Sony | SA-W2500 | Sony SA-W2500 Hlbokotónový reproduktor domáceho kina Návod na použitie

A
B
C
Zosilňovač
1 (iba model SA-W2500)
D
Tento hlbokotónový
reproduktor
SPEAKER
SPEAKER
OUT
E
Zosilňovač
Zosilňovač
SPEAKER B
SPEAKER A
IN
IN
LINE
LINE IN
L
L
SPEAKER
OUT
Aktívny hlbokotónový reproduktor
SPEAKER
L
SA-W3800/SA-W3000/
SA-W2500
4-448-950-11(1) (SK)
IN
L
OUT
SPEAKER IN
R
R
Ľavý predný
reproduktor (L)
R
Ľavý predný
reproduktor (L)
OUT
LINE IN
L
L
L
R
R
R
R
l:Tok signálu
SPEAKER
OUT
l:Tok signálu
L
L
R
R
SPEAKER IN
F
G
2 (iba model SA-W3800/SA-W3000)
1 (iba model SA-W2500)
Zosilňovač
Tento hlbokotónový reproduktor
MONO OUT
Zosilňovač
Tento hlbokotónový reproduktor
MONO OUT
IN
OUT
LINE
l:Tok signálu
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby sa predišlo požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, aby sa predišlo nebezpečenstvu
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Neotvárajte kryt zariadenia, aby sa predišlo úrazu
elektrickým prúdom. Opravy prenechajte výlučne
kvalifikovanému personálu.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Systém nainštalujte tak, aby v prípade problému
bolo možné okamžite odpojiť napájací kábel od
zásuvky v stene.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená,
že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
mohla spôsobiť jeho nesprávna likvidácia. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo
vyrobený pre spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Otázky týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov Európskej únie
zasielajte na dresu splnomocneného zástupcu
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Tento hlbokotónový
reproduktor
l:Tok signálu
l:Tok signálu
IN
© 2012 Sony Corporation
Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti,
aby sa predišlo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
IN
L
Tento hlbokotónový
reproduktor
IN
LINE
UPOZORNENIE
SPEAKER
OUT
R
2 (iba model SA-W3800/SA-W3000)
(1)
Pravý predný
reproduktor (R)
IN
Pravý predný
reproduktor (R)
Upozornenia
Bezpečnosť
ˎˎ Pred
používaním hlbokotónového reproduktora
sa ubezpečte, že je prevádzkové napätie
hlbokotónového reproduktora zhodné s napätím
v miestnej elektrickej sieti.
ˎˎ Ak hlbokotónový reproduktor nebudete dlhšiu
dobu používať, odpojte ho od elektrickej zásuvky
v stene. Sieťový kábel odpojte pevným uchopením
a potiahnutím zástrčky. Nikdy neťahajte za
samotný kábel.
ˎˎ Ak dôjde k vniknutiu kvapaliny alebo predmetu do
hlbokotónového reproduktora, odpojte hlbokotónový
reproduktor a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
ˎˎ Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
Inštalácia
Poznámky
ˎˎ Hlbokotónový
ˎˎ Hlbokotónový
reproduktor neinštalujte v blízkosti
zdrojov tepla, napríklad radiátorov alebo prieduchov,
ani ho neumiestňujte na miesto vystavené priamemu
slnečnému svetlu, nadmernému množstvu prachu,
mechanickým vibráciám alebo otrasom.
ˎˎ Zhromažďovaniu tepla vo vnútri hlbokotónového
reproduktora zabránite najmä zabezpečením dobrej
ventilácie. Hlbokotónový reproduktor položte
na miesto s dostatočným prúdením vzduchu.
Hlbokotónový reproduktor nedávajte na mäkký
podklad ani príliš blízko steny, aby sa zabránilo
prípadnému zakrytiu zadného ventilačného otvoru.
ˎˎ Starostlivo zvážte umiestnenie hlbokotónového
reproduktora na špeciálne upravené povrchy
(voskované, olejované, leštené atď.), ktoré by mohli
spôsobiť škvrny alebo odfarbenie.
ˎˎ Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na rohoch
hlbokotónového reproduktora.
Zapnutie alebo vypnutie zosilňovača alebo
ďalšieho vybavenia
Znížte hlasitosť zosilňovača na najnižšiu hodnotu.
Ochrana hlbokotónového reproduktora proti
poškodeniu
ˎˎ Buďte
opatrní pri nastavovaní hlasitosti zosilňovača,
aby sa zabránilo nadmernému vstupnému napätiu.
ˎˎ Nepokúšajte sa otvárať kryt ani vyberať reproduktory
a spojenia.
ˎˎ Zabráňte úmyselnému alebo náhodnému stlačeniu
prachového krytu membrány.
Výskyt nerovnomerného zobrazenia farieb na
blízkej televíznej obrazovke
Systém reproduktorov s magnetickým tienením na
hlbokotónovom reproduktore umožňuje jeho inštaláciu
blízko televízora. V závislosti od typu televízora sa však
aj napriek tomu môže na televíznej obrazovke objaviť
nerovnomerné zobrazenie farieb.
Ak spozorujete nerovnomernosť farieb...
tVypnite televízor a po uplynutí 15 až 30 minút ho
znova zapnite.
Ak znova spozorujete nerovnomernosť farieb...
tPremiestnite hlbokotónový reproduktor ďalej
od televízora.
Ak sa vyskytne hučanie
Premiestnite reproduktor alebo znížte hlasitosť na
zosilňovači.
Čistenie krytu
Kryt čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
vodou. Nepoužívajte drsné handričky, práškové
prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je napríklad lieh
alebo benzín.
Ak máte ďalšie otázky alebo problémy
s hlbokotónovým reproduktorom, ktoré nie sú
zahrnuté v tejto príručke, kontaktujte najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Inštalácia
Pretože ľudské ucho nedokáže rozlíšiť smerovanie
a pôvod basového zvuku reprodukovaného
z hlbokotónového reproduktora (menej ako
200 Hz), basový reproduktor môžete umiestniť
na ľubovoľné miesto. Kvalitu reprodukcie
basov zlepšíte umiestnením hlbokotónového
reproduktora na podlahu s tvrdým povrchom,
čím sa zmenší pravdepodobnosť vzniku
rezonancie.
Na dosiahnutie dostatočne silnej reprodukcie
basov stačí použiť jeden hlbokotónový
reproduktor. Použitím dvoch hlbokotónových
reproduktorov však môžete dosiahnuť ešte
efektívnejšiu a výraznejšiu reprodukciu basov.
reproduktor vždy nainštalujte vo
vertikálnej polohe, vzdialený od steny niekoľko
centimetrov.
ˎˎ Neukladajte na hlbokotónový reproduktor žiadne
predmety ani naň nesadajte.
ˎˎ Ak hlbokotónový reproduktor nainštalujete do stredu
miestnosti, reprodukcia basov sa môže výrazne
zoslabiť. Spôsobuje to vplyv stojacej vlny v miestnosti.
Ak sa tak stane, presuňte hlbokotónový reproduktor
ďalej od stredu miestnosti alebo zmiernite faktory
vedúce k vzniku stojacej vlny, napríklad umiestnením
knižnice k stene a podobne.
Na pripojenie zosilňovača použite konektory
LINE IN alebo pripájacie svorky SPEAKER IN
na hlbokotónovom reproduktore (A).
ˎˎ Ak má zosilňovač jeden z nasledujúcich
výstupných konektorov, pomocou dodaného
zvukového pripojovacieho kábla pripojte
konektor LINE IN ku konektoru na zosilňovači.
— konektor MONO OUT
— konektor MIX OUT
— výstupné konektory SUBWOOFER
— výstupné konektory SUPER WOOFER
ˎˎAk zosilňovač nemá výstupné konektory
uvedené vyššie, použite namiesto nich
svorky reproduktora na zosilňovači a svorky
SPEAKER IN.
Príprava na zapojenie
ˎˎ Skôr ako začnete so zapájaním, vypnite
napájanie zosilňovača a hlbokotónového
reproduktora.
