Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Návod na použitie

4-279-067-11(2) (SK)
Systém
domáceho kina
Blu-ray Disc/DVD
Návod na použitie
BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte
v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami atď., aby ste predišli
požiaru. Na zariadenie
neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu
na zariadenie a neklaďte naň
predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, aby ste predišli
nebezpečenstvu požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému
žiareniu, ohňu a podobne.
Zariadenie musí byť bezpečne
pripevnené k podlahe alebo stene
v súlade s pokynmi na inštaláciu,
aby sa predišlo poraneniu.
Iba na používanie v interiéri.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov
s týmto produktom zvýši
nebezpečenstvo poškodenia zraku.
Keďže laserový lúč používaný
v tomto systéme domáceho kina
Blu-ray/DVD Disc môže poškodiť
zrak, nepokúšajte sa o rozobratie
skrinky.
Opravy prenechajte výlučne
kvalifikovanému personálu.
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT
TRIEDY 3R. Po otvorení
ochranného krytu lasera sa zo
2SK
zariadenia uvoľní viditeľné aj
neviditeľné laserové žiarenie,
a preto dbajte na to, aby ste sa vyhli
priamemu ožiareniu očí.
Toto označenie sa nachádza na
ochrannom kryte lasera vo vnútri
zariadenia.
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT
1. TRIEDY. Toto označenie sa
nachádza na zadnej vonkajšej časti.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia
starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte
alebo jeho balení znamená, že
s výrobkom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení.
Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii
produktu. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia
odpadových
batérií
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej
balení znamená, že s batériou
dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže
tento symbol používať spolu so
symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti
(Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by
ste ho mali odovzdať na príslušnom
zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste
zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu alebo
batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre
oblasť elektromagnetickej
kompatibility a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Pre zákazníkov v Austrálii
Toto zariadenie by sa malo
inštalovať a používať vo
vzdialenosti aspoň 20 cm medzi
žiaričom a ľudským telom (okrem
končatín: rúk, zápästí, nôh
a členkov).
Hlavná jednotka
Štítok sa nachádza na zadnej strane
vonkajšej časti.
Upozornenia
Zdroje napájania
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je
odpojené od elektrickej siete, kým
je pripojené k sieťovej zásuvke.
• Keďže sa zariadenie odpája od
elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné
fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od
sieťovej zásuvky.
Sledovanie
trojrozmerného obrazu
Niektoré osoby môžu mať počas
sledovania trojrozmerného obrazu
nepríjemné pocity (ako sú
presilenie očí, únava alebo
nevoľnosť), a preto spoločnosť Sony
odporúča, aby si všetky osoby
sledujúce trojrozmerný obraz robili
pravidelné prestávky. Dĺžka
a frekvencia potrebných prestávok
sa u jednotlivých osôb líši. Musíte
sa rozhodnúť, aká prestávka je pre
vás najlepšia. Ak máte akékoľvek
nepríjemné pocity, mali by ste
trojrozmerný obraz prestať
sledovať, kým tieto pocity
nezmiznú. V prípade potreby sa
poraďte s lekárom. Takisto by ste
si mali pozrieť (i) používateľskú
príručku alebo výstražné hlásenia
iného zariadenia používaného
s týmto produktom, prípadne
obsah disku Blu-ray Disc
prehrávaného pomocou tohto
produktu a (ii) našu webovú
lokalitu (http://esupport.sony.com/),
kde nájdete najnovšie informácie.
Zrak malých detí (najmä do veku
šiestich rokov) sa neustále vyvíja.
Skôr než malým deťom dovolíte
sledovať trojrozmerný obraz,
poraďte sa s lekárom (napríklad
s detským alebo očným lekárom).
Dospelé osoby by mali dohliadnuť,
aby malé deti dodržiavali
odporúčania uvedené vyššie.
Bezdrôtový vysielač
(EZW-RT50) a prijímač
Blu-ray Disc/DVD
(HBD-L800)
(pre zákazníkov v Austrálii)
Toto zariadenie by sa malo
inštalovať a používať vo
vzdialenosti aspoň 20 cm medzi
žiaričom a ľudským telom (okrem
končatín: rúk, zápästí, nôh
a členkov).
Bezdrôtový vysielač
(EZW-RT50) a systém
domáceho kina Blu-ray
Disc/DVD (BDV-L600/
BDV-L800/BDV-L800M)
(pre zákazníkov v Európe)
Pozrite si dodaný dokument
Informácie o súlade s normami pre
bezdrôtové produkty.
Ochrana pred
kopírovaním
Na médiách Blu-ray DiscTM aj
DVD sa nachádzajú pokročilé
systémy na ochranu obsahu.
Tieto systémy, nazývané AACS
(Advanced Access Content System)
a CSS (Content Scramble System),
môžu obsahovať funkcie
obmedzujúce prehrávanie,
analógový výstup a ďalšie podobné
funkcie. Prevádzka tohto produktu
a príslušné obmedzenia sa môžu
líšiť v závislosti od dátumu
zakúpenia, pretože riadiaci orgán
pre systém AACS môže po
zakúpení produktu prijať nové
pravidlá týkajúce sa obmedzení
alebo ich zmeniť.
Autorské práva
a ochranné známky
• Tento systém zahŕňa technológie
Dolby* Digital a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené na základe
licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého
písmena D sú ochrannými
známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe
licencie podľa patentov
USA č.: 5 451 942, 5 956
674, 5 974 380, 5 978 762,
6 226 616, 6 487 535, 7 212
872, 7 333 929, 7 392 195,
7 272 567 a iných patentov
vydaných alebo čakajúcich
na vydanie v USA a iných
krajinách. DTS, DTS-HD
a príslušný symbol
sú registrovanými
ochrannými známkami
a DTS-HD Master Audio
a logá DTS sú ochrannými
známkami spoločnosti
DTS, Inc.. Produkt
obsahuje softvér.
© DTS, Inc. Všetky
práva vyhradené.
• Tento systém je vybavený
technológiou High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými
3SK
známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných
krajinách.
• Java je ochrannou známkou
spoločnosti Oracle alebo jej
sesterských spoločností.
• BD-LIVE a BONUSVIEW sú
ochrannými známkami asociácie
Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray Disc je ochranná známka.
• Logá Blu-ray Disc, DVD+RW,
DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO a CD sú ochranné
známky.
• Blu-ray 3D a logo Blu-ray 3D sú
ochrannými známkami asociácie
Blu-ray Disc Association.
• BRAVIA je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• AVCHD a logo AVCHD sú
ochrannými známkami
spoločností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
• , XMB a xross media bar sú
ochrannými známkami
spoločností Sony Corporation
a Sony Computer
Entertainment Inc.
• PLAYSTATION je ochrannou
známkou spoločnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
• Technológiu na rozpoznanie
hudby a videí a súvisiace údaje
poskytuje spoločnosť Gracenote®.
Technológie spoločnosti
Gracenote predstavujú
priemyselný štandard v oblasti
rozpoznávania hudby
a poskytovania súvisiaceho
obsahu. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.gracenote.com.
Autorské práva na údaje súvisiace
s diskami CD, DVD, Blu-ray Disc,
hudbou a videami poskytované
spoločnosťou Gracenote, Inc. –
© 2000 až súčasnosť Gracenote.
Autorské práva na softvér
Gracenote Software – © 2000 až
súčasnosť Gracenote. Na tento
produkt alebo službu sa vzťahuje
najmenej jeden patent,
vlastníkom ktorého je spoločnosť
Gracenote. Neúplný zoznam
príslušných patentov spoločnosti
Gracenote nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, logo a ligatúra
4SK
Gracenote a logo Powered by
Gracenote sú registrovanými
ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami
spoločnosti Gracenote v USA
alebo iných krajinách.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je
osvedčenie o známke spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Označenie Wi-Fi Protected
Setup™ je označením spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™ a Wi-Fi
Protected Setup™ sú ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi
Alliance.
• PhotoTV HD a logo PhotoTV
HD sú ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
• Na technológiu a patenty
kódovania zvuku MPEG Layer-3
poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano a iPod touch sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA
a iných krajinách.
• Spojenia Made for iPod a Made
for iPhone znamenajú, že
elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone
a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za
prevádzku zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod
alebo iPhone môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt obsahuje
technológiu, ktorá podlieha
určitým právam duševného
vlastníctva spoločnosti Microsoft.
Používanie alebo distribúcia tejto
technológie oddelene od tohto
produktu je zakázaná bez
príslušnej licencie alebo licencií
od spoločnosti Microsoft.
Vlastníci obsahu chránia svoje
duševné vlastníctvo vrátane
obsahu, na ktorý sa vzťahujú
autorské práva, pomocou
technológie prístupu k obsahu
Microsoft PlayReady™. Toto
zariadenie používa technológiu
PlayReady na prístup k obsahu
chránenému pomocou
technológie PlayReady alebo
WMDRM. Ak zariadenie
nedokáže správne presadzovať
obmedzenia týkajúce sa
používania obsahu, vlastníci
obsahu môžu od spoločnosti
Microsoft požadovať, aby zrušila
funkcie zariadenia na prehrávanie
obsahu chráneného pomocou
technológie PlayReady. Toto
zrušenie by nemalo ovplyvniť
nechránený obsah ani obsah
chránený pomocou inej
technológie na prístup k obsahu.
Vlastníci obsahu môžu od vás
požadovať inováciu technológie
PlayReady, aby ste ich obsah
mohli používať. Ak inováciu
odmietnete, nebudete môcť získať
prístup k obsahu, ktorý vyžaduje
inováciu.
• DLNA®, logo DLNA a DLNA
CERTIFIED™ sú ochrannými
známkami, servisnými známkami
alebo osvedčeniami o známke
spoločnosti Digital Living
Network Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky
sú ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
• Ostatné názvy systémov
a produktov sú vo všeobecnosti
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými
známkami príslušných výrobcov.
V tomto dokumente sa
neuvádzajú označenia ™ a ®.
Informácie
o tomto Návode
na použitie
• Pokyny v tomto Návode na
použitie opisujú ovládacie
prvky na diaľkovom ovládači.
Môžete tiež používať
ovládacie prvky na hlavnej
jednotke, ak majú rovnaký
alebo podobný názov ako
prvky na diaľkovom ovládači.
• Výraz disk sa v tejto príručke
používa na všeobecné
označenie diskov BD, DVD,
Super Audio CD alebo CD,
pokiaľ v texte alebo na
obrázkoch nie je uvedené
inak.
• Pokyny uvedené v tejto
príručke sú určené pre
modely BDV-L800,
BDV-L800M a BDV-L600.
Na ilustračné účely sa
používa model BDV-L600.
Akákoľvek odlišnosť v
prevádzke je v texte jasne
označená, napríklad slovami
„iba model BDV-L600“.
• Niektoré obrázky majú
podobu abstraktných kresieb
a môžu sa líšiť od skutočných
produktov.
• Položky zobrazené na
televíznej obrazovke sa môžu
v jednotlivých oblastiach líšiť.
• Predvolené nastavenie je
podčiarknuté.
5SK
Obsah
Informácie o tomto Návode
na použitie.............................................5
Odbalenie .....................................................7
Prehľad častí a ovládacích prvkov...........10
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia systému............ 16
Krok č. 2: Pripojenie systému .......... 18
Krok č. 3: Vykonanie jednoduchého
nastavenia................................... 32
Krok č. 4: Výber zdroja ..................... 33
Krok č. 5: Priestorový zvuk .............. 34
Prehrávanie
Prehrávanie disku .....................................36
Prehrávanie obsahu zariadenia USB ......37
Prehrávanie obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone .......................................38
Prehrávanie prostredníctvom siete.........40
Dostupné možnosti ..................................42
Nastavenie zvuku
Výber vhodného efektu pre zdroj...........45
Výber zvukového formátu, stôp vo
viacerých jazykoch alebo kanálu......45
Reprodukovanie zvuku
multiplexného vysielania ..................46
Ladič rozhlasových staníc
Počúvanie rádia .........................................47
Používanie rozhlasového údajového
systému (RDS)....................................48
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control for HDMI
(Ovládanie pripojenia HDMI) pre
funkciu BRAVIA Sync ......................49
Nastavenie reproduktorov.......................50
Používanie časovača spánku....................51
Inaktivácia tlačidiel
na hlavnej jednotke............................51
Ovládanie televízora alebo
iných zariadení pomocou
dodaného diaľkového ovládača........52
Úspora energie
v pohotovostnom režime ..................53
Prehľadávanie webových lokalít..............53
6SK
Ďalšie nastavenia
bezdrôtového systému.......................55
Nastavenie siete.........................................56
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky nastavení.............61
[Remote Controller Setting Guide]
(Sprievodca nastavením
diaľkového ovládača).........................62
[Network Update]
(Sieťová aktualizácia).........................62
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky) ....................62
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku).....64
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania
diskov BD alebo DVD) .....................65
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej
ochrany) ..............................................65
[Music Settings]
(Nastavenia hudby) ...........................66
[System Settings]
(Nastavenia systému) ........................66
[Network Settings]
(Nastavenia siete)...............................68
[Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie)...................68
[Resetting]
(Obnovenie nastavení)......................68
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia ..............................69
Poznámky o diskoch ................................70
Riešenie problémov ..................................71
Prehrateľné disky ......................................77
Prehrateľné typy súborov.........................78
Podporované zvukové formáty...............79
Technické parametre................................80
Zoznam kódov jazykov ............................82
Register.......................................................83
Odbalenie
BDV-L800/BDV-L800M
• Hlavná jednotka (1)
• Panel pre zariadenie
iPod alebo iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Stojany reproduktorov (2)
• Skrutky (strieborné) (2)
• Predné reproduktory (2)
• Obrazový kábel panela pre
zariadenie iPod alebo
iPhone (1)
• Nástenná montážna
konzola A (1)
• Kábel USB (1)
• Nástenná montážna
konzola B (1)
• Basový reproduktor (1)
• Drôtová anténa FM (1)
• Kryt stojana (1)
• Bezdrôtové vysielače
(EZW-RT50) (2)
alebo
• Sieťový adaptér (1)
• Diaľkový ovládač (1)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Sieťová šnúra
(napájací kábel) (1)
• Návod na použitie
(iba austrálske modely)
• Sprievodca rýchlym
nastavením
• Sprievodca inštaláciou
reproduktorov
• Sprievodca inštaláciou hlavnej
jednotky
• Informácie o licenciách na
softvér
• Informácie o súlade
s normami pre bezdrôtové
produkty
• Záručný list
• Referenčná príručka
(iba európske modely)
7SK
BDV-L600
• Hlavná jednotka (1)
• Diaľkový ovládač (1)
• Bezdrôtové vysielače
(EZW-RT50) (2)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Sieťový adaptér (1)
• Predné reproduktory (2)
• Panel pre zariadenie
iPod alebo iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Sieťová šnúra
(napájací kábel) (1)
• Basový reproduktor (1)
• Obrazový kábel panela pre
zariadenie iPod alebo
iPhone (1)
• Kábel USB (1)
• Drôtová anténa FM (1)
alebo
• Kryt stojana (1)
8SK
• Návod na použitie
(iba austrálske modely)
• Sprievodca rýchlym
nastavením
• Sprievodca inštaláciou
reproduktorov
• Sprievodca inštaláciou hlavnej
jednotky
• Informácie o licenciách na
softvér
• Informácie o súlade s normami
pre bezdrôtové produkty
• Záručný list
• Referenčná príručka
(iba európske modely)
Príprava diaľkového ovládača
Vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA) tak, aby póly 3 a # na batériách zodpovedali značkám
vnútri priestoru pre batérie.
9SK
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Hlavná jednotka
VOLUME
A Ventilačné otvory
B Otvor na disk (str. 36)
C Dotykové tlačidlá a indikátory
Z (vysunutie)
Slúži na vysunutie disku.
D Snímač diaľkového ovládača
N (prehrávanie)
E Displej predného panela
Slúži na spustenie alebo opätovné spustenie
(obnovenie) prehrávania.
Po vložení disku obsahujúceho súbory
s obrázkami JPEG umožňuje spustiť
prezentáciu.
F Osvetľujúca dióda LED (str. 66)
x (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia (bodu
obnovenia).
Bod obnovenia titulu alebo stopy je
posledný prehrávaný bod a v prípade
priečinka s fotografiami je to posledná
zobrazená fotografia.
VOLUME +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti systému.
FUNCTION
Slúži na výber zdroja prehrávania.
10SK
FUNCTION
Informácie o dotykových tlačidlách
a indikátoroch
Dotykové tlačidlá fungujú, keď na nich svietia
indikátory.
Indikátory môžete zapnúť alebo vypnúť
nastavením položky [Illumination/Display]
(Osvetlenie/zobrazenie) (str. 66). Po nastavení
položky [Illumination/Display] (Osvetlenie/
zobrazenie) na hodnotu [Simple/Off]
(Jednoduché/vypnuté) sa indikátory vypnú.
V takom prípade sa dotknite ľubovoľného
dotykového tlačidla. Po rozsvietení indikátorov
sa dotknite požadovaného tlačidla.
Poznámka
• Tieto tlačidlá reagujú aj na jemný dotyk. Nestláčajte
ich použitím nadmernej sily.
Pohľad zboku
(bez krytu panela)
A Port
(USB) (ľavý) (str. 37)
Slúži na pripojenie zariadenia USB.
B "/1 (zapnutie alebo pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie hlavnej jednotky alebo na
jej prepnutie do pohotovostného režimu.
C Konektor VIDEO OUT (str. 19)
D Konektor HDMI OUT (str. 19)
E Konektor HDMI IN 1 (str. 21)
F Konektor HDMI IN 2 (str. 21)
Zadný panel
H Port
(USB) (zadný) (str. 37)
Slúži na pripojenie zariadenia USB.
I Konektor TV DIGITAL IN (OPTICAL)
(str. 19)
J Konektor ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL
(str. 22)
K Otvor na bezdrôtový vysielač (EZW-RT50/
EZW-RT20) (str. 25)
Vysielač EZW-RT50 sa dodáva so
systémom.
G Konektor LAN(100) (str. 23)
11SK
Displej predného panela
Informácie o indikátoroch na displeji predného panela
A Zobrazuje stav prehrávania pomocou
systému.
B Rozsvieti sa po aktivovaní opakovaného
prehrávania.
C Svieti pri prijímaní stereofónneho zvuku.
(Platí len pre rádio.)
D Svieti pri prehrávaní pomocou funkcie
PARTY STREAMING systému.
E Rozsvieti sa po správnom pripojení
konektora HDMI OUT k zariadeniu
kompatibilnému so zabezpečením HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) so vstupom HDMI alebo DVI
(Digital Visual Interface).
12SK
F Svieti, kým je aktivované stlmenie zvuku.
G Zobrazuje stav systému, napríklad
frekvenciu rozhlasovej stanice a pod.
H Rozsvieti sa, keď sa prostredníctvom
konektora HDMI OUT reprodukujú
obrazové signály 720p/1080i/1080p.
Basový reproduktor
Predný panel
Zadný panel
A Indikátor LINK/STANDBY
Môžete skontrolovať stav bezdrôtového
prenosu medzi hlavnou jednotkou
a basovým reproduktorom.
B Konektory SPEAKERS
C Ventilačné otvory
D Tlačidlo "/1 (napájanie)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie basového
reproduktora.
Indikátor
Stav
Svieti na
zeleno.
Systém je zapnutý, bezdrôtový
prenos je aktivovaný
a prijímajú sa zvukové signály.
E Tlačidlo SECURE LINK (str. 55)
Svieti na
oranžovo.
Systém je zapnutý, bezdrôtový
prenos je aktivovaný pomocou
funkcie zabezpečeného
prepojenia a prijímajú sa
zvukové signály.
F Otvor na bezdrôtový vysielač (EZW-RT50/
EZW-RT20) (str. 25)
Slúži na spustenie funkcie zabezpečeného
prepojenia.
Vysielač EZW-RT50 sa dodáva
so systémom.
Rýchlo bliká na Bezdrôtový vysielač nie je
zeleno.
správne zasunutý do otvoru na
bezdrôtový vysielač.
Pomaly bliká
Bezdrôtový prenos je
na zeleno alebo inaktivovaný.
oranžovo.
Svieti na
červeno.
Basový reproduktor
je v pohotovostnom
režime, pričom systém je
v pohotovostnom režime
alebo je inaktivovaný
bezdrôtový prenos.
Nesvieti.
Basový reproduktor je
vypnutý.
Bliká na
červeno.
Ochrana basového
reproduktora je aktívna.
13SK
AV "/1 (zapnutie alebo pohotovostný
režim) (str. 52)
Diaľkový ovládač
Nasledujúci opis sa týka iba tlačidiel na
ovládanie systému. Informácie o tlačidlách na
ovládanie pripojených zariadení nájdete v časti
Ovládanie televízora alebo iných zariadení
pomocou dodaného diaľkového ovládača
(str. 52).
Slúži na zapnutie televízora alebo iného
zariadenia alebo na jeho prepnutie do
pohotovostného režimu.
"/1 (zapnutie alebo pohotovostný režim)
(str. 32, 47)
Slúži na zapnutie systému alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
B Číselné tlačidlá (str. 48, 52)
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
9
STB
7
8
ENTER
Slúži na prechod na vybratú položku.
2
9
ENTER
0
3
TOP MENU
POP UP/ MENU
4
TOOLS
OPTIONS
RETURN
FUNCTION
MENU
SOUND MODE
HOME
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Slúžia na zadávanie čísel titulov alebo
kapitol, predvolených čísel staníc atď.
C Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté,
modré)
Tlačidlá na rýchly výber položiek
v niektorých ponukách diskov BD (možno
ich používať aj na interaktívne operácie
v jazyku Java na diskoch BD).
D TOP MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie hlavnej
ponuky disku BD alebo DVD.
5
POP UP/MENU
6
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM alebo
ponuky disku DVD.
8
OPTIONS (str. 34, 42, 54)
PROG
DISPLAY
7
SLEEP
• Na tlačidlách 5,
, PROG + a N sa
nachádzajú hmatové body. Pri používaní
diaľkového ovládača môžete tieto body využiť
na rozpoznanie tlačidiel.
• Názvy tlačidiel, ktoré fungujú po stlačení
tlačidla prevádzkového režimu TV alebo STB,
sú vyznačené žltou alebo zelenou farbou.
Slúži na zobrazenie ponuky možností na
televíznej obrazovke alebo na displeji
predného panela. (Umiestnenie sa líši
v závislosti od vybratej funkcie.)
RETURN
Slúži na návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
C/X/x/c
Slúži na zvýraznenie zobrazenej položky.
(prechod)
Slúži na prechod na vybratú položku.
A Z (vysunutie)
14SK
E FUNCTION (str. 33, 47)
Slúži na vysunutie disku.
Slúžia na výber zdroja prehrávania.
SPEAKERS TVyAUDIO
HOME (str. 32, 47, 50, 53, 55, 56, 61)
Umožňuje vybrať, či sa zvuk televízora bude
prenášať z reproduktorov systému alebo
televízora. Táto funkcia je k dispozícii iba
po nastavení položky [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) na hodnotu
[On] (Zapnuté) (str. 67).
Slúži na prechod do domovskej ponuky
systému alebo jej zatvorenie.
SOUND MODE (str. 45)
Slúži na výber zvukového režimu.
F Tlačidlá na ovládanie prehrávania
G
Pozrite si časť Prehrávanie (str. 36).
./> (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
(zvuk) (str. 45, 46)
Slúži na výber zvukového formátu
alebo stopy.
Slúžia na presun na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu kapitolu, stopu alebo súbor.
2 (hlasitosť) +/– (str. 47)
(opakované prehrávanie alebo
Slúži na nastavenie hlasitosti.
posun)
DISPLAY (str. 37, 40, 53)
Slúžia na rýchly posun aktuálnej scény
o 10 sekúnd dozadu a jej opakované
prehratie alebo na rýchly posun aktuálnej
scény o 15 sekúnd dopredu.
Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní
a prehľadávaní webu na televíznej
obrazovke.
Slúži na zobrazenie predvolenej rozhlasovej
stanice, frekvencie a ďalších informácií na
displeji predného panela.
Keď je nastavená iná funkcia než BD/DVD,
na displeji predného panela sa zobrazia
informácie o prúde údajov. Keď je
v systéme nastavená funkcia HDMI1,
HDMI2 alebo TV, informácie o prúde
údajov sa zobrazia iba pri vstupe
digitálneho signálu.
V závislosti od prúdu údajov alebo
dekódovanej položky sa informácie o prúde
údajov nemusia zobraziť.
m/M (rýchle alebo pomalé
prehrávanie a zmrazenie obrazu)
Slúžia na rýchly posun disku dozadu alebo
dopredu počas prehrávania. Každým
stlačením tlačidla sa zmení rýchlosť
vyhľadávania.
Ak v režime pozastavenia stlačíte a podržíte
tieto tlačidlá dlhšie než jednu sekundu,
aktivuje sa spomalené prehrávanie.
Po stlačení v režime pozastavenia sa obraz
prehráva po jednotlivých snímkach.
Spomalené prehrávanie a prehrávanie
jednotlivých snímok nie je dostupné pri
diskoch Blu-ray 3D.
N (prehrávanie)
Slúži na spustenie alebo opätovné spustenie
(obnovenie) prehrávania.
Keď je systém zapnutý a je nastavená
funkcia BD/DVD, aktivuje prehrávanie
jedným dotykom (str. 49).
X (pozastavenie)
Slúži na pozastavenie alebo opätovné
spustenie prehrávania.
x (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia (bodu
obnovenia). Bod obnovenia titulu alebo
stopy je posledný prehrávaný bod
a v prípade priečinka s fotografiami je to
posledná zobrazená fotografia.
Tlačidlá na ovládanie rádia
Pozrite si časť Ladič rozhlasových staníc
(str. 47).
PRESET +/–
(stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
SLEEP (str. 51)
Slúži na nastavenie časovača spánku.
H
(titulky) (str. 65)
Slúži na výber jazyka titulkov v prípade, že
sú na disku BD-ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.
I Tlačidlá prevádzkového režimu (str. 52)
Slúži na zmenu zariadenia ovládaného
pomocou diaľkového ovládača.
BD: Môžete ovládať tento systém domáceho
kina Blu-ray/DVD Disc.
TV: Môžete ovládať televízor.
STB: Môžete ovládať prijímač káblovej
televízie, digitálny satelitný prijímač,
prijímač digitálneho obrazu a ďalšie
zariadenia.
(obľúbené položky)
Slúži na zobrazenie internetového obsahu
pridaného do zoznamu Favorites List
(Zoznam obľúbených položiek). Môžete
uložiť 18 obľúbených položiek týkajúcich sa
internetového obsahu.
TUNING +/–
15SK
Začíname
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia systému
Môžete si vybrať jednu z troch polôh na inštaláciu hlavnej jednotky: v zvislej polohe, vo vodorovnej
polohe alebo na stenu. Podrobné informácie nájdete v časti Výber inštalačnej polohy hlavnej jednotky
(str. 27).
Na stenu môžete nainštalovať aj predné reproduktory. Podrobné informácie nájdete v dodanom
Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov.
Umiestnenie systému
Systém nainštalujte podľa nasledujúceho obrázka.
A Predný reproduktor (L (ľavý))
B Predný reproduktor (R (pravý))
C Basový reproduktor
D Hlavná jednotka
Poznámka
• Pri umiestňovaní reproduktorov alebo stojanov reproduktorov s pripojenými reproduktormi na špeciálne ošetrenú
podlahu (navoskovanú, naolejovanú, vyleštenú a pod.) buďte opatrní, pretože to môže viesť k vytvoreniu škvŕn
alebo k zmene farby.
• Ak do blízkosti hlavnej jednotky umiestnite nejaký predmet, nechajte napravo od otvoru na disk priestor približne
15 cm na vloženie a vysunutie disku.
Približne 15 cm
• O reproduktor sa neopierajte ani sa naň nevešajte, pretože môže spadnúť.
• V závislosti od umiestnenia basového reproduktora môže dôjsť k skresleniu obrazu na televíznej obrazovke.
V takom prípade premiestnite basový reproduktor ďalej od televízora.
• Nezakrývajte ventilačné otvory hlavnej jednotky (str. 10).
• Obidva predné reproduktory umiestnite do rovnakej vzdialenosti od miesta počúvania (A).
16SK
Poznámka k manipulácii s basovým reproduktorom
Pri dvíhaní nedržte basový reproduktor za stredný otvor. Mohol by sa poškodiť ovládač reproduktora.
Pri dvíhaní držte basový reproduktor za spodnú časť.
Otvor
Tip
• Basový reproduktor sa odporúča umiestniť na tvrdú podlahu.
• Basový reproduktor môžete umiestniť naľavo alebo napravo od hlavnej jednotky tak, aby bol otočený k miestu
počúvania.
17SK
Začíname
• Predné reproduktory by mali byť od seba vzdialené aspoň 0,6 metra.
• Predné reproduktory umiestnite tak, aby ich predná strana smerovala od televízora. Skontrolujte, či sa pred
reproduktormi nenachádzajú žiadne prekážky.
• Obidva predné reproduktory by mali smerovať priamo dopredu. Reproduktory neumiestňujte šikmo.
Začíname
Krok č. 2: Pripojenie systému
Informácie o pripojení systému nájdete na nasledujúcich stranách.
Sieťové šnúry (napájacie káble) hlavnej jednotky a basového reproduktora zapojte do sieťovej zásuvky
(elektrickej siete) až po pripojení všetkých ostatných zariadení.
Poznámka
• Ak pripájate iné zariadenie s ovládaním hlasitosti, znížte hlasitosť ostatných zariadení na úroveň, pri ktorej
nedochádza k skresleniu zvuku.
Pripojenie reproduktorov k basovému reproduktoru
Reproduktorové káble pripojte tak, aby sa zhodovali s farbou konektorov SPEAKERS basového
reproduktora.
Pri pripájaní k basovému reproduktoru zasúvajte konektor, až kým nezacvakne.
Zadná strana predného
reproduktora
Zadný panel basového
reproduktora
Červený
(pravý predný
reproduktor (R))
Zadná strana predného
reproduktora
Biely
(ľavý predný
reproduktor (L))
Odobratie krytu panela hlavnej jednotky
Skôr než pripojíte káble, odoberte z hlavnej jednotky kryt panela.
Opatrne zatlačte na kryt panela
v mieste (A) a posuňte ho do strany.
18SK
Pripojenie televízora
V závislosti od konektorov a funkcií na televízore vyberte príslušný spôsob pripojenia.
• Ak je televízor vybavený konektorom HDMI s označením ARC*: pripojenie A
• Ak je televízor vybavený konektorom HDMI: pripojenia A a C
• Ak televízor nie je vybavený konektormi HDMI: pripojenia B a C
Pripojenie na prenos zvuku
Pripojenia na prenos obrazu
A
B
C
Kábel High Speed
HDMI
(nedodáva sa)
Obrazový kábel
(nedodáva sa)
Digitálny optický
kábel
(nedodáva sa)
Kvalita obrazu
Zadný panel hlavnej jednotky
Žltý
Žltý
**
Do
konektora
obrazového
vstupu na
televízore.
Do
konektora
HDMI IN na
televízore.
Tok signálu
: Obrazový signál
Do
konektora
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
na
televízore.
: Zvukový signál
* Audio Return Channel. Podrobné informácie nájdete v časti Informácie o funkcii Audio Return Channel (str. 20).
** K dispozícii iba v prípade, ak je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return Channel.
19SK
Začíname
Pripojením systému k televízoru môžete obraz zo systému zobrazovať na televíznej obrazovke a zvuk
z televízora počúvať prostredníctvom reproduktorov systému.
Začíname
A Pripojenie pomocou kábla HDMI
Ak je televízor vybavený konektorom HDMI, pripojte televízor pomocou kábla High Speed HDMI.
V porovnaní s inými typmi pripojenia dosiahnete lepšiu kvalitu obrazu.
Ak televízor pripájate pomocou kábla High Speed HDMI, pri nastavení Easy Setup (Jednoduché
nastavenie) musíte vybrať typ výstupného signálu (str. 32).
Ďalšie nastavenia pripojenia HDMI nájdete v časti [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) (str. 67).
Informácie o funkcii Audio Return Channel
Ak je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return Channel, pri pripojení pomocou kábla
High Speed HDMI sa tiež prenáša digitálny zvukový signál z televízora. Nemusíte vytvoriť oddelené
pripojenie zvuku, aby ste mohli počúvať zvuk z televízora. Informácie o nastavení funkcie Audio
Return Channel nájdete v časti [Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál) (str. 67).
B Pripojenie pomocou obrazového kábla
Ak televízor nie je vybavený konektorom HDMI, vytvorte toto pripojenie.
C Pripojenie pomocou digitálneho optického kábla
Pri tomto pripojení sa prenáša do systému zvukový signál z televízora. Ak chcete zvuk z televízora
počúvať prostredníctvom systému, vytvorte toto pripojenie. Pomocou tohto pripojenia sa v systéme
prijíma signál multiplexného vysielania vo formáte Dolby Digital a reprodukuje zvuk multiplexného
vysielania.
Poznámka
• Zvuk z televízora môžete reprodukovať výberom funkcie TV (str. 33).
20SK
Pripojenie ďalších zariadení pomocou konektora HDMI (OUT)
Zadný panel hlavnej jednotky
Kábel High Speed HDMI (nedodáva sa)
Do konektora HDMI OUT na
externom prijímači,
digitálnom satelitnom
prijímači, konzole
PLAYSTATION®3 atď.
Poznámka
• Obrazové signály z konektorov HDMI IN 1/2 sa prenášajú do konektora HDMI OUT iba po výbere funkcie HDMI1
alebo HDMI2.
• Ak chcete z konektorov HDMI IN 1/2 prenášať do konektora HDMI OUT zvukový signál, pravdepodobne budete
musieť zmeniť nastavenia výstupu zvuku. Podrobné informácie nájdete v časti [Audio Output] (Výstup zvuku)
v kapitole [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) (str. 64).
• Zvukový vstup zariadenia pripojeného ku konektoru HDMI IN 1 môžete zmeniť na konektor TV DIGITAL IN
(OPTICAL). Podrobné informácie nájdete v časti [HDMI1 Audio Input mode] (Režim zvukového vstupu HDMI1)
v kapitole [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) (str. 67). (Platí iba pre európske modely.)
21SK
Začíname
Zariadenie vybavené konektorom HDMI (OUT), napríklad externý prijímač, digitálny satelitný
prijímač alebo konzolu PLAYSTATION®3, môžete pripojiť pomocou kábla High Speed HDMI.
V prípade pripojenia pomocou kábla High Speed HDMI sa môžu prenášať obrazové aj zvukové signály.
Ak systém a zariadenie prepojíte pomocou kábla High Speed HDMI, môžete vysokokvalitný digitálny
obraz a zvuk reprodukovať prostredníctvom konektora HDMI IN 1 alebo HDMI IN 2.
Začíname
Pripojenie antény
Zadný panel hlavnej jednotky
Drôtová anténa FM
(dodáva sa)
alebo
Poznámka
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne narovnajte.
Tip
• Ak máte slabý príjem signálu FM, použite 75-ohmový koaxiálny kábel (nedodáva sa) na pripojenie hlavnej jednotky
k exteriérovej anténe FM.
22SK
Pripojenie k sieti
Pre modely BDV-L800/BDV-L800M
Príslušný spôsob vyberte na základe prostredia siete LAN (Local Area Network).
• Ak používate bezdrôtovú sieť LAN
Systém je vybavený vstavaným adaptérom Wi-Fi a k sieti ho môžete pripojiť výberom príslušných
nastavení siete.
• Ak používate inú než bezdrôtovú sieť LAN
K sieti sa pripojte pomocou kábla LAN nasledujúcim spôsobom.
Zadný panel hlavnej jednotky
Internet
Modem ADSL alebo
káblový modem
Širokopásmový smerovač
Kábel LAN
(nedodáva sa)
Poznámka
• Vzdialenosť medzi hlavnou jednotkou a smerovačom bezdrôtovej siete LAN sa líši v závislosti od prostredia
používania. Ak sa systém nemôže pripojiť k sieti alebo ak je pripojenie k sieti nestabilné, premiestnite hlavnú
jednotku a smerovač bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe. Pokiaľ hlavnú jednotku a smerovač bezdrôtovej siete
LAN nemôžete premiestniť bližšie k sebe, použite voliteľný adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB
(iba model Sony UWA-BR100*).
• Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN prostredníctvom frekvenčného pásma 5 GHz, budete potrebovať
voliteľný adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB (iba model Sony UWA-BR100*).
* Podľa stavu v marci 2011. Adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB nemusí byť v niektorých regiónoch
alebo krajinách dostupný.
• Informácie o nastaveniach siete môžete získať aj z nasledujúcich stránok technickej podpory spoločnosti Sony:
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
23SK
Začíname
Poznámka
• Ak chcete systém pripojiť k sieti, musíte vybrať nastavenia siete, ktoré vyhovujú prostrediu používania
a zariadeniam. Podrobné informácie nájdete v častiach Nastavenie siete (str. 56) a [Network Settings] (Nastavenia
siete) (str. 68).
Pre model BDV-L600
Začíname
Príslušný spôsob vyberte na základe prostredia siete LAN (Local Area Network).
Zadný panel hlavnej jednotky
Internet
Modem ADSL alebo
káblový modem
Širokopásmový
smerovač
Kábel LAN
(nedodáva sa)
Adaptér bezdrôtovej siete
LAN s rozhraním USB
(nedodáva sa)
1 Nastavenie káblového pripojenia
Kábel LAN pripojte ku konektoru LAN(100) na hlavnej jednotke.
2 Nastavenie bezdrôtového pripojenia pomocou rozhrania USB
Bezdrôtovú sieť LAN používajte prostredníctvom adaptéra bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB
(iba model Sony UWA-BR100*).
Adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB nemusí byť v niektorých regiónoch alebo krajinách
dostupný.
* Podľa stavu v marci 2011.
Skôr než pripojíte predlžovací kábel alebo zasuniete adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB,
vypnite hlavnú jednotku. Po zasunutí adaptéra bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB do podstavca
a pripojení predlžovacieho kábla k portu
(USB) (zadnému alebo ľavému) (str. 11) znova zapnite
hlavnú jednotku.
Poznámka
• Vzdialenosť medzi adaptérom bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB a smerovačom bezdrôtovej siete LAN sa líši
v závislosti od prostredia používania. Ak sa systém nemôže pripojiť k sieti alebo ak je pripojenie k sieti nestabilné,
presuňte adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB na iné miesto alebo premiestnite adaptér bezdrôtovej
siete LAN s rozhraním USB a smerovač bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
• Informácie o nastaveniach siete môžete získať aj z nasledujúcich stránok technickej podpory spoločnosti Sony:
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
24SK
Zasunutie bezdrôtových vysielačov
Začíname
Hlavná jednotka prenáša zvuk do basového reproduktora, ktorý je pripojený k predným
reproduktorom. Bezdrôtový prenos aktivujte vykonaním nasledujúcich krokov.
1
Zasuňte bezdrôtový vysielač do hlavnej jednotky podľa značiek na zadnom paneli.
Zadný panel hlavnej jednotky
Bezdrôtový vysielač
2
Zasuňte bezdrôtový vysielač do basového reproduktora.
Zadný panel basového reproduktora
Bezdrôtový vysielač
Poznámka
• Bezdrôtový prenos sa aktivuje po zapnutí hlavnej jednotky a basového reproduktora (str. 31).
25SK
Začíname
Zapojenie sieťovej šnúry (napájacieho kábla) do hlavnej jednotky
Sieťovú šnúru (napájací kábel) hlavnej jednotky zapojte do sieťovej zásuvky (elektrickej siete) až po
pripojení všetkých ostatných zariadení.
1
Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel) do sieťového adaptéra.
Sieťový adaptér (dodáva sa)
Sieťová šnúra (napájací kábel) (dodáva sa)
2
Pripojte konektor sieťového adaptéra ku konektoru vstupu jednosmerného prúdu 14 V
(DC IN 14V) na zadnej strane hlavnej jednotky.
Odpojenie šnúry sieťového adaptéra
Opatrným nadvihnutím časti (A) konektora sieťového adaptéra vyberte konektor z medzery na
hlavnej jednotke (1), otočte konektor o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek (2) a vytiahnite
ho z hlavnej jednotky (3).
Poznámka
• Pri odpájaní šnúry sieťového adaptéra neťahajte za samotnú šnúru.
26SK
Výber inštalačnej polohy hlavnej jednotky
Inštalácia hlavnej jednotky v zvislej polohe
Pozrite si časť Nasadenie krytov (str. 28).
Inštalácia hlavnej jednotky vo vodorovnej polohe
Pozrite si dodaného Sprievodcu inštaláciou hlavnej jednotky.
Inštalácia hlavnej jednotky na stenu
Pozrite si dodaného Sprievodcu inštaláciou hlavnej jednotky.
Ak chcete hlavnú jednotku nainštalovať na stenu, obráťte sa na odborníka na inštaláciu.
Poznámka
• Pri inštalácii hlavnej jednotky na stenu budete potrebovať nástenné montážne konzoly A a B, ktoré sa nedodávajú
s modelom BDV-L600. V prípade potreby si konzoly (WS-L100) musíte zakúpiť.
27SK
Začíname
Môžete si vybrať jednu z troch polôh na inštaláciu hlavnej jednotky: v zvislej polohe, vo vodorovnej
polohe alebo na stenu.
Začíname
Nasadenie krytov
Po pripojení všetkých zariadení zoraďte káble a nasaďte kryty panela a stojana vykonaním
nasledujúcich krokov.
1
Položte hlavnú jednotku na jej prednú stranu.
Poznámka
• Hlavnú jednotku položte na mäkkú hrubú tkaninu, aby sa jednotka nepoškodila.
2
Spojte káble (okrem drôtovej antény FM), pretiahnite ich cez otvor na pravej strane
hlavnej jednotky, za svorku (A) a cez otvor na spodnej strane hlavnej jednotky.
Drôtovú anténu FM prevlečte cez malý výrez na zadnej strane hlavnej jednotky.
Drôtová anténa FM
3
Prevlečte sieťovú šnúru (napájací kábel) cez medzeru na hlavnej jednotke, zaistite ju za
zarážkami, pretiahnite cez otvor na ľavej strane hlavnej jednotky, za svorku (B) a cez otvor
na spodnej strane hlavnej jednotky.
Zarážky
28SK
4
Nasaďte kryt panela na zadnú stranu hlavnej jednotky.
Drôtová anténa FM
Poznámka
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po nasadení krytu panela vodorovne narovnajte drôtovú anténu FM.
• Ak chcete k bočnému panelu pripojiť dlhé a tenké zariadenie USB (napríklad pamäťové zariadenie USB),
použite port
(USB) na ľavej strane hlavnej jednotky.
5
Nasaďte kryt stojana na zadnú stranu hlavnej jednotky.
Zarovnajte obidva okraje spodnej časti krytu stojana s vodiacimi lištami na stojane (E) a potom
kryt stojana opatrne nasuňte.
Odobratie krytu stojana
Položte hlavnú jednotku na jej prednú stranu.
Zatlačte na príchytky na stojane a posuňte kryt stojana v smere šípky zobrazenej na obrázku nižšie.
29SK
Začíname
Položte ľavý okraj spodnej časti krytu panela na miesto (C), zarovnajte spodný výčnelok na kryte
panela s miestom (D) a potom kryt zasúvajte, kým nezacvakne.
Začíname
Otvorenie dvierok na kryte panela
Ak chcete uložiť káble na ľavej strane hlavnej jednotky, pred nasadením krytu panela otvorte dvierka
na kryte. Dajte pozor, aby ste dvierka nestratili.
Dvierka
Ak chcete dvierka otvoriť, odoberte kryt panela, uchopte dvierka a vytiahnite ich nahor a von.
Ak chcete dvierka zatvoriť, zarovnajte ich výčnelok s otvorom na kryte panela a potom na ne opatrne
zatláčajte, kým nezacvaknú.
Otvorenie dvierok
30SK
Zatvorenie dvierok
Zapnutie systému
1
Stlačením tlačidla "/1 zapnite hlavnú jednotku.
"/1
2
Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel) basového reproduktora do nástennej zásuvky
(elektrickej siete).
Po zapnutí basového reproduktora sa indikátor LINK/STANDBY rozsvieti na zeleno a aktivuje sa
bezdrôtový prenos.
Indikátor LINK/STANDBY
Poznámka
• Ak sa indikátor LINK/STANDBY nerozsvieti, pozrite si časti Basový reproduktor (str. 13) a Zvuk (str. 73).
Informácie o pohotovostnom režime
Basový reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu (indikátor LINK/STANDBY
sa rozsvieti na červeno), keď je hlavná jednotka v pohotovostnom režime alebo je inaktivovaný
bezdrôtový prenos.
Po zapnutí hlavnej jednotky alebo aktivovaní bezdrôtového prenosu sa basový reproduktor
automaticky zapne (indikátor LINK/STANDBY sa rozsvieti na zeleno).
Určenie bezdrôtového pripojenia
Ak používate viaceré bezdrôtové zariadenia alebo ak bezdrôtové zariadenia používajú vaši susedia,
môže dôjsť k rušeniu. Zabránite mu určením bezdrôtového pripojenia na prepojenie hlavnej jednotky
a basového reproduktora (funkcia zabezpečeného prepojenia). Podrobné informácie nájdete v časti
Ďalšie nastavenia bezdrôtového systému (str. 55).
31SK
Začíname
Po pripojení všetkých zariadení podľa postupu uvedeného v časti Krok č. 2: Pripojenie systému (str. 18)
zapnite systém.
Začíname
Krok č. 3: Vykonanie
jednoduchého nastavenia
Podľa krokov nižšie vyberte základné nastavenia
potrebné na používanie systému.
Zobrazené položky sa líšia v závislosti od
modelu pre príslušnú krajinu.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c,
HOME
• Pripojenie pomocou obrazového kábla:
Vyberte možnosť [16:9] alebo [4:3], aby sa
obraz zobrazoval správne.
Opätovné zobrazenie obrazovky
Easy Setup Display (Obrazovka
jednoduchého nastavenia)
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Easy Setup] (Jednoduché nastavenie)
a stlačte tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Start] (Spustiť) a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka Easy Setup Display
(Obrazovka jednoduchého nastavenia).
1
2
3
Zapnite televízor.
Stlačte tlačidlo [/1.
Prepnite výber vstupu na televízore tak,
aby sa signál zo systému zobrazil na
televíznej obrazovke.
Zobrazí sa obrazovka Easy Setup Display
(Obrazovka jednoduchého nastavenia)
v jazyku ponuky na obrazovke.
4
Vykonajte nastavenie [Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie). Postupujte
podľa pokynov na obrazovke a pomocou
tlačidiel C/X/x/c a
vyberte základné
nastavenia.
V závislosti od spôsobu pripojenia (str. 19)
vykonajte nasledujúce nastavenie.
• Pripojenie pomocou kábla HDMI:
Postupujte podľa pokynov zobrazených
na televíznej obrazovke.
32SK
Krok č. 4: Výber zdroja
Začíname
Môžete vybrať zdroj prehrávania.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým
sa na displeji predného panela nezobrazí
požadovaná funkcia.
Každým stlačením tlačidla FUNCTION sa
funkcia zmení takto.
BD/DVD t FM t HDMI1 t
HDMI2 t TV t BD/DVD t …
Funkcia
Zdroj
BD/DVD
Disk, zariadenie USB, iPod,
iPhone alebo sieťové zariadenie,
obsah ktorého chcete prehrať
pomocou systému
FM
Rádio FM (str. 47)
HDMI1/HDMI2 Zariadenie pripojené ku
konektoru HDMI IN 1 alebo
HDMI IN 2 na zadnom paneli
(str. 21)
TV
Zariadenie (napríklad televízor)
pripojené ku konektoru TV
DIGITAL IN (OPTICAL) na
zadnom paneli alebo televízor
kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel pripojený ku
konektoru HDMI OUT na
zadnom paneli (str. 19)
33SK
Začíname
Krok č. 5: Priestorový zvuk
Po vykonaní predchádzajúcich krokov a spustení prehrávania môžete jednoducho reprodukovať
priestorový zvuk. Môžete tiež vybrať vopred naprogramované nastavenia priestorového zvuku, ktoré
sú prispôsobené rôznym typom zvukových zdrojov. Tieto nastavenia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Výber nastavení priestorového zvuku podľa požiadaviek na počúvanie
Spôsob nastavenia sa líši v závislosti od funkcie.
Pri prehrávaní pomocou funkcie BD/DVD * alebo FM
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka možností.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku [Surround Setting] (Nastavenie priestorového zvuku)
a stlačte tlačidlo
.
3
Opakovane stláčajte tlačidlá X/x, kým sa na televíznej obrazovke nezobrazí požadované
nastavenie priestorového zvuku.
Popisy nastavení priestorového zvuku nájdete v tabuľke nižšie.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
* Nastavenia priestorového zvuku sa nevzťahujú na internetový obsah.
Pri prehrávaní pomocou funkcie HDMI1, HDMI2 alebo TV
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji predného panela sa zobrazí ponuka možností.
2
Opakovane stláčajte tlačidlá X/x, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie SUR.
SET. Potom stlačte tlačidlo
alebo c.
3
Opakovane stláčajte tlačidlá X/x, kým sa na displeji predného panela nezobrazí požadované
nastavenie priestorového zvuku.
Popisy nastavení priestorového zvuku nájdete v tabuľke nižšie.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
5
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Ponuka možností na displeji predného panela sa zatvorí.
34SK
Informácie o výstupe z reproduktorov
Predvolené nastavenie je [Auto] (Automaticky) (AUTO).
Efekt
[Auto] (Automaticky) Systém automaticky reprodukuje zvuk pomocou vhodného efektu v závislosti od zdroja.
AUTO
• 2-kanálový zdroj: 2-kanálový zvuk sa reprodukuje bezo zmien.
• Multikanálový zdroj: simuluje sa priestorový zvuk 7.1 alebo 5.1 s dvoma prednými
reproduktormi a basovým reproduktorom.
[2ch Stereo]
(2-kanálový
stereofónny zvuk)
2CH ST.
Systém reprodukuje 2-kanálový zvuk bez ohľadu na formát zvuku alebo počet kanálov.
Formáty multikanálového priestorového zvuku sa zmiešajú a zredukujú na dva kanály.
Poznámka
• V závislosti od prijímaného prúdu sa nastavenia priestorového zvuku nemusia uplatniť.
• Pri prehrávaní diskov Super Audio CD sa nastavenia priestorového zvuku neaktivujú.
Tip
• Nastavenie priestorového zvuku môžete vybrať aj pomocou položky [Surround Setting] (Nastavenie priestorového
zvuku) v časti [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) (str. 64).
35SK
Začíname
Nastavenie
priestorového zvuku
1
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB)
na zadnej strane hlavnej jednotky.
Prehrávanie
Ak chcete používať iba disky
BONUSVIEW, prejdite na krok č. 3.
Na lokálne ukladanie údajov používajte
pamäťové zariadenie USB s kapacitou
minimálne 1 GB.
Prehrávanie disku
Zoznam prehrateľných diskov nájdete v časti
Prehrateľné disky (str. 77).
1
2
Zadný panel
Prepnite výber vstupu na televízore tak,
aby sa signál zo systému zobrazil na
televíznej obrazovke.
Vložte disk.
Pamäťové
zariadenie
USB
Strana s etiketou musí
smerovať dopredu
2
V domovskej ponuke sa zobrazí ikona
a spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky,
vyberte ikonu
v kategórii
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografie) a stlačte tlačidlo
.
Pripravte sa na používanie disku BD-LIVE
(platí iba pre disky BD-LIVE).
• Pripojte systém k sieti (str. 23).
• Položku [BD Internet Connection]
(Internetové pripojenie k službe BD)
nastavte na hodnotu [Allow] (Povoliť)
(str. 65).
3
Vložte disk BD-ROM s logom BONUSVIEW
alebo BD-LIVE.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Pozrite si návod na použitie
príslušného disku.
Poznámka
• Disk nevkladajte, kým je hlavná jednotka
v pohotovostnom režime.
• Disk nevkladajte hneď po zapnutí hlavnej jednotky,
kým bliká osvetľujúca dióda LED.
• Disk vložte priamo do otvoru na disk.
Tip
• Ak chcete odstrániť údaje uložené v pamäťovom
zariadení USB, v ponuke
[Video] vyberte
položku [Erase BD Data] (Vymazať údaje služby BD)
a stlačte tlačidlo . Odstránia sa všetky údaje
uložené v priečinku buda.
Prehrávanie diskov BONUSVIEW/
BD-LIVE
Na niektorých diskoch BD-ROM s logom
BD-LIVE* je uložený bonusový obsah a ďalšie
údaje, ktoré môžete prevziať pre svoje potešenie.
*
Prehrávanie diskov Blu-ray 3D
Môžete prehrávať disky Blu-ray 3D s logom 3D*.
*
1
Pripravte sa na prehrávanie disku
Blu-ray 3D.
• Prepojte systém a televízor kompatibilný
s funkciou trojrozmerného zobrazenia
pomocou kábla High Speed HDMI
(nedodáva sa).
36SK
2
Vložte disk Blu-ray 3D.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti od
disku. Pozrite si návod na použitie dodaný
s diskom.
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB
Môžete prehrávať videosúbory a súbory
s hudbou a fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov nájdete
v časti Prehrateľné typy súborov (str. 78).
1
Tip
Pripojte zariadenie USB k portu
na hlavnej jednotke.
Prehrávanie
• Nastavte položky [3D Output Setting]
(Nastavenie trojrozmerného výstupu)
a [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej obrazovky
na trojrozmerné zobrazenie) v ponuke
[Screen Settings] (Nastavenia obrazovky)
(str. 62).
(USB)
Pred pripojením si pozrite návod na
použitie zariadenia USB.
• Pozrite si aj návod na použitie televízora
kompatibilného s funkciou trojrozmerného
zobrazenia.
Zadný panel/ľavá strana hlavnej jednotky
Zobrazenie informácií o prehrávaní
Informácie o prehrávaní a ďalšie informácie
môžete skontrolovať stlačením tlačidla
DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti od
typu disku a stavu systému.
Zariadenie
USB
Príklad: pri prehrávaní disku BD-ROM
2
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
A Výstupné rozlíšenie/obrazová frekvencia
B Číslo alebo názov titulu
C Aktuálne vybraté nastavenie zvuku
D Dostupné funkcie (
titulky)
uhol,
3
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie).
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[USB device (rear)] (Zariadenie USB
(zadné)) alebo
[USB device (left)]
(Zariadenie USB (ľavé)) a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
zvuk,
E Informácie o prehrávaní
Zobrazuje sa režim prehrávania, stavový
riadok prehrávania, typ disku, videokodek,
bitová rýchlosť, typ opakovania, uplynulý čas,
celkový čas prehrávania.
• Počas prevádzky neodpájajte zariadenie USB.
Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia USB
vypnite systém, aby ste predišli poškodeniu
údajov alebo zariadenia USB.
F Číslo kapitoly
G Aktuálne vybratý uhol
37SK
Prehrávanie obsahu
zariadenia iPod alebo
iPhone
Prostredníctvom systému môžete prehrávať
hudbu, videá a fotografie uložené v zariadení
iPod alebo iPhone a nabíjať zariadenie.
Zadný panel Ľavá strana
Televízor
alebo
VIDEO IN
Panel pre
zariadenie
iPod alebo
iPhone
Kompatibilné modely zariadení iPod
a iPhone
Kábel USB (dodáva sa)
Kompatibilné sú nasledujúce modely zariadení
iPod a iPhone. Skôr než začnete zariadenie iPod
alebo iPhone používať so systémom, aktualizujte
softvér zariadenia na najnovšiu verziu.
Made for iPod touch 4. generácie, iPod touch
3. generácie, iPod touch 2. generácie, iPod touch
1. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod nano
5. generácie (videokamera), iPod nano
4. generácie (video), iPod nano 3. generácie
(video), iPod nano 2. generácie (hliník), iPod
nano 1. generácie, iPod 5. generácie (video),
iPod classic, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPhone
V I D E O O UT
Obrazový kábel (dodáva sa)
2
Pripojte panel pre zariadenie iPod alebo
iPhone (dodáva sa) k zadnému alebo
ľavému portu
(USB) na hlavnej
jednotke. Potom zariadenie iPod alebo
iPhone vložte do panela pre zariadenie
iPod alebo iPhone.
Pri prehrávaní videosúborov alebo súborov
s fotografiami prepojte konektor
obrazového výstupu na paneli pre
zariadenie iPod alebo iPhone a konektor
obrazového vstupu na televízore pomocou
obrazového kábla (dodáva sa), skôr než
zariadenie iPod alebo iPhone vložíte do
panela pre zariadenie iPod alebo iPhone.
38SK
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
3
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie).
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[iPod (rear)] (Zariadenie iPod (zadné))
alebo [iPod (left)] (Zariadenie iPod
(ľavé)) a stlačte tlačidlo
.
Prehrávanie obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone prostredníctvom systému
1
USB
x Ak ste v kroku č. 3 vybrali položku
[Video] alebo [Music] (Hudba)
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
videosúborov alebo súborov s hudbou.
Prejdite na nasledujúci krok.
x Ak ste v kroku č. 3 vybrali položku
[Photo] (Fotografie)
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie
[Please change the TV input to the video
input...] (Zmeňte televízny vstup na
obrazový vstup). Prepnite výber vstupu na
televízore tak, aby sa signál zo zariadenia
iPod alebo iPhone zobrazil na televíznej
obrazovke. Potom spustite prezentáciu
priamym ovládaním zariadenia iPod
alebo iPhone.
5
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c a
súbor, ktorý chcete prehrať.
vyberte
m alebo M Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
. alebo
>
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor.
Keď niektoré z týchto tlačidiel
stlačíte a podržíte, pripojené
zariadenie iPod alebo iPhone
vykoná rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
DISPLAY
Zapnutie podsvietenia (alebo
predĺženie času podsvietenia
o 30 sekúnd).
OPTIONS, C
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku alebo hierarchiu
priečinkov.
• Ak počas sledovania obrázkov zo zariadenia iPod
alebo iPhone na televíznej obrazovke chcete zmeniť
nastavenia systému, napríklad nastavenie
priestorového zvuku, vyberte na televízore vstup pre
tento systém, skôr než začnete systém ovládať.
X/x
Výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej položky.
Ovládanie zariadenia iPod alebo iPhone
pomocou diaľkového ovládača
• Keď zariadenie iPod alebo iPhone pripojíte
k zapnutému systému, zariadenie sa začne nabíjať.
• Ak je položka [Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim) nastavená na hodnotu [On]
(Zapnutý), počas používania zariadenia iPod alebo
iPhone sa systém môže automaticky vypnúť.
• Zo systému nemožno do zariadenia iPod ani iPhone
prenášať skladby.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani
poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod
alebo iPhone po pripojení zariadenia iPod alebo
iPhone k hlavnej jednotke.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne na používanie
so zariadením iPod alebo iPhone a overilo sa, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
• Počas prevádzky neodpájajte zariadenie iPod ani
iPhone. Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia iPod
alebo iPhone vypnite systém, aby ste predišli
poškodeniu údajov alebo poškodeniu zariadenia iPod
alebo iPhone.
• Systém rozpozná iba zariadenia iPod alebo iPhone,
ktoré už k nemu boli pripojené.
• Pri prehrávaní videosúborov alebo súborov
s fotografiami prostredníctvom zariadenia iPod alebo
iPhone nie je k dispozícii funkcia ovládania hlasitosti
systému.
• Ak pripojíte zariadenie iPod, ktoré nie je
kompatibilné s funkciou obrazového výstupu
a v ponuke [Video] alebo [Photo] (Fotografie)
vyberiete položku [iPod (rear)] (Zariadenie iPod
(zadné)) alebo [iPod (left)] (Zariadenie iPod
(ľavé)), na televíznej obrazovke sa zobrazí výstražné
hlásenie.
• Systém dokáže rozpoznať až 3 000 súborov
(vrátane priečinkov).
Poznámka
Zariadenie iPod alebo iPhone môžete ovládať
pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady
tlačidiel, ktoré možno používať. (Ovládanie sa
môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia iPod
alebo iPhone.)
Pre položky
[Video] a
[Music] (Hudba)
Stlačte tlačidlo Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
x
Zastavenie prehrávania.
m alebo M Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
. alebo
>
Presun na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor alebo kapitolu
(ak existuje).
Pre položku
[Photo] (Fotografie)
Stlačte tlačidlo Operácia
N, X
Spustenie alebo pozastavenie
prehrávania.
Keď niektoré z týchto tlačidiel
stlačíte a niekoľko sekúnd podržíte,
pripojené zariadenie iPod alebo
iPhone sa prepne na režim spánku.
x
Pozastavenie prehrávania.
,c
Prehrávanie
Zvuk zo zariadenia iPod alebo iPhone sa
bude prehrávať pomocou systému.
Pri prehrávaní videosúboru prepnite výber
vstupu na televízore tak, aby sa signál zo
zariadenia iPod alebo iPhone zobrazil na
televíznej obrazovke.
Zariadenie iPod alebo iPhone môžete
ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom
ovládači.
Podrobné informácie o ovládaní zariadenia
iPod alebo iPhone nájdete aj v návode na
použitie zariadenia iPod alebo iPhone.
Stlačte tlačidlo Operácia
Prechod na vybratú položku.
Poznámka
39SK
B Stavový riadok prehrávania
Stavový riadok, kurzor označujúci aktuálnu
polohu, čas prehrávania, dĺžka videosúboru
Prehrávanie
prostredníctvom siete
Vysielanie prúdu údajov služby
BRAVIA Internet Video
Služba BRAVIA Internet Video plní funkciu
brány, ktorou sa prenáša vybratý internetový
obsah a rôzne zábavné položky na požiadanie
priamo do hlavnej jednotky.
Tip
• Skôr než budete môcť niektoré typy internetového
obsahu prehrať, musíte sa zaregistrovať pomocou
počítača.
1
Pripravte sa na používanie služby BRAVIA
Internet Video.
Pripojte systém k sieti (str. 23).
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte ikonu
poskytovateľa internetového obsahu
a stlačte tlačidlo
.
Ak sa zoznam internetového obsahu
nenačítal, bude ho zastupovať ikona
nezískanej alebo novej položky.
C Indikátor stavu siete
Označuje intenzitu signálu bezdrôtového
pripojenia.
Označuje káblové pripojenie.
D Prenosová rýchlosť siete
E Názov nasledujúceho videosúboru
F Názov aktuálne vybratého videosúboru
Prehrávanie súborov v domovskej
sieti (DLNA)
Videosúbory a súbory s hudbou a fotografiami
uložené v iných zariadeniach s certifikátom
DLNA môžete prehrávať pripojením týchto
zariadení k domovskej sieti.
Túto hlavnú jednotku možno používať ako
prehrávacie aj vykresľovacie zariadenie.
• Server: slúži na ukladanie a odosielanie
súborov.
• Prehrávač: slúži na prijímanie a prehrávanie
súborov zo servera.
• Vykresľovacie zariadenie: slúži na prijímanie
a prehrávanie súborov zo servera a možno ho
ovládať pomocou iného zariadenia (ovládača).
• Ovládač: slúži na ovládanie vykresľovacieho
zariadenia.
Server
Používanie ovládacieho panela
Ovládací panel sa zobrazí po spustení
prehrávania videosúboru. Zobrazené položky
sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
Ak ich chcete zobraziť znova, stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Prehrávač
(tento systém)
Prehrávač
Pripravte sa na používanie funkcie DLNA.
A Ovládanie zobrazenia
Stláčaním tlačidla C/X/x/c alebo
ovládať prehrávanie.
40SK
môžete
• Pripojte systém k sieti (str. 23).
• Pripravte ďalšie zariadenia s certifikátom
DLNA. Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie zariadení.
Prehrávanie súborov uložených na
serveri DLNA prostredníctvom systému
(prehrávača DLNA)
Server
Rovnakú hudbu môžete súčasne prehrávať
pomocou všetkých zariadení značky Sony,
ktoré sú kompatibilné s funkciou PARTY
STREAMING a pripojené k domovskej sieti.
Prehrávanie
V časti
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie) domovskej ponuky
vyberte ikonu servera DLNA a potom súbor,
ktorý chcete prehrať.
Prehrávanie rovnakej hudby
v rôznych miestnostiach (PARTY
STREAMING)
Existujú dva typy zariadení kompatibilných
s funkciou PARTY STREAMING.
• Hostiteľ funkcie PARTY: slúži na odosielanie
a prehrávanie súborov
• Hosť funkcie PARTY: slúži na prijímanie
a prehrávanie súborov
Prehrávač
(tento systém)
Prehrávanie vzdialených súborov
ovládaním systému (vykresľovacieho
zariadenia) prostredníctvom ovládača
DLNA
Túto hlavnú jednotku možno používať ako
hostiteľa aj ako hosťa funkcie PARTY.
Hostiteľ funkcie PARTY
(tento systém)
Pri prehrávaní súborov uložených na serveri
DLNA môžete systém ovládať pomocou
ovládača s certifikátom DLNA, napríklad
pomocou zariadenia iPhone.
Server
Hosť funkcie PARTY
Hosť funkcie PARTY
Pripravte sa na používanie funkcie PARTY
STREAMING.
Ovládač
Vykresľovacie zariadenie
(tento systém)
Tento systém ovládajte pomocou ovládača
DLNA.
Podrobné informácie o ovládaní nájdete
v návode na použitie ovládača DLNA.
Poznámka
• Systém neovládajte naraz pomocou dodaného
diaľkového ovládača aj ovládača DLNA.
• Podrobné informácie o ovládači DLNA nájdete aj
v návode na použitie ovládača DLNA.
Tip
• Systém je kompatibilný s funkciou Play To aplikácie
Windows Media® Player 12, ktorá sa štandardne
dodáva s operačným systémom Windows 7.
• Pripojte systém k sieti (str. 23).
• Pripojte zariadenia kompatibilné s funkciou
PARTY STREAMING.
Používanie systému ako hostiteľa
funkcie PARTY
V časti
[Music] (Hudba) vyberte príslušnú
skladbu a potom výberom položky [Start Party]
(Začať večierok) z ponuky možností spustite
funkciu PARTY.
Ak chcete funkciu PARTY ukončiť, stlačte
tlačidlo HOME.
Používanie systému ako hosťa funkcie
PARTY
V časti
[Music] (Hudba) vyberte položku
[Party] (Večierok) a potom vyberte ikonu
hostiteľského zariadenia funkcie PARTY.
41SK
Ak chcete funkciu PARTY prestať používať,
stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položku
[Leave Party] (Opustiť večierok).
Ak chcete funkciu PARTY ukončiť, stlačte
tlačidlo OPTIONS a vyberte položku
[Close Party] (Ukončiť večierok).
Poznámka
• Predávané skupiny produktov kompatibilných
s funkciou PARTY STREAMING sa líšia v závislosti
od oblasti.
Vyhľadávanie informácií
o videách a hudbe
Pomocou technológie spoločnosti Gracenote
môžete získať informácie o obsahu a potom
v nich vyhľadávať súvisiace údaje.
1
2
Pripojte systém k sieti (str. 23).
Vložte disk alebo pripojte zariadenie USB
s obsahom, o ktorom chcete vyhľadať
príslušné informácie.
Informácie o videách môžete hľadať
z diskov BD-ROM alebo DVD-ROM
a informácie o hudbe z diskov CD-DA
(hudobných diskov CD) alebo zariadení
USB.
3
4
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Video] alebo
[Music] (Hudba).
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Video Search] (Vyhľadávanie videí)
alebo
[Music Search] (Vyhľadávanie
hudby).
Zobrazia sa informácie o obsahu.
A Podrobnosti o obsahu
Zobrazí sa zoznam súvisiacich informácií,
napríklad názov, herecké obsadenie, skladba
alebo interpret.
B [Playback History] (História prehrávania)
Zobrazí sa zoznam predtým prehrávaných
42SK
titulov na diskoch BD-ROM, DVD-ROM
a CD-DA (hudobných diskoch CD).
Vyberte titul, o ktorého obsahu chcete
získať informácie.
C [Search History] (História vyhľadávania)
Zobrazí sa zoznam predchádzajúcich
vyhľadávaní prostredníctvom funkcie
[Video Search] (Vyhľadávanie videí) alebo
[Music Search] (Vyhľadávanie hudby).
Vyhľadávanie ďalších súvisiacich
informácií
Zo zoznamov vyberte príslušnú položku
a potom vyberte službu na vyhľadanie.
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup
k rôznym nastaveniam a operáciám
prehrávania. Dostupné položky sa líšia
v závislosti od situácie.
Spoločné možnosti
Položky
Podrobnosti
[Surround Setting]
(Nastavenie
priestorového zvuku)
[Repeat Setting]
(Nastavenie
opakovania)
[3D Menu] (Ponuka
trojrozmerného
zobrazenia)
Slúži na zmenu nastavenia
priestorového zvuku (str. 34).
Slúži na nastavenie
opakovaného prehrávania.
[3D Depth Adjustment]
(Nastavenie hĺbky
trojrozmerného obrazu):
Slúži na nastavenie hĺbky
trojrozmerného obrazu.
[Favourites List]
Slúži na zobrazenie zoznamu
(Zoznam obľúbených obľúbených položiek.
položiek)
[Play/Stop] (Prehrať/ Slúži na spustenie alebo
zastaviť)
zastavenie prehrávania.
[Play from start]
Slúži na prehratie položky od
(Prehrať od začiatku) začiatku.
[Add to Favourites]
Slúži na pridanie položky
(Pridať medzi
internetového obsahu do
obľúbené položky)
zoznamu obľúbených
položiek.
[Remove from
Slúži na vymazanie položky
Favourites]
internetového obsahu zo
(Odstrániť spomedzi zoznamu obľúbených
obľúbených položiek) položiek.
Podrobnosti
Položky
[Start Party]
(Začať večierok)
Slúži na začatie večierka
pomocou vybratého zdroja.
Táto položka sa v závislosti
od zdroja nemusí zobraziť.
Slúži na opustenie večierka,
ktorého sa systém zúčastňuje.
Funkcia PARTY
STREAMING ostane
spustená v ostatných
zúčastňujúcich sa
zariadeniach.
Slúži na ukončenie večierka,
ktorého sa systém zúčastňuje.
Funkcia PARTY
STREAMING sa ukončí aj vo
všetkých ostatných
zúčastňujúcich sa
zariadeniach.
[Pause] (Pozastaviť)
[Leave Party]
(Opustiť večierok)
[Close Party]
(Ukončiť večierok)
Iba
[Video]
Položky
Podrobnosti
[A/V SYNC]
(Synchronizácia
zvuku a obrazu)
Slúži na nastavenie
oneskorenia medzi obrazom
a zvukom. Podrobné
informácie nájdete v časti
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
(str. 44).
Slúži na nastavenie, či sa bude
trojrozmerný obraz
reprodukovať automaticky.
[3D Output Setting]
(Nastavenie
trojrozmerného
výstupu)
[Video Settings]
(Nastavenia obrazu)
Poznámka
• Trojrozmerný obraz
z konektora HDMI IN 1
alebo HDMI IN 2 sa
reprodukuje bez ohľadu
na toto nastavenie.
• [Picture Quality Mode]
(Režim kvality obrazu):
Slúži na výber nastavení
obrazu pre rôzne
podmienky osvetlenia.
• [FNR]: Slúži na obmedzenie
náhodného šumu na obraze.
• [BNR]: Slúži na obmedzenie
mozaikového blokového
šumu na obraze.
• [MNR]: Slúži na
obmedzenie mierneho
šumu (kompresných
artefaktov) okolo obrysov
obrazu.
Podrobnosti
Slúži na pozastavenie
prehrávania.
[Top Menu]
Slúži na zobrazenie hlavnej
(Hlavná ponuka)
ponuky disku BD alebo DVD.
[Menu/Popup Menu] Slúži na zobrazenie
(Ponuka/kontextová kontextovej ponuky disku
ponuka)
BD-ROM alebo ponuky
disku DVD.
[Title Search]
Slúži na vyhľadávanie titulov
(Vyhľadávanie
na diskoch BD-ROM alebo
titulov)
DVD VIDEO a spustenie
prehrávania od začiatku.
[Chapter Search]
Slúži na vyhľadávanie kapitol
(Vyhľadávanie
a spustenie prehrávania od
kapitol)
začiatku.
[Angle] (Uhol)
Slúži na prepínanie ďalších
uhlov pohľadu, keď sú na
diskoch BD-ROM alebo
DVD VIDEO nahrané
viaceré uhly.
Slúži na nastavenie kvality
[IP Content Noise
Reduction] (Redukcia obrazu pre internetový obsah.
šumu v internetovom
obsahu)
[Video Search]
Slúži na zobrazenie
(Vyhľadávanie videí) informácií o disku BD-ROM
alebo DVD-ROM na základe
technológie spoločnosti
Gracenote.
Iba
Prehrávanie
Položky
[Music] (Hudba)
Položky
Podrobnosti
[Add Slideshow
BGM] (Pridať hudbu
prezentácie na
pozadí)
Slúži na uloženie súborov
s hudbou v pamäťovom
zariadení USB. Tieto súbory
sa použijú ako hudba
prezentácie na pozadí
(BGM).
[Music Search]
Slúži na zobrazenie
(Vyhľadávanie hudby) informácií o zvukovom disku
CD (CD-DA) na základe
technológie spoločnosti
Gracenote.
[Shuffle Setting]
Slúži na nastavenie
(Nastavenie
prehrávania v náhodnom
poradí.
náhodného výberu)
(iba pre zariadenie
iPod alebo iPhone)
43SK
Iba
[Photo] (Fotografie)
Položky
Podrobnosti
[Slideshow]
(Prezentácia)
[Slideshow Speed]
(Rýchlosť prezentácie)
[Slideshow Effect]
(Efekt prezentácie)
[Slideshow BGM]
(Hudba prezentácie
na pozadí)
Slúži na spustenie
prezentácie.
Slúži na zmenu rýchlosti
prezentácie.
Slúži na nastavenie efektu pri
prehrávaní prezentácie.
• [Off] (Vypnuté): Slúži na
vypnutie tejto funkcie.
• [My Music from USB]
(Moja hudba zo zariadenia
USB): Slúži na nastavenie
súborov s hudbou
uložených v časti [Add
Slideshow BGM] (Pridať
hudbu prezentácie na
pozadí).
• [Play from Music CD]
(Prehrať z hudobného disku
CD): Slúži na nastavenie
skladieb na diskoch CD-DA
(hudobných diskoch CD).
Slúži na otočenie fotografie
o 90 stupňov proti smeru
hodinových ručičiek.
Slúži na otočenie fotografie
o 90 stupňov v smere
hodinových ručičiek.
Slúži na zobrazenie vybratej
fotografie.
[Rotate Left]
(Otočiť doľava)
[Rotate Right]
(Otočiť doprava)
[View Image]
(Zobraziť snímku)
Nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom
(A/V SYNC)
Keď sa zvuk nezhoduje s obrazom na televíznej
obrazovke, môžete nastaviť oneskorenie medzi
obrazom a zvukom.
Spôsob nastavenia sa líši v závislosti od funkcie.
Poznámka
• V závislosti od prijímaného prúdu sa režim
A/V SYNC nemusí uplatniť.
Pri prehrávaní pomocou funkcie BD/DVD
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka
možností.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku
a obrazu) a stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel C/c nastavte
oneskorenie medzi obrazom a zvukom.
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms až
300 ms v intervaloch 25 ms.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
Pri prehrávaní pomocou funkcie
HDMI1, HDMI2 alebo TV
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji predného panela sa zobrazí
ponuka možností.
2
Opakovane stláčajte tlačidlá X/x, kým sa
na displeji predného panela nezobrazí
hlásenie A/V SYNC. Potom stlačte tlačidlo
alebo c.
3
Stláčaním tlačidiel X/x nastavte
oneskorenie medzi obrazom a zvukom.
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms až
300 ms v intervaloch 25 ms.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
5
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Ponuka možností na displeji predného
panela sa zatvorí.
44SK
Nastavenie zvuku
Výber vhodného efektu
pre zdroj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Keď sa v systéme prehráva disk BD alebo DVD
VIDEO nahraný vo viacerých zvukových
formátoch (PCM, Dolby Digital, MPEG audio
alebo DTS) alebo so stopami vo viacerých
jazykoch, môžete zmeniť zvukový formát alebo
jazyk.
Pri diskoch CD môžete vybrať zvuk z pravého
alebo ľavého kanála a počúvať zvuk z vybratého
kanála cez pravý aj ľavý reproduktor.
Nastavenie zvuku
Môžete vybrať vhodný zvukový režim pre filmy
alebo hudbu.
Výber zvukového formátu,
stôp vo viacerých jazykoch
alebo kanálu
SOUND
MODE
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo SOUND MODE, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí požadovaný
režim.
• AUTO: V závislosti od disku alebo prúdu
zvukov sa v systéme automaticky vyberie
režim MOVIE alebo MUSIC na vytvorenie
príslušného zvukového efektu.
• MOVIE: Systém zabezpečí zvuk vhodný pre
filmy.
• MUSIC: Systém zabezpečí zvuk vhodný pre
hudbu.
• SPORTS: Systém pridá dozvuky vhodné pre
športové programy.
• GAME ROCK: Systém zabezpečí zvuk vhodný
pre hudobné alebo rytmické hry.
Poznámka
• V závislosti od disku alebo zdroja sa po výbere režimu
AUTO môže začiatok zvuku odstrániť, kým sa
v systéme automaticky vyberá optimálny režim. Ak sa
chcete vyhnúť odstráneniu zvuku, vyberte iný režim
než AUTO.
• V závislosti od prijímaného prúdu sa zvukový režim
nemusí uplatniť.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri prehrávaní diskov
Super Audio CD.
Opakovaným stláčaním tlačidla
počas
prehrávania vyberte požadovaný zvukový
signál.
Na televíznej obrazovke sa zobrazia informácie
o zvuku.
x BD/DVD VIDEO
Výber jazykov sa líši v závislosti od disku BD
alebo DVD VIDEO.
Keď sa zobrazia 4 číslice, označujú kód jazyka.
V časti Zoznam kódov jazykov (str. 82) si overte,
ktorý jazyk tento kód predstavuje. Keď sa jazyk
zobrazí dvakrát alebo viackrát, disk BD alebo
DVD VIDEO je nahraný vo viacerých
zvukových formátoch.
x DVD-VR
Zobrazia sa typy zvukových stôp nahraných
na disku.
Príklad:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (zvuk 1))
• [ Stereo (Audio2)] (Stereo (zvuk 2))
• [ Main] (Hlavné)
• [ Sub] (Vedľajšie)
• [ Main/Sub] (Hlavné/vedľajšie)
45SK
Poznámka
• Ak je na disku nahraný len jeden prúd zvuku,
možnosti [ Stereo (Audio1)] (Stereo (zvuk 1)) a [
Stereo (Audio2)] (Stereo (zvuk 2)) sa nezobrazia.
x Disk CD
• [ Stereo]: štandardný stereofónny zvuk.
• [ 1/L] (1/ľavý): zvuk ľavého kanála
(monofónny).
• [ 2/R] (2/pravý): zvuk pravého kanála
(monofónny).
• [ L+R] (Ľavý + pravý): zvuk ľavého aj
pravého kanála sa prenáša z jednotlivých
reproduktorov.
Reprodukovanie zvuku
multiplexného vysielania
(DUAL MONO)
Zvuk multiplexného vysielania môžete
reprodukovať v prípade, že sa v systéme prijíma
alebo prehráva signál multiplexného vysielania
vo formáte Dolby Digital.
Poznámka
• Ak chcete prijímať signál vo formáte Dolby Digital,
musíte k hlavnej jednotke pripojiť televízor alebo iné
zariadenie pomocou digitálneho optického kábla
(str. 19). Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel (str. 20, 67), môžete signál
vo formáte Dolby Digital prijímať prostredníctvom
kábla High Speed HDMI.
Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým sa na
displeji predného panela nezobrazí
požadovaný signál.
• MAIN: Bude sa prenášať zvuk v hlavnom
jazyku.
• SUB: Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom
jazyku.
• MAIN/SUB: Bude sa prenášať zmiešaný zvuk
v hlavnom aj vedľajšom jazyku.
46SK
Manuálne ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlá TUNING +/–.
Ladič rozhlasových staníc
3
Počúvanie rádia
Hlasitosť nastavte stláčaním tlačidla
2 +/–.
V prípade, že program FM šumí
Prostredníctvom reproduktorov systému
môžete počúvať zvuk rádia.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
Číselné
tlačidlá
1
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka
možností.
0
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[FM Mode] (Režim FM) a stlačte
tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Monaural] (Monofónne).
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
PRESET +/–
TUNING +/–
• [Stereo] (Stereofónne): stereofónny
príjem.
• [Monaural] (Monofónne): monofónny
príjem.
x
2 +/–
Aktuálna stanica
Aktuálne pásmo a predvolené číslo
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
4
Stlačte tlačidlo
Ladič rozhlasových staníc
1
Ak program FM šumí, môžete vybrať
monofónny príjem. Príjem nebude mať
stereofónny efekt, ale zlepší sa.
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
FM 7
Vypnutie rádia
88.00 MHz
Stlačte tlačidlo "/1.
SONY FM
Predvolenie rozhlasových staníc
Názov stanice (iba európske modely)
1
2
Môžete predvoliť až 20 staníc. Pred ladením
znížte hlasitosť na minimum.
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION,
kým sa na displeji predného panela
nezobrazí hlásenie FM.
1
Vyberte rozhlasovú stanicu.
2
Automatické ladenie
Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/–,
kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie
[Auto Tuning] (Automatické ladenie).
Vyhľadávanie sa zastaví, keď systém naladí
stanicu.
Ak chcete automatické ladenie zastaviť
manuálne, stlačte tlačidlá TUNING +/–
alebo x.
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION,
kým sa na displeji predného panela
nezobrazí hlásenie FM.
Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/–,
kým sa nespustí automatické
vyhľadávanie.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď systém naladí
stanicu.
3
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka
možností.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Preset Memory] (Ukladanie predvolieb)
a stlačte tlačidlo
.
47SK
5
6
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadované predvolené číslo a stlačte
tlačidlo
.
Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte
ďalšie stanice.
Zmena predvoleného čísla
Stláčaním tlačidiel PRESET +/– vyberte
požadované predvolené číslo, potom vykonajte
postup od kroku č. 3.
Výber predvolenej stanice
1
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION,
kým sa na displeji predného panela
nezobrazí hlásenie FM.
Naladí sa naposledy prijímaná stanica.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET
+/– vyberte predvolenú stanicu.
Na televíznej obrazovke a displeji predného
panela sa zobrazí predvolené číslo
a frekvencia.
Každým stlačením tlačidla sa v systéme
naladí jedna predvolená stanica.
Tip
• Číslo predvolenej stanice môžete vybrať priamo
stláčaním číselných tlačidiel.
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
(Platí iba pre európske modely.)
Čo je rozhlasový údajový systém?
Rozhlasový údajový systém (RDS) je služba
vysielania, ktorá umožňuje rozhlasovým
staniciam vysielať dodatočné informácie
spoločne s normálnym programovým signálom.
Tento ladič rozhlasových staníc ponúka
pohodlné funkcie systému RDS, napríklad
zobrazenie názvu stanice.
Názov stanice sa zobrazí aj na televíznej
obrazovke.
48SK
Prijímanie vysielania RDS
Jednoduchý výber stanice v pásme FM
Keď naladíte stanicu, ktorá poskytuje služby
systému RDS, názov stanice* sa zobrazí na
displeji predného panela.
* Ak sa vysielanie RDS neprijíma, názov stanice sa na
displeji predného panela nemusí zobraziť.
Poznámka
• Služba RDS nemusí pracovať správne, ak naladená
stanica nevysiela signál služby systému RDS správne
alebo ak je signál slabý.
• Službu RDS neposkytujú všetky stanice v pásme FM
ani neposkytujú rovnaký typ služby. Ak systém RDS
nepoznáte, obráťte sa na miestne rozhlasové stanice
a požiadajte ich o podrobné informácie o službách
systému RDS vo vašej oblasti.
Tip
• Stláčaním tlačidla DISPLAY počas prijímania
vysielania RDS sa displej predného panela bude
meniť takto:
Názov stanice t Frekvencia t Predvolené číslo t
Informácie o prúde údajov t Názov stanice t …
Prehrávanie jedným dotykom
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control
for HDMI (Ovládanie
pripojenia HDMI) pre
funkciu BRAVIA Sync
Poznámka
• Niektoré funkcie možno používať, iba ak je pripojený
televízor kompatibilný, a predtým vyžadujú
nastavenie prostredníctvom televízora. Pozrite si
návod na použitie televízora.
• Ak chcete používať funkciu ovládania hlasitosti
systému, musíte medzi systémom a televízorom
vytvoriť pripojenie na prenos zvuku (str. 19).
• Ak chcete používať funkciu ovládania polohy,
televízor musí byť vybavený snímačom, ktorý dokáže
zistiť miesto počúvania. V takom prípade sa podľa
signálu prenášaného z televízora upraví aj hlasitosť
alebo kvalita obrazu všetkých zariadení pripojených
k televízoru.
Používanie funkcie BRAVIA Sync
Ovládanie pripojenia HDMI –
jednoduché nastavenie
Funkciu [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) systému môžete nastaviť
automaticky, ak v televízore povolíte príslušné
nastavenie.
Podrobné informácie o funkcii Control for
HDMI (Ovládanie pripojenia HDMI) nájdete
v časti [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
(str. 67).
Vypnutie napájania systému
Systém môžete vypnúť spoločne s televízorom.
Poznámka
• Systém sa nevypne automaticky počas prehrávania
hudby ani počas používania funkcie FM.
Ovládanie hlasitosti systému
Môžete zjednodušiť ovládanie reprodukcie
zvuku z televízora alebo iných zariadení.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať nasledujúcim spôsobom:
• Keď je systém zapnutý, zvuk z televízora
alebo iných zariadení sa môže prenášať
z reproduktorov systému.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iných zariadení
prenáša prostredníctvom reproduktorov
systému, môžete zmeniť reproduktory, do
ktorých sa zvuk z televízora prenáša, stláčaním
tlačidla SPEAKERS TVyAUDIO.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iných zariadení
prenáša prostredníctvom reproduktorov
systému, môžete ovládaním televízora nastaviť
hlasitosť a vypnúť zvuk systému.
Ďalšie operácie
Táto funkcia je k dispozícii na televízoroch
s funkciou BRAVIA Sync.
Ak pomocou kábla High Speed HDMI pripojíte
zariadenia značky Sony kompatibilné s funkciou
Control for HDMI (Ovládanie pripojenia
HDMI), ovládanie sa zjednoduší.
Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo N,
systém a televízor sa zapnú a vstup televízora sa
nastaví na vstup HDMI, ku ktorému je
pripojený systém.
Poznámka
• Kým je televízor v režime PAP (picture and picture)
alebo kým sa pomocou systému prehrávajú
videosúbory alebo súbory s fotografiami uložené
v zariadení iPod alebo iPhone, funkcia ovládania
hlasitosti systému nebude k dispozícii.
• Keď nastavíte hlasitosť hlavnej jednotky, v závislosti
od televízora sa úroveň hlasitosti zobrazí na televíznej
obrazovke. V takom prípade sa úroveň hlasitosti
zobrazená na televíznej obrazovke môže líšiť od
úrovne zobrazenej na displeji predného panela
hlavnej jednotky.
Audio Return Channel
Zvuk televízora môžete pomocou systému
počúvať prostredníctvom jediného kábla High
Speed HDMI. Podrobné informácie o nastavení
nájdete v časti Pripojenie televízora (str. 19).
Jednoduché ovládanie diaľkovým
ovládačom
Základné funkcie systému môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača televízora, keď je
na televíznej obrazovke vypnutý videovýstup
systému.
Sledovanie jazyka
Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke
televízora, po vypnutí a zapnutí systému sa
zmení aj jazyk ponuky na obrazovke systému.
49SK
Ovládanie presmerovania
Keď v pripojenom zariadení vykonáte
prehrávanie jedným dotykom, systém
sa zapne a nastaví funkciu systému HDMI1
alebo HDMI2 (v závislosti od používaného
vstupného konektora HDMI). Vstup televízora
sa automaticky nastaví na vstup HDMI,
ku ktorému je systém pripojený.
Poznámka
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k systému
pomocou kábla High Speed HDMI a či je zapnutá
funkcia Control for HDMI (Ovládanie pripojenia
HDMI) pripojeného zariadenia.
Ovládanie polohy
Ak je televízor kompatibilný s funkciou
ovládania polohy pomocou externého
zariadenia, systém automaticky upraví hlasitosť
pravého a ľavého predného reproduktora.
V takom prípade sa upraví aj nastavenie
ostatných zariadení pripojených k televízoru.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
Nastavenie reproduktorov
[Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov)
Ak chcete dosiahnuť najlepší priestorový zvuk,
nastavte pripojenie reproduktorov a ich
vzdialenosť od miesta počúvania. Potom
pomocou testovacieho tónu nastavte hlasitosť
a vyváženie reproduktorov na rovnakú úroveň.
