Sony | MHC-V7D | Sony MHC-V7D Domáci zvukový systém s vysokým výkonom a technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

DOMÁCI ZVUKOVÝ
SYSTÉM
Návod na používanie
Úvodné informácie
Prehrávanie z disku/
zo zariadenia USB
Prenos cez USB
Tuner
BLUETOOTH
Nastavenie zvuku
Ďalšie operácie
Ďalšie informácie
MHC-V7D
VAROVANIE
Z dôvodu zníženia rizika požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom
nevystavujte toto zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami a pod.,
aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad
zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy,
aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Keďže sa zariadenie odpája od
elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej
sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia,
okamžite odpojte hlavnú zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
a ohňu.
Pokiaľ je systém pripojený k sieťovej
elektrickej zásuvke, nie je odpojený od
elektrickej siete, ani keď je vypnutý.
Platnosť označenia CE je obmedzená
iba na tie krajiny, ktoré to vyžadujú na
základe zákonov. To sa týka hlavne
krajín v Európskom hospodárskom
priestore (EHP).
Toto zariadenie sa testovalo a zistilo
sa, že spĺňa obmedzenia stanovené
v smernici EMC pri pripojení pomocou
kábla kratšieho ako tri metre.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov
s týmto produktom zvýši
nebezpečenstvo poškodenia zraku.
2SK
Toto zariadenie je klasifikované ako
LASEROVÉ ZARIADENIE 1. TRIEDY
produkt spĺňajúci normu IEC 608251:2007. Toto označenie sa nachádza
na zadnej vonkajšej časti.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia odpadových
batérií, elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom
odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo
na balení znamená, že s produktom
a batériou nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Na určitých
typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky ortuti
(Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Správnou likvidáciou
týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k
vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný
personál. Po uplynutí životnosti batérie,
elektrických a elektronických zariadení
by ste mali tieto produkty odovzdať na
príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu
likvidáciu. Informácie o iných typoch
batérií nájdete v časti o bezpečnom
vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Poznámka pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu tohto produktu
s normami na základe právnych
predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo
záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto
vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa
základné požiadavky a ďalšie súvisiace
ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na nasledujúcej
adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Tento domáci zvukový systém je
určený na prehrávanie zvuku
a videozáznamov z diskov alebo
zariadení USB, prehrávanie hudby
zo smartfónu kompatibilného
s technológiou NFC alebo zariadenia
BLUETOOTH a tunera FM. Tento
systém podporuje aj funkciu karaoke.
Oznámenie o licenciách
a ochranných známkach

je ochrannou známkou
spoločnosti Formát DVD/Logo
Licensing Corporation.

Logá „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
a „CD“ sú ochrannými známkami.

Na technológiu a patenty kódovania
zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených
štátoch amerických alebo iných
krajinách.

Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation.
Bez licencie od spoločnosti Microsoft
alebo oprávnenej dcérskej spoločnosti
koncernu Microsoft je používanie alebo
distribuovanie takejto technológie
oddelene od produktu zakázané.

„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti
Sony Corporation.

Tento systém je vybavený
technológiou Dolby* Digital.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmena
D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.

Slovné označenie a logá
BLUETOOTH® sú registrovanými
ochrannými známkami vo vlastníctve
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
a spoločnosť Sony Corporation
3SK
ich používa na základe licencie.
Ostatné ochranné známky
a obchodné názvy sú majetkom
ich príslušných vlastníkov.

Android™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.

Google Play™ je ochrannou
známkou spoločnosti Google Inc.

Apple, logo Apple, iPhone a iPod
touch sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc., ktoré sú
registrované v Spojených štátoch
amerických a iných krajinách.
App Store je servisnou známkou
spoločnosti Apple Inc.

4SK
N Mark je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc.
v Spojených štátoch amerických
a iných krajinách.


PRI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ
ČINNOSTI ALEBO KTORÉ SA
ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA
VIDEA S LICENCIOU NA
POSKYTOVANIE VIDEA MPEG-4.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo navrhnuté
a vyrobené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone
a spoločnosť, ktorá ho vyvinula,
zaručuje, že spĺňa kvalitatívne normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku tohto
zariadenia ani za jeho súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod
alebo iPhone môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ
V RÁMCI LICENCIE NA SKUPINU
PATENTOV NA TECHNOLÓGIU
KÓDOVANIA OBRAZU MPEG-4 NA
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽITIE
SPOTREBITEĽOM NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE
S OBRAZOVOU NORMOU MPEG4 (ĎALEJ LEN „VIDEO MPEG-4“)
A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA MPEG-4,
KTORÉ ZAKÓDOVAL SPOTREBITEĽ
NEUDEĽUJE SA ANI SA IMPLICITNE
NEPOSKYTUJE ŽIADNA LICENCIA NA
ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ
SÚVISIACICH S REKLAMNÝM,
INTERNÝM A KOMERČNÝM
POUŽÍVANÍM A LICENCOVANÍM
MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.

V tejto príručke sa neuvádzajú
označenia ™ a ®.
Informácie o tejto
príručke






V tejto príručke sa vysvetľuje najmä
ovládanie pomocou diaľkového
ovládača. Rovnaké operácie však
možno vykonávať aj pomocou
tlačidiel na systéme, ktoré majú
rovnaké alebo podobné názvy.
Ikony, napríklad
, uvedené
v hornej časti každého vysvetlenia
označujú typ média, ktoré možno
použiť s vysvetľovanou funkciou.
Niektoré obrázky majú podobu
ilustračných kresieb a môžu sa líšiť
od skutočných produktov.
Položky zobrazené na obrazovke
televízora sa môžu líšiť v závislosti
od oblasti.
Predvolené nastavenie je
podčiarknuté.
Text v hranatých zátvorkách ([--])
sa zobrazuje na obrazovke televízora
a text v úvodzovkách („--“) sa
zobrazuje na displeji zariadenia.
Obsah
Informácie o tejto príručke .......4
Vybalenie .................................. 7
Prehrávateľné disky/súbory
na diskoch/v zariadení USB...... 7
Popis častí a ovládacích
prvkov ..................................... 10
Úvodné informácie
Bezpečné zapojenie
systému................................... 15
Inštalácia pomocou
sprievodcu QUICK setup ......... 16
Zmena systému farieb
(okrem modelov pre
Latinskú Ameriku,
Európu a Rusko)...................... 17
Nastavenie hodín.................... 17
Zmena režimu zobrazenia...... 17
Prehrávanie z disku/
zo zariadenia USB
Základné prehrávanie............. 18
Ďalšie funkcie prehrávania .....20
Používanie režimu
prehrávania.............................22
Obmedzenie prehrávania
disku (Parental Control) ..........25
Zobrazenie informácií o disku
alebo zariadení USB................26
Používanie ponuky
nastavení................................. 27
Tuner
Počúvanie rádia...................... 34
BLUETOOTH
Informácie o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH......... 35
Nadviazanie spojenia
BLUETOOTH jedným
dotykom cez NFC.................... 37
Nastavenie zvukových
kodekov BLUETOOTH ............. 38
Nastavenie pohotovostného
režimu BLUETOOTH................ 39
Nastavenie signálu
BLUETOOTH ............................ 39
Používanie aplikácie
„SongPal“ cez BLUETOOTH .... 39
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku ...................40
Výber režimu
Virtual Football .......................40
Vytvorenie vlastného
zvukového efektu ...................40
Vytvorenie atmosféry oslavy
(DJ Effect) ................................ 41
Prenos cez USB
Prenos hudby..........................30
5SK
Ďalšie operácie
Používanie funkcie
Party Chain ............................. 42
Spievanie s hudbou:
karaoke ................................... 45
Používanie funkcie
Party Light ..............................46
Používanie časovačov ............46
Používanie voliteľných
zariadení .................................48
Inaktivácia tlačidiel
na systéme (Child Lock) .........48
Nastavenie funkcie
automatického prepnutia
do pohotovostného režimu ...48
Aktualizácia softvéru ..............49
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ............... 50
Preventívne opatrenia............ 58
Špecifikácie.............................60
Zoznam kódov jazykov .......... 62
Register...................................64
6SK
96606) úrovne 1/úrovne 2 alebo
Joliet (rozšírený formát).
 DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW vo
formáte DATA DVD, ktoré obsahujú
súbory MP31)2), JPEG4), MPEG45)
a Xvid a sú kompatibilné
s formátom UDF (Universal Disk
Format).
 Systém sa pokúsi prehrať všetky údaje
s uvedenými príponami dokonca aj
vtedy, ak nie sú vo formáte MP3/
WMA/AAC/JPEG/MPEG4/Xvid.
Prehrávanie týchto údajov môže
vygenerovať hlasný hluk, ktorý môže
poškodiť systém reproduktorov.
Vybalenie





Diaľkový ovládač (1)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
Drôtová anténa FM (1)
Sieťová šnúra (napájací kábel) (1)
Adaptér sieťovej zástrčky (1) (dodáva
sa iba pre niektoré oblasti)
Adaptér sieťovej zástrčky sa v Čile
nepoužíva. Tento adaptér sieťovej
zástrčky používajte v krajinách, kde
je potrebný.
Prehrávateľné disky/
súbory na diskoch/
v zariadení USB
Prehrávateľné disky








DVD VIDEO
DVD-R/DVD-RW vo formáte DVD
VIDEO alebo v režime videa
DVD+R/DVD+RW vo formáte DVD
VIDEO
VIDEO CD (disky verzie 1.0, 1.1 a 2.0)
Super VCD
CD-R/CD-RW/CD-ROM vo formáte
VIDEO CD alebo Super VCD
AUDIO CD
CD-R/CD-RW vo formáte AUDIO CD
Prehrávateľné súbory na
diskoch/v zariadení USB
Hudba: súbory MP31)2) (.mp3), súbory
WMA2)3) (.wma), súbory AAC2)3)
(.m4a/.mp4/.3gp)
 Fotografie: súbory JPEG4) (.jpg/
.jpeg/.jpe)
 Videá: súbory MPEG45) (.mp4/.m4v),
súbory Xvid (.avi)

Poznámky
 Disky musia mať nasledujúci formát:
 CD-ROM/-R/-RW vo formáte DATA
CD, ktoré obsahujú súbory MP31)2),
JPEG4), MPEG45) a Xvid a sú
kompatibilné s formátom ISO
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je
štandardný formát definovaný
organizáciami ISO/MPEG pre
komprimované zvukové údaje.
Súbory MP3 musia byť vo formáte
MPEG 1 Audio Layer 3.
2)
Súbory s ochranou autorských práv
DRM (Digital Rights Management –
Správa digitálnych práv) sa v tomto
systéme nedajú prehrávať.
3) Iba zariadenie USB.
4)
Súbory JPEG musia byť kompatibilné
s formátom DCF pre obrázkové súbory.
(DCF „Design rule for Camera File
System“: obrazové normy pre digitálne
fotoaparáty regulované asociáciou Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).)
5)
Súbory MPEG4 musia byť nahraté
v súborovom formáte MP4. Podporujú
sa nasledujúce videokodeky a zvukové
kodeky:
 Videokodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC sa nepodporuje)
 Zvukový kodek: AAC-LC (HE-AAC sa
nepodporuje)
6)
Logický formát súborov a priečinkov na
diskoch CD-ROM definovaný
organizáciou ISO (International
Organization for Standardization).
Disky/súbory, ktoré sa nedajú
prehrávať

Nasledujúce disky sa nedajú prehrávať
 BD (Blu-ray Disc)
 CD-ROM nahraté vo formáte
PHOTO CD
7SK

8SK
 dátová časť disku CD-Extra alebo
Mixed CD*
 disk CD Graphics
 disky Super Audio CD
 DVD Audio
 DATA CD/DATA DVD vytvorené vo
formáte Packet Write
 DVD-RAM
 DATA CD/DATA DVD, ktoré neboli
správne finalizované
 DVD-R/-RW kompatibilné
s formátom CPRM (Content
Protection for Recordable Media),
ktoré boli nahraté v programoch
na jedno kopírovanie
 disk, ktorý má neštandardný tvar
(napríklad srdce, štvorec, hviezda)
 disk, na ktorom je prilepená lepiaca
páska, papier alebo nálepka
Nasledujúce súbory sa nedajú
prehrávať
 Súbor JPEG väčší ako 3 072 (šírka) ×
2 048 (výška) pixelov v normálnom
režime alebo väčší ako
3 300 000 pixelov v progresívnom
režime JPEG, ktorý sa používa
najmä na webových lokalitách na
internete.
 Videosúbory väčšie než 720 (šírka)
× 576 (výška) pixelov.
 Obrázkové súbory a videosúbory
s vysokým pomerom šírky k dĺžke.
 Súbor WMA vo formáte WMA DRM,
WMA Lossless alebo WMA PRO.
 Súbor AAC vo formáte AAC DRM
alebo AAC Lossless.
 Súbory AAC kódované so
vzorkovacou frekvenciou 96 kHz.
 Zašifrované súbory alebo súbory
chránené heslami.
 Súbory s ochranou autorských práv
DRM (Správa digitálnych práv).
 Zvukový súbor MP3 PRO možno
prehrať ako súbor MP3.
 Systém nemusí prehrať súbor Xvid,
pokiaľ bol skombinovaný z aspoň
dvoch súborov Xvid.
 Systém nedokáže prehrať niektoré
súbory Xvid dlhšie než 2 hodiny.
* Mixed CD: tento formát nahráva na
prvú stopu údaje a na druhú
a následné stopy v rámci relácie
nahráva zvuk (údaje disku AUDIO CD).
Poznámky k diskom CD-R/-RW
a DVD-R/-RW/+R/+RW


V niektorých prípadoch tento systém
nedokáže prehrať disky CD-R/-RW
a DVD-R/-RW/+R/+RW z dôvodu
kvality záznamu alebo fyzického
stavu disku, prípadne charakteristiky
nahrávacieho zariadenia
a autorského softvéru. Ďalšie
informácie nájdete v návode na
používanie nahrávacieho zariadenia.
Niektoré funkcie prehrávania
nemusia s niektorými diskami
DVD+R/+RW fungovať, a to ani
v prípade, ak boli správne
finalizované. V takom prípade
so pozrite disk pomocou funkcie
normálneho prehrávania.
Poznámky k diskom


Tento produkt je navrhnutý na
prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú
štandard pre kompaktné disky (CD).
Disky DualDisc a niektoré hudobné
disky kódované pomocou technológií
na ochranu autorských práv
nespĺňajú štandard CD. Tieto disky
preto nemusia byť kompatibilné
s týmto produktom.
Poznámka k diskom s viacerými
reláciami
Tento systém dokáže prehrávať
jednotlivé relácie na disku idúce za
sebou, pokiaľ sú nahraté v rovnakom
formáte ako prvá relácia. Prehrávanie
však nemožno zaručiť.
Poznámka k prehrávaniu diskov
DVD VIDEO a VIDEO CD
Niektoré funkcie prehrávania diskov
DVD VIDEO alebo VIDEO CD môžu byť
výrobcami softvéru zámerne
obmedzené. Preto niektoré funkcie
prehrávania nemusia byť k dispozícii.
Prečítajte si návod na používanie disku
DVD VIDEO alebo VIDEO CD.
Poznámky k prehrateľným
súborom







Spustenie prehrávania môže trvať
dlhšie v nasledujúcich prípadoch:
 disk DATA CD/DATA DVD/
zariadenie USB je nahraté so
zložitou stromovou štruktúrou,
 práve sa prehrali zvukové súbory,
obrázkové súbory alebo
videosúbory v inom priečinku.
Systém dokáže prehrať disk DATA
CD/DATA DVD alebo zariadenie USB
v nasledujúcich prípadoch:
 hĺbka najviac 8 priečinkov,
 najviac 300 priečinkov,
 najviac 999 súborov na disku,
 najviac 2 000 súborov v zariadení
USB,
 najviac 650 súborov v priečinku.
Tento počet sa môže líšiť v závislosti
od štruktúry súborov alebo
konfigurácie priečinkov.
Priečinky neobsahujúce zvukové
súbory, obrázkové súbory ani
videosúbory sa vynechajú.
Súbory prenesené pomocou
zariadenia, ako je napríklad počítač,
sa nemusia prehrávať v poradí,
v akom boli prenesené.
Poradie prehrávania sa nemusí
zachovať v závislosti od softvéru
použitého na vytvorenie zvukového
súboru, obrázkového súboru alebo
videosúboru.
Nemožno zaručiť kompatibilitu so
všetkými kódovacími/zapisovacími
programami, nahrávacími
zariadeniami a nahrávacími médiami
pre formát MP3/WMA/AAC/MPEG4/
Xvid.
V závislosti od súboru Xvid môže byť
obraz neostrý alebo zvuk môže
preskakovať.
USB pripojených k systému sú iba
hudba, fotografie a videá. Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie zariadenia USB.
 Po vložení zariadenia USB systém
načíta všetky súbory v zariadení USB.
Ak je v zariadení USB veľa priečinkov
alebo súborov, načítanie obsahu
zariadenia USB môže trvať dlho.
 Systém a zariadenie USB nepripájajte
prostredníctvom rozbočovača USB.
 V prípade niektorých pripojených
zariadení USB môže dochádzať
k oneskoreniu predtým, než systém
vykoná príslušnú operáciu.
 Poradie prehrávania systému sa
môže líšiť od poradia prehrávania
pripojeného zariadenia USB.
 Pred používaním zariadenia USB
skontrolujte, či v zariadení USB nie sú
žiadne súbory napadnuté vírusmi.
Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia USB
Na webových lokalitách nižšie nájdete
najnovšie informácie o kompatibilných
zariadeniach USB a BLUETOOTH.
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
<http://www.sony.eu/support>
Pre zákazníkov v ostatných krajinách
alebo oblastiach:
<http://www.sony-asia.com/support>
Poznámky k zariadeniam USB


Nie je zaručené, že tento systém
bude fungovať so všetkými
zariadeniami USB.
Hoci sú pre zariadenia USB
k dispozícii rôzne zložité funkcie,
prehrateľným obsahom zariadení
9SK
Popis častí a ovládacích prvkov
Horný panel
* Na tlačidle  sa nachádza hmatový bod. Pri ovládaní systému môžete tento bod
využiť na orientáciu.
** Nepozerajte sa priamo do časti, z ktorej vychádza svetlo, keď je zapnutá funkcia
Party Light (str. 46).
Poznámka
Pri stláčaní tlačidiel na systéme stláčajte časti tlačidiel s potlačou.
10SK
Predný panel
 (zastavenie)
Zastaví prehrávanie.
Dvomi stlačeniami môžete zrušiť
pokračovanie v prehrávaní.
 BLUETOOTH
Stlačením vyberte funkciu
BLUETOOTH.
PAIRING
Stlačením a podržaním aktivujete
spárovanie BLUETOOTH počas
zapnutej funkcie BLUETOOTH.
Indikátor BLUETOOTH (str. 35)
MEGA BASS (str. 40)
Indikátor MEGA BASS (str. 40)
 FUNCTION*
SOUND FIELD*
* Stlačte toto tlačidlo, otočením
gombíka MULTI CONTROL vyberte
požadovanú funkciu alebo
požadované zvukové pole a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
LIGHT MODE (str. 46)
ENTER
Slúži na zadávanie nastavení.
MULTI CONTROL
Slúži na výber funkcie FUNCTION,
SOUND FIELD alebo LIGHT MODE.
 Displej
** Nepozerajte sa priamo do časti,
z ktorej vychádza svetlo, keď je
zapnutá funkcia Party Light (str. 46).
  (zapnutie/pohotovostný
režim)
Slúži na zapnutie systému
alebo jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
  (prehrávanie)
Spustí prehrávanie.
Stlačte a podržte tlačidlo  na
systéme dlhšie ako 2 sekundy
a v systéme sa prehrá zabudovaná
zvuková ukážka. Stlačením tlačidla
 zastavíte ukážku.
 FOOTBALL (str. 40)
Opakovaným stláčaním tohto
tlačidla vyberte položku
„ON NARRATION“ alebo
„OFF NARRATION“.
PARTY LIGHT (str. 46)
PARTY CHAIN (str. 43, 44, 55)
 Party Light (str. 46)
Generuje svetlo na vytvorenie
atmosféry oslavy.
11SK
 Port (USB) 1 (PLAY)
Slúži na pripojenie voliteľného
zariadenia USB.
Port (USB) 2 (REC/PLAY)
Slúži na pripojenie a prenos do
voliteľného zariadenia USB.
REC TO USB
Slúži na prenos hudby do
voliteľného zariadenia USB
pripojeného do portu (USB) 2.
 Ovládač osvetlenia
Posúvaním ovládača osvetlenia
môžete zmeniť vzor diódy LED
(iba pre horné svetlo Party Light).
 GESTURE CONTROL
Ovláda operácie alebo efekty
použitím funkcie pohybových gest
v štyroch režimoch: PLAYBACK
(str. 12), DJ (str. 41), SAMPLER
(str. 41) a LIGHT (str. 46).
Stlačením tlačidla GESTURE ON/OFF
() zapnite funkciu pohybových
gest.
Rozsvieti sa indikátor GESTURE
CONTROL.
Opakovaným ťukaním na zónu
1 alebo 2 vyberte požadovaný
režim.
 Zásuvka MIC 1/2
Slúži na pripojenie mikrofónu.
VOCAL FADER (str. 45)
MIC ECHO (str. 45)
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Slúži na úpravu hlasitosti mikrofónu.
rozsah hlasitosti mikrofónu
Rozsvieti sa indikátor vybratého
režimu GESTURE CONTROL.
Keď je vybratý režim PLAYBACK,
môžete ovládať prehrávanie
disku, zariadenia USB a zariadenia
BLUETOOTH počas zapnutej funkcie
CD/DVD, USB alebo BLUETOOTH.
Vykonajte potiahnutie rukou cez
ovládač GESTURE CONTROL, a to
nasledovne.
Funkcia

+/– (výber priečinka)
Slúži na výber priečinka na dátovom
disku alebo v zariadení USB.
 / (prechod dozadu/
prechod dopredu)
(str. 19, 20, 22, 36)
Prechod
dozadu
(zo zóny 2 do zóny 1)
Prechod
dopredu
(zo zóny 1 do zóny 2)
Prehrávanie
(zo zóny 4 do zóny 3)
Zastavenie
(zo zóny 3 do zóny 4)
Zvýšenie
hlasitosti
(v smere hodinových
ručičiek)
 GESTURE ON/OFF (str. 12, 41, 46)
Slúži na zapnutie a vypnutie
funkcie pohybových gest.
Zníženie
hlasitosti
(proti smeru
hodinových ručičiek)

Dávajte pozor, aby sa pri vykonávaní
pohybu potiahnutím nedotýkala vaša
ruka ovládača GESTURE CONTROL.
TUNING +/– (str. 34)
(N-Mark) (str. 37)
 VOLUME +/–
Slúži na úpravu hlasitosti.
12SK
Potiahnite v tomto
smere
Poznámka
Stlačením tlačidla GESTURE ON/OFF
() vypnete funkciu pohybových
gest.
Indikátor GESTURE CONTROL
zhasne.
 Indikátor režimu GESTURE
CONTROL
Rozsvieti sa podľa vybratého režimu.
 Diskový zásobník
  (otvorenie/zavretie)
Slúži na zasunutie alebo vysunutie
disku.
 Snímač diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač
 DISPLAY (str. 17, 27, 34, 36)
DISPLAY (str. 24, 26)
SLEEP (str. 46)
TIMER MENU (str. 17, 47)
 (zapnutie/pohotovostný
režim)
Slúži na zapnutie systému
alebo jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
 PARTY LIGHT (str. 46)
LIGHT MODE (str. 46)
PLAY MODE (str. 22, 24, 31)
REPEAT/FM MODE (str. 24, 34)
 Tlačidlá SOUND FIELD (str. 40)
MUSIC, VIDEO, FOOTBALL
 Číselné tlačidlá
Slúžia na výber stopy, kapitoly
alebo súboru.
Slúžia na naladenie alebo
predvolenie rozhlasovej stanice.
Slúžia na zadanie hesla.
SUBTITLE (str. 21)
AUDIO (str. 21, 26)
ANGLE (str. 21)
SETUP (str. 17, 25, 27, 56)
MEDIA MODE (str. 18, 19, 23, 33)
CLEAR (str. 20, 24)
VOCAL FADER (str. 45)
MIC ECHO (str. 45)
SCORE (str. 45)
Poznámky
 Číselné tlačidlo 2/tlačidlá AUDIO,
 + a  obsahujú hmatový bod.
Pri ovládaní systému môžete tento
bod využiť na orientáciu.
 Ak chcete použiť funkciu tlačidla
vytlačenú ružovou farbou, pred
stlačením tlačidla stlačte a podržte
tlačidlo SHIFT ().
+/– (výber priečinka)
Slúži na výber priečinka
na dátovom disku alebo
v zariadení USB.
KEY CONTROL / (str. 45)
13SK
 DVD TOP MENU
Slúži na zobrazenie titulu DVD na
obrazovke televízora.
DVD/TUNER MENU (str. 19, 21, 35)
RETURN (str. 20, 24)
OPTIONS
Slúži na zobrazenie ponuky
možností alebo jej zatvorenie.
/ / /
Slúži na výber položiek ponuky.
Slúži na zadávanie nastavení.
 MEGA BASS (str. 40)
FUNCTION +/–
Slúži na výber funkcie.
SEARCH (str. 19, 20, 23)
SHIFT
Stlačením a podržaním aktivujete
funkciu tlačidiel vytlačenú
ružovou farbou.
 +/–
Slúži na úpravu hlasitosti.
 / (rýchle posúvanie
dozadu/rýchle posúvanie
dopredu) (str. 20, 36)
/
(str. 20)
Slúži na spomalené prehrávanie.
TUNING +/– (str. 34)
 (prehrávanie)
Spustí prehrávanie.
/ (prechod dozadu/
prechod dopredu) (str. 19, 20,
22, 36)
PRESET +/– (str. 35)
 (pozastavenie) (str. 18, 20, 36)
 (zastavenie)
Zastaví prehrávanie.
Dvomi stlačeniami môžete zrušiť
pokračovanie v prehrávaní.
Slúži na zastavenie zabudovanej
zvukovej ukážky.
14SK
Úvodné informácie
Bezpečné zapojenie systému
Úvodné informácie
obrazový kábel
(nie je súčasťou
dodávky)
zvukový kábel
(nie je súčasťou
dodávky)
Drôtovú anténu FM
natiahnite vodorovne.
do nástennej elektrickej
zásuvky
 Zásuvka VIDEO OUT
Pomocou obrazového kábla (nie je
súčasťou dodávky) pripojte k zásuvke
obrazového vstupu televízora alebo
projektora.
Poznámka
Nepripájajte tento systém k televízoru cez
videoprehrávač.
 Zvuk
Pomocou zvukového kábla (nie je
súčasťou dodávky) vytvorte niektoré
z nasledujúcich pripojení:
 Zásuvky AUDIO OUT/PARTY
CHAIN OUT L/R
 Pripojte k zásuvkám zvukových
vstupov voliteľného zariadenia.
 Pripojte k inému zvukového
systému na používanie funkcie
Party Chain (str. 42).
 AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN
Zásuvky L/R
 Pripojte k zásuvkám zvukových
výstupov televízora alebo
audiovizuálneho zariadenia.
Zvuk sa reprodukuje
prostredníctvom tohto systému.
 Pripojte k inému zvukového
systému na používanie funkcie
Party Chain (str. 42).
15SK
 Zásuvky AUDIO IN 2 L/R
Pripojte k zásuvkám zvukových
výstupov počítača alebo herného
zariadenia. Zvuk sa reprodukuje
prostredníctvom tohto systému.
 Anténa
Pri nastavovaní antény vyberte také
umiestnenie a smerovanie, aby ste
dosiahli dobrý príjem.
Anténu umiestnite ďalej od sieťovej
šnúry (napájacieho kábla) a kábla USB,
aby sa zabránilo indukovanému šumu.
 Napájanie
Pripojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
(súčasť dodávky) k systému a potom ju
zapojte do nástennej elektrickej
zásuvky.
Poznámky
 Ak sieťová zástrčka systému nepasuje
do nástennej elektrickej zásuvky,
pripojte dodaný adaptér sieťovej
zástrčky (platí iba pre modely vybavené
adaptérom sieťovej zástrčky).
 Na displeji sa zobrazí ukážka. Stlačením
tlačidla  zapnite systém a ukážka sa
automaticky ukončí.
Vloženie batérií
Inštalácia pomocou
sprievodcu QUICK setup
Pred použitím systému môžete vykonať
minimálne základné nastavenia
v sprievodcovi QUICK setup.
1
Zapnite televízor a vyberte
obrazový vstup.
2 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
FUNCTION +/– vyberte položku
„DVD/CD“, „USB 1“ alebo „USB 2“.
V dolnej časti obrazovky televízora
sa zobrazí sprievodná správa
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
(Stlačením tlačidla ENTER spustite
sprievodcu QUICK SETUP.).
4 Stlačte tlačidlo
bez vloženého
disku alebo pripojeného
zariadenia USB.
Na obrazovke televízora sa zobrazí
ponuka [LANGUAGE SETUP]
(NASTAVENIE JAZYKA). Zobrazené
položky sa môžu líšiť v závislosti
od krajiny alebo oblasti.
Vložte dve dodané batérie typu
R03 (veľkosť AA) tak, aby ich polarity
zodpovedali obrázku nižšie.
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Poznámky
 Nepoužívajte staré batérie spoločne
s novými ani batérie rôznych typov.
 Ak diaľkový ovládač dlhý čas
nepoužívate, vyberte z neho batérie,
aby sa v dôsledku ich vytečenia
nepoškodil a neskorodoval.
16SK
/ vyberte jazyk a potom
stlačte tlačidlo
.
Na obrazovke televízora sa zobrazí
ponuka [VIDEO SETUP]
(NASTAVENIE OBRAZU).
6 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte nastavenie, ktoré sa
zhoduje s typom vášho televízora,
a potom stlačte tlačidlo
.
Po zobrazení hlásenia [QUICK SETUP
is complete.] (Sprievodca QUICK
SETUP je dokončený.) na obrazovke
televízora je systém pripravený na
prehrávanie.
Manuálna zmena nastavenia
Pozrite si časť „Používanie ponuky
nastavení“ (strana 27).
Stlačte tlačidlo SETUP.
Poznámka
Pri prvom zapnutí systému alebo po
vykonaní postupu „RESET“ (str. 56) sa
zobrazí sprievodná správa.
Zmena systému farieb
(okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
Nastavte systém farieb na PAL alebo
NTSC v závislosti od systému farieb
vášho televízora.
Pri každom vykonaní postupu
uvedeného nižšie sa systém
farieb zmení nasledovne:
NTSC  PAL
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na systéme.
1
Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2 Stlačte tlačidlo FUNCTION, otočením
gombíka MULTI CONTROL vyberte
položku „DVD/CD“ a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
3 Stlačte a podržte tlačidlá ENTER
V režime úspory energie nemôžete
nastaviť hodiny.
1
Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a potom stlačte tlačidlo TIMER
MENU.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„PLAY SET“. Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte položku
„CLOCK“ a potom stlačte tlačidlo
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ nastavte hodiny a potom
stlačte tlačidlo
.
Úvodné informácie
Ukončenie sprievodcu QUICK
setup
Nastavenie hodín
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ nastavte minúty a potom
stlačte tlačidlo
.
Zmena režimu zobrazenia
Opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY pri vypnutom systéme.
Ukážka
Spustí sa ukážka.
Žiadne zobrazenie (režim úspory
energie)
Displej sa vypne, aby sa šetrila energia.
Časovač a hodiny budú naďalej aktívne.
Hodiny
Na niekoľko sekúnd sa zobrazia hodiny
a potom sa aktivuje režim úspory
energie.
a MIC ECHO na viac než 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„NTSC“ alebo „PAL“.
17SK
Prehrávanie z disku/
zo zariadenia USB
V prípade funkcie USB:
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB) 1 alebo (USB) 2.
zariadenie
USB
Základné prehrávanie
1
Opakovaným stláčaním tlačidiel
FUNCTION +/– vyberte položku
„DVD/CD“, „USB 1“ alebo „USB 2“.
Môžete použiť aj tlačidlá na
systéme. Stlačte tlačidlo FUNCTION,
potom otočením gombíka
MULTI CONTROL vyberte položku
„DVD/CD“, „USB 1“ alebo „USB 2“
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2 V prípade funkcie DVD/CD:
Stlačením tlačidla  na systéme
otvorte diskový zásobník a vložte
disk s označením smerom nahor.
Keď prehrávate
disk s priemerom
8 cm, napríklad
CD singel,
vložte ho do
vnútorného
kruhu zásobníka.
Opätovným stlačením tlačidla  na
systéme zavrite diskový zásobník.
Diskový zásobník nezatvárajte
nasilu, pretože to môže spôsobiť
poruchu.
18SK
Poznámky
 S týmto systémom môžete použiť
iPhone/iPod iba prostredníctvom
pripojenia BLUETOOTH.
 Ak zariadenie USB nemožno zapojiť
do portu (USB), môžete na
pripojenie zariadenia USB k systému
použiť adaptér USB (nie je súčasťou
dodávky).
3 (iba
)
Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte požadované
médium ([MUSIC] (HUDBA)/
[VIDEO]/[PHOTO] (FOTOGRAFIA)).
4 Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
Funkcia
Stlačte
Zastavenie
prehrávania

Pozastavenie
prehrávania

Pokračovanie
v prehrávaní
alebo návrat
k normálnemu
prehrávaniu

Zrušenie bodu
pokračovania
v prehrávaní
 dvakrát
Funkcia
Stlačte
4
Stlačením tlačidla
zoznam súborov.
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný súbor
a potom stlačte tlačidlo
.
 alebo  počas
Výber stopy,
súboru, kapitoly prehrávania.
Prípadne stlačte a podržte
alebo scény
tlačidlo SHIFT, potom
stlačte číselné tlačidlá
a nakoniec stlačte
tlačidlo
.
(Operáciu môže zakázať
disk alebo zariadenie USB.)
Výber pamäte USB
1
2
3
Prehrávanie od konkrétneho
obrázkového súboru (prezentácia)
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte položku
[PHOTO] (FOTOGRAFIA).
2
Stlačte tlačidlo DVD/TUNER MENU.
Na obrazovke televízora sa zobrazia
miniatúry fotografií z prvých
16 súborov JPEG vo vybratom
priečinku.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „MEM SEL“
a potom stlačte tlačidlo
.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú pamäť
a potom stlačte tlačidlo
.
Ak chcete zatvoriť ponuku možností,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
Prehrávanie z disku/zo zariadenia
Ak má zariadenie USB vnútornú pamäť
a pamäťovú kartu, môžete si vybrať,
ktorá pamäť sa bude používať ako
zdroj prehrávania alebo cieľ prenosu.
Pamäť vyberte ešte pred spustením
prehrávania alebo prenosu.
zobrazte
Prehrávanie od konkrétneho
zvukového súboru alebo
videosúboru
1
Opakovaným stláčaním tlačidiel
MEDIA MODE vyberte položku
[MUSIC] (HUDBA) alebo [VIDEO].
2
Stlačením tlačidla SEARCH zobrazte
zoznam priečinkov.
Ak vybratý priečinok obsahuje viac
než 16 súborov JPEG, vpravo sa
zobrazí posúvač.
3
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ / / vyberte požadovaný
súbor a potom stlačte tlačidlo .
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný priečinok.
19SK
Ďalšie funkcie
prehrávania
V závislosti od typu disku alebo súboru
táto funkcia nemusí fungovať.
Funkcia
20SK

 alebo 
Zobrazenie
nasledujúcej alebo
predchádzajúcej
fotografie počas
prezentácie
SEARCH. Opätovným
stlačením tohto tlačidla
môžete vypnúť
zobrazenie zoznamu
priečinkov alebo
zoznamu súborov.
Rýchle vyhľadanie
požadovaného
bodu rýchlym
posúvaním
dopredu alebo
dozadu (Lock
Search)
 alebo  počas
prehrávania. Každým
stlačením tlačidla sa
zmení rýchlosť
prehrávania.
Prehrávanie po
jednotlivých
snímkach (Slowmotion Play)
 a potom stlačte
tlačidlo
alebo
Pri každom stlačení
tlačidla
alebo
sa zmení rýchlosť
prehrávania.
Zobrazenie
fotografií
v zobrazení
miniatúr
DVD/TUNER MENU
/
/ počas zobrazenia
fotografie. Stlačením
tlačidla CLEAR sa vrátite do
pôvodného zobrazenia.
Vyhľadanie konkrétnej stopy
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT,
stláčaním číselných tlačidiel vyberte
stopu, ktorú chcete prehrať, a potom
stlačte tlačidlo
.
RETURN
Návrat do
zoznamu
priečinkov pri
zobrazení
zoznamu súborov
Vyhľadávanie pomocou tlačidla
SEARCH
1
Stlačením tlačidla SEARCH zobrazte
zoznam stôp.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte stopy, ktoré chcete
prehrať, a potom stlačte tlačidlo
.
.
Navigácia
v zobrazení
miniatúr
/
Zobrazenie jednej
fotografie
v zobrazení miniatúr.
Spustenie
prezentácie
fotografií
Stlačte
Zastavenie
prezentácie
fotografií
Otočenie
fotografie
o 90 stupňov
Stlačte
Zobrazenie
DVD/TUNER MENU
ponuky disku DVD
Zobrazenie
zoznamu
priečinkov alebo
zoznamu súborov
Funkcia
/
. Môžete zmeniť
interval prezentácie
(str. 29) a pridať efekty
do prezentácie (str. 29).
Vyhľadanie konkrétneho
titulu/kapitoly/scény/
stopy/registra
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
SEARCH počas prehrávania
vyberte režim vyhľadávania.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT,
stláčaním číselných tlačidiel zadajte
požadované číslo titulu, kapitoly,
scény, stopy alebo registra a potom
stlačte tlačidlo
.
Spustí sa prehrávanie.
Poznámky
Zobrazenie titulkov
 V prípade disku VIDEO CD s funkciou
prehrávania v režime PBC môžete
stlačením tlačidla SEARCH vyhľadať
scénu.
 V prípade disku VIDEO CD bez funkcie
prehrávania v režime PBC môžete
stlačením tlačidla SEARCH vyhľadať
stopu a register.
Opakovaným stláčaním tlačidla
SUBTITLE počas prehrávania vyberte
požadovaný jazyk titulkov alebo
vypnite titulky.
Vyhľadávanie pomocou
časového kódu
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
SEARCH počas prehrávania vyberte
režim vyhľadávania času.
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT,
stláčaním číselných tlačidiel
zadajte časový kód a potom
stlačte tlačidlo
.
Príklad: ak chcete vyhľadať scénu
v čase 2 hodiny, 10 minút
a 20 sekúnd, stlačte a podržte
tlačidlo SHIFT a potom stlačte
tlačidlá 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Stlačením tlačidla CLEAR môžete
zrušiť číslo.
Vyhľadávanie pomocou ponuky
disku DVD
1
2
Stlačte tlačidlo DVD/TUNER MENU.
Stlačte tlačidlo / / / alebo
stlačte a podržte tlačidlo SHIFT,
stláčaním číselných tlačidiel vyberte
titul alebo položku, ktorú chcete
prehrať, a potom stlačte tlačidlo
.
Zmena uhlov
Opakovaným stláčaním tlačidla
ANGLE počas prehrávania vyberte
požadovaný uhol.
Opakovaným stláčaním tlačidla
AUDIO počas prehrávania vyberte
požadovaný formát alebo režim zvuku.
DVD VIDEO
Ak zdroj obsahuje viacero formátov
zvuku alebo zvuk vo viacerých
jazykoch, môžete prepínať formát
alebo jazyk zvuku.
Keď sa zobrazia 4 číslice, označujú
kód jazyka. V časti „Zoznam kódov
jazykov“ (strana 62) si overte, ktorý
jazyk tento kód predstavuje. Keď je
rovnaký jazyk zobrazený dvakrát alebo
viackrát, disk DVD VIDEO je nahratý vo
viacerých formátoch zvuku.
Prehrávanie z disku/zo zariadenia
1
Zmena jazyka/zvuku
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (súbor MP3) alebo
zariadenie USB (zvukový súbor)
Môžete zmeniť zvukovú stopu.
 [STEREO]: stereofónny zvuk.
 [1/L]/[2/R]: monofónny zvuk
ľavého alebo pravého kanála.
SUPER VIDEO CD

[1:STEREO]: stereofónny zvuk
zvukovej stopy č. 1.
 [1:1/L]/[1:2/R]: monofónny zvuk
ľavého alebo pravého kanála
zvukovej stopy č. 1.
 [2:STEREO]: stereofónny zvuk
zvukovej stopy č. 2.
21SK

[2:1/L]/[2:2/R]: monofónny zvuk
ľavého alebo pravého kanála
zvukovej stopy č. 2.
Prehrávanie disku VIDEO
CD s funkciami PBC
Pomocou ponuky PBC (Playback
Control) môžete využívať interaktívny
softvér na disku VIDEO CD.
1
Stlačením tlačidla  môžete
prehrať disk VIDEO CD v režime PBC.
Na obrazovke televízora sa zobrazí
ponuka PBC.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT,
stláčaním číselných tlačidiel
vyberte požadované číslo položky
a potom stlačte tlačidlo
.
3 Pokračujte v prehrávaní podľa
Pokračovanie v prehrávaní
viacerých diskov
Tento systém umožňuje uložiť body
pokračovania v prehrávaní pre až
6 diskov a keď znova vložíte rovnaký disk,
bude sa pokračovať v jeho prehrávaní.
Ak uložíte bod pokračovania v prehrávaní
pre 7. disk, odstráni sa bod pokračovania
v prehrávaní prvého disku.
Ak chcete aktivovať túto funkciu,
nastavte položku [MULTI-DISC RESUME]
(POKRAČOVANIE V PREHRÁVANÍ
VIACERÝCH DISKOV) v ponuke [SYSTEM
SETUP] (NASTAVENIE SYSTÉMU) na
hodnotu [ON] (ZAPNUTÉ) (str. 30).
Poznámka
Ak chcete prehrávať od začiatku disku,
dvakrát stlačte tlačidlo  a potom
stlačte tlačidlo .
pokynov v ponuke.
Poznámka
Keď aktivujete opakované prehrávanie,
prehrávanie v režime PBC sa zruší.
Používanie režimu
prehrávania
Zrušenie prehrávania
v režime PBC
1
2
Stlačte tlačidlo  alebo  alebo
stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a potom stláčaním číselných
tlačidiel vyberte stopu, keď je
zastavené prehrávanie.
Stlačte tlačidlo  alebo
.
Prehrávanie sa spustí od vybratej
stopy.
Návrat k prehrávaniu
v režime PBC
Dvakrát stlačte tlačidlo  a potom
stlačte tlačidlo .
22SK
Prehrávanie v pôvodnom
poradí (Normal Play)
Keď je zastavené prehrávanie,
opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE.
 Pri prehrávaní disku
[DISC]: prehrá disk.
[FOLDER]*: prehrá všetky
kompatibilné súbory v priečinku
na disku.


* Nedá sa vybrať pre AUDIO CD.
 Pri prehrávaní zariadenia USB
 [ALL USB DEVICES]: prehrá všetky
zariadenia USB.


[ONE USB DEVICE]: prehrá
zariadenie USB.
[FOLDER]: prehrá všetky
kompatibilné súbory v priečinku
v zariadení USB.
Prehrávanie v náhodnom
poradí (Shuffle Play)
 Pri prehrávaní disku
 [DISC (SHUFFLE)]: prehráva
v náhodnom poradí všetky
zvukové súbory na disku.
 [FOLDER (SHUFFLE)]*: prehráva
v náhodnom poradí všetky zvukové
súbory v priečinku na disku.
* Nedá sa vybrať pre AUDIO CD.
 Pri prehrávaní zariadenia USB
 [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]:
prehráva v náhodnom poradí
všetky zvukové súbory vo všetkých
zariadeniach USB.
 [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
prehráva v náhodnom poradí všetky
zvukové súbory v zariadení USB.
 [FOLDER (SHUFFLE)]: prehráva
v náhodnom poradí všetky
kompatibilné súbory v priečinku
v zariadení USB.
Poznámky
 Prehrávanie v náhodnom poradí sa
nedá vykonať pre obrázkové súbory
a videosúbory.
 Prehrávanie v náhodnom poradí sa
zruší, keď:
 vypnete systém.
 otvoríte diskový zásobník.
 vykonáte prenos pomocou funkcie
USB TRANSFER (okrem funkcie
REC1 Transfer).
 prenesiete hudbu z disku do
zariadenia USB (okrem funkcie
REC1 Transfer).
Vytvorenie vlastného
programu (Program Play)
Môžete vytvoriť program obsahujúci
až 25 stôp v požadovanom poradí
prehrávania.
Môžete naprogramovať iba zvukové
stopy/súbory z aktuálneho disku alebo
zariadenia USB 1.
1
Opakovaným stláčaním tlačidiel
FUNCTION +/– vyberte položku
„DVD/CD“ alebo „USB 1“.
2(
iba
)
Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte položku
[MUSIC] (HUDBA).
3 Keď je zastavené prehrávanie,
opakovaným stláčaním tlačidla
PLAY MODE vyberte položku
[PROGRAM] (NAPROGRAMOVANÉ).
Prehrávanie z disku/zo zariadenia
Keď je zastavené prehrávanie,
opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE.
 zmeníte režim MEDIA MODE.
 zmeníte vybratú pamäť USB.
 Prehrávanie v náhodnom poradí sa
môže zrušiť, keď vyberiete priečinok
alebo stopu na prehrávanie.
4 Stlačte tlačidlo SEARCH.
Na obrazovke televízora sa
zobrazí zoznam priečinkov alebo
zoznam stôp.
5(
iba
)
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný
priečinok a potom stlačte
tlačidlo
.
Na obrazovke televízora sa zobrazí
zoznam súborov.
6 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú stopu
alebo požadovaný súbor a potom
stlačte tlačidlo
.
23SK
Vľavo od vybratej stopy alebo
vybratého súboru sa zobrazí číslo
kroku programu.
7 Ak chcete naprogramovať ďalšie
stopy alebo súbory v rovnakom
priečinku, zopakujte krok 6.
Ak chcete naprogramovať súbory
z iných priečinkov, stlačením
tlačidla RETURN sa vráťte do
zoznamu priečinkov a zopakujte
kroky 5 a 6.
8 Stlačením tlačidla  spustite
naprogramované prehrávanie.
Na obrazovke televízora sa zobrazí
naprogramovaný zoznam.
Keď sa naprogramované
prehrávanie skončí, stlačením
tlačidla  môžete znova spustiť
rovnaký program.
Odstránenie naprogramovaného
kroku
vykonať pre obrázkové súbory
a videosúbory.
 Naprogramované prehrávanie sa zruší,
keď:
 otvoríte diskový zásobník.
 zmeníte režim MEDIA MODE.
 zmeníte vybratú pamäť USB.
 (iba funkciaDVD/CD) Naprogramovaný
zoznam sa po otvorení diskového
zásobníka vymaže.
 (iba funkcia USB) Naprogramovaný
zoznam sa vymaže, keď:
 vykonáte operáciu vymazania.
 odpojíte zariadenie USB.
 zmeníte vybratú pamäť USB.
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a potom
opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY.
Opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT.
V závislosti od typu disku alebo súboru
nemusia byť niektoré nastavenia
k dispozícii.
 [OFF]: neprehráva sa opakovane.
 [ALL]: opakuje sa prehrávanie
všetkých stôp alebo súborov vo
vybratom režime prehrávania.
 [DISC]: opakuje sa prehrávanie
všetkého obsahu (iba DVD VIDEO
a VIDEO CD).
 [TITLE]: opakuje sa prehrávanie
aktuálneho titulu (iba DVD VIDEO).
 [CHAPTER]: opakuje sa prehrávanie
aktuálnej kapitoly (iba DVD VIDEO).
 [TRACK]: opakuje sa prehrávanie
aktuálnej stopy.
 [FILE]: opakuje sa prehrávanie
aktuálneho videosúboru.
Zrušenie programovaného
prehrávania
Zrušenie opakovaného
prehrávania
Keď je zastavené prehrávanie,
opakovaným stláčaním tlačidla
PLAY MODE môžete vyberať iné
režimy prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidla
REPEAT vyberte položku [OFF]
(VYPNUTÉ).
1
Použite rovnaký postup ako v kroku
číslo 4 a 5 v časti „Vytvorenie
vlastného programu“.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte stopu alebo súbor
na odstránenie a potom stlačte
tlačidlo
.
Číslo kroku programu zmizne.
Odstránenie posledného kroku
z naprogramovaného zoznamu
Stlačte tlačidlo CLEAR.
Zobrazenie naprogramovaného
zoznamu
24SK
Poznámky
 Naprogramované prehrávanie sa nedá
Poznámky
 Keď je režim Repeat Play nastavený
Obmedzenie
prehrávania disku
(Parental Control)
Prehrávanie diskov DVD VIDEO môžete
obmedziť podľa predvolenej úrovne.
Scény sa môžu vynechať alebo
nahradiť inými scénami.
1
Keď je zastavené prehrávanie,
stlačte tlačidlo SETUP.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [PARENTAL
CONTROL] (RODIČOVSKÁ
KONTROLA) a potom stlačte
tlačidlo
.
4 Pomocou číselných tlačidiel
zadajte alebo znova zadajte
štvorciferné heslo a potom
stlačte tlačidlo
.
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku
[STANDARD] (ŠTANDARDNÁ)
a potom stlačte tlačidlo
.
6 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte ako úroveň
obmedzenia prehrávania niektorú
geografickú oblasť a potom
stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa táto oblasť.
Keď vyberiete možnosť [OTHERS ]
(INÁ), pomocou číselných tlačidiel
zadajte kód požadovanej
geografickej oblasti v súlade
s časťou „Zoznam kódov oblastí
funkcie rodičovskej ochrany“ na
strane 63.
Prehrávanie z disku/zo zariadenia
na hodnotu [ALL] (VŠETKO) alebo
[DISC] (DISK), na displeji sa rozsvieti
indikátor „ “.
 Keď je režim Repeat Play nastavený
na hodnotu [TITLE] (TITUL), [CHAPTER]
(KAPITOLA), [TRACK] (STOPA) alebo
[FILE] (SÚBOR), na displeji sa rozsvieti
indikátor „
“.
 Opakované prehrávanie nemôžete
vykonávať pre disk VIDEO CD počas
prehrávania v režime PBC.
 Možnosť vykonávať opakované
prehrávanie je závislá od toho, či to
podporuje disk DVD VIDEO.
 Opakované prehrávanie sa zruší, keď:
 otvoríte diskový zásobník.
 vypnete systém (iba DVD VIDEO
a VIDEO CD).
 zmeníte funkciu (iba DVD VIDEO
a VIDEO CD).
 vykonáte prenos pomocou funkcie
USB TRANSFER (okrem funkcie
REC1 Transfer).
 prenesiete hudbu z disku do
zariadenia USB (okrem funkcie
REC1 Transfer).
 zmeníte režim MEDIA MODE.
 zmeníte vybratú pamäť USB.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
7 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [LEVEL]
(ÚROVEŇ) a potom stlačte
tlačidlo
.
8 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú úroveň
a potom stlačte tlačidlo
.
Čím je hodnota nižšia, tým
prísnejšie je obmedzenie.
Vypnutie funkcie PARENTAL
CONTROL
V kroku 8 nastavte položku [LEVEL]
(ÚROVEŇ) na hodnotu [OFF] (VYPNUTÉ).
/ vyberte položku [SYSTEM
SETUP] (NASTAVENIE SYSTÉMU)
a potom stlačte tlačidlo
.
25SK
Prehrávanie disku s nastavenou
funkciou PARENTAL CONTROL
1
Vložte disk a stlačte tlačidlo .
Na obrazovke televízora sa zobrazí
pole na zadanie hesla.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
štvorciferné heslo a potom stlačte
tlačidlo
.
Systém spustí prehrávanie.
Ak zabudnete heslo
Vyberte disk a zopakujte kroky 1 až
3 uvedené v časti „Obmedzenie
prehrávania disku (Parental Control)“
(strana 25). Pomocou číselných
tlačidiel zadajte heslo „199703“
a potom stlačte tlačidlo
. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke a zadajte
nové štvorciferné heslo. Potom znova
vložte disk a stlačte tlačidlo . Musíte
znova zadať svoje nové heslo.
Zobrazenie informácií
o disku alebo
zariadení USB
 Informácie o prehrávaní
Informácie o dobe prehrávania,
zostávajúcej dobe a dátume1).
 Bitová rýchlosť
 Typ súboru
 Stav prehrávania
 Názov titulu2)/stopy/súboru3)
 Názov albumu2)/priečinka3)/
číslo kapitoly/registra
 Meno interpreta2)3)
Zobrazuje sa pri prehrávaní
zvukového súboru.
1)
Informácie o dátume sa zobrazujú,
keď súbor JPEG obsahuje zaznamenané
informácie formátu Exif (Exchangeable
Image File Format). Exif je formát
fotografií snímaných digitálnymi
fotoaparátmi definovaný asociáciou
Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
2)
Ak zvukový súbor obsahuje značku ID3,
systém zobrazí názov albumu/názov
titulu/meno interpreta z informácií
obsiahnutých v tejto značke ID3.
Systém podporuje značky ID3 verzií 1.0/
1.1/2.2/2.3.
3)
Ak súbor alebo priečinok obsahuje
znaky, ktoré sa nedajú zobraziť,
tieto znaky sa zobrazia ako „_“.
Poznámky
Informácie na obrazovke
televízora
Počas prehrávania stlačte a podržte
tlačidlo SHIFT a potom opakovane
stláčajte tlačidlo
DISPLAY.
 V závislosti od prehrávaného zdroja:
 niektoré informácie sa nemusia
zobraziť.
 niektoré znaky sa nedajú zobraziť.
 V závislosti od režimu prehrávania
sa zobrazené informácie môžu líšiť.
Zobrazenie informácií o zvuku
(iba DVD VIDEO a videosúbory)
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo AUDIO.
26SK
Informácie na displeji
Opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY pri zapnutom systéme.
Informácie môžete zobraziť
nasledovne:
 doba prehrávania, zostávajúca doba
stopy, titul, kapitola,
 číslo scény,
 názov súboru, názov priečinka,
 informácie o titule, interpretovi
a albume.
názov disku alebo názov stopy.
 Doba prehrávania súborov MP3
a videosúborov sa nemusí zobrazovať
správne.
 Uplynutá doba prehrávania zvukového
súboru kódovaného pomocou formátu
VBR (variabilná bitová rýchlosť) sa
nezobrazuje správne.
Používanie ponuky
nastavení
Môžete vykonávať rôzne úpravy
položiek, napríklad obrazu a zvuku.
Zobrazené položky sa môžu
v jednotlivých krajinách alebo
oblastiach líšiť.
Poznámka
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú položku
a potom stlačte tlačidlo
.
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo
.
Nastavenie sa vyberie a proces
nastavenia sa dokončí.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo SETUP.
Nastavenie jazyka –
[LANGUAGE SETUP]
(NASTAVENIE JAZYKA)
[OSD]
Slúži na výber jazyka ponuky na
obrazovke.
[MENU]
Slúži na výber jazyka ponuky disku DVD.
[AUDIO]
Nastavenia prehrávania uložené na disku
sú nadradené nad nastaveniami
v ponuke nastavení. Z tohto dôvodu sa
niektoré možnosti ponuky nastavení
nemusia použiť.
Slúži na prepínanie jazyka zvukovej stopy.
Po výbere možnosti [ORIGINAL]
(PÔVODNÝ) sa vyberie jazyk, ktorý je
na disku nastavený ako primárny.
1
[SUBTITLE]
Keď je zastavené prehrávanie,
stlačte tlačidlo SETUP.
Na obrazovke televízora sa zobrazí
ponuka nastavení.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku
[LANGUAGE SETUP] (NASTAVENIE
Prehrávanie z disku/zo zariadenia
Poznámky
 V závislosti od textu sa nemusí zobraziť
JAZYKA), [VIDEO SETUP]
(NASTAVENIE OBRAZU), [AUDIO
SETUP] (NASTAVENIE ZVUKU)
alebo [SYSTEM SETUP]
(NASTAVENIE SYSTÉMU)
a potom stlačte tlačidlo
.
Slúži na prepínanie jazyka titulkov
nahratých na disku DVD VIDEO.
Po výbere možnosti [AUDIO FOLLOW]
(PODĽA ZVUKU) sa jazyk titulkov mení
v závislosti od jazyka vybratého pre
zvukovú stopu.
27SK
Poznámka
na celej obrazovke s orezanými
bočnými stranami.
Ak v ponuke [MENU] (PONUKA), [AUDIO]
(ZVUK) a [SUBTITLE] (TITULKY) vyberiete
možnosť [OTHERS ] (INÝ), pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód jazyka
podľa časti „Zoznam kódov jazykov“
(strana 62).
Nastavenie obrazovky
televízora – [VIDEO
SETUP] (NASTAVENIE
OBRAZU)
[TV TYPE]
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď
pripojíte širokouhlý televízor alebo
televízor s funkciou širokouhlého
režimu.
[4:3 LETTER BOX]: Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor
s pomerom strán 4:3 bez funkcie
širokouhlého režimu. Toto nastavenie
slúži na zobrazenie obrazu s čiernymi
okrajmi v hornej a dolnej časti.
[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
(okrem modelov pre Latinskú Ameriku,
Európu a Rusko)
Slúži na výber systému farieb (PAL
alebo NTSC).
[AUTO]: Slúži na výstup videosignálov
v závislosti od systému farieb, ktorý
používa disk. Toto nastavenie vyberte,
ak televízor používa systém DUAL.
[PAL]: Slúži na výstup videosignálov
v systéme PAL.
[NTSC]: Slúži na výstup videosignálov
v systéme NTSC.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Zmena systému farieb (okrem
modelov pre Latinskú Ameriku, Európu
a Rusko)“ (strana 17).
[BLACK LEVEL]
(iba modely pre Latinskú Ameriku)
Slúži na výber úrovne čiernej farby
(úroveň nastavenia) pre videosignály
vo výstupnej zásuvke VIDEO OUT.
[ON]: Nastaví úroveň čiernej farby pre
výstupný signál na štandardnú úroveň.
[OFF]: Zníži štandardnú úroveň čiernej
farby. Túto možnosť použite v prípade,
ak je obraz príliš biely.
[PAUSE MODE]
[4:3 PAN SCAN]: Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor
s pomerom strán 4:3 bez funkcie
širokouhlého režimu. Toto nastavenie
slúži na zobrazenie celej výšky obrazu
28SK
[AUTO]: Obraz vrátane objektov, ktoré
sa dynamicky pohybujú, sa prenáša
na výstup bez chvenia. Pri bežných
podmienkach vyberte toto nastavenie.
[FRAME]: Obraz vrátane objektov,
ktoré sa nepohybujú dynamicky,
sa prenáša na výstup vo vysokom
rozlíšení.
[PHOTO EFFECT] (EFEKT FOTOGRAFIÍ)
[PHOTO INTERVAL] (INTERVAL
FOTOGRAFIÍ)
(iba súbory JPEG)
[NORMAL]/[FAST]/[SLOW 1]/
[SLOW 2]: Slúži na výber trvania
prezentácie. Možnosť [SLOW 2]
(POMALY 2) je pomalšia než možnosť
[SLOW 1] (POMALY 1).
Nastavenie možností
zvuku – [AUDIO SETUP]
(NASTAVENIE ZVUKU)
[AUDIO DRC]
(kompresia dynamického rozsahu)
Táto funkcia je užitočná pri sledovaní
filmov v noci s nízkou hlasitosťou.
[OFF]: Vypnuté.
[STANDARD]: Dynamický rozsah sa
komprimuje podľa zámerov technika,
ktorý vyrobil nahrávku.
[TRACK SELECTION]
[OFF]: Vypnuté.
[AUTO]: Pri prehrávaní disku DVD
VIDEO s viacerými nahratými formátmi
zvuku (PCM, MPEG alebo Dolby Digital)
uprednostní zvukovú stopu
obsahujúcu najvyšší počet kanálov.
* Skóre sa zobrazuje počas spievania.
[A/V SYNC]
(iba videosúbory)
[OFF]: Vypnuté.
[ON]: Slúži na nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom.
[DOWNMIX]
Slúži na výber výstupného zvukového
signálu pri prehrávaní viackanálového
zvuku.
[NORMAL]: Slúži na výstup
viackanálového zvuku
konvertovaného na signál
dvojkanálového stereofónneho zvuku.
[DOLBY SURROUND]: Slúži na výstup
viackanálového zvuku
konvertovaného na signál
dvojkanálového priestorového zvuku.
Prehrávanie z disku/zo zariadenia
(iba súbory JPEG)
[MODE 1]: Fotografia sa rozprestiera od
hornej po dolnú časť obrazovky.
[MODE 2]: Fotografia sa rozprestiera
od ľavej po pravú stranu obrazovky.
[MODE 3]: Fotografia sa roztiahne od
stredu.
[MODE 4]: Cyklicky sa prepínajú efekty
fotografie v náhodnom poradí.
[MODE 5]: Nasledujúca fotografia
postupne prekryje aktuálnu fotografiu.
[OFF]: Vypnuté.
[SCORE MODE]
[BEGINNER 1]*/[BEGINNER 2]/
[EXPERT 1]*/[EXPERT 2]: Slúži na
výber režimu hodnotenia vášho
spevu v režime Karaoke.
[DEMO]: Ukážkový režim. Skóre sa
zobrazuje bez ohľadu na spievanie.
Nastavenie systému –
[SYSTEM SETUP]
(NASTAVENIE SYSTÉMU)
[SCREEN SAVER]
Zabraňuje poškodeniu televízora.
Stlačením ľubovoľného tlačidla šetrič
obrazovky zrušíte.
[ON]: Ak systém nebudete približne
15 minút používať, zapne funkciu
šetriča obrazovky.
[OFF]: Vypnuté.
29SK
[BACKGROUND]
Slúži na výber farby alebo obrázka
pozadia pre obrazovku televízora.
[JACKET PICTURE]: Na pozadí sa
zobrazí obrázok obalu (statická
snímka) nahratý na disku.
[GRAPHICS]: Na pozadí sa zobrazí
predvolený obrázok uložený
v systéme.
[BLUE]: Pozadie je modré.
[BLACK]: Pozadie je čierne.
[PARENTAL CONTROL]
Slúži na nastavenie obmedzení
prehrávania. Podrobné informácie
nájdete v časti „Obmedzenie
prehrávania disku (Parental Control)“
(strana 25).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Slúži na uloženie bodu
pokračovania v prehrávaní do
pamäte pre najviac 6 diskov.
[OFF]: Uloží bod pokračovania
v prehrávaní iba pre aktuálny disk
v systéme.
[RESET]
Slúži na obnovenie predvolených
nastavení ponuky SETUP. Podrobné
informácie nájdete v časti „Obnovenie
predvolených nastavení ponuky
SETUP“ (strana 56).
Prenos cez USB
Prenos hudby
Môžete prenášať hudbu zo zdroja
zvuku do zariadenia USB pripojeného
k portu (USB) 2.
Formát zvuku súborov prenášaných
týmto systémom je MP3. Cez USB 1
však môžete prenášať aj súbory WMA
a AAC.
Poznámky
 Počas operácií prenosu alebo
vymazávania neodpájajte zariadenie
USB. V opačnom prípade by mohlo dôjsť
k poškodeniu údajov v zariadení USB
alebo samotného zariadenia USB.
 Súbory MP3/WMA/AAC sa prenášajú
s rovnakou bitovou rýchlosťou ako
pôvodné súbory.
 Pri prenose zo zdroja TUNER FM,
AUDIO IN 1 alebo AUDIO IN 2 alebo
z disku AUDIO CD môžete pred
prenosom vybrať bitovú rýchlosť.
 Keď je otvorený diskový zásobník,
operácie prenosu a vymazávania cez
USB sú zakázané.
Poznámka k obsahu chránenému
autorskými právami
Prenesená hudba je obmedzená
výhradne na súkromné používanie.
Používanie hudby nad rámec týchto
obmedzení vyžaduje povolenie
vlastníkov autorských práv.
Výber pamäte USB
Pozrite si časť na str. 19.
Výber bitovej rýchlosti
Môžete vybrať vyššiu bitovú rýchlosť
na prenos hudby s vyššou kvalitou.
1
2
30SK
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „BIT RATE“
a potom stlačte tlačidlo
.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú bitovú
rýchlosť a potom stlačte tlačidlo
.
 128 KBPS: stopy kódované vo
formáte MP3 majú menšiu veľkosť
súboru a nižšiu kvalitu zvuku.
 256 KBPS: stopy kódované vo
formáte MP3 majú väčšiu veľkosť
súboru, ale vyššiu kvalitu zvuku.
Ak chcete zavrieť ponuku OPTIONS,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
1
Pripojte prenositeľné zariadenie
USB k portu (USB) 2 podľa
obrázka uvedeného nižšie.
zariadenie
USB
Môžete prenášať hudbu do zariadenia
USB pripojeného k portu (USB) 2,
a to nasledovne:
 Synchronized Transfer: Prenesú sa
všetky podporované hudobné súbory
z disku alebo zariadenia pripojeného
k portu USB 1 do zariadenia
pripojeného k portu USB 2.
 REC1 Transfer: Prenos jednej stopy
alebo jedného zvukového súboru
počas prehrávania.
 Analog Transfer: Prenos zvuku zo
zdroja TUNER, AUDIO IN 1 alebo
AUDIO IN 2.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na systéme.
2 V prípade funkcií Synchronized
Transfer a REC1 Transfer:
(v prípade disku)
Stlačte tlačidlo FUNCTION,
otočením gombíka MULTI CONTROL
vyberte položku „DVD/CD“ a potom
stlačte tlačidlo ENTER. Ak systém
spustí prehrávanie automaticky,
dvojitým stlačením tlačidla 
zastavte prehrávanie.
(v prípade USB)
Stlačte tlačidlo FUNCTION,
otočením gombíka MULTI CONTROL
vyberte položku „USB 1“ a potom
stlačte tlačidlo ENTER. Zariadenie
USB, z ktorého chcete vykonať
prenos, pripojte k portu (USB) 1.
Prenos cez USB
Prenos hudby z disku,
zariadenia USB alebo
analógového zdroja zvuku
V prípade funkcie Analog Transfer:
Stlačte tlačidlo FUNCTION, otočením
gombíka MULTI CONTROL vyberte
zdroj prenosu („TUNER FM“/
„AUDIO IN 1“/„AUDIO IN 2“) a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
3 V prípade funkcie Synchronized
Transfer:
Keď je zastavené prehrávanie,
opakovaným stláčaním tlačidla
PLAY MODE na diaľkovom ovládači
môžete vybrať požadovaný režim
prehrávania.
31SK
Poznámky
 Ak spustíte prenos v režime [FOLDER
(SHUFFLE)] (PRIEČINOK (NÁHODNÉ
PORADIE)), vybratý režim
prehrávania sa automaticky zmení na
[FOLDER] (PRIEČINOK).
 Ak spustíte prenos v režime
prehrávania v náhodnom poradí
(okrem režimu [FOLDER (SHUFFLE)]
(PRIEČINOK (NÁHODNÉ PORADIE))),
opakovaného prehrávania alebo
naprogramovaného prehrávania bez
nastavených krokov, vybratý režim
prehrávania sa automaticky zmení na
normálne prehrávanie.
V prípade funkcie REC1 Transfer:
Vyberte stopu alebo zvukový súbor,
ktorý chcete preniesť, a potom
spustite prehrávanie.
4 Stlačte tlačidlo REC TO USB.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„PUSH ENTER“.
5 V prípade funkcií Synchronized
Transfer a REC1 Transfer:
Stlačte tlačidlo ENTER.
Keď sa na displeji zobrazí hlásenie
„DO NOT REMOVE“, spustí sa prenos.
V prípade funkcie Analog
Transfer:
Stlačte tlačidlo ENTER a spustite
zdroj prehrávania.
Keď sa na displeji zobrazí hlásenie
„DO NOT REMOVE“, spustí sa prenos.
Po dokončení prenosu
Disk alebo zariadenie USB sa
automaticky zastaví (pri použití funkcie
Synchronized Transfer) alebo bude
pokračovať v prehrávaní (pri použití
funkcie REC1 Transfer).
Zastavenie prenosu
Stlačte tlačidlo .
32SK
Vytvorenie nového súboru MP3
(iba funkcia Analog Transfer)
Keď je zapnutá funkcia Analog
Transfer, stlačte tlačidlo REC TO USB.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„NEW TRACK“.
Po približne 1 hodine prenosu sa
automaticky vytvorí ďalší nový
súbor MP3.
Poznámky
 Počas vytvárania nového súboru MP3 sa
prenos dočasne zastaví.
 Ak v priebehu niekoľkých sekúnd znova
stlačíte tlačidlo REC TO USB, môže sa
vytvoriť nový súbor MP3.
Poznámky k prenosu
 Počas prenosu (okrem funkcie Analog
Transfer) sa nereprodukuje žiadny zvuk.
 Do vytvorených súborov MP3 sa neprenesú
informácie s formátom CD-TEXT.
 V nasledujúcich prípadoch sa prenos
automaticky zastaví:
 v zariadení USB sa počas prenosu
vyčerpá voľné miesto.
 počet zvukových súborov alebo
priečinkov v zariadení USB dosiahne
limit.
 Ak v zariadení USB už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom ako
ten, ktorý sa snažíte preniesť, za
jeho názov sa pridá poradové číslo
a pôvodný priečinok alebo súbor
sa neprepíše.
 Počas prenosu nemôžete vykonávať
nasledujúce operácie:
 Vysunutie disku.
 Výber inej stopy alebo súboru.
 Pozastavenie prehrávania alebo
vyhľadanie miesta v stope alebo
súbore.
 Zmena funkcie alebo pásma tunera.
 Pri prenose hudby do zariadenia
Walkman® pomocou aplikácie
„Media Manager for WALKMAN“
používajte formát MP3.
 Zariadenie Walkman® pripojte
k systému až potom, ako z displeja
zariadenia Walkman® zmizne hlásenie
„Creating Library“ alebo „Creating
Database“.
Pravidlá vytvárania
priečinkov a súborov
Maximálny počet súborov MP3,
ktoré možno vytvoriť



Synchronized Transfer
Zdroj
Názov
priečinka
Názov súboru
Zvukové
súbory
rovnaký ako zdroj
AUDIO CD
„CDDA0001“*
„TRACK001“*
1
Opakovaným stláčaním tlačidiel
FUNCTION +/– vyberte položku
„USB 1“ alebo „USB 2“.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte položku
[MUSIC] (HUDBA).
3 Keď je zastavené prehrávanie,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „ERASE“
a potom stlačte tlačidlo
.
Na obrazovke televízora sa zobrazí
zoznam priečinkov.
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Prenos cez USB
298 priečinkov,
650 súborov v jednom priečinku,
650 súborov v priečinku REC1-CD
alebo REC1-MP3.
Tento počet sa môže líšiť v závislosti
od štruktúry súborov alebo
konfigurácie priečinkov.
Pri prenose do zariadenia USB sa
vytvorí podpriečinok MUSIC priamo
v priečinku ROOT. Priečinky a súbory
sa vytvárajú v tomto priečinku „MUSIC“
na základe spôsobu prenosu a zdroja.
Vymazanie zvukových
súborov alebo priečinkov
v zariadení USB
/ vyberte požadovaný
priečinok a potom stlačte
tlačidlo
.
6 Opakovaným stláčaním tlačidiel
REC1 Transfer
Zdroj
Názov
priečinka
Názov súboru
Zvukové
súbory
„REC1-MP3“
rovnaký ako
zdroj
AUDIO CD
„REC1-CD“
„TRACK001“*
Analog Transfer
Zdroj
Názov
priečinka
Názov súboru
FM
„TUFM0001“*
„TRACK001“*
AUDIO IN 1/ „EXAU0001“*
AUDIO IN 2
* Ďalšie čísla priečinkov a súborov sa
priraďujú postupne.
/ vyberte zvukový súbor,
ktorý chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo
.
Výberom položky [ALL TRACKS]
(VŠETKY STOPY) môžete vybrať
všetky zvukové súbory v priečinku.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„FOLDER ERASE“ alebo „TRACK
ERASE“ a „PUSH ENTER“.
Ak to chcete zrušiť, stlačte
tlačidlo .
7 Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„COMPLETE“.
Ak chcete zavrieť ponuku OPTIONS,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
33SK
Poznámky
 Priečinok, ktorý obsahuje zvukové
súbory s iným formátom ako MP3/
WMA/AAC alebo podpriečinky,
sa nedá vymazať.
 Keď je vybraté prehrávanie v režime
Shuffle Play alebo Program Play,
nemôžete vymazať zvukové súbory ani
priečinky. Pred vymazaním nastavte
režim Normal Play.
 Keď je otvorený diskový zásobník,
operácia vymazania je zakázaná.
Tuner
Počúvanie rádia
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte funkciu
Tuner.
Môžete použiť aj tlačidlá na
systéme. Stlačte tlačidlo FUNCTION,
otočením gombíka MULTI CONTROL
vyberte položku „TUNER FM“
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2 Vyberte rozhlasovú stanicu.
Automatické ladenie:
Stlačte a podržte tlačidlo TUNING+/–,
až kým sa nezmení zobrazenie
frekvencie, a potom ho uvoľnite.
Po naladení stanice sa vyhľadávanie
automaticky zastaví. Na displeji sa
rozsvieti indikátor „ST“ (iba pre
stereofónne programy v pásme FM).
Ak sa vyhľadávanie nezastaví,
stlačením tlačidla  ho zastavte.
Potom vykonajte manuálne ladenie
(nižšie).
Manuálne ladenie:
Opakovaným stláčaním tlačidiel
TUNING+/– nalaďte požadovanú
stanicu.
Poznámka
Po naladení stanice v pásme FM
poskytujúcej služby RDS sa zobrazia
informácie o vysielaní, napríklad názov
služby alebo stanice. Informácie o službe
RDS môžete skontrolovať opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY.
Tip
Ak chcete obmedziť statický šum pri
stereofónnych staniciach v pásme FM
so slabým signálom, opakovane stláčajte
tlačidlo FM MODE, kým z displeja
nezmizne indikátor „ST“. Príjem bude
bez stereofónneho efektu, ale zlepší sa.
34SK
Predvolenie rozhlasových
staníc
Môžete uložiť až 20 obľúbených staníc
v pásme FM.
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačte tlačidlo DVD/TUNER MENU.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Naladenie predvolenej stanice
Opakovaným stláčaním tlačidiel
PRESET+/– vyberte požadované
číslo predvoľby.
Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo
SHIFT a potom stláčaním číselných
tlačidiel a následne tlačidla
vybrať predvolenú stanicu.
Informácie o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH je
bezdrôtová technológia s krátkym
dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú
dátovú komunikáciu medzi digitálnymi
zariadeniami. Bezdrôtová technológia
BLUETOOTH funguje do vzdialenosti
približne 10 metrov.
Podporované verzie, profily
a kodeky technológie
BLUETOOTH
Podrobné informácie nájdete v časti
„BLUETOOTH“ (strana 61).
Kompatibilné zariadenia
BLUETOOTH
Podrobné informácie nájdete v časti
„Webové lokality pre kompatibilné
zariadenia USB“ (strana 9).
Tuner/BLUETOOTH
/ vyberte požadované
číslo predvoľby a potom stlačte
tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„COMPLETE“. Stanica sa uloží.
Ak je už vybratému číslu predvoľby
priradená iná stanica, nahradí sa
novou stanicou.
BLUETOOTH
Informácie o indikátore
BLUETOOTH
Indikátor BLUETOOTH na systéme
svietením alebo blikaním na modro
signalizuje stav pripojenia
BLUETOOTH.
Stav systému
Stav indikátora
Pohotovostný režim
BLUETOOTH
pomaly bliká
Párovanie zariadenia
BLUETOOTH
rýchlo bliká
Pripojenie BLUETOOTH je rozsvieti sa
nadviazané
35SK
Párovanie tohto systému
so zariadením BLUETOOTH
6 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH
v zariadení BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí názov
zariadenia BLUETOOTH.
V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH sa po spárovaní môže
pripojenie nadviazať automaticky.
Opakovaným stláčaním tlačidla
DISPLAY môžete skontrolovať
adresu zariadenia BLUETOOTH.
Párovanie je operácia, pri ktorej sa
zariadenia BLUETOOTH vopred
vzájomne zaregistrujú. Párovanie sa
po vykonaní už nemusí vykonávať
znova.
1
Zariadenie BLUETOOTH
umiestnite do vzdialenosti
1 metra od systému.
2 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na systéme vyberte funkciu
BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„BT AUDIO“.
BLUETOOTH. Ak spárujete desiate
zariadenie BLUETOOTH, najstaršie
spárované zariadenie sa odstráni.
 Ak chcete spárovať iné zariadenie
BLUETOOTH, zopakujte kroky číslo 1 až 6.
Poznámka
Zrušenie spárovania
Ak je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, stlačením tlačidla
BLUETOOTH na systéme odpojíte
zariadenie BLUETOOTH.
Stlačte a podržte tlačidlo PAIRING na
systéme na aspoň 2 sekundy, kým
sa na displeji nezobrazí hlásenie
„BT AUDIO“.
3 Stlačte a podržte tlačidlo PAIRING
na systéme aspoň na 2 sekundy.
Na displeji bude blikať nápis
„PAIRING“.
4 Vykonajte postup párovania
v zariadení BLUETOOTH.
Podrobné informácie nájdete
v návode na používanie zariadenia
BLUETOOTH.
5 Na displeji zariadenia vyberte
možnosť „MHC-V7D“.
Tento krok vykonajte do 5 minút,
inak sa párovanie zruší. V takomto
prípade zopakujte postup od kroku
číslo 1.
Poznámka
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kód, zadajte kód „0000“.
„Prístupový kód“ sa môže nazývať
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
alebo „Password“.
36SK
Poznámky
 Spárovať môžete najviac 9 zariadení
Prehrávanie hudby zo
zariadenia BLUETOOTH
Zariadenie BLUETOOTH môžete
ovládať prepojením systému
a zariadenia BLUETOOTH
prostredníctvom profilu AVRCP.
Po prepojení systému a zariadenia
BLUETOOTH môžete ovládať
prehrávanie stláčaním tlačidiel , ,
, / a /.
Pred prehrávaním hudby skontrolujte
nasledujúce body:
 Funkcia BLUETOOTH zariadenia
BLUETOOTH je zapnutá.
 Párovanie sa dokončilo (str. 36).
1
Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na systéme vyberte funkciu
BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„BT AUDIO“.
2 Nadviažte spojenie so zariadením
BLUETOOTH.
Stlačením tlačidla BLUETOOTH na
systéme pripojíte naposledy
pripojené zariadenie BLUETOOTH.
Ak sa zariadenie nepripojí,
nadviažte pripojenie BLUETOOTH
zo zariadenia BLUETOOTH.
Po nadviazaní pripojenia sa na
displeji zobrazí názov zariadenia
BLUETOOTH.
Odstránenie informácií
o párovaní
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na systéme.
1
Stlačením tlačidla BLUETOOTH
vyberte funkciu BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„BT AUDIO“.
Ak je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, na displeji sa zobrazí
názov zariadenia BLUETOOTH.
Stlačením tlačidla BLUETOOTH
odpojte zariadenie BLUETOOTH.
2
Stlačte a podržte tlačidlá ENTER
a
– na približne 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„BT HIST CLEAR“ a všetky informácie
o párovaní sa vymažú.
3 Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
 môže byť potrebné stlačiť tlačidlo
 dvakrát.
 môže byť potrebné spustiť
prehrávanie zdroja zvuku na
zariadení BLUETOOTH.
Najprv nastavte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH a ak je úroveň
hlasitosti stále príliš nízka, nastavte
úroveň hlasitosti na systéme.
Poznámky
 Keď systém nie je pripojený k žiadnemu
zariadeniu BLUETOOTH, po stlačení
tlačidla BLUETOOTH na systéme alebo
tlačidla  sa systém automaticky
pripojí k naposledy pripojenému
zariadeniu BLUETOOTH.
 Ak sa k systému pokúsite pripojiť iné
zariadenie BLUETOOTH, práve pripojené
zariadenie BLUETOOTH sa odpojí.
Odpojenie zariadenia
BLUETOOTH
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH na systéme.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„BT AUDIO“.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
sa po zastavení prehrávania môže
spojenie BLUETOOTH automaticky
zrušiť.
Nadviazanie spojenia
BLUETOOTH jedným
dotykom cez NFC
BLUETOOTH
4 Nastavte hlasitosť.
NFC (Near Field Communication) je
technológia, ktorá umožňuje
bezdrôtovú komunikáciu s krátkym
dosahom medzi rôznymi zariadeniami,
ako sú smartfóny a štítky IC.
Keď sa dotknete systému smartfónom
kompatibilným s funkciou NFC,
systém automaticky vykoná
nasledujúce kroky:
 zapne sa vo funkcii BLUETOOTH.
 dokončí párovanie a nadviazanie
pripojenia BLUETOOTH.
Kompatibilné smartfóny
Smartfóny so zabudovanou
funkciou NFC (OS: Android 2.3.3
alebo novší, s výnimkou
systému Android 3.x)
37SK
Poznámky
Tip
 Systém dokáže rozpoznať a pripojiť sa
Ak párovanie a pripojenie BLUETOOTH
zlyhá, vykonajte nasledujúci postup.
 Ak používate bežne dostupné puzdro
na smartfón, snímte ho.
 Znova sa dotknite smartfónom značky
N-Mark na systéme.
 Znova spustite aplikáciu „NFC Easy
Connect“.
naraz iba k jednému smartfónu
kompatibilnému s funkciou NFC. Ak sa
k systému pokúsite pripojiť iný smartfón
kompatibilný s funkciou NFC, práve
pripojený smartfón kompatibilný
s funkciou NFC sa odpojí.
 V závislosti od smartfónu
kompatibilného s funkciou NFC môže
byť potrebné vopred vykonať na
smartfóne kompatibilnom s funkciou
NFC nasledujúce kroky.
 Zapnite funkciu NFC. Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie smartfónu kompatibilného
s funkciou NFC.
 Ak smartfón kompatibilný s funkciou
NFC používa staršiu verziu OS ako
Android 4.1.x, stiahnite si a spustite
aplikáciu „NFC Easy Connect“. „NFC
Easy Connect“ je bezplatná aplikácia
pre smartfóny so systémom Android,
ktorú môžete získať z obchodu Google
Play. (V niektorých krajinách alebo
oblastiach nemusí byť táto aplikácia
k dispozícii.)
1
Dotknite sa smartfónom značky
N-Mark na systéme a počkajte,
kým smartfón nezavibruje.
Odpojenie smartfónu
Znova sa dotknite smartfónom značky
N-Mark na systéme.
Nastavenie zvukových
kodekov BLUETOOTH
Zo zariadenia BLUETOOTH môžete
prijímať údaje vo formáte kodeku
AAC alebo SBC.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „BT AAC“
a potom stlačte tlačidlo
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie.
 ON: Zapne sa príjem vo formáte
kodeku AAC.
 OFF: Príjem kodeku vo formáte
SBC.
Ak chcete zatvoriť ponuku
možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.
Podľa pokynov zobrazených
v smartfóne dokončite pripojenie.
Po nadviazaní pripojenia
BLUETOOTH sa na displeji zobrazí
názov zariadenia BLUETOOTH.
2 Spustite prehrávanie zdroja zvuku
v smartfóne.
Podrobné informácie nájdete
v návode na používanie zariadenia
BLUETOOTH.
38SK
Poznámky
 Ak je vybratá možnosť AAC, môžete
počúvať vysokokvalitný zvuk. Ak
zariadenie nereprodukuje zvuk vo
formáte AAC alebo ak je zvuk
prerušovaný, vyberte možnosť „OFF“.
 Ak toto nastavenie zmeníte, kým je
systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH
sa odpojí. Ak chcete zariadenie
BLUETOOTH pripojiť, znova nadviažte
pripojenie BLUETOOTH.
Nastavenie
pohotovostného
režimu BLUETOOTH
Pohotovostný režim BLUETOOTH
umožňuje automatické zapnutie
systému, keď nadviažete pripojenie
BLUETOOTH zo zariadenia
BLUETOOTH.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Poznámky
 Keď je signál BLUETOOTH vypnutý,
nemôžete vykonať nasledujúce
operácie:
 párovanie alebo pripojenie zariadenia
BLUETOOTH,
 vymazanie informácií o párovaní,
 používanie aplikácie „SongPal“ cez
BLUETOOTH,
 zmena zvukových kodekov
BLUETOOTH.
 Ak sa dotknete systému smartfónom
kompatibilným s funkciou NFC alebo
zapnete pohotovostný režim
BLUETOOTH, signály pripojenia
BLUETOOTH sa automaticky zapnú.
/ vyberte položku „BT STBY“
a potom stlačte tlačidlo
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Nastavenie signálu
BLUETOOTH
Keď je zapnutý signál BLUETOOTH,
k systému sa môžete pripojiť zo
spárovaného zariadenia BLUETOOTH
v rámci všetkých funkcií.
V predvolenom nastavení je signál
BLUETOOTH zapnutý.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na systéme.
Stlačte a podržte tlačidlá ENTER a
+ na približne 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie „BT ON“
alebo „BT OFF“.
Používanie aplikácie
„SongPal“ cez BLUETOOTH
Informácie o aplikácii
V obchodoch Google Play a App Store
je k dispozícii pre tento model
špecializovaná aplikácia. Vyhľadajte
text „SongPal“ alebo naskenujte QR
kód uvedený nižšie a stiahnite si
bezplatnú aplikáciu, aby ste sa
dozvedeli viac o týchto užitočných
funkciách.
BLUETOOTH
/ vyberte požadované
nastavenie.
 ON: Systém sa automaticky
zapne, keď nadviažete pripojenie
BLUETOOTH zo zariadenia
BLUETOOTH.
 OFF: Táto funkcia sa vypne.
Ak chcete zatvoriť ponuku
možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.
Technológia BLUETOOTH funguje so
zariadeniami iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (piatej generácie),
iPod touch (štvrtej generácie).
Poznámka
Ak aplikácia „SongPal“ nefunguje
správne, odpojte a znova pripojte
BLUETOOTH zariadenie stlačením tlačidla
BLUETOOTH na systéme (str. 36).
39SK
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku
Funkcia
Postup
Posilnenie basov Stlačte tlačidlo MEGA
BASS na systéme.
a vytvorenie
silnejšieho zvuku
Stlačte a podržte tlačidlo
Potlačenie
basových zvukov MEGA BASS na systéme
aspoň na 2 sekundy.
(BASS CUT)
Ak chcete zrušiť efekt
BASS CUT, znova stlačte
tlačidlo MEGA BASS na
systéme.
Poznámky
 Keď je zapnutý efekt
BASS CUT, na systéme
bliká indikátor MEGA
BASS.
 Efekt BASS CUT sa
automaticky vypne, keď
vypnete systém alebo
aktivujete futbalový
režim (str. 40).
Výber
predvoleného
zvukového
efektu
Stlačte tlačidlo MUSIC
alebo VIDEO.
Môžete použiť aj tlačidlá
na systéme. Stlačte
tlačidlo SOUND FIELD,
otočením gombíka MULTI
CONTROL vyberte
požadovaný efekt
a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
Ak chcete zrušiť
predvolený zvukový efekt,
opakovaným stláčaním
tlačidla MUSIC vyberte
položku „FLAT“. Položku
„FLAT“ môžete vybrať aj
pomocou tlačidiel na
systéme.
Výber režimu Virtual
Football
Počas sledovania vysielania futbalového
zápasu môžete zažiť pocit prítomnosti
na štadióne.
Počas sledovania vysielania
futbalového zápasu opakovane
stláčajte tlačidlo FOOTBALL.
 ON NARRATION: Vďaka vylepšenej
funkcii povzbudzovania na štadióne
si môžete vychutnať pocit, ako keby
ste sa nachádzali priamo na
futbalovom štadióne.
 OFF NARRATION: Minimalizovaním
úrovne hlasitosti hovoreného
komentára spolu s vylepšenou
funkciou povzbudzovania si môžete
vychutnať ešte realistickejší pocit,
ako keby ste sa nachádzali priamo na
futbalovom štadióne.
Zrušenie režimu Virtual Football
Opakovaným stláčaním tlačidla MUSIC
vyberte položku „FLAT“.
Poznámky
 Režim futbalu odporúčame vybrať počas
sledovania vysielania futbalového zápasu.
 Ak pri výbere možnosti „OFF NARRATION“
počujete v obsahu neprirodzené zvuky,
odporúčame použiť možnosť „ON
NARRATION“.
 Táto funkcia nepodporuje monofónny
zvuk.
 Režim Virtual Football môžete vybrať iba
pri používaní funkcie AUDIO IN 1 alebo
AUDIO IN 2.
Vytvorenie vlastného
zvukového efektu
Môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň
príslušných frekvenčných pásiem
a nastavenie uložiť do pamäte ako
„CUSTOM EQ“.
40SK
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „EQ EDIT“
a potom stlačte tlačidlo
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ nastavte úroveň ekvalizéra
a potom stlačte tlačidlo
.
4 Opakovaním kroku číslo
3 nastavte úroveň ostatných
frekvenčných pásiem a efektu
priestorového zvuku.
Ak chcete zatvoriť ponuku
možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.
Výber vlastného nastavenia
ekvalizéra
Opakovaným stláčaním tlačidla MUSIC
vyberte položku „CUSTOM EQ“.
(DJ Effect)
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá a ovládač GESTURE CONTROL
na systéme.
1
Stlačením tlačidla GESTURE ON/OFF
zapnite funkciu pohybových gest.
Rozsvieti sa indikátor GESTURE
CONTROL.
2 Opakovaným ťukaním na zónu
1 alebo 2 vyberte režim „DJ“ alebo
„SAMPLER“.
Vykonajte potiahnutie rukou cez
ovládač GESTURE CONTROL.
DJ Effect
Potiahnite
v tomto smere
FLANGER:
Slúži na vytvorenie
hlbokého efektu typu
flanger, ktorý znie
podobne ako hučanie
prúdového lietadla.
(zo zóny 2
do zóny 1)
(zo zóny 1
ISOLATOR:
do zóny 2)
Slúži na izolovanie
určitého frekvenčného
pásma nastavením
ostatných frekvenčných
pásiem. Napríklad keď sa
chcete zamerať iba na
vokály.
(zo zóny 4
WAH:
do zóny 3)
Automatickým
posúvaním frekvencie
filtra nahor a nadol
vytvára špeciálny
„kvákajúci“ zvukový efekt.
(zo zóny 3
PAN:
do zóny 4)
Vytvára pocit, že zvuk
prechádza okolo
reproduktorov medzi
ľavým a pravým kanálom.
Ťuknutím na zónu 3 alebo 4 vypnete
efekt.
Potiahnutím v smere
(v smere
hodinových ručičiek) alebo v smere
(proti smeru hodinových ručičiek)
môžete upraviť úroveň efektu.
Nastavenie zvuku
Vytvorenie atmosféry
oslavy
3 V prípade režimu DJ:
V prípade režimu „SAMPLER“:
Potiahnutím v smere , , , , ,
môžete generovať zvukové efekty
funkcie SAMPLER.
Môžete tiež ťuknutím na zónu 3 alebo
zónu 4 generovať zvuk bubnov.
Poznámka
Rozsvieti sa indikátor vybratého
režimu GESTURE CONTROL.
Dávajte pozor, aby sa pri vykonávaní
pohybu potiahnutím nedotýkala vaša
ruka ovládača GESTURE CONTROL.
41SK
Vypnutie funkcie pohybových
gest
Stlačte tlačidlo GESTURE ON/OFF.
Indikátor GESTURE CONTROL zhasne.
Poznámky
 Funkcia DJ EFFECT sa automaticky zruší,
keď:
 vypnete systém,
 zmeníte funkciu,
 zmeníte pásmo tunera,
 zapnete alebo vypnete funkciu PARTY
CHAIN,
 zapnete futbalový režim.
 Ak zapnete funkciu DJ EFFECT počas
prenosu, zvukový efekt sa neprenesie
do zariadenia USB.
Ďalšie operácie
Používanie funkcie
Party Chain
Zreťazeným zapojením viacerých
zvukových systémov môžete vytvoriť
zaujímavejšie prostredie na oslavu
a vytvoriť lepší zvukový výstup.
Aktivujte systém v reťazi tak, aby bol
nastavený ako hostiteľský systém
(„Party Host“) a zdieľajte hudbu.
Ostatné systémy sa nastavia ako
hosťovský systém („Party Guest“)
a budú prehrávať rovnakú hudbu ako
hostiteľský systém („Party Host“).
Nastavenie funkcie Party
Chain
Funkciu Party Chain môžete nastaviť
prepojením všetkých systémov
pomocou zvukových káblov
(nie sú súčasťou dodávky).
Pred pripojením káblov odpojte
sieťovú šnúru (napájací kábel).
42SK
 Ak sú všetky systémy
vybavené funkciou Party Chain
 Ak niektorý systém nie je
vybavený funkciou Party Chain
prvý systém
prvý systém
druhý
systém
druhý
systém
Postupne pripájajte ďalšie
systémy až po posledný.
Postupne pripájajte
ďalšie systémy až po
posledný.
posledný
systém
posledný
systém



Používanie funkcie
Party Chain
Ďalšie operácie

Posledný systém musí byť pripojený
k prvému systému.
Hostiteľským systémom (Party Host)
môže byť ktorýkoľvek systém.
Nový hostiteľský systém (Party Host)
môžete vybrať, keď je zapnutá
funkcia Party Chain. Podrobné
informácie nájdete v časti „Výber
nového hostiteľského systému (Party
Host)“ (strana 44).
Posledný systém nie je pripojený
k prvému systému.
 Systém, ktorý nie je vybavený
funkciou Party Chain, pripojte
k poslednému systému.
V poslednom systéme musíte vybrať
funkciu zvukového vstupu.
 Prvý systém musíte vybrať ako
hostiteľský systém (Party Host), aby
po zapnutí funkcie Party Chain všetky
systémy prehrávali rovnakú hudbu.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na systéme.
1
Zapojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a zapnite všetky systémy.
2 Upravte hlasitosť každého
systému.
3 Zapnite funkciu Party Chain
v systéme, ktorý chcete nastaviť
ako hostiteľský (Party Host).
43SK
Stlačte tlačidlo FUNCTION,
otočením gombíka MULTI CONTROL
vyberte požadovanú funkciu (okrem
funkcie AUDIO IN v prípade
pripojenia  (str. 43)) a potom
stlačte tlačidlo ENTER. Spustite
prehrávanie hudby a potom stlačte
tlačidlo PARTY CHAIN.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„PARTY CHAIN“. Systém spustí
reláciu ako hostiteľský (Party Host)
a ďalšie systémy sa automaticky
stanú hosťovskými systémami
(Party Guest). Všetky systémy
prehrajú tú istú hudbu ako
hostiteľský systém (Party Host).
Poznámky
 V závislosti od celkového počtu
pripojených systémov môže
hosťovskému systému (Party Guest) určitý
čas trvať, kým začne prehrávať hudbu.
 Zmena hlasitosti a zvukového efektu
hostiteľského systému (Party Host)
neovplyvní výstup hosťovského systému
(Party Guest).
 Hosťovský systém (Party Guest) naďalej
prehráva zdroj hudby ako hostiteľský
systém (Party Host), aj keď zmeníte
funkciu hosťovského systému (Party
Guest). Môžete však upraviť hlasitosť
a zmeniť zvukový efekt hosťovského
systému (Party Guest).
 Pri použití mikrofónu s hostiteľským
systémom (Party Host) sa zvuk nebude
reprodukovať z hosťovského systému
(Party Guest).
 Keď jeden z prepojených systémov
vykonáva prenos cez USB, pred zapnutím
funkcie Party Chain počkajte, kým systém
dokončí alebo zastaví prenos.
 Podrobné informácie o obsluhe ďalších
systémov nájdete v návodoch na ich
používanie.
Výber nového hostiteľského
systému (Party Host)
Pre systém, ktorý chcete nastaviť ako
nový hostiteľský systém (Party Host),
zopakujte krok číslo 3 v časti
„Používanie funkcie Party Chain“.
44SK
Aktuálny hostiteľský systém (Party Host)
sa automaticky stane hosťovským
systémom (Party Guest). Všetky systémy
prehrajú tú istú hudbu ako nový
hostiteľský systém (Party Host).
Poznámky
 Iný systém môžete vybrať ako nový
hostiteľský systém (Party Host), až keď
všetky systémy dokončia funkciu
Party Chain.
 Ak sa vybraný systém po niekoľkých
sekundách nezmení na hostiteľský
systém (Party Host), zopakujte krok
uvedený vyššie.
Vypnutie funkcie Party Chain
Na hostiteľskom systéme (Party Host)
stlačte tlačidlo PARTY CHAIN.
Poznámka
Ak systém po niekoľkých sekundách
nevypne funkciu Party Chain, zopakujte
krok uvedený vyššie.
Nastavenie režimu zvuku
funkcie Party Chain
Po zapnutí funkcie Party Chain môžete
nastaviť režim zvuku.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „P CHAIN
`
MODE“ a potom stlačte tlačidlo
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „STEREO“,
„RIGHT CH“ alebo „LEFT CH“
a potom stlačte tlačidlo
.
 STEREO: generuje stereofónny
zvuk.
 RIGHT CH: generuje monofónny
zvuk pravého kanála.
 LEFT CH: generuje monofónny
zvuk ľavého kanála.
Ak chcete zatvoriť ponuku
možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.
Spievanie s hudbou:
karaoke
Príprava na karaoke
1
Otočte ovládač MIC LEVEL na
systéme do polohy MIN, aby
sa znížila úroveň hlasitosti
mikrofónu.
2 Do zásuvky MIC 1 alebo MIC 2
na systéme pripojte voliteľný
mikrofón.
Ak chcete spievať duet, pripojte
druhý voliteľný mikrofón.
3 Spustite prehrávanie hudby
a nastavte hlasitosť mikrofónu.
Opakovaným stláčaním tlačidla
MIC ECHO nastavte efekt echa.
4 Začnite spievať spolu s hudbou.
mikrofónu počas používania
funkcie DVD/CD, USB 1 alebo USB 2.
 Ak bude počuť kvílivé zvuky:
 premiestnite mikrofón ďalej od
systému.
 zmeňte smer mikrofónu.
 znížte úroveň MIC LEVEL.
 stlačením tlačidla  – znížte úroveň
hlasitosti alebo opakovaným
stláčaním tlačidla MIC ECHO upravte
úroveň echa.
 Počas prenosu cez USB sa neprenáša
zvuk z mikrofónu do zariadenia USB.
Používanie funkcie Vocal
Fader
Poznámka
Ak chcete použiť funkciu Vocal Fader
počas používania funkcie DVD/CD, USB 1
alebo USB 2, zapnite režim Karaoke
pripojením mikrofónu.
Zmena tóniny (Key Control)
Stlačením tlačidla KEY CONTROL /
môžete upraviť nastavenie režimu
Karaoke svojmu hlasovému rozsahu.
Výber režimu hodnotenia
(Score Mode)
Keď je zapnutý režim Karaoke, môžete
použiť režim hodnotenia.
Vaše skóre sa vypočíta na stupnici od
0 do 99 porovnaním vášho hlasu so
zdrojom hudby.
1 Spustite prehrávanie hudby.
2 Pred spievaním piesne v režime
Karaoke stlačte tlačidlo SCORE.
3 Po spievaní po dobu viac než
jednej minúty môžete opätovným
stlačením tlačidla SCORE zobraziť
svoje skóre.
Ďalšie operácie
Poznámky
 Režim Karaoke sa zapne po pripojení
Ak chcete zrušiť efekt Vocal Fader,
opakovaným stláčaním tlačidla VOCAL
FADER vyberte položku „V FADER OFF“.
`
Výber hodnotenia v režime
Score Mode
Pozrite si popis funkcie [SCORE MODE]
(REŽIM HODNOTENIA) v časti
„Nastavenie možností zvuku – [AUDIO
SETUP] (NASTAVENIE ZVUKU)“ (str. 29).
Môžete znížiť hlasitosť vokálov
v stereofónnom zdroji.
Opakovaným stláčaním tlačidla
VOCAL FADER vyberte položku
„V FADER ON“.
`
45SK
Používanie funkcie
Party Light
3 Potiahnutím v smere
, , , ,
,
môžete zmeniť vzor
diód LED.
Poznámka
Opakovaným stláčaním tlačidla
PARTY LIGHT vyberte položku
„LED ON“.
Dávajte pozor, aby sa pri vykonávaní
pohybu potiahnutím nedotýkala vaša
ruka ovládača GESTURE CONTROL.
Opakovaným stláčaním tlačidla
LIGHT MODE môžete zmeniť režim
osvetlenia. Môžete vybrať možnosť
„ALL ON“, „WALL“ alebo „FLOOR“.
Môžete použiť aj tlačidlá na systéme.
Stlačte tlačidlo LIGHT MODE, otočením
gombíka MULTI CONTROL vyberte
položku „ALL ON“, „WALL“ alebo
„FLOOR“ a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
Vypnutie funkcie pohybových
gest
Ak chcete vypnúť funkciu Party Light,
opakovaným stláčaním tlačidla PARTY
LIGHT vyberte položku „LED OFF“.
Poznámky
Stlačte tlačidlo GESTURE ON/OFF.
Indikátor GESTURE CONTROL zhasne.
Používanie časovačov
Systém ponúka tri funkcie časovača.
Časovač prehrávania a nahrávania
nemôžete aktivovať súčasne.
Ak používate niektorý z nich spolu
s časovačom automatického vypnutia,
prednosť má časovač automatického
vypnutia.
 Nepozerajte sa priamo do časti, z ktorej
vychádza svetlo, keď je zapnutá funkcia
Party Light.
 Ak osvetlenie príliš žiari, zapnite svetlo
v miestnosti alebo vypnite toto osvetlenie.
Zmena svetelných efektov
Na vykonanie tejto operácie používajte
ovládač GESTURE CONTROL na systéme.
1
Stlačením tlačidla GESTURE ON/OFF
zapnite funkciu pohybových gest.
Rozsvieti sa indikátor GESTURE
CONTROL.
2 Opakovaným ťukaním na zónu
1 alebo 2 vyberte režim „LIGHT“.
Rozsvieti sa indikátor režimu
GESTURE CONTROL.
46SK
Časovač automatického
vypnutia
Systém sa po predvolenom čase
automaticky vypne.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP.
Ak chcete časovač automatického
vypnutia zrušiť, opakovaným stláčaním
tlačidla SLEEP vyberte položku „OFF“.
Tip
Ak chcete skontrolovať zostávajúcu dobu
do vypnutia systému, stlačte tlačidlo SLEEP.
Časovač prehrávania/
časovač nahrávania
6 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný zdroj
zvuku a potom stlačte tlačidlo
.
Skontrolujte, či ste nastavili hodiny
(str. 17).
Časovač prehrávania:
Môžete nastaviť automatické zapnutie
systému a prehrávanie disku, zariadenia
USB alebo rozhlasovej stanice
v predvolenom čase.
Časovač nahrávania:
V zadanom čase môžete prenášať
hudbu z predvolenej rozhlasovej
stanice do zariadenia USB.
1
Časovač prehrávania:
Pripravte zdroj zvuku a potom
stláčaním tlačidiel  +/– nastavte
hlasitosť.
Ak chcete začať konkrétnou stopou
alebo konkrétnym súborom, vytvorte
svoj vlastný program (str. 23).
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a potom stlačte tlačidlo TIMER
MENU.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „PLAY SET“
alebo „REC SET“ a potom stlačte
tlačidlo
.
4 Nastavte čas spustenia
prehrávania alebo prenosu.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ nastavte hodiny/minúty
a potom stlačte tlačidlo
.
7 Stlačením tlačidla  vypnite
systém.
Kontrola nastavenia časovača
alebo jeho opätovná aktivácia
1
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a potom stlačte tlačidlo TIMER MENU.
Na displeji bude blikať nápis
„TIMERSEL“.
2
3
Stlačte tlačidlo
.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „PLAY SEL“
alebo „REC SEL“ a potom stlačte
tlačidlo
.
Zrušenie časovača
Zopakujte rovnaký postup ako vyššie,
v kroku číslo 3 vyberte položku „OFF“
a potom stlačte tlačidlo
.
Poznámky
 Systém sa automaticky zapne pred
predvoleným časom. Ak už je v
predvolenom čase systém zapnutý
alebo na displeji bliká nápis „STANDBY“,
časovač prehrávania a nahrávania sa
neaktivuje.
 Systém v čase od jeho zapnutia do
spustenia prehrávania alebo prenosu
nepoužívajte.
Ďalšie operácie
V prípade časovača nahrávania:
Nalaďte predvolenú rozhlasovú
stanicu (str. 35).
V prípade časovača nahrávania:
Pripojte prenášateľné zariadenie
USB k portu (USB) 2.
5 Podľa rovnakého postupu ako v
kroku č. 4 nastavte čas zastavenia
prehrávania alebo prenosu.
47SK
Používanie voliteľných
zariadení
1
Opakovane stláčajte tlačidlo  –,
kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie „VOL MIN“.
2 Pripojte voliteľné zariadenie
(str. 15).
Ak chcete túto funkciu zrušiť, stlačte
a podržte tlačidlo  na viac než päť
sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí
text „CHILD LOCK OFF“.
Poznámky
 Po odpojení sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) sa funkcia detskej zámky zruší.
 Funkcia detskej zámky sa nedá
aktivovať, keď je otvorený diskový
zásobník.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte funkciu,
ktorá zodpovedá pripojenému
zariadeniu.
4 Spustite prehrávanie na
pripojenom zariadení.
5 Opakovaným stláčaním tlačidla
 + nastavte hlasitosť.
Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia
príliš nízka, systém sa môže automaticky
prepnúť do pohotovostného režimu.
Nastavte hlasitosť zariadenia. Informácie
o vypnutí funkcie automatického
prepnutia do pohotovostného režimu
nájdete v časti „Nastavenie funkcie
automatického prepnutia do
pohotovostného režimu“ (strana 48).
Inaktivácia tlačidiel
na systéme
(Child Lock)
Inaktiváciou tlačidiel na systéme
(okrem tlačidla ) môžete zabrániť
nevhodnej operácii, napríklad
v dôsledku detských šibalstiev.
Stlačte a podržte tlačidlo  na
systéme na viac než 5 sekúnd.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„CHILD LOCK ON“.
Systém môžete ovládať iba pomocou
tlačidiel na diaľkovom ovládači.
48SK
Nastavenie funkcie
automatického
prepnutia do
pohotovostného režimu
Keď sa systém nepoužíva alebo
nereprodukuje zvukový signál, po
približne 15 minútach sa automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
V predvolenom nastavení je funkcia
automatického prepnutia do
pohotovostného režimu zapnutá.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte položku
„AutoSTBY“ a potom stlačte
tlačidlo
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku „ON“ alebo
„OFF“.
Ak chcete zatvoriť ponuku
možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.
Poznámky
 Približne 2 minúty pred prepnutím do
pohotovostného režimu bude na displeji
blikať hlásenie „AutoSTBY“.
 Funkcia automatického prepnutia do
pohotovostného režimu nefunguje
v nasledujúcich prípadoch:
 počas používania funkcie tunera.
 keď je aktivovaný časovač.
 keď je pripojený mikrofón.
Aktualizácia softvéru
Softvér tohto systému sa môže
v budúcnosti aktualizovať. Softvér
môžete aktualizovať z webových
lokalít uvedených nižšie.
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
<http://www.sony.eu/support>
Pre zákazníkov v ostatných krajinách
alebo oblastiach:
<http://www.sony-asia.com/support>
Pri aktualizácii softvéru postupujte
podľa online pokynov.
Ďalšie operácie
49SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa vyskytne problém so systémom,
vyhľadajte ho v nasledujúcom
kontrolnom zozname na riešenie
problémov a vykonajte nápravu.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ak servisný personál vymení počas
opravy niektoré časti, môže si ich
ponechať.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„PROTECTX“ (X je číslo)
Nepočuť žiadny zvuk.
Nastavte hlasitosť.
Skontrolujte pripojenie voliteľného
zariadenia, ak sa používa (str. 15).
 Zapnite pripojené zariadenie.
 Po aktivovaní časovača nahrávania
sa neprehráva žiadny zvuk.
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a potom znova pripojte
sieťovú šnúru (napájací kábel)
a zapnite systém.


Nepočuť žiadny zvuk z mikrofónu.
Upravte hlasitosť mikrofónu.
Skontrolujte, či je mikrofón správne
pripojený do zásuvky MIC 1 alebo
MIC 2 na systéme.
 Skontrolujte, či je mikrofón zapnutý.
Okamžite odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel) a skontrolujte
nasledujúce položky.
 Sú ventilačné otvory systému
niečím zakryté?
 Je port USB skratovaný?


Po skontrolovaní vyššie uvedených
položiek a vyriešení všetkých
problémov znova zapojte sieťovú
šnúru (napájací kábel) a zapnite
systém. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné
Napájanie sa nezapne.
 Skontrolujte bezpečné pripojenie
sieťovej šnúry (napájacieho kábla).
Systém sa neočakávane prepol do
pohotovostného režimu.
 Nie je to porucha. Keď sa systém
nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál, po približne
15 minútach sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu (str. 48).
50SK
Nastavenie hodín alebo časovača sa
zrušilo.
 Došlo k odpojeniu sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) alebo k výpadku
napájania. Znova nastavte hodiny
(str. 17) a časovač (str. 46).
Počuť silné bzučanie alebo šum.
Premiestnite systém ďalej od zdrojov
šumu.
 Zapojte systém do inej nástennej
elektrickej zásuvky.
 K sieťovej šnúre (napájaciemu káblu)
pripojte odrušovací filter.
 Vypnite elektrické zariadenia
v blízkosti.
 Keď je systém v pohotovostnom
režime alebo keď prehráva pri
nízkej hlasitosti, môžete počuť hluk
chladiacich ventilátorov. Nie je to
porucha.
Časovač nefunguje.
Skontrolujte nastavenie časovača
a nastavte správny čas (str. 46).
 Zrušte funkciu časovača
automatického vypnutia (str. 46).

Diaľkový ovládač nefunguje.
Odstráňte prekážky medzi diaľkovým
ovládačom a systémom.
 Presuňte diaľkový ovládač bližšie
k systému.




Namierte diaľkový ovládač na snímač
systému.
Vymeňte batérie (R03/veľkosť AAA).
Premiestnite systém ďalej od
žiariviek.
Dochádza k akustickej spätnej
väzbe.
 Znížte hlasitosť.
 Premiestnite mikrofón ďalej od
systému alebo zmeňte jeho
nasmerovanie.
Na obrazovke televízora sa stále
zobrazujú skreslené farby.
 Vypnite televízor, počkajte 15 až
30 minút a potom ho znova zapnite.
Ak skreslenie farieb pretrváva,
premiestnite systém ďalej od
televízora.
Keď stlačíte nejaké tlačidlo na
systéme, zobrazí sa hlásenie
„CHILD LOCK“.
 Vypnite funkciu detskej zámky
(str. 48).
Funkcia pohybových gest nefunguje
správne.
 Pri vykonávaní pohybu dajte ruku
bližšie k ovládaču GESTURE
CONTROL (str. 12).
 Vykonajte pohyb pomalšie.
 Opakovaným ťukaním na zónu
1 alebo 2 vyberte správny režim gest
(str. 12).
 K sieťovej šnúre (napájaciemu káblu)
pripojte odrušovací filter.
 Vypnite elektrické zariadenia
v blízkosti.
Diskový zásobník sa neotvára a na
displeji sa zobrazí hlásenie
„LOCKED“.
 Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Diskový zásobník sa nezatvára.
 Vložte disk správne.
Disk sa nevysunie.
 Disk sa nedá vysunúť počas
používania funkcie CD-USB
Synchronized Transfer alebo REC1
Transfer. Stlačením tlačidla  zrušte
prenos a potom stlačením tlačidla 
na systéme vysuňte disk.
 Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Prehrávanie sa nespustí.
 Vyčistite disk (str. 58).
 Znovu vložte disk.
 Vložte disk, ktorý systém dokáže
prehrávať (str. 7).
 Vyberte disk, utrite z jeho povrchu
prípadnú vlhkosť a nechajte systém
niekoľko hodín zapnutý, kým sa
vlhkosť neodparí.
 Kód oblasti disku DVD VIDEO sa
nezhoduje so systémom.
Zvuk preskakuje.
 Vyčistite disk (str. 58).
 Znova vložte disk.
 Premiestnite systém na miesto,
ktoré nie je vystavené vibráciám
(napríklad na stabilný podstavec).
Ďalšie informácie
Funkcia pohybových gest sa nedá
aktivovať
 Opakovane stláčajte tlačidlo
GESTURE ON/OFF, až kým sa
nerozsvieti indikátor GESTURE
CONTROL.
 Skontrolujte, či nie je aktivovaná
funkcia detskej zámky (str. 48).
Prehrávač diskov
Prehrávanie sa nespustí od prvej stopy.
 Nastavte režim Normal Play (str. 22).
 Vybrali ste režim Resume Play.
Dvakrát stlačte tlačidlo .
Potom stlačením tlačidla 
spustite prehrávanie.
51SK
Niektoré funkcie sa nedajú vykonať,
ako napríklad Stop, Lock Search,
Slow-motion Play, Repeat Play,
Shuffle Play alebo Program Play.
 V závislosti od disku sa nemusia dať
vykonať niektoré operácie uvedené
vyššie. Pozrite si návod na
používanie dodaný s diskom.
Disk DATA CD/DATA DVD (MP3, JPEG
alebo Xvid) sa nedá prehrať.
 Údaje nie sú uložené
v podporovanom formáte.
 Pred prehrávaním skontrolujte, či ste
vybrali správny režim Media Mode.
Názov priečinka, stopy, súboru
a znaky v značke ID3 sa nezobrazujú
správne.
 Značka ID3 nie je verzie 1 (1.0/1.1)
ani verzie 2 (2.2/2.3).
 Tento systém dokáže zobraziť
nasledujúce znakové kódy:
 veľké písmená (A až Z),
 číslice (0 až 9),
 symboly (< > * +, [ ] \ _).
Ostatné znaky sa zobrazia ako „_“.
Pri prehrávaní disku AUDIO CD,
VIDEO CD, zvukového súboru,
videosúboru alebo disku DVD VIDEO
zvuk stratí stereofónny efekt.
 Odpojte všetky mikrofóny. Indikátor
„ “ zmizne z displeja.
 Skontrolujte, či je systém správne
pripojený.
Zariadenie USB
Pri prenose sa vyskytla chyba.
 Používate nepodporované
zariadenie USB. Na príslušných
webových lokalitách vyhľadajte
informácie o kompatibilných
zariadeniach USB (str. 9).
 Zariadenie USB nie je správne
naformátované. Spôsob
formátovania nájdete v návode na
používanie zariadenia USB.
52SK



Vypnite systém a odpojte zariadenie
USB. Ak je zariadenie USB vybavené
vypínačom napájania, po odpojení
zariadenia USB od systému ho
vypnite a znova zapnite. Potom
vykonajte prenos znova.
Ak opakovane vykonáte viacero
operácií presúvania a vymazávania,
štruktúra súborov v zariadení USB
sa fragmentuje. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode
na používanie zariadenia USB.
Zariadenie USB ste počas prenosu
odpojili alebo vypli. Odstráňte
čiastočne prenesený súbor
a zopakujte prenos. Ak sa problém
nevyriešil, zariadenie USB môže byť
poškodené. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode
na používanie zariadenia USB.
Zvukové súbory alebo priečinky
v zariadení USB nemožno vymazať.
 Skontrolujte, či zariadenie USB
nie je chránené proti zápisu.
 Zariadenie USB ste počas
vymazávania odpojili alebo vypli.
Odstráňte čiastočne vymazaný
súbor. Ak sa problém nevyriešil,
zariadenie USB môže byť poškodené.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na používanie
zariadenia USB.
Nepočuť žiadny zvuk.
Zariadenie USB nie je správne
pripojené. Vypnite systém, znova
pripojte zariadenie USB a potom
zapnite systém a skontrolujte, či sa
na displeji rozsvieti indikátor „USB 1“
alebo „USB 2“.

Zvuk obsahuje šum, preskakuje
alebo je skreslený.
 Používate nepodporované
zariadenie USB. Na príslušných
webových lokalitách vyhľadajte
informácie o kompatibilných
zariadeniach USB (str. 9).
 Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.


Šum alebo skreslený zvuk môžu
obsahovať už samotné hudobné
údaje. Šum sa mohol pridať počas
prenosu. Odstráňte súbor a skúste
prenos zopakovať.
Pri kódovaní zvukových súborov sa
použila nízka bitová rýchlosť. Do
zariadenia USB odošlite zvukové súbory
kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.
Zobrazenie textu „READING“ alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
 Čítanie môže trvať dlho
v nasledujúcich prípadoch.
 V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov (str. 9).
 Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 Pamäťová kapacita je nadmerne
veľká.
 Vnútorná pamäť je fragmentovaná.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„NO FILE“.
 Systém sa prepol do režimu
aktualizácie softvéru, všetky tlačidlá
(okrem ) sú neaktívne. Stlačením
tlačidla  na systéme môžete
zrušiť aktualizáciu softvéru.
Chybné zobrazenie.
 Údaje uložené v zariadení USB sa
mohli poškodiť, preneste ich znova.
 Tento systém dokáže zobraziť
nasledujúce znakové kódy:
 veľké písmená (A až Z),
 číslice (0 až 9),
 Symboly (< > * +, [ ] \ _)
Ostatné znaky sa zobrazia ako „_“.
Prehrávanie sa nespustí.
 Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
 Na príslušných webových lokalitách
vyhľadajte informácie
o kompatibilných zariadeniach USB
(str. 9).
Prehrávanie sa nespustí od prvého
súboru.
 Nastavte režim normálneho
prehrávania (str. 22).
Nedajú sa prehrávať súbory.
 Pred prehrávaním skontrolujte, či ste
vybrali správny režim Media Mode.
 Zariadenia USB naformátované
pomocou systémov súborov iných
než FAT16 alebo FAT32 nie sú
podporované.*
 Ak používate zariadenie USB
rozdelené na oblasti, prehrávať
možno len súbory uložené v prvej
oblasti.
* Tento systém podporuje systémy
súborov FAT16 a FAT32, ale niektoré
zariadenia USB nemusia podporovať
obidva systémy FAT. Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie príslušného zariadenia USB
alebo sa obráťte na výrobcu.
Ďalšie informácie
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„OVER CURRENT“.
 Zistil sa problém s úrovňou
elektrického prúdu z portu
(USB) 1 alebo (USB) 2. Vypnite
systém a odpojte zariadenie USB od
portu. Skontrolujte, či je zariadenie
USB v poriadku. Ak sa tento text
zobrazuje na displeji aj naďalej,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
 Na príslušných webových lokalitách
vyhľadajte informácie
o kompatibilných zariadeniach USB
(str. 9).
 Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na používanie
zariadenia USB.
53SK
Obraz
Nezobrazuje sa žiadny obraz.
 Skontrolujte, či je systém riadne
pripojený.
 Ak je poškodený obrazový kábel,
vymeňte ho za nový.
 Systém musíte pripojiť do zásuvky
obrazového vstupu televízora
(str. 15).
 Zapnite televízor a dbajte na jeho
správne ovládanie.
 Na televízore musíte zvoliť obrazový
vstup, aby ste mohli sledovať obraz
zo systému.
 (okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
Skontrolujte správne nastavenie
systému farieb podľa systému
farieb televízora.
V obraze sa objavuje šum.
 Vyčistite disk (str. 58).
 Ak sa obrazový signál zo systému
prenáša do televízora cez
videorekordér, kvalitu obrazu môže
ovplyvňovať ochrana pred
kopírovaním, ktorá sa používa pre
niektoré programy na diskoch
DVD VIDEO.
 (okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko) Pri
prehrávaní disku VIDEO CD
nahratého v odlišnom systéme
farieb, než je nastavený pre
systém, môže byť obraz skreslený
(strany 17, 28).
 (okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko) Nastavte
systém farieb podľa televízora
(strany 17, 28).
Pomer strán obrazovky televízora sa
nedá zmeniť.
 Na disku DVD VIDEO a vo
videosúbore je nastavený fixný
pomer strán.
 V závislosti od televízora sa pomer
strán nemusí dať zmeniť.
54SK
Jazyk zvukovej stopy sa nedá zmeniť.
 Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú nahraté viacjazyčné stopy.
 Disk DVD VIDEO zakazuje zmenu
jazyka zvukovej stopy.
Jazyk titulkov sa nedá zmeniť.
Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú nahraté viacjazyčné titulky.
 Disk DVD VIDEO zakazuje zmenu
titulkov.

Titulky sa nedajú vypnúť.
Disk DVD VIDEO zakazuje vypnutie
titulkov.

Uhly sa nedajú zmeniť.
Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú nahraté pohľady z viacerých
uhlov.
 Disk DVD VIDEO zakazuje zmenu
uhlov.

Tuner
Počuť silné bzučanie alebo šum,
prípadne nemožno prijímať stanice.
 Správne zapojte anténu.
 Zmeňte umiestnenie a orientáciu
antény tak, aby ste dosiahli dobrý
príjem.
 Vypnite elektrické zariadenia
v blízkosti.
Zariadenie BLUETOOTH
Nedá sa vykonať párovanie.
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k systému.
 Párovanie nemusí byť možné, ak
sa v okolí systému nachádzajú iné
zariadenia BLUETOOTH. V takom
prípade vypnite ostatné zariadenia
BLUETOOTH.
 Skontrolujte, či bol v zariadení
BLUETOOTH zadaný správny
prístupový kód.
Zariadenie BLUETOOTH nemôže
rozpoznať tento systém alebo sa na
displeji zobrazuje text „BT OFF“.
 Nastavte signál BLUETOOTH na
hodnotu „BT ON“ (str. 39).
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite
ich ďalej.
 Znížte hlasitosť pripojeného
zariadenia BLUETOOTH.
Pripojenie nie je možné.
 Zariadenie BLUETOOTH, ktoré ste sa
pokúsili pripojiť, nepodporuje profil
A2DP a nedá sa pripojiť k systému.
 Zapnite funkciu BLUETOOTH
zariadenia BLUETOOTH.
 Vytvorte pripojenie zo zariadenia
BLUETOOTH.
 Informácie o registrácii párovania sa
vymazali. Znova vykonajte operáciu
párovania.
 Vymažte informácie o registrácii
spárovania zariadenia BLUETOOTH
(str. 37) a vykonajte spárovanie
znova (str. 36).
Funkcia „Voice Playback“ v aplikácii
„Fiestable“ negeneruje žiadny zvuk.
 Je aktivovaná zabudovaná ukážka
zvuku. Stlačením tlačidla  zastavte
ukážku. Potom znova spustite
prehrávanie.
Zvuk zariadenia BLUETOOTH nepočuť
v systéme.
 Najprv zvýšte hlasitosť na zariadení
BLUETOOTH a potom ju upravte
pomocou tlačidla  +/–.
Počuť silné bzučanie, šum alebo
skreslený zvuk.
 Ak sa medzi systémom a zariadením
BLUETOOTH nachádzajú prekážky,
odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
 Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie, ktoré generuje
elektromagnetické žiarenie,
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
Funkcia Party Chain sa nedá
aktivovať.
 Skontrolujte pripojenia (str. 42).
 Skontrolujte, či sú zvukové káble
správne pripojené.
Na displeji bliká nápis „PARTY CHAIN“.
 Funkcia AUDIO IN 1 sa nedá vybrať, ak
vytvoríte pripojenie  (str. 43), keď
je aktívna funkcia Party Chain.
Pomocou tlačidiel na systéme
vyberte inú funkciu (str. 44).
 Stlačte tlačidlo PARTY CHAIN na
systéme.
 Reštartujte systém.
Funkcia Party Chain nefunguje
správne.
 Vypnite systém. Potom systém zapnite
a aktivujte funkciu Party Chain.
Obnovenie nastavení systému
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho predvolené nastavenia
z výroby.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na systéme.
1
Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a znova ju pripojte.
2
Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
3
Stlačte a podržte tlačidlo ENTER
a TUNING +/ na približne
3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„RESET“.
Ďalšie informácie
Zvuk preskakuje alebo sa mení,
prípadne vypadáva pripojenie.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH sa
nachádzajú príliš ďaleko od seba.
 Ak sa medzi systémom a zariadením
BLUETOOTH nachádzajú prekážky,
odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
 Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie, ktoré generuje
elektromagnetické žiarenie,
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite
ich ďalej.
Party Chain
55SK
Všetky nastavenia nakonfigurované
používateľom, napríklad predvolené
rozhlasové stanice, časovač alebo
hodiny, sa obnovia na hodnoty
nastavené z výroby.
Obnovenie predvolených
nastavení ponuky SETUP
Môžete obnoviť predvolené nastavenia
ponuky SETUP (s výnimkou nastavení
funkcie PARENTAL CONTROL).
1
2
Stlačte tlačidlo SETUP.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [RESET]
(OBNOVIŤ PREDVOLENÉ
NASTAVENIA) a potom stlačte
tlačidlo
.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [YES] (ÁNO)
a potom stlačte tlačidlo
.
Vykonanie tejto funkcie trvá
niekoľko sekúnd. Počas
obnovovania predvolených
nastavení systému nestláčajte
tlačidlo .
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [SYSTEM
SETUP] (NASTAVENIE SYSTÉMU)
a potom stlačte tlačidlo
.
Funkcia autodiagnostického
testu
Keď sa zobrazujú na obrazovke
televízora alebo na displeji
písmená/číslice
Aktivovala sa funkcia
autodiagnostického testu na ochranu
systému pred poruchami a zobrazuje
sa päťmiestne servisné číslo (napr.
C 13 50) zložené z kombinácie jedného
písmena a štyroch číslic. V takom
prípade si pozrite nasledujúcu tabuľku.
56SK
Prvé tri znaky
Príčina a riešenie
servisného čísla
C 13
Tento disk je znečistený.
 Vyčistite disk jemnou
handričkou (str. 58).
C 31
Disk nie je vložený
správne.
 Reštartujte systém
a potom znova správne
vložte disk.
E XX
(XX zastupuje
číslo)
Systém vykonal funkciu
autodiagnostického testu
s cieľom zabrániť
poruche.
 Obráťte sa na
najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti
Sony alebo miestne
autorizované servisné
stredisko spoločnosti
Sony a uveďte
5-miestne servisné
číslo.
Príklad: E 61 10
Hlásenia
Počas prevádzky sa na displeji môže
zobraziť alebo blikať niektoré
z nasledujúcich hlásení.
CANNOT PLAY
 Vložili ste disk, ktorý sa nedá prehrať.
 Vložili ste disk DVD VIDEO
s nepodporovaným kódom oblasti.
DATA ERROR
Súbor nie je kompatibilný
s požadovaným formátom.
 Prípona súboru sa nezhoduje
s formátom súboru.

DEVICE ERROR
Zariadenie USB sa nepodarilo
rozpoznať alebo je pripojené neznáme
zariadenie.
DEVICE FULL
Pamäť zariadenia USB je plná.
ERASE ERROR
Vymazávanie zvukových súborov
alebo priečinkov v zariadení USB
zlyhalo.
NO SUPPORT
Pripojili ste nepodporované zariadenie
USB alebo je zariadenie USB pripojené
cez rozbočovač USB.
FATAL ERROR
Zariadenie USB bolo odpojené počas
prenosu alebo vymazávania a mohlo
sa poškodiť.
NO VIDEO
V režime prehrávania VIDEO nie sú
k dispozícii údaje vo formáte MPEG4/
Xvid.
FOLDER FULL
Nemôžete prenášať súbory do
zariadenia USB, lebo počet priečinkov
v ňom dosiahol maximum.
NOT USE
Pokúsili ste sa vykonať špecifickú
operáciu v situácii, v ktorej je táto
operácia zakázaná.
FULL
Pokúsili ste sa naprogramovať viac než
25 krokov.
OVER CURRENT
Zistil sa nadmerný odber prúdu z portu
(USB).
GUEST
Po aktivovaní funkcie Party Chain sa
systém stáva hosťovským systémom
(Party Guest).
PROTECT
Zariadenie USB je chránené proti
zápisu.
HOST
Po aktivovaní funkcie Party Chain sa
systém stáva hostiteľským systémom
(Party Host).
NoDEVICE
Nie je pripojené žiadne zariadenie USB.
READING
Systém číta informácie z disku alebo
zariadenia USB. Niektoré operácie nie
sú dostupné.
REC ERROR
Prenos sa nespustil, po určitom čase sa
zastavil alebo sa nedal vykonať.
NO DISC
V diskovom zásobníku nie je vložený
disk.
TIME NG
Čas zapnutia a vypnutia časovača
prehrávania alebo nahrávania je
rovnaký.
NO MUSIC
V režime prehrávania MUSIC nie sú
k dispozícii údaje vo formáte MP3/
WMA/AAC.
TRACK FULL
Nemôžete prenášať súbory do
zariadenia USB, lebo počet súborov
v ňom dosiahol maximum.
Ďalšie informácie
NoMemory
V zariadení USB nie je vložené
pamäťové médium zodpovedajúce
pamäti vybratej na prehrávanie alebo
prenos.
PUSH STOP
Pokúsili ste sa vykonať operáciu, ktorú
možno vykonať iba pri zastavenom
prehrávaní.
NO PHOTO
V režime prehrávania PHOTO nie sú
k dispozícii údaje vo formáte JPEG.
NO STEP
Všetky naprogramované kroky sa
vymazali.
57SK
Preventívne opatrenia
Premiestňovanie jednotky
Pri ochrane diskového mechanizmu
postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na systéme.
1
Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2
Stlačte tlačidlo FUNCTION, otočením
gombíka MULTI CONTROL vyberte
položku „DVD/CD“ a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
3
Vyberte disk.
Stlačením tlačidla  otvorte
a zavrite diskový zásobník.
Počkajte, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie „NO DISC“.
4
Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel).
Poznámky k diskom
 Pred prehrávaním utrite disk pomocou
čistiacej handričky, pričom postupujte
od stredu smerom k okraju.
 Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel,
ako sú benzín, riedidlo, komerčné
čistiace prostriedky alebo antistatické
spreje určené pre vinylové LP platne.
 Disky nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani zdrojom tepla,
napríklad prieduchom horúceho
vzduchu, ani ich nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom
svetle.
Bezpečnosť
 Ak systém plánujete dlhšie nepoužívať,
úplne odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) od nástennej elektrickej zásuvky
(elektrickej siete). Pri odpájaní systému
vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy
neťahajte za samotný kábel.
 V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
58SK
 Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte na šikmú plochu
ani na miesta, ktoré sú mimoriadne
horúce, studené, prašné, znečistené,
vlhké, bez dostatočnej cirkulácie
vzduchu alebo ktoré sú vystavené
vibráciám, priamemu slnečnému svetlu
alebo jasnému svetlu.
 Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravené povrchy (napríklad voskované,
olejované alebo leštené) buďte opatrní,
pretože môže dôjsť ku vzniku škvŕn
alebo zmene sfarbenia týchto povrchov.
 Ak je systém prinesený priamo z
chladného na teplé miesto alebo je
umiestnený do veľmi vlhkej miestnosti,
na šošovke vo vnútri systému sa môže
skondenzovať vlhkosť a spôsobiť
poruchu systému. V takej situácii
vyberte disk a nechajte systém zapnutý
približne hodinu, kým sa vlhkosť
neodparí.
Nárast teploty vnútri zariadenia
 Nárast teploty v systéme počas jeho
používania je normálny jav, pre ktorý
sa nemusíte znepokojovať.
 Ak sa systém používal nepretržite pri
vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho
povrchu, pretože môže byť horúci.
 Nezakrývajte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Zabudovaný systém reproduktorov nie
je magneticky tienený, a preto sa obraz
na televízoroch v jeho blízkosti môže
magneticky zdeformovať. V takejto
situácii vypnite televízor, počkajte 15 až
30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde
k zlepšeniu, premiestnite systém ďalej od
televízora.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Ak cez tento systém
ponecháte dlhšiu dobu zobrazený
na televízore zastavený obraz
videozáznamu alebo zobrazenie
ponuky na obrazovke, hrozí trvalé
poškodenie obrazovky televízora.
Na tento problém sú citlivé najmä
projekčné televízory.
 Vysielanie rádiových vĺn zo systému
Systém čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku.
Nepoužívajte žiaden typ drsnej podušky,
čistiaci prášok ani rozpúšťadlo, ako
napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.
môže rušiť prevádzku niektorých
medicínskych zariadení. Keďže toto
rušenie môže spôsobiť poruchu
zariadenia, vždy vypnite napájanie
systému a zariadenia BLUETOOTH
na nasledujúcich miestach:
 v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny,
 v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
 Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré spĺňajú špecifikácie
BLUETOOTH na zaručenie
zabezpečeného pripojenia počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH. Toto zabezpečenie však
nemusí byť dostatočné v závislosti od
nastavení a ďalších faktorov, preto
buďte pri komunikácii pomocou
technológie BLUETOOTH vždy opatrní.
 Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
vyplývajúce z úniku informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
 Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť
zaručená so všetkými zariadeniami
BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil
ako tento systém.
 Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia spĺňať
špecifikácie technológie BLUETOOTH
predpísané spoločnosťou Bluetooth SIG,
Inc. a ich súlad musí byť certifikovaný.
Aj keď však zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa
vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
znemožnia pripojenie alebo môžu mať
za následok odlišné metódy ovládania,
zobrazovania alebo prevádzky.
 V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k tomuto systému,
prostredia komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť šum
alebo výpadok zvuku.
Komunikácia cez BLUETOOTH
 Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať do vzdialenosti približne
10 metrov (vzdialenosť bez prekážok) od
seba. Efektívny komunikačný dosah sa
môže skrátiť pri nasledujúcich
podmienkach:
 Keď sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo
iná prekážka.
 Na miestach s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN.
 V miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry.
 V miestach, kde sa generujú iné
elektromagnetické vlny.
 Zariadenia BLUETOOTH a zariadenie
bezdrôtovej siete LAN (IEEE 802.11b/g)
používajú rovnaké frekvenčné pásmo
(2,4 GHz). Pri používaní zariadenia
BLUETOOTH v blízkosti zariadenia so
schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej
sieti LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie. To môže
mať za následok nižšie rýchlosti prenosu
údajov, šum alebo neschopnosť
pripojenia. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
 Tento systém používajte vo
vzdialenosti najmenej 10 metrov od
zariadení s pripojením k bezdrôtovej
sieti LAN.
 Keď používate zariadenie BLUETOOTH
do vzdialenosti 10 metrov, vypnite
napájanie zariadení s pripojením
k bezdrôtovej sieti LAN.
 Používajte tento systém a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
Ďalšie informácie
Čistenie skrinky zariadenia
59SK
Špecifikácie
Zosilňovač
Nasledujúce údaje boli namerané pri
striedavom napätí 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Výstupný výkon (nominálny)
Ľavý/pravý kanál: 400 W + 400 W
(na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz,
celkové harmonické skreslenie 1 %)
Efektívny výstupný výkon (referenčný)
Ľavý/pravý kanál: 720 W + 720 W
(na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Reproduktory
Systém reproduktorov:
výškový + stredový + basový
reproduktor
Výškový Ľ/P reproduktor: 40 mm,
kónický typ
Stredový Ľ/P reproduktor: 120 mm,
kónický typ
Basový reproduktor: 250 mm, kónický typ
Vstupy
AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
napätie 2 V, impedancia
47 kiloohmov
AUDIO IN 2 L/R
napätie 2 V, impedancia
47 kiloohmov
MIC 1, MIC 2
citlivosť 1 mV, impedancia
10 kiloohmov
Port (USB) 1, (USB) 2:
typ A
Výstupy
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
napätie 2 V, impedancia 1 kiloohm
VIDEO OUT
max. výstupná úroveň 1 Vš-š,
nevyvážená, negatívna
synchronizácia, záťažová
impedancia 75 ohmov
60SK
Rozhranie USB
Podporovaná bitová rýchlosť
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, VBR, CBR
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s, VBR, CBR
Vzorkovacie frekvencie
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Podporované zariadenie USB
trieda veľkokapacitných zariadení
Maximálny prúd
1A
Disk/USB
Podporovaná bitová rýchlosť
MPEG1 Layer-3:
32 kb/s – 320 kb/s, VBR
Vzorkovacie frekvencie
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Xvid
Videokodek: Xvid
Bitová rýchlosť: 4,854 Mb/s (max.)
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s
Zvukový kodek: MP3
MPEG4
Formát súborov: formát súborov
MP4
Videokodek:
MPEG4 Simple Profile
(Formát AVC nie je kompatibilný.)
Bitová rýchlosť: 4 Mb/s
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 576, 30 snímok/s
Zvukový kodek: AAC-LC
(Formát HE-AAC nie je
kompatibilný.)
DRM: nekompatibilný
Prehrávač diskov
Systém
systém na prehrávanie
kompaktných diskov a digitálneho
zvuku a obrazu
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: súvislé
Výstupný výkon lasera*: menej
než 44,6 W
* Tento výkon predstavuje hodnotu
nameranú vo vzdialenosti 200 mm
od povrchu šošovky na optickom
snímacom bloku s apertúrou
7 mm.
Frekvenčná charakteristika
20 Hz – 20 kHz
Formát systému farieb obrazu
NTSC a PAL
Tuner
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový tuner FM
Anténa
drôtová anténa FM
Ladiaci rozsah
87,5 MHz – 108,0 MHz (krok 50 kHz)
BLUETOOTH
Skutočný dosah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky
medzi zariadeniami, magnetické polia
v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, zisk antény,
operačný systém, softvérová aplikácia
atď.
2) Štandardné profily BLUETOOTH udávajú
účel komunikácie BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
striedavé napätie 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Príkon
220 W
Príkon (v režime úspory energie)
0,5 W (keď je položka „BT STBY“
nastavená na hodnotu „OFF“)
4 W (keď je položka „BT STBY“
nastavená na hodnotu „ON“)
Približné rozmery (š/v/h)
340 mm × 924 mm × 320 mm
Približná hmotnosť
19 kg
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám
bez predchádzajúceho upozornenia.
Ďalšie informácie
Komunikačný systém
štandard BLUETOOTH verzie 3.0
Výstup
štandardné zariadenie BLUETOOTH
výkonovej triedy 2
Maximálny komunikačný dosah
približne 10 m pri priamej
viditeľnosti1)
Frekvenčné pásmo
pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Spôsob modulácie
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podporované kodeky
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
61SK
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639:1988 (E/F).
62SK
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
Turkish
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance 1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
Wolof
1572
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1703
Nezadané
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Zoznam kódov oblastí funkcie rodičovskej ochrany
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
2044
Argentína
2174
Francúzsko
2109
Nemecko
2149
Španielsko
2047
Austrália
2376
Holandsko
2390
Nový Zéland
2086
Švajčiarsko
2057
Belgicko
2248
India
2379
Nórsko
2499
Švédsko
2070
Brazília
2238
Indonézia
2427
Pakistan
2254
Taliansko
2090
Čile
2276
Japonsko
2436
Portugalsko
2528
Thajsko
2092
Čína
2079
Kanada
2046
Rakúsko
2115
Dánsko
2304
Kórea
2489
Rusko
2424
Filipíny
2363
Malajzia
2501
Singapur
2165
Fínsko
2362
Mexiko
2184
Spojené
kráľovstvo
Ďalšie informácie
63SK
Register
A
M
S
A/V SYNC 29
aktualizácia 49
AUDIO 27
AUDIO DRC 29
AUDIO SETUP 29
MEDIA MODE 18
MEGA BASS 40
MENU 27
MULTI-DISC
RESUME 22, 30
B
N
BACKGROUND 30
BASS CUT 40
batérie 16
BLACK LEVEL 28
BLUETOOTH 35
NFC 12, 37
NFC Easy Connect 38
Normal Play 22
SCREEN SAVER 29
Shuffle Play 23
SUBTITLE 21, 27
súbor AAC 7
súbor JPEG 7
súbor MP3 7
súbor MPEG4 7
súbor WMA 7
súbor Xvid 7
SYSTEM SETUP 29
O
T
OSD 27
TRACK SELECTION 29
TV TYPE 28
C
COLOR SYSTEM 17, 28
Č
časovač 46
D
DATA CD 7
DATA DVD 7
diaľkový ovládač 13
disk s viacerými
reláciami 8
DJ EFFECT 41
DOWNMIX 29
DVD VIDEO 7
F
FM MODE 34
H
hodiny 17
CH
Child Lock 48
K
Karaoke 45
Key Control 45
SCORE MODE 29, 45
VOCAL FADER 45
jazyk/zvuk 21
L
LANGUAGE SETUP 27
64SK
P
pamäť USB 19
PARENTAL
CONTROL 25, 30
Party Chain 42
Party Light 46
PAUSE MODE 28
PHOTO EFFECT 29
PHOTO INTERVAL 29
ponuka nastavení 27
predvolená stanica 35
prehrávanie v režime
PBC 22
prehrávateľné disky/
súbory 7
Prenos cez USB 30
Analog Transfer 33
Bitová rýchlosť 30
REC1 Transfer 31, 33
Synchronized
Transfer 31, 33
Vymazanie 33
prezentácia 19
Program Play 23
Q
QUICK setup 16
R
Repeat Play 24
RESET 30, 55
režim úspory energie 17
U
uhly 21
ukážka 17
V
VIDEO SETUP 28
Z
zariadenia USB 9, 18, 31
zobrazenie informácií 26
displej 27
obrazovka televízora 26
zoznam kódov jazykov 62
zvukový efekt 40
©2015 Sony Corporation
4-564-681-13(1) (SK)
Download PDF

advertising