Sony | CFD-S550L | Sony CFD-S550L Návod na použitie

Odporúčania
Bezpečnos prevádzky
• Nepokúšajte sa demontova kryt
zariadenia, pretože laserový lúč
použitý v prehrávači diskov CD môže
poškodi zrak. Opravy zverte iba
kvalifikovanému pracovníkovi.
• Ak sa do zariadenia dostane
ubovoný predmet alebo tekutina,
odpojte ho od siete a pred alším
používaním ho nechajte skontrolova
odborníkovi.
• Na tomto prehrávači diskov CD nie je
možné prehráva disky
neštandardných tvarov (napr. srdce,
štvorec, hviezda). Pri pokuse o ich
prehrávanie sa zariadenie môže
poškodi. Neštandardné disky
nepoužívajte.
Čistenie skrinky zariadenia
Poznámky ku kazetám
• Ak chcete predís náhodnému
nahrávaniu, vylomte ochrannú plôšku
strany A alebo B. Ak chcete na pásku
znova nahráva, prelepte otvor po
odstránenej plôške lepiacou páskou.
Strana A
Ochranná plôška strany A
Ochranná plôška strany B
• Neodporúča sa používa pásky dlhšie
ako 90 minút, okrem dlhých,
nepretržitých nahrávaní alebo
prehrávaní.
Poznámky k diskom CD
• Pred prehrávaním vyčistite disk CD
čistiacou handričkou. Disk CD
utierajte smerom od stredu disku.
• Skrinku, ovládací panel a ovládacie
prvky utierajte mäkkou látkou, mierne
navlhčenou v jemnom saponáte.
Nepoužívajte drsné čistiace pomôcky
a prášky alebo rozpúšadlá, ako
napríklad alkohol alebo benzín.
Umiestnenie
• Prehrávač neumiestňujte v blízkosti
zdrojov tepla alebo tam, kde môže by
vystavený priamemu slnečnému
žiareniu, nadmernému prachu alebo
mechanickému poškodeniu.
• Prehrávač neumiestňujte na
naklonenej alebo nestabilnej ploche.
• Do vzdialenosti 10 mm od skrinky
prehrávača neumiestňujte žiadne
predmety. Z dôvodu správnej činnosti
prehrávača a dlhšej životnosti
súčiastok musia by ventilačné otvory
voné.
• Ak ponecháte prehrávač v aute
zaparkovanom na slnku, umiestnite ho
na také miesto, ktoré nie je vystavené
priamemu slnečnému žiareniu.
• Osobné kreditné karty s magnetickým
prúžkom alebo mechanické
náramkové hodinky odstráňte z
blízkosti prehrávača, aby ste predišli
ich možnému poškodeniu magnetom
v reproduktoroch.
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete z chladného
miesta na teplé alebo ak ho umiestnite
vo vemi vlhkom prostredí, na
šošovkách vnútri prehrávača diskov
CD sa môže kondenzova vlhkos. V
takom prípade nebude prehrávač
pracova správne. V takomto prípade
disk CD vyberte z prehrávača a
počkajte asi hodinu, kým sa vlhkos
neodparí.
• Ak sa prehrávač dlhšiu dobu
nepoužíval, pred vložením pásky ho
na niekoko minút nastavte do režimu
prehrávania, aby sa zohrial.
Všeobecné
Nezaplo sa napájanie.
• Skontrolujte, či sú batérie vložené
správne.
• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové.
• Ak zariadenie používate na batérie,
prehrávač sa nedá zapnú použitím
diakového ovládača.
Napájanie je vypnuté a striedavo sa
zobrazujú indikátory „bAttErY“ a
„Error“.
• Skontrolujte, či sú batérie vložené
správne.
• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za
nové.
Nepoču žiadny zvuk.
• Upravte hlasitos.
• Pri počúvaní prostredníctvom
reproduktorov odpojte slúchadlá.
Kazetový prehrávač
Páska sa po stlačení príslušného
tlačidla nezačne toči.
• Pevne zatvorte kazetový priestor.
Tlačidlo REC z nefunguje alebo sa
páska nedá prehráva ani nahráva.
• Skontrolujte, či je na páske ochranná
vylamovacia plôška.