ˎˎ Použite zvukové pripojovacie káble dodávané
s príslušným zariadením. Ak na zapojenie
nemáte k dispozícii dostatočný počet
zvukových pripojovacích káblov, bude potrebné
zakúpiť dodatočné káble.
ˎˎ Pripojenie uskutočnite dostatočne pevne, aby sa
predišlo vzniku šumu.
ˎˎ Zapojte napájací kábel hlbokotónového
reproduktora do elektrickej zásuvky v stene.
ˎˎ Na zapojenie hlbokotónového reproduktora
nesmiete použiť výstupný konektor CENTER
používaný s funkciou Dolby Pro Logic.
Niektoré režimy funkcie Dolby Pro Logic
neposkytujú basový výstup.
LINE
l:Tok signálu
Pripojenie zosilňovača s jednou sadou
reproduktorových svoriek
Poznámka
1
Pripojte hlbokotónový reproduktor
k zosilňovaču. (B)
Pomocou káblov reproduktora pripojte
svorky SPEAKER IN na hlbokotónovom
reproduktore k svorkám reproduktora na
zosilňovači. Uistite sa, že sú pripojené oba
kanály (L a R).
Pripojenie zosilňovača použitím
špeciálneho konektora na
hlbokotónový reproduktor
2
Pripojte predné reproduktory
k hlbokotónovému reproduktoru. (C)
Pripojte reproduktory k svorkám
SPEAKER OUT na hlbokotónovom
reproduktore.
Pripojte hlbokotónový reproduktor k zosilňovaču
a potom k hlbokotónovému reproduktoru
pripojte predné reproduktory.
Zapojenie systému
Prehľad
IN
Pripojenie zosilňovača s dvojitou sadou
reproduktorových svoriek (A + B)
Ak má zosilňovač dve sady reproduktorových
svoriek (A + B), pripojte k zosilňovaču
hlbokotónový reproduktor aj predné
reproduktory.
1
Pripojte predné reproduktory
k zosilňovaču. (D)
Pripojte reproduktory k svorkám
SPEAKER A na zosilňovači.
2
Pripojte hlbokotónový reproduktor
k zosilňovaču. (E)
Pomocou káblov reproduktora
(nie sú súčasťou balenia) pripojte svorky
SPEAKER IN na hlbokotónovom
reproduktore k svorkám SPEAKER B
na zosilňovači.
Ak používate dvojitú sadu reproduktorov
(A + B), uistite sa, že zvolíte nastavenie „A + B“
na zosilňovači.
Ak používate iba svorky SPEAKER A (iba predný
reproduktor) alebo ak je napájanie zosilňovača vypnuté,
stíšte hlasitosť alebo vypnite napájanie hlbokotónového
reproduktora, aby sa predišlo vzniku možného
počuteľného šumu.
Ak má zosilňovač špeciálny konektor na
hlbokotónový reproduktor (napríklad konektor
MONO OUT, MIX OUT, SUBWOOFER
alebo SUPER WOOFER), pomocou dodaného
zvukového pripojovacieho kábla pripojte
konektor LINE IN na hlbokotónovom
reproduktore k jednému z týchto
konektorov. (F)
Pripojenia
Použitím zvukového pripojovacieho kábla
pripojte konektor MONO OUT na zosilňovači
ku konektoru LINE IN na hlbokotónovom
reproduktore. (G)
Poznámka
Ak zosilňovač nemá dostatočne silnú úroveň
výstupu, zvuk nemusí mať dostatočnú hlasitosť.
V takomto prípade pripojte reproduktorové svorky
na zosilňovači priamo ku konektorom SPEAKER IN
na hlbokotónovom reproduktore.
H
I
(iba model SA-W3800/SA-W3000)
J
K
POWER SAVE
Indikátor POWER
2
AUTO
CUT OFF
FREQ
OFF
Zosilňovač
L
P OW E R
1
200 Hz
3
MONO OUT
M
PHASE
LEVEL
50 Hz
5
4
l:Tok signálu
OUT
POWER
IN
Tento hlbokotónový
reproduktor
POWER
LINE
LINE
OUT
IN
O
N
Ďalší hlbokotónový
reproduktor
Podložky
Ak používate dva alebo viaceré
hlbokotónové reproduktory (H)
(iba model SA-W3800/SA-W3000)
Pripojte konektor MONO OUT na zosilňovači
ku konektoru LINE IN na tomto hlbokotónovom
reproduktore. Následne použitím dodávaného
zvukového pripojovacieho kábla pripojte
konektor LINE OUT na hlbokotónovom
reproduktore ku konektoru LINE IN na ďalšom
hlbokotónovom reproduktore.
Pripojenie napájacieho kábla
ˎˎZapojte napájacie káble hlbokotónového
reproduktora a zosilňovača do elektrickej
zásuvky v stene.
ˎˎPred zapojením alebo odpojením ktoréhokoľvek
kábla sa uistite, že je hlbokotónový reproduktor
vypnutý.
Počúvanie zvukového
výstupu (I)
1
Zapnite zosilňovač a vyberte zdroj
programu.
2
Stlačte tlačidlo POWER.
Hlbokotónový reproduktor sa zapne
a indikátor POWER sa rozsvieti nazeleno.
3
Spustite zdroj programu.
Nastavte hlasitosť tak, aby zvuk vychádzajúci
z predných reproduktorov nebol skreslený.
Ak je skreslený, zvuk z hlbokotónového
reproduktora bude skreslený tiež.
Poznámky
ˎˎ Nikdy
nenastavujte ovládanie tónu na zosilňovači
(BASS, TREBLE a podobne) ani výstup ekvalizéra
na vysokú úroveň. Nepoužívajte na tejto jednotke
silný vstupný signál sínusových vĺn s frekvenciou
20 Hz až 50 Hz zaznamenaný na komerčne
dostupných testovacích médiách ani špeciálny
zvuk (basový zvuk elektronických hudobných
nástrojov, praskanie analógovej gramofónovej platne,
neprirodzene zosilnený basový zvuk a pod.). Takéto
postupy môžu viesť k poškodeniu reproduktorov.
ˎˎ Pri prehrávaní špeciálneho média obsahujúceho
neprirodzene zosilnené basy sa môže popri
pôvodnom zvuku vyskytnúť aj šum. V takom prípade
znížte úroveň hlasitosti.
ˎˎ Výstupný signál hlbokotónového reproduktora
(digitálny signál DOLBY) zo samostatne
predávaného digitálneho procesora priestorového
zvuku je spoločnosťou Dolby Laboratories Licensing
Corporation nastavený na úroveň o 10 dB vyššiu.
Počas bežného používania nastavte úroveň
hlbokotónového reproduktora.
ˎˎ Ak príliš znížite hlasitosť na zosilňovači, môže
dôjsť k spusteniu funkcie automatického zapnutia
a vypnutia a hlbokotónový reproduktor prejde do
režimu úspory energie.
Nastavenie zvuku
Hlasitosť hlbokotónového reproduktora môžete
vhodne nastaviť podľa hlasitosti predných
reproduktorov. Dôraz na basový zvuk podporuje
citlivejšie vnímanie atmosféry.
1
Nastavenie medznej frekvencie (K)
Ovládací prvok CUT OFF FREQ nastavte
podľa reprodukovaných frekvencií predných
reproduktorov.
Automatické zapnutie a vypnutie
napájania – Funkcia automatického
zapínania a vypínania (J)
Pri nastavovaní sa riaďte nasledujúcimi
informáciami.
1Typické reproduktory veľmi malých
rozmerov:
priemer 4 − 5 cm (1 5/8 − 2 palce).
2
Typické reproduktory malých rozmerov:
priemer 6 − 8 cm (2 3/8 − 3 1/8 palca).
3Typické reproduktory stredných
rozmerov:
priemer 9 − 15 cm (3 5/8 − 5 7/8 palca).
4Typické reproduktory veľkých rozmerov:
priemer 16 − 24 cm (6 3/8 − 9 1/2 palca).
5
Typické reproduktory veľmi veľkých
rozmerov:
priemer viac ako 25 cm (9 7/8 palca).
Ak je hlbokotónový reproduktor zapnutý
(indikátor POWER svieti nazeleno) a niekoľko
minút nedochádza k vstupu signálu, indikátor
POWER zmení farbu na červenú a hlbokotónový
reproduktor prejde do režimu úspory energie.
Ak v tomto režime dôjde k vstupu signálu do
hlbokotónového reproduktora, hlbokotónový
reproduktor sa automaticky zapne (funkcia
automatického zapnutia a vypnutia).
Túto funkciu môžete vypnúť posunutím
prepínača POWER SAVE na zadnom paneli
do polohy OFF (vypnuté).
Najlepšie využitie činnosti
nízkoúrovňového meniča
Na dosiahnutie najlepšej činnosti
nízkoúrovňového meniča pri zvukovej
reprodukcii nízkofrekvenčných signálov
LFE, Dolby Digital alebo DTS odporúčame
nastaviť ovládací prvok CUT OFF FREQ
na hodnotu 200 Hz (maximum).
2
Nastavte úroveň hlasitosti
hlbokotónového reproduktora. (L)
Otočte ovládacím prvkom LEVEL tak,
aby ste počuli basový zvuk výraznejšie
ako predtým. Hlasitosť zvýšite otočením
ovládacieho prvku v smere hodinových
ručičiek. Hlasitosť znížite otočením
ovládacieho prvku proti smeru
hodinových ručičiek.
3
Spustite prehrávanie obľúbenej skladby
alebo filmu.
Skladby s mužským hlasom a basovými
zvukmi sú najvhodnejšie na nastavenie.
Hlasitosť predných reproduktorov nastavte
na bežne používanú úroveň.
4
Vyberte fázovú polaritu. (M)
Fázovú polaritu vyberte pomocou
prepínača PHASE.
5
Požadované nastavenie uskutočnite
opakovaním krokov 1 až 4.
Po dokončení nastavenia hlbokotónového
reproduktora na požadované nastavenie
použite ovládací prvok VOLUME
na zosilňovači a nastavte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora podľa
hlasitosti ostatných reproduktorov.
Ak zmeníte úroveň hlasitosti na
zosilňovači, nemusíte upravovať nastavenia
hlbokotónového reproduktora.
Poznámky
ˎˎAk po zapnutí funkcie na zosilnenie zvuku
basov na zosilňovači (napríklad funkcie D.B.F.B,
GROOVE alebo funkcie grafického ekvalizéra)
dôjde ku skresleniu zvuku, vypnite funkciu
zosilnenia a upravte zvuk.
ˎˎNenastavujte ovládací prvok LEVEL na
maximálnu hodnotu. Môže to viesť k zoslabeniu
basového zvuku. Zároveň môže byť počuteľný
vonkajší šum.
ˎˎNastavenie hodnoty NORMAL alebo
REVERSE na prepínači PHASE vedie k výmene
polarity, čo môže v niektorých prostrediach
pri počúvaní zlepšiť reprodukciu basov
(v závislosti od typu predných reproduktorov,
polohy hlbokotónového reproduktora
a nastavenia medznej frekvencie). Rovnako
to môže zmeniť rozšírenie a celistvosť zvuku
a ovplyvniť vnímanie zvukového poľa.
Vyberte si nastavenie, ktoré sprostredkuje
uprednostňovaný zvuk pri počúvaní
v bežnej polohe.
Nastavenie hlbokotónového
reproduktora (N)
Na hlbokotónový reproduktor pripevnite
dodávané podložky, aby sa zabránilo vibráciám
a pohybu počas počúvania.
Nastavenie prepínača napätia (iba na
modeloch vybavených prepínačom
napätia) (O)
Skontrolujte, či je napäťový prepínač na
zadnom paneli nastavený na hodnotu napätia
v miestnej elektrickej sieti. Ak nie je, skôr než
zapojíte napájací kábel do sieťovej zásuvky,
nastavte prepínač pomocou skrutkovača do
správnej polohy.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania hlbokotónového
reproduktora stretnete s niektorým
z nasledujúcich problémov, použite na jeho
odstránenie tohto sprievodcu riešením
problémov. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Neprehráva sa zvuk.
ˎˎ Skontrolujte, či je tento hlbokotónový
reproduktor spolu s komponentmi pripojený
správne a dôkladne.
ˎˎ Otočte ovládacím prvkom LEVEL v smere
hodinových ručičiek na zvýšenie hlasitosti.
ˎˎ Opätovne nastavte úroveň.
Došlo k náhlemu výpadku reprodukcie
zvuku.
ˎˎ V reproduktorových kábloch mohol nastať
skrat. Dôkladne pripojte reproduktorové
káble.
Zvuk je skreslený.
ˎˎ Vstupný signál nemá dostatočnú kvalitu.
ˎˎ Vstupný signál je príliš silný.
ˎˎ Pri reprodukcii digitálneho signálu Dolby
nastavte ovládací prvok CUT OFF FREQ
na najvyššiu možnú hodnotu.
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
ˎˎ Dôkladne pripojte uzemňovací kábel
gramofónu.
ˎˎ Medzi zástrčkami prepojovacích káblov
a príslušnými konektormi sa nevytvoril
dostatočný kontakt. Zástrčky pevne pripojte.
ˎˎ Zvukový systém zachytáva šum z televízora.
Presuňte zvukový systém ďalej od televízora
alebo televízor vypnite.
Všeobecné
SA-W2500
Severoamerické modely: Striedavý prúd 120 V, 60 Hz
Juhoamerické modely:
Striedavý prúd 120/220/240 V, 50/60 Hz
Európske modely: Striedavý prúd 230 V, 50/60 Hz
Austrálske modely: Striedavý prúd 240 V, 50 Hz
Ostatné modely: Striedavý prúd 230 – 240 V, 50/60 Hz
ZVUKOVÝ VÝKON
Model pre USA
Požiadavky na napájanie
Spotreba energie
100 W
Rozmery
Pribl. 440 × 495 × 512 mm
(17 3/8 × 19 1/2 × 20 1/8 palca) (š/v/h)
Hmotnosť
Pribl. 23 kg (50 libier 12 uncí)
Dodané príslušenstvo
Podložky (4)
Zvukový pripojovací kábel (1 phono – 1 phono),
2 m (6 stôp 6 1/2 palca) (1)
SA-W3000
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:
V rozsahu výkonov od 250 mW po menovitý výkon,
vo frekvenčnom rozsahu 20 až 200 Hz so zaťažením
6 ohmov a pri minimálnom efektívnom výkone
100 W je celkové harmonické skreslenie
menšie než 1 %.
Typ
Aktívny hlbokotónový reproduktor
(dizajn s magnetickým tienením)
Jednotka reproduktora
Nízkotónový reproduktor: priemer
30 cm (11 7/8 palca), kužeľovitý typ
Nepretržitý efektívny výkon
Juhoamerické modely
160 W (pri 6 ohmoch, 80 Hz, 10 %
celkového harmonického skreslenia)
Ostatné modely 180 W (pri 6 ohmoch, 80 Hz, 10 %
celkového harmonického skreslenia)
Frekvenčný rozsah reprodukcie
20 Hz – 200 Hz
Vysokofrekvenčná medzná frekvencia
Technické parametre
SA-W3800
ZVUKOVÝ VÝKON
Model pre USA
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:
V rozsahu výkonov od 250 mW po menovitý výkon,
vo frekvenčnom rozsahu 20 až 200 Hz so zaťažením
6 ohmov a pri minimálnom efektívnom výkone
120 W je celkové harmonické skreslenie
menšie než 1 %.
Systém
Typ
Aktívny hlbokotónový reproduktor
(dizajn s magnetickým tienením)
Jednotka reproduktora
Nízkotónový reproduktor: priemer 38 cm
(15 palcov), kužeľovitý typ
Nepretržitý efektívny výkon
Juhoamerické modely
180 W (pri 6 ohmoch, 80 Hz, 10 %
celkového harmonického skreslenia)
Ostatné modely 200 W (pri 6 ohmoch, 80 Hz, 10 %
celkového harmonického skreslenia)
Frekvenčný rozsah reprodukcie
20 Hz – 200 Hz
Vysokofrekvenčná medzná frekvencia
50 Hz – 200 Hz
Fázový prepínač
NORMAL, REVERSE
Vstupy
Konektory vstupu
LINE IN: vstupný kolíkový konektor
SPEAKER IN: vstupné svorky
Výstupné konektory
LINE OUT: výstupný kolíkový konektor
SPEAKER OUT: výstupné svorky
50 Hz – 200 Hz
Fázový prepínač
NORMAL, REVERSE
Vstupy
Konektory vstupu
LINE IN: vstupný kolíkový konektor
SPEAKER IN: vstupné svorky
Výstupné konektory
LINE OUT: výstupný kolíkový konektor
SPEAKER OUT: výstupné svorky
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Severoamerické modely: Striedavý prúd 120 V, 60 Hz
Juhoamerické modely:
Striedavý prúd 120/220/240 V, 50/60 Hz
Austrálske modely: Striedavý prúd 240 V, 50 Hz
Kórejské modely: Striedavý prúd 220 – 230 V, 50/60 Hz
Ostatné modely: Striedavý prúd 230 – 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie
Systém
Typ
Aktívny hlbokotónový reproduktor
(dizajn s magnetickým tienením)
Jednotka reproduktora
Nízkotónový reproduktor: priemer 25 cm
(9 7/8 palca), kužeľovitý typ
Nepretržitý efektívny výkon
ZVUKOVÝ VÝKON
Model pre USA
Systém
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:
V rozsahu výkonov od 250 mW po menovitý výkon,
vo frekvenčnom rozsahu 28 až 200 Hz so zaťažením
6 ohmov a pri minimálnom efektívnom výkone
60 W je celkové harmonické skreslenie
menšie než 1 %.
100 W
Rozmery
Pribl. 360 × 425 × 421 mm
(14 1/8 × 16 3/4 × 16 1/2 palca) (š/v/h)
Hmotnosť
Pribl. 16 kg (35 libier 5 uncí)
Dodané príslušenstvo
Podložky (4)
Zvukový pripojovací kábel (1 phono – 1 phono),
2 m (6 stôp 6 1/2 palca) (1)
Juhoamerické modely
90 W (pri 6 ohmoch, 80 Hz, 10 %
celkového harmonického skreslenia)
Ostatné modely 100 W (pri 6 ohmoch, 80 Hz, 10 %
celkového harmonického skreslenia)
Frekvenčný rozsah reprodukcie
28 Hz – 200 Hz
Vysokofrekvenčná medzná frekvencia
50 Hz – 200 Hz
Fázový prepínač
NORMAL, REVERSE
Vstupy
Konektory vstupu
LINE IN: vstupný kolíkový konektor
SPEAKER IN: vstupné svorky
Výstupné konektory
SPEAKER OUT: výstupné svorky
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Severoamerické modely: Striedavý prúd 120 V, 60 Hz
Juhoamerické modely:
Striedavý prúd 120/220/240 V, 50/60 Hz
Európske modely: Striedavý prúd 230 V, 50/60 Hz
Austrálske modely: Striedavý prúd 240 V, 50 Hz
Kórejské modely: Striedavý prúd 220 – 230 V, 50/60 Hz
Modely pre Taiwan: Striedavý prúd 110 V, 60 Hz
Ostatné modely: Striedavý prúd 230 – 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie
Modely pre Taiwan: 90 W
Ostatné modely: 70 W
Rozmery
Pribl. 290 × 350 × 391 mm
(11 3/8 × 13 3/4 × 15 3/8 palca) (š/v/h)
Hmotnosť
Pribl. 9 kg (19 libier 14 uncí)
Dodané príslušenstvo
Podložky (4)
Zvukový pripojovací kábel (1 phono – 1 phono),
2 m (6 stôp 6 1/2 palca) (1)
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Download PDF

advertising