Sony | NAS-SC55PKE | Sony NAS-SC55PKE Leták

NAS-SC55PKE
3-870-522-11(1)
SLOVENSKY
VÝSTRAHA
Pre NAS-S55HDE
UPOZORNENIE
Pred používaním tohto produktu si prečítajte
nasledovné.
Používanie optických pomôcok spolu s týmto
zariadením zvyšuje riziko poškodenia zraku.
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru a riziku úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru,
nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia
novinami, obrusmi, závesmi atď.
Na zariadenie neklaďte zdroj otvoreného ohňa
(napr. horiace sviečky).
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, zariadenie
chráňte pred účinkami vody (kvapkanie,
špliechanie atď.) a na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné
v prípade problémov sieťovú šnúru ihneď
odpojiť od elektrickej siete. V prípade
spozorovania problémov so zariadením ihneď
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo
knižnica.
Pre NAS-S55HDE a NAS-C5E
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmernému teplu ako napr. priamemu
slnečnému žiareniu a pod.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a slúchadlách do uší pri vysokej úrovni
hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie
alebo stratu sluchu.
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok
CLASS 1 LASER (LASEROVÝ VÝROBOK
1. TRIEDY). Označenie o klasifikácii je
umiestnené v zadnej časti zariadenia.
Pre WAP-NA1
Tento produkt je určený len na používanie
v interiéri. Aby ste predišli riziku úrazu
elektrickým prúdom pri búrke, sieť ku ktorej
je tento produkt pripojený nesmie presahovať
z vnútra budovy do exteriéru.
Informácia: Nasledovná informácia
sa vzťahuje len na zariadenia
predávané v krajinách aplikujúcich
legislatívu EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom
záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo
záručných záležitostí pozri adresy poskytnuté
v samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
Bezdrôtový sieťový audio systém:
NAS-C5E
Bezdrôtová stanica: WAP-NA1
Bezdrôtový adaptér: UWA-NA1
Produkty tejto zostavy sú určené na používanie
v nasledovných krajinách:
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT,
NL, NO, PL, PT, SE
Spoločnosť Sony týmto prehlasuje, že tieto
rádiové zariadenia sú v súlade s požiadavkami
a podmienkami smernice 1999/5/EC. Viac
podrobností získate na nasledovnej URL
adrese: http://www.compliance.sony.de/
Pre zákazníkov používajúcich tieto
produkty v nasledovných krajinách:
Francúzsko
WLAN funkciu týchto zariadení je možné
používať výhradne vnútri budov.
Akékoľvek používanie WLAN funkcie týchto
rádiových zariadení mimo budov je na území
Francúzska zakázané. Pred používaním
zariadenia mimo budov vypnite WLAN
funkciu týchto rádiových zariadení. (Zákon
ART Decision 2002-1009 a dodatok ART
Decision 03-908 týkajúce sa obmedzení
používania rádiových frekvencií).
Taliansko
Používanie RLAN siete upravuje:
 vzhľadom na privátne používanie, zákon
Legislative Decree z 1.8.2003, č. 259
(“Code of Electronic Communications
- Zákon o elektronických komunikáciách”).
Najmä článok 104 stanovuje, kedy sa
vyžaduje prvotné získanie obecného
schválenia a článok 105 stanovuje, kedy je
povolené bezplatné používanie,
 vzhľadom na poskytovanie verejného RLAN
prístupu k telekomunikačným sieťam
a službám, Nariadenie ministerstva zo
dňa 28.5.2003 vo forme dodatku a článku
25 (obecné povolenie pre elektronické
komunikačné siete a služby) Zákona
o elektronických komunikáciách.
Nórsko
Tieto rádiové zariadenia sa nesmú používať
v okruhu 20 km od stredu oblasti Ny-Alesund,
Svalbard v Nórsku.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising