Sony | CFD-S50 | Sony CFD-S50 Prehrávač diskov CD/kaziet Návod na použitie

4-474-863-62(1)
Základné funkcie
Zadná časť
Počúvanie rádia
1 Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM
 zvoľte pásmo „FM“ alebo „AM“.
Personal Audio System
Návod na obsluhu
2 Podržte stlačené TUNE + alebo  
dovtedy, kým sa číslice frekvencie na
displeji nezačnú meniť.
Zaznamenávanie na pásku
Pred spustením procesu skontrolujte
nasledujúce položky.
Používajte len pásky typu I (normálne). V
tomto systéme nie je možné používať
žiadny iný typ pások.
Uistite sa, že plôška na ochranu proti
prepísaniu nie je odstránená. Ak je táto
plôška odstránená, prelepte otvor lepiacou
páskou.
1 Pripravte si zdroj, ktorý chcete
zaznamenávať.
©2013 Sony Corporation
 Zaznamenanie skladieb CD-DA alebo
súborov MP3 na disku
Printed in China
Toto zariadenie začne automaticky prechádzať
cez rádiové frekvencie a zastaví sa, keď nájde
zreteľnú stanicu. Pri príjme stereofónneho
vysielania v pásme FM bude na displeji svietiť
„ST“.
Ak nemôžete naladiť stanicu pomocou režimu
automatického ladenia, opakovaným
stláčaním TUNE + alebo   meňte
frekvenciu po jednotlivých krokoch.
CFD-S50
Likvidácia starých elektrických
a elektronických prístrojov
(vzťahuje sa na Európsku úniu
a európske krajiny so
systémami oddeleného zberu)
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti,
zníži sa nebezpečenstvo požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
Na prístroj neklaďte predmety naplnené
kvapalinami, ako napríklad vázy, ani zariadenie
nevystavujte pôsobeniu kvapalín, inak hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Keďže zariadenie sa vypína odpojením sieťovej
zástrčky, pripojte zariadenie do ľahko prístupnej
sieťovej zásuvky. Ak si všimnete, že zariadenie sa
správa neobvykle, okamžite odpojte sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Prístroj zapojený do zásuvky v stene nie je
odpojený od zdroja napájania (siete), aj keď je
vypnutý.
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale
znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný
ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do
príslušnej zberne na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení.
Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na
zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto
výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa,
v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
 Tlačidlo POWER (alebo
OPERATE)
 Tlačidlá funkcií
Tlačidlo RADIO FM/
AM–AUTO PRESET
Tlačidlo TAPE
Tlačidlo CD
Tlačidlo AUDIO IN
 Tlačidlo TUNE/ (priečinok) +
Tlačidlo TUNE/
(priečinok) 
 Kryt priestoru na vkladanie
diskov CD
 Tlačidlá ovládania pásky
Tlačidlo  (pozastavenie)
Europe Only
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného
priestoru, ako napríklad do knižnice alebo
skrinky.
Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže
spôsobiť stratu sluchu.
Batérie (batérie alebo vložené batérie)
nevystavujte na dlhší čas nadmernému teplu,
napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
Typový štítok a dôležité informácie týkajúce sa
bezpečnosti sa nachádzajú na vonkajšej strane
spodnej časti.
Oznam pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa
týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v
ktorých platia smernice EÚ.
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje
požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie
treba adresovať na autorizovaného zástupcu
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných záležitostiach prosím
kontaktujte adresy uvedené v separátnych
servisných alebo záručných dokumentoch.
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že
batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť
spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých
batériách môže byť tento symbol použitý
v kombinácii s chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute
alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom
prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie,
túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný
personál. Aby ste zaručili, že batéria bude
správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok
na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu
z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Upozornenie týkajúce sa
licencií a ochranných známok
Technológia a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 sa používajú na základe licencie od
spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.
Zdroje napájania
Pripojte sieťový napájací kábel , alebo vložte šesť batérií R14 (veľkosti C) (nie sú súčasťou dodaného
príslušenstva) do priestoru pre batérie .
Tlačidlo  (zastavenie/
otvorenie)
Tlačidlo  (zrýchlený
pohyb dopredu)
Tlačidlo  (zrýchlený
pohyb dozadu)
Tlačidlo  (prehrávanie)*
Tlačidlo  (zaznamenávanie)
 Tlačidlo PUSH OPEN/CLOSE 
Tlačidlo  (posun
dozadu)/PRESET 
Tlačidlo  (posun
dopredu)/PRESET +
Tlačidlo  (prehrávanie/
pozastavenie)/MANUAL
PRESET*
Tlačidlo  (zastavenie)
Pred použitím zariadenia
Zapnutie alebo vypnutie napájania
Stlačte POWER (alebo OPERATE) . Napájanie
tohto zariadenia je možné zapnúť aj pomocou
funkcie priameho zapnutia napájania (nižšie).
V tomto návode sú jednotlivé úkony vysvetlené
hlavne s použitím funkcie priameho zapnutia
napájania.
Používanie funkcie priameho
zapnutia napájania
Stlačte CD , TAPE , RADIO FM/AM  alebo
AUDIO IN , pokiaľ je zariadenie vypnuté. Zapne
sa napájanie spolu s príslušnou zvolenou
funkciou.
Nastavenie hlasitosti
Stlačte VOLUME + alebo  .
Úroveň hlasitosti tohto zariadenia je možné
nastaviť v krokoch od 0 do 31.
Počúvanie cez slúchadlá
Pripojte slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá) .
Zosilnenie hlbokých tónov
Stlačte MEGA BASS .
Na displeji sa rozsvieti „MEGA BASS“.
Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zvuku, znova
stlačte toto tlačidlo.
 Tlačidlo VOLUME 
Tlačidlo VOLUME +*
 Tlačidlo MEGA BASS
 Tlačidlo DISPLAY/ENTER
 Kryt priestoru na vkladanie
kazetových pások
 Indikátor OPR/BATT
 Tlačidlo MODE
 Konektor AC IN
Konektor  (slúchadlá)
 Konektor AUDIO IN
*  , VOLUME +  a  
majú hmatový bod.
Ďalšie funkcie
Ak chcete
Vykonajte toto
Pozastaviť
prehrávanie
Stlačte  . Ak sa chcete
vrátiť k prehrávaniu, znova
stlačte toto tlačidlo.
Zastaviť
prehrávanie
Stlačte  . Keď stlačíte 
 po zastavení prehrávania,
prehrávanie sa spustí od
začiatku skladby/súboru,
ktoré sa naposledy prehrávali
(Obnovenie prehrávania).
Zrušiť
obnovenie
prehrávania
Dvakrát stlačte  . Keď
stlačíte   po zrušení
obnovenia prehrávania,
prehrávanie sa spustí od
začiatku prvej skladby/
prvého súboru.
Zvoliť priečinok Stlačte
na disku MP3
Zvoliť skladbu/
súbor
+ alebo  .
Stlačte  alebo  .
Môžete preskakovať skladby/
súbory po jednej/jednom.
Nájsť bod v
Podržte stlačené  alebo
skladbe/súbore   počas prehrávania a v
požadovanom bode uvoľnite
tlačidlo. Pri vyhľadávaní bodu
počas pozastavenia
prehrávania, stlačením  
spustite prehrávanie po
nájdení požadovaného bodu.
Prehrávanie hudobného
disku
V tomto zariadení je možné prehrávať
nasledujúce typy diskov.
Zvukové disky CD, na ktorých sú zaznamenané
zvukové stopy CD-DA vo formáte disku CD-DA
Disky CD-R/CD-RW, na ktorých sú
zaznamenané zvukové stopy CD-DA vo
formáte disku CD-DA.
Disky CD-R/CD-RW, na ktorých sú zvukové
súbory MP3 zaznamenané v ISO 9660 Level 1/
Level 2 alebo Joliet
zvoľte pásmo.
dovtedy, kým na displeji nezačne blikať
„FM-xx“ alebo „AM-xx“.
3 Podržte stlačené RADIO FM/AM 
dovtedy, kým sa nezobrazí aktuálny krok
ladenia.
4 Stlačením  alebo   zvoľte
požadovaný krok ladenia.
Zvoliť je možné „FM 50K“ (pre 50 kHz interval)
alebo „FM 100K“ (pre 100 kHz interval) v
pásme FM a „AM 9K“ (pre 9 kHz interval) alebo
„AM 10K“ (pre 10 kHz interval) v pásme AM.
5 Stlačte ENTER .
Zmenou intervalu ladenia sa vymažú všetky
predvolené stanice v pásme FM/AM uložené v
pamäti tohto zariadenia. Po zmene intervalu
ladenia znovu nastavte svoje predvolené stanice.
Zlepšenie rádiového príjmu
Zmenou orientácie antény zlepšite príjem v
pásme FM.
Poradie prehrávania priečinkov a súborov je
nasledovné:
Zmenou orientácie samotného tohto zariadenia
zlepšite príjem v pásme AM.
Prehrávanie pásky
Pred spustením procesu skontrolujte
nasledujúce položky.
Používajte len pásky typu I (normálne). V
tomto systéme nie je možné používať
žiadny iný typ pások.
Ak sa vyskytne uvoľnená
časť pásky, previňte danú
uvoľnenú časť pomocou
ceruzy, aby nedošlo k
poškodeniu pásky alebo
tohto zariadenia.
1 Stlačením TAPE  zapnite funkciu pásky.
2 Stlačte   (), vložte kazetovú pásku
do priestoru na vkladanie kazetových
pások () a potom zatvorte jeho kryt.
Poznámky
Vymeňte batérie, keď indikátor OPR/BATT  stmavne, alebo keď sa zariadenie nebude dať používať. Vymeňte
všetky batérie za nové. Pred výmenou batérií nezabudnite vybrať disk CD alebo pásku a odpojiť akýkoľvek
voliteľný komponent od tohto zariadenia.
 Ak chcete používať toto zariadenie s napájaním z batérií, odpojte sieťový napájací kábel od tohto zariadenia a
elektrickej zásuvky.
Použitie funkcie úspory energie (len európske modely)
Toto zariadenie je vybavené funkciou automatického pohotovostného režimu. Toto zariadenie s touto
funkciou automaticky prejde do pohotovostného režimu po uplynutí približne 15 minút, ak sa nevykoná
žiadny úkon ani sa na výstup neprivedie zvukový signál.
Poznámky
Celkový čas prehrávania
(Príklad: keď sa načíta disk MP3)
Celkový
počet
priečinkov
Celkový
počet
skladieb
3 Stlačením   spustite prehrávanie.
 Zobrazený obsah začne blikať na displeji približne 2 minúty pred prechodom do pohotovostného režimu.
 V pohotovostnom režime s pripojeným sieťovým napájacím káblom sa na displeji zobrazí „STANDBY“ (len
európske modely).
Funkcia automatického pohotovostného režimu nie je dostupná pri funkcii FM/AM.
 Po vložení disku zariadenie načíta všetky súbory
uložené na danom disku. Počas toho bude blikať
„READ“. Ak sa na disku nachádza veľa priečinkov,
ale sa na ňom nachádzajú súbory v inom formáte
ako MP3, môže trvať dlhý čas, kým začne
prehrávanie alebo spustenie prehrávania
nasledujúceho súboru vo formáte MP3.
Odporúčame, aby sa pri vytváraní MP3 diskov
vylúčili iné súbory ako vo formáte MP3 alebo
nepotrebné priečinky.
 Počas prehrávania sa priečinky, ktoré neobsahujú
súbory vo formáte MP3, preskočia.
 Tento systém dokáže prehrávať len súbory vo
formáte MP3, ktoré majú príponu súboru „.mp3“.
Vezmite do úvahy, že aj v prípade, že má názov
súboru správnu príponu, ale daný súbor bol
vytvorený v odlišnom zvukovom formáte, toto
zariadenie môže vydávať hluk alebo môže
nesprávne fungovať.
Formát MP3 PRO nie je podporovaný.
 Toto zariadenie nedokáže prehrávať zvukové
súbory uložené na disku v nasledujúcich
prípadoch:
Keď celkový počet zvukových súborov presiahne
413.
Keď celkový počet priečinkov na jednom disku
presiahne 99.
Keď úroveň adresára (hĺbka priečinkov)
presiahne 9 (vrátane koreňového priečinka
„ROOT“).
Zmena režimov prehrávania
(Príklad: zvukový disk CD)
Čas prehrávania*1
(Príklad: disk MP3)
Čas prehrávania*2*3
*1Po každom stlačení DISPLAY  sa bude
prostredie prehrávania prepínať medzi
zobrazením času prehrávania a zobrazením
čísla aktuálnej skladby.
*2Ak je čas prehrávania dlhší ako 100 minút, na
displeji sa zobrazí „--:--“.
*3Po každom stlačení DISPLAY  sa bude
prostredie prehrávania prepínať medzi
zobrazením času prehrávania a zobrazením
čísla aktuálnej skladby a čísla priečinka, ktorý
obsahuje danú skladbu.
Opakovane stláčajte MODE , pokiaľ je
zastavené prehrávanie disku.
Podrobnosti nájdete v časti „Voľba režimu
prehrávania“.
(tlačidlo prehrávania   sa
automaticky stlačí súčasne).
Tipy
 Nastavenie hlasitosti alebo zvýraznenie zvuku
nebude mať vplyv na úroveň hlasitosti
zaznamenávania.
 Ak program v pásme AM vydáva piskľavý zvuk po
stlačení   v kroku 3, opakovaným stláčaním
MODE  zvoľte polohu ISS (spínač potlačenia
rušenia), ktorý môže potlačiť šum.
 Aby sa zaistili čo najlepšie výsledky
zaznamenávania, pri zaznamenávaní použite
sieťové napájanie ako zdroj napájania.
Ďalšie funkcie
Ak chcete
Vykonajte toto
Zastaviť
Stlačte  .
zaznamenávanie
Čiastočné zaznamenanie aktuálnej
skladby CD-DA alebo súboru MP3
Stlačením   pozastavte prehrávanie na
mieste, od ktorého chcete spustiť
zaznamenávanie a potom stlačte  .
Zaznamenanie obľúbených skladieb
CD-DA alebo súborov MP3 na disku
Priečinok
Súbor MP3
3 Stlačením   spustite zaznamenávanie
Pozastaviť
Stlačte  . Ak chcete
zaznamenávanie obnoviť zaznamenávanie,
znova stlačte toto tlačidlo.
Poznámky týkajúce sa diskov MP3
V tomto zariadení používajte alkalické batérie. Použitie mangánových
batérií sa neodporúča, keďže tento typ batérií má mimoriadne krátku výdrž.
2 Stlačte   (), vložte kazetovú pásku
1 Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM 
Sieťový napájací kábel (súčasť
dodaného príslušenstva)
(Príklad: keď je vložený zvukový disk CD)
Stlačte AUDIO IN  a pripojte voliteľný
komponent a potom spustite prehrávanie.
(len modely určené pre Filipíny, Singapur,
Malajziu a Indiu)
Interval ladenia FM/AM sa dá zmeniť, ak je to
potrebné, pomocou nasledujúceho postupu.
Príklad štruktúry priečinkov a
poradie prehrávania
Strana so
štítkom nahor
Disk sa načíta a na displeji sa zobrazia
informácie o disku. Zobrazené informácie sa
menia v závislosti od typu disku (zvukový disk
CD/disk MP3).
 Zaznamenanie zvuku z pripojeného
voliteľného komponentu
Zmena intervalu ladenia FM/AM
Obnovenie prehrávania sa zruší, ak otvoríte priestor
na vkladanie diskov CD.
1 Stlačením CD  zapnite funkciu CD.
Spodná časť
Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM 
zvoľte pásmo a nalaďte požadovanú stanicu.
Pozrite si časť „Počúvanie rádia“.
do priestoru na vkladanie kazetových
pások () a potom zatvorte jeho kryt.
Tip
disk CD do priestoru na vkladanie diskov
a potom zatvorte kryt.
Do konektora AC IN
Ak je príjem stereofónneho vysielania v pásme FM
zašumený, opakovane stláčajte MODE  dovtedy,
kým sa na displeji nezobrazí „Mono“. Stereofónny
efekt sa síce stratí, ale vysielanie sa zlepší.
 Zaznamenanie programu rádia
2 Podržte stlačené MANUAL PRESET 
2 Stlačte PUSH OPEN/CLOSE  , vložte
Do sieťovej
napájacej zásuvky
alebo
Tip
Stlačte CD  a vložte disk CD do príslušného
priestoru. Nespúšťajte prehrávanie. Pozrite si
časť „Prehrávanie hudobného disku“.
3 Stlačením   spustite prehrávanie.
Ďalšie funkcie
Ak chcete
Zastaviť
prehrávanie
Pozastaviť
prehrávanie
Vykonajte toto
Stlačte  .
Stlačte  . Ak chcete
obnoviť prehrávanie, znova
stlačte toto tlačidlo.
Zrýchlený
Stlačte  alebo  .
pohyb dopredu
alebo dozadu
Vysunutie
kazety
Poznámka
Stlačte  .
Počas prehrávania pásky nevypínajte napájanie. V
opačnom prípade môže dôjsť k poruche. Pred
vypnutím napájania nezabudnite zastaviť
prehrávanie.
Vytvorte program (pozrite si časť „Vytvorenie
vlastného programu (Prehrávanie v
naprogramovanom poradí)“), potom stlačením 
 spustite zaznamenávanie.
Vymazanie kazetových pások so
záznamom
Ak chcete vymazať kazetovú pásku, musíte
zaznamenať ticho namiesto pôvodného
záznamu.
1 Stlačením TAPE  zapnite funkciu pásky.
2 Vložte pásku so záznamom do priestoru
na vkladanie kazetových pások.
3 Stlačte  .
Spustí sa proces vymazávania, pričom sa
predchádzajúci záznam prepíše tichými
dátami.
Bezpečnostné pokyny
Ďalšie funkcie
3 Podržte stlačené MANUAL PRESET 
Zadná časť
dovtedy, kým na displeji nezačne blikať
„FM-xx“ alebo „AM-xx“.
(Príklad: FM)
Disky, ktoré toto zariadenie DOKÁŽE
prehrať
Zvukové disky CD na trhu, ktoré vyhovujú
štandardu CD-DA*1.
Disky CD-R/CD-RW, ktoré obsahujú zvukové
stopy a vyhovujú štandardu CD-DA*1.
Disky CD-R/CD-RW, ktoré obsahujú súbory MP3
a sú finalizované*2 správne.
*1 CD-DA
4 Podržte stlačené PRESET + alebo  
dovtedy, kým nezačne na displeji blikať
číslo predvoľby požadovanej stanice.
5 Stlačením ENTER  uložte stanicu.
Ak je už zvolenému číslu predvoľby priradená
iná stanica, daná stanica sa nahradí novou
stanicou.
Počúvanie predvolených
rozhlasových staníc
Zrušenie prehrávania v pomiešanom
poradí
Voľba režimu prehrávania
Stlačením   zastavte prehrávanie a potom
opakovane stláčajte MODE  dovtedy, kým
„SHUF“ nezmizne z displeja.
Pri zastavenom prehrávaní disku je možné toto
zariadenie nastaviť na prehrávanie skladieb
alebo súborov opakovane alebo v náhodnom
poradí.
Počas prehrávania v pomiešanom poradí sa nedá
zvoliť predchádzajúca skladba/predchádzajúci
súbor stlačením  .
Vytvorenie vlastného programu
(Prehrávanie v naprogramovanom
poradí)
Po každom stlačení tlačidla sa bude indikátor
meniť nasledovne:
2 Stlačením PRESET + alebo   zvoľte
číslo uloženej predvoľby požadovanej
rozhlasovej stanice.
1 Stlačením CD  zapnite funkciu CD.

Opakované prehrávanie jednej skladby (
1)

Opakované prehrávanie všetkých skladieb (
)
2 Opakovane stláčajte MODE  dovtedy,
kým sa na displeji nezobrazí „PGM“.
)*

Opakované prehrávanie zvoleného priečinka
( , )*

3 Stlačením  alebo   zvoľte
Prehrávanie v pomiešanom poradí (SHUF)

Prehrávanie v naprogramovanom poradí
(PGM)
skladbu/súbor a potom stlačte ENTER .

Opakované prehrávanie v naprogramovanom
poradí ( , PGM)
Pripojenie voliteľných
komponentov
Z voliteľného komponentu, ako je prenosný
digitálny hudobný prehrávač, môžete získať zvuk
prostredníctvom reproduktorov tohto zariadenia.
Pred vykonávaním akéhokoľvek zapojenia
nezabudnite vypnúť napájanie jednotlivých
komponentov.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
pripájaného komponentu.
Skladba/súbor sa naprogramuje a zobrazí sa
číslo kroku programu.
(Príklad: programovanie skladieb CD-DA)
Číslo kroku
V režime normálneho prehrávania alebo
prehrávania v naprogramovanom poradí je
možné nastaviť toto zariadenie na opakované
prehrávanie skladieb CD-DA na zvukovom disku
CD alebo súborov MP3 na disku CD-R/CD-RW.
Opakovaným stláčaním DISPLAY  môžete
skontrolovať počet naprogramovaných krokov
(skladieb/súborov).
naprogramovanom poradí.
2 Postupujte nasledovne.
Ak chcete
Vykonajte toto
zopakovať
prehrávanie
Jedna skladba/ 1 Opakovane stláčajte MODE
 dovtedy, kým sa
jeden súbor
nezobrazí „ 1“.
2 Stlačením  alebo  
zvoľte skladbu/súbor,
ktorého prehrávanie chcete
opakovať. Keď chcete určiť
priečinok, ktorý obsahuje
súbory MP3, najprv
+ alebo  
stlačením
zvoľte priečinok a potom
stlačením  alebo  
zvoľte súbor.
3 Stlačením   spustite
opakované prehrávanie.
1 Opakovane stláčajte MODE
Všetky
 dovtedy, kým sa
skladby/súbory
nezobrazí „ “.
2 Stlačením   spustite
opakované prehrávanie.
1 Opakovane stláčajte MODE
 dovtedy, kým sa
nezobrazia „ “ a „ “.
2 Zvoľte priečinok stlačením
+ alebo  .
3 Stlačením   spustite
opakované prehrávanie.
1 Naprogramujte skladby/
Naprograsúbory (pozrite si časť
mované
„Vytvorenie vlastného
skladby/súbory
programu (Prehrávanie v
naprogramovanom
poradí)“).
2 Podržte stlačené MODE 
dovtedy, kým sa na displeji
nezobrazia „PGM“ a „ “.
3 Stlačením   spustite
opakované prehrávanie.
Vytvorený program zostane k dispozícii až
dovtedy, kým neotvoríte kryt priestoru na
vkladanie diskov CD alebo nevypnete
napájanie zariadenia. Ak chcete znova prehrať
ten istý program, stlačte  .
Ak sa pokúsite naprogramovať 26 skladieb/súborov
alebo viac, na displeji sa zobrazí „FULL“.
Zrušenie prehrávania v
naprogramovanom poradí
Stlačením   zastavte prehrávanie a potom
opakovane stláčajte MODE  dovtedy, kým
„PGM“ nezmizne z displeja.
Vymazanie všetkých skladieb/súborov z
aktuálneho programu
Zastavte prehrávanie a potom stlačte  .
Zobrazí sa „noSTEP“ a môžete vytvoriť nový
program, a to podľa postupu „Vytvorenie
vlastného programu (Prehrávanie v
naprogramovanom poradí)“.
Predvoľba rozhlasových
staníc
Rozhlasové stanice sa dajú uložiť do pamäte
tohto zariadenia. Predvoliť je možné maximálne
30 rozhlasových staníc, 20 v pásme FM a 10 v
pásme AM.
1 Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM
 zvoľte pásmo.
“
2 Podržte stlačené AUTO PRESET 
dovtedy, kým nezačne blikať na displeji
„AUTO“.
Prehrávanie skladieb/súborov v
náhodnom poradí (Prehrávanie v
pomiešanom poradí)
Toto zariadenie je možné nastaviť na prehrávanie
skladieb CD-DA na zvukovom disku CD alebo
súborov MP3 na disku CD-R/CD-RW v náhodnom
poradí.
1 Stlačením CD  zapnite funkciu CD.
3 Stlačením ENTER  uložte stanicu.
Stanice sa ukladajú do pamäte od nižších po
vyššie frekvencie.
Pred prehrávaním vyčistite disk
CD pomocou čistiacej handričky.
Disky CD utierajte od stredu
smerom von. Ak sa na disku
nachádzajú škrabance, nečistota
alebo otlačky prstov, môže sa
vyskytnúť chyba sledovania
zvukových stôp.
Nepoužívajte roztoky, ako sú benzín,
rozpúšťadlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené na
vinylové LP platne.
Disky CD nevystavujte pôsobeniu priameho
slnečného žiarenia ani zdrojom tepla, ako sú
vetracie kanály s horúcim vzduchom, ani ich
nenechávajte v aute zaparkovanom na
priamom slnku, keďže vnútri auta môže dôjsť k
značnému zvýšeniu teploty.
Na disky CD nelepte papiere ani štítky a dbajte
na to, aby nedošlo k poškrabaniu povrchu
diskov CD.
Po prehraní uložte disk CD do jeho obalu.
Poznámka k duálnym diskom
Duálny disk je obojstranný disk, ktorý spája
nahratý materiál typu DVD na jednej strane
s digitálnym zvukovým materiálom na druhej
strane. Avšak, keďže strana so zvukovým
materiálom nezodpovedá štandardu pre
kompaktné disky (CD), jeho prehrávanie na
tomto výrobku nie je zaručené.
Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré vyhovujú štandardu diskov CD.
Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú
v ostatnom čase zvukové disky zakódované
pomocou technológií na ochranu autorských
práv. Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj také,
ktoré nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je
možné ich prehrať na tomto výrobku.
Poznámky týkajúce sa kaziet
1 Pripojte konektor AUDIO IN  k
výstupnému konektoru prenosného
digitálneho hudobného prehrávača alebo
iného komponentu pomocou zvukového
prepojovacieho kábla (nedodáva sa).
2 Zapnite pripojený komponent.
3 Stlačte AUDIO IN  a spustite
prehrávanie zvuku na pripojenom
komponente.
Odstráňte plôšku na ochranu proti prepísaniu
zo strany A alebo B, aby nedošlo k náhodnému
záznamu. Ak chcete znova použiť pásku na
záznam, zakryte vylomenú plôšku pomocou
lepiacej pásky.
Strana A
Plôška pre stranu A
Plôška pre stranu B
Použitie kazetovej pásky s dĺžkou prehrávania
viac ako 90 minút sa neodporúča, okrem
dlhého nepretržitého zaznamenávania alebo
prehrávania.
Bezpečnosť
Poznámka
Zrušenie opakovaného prehrávania
Stlačením   zastavte prehrávanie a potom
opakovane stláčajte MODE  dovtedy, kým „
(alebo „ 1“) nezmizne z displeja.
Do konektora
AUDIO IN 
Do komponentu
(napr. prenosného digitálneho
hudobného prehrávača)
ďalšie skladby/súbory.
5 Stlačením   spustite prehrávanie v
Zvolený
priečinok na
disku MP3
Zvukový
prepojovací kábel
(nedodáva sa)
4 Zopakovaním kroku 3 naprogramujte
1 Stlačením CD  zapnite funkciu CD.
Disky CD-R/CD-RW, ktoré sú iné ako tie so
záznamom vo formáte zvukového disku CD
alebo vo formátoch vyhovujúcich ISO 9660
Level 1/Level 2 alebo Joliet
Disky CD-R/CD-RW s nedostatočnou kvalitou
záznamu, disky CD-R/CD-RW, ktoré sú
poškrabané alebo znečistené, alebo disky
CD-R/CD-RW so záznamom vykonaným
pomocou nekompatibilného záznamového
zariadenia
Disky CD-R/CD-RW, ktoré sú nefinalizované
alebo sú finalizované nesprávne
Disky CD-R/CD-RW, ktoré obsahujú súbory
vytvorené v zvukových formátoch iných ako
MP3
Hudobné disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
* Tieto funkcie sú dostupné len pri prehrávaní
súborov MP3 na disku MP3.
Opakované prehrávanie skladieb/
súborov (Opakované prehrávanie)
Disky, ktoré toto zariadenie NEDOKÁŽE
prehrať
Poznámky týkajúce sa diskov
Poradie prehrávania je možné usporiadať pre
maximálne 25 skladieb/súborov na disku.
Normálne prehrávanie (žiadne)

Prehrávanie zvoleného priečinka (
 zvoľte pásmo.
Poznámka
Opakovane stláčajte MODE .

1 Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM
je skratka pre Compact Disc Digital
Audio. Je to záznamový štandard používaný pre
zvukové disky CD.
*2Finalizácia je proces potrebný na to, aby bolo
možné prehrávať disky CD-R/CD-RW
prostredníctvom bežných prehrávačov diskov,
pričom finalizáciu je možné aktivovať alebo
deaktivovať ako voliteľné nastavenie počas
vytvárania disku pomocou väčšiny
záznamových softvérov.
Zvuk z pripojeného komponentu sa bude
vysielať z reproduktorov.
Ak chcete pripojiť toto zariadenie k TV
prijímaču alebo videorekordéru/prehrávaču,
použite predlžovací kábel (nedodáva sa) so
stereofónnym minikonektorom na jednom
konci a dvoma RCA konektormi (Ľ/P) na
druhom konci.
Poznámky
Ak sa konektor AUDIO IN  pripojí k
monofónnemu výstupnému konektoru
digitálneho hudobného prehrávača, zvuk sa
nemusí reprodukovať z pravého reproduktora
tohto zariadenia.
Ak sa konektor AUDIO IN  pripojí k výstupnému
konektoru digitálneho hudobného prehrávača,
môže sa vyskytnúť skreslenie. Ak je zvuk
skreslený, namiesto toho vykonajte pripojenie ku
konektoru slúchadiel.
Ak sa konektor AUDIO IN  pripojí ku konektoru
slúchadiel digitálneho hudobného prehrávača,
zvýšte jeho hlasitosť a potom nastavte hlasitosť
tohto zariadenia.
Keďže je laserový lúč používaný v časti s CD
prehrávačom škodlivý pre oči, nepokúšajte sa
rozoberať vonkajší kryt. Servis zariadenia smú
vykonávať len kvalifikovaní pracovníci.
V prípade, že sa do tohto zariadenia dostane
akýkoľvek pevný predmet alebo kvapalina,
odpojte toto zariadenie od sieťovej napájacej
zásuvky a pred ďalším používaním ho dajte
skontrolovať kvalifikovaným pracovníkom.
Disky neštandardných tvarov (napr. srdce,
štvorec, hviezda) sa nedajú prehrávať v tomto
zariadení. Pri snahe o prehratie takýchto diskov
môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Takéto
disky nepoužívajte.
Zdroje napájania
Pri používaní zariadenia so sieťovým
napájaním použite dodaný sieťový napájací
kábel; nepoužívajte žiadny iný kábel.
Odpojte toto zariadenie od sieťovej napájacej
zásuvky, ak sa nebude dlhodobo používať.
Keď sa nepoužívajú batérie, vyberte ich, aby
nedošlo k poškodeniu, ktoré by mohlo byť
spôsobené únikom elektrolytu z batérií alebo
koróziou.
Umiestnenie
Nenechávajte toto zariadenie na mieste v
blízkosti zdrojov tepla, na mieste vystavenom
pôsobeniu priameho slnečného žiarenia,
nadmernému množstvu prachu alebo
mechanickým nárazom, alebo v aute
vystavenom pôsobeniu priamych slnečných
lúčov.
Neumiestňujte toto zariadenie na šikmý alebo
nestabilný povrch.
Neumiestňujte nič do vzdialenosti 10 mm od
zadnej časti skrinky zariadenia. Vetracie otvory
nesmú byť zakryté, aby mohlo toto zariadenie
správne fungovať a aby sa predĺžila životnosť
jeho komponentov.
Keďže sa pre reproduktory používa silný
magnet, nepribližujte sa s osobnými
kreditnými kartami, ktoré využívajú magnetické
kódovanie ani s hodinkami s pružinovým
naťahovaním, aby nedošlo k možnému
poškodeniu spôsobenému magnetom.
Používanie
2 Opakovane stláčajte MODE  dovtedy,
kým sa na displeji nezobrazí „SHUF“.
Ak sa stanica nedá predvoliť
automaticky
Stanicu so slabým signálom je potrebné predvoliť
manuálne.
3 Stlačením   spustite prehrávanie v
1 Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM
 zvoľte pásmo.
pomiešanom poradí.
Ak sa zariadenie prinesie priamo z chladného
do teplého prostredia, alebo sa umiestni do
veľmi vlhkej miestnosti, môže dôjsť ku
kondenzácii vlhkosti na šošovke vnútri časti s
CD prehrávačom. Ak k tomu dôjde, zariadenie
nebude fungovať správne. V takomto prípade
vyberte disk CD a počkajte asi hodinu, kým sa
vlhkosť neodparí.
Manipulácia so zariadením
Nenechávajte priestor na vkladanie diskov CD
otvorený, aby nedošlo k jeho znečisteniu
prachom a malými úlomkami.
Čistenie skrinky zariadenia
2 Nalaďte požadovanú stanicu.
Vyčistite skrinku zariadenia, panel a ovládacie
prvky pomocou mäkkej handričky mierne
navlhčenej jemným roztokom čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadny druh brúsnej
utierky, čistiaceho prášku ani riedidla, ako je
alkohol či benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
ohľadom vášho zariadenia, obráťte sa na svojho
najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
Riešenie problémov
Všeobecné údaje
Časť s CD prehrávačom
Keď je pripojený sieťový napájací kábel,
napájanie sa nezapne.
Uistite sa, že je sieťový napájací kábel
bezpečne pripojený k sieťovej napájacej
zásuvke.
Napájanie sa nezapne počas činnosti s
napájaním z batérií.
Uistite sa, že sú batérie vložené správne.
Toto zariadenie nečakane prejde do
pohotovostného režimu.
Toto nie je porucha. Ak sa v priebehu približne
15 minút nevykoná žiadny úkon, alebo sa na
výstup neprivedie žiadny zvukový signál,
zariadenie automaticky prejde do
pohotovostného režimu. Pozrite si časť
„Použitie funkcie úspory energie (len európske
modely)“.
Nevysiela sa žiadny zvuk.
Uistite sa, že je zvolená vhodná funkcia pre
zdroj hudby alebo zvuku, ktorý chcete počúvať.
Keď počúvate zariadenie cez reproduktory,
odpojte slúchadlá.
CD/MP3 prehrávač
CD prehrávač neprehráva alebo sa
zobrazí „noDISC“ napriek tomu, že je disk
CD na mieste.
Disk CD umiestnite, prosím, so štítkom nahor.
Vyčistite disk CD.
Vyberte disk CD a nechajte priestor na
vkladanie diskov CD otvorený približne na
jednu hodinu, aby sa odparil kondenzát
vlhkosti.
Disk CD-R/CD-RW je prázdny alebo nie je
finalizovaný.
Na danom disku sa nenachádzajú žiadne
súbory MP3, ktoré by bolo možné prehrať.
Vyskytol sa problém s kvalitou CD-R/CD-RW,
záznamovým zariadením alebo aplikačným
softvérom.
Vymeňte všetky batérie za nové, ak sú vybité.
Znížte úroveň hlasitosti.
Vyčistite disk CD, alebo ho vymeňte, ak je disk
CD značne poškodený.
Zariadenie umiestnite na miesto, na ktorom
nedochádza k vibráciám.
Vyčistite šošovku pomocou bežne dostupného
ofukovacieho zariadenia.
Zvuk môže vypadávať, alebo sa môže ozývať
hluk, keď sa používajú nekvalitné disky CD-R/
CD-RW, alebo sa vyskytuje problém so
záznamovým zariadením či aplikačným
softvérom.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie ako
zvyčajne.
Spustenie nasledujúcich diskov trvá dlhší čas.
Disk so záznamom, ktorý má komplikovanú
stromovú štruktúru.
Disk, ktorý má veľa priečinkov alebo iných
súborov ako MP3.
Rádio
Zvuk je slabý alebo je nedostatočný
príjem.
Vymeňte všetky batérie za nové.
Posuňte toto zariadenie mimo dosahu TV
prijímačov.
Pri príjme v pásme FM vysuňte anténu na celú
dĺžku a zmeňte jej orientáciu tak, aby bol
príjem v pásme FM čo najlepší. Pri príjme v
pásme AM zmeňte orientáciu samotného tohto
zariadenia tak, aby sa dosiahol čo najlepší
príjem.
Ak sa nachádzate v budove, počúvajte blízko
okna.
Ak sa mobilný telefón nachádza blízko tohto
zariadenia, zo zariadenia sa môže ozývať
intenzívny hluk. Udržiavajte telefón mimo
dosahu tohto zariadenia.
Obraz TV prijímača je nestabilný.
Ak počúvate program v pásme FM blízko TV
prijímača s izbovou anténou, premiestnite toto
zariadenie mimo TV prijímača.
Páska
Páska sa po stlačení ovládacieho tlačidla
nehýbe.
Bezpečne zatvorte kryt priestoru na vkladanie
kaziet.
Tlačidlo   nefunguje, alebo sa páska
nezačne prehrávať či zaznamenávať.
Skontrolujte, či nebola odstránená plôška na
ochranu proti prepísaniu.
Nekvalitné alebo skreslené prehrávanie,
zaznamenávanie či vymazávanie.
Vyčistite povrch prítlačného valčeka,
prehrávacej/záznamovej hlavy a vymazávacej
hlavy tak, ako je to znázornené nižšie, a to
pomocou suchého vatového tampónu. Ak sú
povrchy aj naďalej znečistené, vyčistite ich
pomocou vatového tampónu navlhčeného v
bežne dostupnom čistiacom roztoku.
Páčka*
Hnací
hriadeľ
Systém
Systém digitálneho zvukového signálu
kompaktných diskov
Vlastnosti laserovej diódy
Vyžarovanie: nepretržité
Výkon lasera: menej ako 44,6 μW
(Hodnota výkonu sa meria vo vzdialenosti
približne 200 mm od povrchu šošovky na
bloku optickej prenosky s otvorom 7 mm.)
Počet kanálov
2
Frekvenčná odozva
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Pomalé a rýchle kolísanie výšky tónu
Pod merateľným limitom
Podporovaný zvukový formát
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Prenosové rýchlosti: 32 kb/s  320 kb/s,
premenlivá prenosová rýchlosť VBR
Vzorkovacie frekvencie: 32/44,1/48 kHz
Rádio
Frekvenčný rozsah
Modely určené pre Európu, Austráliu, Taiwan
a arabské krajiny
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz krok)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz krok)
Model určený pre Kóreu
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz krok)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz krok)
Modely určené pre Filipíny, Singapur, Malajziu
a Indiu
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz krok)
87,5 MHz  108 MHz (50 kHz krok)
AM: 530 kHz  1 610 kHz (10 kHz krok)
531 kHz  1 602 kHz (9 kHz krok)
Antény
FM: Teleskopická anténa
AM: Zabudovaná feritová tyčová anténa
Kazetový prehrávač
Záznamový systém
4-stopový 2-kanálový, stereofónny
Čas rýchleho prevíjania
Približne 150 s (sek.) s kazetou značky Sony
C-60
Frekvenčná odozva
Typ I (normálny): 80 Hz  10 000 Hz
Vstup
Zvuk vypadáva.
Prítlačný
valček
Technické údaje
Vymazávacia
hlava
Prehrávacia/
Záznamová hlava
* Odkryte vymazávaciu hlavu
stlačením tlačidla
zaznamenávania ( ) pri
súčasnom podržaní páčky v
spodnej polohe.
Odmagnetizujte hlavy pomocou bežne
dostupného zariadenia na odmagnetizovanie
hláv.
Používajte kazetovú pásku typu I (normálnu). V
tomto systéme nie je možné používať pásky
typu IV (kovové) ani typu II (high position).
Tieto typy môžu spôsobiť skreslenie zvuku.
Ak problém pretrváva aj po vyskúšaní
navrhovaných riešení, odpojte sieťový napájací
kábel alebo vyberte všetky batérie. Keď zhasnú
všetky indikátory na displeji, znova pripojte
sieťový napájací kábel, alebo znovu vložte
batérie. Ak problém aj naďalej pretrváva, obráťte
sa na svojho najbližšieho predajcu výrobkov
značky Sony.
AUDIO IN
Stereofónny minikonektor
Výstup
 (slúchadlá) stereofónny minikonektor
Pre slúchadlá s impedanciou 16   32 
Všeobecné údaje
Reproduktor
Plný rozsah, 8 cm priemer, 4 , kužeľovitý typ
(2)
Výstupný výkon
1,7 W + 1,7 W (pri 4 , 10% harmonické
skreslenie)
Požiadavky na napájanie
Modely určené pre Európu a Austráliu
230 V striedavého prúdu, 50 Hz (sieťové
napájanie)
9 V jednosmerného prúdu (6 batérií R14
(veľkosti C))
Model určený pre Taiwan
120 V striedavého prúdu, 60 Hz (sieťové
napájanie)
9 V jednosmerného prúdu (6 batérií R14
(veľkosti C))
Modely určené pre Filipíny, Singapur, Malajziu
a Indiu
30 V  240 V striedavého prúdu, 50 Hz
2
(sieťové napájanie)
9 V jednosmerného prúdu (6 batérií R14
(veľkosti C))
Model určený pre Kóreu
220 V striedavého prúdu, 60 Hz (sieťové
napájanie)
9 V jednosmerného prúdu (6 batérií R14
(veľkosti C))
Model určený pre arabské krajiny
220 V  240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz
(sieťové napájanie)
9 V jednosmerného prúdu (6 batérií R14
(veľkosti C))
Spotreba energie
12 W striedavého prúdu (približne 0,8 W v
úspornom režime)
Výdrž batérií*1, *2
Prehrávanie diskov CD
Približne 8 hodín (pri úrovni hlasitosti
približne 24)
Zaznamenávanie programov v pásme FM
Približne 19 hodín
Prehrávanie pásky
Približne 13 hodín (pri úrovni hlasitosti
približne 24)
*1Merané podľa štandardov Sony. Skutočná výdrž
batérií sa môže meniť v závislosti od stavu
alebo prevádzkových podmienok tohto
zariadenia.
*2Pri použití alkalických batérií značky Sony
Rozmery
Približne 320 mm × 139 mm × 219 mm (š/v/h)
(vrátane vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť
Približne 2,0 kg
Približne 2,3 kg (vrátane hmotnosti disku,
batérií a kazetovej pásky)
Dodané príslušenstvo
Sieťový napájací kábel (1)
Konštrukčné riešenie a technické parametre
podliehajú zmenám bez upozornenia.
Download PDF

advertising