Sony | CPF-MP001 | Sony CPF-MP001 Návod na použitie

filename[C:\Temp\Temp05\CPF-MP001_SK\Fm\Sk_01-01_CPF-MP001.fm]
masterpage:Right
CPF-MP001_SK.book Page 1 Monday, September 4, 2006 7:03 PM
2-661-094-12 (1)
Audio systém
pre mobilný telefón
Návod na použitie
CPF-MP001
© 2006 Sony Corporation
CPF-MP001
2-661-094-12 (1)
CPF-MP001_SK.book Page 11 Monday, September 4, 2006 7:03 PM
CPF-MP001
*
Slovensky
Poznámka k osadeniu mobilného telefónu do rozhrania
na zariadení
Keď osadíte mobilný telefón do rozhrania na zariadení, zadná strana telefónu sa môže dostať
do kontaktu so zariadením. Podľa obrázka nasaďte dodávaný izolačný prvok (*), aby sa
prípadnému kontaktu zabránilo, aj keď kontakt nemá vplyv na žiadne prevádzkové funkcie.
© 2006 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
2-685-346-01(1)
filename[C:\Temp\Temp05\CPF-MP001_SK\Fm\Sk_02-11_CPF-MP001.fm]
masterpage:Left
CPF-MP001_SK.book Page 2 Monday, September 4, 2006 7:03 PM
Informácia pre spotrebiteľov
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte
zariadenie. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný
servis.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Typový štítok je umiestnený na spodnej strane zariadenia.
UPOZORNENIE
Pri nesprávnej výmene akumulátora hrozí riziko explózie.
Akumulátor nahrádzajte len rovnakým typom alebo
odporúčaným ekvivalentom. Akumulátor likvidujte
v zmysle pokynov výrobcu.
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo
(Serial No.) sú vyznačené na spodnej časti zariadenia.
Výrobné číslo si poznačte do kolónky uvedenej nižšie.
Kedykoľvek budete kontaktovať autorizovaný servis Sony
ohľadom tohto výrobku, informujte ho o uvedených
označeniach/číslach.
Model No. CPF-MP001
Serial No. ______________
VÝSTRAHA
Správa federálnej komisie pre komunikácie (FCC-Federal
Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje
požiadavkám, stanoveným pre digitálne zariadenia triedy
B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli
zavedené z dôvodu zabezpečenia dostatočnej a primeranej
ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je
inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže
spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie. Nie je však
možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch
nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie
spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového a televízneho
vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím
zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie
pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom
obvode, než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém so svojim predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Dodávaný prepojovací kábel je nutné používať len
so zariadením vyhovujúcim požiadavkám stanoveným
pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15
predpisov FCC.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou
so zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto
návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu
výrobku.
2SK
CPF-MP001
2-661-094-61 (1)
filename[C:\Temp\Temp05\CPF-MP001_SK\Fm\Sk_02-11_CPF-MP001.fm]
masterpage:Right
CPF-MP001_SK.book Page 3 Monday, September 4, 2006 7:03 PM
Informácia pre spotrebiteľov
RECYKLÁCIA LÍTIUM-IÓNOVÝCH (Li-Ion)
AKUMULÁTOROV
Li-Ion akumulátory je možné
recyklovať.
Odovzdaním spotrebovaných
nabíjateľných akumulátorov do
najbližšieho zberného a recyklačného
strediska prispejete k ochrane
životného prostredia.
Viac informácií o recyklovaní nabíjateľných akumulátorov
nájdete na stránke: http://www.rbrc.org/.
Usmerňujúca informácia
Spoločnosť Sony týmto vyhlasuje, že tento výrobok je
v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami európskeho nariadenia 1999/5/EC.
Kópiu Vyhlásenia a zhode (DoC) so smernicou R&TTE
získate na nasledovnej web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Tento výrobok je v súlade s normou EN 301489
pri používaní v nasledovných oblastiach činností: obytné
priestory, komerčné priestory a priestory odvetví ľahkého
priemyslu.
Upozornenie: Nemanipulujte s poškodenými alebo
vytečenými Li-Ion akumulátormi.
Obsah
Kontrola dodávaného príslušenstva .........................................................................................4
Inštalácia ..................................................................................................................................5
Počúvanie hudby .....................................................................................................................6
Najčastejšie otázky (FAQ) ......................................................................................................8
Riešenie problémov .................................................................................................................8
Bezpečnostné upozornenia ......................................................................................................9
Technické údaje .......................................................................................................................9
3SK
CPF-MP001
2-661-094-61 (1)
filename[C:\Temp\Temp05\CPF-MP001_SK\Fm\Sk_02-11_CPF-MP001.fm]
masterpage:Left
CPF-MP001_SK.book Page 4 Monday, September 4, 2006 7:03 PM
Kontrola dodávaného príslušenstva
Zariadenie
AC adaptér so subwooferom
*
* Tvar koncovky sa môže líšiť v závislosti
od krajiny zakúpenia.
FM drôtová anténa
LINE IN kábel
Diaľkové ovládanie
Príprava DO
Vytiahnite izolačný prvok, aby akumulátor
začal napájať zariadenie.
V diaľkovom ovládaní už je batéria vložená.
Batériu vymeňte podľa nasledovných pokynov.
1 Vysuňte a vyberte držiak batérie.
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. V prípade
prehltnutia batérie ihneď vyhľadajte lekára.
• Aby sa zaistil dobrý kontakt, očistite batériu suchou
handričkou.
• Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
Rada
Ak už pomocou diaľkového ovládania nemôžete
zariadenie ovládať, vymeňte batériu za novú.
VÝSTRAHA
2 Vložte novú lítiovú batériu stranou + nahor.
V prípade nesprávnej manipulácie môže batéria
explodovať.
Batériu nenabíjajte, nerozoberajte, ani ju nehádžte
do ohňa.
Lítiová batéria CR2025
3 Zasuňte držiak batérie späť.
Poznámka
Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas,
vyberte batériu, aby ste predišli možnému vytečeniu
obsahu batérie a následnej korózii.
4SK
CPF-MP001
2-661-094-61 (1)
filename[C:\Temp\Temp05\CPF-MP001_SK\Fm\Sk_02-11_CPF-MP001.fm]
masterpage:Right
CPF-MP001_SK.book Page 5 Monday, September 4, 2006 7:03 PM
Inštalácia
Obrázok nižšie slúži ako príklad spôsobu umiestnenia systému. AC adaptér so subwooferom môžete
umiestniť kdekoľvek na podlahu.
Poznámky
• AC adaptér so subwooferom nepoužívajte so žiadnym iným zariadením.
• K zariadeniu nepripájajte iný AC adaptér.
• Systém nie je konštrukčne riešený ako prenosné zariadenie.
Do konektora DC IN
Do elektrickej siete
K systému môžete pripojiť prenosné audio prehrávače. Prehrávač pripojte do konektora LINE IN
pomocou dodávaného LINE IN kábla.
Ak chcete počúvať vstavané FM rádio z mobilného telefónu, pripojte FM drôtovú anténu do konektora
FM ANT.
Do konektora
FM ANT
FM drôtová
anténa*
(dodávaná)
Do konektora
LINE IN
LINE IN kábel**
(dodávaný)
Prenosný audio
prehrávač atď.
* FM drôtovú anténu vodorovne vystrite.
** Koniec s feritovou cievkou pripojte do konektora LINE IN.
5SK
CPF-MP001
2-661-094-61 (1)
filename[C:\Temp\Temp05\CPF-MP001_SK\Fm\Sk_02-11_CPF-MP001.fm]
masterpage:Left
CPF-MP001_SK.book Page 6 Monday, September 4, 2006 7:03 PM
Počúvanie hudby
1
Zapnite AC adaptér so subwooferom.
Bude napájané aj hlavné zariadenie.
Prepínač POWER ?/a (zapnutie/vypnutie)
2
Stláčaním FUNCTION prepnite zdroj zvuku z LINE
na mobilný telefón.
Indikátor LINE zhasne.
FUNCTION
Senzor signálov DO (vnútri)
VOLUME +/–
Indikátor SURROUND
Indikátor LINE
Indikátor ON
3
Na mobilnom telefóne zvoľte skladby a spustite prehrávanie,
potom osaďte telefón do rozhrania na zariadení.
Zároveň sa bude nabíjať aj batéria mobilného telefónu.
Na mobilnom telefóne vykonávajte operácie ako prehrávanie,
zastavenie a iné.
Ak vykonávate operácie na telefóne, kým je osadený v rozhraní, držte
ho druhou rukou.
Používanie systému ako nabíjačky batérií
Osaďte mobilný telefón do rozhrania na zariadení. Automaticky sa začne nabíjať batéria.
6SK
CPF-MP001
2-661-094-61 (1)
filename[C:\Temp\Temp05\CPF-MP001_SK\Fm\Sk_02-11_CPF-MP001.fm]
masterpage:Right
CPF-MP001_SK.book Page 7 Monday, September 4, 2006 7:03 PM
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
A FUNCTION: Prepínanie zdroja vstupného signálu.
Phone y LINE
B BASS +/–: Nastavenie nízkych tónov. (±3 kroky)
TREBLE +/–: Nastavenie vysokých tónov. (±3 kroky)
C VOL +/–: Nastavenie hlasitosti. (10 úrovní)
D EQ OFF: Obnovenie nastavenia nízkych a vysokých tónov.
E SURROUND: Zapnutie/vypnutie surround (priestorový) efektu.
Off y On
Poznámka
Ak mobilný telefón disponuje ekvalizérom alebo inými funkciami pre nastavenie zvuku, pred používaním telefónu
s týmto zariadením ich vypnite.
Počúvanie hudby z prenosného audio prehrávača
V kroku 2 prepnite zdroj zvuku na LINE a spustite prehrávanie na prenosnom audio prehrávači.
Indikátor LINE sa rozsvieti.
7SK
CPF-MP001
2-661-094-61 (1)
filename[C:\Temp\Temp05\CPF-MP001_SK\Fm\Sk_02-11_CPF-MP001.fm]
masterpage:Left
CPF-MP001_SK.book Page 8 Monday, September 4, 2006 7:03 PM
Najčastejšie otázky (FAQ)
Riešenie problémov
Nižšie je uvedených zopár najčastejšie
kladených otázok v súvislosti so systémom.
V prípade výskytu problémov s týmto systémom
vyhľadajte problém v nasledovnom prehľade
a vykonajte odporúčané riešenie. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na predajcu Sony.
Ak počas opravy dôjde k výmene určitých častí,
servis si môže tieto časti ponechať.
Pri doručení systému za účelom opravy prineste
kompletný systém.
Tento produkt je systémový produkt. Aby sa
zistilo miesto vyžadujúce opravu, je potrebný
kompletný systém.
Môžem ovládacími prvkami na zariadení alebo
DO ovládať mobilný telefón?
Mobilný telefón nie je možné ovládať
prostredníctvom tohto systému.
Je potrebné ovládať telefón, aby bolo možné
počúvať hudbu?
Vyhľadať skladby a spustiť prehrávanie je nutné
na mobilnom telefóne. Podrobnosti o ovládaní
telefónu pozri v návode na použitie telefónu.
Ak počas počúvania hudby cez tento systém
prichádza na telefón hovor, bude aj
vyzváňanie zaznievať z reproduktorov
systému?
Tento systém nereprodukuje zvonenie ani hlas
hovoru cez reproduktory.
Ak je telefón v tichom režime, bude sa
reprodukovať hudba cez reproduktory?
Závisí to od typu mobilného telefónu. Podrobnosti
pozri v návode na použitie telefónu.
Aký typ mobilného telefónu je možné používať
s týmto systémom?
Hudbu je možné počúvať z ľubovoľného telefónu
Sony Ericsson s rýchlym rozhraním (Fast port
konektor).
Bliká indikátor ON.
• Systém je v ochrannom režime. Vypnite AC
adaptér so subwooferom a znova ho zapnite.
Nie je počuť zvuk.
• AC adaptér so subwooferom musí byť zapnutý.
• Skontrolujte zapojenia.
• Stláčajte VOL +. Ak je hlasitosť stále nízka, aj keď
je jej úroveň maximálna, nastavte hlasitosť
na pripojenom telefóne alebo prehrávači.
• Skontrolujte, či je telefón správne pripojený.
• Skontrolujte, či telefón prehráva hudbu.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Odstráňte prípadné prekážky.
• Vysielač DO smerujte na senzor na hlavnom
zariadení.
• Vymeňte batériu.
• Premiestnite systém mimo svetla žiariviek.
Je počuť šum alebo brum.
• Premiestnite systém mimo zdroje šumu.
• Systém pripojte do inej elektrickej zásuvky.
• Ak počúvate FM stanice, pripojte dodávanú FM
drôtovú anténu (str. 5).
Zvuk je skreslený.
• Znížte hlasitosť.
• Nepripájajte iné zariadenia než audio prehrávače.
8SK
CPF-MP001
2-661-094-61 (1)
filename[C:\Temp\Temp05\CPF-MP001_SK\Fm\Sk_02-11_CPF-MP001.fm]
masterpage:Right
CPF-MP001_SK.book Page 9 Monday, September 4, 2006 7:03 PM
Bezpečnostné upozornenia
Technické údaje
Bezpečnosť
Zariadenie
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
• Používajte len dodávaný AC adaptér.
Nikdy nepoužívajte iné AC adaptéry.
Trvalý výstupný výkon RMS (referenčný):
5W+5W
(1 kHz, 10% THD)
Vstupy
Phone (vstupný konektor): Len pre mobilné telefóny
Sony Ericsson s Fast port
konektorom
LINE:
vstupný minikonektor
(stereo)
Osadenie reproduktora:
priemer 28 mm,
Rozmery (š/v/h):
Cca 206 × 53 × 88 mm
Hmotnosť:
Cca 0,45 kg
Prevádzková teplota:
10°C až 35°C
Napájanie:
DC IN: 12 V, 1,0 A
Polarita konektora
Umiestnenie
• Systém neumiestňujte do naklonenej polohy.
• Systém neumiestňujte na horúce miesta a miesta
vystavené priamemu slnečnému žiareniu, prašnosti,
vysokej vlhkosti ani príliš nízkym teplotám.
• Pri umiestnení AC adaptéra so subwooferom
na špeciálne ošetrovanú podlahu (vosk, olej, leštidlo
atď.) dávajte pozor. Môže dôjsť k poškodeniu
povrchovej úpravy.
Čistenie
Povrch zariadenia čistite jemnou handričkou, mierne
navlhčenou vo vode alebo slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo
benzín. Fast port konektor čistite tampónom alebo
jemnou handričkou.
AC adaptér so subwooferom
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
15 W (100 Hz, 10% THD)
Osadenie reproduktora:
priemer 70 mm,
Rozmery (š/v/h):
Cca 218 × 74 × 131 mm
vrátane prečnievajúcich
častí
Hmotnosť:
Cca 1,3 kg
Prevádzková teplota:
10°C až 35°C
Napájanie:
AC IN:110 V – 240 V,
0,7 A, 50/60 Hz
DC OUT: 12 V, 1,0 A
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 4.
Právo na zmeny vyhradené.
9SK
CPF-MP001
2-661-094-61 (1)
CPF-MP001_SK.book Page 14 Monday, September 4, 2006 7:05 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF