Sony | MHC-EC619iP | Sony MHC-EC619iP Návod na použitie

4-467-785-11(1) (SK)
Domáci zvukový systém
Návod na použitie
Začíname
Disk
Tuner
Zariadenie iPod alebo
iPhone
Zariadenie USB
Ďalšie operácie
Ďalšie informácie
MHC-EC619iP
VAROVANIE
Nevystavujte toto zariadenie
dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli
nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď.,
aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu
na zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte
ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie
zariadenia, okamžite odpojte hlavnú
zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
a ohňu.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je
odpojené od elektrickej siete, kým
je pripojené k sieťovej zásuvke.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvýši nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
Okrem modelov pre zákazníkov
v USA a Kanade
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY.
Toto označenie sa nachádza na zadnej
vonkajšej časti.
2SK
Poznámka pre zákazníkov v USA
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové čísla sa
nachádzajú na zadnej strane zariadenia.
Tieto čísla vpíšte na vyhradené riadky
nižšie. Uveďte ich, kedykoľvek sa
v súvislosti s týmto produktom obrátite
na predajcu produktov spoločnosti Sony.
Číslo modelu
Sériové číslo
Dôležité bezpečnostné pokyny
1) Prečítajte si tieto pokyny.
2) Uschovajte si tieto pokyny.
3) Venujte pozornosť všetkým
varovaniam.
4) Dodržujte všetky pokyny.
5) Zariadenie nepoužívajte
v blízkosti vody.
6) Čistite ho iba suchou handričkou.
7) Nezakrývajte žiadne ventilačné
otvory. Zariadenie inštalujte podľa
pokynov výrobcu.
8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti
zdrojov tepla, napríklad radiátorov,
teplotných regulátorov, sporákov ani
iných zariadení (vrátane zosilňovačov),
ktoré produkujú teplo.
9) Neupravujte bezpečnostné prvky
polarizovanej ani uzemňovacej
zástrčky. Polarizovaná zástrčka má
dva konektory, z ktorých jeden je
hrubší než druhý. Uzemňovacia
zástrčka má dva konektory a tretí
uzemňovací kolík. Širší konektor
a tretí kolík plnia bezpečnostnú
funkciu. Ak dodaná zástrčka
nevyhovuje zásuvke, požiadajte
príslušného elektrikára o výmenu
zastaranej zásuvky.
10) Na napájací kábel nestúpajte ani
ho nestláčajte, a to najmä v oblasti
zástrčky, objímky a výstupu
zo zariadenia.
11) Používajte len prípojky alebo
príslušenstvo určené výrobcom.
12) Používajte len vozík,
podstavec, stojan,
konzolu alebo stolík
určený výrobcom alebo
predávaný so zariadením.
Pri použití vozíka buďte opatrní,
aby pri pohybe vozíka, na ktorom je
zariadenie položené, nedošlo k úrazu
v dôsledku jeho prevrátenia.
13) Zariadenie odpojte od zásuvky
počas búrok, alebo ak ho dlhší čas
nepoužívate.
14) Všetky opravy prenechajte
kvalifikovanému servisnému
personálu. Kvalifikovaný servis je
nevyhnutný v prípade akéhokoľvek
poškodenia zariadenia, napríklad
v prípade poškodenia napájacieho
kábla alebo zástrčky, obliatia
zariadenia alebo zásahu inými
predmetmi, vystavenia zariadenia
dažďu alebo vlhkosti, neštandardnej
prevádzky alebo pádu zariadenia.
Nasledujúce vyhlásenie FCC sa
vzťahuje len na verziu tohto modelu,
ktorá bola vyrobená na predaj v USA.
Ostatné verzie nemusia byť v súlade
s technickými smernicami FCC.
POZNÁMKA:
Toto zariadenie bolo testované
a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia
stanovené pre digitálne zariadenia
triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.
Tieto obmedzenia zaručujú primeranú
ochranu pred škodlivým rušením
v obytných oblastiach. Toto zariadenie
vytvára, využíva a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu. Ak sa
neinštaluje a nepoužíva v súlade
s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé
rušenie rádiovej komunikácie.
Nemožno však zaručiť, že sa rušenie
v konkrétnych prípadoch inštalácie
nevyskytne. Ak toto zariadenie
spôsobuje škodlivé rušenie rádiového
alebo televízneho signálu, ktoré sa dá
zistiť vypnutím a zapnutím prístroja,
používateľ sa môže pokúsiť o nápravu
rušenia jedným z nasledujúcich opatrení:
Zmeňte smerovanie alebo
umiestnenie prijímajúcej antény.
Zväčšite vzdialenosť medzi
zariadením a prijímačom.
Pripojte zariadenie k zásuvke
v odlišnom obvode, než ku ktorému
je pripojený prijímač.
Obráťte sa na predajcu alebo
skúseného technika zabezpečujúceho
údržbu rádií a televízorov.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akýmikoľvek
zmenami alebo úpravami, ktoré nie
sú výslovne uvedené v tejto príručke,
sa zbavujete právomoci používať toto
zariadenie.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na výskyt
neizolovaného
„nebezpečného napätia“
vo vnútri zariadenia, ktoré
môže byť dostatočne
veľké, aby osobám
spôsobilo úraz elektrickým
prúdom.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na dôležité
pokyny týkajúce sa
prevádzky a údržby
(servisu) zariadenia
uvedené v dokumentoch
dodaných so zariadením.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene
spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Splnomocneným
zástupcom pre otázky týkajúce sa
súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
3SK
Pre zákazníkov v Európe a Austrálii
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo
jeho balení znamená, že s produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Vzťahuje sa na toto príslušenstvo:
diaľkový ovládač
Iba pre
Európu
Likvidácia odpadových
batérií (predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou
s týmto produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb)
sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
4SK
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené
k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný
personál. Po uplynutí životnosti produktu
by ste ho mali odovzdať na príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Poznámky o diskoch DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorého
jedna strana obsahuje materiál nahratý
vo formáte DVD a druhá strana digitálny
zvukový materiál. Keďže však strana
so zvukovým materiálom nespĺňa
štandard pre kompaktné disky (CD),
prehrávanie v tomto produkte sa
nezaručuje.
Hudobné disky kódované
pomocou technológií na
ochranu autorských práv
Tento produkt je navrhnutý
na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú
štandard pre kompaktné disky (CD).
V poslednom čase začali niektoré
nahrávacie spoločnosti predávať rôzne
hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských
práv. Medzi týmito diskami sa
nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú
štandard pre disky CD, a preto ich
možno nebudete môcť prehrať
v tomto produkte.
Obsah
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami................. 6
Začíname
Bezpečné zapojenie systému.... 9
Vloženie batérií......................... 10
Nastavenie času....................... 10
Disk
Ďalšie informácie
Zariadenia kompatibilné
so systémom............................ 23
Riešenie problémov................. 23
Hlásenia.................................... 27
Preventívne opatrenia.............. 28
Technické parametre................ 29
Oznámenie o licenciách
a ochranných známkach...........31
Prehrávanie disku CD
alebo MP3.................................. 11
Tuner
Počúvanie rádia.........................13
Zariadenie iPod alebo iPhone
Prehrávanie obsahu
zariadenia iPod alebo
iPhone....................................... 14
Zariadenie USB
Pred používaním
zariadenia USB.......................... 16
Prenos hudby z disku................17
Prehranie súboru...................... 18
Ďalšie operácie
Nastavenie zvuku......................21
Zmena informácií na displeji.....21
Používanie časovačov.............. 22
5SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača.
Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke,
ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.
Jednotka
Funkcia detskej zámky
Uzamknutím všetkých tlačidiel na jednotke okrem tlačidla  (zapnúť/
pohotovostný režim) môžete zabrániť ich neúmyselnému použitiu. Podržte
tlačidlo  (zastavenie) na jednotke, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie LOCK ON
alebo LOCK OFF. Všetky tlačidlá na jednotke okrem tlačidla  sa uzamknú alebo
odomknú.
6SK
Diaľkový ovládač

Jednotka: tlačidlo ENTER
Diaľkový ovládač: tlačidlo
Stlačením prejdete na nastavenia
alebo ich potvrdíte.

Tlačidlo TUNING+/TUNING
Stlačením naladíte požadovanú
stanicu.
Tlačidlo  (presun dozadu)/
 (presun dopredu)
Stlačením vyberiete skladbu
alebo súbor.
Tlačidlo  (rýchle posunutie
dozadu)/ (rýchle posunutie
dopredu)
Stlačením vyhľadáte miesto v skladbe
alebo súbore.
Diaľkový ovládač: tlačidlo PRESET+/
PRESET
Stláčaním vyberiete predvolenú
rozhlasovú stanicu.

Tlačidlo  (zapnúť/pohotovostný
režim)
Stlačením zapnete alebo vypnete
systém.

Tlačidlo OPTIONS (str. 19)
Stlačením prejdete do ponúk možností
alebo ich zavriete.

Snímač diaľkového ovládača

Konektor typu Lightning
Pripojte zariadenia iPhone 5,
iPod touch (5. generácie) alebo
iPod nano (7. generácie).

Tlačidlo REC TO USB (str. 17)
Stlačením prenesiete hudbu
z disku do pripojeného voliteľného
zariadenia USB.

Tlačidlo
+/
 (výber priečinka)
(str. 11, 18)
Stlačením vyberiete priečinok.
Jednotka: tlačidlo PRESET+/PRESET
Stláčaním vyberiete predvolenú
rozhlasovú stanicu.
Diaľkový ovládač: tlačidlo ///
Stláčaním ovládajte ponuku zariadenia
iPod alebo iPhone.

Tlačidlo  Tlačidlo OPEN/CLOSE
Stlačením otvoríte alebo zatvoríte
zásobník diskov.

Jednotka: ovládač VOLUME
Otáčaním nastavíte hlasitosť.
Diaľkový ovládač: tlačidlá
VOLUME +*/
Stlačením nastavíte hlasitosť.

Port (USB)
Pripojíte voliteľné zariadenie USB.
7SK

Tlačidlo BASS BOOST (str. 21)
Stlačením vytvoríte dynamickejší zvuk.

Jednotka: tlačidlo EQ
Diaľkový ovládač: tlačidlo EQ +/EQ 
(str. 21)
Stlačením vyberiete predvolený
zvukový efekt.

Tlačidlo RETURN (str. 14)
Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej
ponuky zariadenia iPod alebo iPhone.

Tlačidlo  (zastavenie)
Stlačením tlačidla zastavte prehrávanie.

Tlačidlo TUNER MEMORY (str. 13)
Stlačením uložíte rozhlasovú stanicu
ako predvoľbu.

Jednotka: tlačidlo  (prehrávanie/
pozastavenie)
Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie.

Tlačidlo TUNER MEMORY NUMBER
(str. 13)
Stlačením naladíte predvolenú
rozhlasovú stanicu.
Diaľkový ovládač: tlačidlo 
(prehrávanie)*
Stlačením spustíte prehrávanie.

Tlačidlo CD
Stlačením vyberiete funkciu CD.
Diaľkový ovládač: tlačidlo 
(pozastavenie)
Stlačením pozastavíte prehrávanie.
Tlačidlo USB
Stlačením vyberiete funkciu USB.

Tlačidlo FUNCTION
Stlačením vyberiete funkciu.
Tlačidlo FM
Stlačením vyberiete funkciu FM.
Tlačidlo iPod
Stlačením vyberiete funkciu iPod.

Tlačidlo REPEAT (str. 11, 18)
Stlačením aktivujete režim
opakovaného prehrávania.

Tlačidlo DISPLAY (str. 21)
Stlačením zmeníte informácie
na displeji.

Tlačidlo TUNING MODE (str. 13)
Stlačením vyberiete režim ladenia.

Tlačidlo SLEEP (str. 22)
Stlačením nastavíte časovač
automatického vypnutia.

Tlačidlo PLAY MODE (str. 11, 19)
Stlačením vyberiete režim prehrávania
disku CD alebo MP3, prípadne
zariadenia USB.

Tlačidlo FM MODE (str. 13)
Stlačením vyberiete režim príjmu
v pásme FM (monofónny alebo
stereofónny).
8SK

Tlačidlo CLEAR (str. 20)
Stlačením odstránite posledný krok
z naprogramovaného zoznamu.

Tlačidlo TIMER MENU (str. 10, 22)
Stláčaním nastavíte čas a časovač
prehrávania.
* Na tlačidlách VOLUME + a 
na diaľkovom ovládači sa nachádzajú
hmatové body. Pri ovládaní systému
môžete tento bod využiť na orientáciu.
Začíname
Bezpečné zapojenie systému
 Do ľavého reproduktora
 Do pravého reproduktora
 Reproduktorový kábel (červený/)
 Reproduktorový kábel (čierny/)
 Drôtová anténa FM (Roztiahnite ju
do vodorovnej polohy.)
 Do nástennej elektrickej zásuvky
Začíname
 SPEAKERS
Pripojte reproduktorové káble.
 ANTENNA
Pri nastavovaní umiestnite a otočte
anténu tak, aby ste dosiahli
optimálny príjem.
Anténu umiestnite ďalej
od reproduktorových káblov
a napájacieho kábla, aby ste
predišli šumu.
Prilepenie podložiek
reproduktorov
Dodané podložky reproduktorov
prilepte do jednotlivých rohov
spodnej strany reproduktorov,
aby sa reproduktory nešmýkali.
 Napájanie
Zapojte napájací kábel do nástennej
elektrickej zásuvky.
Pri prenášaní systému
Skontrolujte, či nie je vložený
disk alebo pripojené zariadenie
USB ani zariadenie iPod alebo
iPhone, a vytiahnite napájací kábel
zo sieťovej zásuvky.
9SK
Vloženie batérií
Vložte batériu R6 (veľkosti AA)
(dodáva sa) tak, aby póly zodpovedali
obrázku nižšie.
Poznámky k používaniu diaľkového
ovládača
Pri bežnom používaní by batéria mala
vydržať približne šesť mesiacov.
Ak diaľkový ovládač dlhý čas nepoužívate,
vyberte z neho batériu, aby sa v dôsledku
jej vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
Nastavenie času
1 Stlačením tlačidla 
zapnite systém.
2 Stlačením tlačidla
TIMER MENU vyberte
režim nastavenia času.
Ak sa zobrazí hlásenie SELECT,
opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť CLOCK
a potom stlačte tlačidlo (ENTER).
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel /// nastavte
hodiny a stlačte tlačidlo .
4 Podľa rovnakého postupu
nastavte minúty.
Poznámka
Nastavenia času sa stratia po odpojení
napájacieho kábla alebo po výpadku
napájania.
Zobrazenie času pri vypnutom
systéme
Stlačte tlačidlo DISPLAY. Čas sa zobrazí
na niekoľko sekúnd.
10SK
Disk
Prehrávanie disku CD
alebo MP3
1 Vyberte funkciu CD.
Stlačte tlačidlo CD.
2 Vložte disk.
3 Stlačením tlačidla  OPEN/
CLOSE na jednotke zatvorte
zásobník diskov.
Po zatvorení zásobníka diskov sa
automaticky spustí prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí
automaticky, stlačte tlačidlo
 (prehrávanie).
Ďalšie operácie
Operácia
Stlačte tlačidlo
Pozastavenie
prehrávania
. Ak chcete
prehrávanie obnoviť,
stlačte tlačidlo .
Zastavenie
prehrávania
. Ak chcete
prehrávanie obnoviť,
stlačte tlačidlo .
Ak chcete obnovené
prehrávanie zrušiť,
stlačte tlačidlo 
znova.
Výber
+/

priečinka
opakovane.
na disku MP3
Výber
/.
skladby alebo
súboru
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
alebo súbore
Počas prehrávania
podržte stlačené
tlačidlo /
a na požadovanom
mieste ho uvoľnite.
Výber
REPEAT opakovane,
opakovaného kým sa nezobrazí
prehrávania
hlásenie REP ONE*1, REP
FLDR*2 alebo REP ALL*3.
Stlačte tlačidlo
Zmena
režimu
prehrávania
PLAY MODE
opakovane, kým je
prehrávač zastavený.
Môžete vybrať
normálne prehrávanie
(FLDR na prehrávanie
všetkých súborov MP3
uložených na disku),
náhodné prehrávanie
(SHUF alebo FLDRSHUF
na náhodné prehrávanie
súborov v priečinku)
alebo naprogramované
prehrávanie (PROG).
*1 REP ONE: slúži na opakovanie aktuálnej
skladby alebo súboru.
*2REP FLDR (iba disky MP3): slúži
na opakovanie aktuálneho priečinka.
*3REP ALL: slúži na opakovanie všetkých
skladieb alebo súborov.
Disk
Stlačením tlačidla  OPEN/CLOSE
na jednotke otvorte zásobník
diskov a umiestnite doň disk tak,
aby strana s potlačou smerovala
nahor.
Operácia
Poznámky k prehrávaniu diskov MP3
Na disk so súbormi MP3 neukladajte iné
typy súborov ani nepotrebné priečinky.
Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3,
sa preskočia.
Súbory MP3 sa prehrávajú v poradí,
v akom sú nahraté na disku.
Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3
s príponou „.mp3“.
Ak názov súboru obsahuje správnu
príponu, ale nejde o súbor v príslušnom
formáte, jeho prehrávaním môžete
spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť
k poruche systému.
Maximálny počet:
 priečinkov je 256 (vrátane koreňového
priečinka),
 súborov MP3 je 999,
 úrovní priečinkov (stromová štruktúra
súborov) je 8.
Nemožno zaručiť kompatibilitu
so všetkými softvérovými programami
na kódovanie alebo zápis súborov MP3,
nahrávacími zariadeniami a záznamovými
médiami. Nekompatibilné disky MP3 môžu
vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie
zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
Poznámka k prehrávaniu diskov
s podporou viacerých relácií
Systém dokáže prehrávať nepretržité relácie
na disku v prípade, keď sú nahraté v rovnakom
formáte relácie ako prvá relácia. Keď sa
vyskytne relácia nahratá v odlišnom formáte,
túto reláciu ani relácie nasledujúce po nej
nemožno prehrávať. Upozorňujeme, že aj
v prípade, keď sú relácie nahraté v rovnakom
formáte, niektoré z nich sa nemusia prehrávať.
11SK
Vytvorenie vlastného programu
(naprogramované prehrávanie)
1 Vyberte funkciu CD.
Stlačte tlačidlo CD.
2 Vyberte režim prehrávania.
Keď je prehrávač zastavený,
opakovane stláčajte tlačidlo PLAY
MODE, kým sa nezobrazí text PROG.
3 Vyberte číslo požadovanej
skladby alebo súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá
/, kým sa nezobrazí číslo
požadovanej skladby alebo súboru.
Pri programovaní súborov
MP3 v špecifickom priečinku
opakovaným stláčaním tlačidiel
 +/
  vyberte požadovaný
priečinok a potom vyberte
požadovaný súbor.
4 Naprogramujte vybratú
skladbu alebo súbor.
Stlačením tlačidla zadajte
vybratú skladbu alebo súbor.
Vybraté
číslo skladby
alebo
súboru
Celkový čas
prehrávania
vybratej skladby
(iba disk CD-DA)
5 Zopakovaním krokov č. 3
až 4 naprogramujte ďalšie
skladby alebo súbory
až po maximálny počet
64 skladieb alebo súborov.
6 Naprogramovaný zoznam
skladieb alebo súborov
prehráte stlačením tlačidla .
Naprogramovaný zoznam sa
vymaže po otvorení zásobníka
diskov alebo po odpojení
napájacieho kábla.
Ak chcete ten istý naprogramovaný
zoznam prehrať znova, stlačte
tlačidlo .
12SK
Zrušenie naprogramovaného
prehrávania
Stlačte tlačidlo PLAY MODE.
Odstránenie posledného kroku
z naprogramovaného zoznamu
Počas zastavenia prehrávania stlačte
tlačidlo CLEAR.
Tuner
Počúvanie rádia
1 Vyberte funkciu FM.
Stlačte tlačidlo FM.
2 Nalaďte stanicu.
Predvolenie rozhlasových staníc
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačením tlačidla TUNER
MEMORY vyberte režim
pamäte ladenia.
Automatické vyhľadávanie
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel PRESET+/PRESET
vyberte číslo požadovanej
predvoľby.
Ak už je k vybratému číslu
predvoľby priradená iná stanica,
nahradí sa novou stanicou.
Ak sa vyhľadávanie nezastaví,
stlačením tlačidla  ho zastavte
a nalaďte stanicu manuálne
(postup nájdete nižšie).
Manuálne ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING MODE, kým sa nezobrazí
hlásenie MANUAL, a potom
opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING+/TUNING, kým
nenaladíte požadovanú stanicu.
Po naladení stanice poskytujúcej
služby RDS sa na displeji zobrazí
názov stanice (iba európsky model).
Tip
Ak chcete obmedziť statický šum
stereofónnej stanice FM s nekvalitným
príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo
FM MODE, kým sa nezobrazí indikátor
MONO. Tým vypnete stereofónny príjem.
Príjem stratí stereofónny efekt, ale zlepší sa.
4 Stlačením tlačidla
Tuner
Opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING MODE, kým sa nezobrazí
hlásenie AUTO, a potom stlačte
tlačidlo TUNING+/TUNING.
Vyhľadávanie sa po zistení
stanice automaticky zastaví.
uložte
stanicu.
5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4
uložte ďalšie stanice.
Môžete predvoliť až 20 staníc FM.
Aj po odpojení napájacieho kábla
alebo po výpadku napájania
ostanú predvolené stanice
uložené približne pol dňa.
Naladenie predvolenej
rozhlasovej stanice
Ak ste zaregistrovali rozhlasovú
stanicu pod číslom predvoľby 1 až 4,
rozhlasová stanica sa naladí stlačením
tlačidla TUNER MEMORY NUMBER
(1 až 4), keď je systémová funkcia
nastavená na pásmo FM.
Ak ste zaregistrovali rozhlasovú
stanicu pod číslom predvoľby 5
alebo vyšším, opakovane stláčajte
tlačidlo TUNING MODE, kým sa
nezobrazí indikátor PRESET, a potom
opakovaným stláčaním tlačidiel
PRESET+/PRESET vyberte číslo
požadovanej predvoľby.
13SK
Zariadenie iPod alebo iPhone
Prehrávanie obsahu
zariadenia iPod alebo
iPhone
Konektor typu Lightning funguje
so zariadeniami iPhone 5, iPod touch
(5. generácie) a iPod nano (7. generácie).
Zariadenie USB funguje so
zariadeniami iPhone 5, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(3., 4. a 5. generácie), iPod classic
a iPod nano (4. – 7. generácie).
Informácie tiež nájdete na strane 23.
1 Vyberte funkciu.
Pre zariadenia iPhone 5,
iPod touch (5. generácie)
alebo iPod nano (7. generácie)
Stlačte tlačidlo iPod.
Pre iné kompatibilné modely
zariadení iPod alebo iPhone
Stlačte tlačidlo USB.
2 Pripojte zariadenie iPod
alebo iPhone.
Pre zariadenia iPhone 5, iPod touch
(5. generácie) alebo iPod nano
(7. generácie)
Pripojte zariadenie iPod alebo
iPhone ku konektoru typu Lightning.
Pre iné kompatibilné modely
zariadení iPod alebo iPhone
Zariadenie iPod alebo iPhone
pripojte k portu (USB) pomocou
kábla USB dodaného so zariadením
iPod alebo iPhone.
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo .
14SK
Ďalšie operácie
Operácia
Stlačte tlačidlo
Pozastavenie
prehrávania
/.
Zastavenie
.
Výber skladby
/.
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
Počas prehrávania
podržte stlačené
tlačidlo /
a na požadovanom
mieste ho uvoľnite.
Výber zvolenej
/. Môžete si vybrať
položky
zvolenú položku
pomocou stredného
tlačidla alebo dotyku
na zariadení iPod
alebo iPhone.
Posúvanie
nahor
alebo nadol
v ponukách
/. V ponukách
sa môžete posúvať
nahor alebo nadol
podobne, ako
pomocou klikacieho
kolieska či posúvania
v zariadení iPod
alebo iPhone.
Návrat na
/RETURN.
predchádzajúcu
ponuku*
* V niektorých aplikáciách môže byť táto
operácia neplatná.
Poznámky
Používanie systému ako nabíjačky
batérie
Keď je systém zapnutý, môžete
ho používať ako nabíjačku batérie
zariadenia iPod alebo iPhone.
1 Vyberte funkciu.
Pre zariadenia iPhone 5, iPod touch
(5. generácie) alebo iPod nano
(7. generácie)
Stlačte tlačidlo iPod.
Pre iné kompatibilné modely
zariadení iPod alebo iPhone
Nabíjanie sa spustí, keď sa
zariadenie iPod alebo i Phone
pripojí ku konektoru typu
Lightning alebo k portu (USB).
Stav nabíjania sa zobrazuje na
displeji zariadenia iPod alebo
iPhone. Podrobné informácie
nájdete v používateľskej príručke
zariadenia iPod alebo iPhone.
Zastavenie nabíjania zariadenia
iPod alebo iPhone
Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone.
Nabíjanie zariadenia iPod alebo iPhone
sa zastaví aj po vypnutí systému.
Zariadenie iPod alebo iPhone
Výkon systému sa môže líšiť v závislosti
od špecifikácií zariadenia iPod alebo
iPhone.
Ak nemôžete zariadenie iPod alebo
iPhone ovládať bežne pomocou systému,
ovládajte ho priamo.
Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia
iPod alebo iPhone jednou rukou podržte
systém a dávajte pozor, aby ste omylom
nestlačili ovládacie prvky zariadenia iPod
alebo iPhone.
Skôr než odpojíte zariadenie iPod alebo
iPhone, pozastavte prehrávanie.
Ak chcete zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá
VOLUME +/. Hlasitosť sa nezmení, keď ju
nastavíte pomocou zariadenia iPod alebo
iPhone.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu
ani poškodenie údajov zaznamenaných
v zariadení iPod alebo iPhone pri
používaní zariadenia iPod alebo
iPhone s týmto systémom.
Stlačte tlačidlo USB.
2 Pripojte zariadenie iPod alebo
iPhone.
Pre zariadenia iPhone 5, iPod touch
(5. generácie) alebo iPod nano
(7. generácie)
Pripojte zariadenie iPod alebo
iPhone ku konektoru typu
Lightning.
Pre iné kompatibilné modely
zariadení iPod alebo iPhone
Zariadenie iPod alebo iPhone
pripojte k portu (USB) pomocou
kábla USB dodaného so zariadením
iPod alebo iPhone.
15SK
Zariadenie USB
Pred používaním
zariadenia USB
Informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete na adresách
URL webových stránok uvedených
v sekcii Zariadenia USB v časti
Zariadenia kompatibilné so systémom
(str. 23). Podrobné informácie
o spôsobe používania zariadenia USB
nájdete v používateľskej príručke tohto
zariadenia.
Poznámky
Ak sa požaduje pripojenie pomocou
kábla USB, pripojte kábel USB dodaný
so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
Podrobné informácie o spôsobe ovládania
nájdete v návode na použitie dodanom
so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
V závislosti od typu pripojeného
zariadenia USB môže zobrazenie
indikátora SEARCH trvať dlhšie.
Systém a zariadenie USB nepripájajte
prostredníctvom rozbočovača USB.
Po pripojení zariadenia USB systém načíta
všetky súbory uložené v zariadení USB.
Ak je v zariadení USB uložených veľa
priečinkov alebo súborov, prečítanie
zariadenia USB môže trvať dlho.
Pri niektorých pripojených zariadeniach
USB sa po vykonaní operácie môže
vyskytnúť oneskorenie, kým danú
operáciu vykoná systém.
Nemožno zaručiť kompatibilitu
so všetkými softvérovými programami
na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové
súbory uložené v zariadení USB
boli pôvodne kódované pomocou
nekompatibilného softvéru, môžu
vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie
zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
Počas prenosu alebo operácií vymazávania
neodpájajte zariadenie USB. Mohli by sa
poškodiť údaje v zariadení alebo samotné
zariadenie.
16SK
Používanie systému ako
nabíjačky batérie
Keď je systém zapnutý, môžete
ho používať ako nabíjačku
batérie zariadení USB s funkciou
opätovného nabíjania.
1 Vyberte funkciu USB.
Stlačte tlačidlo USB.
2 Pripojte zariadenie USB
k portu (USB).
Zariadenie USB sa začne nabíjať
po pripojení k portu (USB).
Podrobné informácie nájdete
v používateľskej príručke
zariadenia USB.
Prenos hudby z disku
Môžete prenášať hudbu z disku (CD-DA
alebo MP3) pomocou nasledujúcich
prenosových režimov systému.
Prenos CD SYNC: prenos všetkých
skladieb z disku CD-DA, ktoré sa
na ňom nachádzajú.
Prenos priečinka MP3: prenos
súborov MP3 do špecifického priečinka
z disku MP3.
Prenos REC1: prenos aktuálne
prehrávanej skladby alebo súboru MP3
z disku.
1 Vyberte funkciu CD.
Stlačte tlačidlo CD.
2 Pripojte zariadenie USB
k portu
(USB).
preniesť.
Ak sa prehrávanie spustí automaticky,
stlačte dvakrát tlačidlo .
4 Pripravte sa na prenos.
V prípade prenosu CD SYNC
prejdite na krok č. 5.
Prenos priečinka MP3
Ak chcete prenášať súbory MP3
v špecifickom priečinku, opakovane
+/

stlačte tlačidlo
a vyberte požadovaný priečinok.
Potom spustite prehrávanie
a jedenkrát stlačte tlačidlo .
Skontrolujte, či sa na displeji
zastavil uplynulý čas prehrávania.
Prenos REC1
Stlačte tlačidlo /, vyberte
skladbu alebo súbor MP3, ktoré
chcete preniesť, a potom spustite
prehrávanie.
Ak chcete prenášať súbor MP3
v špecifickom priečinku, opakovane
stlačte tlačidlo
+/
, vyberte
požadovaný priečinok a stlačením
tlačidla / vyberte súbor
MP3, ktorý chcete preniesť. Spustite
prehrávanie.
na jednotke.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
READY.
6 Stlačte tlačidlo
.
Spustí sa prenos a na displeji
sa zobrazí hlásenie USB REC.
Zariadenie USB neodpájajte,
až kým sa prenos nedokončí.
Po dokončení prenosu sa
na displeji zobrazí hlásenie
COMPLETE a vytvoria sa zvukové
súbory vo formáte MP3.
Pravidlá vytvárania priečinkov
a súborov
Pri prvom prenose do zariadenia USB
sa priamo v položke ROOT vytvorí
priečinok (CDDA001*, MP3_REC1 alebo
CD_REC1) (v prípade prenosu priečinka
MP3 sa v priečinku ROOT vytvorí
priečinok s rovnakým názvom ako
pôvodný zdroj prenosu).
Priečinky a súbory sa vytvárajú
nasledovne.
Prenos CD SYNC
Zdroj
prenosu
CD-DA
Názov
priečinka
CDDA001*
Zariadenie USB
3 Vložte disk, ktorý chcete
5 Stlačte tlačidlo REC TO USB
Názov
súboru
TRACK001*
Prenos priečinka MP3
Zdroj
prenosu
MP3
Názov
Názov
priečinka súboru
Rovnaký ako zdroj
prenosu
Prenos REC1
Zdroj
prenosu
MP3
Názov
priečinka
MP3_REC1
CD-DA
CD_REC1
Názov
súboru
Rovnaký
ako zdroj
prenosu
TRACK001*
* Ďalšie čísla priečinkov a súborov sa
priraďujú postupne.
17SK
Poznámky
Ak spustíte prenos v režime náhodného
alebo opakovaného prehrávania, zvolený
režim prehrávania sa automaticky zmení
na normálne prehrávanie.
Do vytvorených súborov MP3 sa
neprenesú informácie z textu CD-TEXT.
Tento systém nepodporuje normu
CD-TEXT.
Prenos sa automaticky zastaví v prípade, že:
 sa v zariadení USB počas prenosu
vyčerpá voľné miesto,
 počet zvukových súborov a priečinkov
v zariadení USB dosiahne obmedzenie
počtu priečinkov, ktoré dokáže systém
rozpoznať.
Ak v zariadení USB už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom ako ten,
ktorý sa snažíte preniesť, za jeho názov sa
pridá poradové číslo a pôvodný priečinok
alebo súbor sa neprepíše.
Počas prenosu nepoužívajte tlačidlá
na diaľkovom ovládači ani na jednotke,
aby ste sa vyhli jeho zastaveniu.
Poznámka k obsahu chránenému
autorskými právami
Prenesená hudba je obmedzená iba
na súkromné používanie. Používanie hudby
nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje
povolenie od vlastníkov autorských práv.
Prehranie súboru
Systém dokáže prehrávať formát zvuku
MP3 alebo WMA*.
* Súbory s ochranou autorských práv DRM
(Správa digitálnych práv) sa v tomto
systéme nedajú prehrávať.
Súbory prevzaté z hudobných predajní
online sa v tomto systéme nedajú
prehrávať.
1 Vyberte funkciu USB.
Stlačte tlačidlo USB.
2 Pripojte zariadenie USB
k portu
(USB).
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo .
Ďalšie operácie
Operácia
Stlačte tlačidlo
Pozastavenie . Ak chcete
prehrávania prehrávanie obnoviť,
stlačte tlačidlo .
Zastavenie
prehrávania
Výber
priečinka
. Ak chcete
prehrávanie obnoviť,
stlačte tlačidlo  *1.
Ak chcete obnovené
prehrávanie zrušiť,
stlačte tlačidlo  znova.
+/
 opakovane.
Výber súboru /.
Vyhľadanie
miesta
v súbore
Počas prehrávania
podržte stlačené
tlačidlo /
a na požadovanom
mieste ho uvoľnite.
Výber
REPEAT opakovane, kým
opakovaného sa nezobrazí hlásenie
prehrávania REP ONE*2, REP FLDR*3
alebo REP ALL*4.
18SK
Operácia
Stlačte tlačidlo
Zmena
režimu
prehrávania
Tlačidlo PLAY MODE
opakovane, kým je
zastavené zariadenie
USB. Môžete vybrať
normálne prehrávanie
(FLDR na prehrávanie
všetkých súborov
uložených v priečinku
na zariadení USB),
náhodné prehrávanie
(SHUF alebo FLDRSHUF
na náhodné prehrávanie
súborov v priečinku)
alebo naprogramované
prehrávanie (PROG).
Poznámky
Tento systém nedokáže prehrávať
zvukové súbory uložené v zariadení USB
v nasledujúcich prípadoch:
 keď je v priečinku viac než
999 zvukových súborov,
 keď je v zariadení USB uložených
celkovo viac než 999 zvukových súborov,
 keď je v zariadení USB uložených viac
než 256 priečinkov (vrátane priečinka
ROOT a prázdnych priečinkov).
Tento počet sa môže líšiť v závislosti
od štruktúry súborov a priečinkov.
V zariadení USB so zvukovými súbormi
neukladajte iné typy súborov ani
nepotrebné priečinky.
Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky
8 priečinkov.
Súbory a priečinky sa zobrazujú v poradí
ich vytvorenia v zariadení USB.
Priečinky bez zvukových súborov sa
preskočia.
Pomocou tohto systému môžete počúvať
nasledujúce formáty zvuku:
 MP3: prípona súboru „.mp3“.
 WMA: prípona súboru „.wma“.
Ak má názov súboru správnu príponu,
ale nejde o súbor príslušného formátu,
systém môže vydávať hluk alebo sa môže
poškodiť.
1 Vyberte funkciu USB.
Stlačte tlačidlo USB.
2 Pripojte zariadenie USB
k portu
(USB).
3 Opakovane stláčajte tlačidlo
/ alebo
+/
,
vyberte zvukový súbor alebo
priečinok, ktorý chcete vymazať,
a spustite prehrávanie.
4 Na jednotke stlačte tlačidlo
OPTIONS.
5 Stlačením tlačidla /
vyberte položku ERASE a stlačte
tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí hlásenie
FO ERASE alebo FI ERASE.
6 Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
COMPLETE.
Zariadenie USB
*1 Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA
s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR)
môže systém prehrávanie obnoviť
z iného miesta.
*2REP ONE: slúži na opakovanie aktuálneho
súboru.
*3REP FLDR: slúži na opakovanie aktuálneho
priečinka.
*4REP ALL: slúži na opakovanie všetkých
súborov v zariadení USB.
Vymazanie zvukových súborov
alebo priečinkov zo zariadenia USB
19SK
Vytvorenie vlastného programu
(naprogramované prehrávanie)
1 Vyberte funkciu USB.
Stlačte tlačidlo USB.
2 Vyberte režim prehrávania.
Keď je prehrávač zastavený,
opakovane stláčajte tlačidlo PLAY
MODE, kým sa nezobrazí text PROG.
3 Vyberte číslo požadovaného
súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá
/, kým sa nezobrazí
číslo požadovaného súboru.
Pri programovaní súborov MP3
alebo WMA v špecifickom priečinku
opakovaným stláčaním tlačidiel
 +/
  vyberte požadovaný
priečinok a potom vyberte
požadovaný súbor.
4 Naprogramujte vybratý súbor.
Stlačením tlačidla
vybratý súbor.
zadajte
Vybraté číslo súboru
5 Zopakovaním krokov 3 až 4
naprogramujte ďalšie súbory
až po maximálny počet
64 súborov.
6 Naprogramovaný zoznam
súborov prehráte stlačením
tlačidla .
Naprogramovaný zoznam sa
vymaže po otvorení zásobníka
diskov alebo po odpojení
napájacieho kábla.
Ak chcete ten istý naprogramovaný
zoznam prehrať znova, stlačte
tlačidlo .
Zrušenie naprogramovaného
prehrávania
Stlačte tlačidlo PLAY MODE.
20SK
Odstránenie posledného kroku
z naprogramovaného zoznamu
Počas zastavenia prehrávania stlačte
tlačidlo CLEAR.
Ďalšie operácie
Nastavenie zvuku
Operácia
Stlačte tlačidlo
Úprava hlasitosti VOLUME +/.
Vytvorenie
BASS BOOST.
dynamickejšieho
zvuku
Nastavenie
zvukového
efektu
EQ +/EQ 
opakovane,
kým sa nezobrazí
požadovaný
zvukový efekt.
Zmena informácií
na displeji
Operácia
Stlačte tlačidlo
Zmena
informácií
na displeji*
DISPLAY opakovane
pri zapnutom systéme.
* Môžete napríklad zobraziť informácie
ako číslo skladby, názov súboru alebo
priečinka, názov albumu a meno umelca.
Systém ponúka nasledujúce režimy
zobrazenia.
Režim
zobrazenia
Keď je systém
vypnutý
Režim úspory Displej sa vypne,
energie
aby sa šetrila energia.
Nastavenia časovača
a času budú naďalej
aktívne.
Znaky, ktoré nemožno zobraziť,
sú nahradené znakom -.
Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
 celkový čas prehrávania disku MP3
a zariadenia USB,
 zostávajúci čas prehrávania súboru
MP3/WMA.
Nasledujúce informácie sa nezobrazujú
správne:
 uplynulý čas prehrávania súboru MP3/
WMA kódovaného pomocou formátu
VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
 názvy priečinkov a súborov, ktoré nie
sú v súlade s normami ISO9660 Level 1
alebo Level 2 v rozšírenom formáte.
Ďalšie operácie
Poznámky k informáciám na displeji
21SK
Používanie časovačov
Systém ponúka dve funkcie časovačov.
Ak používate obidva časovače,
prednosť má časovač automatického
vypnutia.
6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovane stláčajte tlačidlá /,
kým sa nezobrazí požadovaný zdroj
zvuku, a potom stlačte tlačidlo .
7 Vypnite systém.
Stlačte tlačidlo . Systém
sa automaticky zapne
pred predvoleným časom.
Ak už je v predvolenom čase systém
zapnutý, časovač prehrávania sa
neaktivuje. Systém nepoužívajte
v čase od jeho zapnutia
po spustenie prehrávania.
Časovač automatického vypnutia:
Môžete zaspávať pri hudbe. Táto
funkcia je k dispozícii aj v prípade,
že nie sú nastavené hodiny.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP.
Ak vyberiete možnosť AUTO, systém
sa automaticky vypne po zastavení
aktuálne prehrávaného disku
alebo zariadenia USB, prípadne
po 100 minútach.
Časovač prehrávania:
V predvolenom čase sa môžete
zobúdzať na hudbu z disku CD alebo
zariadenia iPod, iPhone alebo USB,
prípadne na vysielanie stanice FM.
Skontrolujte, či ste nastavili čas.
Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť SELECT
a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť
PLAY SEL a stlačte tlačidlo .
1 Pripravte zdroj zvuku.
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním
tlačidiel VOLUME +/ nastavte
hlasitosť.
Ak chcete začať konkrétnou
skladbou na disku CD-DA alebo
zvukovým súborom, vytvorte
vlastný program (str. 12, 20).
2 Vyberte režim nastavenia
časovača.
Stlačte tlačidlo TIMER MENU.
Ak čas nie je nastavený, systém
bude v režime nastavenia času.
V takom prípade nastavte čas.
3 Nastavte časovač prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť
PLAY SET a stlačte tlačidlo .
4 Nastavte čas spustenia
prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/// nastavte hodiny a stlačte
tlačidlo . Rovnakým spôsobom
nastavte minúty.
5 Čas zastavenia prehrávania
22SK
nastavte rovnakým spôsobom
ako v kroku č. 4.
Zrušenie časovača
Opakujte postup ako v časti Kontrola
nastavenia, kým sa v kroku č. 3
nezobrazí hlásenie OFF. Potom stlačte
tlačidlo .
Zmena nastavenia
Začnite znova od kroku č. 1 v časti
Používanie časovačov.
Poznámky pre používateľov zariadenia
iPod alebo iPhone
Pri používaní časovača prehrávania sa
uistite, že sa neprehráva obsah zariadenia
iPod alebo iPhone.
V závislosti od stavu pripojeného
zariadenia iPod alebo iPhone sa časovač
prehrávania nemusí aktivovať.
Tip
Nastavenie časovača prehrávania sa
zachová, až kým ho manuálne nezrušíte.
Ďalšie informácie
Zariadenia kompatibilné
so systémom
Zariadenie iPod alebo iPhone
Spoločne so systémom môžete
používať nasledujúce modely
zariadenia iPod alebo iPhone. Skôr
než začnete zariadenie iPod alebo
iPhone používať, aktualizujte jeho
softvér na najnovšiu verziu.
Made for
1 Skontrolujte, či sú napájací
kábel a reproduktorové káble
správne a bezpečne zapojené.
2 V kontrolnom zozname
nižšie vyhľadajte svoj
problém a vyriešte ho
podľa uvedených pokynov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ak sa na displeji zobrazí text
PROTECT
Okamžite odpojte napájací kábel
a po skončení zobrazovania
indikátora PROTECT skontrolujte
nasledujúce skutočnosti.
Nastal medzi pólmi + a 
reproduktorových káblov skrat?
Sú ventilačné otvory systému
niečím zakryté?
Ak sa po kontrole skutočností
uvedených vyššie nevyskytnú
žiadne problémy, znova pripojte
napájací kábel a zapnite systém.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Zariadenia USB
Na webových lokalitách uvedených
nižšie vyhľadajte informácie
o kompatibilných zariadeniach USB.
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v USA:
http://esupport.sony.com/
Pre zákazníkov v Kanade:
http://esupport.sony.com/CA
Informácie pre zákazníkov
v Latinskej Amerike:
http://esupport.sony.com/LA
Informácie pre zákazníkov v iných
krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Ak sa na displeji zobrazí text
OVER CURRENT
Ďalšie informácie
 iPhone 5,
 iPhone 4S,
 iPhone 4,
 iPhone 3GS,
 iPod touch (5. generácie),
 iPod touch (4. generácie),
 iPod touch (3. generácie),
 iPod classic,
 iPod nano (7. generácie),
 iPod nano (6. generácie),
 iPod nano (5. generácie),
 iPod nano (4. generácie).
Riešenie problémov
Zistil sa problém s úrovňou
elektrického prúdu z portu (USB)
a konektora typu Lightning. Vypnite
systém a odpojte zariadenie USB,
iPod alebo iPhone z portu (USB)
a konektora typu Lightning.
Skontrolujte, či sú zariadenia USB,
iPod alebo iPhone v poriadku.
Ak sa tento text zobrazuje
na displeji aj naďalej, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
23SK
Všeobecné
Systém sa nezapne.
Je zapojený napájací kábel?
Systém sa neočakávane prepol
do pohotovostného režimu.
Nie je to porucha. Keď sa systém
nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál, približne po
30 minútach sa automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
Pozrite si časť Vypnutie funkcie
automatického prepnutia do
pohotovostného režimu (str. 27).
Nastavenie hodín alebo funkcia
časovača prehrávania sa neočakávane
zrušila.
Ak približne minútu nevykonáte
žiaden úkon, nastavenie času
alebo časovača prehrávania
sa automaticky zruší. Operáciu
vykonajte znova od začiatku.
Neprehráva sa zvuk.
Nastal medzi pólmi + a 
reproduktorových káblov skrat?
Používate iba dodané reproduktory?
Sú ventilačné otvory systému niečím
zakryté?
Naladená stanica mohla dočasne
prestať vysielať.
Zvuk sa reprodukuje len z jedného
kanálu alebo je hlasitosť ľavého
a pravého kanálu nevyvážená.
Umiestnite reproduktory čo
najsymetrickejšie.
Pripojte iba dodané reproduktory.
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
Premiestnite systém ďalej od zdrojov
šumu.
Zapojte systém do inej nástennej
elektrickej zásuvky.
K napájaciemu káblu pripojte filter
šumu (dostupný samostatne).
24SK
Diaľkové ovládanie nefunguje.
Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a snímačom
diaľkového ovládania na jednotke
a premiestnite jednotku ďalej
od žiariviek.
Namierte diaľkový ovládač
na snímač na systéme.
Presuňte diaľkový ovládač bližšie
k systému.
Okrem tlačidla  nefungujú žiadne
tlačidlá na jednotke a na displeji sa
zobrazuje text LOCK ON.
Zapli ste funkciu detskej zámky.
Ak chcete detskú zámku vypnúť,
podržte tlačidlo  na jednotke,
kým sa na displeji nezobrazí hlásenie
LOCK OFF.
Disk nemožno vysunúť a na displeji sa
zobrazí nápis LOCKED.
Obráťte sa na predajcu produktov
spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Disk CD/MP3
Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
Presuňte systém na miesto, ktoré nie
je vystavené vibráciám (napríklad
na stabilný podstavec).
Premiestnite reproduktory ďalej
od systému alebo ich položte
na samostatné podstavce.
Pri vysokej hlasitosti môžu vibrácie
reproduktora spôsobovať trhané
prehrávanie zvuku.
Prehrávanie sa nespustí od prvej
skladby.
Nastavte režim normálneho
prehrávania.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie než
zvyčajne.
Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas
potrebný na spustenie prehrávania:
disk nahratý so zložitou stromovou
štruktúrou,
disk nahratý v režime viacerých
relácií,
nefinalizovaný disk (disk, na ktorý
možno pridávať údaje),
disk s veľkým počtom priečinkov.
Zariadenie iPod alebo iPhone
Neprehráva sa zvuk.
Skontrolujte, či je zariadenie iPod
alebo iPhone bezpečne pripojené.
Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo
iPhone prehráva hudbu.
Skontrolujte, či zariadenie iPod
alebo iPhone používa najnovšiu
verziu softvéru. V opačnom prípade
aktualizujte zariadenie iPod alebo
iPhone, skôr než ho začnete
používať so systémom.
Upravte hlasitosť.
Zvuk je skreslený.
Skontrolujte, či je zariadenie iPod
alebo iPhone bezpečne pripojené.
Znížte hlasitosť.
Položku EQ zariadenia iPod alebo
iPhone nastavte na hodnotu Off
alebo Flat.
Zariadenie iPod alebo iPhone nefunguje.
Pripojené zariadenie iPod alebo iPhone
nemožno nabiť.
Skontrolujte, či je zariadenie iPod
alebo iPhone bezpečne pripojené.
Skontrolujte, či je zapnutý systém.
Zariadenie USB
Pripojené zariadenie USB nemožno
nabiť.
Po pripojení nepodporovaného
zariadenia USB sa môžu vyskytnúť
nasledujúce problémy. Informácie
o kompatibilných zariadeniach USB
nájdete na adresách URL webových
stránok uvedených v sekcii
Zariadenia USB v časti Zariadenia
kompatibilné so systémom
(str. 23).
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
V systéme sa nezobrazujú názvy
súborov ani priečinkov.
Nemožno prehrávať.
Zvuk je trhaný.
Počuť šum.
Počuť skreslený zvuk.
Neprehráva sa zvuk.
Zariadenie USB nie je správne
pripojené. Vypnite systém a znova
pripojte zariadenie USB.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo
skreslený.
Vypnite systém a znova pripojte
zariadenie USB.
Šum alebo skreslený zvuk môžu
obsahovať už samotné hudobné
údaje. Šum sa mohol pridať
v priebehu vytvárania hudby v tomto
systéme alebo v počítači. Vytvorte
hudobné údaje znova.
Pri kódovaní súborov bola použitá
nízka bitová rýchlosť. Do zariadenia
USB odošlite súbory kódované
s vyššou bitovou rýchlosťou.
Ďalšie informácie
Ukončite všetky ostatné aplikácie
systému iOS spustené v zariadení
iPod alebo iPhone. Podrobné
informácie nájdete v návode
na použitie dodanom so zariadením
iPod alebo iPhone.
Skontrolujte, či je zariadenie iPod
alebo iPhone bezpečne pripojené.
Keďže sa ovládanie systému
odlišuje od ovládania zariadenia
iPod alebo iPhone, pravdepodobne
nebudete môcť zariadenie iPod
alebo iPhone ovládať pomocou
tlačidiel na diaľkovom ovládači
alebo jednotke. V takom prípade
vykonávajte operácie priamo
na zariadení iPod alebo iPhone.
Používate podporované zariadenie USB?
Zobrazenie indikátora SEARCH alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
Čítanie môže trvať dlho
v nasledujúcich prípadoch.
V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov.
Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
Pamäťová kapacita je nadmerne
veľká.
Vnútorná pamäť je fragmentovaná.
Chybné zobrazenie.
Znaky, ktoré nemožno zobraziť,
sú nahradené znakom -.
Skontrolujte, či je zariadenie USB
bezpečne pripojené.
25SK
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
Nespustí sa prehrávanie.
Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
Informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete
na adresách URL webových stránok
uvedených v sekcii Zariadenia USB
v časti Zariadenia kompatibilné so
systémom (str. 23).
Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
Informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete
na adresách URL webových stránok
uvedených v sekcii Zariadenia USB
v časti Zariadenia kompatibilné so
systémom (str. 23).
Stlačením tlačidla  spustíte
prehrávanie.
Pri prenose sa vyskytla chyba.
Informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete
na adresách URL webových stránok
uvedených v sekcii Zariadenia USB
v časti Zariadenia kompatibilné so
systémom (str. 23).
Zariadenie USB nie je správne
naformátované. Spôsob
formátovania nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
Vypnite systém a odpojte zariadenie
USB. Ak je zariadenie USB vybavené
spínačom napájania, po odpojení
od systému ho vypnite a znova
zapnite. Potom znova uskutočnite
prenos.
Zariadenie USB ste počas prenosu
odpojili alebo vypli. Odstráňte
čiastočne prenesený súbor
a zopakujte prenos. Ak sa problém
nevyriešil, zariadenie USB môže byť
poškodené. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
Zvukové súbory alebo priečinky
v zariadení USB nemožno vymazať.
Skontrolujte, či zariadenie USB
nie je chránené proti zápisu.
Zariadenie USB ste počas
vymazávania odpojili alebo vypli.
Odstráňte čiastočne vymazaný
súbor. Ak sa problém nevyriešil,
zariadenie USB môže byť
poškodené. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
26SK
Prehrávanie sa nespustí od prvej
skladby.
Nastavte režim normálneho
prehrávania.
Nemožno prehrávať súbory.
Zvukové súbory majú pravdepodobne
nevhodné prípony. Tento systém
podporuje nasledujúce prípony
súborov:
MP3: prípona súboru „.mp3“,
WMA: prípona súboru „.wma“.
Ukladacie zariadenia USB
naformátované pomocou iných
systémov súborov než FAT16 alebo
FAT32 sa nepodporujú.*
Ak používate ukladacie zariadenie
USB rozdelené na oblasti, prehrávať
možno len súbory uložené v prvej
oblasti.
Nemožno prehrávať súbory, ktoré
sú šifrované, chránené heslom atď.
* Tento systém podporuje systémy súborov
FAT16 a FAT32, ale niektoré ukladacie
zariadenia USB nemusia podporovať
všetky tieto systémy FAT. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie
jednotlivých ukladacích zariadení USB
alebo sa obráťte na ich výrobcu.
Tuner
Je počuť silné bzučanie alebo šum,
prípadne nemožno prijímať stanice.
Správne zapojte anténu.
Anténu umiestnite na iné miesto
alebo ju otočte tak, aby ste
dosiahli lepší príjem.
Anténu umiestnite ďalej
od reproduktorových káblov
a napájacieho kábla, aby ste
predišli šumu.
Vypnite elektrické zariadenia
v blízkosti.
Obnovenie výrobných nastavení
systému
Hlásenia
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho výrobné nastavenia.
DISC ERR
1 Odpojte a znova zapojte napájací
kábel a potom zapnite systém.
2 Podržte tlačidlo  a tlačidlo EQ
na jednotke, kým sa nezobrazí
hlásenie RESET OK.
Odstránia sa všetky nastavenia
nakonfigurované používateľom,
napríklad nastavenia predvolených
rozhlasových staníc, časovača
alebo času.
Vypnutie funkcie automatického
prepnutia do pohotovostného
režimu
Keď je systém zapnutý, podržte
stlačené tlačidlo , kým
sa nezobrazí indikátor AUTO
STANDBY OFF.
Ak chcete túto funkciu zapnúť,
zopakujte tento postup, kým
sa nezobrazí indikátor AUTO
STANDBY ON.
Poznámky
ERROR
Zariadenie USB je chránené proti
zápisu.
Pamäť zariadenia USB je plná.
FULL
Pokúsili ste sa naprogramovať viac než
64 skladieb alebo súborov (krokov).
NO FILE
Na diskoch CD-R/CD-RW alebo
v zariadení USB nie sú žiadne súbory,
ktoré by sa dali prehrať.
NO STEP
Všetky naprogramované kroky sa
vymazali.
NO USB
Nie je pripojené žiadne zariadenie USB
alebo ste pripojili nepodporované
zariadenie USB.
V zariadení USB nie sú žiadne
prehrateľné súbory.
PLAY SET
Nie je nastavený časovač prehrávania
a pokúsili ste sa ho vybrať.
PLS STOP
Počas prehrávania ste stlačili tlačidlo
PLAY MODE.
Ďalšie informácie
Systém je vybavený funkciou
automatického prepnutia
do pohotovostného režimu.
Vďaka tejto funkcii sa systém približne
po 30 minútach automaticky prepne
do pohotovostného režimu v prípade,
že sa nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál.
Pri predvolenom nastavení je
funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu zapnutá.
Funkciu automatického prepnutia
do pohotovostného režimu vypnite
pomocou tlačidiel na jednotke.
Vložili ste disk, ktorý nemožno prehrať.
SELECT
Počas operácie časovača ste stlačili
tlačidlo TIMER MENU.
TIME NG
Čas začatia a ukončenia časovača
prehrávania je rovnaký.
Funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu neplatí
pre funkciu FM.
Systém sa nemusí automaticky
prepnúť do pohotovostného režimu
v nasledujúcich prípadoch:
 po zistení zvukového signálu,
 ak je zariadenie iPod alebo iPhone
pripojení ku konektoru typu Lightning,
 počas prehrávania zvukových skladieb
alebo súborov,
 kým je aktívny časovač prehrávania
alebo automatického vypnutia.
27SK
Preventívne opatrenia
Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
disky Audio CD,
disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje
alebo súbory MP3).
Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE
prehrávať:
disky CD-ROM,
disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú
nahraté vo formáte hudobných
diskov CD v súlade s normou
ISO9660 Level 1/Level 2,
disky CD-R/CD-RW nahraté v režime
viacerých relácií, ktoré neboli
finalizované pomocou funkcie
ukončenia relácie,
nekvalitne nahraté disky CD-R/
CD-RW, poškriabané alebo
znečistené disky CD-R/CD-RW
alebo disky CD-R/CD-RW nahraté
pomocou nekompatibilného
nahrávacieho zariadenia,
nesprávne finalizované disky
CD-R/CD-RW,
disky obsahujúce iné súbory než
súbory vo formáte MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3),
disky neštandardného tvaru
(napríklad srdce, štvorec, hviezda),
disky, na ktorých je prilepená lepiaca
páska, papier alebo nálepka,
disky z požičovne alebo používané
disky s nalepenými štítkami,
pri ktorých lepidlo presahuje štítok,
disky s etiketami vytlačenými
pomocou atramentu, ktorý je
na dotyk lepkavý.
Poznámky k diskom
Pred prehrávaním utrite disk
pomocou čistiacej tkaniny, pričom
postupujte od stredu k okrajom.
Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel,
ako sú benzín, riedidlo, komerčné
čistiace prostriedky alebo antistatické
spreje určené pre vinylové LP platne.
Disky nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani zdrojom tepla,
napríklad prieduchom horúceho
vzduchu, ani ich nenechávajte
v aute zaparkovanom na priamom
slnečnom svetle.
28SK
Bezpečnosť
Ak jednotku plánujete dlhšie
nepoužívať, úplne odpojte
napájací kábel (sieťovú šnúru)
od nástennej zásuvky (elektrickej
siete). Pri odpájaní jednotky vždy
ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotný kábel.
V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny
do systému odpojte systém
od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Výmenu sieťovej šnúry smie
vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Umiestnenie
Systém neumiestňujte na šikmú
plochu ani na miesta, ktoré sú
mimoriadne horúce, studené,
prašné, znečistené, vlhké, bez
dostatočnej cirkulácie vzduchu
alebo ktoré sú vystavené vibráciám,
priamemu slnečnému svetlu alebo
jasnému svetlu.
Pri umiestňovaní jednotky
alebo reproduktorov na špeciálne
upravené povrchy (napríklad
voskované, olejované alebo leštené)
buďte opatrní, pretože môže dôjsť
k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu
týchto povrchov.
Ak je systém prinesený priamo
z chladného na teplé miesto alebo
je umiestnený do veľmi vlhkej
miestnosti, na šošovke vo vnútri
prehrávača diskov CD sa môže
skondenzovať vlhkosť a spôsobiť
poruchu systému. V takej situácii
vyberte disk a nechajte systém
zapnutý približne hodinu, kým sa
vlhkosť neodparí.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Nárast teploty v jednotke počas jej
používania je normálny jav, pre ktorý
sa nemusíte znepokojovať.
Ak sa zariadenie používalo
nepretržite pri vysokej hlasitosti,
nedotýkajte sa jeho povrchu,
pretože môže byť horúci.
Neblokujte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je
magneticky tienený, a preto sa obraz
na blízkych televíznych prijímačoch
môže magneticky zdeformovať. V takej
situácii vypnite televízor, počkajte
15 až 30 minút a znova ho zapnite.
Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite
reproduktory ďalej od televízora.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
žiaden typ drsnej podušky, čistiaci
prášok ani rozpúšťadlo, ako napríklad
riedidlo, benzín alebo alkohol.
Technické parametre
Hlavná jednotka
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE (THD):
(Iba model pre Spojené štáty)
V rozsahu výkonov od 250 mW
po menovitý výkon vo frekvenčnom
rozsahu 120  10 000 Hz
so zaťažením obidvoch kanálov
8 ohmov pri minimálnom výkone
26 W RMS (efektívnom) na kanál
je celkové harmonické skreslenie
menšie než 0,7 %.
Zosilňovač
Výstupy
SPEAKERS: podporuje impedanciu
8 ohmov
Ďalšie informácie
Model pre Spojené štáty:
Výstupný výkon (referenčný):
60 W + 60 W (na kanál
pri 8 ohmoch, 1 kHz)
Ostatné modely:
Výstupný výkon (nominálny):
30 W + 30 W (pri 8 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
Výstupný výkon (referenčný):
60 W + 60 W (na kanál
pri 8 ohmoch, 1 kHz)
Prehrávač diskov CD
Systém: systém na prehrávanie
kompaktných diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej
ako 44,6 µW
* Tento výkon je hodnota nameraná
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu
objektívu na bloku optickej prenosky
s clonou 7 mm.
29SK
Tuner
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový tuner FM
Anténa: drôtová anténa FM
Ladiaci rozsah:
Severoamerické modely: 87,5 MHz 
108,0 MHz (s krokom 100 kHz)
Ostatné modely: 87,5 MHz 
108,0 MHz (s krokom 50 kHz)
Panel
Typ konektora: 8-kolíkový konektor typu
Lightning*
Výstupné napätie: jednosmerný prúd, 5 V
Maximálny výstupný prúd: 1 A
* Konektor typu Lightning funguje
so zariadeniami iPhone 5, iPod touch
(5. generácie) a iPod nano
(7. generácie).
USB
Port
(USB)*: typ A, maximálny prúd 1 A
* Na pripojenie zariadenia k portu
(USB) využite kábel USB dodávaný
so zariadením iPod alebo iPhone.
Podporované formáty zvuku
(iba disky MP3/WMA a zariadenia USB)
Podporovaná bitová rýchlosť:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, premenlivá
bitová rýchlosť
WMA*: 32 kb/s  192 kb/s,
premenlivá bitová rýchlosť
Vzorkovacie frekvencie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32, 44,1 alebo 48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* iba zariadenia USB
Reproduktor
Predný reproduktor (SS-ECL5)
Systém reproduktorov: Dvojsmerný
systém reproduktorov, Bass Reflex
Jednotky reproduktorov:
Reproduktor na prenos nízkych
tónov: 130 mm (5 1/4 palca),
kónický typ
Reproduktor na prenos vysokých
tónov: 40 mm (1 1/2 palca),
lievikovitý typ
Menovitá impedancia: 8 ohmov
Rozmery (Š x V x H):
Približne 200 mm × 300 mm × 185 mm
(7 7/8 palca × 11 3/4 palca × 7 1/4 palca)
Hmotnosť: čistá hmotnosť každého
reproduktora približne 2,2 kg
(4 libry 13 5/8 unce)
Počet: 2 kusy
Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
Severoamerické modely: striedavý
prúd 120 V, 60 Hz
Ostatné modely: striedavý prúd
120 V  240 V, 50 alebo 60 Hz
Spotreba energie: 55 W
Rozmery (Š x V x H) vrátane najväčších
vyčnievajúcich častí (bez reproduktorov):
približne 193 mm × 300 mm × 260 mm
(7 5/8 palca × 11 3/4 palca × 10 1/4 palca)
Hmotnosť (bez reproduktorov):
pribl. 2,4 kg (5 libier 4 5/8 unce)
Počet hlavných jednotiek: 1 kus
Dodané príslušenstvo: diaľkový
ovládač (1), batérie R6 (veľkosť AA) (1),
drôtová anténa FM (1), podložky
reproduktorov (8)
Dizajn a technické údaje podliehajú
zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
Príkon v pohotovostnom režime: 0,5 W
30SK
Oznámenie o licenciách
a ochranných známkach
Ďalšie informácie
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
a iPod touch sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a iných
krajinách. Lightning je ochrannou
známkou spoločnosti Apple Inc.
Spojenia „Made for iPod“
a „Made for iPhone“ znamenajú,
že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone
a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť
Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod
alebo iPhone môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
Na technológiu a patenty kódovania
zvuku MPEG Layer-3 poskytli
licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo
iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie alebo distribúcia takejto
technológie oddelene od tohto
produktu je zakázaná bez licencie
od spoločnosti Microsoft alebo jej
oprávnenej dcérskej spoločnosti.
Všetky ostatné ochranné známky
a registrované ochranné známky
patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú
označenia TM a ®.
31SK
©2013 Sony Corporation
4-467-785-11(1) (SK)
Download PDF

advertising