Sony | NAS-SC55PKE | Sony NAS-SC55PKE Návod na použitie

3-300-262-11(1)
Návod na rýchle pripojenie a nastavenie
Sieťový audio systém s pevným diskom (HDD)
NAS-SC55PKE
© 2008 Sony Corporation
Kontrola potrebných položiek
NAS-SC55PKE je komplexná zostava, ktorá pozostáva zo sieťového audio systému s pevným
diskom (HDD) NAS-S55HDE (ďalej označovaný ako “hudobný server “GIGA JUKE””),
bezdrôtového audio systému NAS-C5E (ďalej označovaný ako “bezdrôtový prehrávač
“GIGA JUKE””) a bezdrôtovej stanice.
V zostave NAS-SC55PKE je možné všetky zariadenia jednoducho vzájomne prepojiť cez
bezdrôtovú sieť pomocou pripojenia Instant (S-IWS*), čím sa umožní prehrávanie audio dát
uložených na hudobnom serveri “GIGA JUKE” cez reproduktory bezdrôtového prehrávača
“GIGA JUKE” umiestneného v inej miestnosti.
Podrobnosti o pripojení Instant (S-IWS) pozri v tomto návode. Podrobnosti o používaní
hudobného servera “GIGA JUKE” a bezdrôtového prehrávača “GIGA JUKE” pozri v ich
návodoch na použitie.
* S-IWS (Sony Instant Wireless Audio Setup) je funkcia, ktorá automaticky pripojí a nastaví bezdrôtovú sieť
pri zapnutí napájania zariadení.
Poznámka
Keď pripájate hudobný server “GIGA JUKE” a bezdrôtový prehrávač “GIGA JUKE” na Internet a k PC,
odporúča sa používať pripojenie AOSS. Podrobnosti pozri “Pripojenie hudobného servera “GIGA JUKE”
a bezdrôtového prehrávača “GIGA JUKE” na Internet a k PC (pripojenie AOSS)” ďalej v texte.
2
 Hudobný server “GIGA JUKE” (NAS-S55HDE), bezdrôtový adaptér
a predlžovací USB kábel
(Pozri návod na použitie NAS-S55HDE.)
 Bezdrôtový prehrávač “GIGA JUKE” (NAS-C5E), AC adaptér a sieťová šnúra
(Pozri návod na použitie NAS-C5E.)
Sieťová šnúra pre modely pre
iné krajiny než Veľká Británia
Sieťová šnúra pre modely
pre Veľkú Britániu
Na dodávanej sieťovej šnúre je nasadený svorkový filter.
Sieťová šnúra je určená len na používanie so zariadením NAS-C5E.
 Bezdrôtová stanica (WAP-NA1), sieťový (LAN) kábel, AC adaptér a sieťová
šnúra
Sieťová šnúra pre modely pre
iné krajiny než Veľká Británia
Sieťová šnúra pre modely
pre Veľkú Britániu
3
Zapojenie
Ak chcete počúvať audio dáta na hudobnom serveri “GIGA JUKE” s bezdrôtovým prehrávačom
“GIGA JUKE”, je potrebné prepojiť tieto zariadenia cez bezdrôtovú stanicu.
Bezdrôtový
adaptér
Bezdrôtová stanica
Hudobný server “GIGA JUKE”
Bezdrôtový prehrávač “GIGA JUKE”
Poznámka
Ak sú hudobný server “GIGA JUKE”, bezdrôtový prehrávač “GIGA JUKE” a bezdrôtová stanica umiestnené
príliš ďaleko od seba, môžu sa pri nastavovaní vyskytnúť problémy. V takomto prípade umiestnite zariadenia
bližšie k sebe.
KROK 1
Zapnutie bezdrôtovej stanice

Tlačidlo RESET

Do elektrickej zásuvky
 Upevnite dodávaný podstavec na bezdrôtovú stanicu.
 Pomocou AC adaptéra (dodávaný s bezdrôtovou stanicou) pripojte
bezdrôtovú stanicu do elektrickej siete.
