Sony | DAV-X10 | Sony DAV-X10 Návod na použitie

3-210-565-32(1)
DVD systém domáceho kina
Návod na použitie
© 2007 Sony Corporation
3-210-567-32(1)
DAV-X10
Návod na jednoduché
nastavenie
© 2007 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Dodávané súčasti





 Predné reproduktory (2)
 Subwoofer (1)

 Reproduktorový kábel (1)
 Diaľkové ovládanie (DO) (1)
 Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
 Kalibračný mikrofón (1)
Podrobnosti o ďalších položkách pozri
v návode na použitie.
Vloženie batérií
- Návod na jednoduché nastavenie -
1 Zapojenie
TVP
2
2
4
DIGITAL IN
6
OPTICAL
TV
1
2
DMPORT
(DVD ONLY)
OUT
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
ANTENNA
COMPONENT VIDEO OUT (DVD
PB /
CB
Y
PR /
CR
ONLY)
EURO AV OUTPUT(TO TV)
IMPEDANCE USE 4
A.CAL
MIC
AM
ECM-AC2
FM
R
SPEAKER
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
75
COAXIAL
1
5
3
- Návod na jednoduché nastavenie -
1
2
Štítok
FRONT L (biely): Ľavý reproduktor
FRONT R (červený): Pravý reproduktor
Spodná strana reproduktora
Reproduktorový konektor LEFT: Pre ľavý reproduktor
RIGHT: Pre pravý reproduktor
3
WOOFER
Íì÷ëYêèÞ

Nepripájate reproduktorový konektor WOOFER do niektorého z predných reproduktorov a tiež
nepripájajte reproduktorový konektor LEFT alebo RIGHT do subwoofera.
ÏÞáÞ

Reproduktorový konektor pripájajte do subwoofera vo vodorovnej polohe.
- Návod na jednoduché nastavenie -
4
5
Do konektora EURO AV  INPUT
COMPONENT VIDEO OUT (DVD
PB /
CB
Y
R
PR /
CR
ONLY)
EURO AV OUTPUT(TO TV)
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
Nedodávaný
Íì÷ëYêèÞ

6
Zvuk z TVP môžete reprodukovať týmto systémom. Podrobnosti pozri v návode na použitie.
Modely pre Európu
Elektrická zásuvka
Model pre Veľkú Britániu
Elektrická zásuvka
- Návod na jednoduché nastavenie -
2 Rozmiestnenie
Reproduktory rozmiestnite tak, aby bol priestorový (surround) zvuk najlepší

Predné reproduktory umiestnite od seba v rovnakej vzdialenosti, aká je vzdialenosť od pozície počúvania
(tak, aby sa vytvoril rovnoramenný trojuholník).
Predné reproduktory je potrebné umiestniť v pozícii počúvania do úrovne uší.

Predné reproduktory treba umiestniť minimálne 0,6 m od seba.

Predné reproduktory umiestnite pred TVP. Pred predné reproduktory neumiestňujte žiadne odrazové
prekážky.
- Návod na jednoduché nastavenie -
3 Nastavenia
1
Zapnite TVP a stlačte /.
Zvoľte zdroj vstupného signálu na TVP.
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí hlásenie
[Press [ENTER] to run QUICK SETUP.] (Stlačením
[ENTER] spustíte QUICK SETUP).
/
ÏÞáÞ
/

Ak sa hlásenie nezobrazí, pozri v návode na použitie
Krok 3: Rýchle nastavenie Quick Setup.
///,

2
3
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
HDMI RESOLUTION:
YCBCR/RGB (HDMI): 4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
4:3 OUTPUT:
FULL
Stláčaním  zobrazte zobrazenie
LANGUAGE SETUP. Stláčaním / zvoľte jazyk,
potom stlačte 
Stláčaním / zvoľte vhodné nastavenie pre váš
TVP, potom stlačte .
- Návod na jednoduché nastavenie -
4
5
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
HDMI RESOLUTION:
AUTO
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
4:3 OUTPUT:
VIDEO
RGB
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
1
2
DMPORT
(DVD ONLY)
Stláčaním / zvoľte typ výstupných video
signálov, potom stlačte .
OUT
OPTICAL COAXIAL
ANTENNA
COMPONENT VIDEO OUT (DVD
SAT/
CABLE
PB /
CB
Y
PR /
CR
ONLY)
IMPEDANCE USE 4
EURO AV OUTPUT(TO TV)
A.CAL
MIC
AM
ECM-AC2
FM
R
SPEAKER
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
75
COAXIAL
A.CAL
MIC
ECM-AC2
Pripojte dodávaný kalibračný mikrofón
do konektora A CAL MIC na zadnom paneli.
Íì÷ëYêèÞ

6
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
Stláčaním / zvoľte [YES], potom stlačte .
Automatická kalibrácia [AUTO CALIBRATION]
sa spustí.
Íì÷ëYêèÞ

7
Measurement complete.
FRONT L :
FRONT R :
SUBWOOFER :
3.12m 0.0dB
3.35m + 0.5dB
3.35m + 1.0dB
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
Po spustení automatickej kalibrácie ([AUTO CALIBRATION])
sa reprodukuje hlasný zvuk. Nie je možné znížiť hlasitosť.
Berte ohľad na deti a susedov.
NO
Radšej meranú zónu opustite a počas merania nerobte
hluk (meranie trvá cca 1 minútu). Môžete narušiť meranie.
Odpojte kalibračný mikrofón a stláčaním /
zvoľte [YES], potom stlačte .
Íì÷ëYêèÞ



Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti, v ktorej je
systém inštalovaný.
Ak meranie zlyhá, prečítajte si hlásenie a zopakujte
proces [AUTO CALIBRATION].
Podrobnosti o funkcii [AUTO CALIBRATION] pozri
v návode na použitie.
- Návod na jednoduché nastavenie -
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_002-003_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 2 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
3
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu a pod.
Toto zariadenie je
klasifikované
ako výrobok CLASS 1
LASER. Štítok
o klasifikácii je
umiestnený na spodnej
strane zariadenia.
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných
záležitostí použite adresy poskytnuté v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej
siete.
• S vrchným panelom manipulujte opatrne, pretože je
vyrobený z temperovaného skla.
2SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_002-003_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 3 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením
DVD systému domáceho kina Sony. Pred
používaním zariadenia si pozorne prečítajte
tento návod a uschovajte ho pre prípadné budúce
použitie.
3SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_004-005_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 4 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Obsah
Vážení zákazníci ..................................... 3
O tomto návode....................................... 6
Disky vhodné pre prehrávanie ................ 6
Začíname – ZÁKLADY –
Krok 1: Prepojenie systému
a TVP ........................................10
Krok 2: Pripojenie a rozmiestnenie
reproduktorov..........................16
Krok 3: Rýchle nastavenie
Quick Setup .............................18
Začíname
– POKROČILÉ –
Zapojenie TVP (Pokročilé) ................... 21
Pripojenie ďalších zariadení.................. 26
Základné operácie
Prehrávanie diskov .......................29
Počúvanie rozhlasu alebo
reprodukcia zvuku z iných
zariadení...................................31
Reprodukcia zvuku z TVP alebo
VCR cez reproduktory
systému....................................32
Výber režimu Movie alebo
Music ........................................32
Nastavenia zvuku
Reprodukcia priestorového zvuku
pomocou zvukových polí................ 33
Nastavenie úrovne nízkych a vysokých
tónov ............................................... 34
Počúvanie zvuku pri nízkej úrovni
hlasitosti.......................................... 35
(NIGHT MODE)
Používanie funkcie
HDMI CONTROL pri funkcii
‘BRAVIA’ Theatre Sync
Príprava na funkciu HDMI CONTROL ..37
Sledovanie DVD disku stlačením jediného
tlačidla ............................................ 39
(One-Touch Play)
Reprodukcia zvuku TVP reproduktormi
tohto systému .................................. 40
(System Audio Control)
Vypnutie systému spolu s TVP ............ 41
(System Power Off)
Reprodukcia digitálneho zvuku z STB
(Set Top Box) zariadenia alebo
digitálneho satelitného prijímača cez
tento systém.................................... 42
(STB SYNCHRO)
Rôzne funkcie pri prehrávaní
diskov
Vyhľadanie konkrétneho miesta
na disku .......................................... 44
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
Vyhľadanie titulu/kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď. ....................... 45
Vyhľadávanie podľa scény.................... 46
(Picture Navigation)
Obnovenie prehrávania z pozície
zastavenia prehrávania disku.......... 47
(Resume Play)
Vytvorenie programu............................ 48
(Program Play)
Prehrávanie v náhodnom poradí ........... 49
(Shuffle Play)
Opakované prehrávanie ........................ 50
(Repeat Play)
Ponuka Menu DVD diskov .................. 51
Zmena zvuku ........................................ 52
Výber ponuky [ORIGINAL] alebo
[PLAY LIST] na DVD-R/DVD-RW
disku ............................................... 54
Zmena režimu zobrazenia..................... 54
(INFORMATION MODE)
Zobrazenie informácií o disku.............. 55
Zmena zorných uhlov ........................... 57
Zobrazenie titulkov............................... 58
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom
a zvukom ........................................ 58
(A/V SYNC)
Výber vrstvy prehrávania pri
Super Audio CD diskoch................ 59
Súbory formátu MP3 a JPEG ............... 59
Prehrávanie DATA CD alebo DATA
DVD diskov s audio súbormi MP3
a obrazovými súbormi JPEG.......... 61
4SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_004-005_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 5 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Prehrávanie audio skladieb a obrazových
súborov vo forme Slide show
so sprievodným zvukom ................. 63
Prehrávanie súborov DivX® ................. 65
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (Ver.2.0) ............. 67
(PBC Playback)
Funkcie tunera
Uloženie rozhlasových staníc ............... 68
Počúvanie rozhlasu ............................... 68
Radio Data System (RDS) .................... 70
Ďalšie operácie
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým
ovládaním ....................................... 71
Počúvanie multikanálového zvuku TV
vysielania
(Multiplex Broadcast Sound).......... 73
(DUAL MONO)
Vypínací časovač .................................. 73
Úprava jasu displeja .............................. 74
Zmena vzhľadu dotykových tlačidiel ....... 74
(ILLUMINATION MODE)
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT............... 75
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 88
Poznámky k diskom.............................. 89
Riešenie problémov .............................. 90
Samodiagnostická funkcia .................... 94
(Keď sa na displeji zobrazia
písmená/číslice)
Technické údaje.................................... 94
Slovník.................................................. 95
Tabuľka kódov jazykov ........................ 99
Index častí a ovládacích prvkov ......... 100
Prehľad ponuky Control Menu
(Ovládacie Menu)......................... 104
Prehľad ponuky Setup pre DVD ......... 107
Prehľad ponuky System Menu............ 108
Prehľad ponuky Tuner Menu .............. 108
Index ................................................... 109
Pokročilejšie nastavenia
Uzamykanie diskov............................... 76
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Automatická kalibrácia vhodných
nastavení ......................................... 79
(AUTO CALIBRATION)
Ponuka nastavení Setup ........................ 82
Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo
zvuk ................................................ 83
[LANGUAGE SETUP]
Nastavenia zobrazenia .......................... 84
[SCREEN SETUP]
Užívateľské nastavenia.......................... 86
[CUSTOM SETUP]
Obnovenie výrobných nastavení........... 87
5SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_006-008_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 6 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na
ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (DO).
Na ovládanie zariadenia môžete použiť aj
ovládacie prvky na zariadení, ak majú
podobné alebo rovnaké označenie ako
ovládacie prvky na DO.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať
všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky.
• V tomto návode sa používajú nižšie zobrazené
symboly.
Symbol
Disky vhodné pre
prehrávanie
Formát
diskov
Logo disku
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
Význam
Funkcie sú dostupné pre DVD VIDEO
a DVD-R/DVD-RW disky v režime
Video a DVD+R/DVD+RW disky.
DVD+RW/
DVD+R
Funkcie sú dostupné pre DVD-R/
DVD-RW disky v režime
VR (Video Recording).
Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD
disky (vrátane Super VCD alebo
CD-R/CD-RW diskov vo formáte
VIDEO CD alebo Super VCD).
Funkcie sú dostupné pre
Super Audio CD disky.
Super Audio
CD (okrem
multikanálovej
časti disku)
Funkcie sú dostupné pre audio CD
alebo CD-R/CD-RW disky vo formáte
audio CD.
VIDEO CD
(Ver. 1.1 a 2.0)/
Audio CD
Funkcie sú dostupné pre DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW disky)
obsahujúce audio súbory MP31),
obrazové súbory JPEG a video súbory
DivX2)3).
Funkcie sú dostupné pre DATA DVD
disky (DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW) disky obsahujúce
audio súbory MP31), obrazové súbory
JPEG a video súbory DivX2)3).
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný formát
pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO/
MPEG.
2)
DivX®
je technológia pre kompresiu video súborov
vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
CD-RW/CD-R
(audio údaje)
(súbory MP3)
(súbory JPEG)
Logá “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
3) DivX,
DivX Certified a príslušné logá sú obchodné
značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na
základe licencie.
6SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_006-008_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 7 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Poznámka k CD/DVD diskom
Systém dokáže prehrávať CD-ROM/CD-R/
CD-RW disky so záznamom v nasledovných
formátoch:
– Audio CD
– Video CD
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom norme ISO
9660 Level 1/Level 2 alebo rozšírenému
formátu - Joliet
Systém dokáže prehrávať DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R disky
so záznamom v nasledovných formátoch:
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
UDF (Universal Disk Format)
Príklady nevhodných diskov
Systém nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom
v iných formátoch, než sú uvedené na str. 6.
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte
PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• DVD Audio disky.
• DATA DVD disky obsahujúce iné súbory než
audio MP3, obrazové JPEG alebo video DivX
súbory.
• DVD-RAM disky.
Systém tiež nedokáže prehrávať nasledovné
disky:
• DVD VIDEO disky s odlišným regionálnym
kódom (str. 8, 97).
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare
štvorca, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou
na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku
lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske
a pod.
Poznámky k CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskom
V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW diskov v tomto zariadení možné
z dôvodu kvality záznamu, stavu disku, alebo
vlastností záznamového zariadenia
a záznamového softvéru.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode
na použitie záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+R/DVD+RW diskoch
nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania,
aj keď sú tieto disky správne uzatvorené.
V takomto prípade disk prehrávajte
v štandardnom režime prehrávania. Nemusí byť
tiež možné prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
Audio disk kódovaný
technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase niektoré hudobné
vydavateľstvá distribuujú disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv.
Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia
sa dať prehrávať v tomto zariadení.
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade
so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie
na tomto produkte nie je zaručené.
CD disk typu Multi Session
• Ak sú súbory MP3 uložené na disku v prvej
sekcii (Session), dokáže systém prehrávať aj
CD disky zaznamenávané metódou
Multi Session. Ak sú potom súbory MP3
uložené aj v ďalších sekciách, môžu sa tieto
súbory tiež prehrávať.
• Ak sú súbory JPEG uložené na disku v prvej
sekcii (First Session), dokáže systém prehrávať
aj CD disky zaznamenávané metódou
Multi Session. Ak sú potom súbory JPEG
uložené aj v ďalších sekciách, môžu sa tieto
súbory tiež prehrávať.
Pokračovanie
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
7SK
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_006-008_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 8 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
• Ak sú audio skladby a obrazové dáta na audio
CD disku alebo VIDEO CD disku
zaznamenané v prvej sekcii, bude sa prehrávať
iba prvá sekcia.
Regionálny kód
Váš systém má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať len
DVD disky, ktoré majú ten istý regionálny kód.
Tento systém dokonale dekóduje 5.1-kanálový
signál, nie je však možné pripojiť ďalšie
komerčne dostupné surround reproduktory.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” a symbol
dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.
** Vyrobené v licencii spoločnosti DTS, Inc. “DTS”
a “DTS Digital Surround” sú ochranné známky
spoločnosti DTS, Inc.
Systém dokáže prehrávať aj DVD VIDEO disky
označené značkou ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD VIDEO disk
sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie [Playback
prohibited by area limitations.] (Prehrávanie nie
je povolené miestnym obmedzením). Niektoré
DVD VIDEO disky nemusia mať vyznačený
regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich
prehrávanie obmedzené pre určitý región.
Poznámka o funkciách
prehrávania DVD a VIDEO CD
diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO CD
diskov môžu byť úmyselne zablokované výrobcom
softvéru. Vzhľadom na to, že tento systém prehráva
DVD a VIDEO CD disky podľa samotného obsahu
disku upraveného výrobcom, niektoré funkcie
prehrávania nemusia byť k dispozícii. Ďalšie
informácie sa dozviete z pokynov uvedených pri
DVD alebo VIDEO CD disku.
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou na
ochranu autorských práv vlastníka programu
podľa príslušných patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné len so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je určené len pre
domáce alebo iné obmedzené využívanie, ak
spoločnosť Macrovision neuvedie inak. Spätné
upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
Systém je vybavený adaptívnym maticovým
surround dekodérom Dolby* Digital a Dolby
Pro Logic (II) a systémom DTS** Digital
Surround System.
8SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_009-020_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 9 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Začíname – ZÁKLADY –
Začíname – ZÁKLADY –
Dodávané súčasti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predné reproduktory (2)
Subwoofer (1)
AM rámová anténa (1)
FM drôtová anténa (1)
Reproduktorový kábel (1)
Diaľkové ovládanie (DO) (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Kalibračný mikrofón (1)
Návod na použitie
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky (list) (1)
Bluetooth adaptér (TDM-BT1) (1)
Vloženie batérií do diaľkového ovládania (ďalej aj DO)
Systém je možné ovládať dodávaným diaľkovým ovládaním. Do diaľkového ovládania vložte dve
batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #. Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte
ho na senzor na zariadení.
Poznámka
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo
intenzívnemu svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní
pomocou diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu
batérií a následnej korózii.
9SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_009-020_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 10 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Začíname – ZÁKLADY –
Krok 1: Prepojenie systému a TVP
Toto zapojenie je základné prepojenie zariadenia s reproduktormi a TVP. Iné možnosti prepojenia
s TVP pozri str. 21. Prepojenie s iným zariadením pozri str. 26.
Príjem progresívneho signálu pozri str. 24.
Aby sa dosiahol maximálny efekt surround zvuku z predných reproduktorov, umiestnite reproduktory
do správnej pozície (str. 16) a vykonajte postup [AUTO CALIBRATION] (str. 79).
Pozri schému zapojenia nižšie a ďalšie informácie v častiach 1 až 4 na nasledovných stranách.
Predný reproduktor (R)
TVP
Predný reproduktor (L)
(Konektor EURO
AV t INPUT)
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
1
2
DMPORT
(DVD ONLY)
OUT
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
ANTENNA
COMPONENT VIDEO OUT
PB /
CB
Y
PR /
CR
(DVD
ONLY)
IMPEDANCE USE 4
EURO AV OUTPUT(TO TV)
A.CAL
MIC
AM
ECM-AC2
FM
R
SPEAKER
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
75
COAXIAL
Sieťová šnúra
FM drôtová anténa
Subwoofer
AM rámová anténa
: Smer toku signálu
10SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_009-020_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 11 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Poznámka
• Pri prenášaní a umiestňovaní zariadenia a subwoofera buďte opatrný, pretože sú veľmi ťažké.
Potrebné káble
Zariadenie a reproduktory môžete prepojiť týmto jediným káblom.
Do predného reproduktora (šedý)
Do zariadenia
Do subwoofera
(čierny)
Do predného reproduktora (šedý)
Poznámka
• Nepripájajte iné než dodávané reproduktory.
Rada
• Pripojením predlžovacieho kábla (nedodávaný) do príslušného konektora(ov) reproduktorového kábla môžete
kábel predĺžiť.
RK-SX1 (nedodávaný)
Pripojenie reproduktorov
Poznámka
• Na podlahu položte textíliu, aby sa podlaha a reproduktory nepoškodili.
1
Reproduktorový kábel pripojte k zariadeniu.
Konektor upevnite dotiahnutím dvoch skrutiek.
Pokračovanie
11SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
1 Pripojenie reproduktorov
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_009-020_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 12 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
2
Prevráťte reproduktor a prepojte reproduktorový konektor s predným reproduktorom.
Začíname – ZÁKLADY –
Prepojte reproduktorový konektor (LEFT) s ľavým predným reproduktorom a reproduktorový
konektor (RIGHT) s pravým predným reproduktorom.
Označenie
FRONT L (biely): Ľavý reproduktor
FRONT R (červený): Pravý reproduktor
Spodná strana reproduktora
Reproduktorový konektor
LEFT: Pre ľavý reproduktor
RIGHT: Pre pravý reproduktor
Poznámka
• Dbajte na to, aby sa povrch reproduktora nepoškriabal.
• Reproduktory systému môžu spôsobiť nesprávne zobrazovanie farieb na TV obrazovke. V takomto prípade
vypnite TVP a opäť ho zapnite po cca 15 až 30 minútach. Ak sa farby stále zobrazujú nesprávne, premiestnite
reproduktory ďalej od TVP.
3
Reproduktorový konektor s označením (WOOFER) prepojte so subwooferom.
Pripojte
k subwooferu.
12SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_009-020_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 13 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Poznámka k manipulácii so subwooferom
• Pri dvíhaní nevkladajte prsty do otvorov v subwooferi. Môže sa poškodiť reproduktor subwoofera. Pri dvíhaní držte
subwoofer za spodnú stranu.
Začíname – ZÁKLADY –
Subwoofer
Otvory
Poznámka
• Na čistenie používajte jemnú handričku určenú napr. na čistenie skla.
• Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
• Konektor WOOFER neprepájajte so žiadnym predným reproduktorom a konektory LEFT alebo RIGHT
neprepájajte so subwooferom.
Rada
• Po pripojení reproduktorového konektora k subwooferu položte subwoofer vodorovne.
2 Pripojenie k TVP
Potrebné káble
Kábel SCART (EURO AV) (nedodávaný)
Kábel SCART (EURO AV) pripojte do konektora T EURO AV OUTPUT (TO TV) na zariadení.
Pri prepájaní káblom SCART (EURO AV) skontrolujte, či TVP podporuje VIDEO alebo RGB signály.
Ak TVP podporuje VIDEO signál, zmeňte vstupný režim TVP pre RGB signály. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie TVP.
3 Pripojenie antény
Pripojenie AM rámovej antény
Tvar a dĺžka antény konštrukčne zodpovedá príjmu AM signálov. Nerozoberajte, ani nezvinujte
anténu.
1
Z plastového podstavca zložte len rám.
Pokračovanie
13SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_009-020_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
Začíname – ZÁKLADY –
DAV-X10_SK.book Page 14 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
2
Zostavte AM rámovú anténu.
3
Káble pripojte do konektorov AM.
Kábel (A) alebo kábel (B) môžete pripojiť do ľubovoľného konektora.
Zasuňte po túto
časť.
AM
A
Zatlačte poistku a zasuňte
káble.
B
Poznámka
• AM rámovú anténu neumiestňujte do blízkosti zariadenia ani iných AV zariadení. Môže vznikať šum.
Rada
• Pre kvalitný zvuk nastavte smerovanie AM rámovej antény.
4
AM rámovú anténu pripojte správne a pevne.
Pripojenie FM drôtovej antény
FM drôtovú anténu pripojte do konektora FM 75 Ω COAXIAL.
FM drôtová anténa
(dodávaná)
Konektor FM 75 Ω COAXIAL
Poznámka
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM drôtovej antény ju vodorovne narovnajte.
Rada
• Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, podľa uvedeného obrázka prepojte zariadenie s externou FM anténou
pomocou koaxiálneho kábla 75 Ohm (nedodávaný).
14SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_009-020_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 15 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Zariadenie
Začíname – ZÁKLADY –
Externá FM anténa
4 Pripojenie sieťovej šnúry
Pred pripojením sieťovej šnúry systému do elektrickej zásuvky pripojte k zariadeniu všetky
reproduktory.
15SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_009-020_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 16 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Začíname – ZÁKLADY –
Krok 2: Pripojenie a rozmiestnenie reproduktorov
Za účelom dosiahnutia najlepšieho surround zvuku z predných reproduktorov rozmiestnite
reproduktory podľa obrázka.
Pohľad zhora
Pohľad zboku
0,6 m ~
Predný reproduktor (L)
Subwoofer
Predný
TVP
reproduktor (R)
* Reproduktory umiestnite tak, aby bola vzdialenosť
medzi jednotlivými reproduktormi a miestom
počúvania (A a B) rovnaká (od 0,0 do 7,0 metrov).
Poznámky k rozmiestneniu predných reproduktorov
Za účelom dosiahnutia najlepšieho zvuku dodržujte nasledovné:
– Predné reproduktory umiestnite od seba v rovnakej vzdialenosti, podľa vzdialenosti od pozície
počúvania (tak, aby sa vytvoril rovnoramenný trojuholník).
– Predné reproduktory treba umiestniť minimálne 0,6 m od seba.
– Predné reproduktory treba umiestniť v úrovní uší poslucháča.
– Predné reproduktory umiestnite pred TVP. Pred reproduktormi nesmú byť žiadne odrazové
prekážky.
– Obidva predné reproduktory musia smerovať priamo vpred. Reproduktory neumiestňujte otočené do
iného smeru.
Správne
Nesprávne
16SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_009-020_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 17 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
– Ak umiestnite predné reproduktory na stôl alebo policu, nenechávajte pred nimi voľný priestor.
Môžu sa vyskytnúť odrazy.
Správne
Začíname – ZÁKLADY –
Pohľad zboku
Nesprávne
Rada
• Predné reproduktory môžete upevniť na reproduktorové podstavce (nedodávané) alebo na konzolu pre montáž
na stenu (nedodávaná).
WS-X10FB (nedodávané)
WS-X10W (nedodávané)
17SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_009-020_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
Začíname – ZÁKLADY –
DAV-X10_SK.book Page 18 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Krok 3: Rýchle nastavenie
Quick Setup
6
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Systém bude zobrazovať ponuky Menu
a titulky vo zvolenom jazyku.
7
Stlačte
.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu pomeru
strán pripojeného TVP.
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte
systém na prevádzku minimálnym počtom
základných nastavení.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
HDMI RESOLUTION:
YCBCR/RGB (HDMI): 4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
4:3 OUTPUT:
FULL
"/1
FUNCTION
8
C/X/x/c,
DISPLAY
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
x Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3
so širokouhlým režimom
[16:9] (str. 84)
x Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
1
2
3
4
[4:3 LETTER BOX] alebo
[4:3 PAN SCAN] (str. 84)
Zapnite TVP.
Stlačte [/1.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
hlásenie [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (Stlačením [ENTER] spustíte
QUICK SETUP). Ak sa toto hlásenie
nezobrazí, zobrazte zobrazenie Quick Setup
a postup vykonajte znova (str. 19).
5
Stlačte
9
Stlačte
.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie pre
výber výstupných video signálov
z konektora EURO AV T OUTPUT
(TO TV) na zadnom paneli zariadenia.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
HDMI RESOLUTION:
AUTO
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
4:3 OUTPUT:
VIDEO
RGB
bez vloženého disku.
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
10 Stláčaním X/x zvoľte výstupný video
signál.
• [VIDEO]: Výstup video signálu.
• [RGB]: Výstup RGB signálu.
Poznámka
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie [RGB]. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
18SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_009-020_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 19 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
11 Stlačte
13 Stláčaním X/x zvoľte [YES], potom
.
stlačte
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
Poznámka
• Po spustení automatickej kalibrácie ([AUTO
CALIBRATION]) sa reprodukuje hlasný zvuk.
Nie je možné znížiť hlasitosť. Berte ohľad na deti
a susedov.
• Radšej meranú zónu opustite a počas merania
nerobte hluk (meranie trvá cca 1 minútu).
Môžete narušiť meranie.
YES
NO
12 Pripojte kalibračný mikrofón
do konektora A.CAL MIC na zadnom
paneli a nastavte ho do úrovne uší
pomocou statívu a pod. (nedodávaný).
14 Odpojte kalibračný mikrofón
a stláčaním C/c zvoľte [YES].
Rýchle nastavenie (Quick Setup) je
dokončené. Všetky zapojenia a nastavenia
sú dokončené.
Čelná strana každého reproduktora musí
smerovať na kalibračný mikrofón a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
nesmú byť žiadne prekážky.
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
1
2
DMPORT
(DVD ONLY)
Measurement complete.
FRONT L :
FRONT R :
SUBWOOFER :
OUT
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
ANTENNA
COMPONENT VIDEO OUT
PB /
CB
Y
PR /
CR
(DVD
ONLY)
IMPEDANCE USE 4
EURO AV OUTPUT(TO TV)
A.CAL
MIC
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
FM
SPEAKER
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
75
3.12m 0.0dB
3.35m + 0.5dB
3.35m + 1.0dB
AM
ECM-AC2
R
.
Automatická kalibrácia ([AUTO
CALIBRATION]) sa spustí. Počas merania
nerobte hluk.
COAXIAL
YES
A.CAL
MIC
NO
Poznámka
• Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti,
v ktorej je systém inštalovaný.
• Ak meranie zlyhá, prečítajte si hlásenie
a zopakujte proces [AUTO CALIBRATION].
ECM-AC2
Kalibračný mikrofón
Vypnutie procesu Quick Setup
V ktoromkoľvek kroku stlačte
DISPLAY.
Rada
• Ak zmeníte rozmiestnenie reproduktorov, upravte
aj nastavenia reproduktorov. Pozri “Automatická
kalibrácia vhodných nastavení” (str. 79).
• Ak chcete zmeniť nastavenia, pozri “Ponuka
nastavení Setup” (str. 82).
• Ak reproduktory nereprodukujú zvuk, skontrolujte
ich prepojenie.
Obnovenie zobrazenia Quick Setup
1 V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2 Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
[SETUP]
.
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
Pokračovanie
19SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
Začíname – ZÁKLADY –
Zobrazí sa zobrazenie
[AUTO CALIBRATION].
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_009-020_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 20 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Začíname – ZÁKLADY –
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3 Stláčaním X/x zvoľte [QUICK] a stlačte
.
Zobrazí sa zobrazenie Quick Setup.
20SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_021-028_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 21 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Začíname – POKROČILÉ –
Zapojenie TVP (Pokročilé)
Pripojenie video/audio/HDMI* káblov
Odosielanie obrazového signálu z prehrávaného DVD disku do TVP (video zapojenie) a odosielanie
zvukového signálu z TVP do tohto systému (audio zapojenie).
Pri video zapojení zistite, aké konektory má váš TVP a zvoľte prepojenie A, B alebo C. Kvalita
obrazu sa zvyšuje od prepojenia A (štandardné) smerom k C (HDMI).
TVP s konektorom HDMI* IN
B
C
Začíname – POKROČILÉ –
Vyberte si zapojenie vhodné pre konektory na vašom TVP.
Y
IN
PB/CB
PR/CR
TVP s konektormi
COMPONENT VIDEO IN
Do vstupného
konektora HDMI*
Do COMPONENT
VIDEO OUT
Do konektora
HDMI* OUT
DIGITAL IN
OPTICAL
1
2
DMPORT
(DVD ONLY)
OUT
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
TV
ANTENNA
COMPONENT VIDEO OUT
PB /
CB
Y
PR /
CR
(DVD
ONLY)
EURO AV OUTPUT(TO TV)
IMPEDANCE USE 4
A.CAL
MIC
AM
ECM-AC2
FM
R
SPEAKER
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
75
COAXIAL
A
TVP s konektorom
EURO AV t INPUT
: Smer toku signálu
Pokračovanie
21SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_021-028_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 22 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Poznámka
• Video signál pri zapojení B (COMPONENT VIDEO) a C (HDMI) sa vyvedie na výstup, len ak je zdroj signálu
nastavený na “DVD”.
• Ak súčasne prepojíte systém a TVP káblom HDMI aj káblom SCART (EURO AV), TVP môže automaticky zvoliť
zdroj vstupného signálu SCART (EURO AV). V takomto prípade nastavte želaný zdroj vstupného signálu na TVP,
alebo použite kábel SCART (EURO AV) so samostatnými audio konektormi.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
Systém disponuje technológiou multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
A Pripojenie k TVP káblom SCART (EURO AV)
Pripojte kábel SCART (EURO AV) (nedodávaný).
Kábel SCART (EURO AV) pripojte do konektora T EURO AV OUTPUT (TO TV) na zariadení.
Pri prepájaní káblom SCART (EURO AV) skontrolujte, či TVP podporuje VIDEO alebo RGB signály.
Ak TVP podporuje VIDEO signál, zmeňte vstupný režim TVP pre RGB signály. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie TVP.
B Pripojenie k TVP s konektormi COMPONENT VIDEO IN
Pripojte zložkový video kábel (nedodávaný). Aby ste namiesto video konektorov mohli používať
konektory COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR), TVP musí disponovať konektormi
COMPONENT VIDEO IN (Y, PB/CB, PR/CR). Ak váš TVP dokáže spracovať signály v progresívnom
formáte, použite toto prepojenie a nastavte výstupný signál zo systému na výstup progresívnych video
signálov (str. 24).
Zelený
Modrý
Červený
Poznámka
• Video signál z konektorov COMPONENT VIDEO OUT je vyvedený na výstup, len ak je zdroj signálu nastavený
na “DVD”.
• Pri pripájaní konektora ho zasuňte úplne.
Príklad
Nesprávne
Správne
C Pripojenie k TVP vybavenému konektorom HDMI (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)/vstupným konektorom DVI
Aby sa cez konektor HDMI OUT (Multimediálne výstupné rozhranie s vysokým rozlíšením) prenášal
digitálny obrazový a zvukový signál vo vysokej kvalite, používajte certifikovaný HDMI
(Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) kábel.
Na výstup z konektora HDMI OUT (Multimediálne výstupné rozhranie s vysokým rozlíšením) nie je
vyvedený audio signál Super Audio CD diskov.
22SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_021-028_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 23 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Poznámka
• Video signál z konektora HDMI OUT je vyvedený na výstup, len ak je zdroj signálu nastavený na “DVD”.
• Pri zapájaní HDMI kábla orientujte konektor správne, pretože konektor HDMI kábla je polarizovaný.
Pripojenie k TVP vybavenému vstupným konektorom DVI (Digitálne obrazové rozhranie)
Pripojenie k TVP digitálnym optickým káblom (nedodávaný)
TVP s výstupným digitálnym optickým konektorom (napr. TVP s digitálnym satelitným prijímačom
atď.) môžete pripojiť do konektora TV (DIGITAL IN OPTICAL) namiesto do konektorov SAT/
CABLE IN (AUDIO).
Systém dokáže prijímať digitálne aj analógové signály. Digitálne signály majú pred analógovými
signálmi prioritu. Ak sa tok digitálneho signálu zastaví, po niekoľkých sekundách sa zaháji tok
analógového signálu.
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
1
2
DMPORT
(DVD ONLY)
OUT
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
Začíname – POKROČILÉ –
Používajte HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) - DVI (Digitálne obrazové
rozhranie) konverzný kábel (nedodávaný) s HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) DVI (Digitálne obrazové rozhranie) adaptérom (nedodávaný). Konektor DVI (Digitálne obrazové
rozhranie) neprenáša audio signál. Navyše nie je možné prepojiť konektor HDMI OUT (Multimediálne
výstupné rozhranie s vysokým rozlíšením) s konektormi DVI (Digitálne obrazové rozhranie), ktoré nie
sú HDCP (Širokopásmová ochrana digitálneho záznamu)-kompatibilné (napr. konektory DVI
na monitoroch PC).
ANTENNA
COMPONENT VIDEO OUT
PB /
CB
Y
PR /
CR
(DVD
ONLY)
EURO AV OUTPUT(TO TV)
IMPEDANCE USE 4
A.CAL
MIC
AM
ECM-AC2
FM
R
SPEAKER
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
75
COAXIAL
Do TV (DIGITAL IN OPTICAL)
OPTICAL
DIGITAL
OUT
: Smer toku signálu
TVP s digitálnym optickým
konektorom
Rada
• Pri pripájaní digitálneho optického kábla zasúvajte konektor, kým nezacvakne.
Pri pripojení štandardného TVP s pomerom strán 4:3
V závislosti od disku nemusí obraz správne vyplniť obrazovku.
Zmenu pomeru strán pozri str. 84.
Pokračovanie
23SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_021-028_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 24 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Dokáže váš TVP spracovať signály v progresívnom formáte?
Progresívny formát video signálov je spôsob zobrazovania TV obrazu, pri ktorom sa redukuje blikanie
a zvyšuje sa ostrosť obrazu.
Aby bolo zobrazenie takéhoto signálu možné, je potrebné k systému pripojiť TVP, ktorý dokáže
spracovať signály v progresívnom formáte.
FUNCTION
RESOLUTION
S otvoreným krytom.
Pri výstupe signálov zo systému v progresívnom formáte sa na displeji predného panela zobrazuje
“PROGRESSIVE”.
1
2
Stláčaním FUNCTION zvoľte “DVD”.
Stlačte RESOLUTION.
Po každom stlačení tlačidla RESOLUTION sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
t “P AUTO” (PROGRESSIVE AUTO)
r
“P VIDEO” (PROGRESSIVE VIDEO)
r
“INTERLACE”
x “P AUTO” (PROGRESSIVE AUTO)
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi signálmi
– a TVP je pripojený do konektorov COMPONENT VIDEO OUT.
Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, štandardne zvoľte práve toto nastavenie. Takto sa
automaticky identifikuje typ záznamu (softvéru) a zvolí sa vhodná metóda konverzie.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude splnená niektorá
z uvedených podmienok.
24SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_021-028_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 25 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
x “P VIDEO” (PROGRESSIVE VIDEO)
x “INTERLACE”
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– váš TVP nie je kompatibilný s progresívnymi signálmi alebo
– je TVP pripojený do iných konektorov, než COMPONENT VIDEO OUT (T EURO AV
OUTPUT (TO TV)).
Ak na displeji svieti “HDMI”, nie je možné zvoliť INTERLACE.
Začíname – POKROČILÉ –
Toto nastavenie zvoľte, ak:
– je váš TVP kompatibilný s progresívnymi signálmi
– a TVP je pripojený do konektorov COMPONENT VIDEO OUT,
– a chcete nemenne nastaviť metódu konverzie na PROGRESSIVE VIDEO pre záznam snímaný
video technikou.
Toto nastavenie zvoľte, ak je po zvolení PROGRESSIVE AUTO obraz neostrý.
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí, ak pri týchto nastaveniach nebude splnená
niektorá z uvedených podmienok.
Typy DVD softvéru a metódy konverzie
DVD softvér je možné rozdeliť na dva druhy: Záznam snímaný filmovou technikou a záznam snímaný
video technikou. Záznam snímaný video technikou je založený na TV vysielaní, napr. TV inscenácie
alebo situačné komédie, a zobrazuje sa pri ňom 30 snímok/60 políčok za sekundu. Záznam snímaný
filmovou technikou je odvodený od klasických filmov a zobrazuje sa pri ňom 24 snímok za sekundu.
Niektoré záznamy na DVD disku sú kombináciou záznamov snímaných video aj filmovou technikou.
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený obraz, keď je výstupný signál v progresívnom formáte,
musí sa progresívny video signál konvertovať tak, aby zodpovedal druhu sledovaného záznamu
na DVD disku.
Poznámka
• Pri prehrávaní záznamu snímaného video technikou so signálom v progresívnom formáte sa môžu niektoré časti
obrazového záznamu z dôvodu procesu konverzie pri výstupe cez konektory COMPONENT VIDEO OUT
zobrazovať neprirodzene.
• Nastavenie “PROGRESSIVE AUTO” alebo “PROGRESSIVE VIDEO” nemá vplyv na výstupný signál
z konektora T EURO AV OUTPUT (TO TV), pretože ide o signál v prekladanom formáte.
• Podrobnosti o zmene HDMI rozlíšenia pozri “Nastavenia zobrazenia” (str. 84).
25SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_021-028_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 26 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Pripojenie ďalších zariadení
Ak do konektorov VIDEO/AUDIO OUT pripojíte iné zariadenie, môžete z takého zariadenia
reprodukovať zvukový signál reproduktormi tohto systému.
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
1
2
DMPORT
(DVD ONLY)
OUT
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
ANTENNA
COMPONENT VIDEO OUT
PB /
CB
Y
PR /
CR
(DVD
ONLY)
EURO AV OUTPUT(TO TV)
IMPEDANCE USE 4
A.CAL
MIC
AM
ECM-AC2
FM
R
SPEAKER
Do SAT/CABLE
(DIGITAL IN
OPTICAL)
C
OPTICAL
DIGITAL
OUT
Do SAT/CABLE
(DIGITAL IN
COAXIAL)
B
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
75
Do AUDIO
(SAT/CABLE IN)
A
COAXIAL
Do VIDEO
(SAT/CABLE IN)
VIDEO
OUT
COAXIAL
DIGITAL
OUT
AUDIO
OUT
L
R
VCR alebo digitálny satelitný prijímač atď.
: Smer toku signálu
Video signál: Video zapojenie
Audio signál: Audio zapojenie A, B, C
Pripojenie video kábla
Prepojenie konektora VIDEO OUT na inom zariadení s konektorom
SAT/CABLE IN na tomto zariadení
Pripojte VCR alebo iné zariadenie do konektora SAT/CABLE IN pomocou video/audio kábla
(nedodávaný). Pri pripájaní kábla dodržte farebné rozlíšenie koncoviek kábla s konektormi na
zariadeniach.
Žltý (Video)
Poznámka
• Video signál vstupujúci do konektora SAT/CABLE IN je vyvedený len na výstup z konektora
T EURO AV OUTPUT (TO TV).
26SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_021-028_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 27 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Pripojenie audio káblov
Kvalita zvuku sa zvyšuje od A smerom k B, C.
Pripojte VCR alebo iné zariadenie do konektorov SAT/CABLE IN pomocou video/audio kábla
(nedodávaný). Pri pripájaní kábla dodržte farebné rozlíšenie koncoviek kábla s konektormi na
zariadeniach.
Biely (L/audio)
Červený (R/audio)
B Prepojenie konektora COAXIAL DIGITAL OUT na inom zariadení
s konektorom DIGITAL IN COAXIAL na tomto zariadení
Začíname – POKROČILÉ –
A Prepojenie konektorov AUDIO OUT na inom zariadení s konektormi
SAT/CABLE IN na tomto zariadení
Pripojte iné zariadenie do konektora DIGITAL IN COAXIAL pomocou koaxiálneho digitálneho kábla
(nedodávaný).
C Prepojenie konektora OPTICAL DIGITAL OUT na inom zariadení
s konektorom DIGITAL IN OPTICAL na tomto zariadení
Pripojte iné zariadenie do konektora DIGITAL IN OPTICAL pomocou optického digitálneho kábla
(nedodávaný).
Poznámka
• Ak prepojíte konektor SAT/CABLE DIGITAL IN OPTICAL alebo COAXIAL, nastavte prepínač na zadnom
paneli do príslušnej polohy.
DIGITAL IN
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
COAXIAL
Ak pripájate digitálny satelitný prijímač vybavený konektorom
DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL)
Digitálny satelitný prijímač môžete namiesto pripojenia do konektorov SAT/CABLE IN (AUDIO)
pripojiť do konektora SAT/CABLE DIGITAL IN OPTICAL alebo COAXIAL.
Systém dokáže prijímať digitálne aj analógové signály. Digitálne signály majú pred analógovými
signálmi prioritu. Ak sa tok digitálneho signálu zastaví, po 2 sekundách sa zaháji tok analógového
signálu.
Ak pripájate digitálny satelitný prijímač nevybavený konektorom
DIGITAL OUT
Digitálny satelitný prijímač pripojte len do konektora SAT/CABLE IN (AUDIO) na systéme.
Poznámka
• Aby ste predišli šumu a rušeniu, zapojenia vykonajte správne.
Pokračovanie
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
27SK
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_021-028_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 28 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Pripojenie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
Pripojte dodávaný adaptér DIGITAL MEDIA PORT (TDM-BT1) do konektora DMPORT1 zariadení
alebo iný adaptér DIGITAL MEDIA PORT do konektora DMPORT2 na zariadení. Podrobnosti
o adaptéri DIGITAL MEDIA PORT pozri “Používanie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT” (str. 75).
Adaptér
DIGITAL MEDIA PORT
Bluetooth adaptér (TDM-BT1)
Podrobnosti pozri str. 75.
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
1
2
DMPORT
(DVD ONLY)
OUT
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
ANTENNA
COMPONENT VIDEO OUT
PB /
CB
Y
PR /
CR
(DVD
ONLY)
EURO AV OUTPUT(TO TV)
IMPEDANCE USE 4
A.CAL
MIC
AM
ECM-AC2
FM
R
SPEAKER
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
75
COAXIAL
: Smer toku signálu
Rada
• Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné komprimované audio súbory z prenosného zdroja zvuku, môžete
zdokonaliť zvuk. Pripojte adaptér DIGITAL MEDIA PORT. Stláčaním FUNCTION zvoľte “DMPORT1” alebo
“DMPORT2”. Stláčajte SOUND FIELD, kým sa na displeji nezobrazí “AUTO” alebo “P.AUDIO”.
Pre zrušenie zvoľte “2CH STEREO”.
• Konektor adaptéra DIGITAL MEDIA PORT orientujte pri zapájaní správne, pretože konektor adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT je polarizovaný.
28SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_029-032_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 29 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Základné operácie
Prehrávanie diskov
Dotykové tlačidlá
FUNCTION
VOLUME
Rada
• Tieto tlačidlá sú funkčné, keď svietia dotykové
tlačidlá.
• Môžete zmeniť spôsob zobrazovania pri stlačení
dotykových tlačidiel (str. 74).
1
2
3
Zapnite TVP.
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto systému.
Stlačte "/1.
Systém sa zapne.
Ak nie je nastavený zdroj signálu “DVD”,
stláčaním FUNCTION zvoľte “DVD”.
"/1
4
5
Nosič disku
"/1
Stlačte Z.
Vložte disk.
Položte disk na nosič a stlačte Z.
Z
UME
VOL
FUNCTION
CTION
FUN
./>
H
X
VOLUME
+/–
MUTING
/
x
Prehrávanou stranou nadol
Poznámka
• Pri prehrávaní 8 cm disku položte disk do
vnútornej najhlbšej časti nosiča. Dbajte na to,
aby disk vo vnútornej časti nosiča nebol
nakrivo.
• Nosič disku nezatvárajte nasilu vtláčaním
rukou. Môže dôjsť k poruche.
• Na nosič disku neklaďte viac než jeden disk.
Poznámka
• Tlačidlá reagujú na jemný dotyk. Nestláčajte ich
silno.
• Na povrch zariadenia neklaďte ťažké predmety.
Môžete aktivovať dotykové tlačidlá.
6
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie
(Continuous play - súvislé prehrávanie).
Pokračovanie
29SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
Základné operácie
Pri niektorých DVD VIDEO alebo VIDEO CD
diskoch môžu byť niektoré operácie odlišné
alebo nedostupné. Prečítajte si pokyny uvedené
pri disku.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_029-032_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 30 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Nastavte hlasitosť pomocou DO alebo
stláčaním VOLUME +/– (dotykové
tlačidlo) na zariadení.
Na TV obrazovke a na displeji sa zobrazí
úroveň hlasitosti.
Pre
Stlačte
Zastavenie prehrávania
a vybratie disku
Z
Opakovanie
predchádzajúcej scény*
(Instant Replay rýchle zopakovanie)
počas prehrávania.
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej scéne**
(Instant Advance rýchly posuv) počas
prehrávania.
Základné operácie
Rada
• Môžete zmeniť rýchlosť, akou sa zvyšuje/znižuje
hlasitosť.
Rýchle zvyšovanie/znižovanie hlasitosti:
– Zatlačte a pridržte VOLUME +/– na DO.
– Stlačte VOLUME +/– (dotykové tlačidlo)
na zariadení, keď sa zobrazí “VOLUME XX” (X je
nejaké číslo) a zatlačte a pridržte VOLUME +/–.
Precízne zvyšovanie/znižovanie hlasitosti:
– Krátko stlačte VOLUME +/– na DO.
– Krátko stlačte VOLUME +/– (dotykové tlačidlo)
na zariadení.
• Ak prepojíte systém s TVP HDMI káblom, môžete
ich jednoducho ovládať funkciou HDMI CONTROL.
Podrobnosti pozri str. 36.
* Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R disky.
Tlačidlo nie je možné použiť pri súboroch DivX.
** Len DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/
DVD+R disky. Tlačidlo nie je možné použiť pri
súboroch DivX.
Poznámka
• Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia
Instant Replay alebo Instant Advance dostupná.
Poznámka
• V závislosti od stavu systému sa úroveň hlasitosti
nemusí zobraziť na TV obrazovke.
• Ak zapnete funkciu HDMI CONTROL, TVP
pripojený k systému káblom HDMI je možné
synchronizovane ovládať so systémom. Podrobnosti
pozri str. 36.
Úspora energie v pohotovostnom
režime
Stlačte "/1, keď je systém zapnutý. Pohotovostný
režim zrušíte jedným stlačením "/1.
Ďalšie operácie
Pre
Stlačte
Zastavenie
x
Pozastavenie
X
Obnovenie prehrávania po
pozastavení
X alebo H.
Presun na nasledujúcu
kapitolu, skladbu alebo
scénu
> (okrem diskov
s JPEG súbormi).
Presun na predchádzajúcu
kapitolu, skladbu alebo
scénu
. (okrem diskov
s JPEG súbormi).
Dočasné vypnutie zvuku
MUTING. Zvuk
obnovíte opätovným
stlačením tlačidla alebo
zvýšením hlasitosti
tlačidlom VOLUME +.
30SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_029-032_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 31 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Počúvanie rozhlasu alebo
reprodukcia zvuku z iných
zariadení
Poznámka
• Ak nastavíte funkciu [HDMI CONTROL] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 86), aktivuje
sa funkcia System Audio Control a z TVP sa nemusí
reprodukovať žiadny zvuk. Podrobnosti pozri str. 40.
• Ak súčasne používate analógové aj digitálne
prepojenie, prioritu má digitálne prepojenie
(TV, SAT/CABLE).
FUNCTION
X/x/c,
SYSTEM
MENU
S otvoreným krytom.
Výber pripojeného zariadenia
Môžete pracovať s TVP, VCR alebo inými
zariadeniami pripojenými do konektorov
T EURO AV OUTPUT (TO TV) alebo SAT/
CABLE IN na zadnom paneli. Informácie
o ovládaní pripojeného zariadenia pozri v jeho
návode na použitie.
Pri počúvaní zariadenia pripojeného do
konektorov AUDIO (SAT/CABLE IN) alebo
T EURO AV OUTPUT (TO TV) na zadnom
paneli zariadenia sa môže vyskytnúť rušenie.
Nejde o poruchu. Závisí to od pripojeného
zariadenia.
Aby sa tomu predišlo, môžete zmeniť úroveň
vstupného zvukového signálu z iného
zariadenia.
1
2
3
4
DVD t FM t AM t TV t SAT/CABLE
t DMPORT1 t DMPORT2 t DVD t …
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ATTENUATE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• “ATT ON”: Stlmenie úrovne vstupného
signálu. Nastavte, ak sa počas počúvania
vyskytuje rušenie.
• “ATT OFF”: Normálna úroveň vstupného
signálu. Nastavte, ak je úroveň vstupného
signálu nízka.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný zdroj signálu.
Po každom stlačení FUNCTION sa režim
systému mení v nasledovnom poradí.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “TV” alebo “SAT/CABLE”.
5
6
Stlačte
.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
31SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
Základné operácie
Zmena úrovne výstupného
zvukového signálu
z pripojených zariadení
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_029-032_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 32 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Základné operácie
Reprodukcia zvuku z TVP
alebo VCR cez
reproduktory systému
Zvuk TVP alebo VCR je možné reprodukovať
reproduktormi tohto systému.
Podrobnosti pozri “Zapojenie TVP (Pokročilé)”
(str. 21) a “Pripojenie ďalších zariadení”
(str. 26).
FUNCTION
Výber režimu Movie alebo
Music
Môžete zvoliť vhodný zvukový režim pre filmy
(Movie) alebo hudbu (Music).
SOUND
FIELD
MOVIE/
MUSIC
S otvoreným krytom.
1
2
Počas prehrávania stlačte MOVIE/MUSIC.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “TV” alebo “SAT/CABLE”.
Stláčaním SOUND FIELD zobrazte
na displeji požadované zvukové pole.
Poznámka
• Ak nastavíte funkciu [HDMI CONTROL] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 86), aktivuje
sa funkcia System Audio Control a z TVP sa nemusí
reprodukovať žiadny zvuk. Podrobnosti pozri str. 40.
• Ak súčasne používate analógové aj digitálne
prepojenie, prioritu má digitálne prepojenie
(TV, SAT/CABLE).
Stláčajte MOVIE/MUSIC, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný režim. Výrobné
nastavenie je podčiarknuté.
• “AUTO”: Automatický výber režimu za
účelom reprodukcie zvukového efektu podľa
disku alebo zvukového toku.
• “MOVIE”: Vhodný zvuk pre filmy.
• “MUSIC”: Vhodný zvuk pre hudbu.
Rada
• Keď je zvolený režim Movie alebo Music, na displeji
je zobrazené “MOVIE” alebo “MUSIC”. Keď nie je
na displeji zobrazené “MOVIE” ani “MUSIC”,
zvolené je “AUTO”.
Poznámka
• V závislosti od disku alebo zdroja signálu, ak zvolíte
“AUTO”, nemusí byť počuť začiatok reprodukcie
zvuku, pretože sa automaticky volí optimálny režim.
Aby k tomu nedochádzalo, zvoľte “MOVIE” alebo
“MUSIC”.
32SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_033-035_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 33 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Rada
Nastavenia zvuku
Reprodukcia
priestorového zvuku
pomocou zvukových polí
Technológia S-Force PRO Front
Surround
Dlhodobé skúsenosti spoločnosti Sony v oblasti
surround technológie (a s tým súvisiace
množstvo nahromadených akustických údajov)
viedli k vývoju úplne novej metódy spracovania
a zdokonaleniu systému digitálneho spracovania
zvuku (DSP) tak, aby sa zvuk spracoval účinne.
Nová technológia sa nazýva S-Force PRO Front
Surround. V porovnaní s predchádzajúcimi
technológiami pre surround zvuk, reprodukuje
S-Force PRO Front Surround presvedčivejší
zvuk čo do rozmeru a priestoru. Výsledkom je
skutočne priestorový (surround) zvuk, pri
ktorom nie sú potrebné zadné reproduktory.
Nastavenia zvuku
Tento systém dokáže vytvoriť 5.1-kanálový
surround zvuk z dvoch predných reproduktorov
a subwoofera. Jednoduchým výberom
predprogramovaných režimov na systéme
môžete získať priestorový zvuk z predných
reproduktorov. Tieto režimy vám v pohodlí
vášho domova umožnia zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
kinosál a koncertných miestností.
• Systém si zapamätá naposledy zvolené zvukové polia
pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.
Systém si však nezapamätá naposledy použité
zvukové pole pre pásma FM a AM zvlášť – pamätá si
zvukové pole len všeobecne pre rádio.
• Ak na dlhší čas odpojíte sieťovú šnúru od elektrickej
zásuvky, môžu sa obnoviť výrobné nastavenia systému.
Automatický výber zvukového poľa
x AUTO
SOUND
FIELD
Stlačte SOUND FIELD.
Na displeji sa zobrazí zvolené zvukové pole.
Stláčaním SOUND FIELD zobrazte na displeji
požadované zvukové pole.
Tento režim vyberá zvukové pole (Front Surround,
2CH STEREO alebo PORTABLE AUDIO
ENHANCER) automaticky podľa typu vstupného
audio signálu. Zvukové pole sa volí nasledovne.
– Front Surround: Pri prehrávaní obrazového
disku (napr., DVD, VCD atď.), alebo keď je
zdroj signálu nastavený na “TV”, “SAT/
CABLE”.
– 2CH STEREO: Pri prehrávaní zvukového
disku (napr. CD, Super Audio CD,
DATA-CD (MP3) atď.), alebo keď je zdroj
signálu nastavený na “FM” alebo “AM”.
– P.AUDIO (PORTABLE AUDIO
ENHANCER): Keď je zdroj signálu
nastavený na “DMPORT1” alebo
“DMPORT2”.
Poznámka
Všetky zvukové polia
Zvukové pole
Displej
AUTO
AUTO
2CH STEREO
2CH STEREO
PORTABLE AUDIO
ENHANCER
P. AUDIO
• Pri Super Audio CD diskoch môže byť zvukové pole len
2CH STEREO.
• Surround efekt môže byť v závislosti od typu vstupných
signálov (napr. digitálny stereo signál, digitálny
multikanálový signál atď.) ťažko počuteľný. Neplatí to
však pre multikanálový signál z DVD diskov.
• Aj keď zvolíte “AUTO”, surround efekt nefunguje
pri prehrávaní CD alebo DATA CD disku, počúvaní
Pokračovanie
33SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_033-035_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 34 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
rádia (FM/AM), alebo zvolení zdroja vstupného
signálu “DMPORT1” alebo “DMPORT2”.
Reprodukcia 2-kanálového zvuku
Nastavenie úrovne
nízkych a vysokých tónov
x 2CH STEREO
Tento režim reprodukuje 2-kanálový zvuk bez
ohľadu na vstupný audio signál.
Môžete jednoducho nastaviť nízke a vysoké
tóny.
Používanie prenosného audio
zariadenia
x PORTABLE AUDIO ENHANCER
Tento režim reprodukuje neskreslený zvuk
z prenosného audio zariadenia. Režim je ideálny
pre počúvanie súborov MP3 a iných
komprimovaných audio súborov.
TONE
X/x,
1
Stláčajte TONE, kým sa na displeji
nezobrazí “BASS” alebo “TREBLE”.
• “BASS”: Nastavenie úrovne nízkych
tónov (–6.0 dB – +6.0 dB, 0.5 dB kroky).
• “TREBLE”: Nastavenie úrovne vysokých
tónov (–6.0 dB – +6.0 dB, 0.5 dB kroky).
2
Stláčaním X/x vykonajte nastavenie.
Nastavená hodnota sa zobrazí na displeji.
3
Stlačte
.
Poznámka
• Ak použijete funkciu automatickej kalibrácie
(str. 79), nastavenie úrovne nízkych a vysokých
tónov sa obnoví na výrobné nastavenie.
34SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_033-035_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 35 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Počúvanie zvuku pri
nízkej úrovni hlasitosti
(NIGHT MODE)
Môžete počúvať zvukové efekty a dialógy
presne ako v kine, aj keď bude hlasitosť
nastavená na nižšiu úroveň. Režim je vhodný
pre sledovanie filmov v noci.
Nastavenia zvuku
NIGHT
S otvoreným krytom.
Stlačte NIGHT.
Na displeji sa zobrazí “NIGHT” a zvukový efekt
je aktivovaný.
Rada
• Ak chcete využiť ďalšie efekty, nastavte
[AUDIO DRC] na [STANDARD] alebo [MAX]
(str. 86).
Vypnutie zvukového efektu
Znova stlačte NIGHT.
35SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_036-043_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 36 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
Funkciu ‘BRAVIA’ Theatre Sync je možné používať len s TVP Sony ‘BRAVIA’, ktoré touto funkciou
disponujú. Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú kompatibilné s funkciou HDMI CONTROL pomocou
HDMI kábla (nedodávaný) sa nasledovným spôsobom zjednoduší ovládanie:
• One-Touch Play (str. 39): Stlačením jediného tlačidla H na DO sa zapne TVP, automaticky sa na
ňom zvolí zdroj vstupného signálu DVD a automaticky sa nastaví reprodukcia zvuku z reproduktorov
tohto systému.
• System Audio Control (str. 40): Počas sledovania TVP môžete zvoliť, či sa bude zvuk reprodukovať
z reproduktorov TVP alebo reproduktorov tohto systému.
• System Power Off (str. 41): Keď vypnete TVP tlačidlom zapnutia/vypnutia na DO pre TVP, systém
sa vypne tiež.
HDMI CONTROL je štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu využívaný systémom HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) pre HDMI rozhrania (Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením).
Funkcia HDMI CONTROL nefunguje v nasledovných prípadoch:
• Keď prepojíte tento systém so zariadením, ktoré nie je kompatibilné s funkciou HDMI CONTROL
od spoločnosti Sony.
• Ak prepojíte toto a iné zariadenia iným než HDMI prepojením.
Odporúčame prepájať tento systém so zariadeniami disponujúcimi funkciou ‘BRAVIA’ Theatre Sync.
Poznámka
• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí funkcia HDMI CONTROL fungovať. Pozri návod na použitie
pripojeného zariadenia.
36SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_036-043_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 37 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Príprava na funkciu HDMI CONTROL
Ak chcete používať funkciu HDMI CONTROL, nastavte tento systém aj TVP.
Pred používaním funkcie HDMI CONTROL musíte vykonať nasledovný postup.
1
Zapnite systém a TVP.
Prepínač vstupného signálu na TVP prepnite tak, aby sa zobrazil obraz z tohto systému.
Nastavte príslušnú funkciu HDMI CONTROL pre tento systém aj TVP.
Podrobnosti o tomto systéme pozri “Nastavenie funkcie [HDMI CONTROL]” ďalej v texte.
Podrobnosti o nastavení TVP pozri v návode na použitie TVP. V závislosti od pripojeného TVP
môže byť funkcia HDMI CONTROL z výroby vypnutá.
Nastavenie funkcie [HDMI CONTROL]
X/x,
DISPLAY
1
V režime zastavenia prehrávania stlačte
DISPLAY.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Control Menu.
Pokračovanie
37SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
2
3
4
Zariadenie musí byť pripojené k TVP (kompatibilnému s funkciou HDMI CONTROL)
cez HDMI prepojenie.
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_036-043_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 38 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
2
Stláčaním X/x zvoľte
[SETUP] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
3
BNR
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM] a stlačte
.
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
Zobrazí sa ponuka Setup.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
4
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM SETUP] a stlačte
.
Položka ponuky Setup je zvolená.
CUSTOM SETUP
OFF
HDMI CONTROL:
OFF
STB SYNCHRO:
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
5
6
Stláčaním X/x zvoľte [HDMI CONTROL] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [ON].
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [OFF]: Vypnutie funkcie [HDMI CONTROL].
• [ON]: Zapnutie funkcie [HDMI CONTROL].
7
Stlačte
.
Poznámka
• Ak sa v kroku 6 zobrazí [Please verify the HDMI connection.], skontrolujte, či je systém s TVP prepojený správne.
38SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_036-043_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 39 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Sledovanie DVD disku stlačením jediného tlačidla
(One-Touch Play)
Jednoduchým stlačením H (jeden dotyk) na DO sa naraz zapne tento systém aj potrebné zariadenia
prepojené HDMI prepojením a automaticky sa spustí prehrávanie DVD disku.
Skontrolujte HDMI prepojenie príslušného zariadenia a zistite, či je [HDMI CONTROL] nastavené
na [ON] (str. 37).
Stlačte H na DO.
Systém aj zariadenia prepojené HDMI prepojením sa súčasne zapnú a automaticky sa spustí
prehrávanie DVD disku.
Tento systém a TVP fungujú nasledovne:
Tento systém
TVP
Zapnutie.
r
Prepnutie na zdroj signálu “DVD”.
r
Prehrávanie DVD disku a reprodukcia
zvuku.
Zapnutie.
r
Prepnutie na zdroj vstupného
signálu HDMI.
r
Minimalizácia hlasitosti.
Poznámka
• Ak vložíte do zariadenia Super Audio CD/CD/DATA-CD disk, funkcia One-Touch Play nefunguje.
• Ak je aktívna funkcia “DMPORT”, funkcia One-Touch Play nefunguje.
• V závislosti od TVP sa nemusí zobraziť začiatok programu na disku.
39SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
H
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_036-043_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 40 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Reprodukcia zvuku TVP reproduktormi tohto systému
(System Audio Control)
Reproduktory systému budú vďaka jednoduchej operácii reprodukovať zvuk TVP.
Ak chcete používať funkciu System Audio Control, prepojte zariadenie a TVP káblom
SCART (EURO AV) (nedodávaný) (A) a HDMI káblom (nedodávaný) (B).
TVP
: Smer toku signálu
IN
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
B
IN
(DVD ONLY)
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
1
2
OUT
DMPORT
(DVD ONLY)
OUT
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
ANTENNA
COMPONENT VIDEO OUT (DVD
PB /
CB
Y
PR /
CR
ONLY)
IMPEDANCE USE 4
EURO AV OUTPUT(TO TV)
A.CAL
MIC
AM
(Konektor
EURO AV t
INPUT)
A
ECM-AC2
FM
R
SPEAKER
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
75
COAXIAL
EURO AV OUTPUT(TO TV)
V závislosti od nastavenia TVP sa systém automaticky zapne a prepne zdroj signálu na “TV”, keď
začnete sledovať TVP. Zvuk z TVP sa reprodukuje reproduktormi systému a súčasne sa minimalizuje
úroveň hlasitosti v reproduktoroch TVP.
Funkciu System Audio Control môžete používať nasledovne:
• Keď zapnete systém počas sledovania TVP, zvuk z TVP sa bude automaticky reprodukovať z reproduktorov tohto
systému.
• Hlasitosť systému je možné ovládať nastavovaním hlasitosti na TVP.
• Ak vypnete systém, zvuk sa bude reprodukovať reproduktormi TVP.
Funkciu System Audio Control tiež môžete ovládať cez Menu TVP. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
Poznámka
• Ak TVP zapnete skôr ako systém, zvuk TVP sa chvíľu nebude reprodukovať.
• Keď zvolíte TV program (je zvýraznený aktívny obraz) alebo obnovíte režim TV signálu počas sledovania TV
signálu aj DVD signálu pomocou funkcie PAP (Picture and picture - Obraz a obraz), prehrávanie DVD disku
sa zastaví.
• Ak chcete reprodukovať zvuk reproduktormi TVP, na systéme nastavte [AUDIO (HDMI)] na [AUTO] alebo
[PCM] (str. 86).
40SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_036-043_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 41 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Vypnutie systému spolu s TVP
(System Power Off)
Keď vypnete TVP tlačidlom zapnutia/vypnutia na DO od TVP, systém sa tiež automaticky vypne.
Ak chcete používať funkciu System Power Off, prepojte zariadenie s TVP pomocou HDMI kábla
(nedodávaný). Pozri str. 40.
Keď vypnete systém tlačidlom "/1 na DO od systému alebo priamo na zariadení, TVP sa nevypne.
Poznámka
• Pred použitím funkcie System Power Off musí byť TVP napájaný. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
• V závislosti od podmienok sa systém nemusí vypnúť.
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
41SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_036-043_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 42 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Reprodukcia digitálneho zvuku z STB (Set Top Box)
zariadenia alebo digitálneho satelitného prijímača cez
tento systém
(STB SYNCHRO)
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
Môžete sledovať digitálny obrazový a zvukový signál z STB zariadenia alebo digitálneho satelitného
prijímača. Zvuk sa reprodukuje cez reproduktory tohto systému. Obrazový signál z STB zariadenia
alebo digitálneho satelitného prijímača sa zobrazuje na TVP cez HDMI prepojenie. Vykonajte
zapojenia a nastavenia.
Prepojenie systému
Prepojte STB zariadenie so vstupným konektorom HDMI na TVP pomocou HDMI kábla
(nedodávaný) (prepájajte od najnižšieho čísla).
Po prepojení podľa nasledovného obrázka môžete reprodukovať vysielaný multikanálový zvukový
signál reproduktormi tohto systému.
Poznámka
• Aby sa mohol reprodukovať zvuk z STB zariadenia, TVP musí disponovať 2 vstupnými HDMI konektormi.
• Názvy vstupných konektorov HDMI v nasledovnom obrázku slúžia len ako príklad.
Video signál
Audio signál
Do HDMI 2 (HDMI kábel)
Do HDMI 1 (HDMI kábel)
TVP
(DVD ONLY)
OUT
DIGITAL IN
OPTICAL
1
2
DMPORT
(DVD ONLY)
OUT
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
TV
ANTENNA
COMPONENT VIDEO OUT (DVD
PB /
CB
Y
PR /
CR
ONLY)
EURO AV OUTPUT(TO TV)
IMPEDANCE USE 4
A.CAL
MIC
AM
STB
ECM-AC2
FM
R
SPEAKER
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
75
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
COAXIAL
C
Digitálny koaxiálny kábel alebo
digitálny optický kábel
Nastavenie [STB SYNCHRO]
1
2
3
42
Stlačte "/1.
V režime zastavenia prehrávania stlačte
Stláčaním X/x zvoľte
DISPLAY.
[SETUP] a stlačte
.
SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_036-043_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 43 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
4
5
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM SETUP] a stlačte
.
Poznámka
• Aby bolo možné nastaviť funkciu [STB SYNCHRO], je potrebné nastaviť [HDMI CONTROL] na [ON] (str. 37).
6
7
Stláčaním X/x zvoľte [STB SYNCHRO] a stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [ON].
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [OFF]: Vypnutie funkcie [STB SYNCHRO].
• [ON]: Zapnutie funkcie [STB SYNCHRO].
8
Nastavte prepínač na zadnom paneli podľa toho, či používate alebo nepoužívate
OPTICKÝ alebo KOAXIÁLNY kábel (C).
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
COAXIAL
9
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
Rada
• Túto funkciu môžete realizovať na STB zariadení alebo digitálnom satelitnom prijímači, ktoré nie sú kompatibilné
s funkciou HDMI CONTROL.
Poznámka
• V závislosti od TVP nemusí táto funkcia fungovať, keď je STB zariadenie alebo digitálny satelitný prijímač
pripojený do konektora HDMI 1 na TVP.
Reprodukcia digitálneho zvuku
Zvoľte HDMI vstup na TVP pripojenom k STB zariadeniu alebo digitálnemu satelitnému
prijímaču.
Systém automaticky prijme signál z konektorov SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL alebo
OPTICAL) a zvuk z STB zariadenia alebo digitálneho satelitného prijímača sa bude reprodukovať
reproduktormi tohto systému.
43SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
Používanie funkcie HDMI CONTROL pri funkcii ‘BRAVIA’ Theatre Sync
DIGITAL IN
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 44 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Prehrávanie vzad
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
×2b t 1m t 2m t 3m
Vyhľadanie konkrétneho
miesta na disku
3m (len DVD VIDEO/DVD v režime VR/DivX
video/VIDEO CD disky)
×2b (len DVD VIDEO disky)
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo
vyhľadať sledovaním obrazu alebo spomaleným
prehrávaním.
Poznámka
• V závislosti od DVD/DivX video/VIDEO CD disku
nemusia byť niektoré popísané operácie dostupné.
Rýchle vyhľadanie miesta
zrýchleným prehrávaním
vpred/vzad (Scan)
Každým stlačením sa rýchlosť prehrávania
zvýši.
Sledovanie snímky po snímke
(Slow-motion Play)
(len DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video, VIDEO CD disky)
V režime pozastavenia stlačte /m alebo
M/ . Štandardnú rýchlosť prehrávania
obnovíte stlačením H. Každým stlačením
tlačidla /m alebo M/ v režime
Slow-motion Play sa rýchlosť prehrávania
zmení. Dostupné sú dve rýchlosti. Každým
stlačením sa rýchlosť prehrávania mení
nasledovne:
(Okrem súborov JPEG)
Počas prehrávania disku stlačte /m alebo
M/ . Po vyhľadaní želaného miesta obnovíte
stlačením tlačidla H štandardné prehrávanie.
Každým stlačením tlačidla /m alebo
M/ počas vyhľadávania sa rýchlosť
prehrávania zmení. Každým stlačením sa
indikácia mení nasledovne. Skutočné rýchlosti
sa môžu v závislosti od disku odlišovať.
Prehrávanie vpred
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (len DVD VIDEO/DVD v režime VR/DivX
video/VIDEO CD disky)
×2B (len DVD VIDEO/Super Audio CD/CD disky)
Prehrávanie vpred
2
y1
Prehrávanie vzad
(len DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW disky)
2
y1
Prehrávanie po jednotlivých
snímkach (Freeze Frame)
(len DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video, VIDEO CD disky)
Počas pozastavenia prehrávania stlačením C
STEP (
) prepnete na nasledujúcu snímku.
Stlačením c STEP (
) prepnete na
predchádzajúcu snímku (len DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW disky). Stlačením H
obnovíte štandardnú rýchlosť prehrávania.
Poznámka
• Na DVD-R/DVD-RW disku v režime VR nie je
možné vyhľadávať statické zábery.
• Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia
pracuje len s video súbormi DivX.
44SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 45 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Vyhľadanie titulu/
kapitoly/stopy
(skladby)/scény atď.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Zvolený riadok
3
Na DVD disku je možné vyhľadávať podľa titulu
alebo kapitoly a na VIDEO CD/Super Audio
CD/CD/DATA CD/DATA DVD disku podľa
stopy/skladby, indexu alebo scény. Keďže sú
tituly a stopy (skladby) na disku označené
špecifickým číslom, požadovaný titul alebo
stopu (skladbu) môžete zvoliť zadaním ich čísla.
Taktiež je možné vyhľadať požadovanú scénu
zadaním časového kódu.
Stlačte
DISPLAY. (Pri prehrávaní
DATA CD/DATA DVD disku so súbormi
JPEG stlačte
DISPLAY dvakrát.)
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
[CHAPTER], [INDEX]
[TIME/TEXT]
Pre vyhľadávanie počiatočného miesta
zadaním časového kódu zvoľte
[TIME/TEXT].
[TRACK]
[INDEX]
[ALBUM]
[FILE]
Príklad: Ak zvolíte
[CHAPTER]
Zvolené je zobrazenie [** (**)] (označenie
** predstavuje číslo).
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén,
albumov alebo súborov.
DVD VIDEO
Stláčaním X/x alebo číselných tlačidiel
zvoľte podľa potreby číslo titulu,
kapitoly, stopy/skladby, indexu, scény
atď.
Ak sa pomýlite
Podľa disku sa na displeji zobrazujú rôzne
položky.
[TITLE], [SCENE], [TRACK]
.
[** (**)] sa zmení na [– – (**)].
Číslo vymažte stláčaním CLEAR, potom
zadajte nové číslo.
5
Stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvoleného
čísla.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
1
Stlačte
Vyhľadávanie scény zadaním
časového kódu (len DVD VIDEO
a DVD disky v režime VR)
1 V kroku 2 zvoľte
[TIME/TEXT].
[T **:**:**] (prehrávací čas aktuálneho
titulu) je zvolené.
2 Stlačte
.
[T **:**:**] sa zmení na [T --:--:--].
3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte časový
údaj, potom stlačte
.
Príklad: pre vyhľadanie scény 2 hodiny,
10 minút a 20 sekúnd od začiatku jednoducho
zadajte [2:10:20].
Pokračovanie
45SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 46 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Rada
• Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je
možné vyhľadávať kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), stopu/skladbu (VIDEO CD/Super Audio
CD/CD) alebo súbor (DATA CD/DATA DVD (DivX
video)) stlačením číselných tlačidiel a
.
Vyhľadávanie podľa
scény
(Picture Navigation)
Poznámka
• Na DVD+RW disku nie je možné vyhľadávať scény
zadaním časového kódu.
Obrazovku môžete rozdeliť na 9 rovnakých častí
a rýchlejšie tak nájsť požadovanú scénu.
1
Počas prehrávania stlačte
PICTURE NAVI.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
CHAPTER VIEWER
2
ENTER
Stláčaním PICTURE NAVI zvoľte
požadovanú položku.
• [TITLE VIEWER] (len DVD VIDEO
disky)
• [CHAPTER VIEWER] (len DVD
VIDEO disky)
• [TRACK VIEWER] (len VIDEO CD/
Super VCD disky)
3
Stlačte
.
Úvodná scéna každého titulu, kapitoly
alebo stopy sa zobrazuje nasledovne.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stláčaním C/X/x/c zvoľte titul, kapitolu
alebo stopu/skladbu a stlačte
.
Systém spustí prehrávanie od zvolenej
scény.
Obnovenie štandardného
prehrávania počas nastavovania
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých
položiek.
46SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 47 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Obnovenie prehrávania
z pozície zastavenia
prehrávania disku
(Resume Play)
Rada
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
Prehrávanie disku prehrávaného
pred obnovením prehrávania
(Multi-disc Resume)
(len DVD VIDEO, VIDEO CD disky)
1
Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji sa zobrazí “Resume”.
Ak sa “Resume” nezobrazí, funkcia
Resume Play nie je k dispozícii.
2
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie od miesta,
v ktorom bolo prehrávanie disku zastavené
v kroku 1.
Poznámka
• Podľa miesta zastavenia prehrávania môže dôjsť pri
jeho obnovení k miernej odchýlke od tohto miesta.
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa nemusí
uchovať v prípade, že:
– Vysuniete disk.
– Systém prepnete do pohotovostného režimu
(len DATA CD/DATA DVD disky).
– Zmeníte alebo obnovíte nastavenia v ponuke
Setup.
– Zmeníte úroveň zabezpečenia Parental Control.
– Prepnete zdroj signálu stláčaním tlačidla
FUNCTION.
– Odpojíte sieťovú šnúru.
• Pri prehrávaní DVD-R/DVD-RW disku v režime VR,
VIDEO CD, Super Audio CD, CD, DATA CD
a DATA DVD disku sa miesto, v ktorom ste zastavili
prehrávanie, uchová v pamäti pre aktuálny disk.
• Funkcia Resume Play nepracuje v režime
Program Play a Shuffle Play.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch pracovať
správne.
Rada
• Systém si dokáže pamätať miesto obnovenia
prehrávania až pre 10 posledných diskov.
• Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte H.
Poznámka
• Keď je v ponuke [CUSTOM SETUP] nastavené
[MULTI-DISC RESUME] na [OFF] (str. 86), miesto
zastavenia prehrávania sa z pamäte vymaže,
ak prepnete zdroj signálu stláčaním FUNCTION.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Systém si pamätá pozíciu, na ktorej ste
naposledy zastavili prehrávanie stlačením x
a na displeji sa zobrazí “Resume”. Kým
nevyberiete disk, funkcia Resume Play
(obnovenie prehrávania) bude pracovať aj po
prepnutí systému do pohotovostného režimu
stlačením "/1.
Systém si pamätá miesto, v ktorom ste
naposledy zastavili prehrávanie disku a obnoví
prehrávanie z takéhoto miesta vždy, keď vložíte
daný disk. Pri obsadení pamäte sa vymaže
z pamäte nastavenie miesta prehrávania pre 1.
disk.
Funkciu aktivujete nastavením [MULTI-DISC
RESUME] v ponuke [CUSTOM SETUP]
na [ON]. Podrobnosti pozri “[MULTI-DISC
RESUME] (len DVD VIDEO/VIDEO CD
disky)” (str. 86).
47SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 48 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Vytvorenie programu
4
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na položku v stĺpci [T]
(v tomto prípade [01]).
(Program Play)
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
Obsah disku môžete prehrať vo vami zvolenom
poradí tým, že zmeníte poradie stôp (skladieb)
na disku – vytvoríte vlastný program.
Do programu môžete zaradiť až 99 položiek.
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Poznámka
• Do programu môžete zaradiť len položky
z aktuálneho disku.
1
Stlačte
5
DISPLAY.
Napríklad zvoľte stopu/skladbu [02].
Stláčaním X/x zvoľte [02] v stĺpci [T],
potom stlačte . Pri Super Audio CD
diskoch sa môže číslo skladby zobraziť
trojciferne.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[PROGRAM] a stlačte
Zvoľte položku, ktorú chcete zaradiť
do programu.
.
Zobrazia sa voľby pre [PROGRAM].
Zvolená položka
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
3
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Stláčaním X/x zvoľte [SET
a stlačte
.
t]
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
Stopy/skladby na
disku
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas položiek
programu
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas položiek programu
6
PROGRAM
0:15:30
T
PROGRAM
OFF
OFF
SET
ON
Ostatné položky zaradíte do programu
opakovaním krokov 4 až 5.
Položky zaradené do programu
sa zobrazujú vo zvolenom poradí.
7
Stlačením H spustíte prehrávanie
Program Play.
Prehrávanie Program Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením H môžete ten istý program
prehrať znova.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Ten istý program prehráte znova zvolením [ON]
v kroku 3 a stlačením .
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
48SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 49 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Zmena alebo zrušenie programu
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti
“Vytvorenie programu”.
2 Pomocou X/x zvoľte číslo položky
programu, ktorú chcete zmeniť alebo zrušiť.
Ak chcete položku z programu zrušiť, stlačte
CLEAR.
3 Nové vloženie do programu vykonáte
realizovaním kroku 5. Program zrušíte
zvolením [--] v stĺpci [T] a následným
stlačením
.
Prehrávanie v náhodnom
poradí
(Shuffle Play)
Táto funkcia umožňuje, že systém “pomieša”
(shuffle) skladby, takže sa prehrajú v náhodnom
poradí. Poradie prehrávania pri ďalšom “pomiešaní”
môže byť odlišné od predchádzajúceho.
Poznámka
Zrušenie všetkých položiek
zaradených do programu
• Pri prehrávaní MP3 súborov sa môžu niektoré
skladby prehrať opakovane.
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti
1
2 Stlačte X a zvoľte [ALL CLEAR].
3 Stlačte .
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[SHUFFLE] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [SHUFFLE].
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá sa
bude prehrávať v náhodnom poradí.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
“Vytvorenie programu”.
x Pri prehrávaní VIDEO CD,
Super Audio CD alebo CD disku
• [TRACK]: Prehrávanie stôp/skladieb
na disku v náhodnom poradí.
x Keď je aktivované prehrávanie
programu
• [ON]: Prehrávanie položiek zaradených
do programu v náhodnom poradí.
x Pri prehrávaní DATA CD (okrem DivX)
alebo DATA DVD (okrem DivX) disku.
• [ON]: Pomiešanie MP3 audio súborov
v albume na aktuálnom disku. Ak nie je
zvolený žiadny album, prehrá sa prvý
album v náhodnom poradí.
Poznámka
• V náhodnom poradí sa môže zvoliť skladba,
ktorá sa už prehrala.
4
Stlačte
.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Pokračovanie
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
49SK
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 50 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
Všetky tituly/skladby/stopy/albumy na disku
alebo jednotlivé tituly/kapitoly/skladby/stopy/
albumy je možné opakovane prehrávať.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle alebo Program Play.
1
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[REPEAT] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [REPEAT].
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
3
Stláčaním X/x zvoľte položku, ktorá
sa bude opakovane prehrávať.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
x Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD diskov v režime VR.
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
titulov na disku.
• [TITLE]: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• [CHAPTER]: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
x Pri prehrávaní VIDEO CD,
Super Audio CD alebo CD disku
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
stôp/skladieb na disku.
• [TRACK]: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy/skladby.
50SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 51 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
x Pri prehrávaní DATA CD alebo DATA
DVD disku
• [OFF]: Bez opakovaného prehrávania.
• [DISC]: Opakované prehrávanie všetkých
albumov na disku.
• [ALBUM]: Opakované prehrávanie
aktuálneho albumu.
• [TRACK] (len súbory MP3): Opakované
prehrávanie aktuálnej skladby.
• [FILE] (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho
súboru.
4
Stlačte
.
Položka je zadaná.
DVD disk je rozdelený na viacero úsekov
obrazu alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú
“tituly”. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť
požadovaný titul pomocou tlačidla
DVD TOP MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek, ako je jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou tlačidla DVD MENU.
1
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
DVD disku. Obsah ponuky Menu je
rozdielny pri rôznych DVD diskoch.
V kroku 3 stlačte CLEAR alebo zvoľte [OFF].
Vypnutie zobrazenia ponuky
Control Menu
2
Stláčajte
DISPLAY, kým sa zobrazenie
Control Menu nevypne.
Poznámka
Stlačte DVD TOP MENU alebo
DVD MENU.
3
Stláčaním C/X/x/c alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete
prehrávať alebo meniť.
Stlačte
.
• Stav režimu [REPEAT] môžete rýchlo zobraziť.
Stlačte REPEAT na diaľkovom ovládaní.
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD a Super VCD diskov s funkciami PBC.
• Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku so
súbormi MP3 a JPEG, ktorých prehrávací čas nie je
rovnaký, nebude zvuk synchronizovať s obrazom.
• Keď je [MODE (MP3, JPEG)] nastavené na
[IMAGE (JPEG)] (str. 63), nie je možné zvoliť
[TRACK].
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Obnovenie štandardného
prehrávania
Ponuka Menu DVD diskov
Rada
• Režim Repeat Play tiež môžete zvoliť stlačením
REPEAT na DO.
51SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 52 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Zmena zvuku
• [2: MAIN+SUB]
Poznámka
• [2: MAIN], [2: SUB] a [2: MAIN+SUB] sa
nezobrazí, ak je na disku zaznamenaná len jedna
zvuková stopa.
Ak je DVD VIDEO alebo DATA CD/DATA
DVD (video súbory DivX) disk nahraný
vo viacerých audio formátoch (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio alebo DTS), môžete
zvukový formát počas prehrávania disku meniť.
Pri DVD VIDEO diskoch s viacjazyčnými
zvukovými stopami si môžete zvoliť
požadovaný jazyk.
Pri VIDEO CD, CD, DATA CD alebo DATA
DVD diskoch môžete zvoliť zvuk ľavého alebo
pravého kanála a reprodukovať zvuk zvoleného
kanála cez pravý aj ľavý reproduktor.
1
Počas prehrávania stlačte AUDIO.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
x Pri prehrávaní VIDEO CD, CD, DATA
CD (súbory MP3) alebo DATA DVD
(súbory MP3) disku
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [STEREO]: Štandardný stereo zvuk
• [1/L]: Zvuk ľavého kanála (monofonický)
• [2/R]: Zvuk pravého kanála
(monofonický)
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Možnosť výberu formátu audio signálu
na DATA CD alebo DATA DVD závisí od
súboru DivX uloženého na disku. Formát
sa zobrazuje na displeji.
x Pri prehrávaní Super VCD disku
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Stláčaním AUDIO zvoľte požadovaný
audio signál.
x Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri
každom DVD VIDEO disku.
Ak sú zobrazené štyri číslice, reprezentujú
jazykový kód. Príslušné kódy jazykov pozri
“Tabuľka kódov jazykov” (str. 99). Ak je
dva- alebo viackrát zobrazený ten istý
jazyk, DVD VIDEO disk obsahuje záznam
vo viacerých zvukových formátoch.
x Pri prehrávaní DVD disku v režime VR
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 1.
• [1:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1
(monofonický).
• [1:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy
1 (monofonický).
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio stopy 2.
• [2:1/L]: Zvuk ľavého kanála audio stopy 2
(monofonický).
• [2:2/R]: Zvuk pravého kanála audio stopy
2 (monofonický).
Poznámka
• Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie
je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení
[2:STEREO], [2:1/L] alebo [2:2/R] reprodukovaný
zvuk.
• Pri Super Audio diskoch nie je možné meniť zvuk.
Zobrazia sa druhy zvukových stôp
zaznamenaných na disku. Výrobné
nastavenie je podčiarknuté.
Príklad:
• [1: MAIN] (hlavný zvuk)
• [1: SUB] (vedľajší zvuk)
• [1: MAIN+SUB] (hlavný aj vedľajší
zvuk)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
52SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 53 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Zobrazenie formátu audio
signálu
(len DVD, DivX video disky)
Ak počas prehrávania stláčate AUDIO, zobrazí
sa podľa nižšie zobrazených príkladov formát
aktuálneho audio signálu (PCM, Dolby Digital,
DTS atď.).
x Pri prehrávaní DVD disku
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
LFE
(Nízkofrekvenčný efekt)
Surround (L/R)
Audio signály
Audio signály zaznamenané na disku obsahujú
zvukové zložky (kanály) zobrazené nižšie.
• Predná (L)
• Predná (R)
• Stredová
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (Monofonická): Tento signál môže
byť signálom spracovaným systémom Dolby
Surround Sound alebo monofonickým
surround audio signálom systému Dolby
Digital.
• LFE (nízkofrekvenčný) signál
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Predné (L/R) +
Stredová
Príklad:
Dolby Digital 3-kanálový
Surround
(Monofonická)
Predné (L/R)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
Príklad:
Audio súbor MP3
1: MP3 128k
Dátový tok
53SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 54 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Výber ponuky [ORIGINAL]
alebo [PLAY LIST]
na DVD-R/DVD-RW disku
Zmena režimu zobrazenia
(INFORMATION MODE)
Zobrazené informácie na displeji je možné
zmeniť.
1
2
Niektoré DVD-R/DVD-RW disky obsahujú
v režime VR (Video Recording) dva druhy
titulov určených na prehrávanie: pôvodne
zaznamenané tituly ([ORIGINAL]) a tituly
vytvorené nahrávacím DVD zariadením za
účelom editovania ([PLAY LIST]). Môžete
si zvoliť druh prehrávaných titulov.
1
3
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Stláčaním X/x zvoľte
[ORIGINAL/PLAY LIST] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [ORIGINAL/
PLAY LIST].
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “INFO MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “STANDARD”: Zobrazenie
komplexných informácií ako druh disku,
číslo skladby, režim opakovania,
frekvencia stanice atď. pre zvolený zdroj
signálu. Podrobnosti o zobrazených
informáciách pozri v časti “Displej”
(str. 102).
• “SIMPLE”: Zobrazenie len názvu
zvoleného zdroja signálu.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stlačte SYSTEM MENU.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [PLAY LIST]: Prehrávanie titulov
vytvorených úpravou pôvodných titulov
[ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: Prehrávanie titulov v ich
pôvodnej verzii.
4
Stlačte
.
54SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 55 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Zobrazenie informácií
o disku
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
na displeji
Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC), Super Audio CD
alebo CD disku
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej stopy/
skladby
2 Zostávajúci čas a číslo aktuálnej stopy/
skladby
3 Prehrávací čas disku
4 Zostávajúci čas disku
5 Názov disku
6 Stopa/skladba a index*
* Len VIDEO CD/Super Audio CD/CD disky.
Stlačte DISPLAY.
Počas prehrávania disku sa po každom stlačení
DISPLAY zobrazenie mení 1 t 2 t ... t
1 t ...
Niektoré zobrazené položky môžu po
niekoľkých sekundách zmiznúť.
Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-R/DVD-RW disku
1 Prehrávací čas a číslo aktuálneho titulu
2 Zostávajúci čas a číslo aktuálneho titulu
3 Prehrávací čas a číslo aktuálnej kapitoly
4 Zostávajúci čas a číslo aktuálnej kapitoly
5 Názov disku
6 Titul a kapitola
Pri prehrávaní DATA CD
(DivX video) alebo DATA DVD
(DivX video) disku
1 Prehrávací čas aktuálneho súboru
2 Názov aktuálneho súboru
3 Číslo aktuálneho albumu a súboru
Pri prehrávaní DATA CD
(MP3 audio) alebo DATA DVD
(MP3 audio) disku
1 Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby
2 Názov skladby (súboru)
Rada
• Pri prehrávaní VIDEO CD diskov pomocou funkcií
PBC je zobrazený prehrávací čas.
Poznámka
• Systém dokáže zobraziť len prvú úroveň DVD/CD
textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
• Ak nie je možné zobraziť názov súboru MP3, na
displeji sa zobrazí “*”.
• V závislosti od textu sa názov disku alebo skladby
nemusí zobraziť.
• Prehrávací čas súborov MP3 a DivX nemusí byť
zobrazený správne.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Údaje o disku ako napríklad zostávajúci čas
disku alebo celkový počet titulov na DVD disku
alebo stôp/skladieb na VIDEO CD, Super Audio
CD, CD alebo MP3 disku, alebo názov súboru
DivX môžete zobraziť na displeji (str. 102).
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času
Môžete skontrolovať prehrávací čas
a zostávajúci čas aktuálneho titulu, kapitoly
alebo stopy a celkový prehrávací čas
a zostávajúci čas disku. Môžete tiež zobraziť
DVD textovú informáciu a názov priečinka/
súboru MP3 zaznamenané na disku.
1
Počas prehrávania stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
T 1:01:57
Informácia o čase
Pokračovanie
55SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 56 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
2
Stláčaním DISPLAY meníte informáciu
o čase.
Zobrazenie a druh časového údaja, ktorý je
možné zobrazovať, závisí od prehrávaného
disku.
x Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo
DVD-RW disku
• T **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho titulu
• T–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
• C **:**:**
Prehrávací čas aktuálnej kapitoly
• C–**:**:**
Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(s funkciami PBC)
• **:**
Prehrávací čas aktuálnej scény
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku
(bez funkcií PBC), Super Audio CD
alebo CD disku
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej stopy/
skladby
• T–**:**
Zostávajúci čas aktuálnej stopy/
skladby
• D **:**
Prehrávací čas aktuálneho disku
• D–**:**
Zostávajúci čas aktuálneho disku
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
Zobrazenie DVD/Super Audio CD/
CD textu
V kroku 2 stláčaním DISPLAY zobrazíte
textový údaj zaznamenaný na DVD/Super
Audio CD/CD disku.
DVD/Super Audio CD/CD text sa zobrazí, len
ak je text uložený na disku. Textový údaj nie je
možné meniť. Ak disk neobsahuje textové údaje,
zobrazí sa “NO TEXT”.
BRAHMS SYMPHONY
Zobrazenie DATA CD/DATA DVD
(MP3 audio/DivX video) textu
Stlačením DISPLAY počas prehrávania audio
súborov MP3 na DATA CD/DATA DVD alebo
video súborov DivX na DATA CD/DATA DVD
disku je možné na TV obrazovke zobraziť názov
albumu/skladby/súboru a dátový tok audio
údajov (množstvo dát za sekundu v aktuálnom
audio toku).
Dátový tok*
T 17:30
128k
x Pri prehrávaní DATA CD (MP3 audio)
alebo DATA DVD (MP3 audio) disku
• T **:**
Prehrávací čas aktuálnej skladby
x Pri prehrávaní DATA CD (DivX video)
alebo DATA DVD (DivX video) disku
• **:**:**
Prehrávací čas aktuálneho súboru
Poznámka
• Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
značky.
• V závislosti od práve prehrávaného druhu disku sa
môže stať, že systém dokáže zobraziť len obmedzený
počet znakov. V závislosti od disku sa tiež nemusia
všetky textové znaky zobraziť.
JAZZ
RIVER SIDE
Názov albumu
Názov skladby/súboru
* Zobrazí sa:
– Počas prehrávania audio súboru MP3 na DATA
CD/DATA DVD diskoch.
– Počas prehrávania video súboru DivX, ktorý
obsahuje audio signál vo formáte MP3, na DATA
CD/DATA DVD diskoch.
56SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 57 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Zobrazenie informácií
o dátume
Zmena zorných uhlov
(len pre súbory JPEG)
Počas prehrávania môžete zobraziť informácie
o dátume záznamu, ak má súbor JPEG uloženú
informáciu Exif* tag.
Počas prehrávania stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
1(8)
1(20)
31/ 1/ 2007
DATA CD JPEG
Informácia o dátume
Pri DVD VIDEO diskoch, na ktorých sú
zaznamenané scény z rôznych zorných uhlov
(pohľadov), môžete prepínať zorný uhol.
Počas prehrávania stlačte ANGLE.
Po každom stlačení tlačidla ANGLE sa zorný
uhol zmení.
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
zorného uhla aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO
disku zaznamenané viaceré zorné uhly.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
* ”Exchangeable Image File Format” je obrazový
formát digitálnych fotoaparátov stanovený
asociáciou Japan Electronics and Information
technology Industries Association (JEITA).
Rada
• Informácia o dátume je vo formáte [DD/MM/YYYY].
DD: Deň
MM: Mesiac
YYYY: Rok
57SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 58 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Zobrazenie titulkov
Ak sú na diskoch zaznamenané titulky,
môžete si tieto titulky zobraziť/vypnúť počas
prehrávania disku. Ak sú na diskoch
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si počas prehrávania disku zvoliť
akúkoľvek jazykovú mutáciu titulkov
a kedykoľvek ich zobraziť.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
(A/V SYNC)
Ak zvuk nesúhlasí s obrazom, môžete nastaviť
oneskorenie medzi obrazom a zvukom.
1
2
Počas prehrávania stlačte SUBTITLE.
Po každom stlačení tlačidla SUBTITLE sa jazyk
zmení.
3
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “A/V SYNC” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “OFF”: Bez úpravy.
• “SHORT”: Korekcia posunu medzi
obrazom a zvukom o 70 msek.
• “LONG”: Korekcia posunu medzi
obrazom a zvukom o 130 msek.
Poznámka
• Niektoré DVD VIDEO disky neumožňujú zmenu
titulkov aj napriek tomu, že sú na DVD VIDEO disku
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch. Titulky
tiež nemusí byť možné vypnúť.
• Titulky je možné zmeniť, len ak má súbor DivX
príponu “.AVI” alebo “.DIVX” a obsahuje
informáciu o titulkoch v rámci totožného súboru.
Stlačte SYSTEM MENU.
4
5
Stlačte
.
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
58SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 59 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Výber vrstvy prehrávania
pri Super Audio CD
diskoch
Niektoré Super Audio CD disky obsahujú Super
Audio CD aj CD vrstvu. Môžete zvoliť, ktorá
vrstva sa bude prehrávať.
Poznámka
• Vrstvu prehrávania je možné meniť, len ak zariadenie
rozpozná hybridný disk.
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SA-CD/CD” a stlačte
alebo c.
Stlačte
.
• “CHANGE?”: Po každom stlačení tlačidla
sa striedavo prepína Super Audio CD
alebo CD vrstva. Pri prehrávaní Super
Audio CD vrstvy svieti na displeji indikátor
“SA-CD”.
Poznámka
• Podrobnosti o Super Audio CD diskoch pozri str. 97.
• Režimy Program Play, Shuffle Play alebo
Repeat Play fungujú len v rámci zvolenej vrstvy
prehrávania.
• Vrstvu prehrávania nie je možné zmeniť počas
prehrávania.
• Audio signál Super Audio CD disku nie je vyvedený
na výstup z konektora HDMI OUT (Multimediálne
výstupné rozhranie s vysokým rozlíšením).
Čo je formát MP3/JPEG?
MP3 je technológia audio kompresie, ktorá
spĺňa predpisy ISO/MPEG. JPEG je technológia
kompresie pre obrazové súbory.
Disky, ktoré zariadenie
dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) alebo DATA DVD (DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD-ROM) disky
so záznamom vo formáte MP3 (MPEG 1 Audio
Layer 3) alebo vo formáte JPEG. Aby však systém
rozpoznal skladby (alebo súbory), DATA CD disky
musia obsahovať záznam v súlade s formátom
ISO 9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet
a DATA DVD disky v súlade s formátom Universal
Disk Format (UDF). Je tiež možné prehrávať disky
zaznamenané metódou Multi Session.
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v pokynoch dodávaných s CD-R/CD-RW alebo
DVD-R/DVD-RW mechanikou a zapisovacím
softvérom (nedodávané).
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
1
2
Súbory formátu MP3
a JPEG
Multi Session disky
Ak sú súbory formátu MP3 alebo JPEG
zaznamenané v prevej sekcii (Session), systém
bude tiež prehrávať súbory formátu MP3 alebo
JPEG v ďalších sekciách. Ak sú v prvej sekcii
zaznamenané audio skladby a obrazové dáta
vo formáte audio CD alebo VIDEO CD, bude sa
prehrávať iba prvá sekcia.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
Audio súbory MP3 alebo
obrazové súbory JPEG, ktoré
systém dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať nasledovné súbory
MP3 alebo JPEG:
Pokračovanie
59SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 60 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
• S príponou “.MP3” (audio súbory MP3) alebo
“.JPG”/“.JPEG” (obrazové súbory JPEG)
• Kompatibilné s formátom obrazových súborov
DCF*
* “Design rule for Camera File system”: Štandardy
pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi
fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené asociáciou
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Ak vložíte DATA CD alebo DATA DVD disk
a stlačíte H, postupne sa prehrávajú očíslované
skladby (súbory) od 1 až po 7. Akékoľvek
včlenené albumy/skladby (súbory)
nachádzajúce sa v rámci aktuálne zvoleného
albumu majú prioritu pred nasledujúcim
albumom v tej istej vetve. (Príklad: Album C
obsahuje podpriečinok D, takže sa prehrá
skladba č. 4 pred skladbou č. 5.)
Poznámka
• Systém prehrá akékoľvek údaje s príponou
“.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde
o formát MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní
takýchto údajov sa môže generovať silný hluk,
ktorý môže poškodiť váš reproduktorový systém.
• Systém nepodporuje audio súbory vo formáte
MP3PRO.
Poradie prehrávania súborov
MP3 alebo JPEG
Poradie prehrávania audio súborov MP3 alebo
obrazových súborov JPEG na DATA CD alebo
DATA DVD disku je nasledovné:
x Vetvenie obsahu disku
Vetva 1
ROOT
Album
Vetva 2
Vetva 3
Vetva 4
: Hlavný priečinok
Vetva 5
Keď stlačíte DVD MENU a zobrazí sa zoznam
albumov (str. 61), názvy albumov sa
usporiadajú v nasledovnom poradí:
A t B t C t D t F t G. V zozname
sa nezobrazia albumy, ktoré neobsahujú žiadne
skladby (súbory) (ako napr. album E).
Rada
• Ak ste pred názvy skladieb (alebo súborov) pri
ukladaní skladieb (alebo súborov) na disk umiestnili
čísla (01, 02, 03 atď.), skladby (alebo súbory)
sa prehrajú v očíslovanom poradí.
• Spustenie pri disku so zložitou štruktúrou priečinkov
môže trvať dlhší čas.
Poznámka
• V závislosti od softvéru použitého pri tvorbe DATA
CD alebo DATA DVD disku, prípadne ak je na disku
viac než 200 albumov a v každom albume je
300 skladieb (súborov), sa môže poradie prehrávania
odlišovať od uvedeného.
• Systém dokáže rozpoznať až 200 albumov. Žiadny
ďalší album sa neprehrá.
• Spustenie prehrávania môže trvať dlhší čas, keď
prepnete na nasledovný alebo na iný album.
• Niektoré typy súborov JPEG sa nedajú prehrať.
Skladba (MP3) alebo
súbor (JPEG)
60SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 61 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
Stlačením DVD MENU môžete vypnúť
zobrazenie zoznamu skladieb. Ďalším
stlačením DVD MENU zobrazíte zoznam
albumov.
Prehrávanie DATA CD
alebo DATA DVD diskov
s audio súbormi MP3
a obrazovými súbormi
JPEG
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Prehrávanie nasledujúcej/
predchádzajúcej skladby MP3
Výber audio súboru MP3 alebo
albumu
1
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Zobrazia sa albumy zaznamenané na
DATA CD alebo DATA DVD disku. Keď
sa začne prehrávať album, jeho názov je
zvýraznený.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Vypnutie zobrazenia
3( 30)
Stlačte DVD MENU.
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Výber obrazového súboru
JPEG alebo albumu
1
Stláčaním X/x zvoľte album.
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Stlačte ./>. Je síce možné zvoliť
nasledujúci album zatlačením a pridržaním >
po prehraní poslednej skladby z aktuálneho
albumu, nie je však možné vrátiť sa na
predchádzajúci album zatlačením a pridržaním
.. Pre návrat k predchádzajúcemu albumu
vyberte album v zozname albumov.
Zobrazia sa albumy zaznamenané na
DATA CD alebo DATA DVD disku. Keď
sa začne prehrávať album, jeho názov je
zvýraznený.
x Zvolenie albumu
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného albumu.
x Zvolenie skladby
Stlačte
.
Zobrazí sa zoznam skladieb v albume.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Stláčaním X/x zvoľte skladbu a stlačte
2
.
Stláčaním X/x zvoľte album.
x Zvolenie albumu
Stlačením H spustite prehrávanie
zvoleného albumu.
Pokračovanie
61SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 62 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
x Zvolenie obrazového súboru
Smer otáčania
Stlačte PICTURE NAVI.
Obrazové súbory z albumu sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrázok a stlačte
.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Rada
• Na pravej strane obrazovky je zobrazené rolovacie
políčko. Pre zobrazenie ďalších obrazových súborov
zvoľte spodný obrázok a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrázku zvoľte vrchný obrázok
a stlačte X.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru JPEG
Stlačte C/c, keď nie je zobrazené Control Menu.
Je síce možné zvoliť nasledujúci album
zatlačením a pridržaním c po prehraní
posledného obrazového súboru z aktuálneho
albumu, nie je však možné vrátiť sa na
predchádzajúci album zatlačením a pridržaním
C. Pre návrat k predchádzajúcemu albumu
vyberte album v zozname albumov.
Otáčanie obrázka JPEG
Keď je na obrazovke zobrazený obrazový súbor
JPEG, môžete ho otáčať o 90 stupňov.
Počas zobrazenia súboru stlačte X/x.
Po každom stlačení X sa obrázok otočí
o 90° doľava.
Príklad pri jednom stlačení X:
62SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 63 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
7
Prehrávanie audio
skladieb a obrazových
súborov vo forme Slide
show so sprievodným
zvukom
Systém spustí prehrávanie zvoleného
albumu.
Stláčaním DVD MENU môžete zobraziť/
vypnúť zoznam albumov.
Rada
2
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
[MODE (MP3, JPEG)], potom stlačte
.
• Ak zvolíte [AUTO], systém dokáže rozpoznať až
300 MP3 a 300 JPEG súborov v jednom albume.
Ak zvolíte [AUDIO (MP3)] alebo [IMAGE (JPEG)],
systém dokáže rozpoznať až 600 MP3 a 600 JPEG
súborov v jednom albume. Bez ohľadu na zvolený
režim môže byť rozpoznaných maximálne
200 albumov.
Poznámka
• Ak nastavíte [MODE (MP3, JPEG)] na [IMAGE
(JPEG)] pri disku, na ktorom sú len súbory MP3
alebo [AUDIO (MP3)] pri disku, na ktorom sú len
súbory JPEG, nemusí byť možné zmeniť nastavenie
[MODE (MP3, JPEG)].
• Ak zvolíte [AUDIO (MP3)], funkcia PICTURE
NAVI nefunguje.
• Ak súčasne prehrávate veľké MP3 a JPEG súbory,
zvuk môže vypadávať. Pri vytváraní súborov
odporúčame nastaviť dátový tok pre MP3 súbory na
128 kb/s alebo menej. Ak zvuk stále vypadáva,
redukujte veľkosť súboru JPEG.
Zobrazia sa voľby pre [MODE (MP3, JPEG)].
3( 12)
18( 34)
T
2:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [AUTO]: Prehrávanie súborov JPEG aj
MP3 z toho istého albumu vo forme
prezentácie.
• [AUDIO (MP3)]: Súvislé prehrávanie len
súborov MP3.
• [IMAGE (JPEG)]: Prehrávanie súborov
JPEG vo forme prezentácie.
5
6
Stlačte
.
Stlačte DVD MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na
DATA CD alebo DATA DVD disku.
Špecifikovanie trvania
intervalu pri prehrávaní
Slide show
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Prezentáciu Slide show môžete prehrať
so sprievodným zvukom, ak vložíte DATA CD
alebo DATA DVD disk obsahujúci súbory MP3
aj JPEG. Počas prehrávania DATA CD alebo
DATA DVD disku zvoľte režim [AUTO] podľa
nasledovného popisu.
1
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album a stlačte H.
(len pre súbory JPEG)
Pri prehrávaní súborov JPEG v režime
Slide show môžete špecifikovať dĺžku trvania
zobrazenia obrázka na obrazovke.
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu pre
súbory JPEG.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[INTERVAL] a stlačte
.
Zobrazia sa voľby pre [INTERVAL].
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
DATA CD JPEG
Pokračovanie
63SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 64 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
3
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
3
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [NORMAL]: Nastavenie trvania od 6 do
9 sekúnd.
• [FAST]: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW1]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [NORMAL].
• [SLOW2]: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení [SLOW1].
4
Stlačte
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• [MODE1]: Obrázok sa preklopí zhora
nadol.
• [MODE2]: Obrázok sa presúva zľava
doprava.
• [MODE3]: Obrázok sa zobrazuje
postupne zo stredu obrazovky.
• [MODE4]: Obrázky sa cyklicky náhodne
menia pomocou jednotlivých efektov.
• [MODE5]: Nasledujúci obrázok vytlačí
predchádzajúci.
• [OFF]: Vypnutie tejto funkcie.
.
Poznámka
• Niektoré súbory JPEG sa zobrazujú dlhšie než iné.
Takto sa môže zdať, že trvanie zobrazenia je dlhšie,
než ste nastavili. Platí to najmä pri súboroch JPEG
v progresívnom formáte alebo pri súboroch JPEG
s rozlíšením 3 000 000 pixelov a vyšším.
Stláčaním X/x zvoľte požadované
nastavenie.
4
Stlačte
.
Výber efektu pre obrazové
súbory v režime Slide show
(len pre súbory JPEG)
Keď prehrávate súbory JPEG, môžete zvoliť
efekt, ktorým sa obrázok zmení počas
sledovania v režime Slide show.
1
Stlačte dvakrát
DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu
pre súbory JPEG.
2
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
[EFFECT]
Zobrazia sa voľby pre [EFFECT].
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
64SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 65 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Prehrávanie súborov DivX®
s príponou “.AVI” alebo “.DIVX”, ak nie sú
vo formáte DivX video.
Rada
Video súbory DivX
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD
disky obsahujúce video súbory DivX®.
DATA CD a DATA DVD disky,
ktoré systém dokáže prehrávať
Poznámka
• Systém nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený
spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším
rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška)/
veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže zvuk preskakovať,
alebo nemusí synchronizovať s práve prehrávaným
obrazom.
• Systém nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX,
ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto prípade
odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom dátovom toku.
Ak je zvuk stále nekvalitný, odporúčame používať
súbory, ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3.
Tento systém nie je kompatibilný s formátom WMA
(Windows Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže po stlačení H
trvať spustenie prehrávania určitý čas.
Výber albumu
1
Zobrazia sa albumy (priečinky)
nachádzajúce sa na disku. Zobrazia sa
len albumy obsahujúce súbory DivX.
Poradie prehrávania súborov
na DATA CD alebo DATA DVD
diskoch
Pozri “Poradie prehrávania súborov MP3 alebo
JPEG” (str. 60). Poradie prehrávania sa môže
líšiť v závislosti od softvéru použitého pre
vytvorenie súboru DivX, prípadne ak je na disku
viac než 200 albumov a v každom albume
600 súborov DivX.
Poznámka
• Systém nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA
DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.
Súbory DivX, ktoré systém
dokáže prehrávať
Systém dokáže prehrávať súbory zaznamenané
vo formáte DivX, ktoré majú príponu “.AVI”
alebo “.DIVX”. Systém neprehrá súbory
Stlačte DVD MENU.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
Prehrávanie DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) diskov v tomto
systéme je podmienené splneniu určitých
podmienok:
– Pri DATA CD/DATA DVD disku, ktorý
okrem DivX súborov obsahuje aj MP3 alebo
JPEG súbory, systém prehrá len video súbory
DivX.
Systém však prehrá len DATA CD disky
v súlade s logickým formátom ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD
disky v súlade s formátom Universal Disk
Format (UDF).
Podrobnosti o záznamovom formáte pozri
v návode na použitie diskových mechaník
a zapisovacieho softvéru (nedodávané).
• Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na
DATA CD alebo DATA DVD disku vhodných
na prehrávanie pozri “Disky, ktoré zariadenie dokáže
prehrávať” (str. 59).
3( 3)
MY FAVOURITES
NEW YEAR'S DAY
SUMMER 2003
2
3
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
album.
Stlačte H.
Systém spustí prehrávanie zvoleného
albumu.
Výber súborov DivX pozri “Výber video
súboru DivX” (str. 66).
Pokračovanie
65SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 66 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Rada
• Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX môžete
prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet
prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa zníži pri:
– Vypnutí systému.
– Spustení prehrávania iného súboru.
– Vysunutí nosiča disku.
Stlačte C/c.
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte DVD MENU.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Výber video súboru DivX
1
Po kroku 2 z časti “Výber albumu”
stlačte
.
Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich
sa v albume.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Stláčaním X/x zvoľte súbor a stlačte
.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C/c.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Prehrávanie nasledujúceho/
predchádzajúceho súboru DivX
bez pohybu v zozname
Na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor
DivX v rámci rovnakého albumu môžete
prepnúť stlačením ./>.
Stlačením > počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom albume môžete prepnúť na
prvý súbor v nasledujúcom albume. Stlačením
. nie je možné zvoliť predchádzajúci album.
Predchádzajúci album je možné zvoliť zo
zoznamu albumov.
66SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_044-067_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 67 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Prehrávanie VIDEO CD
diskov s funkciami PBC
(Ver.2.0)
(PBC Playback)
Pomocou funkcií PBC (Playback Control)
môžete využívať jednoduché interaktívne
operácie, funkcie umožňujúce vyhľadávanie
a pod. PBC prehrávanie umožňuje prehrávať
VIDEO CD disky interaktívne, sledujúc
zobrazené Menu na TV obrazovke.
Spustite prehrávanie VIDEO CD disku
s PBC funkciami.
Rôzne funkcie pri prehrávaní diskov
1
Zobrazí sa ponuka Menu s možnosťami
výberu.
2
3
4
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Stlačte
.
Postupujte interaktívne podľa pokynov
v Menu.
Prečítajte si pokyny uvedené pri disku,
pretože sa postupy môžu v závislosti
od VIDEO CD disku odlišovať.
Návrat do Menu
Stlačte O RETURN.
Poznámka
• V návode na použitie niektorých VIDEO CD diskov
môže byť pokyn “Stlačte ENTER” ([Press ENTER])
v kroku 3 vyjadrený ako “Stlačte SELECT”
([Press SELECT]). V takomto prípade stlačte H.
Rada
• Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte H alebo . Systém
spustí súvislé prehrávanie. Nie je možné prehrávať
statické zábery ako napr. zobrazenie ponuky Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením H obnovíte PBC prehrávanie.
67SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_068-070_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 68 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Počúvanie rozhlasu
Funkcie tunera
Uloženie rozhlasových
staníc
Uložiť je možné 20 staníc pre rozhlasové pásmo
FM a 10 staníc pre rozhlasové pásmo AM. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimálnu úroveň.
1
2
5
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
požadované číslo predvoľby.
Po každom stlačení tlačidla systém vyvolá
jednu uloženú stanicu.
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
3
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Stlačte TUNER MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “Memory?”.
Stlačte
.
TUNED
STEREO
Stláčaním X/x zvoľte požadované číslo
predvoľby.
TUNED
STEREO
Rada
• Stláčaním číselných tlačidiel môžete číslo
predvoľby zadať priamo.
7
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM” alebo “AM”.
Zatlačte a pridržte TUNING + alebo –,
kým sa nezačne ladenie.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby pre
uloženie stanice.
6
1
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM” alebo “AM”.
Ladenie sa zastaví po naladení danej
stanice. Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “STEREO” (pri stereo vysielaní).
3
4
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”
(str. 68).
Stlačte
.
Stanica sa uloží do pamäte.
TUNED
STEREO
Vypnutie rádia
Stlačením "/1 vypnite systém.
Na iný zdroj signálu prepnete stlačením
FUNCTION.
Počúvanie neuložených
rozhlasových staníc
V kroku 2 použite manuálne alebo automatické
ladenie.
Manuálne ladenie: stláčajte TUNING + alebo –.
Automatické ladenie: zatlačte a pridržte
TUNING + alebo –. Automatické ladenie sa
zastaví automaticky, keď systém naladí
rozhlasovú stanicu. Ak chcete automatické
ladenie zastaviť manuálne, stlačte TUNING +
alebo –.
Naladenie stanice zadaním jej
frekvencie
V kroku 2 použite priame ladenie.
1 Stlačte DIRECT TUNING.
2 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte číslo
požadovanej frekvencie.
8
9
Stlačte TUNER MENU.
Opakovaním krokov 1 až 8 uložte
ostatné stanice.
3 Stlačte
.
Rada
• Pre skvalitnenie príjmu presmerujte dodávané
antény.
Zmena čísla predvoľby
Opakujte postup od kroku 3.
68
SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_068-070_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 69 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Ak je príjem FM stanice
nekvalitný
6
Stláčaním X/x zvoľte znak, potom
stlačením c presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
Pre názov stanice môžete použiť písmená,
číslice a iné symboly.
Ak je príjem FM stanice nekvalitný, zvoľte
monofonický príjem. Signál nebude
stereofonický, ale príjem sa zlepší.
1 Stlačte TUNER MENU.
2 Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
“FM Mode?” a stlačte
Ak sa pomýlite
alebo c.
Stláčaním C/c zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním X/x zvoľte
požadovaný znak.
Ak chcete zrušiť znak, stláčaním C/c
“rozblikajte” znak, ktorý chcete zrušiť
a stlačte CLEAR.
3 Stláčaním X/x zvoľte “MONO”.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “STEREO”: stereo príjem.
• “MONO”: monofonický príjem.
4 Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
Pomocou smerových tlačidiel zadajte
názov.
5 Stlačte TUNER MENU.
7
Pomenovanie uložených
staníc
8
Každej uloženej stanici môžete priradiť názov.
Po naladení pomenovanej stanice sa na displeji
zobrazí jej názov (napríklad: “XYZ”).
Každej uloženej stanici môže byť priradený len
jeden názov.
• Stláčaním DISPLAY môžete zobraziť frekvenciu
(str. 69).
Stlačte
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
“Complete” a stanica sa uloží.
Rada
Funkcie tunera
Stlačte TUNER MENU.
Zobrazenie názvu stanice
a frekvencie na displeji
Poznámka
• Pomenovať nie je možné predvoľby s rozhlasovými
stanicami vysielanými so systémom Radio Data
System (RDS) (str. 70).
1
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “FM” alebo “AM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
3
4
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
uloženú stanicu, pre ktorú chcete
vytvoriť indexový názov.
Stlačte TUNER MENU.
Stlačte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY sa
zobrazenie prepína nasledovne.
1 Názov stanice*
2 Frekvencia**
* Zobrazí sa, ak uloženú stanicu pomenujete.
** Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa obnoví
štandardné zobrazenie.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “Name In?”.
TUNED
5
Ak je systém v režime “FM” alebo “AM”,
môžete na displeji zobraziť frekvenciu stanice.
Stlačte
STEREO
.
69SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_068-070_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 70 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Radio Data System (RDS)
Možnosti systému RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Rádio (tuner)
v tomto systéme ponúka pohodlné RDS funkcie,
ako napríklad zobrazenie názvu stanice. Funkcie
RDS sú dostupné len pre FM stanice.*
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
* Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Príjem RDS vysielania
Jednoducho zvoľte stanicu z FM pásma.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby, na
displeji sa zobrazí názov stanice*.
* Ak nie je prijímaná stanica s RDS signálom,
na displeji sa jej názov nezobrazí.
Rada
• Ak je zobrazený názov stanice, môžete zobraziť jej
frekvenciu stláčaním DISPLAY.
70SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_071-075_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 71 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Ďalšie operácie
Ovládanie TVP dodávaným
diaľkovým ovládaním
Nastavením signálu pre diaľkové ovládanie
(DO) môžete dodávaným diaľkovým ovládaním
ovládať váš TVP.
Poznámka
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, číselný
kód sa môže obnoviť na výrobné nastavenie (Sony).
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
Ovládanie TVP pomocou DO
Výrobca
Číselný kód
FUNAI
548
GENERAL
ELECTRIC
503, 509, 510
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517, 568, 576
GRUNDIG
511, 533
HITACHI
503, 513, 514, 515, 517, 557
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KTV
503, 517
LOEWE
515, 556
LXI (Sears)
503, 508, 510, 517, 518, 551
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA 503, 519, 527, 566, 568
Držte zatlačené tlačidlo TV [/1 a pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód výrobcu
vášho TVP (pozri tabuľku). Potom tlačidlo
TV [/1 uvoľnite.
NEC
503, 520, 527, 554
PANASONIC
509, 524, 553, 572
503, 504, 514, 517, 518
Ak je zadaný kód správny, indikátor režimu TV
dvakrát pomaly blikne. Ak je zadaný kód
nesprávny, indikátor režimu TV päťkrát rýchlo
zabliká.
PHILIPS
515, 518, 557
PIONEER
509, 525, 526, 551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
Číselné kódy TVP, ktoré je možné
ovládať
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529
Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte
postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód
prislúchajúci vášmu TVP.
SAMSUNG
503, 515, 517, 531, 532, 534,
556, 557, 566, 569, 574
SANYO
508, 545, 546, 567
SCOTT
503, 566
TVP
SHARP
517, 535, 550, 565
Výrobca
Číselný kód
SIGNATURE
535, 542, 550
SONY
501 (výrobné nastavenie), 502
SYLVANIA
503, 518, 566
ADMIRAL
510, 535, 542
530, 537, 538, 547, 549, 558
AIWA
501, 536, 539
TELEFUNKEN/
SABA
AKAI
503
THOMSON
530, 537, 547, 549
AOC
503
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
BCLL&HOWELL
535, 542
VIDECH
503, 514
BROKSONIC
503
WARDS
503, 517, 566
CROSLEX
518
ZENITH
542, 543, 567
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
DAEWOO
503, 504, 505, 506, 507, 515
DAYTRON
517
EMERSON
503, 517
FISHER
508, 545
FUJITSU
528
Ďalšie operácie
PHILCO
Pokračovanie
71SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_071-075_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 72 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Káblová TV
Výrobca
Číselný kód
SONY
802, 821, 822, 823, 824, 825,
865
AMSTRAD
845, 846
BSKYB
862
GRUNDIG
859, 860
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
HUMAX
846, 847
JERROLD
830, 831
JERROLD/GI
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
MOTOROLA
807, 819
NOKIA
851, 853, 854, 864
OAK
841, 842, 843
PACE
848, 849, 850, 852, 862, 863,
864
PANASONIC
816, 826, 833, 834, 835, 855
PHILIPS
830, 831, 856, 857, 858, 859,
860, 864
PIONEER
828, 829
SCIENTIFIC
ATLANTA
815, 816, 817, 844
THOMSON
830, 831, 857, 861, 864, 876
ZENITH
826, 827
Tlačidlo - využite pre výber predvoľby s
číslom vyšším než 10. (Napr. pre predvoľbu č.
25 stlačte -, potom 2 a 5.)
Poznámka
• V závislosti od TVP nemusí byť možné TVP ovládať,
alebo nemusia byť funkčné niektoré tlačidlá.
• Ak DO nepoužijete cca 30 sekúnd, režim TV
sa vypne.
Ovládanie TVP
TVP je možné ovládať nasledovnými tlačidlami.
Stlačením
Vykonáte
TV [/1
Vypnete/zapnete TVP.
TV INPUT
Prepínate vstupný signál TVP
medzi TV signálom a iným
zdrojom signálu.
VOLUME +/–*
Nastavíte hlasitosť TVP.
TV CH +/–
Prepínate TV predvoľby.
Číselné tlačidlá*,
ENTER*
Prepínate TV predvoľby.
TOOLS*
Zobrazíte ovládacie Menu pre
aktuálne zobrazenie.
RETURN*
Obnovíte predchádzajúce
zobrazenie
TV MENU*
C/X/x/c*,
Zobrazíte Menu TVP.
*
Volíte položky v Menu.
* Ak chcete používať tieto tlačidlá v TV režime
(indikátor režimu TV svieti), stlačte tlačidlo TV.
72SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_071-075_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 73 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Počúvanie
multikanálového zvuku
TV vysielania (Multiplex
Broadcast Sound)
(DUAL MONO)
Ak systém prijíma viaczložkový vysielací
zvukový signál Dolby Digital, môžete
viaczložkový vysielací zvukový signál
(Multiplex broadcast sound) reprodukovať.
Stlačte AUDIO.
Poznámka
• Pre príjem signálu Dolby Digital je potrebné
k systému optickým alebo koaxiálnym káblom
pripojiť digitálny satelitný prijímač (str. 21, 26)
a nastaviť režim digitálneho výstupu digitálneho
satelitného prijímača na Dolby Digital.
Systém je možné nastaviť tak, aby sa v určitom
čase sám vypol. Môžete tak zaspávať pri hudbe.
Čas do vypnutia môžete meniť v 10-minútových
intervaloch.
Stlačte SLEEP.
Po každom ďalšom stlačení tlačidla sa čas do
vypnutia mení nasledovne:
SLEEP OFF t SLEEP 90M t SLEEP 80M
R
r
SLEEP 10M ..... SLEEP 60M T SLEEP 70M
Ak nastavíte vypínací časovač, na displeji
sa rozsvieti “SLEEP”.
Kontrola zostávajúceho času
do vypnutia
Jedenkrát stlačte SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
do vypnutia
Stláčaním SLEEP zvoľte požadovaný čas.
Ďalšie operácie
Stláčajte AUDIO, kým sa na displeji nezobrazí
požadovaný formát signálu. Výrobné nastavenie
je podčiarknuté.
• “MAIN”: Reproduktory budú reprodukovať
hlavný zvuk (jazyk).
• “SUB”: Reproduktory budú reprodukovať
vedľajší zvuk (jazyk).
• “MAIN+SUB”: Reproduktory budú
reprodukovať zmixovaný hlavný aj vedľajší
zvuk (jazyk).
Vypínací časovač
(Sleep Timer)
Zrušenie funkcie Sleep Timer
Stláčajte SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí
“SLEEP OFF”.
73SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_071-075_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 74 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Úprava jasu displeja
Jas displeja a dotykových tlačidiel je možné
upraviť v dvoch stupňoch.
Zmena vzhľadu
dotykových tlačidiel
(ILLUMINATION MODE)
Stláčajte DIMMER.
Po každom stlačení DIMMER sa jas displeja
a dotykových tlačidiel zmení. Výrobné
nastavenie je podčiarknuté.
• “DIMMER OFF”: Jasný displej.
• “DIMMER ON”: Displej a dotykové tlačidlá
stmavnú.
Môžete zvoliť spôsob zobrazovania dotykových
tlačidiel na vrchnom paneli zariadenia.
1
2
3
Stlačte SYSTEM MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ILLUM MODE” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “STANDARD”: Tlačidlá svietia
nepretržite.
• “SIMPLE”: Tlačidlá svietia, keď sa ich
dotknete. Tlačidlá zhasnú, ak sa ich cca
10 sekúnd nedotknete.
4
Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Poznámka
• Ak v režime “SIMPLE” dotykové tlačidlá zhasnú,
najskôr sa dotknite časti, kde sú umiestnené, aby
sa rozsvietili, potom s nimi môžete systém ovládať.
Zóna dotykových tlačidiel
74SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_071-075_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 75 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Používanie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
Poznámka
• Pripojte dodávaný adaptér DIGITAL MEDIA PORT
(TDM-BT1) do konektora DMPORT1 na zariadení.
Pripojte iný adaptér DIGITAL MEDIA PORT
do konektora DMPORT2 na zariadení.
• Nepripájajte iný adaptér než DIGITAL MEDIA
PORT.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte, keď je systém zapnutý.
• Po zapnutí systému chvíľu vyčkajte, potom
používajte adaptér DIGITAL MEDIA PORT.
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT (nedodávaný) sa môže reprodukovať aj
výstupný obrazový signál. V takomto prípade bude
na výstup zo systému vyvedený len kompozitný
video signál, bez ohľadu na daný typ video signálu.
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
Zvuk a obraz sa bude prehrávať
na pripojenom zariadení resp. pripojenom
TVP. Podrobnosti o dodávanom adaptéri
DIGITAL MEDIA PORT (TDM-BT1)
pozri v návode na použitie adaptéra
TDM-BT1. Podrobnosti o ďalších
adaptéroch DIGITAL MEDIA PORT
(nedodávané) pozri v ich návodoch
na použitie.
Rada
• Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné
komprimované audio súbory z prenosného zdroja
zvuku, môžete zdokonaliť zvuk. Stláčajte
SOUND FIELD, kým sa na displeji nezobrazí
“AUTO” alebo “P.AUDIO”. Pre zrušenie zvoľte
“2CH STEREO”.
Poznámka
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT (nedodávaný), môže byť možné ovládať
pripojené zariadenie pomocou niektorých tlačidiel
DO alebo riadiaceho zariadenia. Na nasledovnom
obrázku sú príklady tlačidiel, ktoré je možné
v takomto prípade používať.
Ďalšie operácie
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
slúži na reprodukciu zvuku z prenosného audio
zariadenia alebo PC. Ak pripojíte adaptér
DIGITAL MEDIA PORT, môžete zo zariadenia
pripojeného k systému reprodukovať zvuk na
tomto systéme.
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (TDM-BT1,
Bluetooth adaptér) sa dodáva so systémom.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
TDM-BT1.
Môžete tiež používať iné typy adaptérov
DIGITAL MEDIA PORT. Dostupnosť
adaptérov DIGITAL MEDIA PORT závisí
od jednotlivých krajín.
Podrobnosti o pripojení adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT pozri “Pripojenie ďalších
zariadení” (str. 26).
2
./>
H
x
X
Prehrávanie z pripojeného
zariadenia na systéme
1
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DMPORT1” alebo
“DMPORT2”.
75SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_076-087_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 76 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
4
Pokročilejšie nastavenia
Stláčaním X/x zvoľte [ON t]
a stlačte
.
x Ak ste ešte nezadali heslo
Zobrazí sa okno pre zadanie nového hesla.
Uzamykanie diskov
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Nastaviť môžete dva druhy obmedzenia
prehrávania disku.
• Custom Parental Control
Prehrávanie môžete obmedziť nastavením tak,
že systém neprehrá zvolené disky.
• Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou
úrovňou, napríklad vekom diváka. Nevhodné
scény sa neprehrajú, alebo sa nahradia inými
scénami.
Používané heslo je rovnaké pre režim Parental
Control aj Custom Parental Control.
Zablokovanie prehrávania
určených diskov [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
To isté heslo Custom Parental Control môžete
nastaviť až pre 40 diskov. Pri nastavení pre
41. disk sa zruší nastavenie pre prvý disk.
1
Vložte disk, ktorý chcete uzamknúť.
Ak sa disk prehráva, zastavte prehrávanie
stlačením x.
2
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
5
ENTER
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte
.
Zobrazí sa hlásenie [Custom parental
control is set.] (Užívateľský zámok je
nastavený.), potom sa obnoví zobrazenie
ponuky Control Menu.
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Zablokovanie
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
Zobrazia sa voľby pre
[PARENTAL CONTROL].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Vypnutie funkcie Custom
Parental Control
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa okno pre potvrdenie hesla.
.
prehrávania určených diskov
[CUSTOM PARENTAL CONTROL]”.
2 Stláčaním X/x zvoľte [OFF t], potom
stlačte
.
3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
DVD VIDEO
4-ciferné heslo a stlačte
.
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
76SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_076-087_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 77 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Prehrávanie disku, pre ktorý
je nastavený zámok Custom
Parental Control
2
.
Zobrazia sa voľby pre
[PARENTAL CONTROL].
1 Vložte disk, pre ktorý je nastavený zámok
Custom Parental Control.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Zobrazí sa okno [CUSTOM PARENTAL
CONTROL].
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
3
Stláčaním X/x zvoľte [PLAYER t]
a stlačte
.
x Ak ste ešte nezadali heslo
2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
Zobrazí sa okno pre zadanie nového hesla.
.
Systém je pripravený na prehrávanie.
PARENTAL CONTROL
Rada
Obmedzenie prehrávania pre
deti [PARENTAL CONTROL]
(len DVD disky)
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte .
Zobrazí sa okno pre potvrdenie hesla.
x Ak ste heslo nastavili už predtým
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou úrovňou,
napríklad vekom diváka. Funkcia [PARENTAL
CONTROL] (obmedzenie prehrávania)
umožňuje nastaviť úroveň, od ktorej má byť
sledovanie disku obmedzené.
1
Pokročilejšie nastavenia
• Ak ste zabudli vaše heslo, keď sa zobrazí okno
[CUSTOM PARENTAL CONTROL] vyzývajúce na
zadanie hesla, číselnými tlačidlami zadajte 6-ciferné
číslo “199703”, potom stlačte
. Zobrazí sa výzva
na zadanie nového 4-ciferného hesla.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
Pokračovanie
77SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_076-087_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 78 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
4
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte
.
8
Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň a stlačte
.
Nastavovanie režimu Parental Control je
dokončené.
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
OFF
USA
Stláčaním X/x zvoľte [STANDARD],
potom stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[STANDARD].
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Vypnutie funkcie Parental
Control
V kroku 8 nastavte [LEVEL] na [OFF].
Prehrávanie disku, pre ktorý je
nastavený režim Parental Control
OFF
USA
USA
OTHERS
1 Vložte disk a stlačte H.
Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.
2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
6
Prehrávanie sa spustí.
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú
oblasť, ktorá predstavuje úroveň
pre obmedzenie prehrávania, potom
stlačte
.
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte [OTHERS t], číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky “Prehľad kódov oblastí
Parental Control” (str. 99).
7
.
Stláčaním X/x zvoľte [LEVEL], potom
stlačte
.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
[LEVEL].
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
Rada
• Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk a zopakujte
kroky 1 až 3 z časti “Zablokovanie prehrávania
určených diskov [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]”. Keď sa zobrazí okno pre zadanie
hesla, zadajte 6-ciferné číslo “199703”, potom
stlačte
. Zobrazí sa výzva na zadanie nového
4-ciferného hesla. Po zadaní nového 4-ciferného
hesla vložte do systému disk a stlačte H. Keď sa
zobrazí okno pre zadanie hesla, zadajte nové heslo.
Poznámka
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto zariadení
nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania
vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control.
V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň.
Pri zrušení režimu Resume Play sa úroveň obnoví
na pôvodnú hodnotu.
NC17
R
78SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_076-087_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 79 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Zmena hesla
1
Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
2
Stláčaním X/x zvoľte
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
(AUTO CALIBRATION)
.
Zobrazia sa voľby pre
[PARENTAL CONTROL].
3
5
6
* Digital Cinema Auto Calibration
Poznámka
Stláčaním X/x zvoľte [PASSWORD t]
a stlačte
.
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
4
D. C. A. C.* dokáže automaticky nastaviť
vhodný surround zvuk.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 4-ciferné heslo a stlačte
.
Pomocou číselných tlačidiel potvrďte
nové heslo a stlačte
.
Ak ste sa pri zadávaní hesla
pomýlili
stlačte C a zadajte číslo
1
Pripojte kalibračný mikrofón do
konektora A.CAL MIC na zadnom
paneli a nastavte ho do úrovne uší
pomocou statívu a pod. (nedodávaný).
Čelná strana každého reproduktora musí
smerovať na kalibračný mikrofón a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
nesmú byť žiadne prekážky.
Pokročilejšie nastavenia
Pred stlačením
správne.
• Po spustení automatickej kalibrácie ([AUTO
CALIBRATION]) sa reprodukuje hlasný zvuk.
Nie je možné znížiť hlasitosť. Berte ohľad na deti
a susedov.
• Konektor A.CAL MIC je určený len pre dodávaný
kalibračný mikrofón. Nepripájajte iné mikrofóny,
môže sa poškodiť systém.
Pokračovanie
79SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_076-087_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 80 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
5
DIGITAL IN
OPTICAL
TV
1
2
DMPORT
(DVD ONLY)
ANTENNA
COMPONENT VIDEO OUT
SAT/
CABLE
PB /
CB
Y
PR /
CR
(DVD
ONLY)
EURO AV OUTPUT(TO TV)
A.CAL
MIC
.
Zobrazí sa zobrazenie
[AUTO CALIBRATION].
OUT
OPTICAL COAXIAL
IMPEDANCE USE 4
Stlačte
AM
ECM-AC2
FM
R
SPEAKER
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
75
COAXIAL
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
A.CAL
MIC
YES
NO
ECM-AC2
Kalibračný mikrofón
6
Stláčaním X/x zvoľte [YES] a stlačením
spustite automatickú kalibráciu.
Počas merania nerobte hluk.
Pohľad zboku
Measuring. Please wait a moment.
Poznámka
2
3
• Radšej meranú zónu opustite a počas merania
nerobte hluk (meranie trvá cca 1 minútu).
Môžete narušiť meranie. Počas merania
reproduktory reprodukujú testovacie signály.
• Meranie môžu ovplyvniť vlastnosti miestnosti,
v ktorej je systém inštalovaný.
• Ak sa zobrazí chybové hlásenie, prečítajte ho
a zvoľte [YES].
Chybové hlásenie sa zobrazí, ak:
– Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
– Nie sú správne pripojené predné
reproduktory.
– Nie je pripojený subwoofer.
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
4
Stláčaním X/x zvoľte
[AUTO CALIBRATION], potom
stlačte
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
AUTO CALIBRATION
START
7
Stláčaním C/X/x/c zvoľte [YES] alebo
[NO], potom stlačte
.
DVD VIDEO
80SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_076-087_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 81 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
3 Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
x Meranie je v poriadku.
Odpojte kalibračný mikrofón a zvoľte
[YES]. Výsledok sa aplikuje.
Measurement complete.
FRONT L :
FRONT R :
SUBWOOFER :
3.12m 0.0dB
3.35m + 0.5dB
3.35m + 1.0dB
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
NO
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• “A.CAL ON”: Aplikácia nastavení vykonaných
automatickou kalibráciou.
• “A.CAL OFF”: Obnovenie výrobného nastavenia
reproduktorov, bez ohľadu na nastavenie
reproduktorov pomocou funkcie automatickej
kalibrácie.
4 Stlačte .
5 Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
x Meranie nie je v poriadku.
Poznámka
Prečítajte hlásenie a zvolením [YES]
zopakujte postup.
• Ak sa na displeji zobrazí “Setup A.CAL”, vykonajte
kalibráciu [AUTO CALIBRATION]. Podrobnosti
pozri na str. 79.
• Ak vykonáte funkciu [AUTO CALIBRATION],
“A.CAL MODE” sa automaticky nastaví na
“A-CAL ON”.
Measurement failure.
Check front speaker connection.
Retry?
Nastavenie úrovne hlasitosti
subwoofera
YES
NO
1 Stlačte SYSTEM MENU.
2 Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
alebo c.
3 Stláčaním X/x vykonajte nastavenie.
Výber režimu nastavenia
automatickej kalibrácie
• Ak vykonáte kalibráciu [AUTO CALIBRATION],
nastavená úroveň hlasitosti subwoofer sa zmení.
Nastavte úroveň hlasitosti subwoofera
(–6.0 dB – +6.0 dB, 0.5 dB kroky).
Nastavená hodnota sa zobrazí na displeji.
4 Stlačte .
5 Stlačte SYSTEM MENU.
Ponuka System Menu sa vypne.
Poznámka
Pokročilejšie nastavenia
“SW LEVEL” a stlačte
Poznámka
• Kým sa vykonáva automatická kalibrácia:
– Nevypínajte zariadenie.
– Nestláčajte žiadne tlačidlo.
– Nemeňte úroveň hlasitosti.
– Nemeňte zdroj signálu.
– Nevkladajte, ani nevyberajte disk.
– Neodpájajte kalibračný mikrofón.
• V závislosti od akustiky miestnosti nemusí zobrazená
vzdialenosť zodpovedať skutočnej vzdialenosti.
Môžete zvoliť režim nastavenia automatickej
kalibrácie
1 Stlačte SYSTEM MENU.
2 Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
“A.CAL MODE” a stlačte
alebo c.
81SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_076-087_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 82 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Ponuka nastavení Setup
5
Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Zoznam položiek ponuky Setup pozri str. 107.
Položka ponuky Setup je zvolená.
Poznámka
Príklad: [SCREEN SETUP]
• Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
1
2
Stláčaním X/x zvoľte zo zobrazeného
zoznamu položku ponuky:
LANGUAGE SETUP], [SCREEN
SETUP] alebo [CUSTOM SETUP].
Potom stlačte
.
Zvolená položka
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
AUTO
HDMI RESOLUTION:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
Stláčajte FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí “DVD”.
V režime zastavenia prehrávania
stlačte
DISPLAY.
Zobrazí sa Control Menu.
3
Stláčaním X/x zvoľte
a stlačte
.
Položky ponuky Setup
[SETUP]
6
Zobrazia sa voľby pre [SETUP].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Pre zvolenú položku sa zobrazia možné
voľby.
Príklad: [TV TYPE]
DVD VIDEO
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
HDMI RESOLUTION:
4:3 LETTER BOX
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
4:3 PAN SCAN
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
4:3 OUTPUT:
FULL
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
4
Stláčaním X/x vyberte položku, potom
stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte [CUSTOM]
a stlačte
.
Voľby
Zobrazí sa ponuka Setup.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
7
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie,
potom stlačte
.
Nastavenie je zadané a proces nastavovania
je dokončený.
SCREEN SETUP
4:3 LETTER BOX
TV TYPE:
AUTO
HDMI RESOLUTION:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
Zvolené nastavenie
82SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_076-087_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 83 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Resetovanie všetkých
vykonaných nastavení
cez ponuku [SETUP]
1 V kroku 4 zvoľte [RESET] a stlačte
2 Stláčaním X/x zvoľte [YES].
Nastavenie jazyka pre
zobrazenie alebo zvuk
.
Postup môžete tiež ukončiť zadaním [NO].
Obnoví sa zobrazenie ponuky
Control Menu.
[LANGUAGE SETUP]
Zobrazenie [LANGUAGE SETUP] umožňuje
nastaviť rôzne druhy jazykov pre On-screen
zobrazenie (na TV obrazovke) a pre zvuk.
3 Stlačte
.
Obnoví sa výrobné nastavenie všetkých
nastavení popísaných na str. 83 až 87.
Pri resetovaní systému nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
V ponuke Setup zvoľte [LANGUAGE SETUP].
Používanie ponuky pozri “Ponuka nastavení
Setup” (str. 82).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Poznámka
• Keď zapnete systém po resetovaní a v zariadení
nebude žiadny disk, na TV obrazovke sa zobrazí
sprievodné zobrazenie. Ak chcete vykonať nastavenia
Quick Setup (str. 18), stlačte
. Ak chcete obnoviť
štandardné zobrazenie, stlačte CLEAR.
• Obnovia sa tiež výrobné nastavenia položiek
“BASS”, “TREBLE” (str. 34) a “SW LEVEL”
(str. 81).
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
x [OSD] (On-screen zobrazenie –
zobrazenie na obrazovke)
x [MENU] (len DVD VIDEO disky)
Môžete vybrať požadovaný jazyk zobrazovanej
ponuky Menu disku.
x [AUDIO] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte [ORIGINAL], zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
Pokročilejšie nastavenia
Výber jazyka pre zobrazenia na obrazovke
(OSD).
x [SUBTITLE] (len DVD VIDEO disky)
Výber jazyka pre titulky zaznamenané na DVD
VIDEO disku.
Ak zvolíte [AUDIO FOLLOW], jazyk pre
titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka pre
zvukovú stopu.
Rada
• Ak v ponuke [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE]
zvolíte [OTHERS t], číselnými tlačidlami zadajte
a potvrďte kód jazyka z prehľadu “Tabuľka kódov
jazykov” (str. 99).
Poznámka
• Ak v ponukách [MENU], [SUBTITLE] alebo
[AUDIO] zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO
disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden zo
zaznamenaných jazykov.
83SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_076-087_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 84 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Nastavenia zobrazenia
[SCREEN SETUP]
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného TVP.
V ponuke Setup zvoľte [SCREEN SETUP].
Používanie ponuky pozri “Ponuka nastavení
Setup” (str. 82).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
AUTO
HDMI RESOLUTION:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
FULL
4:3 OUTPUT:
x [TV TYPE]
Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP
(štandardný 4:3 alebo širokouhlý).
[16:9]
[4:3 LETTER
BOX]
Zvoľte pri pripojení širokouhlého
TVP alebo TVP s funkciou
širokouhlého režimu.
Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP s pomerom strán 4:3.
Vo vrchnej a spodnej časti
obrazovky sa zobrazia pruhy.
[4:3 PAN SCAN] Zvoľte pri pripojení štandardného
TVP s pomerom strán 4:3.
Širokouhlý obraz sa automaticky
zobrazí na celú obrazovku a časti,
ktoré presahujú obrazovku,
sú orezané (pravá a ľavá).
[16:9]
Poznámka
• Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu [4:3 LETTER BOX]
namiesto [4:3 PAN SCAN] a naopak.
x [HDMI RESOLUTION]
Voľba typu video signálu, ktorý je vyvedený
na výstup z konektora HDMI OUT (Výstupné
multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením).
Ak zvolíte [AUTO] (výrobné nastavenie), na
výstup zo zariadenia sú vyvedené video signály
v najvyššom možnom rozlíšení dostupnom pre
TVP. Ak je obraz nekvalitný, alebo nespĺňa vaše
predstavy, skúste inú voľbu, ktorá vyhovuje
disku a TVP/projektoru atď. Podrobnosti pozri
tiež v návode na použitie TVP/projektora atď.
[AUTO]
Štandardne vyberte túto voľbu.
[1920 × 1080i*]
Výstup video signálu s rozlíšením
1920 × 1080i.
[1280 × 720p*]
Výstup video signálu s rozlíšením
1280 × 720p.
[720 × 480/
576p*]
Výstup video signálu s rozlíšením
720 × 480p alebo 720 × 576p.
* i: prekladaný, p: progresívny
Poznámka
• Aj keď je zvolené iné nastavenie než [AUTO]
a pripojený TVP nedokáže prijímať dané rozlíšenie,
systém automaticky nastaví taký video signál, ktorý
je vhodný pre TVP.
• Ak na displeji svieti indikátor HDMI, obraz v inom
rozlíšení než [720 × 480p] alebo [720 × 576p]
sa vertikálne roztiahne.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Výber typu výstupného HDMI signálu
z konektora HDMI OUT.
[YCBCR]
Výstup YCBCR signálu.
[RGB]
Výstup RGB signálu.
Poznámka
[4:3 LETTER BOX]
• Ak je prehrávaný obraz nekvalitný, nastavte [YCBCR]
na [RGB].
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením
s konektorom DVI, automaticky sa na výstup vyvedú
[RGB] signály, aj keď zvolíte [YCBCR].
[4:3 PAN SCAN]
x [SCREEN SAVER]
Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 15 minút
od prepnutia systému do režimu pozastavenia
alebo zastavenia, alebo ak prehrávate Super
84SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_076-087_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 85 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Audio CD, CD, DATA CD (MP3) alebo DATA
DVD disk viac než 15 minút. Šetrič obrazovky je
vhodný na ochranu obrazovky pred poškodením.
Šetrič vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla
(napr. tlačidla H).
[ON]
Zapnutie šetriča obrazovky.
[OFF]
Vypnutie šetriča obrazovky.
x [BACKGROUND]
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia na
TV obrazovke v režime zastavenia alebo počas
prehrávania Super Audio CD, CD, DATA CD
(súbory MP3) alebo DATA DVD disku.
[JACKET
PICTURE]
Na pozadí sa zobrazí šablónový
obrázok (statický obrázok), avšak
iba v prípade, že je na disku
zaznamenaný (CD-EXTRA atď.).
Ak na disku šablónový obrázok
nie je, zobrazí sa obrázok
[GRAPHICS].
Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v pamäti systému
od výroby.
[BLUE]
Farba pozadia je modrá.
[BLACK]
Farba pozadia je čierna.
Toto nastavenie je účinné, len keď nastavíte
[TV TYPE] v [SCREEN SETUP] na [16:9]
(str. 84). Nastavte pre sledovanie progresívneho
signálu s pomerom strán 4:3. Ak zmeníte pomer
strán na vašom TVP kompatibilnom
s progresívnym formátom (525p/625p), zmeňte
nastavenie na TVP, nie na systéme. Toto
nastavenie je účinné len pri HDMI prepojení
alebo pri výstupe progresívneho signálu
z konektorov COMPONENT VIDEO OUT.
Poznámka
• Nastavenie je účinné, len ak pomocou
RESOLUTION nastavíte “P AUTO”
(PROGRESSIVE AUTO) alebo “P VIDEO”
(PROGRESSIVE VIDEO) (str. 24).
[FULL]
Zvoľte, keď je možné meniť pomer
strán na TVP.
[NORMAL]
Zvoľte, keď nie je možné meniť
pomer strán na TVP. Zobrazenie
signálu s pomerom strán 16:9
s čiernymi pruhmi na ľavej
a pravej strane obrazu.
x [LINE]
Výber metódy výberu výstupných video
signálov z konektora T EURO AV OUTPUT
(TO TV) na zadnom paneli zariadenia.
[VIDEO]
Výstup video signálu.
[RGB]
Výstup RGB signálu.
TVP s pomerom strán 16:9
Pokročilejšie nastavenia
[GRAPHICS]
x [4:3 OUTPUT]
Poznámka
• Ak váš TVP nepodporuje RGB signály, na TV
obrazovke sa obraz nezobrazí, ani keď zvolíte
nastavenie [RGB]. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
• Kým svieti indikátor HDMI, nie je možné zvoliť
[RGB]. [RGB] sa automaticky prepne na [VIDEO],
keď zapnete akékoľvek pripojené HDMI zariadenie.
85SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_076-087_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 86 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Užívateľské nastavenia
[CUSTOM SETUP]
Umožňujú nastavenie položiek týkajúcich
sa prehrávania a ďalších nastavení.
V ponuke Setup zvoľte [CUSTOM SETUP].
Používanie ponuky pozri “Ponuka nastavení
Setup” (str. 82).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
CUSTOM SETUP
OFF
HDMI CONTROL:
OFF
STB SYNCHRO:
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
x [HDMI CONTROL]
Zapnutie/vypnutie funkcie HDMI CONTROL.
Táto funkcia je dostupná pri prepojení systému
s TVP káblom HDMI. Podrobnosti pozri
“Príprava na funkciu HDMI CONTROL”
(str. 37).
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná, len keď nastavíte
[HDMI CONTROL] na [ON].
x [PAUSE MODE]
(len DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW disky)
Výber kvality obrazu v režime pozastavenia.
[AUTO]
Scény s dynamickými zábermi
sa reprodukujú bez chvenia.
Štandardne vyberte túto voľbu.
[FRAME]
Obraz, vrátane nedynamických
objektov, sa reprodukuje
vo vysokom rozlíšení.
x [TRACK SELECTION]
(len DVD VIDEO disky)
Uprednostnenie zvukovej stopy s vyšším
počtom kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO
disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré audio
formáty (PCM, DTS, MPEG audio alebo Dolby
Digital).
[OFF]
Bez priority.
[AUTO]
S prioritou.
Poznámka
[OFF]
Vypnutie funkcie
[HDMI CONTROL].
[ON]
Zapnutie funkcie
[HDMI CONTROL].
Zariadenia prepojené HDMI
káblom môžete vzájomne ovládať.
Poznámka
• Ak nastavíte [ON] a TVP nie je pripojený HDMI
káblom, zobrazí sa hlásenie [Please verify the HDMI
connection] a nie je možné zvoliť [ON].
x [STB SYNCHRO]
Zapnutie/vypnutie funkcie STB SYNCHRO.
Táto funkcia je dostupná, keď prepojíte systém
a TVP káblom HDMI a nastavíte
[HDMI CONTROL] na [ON]. Podrobnosti
pozri “Príprava na funkciu HDMI CONTROL”
(str. 37).
[OFF]
Vypnutie funkcie
[STB SYNCHRO].
[ON]
Zapnutie funkcie
[STB SYNCHRO].
• Ak nastavíte túto položku na [AUTO], môže dôjsť
ku zmene jazyka. Nastavenie [TRACK
SELECTION] má prednostné postavenie (vyššiu
prioritu) pred nastavením [AUTO] v ponuke
[LANGUAGE SETUP] (str. 83). (V závislosti
od obsahu disku nemusí táto funkcia fungovať.)
• Ak majú zvukové stopy PCM, DTS, Dolby Digital
a MPEG audio rovnaký počet kanálov, systém
postupne volí PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG
audio.
x [MULTI-DISC RESUME]
(len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)
Aktivácia/deaktivácia režimu Multi-disc
Resume.
[ON]
Ukladanie miesta zastavenia
prehrávania do pamäte.
[OFF]
Neukladanie miesta zastavenia
prehrávania do pamäte.
Prehrávanie sa od miesta
zastavenia prehrávania obnoví
len pri aktuálne vloženom disku.
86SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_076-087_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 87 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
x [AUDIO DRC] (len DVD VIDEO disky)
Zúženie dynamického rozsahu zvukovej stopy.
Vhodné pri sledovaní filmov pri nízkej hlasitosti
v noci.
[OFF]
Bez kompresie dynamického
rozsahu.
[STANDARD]
Reprodukcia zvukovej stopy
s kompresiou dynamického
rozsahu v zmysle zámerov
technikov pre záznam.
[MAX]
Maximálna kompresia
dynamického rozsahu.
Obnovenie výrobných
nastavení
Obnovenie nastavení
v ponuke Setup na výrobné
nastavenia
1
2
[OFF]
Audio signál nie je vyvedený
na konektor HDMI OUT.
[AUTO]
Výstup audio signálu
zodpovedajúceho požadovanému
audio toku z pripojeného TVP.
Konverzia signálu Dolby Digital,
DTS (Digital theater system)
alebo 96 kHz/24 bit PCM
(Pulse code modulation) na signál
48 kHz/16 bit PCM (Pulse code
modulation).
Poznámka
• Ak pripojíte prehrávač k TVP nekompatibilnému
so signálmi DOLBY DIGITAL/DTS (Digital theater
system) a zvolíte [AUTO], bude sa reprodukovať
hlasný šum (alebo sa nebude reprodukovať žiadny
zvuk). V takomto prípade zvoľte [PCM].
• Keď prepojíte systém s TVP káblom HDMI a zvolíte
[AUTO] alebo [PCM], na zvuk z TVP sa neaplikujú
nastavenia AUDIO DRC, A/V SYNC, TONE,
MOVIE/MUSIC a zvukové pole.
3
.
Obnoví sa výrobné nastavenie všetkých
nastavení popísaných na str. 83 až 87.
Pri resetovaní systému nestláčajte [/1.
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.
Poznámka
• Keď zapnete systém po resetovaní a v zariadení
nebude žiadny disk, na TV obrazovke sa zobrazí
sprievodné zobrazenie. Ak chcete vykonať nastavenia
Quick Setup (str. 18), stlačte
. Ak chcete obnoviť
štandardné zobrazenie, stlačte CLEAR.
• Obnovia sa tiež výrobné nastavenia položiek “BASS”,
“TREBLE” (str. 34) a “SW LEVEL” (str. 81).
Obnovenie nastavení
zvukového poľa a rádia
na výrobné nastavenia
1
2
Vypnite zariadenie.
Zatlačte a pridržte "/1 na zariadení
na cca 5 sekúnd.
Cca 10 sekúnd sa na displeji striedavo
zobrazuje “MEMORY CLR”
a “PUSH POWER”.
x [DivX]
Zobrazenie registračného kódu tohto systému.
Podrobnosti pozri na http://www.divx.com
na Internete.
Stlačte
Pokročilejšie nastavenia
[PCM]
Stláčaním X/x zvoľte [YES].
Postup môžete tiež ukončiť zadaním [NO].
Obnoví sa zobrazenie ponuky Control Menu.
x [AUDIO (HDMI)]
Výber metódy výberu výstupných audio
signálov vyvedených na konektor HDMI OUT.
V kroku 4 v časti “Ponuka nastavení
Setup” (str. 82) zvoľte [RESET]
a stlačte
.
3
Stlačte "/1.
Na displeji sa zobrazí “CLEARING”
a výrobné nastavenia sú obnovené.