Nekvalitný alebo skreslený zvuk pri
prehrávaní a nekvalitné nahrávanie
alebo vymazávanie.
• Čistiacou tyčinkou jemne navlhčenou v
čistiacej kvapaline alebo v alkohole
vyčistite hlavy a prítlačný a hnací valček.
• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za
nové.
• Používate pásku typu TYPE II (high
position) alebo TYPE IV (metal).
Používajte iba pásky typu TYPE I
(normal).
• Odmagnetizujte hlavy bežne dostupným
demagnetizérom hláv.
Šošovka
Je poču šum.
Disky CD-R a CD-RW
Tento prehrávač diskov CD môže
prehráva disky CD-R a CD-RW nahraté
vo formáte CD-DA*, avšak možnos
prehrávania disku môže by závislá od
kvality disku a stavu nahrávacieho
zariadenia.
* CD-DA je skratka pre digitálny
zvukový systém disku CD (Compact
Disc Digital Audio). Je to štandard
nahrávania používaný pre zvukové
disky CD.
Hudobné disky zakódované
pomocou technológií na ochranu
autorských práv
Tento výrobok je navrhnutý na
prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú
štandardu diskov CD. Niektoré
nahrávacie spoločnosti predávajú v
ostatnom čase zvukové disky
zakódované pomocou technológií na
ochranu autorských práv. Medzi týmito
diskami sa vyskytujú aj také, ktoré
nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je
možné ich prehra na tomto výrobku.
S akýmikovek otázkami alebo
problémami týkajúcimi sa prehrávača sa
obráte na najbližšieho obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
Disk CD sa neprehráva alebo sa po
vložení disku CD na displeji zobrazuje
nápis „no dISC“.
• Disk CD vložte označenou stranou s
etiketou smerom nahor.
• Vyčistite disk CD.
• Vyberte disk CD a priestor pre disk CD
nechajte asi hodinu otvorený, aby sa
skondenzovaná vlhkos vysušila.
• Disk CD-R alebo CD-RW nebol
dokončený. Dokončite disk CD-R alebo
CD-RW pomocou nahrávacieho
zariadenia.
• Vyskytol sa problém s kvalitou disku CDR alebo CD-RW, nahrávacieho zariadenia
alebo aplikačného softvéru.
• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za
nové.
Vypadáva zvuk.
• Znížte hlasitos.
• Vyčistite disk CD. Ak je vemi poškodený,
vymeňte ho.
• Prehrávač umiestnite na miesto bez
vibrácií.
• Šošovku vyčistite bežne dostupným
čistiacim prostriedkom.
• Ak používate nekvalitné disky CD-R alebo
CD-RW, alebo ak sa vyskytol problém s
nahrávacím zariadením alebo aplikačným
softvérom, zvuk môže vypadáva alebo
môžete poču šum.
Rádio
Príjem signálu je nekvalitný.
• Ak chcete zlepši príjem signálu v pásme
FM, pootočte anténu.
• Ak chcete zlepši príjem signálu v
pásmach AM, MW alebo LW, pootočte
celým zariadením.
Prehrávač diskov CD
Systém
Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: 780 nm
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti približne 200 mm od povrchu
šošovky objektívu na optickom zbernom
bloku s otvorom 7 mm.)
Rýchlos otáčania
200 ot./min. až 500 ot./min.
(konštantná lineárna rýchlos (CLV))
Počet kanálov
2
Frekvenčný rozsah
20 - 20 000 Hz +1/-2 dB
Kolísanie a nerovnomerný chod
Nedosahuje meratené hodnoty
Volitené príslušenstvo
Súprava slúchadiel Sony MDR
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažu
ani vlhkosti, inak hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
CD Radio
CassetteCorder
FM
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz (krok 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (krok 10 kHz)
Zariadenie neotvárajte, predídete
tak úrazu elektrickým prúdom.
Opravy zverte iba
kvalifikovanému pracovníkovi.
UPOZORNENIE
Návod na používanie
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného
priestoru, ako napríklad do knižnice alebo
skrinky.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy, inak hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Frekvenčný rozsah
Prítlačný valček Vymazávacia hlava
Hnací valček
Nahrávacia a prehrávacia hlava
Diakový ovládač
Diakový ovládač nefunguje.
• Ak sú batérie v diakovom ovládači
vybité, vymeňte ich za nové.
• Skontrolujte, či ste diakový ovládač
nasmerovali na príslušný senzor
prehrávača.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diakovým ovládačom a prehrávačom.
• Skontrolujte, či nie je senzor diakového
ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo svetlu žiarivky.
• Ak používate diakový ovládač, presuňte
sa bližšie k prehrávaču.
Ak napriek uvedených opatreniam
problémy pretrvávajú naalej, odpojte
sieový napájací kábel a vyberte všetky
batérie. Ke sa všetky indikátory z displeja
stratia, znova zasuňte sieový napájací
kábel a vložte všetky batérie. Ak problém
pretrváva, obráte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (krok 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (krok 10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
MF
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antény
FM: Teleskopická anténa
AM/MW/LW: Vstavaná anténová feritová
tyčka
CFD-S550
CFD-S550L
Sony Corporation © 2002
Kazetový prehrávač
Nahrávací systém
4 stopy, 2 kanály, stereo
Rýchlos prevíjania
Približne 120 sekúnd (kazeta Sony C-60)
Frekvenčný rozsah
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz
Všeobecné vlastnosti
Reproduktor
Širokopásmový: priemer 10 cm, 3,2 Ω,
kónusový typ (2)
Vstup
Konektorová zásuvka LINE IN (typ stereo
minijack) (iba typ CFD-S550L):
Minimálna vstupná úroveň 330 mV
Výstupy
Konektor pre slúchadlá (stereofónny, typ
minijack):
Pre slúchadlá s impedanciou 16 - 68 Ω
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (konektor
optického výstupu) (iba typ CFD-S550L):
Vlnová dĺžka: 630 - 690 nm
Maximálny výstupný výkon
5,2 W
Napájanie
Rádiomagnetofón s prehrávačom diskov CD:
Typ určený pre Kóreu:
striedavé napätie 220 V, 60 Hz
Typ určený pre Saudskú Arábiu:
striedavé napätie 110 - 127 V,
220 - 240 V, volitené, 50/60 Hz
Ostatné typy:
striedavé napätie 230 V, 50 Hz
jednosmerné napätie 9 V, 6 batérií typu R20
(vekosti D)
Diakový ovládač:
Jednosmerné napätie 3 V, 2 batérie typu R6
(vekos AA)
Spotreba
20 W, pri striedavom napätí
Životnos batérií
Rádiomagnetofón s prehrávačom diskov CD:
Batérie Sony R20P: približne 13,5 hod.
Zvuk je slabo počutený alebo má
nízku kvalitu.
Alkalické batérie Sony LR20: približne 20
hod.
• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za
nové.
• Prehrávač premiestnite alej od
televízora.
Prehrávanie pásky
• Ak počúvate program v pásme FM v
blízkosti televízora a používate vnútornú
anténu, premiestnite prehrávač alej od
televízora.
Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni
bez predchádzajúceho upozornenia.
Slovensky
Rádio
Nahrávanie v pásme FM
Obraz televízora je nestabilný.
Rozmery
Približne 386 × 173 × 269 mm (š/v/h)
(vrátane vyčnievajúcich častí)
Hmotnos
Približne 3,5 kg (vrátane batérií)
Dodávané príslušenstvo
Sieový napájací kábel (1)
Diakový ovládač (1)
CFD-S550L
Prehrávač diskov CD
• Nepoužívajte rozpúšadlá, ako je
napríklad benzín, riedidlá, bežne
dostupné čistiace prostriedky alebo
antistatický sprej určený na čistenie
vinylových platní LP.
• Disk CD nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu alebo zdrojom
tepla, ako sú napríklad teplovzdušné
rúry, ani ho nenechávajte v aute, ktoré
je zaparkované na slnku, pretože v
kabíne môže výrazne stúpnu teplota.
• Na disk CD nenalepujte žiadne
nálepky ani papieriky a povrch disku
chráňte pred poškrabaním.
• Po skončení prehrávania uložte disk
CD do obalu.
Škrabance, znečistenie a odtlačky
prstov na disku CD môžu spôsobi
chybu sledovania stopy.
Technické parametre
CFD-S550
• V blízkosti zariadenia niekto používa
prenosný telefón alebo iné zariadenie,
ktoré vysiela rádiové vlny. tPremiestnite
ho alej od prehrávača.
Zdroje napájania
• Pred pripojením prehrávača do siete
skontrolujte, či jeho prevádzkové
napätie zodpovedá napätiu v zásuvke
(pozri čas „Technické parametre“) a
použite iba dodávaný napájací kábel.
Iný typ kábla nepoužívajte.
Prepínač na výber napätia sa
nachádza na spodnej strane
prehrávača (iba typ určený pre
Saudskú Arábiu).
• Pokia je zariadenie pripojené k
sieovej zásuvke, nie je odpojené od
siete, a to aj v prípade, že zariadenie
je vypnuté.
• Pri prevádzke na batérie použite šes
batérií typu R20 (vekosti D).
• Ak batérie nepoužívate, vyberte ich z
prehrávača. Predídete tak možným
škodám spôsobeným ich vytekaním
alebo koróziou.
• Štítok s informáciami o prevádzkovom
napätí, spotrebe a s alšími údajmi sa
nachádza na spodnej časti zariadenia.
Riešenie
problémov
Batérie Sony R20P: približne 7,5 hod.
Alkalické batérie Sony LR20: približne 15
hod.
Prehrávanie disku CD
Batérie Sony R20P: približne 2,5 hod.
Alkalické batérie Sony LR20: približne 7
hod.
3-249-674-81 (1)
Zdroje napájania
D
B
C
A
1
do konektora AC IN
Pripojte sieový kábel A alebo vložte šes batérií typu R20 (vekosti D) (nie sú
súčasou) do priestoru pre batérie B .
Poznámky
• Ak indikátor OPR/BATT svieti nevýrazne alebo ak prehrávač prestal fungova, vymeňte
batérie. Všetky batérie vymeňte za nové. Pred výmenou batérií sa musí z prehrávača vybra
disk CD.
• Ak budete prehrávač používa na batérie, odpojte sieový napájací kábel.
• Ak prehrávač používate na batérie, nemôžete ho zapnú použitím diakového ovládača.
Iba typ určený pre Saudskú Arábiu: Úprava napätia C
Skontrolujte, či je prepínač VOLTAGE SELECTOR (na spodnej časti zariadenia)
nastavený na hodnotu napätia v miestnej elektrickej sieti.
Tip
Určené len pre zákazníkov, ktorí vlastnia sieový adaptér:
Ak sieový napájací kábel nie je kompatibilný so sieovou zásuvkou, použite dodávaný sieový
adaptér.
Príprava diakového ovládača D
Vložte dve batérie typu R6 (vekosti AA) (nie sú súčasou).
Výmena batérií
Pri bežnej prevádzke by mali batérie vydrža približne šes mesiacov. Ak diakový
ovládač nefunguje, vymeňte všetky batérie za nové.
2
do sieovej zásuvky
Prehrávanie disku CD
Umiestnenie ovládacích prvkov
Diakový ovládač
Vloženie disku CD
Vloženie kazety
Pásku vložte stranou, ktorú chcete
prehráva, smerom k sebe.
1
SLEEP
OPERATE
(POWER)
FUNCTION
Tlačidlá s číslami
Disk vložte tak, aby strana s popisom bola
otočená smerom nahor
*
2
3
4
Stlačte tlačidlo CD (priame zapnutie).
(Na diakovom ovládači stlačte tlačidlo OPERATE (alebo POWER) a
potom opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí nápis „Cd“.)
Do priestoru pre disk CD vložte disk CD.
Stlačením tlačidla Z PUSH OPEN/CLOSE zatvorte priestor pre disk CD.
N na diakovom ovládači).
Stlačte tlačidlo u (N
Prehrávač prehrá všetky skladby jedenkrát.
Ak chcete
zastavi prehrávanie
pozastavi prehrávanie
MODE
u*
VOL +*, –
., >
TUNE –, +
LINE (iba typ CFD-S550L)
OPTICAL DIGITAL OUT (CD)
(iba typ CFD-S550L)
.,>
x
Z PUSH
OPEN/CLOSE
SOUND MODE
LINE IN (iba typ CFD-S550L)
x
TUNE –, +
X
MEGA BASS
i
OPERATE
(POWER)
N
BAND
SLEEP
SOUND
MEGA Xpand
MEGA Xpand
MEGA BASS
prejs na alšiu skladbu
prejs na predchádzajúcu
skladbu
vybra disk CD
priamo vyhada určitú skladbu*
vyhada určité miesto počas
počúvania zvuku
vyhada určité miesto počas
sledovania displeja
Stlačte tlačidlo
x
X na diakovom ovládači)
u (X
Ak chcete pokračova v prehrávaní, stlačte tlačidlo
znova.
>
.
Počúvanie rádia
1
2
Stláčajte tlačidlo RADIO BAND•AUTO PRESET, kým sa na displeji
nezobrazí indikátor požadovaného pásma (priame zapnutie).
Po každom stlačení tlačidla sa indikátory zmenia nasledovne:
CFD-S550: „FM“ t „AM“
CFD-S550L: „FM“ t „MW“ t „LW“
Podržte stlačené tlačidlo TUNE + alebo –, kým sa na displeji nezačnú
meni číslice označujúce frekvenciu.
Prehrávač automaticky prehadá rozhlasové frekvencie a zastaví sa
vtedy, ke nájde stanicu s čistým príjmom.
Ak nemôžete naladi rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo znova a
postupne meňte frekvenciu.
Tip
1
2
3
TAPE
RADIO BAND
AUTO PRESET
Displej
*Tlačidlo má dotykový bod.
MODE
DISPLAY
VOL –, +*
ENT MEMORY
Senzor diakového ovládania
Tlačidlá s číslami
OPR/BATT
Krok ladenia v pásmach AM a MW je výrobcom nastavený na hodnotu 9 kHz.
Ak chcete zmeni krok ladenia v pásme AM lebo MW, postupujte nasledovne:
1 Pri stlačených tlačidlách RADIO BAND•AUTO PRESET a x odpojte sieový kábel
zo sieovej zásuvky.
2 Pri stlačených tlačidlách RADIO BAND•AUTO PRESET a x znova pripojte
sieový kábel do sieovej zásuvky. Krok ladenia sa zmení a na displeji sa na 2
sekundy zobrazia indikátory „AM 9“ „MW 9“ alebo „AM 10“ „MW 10“.
Po zmene kroku ladenia musíte znova nastavi predvolené stanice.
Celkový počet skladieb
Do pamäte prehrávača môžete uloži nastavenie rozhlasových staníc. Nastavi môžete
až 30 rozhlasových staníc (CFD-S550), 20 pre pásmo FM a 10 pre pásmo AM v
ubovonom poradí alebo 40 rozhlasových staníc (CFD-S550L), 20 pre pásmo FM a 10
pre pásmo MW a LW v ubovonom poradí.
Používanie displeja
1
Stlačením tlačidla RADIO BAND•AUTO PRESET vyberte požadované
pásmo.
Kontrola celkového počtu skladieb a času prehrávania
2
Na 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo RADIO BAND•AUTO PRESET,
dokia na displeji nezačne blika nápis „AUTO“.
3
Stlačte tlačidlo DISPLAY•ENT•MEMORY.
Stanice sa v pamäti ukladajú od stanice s najnižšou až po stanicu s
najvyššou frekvenciou.
Počas prehrávania disku CD opakovane stlačte tlačidlo DISPLAY•ENT•MEMORY.
Displej sa zmení nasledovne:
Celková doba prehrávania
Zapnutie a vypnutie napájania
CFD-S550L: Stlačte tlačidlo OPERATE.
CFD-S550: Stlačte tlačidlo POWER.
F
Naprogramovaná
skladba
Poradie prehrávania
* V prípade skladieb s číslom väčším ako 20 sa zostávajúci čas zobrazí na displeji ako „- -:- -“.
1 Spustite požadovaný zdroj hudby.
Výber režimu prehrávania
2 Stlačte tlačidlo SLEEP. Zobrazí sa indikátor „SLEEP“.
Stlačte tlačidlo VOL +, –.
3 Stlačením tlačidla SLEEP vyberte počet minút, po uplynutí ktorých sa prehrávač
automaticky vypne.
Po každom stlačení tlačidla sa indikátory zmenia nasledovne: „60“ t „90“ t
„120“ t „OFF“ t „10“ t „20“ t „30“.
Počúvanie prostredníctvom slúchadiel
Slúchadlá pripojte do zásuvky i (slúchadlá).
Vypnutie funkcie zaspávania pri hudbe
Úprava zvýraznenia zvuku
Výber charakteristiky zvuku
Pomocou tlačidiel SOUND MODE vyberte požadované zvýraznenie zvuku.
(Na diakovom ovládači opakovane stlačte tlačidlo SOUND.)
Charakteristika zvuku
silný, čistý zvuk so zvýraznenými nízkymi a vysokými frekvenciami
ahký, jasný zvuk so zvýraznenými vysokými a strednými frekvenciami
zvýraznené basy, vhodné pre zvuky bicích nástrojov
zvýraznené stredné frekvencie, vhodné pre hovorené slovo a spev
celý dynamický rozsah, vhodné napríklad pre klasickú hudbu
tčíslo aktuálnej skladby a doba prehrávania
r
číslo aktuálnej skladby a zostávajúci čas aktuálnej skladby*
r
zostávajúci počet skladieb a zostávajúci čas na disku CD
Zaspávanie pri hudbe
Nastavenie hlasitosti
Stlačte
tlačidlo
ROCK
POP
JAZZ
VOCAL
FLAT
Ak hadáte skladbu s číslom vyšším ako 10, stlačte najprv tlačidlo >10 a potom tlačidlá s
príslušnými číslami.
Príklad: Ak chcete prehra skladbu s číslom 23, stlačte najprv tlačidlo >10 a potom tlačidlá 2
a 3.
Kontrola zostávajúceho času prehrávania
Displej
E
Tip
Nastavenie rozhlasových staníc
V režime zastavenia prehrávania stlačte tlačidlo DISPLAY•ENT•MEMORY (pozri obr. E).
Stlačením tlačidla OPERATE (alebo POWER) vypnite napájanie.
Poznámka
Pri prehrávaní pásky použitím tejto funkcie:
Ak dĺžka jednej strany pásky presahuje nastavený čas, prehrávač sa vypne až na konci pásky.
Stláčajte tlačidlo MODE, až kým sa na displeji nezobrazia indikátory „REP 1“
„REP ALL“ „SHUF“ „SHUF REP“ „PGM“ „PGM REP“. Potom postupujte poda
nasledujúcich pokynov:
Ak chcete
opakovane prehráva
jednu skladbu
opakovane prehráva
všetky skladby
prehráva v náhodnom
poradí
opakova prehrávanie
skladieb
v náhodnom poradí
programova prehrávanie
Vyberte
„REP 1“
Použitie efektu MEGA Xpand
Stlačte tlačidlo MEGA Xpand.
Na displeji sa zobrazí indikátor „MEGA Xpand“.
Získate efekt rozšíreného zvukového poa.
Ak sa chcete vráti k normálnemu zvuku, stlačte tlačidlo znova.
Stanicu so slabým signálom musíte nastavi ručne.
1 Stlačením tlačidla RADIO BAND•AUTO PRESET vyberte požadované pásmo.
2 Nalate požadovanú stanicu.
3 Tlačidlo s číslom, pod ktorým bude uložené nastavenie novej stanice, podržte
stlačené približne dve sekundy.
Ak chcete vybra číslo predvoby vyššie ako 10, stlačte najprv tlačidlo >10 a potom
tlačidlo s príslušným číslom. Naposledy použité tlačidlo s číslom musíte podrža
stlačené asi dve sekundy.
(Príklad: Ak chcete vybra číslo 12, stlačte najprv tlačidlá >10 a 1 a potom asi na dve
sekundy podržte stlačené tlačidlo 2.)
Tip
Predvolené rozhlasové stanice zostanú v pamäti aj po odpojení napájacieho kábla alebo
odstránení batérií.
„REP ALL“
„SHUF“
Stlačte tlačidlo u.
1
Stlačením tlačidla RADIO BAND•AUTO PRESET vyberte požadované
pásmo.
„SHUF REP“
Stlačte tlačidlo u.
2
Stlačením tlačidla s príslušným číslom nalate uloženú stanicu.
„PGM“
Tlačidlá s číslami skladieb (maximálne 20)
stláčajte postupne za sebou v takom poradí,
v akom ich chcete naprogramova (pozri obr.
F). Potom stlačte tlačidlo u.
Tlačidlá s číslami skladieb (maximálne 20)
stláčajte postupne za sebou v takom poradí,
v akom ich chcete naprogramova. Potom
stlačte tlačidlo u.
Zvýraznenie basov
Stlačte tlačidlo MEGA BASS.
Na displeji sa zobrazí indikátor „MEGA BASS“.
Ak sa chcete vráti k normálnemu zvuku, stlačte tlačidlo znova.
Ak sa stanica nedá automaticky nastavi
Potom urobte toto
Stlačením tlačidla s číslom vyberte skladbu,
ktorú chcete zopakova.
Stlačte tlačidlo u.
opakova
„PGM REP“
naprogramované skladby
Zrušenie vybratého režimu prehrávania
Stláčajte tlačidlo MODE, až kým vybratý režim nezmizne z displeja.
Kontrola naprogramovanej skladby a poradia prehrávania na displeji
Ak chcete pred prehrávaním skontrolova poradie skladieb, stlačte tlačidlo DISPLAY•
ENT•MEMORY.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazí číslo skladby v naprogramovanom poradí.
Zmena aktuálneho programu
Ak je disk CD zastavený, stlačte tlačidlo x jedenkrát. Ak sa disk CD prehráva, stlačte
tlačidlo dvakrát. Aktuálny program sa vymaže. Poda programovacieho postupu potom
vytvorte nový program.
Tip
Vlastný program si môžete nahra. Po vytvorení programu vložte prázdnu pásku a stlačte
tlačidlo z. Spustí sa nahrávanie.
Stlačte tlačidlo n.
Ak chcete
zastavi prehrávanie
pásku rýchlo previnú
dopredu alebo dozadu
pozastavi prehrávanie
vybra kazetu
Prehrávanie nastavených rozhlasových staníc
Ak chcete naladi stanicu s číslom vyšším ako 10, stlačte najprv tlačidlo
>10 a potom tlačidlo s príslušným číslom.
(Príklad: Ak chcete naladi stanicu s číslo 12, stlačte najprv tlačidlá >10 a
1 a potom stlačte tlačidlo 2.)
Stlačte tlačidlo
xZ
m alebo M
Pripojenie alších zariadení
(iba typ CFD-S550L)
Disk CD môžete nahra na disk typu MiniDisc a tiež môžete vyskúša zvuk z iných
zariadení, napríklad prenosného prehrávača MD, prehrávača CD, televízneho prijímača
alebo videorekordéra, prostredníctvom reproduktorov tohto prehrávača.
Pred pripojením skontrolujte, či sú všetky zariadenia vypnuté. Podrobnejšie informácie
získate v návode na používanie pripájaného zariadenia.
Nahrávanie disku CD na rekordéri diskov MD alebo
mechanike DAT
1
X
Ak chcete pokračova v prehrávaní, stlačte tlačidlo
znova.
xZ
1
2
3
Typ konektora
prípojného kábla
Optický konektor typu mini
(rekordér diskov MD at.)
7-vývodový konektor typu L
(mechanika DAT at.)
Stlačením tlačidla xZ otvorte kazetový priestor a vložte prázdnu pásku.
Používajte iba pásky typu TYPE I (normal).
Vyberte zdroj, z ktorého chcete nahráva.
Nahrávanie z prehrávača diskov CD
Stlačte tlačidlo CD a vložte disk CD (pozri čas „Prehrávanie disku CD“).
Nahrávanie z rádia
Stlačte tlačidlo RADIO BAND•AUTO PRESET a nalate požadovanú
stanicu (pozri čas „Počúvanie rádia“).
Stlačením tlačidla z spustite nahrávanie.
(Tlačidlo n sa stlačí automaticky.)
Ak chcete
zastavi nahrávanie
pozastavi nahrávanie
Stlačte tlačidlo
xZ
X
Ak chcete pokračova v nahrávaní, stlačte tlačidlo
znova.
Štvorhranný optický konektor
(rekordér diskov MD,
mechanika DAT at.)
2
3
4
Číslo typu pripájaného
zariadenia
POC-5AB
POC-DA12P
POC-10A
Zapnite napájanie prehrávača a pripájaného zariadenia.
Pripravte pripojené zariadenie na nahrávanie.
Stlačením tlačidla u spustite prehrávanie disku CD.
Počúvanie zvuku z pripojených zariadení
1
Tipy
• Úprava hlasitosti alebo zvuku nemá vplyv na úroveň nahrávania.
• Ak je vysielanie v pásmach AM alebo MW/LW po stlačení tlačidla z v kroku 3 rušené
pískavým zvukom, stlačte tlačidlo MODE a posuňte prepínač ISS (Interference Suppress
Switch - prepínač na potlačenie interferencií) do takej polohy, v ktorej je rušenie minimálne.
• Najlepšie výsledky dosiahnete, ak ako zdroj napájania pri nahrávaní použijete striedavé
sieové napätie.
• Nahrávku vymažete nasledujúcim postupom:
1 Vložte pásku s nahrávkou, ktorú chcete vymaza.
2 Stlačte tlačidlo TAPE.
3 Stlačte tlačidlo z.
Prepojte konektorovú zásuvku OPTICAL DIGITAL OUT (CD) prehrávača
pomocou digitálneho prípojného káblao* (nie je súčasou) ku
konektorovej zásuvke pre digitálny vstup na rekordéri MD alebo na
mechanike DAT.
* Vyberte si prípojný kábel poda typu konektora pre digitálny vstup na rekordéri, ktorý
pripájate. Bližšie informácie získate v návode na používanie pripájaného zariadenia.
Konektorová zásuvka OPTICAL DIGITAL OUT (CD) tohto prehrávača má štvorhranný tvar.
Nahrávanie
* Ak na displeji svieti nápis „SHUF“ alebo „PGM“, skladba sa nedá vyhada. Indikátor vypnite
stlačením tlačidla x.
CD
Stlačte tlačidlo TAPE (priame zapnutie).
(Na diakovom ovládači stlačte tlačidlo OPERATE (alebo POWER) a
potom opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí nápis „TAPE“.)
Stlačením tlačidla xZ otvorte kazetový priestor a vložte nahratú pásku.
Zatvorte kazetový priestor. Používajte iba pásky typu TYPE I (normal).
Ak je príjem v pásme FM zašumený, stlačte tlačidlo MODE, dokia sa na displeji nezobrazí
nápis „Mono“. Rádio sa potom prepne do monofónneho režimu.
Zmena kroku ladenia v pásmach AM a MW
Z PUSH OPEN/CLOSE
tlačidlo s číslom danej skladby
> (dopredu) alebo . (dozadu) počas
prehrávania, dokia nenájdete požadované miesto
> (dopredu) alebo . (dozadu) počas
pozastavenia prehrávania, dokia nenájdete
požadované miesto
Prehrávanie pásky
Pomocou kábla* na pripojenie zvukového systému (kábel nie je
súčasou) prepojte konektorovú zásuvku LINE IN tohto prehrávača so
zásuvkou pre linkový výstup alebo pre slúchadlá na alšom zariadení.
* Pre rekordér diskov MD: kábel s konektorom typu stereo mini
na oboch koncoch.
* Pre televízor a videorekordér: kábel s konektorom typu stereo
mini na jednom konci a s dvoma konektormi typu phono na
druhom konci.
2
3
Stlačte tlačidlo LINE. Zobrazí sa indikátor „LInE“.
Spustite zariadenie pripojené k prehrávaču cez vstup LINE IN.
Tip
Nahráva môžete aj zvuk z pripojeného zariadenia. Do kazetového priestoru vložte prázdnu
pásku a potom stlačte tlačidlo z.
Poznámky
• Pevným pripojením káblov zabránite prípadným poruchám.
• Ak nebudete pripája alšie zariadenia, zatvorte kryt konektorových zásuviek OPTICAL
DIGITAL OUT (CD) a LINE IN, aby sa do nich nedostal prach.
Download PDF