Sony | BDV-E980W | Sony BDV-E980W E980W 5.1-kanálový systém domáceho kina s prehrávačom diskov 3D Blu-ray Disc™/DVD Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

(1)
Podrobné informácie nájdete v Návode na použitie.
4-261-414-11(1) (SK)
Sprievodca rýchlym nastavením
BDV-E985W/E980W/E780W
©2011 Sony Corporation
1
2-A
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie pomocou káblov HDMI (odporúča sa)
Pre modely BDV-E985W/E980W je potrebná súprava na montáž reproduktorov. Pozrite si dodaného Sprievodcu
inštaláciou reproduktorov.
Ak chcete namiesto káblov HDMI používať obrazové káble, pozrite si časť 2-B Pripojenie pomocou obrazových káblov,
ktorá sa nachádza na druhej strane.
Pripojenie reproduktorových káblov k reproduktoru
Pripojenie televízora
Kábel pripojte tak, aby sa farebná rúrka na kábli zhodovala s farbou štítka na zadnej strane reproduktora.
HDMI IN
DIGITAL OUT
Televízor
OPTICAL
Zadná alebo spodná strana
reproduktora
Digitálny optický kábel*2
Toto pripojenie vytvorte, ak chcete prostredníctvom
systému reprodukovať zvuk z televízora.
Ak je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel (ARC), toto pripojenie sa nepožaduje.
Kábel HDMI*1
Reproduktorové káble pripojte tak, aby sa zhodovali s farbou konektorov SPEAKERS jednotky.
Zadný panel hlavnej jednotky
PB
Y
VIDEO
Zadný panel zosilňovača priestorového
zvuku
OUT
KERS
SPEA
R
TR
FRON
TL
FRON
OOFE
SUBW
Zadná strana hlavnej
jednotky
SUR
ER
CENT
SUR
L
R
E USE
DANC
IMPE
Zelený
OUT
AUDIO IN
IN 2
TV
AUDIO
Sivý
Pripojenie externého prijímača
Ak nepoužívate externý prijímač, prejdite na časť 3 Vykonanie nastavenia Easy Setup (Jednoduché nastavenie) na druhej strane.
Ak chcete zvuk reprodukovať z externého prijímača, opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte položku HDMI 1.
Modrý
Externý
prijímač
CENTER
IN 1
R
Červený
Biely
ARC
VIDEO OUT
Fialový
FRONT L
L
3-16
RS
AKE
SPE
0
-RT5
EZW
SUBWOOFER
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
DIGITAL IN
OPTICAL
HDMI OUT
FRONT R
Kábel HDMI*2
Hlavná
jednotka
SUR R
SUR L
Zadná strana hlavnej
jednotky
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
Zosilňovač
priestorového zvuku
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*1 Kábel High Speed HDMI sa dodáva iba s modelmi pre Singapur a Taiwan.
*2 Nedodáva sa.
Na ilustráciu sa používa model BDV-E780W.
Pokračujte časťou 3 Vykonanie nastavenia Easy Setup (Jednoduché nastavenie) >
2-B
3
Pripojenie pomocou obrazových káblov
Ak ste dokončili časť 2-A Pripojenie pomocou káblov HDMI (odporúča sa), prejdite na časť 3 Vykonanie nastavenia Easy Setup
(Jednoduché nastavenie).
Pripojenie televízora
VIDEO IN
OPTICAL
Obrazový
kábel*1
Pred vykonaním nastavenia Easy Setup
(Jednoduché nastavenie) nevkladajte disk.
1. Vložte batérie do diaľkového
ovládača.
DIGITAL OUT
Televízor
Vykonanie nastavenia Easy
Setup (Jednoduché nastavenie)
Digitálny optický kábel*2
Toto pripojenie vytvorte, ak chcete prostredníctvom
systému reprodukovať zvuk z televízora.
2. Zasuňte bezdrôtové vysielače do
hlavnej jednotky aj zosilňovača
priestorového zvuku.
Zadná strana hlavnej
jednotky
OUT
ARC
IN 1
Podľa obrázka nižšie zasuňte bezdrôtový vysielač
do otvoru až na doraz.
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
AUDIO IN
4. Prepnite výber vstupu na televízore
tak, aby sa na televíznej obrazovke
zobrazili systémové obrazovky, ktoré
sa podobajú na obrazovky
znázornené nižšie.
Obrazovka Easy Setup
(Jednoduché nastavenie)
Spúšťanie
5. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke Easy Setup (Jednoduché
nastavenie) a pomocou tlačidiel
O/c/}/i a vyberte základné
nastavenia.
O/c/}/i,
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
AUDIO
Po dokončení nastavenia Easy Setup (Jednoduché
nastavenie) sa zobrazí hlásenie [Easy Setup is now
complete.] (Jednoduché nastavenie sa dokončilo.).
Pripojenie externého prijímača
Ak nepoužívate externý prijímač, prejdite na časť 3 Vykonanie nastavenia Easy Setup (Jednoduché nastavenie).
Ak chcete zvuk reprodukovať z externého prijímača, opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte položku SAT/CABLE.
DIGITAL OUT
Externý
prijímač
VIDEO OUT
VIDEO IN
Televízor
COAXIAL
Obrazový kábel*2
Digitálny koaxiálny kábel*2
Toto pripojenie vytvorte, ak chcete prostredníctvom systému
reprodukovať zvuk z externého prijímača.
Zadná strana hlavnej
jednotky
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*1 Dodáva sa iba s modelmi pre Taiwan.
*2 Nedodáva sa.
3. Pripojte sieťové šnúry hlavnej
jednotky, zosilňovača priestorového
zvuku a televízora k sieťovej zásuvke
a potom hlavnú jednotku a televízor
zapnite.
Základné nastavenie sa dokončilo.
Podrobné informácie o prehrávaní diskov
a mnohých ďalších funkciách nájdete
v dodanom Návode na použitie.
Download PDF

advertising