Počkajte kým sa rozsvieti indikátor INSTANT a kým zhasne indikátor AOSS.
(Môže to určitý čas trvať.) Ak sa tak na bezdrôtovej stanici nestane, stlačte
tlačidlo RESET. Na stlačenie tlačidla RESET použite vhodný špicatý predmet
(napr. guľkové pero).
4
KROK 2
Prepojenie hudobného servera “GIGA JUKE”
a bezdrôtovej stanice
Do elektrickej
zásuvky

Do USB konektora na PC

  (napájanie)
 Pripojte dodávaný bezdrôtový adaptér k USB konektoru
na hudobnom serveri “GIGA JUKE”.
Poznámka
Na pripojenie bezdrôtového adaptéra do USB konektora na zadnej strane hudobného
servera “GIGA JUKE” použite dodávaný predlžovací USB kábel.
 Sieťovú šnúru hudobného servera “GIGA JUKE” pripojte do elektrickej
zásuvky.
Hudobný server “GIGA JUKE” sa automaticky zapne, vykoná počiatočné
nastavenia a vypne sa.
 Stlačením  (napájanie) zapnite hudobný server “GIGA JUKE”.
Hudobný server “GIGA JUKE” sa začne pripájať k bezdrôtovej stanici.
Po dokončení pripájania sa tento stav indikuje vo vyskakovacom okne.
Jazyk zobrazení závisí od jazyka nastaveného
na hudobnom serveri “GIGA JUKE”.
Podrobnosti o nastavení jazyka zobrazení pozri
v návode na použitie hudobného servera
“GIGA JUKE”.
5
KROK 3
Prepojenie bezdrôtového prehrávača “GIGA JUKE”
a bezdrôtovej stanice
  (napájanie)
Do konektora
DC IN 12V

Do elektrickej zásuvky
 Pomocou AC adaptéra (dodávaný s bezdrôtovým prehrávačom
“GIGA JUKE”) pripojte bezdrôtový prehrávač “GIGA JUKE” do
elektrickej siete.
 Stlačením  (napájanie) zapnite bezdrôtový prehrávač
“GIGA JUKE”.
Bezdrôtový prehrávač “GIGA JUKE” sa začne pripájať k bezdrôtovej stanici.
Jazyk zobrazení závisí od jazyka nastaveného
na bezdrôtovom prehrávači “GIGA JUKE”.
Podrobnosti o nastavení jazyka zobrazení pozri
v návode na použitie bezdrôtového prehrávača
“GIGA JUKE”.
Keď sa zobrazí “Instant (S-IWS) setting with wireless station is completed.”,
zvoľte [OK]. Zobrazí sa názov hudobného servera “GIGA JUKE”.
Prepojenie medzi hudobným serverom “GIGA JUKE” a bezdrôtovým
prehrávačom “GIGA JUKE” je hotové.
6
KROK 4
1
Kontrola prepojenia
Na bezdrôtovom prehrávači “GIGA JUKE” overte, či sa v zobrazení pre výber
servera zobrazuje názov hudobného servera “GIGA JUKE” (napr. “NAS-S55HDE”)
a stlačte ENTER.
Ak sa názov hudobného servera “GIGA JUKE” nezobrazí, zvoľte [Update info].
2
Stláčaním / zvoľte položku, ktorú chcete prehrávať.
Zvoliť môžete nasledovné položky.
 Playlist
 Artist
 Album
 Genre
 Year
 All tracks
 Select server
 Na vyššiu úroveň priečinkov prepnete stlačením . Ak stlačíte  po dosiahnutí
najvyššej úrovne priečinkov, obnoví sa zobrazenie pre prehrávanie.
 Na nižšiu úroveň priečinkov prepnete stlačením .
 Po zvolení priečinka rolujete v zozname stláčaním / .
3
Stlačením ENTER alebo  prepnite zobrazenie a zvoľte skladbu, ktorú chcete
prehrávať.
Zariadenie spustí prehrávanie zvolenej skladby a zobrazí sa zobrazenie pre prehrávanie.
Overte, či sa zvuk reprodukuje reproduktormi bezdrôtového prehrávača “GIGA JUKE”.
7
Pripojenie hudobného servera “GIGA JUKE” a bezdrôtového
prehrávača “GIGA JUKE” na Internet (pripojenie Instant (S-IWS))
Na prepojenie bezdrôtovej stanice so zariadením (napr. širokopásmový router alebo hub), ktoré je
pripojené na Internet, použite dodávaný sieťový (LAN) kábel. Podrobnosti o nastavení
širokopásmového routera pozri v jeho návode na použitie.
Sieťový (LAN) kábel (dodávaný)
Do portu
INTERNET
Bezdrôtová stanica
Širokopásmový router, hub atď. aktuálne
používaný na prístup k Internetu
Poznámka
Používanie bezdrôtového pripojenia Instant (S-IWS) môže znížiť úroveň zabezpečenia vašej domácej siete.
Aby sa úroveň zabezpečenia v porovnaní s pripojením Instant (S-IWS) zvýšila, odporúčame pripojenie
AOSS.
8
Pripojenie hudobného servera “GIGA JUKE” a bezdrôtového
prehrávača “GIGA JUKE” na Internet a k PC (pripojenie AOSS)
Na pripojenie hudobného servera “GIGA JUKE” a bezdrôtového prehrávača “GIGA JUKE”
na Internet cez prostredie v PC sa odporúča používať pripojenie AOSS.
Širokopásmový router
Bezdrôtový
adaptér
Bezdrôtová stanica
PC
Do portu
INTERNET
Hudobný server “GIGA JUKE”
1
2
Bezdrôtový prehrávač “GIGA JUKE”
Prepínač prevádzkového režimu na bezdrôtovej stanici nastavte na “MODE 2”
a pripojte bezdrôtovú stanicu k širokopásmovému routeru.
Na hudobnom serveri “GIGA JUKE” zrealizujte pripojenie AOSS stlačením
SETTINGS a zvolením [Network setting] – [Manual setting] – [Wireless LAN
setting] – [Access point setting] – [Automatic setting : AOSS].
Vykonajte pokyny zobrazované na displeji.
3
Na bezdrôtovom prehrávači “GIGA JUKE” zrealizujte pripojenie AOSS stlačením
SETTINGS a zvolením [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting]
– [AOSS].
Vykonajte pokyny zobrazované na displeji.
9
Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Pripojenie Instant (S-IWS)  Vykonajte nasledovný postup.
nie je možné (“Wireless
1 Odpojte AC adaptér od bezdrôtovej stanice a skontrolujte, či je
LAN Instant (S-IWS)
prepínač prevádzkového režimu na bezdrôtovej stanici
Connected.” sa v zobrazení
nastavený na “AUTO”. Ak je k bezdrôtovej stanici pripojený
pre nastavenie siete na
dodávaný sieťový (LAN) kábel, odpojte ho.
hudobnom serveri “GIGA
2 Znova zapojte AC adaptér, chvíľu vyčkajte a stlačte tlačidlo
JUKE” nezobrazí).
RESET.
Bezdrôtový prehrávač
Na stlačenie tlačidla RESET použite vhodný špicatý predmet
“GIGA JUKE” nie je možné
(napr. guľkové pero). Počkajte kým sa rozsvieti indikátor
prepojiť s hudobným
INSTANT a kým zhasne indikátor AOSS (môže to určitý čas
serverom “GIGA JUKE”
trvať). Ak sa tak na bezdrôtovej stanici nestane, znova stlačte
(názov hudobného servera
tlačidlo RESET.
“GIGA JUKE” sa v zobrazení
3 Ak je k hudobnému serveru “GIGA JUKE” pripojený sieťový
pre výber servera na
kábel, odpojte ho.
bezdrôtovom prehrávači
4 Pripojte bezdrôtový adaptér do USB konektora na hudobnom
“GIGA JUKE” nezobrazí).
serveri “GIGA JUKE”.
5 Na hudobnom serveri “GIGA JUKE” zrealizujte pripojenie
Instant (S-IWS) stlačením SETTINGS a zvolením
[Network setting] – [Auto setting]. Prípadne stlačte
SETTINGS a zvoľte [Network setting] – [Manual setting] –
[Wireless LAN setting] – [Access point setting] –
[Automatic setting: Instant (S-IWS)].
6 Na bezdrôtovom prehrávači “GIGA JUKE” zrealizujte
pripojenie Instant (S-IWS) stlačením SETTINGS a zvolením
[Network setting] – [Auto setting]. Prípadne stlačte
SETTINGS a zvoľte [Network setting] – [Manual setting] –
[Connection setting] – [Instant (S-IWS)].
10
Problém
Príčina/Riešenie
Hudobný server
 Vykonajte nasledovný postup.
“GIGA JUKE” alebo
1 Odpojte AC adaptér od bezdrôtovej stanice a prepnite
bezdrôtový prehrávač
prepínač prevádzkového režimu na bezdrôtovej stanici
“GIGA JUKE” nie je možné
na “MODE 2”. Ak je k bezdrôtovej stanici pripojený dodávaný
pripojiť na Internet.
sieťový (LAN) kábel, odpojte ho.
2 Pripojte bezdrôtovú stanicu k širokopásmovému routeru
dodávaným sieťovým (LAN) káblom.
Pri prepájaní bezdrôtovej stanice a širokopásmového routera
pripojte dodávaný sieťový (LAN) kábel do portu INTERNET
na bezdrôtovej stanici (pozri obrázok na str. 8).
3 Znova zapojte AC adaptér, chvíľu vyčkajte a stlačte tlačidlo
RESET.
Na stlačenie tlačidla RESET použite vhodný špicatý predmet
(napr. guľkové pero). Počkajte kým sa rozsvieti indikátor
INSTANT a kým zhasne indikátor AOSS (môže to určitý čas
trvať). Ak sa tak na bezdrôtovej stanici nestane, znova stlačte
tlačidlo RESET.
4 Ak je k hudobnému serveru “GIGA JUKE” pripojený sieťový
kábel, odpojte ho.
5 Pripojte bezdrôtový adaptér do USB konektora na hudobnom
serveri “GIGA JUKE”.
6 Pri realizácii pripojenia Instant (S-IWS):
Na hudobnom serveri “GIGA JUKE” stlačte SETTINGS
a zvoľte [Network setting] – [Auto setting]. Prípadne stlačte
SETTINGS a zvoľte [Network setting] – [Manual setting] –
[Wireless LAN setting] – [Access point setting] – [Automatic
setting: Instant (S-IWS)].
Pri realizácii pripojenia AOSS:
Vykonajte krok 2 z časti “Pripojenie hudobného servera
“GIGA JUKE” a bezdrôtového prehrávača “GIGA JUKE” na
Internet a k PC (pripojenie AOSS)” (pozri v predošlom texte).
7 Pri realizácii pripojenia Instant (S-IWS):
Na bezdrôtovom prehrávači “GIGA JUKE” stlačte SETTINGS
a zvoľte [Network setting] – [Auto setting]. Prípadne stlačte
SETTINGS a zvoľte [Network setting] – [Manual setting] –
[Connection setting] – [Instant (S-IWS)].
Pri realizácii pripojenia AOSS:
Vykonajte krok 3 z časti “Pripojenie hudobného servera
“GIGA JUKE” a bezdrôtového prehrávača “GIGA JUKE” na
Internet a k PC (pripojenie AOSS)” (pozri v predošlom texte).
Ďalšie informácie pozri na podpornej web-stránke Sony Europe, http://support.sony-europe.com/
(len spotrebitelia v Európe).
Obchodné značky
 “GIGA JUKE” a príslušné logo sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
 “AOSS” je obchodná značka spoločnosti Buffalo Inc.
11
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF