Sony | ZS-PE60 | Sony ZS-PE60 CD prehrávač Návod na použitie

4-596-225-21(1)
Zdroje napájania
Prehrávanie hudobného disku
1
2
Pripojte sieťový napájací kábel , alebo vložte šesť batérií LR6 (veľkosti AA) (nie sú súčasťou dodaného
príslušenstva) do priestoru pre batérie .
Stlačením CD  zapnite funkciu CD.
Posuňte CD OPEN   doprava a
umiestnite disk do priestoru na vkladanie
diskov CD so štítkom smerujúcim dopredu.
Príklad štruktúry priečinkov a poradia
prehrávania
Poradie prehrávania priečinkov a súborov je
nasledovné. Poradie prehrávania sa však môže líšiť
od pôvodného poradia na disku, a to v závislosti od
použitého spôsobu záznamu.
Návod na obsluhu
 Do
konektora
AC IN
Vždy vložte najprv
stranu  batérie.
Printed in China
ZS-PE60
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti, zníži
sa nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, nezakrývajte
vetrací otvor zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami, atď. Zariadenie nevystavujte pôsobeniu
zdrojov otvoreného ohňa (napríklad, zapálených
sviečok).
Na prístroj neklaďte predmety naplnené
kvapalinami, ako napríklad vázy, ani zariadenie
nevystavujte pôsobeniu kvapalín, inak hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Keďže zariadenie sa vypína odpojením sieťovej
zástrčky, pripojte zariadenie do ľahko prístupnej
sieťovej zásuvky. Ak si všimnete, že zariadenie sa
správa neobvykle, okamžite odpojte sieťovú zástrčku
zo sieťovej zásuvky.
Prístroj zapojený do zásuvky v stene nie je odpojený
od zdroja napájania (siete), aj keď je vypnutý.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného
priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže
spôsobiť stratu sluchu.
Batérie (batérie alebo vložené batérie) nevystavujte
na dlhší čas nadmernému teplu, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
UPOZORNENIE – V prípade nesprávneho
zaobchádzania môže batéria explodovať. Batériu
nenabíjajte, nerozoberajte a nehádžte ju do ohňa.
Popisný štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej
časti.
VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo explózie v prípade nesprávnej
výmeny batérie. Vymeňte len za rovnaký alebo
ekvivalentný typ.
Používanie optických prístrojov spoločne s týmto
produktom zvýši riziko poranenia očí.
Keďže laserový lúč používaný v časti prehrávača
diskov CD je škodlivý pre oči, nepokúšajte sa
rozoberať kryt.
Servis prenechajte výhradne kvalifikovaným
osobám.
VÝSTRAHA
RIZIKO ZÁSAHU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAJTE.
Batérie majú odlišnú orientáciu. Vložte ich
so správnou orientáciou tak, ako je to
znázornené vnútri priestoru pre batérie.
Bezpečne potlačte hornú pravú oblasť
dvierok priestoru na vkladanie diskov.
Pre zákazníkov v Európe
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje
požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba
adresovať na autorizovaného zástupcu Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. V
akýchkoľvek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v
separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
Zneškodňovanie použitých batérií,
elektrických a elektronických prístrojov
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku, batérii alebo
obale znamená, že výrobok a batéria
nemôže byť spracovaná s domovým
odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
výrobkov a batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje
trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu
môže vymeniť iba kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti
na vhodnom zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Tento výrobok je určený na použitie na
nasledujúce účely:
 Prehrávanie hudobných zdrojov na diskoch
alebo zariadeniach USB
 Počúvanie rozhlasových staníc
 Počúvanie zvuku z pripojeného voliteľného
zariadenia
Disk sa načíta a na displeji sa zobrazia informácie
o disku.
Poznámky
 Keď sa zariadenie používa s napájaním z batérií a nabitie batérií klesne na určitú úroveň, jas indikátora OPR/BATT  sa zníži,
alebo sa napájanie zariadenia môže počas prehrávania vypnúť. Ak k tomu dôjde, vymeňte všetky batérie za nové. Keď sa jas
indikátora OPR/BATT  zníži, určitý čas budete môcť naďalej používať funkcie rádia a AUDIO IN, ale nebudete môcť viac
používať funkcie CD ani USB. Pred výmenou batérií nezabudnite vybrať akékoľvek disky CD, odpojiť akékoľvek zariadenia USB či
voliteľné komponenty od zariadenia a uložte anténu FM  do jej pôvodnej polohy, ak je vysunutá.
 Ak chcete zariadenie používať s napájaním z batérií, odpojte sieťový napájací kábel  od elektrickej zásuvky a zariadenia (v
poradí   ).
 Nastavenia uložené v pamäti zariadenia sa uchovajú, aj keď sa odpojí sieťový napájací kábel alebo sa vyberú batérie.
 V pohotovostnom režime s pripojeným sieťovým napájacím káblom sa na displeji bude zobrazovať „STANDBY“.
 Nemiešajte starú batériu s novou batériou ani nemiešajte rôzne typy batérií.
Zvukový disk CD
(Celkový počet skladieb a celkový čas prehrávania
sa zobrazia v uvedenom poradí.)
Celkový počet skladieb
Používanie funkcie ovládania napájania (len modely určené pre európsky trh)
Toto zariadenie je vybavené funkciou automatického pohotovostného režimu. Toto zariadenie s touto funkciou
automaticky prejde do pohotovostného režimu po uplynutí približne 15 minút, ak sa nevykoná žiadny úkon ani sa
na výstup neprivedie zvukový signál.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu pohotovostného režimu, stlačte VOLUME –  počas podržania
stlačeného TUNE/ + , keď je zariadenie v pohotovostnom režime s pripojeným sieťovým napájacím káblom.
Nastavenie funkcie automatického pohotovostného režimu sa nedá zmeniť, keď je zariadenie zapnuté. Po
každom stlačení tlačidiel bude 2 sekundy blikať „STANDBY“ a na displeji sa zobrazí „ON“ alebo „OFF“.
Celkový čas prehrávania
Disk so záznamom vo formáte MP3/WMA
(Zobrazia sa celkový počet priečinkov a celkový
počet súborov.)
Poznámky
 Po vložení disku sa načítajú všetky súbory uložené na
danom disku. Počas toho bude blikať „READ“. Ak sa na
disku nachádza veľa priečinkov alebo súborov v inom
formáte ako MP3/WMA, spustenie prehrávania od
začiatku alebo od nasledujúceho súboru vo formáte MP3/
WMA môže trvať dlhý čas.
 Odporúčame, aby sa pri vytváraní diskov so záznamom vo
formáte MP3/WMA vylúčili súbory v inom formáte ako
MP3/WMA alebo iné zbytočné priečinky.
 Počas prehrávania sa zvukové súbory iné ako MP3 a WMA
preskočia, aj keď ich priečinok obsahuje.
 Zvukové formáty podporované týmto zariadením sú
nasledovné:
MP3: prípona súboru „.mp3“
WMA: prípona súboru „.wma“
Vezmite do úvahy, že aj v prípade, že má názov súboru
správnu príponu, ale daný súbor bol vytvorený v odlišnom
zvukovom formáte, toto zariadenie môže vydávať hluk
alebo môže nesprávne fungovať.
 Formát MP3 PRO nie je podporovaný.
 Súbory vo formáte WMA zakódované vo formátoch WMA
DRM, WMA Lossless a WMA PRO sa nedajú prehrávať.
 Toto zariadenie nedokáže prehrávať zvukové súbory
uložené na disku v nasledujúcich prípadoch:
Keď celkový počet zvukových súborov presiahne 999.
Keď celkový počet priečinkov na jednom disku prekročí
255 (vrátane koreňového priečinka „ROOT“).
Keď úroveň adresára (hĺbka priečinka) presiahne 9*
(vrátane koreňového priečinka „ROOT“).
* Prehrávanie súborov obsiahnutých v adresároch nad
úrovňou 9 je možné, ale nie zaručené.
Počúvanie hudby na USB zariadení
 Zobrazený obsah začne blikať na displeji približne 2 minúty pred prechodom do pohotovostného režimu.
 Funkcia automatického pohotovostného režimu nie je dostupná s funkciou FM/AM.
Celkový počet
priečinkov*1
Základné funkcie
4
Celkový počet
súborov
Stlačením   spustite prehrávanie.
Môžete počúvať zvukové súbory uložené v USB
zariadení (v digitálnom hudobnom prehrávači alebo
na USB pamäťovom médiu).
Prostredníctvom tohto zariadenia je možné
prehrávať zvukové súbory vo formátoch MP3 a
WMA*.
* Súbory s ochranou autorských práv (Správa digitálnych
práv) sa prostredníctvom tohto zariadenia nedajú
prehrávať.
*2
Čas prehrávania*2, 3
*1 Ak
*1
sa súbory vo formáte MP3/WMA nachádzajú len v
koreňovom adresári, na displeji sa zobrazí „001“.
*2Ak je čas prehrávania dlhší ako 100 minút, na displeji
sa zobrazí „--:--“.
*3Stláčaním DISPLAY  sa bude obrazovka prehrávania
meniť medzi zobrazením názvu funkcie, časom
prehrávania a číslom aktuálnej skladby (alebo
zobrazením čísla aktuálneho priečinka a čísla
aktuálneho súboru (MP3/WMA)).
Ďalšie funkcie
*1
 Tlačidlo OPERATE
 Indikátor OPR/BATT
 Tlačidlo USB
 Tlačidlo CD
 Tlačidlo FM/AM
 Tlačidlo AUDIO IN
 Tlačidlo PLAY/FM MODE
Tlačidlo  (posun
dozadu)/PRESET –
Tlačidlo  (posun
dopredu)/PRESET +
 Tlačidlo TUNE/
Tlačidlo TUNE/
(priečinok) –
(priečinok) +
Port  (USB)
 Konektor AUDIO IN
Konektor  (slúchadlá)
 Tlačidlo VOLUME –
Tlačidlo VOLUME +*1
 Spínač CD OPEN 
Tlačidlo  (spustenie/
pozastavenie prehrávania)*1
Tlačidlo  (zastavenie)
Pred použitím zariadenia
Zapnutie alebo vypnutie napájania
Stlačte OPERATE . Napájanie tohto zariadenia je
možné zapnúť aj pomocou funkcie priameho
zapnutia napájania (nižšie).
V tomto návode sú jednotlivé úkony vysvetlené
hlavne s použitím funkcie priameho zapnutia
napájania.
Používanie funkcie priameho zapnutia
napájania
Pri vypnutom zariadení stlačte CD , USB ,
FM/AM , AUDIO IN  alebo FAVORITE RADIO
STATION (–SET) . Zapne sa napájanie spolu s
príslušnou zvolenou funkciou. Funkcia priameho
zapnutia napájania nie je dostupná, keď je
zariadenie napájané len z batérií a sieťový napájací
kábel nie je pripojený.
 Tlačidlo DISPLAY (ENTER)
 Tlačidlo SLEEP
 Tlačidlá FAVORITE RADIO
STATION (–SET)
 Anténa FM*2
*1  , VOLUME +  majú dotykový
bod.
*2Anténu
FM  vysuňte len pri
počúvaní rádia v pásme FM (pre rádio
v pásme AM slúži feritová anténa
zabudovaná v zariadení).
Poznámka
Zariadeniu to istý čas potrvá, kým sa zapne, ak sa CD 
stlačí ihneď po vypnutí zariadenia, pokiaľ bola funkcia CD
aktívna.
Ak chcete
Vykonajte toto
Pozastaviť
prehrávanie
Stlačte  . Ak sa chcete
vrátiť k prehrávaniu, znova
stlačte toto tlačidlo.
Zastaviť
prehrávanie
Stlačte  . Keď stlačíte  
po zastavení prehrávania,
prehrávanie sa spustí od
začiatku skladby/súboru, ktoré
ste naposledy prehrávali
(Obnovenie prehrávania).
Stlačte VOLUME + alebo – .
Ak chcete nepretržite nastavovať úroveň hlasitosti,
podržte stlačené tlačidlo a uvoľnite ho na
požadovanej úrovni.
Pripojte slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá) .
Aby ste chránili svoj sluch, vyhýbajte sa počúvaniu
pri nadmernej úrovni hlasitosti, keď počúvate cez
slúchadlá.
Kompatibilné USB zariadenia
Požiadavky na kompatibilitu USB zariadení sú
nasledovné. Pred použitím zariadenia s týmto
zariadením skontrolujte, či spĺňa dané požiadavky.
 Kompatibilita s USB 2.0 (Full Speed)
 Podpora režimu veľkokapacitnej pamäte*
* Režim veľkokapacitnej pamäte je režim, ktorý umožňuje
sprístupnenie USB zariadenia hosťovskému zariadeniu a
tým aj prenos súborov. Väčšina USB zariadení podporuje
režim veľkokapacitnej pamäte.
1
2
Pripojte USB zariadenie k portu  (USB) .
Stlačením USB  zapnite funkciu USB.
Celkový počet priečinkov
3
Stlačením   spustite prehrávanie.
+ alebo – .
Zvoliť priečinok
na disku so
záznamom vo
formáte MP3/
WMA
Stlačte TUNE/
Zvoliť skladbu/
súbor
Stlačte  alebo  .
Môžete preskakovať skladby/
súbory po jednej/jednom.
Nájsť bod v
skladbe/súbore
Podržte stlačené  alebo 
 počas prehrávania a uvoľnite
tlačidlo v požadovanom bode.
Keď hľadáte bod počas
pozastavenia prehrávania,
stlačením   spustite
prehrávanie po nájdení
požadovaného bodu.
Nastavenie hlasitosti
Počúvanie cez slúchadlá
2
Opakovaným stláčaním FM/AM  zapnite
funkciu rádia a zvoľte pásmo „FM“ alebo „AM“.
Nastavte anténu na optimálny príjem.
FM
Čas prehrávania*1, 2
Tip
Ak chcete zrušiť obnovenie prehrávania, stlačte   počas
zastavenia prehrávania disku CD.
*1 Ak je čas prehrávania dlhší ako 100 minút, na displeji
sa zobrazí „--:--“.
*2Stláčaním DISPLAY  sa bude obrazovka prehrávania
meniť medzi zobrazením názvu funkcie, časom
prehrávania a číslom aktuálneho priečinka a
aktuálneho súboru.
Ďalšie funkcie
Ak chcete
Vykonajte toto
Pozastaviť
prehrávanie
Stlačte  . Ak sa chcete
vrátiť k prehrávaniu, znova
stlačte toto tlačidlo*.
Zastaviť
prehrávanie
Stlačte  . Keď stlačíte  
po zastavení prehrávania,
prehrávanie sa spustí od
začiatku skladby/súboru, ktoré
ste naposledy prehrávali
(Obnovenie prehrávania).
Poznámka
Obnovenie prehrávania sa zruší v nasledujúcich prípadoch:
Keď otvoríte priestor na vkladanie diskov CD.
Keď vypnete napájanie.
Vysuňte anténu
FM  a nastavte jej
dĺžku a uhol na
optimálny príjem.
Príklad štruktúry priečinkov a poradia
prehrávania
Zatvorte dvierka priestoru na vkladanie diskov
CD.
Poznámky týkajúce sa diskov so záznamom vo
formáte MP3/WMA
Potlačte kryt priestoru
pre batérie na  a
posuňte ho v smere
šípky .
1
Pri odstraňovaní USB zariadenia podržte stlačené  
dovtedy, kým sa nezobrazí hlásenie „no DEV“ a potom
vypnite zariadenie alebo vopred prepnite na iné funkcie.
Odstránenie USB zariadenia bez vykonania týchto krokov
môže poškodiť údaje v USB zariadení alebo poškodiť
samotné zariadenie.
Strana so štítkom
smerujúca dopredu.
3
©2016 Sony Corporation
Počúvanie rádia
Poznámka
 Sieťový napájací kábel (súčasť
dodaného príslušenstva)
Spodná časť
Podržte stlačené  alebo 
 počas prehrávania a uvoľnite
tlačidlo v požadovanom bode.
Keď hľadáte bod počas
pozastavenia prehrávania,
stlačením   spustite
prehrávanie po nájdení
požadovaného bodu.
* Pri prehrávaní súboru vo formáte MP3/WMA s
premenlivou prenosovou rýchlosťou (VBR) sa prehrávanie
môže spustiť od odlišného bodu.
 Do sieťovej napájacej
zásuvky
Zasuňte do konektora
AC IN úplne až na doraz.
Vykonajte toto
Nájsť bod v
súbore
Priečinok
Súbor MP3/WMA
Jemne potlačte strednú časť disku tak, aby
zapadol na miesto.
Personal Audio System
Ak chcete
+ alebo – .
Zvoliť priečinok
Stlačte TUNE/
Zvoliť súbor
Stlačte  alebo  .
Súbory môžete preskakovať po
jednom.
Poznámky
Pri nastavovaní antény FM  ju držte
za spodnú časť. Anténa sa môže
poškodiť, ak ju budete premiestňovať
nadmernou silou a držať za hornú
časť.
Pri nastavovaní a otáčaní antény FM  podľa nižšie
uvedeného zobrazenia neotáčajte anténu ďalej, keď
narazí na vyčnievajúcu časť zariadenia. V opačnom
prípade môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poradie prehrávania priečinkov a súborov je
nasledovné. Poradie prehrávania sa však môže líšiť
od pôvodného poradia na USB zariadení, a to v
závislosti od použitého spôsobu záznamu.
USB zariadenie
Priečinok
Súbor MP3/WMA
Nadvihnite anténu
pod uhlom pri jej
otáčaní do inej
polohy, aby
nenarazila do
vyčnievajúcej časti.
Vyčnievajúca
časť
AM
Poznámky týkajúce sa USB zariadenia
 Spustenie prehrávania môže trvať dlho, keď:
je štruktúra priečinka zložitá.
je zaplnená takmer celá kapacita USB zariadenia.
 Po pripojení USB zariadenia toto zariadenie načíta všetky
súbory uložené v danom zariadení. Ak sa v danom
zariadení nachádza veľa priečinkov alebo súborov, tomuto
zariadeniu môže trvať dlhší čas, kým dokončí ich
načítavanie.
 USB zariadenie nepripájajte k tomuto zariadeniu
prostredníctvom USB rozbočovača.
 Pri niektorých pripojených USB zariadeniach môže dôjsť k
oneskoreniu vykonania úkonu týmto zariadením po jeho
zadaní.
 Toto zariadenie nemusí podporovať všetky funkcie
dostupné na pripojenom USB zariadení.
 Neukladajte iné súbory ako vo formáte MP3/WMA ani
nepotrebné priečinky do USB zariadenia, ktoré obsahuje
súbory vo formáte MP3/WMA.
 Počas prehrávania sa zvukové súbory iné ako MP3 a WMA
preskočia, aj keď ich priečinok obsahuje.
 Zvukové formáty podporované týmto zariadením sú
nasledovné:
MP3: prípona súboru „.mp3“
WMA: prípona súboru „.wma“
Vezmite do úvahy, že aj v prípade, že má názov súboru
správnu príponu, ale daný súbor bol vytvorený v odlišnom
zvukovom formáte, toto zariadenie môže vydávať hluk
alebo môže nesprávne fungovať.
 Formát MP3 PRO nie je podporovaný.
 Súbory vo formáte WMA zakódované vo formátoch WMA
DRM, WMA Lossless a WMA PRO sa nedajú prehrávať.
 Toto zariadenie nedokáže prehrať zvukové súbory uložené
na USB zariadení v nasledujúcich prípadoch:
Keď celkový počet zvukových súborov v jednom
priečinku presiahne 999.
Keď celkový počet zvukových súborov v jednom USB
zariadení presiahne 4 000.
Keď celkový počet priečinkov v jednom USB zariadení
presiahne 255 (vrátane koreňového priečinka „ROOT“).
Keď úroveň adresára (hĺbka priečinka) presiahne 9
(vrátane koreňového priečinka „ROOT“).
Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti od štruktúry
súborov a priečinkov.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/zapisovacími
softvérmi nie je zaručená. Ak boli zvukové súbory v USB
zariadení pôvodne zakódované pomocou
nekompatibilného softvéru, tieto súbory môžu
spôsobovať šum alebo prerušovaný zvuk, alebo sa
nemusia prehrať vôbec.
Použitie zariadenia ako nabíjačky
Zariadenie môžete použiť ako nabíjačku pre
zariadenia USB, ktoré majú nabíjaciu funkciu, keď je
zariadenie zapnuté.
Nezabudnite vopred zapnúť funkciu USB. Nabíjanie
je dostupné len pri zapnutej funkcii USB.
Zmeňte orientáciu
samotného
zariadenia na
dosiahnutie
optimálneho príjmu
(feritová anténa je
zabudovaná v
zariadení).
3
Podržte stlačené TUNE/ + alebo – 
dovtedy, kým sa na displeji nezačnú meniť
číslice frekvencie.
Toto zariadenie začne automaticky prechádzať
cez rádiové frekvencie a zastaví sa, keď nájde
zreteľnú stanicu.
Ak sa stanica nedá naladiť pomocou
automatického režimu ladenia, opakovaným
stláčaním TUNE/ + alebo –  postupne meňte
frekvenciu.
Pri príjme stereofónneho vysielania v pásme FM
bude na displeji svietiť „ST“.
Tipy
Jednotka frekvencie ladených staníc je MHz pre pásmo FM
a kHz pre pásmo AM.
Ak je stereofónny príjem v pásme FM zašumený,
opakovane stláčajte PLAY/FM MODE  dovtedy, kým sa
na displeji nezobrazí „Mono“. Stereofónny efekt sa stratí,
ale zlepší sa príjem.
Zlepšenie rozhlasového príjmu
Rádio používajte na mieste s dobrým príjmom
rádiových signálov, ako napríklad blízko okna.
Taktiež na zaistenie dobrého príjmu nastavte anténu
(pre pásmo FM) alebo zmeňte orientáciu samotného
rádia (pre pásmo AM).
Oblasti so slabým
príjmom:
Ďaleko od okien,
atď.
Oblasti s dobrým
príjmom:
Blízko okien, atď.
Ak problém s príjmom aj naďalej pretrváva, skúste
zmeniť miesto inštalácie.
Vyhýbajte sa nasledujúcim miestam:
Poznámka
Pri nabíjaní zariadenia USB pripojte toto zariadenie k
elektrickej zásuvke pomocou sieťového napájacieho kábla,
aby nedošlo k úplnému vybitiu batérií.
Poznámka o nabíjaní batérie (len európske
modely)
Ak sa automatický pohotovostný režim nastaví na zapnutie
„ON“, nabíjanie sa zastaví, keď zariadenie prejde do
pohotovostného režimu, aj keď batéria nie je ešte úplne
nabitá. Aby k tomu nedošlo, nastavte automatický
pohotovostný režim na vypnutie „OFF“. Podrobné informácie
o vypnutí funkcie automatického pohotovostného režimu
nájdete v časti „Používanie funkcie ovládania napájania (len
modely určené pre európsky trh)“.
Medzi
budovami
Blízko
mobilných
telefónov,
elektrických
prístrojov
Na oceľových
pracovných
alebo iných
stoloch
Predvoľba staníc do tlačidiel
FAVORITE RADIO STATION
Do tlačidiel FAVORITE RADIO STATION (–SET)  je
možné uložiť maximálne tri obľúbené stanice.
Každému tlačidlu priraďte jeden program FM alebo
AM.
1
2
3
Opakovaným stláčaním FM/AM  zapnite
funkciu rádia a zvoľte pásmo „FM“ alebo „AM“.
Nalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť do
predvoľby.
Stlačte a podržte požadované tlačidlo
FAVORITE RADIO STATION (–SET)  dovtedy,
kým sa neozve zvuková signalizácia.
Ak chcete
zopakovať
prehrávanie
Vykonajte toto
Všetky skladby/
súbory
1 Opakovane stláčajte
PLAY/FM MODE  dovtedy,
kým sa nezobrazí „ “.
2 Stlačte  .
1 Opakovane stláčajte
Zvolený
PLAY/FM MODE  dovtedy,
priečinok na
kým sa nezobrazia „ “ a „ “.
disku so súbormi
MP3/WMA alebo 2 Zvoľte priečinok stlačením
TUNE/ + alebo – .
v USB zariadení
3 Stlačte  .
Naprogramované skladby/
súbory
Naladená stanica sa priradí ako predvoľba
zvolenému tlačidlu z FAVORITE RADIO STATION
(–SET)  a na displeji sa rozsvieti rovnaké číslo,
ako je číslo daného tlačidla.
(Príklad: Uloženie predvoľby FM 87,50 MHz do
čísla )
1 Naprogramujte skladby/
súbory (pozrite si časť
„Vytvorenie vlastného
programu (Prehrávanie v
naprogramovanom poradí)“).
2 Opakovane stláčajte
PLAY/FM MODE  dovtedy,
kým sa nezobrazia „PGM“ a
„ “.
3 Stlačte  .
Zrušenie prehrávania v naprogramovanom
poradí
Stlačením   zastavte prehrávanie a potom
opakovane stláčajte PLAY/FM MODE  dovtedy,
kým „PGM“ nezmizne z displeja.
Vymazanie všetkých skladieb/súborov z
aktuálneho programu
Zastavte prehrávanie a potom stlačte  . Zobrazí
sa „noSTEP“ a môžete vytvoriť nový program podľa
postupu „Vytvorenie vlastného programu
(Prehrávanie v naprogramovanom poradí)“.
1
2
Opakovaným stláčaním FM/AM  zapnite
funkciu rádia a zvoľte pásmo „FM“ alebo „AM“.
Podržte stlačené FM/AM  dovtedy, kým
nezačne na displeji blikať „AUTO“.
Zopakujte kroky 1 až 3.
Predvolená stanica pod daným tlačidlom sa nahradí
novou stanicou.
Počúvanie predvolených staníc
pomocou tlačidiel FAVORITE
RADIO STATION
Stlačte požadované tlačidlo FAVORITE RADIO
STATION (–SET) .
Poznámka
Aby nedošlo k náhodnej zmene predvoľby, tlačidlo stlačte
krátko. Ak tlačidlo podržíte stlačené, predvoľba sa pod
daným tlačidlom nahradí aktuálne naladenou stanicou.
Ďalšie funkcie
Zariadenie je možné nastaviť na opakované
prehrávanie alebo prehrávanie skladieb či súborov v
náhodnom poradí počas zastavenia prehrávania
disku/USB zariadenia.
Ak sa pokúsite nastaviť alebo zmeniť režim
prehrávania v stave prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania disku alebo zariadenia USB, na displeji
sa zobrazí „PUSH STOP“. Stlačte   po zobrazení
tohto hlásenia.
Opakovane stláčajte PLAY/FM MODE .
Po každom stlačení tlačidla sa bude indikácia meniť
nasledovne:
Normálne prehrávanie (žiadne)

Opakované prehrávanie jednej skladby/jedného
súboru ( 1)

Opakované prehrávanie všetkých skladieb/
súborov ( )

Prehrávanie zvoleného priečinka (
1
2
3
Stlačením CD  alebo USB  zapnite funkciu
CD alebo USB.
Opakovane stláčajte PLAY/FM MODE 
dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „ “.
Stlačením   spustite prehrávanie v
pomiešanom poradí.
Stlačením   zastavte prehrávanie a potom
opakovane stláčajte PLAY/FM MODE  dovtedy,
kým „ “ nezmizne z displeja.
Počas prehrávania v pomiešanom poradí sa nedá zvoliť
predchádzajúca skladba/predchádzajúci súbor stlačením
 .
Ak stlačíte   po zastavení prehrávania stlačením
  počas prehrávania v pomiešanom poradí,
prehrávanie sa spustí od nasledujúcej náhodne zvolenej
skladby (počas prehrávania v pomiešanom poradí nie je
obnovenie prehrávania dostupné).
Vytvorenie vlastného programu
(Prehrávanie v naprogramovanom
poradí)
Môžete usporiadať poradie prehrávania maximálne
25 skladieb/súborov na disku/v USB zariadení.
1
2
3
4
)*

Opakované prehrávanie zvoleného priečinka
( , )*
Stlačením CD  alebo USB  zapnite funkciu
CD alebo USB.
Opakovane stláčajte PLAY/FM MODE 
dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „PGM“.
Stlačením  alebo   zvoľte skladbu/
súbor.
Keď chcete určiť priečinok, ktorý obsahuje súbory
vo formáte MP3/WMA, najprv stlačením TUNE/
+ alebo –  zvoľte priečinok a potom stlačením
 alebo   zvoľte súbor.
Stlačte ENTER .
Skladba/súbor sa naprogramuje a zobrazí sa číslo
kroku programu.
(Príklad: zvukový disk CD)
Prehrávanie v pomiešanom poradí (
)

Prehrávanie v naprogramovanom poradí (PGM)

Opakované prehrávanie v naprogramovanom
poradí ( , PGM)
* Tieto funkcie sú dostupné len pri prehrávaní súborov vo
formáte MP3/WMA na disku alebo v zariadení USB so
záznamom vo formáte MP3/WMA.
Opakované prehrávanie skladieb/
súborov (Opakované prehrávanie)
Toto zariadenie môžete nastaviť tak, aby opakovane
prehrávalo skladby CD-DA na zvukovom disku CD,
súbory vo formáte MP3/WMA na disku CD-R/CD-RW
alebo v zariadení USB v režimoch normálneho
prehrávania a prehrávania v naprogramovanom
poradí.
1
2
Stlačením CD  alebo USB  zapnite funkciu
CD alebo USB.
Postupujte nasledovne.
Ak chcete
zopakovať
prehrávanie
Vykonajte toto
Jedna skladba/
jeden súbor
1 Opakovane stláčajte
PLAY/FM MODE  dovtedy,
kým sa nezobrazí „ 1“.
2 Stlačením  alebo  
zvoľte skladbu/súbor, ktoré
chcete opakovať. Keď chcete
určiť priečinok, ktorý obsahuje
súbory vo formáte MP3/WMA,
najprv stlačením TUNE/ +
alebo –  zvoľte priečinok a
potom stlačením  alebo
  zvoľte súbor.
3 Stlačte  .
3
Stlačením ENTER  uložte danú stanicu.
Stanice sa ukladajú do pamäte od nižších po
vyššie frekvencie.
Ak sa stanica nedá predvoliť automaticky
Stanicu so slabým signálom je potrebné predvoliť
manuálne.
1
2
3
Opakovaným stláčaním FM/AM  zvoľte
pásmo.
Nalaďte požadovanú stanicu.
Podržte stlačené ENTER  dovtedy, kým na
displeji nezačne blikať „FM-xx“ alebo „AM-xx“.
4
5
6
Zopakovaním krokov 3 a 4 naprogramujte
ďalšie skladby/súbory.
Stlačením   spustite prehrávanie v
naprogramovanom poradí.
Ak chcete znova prehrať rovnaký program, stlačte
 .
Vezmite do úvahy, že vytvorený program sa
vymaže v nasledujúcich prípadoch:
Keď otvoríte priestor na vkladanie diskov CD.
Keď odpojíte zariadenie USB.
Keď vypnete napájanie zariadenia.
Poznámka
Ak sa pokúsite naprogramovať 26 skladieb/súborov alebo
viac, na displeji začne blikať „FULL“.
Zobrazenie informácií o naprogramovaných
skladbách/súboroch
Po vytvorení vlastného programu môžete
skontrolovať informácie o naprogramovaných
skladbách/súboroch.
Pred spustením prehrávania v naprogramovanom
poradí
Opakovane stláčajte DISPLAY  a zobrazenie sa bude
meniť nasledovne:
Celkový počet krokov  Číslo poslednej naprogramovanej
skladby/naprogramovaného súboru
Po zastavení prehrávania v naprogramovanom
poradí stlačením  
Opakovane stláčajte DISPLAY  a zobrazenie sa bude
meniť nasledovne:
Číslo aktuálneho kroku  Číslo aktuálnej skladby/
aktuálneho súboru
Disky, ktoré toto zariadenie NEDOKÁŽE
prehrať
Ak je už zvolenému číslu predvoľby priradená iná
stanica, daná stanica sa nahradí novou stanicou.
Poznámky týkajúce sa diskov
Predvolené rozhlasové stanice zostanú v pamäti tohto
zariadenia aj v nasledujúcich situáciách.
Odpojí sa sieťový napájací kábel.
Batérie sú vybraté.
Počúvanie predvolených
rozhlasových staníc
2
CD-DA je skratka pre Compact Disc Digital Audio. Je to
záznamový štandard používaný pre zvukové disky CD.
*2 Finalizácia je proces potrebný na to, aby bolo možné
prehrávať disky CD-R/CD-RW prostredníctvom bežných
prehrávačov diskov, pričom finalizáciu je možné aktivovať
alebo deaktivovať ako voliteľné nastavenie počas
vytvárania disku pomocou väčšiny záznamových softvérov.
Stláčajte PRESET + alebo –  dovtedy, kým na
displeji nezačne blikať číslo predvoľby
požadovanej stanice.
Stlačením ENTER  uložte danú stanicu.
Tip
1
*1
 Iné disky CD-R/CD-RW ako disky so záznamom vo
formáte zvukového disku CD alebo formátoch,
ktoré vyhovujú ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo
Romeo, Joliet a UDF
Disky CD-R/CD-RW s nedostatočnou kvalitou
záznamu, poškrabané alebo znečistené disky
CD-R/CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW so
záznamom uskutočneným pomocou
nekompatibilného záznamového zariadenia
 Nefinalizované alebo nesprávne finalizované disky
CD-R/CD-RW
 BD-ROM, BD-R/BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM
(Príklad: FM)
Opakovaným stláčaním FM/AM  zapnite
funkciu rádia a zvoľte pásmo „FM“ alebo „AM“.
Stlačením PRESET + alebo –  zvoľte uložené
číslo predvoľby požadovanej rozhlasovej stanice.
Tip
Opakovaným stláčaním DISPLAY  počas počúvania rádia
sa budú informácie rádia meniť medzi zobrazením čísla
predvoľby a frekvencie.
Po uplynutí 2 sekúnd sa zobrazenie čísla predvoľby
automaticky vráti do zobrazenia frekvencie.
Používanie časovača vypnutia
1
Stlačte SLEEP .
2
Na displeji sa zobrazí predvolené nastavenie
(„90“) a rozsvieti sa indikátor „SLEEP“.
Opakovaným stláčaním SLEEP  zvoľte
Číslo kroku
5
Bezpečnostné pokyny
 Zvukový disk CD (skladby vo formáte CD-DA*1)
 Disk CD-R/CD-RW, ktorý obsahuje súbory vo
formáte MP3/WMA a je správne finalizovaný*2.
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky
vyplo po uplynutí nastaveného času.

Ak chcete pripojiť toto zariadenie k TV prijímaču
alebo videorekordéru/prehrávaču, použite
predlžovací kábel (nie je súčasťou dodaného
príslušenstva) so stereofónnym minikonektorom
na jednom konci a dvomi konektormi RCA na
druhom konci.
Disky, ktoré toto zariadenie DOKÁŽE prehrať
Zrušenie prehrávania v pomiešanom poradí
Tipy
Voľba režimu prehrávania

Toto zariadenie môžete nastaviť tak, aby prehrávalo
skladby CD-DA na zvukovom disku CD, súbory vo
formáte MP3/WMA na disku CD-R/CD-RW alebo v
zariadení USB v náhodnom poradí.
Pripojte konektor AUDIO IN  k výstupnému
konektoru prenosného digitálneho
hudobného prehrávača, TV prijímača alebo
iného komponentu pomocou zvukového
spojovacieho kábla (nie je súčasťou dodaného
príslušenstva).
Zapnite pripojený komponent.
Stlačte AUDIO IN  a spustite prehrávanie
zvuku na pripojenom komponente.
Zvuk z pripojeného komponentu sa bude vysielať
z reproduktorov.
Rozhlasové stanice sa dajú uložiť do pamäte tohto
zariadenia. Predvoliť je možné maximálne 30
rozhlasových staníc, 20 v pásme FM a 10 v pásme AM.
Stlačením   zastavte prehrávanie a potom
opakovane stláčajte PLAY/FM MODE  dovtedy,
kým „ “ (alebo „ 1“) nezmizne z displeja.
Prehrávanie skladieb/súborov v
náhodnom poradí (Prehrávanie v
pomiešanom poradí)
2
3
Predvoľba rozhlasových staníc
Zrušenie opakovaného prehrávania
Zmena predvolenej stanice
1
požadované nastavenie.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa bude trvanie
(v minútach) na displeji meniť, pričom sa zvolené
nastavenie približne po 4 sekundách automaticky
potvrdí.
Tip
Čas zostávajúci do vypnutia zariadenia môžete skontrolovať
opätovným stlačením SLEEP  po nastavení časovača
vypnutia.
Pripojenie voliteľných
komponentov
Z voliteľného komponentu, ako sú TV prijímač,
prenosný digitálny hudobný prehrávač, môžete
získať zvuk prostredníctvom reproduktorov tohto
zariadenia.
Pred vykonávaním akéhokoľvek zapojenia
nezabudnite vypnúť napájanie jednotlivých
komponentov.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
pripájaného komponentu.
 Disk CD vyčistite pomocou čistiacej
handričky, ak je disk znečistený. Disk
utierajte od stredu smerom von. Ak
sa na disku nachádzajú škrabance,
nečistota alebo odtlačky prstov,
môže sa vyskytnúť chyba sledovania
zvukových stôp.
 Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené na
vinylové LP platne.
 Disky CD nevystavujte pôsobeniu priameho
slnečného žiarenia ani zdrojom tepla, ako sú
vetracie kanály s horúcim vzduchom, ani ich
nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom
slnku, keďže vnútri auta môže dôjsť k značnému
zvýšeniu teploty.
 Na disky CD nelepte papiere ani štítky a dbajte na
to, aby nedošlo k poškrabaniu povrchu diskov CD.
 Po prehraní uložte disk CD do jeho obalu.
Poznámka k duálnym diskom
 Duálny disk je obojstranný disk, ktorý spája
nahratý materiál typu DVD na jednej strane s
digitálnym zvukovým materiálom na druhej
strane. Avšak, keďže strana so zvukovým
materiálom nezodpovedá štandardu pre
kompaktné disky (CD), jeho prehrávanie na tomto
výrobku nie je zaručené.
Hudobné disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
 Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov,
ktoré vyhovujú štandardu diskov CD. Niektoré
nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom čase
zvukové disky zakódované pomocou technológií
na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami
sa vyskytujú aj také, ktoré nevyhovujú štandardu
diskov CD a nie je možné ich prehrať na tomto
výrobku.
Bezpečnosť
 Keďže je laserový lúč používaný v časti s CD
prehrávačom škodlivý pre oči, nepokúšajte sa
rozoberať vonkajší kryt. Servis zariadenia smú
vykonávať len kvalifikovaní pracovníci.
 V prípade, že sa do tohto zariadenia dostane
akýkoľvek pevný predmet alebo kvapalina,
odpojte toto zariadenie od sieťovej napájacej
zásuvky a pred ďalším používaním ho dajte
skontrolovať kvalifikovaným pracovníkom.
 Disky neštandardných tvarov (napr. srdce, štvorec,
hviezda) sa nedajú prehrávať v tomto zariadení.
Pri snahe o prehratie takýchto diskov môže dôjsť k
poškodeniu zariadenia. Takéto disky nepoužívajte.
Zdroje napájania
 Pri používaní zariadenia so sieťovým napájaním
použite dodaný sieťový napájací kábel;
nepoužívajte žiadny iný kábel.
 Odpojte toto zariadenie od sieťovej napájacej
zásuvky, ak sa nebude dlhodobo používať.
 Keď sa nepoužívajú batérie, vyberte ich, aby
nedošlo k poškodeniu, ktoré by mohlo byť
spôsobené únikom elektrolytu z batérií alebo
koróziou.
Umiestnenie
Zvuk vypadáva.
 Nenechávajte toto zariadenie na mieste v blízkosti
zdrojov tepla, na mieste vystavenom pôsobeniu
priameho slnečného svetla, nadmernému
množstvu prachu alebo mechanickým nárazom,
alebo v aute vystavenom pôsobeniu priamych
slnečných lúčov.
 Neumiestňujte toto zariadenie blízko zariadení,
ktoré generujú teplo, ako sú svietidlá či ohrievače.
Teplo z týchto zariadení môže zdeformovať kryt a
spôsobiť poruchu systému.
 Neumiestňujte toto zariadenie na šikmý alebo
nestabilný povrch.
 Neumiestňujte nič do vzdialenosti 10 mm od
zadnej časti skrinky zariadenia. Vetracie otvory
nesmú byť zakryté, aby mohlo toto zariadenie
správne fungovať a aby sa predĺžila životnosť jeho
komponentov.
 Keďže sa pre reproduktory používa silný magnet,
nepribližujte sa s osobnými kreditnými kartami,
ktoré využívajú magnetické kódovanie ani s
hodinkami s pružinovým naťahovaním, aby
nedošlo k možnému poškodeniu spôsobenému
magnetom.
 Znížte úroveň hlasitosti.
 Vyčistite disk CD, alebo ho vymeňte, ak je disk CD
značne poškodený.
 Zariadenie umiestnite na miesto, na ktorom
nedochádza k vibráciám.
 Vyčistite šošovku pomocou bežne dostupného
ofukovacieho zariadenia.
 Zvuk môže vypadávať, alebo sa môže ozývať šum,
keď sa používajú nekvalitné disky CD-R/CD-RW,
alebo sa vyskytuje problém so záznamovým
zariadením či aplikačným softvérom.
Používanie
 Ak pripojíte nekompatibilné USB zariadenie, môžu
sa vyskytnúť nasledujúce problémy.
Nedošlo k rozpoznaniu USB zariadenia.
Názov súboru alebo priečinka sa nezobrazuje na
tomto zariadení.
Prehrávanie nie je možné.
Zvuk preskakuje.
Vyskytuje sa šum.
Výstup zvuku je skreslený.
 Ak sa zariadenie prinesie priamo z chladného do
teplého prostredia, alebo sa umiestni do veľmi
vlhkej miestnosti, môže dôjsť ku kondenzácii
vlhkosti na šošovke vnútri časti s CD prehrávačom.
Ak k tomu dôjde, zariadenie nebude fungovať
správne. V takomto prípade vyberte disk CD a
počkajte asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Manipulácia so zariadením
 Nenechávajte priestor na vkladanie diskov CD
otvorený, aby nedošlo k jeho znečisteniu prachom
a malými úlomkami.
 Dbajte na to, aby nedošlo k špliechaniu vody na
toto zariadenie. Toto zariadenie nie je vodotesné.
Čistenie skrinky zariadenia
 Vyčistite skrinku zariadenia, panel a ovládacie
prvky pomocou mäkkej handričky mierne
navlhčenej jemným roztokom čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadny druh brúsnej
utierky, čistiaceho prášku ani rozpúšťadla, ako je
alkohol či benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy ohľadom
vášho zariadenia, obráťte sa na svojho najbližšieho
predajcu výrobkov značky Sony.
Riešenie problémov
Všeobecné údaje
Napájanie sa nezapne.
 Uistite sa, že je sieťový napájací kábel bezpečne
pripojený k sieťovej napájacej zásuvke.
 Uistite sa, že je konektor sieťového napájacieho
kábla bezpečne vsunutý do konektora AC IN.
 Skontrolujte, či sú batérie vložené správne, so
zodpovedajúcou polaritou.
 Vymeňte všetky batérie za nové, keď sa zníži jas
indikátora OPR/BATT .
Nevysiela sa žiadny zvuk.
 Uistite sa, že je zvolená vhodná funkcia pre zdroj
hudby alebo zvuku, ktorý chcete počúvať.
 Keď počúvate zariadenie cez reproduktory,
odpojte slúchadlá.
Zvuk je zašumený.
 Je možné, že v blízkosti tohto zariadenia niekto
používa mobilný telefón alebo iné zariadenie
vysielajúce rádiové vlny. Ak áno, oddiaľte toto
zariadenie od takýchto zariadení.
Zo zariadenia sa ozýva mierny šum.
 Nie je to porucha. Z rádia sa môže ozývať mierny
šum v závislosti od stavu napájania.
CD/MP3/WMA prehrávač
CD prehrávač neprehráva, aj keď je disk CD
na mieste.
 Vložte disk CD so štítkom smerujúcim dopredu.
 Vyčistite disk CD.
 Vyberte disk CD a nechajte priestor na vkladanie
diskov CD otvorený približne na jednu hodinu, aby
sa odparil kondenzát vlhkosti.
 Disk CD-R/CD-RW je prázdny.
 Na disku sa nenachádzajú žiadne súbory vo
formáte MP3/WMA, ktoré by bolo možné prehrať.
 Vyskytol sa problém s kvalitou CD-R/CD-RW,
záznamovým zariadením alebo aplikačným
softvérom.
 Vymeňte všetky batérie za nové, keď sa zníži jas
indikátora OPR/BATT .
Po vložení disku sa zobrazí „Err“.
 Disk CD môže byť znečistený. Vyčistite disk.
 Disk CD môže byť poškrabaný. Vymeňte disk.
 Disk CD môže mať problém s načítaním. Vymeňte
disk.
 Do priestoru na vkladanie diskov CD môže byť
vložený prázdny disk.
 Je vložený disk (DVD, BD, atď.), ktorý nie je možné
prehrať. Vymeňte disk.
 V priestore na vkladanie diskov CD nie je vložený
žiadny disk. Vložte disk.
 Disk CD môže byť vložený opačne. Vložte disk CD
so štítkom smerujúcim dopredu.
 Nie sú zaznamenané žiadne zvukové súbory s
podporovaným formátom alebo súbor, ktorý sa
má prehrať, má nepodporovanú príponu súboru.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie ako
zvyčajne.
 Spustenie nasledujúcich diskov trvá dlhší čas.
Disk so záznamom, ktorý má komplikovanú
stromovú štruktúru.
Disk, ktorý obsahuje veľa priečinkov, súborov
alebo súborov v inom formáte ako MP3/WMA.
USB zariadenie
USB zariadenie nefunguje správne.
Zobrazuje sa „Err01“.
 Pripojené je nepodporované USB zariadenie a
vykonal sa úkon prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania.
Zobrazí sa „Err02“ a zariadenie sa
automaticky vypne.
 Zistila sa nezvyčajná úroveň elektrického prúdu z
portu  (USB) . V takomto prípade odstráňte
USB zariadenie z portu  (USB)  a znova pripojte
USB zariadenie a potom znova zapnite toto
zariadenie. Ak tento problém pretrváva po zapnutí
napájania tohto zariadenia, kontaktujte svojho
najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
Nie je možné prehrávať súbory vo formáte
MP3/WMA.
 Zvukové súbory môžu mať nevhodné prípony.
Prípony súborov podporované týmto zariadením
sú nasledovné:
MP3: prípona súboru „.mp3“
WMA: prípona súboru „.wma“
 Je možné, že boli tieto zvukové súbory vytvorené v
iných formátoch ako MP3/WMA.
 Pamäťové USB zariadenie používa iný systém
súborov ako FAT16 alebo FAT32.*
 Súbory sú zašifrované alebo chránené heslom.
* Toto zariadenie podporuje FAT16 a FAT32, ale niektoré
pamäťové USB médiá nemusia podporovať oba systémy
súborov.
Podrobnosti si vyhľadajte v návode na obsluhu daného
pamäťového USB zariadenia alebo kontaktujte výrobcu.
Rádio
Zvuk je slabý alebo je nedostatočný príjem.
 Vymeňte všetky batérie za nové.
 Posuňte toto zariadenie mimo dosahu TV
prijímačov.
 Pri príjme v pásme FM vysuňte anténu na celú
dĺžku a zmeňte jej orientáciu tak, aby bol príjem v
pásme FM čo najlepší. Pri príjme v pásme AM
zmeňte orientáciu samotného tohto zariadenia
tak, aby sa dosiahol čo najlepší príjem.
 Ak sa nachádzate v budove, počúvajte blízko
okna.
 Ak sa mobilný telefón nachádza blízko tohto
zariadenia, zo zariadenia sa môže ozývať
intenzívny hluk. Udržiavajte telefón mimo dosahu
tohto zariadenia.
Obraz TV prijímača je nestabilný.
 Ak počúvate program v pásme FM blízko TV
prijímača s izbovou anténou, premiestnite toto
zariadenie mimo TV prijímača.
Ak problém pretrváva aj po vyskúšaní navrhovaných
riešení, odpojte sieťový napájací kábel alebo vyberte
všetky batérie. Keď zhasnú všetky indikátory na
displeji, znova pripojte sieťový napájací kábel, alebo
znovu vložte batérie. Ak problém aj naďalej
pretrváva, obráťte sa na svojho najbližšieho predajcu
výrobkov značky Sony.
Zobrazuje sa „Err C13“.
 V pripojenom zariadení sa vyskytla nečakaná
chyba.
 Pripojené je neznáme zariadenie.
Nevysiela sa žiadny zvuk.
 Je možné, že je USB zariadenie pripojené
nesprávne. Vypnite toto zariadenie a znova
pripojte USB zariadenie. Potom zapnite toto
zariadenie.
Vyskytuje sa šum, preskakovanie alebo
skreslený zvuk.
 Vypnite toto zariadenie a znova pripojte USB
zariadenie. Potom znova zapnite toto zariadenie.
 Samotné hudobné dáta obsahujú šum, alebo je
zvuk skreslený. Šum sa mohol zaznamenať počas
vytvárania zvukových súborov. Pokúste sa znova
vytvoriť zvukové súbory a prehrajte ich
prostredníctvom tohto zariadenia.
Zariadenie USB sa nedá pripojiť k portu
 (USB) .
 Konektor na USB zariadení alebo USB kábli je
zasunuťy obrátene. Zasuňte ho do portu  (USB)
 so správnou orientáciou.
„READ“ sa zobrazuje dlhý čas, alebo trvá
dlhý čas, kým sa spustí prehrávanie.
 Proces načítavania môže trvať dlho v
nasledujúcich prípadoch:
Na USB zariadení sa nachádza veľa priečinkov
alebo súborov.
Štruktúra súborov je zložitá.
Pamäť je takmer plná.
Vnútorná pamäť je fragmentovaná.
Aby ste sa vyhli vyššie uvedeným problémom,
odporúčame vám dodržiavať nasledujúce pokyny:
Dbajte na to, aby bol celkový počet priečinkov v
USB zariadení maximálne 100.
Dbajte na to, aby bol celkový počet súborov v
priečinku maximálne 100.
Chybné zobrazenie
 Dáta uložené v USB zariadení môžu byť
poškodené. Znova odošlite hudobné dáta do USB
zariadenia.
 Toto zariadenie dokáže zobraziť len čísla a
písmená abecedy. Iné znaky sa nezobrazia
správne.
Nedošlo k rozpoznaniu USB zariadenia.
 Vypnite toto zariadenie a znova pripojte USB
zariadenie a potom zapnite toto zariadenie.
 USB zariadenie nefunguje správne. Podrobnosti o
spôsobe riešenia tohto problému nájdete v
návode na obsluhu daného USB zariadenia.
Nespustí sa prehrávanie.
 Vypnite toto zariadenie a znova pripojte USB
zariadenie.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
 Režim prehrávania nastavte na normálne
prehrávanie.
Technické údaje
Časť s CD prehrávačom
Systém
Systém digitálneho zvukového signálu kompaktných
diskov
Vlastnosti laserovej diódy
Vyžarovanie: nepretržité
Výkon lasera: menej ako 44,6 μW
(Hodnota výkonu sa meria vo vzdialenosti približne
200 mm od povrchu šošovky na bloku optickej prenosky
s otvorom 7 mm.)
Počet kanálov
2
Frekvenčná odozva
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Pomalé a rýchle kolísanie výšky tónu
Pod merateľným limitom
Podporovaný zvukový formát
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
WMA (Windows Media Audio)
Rádio
Frekvenčný rozsah
Modely pre Európu
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz krok)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz krok)
Model určený pre kórejský trh
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz krok)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz krok)
Stredná frekvencia
FM: 225 kHz
AM: 177,5 kHz
Antény
FM: Teleskopická anténa
AM: Zabudovaná feritová tyčová anténa
Vstup
AUDIO IN
Stereofónny minikonektor
Port  (USB)
Typ A, maximálny prúd 500 mA, kompatibilný s USB 2.0
Full Speed
Výstup
 (slúchadlá) stereofónny minikonektor
Pre slúchadlá s impedanciou 16   32 
Všeobecné údaje
Reproduktor
Plný rozsah, 5 cm priemer, 8 , kužeľovitý typ (2)
Výstupný výkon
1,1 W + 1,1 W (pri 8 , 10% harmonické skreslenie)
Požiadavky na napájanie
Modely pre Európu
230 V striedavého prúdu, 50 Hz (sieťové napájanie)
9 V jednosmerného prúdu
(šesť batérií LR6 (veľkosti AA))
Model určený pre kórejský trh
220 V striedavého prúdu, 60 Hz (sieťové napájanie)
9 V jednosmerného prúdu
(šesť batérií LR6 (veľkosti AA))
Spotreba energie
10 W
0,8 W (počas pohotovostného režimu)
Výdrž batérií*1, *2
Prehrávanie diskov CD
Približne 2,5 hodíny
Prehrávanie USB zariadenia
Približne 3 hodíny (pri 100 mA záťaži)
Približne 0,8 hodíny (pri 500 mA záťaži)
Príjem v pásme FM
Približne 15 hodín
*1 Merané podľa štandardov Sony. Skutočná výdrž batérií
sa môže meniť v závislosti od stavu alebo
prevádzkových podmienok tohto zariadenia.
*2Pri použití alkalických batérií značky Sony.
Rozmery
Približne 318 mm × 156 mm × 70 mm (š/v/h) (vrátane
vyčnievajúcich častí)
Množstvo
Zariadenie: 1
Hmotnosť
Približne 1,6 kg (vrátane batérií)
Dodané príslušenstvo
Sieťový napájací kábel (1)
Návod na obsluhu (1) (táto príručka)
Záručný list (1) (len pre európske modely)
Konštrukčné riešenie a technické parametre podliehajú
zmenám bez upozornenia.
Upozornenie týkajúce sa
licencií a ochranných známok
 Technológia a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 sa používajú na základe licencie od
spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.
 Windows Media je registrovaná ochranná známka
alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch amerických alebo
iných krajinách.
 Tento výrobok je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto
technológie mimo tohto výrobku sú zakázané bez
príslušnej licencie od spoločnosti Microsoft alebo
autorizovanej pobočky spoločnosti Microsoft.
 Ostatné ochranné známky a obchodné názvy
patria ich príslušným majiteľom. V tomto návode
nie sú značky ™ a uvedené.
®
Download PDF

advertising