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku)
a stlačte tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov) a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa ponuka [Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov).
50SK
5
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte príslušnú
položku a stlačte tlačidlo
.
Skontrolujte nasledujúce nastavenia.
x [Distance] (Vzdialenosť)
Po premiestnení reproduktorov musíte nastaviť
parametre vzdialenosti (A) od miesta
počúvania k reproduktorom.
Tieto parametre môžete nastaviť v rozsahu
0,0 až 7,0 metra.
Reproduktory na obrázku zodpovedajú tomuto
nastaveniu:
1Ľavý predný reproduktor (L)
2Pravý predný reproduktor (R)
3Basový reproduktor
1
3
2
A
[Front Left/Right] (Ľavý/pravý predný) 3,0 m:
Nastavte vzdialenosť predného reproduktora.
[Subwoofer] (Basový reproduktor) 3,0 m:
Nastavte vzdialenosť basového reproduktora.
Poznámka
• V závislosti od prijímaného prúdu údajov sa
nastavenie [Distance] (Vzdialenosť) nemusí uplatniť.
x [Level] (Hlasitosť)
Môžete nastaviť hlasitosť reproduktorov. Tieto
parametre môžete nastaviť v rozsahu –6,0 dB
až +6,0 dB. Úpravu hlasitosti zjednodušíte
nastavením položky [Test Tone] (Testovací tón)
na hodnotu [On] (Zapnuté).
[Front Left/Right] (Ľavý/pravý predný) 0,0 dB:
Nastavte hlasitosť predného reproduktora.
[Subwoofer] (Basový reproduktor) 0,0 dB:
Nastavte hlasitosť basového reproduktora.
x [Test Tone] (Testovací tón)
Reproduktory vydajú testovací tón na
nastavenie položky [Level] (Hlasitosť).
[Off] (Vypnuté): Testovací tón neznie
z reproduktorov.
[On] (Zapnuté): Pri nastavovaní hlasitosti
zaznie testovací tón postupne z každého
reproduktora. Keď vyberiete niektorú z položiek
ponuky [Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov), testovací tón postupne zaznie
z každého reproduktora.
Hlasitosť nastavte uvedeným postupom.
1
2
Nastavte položku [Test Tone] (Testovací
tón) na hodnotu [On] (Zapnuté).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadovaný typ reproduktora a stlačte
tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte ľavý alebo
pravý reproduktor a stláčaním tlačidiel X/
x nastavte jeho hlasitosť.
5
6
7
Stlačte tlačidlo
.
Zopakujte kroky č. 3 až 5.
Systém môžete nastaviť tak, aby sa vypol
v predvolenom čase, takže budete môcť
zaspávať pri hudbe. Tento čas možno predvoliť
v 10-minútových intervaloch.
Stlačte tlačidlo SLEEP.
Každým stlačením tlačidla SLEEP sa zobrazenie
minút (zostávajúci čas) na displeji predného
panela zmení o 10 minút.
Po nastavení časovača spánku sa bude
zostávajúci čas zobrazovať každých päť minút.
Keď zostávajú menej ako dve minúty, na displeji
predného panela bude blikať hlásenie SLEEP.
Kontrola zostávajúceho času
Jedenkrát stlačte tlačidlo SLEEP.
Ďalšie operácie
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Level] (Hlasitosť) a stlačte tlačidlo
.
Používanie časovača spánku
Zmena zostávajúceho času
Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP vyberte
požadovaný čas.
Stlačte tlačidlo RETURN.
Systém sa vráti k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
8
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Test Tone] (Testovací tón) a stlačte
tlačidlo
.
9
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Off] (Vypnuté) a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
• Signály testovacieho tónu sa neprenášajú z konektora
HDMI OUT.
Tip
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých reproduktorov
naraz, stlačte tlačidlo 2 +/–.
Inaktivácia tlačidiel na
hlavnej jednotke
(detská zámka)
Inaktiváciou tlačidiel na hlavnej jednotke
(okrem tlačidla "/1) môžete zabrániť
nesprávnej operácii, napríklad v dôsledku
detských šibalstiev (funkcia detskej zámky).
Stlačte a viac ako päť sekúnd podržte tlačidlo
x na hlavnej jednotke.
Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie
LOCKED.
Funkcia detskej zámky sa aktivuje a tlačidlá
hlavnej jednotky sa uzamknú. (Systém môžete
ovládať pomocou diaľkového ovládača.)
Ak chcete funkciu zrušiť, stlačte a viac ako päť
sekúnd podržte tlačidlo x, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí hlásenie UNLOCK.
Poznámka
• Ak počas zapnutej funkcie detskej zámky použijete
tlačidlá na hlavnej jednotke, na displeji predného
panela zabliká hlásenie LOCKED.
51SK
Tlačidlo
Ovládanie televízora alebo
iných zariadení pomocou
dodaného diaľkového
ovládača
Televízor a iné zariadenia, napríklad prijímač
káblovej televízie alebo digitálny satelitný
prijímač, môžete ovládať pomocou dodaného
diaľkového ovládača. Diaľkový ovládač je
pôvodné nastavený na ovládanie zariadení
značky Sony.
Zariadenia inej značky než Sony môžete
ovládať zmenou predvoleného kódu diaľkového
ovládača. Postup nájdete v časti Zmena
predvoleného kódu diaľkového ovládača (režim
predvolieb) (str. 52).
Poznámka
• Pri výmene batérií diaľkového ovládača sa môže
obnoviť jeho predvolené nastavenie (SONY).
Ovládanie zariadení pomocou
dodaného diaľkového ovládača
1
2
Stlačte tlačidlo prevádzkového režimu TV
alebo STB zodpovedajúce zariadeniu,
ktoré chcete ovládať.
Stlačte príslušné tlačidlá uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
• z: Tlačidlo možno používať pri
predvolenom nastavení diaľkového
ovládača.
• a: Tlačidlo možno používať po zmene
predvoleného kódu diaľkového ovládača.
Tlačidlo
AV "/1
Číselné tlačidlá
/
ENTER (-)
SLEEP (t/ )
Farebné tlačidlá
(červené, zelené,
žlté, modré)
52SK
Režim diaľkového ovládača
TV
STB
z
z
z
z
z
z
z
a
z
a
z
z
z
z
z
z
TOP MENU
( )
Režim diaľkového ovládača
TV
STB
z
z
z
POP UP/MENU
C/X/x/c,
RETURN
HOME (MENU)
OPTIONS
(TOOLS)
SOUND MODE
(
)
./>
z
a
a
z
z
z
z
z
z
z
a
z
a
z
a
z
a
z
a
z
a
z
a
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
(c/C)
DISPLAY
( / )
z
z
z
z
m/M
N
X
x
Poznámka
• Ak v režime TV alebo STB stlačíte ktorékoľvek
z tlačidiel uvedených vyššie, rozsvieti sa tlačidlo
prevádzkového režimu TV alebo STB. (V závislosti
od nastavenia kódu však niektoré tlačidlá nemusia
fungovať a tlačidlo prevádzkového režimu TV alebo
STB sa nemusí rozsvietiť.)
• Ak je diaľkový ovládač v režime TV alebo STB
a stlačíte iné tlačidlá než tlačidlá uvedené vyššie,
tlačidlo prevádzkového režimu TV alebo STB
sa nerozsvieti.
• V závislosti od televízora alebo zariadenia nemusia
niektoré tlačidlá fungovať.
Zmena predvoleného kódu
diaľkového ovládača (režim
predvolieb)
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Remote Controller Setting Guide]
(Sprievodca nastavením diaľkového
ovládača) a stlačte tlačidlo
.
4
5
6
7
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte typ
zariadenia, ktoré chcete ovládať
pomocou dodaného diaľkového
ovládača, a stlačte tlačidlo
.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte výrobcu
zariadenia a stlačte tlačidlo
.
Podržte stlačené tlačidlo prevádzkového
režimu TV (pre televízor) alebo STB (pre
prijímač káblovej televízie, digitálny
satelitný prijímač, digitálny
videorekordér atď.) a stlačte tlačidlo
POP UP/MENU.
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Skontrolujte, či sú vybraté obidve nasledujúce
nastavenia:
– položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu
[Off] (Vypnuté) (str. 67),
– položka [Quick Start Mode] (Režim rýchleho
spustenia) nastavená na hodnotu [Off]
(Vypnuté) (str. 67).
Diaľkový ovládač prejde do režimu
predvolieb. Tlačidlo prevádzkového režimu
TV alebo STB (podľa toho, ktoré tlačidlo ste
stlačili) začne blikať.
Prehľadávanie webových
lokalít
Keď tlačidlo prevádzkového režimu TV
alebo STB začne blikať, pomocou
číselných tlačidiel zadajte na televíznej
obrazovke kód výrobcu a stlačte tlačidlo
ENTER.
Pomocou systému sa môžete pripojiť na internet
a prehľadávať rôzne webové lokality, napríklad
domovskú stránku spoločnosti Sony.
Po úspešnom nastavení kódu tlačidlo
prevádzkového režimu TV alebo STB
dvakrát pomaly zabliká. Ak je nastavenie
neúspešné, tlačidlo prevádzkového režimu
TV alebo STB päťkrát rýchlo zabliká.
1
Vymazanie predvoleného kódu
z pamäte diaľkového ovládača
1
Najprv stlačte a podržte tlačidlo AV ?/1,
potom stlačte tlačidlo 2 – a napokon
tlačidlo CH –.
Rozsvietia sa tlačidlá prevádzkového
režimu BD, TV a STB.
2
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Tlačidlá prevádzkového režimu BD, TV
a STB zhasnú a predvolený kód sa vymaže.
Obnovia sa predvolené nastavenia
diaľkového ovládača.
Pripravte sa na prehľadávanie internetu.
Pripojte systém k sieti (str. 23).
2
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
3
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Network] (Sieť).
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Internet Browser] (Internetový
prehľadávač) a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
• Režim predvolieb môžete ukončiť stlačením tlačidla
prevádzkového režimu TV alebo STB (podľa toho,
ktoré tlačidlo bliká).
• Ak v režime predvolieb nepoužijete diaľkový ovládač
viac než 10 sekúnd, diaľkový ovládač tento režim
ukončí.
Ďalšie operácie
8
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Preset Mode] (Režim predvolieb)
a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Internet Browser]
(Internetový prehľadávač).
Poznámka
• Niektoré webové lokality sa nemusia zobrazovať
správne alebo nemusia fungovať.
Zadanie adresy URL
Z ponuky možností vyberte položku [URL
entry] (Zadanie adresy URL).
Pomocou softvérovej klávesnice zadajte adresu
URL a vyberte položku [Enter].
Nastavenie predvolenej úvodnej stránky
Počas zobrazenia stránky, ktorú chcete nastaviť,
vyberte z ponuky možností položku [Set as start
page] (Nastaviť ako úvodnú stránku).
53SK
Návrat na predchádzajúcu stránku
Z ponuky možností vyberte položku [Previous
page] (Predchádzajúca stránka). Ak sa po výbere
položky [Previous page] (Predchádzajúca
stránka) nezobrazí predchádzajúca stránka,
vyberte z ponuky možností položku [Window
List] (Zoznam okien) a potom stránku, na ktorú
sa chcete vrátiť z tohto zoznamu.
Ukončenie internetového prehľadávača
Stlačte tlačidlo HOME.
Obrazovka internetového
prehľadávača
Informácie o webovej lokalite môžete
skontrolovať stlačením tlačidla DISPLAY.
Informácie na obrazovke sa líšia v závislosti
od webovej lokality a stavu stránky.
A Názov stránky
B Kurzor
Premiestňujte ho stláčaním tlačidiel C/X/x/c.
Umiestnite kurzor na prepojenie, ktoré chcete
zobraziť, a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa
prepojená webová lokalita.
C Adresa stránky
D Ikona SSL
Zobrazuje sa v prípade, ak je prepojená adresa
URL zabezpečená.
E Indikátor intenzity signálu
Zobrazuje sa po pripojení systému
k bezdrôtovej sieti.
F Ukazovateľ priebehu a ikona načítavania
Zobrazuje sa počas načítavania stránky,
prípadne počas preberania alebo prenosu
súborov.
G Pole na zadanie textu
Stlačte tlačidlo
a výberom položky [Input]
(Zadať) z ponuky možností zobrazte
softvérovú klávesnicu.
54SK
H Posúvač
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c môžete
zobrazenú stránku posúvať doľava, nahor,
nadol alebo doprava.
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup
k rôznym nastaveniam a operáciám.
Dostupné položky sa líšia v závislosti od situácie.
Položky
[Browser Setup]
(Nastavenie
prehľadávača)
Podrobnosti
Slúži na zobrazenie nastavení
internetového prehľadávača.
• [Zoom] (Zmena mierky):
Slúži na zväčšenie alebo
zmenšenie veľkosti
zobrazeného obsahu.
• [JavaScript Setup]
(Nastavenie skriptov
JavaScript): Slúži na
nastavenie, či sa povolia
alebo zakážu skripty
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavenie
súborov cookie): Slúži na
nastavenie, či sa budú
prijímať súbory cookie
prehľadávača.
• [SSL Alarm Display]
(Zobrazenie výstrah
protokolu SSL): Slúži na
nastavenie, či sa povolí
alebo zakáže protokol SSL.
[Input] (Zadať)
Slúži na zobrazenie
softvérovej klávesnice, ktorá
umožňuje zadávať znaky
počas prehľadávania webovej
lokality.
[Break] (Zalomiť)
Slúži na presun kurzora na
ďalší riadok v poli na zadanie
textu.
[Delete] (Odstrániť) Slúži na vymazanie jedného
znaku naľavo od kurzora
počas zadávania textu.
[Window List]
Slúži na zobrazenie zoznamu
(Zoznam okien)
aktuálne otvorených
webových lokalít.
Výberom príslušného okna sa
môžete vrátiť k predtým
zobrazenej webovej lokalite.
[Bookmark List]
Slúži na zobrazenie zoznamu
(Zoznam záložiek)
záložiek.
[Character encoding] Slúži na nastavenie kódu
(Kódovanie znakov) znakov.
Položky
Podrobnosti
[Previous page]
(Predchádzajúca
stránka)
[Next page]
(Nasledujúca stránka)
Slúži na presun na predtým
zobrazenú stránku.
Ďalšie nastavenia
bezdrôtového systému
Aktivácia bezdrôtového prenosu
medzi konkrétnymi jednotkami
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[System Settings] (Nastavenia systému)
a stlačte tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Wireless Sound Connection] (Bezdrôtové
zvukové pripojenie) a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Wireless Sound
Connection] (Bezdrôtové zvukové
pripojenie).
5
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Secure Link] (Zabezpečené prepojenie)
a stlačte tlačidlo
.
6
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[On] (Zapnúť) a stlačte tlačidlo
.
Ak chcete funkciu zabezpečeného
prepojenia zrušiť, vyberte položku [Off]
(Vypnúť).
7
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stlačte tlačidlo SECURE LINK na zadnej
strane basového reproduktora.
Do niekoľkých minút prejdite na
nasledujúci krok.
8
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Start] (Spustiť) a stlačte tlačidlo
.
Ak chcete zobraziť predchádzajúcu
obrazovku, vyberte položku [Cancel]
(Zrušiť).
[Secure Link] (Zabezpečené prepojenie)
Môžete určiť bezdrôtové pripojenie na
prepojenie hlavnej jednotky a basového
reproduktora pomocou funkcie zabezpečeného
prepojenia.
Táto funkcia môže zabrániť rušeniu pri
používaní viacerých bezdrôtových zariadení
vami alebo vašimi susedmi.
Ďalšie operácie
Slúži na presun na predtým
zobrazenú nasledujúcu
stránku.
[Cancel loading]
Slúži na zastavenie načítania
(Zrušiť načítanie)
stránky.
[Reload] (Obnoviť)
Slúži na obnovenie tej istej
stránky.
[URL entry]
Po zobrazení softvérovej
(Zadanie adresy URL) klávesnice umožňuje zadať
adresu URL.
[Add to Bookmark]
Slúži na pridanie aktuálne
(Pridať medzi
zobrazenej webovej lokality
záložky)
do zoznamu záložiek.
[Set as start page]
Slúži na nastavenie aktuálne
(Nastaviť ako úvodnú zobrazenej webovej lokality
stránku)
ako predvolenej úvodnej
stránky.
[Open in new
Slúži na otvorenie prepojenia
window] (Otvoriť
v novom okne.
v novom okne)
[Display certificate]
Slúži na zobrazenie
(Zobraziť certifikát)
certifikátov servera
odoslaných zo stránok, ktoré
podporujú protokol SSL.
3
9
Po zobrazení hlásenia [Secure Link
setting is complete.] (Zabezpečené
prepojenie sa nastavilo.) stlačte
tlačidlo
.
Basový reproduktor sa prepojí s hlavnou
jednotkou a indikátor LINK/STANDBY
začne svietiť na oranžovo.
Ak sa zobrazí hlásenie [Cannot set Secure
Link.] (Nemožno nastaviť zabezpečené
prepojenie.), postupujte podľa správ
na obrazovke.
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
55SK
Zrušenie funkcie zabezpečeného
prepojenia
Hlavná jednotka
V kroku č. 6 vyššie vyberte položku [Off]
(Vypnúť).
Poznámka
• Prenos môžete zlepšiť zmenou prenosového kanála
(frekvencie) iných bezdrôtových systémov. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie iných
bezdrôtových systémov.
Basový reproduktor
Stlačte a podržte tlačidlo SECURE LINK na
zadnej strane basového reproduktora, kým
indikátor LINK/STANDBY nezačne svietiť
alebo blikať na zeleno.
Ak je bezdrôtový prenos nestabilný
[RF Channel] (Kanál RF)
Nastavenie siete
[Internet Settings] (Internetové nastavenia)
Pred nastavením pripojte systém k sieti.
Podrobné informácie nájdete v časti Pripojenie
k sieti (str. 23).
Zobrazenie obrazovky nastavení
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Ak používate viacero bezdrôtových systémov,
napríklad bezdrôtovú sieť LAN (Local Area
Network) alebo pripojenie Bluetooth,
bezdrôtové signály môžu byť nestabilné.
V takom prípade môžete prenos zlepšiť
nasledujúcou zmenou nastavenia položky
[RF Channel] (Kanál RF).
1
3
5
6
7
8
9
Stlačte tlačidlo HOME.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[System Settings] (Nastavenia systému)
a stlačte tlačidlo
.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Wireless Sound Connection] (Bezdrôtové
zvukové pripojenie) a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Wireless Sound
Connection] (Bezdrôtové zvukové
pripojenie).
5
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[RF Channel] (Kanál RF) a stlačte
tlačidlo
.
6
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadované nastavenie a stlačte
tlačidlo
.
• [Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberajte v bežných prípadoch. Systém
automaticky vyberie lepší kanál na prenos.
• [1], [2], [3]: Systém bude zvuk prenášať
pevným nastavením kanála na prenos.
Vyberte kanál s lepším prenosom.
56SK
2
4
0
HOME
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
4
1
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Network Settings] (Nastavenia siete)
a stlačte tlačidlo
.
• Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich
adresách URL.
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Pri pripájaní k sieti LAN pomocou
kábla LAN
4
Zobrazí sa obrazovka [Internet Settings]
(Internetové nastavenia).
Pre modely BDV-L800/BDV-L800M
Pri pripájaní k sieti LAN (Local Area Network)
postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Automatické nastavenie
1
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte na
obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) položku [Wired
Setup] (Nastavenie káblového pripojenia)
a potom stlačte tlačidlo
.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Auto] (Automaticky) a stlačte tlačidlo
.
Ďalšie operácie
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Internet Settings] (Internetové
nastavenia) a stlačte tlačidlo
.
Systém nastaví sieť automaticky a potom sa
internetové nastavenia zobrazia na
televíznej obrazovke.
Pre model BDV-L600
3
4
Stlačte tlačidlo c.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Save & Connect] (Uložiť a pripojiť)
a stlačte tlačidlo
.
Systém spustí kontrolu pripojenia k sieti.
5
Poznámka
• Položky na obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) sú potrebné na pripojenie
na internet. Zadajte príslušné (alfanumerické)
hodnoty pre širokopásmový smerovač alebo
smerovač bezdrôtovej siete LAN. Položky, ktoré treba
nastaviť, sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa
internetových služieb alebo smerovača. Podrobné
informácie nájdete v používateľských príručkách od
poskytovateľa internetových služieb alebo dodaných
so smerovačom.
Skontrolujte, či sa zobrazilo hlásenie
[Internet Settings is now complete.]
(Internetové nastavenia sa vykonali.),
a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie sa dokončilo. Ak sa hlásenie
nezobrazuje, postupujte podľa správ na
obrazovke.
Manuálne nastavenie
1
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte na
obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) položku [Wired
Setup] (Nastavenie káblového pripojenia)
a potom stlačte tlačidlo
.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Custom] (Vlastné) a stlačte tlačidlo
.
57SK
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte typ
nastavenia siete a stlačte tlačidlo
.
• [Auto] (Automaticky): Systém
automaticky nastaví adresu IP a zobrazí sa
obrazovka [DNS Settings] (Nastavenia
servera DNS).
Po výbere položky [Auto] (Automaticky)
a stlačení tlačidla
systém vyberie
nastavenie servera DNS automaticky.
Po výbere položky [Specify IP address]
(Zadať adresu IP) a stlačení tlačidla
musíte nastavenie servera DNS zadať
manuálne.
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c a číselných
tlačidiel nastavte nasledujúce položky
a potom stlačte tlačidlo
.
– [Primary DNS] (Primárny server DNS)
– [Secondary DNS] (Sekundárny server
DNS)
• [Specify IP address] (Zadať adresu IP):
Zadajte nastavenia siete manuálne podľa
svojho sieťového prostredia.
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c a číselných
tlačidiel nastavte nasledujúce položky
a potom stlačte tlačidlo
.
– [IP Address] (Adresa IP)
– [Subnet Mask] (Maska podsiete)
– [Default Gateway] (Predvolená brána)
– [Primary DNS] (Primárny server DNS)
– [Secondary DNS] (Sekundárny server
DNS)
4
58SK
Stlačte tlačidlo c.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Save & Connect] (Uložiť a pripojiť)
a stlačte tlačidlo
.
Systém spustí kontrolu pripojenia k sieti.
7
Skontrolujte, či sa zobrazilo hlásenie
[Internet Settings is now complete.]
(Internetové nastavenia sa vykonali.),
a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie sa dokončilo. Ak sa hlásenie
nezobrazuje, postupujte podľa správ na
obrazovke.
Pri pripájaní k bezdrôtovej sieti
LAN pomocou vstavaného
adaptéra Wi-Fi alebo adaptéra
bezdrôtovej siete LAN s rozhraním
USB systému
Pri pripájaní k bezdrôtovej sieti LAN
(Local Area Network) postupujte podľa
nasledujúcich krokov.
Ak je bezdrôtový smerovač
kompatibilný s funkciou WPS
1
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie servera proxy a stlačte
tlačidlo
.
• [No] (Nie): Server proxy sa nepoužíva.
• [Yes] (Áno): Zadajte nastavenie servera
proxy.
Stláčajte tlačidlá C/X/x/c a číselné
tlačidlá a potom stlačte tlačidlo
.
Hodnoty internetových nastavení sa
zobrazia na televíznej obrazovke.
5
6
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte na
obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) položku
[Wireless Setup(built-in)] (Nastavenie
bezdrôtového pripojenia (vstavaného))*
alebo [USB Wireless Setup] (Nastavenie
bezdrôtového pripojenia pomocou
rozhrania USB) a stlačte tlačidlo
.
* Iba modely BDV-L800/BDV-L800M.
2
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] a stlačte
tlačidlo
.
Aktivujte funkciu WPS bezdrôtového
smerovača, stláčaním tlačidiel X/x
vyberte položku [Start] (Spustiť) a stlačte
tlačidlo
.
Podrobné informácie o aktivovaní funkcie
WPS nájdete v návode na použitie
smerovača.
4
Skontrolujte, či sa zobrazilo hlásenie
[Wi-Fi Protected Setup was successful.]
(Nastavenie WPS bolo úspešné.), a stlačte
tlačidlo c.
4
Ak bezdrôtový smerovač nie je
kompatibilný s funkciou WPS
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte na
obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) položku
[Wireless Setup(built-in)] (Nastavenie
bezdrôtového pripojenia (vstavaného))*
alebo [USB Wireless Setup] (Nastavenie
bezdrôtového pripojenia pomocou
rozhrania USB) a stlačte tlačidlo
.
* Iba modely BDV-L800/BDV-L800M.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Scan] (Vyhľadať) a stlačte tlačidlo
.
Systém vyhľadá dostupné bezdrôtové siete
LAN a potom sa zobrazí zoznam týchto
bezdrôtových sietí LAN.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte názov
bezdrôtovej siete LAN a stlačte
tlačidlo
.
x Ak je vybratá bezdrôtová sieť LAN
nezabezpečená
Nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti
LAN sa dokončilo. Postupujte podľa krokov
v odseku Automatické nastavenie alebo
Manuálne nastavenie v časti Pri pripájaní
k sieti LAN pomocou kábla LAN vyššie
a zadajte nastavenia adresy IP.
x Ak je vybratá bezdrôtová sieť LAN
zabezpečená
Zobrazí sa obrazovka na zadanie kľúča
WEP alebo WPA. Prejdite na krok č. 5.
x Zadanie názvu bezdrôtovej siete LAN
Vyberte položku [Manual Entry]
(Manuálne zadanie).
Zobrazí sa obrazovka na zadanie znakov.
Podľa správ na obrazovke zadajte názov
bezdrôtovej siete LAN a stlačte tlačidlo c.
5
Podľa správ na obrazovke zadajte kľúč
WEP alebo WPA a stlačte tlačidlo c.
Ďalšie operácie
• [None] (Žiadne): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak je bezdrôtová sieť LAN
nezabezpečená. Nastavenie pripojenia
k bezdrôtovej sieti LAN sa dokončilo.
Postupujte podľa krokov v odseku
Automatické nastavenie alebo Manuálne
nastavenie v časti Pri pripájaní k sieti
LAN pomocou kábla LAN vyššie a zadajte
nastavenia adresy IP.
• [WEP]: Bezdrôtová sieť LAN je chránená
kľúčom WEP.
• [WPA/WPA2-PSK]: Bezdrôtová sieť
LAN je chránená kľúčom WPA-PSK
alebo WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: Bezdrôtová sieť LAN je
chránená kľúčom WPA2-PSK.
Nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti
LAN a adresy IP sa dokončilo.
Zadajte nastavenie servera proxy.
Postupujte podľa krokov č. 4 až 7 odseku
Manuálne nastavenie v časti Pri pripájaní
k sieti LAN pomocou kábla LAN vyššie.
1
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte režim
zabezpečenia a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti
LAN sa dokončilo. Postupujte podľa krokov
v odseku Automatické nastavenie alebo
Manuálne nastavenie v časti Pri pripájaní
k sieti LAN pomocou kábla LAN vyššie
a zadajte nastavenia adresy IP.
Informácie o zabezpečení
bezdrôtovej siete LAN
Keďže sa komunikácia v bezdrôtovej sieti LAN
vykonáva pomocou rádiových vĺn, hrozí
zachytenie bezdrôtového signálu. Tento systém
podporuje rôzne funkcie zabezpečenia na
ochranu bezdrôtovej komunikácie. Nastavenia
zabezpečenia správne nakonfigurujte podľa
sieťového prostredia.
Bez zabezpečenia
Hoci môžete ľahko vyberať nastavenia,
ktokoľvek môže zachytiť vašu bezdrôtovú
komunikáciu alebo preniknúť do bezdrôtovej
siete aj bez dômyselných nástrojov. Pamätajte,
že pri tomto nastavení hrozí riziko
neoprávneného prístupu alebo zachytenia
údajov.
59SK
WEP
Technológia WEP slúži na zabezpečenie
komunikácie, aby cudzie osoby nemohli zachytiť
vašu komunikáciu ani preniknúť do bezdrôtovej
siete. WEP je staršia technológia zabezpečenia
umožňujúca pripojenie staršieho zariadenia,
ktoré nepodporuje technológiu TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technológia zabezpečenia vyvinutá
v reakcii na nedostatky technológie WEP.
Technológia TKIP zaručuje vyššiu úroveň
zabezpečenia než WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technológia zabezpečenia, ktorá používa
pokročilú metódu zabezpečenia odlišnú od
technológií WEP a TKIP.
Technológia AES zaručuje vyššiu úroveň
zabezpečenia než technológia WEP alebo TKIP.
60SK
Môžete nastaviť nasledujúce možnosti.
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky
nastavení
Možnosti ako obraz a zvuk môžete rôzne
nastavovať.
Ak chcete zmeniť nastavenia systému,
v domovskej ponuke vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
Poznámka
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
Vysvetlenie
[Remote Controller Setting
Guide] (Sprievodca nastavením
diaľkového ovládača) (str. 62)
Slúži na výber nastavení
diaľkového ovládača na
ovládanie televízora alebo iných
zariadení.
[Network Update] (Sieťová
aktualizácia) (str. 62)
Slúži na aktualizáciu softvéru
tohto systému.
[Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) (str. 62)
Slúži na výber nastavení
obrazovky podľa typu
konektorov.
[Audio Settings] (Nastavenia
zvuku) (str. 64)
Slúži na výber nastavení zvuku
podľa typu konektorov.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania diskov
BD alebo DVD) (str. 65)
Slúži na výber podrobných
nastavení prehrávania diskov BD
alebo DVD.
Nastavenia a úpravy
• Nastavenia prehrávania uložené na disku sú
nadradené nad nastaveniami na obrazovke nastavení
a niektoré uvedené funkcie nemusia byť k dispozícii.
Ikona
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej
ochrany) (str. 65)
Slúži na výber podrobných
nastavení funkcie rodičovskej
ochrany.
[Music Settings] (Nastavenia
hudby) (str. 66)
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte ikonu
kategórie nastavenia, ktoré chcete
zmeniť, a stlačte tlačidlo
.
Príklad: [Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky)
Slúži na výber podrobných
nastavení prehrávania diskov
Super Audio CD.
[System Settings] (Nastavenia
systému) (str. 66)
Slúži na výber nastavení
týkajúcich sa systému.
[Network Settings] (Nastavenia
siete) (str. 68)
Slúži na výber podrobných
internetových nastavení
a nastavení siete.
[Easy Setup] (Jednoduché
nastavenie) (str. 68)
Slúži na opätovné spustenie
jednoduchého nastavenia, ktoré
umožňuje vybrať základné
nastavenia.
[Resetting]
(Obnovenie nastavení) (str. 68)
Slúži na obnovenie výrobných
nastavení systému.
61SK
[Remote Controller
Setting Guide] (Sprievodca
nastavením diaľkového
ovládača)
x [Preset Mode] (Režim predvolieb)
Zmenou predvoleného kódu diaľkového
ovládača môžete ovládať zariadenia inej značky
než Sony. Podrobné informácie nájdete v časti
Zmena predvoleného kódu diaľkového ovládača
(režim predvolieb) (str. 52).
[Network Update]
(Sieťová aktualizácia)
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
x [3D Output Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberajte v bežných prípadoch.
[Off] (Vypnuté): Toto nastavenie vyberte, ak
chcete všetok obsah zobrazovať dvojrozmerne.
Poznámka
• Trojrozmerný obraz z konektora HDMI IN 1 alebo
HDMI IN 2 sa reprodukuje bez ohľadu na toto
nastavenie.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavenie
veľkosti televíznej obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie)
Slúži na nastavenie veľkosti obrazovky televízora
kompatibilného s funkciou trojrozmerného
zobrazenia.
Poznámka
• Toto nastavenie sa nepoužije na trojrozmerný obraz
prenášaný z konektora HDMI IN 1 ani HDMI IN 2.
x [TV Type] (Typ televízora)
Môžete aktualizovať a zlepšiť funkcie systému.
Informácie o aktualizačných funkciách nájdete
na týchto webových lokalitách:
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Počas aktualizácie softvéru sa na displeji
predného panela zobrazuje hlásenie
UPDATING. Po dokončení aktualizácie sa
hlavná jednotka automaticky vypne. Počkajte na
dokončenie aktualizácie softvéru. Nezapínajte,
nevypínajte ani nepoužívajte hlavnú jednotku
ani televízor.
62SK
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
širokouhlý televízor alebo televízor s funkciou
širokouhlého režimu.
[4:3]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
televízor s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu.
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Original] (Pôvodný): Túto možnosť vyberte,
keď pripojíte televízor s funkciou širokouhlého
režimu. Obraz s pomerom strán 4 : 3 sa bude
zobrazovať s pomerom 16 : 9 aj na širokouhlom
televízore.
[Fixed Aspect Ratio] (Nemenný pomer strán):
Slúži na zmenu veľkosti obrazu, aby sa zmestil
na obrazovku s pôvodným pomerom strán
obrazu.
x [DVD Aspect Ratio] (Pomer strán pre
disky DVD)
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (Výstup
BD/DVD-ROM 1080/24p)
[Letter Box] (Orámované): Slúži na zobrazenie
obrazu s čiernymi okrajmi v hornej
a dolnej časti.
[Auto] (Automaticky): Obrazové signály 1920 ×
1080p/24 Hz sa reprodukujú iba v prípade, že
pomocou konektora HDMI OUT pripojíte
televízor kompatibilný s obrazovými signálmi
1080/24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s obrazovými signálmi 1080/24p.
[Pan Scan] (Orezané): Slúži na zobrazenie celej
výšky obrazu na celej obrazovke s orezanými
bočnými stranami.
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberajte v bežných prípadoch. Hlavná jednotka
automaticky zistí, či ide o video alebo film
a prepne na vhodný spôsob konverzie.
[Video]: Bez ohľadu na materiál sa vždy vyberie
spôsob konverzie vhodný pre videá.
x [Output Video Format] (Výstupný formát
obrazu)
[HDMI]: V bežných prípadoch vyberajte
nastavenie [Auto] (Automaticky). Ak chcete
obraz reprodukovať s rozlíšením
zaznamenaným na disku, vyberte položku
[Original Resolution] (Pôvodné rozlíšenie).
(Ak je toto rozlíšenie nižšie než štandardné
rozlíšenie (SD), upraví sa na rozlíšenie SD.)
[Video]: Automaticky sa vyberie najnižšie
rozlíšenie.
Poznámka
• Ak súčasne používate konektor HDMI OUT aj
obrazový výstupný konektor, vyberte položku
[Video].
• Ak sa po výbere rozlíšenia [HDMI] nezobrazí žiaden
obraz, vyberte položku [Video].
[Auto] (Automaticky): Automaticky sa zistí typ
externého zariadenia a prepne sa na
zodpovedajúce nastavenie farieb.
[YCbCr (4:2:2)]: Slúži na reprodukciu
obrazových signálov YCbCr 4 : 2 : 2.
[YCbCr (4:4:4)]: Slúži na reprodukciu
obrazových signálov YCbCr 4 : 4 : 4.
[RGB]: Túto možnosť vyberte po pripojení
zariadenia s konektorom DVI, ktorý je
kompatibilný so štandardom HDCP.
Nastavenia a úpravy
x [Cinema Conversion Mode] (Režim filmovej
konverzie)
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [HDMI Deep Colour Output] (Výstup HDMI
Deep Colour)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberajte v bežných prípadoch.
[16bit] (16-bitové), [12bit] (12-bitové), [10bit]
(10-bitové): Ak je pripojený televízor
kompatibilný s režimom Deep Colour,
reprodukujú sa 16-bitové, 12-bitové alebo
10-bitové obrazové signály.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte, ak je
obraz nestabilný alebo ak sa zobrazujú
neprirodzené farby.
x [Pause Mode] (Režim pozastavenia)
(len disky BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Automaticky): Obraz vrátane objektov,
ktoré sa dynamicky pohybujú, sa vysiela bez
chvenia. Túto funkciu vyberajte v bežných
prípadoch.
[Frame] (Snímka): Obraz vrátane objektov,
ktoré sa nepohybujú dynamicky, sa vysiela
vo vysokom rozlíšení.
63SK
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku)
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie
zmiešavania zvukov na disku BD)
[On] (Zapnuté): Slúži na reprodukciu zvuku
získaného zmiešaním interaktívneho zvuku
a sekundárneho zvuku s primárnym zvukom.
[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu iba
primárneho zvuku.
x [DTS Neo:6]
Podľa funkcií pripojeného zariadenia sa
z 2-kanálových zdrojov simuluje multikanálový
priestorový zvuk, ktorý sa reprodukuje
prostredníctvom konektora HDMI OUT.
[Cinema] (Kino): Z 2-kanálových zdrojov sa
pomocou režimu DTS Neo:6 Cinema
reprodukuje simulovaný multikanálový zvuk.
[Music] (Hudba): Z 2-kanálových zdrojov sa
pomocou režimu DTS Neo:6 Music reprodukuje
simulovaný multikanálový zvuk.
[Off] (Vypnuté): Reprodukuje sa zvuk
s pôvodným počtom kanálov.
x [Audio DRC] (Kompresia dynamického
rozsahu zvukov)
Môžete komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy.
[Auto] (Automaticky): Prehrávanie sa bude
uskutočňovať podľa dynamického rozsahu
určeného diskom (iba disky BD-ROM).
[On] (Zapnuté): Systém reprodukuje zvukovú
stopu v dynamickom rozsahu podľa zámerov
technika nahrávania.
[Off] (Vypnuté): Nedochádza ku kompresii
dynamického rozsahu.
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI):
Zvuk sa prenáša z reproduktorov systému
a dvojkanálové signály Linear PCM z konektora
HDMI OUT.
[HDMI]: Zvuk sa prenáša iba z konektora
HDMI OUT. Formát zvuku závisí od
pripojeného zariadenia.
Poznámka
• Ak je položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) nastavená na hodnotu [On]
(Zapnuté) (str. 67), položka [Audio Output]
(Výstup zvuku) sa automaticky nastaví na hodnotu
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI)
a toto nastavenie nemožno zmeniť.
• Ak je položka [Audio Output] (Výstup zvuku)
nastavená na hodnotu [Speaker + HDMI]
(Reproduktor + HDMI) a položka [HDMI1 Audio
Input mode] (Režim zvukového vstupu HDMI1)
(str. 67) na hodnotu [TV] (Televízor), z konektora
HDMI OUT sa neprenášajú zvukové signály. (Platí
iba pre európske modely.)
• Ak je položka [Audio Output] (Výstup zvuku)
nastavená na hodnotu [HDMI], formát výstupného
signálu pre funkciu TV je dvojkanálový formát Linear
PCM. (Platí iba pre európske modely.)
x [Sound Effect] (Zvukový efekt)
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové efekty
systému (režim SOUND MODE a položka
[Surround Setting] (Nastavenie priestorového
zvuku)).
[On] (Zapnuté): Všetky zvukové efekty systému
sa povolia. Horný limit vzorkovacej frekvencie
sa nastaví na 48 kHz.
[Off] (Vypnuté): Zvukové efekty sa zakážu.
Túto možnosť vyberte, keď nechcete nastaviť
horný limit vzorkovacej frekvencie.
x [Surround Setting] (Nastavenie
priestorového zvuku)
Môžete vybrať nastavenie priestorového zvuku.
Podrobné informácie nájdete v časti Krok č. 5:
Priestorový zvuk (str. 34)
x [Audio Output] (Výstup zvuku)
64SK
Môžete vybrať spôsob výstupu pri prenose
zvukového signálu.
x [Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov)
[Speaker] (Reproduktor): Zvuk sa prenáša iba
z reproduktorov systému.
Ak chcete dosiahnuť najlepší možný priestorový
zvuk, nastavte reproduktory. Podrobné
informácie nájdete v časti Nastavenie
reproduktorov (str. 50).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavenia
sledovania diskov BD
alebo DVD)
[Parental Control
Settings] (Nastavenia
rodičovskej ochrany)
Môžete vybrať podrobné nastavenia
prehrávania diskov BD alebo DVD.
Nastavte alebo zmeňte heslo funkcie rodičovskej
ochrany. Heslo umožňuje nastaviť obmedzenia
týkajúce sa prehrávania diskov BD-ROM, DVD
VIDEO alebo videí na internete. V prípade
potreby môžete odlíšiť úrovne obmedzení pre
disky BD-ROM a DVD VIDEO.
x [BD/DVD Menu] (Ponuka disku BD
alebo DVD)
x [Audio] (Zvuk)
Môžete vybrať predvolený jazyk stôp na diskoch
BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Original] (Pôvodné) sa zvolí
jazyk, ktorý je na disku nastavený ako primárny.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka na
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti Zoznam kódov jazykov (str. 82).
x [Subtitle] (Titulky)
Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov pre
disky BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka na
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti Zoznam kódov jazykov (str. 82).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Vrstva
prehrávania hybridných diskov BD)
[BD]: Prehrá sa vrstva BD.
[DVD/CD]: Prehrá sa vrstva DVD alebo CD.
x [BD Internet Connection] (Internetové
pripojenie k službe BD)
[Allow] (Povoliť): Toto nastavenie vyberajte
v bežných prípadoch.
[Do not allow] (Nepovoliť): Internetové
pripojenie sa zakáže.
x [Parental Control Area Code] (Kód oblasti
na rodičovskú ochranu)
Prehrávanie niektorých diskov BD-ROM alebo
DVD VIDEO môže byť obmedzené na určitú
geografickú oblasť. Scény môžu byť zablokované
alebo nahradené inými scénami. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke a zadajte
štvorciferné heslo.
Nastavenia a úpravy
Môžete vybrať predvolený jazyk ponuky diskov
BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka
na zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti Zoznam kódov jazykov (str. 82).
x [Password] (Heslo)
x [BD Parental Control] (Rodičovská ochrana
pre disky BD)
Prehrávanie niektorých diskov BD-ROM môže
byť obmedzené podľa veku používateľov. Scény
môžu byť zablokované alebo nahradené inými
scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [DVD Parental Control] (Rodičovská
ochrana pre disky DVD)
Prehrávanie niektorých diskov DVD VIDEO
môže byť obmedzené podľa vopred určených
úrovní, napríklad podľa veku používateľov.
Scény môžu byť zablokované alebo nahradené
inými scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [Internet Video Parental Control]
(Rodičovská ochrana pre videá na internete)
Prehrávanie niektorých videí na internete môže
byť obmedzené podľa veku používateľov. Scény
môžu byť zablokované alebo nahradené inými
scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
65SK
x [Internet Video Unrated]
(Videá na internete bez hodnotenia)
x [Illumination/Display]
(Osvetlenie/zobrazenie)
[Allow] (Povoliť): Povolí sa prehrávanie videí
na internete, ktoré nemajú hodnotenie.
[Block] (Zablokovať): Zablokuje sa prehrávanie
videí na internete, ktoré nemajú hodnotenie.
Môžete vybrať stav dotykových tlačidiel (str. 10),
displeja predného panela (str. 12) a osvetľujúcej
diódy LED (str. 10).
[Music Settings]
(Nastavenia hudby)
Môžete vybrať podrobné nastavenia
prehrávania diskov Super Audio CD.
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Vrstva prehrávania diskov Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Prehrá sa vrstva
Super Audio CD.
[CD]: Prehrá sa vrstva CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanály prehrávania diskov Super Audio CD)
[DSD 2ch]: Prehrá sa dvojkanálová oblasť.
[DSD Multi]: Prehrá sa multikanálová oblasť.
[System Settings]
(Nastavenia systému)
Môžete vybrať nastavenia týkajúce sa systému.
x [OSD] (Ponuka na obrazovke)
Môžete vybrať jazyk ponúk na obrazovke
systému.
Pre modely BDV-L800/BDV-L800M
[All Sync/On] (Všetko synchronizované/
zapnuté): Svetlo osvetľujúcej diódy LED sa bude
pohybovať tak, aby zodpovedalo všetkým
zvukom. Dotykové tlačidlá a displej predného
panela ostanú rozsvietené.
[Music Sync/On] (Synchronizovaná hudba/
zapnuté): Svetlo osvetľujúcej diódy LED sa bude
pohybovať tak, aby zodpovedalo iba hudbe alebo
rádiu. Dotykové tlačidlá a displej predného
panela ostanú rozsvietené.
[Music Sync/Off] (Synchronizovaná hudba/
vypnuté): Svetlo osvetľujúcej diódy LED sa bude
pohybovať tak, aby zodpovedalo iba hudbe alebo
rádiu. Keď sa systém nepoužíva, dotykové
tlačidlá a displej predného panela sa vypnú.
[Simple/Off] (Jednoduché/vypnuté): Keď sa
systém nepoužíva, dotykové tlačidlá a displej
predného panela sa vypnú.
Pre model BDV-L600
[Standard/On] (Štandardné/zapnuté):
Dotykové tlačidlá a displej predného panela
ostanú rozsvietené.
[Simple/Off] (Jednoduché/vypnuté): Keď sa
systém nepoužíva, dotykové tlačidlá a displej
predného panela sa vypnú.
x [Remote Sensor]
(Snímač diaľkového ovládača)
Môžete vybrať snímač diaľkového ovládača,
ktorý sa bude používať podľa inštalačnej polohy
hlavnej jednotky.
x [Wireless Sound Connection]
(Bezdrôtové zvukové pripojenie)
Môžete vybrať ďalšie nastavenia bezdrôtového
systému. Podrobné informácie nájdete v časti
Ďalšie nastavenia bezdrôtového systému
(str. 55).
Takisto môžete skontrolovať stav bezdrôtového
prenosu. Po aktivovaní bezdrôtového prenosu
sa napravo od položky [Status] (Stav) zobrazí
hlásenie [OK].
66SK
V zvislej polohe
Vo vodorovnej polohe
[Vertical/Horizontal] (Zvislo/vodorovne):
Aktívne sú obidva snímače diaľkového ovládača.
Nadradený je snímač v zvislej polohe.
[Vertical] (Zvislo): Aktívny je iba snímač
diaľkového ovládača v zvislej polohe.
[Horizontal] (Vodorovne): Aktívny je iba
snímač diaľkového ovládača vo vodorovnej
polohe.
x [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI)
[On] (Zapnuté): Zapnuté. Môžete ovládať
jednotlivé zariadenia pripojené pomocou kábla
High Speed HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie [Auto
Standby] (Automatický pohotovostný režim).
Ak systém nebudete približne 30 minút
používať, automaticky sa prepne do
pohotovostného režimu.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto funkcie.
x [Auto Display] (Automatické zobrazenie)
[On] (Zapnuté): Pri zmene prezeraných titulov,
režimov obrazu, zvukových signálov atď. sa na
obrazovke automaticky zobrazia príslušné
informácie.
[Off] (Vypnuté): Informácie sa zobrazia až po
stlačení tlačidla DISPLAY.
x [Screen Saver] (Šetrič obrazovky)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie
šetriča obrazovky.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná len v prípade, že položka
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) je
nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté).
[HDMI1 Audio Input mode] (Režim zvukového
vstupu HDMI1) (iba európske modely)
Môžete vybrať zvukový vstup zariadenia
pripojeného ku konektoru HDMI IN 1.
[HDMI1]: Zvuk zo zariadenia pripojeného
ku konektoru HDMI IN 1 sa reprodukuje
z konektora HDMI IN 1.
[TV] (Televízor): Zvuk zo zariadenia
pripojeného ku konektoru HDMI IN 1 sa
reprodukuje z konektora TV DIGITAL IN
(OPTICAL).
x [Quick Start Mode]
(Režim rýchleho spustenia)
[On] (Zapnuté): Skráti sa čas spustenia
z pohotovostného režimu. Systém môžete
používať čoskoro po zapnutí.
[Off] (Vypnuté): Predvolené nastavenie.
x [Software Update Notification]
(Upozornenie na aktualizácie softvéru)
Nastavenia a úpravy
[Audio Return Channel] (Spätný zvukový
kanál)
Táto funkcia je k dispozícii, keď prepojíte systém
a televízor kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel.
[Auto] (Automaticky): Systém dokáže
automaticky prijímať digitálny zvukový signál
z televízora pomocou kábla High Speed HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Auto Standby]
(Automatický pohotovostný režim)
[On] (Zapnuté): Systém sa nastaví tak, aby vás
informoval o dostupnosti novšej verzie softvéru
(str. 62).
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Gracenote Settings]
(Nastavenia služby Gracenote)
[Auto] (Automaticky): Po zastavení prehrávania
disku sa automaticky prevezmú informácie
o disku. Systém musí byť pripojený k sieti, aby sa
mohli prevziať.
[Manual] (Manuálne): Informácie o disku sa
prevezmú po výbere funkcie [Video Search]
(Vyhľadávanie videí) alebo [Music Search]
(Vyhľadávanie hudby).
x [System Information]
(Informácie o systéme)
Môžete zobraziť informácie o verzii softvéru
tohto systému a jeho adresu MAC.
67SK
[Network Settings]
(Nastavenia siete)
Môžete vybrať podrobné internetové nastavenia
a nastavenia siete.
x [Internet Settings] (Internetové nastavenia)
Najprv pripojte systém k sieti. Podrobné
informácie nájdete v časti Pripojenie k sieti
(str. 23).
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika pripojenia k sieti)
Spustením diagnostiky siete môžete
skontrolovať, či je pripojenie k sieti správne
vytvorené.
x [Connection Server Settings]
(Nastavenia servera pripojenia)
Slúži na nastavenie, či sa má zobrazovať
pripojený server DLNA.
x [Renderer Set-up]
(Nastavenie vykresľovacieho zariadenia)
[Automatic Access Permission] (Automatické
povolenie prístupu): Slúži na nastavenie, či sa
má povoliť automatický prístup z novo
zisteného ovládača DLNA.
[Smart Select] (Inteligentný výber): Umožní
ovládaču DLNA značky Sony vyhľadať systém
ako cieľové zariadenie na ovládanie pomocou
infračervených lúčov. Túto funkciu môžete
zapnúť alebo vypnúť.
[Renderer Name] (Názov vykresľovacieho
zariadenia): Slúži na zobrazenie názvu systému,
ako je uvedený v iných zariadeniach DLNA
v sieti.
x [Renderer Access Control] (Kontrola
prístupu k vykresľovaciemu zariadeniu)
Slúži na nastavenie, či sa budú prijímať
príkazy z ovládačov DLNA.
x [Party Auto Start]
(Automatické začatie večierka)
[On] (Zapnuté): Slúži na spustenie relácie
PARTY alebo pripojenie k existujúcej relácii
PARTY na žiadosť zariadenia v sieti, ktoré je
kompatibilné s funkciou PARTY STREAMING.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Media Remote Device Registration]
(Registrácia zariadenia Media remote)
Slúži na registráciu zariadenia Media remote.
x [Registered Media Remote Devices]
(Registrované zariadenia Media remote)
Slúži na zobrazenie zoznamu registrovaných
zariadení Media remote.
[Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie)
Slúži na opätovné spustenie jednoduchého
nastavenia, ktoré umožňuje vybrať základné
nastavenia. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
[Resetting]
(Obnovenie nastavení)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Obnoviť výrobné predvolené nastavenia)
Výberom príslušnej skupiny nastavení môžete
obnoviť výrobné predvolené nastavenia
systému. Obnovia sa všetky nastavenia v rámci
tejto skupiny.
x [Initialize Personal Information]
(Inicializovať osobné informácie)
Môžete vymazať osobné informácie uložené
v systéme.
68SK
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• Na systém neklaďte predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, ani ho neumiestňuje v blízkosti vody,
napríklad v blízkosti vane alebo kúpelne, aby ste
predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom. V prípade vniknutia
akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do zariadenia
odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
• Sieťových šnúr (napájacích káblov) sa nedotýkajte
mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak neplánujete používať hlavnú jednotku dlhší čas,
odpojte ju od nástennej zásuvky (elektrickej siete).
Pri odpájaní šnúry ťahajte za zástrčku. Nikdy
neťahajte za samotnú šnúru.
Umiestnenie
• Systém položte na miesto s dostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Pri dlhodobej veľkej záťaži sa kryt stane horúci na
dotyk. Nie je to porucha. Treba sa však vyhnúť
dotýkaniu sa krytu. Systém neumiestňujte do
stiesneného priestoru s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, pretože to môže zapríčiniť prehriatie.
• Na systém neklaďte nič, čo by mohlo zakryť
ventilačné otvory. Systém je vybavený
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak zakryjete
ventilačné otvory, systém sa môže prehriať
a poškodiť.
• Systém neumiestňujte na povrchy (koberce,
prikrývky atď.) ani do blízkosti materiálov (záclon,
závesov), ktoré môžu zakryť ventilačné otvory.
• Systém neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad do regálu na knihy alebo podobných kusov
nábytku.
• Systém neinštalujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú
radiátory alebo prieduchy, ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti,
mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Systém neinštalujte na šikmú plochu. Systém je
navrhnutý na fungovanie iba vo vodorovnej polohe.
• Systém a disky uchovávajte mimo zariadení so
silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo
veľké reproduktory.
Prevádzka
• Ak je systém prinesený priamo z chladného na
teplé miesto alebo je umiestnený do veľmi vlhkej
miestnosti, na šošovkách vo vnútri hlavnej jednotky
sa môže skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo,
systém nemusí fungovať správne. V takom prípade
vyberte disk a nechajte systém zapnutý približne
pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred premiestňovaním systému vyberte z neho disk.
V opačnom prípade sa disk môže poškodiť.
• Ak do zariadenia spadne nejaký predmet, odpojte
hlavnú jednotku od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ju nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Nastavenie hlasitosti
• Počas počúvania časti s veľmi nízkymi vstupnými
signálmi alebo bez zvukových signálov nenastavujte
maximálnu hlasitosť. Ak tak urobíte, pri náhlom
prehratí časti s vysokou úrovňou hlasitosti sa môžu
poškodiť reproduktory.
Ďalšie informácie
Zdroje napájania
• Na systém neumiestňujte ťažké predmety.
• Pred predný panel neukladajte kovové predmety.
Môžu obmedzovať príjem rádiových vĺn.
• Systém neumiestňujte v priestoroch, v ktorých sa
používajú lekárske prístroje. Mohol by spôsobiť
poruchu lekárskych prístrojov.
• Ak používate kardiostimulátor alebo inú zdravotnú
pomôcku, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom
zdravotnej pomôcky, skôr než použijete funkciu
bezdrôtovej siete LAN.
Čistenie
• Kryt, panel a ovládacie prvky čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace
so systémom, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
• Ak chcete z predného panela hlavnej jednotky
odstrániť odtlačky prstov, utrite ho mierne
navlhčenou a dôkladne vyžmýkanou jemnou
handričkou (iba model BDV-L800).
Čistiace disky a čističe diskov alebo
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky ani čističe diskov alebo
šošoviek (vrátane kvapalných alebo typov v spreji).
Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
69SK
Výmena súčastí
• V prípade opravy tohto systému sa opravované
súčasti môžu zozbierať na účely opätovného použitia
alebo recyklácie.
Poznámky o diskoch
Sieťový adaptér
• Disk chytajte za okraje, aby zostal čistý.
Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk nepriliepajte papier ani lepiacu pásku.
• S prehrávačom používajte dodaný sieťový adaptér
(AC-BD100), pretože iné adaptéry môžu spôsobiť
poruchu.
• Zariadenie nerozkladajte ani spätne neanalyzujte.
• Sieťový adaptér nezatvárajte do uzavretých
priestorov, napríklad do regálu na knihy alebo
skrinky na audiovizuálne systémy.
• Sieťový adaptér nezapájajte do cestovného
elektrického transformátora, ktorý môže produkovať
teplo a spôsobiť poruchu.
• Zariadenie nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte
otrasom.
• Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie.
• Napájacia zástrčka musí byť ľahko prístupná
a použiteľná.
Farba televíznej obrazovky
• Ak reproduktory spôsobujú nerovnomernosť farieb
na televíznej obrazovke, vypnite televízor a po 15 až
30 minútach ho znova zapnite. Ak nerovnomernosť
farieb pretrváva, presuňte reproduktory ďalej od
televízneho prijímača.
Manipulácia s diskami
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ho nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom svetle,
pretože teplota môže vo vnútri auta výrazne
stúpnuť.
• Po prehratí odložte disk do obalu.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej tkaniny.
Disk utierajte od stredu smerom von.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém dokáže natrvalo udržať
zastavený videoobraz alebo obraz ponuky na
televíznej obrazovke. Ak zastavený videoobraz
alebo obraz ponuky na obrazovke necháte na
televízore zobrazený dlhší čas, hrozí trvalé
poškodenie televíznej obrazovky. Týmto
problémom sú ohrozené najmä projekčné
televízory.
Premiestňovanie systému
• Pred premiestňovaním systému skontrolujte,
či v ňom nie je vložený disk, a vytiahnite
sieťové šnúry (napájacie káble) z nástennej
zásuvky (elektrickej siete).
• Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo,
komerčné čistiace prostriedky ani antistatické
spreje určené pre vinylové LP platne.
Tento systém môže prehrávať iba štandardné
okrúhle disky. Používanie neštandardných
diskov s iným ako kruhovým tvarom (napríklad
v tvare karty, srdca alebo hviezdy) môže
spôsobiť poruchu.
Nepoužívajte disk, na ktorom je pripevnené
komerčne dostupné príslušenstvo, napríklad
štítok alebo prstenec.
70SK
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať
opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov. Ak by akýkoľvek
problém pretrval, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Ak servisný personál vymení počas opravy niektoré časti, môže si ich ponechať.
V prípade problémov s funkciou bezdrôtového prenosu zvuku nechajte predajcu produktov
spoločnosti Sony skontrolovať celý systém (hlavnú jednotku aj basový reproduktor).
Všeobecné
Príznak
Problémy a riešenia
Napájanie sa nezapne.
Ďalšie informácie
• Skontrolujte, či sú sieťové šnúry (napájacie káble) hlavnej jednotky a basového
reproduktora bezpečne pripojené.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) hlavnej jednotky bezpečne
pripojená k sieťovému adaptéru.
• Skontrolujte, či je konektor sieťového adaptéra bezpečne pripojený ku
konektoru vstupu jednosmerného prúdu 14 V (DC IN 14V) na zadnej strane
hlavnej jednotky.
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a hlavnou jednotkou je príliš veľká.
• Batérie v diaľkovom ovládači sú slabé.
Disk sa nevysunie a nemožno ho • Vyskúšajte tento postup: 1 Stlačením a podržaním tlačidiel N a Z na hlavnej
vybrať stlačením tlačidla Z.
jednotke na viac ako päť sekúnd vysuňte disk. 2 Vyberte disk. 3 Odpojte
sieťovú šnúru (napájací kábel) od nástennej zásuvky (elektrickej siete) a po
niekoľkých minútach ju znova pripojte.
Systém nefunguje normálne.
• Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) od nástennej zásuvky (elektrickej siete)
a po niekoľkých minútach ju znova pripojte.
Hlásenia
Príznak
Problémy a riešenia
Na televíznej obrazovke sa
zobrazuje hlásenie [A new
software version is available.
Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Network
Update” to perform the update.]
(Dostupná je nová verzia
softvéru. V ponuke prejdite do
časti Setup (Nastavenie)
a výberom položky Network
Update (Sieťová aktualizácia)
vykonajte aktualizáciu.).
Na displeji predného panela sa
striedavo zobrazujú hlásenia
PROTECTOR a PUSH PWR.
• Informácie o aktualizácii systému na novšiu verziu softvéru nájdete v časti
[Network Update] (Sieťová aktualizácia) (str. 62).
Na displeji predného panela sa
zobrazuje hlásenie LOCKED.
Na displeji predného panela sa
zobrazuje hlásenie DEMO
LOCK.
Na displeji predného panela sa
zobrazuje hlásenie Exxxx.
Stlačením tlačidla "/1 vypnite systém a po zmiznutí hlásenia STANDBY
skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
• Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
• Po kontrole skutočností uvedených vyššie a vyriešení problémov zapnite
systém. Ak príčinu alebo problém nemožno nájsť ani po kontrole týchto
skutočností, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
• Vypnite funkciu detskej zámky (str. 51).
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony a uveďte kód chyby.
71SK
Príznak
Problémy a riešenia
Na celej televíznej obrazovke sa
zobrazuje symbol
bez
akýchkoľvek hlásení.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Obraz
Príznak
Obraz sa nezobrazuje.
Obraz sa nezobrazuje po
vytvorení pripojenia pomocou
kábla HDMI.
Problémy a riešenia
• Skontrolujte metódu výstupu systému (str. 19).
• Hlavná jednotka je pripojená k vstupnému zariadeniu, ktoré nie je
kompatibilné s technológiou HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) (na prednom paneli sa nerozsvieti indikátor HDMI) (str. 19).
• Skontrolujte, či sú konektor HDMI OUT na hlavnej jednotke a konektor
HDMI IN na televízore prepojené pomocou kábla High Speed HDMI.
Na televíznej obrazovke sa
• Trojrozmerný obraz sa nemusí zobrazovať v závislosti od televízora alebo
nezobrazuje trojrozmerný obraz obrazového zariadenia.
reprodukovaný z konektora
• Televízoru môže určitý čas trvať, kým zistí signály trojrozmerného obrazu.
HDMI IN 1 alebo HDMI IN 2.
Ak je v časti [Output Video
• Stlačením a podržaním tlačidiel N a VOL – na hlavnej jednotke na viac ako
päť sekúnd obnovte najnižšie výstupné rozlíšenie obrazu.
Format] (Výstupný formát
obrazu) vybraté nesprávne
výstupné rozlíšenie obrazu,
nezobrazuje sa žiaden obraz.
Tmavá časť obrazu je príliš
• Nastavte položku [Picture Quality Mode] (Režim kvality obrazu) na hodnotu
tmavá a svetlá časť príliš svetlá
[Standard] (Štandardná) (predvolené nastavenie) (str. 43).
alebo neprirodzená.
Obraz sa nereprodukuje správne. • Skontrolujte nastavenie položky [Output Video Format] (Výstupný formát
obrazu) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) (str. 63).
• Ak sa analógové a digitálne signály reprodukujú naraz, nastavte položku
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (Výstup BD/DVD-ROM 1080/24p)
v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) na hodnotu [Off]
(Vypnuté) (str. 63).
• V prípade diskov BD-ROM skontrolujte nastavenie položky [BD/DVD-ROM
1080/24p Output] (Výstup BD/DVD-ROM 1080/24p) v ponuke [Screen
Settings] (Nastavenia obrazovky) (str. 63).
Na obraze sa objavuje šum.
• Vyčistite disk.
• Ak sa obrazový výstup zo systému prenáša do televízora cez videorekordér,
kvalitu obrazu môže ovplyvňovať signál ochrany pred kopírovaním, ktorý sa
používa na niektoré programy na diskoch BD a DVD. Ak sa problémy
vyskytujú aj po zapojení hlavnej jednotky priamo do televízora, skúste ju
pripojiť k iným vstupným konektorom.
Obraz sa nezobrazuje na celej
• Skontrolujte nastavenie položky [TV Type] (Typ televízora) v ponuke
televíznej obrazovke.
[Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) (str. 62).
• Pomer strán na disku je nemenný.
Na televíznej obrazovke sa
• Ak reproduktory používate s televízorom CRT alebo projektorom, nainštalujte
objavuje nerovnomernosť farieb. ich aspoň 0,3 metra od televízneho prijímača.
• Ak nerovnomernosť farieb pretrváva, jedenkrát vypnite televízor a po 15 až
30 minútach ho znova zapnite.
• Uistite sa, že sa v blízkosti reproduktorov nenachádza žiadny magnetický
objekt (magnetická zarážka na stojane televízora, zdravotnícka pomôcka,
hračka atď.).
Pri prehrávaní videosúboru
• V televízore vyberte vstup pre tento systém.
alebo súboru s fotografiami
v zariadení iPod alebo iPhone
sa nezobrazuje žiaden obraz.
72SK
Zvuk
Príznak
Problémy a riešenia
Ďalšie informácie
Neprehráva sa zvuk alebo nie je • Reproduktorový kábel nie je pripojený na doraz.
aktivovaný bezdrôtový prenos. • Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) basového reproduktora
bezpečne pripojená.
• Skontrolujte, či je nastavená iná hlasitosť hlavnej jednotky než 0.
• Skontrolujte stav indikátora LINK/STANDBY na basovom reproduktore.
– Nesvieti.
– Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) basového reproduktora
bezpečne pripojená.
– Zapnite basový reproduktor stlačením tlačidla "/1 na basovom
reproduktore.
– Rýchlo bliká na zeleno.
– 1 Stlačte tlačidlo "/1 na basovom reproduktore. 2 Zasuňte bezdrôtový
vysielač do basového reproduktora správne. 3 Stlačte tlačidlo "/1
na basovom reproduktore.
– Bliká na červeno.
– Stlačením tlačidla "/1 vypnite basový reproduktor a skontrolujte
nasledujúce skutočnosti.
1Nastal medzi pólmi + a – reproduktorových káblov skrat?
2Sú ventilačné otvory basového reproduktora niečím zakryté?
Po kontrole skutočností uvedených vyššie a vyriešení problémov zapnite
basový reproduktor. Ak príčinu alebo problém nemožno nájsť ani po
kontrole týchto skutočností, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
– Pomaly bliká na zeleno alebo oranžovo alebo začne svietiť na červeno.
– Skontrolujte, či je bezdrôtový vysielač správne zasunutý do hlavnej
jednotky.
– Znova vyberte nastavenie položky [Secure Link] (Zabezpečené
prepojenie) (str. 55).
– Prenos zvuku je nekvalitný. Premiestnite basový reproduktor tak,
aby indikátor LINK/STANDBY začal svietiť na zeleno alebo oranžovo.
– Premiestnite systém ďalej od iných bezdrôtových zariadení.
– Snažte sa nepoužívať iné bezdrôtové zariadenia.
– Začne svietiť na zeleno alebo oranžovo.
– Skontrolujte pripojenie reproduktorov.
Nereprodukuje sa zvuk z disku • Prostredníctvom konektorov HDMI IN 1 a HDMI IN 2 nemožno prijímať
Super Audio CD, ktorý je
zvukový formát obsahujúci ochranu pred kopírovaním.
vložený v zariadení pripojenom
ku konektoru HDMI IN 1 alebo
HDMI IN 2.
Pri používaní funkcie Audio
• Nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v časti
Return Channel sa
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings] (Nastavenia
prostredníctvom konektora
systému) na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 67). Takisto nastavte položku
Audio Return Channel
[Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál) v časti [HDMI Settings]
neprenáša zvuk z televízora.
(Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings] (Nastavenia systému) na
hodnotu [Auto] (Automaticky) (str. 67).
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return Channel.
• Uistite sa, že je kábel High Speed HDMI pripojený ku konektoru na televízore,
ktorý je kompatibilný s funkciou Audio Return Channel.
73SK
Príznak
Problémy a riešenia
Systém nereprodukuje zvuk
správne po pripojení
k externému prijímaču.
Je počuť silné bzučanie alebo
šum.
• Nastavte položku [Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál) v časti
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings]
(Nastavenia systému) na hodnotu [Off] (Vypnuté) (str. 67).
• Premiestnite televízor ďalej od zvukových zariadení.
• Vyčistite disk.
Pri prehrávaní disku CD sa stratí • Stlačením tlačidla
vyberte stereofónny zvuk (str. 45).
stereofónny efekt.
Ľavý a pravý kanál sú
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia pripojené správne a na doraz.
nevyvážené alebo zamenené.
Zvuk je nestabilný.
• V televízore je zapnutá funkcia ovládania polohy. Podrobné informácie
o vypnutí tejto funkcie nájdete v návode na použitie televízora.
Počuť šum z predných
• Bezdrôtový prenos je nestabilný. Zmeňte nastavenie [RF Channel] (Kanál RF)
reproduktorov alebo sa zvuk
na obrazovke [Wireless Sound Connection] (Bezdrôtové zvukové pripojenie)
(str. 56).
z predných reproduktorov
prerušuje.
• Premiestnite hlavnú jednotku a basový reproduktor bližšie k sebe.
• Hlavnú jednotku a basový reproduktor neumiestňujte do uzavretého regálu,
na kovový podstavec ani pod stôl.
Ladič rozhlasových staníc
Príznak
Problémy a riešenia
Nemožno naladiť rozhlasové
stanice.
• Skontrolujte, či je anténa bezpečne pripojená. Nastavte anténu alebo v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál staníc príliš slabý. Použite priame ladenie.
Prehrávanie
Príznak
Problémy a riešenia
Disk sa neprehráva.
• Kód oblasti disku BD alebo DVD sa nezhoduje so systémom.
• Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala vlhkosť a môže spôsobiť poškodenie
šošoviek. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú približne pol
hodiny.
• Systém nedokáže prehrať nahratý disk, ktorý nie je správne finalizovaný
(str. 77).
• Systém dokáže zobraziť iba formáty znakov kompatibilné s normou
ISO 8859­1. Iné formáty znakov sa môžu zobrazovať odlišne.
• Znaky vstupu sa môžu zobrazovať odlišne aj v závislosti od použitého softvéru
na zapisovanie diskov.
• Bola vybratá možnosť obnovenia prehrávania. Stlačte tlačidlo OPTIONS,
vyberte položku [Play from start] (Prehrať od začiatku) a stlačte tlačidlo .
• V závislosti od disku sa bod obnovenia môže vymazať z pamäte v prípade, že:
– vysuniete disk,
– odpojíte zariadenie USB,
– prehráte iný obsah,
– vypnete hlavnú jednotku.
• Skúste použiť ponuku disku BD alebo DVD.
• Na prehrávanom disku BD alebo DVD nie sú nahrané zvukové stopy ani titulky
vo viacerých jazykoch, prípadne viaceré uhly.
• Vyskúšajte tento postup: 1 Vyberte disk. 2 Vypnite systém. 3 Odpojte
a znova pripojte zariadenie USB (str. 37). 4 Zapnite systém. 5 Vložte disk
BD-ROM s logom BONUSVIEW alebo BD-LIVE.
Názvy súborov sa nezobrazujú
správne.
Prehrávanie disku sa nespustí od
začiatku.
Prehrávanie sa nespustí od bodu
obnovenia, kde ste ho naposledy
zastavili.
Nemožno zmeniť jazyk zvukovej
stopy ani titulkov, prípadne
nemožno zmeniť uhly.
Nemožno prehrávať bonusový
obsah ani iné údaje uložené na
disku BD-ROM.
74SK
Zariadenie USB
Príznak
Problémy a riešenia
Zariadenie USB sa
nerozpoznalo.
• Vyskúšajte tento postup: 1 Vypnite systém. 2 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB. 3 Zapnite systém.
• Skontrolujte, či je zariadenie USB pripojené na doraz k portu
(USB).
• Skontrolujte, či nie je poškodené zariadenie USB alebo kábel.
• Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté.
• Ak je zariadenie USB pripojené prostredníctvom rozbočovača USB, odpojte
zariadenie USB a pripojte ho priamo k hlavnej jednotke.
BRAVIA Internet Video
Problémy a riešenia
Obraz alebo zvuk je nekvalitný.
Určité programy sa zobrazujú
s chýbajúcimi detailmi, a to
najmä počas rýchlych alebo
tmavých scén.
• Kvalita obrazu alebo zvuku môže byť nízka v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
• Kvalita obrazu alebo zvuku sa môže zvýšiť zmenou rýchlosti pripojenia.
Spoločnosť Sony odporúča rýchlosť pripojenia aspoň 2,5 Mb/s pre obraz so
štandardným rozlíšením a 10 Mb/s pre obraz s vysokým rozlíšením.
• Niektoré videá neobsahujú zvuk.
Obraz je malý.
• Stláčaním tlačidla X zväčšite obraz.
BRAVIA Sync ([Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI))
Príznak
Problémy a riešenia
Funkcia [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
(BRAVIA Sync) nefunguje.
• Skontrolujte, či je položka [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)
nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 67).
• Ak zmeníte pripojenie HDMI, vypnite a znova zapnite systém.
• Po výpadku napájania nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuté) a potom položku [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) nastavte na hodnotu [On] (Zapnuté)
(str. 67).
• Skontrolujte nasledujúce skutočnosti a pozrite si aj návod na použitie dodaný
so zariadením.
– Skontrolujte, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI).
– Skontrolujte, či je nastavenie pripojeného zariadenia pre funkciu [Control
for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) správne.
Ďalšie informácie
Príznak
Pripojenie k sieti
Príznak
Problémy a riešenia
Systém sa nemôže pripojiť k sieti. • Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 23) a nastavenia siete (str. 68).
75SK
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN pomocou vstavaného adaptéra alebo
rozhrania USB
Príznak
Problémy a riešenia
Po vykonaní nastavenia
[Wi­Fi Protected Setup (WPS)]
nemožno počítač pripojiť
na internet.
• Ak pred úpravou nastavení smerovača použijete funkciu Wi-Fi Protected
Setup, nastavenia bezdrôtového pripojenia smerovača sa môžu automaticky
zmeniť. V takom prípade adekvátne zmeňte aj nastavenia bezdrôtového
pripojenia počítača.
Systém nemožno pripojiť
k smerovaču bezdrôtovej
siete LAN.
• Skontrolujte, či je smerovač bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
• V závislosti od prostredia používania vrátane materiálu stien, podmienok
prijímania rádiových vĺn alebo prekážok medzi systémom a smerovačom
bezdrôtovej siete LAN sa môže skrátiť možná komunikačná vzdialenosť.
Premiestnite systém a smerovač bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
• Komunikáciu môžu rušiť zariadenia používajúce frekvenčné pásmo 2,4 GHz,
napríklad mikrovlnné zariadenie, zariadenie s rozhraním Bluetooth alebo
digitálne bezšnúrové zariadenie. Premiestnite hlavnú jednotku ďalej od
takýchto zariadení alebo ich vypnite.
Požadovaný bezdrôtový
smerovač sa nezistí ani po
vykonaní funkcie [Scan]
(Vyhľadať).
• Stlačením tlačidla RETURN sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku a skúste
funkciu [Scan] (Vyhľadať) spustiť znova. Ak sa požadovaný bezdrôtový
smerovač napriek tomu nezistí, stlačením tlačidla RETURN vyberte položku
[Manual registration] (Manuálna registrácia).
Systém sa nemôže pripojiť k sieti • Vzdialenosť medzi hlavnou jednotkou a smerovačom bezdrôtovej siete LAN je
príliš veľká (str. 23).
alebo je pripojenie k sieti
nestabilné.
76SK
Prehrateľné disky
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
Disk DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
Disk CD3)
CD-DA (hudobné disky CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Niektoré možnosti ovládania prehrávania disku
BD alebo DVD môžu byť zámerne nastavené
výrobcami softvéru. Keďže tento systém
prehráva disk BD alebo DVD podľa jeho obsahu,
ktorý navrhli výrobcovia softvéru, niektoré
funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii.
Poznámka o dvojvrstvových diskoch BD
alebo DVD
Prehrávaný obraz a zvuk sa môže pri prepínaní
vrstvy na chvíľu prerušiť.
Kód oblasti (iba disky BD-ROM a DVD
VIDEO)
Kód oblasti systému je vytlačený na zadnej
strane hlavnej jednotky a systém bude prehrávať
iba disky BD-ROM a DVD VIDEO (iba
prehrávanie) označené rovnakými kódmi
oblasti alebo značkou ALL .
Ďalšie informácie
Keďže technické parametre diskov Blu-ray Disc sú
nové a ďalej sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia dať
prehrať v závislosti od ich typu a verzie. Zvukový
výstup sa takisto líši v závislosti od zdroja,
pripojeného výstupného konektora a vybratých
nastavení zvuku.
2)BD-RE: ver. 2.1
BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu disku BD-R
s organickým pigmentom (typ LTH)
Disky BD-R nahraté v počítači nemožno prehrávať,
ak ich dodatky umožňujú nahrávanie.
3)
Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol správne
finalizovaný. Ďalšie informácie nájdete v návode na
použitie dodanom s nahrávacím zariadením.
Poznámka o ovládaní prehrávania
disku BD alebo DVD
Disky, ktoré nemožno prehrávať
• BD s kazetou,
• BDXL,
• DVD-RAM,
• HD DVD,
• disky DVD Audio,
• disky PHOTO CD,
• údajovú časť zvláštnych stôp diskov CD,
• disky Super VCD,
• stranu so zvukovým materiálom na diskoch
DualDisc.
Poznámky o diskoch
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné
disky (CD).
Disky DualDisc a niektoré hudobné disky
kódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv nespĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). Tieto disky preto
nemusia byť kompatibilné s týmto produktom.
77SK
Prehrateľné typy súborov
Video1)
Formát súboru
Prípony
MPEG-1 Video/PS2)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
.mpg, .mpeg, .m2ts, .mts
Xvid
.avi
MPEG4/AVC2)5)
.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts,
.mts
WMV92)5)
.wmv, .asf
AVCHD
3)5)
Hudba
Formát súboru
Prípony
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC2)4)5)
.m4a
WMA9 Standard2)4)
.wma
LPCM
.wav
Fotografie1)
Formát súboru
Prípony
JPEG
.jpg, .jpeg
GIF
.gif
PNG
.png
1)
Systém tieto súbory neprehráva pomocou funkcie
vykresľovacieho zariadenia.
2)Systém neprehráva súbory kódované pomocou
technológie DRM.
3)
Systém prehráva súbory vo formáte AVCHD, ktoré
sú zaznamenané prostredníctvom digitálnej
videokamery alebo podobných zariadení. Ak chcete
súbory vo formáte AVCHD sledovať, disk so
súbormi vo formáte AVCHD musí byť finalizovaný.
4)
Systém neprehráva súbory kódované pomocou
technológie Lossless alebo podobných technológií.
5)Systém tieto súbory neprehráva pomocou funkcie
DLNA.
6)
Systém prehráva disky s rozlíšením SD iba pomocou
funkcie DLNA.
Poznámka
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti od
ich formátu, kódovania, podmienok nahrávania
alebo stavu servera DLNA.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia
prehrať.
78SK
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory alebo
priečinky na diskoch BD, DVD, CD a v zariadeniach
USB:
– priečinky až v tretej vetve stromu,
– až 500 súborov v jednej vetve stromu.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory alebo
priečinky uložené na serveri DLNA:
– priečinky až v 18. vetve stromu,
– až 999 súborov v jednej vetve stromu.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto systémom
fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia Mass Storage
Class (MSC) (napríklad pamäť flash alebo pevný
disk), zariadenia na zachytávanie statických snímok
(SICD) a klávesnice so 101 klávesmi (iba cez predný
port
(USB)).
• Pred pripojením alebo odpojením pamäťového
zariadenia USB alebo iných zariadení vypnite systém,
aby ste predišli poškodeniu údajov, pamäťového
zariadenia USB alebo iných zariadení.
• Systém nemusí prehrávať videosúbory s vysokou
bitovou rýchlosťou z disku DATA CD plynulo.
Videosúbory s vysokou bitovou rýchlosťou sa
odporúča prehrávať z disku DATA DVD.
Podporované zvukové formáty
Systém podporuje nasledujúce zvukové formáty.
Formát
LPCM 2ch
Funkcia
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
BD/DVD
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI1
HDMI2
a
–
a
–
a
–
–
–
TV
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: podporovaný formát.
–: nepodporovaný formát.
Ďalšie informácie
Poznámka
• V prípade zvukového formátu obsahujúceho ochranu pred kopírovaním, ako sú disky Super Audio CD alebo
DVD-Audio, sa prostredníctvom konektorov HDMI IN 1 a HDMI IN 2 neprijíma zvuk.
• V prípade formátu LPCM 2ch je podporovaná vzorkovacia frekvencia digitálneho signálu pri používaní funkcie
HDMI1 alebo HDMI2 až 96 kHz a pri používaní funkcie TV až 48 kHz.
79SK
Ladenie v pásme FM
Technické parametre
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Basový reproduktor:
120 W (pri 4 ohmoch,
80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ/predný P:
85 W + 85 W
(pri 4 ohmoch,
1 kHz, 1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P:
130 W + 130 W (na kanál
pri 4 ohmoch, 1 kHz)
BDV-L600:
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ/predný P:
80 W + 80 W
(pri 4 ohmoch,
1 kHz, 1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P:
115 W (na kanál pri
4 ohmoch, 1 kHz)
Vstupy (digitálne)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podporované formáty:
LPCM 2CH (až 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Podporované formáty:
LPCM 2CH (až 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Obraz
Výstupy
VIDEO: 1 Vš-š, 75 ohmov
HDMI
Konektor
Typ A (19-kolíkový)
Systém BD/DVD/Super Audio CD/CD
Systém formátu signálu
NTSC/PAL
USB
Port
(USB):
Typ A (na pripojenie
pamäťového zariadenia
USB, čítača pamäťových
kariet, digitálnych
fotoaparátov a digitálnych
videokamier)
LAN
Konektor LAN(100)
Konektor 100BASE-TX
Bezdrôtová sieť LAN
BDV-L800/BDV-L800M
Súlad so štandardmi
Frekvencia a kanály
80SK
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz – 2,4835 GHz
[CH1 – 13]
Systém
Ladiaci rozsah
Anténa
Konektory antény
Medzifrekvencia
Digitálny syntezátor so
slučkou fázového závesu
riadený kryštálom
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom 50 kHz)
Drôtová anténa FM
75 ohmov, nevyvážené
250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz
Všeobecné (hlavná jednotka, sieťový adaptér
(AC-BD100))
Požiadavky na napájanie (sieťový adaptér)
Vstup: 110 V – 240 V,
striedavý prúd, 50 alebo
60 Hz
Výstup: 14 V, jednosmerný
prúd 3,3 A
Prevádzková teplota:
40 °C (max.)
Príkon
Zapnuté: 30 W
Pohotovostný režim:
0,3 W (v režime úspory
energie)
Rozmery (približne)
Sieťový adaptér
122 mm × 37 mm × 64 mm
(Š x V x H)
Hlavná jednotka
480 mm × 46 mm ×
232 mm (Š x V x H)
480 mm × 259 mm ×
103 mm (Š x V x H)
(so stojanom)
480 mm × 105 mm ×
231 mm (Š x V x H)
(vo vodorovnej polohe)
Hmotnosť (približne)
Sieťový adaptér
0,3 kg
Hlavná jednotka
L800: 3,2 kg
4,2 kg
(so stojanom)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg
(so stojanom)
L600: 3,0 kg
4,0 kg
(so stojanom)
Reproduktory
Predný reproduktor (SS-TSL800) pre model
BDV-L800/BDV-L800M
Systém reproduktorov
Jednotka reproduktora
Menovitá impedancia:
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
Dvojsmerný systém
reproduktorov s dvoma
ovládačmi
Reproduktor na prenos
vysokých tónov: 25 mm,
kupolovitý typ
Reproduktor s celým
rozsahom: 65 mm,
kužeľovitý typ
4 ohmy
123 mm × 475 mm ×
137 mm (Š x V x H)
1,3 kg
Spôsob modulácie
Požiadavky na napájanie
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
DSSS
3,3 V, jednosmerný prúd
300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(Š x V x H)
10 g
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Príkon v pohotovostnom režime: 0,3 W (hlavná
jednotka),
0,3 W (basový reproduktor).
• Pomocou plne digitálneho zosilňovača S-Master
možno dosiahnuť viac než 85-percentnú účinnosť
napájania zostavy zosilňovača.
Predný reproduktor (SS-TSL600) pre model
BDV-L600
Systém reproduktorov
Menovitá impedancia:
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
Ďalšie informácie
Jednotka reproduktora
Dvojsmerný systém
reproduktorov s dvoma
ovládačmi a odrazom
nízkych tónov
Reproduktor na prenos
vysokých tónov: 25 mm,
kupolovitý typ
Reproduktor s celým
rozsahom: 50 mm,
kužeľovitý typ
4 ohmy
112 mm × 320 mm ×
112 mm (Š x V x H)
0,9 kg
Aktívny basový reproduktor (SA-WSL600)
Systém reproduktorov
Jednotka reproduktora
Menovitá impedancia:
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
Basový reproduktor
160 mm, kužeľovitý typ
4 ohmy
275 mm × 395 mm ×
290 mm (Š x V x H)
9 kg
Všeobecné (basový reproduktor)
Požiadavky na napájanie
Príkon
220 V – 240 V striedavý
prúd,
50 alebo 60 Hz
Zapnuté: 70 W
Pohotovostný režim:
približne 0,6 W
Vypnuté: 0,3 W
Bezdrôtový vysielač (EZW-RT50)
Komunikačný systém
Výkon
Frekvenčné pásmo
Špecifikácie pre
bezdrôtovo prenášaný
zvuk, verzia 1.0
23 mW (EIRP)
5,725 GHz – 5,875 GHz
81SK
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nezadaný
Zoznam kódov na rodičovskú ochranu a kódov oblastí
Kód
Oblasť
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Čile
Čína
Kolumbia
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
82SK
Kód
Oblasť
Nemecko
Grécko
Hongkong
India
Indonézia
Írsko
Taliansko
Japonsko
Kórea
Luxembursko
Malajzia
Kód
Oblasť
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Poľsko
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Kód
Oblasť
Švédsko
Švajčiarsko
Taiwan
Thajsko
Spojené
kráľovstvo
Register
Čísla
J
P
3D 36
Jednoduché nastavenie 32, 68
A
K
A/V SYNC 44
Aktualizácia 62
Automatické začatie večierka 68
Automatické zobrazenie 67
Automatický pohotovostný
režim 67
Kanály prehrávania diskov
Super Audio CD 66
Kompresia dynamického
rozsahu zvukov 64
Kontrola prístupu k
vykresľovaciemu
zariadeniu 68
Kód oblasti 77
Kód oblasti na rodičovskú
ochranu 65
Pomer strán pre disky DVD 63
Ponuka disku BD
alebo DVD 65
Prehrateľné disky 77
Prezentácia 44
B
Basový reproduktor 13
BD-LIVE 36
Bezdrôtové zvukové
pripojenie 66
BONUSVIEW 36
BRAVIA Internet Video 40
BRAVIA Sync 49
D
Detská zámka 51
Diagnostika pripojenia
k sieti 68
Diaľkový ovládač 14
Disk CD 77
Disk DVD 77
Displej predného panela 12
DLNA 40, 68
Dolby Digital 45
DTS 45
DTS Neo:6 64
F
FM MODE 47
Formát obrazovky 62
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 63
Heslo 65
Hlavná jednotka 10
I
Informácie o prehrávaní 37
Informácie o systéme 67
Inicializácia osobných
informácií 68
Internetové nastavenia 56, 68
Internetové pripojenie
k službe BD 65
Internetový obsah 40
N
Nastavenia hudby 66
Nastavenia obrazovky 62
Nastavenia
reproduktorov 50, 64
Nastavenia reproduktorov
Hlasitosť 50
Vzdialenosť 50
Nastavenia rodičovskej
ochrany 65
Nastavenia servera
pripojenia 68
Nastavenia siete 68
Nastavenia sledovania diskov
BD alebo DVD 65
Nastavenia služby Gracenote 67
Nastavenia zvuku 64
Nastavenie priestorového
zvuku 64
Nastavenie trojrozmerného
výstupu 62
Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie 62
Nastavenie vykresľovacieho
zariadenia 68
Nastavenie zmiešavania zvukov
na disku BD 64
O
Obnovenie nastavení 68
Obnovenie výrobných
predvolených nastavení 68
OSD 66
Osvetlenie/zobrazenie 66
Ovládanie pripojenia
HDMI 49, 67
R
RDS 48
Registrácia zariadenia
Media remote 68
Registrované zariadenia
Media remote 68
Režim filmovej konverzie 63
Režim pozastavenia 63
Režim predvolieb 62
Režim rýchleho spustenia 67
Rodičovská ochrana pre videá
na internete 65
Rodičovská ochrana
pre disky BD 65
Rodičovská ochrana
pre disky DVD 65
S
Sieťová aktualizácia 62
SLEEP 51
Snímač diaľkového ovládača 66
Spätný zvukový kanál 67
Sprievodca nastavením
diaľkového ovládača 62
Š
Šetrič obrazovky 67
T
Testovací tón 50
Titulky 65
Typ televízora 62
U
USB 37
V
Videá na internete bez
hodnotenia 66
Vrstva prehrávania diskov
Super Audio CD 66
Vrstva prehrávania hybridných
diskov BD 65
Výstup BD/DVD-ROM
1080/24p 63
83SK
Výstup HDMI Deep Colour 63
Výstup zvuku 64
Výstupný formát obrazu 63
W
WEP 59
WPA2-PSK (AES) 59
WPA2-PSK (TKIP) 59
WPA-PSK (AES) 59
WPA-PSK (TKIP) 59
Z
Zoznam kódov jazykov 82
Zvuk 65
Zvuk multiplexného
vysielania 46
Zvukový efekt 64
84SK
Softvér tohto systému sa v budúcnosti môže aktualizovať. Ďalšie podrobnosti o dostupných
aktualizáciách nájdete na nasledujúcich adresách URL.
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
(Platí iba pre európske modely.)
©2011 Sony Corporation
(2)
Download PDF