Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Referenčná príručka

4-283-481-11(1) (SK)
Systém
domáceho kina
Blu-ray Disc/DVD
©2011 Sony Corporation
(1)
BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600
Referenčná príručka
SK
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte
v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami atď., aby ste predišli
požiaru. Na zariadenie
neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu
na zariadenie a neklaďte naň
predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, aby ste predišli
nebezpečenstvu požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému
žiareniu, ohňu a podobne.
Zariadenie musí byť bezpečne
pripevnené k podlahe alebo stene
v súlade s pokynmi na inštaláciu,
aby sa predišlo poraneniu.
Iba na používanie v interiéri.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov
s týmto produktom zvýši
nebezpečenstvo poškodenia zraku.
Keďže laserový lúč používaný
v tomto systéme domáceho kina
DVD/Blu-ray Disc môže poškodiť
zrak, nepokúšajte sa o rozobratie
skrinky.
Opravy prenechajte výlučne
kvalifikovanému personálu.
Toto zariadenie je klasifikované ako
LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY
3R. Po otvorení ochranného krytu
lasera sa zo zariadenia uvoľní
2SK
viditeľné aj neviditeľné laserové
žiarenie, a preto dbajte na to, aby ste
sa vyhli priamemu ožiareniu očí.
Toto označenie sa nachádza na
ochrannom kryte lasera vo vnútri
zariadenia.
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT
1. TRIEDY. Toto označenie sa
nachádza na zadnej vonkajšej časti.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia
starých
elektrických a
elektronických
zariadení
(predpisy
platné v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo
jeho balení znamená, že
s výrobkom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení.
Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia
odpadových
batérií
(predpisy
platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej
balení znamená, že s batériou
dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže
tento symbol používať spolu so
symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti
(Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by
ste ho mali odovzdať na príslušnom
zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení, aby ste
zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu alebo
batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre
oblasť elektromagnetickej
kompatibility a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Hlavná jednotka
Štítok sa nachádza na zadnej strane
vonkajšej časti.
Upozornenia
Zdroje napájania
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je
odpojené od elektrickej siete, kým
je pripojené k sieťovej zásuvke.
• Keďže sa zariadenie odpája od
elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné
fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od
sieťovej zásuvky.
Sledovanie
trojrozmerného obrazu
Niektoré osoby môžu mať počas
sledovania trojrozmerného obrazu
nepríjemné pocity (ako sú presilenie
očí, únava alebo nevoľnosť), a preto
spoločnosť Sony odporúča, aby si
všetky osoby sledujúce
trojrozmerný obraz robili
pravidelné prestávky. Dĺžka
a frekvencia potrebných prestávok
sa u jednotlivých osôb líši. Musíte sa
rozhodnúť, aká prestávka je pre vás
najlepšia. Ak máte akékoľvek
nepríjemné pocity, mali by ste
trojrozmerný obraz prestať sledovať,
kým tieto pocity nezmiznú.
V prípade potreby sa poraďte
s lekárom. Takisto by ste si mali
pozrieť (i) používateľskú príručku
alebo výstražné hlásenia iného
zariadenia používaného s týmto
produktom, prípadne obsah disku
Blu-ray Disc prehrávaného
pomocou tohto produktu a (ii) našu
webovú lokalitu
(http://esupport.sony.com/), kde
nájdete najnovšie informácie. Zrak
malých detí (najmä do veku šiestich
rokov) sa neustále vyvíja. Skôr než
malým deťom dovolíte sledovať
trojrozmerný obraz, poraďte sa
s lekárom (napríklad s detským
alebo očným lekárom).
Dospelé osoby by mali dohliadnuť,
aby malé deti dodržiavali
odporúčania uvedené vyššie.
Bezdrôtový vysielač
(EZW-RT50) a systém
domáceho kina Blu-ray
Disc/DVD (BDV-L600/
BDV-L800/BDV-L800M)
Pozrite si dodaný dokument
Informácie o súlade s normami pre
bezdrôtové produkty.
Ochrana pred
kopírovaním
Na médiách Blu-ray DiscTM aj
DVD sa nachádzajú pokročilé
systémy na ochranu obsahu.
Tieto systémy, nazývané AACS
(Advanced Access Content System)
a CSS (Content Scramble System),
môžu obsahovať funkcie
obmedzujúce prehrávanie,
analógový výstup a ďalšie podobné
funkcie. Prevádzka tohto produktu
a príslušné obmedzenia sa môžu
líšiť v závislosti od dátumu
zakúpenia, pretože riadiaci orgán
pre systém AACS môže po
zakúpení produktu prijať nové
pravidlá týkajúce sa obmedzení
alebo ich zmeniť.
Autorské práva
a ochranné známky
• Tento systém zahŕňa technológie
Dolby* Digital a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené na základe
licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého
písmena D sú ochrannými
známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe
licencie podľa patentov
USA č.: 5 451 942,
5 956 674, 5 974 380,
5 978 762, 6 226 616,
6 487 535, 7 212 872,
7 333 929, 7 392 195,
7 272 567 a iných patentov
vydaných alebo čakajúcich
na vydanie v USA a iných
krajinách. DTS, DTS-HD
a príslušný symbol sú
registrovanými
ochrannými známkami
a DTS-HD Master Audio
a logá DTS sú ochrannými
známkami spoločnosti
DTS, Inc.. Produkt
obsahuje softvér. © DTS,
Inc. Všetky práva
vyhradené.
• Tento systém je vybavený
technológiou High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných
krajinách.
• Java je ochrannou známkou
spoločnosti Oracle alebo jej
sesterských spoločností.
• BD-LIVE a BONUSVIEW sú
ochrannými známkami asociácie
Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray Disc je ochranná známka.
• Logá Blu-ray Disc, DVD+RW,
DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO a CD sú ochranné
známky.
3SK
• Blu-ray 3D a logo Blu-ray 3D sú
ochrannými známkami asociácie
Blu-ray Disc Association.
• BRAVIA je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• AVCHD a logo AVCHD sú
ochrannými známkami
spoločností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
• , XMB a xross media bar sú
ochrannými známkami
spoločností Sony Corporation
a Sony Computer Entertainment
Inc.
• PLAYSTATION je ochrannou
známkou spoločnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
• Technológiu na rozpoznanie
hudby a videí a súvisiace údaje
poskytuje spoločnosť Gracenote®.
Technológie spoločnosti
Gracenote predstavujú
priemyselný štandard v oblasti
rozpoznávania hudby
a poskytovania súvisiaceho
obsahu. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.gracenote.com.
Autorské práva na údaje súvisiace
s diskami CD, DVD, Blu-ray Disc,
hudbou a videami poskytované
spoločnosťou Gracenote, Inc. –
© 2000 až súčasnosť Gracenote.
Autorské práva na softvér
Gracenote Software – © 2000 až
súčasnosť Gracenote. Na tento
produkt alebo službu sa vzťahuje
najmenej jeden patent,
vlastníkom ktorého je spoločnosť
Gracenote. Neúplný zoznam
príslušných patentov spoločnosti
Gracenote nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, logo a ligatúra
Gracenote a logo Powered by
Gracenote sú registrovanými
ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami
spoločnosti Gracenote v USA
alebo iných krajinách.
4SK
• Logo Wi-Fi CERTIFIEDTM je
osvedčenie o známke spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Označenie Wi-Fi Protected
SetupTM je označením
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIEDTM a Wi-Fi
Protected SetupTM sú
ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• PhotoTV HD a logo PhotoTV
HD sú ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
• Na technológiu a patenty
kódovania zvuku MPEG Layer-3
poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano a iPod touch sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a
iných krajinách.
• Spojenia Made for iPod a Made
for iPhone znamenajú, že
elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone a
vývojová spoločnosť zaručuje, že
spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za
prevádzku zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod
alebo iPhone môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt obsahuje
technológiu, ktorá podlieha
určitým právam duševného
vlastníctva spoločnosti Microsoft.
Používanie alebo distribúcia tejto
technológie oddelene od tohto
produktu je zakázaná bez
príslušnej licencie alebo licencií
od spoločnosti Microsoft.
Vlastníci obsahu chránia svoje
duševné vlastníctvo vrátane
obsahu, na ktorý sa vzťahujú
autorské práva, pomocou
technológie prístupu k obsahu
Microsoft PlayReady™. Toto
zariadenie používa technológiu
PlayReady na prístup k obsahu
chránenému pomocou
technológie PlayReady alebo
WMDRM. Ak zariadenie
nedokáže správne presadzovať
obmedzenia týkajúce sa
používania obsahu, vlastníci
obsahu môžu od spoločnosti
Microsoft požadovať, aby zrušila
funkcie zariadenia na prehrávanie
obsahu chráneného pomocou
technológie PlayReady. Toto
zrušenie by nemalo ovplyvniť
nechránený obsah ani obsah
chránený pomocou inej
technológie na prístup k obsahu.
Vlastníci obsahu môžu od vás
požadovať inováciu technológie
PlayReady, aby ste ich obsah
mohli používať. Ak inováciu
odmietnete, nebudete môcť získať
prístup k obsahu, ktorý vyžaduje
inováciu.
• DLNA®, logo DLNA a DLNA
CERTIFIEDTM sú ochrannými
známkami, servisnými známkami
alebo osvedčeniami o známke
spoločnosti Digital Living
Network Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky
sú ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
• Ostatné názvy systémov
a produktov sú vo všeobecnosti
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými
známkami príslušných výrobcov.
V tomto dokumente sa
neuvádzajú označenia ™ a ®.
Upozornenia
Bezpečnosť
• Na systém neklaďte predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, ani ho neumiestňuje v blízkosti vody,
napríklad v blízkosti vane alebo kúpelne, aby ste
predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom. V prípade vniknutia
akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do zariadenia
odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
• Sieťových šnúr (napájacích káblov) sa nedotýkajte
mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
Zdroje napájania
• Ak neplánujete používať hlavnú jednotku dlhší čas,
odpojte ju od nástennej zásuvky (elektrickej siete).
Pri odpájaní šnúry ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
Umiestnenie
• Systém položte na miesto s dostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Pri dlhodobej veľkej záťaži sa kryt stane horúci na
dotyk. Nie je to porucha. Treba sa však vyhnúť
dotýkaniu sa krytu. Systém neumiestňujte do
stiesneného priestoru s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, pretože to môže zapríčiniť prehriatie.
• Na systém neklaďte nič, čo by mohlo zakryť
ventilačné otvory. Systém je vybavený
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak zakryjete
ventilačné otvory, systém sa môže prehriať a
poškodiť.
• Systém neumiestňujte na povrchy (koberce,
prikrývky atď.) ani do blízkosti materiálov (záclon,
závesov), ktoré môžu zakryť ventilačné otvory.
• Systém neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad do regálu na knihy alebo podobných
kusov nábytku.
• Systém neinštalujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú
radiátory alebo prieduchy, ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti,
mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Systém neinštalujte na šikmú plochu. Systém je
navrhnutý na fungovanie iba vo vodorovnej polohe.
• Systém a disky uchovávajte mimo zariadení so
silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo
veľké reproduktory.
• Na systém neumiestňujte ťažké predmety.
• Pred predný panel neukladajte kovové predmety.
Môžu obmedzovať príjem rádiových vĺn.
• Systém neumiestňujte v priestoroch, v ktorých sa
používajú lekárske prístroje. Mohol by spôsobiť
poruchu lekárskych prístrojov.
• Ak používate kardiostimulátor alebo inú zdravotnú
pomôcku, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom
zdravotnej pomôcky, skôr než použijete funkciu
bezdrôtovej siete LAN.
Prevádzka
• Ak je systém prinesený priamo z chladného na teplé
miesto alebo je umiestnený do veľmi vlhkej
miestnosti, na šošovkách vo vnútri hlavnej jednotky
sa môže skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo,
systém nemusí fungovať správne. V takom prípade
vyberte disk a nechajte systém zapnutý približne pol
hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred premiestňovaním systému vyberte z neho disk.
V opačnom prípade sa disk môže poškodiť.
• Ak do zariadenia spadne nejaký predmet, odpojte
hlavnú jednotku od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ju nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Nastavenie hlasitosti
• Počas počúvania časti s veľmi nízkymi vstupnými
signálmi alebo bez zvukových signálov nenastavujte
maximálnu hlasitosť. Ak tak urobíte, pri náhlom
prehratí časti s vysokou úrovňou hlasitosti sa môžu
poškodiť reproduktory.
Čistenie
• Kryt, panel a ovládacie prvky čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace
so systémom, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
• Ak chcete z predného panela hlavnej jednotky
odstrániť odtlačky prstov, utrite ho mierne
navlhčenou a dôkladne vyžmýkanou jemnou
handričkou (iba model BDV-L800).
Čistiace disky a čističe diskov alebo
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky ani čističe diskov alebo
šošoviek (vrátane kvapalných alebo typov v spreji).
Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
5SK
Výmena súčastí
• V prípade opravy tohto systému sa opravované
súčasti môžu zozbierať na účely opätovného použitia
alebo recyklácie.
Poznámky o diskoch
Sieťový adaptér
• Disk chytajte za okraje, aby zostal čistý.
Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk nepriliepajte papier ani lepiacu pásku.
• S prehrávačom používajte dodaný sieťový adaptér
(AC-BD100), pretože iné adaptéry môžu spôsobiť
poruchu.
• Zariadenie nerozkladajte ani spätne neanalyzujte.
• Sieťový adaptér nezatvárajte do uzavretých
priestorov, napríklad do regálu na knihy alebo
skrinky na audiovizuálne systémy.
• Sieťový adaptér nezapájajte do cestovného
elektrického transformátora, ktorý môže produkovať
teplo a spôsobiť poruchu.
• Zariadenie nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte
otrasom.
• Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie.
• Napájacia zástrčka musí byť ľahko prístupná a
použiteľná.
Farba televíznej obrazovky
• Ak reproduktory spôsobujú nerovnomernosť farieb
na televíznej obrazovke, vypnite televízor a po 15 až
30 minútach ho znova zapnite. Ak nerovnomernosť
farieb pretrváva, presuňte reproduktory ďalej od
televízneho prijímača.
Manipulácia s diskami
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ho nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom svetle,
pretože teplota môže vo vnútri auta
výrazne stúpnuť.
• Po prehratí odložte disk do obalu.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej tkaniny.
Disk utierajte od stredu smerom von.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém dokáže natrvalo udržať
zastavený videoobraz alebo obraz ponuky na
televíznej obrazovke. Ak zastavený videoobraz
alebo obraz ponuky na obrazovke necháte na
televízore zobrazený dlhší čas, hrozí trvalé
poškodenie televíznej obrazovky. Týmto
problémom sú ohrozené najmä projekčné
televízory.
Premiestňovanie systému
• Pred premiestňovaním systému skontrolujte, či
v ňom nie je vložený disk, a vytiahnite sieťové šnúry
(napájacie káble) z nástennej zásuvky
(elektrickej siete).
• Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo,
komerčné čistiace prostriedky ani antistatické
spreje určené pre vinylové LP platne.
Tento systém môže prehrávať iba štandardné
okrúhle disky. Používanie neštandardných
diskov s iným ako kruhovým tvarom (napríklad
v tvare karty, srdca alebo hviezdy) môže
spôsobiť poruchu.
Nepoužívajte disk, na ktorom je pripevnené
komerčne dostupné príslušenstvo, napríklad
štítok alebo prstenec.
6SK
Bezdrôtová sieť LAN
Technické parametre
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Basový reproduktor:
120 W (pri 4 ohmoch,
80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ/predný P:
85 W + 85 W
(pri 4 ohmoch,
1 kHz, 1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P:
130 W + 130 W
(na kanál pri
4 ohmoch, 1 kHz)
BDV-L600:
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ/predný P:
80 W + 80 W
(pri 4 ohmoch,
1 kHz, 1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P:
115 W (na kanál pri
4 ohmoch, 1 kHz)
Vstupy (digitálne)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podporované formáty:
LPCM 2CH (až 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Podporované formáty:
LPCM 2CH (až 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Obraz
Výstupy
VIDEO: 1 Vš-š, 75 ohmov
HDMI
Konektor
Typ A (19-kolíkový)
Systém BD/DVD/Super Audio CD/CD
Systém formátu signálu
NTSC/PAL
USB
(USB):
Typ A (na pripojenie
pamäťového zariadenia
USB, čítača pamäťových
kariet, digitálnych
fotoaparátov a digitálnych
videokamier)
LAN
Konektor LAN(100)
Konektor 100BASE-TX
BDV-L800/BDV-L800M
Súlad so štandardmi
Frekvencia a kanály
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz – 2,4835 GHz
[CH1 – 13]
Ladenie v pásme FM
Systém
Ladiaci rozsah
Anténa
Konektory antény
Medzifrekvencia
Digitálny syntezátor so
slučkou fázového závesu
riadený kryštálom
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom 50 kHz)
Drôtová anténa FM
75 ohmov, nevyvážené
250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz
Všeobecné (hlavná jednotka, sieťový adaptér
(AC-BD100))
Požiadavky na napájanie (sieťový adaptér)
Vstup: 110 V – 240 V,
striedavý prúd,
50 alebo 60 Hz
Výstup: 14 V,
jednosmerný prúd 3,3 A
Prevádzková teplota:
40 °C (max.)
Príkon
Zapnuté: 30 W
Pohotovostný režim:
0,3 W (v režime úspory
energie)
Rozmery (približne)
Sieťový adaptér
122 mm × 37 mm × 64 mm
(Š x V x H)
Hlavná jednotka
480 mm × 46 mm ×
232 mm (Š x V x H)
480 mm × 259 mm ×
103 mm (Š x V x H)
(so stojanom)
480 mm × 105 mm ×
231 mm (Š x V x H)
(vo vodorovnej polohe)
Hmotnosť (približne)
Sieťový adaptér
0,3 kg
Hlavná jednotka
L800: 3,2 kg
4,2 kg
(so stojanom)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg
(so stojanom)
L600: 3,0 kg
4,0 kg
(so stojanom)
7SK
Reproduktory
Bezdrôtový vysielač (EZW-RT50)
Predný reproduktor (SS-TSL800) pre model
BDV-L800/BDV-L800M
Systém reproduktorov
Jednotka reproduktora
Menovitá impedancia:
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
Dvojsmerný systém
reproduktorov s dvoma
ovládačmi
Reproduktor na prenos
vysokých tónov: 25 mm,
kupolovitý typ
Reproduktor s celým
rozsahom: 65 mm,
kužeľovitý typ
4 ohmy
123 mm × 475 mm ×
137 mm (Š x V x H)
1,3 kg
Predný reproduktor (SS-TSL600) pre model
BDV-L600
Systém reproduktorov
Jednotka reproduktora
Menovitá impedancia:
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
Dvojsmerný systém
reproduktorov s dvoma
ovládačmi a odrazom
nízkych tónov
Reproduktor na prenos
vysokých tónov: 25 mm,
kupolovitý typ
Reproduktor s celým
rozsahom: 50 mm,
kužeľovitý typ
4 ohmy
112 mm × 320 mm ×
112 mm (Š x V x H)
0,9 kg
Aktívny basový reproduktor (SA-WSL600)
Systém reproduktorov
Jednotka reproduktora
Menovitá impedancia:
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
Basový reproduktor
160 mm, kužeľovitý typ
4 ohmy
275 mm × 395 mm ×
290 mm (Š x V x H)
9 kg
Všeobecné (basový reproduktor)
Požiadavky na napájanie
Príkon
8SK
220 V – 240 V striedavý
prúd, 50 alebo 60 Hz
Zapnuté: 70 W
Pohotovostný režim:
približne 0,6 W
Vypnuté: 0,3 W
Komunikačný systém
Výkon
Frekvenčné pásmo
Spôsob modulácie
Požiadavky na napájanie
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
Špecifikácie pre
bezdrôtovo prenášaný
zvuk, verzia 1.0
23 mW (EIRP)
5,725 GHz – 5,875 GHz
DSSS
3,3 V, jednosmerný prúd
300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(Š x V x H)
10 g
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj
bez predchádzajúceho upozornenia.
• Príkon v pohotovostnom režime:
0,3 W (hlavná jednotka),
0,3 W (basový reproduktor).
• Pomocou plne digitálneho zosilňovača S-Master
možno dosiahnuť viac než 85-percentnú účinnosť
napájania zostavy zosilňovača.
Download PDF