Po zobrazení “CLEARED!” sa systém vypne.
Poznámka
• Ak v kroku 3 nestlačíte "/1 alebo stlačíte iné tlačidlo
než "/1 na zariadení, systém sa zapne. Nastavenie
sa nevykoná.
87SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 88 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Nastavenie hlasitosti
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
Zdroje napájania
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Sieťovú šnúru
ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Ak je hlasitosť nastavená dlhší čas na vyššiu úroveň,
zariadenie sa na povrchu zahrieva. Nejde o poruchu.
Povrchu zariadenia sa však nedotýkajte. Zariadenie
neumiestňujte na miesta s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby nedochádzalo k jeho nadmernému
prehrievaniu.
• Na zariadenie nič neklaďte, aby ste nezakryli
ventilačné otvory. Zariadenie je vybavené
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak sú ventilačné
otvory zablokované, zariadenie sa môže prehriať
a môže dôjsť k poruche.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch (deka,
plachta, atď.) ani do blízkosti materiálov (záclony,
závesy), ktoré by mohli brániť v cirkulácii vzduchu
zablokovaním ventilačných otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných
zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym
slnečným žiarením, nadmerne prašné miesta, miesta
podliehajúce mechanickým vibráciám alebo do
blízkosti veľkých reproduktorov.
• Zariadenie ani disky neumiestňujte do blízkosti
zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné
rúry alebo veľké reproduktory.
• Na povrch zariadenia nič neklaďte. Na povrch
zariadenia neklaďte ťažké predmety. Môže sa poškodiť.
• Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch.
Zariadenie je určené na prevádzku vo vodorovnej
polohe.
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie umiestnené
vo veľmi vlhkej miestnosti, na šošovke zariadenia môže
kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie
nemusí pracovať správne. V takomto prípade vyberte
disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca
pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním systému vyberte zo zariadenia disk.
V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do
zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
• Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi
nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým
signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov.
Čistenie
• Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
• Vrchný panel zľahka vyčistite pomocou jemnej
handričky. Vrchný panel neutierajte, ak je na ňom
prach alebo piesok, aby sa nepoškriabal.
Čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
Zobrazenie farieb na TV
obrazovke
• Reproduktory systému môžu spôsobiť nesprávne
zobrazovanie farieb na TV obrazovke. V takomto
prípade vypnite TVP a opäť ho zapnite po cca 15 až
30 minútach. Ak sa farby stále zobrazujú nesprávne,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém je schopný prehrávať
statické video zábery na vašej TV obrazovke
aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší
čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Identifikačný štítok je umiestnený na spodnej strane
zariadenia.
88SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 89 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Prenášanie systému
Pred prenášaním systému vykonajte za účelom
ochrany vnútorného mechanizmu nasledovný postup.
1 Stlačením Z vysuňte disk.
Zo systému vyberte disk.
2 Stlačte Z.
3 Stlačením [/1 vypnite napájanie.
4 Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
Poznámky k diskom
Zaobchádzanie s diskmi
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli
znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte
sa povrchu disku.
• Na povrch disku nič nenalepujte.
zásuvky.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú
klimatizačné potrubia, ani nenechávajte disk
v zaparkovanom aute na slnku. Teplota
v interiéri sa môže značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk späť
do obalu.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
Ďalšie informácie
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
Systém dokáže prehrávať len štandardné okrúhle
disky. Používaním neštandardných (iných, než
okrúhlych) diskov (napr. štvorcových, v tvare
srdca alebo hviezdy) môžete spôsobiť poruchu
zariadenia.
Nepoužívajte disky s komerčne dostupnými
doplnkami, napr. so štítkom alebo obopínacím
prstencom.
89SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 90 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr, ako
pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Ak v servise dôjde počas opravy k výmene
niektorých dielov, môže si servis staré diely
ponechať.
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená
do elektrickej zásuvky.
• Stlačte "/1 po zmiznutí všetkých indikácií
z displeja.
• Skontrolujte, či nič nezakrýva dotykové tlačidlá
na zariadení.
Ak sa na displeji striedavo zobrazuje
“PROTECTOR” a “PUSH POWER”.
Stlačením "/1 vypnite zariadenie a po vypnutí
zobrazenia “STANDBY” skontrolujte nasledovné
položky.
• Používate len určené reproduktory?
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na systéme?
Overte uvedené položky a vyriešte problémy.
Po zmiznutí “STANDBY” vyčkajte cca 20 sekúnd,
potom stlačením "/1 zariadenie zapnite. Ak sa
problém nevyriešil ani po vykonaní uvedeného,
kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Obraz
Nie je vidieť obraz.
• Kábel SCART (EURO AV) nie je správne
pripojený.
• Kábel SCART (EURO AV) je poškodený.
• Zariadenie nie je pripojené do správneho
konektora EURO AV t INPUT (str. 10, 21).
• Na TVP nie je správne zvolený vstupný video
signál, takže nie je možné vidieť obraz zo systému.
• Nastavili ste progresívny formát, TVP však signál
v progresívnom formáte nedokáže spracovať.
V takomto prípade znova nastavte prekladaný
formát (výrobné nastavenie) (str. 24).
• Aj keď je váš TVP kompatibilný so signálmi
v progresívnom formáte (525p/625p), pri
nastavení systému do režimu pre progresívny
signál môže byť obraz ovplyvnený. V takomto
prípade znova nastavte prekladaný formát
(výrobné nastavenie) (str. 24).
• Prepojte prepojovacie káble správne.
• Prehrávač je pripojený k vstupnému konektoru
HDCP-nekompatibilného zariadenia (indikátor
“HDMI” na prednom paneli nesvieti). Pozri str. 102.
• Ak konektor HDMI OUT používate na výstup
video signálu, zmena nastavenia [HDMI
RESOLUTION] v ponuke [SCREEN SETUP]
môže problém vyriešiť (str. 84).
Pripojte prehrávač k TVP cez iný video konektor
než HDMI OUT a zdroj vstupného signálu na
TVP nastavte tak, aby sa zobrazil obraz z tohto
systému. Zmeňte nastavenie [HDMI
RESOLUTION] v ponuke [SCREEN SETUP]
a zdroj vstupného signálu na TVP prepnite späť
na HDMI. Ak sa obraz stále nezobrazí, zopakujte
postup a skúste iné voľby.
• Tlačidlom RESOLUTION na DO ste zvolili
“P AUTO” (PROGRESSIVE AUTO) alebo
“P VIDEO” (PROGRESSIVE VIDEO)
(na displeji svieti indikátor “PROGRESSIVE”),
aj keď váš TVP nepodporuje signál v
progresívnom formáte. V takomto prípade odpojte
HDMI kábel od zariadenia a zvoľte
“INTERLACE” (INTERLACE) tak, aby
indikátor “PROGRESSIVE” zhasol.
• Ak je signál z konektora T EURO AV OUTPUT
(TO TV) rušený, zmeňte nastavenie [HDMI
RESOLUTION] v ponuke [SCREEN SETUP]
na [720 × 480/576p].
Dochádza k výskytu obrazového šumu.
• Disk je znečistený alebo chybný.
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď
v ponuke [SCREEN SETUP] nastavíte
v položke [TV TYPE] príslušný formát.
• Formát je fixne zadaný na vašom disku.
Na TV obrazovke sa vyskytujú nesprávne farby.
Predné reproduktory tohto systému sú z dôvodu
eliminácie šírenia magnetického poľa magneticky
tienené. Niekedy sa však pri výskyte silného
magnetu môže šírenie magnetického poľa
vyskytnúť. V takomto prípade prekontrolujte
nasledovné:
• Ak používate reproduktory pri CRT TVP alebo
projektoroch, umiestnite reproduktory najmenej
0,3 m od TVP.
• Ak problém s nesprávnymi farbami pretrváva,
vypnite TVP a po cca 15 až 30 minútach ho znova
zapnite.
• Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (pískanie),
umiestnite reproduktory ďalej od TVP.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti reproduktorov
nenachádzajú žiadne magnetické predmety
(magnetické prvky na podstavci pre TVP,
zdravotnícke zariadenia, hračky atď.).
90SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 91 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
• Reproduktorové káble nie sú pevne pripojené.
• Ak je na displeji zobrazené “MUTING ON”,
stlačte na diaľkovom ovládaní MUTING.
• Systém je prepnutý v režime pozastavenia, alebo
v režime spomaleného prehrávania. Stlačením
H obnovíte štandardné prehrávanie.
• Systém je v režime rýchleho posuvu vpred alebo
vzad. Stlačením H obnovíte štandardné
prehrávanie.
• Skontrolujte nastavenia reproduktorov (str. 16).
• Audio signál Super Audio CD disku nie je
vyvedený na výstup z konektora HDMI OUT.
• Zariadenie pripojené do konektora HDMI OUT
nepodporuje formát audio signálu. V takomto
prípade nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [PCM] (str. 87).
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené, alebo sú
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
pripojené správne.
• Vykonajte automatickú kalibráciu
([AUTO CALIBRATION]) (str. 79).
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 10, 16).
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú káble umiestnené ďalej od
transformátora alebo motora a vo vzdialenosti
najmenej 3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Presuňte TVP ďalej od audio zariadení.
• Konektory a koncovky káblov sú znečistené.
Vyčistite ich jemnou handričkou, mierne
navlhčenou v liehu.
• Vyčistite disk.
Pri prehrávaní zvukových stôp Dolby Digital,
DTS alebo MPEG audio sú surround efekty
ťažko počuteľné.
• Skontrolujte, či je zvukové pole nastavené
na “AUTO” (str. 33).
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 10, 16).
• V závislosti od DVD disku nemusí byť výstupný
signál zaznamenaný pre všetky kanály
5.1-kanálového výstupu. Signál môže byť
monofonický alebo stereofonický, aj keď je
zvuková stopa zaznamenaná vo formáte Dolby
Digital alebo MPEG audio.
Nepočuť úvodný zvuk daného programu.
• Nastavte režim Movie/Music na “MOVIE” alebo
“MUSIC” (str. 32).
Prevádzka
Dotykové tlačidlá nefungujú.
• Skontrolujte, či nič nezakrýva dotykové tlačidlá
na zariadení.
Rozhlasové stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
Nasmerujte antény, alebo v prípade potreby
pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom
ladení). Použite priame ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice, alebo sa
vymazali (ak vyvolávate uložené stanice). Uložte
stanice (str. 68).
• Stlačením DISPLAY zobrazte na displeji
frekvenciu stanice.
Ďalšie informácie
Cez konektor HDMI OUT sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [PCM] (str. 87).
• Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI
zariadeniu (konektory DVI neodkážu prijímať
audio signály).
• Na konektor HDMI OUT nie je vyvedený
zvukový signál Super Audio CD diskov.
• Vyskúšajte nasledovné: 1 Vypnite a znova
zapnite toto zariadenie. 2 Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3 Odpojte a znova
zapojte HDMI kábel.
Počas prehrávania VIDEO CD, CD alebo MP3
disku zvuk stráca stereo efekt.
• Stláčaním AUDIO nastavte audio signál
na [STEREO] (str. 52).
• Skontrolujte, či ste zariadenie pripojili správne.
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Medzi diaľkovým ovládaním a zariadením sú
prekážky.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a zariadením je príliš veľká.
• Diaľkové ovládanie nie je smerované na senzor
signálov diaľkového ovládania na zariadení.
• Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
Disk sa neprehráva.
• Vo vnútri nie je žiadny disk.
• Disk je vložený naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou
smerom nadol.
• Disk je zdeformovaný.
• Systém nedokáže prehrávať CD-ROM disky atď.
(str. 6).
Pokračovanie
91SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 92 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
• Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom
systému.
• Vo vnútri zariadenia sa skondenzovala vlhkosť.
Môže sa poškodiť snímacia šošovka. Vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté cca pol hodiny.
Nie je možné prehrávať súbor MP3.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi
MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO
9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi
MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF
(Universal Disk Format).
• Súbor MP3 nemá príponu “.MP3”.
• Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.MP3”,
nejde o súbor vo formáte MP3.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém nedokáže prehrávať audio stopy
vo formáte MP3PRO.
• [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené na
[IMAGE (JPEG)] (str. 63).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie
[MODE (MP3, JPEG)], vyberte a znova vložte
disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video
súbor DivX.
Nie je možné prehrávať súbor JPEG.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi
JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi
JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF
(Universal Disk Format).
• Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo “.JPG”.
• Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka) × 2048
(výška) v štandardnom režime alebo viac než
2 000 000 pixelov pri progresívnom súbore JPEG,
ktorý sa využíva najmä na web-stránkach
na Internete.
• Rozmer je väčší než dokáže obrazovka zobraziť
(takéto obrázky sú redukované).
• [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené na
[AUDIO (MP3)] (str. 63).
• Ak nie je možné zmeniť nastavenie
[MODE (MP3, JPEG)], vyberte a znova vložte
disk, alebo vypnite a znova zapnite systém.
• DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video
súbor DivX.
Súbory formátu MP3 a JPEG sa začnú
prehrávať súčasne.
• V ponuke [MODE (MP3, JPEG)] je nastavené
[AUTO] (str. 63).
Nie je možné prehrávať video súbor DivX.
• Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
• Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo “.DIVX”.
• DATA CD/DATA DVD disk nie je vo formáte
DivX vyhovujúcom štandardu ISO 9660 Level 1/
Level 2 alebo Joliet/UDF.
• Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než
720 (šírka) × 576 (výška).
Názvy albumu/stopy (skladby)/súboru nie sú
zobrazené správne.
• Systém dokáže zobraziť len číslice a písmená
abecedy. Akýkoľvek iný znak sa zobrazí ako [*].
Pri prehrávaní sa disk neprehráva od začiatku.
• Je zapnutá jedna z funkcií Program Play, Shuffle
Play alebo Repeat Play.
Stlačením CLEAR pred prehrávaním disku tieto
funkcie zrušte.
• Je zapnutá funkcia Resume Play.
Na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní stlačte
x počas zastavenia, až potom spustite
prehrávanie (str. 47).
• Menu titulov, DVD diskov alebo alebo diskov
s funkciou PBC sa automaticky zobrazuje na TV
obrazovke.
Systém automaticky prehráva disk.
• DVD disk je vybavený funkciou automatického
prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
• Niektoré disky obsahujú signál automatického
pozastavenia. Pri prehrávaní takéhoto disku
systém zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu automatického pozastavenia.
Niektoré funkcie ako zastavenie, Search,
Slow-motion Play alebo Repeat Play nie sú
dostupné.
• Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií. Pozri návod
na použitie dodávaný s diskom.
Hlásenia sa na TV obrazovke nezobrazujú
v požadovanom jazyku.
• V ponuke Setup zvoľte v položke [OSD] ponuky
[LANGUAGE SETUP] požadovaný jazyk pre
On-screen zobrazenie (str. 83).
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
• Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané
viacjazyčné zvukové stopy.
• Zmena jazyka pre zvuk nie je na DVD disku
dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť.
• Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku
zaznamenané.
• Zmena jazyka titulkov nie je na DVD disku
dostupná.
92SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 93 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Titulky nie je možné vypnúť.
• Niektoré DVD disky neumožňujú vypnutie titulkov.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
• Na práve prehrávanom DVD disku nie sú scény
z viacerých zorných uhlov zaznamenané (str. 57).
• Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku dostupná.
Nie je možné vybrať disk a na displeji sa
zobrazí hlásenie “LOCKED”.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo
na autorizované servisné stredisko Sony.
Systém ani TVP nereprodukuje žiadny zvuk
počas používania funkcie System Audio
Control.
• Nastavte [AUDIO (HDMI)] v ponuke [CUSTOM
SETUP] na [AUTO] alebo [PCM] (str. 86).
• Zistite, či je pripojený TVP kompatibilný
s funkciou System Audio Control.
• Podrobnosti o funkcii System Audio Control pozri
“Reprodukcia zvuku z TVP reproduktormi tohto
systému” (str. 40).
Na TV obrazovke sa počas prehrávania
DATA CD alebo DATA DVD disku zobrazí
[Data error].
• Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete prehrávať,
je poškodený.
• Údaje nie sú dátami MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát súboru JPEG nie je kompatibilný
so štandardom DCF.
• Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie
je vo formáte JPEG.
• Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo
“.DIVX”, nejde však o formát DivX, prípadne je
súbor vo formáte DivX, nie je však kompatibilný
s certifikovanými profilmi DivX.
Ďalšie informácie
Systém nepracuje správne.
• Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky,
potom ju po niekoľkých minútach znova zapojte.
Na displeji sa zobrazí “DEMO PLAY”.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo
na autorizované servisné stredisko Sony.
Funkcia HDMI CONTROL nefunguje.
• Ak na displeji nesvieti “HDMI”, skontrolujte
HDMI prepojenie (str. 21).
• Nastavte [HDMI CONTROL] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 37, 86).
• Zistite, či je pripojené zariadenie kompatibilné
s funkciou HDMI CONTROL.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra pripojeného
zariadenia správne pripojená do elektrickej
zásuvky.
• Skontrolujte nastavenie funkcie HDMI
CONTROL na pripojenom zariadení. Pozri návod
na použitie pripojeného zariadenia.
• Ak zmeníte HDMI prepojenie, zapojte a odpojte
sieťovú šnúru, alebo ak došlo k výpadku
napájania, nastavte [HDMI CONTROL] v ponuke
[CUSTOM SETUP] na [OFF], potom nastavte
[HDMI CONTROL] v ponuke [CUSTOM
SETUP] na [ON] (str. 37, 86).
• Podrobnosti o funkcii HDMI CONTROL pozri
“Príprava na funkciu HDMI CONTROL” (str. 37).
93SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 94 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Samodiagnostická
funkcia
(Keď sa na displeji zobrazia písmená/
číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie (aby sa
zabránilo poškodeniu systému) bliká za účelom
upozornenia na vzniknutý problém na TV
obrazovke a na displeji predného panela päťmiestny
servisný kód (napr. C 13 50) pozostávajúci
z kombinácie písmena a 4 číslic. V takomto prípade
skontrolujte nasledovný prehľad.
C:13:50
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Príčina a/alebo riešenie
C 13
Disk je znečistený.
,Vyčistite disk pomocou jemnej
handričky (str. 89).
Technické údaje
Zosilňovač
Výstupný výkon (menovitý)
Predné/Predné surround*:
70 W + 70 W
(pri 4 Ohm, 1 kHz,
1% celkové harmonické
skreslenie (ďalej THD))
Subwoofer:
70 W + 70 W
(pri 4 Ohm, 100 Hz,
1% THD)
Výstupný výkon RMS (referenčný)
Predné/Predné surround*:
80 W + 80 W
(pri 4 Ohm, 1 kHz,
10% THD)
Subwoofer:
80 W + 80 W
(pri 4 Ohm, 100 Hz,
10% THD)
* V závislosti od nastavenia zvukových polí a zdrojov
zvukového signálu nemusí byť na výstupe žiadny
zvukový signál.
C 31
Disk nie je správne vložený.
,Reštartujte systém, potom vložte
disk správne.
E XX
(xx je nejaké
číslo)
Aby sa predišlo poruche systému,
automaticky sa aktivovala
samodiagnostická funkcia.
,Kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony alebo autorizované servisné
stredisko Sony a informujte ich
o zobrazenom 5-miestnom kóde.
Príklad: E 61 10
Zobrazenie čísla verzie
na obrazovke
Po zapnutí systému sa na obrazovke môže
zobraziť číslo verzie [VER.X.XX] (X je nejaké
číslo). Aj keď nejde o poruchu a táto funkcia
sa využíva len autorizovaným servisom Sony,
normálna prevádzka systému nebude možná.
Ak chcete systém používať, vypnite ho a znova
ho zapnite.
Vstupy (Analógové)
TV (EURO AV SCART), SAT/CABLE
Citlivosť: 450 mV (ATT
ON), 250 mV (ATT OFF)
Impedancia: 50 kOhm
Vstupy (Digitálny/COAXIAL)
SAT/CABLE
Impedancia: 75 Ohm
Video
Výstupy
VIDEO: 1 Vš-š, 75 Ohm
RGB: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vš-š,
75 Ohm
Vstupy
HDMI OUT: Typ A
(19 pinov)
VIDEO: 1 Vš-š, 75 Ohm
Super Audio CD/DVD systém
Laser
Polovodičový laser
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
Prenosový systém (norma) PAL/NTSC
Rádio (tuner)
VER.X.XX
Systém
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Anténový konektor
PLL quartz-locked digital
synthesizer systém
87,5 – 108,0 MHz
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
94SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 95 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Medzifrekvencia
Pásmo AM
Ladiaci rozsah
Anténa
Medzifrekvencia
10,7 MHz
531 – 1 602 kHz
AM rámová anténa
450 kHz
Reproduktory
Predné
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Uzavretá ozvučnica,
magneticky tienený
25 mm, typ s vyváženým
zaťažením × 1
50 mm, kónusový typ × 2
4 Ohm
170 × 125 × 170 mm
(š/v/h)
0,8 kg
Subwoofer
Systém reproduktora
Reproduktor
Menovitá impedancia
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Slovník
Album
Priečinok na dátovom CD disku, obsahujúci
audio súbory MP3 alebo súbory JPEG.
Chapter (Kapitola)
Úseky obrazu alebo zvuku na DVD disku, ktoré
sú menšie než tituly. Titul sa skladá
z niekoľkých kapitol.
Digital Cinema Auto Calibration
Technológia Digital Cinema Auto Calibration
bola vyvinutá spoločnosťou Sony za účelom
rýchleho automatického zmerania a vykonania
nastavení reproduktorov pre dané prostredie.
DivX®
Typ Bass reflex
150 mm, kónusový typ × 2
4 Ohm
180 × 355 × 390 mm
(š/v/h)
11,0 kg
Všeobecne
Napájanie
Príkon
Právo na zmeny vyhradené.
• Príkon v pohotovostnom režime 0,3 W.
• Na plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové
prísady.
• Plne digitálnym zosilňovačom
S-master sa dosahuje viac než 85%
účinnosť výkonu.
• V skrinkách nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové
prísady.
Dolby Digital
Tento zvukový formát pre kinosály vznikol
zdokonalením systému Dolby Surround Pro
Logic. Surround kanál je stereofonický
a s rozšíreným pásmom a v tomto formáte je
aj jeden oddelený kanál subwoofera pre
reprodukciu nízkych frekvencií. Formát sa tiež
nazýva “5.1”, pretože sa kanál pre subwoofer
počíta ako 0.1 kanál (keďže pracuje len vtedy,
keď je potreba reprodukcie hlbokých tónov).
Všetkých 6 kanálov je pri tomto formáte
zaznamenávaných zvlášť, čím sa dosiahne
dôkladné oddelenie všetkých kanálov. Navyše,
keďže sú všetky signály spracované digitálne,
došlo k minimalizácii výskytu rušenia signálu.
Ďalšie informácie
230 V AC, 50/60 Hz
Zapnuté: 120 W
Pohotovostný režim:
0,3 W
Výstupné napätie/prúdové zaťaženie
DIGITAL MEDIA PORT:
Jednosmerné 5 V/700 mA
Rozmery (cca)
381 × 79 × 327 mm
(š/v/h)
Hmotnosť (cca)
6,4 kg
Digitálna video technológia vytvorená
spoločnosťou DivX, Inc. Video súbory kódované
technológiou DivX disponujú vysokou kvalitou
pri relatívne malej veľkosti súboru.
Dolby Pro Logic II
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysokočistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
Pokračovanie
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
95SK
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 96 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
DTS
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc. Táto
technológia využíva 5.1-kanálový priestorový
zvuk. Zadný kanál je stereofonický a v tomto
formáte je aj jeden oddelený kanál pre
subwoofer. DTS tiež disponuje 5.1 oddelenými
kanálmi vo vysokej kvalite digitálneho zvuku.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
DVD
Na disk je možné uložiť až 8 hodín obrazu aj
napriek tomu, že priemer tohto disku je totožný
s priemerom bežného CD disku.
Kapacita údajov jednovrstvového jednostranného
DVD disku je 4,7 GB (Gigabajtov), čo je 7-krát
viac než kapacita CD disku. Dátová kapacita
dvojvrstvového jednostranného DVD disku je
8,5 GB, jednovrstvového obojstranného DVD
disku je 9,4 GB a kapacita dvojvrstvového
obojstranného DVD disku je 17 GB.
Obrazové údaje využívajú formát MPEG 2, jeden
z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie údajov.
Obrazové údaje sú komprimované približne
v pomere 1:40 k ich pôvodnej veľkosti. DVD disk
taktiež využíva rozličnú úroveň technológie
kódovania, ktorá mení charakter údajov podľa
aktuálneho stavu reprodukovaného obrazu.
Audio údaje sú nahrané vo formáte Dolby Digital
a aj v PCM, čo umožňuje využívať reprodukciu
zvuku dokonale vernú danému prostrediu.
DVD disky sú tiež vybavené aj ďalšími funkciami,
ako je zmena zorného uhla, viacjazyčné mutácie
a obmedzenie prehrávania (Parental Control).
DVD+RW disk
DVD+RW (plus RW) disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk. DVD+RW disky
využívajú formát záznamu, ktorý je
porovnateľný s DVD VIDEO formátom.
DVD-RW
DVD-RW disk je nahrávateľný a prepisovateľný
disk rovnakých rozmerov ako DVD VIDEO
disk. Na DVD-RW disk je možné nahrávať
v dvoch rôznych režimoch: v režime VR
a v režime Video. Režim Video vyhovuje
formátu DVD VIDEO disku a je plne
kompatibilný s DVD prehrávačmi, kým pri
DVD-RW diskoch nahraných v režime VR je
možné obsah disku programovať alebo editovať.
File (Súbor)
96SK
systéme.) Jeden samostatný súbor zodpovedá
jednému samostatnému obrázku alebo
pohyblivému záznamu.
Funkcia viacerých zorných uhlov
Na niektorých diskoch sú zaznamenané pohľady
na scénu z viacerých zorných uhlov.
Funkcia viacerých jazykov
Na niektorých diskoch sú zvuk alebo titulky
zaznamenané vo viacerých jazykoch.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface - Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
zapojení, čo vám umožní sledovať
vysokokvalitný digitálny obraz aj zvuk. HDMI
špecifikácie sú kompatibilné s technológiou
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection - Ochrana širokopásmových
prenosov digitálneho záznamu), ktorá slúži na
ochranu proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
MPEG audio
Kódovací systém na kompresiu digitálnych audio
signálov. MPEG-1 sa využíva pri formáte MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 sa využíva
ako jeden z audio formátov pri DVD diskoch.
Parental Control
Funkcia DVD diskov, ktorá umožňuje
obmedzenie prehrávania podľa predvoleného
veku používateľa a úrovne obmedzenia pre danú
krajinu. Obmedzenia závisia od daného disku.
Po zapnutí tejto funkcie je prehrávanie úplne
znemožnené, násilné scény sa vynechajú alebo
sa nahradia inými scénami a pod.
PCM (Pulse Code Modulation - Pulzná
kódová modulácia)
Spôsob konverzie analógového audio signálu na
digitálny. Využíva sa pri audio formáte CD
diskov.
Playback Control (PBC)
Signály zakódované na VIDEO CD diskoch
(Ver. 2.0) na ovládanie prehrávania.
Pomocou ponúk Menu nahraných na VIDEO
CD diskoch s funkciami PBC môžete využívať
prehrávanie jednoduchých interaktívnych
programov, programov s vyhľadávaním a pod.
Obrazový súbor JPEG alebo video súbor DivX
zaznamenaný na DATA CD/DATA DVD disku.
(“Súbor” je definícia používaná pri tomto
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 97 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Prekladaný formát
(Prekladané riadkovanie)
Prekladaný formát je štandardná NTSC metóda
zobrazovania TV obrazu pri 30 snímkach za
sekundu. Každá snímka sa riadkuje dvakrát striedavo medzi párnymi a nepárnymi riadkami
pri rýchlosti 60x za sekundu.
Progresívny formát
(Sekvenčné riadkovanie)
Oproti prekladanému formátu dokáže progresívny
formát reprodukovať 50 - 60 snímok za sekundu
tým, že reprodukuje všetky získavané riadky
(525 riadkov pri norme NTSC, 625 riadkov pri
norme PAL). Celková kvalita obrazu sa zvýši
a statické zábery, text a horizontálne riadky sa
zobrazujú ostrejšie. Tento formát je kompatibilný
s progresívnym formátom 525 alebo 625.
Regionálny kód
Scene (Scéna)
Na VIDEO CD diskoch s funkciami PBC
sú zobrazenia ponuky Menu, pohyblivé
záznamy a statické zábery rozdelené do častí,
ktoré sú nazývané “scénami”.
Super Audio CD
Super Audio CD je nový štandard
vysokokvalitného audio disku, pri ktorom je
hudba zaznamenaná vo formáte DSD (Direct
Stream Digital) (bežné CD disky sú
zaznamenané vo formáte PCM). Pri formáte
DSD, ktorý využíva až 64x vyššiu vzorkovaciu
frekvenciu než pri bežnom CD disku a 1-bitovú
kvantizáciu, sa dosahuje širší frekvenčný
aj dynamický rozsah v rámci počuteľného
frekvenčného pásma. Takto sa umožní
reprodukcia zvuku, ktorý sa maximálne
približuje originálnemu zvuku.
x Typy Super Audio CD diskov
Rozlišujú sa dva druhy diskov, podľa
kombinácie vrstvy Super Audio CD a CD.
• Vrstva Super Audio CD: Vrstva s vysokou
hustotou Super Audio CD disku.
• Vrstva CD1): Vrstva, ktorú dokážu čítať
bežné CD prehrávače.
ALL
S-Force PRO Front Surround
Dlhodobé skúsenosti spoločnosti Sony v oblasti
surround technológie (a s tým súvisiace
množstvo nahromadených akustických údajov)
viedli k vývoju úplne novej metódy spracovania
a zdokonaleniu systému digitálneho spracovania
zvuku (DSP) tak, aby sa zvuk spracoval účinne.
Nová technológia sa nazýva S-Force PRO Front
Surround. V porovnaní s predchádzajúcimi
technológiami pre surround zvuk, reprodukuje
S-Force PRO Front Surround presvedčivejší
zvuk čo do rozmeru a priestoru. Výsledkom je
skutočne priestorový (surround) zvuk, pri
ktorom nie sú potrebné zadné reproduktory.
Jednovrstvový disk
(disk s jedinou vrstvou Super Audio CD)
Vrstva Super Audio
CD
Hybridný disk2)
(disk s vrstvou Super Audio CD aj vrstvou CD)
Vrstva CD3)
Vrstva Super Audio CD
S-master
S-master je technológia plne digitálneho
zosilňovača vyvinutá spoločnosťou Sony, ktorá
účinne minimalizuje výskyt rozkladu a chvenia
zvuku, poskytuje výnimočnú čistotu dialógov
a vernú reprodukciu originálneho zvuku. Malá
Ďalšie informácie
Tento systém sa využíva na ochranu autorských
práv. Regionálny kód sa umiestňuje na každé
DVD zariadenie a DVD disk podľa oblasti
predaja. Každý regionálny kód je čitateľný na
zariadení, ako aj na obale disku. Systém dokáže
prehrávať disky s rovnakým regionálnym
kódom, aký je kód systému. Systém dokáže
prehrať tiež disk s označením “ ”. Aj keď
DVD disk nie je označený regionálnym kódom,
regionálne obmedzenie môže platiť.
zosilňovacia časť podporuje vyššiu energetickú
hospodárnosť a zlepšuje tepelné vlastnosti.
1)
Vrstvu CD je možné prehrávať aj v bežných
CD prehrávačoch.
2)
Keďže sú obidve vrstvy na jednej strane, nie je
potrebné disk otáčať.
3)Výber
vrstvy pozri “Výber vrstvy prehrávania pri
Super Audio CD diskoch” (str. 59).
Pokračovanie
97SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 98 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Spevnená sľudová bunková membrána
(Mica-reinforced-cellular-diaphragm)
Záznam snímaný filmovou technikou,
záznam snímaný video
Spevnená sľudová bunková membrána (Micareinforced-cellular-diaphragm) je vyrobená
z nízkohmotnostného a vysokopevného
kompozitného materiálu, ktorý pozostáva zo
sľudových plátkov a syntetických vlákien.
Je skonštruovaná z vrstiev sľudových plátkov.
Vďaka tejto konštrukcii sa zrealizovala
membrána s nízkou hustotou ale zároveň
s vysokou pevnosťou.
DVD disky sú klasifikované ako disky
s filmovým alebo video záznamom. Filmové
DVD disky obsahujú záznam snímaný filmovou
technikou a používaný v kinách (24 snímok
za sekundu). Video DVD disky, napr. TV
inscenácie alebo situačné komédie obsahujú
záznam 30 snímok (alebo 60 políčok) za
sekundu.
Pri tomto systéme sa spevnená sľudová bunková
membrána (Mica-reinforced-cellulardiaphragm) využíva v subwooferi.
Title (Titul)
Najdlhší úsek obrazu alebo hudobného diela
pri DVD disku, film atď. na video disku, alebo
album atď. na audio disku.
Track (Stopa/skladba)
Časti obrazu alebo zvuku na VIDEO CD, Super
Audio CD, CD alebo MP3 disku. Album sa
skladá z niekoľkých skladieb (len MP3 disk).
VIDEO CD
Kompaktný disk obsahujúci bežné filmy.
Obrazové údaje využívajú formát MPEG 1,
jeden z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie údajov.
Obrazové údaje sú komprimované približne
v pomere 1:140 k ich pôvodnej veľkosti. Z toho
vyplýva, že 12 cm VIDEO CD disk môže
obsahovať maximálne 74 minút bežného filmu.
VIDEO CD disky taktiež obsahujú audio údaje.
Zvuky mimo počuteľný prah sluchu sú
komprimované, zatiaľ čo počuteľné zvuky sú
uložené bez kompresie. VIDEO CD disky môžu
obsahovať až 6-krát viac audio údajov
než štandardné audio CD médiá.
Existujú dve verzie VIDEO CD diskov.
• Verzia 1.1: Môžete prehrávať iba bežný film
spolu so zvukom.
• Verzia 2.0: Môžete prehrávať statické zábery
s vysokým rozlíšením a využívať funkcie
PBC.
Tento systém umožňuje prehrávanie obidvoch
verzií.
98SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 99 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Tabuľka kódov jazykov
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ďalšie informácie
Kód Jazyk
1703 Bez uvedenia
Prehľad kódov oblastí Parental Control
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
99SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 100 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predný panel
5
6
7
8
9
q;
FUNCTION
VOLUME
A "/1 (zapnutie/pohotovostný režim) (29)
Dotykové tlačidlá (29, 74)
B Nosič disku (29)
E Z (otvorenie/zatvorenie) (29)
C Displej
F N (prehrávanie) (29)
D
G x (zastavenie) (29)
(senzor diaľkového ovládania) (9)
H ./> (predchádzajúce/
nasledujúce) (29)
I FUNCTION (29)
J VOLUME -/+ (29)
100SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 101 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Zadný panel
DIGITAL IN
OPTICAL
1
2
DMPORT
(DVD ONLY)
OUT
OPTICAL COAXIAL
SAT/
CABLE
TV
ANTENNA
COMPONENT VIDEO OUT (DVD
PB /
CB
Y
PR /
CR
ONLY)
EURO AV OUTPUT(TO TV)
IMPEDANCE USE 4
A.CAL
MIC
AM
ECM-AC2
FM
R
SPEAKER
AUDIO L
VIDEO
SAT/CABLE IN
75
COAXIAL
A Konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(21)
H Konektor A.CAL MIC (18, 79)
B Konektory SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL/OPTICAL) (26)
I Konektor T EURO AV OUTPUT
(TO TV) (10)
C Konektor DMPORT1 (26, 75)
J Konektory SAT/CABLE IN
(AUDIO IN L/R, VIDEO IN) (26)
D Konektor DMPORT2 (26, 75)
E Konektor HDMI OUT (21)
F Konektory AM (10)
G Konektor FM 75Ω COAXIAL (10)
K Konektory COMPONENT VIDEO OUT
(21)
L Konektor SPEAKER (10)
Ďalšie informácie
Pokračovanie
101SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 102 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Displej
Indikácie na displeji
SLEEP NIGHT
SA-CD
TUNED TITLE CHAP
STEREO
DIGITAL
A Rozsvieti sa, ak je nastavený vypínací
časovač. (73)
B Rozsvieti sa, ak je nastavený nočný
režim. (35)
C Rozsvieti sa, ak je naladená rozhlasová
stanica (len rádio). (68)
D Rozsvieti sa, ak je na displeji
zobrazená časová informácia o titule
alebo kapitole (len DVD disky). (55)
E Monofonický/Stereofonický príjem
(len rádio) (68)
F Rozsvieti sa, ak je nastavený režim
Music alebo Movie. (32)
G Aktuálny surround formát (neplatí pre
JPEG a Super Audio CD disky)
H Rozsvieti sa, ak je vložený NTSC disk
(len zdroj signálu DVD).
MONO MOVIE MUSIC
NTSC
REPEAT 1
PROGRESSIVE
I Svieti, ak je konektor HDMI OUT
správne prepojený s HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection)-kompatibilným zariadením
so vstupným HDMI alebo DVI (Digital
Visual Interface) konektorom. (21)
J Aktuálny režim opakovaného
prehrávania (50)
K Rozsvieti sa, ak sú na výstup
z prehrávača vyvedené signály
v progresívnom formáte (len zdroj
signálu DVD). (24)
L Rozsvieti sa, ak je vložený disk
(len zdroj signálu DVD).
M Zobrazenie stavu systému (napr. číslo
kapitoly, titulu, stopy/skladby,
informácia o čase, frekvencia stanice,
stav prehrávania, zvukové pole atď.).
N Stav prehrávania (len zdroj
signálu DVD)
O Aktuálny surround formát (neplatí pre
JPEG a Super Audio CD disky)
P Rozsvieti sa, ak je vložený Super Audio
CD/CD/DATA CD disk.
102SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 103 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Diaľkové ovládanie (DO)
M
(29)
c/C STEP (44)
N m/M (44)
/
(44)
TUNING –/+ (68)
O REPEAT (50)
P VOLUME +/–3) (29, 68, 72)
Q MUTING (29)
R AUDIO2) (52, 73)
S PICTURE NAVI (46)
T MOVIE/MUSIC (32)
U RESOLUTION (24)
V DIRECT TUNING (68)
W TUNER MENU (68)
X [/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(18, 29, 47, 68)
Y DISPLAY (55)
Z TV INPUT (72)
wj ENTER1) 3) (18, 31, 37, 45, 68, 72, 76)
wk SOUND FIELD (32, 33)
wl DVD MENU (51)
TOOLS3) (72)
e;
ea H (prehrávanie)2) (29, 47)
es x (zastavenie) (30, 47, 76)
S otvoreným krytom.
ed X (pozastavenie) (30)
ef TV CH +/–2) (72)
A TV [/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(72)
eg SUBTITLE (58)
B Tlačidlo TV/Indikátor režimu TV (72)
ej NIGHT (35)
C Z (OTVORENIE/ZATVORENIE) (29)
ek DIMMER (74)
D SLEEP (73)
el SYSTEM MENU
(31, 54, 58, 59, 74, 81, 108)
E Číselné tlačidlá2) 3) (45, 51, 67, 68, 72, 76)
eh ANGLE (57)
F CLEAR (45, 68)
-/--3) (72)
1)
G TONE (34)
2) Tlačidlá 5, H, TV CH + a AUDIO majú orientačné
H FUNCTION (29, 68, 79)
I DVD TOP MENU (51)
J C/X/x/c,
(ENTER)3)
(18, 31, 37, 45, 68, 72, 76)
K O RETURN3) (46, 72)
Ďalšie informácie
DISPLAY (19, 37, 45, 76, 104)
TV MENU3) (72)
Tlačidlo ENTER wj má rovnakú funkciu ako
tlačidlo
(ENTER) 0.
hmatové body. Orientačné hmatové body používajte
pri ovládaní systému na orientáciu medzi tlačidlami.
3) Tieto tlačidlá sa prepnú do režimu ovládania TVP, ak
je DO v režime TV. DO je v režime TV, ak indikátor
režimu TV 2 svieti pri stlačení tlačidla TV 2.
L ./> (29)
PRESET –/+ (68)
103SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 104 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Prehľad ponuky Control Menu (Ovládacie Menu)
DISPLAY
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu. Stláčaním
DISPLAY zobrazujete alebo meníte ponuku Control Menu nasledovne:
, Control Menu 1
m
Control Menu 2 (zobrazí sa len pri niektorých diskoch)
m
Ponuka Control Menu vypnutá
Ponuka Control Menu
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku. Podrobnosti o jednotlivých
položkách pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
104SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 105 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Číslo práve prehrávaného titulu1)
Číslo práve prehrávanej kapitoly2)
Celkový počet titulov1)
Celkový počet kapitol2)
Položky Control
Menu
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Zvolená položka
Funkčný názov
položky zvolenej
v Control Menu
DVD VIDEO
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Typ prehrávaného
disku3)
Prehrávací čas4)
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Aktuálne
nastavenie
Voľby
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Prevádzkové hlásenie
1)
Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne) sa zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/Super Audio CD/CD disku sa zobrazí
číslo stopy/skladby, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo albumu. Číslo video albumu DivX
pri DATA CD/DATA DVD diskoch.
2)
Pri VIDEO CD/Super Audio CD disku sa zobrazí číslo indexu, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo
súboru MP3 alebo JPEG. Číslo video súboru DivX pri DATA CD/DATA DVD diskoch.
3)
4)Zobrazenie
informácie o dátume pre súbor JPEG.
Vypnutie zobrazenia
Stlačte
DISPLAY.
Zoznam položiek Control Menu
Položka
Ďalšie informácie
Super VCD disk bude indikovaný ako “SVCD”. Pri DATA CD/DATA DVD disku sa v ponuke Control Menu 1
zobrazí “MP3” alebo v ponuke Control Menu 2 “JPEG”.
Názov položky, funkcia, príslušný druh disku
[TITLE] (str. 45)/[SCENE] (str. 45)/[TRACK] (str. 45)
Výber titulu, scény alebo skladby/stopy pre prehrávanie.
[CHAPTER] (str. 45)/[INDEX] (str. 45)
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.
[INDEX] (str. 45)
Zobrazenie a výber indexu pre prehrávanie.
[TRACK] (str. 45)
Výber stopy/skladby pre prehrávanie.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 54)
Výber typu titulov ([ORIGINAL] alebo upravené [PLAY LIST]) pri prehrávaní DVD-R/
DVD-RW disku.
Pokračovanie
105SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 106 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
[TIME/TEXT] (str. 45)
Kontrola uplynutého a zostávajúceho času prehrávania.
Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby.
Zobrazenie DVD/CD textu alebo názvu skladby pri súbore MP3.
[AUTO CALIBRATION] (str. 79)
Automatické nastavenie úrovne hlasitosti jednotlivých reproduktorov.
[PROGRAM] (str. 48)
Zostavenie poradia prehrávania.
[SHUFFLE] (str. 49)
Prehrávanie v náhodnom poradí.
1)
1)
[REPEAT] (str. 50)
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/albumov)
alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/albumu.
[PARENTAL CONTROL] (str. 76)
Nastavenie obmedzenia prehrávania disku.
[SETUP] (str. 82)
[QUICK] (str. 18)
Pomocou ponuky Quick Setup (Nastavenie pre rýchle uvedenie do prevádzky) zvoľte
požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (On-screen), pomer strán obrazu TVP
a [YES] alebo [NO] pre spustenie kalibrácie [AUTO CALIBRATION].
[CUSTOM]
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.
[RESET]
Obnovenie nastavení v ponuke [SETUP] na výrobné nastavenia.
[ALBUM] (str. 45)
Výber albumu pre prehrávanie.
[FILE] (str. 45)
Výber súboru JPEG alebo DivX pre prehrávanie2).
3)
[DATE] (str. 57)
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
3)
[INTERVAL] (str. 63)
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime Slide
show na obrazovke.
3)
[EFFECT] (str. 63)
Výber efektu, ktorý sa použije pri zobrazovaní v režime Slide show.
3)
[MODE (MP3, JPEG)] (str. 63)
Výber typu dát: Audio súbory MP3 (AUDIO), obrazové súbory JPEG (IMAGE) alebo oboje
(AUTO) pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku.
1)
Neplatí pre súbory DivX.
2)Len
3)
pre súbory DivX.
Tieto položky sa nezobrazia pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku s video súborom DivX.
Rada
• Indikátor ikony Control Menu svieti nazeleno
, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem
t
[OFF] (len [PROGRAM], [SHUFFLE] a [REPEAT]). Indikátor [ORIGINAL/PLAY LIST] svieti nazeleno,
ak nastavíte [PLAY LIST] (výrobné nastavenie).
106SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 107 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Prehľad ponuky Setup pre DVD
Pomocou ponuky DVD Setup môžete nastavovať nasledovné položky.
Skutočne zobrazené poradie položiek sa môže od uvedeného poradia odlišovať.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
LANGUAGE SETUP
CUSTOM SETUP
OSD*
MENU*
AUDIO*
SUBTITLE*
SCREEN SETUP
TV TYPE
HDMI
RESOLUTION
YCBCR/RGB (HDMI)
BACKGROUND
LINE
4:3 OUTPUT
4:3 PAN SCAN
AUTO
1920 × 1080i
1280 × 720p
720 × 480/576p
YCBCR
RGB
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
FULL
NORMAL
OFF
ON
OFF
ON
PAUSE
MODE
AUTO
FRAME
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
MULTI-DISC
ON
OFF
RESUME
AUDIO DRC
OFF
STANDARD
MAX
AUDIO
OFF
(HDMI)
AUTO
PCM
DivX
Ďalšie informácie
SCREEN SAVER
16:9
4:3 LETTER BOX
HDMI
CONTROL
STB
SYNCHRO
* Požadovaný jazyk zvoľte zo zobrazeného zoznamu.
107SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_088-108_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 108 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Prehľad ponuky System Menu
Pomocou DO môžete nastavovať nasledovné položky SYSTEM MENU.
System Menu
SW LEVEL
SW LVL
A/V SYNC
LONG
SHORT
OFF
ATT ON
ATT OFF
ATTENUATE*
A.CAL MODE
ILLUM MODE
–6.0dB–+6.0dB
A.CAL ON**
A.CAL OFF
STANDARD
SIMPLE
INFO MODE
STANDARD
SIMPLE
SA-CD/CD*
CHANGE?
* V závislosti od zvolenej funkcie sa nemusí zobraziť “ATTENUATE” a “SA-CD/CD”.
** Ak sa na displeji zobrazí “Setup A.CAL”, vykonajte kalibráciu [AUTO CALIBRATION]. Podrobnosti pozri str. 79.
Prehľad ponuky Tuner Menu
Pomocou TUNER MENU na DO môžete nastavovať nasledovné položky.
Tuner Menu
Memory?
FM Mode?*
STEREO
MONO
Name In?**
* “FM Mode?” sa zobrazí, len ak je zdroj vstupného signálu nastavený na “FM”.
** “Name In?” sa nezobrazí, ak systém prijíma RDS vysielanie (str. 70).
108SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_109-111_DAV-X10.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 109 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
Index
Číslice
16:9 84
4:3 LETTER BOX 84
4:3 OUTPUT 85
4:3 PAN SCAN 84
5.1-kanálový surround zvuk 53
A
A.CAL MODE 81
A/V SYNC 58
ALBUM 45
Album 95
ANGLE 57
ATTENUATE 31
AUDIO 83
AUDIO (HDMI) 87
AUDIO DRC 87
Auto Calibration 79, 95
B
BACKGROUND 85
BASS 34
Batérie 9
C
COAXIAL (Digital Out) 27
COMPONENT VIDEO OUT 24
Continuous play 29
Control Menu 104
CUSTOM 82
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 76
CUSTOM SETUP 86
D
DATA CD 61, 65
DATA DVD 61, 65
Diaľkové ovládanie 9, 71, 103
Digital Cinema Auto
Calibration 79, 95
DIGITAL MEDIA PORT 75
DIMMER 74
DISPLAY 69
Displej 55, 102
DivX® 65, 87, 95
Dodávané súčasti 9
Dolby Digital 52, 95
Dolby Pro Logic II 95
Dotykové tlačidlá 29
DTS 52, 95
DUAL MONO 73
DVD 96
DVD+RW 96
DVD-RW 54, 96
DVI 23
E
EFFECT 64
F
FILE 45
File (Súbor) 96
Freeze Frame 44
Funkcia viacerých jazykov 96
Funkcia viacerých zorných
uhlov 57, 96
H
HDMI
HDMI RESOLUTION 84
YCBCR/RGB (HDMI) 84
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením) 22, 96
HDMI CONTROL 37, 86
M
MENU 83
Menu DVD disku 51
MODE (MP3, JPEG) 63
MOVIE/MUSIC 32
MP3 59, 61
MPEG audio 96
Multi Session CD 7
MULTI-DISC RESUME 86
Multikanálový zvuk TV
vysielania (Multiplex
Broadcast Sound) 73
MUTING 30
N
NIGHT 35
NIGHT MODE 35
O
Obnova výrobných
nastavení 87
OPTICAL (Digital Out) 27
ORIGINAL 54
OSD 83
Ovládanie TVP 71
CH
P
CHAPTER 45
Chapter (Kapitola) 95
PARENTAL CONTROL 77
Parental Control 97
PAUSE MODE 86
PBC Playback 67
PCM (Pulse Code Modulation Pulzná kódová modulácia) 97
PICTURE NAVI 46, 62
PLAY LIST 54
Playback Control (PBC) 97
Pomenovanie uložených staníc 69
Predný panel 100
Prehľad ponuky System Menu 108
Prekladaný formát 96
Pripojenie ďalších zariadení 26
Program Play 48
PROGRESSIVE AUTO 24
Progresívny formát 24, 97
PROGRESSIVE VIDEO 25
I
ILLUMINATION MODE 74
INDEX 45
INFORMATION MODE 54
Instant Advance (rýchly posuv) 30
Instant Replay
(rýchle zopakovanie) 30
INTERLACE 25
INTERVAL 63
J
JPEG 59, 61
L
LANGUAGE SETUP 83
LINE 84
Q
Quick Setup 18
Pokračovanie
109SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\DAV-X10_SK\Fm\Sk_109-111_DAV-X10.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
DAV-X10_SK.book Page 110 Wednesday, August 8, 2007 1:54 PM
R
V
Rádio 68
RDS 70
Reprodukcia zvuku
z iných zariadení 31
z TVP 32
Režim FM 69
Regionálny kód 8, 97
Repeat Play 50
RESET 83
Resume Play 47
Riešenie problémov 90
Rozhlasové stanice 68
Vhodné disky 6
VIDEO CD 98
Vyhľadanie konkrétneho miesta
na disku 44
Výber 32
S
Scan 44
SCENE 45
Scene (Scéna) 97
SCREEN SAVER 84
SCREEN SETUP 84
SETUP 82
S-Force PRO Front Surround
33, 97
Shuffle Play 49
SLEEP 73
Slide show 63
Slow-motion Play 44
S-master 97
Spevnená sľudová bunková
membrána (Mica-reinforcedcellular-diaphragm) 96
STB SYNCHRO 86
SUBTITLE 58, 83
Super Audio CD 59, 97
SYSTEM MENU 31, 54, 58,
59, 74, 81
Z
Zadný panel 101
Zaobchádzanie s diskmi 89
Zapojenie TVP 21
Záznam snímaný filmovou
technikou 96
Záznam snímaný video
technikou 96
Zrýchlený posuv vpred 44
Zrýchlený posuv vzad 44
Zvukové pole 33
T
Tabuľka kódov jazykov 99
TIME/TEXT 45
TITLE 45
Title (Titul) 98
TONE 34
TRACK 45
Track (Stopa/skladba) 98
TRACK SELECTION 86
TREBLE 34
TV TYPE 84
U
Úroveň hlasitosti subwoofera 81
110SK
model name [DAV-X10]
[3-210-565-32(1)]
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising