Sony | BDV-EF1100 | Sony BDV-EF1100 Systém domáceho kina Blu-ray Návod na použitie

4-446-737-11(1) (SK)
Systém domáceho kina
Blu-ray Disc™/DVD
Návod na použitie
BDV-EF1100
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
zabudovanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste
predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného
ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety naplnené
vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
Zariadenie musí byť bezpečne pripevnené
k podlahe alebo stene v súlade s pokynmi
na inštaláciu, aby sa predišlo poraneniu.
Iba na používanie v interiéri.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvýši nebezpečenstvo poškodenia
zraku.
Keďže laserový lúč používaný v tomto systéme
domáceho kina Blu-ray Disc/DVD môže
poškodiť zrak, nepokúšajte sa rozobrať kryt.
Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému
personálu.
2SK
Toto zariadenie je klasifikované ako
LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 3R.
Po otvorení ochranného krytu lasera sa
zo zariadenia uvoľní viditeľné aj neviditeľné
laserové žiarenie, a preto dbajte na to,
aby ste sa vyhli priamemu ožiareniu očí.
Toto označenie sa nachádza na ochrannom
kryte lasera vo vnútri zariadenia.
Toto zariadenie je klasifikované ako
LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Toto
označenie sa nachádza na zadnej vonkajšej časti.
Štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s výrobkom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho
treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
produktu. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
(Iba pre
Európu)
Likvidácia odpadových
batérií (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo
jej balení znamená, že s batériou dodávanou
s týmto produktom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené
k zabudovanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste
zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Splnomocneným zástupcom
pre otázky týkajúce sa súladu produktu
s normami na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu
alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto vybavenie je v súlade so základnými
požiadavkami a ďalšími dôležitými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Preventívne opatrenia
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri
pripojení pomocou kábla kratšieho ako
tri metre. (iba modely pre Európu)
Zdroje napájania
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od elektrickej siete, kým je pripojené
k sieťovej zásuvke.
• Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte
ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie
zariadenia, okamžite odpojte hlavnú
zástrčku od sieťovej zásuvky.
3SK
Sledovanie trojrozmerného
obrazu
Niektoré osoby môžu mať počas sledovania
trojrozmerného obrazu nepríjemné pocity
(ako sú presilenie očí, únava alebo nevoľnosť).
Spoločnosť Sony odporúča, aby si všetky
osoby sledujúce trojrozmerný obraz robili
pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia
potrebných prestávok sa u jednotlivých osôb
líši. Musíte sa rozhodnúť, aká prestávka je pre
vás najlepšia. Ak máte akékoľvek nepríjemné
pocity, mali by ste trojrozmerný obraz prestať
sledovať, kým tieto pocity nezmiznú.
V prípade potreby sa poraďte s lekárom.
Takisto by ste si mali pozrieť (i) používateľskú
príručku alebo výstražné hlásenia iného
zariadenia používaného s týmto produktom,
prípadne obsah disku Blu-ray Disc
prehrávaného pomocou tohto produktu
a (ii) našu webovú lokalitu
(http://esupport.sony.com/), kde nájdete
najnovšie informácie. Zrak malých detí
(najmä do veku šiestich rokov) sa neustále
vyvíja. Skôr než malým deťom dovolíte
sledovať trojrozmerný obraz, poraďte
sa s lekárom (napríklad s detským alebo
očným lekárom).
Dospelé osoby by mali dohliadnuť, aby malé
deti dodržiavali odporúčania uvedené vyššie.
Ochrana pred kopírovaním
• Na médiách Blu-ray Disc aj DVD sa
nachádzajú pokročilé systémy na ochranu
obsahu. Tieto systémy, nazývané AACS
(Advanced Access Content System)
a CSS (Content Scramble System),
môžu obsahovať funkcie obmedzujúce
prehrávanie, analógový výstup a ďalšie
podobné funkcie. Prevádzka tohto produktu
a príslušné obmedzenia sa môžu líšiť
v závislosti od dátumu zakúpenia, pretože
riadiaci orgán pre systém AACS môže po
zakúpení produktu prijať nové pravidlá
týkajúce sa obmedzení alebo ich zmeniť.
4SK
• Upozornenie týkajúce sa technológie Cinavia
Tento produkt používa technológiu Cinavia,
ktorá slúži na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčných
filmov a videí a ich zvukových stôp. Ak sa
odhalí zakázané použitie neoprávnenej kópie,
zobrazí sa správa a prehrávanie alebo
kopírovanie sa preruší.
Ďalšie informácie o technológii Cinavia môžete
získať v zákazníckom informačnom centre
online pre technológiu Cinavia na lokalite
http://www.cinavia.com. Ak sa chcete
dozvedieť ďalšie informácie o technológii
Cinavia prostredníctvom pošty, pošlite
korešpondenčný lístok so svojou adresou
na nasledujúcu adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Autorské práva a ochranné známky
• Tento systém zahŕňa technológie Dolby*
Digital a DTS** Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú
ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa
patentov USA č.: 5 956 674, 5 974 380,
6 226 616, 6 487 535, 7 212 872,
7 333 929, 7 392 195, 7 272 567 a iných
patentov vydaných alebo čakajúcich
na vydanie v USA a iných krajinách.
DTS-HD, príslušný symbol
a DTS-HD spoločne so symbolom
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje softvér.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
• Tento systém je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných krajinách.
• Java je ochrannou známkou spoločnosti
Oracle alebo jej sesterských spoločností.
• DVD logo je ochrannou známkou spoločnosti
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-LIVE,
BONUSVIEW a ich logá sú ochrannými
známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
• Logá Blu-ray Disc, DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO a CD sú
ochrannými známkami.
• BRAVIA je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
• AVCHD 3D/Progressive a logo AVCHD 3D/
Progressive sú ochrannými známkami
spoločností Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
• , XMB a xross media bar sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation
a Sony Computer Entertainment Inc.
• PlayStation je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Logo Sony Entertainment Network
a Sony Entertainment Network sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
• Technológiu na rozpoznanie hudby a videí
a súvisiace údaje poskytuje spoločnosť
Gracenote®. Technológie spoločnosti
Gracenote predstavujú priemyselný štandard
v oblasti rozpoznávania hudby a poskytovania
súvisiaceho obsahu. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.gracenote.com.
Autorské práva na údaje súvisiace s diskami
CD, DVD, Blu-ray Disc, hudbou a videami
poskytované spoločnosťou Gracenote,
Inc. – © 2000 až súčasnosť Gracenote.
Autorské práva na softvér Gracenote
Software – © 2000 až súčasnosť Gracenote.
Na tento produkt alebo službu sa vzťahuje
najmenej jeden patent, vlastníkom ktorého
je spoločnosť Gracenote. Neúplný zoznam
príslušných patentov spoločnosti Gracenote
nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, logo a ligatúra Gracenote a logo
Powered by Gracenote sú registrovanými
ochrannými známkami alebo ochrannými
známkami spoločnosti Gracenote, Inc. v USA
alebo iných krajinách.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi
Alliance® sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
a Wi-Fi Protected Setup™ sú ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• N Mark je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA
a iných krajinách.
• Android je ochrannou známkou spoločnosti
Google Inc.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú
registrovaným ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation používa
takéto známky na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
• Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Tento produkt zahŕňa na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation
technológiu, ktorá je chránená podľa patentu
USA č. 7 369 677 a iných patentov vydaných
alebo čakajúcich na vydanie v USA a iných
krajinách, rovnako ako aj autorskými
právami a ochranou výrobného tajomstva
pre určité prvky takejto technológie.
Cinavia je ochrannou známkou
spoločnosti Verance Corporation.
Copyright 2004 – 2010 Verance
Corporation. Všetky práva vyhradené
spoločnosťou Verance. Spätná analýza
a rozkladanie sú zakázané.
5SK
• Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation
v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti je používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene
od produktu zakázaná.
Vlastníci obsahu chránia svoje duševné
vlastníctvo vrátane obsahu, na ktorý
sa vzťahujú autorské práva, pomocou
technológie prístupu k obsahu Microsoft®
PlayReady™. Toto zariadenie používa
technológiu PlayReady na prístup k obsahu
chránenému pomocou technológie
PlayReady alebo WMDRM. Ak zariadenie
nedokáže správne presadzovať obmedzenia
týkajúce sa používania obsahu, vlastníci
obsahu môžu od spoločnosti Microsoft
požadovať, aby zrušila funkcie zariadenia na
prehrávanie obsahu chráneného pomocou
technológie PlayReady. Toto zrušenie by
nemalo ovplyvniť nechránený obsah ani
obsah chránený pomocou inej technológie
na prístup k obsahu. Vlastníci obsahu môžu
od vás požadovať inováciu technológie
PlayReady, aby ste ich obsah mohli používať.
Ak inováciu odmietnete, nebudete môcť
získať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje
inováciu.
• DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
sú ochrannými známkami, servisnými
známkami alebo osvedčeniami o známke
spoločnosti Digital Living Network Alliance.
• Platforma Opera® Devices SDK od
spoločnosti Opera Software ASA. Copyright
1995 – 2013 Opera Software ASA. Všetky
práva vyhradené.
• Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
6SK
• Ostatné názvy systémov a produktov sú vo
všeobecnosti ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
príslušných výrobcov. V tomto dokumente
sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Licenčné informácie pre
koncového používateľa
Licenčná zmluva koncového
používateľa spoločnosti Gracenote®
Táto aplikácia alebo zariadenie obsahuje
softvér od spoločnosti Gracenote, Inc. so sídlom
v Emeryville, Kalifornia (ďalej len Gracenote).
Softvér od spoločnosti Gracenote (softvér
Gracenote) umožňuje tejto aplikácii rozpoznať
disk alebo súbor a získať hudobné údaje vrátane
údajov o názve, interpretovi, skladbe a titule
(údaje Gracenote) zo serverov online alebo
zabudovaných databáz (servery Gracenote)
a vykonávať ďalšie funkcie. Údaje Gracenote
môžete používať iba prostredníctvom funkcií
tejto aplikácie alebo zariadenia, ktoré sú určené
pre koncového používateľa.
Súhlasíte s tým, že údaje Gracenote, softvér
Gracenote a servery Gracenote budete
používať výlučne na svoje osobné nekomerčné
účely. Súhlasíte s tým, že softvér Gracenote
ani akékoľvek údaje Gracenote nepostúpite,
neskopírujete ani neprenesiete žiadnej tretej
strane. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ÚDAJE
GRACENOTE, SOFTVÉR GRACENOTE
ALEBO SERVERY GRACENOTE BUDETE
POUŽÍVAŤ VÝLUČNE SPÔSOBOM TU
UVEDENÝM.
Súhlasíte s tým, že v prípade porušenia týchto
obmedzení bude vaša nevýlučná licencia
na používanie údajov Gracenote, softvéru
Gracenote a serverov Gracenote vypovedaná.
Ak bude vaša licencia vypovedaná, súhlasíte
s ukončením akéhokoľvek používania údajov
Gracenote, softvéru Gracenote a serverov
Gracenote. Spoločnosť Gracenote si v prípade
údajov Gracenote, softvéru Gracenote a serverov
Gracenote vyhradzuje všetky práva vrátane
vlastníckych práv. Od spoločnosti Gracenote
nebude za žiadnych okolností možné vyžadovať
platbu za informácie, ktoré poskytujete.
Súhlasíte s tým, že spoločnosť Gracenote, Inc.
môže na základe tejto zmluvy uplatniť svoje
právo proti vašej osobe vo svojom mene.
Služba spoločnosti Gracenote používa
na účely vytvárania štatistík unikátny
identifikátor na sledovanie požiadaviek.
Náhodne priradený číselný identifikátor
umožňuje službe Gracenote spočítavať
požiadavky bez toho, aby sa zhromažďovali
vaše osobné údaje. Viac informácií možno
získať na webovej stránke so zásadami
ochrany osobných údajov spoločnosti
Gracenote pre službu Gracenote.
Softvér Gracenote a každá položka údajov
Gracenote sú licencované pre vás „TAK,
AKO SÚ“. Spoločnosť Gracenote neposkytuje
žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia
a záruky týkajúce sa presnosti údajov Gracenote
v súvislosti so servermi Gracenote. Spoločnosť
Gracenote si vyhradzuje právo na odstránenie
údajov zo serverov Gracenote alebo zmenu
kategórií údajov z akéhokoľvek dôvodu,
ktorý spoločnosť Gracenote považuje za
postačujúci. V súvislosti s bezchybným
a nepretržitým fungovaním softvéru Gracenote
alebo serverov Gracenote sa neposkytujú žiadne
záruky. Spoločnosť Gracenote nie je povinná
poskytovať vám zlepšené alebo ďalšie typy
údajov alebo kategórií, ktoré môže poskytovať
v budúcnosti, a poskytovanie svojich služieb
môže kedykoľvek ukončiť.
SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ODMIETA
VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ
ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH
NÁROKOV A NEPORUŠENIA CUDZÍCH
PRÁV. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE
NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA
VÝSLEDKY, KTORÉ NADOBUDNETE
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU GRACENOTE
ALEBO KTORÉHOKOĽVEK SERVERA
GRACENOTE. SPOLOČNOSŤ
GRACENOTE NEBUDE V ŽIADNOM
PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ
ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ ANI
NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ
ZISK ČI STRATENÉ VÝNOSY.
© Gracenote, Inc. 2009
Informácie o tomto
Návode na použitie
• Pokyny v tomto Návode na použitie opisujú
ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní.
Môžete tiež používať ovládacie prvky na
zariadení, ak majú rovnaký alebo podobný
názov ako prvky na diaľkovom ovládaní.
• Výraz disk sa v tejto príručke používa na
všeobecné označenie diskov BD, DVD alebo
CD, pokiaľ v texte alebo na obrázkoch nie
je uvedené inak.
• Niektoré obrázky majú podobu abstraktných
kresieb a môžu sa líšiť od skutočných
produktov.
• Položky zobrazené na televíznej obrazovke
sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť.
• Predvolené nastavenie je podčiarknuté.
7SK
Obsah
Informácie o tomto Návode
na použitie ........................................ 7
Odbalenie ................................................ 10
Sprievodca časťami a ovládacími
prvkami ........................................... 11
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia
reproduktorov ........................ 16
Krok č. 2: Pripojenie systému ....... 17
Pripojenie reproduktorov .......... 17
Pripojenie televízora .................. 18
Pripojenie ďalšieho
vybavenia (digitálneho
prijímača a pod.) ..................... 19
Pripojenie antény ....................... 20
Krok č. 3: Príprava pripojenia
k sieti .......................................
Krok č. 4: Vykonanie
jednoduchého nastavenia .....
Krok č. 5: Výber zdroja
prehrávania .............................
Krok č. 6: Priestorový zvuk ...........
20
22
23
23
Prehrávanie
Prehrávanie disku .................................. 25
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB ............................... 27
Počúvanie hudby zo zariadenia
Bluetooth .........................................27
Pripojenie k inteligentnému telefónu
pomocou funkcie One-touch
listening (Počúvanie jedným
dotykom) (NFC) ............................ 29
Prehrávanie prostredníctvom siete ..... 31
Dostupné možnosti ............................... 35
8SK
Nastavenie zvuku
Výber zvukového formátu,
stôp vo viacerých jazykoch
alebo kanálu .................................... 37
Reprodukovanie zvuku multiplexného
vysielania ......................................... 38
Ladič rozhlasových staníc
Počúvanie rádia ..................................... 38
Prijímanie rozhlasového údajového
systému (RDS) ............................... 40
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control for HDMI
pre funkciu BRAVIA Sync ........... 40
Nastavenie reproduktorov ................... 41
Používanie časovača automatického
vypnutia .......................................... 42
Inaktivácia tlačidiel na jednotke .......... 43
Ovládanie televízora pomocou
dodaného diaľkového ovládania .... 43
Úspora energie v pohotovostnom
režime .............................................. 43
Prehľadávanie webových lokalít .......... 44
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky nastavení ......... 46
[Network Update]
(Sieťová aktualizácia) ..................... 47
[Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) ...................................... 47
[Audio Settings] (Nastavenia
zvuku) .............................................. 49
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania diskov
BD alebo DVD) .............................. 50
[Parental Control Settings] (Nastavenia
rodičovskej ochrany) ...................... 51
[System Settings] (Nastavenia
systému) .......................................... 51
[Network Settings] (Nastavenia
siete) ................................................. 53
[Easy Network Settings] (Jednoduché
nastavenia siete) ............................. 54
[Resetting] (Obnovenie nastavení) ..... 54
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia ........................... 55
Poznámky o diskoch ............................. 57
Riešenie problémov ............................... 58
Prehrateľné disky ................................... 63
Prehrateľné typy súborov ..................... 64
Podporované zvukové formáty ............ 66
Špecifikácie ............................................. 66
Zoznam kódov jazykov ......................... 68
Register .................................................... 70
9SK
Odbalenie
•
•
•
•
•
Sprievodca rýchlym nastavením
Referenčná príručka
Diaľkové ovládanie (1)
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
Drôtová anténa FM (1)
• Predné reproduktory (2)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
10SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Predný panel
A "/1 (zapnutie alebo pohotovostný
režim)
Slúži na zapnutie zariadenia alebo na
jeho prepnutie do pohotovostného
režimu.
B Zásobník diskov (str. 25)
C
(N-Mark) (str. 30)
Ak chcete aktivovať funkciu NFC,
umiestnite zariadenie kompatibilné
s funkciou NFC do blízkosti tohto
indikátora.
D Tlačidlá na ovládanie prehrávania
Z (otvorenie alebo zatvorenie)
Na) b) (prehrávanie)
xb) (zastavenie)
VOL +/–a)
./> (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
FUNCTION (str. 23)
Slúži na výber zdroja prehrávania.
a) Na tlačidlách N a VOL + sa nachádza
hmatový bod. Pri používaní jednotky
môžete tento bod využiť na rozpoznanie
tlačidiel.
b)
Podržte stlačené tlačidlo N na jednotke
dlhšie ako 2 sekundy a v systéme sa prehrá
ukážka zabudovaného zvuku. Stlačením
tlačidla x zastavte ukážku.
Poznámka
Počas ukážky môže byť úroveň hlasitosti
vyššia ako úroveň, ktorú ste nastavili.
E Port (USB) (str. 27)
F
(snímač diaľkového ovládania)
G Displej predného panela
H Indikátor LED
Biely: svieti, keď je jednotka zapnutá.
Modrý (pre stav zariadenia Bluetooth):
– systém je pripravený na spárovanie:
rýchlo bliká,
– počas párovania: rýchlo bliká,
– počas pripojenia: bliká,
– pripojenie je vytvorené: rozsvieti sa.
11SK
Indikátory na displeji predného panela
A Svieti pri prijímaní stereofónneho
zvuku. (Platí len pre rádio.)
D Svieti, kým je aktivované stlmenie
zvuku.
F Zobrazuje stav systému, napríklad
frekvenciu rozhlasovej stanice a pod.
Keď je v systéme nastavená funkcia TV
a stlačíte tlačidlo DISPLAY, zobrazia
sa informácie o prúde údajov alebo
stav dekódovania.
V závislosti od prúdu údajov alebo
dekódovanej položky sa informácie
o prúde údajov alebo stav dekódovania
nemusia zobraziť.
E Rozsvieti sa, keď je konektor
HDMI (OUT) správne pripojený ku
kompatibilnému vybaveniu HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) so vstupom HDMI
alebo DVI (Digital Visual Interface).
Keď je položka [Main Unit illumination]
(Osvetlenie hlavnej jednotky) v ponuke
[System Settings] (Nastavenia systému)
nastavená na možnosť [Auto] (Automaticky),
svetlá na displeji predného panela sa vypnú,
keď jednotku nepoužívate približne 10 sekúnd.
B Rozsvieti sa po aktivovaní
opakovaného prehrávania.
C Svieti pri prehrávaní pomocou
funkcie PARTY STREAMING
systému.
Poznámka
Zadný panel
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
A Konektory SPEAKERS (str. 17)
D Konektor HDMI (OUT) (str. 18)
B Konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(str. 18)
E Konektory AUDIO IN (L/R) (str. 19)
C Terminál LAN (100) (str. 20)
12SK
F Terminál ANTENNA (FM) (str. 20)
Diaľkové ovládanie
Na tlačidlách 5, AUDIO, 2 + a N sa
nachádza hmatový bod. Pri používaní
diaľkového ovládania môžete tento
bod využiť na rozpoznanie tlačidiel.
•
: ovládanie televízora
(Podrobné informácie nájdete
v časti „Ovládanie televízora pomocou
dodaného diaľkového ovládania“
(str. 43).)
A Z (otvorenie alebo zatvorenie)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
zásobníka diskov.
SPEAKERS TVyAUDIO
Umožňuje vybrať, či sa zvuk televízora
bude prenášať z reproduktorov systému
alebo televízora. Táto funkcia je
k dispozícii iba po nastavení položky
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) na hodnotu [On]
(Zapnuté) (str. 51).
TV "/1 (zapnutie alebo
pohotovostný režim) (str. 43)
Slúži na zapnutie televízora alebo na
jeho prepnutie do pohotovostného
režimu.
"/1 (zapnutie alebo pohotovostný
režim) (str. 22, 39)
Slúži na zapnutie systému alebo na
jeho prepnutie do pohotovostného
režimu.
B Číselné tlačidlá (str. 39, 43)
Slúžia na zadávanie čísel titulov alebo
kapitol, predvolených čísel staníc atď.
AUDIO (str. 37)
Slúži na výber zvukového formátu
alebo stopy.
SUBTITLE
Slúži na výber jazyka titulkov
v prípade, že sú na disku BD-ROM
alebo DVD VIDEO zaznamenané
titulky vo viacerých jazykoch.
C Farebné tlačidlá
Tlačidlá na rýchly výber položiek
v niektorých ponukách diskov BD
(možno ich používať aj na interaktívne
operácie v jazyku Java na diskoch BD).
13SK
D TOP MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
hlavnej ponuky disku BD alebo DVD.
POP UP/MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM
alebo ponuky disku DVD.
OPTIONS (str. 24, 35, 45)
Slúži na zobrazenie ponuky
možností na televíznej obrazovke
alebo na displeji predného panela.
(Umiestnenie sa líši v závislosti od
vybratej funkcie.)
RETURN
Slúži na návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
B/V/v/b
Slúži na zvýraznenie zobrazenej
položky.
(prechod)
Prechod na vybratú položku.
E SOUND MODE +/– (str. 23)
Slúži na výber zvukového režimu.
HOME (str. 22, 41, 46)
Slúži na prechod do domovskej
ponuky systému alebo jej zatvorenie.
MUSIC EQ
Slúži na výber vopred
naprogramovaného ekvalizéra
pri počúvaní hudby.
SEN
Slúži na prístup do služby
Sony Entertainment Network™ online.
F Tlačidlá na ovládanie prehrávania
Pozrite si časť „Prehrávanie“ (str. 25).
./> (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
Slúžia na výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej kapitoly, stopy alebo
súboru.
14SK
m/M (rýchle alebo pomalé
prehrávanie a zmrazenie obrazu)
Slúžia na rýchly posun dozadu alebo
dopredu počas prehrávania. Každým
stlačením tlačidla sa zmení rýchlosť
vyhľadávania.
Ak v režime pozastavenia stlačíte
a podržíte tieto tlačidlá dlhšie než
jednu sekundu, aktivuje sa spomalené
prehrávanie.
Po stlačení v režime pozastavenia
sa obraz prehráva po jednotlivých
snímkach.
Poznámka
Spomalené prehrávanie (dozadu) a prehrávanie
jednotlivých snímok (dozadu) nie je dostupné
pri prehrávaní diskov Blu-ray 3D.
N (prehrávanie)
Slúži na spustenie alebo opätovné
spustenie (obnovenie) prehrávania.
Keď je systém zapnutý a je nastavená
funkcia BD/DVD, aktivuje prehrávanie
jediným dotykom (str. 40).
X (pozastavenie)
Slúži na pozastavenie alebo opätovné
spustenie prehrávania.
x (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia
(bodu obnovenia). Bod obnovenia
titulu alebo stopy je posledný
prehrávaný bod a v prípade
priečinka s fotografiami je to
posledná zobrazená fotografia.
Zastaví sa ukážka zabudovaného zvuku.
Tlačidlá na ovládanie rádia
Pozrite si časť „Ladič rozhlasových
staníc“ (str. 38).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
H
I
J
K
(stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
2 (hlasitosť) +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti.
TV 2 (hlasitosť) +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti
televízora.
TV t (televízny vstup)
Slúži na prepínanie vstupného zdroja
televízora medzi televíznym signálom
a inými vstupnými zdrojmi.
DISPLAY (str. 26, 31, 39, 44)
Slúži na zobrazenie informácií
o prehrávaní a prehľadávaní
webu na televíznej obrazovke.
Slúži na zobrazenie predvolenej
rozhlasovej stanice, frekvencie
a ďalších informácií na displeji
predného panela.
FOOTBALL
Produkuje zvuk vhodný na sledovanie
vysielania futbalového zápasu.
BLUETOOTH
Slúži na výber funkcie BT.
Keď indikátor LED počas funkcie
BT zhasne, stlačením tohto tlačidla
spustite párovanie alebo pripojte
spárované zariadenie Bluetooth.
FUNCTION (str. 23)
Slúži na výber zdroja prehrávania.
SLEEP (str. 42)
Slúži na nastavenie časovača
automatického vypnutia.
15SK
Začíname
Inštalácia reproduktorov
na stenu
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia
reproduktorov
1
Pripravte si skrutky (nedodávajú
sa) vhodné pre otvor na zadnej
strane každého reproduktora.
Pozrite si ilustrácie nižšie.
Reproduktory nainštalujte podľa
nasledujúceho obrázka.
4 mm
A Ľavý predný reproduktor (L (ľavý))
B Pravý predný reproduktor (R (pravý))
C Hlbokotónový reproduktor
D TV
30 mm
5 mm
A C D
B
Otvor na zadnej strane reproduktora
2
Systém je vybavený technológiou
S-Force PRO Front Surround* a vy
si môžete vychutnať priestorový zvuk
z reproduktorov, ktoré sú umiestnené
pred vami.
* Technológia S-Force PRO Front Surround 3D
reprodukuje vierohodnú vzdialenosť
a trojrozmernosť zvuku, čo umožňuje
zažiť skutočný priestorový zvuk aj bez
reproduktorov na priestorový zvuk.
Poznámka
• Pri umiestňovaní reproduktorov alebo stojanov
reproduktorov s pripojenými reproduktormi
na špeciálne ošetrenú podlahu (navoskovanú,
naolejovanú, vyleštenú a pod.) buďte opatrní,
pretože to môže viesť k vytvoreniu škvŕn alebo
k zmene farby.
• O reproduktor sa neopierajte ani sa naň
nevešajte, pretože môže spadnúť.
16SK
Pripevnite skrutky do steny.
Skrutky by mali vyčnievať
5 až 7 mm.
5 mm až
7 mm
3
Zaveste reproduktor na skrutky.
Poznámka
Krok č. 2: Pripojenie
systému
Sieťovú šnúru (napájací kábel) jednotky
zapojte do sieťovej zásuvky (elektrickej
siete) až po pripojení všetkých ostatných
zariadení.
Poznámka
Ak pripájate iné vybavenie s ovládaním hlasitosti,
znížte hlasitosť ostatného vybavenia na úroveň,
pri ktorej nedochádza k skresleniu zvuku.
Pripojenie reproduktorov
Reproduktorové káble pripojte tak,
aby sa zhodovali s farbou konektorov
SPEAKERS jednotky.
Pri pripájaní k jednotke zasúvajte
konektor, až kým nezacvakne.
Červený
(Pravý predný
reproduktor (R))
Fialový
(hlbokotónový reproduktor)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
Biely
(Ľavý predný
reproduktor (L))
17SK
Začíname
• Obráťte sa na predajcu skrutiek alebo
odborníka na inštaláciu, aby ste získali
informácie o materiáli steny alebo skrutkách,
ktoré máte použiť.
• Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre
materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena zo
sadrokartónu je výnimočne krehká, pripevnite
skrutky bezpečne do nosníka a potom do steny.
Reproduktory nainštalujte na zvislú a rovnú
spevnenú stenu.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani
škody spôsobené nesprávnou inštaláciou,
nedostatočnou pevnosťou steny alebo
nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými
katastrofami atď.
Začíname
Pripojenie televízora
V závislosti od vstupných konektorov na televízore vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov
pripojenia.
A
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
B
C
Pripojenie na prenos obrazu
A
Kábel HDMI1) (nedodáva sa)
2)
or
1) Kábel High Speed HDMI
2)
Ak je konektor HDMI IN na vašom televízore kompatibilný s funkciou ARC (Audio Return Channel),
pri pripojení kábla HDMI sa tiež môže prenášať digitálny zvukový signál z televízora. Informácie
o nastavení funkcie ARC nájdete v časti [Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál) (str. 51).
Pripojenia na prenos zvuku
Ak systém nepripojíte ku konektoru HDMI na televízore kompatibilnom s funkciou ARC,
vytvorte vhodné pripojenie zvuku, aby ste mohli počúvať zvuk z televízora pomocou
reproduktorov systému.
B
Vysoká kvalita
Optický digitálny kábel (nedodáva sa)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Zvukový kábel (nedodáva sa)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Štandardná
kvalita
18SK
Pripojenie ďalšieho vybavenia (digitálneho prijímača a pod.)
Televízor
Výstup obrazu
Vybavenie
(Digitálny prijímač, videorekordér, PlayStation®
alebo digitálny satelitný prijímač a pod.)
Výstup zvuku
Systém
Tok signálu
: Videosignál
: Zvukový signál
V závislosti od typu konektora na vybavení vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov
pripojenia.
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
A
A
B
Vysoká kvalita
Optický digitálny kábel (nedodáva sa)
DIGITAL OUT
OPTICAL
B
Zvukový kábel (nedodáva sa)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Štandardná
kvalita
Poznámka
• Ak vytvárate obidva pripojenie uvedené vyššie, nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) v časti [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings]
(Nastavenia systému) na hodnotu [Off] (Vypnuté) (str. 51).
• Zvuk z vybavenia môžete prehrávať výberom funkcie AUDIO pri pripojení B.
19SK
Začíname
Systém pripojte tak, aby sa videosignály zo systému a ďalšieho vybavenia prenášali do
televízora a zvukové signály z vybavenia prenášali do systému nasledujúcim spôsobom.
Začíname
Pripojenie antény
Krok č. 3: Príprava
pripojenia k sieti
Tip
Ak chcete systém pripojiť k sieti, vykonajte
nastavenia [Easy Network Settings] (Jednoduché
nastavenia siete). Podrobné informácie nájdete
v časti „Krok č. 4: Vykonanie jednoduchého
nastavenia“ (str. 22).
Drôtová anténa FM
(dodáva sa)
Poznámka
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
Príslušný spôsob vyberte na základe
prostredia siete LAN (lokálna sieť).
• Ak používate bezdrôtovú sieť LAN
Systém je vybavený zabudovaným
adaptérom Wi-Fi a k sieti ho môžete
pripojiť výberom príslušných nastavení
siete.
• Ak používate inú než bezdrôtovú sieť LAN
Na pripojenie k terminálu LAN (100) na
jednotke použite kábel LAN.
Širokopásmový smerovač
Kábel LAN (nedodáva sa)
Tip
Odporúča sa použiť priamy alebo prekrížený
tienený kábel rozhrania (kábel LAN).
20SK
Skôr než vykonáte nastavenia
siete
• Kľúč zabezpečenia (kľúč WEP a WPA).
V prípade, že máte zapnuté zabezpečenie
bezdrôtovej siete**.
* Identifikátor SSID (identifikátor siete)
je názov, ktorý identifikuje konkrétnu
bezdrôtovú sieť.
** Ak chcete získať údaje o identifikátore SSID
a kľúči zabezpečenia, musíte skontrolovať
nastavenia smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Ak chcete získať podrobné informácie:
– navštívte nasledujúcu webovú lokalitu:
http://support.sony-europe.com/,
– preštudujte si návod na použitie pre
váš smerovač bezdrôtovej siete LAN,
– poraďte sa s výrobcom vášho smerovača
bezdrôtovej siete LAN.
Informácie o zabezpečení
bezdrôtovej siete LAN
x WEP
Technológia WEP slúži na zabezpečenie
komunikácie, aby cudzie osoby nemohli
zachytiť vašu komunikáciu ani preniknúť
do bezdrôtovej siete. WEP je staršia
technológia zabezpečenia umožňujúca
pripojenie staršieho zariadenia, ktoré
nepodporuje technológiu TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technológia zabezpečenia
vyvinutá s cieľom reagovať na nedostatky
technológie WEP. Technológia TKIP
zaručuje vyššiu úroveň zabezpečenia
než WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technológia zabezpečenia, ktorá
používa pokročilú metódu zabezpečenia
odlišnú od technológií WEP a TKIP.
Technológia AES zaručuje vyššiu
úroveň zabezpečenia než technológia
WEP alebo TKIP.
Keďže sa komunikácia v bezdrôtovej sieti
LAN vykonáva pomocou rádiových vĺn,
hrozí zachytenie bezdrôtového signálu.
Tento systém podporuje rôzne funkcie
zabezpečenia na ochranu bezdrôtovej
komunikácie. Nastavenia zabezpečenia
správne nakonfigurujte podľa sieťového
prostredia.
21SK
Začíname
Ak je váš smerovač (prístupový bod)
bezdrôtovej siete LAN kompatibilný so
štandardom Wi-Fi Protected Setup (WPS),
nastavenia siete môžete jednoducho
nastaviť pomocou tlačidla WPS.
Ak nie, vopred zistite nasledujúce údaje
a zapíšte ich na vyhradené miesto.
• Názov siete (SSID*), ktorý patrí vašej
sieti**.
x Bez zabezpečenia
Hoci môžete ľahko vyberať nastavenia,
ktokoľvek môže zachytiť vašu bezdrôtovú
komunikáciu alebo preniknúť do
bezdrôtovej siete aj bez dômyselných
nástrojov. Pamätajte, že pri tomto
nastavení hrozí riziko neoprávneného
prístupu alebo zachytenia údajov.
Začíname
Krok č. 4: Vykonanie
jednoduchého nastavenia
5
Skôr než vykonáte krok č. 4
Skontrolujte, či sú všetky zariadenia
pripojené na doraz, a potom pripojte
sieťovú šnúru (napájací kábel).
Podľa krokov nižšie vykonajte základné
nastavenia a nastavenia siete systému.
Zobrazené položky sa líšia v závislosti
od oblasti.
1
B/V/v/b
6
Vložte dve dodané batérie R6
(veľkosti AA) tak, aby póly 3 a #
na batériách zodpovedali značkám
vnútri priestoru pre batérie.
7
2
3
4
Zapnite televízor.
Stlačte tlačidlo [/1.
Prepnite výber vstupu na
televízore tak, aby sa signál zo
systému zobrazil na televíznej
obrazovke.
Zobrazí sa obrazovka [Easy Initial
Settings] (Jednoduché úvodné
nastavenia) v jazyku ponuky na
obrazovke.
Vykonajte nastavenia [Easy Initial
Settings] (Jednoduché úvodné
nastavenia). Postupujte podľa
pokynov na obrazovke a pomocou
tlačidiel B/V/v/b a
vyberte
základné nastavenia.
Po dokončení nastavení
[Easy Initial Settings] (Jednoduché
úvodné nastavenia) stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete)
a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Easy Network
Settings] (Jednoduché nastavenia siete).
Postupujte podľa pokynov
na obrazovke a pomocou
tlačidiel B/V/v/b a
vyberte
nastavenia siete.
Ak sa systém nemôže pripojiť k sieti,
pozrite si časť „Pripojenie k sieti“
(str. 62) alebo „Pripojenie k
bezdrôtovej sieti LAN“ (str. 62).
Opätovné zobrazenie obrazovky
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete)
1 Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2 Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
3 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
nastavenia [Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete) a stlačte
tlačidlo
.
22SK
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí
požadovaná funkcia.
Ak stlačíte tlačidlo FUNCTION raz,
na displeji predného panela sa zobrazí
aktuálna funkcia. Každým ďalším
stlačením tlačidla FUNCTION sa
funkcia cyklicky mení takto.
Krok č. 6: Priestorový zvuk
Po vykonaní predchádzajúcich krokov
a spustení prehrávania možno jednoducho
vyberať z naprogramovaných zvukových
režimov, ktoré sú prispôsobené rôznym
typom zvukových zdrojov. Tieto nastavenia
vám v pohodlí vášho domova poskytnú
zážitok z nádherných a výkonných zvukov,
aké poznáte z prostredia kinosál.
Výber zvukového režimu
BD/DVD
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlá SOUND MODE +/–,
kým sa na displeji predného panela
alebo televíznej obrazovke nezobrazí
požadovaný režim.
Disk alebo sieťové zariadenie, ktorého
obsah chcete prehrať pomocou systému
Automaticky
BD/DVD t USB t FM t
TV t BT t AUDIO
Funkcia a zdroj prehrávania
USB
Zariadenie USB pripojené k portu
(str. 11)
(USB)
FM
Rádio FM (str. 38)
TV
Vybavenie (napríklad televízor) pripojené
ku konektoru TV (DIGITAL IN OPTICAL)
alebo televízor kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel pripojený ku
konektoru HDMI (OUT) (str. 18)
BT
Zvukový obsah zariadenia Bluetooth
AUDIO
Vybavenie pripojené ku konektorom
AUDIO IN (L/R) (str. 19)
Tip
• Niektoré funkcie možno zmeniť na televíznej
obrazovke stláčaním tlačidiel FUNCTION,
V/v a
.
• Funkciu BT môžete vybrať aj stlačením tlačidla
BLUETOOTH na diaľkovom ovládaní.
V závislosti od disku alebo prúdu zvukov
sa na vytvorenie príslušného zvukového
efektu automaticky vyberie režim
[Movie] (Film) alebo [Music] (Hudba).
• 2-kanálový zdroj: 2-kanálový zvuk
sa reprodukuje bezo zmien.
• Multikanálový zdroj: simuluje
sa priestorový zvuk 7.1 alebo
5.1 s dvoma prednými reproduktormi
a hlbokotónovým reproduktorom.
Film
Systém zabezpečí zvuk vhodný na sledovanie
filmov.
Hudba
Systém zabezpečí zvuk vhodný na počúvanie
hudby.
Zlepšenie digitálnej hudby
[Digital Music] (Digitálna hudba)
Systém reprodukuje zvýraznený zvuk
komprimovaného zvuku.
Prezentácia
Systém zabezpečí pôsobivý zvuk vhodný
na ukážku.
23SK
Začíname
Krok č. 5: Výber zdroja
prehrávania
Začíname
Výber zvukového režimu
z ponuky možností
1 Stláčaním tlačidiel OPTIONS
a V/v vyberte položku [Sound Mode]
(Zvukový režim) a stlačte tlačidlo
.
2 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
požadovaný zvukový režim a stlačte
tlačidlo
.
Výber vopred naprogramovaného
ekvalizéra hudby
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo MUSIC EQ.
Môžete vybrať zvuk tak, aby vyhovoval
vašim požiadavkám.
Stláčaním tohto tlačidla sa nastavenie
bude cyklicky meniť takto.
[Standard] (Štandardný) t [Rock] t
[Hiphop] t [Electronica] (Elektronický)
Ekvalizér hudby môžete vybrať aj pomocou
ponuky možností vo zvukovom režime
[Music] (Hudba).
Poznámka
Zvukový režim možno vybrať iba vtedy, keď
je položka [Sound Effect] (Zvukový efekt)
nastavená na možnosť [Sound Mode On]
(Zapnutý zvukový režim) (str. 50). Ak je položka
[Sound Effect] (Zvukový efekt) nastavená na
inú možnosť ako [Sound Mode On] (Zapnutý
zvukový režim), nastavenie zvukového režimu
sa nepoužije.
24SK
Výber režimu futbalu
Počas prehrávania stlačte
tlačidlo FOOTBALL.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
položka [Football] (Futbal).
Môžete zažiť pocit prítomnosti na štadióne,
keď sledujete vysielanie futbalového
zápasu.
Ak chcete vypnúť režim futbalu,
opätovným stlačením tlačidla FOOTBALL
vyberte položku [Football Off] (Vypnúť
režim futbalu). Zvukový režim sa zmení
na naposledy vybraný zvukový režim.
Poznámka
• V závislosti od zdroja nemusí režim futbalu
fungovať správne.
• Režim futbalu sa vypne, keď vypnete systém.
Tip
Režim futbalu môžete vybrať aj z ponuky
možností.
Prehrávanie
Zoznam prehrateľných diskov nájdete
v časti „Prehrateľné disky“ (str. 63).
1
2
3
Na niektorých diskoch BD-ROM s logom
BD-LIVE* je uložený bonusový obsah
a ďalšie údaje, ktoré môžete prevziať
pre svoje potešenie.
*
Prepnite výber vstupu na
televízore tak, aby sa signál zo
systému zobrazil na televíznej
obrazovke.
Stlačte tlačidlo Z a položte disk
do zásobníka diskov.
Stlačením tlačidla Z zatvorte
zásobník diskov.
Spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky,
vyberte ikonu
v kategórii
[Video],
[Music] (Hudba)
alebo
[Photo] (Fotografie) a stlačte
tlačidlo
.
1
2
3
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB) (str. 27).
Na lokálne ukladanie údajov
používajte pamäťové zariadenie
USB s kapacitou minimálne 1 GB.
Pripravte sa na používanie diskov
s funkciou BD-LIVE (platí iba pre
disky BD-LIVE).
• Pripojte systém k sieti (str. 20).
• Položku [BD Internet Connection]
(Internetové pripojenie k službe BD)
nastavte na hodnotu [Allow]
(Povoliť) (str. 51).
Vložte disk BD-ROM s funkciou
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Pozrite si návod na použitie
príslušného disku.
Tip
Ak chcete odstrániť údaje uložené v pamäťovom
zariadení USB, v ponuke
[Video] vyberte
položku [Delete BD Data] (Odstrániť údaje
služby BD) a stlačte tlačidlo . Odstránia sa
všetky údaje uložené v priečinku buda.
25SK
Prehrávanie
Prehrávanie disku
Používanie funkcie
BONUSVIEW/BD-LIVE
Prehrávanie diskov
Blu-ray 3D
Môžete prehrávať disky Blu-ray 3D
s logom 3D*.
*
1
2
Pripravte sa na prehrávanie
disku Blu-ray 3D.
• Pripojte systém k televízoru
kompatibilnému s funkciou
trojrozmerného zobrazenia
pomocou kábla High Speed
HDMI (str. 18).
• Nastavte položky [3D Output Setting]
(Nastavenie trojrozmerného výstupu)
a [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie) v ponuke [Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky) (str. 47).
Vložte disk Blu-ray 3D.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Pozrite si návod na použitie
dodaný s diskom.
Tip
Pozrite si aj návod na použitie televízora
kompatibilného s funkciou trojrozmerného
zobrazenia.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní
Informácie o prehrávaní a ďalšie
informácie môžete skontrolovať
stlačením tlačidla DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od typu disku a stavu systému.
Príklad: pri prehrávaní disku BD-ROM
A Výstupné rozlíšenie/obrazová
frekvencia
B Číslo alebo názov titulu
C Aktuálne vybraté nastavenie zvuku
D Dostupné funkcie (
uhol,
zvuk,
titulky)
E Informácie o prehrávaní
Zobrazuje sa režim prehrávania,
stavový riadok prehrávania, typ disku,
videokodek, bitová rýchlosť, typ
opakovania, uplynulý čas, celkový
čas prehrávania
F Číslo kapitoly
G Aktuálne vybratý uhol
26SK
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB
1
2
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
Pred pripojením si pozrite návod na
použitie zariadenia USB.
Informácie o bezdrôtovej
technológii Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth je
technológia krátkeho dosahu, ktorá
umožňuje bezdrôtovú komunikáciu
údajov medzi digitálnymi zariadeniami.
Bezdrôtová technológia Bluetooth funguje
v rozsahu približne 10 metrov.
Na pripojenie nepotrebujete žiadne drôty
ako v prípade pripojenia USB a nemusíte
umiestniť zariadenia oproti sebe ako
v prípade bezdrôtovej infračervenej
technológie.
Bezdrôtová technológia Bluetooth
predstavuje celosvetový štandard
podporovaný tisíckami spoločností.
Tieto spoločnosti vytvárajú produkty,
ktoré spĺňajú celosvetový štandard.
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
3
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku
[Video],
[Music]
(Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografie).
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku
[USB device]
(Zariadenie USB) a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
Počas prevádzky zariadenie USB
neodpájajte. Pred pripojením alebo
odpojením zariadenia USB vypnite systém,
aby ste predišli poškodeniu údajov alebo
zariadenia USB.
Podporované verzie a profily
Bluetooth
Profily predstavujú štandardný súbor
funkcií pre rôzne možnosti produktov
Bluetooth. Tento systém podporuje
nasledujúce verzie a profily Bluetooth.
Podporované verzie Bluetooth:
špecifikácie Bluetooth, verzia 3.0
Podporované profily Bluetooth:
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
27SK
Prehrávanie
Môžete prehrávať videosúbory a súbory
s hudbou a fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti „Prehrateľné typy súborov“
(str. 64).
Počúvanie hudby zo
zariadenia Bluetooth
Poznámka
• Na používanie funkcie Bluetooth musí
zariadenie Bluetooth, ktoré chcete pripojiť,
podporovať rovnaký profil ako tento systém.
Aj keď zariadenie podporuje rovnaký profil,
funkcie sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácií
zariadenia Bluetooth.
• Prehrávanie zvuku na tomto systéme sa môže
oneskoriť v porovnaní s prehrávaním na
zariadení Bluetooth z dôvodu vlastností
bezdrôtovej technológie Bluetooth.
Párovanie systému so
zariadením Bluetooth
Párovanie je operácia, pri ktorej sa
zariadenia Bluetooth vopred vzájomne
zaregistrujú. Párovanie sa po vykonaní
nemusí vykonať znova.
1
2
3
4
Zariadenie Bluetooth umiestnite
do vzdialenosti jedného metra
od jednotky.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
Môžete tiež vybrať tlačidlo
[Bluetooth AUDIO] (Zvuk
Bluetooth) z položky
[Input]
(Zadať) v domovskej ponuke.
Nastavte zariadenie Bluetooth
do režimu párovania.
Podrobné informácie o nastavení
zariadenia Bluetooth do režimu
párovania nájdete v návode na
použitie dodanom so zariadením.
Po dokončení párovania sa
zariadenie automaticky pripojí
k systému.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
názov zariadenia.
Poznámka
Spárovať môžete najviac 9 zariadení
Bluetooth. Ak spárujete desiate zariadenie
Bluetooth, najdlhšie nepripojené zariadenie
sa nahradí novým.
6
7
Spustite prehrávanie na zariadení
Bluetooth.
Upravte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
Bluetooth, ak je úroveň hlasitosti stále
príliš nízka, upravte úroveň hlasitosti
na jednotke.
Zrušenie párovania
Stlačte tlačidlo HOME alebo FUNCTION.
Pripojenie k zariadeniu
Bluetooth zo systému
Z tejto jednotky sa môžete pripojiť
k zariadeniu Bluetooth.
Skôr ako spustíte prehrávanie hudby,
skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
– Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth
je zapnutá.
– Párovanie sa dokončilo (str. 28).
Na displeji zariadenia Bluetooth
vyberte možnosť BLU-RAY HOME
THEATRE SYSTEM.
Tento krok vykonajte do 5 minút,
inak sa párovanie zruší.
1
Poznámka
2
Ak zariadenie Bluetooth vyžaduje prístupový
kód, zadajte hodnotu „0000“. Prístupový kód
sa môže nazývať „Passcode“, „PIN code“,
„PIN number“ alebo „Password“.
28SK
5
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
Poznámka
Ak sa chcete pripojiť k naposledy
pripojenému zariadeniu Bluetooth, stlačte
tlačidlo N. Potom pokračujte krokom č. 5.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
3
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadované zariadenie
a potom stlačte tlačidlo .
5
Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
6
Upravte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
Bluetooth, ak je úroveň hlasitosti stále
príliš nízka, upravte úroveň hlasitosti
na jednotke.
Poznámka
Po pripojení jednotky k zariadeniu Bluetooth
môžete ovládať prehrávanie stláčaním
tlačidiel N, X, x, m/M a ./>.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Stlačte tlačidlo HOME, FUNCTION
alebo RETURN.
Odstránenie spárovaného
zariadenia Bluetooth zo
zoznamu zariadení
1 Postupujte podľa krokov č. 1 až 3 vyššie.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadované zariadenie
a potom stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte položku [Remove] (Odstrániť)
a stlačte tlačidlo
.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke
a pomocou tlačidiel B/V/v/b a
odstráňte zariadenie.
Poznámka
Počas pripojenia k zariadeniu Bluetooth nemožno
tento systém odstrániť a nemožno nadviazať
pripojenie z iného zariadenia Bluetooth.
Pripojenie k inteligentnému
telefónu pomocou funkcie
One-touch listening
(Počúvanie jedným
dotykom) (NFC)
Ak inteligentný telefón kompatibilný
s funkciou NFC podržíte blízko symbolu
na jednotke, párovanie jednotky
a inteligentného telefónu a pripojenie
Bluetooth sa dokončia automaticky.
Kompatibilné inteligentné telefóny
Inteligentné telefóny so zabudovanou
funkciou NFC (OS: Android 2.3.3 – 4.0.x,
okrem Android 3.x)
Čo je funkcia NFC?
NFC (Near Field Communication) je
technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú
komunikáciu krátkeho dosahu medzi
rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné
telefóny a štítky IC. Vďaka funkcii NFC
možno komunikáciu údajov dosiahnuť
jednoducho podržaním zariadenia
v blízkosti symbolu
na zariadeniach
kompatibilných s funkciou NFC.
1
Prevezmite aplikáciu NFC Easy
Connect a nainštalujte ju.
Aplikácia NFC Easy Connect je
bezplatná aplikácia pre inteligentné
telefóny s operačným systémom
Android, ktorú môžete získať
prostredníctvom služby Google Play.
Aplikáciu vyhľadajte pomocou
kľúčového slova „NFC Easy Connect“ na
príslušnej lokalite alebo získajte prístup
k lokalite preberania priamo načítaním
dvojrozmerného kódu uvedeného nižšie.
Nezabudnite, že aplikácia NFC Easy
Connect je bezplatná, ale poplatky
za komunikáciu údajov pri preberaní
sa účtujú samostatne.
29SK
Prehrávanie
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
[Device List] (Zoznam zariadení)
a stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa zoznam spárovaných
zariadení Bluetooth.
Dvojrozmerný kód* na priamy
prístup
* Použite aplikáciu čítacieho zariadenia
dvojrozmerných kódov.
Poznámka
• Systém dokáže rozpoznať a pripojiť sa iba
k jednému zariadeniu kompatibilnému
s funkciou NFC súčasne.
• V závislosti od inteligentného telefónu možno
budete musieť najprv zapnúť funkciu NFC
v inteligentnom telefóne. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie inteligentného
telefónu.
Tip
Poznámka
Aplikácia nemusí byť v niektorých
regiónoch alebo krajinách dostupná.
2
3
Spustite aplikáciu NFC Easy
Connect v inteligentnom telefóne.
Uistite sa, že sa zobrazila obrazovka
aplikácie.
Podržte inteligentný telefón
v blízkosti symbolu
na
jednotke, kým inteligentný
telefón nezavibruje.
Ak párovanie a pripojenie Bluetooth zlyhá,
postupujte nasledujúcim spôsobom.
– Znova spustite aplikáciu NFC Easy Connect
a pomaly premiestnite inteligentný telefón
nad symbol
.
– Ak používate komerčne dostupné puzdro na
inteligentný telefón, odoberte ho.
Počúvanie hudby
Spustite prehrávanie zdroja zvuku
v inteligentnom telefóne. Podrobné
informácie o prehrávaní nájdete v návode
na použitie inteligentného telefónu.
Tip
Ak je úroveň hlasitosti nízka, najprv upravte
hlasitosť inteligentného telefónu. Ak je úroveň
hlasitosti stále príliš nízka, upravte hlasitosť na
jednotke.
Vibračný impulz vznikne, keď jednotka
rozpozná inteligentný telefón.
Po rozpoznaní jednotkou postupujte
podľa pokynov zobrazených na
obrazovke inteligentného telefónu
a dokončite proces pripojenia Bluetooth.
Keď sa vytvorí pripojenie Bluetooth,
modrý indikátor LED na prednom
paneli prestane blikať. Na displeji
predného panela sa zobrazí čas
prehrávania.
30SK
Zastavenie prehrávania
Prehrávanie sa zastaví, ak vykonáte
niektorý z nasledujúcich krokov:
– znova podržíte inteligentný telefón
v blízkosti symbolu
na jednotke,
– zastavíte prehrávanie hudby na
inteligentnom telefóne,
– vypnete jednotku alebo inteligentný
telefón,
– zmeníte funkciu,
– vypnete funkciu Bluetooth
v inteligentnom telefóne.
Ovládací panel prehrávania videa
Prehrávanie
prostredníctvom siete
Prehrávanie
Používanie funkcie Sony
Entertainment Network (SEN)
Ovládací panel sa zobrazí po spustení
prehrávania videosúboru. Zobrazené
položky sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa internetového obsahu.
Ak ich chcete zobraziť znova, stlačte
tlačidlo DISPLAY.
Služba Sony Entertainment Network plní
funkciu brány, ktorou sa prenáša vybratý
internetový obsah a rôzne zábavné položky
na požiadanie priamo do jednotky.
Tip
• Skôr než budete môcť niektoré typy
internetového obsahu prehrať, musíte sa
zaregistrovať pomocou počítača. Podrobnosti
nájdete na tejto webovej lokalite:
http://support.sony-europe.com/
• Určitý internetový obsah nemusí byť
v niektorých regiónoch alebo krajinách
dostupný.
1
2
3
A Ovládanie zobrazenia
Stláčaním tlačidla B/V/v/b alebo
môžete ovládať prehrávanie.
B Stavový riadok prehrávania
Stavový riadok, kurzor označujúci
aktuálnu polohu, čas prehrávania,
dĺžka videosúboru.
Pripravte sa na používanie služby
Sony Entertainment Network.
Pripojte systém k sieti (str. 20).
C Indikátor stavu siete
Označuje intenzitu signálu
bezdrôtového pripojenia.
Označuje káblové pripojenie.
Stlačte tlačidlo SEN.
D Prenosová rýchlosť siete
Stláčaním tlačidiel B/V/v/b
vyberte internetový obsah a rôzne
zábavné položky na požiadanie
a stlačte tlačidlo
.
E Názov nasledujúceho videosúboru
F Názov aktuálne vybratého
videosúboru
31SK
Prehrávanie súborov
v domácej sieti (DLNA)
Videosúbory a súbory s hudbou
a fotografiami uložené v inom vybavení
s certifikátom DLNA môžete prehrávať
pripojením tohto vybavenia k domácej sieti.
Túto jednotku možno používať ako
prehrávacie aj vykresľovacie zariadenie.
• Server: slúži na ukladanie a zdieľanie
obsahu digitálnych médií.
• Prehrávač: slúži na vyhľadávanie
a prehrávanie obsahu digitálnych
médií zo systému DMS.
• Vykresľovacie zariadenie: slúži na
prijímanie a prehrávanie súborov zo
servera a možno ho ovládať pomocou
iného vybavenia (ovládača).
• Ovládač: slúži na ovládanie
vykresľovacieho vybavenia.
Server
Prehrávanie súborov uložených
na serveri DLNA prostredníctvom
systému (prehrávača DLNA)
V časti
[Video],
[Music] (Hudba)
alebo
[Photo] (Fotografie) domovskej
ponuky vyberte ikonu servera DLNA
a potom súbor, ktorý chcete prehrať.
Server
Prehrávač
(tento systém)
Prehrávanie vzdialených
súborov ovládaním systému
(vykresľovacieho zariadenia)
prostredníctvom ovládača DLNA
Pri prehrávaní súborov uložených na
serveri DLNA môžete systém ovládať
pomocou ovládača (mobilného telefónu
atď.) s certifikátom DLNA.
Server
Vykresľovacie
zariadenie
(tento systém)
Prehrávač
(tento systém)
Prehrávač
Ovládač
Pripravte sa na používanie funkcie
DLNA.
• Pripojte systém k sieti (str. 20).
• Pripravte ďalšie vybavenie s certifikátom
DLNA. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie vybavenia.
Podrobné informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie ovládača
DLNA.
Poznámka
Systém neovládajte naraz pomocou dodaného
diaľkového ovládania aj ovládača DLNA.
Tip
Systém je kompatibilný s funkciou Play To
aplikácie Windows Media® Player 12, ktorá
sa štandardne dodáva s operačným systémom
Windows 7.
32SK
Prehrávanie rovnakej hudby
v rôznych miestnostiach
(PARTY STREAMING)
Existujú dva typy vybavenia
kompatibilného s funkciou PARTY
STREAMING.
• Hostiteľ funkcie PARTY: prehráva
a odosiela hudbu.
• Hosť funkcie PARTY: prehráva hudbu
prijatú od hostiteľa funkcie PARTY.
Túto jednotku možno používať ako
hostiteľa aj ako hosťa funkcie PARTY.
Hostiteľ funkcie PARTY
(tento systém)
Hosť funkcie PARTY
Hosť funkcie PARTY
Pripravte sa na používanie funkcie
PARTY STREAMING.
• Pripojte systém k sieti (str. 20).
• Pripojte vybavenie, ktoré je kompatibilné
s funkciou PARTY STREAMING.
Vyberte príslušnú skladbu v časti
[Music] (Hudba), rozhlasovú stanicu
v časti
[Radio] (Rádio),
[AUDIO]
(Zvuk) alebo [Bluetooth AUDIO]
(Zvuk Bluetooth) v časti
[Input]
(Zadať) a stlačte tlačidlo OPTIONS. Potom
výberom tlačidla [Start PARTY] (Spustiť
funkciu PARTY) spustite funkciu.
Ak chcete funkciu ukončiť, stlačte tlačidlo
OPTIONS a vyberte položku [Close
PARTY] (Ukončiť funkciu PARTY).
Poznámka
Ak sa prehráva obsah, ktorý nie je kompatibilný
s funkciou PARTY STREAMING, systém ukončí
funkciu PARTY automaticky.
Používanie systému ako hosťa
funkcie PARTY
V časti
[Music] (Hudba) vyberte
položku
[PARTY] a potom vyberte
ikonu hostiteľského zariadenia funkcie
PARTY.
Ak už nechcete funkciu PARTY ďalej
používať, stlačte tlačidlo OPTIONS
a vyberte položku [Leave PARTY]
(Zrušiť funkciu PARTY).
Funkciu PARTY ukončíte stlačením
tlačidla OPTIONS a výberom položky
[Close PARTY] (Ukončiť funkciu PARTY).
Poznámka
Predávané skupiny produktov kompatibilných
s funkciou PARTY STREAMING sa líšia
v závislosti od oblasti.
33SK
Prehrávanie
Rovnakú hudbu môžete súčasne prehrávať
pomocou všetkých zariadení značky Sony,
ktoré sú kompatibilné s funkciou PARTY
STREAMING a pripojené k domácej sieti.
S funkciou PARTY STREAMING možno
používať obsah priečinka
[Music]
(Hudba) a funkcie FM, BT a AUDIO.
Používanie systému ako hostiteľa
funkcie PARTY
Vyhľadávanie informácií
o videách a hudbe
Pomocou technológie spoločnosti Gracenote
môžete získať informácie o obsahu a potom
v nich vyhľadávať súvisiace údaje.
1
2
Pripojte systém k sieti (str. 20).
Vložte disk s obsahom, o ktorom
chcete vyhľadať príslušné
informácie.
Informácie o videách môžete hľadať
z diskov BD-ROM alebo DVD-ROM
a informácie o hudbe z diskov CD-DA
(hudobných diskov CD).
3
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku
[Video] alebo
[Music] (Hudba).
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku
[Video Search]
(Vyhľadávanie videí) alebo
[Music Search] (Vyhľadávanie
hudby).
Zobrazia sa informácie o obsahu
(napríklad názov, herecké obsadenie,
skladba alebo interpret) a položky
[Playback History] (História
prehrávania) a [Search History]
(História vyhľadávania).
• [Playback History] (História
prehrávania)
Zobrazí sa zoznam predtým
prehrávaných titulov na diskoch
BD-ROM, DVD-ROM a CD-DA
(hudobných diskoch CD). Vyberte
titul, o ktorého obsahu chcete získať
informácie.
• [Search History] (História
vyhľadávania)
Zobrazí sa zoznam predchádzajúcich
vyhľadávaní prostredníctvom
funkcie [Video Search]
(Vyhľadávanie videí) alebo [Music
Search] (Vyhľadávanie hudby).
34SK
Vyhľadávanie ďalších súvisiacich
informácií
Zo zoznamov vyberte príslušnú položku
a potom vyberte službu na vyhľadávanie.
Používanie funkcie TV
SideView
Funkcia TV SideView je mobilná aplikácia
pre vzdialené zariadenie (napríklad
inteligentný telefón). S aplikáciou TV
SideView v tomto systéme môžete systém
používať pomocou funkcií na vzdialenom
zariadení.
Služby alebo aplikácie môžete spúšťať
priamo zo vzdialeného zariadenia
a zobrazovať informácie o disku počas
jeho prehrávania. Aplikáciu TV SideView
možno použiť aj ako diaľkové ovládanie
a softvérovú klávesnicu.
Skôr ako zariadenie TV SideView prvýkrát
použijete s týmto systémom, nezabudnite
zariadenie TV SideView zaregistrovať.
Pri registrácii postupujte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke zariadenia
TV SideView.
Poznámka
Registrácia bude možná, len keď sa na televíznej
obrazovke zobrazí domovská ponuka.
[Close PARTY] (Ukončiť funkciu PARTY)
Dostupné možnosti
Spoločné možnosti
[Sound Mode] (Zvukový režim)
Slúži na zmenu zvukového režimu (str. 23).
[Football] (Futbal)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu
futbalu (str. 24).
[Repeat Setting] (Nastavenie opakovania)
Slúži na nastavenie opakovaného
prehrávania.
[3D Menu] (Ponuka trojrozmerného
zobrazenia)
[Simulated 3D] (Simulované trojrozmerné
zobrazenie): Slúži na nastavenie
simulovaného trojrozmerného efektu.
[3D Depth Adjustment] (Nastavenie hĺbky
trojrozmerného obrazu): Slúži na nastavenie
hĺbky trojrozmerného obrazu.
[2D Playback] (Dvojrozmerné prehrávanie):
Slúži na nastavenie dvojrozmerného
prehrávania.
[Change Category] (Zmeniť kategóriu)
Slúži na prepínanie medzi kategóriami
[Video],
[Music] (Hudba) a
[Photo]
(Fotografie) vo funkcii BD/DVD (iba pre
disk) alebo USB. Táto položka je dostupná,
iba keď je pre danú kategóriu dostupný
zoznam zobrazení.
Iba
[Video]
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku
a obrazu)
Slúži na nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom (str. 37).
[3D Output Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu)
Slúži na nastavenie, či sa bude trojrozmerný
obraz reprodukovať automaticky.
[Video Settings] (Nastavenia obrazu)
Slúži na prehratie položky od začiatku.
• [Picture Quality Mode] (Režim kvality
obrazu): Slúži na výber nastavení obrazu
pre rôzne podmienky osvetlenia.
• [BNR]: Slúži na obmedzenie mozaikového
blokového šumu na obraze.
• [MNR]: Slúži na obmedzenie mierneho
šumu (kompresných artefaktov) okolo
obrysov obrazu.
[Start PARTY] (Spustiť funkciu PARTY)
[Pause] (Pozastaviť)
Slúži na spustenie relácie PARTY pomocou
vybratého zdroja.
Táto položka sa v závislosti od zdroja nemusí
zobraziť.
Slúži na pozastavenie prehrávania.
[Leave PARTY] (Zrušiť funkciu PARTY)
[Menu/Popup Menu] (Ponuka/kontextová
ponuka)
[Play/Stop] (Prehrať/zastaviť)
Slúži na spustenie alebo zastavenie
prehrávania.
[Play from start] (Prehrať od začiatku)
Slúži na zrušenie relácie PARTY, ktorej
sa systém zúčastňuje. Funkcia PARTY
STREAMING ostane spustená v ostatných
zúčastňujúcich sa zariadeniach.
[Top Menu] (Hlavná ponuka)
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky disku
BD alebo DVD.
Slúži na zobrazenie kontextovej ponuky
disku BD-ROM alebo ponuky disku DVD.
[Title Search] (Vyhľadávanie titulov)
Slúži na vyhľadávanie titulov na diskoch
BD-ROM alebo DVD VIDEO a spustenie
prehrávania od začiatku.
35SK
Prehrávanie
Stlačením tlačidla OPTIONS získate
prístup k rôznym nastaveniam a operáciám
prehrávania. Dostupné položky sa líšia
v závislosti od situácie.
Pre hostiteľa funkcie PARTY: Slúži na
ukončenie relácie PARTY.
Pre hosťa funkcie PARTY: Slúži na
ukončenie relácie PARTY, ktorej sa systém
zúčastňuje. Funkcia PARTY STREAMING
sa ukončí aj vo všetkých ostatných
zúčastňujúcich sa zariadeniach.
[Chapter Search] (Vyhľadávanie kapitol)
Slúži na vyhľadávanie kapitol a spustenie
prehrávania od začiatku.
[Audio] (Zvuk)
Slúži na výber zvukového formátu alebo
stopy.
[Subtitle] (Titulky)
Slúži na výber jazyka titulkov v prípade, že
sú na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.
[Angle] (Uhol)
Slúži na prepínanie pozorovacích uhlov, keď
sú na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO
nahrané viaceré uhly.
[IP Content Noise Reduction] (Redukcia
šumu v internetovom obsahu)
Slúži na nastavenie kvality obrazu pre
internetový obsah.
[Video Search] (Vyhľadávanie videí)
[Slideshow BGM] (Hudba prezentácie
na pozadí)
• [Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie
tejto funkcie.
• [My Music from USB] (Moja hudba
zo zariadenia USB): Slúži na nastavenie
súborov s hudbou uložených v časti
[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu
prezentácie na pozadí).
• [Play from Music CD] (Prehrať
z hudobného disku CD): Slúži na
nastavenie skladieb na diskoch CD-DA
(hudobné disky CD).
[Change Display] (Zmeniť zobrazenie)
Slúži na prepnutie medzi zobrazením [Grid
View] (Zobrazenie mriežky) a [List View]
(Zobrazenie zoznamu).
[Rotate Left] (Otočiť doľava)
Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov
proti smeru hodinových ručičiek.
Slúži na zobrazenie informácií o diskoch
BD-ROM alebo DVD-ROM na základe
technológie spoločnosti Gracenote.
[Rotate Right] (Otočiť doprava)
Iba
[View Image] (Zobraziť snímku)
[Music] (Hudba)
[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu
prezentácie na pozadí)
Slúži na uloženie súborov s hudbou
v pamäťovom zariadení USB. Tieto
súbory sa použijú ako hudba prezentácie
na pozadí (BGM).
[Music Search] (Vyhľadávanie hudby)
Slúži na zobrazenie informácií o zvukovom
disku CD (CD-DA) na základe technológie
spoločnosti Gracenote.
Iba
[Photo] (Fotografie)
[Slideshow] (Prezentácia)
Slúži na spustenie prezentácie.
[Slideshow Speed] (Rýchlosť prezentácie)
Slúži na zmenu rýchlosti prezentácie.
[Slideshow Effect] (Efekt prezentácie)
Slúži na nastavenie efektu pri prehrávaní
prezentácie.
36SK
Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov
v smere hodinových ručičiek.
Slúži na zobrazenie vybratej fotografie.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
(A/V SYNC)
Výber inej funkcie než BT
alebo TV
1
2
3
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [A/V SYNC]
(Synchronizácia zvuku a obrazu)
a stlačte tlačidlo
.
Stláčaním tlačidiel B/b upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo
.
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms
až 300 ms v intervaloch 25 ms.
Výber funkcie TV
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji predného panela sa zobrazí
hlásenie AV.SYNC.
Stlačte tlačidlo
alebo b.
Stláčaním tlačidiel V/v upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo
.
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms
až 300 ms v intervaloch 25 ms.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Ponuka možností na displeji
predného panela sa zatvorí.
Výber zvukového formátu,
stôp vo viacerých jazykoch
alebo kanálu
Keď sa v systéme prehráva disk
BD alebo DVD VIDEO nahraný vo
viacerých zvukových formátoch (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio alebo DTS)
alebo so stopami vo viacerých jazykoch,
môžete zmeniť zvukový formát alebo jazyk.
Pri diskoch CD môžete vybrať zvuk
z pravého alebo ľavého kanála a počúvať
zvuk z vybratého kanála cez pravý aj ľavý
reproduktor.
Opakovaným stláčaním tlačidla
AUDIO počas prehrávania vyberte
požadovaný zvukový signál.
Na televíznej obrazovke sa zobrazia
informácie o zvuku.
x Disk BD alebo DVD VIDEO
Možnosť výberu jazyka sa líši v závislosti
od disku BD alebo DVD VIDEO.
Keď sa zobrazia 4 číslice, označujú kód
jazyka. Pozrite si časť „Zoznam kódov
jazykov“ (str. 68). Keď sa jazyk zobrazí
dvakrát alebo viackrát, disk BD alebo
DVD VIDEO je nahraný vo viacerých
zvukových formátoch.
x Disk DVD-VR
Zobrazia sa typy zvukových stôp
nahraných na disku.
Príklad:
• [ Stereo] (Stereofónne)
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (zvuk 1))
• [ Stereo (Audio2)] (Stereo (zvuk 2))
• [ Main] (Hlavné)
• [ Sub] (Vedľajšie)
• [ Main/Sub] (Hlavné/vedľajšie)
37SK
Nastavenie zvuku
Keď sa zvuk nezhoduje s obrazom na
televíznej obrazovke, môžete nastaviť
oneskorenie medzi obrazom a zvukom
pre každú funkciu samostatne.
Spôsob nastavenia sa líši v závislosti
od funkcie.
Nastavenie zvuku
Poznámka
Ak je na disku nahraný len jeden prúd zvuku,
možnosti [ Stereo (Audio1)] (Stereo (zvuk 1))
a [ Stereo (Audio2)] (Stereo (zvuk 2))
sa nezobrazia.
x Disk CD
• [ Stereo] (Stereofónne): štandardný
stereofónny zvuk.
• [ 1/L] (1/Ľ): zvuk ľavého kanála
(monofónny).
• [ 2/R] (2/P): zvuk pravého kanála
(monofónny).
• [ L+R] (Ľ + P): zvuk ľavého aj pravého
kanála sa prenáša z jednotlivých
reproduktorov.
Ladič rozhlasových staníc
Počúvanie rádia
1
2
(DUAL MONO)
Zvuk multiplexného vysielania môžete
reprodukovať v prípade, že sa v systéme
prijíma alebo prehráva signál multiplexného
vysielania vo formáte Dolby Digital.
Poznámka
Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO,
kým sa na displeji predného panela
nezobrazí požadovaný signál.
• MAIN: Bude sa prenášať zvuk v hlavnom
jazyku.
• SUB: Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom
jazyku.
• MN/SUB: Bude sa prenášať zmiešaný
zvuk v hlavnom aj vedľajšom jazyku.
38SK
Vyberte rozhlasovú stanicu.
Automatické ladenie
Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/–,
kým sa nespustí automatické
vyhľadávanie.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie [Auto Tuning] (Automatické
ladenie). Vyhľadávanie sa zastaví,
keď systém naladí stanicu.
Automatické ladenie zrušíte stlačením
ľubovoľných tlačidiel.
Reprodukovanie zvuku
multiplexného vysielania
Ak chcete prijímať signál Dolby Digital, musíte
ku konektoru TV (DIGITAL IN OPTICAL)
pripojiť televízor alebo iné vybavenie pomocou
optického digitálneho kábla (str. 18, 19).
Ak je konektor HDMI IN na televízore
kompatibilný s funkciou Audio Return Channel
(str. 18, 51), môžete signál Dolby Digital prijímať
prostredníctvom kábla HDMI.
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí
hlásenie FM.
Manuálne ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING +/–.
3
Opakovaným stláčaním
tlačidla 2 +/– nastavte hlasitosť.
V prípade, že program FM šumí
Ak program FM šumí, môžete vybrať
monofónny príjem. Príjem nebude
mať stereofónny efekt, ale zlepší sa.
1
2
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [FM Mode] (Režim FM)
a stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Monaural] (Monofónne)
a stlačte tlačidlo
.
• [Stereo] (Stereofónne): stereofónny
príjem.
• [Monaural] (Monofónne):
monofónny príjem.
6
Zmena predvoleného čísla
Stláčaním tlačidiel PRESET +/– vyberte
požadované predvolené číslo, potom
vykonajte postup od kroku č. 3.
Výber predvolenej stanice
Tip
1
Vypnutie rádia
Stlačte tlačidlo "/1.
Predvolenie rozhlasových
staníc
Môžete predvoliť až 20 staníc. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimum.
2
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí
hlásenie FM.
Stlačte a podržte tlačidlá
TUNING +/–, kým sa nespustí
automatické vyhľadávanie.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď systém
naladí stanicu.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí
hlásenie FM.
Naladí sa naposledy prijímaná stanica.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
PRESET +/– vyberte predvolenú
stanicu.
Na televíznej obrazovke a displeji
predného panela sa zobrazí predvolené
číslo a frekvencia.
Každým stlačením tlačidla sa v systéme
naladí jedna predvolená stanica.
Tip
• Číslo predvolenej stanice môžete vybrať
priamo stláčaním číselných tlačidiel.
• Stláčaním tlačidla DISPLAY sa displej
predného panela bude meniť takto:
Frekvencia y Predvolené číslo
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Preset Memory]
(Ukladanie predvolieb) a stlačte
tlačidlo
.
5
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
požadované predvolené číslo
a stlačte tlačidlo
.
39SK
Ladič rozhlasových staníc
Možnosť [FM Mode] (Režim FM) môžete
nastaviť pre každú predvolenú stanicu osobitne.
1
Zopakovaním krokov č. 2 až
5 uložte ďalšie stanice.
Prijímanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
Rozhlasový údajový systém (RDS) je služba
vysielania, ktorá umožňuje rozhlasovým
staniciam vysielať dodatočné informácie
spoločne s normálnym programovým
signálom. Tento systém ponúka pohodlné
funkcie systému RDS, napríklad
zobrazenie názvu stanice.
Názov stanice sa zobrazí na televíznej
obrazovke.
Jednoduchý výber stanice v pásme FM
Poznámka
• Služba RDS nemusí pracovať správne,
ak naladená stanica nevysiela signál služby
systému RDS správne alebo ak je signál slabý.
• Službu RDS neposkytujú všetky stanice v pásme
FM ani neposkytujú rovnaký typ služby. Ak
systém RDS nepoznáte, obráťte sa na miestne
rozhlasové stanice a požiadajte ich o podrobné
informácie o službách systému RDS vo vašej
oblasti.
Ďalšie operácie
Používanie funkcie
Control for HDMI pre
funkciu BRAVIA Sync
Táto funkcia je k dispozícii na televízoroch
s funkciou BRAVIA Sync.
Ak pomocou kábla HDMI pripojíte
vybavenie od spoločnosti Sony kompatibilné
s funkciou Ovládanie pripojenia HDMI,
ovládanie sa zjednoduší.
Poznámka
Ak chcete používať funkciu BRAVIA Sync, po
dokončení pripojenia HDMI sa uistite, že systém
a všetko pripojené vybavenie je zapnuté.
Ovládanie pripojenia HDMI –
jednoduché nastavenie
Funkciu [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) systému môžete
nastaviť automaticky, ak v televízore
povolíte príslušné nastavenie.
Podrobné informácie o funkcii Ovládanie
pripojenia HDMI nájdete v časti „[HDMI
Settings] (Nastavenia HDMI)“ (str. 51).
Vypnutie napájania systému
Systém môžete vypnúť spoločne
s televízorom.
Poznámka
Systém sa nevypne automaticky počas
prehrávania hudby ani keď je vybraná funkcia FM.
Prehrávanie jediným dotykom
Keď na diaľkovom ovládaní stlačíte
tlačidlo N, systém a televízor sa zapnú
a vstup televízora sa prepne na vstup HDMI,
ku ktorému je pripojený systém.
40SK
Ovládanie hlasitosti systému
Pomocou jednoduchej operácie môžete
prehrávať zvuk z televízora alebo iného
vybavenia.
[Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov)
Ak chcete dosiahnuť optimálny priestorový
zvuk, nastavte vzdialenosť reproduktorov od
miesta počúvania. Pomocou testovacieho tónu
potom nastavte vyváženie reproduktorov.
1
2
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Audio Settings] (Nastavenia
zvuku) a stlačte tlačidlo .
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku
[Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov) a stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa ponuka [Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov).
5
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
príslušnú položku a stlačte tlačidlo
Spätný zvukový kanál
Zvuk televízora môžete počúvať pomocou
systému prostredníctvom jediného kábla
HDMI. Podrobné informácie o nastavení
nájdete v časti „[Audio Return Channel]
(Spätný zvukový kanál)“ (str. 51).
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Sledovanie jazyka
6
Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke
televízora, po vypnutí a zapnutí systému sa
zmení aj jazyk ponuky na displeji systému.
7
.
Príslušný parameter nastavte
stláčaním tlačidiel V/v.
Stlačením tlačidla B/b a
potvrďte nastavenie.
Skontrolujte nasledujúce nastavenia.
x [Distance] (Vzdialenosť)
Parametre vzdialenosti musíte nastaviť
od miesta počúvania k reproduktorom.
Tieto parametre môžete nastaviť v rozsahu
0,0 až 7,0 metra.
[Front Left/Right] (Ľavý/pravý predný)
3,0 m: Nastavte vzdialenosť predného
reproduktora.
[Subwoofer] (Hlbokotónový reproduktor)
3,0 m: Nastavte vzdialenosť
hlbokotónového reproduktora.
41SK
Ďalšie operácie
Funkciu ovládania hlasitosti systému
môžete používať nasledujúcim spôsobom:
• Keď je systém zapnutý, zvuk z televízora
alebo iného vybavenia sa môže prenášať
z reproduktorov systému.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iného
vybavenia prenáša prostredníctvom
reproduktorov systému, môžete
prepnúť zvuk na výstup z reproduktorov
televízora stlačením tlačidiel SPEAKERS
TVyAUDIO.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iného
vybavenia prenáša prostredníctvom
reproduktorov systému, môžete
ovládaním televízora nastaviť hlasitosť
a vypnúť zvuk systému.
Nastavenie reproduktorov
x [Level] (Hlasitosť)
Môžete nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Tieto parametre môžete nastaviť v rozsahu
–6,0 dB až +6,0 dB. Úpravu hlasitosti
zjednodušíte nastavením položky [Test Tone]
(Testovací tón) na hodnotu [On] (Zapnuté).
[Front Left/Right] (Ľavý/pravý predný)
0,0 dB: Nastavte hlasitosť predného
reproduktora.
[Subwoofer] (Hlbokotónový reproduktor)
0,0 dB: Nastavte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora.
x [Test Tone] (Testovací tón)
Reproduktory vydajú testovací tón na
nastavenie položky [Level] (Hlasitosť).
[Off] (Vypnuté): Testovací tón neznie
z reproduktorov.
[On] (Zapnuté): Pri nastavovaní hlasitosti
zaznie testovací tón postupne z každého
reproduktora. Keď vyberiete niektorú
z položiek ponuky [Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov), testovací tón
postupne zaznie z každého reproduktora.
Hlasitosť nastavte uvedeným postupom.
1 Nastavte položku [Test Tone] (Testovací
tón) na hodnotu [On] (Zapnuté).
2 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku
[Level] (Úroveň) a stlačte tlačidlo
.
3 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
požadovaný typ reproduktora
a stlačte tlačidlo
.
4 Stláčaním tlačidiel B/b vyberte ľavý
alebo pravý reproduktor a stláčaním
tlačidiel V/v nastavte jeho hlasitosť.
5 Stlačte tlačidlo
.
6 Zopakujte kroky č. 3 až 5.
7 Stlačte tlačidlo RETURN.
Systém sa vráti k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
42SK
8 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Test Tone] (Testovací tón)
a stlačte tlačidlo
.
9 Stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku
[Off] (Vypnuté) a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
Signály testovacieho tónu sa neprenášajú
z konektora HDMI (OUT).
Tip
Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých
reproduktorov naraz, stlačte tlačidlo 2 +/–.
Používanie časovača
automatického vypnutia
Systém môžete nastaviť tak, aby sa vypol
v predvolenom čase, takže budete môcť
zaspávať pri hudbe. Tento čas možno
predvoliť v 10-minútových intervaloch.
Stlačte tlačidlo SLEEP.
Každým stlačením tlačidla SLEEP sa
zobrazenie minút (zostávajúci čas) na
displeji predného panela zmení o 10 minút.
Po nastavení časovača automatického
vypnutia sa bude zostávajúci čas
zobrazovať každých päť minút.
Keď je zostávajúci čas kratší ako 2 minúty, na
displeji predného panela bliká nápis SLEEP.
Kontrola zostávajúceho času
Jedenkrát stlačte tlačidlo SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP.
Inaktivácia tlačidiel na
jednotke
(Detská zámka)
Inaktiváciou tlačidiel na jednotke (okrem
tlačidla "/1) môžete zabrániť nesprávnej
operácii, napríklad v dôsledku detských
šibalstiev.
Poznámka
Ak počas zapnutej funkcie detskej zámky
použijete tlačidlá na jednotke, na displeji
predného panela zabliká hlásenie LOCKED.
Ovládanie televízora
pomocou dodaného
diaľkového ovládania
Nastavením signálu dodaného diaľkového
ovládania môžete pomocou neho ovládať
televízor.
Poznámka
Pri výmene batérií diaľkového ovládania sa
môže obnoviť predvolené nastavenie čísla kódu
(SONY). Znova nastavte vhodné číslo kódu.
Stlačte a podržte tlačidlo TV "/1 a
pomocou číselných tlačidiel zadajte kód
výrobcu televízora (pozrite si tabuľku).
Potom tlačidlo TV "/1 uvoľnite.
Výrobca
Číslo kódu
SONY
01 (predvolený)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Ďalšie operácie
Stlačte a viac ako päť sekúnd podržte
tlačidlo x na jednotke.
Na displeji predného panela sa zobrazuje
hlásenie LOCKED.
Funkcia detskej zámky sa aktivuje a tlačidlá
jednotky sa uzamknú. (Systém môžete
ovládať pomocou diaľkového ovládania.)
Ak chcete túto funkciu zrušiť, stlačte a viac
ako päť sekúnd podržte tlačidlo x, kým
sa na displeji predného panela nezobrazí
text UNLOCK.
Príprava diaľkového ovládania
na ovládanie televízora
Ak je nastavenie neúspešné, aktuálne
zaregistrovaný kód sa nezmení. Znova
zadajte číslo kódu.
Ak je uvedených viacero kódov, skúste ich
postupne zadávať, dokým nenájdete kód,
ktorý funguje s televízorom.
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Skontrolujte, či ste vykonali nasledujúce
nastavenia:
– položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI
Settings] (Nastavenia HDMI) nastavená
na hodnotu [Off] (Vypnuté) (str. 51),
– položka [Quick Start Mode] (Režim
rýchleho spustenia) nastavená na
hodnotu [Off] (Vypnuté) (str. 52),
– položka [Remote Start] (Vzdialené
zapínanie) v ponuke [Network Settings]
(Nastavenia siete) nastavená na hodnotu
[Off] (Vypnuté) (str. 54).
43SK
Návrat na predchádzajúcu stránku
Prehľadávanie webových
lokalít
1
2
Pripravte sa na prehľadávanie
internetu.
Pripojte systém k sieti (str. 20).
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
3
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku
[Network] (Sieť).
4
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
položku [Internet Browser]
(Internetový prehľadávač)
a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Internet
Browser] (Internetový prehľadávač).
Z ponuky možností vyberte položku
[Previous page] (Predchádzajúca stránka).
Ak sa po výbere položky [Previous page]
(Predchádzajúca stránka) nezobrazí
predchádzajúca stránka, vyberte z ponuky
možností položku [Window List] (Zoznam
okien) a vyberte zo zoznamu stránku,
na ktorú sa chcete vrátiť.
Ukončenie internetového
prehľadávača
Stlačte tlačidlo HOME.
Obrazovka internetového
prehľadávača
Informácie o webovej lokalite môžete
skontrolovať stlačením tlačidla DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od webovej lokality a stavu stránky.
Poznámka
Niektoré webové lokality sa nemusia zobrazovať
správne alebo nemusia fungovať.
Zadanie adresy URL
Z ponuky možností vyberte položku
[URL entry] (Zadanie adresy URL).
Pomocou softvérovej klávesnice zadajte
adresu URL a vyberte položku [Enter]
(Zadať).
Nastavenie predvolenej úvodnej
stránky
Počas zobrazenia stránky, ktorú chcete
nastaviť, vyberte z ponuky možností
položku [Set as start page] (Nastaviť
ako úvodnú stránku).
A Názov stránky
B Adresa stránky
C Kurzor
Premiestňujte ho stláčaním
tlačidiel B/V/v/b. Umiestnite kurzor
na prepojenie, ktoré chcete zobraziť,
a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa
prepojená webová lokalita.
D Ikona SSL
Zobrazuje sa v prípade, ak je prepojená
adresa URL zabezpečená.
44SK
E Indikátor intenzity signálu
Zobrazuje sa po pripojení systému
k bezdrôtovej sieti.
[Bookmark List] (Zoznam záložiek)
Slúži na zobrazenie zoznamu záložiek.
[URL entry] (Zadanie adresy URL)
F Ukazovateľ priebehu a ikona
načítavania
Zobrazuje sa počas načítavania
stránky, prípadne počas preberania
alebo prenosu súborov.
Po zobrazení softvérovej klávesnice
umožňuje zadať adresu URL.
G Pole na zadanie textu
Stlačte tlačidlo
a výberom položky
[Input] (Zadať) z ponuky možností
zobrazte softvérovú klávesnicu.
Slúži na presun na predtým zobrazenú
nasledujúcu stránku.
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup
k rôznym nastaveniam a operáciám.
Dostupné položky sa líšia v závislosti
od situácie.
[Browser Setup] (Nastavenie prehľadávača)
Slúži na zobrazenie nastavení internetového
prehľadávača.
• [Zoom] (Transfokácia): Slúži na zväčšenie
alebo zmenšenie veľkosti zobrazeného
obsahu.
• [JavaScript Setup] (Nastavenie skriptov
JavaScript): Slúži na nastavenie, či sa
povolia alebo zakážu skripty JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavenie súborov
cookie): Slúži na nastavenie, či sa budú
prijímať súbory cookie prehľadávača.
• [SSL Alarm Display] (Zobrazenie výstrah
protokolu SSL): Slúži na nastavenie,
či sa povolí alebo zakáže protokol SSL.
[Window List] (Zoznam okien)
Slúži na zobrazenie zoznamu aktuálne
otvorených webových lokalít.
Výberom príslušného okna sa môžete vrátiť
k predtým zobrazenej webovej lokalite.
Slúži na presun na predtým zobrazenú
stránku.
[Next page] (Nasledujúca stránka)
[Cancel loading] (Zrušiť načítanie)
Slúži na zastavenie načítania stránky.
[Reload] (Obnoviť)
Slúži na obnovenie tej istej stránky.
[Add to Bookmark] (Pridať medzi záložky)
Slúži na pridanie aktuálne zobrazenej
webovej lokality do zoznamu záložiek.
[Set as start page] (Nastaviť ako úvodnú
stránku)
Slúži na nastavenie aktuálne zobrazenej
webovej lokality ako predvolenej úvodnej
stránky.
[Open in new window] (Otvoriť v novom
okne)
Slúži na otvorenie prepojenia v novom okne.
[Character encoding] (Kódovanie znakov)
Slúži na nastavenie systému kódovania
znakov.
[Display certificate] (Zobraziť certifikát)
Slúži na zobrazenie certifikátov servera
odoslaných zo stránok, ktoré podporujú
protokol SSL.
[Input] (Zadať)
Slúži na zobrazenie softvérovej klávesnice,
ktorá umožňuje zadávať znaky počas
prehľadávania webovej lokality.
[Break] (Zalomiť)
Slúži na presun kurzora na ďalší riadok
v poli na zadanie textu.
[Delete] (Odstrániť)
Slúži na vymazanie jedného znaku naľavo
od kurzora počas zadávania textu.
45SK
Ďalšie operácie
H Posúvač
Stláčaním tlačidiel B/V/v/b môžete
zobrazenú stránku posúvať doľava,
nahor, nadol alebo doprava.
[Previous page] (Predchádzajúca stránka)
Ikona
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky
nastavení
Možnosti ako obraz a zvuk môžete rôzne
nastavovať.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
Poznámka
Nastavenia prehrávania uložené na disku
sú nadradené nad nastaveniami na obrazovke
nastavení. Z tohto dôvodu nemusia byť niektoré
uvedené funkcie k dispozícii.
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
ikonu kategórie nastavenia
a stlačte tlačidlo .
Ikona
Vysvetlenie
[Network Update] (Sieťová
aktualizácia) (str. 47)
Slúži na aktualizáciu
softvéru tohto systému.
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
(str. 47)
Slúži na výber nastavení
obrazovky podľa typu
televízora.
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku)
(str. 49)
Slúži na výber nastavení
zvuku podľa typu
konektorov.
46SK
Vysvetlenie
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania
diskov BD alebo DVD)
(str. 50)
Slúži na výber podrobných
nastavení prehrávania
diskov BD alebo DVD.
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej
ochrany) (str. 51)
Slúži na výber podrobných
nastavení funkcie
rodičovskej ochrany.
[System Settings]
(Nastavenia systému)
(str. 51)
Slúži na výber nastavení
týkajúcich sa systému.
[Network Settings]
(Nastavenia siete) (str. 53)
Slúži na výber podrobných
internetových nastavení
a nastavení siete.
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia
siete) (str. 54)
Slúži na spustenie príkazu
[Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia
siete), pomocou ktorého
možno vykonať základné
nastavenia siete.
[Resetting] (Obnovenie
nastavení) (str. 54)
Slúži na obnovenie
výrobných nastavení
systému.
[Network Update]
(Sieťová aktualizácia)
Aktualizáciou softvéru na najnovšiu
verziu môžete využívať najnovšie funkcie.
Informácie o aktualizačných funkciách
nájdete na tejto webovej lokalite:
http://support.sony-europe.com/
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
x [3D Output Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch.
[Off] (Vypnuté): Toto nastavenie vyberte,
ak chcete všetok obsah zobrazovať
dvojrozmerne.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie)
Slúži na nastavenie veľkosti obrazovky
televízora kompatibilného s funkciou
trojrozmerného zobrazenia.
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Full] (Celá obrazovka): Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor s funkciou
širokouhlého režimu. Obraz s pomerom
strán 4 : 3 sa bude zobrazovať s pomerom
16 : 9 aj na širokouhlom televízore.
[Normal] (Normálny): Slúži na zmenu
veľkosti obrazu, aby sa zmestil na obrazovku
s pôvodným pomerom strán obrazu.
x [DVD Aspect Ratio] (Pomer strán
pre disky DVD)
[Letter Box] (Orámované): Slúži na
zobrazenie obrazu s čiernymi okrajmi
v hornej a dolnej časti.
[Pan & Scan] (Orezané): Slúži na
zobrazenie celej výšky obrazu na celej
obrazovke s orezanými bočnými stranami.
x [Cinema Conversion Mode]
(Režim filmovej konverzie)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch. Jednotka
automaticky zistí, či ide o video alebo film
a prepne na vhodný spôsob konverzie.
[Video]: Bez ohľadu na materiál sa vždy
vyberie spôsob konverzie vhodný pre videá.
47SK
Nastavenia a úpravy
Počas aktualizácie softvéru sa na displeji
predného panela zobrazuje hlásenie
UPDATE. Po dokončení aktualizácie
sa jednotka automaticky vypne.
Kým prebieha aktualizácia, nezapínajte,
nevypínajte ani nepoužívajte jednotku
ani televízor. Počkajte, kým sa aktualizácia
softvéru dokončí.
x [TV Type] (Typ televízora)
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
širokouhlý televízor alebo televízor
s funkciou širokouhlého režimu.
[4:3]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
televízor s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu.
x [Output Video Resolution]
(Výstupné rozlíšenie obrazu)
[Auto] (Automaticky): Slúži na výstup
videosignálov v závislosti od rozlíšenia
televízora alebo pripojeného vybavenia.
[Original Resolution] (Pôvodné
rozlíšenie): Slúži na výstup videosignálov
v závislosti od rozlíšenia zaznamenaného
na disku. (Ak je toto rozlíšenie nižšie než
štandardné rozlíšenie (SD), upraví sa na
rozlíšenie SD.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: Slúži na výstup videosignálov
v závislosti od vybraného nastavenia
rozlíšenia.
* Ak je systém farieb disku NTSC, rozlíšenie
videosignálov možno konvertovať iba na
možnosť [480i] a [480p].
x [BD-ROM 24p Output]
(Výstup BD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Videosignály 24p
sa reprodukujú iba v prípade, že pomocou
konektora HDMI pripojíte televízor
kompatibilný s obrazovým signálom
1080/24p a položka [Output Video
Resolution] (Výstupné rozlíšenie obrazu)
je nastavená na možnosť [Auto]
(Automaticky) alebo [1080p].
[On] (Zapnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak je televízor kompatibilný
s videosignálmi 1080/24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s videosignálmi 1080/24p.
48SK
x [DVD-ROM 24p Output]
(Výstup DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Videosignály 24p
sa reprodukujú iba v prípade, že pomocou
konektora HDMI pripojíte televízor
kompatibilný s obrazovým signálom 1080/
24p a položka [Output Video Resolution]
(Výstupné rozlíšenie obrazu) je nastavená
na možnosť [Auto] (Automaticky)
alebo [1080p].
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s videosignálmi 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automaticky): Automaticky
sa zistí typ externého vybavenia a prepne
sa na zodpovedajúce nastavenie farieb.
[YCbCr (4:2:2)]: Slúži na reprodukciu
videosignálov YCbCr 4 : 2 : 2.
[YCbCr (4:4:4)]: Slúži na reprodukciu
videosignálov YCbCr 4 : 4 : 4.
[RGB]: Túto možnosť vyberte pri pripájaní
k vybaveniu s konektorom DVI, ktorý je
kompatibilný so štandardom HDCP.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Výstup HDMI Deep Colour)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberte v bežných prípadoch.
[16bit], [12bit], [10bit]: Ak je pripojený
televízor kompatibilný s režimom
Deep Colour, reprodukujú sa 16-bitové,
12-bitové alebo 10-bitové obrazové signály.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte, ak
je obraz nestabilný alebo ak sa zobrazujú
neprirodzené farby.
x [Pause Mode] (Režim pozastavenia)
(len disky BD/DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
[Auto] (Automaticky): Obraz vrátane
objektov, ktoré sa dynamicky pohybujú,
sa vysiela bez chvenia. Túto funkciu
vyberte v bežných prípadoch.
[Frame] (Snímka): Obraz vrátane objektov,
ktoré sa nepohybujú dynamicky, sa vysiela
vo vysokom rozlíšení.
x [Attenuate - AUDIO] (Oslabenie
zvuku)
Zvuk prehrávaný z vybavenia pripojeného
ku konektorom AUDIO IN (L/R) môže byť
skreslený. Skresleniu môžete predísť
znížením hlasitosti vstupu na jednotke.
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku)
x [Audio Output] (Zvukový výstup)
Môžete vybrať spôsob výstupu pri prenose
zvukového signálu.
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie
zmiešavania zvukov na disku BD)
[On] (Zapnuté): Slúži na reprodukciu
zvuku získaného zmiešaním interaktívneho
zvuku a sekundárneho zvuku s primárnym
zvukom.
[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu
iba primárneho zvuku.
[Speaker] (Reproduktor): Multikanálový
zvuk sa prenáša iba z reproduktorov
systému.
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI):
Multikanálový zvuk sa prenáša iba
z reproduktorov systému a dvojkanálový
formát lineárnych signálov PCM
z konektora HDMI (OUT).
[HDMI]: Zvuk sa prenáša iba z konektora
HDMI (OUT). Formát zvuku závisí od
pripojeného vybavenia.
[Auto] (Automaticky): Prehrávanie sa
bude uskutočňovať podľa dynamického
rozsahu určeného diskom (iba disky
BD-ROM).
[On] (Zapnuté): Systém reprodukuje
zvukovú stopu v dynamickom rozsahu
podľa zámerov technika nahrávania.
[Off] (Vypnuté): Nedochádza ku kompresii
dynamického rozsahu.
Poznámka
• Ak je položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) nastavená na hodnotu [On]
(Zapnuté) (str. 51), položka [Audio Output]
(Zvukový výstup) sa automaticky nastaví na
hodnotu [Speaker + HDMI] (Reproduktor +
HDMI) a toto nastavenie nemožno zmeniť.
• Ak je položka [Audio Output] (Zvukový
výstup) nastavená na hodnotu [HDMI], formát
výstupného signálu pre funkciu TV je
dvojkanálový formát lineárneho signálu PCM.
49SK
Nastavenia a úpravy
x [Audio DRC] (Kompresia
dynamického rozsahu zvukov)
Môžete komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy.
[On] (Zapnuté): Zníži sa hlasitosť vstupu.
Hlasitosť výstupu sa pri tomto nastavení
zníži.
[Off] (Vypnuté): Normálna hlasitosť
vstupu.
x [Sound Effect] (Zvukový efekt)
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové efekty
systému (nastavenie SOUND MODE
(str. 23)).
[Sound Mode On] (Zapnutý zvukový
režim): Povolí sa priestorový efekt
zvukového režimu (str. 23) a režim
futbalu (str. 24).
[2ch Stereo] (2-kanálový stereofónny
zvuk): Zvuk zo systému sa prenáša
iba z predných ľavých a pravých
reproduktorov a hlbokotónového
reproduktora. Formáty multikanálového
priestorového zvuku sa zmiešajú
a zredukujú do dvojkanála.
[Off] (Vypnuté): Zvukové efekty sa zakážu.
Zvuk sa prehráva v pôvodne nahratej
podobe.
x [Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov)
Ak chcete dosiahnuť optimálny priestorový
zvuk, nastavte reproduktory. Podrobné
informácie nájdete v časti „Nastavenie
reproduktorov“ (str. 41).
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
(Zvuk Bluetooth – formát AAC)
Zvuk AAC môžete zapnúť alebo vypnúť.
[On]: Zvuk AAC, ak zariadenie Bluetooth
podporuje formát AAC.
[Off]: Zvuk SBC.
Poznámka
Ak je funkcia AAC zapnutá, môžete si
vychutnať vysokokvalitný zvuk. Ak zvuk AAC
na vašom zariadení nemôžete počúvať, vyberte
položku [Off] (Vypnuté).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavenia
sledovania diskov
BD alebo DVD)
x [BD/DVD Menu Language]
(Jazyk ponuky disku BD alebo DVD)
Môžete vybrať predvolený jazyk ponuky
diskov BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka
na zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(str. 68).
x [Audio Language] (Jazyk zvuku)
Môžete vybrať predvolený jazyk stôp na
diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Original] (Pôvodné)
sa zvolí jazyk, ktorý je na disku nastavený
ako primárny.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka
na zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(str. 68).
x [Subtitle Language] (Jazyk titulkov)
Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov
pre disky BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka
na zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(str. 68).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Vrstva
prehrávania hybridných diskov BD)
[BD]: Prehrá sa vrstva BD.
[DVD/CD]: Prehrá sa vrstva DVD alebo CD.
50SK
x [BD Internet Connection]
(Internetové pripojenie k službe BD)
[Allow] (Povoliť): Toto nastavenie vyberte
v bežných prípadoch.
[Do not allow] (Nepovoliť): Internetové
pripojenie sa zakáže.
x [Internet Video Unrated] (Videá
na internete bez hodnotenia)
[Allow] (Povoliť): Povolí sa prehrávanie
videí na internete, ktoré nemajú hodnotenie.
[Block] (Zablokovať): Zablokuje sa prehrávanie
videí na internete, ktoré nemajú hodnotenie.
[Parental Control
Settings] (Nastavenia
rodičovskej ochrany)
[System Settings]
(Nastavenia systému)
x [Parental Control Area Code]
(Kód oblasti na rodičovskú ochranu)
Prehrávanie niektorých diskov BD-ROM
alebo DVD VIDEO môže byť obmedzené
na určitú geografickú oblasť. Scény môžu
byť zablokované alebo nahradené inými
scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [BD Parental Control] (Rodičovská
ochrana pre disky BD)/[DVD Parental
Control] (Rodičovská ochrana pre
disky DVD)/[Internet Video Parental
Control] (Rodičovská ochrana pre
videá na internete)
Nastavením rodičovskej ochrany možno
zablokovať scény, prípadne ich nahradiť
inými scénami. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [Main Unit illumination]
(Osvetlenie hlavnej jednotky)
[On] (Zapnuté): Displej predného
panela je vždy zapnutý a jas indikátora
LED je nastavený na maximum.
[Auto] (Automaticky): Displej predného
panela je vypnutý a jas indikátora LED sa
automaticky zníži, keď systém nepoužívate
približne 10 sekúnd.
x [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI)
[On] (Zapnuté): Zapne funkciu [Control
for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI).
Môžete ovládať jednotlivé vybavenie
pripojené pomocou kábla HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
[Audio Return Channel] (Spätný zvukový
kanál)
Táto funkcia je k dispozícii, keď pripojíte
systém k televízoru pomocou konektora
HDMI IN, ktorý je kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel, a položka [Control
for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)
je nastavená na možnosť [On] (Zapnuté).
51SK
Nastavenia a úpravy
x [Password] (Heslo)
Nastavte alebo zmeňte heslo funkcie
rodičovskej ochrany. Heslo umožňuje
nastaviť obmedzenia týkajúce sa prehrávania
diskov BD-ROM, DVD VIDEO alebo videí
na internete. V prípade potreby môžete
odlíšiť úrovne obmedzení pre disky
BD-ROM a DVD VIDEO.
x [OSD Language] (Jazyk ponuky na
obrazovke)
Môžete vybrať požadovaný jazyk ponúk
na obrazovke systému.
[Auto] (Automaticky): Systém dokáže
automaticky prijímať digitálny zvukový
signál z televízora pomocou kábla HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
Poznámka
Keď položku [Quick Start Mode] (Režim
rýchleho spustenia) nastavíte na možnosť
[On] (Zapnuté), položka [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) sa automaticky
nastaví na možnosť [Off] (Vypnuté).
x [Quick Start Mode] (Režim rýchleho
spustenia)
[On] (Zapnuté): Skráti sa čas spustenia
z pohotovostného režimu. Systém
môžete používať čoskoro po zapnutí.
[Off] (Vypnuté): Predvolené nastavenie.
Poznámka
Keď nastavíte položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) alebo [Remote
Start] (Vzdialené zapínanie) na možnosť [On]
(Zapnuté), položka [Quick Start Mode] (Režim
rýchleho spustenia) sa automaticky nastaví na
možnosť [Off] (Vypnuté).
x [Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie
[Auto Standby] (Automatický pohotovostný
režim). Ak systém nebudete približne
30 minút používať, automaticky sa prepne
do pohotovostného režimu.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Auto Display] (Automatické
zobrazenie)
[On] (Zapnuté): Pri zmene prezeraných
titulov, režimov obrazu, zvukových
signálov atď. sa na obrazovke automaticky
zobrazia príslušné informácie.
[Off] (Vypnuté): Informácie sa zobrazia
až po stlačení tlačidla DISPLAY.
52SK
x [Screen Saver] (Šetrič obrazovky)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie
šetriča obrazovky.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Software Update Notification]
(Upozornenie na aktualizácie softvéru)
[On] (Zapnuté): Systém sa nastaví tak,
aby vás informoval o dostupnosti najnovšej
verzie softvéru (str. 47).
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Gracenote Settings] (Nastavenia
služby Gracenote)
[Auto] (Automaticky): Po zastavení
prehrávania disku sa automaticky
prevezmú informácie o disku. Systém musí
byť pripojený k sieti, aby sa mohli prevziať.
[Manual] (Manuálne): Informácie
o disku sa prevezmú po výbere funkcie
[Video Search] (Vyhľadávanie videí) alebo
[Music Search] (Vyhľadávanie hudby).
x [System Information]
(Informácie o systéme)
Môžete zobraziť informácie o verzii
softvéru tohto systému a jeho adresu MAC.
x [Software License Information]
(Informácie o licenciách na softvér)
Môžete zobraziť informácie o licenciách
na softvér.
[Network Settings]
(Nastavenia siete)
x [Internet Settings] (Internetové
nastavenia)
Najprv pripojte systém k sieti. Podrobné
informácie nájdete v časti „Krok č. 3:
Príprava pripojenia k sieti“ (str. 20).
Tip
Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie
otázky a na nasledujúcej webovej lokalite:
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status]
(Stav pripojenia siete)
Zobrazuje aktuálny stav pripojenia siete.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika pripojenia k sieti)
Spustením diagnostiky siete môžete
skontrolovať, či je pripojenie k sieti
správne vytvorené.
x [Connection Server Settings]
(Nastavenia servera pripojenia)
Slúži na nastavenie, či sa má zobrazovať
pripojený server DLNA.
x [Renderer Access Control]
(Kontrola prístupu k vykresľovaciemu
zariadeniu)
Slúži na nastavenie, či sa budú prijímať
príkazy z ovládačov DLNA.
x [PARTY Auto Start] (Automatické
spustenie funkcie PARTY)
[On] (Zapnuté): Slúži na spustenie relácie
PARTY alebo pripojenie k existujúcej
relácii PARTY na žiadosť zariadenia v sieti,
ktoré je kompatibilné s funkciou PARTY
STREAMING.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Registered Remote Devices]
(Registrované vzdialené zariadenia)
Slúži na zobrazenie zoznamu
registrovaných vzdialených zariadení.
Poznámka
Ak chcete používať túto funkciu, musíte
aktualizovať softvér (str. 47).
53SK
Nastavenia a úpravy
[Wired Setup] (Nastavenie káblového
pripojenia): Túto možnosť vyberte, ak sa
pripájate k širokopásmovému smerovaču
pomocou kábla LAN.
[Wireless Setup(built-in)] (Nastavenie
zabudovaného bezdrôtového pripojenia):
Túto možnosť vyberte, ak sa pripájate
k bezdrôtovej sieti pomocou adaptéra
bezdrôtovej siete LAN, ktorý je
zabudovaný v systéme.
x [Renderer Set-up] (Nastavenie
vykresľovacieho zariadenia)
[Automatic Access Permission]
(Automatické povolenie prístupu): Slúži na
nastavenie, či sa má povoliť automatický
prístup z novo zisteného ovládača DLNA.
[Smart Select] (Inteligentný výber):
Umožní ovládaču DLNA od spoločnosti
Sony vyhľadať systém ako cieľové
vybavenie na ovládanie pomocou
infračervených lúčov. Túto funkciu
môžete zapnúť alebo vypnúť.
[Renderer Name] (Názov vykresľovacieho
zariadenia): Slúži na zobrazenie názvu
systému, ako je uvedený v iných
zariadeniach DLNA v sieti.
x [Remote Start] (Vzdialené
zapínanie)
[On] (Zapnuté): Umožňuje zapnúť
systém pomocou zariadenia prepojeného
prostredníctvom siete, keď je systém
v pohotovostnom režime.
[Off] (Vypnuté): Systém nemožno zapnúť
pomocou zariadenia prepojeného
prostredníctvom siete.
Poznámka
Keď položku [Quick Start Mode] (Režim rýchleho
spustenia) nastavíte na možnosť [On] (Zapnuté),
položka [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) sa
automaticky nastaví na možnosť [Off] (Vypnuté).
[Easy Network
Settings] (Jednoduché
nastavenia siete)
Slúži na spustenie príkazu [Easy Network
Settings] (Jednoduché nastavenia siete),
pomocou ktorého možno vykonať
základné nastavenia siete. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
[Resetting]
(Obnovenie nastavení)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Obnoviť výrobné predvolené
nastavenia)
Výberom príslušnej skupiny nastavení
môžete obnoviť výrobné predvolené
nastavenia systému. Obnovia sa všetky
nastavenia v rámci tejto skupiny.
x [Initialise Personal Information]
(Inicializovať osobné informácie)
Môžete vymazať osobné informácie
uložené v systéme.
54SK
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do zariadenia
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
• Sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
sa nedotýkajte mokrými rukami. Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Zdroje napájania
Umiestnenie
• Systém položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu.
• Hoci sa jednotka počas prevádzky
zahrieva, nejde o poruchu. Ak dlhší
čas používate jednotku pri zvýšenej
hlasitosti, jej vrchná, spodná a bočné
steny sa značne zahrejú. Nedotýkajte
sa krytu, aby ste sa nepopálili.
• Jednotku neumiestňujte na mäkké
povrchy (koberce, prikrývky atď.), ktoré
by mohli zakryť ventilačné otvory.
• Systém neinštalujte do blízkosti zdrojov
tepla, ako sú radiátory alebo prieduchy,
ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej
prašnosti, mechanickým vibráciám
alebo otrasom.
• Systém neinštalujte na šikmú plochu.
Systém je navrhnutý na fungovanie
iba vo vodorovnej polohe.
Prevádzka
Ak je systém prenesený priamo
z chladného na teplé miesto alebo je
umiestnený do veľmi vlhkej miestnosti,
na šošovkách vo vnútri zariadenia sa môže
skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo,
systém nemusí fungovať správne. V takom
prípade vyberte disk a nechajte systém
zapnutý približne pol hodiny, kým sa
vlhkosť neodparí.
Nastavenie hlasitosti
Počas počúvania časti s veľmi nízkymi
vstupnými signálmi alebo bez zvukových
signálov nenastavujte maximálnu hlasitosť.
Ak tak urobíte, pri náhlom prehratí časti
s vysokou úrovňou hlasitosti sa môžu
poškodiť reproduktory.
Čistenie
Kryt, panel a ovládacie prvky čistite
jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
55SK
Ďalšie informácie
Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky. Pri odpájaní sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
• Systém a disky uchovávajte mimo zariadení
so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné
rúry alebo veľké reproduktory.
• Na systém neumiestňujte ťažké
predmety.
• Pred predný panel neukladajte kovové
predmety. Môže sa tým obmedziť príjem
rádiových vĺn.
• Systém neumiestňujte v priestoroch,
v ktorých sa používajú lekárske prístroje.
Mohol by spôsobiť poruchu lekárskych
prístrojov.
• Ak používate kardiostimulátor alebo
inú zdravotnú pomôcku, poraďte sa
s lekárom alebo výrobcom zdravotnej
pomôcky, skôr než použijete funkciu
bezdrôtovej siete LAN.
Čistiace disky a čističe diskov
alebo šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky ani čističe
diskov alebo šošoviek (vrátane
kvapalných alebo typov v spreji).
Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Výmena súčastí
V prípade opravy tohto systému sa
opravované súčasti môžu ponechať na
účely opätovného použitia alebo recyklácie.
Farba televíznej obrazovky
Ak reproduktory spôsobujú
nerovnomernosť farieb na televíznej
obrazovke, vypnite televízor a po
15 až 30 minútach ho znova zapnite.
Ak nerovnomernosť farieb pretrváva,
presuňte reproduktory ďalej od televízora.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém dokáže
natrvalo udržať zastavený videoobraz
alebo obraz ponuky na televíznej
obrazovke. Ak zastavený videoobraz
alebo obraz ponuky na obrazovke
necháte na televízore zobrazený dlhší
čas, hrozí trvalé poškodenie televíznej
obrazovky. Tento problém sa môže
objaviť najmä v prípade televízorov
s plazmovým zobrazovacím panelom
a projekčných televízorov.
Premiestňovanie systému
Pred premiestňovaním systému
skontrolujte, či v ňom nie je vložený disk,
a odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
z nástennej zásuvky (elektrickej siete).
56SK
Komunikácia Bluetooth
• Zariadenia Bluetooth by sa mali používať
do vzdialenosti približne 10 metrov
(vzdialenosť bez prekážok) od seba.
Efektívny komunikačný rozsah sa môže
skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:
– keď sa medzi zariadeniami s pripojením
Bluetooth nachádza osoba, kovový
predmet, stena alebo iná prekážka,
– umiestnenia s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN,
– ak sa v blízkosti používajú
mikrovlnné rúry,
– umiestnenia s výskytom iných
elektromagnetických vĺn.
• Zariadenia Bluetooth a bezdrôtová
sieť LAN (IEEE 802.11b/g) používajú
rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz).
Pri používaní zariadenia Bluetooth
v blízkosti zariadenia so schopnosťou
pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN
sa môže vyskytnúť elektromagnetické
rušenie. To môže mať za následok nižšie
rýchlosti prenosu údajov, šum alebo
neschopnosť pripojenia. V takom
prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:
– používajte túto jednotku najmenej
10 metrov od zariadenia s pripojením
k bezdrôtovej sieti LAN,
– vypnite napájanie vybavenia
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN,
keď používate zariadenie Bluetooth
do vzdialenosti 10 metrov,
– nainštalujte túto jednotku a zariadenie
Bluetooth čo najbližšie k sebe.
• Rádiové vlny vysielané touto jednotkou
môžu spôsobovať rušenie prevádzky
niektorých lekárskych zariadení. Keďže
toto rušenie môže spôsobiť poruchu
zariadenia, vždy vypnite napájanie
jednotky a zariadenia Bluetooth
v nasledujúcich umiestneniach:
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny,
– v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace s vaším systémom, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Poznámky o diskoch
Manipulácia s diskami
• Disk chytajte za okraje, aby zostal čistý.
Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk nepriliepajte papier ani lepiacu
pásku.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani ho
nenechávajte v aute zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle, pretože teplota
môže vo vnútri auta výrazne stúpnuť.
• Po prehratí odložte disk do obalu.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk
pomocou čistiacej tkaniny.
Disk utierajte od stredu smerom von.
• Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo, komerčné čistiace prostriedky
ani antistatické spreje určené pre
vinylové LP platne.
Tento systém môže prehrávať iba štandardné
okrúhle disky. Používanie neštandardných
diskov s iným ako kruhovým tvarom
(napríklad v tvare karty, srdca alebo hviezdy)
môže spôsobiť poruchu.
Nepoužívajte disk, na ktorom je pripevnené
komerčne dostupné príslušenstvo,
napríklad štítok alebo prstenec.
57SK
Ďalšie informácie
• Táto jednotka podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám Bluetooth na zabezpečenie
bezpečného pripojenia počas
komunikácie pomocou technológie
Bluetooth. Toto zabezpečenie však
nemusí byť dostatočné v závislosti od
obsahu nastavenia a ďalších faktorov,
preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie Bluetooth vždy opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
vyplývajúcu z úniku informácií počas
komunikácie pomocou technológie
Bluetooth.
• Komunikácia Bluetooth nemusí byť
zaručená so všetkými zariadeniami
Bluetooth, ktoré majú rovnaký profil
ako táto jednotka.
• Zariadenia Bluetooth pripojené k tejto
jednotke musia vyhovovať špecifikáciám
zariadenia Bluetooth predpísaným
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc., a ich
súlad musí byť overený. Avšak aj keď
zariadenie vyhovuje špecifikáciám
Bluetooth, môžu sa vyskytnúť prípady,
keď vlastnosti alebo špecifikácie
zariadenia Bluetooth znemožnia
pripojenie alebo môžu mať za následok
odlišné metódy ovládania, zobrazovania
alebo prevádzky.
• Môže sa vyskytnúť šum alebo sa odstráni
zvuk v závislosti od zariadenia Bluetooth
pripojeného k tejto jednotke, prostredia
komunikácie alebo okolitých podmienok.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému vyskytne
niektorý z týchto problémov, skôr ako
budete požadovať opravu, pokúste sa
ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu
riešením problémov. Ak by akýkoľvek
problém pretrval, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Všeobecné
Napájanie sa nezapne.
t Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne pripojená.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
t Vzdialenosť medzi diaľkovým
ovládaním a jednotkou je príliš veľká.
t Batérie v diaľkovom ovládaní sú slabé.
Zásobník diskov sa neotvára a disk nemožno
vybrať stlačením tlačidla Z.
t Vyskúšajte tento postup:
1 Stlačením a podržaním tlačidiel N
a Z na jednotke na viac ako päť
sekúnd otvorte zásobník diskov.
2 Vyberte disk.
3 Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací
kábel) z nástennej zásuvky
(elektrickej siete) a po niekoľkých
minútach ju znova zapojte.
Systém nefunguje normálne.
t Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací
kábel) z nástennej zásuvky (elektrickej
siete) a po niekoľkých minútach ju
znova zapojte.
58SK
Hlásenia
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie
[A new software version is available. Please
go to the „Setup“ section of the menu and
select „Network Update“ to perform the
update.] (Dostupná je nová verzia softvéru.
V ponuke prejdite do časti Setup (Nastavenie)
a výberom položky Network Update (Sieťová
aktualizácia) vykonajte aktualizáciu.).
t Informácie o aktualizácii systému
na najnovšiu verziu softvéru nájdete
v časti [Network Update] (Sieťová
aktualizácia) (str. 47).
Na displeji predného panela sa striedavo
zobrazujú hlásenia PRTECT, PUSH a POWER.
t Stlačením tlačidla "/1 vypnite systém
a po zmiznutí hlásenia STBY
skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
• Používate iba dodané reproduktory?
• Sú ventilačné otvory systému niečím
zakryté?
• Po kontrole skutočností uvedených
vyššie a vyriešení problémov zapnite
systém. Ak príčinu alebo problém
nemožno nájsť ani po kontrole
týchto skutočností, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Na displeji predného panela sa zobrazuje
hlásenie LOCKED.
t Vypnite funkciu detskej zámky (str. 43).
Na displeji predného panela sa zobrazuje
hlásenie D. LOCK.
t Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Na displeji predného panela sa zobrazí
hlásenie Exxxx (x je číslo).
Tmavá časť obrazu je príliš tmavá a svetlá
časť príliš svetlá alebo neprirodzená.
t Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony a uveďte kód chyby.
t Nastavte položku [Picture Quality
Mode] (Režim kvality obrazu) na
hodnotu [Standard] (Štandardná)
(predvolené nastavenie) (str. 35).
Na celej televíznej obrazovke sa zobrazuje
symbol
bez akýchkoľvek hlásení.
Na obraze sa objavuje šum.
t Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Obraz
t Skontrolujte metódu výstupu systému
(str. 18).
t Stlačením a podržaním tlačidiel N
a VOL – na jednotke na viac ako päť
sekúnd obnovte najnižšie výstupné
rozlíšenie obrazu.
t V prípade diskov BD-ROM skontrolujte
nastavenie položky [BD-ROM 24p
Output] (Výstup BD-ROM 24p)
v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) (str. 48).
Obraz sa nezobrazuje po vytvorení
pripojenia pomocou kábla HDMI.
t Jednotka je pripojená k vstupnému
zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) (na
prednom paneli sa nerozsvieti
indikátor HDMI) (str. 18).
Obraz sa nezobrazuje na celej televíznej
obrazovke.
t Skontrolujte nastavenie položky
[TV Type] (Typ televízora) v ponuke
[Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) (str. 47).
t Pomer strán na disku je nemenný.
Na televíznej obrazovke sa objavuje
nerovnomernosť farieb.
t Ak reproduktory používate
s televízorom CRT alebo projektorom,
nainštalujte ich aspoň 0,3 metra od
televízneho prijímača.
t Ak nerovnomernosť farieb pretrváva,
jedenkrát vypnite televízor a po
15 až 30 minútach ho znova zapnite.
t Uistite sa, že sa v blízkosti
reproduktorov nenachádza žiadny
magnetický objekt (magnetická
zarážka na televíznom stojane,
zdravotnícka pomôcka, hračka atď.).
59SK
Ďalšie informácie
Obraz sa nezobrazuje alebo nereprodukuje
správne.
t Vyčistite disk.
t Ak sa obrazový výstup zo systému
prenáša do televízora cez
videorekordér, kvalitu obrazu môže
ovplyvňovať signál ochrany pred
kopírovaním, ktorý sa používa na
niektoré programy na diskoch BD
a DVD. Ak sa problémy vyskytujú
aj po zapojení jednotky priamo do
televízora, skúste ju pripojiť k iným
vstupným konektorom.
Zvuk
Zvuk sa neprehráva.
t Reproduktorové káble nie sú
bezpečne pripojené.
t Skontrolujte nastavenia
reproduktorov (str. 41).
Pri používaní funkcie Audio Return Channel
sa prostredníctvom konektora HDMI (OUT)
neprenáša zvuk z televízora.
t Nastavte položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) v časti
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
ponuky [System Settings] (Nastavenia
systému) na hodnotu [On] (Zapnuté)
(str. 51). Takisto nastavte položku
[Audio Return Channel] (Spätný
zvukový kanál) v časti [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) ponuky [System
Settings] (Nastavenia systému) na
hodnotu [Auto] (Automaticky) (str. 51).
t Uistite sa, že váš televízor je
kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel.
t Uistite sa, že kábel HDMI je
pripojený ku konektoru na televízore,
ktorý je kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel.
Po pripojení k digitálnemu prijímaču
systém nereprodukuje zvuk televíznych
programov správne.
t Nastavte položku [Audio Return
Channel] (Spätný zvukový kanál)
v časti [HDMI Settings] (Nastavenia
HDMI) ponuky [System Settings]
(Nastavenia systému) na hodnotu
[Off] (Vypnuté) (str. 51).
t Skontrolujte pripojenia (str. 19).
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
t Premiestnite zvukové vybavenie
ďalej od televízora.
t Vyčistite disk.
60SK
Pri prehrávaní disku CD sa stratí
stereofónny efekt.
t Stlačením tlačidla AUDIO vyberte
stereofónny zvuk (str. 37).
Zvuk prehrávaný z pripojeného vybavenia
je skreslený.
t Nastavením položky [Attenuate AUDIO] (Oslabenie zvuku) znížte úroveň
vstupu pripojeného vybavenia (str. 49).
Náhle je počuť hlasnú hudbu.
t Aktivovala sa ukážka zabudovaného
zvuku. Stlačením tlačidla 2 – znížte
hlasitosť alebo stlačením tlačidla x
zastavte ukážku.
Ladič rozhlasových staníc
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
t Skontrolujte, či je anténa bezpečne
pripojená. Nastavte anténu.
t Pri automatickom ladení je signál staníc
príliš slabý. Použite manuálne ladenie.
Prehrávanie
Disk sa neprehráva.
t Kód oblasti disku BD alebo DVD
sa nezhoduje so systémom.
t Vo vnútri zariadenia skondenzovala
vlhkosť a môže spôsobiť poškodenie
šošoviek. Vyberte disk a nechajte
zariadenie zapnuté približne pol hodiny.
t Systém nedokáže prehrať nahratý disk,
ktorý nie je správne finalizovaný (str. 63).
Názvy súborov sa nezobrazujú správne.
t Systém dokáže zobraziť iba formáty
znakov kompatibilné s normou
ISO 8859-1. Iné formáty znakov
sa môžu zobrazovať odlišne.
t Znaky vstupu sa môžu zobrazovať
odlišne aj v závislosti od použitého
softvéru na zapisovanie diskov.
Prehrávanie disku sa nespustí od začiatku.
t Bola vybratá možnosť obnovenia
prehrávania. Stlačte tlačidlo OPTIONS,
vyberte položku [Play from start]
(Prehrať od začiatku) a stlačte
tlačidlo
.
Prehrávanie sa nespustí od bodu obnovenia,
kde ste ho naposledy zastavili.
t V závislosti od disku sa bod obnovenia
môže vymazať z pamäte v prípade, že:
• otvoríte zásobník diskov,
• odpojíte zariadenie USB,
• prehráte iný obsah,
• vypnete jednotku.
Nemožno zmeniť jazyk zvukovej stopy ani
titulkov, prípadne nemožno zmeniť uhly.
Nemožno prehrávať bonusový obsah ani
iné údaje uložené na disku BD-ROM.
t Vyskúšajte tento postup:
1 Vyberte disk.
2 Vypnite systém.
3 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB (str. 27).
4 Zapnite systém.
5 Vložte disk BD-ROM s funkciou
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Zariadenie USB
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
t Vyskúšajte tento postup:
1 Vypnite systém.
2 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB.
3 Zapnite systém.
t Skontrolujte, či je zariadenie USB
pripojené na doraz k portu (USB).
BRAVIA Internet Video
Obraz alebo zvuk je nekvalitný. Určité
programy sa zobrazujú s chýbajúcimi
detailmi, a to najmä počas rýchlych alebo
tmavých scén.
t Kvalita obrazu alebo zvuku môže byť
nízka v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
t Kvalitu obrazu alebo zvuku možno
zlepšiť zmenou rýchlosti pripojenia.
Na prehrávanie videa so štandardným
rozlíšením spoločnosť Sony odporúča
rýchlosť pripojenia aspoň 2,5 Mb/s
a 10 Mb/s na prehrávanie videa
s vysokým rozlíšením.
t Niektoré videá neobsahujú zvuk.
Obraz je malý.
t Stlačením tlačidla V obraz priblížite.
BRAVIA Sync ([Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI))
Funkcia [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) (BRAVIA Sync) nefunguje.
t Skontrolujte, či je položka [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)
nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté)
(str. 51).
t Ak zmeníte pripojenie HDMI,
vypnite a znova zapnite systém.
61SK
Ďalšie informácie
t Skúste použiť ponuku disku BD
alebo DVD.
t Na prehrávanom disku BD alebo
DVD nie sú nahrané zvukové stopy
ani titulky vo viacerých jazykoch,
prípadne viaceré uhly.
t Skontrolujte, či nie je poškodené
zariadenie USB alebo kábel.
t Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
t Ak je zariadenie USB pripojené
prostredníctvom rozbočovača USB,
odpojte zariadenie USB a pripojte
ho priamo k jednotke.
t Po výpadku napájania nastavte
položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) na
hodnotu [Off] (Vypnuté) a potom
položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) nastavte
na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 51).
t Skontrolujte nasledujúce skutočnosti
a pozrite si aj návod na použitie
dodaný s vybavením.
• Skontrolujte, či je pripojené
vybavenie kompatibilné s funkciou
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI).
• Skontrolujte, či je nastavenie
pripojeného vybavenia pre funkciu
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) správne.
Pripojenie k sieti
Systém sa nemôže pripojiť k sieti.
t Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 20)
a nastavenia siete (str. 53).
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti LAN
Po vykonaní nastavenia [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)] (Chránené nastavenie Wi-Fi) nemožno
počítač pripojiť na internet.
t Ak pred úpravou nastavení smerovača
použijete funkciu Wi-Fi Protected
Setup, nastavenia bezdrôtového
pripojenia smerovača sa môžu
automaticky zmeniť. V takom prípade
adekvátne zmeňte aj nastavenia
bezdrôtového pripojenia počítača.
62SK
Systém sa nemôže pripojiť k sieti alebo
je pripojenie k sieti nestabilné.
t Skontrolujte, či je smerovač
bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
t Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 20)
a nastavenia siete (str. 53).
t V závislosti od prostredia používania
vrátane materiálu stien, podmienok
prijímania rádiových vĺn alebo prekážok
medzi systémom a smerovačom
bezdrôtovej siete LAN sa môže skrátiť
možná komunikačná vzdialenosť.
Premiestnite systém a smerovač
bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
t Komunikáciu môžu rušiť zariadenia
používajúce frekvenčné pásmo 2,4 GHz,
napríklad mikrovlnné zariadenie,
zariadenie s rozhraním Bluetooth
alebo digitálne bezšnúrové zariadenie.
Premiestnite jednotku ďalej od takýchto
zariadení alebo ich vypnite.
t Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
môže byť nestabilné v závislosti od
prostredia používania, predovšetkým
pri používaní funkcie Bluetooth
systému. V takom prípade upravte
prostredie používania.
Požadovaný bezdrôtový smerovač sa
nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí.
t Stlačením tlačidla RETURN sa vráťte na
predchádzajúcu obrazovku a znova
skúste nastaviť položku [Wireless
Setup(built-in)] (Nastavenie
zabudovaného bezdrôtového
pripojenia). Ak sa požadovaný
bezdrôtový smerovač napriek tomu
nezistí, v zozname sietí vyberte položku
[Add a new address.] (Pridajte novú
adresu.) a potom prostredníctvom
výberu položky [Manual Registration]
(Manuálna registrácia) manuálne
zadajte názov siete (SSID).
Zariadenie Bluetooth
Prehrateľné disky
Párovanie nemožno vykonať.
t Presuňte zariadenie Bluetooth bližšie
k jednotke.
t Párovanie nemusí byť možné, ak sa
v blízkosti jednotky nachádzajú aj iné
zariadenia Bluetooth. V takom prípade
vypnite ostatné zariadenia Bluetooth.
t Zo zariadenia Bluetooth odstráňte systém
a znova vykonajte párovanie (str. 28).
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
Disk DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
Disk CD3)
CD-DA (hudobné
disky CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Pripojenie nemožno vykonať.
t Informácie o registrácii párovania sa
vymazali. Znova vykonajte operáciu
párovania (str. 28).
Zvuk sa neprehráva.
Zvuk vynecháva alebo sa mení alebo sa
stráca pripojenie.
t Jednotka a zariadenie Bluetooth sa
nachádzajú príliš ďaleko od seba.
t Ak sa medzi jednotkou a zariadením
Bluetooth nachádzajú prekážky,
odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
t Ak sa v blízkosti nachádza vybavenie,
ktoré vytvára elektromagnetické
žiarenie, ako napríklad bezdrôtová sieť
LAN, iné ako zariadenie Bluetooth alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
Keďže špecifikácie diskov Blu-ray Disc sú nové
a ďalej sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia
dať prehrať v závislosti od ich typu a verzie.
Zvukový výstup sa takisto líši v závislosti od
zdroja, pripojeného výstupného konektora
a vybratých nastavení zvuku.
2)
BD-RE: ver. 2.1
BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu disku
BD-R s organickým pigmentom (typ LTH)
Disky BD-R nahraté v počítači nemožno
prehrávať, ak ich dodatky umožňujú
nahrávanie.
3)
Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol
správne finalizovaný. Ďalšie informácie nájdete
v návode na použitie dodanom s nahrávacím
zariadením.
Disky, ktoré nemožno prehrávať
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD s kazetou,
BDXL,
DVD-RAM,
HD DVD,
disky DVD Audio,
disky PHOTO CD,
údajovú časť zvláštnych stôp diskov CD,
disky Super VCD,
stranu so zvukovým materiálom na
diskoch DualDisc.
63SK
Ďalšie informácie
t Skontrolujte, či sa systém nenachádza
príliš ďaleko od zariadenia Bluetooth
alebo či neprijíma rušenie zo siete
Wi-Fi, iného bezdrôtového zariadenia
s frekvenčným pásmom 2,4 GHz alebo
mikrovlnnej rúry.
t Skontrolujte správnosť pripojenia
Bluetooth medzi týmto systémom
a zariadením Bluetooth.
t Znova spárujte systém so zariadením
Bluetooth.
t Systém uchovávajte mimo kovových
predmetov alebo povrchov.
t Uistite sa, že je vybraná funkcia BT.
t Najprv upravte hlasitosť zariadenia
Bluetooth, ak je úroveň hlasitosti stále
príliš nízka, upravte úroveň hlasitosti
na jednotke.
1)
Poznámky o diskoch
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD).
Disky DualDisc a niektoré hudobné
disky kódované pomocou technológií
na ochranu autorských práv nespĺňajú
štandard pre kompaktné disky (CD).
Tieto disky preto nemusia byť
kompatibilné s týmto produktom.
Prehrateľné typy súborov
Video
Videokodek
.mpg, .mpeg
MPEG-2 Video*2 PS*3
.mpg, .mpeg
TS*4
Xvid
Poznámka o ovládaní
prehrávania disku BD alebo DVD
Niektoré možnosti ovládania prehrávania
disku BD alebo DVD môžu byť zámerne
nastavené výrobcami softvéru. Keďže tento
systém prehráva disk BD alebo DVD podľa
jeho obsahu, ktorý navrhli výrobcovia
softvéru, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii.
Poznámka o dvojvrstvových
diskoch BD alebo DVD
Prehrávaný obraz a zvuk sa môže pri
prepínaní vrstvy na chvíľu prerušiť.
Kód oblasti (iba disky BD-ROM
a DVD VIDEO)
Kód oblasti systému je vytlačený
na spodnej strane jednotky a systém
bude prehrávať iba disky BD-ROM
a DVD VIDEO (iba prehrávanie)
označené rovnakými kódmi oblasti
alebo značkou ALL .
64SK
Kontajner Prípona
MPEG-1 Video*1 PS
.m2ts, .mts
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
Motion JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
MPEG4/AVC*5
Formát videa
Kontajner Prípona
AVCHD*1*7
AVCHD Format
Folder*8
Hudba
Zvukový kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM
.wav, .mka*6
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
Fotografie
Formát fotografie
Prípona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*9
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
*1
Poznámka
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti
od ich formátu, kódovania, podmienok
nahrávania alebo stavu servera DLNA.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa
nemusia prehrať.
• Pri niektorých súboroch nemusí byť možné
používať funkciu rýchleho posunu dopredu
alebo dozadu.
• Systém neprehráva šifrované súbory, napríklad
pomocou technológie DRM a Lossless.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky na diskoch BD, DVD,
CD a v zariadeniach USB:
– priečinky až v 9. vrstve (vrátane koreňového
priečinka),
– až 500 súborov alebo priečinkov v jednej
vrstve.
65SK
Ďalšie informácie
Systém nemusí prehrávať tento formát súboru
na serveri DLNA.
Systém dokáže prehrávať na serveri DLNA
iba obraz so štandardným rozlíšením.
*3
Systém neprehráva súbory vo formáte DTS
na serveri DLNA.
*4 Systém dokáže prehrávať na serveri DLNA
iba súbory vo formáte Dolby Digital.
*5
Systém podporuje formát AVC úrovne
najviac 4.1.
*6
Systém neprehráva tento formát súboru na
serveri DLNA.
*7 Systém dokáže prehrávať formát AVCHD
verzie 2.0 (AVCHD 3D/Progressive).
*8
Systém prehráva súbory vo formáte AVCHD
nahraté pomocou digitálnej videokamery atď.
Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak
nebol správne finalizovaný.
*9 Systém neprehráva animované súbory
PNG ani GIF.
*10
V prípade súborov MPO, ktoré nie sú
trojrozmerné, sa zobrazí iba kľúčový
obrázok alebo prvý obrázok.
*2
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky uložené na serveri DLNA:
– priečinky až v 19. vrstve,
– až 999 súborov alebo priečinkov v jednej
vrstve.
• Systém podporuje snímkovú frekvenciu:
– až do 60 snímok/s len pre formát AVCHD,
– až do 30 snímok/s pre videokodeky.
• Systém podporuje bitovú rýchlosť videa až do
40 Mb/s.
• Systém podporuje obrazové rozlíšenie až do
1920 × 1080p.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia z triedy
veľkokapacitných zariadení (MSC) (napríklad
pamäť flash alebo pevný disk), zariadenia
na zachytávanie statických snímok (SICD)
a klávesnice so 101 klávesmi.
• Systém nemusí prehrávať videosúbory
s vysokou bitovou rýchlosťou z disku
DATA CD plynulo. Videosúbory s vysokou
bitovou rýchlosťou sa odporúča prehrávať
z disku DATA DVD alebo DATA BD.
Podporované zvukové
formáty
Systém podporuje nasledujúce zvukové
formáty.
Funkcia
Formát
Špecifikácie
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ/predný P:
40 W + 40 W (pri 3 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P:
40 W (na kanál pri 3 ohmoch, 1 kHz)
Hlbokotónový reproduktor:
70 W (pri 6 ohmoch, 80 Hz)
Vstupy (analógové)
AUDIO IN
Citlivosť: 2 V/700 mV
Vstupy (digitálne)
Televízor (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podporované formáty. LPCM 2CH
(až do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
BD/DVD
TV
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
Časť HDMI
DTS-ES Discrete
6.1, DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
Konektor
Typ A (19 kolíkov)
DTS96/24
a
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD Master
Audio
a
Systém BD/DVD/CD
Časť USB
Port
–
a: podporovaný formát.
–: nepodporovaný formát.
* Dekódované ako jadro DTS.
Poznámka
V prípade formátu LPCM 2ch sa pri používaní
funkcie TV podporuje vzorkovacia frekvencia
digitálneho signálu až vo výške 48 kHz.
66SK
Systém formátu signálu
NTSC/PAL
(USB):
Typ A (na pripojenie pamäťového
zariadenia USB, čítacieho zariadenia
pamäťových kariet, digitálnych
fotoaparátov a digitálnych videokamier)
Časť LAN
Terminál LAN (100)
Konektor 100BASE-TX
Bezdrôtová sieť LAN
Súlad so štandardmi
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencia a kanály
Pásmo 2,4 GHz: kanály 1 – 13
Časť Bluetooth
1)
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina,
bezšnúrový telefón, citlivosť príjmu,
výkon antény, operačný systém, softvérová
aplikácia atď.
2) Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel
komunikácie Bluetooth medzi zariadeniami.
3)
Kodek: kompresia zvukového signálu a formát
konverzie
4)
Kodek čiastkového pásma
Ladenie v pásme FM
Systém
Digitálny syntezátor so slučkou
fázového závesu riadený kryštálom
Ladiaci rozsah
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom
po 50 kHz)
Anténa
Drôtová anténa FM
Reproduktory
Predný (SS-TSB121)
Približné rozmery (š/v/h)
95 mm × 189 mm × 80 mm
Hmotnosť (približne)
0,49 kg (s reproduktorovým káblom)
Hlbokotónový reproduktor
(SS-WSB121)
Približné rozmery (š/v/h)
177 mm × 280 mm × 245 mm
Hmotnosť (približne)
2,7 kg (s reproduktorovým káblom)
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50 alebo 60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 60 W
Pohotovostný režim: 0,3 W (Podrobné
informácie o nastavení nájdete v časti
str. 43.)
Približné rozmery (š/v/h)
430 mm × 50,5 mm × 296 mm vrátane
vystupujúcich častí
Hmotnosť (približne)
2,6 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
• Spotreba energie v pohotovostnom
režime: 0,3 W
• Pomocou plne digitálneho zosilňovača
S-Master možno dosiahnuť viac než
85-percentnú účinnosť napájania zostavy
zosilňovača.
67SK
Ďalšie informácie
Komunikačný systém
Špecifikácie Bluetooth, verzia 3.0
Výstup
Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Čiara priamej viditeľnosti približne
10 m1)
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz
Spôsob modulácie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily Bluetooth2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 44,1 kHz, 48 kHz)
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
68SK
Jazyk
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Kód
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jazyk
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Kód
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jazyk
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Kód
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jazyk
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nezadaný
Zoznam kódov na rodičovskú ochranu a kódov oblastí
Kód
2044
2047
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
2174
2200
Oblasť
Argentína
Austrália
Belgicko
Brazília
Čile
Čína
Dánsko
Filipíny
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Kód
2376
2219
2248
2238
2239
2276
2093
2304
2333
2363
2362
Oblasť
Holandsko
Hongkong
India
Indonézia
Írsko
Japonsko
Kolumbia
Kórea
Luxembursko
Malajzia
Mexiko
Kód
2109
2379
2390
2427
2428
2436
2046
2489
2501
2149
2184
Oblasť
Nemecko
Nórsko
Nový Zéland
Pakistan
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Spojené
kráľovstvo
Kód
2086
2499
2543
2254
2528
Oblasť
Švajčiarsko
Švédsko
Taiwan
Taliansko
Thajsko
Ďalšie informácie
69SK
Register
Čísla
I
3D 26
Informácie o licenciách na softvér 52
Informácie o prehrávaní 26
Informácie o systéme 52
Inicializovať osobné informácie 54
Internetové nastavenia 53
Internetové pripojenie k službe BD 51
Internetový obsah 31
A
A/V SYNC 37
Aktualizácia 47
Automatické spustenie funkcie PARTY 53
Automatické zobrazenie 52
Automatický pohotovostný režim 52
B
BD-LIVE 25
Bluetooth 27
BONUSVIEW 25
BRAVIA Sync 40
D
Detská zámka 43
Diagnostika pripojenia k sieti 53
Diaľkové ovládanie 13
Disk CD 63
Disk DVD 63
Displej predného panela 12
DLNA 32, 53
Dolby Digital 37
DTS 37
F
Formát obrazovky 47
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 48
Heslo 51
70SK
J
Jazyk ponuky disku BD alebo DVD 50
Jazyk ponuky na obrazovke 51
Jazyk titulkov 50
Jazyk zvuku 50
Jednoduché nastavenia siete 54
Jednoduché nastavenie 22
K
Kompresia dynamického rozsahu
zvukov 49
Kontrola prístupu k vykresľovaciemu
zariadeniu 53
Kód oblasti 64
Kód oblasti na rodičovskú ochranu 51
N
Nastavenia obrazovky 47
Nastavenia reproduktorov 41, 50
Hlasitosť 42
Vzdialenosť 41
Nastavenia rodičovskej ochrany 51
Nastavenia servera pripojenia 53
Nastavenia siete 53
Nastavenia sledovania diskov
BD alebo DVD 50
Nastavenia služby Gracenote 52
Nastavenia zvuku 49
Nastavenie trojrozmerného výstupu 47
Nastavenie veľkosti televíznej obrazovky
na trojrozmerné zobrazenie 47
Nastavenie vykresľovacieho zariadenia 53
Nastavenie zmiešavania zvukov na
disku BD 49
NFC 29
O
Obnovenie nastavení 54
Obnovenie výrobných predvolených
nastavení 54
Oslabenie zvuku 49
Osvetlenie hlavnej jednotky 51
Ovládanie pripojenia HDMI 40, 51
Pomer strán pre disky DVD 47
Predný panel 11
Prehrateľné disky 63
Prezentácia 36
R
RDS 40
Registrované vzdialené zariadenia 53
Režim filmovej konverzie 47
Režim FM 38
Režim pozastavenia 49
Režim rýchleho spustenia 52
Rodičovská ochrana pre disky BD 51
Rodičovská ochrana pre disky DVD 51
Rodičovská ochrana pre videá na
internete 51
Šetrič obrazovky 52
T
Testovací tón 42
Typ televízora 47
U
USB 27
V
Videá na internete bez hodnotenia 51
Vrstva prehrávania hybridných
diskov BD 50
Výstup BD-ROM 24p 48
Výstup DVD-ROM 24p 48
Výstup HDMI Deep Colour 48
Výstup zvuku 49
Vzdialené zapínanie 54
Ďalšie informácie
P
Š
W
WEP 21
WPA2-PSK (AES) 21
WPA2-PSK (TKIP) 21
WPA-PSK (AES) 21
WPA-PSK (TKIP) 21
Z
Zadný panel 12
Zoznam kódov jazykov 68
Zvuk multiplexného vysielania 38
Zvukový efekt 50
S
Sieťová aktualizácia 47
SLEEP 42
Spätný zvukový kanál 51
71SK
Softvér tohto systému sa v budúcnosti môže aktualizovať. Podrobnosti o dostupných
aktualizáciách nájdete na nasledujúcej adrese URL.
http://support.sony-europe.com/
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising