Sony | BDV-E380 | Sony BDV-E380 E380 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Návod na použitie

4-261-387-11(1) (SK)
Systém
domáceho kina
Blu-ray Disc/DVD
Návod na použitie
BDV-E980/BDV-E880/BDV-E380
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v
stiesnených priestoroch, napríklad
v knižnici alebo vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami atď., aby ste predišli
požiaru. Na zariadenie
neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu
na zariadenie a neklaďte naň
predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, aby ste predišli
nebezpečenstvu požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému
žiareniu, ohňu a podobne.
Zariadenie musí byť bezpečne
pripevnené k podlahe alebo stene
v súlade s pokynmi na inštaláciu,
aby sa predišlo poraneniu.
Iba na používanie v interiéri.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov
s týmto produktom zvýši
nebezpečenstvo poškodenia zraku.
Keďže laserový lúč používaný
v tomto systéme domáceho kina
DVD/Blu-ray Disc môže poškodiť
zrak, nepokúšajte sa o rozobratie
skrinky.
Opravy prenechajte výlučne
kvalifikovanému personálu.
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT
TRIEDY 3R. Po otvorení
ochranného krytu lasera sa zo
zariadenia uvoľní viditeľné aj
2SK
neviditeľné laserové žiarenie,
a preto dbajte na to, aby ste sa vyhli
priamemu ožiareniu očí.
Toto označenie sa nachádza na
ochrannom kryte lasera vo vnútri
zariadenia.
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT 1.
TRIEDY. Toto označenie sa
nachádza na zadnej vonkajšej časti.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia
starých
elektrických a
elektronických
zariadení
(predpisy
platné v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo
jeho balení znamená, že s
výrobkom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení.
Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v
ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia
odpadových
batérií
(predpisy
platné v
Európskej únii a
ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej
balení znamená, že s batériou
dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže
tento symbol používať spolu so
symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti
(Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z
dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by
ste ho mali odovzdať na príslušnom
zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení, aby ste
zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto produktu alebo
batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre
oblasť elektromagnetickej
kompatibility a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
nezmiznú. V prípade potreby sa
poraďte s lekárom. Takisto by ste si
mali pozrieť (i) používateľskú
príručku alebo výstražné hlásenia
iného zariadenia používaného
s týmto produktom, prípadne
obsah disku Blu-ray Disc
prehrávaného pomocou tohto
produktu a (ii) našu webovú
lokalitu (http://esupport.sony.com/),
kde nájdete najnovšie informácie.
Zrak malých detí (najmä do veku
šiestich rokov) sa neustále vyvíja.
Skôr než malým deťom dovolíte
sledovať trojrozmerný obraz,
poraďte sa s lekárom (napríklad
s detským alebo očným lekárom).
Dospelé osoby by mali dohliadnuť,
aby malé deti dodržiavali
odporúčania uvedené vyššie.
Štítok sa nachádza na spodnej
vonkajšej časti.
Ochrana pred
kopírovaním
Upozornenia
Zdroje napájania
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je
odpojené od elektrickej siete, kým
je pripojené k sieťovej zásuvke.
• Keďže sa zariadenie odpája od
elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné
fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od
sieťovej zásuvky.
Sledovanie
trojrozmerného obrazu
Niektoré osoby môžu mať počas
sledovania trojrozmerného obrazu
nepríjemné pocity (ako sú
presilenie očí, únava alebo
nevoľnosť), a preto spoločnosť Sony
odporúča, aby si všetky osoby
sledujúce trojrozmerný obraz robili
pravidelné prestávky. Dĺžka
a frekvencia potrebných prestávok
sa u jednotlivých osôb líši. Musíte
sa rozhodnúť, aká prestávka je pre
vás najlepšia. Ak máte akékoľvek
nepríjemné pocity, mali by ste
trojrozmerný obraz prestať
sledovať, kým tieto pocity
Na médiách Blu-ray Disc™ aj DVD
sa nachádzajú pokročilé systémy na
ochranu obsahu. Tieto systémy,
nazývané AACS (Advanced Access
Content System) a CSS (Content
Scramble System), môžu obsahovať
funkcie obmedzujúce prehrávanie,
analógový výstup a ďalšie podobné
funkcie. Prevádzka tohto produktu
a príslušné obmedzenia sa môžu
líšiť v závislosti od dátumu
zakúpenia, pretože riadiaci orgán
pre systém AACS môže po
zakúpení produktu prijať nové
pravidlá týkajúce sa obmedzení
alebo ich zmeniť.
Autorské práva
a ochranné známky
• Tento systém zahŕňa dekodéry
priestorového zvuku s adaptívnou
matricou Dolby* Digital a Dolby
Pro Logic (II) a systém DTS**
Digital Surround System.
* Vyrobené na základe
licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého písmena D sú
ochrannými známkami
spoločnosti Dolby
Laboratories.
** Vyrobené na základe
licencie podľa patentov
USA č.: 5 451 942, 5 956
674, 5 974 380, 5 978 762,
6 226 616, 6 487 535, 7 212
872, 7 333 929, 7 392 195,
7 272 567 a iných patentov
vydaných alebo čakajúcich
na vydanie v USA a iných
krajinách. DTS, DTS-HD
a príslušný symbol sú
registrovanými
ochrannými známkami
a DTS-HD Master Audio
a logá DTS sú ochrannými
známkami spoločnosti
DTS, Inc.. Produkt
obsahuje softvér. © DTS,
Inc. Všetky práva
vyhradené.
• Tento systém je vybavený
technológiou High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných
krajinách.
• Java je ochrannou známkou
spoločnosti Oracle alebo jej
sesterských spoločností.
• BD-LIVE a BONUSVIEW sú
ochrannými známkami asociácie
Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray Disc je ochranná známka.
• Logá Blu-ray Disc, DVD+RW,
DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO a CD sú ochranné
známky.
• Blu-ray 3D a logo Blu-ray 3D sú
ochrannými známkami asociácie
Blu-ray Disc Association.
• BRAVIA je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• AVCHD a logo AVCHD sú
ochrannými známkami
spoločností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
• , XMB a xross media bar
sú ochrannými známkami
spoločností Sony Corporation
a Sony Computer Entertainment
Inc.
3SK
• PLAYSTATION je ochrannou
známkou spoločnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
• Technológiu na rozpoznanie
hudby a videí a súvisiace údaje
poskytuje spoločnosť Gracenote®.
Technológie spoločnosti
Gracenote predstavujú
priemyselný štandard v oblasti
rozpoznávania hudby
a poskytovania súvisiaceho
obsahu. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.gracenote.com.
Autorské práva na údaje súvisiace
s diskami CD, DVD, Blu-ray Disc,
hudbou a videami poskytované
spoločnosťou Gracenote, Inc. –
© 2000 až súčasnosť Gracenote.
Autorské práva na softvér
Gracenote Software – © 2000 až
súčasnosť Gracenote. Na tento
produkt alebo službu sa vzťahuje
najmenej jeden patent,
vlastníkom ktorého je spoločnosť
Gracenote. Neúplný zoznam
príslušných patentov spoločnosti
Gracenote nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, logo a ligatúra
Gracenote a logo Powered by
Gracenote sú registrovanými
ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami
spoločnosti Gracenote v USA
alebo iných krajinách.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je
osvedčenie o známke spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Označenie Wi-Fi Protected
Setup™ je označením spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™ a Wi-Fi
Protected Setup™ sú ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi
Alliance.
• PhotoTV HD a logo PhotoTV
HD sú ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
• Na technológiu a patenty
kódovania zvuku MPEG Layer-3
4SK
poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano a iPod touch sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA
a iných krajinách.
• Spojenia Made for iPod a Made
for iPhone znamenajú, že
elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone
a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za
prevádzku zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod
alebo iPhone môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt obsahuje
technológiu, ktorá podlieha
určitým právam duševného
vlastníctva spoločnosti Microsoft.
Používanie alebo distribúcia tejto
technológie oddelene od tohto
produktu je zakázaná bez
príslušnej licencie alebo licencií
od spoločnosti Microsoft.
Vlastníci obsahu chránia svoje
duševné vlastníctvo vrátane
obsahu, na ktorý sa vzťahujú
autorské práva, pomocou
technológie prístupu k obsahu
Microsoft PlayReady™. Toto
zariadenie používa technológiu
PlayReady na prístup k obsahu
chránenému pomocou
technológie PlayReady alebo
WMDRM. Ak zariadenie
nedokáže správne presadzovať
obmedzenia týkajúce sa
používania obsahu, vlastníci
obsahu môžu od spoločnosti
Microsoft požadovať, aby zrušila
funkcie zariadenia na prehrávanie
obsahu chráneného pomocou
technológie PlayReady. Toto
zrušenie by nemalo ovplyvniť
nechránený obsah ani obsah
chránený pomocou inej
technológie na prístup k obsahu.
Vlastníci obsahu môžu od vás
požadovať inováciu technológie
PlayReady, aby ste ich obsah
mohli používať. Ak inováciu
odmietnete, nebudete môcť získať
prístup k obsahu, ktorý vyžaduje
inováciu.
• DLNA®, logo DLNA a DLNA
CERTIFIED™ sú ochrannými
známkami, servisnými známkami
alebo osvedčeniami o známke
spoločnosti Digital Living
Network Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky
sú ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
• Ostatné názvy systémov
a produktov sú vo všeobecnosti
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými
známkami príslušných výrobcov.
V tomto dokumente sa
neuvádzajú označenia ™ a ®.
Informácie
o tomto Návode
na použitie
• Pokyny v tomto Návode na
použitie opisujú ovládacie
prvky na diaľkovom ovládači.
Môžete tiež používať
ovládacie prvky na zariadení,
ak majú rovnaký alebo
podobný názov ako prvky
na diaľkovom ovládači.
• Výraz disk sa v tejto príručke
používa na všeobecné
označenie diskov BD, DVD,
Super Audio CD alebo CD,
pokiaľ v texte alebo na
obrázkoch nie je
uvedené inak.
• Pokyny uvedené v tejto
príručke sú určené pre
modely BDV-E980,
BDV-E880 a BDV-E380.
Na ilustračné účely sa
používa model BDV-E980.
Akákoľvek odlišnosť v
prevádzke je v texte jasne
označená, napríklad slovami
„iba model BDV-E980“.
• Niektoré obrázky majú
podobu abstraktných kresieb
a môžu sa líšiť od skutočných
produktov.
• Položky zobrazené na
televíznej obrazovke sa môžu
v jednotlivých oblastiach líšiť.
• Predvolené nastavenie
je podčiarknuté.
5SK
Obsah
Informácie o tomto Návode
na použitie.............................................5
Odbalenie .....................................................7
Prehľad častí a ovládacích prvkov...........11
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia systému............ 16
Krok č. 2: Pripojenie systému .......... 20
Krok č. 3: Pripojenie k sieti............... 27
Krok č. 4: Vykonanie jednoduchého
nastavenia................................... 29
Krok č. 5: Výber zdroja ..................... 30
Krok č. 6: Priestorový zvuk .............. 31
Prehrávanie
Prehrávanie disku .....................................34
Prehrávanie obsahu zariadenia USB ......35
Prehrávanie obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone .......................................36
Prehrávanie prostredníctvom siete.........38
Dostupné možnosti ..................................40
Nastavenie zvuku
Výber vhodného efektu pre zdroj...........43
Výber zvukového formátu, stôp vo
viacerých jazykoch alebo kanálu......43
Reprodukovanie zvuku
multiplexného vysielania ..................44
Ladič rozhlasových staníc
Počúvanie rádia .........................................45
Používanie rozhlasového údajového
systému (RDS)....................................46
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control for HDMI
(Ovládanie pripojenia HDMI)
pre funkciu BRAVIA Sync................47
Automatická kalibrácia príslušných
nastavení..............................................48
Nastavenie reproduktorov.......................49
Používanie časovača spánku....................50
Inaktivácia tlačidiel na jednotke .............50
Ovládanie televízora pomocou
dodaného diaľkového ovládača........51
6SK
Zmena jasu displeja predného panela....51
Úspora energie v pohotovostnom
režime ..................................................51
Prehľadávanie webových lokalít .............52
Nastavenie siete.........................................53
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky nastavení.............57
[Network Update]
(Sieťová aktualizácia).........................57
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky) ....................58
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku).....59
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania diskov
BD alebo DVD)..................................60
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej ochrany) ...61
[Music Settings] (Nastavenia hudby).....61
[System Settings]
(Nastavenia systému) ........................61
[Network Settings] (Nastavenia siete) ...62
[Easy Setup] (Jednoduché nastavenie)...63
[Resetting] (Obnovenie nastavení) ........63
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia ..............................64
Poznámky o diskoch ................................65
Riešenie problémov ..................................66
Prehrateľné disky ......................................71
Prehrateľné typy súborov.........................72
Podporované zvukové formáty...............73
Technické parametre................................74
Zoznam kódov jazykov ............................76
Register.......................................................77
Odbalenie
BDV-E980
• Predné reproduktory (2)
• Reproduktorové káble
(5: červený, biely, zelený,
sivý, modrý)
• Drôtová anténa FM (1)
alebo
• Obrazový kábel (1)
(iba model pre Rusko)
• Kryty spodných častí
reproduktorov (4)
• Diaľkový ovládač (1)
• Reproduktory na priestorový
zvuk (2)
• Podstavce (4)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Kalibračný mikrofón (1)
• Spodné časti predných
reproduktorov
a reproduktorov na
priestorový zvuk (4)
• Kábel High Speed HDMI (1)
(iba modely pre Indiu
a Čínu)
• Stredový reproduktor (1)
• Basový reproduktor (1)
• Skrutky (strieborné) (4)
• Skrutky (čierne) (12)
• Návod na použitie
• Sprievodca rýchlym
nastavením
• Sprievodca inštaláciou
reproduktorov
• Informácie o licenciách
na softvér
7SK
BDV-E880
• Predné reproduktory (2)
• Kryty spodných častí
reproduktorov (2)
• Podstavce (2)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Kalibračný mikrofón (1)
• Spodné časti predných
reproduktorov (2)
• Kábel High Speed HDMI (1)
(iba modely pre Indiu,
Saudskú Arábiu, Singapur,
Čínu a Taiwan)
• Skrutky (strieborné) (2)
• Panel pre zariadenie iPod
alebo iPhone (TDM-iP30)
(1) (iba modely pre
Singapur)
• Reproduktory na priestorový
zvuk (2)
• Stredový reproduktor (1)
• Skrutky (čierne) (6)
• Basový reproduktor (1)
• Drôtová anténa FM (1)
alebo
• Obrazový kábel (1) (iba
modely pre Rusko, Saudskú
Arábiu, Singapur a Taiwan)
• Reproduktorové káble
(5: červený, biely, zelený,
sivý, modrý)
• Diaľkový ovládač (1)
8SK
• Kábel USB (1) (iba modely
pre Singapur)
• Návod na použitie
• Sprievodca rýchlym
nastavením
• Sprievodca inštaláciou
reproduktorov
• Informácie o licenciách
na softvér
BDV-E380
• Predné reproduktory (2)
• Drôtová anténa FM (1)
alebo
• Panel pre zariadenie iPod
alebo iPhone (TDM-iP30)
(1) (iba modely pre Európu,
Singapur a Thajsko)
• Obrazový kábel (1)
• Reproduktory na priestorový
zvuk (2)
• Diaľkový ovládač (1)
• Kábel USB (1) (iba modely
pre Európu, Singapur
a Thajsko)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Stredový reproduktor (1)
• Kalibračný mikrofón (1)
• Basový reproduktor (1)
• Kábel High Speed HDMI (1)
(iba modely pre Singapur,
Thajsko a Taiwan)
• Návod na použitie
• Sprievodca rýchlym
nastavením
• Sprievodca inštaláciou
reproduktorov
• Informácie o licenciách
na softvér
• Reproduktorové káble
(5: červený, biely, zelený,
sivý, modrý)
9SK
Príprava diaľkového ovládača
Vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA) tak, aby póly 3 a # na batériách zodpovedali značkám
vnútri priestoru pre batérie.
10SK
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Predný panel
VOL
A Displej predného panela
B Dotykové tlačidlá a indikátory
C Port
VOL
FUNCTION
(USB) (str. 35)
Používa sa na pripojenie zariadenia USB.
Z (otvorenie alebo zatvorenie) (str. 34)
D Indikátor napájania
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
zásobníka diskov.
E Zásobník diskov (str. 34)
N (prehrávanie)
F "/1 (zapnutie alebo pohotovostný režim)
a snímač diaľkového ovládača
Slúži na spustenie alebo opätovné spustenie
(obnovenie) prehrávania.
Po vložení disku obsahujúceho súbory
s obrázkami JPEG umožňuje spustiť
prezentáciu.
x (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia
(bodu obnovenia).
Bod obnovenia titulu alebo stopy je
posledný prehrávaný bod a v prípade
priečinka s fotografiami je to posledná
zobrazená fotografia.
VOL +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti systému.
FUNCTION
Slúži na výber zdroja prehrávania.
Svieti, kým je systém zapnutý.
Slúži na zapnutie zariadenia alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
Informácie o dotykových tlačidlách
a indikátoroch
Dotykové tlačidlá fungujú, keď na nich
svietia indikátory.
Indikátory môžete zapnúť alebo vypnúť
nastavením položky [Illumination/Display]
(Osvetlenie/zobrazenie) (str. 61). Po nastavení
položky [Illumination/Display] (Osvetlenie/
zobrazenie) na hodnotu [Simple/Off]
(Jednoduché/vypnuté) sa indikátory vypnú.
V takom prípade sa dotknite ľubovoľného
dotykového tlačidla. Po rozsvietení indikátorov
sa dotknite požadovaného tlačidla.
Poznámka
• Tieto tlačidlá reagujú aj na jemný dotyk. Nestláčajte
ich použitím nadmernej sily.
11SK
Displej predného panela
Informácie o indikátoroch na displeji predného panela
A Zobrazuje stav prehrávania
pomocou systému.
B Rozsvieti sa po aktivovaní opakovaného
prehrávania.
C Svieti pri prijímaní stereofónneho zvuku.
(Platí len pre rádio.)
D Svieti pri prehrávaní pomocou funkcie
PARTY STREAMING systému.
E Rozsvieti sa po správnom pripojení
konektora HDMI (OUT) k zariadeniu
kompatibilnému so zabezpečením HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) so vstupom HDMI alebo DVI
(Digital Visual Interface).
12SK
F Svieti, kým je aktivované stlmenie zvuku.
G Zobrazuje stav systému, napríklad
frekvenciu rozhlasovej stanice a pod.
H Svieti pri reprodukovaní obrazových
signálov 720p, 1080i a 1080p z konektora
HDMI (OUT) alebo obrazových signálov
720p a 1080i z konektorov COMPONENT
VIDEO OUT*.
* Konektory COMPONENT VIDEO OUT sú
súčasťou modelov predávaných mimo Európy
a Saudskej Arábie.
Zadný panel
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
COMPONENT VIDEO OUT
SUBWOOFER
CENTER
Y
PB
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
AUDIO IN
SUR L
OUT
ARC
IN 1
ECM-AC2
IN 2
FM
COAXIAL
75
R
VIDEO OUT
A Konektory SPEAKERS (str. 20)
B Konektory COMPONENT VIDEO OUT
(str. 22) (modely predávané mimo Európy
a Saudskej Arábie)
C Port
(USB) (str. 35)
D Konektor SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) (str. 24)
E Konektor ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(str. 26)
LAN (100)
TV
AUDIO
A.CAL MIC
ANTENNA
H Konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(str. 22)
I Konektor LAN (100) (str. 27)
J Konektor HDMI (IN 2) (str. 24)
K Konektor HDMI (IN 1) (str. 24)
L Konektor HDMI (OUT) (str. 22)
M Konektor VIDEO OUT (str. 22)
F Konektor A.CAL MIC (str. 29, 48)
G Konektory AUDIO (AUDIO IN L/R) (str. 24)
13SK
TV "/1 (zapnutie alebo pohotovostný
režim) (str. 51)
Diaľkový ovládač
Slúži na zapnutie televízora alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
SPEAKERS
TV AUDIO
TV
1
Slúži na zapnutie systému alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
2
0
3
POP UP/ MENU
TOP MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
DISPLAY
TV
TV
"/1 (zapnutie alebo pohotovostný režim)
(str. 29, 45)
7
B Číselné tlačidlá (str. 46, 51)
Slúžia na zadávanie čísel titulov alebo
kapitol, predvolených čísel staníc atď.
(zvuk) (str. 43, 44)
Slúži na výber zvukového formátu
alebo stopy.
(titulky) (str. 60)
Slúži na výber jazyka titulkov v prípade, že
sú na disku BD-ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.
C Farebné tlačidlá (červené, zelené,
žlté, modré)
Tlačidlá na rýchly výber položiek
v niektorých ponukách diskov BD (možno
ich používať aj na interaktívne operácie
v jazyku Java na diskoch BD).
D TOP MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie hlavnej
ponuky disku BD alebo DVD.
Na tlačidlách 5,
, 2 + a N sa nachádzajú
hmatové body. Pri používaní diaľkového
ovládača môžete tieto body využiť na
rozpoznanie tlačidiel.
•
: Ovládanie televízora
(Podrobné informácie nájdete v časti
Ovládanie televízora pomocou dodaného
diaľkového ovládača (str. 51).)
