Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Systém domáceho kina Blu-ray s technológiou Bluetooth® Návod na použitie

4-485-800-13(1) (SK)
Systém domáceho kina
Blu-ray Disc™/DVD
Návod na použitie
BDV-N9200W/BDV-N9200WL
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici
alebo vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu
na zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
a ohňu.
Zariadenie musí byť bezpečne
pripevnené k podlahe alebo stene
v súlade s pokynmi na inštaláciu,
aby sa predišlo poraneniu.
Iba na používanie v interiéri.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené
v smernici o elektromagnetickej
kompatibilite pri pripojení pomocou
kábla kratšieho ako tri metre
(iba modely pre Európu).
Zdroje napájania
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je
odpojené od elektrickej siete, kým
je pripojené k sieťovej zásuvke.
• Keďže sa zariadenie odpája od
elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej
sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia,
okamžite odpojte hlavnú zástrčku
od sieťovej zásuvky.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvýši nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
Keďže laserový lúč používaný v tomto
systéme domáceho kina Blu-ray Disc/
DVD môže poškodiť zrak, nepokúšajte
sa rozobrať kryt.
Opravy prenechajte výlučne
kvalifikovanému personálu.
Snímacia jednotka tohto zariadenia je
klasifikovaná ako LASEROVÝ PRODUKT
TRIEDY 3R. Po otvorení ochranného
krytu lasera sa zo zariadenia uvoľní
viditeľné aj neviditeľné laserové
žiarenie, a preto dbajte na to, aby ste
sa vyhli priamemu ožiareniu očí.
Toto označenie sa nachádza na spodnej
vonkajšej časti hlavnej jednotky.
Pre zákazníkov v Európe a Rusku
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY.
Toto označenie sa nachádza na spodnej
vonkajšej časti hlavnej jednotky.
Pre hlavnú jednotku a zosilňovač
priestorového zvuku
Štítok sa nachádza na spodnej
vonkajšej časti.
2SK
Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov
a konektorov.
Informácie pre zákazníkov
v Európe
Likvidácia
nepotrebných
batérií, elektrických
a elektronických
zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na produkte, batérii alebo
na balení znamená, že s produktom
a batériou nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Na určitých
typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky
ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Správnou likvidáciou
týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať
len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérií,
elektrických a elektronických zariadení
by ste mali tieto produkty odovzdať
na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste
zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných
batérií. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu alebo
batérie vám poskytne miestny mestský
úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa
servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že zariadenia BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL/BDV-N5200W/
TA-SA700WR/TA-SA600WR/
TA-SA500WR sú v súlade so základnými
požiadavkami a ďalšími dôležitými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese
URL: http://www.compliance.sony.de/
3SK
Produkt je určený na používanie v týchto
krajinách.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
Pásmo 5,15 GHz – 5,35 GHz je
obmedzené iba na prevádzku v interiéri.
Tento systém domáceho kina Blu-ray
Disc/DVD je určený na prehrávanie
zvuku a videozáznamov z diskov alebo
zariadení USB, prehrávanie hudby
zo smartfónu kompatibilného
s technológiou NFC alebo zariadenia
BLUETOOTH a tunera FM. Tento systém
tiež podporuje sieťové prehrávanie
a funkciu Screen mirroring.
Sledovanie trojrozmerného
obrazu
Niektoré osoby môžu mať počas
sledovania trojrozmerného obrazu
nepríjemné pocity (ako sú presilenie očí,
únava alebo nevoľnosť). Spoločnosť
Sony odporúča, aby si všetky osoby
sledujúce trojrozmerný obraz robili
pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia
potrebných prestávok sa u jednotlivých
osôb líši. Musíte sa rozhodnúť, aká
prestávka je pre vás najlepšia. Ak máte
akékoľvek nepríjemné pocity, mali by
ste trojrozmerný obraz prestať sledovať,
kým tieto pocity nezmiznú. V prípade
potreby sa poraďte s lekárom. Takisto
by ste si mali pozrieť (i) používateľskú
príručku alebo výstražné hlásenia iného
zariadenia používaného s týmto
produktom, prípadne obsah disku
Blu-ray Disc prehrávaného pomocou
tohto produktu a (ii) našu webovú
lokalitu (http://esupport.sony.com/),
kde nájdete najnovšie informácie.
Zrak malých detí (najmä do veku
šiestich rokov) sa neustále vyvíja.
Skôr než malým deťom dovolíte
sledovať trojrozmerný obraz, poraďte sa
s lekárom (napríklad s detským alebo
očným lekárom).
4SK
Dospelé osoby by mali dohliadnuť,
aby malé deti dodržiavali odporúčania
uvedené vyššie.
Ochrana pred kopírovaním
• Na médiách Blu-ray Disc aj DVD
sa nachádzajú pokročilé systémy
na ochranu obsahu. Tieto systémy,
nazývané AACS (Advanced Access
Content System) a CSS (Content
Scramble System), môžu obsahovať
funkcie obmedzujúce prehrávanie,
analógový výstup a ďalšie podobné
funkcie. Prevádzka tohto produktu
a príslušné obmedzenia sa môžu líšiť
v závislosti od dátumu zakúpenia,
pretože riadiaci orgán pre systém
AACS môže po zakúpení produktu
prijať nové pravidlá týkajúce sa
obmedzení alebo ich zmeniť.
• Upozornenie týkajúce sa technológie
Cinavia
Tento produkt používa technológiu
Cinavia, ktorá slúži na obmedzenie
používania neoprávnených kópií
niektorých komerčných filmov a videí
a ich zvukových stôp. Ak sa odhalí
zakázané použitie neoprávnenej
kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie
alebo kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológii Cinavia
môžete zistiť v zákazníckom
informačnom centre online pre
technológiu Cinavia na stránke
http://www.cinavia.com. Ak sa chcete
dozvedieť ďalšie informácie
o technológii Cinavia prostredníctvom
pošty, pošlite korešpondenčný lístok
so svojou adresou na nasledujúcu
adresu: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Autorské práva a ochranné
známky
• Tento systém zahŕňa dekodéry
priestorového zvuku s adaptívnou
matricou Dolby* Digital a
Dolby Pro Logic a systém DTS**
Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie
od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého
písmena D sú ochrannými
známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Informácie o patentoch spoločnosti
DTS nájdete na stránke
http://patents.dts.com. Vyrobené
na základe licencie od spoločnosti
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD
a príslušné symboly sú
registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti DTS, Inc.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
• Tento systém je vybavený
technológiou High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI
sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA
a iných krajinách.
• Java je ochrannou známkou
spoločnosti Oracle alebo jej
sesterských spoločností.
• Logo DVD je ochrannou známkou
spoločnosti DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
• Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D,
BD-LIVE, BONUSVIEW a ich logá sú
ochrannými známkami asociácie
Blu-ray Disc Association.
• Logá Blu-ray Disc, DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO a CD sú
ochrannými známkami.
• Super Audio CD je ochranná známka.
• App Store je servisná známka
spoločnosti Apple Inc.
• BRAVIA je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• AVCHD 3D/Progressive a logo AVCHD
3D/Progressive sú ochrannými
známkami spoločností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
• , XMB a xross media bar sú
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation a Sony Computer
Entertainment Inc.
• PlayStation je registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
• Logo Sony Entertainment Network
a Sony Entertainment Network sú
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
• Technológiu na rozpoznanie hudby
a videí a súvisiace údaje poskytuje
spoločnosť Gracenote®. Technológie
spoločnosti Gracenote predstavujú
priemyselný štandard v oblasti
rozpoznávania hudby a poskytovania
súvisiaceho obsahu. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite
www.gracenote.com.
Autorské práva na údaje súvisiace
s diskami CD, DVD, Blu-ray Disc,
hudbou a videami poskytované
spoločnosťou Gracenote, Inc. – © 2000
až súčasnosť Gracenote. Autorské
práva na softvér Gracenote Software –
© 2000 až súčasnosť Gracenote.
Na tento produkt alebo službu
sa vzťahuje najmenej jeden patent,
vlastníkom ktorého je spoločnosť
Gracenote. Neúplný zoznam
príslušných patentov spoločnosti
Gracenote nájdete na webovej lokalite
spoločnosti Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, logo a ligatúra
Gracenote a logo Powered by
Gracenote sú registrovanými
ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami spoločnosti
Gracenote, Inc. v USA alebo iných
krajinách.
5SK
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
a Wi-Fi Alliance® sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ sú
ochranné známky spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA
a iných krajinách.
• Android™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
• Google Play™ je ochrannou
známkou spoločnosti Google Inc.
• Xperia je ochranná známka
spoločnosti Sony Mobile
Communications AB.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú
registrovaným ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG,
Inc., a spoločnosť Sony Corporation
používa takéto známky na základe
licencie. Ostatné ochranné známky
a obchodné názvy patria príslušným
vlastníkom.
• Na technológiu a patenty kódovania
zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
• Tento produkt zahŕňa na základe
licencie od spoločnosti Verance
Corporation technológiu, ktorá
je chránená podľa patentu USA
č. 7 369 677 a iných patentov vydaných
alebo čakajúcich na vydanie v USA
a iných krajinách, rovnako ako aj
autorskými právami a ochranou
výrobného tajomstva pre určité
prvky takejto technológie.
Cinavia je ochrannou známkou
spoločnosti Verance Corporation.
Copyright 2004 – 2010 Verance
Corporation. Všetky práva vyhradené
spoločnosťou Verance. Spätná analýza
a rozkladanie sú zakázané.
6SK
• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo
iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation.
Bez licencie od spoločnosti Microsoft
alebo jej oprávnenej dcérskej
spoločnosti je používanie alebo
distribúcia takejto technológie
oddelene od produktu zakázaná.
Vlastníci obsahu chránia svoje duševné
vlastníctvo vrátane obsahu, na ktorý
sa vzťahujú autorské práva, pomocou
technológie prístupu k obsahu
Microsoft PlayReady™. Toto
zariadenie používa technológiu
PlayReady na prístup k obsahu
chránenému pomocou technológie
PlayReady alebo WMDRM.
Ak zariadenie nedokáže správne
presadzovať obmedzenia týkajúce sa
používania obsahu, vlastníci obsahu
môžu od spoločnosti Microsoft
požadovať, aby zrušila funkcie
zariadenia na prehrávanie obsahu
chráneného pomocou technológie
PlayReady. Toto zrušenie by nemalo
ovplyvniť nechránený obsah ani obsah
chránený pomocou inej technológie na
prístup k obsahu. Vlastníci obsahu
môžu od vás požadovať inováciu
technológie PlayReady, aby ste ich
obsah mohli používať. Ak inováciu
odmietnete, nebudete môcť získať
prístup k obsahu, ktorý vyžaduje
inováciu.
• DLNA™, logo DLNA
a DLNA CERTIFIED™ sú ochrannými
známkami, servisnými známkami
alebo osvedčeniami o známke
spoločnosti Digital Living
Network Alliance.
• Platforma Opera® Devices SDK
od spoločnosti Opera Software ASA.
Copyright 1995 – 2013
Opera Software ASA.
Všetky práva vyhradené.
• Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.
• Ostatné názvy systémov a produktov
sú vo všeobecnosti ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných
výrobcov. V tomto dokumente
sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Licenčné informácie pre
koncového používateľa
Licenčná zmluva koncového
používateľa spoločnosti Gracenote®
Táto aplikácia alebo zariadenie
obsahuje softvér od spoločnosti
Gracenote, Inc. so sídlom v Emeryville,
Kalifornia (ďalej len Gracenote). Softvér
od spoločnosti Gracenote (softvér
Gracenote) umožňuje tejto aplikácii
rozpoznať disk alebo súbor a získať
hudobné údaje vrátane údajov o názve,
interpretovi, skladbe a titule
(údaje Gracenote) zo serverov online
alebo zabudovaných databáz (servery
Gracenote) a vykonávať ďalšie funkcie.
Údaje Gracenote môžete používať iba
prostredníctvom funkcií tejto aplikácie
alebo zariadenia, ktoré sú určené pre
koncového používateľa.
Súhlasíte s tým, že údaje Gracenote,
softvér Gracenote a servery Gracenote
budete používať výlučne na svoje
osobné nekomerčné účely. Súhlasíte
s tým, že softvér Gracenote
ani akékoľvek údaje Gracenote
nepostúpite, neskopírujete ani
neprenesiete žiadnej tretej strane.
SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ÚDAJE
GRACENOTE, SOFTVÉR GRACENOTE
ALEBO SERVERY GRACENOTE BUDETE
POUŽÍVAŤ VÝLUČNE SPÔSOBOM
TU UVEDENÝM.
Súhlasíte s tým, že v prípade porušenia
týchto obmedzení bude vaša nevýlučná
licencia na používanie údajov
Gracenote, softvéru Gracenote
a serverov Gracenote vypovedaná.
Ak bude vaša licencia vypovedaná,
súhlasíte s ukončením akéhokoľvek
používania údajov Gracenote, softvéru
Gracenote a serverov Gracenote.
Spoločnosť Gracenote si v prípade
údajov Gracenote, softvéru Gracenote
a serverov Gracenote vyhradzuje všetky
práva vrátane vlastníckych práv.
Od spoločnosti Gracenote nebude
za žiadnych okolností možné vyžadovať
platbu za informácie, ktoré poskytujete.
Súhlasíte s tým, že spoločnosť
Gracenote, Inc. môže na základe tejto
zmluvy uplatniť svoje právo proti vašej
osobe vo svojom mene.
Služba spoločnosti Gracenote používa
za účelom vytvárania štatistík unikátny
identifikátor na sledovanie požiadaviek.
Náhodne priradený číselný identifikátor
umožňuje službe Gracenote
spočítavať požiadavky bez toho,
aby sa zhromažďovali vaše osobné
údaje. Viac informácií možno získať
na webovej stránke so zásadami
ochrany osobných údajov spoločnosti
Gracenote pre službu Gracenote.
7SK
Softvér Gracenote a každá položka
údajov Gracenote sú licencované
pre vás „TAK, AKO SÚ“. Spoločnosť
Gracenote neposkytuje žiadne výslovné
ani implicitné vyhlásenia a záruky
týkajúce sa presnosti údajov Gracenote
v súvislosti so servermi Gracenote.
Spoločnosť Gracenote si vyhradzuje
právo na odstránenie údajov
zo serverov Gracenote alebo zmenu
kategórií údajov z akéhokoľvek dôvodu,
ktorý spoločnosť Gracenote považuje
za postačujúci. V súvislosti
s bezchybným a nepretržitým
fungovaním softvéru Gracenote alebo
serverov Gracenote sa neposkytujú
žiadne záruky. Spoločnosť Gracenote
nie je povinná poskytovať vám zlepšené
alebo ďalšie typy údajov alebo kategórií,
ktoré môže poskytovať v budúcnosti,
a poskytovanie svojich služieb môže
kedykoľvek ukončiť.
SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ODMIETA
VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ
ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH
NÁROKOV A NEPORUŠENIA CUDZÍCH
PRÁV. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE
NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA
VÝSLEDKY, KTORÉ NADOBUDNETE
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU GRACENOTE
ALEBO KTORÉHOKOĽVEK SERVERA
GRACENOTE. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE
NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ
ANI NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK
ČI STRATENÉ VÝNOSY.
© Gracenote, Inc. 2013
8SK
Informácie o tomto
návode na použitie
• Pokyny v tomto návode na použitie
opisujú ovládacie prvky na diaľkovom
ovládaní. Môžete tiež používať
ovládacie prvky na hlavnej jednotke,
ak majú rovnaký alebo podobný názov
ako prvky na diaľkovom ovládaní.
• Výraz disk sa v tejto príručke používa
na všeobecné označenie diskov BD,
DVD, Super Audio CD alebo CD, pokiaľ
v texte alebo na obrázkoch nie je
uvedené inak.
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú
na modely
BDV-N9200W, BDV-N9200WL,
BDV-N7200W, BDV-N7200WL
a BDV-N5200W. Na ilustráciu
sa používa model BDV-N9200WL
Akákoľvek odlišnosť v prevádzke je
v texte jasne označená, napríklad
slovami „iba model BDV-N9200WL“.
• Niektoré obrázky majú podobu
abstraktných kresieb a môžu sa líšiť
od skutočných produktov.
• Položky zobrazené na televíznej
obrazovke sa môžu v jednotlivých
oblastiach líšiť.
• Predvolené nastavenie je
podčiarknuté.
Obsah
Informácie o tomto návode
na použitie ........................... 8
Odbalenie ..................................11
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami ......... 14
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia
reproduktorov ................ 20
Krok č. 2: Pripojenie
systému .......................... 21
Pripojenie
reproduktorov ...............
Pripojenie televízora .........
Pripojenie ďalších
zariadení ........................
Pripojenie antény ..............
Krok č. 3: Príprava
pripojenia k sieti .............
Krok č. 4: Nastavenie
bezdrôtového systému ..
Krok č. 5: Vykonanie
jednoduchého
nastavenia ......................
Krok č. 6: Výber zdroja
prehrávania ....................
Krok č. 7: Priestorový zvuk ...
21
23
24
26
26
28
29
30
31
Prehrávanie
Prehrávanie disku .....................33
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB ....................35
Počúvanie hudby zo zariadenia
BLUETOOTH ....................... 36
Používanie funkcie Screen
mirroring ............................ 38
Pripojenie k vzdialenému
zariadeniu pomocou
funkcie One-touch
Function (NFC) ................... 39
Používanie aplikácie
SongPal ............................... 41
Prehrávanie
prostredníctvom siete ........ 41
Dostupné možnosti ................. 44
Nastavenie zvuku
Výber zvukového formátu,
stôp vo viacerých
jazykoch alebo kanálu ........47
Reprodukovanie zvuku
multiplexného vysielania .. 48
Ladič rozhlasových staníc
Počúvanie rádia ....................... 48
Prijímanie rozhlasového
údajového
systému (RDS) .................... 50
9SK
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control
for HDMI pre funkciu
BRAVIA Sync .......................50
Automatická kalibrácia
príslušných nastavení
reproduktora ...................... 51
Nastavenie reproduktorov ....... 53
Používanie časovača
automatického vypnutia .... 55
Inaktivácia tlačidiel na hlavnej
jednotke ............................. 55
Zmena jasu ............................... 55
Používanie vizualizácie
na televíznej obrazovke .....56
Používanie osvetlenia
reproduktorov ....................56
Úspora energie
v pohotovostnom režime .. 57
Prehľadávanie webových
lokalít .................................. 57
Ďalšie nastavenia
bezdrôtového systému ......59
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky
nastavení ............................62
[Software Update]
(Aktualizácia softvéru) .......63
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky) .....63
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku) .............66
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania
diskov BD alebo DVD) ........68
10SK
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej
ochrany) ..............................68
[Music Settings]
(Nastavenia hudby) ............69
[System Settings]
(Nastavenia systému) .........69
[External Input Settings]
(Nastavenia externých
vstupov) ...............................71
[Network Settings]
(Nastavenia siete) ................71
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia
siete) ................................... 72
[Resetting] (Obnovenie
nastavení) ........................... 73
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia ............. 73
Poznámky o diskoch ................ 76
Riešenie problémov ................. 76
Prehrateľné disky .....................84
Prehrateľné typy súborov ........85
Podporované zvukové
formáty ............................... 87
Technické parametre ............... 87
Zoznam kódov jazykov ........... 90
Register ....................................92
Odbalenie
• Návod na použitie (iba modely pre
Oceániu, Afriku, Indiu, Blízky východ,
Singapur, Čínu, Thajsko, Taiwan
a Rusko)
• Sprievodca rýchlym nastavením
• Sprievodca inštaláciou reproduktorov
• Referenčná príručka (iba modely
pre Európu)
• Diaľkové ovládanie (1)
• Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
• Drôtová anténa FM (1)
Iba modely BDV-N9200W/
BDV-N9200WL
• Predné reproduktory (2),
reproduktory na priestorový zvuk (2)
(iba model BDV-N9200W)
alebo
• Kalibračný mikrofón (1) (iba modely
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL)
(iba model BDV-N9200WL)
• Kábel High Speed HDMI (1) (iba modely
pre Afriku, Indiu, Blízky východ,
Singapur, Čínu, Thajsko a Taiwan)
• Stredový reproduktor (1)
• Zosilňovač priestorového zvuku (1)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
(iba model BDV-N9200W)
11SK
(iba model BDV-N9200WL)
Iba modely BDV-N7200W/
BDV-N7200WL
• Predné reproduktory (2),
reproduktory na priestorový zvuk (2)
(iba model BDV-N7200W)
• Reproduktorové káble
– (5: červený/biely/sivý/modrý/
zelený) (iba model BDV-N9200W)
– (1: zelený) (iba model
BDV-N9200WL)
(iba model BDV-N7200WL)
• Podstavce (4)
• Stredový reproduktor (1)
• Spodné časti predných reproduktorov
a reproduktorov na priestorový
zvuk (4)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
(iba model BDV-N7200W)
• Skrutky (veľké) (4)
• Skrutky (malé) (12)
12SK
(iba model BDV-N7200WL)
Iba model BDV-N5200W
• Predné reproduktory (2)
• Reproduktorové káble
– (5: červený/biely/sivý/modrý/
zelený) (iba model BDV-N7200W)
– (1: zelený) (iba model
BDV-N7200WL)
• Reproduktory na priestorový zvuk (2)
• Stredový reproduktor (1)
• Stojany (pre predné reproduktory
a reproduktory na priestorový zvuk) (4)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
• Skrutky (8)
13SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Hlavná jednotka
Horný a predný panel
2
3
4
5
6
1 9
8
A Tlačidlo "/1 (zapnutie alebo
pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie hlavnej
jednotky alebo na jej prepnutie
do pohotovostného režimu.
B Kryt disku (str. 33)
C Displej horného panela
D Značka
(značka N) (str. 39)
Ak chcete aktivovať funkciu NFC,
umiestnite zariadenie kompatibilné
s funkciou NFC do blízkosti tohto
indikátora.
14SK
7 Otvor
E Indikátor LED
Biely: svieti, keď je hlavná jednotka
zapnutá.
Modrý (pre stav zariadenia
BLUETOOTH):
– systém je pripravený
na spárovanie: rýchlo bliká,
– počas párovania: rýchlo bliká,
– zistilo sa zariadenie s funkciou
NFC: bliká,
– pripojenie je vytvorené:
rozsvieti sa.
F Dotykové tlačidlá a indikátory
N* (prehratie)
x* (zastavenie)
./> (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
VOL +/–
FUNCTION (str. 30)
Slúži na výber zdroja prehrávania.
G Port (USB) (str. 35)
Zasuňte necht do otvoru a otvorte
kryt.
H
(snímač diaľkového ovládania)
I Z (otvorenie alebo zatvorenie)
Informácie o dotykových
tlačidlách a indikátoroch
* Dotknite sa tlačidla N na hlavnej
jednotke a podržte ho stlačené
dlhšie ako 2 sekundy. V systéme
sa prehrá ukážka vstavaného zvuku.
Ak je zariadenie USB pripojené,
zvukový obsah zo zariadenia USB
sa prehrá ako zvuková ukážka.
Dotknutím sa tlačidla x zastavte
ukážku.
Poznámka
Počas ukážky môže byť úroveň
hlasitosti vyššia ako úroveň, ktorú
ste nastavili.
Indikátory dotykových tlačidiel blikajú
pri každom zapnutí hlavnej jednotky.
Počkajte, kým indikátory prestanú
blikať. Tlačidlá fungujú iba vtedy,
keď indikátory svietia.
Poznámka
• Tieto tlačidlá reagujú aj na jemný dotyk.
Nestláčajte ich použitím nadmernej sily.
• Ak tlačidlo nefunguje, uvoľnite ho
a počkajte niekoľko sekúnd. Potom
sa tlačidla dotknite znova, pričom
prstom zakryte indikátor tlačidla.
Indikátory na displeji horného panela
Opakované
prehrávanie
Stlmenie zvuku je
aktivované
Prijíma sa
stereofónny
zvuk
(iba pre rádio)
Stav systému (rozhlasová
frekvencia a pod.)**
Napájanie zariadenia
BLUETOOTH je
aktivované
Konektor HDMI (OUT)
je správne pripojený
k zariadeniu
kompatibilnému
so štandardom
HDCP* so vstupom
HDMI
* Technológia High-bandwidth Digital Content Protection
** Keď je v systéme nastavená funkcia TV a stlačíte tlačidlo DISPLAY, zobrazia sa informácie
o prúde údajov alebo stav dekódovania. V závislosti od prúdu údajov alebo
dekódovanej položky sa informácie o prúde údajov alebo stav dekódovania nemusia
zobraziť.
15SK
Zadný panel
1
2
9
8
A Terminály SPEAKER
ILLUMINATION (iba modely BDVN9200WL/BDV-N7200WL) (str. 22)
B Konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(str. 23, 24)
C Konektor A.CAL MIC (iba modely
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL)
(str. 29, 52)
3 4
7
5
6
D Konektory AUDIO IN (L/R)
(str. 23, 24)
E Konektor ANTENNA
(FM COAXIAL 75 ) (str. 26)
F Konektor HDMI (OUT) (str. 23)
G Konektory HDMI (IN 1/IN 2)
(str. 24)
H Terminál LAN (100) (str. 26)
I Konektory SPEAKERS (str. 21)
Zosilňovač priestorového zvuku
Predný panel
12
A Tlačidlo "/1 (zapnutie alebo
pohotovostný režim)
B Indikátor LINK/STANDBY (str. 28)
Môžete skontrolovať stav
bezdrôtového prenosu medzi
hlavnou jednotkou a zosilňovačom
priestorového zvuku.
16SK
Zadný panel
3
4 5
C Konektory SPEAKERS
D Terminály SPEAKER
ILLUMINATION (iba modely
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL)
(str. 22)
E Tlačidlo SECURE LINK (str. 60)
Slúži na spustenie funkcie
zabezpečeného prepojenia.
Diaľkové ovládanie
BDV-N9200WL/
1 BDV-N7200WL
2
BDV-N9200W/
3 BDV-N7200W/
BDV-N5200W
4
5
6
7
8
9
• Na tlačidlách AUDIO, N a 2 + sa
nachádza hmatový bod. Pri používaní
diaľkového ovládania môžete tento
bod využiť na rozpoznanie tlačidiel.
• Tlačidlo
: ovládanie televízora
(Podrobné informácie nájdete v časti
„Príprava diaľkového ovládania
na ovládanie televízora“ (str. 19).)
A Tlačidlo Z (otvorenie alebo
zatvorenie)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
krytu disku.
Tlačidlo SPEAKERS TVyAUDIO
Umožňuje vybrať, či sa zvuk
televízora bude prenášať
z reproduktorov systému alebo
televízora. Táto funkcia je
k dispozícii iba po nastavení
položky [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 69).
Tlačidlo TV "/1 (zapnutie alebo
pohotovostný režim) (str. 19)
Tlačidlo
Slúži na zapnutie televízora
alebo na jeho prepnutie
do pohotovostného režimu.
Tlačidlo "/1 (zapnutie alebo
pohotovostný režim) (str. 29)
Slúži na zapnutie systému
alebo na jeho prepnutie
do pohotovostného režimu.
B Tlačidlo SPEAKER ILLUMINATION
(str. 56)
Slúži na výber vzoru osvetlenia
na reproduktoroch.
Tlačidlo COLOUR PATTERN (str. 56)
Tlačidlo VISUALIZER (str. 56)
Slúži na výber vzoru vizualizácie.
Tlačidlo DIMMER (str. 55)
Slúži na nastavenie jasu displeja
horného panela, indikátorov
dotykových tlačidiel, indikátora LED
a osvetlenia* na reproduktoroch.
* Iba modely BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL
C Tlačidlá zvukového poľa
Pozrite si časť „Krok č. 7: Priestorový
zvuk“ (str. 31).
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD,
MUSIC EQ, GAME, NIGHT,
CONCERT HALL, FOOTBALL,
CINEMA STUDIO, MUSIC ARENA
17SK
D Farebné tlačidlá
Tlačidlá na rýchly výber položiek
v niektorých ponukách diskov BD
(možno ich používať aj na
interaktívne operácie v jazyku Java
na diskoch BD).
E Tlačidlo TOP MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
hlavnej ponuky disku BD alebo DVD.
Tlačidlo POP UP/MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM
alebo ponuky disku DVD.
Tlačidlo OPTIONS (str. 31, 44, 58)
Slúži na zobrazenie ponuky
možností na televíznej obrazovke
alebo na displeji horného panela.
(Umiestnenie sa líši v závislosti
od vybratej funkcie.)
Tlačidlo RETURN
Slúži na návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
Tlačidlá B/V/v/b
Slúžia na zvýraznenie zobrazenej
položky.
Tip
Tlačidlá V/v slúžia na rýchle
vyhľadávanie skladby počas
prehrávania hudobných diskov CD.
Tlačidlo
(prechod)
Slúži na prechod na vybratú
položku.
F Tlačidlo MIRRORING (str. 38, 41)
Slúži na výber funkcie SCR M.
Tlačidlo BLUETOOTH (str. 36)
Slúži na výber funkcie BT.
Tlačidlo HOME (str. 30, 53, 62)
Slúži na prechod do domovskej
ponuky systému alebo jej
zatvorenie.
18SK
Tlačidlo SEN
Slúži na prístup do služby Sony
Entertainment Network™ online.
Tlačidlo FUNCTION (str. 30)
Slúži na výber zdroja prehrávania.
Pomocou nastavenia [Input Skip
Setting] (Nastavenie vynechávania
vstupov) (str. 71) môžete pri výbere
požadovanej funkcie vynechať
nepoužité vstupy.
G Tlačidlo DISPLAY
(str. 35, 42, 49, 58)
Slúži na zobrazenie informácií
o prehrávaní a prehľadávaní webu
na televíznej obrazovke.
Slúži na zobrazenie predvolenej
rozhlasovej stanice, frekvencie
a ďalších informácií na displeji
horného panela.
Tlačidlo SLEEP (str. 55)
Slúži na nastavenie časovača
automatického vypnutia.
Tlačidlo AUDIO (str. 47)
Slúži na výber zvukového formátu
alebo stopy.
Tlačidlo SUBTITLE
Slúži na výber jazyka titulkov
v prípade, že sú na disku BD-ROM
alebo DVD VIDEO zaznamenané
titulky vo viacerých jazykoch.
Tlačidlo 3D
Slúži na konverziu dvojrozmerného
obsahu na simulovaný trojrozmerný
signál po pripojení zariadenia
kompatibilného s funkciou
trojrozmerného zobrazenia.
H Tlačidlá na ovládanie prehrávania
Pozrite si časť „Prehrávanie“
(str. 33).
Tlačidlá m/M (rýchle alebo
pomalé prehrávanie a zmrazenie
obrazu)
Slúžia na rýchly posun dozadu
alebo dopredu počas prehrávania.
Každým stlačením tlačidla sa zmení
rýchlosť vyhľadávania.
Ak v režime pozastavenia stlačíte
a podržíte tieto tlačidlá dlhšie než
jednu sekundu, aktivuje sa
spomalené prehrávanie.
Po stlačení v režime pozastavenia
sa obraz prehráva po jednotlivých
snímkach.
Poznámka
Spomalené prehrávanie (dozadu)
a prehrávanie jednotlivých snímok
(dozadu) nie je dostupné pri
prehrávaní diskov Blu-ray 3D.
./> (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
Slúžia na výber predchádzajúcej
alebo nasledujúcej kapitoly, skladby
alebo súboru.
Tlačidlo N (prehrávanie)
Slúži na spustenie alebo opätovné
spustenie (obnovenie) prehrávania.
Keď je systém zapnutý a je
nastavená funkcia BD/DVD, aktivuje
prehrávanie jediným dotykom
(str. 51).
Tlačidlo X (pozastavenie)
Slúži na pozastavenie alebo
opätovné spustenie prehrávania.
Tlačidlo x (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia
(bodu obnovenia). Bod obnovenia
titulu alebo stopy je posledný
prehrávaný bod a v prípade
priečinka s fotografiami je to
posledná zobrazená fotografia.
Zastaví sa ukážka zabudovaného
zvuku alebo zvuku zo zariadenia
USB.
Tlačidlá na ovládanie rádia
Pozrite si časť „Ladič rozhlasových
staníc“ (str. 48).
Tlačidlá TUNING +/–
Tlačidlá PRESET +/–
I Tlačidlo
(stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
Tlačidlá 2 (hlasitosť) +/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti.
Tlačidlá TV 2 (hlasitosť) +/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti
televízora.
Tlačidlo TV t (vstup)
Slúži na prepínanie vstupného
zdroja televízora medzi televíznym
signálom a inými vstupnými
zdrojmi.
Príprava diaľkového ovládania
na ovládanie televízora
Nastavením signálu dodaného
diaľkového ovládania môžete pomocou
neho ovládať televízor.
Poznámka
Pri výmene batérií diaľkového ovládania
sa môže obnoviť predvolené nastavenie
čísla kódu (SONY). Znova nastavte diaľkové
ovládanie.
1
Súčasne stlačte a podržte
tlačidlo TV ?/1.
19SK
Začíname
1
Stlačte príslušné tlačidlo pre váš
televízor (pozrite si tabuľku nižšie),
potom stlačte tlačidlo .
Výrobca
Tlačidlo
SONY
(predvolený)
CLEARAUDIO+
LG
MUSIC EQ
PANASONIC
GAME
PHILIPS
NIGHT,
CINEMA STUDIO,
MUSIC ARENA
SAMSUNG
SOUND FIELD,
MUSIC EQ,
MUSIC ARENA
SHARP
CONCERT HALL
TOSHIBA
FOOTBALL
Poznámka
Kódy výrobcov televízorov sú
zaregistrované pre tlačidlá v tabuľke
vyššie. Ak je nastavenie neúspešné,
aktuálne zaregistrovaný kód sa
nezmení. Znova stlačte príslušné
tlačidlo.
Ak je uvedených viacero tlačidiel, skúste
ich postupne stláčať, kým nenájdete
tlačidlo, ktoré funguje s televízorom.
2
Uvoľnite tlačidlo TV ?/1.
Teraz môžete používať tlačidlá
TV ?/1, TV 2 +/– a TV t
na ovládanie televízora.
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia
reproduktorov
Reproduktory nainštalujte podľa
nasledujúceho obrázka.
Informácie o montáži reproduktorov
nájdete v dodanom Sprievodcovi
inštaláciou reproduktorov.
A Ľavý predný reproduktor (L (ľavý))
B Pravý predný reproduktor (R (pravý))
C Stredový reproduktor
D Ľavý priestorový reproduktor (L (ľavý))
E Pravý priestorový reproduktor
(R (pravý))
F Hlbokotónový reproduktor
G Televízor
Inštalácia priestorových
reproduktorov v polohe vzadu
(Rozostavenie reproduktorov:
[Standard] (Štandardné))
A
B
F
D
20SK
G C
E
DA
G C BE
F
Poznámka
• Skontrolujte, či ste zvolili nastavenie
rozostavenia reproduktorov (str. 53)
podľa umiestnenia reproduktorov.
• Pri umiestňovaní reproduktorov alebo
stojanov reproduktorov s pripojenými
reproduktormi na špeciálne ošetrenú
podlahu (navoskovanú, naolejovanú,
vyleštenú a pod.) buďte opatrní, pretože
to môže viesť k vytvoreniu škvŕn alebo
k zmene farby.
• O reproduktor sa neopierajte ani sa naň
nevešajte, pretože môže spadnúť.
• Reproduktory tohto systému nie sú
magneticky tienené. Ak ich umiestnite
blízko televízora CRT alebo projektora,
môže dôjsť k nerovnomernosti farieb.
Krok č. 2: Pripojenie
systému
Sieťovú šnúru (napájací kábel) hlavnej
jednotky zapojte do sieťovej zásuvky
(elektrickej siete) až po pripojení
všetkých ostatných zariadení.
Poznámka
Ak pripájate iné vybavenie s ovládaním
hlasitosti, znížte hlasitosť ostatného
vybavenia na úroveň, pri ktorej
nedochádza k skresleniu zvuku.
Pripojenie reproduktorov
Reproduktorové káble pripojte tak,
aby sa zhodovali s farbou konektorov
SPEAKERS na hlavnej jednotke
a zosilňovači priestorového zvuku.
Konektor reproduktora zasúvajte,
kým nezapadne na miesto.
K hlavnej jednotke
Červený
Fialový
(Pravý predný
(hlbokotónový
reproduktor (R)) reproduktor)
Tip
• S cieľom dosiahnuť efektívnejší
prenos zvuku, keď je vybraté nastavenie
[All Front] (Všetky predné), sa odporúča
nainštalovať predné reproduktory
a reproduktory na priestorový zvuk
bližšie k sebe.
• Reproduktory môžete nainštalovať na
stenu. Podrobné informácie nájdete
v dodanom „Sprievodcovi inštaláciou
reproduktorov“.
Zelený
Biely
(stredový
(ľavý predný
reproduktor (L)) reproduktor)
21SK
Začíname
Inštalácia všetkých
reproduktorov v polohe vpredu
(Rozostavenie reproduktora:
[All Front] (Všetky predné))
K zosilňovaču priestorového zvuku
Začíname
K zosilňovaču priestorového zvuku
Modrý
(ľavý
reproduktor
na priestorový zvuk (L))
Sivý
(pravý reproduktor
na priestorový
zvuk (R))
Pripojenie k terminálu
SPEAKER ILLUMINATION
(iba modely BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL)
Pripojte konektor osvetlenia
reproduktorov (pripevnený
k reproduktorovému káblu) k hlavnej
jednotke a zosilňovaču priestorového
zvuku, aby ste mohli využívať svetelný
efekt na svojich reproduktoroch.
Požadovaný vzor osvetlenia môžete
vybrať opakovaným stláčaním tlačidla
SPEAKER ILLUMINATION (str. 56).
K hlavnej jednotke
Pravý
predný
reproduktor
(R)
22SK
Ľavý predný
reproduktor
(L)
Ľavý
reproduktor
na priestorový
zvuk (L)
Pravý
reproduktor
na priestorový
zvuk (R)
Pripojenie televízora
B
C
A
Pripojenie na prenos obrazu
A
Kábel HDMI1) (dodáva sa iba s modelmi
pre Afriku, Indiu, Blízky východ,
Singapur, Čínu, Thajsko a Taiwan)
2)
alebo
1)
2)
Kábel High Speed HDMI
Funkcia Audio Return Channel (ARC) umožňuje zvukový výstup televízora
prostredníctvom systému s pripojením HDMI bez použitia pripojenia B alebo C nižšie.
Informácie o nastavení funkcie ARC v tomto systéme nájdete v časti [Audio Return
Channel] (Spätný zvukový kanál) (str. 69). Ak si chcete overiť kompatibilitu funkcie ARC
televízora, prečítajte si návod na použitie dodaný s televízorom.
Pripojenia na prenos zvuku
Ak konektor HDMI televízora nie je kompatibilný s funkciou ARC, vytvorte vhodné
pripojenie zvuku (B alebo C), aby ste mohli počúvať zvuk z televízora pomocou
reproduktorov systému.
B
Vysoká kvalita
Optický digitálny kábel (nedodáva sa)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Zvukový kábel (nedodáva sa)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Štandardná kvalita
23SK
Začíname
V závislosti od vstupných konektorov na televízore vyberte jeden z nasledujúcich
spôsobov pripojenia.
Začíname
Poznámka
Ak chcete prenášať zvuk televízora, vyberte funkciu TV pre pripojenie B alebo funkciu
AUDIO pre pripojenie C.
Pripojenie ďalších zariadení
Systém, televízor a iné vybavenie pripojte podľa nasledujúcich pokynov.
Nemôžete počúvať zvuk a prenášať video z pripojeného zariadenia v televízore
pomocou tohto systému, keď je systém vypnutý alebo v pohotovostnom režime.
Televízor
Výstup obrazu*
Vybavenie
(digitálny prijímač, videorekordér,
PlayStation® alebo digitálny
satelitný prijímač a pod.)
A
Systém
B, C
Tok signálu
: Videosignál
: Zvukový signál
* Toto pripojenie sa nevyžaduje pre pripojenie A (pripojenie HDMI).
V závislosti od typu konektora na vybavení vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov
pripojenia.
B
C
A
24SK
A
Vysoká kvalita
Začíname
Kábel HDMI* (nedodáva sa)
HDMI OUT
* Kábel High Speed HDMI
B
Optický digitálny kábel (nedodáva sa)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Zvukový kábel (nedodáva sa)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Štandardná kvalita
Vytvorenie pripojenia A
Toto pripojenie môže prenášať obrazové aj zvukové signály.
Poznámka
• Videosignály z konektorov HDMI (IN 1/2) sa prenášajú do konektora HDMI (OUT)
iba po výbere funkcie HDMI1 alebo HDMI2.
• Ak chcete z konektorov HDMI (IN 1/2) prenášať do konektora HDMI (OUT) zvukový signál,
pravdepodobne budete musieť zmeniť nastavenie zvukového výstupu. Podrobné
informácie nájdete v kapitole [Audio Output] (Zvukový výstup) v časti [Audio Settings]
(Nastavenia zvuku) (str. 66).
• Zvukový vstup vybavenia pripojeného ku konektoru HDMI (IN 1) môžete zmeniť
na konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL). Podrobné informácie nájdete v kapitole
[HDMI1 Audio Input mode] (Režim zvukového vstupu HDMI1) v časti [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) (str. 70) (iba modely pre Európu).
Vytvorenie pripojenia B, C
Systém pripojte tak, aby sa videosignály zo systému a ďalšieho vybavenia prenášali
do televízora a zvukové signály z vybavenia prenášali do systému.
Poznámka
• Ak vytvárate pripojenie uvedené vyššie, nastavte položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) v časti [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) ponuky
[System Settings] (Nastavenia systému) na hodnotu [Off] (Vypnuté) (str. 69).
• Zvuk zo zariadenia môžete reprodukovať výberom funkcie TV pri pripojení B alebo
funkcie AUDIO pri pripojení C.
25SK
Začíname
Pripojenie antény
Zadná strana hlavnej jednotky
Krok č. 3: Príprava
pripojenia k sieti
Tip
Ak chcete pripojiť systém k sieti, spusťte
[Easy Network Settings] (Jednoduché
nastavenia siete). Podrobné informácie
nájdete v časti „Krok č. 5: Vykonanie
jednoduchého nastavenia“ (str. 29).
alebo
Drôtová anténa FM
(dodáva sa)
Príslušný spôsob vyberte na základe
prostredia siete LAN (lokálna sieť).
• Ak používate bezdrôtovú sieť LAN
Systém je vybavený zabudovaným
adaptérom Wi-Fi a k sieti ho môžete
pripojiť výberom príslušných
nastavení siete.
• Ak používate káblovú sieť LAN
Kábel LAN pripojte ku konektoru
LAN (100) na hlavnej jednotke.
Poznámka
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM
ju vodorovne narovnajte.
Tip
Ak máte slabý príjem signálu FM, použite
75-ohmový koaxiálny kábel (nedodáva sa)
na pripojenie hlavnej jednotky
k exteriérovej anténe FM.
Širokopásmový
smerovač
Kábel LAN (nedodáva sa)
Tip
Odporúčame používať tienený a priamy
kábel rozhrania (kábel LAN).
26SK
Skôr než vykonáte nastavenia
siete
• Kľúč zabezpečenia (kľúč WEP a WPA).
V prípade, že máte zapnuté
zabezpečenie bezdrôtovej siete.**
* Identifikátor SSID (identifikátor siete)
je názov, ktorý identifikuje konkrétnu
bezdrôtovú sieť.
** Ak chcete získať údaje o identifikátore
SSID a kľúči zabezpečenia, musíte
skontrolovať nastavenia smerovača
bezdrôtovej siete LAN. Ak chcete
získať podrobné informácie:
– navštívte nasledujúcu webovú
lokalitu:
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/
support
x WEP
Technológia WEP slúži na zabezpečenie
komunikácie, aby cudzie osoby nemohli
zachytiť vašu komunikáciu ani preniknúť
do bezdrôtovej siete. WEP je staršia
technológia zabezpečenia umožňujúca
pripojenie staršieho zariadenia, ktoré
nepodporuje technológiu TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technológia zabezpečenia
vyvinutá s cieľom reagovať na
nedostatky technológie WEP.
Technológia TKIP zaručuje vyššiu
úroveň zabezpečenia než WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technológia zabezpečenia,
ktorá používa pokročilú metódu
zabezpečenia odlišnú od technológií
WEP a TKIP. Technológia AES zaručuje
vyššiu úroveň zabezpečenia než
technológia WEP alebo TKIP.
– preštudujte si návod na použitie pre
váš smerovač bezdrôtovej siete LAN,
– poraďte sa s výrobcom vášho
smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Informácie o zabezpečení
bezdrôtovej siete LAN
Keďže sa komunikácia v bezdrôtovej
sieti LAN vykonáva pomocou rádiových
vĺn, hrozí zachytenie bezdrôtového
signálu. Tento systém podporuje rôzne
funkcie zabezpečenia na ochranu
bezdrôtovej komunikácie. Nastavenia
zabezpečenia správne nakonfigurujte
podľa sieťového prostredia.
27SK
Začíname
Ak je váš smerovač (prístupový bod)
bezdrôtovej siete LAN kompatibilný
so štandardom Wi-Fi Protected Setup
(WPS), nastavenia siete môžete
jednoducho nastaviť pomocou
tlačidla WPS.
Ak nie, vopred zistite nasledujúce údaje
a zapíšte ich na vyhradené miesto.
• Názov siete (SSID*), ktorý patrí
vašej sieti.**
x Bez zabezpečenia
Hoci môžete ľahko vyberať nastavenia,
ktokoľvek môže zachytiť vašu
bezdrôtovú komunikáciu alebo
preniknúť do bezdrôtovej siete aj bez
dômyselných nástrojov. Pamätajte,
že pri tomto nastavení hrozí riziko
neoprávneného prístupu alebo
zachytenia údajov.
Začíname
Indikátor LINK/STANDBY
Krok č. 4: Nastavenie
bezdrôtového systému
Hlavná jednotka prenáša zvuk
do zosilňovača priestorového zvuku,
ktorý je pripojený k reproduktorom
na priestorový zvuk. Bezdrôtový prenos
aktivujte vykonaním nasledujúcich
krokov.
1
2
Zapojte sieťovú šnúru
(napájací kábel) hlavnej jednotky.
Pred pripojením napájacieho kábla
skontrolujte, či sú všetky zariadenia
uvedené v časti „Krok č. 2:
Pripojenie systému“ (str. 21)
pripojené na doraz.
Stlačením tlačidla "/1 zapnite
systém.
Tlačidlo "/1
Indikátor LINK/STANDBY zobrazuje
bezdrôtový prenos nasledujúcim
spôsobom.
Svieti na zeleno.
Systém je zapnutý, bezdrôtový prenos
je aktivovaný a prijímajú sa signály
priestorového zvuku.
Svieti na oranžovo.
Systém je zapnutý, bezdrôtový prenos
je aktivovaný pomocou funkcie
zabezpečeného prepojenia a prijímajú sa
signály priestorového zvuku.
Pomaly bliká na zeleno alebo oranžovo.
Bezdrôtový prenos je inaktivovaný.
Svieti na červeno.
Zosilňovač priestorového zvuku je
v pohotovostnom režime, pričom systém je
v pohotovostnom režime alebo je
inaktivovaný bezdrôtový prenos.
Nesvieti.
Zosilňovač priestorového zvuku je vypnutý.
Bliká na červeno.
Ochrana zosilňovača priestorového zvuku
je aktívna.
Informácie o pohotovostnom
režime
3
Zapojte sieťovú šnúru
(napájací kábel) zosilňovača
priestorového zvuku.
Indikátor LINK/STANDBY
Po aktivovaní bezdrôtového
prenosu sa indikátor LINK/STANDBY
rozsvieti na zeleno.
Ak sa indikátor LINK/STANDBY
nerozsvieti, pozrite si časť
„Bezdrôtový prenos zvuku“ (str. 80).
28SK
Zosilňovač priestorového zvuku
sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď je hlavná
jednotka v pohotovostnom režime
alebo je inaktivovaný bezdrôtový
prenos.
Po zapnutí hlavnej jednotky alebo
aktivovaní bezdrôtového prenosu
sa zosilňovač priestorového zvuku
automaticky zapne.
Určenie bezdrôtového pripojenia
Ak používate viaceré bezdrôtové
zariadenia alebo ak bezdrôtové
zariadenia používajú vaši susedia, môže
dôjsť k rušeniu. Zabránite mu určením
bezdrôtového pripojenia na prepojenie
hlavnej jednotky a zosilňovača priestorového zvuku (funkcia zabezpečeného
prepojenia). Podrobné informácie
nájdete v časti „Ďalšie nastavenia
bezdrôtového systému“ (str. 59).
4
5
Podľa krokov nižšie vykonajte základné
nastavenia a nastavenia siete systému.
Zobrazené položky sa líšia v závislosti
od oblasti.
1
Prepnite výber vstupu
na televízore tak, aby sa signál
zo systému zobrazil na televíznej
obrazovke.
Zobrazí sa nastavenie
[Easy Initial Settings] (Jednoduché
úvodné nastavenia) na výber jazyku
ponuky na obrazovke.
Vložte dve dodané batérie R03
(veľkosti AAA) tak, aby póly 3 a #
na batériách zodpovedali
značkám vnútri priestoru
pre batérie.
6
2
3
Stlačením tlačidla [/1 zapnite
systém.
Zapnite televízor.
Ku konektoru A.CAL MIC
na zadnom paneli pripojte
kalibračný mikrofón (iba modely
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL).
Kalibračný mikrofón postavte
na statív alebo iný podstavec
(nedodáva sa), aby bol vo výške uší.
Kalibračný mikrofón by mal
smerovať k televíznej obrazovke.
Predná strana každého
reproduktora by mala byť otočená
smerom ku kalibračnému
mikrofónu a medzi reproduktormi
a kalibračným mikrofónom by sa
nemali nachádzať žiadne prekážky.
Vykonajte nastavenie
[Easy Initial Settings] (Jednoduché
úvodné nastavenia). Postupujte
podľa pokynov na obrazovke
a pomocou tlačidiel B/V/v/b a
vyberte základné nastavenia.
Tlačidlá B/V/v/b
Tlačidlo
Podrobné informácie o funkcii
[Auto Calibration] (Automatická
kalibrácia) nájdete v časti
„Automatická kalibrácia príslušných
nastavení reproduktora“ (str. 51)
(iba modely BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL).
29SK
Začíname
Krok č. 5: Vykonanie
jednoduchého
nastavenia
Začíname
7
8
Po dokončení nastavení
[Easy Initial Settings] (Jednoduché
úvodné nastavenia) stláčajte
tlačidlá V/v, vyberte položku
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete)
a stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa obrazovka [Easy Network
Settings] (Jednoduché nastavenia
siete).
Postupujte podľa pokynov
na obrazovke a pomocou
tlačidiel B/V/v/b a
vyberte
nastavenia siete.
Ak sa systém nemôže pripojiť k sieti,
pozrite si časť „Pripojenie k sieti“
(str. 82) alebo „Pripojenie
k bezdrôtovej sieti LAN“ (str. 83).
Opätovné zobrazenie obrazovky
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete)
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Pomocou tlačidiel B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Pomocou položiek V/v vyberte
položku [Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete)
a stlačte tlačidlo .
Krok č. 6: Výber zdroja
prehrávania
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION.
Ak stlačíte tlačidlo FUNCTION raz,
na displeji horného panela sa zobrazí
aktuálna funkcia. Každým ďalším
stlačením tlačidla FUNCTION sa funkcia
cyklicky mení takto.
BD/DVD t USB t FM t HDMI1 t
HDMI2 t TV t SCR M t BT t AUDIO
BD/DVD
Disk alebo sieťové zariadenie, ktorého obsah
chcete prehrať pomocou systému
USB
Zariadenie USB pripojené k portu
(str. 14)
(USB)
FM
Rádio FM (str. 48)
HDMI1/HDMI2
Vybavenie pripojené ku konektoru HDMI
(IN 1) alebo HDMI (IN 2) (str. 24)
TV
Vybavenie (napríklad televízor) pripojené
ku konektoru TV (DIGITAL IN OPTICAL)
alebo televízor kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel pripojený
ku konektoru HDMI (OUT) (str. 23, 24)
SCR M
[Screen mirroring] (Zrkadlenie obrazovky)
Zariadenia kompatibilné s funkciou
Screen mirroring (str. 38, 40)
BT
[Bluetooth AUDIO] (Zvuk Bluetooth)
Zariadenie BLUETOOTH, ktoré podporuje
technológiu A2DP
AUDIO
Vybavenie pripojené ku konektorom
AUDIO IN (L/R) (str. 23, 24)
Tip
• Niektoré funkcie možno zmeniť
na televíznej obrazovke stláčaním
tlačidiel FUNCTION, V/v a .
• Funkcie BLUETOOTH a MIRRORING
môžete vybrať aj stlačením tlačidiel BT
a SCR M na diaľkovom ovládaní.
30SK
Po vykonaní predchádzajúcich
krokov a spustení prehrávania možno
jednoducho vyberať z naprogramovaných zvukových polí, ktoré sú
prispôsobené rôznym typom zvukových
zdrojov. Tieto nastavenia vám v pohodlí
vášho domova poskytnú zážitok
z nádherných a výkonných zvukov.
Poznámka
Zvukové pole možno vybrať iba vtedy, keď
je položka [Sound Effect] (Zvukový efekt)
nastavená na možnosť [Sound Field On]
(Zvukové pole zapnuté) (str. 67). Ak je
položka [Sound Effect] (Zvukový efekt)
nastavená na inú možnosť ako [Sound
Field On] (Zvukové pole zapnuté),
nastavenie zvukového poľa sa nepoužije.
Výber zvukového poľa
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo SOUND FIELD.
Príslušné zvukové pole môžete vybrať aj
stlačením tlačidiel CLEARAUDIO+,
GAME a NIGHT.
ClearAudio+ (Mimoriadne jasný zvuk)
Zvuk môžete reprodukovať pomocou
zvukového poľa, ktoré odporúča spoločnosť
Sony. Zvukové pole sa automaticky
optimalizuje podľa obsahu a funkcie
prehrávania.
• 2-kanálový zdroj: Systém vytvorí
5.1-kanálový výstup reproduktora.
• Viackanálový zdroj: Systém prenáša zvuk
z reproduktorov tak, ako bol zaznamenaný.
Movie (Film)
Systém zabezpečí zvuk vhodný na sledovanie
filmov.
Digital Music Enhancer
(Zlepšenie digitálnej hudby)
[Digital Music] (Digitálna hudba)
Túto technológiu vyvinula spoločnosť Sony,
aby zlepšila kvalitu zvuku komprimovaných
zvukových súborov obnovovením zvuku
vysokofrekvenčného rozsahu po procese
kompresie.
Game (Hra)
Systém zabezpečí zvuk vhodný na sledovanie
hranie videohier.
Night (Noc)
Tento režim je vhodný na sledovanie filmov
v noci, pretože systém stíši hlasné zvuky
a zachová zreteľný dialóg.
Tip
• Ak chcete 2-kanálový zdroj (napr. disk CD)
reprodukovať formou viackanálového
výstupu, odporúča sa možnosť
[ClearAudio+] (Mimoriadne jasný zvuk).
• Ak nastavíte zvukové pole na hodnotu
[ClearAudio+] (Mimoriadne jasný zvuk)
a spustíte prehrávanie internetového
obsahu Berlínskej filharmónie,
automaticky sa vyberie zvukový režim
[Philharmonic Hall] (Sála filharmónie)
(str. 32) (len v oblastiach, kde je táto
služba dostupná).
• Pri prehrávaní viackanálového zdroja, keď
je rozostavenie reproduktorov nastavené
na hodnotu [All Front] (Všetky predné),
vyberte položku [ClearAudio+]
(Mimoriadne jasný zvuk), [Movie] (Film),
[Game] (Hra) alebo [Night] (Noc), aby ste
mohli počúvať virtuálny priestorový zvuk.
Výber zvukového poľa z ponuky
možností
1
Pomocou tlačidiel OPTIONS a V/v
vyberte položku [Sound Field]
(Zvukové pole) a stlačte tlačidlo .
2
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
požadované zvukové pole a stlačte
tlačidlo .
Music (Hudba)
Systém zabezpečí zvuk vhodný na počúvanie
hudby.
31SK
Začíname
Krok č. 7: Priestorový
zvuk
Začíname
Výber vopred naprogramovaného ekvalizéra hudby
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo MUSIC EQ.
Môžete vybrať zvuk tak, aby vyhovoval
vašim požiadavkám.
Pomocou tohto tlačidla sa nastavenie
bude cyklicky meniť takto.
[Standard] (Štandardný) t [Rock] t
[Hiphop] t [Electronica] (Elektronický)
Ekvalizér hudby môžete vybrať aj
z ponuky možností. Postupujte podľa
krokov č. 1 a 2 vyššie. V kroku č. 2
vyberte položku [Music] (Hudba). Potom
stláčaním tlačidiel V/v a
vyberte
príslušné nastavenie.
Výber rozšíreného
zvukového poľa
Výberom niektorého z nasledujúcich
zvukových polí môžete do svojho
domova preniesť zážitok z nádherného
a výkonného zvuku, aký poznáte
z prostredia kinosál a koncertných sál.
Stlačením tlačidla CONCERT HALL
vyberte položku [Philharmonic Hall :
On] (Sála filharmónie: zapnuté).
Systém reprodukuje zvukové
charakteristiky sály Berlínskej
filharmónie. Tento režim reprodukuje
zvuk vo vysokom rozlíšení.
32SK
Stlačením tlačidla CINEMA STUDIO
vyberte položku [Cinema Studio 9.1ch:
On] (9.1-kanálorvý režim Cinema
Studio: zapnuté).
Tento systém reprodukuje zvukové
charakteristiky filmového štúdia. Toto
nastavenie dokáže rozšíriť zdrojový zvuk
až na 9.1 kanálov, na ktoré sa používa
vertikálny komponent, a ponúknuť
rozmer prítomnosti a hĺbku.
Stlačením tlačidla MUSIC ARENA
vyberte položku [Music Arena : On]
(Koncertná hala: zapnuté).
Môžete si vypočuť hudobný koncert
naživo plný emócií, ktorý vytvára
jedinečná technológia Audio DSP
od spoločnosti Sony
(Digitálna koncertná hala).
Výber rozšíreného zvukového
poľa z ponuky možností
1
Pomocou tlačidiel OPTIONS a V/v
vyberte položku [Cinema Studio
9.1ch] (9.1-kanálový režim Cinema
Studio), [Music Arena] (Koncertná
hala) alebo [Philharmonic Hall] (Sála
filharmónie) a stlačte tlačidlo
.
2
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [On] (Zapnuté) a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
Rozšírené zvukové polia sú automaticky
nastavené na hodnotu [Off] (Vypnuté),
keď vykonáte nasledujúce nastavenie.
– Vypnite systém.
– Stlačte ktorékoľvek tlačidlo zvukového
poľa (str. 17).
Výber režimu futbalu
• [Football : Narration On] (Futbal:
hovorený komentár zapnutý): Môžete
si vychutnať pocit, ako keby ste sa
nachádzali priamo na futbalovom
štadióne, vďaka funkcii zlepšeného
povzbudzovania na štadióne.
• [Football: Narration Off] (Futbal:
hovorený komentár vypnutý): Okrem
funkcie zlepšeného povzbudzovania
si môžete ešte viac vychutnať pocit,
ako keby ste sa nachádzali priamo
na futbalovom štadióne, minimalizovaním úrovne hlasitosti hovoreného
komentára.
• [Football Off] (Režim futbalu vypnutý):
Režim futbalu je vypnutý.
Prehrávanie
Prehrávanie disku
Zoznam prehrateľných diskov nájdete
v časti „Prehrateľné disky“ (str. 84).
1
2
Prepnite výber vstupu na
televízore tak, aby sa signál
zo systému zobrazil na televíznej
obrazovke.
Stlačte tlačidlo Z a položte disk
do priestoru pre disky, až kým
nezacvakne.
Poznámka
• Režim futbalu odporúčame vybrať počas
sledovania vysielania futbalového
zápasu.
• Ak v obsahu počujete neprirodzený zvuk,
keď je vybrané nastavenie [Football:
Narration Off] (Futbal: hovorený
komentár vypnutý), odporúčame
nastavenie [Football : Narration On]
(Futbal: hovorený komentár zapnutý).
• Režim futbalu sa automaticky nastaví
na možnosť [Football Off] (Režim futbalu
vypnutý), keď vykonáte nasledujúce
nastavenie.
– Vypnite systém.
– Stlačte ktorékoľvek tlačidlo zvukového
poľa (str. 17).
• Táto funkcia nepodporuje monofónny
zvuk.
3
Stlačením tlačidla Z zatvorte
kryt disku.
Spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí
automaticky, vyberte ikonu
v kategórii
[Video],
[Music]
(Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografie) a stlačte tlačidlo
.
Tip
• Režim futbalu môžete vybrať aj z ponuky
možností.
• Ak je k dispozícii 5.1-kanálový prúd zvuku,
odporúča sa vybrať ho v televízore alebo
digitálnom prijímači.
33SK
Prehrávanie
Počas sledovania vysielania
futbalového zápasu opakovane
stláčajte tlačidlo FOOTBALL.
Počas sledovania vysielania
futbalového zápasu môžete zažiť pocit
prítomnosti na štadióne.
Používanie funkcie
BONUSVIEW/BD-LIVE
Prehrávanie diskov
Blu-ray 3D
Na niektorých diskoch BD-ROM s logom
BD-LIVE* je uložený bonusový obsah
a ďalšie údaje, ktoré môžete prevziať
pre svoje potešenie.
Môžete prehrávať disky Blu-ray 3D
s logom 3D*.
*
1
1
2
3
*
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB) (str. 35).
Na lokálne ukladanie údajov
používajte pamäťové zariadenie
USB s kapacitou minimálne 1 GB.
Pripravte sa na používanie diskov
s funkciou BD-LIVE (platí iba pre
disky BD-LIVE).
• Pripojte systém k sieti (str. 26).
• Nastavte položku [BD Internet
Connection] (Internetové
pripojenie k službe BD) na
hodnotu [Allow] (Povoliť) (str. 68).
Vložte disk BD-ROM s funkciou
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Pozrite si návod na
použitie príslušného disku.
2
Pripravte sa na prehrávanie disku
Blu-ray 3D.
• Prepojte systém a televízor
kompatibilný s funkciou
trojrozmerného zobrazenia
pomocou kábla High Speed HDMI
(str. 23).
• Nastavte položky [3D Output
Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu)
a [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie) v ponuke
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky) (str. 63).
Vložte disk Blu-ray 3D.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Pozrite si návod na
použitie dodaný s diskom.
Tip
Tip
Ak chcete odstrániť údaje uložené v pamäti
USB, v ponuke
[Video] zvoľte položku
[Delete BD Data] (Vymazať údaje BD)
a stlačte tlačidlo . Odstránia sa všetky
údaje uložené v priečinku buda.
34SK
Pozrite si aj návod na použitie televízora
kompatibilného s funkciou trojrozmerného
zobrazenia.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní
Príklad: pri prehrávaní disku BD-ROM
Môžete prehrávať videosúbory a súbory
s hudbou a fotografiami, ktoré sú
uložené v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti „Prehrateľné typy
súborov“ (str. 85).
1
A Výstupné rozlíšenie/obrazová
frekvencia
B Číslo alebo názov titulu
2
C Aktuálne vybraté nastavenie zvuku
D Dostupné funkcie (
uhol,
zvuk,
titulky)
3
E Informácie o prehrávaní
Zobrazuje sa režim prehrávania,
stavový riadok prehrávania, typ
disku, videokodek, bitová rýchlosť,
typ opakovania, uplynulý čas,
celkový čas prehrávania
4
F Číslo kapitoly
G Aktuálne vybratý uhol
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
Pred pripojením si pozrite návod
na použitie zariadenia USB.
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Pomocou tlačidiel B/b vyberte
položku
[Video],
[Music]
(Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografie).
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku
[USB device]
(Zariadenie USB) a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
Počas prevádzky zariadenie USB
neodpájajte. Pred pripojením alebo
odpojením zariadenia USB vypnite systém,
aby ste predišli poškodeniu údajov alebo
zariadenia USB.
35SK
Prehrávanie
Informácie o prehrávaní a ďalšie
informácie môžete skontrolovať
stlačením tlačidla DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od typu disku a stavu systému.
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB
Počúvanie hudby
zo zariadenia
BLUETOOTH
Informácie o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH je
technológia krátkeho dosahu, ktorá
umožňuje bezdrôtovú komunikáciu
údajov medzi digitálnymi zariadeniami.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
funguje v rozsahu približne 10 metrov.
Párovanie systému
so zariadením BLUETOOTH
Párovanie je operácia, pri ktorej
sa zariadenia BLUETOOTH vopred
vzájomne zaregistrujú. Párovanie sa
po vykonaní nemusí vykonať znova.
1
2
3
Podporované verzie a profily
BLUETOOTH
Profily predstavujú štandardný súbor
funkcií pre rôzne možnosti produktov
BLUETOOTH. Podrobné informácie
o podporovaných verziách a profiloch
BLUETOOTH nájdete v časti BLUETOOTH
(str. 88).
Poznámka
• V závislosti od špecifikácií zariadenia
BLUETOOTH sa funkcie môžu líšiť, aj keď
zariadenie podporuje rovnaký profil ako
tento systém.
• Prehrávanie zvuku na tomto systéme
sa môže oneskoriť v porovnaní
s prehrávaním na zariadení BLUETOOTH
z dôvodu vlastností bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH.
36SK
4
Zariadenie BLUETOOTH
umiestnite do vzdialenosti
jedného metra od hlavnej
jednotky.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
Z položky
[Input] (Vstup)
v domovskej ponuke tiež môžete
vybrať možnosť
[Bluetooth
AUDIO] (Zvuk Bluetooth).
Nastavte zariadenie BLUETOOTH
do režimu párovania.
Podrobné informácie o nastavení
zariadenia BLUETOOTH do režimu
párovania nájdete v návode
na použitie dodanom
so zariadením.
Vyberte názov systému
(napríklad BDV-N9200W)
na displeji zariadenia.
Tento krok vykonajte do 5 minút,
inak sa párovanie zruší.
Poznámka
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kód, zadajte hodnotu
„0000“. Prístupový kód sa môže
nazývať „Passcode“, „PIN code“,
„PIN number“ alebo „Password“.
Tip
Zobrazovanie názvu systému
v zariadení môžete zmeniť pomocou
položky [Device Name] (Názov
zariadenia) v časti [System Settings]
(Nastavenia systému) (str. 70).
5
7
Poznámka
4
Spárovať môžete najviac 9 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete desiate
zariadenie BLUETOOTH, najdlhšie
nepripojené zariadenie sa nahradí
novým.
5
Spustite prehrávanie na zariadení
BLUETOOTH.
6
Upravte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH, ak je úroveň hlasitosti
stále príliš nízka, upravte úroveň
hlasitosti na hlavnej jednotke.
Zrušenie párovania
Stlačte tlačidlo HOME alebo FUNCTION.
Pripojenie k zariadeniu
BLUETOOTH zo systému
Z hlavnej jednotky sa môžete pripojiť
k zariadeniu BLUETOOTH.
Skôr ako spustíte prehrávanie hudby,
skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
– Funkcia BLUETOOTH zariadenia
BLUETOOTH je zapnutá.
– Párovanie sa dokončilo (str. 36).
1
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
Poznámka
Ak sa chcete pripojiť k naposledy
pripojenému zariadeniu BLUETOOTH,
stlačte tlačidlo N. Potom pokračujte
krokom č. 5.
2
3
Vyberte položku [Device List]
(Zoznam zariadení) a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa zoznam spárovaných
zariadení BLUETOOTH.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadované
zariadenie a potom stlačte
tlačidlo
.
Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
Upravte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH, ak je úroveň hlasitosti
stále príliš nízka, upravte úroveň
hlasitosti na hlavnej jednotke.
Poznámka
• Po pripojení hlavnej jednotky k zariadeniu
BLUETOOTH môžete ovládať prehrávanie
stláčaním tlačidiel N, X, x, m/M
a ./>.
• K systému sa môžete pripojiť
zo spárovaného zariadenia BLUETOOTH
v rámci iných funkcií ako BT, ak nastavíte
položku [Bluetooth Power Setting]
(Nastavenie napájania zariadenia
Bluetooth) v časti [External Input Settings]
(Nastavenia externých vstupov) na
hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 71).
Tip
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk AAC
zo zariadenia BLUETOOTH (str. 71).
Odpojenie zariadenia
BLUETOOTH
Stlačte tlačidlo HOME, FUNCTION alebo
RETURN.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
37SK
Prehrávanie
6
Po dokončení párovania sa
zariadenie automaticky pripojí
k systému.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
názov zariadenia.
Odstránenie spárovaného
zariadenia BLUETOOTH
zo zoznamu zariadení
1
Postupujte podľa krokov č. 1 až 3
vyššie.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadované zariadenie
a potom stlačte tlačidlo OPTIONS.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku [Remove] (Odstrániť)
a potom stlačte tlačidlo
.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel B/b
vyberte položku [OK] a potom stlačte
tlačidlo
.
Používanie funkcie
Screen mirroring
„Screen mirroring“ je funkcia, ktorá slúži
na zobrazovanie obrazovky mobilného
zariadenia v televízore prostredníctvom
technológie Miracast.
Hlavnú jednotku možno pripojiť priamo
k zariadeniu kompatibilnému s funkciou
Screen mirroring (napr. smartfón alebo
tablet). Zobrazenie obrazovky
príslušného zariadenia môžete sledovať
na veľkej televíznej obrazovke. Táto
funkcia nevyžaduje žiadny bezdrôtový
smerovač (ani prístupový bod).
1
2
Stlačte tlačidlo MIRRORING.
Postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
Aktivujte funkciu Screen mirroring
v mobilnom zariadení.
Informácie o aktivácii funkcie
nájdete v návode na použitie
dodanom so zariadením.
Poznámka
• Pri používaní funkcie Screen mirroring
môže byť kvalita obrazu a zvuku niekedy
znížená z dôvodu rušenia inou sieťou.
• Pri používaní funkcie Screen mirroring
nemusia byť dostupné niektoré sieťové
funkcie.
• Presvedčte sa, či je zariadenie
kompatibilné s technológiou Miracast.
Možnosti pripojenia ku všetkým
zariadeniam kompatibilným
s technológiou Miracast nie sú zaručené.
• V závislosti od prostredia používania sa
kvalita obrazu a zvuku môže znížiť.
Tip
Môžete tiež bezdrôtovo zobrazovať celú
obrazovku smartfónu Xperia na veľkej
televíznej obrazovke pomocou funkcie
One-touch mirroring (NFC) (str. 40).
38SK
Čo je funkcia NFC?
NFC (Near Field Communication) je
technológia, ktorá umožňuje
bezdrôtovú komunikáciu krátkeho
dosahu medzi rôznymi zariadeniami,
ako sú mobilné telefóny a štítky IC.
Vďaka funkcii NFC možno komunikáciu
údajov dosiahnuť jednoducho
podržaním zariadenia v blízkosti
značky
(značky N) na zariadeniach
kompatibilných s funkciou NFC.
Poznámka
• Systém dokáže rozpoznať a pripojiť sa iba
k jednému zariadeniu kompatibilnému
s funkciou NFC súčasne.
• V závislosti od vzdialeného zariadenia
možno budete musieť najprv zapnúť
funkciu NFC vo vzdialenom zariadení.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie vzdialeného zariadenia.
• Ak chcete používať funkciu NFC, musíte
nastaviť položku [NFC] (Komunikácia
nablízko) na hodnotu [On] (Zapnuté)
(str. 70).
Pripojenie k vzdialenému
zariadeniu pomocou funkcie
One-touch listening (NFC)
Ak vzdialené zariadenie kompatibilné
s funkciou NFC podržíte blízko značky N
na hlavnej jednotke, párovanie hlavnej
jednotky a vzdialeného zariadenia
a pripojenie BLUETOOTH sa dokončia
automaticky.
Kompatibilné vzdialené zariadenia
Vzdialené zariadenia so zabudovanou
funkciou NFC
(OS: Android 2.3.3 – 4.x.x, okrem
systému Android 3.x)
1
Prevezmite aplikáciu NFC Easy
Connect a nainštalujte ju.
Aplikácia NFC Easy Connect je
bezplatná aplikácia pre vzdialené
zariadenia s operačným systémom
Android, ktorú môžete získať
prostredníctvom služby Google
Play. Aplikáciu vyhľadajte pomocou
kľúčového slova „NFC Easy Connect“
na príslušnej lokalite alebo získajte
prístup k lokalite preberania priamo
načítaním dvojrozmerného kódu
uvedeného nižšie.
Nezabudnite, že aplikácia
NFC Easy Connect je bezplatná,
ale poplatky za komunikáciu údajov
pri preberaní sa účtujú samostatne.
Dvojrozmerný kód* na priamy
prístup
* Použite aplikáciu čítacieho
zariadenia dvojrozmerných kódov.
39SK
Prehrávanie
Pripojenie
k vzdialenému
zariadeniu pomocou
funkcie One-touch
Function (NFC)
2
3
Poznámka
Tip
Aplikácia nemusí byť v niektorých
regiónoch alebo krajinách dostupná.
Ak je úroveň hlasitosti nízka, najprv upravte
hlasitosť vzdialeného zariadenia. Ak je
úroveň hlasitosti stále príliš nízka, upravte
hlasitosť na hlavnej jednotke.
Spustite aplikáciu NFC Easy
Connect vo vzdialenom zariadení.
Uistite sa, že sa zobrazila obrazovka
aplikácie.
Vzdialené zariadenie podržte
v blízkosti značky N na hlavnej
jednotke (str. 39), až kým
vzdialené zariadenie nezavibruje.
Vibračný impulz vznikne, keď
hlavná jednotka rozpozná vzdialené
zariadenie. Postupujte podľa
pokynov zobrazených na
vzdialenom zariadení dokončite
proces pripojenia BLUETOOTH.
Keď sa vytvorí pripojenie
BLUETOOTH, modrý indikátor LED
na hornom paneli prestane blikať.
Na displeji horného panela sa
zobrazí čas prehrávania.
Poznámka
V prípade niektorých vzdialených zariadení
môže byť táto funkcia dostupná aj bez
prevzatia aplikácie NFC Easy Connect.
V takom prípade sa prevádzka
a špecifikácie vzdialeného zariadenia
môžu líšiť od opisu v tejto príručke.
Tip
Ak párovanie a pripojenie BLUETOOTH
zlyhá, postupujte nasledujúcim spôsobom.
– Znova spustite aplikáciu NFC Easy
Connect a pomaly premiestnite
vzdialené zariadenie nad značku N-Mark.
– Odstráňte puzdro vzdialeného
zariadenia, ak používate komerčne
dostupné puzdro vzdialeného
zariadenia.
Počúvanie hudby
Spustite prehrávanie zdroja zvuku
vo vzdialenom zariadení. Podrobné
informácie o prehrávaní nájdete
v návode na použitie vzdialeného
zariadenia.
40SK
Zastavenie prehrávania
Prehrávanie sa zastaví, ak vykonáte
niektorý z nasledujúcich krokov.
– Znova podržte vzdialené zariadenie
v blízkosti značky N na hlavnej
jednotke.
– Zastavte hudobný prehrávač
vo vzdialenom zariadení.
– Vypnite hlavnú jednotku alebo
vzdialené zariadenie.
– Zmeňte funkciu.
– Vypnite funkciu BLUETOOTH
vo vzdialenom zariadení.
Pripojenie k inteligentnému
telefónu Xperia pomocou
funkcie One-touch
mirroring (NFC)
Podržaním zariadenia Xperia
kompatibilného s funkciou One-touch
mirroring blízko značky N na hlavnej
jednotke môžete bezdrôtovo zobraziť
celú obrazovku inteligentného telefónu
Xperia na veľkej televíznej obrazovke.
S rodinou a priateľmi môžete sledovať
videá alebo prehľadávať obsah. Táto
funkcia nevyžaduje žiadny bezdrôtový
smerovač (ani prístupový bod).
Kompatibilné inteligentné telefóny
Xperia
Xperia s funkciou One-touch mirroring
1
2
Inteligentný telefón Xperia
podržte v blízkosti značky N
na hlavnej jednotke (str. 39),
až kým inteligentný telefón
Xperia nezavibruje.
Vibračný impulz vznikne, keď
hlavná jednotka rozpozná
inteligentný telefón Xperia.
Hlavná jednotka vytvorí pripojenie
s inteligentným telefónom Xperia.
Po vytvorení pripojenia sa
obrazovka inteligentného
telefónu Xperia zobrazí
na televíznej obrazovke.
Inteligentný telefón Xperia
sa zaregistruje do systému.
Ukončenie zobrazovania
Stlačte tlačidlo HOME, RETURN alebo
FUNCTION.
Poznámka
• Počas zobrazovania obrazovky
mobilného zariadenia sa nemôžete
pripojiť do inej siete.
• Kvalita obrazu a zvuku môže byť niekedy
znížená z dôvodu rušenia inou sieťou.
Tip
Počas zobrazovania si môžete vybrať
preferované zvukové pole. Stlačte
tlačidlá zvukových polí (str. 17).
Používanie
aplikácie SongPal
Špecializovaná aplikácia pre tento
model je dostupná v obchodoch
Google Play a App Store. Vyhľadajte
text „SongPal“ a prevezmite si
bezplatnú aplikáciu, aby ste sa
dozvedeli o ďalších užitočných
funkciách.
Jednoducho ovládateľná aplikácia
SongPal podporuje bezdrôtovú
prevádzku. Umožňuje vám:
– vybrať hudbu alebo zvukový obsah
z integrovaných funkcií rôznych
zariadení a smartfónov,
– intuitívne ovládať rôzne nastavenia,
– vizuálne zlepšovať hudbu pomocou
displeja telefónu.
Poznámka
Ak chcete používať túto funkciu, musíte
aktualizovať softvér (str. 63).
Prehrávanie
prostredníctvom siete
Používanie funkcie Sony
Entertainment Network
(SEN)
Služba Sony Entertainment Network
plní funkciu brány, ktorou sa prenáša
vybratý internetový obsah a rôzne
zábavné položky na požiadanie priamo
do hlavnej jednotky.
Tip
• Skôr než budete môcť niektoré typy
internetového obsahu prehrať, musíte sa
zaregistrovať pomocou počítača.
41SK
Prehrávanie
3
Stlačte tlačidlo MIRRORING.
C Indikátor stavu siete
Symbol
označuje intenzitu
signálu bezdrôtového pripojenia.
Symbol
označuje káblové
pripojenie.
Podrobnosti nájdete na tejto webovej
lokalite:
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/
support
D Prenosová rýchlosť siete
E Názov nasledujúceho videosúboru
• Určitý internetový obsah nemusí byť
v niektorých regiónoch alebo krajinách
dostupný.
1
2
3
Pripravte sa na používanie služby
Sony Entertainment Network.
Pripojte systém k sieti (str. 26).
Stlačte tlačidlo SEN.
Pomocou tlačidiel B/V/v/b
vyberte internetový obsah
a rôzne zábavné položky na
požiadanie a stlačte tlačidlo
.
Ovládací panel prehrávania videa
Ovládací panel sa zobrazí po spustení
prehrávania videosúboru. Zobrazené
položky sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa internetového obsahu.
Ak ich chcete zobraziť znova, stlačte
tlačidlo DISPLAY.
A Ovládanie zobrazenia
Pomocou tlačidiel B/V/v/b alebo
môžete ovládať prehrávanie.
B Stavový riadok prehrávania
Stavový riadok, kurzor označujúci
aktuálnu polohu, čas prehrávania,
dĺžka videosúboru.
42SK
F Názov aktuálne vybratého
videosúboru
Prehrávanie súborov
v domácej sieti (DLNA)
Videosúbory a súbory s hudbou
a fotografiami uložené v inom vybavení
s certifikátom DLNA môžete prehrávať
pripojením tohto vybavenia
k domácej sieti.
Túto hlavnú jednotku možno používať
ako prehrávacie aj vykresľovacie
zariadenie.
• Server: slúži na ukladanie a zdieľanie
obsahu digitálnych médií.
• Prehrávač: slúži na vyhľadávanie
a prehrávanie obsahu digitálnych
médií zo systému DMS.
• Vykresľovacie zariadenie: slúži
na prijímanie a prehrávanie súborov
zo servera a možno ho ovládať
pomocou iného vybavenia (ovládača).
• Ovládač: slúži na ovládanie
vykresľovacieho vybavenia.
Pripravte sa na používanie
funkcie DLNA.
• Pripojte systém k sieti (str. 26).
• Pripravte ďalšie vybavenie
s certifikátom DLNA. Podrobné
informácie nájdete v návode
na použitie vybavenia.
Prehrávanie súborov uložených
na serveri DLNA prostredníctvom
systému (prehrávača DLNA)
Server
Prehrávač
(tento systém)
Vyhľadávanie informácií
o videách a hudbe
Pomocou technológie spoločnosti
Gracenote môžete získať informácie
o obsahu a potom v nich vyhľadávať
súvisiace údaje.
1
2
Prehrávanie vzdialených
súborov ovládaním systému
(vykresľovacieho zariadenia)
prostredníctvom ovládača DLNA
Pri prehrávaní súborov uložených
na serveri DLNA môžete systém ovládať
pomocou ovládača s certifikátom DLNA
(napríklad mobilný telefón a pod.).
Server
Vykresľovacie zariadenie
(tento systém)
Ovládač
Podrobné informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie ovládača
DLNA.
Poznámka
Systém neovládajte naraz pomocou
dodaného diaľkového ovládania aj
ovládača DLNA.
3
4
Pripojte systém k sieti (str. 26).
Vložte disk s obsahom, o ktorom
chcete vyhľadať príslušné
informácie.
Informácie o videách môžete hľadať
z diskov BD-ROM alebo DVD-ROM
a informácie o hudbe z diskov
CD-DA (hudobných diskov CD).
Pomocou tlačidiel B/b vyberte
položku
[Video] alebo
[Music] (Hudba).
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku
[Video Search]
(Vyhľadávanie videí) alebo
[Music Search]
(Vyhľadávanie hudby).
Zobrazia sa informácie o obsahu
(napríklad názov, herecké
obsadenie, skladba alebo interpret)
a položky [Playback History]
(História prehrávania) a [Search
History] (História vyhľadávania).
• [Playback History]
(História prehrávania)
Zobrazí sa zoznam predtým
prehrávaných titulov na diskoch
BD-ROM, DVD-ROM a CD-DA
(hudobných diskoch CD). Vyberte
titul, o ktorého obsahu chcete
získať informácie.
43SK
Prehrávanie
*voľte server DLNA v položkách
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie) v domovskej
ponuke a vyberte súbor, ktorý chcete
prehrať.
Tip
Systém je kompatibilný s funkciou Prehrať
na zariadení aplikácie Windows Media®
Player 12, ktorá sa štandardne dodáva
s operačným systémom Windows 7.
• [Search History]
(História vyhľadávania)
Zobrazí sa zoznam
predchádzajúcich vyhľadávaní
prostredníctvom funkcie [Video
Search] (Vyhľadávanie videí) alebo
[Music Search] (Vyhľadávanie
hudby).
Vyhľadávanie ďalších súvisiacich
informácií
Zo zoznamov vyberte príslušnú položku
a potom vyberte službu na
vyhľadávanie.
Používanie funkcie
TV SideView
Funkcia TV SideView je mobilná
aplikácia pre vzdialené zariadenie
(napríklad inteligentný telefón).
S aplikáciou TV SideView v tomto
systéme môžete systém používať
pomocou funkcií na vzdialenom
zariadení.
Služby alebo aplikácie môžete spúšťať
priamo zo vzdialeného zariadenia
a zobrazovať informácie o disku počas
jeho prehrávania. Aplikáciu TV SideView
možno použiť aj ako diaľkové ovládanie
a softvérovú klávesnicu.
Skôr ako zariadenie TV SideView
prvýkrát použijete s týmto systémom,
nezabudnite zariadenie TV SideView
zaregistrovať.
Pri registrácii postupujte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke zariadenia
TV SideView.
Poznámka
Registrácia bude možná, len keď sa na
televíznej obrazovke zobrazí domovská
ponuka.
44SK
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate
prístup k rôznym nastaveniam
a operáciám prehrávania. Dostupné
položky sa líšia v závislosti od situácie.
Spoločné možnosti
[Sound Field] (Zvukové pole)
Slúži na zmenu zvukového poľa (str. 31).
[Cinema Studio 9.1ch]
(9.1-kanálový režim Cinema Studio)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
9.1-kanálového režimu Cinema Studio (str. 32).
[Music Arena] (Koncertná hala)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu
Digitálna koncertná hala (str. 32).
[Philharmonic Hall] (Sála filharmónie)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu
Philharmonic Hall (Sála filharmónie) (str. 32).
[Football] (Futbal)
Slúži na výber režimu futbalu (str. 33).
[Repeat Setting] (Nastavenie opakovania)
Slúži na nastavenie opakovaného prehrávania.
[3D Menu]
(Ponuka trojrozmerného zobrazenia)
[Simulated 3D] (Simulované trojrozmerné
zobrazenie): Slúži na nastavenie
simulovaného trojrozmerného efektu.
[3D Depth Adjustment] (Nastavenie hĺbky
trojrozmerného obrazu): Slúži na nastavenie
hĺbky trojrozmerného obrazu.
[2D Playback] (Dvojrozmerné prehrávanie):
Slúži na nastavenie dvojrozmerného
prehrávania.
[Play/Stop] (Prehrať/zastaviť)
Slúži na spustenie alebo zastavenie
prehrávania.
[Play from start] (Prehrať od začiatku)
Slúži na prehratie položky od začiatku.
[Change Category] (Zmeniť kategóriu)
Prepína medzi kategóriami
[Video],
[Music] (Hudba) a
[Photo] (Fotografie)
vo funkcii BD/DVD (iba pre disk), funkciou USB
alebo serverom DLNA. Táto položka je
dostupná, iba keď je pre danú kategóriu
dostupný zoznam zobrazení.
Iba kategória /
[Video]
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku a obrazu)
Slúži na nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom (str. 46).
Poznámka
Trojrozmerný obraz z konektora HDMI (IN 1)
alebo HDMI (IN 2) sa reprodukuje bez ohľadu
na toto nastavenie.
[Video Settings] (Nastavenia obrazu)
[Picture Quality Mode] (Režim kvality obrazu):
Slúži na výber nastavení snímok ([Direct]
(Priame), [Brighter Room] (Jasnejšia
miestnosť), [Theatre Room] (Divadelná sála),
[Auto] (Automaticky), [Custom1] (Vlastné č. 1)
a [Custom2] (Vlastné č. 2)).
Nasledujúce nastavenia snímok si môžete
prispôsobiť podľa svojich predstáv a uložiť
ich v nastaveniach [Custom1] (Vlastné č. 1)
alebo [Custom2] (Vlastné č. 2).
• [Texture Remaster] (Úprava štruktúry
obrazu): Slúži na upravenie ostrosti
a detailov okrajov.
• [Super Resolution] (Vysoké rozlíšenie):
Slúži na zlepšenie rozlíšenia.
• [Smoothing] (Vyhladzovanie): Slúži
na obmedzenie pásov na obrazovke
prostredníctvom vyhladzovania prechodov
na rovných oblastiach.
• [Contrast Remaster] (Úprava kontrastu):
Slúži na automatické usporiadanie úrovní
čiernej a bielej farby, aby bol obraz
prispôsobený a nie príliš tmavý.
• [Clear Black] (Dokonalá čierna): Slúži
na upravenie tmavých prvkov obrazu.
Nedochádza k obmedzovaniu tieňovania
obrazu, čo umožňuje nádhernú reprodukciu
odtieňov čiernej.
[Pause] (Pozastaviť)
Slúži na pozastavenie prehrávania.
[Top Menu] (Hlavná ponuka)
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky disku BD
alebo DVD.
[Menu/Popup Menu]
(Ponuka/kontextová ponuka)
Slúži na zobrazenie kontextovej ponuky disku
BD-ROM alebo ponuky disku DVD.
[Chapter Search] (Vyhľadávanie kapitol)
Slúži na vyhľadávanie kapitol a spustenie
prehrávania od začiatku.
[Audio] (Zvuk)
Slúži na výber formátu zvuku alebo stopy.
[Subtitle] (Titulky)
Slúži na výber jazyka titulkov v prípade,
že sú na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.
[Angle] (Uhol)
Slúži na prepínanie pozorovacích uhlov, keď sú
na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO nahrané
viaceré uhly.
[IP Content NR Pro]
(Úprava kvality internetového obsahu)
Slúži na nastavenie kvality obrazu pre
internetový obsah.
[Video Search] (Vyhľadávanie videí)
Slúži na zobrazenie informácií o disku BD-ROM
alebo DVD-ROM na základe technológie
spoločnosti Gracenote.
[Number Entry] (Zadávanie číslic)
Slúži na zadávanie číslic. Požadovanú číslicu
vyberte pomocou tlačidiel B/V/v/b.
Iba kategória
[Music] (Hudba)
[Track Search] (Vyhľadávanie skladieb)
Slúži na vyhľadávanie čísla skladby počas
prehrávania hudobných diskov CD.
[Add Slideshow BGM]
(Pridať hudbu prezentácie na pozadí)
Slúži na uloženie súborov s hudbou
v pamäťovom zariadení USB. Tieto súbory
sa použijú ako hudba prezentácie na pozadí
(BGM).
[Music Search] (Vyhľadávanie hudby)
Slúži na zobrazenie informácií o zvukovom
disku CD (CD-DA) na základe technológie
spoločnosti Gracenote.
[Visualizer] (Vizualizér)/[Colour Pattern]
(Farebný vzor)
Slúži na zmenu farebného efektu vizualizéra
na televíznej obrazovke (str. 56).
45SK
Prehrávanie
[3D Output Setting]
(Nastavenie trojrozmerného výstupu)
Slúži na nastavenie, či sa bude trojrozmerný
obraz reprodukovať automaticky.
[Title Search] (Vyhľadávanie titulov)
Slúži na vyhľadávanie titulov na diskoch
BD-ROM alebo DVD VIDEO a spustenie
prehrávania od začiatku.
Iba kategória
(Fotografie)
[Photo]
[Slideshow] (Prezentácia)
Slúži na spustenie prezentácie.
[Slideshow Speed] (Rýchlosť prezentácie)
Slúži na zmenu rýchlosti prezentácie.
[Slideshow Effect] (Efekt prezentácie)
Slúži na nastavenie efektu pri prehrávaní
prezentácie.
[Slideshow BGM] (Hudba prezentácie
na pozadí)
• [Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
• [My Music from USB] (Moja hudba
zo zariadenia USB): Slúži na nastavenie
súborov s hudbou uložených v ponuke
[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu
prezentácie na pozadí).
• [Play from Music CD] (Prehrať z hudobného
disku CD): Slúži na nastavenie skladieb
na diskoch CD-DA
[Change Display] (Zmeniť zobrazenie)
Slúži na prepnutie medzi zobrazením
[Grid View] (Zobrazenie mriežky) a [List View]
(Zobrazenie zoznamu).
[Rotate Left] (Otočiť doľava)
Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov proti
smeru hodinových ručičiek.
[Rotate Right] (Otočiť doprava)
Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov
v smere hodinových ručičiek.
[View Image] (Zobraziť snímku)
Slúži na zobrazenie vybratej fotografie.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
(A/V SYNC)
Keď sa zvuk nezhoduje s obrazom
na televíznej obrazovke, môžete
nastaviť oneskorenie medzi obrazom
a zvukom pre nasledujúce funkcie.
Spôsob nastavenia sa líši v závislosti
od funkcie.
Keď je vybraná funkcia BD/DVD,
USB, HDMI1 alebo HDMI2
1
2
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [A/V SYNC]
(Synchronizácia zvuku a obrazu)
a stlačte tlačidlo
.
Pomocou tlačidiel B/b upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo
.
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms
až 300 ms v intervaloch 25 ms.
Výber funkcie TV
1
2
3
4
46SK
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji horného panela sa
zobrazí hlásenie AV.SYNC.
Stlačte tlačidlo
alebo b.
Pomocou tlačidiel V/v upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo
.
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms
až 300 ms v intervaloch 25 ms.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Ponuka možností na displeji
horného panela sa zatvorí.
Nastavenie zvuku
Keď sa v systéme prehráva disk
BD alebo DVD VIDEO nahraný
vo viacerých zvukových formátoch
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio
alebo DTS) alebo so stopami
vo viacerých jazykoch, môžete
zmeniť zvukový formát alebo jazyk.
Pri diskoch CD môžete vybrať zvuk
z pravého alebo ľavého kanála
a počúvať zvuk z vybratého kanála
cez pravý aj ľavý reproduktor.
Opakovaným stláčaním tlačidla
AUDIO počas prehrávania vyberte
požadovaný zvukový signál.
Na televíznej obrazovke sa zobrazia
informácie o zvuku.
Poznámka
Ak je na disku nahraný len jeden prúd
zvuku, možnosti [ Stereo (Audio1)]
(Stereofónne (zvuk 1)) a [ Stereo (Audio2)]
(Stereofónne (zvuk 2)) sa nezobrazia.
x Disk CD
• [ Stereo] (Stereofónne): štandardný
stereofónny zvuk.
• [ 1/L] (1/Ľ): zvuk ľavého kanála
(monofónny).
• [ 2/R] (2/P): zvuk pravého kanála
(monofónny).
• [ L+R] (Ľ+P): zvuk ľavého aj pravého
kanála sa prenáša z jednotlivých
reproduktorov.
x Disk BD alebo DVD VIDEO
Možnosť výberu jazyka sa líši v závislosti
od disku BD alebo DVD VIDEO.
Keď sa zobrazia 4 číslice, označujú kód
jazyka. Pozrite si časť „Zoznam kódov
jazykov“ (str. 90). Keď sa jazyk zobrazí
dvakrát alebo viackrát, disk BD alebo
DVD VIDEO je nahraný vo viacerých
zvukových formátoch.
47SK
Nastavenie zvuku
Výber zvukového
formátu, stôp
vo viacerých jazykoch
alebo kanálu
x Disk DVD-VR
Zobrazia sa typy zvukových stôp
nahraných na disku.
Príklad:
• [ Stereo] (Stereofónne)
• [ Stereo (Audio1)]
(Stereofónne (zvuk 1))
• [ Stereo (Audio2)]
(Stereofónne (zvuk 2))
• [ Main] (Hlavné)
• [ Sub] (Vedľajšie)
• [ Main/Sub] (Hlavné/vedľajšie)
Reprodukovanie zvuku
multiplexného
vysielania
Počúvanie rádia
(DUAL MONO)
1
Zvuk multiplexného vysielania môžete
reprodukovať v prípade, že sa v systéme
prijíma alebo prehráva signál
multiplexného vysielania vo formáte
Dolby Digital.
2
Ladič rozhlasových staníc
Ak chcete prijímať signál Dolby Digital,
musíte ku konektoru TV (DIGITAL IN
OPTICAL) pripojiť televízor alebo iné
vybavenie pomocou optického digitálneho
kábla (str. 23, 24).
Ak je konektor HDMI IN na televízore
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel (str. 23, 69), môžete signál
Dolby Digital prijímať prostredníctvom
kábla HDMI.
Manuálne ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING +/–.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
2 +/– nastavte hlasitosť.
V prípade, že program FM šumí
Ak program FM šumí, môžete vybrať
monofónny príjem. Príjem nebude
mať stereofónny efekt, ale zlepší sa.
1
2
48SK
Vyberte rozhlasovú stanicu.
Automatické ladenie
Stlačte a podržte tlačidlá
TUNING +/–, kým sa nespustí
automatické vyhľadávanie.
Na televíznej obrazovke sa
zobrazuje hlásenie [Auto Tuning]
(Automatické ladenie).
Vyhľadávanie sa zastaví,
keď systém naladí stanicu.
Automatické ladenie zrušíte
stlačením ľubovoľných tlačidiel.
Poznámka
Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO,
kým sa na displeji horného panela
nezobrazí požadovaný signál.
• MAIN: Bude sa prenášať zvuk
v hlavnom jazyku.
• SUB: Bude sa prenášať zvuk
vo vedľajšom jazyku.
• MN/SUB: Bude sa prenášať zmiešaný
zvuk v hlavnom aj vedľajšom jazyku.
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
horného panela nezobrazí
hlásenie FM.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [FM Mode] (Režim FM)
a stlačte tlačidlo
.
3
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [Monaural] (Monofónne)
a stlačte tlačidlo
.
• [Stereo] (Stereofónne):
stereofónny príjem.
• [Monaural] (Monofónne):
monofónny príjem.
Zmena predvoleného čísla
Pomocou tlačidiel PRESET +/– vyberte
požadované predvolené číslo, potom
vykonajte postup od kroku č. 3.
Výber predvolenej stanice
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
horného panela nezobrazí
hlásenie FM.
Naladí sa naposledy prijímaná
stanica.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel
PRESET +/– vyberte predvolenú
stanicu.
Možnosť [FM Mode] (Režim FM) môžete
nastaviť pre každú predvolenú stanicu
osobitne.
Predvolenie rozhlasových
staníc
Môžete predvoliť až 20 staníc. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimum.
1
2
3
4
5
6
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
horného panela nezobrazí
hlásenie FM.
Stlačte a podržte tlačidlá
TUNING +/–, kým sa nespustí
automatické vyhľadávanie.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď systém
naladí stanicu.
Tip
Pomocou tlačidla DISPLAY sa displej
horného panela bude cyklicky meniť takto:
Frekvencia t Predvolené číslo t Stav
dekódovania*
* Zobrazuje sa, ak je položka [Sound Effect]
(Zvukový efekt) nastavená na možnosť
[Dolby Pro Logic] (Dolby Pro Logic), [DTS
Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 kino) alebo
[DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 hudba)
(page 67).
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [Preset Memory]
(Ukladanie predvolieb) a stlačte
tlačidlo
.
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
požadované predvolené číslo
a stlačte tlačidlo
.
Zopakovaním krokov č. 2 až 5
uložte ďalšie stanice.
49SK
Ladič rozhlasových staníc
1
Tip
Prijímanie rozhlasového
údajového systému
(RDS)
(iba modely pre Európu)
Systém ponúka funkciu RDS, ktorá
vám umožňuje zobrazovať dodatočné
informácie z rozhlasových staníc.
Jednoduchý výber stanice
v pásme FM.
Názov stanice sa zobrazí na televíznej
obrazovke.
Poznámka
• Služba RDS nemusí pracovať správne,
ak naladená stanica nevysiela signál
služby systému RDS správne alebo ak je
signál slabý.
• Službu RDS neposkytujú všetky stanice
v pásme FM ani neposkytujú rovnaký
typ služby. Ak systém RDS nepoznáte,
obráťte sa na miestne rozhlasové stanice
a požiadajte ich o podrobné informácie
o službách systému RDS vo vašej oblasti.
Ďalšie operácie
Používanie funkcie
Control for HDMI pre
funkciu BRAVIA Sync
Táto funkcia je k dispozícii na
televízoroch s funkciou BRAVIA Sync.
Ak pomocou kábla HDMI pripojíte
vybavenie od spoločnosti Sony
kompatibilné s funkciou Ovládanie
pripojenia HDMI, ovládanie sa
zjednoduší.
Poznámka
Ak chcete používať funkciu BRAVIA Sync,
po dokončení pripojenia HDMI sa uistite,
že systém a všetko pripojené vybavenie je
zapnuté.
Control for HDMI - Easy Setting
(Ovládanie pripojenia HDMI –
jednoduché nastavenie)
Funkciu [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) systému môžete
nastaviť automaticky, ak v televízore
povolíte príslušné nastavenie.
Podrobné informácie o funkcii
Ovládanie pripojenia HDMI
nájdete v časti „[HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI)“ (str. 69).
Vypnutie napájania systému
Systém môžete vypnúť spoločne
s televízorom.
Poznámka
Systém sa nevypne automaticky počas
prehrávania hudby ani keď je vybraná
funkcia FM.
50SK
Prehrávanie jediným dotykom
Ovládanie presmerovania
Keď na diaľkovom ovládaní stlačíte
tlačidlo N, systém a televízor sa zapnú
a vstup televízora sa prepne na vstup
HDMI, ku ktorému je pripojený systém.
Keď v pripojenom vybavení vykonáte
prehrávanie jediným dotykom, systém
sa zapne a nastaví funkciu systému
HDMI1 alebo HDMI2 (v závislosti
od používaného vstupného konektora
HDMI). Vstup televízora sa automaticky
nastaví na vstup HDMI, ku ktorému je
systém pripojený.
Ovládanie hlasitosti systému
Pomocou jednoduchej operácie môžete
prehrávať zvuk z televízora alebo iného
vybavenia.
Spätný zvukový kanál
Zvuk televízora môžete počúvať
pomocou systému prostredníctvom
jediného kábla HDMI. Podrobné
informácie o nastavení nájdete
v časti „[Audio Return Channel]
(Spätný zvukový kanál)“ (str. 69).
Sledovanie jazyka
Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke
televízora, po vypnutí a zapnutí systému
sa zmení aj jazyk ponuky na displeji
systému.
Automatická kalibrácia
príslušných nastavení
reproduktora
[Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia)
(iba modely BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL)
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) automaticky upravuje
nastavenie vzdialenosti, umiestnenia
a akustiky reproduktorov a poskytuje
vám ideálny zvukový zážitok.
Poznámka
• Po spustení funkcie [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia) zaznie
zo systému hlasný testovací zvuk.
Hlasitosť nemožno znížiť. Berte ohľad
na deti a susedov.
• Pred spustením funkcie [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia) skontrolujte,
– či sú všetky reproduktory pripojené
k hlavnej jednotke a zosilňovaču
priestorového zvuku,
– či je zapnutý zosilňovač priestorového
zvuku a či ste ho nainštalovali
na vhodné miesto, aby ste sa k nemu
mohli pripojiť prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia.
51SK
Ďalšie operácie
Funkciu ovládania hlasitosti systému
môžete používať nasledujúcim
spôsobom:
• Keď je systém zapnutý, zvuk z televízora alebo iného vybavenia sa môže
prenášať z reproduktorov systému.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iného
vybavenia prenáša prostredníctvom
reproduktorov systému, môžete
prepnúť zvuk na výstup
z reproduktorov televízora stlačením
tlačidiel SPEAKERS TVyAUDIO.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iného
vybavenia prenáša prostredníctvom
reproduktorov systému, môžete
ovládaním televízora nastaviť
hlasitosť a vypnúť zvuk systému.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Pomocou tlačidiel B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
8
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [Audio Settings]
(Nastavenia zvuku) a stlačte
tlačidlo
.
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia) a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Select
speaker layout.] (Vyberte
rozostavenie reproduktorov.).
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
nastavenie podľa umiestnenia
reproduktorov a stlačte
tlačidlo
.
• [Standard] (Štandardné):
Reproduktory na priestorový zvuk
sú nainštalované v polohe vzadu.
• [All Front] (Všetky predné): Všetky
reproduktory sú nainštalované
v polohe vpredu.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením
funkcie [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia).
6
7
Ku konektoru A.CAL MIC
na zadnom paneli pripojte
kalibračný mikrofón.
Kalibračný mikrofón postavte
na statív alebo iný podstavec
(nedodáva sa), aby bol vo výške uší.
Kalibračný mikrofón by mal
smerovať k televíznej obrazovke.
Predná strana každého reproduktora by mala byť otočená
smerom ku kalibračnému
mikrofónu a medzi reproduktormi
a kalibračným mikrofónom by sa
nemali nachádzať žiadne prekážky.
52SK
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [OK].
Ak chcete výber zrušiť, vyberte
položku [Cancel] (Zrušiť).
Stlačte tlačidlo
.
Spustí sa funkcia [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia).
Systém automaticky upraví
nastavenia reproduktorov.
Počas merania buďte ticho.
Poznámka
Kým prebieha funkcia
[Auto Calibration] (Automatická
kalibrácia), systém nepoužívajte.
9
Potvrďte výsledok
funkcie [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia).
Vzdialenosť a úroveň jednotlivých
reproduktorov sa zobrazuje
na televíznej obrazovke.
Poznámka
• Ak meranie zlyhá, postupujte podľa
hlásenia a znova spustite funkciu
[Auto Calibration] (Automatická
kalibrácia).
• Ak sa nebude používať žiadny
stredový reproduktor, položka
[Centre Speaker] sa automaticky
nastaví na možnosť [Off] (Vypnuté).
10 Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [OK] alebo [Cancel]
(Zrušiť) a stlačte tlačidlo
.
x Meranie je v poriadku.
Odpojte kalibračný mikrofón
a vyberte položku [OK]. Výsledok
sa použije.
x Meranie nie je v poriadku.
Postupujte podľa hlásenia
a výberom položky [OK] zopakujte
operáciu.
Nastavenie
reproduktorov
6
7
[Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov)
Ak chcete dosiahnuť optimálny
priestorový zvuk, nastavte vzdialenosť
reproduktorov od miesta počúvania.
1
3
4
5
Pomocou tlačidiel B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
9
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
príslušnú položku a stlačte
tlačidlo
.
Príslušný parameter nastavte
pomocou tlačidiel V/v.
Pomocou tlačidiel B/b a
potvrďte nastavenia.
Skontrolujte nasledujúce
nastavenia.
x [Centre Speaker]
(Stredový reproduktor)
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [Audio Settings]
(Nastavenia zvuku) a stlačte
tlačidlo
.
[On] (Zapnuté): Stredový reproduktor
je pripojený.
[Off] (Vypnuté): Stredový reproduktor
nie je pripojený.
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov)
a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Select
speaker layout.] (Vyberte
rozostavenie reproduktorov.).
x [Distance] (Vzdialenosť)
Po premiestnení reproduktorov
musíte nastaviť parametre vzdialenosti
od miesta počúvania k reproduktorom.
Tieto parametre môžete nastaviť
v rozsahu 0,0 až 7,0 metra.
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
nastavenie podľa umiestnenia
reproduktorov a stlačte
tlačidlo
.
• [Standard] (Štandardné):
Reproduktory na priestorový zvuk
sú nainštalované v polohe vzadu.
• [All Front] (Všetky predné): Všetky
reproduktory sú nainštalované
v polohe vpredu.
Poznámka
Po každej zmene nastavenia
rozostavenia reproduktorov sa všetky
nastavenia obnovia na predvolené
hodnoty.
[Front Left/Right] 3.0 m (Predný ľavý/
pravý 3,0 m): Nastavte vzdialenosť
predného reproduktora.
[Centre] 3.0 m (Stredový 3,0 m):
Nastavte vzdialenosť stredového
reproduktora. Toto nastavenie je
dostupné len v prípade, že položka
[Centre Speaker] (Stredový reproduktor)
je nastavená na hodnotu [On]
(Zapnuté).
[Surround Left/Right] 3.0 m (Priestorový
ľavý/pravý 3,0 m): Nastavte vzdialenosť
reproduktora na priestorový zvuk.
[Subwoofer] 3.0 m (Hlbokotónový
reproduktor 3,0 m): Nastavte
vzdialenosť hlbokotónového
reproduktora.
53SK
Ďalšie operácie
2
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
8
Pomocou tlačidiel B/b vyberte
položku [OK] alebo [Cancel]
(Zrušiť) a stlačte tlačidlo
.
x [Level] (Hlasitosť)
Môžete nastaviť hlasitosť
reproduktorov. Tieto parametre môžete
nastaviť v rozsahu –6,0 dB až +6,0 dB.
Nastavenie hlasitosti zjednoduší
nastavenie položky [Test Tone]
(Testovací tón) na možnosť [On]
(Zapnuté).
[Front Left/Right] 0.0 dB (Predný ľavý/
pravý 0,0 dB): Nastavte hlasitosť
predného reproduktora.
[Centre] 0.0 dB (Stredový 0,0 dB):
Nastavte hlasitosť stredového
reproduktora. Toto nastavenie je
dostupné len v prípade, že položka
[Centre Speaker] (Stredový reproduktor)
je nastavená na hodnotu [On]
(Zapnuté).
[Surround Left/Right] 0.0 dB
(Priestorový ľavý/pravý 0,0 dB):
Nastavte hlasitosť reproduktora na
priestorový zvuk.
[Subwoofer] 0.0 dB (Hlbokotónový
reproduktor 0,0 dB): Nastavte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora.
x [Relocation] (Premiestnenie)
(iba modely BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL)
Ak chcete zlepšiť priestorový zvukový
efekt, môžete polohu reproduktorov
upraviť virtuálne.
[On] (Zapnuté): Zvuk sa prehráva
z virtuálne premiestnenej polohy
reproduktorov určenej pomocou
funkcie [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia).
[Off] (Vypnuté): Zvuk sa prehráva
zo skutočnej polohy reproduktorov.
54SK
Poznámka
• Toto nastavenie sa použije až
po spustení funkcie [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia).
• Túto funkciu nemôžete vybrať, keď je
rozostavenie reproduktorov nastavené
na hodnotu [All Front] (Všetky predné).
x [Test Tone] (Testovací tón)
Reproduktory vydajú testovací tón
na nastavenie položky [Level]
(Hlasitosť).
[Off] (Vypnuté): Testovací tón neznie
z reproduktorov.
[On] (Zapnuté): Pri nastavovaní
hlasitosti zaznie testovací tón postupne
z každého reproduktora. Keď vyberiete
niektorú z položiek ponuky [Speaker
Settings] (Nastavenia reproduktorov),
testovací tón postupne zaznie
z každého reproduktora.
Hlasitosť nastavte uvedeným
postupom.
1
Nastavte položku [Test Tone]
(Testovací tón) na hodnotu [On]
(Zapnuté).
2
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [Level] (Hlasitosť) a stlačte
tlačidlo
.
3
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
požadovaný typ reproduktora
a stlačte tlačidlo
.
4
Pomocou tlačidiel B/b vyberte ľavý
alebo pravý reproduktor a pomocou
tlačidiel V/v nastavte jeho hlasitosť.
5
6
7
Stlačte tlačidlo
.
Zopakujte kroky č. 3 až 5.
Stlačte tlačidlo RETURN.
Systém sa vráti k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
8
9
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Test Tone] (Testovací tón)
a stlačte tlačidlo
.
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [Off] (Vypnuté) a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
Tip
Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých
reproduktorov naraz, stlačte
tlačidlo 2 +/–.
Používanie časovača
automatického vypnutia
(Detská zámka)
Inaktiváciou tlačidiel na hlavnej
jednotke (okrem tlačidla "/1) môžete
zabrániť nesprávnej operácii, napríklad
v dôsledku detských šibalstiev.
Dotknite sa tlačidla x na hlavnej
jednotke a podržte ho stlačené viac
ako 5 sekúnd.
Na displeji horného panela sa zobrazuje
hlásenie LOCKED.
Funkcia detskej zámky sa aktivuje
a tlačidlá hlavnej jednotky sa uzamknú.
(Systém môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládania.)
Ak chcete túto funkciu zrušiť, dotknite
sa tlačidla x a podržte ho viac ako päť
sekúnd, kým sa na displeji horného
panela nezobrazí text UNLOCK.
Systém môžete nastaviť tak, aby
sa vypol v predvolenom čase, takže
budete môcť zaspávať pri hudbe.
Zmena jasu
Stlačte tlačidlo SLEEP.
Každým stlačením tlačidla SLEEP sa
zobrazenie minút (zostávajúci čas)
na displeji horného panela zmení
o 10 minút.
Môžete zmeniť jas nasledujúcich
položiek:
– osvetlenie LED na reproduktoroch
(iba modely BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL),
– displej horného panela,
– indikátory dotykových tlačidiel,
– indikátor LED na hornom paneli.
Po nastavení časovača automatického
vypnutia sa bude zostávajúci čas
zobrazovať každých päť minút.
Keď zostávajú menej ako dve minúty,
na displeji horného panela bude blikať
hlásenie SLEEP.
Kontrola zostávajúceho času
Jedenkrát stlačte tlačidlo SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
Stlačte tlačidlo DIMMER.
Pri každom stlačení tlačidla sa jas
príslušnej položky zmení.
Jas môžete nastaviť na 3 úrovniach.*
* V prípade displeja horného panela
je jas pre nastavenia [Dimmer : 1]
(Stmavnutie: 1), [Dimmer : 2]
(Stmavnutie: 2) a [Dimmer : 3]
(Stmavnutie: 3) rovnaký.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP.
55SK
Ďalšie operácie
• Signály testovacieho tónu sa neprenášajú
z konektora HDMI (OUT).
• Testovací tón neznie zo stredového
reproduktora, ak je položka
[Centre Speaker] (Stredový reproduktor)
nastavená na možnosť [Off] (Vypnuté).
Inaktivácia tlačidiel
na hlavnej jednotke
Tip
Jas osvetlenia LED na reproduktoroch
môžete nastaviť, aj keď je hlavná jednotka
vypnutá. Nezabudnite najprv zapnúť
osvetlenie reproduktora (str. 57).
Používanie osvetlenia
reproduktorov
(iba modely BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL)
Používanie vizualizácie
na televíznej obrazovke
Môžete používať efekt vizualizéra, ktorý
pretvára rytmus prehrávaných zdrojov
do pestrofarebných vzorov a grafických
prvkov. Efekty môžete prenášať počas
prehrávania hudby (iba pre funkcie
BD/DVD, USB, FM, TV, BT a AUDIO)
a ukážku zabudovaného zvuku.
Opakovane stláčajte tlačidlo
VISUALIZER (iba modely
BDV-N9200W/BDV-N7200W/
BDV-N5200W).
Opakovane stláčajte tlačidlo COLOUR
PATTERN (iba modely BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL).
Vizualizácia sa zobrazuje na televíznej
obrazovke a synchronizuje sa s rytmom
hudby. Stláčaním tohto tlačidla sa
farebný efekt bude cyklicky meniť takto:
[RAINBOW] (Dúha) t [PASSION]
(Vášeň) t [OCEAN] (Oceán) t
[FOREST] (Les) t [Off] (Vypnuté)
Poznámka
Efekt vizualizéra môže byť prerušovaný pri
prehrávaní zvukového obsahu s vysokou
bitovou rýchlosťou viac ako 15 Mb/s.
Tip
• Ak chcete zabrániť zobrazovaniu
informácií na televíznej obrazovke a ich
prekrývaniu s vizualizáciou, nastavte
položku [Auto Display] (Automatické
zobrazenie) v časti [System Settings]
(Nastavenia systému) na možnosť [Off]
(Vypnuté) (str. 70).
• Efekt vizualizéra môžete vybrať aj
pomocou ponuky možností.
56SK
Zapnutie osvetlenia na reproduktoroch
vám môžete navodiť ešte realistickejší
strhujúci pocit, ako keď ste na štadióne,
na koncerte naživo alebo v kine. Môžete
si vybrať vzor osvetlenia predných
a reproduktorov a reproduktorov na
priestorový zvuk podľa svojich predstáv.
Poznámka
Osvetlenie svetlom LED je jasné, vyhýbajte
sa priamemu pohľadu do svetla LED.
Ak osvetlenie príliš žiari, môžete vypnúť
osvetlenie reproduktora alebo nastaviť jas
osvetlenia LED (str. 55).
Tip
Odporúčame vám používať reproduktory
za nasledujúcich podmienok.
– Reproduktory umiestnite približne
0,5 metra od steny.
– Lepší účinok osvetlenia dosiahnete, keď
ich umiestnite pred stenu žiarivej farby.
Opakovane stláčajte tlačidlo
SPEAKER ILLUMINATION.
IMMERSIVE
[Immersive Colour] (Pohlcujúca farba)
Počas prehrávania videozáznamov sa farba
osvetlenia mení v závislosti od farby
televíznej obrazovky.
Počas prehrávania hudby alebo prezerania
fotografií (pri prehrávaní súborov MP3)
sa farba osvetlenia mení v závislosti od farby
vizualizácie (str. 56) a synchronizuje sa
s rytmom hudby.
Počas prezerania fotografií (neprehrávajú sa
súbory MP3) je farba osvetlenia modrá.
AMBIENT
[Ambient Colour] (Farba okolia)
Osvetlenie LED sa rozsvieti namodro.
REAR IMMERSIVE OFF
[Immersive Colour (Rear Off)]
(Pohlcujúca farba (zadné vypnuté))
Osvetlenie reproduktorov na priestorový
zvuk je vypnuté. Vzor osvetlenia predných
reproduktorov je rovnaký ako nastavenie
[Immersive Colour] (Pohlcujúca farba).
REAR AMBIENT OFF
[Ambient Colour (Rear Off)]
(Farba okolia (zadné vypnuté))
Osvetlenie reproduktorov na priestorový
zvuk je vypnuté. Vzor osvetlenia predných
reproduktorov je rovnaký ako nastavenie
[Ambient Colour] (Farba okolia).
Keď je hlavná jednotka vypnutá
Osvetlenie LED predných reproduktorov
môžete zapnúť alebo vypnúť tlačidlom
SPEAKER ILLUMINATION. Osvetlenie LED
sa rozsvieti namodro.
1
2
3
4
Pripravte sa na prehľadávanie
internetu.
Pripojte systém k sieti (str. 26).
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Pomocou tlačidiel B/b vyberte
položku
[Network] (Sieť).
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [Internet Browser]
(Internetový prehľadávač)
a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Internet
Browser] (Internetový prehľadávač).
Poznámka
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Skontrolujte, či ste vykonali nasledujúce
nastavenia:
– Položka [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) v časti
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) je
nastavená na možnosť [Off] (Vypnuté)
(str. 69).
– Položka [Quick Start Mode]
(Režim rýchleho spustenia)
je nastavená na možnosť [Off]
(Vypnuté) (str. 70).
– Položka [Remote Start] (Vzdialené
zapínanie) je nastavená na možnosť
[Off] (Vypnuté) (str. 72).
– Položka [NFC] (Komunikácia nablízko)
je nastavená na možnosť [Off]
(Vypnuté) (str. 70).
Niektoré webové lokality sa nemusia
zobrazovať správne alebo nemusia
fungovať.
Zadanie adresy URL
Z ponuky možností vyberte položku
[URL entry] (Zadanie adresy URL).
Pomocou softvérovej klávesnice zadajte
adresu URL a vyberte položku [Enter]
(Zadať).
Nastavenie predvolenej úvodnej
stránky
Počas zobrazenia stránky, ktorú chcete
nastaviť, vyberte z ponuky možností
položku [Set as start page]
(Nastaviť ako úvodnú stránku).
57SK
Ďalšie operácie
OFF
[Off] (Vypnuté)
Osvetlenie všetkých reproduktorov je
vypnuté.
Prehľadávanie webových
lokalít
Návrat na predchádzajúcu
stránku
Z ponuky možností vyberte položku
[Previous page] (Predchádzajúca
stránka).
Ak sa po výbere položky [Previous page]
(Predchádzajúca stránka) nezobrazí
predchádzajúca stránka, vyberte
z ponuky možností položku
[Window List] (Zoznam okien) a vyberte
zo zoznamu stránku, na ktorú sa chcete
vrátiť.
Ukončenie internetového
prehľadávača
Stlačte tlačidlo HOME.
Obrazovka internetového
prehľadávača
Informácie o webovej lokalite môžete
skontrolovať stlačením tlačidla DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od webovej lokality a stavu stránky.
D Ikona SSL
Zobrazuje sa v prípade,
ak je prepojená adresa URL
zabezpečená.
E Indikátor intenzity signálu
Zobrazuje sa po pripojení systému
k bezdrôtovej sieti.
F Ukazovateľ priebehu a ikona
načítavania
Zobrazuje sa počas načítavania
stránky, prípadne počas preberania
alebo prenosu súborov.
G Pole na zadanie textu
Stlačte tlačidlo a výberom
položky [Input] (Zadať) z ponuky
možností zobrazte softvérovú
klávesnicu.
H Posúvač
Pomocou tlačidiel B/V/v/b môžete
zobrazenú stránku posúvať doľava,
nahor, nadol alebo doprava.
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate
prístup k rôznym nastaveniam
a operáciám.
Dostupné položky sa líšia v závislosti
od situácie.
A Názov stránky
B Adresa stránky
C Kurzor
Premiestňujte ho stláčaním
tlačidiel B/V/v/b. Umiestnite
kurzor na prepojenie, ktoré chcete
zobraziť, a stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa prepojená webová
lokalita.
58SK
[Browser Setup]
(Nastavenie prehľadávača)
Slúži na zobrazenie nastavení internetového
prehľadávača.
• [Zoom] (Transfokácia): Slúži na zväčšenie
alebo zmenšenie veľkosti zobrazeného
obsahu.
• [JavaScript Setup] (Nastavenie skriptov
JavaScript): Slúži na nastavenie, či sa
povolia alebo zakážu skripty JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavenie súborov
cookie): Slúži na nastavenie, či sa budú
prijímať súbory cookie prehľadávača.
• [SSL Alarm Display] (Zobrazenie výstrah
protokolu SSL): Slúži na nastavenie,
či sa povolí alebo zakáže protokol SSL.
[Window List] (Zoznam okien)
Slúži na zobrazenie zoznamu aktuálne
otvorených webových lokalít.
Výberom príslušného okna sa môžete vrátiť
k predtým zobrazenej webovej lokalite.
[Bookmark List] (Zoznam záložiek)
Slúži na zobrazenie zoznamu záložiek.
[URL entry] (Zadanie adresy URL)
Po zobrazení softvérovej klávesnice
umožňuje zadať adresu URL.
[Previous page] (Predchádzajúca stránka)
Slúži na presun na predtým zobrazenú
stránku.
[Cancel loading] (Zrušiť načítanie)
Slúži na zastavenie načítania stránky.
[Reload] (Obnoviť)
Slúži na obnovenie tej istej stránky.
[Add to Bookmark] (Pridať medzi záložky)
Slúži na pridanie aktuálne zobrazenej
webovej lokality do zoznamu záložiek.
[Set as start page]
(Nastaviť ako úvodnú stránku)
Slúži na nastavenie aktuálne zobrazenej
webovej lokality ako predvolenej úvodnej
stránky.
[Open in new window]
(Otvoriť v novom okne)
Slúži na otvorenie prepojenia v novom okne.
[Character encoding] (Kódovanie znakov)
Slúži na nastavenie systému kódovania
znakov.
[Display certificate] (Zobraziť certifikát)
Slúži na zobrazenie certifikátov servera
odoslaných zo stránok, ktoré podporujú
protokol SSL.
Ďalšie nastavenia bezdrôtového
systému môžete vybrať pomocou
nastavení [Wireless Sound Connection]
(Bezdrôtové zvukové pripojenie).
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Pomocou tlačidiel B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [System Settings]
(Nastavenia systému) a potom
stlačte tlačidlo
.
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [Wireless Sound
Connection] (Bezdrôtové zvukové
pripojenie) a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Wireless
Sound Connection] (Bezdrôtové
zvukové pripojenie).
• [Secure Link] (Zabezpečené
prepojenie) (str. 60)
• [RF Band]* (Pásmo RF) (str. 61)
• [RF Channel] (Kanál RF) (str. 61)
* Táto funkcia nemusí byť v niektorých
regiónoch alebo krajinách dostupná.
[Input] (Zadať)
Slúži na zobrazenie softvérovej klávesnice,
ktorá umožňuje zadávať znaky počas
prehľadávania webovej lokality.
[Break] (Zalomiť)
Slúži na presun kurzora na ďalší riadok v poli
na zadanie textu.
[Delete] (Odstrániť)
Slúži na vymazanie jedného znaku naľavo
od kurzora počas zadávania textu.
59SK
Ďalšie operácie
[Next page] (Nasledujúca stránka)
Slúži na presun na nasledujúcu stránku.
Ďalšie nastavenia
bezdrôtového systému
Aktivácia bezdrôtového
prenosu medzi konkrétnymi
jednotkami
[Secure Link]
(Zabezpečené prepojenie)
Môžete určiť bezdrôtové pripojenie
na prepojenie hlavnej jednotky
a zosilňovača priestorového zvuku
pomocou funkcie zabezpečeného
prepojenia.
Táto funkcia môže zabrániť rušeniu
pri používaní viacerých bezdrôtových
zariadení vami alebo vašimi susedmi.
1
2
3
4
5
Vyberte položku [Wireless Sound
Connection] (Bezdrôtové zvukové
pripojenie) v časti [System
Settings] (Nastavenia systému)
(str. 59).
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [Secure Link]
(Zabezpečené prepojenie)
a stlačte tlačidlo
.
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [On] (Zapnuté) a stlačte
tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo SECURE LINK
na zadnej strane zosilňovača
priestorového zvuku.
Do niekoľkých minút prejdite
na nasledujúci krok.
Pomocou tlačidla B/b vyberte
položku [Start] (Spustiť) a stlačte
tlačidlo
.
Ak chcete zobraziť predchádzajúcu
obrazovku, vyberte položku
[Cancel] (Zrušiť).
60SK
6
Po zobrazení hlásenia
[Secure Link setting is complete.]
(Zabezpečené prepojenie sa
nastavilo.) stlačte tlačidlo
.
Zosilňovač priestorového zvuku
sa prepojí s hlavnou jednotkou a
indikátor LINK/STANDBY začne
svietiť na oranžovo.
Ak sa zobrazí hlásenie [Cannot set
Secure Link.] (Nemožno nastaviť
zabezpečené prepojenie.),
postupujte podľa správ na
obrazovke.
Zrušenie funkcie zabezpečeného
prepojenia
Hlavná jednotka
V kroku č. 3 vyššie vyberte položku [Off]
(Vypnuté).
Zosilňovač priestorového zvuku
Podržte stlačené tlačidlo SECURE LINK
na zadnej strane zosilňovača
priestorového zvuku, kým indikátor
LINK/STANDBY nezačne svietiť alebo
blikať na zeleno.
Výber frekvenčného pásma
[RF Band] (Pásmo RF)
(iba modely pre Európu, Oceániu,
Afriku, Indiu, Blízky východ,
Thajsko a Rusko)
Vyberte frekvenčné pásmo, ku ktorému
prináleží položka [RF Channel]
(Kanál RF).
Poznámka
1
2
3
Vyberte položku [Wireless Sound
Connection] (Bezdrôtové zvukové
pripojenie) v časti [System
Settings] (Nastavenia systému)
(str. 59).
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [RF Band] (Pásmo RF)
a stlačte tlačidlo
.
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
požadované nastavenie a stlačte
tlačidlo
.
• [Auto] (Automaticky): Toto
nastavenie vyberte v bežných
prípadoch. Systém automaticky
vyberie najsilnejšie frekvenčné
pásmo na prenos.
• [5.2GHz] (5,2 GHz), [5.8GHz]
(5,8 GHz): Systém prenáša zvuk
podľa vybraného frekvenčného
pásma.
Tip
Odporúčame nastaviť položku
[RF Band] (Pásmo RF) na možnosť
[Auto] (Automaticky).
[RF Channel] (Kanál RF)
Ak používate viacero bezdrôtových
systémov, napríklad bezdrôtovú sieť
LAN (lokálna sieť) alebo pripojenie ,
bezdrôtové signály môžu byť
nestabilné. V takom prípade môžete
prenos zlepšiť nasledujúcou zmenou
nastavenia položky [RF Channel]
(Kanál RF).
1
2
3
Vyberte položku [Wireless Sound
Connection] (Bezdrôtové zvukové
pripojenie) v časti [System
Settings] (Nastavenia systému)
(str. 59).
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
položku [RF Channel] (Kanál RF)
a stlačte tlačidlo
.
Pomocou tlačidiel V/v vyberte
požadované nastavenie a stlačte
tlačidlo
.
• [Auto] (Automaticky): Toto
nastavenie vyberte v bežných
prípadoch. Systém automaticky
vyberie lepší kanál na prenos.
• [1], [2], [3]: Systém bude zvuk
prenášať pevným nastavením
kanála na prenos. Vyberte kanál
s lepším prenosom.
Poznámka
• Prenos môžete zlepšiť zmenou
prenosového kanála (frekvencie) iných
bezdrôtových systémov. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie
iných bezdrôtových systémov.
• Túto funkciu nemôžete vybrať, keď je
položka [RF Band] (Pásmo RF) nastavená
na hodnotu [Auto] (Automaticky) (str. 61).
61SK
Ďalšie operácie
Táto funkcia nemusí byť v niektorých
regiónoch alebo krajinách dostupná.
Ak je bezdrôtový prenos
nestabilný
Ikona
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky
nastavení
Možnosti ako obraz a zvuk môžete
rôzne nastavovať.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
Poznámka
Nastavenia prehrávania uložené na disku
sú nadradené nad nastaveniami
na obrazovke nastavení. Z tohto dôvodu
nemusia byť niektoré uvedené funkcie
k dispozícii.
1
2
3
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Stlačte tlačidlá B/b a vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
ikonu kategórie nastavenia
a stlačte tlačidlo .
Ikona
Vysvetlenie
[Software Update]
(Aktualizácia softvéru)
(str. 63)
Slúži na aktualizáciu softvéru
tohto systému.
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
(str. 63)
Slúži na výber nastavení
obrazovky podľa typu
televízora.
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku) (str. 66)
Slúži na výber nastavení
zvuku podľa typu
konektorov.
62SK
Vysvetlenie
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania
diskov BD alebo DVD)
(str. 68)
Slúži na výber podrobných
nastavení prehrávania diskov
BD alebo DVD.
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej
ochrany) (str. 68)
Slúži na výber podrobných
nastavení funkcie
rodičovskej ochrany.
[Music Settings]
(Nastavenia hudby) (str. 69)
Slúži na výber podrobných
nastavení prehrávania diskov
Super Audio CD.
[System Settings]
(Nastavenia systému)
(str. 69)
Slúži na výber nastavení
týkajúcich sa systému.
[External Input Settings]
(Nastavenia externých
vstupov) (str. 71)
Slúži na nastavenie
vynechávania vstupov pre
jednotlivé externé vstupy.
[Network Settings]
(Nastavenia siete) (str. 71)
Slúži na výber podrobných
internetových nastavení
a nastavení siete.
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia
siete) (str. 72)
Slúži na spustenie funkcie
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia
siete), ktorá umožňuje vybrať
základné nastavenia siete.
[Resetting] (Obnovenie
nastavení) (str. 73)
Slúži na obnovenie
výrobných nastavení
systému.
[Software Update]
(Aktualizácia softvéru)
Aktualizáciou softvéru na najnovšiu
verziu môžete využívať najnovšie
funkcie.
x [3D Output Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch.
[Off] (Vypnuté): Toto nastavenie
vyberte, ak chcete všetok obsah
zobrazovať dvojrozmerne.
Poznámka
Trojrozmerný obraz z konektora HDMI (IN 1)
alebo HDMI (IN 2) sa reprodukuje bez
ohľadu na toto nastavenie.
Poznámka
Informácie o aktualizačných funkciách
nájdete na tejto webovej lokalite:
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/
support
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie)
Slúži na nastavenie veľkosti obrazovky
televízora kompatibilného s funkciou
trojrozmerného zobrazenia.
Poznámka
x [Update via Internet]
(Aktualizácia pomocou internetu)
Slúži na aktualizáciu softvéru systému
pomocou dostupnej siete. Presvedčte
sa, či je sieť pripojená k internetu.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Krok č. 3: Príprava pripojenia k sieti“
(str. 26).
x [Update via USB Memory]
(Aktualizácia pomocou
pamäťového zariadenia USB)
Slúži na aktualizáciu softvéru pomocou
pamäte USB. Presvedčte sa, či má
priečinok na aktualizáciu softvéru
správny názov UPDATE.
Toto nastavenie nefunguje pri
trojrozmernom obraze prenášanom
z konektora HDMI (IN 1) ani HDMI (IN 2).
x [TV Type] (Typ televízora)
[16:9] (16 : 9): Túto možnosť vyberte,
keď pripojíte širokouhlý televízor alebo
televízor s funkciou širokouhlého
režimu.
[4:3] (4 : 3): Túto možnosť vyberte, keď
pripojíte televízor s pomerom strán 4 : 3
bez funkcie širokouhlého režimu.
63SK
Nastavenia a úpravy
Počas aktualizácie softvéru sa na displeji
horného panela zobrazuje hlásenie
UPDATE. Po dokončení aktualizácie sa
hlavná jednotka automaticky vypne.
Kým prebieha aktualizácia, nezapínajte,
nevypínajte ani nepoužívajte hlavnú
jednotku ani televízor. Počkajte, kým sa
aktualizácia softvéru dokončí.
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Full] (Plný): Túto možnosť vyberte,
keď pripojíte televízor s funkciou
širokouhlého režimu. Obraz s pomerom
strán 4 : 3 sa bude zobrazovať
s pomerom 16 : 9 aj na širokouhlom
televízore.
[Normal] (Normálny): Slúži na zmenu
veľkosti obrazu, aby sa zmestil
na obrazovku s pôvodným pomerom
strán obrazu.
x [DVD Aspect Ratio]
(Pomer strán pre disky DVD)
[Letter Box] (Orámované): Slúži
na zobrazenie obrazu s čiernymi
okrajmi v hornej a dolnej časti.
[Pan & Scan] (Orezané): Slúži
na zobrazenie celej výšky obrazu
na celej obrazovke s orezanými
bočnými stranami.
x [Cinema Conversion Mode]
(Režim filmovej konverzie)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch. Hlavná
jednotka automaticky zistí, či ide o video
alebo film a prepne na vhodný spôsob
konverzie.
[Video]: Bez ohľadu na materiál sa vždy
vyberie spôsob konverzie vhodný pre
videá.
64SK
x [Output Video Resolution]
(Výstupné rozlíšenie obrazu)
[Auto] (Automaticky): Slúži na výstup
videosignálov v závislosti od rozlíšenia
televízora alebo pripojeného
vybavenia. [Original Resolution]
(Pôvodné rozlíšenie): Slúži na výstup
videosignálov v závislosti od rozlíšenia
zaznamenaného na disku. (Ak je toto
rozlíšenie nižšie než štandardné rozlíšenie (SD), upraví sa na rozlíšenie SD.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Slúži na výstup
videosignálov v závislosti od vybraného
nastavenia rozlíšenia.
* Ak je systém farieb disku NTSC, rozlíšenie
videosignálov možno konvertovať iba
na možnosť [480i] a [480p].
x [BD-ROM 24p Output]
(Výstup BD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Videosignály 24p
sa reprodukujú iba v prípade,
že pomocou konektora HDMI pripojíte
televízor kompatibilný s obrazovým
signálom 1080/24p a položka [Output
Video Resolution] (Výstupné rozlíšenie
obrazu) je nastavená na možnosť [Auto]
(Automaticky) alebo [1080p].
[On] (Zapnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak je televízor kompatibilný
s obrazovými signálmi 1 080/24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný s obrazovými signálmi 1 080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output]
(Výstup DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Videosignály 24p
sa reprodukujú iba v prípade,
že pomocou konektora HDMI pripojíte
televízor kompatibilný s videosignálom
1080/24p a položka [Output Video
Resolution] (Výstupné rozlíšenie
obrazu) je nastavená na možnosť
[Auto] (Automaticky) alebo [1080p].
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť
vyberte v prípade, ak televízor nie je
kompatibilný s videosignálmi 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automaticky): Automaticky sa
zistí typ externého vybavenia a prepne
sa na zodpovedajúce nastavenie farieb.
[YCbCr (4:2:2)]: Slúži na reprodukciu
obrazových signálov YCbCr 4 : 2 : 2.
[YCbCr (4:4:4)]: Slúži na reprodukciu
obrazových signálov YCbCr 4 : 4 : 4.
[RGB]: Túto možnosť vyberte pri
pripájaní k vybaveniu s konektorom DVI,
ktorý je kompatibilný so štandardom
HDCP.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Výstup HDMI Deep Colour)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch.
[16bit] (16-bitový), [12bit] (12-bitový),
[10bit] (10-bitový): Ak je pripojený
televízor kompatibilný s režimom
Deep Colour, reprodukujú sa 16-bitové,
12-bitové alebo 10-bitové videosignály.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte,
ak je obraz nestabilný alebo ak sa
zobrazujú neprirodzené farby.
x [SBM] (Super Bit Mapping)
(Zlepšené mapovanie bitov)
[On] (Zapnuté): Dochádza k vyhladzovaniu prechodov výstupného
videosignálu z konektora HDMI (OUT).
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte,
ak je obrazový výstupný signál skreslený
a farby sú neprirodzené.
65SK
Nastavenia a úpravy
x [4K Output] (Výstup 4K)
[Auto1] (Automaticky 1): Keď je pripojené
vybavenie značky Sony kompatibilné
s režimom 4K, počas prehrávania
videozáznamov sa reprodukujú
videosignály 2K (1 920 × 1 080)
a počas prehrávania fotografií sa
reprodukujú videosignály 4K.
Slúži na reprodukciu videosignálov 4K
počas prehrávania videoobsahu 24p
na diskoch BD/DVD ROM alebo počas
prezerania fotografií pri pripojení
k zariadeniu inej značky ako Sony
kompatibilnému s technológiou 4K.
Toto nastavenie nefunguje pri
prehrávaní trojrozmerného obrazu.
[Auto2] (Automaticky 2): Automatická
reprodukcia videosignálu 4K/24p,
keď pripojíte zariadenie kompatibilné
s technológiou 4K/24p a vyberiete
príslušné nastavenia v časti [BD-ROM
24p Output] (Výstup BD-ROM 24p)
alebo [DVD-ROM 24p Output] (Výstup
DVD-ROM 24p). Takisto pri prehrávaní
súborov s dvojrozmernými fotografiami
sa budú reprodukovať snímky
s rozlíšením 4K/24p.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
Poznámka
Ak sa po výbere položky [Auto1]
(Automaticky 1) nezistí vybavenie Sony,
toto nastavenie bude mať rovnaký efekt
ako nastavenie [Auto2] (Automaticky 2).
x [IP Content NR Pro] (Úprava kvality
internetového obsahu)
[Video3]/[Video2]/[Video1]/
[Film1]/[Film2]/[Film3]: Slúži
na nastavenie kvality obrazu pre
internetový obsah. Toto nastavenie
je rovnaké ako nastavenie v ponuke
možností pri používaní internetovej
služby.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Pause Mode] (Režim pozastavenia)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch. Obraz
vrátane objektov, ktoré sa dynamicky
pohybujú, sa vysiela bez chvenia.
[Frame] (Snímka): Obraz vrátane
objektov, ktoré sa nepohybujú
dynamicky, sa vysiela vo vysokom
rozlíšení.
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku)
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie
zmiešavania zvukov na disku BD)
[On] (Zapnuté): Slúži na reprodukciu
zvuku získaného zmiešaním
interaktívneho zvuku a sekundárneho
zvuku s primárnym zvukom počas
prehrávania súborov BDMV.
[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu
iba primárneho zvuku.
66SK
x [Audio DRC] (Kompresia
dynamického rozsahu zvukov)
Môžete komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy.
[Auto] (Automaticky): Prehrávanie sa
bude uskutočňovať podľa dynamického
rozsahu určeného diskom (iba disky
BD-ROM).
[On] (Zapnuté): Systém reprodukuje
zvukovú stopu v dynamickom rozsahu
podľa zámerov technika nahrávania.
[Off] (Vypnuté): Nedochádza
ku kompresii dynamického rozsahu.
x [Attenuation settings - AUDIO]
(Nastavenia zoslabenia – zvuk)
Zvuk prehrávaný z vybavenia
pripojeného ku konektorom AUDIO IN
(L/R) môže byť skreslený. Skresleniu
môžete predísť znížením hlasitosti
vstupu na hlavnej jednotke.
[On] (Zapnuté): Zníži sa hlasitosť vstupu.
Hlasitosť výstupu sa pri tomto nastavení
zníži.
[Off] (Vypnuté): Normálna hlasitosť
vstupu.
x [Audio Output] (Výstup zvuku)
Môžete vybrať spôsob výstupu pri
prenose zvukového signálu.
[Speaker] (Reproduktor): Multikanálový
zvuk sa prenáša iba z reproduktorov
systému.
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI):
Multikanálový zvuk sa prenáša
z reproduktorov systému
a dvojkanálové lineárne signály PCM
z konektora HDMI (OUT).
[HDMI] (HDMI): Zvuk sa prenáša iba
z konektora HDMI (OUT). Formát zvuku
závisí od pripojeného vybavenia.
Poznámka
• Ak je položka [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) nastavená
na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 69),
položka [Audio Output] (Výstup zvuku)
sa automaticky nastaví na hodnotu
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI)
a toto nastavenie nemožno zmeniť.
• Ak je položka [Audio Output] (Výstup
zvuku) nastavená na hodnotu [Speaker +
HDMI] (Reproduktor + HDMI) a položka
[HDMI1 Audio Input Mode] (Režim vstupu
zvuku HDMI1) (str. 70) je nastavená
na hodnotu [TV] (Televízor), z konektora
HDMI (OUT) sa neprenášajú zvukové
signály (iba modely pre Európu).
[Sound Field On] (Zvukové pole
zapnuté): Povolí sa priestorový efekt
zvukového poľa (str. 31, 32).
[Dolby Pro Logic]: Systémy simulujú
priestorový zvuk z 2-kanálových
zdrojov a reprodukujú zvuk zo všetkých
reproduktorov (5.1-kanálové reproduktory) (dekódovanie v režime
Dolby Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 kino)/
[DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 hudba):
Systém simuluje priestorový zvuk
z dvojkanálových zdrojov a vytvára
viackanálový zvuk (dekódovanie
v režime DTS Neo:6 Cinema alebo
DTS Neo:6 Music).
x [Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov)
Ak chcete dosiahnuť optimálny
priestorový zvuk, nastavte
reproduktory. Podrobné informácie
nájdete v časti „Nastavenie
reproduktorov“ (str. 53).
x [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia)
(iba modely BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL)
Môžete automaticky kalibrovať
príslušné nastavenia. Podrobné
informácie nájdete v časti „Automatická
kalibrácia príslušných nastavení
reproduktora“ (str. 51).
67SK
Nastavenia a úpravy
x [Sound Effect] (Zvukový efekt)
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové
efekty systému (nastavenie
SOUND FIELD (str. 31)).
V prípade dvojkanálového zdroja
môžete simulovať priestorový zvuk
pomocou nastavenia [Dolby Pro Logic],
[DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 kino)
alebo [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6
hudba).
[2ch Stereo] (2-kanálový stereofónny
zvuk): Zvuk zo systému sa prenáša
iba z predných ľavých a pravých
reproduktorov a hlbokotónového
reproduktora.
Formáty multikanálového priestorového
zvuku sa zmiešajú a zredukujú
do dvojkanála.
[Off] (Vypnuté): Zvukové efekty sa
zakážu. Zvuk sa prehráva v pôvodne
nahratej podobe.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavenia
sledovania diskov
BD alebo DVD)
x [BD Internet Connection]
(Internetové pripojenie k službe BD)
[Allow] (Povoliť): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch.
[Do not allow] (Nepovoliť): Internetové
pripojenie sa zakáže.
x [BD/DVD Menu Language]
(Jazyk ponuky disku BD alebo DVD)
Môžete vybrať predvolený jazyk ponuky
diskov BD-ROM alebo DVD ROM.
Po výbere položky [Select Language
Code] (Vybrať kód jazyka) sa zobrazí
obrazovka na zadanie kódu jazyka.
Zadajte kód jazyka uvedený v časti
„Zoznam kódov jazykov“ (str. 90).
[Parental Control
Settings] (Nastavenia
rodičovskej ochrany)
x [Audio Language] (Jazyk zvuku)
Môžete vybrať predvolený jazyk stôp
na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Original]
(Pôvodný jazyk) sa zvolí jazyk, ktorý
je na disku nastavený ako primárny.
Po výbere položky [Select Language
Code] (Vybrať kód jazyka) sa zobrazí
obrazovka na zadanie kódu jazyka.
Zadajte kód jazyka uvedený v časti
„Zoznam kódov jazykov“ (str. 90).
x [Subtitle Language] (Jazyk titulkov)
Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov
pre disky BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language
Code] (Vybrať kód jazyka) sa zobrazí
obrazovka na zadanie kódu jazyka.
Zadajte kód jazyka uvedený v časti
„Zoznam kódov jazykov“ (str. 90).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Vrstva prehrávania hybridných
diskov BD)
[BD]: Prehrá sa vrstva BD.
[DVD/CD]: Prehrá sa vrstva DVD
alebo CD.
68SK
x [Password] (Heslo)
Nastavte alebo zmeňte heslo funkcie
rodičovskej ochrany. Heslo umožňuje
nastaviť obmedzenia týkajúce sa
prehrávania diskov BD-ROM, DVD
VIDEO alebo videí na internete.
V prípade potreby môžete odlíšiť
úrovne obmedzení pre disky BD-ROM
a DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code]
(Kód oblasti na rodičovskú
ochranu)
Prehrávanie niektorých diskov BD-ROM
alebo DVD VIDEO môže byť obmedzené
na určitú geografickú oblasť. Scény
môžu byť zablokované alebo nahradené
inými scénami. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke a zadajte
štvorciferné heslo.
x [BD Parental Control] (Rodičovská
ochrana pre disky BD)/[DVD Parental
Control] (Rodičovská ochrana pre
disky DVD)/[Internet Video Parental
Control] (Rodičovská ochrana
pre videá na internete)
Nastavením rodičovskej ochrany možno
zablokovať scény, prípadne ich nahradiť
inými scénami. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke a zadajte
štvorciferné heslo.
[Music Settings]
(Nastavenia hudby)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Vrstva prehrávania diskov Super
Audio CD)
[Super Audio CD]: Prehrá sa vrstva
Super Audio CD.
[CD]: Prehrá sa vrstva CD.
x [Super Audio CD Playback
Channels] (Kanály prehrávania
diskov Super Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD – 2 kanály): Prehrá sa
dvojkanálová oblasť.
[DSD Multi] (DSD – viac kanálov):
Prehrá sa multikanálová oblasť.
x [OSD Language]
(Jazyk ponuky na obrazovke)
Môžete vybrať požadovaný jazyk ponúk
na obrazovke systému.
x [Wireless Sound Connection]
(Bezdrôtové zvukové pripojenie)
Môžete vybrať ďalšie nastavenia
bezdrôtového systému. Podrobné
informácie nájdete v časti „Ďalšie
nastavenia bezdrôtového systému“
(str. 59).
Môžete tiež skontrolovať stav
bezdrôtového prenosu. Po aktivovaní
bezdrôtového prenosu sa napravo
od položky [Status] (Stav) zobrazí
hlásenie [OK].
x [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie
funkcie [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI).
Môžete ovládať jednotlivé vybavenie
pripojené pomocou kábla HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
[Audio Return Channel]
(Spätný zvukový kanál)
Táto funkcia je k dispozícii, keď pripojíte
systém k televízoru pomocou konektora
HDMI IN, ktorý je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel,
a položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) je nastavená
na možnosť [On] (Zapnuté).
[Auto] (Automaticky): Systém dokáže
automaticky prijímať digitálny zvukový
signál z televízora pomocou
kábla HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
69SK
Nastavenia a úpravy
x [Internet Video Unrated]
(Videá na internete bez
hodnotenia)
[Allow] (Povoliť): Povolí sa prehrávanie
videí na internete, ktoré nemajú
hodnotenie.
[Block] (Zablokovať): Zablokuje sa
prehrávanie videí na internete, ktoré
nemajú hodnotenie.
[System Settings]
(Nastavenia systému)
[HDMI1 Audio Input Mode]
(Režim zvukového vstupu HDMI1)
(iba modely pre Európu)
Môžete vybrať zvukový vstup vybavenia
pripojeného ku konektoru HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Zvuk z vybavenia pripojeného
ku konektoru HDMI (IN 1) sa reprodukuje
z konektora HDMI (IN 1).
[TV] (Televízor): Zvuk z vybavenia
pripojeného ku konektoru HDMI (IN 1)
sa reprodukuje z konektora TV
(DIGITAL IN OPTICAL).
x [NFC] (Komunikácia nablízko)
[On] (Zapnuté): Zapína funkciu NFC,
ktorá umožňuje počúvanie
prostredníctvom funkcie One-touch
listening, a funkciu zobrazovania
obrazovky v tomto systéme (str. 39).
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Quick Start Mode]
(Režim rýchleho spustenia)
[On] (Zapnuté): Skráti čas spustenia
z pohotovostného režimu. Systém
môžete používať čoskoro po zapnutí.
[Off] (Vypnuté): Predvolené nastavenie.
x [Power Save Drive]
(Úspora energie)
[On] (Zapnuté): Pri nízkej úrovni
hlasitosti sa zníži spotreba energie.
[Off] (Vypnuté): Normálny stav. Systém
dokáže reprodukovať hlasitosť zvuku.
x [Auto Standby]
(Automatický pohotovostný režim)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie
funkcie [Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim). Ak systém
nebudete približne 20 minút používať,
automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
70SK
x [Auto Display]
(Automatické zobrazenie)
[On] (Zapnuté): Pri zmene prezeraných
titulov, režimov obrazu, zvukových
signálov atď. sa na obrazovke
automaticky zobrazia príslušné
informácie.
[Off] (Vypnuté): Informácie sa zobrazia
až po stlačení tlačidla DISPLAY.
x [Screen Saver] (Šetrič obrazovky)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie
funkcie šetriča obrazovky.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Software Update Notification]
(Upozornenie na aktualizácie
softvéru)
[On] (Zapnuté): Systém sa nastaví tak,
aby vás informoval o dostupnosti
najnovšej verzie softvéru (str. 63).
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Gracenote Settings]
(Nastavenia služby Gracenote)
[Auto] (Automaticky): Po spustení alebo
zastavení prehrávania disku sa
automaticky prevezmú informácie
o disku. Systém musí byť pripojený
k sieti, aby sa mohli prevziať.
[Manual] (Manuálne): Informácie
o disku sa prevezmú po výbere funkcie
[Video Search] (Vyhľadávanie videí)
alebo [Music Search] (Vyhľadávanie
hudby).
x [Device Name] (Názov zariadenia)
Názov tohto systému môžete zmeniť
podľa svojich predstáv, aby sa dal ľahšie
rozpoznať pri spustení funkcie BT alebo
SCR M. Tento názov sa používa aj pri
používaní inej siete, ako napríklad DLNA
alebo TV SideView. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke a názov zadajte
pomocou softvérovej klávesnice.
x [System Information]
(Informácie o systéme)
Môžete zobraziť informácie o verzii
softvéru tohto systému a jeho
adresu MAC.
x [Software License Information]
(Informácie o licenciách na softvér)
Môžete zobraziť informácie o licenciách
na softvér.
x [Input Skip Setting]
(Nastavenie vynechávania vstupov)
Nastavenie vynechávania predstavuje
pohodlnú funkciu, ktorá stlačením
tlačidla FUNCTION pri výbere
požadovanej funkcie umožňuje
vynechať nepoužité vstupy.
[Do not skip] (Nevynechávať):
Systém nevynechá vybranú funkciu.
[Skip] (Vynechávať): Systém vynechá
vybranú funkciu.
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
(Zvuk Bluetooth – AAC)
Zvuk AAC môžete zapnúť alebo vypnúť.
[On] (Zapnuté): Zvuk AAC, ak zariadenie
BLUETOOTH podporuje formát AAC.
[Off] (Vypnuté): Zvuk SBC.
Poznámka
Ak je funkcia AAC zapnutá, môžete si
vychutnať vysokokvalitný zvuk. Ak zvuk
AAC na vašom zariadení nemôžete
počúvať, vyberte položku [Off] (Vypnuté).
Poznámka
V niektorých aplikáciách zrejme nebudete
môcť uskutočniť pripojenie priamo
zo zariadenia BLUETOOTH, aj keď ste
položku [Bluetooth Power Setting]
(Nastavenie napájania Bluetooth) nastavili
na hodnotu [On] (Zapnuté). V takom
prípade stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
[Network Settings]
(Nastavenia siete)
x [Internet Settings]
(Internetové nastavenia)
Najprv pripojte systém k sieti. Podrobné
informácie nájdete v časti „Krok č. 3:
Príprava pripojenia k sieti“ (str. 26).
[Wired Setup] (Nastavenie káblového
pripojenia): Túto možnosť vyberte,
ak sa pripájate k širokopásmovému
smerovaču pomocou kábla LAN.
Keď vyberiete toto nastavenie,
zabudovaná bezdrôtová sieť LAN
sa automaticky vypne.
[Wireless Setup(built-in)] (Nastavenie
vstavaného bezdrôtového pripojenia):
Túto možnosť vyberte, ak sa pripájate
k bezdrôtovej sieti pomocou adaptéra
bezdrôtovej siete LAN, ktorý je
zabudovaný v systéme.
71SK
Nastavenia a úpravy
[External Input
Settings] (Nastavenia
externých vstupov)
x [Bluetooth Power Setting]
(Nastavenie napájania Bluetooth)
[On] (Zapnuté): Napájanie BLUETOOTH
je zapnuté. Spárované zariadenie
BLUETOOTH možno vždy pripojiť
k hlavnej jednotke.
[Off] (Vypnuté): Napájanie BLUETOOTH
je zapnuté iba vtedy, keď je vybraná
funkcia BT.
Tip
Ďalšie informácie nájdete v časti
Najčastejšie otázky a na nasledujúcej
webovej lokalite:
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/
support
x [Network Connection Status]
(Stav pripojenia siete)
Zobrazuje aktuálny stav pripojenia siete.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika pripojenia k sieti)
Spustením diagnostiky siete môžete
skontrolovať, či je pripojenie k sieti
správne vytvorené.
x [Connection Server Settings]
(Nastavenia servera pripojenia)
Slúži na nastavenie, či sa má zobrazovať
pripojený server DLNA.
x [Auto Renderer Access Permission]
(Automatické povolenie prístupu
vykresľovacieho zariadenia)
[On] (Zapnuté): Umožňuje automatický
prístup z novo zisteného ovládača DLNA.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Renderer Access Control]
(Kontrola prístupu
k vykresľovaciemu zariadeniu)
Slúži na nastavenie, či sa budú prijímať
príkazy z ovládačov DLNA.
72SK
x [Registered Remote Devices]
(Registrované vzdialené
zariadenia)
Slúži na zobrazenie zoznamu
registrovaných vzdialených zariadení.
x [Remote Start]
(Vzdialené zapínanie)
[On] (Zapnuté): Umožňuje zapnúť
systém pomocou zariadenia
prepojeného prostredníctvom siete,
keď je systém v pohotovostnom režime.
[Off] (Vypnuté): Systém nemožno
zapnúť pomocou zariadenia
prepojeného prostredníctvom siete.
[Easy Network
Settings] (Jednoduché
nastavenia siete)
Slúži na spustenie funkcie
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete),
ktorá umožňuje vybrať základné
nastavenia siete. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
[Resetting]
(Obnovenie nastavení)
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
x [Reset to Factory Default Settings]
(Obnovenie výrobných
predvolených nastavení)
Výberom príslušnej skupiny nastavení
môžete obnoviť výrobné predvolené
nastavenia systému. Obnovia sa všetky
nastavenia v rámci tejto skupiny.
x [Initialise Personal Information]
(Inicializovať osobné informácie)
Môžete vymazať osobné informácie
uložené v systéme.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny
do zariadenia odpojte systém
od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
• Sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
sa nedotýkajte mokrými rukami.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
Zdroje napájania
Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky. Pri odpájaní sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
Umiestnenie
• Systém položte na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu,
aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Hoci sa systém počas prevádzky
zahrieva, nejde o poruchu. Ak dlhší
čas používate systém pri zvýšenej
hlasitosti, jeho vrchná, spodná
a bočné steny sa značne zahrejú.
Nedotýkajte sa krytu, aby ste sa
nepopálili.
• Systém neumiestňujte na mäkké
povrchy (koberce, prikrývky atď.),
ktoré by mohli zakryť ventilačné
otvory.
• Systém neinštalujte do blízkosti
zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo
prieduchy, ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernej prašnosti, mechanickým
vibráciám alebo otrasom.
73SK
Ďalšie informácie
Poznámka
Ak systém likvidujete, prenášate alebo
opätovne predávate, z bezpečnostných
dôvodov odstráňte všetky osobné údaje.
Prijmite príslušné opatrenia, ako napríklad
odhlásenie po použití sieťovej služby.
Bezpečnosť
• Systém neinštalujte na šikmú plochu.
Systém je navrhnutý na fungovanie
iba vo vodorovnej polohe.
• Systém a disky uchovávajte mimo
zariadení so silnými magnetmi,
ako sú mikrovlnné rúry alebo veľké
reproduktory.
• Na systém neumiestňujte ťažké
predmety.
• Pred predný panel neukladajte kovové
predmety. Môže sa tým obmedziť
príjem rádiových vĺn.
• Systém neumiestňujte v priestoroch,
v ktorých sa používajú lekárske
prístroje. Mohol by spôsobiť poruchu
lekárskych prístrojov.
• Ak používate kardiostimulátor alebo
inú zdravotnú pomôcku, poraďte sa
s lekárom alebo výrobcom zdravotnej
pomôcky, skôr než použijete funkciu
bezdrôtovej siete LAN.
Čistenie
Kryt, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani
rozpúšťadlá, napríklad lieh alebo
benzín.
Čistiace disky a čističe diskov
alebo šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky ani čističe
diskov alebo šošoviek (vrátane
kvapalných alebo typov v spreji).
Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Výmena súčastí
V prípade opravy tohto systému sa
opravované súčasti môžu ponechať
na účely opätovného použitia alebo
recyklácie.
Prevádzka
Ak je systém prinesený priamo
z chladného na teplé miesto alebo je
umiestnený do veľmi vlhkej miestnosti,
na šošovkách vo vnútri hlavnej jednotky
sa môže skondenzovať vlhkosť. Ak by sa
to stalo, systém nemusí fungovať
správne. V takom prípade vyberte disk
a nechajte systém zapnutý približne
pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
Nastavenie hlasitosti
Počas počúvania časti s veľmi
nízkymi vstupnými signálmi alebo
bez zvukových signálov nenastavujte
maximálnu hlasitosť. Ak tak urobíte,
pri náhlom prehratí časti s vysokou
úrovňou hlasitosti sa môžu poškodiť
reproduktory.
74SK
Farba televíznej obrazovky
Ak reproduktory spôsobujú
nerovnomernosť farieb na televíznej
obrazovke, vypnite televízor a po 15 až
30 minútach ho znova zapnite.
Ak nerovnomernosť farieb pretrváva,
presuňte reproduktory ďalej od
televízora.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém dokáže
natrvalo udržať zastavený videoobraz
alebo obraz ponuky na televíznej
obrazovke. Ak zastavený videoobraz
alebo obraz ponuky na obrazovke
necháte na televízore zobrazený dlhší
čas, hrozí trvalé poškodenie televíznej
obrazovky. Tento problém sa môže
objaviť najmä v prípade televízorov
s plazmovým zobrazovacím panelom
a projekčných televízorov.
Premiestňovanie systému
Pred premiestňovaním systému
skontrolujte, či v ňom nie je vložený
disk, a odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel) z nástennej zásuvky
(elektrickej siete).
Komunikácia BLUETOOTH
75SK
Ďalšie informácie
• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať do vzdialenosti približne
10 metrov (vzdialenosť bez prekážok)
od seba. Efektívny komunikačný
rozsah sa môže skrátiť pri
nasledujúcich podmienkach:
– keď sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo
iná prekážka,
– umiestnenia s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN,
– ak sa v blízkosti používajú
mikrovlnné rúry,
– umiestnenia s výskytom iných
elektromagnetických vĺn.
• Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová
sieť LAN (IEEE 802.11b/g) používajú
rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz).
Pri používaní zariadenia BLUETOOTH
v blízkosti zariadenia so schopnosťou
pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN sa
môže vyskytnúť elektromagnetické
rušenie. To môže mať za následok
nižšie rýchlosti prenosu údajov,
šum alebo neschopnosť pripojenia.
V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
– používajte hlavnú jednotku
najmenej 10 metrov od zariadenia
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN,
– vypnite napájanie vybavenia
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN,
keď používate zariadenie
BLUETOOTH do vzdialenosti
10 metrov,
– nainštalujte hlavnú jednotku
a zariadenie BLUETOOTH
čo najbližšie k sebe.
• Rádiové vlny vysielané hlavnou
jednotkou môžu spôsobovať rušenie
prevádzky niektorých lekárskych
zariadení. Keďže toto rušenie môže
spôsobiť poruchu zariadenia, vždy
vypnite napájanie hlavnej jednotky
a zariadenia BLUETOOTH
v nasledujúcich umiestneniach:
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na
všetkých miestach, kde sa môžu
vyskytovať horľavé plyny,
– v blízkosti automatických dverí
alebo požiarnych alarmov.
• Hlavná jednotka podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám BLUETOOTH
na zabezpečenie bezpečného
pripojenia počas komunikácie
pomocou technológie BLUETOOTH.
Toto zabezpečenie však nemusí byť
dostatočné v závislosti od obsahu
nastavenia a ďalších faktorov, preto
buďte pri komunikácii pomocou
technológie BLUETOOTH vždy opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
vyplývajúcu z úniku informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
• Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť
zaručená so všetkými zariadeniami
BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký
profil ako hlavná jednotka.
• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tejto hlavnej jednotke musia
vyhovovať špecifikáciám zariadenia
BLUETOOTH predpísaným
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc., a ich
súlad musí byť overený. Avšak aj keď
zariadenie vyhovuje špecifikáciám
BLUETOOTH, môžu sa vyskytnúť
prípady, keď vlastnosti alebo
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
znemožnia pripojenie alebo môžu
mať za následok odlišné metódy
ovládania, zobrazovania alebo
prevádzky.
• Môže sa vyskytnúť šum alebo
sa odstráni zvuk v závislosti
od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k hlavnej jednotke,
prostredia komunikácie alebo
okolitých podmienok.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy súvisiace s vaším systémom,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Poznámky o diskoch
• Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo, komerčné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje
určené pre vinylové LP platne.
Tento systém môže prehrávať iba
štandardné okrúhle disky. Používanie
neštandardných diskov s iným ako
kruhovým tvarom (napríklad v tvare
karty, srdca alebo hviezdy) môže
spôsobiť poruchu.
Nepoužívajte disk, na ktorom je
pripevnené komerčne dostupné
príslušenstvo, napríklad štítok alebo
prstenec.
Manipulácia s diskami
• Disk chytajte za okraje, aby zostal
čistý. Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk nepriliepajte papier ani lepiacu
pásku.
• Disk nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani zdrojom tepla,
napríklad prieduchom horúceho
vzduchu, ani ho nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom
svetle, pretože teplota môže vo vnútri
auta výrazne stúpnuť.
• Po prehratí odložte disk do obalu.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk
pomocou čistiacej tkaniny.
Disk utierajte od stredu smerom von.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak by
akýkoľvek problém pretrval, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
V prípade problémov s funkciou
bezdrôtového prenosu zvuku
nechajte predajcu produktov
spoločnosti Sony skontrolovať
celý systém (hlavnú jednotku aj
zosilňovač priestorového zvuku).
Všeobecné
Napájanie sa nezapne.
t Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne pripojená.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
t Vzdialenosť medzi diaľkovým
ovládaním a hlavnou jednotkou
je príliš veľká.
t Batérie v diaľkovom ovládaní
sú slabé.
76SK
Kryt disku sa neotvára a disk nemožno
vybrať stlačením tlačidla Z.
t Vyskúšajte tento postup:
1 Stlačením sa a podržaním
tlačidiel N and Z na hlavnej
jednotke na viac ako päť sekúnd
otvorte kryt disku.
2 Vyberte disk.
3 Vytiahnite napájací kábel
(sieťovú šnúru) z nástennej
zásuvky (elektrickej siete)
a po niekoľkých minútach
ho znova zapojte.
Systém nefunguje normálne.
t Vytiahnite sieťovú šnúru
(napájací kábel) z nástennej
zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.
Na televíznej obrazovke sa zobrazuje
[A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Software Update” to
perform the update.] (Dostupná je
nová verzia softvéru. V ponuke prejdite
do časti Setup (Nastavenie) a výberom
položky Network Update (Sieťová
aktualizácia) vykonajte aktualizáciu.).
t Informácie o aktualizácii systému
na najnovšiu verziu softvéru nájdete
v časti [Software Update]
(Aktualizácia softvéru) (str. 63).
Keď stlačíte ktorékoľvek tlačidlo
na hlavnej jednotke, na displeji
horného panela sa rozbliká text
LOCKED.
t Vypnite funkciu detskej zámky
(str. 55).
Na displeji horného panela
sa zobrazuje hlásenie D. LOCK.
t Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Na displeji horného panela sa zobrazí
hlásenie E xxxx (x je číslo).
t Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony a uveďte
kód chyby.
77SK
Ďalšie informácie
Hlásenia
Na displeji horného panela sa
striedavo zobrazujú hlásenia PRTECT,
PUSH a POWER.
t Stlačením tlačidla "/1 vypnite
systém a po zmiznutí hlásenia STBY
skontrolujte nasledujúce
skutočnosti.
• Nastal medzi pólmi + a –
reproduktorových káblov skrat?
• Používate iba dodané
reproduktory?
• Sú ventilačné otvory systému
niečím zakryté?
• Po kontrole skutočností
uvedených vyššie a vyriešení
problémov zapnite systém.
Ak príčinu alebo problém
nemožno nájsť ani po kontrole
týchto skutočností, obráťte sa
na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Na celej televíznej obrazovke sa
zobrazuje symbol
bez akýchkoľvek
hlásení.
t Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Keď stlačíte ktorékoľvek tlačidlo
zvukových polí (str. 17), na displeji
horného panela sa zobrazí hlásenie
NOT.USE.
t Nastavenie tlačidiel zvukových polí
nemožno zmeniť, keď je položka
[Sound Effect] (Zvukový efekt)
nastavená na inú možnosť ako
[Sound Field On] (Zvukové pole
zapnuté). Položku [Sound Effect]
(Zvukový efekt) v ponuke [Audio
Settings] (Nastavenia zvuku)
nastavte na hodnotu [Sound Field
On] (Zvukové pole zapnuté) (str. 67).
Obraz
Obraz sa nezobrazuje alebo
nereprodukuje správne.
t Skontrolujte metódu výstupu
systému (str. 23).
t Dotknutím sa a podržaním
tlačidiel N a VOL – na hlavnej
jednotke na viac ako 5 sekúnd
obnovte najnižšie výstupné
rozlíšenie obrazu.
t V prípade diskov BD-ROM
skontrolujte nastavenie položky
[BD-ROM 24p Output]
(Výstup BD-ROM 24p)
v ponuke [Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky) (str. 64).
78SK
Obraz sa nezobrazuje po vytvorení
pripojenia pomocou kábla HDMI.
t Hlavná jednotka je pripojená
k vstupnému zariadeniu, ktoré
nie je kompatibilné s technológiou
HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) (na hornom
paneli sa nerozsvieti indikátor
HDMI) (str. 23).
Na televíznej obrazovke sa
nezobrazuje trojrozmerný obraz
reprodukovaný z konektora HDMI (IN 1)
alebo HDMI (IN 2).
t Trojrozmerný obraz sa nemusí
zobrazovať v závislosti od televízora
alebo obrazového vybavenia.
Tmavá časť obrazu je príliš tmavá
a svetlá časť príliš svetlá alebo
neprirodzená.
t Nastavte položku [Picture Quality
Mode] (Režim kvality obrazu)
na hodnotu [Auto] (Automaticky)
(predvolené) (str. 45).
Na obraze sa objavuje šum.
t Vyčistite disk.
t Ak sa obrazový výstup zo systému
prenáša do televízora cez
zariadenie, kvalitu obrazu môže
ovplyvňovať signál ochrany pred
kopírovaním, ktorý sa používa na
niektoré programy na diskoch BD
a DVD. Ak sa problémy vyskytujú
aj po zapojení hlavnej jednotky
priamo do televízora, skúste ju
pripojiť k iným vstupným
konektorom.
Obraz sa nezobrazuje na celej
televíznej obrazovke.
t Skontrolujte nastavenie položky
[TV Type] (Typ televízora) v časti
[Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) (str. 63).
t Pomer strán na disku je nemenný.
Zvuk
Zvuk sa neprehráva.
t Reproduktorové káble nie sú
bezpečne pripojené.
t Skontrolujte nastavenia
reproduktorov (str. 53).
Nereprodukuje sa zvuk z disku Super
Audio CD, ktorý je vložený vo vybavení
pripojenom ku konektoru HDMI (IN 1)
alebo HDMI (IN 2).
t Prostredníctvom konektorov HDMI
(IN 1) a HDMI (IN 2) nemožno prijímať
zvukový formát obsahujúci ochranu
pred kopírovaním. Analógový
zvukový výstup vybavenia pripojte
ku konektorom AUDIO IN (L/R)
hlavnej jednotky.
Po pripojení k digitálnemu prijímaču
systém nereprodukuje zvuk
televíznych programov správne.
t Položku [Audio Return Channel]
(Spätný zvukový kanál) v ponuke
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
v časti [System Settings]
(Nastavenia systému) nastavte
na hodnotu [Off] (Vypnuté) (str. 69).
t Skontrolujte pripojenia (str. 24).
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
t Premiestnite zvukové vybavenie
ďalej od televízora.
t Vyčistite disk.
Pri prehrávaní disku CD sa stratí
stereofónny efekt.
t Stlačením tlačidla AUDIO vyberte
stereofónny zvuk (str. 47).
Zvuk sa prenáša iba zo stredného
reproduktora.
t V závislosti od disku sa zvuk môže
prenášať iba zo stredného
reproduktora.
79SK
Ďalšie informácie
Na televíznej obrazovke sa objavuje
nerovnomernosť farieb.
t Ak reproduktory používate s televízorom CRT alebo projektorom,
nainštalujte ich aspoň 0,3 metra
od televízneho prijímača.
t Ak nerovnomernosť farieb
pretrváva, jedenkrát vypnite
televízor a po 15 až 30 minútach
ho znova zapnite.
t Uistite sa, že sa v blízkosti
reproduktorov nenachádza žiadny
magnetický objekt (magnetická
zarážka na televíznom stojane,
zdravotnícka pomôcka, hračka
atď.).
Pri používaní funkcie Audio Return
Channel sa prostredníctvom konektora
HDMI (OUT) neprenáša zvuk
z televízora.
t Položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) nastavte na
hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 69).
Položku [Audio Return Channel]
(Spätný zvukový kanál) v ponuke
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
v časti [System Settings]
(Nastavenia systému) nastavte
na hodnotu [Auto] (Automaticky)
(str. 69).
t Uistite sa, že váš televízor je
kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel.
t Uistite sa, že kábel HDMI je
pripojený ku konektoru na televízore, ktorý je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel.
Z reproduktorov na priestorový zvuk
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť
len veľmi slabý zvuk.
t Skontrolujte pripojenia a nastavenia
reproduktorov (str. 21, 53).
t Skontrolujte nastavenie zvukového
poľa (str. 31).
t V závislosti od zdroja môže byť
efekt reproduktorov na priestorový
zvuk menej zreteľný.
t Nastavte položku [Sound Field]
(Zvukové pole) na hodnotu
[ClearAudio+] (Mimoriadne jasný
zvuk) (str. 31).
Zvuk prehrávaný z pripojeného
vybavenia je skreslený.
t Nastavením položky [Attenuation
settings - AUDIO] (Nastavenia
zoslabenia – zvuk) znížte úroveň
vstupu pripojeného vybavenia
(str. 66).
Náhle je počuť hlasnú hudbu.
t Aktivovala sa ukážka
zabudovaného zvuku alebo zvuku
zo zariadenia USB. Stlačením
tlačidla 2 – znížte hlasitosť
alebo stlačením tlačidla x zastavte
ukážku.
Bezdrôtový prenos zvuku
Nie je aktivovaný bezdrôtový prenos
alebo z reproduktorov na priestorový
zvuk nepočuť žiaden zvuk.
t Skontrolujte stav indikátora LINK/
STANDBY na zosilňovači
priestorového zvuku.
• Nesvieti.
– Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) zosilňovača
priestorového zvuku bezpečne
pripojená.
– Zapnite zosilňovač
priestorového zvuku stlačením
tlačidla "/1 na zosilňovači
priestorového zvuku.
80SK
• Bliká na červeno.
– Stlačením tlačidla "/1 vypnite
zosilňovač priestorového zvuku
a skontrolujte nasledujúce
skutočnosti.
1 Nastal medzi pólmi + a –
reproduktorových káblov
skrat?
2 Sú ventilačné otvory
zosilňovača priestorového
zvuku niečím zakryté?
Po kontrole skutočností
uvedených vyššie a vyriešení
problémov zapnite zosilňovač
priestorového zvuku. Ak príčinu
alebo problém nemožno nájsť
ani po kontrole týchto
skutočností, obráťte sa
na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
• Pomaly bliká na zeleno alebo
oranžovo alebo začne svietiť
na červeno.
– Znova vyberte nastavenie
položky [Secure Link]
(Zabezpečené prepojenie)
(str. 60).
– Prenos zvuku je nekvalitný.
Premiestnite zosilňovač
priestorového zvuku tak, aby
indikátor LINK/STANDBY začal
svietiť na zeleno alebo oranžovo.
– Premiestnite systém ďalej
od iných bezdrôtových
zariadení.
– Snažte sa nepoužívať iné
bezdrôtové zariadenia.
• Začne svietiť na zeleno alebo
oranžovo.
– Skontrolujte pripojenia
a nastavenia reproduktorov.
Z reproduktorov na priestorový zvuk
počuť šum alebo trhaný zvuk.
t Bezdrôtový prenos je nestabilný.
Zmeňte nastavenie [RF Channel]
(Kanál RF) v časti [Wireless Sound
Connection] (Bezdrôtové zvukové
pripojenie) (str. 61).
t Premiestnite hlavnú jednotku
a zosilňovač priestorového zvuku
bližšie k sebe.
t Hlavnú jednotku a zosilňovač
priestorového zvuku neumiestňujte
do uzavretého regálu, na kovový
podstavec ani pod stôl.
Tuner
Prehrávanie
Disk sa neprehráva.
t Kód oblasti disku BD alebo DVD
sa nezhoduje so systémom.
t Vo vnútri hlavnej jednotky
skondenzovala vlhkosť a môže
spôsobiť poškodenie šošoviek.
Vyberte disk a nechajte hlavnú
jednotku zapnutú približne pol
hodiny.
t Systém nedokáže prehrať nahratý
disk, ktorý nie je správne
finalizovaný (str. 84).
Prehrávanie disku sa nespustí
od začiatku.
t Bola vybratá možnosť obnovenia
prehrávania. Stlačte tlačidlo
OPTIONS, vyberte položku
[Play from start] (Prehrať
od začiatku) a stlačte tlačidlo
.
Prehrávanie sa nespustí od bodu
obnovenia, kde ste ho naposledy
zastavili.
t V závislosti od disku sa bod
obnovenia môže vymazať z pamäte
v prípade, že:
• otvoríte kryt disku,
• odpojíte zariadenie USB,
• prehráte iný obsah,
• vypnete hlavnú jednotku.
Nemožno zmeniť jazyk zvukovej stopy
ani titulkov, prípadne nemožno
zmeniť uhly.
t Skúste použiť ponuku disku
BD alebo DVD.
t Na prehrávanom disku BD alebo
DVD nie sú nahrané zvukové stopy
ani titulky vo viacerých jazykoch,
prípadne viaceré uhly.
Nemožno prehrávať bonusový obsah
ani iné údaje uložené na disku
BD-ROM.
t Vyskúšajte tento postup:
1 Vyberte disk.
2 Vypnite systém.
3 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB (str. 35).
4 Zapnite systém.
5 Vložte disk BD-ROM s funkciou
BONUSVIEW/BD-LIVE.
81SK
Ďalšie informácie
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
t Skontrolujte, či je anténa bezpečne
pripojená. Nastavte anténu alebo
v prípade potreby pripojte externú
anténu.
t Pri automatickom ladení je signál
staníc príliš slabý. Použite manuálne
ladenie.
Názvy súborov sa nezobrazujú
správne.
t Systém dokáže zobraziť iba formáty
znakov kompatibilné s normou
ISO 8859-1. Iné formáty znakov
sa môžu zobrazovať odlišne.
t Znaky vstupu sa môžu zobrazovať
odlišne aj v závislosti od použitého
softvéru na zapisovanie diskov.
Zariadenie USB
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
t Vyskúšajte tento postup:
1 Vypnite systém.
2 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB.
3 Zapnite systém.
t Skontrolujte, či je zariadenie USB
pripojené na doraz k portu (USB).
t Skontrolujte, či nie je poškodené
zariadenie USB alebo kábel.
t Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
t Ak je zariadenie USB pripojené
prostredníctvom rozbočovača USB,
odpojte zariadenie USB a pripojte
ho priamo k hlavnej jednotke.
BRAVIA Internet Video
Obraz alebo zvuk je nekvalitný. Určité
programy sa zobrazujú s chýbajúcimi
detailmi, a to najmä počas rýchlych
alebo tmavých scén.
t Kvalita obrazu alebo zvuku
môže byť nízka v závislosti
od poskytovateľov internetového
obsahu.
t Kvalitu obrazu alebo zvuku možno
zlepšiť zmenou rýchlosti pripojenia.
Na prehrávanie videa so štandardným rozlíšením spoločnosť Sony
odporúča rýchlosť pripojenia aspoň
2,5 Mb/s a 10 Mb/s na prehrávanie
videa s vysokým rozlíšením.
t Niektoré videá neobsahujú zvuk.
Obraz je malý.
t Stlačením tlačidla V obraz priblížite.
82SK
BRAVIA Sync
([Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia
HDMI))
Funkcia [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
nefunguje (BRAVIA Sync).
t Skontrolujte, či je položka
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) nastavená
na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 69).
t Ak zmeníte pripojenie HDMI,
vypnite a znova zapnite systém.
t Po výpadku napájania nastavte
položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
na hodnotu [Off] (Vypnuté)
a potom položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
nastavte na hodnotu [On]
(Zapnuté) (str. 69).
t Skontrolujte nasledujúce
skutočnosti a pozrite si aj návod
na použitie dodaný s vybavením.
• Pripojené vybavenie je
kompatibilné s funkciou
[Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI).
• Nastavenie pripojeného
vybavenia pre funkciu
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) je správne.
Pripojenie k sieti
Systém sa nemôže pripojiť k sieti.
t Skontrolujte pripojenie k sieti
(str. 26) a nastavenia siete (str. 71).
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti LAN
Po vykonaní nastavenia
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Chránené nastavenie Wi-Fi) nemožno
počítač pripojiť na internet.
t Ak pred úpravou nastavení
smerovača použijete funkciu
Wi-Fi Protected Setup, nastavenia
bezdrôtového pripojenia
smerovača sa môžu automaticky
zmeniť. V takom prípade adekvátne
zmeňte aj nastavenia bezdrôtového
pripojenia počítača.
Zariadenie BLUETOOTH
Párovanie nemožno vykonať.
t Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k hlavnej jednotke.
t Párovanie nemusí byť možné,
ak sa v blízkosti hlavnej jednotky
nachádzajú aj iné zariadenia
BLUETOOTH. V takom prípade
vypnite ostatné zariadenia
BLUETOOTH.
t Zo zariadenia BLUETOOTH
odstráňte systém a znova vykonajte
párovanie (str. 36).
Pripojenie nemožno vykonať.
t Informácie o registrácii párovania
sa vymazali. Znova vykonajte
operáciu párovania (str. 36).
83SK
Ďalšie informácie
Systém sa nemôže pripojiť k sieti alebo
je pripojenie k sieti nestabilné.
t Skontrolujte, či je smerovač
bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
t Skontrolujte pripojenie k sieti
(str. 26) a nastavenia siete (str. 71).
t V závislosti od prostredia
používania vrátane materiálu stien,
podmienok prijímania rádiových vĺn
alebo prekážok medzi systémom a
smerovačom bezdrôtovej siete LAN
sa môže skrátiť možná komunikačná vzdialenosť. Premiestnite
systém a smerovač bezdrôtovej
siete LAN bližšie k sebe.
t Komunikáciu môžu rušiť zariadenia
používajúce frekvenčné pásmo
2,4 GHz, napríklad mikrovlnné
zariadenie, zariadenie s rozhraním
BLUETOOTH alebo digitálne
bezšnúrové zariadenie.
Premiestnite hlavnú jednotku ďalej
od takýchto zariadení alebo ich
vypnite.
t Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
môže byť nestabilné v závislosti
od prostredia používania,
predovšetkým pri používaní funkcie
BLUETOOTH systému. V takom
prípade upravte prostredie
používania.
Požadovaný bezdrôtový smerovač
sa nezobrazuje v zozname
bezdrôtových sietí.
t Stlačením tlačidla RETURN sa vráťte
na predchádzajúcu obrazovku
a skúste funkciu [Wireless
Setup(built-in)] (Nastavenie
vstavaného bezdrôtového
pripojenia) spustiť znova.
Ak sa požadovaný bezdrôtový
smerovač napriek tomu nezistí,
v zozname sietí vyberte položku
[New connection registration]
(Registrácia nového pripojenia)
a potom prostredníctvom výberu
položky [Manual registration]
(Manuálna registrácia) manuálne
zadajte názov siete (SSID).
Zvuk sa neprehráva.
t Skontrolujte, či sa systém
nenachádza príliš ďaleko
od zariadenia BLUETOOTH alebo či
neprijíma rušenie zo siete Wi-Fi,
iného bezdrôtového zariadenia
s frekvenčným pásmom 2,4 GHz
alebo mikrovlnnej rúry.
t Skontrolujte správnosť pripojenia
BLUETOOTH medzi týmto
systémom a zariadením
BLUETOOTH.
t Znova spárujte systém so
zariadením BLUETOOTH.
t Hlavnú jednotku uchovávajte mimo
kovových predmetov alebo
povrchov.
t Uistite sa, že je vybraná funkcia BT.
t Najprv upravte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH, ak je úroveň hlasitosti
stále príliš nízka, upravte úroveň
hlasitosti na hlavnej jednotke.
Zvuk vynecháva alebo sa mení alebo
sa stráca pripojenie.
t Hlavná jednotka a zariadenie
BLUETOOTH sa nachádzajú príliš
ďaleko od seba.
t Ak sa medzi hlavnou jednotkou
a zariadením BLUETOOTH
nachádzajú prekážky, odstráňte
ich alebo sa im vyhnite.
t Ak sa v blízkosti nachádza
vybavenie, ktoré vytvára elektromagnetické žiarenie, ako napríklad
bezdrôtová sieť LAN, iné ako
zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
84SK
Prehrateľné disky
Disk Blu-ray
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
Disk DVD3)4)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (hudobné disky CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Keďže špecifikácie diskov Blu-ray Disc sú
nové a ďalej sa vyvíjajú, niektoré disky sa
nemusia dať prehrať v závislosti od ich
typu a verzie. Zvukový výstup sa takisto
líši v závislosti od zdroja, pripojeného
výstupného konektora a vybratých
nastavení zvuku.
2) BD-RE: ver. 2.1
BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu disku
BD-R s organickým pigmentom (typ LTH)
Disky BD-R nahraté v počítači nemožno
prehrávať, ak ich dodatky umožňujú
nahrávanie.
3) Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol
správne finalizovaný. Ďalšie informácie
nájdete v návode na použitie dodanom
s nahrávacím zariadením.
4)
Systém nemôže prehrávať disky DVD,
ktoré sú nahraté vo formáte AVCREC
alebo HD Rec.
Disky, ktoré nemožno prehrávať
• BD s kazetou,
• BDXL,
• DVD-RAM,
• HD DVD,
• disky DVD Audio,
• disky PHOTO CD,
• údajovú časť zvláštnych stôp
diskov CD,
• disky Super VCD,
• stranu so zvukovým materiálom
na diskoch DualDisc.
Poznámky o diskoch
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú štandard
pre kompaktné disky (CD).
Disky DualDisc a niektoré hudobné disky
kódované pomocou technológií
na ochranu autorských práv nespĺňajú
štandard pre kompaktné disky (CD).
Tieto disky preto nemusia byť
kompatibilné s týmto produktom.
Poznámka o ovládaní
prehrávania disku BD alebo DVD
Video
Kodek
Kontajner
Prípona
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg,
.mpeg
MKV
.mkv
PS*3
.mpg,
.mpeg
TS*4
.m2ts, .mts
MKV*1
.mkv
MPEG-2 Video*2
Xvid
MPEG4/AVC*5
Poznámka o dvojvrstvových
diskoch BD/DVD
Prehrávaný obraz a zvuk sa môže pri
prepínaní vrstvy na chvíľu prerušiť.
VC1*1
Kód oblasti (iba disky BD-ROM
a DVD VIDEO)
Kód oblasti systému je vytlačený
na spodnej strane hlavnej jednotky
a systém bude prehrávať iba disky
BD-ROM a DVD VIDEO (iba prehrávanie)
označené rovnakými kódmi oblasti
alebo značkou ALL .
WMV9*1
Motion JPEG*6
Real video*1*7
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
FLV
.flv, .f4v
TS
.m2ts, .mts
MKV
.mkv
MKV
.mkv
ASF
.wmv, .asf
Quick Time .mov
AVI
.avi
RV
.rm, .rv,
.rmvb
Formát
AVCHD (ver. 2.0)*1*8*9
Hudba
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*12
.mp3
AAC/HE-AAC*1*12
.m4a, .aac*6
WMA9
Standard*1
LPCM*12
.wma
.wav
85SK
Ďalšie informácie
Niektoré možnosti ovládania prehrávania disku BD alebo DVD môžu byť
zámerne nastavené výrobcami softvéru.
Keďže tento systém prehráva disk BD
alebo DVD podľa jeho obsahu, ktorý
navrhli výrobcovia softvéru, niektoré
funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii.
Prehrateľné typy
súborov
Kodek
Prípona
Poznámka
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*12
.ac3
DSF*6
.dsf
DSDIFF*6*13
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC*6
.m4a
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať
v závislosti od ich formátu, kódovania,
podmienok nahrávania alebo stavu
servera DLNA.
• Niektoré súbory upravené v počítači
sa nemusia prehrať.
• Pri niektorých súboroch nemusí byť
možné používať funkciu rýchleho posunu
dopredu alebo dozadu.
• Systém neprehráva šifrované súbory,
napríklad pomocou technológie DRM
a Lossless.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky na diskoch BD,
DVD, CD a v zariadeniach USB:
– priečinky až v 9. vrstve
(vrátane koreňového priečinka),
– až 500 súborov alebo priečinkov
v jednej vrstve.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky uložené na
serveri DLNA:
– priečinky až v 19. vrstve,
– až 999 súborov alebo priečinkov
v jednej vrstve.
• Systém podporuje snímkovú frekvenciu:
– až do 60 snímok/s len pre formát
AVCHD,
– až do 30 snímok/s pre videokodeky.
• Systém podporuje bitovú rýchlosť videa
až do 40 Mb/s.
• Systém podporuje obrazové rozlíšenie až
do 1 920 × 1 080p.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia
z triedy veľkokapacitných zariadení (MSC)
(napríklad pamäť flash alebo pevný disk),
zariadenia na zachytávanie statických
snímok (SICD) a klávesnice
so 101 klávesmi.
• Systém nemusí prehrávať videosúbory
s vysokou bitovou rýchlosťou z disku
DATA CD plynulo. Videosúbory s vysokou
bitovou rýchlosťou sa odporúča prehrávať
z disku DATA DVD alebo DATA BD.
Fotografie
Formát
Prípona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*1
Systém nemusí prehrávať tento formát
súboru na serveri DLNA.
*2
Systém dokáže prehrávať na serveri
DLNA iba obraz so štandardným
rozlíšením.
*3
Systém neprehráva súbory vo formáte
DTS na serveri DLNA.
*4 Systém dokáže prehrávať na serveri
DLNA iba súbory vo formáte
Dolby Digital.
*5 Systém podporuje formát AVC úrovne
najviac 4.1.
*6
Systém neprehráva tento formát súboru
na serveri DLNA.
*7
Iba modely pre Singapur, Čínu,
Thajsko a Taiwan.
*8 Systém podporuje obnovovaciu
frekvenciu až 60 snímok/s.
*9
Systém prehráva súbory vo formáte
AVCHD nahraté pomocou digitálnej
videokamery atď.
Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá,
ak nebol správne finalizovaný.
*10
Systém neprehráva animované súbory
PNG ani GIF.
*11
V prípade súborov MPO, ktoré nie sú
trojrozmerné, sa zobrazí iba kľúčový
obrázok alebo prvý obrázok.
*12
Systém prehráva súbory .mka.
Tento súbor nemožno prehrať
na serveri DLNA.
*13
Systém neprehráva súbory kódované
pomocou technológie DST.
86SK
Podporované zvukové
formáty
Systém podporuje nasledujúce zvukové
formáty.
Funkcia
Formát
„BD/DVD“ „HDMI1“
„HDMI2“
„TV“
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
a
a
a
a
DTS-ES Discrete
6.1,
DTS-ES Matrix
6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD Master
Audio
a
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ/predný P:
125 W + 125 W (pri 6 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P:
200 W (na kanál pri 6 ohmoch, 1 kHz)
Stredový:
200 W (pri 6 ohmoch, 1 kHz)
Hlbokotónový reproduktor:
200 W (pri 6 ohmoch, 80 Hz)
Vstupy (analógové)
AUDIO IN
Citlivosť: 2 V/700 mV
Vstupy (digitálne)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podporované formáty. LPCM 2CH
(až do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podporované formáty: LPCM 5.1CH
(až do 48 kHz), LPCM 2CH (až do
96 kHz), Dolby Digital, DTS
Časť HDMI
Konektor
Typ A (19 kolíkov)
–
–
a: podporovaný formát.
–: nepodporovaný formát.
* Dekódované ako jadro DTS.
Poznámka
• V prípade formátu zvuku obsahujúceho
ochranu pred kopírovaním, ako sú disky
Super Audio CD alebo DVD-Audio,
sa prostredníctvom konektorov HDMI
(IN 1/2) neprijíma zvuk.
• V prípade formátu LPCM 2ch sa pri
používaní funkcie HDMI1 alebo HDMI2
podporuje vzorkovacia frekvencia
digitálneho signálu až 96 kHz a pri
používaní funkcie TV až 48 kHz.
• V prípade formátu LPCM 2ch sa pri
používaní funkcie HDMI1 alebo HDMI2
podporuje vzorkovacia frekvencia
digitálneho signálu až vo výške 48 kHz.
Systém BD/DVD/Super Audio CD/CD
Systém formátu signálu
NTSC/PAL
Časť USB
Port
(USB):
Typ A (na pripojenie pamäťového
zariadenia USB, čítacieho zariadenia
pamäťových kariet, digitálnych
fotoaparátov a digitálnych
videokamier)
Časť LAN
Terminál LAN (100)
Konektor 100BASE-TX
Bezdrôtová sieť LAN
Súlad so štandardmi
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz, 5 GHz
87SK
Ďalšie informácie
DTS
Technické parametre
Časť BLUETOOTH
Komunikačný systém
Špecifikácie BLUETOOTH, verzia 3.0
Výstup
Špecifikácie napájania BLUETOOTH
Trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Čiara priamej viditeľnosti približne
10 m1)
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz
Spôsob modulácie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky
medzi zariadeniami, magnetické
polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, bezšnúrový telefón, citlivosť
príjmu, výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia atď.
2) Štandardné profily BLUETOOTH
signalizujú účel komunikácie
BLUETOOTH medzi zariadeniami.
3) Kodek: kompresia zvukového signálu
a formát konverzie
4)
Kodek čiastkového pásma
Ladenie v pásme FM
Systém
Digitálny syntezátor so slučkou
fázového závesu riadený kryštálom
Ladiaci rozsah
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom po 50 kHz)
Anténa
Drôtová anténa FM
Konektory antény
75 ohmov, asymetrické
88SK
Reproduktory
Predné (SS-TSB133)/Na priestorový
zvuk (SS-TSB138) iba pre model
BDV-N9200W
Predné (SS-TSB134)/Na priestorový
zvuk (SS-TSB139) iba pre model
BDV-N9200WL
Približné rozmery (š/v/h)
102 mm × 705 mm × 71 mm
(časť montovaná na stenu)
270 mm × 1,200 mm × 270 mm
(celý reproduktor)
Hmotnosť (približne)
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (časť montovaná na stenu)
4,2 kg (celý reproduktor)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2,0 kg (časť montovaná na stenu
s káblom)
4,4 kg (celý reproduktor)
Predné (SS-TSB135)/Na priestorový
zvuk (SS-TSB140) iba pre model
BDV-N7200W
Predné (SS-TSB136)/Na priestorový
zvuk (SS-TSB141) iba pre model
BDV-N7200WL
Približné rozmery (š/v/h)
100 mm × 450 mm × 57 mm
(bez stojana)
147 mm × 455 mm × 147 mm
(so stojanom)
Hmotnosť (približne)
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (bez stojana)
1,2 kg (so stojanom)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (bez stojana,
s reproduktorovým káblom)
1,3 kg (so stojanom)
Predné (SS-TSB137) pre model
BDV-N5200W
Približné rozmery (š/v/h)
91 mm × 275 mm × 96 mm
Hmotnosť (približne)
0,71 kg (s reproduktorovým káblom)
Na priestorový zvuk (SS-TSB122)
pre model BDV-N5200W
Približné rozmery (š/v/h)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Hmotnosť (približne)
0,58 kg (s reproduktorovým káblom)
Stredový (SS-CTB125) pre model
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Stredový (SS-CTB126) pre model
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Približné rozmery (š/v/h)
365 mm × 73 mm × 77 mm
Hmotnosť (približne)
1,1 kg
Stredový (SS-CTB127) pre model
BDV-N5200W
Hlbokotónový (SS-WSB126) pre model
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Hlbokotónový (SS-WSB127) pre model
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Približné rozmery (š/v/h)
SS-WSB126:
265 mm × 430 mm × 265 mm
SS-WSB127:
265 mm × 425 mm × 265 mm
Hmotnosť (približne)
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg
Basový reproduktor (SS-WSB112)
pre model BDV-N5200W
Približné rozmery (š/v/h)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Hmotnosť (približne)
5,8 kg (s reproduktorovým káblom)
Hlavná jednotka
Požiadavky na napájanie
Model pre Taiwan:
120 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Ostatné modely:
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50 alebo 60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté:
95 W (HBD-N9200W/
HBD-N7200W/HBD-N5200W)
105 W (HBD-N9200WL/
HBD-N7200WL)
Pohotovostný režim: 0,3 W
(Podrobné informácie o nastavení
nájdete v časti Úspora energie
v pohotovostnom režime (page 57).)
Približné rozmery (š/v/h)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm
vrátane vystupujúcich častí
Hmotnosť (približne)
3,1 kg
Zosilňovač priestorového zvuku
(TA-SA500WR) pre modely
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Zosilňovač priestorového zvuku
(TA-SA600WR) pre modely
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Zosilňovač priestorového zvuku
(TA-SA700WR) pre modely
BDV-N5200W
Zosilňovač
TA-SA500WR/TA-SA600WR:
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Priestorový Ľ/priestorový P:
200 W (na kanál pri 6 ohmoch, 1 kHz)
TA-SA700WR:
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Priestorový Ľ/priestorový P:
100 W (na kanál pri 6 ohmoch, 1 kHz)
Menovitá impedancia
6Ω
Komunikačný systém
Špecifikácie pre bezdrôtovo
prenášaný zvuk, verzia 3.0
89SK
Ďalšie informácie
Približné rozmery (š/v/h)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Hmotnosť (približne)
0,58 kg (s reproduktorovým káblom)
Všeobecné
Frekvenčné pásmo
Modely pre Európu, Oceániu, Afriku*,
Indiu, Blízky východ*, Thajsko a Rusko:
5,2 GHz, 5,8 GHz
Modely pre Singapur a Taiwan:
5,8 GHz
Model pre Čínu: 5,2 GHz
* 5,2 GHz alebo 5,8 GHz model nemusí
byť v niektorých krajinách alebo
regiónoch dostupný.
Spôsob modulácie
DSSS
Požiadavky na napájanie
Model pre Taiwan:
120 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Ostatné modely:
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50 alebo 60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté:
55 W (TA-SA500WR)
70 W (TA-SA600WR)
45 W (TA-SA700WR)
Príkon v pohotovostnom režime:
0,5 W (pohotovostný režim)
0,3 W (vypnuté)
Približné rozmery (š/v/h)
200 mm × 64 mm × 211,5 mm
Hmotnosť (približne)
1,3 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú
zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
90SK
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou
ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
1403
1028
1027
1032
1511
1039
1044
1233
1045
1051
1052
1053
1151
1066
1130
1060
1061
1070
1059
1363
1057
1299
1079
1684
1093
1226
1097
1105
1376
1144
1145
1150
1171
1166
1165
1174
1181
1194
1287
1109
1142
1298
1196
Jazyk
(Afan)Oromo
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Basque
Bengali;
Bangla
Bhutani
Bihari
Bislama
Breton
Bulgarian
Burmese
Byelorussian
Cambodian
Catalan
Chinese
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Faroese
Fiji
Finnish
French
Frisian
Galician
Georgian
German
Greek
Greenlandic
Guarani
Kód
1203
1209
1257
1217
1229
1253
1248
1235
1239
1245
1183
1254
1261
1283
1300
1305
1297
1491
1311
1482
1301
1307
1327
1313
1334
1326
1332
1349
1345
1357
1350
1358
1347
1356
1353
1352
1365
1369
1379
1393
1408
1435
Jazyk
Gujarati
Hausa
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kinyarwanda
Kirghiz
Kirundi
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian;
Lettish
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Moldavian
Mongolian
Nauru
Nepali
Norwegian
Occitan
Oriya
Pashto;
Pushto
Kód
1157
1428
1436
1417
1463
1481
1483
1489
1507
1501
1495
1186
1512
1502
Kód
1516
1532
1527
1521
1540
1525
1528
1067
1529
1535
1539
1538
1531
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1103
1613
1632
1269
1665
1697
Jazyk
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga
Tsonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
1703
Nezadaný
Zoznam kódov
na rodičovskú ochranu
a kódov oblastí
Kód
2044
2047
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
2174
2200
2376
2219
2248
2238
2239
2276
2093
2304
2333
Oblasť
Argentína
Austrália
Belgicko
Brazília
Čile
Čína
Dánsko
Filipíny
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Hongkong
India
Indonézia
Írsko
Japonsko
Kolumbia
Kórea
Luxembursko
Kód
2363
2362
2109
2379
2390
2427
2428
2436
2046
2489
2501
2184
2149
2086
2499
2543
2254
2528
2586
Oblasť
Malajzia
Mexiko
Nemecko
Nórsko
Nový Zéland
Pakistan
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rusko
Singapur
Spojené
kráľovstvo
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taiwan
Taliansko
Thajsko
Vietnam
91SK
Ďalšie informácie
1514
1534
1508
1498
1503
1513
1505
1506
1509
1149
1515
1517
Jazyk
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Quechua
RhaetoRomance
Romanian
Russian
Samoan
Sangho
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbian
SerboCroatian
Sesotho
Setswana
Shona
Sindhi
Singhalese
Siswati
Slovak
Slovenian
Somali
Spanish
Sundanese
Swahili
Register
Čísla
H
3D 34
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 65
Heslo 68
Horný panel 14
A
A/V SYNC 46
Aktualizácia 63
Aktualizácia softvéru 63
Automatická kalibrácia 51, 67
Automatické povolenie prístupu
vykresľovacieho zariadenia 72
Automatické zobrazenie 70
Automatický pohotovostný režim 70
B
BD-LIVE 34
Bezdrôtové zvukové pripojenie 69
BLUETOOTH 36
BONUSVIEW 34
BRAVIA Sync 50
D
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) 51
Detská zámka 55
Diagnostika pripojenia k sieti 72
Diaľkové ovládanie 17
Digitálna koncertná hala 32, 44
Disk CD 84
Disk DVD 84
Displej horného panela 15
DLNA 42, 72
Dolby Digital 47
DTS 47
F
Formát obrazovky 64
92SK
I
Informácie o prehrávaní 35
Informácie o systéme 71
Informácie o licenciách na softvér 71
Inicializovať osobné informácie 73
Internetové nastavenia 71
Internetové pripojenie
k službe BD 68
Internetový obsah 41
J
Jazyk ponuky disku BD alebo DVD 68
Jazyk ponuky na obrazovke 69
Jazyk titulkov 68
Jazyk zvuku 68
Jednoduché nastavenia siete 72
Jednoduché nastavenie 29
K
Kanály prehrávania diskov Super
Audio CD 69
Kompresia dynamického rozsahu
zvukov 66
Kontrola prístupu k vykresľovaciemu
zariadeniu 72
Kód oblasti 85
Kód oblasti na rodičovskú
ochranu 68
N
R
Nastavenia externých vstupov 71
Nastavenia hudby 69
Nastavenia obrazovky 63
Nastavenia reproduktorov 53, 67
Hlasitosť 54
Vzdialenosť 53
Nastavenia rodičovskej ochrany 68
Nastavenia servera pripojenia 72
Nastavenia siete 71
Nastavenia sledovania diskov BD
alebo DVD 68
Nastavenia služby Gracenote 70
Nastavenia zoslabenia – zvuk 66
Nastavenia zvuku 66
Nastavenie napájania Bluetooth 71
Nastavenie trojrozmerného
výstupu 63
Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie 63
Nastavenie vynechávania vstupov 71
Nastavenie zmiešavania zvukov na
disku BD 66
NFC 39
RDS 49
Registrované vzdialené zariadenia 72
Režim filmovej konverzie 64
Režim FM 48
Režim futbalu 33
Režim pozastavenia 66
Režim rýchleho spustenia 70
Rodičovská ochrana pre disky BD 69
Rodičovská ochrana pre disky
DVD 69
Rodičovská ochrana pre videá na
internete 69
O
T
Obnovenie nastavení 73
Obnovenie výrobných predvolených
nastavení 73
Osvetlenie reproduktorov 56
Ovládanie pripojenia HDMI 50, 69
Testovací tón 54
TV SideView 44
Typ televízora 63
Pomer strán pre disky DVD 64
Predný panel 14
Prehľadávanie webových lokalít 57
Prehrateľné disky 84
Prezentácia 46
SBM 65
Screen mirroring 38, 40
SLEEP 55
SongPal 41
Spätný zvukový kanál 69
Stmavnutie 55
Ďalšie informácie
P
S
Š
Šetrič obrazovky 70
U
USB 35
Ú
Úspora energie 70
93SK
V
Videá na internete bez
hodnotenia 69
Vizualizér 56
Vrstva prehrávania diskov
Super Audio CD 69
Vrstva prehrávania hybridných
diskov BD 68
Výstup BD-ROM 24p 64
Výstup DVD-ROM 24p 65
Výstup HDMI Deep Colour 65
Výstup zvuku 66
Vzdialené zapínanie 72
W
WEP 27
WPA2-PSK (AES) 27
WPA2-PSK (TKIP) 27
WPA-PSK (AES) 27
WPA-PSK (TKIP) 27
Z
Zadný panel 16
Zosilňovač priestorového zvuku 16
Zoznam kódov jazykov 90
Zvuk Bluetooth – AAC 71
Zvuk multiplexného vysielania 48
Zvukový efekt 67
94SK
Softvér tohto systému sa v budúcnosti môže aktualizovať.
Podrobnosti o dostupných aktualizáciách nájdete na týchto adresách URL.
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising