Sony | CFD-S35CP | Sony CFD-S35CP Návod na použitie

3-874-351-71(1)
CD Radio
Cassette-Corder
Návod na používanie
CFD-S35CP
©2008 Sony Corporation
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neotvárajte, predídete tak
úrazu elektrickým prúdom. Opravy
zverte iba kvalifikovanému
pracovníkovi.
UPOZORNENIE
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného
priestoru, ako napríklad do knižnice alebo
skrinky.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy, inak hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Pripojte zariadenie k ahko prístupnej
elektrickej zásuvke. Ak dojde k neobvyklému
správaniu zariadenia, okamžite odpojte
hlavný prívod zo zásuvky.
Poznámka pre zákazníkov v krajinách, v
ktorých sa uplatňujú smernice EÚ
Výrobca tohto produktu je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Japonsko.
Autorizovaný zástupca pre EMC a
bezpečnos výrobku je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Všetky služby a
záležitosti týkajúce sa záruky nájdete na
adresách, ktoré sa nachádzajú v oddelených
servisných a záručných dokumentoch.
Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže
spôsobi stratu sluchu.
Batérie (balík batérií alebo vložené batérie)
nevystavujte na dlhší čas nadmernému teplu,
napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
2
POZNÁMKA
Prepínač na vypnutie alebo zapnutie
prehrávača sa označuje nasledujúcim
spôsobom:
„OPERATE“: typ určený pre Európu
„POWER“: ostatné typy
Obsah
Základné operácie
Prehrávanie zvukových diskov CD alebo
súborov MP3 ....................................... 4
Počúvanie rádia ...................................... 8
Prehrávanie pásky ................................ 10
Nahrávanie na pásku ............................ 12
Prehrávač diskov CD
Používanie displeja ............................... 14
Vyhadanie určitej skladby .................... 15
Opakované prehrávanie skladieb
(Repeat Play) ..................................... 16
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
(Shuffle Play) ...................................... 17
Vytvorenie vlastného programu
(Program Play) ................................... 18
Rádio
Nastavenie rozhlasových staníc ........... 19
Prehrávanie nastavených rozhlasových
staníc ................................................. 20
Zvýraznenie zvuku
Výber zvýraznenia zvuku ....................... 21
Časovač
Zaspávanie pri hudbe ........................... 22
Inštalácia
Výber zdrojov napájania ........................ 23
Ďalšie informácie
Odporúčania .........................................
Riešenie problémov ..............................
Údržba ..................................................
Technické parametre ............................
Formát „MP3“ .......................................
Register .................................................
25
27
29
30
31
32
3
Základné operácie
Prehrávanie zvukových diskov CD alebo
súborov MP3
1
4
2, 3
Pripojte sieový napájací kábel (strana 23).
1
Stlačte tlačidlo CD.
(Na diakovom ovládači stlačte
tlačidlo OPERATE (resp. POWER,
pozri str. 2) a potom opakovane
stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým
sa na displeji nezobrazí nápis
„CD“.)
2
Stlačte tlačidlo Z PUSH OPEN/
CLOSE, čím otvoríte priestor pre
disk CD. Sem vložte disk CD.
Disk vkladajte označenou
stranou smerom nahor.
3
4
Zatvorte kryt priestoru pre disk
CD.
4
Stlačte tlačidlo u (tlačidlo N
na diakovom ovládači).
Displej
Ak chcete prehráva disk CD so
súbormi MP3, prečítajte si
pokyny na strane 6.
Číslo
skladby
Základné operácie
Prehrávač jedenkrát prehrá
všetky skladby.
Čas
prehrávania
Pre alšie funkcie použite tieto tlačidlá
u
Z PUSH
OPEN/CLOSE
VOLUME +, –
., >
x
OPERATE
(POWER)
Tip
Prehrávanie sa spustí od
skladby, pri ktorej bolo
naposledy prerušené
(funkcia pokračovania).
Počas zastavenia sa
zobrazí číslo skladby,
ktorá sa má prehráva.
Ak chcete pokračova v
prehrávaní od začiatku
prvej skladby, v režime
zastavenia stlačte
tlačidlo x.
Ak chcete
Stlačte tlačidlo
upravi hlasitos
VOLUME +*, – (VOL +*, – na
diakovom ovládači).
zastavi prehrávanie
x
pozastavi prehrávanie
u* (X na diakovom ovládači).
Ak chcete pokračova v
prehrávaní, stlačte tlačidlo znova.
prejs na alšiu skladbu
>
prejs na predchádzajúcu
skladbu
.**
vybra disk CD
Z PUSH OPEN/CLOSE***
zapnú alebo vypnú
prehrávač
OPERATE
(resp. POWER, pozri str. 2).
* Tlačidlo má dotykový bod.
** Stlačenie tohto tlačidla počas prehrávania spustí
prehrávanie aktuálnej skladby od začiatku. Ak chcete
spusti prehrávanie predchádzajúcej skladby, stlačte
tlačidlo opä v priebehu jednej sekundy.
*** Po otvorení priestoru pre disk CD sa začiatok prehrávania
presunie na začiatok prvej skladby.
pokračovanie
5
Prehrávanie zvukových diskov CD alebo súborov MP3 (pokračovanie)
Prehrávanie disku CD so súbormi MP3
Z PUSH
OPEN/CLOSE
., >
FLDR +, –
Indikátor
MP3
u
CD
Poznámka
Pred prehrávaním súboru
prehrávač načíta
informácie o všetkých
súboroch a priečinkoch,
ktoré sa nachádzajú na
disku CD. V závislosti od
štruktúry súborov môže
načítanie trva dlhšie ako
minútu . Počas
načítavania na displeji
bliká nápis „READ“
(NAČÍTAVAM).
Tip
Pomocou tlačidiel
uvedených v tabuke na
strane 5 môžete
zariadenie obsluhova
rovnakým spôsobom,
ako pri prehrávaní
zvukového disku CD.
1
Stlačte tlačidlo CD.
2
Stlačte tlačidlo Z PUSH OPEN/CLOSE, čím
otvoríte priestor pre disk CD. Vložte disk CD
(str. 4).
3
Zatvorte kryt priestoru pre disk CD.
4
Stlačte tlačidlo u.
Prehrávač prehrá všetky súbory MP3 na disku
CD.
Pri prehrávaní disku CD so súbormi MP3 sa
rozsvieti indikátor MP3.
Číslo skladby
Po zobrazení názvu súboru
sa zobrazí čas prehrávania
Výber priečinka
Stlačením tlačidla FLDR + sa presuniete dopredu a
stlačením tlačidla FLDR – dozadu. Na diakovom
ovládači stlačte tlačidlo FOLDER +, – .
Výber súboru
Stlačením tlačidla > sa presuniete dopredu a
stlačením tlačidla . dozadu.
6
Príklad štruktúry priečinkov a poradia prehrávania
Poradie prehrávania priečinkov a súborov je:
CD-R
CD-RW
Priečinok
Základné operácie
Poznámky
• Priečinok, ktorý
neobsahuje súbory vo
formáte MP3, sa
preskočí.
• Maximálny počet
súborov: 255
Maximálny počet
priečinkov: 150 (vrátane
koreňového priečinka)
Maximálny počet
priečinkov a súborov
celkom: 300
Maximálny počet krokov
priečinka: 8
• Zobrazí sa 16 znakov z
názvov priečinkov a
súborov vrátane
úvodzoviek.
• Prehrávač dokáže
zobrazi znaky A - Z, 0 9 a „_“. Iné znaky sa
zobrazujú ako „_“.
• Tento prehrávač
podporuje verziu 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 značky
ID3. Ak súbor obsahuje
značku ID3 s
informáciami, je možné
zobrazi „názov
skladby“, „meno
interpreta“ a „názov
albumu“. Ak súbor
neobsahuje značku ID3 s
informáciami, namiesto
názvu skladby sa zobrazí
text „No title“ (Bez
názvu), namiesto názvu
albumu sa zobrazí text
„No album“ (Žiadny
album) a namiesto mena
interpreta sa zobrazí text
„No artist“ (Žiadny
interpret). Zobrazuje sa
15 znakov z informácií
značky ID3.
Súbor MP3
1
1
2
2
3
3
4
5
4
6
7
8
5
6
9
0
Disky CD-R alebo CD-RW a súbory MP3
Tento prehrávač dokáže prehráva disky CD-R alebo
CD-RW nahraté vo formáte CD-DA* a súbory MP3
nahraté vo formáte CD-ROM, ale možnos
prehrávania môže závisie od kvality disku a od
podmienok nahrávacieho zariadenia.
* CD-DA je skratka pre digitálny zvukový systém disku CD
(Compact Disc Digital Audio). Je to štandard nahrávania
používaný pre zvukové disky CD.
7
Počúvanie rádia
1
2
Pripojte sieový napájací kábel (strana 23).
1
2
Stláčajte tlačidlo RADIO
BAND•AUTO PRESET (BAND na
diakovom ovládači), kým sa na
displeji nezobrazí indikátor
požadovaného pásma.
Typ určený pre Európu: „FM“t
„MW“ t „LW“
Ostatné typy: „FM“ t „AM“
Podržte stlačené tlačidlo TUNE + Indikátor
stereofónneho
alebo –, kým sa na displeji
vysielania v pásme FM
nezačnú meni číslice označujúce
frekvenciu.
Prehrávač automaticky
prehadáva frekvencie
rozhlasových staníc a zastaví sa
vtedy, ke nájde stanicu s čistým
príjmom.
Ak nemôžete naladi požadovanú
rozhlasovú stanicu, stlačte
tlačidlo TUNE + alebo – znova a
frekvenciu meňte postupne krok
za krokom.
8
Displej
Pre alšie funkcie použite tieto tlačidlá
MODE
Základné operácie
VOLUME
+, –
OPERATE
(POWER)
Tip
Ak je príjem v pásme FM
zašumený, stlačte
tlačidlo MODE, kým sa
na displeji nezobrazí
nápis „Mono“. Rádio sa
potom prepne do
monofónneho režimu.
Ak chcete
Stlačte tlačidlo
upravi hlasitos
VOLUME +*, –
zapnú alebo vypnú
rádio
OPERATE
(resp. POWER, pozri str. 2)
* Tlačidlo VOLUME + (VOL + na diakovom ovládači) má
dotykový bod.
Zlepšenie príjmu signálu
Pri príjme v pásme FM pootočte anténu. Pri príjme v
pásmach AM, MW alebo LW pootočte celé
zariadenie.
Pre pásmo FM
Pre pásma AM, MW a LW
9
Prehrávanie pásky
1
2
3
Pripojte sieový napájací kábel (strana 23).
1
2
3
Stlačte tlačidlo TAPE.
Stlačením tlačidla xZ otvorte
Pásku vložte stranou,
kazetový priestor a vložte nahratú ktorú chcete prehráva,
pásku. Používajte iba pásky typu smerom k sebe.
TYPE I (normal). Zatvorte
kazetový priestor.
Stlačte tlačidlo n*.
Prehrávač začne prehráva.
10
Displej
Pre alšie funkcie použite tieto tlačidlá
X
VOLUME
+, –
m, M
Základné operácie
xZ
OPERATE
(POWER)
Ak chcete
Stlačte tlačidlo
upravi hlasitos
VOLUME +*, –
zastavi prehrávanie
xZ
rýchlo previnú dopredu
alebo dozadu
m alebo M
pozastavi prehrávanie
X
Ak chcete pokračova v
prehrávaní, stlačte tlačidlo
znova.
vysunú kazetu
xZ
zapnú alebo vypnú
prehrávač
OPERATE
(resp. POWER, pozri str. 2)
* Tlačidlo VOLUME + (VOL + na diakovom ovládači) má
dotykový bod.
11
Nahrávanie na pásku
2
1
3
Pripojte sieový napájací kábel (strana 23).
1
2
Stlačením tlačidla xZ otvorte
kazetový priestor a vložte
prázdnu pásku. Používajte iba
pásky typu TYPE I (normal).
Zatvorte kazetový priestor.
Pásku vložte stranou, na
ktorú chcete nahráva,
smerom k sebe.
Vyberte zdroj, z ktorého chcete
nahráva.
Displej
Ak chcete nahráva z prehrávača
diskov CD, vložte disk CD (pozri
str. 4) a stlačte tlačidlo CD.
Ak chcete nahráva z rádia,
nalate požadovanú stanicu
(strana 8).
12
3
Pre alšie funkcie použite tieto tlačidlá
TAPE
Základné operácie
Stlačením tlačidla z spustite
nahrávanie
(tlačidlo n sa stlačí
automaticky).
X
z
Tipy
• Úprava hlasitosti alebo
zvýraznenie zvuku
(strana 21) nemá vplyv
na úroveň nahrávania.
• Ak je vysielanie v
pásmach AM/MW/LW po
stlačení tlačidla z v
kroku č. 3 rušené
pískavým zvukom,
stlačte tlačidlo MODE a
posuňte prepínač ISS
(Interference Suppress
Switch – prepínač na
potlačenie interferencií)
do takej polohy, v ktorej
je rušenie minimálne.
• Najlepšie výsledky
dosiahnete, ak ako zdroj
napájania pri nahrávaní
použijete sieové
napätie.
• Nahrávku vymažete
nasledujúcim postupom:
1 Vložte pásku s
nahrávkou, ktorú
chcete vymaza.
2 Stlačte tlačidlo TAPE.
3 Stlačte tlačidlo z.
xZ
OPERATE
(POWER)
MODE
Ak chcete
Stlačte tlačidlo
zastavi nahrávanie
xZ
pozastavi nahrávanie
X
Ak chcete pokračova v
nahrávaní, znova stlačte
tlačidlo.
zapnú alebo vypnú
prehrávač
OPERATE
(resp. POWER, pozri str. 2)
13
Prehrávač diskov CD
Používanie displeja
Údaje o disku CD môžete skontrolova
priamo na displeji.
DISP/ENT/MEMORY
Kontrola informácií disku
CD so súbormi MP3
Kontrola celkového počtu priečinkov
a skladieb na disku CD
Ke je disk CD zastavený, tieto
informácie sa zobrazia na displeji.
Celkový počet
priečinkov
Celkový počet
skladieb
Kontrola informácií o súbore
Počas prehrávania súboru MP3 stlačte
tlačidlo DISP/ENT/MEMORY. Displej sa
bude meni takto:
Kontrola informácií o
zvukovom disku CD
Kontrola celkového počtu skladieb a
času prehrávania disku CD
Ke je disk CD zastavený, tieto
informácie sa zobrazia na displeji.
Celkový počet
skladieb
Celkový čas
prehrávania
Kontrola zostávajúceho času
prehrávania
Počas prehrávania disku CD stlačte
tlačidlo DISP/ENT/MEMORY. Displej sa
bude meni takto:
t Číslo aktuálnej skladby a čas
prehrávania
r
Číslo aktuálnej skladby a zostávajúci
čas aktuálnej skladby
r
Zostávajúci čas disku CD
14
t Číslo aktuálnej skladby a čas
prehrávania
r
Číslo aktuálnej skladby a „– –:– –“
(zostávajúci čas)
r
„– –:– –“ (zostávajúci čas)
r
Názov skladby v značke ID3 (No
title)
r
Meno interpreta v značke ID3 (No
artist)
r
Názov albumu v značke ID3 (No
album)
Vyhadanie určitej
skladby
OPERATE*
(POWER)
Tlačidlá s
číslami
Prehrávač diskov CD
Pomocou tlačidiel s číslami na
diakovom ovládači môžete na disku CD
rýchlo vyhada akúkovek skladbu.
Počas prehrávania disku CD môžete
taktiež vyhada určité miesto v skladbe.
Tip
Ak hadáte skladbu s číslom vyšším ako 10,
stlačte najprv tlačidlo >10 a potom tlačidlá s
príslušnými číslami.
Príklad: Ak chcete prehra skladbu 123,
stlačte najprv tlačidlo >10 a potom tlačidlá 1,
2 a 3.
., >
* „OPERATE“: typ určený pre Európu
„POWER“: ostatné typy
Ak chcete
vyhada
priamo určitú
skladbu
určité miesto
počas
počúvania
určité miesto
počas
sledovania
displeja
Stlačte tlačidlo
tlačidlo s číslom skladby na
diakovom ovládači
> (dopredu) alebo .
(dozadu) počas prehrávania
a podržte ho stlačené, kým
nenájdete požadované
miesto (na prehrávači použite
tlačidlo M alebo m.)
> (dopredu) alebo .
(dozadu) počas pozastavenia
a podržte ho stlačené, kým
nenájdete požadované
miesto (na prehrávači použite
tlačidlo M alebo m.)
Poznámky
• Vyhadávanie určitej skladby pomocou
tlačidiel s číslami je k dispozícii iba pre
skladby vo vybratom priečinku.
• Ak na displeji svieti nápis „SHUF“ alebo
„PGM“, skladba sa nedá vyhada. Indikátor
vypnite stlačením tlačidla MODE.
15
Opakované prehrávanie
skladieb (Repeat Play)
Skladby môžete opakovane prehráva v
normálnom režime, v režime prehrávania
v náhodnom poradí alebo v režime
programovaného prehrávania.
CD
REPEAT
u
MODE
FLDR +, –
1
Stlačte tlačidlo CD.
Na displeji sa zobrazí indikátor
„CD“.
2
Postupujte nasledujúcim
spôsobom.
Ak chcete
zopakova
jednu
skladbu/
súbor
MP3
všetky
skladby/
súbory
MP3 na
disku CD
16
.,>
Postupujte takto
1 Stláčajte tlačidlo
REPEAT, kým sa
nezobrazí nápis „REP1“.
2 Stlačením tlačidla .
alebo > vyberte
skladbu/súbor MP3,
ktorý chcete zopakova.
3 Stlačte tlačidlo u.
1 Stláčajte tlačidlo
REPEAT, kým sa
nezobrazí nápis „REP“.
2 Stlačte tlačidlo u.
Ak chcete Postupujte takto
zopakova
1 Stláčajte tlačidlo MODE,
vybratý
kým sa neobjaví nápis
priečinok
„FOLDER“ (PRIEČINOK)
(iba pre disk
a potom stláčajte tlačidlo
so súbormi
REPEAT, kým sa
MP3)
neobjaví nápis „REP“.
2 Stlačením tlačidla FLDR
+ alebo FLDR – vyberte
priečinok.
3 Stlačte tlačidlo u.
1 Spustite prehrávanie v
skladby/
náhodnom poradí (str.
súbory MP3
17).
v náhodnom
poradí
2 Stláčajte tlačidlo
REPEAT, kým sa
nezobrazí nápis „REP“.
3 Stlačte tlačidlo u.
súbory vo
1 Spustite prehrávanie
vybratom
priečinkov v náhodnom
priečinku v
poradí (str. 17).
náhodnom
2 Stláčajte tlačidlo
poradí (iba
REPEAT, kým sa
pre disk so
nezobrazí nápis „REP“.
súbormi MP3)
3 Stlačte tlačidlo u.
naprogramované 1 Naprogramujte skladby/
skladby/
súbory MP3 (str. 18).
súbory MP3
2 Stláčajte tlačidlo
REPEAT, kým sa
nezobrazí nápis „REP“.
3 Stlačte tlačidlo u.
Zrušenie opakovaného prehrávania
Stláčajte tlačidlo REPEAT, kým z
displeja nezmizne nápis „REP“.
Pri prehrávaní súborov MP3
Ke vyberiete možnos „REP“,
prehrávač opakovane prehrá všetky
súbory na disku CD (maximálne 255
súborov).
Prehrávanie skladieb
v náhodnom poradí
(Shuffle Play)
CD
MODE
u
Pri prehrávaní súborov MP3
Prehrávač prehrá všetky súbory na
disku CD v náhodnom poradí
(maximálne 255 súborov).
Tipy
• Počas prehrávania v náhodnom poradí sa
nedá vybra predchádzajúca skladba/súbor
MP3 stlačením tlačidla ..
• Počas prehrávania v náhodnom poradí
nepracuje funkcia pokračovania.
Prehrávač diskov CD
Skladby/súbory MP3 môžete prehráva
v náhodnom poradí. Počas prehrávania
disku so súbormi MP3 môžete tiež
prehra súbory MP3 vo vybratom
priečinku v náhodnom poradí (Folder
Shuffle Play).
Zrušenie prehrávania v náhodnom poradí
Najprv zastavte prehrávanie. Potom
stláčajte tlačidlo MODE, kým sa z
displeja nestratí nápis „SHUF“.
FLDR +, –
1
Stlačte tlačidlo CD.
Na displeji sa zobrazí indikátor „CD“.
2
Stláčajte tlačidlo MODE, kým sa na
displeji nezobrazí nápis „SHUF“.
Ak vyberiete funkciu Folder Shuffle
Play (len pre disky CD so súbormi
MP3), tlačidlo MODE stláčajte
dovtedy, kým sa na displeji
nezobrazí nápis „FOLDER“ a
„SHUF“. Stlačením tlačidiel FLDR +
alebo - potom vyberiete želaný
priečinok.
3
Stlačením tlačidla u spustite
prehrávanie v náhodnom poradí.
17
Vytvorenie vlastného
programu (Program Play)
Pre disk CD môžete nastavi poradie
prehrávania až 15 skladieb alebo
súborov.
CD
., >
u
Naprogramovaný
súbor
Disk CD so súbormi
MP3 (Program Play)
Poradie
prehrávania
4
Stlačením tlačidla u spustite
prehrávanie v naprogramovanom
poradí.
Zrušenie programovaného
prehrávania
Najprv zastavte prehrávanie. Potom
stláčajte tlačidlo MODE, kým sa z
displeja nestratí nápis „PGM“.
MODE
FLDR +, –
1
Stlačte tlačidlo CD.
Na displeji sa zobrazí indikátor
„CD“.
2
Stláčajte tlačidlo MODE, kým sa na
displeji nezobrazí nápis „PGM“.
3
Stlačením tlačidiel . alebo > a
potom tlačidla DISP/ENT/MEMORY
možno naprogramova skladby
alebo súbory v želanom poradí.
* Priečinky v režime Program Folder
Play.
Naprogramovaná
skladba
Poradie
prehrávania
18
DISP/ENT/
MEMORY
Zvukový disk CD
(Program Play)
Kontrola poradia skladieb pred
začatím prehrávania
Stlačte tlačidlo DISP/ENT/MEMORY.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazí
číslo skladby alebo priečinka v
naprogramovanom poradí.
Zmena aktuálneho programu
Ak je disk CD zastavený, stlačte tlačidlo
x jedenkrát. Ak sa disk CD prehráva,
stlačte tlačidlo dvakrát. Aktuálny
program sa vymaže. Potom vytvorte
poda programovacieho postupu nový
program.
Tipy
• Ak naprogramujete 16 alebo viac skladieb/
súborov MP3, na displeji sa zobrazí nápis
„FULL“ (PLNÁ).
• Program môžete prehráva viackrát, keže
zostane uložený až do otvorenia priestoru
pre disk CD alebo do vypnutia zariadenia.
• Program, ktorý ste vytvorili, môžete
nahráva. Po vytvorení programu vložte
prázdnu pásku a stlačte tlačidlo z, čím
spustíte nahrávanie.
• Počas prehrávania v naprogramovanom
poradí nepracuje funkcia pokračovania.
Rádio
Nastavenie
rozhlasových staníc
RADIO BAND
AUTO PRESET
PRESET –, +
Rádio
Do pamäte prehrávača môžete uloži
nastavené rozhlasové stanice. Môžete
nastavi až 40 rozhlasových staníc (typ
určený pre Európu), 20 v pásme FM a
10 v pásme MW a LW v ubovonom
poradí alebo 30 rozhlasových staníc
(ostatné typy), 20 v pásme FM a 10 v
pásme AM v ubovonom poradí.
Ak sa stanica nedá automaticky
nastavi
Stanicu so slabým signálom musíte
nastavi ručne.
1 Stlačením tlačidla RADIO
BAND•AUTO PRESET vyberte
požadované pásmo.
2 Nalate požadovanú stanicu.
3 Tlačidlo DISP/ENT/MEMORY držte
stlačené 2 sekundy, kým na displeji
nezačne blika číslo predvoby.
4 Stlačte tlačidlo PRESET + alebo – ,
kým na displeji nezačne blika
požadované číslo stanice.
5 Stlačte tlačidlo DISP/ENT/MEMORY.
Nová stanica nahradí stanicu, ktorá bola
pod daným číslom uložená predtým.
Na diakovom ovládači
1 Stláčajte tlačidlo BAND, kým sa na
displeji nezobrazí indikátor
požadovaného pásma.
2 Nalate požadovanú stanicu.
3 Tlačidlo s číslom, pod ktorým bude
uložené nastavenie novej stanice,
podržte stlačené približne 2 sekundy.
DISP/ENT/MEMORY
1
Stlačením tlačidla RADIO
BAND•AUTO PRESET vyberte
požadované pásmo.
2
Na 2 sekundy podržte stlačené
tlačidlo RADIO BAND•AUTO
PRESET, kým na displeji nezačne
blika nápis „AUTO“.
3
Stlačte tlačidlo DISP/ENT/
MEMORY.
Stanice sa v pamäti ukladajú od
stanice s najnižšou až po stanicu s
najvyššou frekvenciou.
Ak chcete vybra číslo predvoby
vyššie ako 10, stlačte najprv tlačidlo
>10 a potom tlačidlo s príslušným
číslom.
Naposledy použité tlačidlo s číslom
musíte podrža stlačené asi 2
sekundy.
(Príklad: Ak chcete vybra číslo 12,
stlačte najprv tlačidlá >10 a 1 a potom
asi na 2 sekundy podržte stlačené
tlačidlo 2.)
Tip
Predvolené rozhlasové stanice zostanú v
pamäti aj po odpojení napájacieho kábla
alebo odstránení všetkých batérií.
19
Prehrávanie
nastavených
rozhlasových staníc
Ak sú predvolené rozhlasové stanice
nastavené, obúbenú stanicu môžete
naladi pomocou tlačidiel s číslami.
RADIO BAND
AUTO PRESET
PRESET –, +
1
Stlačením tlačidla RADIO
BAND•AUTO PRESET vyberte
požadované pásmo.
2
Stlačením tlačidla PRESET + alebo
– nalate uloženú stanicu.
Na diakovom ovládači
1 Stlačte tlačidlo BAND.
2 Stlačením tlačidla s príslušným číslom
nalate uloženú stanicu.
Ak chcete naladi stanicu s číslom
vyšším ako 10, stlačte najprv tlačidlo
>10 a potom tlačidlo s príslušným
číslom.
(Príklad: Ak chcete naladi stanicu s
číslom 12, stlačte najprv tlačidlá >10 a
1 a potom stlačte tlačidlo 2.)
20
Zvýraznenie zvuku
Výber zvýraznenia
zvuku
Reprodukovaný zvuk môžete zvýrazni.
SOUND
MEGA
BASS
Zvýraznenie zvuku
Výber charakteristiky
zvuku
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
vyberte požadované zvýraznenie zvuku.
Vyberte
Získate
silný, čistý zvuk so
zvýraznenými nízkymi a
vysokými frekvenciami
ahký, jasný zvuk so
zvýraznenými vysokými a
strednými frekvenciami
zvýraznenú rytmiku, vhodnú
pre zvuky bicích nástrojov
zvýraznené stredné
frekvencie, vhodné pre
hovorené slovo a spev
celý dynamický rozsah hudby
vhodný napríklad pre klasickú
hudbu
Zvýraznenie basov
Stlačte tlačidlo MEGA BASS. Zobrazí sa
nápis „MEGA BASS“.
Ak sa chcete vráti k normálnemu
zvuku, stlačte tlačidlo znova.
21
Časovač
Zaspávanie pri hudbe
Prehrávač môžete nastavi tak, aby sa
automaticky vypol po 10, 20, 30, 60
minútach alebo automaticky (funkcia
AUTO), čo vám umožní zaspáva pri
počúvaní hudby.
Po štyroch sekundách od stlačenia
tlačidla SLEEP sa nastavia minúty
zobrazené na displeji.
Po uplynutí nastaveného času sa
prehrávač automaticky vypne.
Vypnutie funkcie zaspávania pri hudbe
Stlačením tlačidla OPERATE (alebo
POWER) vypnite napájanie.
Poznámka
Pri prehrávaní pásky použitím tejto funkcie:
Ak dĺžka jednej strany pásky presahuje
nastavený čas, prehrávač sa vypne až na
konci pásky.
SLEEP
1
Spustite požadovaný zdroj hudby.
2
Stlačte tlačidlo SLEEP. Zobrazí sa
nápis „SLEEP“.
3
Stlačením tlačidla SLEEP vyberte
počet minút, po uplynutí ktorých sa
prehrávač automaticky vypne.
Po každom stlačení tlačidla sa
indikátory zmenia takto:
„AUTO*“ t „60“ t „30“ t „20“
t „10“ t „OFF“.
* Ak vyberiete funkciu „AUTO“,
prehrávanie disku CD alebo kazety
sa zastaví najneskôr po 90
minútach a prehrávač sa
automaticky vypne. Ak počúvate
rádio, rádio sa vypne po 90
minútach.
22
Inštalácia
Výber zdrojov napájania
Na napájanie môžete použi batérie alebo elektrickú sie.
3 Priestor pre
1 AC IN
batérie
1 Pripojenie sieového napájacieho
kábla
Jeden koniec dodaného sieového
napájacieho kábla zapojte do
zásuvky označenej ako AC IN, ktorá
sa nachádza v zadnej časti
prehrávača, a druhý koniec zastrčte
do sieovej zásuvky.
3 Použitie prehrávača na batérie
Inštalácia
Do sieovej zásuvky
Do priestoru pre batérie vložte šes
batérií typu R20 (vekosti D)
(nedodávajú sa).
Ak chcete prehrávač používa na
batérie, odpojte sieový napájací
kábel.
2 Príprava diakového ovládača
Vložte dve batérie typu R03
(vekosti AAA) (nedodávajú sa).
Výmena batérií
Pri bežnej prevádzke by mali batérie
vydrža približne šes mesiacov. Ak
diakový ovládač nefunguje, vymeňte
všetky batérie za nové.
Výmena batérií
Ak indikátor OPR/BATT svieti nevýrazne
alebo ak zariadenie prestalo pracova,
vymeňte batérie. Všetky batérie vymeňte
za nové.
Poznámky
• Pred výmenou batérií je potrebné z
prehrávača vybra disk CD.
• Prehrávač napájaný batériami sa nedá
zapnú diakovým ovládačom.
pokračovanie
23
Výber zdrojov napájania
(pokračovanie)
Zmena kroku ladenia v pásme AM/MW
Ak potrebujete zmeni krok ladenia v
pásme AM/MW, postupujte nasledovne:
1 Stláčajte tlačidlo RADIO BAND•AUTO
PRESET, kým sa nezobrazí indikátor
„AM“ alebo „MW“.
2 Na dve sekundy stlačte tlačidlo DISP/
ENT/MEMORY.
3 Na dve sekundy stlačte tlačidlo
RADIO BAND•AUTO PRESET.
Bliká nápis „9k“ „MW 9“ alebo
„10k“ „MW 10“.
4 Stlačením tlačidla PRESET + alebo –
vyberte možnos „9k“ „MW 9“ pre
interval 9 kHz alebo „10k“ „MW 10“
pre interval 10 kHz.
5 Stlačte tlačidlo DISP/ENT/MEMORY.
Po zmene kroku ladenia musíte znova
nastavi predvolené stanice v pásme
AM/MW.
24
Ďalšie informácie
Odporúčania
Bezpečnos prevádzky
• Nepokúšajte sa demontova kryt
zariadenia, pretože laserový lúč
použitý v prehrávači diskov CD môže
poškodi zrak. Opravy zverte iba
kvalifikovanému pracovníkovi.
• Ak sa do zariadenia dostane
ubovoný predmet alebo tekutina,
odpojte ho od siete a pred alším
používaním ho nechajte skontrolova
odborníkovi.
• Na tomto prehrávači diskov CD nie je
možné prehráva disky
neštandardných tvarov (napr. srdce,
štvorec, hviezda). Pri pokuse o ich
prehrávanie sa zariadenie môže
poškodi. Neštandardné disky
nepoužívajte.
Zdroje napájania
• Pred pripojením prehrávača do siete
skontrolujte, či jeho prevádzkové
napätie zodpovedá napätiu v zásuvke
(pozri čas „Technické parametre“) a
použite iba dodávaný napájací kábel.
Iný typ kábla nepoužívajte.
• Pokia je zariadenie pripojené k
sieovej zásuvke, nie je odpojené od
siete, a to aj v prípade, že zariadenie
je vypnuté.
• Pri prevádzke na batérie použite šes
batérií typu R20 (vekosti D).
• Ak batérie nepoužívate, vyberte ich z
prehrávača. Predídete tak možným
škodám spôsobeným ich vytekaním
alebo koróziou.
• Štítok s informáciami o prevádzkovom
napätí, spotrebe a s alšími údajmi sa
nachádza na spodnej časti zariadenia.
Umiestnenie
• Prehrávač neumiestňujte v blízkosti
zdrojov tepla alebo tam, kde môže by
vystavený priamemu slnečnému
žiareniu, nadmernému prachu alebo
mechanickému poškodeniu.
• Prehrávač neumiestňujte na
naklonenej alebo nestabilnej ploche.
• Do vzdialenosti 10 mm od skrinky
prehrávača neumiestňujte žiadne
predmety. Z dôvodu správnej činnosti
prehrávača a dlhšej životnosti
súčiastok musia by ventilačné otvory
voné.
• Ak ponecháte prehrávač v aute
zaparkovanom na slnku, umiestnite ho
na také miesto, ktoré nie je vystavené
priamemu slnečnému žiareniu.
• Osobné kreditné karty s magnetickým
prúžkom alebo mechanické
náramkové hodinky odstráňte z
blízkosti prehrávača, aby ste predišli
ich možnému poškodeniu magnetom
v reproduktoroch.
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete z chladného
miesta na teplé alebo ak ho
umiestnite vo vemi vlhkom prostredí,
na šošovkách vnútri prehrávača
diskov CD sa môže kondenzova
vlhkos. V takom prípade nebude
prehrávač pracova správne. V
takomto prípade disk CD vyberte z
prehrávača a počkajte asi hodinu,
kým sa vlhkos neodparí.
• Ak sa prehrávač dlhšiu dobu
nepoužíval, pred vložením pásky ho
na niekoko minút nastavte do režimu
prehrávania, aby sa zohrial.
Poznámky ku kazetám
• Ak chcete predís náhodnému
nahrávaniu, vylomte ochrannú plôšku
strany A alebo B. Ak chcete na pásku
znova nahráva, prelepte otvor po
odstránenej plôške lepiacou páskou.
Strana A
Ochranná plôška strany A
Ochranná plôška strany B
• Neodporúča sa používa pásky dlhšie
ako 90 minút, okrem dlhých,
nepretržitých nahrávaní alebo
prehrávaní.
pokračovanie
25
Odporúčania (pokračovanie)
Poznámky k diskom CD
• Pred prehrávaním vyčistite disk CD
čistiacou handričkou. Disk CD
utierajte smerom od stredu disku.
• Nepoužívajte rozpúšadlá, ako je
napríklad benzín, riedidlá, bežne
dostupné čistiace prostriedky alebo
antistatický sprej určený na čistenie
vinylových platní LP.
• Disk CD nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu alebo zdrojom
tepla, ako sú napríklad teplovzdušné
rúry, ani ho nenechávajte v aute, ktoré
je zaparkované na slnku, pretože v
kabíne môže výrazne stúpnu teplota.
• Na disk CD nenalepujte žiadne
nálepky ani papieriky a povrch disku
chráňte pred poškrabaním.
• Po skončení prehrávania uložte disk
CD do obalu.
Škrabance, znečistenie a odtlačky
prstov na disku CD môžu spôsobi
chybu sledovania stopy.
Hudobné disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských
práv
Tento výrobok je navrhnutý na
prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú
štandardu diskov CD. Niektoré
nahrávacie spoločnosti predávajú v
ostatnom čase zvukové disky
zakódované pomocou technológií na
ochranu autorských práv. Medzi týmito
diskami sa vyskytujú aj také, ktoré
nevyhovujú štandardu diskov CD a nie
je možné ich prehra na tomto výrobku.
26
S akýmikovek otázkami alebo
problémami týkajúcimi sa prehrávača sa
obráte na najbližšieho obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Všeobecné
Chýba napájanie.
• Sieový napájací kábel pevne pripojte do
sieovej zásuvky.
• Skontrolujte, či sú batérie správne
vložené
• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za
nové.
• Prehrávač napájaný batériami sa nedá
zapnú diakovým ovládačom.
Napájanie je vypnuté a striedavo sa
zobrazujú indikátory „BATT“ a „ERROR“.
• Skontrolujte, či sú batérie správne
vložené
• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za
nové.
Nepoču žiadny zvuk.
• Upravte hlasitos.
• Pri počúvaní prostredníctvom
reproduktorov odpojte slúchadlá.
Je poču šum.
• V blízkosti zariadenia sa používa prenosný
telefón alebo iné zariadenie, ktoré vysiela
rádiové vlny. t Premiestnite ho alej od
prehrávača.
Prehrávač diskov CD
Na displeji je aj po vložení disku CD
zobrazený nápis „no DISC“.
• Disk CD vložte tak, aby strana s etiketou
smerovala nahor.
• Disk CD-R alebo CD-RW je prázdny.
• Disk CD-R alebo CD-RW nie je
dokončený. Dokončite disk CD-R alebo
CD-RW pomocou nahrávacieho
zariadenia.
• Vyskytol sa problém s kvalitou disku CDR alebo CD-RW, nahrávacieho
zariadenia alebo aplikačného softvéru.
• Vyberte disk CD a priestor pre disk CD
nechajte asi hodinu otvorený, aby sa
skondenzovaná vlhkos vysušila.
• Presvedčite sa, či je na displeji
zobrazený indikátor „CD“.
• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za
nové.
Vypadáva zvuk.
• Znížte hlasitos.
• Vyčistite disk CD. Ak je vemi
poškodený, vymeňte ho.
• Prehrávač umiestnite na miesto bez
vibrácií.
• Šošovku vyčistite bežne dostupným
čistiacim prostriedkom.
• Ak používate nekvalitné disky CD-R
alebo CD-RW, alebo ak sa vyskytol
problém s nahrávacím zariadením alebo
aplikačným softvérom, zvuk môže
vypadáva alebo môže by zašumený.
Rádio
Zvuk je slabo počutený alebo má nízku
kvalitu.
• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za
nové.
• Prehrávač premiestnite alej od
televízora.
• Ak pri počúvaní rádia v pásmach AM,
MW alebo LW používate diakový
ovládač, môžete poču šum.
Obraz televízora je nestabilný.
• Ak počúvate v blízkosti televízora rádio v
pásme FM a používate vnútornú anténu,
premiestnite prehrávač alej od
televízora.
Disk CD sa neprehráva.
• Skontrolujte, či je priestor pre disk CD
zatvorený.
• Disk CD vložte tak, aby strana s etiketou
smerovala nahor.
• Vyčistite disk CD.
27
Kazetový prehrávač
Páska sa po stlačení príslušného tlačidla
nezačne toči.
• Pevne zatvorte kazetový priestor.
Tlačidlo z nefunguje alebo sa páska nedá
prehráva ani nahráva.
• Skontrolujte, či sa na páske nachádza
ochranná plôška.
Páska sa nevymaže úplne.
• Vyčistite mazaciu hlavu (strana 29).
• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za
nové.
• Prehráva sa zdroj, ktorý bol nahratý
použitím tohto zariadenia na pásku typu
TYPE II (high position) alebo TYPE IV
(metal). Nahrávanie zopakujte na pásku
typu TYPE I (normal) a nahrávku
prehrajte.
Na pásku sa nedá nahráva.
• Skontrolujte, či je páska vložená
správne.
• Skontrolujte, či sa na páske nachádza
ochranná plôška.
Zvuk je slabo počutený alebo má nízku
kvalitu.
• Vyčistite hlavy a prítlačný a hnací valček
(strana 29).
• Pomocou demagnetizéra odmagnetizujte
hlavy (strana 29).
Zvuk je skreslený.
• Používate pásku typu TYPE II (high
position) alebo TYPE IV (metal).
Používajte iba pásky typu TYPE I
(normal).
28
Diakový ovládač
Diakový ovládač nefunguje.
• Ak sú batérie v diakovom ovládači
vybité, vymeňte ich za nové.
• Skontrolujte, či ste diakový ovládač
nasmerovali na príslušný senzor
prehrávača.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diakovým ovládačom a prehrávačom.
• Skontrolujte, či nie je senzor diakového
ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo svetlu žiarivky.
• Ak používate diakový ovládač, presuňte
sa bližšie k prehrávaču.
Ak napriek uvedených opatreniam problémy
pretrvávajú naalej, odpojte sieový napájací
kábel a vyberte všetky batérie. Ke sa všetky
indikátory z displeja stratia, znova pripojte
sieový napájací kábel a vložte všetky
batérie. Ak problém pretrváva, obráte sa na
najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony.
Údržba
Čistenie šošovky
Znečistená šošovka môže počas
prehrávania disku CD spôsobi
preskakovanie zvuku. Vyčistite ju bežne
dostupným čističom.
Čistenie hláv a dráhy pásky
Ak chcete dosiahnu optimálnu kvalitu
prehrávania a nahrávania, vždy po
desiatich hodinách prevádzky
prehrávača pretrite hlavy a prítlačný a
hnací valček tyčinkou s vatou
navlhčenou v čistiacej kvapaline alebo v
alkohole. Ak chcete dosiahnu nahrávky
najvyššej kvality, odporúčame vám, aby
ste pred každým nahrávaním vyčistili
všetky povrchy, s ktorými prichádza
páska do styku.
Odmagnetizovanie hláv
Asi po 20 až 30 hodinách používania sa
na hlavách vytvorí taká úroveň
zvyškovej magnetizácie, že spôsobuje
stratu vysokých frekvencií a vznik šumu.
V takom prípade by ste mali pomocou
bežne dostupného demagnetizéra hláv
odmagnetizova hlavy a všetky kovové
časti, ktoré sa nachádzajú v dráhe
pásky.
Čistenie skrinky zariadenia
Skrinku, ovládací panel a ovládacie
prvky utierajte mäkkou látkou, mierne
navlhčenou v jemnom saponáte.
Nepoužívajte drsné čistiace pomôcky a
prášky alebo rozpúšadlá, ako napríklad
alkohol alebo benzín.
Šošovka
Prítlačný valček Vymazávacia hlava
Hnací valček
Nahrávacia a prehrávacia hlava
Po vyčistení vložte pásku až po úplnom
vysušení čistených povrchov.
29
Všeobecné vlastnosti
Technické parametre
Prehrávač diskov CD
Systém
Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: 780 nm
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti približne 200 mm od povrchu
šošovky objektívu na optickom zbernom
bloku s otvorom 7 mm.)
Rýchlos otáčania
200 ot./min. až 500 ot./min.
(konštantná lineárna rýchlos (CLV))
Počet kanálov
2
Frekvenčný rozsah
20 - 20 000 Hz +1/-2 dB
Kolísanie a nerovnomerný chod
Nedosahuje meratené hodnoty
Rádio
Frekvenčný rozsah
Typ určený pre Európu
FM: 87,5 - 108 MHz
Reproduktor
Širokopásmový: priemer 10 cm, 3,2 Ω,
kónusový typ (2)
Výstupy
Konektor pre slúchadlá (stereofónny, typ
minijack)
Pre slúchadlá s impedanciou 16 - 68 Ω
Maximálny výstupný výkon
5,2 W
Napájanie
Rádiomagnetofón s prehrávačom diskov CD:
Typ určený pre Kóreu:
Striedavé napätie 220 V, 60 Hz
Typ určený pre Saudskú Arábiu:
Striedavé napätie 220 - 240 V, 50/60 Hz
Ostatné typy:
Striedavé napätie 230 V, 50 Hz
Jednosmerné napätie 9 V, 6 batérií typu R20
(vekosti D)
Diakový ovládač:
Jednosmerné napätie 3 V, 2 batérie typu R03
(vekos AAA)
Spotreba
14 W, pri striedavom napätí
Životnos batérií
Rádiomagnetofón s prehrávačom diskov CD:
Nahrávanie v pásme FM
Batérie Sony R20P: približne 13,5 hod.
Alkalické batérie Sony LR20: približne 20 hod.
MW: 531 - 1 611 kHz (krok 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (krok 10 kHz)
Prehrávanie pásky
LW: 153 - 279 kHz
Batérie Sony R20P: približne 7,5 hod.
Ostatné typy
Alkalické batérie Sony LR20: približne 15 hod.
FM: 87,5 - 108 MHz
Prehrávanie disku CD
AM: 531 - 1 611 kHz (krok 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (krok 10 kHz)
Batérie Sony R20P: približne 2,5 hod.
Antény
FM: teleskopická anténa
AM/MW/LW: vstavaná feritová anténa
Kazetový prehrávač
Nahrávací systém
4 stopy, 2 kanály, stereo
Rýchlos prevíjania
Približne 120 sekúnd (kazeta Sony C-60)
Frekvenčný rozsah
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz
Alkalické batérie Sony LR20: približne 7 hod.
Rozmery
Približne 420 × 155 × 260 mm (š/v/h)
(vrátane vyčnievajúcich častí)
Hmotnos
Približne 3,7 kg (vrátane batérií)
Dodávané príslušenstvo
Sieový napájací kábel (1)
Diakový ovládač (1)
Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni bez
predchádzajúceho upozornenia.
Volitené príslušenstvo
Súprava slúchadiel Sony MDR
30
Formát „MP3“
Čo je MP3?
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je
štandardná technológia a formát
komprimovania zvuku. Súbor sa
komprimuje približne na 1/10 pôvodnej
vekosti. Zvuky s frekvenciou, ktoré udské
ucho nepočuje, sa komprimujú, zatia čo
počutené zvuky sa nekomprimujú.
Súbory „MP3“, ktoré je
možné prehráva na
tomto prehrávači
Môžete prehráva iba súbory MP3, ktoré
boli nahraté pri dodržaní nasledujúcich
požiadaviek.
POUŽITENÉ MÉDIÁ
Disky CD-R a CD-RW
POUŽITENÝ FORMÁT DISKOV
Môžete používa disky s formátmi ISO
9660 Level 1, Level 2 a rozšírením Joliet.
Ak boli súbory MP3 nahraté v inom
formáte, je možné, že sa nebudú
správne prehráva alebo sa správne
nezobrazia názvy súborov a priečinkov.
Hlavné technické parametre
použiteného diskového formátu sú:
• Maximálny počet krokov adresára: 8
• Znaky, ktoré je možné použi v názve
súboru alebo priečinka:
A – Z, a – z, 0 – 9, _ (znak podčiarknutia)
• Maximálny počet znakov v názve
súboru: 64 (vrátane úvodzoviek) a
prípona obsahujúca 3 znaky
Poznámky
• Pri vytváraní názvu súboru k nemu
nezabudnite prida príponu „mp3“.
• Ak pridáte príponu „mp3“ k súboru, ktorý
nie je vo formáte MP3, prehrávač nebude
môc súbor správne rozpozna a vytvorí
náhodný šum, ktorý môže poškodi
reproduktory.
• Názov súboru neznamená to isté ako
značka ID3.
POČET PRIEČINKOV A SÚBOROV,
KTORÉ JE MOŽNÉ POUŽIŤ
• Maximálny počet priečinkov: 255
• Maximálny počet súborov: 255
NASTAVENIE KOMPRIMAČNÉHO
SOFTVÉRU A SOFTVÉRU NA ZÁPIS
• Ak chcete komprimova do súboru
MP3, odporúčame nastavi prenosovú
rýchlos komprimačného softvéru na
hodnoty „44,1 kHz“, „128 kb/s“ a
„Constant Bit Rate“.
• Ak chcete nahráva s využitím
maximálnej kapacity, nastavte
možnos „halting of writing“.
• Ak chcete nahráva na úplne prázdne
médium s využitím jeho maximálnej
kapacity, nastavte možnos „Disc at
Once“.
POZNÁMKY K UKLADANIU
SÚBOROV NA MÉDIUM
Po vložení disku prehrávač prečíta
všetky súbory, ktoré sa na disku
nachádzajú. Ak je na disku vea
priečinkov alebo súborov v inom formáte
ako MP3, pred začiatkom prehrávania
alebo medzi prehrávaním jednotlivých
súborov MP3 môžu by dlhé pauzy.
Na disk so súbormi vo formáte MP3
určenými na prehrávanie neukladajte
nepotrebné priečinky alebo súbory v
iných formátoch.
Odporúčame vám, aby ste na disk CD so
súbormi MP3 neukladali zbytočné
priečinky alebo súbory v iných formátoch.
Značka „ID3“
Značka ID3 je formátom určeným na
pridávanie určitých informácií (názov
skladby, meno interpreta, názov albumu
at.) do súborov MP3.
Tento prehrávač diskov CD podporuje
verziu 1.1 značky ID3. Ak súbor
obsahuje značku ID3 s informáciami, je
možné zobrazi názov skladby, meno
interpreta a názov albumu.
Poznámka
Ak používate inú verziu ako 1.1, informácie
obsiahnuté v značke ID3 sa zobrazia nesprávne.
31
Register
A, B
batérie
do prehrávača 23
do diakového ovládača
23
C, Č
časovač
zaspávanie pri hudbe
22
čistenie
skrinky 29
šošovky 29
hláv a dráhy pásky 29
D, E, F, G, H
P, Q
počúvanie rádia 8
používanie displeja 14
prehrávač diskov CD 4
prehrávanie
disku CD 4
pásky 10
nastavených
rozhlasových staníc 19
skladieb v náhodnom
poradí 17
skladieb, opakované 16
pripojenie sieového
napájacieho kábla 23
prehrávanie v náhodnom
poradí 17
programované prehrávanie
18
displej 14
I, J, K, L, M, N, O
MEGA BASS 21
MP3
informácie o formáte
MP3 31
displej 14
poradie prehrávania 7
nahrávanie na pásku 12
nastavenie 23
nastavenie rozhlasových
staníc 19
odmagnetizovanie hláv 29
odporúčania 25
opakované prehrávanie 16
32
R
riešenie problémov 27
rozhlasové stanice
prehrávanie 20
nastavenie 19
S
SOUND 21
T
technické parametre 30
U, V, W, X, Y, Z
údržba 29
výber
zvýraznenia zvuku 21
skladieb 5
výber zdrojov napájania 23
vyhadanie konkrétnej
skladby 15
vytvorenie vlastného
programu 18
zdroje napájania 23
značka ID3 7, 14, 31
zlepšenie príjmu signálu 9
zvýraznenie zvuku 21
33
34
35
Sony Corporation
Download PDF