Sony | TC-WE475 | Sony TC-WE475 Návod na použitie

4-232-596-11 (1)
Stereo
Cassette Deck
Kazetový stereo magnetofon
CZ
Návod k obsluze
Kazetový stereo magnetofón
SK
Návod na obsluhu
Sztereó kazettás magnó
HU
Kezelési útmutató
TC-WE675
TC-WE475
© 2001 Sony Corporation
cz_01.p65
1
19.4. 2001, 9:55
INFORMÁCIE
Výstraha
Aby ste predišli vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli vzniku požiaru, nezakrývajte
vetracie otvory zariadenia novinami, oblečením,
záclonami, atď. Takisto na zariadenie neumiestňujte
horiace sviečky a vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov, ako sú knihovne alebo vstavané skrinky.
Informujte sa o spôsobe likvidácie monočlánkov
a batérií podľa platných miestnych predpisov
a noriem.
POZNÁMKA PRE ZÁKAZNÍKOV
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov
FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli
zabezpečeniu dostatočnej a primeranej ochrany proti
rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak
nie je inštalované v súlade s príslušnými
inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiadúce
interferencie. Nie je však možné zaručiť, že sa
rušenie v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri
správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie
príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo je
možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia,
užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie
pomocou nasledujúcich opatrení:
— zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény,
— zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom,
— zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom
obvode, než je zapojený prijímač,
— konzultovať problém so svojim predajcom Sony,
prípadne so skúseným rádio/TV technikom.
VÝSTRAHA
Upozorňujeme Vás, že zmeny alebo úpravy, ktoré
nie sú schválené v tomto návode, môžu viesť k strate
oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom,
nedávajte dole kryt zariadenia. V zariadení sa
nenachádzajú žiadne časti, ktoré by si mohol
užívateľ opraviť alebo nastaviť sám. Opravy
prenechajte na autorizovaný servis.
Tento symbol vystríha užívateľa
pred nebezpečným napätím
v zariadení, ktoré môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
O tomto návode
Pokyny nachádzajúce sa v tomto návode sú určené
pre modely TC-WE675 a WE475. Overte si číslo
vášho modelu, ktoré je uvedené na zadnom paneli
vášho zariadenia. V tomto návode je v obrázkoch
používaný model TC-WE675. Akýkoľvek rozdiel
v obsluhe je jasne vyznačený v texte, napr.
„iba TC-WE675.“
Tento symbol upozorňuje užívateľa
na dôležité pokyny obsluhy
a údržby (servisu) v návode
priloženom k tomuto zariadeniu.
Poznámky majiteľa
Model a výrobné číslo sú umiestnené na zadnom
paneli zariadenia. Výrobné číslo a označenie modelu
si zaznačte do nižšie uvedenej kolónky. Pri kontakte
s vašim Sony predajcom použite toto číslo ako
referenčné číslo vášho zariadenia.
Model No. ___________
Serial No. ___________
2SK
Sk_02-05.p65
2
3.4.2001, 14:35
Obsah
Ďalšie informácie
Popis častí
Zariadenie .............................................. 4
Začíname
Bezpečnostné upozornenia .................. 20
Riešenie problémov ............................. 22
Technické údaje ................................... 23
Inštalácia a zapojenia ............................. 6
Prehrávanie kazety
Prehrávanie kazety ................................ 7
Vyhľadanie skladby
— Multi-AMS/Auto Play/
Memory Play ................................... 8
Tvorba vlastného programu
— RMS Play (iba TC-WE675) ....... 8
Nahrávanie na kazetu
Nahrávanie na kazetu .......................... 10
Automatické nastavenie predmagnetizácie
pásky a kalibrácia úrovne nahrávania
(iba TC-WE675) ............................. 11
Automatické nastavenie úrovne nahrávania
— Auto Rec Level ......................... 12
Zvyšovanie a znižovanie hlasitosti
— Fader ......................................... 13
Kopírovanie kazety ............................. 14
Postupné nahrávanie na dve kazety
— Relay Recording
(iba TC-WE675) ........................... 15
Nahrávanie rovnakého zdroja na 2 kazety
— Simultaneous Recording
(iba TC-WE675) ........................... 15
Nahrávanie vlastného programu
— RMS Dubbing
(iba TC-WE675) ........................... 16
Vloženie medzery počas nahrávania
— Record Muting ......................... 16
Použitie ovládacieho systému
CONTROL A1II ............................ 17
3SK
Sk_02-05.p65
3
3.4.2001, 14:35
Popis častí
Časti zariadenia sú zoradené podľa abecedného poradia.
Bližšie informácie o častiach zariadenia nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Zariadenie
TC-WE675
1
2
3
4 5 67
RESET
8 9 0 qa qs qd
MEMORY
A
COUNTER
RESET
B
qf
qg
qh qj
MEMORY
AUTO REC LEVEL
4
•
5
•
6
•
•
3
7
•
•
POWER
8
•
•
2
9
•
•
1
10
0
AUTO CAL ( START X)
RMS
DIRECTION MODE
RELAY
RMS/START
SET
CHECK
DISPLAY
DECK A
DUBBING A B
DECK B
A+B REC
m
OFF
(AMS)
CLEAR
m
FADER
ARL
SYNCHRO
(AMS) M
(AMS)
FRONT
x
PITCH CONTROL
–
(AMS) M
BACK
HIGH/NORMAL
START (DECK B X)
– RMS +
ON
x
PAUSE
REC MUTING
REC
X
W
z
OFF
DOLBY NR
ON ON FILTER
B
C
PHONES
PAUSE
REC MUTING
REC
X
W
z
+
wh
wg
wj
wk
wl e;
ea
m
(AMS)
(AMS) M
BACK
wd
ws wa
w;
ql
qk
es
START (DECK B X)
– RMS +
CLEAR
wf
m
(AMS)
(AMS) M
FRONT
x
x
PAUSE
REC MUTING
REC
X
W
z
OFF
DOLBY NR
ON ON FILTER
B
C
PAUSE
REC MUTING
REC
X
W
z
ra r; el ek ej eh eg ef ed
A + B REC ws (15)
ARL qj (12)
AUTO indikátor qg (10, 12)
CHECK wf (9)
Deck A 3 (7, 20)
DECK A wd (11)
Deck B qf (10, 20)
DECK B 9 (11)
DIRECTION MODE 2 (7, 10)
Displej qs
DISPLAY 8 (9)
DOLBY NR ej (7, 10)
FADER w; (13)
HIGH/NORMAL qd (14)
MEMORY (na deck u A) 7 (8)
MEMORY (na decku B) qa (8)
PHONES konektor qk
PITCH CONTROL wh (7)
POWER 1 (7, 10)
REC LEVEL qh (11, 12)
RESET (na decku A) 6 (8)
RESET (na decku B) q; (8)
RMS/START 4 (8, 16)
SET 5 (9)
SYNCHRO ql (18)
POPIS TLAČIDIEL
A (vysunutie na decku B) wa
(7, 10, 21)
A (vysunutie na decku A) wg
(7, 10, 21)
x (stop na decku A)/CLEAR wj
(7, 9, 10, 12)
M (pretáčanie vpred)/AMS/
RMS+/m (vzad)/AMS/
RMS– (na decku A) wk (7, 8)
H (prehrávanie na decku A)/
FRONT wl (7, 8, 10, 11)
x (stop na decku B) e;
(7, 10, 12)
M (pretáčanie vpred)/AMS/m
(vzad)/AMS (na decku B) ea
(7, 8)
H (prehrávanie na decku B) es
(7, 10, 11)
z REC (na decku B) ed (10)
W REC MUTING (na decku B)
ef (16)
h (spätné prehrávanie na
decku B) eg (7, 10, 11)
X PAUSE (na decku B) eh
(7, 10, 11)
z REC (na decku A) ek (10)
h (spätné prehrávanie na decku
A)/BACK el (7, 8, 10, 11)
W REC MUTING (na decku A)
r; (16)
X PAUSE (na decku A) ra
(7, 10, 11)
4SK
Sk_02-05.p65
4
3.4.2001, 14:35
TC-WE475
2
3
45
RESET
MEMORY
6
A
COUNTER
78 9 0
RESET
B
qa
qd qf
qs
MEMORY
AUTO REC LEVEL
4
•
5
•
6
•
•
3
7
•
•
POWER
8
•
•
2
9
•
•
1
10
0
DUBBING A B
DIRECTION MODE
RELAY
Popis častí
1
FADER
ARL
HIGH/NORMAL
ON
m
OFF
CLEAR
(AMS)
BACK
(AMS) M
x
PITCH CONTROL
(AMS)
SYNCHRO
(AMS) M
x
DOLBY NR
OFF B
C
–
m
FRONT
PHONES
PAUSE
REC MUTING
REC
X
W
z
+
ea
e; wl wk
wj whwg wf wdws wa w; ql qk
PHONES konektor qg
PITCH CONTROL ea (7)
POWER 1 (7, 10)
REC LEVEL qd (11, 12)
RESET (na decku A) 4 (8)
RESET (na decku B) 7 (8)
SYNCHRO qh (18)
ARL qf (12)
AUTO indikátor qs (10, 12)
Deck A 3 (7, 20)
Deck B qg (10, 20)
DIRECTION MODE 2 (7, 10)
Displej 6
DOLBY NR wg (7, 10)
FADER qj (13)
HIGH/NORMAL 9 (14)
MEMORY (na decku A) 5 (8)
MEMORY (na decku B) 8 (8)
qj
qh
qg
POPIS TLAČIDIEL
M (pretáčanie vpred)/AMS
m (pretáčanie vzad)/AMS
(na decku B) q; (7, 8)
H (prehrávanie na decku B) qk
(7, 10)
z REC (na decku B) ql (10)
A (vysunutie na decku B) w;
(7, 10, 21)
W REC MUTING (na decku B) wa
(16)
h (spätné prehrávanie na
decku B) ws (7, 10)
X PAUSE (na decku B) wd (7)
x (stop na decku B) wf (7, 10)
H (prehrávanie na decku A) wh
(7)
h (spätné prehrávanie na
decku A) wj (7)
A (vysunutie na decku A) wk (7)
x (stop na decku A) wl (7)
M (pretáčanie vpred)/AMS
m (pretáčanie vzad)/AMS
(na decku A) e; (7, 8)
5SK
Sk_02-05.p65
5
3.4.2001, 14:35
Začíname
Inštalácia a zapojenia
Táto časť popisuje, ako pripojiť zariadenie k zosilňovaču alebo CD prehrávaču pomocou konektorov
CONTROL A1II. Dbajte na to, aby boli všetky zariadenia počas prepojovania vypnuté.
Zapojenia
Do elektrickej zásuvky
Zosilňovač
CD prehrávač
Pripojenie kazetového magnetofónu
k zosilňovaču
Pomocou dodávaného audio kábla zapojte
zosilňovač do konektorov IN/OUT.
Pri zapájaní pomocou audio kábla dbajte na
farebnú zhodu konektorov a zásuviek na
zariadení: červený (pravý) do červenej
zásuvky a biely (ľavý) do bielej zásuvky.
Dbajte na to, aby ste konektory zasunuli do
zásuviek pevne, zabránite tak vzniku šumu.
Nastavenie prepínača napätia
(iba modely s dodávaným
prepínačom napätia)
Overte, či je prepínač napätia na zadnej strane
zariadenia správne prepnutý do polohy, ktorej
napätie je zhodné s napätím vo vašej
elektrickej sieti. Ak nie, pomocou skrutkovača
nastavte prepínač do správnej polohy ešte
predtým, než zapojíte zariadenie do elektrickej
siete.
VOLTAGE
Pripojenie kazetového magnetofónu
k CD prehrávaču, ktorý má konektory
CONTROL A1II
Bližšie informácie nájdete na strane 17
„Použitie ovládacieho systému CONTROL
A1II“.
220V
230 –
240V
120V
Zapojenie sieťovej šnúry
Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.
6SK
Sk_06-09.p65
6
3.4.2001, 14:35
Prehrávanie kazety
Tipy
Prehrávanie kazety
zosilňovač a nastavte zdroj
signálu na kazetový magnetofón
(Tape).
2 Stlačte
POWER a celkom zatlačte A,
čím otvoríte priestor pre kazetu,
potom vložte kazetu.
Prehrávanou
stranou smerom
ku vám
3 Nastavte
DIRECTION MODE.
Prehrávanie
Nastavte na
Iba jednej strany
g
Obidvoch strán nepretržite 1)
s
Dvoch kaziet postupne 1)
RELAY
1)
Prehrávanie kazety
1 Zapnite
• Stlačením tlačidla PITCH CONTROL aktivujete
funkciu Pitch Control, otočením ovládača doprava
zväčšíte výšku tónov, otočením ovládača doľava
znížite výšku tónov. Funkciu môžete používať
počas prehrávania na decku A alebo počas
kopírovania kazety normálnou rýchlosťou (ale nie
počas RMS prehrávania2) alebo RMS
kopírovania2)).
2)
Iba TC-WE675
• Pre prehrávanie kazety v systéme Dolby 3) NR,
nastavte prepínač DOLBY NR na ON (iba TCWE675) a zvoľte rovnakú normu, v akej bola
kazeta nahrávaná – B alebo C.
3)
„Dolby“, „HX Pro“ a dvojitý-D symbol sú
ochrannými známkami spoločnosti Dolby
Laboratories.
Magnetofón automaticky ukončí prehrávanie
po piatich opakovaniach.
4 Stlačte
H.
Spustí sa prehrávanie kazety. Nastavte
hlasitosť na zosilňovači.
Počas prehrávanie nestláčajte
POWER alebo A. V opačnom prípade
môže dôjsť k poškodeniu pásky.
Pre
Stlačte
Ukončenie prehrávania x
Zahájenie prehrávania
opačnej strany
h
Prerušenie prehrávania
X PAUSE. Ďalším stlačením obnovíte prehrávanie.
Pretáčanie dopredu/
dozadu
M alebo m, keď nie je
spustené prehrávanie
Vysunutie kazety
A po ukončení prehrávania
7SK
Sk_06-09.p65
7
3.4.2001, 14:35
Vyhľadanie skladby
— Multi-AMS/Auto Play/Memory Play
Nasledujúce/predchádzajúce skladby môžete
vyhľadať v rozsahu 30 skladieb (Multi-AMS:
Automatic Music Sensor) alebo rýchlo
vyhľadať začiatok kazety (Auto Play). Takisto
môžete vyhľadať ľubovolné miesto na kazete
(Memory Play).
Poznámka
Skontrolujte si indikátor smeru prehrávania na
decku, ktorý práve používate. Ak vyhľadávate
skladbu na opačnej strane kazety (h svieti), stlačte
tlačidlo uvedené v zátvorke.
Pre vyhľadanie
Stlačte
Začiatku nasledujúcich M (alebo m) opakovane
skladieb (Multi-AMS) počas prehrávania. Napr.:
pre vyhľadanie 2. skladby
smerom dopredu stlačte
tlačidlo dvakrát.
Začiatku aktuálnej
skladby (Multi-AMS)
m (alebo M) počas
prehrávania.
Začiatku
predchádzajúcich
skladieb
(Multi-AMS)
m (alebo M) opakovane
počas prehrávania. Napr.:
pre vyhľadanie 2. skladby
smerom dozadu stlačte
tlačidlo dvakrát.
Začiatku kazety
(Auto Play)
MEMORY opakovane,
kým z displeja nezmizne
„M“. Potom stlačte m
(alebo M) počas
pridržania H (alebo h).
Určitého miesta na
kazete (Memory Play)
MEMORY opakovane,
kým sa na displeji
nezobrazí „M“. Vyhľadajte
požadované miesto,
stlačením RESET
vynulujete počítadlo
a uložíte miesto do pamäte.
Označené miesto vyhľadáte
stlačením m (alebo M)
počas pridržania H (alebo
h).
(Stlačením m alebo M
zastavíte na „0000“.)
Poznámky
• Funkcia Multi-AMS nemusí pracovať správne ak:
– medzera medzi skladbami je kratšia než 4
sekundy,
– sa v skladbe nachádza časť s tónmi nízkej
frekvencie alebo s nízkou úrovňou hlasitosti.
– intenzita ľavého a pravého kanála je veľmi
odlišná.
• Funkcia Multi-AMS nie je funkčná, ak súčasne
prehráva alebo nahráva druhý deck (okrem
kopírovania), alebo počas prerušenia prehrávania.
• Aj napriek tomu, že je DIRECTION MODE
nastavený na s, deck sa zastaví, ak kazeta
dosiahne koniec aktuálnej strany počas
vykonávania funkcie Multi-AMS.
• Počítadlá prehrávača sa vynulujú na „0000“ vždy
po vypnutí kazetového magnetofóna.
Vytváranie vlastného
programu
— RMS Play
(iba TC-WE675)
Vytvorením vlastného programu môžete
prehrávať skladby na decku A v ľubovolnom
poradí. Funkcia Random Music Sensor (RMS)
vám umožňuje vytvoriť program z 28 skladieb,
od 1 až po 14 na každej strane kazety.
1 Stlačte
RMS/START.
Na displeji sa zobrazí „RMS“ a blikajúci
kurzor.
2 Stlačením
h (ZADNÁ) alebo H
(PREDNÁ) zvolíte stranu kazety.
Na displeji sa zobrazí h alebo H.
3 Opakovane
stláčajte m alebo M,
kým sa na displeji nezobrazí číslo
požadovanej skladby.
0
FRONT
RMS
BACK
H
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
Strana kazety
Číslo skladby
8SK
Sk_06-09.p65
8
3.4.2001, 14:35
4 Stlačením
SET uložíte váš výber.
Opätovným stlačením SET si znovu uložíte
tú istú skladbu.
H
3
FRONT
RMS
BACK
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
Číslo skladby
Poradie v programe
5 Zopakovaním
krokov 2 až 4 zaraďte
do programu ďalšie skladby.
Ak sa na displeji zobrazí „FULL“
Táto správa oznamuje, že ste zaradili do
programu už 28 skladieb.
6 Stlačením
RMS/START aktivujete
RMS Play (prehrávanie programu).
Na displeji sa zobrazí indikátor úrovne
signálu.
Stláčajte CHECK.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa na displeji
zobrazia čísla skladieb v poradí, v akom boli
zaradené do programu. Po poslednej skladbe
programu sa na displeji zobrazí „End“.
Pridávanie skladieb na koniec
programu
Stlačte x (CLEAR) jedenkrát a postupujte
podľa krokov 2 až 5 v časti „Vytváranie
vlastného programu (RMS Play)“ na strane 8.
Prehrávanie kazety
1
Kontrola poradia skladieb
v programe
Poznámka
Informujte sa o dostupnosti diaľkového ovládania
pre Sony stereo receiver s možnosťou ovládania
RMS funkcie u najbližšieho predajcu Sony.
Ukončenie RMS Play
Stlačte x (CLEAR). RMS program zostane
zachovaný. Ak chcete RMS program opäť
prehrať, stlačte RMS/START.
Zrušenie RMS Play
Opakovane stláčajte x (CLEAR), kým sa na
displeji nezobrazí indikátor úrovne signálu
alebo vysuňte kazetu z decku A. Po zrušení
RMS Play bude RMS program vymazaný.
Zobrazenia úrovne signálu alebo RMS
programu
Stláčajte DISPLAY.
Tip
Pre opätovné spustenie RMS programu po jeho
skončení stlačte RMS/START.
Poznámky
• Počas RMS Play, je možné používať iba tlačidlá
CHECK, DISPLAY a x na decku A, a x, m,
a M na decku B.
• RMS funkcia nemusí pracovať správne, ak je
medzi skladbami krátka medzera.
• Ak sa medzi skladbami nachádza dlhá medzera,
magnetofón môže toto miesto preskočiť
pretočením.
• Ak sa vo vašom programe nachádza číslo skladby,
ktorá neexistuje, magnetofón počas prehrávania
programu túto skladbu preskočí.
9SK
Sk_06-09.p65
9
3.4.2001, 14:35
Nahrávanie na kazetu
Nahrávanie na kazetu
1 Zapnite
zosilňovač a spustite
prehrávanie zdroja signálu, ktorý
chcete nahrávať.
2 Stlačte
POWER a celkom stlačte A,
čím otvoríte priestor pre kazetu,
potom vložte kazetu.1)
Pre
Stlačte
Ukončenie nahrávania
x
Zahájenie nahrávania
z opačnej strany
h dvakrát v kroku 5
Prerušenie nahrávania
X PAUSE. Ďalším stlačením obnovíte nahrávanie.
Vysunutie kazety
A po ukončení nahrávania
Tip
Náhodnému zmazaniu nahrávky zabránite
odstránením ochranných jazýčkov (pozri stranu 20).
Nahrávanie so systémom Dolby NR
Stranou, na ktorú
chcete nahrávať
smerom ku vám
1)
Na magnetofóne TC-WE675 môžete nahrávať
na obidvoch deckoch.
Na magnetofóne TC-WE475 môžete nahrávať
iba na decku B.
3 Nastavte
DIRECTION MODE.
Pre nahrávanie na
Nastavte
iba jednu stranu
g
obidve strany 2)
s
2)
Nahrávanie sa ukončí po dosiahnutí konca
druhej strany.
4 Stlačte
z REC.
H sa rozsvieti pre nahrávanie na stranu
otočenú smerom k vám. V opačnom
prípade stlačte H jedenkrát.
Magnetofón automaticky nastaví úroveň
nahrávania (pozri stranu12). Potom ako sa
rozsvieti indikátor AUTO, ukončite
prehrávanie signálu. Ak si želáte nastaviť
úroveň nahrávania manuálne, prečítajte si
časť „Manuálne nastavenie úrovne
nahrávania“ na strane 11.
Pred začiatkom nahrávania nastavte DOLBY NR
na ON (iba TC-WE675) a zvoľte B alebo C.
Nahrávanie FM vysielania s Dolby NR
systémom (iba TC-WE675)
Ak nie je kvalita FM signálu uspokojivá,
nastavte DOLBY NR na ON FILTER
(multiplex filter).
Tip
Systém Dolby HX Pro 3) je počas nahrávania
automaticky aktivovaný.
Skreslenie a šum v rozsahu vysokých frekvencií je
potlačené tak, aby zvuk dosiahol najvyššiu kvalitu,
ktorú môžete počuť aj počas prehrávania na iných
kazetových prehrávačoch.
3)
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
HX Pro vzniklo v spoločnosti Bang & Olufsen.
„Dolby“, „HX Pro“ a dvojitý-D symbol sú
ochrannými známkami spoločnosti Dolby
Laboratories.
Počas práce zariadenia nestláčajte
tlačidlo POWER alebo A. V opačnom
prípade môže dôjsť k poškodeniu
pásky.
5 Stlačte
X PAUSE alebo H.
Začne sa nahrávanie.
6 Spustite
prehrávanie zdroja signálu.
10SK
Sk_10-19.p65
10
3.4.2001, 14:35
Manuálne nastavenie úrovne
nahrávania
dB –∞ –30 –20
L
–10
–4 ;
0
+4
+8
R
Pre kazetu typu I
alebo typu II
Pre kazetu typu IV
Poznámka
Aj po nastavení úrovne nahrávania sa môže
vyskytnúť skreslenie v závislosti od zdroja signálu,
z ktorého nahrávate. Ak sa takéto skreslenie
vyskytne, otočte ovládačom REC LEVEL proti
smeru hodinový ručičiek tak, aby ste zmenšili
úroveň nahrávania.
Nahrávanie na kazetu
Po stlačení z REC v kroku 4 na strane 10
otáčajte ovládačom REC LEVEL tak, aby ste
pomocou indikátora úrovne nastavili
požadovanú úroveň zodpovedajúcu typu
pásky. Po ukončení nastavenia ukončite
prehrávanie zdroja signálu, potom pokračujte
podľa kroku 5.
Automatické nastavenie
predmagnetizácie pásky
a kalibrácia úrovne
nahrávania
(iba TC-WE675)
Vzhľadom na to, že existuje mnoho rozličných
typov kaziet, váš magnetofón automaticky
nastavuje príslušné kompenzačné hodnoty
a predmagnetizáciu pre každý typ kazety
(ATS: Automatic Tape Selection). Lepšie
výsledky však môžete získať automatickým
nastavením predmagnetizácie a kalibráciou
úrovne nahrávania.
1 Do
jedného z deckov vložte kazetu,
na ktorú chcete nahrávať.
Overte, či jazýčky na ochranu pred zápisom
neboli odstránené.
2 Stláčajte
DECK A alebo DECK B,
kým sa na displeji nezobrazí „CAL“.
3 Stlačením
H alebo h zvoľte stranu
kazety, na ktorú chcete nahrávať.
Zvoľte
Stlačte
Prednú stranu
H
Opačnú stranu
h
4 Press
X PAUSE.
Spustí sa automatická kalibrácia (t.j.
nahrávanie testovacích tónov, pretáčanie
dozadu a prehrávanie).
Počas kalibrácie sa počítadlo mení od 9
po 0.
CAL B
REC
CA. L9
Po ukončení automatickej kalibrácie sa
kazeta pretočí na pôvodnú pozíciu,
počítadlo sa vráti do normálneho stavu,
magnetofón sa zastaví.
pokračovanie
11SK
Sk_10-19.p65
11
3.4.2001, 14:35
Automatické nastavenie
predmagnetizácie pásky a kalibrácia
úrovne nahrávania (pokračovanie)
5 Spustite
požadované nahrávanie
(pozri stranu 10).
Zrušenie automatickej kalibrácie
Stlačte x na decku, ktorý práve používate.
Ak nepretržite bliká „A“ alebo „B“
Automatická kalibrácia bola prerušená:
• Koncom kazety. Zmeňte stranu kazety alebo
pretočte kazetu na novú pozíciu, ktorá
umožní nahrávanie testovacieho tónu.
• Poškodenou páskou alebo znečistenými
hlavami. Vymeňte kazetu alebo vyčistite
a demagnetizujte magnetofónové hlavy
(pozri stranu 21).
Aktualizovanie nastavenia
kalibrácie
Ak sa po vložení kazety na displeji zobrazí
„A CAL“ alebo „CAL B“, znamená to, že
informácie o automatickej kalibrácii pre tento
typ kazety (I, II alebo IV) už existujú. Avšak aj
napriek tomu vám doporučujeme zopakovať
postup automatickej kalibrácie po každom
vložení novej kazety, keďže aj kazety
rovnakého typu sa vo svojich charakteristikách
líšia.
Pred vykonaním rekalibrácie vypnite „A
CAL“ alebo „CAL B“ stlačením tlačidla
DECK A alebo DECK B. Potom začnite od
kroku 2 aktivovaním automatickej kalibrácie.
Automatické nastavenie
úrovne nahrávania
— Auto Rec Level
Funkcia Auto Rec Level automaticky zistí
maximálnu úroveň signálu a podľa toho nastaví
úroveň nahrávania. Funkcia Auto Rec Level
pracuje počas normálneho nahrávania,
postupného nahrávania (Relay Recording)*
alebo počas súčasného nahrávania (Simultaneous
Recording)* na obidvoch deckoch.
* iba TC-WE675
1 Postupujte
podľa krokov 1 až 3
„Nahrávanie na kazetu“ na strane 10.
Overte, či jazýčky na ochranu pred zápisom
neboli odstránené.
2 Stlačte
z REC.
Indikátor AUTO začne blikať a deck
automaticky nastaví úroveň nahrávania. Po
nastavení úrovne nahrávania indikátor
AUTO svieti nepretržite.
3 Press
X PAUSE or H.
Nahrávanie sa začne.
Zrušenie funkcie Auto Rec Level
Stlačením ARL alebo otočením REC LEVEL
vypnete indikátor AUTO. Ak počas nahrávania
vykonáte jeden z týchto postupov, nahrávanie
bude pokračovať, ale funkcia Auto Rec Level
sa vypne.
Ukončenie nahrávania
Stlačte x.
12SK
Sk_10-19.p65
12
3.4.2001, 14:35
Tipy
Zvyšovanie a znižovanie
hlasitosti
— Fader
Na začiatku nahrávky môžete plynulo
zvyšovať úroveň nahrávania (fade in), alebo
plynulo znižovať úroveň nahrávania na konci
nahrávky(fade out).
Túto funkciu je vhodné používať napr. vtedy,
ak kazeta dôjde na koniec a neželáte si, aby
bola skladba na konci náhle ukončená.
Pre
Vykonajte nasledovné:
Fade in
1 Zopakujte kroky 1 až 4 v časti
„Nahrávanie na kazetu“ na strane 10.
2 Spustite prehrávanie zdroja
a v požadovanom čase stlačte
FADER. Počas zvyšovania úrovne
nahrávania indikátor AUTO bliká.
Po ukončení zvyšovania úrovne
nahrávania sa indikátor AUTO
rozsvieti, ak je funkcia Auto Rec
Level zapnutá, alebo zhasne, ak je
funkcia Auto Rec Level vypnutá.
Fade out
Nahrávanie na kazetu
• Manuálne nastavenie úrovne nahrávania pomocou
REC LEVEL by ste mali použiť v týchto
prípadoch:
– Úroveň nahrávania nie je možné správne
nastaviť vzhľadom k veľkému šumu signálu.
– Signál zdroja je príliš slabý a úroveň nahrávania
nie je možné zvýšiť.
Počas tichej pasáže v skladbe, ako je napr. vážna
hudba, sa úroveň nahrávania nemusí po čase
zvýšiť. Ak sa v skladbe neskôr nachádza vyššia
úroveň signálu, najprv prehrajte túto časť, aby
úroveň nahrávania mohla byť nastavená správne.
– Úroveň nahrávania sa po dlhšej dobe nezníži.
Funkcia Auto Rec Level nemusí pracovať
správne, ak sa pokúsite nahrávať zvuk
reprodukovaný grafickým ekvalizérom, ktorého
signál je veľmi silný.
• Aby ste zabránili zmenám úrovne nahrávania po
začatí nahrávania, stlačte z REC počas
prehrávania časti programu s najsilnejším
signálom, ktorý budete nahrávať. Výsledkom bude
prirodzenejšie znejúca nahrávka
• Ak necháte prehrávať celý zdroj signálu po tom, čo
indikátor AUTO prestal blikať a začal svietiť, deck
nastaví úroveň nahrávania podľa časti programu
s najsilnejším signálom.
• Po tom, čo ste ukončili nahrávanie s funkciou Auto
Rec Level, indikátor AUTO zostane zapnutý
a úroveň nahrávania zostane rovnaká. Nastavenie
zrušíte nasledovne:
– Stlačením ARL vypnete indikátor AUTO.
– Otočíte ovládačom REC LEVEL.
– Vypnete rekordér.
Počas nahrávania stlačte FADER
v bode, kde si želáte znížiť úroveň
nahrávania. Po ukončení zníženia
úrovne na displeji bude blikať „REC“
a deck preruší nahrávanie.
Poznámka
Zvýšenie alebo zníženie úrovne nahrávania nie je
možné, ak REC LEVEL je manuálne nastavený na 0
(minimum) (pozri stranu 11).
13SK
Sk_10-19.p65
13
3.4.2001, 14:35
Kopírovanie kazety
5 Stlačením
X PAUSE na decku B
zahájite kopírovanie.
Ukončenie kopírovania
Nahrávku z kazety v decku A môžete
skopírovať na kazetu v decku B normálnou
alebo zvýšenou rýchlosťou.
Počas
Stlačte
Normálnej rýchlosti
x na decku B
1 Do
Zvýšenej rýchlosti
x na ktoromkoľvek decku
deckov A vložte kazetu
s nahrávkou a do decku B kazetu,
na ktorú chcete nahrávať.
Overte, či jazýčky na ochranu pred zápisom
na kazete v decku B neboli odstránené.
2 Zvoľte
stranu(y), na ktorú(é) budete
nahrávať.
Nahrávanie na
Nastavte DIRECTION
MODE
Jednu stranu
g
Obe strany
s.
Nahrávanie na druhú stranu
v decku B sa začne nezávisle
na prehrávaní v decku A.
RELAY.
Nahrávanie na opačnú stranu
v decku B sa začne súčasne
s prehrávaním druhej strany
v decku A.
3 Nastavenie
Pre
rýchlosti kopírovania.
Stlačte HIGH/NORMAL
Normálnu rýchlosť Jedenkrát
Zvýšenú rýchlosť Dvakrát
Na displeji sa zobrazí „HIGH“ alebo
„NORM“. Magnetofón sa prepne do stavu
prípravy na kopírovanie.
4 Zvoľte
stranu, z ktorej začnete
nahrávať.
Nahrávanie z
Stlačte
Prednej strany
H
Opačnej strany
h
Tipy
• Počas kopírovania zvýšenou rýchlosťou je funkčné
iba tlačidlo x.
• Kopírovanie je automaticky vykonávané
s rovnakou úrovňou nahrávania a s nastavením
systému Dolby NR tak, ako je to na pôvodnej
nahrávke v decku A. Úroveň nahrávania alebo
systém Dolby NR nemusíte nastavovať. Ak si však
želáte monitorovať nahrávaný zvuk počas
kopírovania normálnou rýchlosťou, nastavte
prepínač Dolby NR podľa nahrávky na kazete
v decku A (pozri stranu 7).
• Môžete nastaviť výšku tónov počas prehrávania na
decku A (pozri stanu 7).
Poznámka
Ak je v blízkosti rekordéra umiestený TV prijímač,
počas kopírovania zvýšenou rýchlosťou sa môže
vyskytovať šum. V takomto prípade vypnite TV
prijímač alebo umiestnite rekordér ďalej od TV
prijímača.
Kopírovanie určitých častí
Túto funkciu môžete využiť iba počas
kopírovania normálnou rýchlosťou.
1 Stlačte
x na decku A v časti, ktorú
si želáte preskočiť.
Deck B preruší nahrávanie.
2 Vyhľadajte
miesto na kazete v decku
A, od ktorého chcete pokračovať
v nahrávaní, potom zastavte kazetu.
3 Stlačením
X PAUSE na decku B
obnovíte kopírovanie.
14SK
Sk_10-19.p65
14
3.4.2001, 14:35
Postupné nahrávanie
na dve kazety
Nahrávanie rovnakého
zdroja na 2 kazety
— Simultaneous Recording
(iba TC-WE675)
(iba TC-WE675)
Pomocou tejto funkcie môžete začať nahrávať
na kazetu v decku A a potom pokračovať
nahrávaním na kazetu v decku B.
Na obidvoch deckoch je možné súčasné
nahrávanie rovnakého zdroja signálu.
1 Vložte
1 Vložte
kazety, na ktoré chcete
nahrávať, do oboch deckov.
kazety, na ktoré chcete
nahrávať, do oboch deckov.
Overte, či jazýčky na ochranu pred zápisom
neboli odstránené.
2 Nastavte
3 Nastavte
Dolby NR (pozri stranu 10).
Overte, či jazýčky na ochranu pred zápisom
neboli odstránené.
2 Nastavte Dolby NR (pozri stranu 10).
3 Zvoľte stranu(y), na ktorú(é) budete
nahrávať.
DIRECTION MODE na
RELAY.
4 Stlačte
Nahrávať na
Nastavte DIRECTION
MODE
Iba jednu stranu
g
Obidve strany
s
z REC na decku A.
Deck A prepne do stavu prípravy na
kopírovanie.
5 Spustite prehrávanie zdroja signálu.
6 V prípade potreby manuálne nastavte
4 Stlačte
A+B REC.
Obidva decky sa prepnú do stavu prípravy
na kopírovanie.
úroveň nahrávania (pozri stranu 11).
7 Spustite
Nahrávanie na kazetu
— Relay Recording
5 Spustite prehrávanie zdroja signálu.
6 V prípade potreby manuálne nastavte
nahrávanie.
Nahrávanie na
Stlačte
Prednú stranu
H na decku A
Opačnú stranu
h na decku B
úroveň nahrávania (pozri stranu 11).
7 Zvoľte
stranu, na ktorú chcete začať
nahrávanie na obidvoch deckoch.
Ukončenie postupného nahrávania
Nahrávanie na
Stlačte
Počas
Stlačte
Prednú stranu
H
Nahrávania na deck A
x na decku A
Opačnú stranu
h
Nahrávania na deck B
x na decku B
8 Stlačte
X PAUSE na decku B.
Spustí sa simultánne nahrávanie.
Poznámka
Overte, či sa na displeji objaví H pri decku B. Ak
tak nie je, stlačte H jedenkrát na decku B.
V opačnom prípade sa postupné nahrávanie ukončí
na konci opačnej strany kazety v decku B.
Ukončenie simultánneho nahrávania
Stlačte x na obidvoch deckoch.
Tip
Počas simultánneho nahrávania tlačidlá X PAUSE
a W REC MUTING na decku B ovládajú oba decky,
tlačidlá X PAUSE a W REC MUTING na decku A
nie sú funkčné.
15SK
Sk_10-19.p65
15
3.4.2001, 14:35
Nahrávanie vlastného
programu
— RMS Dubbing
Vloženie medzery počas
nahrávania
— Record Muting
(iba TC-WE675)
RMS program, ktorý ste si vytvorili môžete
nahrať (pozri „Vytváranie vlastného programu
(RMS Play)“ na strane 8). Táto funkcia
pracuje iba pri normálnej rýchlosti
kopírovania.
Medzi skladby môžete vložiť 4 sekundy dlhú
medzeru. Medzery vám umožňujú vyhľadávať
skladby pomocou funkcie Multi-AMS (pozri
stranu 8). Túto funkciu môžete použiť aj na
vymazanie neželaných častí na kazete.
1 Postupujte
podľa krokov 1 až 5
v časti „Nahrávanie na kazetu“ na
strane 10.
1 Do
deckov A vložte kazetu
s nahrávkou a do decku B kazetu,
na ktorú chcete nahrávať.
Overte, či jazýčky na ochranu pred zápisom
na kazete v decku B neboli odstránené.
Nahrávanie sa začalo.
2 Stlačte
W REC MUTING na mieste,
kde si želáte vytvoriť medzeru.
2 Naprogramujte
Na displeji začne blikať „REC“ a na kazete
je vytváraná medzera.
Po 4 sekundách sa rozsvieti X a deck
preruší nahrávanie.
skladby na decku A
(pozri kroky 1 až 5 na strane 8).
3 Jedným
stlačením HIGH/NORMAL
prepnete rekordér do stavu prípravy
na kopírovanie.
3 Stlačením
X PAUSE obnovíte
nahrávanie.
4 Zvoľte
stranu kazety v decku B, na
ktorú si želáte nahrávať.
Nahrávanie na
Stlačte
Prednú stranu
H
Opačnú stranu
h
5 Stlačením
RMS/START alebo X
PAUSE na decku B spustíte
nahrávanie programu.
Tip
Ak si želáte vytvoriť medzeru dlhšiu než 4 sekundy,
podržte tlačidlo W REC MUTING tak dlho, ako
požadujete. Po 4 sekundách indikátor „REC“ začne
blikať rýchlejšie.
Po uvoľnení W REC MUTING sa rozsvieti indikátor
X a deck preruší nahrávanie.
Stlačením X PAUSE obnovíte nahrávanie.
Ukončenie nahrávania programu
Stlačte x na decku B. RMS program zostane
zachovaný aj po ukončení nahrávania.
Tipy
• Stlačením W REC MUTING po kroku 4 môžete
vložiť 4 a viac sekundovú medzeru.
Pre bližšie informácie si prečítajte časť „Vloženie
medzery počas nahrávania (Record Muting)“ na
tejto strane.
• 10 sekúnd dlhá medzera je automaticky vložená po
spustení nahrávania programu ak:
– Do decku B vložíte novú kazetu.
– Kazeta v decku B sa úplne pretočila na začiatok
a automaticky zastavila.
16SK
Sk_10-19.p65
16
3.4.2001, 14:35
Použitie ovládacieho
systému CONTROL A1II
Tento kazetový magnetofón je kompatibilný
s ovládacím systémom CONTROL A1II.
Momentálne prepojenia pomocou CONTROL
A1II medzi Sony MD/CD prehrávačom,
zosilňovačom (receiverom) a kazetovým
magnetofónom poskytujú automatický výber
činnosti a synchronizované nahrávanie.
Systém CONTROL A1 bol vylepšený na
systém CONTROL A1II, čo je štandardný
systém v Sony 300 diskovom CD meniči
a iných posledných výrobkoch Sony.
Zariadenia s konektormi CONTROL A1 sú
kompatibilné so zariadeniami systému
CONTROL A1II a môžu byť navzájom
prepojené. Všeobecne povedané, prevažná
časť funkcií systému CONTROL A1 bude
dostupná systému CONTROL A1II. Avšak
pri prepájaní zariadení s konektormi
CONTROL A1 a zariadení s konektormi
CONTROL A1II, funkcie, ktoré môžu byť
ovládané môžu byť obmedzené v závislosti
od zariadenia. Pre bližšie informácie si
prečítajte návod na obsluhu dodávaný so
zariadením (zariadeniami).
V budúcnosti budú prepojenia CONTROL
A1II pracovať ako multifunkčná zbernica,
ktorá vám umožní ovládať množstvo funkcií
každého komponentu.
Nahrávanie na kazetu
Ovládací systém CONTROL A1II bol
navrhnutý na zjednodušenie obsluhy audio
systémov zložených zo zariadení Sony.
Prepojenia pomocou CONTROL A1II
poskytujú prenos signálov ovládania, ktoré
umožňujú automatické operácie a ovládanie
obvykle poskytované integrovanými
systémami.
CONTROL A1II a CONTROL A1
kompatibilita
pokračovanie
Poznámka
Ovládací systém CONTROL A1II je navrhnutý tak,
aby zahrňoval kompatibilitu smerom nahor
s novšími systémami a aby mohol byť rozšírený
o nové funkcie. V tomto prípade však staršie
komponenty nebudú kompatibilné s novými
funkciami.
17SK
Sk_10-19.p65
17
3.4.2001, 14:35
Použitie ovládacieho systému
CONTROL A1II (pokračovanie)
Synchronahrávanie
s CD prehrávačom
Zapojenie ovládacieho systému
CONTROL A1II
Stlačením SYNCHRO, môžete uskutočniť
synchronizované nahrávanie na vašom
kazetovom magnetofóne so Sony CD
prehrávačom zapojenom do CONTROL A1II
zásuvky pomocou CONTROL A1II kábla.
Zapojte monofonické mini-plug káble do série
do zásuviek CONTROL A1II na zadnej strane
každého zariadenia. Prepojiť môžete
maximálne desať CONTROL A1II
kompatibilných zariadení v ľubovolnom
poradí. Pripojiť však môžete vždy iba jedno
zariadenie toho istého typu (napr. 1 CD
prehrávač, 1 MD deck, 1 kazetový magnetofón
a 1 receiver). (Je možné pripojiť viac CD/MD
prehrávačov, v závislosti od modelu. Prečítajte
si návod na obsluhu dodávaný s každým
zariadením.)
1 Nastavte
prepínač zdroja signálu
zosilňovača na CD prehrávač.
2 Vložte CD disk do CD prehrávača.
3 Zvoľte režim prehrávania (CONTINUE,
SHUFFLE alebo PROGRAM) na CD
prehrávači.
4 Vložte kazetu do decku B.
5 Zvoľte stranu(y), na ktorú(é)
si želáte
nahrávať.
Príklad
Nahrávanie na Nastavte DIRECTION MODE
Iba jednu stranu g
Zosilňovač
(Receiver)
CD prehrávač
MD deck
Obidve strany
s alebo RELAY
6 Zvoľte
stranu, od ktorej chcete začať
nahrávať na decku B.
Kazetový
magnetofón
Iné zariadenie
V systéme CONTROL A1II je signál vysielaný
obojsmerne, takže nie sú nutné žiadne zásuvky
IN a OUT. Ak má zariadenie viac než jednu
CONTROL A1II zásuvku, môžete použiť
ľubovolnú, alebo do každej zásuvky pripojiť
iné zariadenia.
Nahrávanie na
Stlačte
Prednú stranu
H
Opačnú stranu
h
7 Stlačte
SYNCHRO.
Ukončenie CD synchronahrávania
Stlačte x na decku B alebo na CD prehrávači.
O prepojovacom kábli
Ak nie je so zariadením CONTROL A1II
dodávaný prepojovací kábel, použite bežne
dostupný monofonický kábel (2P) mini-plug,
kratší než 2 metre, bez útlmového článku
(napr. Sony RK-G69HG).
18SK
Sk_10-19.p65
18
3.4.2001, 14:35
Tipy
Automatický výber činnosti
Keď pripojíte zariadenie Sony kompatibilné
s CONTROL A1II pomocou káblov
CONTROL A1II (nie sú súčasťou dodávky),
prepínač činností (výber zdroja signálu) na
zosilňovači (alebo receiveri) sa automaticky
prepne na správny vstup po stlačení tlačidla
PLAY na jednom z pripojených zariadení.
(Napr. ak stlačíte tlačidlo H (play) na
kazetovom magnetofóne počas prehrávania
CD disku, prepínač činností na zosilňovači sa
automaticky prepne z CD na TAPE).
Poznámky
• Táto funkcia pracuje iba, ak sú zariadenia zapojené
do vstupov zosilňovača (alebo receivera) podľa
názvov na funkčných tlačidlách. Niektoré receiveri
vám umožňujú zmeniť názvy funkčných tlačidiel.
V tomto prípade si prečítajte návod na obsluhu
dodávaný s receiverom.
• Počas nahrávania nespúšťajte prehrávanie na iných
zariadeniach než na tom, ktoré slúži ako zdroj
signálu. Inak by sa aktivoval automatický výber
činnosti.
Nahrávanie na kazetu
• Ak indikátor SYNCHRO zhasne po rýchlom
blikaní, kazeta nemohla byť nahraná, pretože
ochranné jazýčky proti zápisu boli odstránené.
• Skladby na CD sa svojou dĺžkou odlišujú. CD
s klasickou hudbou a ďalšie CD môžu mať často
skladbu dlhšiu než je nahrávací čas jednej strany
kazety. V tomto prípade použite manuálne
nahrávanie.
• Kazeta, ktorá je vložená do decku a nebola
prehrávaná ani nahrávaná je považovaná za novú
kazetu, aj keď momentálna pozícia pásky je
v strede kazety. Deck pretočí kazetu o 10 dopredu,
predtým predtým, než sa spustí CD
synchronahrávanie, aby takto previnul zavádzaciu
časť pásky. Ak chcete spustiť CD
synchronahrávanie bez 10 sekundového
oneskorenia, prehrajte alebo nahrajte na kazetu
približne 10 sekúnd predtým, než sa spustí CD
synchronahrávanie.
• Ak kazeta skončí počas CD synchronahrávania na
prvej strane (H svieti) a DIRECTION MODE je
nastavený na s alebo RELAY, nahrávanie
skladby sa pozastaví, spustí sa nahrávanie na druhú
stranu a nahrávanie začne opäť od začiatku
nedokončenej skladby. Ak kazeta skončí na
opačnej strane (h svieti), CD synchronahrávanie
sa ukončí a CD prehrávač ukončí prehrávanie.
Poznámky
• Aby ste zabránili prerušeniu nahrávania,
nestláčajte žiadne tlačidlá na CD prehrávači počas
CD synchronahrávania.
• Niektoré ovládacie tlačidlá na magnetofóne sú
počas CD synchronahrávania vypnuté.
19SK
Sk_10-19.p65
19
3.4.2001, 14:35
Ďalšie informácie
Čistenie povrchu zariadenia
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
• Neodnímajte kryt zariadenia – nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Prípadné opravy
prenechajte na autorizovaný servis.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo
kvapaliny do zariadenia odpojte zariadenie zo siete
a pred ďalším používaním si ho nechajte
prekontrolovať v autorizovanom servise.
Povrch zariadenia, predný ovládací panel a tlačidlá
vyčistite jemnou handričkou navlhčenou v saponáte.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové
čistiace prostriedky alebo roztoky, ako sú alkohol,
benzín atď.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa vášho zariadenia, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Poznámky ku kazetám
Napájanie
• Pred zapojením zariadenia do siete preverte, či sa
pracovné napätie zhoduje s napätím vo vašej
elektrickej sieti. Pracovné napätie je uvedené na
zadnej časti zariadenia.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je šnúra
sieťového napájania v sieťovej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie používať dlhšiu dobu,
vytiahnite sieťovú šnúru zo sieťovej zásuvky. Pri
odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za vidlicu, nie za
šnúru samotnú.
• Výmenu sieťovej šnúry môže vykonať iba
autorizovaný servis.
Obsluha
• Vzhľadom na zabezpečenie mechanizmu tlačidlá
ovládania nebudú funkčné, kým nie je nosič kazety
úplne uzatvorený, ak sa v nosiči nenachádza žiadna
kazeta, alebo ak kazeta nebola vložená správne.
• Dbajte na to, aby ste pred vypnutím zariadenia
vždy zastavili akúkoľvek prebiehajúcu činnosť
s kazetou. Inak môže dôjsť k poškodeniu pásky
kazety.
Ochrana nahrávky na strane A a B
Vylomte príslušné ochranné jazýčky.
Strana A
Jazýček pre stranu A
Jazýček pre stranu B
Nahrávanie na kazetu bez ochranných
jazýčkov
Prelepte príslušný otvor lepiacou páskou.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto s primeraným
vetraním, aby ste zabránili nadmernému
prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte na:
– Na mäkké povrchy, ako sú rôzne druhy textílií,
ktoré by mohli zakryť odvetrávacie otvory na
spodnej časti zariadenia.
– Do blízkosti tepelných zdrojov.
– Na miesta vystavené priamemu slnečnému
svetlu.
– Na šikmé povrchy.
– Na prašné miesta alebo na miesta podliehajúce
mechanickým otrasom.
20SK
Sk_20-23.p65
20
3.4.2001, 14:35
Čistenie hláv a hnacieho
mechanizmu
Hnací mechanizmus
Hnacie
valčeky
Prítlačné
valčeky
1 Stlačením A vysuniete nosič kazety.
2 Vypnite zariadenie a vyčistite hlavy,
prítlačné a hnacie valčeky vatovou
tyčinkou jemne namočenou v liehu
alebo v špeciálnom čistiacom
prostriedku na čistenie hláv
kazetových magnetofónov.
Demagnetizovanie hláv rekordéra
Hlava pre nahrávanie/prehrávanie
Ďalšie informácie
Mazacia hlava
Po 20 až 30 hodinách prevádzky alebo po
spozorovaní piskľavého zvuku, či vynechávaní
vysokých tónov, demagnetizujte hlavy
magnetofóna bežne dostupnou
demagnetizačnou kazetou pre magnetofónové
hlavy. Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu demagnetizačnej kazety.
A
Hlavy a hnací mechanizmus čistite po každých
10 hodinách prevádzky, aby ste zabránili:
• Nízkej kvalite zvuku
• Zníženiu úrovne zvuku
• Nadmernému chveniu alebo kolísaniu zvuku
• Výpadkom reprodukcie zvuku
• Neúplnému vymazaniu
• Zhoršenému prehrávaniu.
Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu nahrávky,
doporučujeme čistenie hláv a celého
mechanizmu pred každým nahrávaním.
21SK
Sk_20-23.p65
21
3.4.2001, 14:35
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
akýkoľvek z nasledujúcich problémov, použite
tento prehľad na vyhľadanie vhodného riešenia
problému. V prípade pretrvávania problému
kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Tlačidlá ovládania nie sú funkčné.
• Zariadenie bolo práve zapnuté a nebude
reagovať po dobu 3 sekúnd. Počkajte, kým X
neprestane blikať.
• Overte, či je kazeta vložená správne a či je nosič
kazety úplne uzatvorený.
Zariadenie neprehráva ani nenahráva.
•
•
•
•
•
•
•
•
V zariadení nie je žiadna kazeta.
Kazeta je na svojom konci.
Páska je uvoľnená (odvinutá). Naviňte pásku.
Ochranné jazýčky kazety sú vylomené
(strana 20).
Overte, či je zosilňovač správne nastavený.
Overte, že pripojenie zariadenia je realizované
správne.
Hlavy a hnací mechanizmus je znečistený.
Vyčistite ich (pozri stranu 21).
Nahrávacia/prehrávacia hlava je
zmagnetizovaná. Demagnetizujte ju (strana 21).
Dochádza k prílišnému chveniu, kolísaniu
alebo vypadávaniu zvuku.
Kazeta sa pred úplným pretočením zastaví.
• Páska je uvoľnená. Naviňte pásku.
• Ak sa na displeji zobrazí „M“, opakovane
stláčajte MEMORY, kým „M“ nezmizne.
• Obal kazety je poškodený. Použite inú kazetu.
Funkcia Multi-AMS nepracuje správne.
• V niektorej skladbe sa nachádza dlhá pauza,
sekvencia nízkych frekvencií alebo nízkej
hlasitosti, alebo postupné zníženie a zvýšenie
hlasitosti.
• Medzera pred skladbou je kratšia než 4 sekundy.
Vytvorte 4 sekundy dlhú medzeru pomocou
funkcie W REC MUTING.
• Intenzita signálu ľavého a pravého kanála je
veľmi rozdielna.
• V medzere pred skladbou sa nachádza šum.
• Stlačili ste M (alebo m) tesne pred
začiatkom nasledujúcej skladby alebo tesne po
začiatku aktuálnej skladby.
Počas prehrávania funkcia Dolby NR
nepracuje správne.
• Je zapnutá funkcia Pitch Control a frekvenčné
charakteristiky zvuku sú zmenené. Stlačením
tlačidla PITCH CONTROL túto funkciu
vypnete.
Pretáčanie dopredu alebo dozadu je
sprevádzané intenzívnym hlukom.
• Tento hluk je spôsobený kazetou a v žiadnom
prípade sa nejedná o mechanický problém.
• Prítlačné a hnacie valčeky sú znečistené.
Vyčistite ich (pozri stranu 21).
Dochádza k zníženej kvalite zvuku, výpadkom
zvuku alebo k slabej reprodukcii vysokých
tónov. Kazeta sa nevymaže úplne. Zvýšenie
šumu.
• Nahrávacia/prehrávacia alebo mazacia hlava
a mechanizmus sú znečistené. Vyčistite ich
(pozri stranu 21).
• Nahrávacia/prehrávacia alebo mazacia hlava
a mechanizmus sú zmagnetizované.
Demagnetizujte ich (pozri stranu 21).
Je počuť hučanie alebo šum.
• Zariadenie je umiestnené v blízkosti TV
prijímača alebo videorekordéru. Umiestnite
zariadenie ďalej od TV prijímača alebo
videorekordéru.
• Zariadenie je umiestnené na alebo pod
zosilňovačom. Zariadenie presuňte ďalej od
zosilňovača.
22SK
Sk_20-23.p65
22
3.4.2001, 14:35
Vstupy
Technické údaje
Line vstupy
(konektory RCA)
Systém
Výstupy
Čas pretáčania kazety
Line výstupy
(konektory RCA)
menovitá výstupná
úroveň 0.5 V pri zaťažení
impedanciou 47 kOhm,
zaťažovacia impedancia
viac než 10 kOhm
Slúchadlá (stereo phono konektor)
výstupná úroveň 0.25 mW
pri zaťažení impedanciou
32 Ohm
Všeobecne
Napájanie
U.S.A. a Kanadské modely:
120 V AC, 60Hz
Európske modely:
230 V AC, 50/60Hz
Austrálske modely:
240 V AC, 50/60Hz
Ostatné modely:
120/220/230-240 V AC,
50/60Hz
Nastaviteľné prepínačom
napätia
Príkon
TC-WE675:
22 W
TC-WE475:
18 W
Rozmery (š/v/h)
Pribl. 430 x 120 x 300 mm
Hmotnosť
4.2 kg
Ďalšie informácie
Pribl. 100 sec. (so Sony
C-60 min. kazetou)
Odstup signál-šum (pri najsilnejšom signále a bez
využitia Dolby NR)
55 dB, so Sony TYPE I
kazetou
57 dB, so Sony TYPE II
kazetou
58 dB, so Sony TYPE IV
kazetou
Zlepšenie odstupu
S Dolby B NR:
Pribl. 5 dB pri 1 kHz,
10 dB pri 5 kHz
S Dolby C NR:
Pribl. 15 dB pri 500 Hz,
20 dB pri 1 kHz
Harmonické skreslenie
0.4% (so Sony TYPE I
kazetou): 160 nWb/m
315 Hz, 3. H.D.)
1.8% (so Sony TYPE
IV kazetou): 250 nWb/m
315 Hz, 3. H.D.)
Frekvenčný rozsah
30-16 000 Hz (±3 dB,
(bez DOLBY NR)
IEC), 20-17 000 Hz
(±6 dB), so Sony TYPE I
kazetou
30-17 000 Hz (±3 dB,
IEC), 20-18 000 Hz
(±6 dB), so Sony TYPE II
kazetou
30-19 000 Hz (±3 dB,
IEC), 20-20 000 Hz
(±6 dB), 30-13 000 Hz
(±3 dB, –4dB nahrávanie),
so Sony TYPE IV kazetou
Chvenie a kolísanie
TC-WE675:
±0.13% W. Peak (IEC)
0.1% W. RMS (NAB)
±0.2% W. Peak (DIN)
TC-WE475:
±0.15% W. Peak (IEC)
0.1% W. RMS (NAB)
±0.2% W. Peak (DIN)
Meniteľný rozsah pri funkcii Pitch Control
Pribl. od –30 do + 30 %
citlivosť 0.16 V, vstupná
impedancia 47 kOhm
Dodávané príslušenstvo
Audio prepojovacie káble (2)
Kábel Control A1II (1)*
* Dodávané iba u Kanadských modelov
Voliteľné príslušenstvo
Diaľkové ovládanie RM-J910
Pre bližšie informácie o možnosti zakúpenia
diaľkového ovládania vyhľadajte najbližšieho
predajcu Sony.
Právo na zmeny vyhradené.
23SK
Sk_20-23.p65
23
3.4.2001, 14:35
Download PDF

advertising