Sony | MHC-V11 | Sony MHC-V11 Domáci zvukový systém s vysokým výkonom a technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

Domáci zvukový
systém
Návod na použitie
Začíname
Disk
Tuner
Zariadenie USB
BLUETOOTH
Nastavenie zvuku
Ďalšie operácie
Ďalšie informácie
MHC-V11
VAROVANIE
Nevystavujte toto zariadenie
dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli
nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami a pod.,
aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu vody
na zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte
ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie
zariadenia, okamžite odpojte hlavnú
zástrčku od sieťovej zásuvky.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
a ohňu.
Pokiaľ je systém pripojený k sieťovej
zásuvke, nie je odpojený od elektrickej
siete, ani keď je vypnutý.
Iba na používanie v interiéri.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvýši nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
2SK
Pre zákazníkov v Európe
Toto zariadenie je klasifikované ako
LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Toto
označenie sa nachádza na zadnej
vonkajšej časti.
Likvidácia nepotrebných batérií,
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte,
batérii alebo na balení
znamená, že s produktom
a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Na určitých
typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky ortuti
(Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Správnou likvidáciou
týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý
by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené
k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný
personál. Po uplynutí životnosti batérie,
elektrických a elektronických zariadení
by ste mali tieto produkty odovzdať na
príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu
likvidáciu. Informácie o iných typoch
batérií nájdete v časti o bezpečnom
vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov Európskej
únie je spoločnosť Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgicko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že zariadenie spĺňa základné požiadavky
a ďalšie súvisiace ustanovenia smernice
1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Platnosť označenia CE je obmedzená
iba na tie krajiny, ktoré to vyžadujú na
základe zákonov. To sa týka hlavne
krajín v Európskom hospodárskom
priestore (EHP).
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené
v smernici o elektromagnetickej
kompatibilite pri pripojení pomocou
kábla kratšieho ako tri metre.
Poznámky o diskoch DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorého
jedna strana obsahuje materiál nahratý
vo formáte DVD a druhá strana digitálny
zvukový materiál. Keďže však strana so
zvukovým materiálom nespĺňa štandard
pre kompaktné disky (CD), prehrávanie
v tomto produkte sa nezaručuje.
Hudobné disky kódované
pomocou technológií na ochranu
autorských práv
Tento produkt je navrhnutý na
prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú
štandard pre kompaktné disky (CD).
V poslednom čase začali niektoré
nahrávacie spoločnosti predávať rôzne
hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv.
Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj
disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky
CD, a preto ich možno nebudete môcť
prehrať v tomto produkte.
Tento systém je navrhnutý na
používanie na tieto účely:
•• prehrávanie hudby z diskov
alebo zariadení USB,
•• prenos hudby do zariadení USB,
•• počúvanie rozhlasových staníc,
•• prehrávanie hudby zo zariadení
s rozhraním BLUETOOTH,
•• na zábavu na spoločenských
stretnutiach s funkciou Party
Chain.
Informácie o tejto
príručke
•• V tejto príručke sa vysvetľuje najmä
ovládanie pomocou diaľkového
ovládača. Rovnaké operácie však
možno vykonávať aj pomocou
tlačidiel na jednotke, ktoré majú
rovnaké alebo podobné názvy.
•• Niektoré obrázky majú podobu
ilustračných kresieb a môžu sa líšiť
od skutočných produktov.
3SK
Obsah
Informácie o tejto príručke......... 3
Popis častí a ovládacích
prvkov......................................... 6
Začíname
Bezpečné zapojenie
systému.................................... 10
Deaktivácia ukážky.................... 11
Vloženie batérií.......................... 11
Prenášanie systému.................. 11
Zmena režimu zobrazenia.........12
Správa napájania.......................12
Disk
Prehrávanie disku CD
alebo MP3..................................13
Tuner
Počúvanie rádia.........................15
Zariadenie USB
Pred používaním
zariadenia USB.......................... 16
Prenos hudby z disku............... 16
Prehranie súboru...................... 18
4SK
BLUETOOTH
Informácie o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH...........20
Párovanie tohto systému so
zariadením BLUETOOTH...........20
Počúvanie hudby zo
zariadenia BLUETOOTH.............21
Pripojenie BLUETOOTH
jedným dotykom pomocou
technológie NFC....................... 22
Prehrávanie zvuku s vysokou
kvalitou vo formáte kodeku
(AAC/LDAC™)........................... 23
Nastavenie pohotovostného
režimu BLUETOOTH.................. 23
Zapnutie alebo vypnutie
signálu BLUETOOTH.................. 24
Používanie aplikácie SongPal
prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH.............................. 24
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku..................... 25
Vytvorenie atmosféry
oslavy (DJ EFFECT)..................... 25
Ďalšie operácie
Používanie funkcie
Party Chain................................ 26
Spievanie s hudbou:
karaoke..................................... 28
Počúvanie hudby pri vypnutých
svetlách reproduktora.............. 29
Používanie voliteľného
vybavenia.................................. 29
Zmena informácií na displeji....30
Používanie časovača
automatického vypnutia..........30
Deaktivácia tlačidiel
na jednotke (detská zámka).....30
Nastavenie funkcie
automatického prepnutia
do pohotovostného režimu.....30
Ďalšie informácie
Informácie o kompatibilných
zariadeniach..............................31
Riešenie problémov..................31
Preventívne opatrenia.............. 36
Technické parametre................ 38
Oznámenie o licenciách
a ochranných známkach..........40
5SK
Popis častí a ovládacích prvkov
Uzamknutím všetkých tlačidiel na jednotke okrem tlačidla  (napájanie) môžete
zabrániť ich neúmyselnému použitiu (s. 30).
Jednotka
Svetlá reproduktora*
(s. 29)
* Keď sú zapnuté svetlá reproduktora, nepozerajte sa priamo do súčastí vyžarujúcich svetlo.
6SK
Tlačidlo  (napájanie)
Stlačením zapnete systém alebo
ho prepnete do pohotovostného
režimu.
Tlačidlá
+/– (výber priečinka)
Stlačením vyberiete priečinok
na dátovom disku alebo
v zariadení USB.
Tlačidlo  (prehrať)*
——Stlačením spustíte prehrávanie.
——Keď podržíte toto tlačidlo
stlačené dlhšie ako 5 sekúnd,
prehrá sa zabudovaná zvuková
ukážka. Stlačením tlačidla 
zastavíte ukážku.
Tlačidlá / (presun
dozadu/presun dopredu)
Stlačením vyberiete skladbu
alebo súbor.
Tlačidlo  (zastaviť)
——Stlačením zastavíte prehrávanie.
Dvojnásobným stlačením
tlačidla možno zrušiť obnovenie
prehrávania.
——Stlačením zastavíte prenos
počas prenosu hudby.
——Stlačením zastavíte zabudovanú
zvukovú ukážku.
Tlačidlo BLUETOOTH PAIRING
——Stlačením vyberiete funkciu
BLUETOOTH.
——Podržaním aktivujte párovanie
BLUETOOTH vo funkcii
BLUETOOTH.
Tlačidlá TUNING+/– (s. 15)
Tlačidlo  (otvoriť alebo zatvoriť)
Stlačením otvoríte alebo zatvoríte
zásobník diskov.
Značka
(značka N) (s. 22)
 Tlačidlá DJ OFF, FLANGER,
ISOLATOR (s. 25)
Gombík VOLUME/DJ CONTROL
——Otáčaním nastavíte hlasitosť.
Ak je vybratá funkcia DJ EFFECT,
tento gombík nemôžete použiť
na nastavenie hlasitosti.
——Otáčaním nastavte efekt
FLANGER a ISOLATOR (s. 25).
Indikátor BLUETOOTH (s. 20)
 Zásobník diskov
Tlačidlo FUNCTION
Stlačením vyberiete funkciu.
 Snímač diaľkového ovládača
Port (USB)
Slúži na pripojenie zariadenia USB.
Tlačidlo MEGA BASS
PARTY CHAIN (s. 25, 28)
 Konektor MIC 1/2
Slúži na pripojenie mikrofónov.
* Tlačidlo  na jednotke obsahuje
hmatový bod. Pri ovládaní systému
môžete tento bod využiť na orientáciu.
Displej
 Tlačidlo VOCAL FADER (s. 29)
Tlačidlo MIC ECHO (s. 29)
Gombík MIC LEVEL (MIN/MAX)
(s. 28)
7SK
Diaľkový ovládač
 Tlačidlo TUNING MODE (s. 15)
Tlačidlo TUNER MEMORY (s. 15)
Tlačidlo BACK
Stlačením sa vrátite na
predchádzajúce zobrazenie.
Tlačidlo OPTIONS
Stlačením prejdete do ponuky
možností alebo ju zavriete.
Tlačidlá / / /
Stlačením vyberiete položky
ponuky.
Tlačidlá
+/– (výber priečinka)
Stlačením vyberiete priečinok
na dátovom disku alebo
v zariadení USB.
Tlačidlo
Stlačením prejdete na nastavenia
alebo ich potvrdíte.
 Tlačidlo SPEAKER LIGHT (s. 29)
Tlačidlo DISPLAY
Stlačením zmeníte informácie
na displeji.
Tlačidlo SLEEP (s. 30)
Tlačidlo  (napájanie)
Stlačením zapnete systém alebo
ho prepnete do pohotovostného
režimu.
 Tlačidlo PLAY MODE (s. 13, 18)
Tlačidlo REPEAT/FM MODE
(s. 13, 15, 18)
Tlačidlo CLEAR (s. 14, 19)
Tlačidlo REC TO USB (s. 17)
Stlačením prenesiete hudbu
z disku do pripojeného voliteľného
zariadenia USB.
8SK
 Tlačidlo FUNCTION
Stlačením vyberiete funkciu.
Tlačidlo MEGA BASS (s. 25)
Tlačidlo EQ (s. 25)
Tlačidlá / (rýchle posunutie
dozadu alebo dopredu)
(s. 13, 18)
Stlačením vyhľadáte miesto
v skladbe alebo súbore počas
prehrávania.
Tlačidlá TUNING+/– (s. 15)
Tlačidlo  (prehrať)*
Stlačením spustíte prehrávanie.
Tlačidlá / (presun dozadu
alebo dopredu)
Stlačením vyberiete skladbu alebo
súbor.
Tlačidlá PRESET+/– (s. 15)
Tlačidlo  (pozastaviť)
Stlačením pozastavíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla  ho zas
obnovíte.
Tlačidlo  (zastaviť)
——Stlačením zastavíte prehrávanie.
Dvojnásobným stlačením
tlačidla možno zrušiť obnovenie
prehrávania.
——Stlačením zastavíte prenos
počas prenosu hudby.
——Stlačením zastavíte zabudovanú
zvukovú ukážku.