A Z (otvorenie alebo zatvorenie)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
zásobníka diskov.
SPEAKERS TVyAUDIO
Umožňuje vybrať, či sa zvuk televízora bude
prenášať z reproduktorov systému alebo
televízora. Táto funkcia je k dispozícii iba
po nastavení položky [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) na hodnotu
[On] (Zapnuté) (str. 62).
POP UP/MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM alebo
ponuky disku DVD.
OPTIONS (str. 31, 40, 52)
Slúži na zobrazenie ponuky možností na
televíznej obrazovke alebo na displeji
predného panela. (Umiestnenie sa líši
v závislosti od vybratej funkcie.)
RETURN
Slúži na návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
C/X/x/c
Slúži na zvýraznenie zobrazenej položky.
(prechod)
Prechod na vybratú položku.
E SOUND MODE +/– (str. 43)
Slúži na výber zvukového režimu.
HOME (str. 29, 45, 48, 49, 52, 53, 57)
Slúži na prechod do domovskej ponuky
systému alebo jej zatvorenie.
14SK
F Tlačidlá na ovládanie prehrávania
G
(stlmenie zvuku)
Pozrite si časť Prehrávanie (str. 34).
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
./> (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
2 (hlasitosť) +/– (str. 45)
Slúžia na presun na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu kapitolu, stopu alebo súbor.
TV 2 (hlasitosť) +/–
(opakované prehrávanie alebo
posun)
Slúžia na rýchly posun aktuálnej scény
o 10 sekúnd dozadu a jej opakované
prehratie alebo na rýchly posun aktuálnej
scény o 15 sekúnd dopredu.
m/M (rýchle alebo pomalé
prehrávanie a zmrazenie obrazu)
Slúžia na rýchly posun disku dozadu alebo
dopredu počas prehrávania. Každým
stlačením tlačidla sa zmení rýchlosť
vyhľadávania.
Ak v režime pozastavenia stlačíte a podržíte
tieto tlačidlá dlhšie než jednu sekundu,
aktivuje sa spomalené prehrávanie. Po
stlačení v režime pozastavenia sa obraz
prehráva po jednotlivých snímkach.
Spomalené prehrávanie a prehrávanie
jednotlivých snímok nie je dostupné pri
diskoch Blu-ray 3D.
N (prehrávanie)
Slúži na spustenie alebo opätovné spustenie
(obnovenie) prehrávania.
Keď je systém zapnutý a je nastavená
funkcia BD/DVD, aktivuje prehrávanie
jedným dotykom (str. 47).
X (pozastavenie)
Slúži na pozastavenie alebo opätovné
spustenie prehrávania.
x (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia (bodu
obnovenia). Bod obnovenia titulu alebo
stopy je posledný prehrávaný bod
a v prípade priečinka s fotografiami je
to posledná zobrazená fotografia.
Slúži na nastavenie hlasitosti.
Slúži na nastavenie hlasitosti televízora.
TV t (televízny vstup)
Slúži na prepínanie vstupného zdroja
televízora medzi televíznym signálom
a inými vstupnými zdrojmi.
H DISPLAY (str. 34, 38, 52)
Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní
a prehľadávaní webu na televíznej
obrazovke.
Slúži na zobrazenie predvolenej rozhlasovej
stanice, frekvencie a ďalších informácií na
displeji predného panela.
Keď je nastavená iná funkcia než BD/DVD,
na displeji predného panela sa zobrazia
informácie o prúde údajov alebo stav
dekódovania. Keď je v systéme nastavená
funkcia HDMI1, HDMI2, TV alebo SAT/
CABLE, informácie o prúde údajov alebo
stav dekódovania sa zobrazí iba pri vstupe
digitálneho signálu.
V závislosti od prúdu údajov alebo
dekódovanej položky sa informácie o prúde
údajov alebo stav dekódovania nemusí
zobraziť.
I DIMMER (str. 51)
Slúži na zmenu jasu displeja
predného panela.
SLEEP (str. 50)
Slúži na nastavenie časovača spánku.
FUNCTION (str. 30, 45)
Slúži na výber zdroja prehrávania.
(obľúbené položky)
Slúži na zobrazenie internetového obsahu
pridaného do zoznamu Favorites List
(Zoznam obľúbených položiek). Môžete
uložiť 18 obľúbených položiek týkajúcich
sa internetového obsahu.
Tlačidlá na ovládanie rádia
Pozrite si časť Ladič rozhlasových staníc
(str. 45).
PRESET +/–
TUNING +/–
15SK
Začíname
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia systému
Umiestnenie systému
Systém nainštalujte podľa nasledujúceho obrázka.
A
B
F
C
G
D
A Predný reproduktor (L (ľavý))
B Predný reproduktor (R (pravý))
C Stredový reproduktor
D Reproduktor na priestorový zvuk (L (ľavý))
E Reproduktor na priestorový zvuk (R (pravý))
F Basový reproduktor
G Jednotka
E
Poznámka
• Pri umiestňovaní reproduktorov alebo stojanov reproduktorov s pripojenými reproduktormi na špeciálne ošetrenú
podlahu (navoskovanú, naolejovanú, vyleštenú a pod.) buďte opatrní, pretože to môže viesť k vytvoreniu škvŕn
alebo k zmene farby.
• O reproduktor sa neopierajte ani sa naň nevešajte, pretože môže spadnúť.
Tip
• Informácie o montáži reproduktorov nájdete v dodanom Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov (iba modely
BDV-E980/BDV-E880).
• Reproduktory môžete nainštalovať na stenu. Podrobné informácie nájdete v dodanom Sprievodcovi inštaláciou
reproduktorov.
16SK
Informácie o reproduktorovom kábli basového reproduktora
Ak chcete premiestniť reproduktorový kábel basového reproduktora, zmeňte smer, ktorým vychádza
zo spodnej časti basového reproduktora.
Spodná časť basového reproduktora
Po otvorení obalu:
reproduktorový kábel je pripojený.
Poznámka
• Dbajte na to, aby reproduktorové káble neboli zapojené nasledujúcimi spôsobmi. V reproduktoroch by mohol
nastať skrat. Ak sa vyskytne problém, vyriešte ho.
Príklady nesprávneho zapojenia reproduktorových káblov
Odizolovaný reproduktorový kábel sa
dotýka iného konektora na reproduktore
Odizolované káble sa vzájomne dotýkajú
v dôsledku nadmerne odstránenej izolácie
17SK
Začíname
(Iba model BDV-E980)
Začíname
Pri inštalácii basového reproduktora so širokou stranou otočenou dopredu
K miestu počúvania
1
Zaistite reproduktorový kábel v držiaku reproduktorového kábla napravo od pripojovacej
svorky reproduktora.
Držiak reproduktorového kábla napravo
od pripojovacej svorky reproduktora
Reproduktorový kábel
2
Prevlečte reproduktorový kábel cez medzeru pozdĺž bočnej strany basového reproduktora.
Medzera
18SK
Pri inštalácii basového reproduktora s úzkou stranou otočenou dopredu
Začíname
K miestu počúvania
1
Zaistite reproduktorový kábel v držiaku reproduktorového kábla naľavo od pripojovacej
svorky reproduktora.
Držiak reproduktorového kábla naľavo
od pripojovacej svorky reproduktora
Reproduktorový kábel
2
Prevlečte reproduktorový kábel cez medzeru pozdĺž bočnej strany basového reproduktora.
Medzera
19SK
Začíname
Krok č. 2: Pripojenie systému
Informácie o pripojení systému nájdete na nasledujúcich stranách.
Sieťovú šnúru (napájací kábel) jednotky zapojte do sieťovej zásuvky (elektrickej siete) až po pripojení
všetkých ostatných zariadení.
Informácie o montáži reproduktorov nájdete v dodanom Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov
(iba modely BDV-E980/BDV-E880).
Poznámka
• Ak pripájate iné zariadenie s ovládaním hlasitosti, znížte hlasitosť ostatných zariadení na úroveň, pri ktorej
nedochádza k skresleniu zvuku.
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie reproduktorových káblov k reproduktoru
Reproduktorové káble pripojte k predným reproduktorom, stredovému reproduktoru
a reproduktorom na priestorový zvuk.
Konektor reproduktorového kábla a farebná rúrka sú farebne odlíšené podľa typu reproduktora.
Reproduktorové káble musíte pripojiť k príslušným konektorom na reproduktoroch: reproduktorový
kábel s farebnou rúrkou ku konektoru 3 a reproduktorový kábel bez farebnej rúrky ku konektoru #.
Nezachyťte izoláciu reproduktorového kábla (gumený kryt) v pripojovacích svorkách reproduktora.
Farebná rúrka
Konektor
20SK
Zadná alebo spodná strana reproduktora
(+)
(–)
Pripojenie reproduktorových káblov k jednotke
Biely
(ľavý predný
reproduktor (L))
Začíname
Reproduktorové káble pripojte tak, aby sa zhodovali s farbou konektorov SPEAKERS jednotky.
Pri pripájaní k jednotke zasúvajte konektor, až kým nezacvakne.
Fialový
(basový reproduktor)
Červený
(pravý predný
reproduktor (R))
Zelený
(stredový reproduktor)
Zadný panel jednotky
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
Sivý
(pravý reproduktor na
priestorový zvuk (R))
SUBWOOFER
CENTER
SUR L
Modrý
(ľavý reproduktor na
priestorový zvuk (L))
21SK
Začíname
Pripojenie televízora
Pripojením systému k televízoru môžete obraz zo systému zobrazovať na televíznej obrazovke a zvuk
z televízora počúvať prostredníctvom reproduktorov systému.
V závislosti od konektorov a funkcií na televízore vyberte príslušný spôsob pripojenia.
• Ak je televízor vybavený konektorom HDMI s označením ARC1): pripojenie A
• Ak je televízor vybavený konektorom HDMI: pripojenia A a D
• Ak je televízor vybavený konektormi vstupu pre zložkový obraz (modely predávané mimo Európy
a Saudskej Arábie): pripojenia B a D
• Ak televízor nie je vybavený konektormi uvedenými vyššie: pripojenia C a D
Pripojenie na prenos zvuku
Pripojenia na prenos obrazu
A
B
C
D
Kábel HDMI2)
Kábel na prenos
zložkového obrazu
(nedodáva sa)
Obrazový kábel3)
Digitálny optický
kábel
(nedodáva sa)
Kvalita obrazu
Televízor
HDMI IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
PB
PR
Zelený
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Červený
Žltý
Modrý
Tok signálu
: Obrazový signál
: Zvukový signál
A
alebo
B
alebo
C
D
4)
Modrý
Zadný panel jednotky
Zelený
Červený
Žltý
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
OUT
VIDEO OUT
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
ARC
IN 1
IN 2
TV
1)
Audio Return Channel. Podrobné informácie nájdete v časti Informácie o funkcii Audio Return Channel (str. 23).
2)
Kábel High Speed HDMI sa dodáva iba s modelmi pre Indiu, Saudskú Arábiu, Singapur, Thajsko, Čínu a Taiwan.
22SK
3)
Obrazový kábel sa dodáva iba s modelmi pre Rusko, Saudskú Arábiu a Taiwan.
4) K dispozícii
iba v prípade, ak je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return Channel.
Ak je televízor vybavený konektorom HDMI, pripojte televízor pomocou kábla HDMI. V porovnaní
s inými typmi pripojenia dosiahnete lepšiu kvalitu obrazu.
Ak televízor pripájate pomocou kábla HDMI, pri jednoduchom nastavení musíte vybrať typ
výstupného signálu (str. 29).
Ďalšie nastavenia pripojenia HDMI nájdete v časti [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) (str. 62).
Informácie o funkcii Audio Return Channel
Ak je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return Channel, pri pripojení pomocou kábla HDMI sa
tiež prenáša digitálny zvukový signál z televízora. Nemusíte vytvoriť oddelené pripojenie zvuku, aby ste
mohli počúvať zvuk z televízora. Informácie o nastavení funkcie Audio Return Channel nájdete v časti
[Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál) (str. 62).
B Pripojenie pomocou kábla na prenos zložkového obrazu (modely predávané mimo
Európy a Saudskej Arábie)
Ak televízor nie je vybavený konektorom HDMI, ale je vybavený konektormi vstupu pre zložkový
obraz, pripojte televízor pomocou kábla na prenos zložkového obrazu. V porovnaní s pripojením
pomocou obrazového kábla bude kvalita obrazu lepšia.
Ak televízor pripájate pomocou kábla na prenos zložkového obrazu, pri jednoduchom nastavení
musíte vybrať typ výstupného signálu (str. 29).
C Pripojenie pomocou obrazového kábla
Ak televízor nie je vybavený konektorom HDMI ani konektorom vstupu pre zložkový obraz, vytvorte
toto pripojenie.
D Pripojenie pomocou digitálneho optického kábla
Pri tomto pripojení sa prenáša do systému zvukový signál z televízora. Ak chcete zvuk z televízora
počúvať prostredníctvom systému, vytvorte toto pripojenie. Pomocou tohto pripojenia sa v systéme
prijíma signál multiplexného vysielania vo formáte Dolby Digital a reprodukuje zvuk
multiplexného vysielania.
Poznámka
• Zvuk z televízora môžete reprodukovať výberom funkcie TV (str. 30).
• Ak televízor nie je vybavený konektorom na digitálny optický výstup, môžete jednotku a televízor prepojiť
pomocou zvukového kábla a počúvať zvuk z televízora prostredníctvom systému. Podrobné informácie o pripojení
nájdete v časti Pripojenie ďalších zariadení (str. 24).
23SK
Začíname
A Pripojenie pomocou kábla HDMI
Začíname
Pripojenie ďalších zariadení
Ak je zariadenie určené na pripojenie k systému vybavené konektorom HDMI (OUT)
Zariadenie vybavené konektorom HDMI (OUT), napríklad externý prijímač, digitálny satelitný
prijímač alebo konzolu PLAYSTATION®3, môžete pripojiť pomocou kábla HDMI. Pri pripojení
pomocou kábla HDMI sa môžu prenášať obrazové aj zvukové signály. Ak systém a zariadenie prepojíte
pomocou kábla HDMI, môžete vysokokvalitný digitálny obraz a zvuk reprodukovať prostredníctvom
konektora HDMI (IN 1) alebo HDMI (IN 2).
Zadný panel jednotky
OUT
ARC
IN 1
IN 2
Kábel HDMI (nedodáva sa)
Použite konektor HDMI (IN 1) alebo HDMI (IN 2).
Do konektora HDMI OUT na externom
prijímači, digitálnom satelitnom prijímači,
konzole PLAYSTATION®3 atď.
HDMI OUT
Poznámka
• Obrazové signály z konektorov HDMI (IN 1/2) sa prenášajú do konektora HDMI (OUT) iba po výbere funkcie
HDMI1 alebo HDMI2.
• Ak chcete z konektorov HDMI (IN 1/2) prenášať do konektora HDMI (OUT) zvukový signál, pravdepodobne
budete musieť zmeniť nastavenia výstupu zvuku. Podrobné informácie nájdete v časti [Audio Output]
(Výstup zvuku) v kapitole [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) (str. 59).
• Zvukový vstup zariadenia pripojeného ku konektoru HDMI (IN 1) môžete zmeniť na konektor TV (DIGITAL IN
OPTICAL). Podrobné informácie nájdete v časti [HDMI1 Audio Input mode] (Režim zvukového vstupu HDMI1)
v kapitole [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) (str. 62). (Platí iba pre európske modely.)
24SK
Ak zariadenie nie je vybavené konektorom HDMI OUT
Televízor
Výstup obrazu
Zariadenie
Výstup zvuku
Tok signálu
Systém
: Obrazový signál
: Zvukový signál
Ak zariadenie prehráva iba zvuk, pripojte jeho výstup zvuku k systému.
V závislosti od konektorov na zariadení vyberte príslušný spôsob pripojenia.
• Zariadenie s konektorom digitálneho koaxiálneho výstupu: A
• Zariadenie bez konektora digitálneho koaxiálneho výstupu: B
Zadný panel jednotky
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
AUDIO IN
R
AUDIO
: Tok signálu
Biely
Červený
A Digitálny koaxiálny
kábel (nedodáva sa)
B Zvukový kábel
(nedodáva sa)
Červený
Biely
Do konektora digitálneho
koaxiálneho výstupu na
videorekordéri, digitálnom
satelitnom prijímači atď.
COAXIAL
DIGITAL OUT
L
R
AUDIO OUT
Do konektorov výstupu zvuku na
videorekordéri, digitálnom satelitnom
prijímači, konzole PlayStation, prenosnom
zvukovom zariadení atď.
Poznámka
• Ak vytvárate pripojenie uvedené vyššie, nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v časti
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings] (Nastavenia systému) na hodnotu [Off] (Vypnuté)
(str. 62).
• Zvuk zo zariadenia môžete reprodukovať výberom funkcie SAT/CABLE pri pripojení A alebo funkcie AUDIO pri
pripojení B (str. 30).
25SK
Začíname
Systém pripojte tak, aby sa obrazové signály zo systému a ďalšieho zariadenia prenášali do televízora
a zvukové signály zo zariadenia prenášali do systému nasledujúcim spôsobom.
Začíname
Pripojenie antény
Zadný panel jednotky
FM
COAXIAL
75
ANTENNA
alebo
Drôtová anténa FM
(dodáva sa)
Poznámka
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne narovnajte.
Tip
• Ak máte slabý príjem signálu FM, použite 75-ohmový koaxiálny kábel (nedodáva sa) na pripojenie jednotky
k exteriérovej anténe FM.
26SK
Krok č. 3: Pripojenie k sieti
Príslušný spôsob vyberte na základe prostredia siete LAN (Local Area Network).
Zadný panel jednotky
Internet
2
1
Modem ADSL alebo
káblový modem
ETHER
LAN (100)
Širokopásmový smerovač
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
Kábel LAN
(nedodáva sa)
Adaptér bezdrôtovej
siete LAN
s rozhraním USB
(nedodáva sa)
1 Nastavenie káblového pripojenia
Kábel LAN pripojte ku konektoru LAN (100) na jednotke.
2 Nastavenie bezdrôtového pripojenia pomocou rozhrania USB
Bezdrôtovú sieť LAN používajte prostredníctvom adaptéra bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB
(iba model Sony UWA-BR100*).
Adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB nemusí byť v niektorých regiónoch alebo
krajinách dostupný.
* Podľa stavu v novembri 2010.
Skôr než pripojíte predlžovací kábel alebo zasuniete adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB,
vypnite jednotku. Po zasunutí adaptéra bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB do podstavca
a pripojení predlžovacieho kábla k portu
(USB) (prednému alebo zadnému) jednotku
znova zapnite.
27SK
Začíname
Poznámka
• Ak chcete systém pripojiť k sieti, musíte vybrať nastavenia siete, ktoré vyhovujú prostrediu používania
a zariadeniam. Podrobné informácie nájdete v častiach Nastavenie siete (str. 53) a [Network Settings] (Nastavenia
siete) (str. 62).
Začíname
Poznámka
• Vzdialenosť medzi adaptérom bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB a smerovačom bezdrôtovej siete LAN sa líši
v závislosti od prostredia používania. Ak sa systém nemôže pripojiť k sieti alebo ak je pripojenie k sieti nestabilné,
presuňte adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB na iné miesto alebo premiestnite adaptér bezdrôtovej
siete LAN s rozhraním USB a smerovač bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
• Informácie o nastaveniach siete môžete získať aj z nasledujúcich stránok technickej podpory spoločnosti Sony:
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v Taiwane:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
28SK
5
V závislosti od spôsobu pripojenia (str. 22)
vykonajte nasledujúce nastavenie.
• Pripojenie pomocou kábla HDMI:
Postupujte podľa pokynov zobrazených
na televíznej obrazovke.
• Pripojenie pomocou kábla na prenos
zložkového obrazu (modely predávané
mimo Európy a Saudskej Arábie):
Vyberte kvalitu obrazu. K dispozícii sú
nasledujúce nastavenia, od najnižšej
po najvyššiu kvalitu obrazu: 480i/576i,
480p/576p, 720p a 1080i.
Skôr než vykonáte krok č. 4
Skontrolujte, či sú všetky zariadenia pripojené
na doraz, a potom pripojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
Podľa krokov nižšie vyberte základné nastavenia
potrebné na používanie systému.
Zobrazené položky sa líšia v závislosti od
modelu pre príslušnú krajinu.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Poznámka
0
• Prehrávanie chráneného obsahu uloženého na
diskoch BD-ROM prostredníctvom výstupu pre
zložkový obraz sa podporuje iba pri výstupnom
rozlíšení 480i/576i. Podrobné informácie
nájdete v časti Ochrana pred kopírovaním
(str. 3).
C/X/x/c,
HOME
1
2
Zapnite televízor.
Ku konektoru A.CAL MIC na zadnom
paneli pripojte kalibračný mikrofón.
Kalibračný mikrofón postavte na statív
alebo iný podstavec (nedodáva sa), aby bol
vo výške uší. Predná strana každého
reproduktora by mala byť otočená smerom
ku kalibračnému mikrofónu a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
by sa nemali nachádzať žiadne prekážky.
3
4
• Pripojenie pomocou obrazového kábla:
Vyberte možnosť [16:9] alebo [4:3],
aby sa obraz zobrazoval správne.
Stlačte tlačidlo [/1.
Prepnite výber vstupu na televízore tak,
aby sa signál zo systému zobrazil na
televíznej obrazovke.
Zobrazí sa obrazovka Easy Setup Display
(Obrazovka jednoduchého nastavenia)
v jazyku ponuky na obrazovke.
Podrobné informácie o nastaveniach
[Auto Calibration] (Automatická
kalibrácia) v ponuke [Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie) nájdete v časti
Automatická kalibrácia príslušných
nastavení (str. 48).
Opätovné zobrazenie obrazovky
Easy Setup Display (Obrazovka
jednoduchého nastavenia)
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Easy Setup] (Jednoduché nastavenie)
a stlačte tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Start] (Spustiť) a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka Easy Setup Display
(Obrazovka jednoduchého nastavenia).
29SK
Začíname
Krok č. 4: Vykonanie
jednoduchého nastavenia
Vykonajte nastavenie [Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie). Postupujte
podľa pokynov na obrazovke a pomocou
tlačidiel C/X/x/c a
vyberte základné
nastavenia.
Začíname
Krok č. 5: Výber zdroja
Môžete vybrať zdroj prehrávania.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým
sa na displeji predného panela nezobrazí
požadovaná funkcia.
Každým stlačením tlačidla FUNCTION
sa funkcia zmení takto.
BD/DVD t FM t HDMI1 t HDMI2 t
TV t SAT/CABLE t AUDIO t
BD/DVD t …
Funkcia
Zdroj
BD/DVD
Disk, zariadenie USB, iPod,
iPhone* alebo sieťové zariadenie,
obsah ktorého chcete prehrať
pomocou systému
FM
Rádio FM (str. 45)
HDMI1/HDMI2 Zariadenie pripojené ku
konektoru HDMI (IN 1) alebo
HDMI (IN 2) na zadnom paneli
(str. 24)
TV
Zariadenie (napríklad televízor)
pripojené ku konektoru TV
(DIGITAL IN OPTICAL) na
zadnom paneli alebo televízor
kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel pripojený ku
konektoru HDMI (OUT)
na zadnom paneli (str. 22)
SAT/CABLE
Zariadenie pripojené ku
konektoru SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL)
na zadnom paneli (str. 24)
AUDIO
Zariadenie pripojené ku
konektorom AUDIO (AUDIO IN
L/R) na zadnom paneli (str. 24)
* Okrem modelov pre Rusko a Indiu.
30SK
Krok č. 6: Priestorový zvuk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Výber nastavení priestorového zvuku podľa požiadaviek na počúvanie
Spôsob nastavenia sa líši v závislosti od funkcie.
Pri prehrávaní pomocou funkcie BD/DVD * alebo FM
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka možností.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku [Surround Setting] (Nastavenie priestorového zvuku)
a stlačte tlačidlo
.
3
Opakovane stláčajte tlačidlá X/x, kým sa na televíznej obrazovke nezobrazí požadované
nastavenie priestorového zvuku.
Popisy nastavení priestorového zvuku nájdete v tabuľke nižšie.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
* Nastavenia priestorového zvuku sa nevzťahujú na internetový obsah.
Pri prehrávaní pomocou funkcie HDMI1, HDMI2, TV, SAT/CABLE alebo AUDIO
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji predného panela sa zobrazí ponuka možností.
2
Opakovane stláčajte tlačidlá X/x, kým sa na displeji predného panela nezobrazí text SUR. SET.
Potom stlačte tlačidlo
alebo c.
3
Opakovane stláčajte tlačidlá X/x, kým sa na displeji predného panela nezobrazí požadované
nastavenie priestorového zvuku.
Popisy nastavení priestorového zvuku nájdete v tabuľke nižšie.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
31SK
Začíname
Po vykonaní predchádzajúcich krokov a spustení prehrávania môžete jednoducho reprodukovať
priestorový zvuk. Môžete tiež vybrať vopred naprogramované nastavenia priestorového zvuku, ktoré
sú prispôsobené rôznym typom zvukových zdrojov. Tieto nastavenia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál.
5
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Začíname
Ponuka možností na displeji predného panela sa zatvorí.
Poznámka
• Po zobrazení domovskej ponuky na televíznej obrazovke možno príslušné nastavenie zmeniť výberom nastavenia
priestorového zvuku prostredníctvom položky [Surround Setting] (Nastavenie priestorového zvuku) v časti
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku) ponuky [Setup] (Nastavenie) (str. 60).
Informácie o výstupe z reproduktorov pri jednotlivých nastaveniach priestorového
zvuku
V tabuľke nižšie sú uvedené možnosti po pripojení všetkých reproduktorov k jednotke.
Predvolené nastavenie je [A.F.D. Multi] (Priamy multikanálový automatický formát) (A.F.D. MULTI).
Zvuk z
Nastavenie
Efekt
priestorového zvuku
Závisí od zdroja.
[A.F.D. Standard]
(Priamy štandardný
automatický formát)
A.F.D. STD
Systém rozozná formát zvuku zdroja a prehráva zvuk tak,
ako bol nahraný alebo kódovaný.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
[A.F.D. Multi]
(Priamy
multikanálový
automatický formát)
A.F.D. MULTI
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• 2-kanálový zdroj: Systém simuluje priestorový zvuk
z 2-kanálových zdrojov a prehráva zvuk z 5.1-kanálového
systému reproduktorov tak, že zvuk z 2-kanálových zdrojov
duplikuje vo všetkých reproduktoroch.
• Multikanálový zdroj: Systém prehráva zvuk z
reproduktorov v závislosti od počtu kanálov zdroja.
• [Dolby Pro Logic]
• 2-kanálový zdroj: Systém simuluje priestorový zvuk
PRO LOGIC
z 2-kanálových zdrojov a prehráva zvuk z 5.1-kanálového
• [Dolby PL II Movie] systému reproduktorov.
(Dolby PL II – film)
– Nastavenie [Dolby Pro Logic] (PRO LOGIC) slúži
PLII MOVIE
na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic.
– Nastavenie [Dolby PL II Movie] (Dolby PL II – film)
(PLII MOVIE) slúži na dekódovanie v režime
Dolby Pro Logic II movie.
• Multikanálový zdroj: Systém prehráva zvuk z
reproduktorov v závislosti od počtu kanálov zdroja.
• [DTS Neo:6 Cinema] • 2-kanálový zdroj: Systém simuluje priestorový zvuk
z 2-kanálových zdrojov a reprodukuje 6.1-kanálový zvuk.
(DTS Neo:6 – kino)
NEO6 CIN
– Nastavenie [DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 – kino)
• [DTS Neo:6 Music]
(NEO6 CIN) slúži na dekódovanie v režime
DTS Neo:6 Cinema.
(DTS Neo:6 –
hudba)
– Nastavenie [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 – hudba)
NEO6 MUS
(NEO6 MUS) slúži na dekódovanie v režime
DTS Neo:6 Music.
• Multikanálový zdroj: Systém prehráva zvuk z
reproduktorov v závislosti od počtu kanálov zdroja.
[2ch Stereo]
(2-kanálový
stereofónny zvuk)
2CH ST.
32SK
Systém prehráva zvuk z predných reproduktorov a basového
reproduktora bez ohľadu na formát zvuku alebo počet
kanálov. Formáty multikanálového priestorového zvuku
sa zmiešajú a zredukujú na dva kanály.
Poznámka
Tip
• Nastavenie priestorového zvuku môžete vybrať aj pomocou položky [Surround Setting] (Nastavenie priestorového
zvuku) v časti [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) (str. 60).
• V prípade iných funkcií než BD/DVD môžete skontrolovať, či je režim [Dolby Pro Logic] (PRO LOGIC), [Dolby PL
II Movie] (Dolby PL II – film) (PLII MOVIE) alebo DTS Neo:6 aktivovaný. Ak to chcete urobiť, opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY zobrazte na displeji predného panela informácie o prúde údajov alebo stav dekódovania.
33SK
Začíname
• Po výbere položky [A.F.D. Multi] (Priamy multikanálový automatický formát) (A.F.D. MULTI) sa v závislosti
od disku alebo zdroja môže odstrániť začiatok zvuku, kým sa automaticky vyberá optimálny režim. Ak sa chcete
vyhnúť odstráneniu zvuku, vyberte položku [A.F.D. Standard] (Priamy štandardný automatický formát)
(A.F.D. STD).
• Ak sa prijíma zvuk vysielaný v dvoch jazykoch, nastavenia [Dolby Pro Logic] (PRO LOGIC) a [Dolby PL II Movie]
(Dolby PL II – film) (PLII MOVIE) sa neuplatnia.
• V závislosti od prijímaného prúdu sa nastavenia priestorového zvuku nemusia uplatniť.
• Pri prehrávaní diskov Super Audio CD sa nastavenia priestorového zvuku neaktivujú.
2
Pripravte sa na používanie disku BD-LIVE
(platí iba pre disky BD-LIVE).
Prehrávanie
• Pripojte systém k sieti (str. 27).
• Položku [BD Internet Connection]
(Internetové pripojenie k službe BD)
nastavte na hodnotu [Allow] (Povoliť)
(str. 60).
Prehrávanie disku
Zoznam prehrateľných diskov nájdete v časti
Prehrateľné disky (str. 71).
1
2
3
Vložte disk BD-ROM s logom BONUSVIEW
alebo BD-LIVE.
Prepnite výber vstupu na televízore tak,
aby sa signál zo systému zobrazil na
televíznej obrazovke.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti od
disku. Pozrite si návod na použitie
príslušného disku.
Stlačte tlačidlo Z a položte disk do
zásobníka diskov.
Tip
• Ak chcete odstrániť údaje uložené v pamäťovom
zariadení USB, v ponuke
[Video] vyberte
položku [Erase BD Data] (Vymazať údaje služby BD)
a stlačte tlačidlo . Odstránia sa všetky údaje
uložené v priečinku buda.
Prehrávanie diskov Blu-ray 3D
3
Stlačením tlačidla Z zatvorte zásobník
diskov.
Môžete prehrávať disky Blu-ray 3D s logom 3D*.
V domovskej ponuke sa zobrazí ikona
a spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky,
vyberte ikonu
v kategórii
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografie) a stlačte tlačidlo
.
*
1
• Prepojte systém a televízor kompatibilný
s funkciou trojrozmerného zobrazenia
pomocou kábla High Speed HDMI
(dodáva sa iba s modelmi pre Indiu,
Saudskú Arábiu, Singapur, Thajsko,
Čínu a Taiwan).
• Nastavte položky [3D Output Setting]
(Nastavenie trojrozmerného výstupu)
a [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej obrazovky
na trojrozmerné zobrazenie) v ponuke
[Screen Settings] (Nastavenia obrazovky)
(str. 58).
Prehrávanie diskov BONUSVIEW/
BD-LIVE
Na niektorých diskoch BD-ROM s logom BDLIVE* je uložený bonusový obsah a ďalšie údaje,
ktoré môžete prevziať pre svoje potešenie.
*
1
Pripojte zariadenie USB k portu
na zadnej strane jednotky.
(USB)
Na lokálne ukladanie údajov používajte
pamäťové zariadenie USB s kapacitou
minimálne 1 GB.
Pripravte sa na prehrávanie disku
Blu-ray 3D.
2
Vložte disk Blu-ray 3D.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti od
disku. Pozrite si návod na použitie dodaný s
diskom.
Zadný panel
Tip
• Pozrite si aj návod na použitie televízora
kompatibilného s funkciou trojrozmerného
zobrazenia.
Pamäťové zariadenie USB
34SK
Zobrazenie informácií o prehrávaní
Príklad: pri prehrávaní disku BD-ROM
Môžete prehrávať videosúbory a súbory
s hudbou a fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov nájdete
v časti Prehrateľné typy súborov (str. 72).
1
Pripojte zariadenie USB k portu
na jednotke.
Prehrávanie
Informácie o prehrávaní a ďalšie informácie
môžete skontrolovať stlačením tlačidla
DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od typu disku a stavu systému.
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB
(USB)
Pred pripojením si pozrite návod na
použitie zariadenia USB.
Zadný panel
Zariadenie USB
A Výstupné rozlíšenie/obrazová frekvencia
Predný panel
B Číslo alebo názov titulu
C Aktuálne vybraté nastavenie zvuku
D Dostupné funkcie (
titulky)
uhol,
zvuk,
E Informácie o prehrávaní
Zobrazuje sa režim prehrávania, stavový
riadok prehrávania, typ disku, videokodek,
bitová rýchlosť, typ opakovania, uplynulý čas,
celkový čas prehrávania.
Zariadenie USB
2
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
F Číslo kapitoly
G Aktuálne vybratý uhol
Stlačte tlačidlo HOME.
3
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie).
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[USB device (front)] (Zariadenie USB
(predné)) alebo
[USB device (rear)]
(Zariadenie USB (zadné)) a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
• Počas prevádzky neodpájajte zariadenie USB.
Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia USB
vypnite systém, aby ste predišli poškodeniu
údajov alebo zariadenia USB.
35SK
Prehrávanie obsahu
zariadenia iPod alebo
iPhone
Predný panel
Televízor
Zadný panel
alebo
VIDEO IN
(Okrem modelov pre Rusko a Indiu)
Prostredníctvom systému môžete prehrávať
hudbu, videá* a fotografie* uložené v zariadení
iPod alebo iPhone a nabíjať zariadenie.
Panel pre zariadenie
iPod/iPhone
* Iba modely pre Európu, Austráliu, Singapur
a Thajsko.
Kábel USB (dodáva sa)
Kompatibilné modely zariadení iPod
a iPhone
V I D E O O UT
USB
Kompatibilné sú nasledujúce modely zariadení
iPod a iPhone. Skôr než začnete zariadenie iPod
alebo iPhone používať so systémom, aktualizujte
softvér zariadenia na najnovšiu verziu.
Made for iPod classic, iPod 5. generácie (video),
iPod nano 6. generácie, iPod nano 5. generácie
(videokamera), iPod nano 4. generácie (video),
iPod nano 3. generácie (video), iPod nano 2.
generácie (hliník), iPod nano 1. generácie, iPod
touch 4. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod
touch 2. generácie, iPod touch 1. generácie,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
Obrazový kábel (dodáva sa)
(Ostatné modely)
Pripojte zariadenie iPod alebo iPhone
k portu
(USB) na jednotke pomocou
kábla USB zariadenia iPod alebo iPhone.
Zadný panel
Prehrávanie obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone prostredníctvom systému
1
(Modely pre Európu, Austráliu, Singapur
a Thajsko)
Pripojte panel pre zariadenie iPod alebo
iPhone (dodáva sa) k prednému alebo
zadnému portu
(USB) na jednotke.
Potom zariadenie iPod alebo iPhone
vložte do panela pre zariadenie iPod
alebo iPhone.
Pri prehrávaní videosúborov alebo súborov
s fotografiami prepojte konektor
obrazového výstupu na paneli pre
zariadenie iPod alebo iPhone a konektor
obrazového vstupu na televízore pomocou
obrazového kábla (dodáva sa), skôr než
zariadenie iPod alebo iPhone vložíte do
panela pre zariadenie iPod alebo iPhone.
Kábel USB pripojený k zariadeniu iPod alebo iPhone
Predný panel
Kábel USB pripojený k zariadeniu iPod alebo iPhone
2
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
3
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Video]*,
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie)*.
* Iba modely pre Európu, Austráliu, Singapur
a Thajsko.
36SK
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[iPod (front)] (Zariadenie iPod (predné))
alebo [iPod (rear)] (Zariadenie iPod
(zadné)) a stlačte tlačidlo
.
[Video]* a
[Music] (Hudba)
Stlačte tlačidlo Operácia
Spustenie prehrávania.
x Ak ste v kroku č. 3 vybrali položku
[Video]* alebo [Music] (Hudba)
X
Pozastavenie prehrávania.
x
Zastavenie prehrávania.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
videosúborov alebo súborov s hudbou.
Prejdite na nasledujúci krok.
m alebo M Rýchly posun dozadu alebo dopredu.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie
[Please change the TV input to the video
input...] (Zmeňte televízny vstup na
obrazový vstup). Prepnite výber vstupu na
televízore tak, aby sa signál zo zariadenia
iPod alebo iPhone zobrazil na televíznej
obrazovke. Potom spustite prezentáciu
priamym ovládaním zariadenia iPod
alebo iPhone.
* Iba modely pre Európu, Austráliu, Singapur
a Thajsko.
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c a
súbor, ktorý chcete prehrať.
vyberte
Zvuk zo zariadenia iPod alebo iPhone
sa bude prehrávať pomocou systému.
Pri prehrávaní videosúboru prepnite výber
vstupu na televízore tak, aby sa signál zo
zariadenia iPod alebo iPhone zobrazil na
televíznej obrazovke. (Iba modely pre
Európu, Austráliu, Singapur a Thajsko.)
Zariadenie iPod alebo iPhone môžete ovládať
pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie zariadenia iPod alebo iPhone.
Poznámka
• Ak počas sledovania obrázkov zo zariadenia iPod
alebo iPhone na televíznej obrazovke chcete zmeniť
nastavenia systému, napríklad nastavenie
priestorového zvuku, vyberte na televízore vstup pre
tento systém, skôr než začnete systém ovládať. (Iba
modely pre Európu, Austráliu, Singapur a Thajsko.)
Ovládanie zariadenia iPod alebo iPhone
pomocou diaľkového ovládača
Zariadenie iPod alebo iPhone môžete ovládať
pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady
tlačidiel, ktoré možno používať. (Ovládanie sa
môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia iPod
alebo iPhone.)
. alebo > Presun na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor alebo kapitolu
(ak existuje).
Pre položku
[Photo] (Fotografie)*
Prehrávanie
N
x Ak ste v kroku č. 3 vybrali položku
[Photo] (Fotografie)*
5
Pre položky
Stlačte tlačidlo Operácia
N, X
Spustenie alebo pozastavenie
prehrávania.
Keď niektoré z týchto tlačidiel stlačíte
a niekoľko sekúnd podržíte, pripojené
zariadenie iPod alebo iPhone sa prepne
na režim spánku.
x
Pozastavenie prehrávania.
m alebo M Rýchly posun dozadu alebo dopredu.
. alebo > Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor.
Keď niektoré z týchto tlačidiel stlačíte
a podržíte, pripojené zariadenie iPod
alebo iPhone vykoná rýchly posun
dozadu alebo dopredu.
DISPLAY
Zapnutie podsvietenia (alebo predĺženie
času podsvietenia o 30 sekúnd).
OPTIONS, C
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
alebo hierarchiu priečinkov.
X/x
Výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej položky.
,c
Prechod na vybratú položku.
* Iba modely pre Európu, Austráliu, Singapur
a Thajsko.
Poznámka
• Keď zariadenie iPod alebo iPhone pripojíte
k zapnutému systému, zariadenie sa začne nabíjať.
• Ak je položka [Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim) nastavená na hodnotu [On]
(Zapnutý), počas používania zariadenia iPod alebo
iPhone sa systém môže automaticky vypnúť.
• Zo systému nemožno do zariadenia iPod ani iPhone
prenášať skladby.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani
poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod
alebo iPhone po pripojení zariadenia iPod alebo
iPhone k jednotke.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne na používanie
so zariadením iPod alebo iPhone a overilo sa, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
• Počas prevádzky neodpájajte zariadenie iPod ani
iPhone. Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia iPod
alebo iPhone vypnite systém, aby ste predišli
poškodeniu údajov alebo poškodeniu zariadenia iPod
alebo iPhone.
• Systém rozpozná iba zariadenia iPod alebo iPhone,
ktoré už k nemu boli pripojené.
37SK
• Pri prehrávaní videosúborov alebo súborov
s fotografiami prostredníctvom zariadenia iPod alebo
iPhone nie je k dispozícii funkcia ovládania hlasitosti
systému (iba modely pre Európu, Austráliu, Singapur
a Thajsko).
• Ak pripojíte zariadenie iPod, ktoré nie je
kompatibilné s funkciou obrazového výstupu a v
ponuke [Video] alebo [Photo] (Fotografie) vyberiete
položku [iPod (front)] (Zariadenie iPod (predné))
alebo [iPod (rear)] (Zariadenie iPod (zadné)), na
televíznej obrazovke sa zobrazí výstražné hlásenie (iba
modely pre Európu, Austráliu, Singapur a Thajsko).
• Systém dokáže rozpoznať až 3 000 súborov
(vrátane priečinkov).
Prehrávanie
prostredníctvom siete
Vysielanie prúdu údajov služby
BRAVIA Internet Video
Služba BRAVIA Internet Video plní funkciu
brány, ktorou sa prenáša vybratý internetový
obsah a rôzne zábavné položky na požiadanie
priamo do jednotky.
Tip
• Skôr než budete môcť niektoré typy internetového
obsahu prehrať, musíte sa zaregistrovať
pomocou počítača.
1
Pripravte sa na používanie služby BRAVIA
Internet Video.
Pripojte systém k sieti (str. 27).
2
3
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie).
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte ikonu
poskytovateľa internetového obsahu
a stlačte tlačidlo
.
A Ovládanie zobrazenia
Stláčaním tlačidla C/X/x/c alebo
môžete
ovládať prehrávanie.
B Stavový riadok prehrávania
Stavový riadok, kurzor označujúci aktuálnu
polohu, čas prehrávania, dĺžka videosúboru
C Indikátor stavu siete
Označuje intenzitu signálu bezdrôtového
pripojenia.
Označuje káblové pripojenie.
D Prenosová rýchlosť siete
E Názov nasledujúceho videosúboru
F Názov aktuálne vybratého videosúboru
Prehrávanie súborov v domovskej
sieti (DLNA)
Videosúbory a súbory s hudbou a fotografiami
uložené v iných zariadeniach s certifikátom
DLNA môžete prehrávať pripojením týchto
zariadení k domovskej sieti.
Túto jednotku možno používať ako prehrávacie
aj vykresľovacie zariadenie.
• Server: slúži na ukladanie a odosielanie
súborov.
• Prehrávač: slúži na prijímanie a prehrávanie
súborov zo servera.
• Vykresľovacie zariadenie: slúži na prijímanie
a prehrávanie súborov zo servera a možno ho
ovládať pomocou iného zariadenia (ovládača).
• Ovládač: slúži na ovládanie vykresľovacieho
zariadenia.
Server
Ak sa zoznam internetového obsahu
nenačítal, bude ho zastupovať ikona
nezískanej alebo novej položky.
Používanie ovládacieho panela
Ovládací panel sa zobrazí po spustení
prehrávania videosúboru. Zobrazené položky
sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
Ak ich chcete zobraziť znova, stlačte
tlačidlo DISPLAY.
38SK
Prehrávač
(tento systém)
Prehrávač
Pripravte sa na používanie funkcie DLNA.
• Pripojte systém k sieti (str. 27).
• Pripravte ďalšie zariadenia s certifikátom
DLNA. Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie zariadení.
Prehrávanie súborov uložených na
serveri DLNA prostredníctvom systému
(prehrávača DLNA)
Server
Prehrávač
(tento systém)
Rovnakú hudbu môžete súčasne prehrávať
pomocou všetkých zariadení značky Sony, ktoré
sú kompatibilné s funkciou PARTY
STREAMING a pripojené k domovskej sieti.
Existujú dva typy zariadení kompatibilných
s funkciou PARTY STREAMING.
• Hostiteľ funkcie PARTY: slúži na odosielanie
a prehrávanie súborov
• Hosť funkcie PARTY: slúži na prijímanie
a prehrávanie súborov
Túto jednotku možno používať ako hostiteľa
aj ako hosťa funkcie PARTY.
Prehrávanie
V časti
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie) domovskej ponuky
vyberte ikonu servera DLNA a potom súbor,
ktorý chcete prehrať.
Prehrávanie rovnakej hudby v rôznych
miestnostiach (PARTY STREAMING)
Hostiteľ funkcie PARTY
(tento systém)
Prehrávanie vzdialených súborov
ovládaním systému (vykresľovacieho
zariadenia) prostredníctvom
ovládača DLNA
Pri prehrávaní súborov uložených na serveri
DLNA môžete systém ovládať pomocou
ovládača s certifikátom DLNA, napríklad
pomocou zariadenia iPhone.
Server
Hosť funkcie PARTY
Hosť funkcie PARTY
Pripravte sa na používanie funkcie PARTY
STREAMING.
• Pripojte systém k sieti (str. 27).
• Pripojte zariadenia kompatibilné s funkciou
PARTY STREAMING.
Používanie systému ako hostiteľa
funkcie PARTY
Ovládač
Vykresľovacie zariadenie
(tento systém)
Tento systém ovládajte pomocou
ovládača DLNA.
Podrobné informácie o ovládaní nájdete
v návode na použitie ovládača DLNA.
Poznámka
• Systém neovládajte naraz pomocou dodaného
diaľkového ovládača aj ovládača DLNA.
• Podrobné informácie o ovládači DLNA nájdete
aj v návode na použitie ovládača DLNA.
Tip
• Systém je kompatibilný s funkciou Play To aplikácie
Windows Media® Player 12, ktorá sa štandardne
dodáva s operačným systémom Windows 7.
V časti
[Music] (Hudba) vyberte príslušnú
skladbu a potom výberom položky [Start Party]
(Začať večierok) z ponuky možností spustite
funkciu PARTY.
Ak chcete funkciu PARTY ukončiť, stlačte
tlačidlo HOME.
Používanie systému ako hosťa
funkcie PARTY
V časti
[Music] (Hudba) vyberte položku
[Party] (Večierok) a potom vyberte ikonu
hostiteľského zariadenia funkcie PARTY.
Ak chcete funkciu PARTY prestať používať,
stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položku
[Leave Party] (Opustiť večierok).
Ak chcete funkciu PARTY ukončiť, stlačte
tlačidlo OPTIONS a vyberte položku
[Close Party] (Ukončiť večierok).
39SK
Poznámka
• Predávané skupiny produktov kompatibilných
s funkciou PARTY STREAMING sa líšia v závislosti
od oblasti.
Vyhľadávanie informácií
o videách a hudbe
Pomocou technológie spoločnosti Gracenote
môžete získať informácie o obsahu a potom v
nich vyhľadávať súvisiace údaje.
1
2
Pripojte systém k sieti (str. 27).
Vyhľadávanie ďalších súvisiacich
informácií
Zo zoznamov vyberte príslušnú položku a potom
vyberte možnosť [Information Search]
(Vyhľadávanie informácií) alebo [Internet Video
Search] (Vyhľadávanie videí na internete).
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup k
rôznym nastaveniam a operáciám prehrávania.
Dostupné položky sa líšia v závislosti od situácie.
Vložte disk alebo pripojte zariadenie USB
s obsahom, o ktorom chcete vyhľadať
príslušné informácie.
Spoločné možnosti
Položky
Podrobnosti
Informácie o videách môžete hľadať
z diskov BD-ROM alebo DVD-ROM
a informácie o hudbe z diskov CD-DA
(hudobných diskov CD) alebo
zariadení USB.
[Surround Setting]
(Nastavenie
priestorového zvuku)
Slúži na zmenu nastavenia
priestorového zvuku (str. 31).
[Repeat Setting]
(Nastavenie
opakovania)
Slúži na nastavenie
opakovaného prehrávania.
[3D Menu] (Ponuka
trojrozmerného
zobrazenia)
[3D Depth Adjustment]
(Nastavenie hĺbky
trojrozmerného obrazu):
Slúži na nastavenie hĺbky
trojrozmerného obrazu.
[Favourites List]
(Zoznam obľúbených
položiek)
Slúži na zobrazenie zoznamu
obľúbených položiek.
[Play/Stop]
(Prehrať/zastaviť)
Slúži na spustenie alebo
zastavenie prehrávania.
[Play from start]
(Prehrať od začiatku)
Slúži na prehratie položky
od začiatku.
3
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Video] alebo
[Music] (Hudba).
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Video Search] (Vyhľadávanie videí)
alebo
[Music Search]
(Vyhľadávanie hudby).
Zobrazia sa informácie o obsahu.
[Add to Favourites]
Slúži na pridanie položky
(Pridať medzi obľúbené internetového obsahu do
položky)
zoznamu obľúbených položiek.
A Podrobnosti o obsahu
Zobrazí sa zoznam súvisiacich informácií,
napríklad názov, herecké obsadenie, skladba
alebo interpret.
B [Playback History] (História prehrávania)
Zobrazí sa zoznam predtým prehrávaných
titulov na diskoch BD-ROM, DVD-ROM
a CD-DA (hudobných diskoch CD).
Vyberte titul, o ktorého obsahu chcete získať
informácie.
C [Search History] (História vyhľadávania)
Zobrazí sa zoznam predchádzajúcich
vyhľadávaní prostredníctvom funkcie
[Video Search] (Vyhľadávanie videí) alebo
[Music Search] (Vyhľadávanie hudby).
40SK
[Remove from
Favourites] (Odstrániť
spomedzi obľúbených
položiek)
Slúži na vymazanie položky
internetového obsahu zo
zoznamu obľúbených položiek.
[Start Party]
(Začať večierok)
Slúži na začatie večierka
pomocou vybratého zdroja.
Táto položka sa v závislosti od
zdroja nemusí zobraziť.
[Leave Party]
(Opustiť večierok)
Slúži na opustenie večierka,
ktorého sa systém zúčastňuje.
Funkcia PARTY STREAMING
ostane spustená v ostatných
zúčastňujúcich sa zariadeniach.
[Close Party]
(Ukončiť večierok)
Slúži na ukončenie večierka,
ktorého sa systém zúčastňuje.
Funkcia PARTY STREAMING
sa ukončí aj vo všetkých
ostatných zúčastňujúcich
sa zariadeniach.
Iba
[Video]
Iba
[Music] (Hudba)
Podrobnosti
Položky
Podrobnosti
[A/V SYNC]
(Synchronizácia zvuku
a obrazu)
Slúži na nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom.
Podrobné informácie nájdete
v časti Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
(str. 42).
[Add Slideshow BGM]
(Pridať hudbu
prezentácie na pozadí)
Slúži na uloženie súborov
s hudbou v pamäťovom
zariadení USB. Tieto súbory sa
použijú ako hudba prezentácie
na pozadí (BGM).
[3D Output Setting]
(Nastavenie
trojrozmerného
výstupu)
Slúži na nastavenie, či sa bude
trojrozmerný obraz
reprodukovať automaticky.
[Music Search]
(Vyhľadávanie hudby)
Slúži na zobrazenie informácií
o zvukovom disku CD
(CD-DA) na základe
technológie spoločnosti
Gracenote.
Poznámka
• Trojrozmerný obraz
z konektora HDMI (IN 1)
alebo HDMI (IN 2) sa
reprodukuje bez ohľadu
na toto nastavenie.
[Video Settings]
(Nastavenia obrazu)
• [Picture Quality Mode]
(Režim kvality obrazu): Slúži
na výber nastavení obrazu pre
rôzne podmienky osvetlenia.
• [FNR]: Slúži na obmedzenie
náhodného šumu na obraze.
• [BNR]: Slúži na obmedzenie
mozaikového blokového
šumu na obraze.
• [MNR]: Slúži na obmedzenie
mierneho šumu
(kompresných artefaktov)
okolo obrysov obrazu.
[Pause] (Pozastaviť)
Slúži na pozastavenie
prehrávania.
[Top Menu]
(Hlavná ponuka)
Slúži na zobrazenie hlavnej
ponuky disku BD alebo DVD.
[Menu/Popup Menu]
(Ponuka/kontextová
ponuka)
Slúži na zobrazenie kontextovej
ponuky disku BD-ROM alebo
ponuky disku DVD.
[Title Search]
(Vyhľadávanie titulov)
Slúži na vyhľadávanie titulov na
diskoch BD-ROM alebo DVD
VIDEO a spustenie prehrávania
od začiatku.
[Chapter Search]
Slúži na vyhľadávanie kapitol
(Vyhľadávanie kapitol) a spustenie prehrávania
od začiatku.
[Angle] (Uhol)
Slúži na prepínanie ďalších
uhlov pohľadu, keď sú na
diskoch BD-ROM alebo DVD
VIDEO nahrané viaceré uhly.
[IP Content Noise
Reduction] (Redukcia
šumu v internetovom
obsahu)
Slúži na nastavenie kvality
obrazu pre internetový obsah.
[Video Search]
(Vyhľadávanie videí)
Slúži na zobrazenie informácií
o disku BD-ROM alebo
DVD-ROM na základe
technológie spoločnosti
Gracenote.
Prehrávanie
Položky
[Shuffle Setting]
Slúži na nastavenie prehrávania
(Nastavenie náhodného v náhodnom poradí.
výberu) (iba pre
zariadenie iPod
alebo iPhone)
Iba
[Photo] (Fotografie)
Položky
Podrobnosti
[Slideshow]
(Prezentácia)
Slúži na spustenie prezentácie.
[Slideshow Speed]
(Rýchlosť prezentácie)
Slúži na zmenu rýchlosti
prezentácie.
[Slideshow Effect]
(Efekt prezentácie)
Slúži na nastavenie efektu pri
prehrávaní prezentácie.
[Slideshow BGM]
(Hudba prezentácie
na pozadí)
• [Off] (Vypnuté): Slúži na
vypnutie tejto funkcie.
• [My Music from USB] (Moja
hudba zo zariadenia USB):
Slúži na nastavenie súborov
s hudbou uložených v časti
[Add Slideshow BGM] (Pridať
hudbu prezentácie na pozadí).
• [Play from Music CD]
(Prehrať z hudobného disku
CD): Slúži na nastavenie
skladieb na diskoch CD-DA
(hudobných diskoch CD).
[Rotate Left]
(Otočiť doľava)
Slúži na otočenie fotografie
o 90 stupňov proti smeru
hodinových ručičiek.
[Rotate Right]
(Otočiť doprava)
Slúži na otočenie fotografie
o 90 stupňov v smere
hodinových ručičiek.
[View Image]
(Zobraziť snímku)
Slúži na zobrazenie vybratej
fotografie.
41SK
Nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom
(A/V SYNC)
Keď sa zvuk nezhoduje s obrazom na televíznej
obrazovke, môžete nastaviť oneskorenie medzi
obrazom a zvukom.
Spôsob nastavenia sa líši v závislosti od funkcie.
Poznámka
• V závislosti od prijímaného prúdu sa režim
A/V SYNC nemusí uplatniť.
Pri prehrávaní obrazového obsahu
pomocou funkcie BD/DVD
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka
možností.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku
a obrazu) a stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel C/c nastavte
oneskorenie medzi obrazom a zvukom.
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms
až 300 ms v intervaloch 25 ms.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
Pri prehrávaní pomocou funkcie
HDMI1, HDMI2, TV, SAT/CABLE
alebo AUDIO
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji predného panela sa zobrazí
ponuka možností.
2
Opakovane stláčajte tlačidlá X/x, kým
sa na displeji predného panela nezobrazí
text A/V SYNC. Potom stlačte tlačidlo
alebo c.
3
Stláčaním tlačidiel X/x nastavte
oneskorenie medzi obrazom a zvukom.
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms
až 300 ms v intervaloch 25 ms.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
42SK
5
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Ponuka možností na displeji predného
panela sa zatvorí.
Poznámka
Nastavenie zvuku
Výber vhodného efektu
pre zdroj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE +/–
Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo
SOUND MODE+/–, kým sa na displeji predného
panela nezobrazí požadovaný režim.
• AUTO: V závislosti od disku alebo prúdu
zvukov sa v systéme automaticky vyberie
režim MOVIE alebo MUSIC na vytvorenie
príslušného zvukového efektu.
• MOVIE: Systém zabezpečí zvuk vhodný
pre filmy.
• MUSIC: Systém zabezpečí zvuk vhodný
pre hudbu.
• SPORTS: Systém pridá dozvuky vhodné
pre športové programy.
• GAME ROCK: Systém zabezpečí zvuk vhodný
pre hudobné alebo rytmické hry.
• OMNI-DIR: Rovnaký zvuk budete počuť
kdekoľvek v miestnosti.
• 3D SUR.: 3D SUR. je jedinečný algoritmus
spoločnosti Sony používaný na prehrávanie
trojrozmerného obsahu, ktorý vytvorením
virtuálneho zvukového poľa v blízkosti uší
poskytuje zážitok z trojrozmerného zvuku
s efektom hĺbky a prítomnosti.
• HALL: Systém reprodukuje zvuk
v koncertnej sále.
• NIGHT: Môžete si vychutnávať zvukové efekty
alebo dialógy ako v kine, a to aj pri nízkej
hlasitosti. Táto funkcia je užitočná pri nočnom
sledovaní filmov.
Nastavenie zvuku
Môžete vybrať vhodný zvukový režim pre filmy
alebo hudbu.
• V závislosti od disku alebo zdroja sa po výbere režimu
AUTO môže začiatok zvuku odstrániť, kým sa
v systéme automaticky vyberá optimálny režim. Ak sa
chcete vyhnúť odstráneniu zvuku, vyberte iný režim
než AUTO.
• V závislosti od prijímaného prúdu sa zvukový režim
nemusí uplatniť.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri prehrávaní diskov
Super Audio CD.
• Ak vyberiete režim NIGHT a zvuk sa prenáša zo
stredového reproduktora, efekt bude výraznejší,
pretože možno ľahko počuť reč (filmové dialógy atď.).
Keď sa zvuk neprenáša zo stredového reproduktora,
v systéme sa nastaví optimálna hlasitosť.
Výber zvukového formátu,
stôp vo viacerých jazykoch
alebo kanálu
Keď sa v systéme prehráva disk BD alebo
DVD VIDEO nahraný vo viacerých zvukových
formátoch (PCM, Dolby Digital, MPEG audio
alebo DTS) alebo so stopami vo viacerých
jazykoch, môžete zmeniť zvukový formát
alebo jazyk.
Pri diskoch CD môžete vybrať zvuk z pravého
alebo ľavého kanála a počúvať zvuk z vybratého
kanála cez pravý aj ľavý reproduktor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Opakovaným stláčaním tlačidla
prehrávania vyberte požadovaný
zvukový signál.
počas
Na televíznej obrazovke sa zobrazia informácie
o zvuku.
43SK
x Disk BD alebo DVD VIDEO
Výber jazykov sa líši v závislosti od disku BD
alebo DVD VIDEO.
Keď sa zobrazia 4 číslice, označujú kód jazyka.
V časti Zoznam kódov jazykov (str. 76) si overte,
ktorý jazyk tento kód predstavuje. Keď sa jazyk
zobrazí dvakrát alebo viackrát, disk BD alebo
DVD VIDEO je nahraný vo viacerých
zvukových formátoch.
x Disk DVD-VR
Zobrazia sa typy zvukových stôp nahraných
na disku.
Príklad:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (zvuk 1))
• [ Stereo (Audio2)] (Stereo (zvuk 2))
• [ Main] (Hlavné)
• [ Sub] (Vedľajšie)
• [ Main/Sub] (Hlavné/vedľajšie)
Poznámka
• Ak je na disku nahraný len jeden prúd zvuku,
možnosti [ Stereo (Audio1)] (Stereo (zvuk 1))
a [ Stereo (Audio2)] (Stereo (zvuk 2))
sa nezobrazia.
Reprodukovanie zvuku
multiplexného vysielania
(DUAL MONO)
Zvuk multiplexného vysielania môžete
reprodukovať v prípade, že sa v systéme prijíma
alebo prehráva signál multiplexného vysielania
vo formáte Dolby Digital.
Poznámka
• Ak chcete prijímať signál vo formáte Dolby Digital,
musíte k jednotke pripojiť televízor alebo iné
zariadenie pomocou digitálneho koaxiálneho alebo
optického kábla (str. 22, 24). Ak je televízor
kompatibilný s funkciou Audio Return Channel
(str. 22, 62), môžete signál vo formáte Dolby Digital
prijímať prostredníctvom kábla HDMI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
x Disk CD
• [ Stereo]: štandardný stereofónny zvuk.
• [ 1/L] (1/ľavý): zvuk ľavého kanála
(monofónny).
• [ 2/R] (2/pravý): zvuk pravého kanála
(monofónny).
• [ L+R] (Ľavý + pravý): zvuk ľavého aj
pravého kanála sa prenáša z jednotlivých
reproduktorov.
44SK
Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým sa
na displeji predného panela nezobrazí
požadovaný signál.
• MAIN: Bude sa prenášať zvuk v hlavnom
jazyku.
• SUB: Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom
jazyku.
• MAIN/SUB: Bude sa prenášať zmiešaný
zvuk v hlavnom aj vedľajšom jazyku.
3
Ladič rozhlasových staníc
V prípade, že program FM šumí
Počúvanie rádia
Prostredníctvom reproduktorov systému
môžete počúvať zvuk rádia.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
Číselné
tlačidlá
Ak program FM šumí, môžete vybrať
monofónny príjem. Príjem nebude mať
stereofónny efekt, ale zlepší sa.
1
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka
možností.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[FM Mode] (Režim FM) a stlačte
tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Monaural] (Monofónne).
0
C/X/x/c,
• [Stereo] (Stereofónne): stereofónny
príjem.
• [Monaural] (Monofónne): monofónny
príjem.
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
x
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
2 +/–
Ladič rozhlasových staníc
FUNCTION
1
Hlasitosť nastavte stláčaním tlačidla
2 +/–.
Vypnutie rádia
Aktuálna stanica
Stlačte tlačidlo "/1.
Aktuálne pásmo a predvolené číslo
Predvolenie rozhlasových staníc
FM 07
88.00 MHz
SONY FM
Môžete predvoliť až 20 staníc. Pred ladením
znížte hlasitosť na minimum.
1
2
Názov stanice (iba európske a ruské modely)
1
2
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION,
kým sa na displeji predného panela
nezobrazí text FM.
Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/–,
kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie
[Auto Tuning] (Automatické ladenie).
Vyhľadávanie sa zastaví, keď systém
naladí stanicu.
Ak chcete automatické ladenie zastaviť
manuálne, stlačte tlačidlá TUNING +/–
alebo x.
Manuálne ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlá TUNING +/–.
Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/–, kým
sa nespustí automatické vyhľadávanie.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď systém
naladí stanicu.
3
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka
možností.
Vyberte rozhlasovú stanicu.
Automatické ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION,
kým sa na displeji predného panela
nezobrazí hlásenie FM.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Preset Memory] (Ukladanie predvolieb)
a stlačte tlačidlo
.
5
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadované predvolené číslo a stlačte
tlačidlo
.
6
Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte
ďalšie stanice.
Zmena predvoleného čísla
Stláčaním tlačidiel PRESET +/– vyberte
požadované predvolené číslo, potom vykonajte
postup od kroku č. 3.
45SK
Výber predvolenej stanice
1
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION,
kým sa na displeji predného panela
nezobrazí hlásenie FM.
Naladí sa naposledy prijímaná stanica.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET
+/– vyberte predvolenú stanicu.
Na televíznej obrazovke a displeji predného
panela sa zobrazí predvolené číslo
a frekvencia.
Každým stlačením tlačidla sa v systéme
naladí jedna predvolená stanica.
Tip
• Číslo predvolenej stanice môžete vybrať priamo
stláčaním číselných tlačidiel.
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
(Iba modely pre Európu a Rusko)
Čo je rozhlasový údajový systém
(RDS)?
Rozhlasový údajový systém (RDS) je služba
vysielania, ktorá umožňuje rozhlasovým
staniciam vysielať dodatočné informácie
spoločne s normálnym programovým signálom.
Tento ladič rozhlasových staníc ponúka
pohodlné funkcie systému RDS, napríklad
zobrazenie názvu stanice.
Názov stanice sa zobrazí aj na televíznej
obrazovke.
Prijímanie vysielania RDS
Jednoduchý výber stanice v pásme FM
Keď naladíte stanicu, ktorá poskytuje služby
systému RDS, názov stanice* sa zobrazí na
displeji predného panela.
* Ak sa vysielanie RDS neprijíma, názov stanice sa
na displeji predného panela nemusí zobraziť.
46SK
Poznámka
• Služba RDS nemusí pracovať správne, ak naladená
stanica nevysiela signál služby systému RDS správne
alebo ak je signál slabý.
• Službu RDS neposkytujú všetky stanice v pásme FM
ani neposkytujú rovnaký typ služby. Ak systém RDS
nepoznáte, obráťte sa na miestne rozhlasové stanice
a požiadajte ich o podrobné informácie o službách
systému RDS vo vašej oblasti.
Tip
• Stláčaním tlačidla DISPLAY počas prijímania
vysielania RDS sa displej predného panela bude
meniť takto:
Názov stanice t Frekvencia t Predvolené číslo t
Informácie o prúde údajov alebo stav dekódovania*
t Názov stanice t …
* Tento údaj sa nezobrazuje v závislosti od
nastavenia [Surround Setting] (Nastavenie
priestorového zvuku).
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control
for HDMI (Ovládanie
pripojenia HDMI) pre
funkciu BRAVIA Sync
Poznámka
• Niektoré funkcie možno používať, iba ak je pripojený
televízor kompatibilný, a predtým vyžadujú
nastavenie prostredníctvom televízora. Pozrite si
návod na použitie televízora.
• Ak chcete používať funkciu ovládania hlasitosti
systému, musíte medzi systémom a televízorom
vytvoriť pripojenie na prenos zvuku (str. 22).
Používanie funkcie BRAVIA Sync
Control for HDMI - Easy Setting
(Ovládanie pripojenia HDMI –
jednoduché nastavenie)
Funkciu [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) systému môžete nastaviť
automaticky, ak v televízore povolíte
príslušné nastavenie.
Podrobné informácie o funkcii Control for
HDMI (Ovládanie pripojenia HDMI) nájdete
v časti [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
(str. 62).
Vypnutie napájania systému
Poznámka
• Kým je televízor v režime PAP (picture and picture)
alebo kým sa pomocou systému prehrávajú
videosúbory alebo súbory s fotografiami uložené v
zariadení iPod alebo iPhone, funkcia ovládania
hlasitosti systému nebude k dispozícii.
• Keď nastavíte hlasitosť jednotky, v závislosti od
televízora sa úroveň hlasitosti zobrazí na televíznej
obrazovke. V takom prípade sa úroveň hlasitosti
zobrazená na televíznej obrazovke môže líšiť od
úrovne zobrazenej na displeji predného
panela jednotky.
Audio Return Channel
Zvuk televízora môžete pomocou systému
počúvať prostredníctvom jediného kábla
HDMI. Podrobné informácie o nastavení
nájdete v časti Pripojenie televízora (str. 22).
Jednoduché ovládanie diaľkovým
ovládačom
Základné funkcie systému môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača televízora, keď je
na televíznej obrazovke vypnutý
videovýstup systému.
Sledovanie jazyka
Poznámka
Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke
televízora, po vypnutí a zapnutí systému sa
zmení aj jazyk ponuky na obrazovke systému.
• Systém sa nevypne automaticky počas prehrávania
hudby ani počas používania funkcie FM.
Ovládanie presmerovania
Systém môžete vypnúť spoločne s televízorom.
Prehrávanie jedným dotykom
Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo N,
systém a televízor sa zapnú a vstup televízora sa
nastaví na vstup HDMI, ku ktorému je
pripojený systém.
Ovládanie hlasitosti systému
Ďalšie operácie
Táto funkcia je k dispozícii na televízoroch
s funkciou BRAVIA Sync.
Ak pomocou kábla HDMI pripojíte zariadenia
značky Sony kompatibilné s funkciou Control
for HDMI (Ovládanie pripojenia HDMI),
ovládanie sa zjednoduší.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať nasledujúcim spôsobom:
• Keď je systém zapnutý, zvuk z televízora alebo
iných zariadení sa môže prenášať
z reproduktorov systému.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iných zariadení
prenáša prostredníctvom reproduktorov
systému, môžete zmeniť reproduktory, do
ktorých sa zvuk z televízora prenáša, stláčaním
tlačidla SPEAKERS TVyAUDIO.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iných zariadení
prenáša prostredníctvom reproduktorov
systému, môžete ovládaním televízora nastaviť
hlasitosť a vypnúť zvuk systému.
Keď v pripojenom zariadení vykonáte
prehrávanie jedným dotykom, systém sa zapne a
nastaví funkciu systému HDMI1 alebo HDMI2
(v závislosti od používaného vstupného
konektora HDMI). Vstup televízora sa
automaticky nastaví na vstup HDMI,
ku ktorému je systém pripojený.
Môžete zjednodušiť ovládanie reprodukcie
zvuku z televízora alebo iných zariadení.
47SK
Poznámka
7
.
Spustí sa funkcia [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia).
Systém automaticky upraví nastavenia
reproduktorov.
Počas merania buďte ticho.
Automatická kalibrácia
príslušných nastavení
• Pred spustením funkcie [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia) skontrolujte, či sa
zapol zosilňovač priestorového zvuku a či ste ho
nainštalovali na vhodné miesto. Ak zosilňovač
priestorového zvuku nainštalujete na nesprávne
miesto, napríklad do inej miestnosti, meranie
nebude presné.
Poznámka
[Auto Calibration] (Automatická kalibrácia)
Pomocou funkcie D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration) môžete automaticky nastaviť
vhodný priestorový zvuk.
8
Poznámka
Potvrďte dokončenie funkcie [Auto
Calibration] (Automatická kalibrácia).
• Po spustení funkcie [Auto Calibration] (Automatická
kalibrácia) zaznie zo systému hlasný testovací zvuk.
Hlasitosť nemožno znížiť. Berte ohľad na deti
a susedov.
Reproduktory pripojené k jednotke sa na
televíznej obrazovke zobrazia s textom
[Yes] (Áno).
1
• Ak meranie zlyhá, postupujte podľa hlásenia
a znova spustite funkciu [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia).
• Meranie položky [Subwoofer] (Basový
reproduktor) má vždy hodnotu [Yes] (Áno)
a po vykonaní funkcie [Auto Calibration]
(Automatická kalibrácia) sa obnoví predvolené
nastavenie ponuky [Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov).
Poznámka
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku)
a stlačte tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Auto Calibration] (Automatická
kalibrácia) a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením funkcie
[Auto Calibration] (Automatická
kalibrácia).
5
Ku konektoru A.CAL MIC na zadnom
paneli pripojte kalibračný mikrofón.
Kalibračný mikrofón postavte na statív
alebo iný podstavec (nedodáva sa), aby bol
vo výške uší. Predná strana každého
reproduktora by mala byť otočená smerom
ku kalibračnému mikrofónu a medzi
reproduktormi a kalibračným mikrofónom
by sa nemali nachádzať žiadne prekážky.
6
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
položku [OK].
Ak chcete výber zrušiť, vyberte položku
[Cancel] (Zrušiť).
48SK
Stlačte tlačidlo
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k systému
pomocou kábla HDMI a či je zapnutá funkcia
Control for HDMI (Ovládanie pripojenia HDMI)
pripojeného zariadenia.
9
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[OK] alebo [Cancel] (Zrušiť) a stlačte
tlačidlo
.
x Meranie je v poriadku.
Odpojte kalibračný mikrofón a vyberte
položku [OK]. Výsledok sa použije.
x Meranie nie je v poriadku.
Postupujte podľa hlásenia a výberom
položky [OK] zopakujte operáciu.
Poznámka
• Počas spustenia automatickej kalibrácie
nepoužívajte systém.
Nastavenie reproduktorov
[Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov)
Ak chcete dosiahnuť najlepší priestorový zvuk,
nastavte pripojenie reproduktorov a ich
vzdialenosť od miesta počúvania. Potom
pomocou testovacieho tónu nastavte hlasitosť a
vyváženie reproduktorov na rovnakú úroveň.
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku)
a stlačte tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov) a stlačte tlačidlo
.
Po premiestnení reproduktorov musíte nastaviť
parametre vzdialenosti (A) od miesta
počúvania k reproduktorom.
Tieto parametre môžete nastaviť v rozsahu
0,0 až 7,0 metra.
Reproduktory na obrázku zodpovedajú tomuto
nastaveniu:
1Stredový reproduktor
2Ľavý predný reproduktor (L)
3Pravý predný reproduktor (R)
4Basový reproduktor
5Ľavý reproduktor na priestorový zvuk (L)
6Pravý reproduktor na priestorový zvuk (R)
1
2
3
4
Ďalšie operácie
2
x [Distance] (Vzdialenosť)
A
Zobrazí sa ponuka [Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov).
5
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte príslušnú
položku a stlačte tlačidlo
.
Skontrolujte nasledujúce nastavenia.
x [Connection] (Pripojenie)
Ak nepripájate stredový reproduktor ani
reproduktory na priestorový zvuk, nastavte
parametre [Center] (Stredový) a [Surround] (Na
priestorový zvuk). Keďže nastavenia predných
reproduktorov a basového reproduktora sú
pevne určené, nemôžete ich zmeniť.
[Front] (Predné)
[Yes] (Áno)
[Center] (Stredový)
[Yes] (Áno): Toto nastavenie vyberajte
v bežných prípadoch.
[None] (Žiadne): Túto možnosť vyberte, ak sa
nebude používať žiadny stredový reproduktor.
[Surround] (Na priestorový zvuk)
[Yes] (Áno): Toto nastavenie vyberajte
v bežných prípadoch.
[None] (Žiadne): Túto možnosť vyberte, ak sa
nebude používať žiadny reproduktor na
priestorový zvuk.
[Subwoofer] (Basový reproduktor)
[Yes] (Áno)
5
A
6
[Front Left/Right] (Ľavý/pravý predný) 3,0 m:
Nastavte vzdialenosť predného reproduktora.
[Center] (Stredový)* 3,0 m: Nastavte vzdialenosť
stredového reproduktora.
[Surround Left/Right] (Ľavý/pravý na
priestorový zvuk)* 3,0 m: Nastavte vzdialenosť
reproduktora na priestorový zvuk.
[Subwoofer] (Basový reproduktor) 3,0 m:
Nastavte vzdialenosť basového reproduktora.
* Táto položka sa zobrazí v prípade, že ste pre ňu v
nastavení [Connection] (Pripojenie) vybrali
hodnotu [Yes] (Áno).
Poznámka
• V závislosti od prijímaného prúdu údajov sa
nastavenie [Distance] (Vzdialenosť) nemusí uplatniť.
x [Level] (Hlasitosť)
Môžete nastaviť hlasitosť reproduktorov. Tieto
parametre môžete nastaviť v rozsahu –6,0 dB až
+6,0 dB. Úpravu hlasitosti zjednodušíte
nastavením položky [Test Tone] (Testovací tón)
na hodnotu [On] (Zapnuté).
49SK
[Front Left/Right] (Ľavý/pravý predný) 0,0 dB:
Nastavte hlasitosť predného reproduktora.
[Center] (Stredový)* 0,0 dB: Nastavte hlasitosť
stredového reproduktora.
[Surround Left/Right] (Ľavý/pravý na
priestorový zvuk)* 0,0 dB: Nastavte hlasitosť
reproduktora na priestorový zvuk.
[Subwoofer] (Basový reproduktor) 0,0 dB:
Nastavte hlasitosť basového reproduktora.
Systém môžete nastaviť tak, aby sa vypol
v predvolenom čase, takže budete môcť zaspávať
pri hudbe. Tento čas možno predvoliť
v 10-minútových intervaloch.
Stlačte tlačidlo SLEEP.
* Táto položka sa zobrazí v prípade, že ste pre ňu
v nastavení [Connection] (Pripojenie) vybrali
hodnotu [Yes] (Áno).
Každým stlačením tlačidla SLEEP sa zobrazenie
minút (zostávajúci čas) na displeji predného
panela zmení o 10 minút.
x [Test Tone] (Testovací tón)
Po nastavení časovača spánku sa bude
zostávajúci čas zobrazovať každých päť minút.
Keď zostávajú menej ako dve minúty, na displeji
predného panela bude blikať hlásenie SLEEP.
Reproduktory vydajú testovací tón na
nastavenie položky [Level] (Hlasitosť).
[Off] (Vypnuté): Testovací tón neznie
z reproduktorov.
[On] (Zapnuté): Pri nastavovaní hlasitosti
zaznie testovací tón postupne z každého
reproduktora. Keď vyberiete niektorú z položiek
ponuky [Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov), testovací tón postupne zaznie
z každého reproduktora.
Hlasitosť nastavte uvedeným postupom.
1
Nastavte položku [Test Tone] (Testovací
tón) na hodnotu [On] (Zapnuté).
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Level] (Hlasitosť) a stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadovaný typ reproduktora a stlačte
tlačidlo
.
4
5
6
7
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte ľavý alebo
pravý reproduktor a stláčaním tlačidiel
X/x nastavte jeho hlasitosť.
Stlačte tlačidlo
.
Zopakujte kroky č. 3 až 5.
Stlačte tlačidlo RETURN.
Systém sa vráti k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
8
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Test Tone] (Testovací tón) a stlačte
tlačidlo
.
9
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Off] (Vypnuté) a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
• Signály testovacieho tónu sa neprenášajú z konektora
HDMI (OUT).
Tip
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých reproduktorov
naraz, stlačte tlačidlo 2 +/–.
50SK
Používanie časovača spánku
Kontrola zostávajúceho času
Jedenkrát stlačte tlačidlo SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP vyberte
požadovaný čas.
Inaktivácia tlačidiel
na jednotke
(detská zámka)
Inaktiváciou tlačidiel na jednotke (okrem
tlačidla "/1) môžete zabrániť nesprávnej
operácii, napríklad v dôsledku detských
šibalstiev (funkcia detskej zámky).
Stlačte a viac ako päť sekúnd podržte tlačidlo
x na jednotke.
Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie
LOCKED.
Funkcia detskej zámky sa aktivuje a tlačidlá
jednotky sa uzamknú. (Systém môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača.)
Ak chcete funkciu zrušiť, stlačte a viac ako päť
sekúnd podržte tlačidlo x, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí hlásenie UNLOCK.
Poznámka
• Ak počas zapnutej funkcie detskej zámky použijete
tlačidlá na jednotke, na displeji predného panela
zabliká hlásenie LOCKED.
Ovládanie televízora
pomocou dodaného
diaľkového ovládača
Nastavením signálu dodaného diaľkového
ovládača môžete pomocou neho
ovládať televízor.
Zmena jasu displeja
predného panela
Stlačte tlačidlo DIMMER.
Každým stlačením tlačidla DIMMER sa zmení
jas displeja predného panela.
Poznámka
• Pri výmene batérií diaľkového ovládača sa môže
obnoviť predvolené nastavenie čísla kódu (SONY).
Znova nastavte vhodné číslo kódu.
Stlačte a podržte tlačidlo TV "/1 a pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód výrobcu
televízora (pozrite si tabuľku). Potom tlačidlo
TV "/1 uvoľnite.
Ak je nastavenie neúspešné, aktuálne
zaregistrovaný kód sa nezmení. Znova zadajte
číslo kódu.
Skontrolujte, či sú vybraté obidve nasledujúce
nastavenia:
– položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu
[Off] (Vypnuté) (str. 62),
– položka [Quick Start Mode] (Režim rýchleho
spustenia) nastavená na hodnotu [Off]
(Vypnuté) (str. 62).
Ďalšie operácie
Príprava diaľkového ovládača na
ovládanie televízora
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Čísla kódov televízorov, ktoré
možno ovládať
Ak je uvedených viacero kódov, skúste ich
postupne zadávať, dokým nenájdete kód, ktorý
funguje s televízorom.
Výrobca
Číslo kódu
SONY
01 (predvolený)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
51SK
A Názov stránky
Prehľadávanie webových
lokalít
Pomocou systému sa môžete pripojiť na internet
a prehľadávať rôzne webové lokality, napríklad
domovskú stránku spoločnosti Sony.
1
Pripravte sa na prehľadávanie internetu.
Pripojte systém k sieti (str. 27).
2
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
3
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Network] (Sieť).
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Internet Browser] (Internetový
prehľadávač) a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Internet Browser]
(Internetový prehľadávač).
Poznámka
• Niektoré webové lokality sa nemusia zobrazovať
správne alebo nemusia fungovať.
Zadanie adresy URL
Z ponuky možností vyberte položku
[URL entry] (Zadanie adresy URL).
Pomocou softvérovej klávesnice zadajte adresu
URL a vyberte položku [Enter].
Nastavenie predvolenej úvodnej stránky
Počas zobrazenia stránky, ktorú chcete nastaviť,
vyberte z ponuky možností položku [Set as start
page] (Nastaviť ako úvodnú stránku).
Ukončenie internetového prehľadávača
Stlačte tlačidlo HOME.
Obrazovka internetového
prehľadávača
Informácie o webovej lokalite môžete
skontrolovať stlačením tlačidla DISPLAY.
Informácie na obrazovke sa líšia v závislosti od
webovej lokality a stavu stránky.
52SK
B Kurzor
Premiestňujte ho stláčaním tlačidiel C/X/x/c.
Umiestnite kurzor na prepojenie, ktoré chcete
zobraziť, a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa
prepojená webová lokalita.
C Adresa stránky
D Ikona SSL
Zobrazuje sa v prípade, ak je prepojená adresa
URL zabezpečená.
E Indikátor intenzity signálu
Zobrazuje sa po pripojení systému k
bezdrôtovej sieti.
F Ukazovateľ priebehu a ikona načítavania
Zobrazuje sa počas načítavania stránky,
prípadne počas preberania alebo prenosu
súborov.
G Pole na zadanie textu
Stlačte tlačidlo
a výberom položky [Input]
(Zadať) z ponuky možností zobrazte
softvérovú klávesnicu.
H Posúvač
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c môžete
zobrazenú stránku posúvať doľava, nahor,
nadol alebo doprava.
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup
k rôznym nastaveniam a operáciám.
Dostupné položky sa líšia v závislosti od situácie.
Položky
Podrobnosti
[Browser Setup]
(Nastavenie
prehľadávača)
Slúži na zobrazenie nastavení
internetového prehľadávača.
• [Zoom] (Zmena mierky):
Slúži na zväčšenie alebo
zmenšenie veľkosti
zobrazeného obsahu.
• [JavaScript Setup]
(Nastavenie skriptov
JavaScript): Slúži na
nastavenie, či sa povolia
alebo zakážu skripty
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavenie
súborov cookie): Slúži na
nastavenie, či sa budú
prijímať súbory cookie
prehľadávača.
• [SSL Alarm Display]
(Zobrazenie výstrah
protokolu SSL): Slúži na
nastavenie, či sa povolí
alebo zakáže protokol SSL.
Položky
Podrobnosti
[Input] (Zadať)
Slúži na zobrazenie
softvérovej klávesnice, ktorá
umožňuje zadávať znaky
počas prehľadávania
webovej lokality.
[Break] (Zalomiť)
Slúži na presun kurzora na
ďalší riadok v poli na
zadanie textu.
[Delete] (Odstrániť)
Slúži na vymazanie jedného
znaku naľavo od kurzora
počas zadávania textu.
[Window List]
(Zoznam okien)
[Internet Settings] (Internetové nastavenia)
Pred nastavením pripojte systém k sieti.
Podrobné informácie nájdete v časti Krok č. 3:
Pripojenie k sieti (str. 27).
Zobrazenie obrazovky nastavení
1
Slúži na zobrazenie zoznamu
aktuálne otvorených
webových lokalít.
Výberom príslušného okna sa
môžete vrátiť k predtým
zobrazenej webovej lokalite.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Slúži na zobrazenie zoznamu
záložiek.
[Character encoding] Slúži na nastavenie
(Kódovanie znakov) kódu znakov.
[Previous page]
(Predchádzajúca
stránka)
Stlačte tlačidlo HOME.
HOME
Ďalšie operácie
[Bookmark List]
(Zoznam záložiek)
Nastavenie siete
Slúži na presun na predtým
zobrazenú stránku.
[Next page]
Slúži na presun na predtým
(Nasledujúca stránka) zobrazenú nasledujúcu
stránku.
[Cancel loading]
(Zrušiť načítanie)
Slúži na zastavenie načítania
stránky.
[Reload] (Obnoviť)
Slúži na obnovenie tej
istej stránky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Network Settings] (Nastavenia siete)
a stlačte tlačidlo
.
[URL entry]
Po zobrazení softvérovej
(Zadanie adresy URL) klávesnice umožňuje zadať
adresu URL.
[Add to Bookmark]
(Pridať medzi
záložky)
Slúži na pridanie aktuálne
zobrazenej webovej lokality
do zoznamu záložiek.
[Set as start page]
Slúži na nastavenie aktuálne
(Nastaviť ako úvodnú zobrazenej webovej lokality
stránku)
ako predvolenej
úvodnej stránky.
[Open in new
window] (Otvoriť
v novom okne)
Slúži na otvorenie prepojenia
v novom okne.
[Display certificate]
(Zobraziť certifikát)
Slúži na zobrazenie
certifikátov servera
odoslaných zo stránok, ktoré
podporujú protokol SSL.
53SK
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Internet Settings] (Internetové
nastavenia) a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Internet Settings]
(Internetové nastavenia).
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Save & Connect] (Uložiť a pripojiť)
a stlačte tlačidlo
.
Systém spustí kontrolu pripojenia k sieti.
5
Skontrolujte, či sa zobrazilo hlásenie
[Internet Settings is now complete.]
(Internetové nastavenia sa vykonali.),
a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie sa dokončilo. Ak sa hlásenie
nezobrazuje, postupujte podľa správ na
obrazovke.
Manuálne nastavenie
1
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte na
obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) položku [Wired
Setup] (Nastavenie káblového pripojenia)
a potom stlačte tlačidlo
.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Custom] (Vlastné) a stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte typ
nastavenia siete a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
• Položky na obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) sú potrebné na pripojenie
na internet. Zadajte príslušné (alfanumerické)
hodnoty pre širokopásmový smerovač alebo
smerovač bezdrôtovej siete LAN. Položky, ktoré treba
nastaviť, sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa
internetových služieb alebo smerovača. Podrobné
informácie nájdete v používateľských príručkách od
poskytovateľa internetových služieb alebo dodaných
so smerovačom.
• Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich
adresách URL.
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v Taiwane:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Pri pripájaní k sieti LAN pomocou
kábla LAN
Pri pripájaní k sieti LAN (Local Area Network)
postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Automatické nastavenie
1
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte na
obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) položku [Wired
Setup] (Nastavenie káblového pripojenia)
a potom stlačte tlačidlo
.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Auto] (Automaticky) a stlačte tlačidlo
.
Systém nastaví sieť automaticky a potom sa
internetové nastavenia zobrazia na
televíznej obrazovke.
3
54SK
Stlačte tlačidlo c.
• [Auto] (Automaticky): Systém
automaticky nastaví adresu IP a zobrazí sa
obrazovka [DNS Settings] (Nastavenia
servera DNS).
Po výbere položky [Auto] (Automaticky)
a stlačení tlačidla
systém vyberie
nastavenie servera DNS automaticky.
Po výbere položky [Specify IP address]
(Zadať adresu IP) a stlačení tlačidla
musíte nastavenie servera DNS zadať
manuálne.
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c a číselných
tlačidiel nastavte nasledujúce položky
a potom stlačte tlačidlo
.
– [Primary DNS] (Primárny server DNS)
– [Secondary DNS] (Sekundárny
server DNS)
• [Specify IP address] (Zadať adresu IP):
Zadajte nastavenia siete manuálne podľa
svojho sieťového prostredia.
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c a číselných
tlačidiel nastavte nasledujúce položky
a potom stlačte tlačidlo
.
– [IP Address] (Adresa IP)
– [Subnet Mask] (Maska podsiete)
– [Default Gateway] (Predvolená brána)
– [Primary DNS] (Primárny server DNS)
– [Secondary DNS] (Sekundárny
server DNS)
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte nastavenie
servera proxy a stlačte tlačidlo
.
4
• [No] (Nie): Server proxy sa nepoužíva.
• [Yes] (Áno): Zadajte nastavenie
servera proxy.
Stláčajte tlačidlá C/X/x/c a číselné
tlačidlá a potom stlačte tlačidlo
.
Hodnoty internetových nastavení sa
zobrazia na televíznej obrazovke.
5
6
Pri pripájaní k bezdrôtovej sieti LAN
pomocou adaptéra bezdrôtovej
siete LAN s rozhraním USB
Pri pripájaní k bezdrôtovej sieti LAN (Local Area
Network) postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Ak je bezdrôtový smerovač
kompatibilný s funkciou WPS.
2
3
1
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte na
obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) položku [USB
Wireless Setup] (Nastavenie
bezdrôtového pripojenia pomocou
rozhrania USB) a stlačte tlačidlo
.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Scan] (Vyhľadať) a stlačte tlačidlo
.
Skontrolujte, či sa zobrazilo hlásenie
[Internet Settings is now complete.]
(Internetové nastavenia sa vykonali.),
a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie sa dokončilo. Ak sa hlásenie
nezobrazuje, postupujte podľa správ na
obrazovke.
1
Ak bezdrôtový smerovač nie je
kompatibilný s funkciou WPS.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte na
obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) položku [USB
Wireless Setup] (Nastavenie
bezdrôtového pripojenia pomocou
rozhrania USB) a stlačte tlačidlo
.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] a stlačte
tlačidlo
.
Aktivujte funkciu WPS bezdrôtového
smerovača, stláčaním tlačidiel X/x
vyberte položku [Start] (Spustiť) a stlačte
tlačidlo
.
Ďalšie operácie
Systém spustí kontrolu pripojenia k sieti.
7
Nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti
LAN a adresy IP sa dokončilo.
Zadajte nastavenie servera proxy.
Postupujte podľa krokov č. 4 až 7 odseku
Manuálne nastavenie v časti Pri pripájaní k
sieti LAN pomocou kábla LAN vyššie.
Stlačte tlačidlo c.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Save & Connect] (Uložiť a pripojiť)
a stlačte tlačidlo
.
Skontrolujte, či sa zobrazilo hlásenie
[Wi-Fi Protected Setup was successful.]
(Nastavenie WPS bolo úspešné.), a stlačte
tlačidlo c.
Systém vyhľadá dostupné bezdrôtové siete
LAN a potom sa zobrazí zoznam týchto
bezdrôtových sietí LAN.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte názov
bezdrôtovej siete LAN a stlačte
tlačidlo
.
x Ak je vybratá bezdrôtová sieť LAN
nezabezpečená
Nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti
LAN sa dokončilo. Postupujte podľa krokov
v odseku Automatické nastavenie alebo
Manuálne nastavenie v časti Pri pripájaní k
sieti LAN pomocou kábla LAN vyššie
a zadajte nastavenia adresy IP.
x Ak je vybratá bezdrôtová sieť LAN
zabezpečená
Zobrazí sa obrazovka na zadanie kľúča
WEP alebo WPA. Prejdite na krok č. 5.
x Zadanie názvu bezdrôtovej siete LAN
Vyberte položku [Manual Entry]
(Manuálne zadanie).
Zobrazí sa obrazovka na zadanie znakov.
Podľa správ na obrazovke zadajte názov
bezdrôtovej siete LAN a stlačte tlačidlo c.
Podrobné informácie o aktivovaní funkcie
WPS nájdete v návode na použitie
smerovača.
55SK
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte režim
zabezpečenia a stlačte tlačidlo
.
• [None] (Žiadne): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak je bezdrôtová sieť LAN
nezabezpečená. Nastavenie pripojenia
k bezdrôtovej sieti LAN sa dokončilo.
Postupujte podľa krokov v odseku
Automatické nastavenie alebo Manuálne
nastavenie v časti Pri pripájaní k sieti LAN
pomocou kábla LAN vyššie a zadajte
nastavenia adresy IP.
• [WEP]: Bezdrôtová sieť LAN je chránená
kľúčom WEP.
• [WPA/WPA2-PSK]: Bezdrôtová sieť LAN
je chránená kľúčom WPA-PSK alebo
WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: Bezdrôtová sieť LAN je
chránená kľúčom WPA2-PSK.
5
Podľa správ na obrazovke zadajte kľúč
WEP alebo WPA a stlačte tlačidlo c.
Nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti
LAN sa dokončilo. Postupujte podľa krokov
v odseku Automatické nastavenie alebo
Manuálne nastavenie v časti Pri pripájaní k
sieti LAN pomocou kábla LAN vyššie
a zadajte nastavenia adresy IP.
Informácie o zabezpečení
bezdrôtovej siete LAN
Keďže sa komunikácia v bezdrôtovej sieti LAN
vykonáva pomocou rádiových vĺn, hrozí
zachytenie bezdrôtového signálu. Tento systém
podporuje rôzne funkcie zabezpečenia na
ochranu bezdrôtovej komunikácie. Nastavenia
zabezpečenia správne nakonfigurujte podľa
sieťového prostredia.
Bez zabezpečenia
Hoci môžete ľahko vyberať nastavenia,
ktokoľvek môže zachytiť vašu bezdrôtovú
komunikáciu alebo preniknúť do bezdrôtovej
siete aj bez dômyselných nástrojov. Pamätajte,
že pri tomto nastavení hrozí riziko
neoprávneného prístupu alebo
zachytenia údajov.
56SK
WEP
Technológia WEP slúži na zabezpečenie
komunikácie, aby cudzie osoby nemohli zachytiť
vašu komunikáciu ani preniknúť do bezdrôtovej
siete. WEP je staršia technológia zabezpečenia
umožňujúca pripojenie staršieho zariadenia,
ktoré nepodporuje technológiu TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technológia zabezpečenia vyvinutá
v reakcii na nedostatky technológie WEP.
Technológia TKIP zaručuje vyššiu úroveň
zabezpečenia než WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technológia zabezpečenia, ktorá používa
pokročilú metódu zabezpečenia odlišnú od
technológií WEP a TKIP.
Technológia AES zaručuje vyššiu úroveň
zabezpečenia než technológia WEP alebo TKIP.
Ikona
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky
nastavení
Možnosti ako obraz a zvuk môžete rôzne
nastavovať.
Ak chcete zmeniť nastavenia systému,
v domovskej ponuke vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
Poznámka
• Nastavenia prehrávania uložené na disku sú
nadradené nad nastaveniami na obrazovke nastavení
a niektoré uvedené funkcie nemusia byť k dispozícii.
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
[Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) (str. 58)
Slúži na výber nastavení obrazovky
podľa typu konektorov.
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku)
(str. 59)
Slúži na výber nastavení zvuku podľa
typu konektorov.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania diskov BD
alebo DVD) (str. 60)
Slúži na výber podrobných nastavení
prehrávania diskov BD alebo DVD.
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej ochrany)
(str. 61)
Slúži na výber podrobných nastavení
funkcie rodičovskej ochrany.
[Music Settings] (Nastavenia hudby)
(str. 61)
Slúži na výber podrobných nastavení
prehrávania diskov Super Audio CD.
[System Settings] (Nastavenia
systému) (str. 61)
Slúži na výber nastavení týkajúcich sa
systému.
[Network Settings] (Nastavenia
siete) (str. 62)
Nastavenia a úpravy
1
Vysvetlenie
Slúži na výber podrobných
internetových nastavení
a nastavení siete.
[Easy Setup] (Jednoduché
nastavenie) (str. 63)
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte ikonu
kategórie nastavenia, ktoré chcete
zmeniť, a stlačte tlačidlo
.
Príklad: [Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky)
Slúži na opätovné spustenie
jednoduchého nastavenia, ktoré
umožňuje vybrať základné
nastavenia.
[Resetting] (Obnovenie nastavení)
(str. 63)
Slúži na obnovenie výrobných
nastavení systému
[Network Update]
(Sieťová aktualizácia)
Môžete nastaviť nasledujúce možnosti.
Ikona
Vysvetlenie
[Network Update] (Sieťová
aktualizácia) (str. 57)
Slúži na aktualizáciu softvéru tohto
systému.
Môžete aktualizovať a zlepšiť funkcie systému.
57SK
Informácie o aktualizačných funkciách nájdete
na týchto webových lokalitách:
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v Taiwane:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Počas aktualizácie softvéru sa na displeji
predného panela zobrazuje hlásenie
UPDATING. Po dokončení aktualizácie sa
hlavná jednotka automaticky vypne. Počkajte na
dokončenie aktualizácie softvéru. Nezapínajte,
nevypínajte ani nepoužívajte hlavnú jednotku
ani televízor.
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Original] (Pôvodný): Túto možnosť vyberte,
keď pripojíte televízor s funkciou širokouhlého
režimu. Obraz s pomerom strán 4 : 3 sa bude
zobrazovať s pomerom 16 : 9 aj na širokouhlom
televízore.
[Fixed Aspect Ratio] (Nemenný pomer strán):
Slúži na zmenu veľkosti obrazu, aby sa zmestil
na obrazovku s pôvodným pomerom
strán obrazu.
x [DVD Aspect Ratio] (Pomer strán pre
disky DVD)
[Letter Box] (Orámované): Slúži na zobrazenie
obrazu s čiernymi okrajmi v hornej a dolnej časti.
[Pan Scan] (Orezané): Slúži na zobrazenie celej
výšky obrazu na celej obrazovke s orezanými
bočnými stranami.
x [3D Output Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberajte v bežných prípadoch.
[Off] (Vypnuté): Toto nastavenie vyberte, ak
chcete všetok obsah zobrazovať dvojrozmerne.
Poznámka
• Trojrozmerný obraz z konektora HDMI (IN 1) alebo
HDMI (IN 2) sa reprodukuje bez ohľadu na toto
nastavenie.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavenie
veľkosti televíznej obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie)
Slúži na nastavenie veľkosti obrazovky televízora
kompatibilného s funkciou trojrozmerného
zobrazenia.
Poznámka
• Toto nastavenie sa nepoužije na trojrozmerný obraz
prenášaný z konektora HDMI (IN 1) ani HDMI (IN 2).
x [TV Type] (Typ televízora)
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
širokouhlý televízor alebo televízor s funkciou
širokouhlého režimu.
[4:3]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
televízor s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu.
58SK
x [Cinema Conversion Mode] (Režim filmovej
konverzie)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberajte v bežných prípadoch. Jednotka
automaticky zistí, či ide o video alebo film
a prepne na vhodný spôsob konverzie.
[Video]: Bez ohľadu na materiál sa vždy vyberie
spôsob konverzie vhodný pre videá.
x [Output Video Format] (Výstupný
formát obrazu)
[HDMI]: V bežných prípadoch vyberajte
nastavenie [Auto] (Automaticky). Ak chcete
obraz reprodukovať s rozlíšením
zaznamenaným na disku, vyberte položku
[Original Resolution] (Pôvodné rozlíšenie).
(Ak je toto rozlíšenie nižšie než štandardné
rozlíšenie (SD), upraví sa na rozlíšenie SD.)
[Component Video] (Zložkový obraz) (modely
predávané mimo Európy a Saudskej Arábie):
Vyberte rozlíšenie zodpovedajúce televízoru.
[Video]: Automaticky sa vyberie najnižšie
rozlíšenie.
Poznámka
• Ak sa po nastavení rozlíšenia [HDMI] alebo
[Component Video] (Zložkový obraz) nezobrazuje
žiaden obraz, skúste vybrať iné nastavenie rozlíšenia.
(Platí iba pre modely predávané mimo Európy
a Saudskej Arábie.)
• Ak zariadenie pripojíte prostredníctvom konektora
COMPONENT VIDEO OUT a vyberiete nastavenie
[Component Video] (Zložkový obraz), chránený
obsah uložený na diskoch BD-ROM budete môcť
prehrávať iba pri výstupnom rozlíšení 480i/576i
(str. 22, 29). (Platí iba pre modely predávané mimo
Európy a Saudskej Arábie.)
chvenia. Túto funkciu vyberajte v bežných
prípadoch.
[Frame] (Snímka): Obraz vrátane objektov,
ktoré sa nepohybujú dynamicky, sa vysiela vo
vysokom rozlíšení.
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku)
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie
zmiešavania zvukov na disku BD)
[Auto] (Automaticky): Obrazové signály 1920 ×
1080p/24 Hz sa reprodukujú iba v prípade, že
pomocou konektora HDMI (OUT) pripojíte
televízor kompatibilný s obrazovými signálmi
1080/24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s obrazovými signálmi 1080/24p.
[On] (Zapnuté): Slúži na reprodukciu zvuku
získaného zmiešaním interaktívneho zvuku
a sekundárneho zvuku s primárnym zvukom.
[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu iba
primárneho zvuku.
x [Audio DRC] (Kompresia dynamického
rozsahu zvukov)
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
Môžete komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy.
[Auto] (Automaticky): Automaticky sa zistí typ
externého zariadenia a prepne sa na
zodpovedajúce nastavenie farieb.
[YCbCr (4:2:2)]: Slúži na reprodukciu
obrazových signálov YCbCr 4 : 2 : 2.
[YCbCr (4:4:4)]: Slúži na reprodukciu
obrazových signálov YCbCr 4 : 4 : 4.
[RGB]: Túto možnosť vyberte po pripojení
zariadenia s konektorom DVI, ktorý je
kompatibilný so štandardom HDCP.
[Auto] (Automaticky): Prehrávanie sa bude
uskutočňovať podľa dynamického rozsahu
určeného diskom (iba disky BD-ROM).
[On] (Zapnuté): Systém reprodukuje zvukovú
stopu v dynamickom rozsahu podľa zámerov
technika nahrávania.
[Off] (Vypnuté): Nedochádza ku kompresii
dynamického rozsahu.
Nastavenia a úpravy
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (Výstup
BD/DVD-ROM 1080/24p)
x [Attenuate - AUDIO] (Oslabenie zvuku)
x [HDMI Deep Colour Output] (Výstup HDMI
Deep Colour)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberajte v bežných prípadoch.
[16bit] (16-bitové), [12bit] (12-bitové), [10bit]
(10-bitové): Ak je pripojený televízor
kompatibilný s režimom Deep Colour,
reprodukujú sa 16-bitové, 12-bitové alebo
10-bitové obrazové signály.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte, ak
je obraz nestabilný alebo ak sa zobrazujú
neprirodzené farby.
x [Pause Mode] (Režim pozastavenia) (len
disky BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Automaticky): Obraz vrátane objektov,
ktoré sa dynamicky pohybujú, sa vysiela bez
Zvuk prehrávaný zo zariadenia pripojeného ku
konektorom AUDIO (AUDIO IN L/R) môže
byť skreslený. Skresleniu môžete predísť
znížením hlasitosti vstupu na jednotke.
[On] (Zapnuté): Zníži sa hlasitosť vstupu. Zmení
sa hlasitosť výstupu.
[Off] (Vypnuté): Normálna hlasitosť vstupu.
x [Audio Output] (Výstup zvuku)
Môžete vybrať spôsob výstupu pri prenose
zvukového signálu.
[Speaker] (Reproduktor): Multikanálový zvuk
sa prenáša iba z reproduktorov systému.
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI):
Multikanálový zvuk sa prenáša z reproduktorov
59SK
systému a dvojkanálové signály Linear PCM
z konektora HDMI (OUT).
[HDMI]: Zvuk sa prenáša iba z konektora
HDMI (OUT). Formát zvuku závisí od
pripojeného zariadenia.
Poznámka
• Ak je položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) nastavená na hodnotu [On]
(Zapnuté) (str. 62), položka [Audio Output] (Výstup
zvuku) sa automaticky nastaví na hodnotu [Speaker +
HDMI] (Reproduktor + HDMI) a toto nastavenie
nemožno zmeniť.
• Ak je položka [Audio Output] (Výstup zvuku)
nastavená na hodnotu [Speaker + HDMI]
(Reproduktor + HDMI) a položka [HDMI1 Audio
Input mode] (Režim zvukového vstupu HDMI1)
(str. 62) na hodnotu [TV] (Televízor), z konektora
HDMI (OUT) sa neprenášajú zvukové signály. (Platí
iba pre európske modely.)
• Ak je položka [Audio Output] (Výstup zvuku)
nastavená na hodnotu [HDMI], formát výstupného
signálu pre funkcie TV a SAT/CABLE je
dvojkanálový formát Linear PCM.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavenia
sledovania diskov BD
alebo DVD)
Môžete vybrať podrobné nastavenia
prehrávania diskov BD alebo DVD.
x [BD/DVD Menu] (Ponuka disku BD alebo
DVD)
Môžete vybrať predvolený jazyk ponuky diskov
BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka na
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti Zoznam kódov jazykov (str. 76).
x [Audio] (Zvuk)
x [Sound Effect] (Zvukový efekt)
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové efekty
systému (režim SOUND MODE a položka
[Surround Setting] (Nastavenie
priestorového zvuku)).
[On] (Zapnuté): Všetky zvukové efekty systému
sa povolia. Horný limit vzorkovacej frekvencie
sa nastaví na 48 kHz.
[Off] (Vypnuté): Zvukové efekty sa zakážu.
Túto možnosť vyberte, keď nechcete nastaviť
horný limit vzorkovacej frekvencie.
x [Surround Setting] (Nastavenie
priestorového zvuku)
Môžete vybrať nastavenie priestorového zvuku.
Podrobné informácie nájdete v časti Krok č. 6:
Priestorový zvuk (str. 31).
x [Subtitle] (Titulky)
Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov pre
disky BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka na
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti Zoznam kódov jazykov (str. 76).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Vrstva
prehrávania hybridných diskov BD)
x [Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov)
[BD]: Prehrá sa vrstva BD.
[DVD/CD]: Prehrá sa vrstva DVD alebo CD.
Ak chcete dosiahnuť najlepší možný priestorový
zvuk, nastavte reproduktory. Podrobné
informácie nájdete v časti Nastavenie
reproduktorov (str. 49).
x [BD Internet Connection] (Internetové
pripojenie k službe BD)
x [Auto Calibration] (Automatická kalibrácia)
Môžete automaticky kalibrovať príslušné
nastavenia. Podrobné informácie nájdete v časti
Automatická kalibrácia príslušných nastavení
(str. 48).
60SK
Môžete vybrať predvolený jazyk stôp na diskoch
BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Original] (Pôvodné) sa zvolí
jazyk, ktorý je na disku nastavený ako primárny.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka na
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti Zoznam kódov jazykov (str. 76).
[Allow] (Povoliť): Toto nastavenie vyberajte
v bežných prípadoch.
[Do not allow] (Nepovoliť): Internetové
pripojenie sa zakáže.
[Parental Control
Settings] (Nastavenia
rodičovskej ochrany)
x [Internet Video Unrated] (Videá na
internete bez hodnotenia)
[Allow] (Povoliť): Povolí sa prehrávanie videí na
internete, ktoré nemajú hodnotenie.
[Block] (Zablokovať): Zablokuje sa prehrávanie
videí na internete, ktoré nemajú hodnotenie.
x [Password] (Heslo)
Nastavte alebo zmeňte heslo funkcie rodičovskej
ochrany. Heslo umožňuje nastaviť obmedzenia
týkajúce sa prehrávania diskov BD-ROM, DVD
VIDEO alebo videí na internete. V prípade
potreby môžete odlíšiť úrovne obmedzení pre
disky BD-ROM a DVD VIDEO.
Môžete vybrať podrobné nastavenia
prehrávania diskov Super Audio CD.
x [Super Audio CD Playback Layer] (Vrstva
prehrávania diskov Super Audio CD)
Prehrávanie niektorých diskov BD-ROM alebo
DVD VIDEO môže byť obmedzené na určitú
geografickú oblasť. Scény môžu byť zablokované
alebo nahradené inými scénami. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke a zadajte
štvorciferné heslo.
[Super Audio CD]: Prehrá sa vrstva
Super Audio CD.
[CD]: Prehrá sa vrstva CD.
x [BD Parental Control] (Rodičovská ochrana
pre disky BD)
[DSD 2ch]: Prehrá sa dvojkanálová oblasť.
[DSD Multi]: Prehrá sa multikanálová oblasť.
Prehrávanie niektorých diskov BD-ROM môže
byť obmedzené podľa veku používateľov. Scény
môžu byť zablokované alebo nahradené inými
scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [DVD Parental Control] (Rodičovská
ochrana pre disky DVD)
Prehrávanie niektorých diskov DVD VIDEO
môže byť obmedzené podľa vopred určených
úrovní, napríklad podľa veku používateľov.
Scény môžu byť zablokované alebo nahradené
inými scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [Internet Video Parental Control]
(Rodičovská ochrana pre videá na internete)
Prehrávanie niektorých videí na internete môže
byť obmedzené podľa veku používateľov. Scény
môžu byť zablokované alebo nahradené inými
scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanály prehrávania diskov Super Audio CD)
Nastavenia a úpravy
x [Parental Control Area Code] (Kód oblasti
na rodičovskú ochranu)
[Music Settings]
(Nastavenia hudby)
[System Settings]
(Nastavenia systému)
Môžete vybrať nastavenia týkajúce sa systému.
x [OSD] (Ponuka na obrazovke)
Môžete vybrať jazyk ponúk na obrazovke
systému.
x [Illumination/Display] (Osvetlenie/
zobrazenie)
Môžete vybrať stav dotykových tlačidiel (str. 11)
a displeja predného panela (str. 12).
[Standard/On] (Štandardné/zapnuté):
Dotykové tlačidlá a displej predného panela
ostanú rozsvietené.
[Simple/Off] (Jednoduché/vypnuté): Keď sa
systém nepoužíva, dotykové tlačidlá a displej
predného panela sa vypnú.
61SK
x [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI)
[On] (Zapnuté): Zapnuté. Môžete ovládať
jednotlivé zariadenia pripojené pomocou
kábla HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
[Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál)
Táto funkcia je k dispozícii, keď prepojíte systém
a televízor kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel.
[Auto] (Automaticky): Systém dokáže
automaticky prijímať digitálny zvukový signál
z televízora pomocou kábla HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná len v prípade, že je položka
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)
nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté).
[HDMI1 Audio Input mode] (Režim zvukového
vstupu HDMI1) (iba európske modely)
Môžete vybrať zvukový vstup zariadenia
pripojeného ku konektoru HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Zvuk zo zariadenia pripojeného ku
konektoru HDMI (IN 1) sa reprodukuje
z konektora HDMI (IN 1).
[TV] (Televízor): Zvuk zo zariadenia
pripojeného ku konektoru HDMI (IN 1) sa
reprodukuje z konektora TV (DIGITAL IN
OPTICAL).
x [Quick Start Mode] (Režim rýchleho
spustenia)
[On] (Zapnuté): Skráti sa čas spustenia
z pohotovostného režimu. Systém môžete
používať čoskoro po zapnutí.
[Off] (Vypnuté): Predvolené nastavenie.
x [Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie [Auto
Standby] (Automatický pohotovostný režim).
Ak systém nebudete približne 30 minút
používať, automaticky sa prepne do
pohotovostného režimu.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto funkcie.
x [Auto Display] (Automatické zobrazenie)
[On] (Zapnuté): Pri zmene prezeraných titulov,
režimov obrazu, zvukových signálov atď. sa na
62SK
obrazovke automaticky zobrazia príslušné
informácie.
[Off] (Vypnuté): Informácie sa zobrazia až
po stlačení tlačidla DISPLAY.
x [Screen Saver] (Šetrič obrazovky)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie
šetriča obrazovky.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Software Update Notification]
(Upozornenie na aktualizácie softvéru)
[On] (Zapnuté): Systém sa nastaví tak, aby vás
informoval o dostupnosti novšej verzie softvéru
(str. 57).
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Gracenote Settings] (Nastavenia služby
Gracenote)
[Auto] (Automaticky): Po zastavení prehrávania
disku sa automaticky prevezmú informácie o
disku. Systém musí byť pripojený k sieti, aby sa
mohli prevziať.
[Manual] (Manuálne): Informácie o disku sa
prevezmú po výbere funkcie [Video Search]
(Vyhľadávanie videí) alebo [Music Search]
(Vyhľadávanie hudby).
x [System Information] (Informácie o systéme)
Môžete zobraziť informácie o verzii softvéru
tohto systému a jeho adresu MAC.
[Network Settings]
(Nastavenia siete)
Môžete vybrať podrobné internetové nastavenia
a nastavenia siete.
x [Internet Settings] (Internetové nastavenia)
Najprv pripojte systém k sieti. Podrobné
informácie nájdete v časti Krok č. 3: Pripojenie k
sieti (str. 27).
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika pripojenia k sieti)
Spustením diagnostiky siete môžete skontrolovať,
či je pripojenie k sieti správne vytvorené.
x [Connection Server Settings] (Nastavenia
servera pripojenia)
Slúži na nastavenie, či sa má zobrazovať
pripojený server DLNA.
x [Renderer Set-up] (Nastavenie
vykresľovacieho zariadenia)
x [Renderer Access Control] (Kontrola
prístupu k vykresľovaciemu zariadeniu)
Slúži na nastavenie, či sa budú prijímať príkazy
z ovládačov DLNA.
x [Party Auto Start] (Automatické začatie
večierka)
Slúži na opätovné spustenie jednoduchého
nastavenia, ktoré umožňuje vybrať základné
nastavenia. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
[Resetting] (Obnovenie
nastavení)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Obnoviť výrobné predvolené nastavenia)
Výberom príslušnej skupiny nastavení môžete
obnoviť výrobné predvolené nastavenia
systému. Obnovia sa všetky nastavenia v rámci
tejto skupiny.
x [Initialize Personal Information]
(Inicializovať osobné informácie)
Nastavenia a úpravy
[Automatic Access Permission] (Automatické
povolenie prístupu): Slúži na nastavenie, či sa
má povoliť automatický prístup z novo
zisteného ovládača DLNA.
[Smart Select] (Inteligentný výber): Umožní
ovládaču DLNA značky Sony vyhľadať systém
ako cieľové zariadenie na ovládanie pomocou
infračervených lúčov. Túto funkciu môžete
zapnúť alebo vypnúť.
[Renderer Name] (Názov vykresľovacieho
zariadenia): Slúži na zobrazenie názvu systému,
ako je uvedený v iných zariadeniach DLNA
v sieti.
[Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie)
Môžete vymazať osobné informácie uložené
v systéme.
[On] (Zapnuté): Slúži na spustenie relácie
PARTY alebo pripojenie k existujúcej relácii
PARTY na žiadosť zariadenia v sieti, ktoré je
kompatibilné s funkciou PARTY STREAMING.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Media Remote Device Registration]
(Registrácia zariadenia Media remote)
Slúži na registráciu zariadenia Media remote.
x [Registered Media Remote Devices]
(Registrované zariadenia Media remote)
Slúži na zobrazenie zoznamu registrovaných
zariadení Media remote.
63SK
Prevádzka
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• Na systém neklaďte predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, ani ho neumiestňuje v blízkosti vody,
napríklad v blízkosti vane alebo kúpelne, aby ste
predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom. V prípade vniknutia
akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do zariadenia
odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
• Sieťovej šnúry (napájacieho kábla) sa nedotýkajte
mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
Zdroje napájania
• Ak neplánujete používať jednotku dlhší čas, odpojte
ju od nástennej zásuvky (elektrickej siete).
Pri odpájaní šnúry ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
Umiestnenie
• Systém položte na miesto s dostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Pri dlhodobej veľkej záťaži sa kryt stane horúci na
dotyk. Nie je to porucha. Treba sa však vyhnúť
dotýkaniu sa krytu. Systém neumiestňujte do
stiesneného priestoru s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, pretože to môže zapríčiniť prehriatie.
• Na systém neklaďte nič, čo by mohlo zakryť ventilačné
otvory. Systém je vybavený vysokovýkonným
zosilňovačom. Ak zakryjete ventilačné otvory, systém
sa môže prehriať a poškodiť.
• Systém neumiestňujte na povrchy (koberce,
prikrývky atď.) ani do blízkosti materiálov (záclon,
závesov), ktoré môžu zakryť ventilačné otvory.
• Systém neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad do regálu na knihy alebo podobných kusov
nábytku.
• Systém neinštalujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú
radiátory alebo prieduchy, ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti,
mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Systém neinštalujte na šikmú plochu. Systém je
navrhnutý na fungovanie iba vo vodorovnej polohe.
• Systém a disky uchovávajte mimo zariadení so
silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo
veľké reproduktory.
• Na systém neumiestňujte ťažké predmety.
64SK
• Ak je systém prinesený priamo z chladného na teplé
miesto alebo je umiestnený do veľmi vlhkej
miestnosti, na šošovkách vo vnútri zariadenia sa
môže skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo, systém
nemusí fungovať správne. V takom prípade vyberte
disk a nechajte systém zapnutý približne pol hodiny,
kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred premiestňovaním systému vyberte z neho disk.
V opačnom prípade sa disk môže poškodiť.
• Ak do zariadenia spadne nejaký predmet, odpojte
jednotku od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ju nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Nastavenie hlasitosti
• Počas počúvania časti s veľmi nízkymi vstupnými
signálmi alebo bez zvukových signálov nenastavujte
maximálnu hlasitosť. Ak tak urobíte, pri náhlom
prehratí časti s vysokou úrovňou hlasitosti sa môžu
poškodiť reproduktory.
Čistenie
• Kryt, panel a ovládacie prvky čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace
so systémom, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Čistiace disky a čističe diskov alebo
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky ani čističe diskov alebo
šošoviek (vrátane kvapalných alebo typov v spreji).
Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Výmena súčastí
• V prípade opravy tohto systému sa opravované
súčasti môžu zozbierať na účely opätovného použitia
alebo recyklácie.
Farba televíznej obrazovky
• Ak reproduktory spôsobujú nerovnomernosť farieb
na televíznej obrazovke, vypnite televízor a po 15 až
30 minútach ho znova zapnite. Ak nerovnomernosť
farieb pretrváva, presuňte reproduktory ďalej od
televízneho prijímača.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém dokáže natrvalo udržať
zastavený videoobraz alebo obraz ponuky na
televíznej obrazovke. Ak zastavený videoobraz
alebo obraz ponuky na obrazovke necháte na
televízore zobrazený dlhší čas, hrozí trvalé
poškodenie televíznej obrazovky. Týmto
problémom sú ohrozené najmä
projekčné televízory.
Poznámky o diskoch
Manipulácia s diskami
• Disk chytajte za okraje, aby zostal čistý.
Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk nepriliepajte papier ani lepiacu pásku.
Premiestňovanie systému
• Pred premiestňovaním systému skontrolujte,
či v ňom nie je vložený disk, a vytiahnite sieťovú
šnúru (napájací kábel) z nástennej zásuvky
(elektrickej siete).
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej tkaniny.
Disk utierajte od stredu smerom von.
Ďalšie informácie
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ho nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom svetle,
pretože teplota môže vo vnútri auta
výrazne stúpnuť.
• Po prehratí odložte disk do obalu.
• Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo,
komerčné čistiace prostriedky ani antistatické
spreje určené pre vinylové LP platne.
Tento systém môže prehrávať iba štandardné
okrúhle disky. Používanie neštandardných
diskov s iným ako kruhovým tvarom (napríklad
v tvare karty, srdca alebo hviezdy) môže
spôsobiť poruchu.
Nepoužívajte disk, na ktorom je pripevnené
komerčne dostupné príslušenstvo, napríklad
štítok alebo prstenec.
65SK
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať
opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov. Ak by akýkoľvek
problém pretrval, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Ak servisný personál vymení počas opravy niektoré časti, môže si ich ponechať.
Všeobecné
Príznak
Problémy a riešenia
Napájanie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne pripojená.
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou je príliš veľká.
• Batérie v diaľkovom ovládači sú slabé.
Zásobník diskov sa neotvára
• Vyskúšajte tento postup: 1 Stlačením a podržaním tlačidiel N a Z na
a disk nemožno vybrať stlačením jednotke na viac ako päť sekúnd otvorte zásobník diskov. 2 Vyberte disk. 3
tlačidla Z.
Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) od nástennej zásuvky (elektrickej siete)
a po niekoľkých minútach ju znova pripojte.
Systém nefunguje normálne.
• Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) od nástennej zásuvky (elektrickej siete)
a po niekoľkých minútach ju znova pripojte.
Hlásenia
Príznak
Problémy a riešenia
Na televíznej obrazovke sa
• Informácie o aktualizácii systému na novšiu verziu softvéru nájdete v časti
zobrazuje hlásenie [A new
[Network Update] (Sieťová aktualizácia) (str. 57).
software version is available.
Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Network
Update” to perform the update.]
(Dostupná je nová verzia
softvéru. V ponuke prejdite do
časti Setup (Nastavenie)
a výberom položky Network
Update (Sieťová aktualizácia)
vykonajte aktualizáciu.).
66SK
Na displeji predného panela sa
striedavo zobrazujú hlásenia
PROTECTOR a PUSH PWR.
Stlačením tlačidla "/1 vypnite systém a po zmiznutí hlásenia STANDBY
skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
• Nastal medzi pólmi + a – reproduktorových káblov skrat?
• Používate iba určené reproduktory?
• Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
• Po kontrole skutočností uvedených vyššie a vyriešení problémov zapnite
systém. Ak príčinu alebo problém nemožno nájsť ani po kontrole týchto
skutočností, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Na displeji predného panela sa
zobrazuje hlásenie LOCKED.
• Vypnite funkciu detskej zámky (str. 50).
Na displeji predného panela
sa zobrazuje hlásenie
DEMO LOCK.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Na displeji predného panela sa
zobrazuje hlásenie Exxxx.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony a uveďte kód chyby.
Na celej televíznej obrazovke
sa zobrazuje symbol
bez
akýchkoľvek hlásení.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Obraz
Príznak
Problémy a riešenia
Obraz sa nezobrazuje.
• Skontrolujte metódu výstupu systému (str. 22).
Obraz sa nezobrazuje po
vytvorení pripojenia pomocou
kábla HDMI.
• Jednotka je pripojená k vstupnému zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
(na prednom paneli sa nerozsvieti indikátor HDMI) (str. 22).
Na televíznej obrazovke sa
• Trojrozmerný obraz sa nemusí zobrazovať v závislosti od televízora alebo
nezobrazuje trojrozmerný obraz
obrazového zariadenia.
reprodukovaný z konektora
HDMI (IN 1) alebo HDMI (IN 2).
Po pripojení pomocou kábla na • Pri prehrávaní diskov BD-ROM sa obraz s vysokým rozlíšením nemusí
prenos zložkového obrazu sa
reprodukovať pre obmedzenia súvisiace s ochranou pred kopírovaním.
nezobrazuje žiaden obraz alebo
Odporúčame vytvoriť pripojenie HDMI (str. 22).
má nízke výstupné rozlíšenie.
(Platí iba pre modely predávané
mimo Európy a Saudskej Arábie.)
• Stlačením a podržaním tlačidiel N a VOL – na jednotke na viac ako päť sekúnd
obnovte najnižšie výstupné rozlíšenie obrazu.
Tmavá časť obrazu je príliš
tmavá a svetlá časť príliš svetlá
alebo neprirodzená.
• Nastavte položku [Picture Quality Mode] (Režim kvality obrazu) na hodnotu
[Standard] (Štandardná) (predvolené nastavenie) (str. 40).
Obraz sa nereprodukuje správne. • Skontrolujte nastavenie položky [Output Video Format] (Výstupný formát
obrazu) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) (str. 58).
• Ak sa analógové a digitálne signály reprodukujú naraz, nastavte položku [BD/
DVD-ROM 1080/24p Output] (Výstup BD/DVD-ROM 1080/24p) v ponuke
[Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) na hodnotu [Off] (Vypnuté) (str. 59).
• V prípade diskov BD-ROM skontrolujte nastavenie položky [BD/DVD-ROM
1080/24p Output] (Výstup BD/DVD-ROM 1080/24p) v ponuke [Screen
Settings] (Nastavenia obrazovky) (str. 59).
Na obraze sa objavuje šum.
• Vyčistite disk.
• Ak sa obrazový výstup zo systému prenáša do televízora cez videorekordér,
kvalitu obrazu môže ovplyvňovať signál ochrany pred kopírovaním, ktorý
sa používa na niektoré programy na diskoch BD a DVD. Ak sa problémy
vyskytujú aj po zapojení jednotky priamo do televízora, skúste ju pripojiť
k iným vstupným konektorom.
Obraz sa nezobrazuje na celej
televíznej obrazovke.
• Skontrolujte nastavenie položky [TV Type] (Typ televízora) v ponuke [Screen
Settings] (Nastavenia obrazovky) (str. 58).
• Pomer strán na disku je nemenný.
Ďalšie informácie
Ak je v časti [Output Video
Format] (Výstupný formát
obrazu) vybraté nesprávne
výstupné rozlíšenie obrazu,
nezobrazuje sa žiaden obraz.
Na televíznej obrazovke sa
• Ak reproduktory používate s televízorom CRT alebo projektorom, nainštalujte
objavuje nerovnomernosť farieb. ich aspoň 0,3 metra od televízneho prijímača.
• Ak nerovnomernosť farieb pretrváva, jedenkrát vypnite televízor a po 15 až
30 minútach ho znova zapnite.
• Uistite sa, že sa v blízkosti reproduktorov nenachádza žiadny magnetický
objekt (magnetická zarážka na stojane televízora, zdravotnícka pomôcka,
hračka atď.).
Pri prehrávaní videosúboru
• V televízore vyberte vstup pre tento systém.
alebo súboru s fotografiami
v zariadení iPod alebo iPhone sa
nezobrazuje žiaden obraz. (Iba
modely pre Európu, Austráliu,
Singapur a Thajsko.)
67SK
Zvuk
Príznak
Problémy a riešenia
Zvuk sa neprehráva.
• Reproduktorový kábel nie je pripojený na doraz.
• Skontrolujte nastavenia reproduktorov (str. 49).
Nereprodukuje sa zvuk z disku • Prostredníctvom konektorov HDMI (IN 1) a HDMI (IN 2) nemožno prijímať
Super Audio CD, ktorý je
zvukový formát obsahujúci ochranu pred kopírovaním. Analógový zvukový
vložený v zariadení pripojenom
výstup zariadenia pripojte ku konektorom AUDIO (AUDIO IN L/R) jednotky.
ku konektoru HDMI (IN 1)
alebo HDMI (IN 2).
Pri používaní funkcie Audio
Return Channel sa
prostredníctvom konektora
Audio Return Channel
neprenáša zvuk z televízora.
• Nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v časti
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings] (Nastavenia
systému) na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 62). Takisto nastavte položku
[Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál) v časti [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings] (Nastavenia systému) na
hodnotu [Auto] (Automaticky) (str. 62).
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return Channel.
• Uistite sa, že je kábel HDMI pripojený ku konektoru na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio Return Channel.
Systém nereprodukuje zvuk
správne po pripojení
k externému prijímaču.
• Nastavte položku [Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál) v časti
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings] (Nastavenia
systému) na hodnotu [Off] (Vypnuté) (str. 62).
Je počuť silné bzučanie alebo
šum.
• Premiestnite televízor ďalej od zvukových zariadení.
• Vyčistite disk.
Pri prehrávaní disku CD sa stratí • Stlačením tlačidla
stereofónny efekt.
Zvuk sa prenáša iba zo
stredového reproduktora.
vyberte stereofónny zvuk (str. 43).
• V závislosti od disku sa zvuk môže prenášať iba zo stredového reproduktora.
Z reproduktorov na priestorový • Skontrolujte pripojenia a nastavenia reproduktorov (str. 20, 49).
zvuk nepočuť žiaden zvuk alebo • Skontrolujte nastavenie priestorového zvuku (str. 31).
počuť len veľmi slabý zvuk.
• V závislosti od zdroja môže byť efekt reproduktorov na priestorový zvuk
menej zreteľný.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj.
Zvuk prehrávaný z pripojeného • Nastavením položky [Attenuate - AUDIO] (Oslabenie zvuku) znížte úroveň
zariadenia je skreslený.
vstupu pripojeného zariadenia (str. 59).
Ladič rozhlasových staníc
68SK
Príznak
Problémy a riešenia
Nemožno naladiť rozhlasové
stanice.
• Skontrolujte, či je anténa bezpečne pripojená. Nastavte anténu alebo v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál staníc príliš slabý. Použite manuálne ladenie.
Prehrávanie
Príznak
Problémy a riešenia
Disk sa neprehráva.
• Kód oblasti disku BD alebo DVD sa nezhoduje so systémom.
• Vo vnútri zariadenia skondenzovala vlhkosť a môže spôsobiť poškodenie
šošoviek. Vyberte disk a nechajte zariadenie zapnuté približne pol hodiny.
• Systém nedokáže prehrať nahratý disk, ktorý nie je správne finalizovaný
(str. 71).
Názvy súborov sa nezobrazujú
správne.
• Systém dokáže zobraziť iba formáty znakov kompatibilné s normou
ISO 8859-1. Iné formáty znakov sa môžu zobrazovať odlišne.
• Znaky vstupu sa môžu zobrazovať odlišne aj v závislosti od použitého softvéru
na zapisovanie diskov.
Prehrávanie disku sa nespustí od • Bola vybratá možnosť obnovenia prehrávania. Stlačte tlačidlo OPTIONS,
začiatku.
vyberte položku [Play from start] (Prehrať od začiatku) a stlačte tlačidlo .
Prehrávanie sa nespustí od bodu • V závislosti od disku sa bod obnovenia môže vymazať z pamäte v prípade, že:
obnovenia, kde ste ho naposledy – otvoríte zásobník diskov,
zastavili.
– odpojíte zariadenie USB,
– prehráte iný obsah,
– vypnete jednotku.
Nemožno prehrávať bonusový
obsah ani iné údaje uložené na
disku BD-ROM.
• Vyskúšajte tento postup: 1 Vyberte disk. 2 Vypnite systém. 3 Odpojte
a znova pripojte zariadenie USB (str. 35). 4 Zapnite systém. 5 Vložte disk
BD-ROM s logom BONUSVIEW alebo BD-LIVE.
Ďalšie informácie
Nemožno zmeniť jazyk zvukovej • Skúste použiť ponuku disku BD alebo DVD.
stopy ani titulkov, prípadne
• Na prehrávanom disku BD alebo DVD nie sú nahrané zvukové stopy ani titulky
nemožno zmeniť uhly.
vo viacerých jazykoch, prípadne viaceré uhly.
Zariadenie USB
Príznak
Problémy a riešenia
Zariadenie USB sa
nerozpoznalo.
• Vyskúšajte tento postup: 1 Vypnite systém. 2 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB. 3 Zapnite systém.
• Skontrolujte, či je zariadenie USB pripojené na doraz k portu
(USB).
• Skontrolujte, či nie je poškodené zariadenie USB alebo kábel.
• Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté.
• Ak je zariadenie USB pripojené prostredníctvom rozbočovača USB,
odpojte zariadenie USB a pripojte ho priamo k jednotke.
BRAVIA Internet Video
Príznak
Problémy a riešenia
Obraz alebo zvuk je nekvalitný.
Určité programy sa zobrazujú
s chýbajúcimi detailmi, a to
najmä počas rýchlych alebo
tmavých scén.
• Kvalita obrazu alebo zvuku môže byť nízka v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
• Kvalita obrazu alebo zvuku sa môže zvýšiť zmenou rýchlosti pripojenia.
Spoločnosť Sony odporúča rýchlosť pripojenia aspoň 2,5 Mb/s pre obraz
so štandardným rozlíšením a 10 Mb/s pre obraz s vysokým rozlíšením.
• Niektoré videá neobsahujú zvuk.
Obraz je malý.
• Stláčaním tlačidla X zväčšite obraz.
69SK
BRAVIA Sync ([Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI))
Príznak
Problémy a riešenia
Funkcia [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
(BRAVIA Sync) nefunguje.
• Skontrolujte, či je položka [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)
nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 62).
• Ak zmeníte pripojenie HDMI, vypnite a znova zapnite systém.
• Po výpadku napájania nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuté) a potom položku [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) nastavte na hodnotu [On] (Zapnuté)
(str. 62).
• Skontrolujte nasledujúce skutočnosti a pozrite si aj návod na použitie dodaný
so zariadením.
– Skontrolujte, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI).
– Skontrolujte, či je nastavenie pripojeného zariadenia pre funkciu [Control
for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) správne.
Pripojenie k sieti
Príznak
Problémy a riešenia
Systém sa nemôže pripojiť k sieti. • Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 27) a nastavenia siete (str. 62).
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN pomocou rozhrania USB
Príznak
Problémy a riešenia
Po vykonaní nastavenia
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
nemožno počítač pripojiť
na internet.
• Ak pred úpravou nastavení smerovača použijete funkciu Wi-Fi Protected
Setup, nastavenia bezdrôtového pripojenia smerovača sa môžu automaticky
zmeniť. V takom prípade adekvátne zmeňte aj nastavenia bezdrôtového
pripojenia počítača.
Systém nemožno pripojiť k
smerovaču bezdrôtovej
siete LAN.
• Skontrolujte, či je smerovač bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
• V závislosti od prostredia používania vrátane materiálu stien, podmienok
prijímania rádiových vĺn alebo prekážok medzi systémom a smerovačom
bezdrôtovej siete LAN sa môže skrátiť možná komunikačná vzdialenosť.
Premiestnite systém a smerovač bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
• Komunikáciu môžu rušiť zariadenia používajúce frekvenčné pásmo 2,4 GHz,
napríklad mikrovlnné zariadenie, zariadenie s rozhraním Bluetooth alebo
digitálne bezšnúrové zariadenie. Premiestnite jednotku ďalej od takýchto
zariadení alebo ich vypnite.
Požadovaný bezdrôtový
smerovač sa nezistí ani po
vykonaní funkcie [Scan]
(Vyhľadať).
• Stlačením tlačidla RETURN sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku a skúste
funkciu [Scan] (Vyhľadať) spustiť znova. Ak sa požadovaný bezdrôtový
smerovač napriek tomu nezistí, stlačením tlačidla RETURN vyberte položku
[Manual registration] (Manuálna registrácia).
Systém sa nemôže pripojiť k sieti • Vzdialenosť medzi jednotkou a smerovačom bezdrôtovej siete LAN je príliš
veľká (str. 27).
alebo je pripojenie k sieti
nestabilné.
70SK
Prehrateľné disky
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
Disk DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
Disk CD3)
CD-DA (hudobné disky CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Niektoré možnosti ovládania prehrávania disku
BD alebo DVD môžu byť zámerne nastavené
výrobcami softvéru. Keďže tento systém
prehráva disk BD alebo DVD podľa jeho obsahu,
ktorý navrhli výrobcovia softvéru, niektoré
funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii.
Poznámka o dvojvrstvových diskoch
BD alebo DVD
Prehrávaný obraz a zvuk sa môže pri prepínaní
vrstvy na chvíľu prerušiť.
Kód oblasti (iba disky BD-ROM
a DVD VIDEO)
Kód oblasti systému je vytlačený na zadnej
strane jednotky a systém bude prehrávať iba
disky BD-ROM a DVD VIDEO (iba
prehrávanie) označené rovnakými kódmi
oblasti alebo značkou ALL .
Ďalšie informácie
Keďže technické parametre diskov Blu-ray Disc sú
nové a ďalej sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia dať
prehrať v závislosti od ich typu a verzie. Zvukový
výstup sa takisto líši v závislosti od zdroja,
pripojeného výstupného konektora a vybratých
nastavení zvuku.
2) BD-RE: ver. 2.1
BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu disku BD-R
s organickým pigmentom (typ LTH)
Disky BD-R nahraté v počítači nemožno prehrávať,
ak ich dodatky umožňujú nahrávanie.
3)
Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol správne
finalizovaný. Ďalšie informácie nájdete v návode na
použitie dodanom s nahrávacím zariadením.
Poznámka o ovládaní prehrávania
disku BD alebo DVD
Disky, ktoré nemožno prehrávať
• BD s kazetou,
• BDXL,
• DVD-RAM,
• HD DVD,
• disky DVD Audio,
• disky PHOTO CD,
• údajovú časť zvláštnych stôp diskov CD,
• disky Super VCD,
• stranu so zvukovým materiálom na diskoch
DualDisc.
Poznámky o diskoch
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné
disky (CD).
Disky DualDisc a niektoré hudobné disky
kódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv nespĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). Tieto disky preto
nemusia byť kompatibilné s týmto produktom.
71SK
Prehrateľné typy súborov
Video1)
Formát súboru
Prípony
MPEG-1 Video/PS2)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
.mpg, .mpeg, .m2ts, .mts
Xvid
.avi
MPEG4/AVC2)5)
.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts,
.mts
WMV92)5)
.wmv, .asf
AVCHD
3)5)
Hudba
Formát súboru
Prípony
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC2)4)5)
.m4a
WMA9 Standard2)4)
.wma
LPCM
.wav
Fotografie1)
Formát súboru
Prípony
JPEG
.jpg, .jpeg
GIF
.gif
PNG
.png
1)
Systém tieto súbory neprehráva pomocou funkcie
vykresľovacieho zariadenia.
2) Systém neprehráva súbory kódované pomocou
technológie DRM.
3)
Systém prehráva súbory vo formáte AVCHD, ktoré
sú zaznamenané prostredníctvom digitálnej
videokamery alebo podobných zariadení. Ak chcete
súbory vo formáte AVCHD sledovať, disk so súbormi
vo formáte AVCHD musí byť finalizovaný.
4)
Systém neprehráva súbory kódované pomocou
technológie Lossless alebo podobných technológií.
5) Systém tieto súbory neprehráva pomocou
funkcie DLNA.
6)
Systém prehráva disky s rozlíšením SD iba pomocou
funkcie DLNA.
72SK
Poznámka
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti od
ich formátu, kódovania, podmienok nahrávania
alebo stavu servera DLNA.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa
nemusia prehrať.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky na diskoch BD, DVD, CD
a v zariadeniach USB:
– priečinky až v tretej vetve stromu,
– až 500 súborov v jednej vetve stromu.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory alebo
priečinky uložené na serveri DLNA:
– priečinky až v 18. vetve stromu,
– až 999 súborov v jednej vetve stromu.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia Mass Storage
Class (MSC) (napríklad pamäť flash alebo pevný
disk), zariadenia na zachytávanie statických snímok
(SICD) a klávesnice so 101 klávesmi (iba cez predný
port
(USB)).
• Pred pripojením alebo odpojením pamäťového
zariadenia USB alebo iných zariadení vypnite systém,
aby ste predišli poškodeniu údajov, pamäťového
zariadenia USB alebo iných zariadení.
• Systém nemusí prehrávať videosúbory s vysokou
bitovou rýchlosťou z disku DATA CD plynulo.
Videosúbory s vysokou bitovou rýchlosťou sa
odporúča prehrávať z disku DATA DVD.
Podporované zvukové formáty
Systém podporuje nasledujúce zvukové formáty.
Formát
LPCM 2ch
Funkcia
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
BD/DVD
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI1
HDMI2
a
–
a
–
a
–
–
–
SAT/CABLE
TV
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: podporovaný formát.
–: nepodporovaný formát.
Ďalšie informácie
Poznámka
• V prípade zvukového formátu obsahujúceho ochranu pred kopírovaním, ako sú disky Super Audio CD alebo
DVD-Audio, sa prostredníctvom konektorov HDMI (IN 1) a HDMI (IN 2) neprijíma zvuk.
• V prípade formátu LPCM 2ch je podporovaná vzorkovacia frekvencia digitálneho signálu až 96 kHz pri používaní
funkcie HDMI1 alebo HDMI2 a 48 kHz pri používaní funkcie TV alebo SAT/CABLE.
73SK
Technické parametre
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ/predný P:
108 W + 108 W (pri
3 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P/stredový/priestorový Ľ/priestorový P:
167 W (na kanál pri
3 ohmoch, 1 kHz)
Basový reproduktor:
165 W (pri 3 ohmoch,
80 Hz)
Vstupy (analógové)
AUDIO (AUDIO IN)
Citlivosť: 450/250 mV
Vstupy (digitálne)
SAT/CABLE (COAXIAL)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podporované formáty:
LPCM 2CH (až 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podporované formáty:
LPCM 2CH (až 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Ladiaci rozsah
Modely pre USA a Kanadu: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom 100 kHz)
Ostatné modely:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom 50 kHz)
Anténa
Drôtová anténa FM
Konektory antény
75 ohmov, nevyvážené
Reproduktory
Predný/na priestorový zvuk (SS-TSB106) pre
model BDV-E380
Na priestorový zvuk (SS-TSB106) pre model
BDV-E880
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
Predný (SS-TSB108) pre modely BDV-E980/
BDV-E880
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
Obraz
Výstupy
VIDEO: 1 Vš-š, 75 ohmov
COMPONENT*:
Y: 1 Vš-š, 75 ohmov
PB, PR: 0,7 Vš-š
75 ohmov
Rozmery (približne)
HDMI
Typ A (19-kolíkový)
Hmotnosť (približne)
Systém BD/DVD/Super Audio CD/CD
Systém formátu signálu
Modely pre USA a Kanadu: NTSC
Ostatné modely:
NTSC alebo PAL
USB
Port
(USB):
Typ A (na pripojenie
pamäťového zariadenia
USB, čítača pamäťových
kariet, digitálnych
fotoaparátov a digitálnych
videokamier)
Konektor LAN (100)
Konektor 100BASE-TX
Ladenie v pásme FM
Systém
74SK
Digitálny syntezátor so
slučkou fázového závesu
riadený kryštálom
96 mm × 775 mm × 72 mm
(Š x V x H) (časť
montovaná na stenu)
275 mm × 1205 mm ×
245 mm (Š x V x H)
(celý reproduktor)
1,3 kg (časť montovaná
na stenu)
2,8 kg (celý reproduktor)
Stredový (SS-CTB103)
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
315 mm × 59 mm × 53 mm
(Š x V x H)
0,4 kg
Basový reproduktor (SS-WSB104) pre modely
BDV-E880/BDV-E380
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
LAN
96 mm × 775 mm × 72 mm
(Š x V x H) (časť
montovaná na stenu)
275 mm × 1205 mm ×
245 mm (Š x V x H)
(celý reproduktor)
1,4 kg (časť montovaná
na stenu)
2,9 kg (celý reproduktor)
Na priestorový zvuk (SS-TSB109) pre model
BDV-E980
* Platí iba pre modely predávané mimo Európy
a Saudskej Arábie.
Konektor
96 mm × 245 mm × 96 mm
(Š x V x H)
0,6 kg
380 mm × 330 mm ×
191 mm (Š x V x H)
6,3 kg
Basový reproduktor (SS-WSB105) pre model
BDV-E980
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
415 mm × 340 mm ×
215 mm (Š x V x H)
7,8 kg
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Modely pre Taiwan:
Ostatné modely:
Príkon
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
120 V, striedavý prúd,
50 alebo 60 Hz
220 V – 240 V, striedavý
prúd, 50 alebo 60 Hz
Zapnuté: 165 W
Pohotovostný režim:
0,3 W (v režime úspory
energie)
430 mm × 75 mm ×
320 mm (Š x V x H)
vrátane vystupujúcich častí
4,1 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
Ďalšie informácie
• Príkon v pohotovostnom režime: 0,3 W.
• Pomocou plne digitálneho zosilňovača S-Master
možno dosiahnuť viac než 85-percentnú účinnosť
napájania zostavy zosilňovača.
75SK
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nezadaný
Zoznam kódov na rodičovskú ochranu a kódov oblastí
Kód
Oblasť
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Čile
Čína
Kolumbia
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
76SK
Kód
Oblasť
Nemecko
Grécko
Hongkong
India
Indonézia
Írsko
Taliansko
Japonsko
Kórea
Luxembursko
Malajzia
Kód
Oblasť
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Poľsko
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Kód
Oblasť
Švédsko
Švajčiarsko
Taiwan
Thajsko
Spojené
kráľovstvo
Register
Čísla
3D 34
A
A/V SYNC 42
Aktualizácia 57
Automatická kalibrácia 48, 60
Automatické začatie večierka 63
Automatické zobrazenie 62
Automatický pohotovostný
režim 62
Kód oblasti na rodičovskú
ochranu 61
Kompresia dynamického rozsahu
zvukov 59
Kontrola prístupu k
vykresľovaciemu zariadeniu 63
N
Formát obrazovky 58
Nastavenia hudby 61
Nastavenia obrazovky 58
Nastavenia reproduktorov 49, 60
Hlasitosť 49
Pripojenie 49
Vzdialenosť 49
Nastavenia rodičovskej
ochrany 61
Nastavenia servera pripojenia 63
Nastavenia siete 62
Nastavenia sledovania diskov BD
alebo DVD 60
Nastavenia služby Gracenote 62
Nastavenia zvuku 59
Nastavenie priestorového
zvuku 60
Nastavenie trojrozmerného
výstupu 58
Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie 58
Nastavenie vykresľovacieho
zariadenia 63
Nastavenie zmiešavania zvukov
na disku BD 59
H
O
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 59
Heslo 61
Obnovenie nastavení 63
Obnovenie výrobných
predvolených nastavení 63
OSD 61
Oslabenie zvuku 59
Osvetlenie/zobrazenie 61
Ovládanie pripojenia
HDMI 47, 62
B
BD-LIVE 34
BONUSVIEW 34
BRAVIA Internet Video 38
BRAVIA Sync 47
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 48
Detská zámka 50
Diagnostika pripojenia k sieti 62
Diaľkový ovládač 14
Disk CD 71
Disk DVD 71
Displej predného panela 12
DLNA 38, 63
Dolby Digital 43
DTS 43
F
I
Informácie o prehrávaní 35
Informácie o systéme 62
Inicializácia osobných
informácií 63
Internetové nastavenia 53, 62
Internetové pripojenie k službe
BD 60
Internetový obsah 38
J
Jednoduché nastavenie 29, 63
K
Kanály prehrávania diskov Super
Audio CD 61
Kód oblasti 71
P
Pomer strán pre disky DVD 58
Ponuka disku BD alebo DVD 60
Predný panel 11
Prehrateľné disky 71
Prezentácia 41
R
RDS 46
Registrácia zariadenia Media
remote 63
Registrované zariadenia Media
remote 63
Režim filmovej konverzie 58
Režim FM 45
Režim pozastavenia 59
Režim rýchleho spustenia 62
Rodičovská ochrana pre
disky BD 61
Rodičovská ochrana pre disky
DVD 61
Rodičovská ochrana pre videá na
internete 61
S
Šetrič obrazovky 62
Sieťová aktualizácia 57
SLEEP 50
Spätný zvukový kanál 62
T
Testovací tón 50
Titulky 60
Typ televízora 58
U
USB 35
V
Videá na internete bez
hodnotenia 61
Vrstva prehrávania diskov Super
Audio CD 61
Vrstva prehrávania hybridných
diskov BD 60
Výstup BD/DVD-ROM
1080/24p 59
Výstup HDMI Deep Colour 59
Výstup zvuku 59
Výstupný formát obrazu 58
W
WEP 56
WPA2-PSK (AES) 56
WPA2-PSK (TKIP) 56
WPA-PSK (AES) 56
WPA-PSK (TKIP) 56
Z
Zadný panel 13
Zoznam kódov jazykov 76
Zvuk 60
Zvuk multiplexného vysielania 44
Zvukový efekt 60
77SK
Softvér tohto systému sa v budúcnosti môže aktualizovať. Ďalšie podrobnosti o dostupných
aktualizáciách nájdete na nasledujúcich adresách URL.
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v Taiwane:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising