Sony | BDV-EF200 | Sony BDV-EF200 BDV-EF200 Affordable 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

(1)
Podrobné informácie nájdete v Návode na použitie.
4-265-172-11(1) (SK)
Sprievodca rýchlym nastavením
BDV-EF200
©2011 Sony Corporation
1
2-A
Pripojenie reproduktorov
Reproduktorové káble pripojte tak, aby sa zhodovali s farbou konektorov SPEAKERS jednotky.
Zadný panel hlavnej jednotky
Pripojenie pomocou káblov HDMI (odporúča sa)
Ak chcete namiesto káblov HDMI používať obrazové káble, pozrite si časť 2-B Pripojenie pomocou obrazových káblov, ktorá
sa nachádza na druhej strane.
Pripojenie televízora
HDMI IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Televízor
Kábel HDMI*
Fialový
Digitálny optický kábel*
Toto pripojenie vytvorte, ak chcete prostredníctvom
systému reprodukovať zvuk z televízora.
Ak je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel (ARC), toto pripojenie sa nepožaduje.
Biely
Zadná strana hlavnej jednotky
Červený
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
PREDNÝ P
BASOVÝ REPRODUKTOR
PREDNÝ Ľ
AUDIO
Pripojenie externého prijímača
Ak nepoužívate externý prijímač, prejdite na časť 3 Vykonanie nastavenia Easy Setup (Jednoduché nastavenie) na druhej strane.
Ak chcete zvuk reprodukovať z externého prijímača, opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte položku HDMI 1.
Hlavná jednotka
Externý
prijímač
HDMI OUT
Kábel HDMI*
Zadná strana hlavnej jednotky
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*Nedodáva sa.
Pokračujte časťou 3 Vykonanie nastavenia Easy Setup (Jednoduché nastavenie)
2-B
3
Vykonanie nastavenia Easy
Pripojenie pomocou obrazových káblov
Ak ste dokončili časť 2-A Pripojenie pomocou káblov HDMI (odporúča sa), prejdite na časť 3 Vykonanie nastavenia Easy Setup
(Jednoduché nastavenie).
Pripojenie televízora
VIDEO IN
OPTICAL
///,
Po dokončení nastavenia Easy Setup (Jednoduché
nastavenie) sa zobrazí hlásenie [Easy Setup is now
complete.] (Jednoduché nastavenie sa dokončilo.).
Digitálny optický kábel*
Toto pripojenie vytvorte, ak chcete prostredníctvom
systému reprodukovať zvuk z televízora.
Obrazový kábel*
2. Pripojte sieťové šnúry hlavnej
jednotky a televízora k sieťovej
zásuvke a potom hlavnú jednotku
a televízor zapnite.
Zadná strana hlavnej jednotky
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
AUDIO
Pripojenie externého prijímača
Ak nepoužívate externý prijímač, prejdite na časť 3 Vykonanie nastavenia Easy Setup (Jednoduché nastavenie).
Ak chcete zvuk reprodukovať z externého prijímača, opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte položku AUDIO.
Externý
prijímač
Pred vykonaním nastavenia Easy Setup (Jednoduché
nastavenie) nevkladajte disk.
1. Vložte batérie do diaľkového
ovládača.
DIGITAL OUT
Televízor
Setup (Jednoduché nastavenie)
4. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke Easy Setup (Jednoduché
nastavenie) a pomocou tlačidiel
/// a vyberte základné
nastavenia.
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
VIDEO IN
Televízor
R
Obrazový kábel*
Zvukový kábel*
Toto pripojenie vytvorte, ak chcete prostredníctvom systému
reprodukovať zvuk z externého prijímača.
Zadná strana hlavnej jednotky
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*Nedodáva sa.
3. Prepnite výber vstupu na televízore
tak, aby sa na televíznej obrazovke
zobrazili systémové obrazovky, ktoré
sa podobajú na obrazovky
znázornené nižšie.
Spúšťanie
Obrazovka Easy Setup
(Jednoduché nastavenie)
Základné nastavenie sa dokončilo.
Podrobné informácie o prehrávaní diskov
a mnohých ďalších funkciách nájdete
v dodanom Návode na použitie.
Download PDF

advertising