 Tlačidlo VOCAL FADER (s. 29)
Tlačidlo MIC ECHO (s. 29)
Tlačidlá KEY CONTROL /
(s. 29)
Tlačidlá VOL +/–*
Stláčaním nastavíte hlasitosť.
* Na tlačidlách VOL + a  na diaľkovom
ovládači sa nachádza hmatový bod. Pri
ovládaní systému môžete tento bod
využiť na orientáciu.
9SK
Začíname
Bezpečné zapojenie systému
Do nástennej
elektrickej
zásuvky
 Konektory pre zvukový výstup
a vstup
Pomocou zvukového kábla (nie je
súčasťou dodávky) vytvorte niektoré
z nasledujúcich pripojení:
•• Konektory AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
—Pripojte
—
ku konektorom zvukových
vstupov na voliteľnom zariadení.
—Pripojte
—
k inému zvukového
systému na používanie funkcie
Party Chain (s. 26).
•• Konektory AUDIO/PARTY CHAIN
IN L/R
—Pripojte
—
ku konektorom zvukových
výstupov televízora alebo
audiovizuálneho zariadenia.
Z tohto systému sa prenáša zvuk.
—Pripojte
—
k inému zvukového
systému na používanie funkcie
Party Chain (s. 26).
A
nténa
Zapojte drôtovú anténu FM
(je súčasťou dodávky).
Anténu natiahnite vodorovne.
Tip
•• Systém nainštalujte/smerujte na miesto
s dobrým príjmom.
Miesta so slabým
príjmom:
Ďaleko od okien
a pod.
10SK
Miesta s dobrým
príjmom:
Blízko okien
a pod.
•• Nasledujúce typy umiestnenia radšej
nepoužívajte:
Deaktivácia ukážky
Kým je systém vypnutý, ukážku
deaktivujete tak, že opakovaným
stláčaním tlačidla SPEAKER LIGHT
vyberiete pohotovostný režim (s. 12).
Medzi budovami
Vloženie batérií
Začíname
Vložte dve dodané batérie R03
(veľkosti AAA), pričom póly musia
zodpovedať obrázku nižšie.
V blízkosti mobilných telefónov
alebo elektrických zariadení
Poznámky
•• Nepoužívajte staré batérie spoločne
s novými ani batérie rôznych typov.
•• Ak diaľkový ovládač dlhý čas nepoužívate,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku
ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
Na oceľových laviciach
alebo stoloch
•• Anténu umiestnite ďalej od sieťovej šnúry
a kábla USB, aby ste zabránili šumu.
N
apájanie
Pripojte sieťovú šnúru (je súčasťou
dodávky) do systému a potom do
nástennej elektrickej zásuvky.
Po zapojení sieťovej šnúry sa
automaticky spustí ukážka (s. 12).
Ukážka sa skončí, keď stlačíte
tlačidlo  na zapnutie systému.
Prenášanie systému
Pred prenosom systému sa uistite,
že v ňom nie je vložený žiadny disk
a že k nemu nie je pripojené žiadne
zariadenie USB, a odpojte všetky
káble.
Poznámka
Pri prenášaní systému je veľmi dôležité
správne umiestnenie rúk, ktorým predídete
zraneniu osôb a poškodeniu majetku.
11SK
Zmena režimu
zobrazenia
Kým je systém vypnutý,
opakovane stláčajte
tlačidlo SPEAKER LIGHT.
Pri každom stlačení tlačidla sa režim
zobrazenia zmení, ako je uvedené ďalej.
Ukážka
Osvetlenie je zapnuté.
Žiadne zobrazenie (pohotovostný
režim)
Displej a osvetlenie sú vypnuté,
aby sa šetrila energia.
Správa napájania
Tento systém je predvolene nastavený
tak, aby sa približne po 15 minútach
automaticky vypol v prípade, že
sa nepoužíva a nezistí sa žiadny
zvukový signál. Podrobné informácie
nájdete v časti Nastavenie funkcie
automatického prepnutia do
pohotovostného režimu (s. 30).
12SK
Funkcia
Disk
Prehrávanie disku CD
alebo MP3
Tip
Zoznam prehrateľných diskov nájdete v časti
Preventívne opatrenia (s. 36).
1 Opakovane stláčajte tlačidlo
2 Vložte disk.
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
alebo súbore
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo /
a na požadovanom mieste
ho pustite.
Výber
Opakovane stláčajte
opakovaného tlačidlo REPEAT/FM
prehrávania MODE, až kým sa na
displeji nezobrazí
hlásenie REP ONE1), REP
FLDR2) alebo REP ALL3).
Zmena
režimu
prehrávania
Stlačením tlačidla  na jednotke
otvorte zásobník diskov a umiestnite
doň disk tak, aby strana s potlačou
smerovala nahor.
Kým je prehrávač zastavený,
opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE. Môžete vybrať
normálne prehrávanie (FLDR
na prehrávanie všetkých
súborov MP3 uložených na
disku), náhodné prehrávanie
(SHUF alebo FLDRSHUF
na náhodné prehrávanie
súborov v priečinku)
alebo naprogramované
prehrávanie (PROGRAM).
Disk
FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie CD.
Postup
Výber skladby Stlačte tlačidlo
alebo súboru /.
„REP ONE”: slúži na opakovanie aktuálnej
skladby alebo súboru.
„REP FLDR” (iba disky MP3): slúži na
opakovanie aktuálneho priečinka.
3)
„REP ALL”: slúži na opakovanie všetkých
skladieb alebo súborov.
1)
Keď prehrávate 8 cm disk, napríklad
CD singel, vložte ho do vnútorného
kruhu zásobníka diskov.
3 Stlačením tlačidla  na jednotke
zatvorte zásobník diskov.
Zásobník diskov nezatvárajte nasilu,
pretože to môže spôsobiť poruchu.
4 Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
Ďalšie operácie
Funkcia
Postup
Pozastavenie Stlačte tlačidlo . Ak
prehrávania chcete prehrávanie
obnoviť, stlačte tlačidlo .
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo . Ak
chcete prehrávanie
obnoviť, stlačte tlačidlo .
Ak chcete pokračovanie
v prehrávaní zrušiť, stlačte
tlačidlo  dvakrát.
Výber
Opakovane stláčajte
priečinka na tlačidlá
+/–.
disku MP3
2)
Poznámky k prehrávaniu diskov MP3
•• Na disk so súbormi MP3 neukladajte iné
typy súborov ani nepotrebné priečinky.
•• Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3,
sa preskočia.
•• Súbory MP3 sa prehrávajú v poradí,
v akom sú nahraté na disku.
•• Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3
s príponou .mp3.
•• Ak názov súboru obsahuje správnu príponu,
ale nejde o súbor v príslušnom formáte,
jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký
hluk, ktorý môže viesť k poruche systému.
•• Maximálny počet:
—— priečinkov je 256 (vrátane koreňového
priečinka),
—— súborov MP3 je 999,
—— úrovní priečinkov (stromová štruktúra
súborov) je 8.
•• Nemožno zaručiť kompatibilitu so
všetkými softvérovými programami na
kódovanie alebo zápis súborov MP3,
nahrávacími zariadeniami a nahrávacími
médiami. Nekompatibilné disky MP3 môžu
vytvárať šum, spôsobovať prerušovanie
zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
13SK
Poznámka k prehrávaniu diskov
s podporou viacerých relácií
Systém dokáže prehrávať nepretržité
relácie na disku v prípade, keď sú nahraté
v rovnakom formáte relácie ako prvá relácia.
Keď sa vyskytne relácia nahratá v odlišnom
formáte, túto reláciu ani relácie nasledujúce
po nej nemožno prehrávať. Aj v prípade, že
sú relácie nahraté v rovnakom formáte, sa
niektoré z nich nemusia prehrávať.
Vytvorenie vlastného programu
(naprogramované prehrávanie)
1 Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie CD.
2 Vyberte režim prehrávania.
Keď je prehrávač zastavený,
opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie PROGRAM.
3 Vyberte číslo požadovanej
skladby alebo súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá
/, kým sa na displeji
nezobrazí číslo požadovanej
skladby alebo súboru.
Číslo vybratej
skladby
alebo súboru
Celkový čas
prehrávania
vybratej skladby
(iba disky CD-DA)
Pri programovaní súborov MP3
v špecifickom priečinku opakovaným
stláčaním tlačidiel  +/– vyberte
požadovaný priečinok a potom
vyberte požadovaný súbor.
4 Naprogramujte vybratú
skladbu alebo súbor.
Stlačením tlačidla
zadajte
vybratú skladbu alebo súbor.
14SK
5 Zopakovaním krokov č. 3
až 4 naprogramujte ďalšie
skladby alebo súbory až po
maximálny počet 64 skladieb
alebo súborov.
6 Naprogramovaný zoznam
skladieb alebo súborov
prehráte stlačením
tlačidla .
Naprogramovaný zoznam sa
vymaže, keď vykonáte niektorú
z týchto operácií:
——zmena funkcie,
——vypnutie systému,
——odpojenie sieťovej šnúry,
——otvorenie zásobníka diskov.
Ak chcete ten istý naprogramovaný
zoznam prehrať znova, stlačte
tlačidlo .
Zrušenie naprogramovaného
prehrávania
Stlačte tlačidlo PLAY MODE.
Odstránenie posledného kroku
z naprogramovaného zoznamu
Počas zastavenia prehrávania stlačte
tlačidlo CLEAR.
Tuner
Počúvanie rádia
1 Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie FM.
Predvolenie rozhlasových staníc
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačením tlačidla
TUNER MEMORY vyberte
režim pamäte tunera.
2 Nalaďte stanicu.
Automatické vyhľadávanie
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel PRESET+/– vyberte
číslo požadovanej predvoľby.
Ak už je vybratému číslu predvoľby
priradená iná stanica, nahradí sa
novou stanicou.
4 Stlačením tlačidla
Ak sa vyhľadávanie nezastaví,
stlačením tlačidla  ho zastavte
a nalaďte stanicu manuálne
(postup nájdete nižšie).
Manuálne ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING MODE, kým sa na displeji
nezobrazí text MANUAL, a potom
opakovaným stláčaním tlačidiel
TUNING+/– nalaďte požadovanú
stanicu.
Po naladení stanice poskytujúcej
služby RDS sa na displeji zobrazí
názov stanice (okrem modelu
predávaného v Severnej Amerike).
Tip
Tuner
Opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING MODE, kým sa na displeji
nezobrazí text AUTO, a potom
stlačte tlačidlo TUNING+/–.
Vyhľadávanie sa po nájdení stanice
automaticky zastaví.
uložte
stanicu.
5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4
uložte ďalšie stanice.
Môžete predvoliť až 20 staníc FM.
Aj po odpojení sieťovej šnúry
alebo po výpadku napájania
ostanú predvolené stanice uložené
približne pol dňa.
Počúvanie uloženej stanice
Opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING MODE, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie PRESET. Potom
opakovaným stláčaním tlačidiel
PRESET+/– vyberte číslo požadovanej
predvoľby.
Ak chcete obmedziť statický šum
stereofónnej stanice FM s nekvalitným
príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo
REPEAT/FM MODE, kým sa na displeji
nezobrazí text MONO. Tým vypnete
stereofónny príjem. Príjem stratí stereofónny
efekt, ale zlepší sa.
15SK
Zariadenie USB
Pred používaním
zariadenia USB
Informácie o kompatibilných zariadeniach
USB nájdete v časti Informácie
o kompatibilných zariadeniach (s. 31).
Ak budete so systémom používať
zariadenia Apple, pripojte ich cez
pripojenie BLUETOOTH (s. 20).
Používanie zariadení Apple cez
pripojenie USB nie je podporované.
Poznámky
•• Ak sa požaduje pripojenie pomocou
kábla USB, použite kábel USB dodaný
so zariadením USB. Podrobné informácie
o spôsobe prevádzky nájdete v návode na
použitie dodanom so zariadením USB.
•• V závislosti od typu pripojeného
zariadenia USB môže zobrazenie
indikátora SEARCH na displeji trvať dlhšie.
•• Systém a zariadenie USB nepripájajte
prostredníctvom rozbočovača USB.
•• Po pripojení zariadenia USB systém načíta
všetky súbory v zariadení USB. Ak je
v zariadení USB uložených veľa priečinkov
alebo súborov, prečítanie zariadenia USB
môže trvať dlho.
•• Pri niektorých pripojených zariadeniach
USB sa môže vyskytovať oneskorenie
predtým, než systém vykoná príslušnú
operáciu.
•• Nemožno zaručiť kompatibilitu so
všetkými softvérovými programami na
kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory
uložené v zariadení USB boli pôvodne
kódované pomocou nekompatibilného
softvéru, môžu vytvárať šum, spôsobovať
prerušovanie zvuku alebo sa vôbec
nemusia prehrávať.
•• Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
•• Počas prenosu alebo operácií
vymazávania neodpájajte zariadenie USB.
Mohli by sa poškodiť údaje v zariadení
USB alebo samotné zariadenie USB.
16SK
Používanie systému ako nabíjačky
batérie
Systém môžete používať ako nabíjačku
batérie zariadení USB s funkciou
opätovného nabíjania.
Pripojte zariadenie USB k portu (USB).
Zariadenie USB sa začne nabíjať po
pripojení k portu (USB). Podrobné
informácie nájdete v návode na
použitie zariadenia USB.
Prenos hudby z disku
Môžete prenášať hudbu z disku (disk
CD-DA alebo MP3) do zariadenia USB
nasledujúcim spôsobom:
•• Prenos CD SYNC: prenos všetkých
skladieb CD-DA z disku CD-DA, ktoré
sa na ňom nachádzajú.
•• Prenos priečinka MP3: prenos
súborov MP3 do špecifického
priečinka z disku MP3.
•• Prenos REC1: prenos aktuálne
prehrávanej skladby alebo súboru
MP3 z disku.
1 Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie CD.
2 Pripojte zariadenie USB
k portu
(USB).
3 Vložte disk, ktorý chcete
preniesť.
4 Pripravte sa na prenos.
V prípade prenosu CD SYNC
prejdite na krok č. 5.
Prenos priečinka MP3
Ak chcete prenášať súbory MP3
v špecifickom priečinku, opakovaným
stláčaním tlačidiel
+/– vyberte
požadovaný priečinok. Potom
spustite prehrávanie a jedenkrát
stlačte tlačidlo .
Skontrolujte, či sa na displeji
zastavil uplynulý čas prehrávania.
Prenos REC1
Stlačte tlačidlo /, vyberte
skladbu alebo súbor MP3, ktorý
chcete preniesť, a potom spustite
prehrávanie.
Ak chcete preniesť súbor MP3
v špecifickom priečinku, opakovaným
+/– vyberte
stláčaním tlačidiel
požadovaný priečinok a stláčaním
tlačidiel / vyberte súbor
MP3, ktorý chcete preniesť. Potom
spustite prehrávanie.
5 Stlačte tlačidlo REC TO USB.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
READY.
6 Stlačte tlačidlo
.
Zastavenie prenosu
Stlačte tlačidlo .
Pravidlá vytvárania priečinkov
a súborov
Pri prenose do zariadenia USB sa
vytvorí podpriečinok MUSIC priamo
v priečinku ROOT. Priečinky a súbory
sa v tomto priečinku MUSIC vytvárajú
na základe spôsobu prenosu a zdroja
nasledujúcim spôsobom:
Zdroj
MP3
Názov
priečinka
„MP3_REC1”
Názov
súboru
Rovnaký ako
zdroj
CD-DA
„CD_REC1”
„TRACK001”*
* Ďalšie čísla priečinkov a súborov sa
priraďujú postupne.
Poznámky
•• Do vytvorených súborov MP3 sa
neprenesú informácie CD-TEXT. Tento
systém nepodporuje normu CD-TEXT.
•• V nasledujúcich prípadoch sa prenos
automaticky zastaví:
—— v zariadení USB sa počas prenosu
vyčerpá voľné miesto,
—— počet zvukových súborov a priečinkov
v zariadení USB dosiahne obmedzenie
počtu priečinkov, ktoré systém dokáže
rozpoznať.
•• Ak v zariadení USB už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom ako ten,
ktorý sa snažíte preniesť, za jeho názov sa
pridá poradové číslo a pôvodný priečinok
alebo súbor sa neprepíše.
•• Počas prenosu nepoužívajte tlačidlá na
diaľkovom ovládači ani na jednotke, aby
ste sa vyhli jeho zastaveniu.
Zariadenie USB
Prenos sa začne a potom sa na
displeji zobrazí hlásenie USB REC.
Zariadenie USB nevyberajte, kým
sa prenos neskončí.
Po dokončení prenosu sa na
displeji zobrazí hlásenie COMPLETE
a vytvoria sa zvukové súbory vo
formáte MP3.
Prenos REC1
Poznámka k obsahu chránenému
autorskými právami
Prenesená hudba je obmedzená výhradne
na súkromné používanie. Používanie hudby
nad rámec týchto obmedzení vyžaduje
povolenie vlastníkov autorských práv.
Prenos CD SYNC
Zdroj
CD-DA
Názov
priečinka
„CDDA001”*
Názov
súboru
„TRACK001”*
Prenos priečinka MP3
Zdroj
MP3
Názov
Názov
priečinka súboru
Rovnaký ako zdroj
17SK
Prehranie súboru
Podporované sú nasledujúce formáty
zvukových súborov:
—MP3:
—
prípona súboru .mp3
—WMA:
—
prípona súboru .wma
Funkcia
Postup
Zmena
režimu
prehrávania
Kým je zariadenie USB
zastavené, opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY
MODE. Môžete vybrať
normálne prehrávanie
(FLDR na prehrávanie
všetkých súborov
uložených v priečinku
na zariadení USB),
náhodné prehrávanie
(SHUF alebo FLDRSHUF
na náhodné prehrávanie
súborov v priečinku)
alebo naprogramované
prehrávanie (PROGRAM).
1 Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie USB.
2 Pripojte zariadenie USB
k portu
(USB).
3 Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
4 Stláčaním tlačidiel VOL +/–
nastavte hlasitosť.
Ďalšie operácie
Funkcia
Postup
Pozastavenie Stlačte tlačidlo . Ak
prehrávania chcete prehrávanie obnoviť,
stlačte tlačidlo .
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo . Ak chcete
prehrávanie obnoviť, stlačte
tlačidlo  1). Ak chcete
pokračovanie v prehrávaní
zrušiť, stlačte tlačidlo 
dvakrát.
Výber
priečinka
Opakovane stláčajte
tlačidlá
+/–.
Výber súboru Stlačte tlačidlo /.
Vyhľadanie
miesta
v súbore
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo /
a na požadovanom mieste
ho pustite.
Výber
Opakovane stláčajte tlačidlo
opakovaného REPEAT/FM MODE, až kým
prehrávania sa na displeji nezobrazí
hlásenie REP ONE2), REP
FLDR3) alebo REP ALL4).
18SK
Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA
s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR)
môže systém prehrávanie obnoviť z iného
miesta.
2)
„REP ONE”: slúži na opakovanie
aktuálneho súboru.
3)
„REP FLDR”: slúži na opakovanie
aktuálneho priečinka.
4)
„REP ALL”: slúži na opakovanie všetkých
súborov v zariadení USB.
1)
Poznámky
•• Tento systém nedokáže prehrávať
zvukové súbory uložené v zariadení
USB v nasledujúcich prípadoch:
—— keď je v zariadení USB uložených
celkovo viac než 999 zvukových
súborov,
—— keď je v zariadení USB uložených viac
než 256 priečinkov (vrátane priečinka
ROOT a prázdnych priečinkov).
Tento počet sa môže líšiť v závislosti od
štruktúry súborov a priečinkov. V zariadení
USB so zvukovými súbormi neukladajte
iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.
•• Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky
8 priečinkov.
•• Súbory a priečinky sa zobrazujú v poradí
ich vytvorenia v zariadení USB.
•• Priečinky bez zvukových súborov sa
preskočia.
•• Ak má názov súboru správnu príponu,
ale nejde o súbor príslušného formátu,
systém môže vydávať šum alebo sa môže
poškodiť.
Vymazanie zvukových súborov
alebo priečinkov zo zariadenia USB
1 Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie USB.
2 Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ alebo
+/– vyberte
zvukový súbor alebo priečinok,
ktorý chcete vymazať, a spustite
prehrávanie.
4 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
5 Opakovaným stláčaním
6 Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku FOLDER alebo FILE
a stlačte tlačidlo .
Na displeji bliká indikátor ERASE??.
7 Stlačte tlačidlo
.
Po dokončení vymazávania sa na
displeji zobrazí hlásenie COMPLETE.
Vytvorenie vlastného programu
(naprogramované prehrávanie)
1 Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie USB.
2 Vyberte režim prehrávania.
4 Naprogramujte vybratý súbor.
Stlačením tlačidla
vybratý súbor.
zadajte
5 Zopakovaním krokov č. 3 až 4
naprogramujte ďalšie súbory
až po maximálny počet
64 súborov.
6 Naprogramovaný zoznam
súborov prehráte stlačením
tlačidla .
Naprogramovaný zoznam sa
vymaže, keď vykonáte niektorú
z týchto operácií:
——zmena funkcie,
——vypnutie systému,
——odpojenie sieťovej šnúry.
Ak chcete ten istý naprogramovaný
zoznam prehrať znova, stlačte
tlačidlo .
Zariadenie USB
tlačidiel / vyberte možnosť
ERASE a stlačte tlačidlo .
Pri programovaní súborov
MP3 alebo WMA v špecifickom
priečinku opakovaným stláčaním
tlačidiel +/– vyberte požadovaný
priečinok a potom vyberte
požadovaný súbor.
Zrušenie naprogramovaného
prehrávania
Stlačte tlačidlo PLAY MODE.
Odstránenie posledného kroku
z naprogramovaného zoznamu
Počas zastavenia prehrávania stlačte
tlačidlo CLEAR.
Keď je prehrávač zastavený,
opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie PROGRAM.
3 Vyberte číslo požadovaného
súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá
/, kým sa na displeji
nezobrazí číslo požadovaného
súboru.
Číslo vybratého súboru
19SK
BLUETOOTH
Informácie o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
je bezdrôtová technológia krátkeho
dosahu, ktorá umožňuje bezdrôtovú
dátovú komunikáciu medzi digitálnymi
zariadeniami. Bezdrôtová technológia
BLUETOOTH funguje v dosahu
približne 10 metrov.
Podporované verzie, profily
a kodeky BLUETOOTH
Podrobné informácie nájdete v časti
Rozhranie BLUETOOTH (s. 39).
Indikátor BLUETOOTH
Indikátor BLUETOOTH na jednotke
svietením alebo blikaním na
modro signalizuje stav pripojenia
BLUETOOTH.
Stav systému
Stav indikátora
Pohotovostný
režim
BLUETOOTH
pomaly bliká
Párovanie
BLUETOOTH
rýchlo bliká
Pripojenie
BLUETOOTH je
vytvorené
rozsvieti sa
Párovanie tohto
systému so zariadením
BLUETOOTH
Párovanie je operácia, pri ktorej
sa zariadenia BLUETOOTH vopred
vzájomne zaregistrujú. Párovanie sa
po vykonaní nemusí vykonať znova.
Ak je zariadením smartfón
kompatibilný s funkciou NFC,
manuálne párovanie nie je nutné.
(Pozrite si časť Pripojenie BLUETOOTH
jedným dotykom pomocou
technológie NFC (s. 22).)
1 Zariadenie BLUETOOTH
umiestnite do vzdialenosti
1 metra od systému.
2 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na jednotke vyberte funkciu
BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
BT AUDIO.
Tipy
•• Ak v systéme nie sú uložené žiadne
informácie o párovaní (ak napríklad
funkciu BLUETOOTH používate prvýkrát
po zakúpení), na displeji bliká hlásenie
PAIRING a systém prejde do režimu
párovania automaticky. V takomto
prípade pokračujte krokom č. 4.
•• Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH
ukončite pripojenie BLUETOOTH
(s. 22).
3 Stlačte a podržte tlačidlo
BLUETOOTH na jednotke na
viac než 3 sekundy.
Na displeji bliká indikátor PAIRING.
4 Vykonajte postup párovania
v zariadení BLUETOOTH.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie zariadenia
BLUETOOTH.
20SK
5 Na displeji zariadenia
BLUETOOTH vyberte
možnosť MHC-V11.
Poznámka
Ak zariadenie BLUETOOTH bude
vyžadovať prístupový kľúč, zadajte
hodnotu 0000. Prístupový kľúč sa môže
nazývať aj prístupový kód, kód PIN, číslo
PIN alebo heslo.
6 Vytvorte pripojenie
BLUETOOTH v zariadení
BLUETOOTH.
Po spárovaní a vytvorení pripojenia
BLUETOOTH sa na displeji zobrazí
hlásenie BT AUDIO.
V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH sa po spárovaní môže
pripojenie vytvoriť automaticky.
Poznámky
Zrušenie párovania
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH na
jednotke.
Vymazanie všetkých informácií
o registrácii párovania
Ak chcete vymazať všetky informácie
o registrácii párovania, mali by ste
v systéme obnoviť výrobné nastavenia.
Pozrite si časť Obnovenie výrobných
nastavení systému (s. 35).
Zariadenie BLUETOOTH môžete
ovládať spojením systému a zariadenia
BLUETOOTH prostredníctvom profilu
AVRCP.
Skôr ako spustíte prehrávanie hudby,
skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
—Funkcia
—
BLUETOOTH zariadenia
BLUETOOTH je zapnutá.
—Párovanie
—
sa dokončilo (s. 20).
Po pripojení systému a zariadenia
BLUETOOTH môžete ovládať
prehrávanie stláčaním
tlačidiel , ,  a /.
1 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na jednotke vyberte funkciu
BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
BT AUDIO.
2 Vytvorte pripojenie so
zariadením BLUETOOTH.
BLUETOOTH
•• Spárovať môžete najviac 8 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete deviate
zariadenie BLUETOOTH, najstaršie
spárované zariadenie sa odstráni.
•• Ak chcete spárovať iné zariadenie
BLUETOOTH, zopakujte kroky č. 1 až 6.
Počúvanie hudby zo
zariadenia BLUETOOTH
Naposledy pripojené zariadenie
BLUETOOTH sa pripojí automaticky.
Ak sa zariadenie nepripojí,
vytvorte pripojenie BLUETOOTH
zo zariadenia BLUETOOTH.
3 Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
——možno bude potrebné stlačiť
tlačidlo  dvakrát,
——môže byť potrebné spustiť
prehrávanie zdroja zvuku na
zariadení BLUETOOTH.
4 Nastavte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH. Ak je úroveň hlasitosti
stále príliš nízka, upravte ju na
systéme pomocou tlačidiel VOL +/–.
Poznámka
Ak sa k systému pokúsite pripojiť iné
zariadenie BLUETOOTH, aktuálne pripojené
zariadenie BLUETOOTH sa odpojí.
21SK
1 Dotknite sa mobilným
Ukončenie pripojenia BLUETOOTH
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
DISCONNECT a stlačte tlačidlo
.
zariadením, napríklad
smartfónom alebo tabletom,
značky N na jednotke. Mobilné
zariadenie musí zavibrovať.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH sa
pripojenie BLUETOOTH môže po zastavení
prehrávania automaticky ukončiť.
Pripojenie BLUETOOTH
jedným dotykom
pomocou technológie NFC
NFC (Near Field Communication) je
technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú
komunikáciu krátkeho dosahu medzi
rôznymi zariadeniami, ako sú smartfóny
a štítky IC.
Keď sa dotknete systému smartfónom
kompatibilným s funkciou NFC, systém
automaticky:
—zapne
—
sa vo funkcii BLUETOOTH,
—dokončí
—
párovanie a nadviazanie
pripojenia BLUETOOTH.
Kompatibilné smartfóny
Smartfóny so zabudovanou funkciou
NFC (OS: Android™ 2.3.3 alebo novší
s výnimkou systému Android 3.x)
Poznámky
22SK
•• Systém dokáže naraz rozpoznať len jeden
smartfón kompatibilný s funkciou NFC
a pripojiť sa k nemu. Ak sa k systému
pokúsite pripojiť iný smartfón kompatibilný
s funkciou NFC, práve pripojený smartfón
kompatibilný s funkciou NFC sa odpojí.
•• V závislosti od smartfónu kompatibilného
s funkciou NFC možno budete musieť
v danom smartfóne urobiť nasledujúce kroky.
—— Zapnite funkciu NFC. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie smartfónu
kompatibilného s funkciou NFC.
—— Ak smartfón kompatibilný s funkciou NFC
obsahuje verziu operačného systému, ktorá
je staršia ako Android 4.1.x, prevezmite
a spustite aplikáciu NFC Easy Connect.
NFC Easy Connect je bezplatná aplikácia pre
smartfóny s operačným systémom Android,
ktorú môžete získať prostredníctvom služby
Google Play™. (V niektorých krajinách
alebo oblastiach nemusí byť táto aplikácia
k dispozícii.)
Podľa pokynov zobrazených
v smartfóne dokončite pripojenie.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH
indikátor BLUETOOTH na jednotke
prestane blikať a ostane svietiť.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
BT AUDIO.
2 Spustite prehrávanie zdroja
zvuku v smartfóne.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie zariadenia
BLUETOOTH.
Tip
Ak párovanie a pripojenie BLUETOOTH zlyhá,
postupujte takto.
—— Ak používate bežne dostupné puzdro
na smartfón, snímte ho.
—— Znova sa dotknite smartfónom značky N
na jednotke.
—— Znova spustite aplikáciu
NFC Easy Connect.
Ukončenie pripojenia BLUETOOTH
Znova sa dotknite smartfónom
značky N na jednotke.
Prehrávanie zvuku
s vysokou kvalitou
vo formáte kodeku
(AAC/LDAC™)
LDAC je technológia kódovania
zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Sony
a ktorá umožňuje prenos obsahu so
zvukom vo vysokom rozlíšení (Hi-Res),
dokonca aj prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH. Na rozdiel od iných
technológií kódovania kompatibilných
s technológiou BLUETOOTH,
ako napríklad SBC, pracuje bez
akéhokoľvek znižovania kvality obsahu
so zvukom vo vysokom rozlíšení1).
Takisto umožňuje prenášať približne
trikrát viac údajov2) cez bezdrôtovú sieť
BLUETOOTH než ostatné technológie,
dokonca s neprekonateľnou kvalitou
zvuku vďaka účinnému kódovaniu
a optimalizovanému baleniu údajov.
Systém môže prijímať údaje zo
zariadenia BLUETOOTH vo formáte
kodeku AAC alebo LDAC. Tento kodek
zabezpečí prehrávanie zvuku s vyššou
kvalitou.
Predvolené nastavenie systému
je AUTO.
Ak chcete použiť zmeny nastavenia,
najskôr treba ukončiť pripojenie
BLUETOOTH (s. 22) a potom
pripojenie BLUETOOTH znova vytvoriť.
2)
na jednotke vyberte funkciu
BLUETOOTH.
Nastavenie pohotovostného
režimu BLUETOOTH
Na displeji sa zobrazí hlásenie
BT AUDIO.
2 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
BT:CODEC a stlačte tlačidlo .
4 Opakovaným stláčaním
.
•• AUTO: Systém rozpozná kodek
použitý na zdrojovom zariadení
a automaticky vyberie optimálny
kodek spomedzi možností SBC,
AAC* alebo LDAC*.
•• SBC: Kódovanie SBC sa použije
vždy bez ohľadu na kodek
použitý v zdrojovom zariadení.
* K dispozícii iba vtedy, keď tento kodek
podporuje zariadenie BLUETOOTH.
Poznámka
Vyššiu kvalitu zvuku dosiahnete, ak je
zdrojové zariadenie kompatibilné s kodekmi
AAC/LDAC a túto funkciu nastavíte na
možnosť AUTO. Zvuk však môže byť
prerušovaný v závislosti od podmienok
komunikácie BLUETOOTH. V takom prípade
nastavte funkciu na možnosť SBC.
BLUETOOTH
1 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
tlačidiel / vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
S výnimkou obsahu vo formáte DSD.
V porovnaní s kódovaním SBC
(Sub Band Codec), keď je vybratá
bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz)
alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
1)
Pohotovostný režim BLUETOOTH
umožňuje automatické zapnutie
systému, keď vytvoríte pripojenie
BLUETOOTH so zariadením BLUETOOTH.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
BT:STBY a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
•• ON: Systém sa zapne
automaticky, aj keby bol
v pohotovostnom režime.
•• OFF: Táto funkcia sa vypne.
Tip
Vypnutím pohotovostného režimu
BLUETOOTH znížite spotrebu energie
v pohotovostnom režime (ekologický režim).
23SK
Zapnutie alebo vypnutie
signálu BLUETOOTH
K systému sa môžete pripojiť zo
spárovaného zariadenia BLUETOOTH
v rámci všetkých funkcií, keď je
v systéme zapnutý signál BLUETOOTH.
Pri predvolenom nastavení je signál
BLUETOOTH zapnutý.
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na jednotke.
Stlačte a asi 5 sekúnd podržte
stlačené tlačidlá  a TUNING–.
Na displeji sa zobrazí text BT ON
alebo BT OFF.
Poznámka
Ak je signál BLUETOOTH vypnutý, nemôžete
vykonávať tieto operácie:
—— párovanie alebo pripojenie zariadenia
BLUETOOTH,
—— nastavenie zvukových kodekov
BLUETOOTH,
—— nastavenie pohotovostného režimu
BLUETOOTH,
—— používanie aplikácie SongPal
prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.
24SK
Používanie aplikácie
SongPal prostredníctvom
pripojenia BLUETOOTH
Informácie o aplikácii
Systém môžete ovládať prostredníctvom
bezplatnej aplikácie SongPal, ktorá je
dostupná v obchodoch Google Play
a App Store. Vyhľadajte text SongPal
alebo naskenujte dvojrozmerný kód
uvedený nižšie. Potom prevezmite
aplikáciu, aby ste sa dozvedeli viac
o užitočných funkciách.
Poznámky
•• Ak aplikácia SongPal nefunguje správne,
ukončite pripojenie BLUETOOTH (s. 22)
a potom pripojenie BLUETOOTH znova
vytvorte, aby pripojenie BLUETOOTH
fungovalo normálne.
•• Funkcie, ktoré možno ovládať aplikáciou
SongPal, závisia od pripojeného
zariadenia.
•• Špecifikácie a dizajn aplikácie sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku
Funkcia
Postup
Nastavenie
hlasitosti
Stlačte tlačidlo
VOL +/–.
Vytvorenie
dynamic­
kejšieho
zvuku
Opakovane stláčajte
tlačidlo MEGA BASS,
kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie
BASS ON.
Nastavenie
zvukového
efektu
Opakovane stláčajte
tlačidlo EQ, kým sa
nezobrazí požadovaný
zvukový efekt.
Vytvorenie atmosféry
oslavy (DJ EFFECT)
Na vykonanie tejto operácie používajte
tlačidlá na jednotke.
1 Stlačením nasledujúceho
tlačidla vyberte typ efektu.
•• FLANGER: Slúži na vytvorenie
hlbokého efektu typu flanger,
ktorý znie podobne ako hučanie
prúdového lietadla.
•• ISOLATOR: Slúži na izolovanie
určitého frekvenčného
pásma nastavením ostatných
frekvenčných pásiem. Je to
užitočné, keď sa chcete zamerať
iba na vokály.
2 Otočením gombíka VOLUME/
DJ CONTROL upravte úroveň
efektu.
Stlačte tlačidlo DJ OFF.
Poznámky
•• Efekt DJ EFFECT sa automaticky zapne, keď:
—— vypnete systém,
—— aktivujete alebo deaktivujete funkciu
Party Chain.
•• Efekt DJ EFFECT neovplyvňuje prenášané
zvukové súbory. Prenášané zvukové
súbory sa vytvoria bez efektu DJ EFFECT
aj vtedy, ak ste ho aktivovali.
•• Kým je aktivovaný efekt DJ EFFECT,
nemôžete pomocou gombíka
VOLUME/DJ CONTROL na jednotke
upravovať hlasitosť. Ak chcete zmeniť
hlasitosť, stláčajte tlačidlá VOL +/– na
diaľkovom ovládači.
Nastavenie zvuku
Vypnutie efektu
25SK
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Party Chain
Zreťazeným zapojením viacerých zvukových systémov môžete vytvoriť
zaujímavejšie prostredie na oslavu a vytvoriť lepší zvukový výstup.
Aktivovaný systém v reťazci tak bude nastavený ako hostiteľský systém
(Party Host) a bude zdieľajte hudbu. Ostatné systémy sa nastavia ako hosťovský
systém (Party Guest) a budú prehrávať rovnakú hudbu, ako je hudba prehrávaná
v hostiteľskom systéme (Party Host).
Nastavenie funkcie Party Chain
Funkciu Party Chain môžete nastaviť prepojením všetkých systémov pomocou
zvukových káblov (nie sú súčasťou dodávky).
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru.
 Ak sú všetky systémy vybavené funkciou Party Chain
Príklad: Keď pri pripojení použijete tento systém ako prvý
Posledný
systém
Pokračujte
v pripájaní, až
kým nepripojíte
posledný systém.
Druhý systém
Prvý systém
•• Posledný systém musí byť pripojený k prvému systému.
•• Hostiteľským systémom (Party Host) môže byť ktorýkoľvek systém.
•• Hostiteľský systém môžete zmeniť na iný systém v reťazci. Podrobné informácie
nájdete v časti Výber nového hostiteľského systému (Party Host) (s. 28).
•• Uistite sa, že je vybratá iná funkcia ako funkcia vstupu zvuku. Ak je vybraná
funkcia vstupu zvuku, funkciu Party Chain nemožno aktivovať.
26SK
 Ak niektorý zo systémov nie je vybavený funkciou Party Chain
Príklad: Keď pri pripojení použijete tento systém ako prvý
Pokračujte
v pripájaní, až
kým nepripojíte
posledný systém.
Posledný
systém*
Druhý systém
Prvý systém
* Pripojte systém, ktorý nie je vybavený funkciou Party Chain, k poslednému systému.
V tomto poslednom systéme musíte vybrať funkciu vstupu zvuku.
Ďalšie operácie
•• Posledný systém nie je pripojený k prvému systému.
•• Prvý systém musíte vybrať ako hostiteľský systém (Party Host), aby po zapnutí
funkcie Party Chain všetky systémy prehrávali rovnakú hudbu.
27SK
Používanie funkcie Party Chain
1 Zapojte sieťovú šnúru
a zapnite všetky systémy.
2 V každom systéme upravte
hlasitosť.
3 Aktivujte funkciu Party Chain
v systéme, ktorý použijete
ako hostiteľský systém (Party
Host).
Príklad: Keď používate tento
systém ako hostiteľský (Party Host)
Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION vyberte požadovanú
funkciu.
Keď sa pripájate spôsobom 
(s. 26), nenastavujte funkciu
vstupu zvuku. Ak vyberiete túto
funkciu, funkciu Party Chain
nemožno aktivovať.
Spustite prehrávanie a potom
podržte tlačidlo MEGA BASS
na jednotke, kým sa na
displeji nezobrazí hlásenie
PARTY CHAIN HOST.
Hostiteľský systém (Party Host)
spustí funkciu Party Chain
a ďalšie systémy sa automaticky
stanú hosťovskými systémami
(Party Guest). Všetky systémy
prehrajú tú istú hudbu, ako
prehráva hostiteľský systém
(Party Host).
Poznámky
•• V závislosti od celkového počtu
pripojených systémov môže hosťovským
systémom (Party Guest) určitý čas trvať,
kým začnú prehrávať hudbu.
•• Zmena hlasitosti a zvukového efektu
v hostiteľskom systéme (Party Host)
neovplyvní výstup v hosťovských
systémoch (Party Guest).
•• Pri použití mikrofónu v hostiteľskom
systéme (Party Host) sa zvuk nebude
reprodukovať z hosťovských systémov
(Party Guest).
•• Keď jeden zo systémov v reťazci vykonáva
prenos cez USB, pred zapnutím funkcie
Party Chain počkajte, kým systém prenos
dokončí alebo zastaví.
•• Podrobné informácie o obsluhe ďalších
systémov nájdete v návodoch na ich
použitie.
28SK
Výber nového hostiteľského
systému (Party Host)
V systéme, ktorý má byť novým
hostiteľským systémom (Party Host),
zopakujte krok č. 3 z časti Používanie
funkcie Party Chain. Aktuálny hostiteľský
systém (Party Host) sa automaticky
stáva hosťovským systémom (Party
Guest). Všetky systémy prehrávajú
tú istú hudbu, ako prehráva nový
hostiteľský systém (Party Host).
Poznámky
•• Ďalší systém môžete vybrať ako nový
hostiteľský systém (Party Host), až keď sa
aktivuje funkcia Party Chain vo všetkých
systémoch v reťazi.
•• Ak sa vybratý systém nezmení na nový
hostiteľský systém (Party Host) ani po
niekoľkých sekundách, zopakujte krok č. 3
z časti Používanie funkcie Party Chain.
Vypnutie funkcie Party Chain
Keď používate tento systém ako
hostiteľský (Party Host), stlačte a podržte
tlačidlo MEGA BASS na jednotke.
Keď ako hostiteľský (Party Host)
používate iný systém, stlačte tlačidlo
PARTY CHAIN na hostiteľskom systéme.
Poznámka
Ak sa funkcia Party Chain po niekoľkých
sekundách nevypne, v hostiteľskom
systéme (Party Host) znova vykonajte
vyššie uvedený postup.
Spievanie s hudbou:
karaoke
Príprava na karaoke
1 Otočte gombík MIC LEVEL na
jednotke do polohy MIN, aby
sa znížila úroveň hlasitosti
mikrofónu.
Rozsah hlasitosti mikrofónu
2 Ku konektoru MIC 1 alebo
MIC 2 na jednotke pripojte
voliteľný mikrofón.
Ak chcete spievať duet, pripojte
druhý voliteľný mikrofón.
3 Spustite prehrávanie hudby
a nastavte hlasitosť mikrofónu.
Opakovaným stláčaním tlačidla
MIC ECHO nastavte efekt echa.
4 Začnite spievať spolu s hudbou.
Poznámky
•• Režim Karaoke sa zapne po pripojení
mikrofónu.
•• Ak bude počuť kvílivé zvuky:
—— Premiestnite mikrofón ďalej od
systému.
—— Zmeňte smer mikrofónu.
—— Znížte úroveň hlasitosti mikrofónu.
—— Stlačením tlačidla VOL – znížte úroveň
hlasitosti alebo opakovaným stláčaním
tlačidla MIC ECHO upravte úroveň echa.
•• Počas prenosu cez USB sa zvuk mikrofónu
nebude prenášať do zariadenia USB.
Môžete znížiť hlasitosť vokálov
v stereofónnom zdroji.
Opakovane stláčajte tlačidlo
VOCAL FADER, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie FADE ON.
Ak chcete zrušiť efekt stlmenia
vokálov, opakovane stláčajte tlačidlo
VOCAL FADER, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie FADE OFF.
Poznámka
Ak chcete efekt stlmenia vokálov použiť
v rámci funkcie CD alebo USB, zapnite režim
Karaoke pripojením mikrofónu.
Zmena tóniny (Key Control)
Stláčaním tlačidiel KEY CONTROL
/ môžete nastavenie režimu
Karaoke prispôsobiť svojmu
hlasovému rozsahu.
Stlačte tlačidlo SPEAKER LIGHT.
Svetlá reproduktora sa zapnú.
Vypnutie svetiel reproduktora
Znova stlačíte tlačidlo SPEAKER LIGHT.
Poznámka
Ak osvetlenie príliš žiari, zapnite svetlo
v miestnosti alebo vypnite toto osvetlenie.
Používanie voliteľného
vybavenia
1 Voliteľné vybavenie pripojte
ku konektorom AUDIO IN
L/R na jednotke pomocou
zvukového kábla (nie je
súčasťou dodávky).
2 Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie AUDIO IN.
3 Spustite prehrávanie
Ďalšie operácie
Použitie efektu stlmenia vokálov
Počúvanie hudby pri
vypnutých svetlách
reproduktora
v pripojenom vybavení.
4 Nastavte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť
pripojeného vybavenia. Ak je
úroveň hlasitosti stále príliš nízka,
upravte ju na systéme pomocou
tlačidiel VOL +/–.
Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš
nízka, systém sa môže automaticky prepnúť
do pohotovostného režimu. V takom
prípade zvýšte úroveň hlasitosti vybavenia.
Ak chcete vypnúť funkciu automatického
prepnutia do pohotovostného
režimu, pozrite si časť Nastavenie
funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu (s. 30).
29SK
Zmena informácií
na displeji
Deaktivácia tlačidiel na
jednotke (detská zámka)
Môžete zobraziť informácie, ako
napríklad číslo skladby, názov súboru
alebo priečinka, názov albumu a meno
interpreta.
Deaktiváciou tlačidiel na jednotke
(okrem tlačidla ) môžete zabrániť
nevhodnej operácii, napríklad
v dôsledku detských šibalstiev.
Opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY pri zapnutom systéme.
Stlačte a podržte tlačidlá DJ OFF
a  na jednotke viac než
3 sekundy.
Poznámky k informáciám na displeji
•• Znaky, ktoré nemožno zobraziť,
sú nahradené znakom _.
•• Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
—— celkový čas prehrávania disku MP3
a zariadenia USB,
—— zostávajúci čas prehrávania
súboru MP3/WMA.
•• Nasledujúce informácie sa nezobrazujú
správne:
—— uplynulý čas prehrávania súboru MP3/
WMA kódovaného pomocou formátu
VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
—— názvy priečinkov a súborov, ktoré nie
sú v súlade s normami ISO9660 Level 1
alebo Level 2 v rozšírenom formáte.
Používanie časovača
automatického vypnutia
Systém sa po predvolenom čase
automaticky vypne.
Opakovaným stláčaním tlačidla
SLEEP vyberte požadovaný čas.
Ak chcete časovač automatického
vypnutia zrušiť, opakovaným stláčaním
tlačidla SLEEP vyberte položku OFF.
Poznámka
Pri otváraní a zatváraní zásobníka diskov sa
čas zostávajúci do vypnutia systému môže
predĺžiť.
Tipy
•• Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia systému, stlačte tlačidlo SLEEP.
•• Ak vyberiete možnosť AUTO, systém
sa automaticky vypne po dokončení
prehrávania aktuálne prehrávaného
disku alebo zariadenia USB, prípadne
po 100 minútach.
30SK
Na displeji sa zobrazí hlásenie LOCK ON.
Systém môžete ovládať iba pomocou
tlačidiel na diaľkovom ovládači.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej
zámky, stlačte a podržte tlačidlá
DJ OFF and  na jednotke dlhšie
než 3 sekundy, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie LOCK OFF.
Nastavenie funkcie
automatického prepnutia
do pohotovostného
režimu
V prípade, že sa systém nepoužíva
alebo sa nereprodukuje žiadny
zvukový signál, systém sa na základe
predvolených nastavení automaticky
vypne približne po 15 minútach.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
podržte stlačené tlačidlo ,
keď je systém zapnutý, kým sa
na displeji nezobrazí hlásenie
AUTO STANDBY OFF.
Ak chcete túto funkciu zapnúť,
zopakujte celý postup, kým
sa na displeji nezobrazí text
AUTO STANDBY ON.
Poznámky
•• Pred prepnutím do pohotovostného režimu
bude na displeji blikať hlásenie STANDBY.
•• Funkcia automatického prepnutia do
pohotovostného režimu nefunguje
v nasledujúcich prípadoch:
—— počas používania funkcie tunera,
—— keď je aktivovaný časovač
automatického vypnutia.
Ďalšie informácie
Informácie
o kompatibilných
zariadeniach
Informácie o podporovaných
zariadeniach USB
•• Systém podporuje len
veľkokapacitné zariadenia USB.
•• Systém podporuje iba zariadenia
USB formátované pomocou systému
FAT (okrem systému exFAT).
•• Niektoré zariadenia USB nemusia
s týmto systémom fungovať.
Informácie o komunikácii
BLUETOOTH pre zariadenia iPhone
a iPod touch
Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia USB
Na webových lokalitách nižšie nájdete
najnovšie informácie o kompatibilných
zariadeniach USB a BLUETOOTH.
Pre zákazníkov v USA:
http://esupport.sony.com/
Pre zákazníkov v Kanade:
http://esupport.sony.com/CA
Pre zákazníkov v Európe:
http://www.sony.eu/support
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
http://esupport.sony.com/LA
Pre zákazníkov v ostatných krajinách
alebo oblastiach:
http://www.sony-asia.com/support
Ak sa počas používania systému
vyskytne problém, skôr ako sa obrátite
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony, postupujte podľa
krokov opísaných nižšie. Ak sa zobrazí
chybové hlásenie, poznačte si jeho obsah.
1 Skontrolujte, či problém nie
je uvedený v časti Riešenie
problémov.
2 Skontrolujte nasledujúce
webové lokality zákazníckej
podpory.
Pre zákazníkov v USA:
http://esupport.sony.com/
Pre zákazníkov v Kanade:
http://esupport.sony.com/CA
Pre zákazníkov v Európe:
http://www.sony.eu/support
Pre zákazníkov v Latinskej
Amerike:
http://esupport.sony.com/LA
Pre zákazníkov v ostatných
krajinách alebo oblastiach:
http://www.sony-asia.com/support
Na týchto webových lokalitách
nájdete najnovšie informácie
o podpore a najčastejšie otázky.
Ak servisný personál vymení počas opravy
niektoré časti, môže si ich ponechať.
Ďalšie informácie
Vyrobené pre
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generácie)
•• iPod touch (5. generácie)
Riešenie problémov
Ak sa na displeji zobrazí text
PROTECT
Okamžite odpojte sieťovú šnúru
a po zmiznutí textu PROTECT
skontrolujte nasledujúce
skutočnosti.
•• Sú ventilačné otvory systému
niečím zakryté?
•• Je port USB skratovaný?
Ak sa po kontrole skutočností
uvedených vyššie nevyskytnú
žiadne problémy, znova pripojte
sieťovú šnúru a zapnite systém.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
31SK
Všeobecné
Systém sa nezapne.
•• Skontrolujte, či je sieťová šnúra
riadne pripojená.
Systém sa nedá vypnúť ani po
stlačení tlačidla .
•• Možno ste režim zobrazenia
neúmyselne nastavili na režim
ukážky. Opakovaným stláčaním
tlačidla SPEAKER LIGHT vyberte
pohotovostný režim (s. 12).
Systém sa neočakávane prepol
do pohotovostného režimu.
•• Nie je to porucha. Keď sa systém
nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál, približne po
15 minútach sa automaticky
prepne do pohotovostného
režimu (s. 30).
Neprehráva sa zvuk.
•• Nastavte hlasitosť.
•• Skontrolujte pripojenie voliteľného
zariadenia, ak sa používa (s. 10).
•• Zapnite pripojené zariadenie.
•• Odpojte a znova zapojte sieťovú
šnúru a potom zapnite systém.
32SK
Diaľkový ovládač nefunguje.
•• Odstráňte prekážky medzi diaľkovým
ovládačom a jednotkou.
•• Presuňte diaľkový ovládač bližšie
k systému.
•• Namierte diaľkový ovládač na
snímač na systéme.
•• Vymeňte batérie (R03/veľkosť AAA).
•• Premiestnite systém ďalej od
žiariviek.
Dochádza k akustickej spätnej väzbe.
•• Znížte hlasitosť.
•• Premiestnite mikrofón ďalej od
systému alebo zmeňte jeho
nasmerovanie.
Okrem tlačidla  nefungujú žiadne
tlačidlá na jednotke a na displeji sa
zobrazuje text LOCK ON.
•• Vypnite funkciu detskej zámky
(s. 30).
Na displeji sa zobrazí text SEARCH,
READING alebo TUNING.
•• Po zmiznutí hlásenia ovládajte
systém.
Prehrávač diskov
Nepočuť žiadny zvuk z mikrofónu.
•• Nastavte úroveň hlasitosti
mikrofónu.
•• Skontrolujte, či je mikrofón správne
pripojený ku konektoru MIC 1 alebo
MIC 2 na jednotke.
•• Skontrolujte, či je mikrofón zapnutý.
Zásobník diskov sa neotvára a na
displeji sa zobrazuje hlásenie
LOCKED.
•• Poraďte sa s najbližším predajcom
produktov spoločnosti Sony alebo
miestnym autorizovaným servisným
strediskom spoločnosti Sony.
Počuť silné bzučanie alebo šum.
•• Premiestnite systém ďalej od
zdrojov šumu.
•• Zapojte systém do inej nástennej
elektrickej zásuvky.
•• K sieťovej šnúre pripojte filter šumu
(bežne sa predáva).
•• Vypnite elektrické zariadenia
v blízkosti.
•• Keď je systém v pohotovostnom
režime alebo počas prehrávania,
môže byť počuť hluk vydávaný
chladiacimi ventilátormi systému.
Nie je to porucha.
Prehrávanie sa nespustí.
•• Vyčistite disk (s. 36).
•• Znova vložte disk.
•• Vložte disk, ktorý systém dokáže
prehrávať (s. 36).
•• Vyberte disk, utrite z jeho povrchu
prípadnú vlhkosť a nechajte systém
niekoľko hodín zapnutý, kým sa
vlhkosť neodparí.
Zvuk je trhaný.
•• Vyčistite disk (s. 36).
•• Znova vložte disk.
•• Systém uložte na miesto bez vibrácií.
Prehrávanie sa nespustí od prvej
stopy.
•• Nastavte režim normálneho
prehrávania (s. 13).
•• Vybrali ste režim obnovenia
prehrávania. Dvakrát stlačte
tlačidlo . Potom stlačením
tlačidla  spustite prehrávanie.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie
než zvyčajne.
•• Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas
potrebný na spustenie prehrávania:
—disk
—
nahratý so zložitou stromovou
štruktúrou,
—disk
—
nahratý v režime viacerých
relácií,
—nefinalizovaný
—
disk (disk, na ktorý
možno pridávať údaje),
—disk
—
s veľkým počtom priečinkov.
Zariadenie USB
Pripojené zariadenie USB
nemožno nabiť.
•• Skontrolujte, či je zariadenie
USB bezpečne pripojené.
Neprehráva sa zvuk.
•• Zariadenie USB nie je správne
pripojené. Vypnite systém, znova
pripojte zariadenie USB a potom
systém zapnite a skontrolujte, či sa
na displeji rozsvieti indikátor USB.
Zobrazenie textu SEARCH alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
•• Čítanie môže trvať dlho
v nasledujúcich prípadoch.
—V zariadení
—
USB je uložených
veľa priečinkov alebo súborov.
—Štruktúra
—
súborov je veľmi zložitá.
—Pamäťová
—
kapacita je nadmerne
veľká.
—Vnútorná
—
pamäť je fragmentovaná.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
OVER CURRENT.
•• Zistil sa problém s úrovňou
elektrického prúdu z portu (USB).
Vypnite systém a vyberte zariadenie
USB z portu (USB). Skontrolujte, či
je zariadenie USB v poriadku. Ak sa
tento text zobrazuje na displeji aj
naďalej, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Ďalšie informácie
Zariadenie USB nefunguje správne.
•• Po pripojení nepodporovaného
zariadenia USB sa môžu vyskytnúť
nasledujúce problémy. Pozrite si
časť Informácie o kompatibilných
zariadeniach (s. 31).
—Zariadenie
—
USB sa nerozpoznalo.
—V systéme
—
sa nezobrazujú názvy
súborov ani priečinkov.
—Nemožno
—
prehrávať.
—Zvuk
—
je trhaný.
—Počuť
—
šum.
—Počuť
—
skreslený zvuk.
Zvuk obsahuje šum, preskakuje
alebo je skreslený.
•• Používate nepodporované
zariadenie USB. Pozrite si časť
Informácie o kompatibilných
zariadeniach (s. 31).
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Šum alebo skreslený zvuk môžu
obsahovať už samotné hudobné
údaje. Šum sa mohol pridať počas
prenosu. Odstráňte súbor a skúste
prenos zopakovať.
•• Pri kódovaní zvukového súboru
bola použitá nízka bitová rýchlosť.
Do zariadenia USB odošlite zvukový
súbor kódovaný s vyššími bitovými
rýchlosťami.
Chybné zobrazenie.
•• Znaky, ktoré nemožno zobraziť, sú
nahradené znakom _.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Používate nepodporované
zariadenie USB. Pozrite si časť
Informácie o kompatibilných
zariadeniach (s. 31).
•• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
33SK
Pri prenose sa vyskytla chyba.
•• Používate nepodporované
zariadenie USB. Pozrite si časť
Informácie o kompatibilných
zariadeniach (s. 31).
•• Zariadenie USB nie je správne
naformátované. Spôsob
formátovania nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
•• Vypnite systém a odpojte zariadenie
USB. Ak je zariadenie USB vybavené
prepínačom napájania, po odpojení
od systému zariadenie USB vypnite
a znova zapnite. Potom prenos
zopakujte.
•• Ak ste niekoľkokrát opakovane
presúvali a vymazávali súbory,
štruktúra súborov v zariadení USB sa
fragmentovala. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode na
použitie zariadenia USB.
•• Zariadenie USB sa počas prenosu
odpojilo alebo vyplo. Odstráňte
čiastočne prenesený súbor
a prenos zopakujte. Ak sa problém
nevyriešil, zariadenie USB môže byť
poškodené. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
Zvukové súbory alebo priečinky
v zariadení USB nemožno vymazať.
•• Skontrolujte, či zariadenie USB
nie je chránené proti zápisu.
•• Zariadenie USB ste počas
vymazávania odpojili alebo vypli.
Odstráňte čiastočne vymazaný
súbor. Ak sa problém nevyriešil,
zariadenie USB môže byť poškodené.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Prehrávanie sa nespustí.
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Používate nepodporované
zariadenie USB. Pozrite si časť
Informácie o kompatibilných
zariadeniach (s. 31).
34SK
Prehrávanie sa nespustí od prvého
súboru.
•• Nastavte režim normálneho
prehrávania (s. 18).
•• Vybrali ste režim obnovenia
prehrávania. Dvakrát stlačte
tlačidlo . Potom stlačením
tlačidla  spustite prehrávanie.
Nedajú sa prehrávať súbory.
•• Zariadenia USB naformátované
pomocou iných systémov súborov než
FAT16 alebo FAT32 nie sú podporované.*
•• Ak používate zariadenie USB
rozdelené na oblasti, prehrávať možno
len súbory uložené v prvej oblasti.
•• Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú
šifrované, chránené heslom a pod.
•• Tento systém nedokáže prehrávať
súbory s ochranou autorských práv
DRM (Správa digitálnych práv).
* Tento systém podporuje systémy súborov
FAT16 a FAT32, ale niektoré úložné
zariadenia USB nemusia podporovať
všetky tieto systémy FAT. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie
jednotlivých úložných zariadení USB alebo
sa obráťte na ich výrobcu.
Tuner*
Počuť silné bzučanie alebo šum,
prípadne nemožno prijímať stanice.
•• Správne zapojte anténu.
•• Zmeňte umiestnenie a orientáciu
antény tak, aby ste dosiahli dobrý
príjem.
•• Anténu umiestnite ďalej od sieťovej
šnúry, aby ste predišli šumu.
•• Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.
* Rozhlasový signál sa možno nebude dať
prijímať v závislosti od podmienok rozhlasových
vĺn alebo obytného prostredia vo vašej oblasti.
Zariadenie BLUETOOTH
Nedá sa vykonať párovanie.
•• Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k systému.
•• Párovanie nemusí byť možné, ak
sa v okolí systému nachádzajú iné
zariadenia BLUETOOTH. V takom
prípade vypnite ostatné zariadenia
BLUETOOTH.
•• Pri výbere názvu systému (tohto
systému) v zariadení BLUETOOTH
zadajte správny prístupový kľúč.
Zariadenie BLUETOOTH nedokáže
rozpoznať tento systém alebo sa na
displeji zobrazuje text BT OFF.
•• Nastavte signál BLUETOOTH na
hodnotu BT ON (s. 24).
Pripojenie nie je možné.
•• Zariadenie BLUETOOTH, ktoré ste
sa pokúsili pripojiť, nepodporuje
profil A2DP a nemožno ho pripojiť
k systému.
•• Povoľte funkciu BLUETOOTH
zariadenia BLUETOOTH.
•• Vytvorte pripojenie zo zariadenia
BLUETOOTH.
•• Informácie o registrácii párovania sa
vymazali. Znova vykonajte operáciu
párovania.
•• Vymažte informácie o registrácii
párovania zariadenia BLUETOOTH
obnovením predvolených výrobných
nastavení systému (s. 35) a operáciu
párovania zopakujte (s. 20).
Zvuk zariadenia BLUETOOTH nepočuť
v systéme.
•• Najprv zvýšte hlasitosť na zariadení
BLUETOOTH a potom ju upravte
pomocou tlačidiel VOL +/–.
Funkcia Party Chain sa nedá
aktivovať.
•• Skontrolujte pripojenia (s. 26).
•• Skontrolujte, či sú zvukové káble
správne pripojené.
•• Vyberte inú funkciu ako funkciu
vstupu zvuku (s. 28).
Funkcia Party Chain nepracuje
správne.
•• Vypnete systém. Potom ho znova
zapnite a aktivujte funkciu Party
Chain.
Obnovenie výrobných nastavení
systému
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho predvolené nastavenia
z výroby.
1 Odpojte a znova zapojte
sieťovú šnúru a potom
zapnite systém.
2 Podržte tlačidlo  a – na
jednotke, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie RESET.
Všetky nastavenia nakonfigurované
používateľom, napríklad
predvolené rozhlasové stanice
a informácie o registrácii párovania,
sa vrátia na predvolené výrobné
nastavenia.
Ďalšie informácie
Zvuk preskakuje alebo sa mení,
prípadne vypadáva pripojenie.
•• Systém a zariadenie BLUETOOTH sa
nachádzajú príliš ďaleko od seba.
•• Ak sa medzi systémom a zariadením
BLUETOOTH nachádzajú prekážky,
odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
•• Ak sa v blízkosti nachádza
vybavenie, ktoré vytvára
elektromagnetické žiarenie,
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
Party Chain
Počuť silné bzučanie, šum alebo
skreslený zvuk.
•• Ak sa medzi systémom a zariadením
BLUETOOTH nachádzajú prekážky,
odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
•• Ak sa v blízkosti nachádza vybavenie,
ktoré vytvára elektromagnetické
žiarenie, napríklad bezdrôtová sieť
LAN, iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
•• Znížte hlasitosť pripojeného
zariadenia BLUETOOTH.
35SK
Hlásenia
Počas prevádzky môže na displeji
blikať alebo sa zobraziť niektoré
z nasledujúcich hlásení.
DISC ERR
Vložili ste disk, ktorý nemožno prehrať.
ERROR
Nemôžete preniesť hudbu na
zariadenie USB, pretože zariadenie
USB je chránené proti zápisu alebo
pamäť zariadenia USB je plná.
FULL
Pokúsili ste sa naprogramovať viac
než 64 krokov.
NO FILE
Na diskoch CD-R/CD-RW alebo
v zariadení USB nie sú žiadne súbory,
ktoré by sa dali prehrať.
NO STEP
Všetky naprogramované kroky
sa vymazali.
NO USB
Nie je pripojené žiadne zariadenie
USB alebo ste pripojili nepodporované
zariadenie USB.
PARTY CHAIN GUEST
Po aktivovaní funkcie Party Chain
hostiteľským systémom (Party Host)
sa systém stal hosťovským systémom
(Party Guest).
PARTY CHAIN HOST
Systém aktivoval funkciu Party Chain
a stal sa hostiteľským systémom
(Party Host).
PLS STOP
Pokúsili ste sa vykonať operáciu, ktorú
možno vykonať iba pri zastavenom
prehrávaní.
36SK
Preventívne opatrenia
Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
•• disky Audio CD,
•• disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje alebo
súbory MP3).
Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
•• disky CD-ROM,
•• disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté
vo formáte hudobných diskov CD v súlade
s normou ISO9660 Level 1/Level 2,
•• disky CD-R/CD-RW nahraté v režime
viacerých relácií, ktoré neboli finalizované
pomocou funkcie ukončenia relácie,
•• nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW,
poškriabané alebo znečistené disky CD-R/
CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW nahraté
pomocou nekompatibilného nahrávacieho
zariadenia,
•• nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
•• disky obsahujúce iné súbory než súbory
vo formáte MPEG1 Audio Layer-3 (MP3),
•• disky neštandardného tvaru (napríklad
srdce, štvorec, hviezda),
•• disky, na ktorých je prilepená lepiaca
páska, papier alebo nálepka,
•• disky z požičovne alebo používané disky
s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo
presahuje štítok,
•• disky s etiketami vytlačenými pomocou
atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.
Poznámky k diskom
•• Pred prehrávaním utrite disk pomocou
čistiacej tkaniny, pričom postupujte od
stredu k okrajom.
•• Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel,
ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace
prostriedky alebo antistatické spreje
určené pre vinylové LP platne.
•• Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani ich
nenechávajte v aute zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle.
Bezpečnosť
•• Ak systém plánujete dlhšie nepoužívať,
úplne odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) od nástennej elektrickej zásuvky
(elektrickej siete). Pri odpájaní jednotky
vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotný kábel.
•• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
•• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
Komunikácia BLUETOOTH
•• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať
do vzdialenosti približne 10 metrov
(vzdialenosť bez prekážok) od seba.
Efektívny komunikačný rozsah sa môže
skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:
—— keď sa medzi zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH nachádza osoba, kovový
predmet, stena alebo iná prekážka,
—— umiestnenia s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN,
—— v miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry,
—— na miestach, kde sa vytvárajú iné
elektromagnetické vlny.
•• Zariadenia BLUETOOTH a vybavenie
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN
(IEEE 802.11b/g) používajú rovnaké
frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní
zariadenia BLUETOOTH v blízkosti
zariadenia so schopnosťou pripojenia
k bezdrôtovej sieti LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie. To môže mať za
následok nižšie rýchlosti prenosu údajov,
šum alebo neschopnosť pripojenia. V takom
prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:
—— Tento systém používajte najmenej
10 metrov od vybavenia s pripojením
k bezdrôtovej sieti LAN.
—— Keď zariadenie BLUETOOTH používate
do vzdialenosti 10 metrov, vypnite
napájanie vybavenia s pripojením
k bezdrôtovej sieti LAN.
—— Používajte tento systém a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
•• Vysielanie rádiových vĺn zo systému môže
rušiť prevádzku niektorých medicínskych
zariadení. Keďže toto rušenie môže
spôsobiť poruchu zariadenia, vždy
vypnite napájanie systému a zariadenia
BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
—— v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny,
—— v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
•• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám
BLUETOOTH, aby sa zaistilo bezpečné
pripojenie počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH. Toto zabezpečenie
však nemusí byť dostatočné v závislosti od
obsahu nastavenia a ďalších faktorov, preto
buďte pri komunikácii pomocou technológie
BLUETOOTH vždy opatrní.
•• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
vyplývajúcu z úniku informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
Nárast teploty vnútri zariadenia
•• Nárast teploty v systéme počas prevádzky je
normálny a nemusíte sa preň znepokojovať.
•• Ak sa zariadenie používalo nepretržite
pri vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho
povrchu, pretože môže byť horúci.
•• Nezakrývajte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Zabudovaný systém reproduktorov nie
je magneticky tienený, a preto sa obraz
na televízoroch v jeho blízkosti môže
magneticky zdeformovať. V takej situácii
vypnite televízor, počkajte 15 až 30 minút
a znova ho zapnite.
Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite
systém ďalej od televízora.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ drsnej
podušky, čistiaci prášok ani rozpúšťadlo, ako
napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.
Ďalšie informácie
Umiestnenie
•• Systém neumiestňujte na šikmú plochu
ani na miesta, ktoré sú mimoriadne
horúce, studené, prašné, znečistené, vlhké,
bez dostatočnej cirkulácie vzduchu alebo
ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu
slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
•• Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravené povrchy (napríklad voskované,
olejované alebo leštené) buďte opatrní,
pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo
zmene sfarbenia týchto povrchov.
•• Ak systém prinesiete priamo z chladného
na teplé miesto alebo umiestnite do
veľmi vlhkej miestnosti, na šošovke vnútri
systému sa môže skondenzovať vlhkosť
a spôsobiť poruchu systému. V takej
situácii vyberte disk a nechajte systém
zapnutý približne hodinu, kým sa vlhkosť
neodparí.
37SK
•• Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť
zaručená so všetkými zariadeniami
BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil ako
tento systém.
•• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám zariadenia BLUETOOTH
predpísaným spoločnosťou Bluetooth SIG,
Inc., a ich súlad musí byť overený. Aj keď
však zariadenie vyhovuje špecifikáciám
BLUETOOTH, môžu sa vyskytnúť prípady,
keď vlastnosti alebo špecifikácie
zariadenia BLUETOOTH znemožnia
pripojenie alebo môžu mať za následok
odlišné metódy ovládania, zobrazovania
alebo prevádzky.
•• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k tejto jednotke, prostredia
komunikácie alebo okolitých podmienok
sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok
zvuku.
Technické parametre
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE (THD):
(iba model predávaný v Spojených
štátoch)
Ľavý/pravý kanál:
V rozsahu výkonov od 250 mW po
menovitý výkon vo frekvenčnom
rozsahu 120 – 10 000 Hz so
zaťažením obidvoch kanálov 3 ohmy
pri minimálnom výkone 30 W RMS
(efektívnom) na kanál je celkové
harmonické skreslenie menšie než
0,7 %.
Reproduktory
Systém reproduktorov:
Vysokotónový + nízkotónový
reproduktor
Vysokotónový Ľ/P reproduktor:
50 mm, kónický typ
Nízkotónový reproduktor:
200 mm, kónický typ
Vstupy
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Napätie 2 V, impedancia
10 kiloohmov
MIC 1, MIC 2:
Citlivosť 1 mV, impedancia
10 kiloohmov
Výstupy
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napätie 2 V, impedancia 600 ohmov
38SK
Prehrávač diskov
Rozhranie BLUETOOTH
Systém:
Systém na prehrávanie
kompaktných diskov a digitálneho
zvuku.
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej
ako 44,6 µW
Komunikačný systém:
BLUETOOTH štandardná verzia 3.0
Výstup:
Štandardné zariadenie BLUETOOTH,
energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah:
Čiara priamej viditeľnosti
približne 10 m1)
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Spôsob modulácie:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podporované kodeky:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
* Tento výkon je hodnota nameraná
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu
objektívu na bloku optickej prenosky
s clonou 7 mm.
Rozhranie USB
Port
(USB):
Typ A, maximálny prúd 1 A
Podporované formáty
zvuku (iba disky MP3/WMA
a zariadenia USB)
* Iba zariadenia USB
Tuner
Stereofónny príjem v pásme FM
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový tuner
Anténa:
Drôtová anténa FM
Tuner v pásme FM:
Ladiaci rozsah:
Model predávaný v Severnej
Amerike: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom po 100 kHz)
Ostatné modely: 87,5 MHz –
108,0 MHz (s krokom po 50 kHz)
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky
medzi zariadeniami, magnetické polia
v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina,
citlivosť príjmu, výkon antény, operačný
systém, softvérová aplikácia atď.
2)
Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú
účel komunikácie BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
1)
Ďalšie informácie
Podporovaná bitová rýchlosť:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, premenlivá
bitová rýchlosť
WMA*: 32 kb/s – 192 kb/s,
premenlivá bitová rýchlosť
Vzorkovacie frekvencie:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32, 44,1 alebo 48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
39SK
Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
Model predávaný v Severnej
Amerike: striedavý prúd 120 V, 60 Hz
Ostatné modely: striedavý prúd
120 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie:
45 W
Spotreba energie v pohotovostnom
režime:
Keď je pohotovostný režim
BLUETOOTH vypnutý: 0,5 W
(ekologický režim)
Keď je pohotovostný režim
BLUETOOTH zapnutý: 2,8 W (všetky
porty bezdrôtovej siete zapnuté)
Rozmery (Š × V × H) (približne):
290 mm × 600 mm × 265 mm
Hmotnosť (približne):
10 kg
Počet systémov:
1 kus
Dodané príslušenstvo:
Diaľkový ovládač (1)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
Drôtová anténa FM (1)
Sieťová šnúra (1)
Sieťový zástrčkový adaptér* (1)
(dodáva sa iba pre niektoré oblasti)
* Tento zástrčkový adaptér nie je
určený na použitie v Čile, Paraguaji
ani v Uruguaji. Tento adaptér sieťovej
zástrčky používajte v krajinách, kde je
potrebný.
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám
bez predchádzajúceho upozornenia.
40SK
Oznámenie o licenciách
a ochranných známkach
•• Na technológiu a patenty kódovania
zvuku MPEG Layer-3 poskytli
licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
•• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo
iných krajinách.
•• Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie alebo distribúcia takejto
technológie oddelene od tohto
produktu je zakázaná bez licencie
od spoločnosti Microsoft alebo jej
oprávnenej dcérskej spoločnosti.
•• Slovná značka a logá BLUETOOTH®
sú registrovaným ochrannými
známkami, ktoré vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť
Sony Corporation používa takéto
známky na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy
patria príslušným vlastníkom.
•• Značka N je ochrannou známkou
alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum,
Inc. v USA a iných krajinách.
•• Android™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
•• Google Play™ je ochrannou
známkou spoločnosti Google Inc.
•• Výraz LDAC™ a logo LDAC sú
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
•• Apple, logo Apple, iPhone a iPod
touch sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc., ktoré sú
registrované v USA a iných krajinách.
App Store je servisná známka
spoločnosti Apple Inc.
•• Spojenia „Made for iPod“
a „Made for iPhone“ znamenajú,
že elektronické príslušenstvo
bolo vytvorené špeciálne na
pripojenie k zariadeniu iPod alebo
iPhone a vývojová spoločnosť
zaručuje, že spĺňa výkonnostné
normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za
prevádzku zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod
alebo iPhone môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
•• Všetky ostatné ochranné známky
a registrované ochranné známky
patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú
označenia TM a ®.
Ďalšie informácie
41SK
©2016 Sony Corporation
4-582-493-21(1) (SK)
Download PDF

advertising