmena vzhľadu
dotykových tlačidiel
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
(ILLUMINATION MODE)
Poznámka
Môžete zvoliť spôsob zobrazovania dotykových
tlačidiel na vrchnom paneli riadiacej jednotky.
• Ak v režime “SIMPLE” dotykové tlačidlá zhasnú,
najskôr sa dotknite časti, kde sú umiestnené, aby
sa rozsvietili, potom s nimi môžete systém ovládať.
Dotykové tlačidlá
X/x/c,
Rada
• Aj keď je nastavený režim “SIMPLE”, počas
prehrávania sa na vrchnom paneli riadiacej jednotky
rozsvieti len N.
1
2
3
Ďalšie operácie
SYSTEM
MENU
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ILLUM MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “STANDARD”: Tlačidlá svietia
nepretržite.
• “SIMPLE”: Tlačidlá svietia, keď sa ich
dotknete. Aby boli dotykové tlačidlá
funkčné, jedenkrát sa ich dotknite, aby
sa rozsvietili. Tlačidlá zhasnú, ak sa ich
cca 10 sekúnd nedotknete.
85SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 86 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
x Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa okno pre zadanie nového hesla.
Pokročilejšie nastavenia
PARENTAL CONTROL
Obmedzenie prehrávania
disku
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
(PARENTAL CONTROL)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou úrovňou,
napríklad vekom diváka. Nevhodné scény sa
neprehrajú, alebo sa nahradia inými scénami.
Obmedzenie prehrávania môžete nastaviť
po zaregistrovaní hesla. Ak zapnete funkciu
[PARENTAL CONTROL], na prehranie diskov
s nastaveným obmedzením prehrávania je
potrebné zadať heslo.
1
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa okno pre potvrdenie hesla.
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
7
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
PARENTAL CONTROL
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte
.
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
OFF
USA
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
8
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL t]
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [STANDARD],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[STANDARD].
9
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň
pre obmedzenie prehrávania,
potom stlačte
.
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte [OTHERS t], číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky “Prehľad kódov oblastí
Parental Control” (str. 114).
86SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 87 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
10 Stláčaním X/x zvoľte [LEVEL],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[LEVEL].
11 Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň a stlačte
Zmena hesla
1
2
.
Nastavovanie režimu
[PARENTAL CONTROL] je dokončené.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Vypnutie funkcie
[PARENTAL CONTROL]
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
V kroku 11 nastavte [LEVEL] na [OFF].
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
Prehrávanie disku, pre
ktorý je nastavený režim
[PARENTAL CONTROL]
5
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
1 Vložte disk a stlačte H.
6
2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
.
Prehrávanie sa spustí.
Poznámka
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
[PARENTAL CONTROL] nie je možné na tomto
zariadení nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania
vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control.
V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň.
Pri zrušení režimu Resume Play sa úroveň obnoví
na pôvodnú hodnotu.
Rada
• Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 7 z časti “Obmedzenie prehrávania disku”
(str. 86). Keď sa zobrazí okno pre zadanie hesla,
zadajte 6-ciferné číslo “199703”, potom stlačte
.
Zobrazí sa výzva na zadanie nového 4-ciferného
hesla. Po zadaní nového 4-ciferného hesla vložte
do riadiacej jednotky disk a stlačte H. Keď sa na TV
obrazovke zobrazí okno pre zadanie hesla, zadajte
nové heslo.
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL t]
a stlačte
.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
7
8
9
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte
[CHANGE PASSWORD t]
a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte
.
Pokročilejšie nastavenia
Na TV obrazovke sa zobrazí zobrazenie
pre zadanie hesla.
4-ciferné heslo, potom stlačte
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
10 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo a stlačte
.
11 Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
nové heslo a stlačte
.
Ak ste sa pri zadávaní hesla
pomýlili
Pred stlačením
správne.
stlačte C a zadajte číslo
87SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 88 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
7
Umiestnite kalibračný mikrofón do úrovne
uší pomocou statívu a pod. (nedodávaný).
Čelná strana každého reproduktora musí
smerovať na kalibračný mikrofón a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
nesmú byť žiadne prekážky.
(AUTO CALIBRATION)
Funkcia D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) dokáže nastaviť vhodný surround
zvuk automaticky.
Poznámka
Poznámka
• Konektor ECM-AC2 je určený len pre
dodávaný kalibračný mikrofón. Nepripájajte
iné mikrofóny.
• Po spustení automatickej kalibrácie
([AUTO CALIBRATION]) sa reprodukuje hlasný
testovací zvuk. Nie je možné znížiť hlasitosť.
Berte ohľad na deti a susedov.
• K zariadeniu ani k surround zosilňovaču nesmú byť
pripojené slúchadlá. Ak sú pripojené slúchadlá, nie je
možné vykonávať nasledovné kroky.
• Pred kalibráciou [AUTO CALIBRATION] zapnite
surround zosilňovač a umiestnite ho na vhodné
miesto. Ak surround zosilňovač umiestnite na
nevhodné miesto (napr. do inej miestnosti), nevykoná
sa správne meranie.
1
2
Pripojte kalibračný mikrofón
(dodávaný) do konektora ECM-AC2
na zadnej strane riadiacej jednotky.
Zadná strana riadiacej jednotky
DMPORT
Do konektora ECM-AC2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
Kalibračný mikrofón
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte [AUDIO SETUP]
a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [AUDIO SETUP].
6
Stláčaním X/x zvoľte
[AUTO CALIBRATION],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre
[AUTO CALIBRATION].
8
9
Stláčaním C/c zvoľte [YES].
Stlačte
.
Automatická kalibrácia
[AUTO CALIBRATION] sa spustí.
Počas merania nerobte hluk.
88SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 89 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Poznámka
• Radšej meranú zónu opustite a počas merania
nerobte hluk (meranie trvá cca 1 minútu).
Môžete narušiť meranie. Počas merania
reproduktory reprodukujú testovacie signály.
• Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti,
v ktorej je systém inštalovaný.
• Ak sa na TV obrazovke zobrazí chybové
hlásenie, prečítajte ho a zvoľte [YES].
Chybové hlásenie sa zobrazí, ak:
– Sú k zariadeniu alebo k surround zosilňovaču
pripojené slúchadlá.
– Kalibračný mikrofón nie je pripojený.
– Nie sú správne pripojené predné
reproduktory.
– Nie sú správne pripojené surround
reproduktory.
– Nie sú správne pripojené predné a surround
reproduktory.
– Nie je pripojený subwoofer.
10 Stláčaním C/c zvoľte [YES] alebo [NO],
potom stlačte
.
Odpojte kalibračný mikrofón a zvoľte
[YES]. Výsledok sa aplikuje.
x Meranie nie je v poriadku.
Prečítajte hlásenie a zvolením [YES]
zopakujte postup.
Poznámka
• Kým sa vykonáva automatická kalibrácia:
– Nevypínajte zariadenie.
– Nestláčajte žiadne tlačidlo.
– Nemeňte úroveň hlasitosti.
– Nemeňte zdroj signálu.
– Nevkladajte, ani nevyberajte disk.
– K surround zosilňovaču nepripájajte slúchadlá.
– Neodpájajte kalibračný mikrofón.
• Ak zmeníte pripojenie surround reproduktorov
z bezdrôtového na káblové alebo naopak, nastavte
zvuk pomocou funkcie D.C.A.C..
Ak sa počas kalibrácie
[AUTO CALIBRATION] zobrazí nasledovné
hlásenie, skontrolujte “Príčiny a riešenia” a
znova vykonajte automatickú kalibráciu.
Chybové
hlásenie
Príčiny a riešenia
[Check
Nezistil sa žiadny zvukový kanál.
calibration mic Skontrolujte, či je kalibračný
connection.]
mikrofón správne pripojený.
Ak je kalibračný mikrofón
pripojený správne, kalibračný
mikrofón alebo jeho kábel môže byť
poškodený.
[Mic input level Kalibračný mikrofón alebo systém
overloaded.]
je zrejme poškodený.
Obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony alebo na autorizované
servisné stredisko Sony.
[Check front
speaker
connection.]
Nie sú pripojené predné
reproduktory. Skontrolujte, či sú
predné reproduktory správne
pripojené (str. 23).
[Check
surround
speaker
connection.]
Je pripojený len jeden surround
reproduktor. Skontrolujte, či sú
surround reproduktory správne
pripojené (str. 23).
[Check front
and surround
speaker
connection.]
Nie sú pripojené predné
reproduktory a je pripojený len
jeden surround reproduktor.
Skontrolujte, či sú reproduktory
správne pripojené (str. 23).
[Check
subwoofer
connection.]
Obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony alebo na autorizované
servisné stredisko Sony.
Pokročilejšie nastavenia
x Meranie je v poriadku.
Chybové hlásenia pre
automatickú kalibráciu
Rada
• Môžete skontrolovať vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania. Pozri str. 96.
89SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 90 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Ponuka nastavení Setup
6
Pre zvolenú položku sa zobrazia možné
voľby.
Príklad: [TV TYPE]
Cez túto ponuku môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Zobrazované položky sa líšia v závislosti
od krajiny zakúpenia modelu.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT):
OFF
4:3 LETTERLBOX
4:3 OUTPUT:
4:3 PAN SCAN
PAUSE MODE:
Poznámka
• Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
1
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Voľby
7
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
a stlačte
.
Nastavenie je zadané a proces nastavovania
je dokončený.
Príklad: [4:3 LETTER BOX]
VIDEO SETUP
4:3 LETTER BOX
TV TYPE:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT):
OFF
FULL
4:3 OUTPUT:
AUTO
PAUSE MODE:
Zvolené nastavenie
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Stláčaním X/x zvoľte položku
a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte položku ponuky
Setup a stlačte
.
• [LANGUAGE SETUP] (str. 91)
• [VIDEO SETUP] (str. 91)
• [HDMI SETUP] (str. 93)
• [AUDIO SETUP] (str. 94)
• [SYSTEM SETUP] (str. 95)
• [SPEAKER SETUP] (str. 96)
Príklad: [VIDEO SETUP]
Zvolená položka
VIDEO SETUP
TV TYPE:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT):
4:3 OUTPUT:
PAUSE MODE:
16:9
OFF
FULL
AUTO
Položky ponuky Setup
90SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 91 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Nastavenie jazyka
pre zobrazenie alebo zvuk
[LANGUAGE SETUP]
Nastavenie jazyka pre OSD zobrazenia
alebo zvuk.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Nastavenia zobrazenia
[VIDEO SETUP]
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného
TVP.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT):
4:3 OUTPUT:
PAUSE MODE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
16:9
OFF
FULL
AUTO
x [TV TYPE]
Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP.
x [OSD] (Zobrazenie na obrazovke)
Prepínanie jazyka pre OSD zobrazenia na TV
obrazovke.
Zvoľte pri pripojení širokouhlého
TVP alebo TVP s funkciou
širokouhlého režimu.
[4:3 LETTER
BOX]
Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP s pomerom strán 4:3.
Širokouhlý obraz sa zobrazí
s pruhmi vo vrchnej a spodnej
časti obrazovky.
x [MENU] (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk zobrazovanej
ponuky Menu disku.
x [AUDIO] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte [ORIGINAL], zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
x [SUBTITLE] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané
na DVD VIDEO disku.
Ak zvolíte [AUDIO FOLLOW], jazyk pre
titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka
pre zvukovú stopu.
Pokročilejšie nastavenia
[16:9]
Poznámka
• Ak v ponukách [MENU], [SUBTITLE] alebo
[AUDIO] zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO
disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden
zo zaznamenaných jazykov.
Rada
• Ak v ponuke [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE]
zvolíte [OTHERS t], číselnými tlačidlami zadajte
a potvrďte kód jazyka z prehľadu “Tabuľka kódov
jazykov” (str. 114).
[4:3 PAN SCAN] Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP s pomerom strán 4:3. Systém
automaticky zobrazí širokouhlý
obraz na celú obrazovku a časti,
ktoré presahujú obrazovku,
sú orezané (pravá a ľavá).
Pokračovanie
91SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 92 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Poznámka
• Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu [4:3 LETTER BOX]
namiesto [4:3 PAN SCAN] a naopak.
x [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)]
TVP s pomerom strán 16:9
Môžete zapnúť/vypnúť výstup progresívneho
signálu z konektorov COMPONENT VIDEO OUT.
Podrobnosti pozri “Dokáže váš TVP spracovať
signál v progresívnom formáte?” (str. 37).
• Nastavenie [4:3 OUTPUT] je účinné len pri nastavení
[TV TYPE] v ponuke [VIDEO SETUP] na [16:9].
[ON]
Výstup signálu v prekladanom
formáte.
x [PAUSE MODE]
(len DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW disky)
[OFF]
Na výstup zo systému je vyvedený
výstupný signál v progresívnom
formáte. Ak zvolíte [ON],
postupujte nasledovne.
1
Zvoľte [ON] a stlačte
.
Zobrazí sa výzva na potvrdenie.
2
Poznámka
Môžete zvoliť režim obrazu v režime
pozastavenia.
[AUTO]
Scény s dynamickými zábermi
sa reprodukujú bez chvenia.
[FRAME]
Obraz, vrátane nedynamických
objektov, sa reprodukuje
vo vysokom rozlíšení.
Stláčaním C/c zvoľte [START].
Na výstup zo systému bude na 5 sekúnd
vyvedený výstupný signál v progresívnom
formáte. Skontrolujte, či je obraz zobrazený
správne.
3
Stláčaním C/c zvoľte [YES].
Na výstup zo systému je vyvedený
výstupný signál v progresívnom formáte.
Ak zvolíte [NO], na výstup zo systému
nebude vyvedený výstupný signál
v progresívnom formáte.
Poznámka
• Nastavenie [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)]
je účinné len po prepojení riadiacej jednotky a TVP
zložkovým video káblom (str. 27).
x [4:3 OUTPUT]
Ak používate TVP s pomerom strán 16:9,
môžete nastaviť pomer strán pre sledovanie
programov s pomerom strán 4:3. Ak je možné
zmeniť pomer strán na TVP, zmeňte nastavenie
na TVP a nie na tomto systéme.
[FULL]
Zvoľte, keď je možné meniť pomer
strán na TVP.
[NORMAL]
Zvoľte, keď nie je možné meniť
pomer strán na TVP. Programy
s pomerom strán 16:9 sa zobrazia
s čiernymi pruhmi na ľavej
a pravej strane.
92SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 93 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Nastavenia pre HDMI
[OFF]
Vypnutie.
[ON]
Zapnutie. Zariadenia prepojené
HDMI káblom môžete vzájomne
ovládať.
[HDMI SETUP]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
Poznámka
AUTO(1920x1080p)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
SD
x [HDMI RESOLUTION]
Výber typu výstupného video signálu
vyvedeného na konektor HDMI OUT.
Podrobnosti pozri “Výber typu výstupného video
signálu vyvedeného na konektor HDMI OUT”
(str. 36).
optimálny video signál pre
pripojený TVP.
[1920×1080i]
[1280×720p]
[720×480/576p]
Na výstup zo systému je
vyvedený video signál
s rozlíšením 1920 × 1080i*.
Na výstup zo systému je
vyvedený video signál
s rozlíšením 1280 × 720p*.
Na výstup zo systému je
vyvedený video signál
s rozlíšením 720 × 480p*
alebo 720 × 576p*.
* i: prekladaný, p: progresívny
** V závislosti od krajiny zakúpenia sa môže zobraziť
[720 × 480p].
x [CONTROL FOR HDMI]
Funkciu [CONTROL FOR HDMI] môžete
zapnúť alebo vypnúť. Táto funkcia je dostupná
pri prepojení systému s TVP káblom HDMI.
Podrobnosti pozri “Používanie funkcie
ovládania cez HDMI pri funkcii “BRAVIA”
Sync” (str. 70).
x [VOLUME LIMIT]
Ak zmeníte výstupný signál z TVP do
reproduktorov systému cez Menu TVP alebo
stlačením THEATRE, zapne sa funkcia System
Audio Control (str. 72) a v závislosti od nastavenia
úrovne hlasitosti na systéme sa môže reprodukovať
hlasný zvuk. Tejto situácii môžete predísť
obmedzením maximálnej úrovne hlasitosti.
[LEVEL3]
Maximálna úroveň hlasitosti je 15.
[LEVEL2]
Maximálna úroveň hlasitosti je 20.
[LEVEL1]
Maximálna úroveň hlasitosti je 30.
[OFF]
Vypnutie.
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná, len keď nastavíte
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Výber typu výstupného HDMI signálu
z konektora HDMI OUT.
[YCBCR]
Výstup YCBCR signálov.
[RGB]
Výstup RGB signálov.
Pokročilejšie nastavenia
[AUTO(1920×1080p)] Systém vyvedie na výstup
• Ak nastavíte [ON] a TVP nie je pripojený HDMI
káblom, zobrazí sa hlásenie [Please verify the HDMI
connection] a nie je možné zvoliť [ON].
Poznámka
• Ak je prehrávaný obraz nekvalitný, nastavte [YCBCR]
na [RGB].
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením
s konektorom DVI, automaticky sa na výstup vyvedú
[RGB] signály, aj keď zvolíte [YCBCR].
Pokračovanie
93SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 94 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
x [AUDIO (HDMI)]
Nastavenie výstupu audio signálu z konektora
HDMI OUT.
[OFF]
Audio signál nie je vyvedený
na konektor HDMI OUT.
[ON]
Výstup audio signálu konverziou
Dolby Digital, DTS alebo 96 kHz/
24 bit PCM signálu na 48 kHz/
16 bit PCM signál.
Poznámka
• Keď prepojíte riadiacu jednotku s TVP káblom
HDMI a zvolíte [ON], na zvuk z TVP sa neaplikujú
nastavenia [AUDIO DRC], “A/V SYNC”, TONE,
“DEC. MODE” a nastavenie zvukového režimu.
• Ak je zvolený iný zdroj signálu než “DVD”,
na konektor HDMI OUT nie je vyvedený audio
signál, aj keď nastavíte [AUDIO (HDMI)] na [ON].
• [(1920×1080i)HD
] alebo [(1920×1080i)HD] je
možné zvoliť, len ak nastavíte [HDMI RESOLUTION]
v ponuke [HDMI SETUP] na [1920×1080i].
• Ak zvolíte [(1920×1080i)HD
] alebo
[(1920×1080i)HD], ďalší obrázok sa zobrazuje
po čiernom obraze.
• Tok HDMI signálu sa krátkodobo pozastaví, keď
sa do systému vkladá/zo systému vyberá DATA CD
alebo DATA DVD disk.
Nastavenia zvuku
[AUDIO SETUP]
AUDIO SETUP
S-AIR SETUP:
AUTO CALIBRATION:
DIGITAL IN: TV OPT, SAT/CABLE COAX
OFF
AUDIO DRC:
OFF
TRACK SELECTION:
x [JPEG RESOLUTION]
Výber rozlíšenia výstupného video signálu
pri súboroch JPEG vyvedeného na konektor
HDMI OUT.
[SD
[HD
]
]
[HD]
[(1920×1080i)HD
Výstup signálu so
štandardným rozlíšením
a ohraničením čiernymi
pruhmi.
Výstup signálu s vysokým
(HD) rozlíšením
a ohraničením čiernymi
pruhmi.
Výstup signálu s vysokým
(HD) rozlíšením bez
ohraničenia čiernymi
pruhmi.
] Výstup signálu s Full HD
rozlíšením a ohraničením
čiernymi pruhmi.
[(1920×1080i)HD]
Výstup signálu s Full HD
rozlíšením a bez ohraničenia
čiernymi pruhmi.
x [S-AIR SETUP]
Nastavenie pre S-AIR. Podrobnosti pozri
“Používanie produktov S-AIR” (str. 74).
[ID]
Nastavenie ID hlavného
zariadenia S-AIR.
[PAIRING]
Spárovanie systému a pomocného
zariadenia S-AIR (surround
zosilňovač alebo S-AIR prijímač).
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná, len ak je do hlavného
zariadenia S-AIR zasunutý S-AIR vysielač.
x [AUTO CALIBRATION]
Automatická kalibrácia vhodných nastavení.
Podrobnosti pozri “Automatická kalibrácia
vhodných nastavení” (str. 88).
Poznámka
• Nastavenie [JPEG RESOLUTION] je účinné,
len ak je [TV TYPE] v ponuke [VIDEO SETUP]
nastavené na [16:9] a [HDMI RESOLUTION]
v ponuke [HDMI SETUP] nastavíte na iné rozlíšenie
než [720×480/576p].
94SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 95 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
x [DIGITAL IN]
Poznámka
Digitálny audio vstup môžete priradiť tak,
aby zodpovedal zdroju vstupného signálu “TV”
a “SAT/CABLE”.
[TV t OPT,
Vstupné optické audio signály
SAT/CABLE t sa priradia zdroju signálu “TV”,
COAX]
vstupné koaxiálne audio signály
sa priradia zdroju signálu
“SAT/CABLE”.
[TV t COAX,
Vstupné koaxiálne audio signály
SAT/CABLE t sa priradia zdroju signálu “TV”,
OPT]
vstupné optické audio signály
sa priradia zdroju signálu
“SAT/CABLE”.
• Ak nastavíte túto položku na [AUTO], môže dôjsť
ku zmene jazyka. Nastavenie [TRACK SELECTION]
má prednostné postavenie (vyššiu prioritu) pred
nastavením [AUTO] v ponuke [LANGUAGE SETUP]
(str. 91). (V závislosti od obsahu disku nemusí táto
funkcia fungovať.)
• Ak majú zvukové stopy PCM, DTS, Dolby Digital
a MPEG audio rovnaký počet kanálov, systém postupne
volí PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG audio.
Ďalšie nastavenia
[SYSTEM SETUP]
x [AUDIO DRC] (len DVD VIDEO disky)
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
Kompresia dynamického rozsahu zvukovej
stopy. Nastavenie [AUDIO DRC] je vhodné pri
sledovaní filmov pri nízkej hlasitosti v noci.
Bez kompresie dynamického
rozsahu.
[STANDARD]
Reprodukcia zvukovej stopy
s kompresiou dynamického
rozsahu v zmysle zámerov
technikov pre záznam.
[MAX]
Maximálna kompresia
dynamického rozsahu.
x [SCREEN SAVER]
Môžete redukovať riziko poškodenia obrazovky
(vypálenie obrazu). Šetrič vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla (napr. tlačidla H).
[ON]
Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí
cca 15 minút od prepnutia systému
do režimu pozastavenia alebo
zastavenia, alebo ak prehrávate CD,
DATA CD (MP3) alebo
DATA DVD (MP3) disk viac
než 15 minút.
[OFF]
Vypnutie.
Poznámka
• Nastavenie [AUDIO DRC] funguje len pri zvuku
Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION]
(len DVD VIDEO disky)
Uprednostnenie zvukovej stopy s vyšším
počtom kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO
disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré audio
formáty (PCM, DTS, Dolby Digital alebo
MPEG audio).
[OFF]
Vypnutie.
[AUTO]
Automatický výber zvukovej
stopy podľa priority.
Pokročilejšie nastavenia
[OFF]
Pokračovanie
95SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 96 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
x [BACKGROUND]
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia na
TV obrazovke v režime zastavenia alebo počas
prehrávania CD, DATA CD (MP3) alebo
DATA DVD (MP3) disku.
[JACKET
PICTURE]
[GRAPHICS]
Na pozadí sa zobrazí šablónový
obrázok (statický obrázok), avšak
iba v prípade, že je na disku
zaznamenaný (CD-EXTRA atď.).
Ak na disku šablónový obrázok
nie je, zobrazí sa obrázok
[GRAPHICS].
Nastavenia reproduktorov
[SPEAKER SETUP]
Pre dosiahnutie čo najlepšieho priestorového
zvuku najskôr špecifikujte zapojenie
reproduktorov a vzdialenosť od pozície počúvania.
Využitím testovacích tónov nastavte hlasitosť
a vyváženie reproduktorov na rovnakú úroveň.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST
TONE
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v pamäti systému
od výroby.
[BLUE]
Farba pozadia je modrá.
[BLACK]
Farba pozadia je čierna.
YES
YES
YES
YES
x [CONNECTION]
x [PARENTAL CONTROL]
Nastavenie obmedzenia prehrávania.
Podrobnosti pozri “Obmedzenie prehrávania
disku” (str. 86).
x [DivX]
Zobrazenie registračného kódu tohto systému.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com
na Internete.
Ak nepripojíte stredový alebo surround
reproduktory, nastavte podľa toho parametre pre
[CENTER] a [SURROUND]. Keďže je
nastavenie predných reproduktorov
a subwoofera fixné, nie je možné tieto
nastavenia meniť.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte stredový
reproduktor, zvoľte toto
nastavenie.
[SURROUND]
[YES]: Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
[NONE]: Ak nepripojíte surround
reproduktory, zvoľte toto
nastavenie.
[SUBWOOFER]
[YES]
x [MULTI-DISC RESUME]
(len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)
Funkciu [MULTI-DISC RESUME] môžete
zapnúť alebo vypnúť.
[ON]
Ukladanie miesta zastavenia
prehrávania až pre 10 diskov.
[OFF]
Neukladanie miesta zastavenia
prehrávania do pamäte.
Prehrávanie sa od miesta
zastavenia prehrávania obnoví
len pri aktuálne vloženom disku.
x [RESET]
Môžete obnoviť výrobné nastavenia pri
nastaveniach vykonaných v ponuke [SETUP],
okrem nastavenia [PARENTAL CONTROL].
Podrobnosti pozri “Obnovenie výrobných
nastavení vykonaných cez ponuku [SETUP]”
(str. 99).
96SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 97 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
x [DISTANCE (FRONT)]
x [DISTANCE (SURROUND)]
Po premiestnení predných a stredového
reproduktora nastavte parametre vzdialenosti
(A) z miesta počúvania po reproduktory.
Parametre pre stredový reproduktor je možné
nastaviť od 0.0 až do 7.0 metrov.
Po premiestnení surround reproduktorov
nastavte parametre vzdialenosti (B) z miesta
počúvania po reproduktory.
Parametre je možné nastaviť v rozsahu od 0.0 až
do 7.0 metrov.
A
B
Nastavenie vzdialenosti
predných reproduktorov.
[CENTER]
3.0 m1)2)
Nastavenie vzdialenosti
stredového reproduktora.
[SUBWOOFER]
3.0 m1)
Nastavenie vzdialenosti
subwoofera.
[L/R]
3.0 m3)4)
3)
4)
Nastavenie vzdialenosti
surround reproduktorov.
Ak vykonáte rýchle nastavenie Quick Setup
(str. 34), výrobné nastavenia sa zmenia.
Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [SURROUND] na [YES].
Poznámka
1)
2)
Ak vykonáte rýchle nastavenie Quick Setup
(str. 34), výrobné nastavenia sa zmenia.
Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [CENTER] na [YES].
• V závislosti od vstupného toku nemusí byť nastavenie
[DISTANCE] účinné.
• Ak nie sú všetky predné a surround reproduktory
umiestnené v rovnakej vzdialenosti od pozície
počúvania, nastavte vzdialenosť podľa najbližšieho
z nich.
• Surround reproduktory neumiestňujte do väčšej
vzdialenosti od pozície počúvania než predné
reproduktory.
• Ak je nastavenie vzdialenosti reproduktorov mimo
odporúčanú vzdialenosť, zobrazí sa
X/ x ** m
(** je konkrétne číslo).
X indikuje presah za
odporúčanú vzdialenosť.
x indikuje presah
pod odporúčanú vzdialenosť.
Pokročilejšie nastavenia
[L/R]
3.0 m1)
Pokračovanie
97SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 98 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
x [LEVEL (FRONT)]
Môžete nastaviť úroveň hlasitosti predných
a stredového reproduktora a subwoofera.
Za účelom jednoduchšieho nastavenia nastavte
[TEST TONE] na [ON].
[L/R]
0.0 dB
Nastavenie úrovne hlasitosti
predných reproduktorov
v rozsahu –6.0 dB až +6.0 dB.
[CENTER]
0.0 dB5)
Nastavenie úrovne hlasitosti
stredového reproduktora
v rozsahu –6.0 dB až +6.0 dB.
[SUBWOOFER]
0.0 dB
Nastavenie úrovne hlasitosti
subwoofera v rozsahu –6.0 dB
až +6.0 dB.
5)
2
3
6)
Nastavenie úrovne hlasitosti
surround reproduktorov
v rozsahu –6.0 dB až +6.0 dB.
Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [SURROUND] na [YES].
4
5
6
[OFF]
Testovací tón sa z reproduktorov
nereprodukuje.
[ON]
Počas nastavovania úrovne hlasitosti
reproduktorov sa testovací tón reprodukuje
postupne z jednotlivých reproduktorov.
Pri voľbe jednej z položiek
[SPEAKER SETUP] sa testovací tón
reprodukuje postupne z každého
reproduktora.
Stláčaním X/x zvoľte
[SPEAKER SETUP], potom
stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte [TEST TONE],
potom stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte [ON], potom
stlačte
.
Postupne bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón.
7
Stláčaním C/X/x/c nastavte hodnotu
pre položku [LEVEL (FRONT)] alebo
[LEVEL (SURROUND)].
Testovací tón sa reprodukuje len z práve
nastavovaného reproduktora.
8
9
Po dokončení nastavovania stlačte
Stláčaním X/x zvoľte [TEST TONE],
potom stlačte
.
10 Stláčaním X/x zvoľte [OFF], potom
stlačte
x [TEST TONE]
Aby bolo možné nastaviť položky
[LEVEL (FRONT)] a [LEVEL (SURROUND)],
budú reproduktory reprodukovať testovací tón.
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
Môžete nastaviť úroveň hlasitosti surround
reproduktorov. Za účelom jednoduchšieho
nastavenia nastavte [TEST TONE] na [ON].
[L/R]
0.0 dB6)
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
Táto položka sa zobrazí, ak v ponuke
[CONNECTION] nastavíte [CENTER] na [YES].
x [LEVEL (SURROUND)]
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
.
Poznámka
• Testovací signál nie je vyvedený na konektor
HDMI OUT.
Rada
• Hlasitosť všetkých reproduktorov môžete nastaviť
súčasne. Stláčajte VOLUME +/–.
• Ak chcete obnoviť výrobne nastavenie po zmene
nastavení, zvoľte danú položku a stlačte CLEAR.
Jedine nastavenie [CONNECTION] sa neobnovuje
na výrobne nastavené hodnoty.
Nastavenie úrovne hlasitosti
reproduktorov pomocou
testovacieho tónu
1
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
98SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_086-099_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 99 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Obnovenie výrobných
nastavení
Obnovenie výrobných
nastavení vykonaných
cez ponuku [SETUP]
1
Obnovenie parametrov
systému (napr. uložené
stanice) na výrobné nastavenia
2
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka
Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[SETUP]
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
4
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup.
5
Vypnite zariadenie.
Zatlačte a pridržte "/1 na riadiacej
jednotke na cca 5 sekúnd.
Na displeji sa cca 10 sekúnd striedavo
zobrazuje “MEMORY CLR”
a “PUSH POWER”.
3
Stlačte "/1.
Na displeji sa zobrazí “CLEARING”
a obnovia sa výrobné nastavenia. Po
zobrazení “CLEARED!” sa systém vypne.
Poznámka
• Ak v kroku 3 nestlačíte "/1 alebo stlačíte iné tlačidlo
než "/1 na riadiacej jednotke, systém sa zapne.
Nastavenie sa neaplikuje.
• Keď zapnete systém po obnovení výrobných
nastavení, vyčkajte cca 20 sekúnd pred zapnutím
zariadenia stlačením "/1.
6
7
Stláčaním X/x zvoľte [RESET]
a stlačte
.
Stláčaním C/c zvoľte [YES].
Postup môžete tiež ukončiť zadaním [NO].
Obnoví sa zobrazenie ponuky Control Menu.
8
Stlačte
.
Pri resetovaní systému nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
Pokročilejšie nastavenia
Zobrazia sa voľby pre [SYSTEM SETUP].
"/1
1
2
Stláčaním X/x zvoľte [SYSTEM SETUP]
a stlačte
.
Poznámka
• Keď zapnete systém po resetovaní a v riadiacej
jednotke nebude žiadny disk, na TV obrazovke sa
zobrazí sprievodné zobrazenie. Ak chcete vykonať
nastavenia Quick Setup (str. 34), stlačte
.
Ak chcete obnoviť štandardné zobrazenie,
stlačte CLEAR.
• Obnovia sa tiež výrobné nastavenia nastavení
[MODE (MUSIC, IMAGE)], [INTERVAL]
a [EFFECT].
99SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 100 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Prevádzka
Ďalšie informácie
Bezpečnostné
upozornenia
Zdroje napájania
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru subwoofera od elektrickej zásuvky.
Sieťovú šnúru ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru
samotnú.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu.
• Ak je hlasitosť nastavená dlhší čas na vyššiu úroveň,
zariadenie sa na povrchu zahrieva. Nejde o poruchu.
Povrchu zariadenia sa však nedotýkajte. Riadiacu
jednotku neumiestňujte na miesta s nedostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby nedochádzalo k jej
nadmernému prehrievaniu.
• Na zariadenie nič neklaďte, aby ste nezakryli
ventilačné otvory. Zariadenie je vybavené
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak sú ventilačné
otvory zablokované, riadiaca jednotka sa môže
prehriať a môže dôjsť k poruche.
• Riadiacu jednotku neumiestňujte na mäkký povrch
(deka, plachta atď.) ani do blízkosti materiálov
(záclony, závesy), ktoré by mohli brániť v cirkulácii
vzduchu zablokovaním ventilačných otvorov.
• Riadiacu jednotku neumiestňujte do blízkosti
tepelných zdrojov ako sú radiátory ani na miesta
s priamym slnečným žiarením, nadmerne prašné
miesta, miesta podliehajúce mechanickým vibráciám
alebo otrasom.
• Riadiacu jednotku neumiestňujte na naklonený
povrch. Zariadenie je určené na prevádzku vo
vodorovnej polohe.
• Riadiacu jednotku ani disky neumiestňujte do
blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú
mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory.
• Na povrch riadiacej jednotky a subwoofera neklaďte
žiadne predmety.
• Ak používate viac než jednu sadu S-AIR produktov,
umiestnite ich ďalej od seba, aby nevytvárali krížové
väzby.
• Tento surround zosilňovač a S-AIR produkty
umiestnite minimálne 50 cm od osôb.
• Ak používate viac než jeden surround zosilňovač,
neklaďte ich na seba.
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme riadiacej jednotky môže kondenzovať
vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca
pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním zariadenia z neho vyberte disk.
V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do
skrinky subwoofera, odpojte subwoofer od
elektrickej siete a pred ďalším používaním ho
nechajte prekontrolovať v autorizovanom servise.
Nastavenie hlasitosti
• Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi
nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým
signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov.
Čistenie
• Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
• Povrch surround zosilňovača čistite len jemnou
suchou handričkou Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá
ako lieh alebo benzín.
Čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/šošoviek
(vrátane typov na mokré a suché čistenie). Môžu
zapríčiniť poruchu zariadenia.
Zobrazenie farieb na TV
obrazovke
• Reproduktory systému môžu spôsobiť nesprávne
zobrazovanie farieb na TV obrazovke. V takomto
prípade vypnite TVP a opäť ho zapnite po cca 15 až
30 minútach. Ak sa farby stále zobrazujú nesprávne,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
100SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 101 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém je schopný prehrávať
statické video zábery na vašej TV obrazovke
aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší
čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Poznámky k diskom
Zaobchádzanie s diskmi
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli
znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte sa
povrchu disku.
• Na povrch disku nič nenalepujte.
Identifikačný štítok je umiestnený na spodnej strane
riadiacej jednotky.
Prenášanie systému
Pred prenášaním systému vykonajte za účelom
ochrany vnútorného mechanizmu nasledovný postup.
1 Stlačením Z vysuňte disk.
Z riadiacej jednotky vyberte disk.
2 Stlačením "/1 vypnite napájanie.
3 Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
zásuvky.
Funkcia S-AIR
Surround zosilňovač
• Typový štítok je umiestnený na bočnej strane.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
Ďalšie informácie
• Keďže sa pri funkcii S-AIR audio signál šíri
rádiovými vlnami, ak rádiovým vlnám bránia
prekážky, zvuk môže vypadávať. Sú to bežné
vlastnosti rádiových vĺn a nejde o poruchu.
• Keďže sa pri funkcii S-AIR audio signál šíri
rádiovými vlnami, zariadenie generujúce
elektromagnetické žiarenie (napr. mikrovlnná rúra)
môže rušiť prenos zvukového signálu.
• Keďže sa pri funkcii S-AIR používajú rádiové vlny
zdieľajúce rovnaké frekvenčné pásmo ako iné
bezdrôtové systémy (napr. bezdrôtový LAN alebo
Bluetooth), môže sa vyskytnúť rušenie alebo
nekvalitný príjem. V takomto prípade vykonajte
nasledovný postup:
– Tento systém neumiestňujte do blízkosti iných
bezdrôtových systémov.
– Tento systém a iné bezdrôtové systémy
nepoužívajte súčasne.
• Prenosová vzdialenosť (dosah) závisí od prostredia
používania. Vyhľadajte miesto, kde je prenos medzi
hlavným zariadením S-AIR a pomocným zariadením
S-AIR najúčinnejší a používajte ich v danom mieste.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú
klimatizačné potrubia, ani nenechávajte disk
v zaparkovanom aute na slnku. Teplota
v interiéri sa môže značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk späť
do obalu.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
Systém dokáže prehrávať len štandardné okrúhle
disky. Používaním neštandardných (iných, než
okrúhlych) diskov (napr. štvorcových, v tvare
srdca alebo hviezdy) môžete spôsobiť poruchu
zariadenia.
Nepoužívajte disky s komerčne dostupnými
doplnkami, napr. so štítkom alebo obopínacím
prstencom.
101SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 102 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie
uvedeného prehľadu skôr, ako pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Ak v servise dôjde počas opravy k výmene niektorých dielov, môže si servis staré diely ponechať.
V prípade problému s funkciou S-AIR nechajte predajcu Sony preveriť kompletne zostavený systém
(hlavné zariadenie S-AIR (riadiaca jednotka aj subwoofer) aj pomocné zariadenie S-AIR).
Napájanie
Problém
Riešenie
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená do elektrickej
zásuvky.
• Stlačte "/1 po zmiznutí hlásenia “STANDBY” z displeja.
• Po pripojení sieťovej šnúry vyčkajte cca 20 sekúnd, kým zariadenie
zapnete stlačením "/1.
Ak sa na displeji striedavo zobrazuje Stlačením "/1 vypnite zariadenie a po vypnutí zobrazenia “STANDBY”
“PROTECTOR” a “PUSH POWER”. skontrolujte nasledovné položky.
• Nie sú reproduktorové káble 3 a # skratované?
• Používate len určené reproduktory?
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na systéme?
Overte uvedené položky a vyriešte problémy. Po zmiznutí “STANDBY”
vyčkajte cca 20 sekúnd, potom stlačením "/1 zariadenie zapnite. Ak sa
problém nevyriešil ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony.
102SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 103 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Obraz
Riešenie
Nie je vidieť obraz.
• Prepojovacie video káble sú nesprávne zapojené.
• Prepojovacie video káble sú poškodené.
• Riadiaca jednotka nie je pripojená do správneho vstupného konektora
na TVP (str. 26).
• Na TVP nie je správne zvolený vstupný video signál, takže nie je možné
vidieť obraz zo systému.
• Skontrolujte nastavenie výstupného video signálu na systéme (str. 36).
• Nastavili ste progresívny formát, TVP však nedokáže takýto signál
spracovať. V takomto prípade obnovte nastavenie na prekladaný formát
(výrobné nastavenie) (str. 37).
• Aj keď je TVP kompatibilný so signálom v progresívnom formáte
(525p), môže byť pri nastavení progresívneho formátu obraz skreslený.
V takomto prípade obnovte nastavenie na prekladaný formát (výrobné
nastavenie) (str. 37).
• Prepojte prepojovací kábel správne.
• Riadiaca jednotka je pripojená k vstupnému konektoru HDCP
-nekompatibilného zariadenia (indikátor “HDMI” na displeji nesvieti).
• Ak konektor HDMI OUT používate na výstup video signálu, zmeňte
nastavenie typu výstupného video signálu z konektora HDMI.
Problém sa tým môže vyriešiť (str. 36).
Pripojte riadiacu jednotku k TVP cez iný video konektor než HDMI OUT
a zdroj vstupného signálu na TVP nastavte tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému. Zmeňte typ výstupného video signálu z konektora
HDMI OUT a zdroj vstupného signálu na TVP prepnite späť na HDMI.
Ak sa obraz stále nezobrazí, zopakujte postup a skúste iné voľby.
Dochádza k výskytu obrazového šumu. • Disk je znečistený alebo chybný.
• Ak prechádza prehrávaný obrazový signál zo systému cez VCR a následne
vstupuje do TVP, kvalita obrazu môže byť pri určitom DVD programe
ovplyvnená signálom ochrany proti kopírovaniu. Ak problém pretrváva,
aj keď ste riadiacu jednotku pripojili priamo k TVP, skúste pripojiť riadiacu
jednotku do vstupného video konektora na TVP (okrem konektora HDMI)
(str. 26).
Ďalšie informácie
Problém
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď • Formát je fixne zadaný na vašom disku.
v ponuke [VIDEO SETUP] nastavíte
v položke [TV TYPE] príslušný formát.
Na TV obrazovke sa vyskytujú
nesprávne farby.
Subwoofer a predné reproduktory systému sú magneticky tienené, aby
sa zabránilo vplyvu magnetizmu. Niekedy sa však pri výskyte silného
magnetu môže šírenie magnetického poľa vyskytnúť. V takomto prípade
prekontrolujte nasledovné:
• Ak používate reproduktory pri CRT TVP alebo projektoroch, umiestnite
reproduktory najmenej 0,3 m od TVP.
• Ak problém s nesprávnymi farbami pretrváva, vypnite TVP a po cca
15 až 30 minútach ho znova zapnite.
• Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (pískanie), umiestnite
reproduktory ďalej od TVP.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti reproduktorov nenachádzajú žiadne
magnetické predmety (magnetické prvky na podstavci pre TVP,
zdravotnícke zariadenia, hračky atď.).
Pokračovanie
103SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 104 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Zvuk
Problém
Riešenie
Nie je počuť zvuk.
• Reproduktorové káble nie sú pevne pripojené.
• Ak je na displeji zobrazené “MUTING”, stlačte na diaľkovom ovládaní
MUTING.
• Systém je prepnutý v režime pozastavenia, alebo v režime spomaleného
prehrávania. Stlačením H obnovíte štandardné prehrávanie.
• Systém je v režime rýchleho posuvu vpred alebo vzad. Stlačením H
obnovíte štandardné prehrávanie.
• Skontrolujte umiestnenie reproduktorov (str. 96).
• Zariadenie pripojené do konektora HDMI OUT nepodporuje formát
audio signálu. V takomto prípade nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke
[HDMI SETUP] na [ON] (str. 94).
Cez konektor HDMI OUT sa
nereprodukuje žiadny zvuk.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON] (str. 94).
• Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI zariadeniu (konektory DVI
neodkážu prijímať audio signály).
• Vyskúšajte nasledovné:
1 Vypnite a znova zapnite toto zariadenie.
2 Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie.
3 Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené,
alebo sú zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia pripojené správne.
• Vykonajte automatickú kalibráciu ([AUTO CALIBRATION]) (str. 88).
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble umiestnené ďalej od
transformátora alebo motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre od TVP
alebo žiarivky.
• Presuňte TVP ďalej od audio zariadení.
• Konektory a koncovky káblov sú znečistené. Vyčistite ich jemnou
handričkou mierne navlhčenou v liehu.
• Vyčistite disk.
Počas prehrávania VIDEO CD, CD
disku alebo súboru MP3 zvuk stráca
stereo efekt.
• Stláčaním AUDIO nastavte “AUDIO” na “STEREO” (str. 50).
• Skontrolujte, či ste riadiacu jednotku pripojili správne.
Pri prehrávaní zvukových stôp
Dolby Digital, DTS alebo MPEG
audio sú surround efekty ťažko
počuteľné.
• Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 63).
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 23, 96).
• V závislosti od DVD disku nemusí byť výstupný signál zaznamenaný pre
všetky kanály 5.1-kanálového výstupu. Signál môže byť monofonický
alebo stereofonický, aj keď je zvuková stopa zaznamenaná vo formáte
Dolby Digital alebo MPEG audio.
Zvuk je reprodukovaný len stredovým • Skontrolujte zapojenie reproduktorov.
reproduktorom.
• V závislosti od disku môže byť zvuk reprodukovaný len stredovým
reproduktorom.
Zvuk nie je reprodukovaný stredovým • Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 23, 96).
reproduktorom.
• Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 63).
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt zo stredového reproduktora
ťažko počuteľný.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
104SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 105 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Problém
Riešenie
Zo surround reproduktorov nie je
reprodukovaný zvuk alebo len slabý
zvuk.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov (str. 23, 96).
• Overte nastavenie “DEC. MODE” (str. 63).
• V závislosti od zdroja signálu môže byť efekt zo surround reproduktorov
ťažko počuteľný.
• Bezdrôtové nastavenie reproduktorov nie je správne.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj signálu.
Nepočuť úvodný zvuk daného
programu.
• Nastavte iný zvukový režim než “AUTO” (str. 65).
• Nastavte iný režim dekódovania než “A.F.D. MULTI” (str. 63).
Nie je počuť zvuk, alebo zvuk
vypadáva.
• Hlavné zariadenie S-AIR a/alebo surround zosilňovač sú umiestnené
na mieste ako napr. kovová polica.
• V blízkosti surround zosilňovača je bezdrôtová sieť LAN, mikrovlnná
rúra a Bluetooth aplikácie atď.
• Premiestnite takéto zariadenia ďalej od surround zosilňovača, alebo ich
vypnite.
Prevádzka
Riešenie
Rozhlasové stanice nie je možné
naladiť.
• Skontrolujte, či je anténa správne pripojená. Nasmerujte anténu, alebo
v prípade potreby pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom ladení). Použite priame
ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice, alebo sa vymazali (ak vyvolávate
uložené stanice). Uložte stanice (str. 67).
• Stlačením DISPLAY zobrazte na displeji frekvenciu stanice.
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Medzi diaľkovým ovládaním a riadiacou jednotkou sú prekážky.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a riadiacou jednotkou je príliš
veľká.
• Diaľkové ovládanie nie je smerované na senzor signálov diaľkového
ovládania na riadiacej jednotke.
• Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
Disk sa neprehráva.
• Nie je vložený žiadny disk.
• Disk je vložený naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou smerom nadol.
• Systém nedokáže prehrávať CD-ROM disky atď. (str. 7).
• Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom systému.
• Vo vnútri riadiacej jednotky skondenzovala vlhkosť. Môže sa poškodiť
snímacia šošovka. Vyberte disk a ponechajte riadiacu jednotku zapnutú
cca pol hodiny.
• Disk nie je správne zapísaný.
• Disk je znečistený alebo chybný.
Ďalšie informácie
Problém
Pokračovanie
105SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 106 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Problém
Riešenie
Nie je možné prehrávať súbor MP3.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3 vo formáte
vyhovujúcom štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3 vo formáte
vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).
• Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
• Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.MP3”, nejde o súbor
vo formáte MP3.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém nedokáže prehrávať audio stopy vo formáte MP3PRO.
• [MODE (MUSIC, IMAGE)] je nastavené na [IMAGE] (str. 59).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MODE (MUSIC, IMAGE)], vyberte
a znova vložte disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video súbor DivX.
Nie je možné prehrávať súbory JPEG. • DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte
vyhovujúcom štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte
vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).
• Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo “.JPG”.
• Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka) × 2048 (výška) v štandardnom
režime alebo viac než 2 000 000 pixelov pri progresívnom súbore JPEG,
ktorý sa využíva najmä na web-stránkach na Internete.
• Rozmer je väčší než dokáže TV obrazovka zobraziť (takéto obrázky
sú redukované).
• [MODE (MUSIC, IMAGE)] je nastavené na [MUSIC] (str. 59).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie [MODE (MUSIC, IMAGE)],
vyberte a znova vložte disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video súbor DivX.
Súbory formátu MP3 a JPEG sa začnú • V ponuke [MODE (MUSIC, IMAGE)] je nastavené [AUTO] (str. 59).
prehrávať súčasne.
Nie je možné prehrávať video súbor
DivX.
• Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
• Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo “.DIVX”.
• DATA CD/DATA DVD disk nie je vo formáte DivX vyhovujúcom
štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet/UDF.
• Video súbor DivX má väčší rozmer obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška).
Názvy priečinka/súboru nie sú
zobrazené správne.
• Systém dokáže zobraziť len číslice a písmená abecedy. Akýkoľvek iný
znak sa zobrazí ako [*].
Pri prehrávaní sa disk neprehráva od
začiatku.
• Je zapnutá jedna z funkcií Program Play, Shuffle Play alebo Repeat Play.
Stlačením CLEAR pred prehrávaním disku tieto funkcie zrušte.
• Je zapnutá funkcia Resume Play.
Na riadiacej jednotke alebo na diaľkovom ovládaní stlačte x počas
zastavenia, až potom spustite prehrávanie (str. 45).
• Menu titulov, DVD disku alebo PBC Menu sa automaticky zobrazuje
na TV obrazovke.
Systém automaticky prehráva disk.
• DVD disk je vybavený funkciou automatického prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
• Niektoré disky obsahujú signál automatického pozastavenia.
Pri prehrávaní takéhoto disku systém zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu automatického pozastavenia.
Niektoré funkcie ako zastavenie,
Search, Slow-motion Play alebo
Repeat Play nie sú dostupné.
• Niektoré disky neumožňujú využívanie niektorých uvedených funkcií.
Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného disku.
106SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 107 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Problém
Riešenie
Hlásenia sa na TV obrazovke
nezobrazujú v požadovanom jazyku.
• V ponuke Setup zvoľte v položke [OSD] ponuky [LANGUAGE SETUP]
požadovaný jazyk pre OSD zobrazenie (str. 91).
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá
zmeniť.
• Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané viacjazyčné zvukové
stopy.
• Zmena jazyka pre zvuk nie je na DVD disku dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť.
• Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku zaznamenané.
• Zmena jazyka titulkov nie je na DVD disku dostupná.
Titulky nie je možné vypnúť.
• Niektoré DVD disky neumožňujú vypnutie titulkov.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
• Na práve prehrávanom DVD disku nie sú scény z viacerých zorných
uhlov zaznamenané (str. 54).
• Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku dostupná.
Nie je možné vybrať disk a na displeji • Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo na autorizované servisné
sa zobrazí hlásenie “LOCKED”.
stredisko Sony.
Na TV obrazovke sa počas prehrávania • Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete prehrávať, je poškodený.
DATA CD alebo DATA DVD disku • Údaje nie sú dátami MPEG 1 Audio Layer 3.
zobrazí [Data error].
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie je vo formáte JPEG.
• Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo “.DIVX”, nejde však
o formát DivX, prípadne je súbor vo formáte DivX, nie je však
kompatibilný s certifikovanými profilmi DivX.
• Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky, potom ju po niekoľkých
minútach znova zapojte.
Na displeji sa zobrazí
“DEMO PLAY”.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo na autorizované servisné
stredisko Sony.
Funkcia ovládania cez HDMI
nefunguje.
• Ak na displeji nesvieti “HDMI”, skontrolujte HDMI prepojenie (str. 27).
• Nastavte [CONTROL FOR HDMI] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON]
(str. 71, 93).
• Zistite, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou ovládania
cez HDMI.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra pripojeného zariadenia správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
• Skontrolujte nastavenie funkcie ovládania cez HDMI na pripojenom
zariadení. Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
• Ak zmeníte HDMI prepojenie, zapojte a odpojte sieťovú šnúru. Prípadne
ak došlo k výpadku napájania, nastavte [CONTROL FOR HDMI]
v ponuke [HDMI SETUP] na [OFF], potom nastavte [CONTROL FOR
HDMI] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON] (str. 93).
• Podrobnosti pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri funkcii
“BRAVIA” Sync” (str. 70).
Ďalšie informácie
Systém nepracuje správne.
Systém ani TVP nereprodukuje žiadny • Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke [HDMI SETUP] na [ON] (str. 94).
zvuk počas používania funkcie
• Zistite, či je pripojený TVP kompatibilný s funkciou
System Audio Control.
System Audio Control.
• Podrobnosti pozri “Používanie funkcie ovládania cez HDMI pri funkcii
“BRAVIA” Sync” (str. 70).
• Skontrolujte zapojenia.
Pokračovanie
107SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 108 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Funkcia S-AIR
Problém
Riešenie
S-AIR prepojenie nie je aktívne
(prenos zvuku nie je aktívny),
napr. je indikátor na pomocnom
zariadení S-AIR v nasledovnom
stave:
• Nesvieti.
• Bliká.
• Svieti načerveno.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie S-AIR, umiestnite ho viac než 8 m
od tohto hlavného zariadenia S-AIR.
• Overte nastavenia ID pre hlavné zariadenie S-AIR aj pomocné zariadenie
S-AIR (str. 75).
• Spárovali ste hlavné zariadenie S-AIR s iným pomocným zariadením S-AIR.
Spárujte želané pomocné zariadenie S-AIR (str. 77).
• Hlavné zariadenie S-AIR je spárované s iným pomocným zariadením S-AIR.
Zrušte spárovanie.
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR umiestnite ďalej od iných bezdrôtových
produktov.
• Prestaňte používať iný bezdrôtový produkt.
• Pomocné zariadenie S-AIR je vypnuté. Zapojte sieťovú šnúru a zapnite
pomocné zariadenie S-AIR.
Zvuk nie je reprodukovaný
pomocným zariadením S-AIR.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie S-AIR, umiestnite ho viac než 8 m
od tohto hlavného zariadenia S-AIR.
• Overte nastavenia ID pre hlavné zariadenie S-AIR aj pomocné zariadenie
S-AIR (str. 75).
• Skontrolujte nastavenie párovania (str. 77).
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR umiestnite bližšie k sebe.
• Nepoužívajte zariadenia generujúce elektromagnetické žiarenie
(napr. mikrovlnná rúra).
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR umiestnite ďalej od iných bezdrôtových
produktov.
• Prestaňte používať iný bezdrôtový produkt.
• Zmeňte nastavenie “RF CHANGE” (str. 79).
• Zmeňte nastavenia ID pre hlavné aj pomocné zariadenie S-AIR.
• Vypnite toto aj pomocné zariadenie S-AIR a potom ich znova zapnite.
Počuť šum, alebo zvuk
vypadáva.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie S-AIR, umiestnite ho viac než 8 m
od tohto hlavného zariadenia S-AIR.
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR umiestnite bližšie k sebe.
• Nepoužívajte zariadenia generujúce elektromagnetické žiarenie
(napr. mikrovlnná rúra).
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR umiestnite ďalej od iných bezdrôtových
produktov.
• Prestaňte používať iný bezdrôtový produkt.
• Zmeňte nastavenie “RF CHANGE” (str. 79).
• Zmeňte nastavenia ID pre hlavné aj pomocné zariadenie S-AIR.
108SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 109 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Prevádzka surround zosilňovača
Ak surround reproduktory nereprodukujú žiadny zvuk, skontrolujte stav indikátora POWER/ON LINE.
Podrobnosti o indikátore POWER/ON LINE pozri “Krok 3: Nastavenie bezdrôtového systému” (str. 32).
Problém
Riešenie
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená do elektrickej zásuvky.
Indikátor POWER/ON LINE
sa nerozsvieti.
Vypnite surround zosilňovač a odpojte sieťovú šnúru surround zosilňovača,
potom skontrolujte nasledovné.
• Nie sú reproduktorové káble + a – skratované?
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na surround zosilňovači?
• Po overení uvedeného a odstránení prípadných problémov zapojte sieťovú
šnúru surround zosilňovača a zapnite surround zosilňovač. Ak sa problém
nevyriešil ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Na displeji sa striedavo
zobrazuje “HP NO LINK”
a “VOLUME MIN” a hlasitosť
na tomto zariadení sa zníži
na minimálnu úroveň.
Ďalšie informácie
Nie je počuť zvuk.
• Svieti nazeleno.
Skontrolujte stav indikátora
– Reproduktorové káble nie sú pevne pripojené.
POWER/ON LINE na surround
– Skontrolujte zapojenia a nastavenia reproduktorov.
zosilňovači.
– Hlasitosť systému je nastavená na minimálnu úroveň.
– Na hlavnom zariadení S-AIR je vypnutý zvuk.
– V závislosti od zdroja signálu alebo nastavení zariadenia môže byť efekt
zo surround reproduktorov ťažko počuteľný.
– Sú pripojené slúchadlá.
• Bliká nazeleno.
– Hlavné zariadenie S-AIR je vypnuté.
– Spárovali ste hlavné zariadenie S-AIR s iným pomocným zariadením S-AIR.
– Surround zosilňovač je spárovaný s iným hlavným zariadením S-AIR.
– Overte nastavenia ID pre hlavné zariadenie S-AIR aj surround zosilňovač
(str. 75).
– Párovanie nie je dokončené.
– Prenos zvukového signálu je nekvalitný.
Premiestnite surround zosilňovač tak, aby indikátor POWER/ON LINE
svietil nazeleno.
– Subwoofer a surround zosilňovač umiestnite ďalej od iného bezdrôtového
produktu.
– Prestaňte používať iný bezdrôtový produkt.
– Bezdrôtový(é) vysielač(e) s prijímačom(mi) je(sú) nesprávne osadený(é).
• Svieti načerveno.
– Prepnite prepínač SURROUND SELECTOR (SURROUND alebo
SURROUND BACK) na surround zosilňovači tak, aby nastavenie
zodpovedalo hlavnému zariadeniu S-AIR.
• Hlasitosť na tomto zariadení sa zníži na minimálnu úroveň ak vypnete surround
zosilňovač s pripojenými slúchadlami pred vypnutím tohto systému, alebo je
príjem rozhlasového vysielania nekvalitný. V takomto prípade skontrolujte
kvalitu signálu rozhlasového vysielania a znova nastavte úroveň hlasitosti.
109SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 110 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Samodiagnostická
funkcia
(Keď sa na displeji zobrazia písmená/
číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
(aby sa zabránilo poškodeniu systému) bliká za
účelom upozornenia na vzniknutý problém na
obrazovke alebo na displeji predného panela
päťmiestny servisný kód (napr. C 13 50)
pozostávajúci z kombinácie písmena a 4 číslic.
V takomto prípade skontrolujte nasledovný
prehľad.
Zobrazenie čísla verzie na TV
obrazovke
Po zapnutí systému sa na obrazovke môže
zobraziť číslo verzie [VER.X.XX] (X je nejaké
číslo). Aj keď nejde o poruchu a táto funkcia sa
využíva len autorizovaným servisom Sony,
normálna prevádzka systému nebude možná.
Ak chcete systém používať, vypnite ho a znova
ho zapnite.
VER.X.XX
C:13:50
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Príčina a/alebo riešenie
C 13
• Disk je znečistený.
, Vyčistite disk pomocou jemnej
handričky (str. 101).
• Disk je vo formáte, ktorý systém
nedokáže prehrávať.
C 31
Disk nie je správne vložený.
, Reštartujte systém, potom
vložte disk správne.
E XX
(xx je nejaké
číslo)
Aby sa predišlo poruche systému,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
, Kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony alebo autorizované servisné
stredisko Sony a informujte ich
o zobrazenom 5-miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
110SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 111 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Video
Technické údaje
Výstupy
Zosilňovač
Výstupný výkon (menovitý)
Predný L/Predný R (menovitý):
35 W + 35 W
(pri 10 Ohm, 1 kHz,
1% celkové harmonické
skreslenie (ďalej THD))
Výstupný výkon RMS (referenčný)
Predný L/Predný R*:
50 W + 50 W
(pri 10 Ohm, 1 kHz,
10% THD)
Stredový*:
50 W
(pri 10 Ohm, 1 kHz,
10% THD)
Surround L/Surround R*: 50 W + 50 W
(pri 10 Ohm, 1 kHz,
10% THD)
Subwoofer*:
100 W (pri 4 Ohm, 70 Hz,
10% THD) + 100 W
(pri 4 Ohm, 500 Hz,
10% THD)
Vstupy (Analógové)
TV (AUDIO IN)
Citlivosť: 450/250 mV
Vstupy (Digitálne)
SAT/CABLE (COAXIAL IN)
Impedancia: 75 Ohm
Laser
Polovodičový laser
(DVD: λ = 645 - 660 nm)
(CD: λ = 770 - 800 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
Prenosový systém (norma) NTSC / PAL
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
Pásmo AM
Ladiaci rozsah
Anténa
Medzifrekvencia
Reproduktory
Predné/Stredový/Surround (SS-IS15)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Reproduktorové káble
Širokopásmový
reproduktor
35 mm
10 Ohm
45 × 55 × 40 mm (š/v/h)
0,07 kg
4,5 m × 2,3 m × 1,12 m × 2
Subwoofer (SA-WSIS50)
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Napájanie
Príkon
2-pásmový,
2-reproduktorový
subwoofer
120 mm + 160 mm
4 Ohm
190 × 450 × 472 mm
(š/v/h)
13,5 kg
220 – 240 V striedavé
napätie (AC), 50/60 Hz
Zapnutý: 130 W
Pohotovostný režim:
0,3 W (v režime úspory
energie)
Rozmery (cca)
215 × 105 × 207 mm
(š/v/h)
3,0 kg
Hmotnosť (cca)
Výstupný výkon
(DIGITAL MEDIA PORT) DC OUT: 5 V, 700 mA
Surround zosilňovač (TA-SA100WR)
Rádio (tuner)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
HDMI OUT: Typ A
(19 pinov)
Riadiaca jednotka (HCD-IS50)
DVD systém
Systém
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vš-š,
75 Ohm
Ďalšie informácie
* V závislosti od nastavení režimu dekódovania
a zdrojov zvukového signálu nemusí byť na výstupe
žiadny zvukový signál.
VIDEO: 1 Vš-š, 75 Ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
PLL quartz-locked digital
synthesizer systém
87,5 - 108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
10,7 MHz
Zosilňovač
Režim Stereo (menovitý) 80 W + 80 W (pri 3 Ohm,
1 kHz, 1 % THD)
Režim Surround (referenčný)
Výstupný výkon RMS
143 W (na kanál pri 3 Ohm,
1 kHz, 10% THD)*
* V závislosti od zdroja vstupného signálu nemusí byť
na výstupe žiadny zvukový signál.
531 – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
AM rámová anténa
450 kHz
Pokračovanie
111SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 112 Friday, July 11, 2008 12:30 PM
Menovitá impedancia:
Všeobecne
Napájanie
Príkon
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
3 – 16 Ω
Striedavé napätie (AC)
220 V – 240 V,
50/60 Hz
Zapnutý: 50 W
85 × 100 × 330 mm (š/v/h)
(vrátane EZW-RT10)
85 × 100 × 345 mm
(š/v/h) vrátane krytu
a držiaka
reproduktorových káblov
1,7 kg vrátane krytu
a držiaka
reproduktorových káblov
Bezdrôtový vysielač s prijímačom
(EZW-RT10)
Komunikačný systém
Výstup
Frekvenčné pásmo
Modulácia
Napájanie
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Špecifikácie S-AIR ver. 1.0
12,0 mW
2,4000 GHz - 2,4835 GHz
DSSS
Jednosmerné napätie (DC)
3,3 V, 350 mA
50 × 13 × 60 mm (š/v/h)
24 g
Bezdrôtový vysielač (EZW-T100)
Komunikačný systém
Výstup
Frekvenčné pásmo
Modulácia
Napájanie
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Špecifikácie S-AIR ver. 1.0
12,0 mW
2,4000 GHz - 2,4835 GHz
DSSS
Jednosmerné napätie (DC)
4 V, 550 mA
Jednosmerné napätie (DC)
5 V, 15 mA
52 × 24 × 95 mm
(max. 77 × 24 × 95 mm)
(š/v/h)
61 g
Právo na zmeny vyhradené.
• Príkon v pohotovostnom režime
0,3 W.
• Na plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové
prísady.
• Plne digitálnym zosilňovačom
S-master sa dosahuje viac než 85%
účinnosť výkonu.
Slovník
Digital Cinema Auto Calibration
Technológia Digital Cinema Auto Calibration
bola vyvinutá spoločnosťou Sony za účelom
automatického zmerania a vykonania nastavení
reproduktorov pre dané prostredie v krátkom
čase.
Dolby Digital
Tento zvukový formát pre kinosály vznikol
zdokonalením systému Dolby Surround Pro
Logic. Surround kanál je stereofonický
a s rozšíreným pásmom a v tomto formáte je
aj jeden oddelený kanál subwoofera pre
reprodukciu nízkych frekvencií. Formát sa tiež
nazýva “5.1”, pretože sa kanál pre subwoofer
počíta ako 0.1 kanál (keďže pracuje len vtedy,
keď je potreba reprodukcie hlbokých tónov).
Všetkých 6 kanálov je pri tomto formáte
zaznamenávaných zvlášť, čím sa dosiahne
dôkladné oddelenie všetkých kanálov. Navyše,
keďže sú všetky signály spracované digitálne,
došlo k minimalizácii výskytu rušenia signálu.
Dolby Pro Logic II
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí
päť širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysokočistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
x Movie mode (Režim pre film)
Režim pre film sa používa pri stereo televíznom
vysielaní a všetkých programoch kódovaných
systémom Dolby Surround. Výsledkom je
dokonalejšia smerovosť zvukového poľa, ktorá
simuluje kvalitu zvuku s oddelenými 5.1 kanálmi.
x Music mode (Režim pre hudbu)
Režim pre hudbu sa používa pri stereo
hudobných záznamoch a poskytuje široký
a hlboký zvukový priestor.
112SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 113 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
DTS
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc. Táto
technológia využíva 5.1-kanálový priestorový
zvuk. Zadný kanál je stereofonický a v tomto
formáte je aj jeden oddelený kanál pre
subwoofer. DTS tiež disponuje 5.1 oddelenými
kanálmi vo vysokej kvalite digitálneho zvuku.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface - Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
V poslednom čase sa zaznamenal prudký
rozmach DVD médií, digitálneho vysielania
a ďalších vysokokvalitných médií.
Za účelom prenosu signálu z takýchto kvalitných
médií bez straty na kvalite vyvinula spoločnosť
Sony technológiu pod názvom “S-AIR” určenú pre
rádiový prenos digitálnych audio signálov bez
použitia kompresie a aplikovala ju do systému
EZW-RT10/EZW-T100.
Táto technológia prenáša digitálne audio signály
bez použitia kompresie pomocou frekvenčného
pásma 2,4 GHz v pásme ISM (Industrial,
Scientific, and Medical band - pásmo pre
priemysel, vedu a zdravotníctvo), ktoré je typické
pre bezdrôtové siete LAN a Bluetooth aplikácie.
Ďalšie informácie
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
zapojení, čo vám umožní sledovať
vysokokvalitný digitálny obraz aj zvuk. HDMI
špecifikácie sú kompatibilné s technológiou
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection - Ochrana širokopásmových
prenosov digitálneho záznamu), ktorá slúži na
ochranu proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frekvencia)
Parental Control
Funkcia DVD diskov, ktorá umožňuje
obmedzenie prehrávania podľa predvoleného
veku používateľa a úrovne obmedzenia pre danú
krajinu. Obmedzenia závisia od daného disku.
Po zapnutí tejto funkcie je prehrávanie úplne
zablokované, násilné scény sa vynechajú alebo
sa nahradia inými scénami a pod.
Prekladaný formát
(Prekladané riadkovanie)
Prekladaný formát je spôsob zobrazovania TV
obrazu pri norme NTSC s rýchlosťou snímkovania
30 snímok za sekundu. Každá snímka sa rozkladá
dvakrát - striedavo párne a nepárne riadky,
s rýchlosťou 60-krát za sekundu.
Progresívny formát
(Sekvenčné riadkovanie)
Oproti prekladanému formátu dokáže progresívny
formát reprodukovať 50 - 60 snímok za sekundu
tým, že reprodukuje všetky získavané riadky
(525 riadkov pri norme NTSC). Celková kvalita
obrazu sa zvýši a statické zábery, text
a horizontálne riadky sa zobrazujú ostrejšie.
113SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 114 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Tabuľka kódov jazykov
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Bez uvedenia
Prehľad kódov oblastí Parental Control
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
114SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 115 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Riadiaca jednotka (predný panel)
FUNCTION
VOLUME
D [/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(34, 99)
B Senzor signálov diaľkového ovládania
(11)
E Otvor pre disk (39)
F Z (vysunutie) (40)
C Displej (117)
Ďalšie informácie
A Dotykové tlačidlá
(N/x/FUNCTION/VOLUME –/+) (38)
Pokračovanie
115SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 116 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Riadiaca jednotka (zadný panel)
DMPORT
A Konektory TV (AUDIO IN R/L) (27)
F Konektor VIDEO OUT (VIDEO) (27)
B Konektor ECM-AC2 (88)
G Konektor VIDEO OUT (COMPONENT) (27)
C Konektor SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL) (28)
H Ventilačné otvory
D Konektor HDMI OUT (27)
J Konektory AM (30)
E Konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL) (27)
K Konektor FM 75Ω COAXIAL (30)
I Konektor DMPORT (28)
116SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 117 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Displej
Indikácie na displeji
MUTING CD TUNED TITLE CHAP
SLEEP
NIGHT
DTS DIGITAL
qj
STEREO
MONO
S-AIR
PL
NTSC
REPEAT 1
PROGRESSIVE
qh
A Bliká, keď je nastavený vypínací
časovač. (83)
B Svieti, keď je aktívna funkcia vypnutia
zvuku.
C Rozsvieti sa, keď je vložený CD alebo
DATA CD disk.
D Svieti, keď je naladená rozhlasová
stanica (len rádio). (67)
E Svieti, keď je na displeji zobrazená
časová informácia o titule alebo
kapitole (len DVD disky). (52)
G Svieti, keď je v subwooferi zasunutý
S-AIR vysielač (nedodávaný) a systém
vysiela zvukový signál.
H Aktuálny surround formát
(neplatí pre JPEG disky)
I Svieti, keď je nastavená norma NTSC.
K Aktuálny režim opakovania. (48)
L Svieti, keď sú na výstup z prehrávača
vyvedené signály v progresívnom
formáte (len zdroj signálu DVD). (92)
M Svieti, keď je vložený disk (len zdroj
signálu DVD).
N Zobrazenie stavu systému (napr. číslo
kapitoly, titulu, stopy/skladby,
informácia o čase, frekvencia stanice,
stav prehrávania, režim dekódovania
atď.).
O Stav prehrávania
(len zdroj signálu DVD)
Ďalšie informácie
F Stereo/Mono zvuk (len rádio). (68)
J Svieti, keď je konektor HDMI OUT
správne prepojený s HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection)-kompatibilným zariadením
so vstupným HDMI alebo DVI (Digital
Visual Interface) konektorom. (27)
P Aktuálny surround formát
(neplatí pre JPEG disky)
Q Svieti, keď je nastavený nočný režim.
(83)
117SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 118 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Subwoofer
Spodná časť subwoofera
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS50
SPEAKER
4
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS15
SUR R
SUR L
CENTER
A Ventilačné otvory
B Konektor SYSTEM CONTROL (22)
C Konektory SPEAKER (23)
D Slot EZW-T100 (23)
UPOZORNENIE
Nevyberajte skrutky pred inštalovaním
EZW-T100.
118SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 119 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Surround zosilňovač
Predný panel
Zadný panel
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
A Konektor PHONES (32)
B POWER (ON/OFF) (32)
D Indikátor PAIRING (78)
E Tlačidlo PAIRING (78)
SURROUND
SURROUND
BACK
R
F Slot pre bezdrôtový vysielač
s prijímačom (EZW-RT10) (26)
G Prepínač S-AIR ID (32)
H Konektor SPEAKER L (23)
I Konektor SPEAKER R (23)
J Prepínač SURROUND SELECTOR (32)
Ďalšie informácie
C Indikátor POWER/ON LINE (32)
SURROUND SELECTOR
119SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 120 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Diaľkové ovládanie (DO)
ABECEDNÉ PORADIE
POPIS TLAČIDIEL
A–O
P–Z
ANALOG4) 5
ANGLE 9
AUDIO3) wj
CLEAR wl
D.TUNING 0
DIGITAL4) 6
DIMMER 5
DISPLAY 3
DVD MENU qa
DVD TOP MENU wh
ENTER 8
FUNCTION 4
MENU/HOME4) qf
MUTING4) wa
NIGHT ea
ONE-TOUCH PLAY eg
PICTURE NAVI wk
PRESET +/– qg
PROG +/–3)4) ql
REPEAT 6
SLEEP ed
SOUND MODE +/–3) ql
SUBTITLE 0
SYSTEM MENU qd
THEATRE ef
TONE e;
TOOLS/OPTIONS4) qd
TUNING +/– wd
TV ws
TV VOL +/–4) w;
VOLUME +/– w;
1)
Číselné tlačidlá3)4) 7
[/1 (zapnutie/pohotovostný režim) 2
TV [/1
(zapnutie/pohotovostný režim) 1
C/X/x/c/ 1)4) qs
REPLAY/ADVANCE
qh
./> qg
m/M wd
/
wd
H3) wf
x qj
X qk
DISPLAY2) qf
Z es
-/--4) 8
O RETURN4) wg
/ 4) 3
t/ 4) qa
4) wh
/4) wl
c/C4) ql
Tlačidlo ENTER má rovnakú funkciu ako tlačidlo
. Ak ovládate TVP, tlačidlo ENTER slúži na
výber predvoľby a tlačidlo
na výber položiek
ponuky Menu .
2) Toto
tlačidlo funguje len pri zdroji signálu “DVD”
alebo “DMPORT”. V závislosti od adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT nemusí toto tlačidlo
fungovať.
3)
Tlačidlá 5, H, PROG +/SOUND MODE a AUDIO
majú orientačné hmatové body. Orientačné hmatové
body používajte pri ovládaní systému na orientáciu
medzi tlačidlami.
4)
Tieto tlačidlá sa prepnú do režimu ovládania TVP,
ak je DO v režime TV. Diaľkové ovládanie je
v režime TV, keď tlačidlo TV ws svieti.
120SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 121 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu.
DISPLAY
Stláčajte
DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla
1 t 2 t ... t 1 t ...
DISPLAY sa zobrazenie ponuky Control Menu zmení.
Ďalšie informácie
1 Control Menu 1
2 Control Menu 2 (zobrazí sa len pri niektorých diskoch)
3 Ponuka Control Menu vypnutá
Poznámka
• Ponuka Control Menu sa zobrazuje len pri zdroji signálu “DVD”.
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti o jednotlivých
položkách pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Pokračovanie
121SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 122 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Číslo práve prehrávaného titulu1)
Číslo práve prehrávanej kapitoly2)
Celkový počet titulov1)
Celkový počet kapitol2)
Položky Control
Menu
Zvolená položka
98( 9 9 )
13( 9 9 )
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Funkčný názov položky
zvolenej v Control
REPEAT
Menu
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Typ prehrávaného
disku3)
DVD VIDEO
Prehrávací čas4)
Aktuálne nastavenie
Voľby
ENTER
Quit:
DISPLAY
Prevádzkové hlásenie
1)
Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne) sa zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí číslo stopy/
skladby, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo priečinka.
2)
Pri VIDEO CD disku sa zobrazí číslo indexu, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo súboru MP3
alebo JPEG.
3) Super
VCD disk bude indikovaný ako “SVCD”.
Pri DATA CD/DATA DVD disku sa v ponuke Control Menu 1 zobrazí “MP3” alebo v ponuke Control Menu 2 “JPEG”.
4)
Dátum sa zobrazuje pri obrazových súboroch JPEG (len pri niektorých obrazových súboroch JPEG).
Vypnutie zobrazenia
Stlačte
DISPLAY.
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Názov položky, zdroj vstupného signálu, príslušný druh disku
[TITLE] (str. 44)/[SCENE] (str. 44)/[TRACK] (str. 44)
Výber titulu, scény alebo skladby/stopy pre prehrávanie.
[CHAPTER] (str. 44)/[INDEX] (str. 44)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
[TRACK] (str. 44)
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 51)
Výber typu titulov (DVD-RW/DVD-R disk), ktoré sa budú prehrávať, [ORIGINAL] alebo
upravené [PLAY LIST].
[TIME] (str. 44)
Kontrola uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby.
[PROGRAM] (str. 46)
Zostavenie poradia prehrávania.
122SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_100-123_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 123 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
[SHUFFLE] (str. 47)
Prehrávanie skladieb/súborov v náhodnom poradí.
[REPEAT] (str. 48)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/priečinkov/
súborov) alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/priečinka/súboru.
[DISC MENU] (str. 49)
Zobrazenie Menu DVD disku.
[BROWSING] (str. 58)
Zobrazenie zoznamu priečinkov/súborov JPEG.
[SETUP] (str. 90)
[CUSTOM]
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
[QUICK] (str. 34)
Vykonanie základných nastavení. Pomocou ponuky Quick Setup (Rýchle nastavenie) zvoľte
požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (OSD), pomer strán obrazu TVP a aktivujte
alebo deaktivujte spustenie automatickej kalibrácie.
[FOLDER] (str. 44)
Výber priečinka pre prehrávanie.
[FILE] (str. 44)
Výber súboru JPEG alebo DivX pre prehrávanie.
*
[DATE] (str. 54)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym fotoaparátom/kamkordérom.
[INTERVAL] (str. 59)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime
Slide Show na obrazovke.
*
[EFFECT] (str. 60)
Výber efektu, ktorý sa použije pri prepínaní obrázkov v režime Slide Show.
*
Ďalšie informácie
*
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (str. 59)
Výber typu dát: Audio súbory MP3 , obrazové súbory JPEG alebo oboje pri prehrávaní DATA
CD/DATA DVD disku.
* Tieto položky sa nezobrazia pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku s video súborom DivX.
Rada
• Indikátor ikony Control Menu svieti nažlto
, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem [OFF]
t
(len [PROGRAM], [SHUFFLE] a [REPEAT]). Indikátor [ORIGINAL/PLAY LIST] svieti nažlto, ak nastavíte
[PLAY LIST] (výrobné nastavenie).
123SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_124-127_DAV-IS50.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 124 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
Index
Číslice
E
O
16:9 91
4:3 LETTER BOX 91
4:3 OUTPUT 92
4:3 PAN SCAN 91
5.1-kanálový surround zvuk 51
EFFECT 60
Obrazový súbor JPEG 56
Obsah balenia 10
OMNI-DIRECTIONAL
SOUND 65
ORIGINAL 51
OSD 91
Ovládanie cez HDMI
(Control for HDMI) 70, 93
A
A/V SYNC 55
ANGLE 54
ATTENUATE 42
AUDIO 50
AUDIO (HDMI) 94
AUDIO DRC 95
AUDIO SETUP 94
AUTO CALIBRATION 88, 94
B
BACKGROUND 96
BASS 66
Batérie 11
H
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 113
HDMI SETUP 93
HDMI YCBCR/RGB (HDMI) 93
CH
CHAPTER 44
I
ILLUMINATION MODE 85
INFORMATION MODE 84
Instant Advance (rýchly posuv) 40
Instant Replay
(rýchle zopakovanie) 40
INTERVAL 59
J
P
PARENTAL CONTROL
86, 96, 114
Parental Control 113
PAUSE MODE 92
PBC Playback 62
PICTURE NAVI 57
PLAY LIST 51
Pomenovanie uložených staníc 69
Predný panel 115
Prekladaný formát 113
Pripojenie k TVP 26
Program Play 46
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT) 92
Progresívny formát 37, 113
C
JPEG RESOLUTION 94
CONNECTION 96
Control Menu 121
CUSTOM 90, 99
L
D
M
Q
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 88, 94, 112
DATA CD 6
DATA DVD 6
Diaľkové ovládanie 11, 120
DIGITAL IN 95
DIGITAL MEDIA PORT 28, 73
DIMMER 84
Disky, ktoré je možné
prehrávať 6
DISPLAY 52, 69
Displej 84, 117
DISTANCE 97
DivX 60, 96
Dolby Digital 51, 112
Dolby Pro Logic II 112
Dotykové tlačidlá 38
DTS 113
DUAL MONO 82
MENU 91
Menu DVD disku 49
MIDDLE 66
MODE (MUSIC, IMAGE) 59
Montáž reproduktorov na stenu 15
MP3 56
Multi Session CD 8
MULTI-DISC RESUME 45, 96
Multikanálový zvuk TV
vysielania (Multiplex
Broadcast Sound) 82
MUTING 40
Quick Setup 34
LANGUAGE SETUP 91
LEVEL 98
R
RDS 70
Regionálny kód 8
Repeat Play 48
RESET 96, 99
Resume Play 45
Režim dekódovania 63
Režim FM 68
Riadiaca jednotka 115, 116
Riešenie problémov 102
N
NIGHT MODE 83
124SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-IS50_SK\Fm\Sk_124-127_DAV-IS50.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-IS50_SK.book Page 125 Friday, July 11, 2008 8:12 AM
S
S-AIR 113
S-AIR SETUP 94
S-AIR STBY 76
SCREEN SAVER 95
SETUP 90, 99
Shuffle Play 47
SLEEP 83
Slide Show 59
Slow-motion Play 40
SPEAKER SETUP 96
SUBTITLE 91
Subwoofer 118
SYSTEM MENU 42, 43, 63,
64, 67, 68, 69, 76, 79, 84, 85
SYSTEM SETUP 95
T
Tabuľka kódov jazykov 114
TEST TONE 98
TRACK SELECTION 95
TREBLE 66
TV TYPE 91
V
Ďalšie informácie
VIDEO SETUP 91
VOLUME LIMIT 93
Z
Zadný panel 116
Zvukový režim 65
125SK
model name [DAV-IS50]
[3-299-548-11(1)]
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising