Sony | NAS-E35HD | Sony NAS-E35HD Návod na použitie

3-292-247-11(1)
Začíname
Import a prenos audio dát
Prehrávanie audio dát
Editovanie skladieb v HDD
Jukeboxe
Ďalšie nastavenia
Riešenie problémov
Bezpečnostné upozornenia/
Technické údaje
Audio systém s pevným diskom (HDD)
Návod na použitie
NAS-E35HD
© 2008 Sony Corporation
4-105-606-11 (1)
Tento leták sa vzťahuje na softvér “Title Updater” (Aktualizácia názvov), ktorý je predinštalovaný v tomto zariadení.
LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM PRE SOFTVÉR SONY
PRED POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉRU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NASLEDOVNÚ LICENČNÚ ZMLUVU. TÝM,
ŽE BUDETE POUŽÍVAŤ TENTO SOFTVÉR VYJADRUJETE SÚHLAS S LICENČNOU ZMLUVOU.
DÔLEŽITÉ - PREČÍTAJTE DÔKLADNE: Táto Licenčná zmluva s koncovým používateľom (End-User License Agreement (“EULA”))
je právna dohoda medzi Vami a spoločnosťou Sony Corporation (“SONY”), výrobcom hardvéru Sony (“PRODUKT”). Každý
SOFTVÉR a softvér tretej osoby (iný softvér ako od spoločnosti Microsoft Corporation alebo softvér, na ktorý sa vzťahujú samostatné
licencie) dodávaný s Vašim PRODUKTOM, stiahnutý z web-stránok alebo získaný ako aktualizácia/vylepšenie je v tejto licencii
označovaný ako SOFTVÉR. Táto Licencia sa vzťahuje len na SOFTVÉR. SOFTVÉR zahŕňa počítačový softvér, príslušné médiá,
všetky materiály v tlačenej forme a “on-line” alebo elektronickú dokumentáciu, a taktiež aktualizácie/vylepšenia poskytované
spoločnosťou Sony alebo inou autorizovanou spoločnosťou. Na každý softvér od spoločnosti Microsoft Corporation sa vzťahuje
samostatná Licenčná zmluva s koncovým používateľom, pretože môže ísť o softvér upravovaný treťou osobou (v takom prípade budete
o takejto skutočnosti informovaný). SOFTVÉR môžete používať len v spojitosti s PRODUKTOM. Nainštalovaním, skopírovaním,
stiahnutím alebo akýmkoľvek iným používaním SOFTVÉRU súhlasíte s podmienkami tejto Licenčnej zmluvy. Ak s podmienkami
tejto Licenčnej zmluvy nesúhlasíte, spoločnosť SONY Vám licenciu na daný SOFTVÉR neudelí. V takom prípade nesmiete SOFTVÉR
používať ani kopírovať. Ihneď kontaktujte spoločnosť SONY, ktorá Vám poskytne nevyhnutné inštrukcie ohľadom vrátenia kúpnej
ceny uhradenej za PRODUKT a vrátenia PRODUKTU spolu so SOFTVÉROM.
LICENCIA NA SOFTVÉR
SOFTVÉR je chránený autorským právom a medzinárodnými dohodami o autorskom práve, a tiež ďalšími zákonmi a právom
duševného vlastníctva. SOFTVÉR je licencovaný a nie predávaný.
UDELENIE LICENCIE.
Táto Licencia Vám poskytuje nasledovné práva:
Softvér. Inštalácia a používanie jednej kópie SOFTVÉRU na jednom osobnom počítači.
Osobné použitie. SOFTVÉR môžete používať len na osobné účely.
Ukladanie/používanie v sieti. SOFTVÉR nie je možné používať v sieti alebo ho distribuovať do iných počítačov
prostredníctvom siete, s výnimkou špecifikovaných prípadov, ktoré sú uvedené v dokumentácii dodávanej so SOFTVÉROM.
Záložná kópia. Môžete si vytvoriť jednu záložnú kópiu SOFTVÉRU určenú na obnovu inštalácie.
CHARAKTERISTIKA POŽIADAVIEK, VYMEDZENÍ, PRÁV A OBMEDZENÍ
Obmedzenie spätného upravovania, dekompilácie a disasemblovania. Je zakázané modifikovať, spätne upravovať, dekompilovať
alebo disasemblovať SOFTVÉR ako celok alebo po častiach.
Oddeľovanie súčastí. Licencia sa vzťahuje na SOFTVÉR ako samostatný produkt. Jeho jednotlivé súčasti nesmú byť oddeľované
a používané na viac ako jednom počítači, pokiaľ to spoločnosť Sony výslovne nepovolí.
Dátové súbory. SOFTVÉR môže automaticky vytvárať dátové súbory pre účely SOFTVÉRU. Všetky takéto dátové súbory
sa považujú za súčasť SOFTVÉRU.
Samostatný PRODUKT. Licencia sa vzťahuje na SOFTVÉR a PRODUKT, ktoré spolu vytvárajú samostatný ucelený produkt.
SOFTVÉR je možné používať len s PRODUKTOM, okrem špecifikovaných prípadov, ktoré sú uvedené v dokumentácii
dodávanej so SOFTVÉROM.
Prenájom. SOFTVÉR nie je možné prenajímať.
Prenos SOFTVÉRU. Všetky Vaše práva vyplývajúce z tejto Licencie môžete natrvalo preniesť jedine ako súčasť predaja alebo
prevodu PRODUKTU. Ponechať si však nemôžete žiadnu kópiu, preniesť musíte celý SOFTVÉR (vrátane všetkých kópií,
jednotlivých súčastí, médií a tlačených materiálov, všetkých verzií a aktualizácií SOFTVÉRU a tejto Licencie) a prijímateľ musí
súhlasiť s podmienkami tejto Licencie.
Vypovedanie. Ak porušíte podmienky tejto Licencie, môže spoločnosť SONY, bez toho aby boli porušené iné práva, vypovedať
túto Licenciu. V takom prípade ste povinný znehodnotiť všetky kópie SOFTVÉRU a všetky jeho súčasti.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Súhlasíte s tým, že s informáciami obsiahnutými v SOFTVÉRI, ktoré nie sú určené na
zverejnenie, budete zaobchádzať ako z dôvernými informáciami a nebudete tieto informácie poskytovať ďalším osobám bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SONY.
Závislosť softvéru. Softvér, správa a služby siete alebo ďalšie produkty iné ako SOFTVÉR, od ktorých je činnosť SOFTVÉRU
závislá, môžu byť dodávateľmi alebo poskytovateľmi (dodávateľmi softvéru, poskytovateľmi služieb alebo spoločnosťou SONY)
prerušené alebo obmedzené. Spoločnosť SONY a jej dodávatelia nezaručujú, že takýto softvér, služby siete a ďalšie produkty
budú stále dostupné alebo budú pracovať bez prerušenia a úprav.
AUTORSKÉ PRÁVA
Vlastníkom všetkých názvov, vlastníckych a autorských práv vzťahujúcich sa na SOFTVÉR (vrátane, nie však výhradne, obrázkov,
fotografií, animácií, video klipov, zvuku, hudby, textu a “apletov” integrovaných v SOFTVÉRI) a na všetky kópie SOFTVÉRU je spoločnosť
SONY alebo jej dodávatelia. Všetky práva nešpecifikované a neobsiahnuté v tejto licencii EULA vyhradené spoločnosťou SONY.
LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM PRE SOFTVÉR SONY
POUŽÍVANIE SOFTVÉRU S OBSAHMI CHRÁNENÝMI AUTORSKÝM PRÁVOM
SOFTVÉR dokáže ukladať, spracovávať a používať obsahy vytvorené tretími osobami. Tento obsah môže byť chránený
autorským právom, inými právami duševného vlastníctva a/alebo dohodami. Súhlasíte s tým, že SOFTVÉR budete používať
v súlade s týmto právom a dohodami, ktoré sa vzťahujú na tieto obsahy. Súhlasíte s tým, že spoločnosť SONY smie vykonávať
náležité opatrenia za účelom ochrany autorských práv obsahov uložených, spracovávaných a používaných SOFTVÉROM.
Medzi tieto opatrenia patrí okrem iného aj počítanie počtu záložných kópií a obnovovania určitých funkcií SOFTVÉRU,
zamietnutie žiadosti pre umožnenie obnovenia dát prostredníctvom niektorých funkcií SOFTVÉRU a vypovedanie tejto
Licencie v prípade odhalenia neoprávneného použitia SOFTVÉRU.
VYSOKORIZIKOVÉ PREVÁDZKY
Tento SOFTVÉR nie je odolný voči poruchám a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený na predaj ako on-line riadiace zariadenie
pre rizikové prevádzky, kde sa vyžaduje vysokospoľahlivá činnosť systému. Týka sa to napríklad systémov pre riadenie
jadrových zariadení, navigačných alebo komunikačných systémov v lietadlách, riadenia letov, zbraňových systémov alebo
zariadení zabezpečujúcich základné životné funkcie, kde by prípadné zlyhanie SOFTVÉRU mohlo viesť k usmrteniu, poraneniu
alebo iným hmotným alebo environmentálnym škodám (“Vysokorizikové prevádzky”). Spoločnosť SONY a jej dodávatelia
týmto výslovne odmietajú akúkoľvek priamu alebo nepriamu záruku vhodnosti pre vysokorizikové prevádzky.
OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA CD-ROM MÉDIÁ
Ak je záložná kópia SOFTVÉRU dodaná na CD-ROM médiu, spoločnosť SONY zaručuje, že počas deväťdesiatich (90) dní
odo dňa doručenia CD-ROM média so záložnou kópiou SOFTVÉRU bude toto médium bez chýb a schopné bežného
používania. Táto obmedzená záruka sa týka len Vás ako pôvodného vlastníka licencie. Plnou zodpovednosťou spoločnosti
SONY a Vašim výhradným opravným prostriedkom je výmena CD-ROM média, nevzťahujúca sa na obmedzenú záruku
spoločnosti SONY. Médium vrátite spoločnosti SONY spolu s potvrdením o kúpe softvéru (z potvrdenia musí byť zrejmé,
že na CD-ROM médium sa vzťahuje záručná doba). Spoločnosť SONY nie je povinná vymieňať disky, ktoré boli poškodené
náhodne, nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním. NA AKÉKOĽVEK PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA
CD-ROM MÉDIA, VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH PREDAJNÝCH ZÁRUK A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL
SA VZŤAHUJE DEVÄŤDESIATDŇOVÁ (90) ZÁRUKA, KTORÁ SA POČÍTA OD DÁTUMU DODANIA. NIEKTORÉ
JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA NA DĹŽKU TRVANIA ZÁRUKY, PRETO SA TIETO OBMEDZENIA
NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ. TIETO ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÁM UDEĽUJÚ OSOBITNÉ PRÁVA A V ZÁVISLOSTI
OD PRÍSLUŠNEJ JURISDIKCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA.
VYLÚČENIE ZÁRUKY NA SOFTVÉR
Výslovne akceptujete a súhlasíte s tým, že SOFTVÉR používate na Vaše vlastné riziko. SOFTVÉR je dodávaný “TAK AKO JE”
a nevzťahuje sa naň žiadna záruka. Spoločnosť SONY a jej dodávatelia (ďalej v texte môžu byť spoločnosť SONY spolu s jej
dodávateľmi označovaní len ako spoločnosť “SONY”) VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY, PRIAME ALEBO
NEPRIAME, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE PREDPOKLADANÝCH PREDAJNÝCH ZÁRUK A VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SONY NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA TO, ŽE FUNKCIE OBSIAHNUTÉ V SOFTVÉRI
BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠIM POŽIADAVKÁM, PRÍPADNE ŽE NEBUDE FUNKČNOSŤ SOFTVÉRU KORIGOVANÁ.
SPOLOČNOSŤ SONY NAVYŠE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI NEMÁ ŽIADNE NÁMIETKY AK SA SOFTVÉR POUŽÍVA
SPRÁVNE, VHODNE, SPOĽAHLIVO ALEBO INAK V ZMYSLE LICENCIE. ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ
VYJADRENIA ALEBO RADY, KTORÉ POSKYTLA SPOLOČNOSŤ SONY ALEBO JEJ OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA
NESTANOVUJÚ ZÁRUČNÉ PODMIENKY ANI INAK NEROZŠIRUJÚ ROZSAH TÝCHTO ZÁRUČNÝCH PODMIENOK.
V PRÍPADE, ŽE VÁM SOFTVÉR DOKÁZATEĽNE SPÔSOBÍ ŠKODU (NIE SPOLOČNOSŤ SONY ANI JEJ OPRÁVNENÝ
ZÁSTUPCA), VŠETKY NÁKLADY NA NEVYHNUTNÝ SERVIS, OPRAVY ALEBO ÚPRAVY SI HRADÍTE SAMI.
NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE A OBMEDZENIE NEPRIAMYCH ZÁRUK, PRETO SA UVEDENÉ
VYLÚČENIE NEMUSÍ NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
Spoločnosť SONY nezaručuje, že SOFTVÉR nemôže poškodiť hardvér a softvér počítača alebo dáta stiahnuté pomocou
SOFTVÉRU. Výslovne súhlasíte s tým, že SOFTVÉR používate na Vaše vlastné riziko, a že ste zodpovedný za inštaláciu
SOFTVÉRU a jeho používanie s Vašim PRODUKTOM.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
ĎALEJ V TEXTE MÔŽU BYŤ SPOLOČNOSŤ SONY, JEJ POBOČKY A VÝHRADNÍ DODÁVATELIA OZNAČOVANÍ
LEN AKO SPOLOČNOSŤ “SONY”. SPOLOČNOSŤ SONY NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ ALEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ PORUŠENÍM PRIAMEJ ALEBO NEPRIAMEJ ZÁRUKY, PORUŠENÍM ZMLUVY,
ZA NEDBANLIVOSŤ, VYMEDZENÚ ZODPOVEDNOSŤ ALEBO PRÁVNU DOMNIENKU VZŤAHUJÚCU SA NA TENTO
PRODUKT. MEDZI TAKÉTO ŠKODY PATRIA, OKREM INÝCH, UŠLÝ ZISK, STRATA PRÍJMU, STRATA DÁT,
NEMOŽNOSŤ POUŽITIA PRODUKTU ALEBO PREPOJENÉHO HARDVÉRU, ČASOVÉ PRESTOJE, AJ V TAKOM
PRÍPADE, KEĎ SPOLOČNOSŤ SONY O MOŽNOSTIACH ICH VZNIKU PREDTÝM VEDELA. V INÝCH PRÍPADOCH
VŠAK SPOLOČNOSŤ SONY NESIE CELKOVÚ FINANČNÚ ZODPOVEDNOSŤ UVEDENÚ V TEJTO LICENCII EULA
LEN DO VÝŠKY ČIASTKY ZAPLATENEJ ZA DANÝ PRODUKT. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE
NÁSLEDNÝCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD, PRETO SA UVEDENÉ OBMEDZENIA NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM PRE SOFTVÉR SONY
ZÍSKAVANIE DÁT PRE SOFTVÉR A MONITOROVANIE
SOFTVÉR obsahuje funkcie, ktoré umožňujú spoločnosti SONY a/alebo tretím osobám získavať dáta, riadiť a/alebo
monitorovať počítače a zariadenia pracujúce alebo spolupracujúce so SOFTVÉROM. Týmto súhlasíte, že takéto činnosti
sa môžu vykonávať. Pre bližšie informácie o vnútornej politike spoločnosti SONY pre každú krajinu kontaktujte príslušné
zastúpenie pre danú krajinu.
FUNKCIA AUTOMATICKEJ AKTUALIZÁCIE
Priebežne môže spoločnosť SONY alebo tretie osoby automaticky aktualizovať alebo inak upravovať SOFTVÉR, napríklad,
okrem iného, za účelom vylepšenia ochranných funkcií, opravy chýb a vylepšenia funkcií. Počas aktualizácie sa nadviaže
spojenie so servermi spoločnosti SONY alebo tretích osôb. Tieto aktualizácie alebo úpravy môžu vymazať alebo zmeniť
charakter pôvodných funkcií alebo iné aspekty týkajúce sa SOFTVÉRU, vrátane funkcií, na ktoré sa spoliehate. Týmto súhlasíte,
že uvedené aktivity môže spoločnosť SONY uskutočniť bez upozornenia a že spoločnosť SONY môže používanie SOFTVÉRU
podmieniť kompletnou inštaláciou alebo akceptovaním takýchto aktualizácií alebo úprav.
EXPORT
Ak SOFTVÉR používate mimo štátu, v ktorom máte trvalé bydlisko, musíte dodržiavať všetky platné predpisy, zákony
a vyhlášky týkajúce sa colných povinností, vývozu a dovozu.
ODDELITEĽNOSŤ ČASTÍ
Ak sa ktorákoľvek časť tejto licencie EULA stane neplatnou alebo právne nevymáhateľnou, ostatné jej časti zostanú plne platné.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA
Táto licencia EULA sa riadi japonskými zákonmi bez ohľadu na rozpor medzi právnymi ustanoveniami. Jednotliví účastníci
sa zaväzujú podriadiť sa nevýhradnej jurisdikcii japonských súdov. SPOLOČNOSŤ SONY SI VYHRADZUJE PRÁVO
UPRAVIŤ ŠPECIFICKÉ PODMIENKY LICENCIE VZŤAHUJÚCEJ SA NA SOFTVÉR PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA,
NA ČO VÁS UPOZORNÍ ZASLANÍM E-MAILOVEJ SPRÁVY NA ADRESU, KTORÚ STE JEJ POSKYTLI PRI REGISTRÁCII
ALEBO INOU VHODNOU FORMOU. Ak s upravenými podmienkami, na ktoré budete ešte pred ich uvedením do platnosti
spoločnosťou SONY upozornený, nesúhlasíte, ste povinný vrátiť kompletný PRODUKT a všetky ďalšie materiály, ktoré boli
súčasťou dodávky pri kúpe, spolu so softvérom získaným z web-stránky spoločnosti Sony za účelom refundácie podľa
podmienok uvedených v prvom odseku tejto Licencie (odsek „DÔLEŽITÉ - PREČÍTAJTE DÔKLADNE“. Ak po doručení
oznámenia budete pokračovať v používaní SOFTVÉRU, znamená to, že s uvedenými zmenami plne súhlasíte.
OPRÁVNENIE TRETEJ OSOBY
Pre všetky účely tejto Licencie každý dodávateľ ktoréhokoľvek SOFTVÉRU pre spoločnosť SONY ako tretia osoba výslovne
súhlasí s plánovaným oprávnením tretej osoby tejto Licencie a má právo presadzovať podmienky a úpravy tejto Licencie.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto licencie alebo obmedzenej záruky, písomne kontaktujte spoločnosť SONY vo vašej krajine.
© 2008 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM PRE SOFTVÉR SONY
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku
vzniku požiaru a riziku
úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru, nezakrývajte ventilačné
otvory zariadenia novinami,
obrusmi, závesmi atď.
Na zariadenie neklaďte zdroj
otvoreného ohňa (napr. horiace
sviečky).
UPOZORNENIE
Použitie optických nástrojov
pri tomto zariadení zvyšuje
riziko poškodenia zraku.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER
(LASEROVÝ VÝROBOK
1. TRIEDY). Štítok o klasifikácii
je umiestnený na zadnej strane
zariadenia.
Len modely pre Európu
Aby ste predišli riziku
vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, zariadenie
chráňte pred účinkami vody
(kvapkanie, špliechanie atď.)
a na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad
vázy.
Nadmerný akustický tlak
v slúchadlách a slúchadlách
do uší pri vysokej úrovni
hlasitosti môže spôsobiť trvalé
poškodenie alebo stratu sluchu.
Zariadenie je pod stálym
napätím, kým je sieťová šnúra
v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí
týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je
spoločnosť Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
Ohľadom akýchkoľvek
servisných služieb alebo
záručných záležitostí
pozri adresy poskytnuté
v samostatných dokumentoch
týkajúcich sa servisu a záruky.
Zariadenie umiestnite tak,
aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru
ihneď odpojiť od elektrickej
siete. V prípade spozorovania
problémov so zariadením
ihneď odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
Zariadenie neumiestňujte do
uzatvorených miest, ako je napr.
vstavaná skriňa alebo knižnica.
Batérie ani batérie v zariadení
nevystavujte nadmernému
teplu ako napr. priamemu
slnečnému žiareniu a pod.
2SK
Informácia pre
spotrebiteľov v krajinách
s platnými smernicami EU
Likvidácia
starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov značne
napomáha pri ochrane
a zachovaní prírodných
zdrojov. Pre získanie ďalších
podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie (DO)
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/
batérii alebo na jeho obale
upozorňuje, že akumulátor/
batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom
komunálnom odpade.
Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu akumulátorov/
batérií, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu akumulátorov/batérií
na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s akumulátormi/
batériami. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia
byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo
kvôli zachovaniu dát neustále
napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento
akumulátor/batériu smie
vymieňať len kvalifikovaný
servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/
batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba
životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu
z elektrických a elektronických
zariadení.
S ostatnými akumulátormi/
batériami nakladajte v zmysle
platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory
a batérie odovzdajte na
vyhradené zberné miesto
pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších
podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku
alebo akumulátorov/batérií
kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Poznámka k diskom
DualDisc
DualDisc (duálny disk) je
obojstranný disk, ktorý má
DVD záznam nahraný na jednej
strane a digitálny zvuk na druhej
strane. Keďže strana s audio
záznamom nie je v súlade
so štandardom Compact Disc
(CD), prehrávanie na tomto
produkte nie je zaručené.
Audio disky kódované
technológiou pre
ochranu autorských práv
Zariadenie je určené
na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom
Compact Disc (CD).
V poslednom čase niektoré
hudobné vydavateľstvá
distribuujú disky kódované
technológiou pre ochranu
autorských práv. Medzi
takýmito diskmi sa môžu
vyskytovať tiež disky, ktoré
nevyhovujú štandardu CD
a z toho dôvodu ich nemusí
byť možné v tomto zariadení
prehrávať.
3SK
Pred používaním zariadenia
Pevný disk (HDD – Hard Disk Drive)
Používanie tohto návodu
Pevný disk je náchylný na poškodenie nárazom
a otrasmi, takže dodržujte nasledovné. Podrobnosti
pozri str. 66.
 Zariadenie nevystavujte nadmerným nárazom.
 Kým je sieťová šnúra zapojená v elektrickej zásuvke,
nepohybujte zariadením.
 Zariadenie neumiestňujte na miesta, ktoré sú
vystavené otrasom, alebo sú nestabilné.
 Kým zariadenie nahráva/prehráva, neodpájajte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
 Nepokúšajte sa svojpomocne vymeniť alebo inovovať
pevný disk, pretože môže dôjsť k jeho funkčnej
poruche.
Tento návod popisuje spôsob ovládania zariadenia
najmä pomocou diaľkového ovládania. Tlačidlá
a ovládacie prvky na zariadení majú rovnaké alebo
podobné označenia ako prvky na diaľkovom ovládaní
a tiež rovnako fungujú.
Stratené dáta z HDD z dôvodu poruchy nie je možné
obnoviť.
Dáta uložené na HDD sa môžu poškodiť aj počas
bežných operácií.
Spoločnosť Sony nekompenzuje žiadne znehodnotenie
dát zapríčinené poškodením HDD.
Nahrávanie
 Pred skutočným nahrávaním vykonajte skúšobné
nahrávanie, obzvlášť pred nahrávaním dôležitých
záznamov.
 Spoločnosť Sony nekompenzuje žiadne zlyhanie
nahrávania zapríčinené poruchou tohto zariadenia.
Poruchy zariadenia vzniknuté počas jeho normálnej
prevádzky odstráni spoločnosť Sony v zmysle
záručných podmienok pre toto zariadenie.
Spoločnosť Sony však nezodpovedá za žiadne
následky vyplývajúce z nemožnosti nahrávania
alebo prehrávania spôsobenej poškodením alebo
nefunkčnosťou zariadenia.
4SK
Obrázky používané v tomto návode zodpovedajú
modelu, ktorý nie je určený pre Veľkú Britániu.
5SK
Obsah
Pred používaním zariadenia ................................................. 4
Charakteristické vlastnosti tohto zariadenia .................. 8
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva ...............................10
Popis častí a ovládacích prvkov ........................................11
Diaľkové ovládanie (DO) ............................................................. 11
Vrchná časť hlavného zariadenia .............................................14
Predná časť hlavného zariadenia .............................................15
Displej ................................................................................................ 16
Pripojenie reproduktorov a antén ....................................18
Nastavenie hodín ...................................................................21
Import a prenos
audio dát
Informácie o importe a prenose audio dát ...................22
Import/nahrávanie audio dát do HDD Jukeboxu .......23
Nahrávanie z audio CD disku..................................................... 23
Import audio dát z MP3 disku alebo USB zariadenia ........ 24
Nahrávanie z rádia, služby DAB* alebo z pripojeného
externého zariadenia .............................................................. 25
Nahrávanie skladieb v programe .............................................25
Prenos audio dát z HDD Jukeboxu...................................26
Prenos audio dát do USB zariadenia....................................... 26
Prenos skladieb v programe ...................................................... 27
Odstránenie skladieb z USB zariadenia ..........................28
Prehrávanie audio dát
Prehrávanie z HDD Jukeboxu.............................................29
Prehrávanie CD disku ............................................................30
Počúvanie rádia alebo služieb DAB .................................32
Výber rozhlasovej stanice alebo služby DAB* ..................... 32
Uloženie rozhlasových staníc alebo služieb DAB* ............ 33
Počúvanie hudby z USB zariadenia..................................34
Pripojenie externého zariadenia (AUDIO IN) ................36
Pripojenie digitálneho audio prehrávača
k rozhraniu DMPORT..........................................................37
6SK
Opakované prehrávanie (Repeat play) · Náhodné
prehrávanie (Shuffle play) · Prehrávanie programu
(Program play)......................................................................38
Nastavenie režimu prehrávania ................................................ 38
Nastavenie opakovaného prehrávania .................................. 39
Vytvorenie programu (Program play) ....................................39
Vyhľadávanie skladby ...........................................................40
Vyhľadávanie skladby v HDD Jukeboxe ................................40
Vyhľadávanie skladby na CD disku alebo USB zariadení .... 40
Editovanie skladieb
v HDD Jukeboxe
Získanie informácií o titule .................................................41
Export informácií o albume do USB pamäťovej jednotky ... 43
Vyhľadávanie informácií o albume v PC ................................ 43
Import najnovších informácií o albume do zariadenia .... 45
Premenovanie názvov ................................................................. 45
Editovanie .................................................................................47
Zmena názvov ................................................................................ 47
Odstránenie záznamov................................................................47
Zadávanie textu ......................................................................49
Zadávanie textu .............................................................................49
Ďalšie nastavenia
Vypínací časovač (Sleep Timer) .........................................50
Zapínací časovač (Play Timer) ............................................51
Nahrávací časovač (Recording Timer) .............................52
Zmena nastavení zariadenia ..............................................53
Zmena zobrazení na displeji...................................................... 53
Výber textového režimu .............................................................. 53
Formátovanie systému .........................................................54
Riešenie problémov
Riešenie problémov...............................................................55
Hlásenia ............................................................................................. 63
Bezpečnostné
upozornenia/
Technické údaje
Bezpečnostné upozornenia................................................66
CD disky ............................................................................................ 68
Technické údaje ......................................................................69
Podporované USB zariadenia.............................................71
Slovník ........................................................................................72
Index ...........................................................................................73
* Len pre modely pre Veľkú Britániu
7SK
Charakteristické vlastnosti tohto zariadenia
Ukladanie
Môžete ukladať audio dáta z audio CD diskov, rozhlasového
vysielania, USB zariadení atď. do HDD Jukeboxu.
Pevný disk (HDD)
Počúvanie
Môžete počúvať audio dáta v rôznych režimoch,
napr. prehrávanie programu (Program play),
náhodné prehrávanie (Shuffle play) atď.
Shuffle play
Repeat play
8SK
Program play
Prenos
Môžete prenášať audio dáta z HDD Jukeboxu do
USB zariadenia (napr. digitálny audio prehrávač alebo
USB pamäťová jednotka).
Pevný disk (HDD)
Ak používate zariadenie spolu s PC, sprístupnia sa
ďalšie funkcie.
 Aktualizácia informácií o titule
Pomocou predinštalovaného softvéru “Title Updater” môžete prostredníctvom USB pamäťovej
jednotky dopĺňať názvy skladieb, albumov a interpretov z databázy Gracenote cez Internet.
 Kopírovanie audio dát z PC
Do HDD Jukeboxu môžete importovať audio dáta uložené v PC prostredníctvom
USB zariadenia.
9SK
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
Ak zistíte, že nejaké príslušenstvo chýba, alebo je
poškodené, kontaktujte predajcu Sony.
 Reproduktorové káble (2)
 AM rámová anténa (1)
 Podložky pre reproduktory (8)
(len modely pre Latinskú Ameriku)
 FM drôtová anténa (1)
Dodáva sa jedna z dvoch nasledovných antén.
 Diaľkové ovládanie (1)
alebo
 Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
 DAB drôtová anténa (1)
(len modely pre Veľkú Britániu)
Dodáva sa jedna z dvoch nasledovných antén.
 Adaptér DIGITAL MEDIA
PORT (TDM-iP10 (M) ) (1)
(len modely pre Európu)
alebo
 Dokovacie adaptéry iPod (1 sada)
(len modely pre Európu)
 Návod na použitie
(tento návod: v príslušnom jazyku)
10SK
Popis častí a ovládacích prvkov
Diaľkové ovládanie (DO)
 Tlačidlo SLEEP
Vykonanie alebo potvrdenie nastavení
vypínacieho časovača (str. 50).
 Tlačidlá prehrávania
Priamy výber zdroja vstupného signálu
a súčasné spustenie prehrávania.
 Tlačidlo HDD (str. 29)
 Tlačidlo USB (str. 34)
 Tlačidlo CD (str. 30)
 Tlačidlo TUNER/BAND (str. 32)
 Tlačidlo DMPORT (str. 37)
 Tlačidlo AUDIO IN (str. 36)
 Tlačidlá DSGX a EQ
 Tlačidlo DSGX
Reprodukcia dynamickejšieho zvuku
(Dynamic Sound Generator X-tra).
Po každom stlačení tlačidla sa nastavenie
funkcie DSGX prepína na “ON” a “OFF”.
Funkcia je z výroby zapnutá (nastavenie
“ON”).
 Tlačidlo EQ (ekvalizér)
Nastavenie nízkych a vysokých tónov.
Stlačením tlačidla zobrazte “BASS”
a stláčaním  alebo  nastavte nízke
tóny. Po nastavení nízkych tónov znova
stlačením tohto tlačidla zobrazte “TREBLE”
a stláčaním  alebo  nastavte
vysoké tóny.
 Tlačidlá VOLUME +* a VOLUME –
Nastavenie hlasitosti.
Hviezdička (*) indikuje tlačidlá
s orientačným hmatovým bodom
(tlačidlo VOLUME +).
11SK
Hviezdička (*) indikuje tlačidlá
s orientačným hmatovým bodom
(tlačidlo “5” a  (prehrávanie) medzi
ovládacími tlačidlami).
12SK
 Tlačidlá CLOCK/TIMER
Zobrazenie okna pre nastavenie hodín alebo
časovača.
 Tlačidlo SELECT
Potvrdenie alebo zrušenie nastavenia
časovača (str. 51).
 Tlačidlo SET
Zobrazenie ponuky Menu pre hodiny alebo
časovač (str. 21, 51).
 Tlačidlo / (napájanie)
Zapnutie/vypnutie zariadenia.
 Tlačidlá HDD REC
Nahrávanie do HDD Jukeboxu.
 Tlačidlo HDD REC 
(spustenie nahrávania) (str. 23)
 Tlačidlo HDD REC 
(pozastavenie nahrávania) (str. 25)
 Tlačidlá PLAY MODE a REPEAT
 Tlačidlo PLAY MODE
Výber režimu prehrávania (str. 38).
 Tlačidlo REPEAT
Výber režimu opakovaného prehrávania
(str. 39).
 Číselné*/textové tlačidlá
Výber skladby počas prehrávania alebo
zadávanie textu (str. 29, 49).
Výber rozhlasových predvolieb v pásme FM
alebo AM alebo služby DAB (str. 33).
 Tlačidlo DISPLAY
Zobrazenie informácií (informácie o čase,
hodiny, predvádzanie atď.) (str. 53).
 Tlačidlo OPTIONS
Zobrazenie Menu Option (Voľby) (str. 17).
Položky Menu závisia od zvoleného zdroja
vstupného signálu.
 Ovládacie tlačidlá
Ovládanie všetkých funkcií za účelom
vykonávania základných operácií.
 Tlačidlo  (prehrávanie)*
 Tlačidlá  (zrýchlený posuv vzad)
a  (zrýchlený posuv vpred)
 Tlačidlo  (pozastavenie)
 Tlačidlo  (zastavenie)
 Tlačidlo FM MODE
Výber stereo alebo mono režimu pri počúvaní
vysielania v pásme FM (str. 33).
 Tlačidlo TUNING MODE
Výber režimu ladenia (str. 32).
 Tlačidlo TUNER MEMORY
Výber rozhlasových predvolieb alebo služby
DAB (len modely pre Veľkú Britániu) (str. 33).
 Tlačidlo FUNCTION
Výber zdroja vstupného signálu (str. 17).
 Tlačidlo TITLE UPDATE
Zobrazenie Menu Title Update (Aktualizácia
názvov) (str. 43).
 Ovládacie tlačidlá pre Menu
Výber položiek Menu a potvrdenie nastavení
Menu (str. 17).
 Tlačidlá , ,  a 
Výber položky Menu alebo zmena
nastavenia.
 Tlačidlo ENTER
Potvrdenie nastavenia.
 Tlačidlo BACK
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia (str. 16).
 Tlačidlá + • –, •  a + • –
 Tlačidlá + a –
Ladenie (str. 32).
 Tlačidlá  a 
Prepnutie na začiatok skladby (str. 29).
 Tlačidlá + a –
Výber albumu alebo priečinka (str. 29).
 Tlačidlo TRANSFER
Prenos skladieb do USB zariadenia (str. 26).
13SK
Vrchná časť hlavného zariadenia
 Tlačidlo FUNCTION
Výber zdroja vstupného signálu (str. 17).
 Tlačidlá prehrávania
Priamy výber zdroja vstupného signálu
a súčasné spustenie prehrávania.
 Tlačidlo HDD (str. 29)
 Tlačidlo USB (str. 34)
 Tlačidlo CD (str. 30)
 Tlačidlo TUNER/BAND (str. 32)
 Tlačidlo / (napájanie) a indikátor
STANDBY
 Tlačidlo  (napájanie)
Zapnutie/vypnutie zariadenia.
 Indikátor STANDBY
Svieti, keď je zariadenie vypnuté.
 Tlačidlo  (zastavenie)
Zastavenie operácie pri každej funkcii.
 Tlačidlá • ,  • 
a TUNE+ • TUNE–
 Tlačidlá  a 
Vyhľadanie začiatku skladby.
 Tlačidlá  a 
Zrýchlený posuv v prehrávaní vzad/vpred.
 Tlačidlá TUNE + a TUNE –
Ladenie (str. 32).
14SK
 Ovládacie tlačidlá pre Menu
Výber položiek Menu a potvrdenie nastavení
Menu (str. 17).
 Tlačidlá , ,  a 
Výber položky Menu alebo zmena
nastavenia.
 Tlačidlo ENTER
Potvrdenie nastavenia.
 Tlačidlo TITLE UPDATE
Zobrazenie Menu Title Update
(Aktualizácia názvov) (str. 43).
Pre modely pre Veľkú Britániu
Tlačidlo TITLE UPDATE/DAB AUTO SCAN
 Tlačidlo DAB AUTO SCAN
Automatické vyhľadávanie služieb DAB
pri zdroji vstupného signálu DAB (str. 20).
 Tlačidlo TRANSFER
Prenos skladieb do USB zariadenia (str. 26).
 Tlačidlo HDD REC
Nahrávanie do HDD Jukeboxu (str. 23, 54).
 Tlačidlo OPTIONS
Zobrazenie Menu Option (Voľby) (str. 17).
Položky Menu závisia od zvoleného zdroja
vstupného signálu.
 Tlačidlo BACK
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
(str. 16, 54).
Predná časť hlavného zariadenia
 Konektor  (slúchadlá)
Pripojenie slúchadiel.
 Konektor AUDIO IN
Pripojenie výstupného audio konektora
externého zariadenia (str. 36).
 Nosič disku
Vloženie CD disku (str. 30).
 Tlačidlo CD
Otvorenie/zatvorenie nosiča disku (str. 30).
 Ovládač VOLUME
Nastavenie hlasitosti.

(USB) port
Pripojenie USB zariadenia (str. 24, 34).
 Senzor signálov DO
 Indikátory zdroja vstupného signálu
Svietením indikujú zvolený zdroj vstupného
signálu.
15SK
Displej
Zobrazovanie dát na displeji
Dáta z HDD Jukeboxu, MP3 disku
a USB zariadenia sa zobrazujú nasledovne.
Štruktúra dát v HDD Jukeboxe
1. vetva (priečinok Artist (Interpret))
 Textové informácia
Zobrazenie textových informácií
(napr. názov skladby, albumu atď.).
 Indikátory formátu audio signálu
Svietením indikujú formát audio signálu.
 Indikátory časovačov
Svietia, ak je nastavený časovač Play Timer,
Recording Timer alebo Sleep Timer (str. 50 až 52).
 Indikátor DSGX
Svieti, ak je funkcia DSGX nastavená
na “ON” (str. 11).
 Indikátor TRANSFER
Svieti počas prenosu audio dát (str. 26).
 Indikátory prevádzkového stavu
Svietením indikujú aktuálny prevádzkový stav
(prehrávanie, nahrávanie alebo pozastavenie).
 Indikátory režimu prehrávania
Svietením indikujú aktuálny režim
prehrávania (str. 38).
 Indikátory príjmu signálu tunerom
Svietia, ak je aktívny príslušný zdroj signálu
pre rádio (str. 32).
 Indikátor USB MEMORY
Svieti, ak je pripojené USB zariadenie (str. 34).
Stláčaním / zvoľte želaného interpreta a stlačením
ENTER prepnete do ďalšej vetvy.
Stlačte ENTER.
Stlačte BACK.
2. vetva (priečinok Album)
Zobrazí sa zoznam albumov zvoleného interpreta.
Stláčaním / zvoľte želaný album a stlačením
ENTER prepnete do ďalšej vetvy.
Stlačte ENTER.
Stlačte BACK.
3. vetva (priečinok Track (Skladba))
Zobrazia sa skladby vo zvolenom albume.
16SK
Štruktúra dát na MP3 disku alebo USB zariadení
1. vetva (priečinok Folder (Priečinok))
Výber zdroja vstupného signálu
Stláčajte tlačidlo FUNCTION.
Po každom stlačení sa zdroj vstupného signálu
prepína nasledovne.
TUNER  DMPORT  AUDIO IN  HDD
 USB  CD  TUNER  ...
Používanie Menu Option (Voľby)
1
Stláčaním / zvoľte želaný priečinok a stlačením
ENTER prepnete do ďalšej vetvy.
Stlačte ENTER.
Stlačte BACK.
Stlačte OPTIONS.
Zariadenie sa prepne do režimu Menu Option.
2
3
Stláčaním / zvoľte želanú položku.
Stlačte ENTER.
2. vetva (priečinok Track (Skladba))
Zobrazia sa skladby vo zvolenom priečinku.
17SK
Pripojenie reproduktorov a antén
Konektor AUDIO OUT (len modely pre Áziu)
Pripojenie voliteľného audio zariadenia (napr. kazetový deck)
pomocou prepojovacieho audio kábla (voliteľný).
Poznámka
Na tieto konektory nie je vyvedený žiadny výstupný audio signál,
keď je zvolený zdroj vstupného signálu AUDIO IN.
Reproduktorové káble
Zatlačte nadol výčnelok pod konektorom a do konektora
zasuňte príslušný reproduktorový kábel.
Odizolované časti kábla musia byť správne a úplne zasunuté
v reproduktorových konektoroch.
Koniec kábla s červeným označením zasuňte do konektora +
a kábel bez označenia do konektora –.
Dodržte rozlíšenie prečnievajúcich častí konektorov
SPEAKER a reproduktorových káblov a potom káble pevne
a správne zasuňte do príslušných konektorov SPEAKER.
Poznámka
K zariadeniu nepripájajte iné než dodávané reproduktory.
Sieťová šnúra
Sieťovú šnúru zapojte do elektrickej zásuvky až
po vykonaní všetkých ostatných zapojení.
Ak koncovka sieťovej šnúry tvarovo nepasuje do elektrickej
zásuvky, zložte dodávaný adaptér (len modely dodávané
s adaptérom).
DAB drôtová anténa (len modely pre Veľkú Britániu)
alebo
Pripojte bielou stranou
18SK
Pomocou externej DAB antény (voliteľná) získate
kvalitnejší zvuk DAB vysielania. Dodávanú DAB
drôtovú anténu odporúčame používať len dočasne,
kým nenainštalujete externú DAB anténu.
Na pripojenie externej DAB antény (voliteľná) je
potrebný 75  koaxiálny kábel s F konektorom
(samec).
VOLTAGE SELECTOR
Pri modeloch vybavených prepínačom napätia nastavte
prepínač VOLTAGE SELECTOR do polohy zodpovedajúcej napätiu
v miestnej elektrickej sieti.
* Modely pre Brazíliu: 127 V alebo 220 V
DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
Pripojenie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT za účelom
reprodukcie zvuku z digitálneho audio prehrávača (voliteľný)
(str. 37).
AM rámová anténa
Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie
pre anténu tak, aby umožňovala čo najlepší
príjem.
alebo
FM drôtová anténa
Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie pre anténu
tak, aby umožňovala čo najlepší príjem.
Pripojte hnedou stranou
Poznámka
FM a AM antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov, sieťovej
šnúry a USB kábla, aby nedochádzalo k rušeniu.
Model na obrázku sa môže líšiť od modelov predávaných vo vašej krajine.
19SK
Prenášanie zariadenia
1
Za účelom ochrany CD mechaniky vyberte
disk z nosiča disku.
2
3
Stláčaním FUNCTION zvoľte “CD”.
4
Po zobrazení “LOCK” odpojte sieťovú
šnúru.
Zatlačte a pridržte OPTIONS na hlavnom
zariadení a potom stláčajte 
(napájanie) na hlavnom zariadení, kým sa
na displeji nezobrazí “STANDBY”.
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania
Posuňte a vyberte kryt priestoru pre batérie
a vložte dve dodávané batérie R6 (veľkosť AA)
(najskôr vkladajte stranu s označením ).
Dodržte správnu polaritu podľa obrázka.
Ak už pomocou diaľkového ovládania nemôžete
zariadenie ovládať, vymeňte obidve batérie
za nové.
Spustenie automatického ladenia
DAB Automatic Scan
Pri prvom zapnutí zariadenia po zakúpení sa
automaticky spustí automatické ladenie DAB
Automatic Scan a vytvorí sa zoznam dostupných
služieb. Ak chcete spustiť ladenie DAB Automatic
Scan znova, vykonajte ďalej uvedený postup.
Táto funkcia je dostupná len pri modeloch pre
Veľkú Britániu.
1
Na hlavnom zariadení stlačte
DAB AUTO SCAN.
Na displeji sa zobrazí “Auto Scan?”
(Automatické ladenie?) a “Push ENTER”
(Stlačte ENTER).
2
Stlačte ENTER.
Ladenie sa spustí. Zobrazí sa “Auto Scan”
(Automatické ladenie).
V závislosti od dostupných služieb DAB
vo vašej krajine môže ladenie trvať niekoľko
minút.
Po dokončení ladenia sa vytvorí zoznam
dostupných služieb.
Poznámky
Poznámky
 Pri štandardnom používaní by mali batérie vydržať
cca 6 mesiacov.
 Nepoužívajte novú batériu spolu so starou, ani
nepoužívajte batérie rôznych typov.
 Ak neplánujete DO dlhší čas používať, vyberte
z neho batérie. Predídete tak možnému poškodeniu
DO vytečením batérií a následnou koróziou.
 Ak vo vašej krajine nie je dostupné DAB vysielanie,
zobrazí sa “No Service” (Žiadna služba).
 Kým zariadenie vykonáva ladenie DAB Automatic
Scan, nestláčajte žiadne tlačidlo na zariadení ani na
DO. Ladenie sa preruší a zoznam služieb sa nemusí
vytvoriť správne. V takomto prípade spustite ladenie
DAB Automatic Scan znova.
 Po presťahovaní do inej oblasti zopakovaním tohto
postupu uložte stanice dostupné v novej oblasti.
 Vykonanie tohto postupu vymaže všetky uložené
predvoľby.
 Pred odpojením DAB antény zariadenie vypnite, aby
sa uložili vaše vlastné nastavenia DAB.
 Tento tuner nepodporuje dátové služby.
Upevnenie podložiek pre
reproduktory (len modely
pre Latinskú Ameriku)
Dodávané podložky upevnite v rohoch spodnej
časti reproduktorov, aby sa stabilizovali a aby sa
predišlo ich posúvaniu.
20SK
Nastavenie hodín
Aby funkcie správne fungovali, musí byť
nastavený správny čas na hodinách. Nasledovným
postupom nastavte hodiny.
1
Stlačením  (napájanie) zapnite
zariadenie.
2
Stlačte tlačidlo CLOCK/TIMER SET.
Ak sa na displeji zobrazí aktuálny režim,
stláčaním / zvoľte “CLOCK SET?”
(Nastaviť hodiny?) a stlačte ENTER.
3
Stláčaním / nastavte hodinu,
potom stlačte ENTER.
4
Rovnakým postupom nastavte
minúty.
Ak odpojíte sieťovú šnúru z elektrickej
zásuvky alebo nastane výpadok v dodávke
elektrického prúdu, nastavenie hodín sa
zruší.
Zobrazenie hodín pri vypnutom
zariadení
Stlačte DISPLAY. Hodiny sa zobrazia
na cca 8 sekúnd.
21SK
Import a prenos audio dát
Informácie o importe a prenose audio dát
Zariadenie umožňuje importovať audio dáta do HDD Jukeboxu z rôznych zdrojov a takéto dáta
aj spravovať.
Audio dáta môžete prenášať aj do USB zariadenia (digitálny audio prehrávač alebo USB
pamäťová jednotka).
Audio dáta nie je možné prenášať z CD disku alebo rádia do USB zariadenia priamo. Najskôr je potrebné
importovať alebo nahrať audio dáta do HDD Jukeboxu a až následne ich preniesť z HDD Jukeboxu do
USB zariadenia.
Podrobnosti o kompatibilite USB zariadení pozri na str. 71.
Import/nahrávanie audio dát do HDD Jukeboxu
USB zariadenia
Audio CD disky
Digitálny audio
prehrávač
FM/AM/DAB*
USB zariadenie
Externé zariadenie
(AUDIO IN)
Pevný disk
(HDD)
USB pamäťová
jednotka
Digitálny audio
prehrávač (DMPORT)
Prenos audio dát z HDD Jukeboxu
* Len pre modely pre Veľkú Britániu
22SK
Import/nahrávanie audio dát do HDD Jukeboxu
Môžete nahrávať/importovať audio
dáta z CD disku, rádia, pripojeného
externého zariadenia alebo USB zariadenia.
Zrušenie nahrávania
Stlačte .
Nahrávanie jednotlivých skladieb
V kroku 3 zvoľte želanú skladbu.
HDD REC 
HDD REC 
//ENTER
Zmena rýchlosti nahrávania
Môžete zmeniť rýchlosť nahrávania. Rýchlosť
nahrávania zmeňte ešte pred nahrávaním.
1
V režime CD aktivujte Menu Option a zvoľte
“REC Speed” (Rýchlosť nahrávania).
2
Zvoľte “Normal Speed” (Normálna rýchlosť)
alebo “High Speed” (Vysoká rýchlosť)
a stlačte ENTER.
Normal Speed
(Normálna
rýchlosť)


High Speed
(Vysoká
rýchlosť)
Nahrávanie z audio CD disku
Skladby sa automaticky skonvertujú do audio
formátu MP3 s dátovým tokom 128 kb/s.
1
Stlačte HDD REC .
Zariadenie sa prepne do pohotovostného
režimu pre nahrávanie.
3
(: Výrobné nastavenie)
Poznámky
Zvoľte zdroj vstupného signálu CD
a na nosič disku položte disk (str. 30).
Z databázy zariadenia sa automaticky získa
informácia o titule pre daný CD disk.
Ak nie je dostupná žiadna informácia
o titule vhodná pre daný CD disk,
informácia sa nezobrazí.
2
Nahrávanie normálnou
rýchlosťou. V tomto režime je
možné monitorovať nahrávaný
zvuk.
Nahrávanie cca štvornásobnou
rýchlosťou v porovnaní
s normálnym nahrávaním.
V tomto režime nie je možné
monitorovať nahrávaný zvuk.
Stláčaním / zvoľte “All Track”
(Všetky skladby) a stlačte ENTER.
Nahrávanie sa spustí.
 Pri nahrávaní z CD disku môže zariadenie
produkovať viac šumu a vibrácií než pri prehrávaní
CD disku. Dôvodom je vyššia rýchlosť otáčania
disku pri nahrávaní. Nejde o poruchu. Množstvo
produkovaného šumu a vibrácií závisí od typu
CD disku.
 Ak informácie o titule obsahujú znaky, ktoré
zariadenie nedokáže zobraziť, nahradia sa
takéto znaky podčiarkovníkom (“_”).
Rady
 Ak informácie o titule nie je možné získať, doplňte
názvy funkciou Title Update (Aktualizácia názvov)
(str. 41).
 Ak nahráte len jednu skladbu, skladba sa
v HDD Jukeboxe uloží na nasledovné miesto.
Priečinok “(Favorite)” v priečinku interpreta 
priečinok “REC 1” v priečinku albumu  “názov
skladby” v priečinku skladby
23SK
Import audio dát z MP3 disku
alebo USB zariadenia
Do HDD Jukeboxu môžete importovať audio
dáta uložené na MP3 disku alebo USB zariadení.
V tomto režime nahrávania nie je možné
monitorovať nahrávaný zvuk.
Pri importe audio dát do HDD Jukeboxu zostane
formát audio signálu, dátový tok a informácia
o titule importovaných dát nezmenená podľa
zdroja.
Do tohto zariadenia je možné importovať
nasledovné audio formáty.
 MP3 (“.mp3”)
 Windows Media Audio (“.wma”)
 AAC (“.m4a”)
1
Pripravte zariadenie na nahrávanie.
Zvoľte zdroj signálu podľa média, ktoré
budete importovať.
 Import skladieb z MP3 disku:
Zvoľte zdroj vstupného signálu CD
a na nosič disku položte disk (str. 30).
 Import skladieb z USB zariadenia:
Zvoľte zdroj signálu USB a pripojte
USB zariadenie do (USB) portu (str. 34).
2
3
Spustí sa import.
Zo zdroja sa naimportujú aj informácie
o titule.
Zrušenie importovania
Stlačte .
Rady
 Ak chcete importovať hudobné dáta uložené
v PC do HDD Jukeboxu, skopírujte dáta z PC
do USB zariadenia a potom naimportujte dáta
z USB zariadenia do HDD Jukeboxu.
 Ak nahráte len jednu skladbu, skladba sa
v HDD Jukeboxe uloží na nasledovné miesto.
Priečinok “(Favorite)” v priečinku interpreta
 priečinok “REC 1” v priečinku albumu 
“názov skladby” v priečinku skladby
Výber zdrojovej pamäte
na USB zariadení pre import
Pri niektorých USB zariadeniach je možné zvoliť
pamäťovú jednotku (napr. vstavaná pamäť alebo
pamäťová karta), na ktorej je želaný priečinok
alebo skladba uložená. V takomto prípade zvoľte
pamäť nasledovne.
Podrobnosti o kompatibilite USB zariadení
pozri na str. 71.
1
Ak chcete importovať celý obsah zvoleného
média, pokračujte krokom 3.
Zvoľte zdroj signálu USB a pripojte
USB zariadenie do (USB) portu.
2
Aktivujte Menu Option, zvoľte “USB Select”
(Výber USB) a zvoľte pamäť, na ktorej sú
želaný priečinok alebo skladba uložené.
3
Vykonajte postup od kroku 2 z časti
“Import audio dát z MP3 disku alebo
USB zariadenia” (táto strana).
Stlačte HDD REC .
Stláčaním / zvoľte položku.
 Import celého obsahu zvoleného média:
Zvoľte “All Folder” (Všetky priečinky).
 Import jedného priečinka:
Zvoľte “All Track” (Všetky skladby).
 Import len jednej skladby:
Overte, či je zvolená želaná skladba.
24SK
Stlačte ENTER.
Zvoľte priečinok alebo skladbu,
ktorú chcete importovať.
Zariadenie sa prepne do pohotovostného
režimu pre import.
4
5
Nahrávanie z rádia, služby
DAB* alebo z pripojeného
externého zariadenia
Môžete nahrávať z rádia, služby DAB* alebo
z pripojeného externého zariadenia. Skladby sa
automaticky nahrajú a uložia v audio formáte
MP3 s dátovým tokom 128 kb/s.
Rady
 Počas nahrávania sa priradí značka skladby vždy
po stlačení tlačidla HDD REC . Značka skladby
sa môže priradiť len skladbám s minimálnou dĺžkou
4 sekúnd.
 Nahrané dáta sa v HDD Jukeboxe pomenúvajú
nasledovne.
Zdroj
záznamu
FM
Priečinok
Artist
(TUNER
FM)
AM
(TUNER
AM)
DAB*2
(TUNER
DAB)
AUDIO IN (AUDIO)
* Len pre modely pre Veľkú Britániu
1
Pripravte zariadenie na nahrávanie.
Zvoľte zdroj signálu podľa položky, ktorú
budete nahrávať.
 Nahrávanie z rádia alebo služby DAB*:
Nalaďte želanú stanicu alebo službu DAB
(str. 32 alebo 33).
DMPORT
* Len pre modely pre Veľkú Britániu
 Nahrávanie z externého zariadenia
(AUDIO IN)
Zvoľte zdroj vstupného signálu AUDIO IN
a pripojte externé zariadenie do konektora
AUDIO IN (str. 36).
 Nahrávanie z externého zariadenia
(DMPORT):
Zvoľte zdroj vstupného signálu DMPORT
a pripojte externé zariadenie do konektora
DMPORT (str. 37).
2
Stlačte HDD REC .
Nahrávanie sa spustí.
Zariadenie automaticky pridáva značky
skladieb v 60 minútových intervaloch.
AM0001
Track01
DAB0001
Track01
AUDIO
0001
(DMPORT) DMPORT
0001
Track01
Track01
Nahrávanie skladieb
v programe
Ak je režim prehrávania pri zdroji signálu
CD alebo USB nastavený na “PGM” (program),
môžete nahrať zostavený program do HDD
Jukeboxu (str. 39).
1
V režime zastavenia, prehrávania
programu a so zvoleným
príslušným zdrojom vstupného
signálu stlačte HDD REC .
2
Stláčaním / zvoľte “All Step”
(Všetky položky) a stlačte ENTER.
Stlačte .
Stlačte HDD REC .
Priečinok
Track*1
Track01
*1 Číslo priradené k názvu závisí od počtu nahrávaní
z daného zdroja záznamu.
*2 Len pre modely pre Veľkú Britániu
Zrušenie nahrávania
Pozastavenia nahrávania
Priečinok
Album*1
FM0001
Nahrávanie sa spustí.
25SK
Prenos audio dát z HDD Jukeboxu
Z HDD Jukeboxu môžete preniesť audio dáta
do zariadenia pripojeného do (USB) portu.
Podrobnosti o kompatibilite USB zariadení pozri
na str. 71.
Prenos audio dát do USB
zariadenia
1
Poznámky
 Ak disponuje pripojené zariadenie AC adaptérom,
odporúčame ho napájať z elektrickej siete.
Ak zariadenie napájate z batérií, batérie musia byť
dostatočne nabité. Nezodpovedáme za poruchy,
zlyhanie prenosu, ani zničenie audio dát zapríčinené
zlyhaním napájania.
 Počas prenosu neodpájajte USB kábel. Inak nemusí
toto alebo pripojené zariadenie fungovať správne.
Pripojte USB zariadenie do (USB)
portu na tomto zariadení.
Pozri tiež návod na použitie USB zariadenia.
2
Zvoľte zdroj vstupného signálu HDD.
3
Zvoľte položku (album alebo
skladbu), ktorú chcete preniesť.
Ak chcete preniesť celý obsah HDD
Jukeboxu, pokračujte krokom 4.
//ENTER
4
Zariadenie sa prepne do pohotovostného
režimu.
5
TRANSFER
Stlačte TRANSFER.

Stláčaním / zvoľte položku,
ktorú chcete preniesť.
 Prenos všetkých skladieb pre zvolený
album:
Zvoľte “All Track” (Všetky skladby).
 Prenos len zvolenej skladby:
Overte, či je zvolená želaná skladba.
6
Stlačte ENTER.
Prenos sa spustí.
26SK
Zrušenie prenosu
Stlačte .
Keď zrušíte prenos, môže určitý čas trvať, kým
sa prenos zastaví. Ak zrušíte prenos po jeho
spustení, skladba sa neprenesie.
Rada
Čas prenosu závisí od prenášaných položiek.
Príklad:
Prenos 60-minútovej skladby (MP3/128 kb/s) nahranej
z rádia alebo cez konektor AUDIO IN trvá cca 6 minút.
Výber cieľovej pamäte
na USB zariadení pre prenos
Pri niektorých USB zariadeniach je možné zvoliť
cieľovú pamäťovú jednotku (napr. vstavaná
pamäť alebo pamäťová karta), do ktorej sa audio
dáta prenesú. V takomto prípade zvoľte pamäť
nasledovne.
Podrobnosti o kompatibilite USB zariadení
pozri na str. 71.
1
Zvoľte zdroj signálu USB a pripojte
USB zariadenie do (USB) portu.
2
Aktivujte Menu Option, zvoľte “USB Select”
(Výber USB) a zvoľte cieľovú pamäť.
3
Vykonajte postup od kroku 2 z časti
“Prenos audio dát do USB zariadenia” (str. 26).
Prenos skladieb v programe
Ak je režim prehrávania pri zdroji signálu
HDD nastavený na “PGM” (program), môžete
preniesť zostavený program do USB zariadenia
pripojeného do (USB) portu (str. 39).
1
V režime zastavenia, prehrávania
programu a so zvoleným zdrojom
vstupného signálu HDD stlačte
TRANSFER.
2
Stláčaním / zvoľte “All Step”
(Všetky položky) a stlačte ENTER.
Prenos sa spustí.
27SK
Odstránenie skladieb z USB zariadenia
V pripojenom USB zariadení je možné odstrániť
skladby prostredníctvom tohto zariadenia.
Poznámka
Kým sa odstraňovanie nedokončí, nevypínajte
zariadenie, ani neodpájajte USB zariadenie.
1
Zvoľte zdroj signálu USB a pripojte
USB zariadenie so skladbami, ktoré
chcete odstrániť.
2
Aktivujte Menu Option a zvoľte
“Erase” (Odstrániť).
3
Stláčaním / zvoľte
odstraňovanú položku a stlačte
ENTER.
 Odstránenie celého obsahu USB
zariadenia:
Zvoľte “All Erase” (Odstrániť všetko).
 Odstránenie priečinka:
Zvoľte priečinok a zvoľte “All Track”
(Všetky skladby).
 Odstránenie len jednej skladby:
Zvoľte priečinok obsahujúci skladbu,
ktorú chcete odstrániť a potom zvoľte
danú skladbu.
4
Stláčaním / zvoľte “OK?”
a stlačte ENTER.
Zrušenie odstraňovania
Stlačte .
Kým sa zrušenie aplikuje, môže to určitý čas trvať.
28SK
Prehrávanie audio dát
Prehrávanie z HDD Jukeboxu
Zariadenie dokáže prehrávať audio formáty
MP3*, WMA* a AAC*.
* Zariadenie nedokáže prehrávať skladby chránené technológiou
na ochranu autorských práv (Digital Rights Management).
Zariadenie nemusí prehrať skladby stiahnuté z web-stránok na
Internete (vrátane on-line hudobných obchodov).
HDD
Číselné
tlačidlá
////
ENTER
+/ –
/
Ďalšie operácie
Pre
Vykonajte
Zastavenie
prehrávania
Stlačte .
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte . Prehrávanie
obnovíte stlačením 
alebo .
Vyhľadanie
Počas prehrávania držte
miesta v skladbe zatlačené / a tlačidlo
uvoľnite v požadovanom
mieste.
Počas prehrávania stláčajte
Výber
predchádzajúcej/ /.
nasledujúcej
skladby
Výber skladby
Stláčaním /// zvoľte
skladbu. Prípadne stlačte
príslušné číselné tlačidlo*
a stlačte ENTER.
Výber albumu
Zobrazenie
informácií o
skladbe
Stlačte +/–.
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.

/


Stlačte HDD.
Prehrávanie sa spustí.
Prehrávanie sa spustí od skladby, ktorá sa
prehrávala alebo nahrávala naposledy.
Názov skladby
Názov albumu atď.
* Pri skladbách s číslom 10 a viac stlačte číselné tlačidlo pre
každú číslicu (napr. pre skladbu 15: stlačte [1] a [5]).
Rada
Ak informácie o titule nie je možné získať, doplňte
názvy funkciou Title Update (Aktualizácia názvov)
(str. 41).
Poznámky
Číslo skladby
v albume
Indikácia prehrávania
a audio formátu
Informácia o čase
(uplynutý čas)
 Zariadenie dokáže prehrávať nasledovné audio
formáty (zariadenie nedokáže prehrávať skladby
chránené technológiou na ochranu autorských práv
(Digital Rights Management)).
— MP3 (“.mp3”)
— Windows Media Audio (“.wma”)
— AAC (“.m4a”)
 Informácie o titule (názov skladby, interpreta alebo
albumu), ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla
DISPLAY, nie je možné editovať.
29SK
Prehrávanie CD disku
Toto zariadenie umožňuje prehrávať audio
CD a CD-R/RW disky s audio súbormi MP3.
Podrobnosti o prehrávateľných diskoch
pozri str. 68.
2
Stlačte tlačidlo CD.
Prehrávanie sa spustí.
Názov skladby
Názov albumu/priečinka
CD
Číselné
tlačidlá
////
ENTER
DISPLAY
Číslo skladby
v albume
Indikácia prehrávania
Informácia o čase
(uplynutý čas)
+/ –
/

/


1
Stlačte CD a položte disk na nosič.
Nosič disku sa vysunie.
Vložte disk popisom
nahor.
Opätovným stlačením tlačidla CD zasuňte
nosič disku.
Zariadenie začne automaticky vyhľadávať
informácie o tituloch pre daný disk
v databáze zariadenia (Gracenote).
Ak sa informácie o tituloch nedajú vyhľadať,
nezobrazia sa. V prípade viacerých verzií
pre daný disk stláčaním / zvoľte želaný
titul a stlačte ENTER.
30SK
Štruktúra priečinkov a poradie
prehrávania súborov MP3
Súbory MP3 sa sprístupňujú v dvoch úrovniach
štruktúry priečinkov: priečinok a súbor.
Priečinok môže obsahovať ďalšie včlenené
priečinky (podpriečinky). Po prehraní všetkých
súborov v priečinku (alebo včlenenom
podpriečinku) zariadenie prepne na prvý
súbor v ďalšom priečinku (alebo včlenenom
podpriečinku).
Zariadenie dokáže zobraziť súbory MP3 na
dátovom CD disku až do 8. úrovne včlenených
priečinkov (podpriečinok 8. úrovne).
Poznámky k prehrávaniu disku s MP3 súbormi
Ďalšie operácie
Pre
Zastavenie
prehrávania
Pozastavenie
prehrávania
Vyhľadanie miesta
v skladbe
Výber
predchádzajúcej/
nasledujúcej
skladby
Výber skladby
Výber priečinka
(len disky s MP3
súbormi)
Prepnutie
zobrazenia časovej
informácie (len
audio CD disky)
Vykonajte
Stlačte .
Stlačte . Prehrávanie
obnovíte stlačením  alebo
.
Počas prehrávania držte
zatlačené /
a tlačidlo uvoľnite
v požadovanom mieste.
Počas prehrávania stláčajte
/.
Stláčaním ///
zvoľte skladbu. Prípadne
stlačte príslušné číselné
tlačidlo*1 a stlačte ENTER.
Stláčaním
priečinok.
+/– zvoľte
Počas prehrávania
stláčajte DISPLAY.
Po každom stlačení sa
časová informácia mení
v nasledovnom poradí.
Uplynutý čas  zostávajúci
čas skladby  zostávajúci
čas disku*2
Zobrazenie
Počas prehrávania stlačte
informácií o skladbe DISPLAY.
Vybratie disku
Stlačte CD na hlavnom
zariadení.
 Na disk so súbormi MP3 neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
 Priečinky bez MP3 súborov sa vynechajú.
 MP3 súbory sú prehrávané v abecednom poradí.
 Zariadenie dokáže prehrávať súbory MP3 s príponou
“.mp3”.
 Ak sú na disku súbory s príponou “.MP3”, ale nejde
o súbory MP3, môže sa reprodukovať šum, alebo
zariadenie nemusí správne fungovať.
 Maximálny počet:
— Priečinkov (MP3) je 255 (vrátane hlavného
priečinka).
— MP3 súborov je 511.
— MP3 súborov a priečinkov na jednom disku je 512.
— Úrovní priečinkov (vetvenia) je 8.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/zapisovacími
MP3 softvérmi, záznamovými zariadeniami
a médiami nie je zaručená. Nekompatibilné MP3
disky môžu produkovať šum alebo prerušovaný zvuk,
alebo sa nemusia vôbec prehrať.
Poznámky k prehrávaniu diskov so záznamom
Multisession
 Ak disk začína sekciou CD-DA (alebo MP3), je
rozpoznaný ako CD-DA (alebo MP3) disk a iné
sekcie sa neprehrajú.
 CD disk v zmiešanom CD formáte bude rozpoznaný
ako CD-DA (audio) disk.
*1 Pri skladbách s číslom 10 a viac stlačte číselné tlačidlo pre
každú číslicu (napr. pre skladbu 124: stlačte [1], [2] a [4]).
*2 Zostávajúci čas disku nie je možné zobraziť v režime
Shuffle play alebo Program play.
Rady
 Ak informácie o titule nie je možné získať, doplňte
názvy funkciou Title Update (Aktualizácia názvov)
(str. 41).
 Ak chcete zvoliť iný titul pre disk, pre ktorý
sa v databáze zariadenia našlo viacero verzií (krok 1
na str. 30), stlačte OPTIONS, stláčaním / zvoľte
“CD Info” (Informácie o CD disku) a zvoľte daný titul.
31SK
Počúvanie rádia alebo služieb DAB
Rozhlasové stanice alebo služby DAB môžete
naladiť manuálne alebo automaticky. Predvolenie
staníc alebo služieb umožní ich následné
vyvolanie podľa ich čísla.
Služby DAB je možné prijímať len pri modeloch
pre Veľkú Britániu.
TUNER/BAND
FM MODE
TUNNING MODE
TUNER
MEMORY
2
Stláčajte TUNING MODE, kým
sa na displeji nezobrazí “AUTO”.
3
Nalaďte želanú stanicu alebo
službu.
Stlačte +/– (TUNE +/– na hlavnom
zariadení). Keď sa naladí nejaká stanica,
ladenie sa automaticky zastaví. Na displeji sa
zobrazí “TUNED” a “STEREO” (len stereo
program). Pre zrušenie ladenia stlačte .
Zdroj vstupného signálu
ENTER
+/–

Výber rozhlasovej stanice
alebo služby DAB*
Aby bolo možné prijímať služby DAB, musíte
najskôr vykonaním ladenia DAB Automatic
Scan (pozri “Spustenie automatického ladenia
DAB Automatic Scan” na str. 20) zaregistrovať
vysielacie zložky (zložky služby).
* Len pre modely pre Veľkú Britániu
1
32SK
Stláčaním TUNER/BAND zvoľte
“DAB”, pásmo “FM” alebo “AM”.
Frekvencia
Režim ladenia
Režim FM príjmu
Ak naladená FM stanica alebo služba DAB
poskytuje službu RDS (Radio Data System),
zobrazí sa na displeji názov stanice alebo
názov služby (len modely pre Európu).
Naladenie stanice s nekvalitným
signálom (len pásmo FM alebo AM)
Ak sa “TUNED” nezobrazí a ladenie sa nezastaví,
stláčaním TUNING MODE vypnite zobrazenie
“AUTO” alebo “PRESET” a stláčaním +/–
(TUNE +/– na hlavnom zariadení) nalaďte želanú
stanicu.
Redukcia statického šumu
počas príjmu FM stereo stanice
s nekvalitným signálom
Stláčaním FM MODE zobrazte na displeji
“MONO”. Režim príjmu sa prepne z režimu stereo
do monofonického režimu.
Zmena kroku ladenia v pásme AM
2
Stlačte TUNER MEMORY.
3
Stláčaním +/– zvoľte požadované
číslo predvoľby a stlačte ENTER.
4
Opakovaním krokov 1 až 3 uložte
ďalšie stanice alebo služby.
Krok ladenia v rozhlasovom pásme AM
je z výroby nastavený na hodnotu 9 kHz
(v niektorých oblastiach 10 kHz, táto funkcia nie
je dostupná pri modeloch pre Európu).
1
2
3
Nalaďte ľubovoľnú stanicu v pásme AM
a stlačením  vypnite zariadenie.
Stlačením DISPLAY zobrazte hodiny.
Zatlačte a pridržte TUNE + na hlavnom
zariadení a súčasne stlačte 
na hlavnom zariadení.
Vymažú sa všetky uložené stanice v pásme
AM. Výrobné nastavenie kroku ladenia
obnovíte vykonaním rovnakého postupu.
Poznámky k príjmu služby DAB
 Po naladení služby DAB môže trvať aj niekoľko
sekúnd, kým sa začne reprodukovať zvuk.
 Primárna služba sa prijíma automaticky, keď sa
skončí sekundárna služba.
Ak odpojíte sieťovú šnúru alebo nastane
výpadok v dodávke elektrického prúdu,
stanice alebo služby budú uložené v pamäti
zariadenia cca 1/2 dňa.
Počúvanie uloženej stanice alebo
služby
1
Stláčaním TUNER/BAND zvoľte “DAB”,
pásmo “FM” alebo “AM”.
2
Stláčajte TUNING MODE, kým sa na displeji
nezobrazí “PRESET”.
3
Stláčaním tlačidla +/– zvoľte predvoľbu.
Rada
Predvoľbu môžete zadať priamo číselnými tlačidlami
na DO.
Ak chcete napr. počúvať predvoľbu 15, stlačte
1 a 5 a potom ENTER.
Ak zadáte neplatné číslo predvoľby, na displeji sa
zobrazí “––” a stanica sa nedá zvoliť.
Uloženie rozhlasových staníc
alebo služieb DAB*
Po uložení staníc v pásme FM a AM a služieb
DAB* ich môžete neskôr jednoducho vyvolať
zvolením príslušného čísla predvoľby. Do pamäte
zariadenia je možné uložiť až 20 staníc v pásme
FM alebo služieb DAB a 10 staníc v pásme AM.
* Len pre modely pre Veľkú Britániu
1
Nalaďte želanú rozhlasovú
stanicu alebo službu DAB
(“Výber rozhlasovej stanice alebo
služby DAB” na str. 32).
33SK
Počúvanie hudby z USB zariadenia
Do (USB) portu na zariadení je možné pripojiť
voliteľné USB zariadenie a počúvať tak hudbu
v ňom uloženú. Podrobnosti o USB zariadeniach,
ktoré je možné pripojiť k tomuto zariadeniu, pozri
“Podporované USB zariadenia” (str. 71).
Zariadenie dokáže prehrávať audio formáty
MP3*, WMA* a AAC*.
* Zariadenie nedokáže prehrávať skladby chránené technológiou
na ochranu autorských práv (Digital Rights Management).
Zariadenie nemusí prehrať skladby stiahnuté z web-stránok na
Internete (vrátane on-line hudobných obchodov).
Poznámka
Podľa typu pripojeného USB zariadenia môže
trvať aj 10 sekúnd, kým sa zobrazí “Reading”.
2
Stlačením USB spustíte
prehrávanie.
Názov skladby
Názov priečinka
USB
Číslo skladby
v priečinku
Číselné
tlačidlá
////
ENTER

1
34SK
Informácia o čase
(uplynutý čas)
Ďalšie operácie
+/ –
/
/
Indikácia prehrávania
a audio formátu


Pre
Zastavenie
prehrávania
Pozastavenie
prehrávania
Pripojte voliteľné USB zariadenie
do (USB) portu na tomto zariadení.
Vyhľadanie miesta
v skladbe
Ak je potrebný USB kábel, pripojte
USB kábel dodávaný s pripájaným
USB zariadením.
Podrobnosti o ovládaní pozri v návode
na použitie USB zariadenia.
Po pripojení USB zariadenia sa zobrazí
“Reading” (Čítam) a následne jeho kapacita.
Výber
predchádzajúcej/
nasledujúcej
skladby
Výber skladby
Vykonajte
Stlačte .
Stlačte . Prehrávanie
obnovíte stlačením  alebo
.
Počas prehrávania držte
zatlačené /
a tlačidlo uvoľnite
v požadovanom mieste.
Počas prehrávania stláčajte
/.
Stláčaním ///
zvoľte skladbu. Prípadne
stlačte príslušné číselné
tlačidlo* a stlačte ENTER.
Pre
Výber priečinka
Zobrazenie
informácií
o skladbe
Odpojenie USB
zariadenia
Vykonajte
Stláčaním +/– zvoľte
priečinok.
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY.
V režime zastavenia zatlačte
a pridržte , kým sa
nezobrazí “Device Stop”
(Zariadenie zastavené)
a odpojte USB zariadenie.
* Pri skladbách s číslom 10 a viac stlačte číselné tlačidlo pre
každú číslicu (napr. pre skladbu 124: stlačte [1], [2] a [4]).
Poznámky k USB zariadeniu
 Pri niektorých USB zariadeniach môže byť medzi
vykonaním operácie a jej realizáciou zariadením
časové oneskorenie.
 Toto zariadenie nemusí podporovať všetky funkcie
dostupné na pripojenom USB zariadení.
 Audio súbory sú prehrávané v abecednom poradí.
 Pred odpojením USB zariadenia vždy stlačte
 a overte, či sa zobrazilo “Device Stop”
(Zariadenie zastavené). Pri odpojení USB zariadenia,
keď nie je zobrazené “Device Stop” sa môžu poškodiť
v ňom uložené dáta alebo samotné USB zariadenie.
 Na USB zariadenie s audio súbormi neukladajte iné
typy súborov ani nepotrebné priečinky.
 Priečinky bez audio súborov sa vynechajú.
 Maximálny počet priečinkov a súborov, ktoré
je možné uložiť na jedno USB zariadenie, je
nasledovný:
— Priečinkov je 999 (vrátane hlavného priečinka).
— Súborov je 999.
Maximálny počet priečinkov a súborov sa môže líšiť
podľa štruktúry súborov a priečinkov.
 Zariadenie dokáže prehrávať nasledovné audio
formáty (zariadenie nedokáže prehrávať súbory
chránené technológiou na ochranu autorských práv
(Digital Rights Management)).
— MP3 (“.mp3”)
— Windows Media Audio (“.wma”)
— AAC (“.m4a”)
Ak názvy súborov obsahujú uvedenú príponu, ale ide
o iný typ súboru, zariadenie môže reprodukovať šum,
alebo nemusí správne fungovať.
 Nekompatibilita kódovacích/zapisovacích softvérov,
záznamových zariadení a médií môže produkovať
šum, prerušovať audio signál, prípadne sa nemusia
prehrať vôbec.
35SK
Pripojenie externého zariadenia (AUDIO IN)
Môžete prehrávať alebo nahrávať zvukový signál
z externého zariadenia (napr. kazetový deck)
pripojeného do konektora AUDIO IN na prednej
strane zariadenia.
Na prepojenie konektora AUDIO IN na tomto
zariadení s výstupným audio konektorom na
externom zariadení použite prepojovací audio
kábel (voliteľný).
Prepojovací audio kábel pripojte do obidvoch
konektorov pevne a správne. Inak sa môže
vo výstupnom zvukovom signáli generovať šum.
Do konektora AUDIO IN
Prepojovací audio kábel (voliteľný)
so stereo minikonektormi na
obidvoch koncoch
Výstupný audio konektor na
voliteľnom zariadení
Externé zariadenie
(prenosné zariadenie)
36SK
1
Pripojte externé zariadenie
do konektora AUDIO IN na
prednom paneli tohto zariadenia.
2
Stlačte AUDIO IN.
3
Spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
Prehrávaný zvuk sa reprodukuje
reproduktormi tohto zariadenia.
Pozri návod na použitie pripojeného
zariadenia.
Pripojenie digitálneho audio prehrávača
k rozhraniu DMPORT
Môžete počúvať alebo nahrávať prehrávaný
zvuk z voliteľného digitálneho audio prehrávača
(napr. prenosný audio prehrávač atď.)
kompatibilného s prepojením DMPORT.
Pripojte adaptér DIGITAL MEDIA PORT
k tomuto zariadeniu a digitálnemu audio
prehrávaču.
1
Pripojte adaptér DIGITAL MEDIA
PORT do konektora DMPORT
na tomto zariadení a k externému
digitálnemu audio prehrávaču
(voliteľný).
2
Stlačte DMPORT .
Prehrávaný zvuk sa reprodukuje
reproduktormi tohto zariadenia.
Pozri tiež návod na použitie pripojeného
digitálneho audio prehrávača (voliteľný).
Do DMPORT
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
Poznámky
 V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT nemusí byť možné ovládať pripojený digitálny
audio prehrávač pomocou tlačidiel na DO alebo
na tomto zariadení.
 Dostupnosť adaptérov DIGITAL MEDIA PORT
závisí od jednotlivých krajín.
 Nepripájajte iný adaptér než DIGITAL MEDIA PORT.
 Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte do/z konektora DMPORT, keď je toto
zariadenie zapnuté.
 Ak používate adaptér DIGITAL MEDIA PORT
s funkciou výstupu video signálu, pripojte adaptér
priamo k TVP.
Digitálny audio
prehrávač
37SK
Opakované prehrávanie (Repeat play)
· Náhodné prehrávanie (Shuffle play)
· Prehrávanie programu (Program play)
Skladby z HDD Jukeboxu, audio CD disku,
MP3 disku alebo USB zariadenia je možné
týmto zariadením prehrávať v rôznych režimoch
prehrávania.
Nastavenie režimu prehrávania
Režim prehrávania/
indikátor
Program / PGM
Popis
Prehrávanie skladieb
v programe v zadanom
poradí (str. 39).
(: Výrobné nastavenie)
Keď je zvolený zdroj vstupného signálu CD
V režime zastavenia a pri zvolení
príslušného zdroja signálu stláčajte
PLAY MODE.
Režim prehrávania/
indikátor
Popis

Continue (Súvislo) /
(žiadna indikácia)
Prehrávanie všetkých
skladieb na disku po
poradí.
Folder Continue
(Priečinok Súvislo)
/ *
Prehrávanie všetkých
skladieb vo zvolenom
priečinku po poradí.
Shuffle (Náhodne) /
SHUF
Prehrávanie všetkých
skladieb na disku
v náhodnom poradí.
Po každom stlačení tlačidla sa režim prehrávania
zmení a rozsvieti sa príslušný indikátor.
Folder Shuffle
Prehrávanie všetkých
(Priečinok Náhodne) skladieb vo zvolenom
/ SHUF*
priečinku v náhodnom
poradí.
Režim prehrávania
Program / PGM
Keď je zvolený zdroj vstupného signálu HDD
38SK
Režim prehrávania/
indikátor
Popis

Continue (Súvislo) /
(žiadna indikácia)
Prehrávanie všetkých
skladieb v HDD
Jukeboxe po poradí.
Album Continue
(Album Súvislo) /
Prehrávanie všetkých
skladieb vo zvolenom
albume po poradí.
Shuffle (Náhodne) /
SHUF
Prehrávanie všetkých
skladieb v HDD
Jukeboxe v náhodnom
poradí.
Album Shuffle
(Album Náhodne) /
SHUF
Prehrávanie všetkých
skladieb vo zvolenom
albume v náhodnom
poradí.
Prehrávanie skladieb
v programe v zadanom
poradí (str. 39).
(: Výrobné nastavenie)
* Pri prehrávaní CD-DA disku funguje režim
“Folder Continue” rovnako ako bežný režim “Continue”
a režim “Folder Shuffle” rovnako ako bežný režim “Shuffle”.
Keď je zvolený zdroj vstupného signálu USB
Režim prehrávania/
indikátor
Popis

Continue (Súvislo) /
(žiadna indikácia)
Prehrávanie všetkých
skladieb v USB
zariadení po poradí.
Folder Continue
(Priečinok Súvislo)
/
Prehrávanie všetkých
skladieb vo zvolenom
priečinku po poradí.
Shuffle (Náhodne) /
SHUF
Prehrávanie všetkých
skladieb v USB zariadení
v náhodnom poradí.
Režim prehrávania/
indikátor
Popis
Prehrávanie všetkých
Folder Shuffle
(Priečinok Náhodne) skladieb vo zvolenom
priečinku v náhodnom
/ SHUF
poradí.
Program / PGM
Prehrávanie skladieb
v programe v zadanom
poradí (táto strana).
Vytvorenie programu
(Program play)
Zo zvolených skladieb môžete zostaviť program,
ak je na zariadení zvolený zdroj signálu HDD,
CD alebo USB.
Do programu môžete zaradiť až 25 skladieb.
1
V režime zastavenia, pri zvolení
príslušného zdroja vstupného
signálu stláčajte PLAY MODE, kým
sa na displeji nezobrazí “PGM”.
Režim prehrávania je tiež možné zvoliť v Menu Option.
Pre nastavenie režimu prehrávania aktivujte Menu
Option, zvoľte “Play Mode” (Režim prehrávania)
a zvoľte položku.
2
Stláčaním / zvoľte želanú
skladbu.
Nastavenie opakovaného
prehrávania
3
Stlačením tlačidla ENTER zaradíte
danú skladbu do programu.
4
Ostatné skladby zaraďujete do
programu opakovaním krokov 2 a 3.
5
Stlačením  spustíte prehrávanie
programu.
(: Výrobné nastavenie)
Rada
Stláčaním +/– zvoľte želaný album alebo
priečinok a potom zvoľte želanú skladbu.
Pre zvolený režim prehrávania je možné
špecifikovať opakované prehrávanie
Stláčaním REPEAT zvoľte “REP” alebo “REP1”.
Po každom stlačení tlačidla sa režim opakovaného
prehrávania zmení a rozsvieti sa príslušný indikátor.
Režim opakovaného Popis
prehrávania/indikátor

Repeat Off
(Opakovanie vyp.) /
(žiadna indikácia)
Vypnutie opakovaného
prehrávania.
Repeat All
(Opakovať všetko) /
REP
Opakované
prehrávanie všetkých
skladieb vo zvolenom
režime prehrávania.
Repeat 1
Opakované
(Opakovať 1) / REP1 prehrávanie zvolenej
skladby.
Program zostáva v pamäti, kým
neotvoríte nosič disku, alebo neodpojíte
USB zariadenie.
Zrušenie prehrávania programu
V režime zastavenia stláčajte PLAY MODE, kým
sa nevypne indikátor “PGM”.
(: Výrobné nastavenie)
Poznámka
Ak nastavíte “Repeat All” pri prehrávaní CD disku,
opakovane sa prehrajú všetky skladby na disku až
päťkrát.
Odstránenie poslednej skladby
z programu
V režime zastavenia stlačte CLEAR.
Rada
Režim opakovaného prehrávania je tiež možné zvoliť
v Menu Option. Pre nastavenie režimu opakovaného
prehrávania aktivujte Menu Option, zvoľte “Repeat”
(Opakovať) a zvoľte položku.
39SK
Vyhľadávanie skladby
V HDD Jukeboxe, na CD disku alebo
v USB zariadení môžete vyhľadať skladbu.
Vyhľadávanie skladby
v HDD Jukeboxe
1
V režime zastavenia a keď nie je
zvolená žiadna skladba alebo
album stlačte ///.
Zariadenie sa prepne do režimu
vyhľadávania a zobrazí sa priečinok
interpreta.
2
3
Stláčaním / zvoľte želaného
interpreta a stlačte ENTER.
Stláčaním / zvoľte želaný
priečinok a stlačte ENTER.
Zobrazí sa priečinok skladby.
2
Stláčaním / zvoľte požadovanú
skladbu a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
Zrušenie vyhľadávania
Stlačte .
Prepnutie do predchádzajúceho
priečinka
Stláčaním / zvoľte želaný album
a stlačte ENTER.
Stlačte BACK.
Stláčaním / zvoľte požadovanú
skladbu a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
40SK
1
Zobrazí sa priečinok albumu.
Zobrazí sa priečinok skladby.
4
Vyhľadávanie skladby
na CD disku alebo
USB zariadení
Rada
V režime vyhľadávania stlačením  presuniete kurzor
na názov prvého interpreta alebo albumu/priečinka
začínajúceho na ďalšie písmeno v abecede.
Editovanie skladieb v HDD Jukeboxe
Získanie informácií o titule
Zariadenie disponuje databázou obsahujúcou určité množstvo informácií o CD diskoch poskytnutých
službou rozpoznávania hudby Gracenote®. Takto sa umožní vyhľadávať názvy a pridávať ich k albumom
alebo skladbám vždy pri vložení určitého CD disku.
Ak daný názov (titul) nie je možné nájsť, môžete sa ho pokúsiť získať aktualizáciou databázy pomocou
funkcie Title Updater (Aktualizácia názvov).
Poznámky
 Pri používaní funkcie Title Updater používajte USB pamäťovú jednotku (str. 71).
 Pred používaním funkcie Title Updater so zariadením MICROVAULT (str. 71) zatvorte aplikáciu
Virtual Expander (softvér MICROVAULT).
Funkcia “Title Updater”
Title Updater je predinštalovaná aplikácia, ktorá umožňuje vyhľadávať na web-stránkach informácie
o tituloch, ktoré nie sú obsiahnuté v databáze zariadenia. Informácie (názvy albumov, interpretov
a skladieb) poskytuje služba na rozpoznávanie hudby Gracenote®.
Získanie najnovších informácií o titule
1
Exportujte neoznačené dáta do voliteľnej USB pamäťovej jednotky.
 Pozri “Export informácií o albume do USB pamäťovej jednotky” (str. 43).
2
Získajte najnovšie informácie z web-stránok pre neoznačené dáta v USB pamäťovej
jednotke.
Pozri “Vyhľadávanie informácií o albume v PC“ (str. 43).
3
Naimportujte najnovšie informácie o albume do tohto zariadenia.
 Pozri “Import najnovších informácií o albume do zariadenia” (str. 45).
Export neoznačených informácií o albume do USB
pamäťovej jednotky
Získanie informácií o titule
Import informácií o albume z USB pamäťovej jednotky
41SK
Systémové požiadavky
Používanie aplikácie Title Updater si vyžaduje splnenie nasledovných systémových požiadaviek.
PC
OS*
Monitor/Grafická karta
Ostatné
IBM PC/AT alebo kompatibilný
 CPU: Intel MMX Pentium procesor 166 MHz alebo výkonnejší
(odporúča sa Pentium II 266 MHz alebo výkonnejší).
 RAM: 64 MB alebo viac (odporúča sa 128 MB alebo viac).
 USB port
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novšia verzia)
Windows XP Professional (Service Pack 2 alebo novšia verzia)
Windows XP Media Center 2004/2005
Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
Minimálne rozlíšenie 800 × 600 bodov, 16-bitová farebná hĺbka
alebo viac
 Prístup na Internet: Odporúča sa minimálna rýchlosť pripojenia
64 kb/s.
 USB pamäťová jednotka: USB 1.1 alebo novšia verzia, minimálne
10 MB voľného miesta
* Tento softvér nie je kompatibilný so 64-bitovou verziou OS.
* Tento softvér nie je kompatibilný s inými než uvedenými OS.
Rada
V tejto časti sa vo vysvetlivkách používajú zobrazenia zodpovedajúce OS Windows XP.
Poznámky k pripojeniu na Internet
 Pred vyhľadávaním informácií o titule musí byť PC pripojený na Internet.
 V niektorom Internetovom prostredí nemusí byť možné bežné on-line vyhľadávanie.
 Na pripojenie k Internetu môžete používať nastavenia pripojenia aplikácie Microsoft Internet Explorer.
V takomto prípade vykonajte nastavenia aplikácie Internet Explorer pred používaním aplikácie Title Updater.
42SK
Export informácií o albume
do USB pamäťovej jednotky
Táto časť popisuje spôsob exportu informácií
o albume, pre ktorý neexistujú žiadne informácie
o titule na USB pamäťovej jednotke. Pri prvom
používaní tejto funkcie sa do USB pamäťovej
jednotky automaticky exportuje aj aplikácia
(Title Updater).
1
Pripojte USB pamäťovú jednotku do
(USB) portu na tomto zariadení.
2
Zvoľte zdroj vstupného signálu
HDD a stlačte TITLE UPDATE.
Zobrazí sa Menu Title Update
(Aktualizácia názvov).
3
Poznámka
Ak chcete USB pamäťovú jednotku odpojiť od
zariadenia, zvoľte zdroj vstupného signálu USB
a v režime zastavenia zatlačte a pridržte  tak, aby sa
pred odpájaním USB pamäťovej jednotky na displeji
zobrazilo “Device Stop” (Zariadenie zastavené).
Vyhľadávanie informácií
o albume v PC
1
Pripojte USB pamäťovú jednotku
(odpojenú od tohto zariadenia)
do USB portu na PC.
2
Dvakrát kliknite na
[TitleUpdater.exe] v hlavnom
priečinku USB pamäťovej jednotky.
Stláčaním / zvoľte “Export”
a stlačte ENTER.
V PC sa spustí aplikácia Title Updater.
Ak je súbor informácií o albume “export.dat”
uložený v hlavnom priečinku USB pamäťovej
jednotky, zobrazí sa okno pre vyhľadávanie.
V takomto prípade pokračujte krokom 7.
Ak súbor informácií o albume “export.dat” nie
je uložený v hlavnom priečinku USB pamäťovej
jednotky, zobrazí sa okno pre výber informácií
o albume.
Zobrazí sa Menu Export.
4
Stláčaním / zvoľte “AllNonTitled”
(Všetky bez názvu) a stlačte ENTER.
Do USB pamäťovej jednotky sa exportujú
všetky informácie o albume, ktoré neobsahujú
informácie o titule (“export.dat”). Súčasne sa tiež
exportuje Title Updater (“TitleUpdater.exe”).
3
Kliknite na [Refer…] (Priradiť...).
Zobrazí sa okno pre výber súboru.
43SK
4
5
Otvorte hlavný priečinok v USB
pamäťovej jednotke a zvoľte súbor
[export.dat].
Kliknite na [Open] (Otvoriť).
V okne pre výber informácií o albume sa
zobrazí zvolený súbor.
7
Kliknite na [Search] (Vyhľadať).
PC automaticky vyhľadáva informácie
o titule.
Výsledky vyhľadávania pre albumy
a interpretov sa zobrazia v poradí, v akom je
vykonaná zhoda.
Pre zrušenie vyhľadávania kliknite na
[Cancel] (Zrušiť).
Keď sa zobrazí okno pre výber albumu
Ak sa pre album našlo viacero verzií, zobrazí
sa okno pre výber albumu. Vo výsledkoch
vyhľadávania zvoľte jednu z položiek.
6
Kliknite na [Next >>] (Ďalej).
Zobrazí sa vyhľadávacie okno.
Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí
zoznam albumov, pre ktoré sa vykonali
zhody a informácie sa automaticky uložia do
USB pamäťovej jednotky.
44SK
Poznámky
 Ak nedokážete sprístupniť databázu Gracenote®,
pozri “Nastavenie sieťového pripojenia v PC” (str. 46)
a vykonajte správne sieťové nastavenia.
 Získané informácie o titule sa v USB pamäťovej
jednotke uložia ako súbor “import.dat”. Kým
sa ukladanie súboru nedokončí, neodpájajte
USB pamäťovú jednotku od PC.
 Ak po uložení informácií do USB pamäťovej
jednotky znova kliknete na [Search] (Vyhľadať),
spustí sa nové vyhľadávanie a uložený súbor
(“import.dat”) sa z USB pamäťovej jednotky odstráni.
Po dokončení nového hľadania sa uloží súbor znova.
 Ak sa súbor “import.dat” neuloží automaticky,
kliknite na [Save] (Uložiť).
Premenovanie názvov
Ak názov albumu alebo skladby získaný
z databázy zariadenia nie je správny, môžete
vyhľadať správne informácie v databáze na
web-stránkach. Vykonajte to nasledovným
postupom. Podrobnosti o príslušných operáciách
pozri na uvedených stranách.
1
Pripojte USB pamäťovú jednotku
do (USB) portu na tomto zariadení.
Zvoľte zdroj vstupného signálu HDD,
stlačte TITLE UPDATE, zvoľte “Export”
– “Select” (Vybrať) a potom zvoľte album
alebo skladbu, ktoré chcete premenovať
(podrobnosti o týchto operáciách
pozri str. 43).
Zvolené informácie o albume alebo skladbe
sa exportujú do USB pamäťovej jednotky.
Import najnovších informácií
o albume do zariadenia
1
2
Pripojte USB pamäťovú jednotku
(odpojenú od PC) do (USB) portu
na tomto zariadení.
Zvoľte zdroj vstupného signálu
HDD a stlačte TITLE UPDATE.
Zobrazí sa Menu Title Update
(Aktualizácia názvov).
3
Stláčaním / zvoľte “Import”
a stlačte ENTER.
Exportujte želané informácie
o albume alebo skladbe do
USB pamäťovej jednotky.
Rada
Do USB pamäťovej jednotky sa exportujú aj
všetky informácie o albume bez názvov.
2
Vyhľadajte informácie o titule v PC.
Vykonajte kroky 1 až 7 z časti “Vyhľadávanie
informácií o albume v PC“ (str. 43).
3
Naimportujte najnovšie informácie
o titule do tohto zariadenia.
Vykonajte kroky 1 až 3 z časti
“Import najnovších informácií o albume
do zariadenia“ (táto strana). Získajú sa
najnovšie informácie o titule a pridajú sa
k zvolenému albumu alebo skladbe.
Odstránenie aplikácie Title Updater
Spustí sa import informácií o albume
z USB pamäťovej jednotky do tohto
zariadenia. Najnovšie informácie o titule sa
uložia do databázy zariadenia.
Ak sa informácie o albume vyexportujú
z tohto zariadenia, v hlavnom priečinku
USB pamäťovej jednotky sa vytvoria súbory
“TitleUpdater.exe” a “export.dat”. Ak je v PC
aktívna aplikácia “TitleUpdater.exe”, v hlavnom
priečinku USB pamäťovej jednotky sa vytvoria
súbory “import.dat”, “ecddb.reg” a “Cupd.ini”.
Aby sa aplikácia Title Updater úplne odstránila
z USB pamäťovej jednotky, je potrebné z USB
pamäťovej jednotky odstrániť týchto 5 súborov.
Poznámka k službe rozpoznávania hudby Gracenote®
Presnosť dát poskytovaných službou Gracenote® nie je
úplne zaručená.
45SK
Nastavenie sieťového pripojenia v PC
1
Dvakrát kliknite na [TitleUpdater.exe]
v hlavnom priečinku USB pamäťovej
jednotky.
Spustí sa aplikácia Title Updater.
 Ak používate proxy server
Zaškrtnite [Use proxy server] (Použiť Proxy
server) a vykonajte ďalej uvedené
nastavenia.
— [Server]
Zadajte adresu Proxy servera.
(napr. 190.225.254.22)
— [Port No.] (Č. portu)
Zadajte číslo portu Proxy servera.
(napr. 8080)
Poznámka
Ak zmeníte nastavenia Proxy servera, reštartujte
aplikáciu Title Updater.
2
Kliknite na [Conn.set] (Nastaviť pripojenie).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie sieťového
pripojenia.
Ak používate Internet Explorer
Zaškrtnite [Use settings of Internet Explorer]
(Použiť nastavenia Internet Explorer)
a kliknite na [Setting] (Nastavenie).
Aplikácia Title Updater sa pripojí na Internet
pomocou nastavení pre Internet Explorer.
(Nie sú potrebné žiadne ďalšie nastavenia.)
46SK
Ak používate iný prehliadač
Zrušte zaškrtnutie [Use settings of Internet
Explorer] (Použiť nastavenia Internet
Explorer) a vykonajte nasledovné.
 Výber metódy pripojenia
Pre vyhľadávanie on-line informácií o titule
môžete zvoliť LAN ([Use LAN connection]
(Použiť LAN pripojenie)) alebo Dial-up
([Use Dial up connection] (Použiť Dial-up
pripojenie)) pripojenie. Pre Dial-up
pripojenie zvoľte v rozbaľovacom zozname
prístupový bod (uzol poskytovateľa
pripojenia na Internet). Ak zaškrtnete
[Auto end connection upon title retrieval]
(Po získaní titulu automaticky odpojiť),
pripojenie sa automaticky ukončí po získaní
informácií o titule z web-stránok.
Ak používate Dial-up pripojenie
Ak zvolíte [Use Dial up connection]
a spustíte on-line vyhľadávanie, zobrazí sa
okno pre nastavenie Dial-up pripojenia.
Vykonajte nasledovné nastavenia.
 [Con.dest.] (Lokalita pripojenia)
V rozbaľovacom zozname zvoľte lokalitu
vzdialeného hostiteľa (uzol poskytovateľa
pripojenia na Internet).
 [User name] (Meno užívateľa)
Zadajte meno užívateľa pre pripojenie
k vzdialenému hostiteľovi.
 [Password] (Heslo)
Zadajte heslo pre pripojenie k vzdialenému
hostiteľovi.
Kliknutím na [Connect] (Pripojiť) vytvoríte
Dial-up pripojenie.
Editovanie
Zmena názvov
Odstránenie záznamov
Môžete zmeniť názvy interpretov, albumov
a skladieb.
Zariadenie dokáže zobrazovať text aj v iných
jazykoch než angličtine, zadávať je však možné
len texty v angličtine.
Keďže sa položky zobrazujú v abecednom poradí,
vždy keď zmeníte názov interpreta, albumu alebo
skladby, poradie položiek sa automaticky zmení.
Môžete odstrániť albumy alebo skladby
v HDD Jukeboxe.
Akonáhle záznam odstránite, nie je ho možné
obnoviť.
Ak odstránite skladbu, všetky skladby
za odstránenou sa prečíslujú. Napríklad ak
odstránite skladbu č. 2, skladba č. 3 sa prečísluje
na skladbu č. 2.
1
Príklad: Odstránenie skladby B
2
V režime HDD aktivujte Menu
Option a zvoľte “Name Edit”
(Editovať názov).
Stláčaním / zvoľte položku,
pre ktorú chcete zmeniť názov
a stlačte ENTER.
Vykonajte jeden z nasledovných krokov.
 Zmena názvu interpreta:
Zvoľte interpreta, ktorého názov
chcete zmeniť a potom zvoľte “Artist?”
(Interpret?).
 Zmena názvu albumu:
Zvoľte interpreta, ktorého názov albumu
chcete zmeniť, zvoľte album a potom
zvoľte “Album?”.
 Zmena názvu skladby:
Zvoľte interpreta, ktorého názov skladby
chcete zmeniť, zvoľte album obsahujúci
danú skladbu a potom zvoľte skladbu.
3
Odstránenie skladby č. 2
Číslo skladby
Pôvodné skladby
Po odstránení
Odstránenie skladieb v USB zariadení
Podrobnosti pozri “Odstránenie skladieb
z USB zariadenia” (str. 28).
1
V režime HDD aktivujte Menu
Option a zvoľte “Erase” (Odstrániť).
Zadajte názov.
Podrobnosti o zadávaní textu pozri
“Zadávanie textu” (str. 49).
4
Stlačte ENTER.
Zrušenie zmeny názvu
Stlačte .
47SK
2
Stláčaním / zvoľte položku
a stlačte ENTER.
Vykonajte jeden z nasledovných krokov.
 Odstránenie celého obsahu HDD
Jukeboxu:
Zvoľte “All Erase” (Odstrániť všetko).
 Odstránenie albumu:
Zvoľte interpreta, ktorého album chcete
odstrániť, zvoľte album a potom zvoľte
“All Track” (Všetky skladby).
 Odstránenie skladby:
Zvoľte interpreta, ktorého skladbu chcete
odstrániť, zvoľte album obsahujúci danú
skladbu a potom zvoľte skladbu.
3
48SK
Stláčaním / zvoľte “OK?”
a stlačte ENTER.
Zadávanie textu
Text môžete zadávať pomocou dodávaného DO
obdobne ako na mobilnom telefóne.
Zadávanie textu
1
Stláčaním príslušných číselných/
textových tlačidiel zadajte želané
znaky.
2
Stlačením  posuniete kurzor
na ďalší znak.
3
Opakovaním krokov 1 a 2 zadajte
všetky znaky v texte.
Ďalšie operácie
 Tlačidlo CLEAR
Stlačením vymažete práve zadaný znak.
 Číselné/textové tlačidlá
Stláčajte tlačidlo so želaným znakom
(ABC, DEF atď.). Tlačidlo stláčajte,
kým sa nezobrazí požadovaný znak.
 Tlačidlo a/A
Stláčaním prepínate medzi veľkými a malými
písmenami.
 Tlačidlo
Stlačením tohto tlačidla sa posuniete
na predošlý znak.
 Tlačidlá ///
 Tlačidlá /
Stlačením tlačidla  posuniete kurzor
na začiatok textu a stlačením tlačidla
 posuniete kurzor na koniec textu.
 Tlačidlá /
Pohyb kurzora.
Pre
Vykonajte
Presunutie kurzora
Stlačte /.
Zadávanie veľkých/
malých písmen
(“A” alebo “a”)
Stlačte a/A, alebo stláčajte
príslušné číselné/textové
tlačidlo.
Prepnutie znakov
(veľké a malé písmená)
Stlačte a/A.
Poznámka
Na zariadení nahrádza podčiarkovník (“_”) medzeru
alebo bodku (“ . ”) na začiatku názvu skladby,
interpreta alebo albumu a medzeru alebo bodku (“ . ”)
na konci názvu interpreta alebo albumu.
49SK
Ďalšie nastavenia
Vypínací časovač (Sleep Timer)
Vypínací časovač (Sleep Timer) môžete
nastaviť tak, aby sa zariadenie po určitom čase
(v 10-minútových intervaloch) vyplo.
Funkcia je vhodná, ak chcete zaspávať pri hudbe,
alebo sa chystáte niekam odísť.
Stlačte SLEEP.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
času trvania do vypnutia cyklicky mení
v 10-minútových intervaloch.
Ak zvolíte “AUTO”, zariadenie sa automaticky
vypne po 100 minútach. Ak sa v nasledovných
100 minútach ukončí prehrávanie disku, HDD
Jukeboxu alebo z USB zariadenia, zariadenie sa
v rovnakom čase automaticky vypne.
Zobrazí sa vyskakovacie Menu pre vypínací
časovač.
AUTO  90min  80min  70min  ... 
10min  OFF  AUTO…
Nastavenie vypínacieho časovača dokončíte
jednoduchým zobrazením želaného času
do vypnutia.
Keď je vypínací časovač zapnutý, bliká indikátor
“SLEEP”.
50SK
Zapínací časovač (Play Timer)
Zapínací časovač (Play Timer) je možné nastaviť
tak, aby sa zariadenie v určitom čase každý deň
zaplo a potom vyplo. Zariadenie po zapnutí
automaticky spustí prehrávanie z HDD Jukeboxu,
CD disku, tunera, DAB* alebo USB zariadenia.
Skontrolujte, či sú správne nastavené hodiny
(presný čas) (str. 21).
* Len pre modely pre Veľkú Britániu
1
Pripravte zdroj zvuku.
Pripravte zdroj audio signálu a stláčaním
tlačidiel VOLUME +/– nastavte úroveň
hlasitosti.
Ak chcete spustiť prehrávanie od konkrétnej
skladby, zostavte program (str. 39).
2
Stláčaním CLOCK/TIMER SET zobrazte
“PLAY SET?” (Nastaviť prehrávanie?)
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa “ON” a na displeji bliká indikátor
hodín.
3
Nastavte čas spustenia prehrávania.
Stláčaním / zvoľte hodiny a stlačte ,
aby začala blikať indikácia minút. Rovnakým
postupom nastavte minúty.
K indikácii hodín sa vrátite stlačením .
Ak stlačíte ENTER po nastavení minút,
zobrazí sa “OFF” a bude blikať indikácia
hodín.
4
5
Nastavte čas ukončenia
prehrávania.
6
Stlačením  vypnete zariadenie.
Ak je ako zdroj zvukového signálu
nastavený HDD Jukebox, CD disk alebo
USB zariadenie
Cca 60 sekúnd pred nastaveným
časom sa zariadenie automaticky zapne
a cca 10 sekúnd pred nastaveným časom sa
aktivuje zapínací časovač. Ak je zariadenie
cca 60 sekúnd pred nastaveným časom už
zapnuté, zapínací časovač sa neaktivuje.
Ak je ako zdroj zvukového signálu
nastavené rádio alebo služba DAB
Cca 15 sekúnd pred nastaveným časom sa
zariadenie automaticky zapne a aktivuje sa
zapínací časovač. Ak je zariadenie v takomto
čase už zapnuté, zapínací časovač sa
neaktivuje.
Pokračovanie prehrávania po ukončení
času zapínacieho časovača
Nastavenie zapínacieho časovača môžete
zrušiť, keď je práve tento časovač v prevádzke.
V takomto prípade sa zruší nastavenie koncového
času a prehrávanie pokračuje bez časového
obmedzenia.
Pre zrušenie nastavenia stláčaním CLOCK/
TIMER SELECT počas prevádzky zapínacieho
časovača zvoľte “TIMER OFF” (Časovač vyp.).
Nové aktivovanie alebo kontrola
časovača
Stláčaním CLOCK/TIMER SELECT zvoľte
“PLAY SELECT?” (Zvoliť prehrávanie?)
a stlačte ENTER.
Zrušenie časovača
Stláčaním CLOCK/TIMER SELECT
zvoľte “TIMER OFF?” (Vyp. časovač?)
a stlačte ENTER.
Zmena nastavenia
Opakujte krok 3.
Začnite znova od kroku 1.
Stláčaním / zvoľte želaný zdroj
zvukového signálu a stlačte ENTER.
Nastavenie zapínacieho časovača zostáva v pamäti, kým
ho nezrušíte manuálne.
Rada
51SK
Nahrávací časovač (Recording Timer)
Časovač je možné nastaviť tak, aby sa zariadenie
v určitom čase každý deň zaplo a potom vyplo.
Zariadenie spustí nahrávanie z rádia alebo služby
DAB* automaticky, keď je zapnuté. Pre správne
fungovanie musia byť vopred správne nastavené
hodiny (presný čas) (str. 21), naladená daná
rozhlasová stanica (str. 32) alebo služba DAB*
(str. 32).
5
Stlačením  vypnete zariadenie.
Cca 60 sekúnd pred nastaveným
časom sa zariadenie automaticky zapne
a cca 10 sekúnd pred nastaveným časom sa
aktivuje nahrávací časovač. Ak je zariadenie
cca 60 sekúnd pred nastaveným časom už
zapnuté, nahrávací časovač sa neaktivuje.
* Len pre modely pre Veľkú Britániu
1
Zastavenie časovaného nahrávania
Pripravte zdroj zvuku.
Nalaďte želanú stanicu alebo službu DAB.
2
Stláčaním CLOCK/TIMER SET zobrazte
“REC SET?” (Nastaviť nahrávanie?)
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa “ON” a na displeji bliká indikátor
hodín.
3
Nastavte čas spustenia nahrávania.
Stlačte .
Pokračovanie nahrávania po ukončení
času nahrávacieho časovača
Nastavenie nahrávacieho časovača môžete
zrušiť, keď je práve tento časovač v prevádzke.
V takomto prípade sa zruší nastavenie koncového
času a prehrávanie pokračuje bez časového
obmedzenia.
Pre zrušenie nastavenia stláčaním CLOCK/
TIMER SELECT počas prevádzky nahrávacieho
časovača zvoľte “TIMER OFF” (Časovač vyp.).
Nové aktivovanie alebo kontrola
časovača
Stláčaním CLOCK/TIMER SELECT zvoľte
“REC SELECT?” (Zvoliť nahrávanie?)
a stlačte ENTER.
Stláčaním / zvoľte hodiny a stlačte ,
aby začala blikať indikácia minút. Rovnakým
postupom nastavte minúty.
K indikácii hodín sa vrátite stlačením .
Ak stlačíte ENTER po nastavení minút,
zobrazí sa “OFF” a bude blikať indikácia
hodín.
4
Nastavte čas ukončenia nahrávania.
Zopakujte postup z kroku 3.
52SK
Zrušenie časovača
Stláčaním CLOCK/TIMER SELECT zvoľte
“TIMER OFF?” (Vyp. časovač?) a stlačte ENTER.
Zmena nastavenia
Začnite znova od kroku 1.
Poznámky
 Pre nahrávací časovač nie je možné nastaviť koncový čas,
ktorý je rovnaký ako čas spustenia. Ak k tomu dôjde,
zobrazí sa “OFF TIME NG!” (Nevhodný čas vypnutia!).
 Ak chcete počúvať zvuk počas nahrávania, stlačte
tlačidlo VOLUME + tak, aby bolo počuť zvuk.
 Ak chcete nahrávacím časovačom nahrávať službu
DAB, pred nahrávaním je potrebné želanú službu
uložiť. V opačnom prípade nebude možné vykonať
nastavenie.
Zmena nastavení zariadenia
Zmena zobrazení na displeji
Výber textového režimu
Pre zobrazovanie textových informácií z disku
alebo USB zariadenia môžete zvoliť rôzne jazyky.
Používajte tlačidlá na hlavnom zariadení.
DISPLAY
Pre
Zmenu informácií
na displeji, keď je
zariadenie zapnuté.*1
Zobrazenie hodín
pri vypnutom zariadení.
Zobrazenie
predvádzacieho režimu,
keď je zariadenie
vypnuté.
Vykonajte
Stláčajte DISPLAY.
Stlačte DISPLAY.
Hodiny sa zobrazia
na cca 8 sekúnd.*2
Stláčajte DISPLAY.
*1 Môžete napríklad zobraziť informácie o CD alebo MP3
disku, prípadne USB zariadení (číslo skladby alebo názov
priečinka) v režime štandardného prehrávania, alebo
celkový prehrávací čas v režime zastavenia. Môžete tiež
zobraziť informácie o DAB stanici (názov služby, označenie
kanála, číslo predvoľby, frekvencia, DLS (Dynamické
označenie segmentu) alebo označenie zložky).
*2 Keď je zariadenie vypnuté, svieti indikátor STANDBY.
1
Stlačením  vypnete zariadenie.
2
Stlačením DISPLAY zobrazte hodiny.
3
Stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa zoznam jazykov. V závislosti
od krajiny alebo regiónu sa dostupné jazyky
líšia.
4
Stláčaním / zvoľte jazyk
a stlačte ENTER.
Poznámky k zobrazeniu informácií
 Znaky, ktoré sa nedajú zobraziť, sa zobrazia ako “_”.
 Informácie na HDD Jukeboxe, CD disku alebo
v USB zariadení sa vo zvolenom textovom režime
nemusia zobraziť správne.
 Nasledovné položky sa nezobrazia:
— celkový prehrávací čas pre CD-DA disk
(podľa režimu prehrávania).
— celkový prehrávací čas pre MP3 disk.
 Nasledovné položky sa nezobrazia správne:
— uplynutý prehrávací čas pre MP3 skladbu
kódovanú pomocou VBR (Variabilný dátový tok).
— názvy priečinka a skladby, ktoré nie sú v súlade
s normou ISO9660, úroveň Level 1, Level 2 alebo
rozšírený formát Joliet.
Nasledovné
položky sa zobrazia:

— informácie ID3 tag pre MP3 skladbu,
ak sa používajú ID3 tagy ver. 1 a ver. 2.
— až 62 znakov informácie ID3 tag.
53SK
Formátovanie systému
Táto funkcia formátuje zariadenie a obnoví jeho
stav do stavu pri zakúpení. Pri tejto operácii sa
zrušia a odstránia všetky nastavenia a informácie
(napr. audio dáta nahrané alebo importované
do HDD Jukeboxu, nastavenie hodín atď.).
Odstránia sa tiež z výroby inštalované vzorové
ukážky dát (Demo skladby) v HDD Jukeboxe.
Zariadenie nie je možné formátovať na výrobné
nastavenia, kým je zariadenie vypnuté za účelom
úspory energie. Túto funkciu je možné vykonať
len tlačidlami na hlavnom zariadení.

HDD REC
BACK
ENTER
1
Odpojte a znova zapojte sieťovú
šnúru a zapnite zariadenie.
2
Zvoľte zdroj vstupného
signálu HDD.
3
Súčasne stlačte  a BACK spolu
s HDD REC.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
“HDD Format” (Formátovanie HDD).
4
Stláčaním / zvoľte “OK?”
a stlačte ENTER.
Formátovanie sa spustí.
Po dokončení formátovania sa zariadenie
vypne.
Všetky užívateľsky konfigurované nastavenia
(napr. uložené predvoľby, nastavenia
časovačov a hodín) sa obnovia na výrobné
nastavenia (zrušia sa).
54SK
Poznámka
Počas formátovania systému zariadenie nevypínajte, ani
neodpájajte sieťovú šnúru.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky zariadenia vyskytne
problém, pred kontaktovaním predajcu Sony
vykonajte nasledovné odporúčania.
1
Zistite, či sa problém nachádza v tomto
prehľade “Riešenie problémov”.
2
Pozri stránku pre podporu spotrebiteľov.
Spotrebitelia v Európe:
<http://support.sony-europe.com/>
Spotrebitelia v Latinskej Amerike:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Spotrebitelia v Ázii a Oceánii:
<http://www.sony-asia.com/support>
Na tejto web-stránke nájdete najnovšie podporné
informácie a často kladené otázky (FAQ).
3
Ak sa problém nevyriešil ani po kroku 1
a 2, kontaktujte predajcu Sony.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
 Sieťovú šnúru pevne a správne zapojte
do elektrickej zásuvky.
 Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
Po cca minúte znova zapojte sieťovú šnúru
a stlačením tlačidla  (napájanie) zapnite
zariadenie.
Keď je zobrazené “STANDBY”, určitý čas trvá,
kým sa zariadenie vypne.
 Ak je na HDD zariadenia veľké množstvo dát,
určitý čas trvá, kým sa zariadenie vypne.
Zariadenie sa nevypne.
Ako resetovať zariadenie
Resetovanie zariadenia zvyčajne nie je potrebné.
V zriedkavých prípadoch však zariadenie nemusí
fungovať štandardne a nemusí reagovať na stlačenie
tlačidiel alebo na OSD operácie. V takomto prípade
resetujte zariadenie stlačením tlačidiel na hlavnom
zariadení. Pre resetovanie zariadenia súčasne
stlačte tlačidlá  a ENTER spolu s tlačidlom
/ (napájanie) na hlavnom zariadení. Všetky
užívateľsky konfigurované nastavenia (napr. uložené
predvoľby, nastavenia časovačov a hodín) sa
obnovia na výrobné nastavenia (zrušia sa).
 Tlačidlo  (napájanie) nemusí reagovať,
kým sa zariadenie aktivuje.
Ak
odpojíte sieťovú šnúru od elektrickej siete,

kým indikátor STANDBY svieti načerveno,
môže indikátor zostať svietiť dlhšie.
Ak bliká indikátor STANDBY.
Ihneď odpojte sieťovú šnúru a skontrolujte
nasledovné položky.
 Ak má zariadenie prepínač napájania, je
nastavený na správne napätie?
 Používate len dodávané reproduktory?
 Neblokuje niečo ventilačné otvory na zadnej
strane zariadenia?
 Nevyskytol sa problém so zariadením
pripojeným do rozhrania DMPORT alebo
s prepojovacím káblom?
Keď indikátor STANDBY prestane blikať,
odpojte a znova zapojte sieťovú šnúru a zapnite
zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
55SK
Zobrazenie
Počuť šum a hluk.
 Pripojte reproduktory a iné zariadenia
Displej začne po zapojení sieťovej šnúry
blikať, aj keď ste zariadenie nezapli.
 Keď je zariadenie vypnuté, stlačte DISPLAY.
Predvádzací režim sa vypne.
Reprodukcia zvuku
Nie je počuť zvuk.
 Stláčaním VOLUME +/– zrušte vypnutie
zvuku. Keď je aktívny nahrávací časovač, zvuk
je vypnutý.
 Zrušte pozastavenie.
 Skontrolujte, či nie je nič pripojené do
konektora  (slúchadlá).
 Skontrolujte pripojenie externého zariadenia.
 Pripojte reproduktorové káble správne.
Stereo zvuk nie je vyvážený, alebo sú kanály
zamenené.
 Pripojte reproduktory a iné zariadenia
správne.
 Reproduktory rozmiestnite maximálne
symetricky.
 Používajte len dodávané reproduktory.
Zvuk nemá nízke frekvencie a pôsobí
monofonicky.
 Pripojte reproduktory a iné zariadenia
správne.
správne.
 Prepojovací audio kábel umiestnite ďalej
od zobrazovacích zariadení, žiarivky alebo
iných elektrických zariadení.
Zariadenie
umiestnite ďalej od zobrazovacích

zariadení alebo TVP.
 Ak sú konektory znečistené, vyčistite ich
handričkou mierne navlhčenou v liehu.
 Vložený disk je znečistený alebo poškriabaný.
 Zariadenie pripojte do inej elektrickej zásuvky.
 Sieťovú šnúru pripojte k elektrickému
stabilizátoru s filtrom (dostupný zvlášť).
HDD Jukebox
Zariadenie nedokáže nahrávať z CD disku.
 Disk nie je kompatibilný so žiadnym
podporovaným audio CD štandardom.
Disk
je znečistený alebo poškriabaný.

Zariadenie nedokáže importovať skladby.
 Do tohto zariadenia je možné importovať
nasledovné audio formáty.
 MP3 (“.mp3”)
 Windows Media Audio (“.wma”)
 AAC (“.m4a”)
Zariadenie nedokáže spustiť import/
nahrávanie audio dát do HDD Jukeboxu.
 Mohli sa vyskytnúť nasledovné problémy.
 HDD Jukebox je zaplnený.
 Počet skladieb a albumov v HDD Jukeboxe
dosiahol maximálny limit.
56SK
Toto zariadenie sa nedokáže pripojiť
k pripojenému externému zariadeniu.
 Odpojte a znova pripojte USB kábel.
Počas prenosu audio dát do USB zariadenia
nie je možné preniesť celý názov priečinka.
CD prehrávač
Prehrávanie sa nespustí.
 Zistite, či je vložený disk.
 Vložte disk (popisom nahor) (str. 30).
 Ak disk nie je správne položený na nosiči,
 Pri USB zariadení je maximálna veľkosť názvu
priečinka 128 bajtov.
Zariadenie nedokáže prehrávať MP3
skladby.
položte ho správne.
 Vložený disk nie je podporovaný zariadením
(str. 68).
 V nosiči kondenzovala vlhkosť. Vyberte disk,
vypnite zariadenie na cca 30 minút a vložte
disk znova (str. 66).
 MP3 skladby nie sú nahrané v podporovanom
formáte.
Informácie o titule sa nedajú editovať.
Zvuk vypadáva, prípadne sa disk neprehrá.
 Vyčistite disk alebo ho vymeňte.
 Zariadenie položte na stabilné miesto
 Informácie o titule (názov skladby, interpreta
alebo albumu), ktoré sa zobrazia po stlačení
tlačidla DISPLAY, nie je možné editovať.
Editovanie trvá dlhý čas.
 Čas potrebný na editovanie závisí od počtu
albumov alebo skladieb uložených
v HDD Jukeboxe.
Informácie o tituloch sa nedajú získať.
 Databáza zariadenia neobsahuje žiadne
informácie zodpovedajúce danému disku.
Skúste použiť funkciu Title Update (str. 41).
 Nemusí byť možné získať informácie
o tituloch pre nekvalitne nahrané skladby,
napr. skladby nenahrané od začiatku.
 Informácie sa nedajú získať pre skladby
s dĺžkou 15 sekúnd alebo menej.
nevystavené otrasom (napr. stabilný
podstavec).
 Umiestnite reproduktory ďalej od zariadenia,
alebo ich položte na samostatné podstavce.
Vypadávanie zvuku môžu spôsobovať otrasy
reproduktorov pri vysokej hlasitosti.
Pri prehrávaní disku systém neprehráva disk
od začiatku.
 Pre obnovenie normálneho prehrávania
stláčajte PLAY MODE, kým indikátory
“PGM” a “SHUF” nezmiznú (str. 38).
Spustenie prehrávania zvuku trvá dlhšie
než zvyčajne.
 Pri nasledovných diskoch trvá spustenie
prehrávania dlhší čas.
 Disk s komplikovanou štruktúrou
priečinkov.
 Disk zapísaný vo formáte Multisession.
 Neuzatvorený disk (disk, na ktorý je možné
pridať ďalšie údaje).
 Disk s množstvom priečinkov.
57SK
Prehrávanie nie je možné. Vypadáva zvuk.
FM/AM a DAB*1 príjem
 Disk nevyhovuje štandardu audio CD.
 Vložený disk je znečistený alebo poškriabaný.
Niektoré skladby nie je možné prehrávať.
 Ak používate disk so zápisom Multisession
s formátom audio CD, prehrajú sa len skladby
v prvej sekcii.
MP3 skladby nie je možné prehrávať.
 Disk obsahuje záznam so súbormi MP3
vo formáte nevyhovujúcom štandardu
ISO 9660 Level 1, 2 alebo Joliet.
 Nie je možné prehrávať súbory bez prípony
MP3. Súbor na disku nie je vo formáte MP3,
má však príponu .MP3. Zariadenie sa pokúša
takýto súbor prehrať. Vznikne hluk, alebo
zariadenie nemusí správne fungovať.
 Súbor má príponu MP3, nie je však vo formáte
MPEG-1 Audio Layer 3.
Informácie o tituloch sa nedajú získať.
 Disk nie je vložený.
 Databáza zariadenia neobsahuje žiadne
informácie zodpovedajúce danému disku.
Skúste použiť funkciu Title Update (str. 41).
Rozhlasové vysielanie sa nedá naladiť,
prípadne počuť šum a hluk.
 Správne pripojte antény (str. 18 a 19).
 Nasmerujte anténu.
 Používajte externú anténu.
 Antény umiestnite ďalej od reproduktorových
káblov, sieťovej šnúry a USB kábla, aby
nedochádzalo k rušeniu.
Pripojte
komerčne dostupnú externú anténu.

 Ak je AM anténa poškodená, kontaktujte
predajcu Sony.
 Vypnite v blízkosti umiestnené elektrické
zariadenie.
RDS nefunguje.*2
 Nalaďte FM stanicu.
Nie je možné prijímať vysielanie DAB.*1
 Skontrolujte zapojenia antén, potom vykonajte
automatické ladenie DAB Automatic Scan
(str. 20).
 Aktuálna služba DAB nie je dostupná.
Stláčaním +/– (TUNE +/– na zariadení) zvoľte
inú službu.
Ak
ste sa presťahovali, niektoré služby/

frekvencie sa mohli zmeniť a nemusí byť
možné ich bežné naladenie. Vykonajte
automatické ladenie DAB Automatic Scan,
aby sa znova zaregistroval obsah vysielania
(str. 20). (Vykonanie tohto postupu vymaže
všetky uložené predvoľby.)
*1 Len pre modely pre Veľkú Britániu
*2 Len pre modely pre Európu
58SK
USB zariadenie
Zariadenie nedokáže spustiť prenos audio
dát do USB zariadenia.
 Mohli sa vyskytnúť nasledovné problémy.
 USB zariadenie je plne obsadené.
 Počet skladieb a priečinkov v USB zariadení
dosiahol maximálny limit.
 USB zariadenie je chránené pred zápisom.
 USB zariadenie bolo počas prenosu
odpojené, alebo sa vyplo. Odstráňte čiastočne
prenesenú skladbu a preneste ju znova.
Ak sa problém nevyrieši, USB zariadenie
môže byť poškodené. Podrobnosti o riešení
tohto problému pozri v návode na použitie
USB zariadenia. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Skladby a priečinky v USB zariadení sa
nedajú odstrániť.
 Overte, či USB zariadenie nie je chránené pred
Zariadenie zastaví prenos pred
dokončením.
 Používate nepodporované USB zariadenie.
Podporované USB zariadenia pozri
“Podporované USB zariadenia” (str. 71).
 USB zariadenie nie je správne naformátované.
Podrobnosti o formátovaní pozri v návode na
použitie USB zariadenia.
 Vypnite toto zariadenie a odpojte
USB zariadenie. Ak má USB zariadenie
vypínač napájania, vypnite USB zariadenie
a po odpojení od tohto zariadenia ho znova
zapnite. Potom vykonajte prenos znova.
 Ak opakovane vykonávate prenos
a odstraňovanie, súborová štruktúra na
USB zariadení bude zložitá. Podrobnosti
o riešení tohto problému pozri v návode na
použitie USB zariadenia. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Prenos do USB zariadenia skončí chybou.
 Používate nepodporované USB zariadenie.
Podporované USB zariadenia pozri
“Podporované USB zariadenia” (str. 71).
 Vypnite toto zariadenie a odpojte USB
zariadenie. Ak má USB zariadenie vypínač
napájania, vypnite USB zariadenie a po
odpojení od tohto zariadenia ho znova
zapnite. Potom vykonajte prenos znova.
zápisom.
 USB zariadenie bolo počas odstraňovania
odpojené, alebo sa vyplo. Odstráňte čiastočne
odstránenú skladbu. Ak sa problém nevyrieši,
USB zariadenie môže byť poškodené.
Podrobnosti o riešení tohto problému
pozri v návode na použitie USB zariadenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Režim USB nefunguje správne.
 Používate nepodporované USB zariadenie.
Ak pripojíte nepodporované USB zariadenie,
môžu vzniknúť nasledovné problémy.
Podporované typy USB zariadení pozri
“Podporované USB zariadenia” (str. 71).
 USB zariadenie sa nerozpozná.
 Názvy skladieb alebo priečinkov sa na tomto
zariadení nezobrazia.
 Prehrávanie nie je možné.
 Vypadáva zvuk.
 Je počuť hluk.
 Zvuk je rušený.
 Import alebo prenos sa zastaví pred
dokončením.
59SK
Zobrazí sa “Over Current” (Preťaženie).
 Zistil sa problém s úrovňou prúdového
zaťaženia na (USB) porte. Vypnite toto
zariadenie a odpojte USB zariadenie od
(USB) portu. Overte, či USB zariadenie
nemá problém. Ak toto zobrazenie pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Nie je počuť zvuk.
 USB zariadenie nie je správne pripojené.
Vypnite toto zariadenie, znova ho zapnite
a znova pripojte USB zariadenie. Skontrolujte,
či je na displeji zobrazené “USB MEMORY”.
Zvuku je zašumený, zvuk vypadáva alebo je
skreslený.
 Vypnite toto zariadenie a odpojte a znova
zapojte USB zariadenie.
 Audio súbory obsahujú šum. Šum mohol
vzniknúť pri vytváraní audio súborov v PC
v dôsledku vlastností PC. Vytvorte nové audio
súbory.
USB zariadenie sa nedá pripojiť
do (USB) portu.
 USB zariadenie pripájate nesprávne.
USB zariadenie pripojte správne.
Na dlhší čas sa zobrazí “Reading” (Čítam),
prípadne spustenie prehrávania trvá dlhý
čas.
 Čítanie môže trvať dlhší čas v nasledovných
prípadoch.
 V USB zariadení je množstvo priečinkov
alebo súborov.
 Súborová štruktúra je extrémne zložitá.
 Kapacita pamäte je extrémne veľká.
 Vstavaná pamäť je fragmentovaná.
60SK
Odporúčame nasledovné.
 Celkový počet priečinkov v USB zariadení:
100 alebo menej
 Celkový počet súborov v jednom priečinku:
100 alebo menej
Chybné zobrazenie
 Znova preneste skladby do USB zariadenia.
Dáta uložené v USB zariadení môžu byť
poškodené.
 Zariadenie dokáže zobrazovať len číslice
a písmená abecedy. Iné znaky sa nezobrazia
správne.
USB zariadenie sa nerozpozná.
 Vypnite toto zariadenie, znova pripojte
USB zariadenie a znova zapnite toto zariadenie.
 Pripojte podporované USB zariadenie (str. 71).
 USB zariadenie nefunguje správne.
Podrobnosti o riešení tohto problému
pozri v návode na použitie USB zariadenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Prehrávanie sa nespustí.
 Vypnite toto zariadenie, znova pripojte
USB zariadenie a znova zapnite toto
zariadenie.
 Pripojte podporované USB zariadenie (str. 71).
 Stlačením USB spustíte prehrávanie.
Pri prehrávaní disku zariadenie neprehráva
disk od začiatku.
 Nastavte štandardný režim prehrávania.
Skladby nie je možné prehrávať.
 Zariadenie dokáže prehrávať len skladby
vo formáte MP3 (“.mp3”), WMA (“.wma”)
a AAC (“.m4a”). Skladby v iných formátoch
nie je možné prehrávať (str. 35).
 USB zariadenia naformátované v iných
súborových systémoch než FAT16 alebo
FAT32 nie sú podporované.*1
 Ak používate USB zariadenie s partíciami,
prehrajú sa len súbory MP3, WMA a AAC
v prvej partícii.
 Zariadenie dokáže prehrávať skladby
z podpriečinkov až do 8. úrovne.
 Počet priečinkov prekročil 999.
 Počet skladieb prekročil 999.
 Kódované súbory alebo súbory chránené
heslom nie je možné prehrávať.
Funkcia Title Update
(Aktualizácia názvov)
Aplikácia Title Updater sa nedá v PC
používať.
 Používajte USB pamäťovú jednotku
podporovanú týmto zariadením (str. 71).
Po spustení aplikácie Title Updater sa
vyskytne chyba.
 Zatvorte Virtual Expander (softvér
MICROVAULT) a potom spustite
“TitleUpdater.exe” znova.
Súbor “export.dat” sa nedá exportovať.
*1 Toto zariadenie podporuje formát FAT16 a FAT32,
niektoré USB zariadenia však nemusia podporovať všetky
formáty FAT. Podrobnosti pozri v návode na použitie USB
zariadenia, alebo kontaktujte jeho výrobcu.
Časovač
Zapínací a nahrávací časovač nefunguje.
 Správne nastavte čas (str. 21).
 V pohotovostnom režime pre nastavený
 Exportovať je možné len informácie o albume
(audio dáta) nahrané z audio CD diskov.
 Informácie o albume importované z aplikácie
Title Updater nie je možné exportovať.
 Overte, či je USB pamäťová jednotka správne
pripojená k zariadeniu.
 Odpojili ste USB pamäťovú jednotku pred
zobrazením “Device Stop” (Zariadenie
zastavené) na displeji tohto zariadenia.
časovač nastal výpadok elektrickej energie,
alebo ste odpojili sieťovú šnúru.
 Zariadenie je vystavené nárazom alebo
otrasom. Zariadenie položte na stabilné
miesto.
USB pamäťová jednotka alebo aplikácia
Title Updater sa v PC nerozpozná.
Záznam nahraný nahrávacím časovačom
nie je kompletný. Chýba úvodná časť
záznamu alebo časť uprostred.
Súbor “import.dat” sa nedá uložiť.
 Správne nastavte čas (str. 21).
 V pohotovostnom režime pre nastavený
časovač nastal výpadok elektrickej energie,
alebo ste odpojili sieťovú šnúru.
 Zariadenie bolo vystavené nárazom alebo
otrasom. Zariadenie položte na stabilné
miesto.
 Odpojte USB pamäťovú jednotku a potom ju
opäť správne zapojte.
 USB pamäťová jednotka je plne obsadená.
Z USB pamäťovej jednotky odstráňte
nepotrebné dáta.
USB
pamäťová jednotka je chránená pred

zápisom. Zrušte ochranu pred zápisom.
61SK
Ostatné
Zariadenie nefunguje správne.
 Na zariadenie má asi vplyv statická elektrina
alebo iné faktory. V takomto prípade
reštartujte zariadenie. Ak zariadenie stále
nefunguje správne, resetujte ho (str. 55).
 Ak sa zobrazí nejaké výstražné hlásenie,
postupujte podľa neho.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
 Batérie sú vybité.
 V diaľkovom ovládaní nie sú vložené batérie.
Skvalitnenie príjmu
Vypnite napájanie CD prehrávača funkciou
riadenia napájania CD prehrávača. Funkcia
napájania CD prehrávača je z výroby zapnutá.
1
Zvoľte zdroj vstupného signálu CD
a vypnite toto zariadenie.
2
Keď prestane blikať indikátor “STANDBY”,
stlačením DISPLAY zobrazte hodiny.
3
Stlačte  spolu s  na hlavnom
zariadení.
Zobrazí sa “CD POWER OFF”. Keď je vypnuté
napájanie CD prehrávača, prístupový čas
k disku sa zvýši. Ak chcete zapnúť napájanie
CD prehrávača, zopakujte postup tak, aby sa
zobrazilo “CD POWER ON”.
 Diaľkové ovládanie smerujte na senzor
signálov DO na zariadení (str. 15).
 V blízkosti zariadenia je obvod meniča
napätia pre žiarivku. Presuňte zariadenie ďalej
od takéhoto obvodu.
 Odstráňte prekážky medzi DO a senzorom
signálov DO na zariadení a presuňte
zariadenie ďalej od žiariviek.
 DO priblížte k zariadeniu.
Zariadenie vibruje, alebo z ventilačných
otvorov počuť hluk.
 Vibrácie spôsobuje rýchle otáčanie HDD
a hluk spôsobuje ventilátor. Je to bežné a nejde
o poruchu.
Pri nahrávaní z CD disku sa zvýšia vibrácie
aj hluk.
 Pri nahrávaní z CD disku sa HDD otáča
rýchlejšie než pri prehrávaní CD disku, preto
je zvýšenie vibrácií a hluku bežné.
Množstvo produkovaného hluku a vibrácií
závisí od typu CD disku.
62SK
Oprava pevného disku (HDD)
 Obsah pevného disku je možné skontrolovať
počas opravy alebo kontroly pevného disku pri
jeho poruche alebo úprave. Obsah disku však
spoločnosť Sony nezálohuje ani neukladá.
 V prípade potreby formátovania alebo výmeny
pevného disku sa budú tieto operácie vykonávať
pod dohľadom spoločnosti Sony. Celý obsah
pevného disku, vrátane obsahu, ktorý porušuje
zákony o ochrane autorských práv, sa vymaže.
Hlásenia
Over Current!
HDD Jukebox
Push STOP!
Album Full!
Presiahol sa maximálny počet albumov, ktoré je
možné nahrať.
Complete!
Operácia sa úspešne dokončila.
Data Error!
Daná skladba sa nedá prehrať.
Export Error!
Nie sú dostupné žiadne informácie o albume, ktoré
je možné exportovať, zvolené informácie o albume
(audio dáta) nie je možné exportovať, alebo export
informácií o albume zlyhal.
HDD Error!
Vyskytla sa porucha a zariadenie nedokáže sprístupniť
HDD Jukebox.
V zariadení sa zistilo prúdové preťaženie.
Pokúšate sa vykonať operáciu, ktorá je dostupná len
v režime zastavenia (napr., stlačili ste PLAY MODE
počas prehrávania).
Reading
Zariadenie číta informácie z HDD Jukeboxu.
Niektoré tlačidlá v tomto čase nie sú funkčné.
REC Error!
Import/nahrávanie sa nespustilo, zastavilo sa v jeho
priebehu, prípadne sa nedá vykonať z inej príčiny.
Step Full!
Do programu chcete zaradiť viac než 26 skladieb
(krokov programu).
Track Full!
Počet skladieb v HDD Jukeboxe dosiahol maximálny
limit.
HDD Full!
V HDD Jukeboxe nie je voľné miesto.
Import Error!
Nie sú dostupné žiadne informácie o albume, ktoré je
možné importovať, alebo import informácií o albume
zlyhal.
Name NG!
Názov albumu, interpreta alebo skladby sa nedá
registrovať, pretože už existuje rovnaký názov.
Odstránili ste zaregistrované informácie o titule (názve)
a nie je registrovaný žiadny titul.
No Step
Všetky skladby zaradené do programu sa vymazali.
Not in Use
Daná operácia je neplatná, alebo nie je práve povolená.
No Track
Nie sú dostupné žiadne skladby, ktoré zariadenie
dokáže prehrať.
63SK
CD/Tuner/DAB
USB zariadenie
Accessing Gracenote Database
Complete!
Sprístupňuje sa databáza zariadenia za účelom získania
informácií o titule (názve).
Operácia sa úspešne dokončila.
Data Error!
Complete!
Daný súbor sa nedá prehrať.
Ukladanie FM/AM staníc alebo DAB služieb sa úspešne
dokončilo.
Device Error
LOCKED
USB zariadenie sa nerozpoznalo, prípadne je pripojené
USB zariadenie nepodporované týmto zariadením.
Zariadenie nedokáže vysunúť disk. Kontaktujte vášho
predajcu Sony.
Device Full!
No Disc
V USB zariadení nie je voľné miesto.
V zariadení nie je disk, prípadne ste vložili disk, ktorý
nie je možné prehrať.
Device Stop
No Match
Fatal Error!
Databáza zariadenia neobsahuje žiadne informácie
o titule (názve) pre daný album alebo skladbu.
USB zariadenie ste odpojili počas prenosu alebo
odstraňovania audio súborov alebo priečinkov
v USB zariadení.
No Preset
USB zariadenie je zastavené.
Neuložili ste žiadne DAB služby.
Folder Full!
No Service
Počet priečinkov v USB zariadení dosiahol
maximálny limit.
Nie je dostupná žiadna DAB služba.
No Device
No Step
Nie je pripojené žiadne USB zariadenie.
Všetky skladby zaradené do programu sa vymazali.
No Step
No Text
Všetky skladby zaradené do programu sa vymazali.
Aktuálne naladená DAB služba neposkytuje textové
informácie.
Not in Use
Not in Use
Daná operácia je neplatná, alebo nie je práve povolená.
No Track
Push STOP!
Nie sú dostupné žiadne skladby, ktoré zariadenie
dokáže prehrať.
Pokúšate sa vykonať operáciu, ktorá je dostupná len
v režime zastavenia (napr., stlačili ste PLAY MODE
počas prehrávania).
Not Supported
Reading
Over Current!
Zariadenie načítava informácie z disku. Niektoré
tlačidlá v tomto čase nie sú funkčné.
V zariadení sa zistilo prúdové preťaženie.
Step Full!
Do programu chcete zaradiť viac než 26 skladieb
(krokov programu).
64SK
Daná operácia je neplatná, alebo nie je práve povolená.
Je pripojené nepodporované USB zariadenie.
Protected
Hodiny/Časovač
USB zariadenie je chránené pred zápisom.
OFF TIME NG!
Push POWER!
Zariadenie sa správa neštandardne. Stlačením 
(napájanie) ihneď vypnite zariadenie.
Nastavovaný koncový čas pre prehrávací a nahrávací
časovač sa zhoduje s počiatočným časom.
Push SELECT!
Push STOP!
Pokúšate sa vykonať operáciu, ktorá je dostupná
len v režime zastavenia (napr., stlačili ste PLAY MODE
počas prehrávania).
Stlačili ste CLOCK/TIMER SET počas prevádzky
časovača.
SET CLOCK!
Reading
Pokúsili ste sa nastaviť časovač ešte pred nastavením
hodín.
Zariadenie načítava informácie z USB zariadenia.
Niektoré tlačidlá v tomto čase nie sú funkčné.
SET TIMER!
Removed
Pokúsili ste sa zvoliť časovač ešte pred jeho nastavením.
USB zariadenie je odpojené.
Step Full!
Do programu chcete zaradiť viac než 26 skladieb
(krokov programu).
Track Full!
Počet skladieb v USB zariadení dosiahol maximálny
limit.
Transfer Error!
Prenos audio dát do USB zariadenia sa nespustil,
zastavil sa v jeho priebehu, alebo sa nevykonal z iných
príčin (str. 59).
65SK
Bezpečnostné upozornenia/Technické údaje
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
Zahrievanie
 Ak zariadenie neplánujete dlhší
čas používať, úplne odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej
zásuvky. Pri odpájaní sieťovej
šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za šnúru
samotnú.
 V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo tekutiny
do zariadenia, odpojte zariadenie
od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
prekontrolovať v autorizovanom
servise.
 Sieťovú šnúru je možné vymeniť
iba v autorizovanom servise.
 Zariadenie sa počas prevádzky
zahrieva. Nejde o poruchu.
 Ak bude zariadenie dlhšie
pracovať pri vysokej hlasitosti,
teplota povrchu značne vzrastie.
Aby ste predišli riziku popálenia,
nedotýkajte sa povrchu
zariadenia.
 Nezakrývajte ventilačné otvory
na spodnej strane zariadenia.
Zabráni sa tak prehrievaniu
zariadenia zosilňovačom, čo
by mohlo spôsobiť poruchu.
Tieto otvory musia ostať voľné.
Umiestnenie
 Zariadenie neumiestňujte
do naklonenej polohy ani na
miesta, ktoré sú extrémne horúce
alebo chladné, prašné alebo
znečistené, veľmi vlhké, bez
dostatočnej ventilácie, vystavené
otrasom, vystavené priamemu
slnečnému žiareniu alebo
intenzívnemu osvetleniu.
 Pri umiestnení zariadenia alebo
reproduktorov na povrchy,
ktoré sú špeciálne ošetrované
(napr. voskom, olejom, leštiacim
prípravkom atď.) buďte opatrní.
Môže dôjsť k poškodeniu
povrchu.
 Ak zariadenie prenesiete
z chladného prostredia
priamo do teplého, alebo ak
je umiestnené vo veľmi vlhkej
miestnosti, na šošovkách CD
prehrávača môže kondenzovať
vlhkosť a spôsobiť poruchu.
V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté
bez obsluhy cca pol hodiny, kým
sa vlhkosť neodparí.
66SK
Premiestňovanie zariadenia
Zariadenie nepremiestňujte
s vloženým CD diskom. Môže sa
poškodiť CD disk.
Reproduktory
Reproduktory zariadenia nie sú
magneticky tienené a môžu tak
magneticky rušivo vplývať na obraz
TVP umiestneného v blízkosti
systému. V takom prípade vypnite
TVP a po 15 až 30 minútach ho
opäť zapnite. Ak sa aj napriek
tomu obraz nezlepšil, premiestnite
reproduktory ďalej od TVP.
Nastavenie hlasitosti
Pri CD diskoch sa reprodukuje
zvuk so značne nižším šumom než
pri bežných vinylových platniach.
Ak zvýšite hlasitosť pri úseku,
v ktorom je len slabý šum (napr.
ako v prípade vinylových platní),
náhly hlasný zvuk potom môže
poškodiť reproduktory.
Pred spustením prehrávania znížte
úroveň hlasitosti.
Ohľaduplnosť
Hlasitosť nastavte na primeranú
úroveň. Berte ohľad na susedov,
obzvlášť v noci.
Pevný disk
(HDD – Hard Disk Drive)
Z dôvodu vysokej zálohovacej
kapacity dokáže HDD čítať
a zapisovať dáta značne vysokou
rýchlosťou. Mechanickou
vibráciou, nárazom alebo
prachom sa však veľmi rýchlo
poškodí. Aj keď je HDD vybavený
bezpečnostnými mechanizmami,
ktoré chránia pred stratou dát
z dôvodu takýchto faktorov,
pri manipulácii so zariadením
treba brať zreteľ na nasledovné
upozornenia.
 Zariadenie nevystavujte
nadmerným nárazom alebo
otrasom.
 Zariadenie neumiestňujte
na miesta, ktoré sú vystavené
mechanickým otrasom, alebo sú
nestabilné.
 Kým je sieťová šnúra zapojená
v elektrickej zásuvke,
nepohybujte zariadením.
 Kým zariadenie nahráva/
prehráva skladby, neodpájajte
sieťovú šnúru od elektrickej
zásuvky.
 Zariadenie nepoužívajte
na miestach s extrémnym
kolísaním teplôt (zmena teploty
musí byť menšia než 10°C/hod.).
 Nepokúšajte sa svojpomocne
vymeniť alebo inovovať HDD,
pretože môže dôjsť k funkčnej
poruche zariadenia.
Spoločnosť Sony nekompenzuje
žiadne straty dát zapríčinené
poškodením HDD.
Čistenie povrchu zariadenia
Povrch zariadenia čistite
jemnou handričkou, mierne
navlhčenou vo vode alebo slabom
roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte drsné handričky,
čistiace prášky ani rozpúšťadlá,
ako je riedidlo, benzín alebo lieh.
Poznámka k sieťovej šnúre
Pred odpájaním sieťovej šnúry
od elektrickej zásuvky skontrolujte,
či je zariadenie vypnuté.
Ak odpojíte sieťovú šnúru počas
prevádzky, nahrané dáta sa môžu
stratiť, prípadne zariadenie nemusí
správne fungovať.
Poznámky k CD diskom
 Na povrch disku nič nenalepujte,
ani ho nepoškriabte.
 CD disky neštandardných tvarov
(napr. hviezda, srdce, štvorec)
sa v tomto zariadení nedajú
prehrať. Ak sa o to pokúsite,
môžete zariadenie poškodiť.
 Disk vyčistite pomocou čistiacej
handričky. Postupujte od
stredu k okrajom. Ak je disk
značne znečistený, vyčistite
ho najskôr vlhkou a potom
suchou handričkou. Na čistenie
nepoužívajte rozpúšťadlá
ako benzín, riedidlo, bežne
dostupné čistiace prostriedky
ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
 Disk nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani tepelným
zdrojom, ako sú klimatizačné
potrubia, ani nenechávajte disk
v zaparkovanom aute na slnku.
 Nepoužívajte disky z požičovní
alebo disky so zvyškami
lepidla na povrchu/okrajoch.
Disky s lepkavým povrchom
sa môžu prilepiť na vnútorné
časti zariadenia a poškodiť tak
zariadenie.
 Nepoužívajte komerčne
dostupné čistiace disky. Môžu
poškodiť zariadenie.
Audio disky kódované
technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené
na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom
Compact Disc (CD). V poslednom
čase niektoré hudobné
vydavateľstvá distribuujú
disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv.
Medzi takýmito diskmi sa môžu
vyskytovať tiež disky, ktoré
nevyhovujú štandardu CD a z toho
dôvodu ich nemusí byť možné
v tomto zariadení prehrávať.
Poznámka k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je
obojstranný disk, ktorý má DVD
záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom
nie je v súlade so štandardom
Compact Disc (CD), prehrávanie
na tomto produkte nie je zaručené.
Poznámka k súborom MP3/WMA/AAC
Kompatibilita so všetkými
kódovacími/zapisovacími
MP3/WMA/AAC softvérmi,
záznamovými zariadeniami
a médiami nie je zaručená.
Nekompatibilné MP3/WMA/AAC
súbory môžu produkovať šum
alebo prerušovaný zvuk, alebo sa
nemusia vôbec prehrať.
67SK
CD disky
Disky VHODNÉ na prehrávanie
 CD disky:
Audio CD, CD-R a CD-RW
 MP3 disky:
CD-R a CD-RW (vo formáte
v súlade s normou ISO 9660
Level 1 alebo 2 alebo Joliet).
Disky so záznamom vo
formáte Multisession nie sú
podporované.
Poznámky
 Ak disk začína sekciou CD-DA
(alebo MP3), je rozpoznaný ako
CD-DA (alebo MP3) disk a iné
sekcie sa neprehrajú.
 CD disk v zmiešanom CD
formáte bude rozpoznaný ako
CD-DA (audio) disk.
 Niektoré CD-R alebo CD-RW
disky zariadenie nemusí
v závislosti od vlastností disku
a podmienok záznamu prehrať.
 Spustenie prehrávania pri
CD-RW diskoch môže určitý
čas trvať. Spôsobuje to ich nižší
index odrazu než pri iných
diskoch.
 Ak disky obsahujú viac
než 511 audio skladieb,
zariadenie skladbu 512 a ďalšie
nesprístupní.
 Spustenie prehrávania pri
diskoch s veľkým množstvom
priečinkov alebo zložitou
štruktúrou vetvenia môže
určitý čas trvať. Pri nahrávaní
albumov na disk odporúčame
vetviť priečinky maximálne
do 2 úrovní.
Rada
Podrobnosti o zápise dát na
disk pozri v návode na použitie
zapisovacej CD-R/RW mechaniky.
68SK
Technické údaje
Zosilňovač
CD prehrávač
Modely pre Európu:
Systém:
Systém prehrávania kompaktných
diskov a digitálneho zvuku
Výstupný výkon DIN (menovitý):
24 + 24 W (8  pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS
(referenčný):
30 + 30 W (8  pri 1 kHz,
10% celkové harmonické skreslenie
(ďalej THD))
Vlastnosti laserovej diódy:
Vyžarovanie: nepretržité
Výkon lasera*: Menej než 44,6 μW
Frekvenčný rozsah:
Modely pre Brazíliu: 87,5 - 108,0 MHz
(krok ladenia 100 kHz)
Ostatné modely: 87,5 - 108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
Anténa:
FM drôtová anténa
Anténové konektory:
75 , asymetrický
* Tento výkon je hodnotou nameranou
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu
šošovky na optickom snímacom
bloku cez 7 mm štrbinu.
Medzifrekvencia:
10,7 MHz
Ostatné modely:
Frekvenčný rozsah:
20 Hz - 20 kHz
Pásmo AM
Výstupný výkon DIN (menovitý):
24 + 24 W (8  pri 1 kHz, DIN)
USB
Tuner:
AM superheterodyne tuner
Výstupný hudobný výkon (referenčný):
30 + 30 W (8  pri 1 kHz, 10% THD)
Nepretržitý výstupný výkon RMS
(referenčný):
30 + 30 W (8  pri 1 kHz, 10% THD)
HDD Jukebox
Kapacita:
80 GB*
* Určitá časť pamäte je vyhradená
pre funkcie na správu systému.
Skutočná dostupná kapacita
je cca 72 GB.
Záznamový systém:
MP3
Maximálny čas záznamu
(merané pri MP3 128 kb/s):
Cca 1 300 hod.
Maximálny počet skladieb:
20 000
Maximálny počet albumov:
2 000
Podporovaný dátový tok
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3):
32 - 320 kb/s, VBR
WMA:
48 - 192 kb/s, VBR
AAC:
48 - 320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
Pásmo FM
Tuner:
FM stereo, superheterodyne tuner
s pásmom FM
Obvodový systém:
PLL digital frequency synthesizer
quarts lock systém
Obvodový systém:
PLL digital frequency synthesizer
quarts lock systém
Frekvenčný rozsah:
Modely pre Európu:
531 - 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Modely pre Latinskú Ameriku:
530 - 1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
531 - 1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Modely pre Oceániu
531 - 1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
530 - 1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
Ostatné modely:
531 - 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
530 - 1 610 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
Anténa:
AM rámová anténa
Anténové konektory:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia:
450 kHz
69SK
DAB tuner (len modely
pre Veľkú Britániu)
Tuner:
DAB stereo tuner
Anténa:
DAB drôtová anténa
Frekvenčný rozsah:
Pásmo-III: 174,928 (5A)
– 239,200 (13F) MHz
Tabuľka frekvencií DAB (Pásmo-III):
70SK
Frekvencia
Označenie
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
208,064 MHz
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
Vstupy/Výstupy
Všeobecne
AUDIO IN (stereo minikonektor):
Napätie 0,8 V, impedancia 22 k
Napájanie:
(USB) port:
USB typ A, Plná rýchlosť USB
DMPORT:
Pripojenie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
Konektor  (slúchadlá) (stereo
minikonektor):
Pre slúchadlá s impedanciou 8 
alebo viac
Modely pre Áziu:
AUDIO OUT (RCA konektory):
Napätie 0,5 V, impedancia 1 k
Reproduktor
Modely pre Latinskú Ameriku:
Reproduktorový systém:
2-pásmový, typ Bass-reflex
Osadenie reproduktora:
Stredohlbokotónový: 120 mm,
kónusový typ
Vysokotónový: 25 cm, mäkký
kalotový typ
Menovitá impedancia:
8
Rozmery (š/v/h)
Cca 140 × 284 × 240 mm
Hmotnosť
Cca 2,7 kg netto/reproduktor
Ostatné modely:
Reproduktorový systém:
2-pásmový, typ Bass-reflex
Osadenie reproduktora:
Stredohlbokotónový: 120 mm,
kónusový typ
Vysokotónový: 40 mm,
kónusový typ
Menovitá impedancia:
8
Rozmery (š/v/h)
Cca 140 × 250 × 210 mm
Hmotnosť
Cca 2,0 kg netto/reproduktor
Modely pre Mexiko:
120 V (striedavé napätie), 60 Hz
Modely pre Taiwan:
120 V (striedavé napätie), 50/60 Hz
Modely pre Brazíliu:
127 alebo 220 V
(striedavé napätie), 50/60 Hz
(nastaviteľné prepínačom napätia)
Modely pre Latinskú Ameriku
(okrem modelov pre Mexiko,
Argentínu a Brazíliu):
110 - 120 alebo 220 - 240 V
(striedavé napätie), 50/60 Hz
(nastaviteľné prepínačom napätia)
Ostatné modely:
220 - 240 V (striedavé napätie),
50/60 Hz
Príkon:
45 W
Rozmery (š/v/h)
Modely pre Veľkú Britániu:
Cca 285 × 130 × 319 mm
vrátane prečnievajúcich častí
a ovládacích prvkov
Ostatné modely:
Cca 285 × 130 × 312 mm
vrátane prečnievajúcich častí
a ovládacích prvkov
Hmotnosť:
Cca 4,0 kg
Prevádzková teplota:
+5C až +35C
Prevádzková vlhkosť:
25 % až 80 %
Dodávané príslušenstvo:
Pozri str. 10.
Právo na zmeny vyhradené.
 Príkon
v pohotovostnom
režime: 0,5 W
 V niektorých plošných
spojoch nie sú
použité halogenidové
samozhasínajúce
prísady.
 V skrinkách
nie sú použité
samozhasínajúce
halogenidové prísady.
Podporované USB zariadenia
Zariadenie pri importe, prenose a prehrávacích
operáciách podporuje nasledovné USB zariadenia
Sony. Iné USB zariadenia nie sú podporované.
Overené digitálne audio prehrávače
Sony (k marcu 2008)
Názov
Model
produktu
WALKMAN® NWD-B103 / B103F / B105 / B105F
NWZ-B103F / B105F
NWZ-A815 / A816 / A818
NWZ-S515 / S516 / S615F /
S616F / S618F
Poznámky
 Pri formátovaní USB zariadení ich formátujte
pomocou samotného zariadenia, prípadne pomocou
softvéru špeciálne určeného pre daný model.
Inak nebude možný správny import skladieb z USB
do tohto zariadenia.
 Neprepájajte toto a USB zariadenie cez USB hub
(rozbočovač).
 Nepoužívajte iné než tu uvedené USB zariadenia.
Fungovanie tu neuvedených modelov nie je zaručené.
 Správne fungovanie nie je možné zaručiť ani pri tu
uvedených modeloch USB zariadení.
 Niektoré z týchto USB zariadení sa nemusia predávať
v určitých krajinách.
Poznámky k zariadeniam WALKMAN®
Overené USB pamäťové jednotky
Sony (k marcu 2008)
Názov
produktu
MICROVAULT
Model
USM512EX / USM1GEX /
USM2GEX
USM512JX / USM1GJX /
USM2GJX / USM4GJX
 Pri prenose audio dát z PC do zariadenia
WALKMAN® pomocou aplikácie “Media Manager
for WALKMAN” je potrebné prenášať audio dáta
vo formáte MP3. Súbory vo formáte MP4 (AAC alebo
VIDEO) nie je možné v tomto zariadení zobraziť.
 Pred pripojením zariadenia WALKMAN®
k tomuto zariadeniu overte, či sa na displeji
zariadenia WALKMAN® nezobrazuje hlásenie
“Creating Library” (Vytvára sa knižnica) alebo
“Creating Database” (Vytvára sa databáza).
Najnovšie informácie o kompatibilných
zariadeniach nájdete na nižšie uvedených
web-stránkach.
Spotrebitelia v Európe:
<http://support.sony-europe.com/>
Spotrebitelia v Latinskej Amerike:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Spotrebitelia v Ázii a Oceánii:
<http://www.sony-asia.com/support>
71SK
Slovník
Bajt
Jedna zo základných jednotiek
používaná na vyjadrenie
digitalizovaných dát v PC.
Digitalizované dáta sa vyjadrujú
najčastejšie v binárnej číselnej
sústave (nuly a jednotky).
Samostatná jednotka dát je jeden
bit. Jeden bajt pozostáva z 8 bitov.
Dátový tok
Dátový tok je množstvo dát
vyjadrené v bitoch za sekundu (b/s).
ID3
ID3 je informácia (napr. názov
skladby alebo interpreta)
obsiahnutá v súbore MP3. ID3 tag
využíva toto zariadenie na
zobrazenie informácií o skladbe pri
súboroch MP3.
ISO9660
Štandard Medzinárodnej
organizácie pre normalizáciu
- International Organization
for Standardization (ISO),
ktorý definuje súborový systém
CD-ROM médií.
Kondenzácia vlhkosti
Kondenzácia vzniká v zariadení pri
prudkých zmenách teplôt (napr. pri
zapnutí ohrievača). Ak skondenzuje
vlhkosť, zariadenie nechajte
vypnuté, kým sa vlhkosť neodparí.
MP3
Skratka pre MPEG-1 Audio Layer3.
Ide o štandard pre kompresiu
audio súboru determinovaný
pracovnou skupinou MPEG
(Motion Picture Experts Group),
certifikovaný pracovnou skupinou
organizácie ISO (International
Organization for Standardization).
Štandard sprístupňuje kompresiu
audio súborov do veľkosti cca
1/10 v porovnaní s veľkosťou pri
štandardnom CD disku. Keďže je
kódovací algoritmus MP3 verejne
dostupný, existuje množstvo
72SK
kodekov a dekodérov, ktoré sú
kompatibilné s týmto štandardom.
Štandard MP3 je preto veľmi
rozšírený medzi užívateľmi PC.
Pevný disk (HDD)
Digitálne kódovaná zálohovacia
jednotka s vysokou kapacitou
používaná v PC a iných digitálnych
zariadeniach. Vďaka spojeniu
magnetického disku a mechaniky
do jednej integrovanej jednotky
dokážu HDD vysokou rýchlosťou
zapisovať a čítať dáta a disponujú
špičkovými schopnosťami
pre vyhľadávanie dát.
Vzorkovacia frekvencia
Pri konverzii analógového audio
signálu na digitálne dáta musí
dôjsť ku konverzii na číslice
(digitalizácia). Tento proces
sa nazýva prevzorkovanie
a vzorkovacia frekvencia znamená,
koľkokrát za sekundu sa signál
skonvertuje pri zázname.
Audio CD disky majú vzorkovaciu
frekvenciu 44 100 x za sekundu,
takže sa vzorkovacia frekvencia
vyjadrí hodnotou 44,1 kHz.
Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia
vzorkovacia frekvencia, tým vyššia
kvalita záznamu.
Výrazy súvisiace
so systémom DAB
(Digital Audio
Broadcasting)
(len modely pre Veľkú
Britániu)
Dynamické označovanie
segmentu
Textové dáta vysielané pre
jednotlivé kanály alebo služby.
Označenie súboru
V systéme DAB sa vysiela viacero
digitálnych rádio kanálov pomocou
samostatného rádiového prenosu
alebo frekvencie. Skupina kanálov
odoslaná týmto spôsobom sa
nazýva “súbor” a “označenie
súboru” je názov takejto skupiny.
Označenie služby
Názov individuálneho digitálneho
rádiového kanála alebo služby.
Prehľad dostupných
znakov
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZabcd
efghijklmnopqrstuvw
xyz0123456789.‚!@'`;
()[]{}-~=_+#$%&^
(medzera)
Index
Batéria 20
Import
Audio dáta 24
Informácie o titule 45
Indikátor STANDBY 55
Interpret 16
Prenos 26
Program 27
USB zariadenie 26
Prepínač napätia 19
Pripojenia 18
AUDIO IN 36
DMPORT 37
Priečinok 16
Príslušenstvo 10
Program
Nahrávanie 25
Nastavenie 39
Prenos 27
C
K
R
CD 68
Import 23, 24
Prehrávanie 30
CD-R/CD-RW 68
Číslo skladby 29
Kazetový deck 36
Kondenzácia vlhkosti 66, 72
Krok ladenia v pásme AM 33
Rádio
Nahrávanie 25
Počúvanie 32
RDS 32
Reproduktory 18
Režim FM 33
Režim prehrávania 38
Rýchlosť nahrávania 23
Registrácia
Rozhlasové stanice/služby
DAB 33
Repeat play 39
Reset 55
A
H
Album 16
Informácie 43
AM rámová anténa 19
Audio CD 30, 68
Audio formát 23, 24, 25, 34
AUDIO IN 15
Prehrávanie 36
AUDIO OUT 18
Automatické ladenie 32
HDD 4, 62
HDD Jukebox
Prehrávanie 29
Hlavné zariadenie 14
Hodiny 21
B
D
DAB 72
Anténa 18
Hľadanie 20
Nahrávanie 25
Počúvanie 32
Predvoľba 33
DAB Automatic Scan 20
Dátový tok 23, 25
Diaľkové ovládanie 11, 20
DMPORT 19
Prehrávanie 37
DSGX 11
E
Editovanie 47
Editovanie textu 47
EQ 11
Externé zariadenie 36
F
FM/AM
Nahrávanie 25
Počúvanie 32
Predvoľba 33
FM drôtová anténa 19
Formátovanie
Systém 54
I
M
Menu 17
MP3 23, 24, 29, 31, 34, 72
Štruktúra priečinkov
(vetvenie) 30
N
Nahrávací časovač 52
Náhodné prehrávanie 38
Nahrávanie
CD 23
Externé zariadenie 25
Rádio 25
USB zariadenie 24
Zaradenie skladieb do
programu 25
P
PC 24, 43
Predvádzanie 53
Prehrávanie
CD 30
HDD Jukebox 29
Prehrávanie
AUDIO IN 36
CD 30
DMPORT 37
HDD Jukebox 29
Rádio 32
USB zariadenie 34
S
Sieť 46
Skladba
Audio formát 23, 24, 25, 29, 34
Odstránenie 28
Pridávanie titulov 41
Služba rozpoznávania hudby
Gracenote® 41
Systémové požiadavky 42
T
Title Update
(Aktualizácia názvov)
Export 43
Import 45
Title Updater 41
Tuner (Rádio) 32
73SK
U
USB zariadenie
Import 24
Prenos 26
USB port 15
V
Vyhľadávanie 40, 41
Vymazávanie
HDD Jukebox 47
Skladba v USB zariadení 28
Vypínací časovač 50
W
Windows Media Audio 24
Z
Zapínací časovač 51
Zdroj vstupného signálu 17
Značka skladby 25
Zobrazenie 16, 53
Zvukový efekt 11
74SK
Obchodné značky atď.
 “GIGA JUKE” a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
 Title Updater je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
 “WALKMAN”,






a
sú
ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
MICROVAULT je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sa
používajú v licencii spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media
sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Tento produkt je chránený konkrétnymi duševnými
vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto
technológie mimo tohto produktu sú bez licencie
spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu
spoločnosti Microsoft zakázané.
Integrovaná databáza Linter.
Autorské práva © 2006-2007, Brycen Corp., Ltd.
Autorské práva © 1990-2003, Relex, Inc.,
Všetky práva vyhradené.
Technológiu rozpoznávania hudby a príslušných dát
poskytla spoločnosť Gracenote®. Gracenote je priemyselný
štandard v technológii rozpoznávania hudby a poskytovaní
príslušných dát. Podrobnejšie informácie
pozri na www.gracenote.com.
CD dáta a dáta týkajúce sa hudby sú od spoločnosti
Gracenote, Inc., autorské práva © 2000-2008 Gracenote.
Gracenote Software, autorské práva © 2000-2008
Gracenote. Tento produkt a služby môžu využívať jeden
alebo viacero nasledovných patentov USA: #5 987 525;
#6 061 680; #6 154 773, #6 161 132, #6 230 192, #6 230 207,
#6 240 459, #6 330 593 a ďalšie zaregistrované alebo platné
patenty. Niektoré dodávané služby sú v licencii spoločnosti
Open Globe, Inc. pre patent v USA: #6 304 523.
Gracenote a CDDB sú ochranné známky spoločnosti
Gracenote. Logo a logotyp Gracenote a logo “Powered by
Gracenote” sú obchodné značky spoločnosti Gracenote.
Gracenote®
Zmluva s koncovým užívateľom
Táto aplikácia alebo zariadenie obsahuje softvér
od spoločnosti Gracenote, Inc., Emeryville, California
(“Gracenote”). Softvér od spoločnosti Gracenote
(“Gracenote softvér”) umožňuje tejto aplikácii rozpoznávať
disky a/alebo súbory a získavať informácie týkajúce
sa hudby, vrátane názvu interpreta, skladby a titulu
(“Gracenote dáta”), z on-line serverov alebo pričlenených
databáz (spoločné označenie, “Gracenote servery”)
a vykonávať ďalšie funkcie. Gracenote dáta je možné užívať
len v rámci funkcií koncového užívateľa tejto aplikácie
alebo zariadenia.
Týmto sa zaväzujete, že budete využívať Gracenote dáta,
Gracenote softvér a Gracenote servery len na osobné,
nekomerčné účely. Súhlasíte s tým, že nebudete priraďovať,
kopírovať, prenášať, ani šíriť Gracenote softvér ani iné
Gracenote dáta tretím užívateľom. SÚHLASÍTE S TÝM,
ŽE NEBUDETE VYUŽÍVAŤ GRACENOTE DÁTA,
GRACENOTE SOFTVÉR ANI GRACENOTE SERVERY
NA INÉ, NEŽ TU POVOLENÉ ÚČELY.
Týmto vyjadrujete súhlas, že vám udelená nevýhradná
licencia na využívanie Gracenote dát, Gracenote softvéru
a Gracenote serverov sa zruší v prípade, že porušíte
stanovené obmedzenia. V prípade zrušenia licencie
sa zaväzujete ukončiť akékoľvek využívanie Gracenote
dát, Gracenote softvéru a Gracenote serverov. Gracenote
si vyhradzuje všetky práva na Gracenote dáta, Gracenote
softvér a Gracenote servery, vrátane všetkých vlastníckych
práv. Spoločnosť Gracenote v žiadnom prípade finančne
nehradí akékoľvek vami poskytnuté informácie. Týmto
vyjadrujete súhlas, že je spoločnosť Gracenote, Inc.
oprávnená vynútiť si vlastné práva na základe tejto zmluvy
priamo voči vám v jej vlastnom mene.
Služba Gracenote využíva unikátny identifikačný systém
zisťovania vyhľadávaní na štatistické účely. Funkcia
náhodne prideľovaných číselných identifikátorov
umožňuje službe Gracenote zisťovať počty konkrétnych
vyhľadávaní bez zistenia konkrétnych údajov o vašej
osobe. Podrobnejšie informácie nájdete na web-stránke
týkajúcej sa zásad využívania osobných údajov pri službe
Gracenote.
Získavate licenciu na Gracenote softvér a každú položku
Gracenote dát “TAK AKO SÚ”. Spoločnosť Gracenote
neposkytujte priame ani nepriame záruky na presnosť dát
Gracenote zo serverov Gracenote. Spoločnosť Gracenote
si vyhradzuje právo na odstránenie dát zo serverov
Gracenote alebo zmenu kategórií dát z akéhokoľvek
dôvodu, ktorý spoločnosť Gracenote uzná za vhodný.
Nezaručuje sa bezporuchová činnosť softvéru alebo
serverov Gracenote, ani ich neprerušovaný chod.
Spoločnosť Gracenote nie je povinná poskytovať nové
alebo dodatočné typy alebo kategórie dát, ktoré bude
mať spoločnosť Gracenote k dispozícii v budúcnosti
a je oprávnená kedykoľvek ukončiť poskytovanie služieb.
SPOLOČNOSŤ GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽIADNE
ZÁRUKY VYJADRENÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO,
VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, SPÔSOBILOSTI
NA PRÍSLUŠNÉ ÚČELY. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE
NEDÁVA ZÁRUKU NA VÝSLEDKY ZÍSKANÉ VAŠIM
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU GRACENOTE ALEBO
NIEKTORÉHO ZO SERVEROV GRACENOTE.
Spoločnosť GRACENOTE nezodpovedá za žiadne priame
ani náhodné škody alebo straty na zisku alebo príjmoch.
Názvy systémov a produktov vyskytujúce sa v tomto
návode sú obecne obchodnými značkami alebo
ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.
Označenie  a  nie je v tomto návode vždy uvádzané.
75SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising